P. 1
WASIAT WAJIBAH

WASIAT WAJIBAH

|Views: 305|Likes:
Published by jemblank

More info:

Published by: jemblank on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

WASIAT WAJIBAH : SUATU PENGENALAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.

1 Pengenalan Islam adalah ugama yang sangat sempurna yang di nuzulkan kepada seluruh ummat manusia untuk dijadikan jalan hidup, kesempurnaan Islam boleh diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam Al-qur’an dan As-sunnah di mana secara umum telah di hatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan binatang dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia ialah suatu yang penting kerana berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia (makhluk) disebut dengan Ahkam al-Muamalat di mana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hokum orang dan keluarga ( Alkam al-ahwal al-Syakhsiyyah), hukum pidana Islam (al-ahkam al-jinayah), hokum acara ( al-ahkam al- Qadha wa al- Murafa’at dan hokum benda (Ahkam al-Madaniyyat) iaitu hokum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara warisan, perkara wakaf dan hukum-hukum wasiat. Wasiat adalah suatu rahmat Allah swt kepada manusia yanng pada mulanya digariskan dalam Alqur’an sebagai suatu perintah yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap mukallaf supaya mewasiatkan hartanya kepada bapa-ibunya dan para kerabatnya yang terdekat. Kemudian perintah itu di tepikan setelah turun ayat yang khusus membahas tentang perkara-perkara harta warisan. Dalam tajuk ini akan diuraikan secara jelas tentang konsep wasiat dalam Islam berkisar pendapat mazhab empat dan juga pemahaman penulis tentang perkara-perkara dalam pembahasan hukum-hukum wasiat.

1.1.1 Matlamat Kajian Membincangkan dan Menganalisa tentang kedudukan wasiat dalam Islam berdasarkan pandangan mazhab yang empat dan menurut Enakmen wakaf (Negeri selangor) No:7,1999 serta

menjelaskan dari konsep dan kedudukan hukum dan dalil-dalilnya. Rukun-rukunnya, wasiat wajibah dan pemberian dengan penamaan. 1.1.2 Skop Kajian Skop kajian menjurus kepada perbincangan ulamak dan Enakmen wakaf (Negeri selangor) No:7,1999 mengenai konsep wasiat dan di fokuskan kepada wasiat wajibah dan pemberian dengan penamaan 1.1.3 Objektif Kajian 1. Memahami konsep wasiat menurut perspektof Islam Enakmen wakaf (Negeri selangor) No:7,1999 2. Menjelaskan hukum-hukum wasiat 3. Menjelaskan konsep wasiat wajibah 4. Menjelaskan perbincangan sepuutar pemberian dengan penerimaan. 1.1.4 Metodologi Kajian Dalam penulisan tugasan ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan (library reseach).

1.2 ASAS TEORI 1.2.1 Definisi Wasiat Pada sudut bahasa, wasiat menurut setengah-setengah ahli fiqah ialah berasal daripada kata “wassa” yang mempunyai erti memerintahkan menasehatkan atau menjanjikan . Menurut setengah-setengah ahli fiqah yang lain pula, khasnya ahli fiqah mazhab mazhab Syafi’I berpendapat bahawa wasiat berasal daripada kata sifat “wassa” yang bererti menghubungkan atau menyampaikan . Ia juga memberi erti menyampaikan atau menghubungkan kerana seseorang yang berwasiat, menyambungkan kebaikan dunianya dengan akhiratnya selepas kematiannya. Pada sudut istilah wasiat adalah pemberian atau sumbangan harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah meninggal dunia sama ada perkataan wasiat itu diucapkan dengan perkataan wasiat atau perkataan lain yang menmbawa maksud wasiat dan pemindahan hak milik tersebut berlaku setelah kematian pewasiat .

Dari takrif di atas dapatlah diketahui bahawa terdapat perbezaan antara wasiat dan cara pemilikan harta yang lain. Dalam membincangkan dalil pensyariatan wasiat adalah penting kita menyentuh kedudukan dan kesan ayat pertama yang pernah diwahyukan dalam soal pembahagian harta. Hak milik melalui wasiat hanya boleh dimiliki selepas kematian pewasiat. sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. amalan sahabat dan Ijmak ulamak. Dari pengertian di atas boleh di pahami juga bahawa wasiat adalah tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan terakhir daripada orang Islam dengan hartanya atau kepentingannya. Sunnah Nabawiyah.Menurut enakmen wasiat orang Islam (Negeri Selangor) No: 4. 1999. sementara hak milik yang lain contohnya hadiah boleh dimiliki ketika hayatnya. tidak bererti bahawa tindakan tersebut mesti dilakukan pada saat-saat terakhir menjelang kematiannya. 1. wasiat disyariatkan melalui dalil Al-qur’an Al-qarim. selepas dia mati . 1999. jika ia ada meninggalkan harta (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya dengan cara yang baik (menurut peraturan agama).” . Ayat itu juga dikenal sebagai ayat wasiat iaitu : Maksudnya: “Kamu diwajibkan.2 Dalil Pensyari’atan Wasiat a) Nas-nas al-Qur’an Wasiat adalah dibenarkan. yang bertujuan untuk membawa kebajikan atau diharap dapat menghubungkan kebaikan yang diperolehinya di dunia dengan pahala dan kedamaian di akhirat. Dalam pengertian di atas baik menurut sudut ahli fiqah maupun menurut enakmen wasiat orang Islam (Negeri Selangor) No: 4.2. Di sini dikatakan tindakan pewasiat itu sebagai perbuataan terakhir semasa hidupnya kerana dilihat dari segi kesan perbuatan yang berlaku setelah kematian sepewasiat itu. sama-sama memahamkan bahawa wasiat boleh dilakukan oleh seseorang yang masa hidup dan perpindahan hak milik tersebut berlaku bila pewasiat telah meninggal dunia. wasiat ertinya iqrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak. apabila seseorang dari kamu hampir mati.

Musayyib. ad-Adahak. Menurut kebanyakan Sahabat dan ahli fiqah seperti di antaranya Abu Bakar. Abu Musa. Akramah. az-Zuhri. Ahli-ahli fiqah berselisih pendapat sama ada ayat ini masih berlaku atau terbatal apabila Allah SWT menurunkan ayat mengenai pusaka (an-Nisa’ : 11. Sa’id al. Mohammad bin Sirrin. asy-Sya’bi. Ali. 12 dan 176) yang secara jelas menetapkan hak dan faraiad kepada setiap ahli waris. iaitu: Maksudnya: “Hai orang-orang beriman. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqah tersebut bahawa ia menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum kerana selalunya ayat-ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian . al-Hasan. Syuraih. apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian. al-Uza’I ath-Thauri dan mazhab sunni yang empat bahawa ayat wasiat tersebut batal setelah turunnya ayat pusaka (an-Nisa’ : 11. jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana bencana sakit yang membawa maut. dengan cara-cara yang baik dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.Ayat lain yang menyentuh tentang wasiat ini juga terdapat dalam surat berikut ini. Mujahid. al-Hasan. Ishaq. Iyyas. maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan dengan kamu. secara jelas Allah swt memerintahkan manusia kalau sudah tampak tanda-tanda kematian supaya berwasiat kepada ibu bapa dan keluarga mereka yang dekat. Ta’us. Di samping itu terdapat juga segolongan ahli fiqah yang mengambil jalan tengah dalam menafsirkan ayat-ayat berkenaan. bahawa ayat wasiat tidak terbatal dengan turunya ayat-ayat pusaka kerana perkataan “kutiba” yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat. mereka antara lain ialah Ibn Abbas. . Ibn Umar. Ibrahim an-Nakhai. Ta’us. dan perintah itu diperkuat pula pada akhir ayat tersebut dengan kata “haqqan ‘alal-muttaqin” iaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Talhah bin Mutarrij.” Dalam ayat ini. Abu Majaz. Ata’. Oleh itu golongan ahli fiqah yang kedua ini tetap berpendapat bahawa berpandukan alasanalasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli waris mereka sama ada mereka berhak menerima bahagian harta pusaka si mati tersebut atau tidak. sedang dia akan berwasiat.12 dan 176) yang kemudian secara khusus menetapkan faraid kepada waris. Namun pendapat kedua menurut setengah-setengah ahli fiqah seperti ‘Ata’.

khasnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat sesuai dengan maksud ayat al-Ankabut: 8). Abdul Malik bin Ya’la.” .12 dan 176) maka tidak lagi terdapat kewajiban bagi wasiat untuk berwasiat kerana menurut penulis pendapat yang ketiga ini boleh menghilangkan kesenjangan di antara para ahli waris atau keluarga. Muslim ibn Yasar dan lain-lain. ahli keluarga lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kerana berlainan agama sama ada mereka itu ibu bapa si mati atau anakanaknya atau sebagainya. Ad-Dahaq. Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga iaitu bahawa ayat wasiat tetap berlaku kepada ahli waris atau keluarga dekat yang terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kepada ibu-bapa dan anak yang berlainan agama. b) al-Sunnah Dalam sunnah pula terdapat beberapa hadis yang membincangkan perkara-perkara pensyari’atan wasiat antaranya: ‫م حق ا مر ئ مسلم له شي ء ير يد أ ن يو صي فيه يبيت ليلتين ا ل و و صيته مكتو بة عنده‬ Maksudnya: “Seorang muslim yang mempunyai sesuatu boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama dua malam berturut-turut melainkan dia menulis wasiatnya di sisinya”. Menurut mereka bahawa kesan penurunan ayat pusaka terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bahagian harta pusaka sahaja dan bukan semua ahli waris. sedangkan bagi ahli waris yang telah disebutkan bahagian-bahagiannya seperti terdapat dalam ayat pusaka (an-Nisa’ : 11. Kemungkinan kelalainnya mengakibatkan segala Hadis lain iaitu: ‫ا لمحرو م من حرم و صيته‬ Maksudnya: “Orang yang malang ialah orang yang tidak sempat berwasiat. Oleh itu. iaitu dengan menulis wasiatnya di sisinya kerana dia tidak mengatahui bila ajalnya akan tiba. Hadis ini menyebut kalimah ‘tidak sepatutnya’ menunjukkan bahawa langkah berhati-hati perlu diambil.Daud.

Rasulullah bersabda lagi: ‫من ما ت على و صيت ما ت على سبيل و سنة و ما ت على تقى و شها د ة و ما ت مغفو را له‬ Maksudnya: “ Sesiapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat maka dia mati dia atas jalan ini dan sunnah. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan mereka. Dia mati dalam keadaan bertakwa. Antara para sahabat yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka. 1. Saidina Umar pula telah berwasiat sebanyak ¼ daripada hartanya.t Abdul Razzak meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Anas r. telah berlaku ijmak di kalangan para sahabat.a berkata: “Para sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi lagi maha pengasih”. Dia mewasiatkan mereka sebagaimana wasiat Nabi Yaakub kepada keturunan mereka: Maksudnya: Sesungguhnya Allah telah memilih ugama (Islam) ini bagi kamu. Hendaklah mereka mentaati Allah dan rasul-Nya sekiranya mereka yang orang-orang beriman.3 Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Wasiat Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahawa wasiat adalah amalan yang .” c) Amalan Para Sahabat Para sahabat pula sering mewasiatkan sebahagian harta mereka kerana ingin mendekatkan diri dengan Allah s.w.2. Dia juga bersaksi bahawa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. d) Ijmak Dari sudut ijmak. janganlah kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Ini adalah wasiat fulan bin fulan bahawa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. bersyahadah dan dalam keadaan diampunkan.

digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris. iaitu: 1. atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat. kesehatatan social dan sebagainya. (setiap satu hokum itu) ialah ketetapan dari Allah swt. Harus Hukum wasiat menjadi harus sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat handai tolan atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha penyabar. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain. Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain. Haram Hukum wasiat menjadi haram menurut syara’ jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak. Mustahab Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan takarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) iaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan). 2. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan waris-wasir dan menghalang mereka daripada menerima bahagian yang ditetapkan oleh syarak. firman Allah swt: Maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris). Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak di wasiatkan. Jika wasiat bertujuan baik . Atau orang-orang shaleh yang memerlukan. 3. 4. Wajib Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab syar’ie yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan. seperti pembangunan lembaga pndidikan. atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak.

Berakal. Ia adalah syarat yang mesti ada khususnya dalam soal memberi hadiah dan sedekah. Pemberi wasiat atau orang yang berwasiat (musi). iii. Dalam hal ini rukun-rukun yang diperlukan bagi dalam kewujudan wasiat ialah: a. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kea rah kejahata 1. Ijab dan qabul (sighah) 1. Penerima wasiat atau orang yang menerima wasiat (musa lahu) c.2. b. Baligh. Dengan ini. adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanakkanak walaupun telah mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat. Apa yang dimaksudkan dengan rukun (unsur) wasiat di sini ialah sesuatu yang menyebabkan wujudnya atau mengikatnya perbuatan seseorang sehingga tanpanya atau tanpa salah satu daripadanya menyebabka kewujudan atau perbuatan terjejah atau tidak sah. dengan ini orang-orang ini tidaka layak memberi wasiat ii.2. Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal. Barang yang diwasiatkan (musa bihi) d. Syarat ini juga asas kepada taklif. orang yang pengsan dan orang yang mabuk.5 Syarat-syarat wasiat a) Syarat-syarat bagi pewasiat ialah: i. Makruh Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. 5.4 Rukun-Rukun Wasiat. .dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang meerupakan asas kepada taklif. Pilihan.

Secara umum syarat-syarat bagi pewasiat dalam hukum fiqah dengan enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 tidak berbeza. . Menurut penulis umur bagi pewasiat harus ditentukan demikian supaya tidak menimbulkan perbezaan pandangan ummat tentang batas umur baligh. c) Bertindak dengan sukarela dan tidak dipaksa. dan d) Tidak dilarang daripada menguruskan hartanya. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya. wasiatnya hendaklah tidak melebihi dari satu pertiga dari hartanya dan jika harta yang diwasiatkan itu melebihi satu pertiga. g) Jika seseorang pewasiat dalam keadaan marad al-maut. wasiatnya hanya boleh diterima dengan persetujuan semua waris . Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna. b) Syarat-syarat bagi penerima wasiat ialah: i. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4. disebutkan bahawa seseorang pewasiat hendaklah seseorang yang: a) Telah mencapai umur 18 tahun. Merdeka. f) Jika seseorang pewasiat dalam keadaan sakit.Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Tidak sah mewasiatkan harta kepada bayi yang akan dikandung ataupun masjid yang akan dibina. hukumnya adalah tidak sah kecuali dengan izin dan kebenaran Mahkamah. dia hendaklah waras fikirannya. b) Tidak merupakan orang yang tak sempurna akal. mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya. e) Seseorang yang tidak layak menjadi pewasiat menurut hukum syarak. Hendaklah penerima wasiat wujud ketika wasiat dibuat. hanya sahaja di dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 umur pewasiat telah ditentukan iaitu berumur 18 tahun. baik ingatan dan memahami semasa wasiat dibuat. ii. Penerima sama ada pihak yang umum (seperti fakir miskin) atau badan tertentu (seperti masjid) atau individu tertentu bukannya kepada pihak yang terlibat dengan maksiat. iv.

Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada waktu berwasiat. ii. Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi. disebutkan bahawa syarat-syarat bagi penerima wasiat (benefisiari) ialah: a) Diketahui b) Mempunyai kelayakan untuk memiliki harta yang diwasiatkan. Penerima hendaklah bukan dari kalangan waris melainkan setelah mendapat persetujuan waris. Penerima hendaklah bukan seorang pembunuh.iii. Penerima hendaklah diketahui. penulis lebih condong kepada pandangan ahli fiqah bahawa kepada penerima wasiat disyaratkan wujud ketika wasiat dibuat. bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha’ mazhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat fuqaha’ mazhab Syafi’i). Penerima hendaklah orang yang boleh menerima milik dan boleh memberi milik. ertinya kalau pewasiat belum berwujud atau belum lahir maka tak boleh diberikan wasiat. . Dalam pandangan ahli fiqah di atas bahawa di antara syarat bagi penerima wasiat iaitu hendaklah pewasiat wujud ketika wasiat dibuat. vii. c) Syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan ialah: i. Penerima bukan kafir harbi (pendapat fuqaha’ mazhab Maliki). Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4. Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak. disebutkan bagi penerima wasiat yang ditentukan maka harus wujud tetapi bagi penerima wasiat yang tidak ditentukan tidak disyaratkan wujud. iii. benefisiari tidak disyaratkan wujud sama ada ketika wasiat itu dibuat atau ketika pewasiat itu mati . v. dia hendaklah wujud ketika wasiat dibuat dan jika tidak ditentukan. vi. dan c) Jika ditentukan. iv. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4.

Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat dan sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut. Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan. pusat judi dan sebagainya. c) Sesuatu yang boleh dipindahkan selepas kematian pewasiat.iv. vi. Terdapat kemungkinan lafaz itu . d) Syarat-syarat bagi ijab dan qabul ialah: Ahli-ahli fiqah daripada mazhab Hanafi memandang bahawa rukun (unsur) wasiat adalah memadai dengan sighah sahaja. Antara syarat-syarat menurut ahli fiqah dan dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 tidak terdapat perbezaan. Sebahagian fuqaha’ yang lain termasuk fuqaha’ mazhab Syafie berpendapat sighah merupakan rukun wasiat yang keempat . Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat katanya itu tidak diterima. i. Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan sama ada dalam bentuk jelas atau kabur. Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 pula diatur syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah: a) Sesuatu yang boleh dijadikan pusaka atau boleh menjadi perkara akad semasa hidup pewasiat b) Sesuatu yang bernilai. v. jika ditentukan dan. iaitu meliputi penawaran dan penerimaan. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. sedangkan benda wasiat yang akan diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Lafazh yang jelas seperti:”Saya mewasiatkan untuknya satu ribu” atau “serahkan satu ribu kepadanya selepas kematian saya” atau berikan kepadanya selepas kematian saya” atau Harta itu menjadi haknya selepas kematian saya”. jika ditentukan. e) Sesuatu yang diwasiatkan hendaklah benda yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat atau bidaah. dan d) Sesuatu yang wujud dan dalam milik pewasiat. Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja. hendaklah wujud semasa kematian pewasiat.

disebutkan bahawa syarat-syarat bagi 1. “ Buku saya ini untuk Zaid. Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir miskin atau ulamak persetujuan mereka tidak diperlukan kerana ini menyukarkan.6 Harta Yang Boleh Diwasiatkan a.”Hartaku yang berada dalam rumah ini” atau “tanah ini”. Syarat ini berlaku sama ada ia melibatkan harta asal atau manfaat daripadanya sahaja. Sekiranya pewasiat hanya menyatakan atau menggambarkan benda atau harta wasiat atau nilainya secara secara umum. iii. Ini ialah kerana jika ia dilindungi syarak maka ia dianggap bernilai. Ini adalah kerana penerima tidak mempunyai hak sebelum kematian pewasiat. . Wasiat ke atas ‘Ain Benda atau Harta ‘Ain benda atau harta yang hendak diwasiatkan itu hendaklah dilindungi oleh syarak. Berkenaan dengan hal ‘ain benda atau harta yang boleh diwasiatkan itu wujud maka hendaklah dibezakan benda wasiat seperti . Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu.2. Jikalau wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu. Contohnya.’sepertiga dari hartaku “atau “seekor lembu daripada hartaku” maka dalam keadaan ini disyaratkan supaya benda atau harta itu diperolehi atau dibelikan dengan hartanya . Hendaklah persetujuan tersebut diambil kira selepas kematian pewasiat tanpa mengira sama ada penerima telah bersetuju atau telah menolak wasiat ini sebelum kematian pewasiat.oleh itu jika ‘ain benda itu pada dasarnya dihukum najis oleh syarak sama ada diproses atau diubahsuai seperti babi. arak dan lain-lain maka tidak sah berwasiat dengan benda demikian. Masalah sama sepertimana menggugurkan hak syafaat sebelum jual beli. Wasiat ini hendaklah dilaksanakan setelah kematian pewasiat. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4. ‘Ain benda atau harta yang hendak diwasiatkan itu juga hendaklah boleh dimiliki dan dipindahmilikkan seperti perjanjian jualbeli atau menurut setengah-setengah fuqaha’seperti pepindahan milik harta pusaka. ii. Maka dalam hal ini banyak ulamak berpendapat mensyaratkan bahawa ‘ain benda atau harta itu hendaklah ada pada masa berwasiat.tidak membawa maksud wasiat maka ia perlu diikuti dengan niat.

ini adalah diakibatkan penerima manfaat pada hakikatnya tidak memiliki ‘ain itu sendiri kecuali kecuali hak yang terbatas sahaja iatu penerima yang diwasiatkan sahaja yang berhak menggunakan harta manfaat tersebut . ini adalah kerana berpandukan kepada pandangan bahawa ‘ain dan manfaat boleh dipisahkan.7 Pelaksanaan Wasiat a) Wasiat dalam bentuk ucapan Para fuqaha’ sepakat mengatakan wasiat dalam bentuk ucapan dibolehkan sama ada secara terang atau tidak terang tetapi dipahami dari kata-katanya itu membawa wasiat. jika seorang pewasiat tidak boleh bercakap seperti bisu. 1.begitu juga dibolehkan bagi orang yang mampu bercakap. Berlainan pula dengan fuqaha ‘ mazhab Hanafi yang menyatakan penerima wasiat harta manfaat tidak boleh menyewakan atau meminjamkan kepada orang lain harta wasiat tersebut. Penerimaan (qabul) boleh belaku selepas kematian pewasiat menurut jumhur ulama’. jika sekiranya tulisan pewasiat itu dipastikan dengan pengakuan waris atau dibuktikan dengan penyaksian bahawa itu adalah tulisan pewasiat. b) Wasiat dalam bentuk tulisan Para fuqaha sepakat mengatakan bahawa wasiat dalam bentuk tulisan dibolehkan. Tetapi jika ada larangan bagi yang jelas bagi penerima wasiat dari tindakan tersebut maka hendaklah menggunakan harta manfaat itu sendiri. Maliki dan Hambali membolehkan penerima wasiat memanfaatkan semaksimum mungkin harta manfaat yang diperolehi seperti menyewakannya. Fuqaha mazhab Syafie.b. meminjamkannya atau mewasiatkan semula harta manfaat tersebut selagi perbuatnnya itu masih dalam tempoh sebagaimana yang dibenarkan dalam wasiat tersebut. sedang ulamak Hanafi berpendapat bahawa wasiat boleh diterima semasa pewasiat masih hidup . Merujuk dalam perkara had penggunaan harta manfaat terdapat perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha’ sunni.2. . Wasiat ke atas Manfaat Benda atau Harta Kebanyakan para fuqaha’ termasuk mazhab sunni yang empat berpendapat bahawa boleh berwasiat dengan manfaat sahaja iaitu manfaat yang dibolehkan oleh syarak sedangkan ‘sedangkan ‘ain tetap berada pada waris pewasiat.

sedang dia akan berwasiat. Imam Ahmad bin Hambal. imam-imam fiqh dan hadis seperti said bin al-musayyab. BAB II WASIAT WAJIBAH DAN APLIKASI Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemahuan sendiri.12. Jika sekiranya pewasiat yang bisu itu boleh menulis. mereka bersandarkan kepada firman Allah iaitu: Maksudnya: “Hai orang-orang beriman. al-Hasan al-Basri. Tetapi menurut sebaagian fuqaha’ tabi’in. Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib. maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan dengan kamu. apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian. kerabat dan orang . Oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam ajaran ‘wasiat wajibah menurut pendapat jumhur fuqaha’. dan 176 oleh itu kewajiban kepada ahli waris. 3) Sesuatu wasiat bertulis bolehlah dibuat dalam borang yang terdapat dalam jadual kedua kepada enakmen ini.” Jumhur fuqaha’ mengatakan bahawa ayat di atas telah dinasakhkan oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-nisa’ ayat 11. maka wasiat tidak terbentuk atau berlaku dengan isyarat kecuali dengan tulisan. wasiatnya bolehlah dibuat dengan cara isyarat yang boleh difahami. 2) Sesuatu wasiat lisan atau wasiat dengan isyarat hendaklah dibuat di hadapan sekurangkurangnya dua orang saksi yang boleh diterima sebagai saksi menurut hukum syarak. jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana bencana sakit yang membawa maut.c) Wasiat dalam bentuk Isyarat Wasiat dalam bentuk ini hanya boleh kepada orang yang bisu atau orang yang tidak boleh bercakap dan dia (pewasiat) meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 disebutkan pelaksanaan wasiat iaitu: 1) Sesuatu wasiat boleh dibuat dengan lisan atau tulisan dan jika orang yang hendak membuat wasiat itu tidak dapat melakukan sedemikian.

. Dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 bahagian VIII bahawa yang berhak mendapat wasiat wajibah iaitu: 1) Jika seseorang mati tanpa membuat apa-apa wasiat kepada cucunya daripada anak lelaki yang telah mati terlebih dahulu daripadanya atau mati serentak dengannya. haknya hendaklah disempurnakan mengikut kadar wasiat wajibah yang diperuntukkan di bawah seksyen ini. 2) Kadar wasiat wajibah untuk kanak-kanak yang disebut dalam subsyeksen (1) hendaklah setakat kadar di mana ayahnya berhak daripada harta pusaka datuknya sekiranya diandaikan ayahnya itu mati selepas kematian datuknya: dengan syarat wasiat itu tidak melebihi satu pertiga daripada harta pusaka simati. Manakala menurut sebahagian fuqaha’ yang lain bahawa ayat dia atas tidak pernah di nasakhkan. Bagi mereka yang berpendapat bahawa wasiat ke atas kaum keluarga yang tidak mendapat bahagian harta pusaka adalah wajib tidak menyatakan dengan jelas siapakah di antara mereka yang berhak mendapat wasiat tersebut. Walau bagaimanapun. telah membuat wasiat kepada mereka atau telah memberi kepada harta yang brersamaan dengan apa yang mereka sepatutnya menerima menurut wasiat wajibah: dengan syarat sekiranya wasiat yang dibuat oleh datuk atau nenek itu kurang daripada bahagian yang sepatutnya dia berhak.lain adalah telah dinasakhkan hukumnya. dan tanpa menerima apa-apa balasan. Tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep ‘wasiat wajibah’ dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka . 3) Kanak-kanak tersebut hendaklah tidak berhak kepada wasiat sekiranya dia telah mewarisi daripada datuk atau neneknya. mengikut mana berkenaan. atau datuk atau neneknya semasa hayatnya. bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat bahagian harta warisan sahaja. dengan memperhatikan contoh berikut dapat menjelaskan siapakah yang berhak mendapat wasiat wajibah. bahagian yang lebih itu hendaklah menjadi wasiat sukarela dengan tertakluk kepada persetujuan waris. haknya hendaklah ditambah sewajarnya dan jika bahagian tersebut adalah melebihi bahagian yang dia berhak. maka cucunya itu hendaklah berhak terhadap satu pertiga wasiat dan sekiranya cucu itu diberi dengan kadar yang kurang dari satu pertiga.

terutamanya dalam institusi kewangan. tabung haji dan sebagainya. Perkhitmatan Awam dan telah menamakan anak perempuannya sebagai penama untuk . dapat dibuat kesimpulan bahawa mereka yang berhak mendapat wasiat wajibah hanya berlaku kepada cucu lelaki atau perempuan yang telah kematian bapa atau ibu mereka sebelum terbuka warisan daripada orang tua masing-masing iaitu sebelum datuk atau nenek mereka meninggal dunia. Dari penjelasan di atas tentang konsep wasiat wajibah beserta contoh yang telah dibincangkan. wasiat wajibah ini harus digalakkan sebagai ibadah oleh ummat Islam untuk mencegah terjadinya berbagai kesenjangan dan rasa tidak adil yang boleh dirasakan oleh para ahli waris terdekat yang terhalang. maka menurut penulis wasiat wajibah ini wajib dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan ahli waris terdekat tetapi terhalang mendapatkan bahagian harta pusaka. Oleh itu. pada kini terdapat pula cara pemberian yang boleh juga menentukan sifat harta yang diberikan. Bank-bank. Persoalan mengenai penama timbul apabila penyimpan atau seseorang kakitangan kerajaan atau swasta meninggal dunia. Persoalan penama telah timbul dalam kes Re Ismail bin Rentah (si mati) [1939] FMSLR 230.Contohnya: A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki iaitu B dan seorang anak lelaki kepada anak lelakinya (anak lelaki kepada A) telah meninggal dunia sebelum A meninggal dunia. untuk berlaku adil kepada C maka wasiat wajibah diberikan kepadanya. Dari contoh di atas. BAB III PEMBERIAN DENGAN PENAMAAN DAN APLIKASI Dalam amalan pemberian harta di Malaysia. sama ada ia sah atau tidak dari segi undang-undang. kumpulan wang simpanan pekerja. seluruh hartanya diterima oleh B. sedangkan C tidak mendapat apa-apa bahagian kerana didinding oleh B. di mana dalam kes ini si mati telah menjadi ahli syarikat Kopertif Pegawai Melayu. Setelah A meninggal dunia. Pelantikan penama lazimnya menjadi amalan di Malaysia. Cara pemberian yang dimaksudkan di sini ialah pemberian yang harta secara tidak langsung iaitu dengan cara amanah atau dikenal sebagai pemberian dengan”penamaan” maka dengan cara ini pihak penama akan mengambil harta yang diberikan kepadanya itu setelah kematian pemberi atau mengendalikan sendiri harta dengan penamaan itu daripada pihak ketiga yang bertindak sebagai pemegang amanah untuk sementara waktu hingga harta itu boleh diserahkan kepada penama .

12 dan 176) maka tidak lagi terdapat kewajiban bagi wasiat untuk berwasiat kerana menurut penulis pendapat yang ketiga ini boleh menghilangkan kesenjangan di antara para ahli waris atau . wang simpanan pejabat pos. Rayuan telah dibuat kepada Mahkamah Tinggi dan Raja Musa iaitu hakim dalam pembicaraan ini telah menolak rayuan itu. Dia telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa beberapa orang waris terrmasuk ibunya. Mereka boleh menerima wang si mati dari sumber-sumber tersebut untuk dibagikan kepada orang-orang berhak untuk pembahagian faraid ”. sedangkan bagi ahli waris yang telah disebutkan bahagian-bahagiannya seperti terdapat dalam ayat pusaka (an-Nisa’ : 11. anak perempuan. Majlis Raja-raja telah memberi pendapat seperti berikut: “Penama-penama kumpulan wang simpanan pekerja. Bank. Dalam hal ini. surat penama dalam kes ini tidak boleh dianggap sebagai hibah masa hidup oleh kerana tidak ada pindah milik kepada orang yang menerima. BAB IV KESIMPULAN istilah wasiat adalah pemberian atau sumbangan¬ harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah meninggal dunia sama ada perkataan wasiat itu diucapkan dengan perkataan wasiat atau perkataan lain yang menmbawa maksud wasiat dan pemindahan hak milik tersebut berlaku setelah kematian pewasiat.menerima saham dan faedahnya dalam syarikat itu apabila dia meninggal dunia. Raja Musa dalam keputusannya berkata: “ Dalam pendapat saya. Oleh kerana itu mengikut undang-undang Islam jumlah wang itu terpulang untuk dibahagikan kepada semua ahli waris”. Penolong pendaftar telah memerintahkan saham dan faedah si mati dari syarikat itu dibahagikan kepada wariswarisnya. seorang saudara lelaki dan seorang saudara perempuan. ayat wasiat tetap berlaku kepada ahli waris atau¬ keluarga dekat yang terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kepada ibu-bapa dan anak yang berlainan agama. Insurans dan syarikat kerjasama adalah sebagai orang-orang yang melaksanakan wasiat si mati atau wasi. balunya. terdapat satu fatwa yang telah dikeluarkan dalam Mesyuarat Majlis Raja-raja kali ke-96 yang diadakan pada 20hb. Sebaik-baiknya dia boleh dianggap sebagai hibah dalam masa mard al-maut. akan tetapi hibah demikian dianggap sebagai tertakluk kedalam undang-undang wasiat. September 1973.

wasiat adalah amalan yang¬ digalakkan dalam hal kebajikan. 1999. Universiti Kebangsaan Malaysia Enakmen wakaf (Negeri Selangor) No:7. Imam Ahmad bin Hambal. Dar As. ¬ Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemahuan sendiri. Faraj Mahmud Abu Laila. Tarikh Al-Wasaya. 1986. Tetapi menurut sebaagian fuqaha’ tabi’in. Pemberian¬ dengan penamaan ialah pemberian harta secara tidak langsung iaitu dengan cara amanah maka dengan cara ini pihak penama akan mengambil harta yang diberikan kepadanya itu setelah kematian pemberi atau mengendalikan sendiri harta dengan penamaan itu daripada pihak ketiga yang bertindak sebagai pemegang amanah untuk sementara waktu hingga harta itu boleh diserahkan kepada penama. haram kalau dilaksanakan.keluarga. dan makruh hukumnya kalau dilaksanakan. sehingga wasiat ini dinamakan sebagai wasiat wajibah. 1997.Quran al-karim Abdul wadud as-sariti. Secara umum syarat-syarat bagi¬ pewasiat dalam hukum fiqah dengan enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 tidak berbeza. Daftar Rujukan Al. Abdul Rashid Haji Abdul Latif. imam-imam fiqh dan hadis seperti said bin al-musayyab. Oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam ajaran ‘wasiat wajibah menurut pendapat jumhur fuqaha’. tetapi dalam keadaan tertentu boleh berubah menjadi hukum yang wajib dilaksanakan. Ibnu Hazm dan lainlain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib. Dar An-nahzah al. 1999 enakmen wasiat orang Islam(Negeri Selangor) N0: 4. al-Hasan al-Basri.saqafah Lihiba’ah Wannasyar Wat tawziya’. harus. 1997. cet. Al wasaya wal Awqaf wal mawarisi fi As-syari’ah al –Islamiyah.Arabiyan Beirut. Wasiat dalam Islam. Qatar. . hanya sahaja di dalam enakmen wasiat orang Islam (negeri selangor) No: 4 umur pewasiat telah ditentukan iaitu berumur 18 tahun.

2005. Hukum-hukum fiqh Islam. Dar al-Fikri Suriah.Bugho. Fiqih Praktis menurut Alqur’an. 2004. Jakarta. As. Muhammad Shahrur. Muhammad Jawad Mugniyah. Al. elSAQ press.wasaya Wal Waqaf fil Fiqhil al Islami. Fiqih lima mazahab. dan Pendapat para Ulama. faraid. 1999. t. Syarah Qanun al. Lentera Basritama Mustofa Al. Ridzuan Awang dkk.t. PT. Jabatan Syari’ah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.Sunnah. Yogyakarta. cet. Lentera Basritama. Kitab fiqah Mazhab Syafie wakaf. Hasbi Ash Shiddieqy . Jakarta Muhammad Abdul Malik Az-zaghabi. Yang hangat dan Kontroversial dalam Fiqh. 1998.fikri al-Arabi.Wasiyyah. PT. PT. Muhammad Baqir Al-Habsyi. Cet. 1998. Wasiyyat manyat .Ja’far Subhani. Muhammad Abu Zahrah. M. 1952. Posted by Mahir Danial at 10:58 PM . Dar al. Undang-undang dan Pentadbiran pusaka. Metodologi Fiqih Islam kontemporer. 1996. Wahbah Zuahaili. wasiat. 2002. Mizan Mohd. Cet. wasiat dan wakaf orang Islam di Malaysia. Pustaka Salam SDN BHD. Bulan bintang. Maktabah Imam-Mansurah.

Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3. wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan sekiranya mereka masih hidup. Ibn Hazm al-Zahiri berpendapat bahawa wajib berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapat bahagian harta pusaka. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa. Majoriti fuqaha’ berpendapat bahawa hokum wasiat adalah sunat dan umat Islam digalakkan untuk berwasiat kepada ahli-ahli keluarga yang tidak mendapat pembahagian pusaka dengan kadar tidak melebihi 1/3. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka. atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 melainkan setelah mendapat persetujuan ahli-ahli waris yang lain. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah. penurunan ayat pusaka yang menerangkan hak faraid bagi waris-waris tidak menasakhkan kewajipan berwasiat bahkan penurunan ayat wasiat tersebut dikhususkan bagi ahli-ahli waris yang tidak mendapat pusaka disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. pada 18-24 Oktober 2008 di Kelantan telah membincangkan hukum Perlaksanaan wasiat wajibah. wasiat ikhtiyariah dan hutang piutang. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 setelah mana mengikut syarat-syarat seperti berikut: 1. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat. Keterangan/Hujah: 1. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Melaksanakan wasiat wajibah adalah harus dalam kes di mana seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya atau bapa dan ibunya mati secara serentak bersama-sama datuk atau neneknya maka anak tersebut layak untuk menerima wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau neneknya. maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut. Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan. 2. atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa. Menurut Ibn Hazm. maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk. 4. 5. 6. 7. Sekiranya bahagian ibu atau bapa ialah 1/3 atau kurang daripada 1/3 maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. 8. 2. Dalam hal ini Ibn Hazm menegaskan bahawa kewajipan itu tidak akan gugur meskipun selepas kematian seorang muslim dan menjadi kewajipan kepada waris atau pentadbir harta untuk menyempurnakan tanggungjawab tersebut menurut kadar yang berpatutan tanpa . Cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. wakaf. Hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek. maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. 3. maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah.Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang kali ke-83. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardhu atau ta'sib maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah.

Wasiat Wajibah perlu dilihat dari segi maksud dan hikmah serta bagaimana pelaksanaannya kerana wasiat wajibah dilihat dapat mengatasi isu kematian serentak yang berlaku terhadap datuk atau nenek bersama anak yang masih mempunyai anakanak (cucu) yang masih hidup. Sebahagian negeri tidak mengkanunkan pelaksanaan Wasiat Wajibah kerana ia tidak mengikut pandangan Mazhab Syafie. Dalam melaksanakan Wasiat Wajibah. Dalam sistem pembahagian pusaka Islam. Wasiat Wajibah boleh dianggap sebagai badal atau ganti kepada faraid. . perlu ditentukan mengikut Maqasid Syariyyah. cucu tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka datuk atau nenek disebabkan mereka terdinding oleh bapa saudara dan ibu saudara. 6. Oleh itu. Keadaan ini telah menimbulkan persoalan tentang kebajikan dan masa depan cucu-cucu ini terutama sekali sekiranya mereka masih kecil. wasiat ikhtiyariyyah dan hutang piutang. Lebih memburukkan lagi keadaan sekiranya ibu bapa mereka meninggal dunia pada usia muda dan tidak meninggalkan harta untuk diwarisi oleh anak-anak bagi meneruskan kehidupan. Dalam situasi hidup pada hari ini. Jawatankuasa meminta supaya negeri-negeri memfatwakan kerana asas pelaksanaannya adalah maslahah dan kebajikan insan. maslahah ahli-ahli waris yang dalam keadaan memerlukan tetapi terhalang daripada mendapat bahagian pusaka. 4.menimbulkan kesusahan kepada waris-waris yang ditinggalkan. 3. 5. Walau bagaimanapun. 7. pelaksanaannya juga perlu didahulukan urusan berkaitan mayat. harus mengambil pandangan Ibn Hazm azZahiri demi kepentingan keluarga terutamanya anak-anak yang menjadi yatim piatu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->