P. 1
WASIAT WAJIBAH

WASIAT WAJIBAH

|Views: 305|Likes:
Published by jemblank

More info:

Published by: jemblank on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

WASIAT WAJIBAH : SUATU PENGENALAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.

1 Pengenalan Islam adalah ugama yang sangat sempurna yang di nuzulkan kepada seluruh ummat manusia untuk dijadikan jalan hidup, kesempurnaan Islam boleh diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam Al-qur’an dan As-sunnah di mana secara umum telah di hatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan binatang dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia ialah suatu yang penting kerana berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia (makhluk) disebut dengan Ahkam al-Muamalat di mana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hokum orang dan keluarga ( Alkam al-ahwal al-Syakhsiyyah), hukum pidana Islam (al-ahkam al-jinayah), hokum acara ( al-ahkam al- Qadha wa al- Murafa’at dan hokum benda (Ahkam al-Madaniyyat) iaitu hokum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara warisan, perkara wakaf dan hukum-hukum wasiat. Wasiat adalah suatu rahmat Allah swt kepada manusia yanng pada mulanya digariskan dalam Alqur’an sebagai suatu perintah yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap mukallaf supaya mewasiatkan hartanya kepada bapa-ibunya dan para kerabatnya yang terdekat. Kemudian perintah itu di tepikan setelah turun ayat yang khusus membahas tentang perkara-perkara harta warisan. Dalam tajuk ini akan diuraikan secara jelas tentang konsep wasiat dalam Islam berkisar pendapat mazhab empat dan juga pemahaman penulis tentang perkara-perkara dalam pembahasan hukum-hukum wasiat.

1.1.1 Matlamat Kajian Membincangkan dan Menganalisa tentang kedudukan wasiat dalam Islam berdasarkan pandangan mazhab yang empat dan menurut Enakmen wakaf (Negeri selangor) No:7,1999 serta

menjelaskan dari konsep dan kedudukan hukum dan dalil-dalilnya. Rukun-rukunnya, wasiat wajibah dan pemberian dengan penamaan. 1.1.2 Skop Kajian Skop kajian menjurus kepada perbincangan ulamak dan Enakmen wakaf (Negeri selangor) No:7,1999 mengenai konsep wasiat dan di fokuskan kepada wasiat wajibah dan pemberian dengan penamaan 1.1.3 Objektif Kajian 1. Memahami konsep wasiat menurut perspektof Islam Enakmen wakaf (Negeri selangor) No:7,1999 2. Menjelaskan hukum-hukum wasiat 3. Menjelaskan konsep wasiat wajibah 4. Menjelaskan perbincangan sepuutar pemberian dengan penerimaan. 1.1.4 Metodologi Kajian Dalam penulisan tugasan ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan (library reseach).

1.2 ASAS TEORI 1.2.1 Definisi Wasiat Pada sudut bahasa, wasiat menurut setengah-setengah ahli fiqah ialah berasal daripada kata “wassa” yang mempunyai erti memerintahkan menasehatkan atau menjanjikan . Menurut setengah-setengah ahli fiqah yang lain pula, khasnya ahli fiqah mazhab mazhab Syafi’I berpendapat bahawa wasiat berasal daripada kata sifat “wassa” yang bererti menghubungkan atau menyampaikan . Ia juga memberi erti menyampaikan atau menghubungkan kerana seseorang yang berwasiat, menyambungkan kebaikan dunianya dengan akhiratnya selepas kematiannya. Pada sudut istilah wasiat adalah pemberian atau sumbangan harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah meninggal dunia sama ada perkataan wasiat itu diucapkan dengan perkataan wasiat atau perkataan lain yang menmbawa maksud wasiat dan pemindahan hak milik tersebut berlaku setelah kematian pewasiat .

2 Dalil Pensyari’atan Wasiat a) Nas-nas al-Qur’an Wasiat adalah dibenarkan. Sunnah Nabawiyah. Dari takrif di atas dapatlah diketahui bahawa terdapat perbezaan antara wasiat dan cara pemilikan harta yang lain. sementara hak milik yang lain contohnya hadiah boleh dimiliki ketika hayatnya. Di sini dikatakan tindakan pewasiat itu sebagai perbuataan terakhir semasa hidupnya kerana dilihat dari segi kesan perbuatan yang berlaku setelah kematian sepewasiat itu. 1999. Hak milik melalui wasiat hanya boleh dimiliki selepas kematian pewasiat. Ayat itu juga dikenal sebagai ayat wasiat iaitu : Maksudnya: “Kamu diwajibkan. jika ia ada meninggalkan harta (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya dengan cara yang baik (menurut peraturan agama).2. apabila seseorang dari kamu hampir mati. 1999. amalan sahabat dan Ijmak ulamak.Menurut enakmen wasiat orang Islam (Negeri Selangor) No: 4. Dalam pengertian di atas baik menurut sudut ahli fiqah maupun menurut enakmen wasiat orang Islam (Negeri Selangor) No: 4. Dari pengertian di atas boleh di pahami juga bahawa wasiat adalah tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan terakhir daripada orang Islam dengan hartanya atau kepentingannya. sama-sama memahamkan bahawa wasiat boleh dilakukan oleh seseorang yang masa hidup dan perpindahan hak milik tersebut berlaku bila pewasiat telah meninggal dunia. yang bertujuan untuk membawa kebajikan atau diharap dapat menghubungkan kebaikan yang diperolehinya di dunia dengan pahala dan kedamaian di akhirat.” . wasiat ertinya iqrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak. sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. wasiat disyariatkan melalui dalil Al-qur’an Al-qarim. 1. selepas dia mati . tidak bererti bahawa tindakan tersebut mesti dilakukan pada saat-saat terakhir menjelang kematiannya. Dalam membincangkan dalil pensyariatan wasiat adalah penting kita menyentuh kedudukan dan kesan ayat pertama yang pernah diwahyukan dalam soal pembahagian harta.

.Ayat lain yang menyentuh tentang wasiat ini juga terdapat dalam surat berikut ini. Ta’us. mereka antara lain ialah Ibn Abbas.Musayyib. al-Hasan. Mujahid. Ishaq. maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan dengan kamu. asy-Sya’bi. Akramah. jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana bencana sakit yang membawa maut. 12 dan 176) yang secara jelas menetapkan hak dan faraiad kepada setiap ahli waris. Di samping itu terdapat juga segolongan ahli fiqah yang mengambil jalan tengah dalam menafsirkan ayat-ayat berkenaan. bahawa ayat wasiat tidak terbatal dengan turunya ayat-ayat pusaka kerana perkataan “kutiba” yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat. Ata’. apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian. Abu Majaz. sedang dia akan berwasiat. Iyyas.” Dalam ayat ini. Ahli-ahli fiqah berselisih pendapat sama ada ayat ini masih berlaku atau terbatal apabila Allah SWT menurunkan ayat mengenai pusaka (an-Nisa’ : 11. Ali. Mohammad bin Sirrin. Abu Musa. Ibn Umar. Ta’us. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqah tersebut bahawa ia menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum kerana selalunya ayat-ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian . dan perintah itu diperkuat pula pada akhir ayat tersebut dengan kata “haqqan ‘alal-muttaqin” iaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. al-Uza’I ath-Thauri dan mazhab sunni yang empat bahawa ayat wasiat tersebut batal setelah turunnya ayat pusaka (an-Nisa’ : 11. Menurut kebanyakan Sahabat dan ahli fiqah seperti di antaranya Abu Bakar. az-Zuhri.12 dan 176) yang kemudian secara khusus menetapkan faraid kepada waris. iaitu: Maksudnya: “Hai orang-orang beriman. ad-Adahak. Oleh itu golongan ahli fiqah yang kedua ini tetap berpendapat bahawa berpandukan alasanalasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli waris mereka sama ada mereka berhak menerima bahagian harta pusaka si mati tersebut atau tidak. Syuraih. al-Hasan. Sa’id al. dengan cara-cara yang baik dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Namun pendapat kedua menurut setengah-setengah ahli fiqah seperti ‘Ata’. Talhah bin Mutarrij. Ibrahim an-Nakhai. secara jelas Allah swt memerintahkan manusia kalau sudah tampak tanda-tanda kematian supaya berwasiat kepada ibu bapa dan keluarga mereka yang dekat.

” . Abdul Malik bin Ya’la. Hadis ini menyebut kalimah ‘tidak sepatutnya’ menunjukkan bahawa langkah berhati-hati perlu diambil. Ad-Dahaq. iaitu dengan menulis wasiatnya di sisinya kerana dia tidak mengatahui bila ajalnya akan tiba. Menurut mereka bahawa kesan penurunan ayat pusaka terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bahagian harta pusaka sahaja dan bukan semua ahli waris. Kemungkinan kelalainnya mengakibatkan segala Hadis lain iaitu: ‫ا لمحرو م من حرم و صيته‬ Maksudnya: “Orang yang malang ialah orang yang tidak sempat berwasiat.12 dan 176) maka tidak lagi terdapat kewajiban bagi wasiat untuk berwasiat kerana menurut penulis pendapat yang ketiga ini boleh menghilangkan kesenjangan di antara para ahli waris atau keluarga. Oleh itu. sedangkan bagi ahli waris yang telah disebutkan bahagian-bahagiannya seperti terdapat dalam ayat pusaka (an-Nisa’ : 11. khasnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat sesuai dengan maksud ayat al-Ankabut: 8). ahli keluarga lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kerana berlainan agama sama ada mereka itu ibu bapa si mati atau anakanaknya atau sebagainya. Muslim ibn Yasar dan lain-lain. b) al-Sunnah Dalam sunnah pula terdapat beberapa hadis yang membincangkan perkara-perkara pensyari’atan wasiat antaranya: ‫م حق ا مر ئ مسلم له شي ء ير يد أ ن يو صي فيه يبيت ليلتين ا ل و و صيته مكتو بة عنده‬ Maksudnya: “Seorang muslim yang mempunyai sesuatu boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama dua malam berturut-turut melainkan dia menulis wasiatnya di sisinya”. Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga iaitu bahawa ayat wasiat tetap berlaku kepada ahli waris atau keluarga dekat yang terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kepada ibu-bapa dan anak yang berlainan agama.Daud.

Dia mati dalam keadaan bertakwa. d) Ijmak Dari sudut ijmak.w.t Abdul Razzak meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Anas r. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan mereka. janganlah kamu mati melainkan kamu dalam Islam. 1.Rasulullah bersabda lagi: ‫من ما ت على و صيت ما ت على سبيل و سنة و ما ت على تقى و شها د ة و ما ت مغفو را له‬ Maksudnya: “ Sesiapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat maka dia mati dia atas jalan ini dan sunnah.” c) Amalan Para Sahabat Para sahabat pula sering mewasiatkan sebahagian harta mereka kerana ingin mendekatkan diri dengan Allah s.3 Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Wasiat Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahawa wasiat adalah amalan yang . Dia mewasiatkan mereka sebagaimana wasiat Nabi Yaakub kepada keturunan mereka: Maksudnya: Sesungguhnya Allah telah memilih ugama (Islam) ini bagi kamu. Saidina Umar pula telah berwasiat sebanyak ¼ daripada hartanya. Antara para sahabat yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka. Dia juga bersaksi bahawa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia dari kubur.a berkata: “Para sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi lagi maha pengasih”. bersyahadah dan dalam keadaan diampunkan. telah berlaku ijmak di kalangan para sahabat. Hendaklah mereka mentaati Allah dan rasul-Nya sekiranya mereka yang orang-orang beriman.2. Ini adalah wasiat fulan bin fulan bahawa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya.

Harus Hukum wasiat menjadi harus sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat handai tolan atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Atau orang-orang shaleh yang memerlukan. firman Allah swt: Maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris). iaitu: 1. 4. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain. 2. Mustahab Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan takarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) iaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan). atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Haram Hukum wasiat menjadi haram menurut syara’ jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak. Wajib Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab syar’ie yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan.digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan waris-wasir dan menghalang mereka daripada menerima bahagian yang ditetapkan oleh syarak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak di wasiatkan. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain. Jika wasiat bertujuan baik . kesehatatan social dan sebagainya. seperti pembangunan lembaga pndidikan. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha penyabar. 3. atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. (setiap satu hokum itu) ialah ketetapan dari Allah swt. sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak.

2. 5. Pemberi wasiat atau orang yang berwasiat (musi). orang yang pengsan dan orang yang mabuk. Ia adalah syarat yang mesti ada khususnya dalam soal memberi hadiah dan sedekah. Barang yang diwasiatkan (musa bihi) d. iii.dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt. b. .5 Syarat-syarat wasiat a) Syarat-syarat bagi pewasiat ialah: i. Makruh Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta.4 Rukun-Rukun Wasiat. Baligh. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kea rah kejahata 1. Penerima wasiat atau orang yang menerima wasiat (musa lahu) c. adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanakkanak walaupun telah mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat. Berakal. dengan ini orang-orang ini tidaka layak memberi wasiat ii. Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal. Syarat ini juga asas kepada taklif. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang meerupakan asas kepada taklif. Dalam hal ini rukun-rukun yang diperlukan bagi dalam kewujudan wasiat ialah: a. Dengan ini. Ijab dan qabul (sighah) 1. Apa yang dimaksudkan dengan rukun (unsur) wasiat di sini ialah sesuatu yang menyebabkan wujudnya atau mengikatnya perbuatan seseorang sehingga tanpanya atau tanpa salah satu daripadanya menyebabka kewujudan atau perbuatan terjejah atau tidak sah.2. Pilihan.

. c) Bertindak dengan sukarela dan tidak dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4. e) Seseorang yang tidak layak menjadi pewasiat menurut hukum syarak. Penerima sama ada pihak yang umum (seperti fakir miskin) atau badan tertentu (seperti masjid) atau individu tertentu bukannya kepada pihak yang terlibat dengan maksiat. mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Tidak sah mewasiatkan harta kepada bayi yang akan dikandung ataupun masjid yang akan dibina. disebutkan bahawa seseorang pewasiat hendaklah seseorang yang: a) Telah mencapai umur 18 tahun. Hendaklah penerima wasiat wujud ketika wasiat dibuat. b) Tidak merupakan orang yang tak sempurna akal. g) Jika seseorang pewasiat dalam keadaan marad al-maut. wasiatnya hendaklah tidak melebihi dari satu pertiga dari hartanya dan jika harta yang diwasiatkan itu melebihi satu pertiga. Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna. Menurut penulis umur bagi pewasiat harus ditentukan demikian supaya tidak menimbulkan perbezaan pandangan ummat tentang batas umur baligh. f) Jika seseorang pewasiat dalam keadaan sakit. Secara umum syarat-syarat bagi pewasiat dalam hukum fiqah dengan enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 tidak berbeza. wasiatnya hanya boleh diterima dengan persetujuan semua waris .Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. ii. iv. hukumnya adalah tidak sah kecuali dengan izin dan kebenaran Mahkamah. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya. dia hendaklah waras fikirannya. baik ingatan dan memahami semasa wasiat dibuat. dan d) Tidak dilarang daripada menguruskan hartanya. hanya sahaja di dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 umur pewasiat telah ditentukan iaitu berumur 18 tahun. b) Syarat-syarat bagi penerima wasiat ialah: i. Merdeka.

Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4. Dalam pandangan ahli fiqah di atas bahawa di antara syarat bagi penerima wasiat iaitu hendaklah pewasiat wujud ketika wasiat dibuat. Penerima hendaklah bukan dari kalangan waris melainkan setelah mendapat persetujuan waris. disebutkan bagi penerima wasiat yang ditentukan maka harus wujud tetapi bagi penerima wasiat yang tidak ditentukan tidak disyaratkan wujud. penulis lebih condong kepada pandangan ahli fiqah bahawa kepada penerima wasiat disyaratkan wujud ketika wasiat dibuat. Penerima hendaklah diketahui. v. c) Syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan ialah: i. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4. Penerima hendaklah bukan seorang pembunuh. Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi. dia hendaklah wujud ketika wasiat dibuat dan jika tidak ditentukan. benefisiari tidak disyaratkan wujud sama ada ketika wasiat itu dibuat atau ketika pewasiat itu mati . Penerima hendaklah orang yang boleh menerima milik dan boleh memberi milik. vi. iii. dan c) Jika ditentukan.iii. disebutkan bahawa syarat-syarat bagi penerima wasiat (benefisiari) ialah: a) Diketahui b) Mempunyai kelayakan untuk memiliki harta yang diwasiatkan. Penerima bukan kafir harbi (pendapat fuqaha’ mazhab Maliki). ertinya kalau pewasiat belum berwujud atau belum lahir maka tak boleh diberikan wasiat. iv. bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha’ mazhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat fuqaha’ mazhab Syafi’i). ii. Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada waktu berwasiat. Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak. . vii.

e) Sesuatu yang diwasiatkan hendaklah benda yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat atau bidaah. Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan. Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan sama ada dalam bentuk jelas atau kabur. Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat dan sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut. i. hendaklah wujud semasa kematian pewasiat. vi. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. sedangkan benda wasiat yang akan diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Terdapat kemungkinan lafaz itu . pusat judi dan sebagainya. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat katanya itu tidak diterima. c) Sesuatu yang boleh dipindahkan selepas kematian pewasiat. v. Antara syarat-syarat menurut ahli fiqah dan dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 tidak terdapat perbezaan. iaitu meliputi penawaran dan penerimaan. Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja. jika ditentukan dan. jika ditentukan. d) Syarat-syarat bagi ijab dan qabul ialah: Ahli-ahli fiqah daripada mazhab Hanafi memandang bahawa rukun (unsur) wasiat adalah memadai dengan sighah sahaja. Sebahagian fuqaha’ yang lain termasuk fuqaha’ mazhab Syafie berpendapat sighah merupakan rukun wasiat yang keempat .iv. Lafazh yang jelas seperti:”Saya mewasiatkan untuknya satu ribu” atau “serahkan satu ribu kepadanya selepas kematian saya” atau berikan kepadanya selepas kematian saya” atau Harta itu menjadi haknya selepas kematian saya”. dan d) Sesuatu yang wujud dan dalam milik pewasiat. Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 pula diatur syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah: a) Sesuatu yang boleh dijadikan pusaka atau boleh menjadi perkara akad semasa hidup pewasiat b) Sesuatu yang bernilai.

“ Buku saya ini untuk Zaid. Ini adalah kerana penerima tidak mempunyai hak sebelum kematian pewasiat.’sepertiga dari hartaku “atau “seekor lembu daripada hartaku” maka dalam keadaan ini disyaratkan supaya benda atau harta itu diperolehi atau dibelikan dengan hartanya . .2. Syarat ini berlaku sama ada ia melibatkan harta asal atau manfaat daripadanya sahaja. iii. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4. Hendaklah persetujuan tersebut diambil kira selepas kematian pewasiat tanpa mengira sama ada penerima telah bersetuju atau telah menolak wasiat ini sebelum kematian pewasiat. Contohnya.6 Harta Yang Boleh Diwasiatkan a. Wasiat ini hendaklah dilaksanakan setelah kematian pewasiat. arak dan lain-lain maka tidak sah berwasiat dengan benda demikian. Sekiranya pewasiat hanya menyatakan atau menggambarkan benda atau harta wasiat atau nilainya secara secara umum. Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu.”Hartaku yang berada dalam rumah ini” atau “tanah ini”. Jikalau wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu. Maka dalam hal ini banyak ulamak berpendapat mensyaratkan bahawa ‘ain benda atau harta itu hendaklah ada pada masa berwasiat. disebutkan bahawa syarat-syarat bagi 1. ‘Ain benda atau harta yang hendak diwasiatkan itu juga hendaklah boleh dimiliki dan dipindahmilikkan seperti perjanjian jualbeli atau menurut setengah-setengah fuqaha’seperti pepindahan milik harta pusaka. Berkenaan dengan hal ‘ain benda atau harta yang boleh diwasiatkan itu wujud maka hendaklah dibezakan benda wasiat seperti . ii. Ini ialah kerana jika ia dilindungi syarak maka ia dianggap bernilai. Wasiat ke atas ‘Ain Benda atau Harta ‘Ain benda atau harta yang hendak diwasiatkan itu hendaklah dilindungi oleh syarak.tidak membawa maksud wasiat maka ia perlu diikuti dengan niat.oleh itu jika ‘ain benda itu pada dasarnya dihukum najis oleh syarak sama ada diproses atau diubahsuai seperti babi. Masalah sama sepertimana menggugurkan hak syafaat sebelum jual beli. Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir miskin atau ulamak persetujuan mereka tidak diperlukan kerana ini menyukarkan.

ini adalah kerana berpandukan kepada pandangan bahawa ‘ain dan manfaat boleh dipisahkan. Fuqaha mazhab Syafie. . sedang ulamak Hanafi berpendapat bahawa wasiat boleh diterima semasa pewasiat masih hidup .7 Pelaksanaan Wasiat a) Wasiat dalam bentuk ucapan Para fuqaha’ sepakat mengatakan wasiat dalam bentuk ucapan dibolehkan sama ada secara terang atau tidak terang tetapi dipahami dari kata-katanya itu membawa wasiat. 1. Maliki dan Hambali membolehkan penerima wasiat memanfaatkan semaksimum mungkin harta manfaat yang diperolehi seperti menyewakannya. jika seorang pewasiat tidak boleh bercakap seperti bisu. jika sekiranya tulisan pewasiat itu dipastikan dengan pengakuan waris atau dibuktikan dengan penyaksian bahawa itu adalah tulisan pewasiat. Berlainan pula dengan fuqaha ‘ mazhab Hanafi yang menyatakan penerima wasiat harta manfaat tidak boleh menyewakan atau meminjamkan kepada orang lain harta wasiat tersebut. Merujuk dalam perkara had penggunaan harta manfaat terdapat perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha’ sunni. Wasiat ke atas Manfaat Benda atau Harta Kebanyakan para fuqaha’ termasuk mazhab sunni yang empat berpendapat bahawa boleh berwasiat dengan manfaat sahaja iaitu manfaat yang dibolehkan oleh syarak sedangkan ‘sedangkan ‘ain tetap berada pada waris pewasiat.begitu juga dibolehkan bagi orang yang mampu bercakap. b) Wasiat dalam bentuk tulisan Para fuqaha sepakat mengatakan bahawa wasiat dalam bentuk tulisan dibolehkan. Penerimaan (qabul) boleh belaku selepas kematian pewasiat menurut jumhur ulama’. meminjamkannya atau mewasiatkan semula harta manfaat tersebut selagi perbuatnnya itu masih dalam tempoh sebagaimana yang dibenarkan dalam wasiat tersebut.ini adalah diakibatkan penerima manfaat pada hakikatnya tidak memiliki ‘ain itu sendiri kecuali kecuali hak yang terbatas sahaja iatu penerima yang diwasiatkan sahaja yang berhak menggunakan harta manfaat tersebut .b.2. Tetapi jika ada larangan bagi yang jelas bagi penerima wasiat dari tindakan tersebut maka hendaklah menggunakan harta manfaat itu sendiri.

Oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam ajaran ‘wasiat wajibah menurut pendapat jumhur fuqaha’. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 disebutkan pelaksanaan wasiat iaitu: 1) Sesuatu wasiat boleh dibuat dengan lisan atau tulisan dan jika orang yang hendak membuat wasiat itu tidak dapat melakukan sedemikian.” Jumhur fuqaha’ mengatakan bahawa ayat di atas telah dinasakhkan oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-nisa’ ayat 11. sedang dia akan berwasiat. jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana bencana sakit yang membawa maut.12.c) Wasiat dalam bentuk Isyarat Wasiat dalam bentuk ini hanya boleh kepada orang yang bisu atau orang yang tidak boleh bercakap dan dia (pewasiat) meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Tetapi menurut sebaagian fuqaha’ tabi’in. Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib. 3) Sesuatu wasiat bertulis bolehlah dibuat dalam borang yang terdapat dalam jadual kedua kepada enakmen ini. mereka bersandarkan kepada firman Allah iaitu: Maksudnya: “Hai orang-orang beriman. wasiatnya bolehlah dibuat dengan cara isyarat yang boleh difahami. kerabat dan orang . imam-imam fiqh dan hadis seperti said bin al-musayyab. maka wasiat tidak terbentuk atau berlaku dengan isyarat kecuali dengan tulisan. al-Hasan al-Basri. apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian. 2) Sesuatu wasiat lisan atau wasiat dengan isyarat hendaklah dibuat di hadapan sekurangkurangnya dua orang saksi yang boleh diterima sebagai saksi menurut hukum syarak. maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan dengan kamu. BAB II WASIAT WAJIBAH DAN APLIKASI Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemahuan sendiri. Imam Ahmad bin Hambal. dan 176 oleh itu kewajiban kepada ahli waris. Jika sekiranya pewasiat yang bisu itu boleh menulis.

bahagian yang lebih itu hendaklah menjadi wasiat sukarela dengan tertakluk kepada persetujuan waris.lain adalah telah dinasakhkan hukumnya. Manakala menurut sebahagian fuqaha’ yang lain bahawa ayat dia atas tidak pernah di nasakhkan. bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat bahagian harta warisan sahaja. maka cucunya itu hendaklah berhak terhadap satu pertiga wasiat dan sekiranya cucu itu diberi dengan kadar yang kurang dari satu pertiga. . haknya hendaklah disempurnakan mengikut kadar wasiat wajibah yang diperuntukkan di bawah seksyen ini. telah membuat wasiat kepada mereka atau telah memberi kepada harta yang brersamaan dengan apa yang mereka sepatutnya menerima menurut wasiat wajibah: dengan syarat sekiranya wasiat yang dibuat oleh datuk atau nenek itu kurang daripada bahagian yang sepatutnya dia berhak. Tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep ‘wasiat wajibah’ dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka . dengan memperhatikan contoh berikut dapat menjelaskan siapakah yang berhak mendapat wasiat wajibah. dan tanpa menerima apa-apa balasan. Walau bagaimanapun. 3) Kanak-kanak tersebut hendaklah tidak berhak kepada wasiat sekiranya dia telah mewarisi daripada datuk atau neneknya. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 bahagian VIII bahawa yang berhak mendapat wasiat wajibah iaitu: 1) Jika seseorang mati tanpa membuat apa-apa wasiat kepada cucunya daripada anak lelaki yang telah mati terlebih dahulu daripadanya atau mati serentak dengannya. haknya hendaklah ditambah sewajarnya dan jika bahagian tersebut adalah melebihi bahagian yang dia berhak. 2) Kadar wasiat wajibah untuk kanak-kanak yang disebut dalam subsyeksen (1) hendaklah setakat kadar di mana ayahnya berhak daripada harta pusaka datuknya sekiranya diandaikan ayahnya itu mati selepas kematian datuknya: dengan syarat wasiat itu tidak melebihi satu pertiga daripada harta pusaka simati. atau datuk atau neneknya semasa hayatnya. Bagi mereka yang berpendapat bahawa wasiat ke atas kaum keluarga yang tidak mendapat bahagian harta pusaka adalah wajib tidak menyatakan dengan jelas siapakah di antara mereka yang berhak mendapat wasiat tersebut. mengikut mana berkenaan.

Contohnya: A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki iaitu B dan seorang anak lelaki kepada anak lelakinya (anak lelaki kepada A) telah meninggal dunia sebelum A meninggal dunia. terutamanya dalam institusi kewangan. Pelantikan penama lazimnya menjadi amalan di Malaysia. sama ada ia sah atau tidak dari segi undang-undang. Dari contoh di atas. wasiat wajibah ini harus digalakkan sebagai ibadah oleh ummat Islam untuk mencegah terjadinya berbagai kesenjangan dan rasa tidak adil yang boleh dirasakan oleh para ahli waris terdekat yang terhalang. Cara pemberian yang dimaksudkan di sini ialah pemberian yang harta secara tidak langsung iaitu dengan cara amanah atau dikenal sebagai pemberian dengan”penamaan” maka dengan cara ini pihak penama akan mengambil harta yang diberikan kepadanya itu setelah kematian pemberi atau mengendalikan sendiri harta dengan penamaan itu daripada pihak ketiga yang bertindak sebagai pemegang amanah untuk sementara waktu hingga harta itu boleh diserahkan kepada penama . Setelah A meninggal dunia. Persoalan penama telah timbul dalam kes Re Ismail bin Rentah (si mati) [1939] FMSLR 230. untuk berlaku adil kepada C maka wasiat wajibah diberikan kepadanya. di mana dalam kes ini si mati telah menjadi ahli syarikat Kopertif Pegawai Melayu. tabung haji dan sebagainya. Perkhitmatan Awam dan telah menamakan anak perempuannya sebagai penama untuk . dapat dibuat kesimpulan bahawa mereka yang berhak mendapat wasiat wajibah hanya berlaku kepada cucu lelaki atau perempuan yang telah kematian bapa atau ibu mereka sebelum terbuka warisan daripada orang tua masing-masing iaitu sebelum datuk atau nenek mereka meninggal dunia. BAB III PEMBERIAN DENGAN PENAMAAN DAN APLIKASI Dalam amalan pemberian harta di Malaysia. sedangkan C tidak mendapat apa-apa bahagian kerana didinding oleh B. Persoalan mengenai penama timbul apabila penyimpan atau seseorang kakitangan kerajaan atau swasta meninggal dunia. maka menurut penulis wasiat wajibah ini wajib dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan ahli waris terdekat tetapi terhalang mendapatkan bahagian harta pusaka. kumpulan wang simpanan pekerja. seluruh hartanya diterima oleh B. Dari penjelasan di atas tentang konsep wasiat wajibah beserta contoh yang telah dibincangkan. pada kini terdapat pula cara pemberian yang boleh juga menentukan sifat harta yang diberikan. Bank-bank. Oleh itu.

Dia telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa beberapa orang waris terrmasuk ibunya. Raja Musa dalam keputusannya berkata: “ Dalam pendapat saya. balunya. Mereka boleh menerima wang si mati dari sumber-sumber tersebut untuk dibagikan kepada orang-orang berhak untuk pembahagian faraid ”. Bank. wang simpanan pejabat pos. seorang saudara lelaki dan seorang saudara perempuan. Rayuan telah dibuat kepada Mahkamah Tinggi dan Raja Musa iaitu hakim dalam pembicaraan ini telah menolak rayuan itu. sedangkan bagi ahli waris yang telah disebutkan bahagian-bahagiannya seperti terdapat dalam ayat pusaka (an-Nisa’ : 11. Sebaik-baiknya dia boleh dianggap sebagai hibah dalam masa mard al-maut. Penolong pendaftar telah memerintahkan saham dan faedah si mati dari syarikat itu dibahagikan kepada wariswarisnya. Oleh kerana itu mengikut undang-undang Islam jumlah wang itu terpulang untuk dibahagikan kepada semua ahli waris”. BAB IV KESIMPULAN istilah wasiat adalah pemberian atau sumbangan¬ harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah meninggal dunia sama ada perkataan wasiat itu diucapkan dengan perkataan wasiat atau perkataan lain yang menmbawa maksud wasiat dan pemindahan hak milik tersebut berlaku setelah kematian pewasiat. terdapat satu fatwa yang telah dikeluarkan dalam Mesyuarat Majlis Raja-raja kali ke-96 yang diadakan pada 20hb. surat penama dalam kes ini tidak boleh dianggap sebagai hibah masa hidup oleh kerana tidak ada pindah milik kepada orang yang menerima. anak perempuan.menerima saham dan faedahnya dalam syarikat itu apabila dia meninggal dunia. akan tetapi hibah demikian dianggap sebagai tertakluk kedalam undang-undang wasiat.12 dan 176) maka tidak lagi terdapat kewajiban bagi wasiat untuk berwasiat kerana menurut penulis pendapat yang ketiga ini boleh menghilangkan kesenjangan di antara para ahli waris atau . September 1973. Majlis Raja-raja telah memberi pendapat seperti berikut: “Penama-penama kumpulan wang simpanan pekerja. Insurans dan syarikat kerjasama adalah sebagai orang-orang yang melaksanakan wasiat si mati atau wasi. Dalam hal ini. ayat wasiat tetap berlaku kepada ahli waris atau¬ keluarga dekat yang terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kepada ibu-bapa dan anak yang berlainan agama.

Universiti Kebangsaan Malaysia Enakmen wakaf (Negeri Selangor) No:7. sehingga wasiat ini dinamakan sebagai wasiat wajibah. Secara umum syarat-syarat bagi¬ pewasiat dalam hukum fiqah dengan enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 tidak berbeza. wasiat adalah amalan yang¬ digalakkan dalam hal kebajikan. Pemberian¬ dengan penamaan ialah pemberian harta secara tidak langsung iaitu dengan cara amanah maka dengan cara ini pihak penama akan mengambil harta yang diberikan kepadanya itu setelah kematian pemberi atau mengendalikan sendiri harta dengan penamaan itu daripada pihak ketiga yang bertindak sebagai pemegang amanah untuk sementara waktu hingga harta itu boleh diserahkan kepada penama. 1999 enakmen wasiat orang Islam(Negeri Selangor) N0: 4. dan makruh hukumnya kalau dilaksanakan. 1997. ¬ Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemahuan sendiri. Qatar. Oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam ajaran ‘wasiat wajibah menurut pendapat jumhur fuqaha’. Tetapi menurut sebaagian fuqaha’ tabi’in. harus. haram kalau dilaksanakan.Quran al-karim Abdul wadud as-sariti. . Ibnu Hazm dan lainlain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib. cet. Dar As. 1999. 1986. Wasiat dalam Islam.saqafah Lihiba’ah Wannasyar Wat tawziya’. Dar An-nahzah al. tetapi dalam keadaan tertentu boleh berubah menjadi hukum yang wajib dilaksanakan. hanya sahaja di dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 umur pewasiat telah ditentukan iaitu berumur 18 tahun.Arabiyan Beirut. Imam Ahmad bin Hambal. Daftar Rujukan Al.keluarga. Abdul Rashid Haji Abdul Latif. Al wasaya wal Awqaf wal mawarisi fi As-syari’ah al –Islamiyah. imam-imam fiqh dan hadis seperti said bin al-musayyab. Tarikh Al-Wasaya. Faraj Mahmud Abu Laila. al-Hasan al-Basri. 1997.

Ja’far Subhani. Cet. 1998. Fiqih Praktis menurut Alqur’an. Muhammad Jawad Mugniyah. cet. 2002. Dar al.Bugho. 1952. 2004. Lentera Basritama. Jakarta Muhammad Abdul Malik Az-zaghabi. Undang-undang dan Pentadbiran pusaka. Wasiyyat manyat . dan Pendapat para Ulama. PT. Pustaka Salam SDN BHD. Muhammad Abu Zahrah.t. Dar al-Fikri Suriah. Jabatan Syari’ah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Ridzuan Awang dkk. faraid.Sunnah. 1998. wasiat dan wakaf orang Islam di Malaysia. Mizan Mohd. wasiat. Maktabah Imam-Mansurah. Hukum-hukum fiqh Islam. Yogyakarta. Kitab fiqah Mazhab Syafie wakaf. Posted by Mahir Danial at 10:58 PM . Hasbi Ash Shiddieqy . Cet. Al. As.fikri al-Arabi. 1996. Wahbah Zuahaili. Syarah Qanun al. Lentera Basritama Mustofa Al. Muhammad Baqir Al-Habsyi. PT. Bulan bintang. Jakarta. Muhammad Shahrur. 2005. M. 1999. t. Yang hangat dan Kontroversial dalam Fiqh. Metodologi Fiqih Islam kontemporer.Wasiyyah. PT. elSAQ press. Fiqih lima mazahab.wasaya Wal Waqaf fil Fiqhil al Islami.

Cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. pada 18-24 Oktober 2008 di Kelantan telah membincangkan hukum Perlaksanaan wasiat wajibah. 2. maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk. 2. Sekiranya bahagian ibu atau bapa ialah 1/3 atau kurang daripada 1/3 maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan sekiranya mereka masih hidup. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardhu atau ta'sib maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah. atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3. Majoriti fuqaha’ berpendapat bahawa hokum wasiat adalah sunat dan umat Islam digalakkan untuk berwasiat kepada ahli-ahli keluarga yang tidak mendapat pembahagian pusaka dengan kadar tidak melebihi 1/3. 7. 8. 5. atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Melaksanakan wasiat wajibah adalah harus dalam kes di mana seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya atau bapa dan ibunya mati secara serentak bersama-sama datuk atau neneknya maka anak tersebut layak untuk menerima wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau neneknya. Menurut Ibn Hazm. maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. wasiat ikhtiyariah dan hutang piutang. Ibn Hazm al-Zahiri berpendapat bahawa wajib berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapat bahagian harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 setelah mana mengikut syarat-syarat seperti berikut: 1. Hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek. Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa. maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. 3.Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang kali ke-83. Dalam hal ini Ibn Hazm menegaskan bahawa kewajipan itu tidak akan gugur meskipun selepas kematian seorang muslim dan menjadi kewajipan kepada waris atau pentadbir harta untuk menyempurnakan tanggungjawab tersebut menurut kadar yang berpatutan tanpa . Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah. penurunan ayat pusaka yang menerangkan hak faraid bagi waris-waris tidak menasakhkan kewajipan berwasiat bahkan penurunan ayat wasiat tersebut dikhususkan bagi ahli-ahli waris yang tidak mendapat pusaka disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. 4. maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut. Keterangan/Hujah: 1. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan. wakaf. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 melainkan setelah mendapat persetujuan ahli-ahli waris yang lain. 6.

. cucu tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka datuk atau nenek disebabkan mereka terdinding oleh bapa saudara dan ibu saudara. Oleh itu. maslahah ahli-ahli waris yang dalam keadaan memerlukan tetapi terhalang daripada mendapat bahagian pusaka.menimbulkan kesusahan kepada waris-waris yang ditinggalkan. 7. harus mengambil pandangan Ibn Hazm azZahiri demi kepentingan keluarga terutamanya anak-anak yang menjadi yatim piatu. Dalam situasi hidup pada hari ini. Keadaan ini telah menimbulkan persoalan tentang kebajikan dan masa depan cucu-cucu ini terutama sekali sekiranya mereka masih kecil. 5. pelaksanaannya juga perlu didahulukan urusan berkaitan mayat. Jawatankuasa meminta supaya negeri-negeri memfatwakan kerana asas pelaksanaannya adalah maslahah dan kebajikan insan. 3. Walau bagaimanapun. 4. Dalam melaksanakan Wasiat Wajibah. 6. Wasiat Wajibah boleh dianggap sebagai badal atau ganti kepada faraid. Dalam sistem pembahagian pusaka Islam. perlu ditentukan mengikut Maqasid Syariyyah. Lebih memburukkan lagi keadaan sekiranya ibu bapa mereka meninggal dunia pada usia muda dan tidak meninggalkan harta untuk diwarisi oleh anak-anak bagi meneruskan kehidupan. Wasiat Wajibah perlu dilihat dari segi maksud dan hikmah serta bagaimana pelaksanaannya kerana wasiat wajibah dilihat dapat mengatasi isu kematian serentak yang berlaku terhadap datuk atau nenek bersama anak yang masih mempunyai anakanak (cucu) yang masih hidup. Sebahagian negeri tidak mengkanunkan pelaksanaan Wasiat Wajibah kerana ia tidak mengikut pandangan Mazhab Syafie. wasiat ikhtiyariyyah dan hutang piutang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->