1

SEMINAR SEJARAH PMR TAHUN 2011
Terdapat beberapa pengertian yang perlu difahami olen calon PMR terhadap pelajaran Sejarah. Apakah Sejarah? Istilah Sejarah dikatakan berasal dari perkataan Arab iaitu syajaratun yang bermaksud pohon atau pokok. Syajaratun juga bermakna salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul. Menurut Ibnu Khaldun Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada masyarakat itu. Menurut Herodotus, Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Menurut Muhd Yusof Ibrahim pula Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Sejarah sebenarnya mengenai cerita tentang manusia dengan kegiatannya. Calon PMR perlu memahami sejarah tentang diri sendiri, masyarakat dan negara kerana apa yang berlaku pada hari ini adalah hasil daripada perubahan yang telah mengambil masa beberapa tahun lamanya. Hanya dengan mengkaji sejarah asal-usul dan pembangunan masyarakat pada masa lalu barulah kita boleh memahami dengan jelas tentang masyarakat dan negara kita pada hari ini. Setengah calon PMR beranggapan, untuk memahami dan menguasai pelajaran Sejarah adalah dengan menghafal. Anggapan ini mungkin tepat kalau calon mempelajari sejarah sebelum KBSM diperkenalkan. Sejarah menjadi menarik jika calon PMR mengetahui cara yang betul dan tepat untuk mempelajari Sejarah. Oleh itu calon PMR perlu mengemukakan soalan berikut ketika mengkaji sesebuah buku teks Sejarah iaitu µApa (NAMA TAJUK/PERISTIWA), Siapa (NAMA TOKOH), µBila (PERTARIKHAN), µDi mana (LOKASI) µMengapa (SEBAB MUSABAB/FAKTOR KEJADIAN) dan Bagaimana ? (KRONOLOGI) Selain memahami kehidupan masa lalu Sejarah mempunyai kaitannya dengan kehidupan pada hari ini. Malah Sejarah dapat menjadi ikhtibar kepada kita supaya tidak mengulangi µkesilapan sejarah¶ iaitu kesilapan tindakan tokoh pada masa lalu ketika membuat sesuatu keputusan atau tindakan. Sejarah banyak mengajar kita sikap berhati-hati supaya kesilapan masa lalu tidak akan berulang lagi. Oleh itu generasi masa kini dapat merangka wawasan masa depan negara dengan lebih yakin. Mengapa kita perlu belajar Sejarah? Sejarah boleh memupuk semangat cintakan negara. Sejarah juga dikaitkan dengan proses pembentukan keperibadian bangsa dan negara. Dalam sejarah negara kita terdapat ramai tokoh dan pemimpin negara yang memberi sumbangan kepada negara kita. Selepas mencapai kemerdekaan pemimpin negara telah berusaha memajukan negara dari aspek politik, ekonomi dan sosial bagi meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Oleh yang demikian kita mesti menghargai jasa dan usaha pemimpin negara kita.

Apakah yang menarik mengenai soalan kertas Sejarah PMR pada tahun 2011 ? Untuk makluman calon PMR 2011 sekalian, Kertas Sejarah PMR dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Penilaian Skor Elemen yang diadakan di sekolah dan Penilaian Berpusat oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Setiap calon PMR dikehendaki menjalankan Penilaian Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan pensijilan. Markah proses penilaian kerja kursus bagi setiap calon akan dikemukakan kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Guru Sejarah anda akan menilai prestasi calon mulai awal bulan Februari 2011. Penilaian Berpusat oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) ialah Peperiksaan Sejarah PMR KBSM. Kertas Sejarah PMR KBSM Tahun 2011 masih mengekalkan ciri dan format soalan 2010. Cuma terdapat sedikit perubahan di sana ± sini. Kod kertas soalan Sejarah PMR Tahun 2011 ialah 21/1. Masanya satu jam lima belas minit. Kertas Sejarah PMR KBSM mengandungi 60 soalan objektif aneka pilihan dan aneka gabungan. Penilaian Menengah Rendah PMR untuk pelajaran Sejarah KBSM hanya terdiri daripada satu kertas soalan objektif sahaja. Soalan 1 hingga 60 ialah soalan objektif aneka pilihan A, B, C D dan soalan objektif aneka gabungan A, B, C dan D yang dibentuk daripada kombinasi dua cadangan jawapan seperti berikut: A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

2

Berdasarkan pemerhatian penulis, kebanyakan calon PMR masih gagal menjawab soalan berbentuk stimulus atau rangsangan dengan baik. Calon tidak dapat mengaitkan soalan dengan tajuk tertentu. Antara kekerapan bentuk dan jenis soalan Sejarah PMR yang ditanya ialah soalan berdasarkan gambar, fakta, pernyataan, senarai, jadual, rajah, petikan, maklumat, dialog, monolog, kata-kata, urutan peristiwa (kronologi), peta, unsur patriotisme dan soalan berdasarkan perbilangan/puisi. Lihat lampiran jadual 1. Analisis Soalan Peperiksaan Sejarah PMR 2011. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bentuk dan Jenis Soalan Stimulus Soalan Berdasarkan Maklumat Soalan Berdasarkan Pernyataan Soalan Berdasarkan Jadual Soalan Berdasarkan Petikan Soalan Berdasarkan Monolog Soalan Berdasarkan Dialog Soalan Berdasarkan Kata-kata Soalan Berdasarkan Urutan Peristiwa Soalan Berdasarkan Rajah Soalan Berdasarkan Peta Soalan Berdasarkan Gambar Soalan Berdasarkan Senarai Soalan Berdasarkan Puisi/Perbilangan Soalan Berdasarkan Unsur Patriotisme Soalan Berdasarkan Ilustrasi Soalan Berdasarkan Graf Fakta secara langsung/terus

Contoh soalan berdasarkan maklumat Maklumat berikut merujuk kepada lokasi petempatan masyarakat Zaman Neolitik. y y Gua Cha, Kelantan Bukit Tengkorak, Sabah

Apakah kegiatan yang dijalankan di petempatan tersebut? A Melebur gangsa B Menghasilkan sabit C Menanam rempah ratus D Mencipta peralatan tembikar Mengapakah Sultan Kedah menghubungi syarikat berikut pada abad ke-18? y y A B C D Firma Jourdain Sullivan and de Souza Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI)

Menghapuskan lanun Menjamin hubungan diplomatik Mengekalkan kedaulatan negeri Meningkatkan kegiatan perdagangan

3

Maklumat berikut berkaitan dengan manifesto sebuah parti yang bertanding dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 y y y Merdeka dalam empat tahun Menamatkan darurat Mewajibkan pendidikan rendah

Apakah parti tersebut? A Parti Buruh B Parti Negara C Parti Perikatan D Parti Islam Se-Malaya Contoh soalan berdasarkan pernyataan Pernyataan berikut menerangkan hubungan serantau pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Istilah µsembah¶ digunakan oleh Kampar dan Siak apabila berutus surat dengan Melaka. Mengapakah istilah tersebut digunakan? A Menyekat budaya asing B Menunjukkan perbezaan taraf C Memantapkan budaya tempatan D Meningkatkan kecekapan pentadbiran Peristiwa berikut berlaku di Tanah Melayu pada tahun 1950-an. Sir Henry Gurney mahu penduduk di Tanah Melayu yang berusia 12 tahun ke atas diberikan kad pengenalan. Rancangan tersebut dipersetujui oleh Sir Rodown Harold Briggs. Mengapakah langkah tersebut diambil? A Mengehadkan kaum imigran B Melicinkan proses pilihan raya C Membanteras ancaman komunis D Memudahkan banci penduduk Mengapakah British mengambil tindakan tersebut? Pada tahun 1946 British menguasai Sarawak dan Sabah sebagai Tanah Jajahan Mahkota A B C D Menjaga kepentingan ekonomi Mengehadkan ancaman komunis Memenuhi kehendak penduduk tempatan Menyeragamkan sistem pentadbiran tempatan

4

Contoh soalan berdasarkan jadual Jadual berikut menunjukkan tokoh tempatan yang terlibat dalam pentadbiran Jepun. Tokoh Dato¶ Onn bin Jaafar Dr. Burhanuddin al-Helmy Jawatan Pengawal Makanan Negeri Johor Penasihat Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu

A B C D

Mengapakah Jepun bertindak sedemikian? Mengatasi kekurangan pegawai Mengatasi masalah pengangguran Menghormati tradisi penduduk Menghargai jasa pembesar

Jadual berikut berkaitan jawatan dan peranan pembesar Melaka Jawatan X y y Peranan Ketua urusetia istana Ketua segala Syahbandar

Apakah X? A B C D Bendahara Laksamana Temenggung Penghulu Bendahari

Jadual berikut menunjukkan penempatan Residen di Negeri-negeri Melayu.

Tahun 1874

Kawasan Perak Selangor Sungai Ujong Pahang

Residen J.W.W.Birch J.G.Davidson P.J.Murray J.P. Rodger

1888

Mengapakah Pahang merupakan negeri yang terakhir menerima Residen British ? A Kemasukan pelabur Eropah B Penubuhan Majlis Penasihat C Pelaksanaan pentadbiran Barat D Kelemahan perlembagaan negeri

5

Contoh soalan berdasarkan petikan Petikan berikut mengambarkan suasana di pelabuhan Melaka pada kurun ke-15. ³« di pelabuhan Melaka biasanya terdapat lapan puluh empat bahasa dituturkan, tiap-tiap satunya berlainan «.´ Sumber : The Suma Oriental of Tome Pires Mengapakah berlaku keadaan yang sedemikian? A Kedatangan pedagang asing B Kegiatan penyebaran agama C Perkembangan kegiatan intelektual D Peningkatan hubungan diplomatik

Pernyataan berikut adalah petikan dokumen Perjanjian Pemulihan Hubungan Malaysia-Indonesia yang ditandatangani pada 11 Ogos 1966. FASAL III Kerajaan Malaysia dan kerajaan Republik Indonesia bersetuju bahawa memandang kepada fasal di atas, perbuatan permusuhan di antara kedua buah negara hendaklah diberhentikan dari sekarang juga. Apakah kejayaan yang dicapai melalui perjanjian tersebut ? A Penamatan ancaman komunis B Pemasyhuran kemerdekaan C Penamatan konfrontasi D Pemansuhan darurat Petikan berikut menerangkan tentang cogan kata majalah Al-Imam di Tanah Melayu.

³Mengingatkan mereka yang lalai dan menjagakan mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat dan menyampaikan suara yang menyeru kepada kebaikan«´

Al-Imam
Apakah saranan Al-Imam untuk menjayakan usaha tersebut? I Mengekalkan adat tradisional II Menekankan kepentingan ilmu pengetahuan III Menekankan pendidikan kepada kaum wanita IV Menyeru orang Melayu mengekalkan hak istimewa A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

6

Contoh soalan berdasarkan monolog/dialog Dialog berikut mungkin berlaku di Larut pada pertengahan kurun ke-19. Ngah Ibrahim Kapten Speedy : : Anda perlu membantu kita menyelesaikan masalah di Larut. Baiklah. Kami sedia membantu.

Apakah masalah di Larut pada ketika itu? A Perebutan takhta B Pergaduhan kongsi gelap C Pertelingkahan pembesar D Perebutan kawasan pertanian Monolog berikut berkaitan dengan penentangan Dol Said terhadap British di Naning pada tahun 1830-an. Dol Said : Saya menentang pembayaran cukai satu per sepuluh daripada hasil keluaran pertanian.

Mengapakah beliau bertindak yang demikian? A Membela hak petani B Menentang pemodenan C Mempertahan kedaulatan negeri D Mempertahankan hak pembesar Dialog berikut mungkin berlaku pada awal kurun ke ± 15. Parameswara Pembesar : Beta berpendapat tempat ini sangat sesuai dan strategik : Benar Tuanku. Banyak pokok bakau dan api-api di sini.

Apakah tindakan Parameswara seterusnya? A Melaksanakan perluasan kuasa B Memajukan tanah pertanian C Membina kubu pertahanan D Mengasaskan kerajaan Dialog berikut mungkin diucapkan oleh Gabenor Andrew Clarke dan Raja Abdullah semasa menandatangani Perjanjian Pangkor. Andrew Clarke : Saya percaya Perjanjian Pangkor 1874 boleh menyelesaikan masalah takhta di Perak. Raja Abdullah : Saya dapati syarat itu banyak merugikan beta dan pembesar! Apakah kerugian yang dimaksudkan oleh baginda? I Pengukuhan kuasa Sultan II Perlucutan jawatan pembesar III Kekurangan kuasa pentadbiran IV Kehilangan hak memungut cukai A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

7

Contoh soalan berdasarkan peristiwa Jadual berikut menunjukkan peristiwa kemuncak gerakan antipenyerahan Sarawak. Tahun 1949 Peristiwa Pembunuhan Sir Duncan Stewart, di Sibu Sarawak.

Apakah kesan peristiwa tersebut? I Perisytiharan Darurat II Pemecatan kakitangan kerajaan III Rosli Dhobi dikenakan hukuman gantung IV Anggota kumpulan Rukun Tiga Belas dipenjara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Jadual berikut berkaitan dengan tempat berlakunya demonstrasi pada tahun 1946 di Tanah Melayu. Tempat Alor Setar Kota Bharu Peristiwa Demonstrasi mengecam Sir Harold MacMichael

Mengapakah demonstrasi tersebut berlaku? A Menentang Malayan Union B Membantah keganasan Komunis C Menghalang kemasukan imigran D Menolak Persekutuan Tanah Melayu Contoh soalan berdasarkan rajah Rajah berikut merujuk kepada sumber sejarah. Batu Bersurat Sumber Pertama 1 Rajah Fail Rasmi Jabatan X

Apakah X? A Buku B Diari C Akhbar D Majalah

8

Rajah berikut menunjukkan sumbangan tokoh yang telah berjasa kepada negeri Johor. Menjadi Setiausaha kerajaan Johor yang pertama

Dato¶ Jaafar bin Muhammad

Mendapat gelaran Datuk Bentara

X Apakah X ? A Memartabatkan bahasa Melayu B Menyekat kemaraan kuasa British C Melukis peta pembangunan negeri D Mewajibkan pendidikan semua rakyat Contoh soalan berdasarkan puisi Puisi berikut menerangkan penentangan Tok Janggut akibat perubahan yang dilakukan oleh Penasihat British di Kelantan. Aku tak rela tanah darahku diinjak, dijajah Aku tak rela hasil bumiku dicantas dipulas Aku tak rela, bangsaku dipandirkadukkan

Apakah perubahan tersebut? A Menghapuskan perhambaan B Mengehadkan kuasa Sultan C Melarang membuka tanah D Mewajibkan kutipan cukai

Puisi berikut terdapat dalam Utusan Sarawak,1949. Rakyat Sarawak berdukacita Merayu kepada kerajaan baginda Supaya Raja Brooke kekal di takhta Menunjukkan Sarawak tetap merdeka Apakah yang telah berlaku pada kepada Sarawak? A Ditindas oleh kerajaan Brunei B Menuntut pemerintahan sendiri C Memperjuangkan hak kebebasan D Diserahkan kepada kerajaan British

9

Contoh soalan berdasarkan graf Graf berikut menunjukkan peningkatan hasil eksport tembakau di Sabah pada akhir kurun ke-19.

Mengapakah peningkatan tersebut berlaku? A Pembukaan bank asing B Pengecualian cukai eksport C Pertambahan pekerja mahir D Penggunaan jentera moden Graf berikut menunjukkan kedudukan harga getah antara tahun 1929 hingga tahun 1933.

Mengapakah berlaku kejatuhan harga getah ? A Penciptaan getah tiruan B Kekurangan buruh murah C Pekebun kekurangan modal D Kemelesetan ekonomi dunia

10

Contoh soalan berdasarkan peta. Pada tahun 1826, negeri-negeri berikut digabungkan menjadi Negeri-negeri Selat

Mengapakah British menyatukan negeri-negeri tersebut? A B C D Memajukan perhubungan Mengurangkan kuasa raja Menjimatkan perbelanjaan Menamatkan pemberontakan

Peta berikut menunjukkan negeri yang diserahkan oleh Jepun kepada Thailand semasa Perang Dunia Kedua.

Mengapakah Jepun bertindak sedemikian? A Mengeratkan hubungan B Memudahkan pentadbiran C Menghalang kehadiran tentera asing D Mendapat kemudahan laluan tentera

11

Contoh soalan berdasarkan perjanjian Maklumat berikut adalah syarat Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada tahun 1874. y y Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Sultan menerima seorang Residen

Apakah kesan perjanjian tersebut? A British menguasai pentadbiran negeri B Kuasa pembesar tempatan ditambah C Sistem perwarisan takhta diperkukuh D Negeri-negeri Melayu Bersekutu dibentuk Perjanjian berikut ditandatangani antara kuasa British dengan Belanda.

Perjanjian Inggeris ± Belanda 1824 Apakah kesan daripada perjanjian tersebut? A Perang Napoleon tamat B Kerajaan Johor berpecah C Perancis mendapat wilayah asingan D British menamatkan dasar imperialisme

Contoh Soalan berdasarkan situasi Pernyataan berikut menunjukkan orang Melayu terlibat dalam demontrasi menentang Malayan Union. Pak Ali, Aminuddin dan Puan Halimahton menyertai 50, 000 orang Melayu membantah kedatangan Harold MacMichael di Alor Setar, Kedah. Mengapakah mereka bertindak demikian? A Syarat kerakyatan diperketat B Tamadun orang Melayu diancam C Majlis Raja-Raja Melayu dibubarkan D Sistem pentadbiran negara disatukan Pernyataan berikut berlaku di Tanah Melayu semasa Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Hamidah, Mei Ling dan Saraswati diberi hak mengundi seperti kaum lelaki.

Mengapakah mereka perlu keluar mengundi? A Mempertahan maruah bangsa B Memperkukuh perpaduan kaum C Melaksanakan amalan demokrasi D Menjamin kedaulatan undang-undang

12

Contoh soalan berdasarkan kata-kata Kata-kata berikut ditulis pada sepanduk di padang Kelab Sulaiman pada tahun 1946.

´Wahai bapa-bapa kami, peliharalah hak-hak kami sementara kami besar´. Apakah peristiwa yang dikaitkan dengan kata-kata tersebut? A Malayan Union B Konfrontasi Indonesia C Gerakan Anti Penyerahan D Pembentukan Persekutuan Malaysia Kata-kata berikut merupakan slogan yang dipegang oleh masyarakat Iban semasa menentang pemerintahan Brooke di Sarawak. Agi Idup, Agi Ngelaban

Mengapakah slogan tersebut menjadi pegangan? A Mencipta kemajuan B Meningkatkan jati diri C Mempertahankan maruah D Menyemai semangat toleransi Contoh soalan nilai/unsur patriotisme Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Jepun telah mengambil tindakan berikut terhadap Kesatuan Melayu Muda ( KMM ). y y y Mengharamkan KMM Mengawasi kegiatan politik Memungkiri janji kemerdekaan

Apakah iktibar daripada tindakan Jepun tersebut? A Menghargai khazanah negara B Berwaspada terhadap penjajahan C Membuat keputusan yang bijaksana D Bermuafakat untuk mengekalkan perpaduan

13

Contoh soalan berdasarkan dialog Dialog berikut mungkin berlaku semasa pendudukan Jepun di negara kita. Abu : Syukurlah, Jepun telah menyerah kalah. Aku sudah tidak tahan makan ubi kayu pada setiap hari. : Ya, aku pula terpaksa makan keledek menggantikan nasi.

Ali

Apakah pengajaran daripada dialog tersebut? A Bekerjasama untuk hidup sejahtera B Berusaha mengelak penjajahan asing C Bersatu padu mencapai kemajuan D Bertoleransi demi keharmonian Contoh soalan berdasarkan senarai Senarai berikut adalah jawatan yang wujud di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB). y y Ketua Kampung Ketua Anak Negeri

Mengapakah SBUB melantik penduduk tempatan untuk memegang jawatan tersebut? A Memupuk perpaduan kaum B Mengatasi masalah kewangan C Mengawal pendidikan rendah D Mengawal perbendaharaan negeri Senarai berikut adalah antara kandungan Perlembagaan Merdeka yang diterima oleh pelbagai kaum di Tanah Melayu. y y y Kedudukan istimewa orang Melayu Kerakyatan terbuka Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada perlembagaan tersebut? A Amanah B Toleransi C Berhemah D Berdikari

14

Contoh soalan berdasarkan gambar. Gambar berikut menunjukkan cap mohor diraja kerajaan Melayu.

Apakah kepentingan cap mohor tersebut? A B C D Memantapkan perpaduan rakyat Mengukuhkan pertahanan negeri Meningkatkan kegiatan perdagangan Memperkukuh kedaulatan pemerintah

Bagaimanakah tokoh dalam gambar berikut berusaha mewujudkan perpaduan kaum di Tanah Melayu?

Dato Onn bin Jaafar A B C D Mengasaskan pendidikan kebangsaan Menggubal perlembagaan merdeka Menubuhkan Parti Perikatan Mencadangkan Sistem Ahli

15

Gambar berikut menunjukkan Sultan Abu Bakar, pemerintah negeri Johor.

Apakah sumbangan baginda? A Membentuk daerah baru B Melaksanakan sistem kangcu C Memperkenalkan perlembagaan negeri D Melantik penasihat barat dalam pentadbiran Contoh soalan berdasarkan senarai Senarai berikut merujuk kepada peralatan tembikar masyarakat Zaman Prasejarah. y y y Periuk Belanga Bekas air

Masyarakat zaman manakah yang menggunakan peralatan tersebut? A Zaman Paleolitik B Zaman Mesolitik C Zaman Neolitik D Zaman Logam Contoh soalan berdasarkan rajah/carta alir/urutan Rajah berikut menunjukkan proses ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Rombongan Merdeka Pembentukan Suruhanjaya Reid Pemasyhuran Kemerdekaan

X

Apakah X? A Perjanjian London B Pilihan Raya Umum C Penamatan darurat D Pembentukan Jemaah Menteri

16

Carta alir berikut menunjukkan langkah ke arah kemerdekaan negara kita. Perjanjian London X Pemasyhuran Kemerdekaan

Apakah X? A Penubuhan Jawatankuasa Majlis Eksekutif B Pelaksanaan Pilihan Raya Majlis Bandaran C Pembentukan Suruhanjaya Reid D Pengenalan Sistem Ahli

SOALAN LATIHAN 1. Ketiga-tiga kuasa berikut mengancam kedaulatan Johor. Portugis Acheh Jambi

Bagaimanakah kerajaan Johor menghadapi ancaman tersebut? A Meminta bantuan kuasa asing B Meminta perlindungan Belanda C Memindahkan pusat pentadbiran D Mengadakan pakatan dengan Portugis 2. Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan antara negeri Kedah dengan Siam. Pada kurun ke 16 Kedah menghantar bunga emas ke Siam Apakah tujuan Kedah berbuat demikian? A Mengakui ketuanan B Meningkatkan perdagangan C Meminta bantuan pertahanan D Mengeratkan hubungan persahabatan 3. Rajah berikut menunjukkan perpindahan pedagang Islam ke Acheh. Pedagang Benggala, Sri Lanka, Pegu dan Turki di Melaka Mengapakah berlaku keadaan yang sedemikian? A Perubahan angin monsun B Perairan pelabuhan cetek C Dasar perdagangan penjajah D Bahan dagangan berkurangan 5. Antara berikut yang manakah merupakan cerita penglipur lara? I Hikayat Hang Tuah II Hikayat Malim Dewa III Hikayat Malim Deman IV Hikayat Faridah Hanom Acheh Berpindah

17

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 6. Orang tua menjaga keharmonian masyarakat Sabah. Jawatan yang mempunyai persamaan dengan orang tua ialah

A B C D 7.

Syarif Majistret Ketua Kampung Ketua Anak Negeri

Rajah berikut merujuk kepada etnik di Sarawak.

Etnik X

Mengusahakan perlombongan antimoni

Apakah X? A Penan B Kelabit C Bidayuh D Melanau 8. Jadual berikut menunjukkan peristiwa penting kedatangan pengaruh Islam pada abad ke 13. Negeri X Peristiwa Penting y Negeri terawal menerima pengaruh Islam y Penemuan batu bersurat bertulisan jawi

Apakah X? A Perak B Kedah C Kelantan D Terengganu 9. Pernyataan berikut merujuk kepada peranan penting Sultan Idris Perak dalam Durbar di Kuala Lumpur. Pada tahun 1903, Durbar kedua diadakan di Kuala Lumpur. Dalam persidangan tersebut Sultan Perak iaitu Sultan Idris membuat beberapa tuntutan. Antara berikut yang manakah perkara dituntut oleh baginda dalam Durbar tersebut? I Pembentukan Pakatan Murni II Pelonggaran syarat kewarganegaraan III Kebajikan orang Melayu IV Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

18

10. Rajah berikut menunjukkan peranan Penasihat British di Perlis. Jabatan Hasil dan Cukai Mahkamah Tinggi Mahkamah kadi

Kapten Meadowe Frost Mengapakah beliau menubuhkan jabatan tersebut? A B C D Meningkatkan hasil negeri Menambah kuasa raja Memantapkan sistem perundangan Mengukuhkan penguasaan British

y y y

11. Jadual berikut menunjukkan perjanjian yang dimetrai oleh keluarga Brooke dengan British di Sarawak. Tahun 1888 Peristiwa Perjanjian antara keluarga Charles Brooke dengan British

Apakah kesan peristiwa tersebut kepada negeri Sarawak? A Berlaku perebutan kuasa B Menjadi negeri naungan C Gerakan antipenyerahan D Pemberontakan penduduk 12. Rajah berikut menunjukkan faktor penentangan Dol Said di Naning. Menentang bayaran cukai

Faktor penentangan Dol Said

X

Menentang pelaksanaan undang-undang British Apakah X ? A Menzalimi keluarga C Menceroboh kawasan hutan

B Menjadi buruh paksa D Mempertahankan kedaulatan negeri

13. Pertubuhan berikut telah ditubuhkan di Selangor pada tahun 1938. Persatuan Melayu Selangor Apakah kepentingan pertubuhan di atas ? I Mewujudkan kampung baru III Menubuhkan tentera laut A I dan II C II dan III

II Menubuhkan universiti IV Meningkatkan jumlah pentadbir Melayu B I dan IV D III dan IV

19

14. Jadual berikut menunjukkan jumlah murid di sekolah Inggeris di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1932. Kaum Melayu Cina India Lain-lain Peratus Bilangan Murid 15 % 50 % 27 % 08 %

Mengapakah peratus jumlah murid Melayu kurang berbanding murid Cina dan India? A Dasar pemerintah British B Jadual persekolahan padat C Peningkatan yuran pelajaran D Kekurangan tenaga pengajar 15. Agensi berikut ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 1951. RIDA Apakah tujuan penubuhannya? A Memasarkan hasil pertanian B Mengenalpasti masalah penduduk C Membaiki taraf hidup peribumi D Menghapuskan pengenalan kaum 16. Pada 23 Julai 1948, kerajaan mengharamkan PKM. Apakah pertubuhan lain yang turut diharamkan? I Kesatuan Melayu Muda (KMM) II Pergerakan Pemuda Melayu (PPM) III Angkatan Wanita Sedar (AWAS) IV Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) A I dan II C II dan III 17. B D I dan IV III dan IV

Jadual berikut menunjukkan keanggotaan Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Perkara Keanggotaan Majlis Tertinggi Residen Bahagian Pertama Majlis Negeri Ketua Kaum Bumiputera

Apakah peranan pemimpin tempatan yang dilantik oleh Brooke dalam Majlis Negeri? I Menyuarakan pandangan penduduk II Mengambil bahagian dalam pentadbiran III Membenarkan pemimpin bumiputera bersidang IV Mengetuai pentadbiran di peringkat bahagian A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

20

18. Rajah berikut merujuk kepada bidang tugas pentadbir di Sabah semasa pentadbiran SBUB.

X

y y y

Menjaga keamanan Membantu memajukan perdagangan Melaporkan wabak penyakit kepada Pegawai Daerah

Apakah X? A Residen B Pegawai Daerah C Ketua Kampung D Ketua Anak Negeri 19. Cogan kata berikut tertera pada Jata Negara Malaysia.

Bersekutu Bertambah Mutu Apakah kaitan cogan kata tersebut dengan pembentukan Malaysia? I Kemajuan ekonomi II Keselamatan negara III Kebebasan imigrasi IV Keseragaman budaya A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

21

TUMPUAN TOPIK SOALAN PMR SEJARAH 2011 BAB 1 2 3 4 5 6 7 TOPIK TINGKATAN SATU Sejarah dan Kita

Zaman PraSejarah Kerajaan Awal di Asia Tenggara Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka Kegemilangan Melaka Kemerosotan Melaka Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka Kerajaan Negeri-Negeri Melayu 8 Warisan Kesultanan Melayu 9 Sarawak 10 Sabah 11 Jadual 1 : Topik Tingkatan Satu Bab 1 Sejarah dan Kita memperkenalkan unsur-unsur penting pendidikan Sejarah seperti pengertian sejarah, ciri-ciri sejarah dan kaedah pengkajian sejarah. Tajuk ini memberi pendedahan serta pemahaman kepada asasasas disiplin ilmu Sejarah Bab 2 hingga 6 menyentuh kemunculan masyarakat prasejarah dan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara sebagai latar belakang kepada kemunculan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang kuat di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Pada zaman kegemilangannya, Kesultanan Melayu Melaka telah membina satu tradisi politik, ekonomi dan budaya yang kekal diwarisi sehingga kini. Kegemilangan dan kemakmurannya telah menarik minat Portugis datang ke Melaka dan menawan Melaka pada tahun 1511. Bab 7 hingga 11 memfokuskan Kerajaan Melayu Johor yang menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, mengisahkan kewujudan Kerajaan-kerajaan Melayu lain yang mewarisi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka seperti Perak dan Pahang. Selain daripada itu dibincangkan juga beberapa kerajaan lain yang telah mengadaptasi corak pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dalam pentadbiran kerajaan di Selangor, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Negeri Sembilan pula mempunyai ciri-ciri pentadbirannya yang tersendiri. Bab 10 dan 11 membincangkan Sarawak dan Sabah dari segi latar belakang, keadaan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Gambar berikut menunjukkan peristiwa Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957

Apakah iktibar yang diperoleh daripada peristiwa tersebut? A C Cinta kepada warisan budaya Bangga dengan perjuangan pemimpin B D Hormat pada lambang negara Bersyukur dengan kekayaan hasil bumi

22

Senarai berikut merujuk kepada ciri-ciri sumber sejarah. ‡ ‡ ‡ Bersifat asli Belum diolah Belum ditafsir

Manakah antara sumber sejarah berikut menepati ciri-ciri tersebut? A B C D Jurnal Manuskrip Ensiklopedia Laporan tahunan

Dialog berikut menggambarkan perbezaan pandangan dalam kalangan sejarawan. Sejarawan Barat Sejarawan tempatan Tok Janggut adalah pemberontak Tidak benar, Tok Janggut adalah pejuang bangsa

Mengapakah berlaku perbezaan pandangan tersebut? A B C D Ketiadaan kajian saintifik Kekurangan orang sumber Kecondongan tafsiran sejarah Kewujudan unsur tokoh tambah

Maklumat berikut berkaitan dengan zaman prasejarah. y Zaman Paleolitik y Zaman Neolitik Apakah ciri persamaan antara kedua-dua zaman tersebut? A B C D Peralatan batu Perkakasan logam Pusat perdagangan Pembinaan terusan

23

Gambar di bawah menunjukkan peralatan yang ditemui di tapak ekskavasi negara kita.

Apakah yang dapat diketahui berdasarkan penemuan tersebut? A B C D Kekuatan kerajaan Pentadbiran negara Kekayaan hasil bumi Peradaban masyarakat

Senarai berikut menunjukkan kerajaan awal Asia Tenggara. y y y Srivijaya Champa Majapahit

Apakah ciri persamaan kerajaan tersebut? A B C D Kaya dengan hasil pertanian Maju dalam sistem pengairan Mendapat perlindungan China Ekonomi berasaskan perdagangan

24

Gambar berikut menunjukkan barangan kaca dan manik yang ditemui di Lembah Bujang

Apakah yang dapat dikaitkan dengan Lembah Bujang berdasarkan penemuan barangan tersebut? A C Pusat kebudayaan Tapak perlombongan B D Pelabuhan entrepot Tumpuan pendakwah

Rajah berikut menunjukkan perkembangan Melaka. Kurun ke 14 Perkampungan nelayan Kurun ke 15 Pusat perdagangan antarabangsa

Apakah faktor yang membawa kepada perkembangan tersebut? A C Tanah subur Pemimpin bijak B D Rakyat ramai Hasil bumi banyak

Pernyataan berikut adalah petikan daripada Sejarah Melayu. ³rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya; jikalau tiada akar, nescaya pohon tidak dapat berdiri´ Apakah rumusan yang dapat dibuat berdasarkan petikan tersebut? A B C D Kekayaan hasil bumi Kerjasama antara kaum Kesetiaan kepada pemimpin Kepatuhan kepada undang-undang

25

Jadual berikut menerangkan kawasan pentadbiran yang diserahkan Sultan Melaka kepada pembesarnya. Kawasan Pentadbiran Muar dan Bentan Sening Ujung dan Kampar Temasik Sungai Raya dan Siantan Mengapakah sultan Melaka berbuat sedemikian A B C D Mengukuhkan kedudukan Menyelaras pungutan cukai Meningkatkan perdagangan Membanteras ancaman lanun Pembesar Yang Berkuasa Bendahara Penghulu Bendahari Laksamana Hulubalang

Merujuk kepada jadual di bawah, mengapakah pusat pentadbiran kerajaan Johor sering berpindah? Tahun 1528 - 1564 1564 - 1571 1571 - 1597 A B C D Menerima ancaman luar Memajukan ekonomi negeri Mengukuhkan kuasa pembesar Mengawal kegiatan perdagangan Pusat Kerajaan Johor Pekan Tua Sayong / Johor Lama / Seluyut Tanah Putih

Rajah berikut menunjukkan susun lapis pemimpin dalam Adat Perpatih di Negeri Sembilan

Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak
Bagaimanakah kedudukan pemimpin tersebut ditentukan? A Mengikut keturunan C Mengutamakan nasab ibu B D Berdasarkan muafakat Bersandarkan kuasa raja

26

Gambar berikut menunjukkan bahan yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional.

Apakah yang dapat dikaitkan dengan penggunaan bahan tersebut? A C Kemajuan pertanian Kepesatan perdagangan D B Kemahiran kesenian Kepelbagaian timbangan

Jadual berikut menujukkan kegiatan ekonomi kumpulan etnik di Sarawak? Kumpulan etnik Iban Kelabit Melanau Kegiatan ekonomi Menanam padi huma Memungut hasil hutan Menangkap ikan

Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut? A B C D Adat resam Kepercayaan Dasar pemerintah Bentuk muka bumi

Jadual berikut menerangkan adat resam suku kaum di Sabah Kaum Bajau Adat Perkahwinan Perkahwinan lazimnya diadakan pada 14 dan 15 hari bulan Hijrah

Mengapakah suku kaum Bajau memilih tarikh tersebut untuk menjalankan upacara perkahwinan? A B C D Murah rezeki Panjang umur Restu masyarakat Hindar bencana

27

BAB 1 2 3 4 5 6 7 8

TOPIK TINGKATAN DUA Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campurtangan British Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British British Mengeksploitasi Ekonomi Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

Jadual 2 : Topik Tingkatan Dua Bab 1 hingga Bab 6 mengisahkan penapakan, perluasan pengaruh dan penjajahan British di negara kita. British telah memperkenalkan sistem pentadbirannya dalam kehidupan masyarakat Melayu yang telah menjejaskan kedudukan pemimpin tempatan. Bagi tujuan mengeksploitasi kekayaan negara kita, British memperkenalkan ekonomi dagangan, industri dan penggunaan teknologi moden. Perubahan ini membawa berbagai-bagai kesan dalam kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan sistem ekonomi tradisional terpinggir. Bab 7 dan Bab 8 menumpukan kepada kebangkitan semangat kebangsaan secara tersusun bagi membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. Perjuangan bermula dengan kebangkitan tokoh-tokoh setempat, badan-badan dan kesatuan-kesatuan yang mempunyai corak perjuangan dan matlamat yang tertentu. Pemupukan kesedaran semangat kebangsaan juga disalurkan melalui pendidikan, karya penulisan, akhbar, dan majalah.

Apakah kesan daripada peristiwa berikut? y y A B C D Kedah di ancam oleh Siam Sultan Abdullah meminta bantuan SHTI

Kerabat diraja memberontak British menduduki Pulau Pinang Perjanjian Burney ditandatangani Amalan menghantar bunga emas dihentikan

Rajah berikut menunjukkan penggantian ibu negeri Selat pada tahun 1832. 1826 Pulau Pinang Mengapakah berlaku keadaan sedemikian? A Ancaman kuasa luar B Kedudukan strategik C Kaya dengan bahan mentah D Tentangan penduduk tempatan 1832 Singapura

28

Rajah menunjukkan perubahan dasar British di negeri-negeri Melayu. Dasar British di negeri-negeri Melayu Sebelum 1873 Selepas 1873 Dasar tidak campur tangan Dasar campur tangan Mengapakah berlaku perubahan dasar tersebut? A Menguasai bahan mentah B Memodenkan pentadbiran C Meningkatan ekonomi rakyat D Memenuhi desakan penduduk Ilustrasi berikut menggambarkan Perang Larut di Negeri Perak.

Apakah kesan peristiwa tersebut ke atas Perak ? A Petempatan baru dibuka B Pengangguran meningkat C Penghambaan dihapuskan D Perlombongan bijih timah terjejas

Garis masa berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku di negeri Selangor.

1874

Serangan ke atas rumah api Tanjung Rachado

1873

Serangan ke atas kapal dagang dekat Kuala Langat

Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? A B C D Residen dilantik Kubu pertahanan dibina Perang saudara berlaku Kuasa sultan dikukuhkan

29

Mengapakah pembesar berikut berbalah di Sungai Ujong?

y y

Dato¶ Kelana

Syed Abdul Rahman

Dato¶ Bandar Kulop Tunggal

A B C D

Menguasai kawasan pertanian Mempertahankan Adat Perpatih Memperoleh hak mengutip cukai Menuntut jawatan Yamtuan Besar

Jadual berikut menunjukkan persidangan Durbar di Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Tahun 1897 1903

Peristiwa Durbar Pertama Durbar Kedua

Tempat Kuala Kangsar Kuala Lumpur

Apakah perkara yang dibincangkan dalam Durbar tersebut? A B C D Kewangan negeri Kebajikan orang Melayu Kewarganegaraan imigran Kedudukan ekonomi British

Bagaimanakah British menghalang kemaraan kuasa besar di negeri-negeri Melayu Utara? A B C D Mengukuhkan pertahanan Membahagikan kawasan pengaruh Mengadakan perjanjian dengan Siam Mengadakan pakatan dengan raja Melayu

30

Mengapakah negeri-negeri berikut tidak lagi menghantar bunga emas kepada Siam selepas Perjanjian Bangkok 1909? Kedah y y y A B C D Kelantan Terengganu Perlis

Ditakluki oleh Burma Hasil bumi berkurangan Menjadi naungan British Berlaku pemberontakan dalam negeri

Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap negeri Johor?

Daeng Ibrahim A B C D Memperkenalkan tanaman getah Memperkenalkan sistem Kangcu Menubuhkan Jabatan Kerja Raya Membina sistem pengairan

31

Jadual berikut menunjukkan sumbangan pembesar Johor untuk mengekalkan kedaulatan negeri.

Tokoh Dato¶ Jaafar bin Muhammad

Sumbangan Mewajibkan pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor

Dato¶ Muhammad Salleh bin Perang Dato¶ Abdul Rahman bin Andak

Melukis peta pembangunan negeri X

Apakah X? A B C D Mengawal hubungan luar Memperkenalkan mahkamah Menubuhkan jabatan pelajaran Menggubal perlembagaan negeri

Bagaimanakah Johor diiktiraf sebagai negeri yang bebas dan berdaulat pada tahun 1885? A B C D Perjanjian Persahabatan Johor-Singapura Perjanjian Persahabatan Johor-British Perjanjian Sulit British- Siam Perjanjian Bangkok

32

BAB 1 2 3 4 5 6

TOPIK TINGKATAN TIGA Pendudukan Jepun di Negara Kita

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Ancaman PKM dan Darurat Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan Kemerdekaan Negara 31Ogos 1957 Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkerajaan Sendiri di Sarawak dan Sabah Malaysia Yang Berdaulat 7 Jadual 3 : Topik Tingkatan Tiga Bab 1 hingga bab 7 memaparkan detik-detik perjuangan rakyat ke arah menuntut kemerdekaan tanah air. Pengalaman semasa pemerintahan Jepun menyemarakkan lagi semangat kebangsaan di kalangan rakyat. Pembentukan Malayan Union 1946 ditentang hebat oleh orang Melayu sehingga memaksa Kerajaan British menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ancaman pengganas komunis tidak menghalang perjuangan rakyat menuntut kemerdekaan, malah mempercepatkan lagi usaha-usaha ke arah berkerajaan sendiri. Perjuangan rakyat mencapai kejayaan dengan Permasyhuran Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perubahan pentadbiran juga berlaku di Sarawak dan Sabah ke arah mencapai taraf berkerajaan sendiri. Bab 7 membincangkan penubuhan Persekutuan Malaysia yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Persekutuan ini bertujuan menjamin perpaduan, kemakmuran dan keselamatan bersama. Gagasan ini telah menghadapi pelbagai rintangan dari dalam dan luar negeri pada peringkat awal pembentukannya. Walau bagaimanapun, berkat keazaman yang kuat, akhirnya pada 16 September 1963, diisytiharkan pembentukan Persekutuan Malaysia. Selepas beberapa tahun Singapura dikeluarkan daripada persekutuan.

Pentadbiran Tentera British (PTB) diperkenalkan pada bulan September 1945 untuk melaksanakan pentadbiran peralihan di Tanah Melayu.Mengapakah pentadbiran tersebut diperkenalkan? A Mengusir tentera asing B Memulihkan keamanan C Membentuk kerajaan sendiri D Mengukuhkan kedudukan sultan Suruhanjaya Cobbold penting dalam pembentukan Malaysia. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan laporan tersebut? A Desakan pengaruh luar B Penjajahan bentuk baru C Keikhlasan dalam penggabungan D Kepentingan penduduk diabaikan

33

Maklumat berikut menerangkan dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu Dasar Penjepunan Nippon-Go sebagai bahasa pengantar Kimigayo dinyanyikan setiap pagi di sekolah Cuti umum sempena hari perayaan Jepun Mengapakah Jepun melaksanakan dasar tersebut? A Membentuk perpaduan kaum B Menjamin kebajikan rakyat C Memupuk kesetiaan kepada maharaja D Mewujudkan kepelbagaian budaya Rajah berikut menerangkan dasar ekonomi yang diperkenalkan di Tanah Melayu. British Ekonomi Bebas

Jepun

Ekonomi X

Apakah X? A Niaga B Pasaran C Kawalan D Sara diri Senarai berikut adalah tujuan British melakukan perubahan dasar di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Mewujudkan pentadbiran yang seragam Mengurangkan kuasa politik orang Melayu Menjamin penguasaan ekonomi berterusan Bagaimanakan British berusaha mencapai tujuan tersebut? A Membentuk Persekutuan Malaysia B Melaksanakan Sistem Ahli C Menubuhkan Malayan Union D Memperkenalkan Pentadbiran Tentera British Jadual berikut berkaitan ciri Malayan Union. Pentadbiran Malayan Union Ketua pentadbiran Gabenor British Kuasa di peringkat pusat Parlimen British Kuasa di peringkat negeri Persuruhjaya Negeri Apakah kesimpulan yang dapat dibuat? A Penjajahan secara mutlak B Pembentukan negara republik C Pengaruh komunis dibendung D Persekutuan Tanah Melayu ditolak

34

Rajah berikut menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu 1 April 1946 Malayan Union

1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu

Mengapakah British melaksanakan perubahan tersebut? A Melonggarkan syarat kerakyatan B Mengamalkan prinsip demokrasi C Menjalankan dasar dekolonisasi D Memupuk perpaduan kaum Senarai berikut adalah pertubuhan yang diharamkan oleh British di Tanah Melayu. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) Ikatan Pemuda Tanah Air Melayu (PETA) Pemuda Radikal Melayu (PERAM) Mengapakah pertubuhan tersebut diharamkan? A Memperjuangkan kerakyatan terbuka B Menubuhkan pasukan tentera C Meniup semangat kenegerian D Menjaga ketenteraman awam Akhbar berikut memaparkan musuh negara pada zaman darurat.

Bagimanakah kerajaan berusaha menangkap musuh tersebut? A Membentuk Home Guard B Menawarkan hadiah wang C Menubuhkan Special Constable D Melaksanakan Rancangan Briggs Kempen berikut dijalankan oleh Sir Gerald Templer dalam menjayakan rancangan Perang Saraf. ³ Memenangi hati dan fikiran rakyat´ Mengapakah kempen tersebut dilancarkan? A Melahirkan tentera terlatih B Menubuhkan kampung baru C Menambah keahlian parti politik D Mewujudkan persefahaman antara kaum

35

Gambar berikut menunjukkan pihak yang terlibat dalam pertemuan Baling 1955.

Wakil kerajaan Tanah Melayu Mengapakah pertemuan tersebut diadakan? A Membincangkan proses pilihan raya B Merundingkan pembebasan tawanan C Menubuhkan kampung baru D Menamatkan darurat

Wakil Parti Komunis Malaya

Jadual berikut merujuk kepada jawatankuasa yang ditubuhkan pada tahun 1949. Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum Pengerusi Dato¶ EEC Thuraisingam Ahli jawatankuasa Dato¶ Onn bin Jaafar Tun Tan Cheng Lock Wakil kaum India, Ceylon, Serani dan Eropah Apakah tugas jawatankuasa tersebut? A Mengukuhkan ekonomi negara B Menyeragamkan sistem pendidikan C Mewujudkan persefahaman rakyat D Melahirkan penduduk yang produktif Jadual berikut menerangkan persidangan yang diusahakan oleh pertubuhan politik di Tanah Melayu. Tarikh Februari 1954 Ogos 1954 Persidangan Parti Negara mengadakan Konferensi Nasional UMNO menganjurkan Konvensi Nasional

Apakah persamaan perkara yang dibincangkan dalam persidangan tersebut ? I Pilihan raya II Perpaduan kaum III Kemajuan ekonomi IV Kelonggaran syarat kerakyatan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

36

Senarai berikut adalah syarat yang dilonggarkan untuk mendapatkan kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu

Warga negara British dan koloninya Menetap di Tanah Melayu selama 10 tahun daripada 12 tahun secara berturut-turut Banyak berjasa kepada Tanah Melayu Bagaimanakah cara kerakyatan diberikan berdasarkan syarat tersebut? A Jus soli B Naturalisasi C Permohonan D Kuatkuasa undang-undang Jadual di bawah merujuk kepada perkembangan sistem pendidikan di Tanah Melayu. Tahun Laporan Pelajaran Tanah Melayu 1951 Laporan Barnes 1952 Ordinan Pelajaran 1952 1956 Laporan Razak Apakah persamaan matlamat laporan pelajaran tersebut? A Mengukuhkan sekolah vernakular B Mempamerkan identiti kaum C Memperkaya budaya bangsa D Melahirkan semangat perpaduan Dialog berikut mungkin berlaku semasa Rundingan London 1956? Pegawai British : Kami bersedia memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu dengan syarat pangkalan tentera kami dikekalkan Kami setuju dan mahukan konsep raja berperlembagaan dikekalkan

Wakil Tanah Melayu :

Mengapakah British mengenakan syarat tersebut? A Meneruskan sistem perundangan Barat B Membentuk perpaduan kaum C Menjamin kepentingan ekonomi D Mengukuhkan kedudukan Pesuruhjaya Tinggi Rajah berikut menerangkan tugas X di Tanah Melayu.\ Menjamin kedudukan raja-Raja Melayu Tugas X Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu Menggubal Perlembagaan Tanah Melayu merdeka Apakah X? A Suruhanjaya Reid B Suruhanjaya Cobbold C Jawatankuasa Eksekutif D Jawatankuasa Antara Kerajaan

37

Jadual berikut menerangkan peristiwa penting yang berlaku di negara kita. Tarikh/Masa Peristiwa 31 Ogos 1957 Bendera Union Jack diturunkan 12.00 malam Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan Apakah kesan peristiwa tersebut? A Ekonomi British disekat B Negara autokrasi dibentuk C Pangkalan tentera asing ditutup D Kuasa pemerintahan tempatan dikembalikan Rajah berikut menunjukkan faktor yang menimbulkan Gerakan Antipenyerahan Sarawak Menggunakan tipu muslihat Faktor Gerakan Antipenyerahan Sarawak Tidak berunding dengan pemimpin tempatan X Apakah X? A Warisan budaya terhakis C Syarat kerakyatan liberal B Desakan pelabur Eropah D Bertentangan Perlembagaan 1941

Garis masa berikut menerangkan perkembangan yang berlaku di Sabah 1962 1960 Pilihan Majlis Undangan diperkenalkan Perlembagaan dipinda bagi menambah bilangan bumiputera dalam Majlis Undangan Pilihan raya Majlis Tempatan diadakan

1952

Mengapakah langkah tersebut dilaksanakan? A Melatih penduduk berkerajaan sendiri B Memupuk perpaduan kaum C Mempercepatkan penyerahan negeri D Menggalakkan penubuhan parti politik Rajah berikut menunjukkan parti-parti yang menganggotai Perikatan Sabah pada tahun 1962. Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu(UNKO) PERIKATAN SABAH Pasok Momogun Mengapakah perikatan tersebut ditubuhkan? A Meminda perlembagaan C Menentang gagasan Malaysia B Memenangi pilihan raya D Membantah penyerahan negeri kepada British Persatuan Cina Sabah(SCA) Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu(USNO)

38

Jadual berikut berkaitan dengan langkah ke arah pembentukan Malaysia. Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) Pengerusi : Ahli : Donald Stephens (Tun Fuad Stephens) Tunku Abdul Rahman (Tanah Melayu) Lee Kuan Yew (Singapura) Tun Datu Mustapha Datu Harun (Sabah) Temenggung Jugah Anak Barieng (Sarawak) Datuk Setia Pangeran Ali (Brunei)

Apakah matlamat penubuhan jawatankuasa tersebut? A Merangka perlembagaan B Meninjau pendapat rakyat C Mengadakan pungutan suara D Memberi penerangan kepada pemimpin Rajah berikut menerangkan proses mendapatkan pandangan rakyat ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia. X Referendum Suruhanjaya PBB : : : Meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak Meninjau pandangan penduduk Singapura Meninjau semula pandangan penduduk Sabah dan Sarawak

Apakah X? A Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia B Jawatankuasa Antara Kerajaan C Suruhanjaya Cobbold D Suruhanjaya Reid Jadual berikut menerangkan usaha yang dilakukan pada awal tahun 1960an. Tarikh Mei 1963 Ogos 1963 Februari 1964 Jun 1964 Peristiwa Rundingan tidak rasmi di Tokyo Sidang Kemuncak di Manila Persidangan di Bangkok Pesidangan di Tokyo

Mengapakah usaha tersebut diambil? A Mengadakan hubungan diplomatik B Menamatkan konfrontasi C Membendung pemberontakan rakyat D Mempercepatkan penggabungan negeri

39

Jadual berikut menerangkan tindakan Tunku Abdul Rahman pada tahun 1960-an. Tindakan Tunku Abdul Rahman Putra Tahun 1961 Mencadangkan Singapura bercantum dengan Persekutuan Tanah Melayu Mengapakah Tunku bertindak sedemikian? A Mengatasi krisis ekonomi B Menjamin kestabilan negara C Mematuhi desakan antarabangsa D Menamatkan pertikaian sempadan

Tahun 1965 Mengumumkan Singapura dipisahkan daripada Persekutuan Malaysia

SOALAN LATIHAN 1 : 1 Rajah berikut merujuk kepada sumber sejarah Ensiklopedia Sumber Sejarah Jurnal Laporan belanjawan negara Mengapakah sumber tersebut diklasifikasikan sebagai sumber kedua? A Kandungan ditokok tambah B Kajian secara ilmiah C Fakta telah diolah D Maklumat terkini 2 Jadual berikut merujuk kawasan eskavasi yang terdapat di Malaysia. Tapak Gua Niah Kota Tampan Negeri Sarawak Perak

Apakah ciri kehidupan masyarakat purba di kawasan tersebut? A Menjalankan aktiviti perdagangan B Mengamalkan kegiatan pertanian C Menggunakan perlatan batu D Merekacipta barang perhiasan 3 Antara berikut manakah sumber sejarah yang diperolehi melalui kaedah arkeologi? I Fosil II Artifak III Jurnal IV Ensiklopedia A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

40

4

Jadual berikut merujuk kepada lokasi Zaman Prasejarah di Malaysia. Negeri Kelantan Sabah Tapak Eskavasi Gua Cha Bukit Tengkorak

Zaman tersebut ialah Zaman A Logam B Neolitik C Mesolitik D Paleolitik 5 Rajah berikut merujuk kepada salah sebuah kerajaan awal di Asia Tenggara

Pusat kerajaan terletak di hilir Sungai Mekong

Kerajaan X

Sistem pemerintahan berkuasa mutlak

Mencapai kegemilangan di zaman Suryavarman II Apakah kerajaan X ? A Funan C Srivijaya 6 B Angkor D Majapahit

Rajah berikut merujuk kepada peranan Laksamana dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Ketua angkatan laut Laksamana Pengawal peribadi raja X Apakah X ? A Ketua duta C Penasihat Sultan B Pemungut hasil D Ketua penguasa bandar

7

Senarai berikut merujuk kepada kawasan yang dianugerahkan sultan kepada pembesar tempatan di Melaka. Bendahara ± Bentan Laksamana - Temasik Anugerah tersebut dikenali sebagai A kawasan pegangan C daerah warisan B wilayah naungan D jajahan takluk

41

Garis masa berikut menunjukkan urutan kejatuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ketangan Portugis.

Ogos 1511

Portugis menguasai Melaka

Julai 1511

Portugis menguasai Jambatan Melaka

8

Apakah faktor yang membawa kejatuhan kerajaan tersebut? I Bilangan tentera sedikit II Askar upahan tidak setia III Pembesar tempatan berebut kuasa IV Wilayah naungan membebaskan diri A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

9

Apakah kepentingan karya berikut kepada masyarakat Melaka ? Nama Karya Muhammad Ali Hanafiah A B C D Tempoh Masa Kurun ke - 16

Meningkatkan semangat perjuangan Menjalin hubungan diplomatik Mengukuhkan sistem perundangan Menghargai salasilah raja

10. Rajah berikut menunjukkan kegemilangan kerajaan Johor pada kurun ke-17. Pusat pengajian Islam Kerajaan Johor Pusat persuratan Melayu Pusat perdagangan Apakah iktibar daripada kemajuan kerajaan di atas? A Berusaha memajukan kerjaya C Berusaha mengekalkan kedaulatan negara B Berdikari pada setiap masa D Berhati-hati dalam tindakan

42

STRATEGI BERKESAN BELAJAR SEJARAH PMR 2011 Dalam rencana ini calon PMR diberi pendedahan tentang fokus soalan sejarah PMR. Membaca dan menghafal fakta sahaja tidak mencukupi untuk menguasai kemahiran Sejarah. Calon perlu membiasakan diri dengan cara penyoalan dalam kertas Sejarah PMR. Calon PMR perlu mengetahui jenis dan stail soalan yang sering dikemukakan dalam peperiksaan. Calon PMR perlu rajin membuat latihan Sejarah PMR. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh calon mengenai teknik penyoalan Kertas Sejarah PMR 2011. Teknik Penyoalan Dalam Kertas Sejarah PMR Teknik Penyoalan Dalam Sejarah Konsep / Istilah sejarah / Ciri-ciri sesuatu peristiwa atau perkara Sebab / Faktor berlakunya sesuatu peristiwa sejarah Kesan atau akibat sesuatu peristiwa sejarah Kronologi / Urutan peristiwa Tokoh dalam sejarah Perjanjian penting dalam sejarah Organisasi / Pertubuhan bukan politik / Parti politik / Institusi tempatan, serantau dan antarabangsa 7 Ikhtibar / Unsur Patriotisme / Nilai murni peristiwa sejarah 8 Situasi 1 2 3 3 4 5 6 Soalan Sejarah PMR memberi penekanan kepada aspek pengetahuan sejarah, kemahiran sejarah dan nilai dalam sejarah. Pengetahuan sejarah amat penting untuk menjawab soalan sejarah. Calon PMR perlu memahami sesuatu idea sejarah dan berusaha untuk menguasainya. Bagi menguji kemahiran calon menggunakan fakta sejarah, peta, gambar rajah, rajah, peribahasa, puisi, pernyataan, senarai, petikan, jadual, maklumat dan sebagainya turut disertakan dalam soalan PMR Sejarah. ( 1 ) Soalan menanyakan sesuatu definisi, makna istilah dan ciri-ciri sesuatu peristiwa sejarah Calon PMR perlu memahami konsep dan istilah penting dalam pelajaran Sejarah. Sejarah mengandungi banyak idea dan konsep yang perlu dikuasai. Konsep amat penting untuk membantu calon PMR menggambarkan peristiwa sejarah. Konsep terbentuk daripada perkataan atau idea yang perlu dijelaskan dengan contoh yang sesuai. Calon PMR perlu memahami sesuatu makna atau maksud perkataan tertentu untuk memahami sesuatu konsep Sejarah. Fakta Sejarah mempunyai kaitan dengan konsep kerana fakta merupakan maklumat yang membantu menghuraikan sesuatu konsep. Pentafsiran yang tidak tepat terhadap fakta atau pemahaman yang terpesong terhadap sesuatu konsep sejarah menyebabkan pelajar memilih pilihan jawapan yang tidak tepat. Contoh konsep ialah rekonstruksi, kaedah arkeologi, autokratik, tapak eskavasi, Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Neolitik dan Zaman Logam, pelabuhan entreport, sastera lisan, bunga emas, ufti, negeri naungan, taklukan, setaraf, Syahbandar, monopoli perdagangan, Gerakan Islah, Bumi hangus, Sistem Ahli, Perang Saraf, dasar ekonomi kawalan, sara diri, dasar ekonomi bebas, tanaman komersil, dan konsep lain dengan sesuatu peristiwa harus difahami. Terdapat banyak lagi konsep atau istilah sejarah seperti Kaum Muda, Kaum Tua, Gerakan anti penyerahan, Komanwel, Jemaah Menteri, konfrontasi dan sebagainya.Contoh soalan:

43

Rajah berikut berkaitan dengan kaedah pengkajian sejarah. Arkeologi Kaedah pengkajian sejarah Bertulis Apakah X? A Penerokaan B Saintifik C Tafsiran D Lisan

X

Apakah hasil ekonomi yang menyumbang kepada kemajuan kerajaan agraria? A Beras B Hasil laut C Ukiran kayu D Barang perhiasan Rajah berikut menunjukkan peranan pertubuhan X kepada PKM. Membekalkan ubatubatan Apakah X ? A Min Yuen B Kempeitai C Koa kunrenjo D Sekolah Latihan 101 Jadual berikut merujuk kepada sistem kemasukan imigran ke Tanah Melayu pada abad ke-20. Kaum Buruh Cina Buruh India Sistem Sistem Kontrak Sistem Kangani X Mendapatkan maklumat

Apakah persamaan sistem tersebut? A Memperoleh kemahiran B Terikat dengan majikan C Bebas memilih pekerjaan D Datang bersama anggota keluarga µPesta Kaamatan¶ diamalkan oleh etnik Kadazan Dusun. Apakah kepentingan pesta tersebut? A Pemujaan roh B Kelahiran bayi C Tanda kesyukuran D Meraikan tahun baru

44

( 2 ) Soalan mengenai sumbangan atau peranan tokoh Calon PMR perlu mengulangkaji biografi tokoh penting tanahair. Terdapat banyak soalan mengenai tokoh sejarah yang dikemukakan dalam Kertas Sejarah PMR. Kajian tentang tokoh amat penting dalam Sejarah. Ini kerana manusia merupakan isu utama dalam pergolakan Sejarah. Oleh sebab itu calon PMR perlu didedahkan dengan maklumat tokoh penting yang menceritakan tentang kepimpinan dan ketokohan mereka yang ditonjolkan dalam pelajaran Sejarah. Kajian tokoh sangat penting untuk menghargai perjuangan dan pengorbanan mereka pada masa lampau. Antara soalan mengenai tokoh ialah Dol Said, Rentap, Dato¶ Bahaman, Dato Maharaja Lela, Dato Sagor, Seputum, Antanom, Maharaja Abu Bakar Johor, Pangeran Mahkota dari Brunei, Dato¶ Onn bin Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Dr Burhanuddin al-Helmy, Ahmad Boestamam, Ibrahim Yaacob, Ishak Haji Muhammad dan lain-lain. Soalan tokoh berfokus kepada kejayaan dan sumbangan utama tokoh kepada negara kita. Jika seseorang tokoh mempunyai terlalu banyak sumbangan, lihat sumbangannya yang paling besar kepada negara kita. Baca serba sedikit butir penting latar belakang, pendidikan dan teliti gambar foto atau illustrasi mereka (jika ada) untuk memudahkan kita membuat pengecaman. Buat pengelompokan, pengelasan dan penzamanan setiap tokoh. Lihat persamaan dan perbezaan corak perjuangan mereka pada setiap zaman. Contoh Soalan :
Tokoh berikut telah melawat Melaka antara 1404 dengan tahun 1405. y y Laksamana Yin Ching Laksamana Cheng Ho

Mengapakah mereka melawat Melaka? A Membentuk pakatan tentera B Mengadakan rundingan damai C Menganugerahkan pengiktirafan D Memperkukuh sistem pertahanan Senarai berikut menunjukkan tokoh yang telah berjasa kepada negara. y y y Zainal Abidin bin Ahmad Dato¶ Panglima Bukit Gantang Dato¶ Nik Ahmad Kamil bin Nik Mahmud

Apakah sumbangan mereka? A Menyokong Parti Negara B Menganggotai Sistem Ahli C Menggubal perlembagaan UMNO D Mengasaskan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

45

Maklumat berikut merujuk kepada nasionalis di Tanah Melayu.

y y

Abdul Rahim Kajai Harun Aminurrashid

Apakah peranan tokoh tersebut? A Mengasaskan fahaman radikal B Memimpin penentangan bersenjata C Membangkitkan kesedaran kebangsaan D Mencetuskan idea gerakan pemulihan agama Apakah persamaan tokoh berikut ? Antanom Dato¶ Bahaman

y y A B C D

Membantah sistem pajakan Melanggar syarat perjanjian Menyokong pentadbiran British Menentang campur tangan British

Pernyataan berikut menunjukan punca Perang Naning.

Dol Said enggan membayar cukai sebanyak 1/10 hasil Naning kepada British di Melaka

Mengapakah Dol Said bertindak sedemikian ? A Naning bukan jajahan Melaka B Naning kekurangan hasil pertanian C Naning tidak mampu membayar cukai D Naning tidak setuju dengan kadar cukai

46

( 3 ) Soalan menanyakan sebab berlakunya sesuatu kejadian atau kesan sesuatu peristiwa Sejarah Sejarah tidak boleh dipisahkan dengan sebab (penyebaban) dan akibat (kesan) sesuatu peristiwa. Sejarah merujuk kepada tanggapan umum seperti sebab yang mendorong penyebaran agama Islam dalam Kerajaan Melayu Melaka dan kesannya. Satu cara yang mudah untuk memahami aspek ini ialah melalui peta konsep. Calon perlu memilih sesuatu tajuk pelajaran Sejarah seperti sebab, faktor, kesan dan implikasi sesuatu peristiwa Sejarah. Pemetaan konsep memberi gambaran menyeluruh dan menunjukkan pertalian antara satu fakta dengan fakta yang lain. Contohnya sebab pengambilan Pulau Pinang dan Singapura oleh British dan kesannya. Atau sebab termetrinya Perjanjian Inggeris - Belanda 1824 dan implikasinya kepada semua pihak. Atau sebab pembentukan Persekutuan 1896 dan kesannya. Calon perlu mengenalpasti semua faktor tersebut. Contoh soalan :
Mengapakah Brooke melaksanakan dasar pecah dan perintah di Sarawak? A Menyatukan etnik B Mengukuhkan kuasa C Melindungi peribumi D Menyeragamkan pentadbiran Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) bertambah kuat semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu? A Mendapat bantuan kewangan B Memiliki kemudahan pengangkutan C Mendapat sokongan penduduk tempatan D Memperoleh bekalan senjata daripada British Rajah berikut menunjukkan perubahan sistem persekolahan di Tanah Melayu.

Sistem Persekolahan Lama Mengapakah perubahan tersebut dijalankan? A Mewujudkan perpaduan B Meningkatkan taraf hidup C Menjimatkan perbelanjaan D Melahirkan golongan pentadbir

Jawatankuasa Barnes

Mengapakah Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan Persekutuan Malaysia? I Menyekat komunis II Memajukan ekonomi III Mengehadkan pengaruh asing IV Mengukuhkan pemerintahan British A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

47

Pada bulan Disember 1946 British telah memperkenalkan Pekeliling No.9 di Sarawak. Apakah kesan daripada pengenalan pekeliling tersebut? A Pembunuhan Duncan Stewart B Pemulauan pelantikan Raja Sarawak C Penubuhan Persatuan Melayu Sarawak D Pembentukan Persatuan Melayu Muda

Pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk untuk menggantikan Malayan Union. Apakah kesan pembentukan persekutuan tersebut? A Sultan kehilangan kuasa B Syarat kerakyatan dilonggarkan C Pentadbiran diketuai oleh gabenor D Pengenalan sistem raja berperlembagaan

( 4 ) Soalan mengenai pertubuhan, institusi kerajaan, agensi kerajaan, parti politik, kesatuan Melayu, organisasi serantau, organisasi antara bangsa dan sebagainya Terdapat soalan mengenai organisasi setempat seperti arkib negara, Force 136, UMNO dan sebagainya. Organisasi yang sering disoal ialah persatuan Melayu (Persatuan Melayu Selangor), Kesatuan Melayu Singapura (KMS), Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan sebagainya. Calon perlu memahami latar belakang penubuhan, sebab penubuhan, tokoh yang terlibat, matlamat penubuhan, sumbangan dan impaknya kepada sejarah negara. Contoh Soalan :
Maklumat berikut berkaitan dengan Sistem Ahli yang diperkenalkan pada tahun 1951. y y Kabinet Bayangan Anggotanya dikenali sebagai Ahli

Mengapakah sistem tersebut dilaksanakan? I Menggubal undang-undang II Memupuk perpaduan Kaum III Melatih kepimpinan tempatan IV Mengehadkan Kuasa Sultan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

48

Senarai berikut adalah parti politik di Sabah dan Sarawak. y y USNO BARJASA

Apakah persamaan perjuangan parti tersebut? A Menuntut kerakyatan terbuka B Mempertahankan hak peribumi C Mewajibkan pendidikan rendah D Menyeragamkan sistem pentadbiran Rajah berikut merujuk gabungan Perikatan Sabah.

UNKO USNO Perikatan Sabah Parti Bersatu Parti Demokratik
Mengapakah parti tersebut membentuk Perikatan Sabah? A Menyokong gagasan Malaysia B Menghadapi ancaman komunis C Menghadapi pilihan raya umum D Menentang dasar neokolonialisme Apakah peranan Suruhanjaya Cobbold dalam pembentukan Malaysia? A Membentuk perpaduan kaum B Menyegerakan pilihan raya C Meninjau pendapat penduduk D Merangka perlembagaan baru

Apakah matlamat penubuhan kedua parti berikut? Parti Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) Parti Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) Pemimpin Stephen Kalong Ningkan Tun Datu Mustapha

I II III IV A B C D

Menyatupadukan rakyat berbilang kaum Memperjuangkan kebudayaan tradisional Memperjuangkan kepentingan masing-masing Menyokong pembentukan Persekutuan Malaysia I dan II I dan IV II dan III III dan IV

49

( 5 ) Soalan mengenai perjanjian penting dalam sejarah. Terdapat banyak perjanjian penting yang memberikan kesan kepada perkembangan sejarah, politik, ekonomi dan sosial negara kita. Setiap perjanjian mempunyai sebab mengapa ia dimetrikan. Setiap perjanjian juga mempunyai syarat yang berbeza dengan perjanjian lain. Jika perjanjian tersebut memberi kesan yang besar kepada sejarah tanahair maka lebih kerap pula disoal dalam peperiksaan. Apabila seseorang calon mengulangkaji sesuatu perjanjian, pastikan calon meneliti a) b) c) d) e) Tahun perjanjian itu ditandatangani Sebab ia ditandatangani Pihak yang menandatangani perjanjian itu Syarat penting atau isi penting sesuatu perjanjian dan Kesan sesuatu perjanjian kepada persejarahan negara

Selain itu terdapat satu aspek lagi yang tidak kurang pentingnya untuk diberi perhatian iaitu tempoh masa atau periodasi atau penzamanan dalam Sejarah. Peristiwa dan fakta Sejarah tidak boleh dipisahkan daripada tarikh. Tanpa tarikh sesuatu peristiwa sukar dibuktikan sebagai bersejarah. Kebenarannya sudah tentu dipersoalkan sebagaimana cerita mitos dan legenda. Memang diakui umum terdapat banyak tarikh dalam Sejarah. Tetapi perlu diingatkan bahawa, Kertas Sejarah PMR tidak pernah membebankan calon PMR dengan soalan berkaitan tarikh. Ingat tarikh bagi peristiwa penting sahaja. Jika tarikh sukar diingati, cuba ingat peristiwa tersebut sama ada berlaku di awal, pertengahan atau di akhir sesuatu kurun.Contoh :
British telah memetrai Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 di Perak. Apakah muslihat British mengadakan rundingan tersebut? A B C D Mengusai sumber bijih timah Mewujudkan perpaduan kaum Menghapuskan pengaruh Belanda Memelihara hubungan dengan Siam

Senarai berikut pernah menghantar bunga emas kepada Siam.

y y y y

Perlis Kedah Kelantan Terengganu

Mengapakah negeri tersebut tidak menghantar bunga emas ke Siam selepas Perjanjian Bangkok 1909? A Mengalami kekurangan emas B Mempunyai tentera yang kuat C Membuat pakatan dengan Siam D Menjadi negeri naungan British

50

Rajah berikut merujuk kepada perjanjian sulit yang ditandatangani antara British dan Siam.

British mengiktiraf negeri Kedah sebagai hak Siam X

Siam membenarkan British berdagang di Kelantan dan Terengganu

Apakah Perjanjian X? A Perjanjian Burney ± 1826 B Perjanjian Bangkok ± 1909 C Perjanjian British ± Siam 1909 D Perjanjian Sempadan British ± Siam ± 1899 Rajah berikut merujuk kepada Perjanjian London 1956.

Wakil Raja-Raja Melayu Wakil Parti Perikatan Wakil kerajaan British Apakah kesan perjanjian tersebut? A Pengembalian kuasa Raja-Raja Melayu B Pengunduran tentera British dari Tanah Melayu C Pengekalan perdagangan British di Tanah Melayu D Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan Jadual berikut menerangkan usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mewujudkan kedamaian. Tarikh Februari 1964 Jun 1964 Peristiwa Persidangan di Bangkok, Thailand Persidangan di Tokyo, Jepun Perjanjian London 1956

Apakah sebab yang membawa kepada persidangan tersebut diadakan? A Tuntutan Filipina ke atas Sabah B Pemberontakan Parti Rakyat Brunei C Keganasan Parti Komunis Malaya D Pencerobohan oleh pihak Indonesia

51

( 6 ) Soalan mengenai nilai dan iktibardalam Sejarah Mata pelajaran Sejarah penting untuk memupuk nilai bagi membentuk warga negara yang bertanggungjawab. Nilai politik, ekonomi, sosial dan intelektual yang terdapat dalam pendidikan Sejarah mampu mencorakkan perkembangan personaliti dan karisma seseorang murid. Soalan Sejarah PMR mengemukakan soalan nilai dan iktibar daripada peristiwa bersejarah. Soalan ini menggalakkan calon PMR berfikir dan membuat keputusan sendiri berdasarkan fakta Sejarah yang dipelajari. Contoh soalan : Penduduk Sarawak hidup dalam keadaan harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai etnik yang berbeza. Apakah nilai yang diamalkan oleh etnik tersebut? A Berdisiplin B Bersyukur C Bertoleransi D Bertanggungjawab Leftenan Adnan telah terkorban demi mempertahankan negara. Apakah pengorbanan beliau A B C D Menentang tentera Jepun Memperjuangkan kemerdekaan Menentang ancaman Komunis Menghalang gerakan konfrontasi

Rajah berikut menunjukkan tindakan kaum wanita yang memainkan peranan penting untuk mendapatkan kemerdekaan.
Menentang Malayan Union Peranan wanita dalam persejarahan negara

Menentang Penyerahan Sarawak kepada British

Apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan tindakan mereka? I Peka dengan isu wanita II Menghargai budaya bangsa III Memelihara kepentingan bangsa IV Berganding bahu mempertahankan negara

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

52

Jadual berikut menunjukkan peristiwa bersejarah menunjukkan kejayaan negara kita. Peristiwa Kemerdekaan Tanah Melayu Pembentukan Persekutuan Malaysia Tahun 31 Ogos 1957 16 September 1963

y y

Apakah ciri warganegara yang menyumbang kepada kejayaan tersebut? I Bersatu dalam organisasi II Berkorban untuk tanah air III Menghargai tradisi budaya IV Memiliki kepimpinan cemerlang A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Dialog berikut mungkin berlaku selepas penubuhan Malaysia. Lee Kuan Yew : Kita mahukan hak yang sama bagi setiap kaum.

Tunku Abdul Rahman : Kita harus mematuhi perlembagaan. Apakah sikap Tunku Abdul Rahman dalam peristiwa tersebut? A Kuat semangat B Gigih berusaha C Tegas pendirian D Bijak merancang Tujuan penting peperiksaan ialah untuk mendapatkan maklumat pencapaian calon. Kategori soalan yang dikemukakan meliputi pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan menilai. Dalam apa sahaja peperiksaan, calon mesti menguasai fakta sejarah di dalam buku teks kerana hampir keseluruhan soalan Kertas Sejarah PMR berpandukan buku teks. Sebagai latihan dan persediaan peperiksaan PMR, calon diminta merujuk buku teks Sejarah Tingkatan Satu, Tingkatan Dua dan Buku Teks Sejarah Tingkatan Tiga. Sila jawab Latihan Sejarah PMR berikut dan bandingkan jawapan calon dengan jawapan berdasarkan rujukan buku teks yang diberi. Akhir kata, Selamat Belajar. Soalan Kemahiran Berfikir Kementerian Pelajaran Malaysia telah memberikan banyak penekanan terhadap aspek Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) dalam semua mata pelajaran pada semua peringkat di sekolah. Pemikiran Kritis adalah pemikiran yang mahir dan bertanggungjawab memudahkan proses memberi pendapat, membuat anggaran, membuat kesimpulan atau keputusan dengan bijak secara kreatif melalui menjana minda. KBKK merupakan asas dalam strategi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. KBKK digunakan secara bersepadu semasa berfikir. Kemahiran ini digunakan ketika seseorang membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kemahiran Berfikir digunakan dalam semua soalan Sejarah PMR. Dalam soalan Sejarah, perkataan tertentu digunakan seperti mencirikan, membandingkan, membezakan, menghubungkaitkan dan frasa lain yang memberikan makna yang sama. Antara soalan Kemahiran Berfikir dalam Sejarah PMR

53

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Mencirikan ± mengenalpasti kriteria seperti ciri, sifat dan konsep sejarah Membanding dan membeza ± mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri sesuatu peristiwa sejarah Membuat urutan ± menyusun maklumat fakta sejarah mengikut kronologi Menganalisis ± memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat Mengesan kecondongan ± mengesan pandangan berdasarkan fakta sejarah yang sedia ada Menilai ± membuat pertimbangan dari segi kebaikan dan keburukan berdasarkan bukti Membuat rumusan ± membuat pernyataan berdasarkan pemerhatian yang lengkap Menghubungkait ± membuat perkaitan dalam sesuatu peristiwa Meramal ± menjangkakan sesuatu peristiwa berdasarkan pengalaman yang lalu atau situasi terkini Contoh Soalan Kemahiran Berfikir Membanding dan Membeza
Apakah ciri persamaan pertubuhan berikut? Tahun 1948 1948 Parti AMCJA PUTERA

A B C D

Menentang Malayan Union Menubuhkan Pentadbiran Tentera British Menentang Persekutuan Tanah Melayu Menganggotai Jawatankuasa Hubungan Antara kaum

Membuat Urutan Rajah berikut menunjukkan pentadbiran di Sarawak. Keluarga Brooke Kuasa Jepun
X

Kerajaan British

Apakah tujuan pentadbiran X? A Membanteras komunis B Memulihkan keamanan C Mewujudkan perpaduan D Membentuk kerajaan sendiri

54

Mengesan Sebab dan Akibat Rajah berikut menunjukkan gabungan negeri yang membentuk Negeri-negeri Selat.

Pulau Pinang

Melaka

Singapura

Negeri-Negeri Selat Mengapakah British menggabungkan ketiga negeri tersebut? I Menguasai kawasan pasaran II Menyeragamkan pentadbiran III Menjimatkan kos pentadbiran IV Menampung bekalan makanan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Maklumat berikut menerangkan kritikan Sultan Idris dalam Durbar di Kuala Lumpur. y y Kuasa Sultan Melayu berkurangan Residen Jeneral terlalu berkuasa

Apakah kesan daripada kritikan tersebut? A Penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan B Pentadbiran tradisional dimantapkan C Perlembagaan negeri dipinda D Pembentukan Kabinet baru Mencirikan Apakah ciri persamaan kedua dua tokoh berikut? Sultan Abdullah - Perak I II III IV A B C D Tengku Hussein - Johor

Diketepikan takhta Ditabalkan oleh kuasa luar Disokong oleh kongsi gelap Dibuang negeri I dan II I dan IV II dan III III dan IV

55

Menghubungkaitkan Pernyataan berikut menunjukkan pandangan ahli sejarah terhadap dasar penjajahan British. ³British hanya ingin membolot kekayaan ekonomi negara kita´ ± ahli sejarah Apakah bukti yang dapat menyokong pernyataan tersebut? I Penumpuan ekonomi dagangan II Pengabaian ekonomi tradisional III Peningkatan taraf hidup pribumi IV Pembesar tempatan diberi modal A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

TEKNIK PENYOALAN DAN KUNCI KATA SOALAN SEJARAH PMR Terdapat pelbagai cara soalan objektif aneka pilihan dan aneka pelengkap dikemukakan. Calon perlu mengenalpasti kunci kata soalan-soalan berikut. Antara contoh bagaimana soalan dikemukakan ialah (a) Menyoal mengenai sesuatu definisi, istilah atau konsep sejarah

Kawasan telah dianugerahkan kepada pembesar untuk mengukuhkan kuasa Sultan Sultan Melaka Kawasan Pemakanan Pembesar kawasan jajahan dan daerah

Apakah maksud Kawasan Pemakanan? A Memungut cukai B Kediaman bangsawan C Perniagaan pembesar Melayu D Pengaruh pedagang tempatan Dialog berikut menggambarkan sistem yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. Rakyat : Ini adalah sebahagian hasil dari kawasan tanah Datuk Pembesar : Baiklah. Terima kasih. Apakah sistem tersebut? A Sistem serah B Sistem kerah C Sistem barter D Sistem warisan

56

(b) Menyoal mengenai sebab berlakunya sesuatu kejadian atau peristiwa sejarah Mengapakah rancangan berikut diperkenalkan? Tahun 1922 1934 I II III IV A B C D (c) Perkara Rancangan Sekatan Stevenson Rancangan Getah Antarabangsa

Mengehadkan pengeluaran Menetapkan kuota eksport Mewujudkan pasaran baru Meningkatkan kawalan mutu I dan II I dan IV II dan III III dan IV Menyoal punca pesuatu kejadian atau peristiwa sejarah Mengapakah negeri berikut disatukan di bawah satu pentadbiran? Pulau Pinang Tahun 1826 Singapura Melaka I II III IV Mengukuhkan pertahanan Menjimatkan perbelanjaan Menyeragamkan pentadbiran Mengamalkan perkongsian pakar B I dan IV D III dan IV

A I dan II C II dan III

(d) Menyoal mengenai kesan sesuatu peristiwa sejarah Maklumat dalam jadual berikut menerangkan Kongres Melayu yang pertama Tarikh Peristiwa 1- 4 Mac 1946 Kongres Melayu yang pertama diadakan

Apakah kesan daripada kongres tersebut? A Penubuhan UMNO B Pengenalan Sistem Ahli C Pembubaran Kesatuan Melayu Muda D Pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu

57

(e)

Menyoal mengenai ciri-ciri, matlamat dan tugas sesuatu perkara atau organisasi Jawatan berikut diperkenalkan oleh SBUB semasa memerintah Sabah pada abad ke19. Hakim Mahkamah Anak Negeri

I II III IV A B (f)

Antara berikut yang manakah bidang tugas hakim tersebut? Mengendalikan hukum adat Mengendalikan penduduk tempatan Menyelaraskan perundangan Barat Mengendalikan undang-undang sivil I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV

Menyoal mengenai sumbangan tokoh Maklumat berikut merujuk kepada tokoh dalam sejarah negeri Johor. y y Dato¶ Jaafar bin Muhammad Dato¶ Abdul Rahman bin Andak

Apakah sumbangan tokoh tersebut? A Memajukan sistem pelajaran B Memperluaskan Sistem Kangcu C Mengekalkan kedaulatan negeri D Menggubal perlembagaan negeri (g) Menyoal mengenai perjanjian penting dalam sejarah Mengapakah British menandatangani penjanjian sulit dengan Siam ? A Mengelak peperangan B Memelihara kedaulatan C Mengukuhkan pertahanan D Menghalang pertapakan kuasa Barat lain (h) Menyoal sesuatu peristiwa sejarah secara langsung Keluarga Brooke sentiasa memperluaskan kuasa di Sarawak. Bagaimanakah mereka melaksanakannya? A Bantuan tentera British B Sokongan pedagang asing C Kerjasama pembesar Melayu D Permintaan penduduk tempatan

58

(i)

Menyoal persamaan atau perbezaan sesuatu peristiwa, tokoh, organisasi, judul karya sastera atau perkaitan sejarah. Senarai berikut merujuk kepada persatuan yang ditubuhkan di Sarawak.

y y y

Barisan Pemuda Sarawak Persatuan Dayak Sarawak Barisan Pemuda Melayu Sibu

`

Apakah persamaan pertubuhan tersebut? A Menentang penjajah B Menuntut pilihan raya C Menyatupadukan kaum D Membanteras komunis

Teknik membaca dan mengulangkaji subjek Sejarah Membaca merupakan satu proses yang penting bagi memahami peristiwa sejarah. Biasanya pelajar mudah bosan, jemu, mengantuk, kurang tumpuan dan fikiran mereka mula menerawang ke sana kemari ketika membaca atau mengulangkaji buku sejarah. Oleh itu penulis mencadangkan agar pelajar membaca secara kritikal. Apakah membaca secara kritikal? Membaca secara kritikal adalah kaedah yang betul semasa membaca buku sejarah. Dengan menggunakan cara ini anda merasa seronok dan anda tidak akan merasa bosan. Minat juga mula timbul apabila anda mula memahami isi kandungan yang dibaca. Langkah-langkah berikut perlu diambil bagi memastikan pelajar membaca secara kritikal, aktif dan berkesan. A. PERSEDIAAN SEBELUM MEMBACA y y y y Pilih masa belajar yang sesuai Mengumpulkan semua bahan yang diperlukan pada suatu tempat Pastikan kedudukan badan yang betul dengan buku dijarakkan satu kaki dari mata Mulakan dengan membaca Bismillah dan doa penerang hati.

B. PELBAGAI CARA MEMBACA 0. 1. Membaca secara santai ± Membaca secara santai biasanya tidak memerlukan tumpuan yang tinggi. Antara bacaan jenis ini ialah novel, cerpen, akhbar harian, majalah, komik dan sebagainya. Membaca untuk mencari maklumat tertentu ± Ada masanya anda membaca semata-mata untuk mencari maklumat tertentu. Cara skimming (imbasan objektif) dan scanning (mengimbas) digunakan untuk mencari maklumat yang anda perlukan. Membaca secara kritikal ± Membaca cara ini bila anda mahu memahami istilah, konsep, isi kandungan dan menelaah subjek sejarah semasa mengulangkaji.

2.

59

C. LANGKAH MEMBACA SECARA KRITIKAL 1. Melihat sekali imbas. Tujuannya supaya anda dapat gambaran kasar mengenai bahan yang mahu dibaca. Apabila anda jelas apa yang bakal anda temui semasa membaca, ia dapat merangsang minat. Lihat tajuktajuk kecil dan lihat perkaitan tajuk-tajuk kecil tersebut. Amati rajah, peta, jadual, carta, ilustrasi, gambar dan sebagainya. Lihat soalan-soalan yang ada di bab tersebut. Catatkan sebarang persoalan sekiranya ada. Baca pendahuluan dan kemudian baca bahagian kesimpulan dan penutup. Biasanya penulis buku teks menerangkan apa yang anda ingin ketahui di bahagian pendahuluan dan membuat rumusan di bahagian penutup. Baca secara terperinci ayat demi ayat dan perenggan demi perenggan. Setiap ayat itu penting kerana ia menjelaskan setiap konsep dan istilah yang ada. Terjemahkan setiap penjelasan itu di dalam peta minda. Jangan pindah perenggan selagi anda tidak memahami apa yang anda sedang baca. Perlahankan rentak bacaan anda di bahagian yang sukar. Ulang baca beberapa kali sekiranya perlu. Gariskan fakta penting dan highlight setiap kata kunci dan isi penting. Cara ini memudahkan anda memahami idea, menghafal idea, membuat peta minda dan rumusan idea. Yakinkan diri yang anda menguasai apa yang anda baca. Setelah membaca beberapa ketika, cuba ingati apa yang anda baca dan susun semula mengikut kronologi atau kumpulan maklumat. Selepas habis satu perenggan, satu muka surat ataupun satu sub topik, tutup buku anda dan gambarkan semula apa yang anda baca. Ambil sehelai kertas kosong atau buku nota dan lakarkan kembali apa yang anda baca dalam bentuk lakaran peta minda. Setiap setengah jam, rehatlah sebentar kira-kira 5 minit. Akhir sekali, setelah selesai mengurang kaji luangkan masa antara 60 hingga 90 saat. Buat proses Dumping. Keluarkan apa yang anda tahu dan buat dalam bentuk contengan. Anda tidak perlu menulis dengan kemas kerana ia bukan untuk nota simpanan, sebaliknya untuk lakaran idea sahaja. Pelajar yang lemah berasa sukar untuk mengulangkaji kerana menyangka terlalu banyak perkara hendak diingat dan dihafal. Sebenarnya, setelah diekstrak anda hanya perlu mengingat 30 % sahaja kandungan buku teks anda. Sekarang mulakan gerakerja berikut: Pilih satu tajuk yang anda suka dan tentukan kata kunci atau isi penting menggunakan highlihter.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Latihan : Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca tajuk: Gerakan Nasionalisme di Malaysia. Fahami dan cuba Ingat apa yang anda baca. Tuliskan isi penting atau kata kunci dan keluarkan semula apa yang anda baca secara verbal. (menyebut semula apa yang anda baca) Kemudian Jawab soalan Apa, Siapa, Bila, Di mana, Mengapa dan Bagaimana? Jika anda berjaya melalui aktiviti ini, anda merupakan pelajar yang cemerlang! He!he!he! Itu lah kerja seorang pelajar! Pelajar bukan setakat belajar tetapi memahami dan mengalami proses belajar.

60

D. MENCATAT NOTA 1. Apakah itu NOTA? Nota ialah catatan yang anda ambil dan anda sediakan daripada pelbagai sumber sebagai peringatan dan bahan rujukan serta memudahkan anda untuk menulang kaji kembali. Nota biasanya dibuat setelah membuat rujukan daripada buku, pengajaran guru dan perbincangan dengan rakan. Mencatat nota penting untuk mengelakkan anda daripada lupa, mudah mengulangkaji, memaksa anda mencari fakta penting, mengurangkan beban kerja dan mengekalkan keseronokan belajar. Bentuk-bentuk penulisan nota 3.1. Bentuk fakta penting ± mencatat isi penting sesuatu tajuk (a) Idea utama (dinomborkan 1, 2, 3 dan seterusnya) (b) Isi penting (menggunakan abjad a, b, c dan seterusnya) (c) Isi kecil (isi kecil menggunakan urutan (i), (ii), (iii) dan seterusnya. 3.2. Bentuk peta minda 3.2. Bentuk rajah/carta 3.4. Bentuk jadual Apakah ciri-ciri nota berkesan? Cirinya ialah : - mengandungi isi-isi penting - beberapa isi kecil dan contoh yang menyokong isi penting - Padat dan ringkas - Tiada ayat berbunga-bunga macam ayat dalam buku teks Cuba lah! Mudah bukan? Selamat belajar. E. TEKNIK BELAJAR BERKUMPULAN Jika anda seorang yang mudah mengantuk semasa belajar, mudah jemu dengan cara belajar bersendirian dan sukar mengingati apa yang anda baca, belajarlah berkumpulan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mula-mula kenalpasti siapa kawan anda? Kenali kebolehan anda itu. Pastikan ahli kumpulan tidak lebih daripada 5 orang untuk mengelakkan perbincangan menjadi sesi ´bergosip-gosip´. Lantik seorang ketua kumpulan Lantik seorang jurutulis Tetapkan topik perbincangan Pilih tempat yang sesuai untuk berjumpa dan mengadakan sesi perbincangan. Mulakan perbincangan. Ketika salah seorang ahli kumpulan membentangkan sesuatu tajuk, ahli yang lain hendaklah mendengar dengan teliti, mencatat butir pembentangan, membuat pembetulan dan menyoal mana-mana perkara yang kurang jelas. Selepas tamat pembentangan, semak soalan-soalan peperiksaan yang berkaitan dengan tajuk. Akhir sekali, buat penilaian iaitu kenalpasti isi penting, fakta, contoh, rajah, jadual, formula atau maklumat yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan.

2.

3.

4.

61

F. TEKNIK MENGULANGKAJI TAJUK DAN TOPIK YANG SUKAR Terdapat setengah pelajar yang melabelkan beberapa tajuk adalah disukai dan beberapa tajuk lagi tidak disukai. Tajuk yang disukai itu biasanya mudah difahami dan mudah diingati. Tajuk yang tidak disukai biasanya dianggap sukar dan membosankan. Bagaimana menguasai tajuk yang sukar? y y y y y Ambil wuduk sebelum mula mengulangkaji Baca Bismillah dan doa penerang hati Pilih topik yang penting dan popular dan bakal diuji dalam peperiksaan Gunakan satu buku rujukan sahaja dan nota-nota yang dicadangkan guru untuk topik itu. Fahami dahulu fakta tersebut sebelum menghafalnya. Gunakan kata kunci untuk mengingat. Sekiranya anda mahir kata kunci sudah tentu anda mampu menerangkan kepada orang lain apa yang terdapat di sebalik kata kunci itu. Tandakan mana-mana perkara yang anda tidak fahami dan tanyakan rakan anda. Jika mereka juga tidak faham seperti anda, rujuklah guru anda. Pecahkan fakta kepada beberapa kumpulan kecil. Jangan hafal semua fakta serentak. Pecahkan fakta dalam kumpulan kecil dan hafal setiap fakta dalam kumpulan itu sahaja. Contohnya sekolah vernakular di Malaysia ada 15 fakta, pecahkan kepada 5 bahagian iaitu sekolah pondok, sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. y Sering membuat imbasan dari masa ke semasa secara sistematik. Jika anda meninggalkan tajuk tersebut terlalu lama, saya percaya, anda masih ingat isi kandungan tajuk tersebut tetapi akan menyebabkan anda ´Ingat-Ingat Lupa´ semasa musim peperiksaan. *Lupaan terjadi apabila anda kurang memberikan tumpuan terhadap apa yang diajar oleh guru di dalam kelas. Lupaan juga sering terjadi apabila kita jarang mengulangkaji sesuatu pelajaran. (Contohnya, anda mempelajari tajuk ¶Imperialisme¶ pada bulan Januari. Anda akan menghadapi kesukaran untuk mengingat (memanggil) tajuk itu pada bulan November). Ini membuang masa dan mensia-siakan masa yang anda telah gunakan untuk mengulangkaji sebelum ini. Oleh itu, anda mesti mengulangkaji secara berterusan. y Jika anda jemu atau bosan dengan teknik asyik mengulang-ulang, gunakan teknik menyoal diri dengan konsep, fakta, keterangan, contoh dan isi pelajaran ketika sedang membaca. Mulakan dengan soalan: Apa ? = peristiwa Siapa ? = tokoh terlibat Bila ? = tempoh masa Di mana ? = lokasi peristiwa atau kejadian Mengapa ? = sebab atau faktor Bagaimana ? = urutan cerita (sebelum kejadian, semasa kejadian dan selepas kejadian). Rumusan dan Iktibar kepada kita? = pandangan pengarang/anda dan unsur patriotisme yang terdapat dalam peristiwa tersebut Melalui teknik ini anda akan memerhati, memikirkan dan mencari jawapan terhadap soalan tersebut. Jangan lupa untuk mencatat apa yang anda ingat menerusi kaedah ini menggunakan peta minda, gambarajah, carta alir dan sebagainya. y Anda perlu membuat latihan untuk membiasakan otak anda dengan kehendak soalan peperiksaan. Jika soalan berbentuk objektif, ia akan membantu anda memilih jawapan terbaik. Jika soalan esei, otak anda dilatih untuk merangka skrip jawapan.

y y

62

y

Cari peluang bagi mengajarkan ilmu yang anda perolehi kepada orang lain. Libatkan diri secara aktif dalam kumpulan perbincangan. Anda boleh menerang dan menyoal rakan anda untuk membolehkan otak anda bekerja keras ´seperti anda mengasah belakang parang.´ Ini bukan sesi menunjuk-nunjuk anda lebih pandai daripada orang lain. Sesi ini merupakan teknik mengingat dan berkongsi maklumat dengan orang lain. Sesi ini membantu anda membuat latihan menjawab soalan dalam bentuk soal jawab. Sabda Rasullullah SAW yang bermaksud : ´Ajarkanlah ilmumu kepada orang lain yang belum mengetahuinya dan belajarlah kamu daripada orang lain yang berilmu tentang apa yang engkau tidak tahu. Apabila berbuat demikian, engkau akan tahu apa yang engkau tidak tahu dan engkau ingat apa yang engkau telah tahu!

y

Makanlah makanan penguat ingatan yang perlu dimasukkan sebagai makanan tambahan. Antaranya kurma, madu, kismis, anggur hitam, lobak merah, badam, susu, air zam zam, halia, ikan tuna, buah epal, pisang, air soya, ginko biloba, bunga cengkih, pegaga, minyak zaitun, buah tin dan sedikit glukos. Menurut Ibnu Qayyim, ´sesiapa yang ingin menghafal hadis hendaklah sering memakan buah kismis (zabib)´. Dari segi saintifik kismis baik untuk kerongkong, menghilangkan batuk, menghilangkan balgam (kahak), menguat dan menyejukkan perut, mencergaskan akal dan minda, menguatkan saraf neuron, menghindarkan keletihan dan mengelokkan jantung.

y

Makanan yang perlu dielakkan pula ialah kepala ikan, organ dalaman binatang, makanan yang dimasuki semut, makanan yang terdedah kerana takut dicemari lipas, cicak dan serangga lain, jeruk/asam, minuman berkarbonat, minuman berkafein, makanan segera yang mengandungi MSG (Monosodium Glutamate), epal hijau (tuffah) dan makanan hampir basi.

KELEMAHAN UMUM DAN KESILAPAN YANG SERING DILAKUKAN OLEH CALON DAN CARA MENGATASINYA Terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh calon ketika belajar Sejarah. Antaranya ialah tidak mengulangkaji secara konsisten, kurang membuat latihan, gemar meramal soalan dan tidak mengetahui teknik menjawab soalan dengan betul. Cerita arnab dan kura-kura memberi banyak pengajaran berkaitan dengan penggunaan masa, ketahanan mental dan usaha yang konsisten. Dalam kisah itu, Sang Arnab yang mempunyai kekuatan berlari dengan pantas telah dikalahkan oleh Sang Kura-Kura yang berjalan lambat tetapi konsisten. Sebenarnya istilah µtiada mood¶ atau µada mood¶ tidak harus wujud dalam mengulangkaji pelajaran. Pada peringkat sejarah PMR, kandungan sukatan pelajaran Tingkatan Satu dan adalah menarik dan ringan. Sukatan pelajaran Tingkatan Dua sahaja yang agak membebankan. Sukatan pelajaran Tingkatan Tiga pula, lebih ringan! Calon boleh merujuk guru Sejarah pada bila-bila masa jika menghadapi masalah pemahaman terhadap sesuatu tajuk. Calon perlu menghabiskan dua jam sehari atau sekurang-kurangnya satu jam bagi mana-mana tajuk Sejarah tersebut. Di samping melakukan secara konsisten calon perlu membuat latihan untuk meningkatkan kecekapan. Kekerapan mengulangkaji adalah kunci kepada kefahaman kerana ia mengatasi proses lupa! Ingat! Lupa berlaku disebabkan oleh maklumat yang diterima tidak diulangi dan diulangkaji. Cara belajar Sejarah yang berkesan ialah melalui proses yang sistematik, iaitu maklumat yang dibaca dimasukkan ke dalam minda secara tersusun dan konsisten. Semak tajuk yang belum diulangkaji dan tajuk yang belum diulangkaji.

63

Calon perlu menyedari bahawa latihan di kelas, di pusat tuisyen dan di rumah bertujuan memberi kefahaman tentang sesuatu topik. Namun begitu, ramai calon PMR membuat latihan secara sambaleweng dan tidak sepenuh hati. Ramai calon PMR tidak menggunakan masa luang yang ada.Lebih malang lagi ada calon tidak berusaha membuat persediaan (tidak mengulangkaji) sebelum menjawab soalan latihan yang diberi oleh guru. Ingat! Belajar Sejarah yang berkesan ialah melalui proses ulang dan kaji. Janganlah mengharapkan keputusan yang cemerlang, sekiranya kekerapan anda mengulangkaji boleh dihitung dengan jari. Saya ulangi, calon perlu kerap membaca dan mengulangkaji untuk mengingat fakta Sejarah. Setiap tahun, soalan ramalan dikeluarkan oleh pelbagai sumber. Bagi calon PMR yang telah bersedia awal, soalan ramalan hanya merupakan soalan yang perlu diberi penekanan. Sebenarnya mereka sudah bersedia menghadapi apa jua jenis soalan yang meliputi pelbagai tajuk. Tetapi terdapat ramai calon PMR yang belum bersedia. Mereka menggadaikan masa depan dengan bergantung kepada soalan ramalan semata-mata. Tindakan ini sangat berbahaya. Sekiranya soalan yang diramal itu tidak keluar sudah tentulah anda yang keluar! Saya mengesyorkan calon PMR mengulangkaji bab yang mudah dahulu dikuti bab yang lebih sukar secara konsisten. Ramai calon PMR mengulangkaji mengikut bab yang mereka sukai sahaja. Ini baik untuk mendorong anda bersemangat dan meminati pelajaran Sejarah. Namun begitu topik dalam Sejarah mempunyai kesinambungan iaitu ditulis dari bab yang mudah kepada bab yang susah. Calon harus menguasai bab yang awal dahulu sebelum bab yang kemudian. Walau apa pun anda perlu menghadiri kelas pada setiap hari. Kegagalan anda mengikuti sesuatu tajuk akan mengganggu kefahaman anda terhadap tajuk tersebut.

Terdapat pelbagai teknik pembelajaran Sejarah seperti menyenaraikan isi kandungan, menulis nota peta minda, teknik perbincangan, penggunaan teknik mnemonik untuk tajuk yang membosankan dan sebagainya. Kesemua teknik adalah berkesan dan baik jika bersesuaian dengan cara anda belajar. Salah satu kelemahan calon PMR ialah menjawab soalan aneka pilihan dengan teknik yang cepat, tepat dan betul. Calon perlu mempunyai pengetahuan, maklumat dan telah menguasai semua tajuk dalam buku teks Sejarah. Secara umum calon perlu menjawab soalan objektif menggunakan kaedah berikut.  Pastikan bahawa anda membaca semua soalan dengan teliti. Fahamkan betul-betul sebelum menjawab  Jawab semua soalan yang anda pasti atau yakin tentang jawapannya terlebih dahulu sebagai strategi memanfaatkan masa dengan sebaik-baiknya.  Tandakan jawapan anda dengan jelas di tempat yang disediakan sebaik sahaja setiap soalan dibaca  Tinggalkan dahulu soalan susah atau tidak pasti jawapannya.  Bagi soalan susah atau anda tidak pasti dengan jawapannya, pilih jawapan yang betul dengan memotong pilihan jawapan yang tidak munasabah atau meragukan melalui kaedah peyingkiran  Singkirkan pilihan jawapan yang tidak munasabah atau meragukan anda  Jika tinggal dua jawapan, pilih jawapan yang anda fikir lebih tepat dan munasabah SEMOGA KITA AKAN BERJUMPA LAGI. SELAMAT BELAJAR!