P. 1
mengenal_kitab_kitab___cara_mentakhrij_hadits__1_1

mengenal_kitab_kitab___cara_mentakhrij_hadits__1_1

|Views: 38|Likes:
Published by Afif Cahpati

More info:

Published by: Afif Cahpati on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2011

pdf

text

original

ULUMUL HADITS

Mengenal Kitab~Kitab Hadits & cara Mentakhrij Hadits

d'.!.,AJl ~~l.:i.:!.i1:..kl

r.:!~

8_,b~ .~l.i:!.ib~1

ph!

..&:!J*.ll1

By. Rikza Maulan, Le., M.Ag. Muqadimah I Sunnah memiliki funqs: yang sangat penting dalam perundang-undangan Islam. Karena sunnah merupakan sumber 'hukum kedua, yang mau tidak mau seseorang tldak mungkin meninggalkan sunnah ketikamenetapkan suatu hukum tertentu. Untuk rtutan sebagai generaSi. yang telah jauh dari kehidupan para satafuna saleh, setikdaknya kita memiHki kewajiban untuk· mengenal kitab-kitab hadits secara baik. 5ehingga manakala ingin 'rnerujuk' daJam melihat dalildaHl dari sunnah, kita dapat melakukannya dengan baik. Juga agar kita dapat memahami mengenai kitab-kitab mana selja yang shahih, hasan ataupun dhaif. Di samping menoena] kitab-kitab tersebut, kita juga pertu menQeta.hui cera untuk mentakhrlj hadits-hacits, yang kemudian merujuk pada kitatrkitab induk hadlts tersebut. KareN kenyataan di masyarakat kita, banyak sekali naous-nadas yang beredar dl masyarakat IOta, yang ternyata tidak ada sumber otentiknya. Lagi pula agar setiap dai yang menyampalkan hadtts" pada masyarakatnya, dapat memberikan rujukan yang jelas mengenai hadlts tersebut Apakah riwayat Imam Bukhari, Muslim, atau yang lainnya. 5ehingga dan Sini, kita dapat mengklasifikasikan mana hadits yang shahih dan mana hadits yang dhaif.

BAG IAN PE;RTAMA : MEN GENAL KITAB-KITAB

I l

HADITS

\,II

.~·;~1

~.ib.kl

!'j"

,~"..:alll

J~~l~JI

Pembagian Kitab-Kitab HaCiits Secara umum, kitab-kitab hadits terbagi menjadi dua, pertama kotuo al-ahadits almu1:amadah (kitab-kitab hadits induk/ primer) dan kedua, kutub a/-ahadits al-ghair mutamadah (kitab-kitab had its sekunder). 1. (~..w..J.1 ":""':.l,...)'1 ~) Kutub a/-Ahadits a/-Mu1:amadah (Kitab-kitab hadits induk/ primer) Yaitu kitab-kitab hadits yang ditulis oleh para Imam-Imam hadits yang memiliki riwayat secara langsung dart Rasulullah SAW, melalui jalur sanadnya sendiri, secara keseturuhan dari awal hingga akhir. Seperti kitab Shahih AI-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ai-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, sunan ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hambal dsb. Kitatrkitab seperti inilah yang harus dikenali oleh generasi-generasi umat Islam saat lnl, karena kapasitas kitab-kitab tersebut sebagai rujukan utama dalam sunnah Nabawiyah. Dan tidak mungkin bagi seseorang y~ng mengkaji had its, meninggatkan kitab-kitab tersebut.

2. (~..w..v .I~I

~;,l,... '11 ~)

,

Kutub a/-Ahadlts a/-Ghalr Mutamadah (Kitab-kitab had its sekunder) Yaitu kitab-kitab hadits, yarjg dltulis oleh para Imam-imam hadits namun tidak dengan jalur sanadnya sendin. Melainkah berupa gabungan Iladits-hadits melalui jalur sanad yang lain, yang diambil dari kltab-kltab hadits lnduk, Kltab-kitabnva seperti kitab Riyadhus ShaUhin, Bulughul Maram, Nailul Authar, dsb.
I

~
LL~~

.r ivl:lld~
j'VV\_~
~
5..."w",\.o\ ~V\_!-~
),;vl(V(}

'--'J

Ji, tL L,,1 k )'~
_s

~7 -;i

lvvw h, { ~"{iWV\ cl~
I

~.o._(..,<"'1

sk.,J,)l.,

(V<&lw1,/cLk~

I

5rrtl

k., fG\Jh~L

-)

slo.,wk ( kM(Iwt.7

cl~~~

thf· +d--o..l,....,f~ f>N

yaitu Bukhara. memahami pemikJran ahlu rayi dsb. Beliau menetap di sana. 2 Kelahiran dan Perkembangan Imam Bukhari Imam Bukhari lahir pada riarl jum'at 13 syawal 194. Ini rnerupakan karamah AJiah yang diberikan kepada Imam E?ukhari ketika masih keeil. Aku sendlri tidak dapat menghitung bJrapa kali aku masuk ke Kufah dan Baghdad bersama para ahli hadits. Maka pa~a suatu malam. 4 Kekuatan Hafalan Imam Bukhari Imam Bukhari rnerupakan seorano Imam yang memllllo ketajaman dan kecemerlangan otak yang sangat luar biasa. Diriwavatkan. Ketika Imam Bukhari datang. beliau senantiasa menulis dan mengumpulkan hadits. ia bermirnip bertemu dengan Nabj Ibrahim as yang mengatakan padanya. Sehingga beliau dikenal dengan sebutan Imam Bukhari.. Maka pada subuh harinya. bahwa kitab-kitab hadits induk. Sehtngga setiap ulama memegang sepuluh hadits yang telah diputar balik antara sanad dan ma~nnya. Imam Bukhari. bahwa beliay mengatakan. beliau pernah tertimpa kebutaan. Selain al-Ju'fi. Allah rnernoenkan keistJmewaan kepada beliau berupa otak yang cemerlahg dan had yang terjaga. Pada waktu itu. masing-masing dan sepuluh orang lnl . Ayatmya meningoal dunia ketika bellau masih kanakfkanak. Imam Bukhari mengenai hadits-hadits tadL Dan setiap kali dlsebut sebuah hadits.H.' DemikianJah hingga rnencapai seratus hadits. serta menasehatinya agar tidak tinggal di Khurasan. kemudian ke BasHrah empat kali. yang membuat ibunya sangat se:::lih. Ima'l'1 bukhari mengatakan. itulah penults kitab shahih Bukhari. beliau seril19 bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. ke Jazirah dua kali. Mereka mengumpulkan seratus had its. dan Imam Bukharl hanya mengatakan aku I I I t . Beliau bernama lengkap AI-Imam Abu ' Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. Bersamaan dengan pengembaraannya tersebut. yang kemudian seratus hadits tadi dlbagi pada sepuluh orang penguji. Ia sangat senang dan bersyukur kepada Allah SWT. Beliau memillki panggilan Abu Abdullah. beliau juga memiliki nisbah pada daerah kelahirannya. sangat penting terutama dalam mengkaji dan menganalisa mengenai sunnah. -~ 2 . ketika bellau pergi ke Baghdad. untuk menuntut ilmu. 'Wahai ibu. Hijaz. ia mellhat Bukhari sudah dapat mennat kembajj seoecatrnana sectiakala. mulanya beragama Majusi. lalu aku tinggal di Hijaz enam tahun. 'Aku mengunjungi Syam. 5ejarah singkat penulis kitab shahih Bukhari 1. Pada usianya yang ke 16 tahun. Karena tidak mungkin bagi seseeorang yang mengkaji sunnah. bersama dengan kakaknnya Ahmad. meskipun beliau masih kedl. Diantara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut: Pertama: Kitab Shahih Bukhari . beliau telah mendatangi hampir seluruh ulama yang ada di tempatnya. meninggalkan kitab-kitab tersebut. kemudlan masuk Islam dengan perantaraan elJu'fi.' I Ketika ke Baghdad (pada waktu itu sebagai ibu kota kekhilafahan). sesungguhnya Allah SWT teah mengembalikan penglihatan anakmu. 3 pengemb~raan Imam Bukh~ri Dalam Menuntut I1mu dan Menear Hadits Beliau merupakan teladari yang baik dalam pengembaraan rnencan ilmu dan hadits. Kakek beliau yaitu Bardizbah. sehingga beliau di rawat oleh ibunva seorang. berkat banyaknya doa yang engkau pohonkan kepada Allah. Kemudian Imam Bukhari pergi hajj bersama ibunya.Setiap harl ibunya bermunajat dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan matanya menjadi dapat melihat kembali. yang antara sanad dan matannya ditukar satu dengan yang lainnya. sehingga benau dapat dengan mudah untuk dapat mengambil ilmu dari para guru-gurunya.bertanye kepada. i . seluruh ulama Baghdad berkumpul untuk 'menguji' kemampuan beliau. dan betlau telah menQhafai kitabnya ibnu Mubarak. Nama Lengkap Imam Bukhari . Wa'ki'. 'aku tidak mengetahui hadits tersebut.I MengenalifKitabwKitab Hadits Induk Sebagaimana dijelaskan di atas. Mesir. di Bukhara. Pada waktu kecilnya. yang senantiasa rnernotivaslnva untuk tinogal di Baghdad. Oleh karena itulah beliau juga memiliki nisbah al-Jufi. Cukuplah sebagai bukti kecemerlangan otaknnya.

c. Beliau di makamkan pada Idul Fitri ba'da Dzuhur. ~L. adalah salah. Kitabul IIal... Mengenai 'ujian' ini. Namun setelah se!uruhnya selesai. banyak dianatara hadirin yang berkomentar..\ Oleh karena i:tutah.ll C:"l!.... 1..:.. .. 5 Wafatnya Imam BukhariJ Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. e. Imam Ibnu Hajar mengatakan: tidak tidak yang anda . f. Kitabud Dhu'afa'. AI-Tarikh al-Kabir. AI-Jami' al-Shahih (Shahih Bukhari) b.. Rofu. "1 /. hasan dan dhaif. Faktor Ya~g Memotifasi Beliau Menulis Kitab Shahih Faktor yang memotivasi beltau menuJis kitab Shahlh adalah rnimpt beliau pada suatu malam dl mana dalam mimpi tersebut beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. latu kemudian beliau benarkan satu persatu...' Mengenai kekuatan dan kecemer!angan hafalan beliau. Birul Walidain. beliau berk. 6 Karya-karya beliau Imam Bukhari memilki banyak karya peningglan yang sangat berarti dalam khazanah keilmuan keislaman. sungguh akan habislah kertas dan slrnalah nafas. 3 . di daerah samarkindi. AI-Adab al-Mufrad. Diantara karya-kearya beliau adalah: a. seolan-otah beliau berdiri di hadapan beliau. AI-Tarihkh al-Ausath.. AI-Tarikh al-Shaghir. J ot:.. AI-Musnad al-Kabir.. i.l..J Sekiranya engkau membuka lembaran pujian ulama yang hidup setelah masa beUau terhadapnva. namun masih berupa campuran antara hadlts shahih. Oleh kaena itulah. j Kitab Shahih Bukhari Para Imam-imam hadits sebelum Imam Bukhari.1Yadain fis Shatat~ j. Hingga banya~ orang-orang yang tidak faham menyangka bahwa Imam Bukhati tahu apa-apa. AI-Qira'ah Khalful Imam. k.J. Dan rnuncullah sebuah Idtab yaitu AI-Jami' al-Shahih.... g... bahwa hadits anda yang katakan dari fulan bin fulan ... i.. n. yang secara lengkap memiliki nama: i . Imam Bukhari satu persatu rnenjawabnva hingga tuntuas sampai seratus hadits tadi.. o..:.. belum ada yang menuliskan hadits secara khusus pada hadits-hadits shahih saja. h. terutama dalam bidang sunnah. Kitabul Asyribah I. Kitabul Kuna..ata pada orang pertama menanyai beliau sepuluh hadts tadi dan mengatakannya. . d.8 y~ . Imam Bukhari berinisiatif untuk menuliskan haditshad its yang shahih dan tidak memasukkan hadits-hadits dhaif.. ~ .u1J>L. At-Tafsir aH<abir.y. Imam Bukhari disebut sebagai Imam hadit pertama yang secara khusus menulis sebuah kitab hadlts-radlts shahih. namun yang\ menakjubkan adalah beliau juga hafa! seratus hadits yang diputarbalikkan oleh para ulama penguji beliau itu. .. karena beHau seperti lautan I yang tidak bertepi.. m.. 'bahwa yang membuat heran itu bukannya beliau hafal seratus hadits shahih dengan matan yang benar.. Usama Shahabah. Namun yang benar adatah dan fulan bin fulan.i) 0"'L1 ~ .:. dan di tangan beliau terdapat klpas yang bellau kipaskan ke .O.. \ir J rL J ~ 1il1~ 1il1 J r' J J)'"! if ~I ~I .... -0J~ ~JLi/~1 .:.. Rasu!ullah SAW mengatakan demikian..WI.II 0~ if' ri. tahu.

. menganalisanya secara mendalam dan seterusnya.' Bahkan dalam riwayat lain bellau mengatakan. Imam Bukhari juga memiliki syarat lain yaitu bahwa untuk menetapkan itti saI sanad (sanad haditsnya harus bersambung)..tahY. Oi tamban lagi dengan svekh beliau yaitu Ishaq bin Rohawaeh mengusulkan padanya. Karena persyaratan yang beliau syaratkan terhadap hadits shahih itu merupakan syarat tertinggi diantara Imam-Imam hadits lainnya. agar beliau rnenults kitab shahlh: ~J!~1'~.6. Hadits-hadits Mu'allaq Dalal'l1 Shahih Bukhari Yang dimaksud dengan hadits mu'allaq adalah had its yang pada awal sanadnya terdapat perawi yang dihilangkan satu atau lebih. dan hadits tersebut tidak boIeh merupakan hadits yang syadz atau yang rnu'al. Selain keurna syarat had its shahlh. Lalu beliau mengatakan..3J1Jr')L... ada yang shahih dan ada yang tidak shahih.. \ I \ .I. Namun yang paling penting di fahami adaleh bahwa hadits-hadits muallaq yang beliau masukkan dalam shahihnya ini bukanlah merupakan 'ushul' kitabnya. 3.~'~4t5 ~} Sekiranya engkau rnenallskan sebuah kitab shahih yang ringkas tentang sunah-sunah Rasulullah SAW.. tidak penting untuk membahas masalah lni secara terperinct . dan aku tidak memasukkan satu haditspun kecuali aku melakukan istikharah terlebih dahulu kepada Allah~ aku shalat terlebih dahulu dua rakaat. Hal inilah yang memotivasi bellau untuk menuliskan kitab Shahih. Syarat seperti ini. Seperti umpamanya ungkapan Imam Bukhari: Malik berkata dari Nafi' dan ibnu Umar .l:' cY ~\ 'l'! 4t. Hadits-hadits Muallaq ini. Pertama-tama beliau membagi dalam beberapa kitab. Metodologi Penyususnan Kitab Shaih Bukhari. dan 3450 bab. Atau beliau mengatakan. sarna dengan syarat syekh beliau yatiu All bin al-Madini. . bagi beliau tidak cukup bahwa kedua perawi itu sekedar semasa. 4. atau bisa juga untuk tujuah lainnya. karena antara Imam Bukhari dengan Imam Malik dan Mujahid terdapat beberapa perawi yang tidak disebut. yaitu sanadnva bersarnbunq. melainkan sebelumnva aku mandi t~rlebih dahulu dan aku shalat dua rakaat.n. 'dl mana beJiau sendiri mengatakan.j 2. Syarat Beliau Oalam Mengkategorikan Keshahihan 5ebuah Hadits Imam Bukhari dikenal sebagai Imam yang sangat hati-hati dalam 'menshahihkan' sebuah hadits.. Kedua contoh di atas merupakan mu'allaq. Namun hadits-hadits tersebut hanya sebagai penguat terhadap makna atau ungkapan atau juga untuk mentarjih suatu pendapat.. dad di bawah kitab ini beliau melettakkan bab-bab yang berkaitan dengan ki'tab tersebut. dan mereka mengatakan. Tidaklah aku menulis satu hadits dalam kitab shahih inl.. dan aku bertabayun dahulu menqenai keshahlhannya. Setidaknya terdapat dua raktor kehati-hatian yang beliau lakukan: Pertama dari segi keilmiahannya.b- ~I yt. Akhirnya beliau bertanya pada ahli tafsir mlrnpt. Jurnleh kitab dalam shahihnya inj ada 97 kitab. Metodologi Imam Bukhari Oalam Menusli Kitab Shahih Imam Bukhari sangat han-han dalam memasukkan hadits-hadits ke kitab Shahihnya. lalu aku mulailah menulls kitab shahih Bukhari. dan ini disebut hadits muallaq l3~khrai dalam Shahihnya. Mujahid berkata dart lbnu Abbas dari Rasulullah SAW. walaupun hanya sekali. Dimana beliau sangat menyeleksi hadits-hadits dengan melakukan perbandlnqari' dengan riwayat lain. Namun harus ada bukti bahwa mereka berdua pernah berternu. 'aku tulis kitab shahih ini di Masjidil Haram. Oleh karena itulah. ungkapan ini membekas dalam hati. ~J ~ J . Imam Bukhari menyusun kjtabnya itu berdasarkan bab Fiqh.!). Kedua dari segi ruhiyah.4 Rasulullah SAW.S" J~ L. 5. perawinya harus adil dan' dhabit. Hingga untuk rnenyelesesaikan kitab ini beliau membutuhkan waktul. bahwa engkau mengipaskan (menghilangkan) dusta-dusta dart hadits RasuluJlah SAW.

Mesir dan sebagalnya. AI-Qusyairi. Nama Lengkap Imam Muslim. Kemudian beliau rnengembara ke Baghdad berkali-kali dan bertemu dertQan para Imam-imam hadits dalam perjalanannva ke Hijaz. Imam Sykeh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Khanb . tentunya mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari para ulama sesudah masa beltau.sebuah kota besar di daerah Khurasan. Jumlah hadits keseluruhan dalam kitab shahih Bukhari sebanyak 9082 had its. merupakan daerah yang hidup oencan berbagai keilmuan.al-MJshri al-Syafi1 alQastalani. j Kitab Shahih Bukhari sebagai rujukan awal had its-had its ShCihihsangat banyak di dapati balk diperpustakaan maupun di toke-toke buku. Ishaq bin Rohawaeh dsb. a. Karena banyak penerbit yang mencetaknya. diantaranya adalah: . Al-Nlsaburl. hafalan yang sangat cemerlang. Kehidupan dan Penqernbaraannva Dalam Menuntut Ilmu. yaitu yaitu . W. e. Beliau juga berguru dengan Imam Ahmad. Kehidupannya di warnai dengan suasana menuntut urnu. Jumlah Hadits Dalam Kitab Shahih Bukhari Adalah jrnarn Ibnu Haja~ al-Atsqalani. Abu Zur'ah di daeran Ray. Beliau lahir pada tahun ·206 (ada yang menQatakan 204).5 "j ~ 6.786 H. Beliau menuntut llrnu ketika masih sangat muda bella. dlbukukan da. Imam Badruddin MaHmud bin Ahmad al-Aini al-Hanaf w. Imam al-Hafidz Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar alAtsqalaru. c. Syekh al-Alamah Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Klrmen' w. Hal inj karena di tempat pertumbuhannya yaitu Naisabur. Beliau men~lis syarah kitab Bukhari dengan judul Irsyadus sari ita shahih atBukhari. Beliau mencemukakan bahwai a. Matan-matan hadits muallaq yang tldak beliau sambung dalam tempat lain sebanyak 159 hadits. Hufadz di dunia ini ada em pat. BeUau memiliki . Muslim di Naisabur. c. \ Diantaranya adalah: Dar Ibnu Katsri (Beirut) tahun 1987. d.ukhari. 7. Syarah Kitab Shahih Bukhari Kitab Shahih Bukhari sebaqai kitab rujukan pertama dalam hadits-hadits shahih.H. beltau memberikan syarah yang sangat luas dan lengkap dengan judul Fath al-Barrl bi s. OIeh karena itulah banyak para ulama yang rnemberlkan syarah kltab beliau lni.852. jumlah hadits dalam shahihnya tanpa ulangan sebanyak 2602 hadits. Abdullah al-Danml di Samarkindi dan Muhammad bin Ismail! di Bukhara. yaitu sebuah kabilah Arab. Terdiri dari sekitar 18 jilid besar. b.dua nasab yaitu: . Kitab ini merupakan kitab rujukan utama dalarn syarah shahih B. Jumlah hadits-hadits mutaba'ah 344 hadits. Syam. a. Imam Mpslim memiliki natlla lengkap Imam Abu al+iusam MuslIm b4n al-HajJaj bin Muslim al-Qusvalri al-Nisaburv. Jumlah seluruh hadits dengan pengulangan 7397 hadits. 3. \ ~ ~ t ! . d. yang beliau beri judul AI-Kawakib al-Durari fi Syarh Shahih AI-Bukhari. b. seorang ulama yang mensyarahkan kitab Shahih Bukhari i menghitung jumlah had its dalam shahih sukhart secara terperinci.n dicetak. Kecemerlangan Hafalannya Beliau merupakan seorang Imam yang rnemlllk. Kedua: Kitab Shahih Muslim l \'r-W11--l 'B~!) Sejarah Sing kat Penulis Kitab Shahih Muslim 1.855 H. Iraq. Beliau menuliskan syarah dengan judul umdatut Qari fi syarh Shahih Bukhari. b.yarh Shahih al-Bukharl. Diriwayatkan bellau pertama kali mendengar hadits pada usia ke 12 th (th 218) dan syekhnya yaitu Yahya bin Yahya AITamimi. dengan 6 jilid. Beliau sering mendatangi Imam bukhari mana kala Imam Bukhari sedang mengunjungi Khurasan. Mengenai hal ini M!Jhammad bin Basyar Bundar mengatakan. 2.

. MetodoJogi Penyusunan Kitab Shahih Muslim Abu Syahbah mengatakan. Akan tet. Kitab Shahih Muslim Kitab shahih Muslim merupakan salah satu dari dua kitab paling shahihsetelah kitabullah. AI-Musnad al-Kabir alar Rijal c.api beliau mengumpulkan hadlts-hadrts yang ber1<altan dalam satu maudhu' dan satu tempat.) ~ c: .:. Akan tetapi para ulamalah yang menolstlmbat hal tersebut dari kitab shahihnya.4 ~(\.5 . Kitabul Iiall e. akhimya meninggal dunia pada han ahad dan di makamkan di daerah Naisabur pada hari senin di bulan Rajab tahun 261 H.. JJf . c. Diantaranya adalah a. t. yang merupakan buah darl kehidupan penulisnya yang penuh dengan keberkahan dalam menuntut llmu. "1llh . Imam Muslim sendiri menpernukakan mengenai kehati-hatian beliau dalam menulis kitab shahihnya itu sebagai berikut:: : ~ )119 <1. 4.· i b.l "...1\. b. Kitabul Asma' wal kuna d... maka Imam Muslim menghabiskan waktu 15 tahun guna menuliskan kitab shahihnya ini. Manhaj Imam Muslim Dalarn Menulis Shahihnya Imam Muslim tidak pernah secara nash mengatakan bahwa syarat beJiau dalam meshahlhkan sebuah hadits adalah begini dan begitu. ... bahwa sebenarnya Imam Muslim tidak menyusun kitabnya itu berdasarkan bab perbab. J a:. melalui nadtts-heoitsnva.:.$ Aku bersama Imam Muslim menulis shahihnya selama lima belas tahun..telah mendapatkan kesepakatan dari kaum muslimln akan keshahihannya. yang mencakup j sebanyak dua belas ribu hadits..~ _.. Namun Imam Muslim tidak memiliki syarat sebagaimana yang Chmililu Oieh Imam Bukhari. Tidaklah aku meletakkan satu haditspun dalam kitabku ini. o~ v>. Kemudlan perawi narus orang yang hafidz dan tidak peJupa d. I Beliau rhemiliki karya yan'g cukup banyak. Namun baginya cukup semasa saja. AI-jami' al-Shahih. Kitabul Aqran dsb.>.. Kitab lnl pun .. Sebagaimana shahih 8ukhari. Jumlah Hadits Shahih Muslim I . Karya-karyanya.. Dan aku tidak pula menghilangkan sesuatu dari padanya melainkan dengan hujah..6 Wafatnya Imam Muslim setelah rnenjaru kehldupan yang berkah penuh dengan Ilmu. Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Salamah mengatakan: ~J. melainkan dengan hUjjah. Jika Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun dalam rnenusll shahihnya. I . Imam Muslim tidak mensyaratkan bukti adanya pertemuan antara dua perawi. Perawi juga harus yang telah ditsiqahi kejujuran dan keamanahannya.~ 0)1. 2. 1. 8elia'u hanya mencentumkan hadits-hadits yang memihkJ saneo marfu' hinQCJa Rasuiullah SAW. I.! 5. \ .j ~ ~J \. 3._s. kitab shahih Muslim juga merupakan kitab yang ditulis dengan kehati-hatlan yang tinggi. diantaranya adalah: a. Adapun sebagaimana yang kita lihat sekarang adanya pembaban dan penqkitab-kltaban dalam shahih beliau adalan penambahan dan para pensyarah kitab shahih muslim. terutama Imam Nawawi ra..) .. Beliau tidak mencantumkan hadits metainkan yang diriwayatkan dari peraWI yang adiJ dan dhablt.h..

. karena beliau terbiasa sejak kecil mencintai dan ilmu dan menggeluti para ulama. hingga akhir hayatnya. Belum lagi beliau beranjak dewasa. Jazirah... Kemudian beliau menetap di Bashrah. baik pada masa beliau maupun pada masa-masa setelahnya. Beliau menysarahkan dengan sangat baik.r' ~l y15 ~l.. _. Imam Ahmad menyambut balk kitab sunan Abu Daud. 5etelah selesal mengembara di negrinya sendiri. S. dengan 5 jilid. Beliau menuntut ilmu ketil<a masth kecil..a. Tidak ada satu kitab pun di bawah Jangit ini yang lebih shahih dari 1 kitab shahih Muslim bin Hajjaj. Syarah ini merupakan syarah yang lengkap dan luas..\.~~~~~'- ••• ~ •• ---. c. Pertumbuhan dan Pengembaraan Beliau Dalam Menuntut I1mu.. . yang kemuclan beliau tunjukkan pada Imam Ahlus Sunnah yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menuliskan syarah dalam judul Ikmal al-Nu'alllm fi Syarh Shahfh Muslim. Mesir. __ •• __ •• ~ ••_ ••• __ • .H. beliau pergi ke Hijaz.-. Muslim sendiri sebagai salah satu rujukan hadtls-hadits shahih dibukukan dan dicetak serta banyak dijumpai di perpustakaan maupun di toko buku.. seperti Abu Ali AI-Nisaburl. Perbandingan Antara Shahih Muslim dan Shahih Bukhari Para ulama had its sepaka:t bahwa kitab Shahih Bukhari merupakan kitab shahih yang paling shahih. Iraq. Beliau menulls kitab "at-sunan". Diantaranya adalah: a.- •••• ------------- --'---. .J1 d el t. walaupun secara keseluruhan..676 H... Sekiranya bu~n ~\. Kitab lnl di cetak dan dibukukan serta banyak di jumpai baik di perpustakaan maupun di toke-toke buku.S36 H.~. __ ~~~ __ ~ 7 Adapun jumlah hadits yang terdapat dalam shahih Muslim. r-1--• 'l') . ada juga beberapa ulama yang lebih mendahulukan Muslim dibandingkan dengan shahih Bukhari.w ~I> Ketiga: Kitab Sunan Abu D~ud 5ejarah Singkat Abu Daud (202 .. tentu Imam Muslim tidak akan muncul dan tidak akan datang. ·!t ~~. Syarah Shahih Muslim . Ahmad bin Salamah rnengatakan bahwa hadits yang terdapat dalam shahih Muslim dua belas ribu hadrts. WI .275) 1. Sementara kitab Shashih._"'_ ••. Beliau menuliskan syarah dengan judul' AI-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj. ~ .I. Beliau menuliskan syarah .. Khurasan dso. Nama Lengkap Abu Daud ~ Nama lengkap beliau adalah Imam AI-Hafidz Sulaiman bin al-Asv'as bin Ishaq AI-Azadi AISajastani.. . . Imam al-Qadhi Iyadh bin Musa al-Maliki w.------.:' lo C$)t._. .yl 'l'} karena Imam Bukhari.S44.--: ••--- ••.------ . Beliau lahir pada~tahun 202 H. kebanyakan ulama lebili mendahulukan shahih Bukhari daripada shahih Muslim! Karena syarat keshahihan yang dimiliki Bukhari lebih ketat dibandingkan dengan yang dimiliki Muslim.j! ~ . beliau telah mengembara untuk mencari ilmu dan had its.-'--. Sementara . Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Mazi w... . b. 2. j . mengemukakan: (. Terbukti dengan banyaknya ulama yang mensyarahkan kitab bellau inl..~'.5"' Shahih beliau .•• _. . Syam.dengan judul AI-Mu'allim Bifawa'id Kitab Muslim.Ibnu Shalah menghitungnya sejumlah 4000 hadits. Imam Abu Zakaria Muhyid Din bin Syarf aJ-Syafi1ial-Nawawi w..- •• -"----- •• --.nL~. Dan kedua pendapat In! dapat dlsatukan bahwa pendapat pertarna adalah jumlah hadJts shahih Muslim secera keseluruhan.. Mengenai hal ini Imam AI-Daruqutni mengemukakan: i 4.-'-._ . Oleh karena itulah kitab beliau ini banyak dipergunakan oleh uJama-ulama pada masamasa setelah beliau... adapun pendapat kedua adalah ju'mlah haditsnya tanpa pengutangan. . Diantarahya adalah cetakah Dar Ihya' al-turats ai-Arabi (Beirut).. Kitab Shahih Muslim sangFlt mendapatkan perhattan dari para ulama.-- . Namun meskipun derniklan.-'-.---------'-.

Dala'il al-Nubuwah. Abdullah bin raja'. Diantaranya adalah: a.ini sebagian ulama mengatakan: "Abu Daucl rnmo denoan Imam . Kitab al-Marasil. Abu Awanah. Muslim bin Ibrahim. Alqamah rntrtp dengan ibnu Mas'ud. Diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. e. Wafat Beliau . g. namun beliau memasukkan juga hadits-hadits hasan dan juga . tidak hanya pada bab-bab fiqh) dan Musnad (kitab yang disususn berdasarkan perawinya). Fadha'il A'mal." b. 5. 3. \\Beli~U adalah Imam ~hlul Hadits pada rnasanva tanpa ada perdebatan mengenai hal inL" 1 6. Pujian Ulama Terhadapnva Sebagai bukti keimamannya. Ibrahim Annakha1 mirip dengan Alqamah. kitab al-Qadar. 7. AI-Hafidz Musa bin Harun: \\Akhlak Abu Daud di dunia untuk hadits dan di akhirat untuk surga. 4. h. Namun Abu Daud menulis kitab yang secara khusus I hanya mencakup sunan (sunah-sunah) dan hukum-hukum. b. Abu al-Walid al-Thayalisi dsb. Imam Nasa'. I :1 Kitab Sunan Abu Daud. Daud adalah salah seorang Imam di dunia dari segi fiqh. Mengenai hal:. hafalan. Imam al-Qa'nabi. Ahmad bin Hambal dalam perilaku. Karya-karya Beliau Diantara karya beliau adalah: a. 1. Ibnu Hibban: ! "Abu. Adapun yang pernah menjadi muridnya adalah seperti Imam Tirmldzi. Setelah menulis kitab ini. ilmu. SedarlQkan Imam Ahmad mirip dengan Imam Waki' dalam hal ini. AI-H3kimal-Naisaburi:1 . yang ditanggapi positif oleh beliau.8 Para Guru dan murid-muridnya. Manhaj Abu Daud Dalam Menulis Sunannya Para lrnam-Irnarn sebelurri atau sema sa beiau banyak yang menulis . f. k. Sebagai Imam besar. Kitab al-Zuhud. kewara'an dan kesemri. yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan satan seorang gurunya sendiri juga ada yang meriwayatkan hadits dart be!lau. banyak sekali pujian yang dilontarkan para Imam ter11adap Abu Daud. c. Beliau wafat di Bashrah pada bulan syawal tahun 275 H. Imam Waki' mlrlp dengan Imam Sufyan Atsaurt. dan kemuliaan. Akhbar al-Khawarij dsb. Sunan Abu Daud. benau menunjukkannya pada Imam Ahmad bin Hambal. c. Namun dalam penulisan kitabnya ini Imam Abu Daud agak 1 . Nasikh wal Mansukh. tarnptlan dan drl. Imam Sufyan Atsauri mirip dencan Imam Mansur. beUau juga seeoranq yang m~njadi tauladan dalam kelemah lem butan .etawaclhu'an. Abu sa'id bin al-A'rabi. Dan aku tidak pernah meJihat orang yang lebih mulia daripadanya. berbeda dengan Imam Bukhan dan Muslim.kitab-kitab berbentuk Jami' (mencakup segala ?al. 5edangkan Ibnu Mas'ud mirip dengan Rasulutlah SAW. di mana beJiau tidak mengkhususkan pada hadits-hadits shahih saja. Abu Bakar bin pasah dsb. Imam Mansur rninp de:f1OanIbrahim Annakha1. Akhlak Beliau Abu Da:ud dikenal sebagai ulama yang mengamalkan ilmunya datarn kehidupannya.urnaan. beliau memiliki banyak sekali guru-guru dan kalangan ulama besar pula. d. akhlak.

klsah-klsah.. Islam. 5.lam sunan ini had its shahih dan yang semumpamanya atau Aku tidak menyebutkan hadits dalam kitab ini yang para ulama sepakat untuk meninggalkan hadits tersebut. Imam al-Khatabi: "Kitab sunan Abu Daud memiliki posisl yang membuat ulama hadits tercengang .~ lo J ~I Y . Syarah Sunan Abu Daud ' Sunan Abu Daud rnendapetkan perhatian ulama hadits setelah masanya.219) 1. ~ if . Aku kumpulkan d~. pulalah beliau memulai menuntut tlrnu. Nama Lengkap Beliau Beliau bernama AI-Imam al+lafldz Abu tsa Muhammad bin Isa btn Surah bin Musa bin Dhahak Attirmidzi. untuk ditinggalkan." b.L. ~.t.d 2. Diantaranya ada yang sanadnya tidak shahih... Aunul Ma'bud Ala Sunan Abi Daud.!.9 dhalf... kemudian kitab sunan Abu Daud..><4>( ~) "- ': Js. Dalam sunan terdapat 35 kitab dan 1871 bab... Namun secara penvusunan beliau men@gunakan kitab dan bab. Jika ada satu had its yang sangat dhaif.J.. . dsb. b. Ibnul A'rabi (salah seorang periwayat hadits dalam sunan) "Sekiranya seseorang tidak memiliki ilmu kecuali mushaf al-Our'an. dibukukan dan dicetak. Beliau lahir pada tahun 209. Dalam setiap kitab beliau paparkan dibawahnnya bab-bab yang membawahi had its-had its. ada yang mengatakannya berjumlah 4800 hadits. Kitab Suhan Abu Daud dlcetak dan dibukukan serta banyak beredar baikdlperpustakaan l maupun pi taka-taka buku . Salah satunya adalah cetakan Darul Flkr (Beirut)... - ~ c." Metodalogi Penyusunan Sebagaimana dijelaskan di atas.t. Beliau mengembara hingga ke berbagai daerah sepertl Hijaz.~t5 ~ .:. Iraq. Mengenai hal in! bellau rf'J ¥( ! C-... Adapun hadits yang tidak aku komentari adaJah shalen... . Buku ini memberikan syarah yang lengkap namun ringkas.::. Jumlah Hadits Dalam sonan Abu Daud Adapun jumlah hadlts dalam sunan Abu Daud. yang tidak mengemukakan: dlsepakatl I ulama ..dan ahkam. maka aku jelaskan. Pada pendapat yang kedua adalah jumlah hadlts yang dihitung dengan hadits-hadits yang ada penculanqannva. 4.1 namun ada juga yang mengatakannya tahun 210 H.\. . Khurasan...!. bahwa kitab beliau ini adalah sunan. dengan 4 jilid. . Syekh Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Khatab al-Busti al-Khattabi w.. 4... dibukukan dan dicetak.i. ~ \.388 H.. Pendapat Ulama Mengenai Kitab Sunan Abu Daud a. 1.. Kitab lm sanoat lengkap dan luas namun ringkas.!_. Sementara yang lainnya mengatakan jumlahnya 5274 hadits. . Meskipun 2.l. Oleh karena itulah terdapat beberapa syarah yang mensyarahi kltab beliau. adab dsb. maka ia tidak membutuhkan kitab lain. ~ .~. sebagian lebih shahih dari yang lalnnva.AJi:'-.LJ"'lJl ~i tL> ~ ~ \.>?~ t. Tirmidzi merupakan nisbah pada daerah Tlrrnldz dekat sungai Jaihun. Beliau memberikan syarah dengan judul Ma'alimus Sunan..\.if 0lS' t. Oi tempat kelahlrannya in. Keempat: Jami' Attirmidzi: . diantaranya: a.::.. Beliau memberikan syarah dalam sebuah buku." c. yang hanya mencakup sunnah . i • rnendekatlnva.. J .... sebelum memulai pengembaroannya ke berbagai tempat lainnya. Imam Abu Hamid al-GhazaJi: "Sunan Abu Daud sudah cukup bagi seorang rnujtabld dalam ilmu dengan haolts-ndlts ahkam.. ~. ttdak mencakup seperti tafsir. Sejarah Singkat Imam Attirmidzi (209 ...o. Pertumbuhan dan penqembaraan beliau dalam menuntut had its Beliau tumbuh dan berkembang di Tirmidz. Syekh Muhammad Asyraf bin Ali Haidar Assidiqi AI-Adzim Abadi. 3..y ?~i!lo) ~ '11o ._.

beliau memasukkan hadits-hadits hasan dan dhaif dalam kitab janii'nnya ini. Imam Tirmidzi adalah salen satu Imam yang menjadi tauladan dalam llrnu had its. setelah sebelumnya sempat buta selama dua tahun. f. Namun yang lebih populer di kalangan ahll haditsadalah Jami' Tirmidzi. lbnu Hibban mengatakan.. Sye~h Abu Ya'la. Meskipun beliau komitmen untuk tidak memasukkan hadits dalam kitabnya ini inelalnkan hadits yang diamalkan oleh para ahli fiqh atau hadits yang memilki hujjah. Abu Daud. Kitab al. menjaga dan mengiingat. Beliau menulis kitab Jami'. dan di bawah bab behau mencantumkan hadftshadits yang terkalt. 4. Imam Tirmidzi tidak hanya terbatas pada bab-bab ahkam saja. Kitab al-Syama'll al-Nabawiyah e. 6. Ishaq bin Musa. namun juga terdapat hadits hasan dan dhaif. Jika terdapat had its-had its yang munkar atau hadits mu'al. Kltab Asrnaus Shahabah . Kitab Jamii AI. 3. Karya-karya beliau a. tanggal 13 Rajab 279. kitabnya ini. Kitab al-Tarikh. Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan 'shahih Tlrrnldzl'.. zuhud'dan lain sebagainya. c. l 3. Hammad bin Syakir. Karena terdapat hadlts-hadlts yang hasan dan dhaif masuk dalam kategori yang te!ah beliau tetapkan tersebut. Kitab al-liai. Metodologi Penyusunan Penyusunan kitab jami' inii beliau lakukan dengan menggunakan kitab-kltab dan bab-bab. Kitab al-Zuhud. bellau mengatakan bahwa Imam Tirmidzi adaJah Imam yang di sepakati ktslqahannva. Mahmud bin Ghailan dsb. 5. Keistimewaan Jami' Tirmidzi.Tirmidzi Kitab ini selain dikenal dencan sebutan jamt' Tirimidzi. Kitab al-Asma' wal Kuna g. Imam Muslim. dikenal pula dengan sebutan sunan Tirmidzi. maka beliau jelaskan kemungka~an atau keillatannya. Guru-guru dan murid-mur. b. I I . Wafat beliau Beliau wafat di Tirmidz pada senin malam. Dan hadits-hadits dhaif tersebut sebagian besar terdapat dalam kitq. Adapun diantara murid-muridnya adalah. namun juga mencakup bab bab lain sepertl fadhait. namun beUau di kamniai kekuatan hafalan dan otak yang cemerlang. kitab-kitab tarikh. beliau mengatakan. Qutaibah bin Sa'id. bahwa 'Imam Tirmidzi adalah termasuk syekh yang rneriqumpulkan haditS-hadits. Dalam menyebutkan bab-babnya. dan terkenal dengan kemanahan dan keilmuannya.b fadhait. Namun sebutan ini dinilai ahli had its sebagai "tasahul' (baca . kitab-kitab ilal hadits dengan kesempurnaan keilmuannya . Muhammad bin Mahmud Anbar.idnya Diantara guru-guru beliau adalah. menulls. Namun hal seperti ini masih sangat umum dalam memberikan kriteria hadits. Pujian Ulama terhadap dirjnya a. 2. 1. Syekh Abu Said al-IdriSi. terlalu memudah-mudahkan) Karena dalam kitab inl.Jami' b. Makhul bin al-Fadhl. Dibawah kitab beliau meletakkan bab-bab. d. Abul Abbas Muhammad bin Mahjub AI-Mahbubi dsb. c. Beliau juga menjelaskan hampir setiap derajat hadits yang betlau cantumkan da(am. Diriwayatkan bahwa beliau beru selesai menulis kitab jam\' ini pada tahun 270 H. Ahmad bin Yusuf Annasafi. Imam Tirmldzi tidak mengkhususkan hadits-hadits shahih seja. Manhaj Imam Tirmidzi dalarn Menulis kitabnya Imam Tirmidzi tidak sebaqairnana Imam Bukhari. Imam Bukhari.10 beliau di katakan agak terlambat dalam memulai menuntut ilrnu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->