ULUMUL HADITS

Mengenal Kitab~Kitab Hadits & cara Mentakhrij Hadits

d'.!.,AJl ~~l.:i.:!.i1:..kl

r.:!~

8_,b~ .~l.i:!.ib~1

ph!

..&:!J*.ll1

By. Rikza Maulan, Le., M.Ag. Muqadimah I Sunnah memiliki funqs: yang sangat penting dalam perundang-undangan Islam. Karena sunnah merupakan sumber 'hukum kedua, yang mau tidak mau seseorang tldak mungkin meninggalkan sunnah ketikamenetapkan suatu hukum tertentu. Untuk rtutan sebagai generaSi. yang telah jauh dari kehidupan para satafuna saleh, setikdaknya kita memiHki kewajiban untuk· mengenal kitab-kitab hadits secara baik. 5ehingga manakala ingin 'rnerujuk' daJam melihat dalildaHl dari sunnah, kita dapat melakukannya dengan baik. Juga agar kita dapat memahami mengenai kitab-kitab mana selja yang shahih, hasan ataupun dhaif. Di samping menoena] kitab-kitab tersebut, kita juga pertu menQeta.hui cera untuk mentakhrlj hadits-hacits, yang kemudian merujuk pada kitatrkitab induk hadlts tersebut. KareN kenyataan di masyarakat kita, banyak sekali naous-nadas yang beredar dl masyarakat IOta, yang ternyata tidak ada sumber otentiknya. Lagi pula agar setiap dai yang menyampalkan hadtts" pada masyarakatnya, dapat memberikan rujukan yang jelas mengenai hadlts tersebut Apakah riwayat Imam Bukhari, Muslim, atau yang lainnya. 5ehingga dan Sini, kita dapat mengklasifikasikan mana hadits yang shahih dan mana hadits yang dhaif.

BAG IAN PE;RTAMA : MEN GENAL KITAB-KITAB

I l

HADITS

\,II

.~·;~1

~.ib.kl

!'j"

,~"..:alll

J~~l~JI

Pembagian Kitab-Kitab HaCiits Secara umum, kitab-kitab hadits terbagi menjadi dua, pertama kotuo al-ahadits almu1:amadah (kitab-kitab hadits induk/ primer) dan kedua, kutub a/-ahadits al-ghair mutamadah (kitab-kitab had its sekunder). 1. (~..w..J.1 ":""':.l,...)'1 ~) Kutub a/-Ahadits a/-Mu1:amadah (Kitab-kitab hadits induk/ primer) Yaitu kitab-kitab hadits yang ditulis oleh para Imam-Imam hadits yang memiliki riwayat secara langsung dart Rasulullah SAW, melalui jalur sanadnya sendiri, secara keseturuhan dari awal hingga akhir. Seperti kitab Shahih AI-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ai-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, sunan ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hambal dsb. Kitatrkitab seperti inilah yang harus dikenali oleh generasi-generasi umat Islam saat lnl, karena kapasitas kitab-kitab tersebut sebagai rujukan utama dalam sunnah Nabawiyah. Dan tidak mungkin bagi seseorang y~ng mengkaji had its, meninggatkan kitab-kitab tersebut.

2. (~..w..v .I~I

~;,l,... '11 ~)

,

Kutub a/-Ahadlts a/-Ghalr Mutamadah (Kitab-kitab had its sekunder) Yaitu kitab-kitab hadits, yarjg dltulis oleh para Imam-imam hadits namun tidak dengan jalur sanadnya sendin. Melainkah berupa gabungan Iladits-hadits melalui jalur sanad yang lain, yang diambil dari kltab-kltab hadits lnduk, Kltab-kitabnva seperti kitab Riyadhus ShaUhin, Bulughul Maram, Nailul Authar, dsb.
I

~
LL~~

.r ivl:lld~
j'VV\_~
~
5..."w",\.o\ ~V\_!-~
),;vl(V(}

'--'J

Ji, tL L,,1 k )'~
_s

~7 -;i

lvvw h, { ~"{iWV\ cl~
I

~.o._(..,<"'1

sk.,J,)l.,

(V<&lw1,/cLk~

I

5rrtl

k., fG\Jh~L

-)

slo.,wk ( kM(Iwt.7

cl~~~

thf· +d--o..l,....,f~ f>N

serta menasehatinya agar tidak tinggal di Khurasan. Cukuplah sebagai bukti kecemerlangan otaknnya. berkat banyaknya doa yang engkau pohonkan kepada Allah. Diriwavatkan. sehingga beliau di rawat oleh ibunva seorang. yaitu Bukhara. Wa'ki'. bersama dengan kakaknnya Ahmad. di Bukhara. Ima'l'1 bukhari mengatakan.Setiap harl ibunya bermunajat dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan matanya menjadi dapat melihat kembali. Sehtngga setiap ulama memegang sepuluh hadits yang telah diputar balik antara sanad dan ma~nnya.H. sangat penting terutama dalam mengkaji dan menganalisa mengenai sunnah. Kemudian Imam Bukhari pergi hajj bersama ibunya. ia mellhat Bukhari sudah dapat mennat kembajj seoecatrnana sectiakala. Pada waktu itu. Selain al-Ju'fi. seluruh ulama Baghdad berkumpul untuk 'menguji' kemampuan beliau. Ia sangat senang dan bersyukur kepada Allah SWT. lalu aku tinggal di Hijaz enam tahun. meninggalkan kitab-kitab tersebut. yang kemudian seratus hadits tadi dlbagi pada sepuluh orang penguji. Ini rnerupakan karamah AJiah yang diberikan kepada Imam E?ukhari ketika masih keeil. bahwa kitab-kitab hadits induk. mulanya beragama Majusi. 3 pengemb~raan Imam Bukh~ri Dalam Menuntut I1mu dan Menear Hadits Beliau merupakan teladari yang baik dalam pengembaraan rnencan ilmu dan hadits. memahami pemikJran ahlu rayi dsb. 'Aku mengunjungi Syam. Oleh karena itulah beliau juga memiliki nisbah al-Jufi. 'aku tidak mengetahui hadits tersebut. Ayatmya meningoal dunia ketika bellau masih kanakfkanak. Pada usianya yang ke 16 tahun. Allah rnernoenkan keistJmewaan kepada beliau berupa otak yang cemerlahg dan had yang terjaga. dan betlau telah menQhafai kitabnya ibnu Mubarak. Maka pa~a suatu malam. Maka pada subuh harinya. Beliau memillki panggilan Abu Abdullah. itulah penults kitab shahih Bukhari. dan Imam Bukharl hanya mengatakan aku I I I t . kemudlan masuk Islam dengan perantaraan elJu'fi. Imam Bukhari mengenai hadits-hadits tadL Dan setiap kali dlsebut sebuah hadits. Diantara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut: Pertama: Kitab Shahih Bukhari . Hijaz. 4 Kekuatan Hafalan Imam Bukhari Imam Bukhari rnerupakan seorano Imam yang memllllo ketajaman dan kecemerlangan otak yang sangat luar biasa. ke Jazirah dua kali. Mereka mengumpulkan seratus had its. beliau telah mendatangi hampir seluruh ulama yang ada di tempatnya. 2 Kelahiran dan Perkembangan Imam Bukhari Imam Bukhari lahir pada riarl jum'at 13 syawal 194. 'Wahai ibu. bahwa beliay mengatakan. Pada waktu kecilnya. meskipun beliau masih kedl. Ketika Imam Bukhari datang. untuk menuntut ilmu.' DemikianJah hingga rnencapai seratus hadits. beliau pernah tertimpa kebutaan.bertanye kepada. Bersamaan dengan pengembaraannya tersebut. Nama Lengkap Imam Bukhari . Kakek beliau yaitu Bardizbah. Imam Bukhari. ketika bellau pergi ke Baghdad. ia bermirnip bertemu dengan Nabj Ibrahim as yang mengatakan padanya. Mesir. Beliau menetap di sana. -~ 2 .' I Ketika ke Baghdad (pada waktu itu sebagai ibu kota kekhilafahan). 5ejarah singkat penulis kitab shahih Bukhari 1. beliau juga memiliki nisbah pada daerah kelahirannya. beliau senantiasa menulis dan mengumpulkan hadits. Aku sendlri tidak dapat menghitung bJrapa kali aku masuk ke Kufah dan Baghdad bersama para ahli hadits. yang membuat ibunya sangat se:::lih. masing-masing dan sepuluh orang lnl . Beliau bernama lengkap AI-Imam Abu ' Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. sesungguhnya Allah SWT teah mengembalikan penglihatan anakmu. Sehingga beliau dikenal dengan sebutan Imam Bukhari. yang antara sanad dan matannya ditukar satu dengan yang lainnya. i . beliau seril19 bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. sehingga benau dapat dengan mudah untuk dapat mengambil ilmu dari para guru-gurunya.I MengenalifKitabwKitab Hadits Induk Sebagaimana dijelaskan di atas. Karena tidak mungkin bagi seseeorang yang mengkaji sunnah. kemudian ke BasHrah empat kali.. yang senantiasa rnernotivaslnva untuk tinogal di Baghdad.

di daerah samarkindi. -0J~ ~JLi/~1 . Imam Bukhari disebut sebagai Imam hadit pertama yang secara khusus menulis sebuah kitab hadlts-radlts shahih.. n. terutama dalam bidang sunnah.i) 0"'L1 ~ . Hingga banya~ orang-orang yang tidak faham menyangka bahwa Imam Bukhati tahu apa-apa..WI. adalah salah.J. karena beHau seperti lautan I yang tidak bertepi.. Dan rnuncullah sebuah Idtab yaitu AI-Jami' al-Shahih. m.... banyak dianatara hadirin yang berkomentar. 3 .u1J>L.... c. hasan dan dhaif.. tahu.II 0~ if' ri. . ~L. yang secara lengkap memiliki nama: i . i..1Yadain fis Shatat~ j. f. latu kemudian beliau benarkan satu persatu. AI-Tarikh al-Kabir. Beliau di makamkan pada Idul Fitri ba'da Dzuhur.l.\ Oleh karena i:tutah. Birul Walidain....y. d. i.. e.. J ot:.. 'bahwa yang membuat heran itu bukannya beliau hafal seratus hadits shahih dengan matan yang benar. 6 Karya-karya beliau Imam Bukhari memilki banyak karya peningglan yang sangat berarti dalam khazanah keilmuan keislaman. g. Kitabul IIal.. AI-Tarikh al-Shaghir.. 1.. Diantara karya-kearya beliau adalah: a. beliau berk.. Namun yang benar adatah dan fulan bin fulan. seolan-otah beliau berdiri di hadapan beliau. sungguh akan habislah kertas dan slrnalah nafas. Kitabul Asyribah I. Imam Ibnu Hajar mengatakan: tidak tidak yang anda .. AI-Tarihkh al-Ausath.J Sekiranya engkau membuka lembaran pujian ulama yang hidup setelah masa beUau terhadapnva..ll C:"l!.. "1 /. 5 Wafatnya Imam BukhariJ Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ~ . At-Tafsir aH<abir.O.:. ... Usama Shahabah.ata pada orang pertama menanyai beliau sepuluh hadts tadi dan mengatakannya. AI-Adab al-Mufrad. h. k. belum ada yang menuliskan hadits secara khusus pada hadits-hadits shahih saja.:.. . Rasu!ullah SAW mengatakan demikian. Imam Bukhari berinisiatif untuk menuliskan haditshad its yang shahih dan tidak memasukkan hadits-hadits dhaif. Imam Bukhari satu persatu rnenjawabnva hingga tuntuas sampai seratus hadits tadi. Faktor Ya~g Memotifasi Beliau Menulis Kitab Shahih Faktor yang memotivasi beltau menuJis kitab Shahlh adalah rnimpt beliau pada suatu malam dl mana dalam mimpi tersebut beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. AI-Musnad al-Kabir. Kitabud Dhu'afa'. Rofu... Kitabul Kuna.. dan di tangan beliau terdapat klpas yang bellau kipaskan ke .' Mengenai kekuatan dan kecemer!angan hafalan beliau. Namun setelah se!uruhnya selesai.. j Kitab Shahih Bukhari Para Imam-imam hadits sebelum Imam Bukhari. bahwa hadits anda yang katakan dari fulan bin fulan .:. namun yang\ menakjubkan adalah beliau juga hafa! seratus hadits yang diputarbalikkan oleh para ulama penguji beliau itu. \ir J rL J ~ 1il1~ 1il1 J r' J J)'"! if ~I ~I .. Oleh kaena itulah.. Mengenai 'ujian' ini..... namun masih berupa campuran antara hadlts shahih. o. AI-Qira'ah Khalful Imam.8 y~ ..:. AI-Jami' al-Shahih (Shahih Bukhari) b..

Metodologi Penyususnan Kitab Shaih Bukhari.. atau bisa juga untuk tujuah lainnya. Oleh karena itulah. Akhirnya beliau bertanya pada ahli tafsir mlrnpt. ungkapan ini membekas dalam hati. Namun harus ada bukti bahwa mereka berdua pernah berternu.. Hadits-hadits Mu'allaq Dalal'l1 Shahih Bukhari Yang dimaksud dengan hadits mu'allaq adalah had its yang pada awal sanadnya terdapat perawi yang dihilangkan satu atau lebih. Metodologi Imam Bukhari Oalam Menusli Kitab Shahih Imam Bukhari sangat han-han dalam memasukkan hadits-hadits ke kitab Shahihnya.. \ I \ . melainkan sebelumnva aku mandi t~rlebih dahulu dan aku shalat dua rakaat. Imam Bukhari menyusun kjtabnya itu berdasarkan bab Fiqh. menganalisanya secara mendalam dan seterusnya.b- ~I yt. Syarat Beliau Oalam Mengkategorikan Keshahihan 5ebuah Hadits Imam Bukhari dikenal sebagai Imam yang sangat hati-hati dalam 'menshahihkan' sebuah hadits.. 'aku tulis kitab shahih ini di Masjidil Haram..I..l:' cY ~\ 'l'! 4t. dan aku bertabayun dahulu menqenai keshahlhannya.tahY. Tidaklah aku menulis satu hadits dalam kitab shahih inl. Hadits-hadits Muallaq ini. Lalu beliau mengatakan. dan aku tidak memasukkan satu haditspun kecuali aku melakukan istikharah terlebih dahulu kepada Allah~ aku shalat terlebih dahulu dua rakaat.' Bahkan dalam riwayat lain bellau mengatakan. Selain keurna syarat had its shahlh. dad di bawah kitab ini beliau melettakkan bab-bab yang berkaitan dengan ki'tab tersebut.. dan hadits tersebut tidak boIeh merupakan hadits yang syadz atau yang rnu'al. agar beliau rnenults kitab shahlh: ~J!~1'~. Hingga untuk rnenyelesesaikan kitab ini beliau membutuhkan waktul. Kedua dari segi ruhiyah. dan ini disebut hadits muallaq l3~khrai dalam Shahihnya.. Syarat seperti ini. dan 3450 bab.S" J~ L.n. bagi beliau tidak cukup bahwa kedua perawi itu sekedar semasa. Karena persyaratan yang beliau syaratkan terhadap hadits shahih itu merupakan syarat tertinggi diantara Imam-Imam hadits lainnya. walaupun hanya sekali. Mujahid berkata dart lbnu Abbas dari Rasulullah SAW. Seperti umpamanya ungkapan Imam Bukhari: Malik berkata dari Nafi' dan ibnu Umar . ~J ~ J . ada yang shahih dan ada yang tidak shahih. Hal inilah yang memotivasi bellau untuk menuliskan kitab Shahih. karena antara Imam Bukhari dengan Imam Malik dan Mujahid terdapat beberapa perawi yang tidak disebut. lalu aku mulailah menulls kitab shahih Bukhari. Namun hadits-hadits tersebut hanya sebagai penguat terhadap makna atau ungkapan atau juga untuk mentarjih suatu pendapat. Pertama-tama beliau membagi dalam beberapa kitab.j 2. Setidaknya terdapat dua raktor kehati-hatian yang beliau lakukan: Pertama dari segi keilmiahannya.6. Jurnleh kitab dalam shahihnya inj ada 97 kitab. Namun yang paling penting di fahami adaleh bahwa hadits-hadits muallaq yang beliau masukkan dalam shahihnya ini bukanlah merupakan 'ushul' kitabnya.~'~4t5 ~} Sekiranya engkau rnenallskan sebuah kitab shahih yang ringkas tentang sunah-sunah Rasulullah SAW.. Dimana beliau sangat menyeleksi hadits-hadits dengan melakukan perbandlnqari' dengan riwayat lain. yaitu sanadnva bersarnbunq. sarna dengan syarat syekh beliau yatiu All bin al-Madini.3J1Jr')L. perawinya harus adil dan' dhabit.. dan mereka mengatakan. 5. 3.!). tidak penting untuk membahas masalah lni secara terperinct .4 Rasulullah SAW. Atau beliau mengatakan. 'dl mana beJiau sendiri mengatakan. . Oi tamban lagi dengan svekh beliau yaitu Ishaq bin Rohawaeh mengusulkan padanya. Kedua contoh di atas merupakan mu'allaq. 4. bahwa engkau mengipaskan (menghilangkan) dusta-dusta dart hadits RasuluJlah SAW. Imam Bukhari juga memiliki syarat lain yaitu bahwa untuk menetapkan itti saI sanad (sanad haditsnya harus bersambung).

Ishaq bin Rohawaeh dsb. Jumlah Hadits Dalam Kitab Shahih Bukhari Adalah jrnarn Ibnu Haja~ al-Atsqalani. Syarah Kitab Shahih Bukhari Kitab Shahih Bukhari sebaqai kitab rujukan pertama dalam hadits-hadits shahih. yang beliau beri judul AI-Kawakib al-Durari fi Syarh Shahih AI-Bukhari. Karena banyak penerbit yang mencetaknya. beltau memberikan syarah yang sangat luas dan lengkap dengan judul Fath al-Barrl bi s. Kecemerlangan Hafalannya Beliau merupakan seorang Imam yang rnemlllk. Abu Zur'ah di daeran Ray. 3. Mengenai hal ini M!Jhammad bin Basyar Bundar mengatakan. merupakan daerah yang hidup oencan berbagai keilmuan. a. b. dengan 6 jilid. Kitab ini merupakan kitab rujukan utama dalarn syarah shahih B. diantaranya adalah: . Matan-matan hadits muallaq yang tldak beliau sambung dalam tempat lain sebanyak 159 hadits. c. d. tentunya mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari para ulama sesudah masa beltau. Beliau menuntut llrnu ketika masih sangat muda bella. j Kitab Shahih Bukhari sebagai rujukan awal had its-had its ShCihihsangat banyak di dapati balk diperpustakaan maupun di toke-toke buku. Kehidupan dan Penqernbaraannva Dalam Menuntut Ilmu. Iraq. \ ~ ~ t ! . Hufadz di dunia ini ada em pat. Beliau menuliskan syarah dengan judul umdatut Qari fi syarh Shahih Bukhari.5 "j ~ 6.al-MJshri al-Syafi1 alQastalani.H.yarh Shahih al-Bukharl. e. Kehidupannya di warnai dengan suasana menuntut urnu. Beliau lahir pada tahun ·206 (ada yang menQatakan 204). BeUau memiliki . Beliau juga berguru dengan Imam Ahmad. Beliau sering mendatangi Imam bukhari mana kala Imam Bukhari sedang mengunjungi Khurasan. Syekh al-Alamah Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Klrmen' w. a. \ Diantaranya adalah: Dar Ibnu Katsri (Beirut) tahun 1987. Jumlah seluruh hadits dengan pengulangan 7397 hadits. Abdullah al-Danml di Samarkindi dan Muhammad bin Ismail! di Bukhara.786 H. Imam Sykeh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Khanb . AI-Qusyairi. Mesir dan sebagalnya. Diriwayatkan bellau pertama kali mendengar hadits pada usia ke 12 th (th 218) dan syekhnya yaitu Yahya bin Yahya AITamimi. c. d. Imam al-Hafidz Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar alAtsqalaru. Muslim di Naisabur. Hal inj karena di tempat pertumbuhannya yaitu Naisabur. dlbukukan da. Jumlah hadits keseluruhan dalam kitab shahih Bukhari sebanyak 9082 had its. b. Kemudian beliau rnengembara ke Baghdad berkali-kali dan bertemu dertQan para Imam-imam hadits dalam perjalanannva ke Hijaz.dua nasab yaitu: . Beliau men~lis syarah kitab Bukhari dengan judul Irsyadus sari ita shahih atBukhari. Imam Mpslim memiliki natlla lengkap Imam Abu al+iusam MuslIm b4n al-HajJaj bin Muslim al-Qusvalri al-Nisaburv. 7.sebuah kota besar di daerah Khurasan.855 H. Kedua: Kitab Shahih Muslim l \'r-W11--l 'B~!) Sejarah Sing kat Penulis Kitab Shahih Muslim 1.n dicetak. Beliau mencemukakan bahwai a. 2. Syam.ukhari. jumlah hadits dalam shahihnya tanpa ulangan sebanyak 2602 hadits. Nama Lengkap Imam Muslim. seorang ulama yang mensyarahkan kitab Shahih Bukhari i menghitung jumlah had its dalam shahih sukhart secara terperinci. yaitu yaitu . yaitu sebuah kabilah Arab. Imam Badruddin MaHmud bin Ahmad al-Aini al-Hanaf w. Terdiri dari sekitar 18 jilid besar. Al-Nlsaburl. b. hafalan yang sangat cemerlang.852. OIeh karena itulah banyak para ulama yang rnemberlkan syarah kltab beliau lni. Jumlah hadits-hadits mutaba'ah 344 hadits. W.

Akan tet. MetodoJogi Penyusunan Kitab Shahih Muslim Abu Syahbah mengatakan... 2. Karya-karyanya. 1. Beliau tidak mencantumkan hadits metainkan yang diriwayatkan dari peraWI yang adiJ dan dhablt.) ~ c: . t.) . Namun Imam Muslim tidak memiliki syarat sebagaimana yang Chmililu Oieh Imam Bukhari. . Manhaj Imam Muslim Dalarn Menulis Shahihnya Imam Muslim tidak pernah secara nash mengatakan bahwa syarat beJiau dalam meshahlhkan sebuah hadits adalah begini dan begitu. kitab shahih Muslim juga merupakan kitab yang ditulis dengan kehati-hatlan yang tinggi...>. 4.~ _. o~ v>. Kitabul Iiall e.! 5.· i b. I . yang merupakan buah darl kehidupan penulisnya yang penuh dengan keberkahan dalam menuntut llmu.1\. melainkan dengan hUjjah. diantaranya adalah: a. 8elia'u hanya mencentumkan hadits-hadits yang memihkJ saneo marfu' hinQCJa Rasuiullah SAW.. Kitabul Asma' wal kuna d. Kemudlan perawi narus orang yang hafidz dan tidak peJupa d.h. JJf .:. \ . Dan aku tidak pula menghilangkan sesuatu dari padanya melainkan dengan hujah. melalui nadtts-heoitsnva. Akan tetapi para ulamalah yang menolstlmbat hal tersebut dari kitab shahihnya. c. I Beliau rhemiliki karya yan'g cukup banyak. Sebagaimana shahih 8ukhari.. 3. akhimya meninggal dunia pada han ahad dan di makamkan di daerah Naisabur pada hari senin di bulan Rajab tahun 261 H.. Adapun sebagaimana yang kita lihat sekarang adanya pembaban dan penqkitab-kltaban dalam shahih beliau adalan penambahan dan para pensyarah kitab shahih muslim.. AI-Musnad al-Kabir alar Rijal c. Kitab lnl pun . "1llh .~ 0)1. terutama Imam Nawawi ra. yang mencakup j sebanyak dua belas ribu hadits. maka Imam Muslim menghabiskan waktu 15 tahun guna menuliskan kitab shahihnya ini.. I.$ Aku bersama Imam Muslim menulis shahihnya selama lima belas tahun. J a:. Imam Muslim sendiri menpernukakan mengenai kehati-hatian beliau dalam menulis kitab shahihnya itu sebagai berikut:: : ~ )119 <1. Namun baginya cukup semasa saja.telah mendapatkan kesepakatan dari kaum muslimln akan keshahihannya.j ~ ~J \..l ". b. Diantaranya adalah a._s.. Jumlah Hadits Shahih Muslim I .. Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Salamah mengatakan: ~J.5 .:.. Jika Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun dalam rnenusll shahihnya... Kitab Shahih Muslim Kitab shahih Muslim merupakan salah satu dari dua kitab paling shahihsetelah kitabullah... Imam Muslim tidak mensyaratkan bukti adanya pertemuan antara dua perawi.6 Wafatnya Imam Muslim setelah rnenjaru kehldupan yang berkah penuh dengan Ilmu.. Kitabul Aqran dsb. AI-jami' al-Shahih. Tidaklah aku meletakkan satu haditspun dalam kitabku ini. Perawi juga harus yang telah ditsiqahi kejujuran dan keamanahannya.api beliau mengumpulkan hadlts-hadrts yang ber1<altan dalam satu maudhu' dan satu tempat. bahwa sebenarnya Imam Muslim tidak menyusun kitabnya itu berdasarkan bab perbab.4 ~(\.

.:' lo C$)t. Belum lagi beliau beranjak dewasa. . Terbukti dengan banyaknya ulama yang mensyarahkan kitab bellau inl. Beliau lahir pada~tahun 202 H.I. . Syam. yang kemuclan beliau tunjukkan pada Imam Ahlus Sunnah yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menuntut ilmu ketil<a masth kecil.. Syarah Shahih Muslim .•• _. Khurasan dso. Syarah ini merupakan syarah yang lengkap dan luas. Mesir. Imam Ahmad menyambut balk kitab sunan Abu Daud. . beliau pergi ke Hijaz.------. Jazirah._ .676 H.. _.. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Mazi w. __ ~~~ __ ~ 7 Adapun jumlah hadits yang terdapat dalam shahih Muslim. . Namun meskipun derniklan. Beliau menuliskan syarah dalam judul Ikmal al-Nu'alllm fi Syarh Shahfh Muslim.._"'_ ••.. mengemukakan: (. tentu Imam Muslim tidak akan muncul dan tidak akan datang.dengan judul AI-Mu'allim Bifawa'id Kitab Muslim.~~~~~'- ••• ~ •• ---.a.. hingga akhir hayatnya. Pertumbuhan dan Pengembaraan Beliau Dalam Menuntut I1mu. Beliau menysarahkan dengan sangat baik. .w ~I> Ketiga: Kitab Sunan Abu D~ud 5ejarah Singkat Abu Daud (202 .Ibnu Shalah menghitungnya sejumlah 4000 hadits. Nama Lengkap Abu Daud ~ Nama lengkap beliau adalah Imam AI-Hafidz Sulaiman bin al-Asv'as bin Ishaq AI-Azadi AISajastani. __ •• __ •• ~ ••_ ••• __ • .-'-.275) 1. Kitab lnl di cetak dan dibukukan serta banyak di jumpai baik di perpustakaan maupun di toke-toke buku.- •••• ------------- --'---.5"' Shahih beliau .H. Tidak ada satu kitab pun di bawah Jangit ini yang lebih shahih dari 1 kitab shahih Muslim bin Hajjaj. kebanyakan ulama lebili mendahulukan shahih Bukhari daripada shahih Muslim! Karena syarat keshahihan yang dimiliki Bukhari lebih ketat dibandingkan dengan yang dimiliki Muslim.~'...-'-. .-- .r' ~l y15 ~l. Sementara kitab Shashih. j .. Kemudian beliau menetap di Bashrah._. beliau telah mengembara untuk mencari ilmu dan had its..---------'-. Dan kedua pendapat In! dapat dlsatukan bahwa pendapat pertarna adalah jumlah hadJts shahih Muslim secera keseluruhan.. dengan 5 jilid.S36 H. adapun pendapat kedua adalah ju'mlah haditsnya tanpa pengutangan. c.yl 'l'} karena Imam Bukhari. Sementara .------ .. Perbandingan Antara Shahih Muslim dan Shahih Bukhari Para ulama had its sepaka:t bahwa kitab Shahih Bukhari merupakan kitab shahih yang paling shahih.. ada juga beberapa ulama yang lebih mendahulukan Muslim dibandingkan dengan shahih Bukhari. . 2... ~ . Beliau menuliskan syarah dengan judul' AI-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj.-'--. Imam al-Qadhi Iyadh bin Musa al-Maliki w. Kitab Shahih Muslim sangFlt mendapatkan perhattan dari para ulama.~. Ahmad bin Salamah rnengatakan bahwa hadits yang terdapat dalam shahih Muslim dua belas ribu hadrts.. .. 5etelah selesal mengembara di negrinya sendiri. b. Beliau menuliskan syarah . seperti Abu Ali AI-Nisaburl. Sekiranya bu~n ~\.S44. Beliau menulls kitab "at-sunan". Imam Abu Zakaria Muhyid Din bin Syarf aJ-Syafi1ial-Nawawi w. S. r-1--• 'l') .- •• -"----- •• --. Oleh karena itulah kitab beliau ini banyak dipergunakan oleh uJama-ulama pada masamasa setelah beliau.J1 d el t. baik pada masa beliau maupun pada masa-masa setelahnya. Iraq.j! ~ . WI . ·!t ~~.-.--: ••--- ••. walaupun secara keseluruhan.... Diantaranya adalah: a. karena beliau terbiasa sejak kecil mencintai dan ilmu dan menggeluti para ulama..\. Mengenai hal ini Imam AI-Daruqutni mengemukakan: i 4. Muslim sendiri sebagai salah satu rujukan hadtls-hadits shahih dibukukan dan dicetak serta banyak dijumpai di perpustakaan maupun di toko buku.nL~. Diantarahya adalah cetakah Dar Ihya' al-turats ai-Arabi (Beirut).

berbeda dengan Imam Bukhan dan Muslim. Abu Awanah. 7. b. namun beliau memasukkan juga hadits-hadits hasan dan juga . akhlak.kitab-kitab berbentuk Jami' (mencakup segala ?al. 5. kitab al-Qadar. Kitab al-Zuhud. Fadha'il A'mal. Muslim bin Ibrahim. Pujian Ulama Terhadapnva Sebagai bukti keimamannya. beUau juga seeoranq yang m~njadi tauladan dalam kelemah lem butan . Dan aku tidak pernah meJihat orang yang lebih mulia daripadanya. Namun dalam penulisan kitabnya ini Imam Abu Daud agak 1 . Namun Abu Daud menulis kitab yang secara khusus I hanya mencakup sunan (sunah-sunah) dan hukum-hukum. Mengenai hal:. h. tarnptlan dan drl. yaitu Imam Ahmad bin Hambal. f. Ibnu Hibban: ! "Abu. Akhlak Beliau Abu Da:ud dikenal sebagai ulama yang mengamalkan ilmunya datarn kehidupannya. SedarlQkan Imam Ahmad mirip dengan Imam Waki' dalam hal ini. Dala'il al-Nubuwah. Imam Nasa'. 3. Manhaj Abu Daud Dalam Menulis Sunannya Para lrnam-Irnarn sebelurri atau sema sa beiau banyak yang menulis . Abdullah bin raja'. Alqamah rntrtp dengan ibnu Mas'ud. Imam Sufyan Atsauri mirip dencan Imam Mansur. hafalan. 4.urnaan. beliau memiliki banyak sekali guru-guru dan kalangan ulama besar pula. Ahmad bin Hambal dalam perilaku. Abu Bakar bin pasah dsb. Imam Mansur rninp de:f1OanIbrahim Annakha1. Abu al-Walid al-Thayalisi dsb. yang ditanggapi positif oleh beliau.ini sebagian ulama mengatakan: "Abu Daucl rnmo denoan Imam . Ibrahim Annakha1 mirip dengan Alqamah. di mana beJiau tidak mengkhususkan pada hadits-hadits shahih saja.8 Para Guru dan murid-muridnya. I :1 Kitab Sunan Abu Daud. \\Beli~U adalah Imam ~hlul Hadits pada rnasanva tanpa ada perdebatan mengenai hal inL" 1 6. Diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. 1. Nasikh wal Mansukh. Karya-karya Beliau Diantara karya beliau adalah: a. Daud adalah salah seorang Imam di dunia dari segi fiqh. d. AI-Hafidz Musa bin Harun: \\Akhlak Abu Daud di dunia untuk hadits dan di akhirat untuk surga. benau menunjukkannya pada Imam Ahmad bin Hambal. kewara'an dan kesemri. Beliau wafat di Bashrah pada bulan syawal tahun 275 H. c. 5edangkan Ibnu Mas'ud mirip dengan Rasulutlah SAW. Sunan Abu Daud.etawaclhu'an. Wafat Beliau . c. Bahkan satan seorang gurunya sendiri juga ada yang meriwayatkan hadits dart be!lau. tidak hanya pada bab-bab fiqh) dan Musnad (kitab yang disususn berdasarkan perawinya)." b. e. ilmu. Imam Waki' mlrlp dengan Imam Sufyan Atsaurt. Kitab al-Marasil. Diantaranya adalah: a. k. Imam al-Qa'nabi. dan kemuliaan. Adapun yang pernah menjadi muridnya adalah seperti Imam Tirmldzi. Akhbar al-Khawarij dsb. g. Setelah menulis kitab ini. AI-H3kimal-Naisaburi:1 . Abu sa'id bin al-A'rabi. banyak sekali pujian yang dilontarkan para Imam ter11adap Abu Daud. Sebagai Imam besar.

Nama Lengkap Beliau Beliau bernama AI-Imam al+lafldz Abu tsa Muhammad bin Isa btn Surah bin Musa bin Dhahak Attirmidzi. Meskipun 2.::. i • rnendekatlnva." b. Pendapat Ulama Mengenai Kitab Sunan Abu Daud a. diantaranya: a. .:. Adapun hadits yang tidak aku komentari adaJah shalen. maka ia tidak membutuhkan kitab lain. klsah-klsah.lam sunan ini had its shahih dan yang semumpamanya atau Aku tidak menyebutkan hadits dalam kitab ini yang para ulama sepakat untuk meninggalkan hadits tersebut. Ibnul A'rabi (salah seorang periwayat hadits dalam sunan) "Sekiranya seseorang tidak memiliki ilmu kecuali mushaf al-Our'an..LJ"'lJl ~i tL> ~ ~ \.. Beliau mengembara hingga ke berbagai daerah sepertl Hijaz.1 namun ada juga yang mengatakannya tahun 210 H.i. ~ if . ada yang mengatakannya berjumlah 4800 hadits. Beliau memberikan syarah dengan judul Ma'alimus Sunan. 3.9 dhalf.y ?~i!lo) ~ '11o ._... sebelum memulai pengembaroannya ke berbagai tempat lainnya. Dalam sunan terdapat 35 kitab dan 1871 bab. Kitab Suhan Abu Daud dlcetak dan dibukukan serta banyak beredar baikdlperpustakaan l maupun pi taka-taka buku . Khurasan. Jika ada satu had its yang sangat dhaif. Dalam setiap kitab beliau paparkan dibawahnnya bab-bab yang membawahi had its-had its.. Imam al-Khatabi: "Kitab sunan Abu Daud memiliki posisl yang membuat ulama hadits tercengang .J.. adab dsb.::...AJi:'-. Oleh karena itulah terdapat beberapa syarah yang mensyarahi kltab beliau. . Keempat: Jami' Attirmidzi: . Syarah Sunan Abu Daud ' Sunan Abu Daud rnendapetkan perhatian ulama hadits setelah masanya. . Mengenai hal in! bellau rf'J ¥( ! C-.. b. ." c. Islam. Pada pendapat yang kedua adalah jumlah hadlts yang dihitung dengan hadits-hadits yang ada penculanqannva. . Buku ini memberikan syarah yang lengkap namun ringkas.. untuk ditinggalkan. Sementara yang lainnya mengatakan jumlahnya 5274 hadits.. yang tidak mengemukakan: dlsepakatl I ulama . ~ . Diantaranya ada yang sanadnya tidak shahih.>?~ t. Syekh Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Khatab al-Busti al-Khattabi w. Beliau lahir pada tahun 209. kemudian kitab sunan Abu Daud... Tirmidzi merupakan nisbah pada daerah Tlrrnldz dekat sungai Jaihun...l.. dsb. ~.388 H. Salah satunya adalah cetakan Darul Flkr (Beirut). ttdak mencakup seperti tafsir. 5. sebagian lebih shahih dari yang lalnnva.!_.. pulalah beliau memulai menuntut tlrnu.!. dibukukan dan dicetak. Kitab lm sanoat lengkap dan luas namun ringkas. Jumlah Hadits Dalam sonan Abu Daud Adapun jumlah hadlts dalam sunan Abu Daud.~t5 ~ . dengan 4 jilid.t.. bahwa kitab beliau ini adalah sunan. Syekh Muhammad Asyraf bin Ali Haidar Assidiqi AI-Adzim Abadi. Namun secara penvusunan beliau men@gunakan kitab dan bab. 1.219) 1.d 2... Oi tempat kelahlrannya in. Aunul Ma'bud Ala Sunan Abi Daud. Iraq.. Pertumbuhan dan penqembaraan beliau dalam menuntut had its Beliau tumbuh dan berkembang di Tirmidz. yang hanya mencakup sunnah . ~. - ~ c. Sejarah Singkat Imam Attirmidzi (209 . 4. ~ \.dan ahkam.. Imam Abu Hamid al-GhazaJi: "Sunan Abu Daud sudah cukup bagi seorang rnujtabld dalam ilmu dengan haolts-ndlts ahkam.\...!.~ lo J ~I Y .." Metodalogi Penyusunan Sebagaimana dijelaskan di atas...o.. dibukukan dan dicetak.L.if 0lS' t.><4>( ~) "- ': Js..t.. J . Aku kumpulkan d~. Beliau memberikan syarah dalam sebuah buku.~.. 4...\. maka aku jelaskan.

Abu Daud. zuhud'dan lain sebagainya. kitab-kitab ilal hadits dengan kesempurnaan keilmuannya . Qutaibah bin Sa'id. bahwa 'Imam Tirmidzi adalah termasuk syekh yang rneriqumpulkan haditS-hadits. menjaga dan mengiingat. Jika terdapat had its-had its yang munkar atau hadits mu'al. maka beliau jelaskan kemungka~an atau keillatannya. Karya-karya beliau a. Manhaj Imam Tirmidzi dalarn Menulis kitabnya Imam Tirmidzi tidak sebaqairnana Imam Bukhari. 3.Tirmidzi Kitab ini selain dikenal dencan sebutan jamt' Tirimidzi. Mahmud bin Ghailan dsb. Kitab al-Asma' wal Kuna g. namun juga terdapat hadits hasan dan dhaif. dan terkenal dengan kemanahan dan keilmuannya. Pujian Ulama terhadap dirjnya a.idnya Diantara guru-guru beliau adalah. d. c. Metodologi Penyusunan Penyusunan kitab jami' inii beliau lakukan dengan menggunakan kitab-kltab dan bab-bab. b. Ishaq bin Musa. 6. Imam Bukhari. Hammad bin Syakir. tanggal 13 Rajab 279. Adapun diantara murid-muridnya adalah. Dibawah kitab beliau meletakkan bab-bab. 4. 1. namun juga mencakup bab bab lain sepertl fadhait. Beliau menulis kitab Jami'. Muhammad bin Mahmud Anbar. menulls. Imam Tirmidzi tidak hanya terbatas pada bab-bab ahkam saja. Kitab al-liai. Guru-guru dan murid-mur. Wafat beliau Beliau wafat di Tirmidz pada senin malam. Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan 'shahih Tlrrnldzl'. dikenal pula dengan sebutan sunan Tirmidzi.10 beliau di katakan agak terlambat dalam memulai menuntut ilrnu. bellau mengatakan bahwa Imam Tirmidzi adaJah Imam yang di sepakati ktslqahannva. 5. Diriwayatkan bahwa beliau beru selesai menulis kitab jam\' ini pada tahun 270 H. beliau mengatakan. l 3. Beliau juga menjelaskan hampir setiap derajat hadits yang betlau cantumkan da(am. I I .. Keistimewaan Jami' Tirmidzi. Dalam menyebutkan bab-babnya. Imam Muslim. Kitab Jamii AI. 2. kitabnya ini. namun beUau di kamniai kekuatan hafalan dan otak yang cemerlang. Ahmad bin Yusuf Annasafi. beliau memasukkan hadits-hadits hasan dan dhaif dalam kitab janii'nnya ini. Kltab Asrnaus Shahabah . dan di bawah bab behau mencantumkan hadftshadits yang terkalt. Makhul bin al-Fadhl. Sye~h Abu Ya'la. Imam Tirmldzi tidak mengkhususkan hadits-hadits shahih seja. Namun sebutan ini dinilai ahli had its sebagai "tasahul' (baca . Dan hadits-hadits dhaif tersebut sebagian besar terdapat dalam kitq. kitab-kitab tarikh. Kitab al. Namun hal seperti ini masih sangat umum dalam memberikan kriteria hadits. Kitab al-Zuhud. Namun yang lebih populer di kalangan ahll haditsadalah Jami' Tirmidzi. Meskipun beliau komitmen untuk tidak memasukkan hadits dalam kitabnya ini inelalnkan hadits yang diamalkan oleh para ahli fiqh atau hadits yang memilki hujjah. f. Kitab al-Syama'll al-Nabawiyah e.. Kitab al-Tarikh. c. setelah sebelumnya sempat buta selama dua tahun. terlalu memudah-mudahkan) Karena dalam kitab inl. lbnu Hibban mengatakan.Jami' b.b fadhait. Imam Tirmidzi adalah salen satu Imam yang menjadi tauladan dalam llrnu had its. Syekh Abu Said al-IdriSi. Abul Abbas Muhammad bin Mahjub AI-Mahbubi dsb. Karena terdapat hadlts-hadlts yang hasan dan dhaif masuk dalam kategori yang te!ah beliau tetapkan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful