Mengemukakan cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang perniagaan Untuk meningkatkan prestasi semasa perniagaan

boleh dijalankan dengan meningkatkankecekapan pengurusan stok. Dengan cara ini, saya dapat mengurangkan risiko stok denganmengimbangkan stok yang sedia ada. Sekiranya, bilangan stok terlalu banyak, saya bolehmengurangkan tempahan stok sebaliknya jika stok berkurangan, saya boleh membuat tempahanstok dengan lebih kerap. Jika stok berkurangan, saya tidak dapat menepati permintaan pelanggan,saya mungkin akan kehilangan kepercayaan daripada pelanggan. Tambahan pula, promosi jualan besar boleh dilancarkan untuk meningkatkan prestasi semasa perniagaan. Melalui promosi,dapat menarik lebih banyak pelanggan mengunjungi kedai dan membuat perbelanjaan. Merekaakan belanja lebih banyak dengan harga yang lebih lumayan. Selain itu, saya bolehmeningkatkan tempoh pengutipan hutang daripada penghutang. Dengan cara ini, hutang lapuk boleh diminimumkan kerana penghutang membayar hutang dalam masa yang singkat. Diskaun boleh diberikan kepada mereka untuk mengalakkan mereka menjelaskan hutang dengan cepat.Sehubungan dengan itu, saya boleh mempercepatkan tempoh bayaran kepada pemiutang. Jikasaya membuat bayaran kepada pemiutang dalam tempoh yang ditentukan, saya mungkin diberidiskaun yang banyak daripada pemiutang. Sekiranya saya tidak membuat bayaran kepada pemuitang, nama baik perniagaan saya mungkin akan terjejas dan mereka enggan berniagadengan saya.Bagi meningkatkan prestasi perniagaan dalam jangka masa yang panjang, saya bolehmembuat kajian terhadap perniagaan saya dari masa ke masa. Sebagai contohnya, saya bolehmembuka pasaran yang lebih luas supaya lebih ramai pelanggan mengunjungi kedai saya. Saya juga boleh membuka cawangan di daerah yang lain seperti di Kuching, Miri, Bintulu. Selain itu,saya boleh mengambil strategi panjang untuk membuka cawangan di negeri yang lain seperti diSabah, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Saya juga boleh meluaskan perniagaan saya denganmembuka cawangan di luar negara, contohnya China dan Singapura. Di samping itu, saya bolehmengadakan promosi lebih kerap untuk menarik lebih banyak pelanggan. Promosi bolehdilancarkan sebanyak empat kali setahun dengan jualan yang lebih murah terutamanyamenjelang musim perayaan seperti perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Hari Gawaidan sebagainya. Pada musim perayaan, pelanggan lebih senang dan merek boleh bersiar-siar a di pasar. Pelanggan boleh menjadi ahli untuk menikmati lebih banyak faedah. Pada hari keahlian,mereka boleh membuat perbelanjaan dan berpeluang untuk memenangi hadiah misteri.Sehubungan dengan itu, saya juga akan mengurangkan kos operasi untuk meningkatkan prestasi perniagaan dalam jangka masa yang panjang. Saya boleh membuat kajian yang lebih jelas danmenentukan strategi yang boleh diambil untuk meningkatkan prestasi perniagaan saya.