TINGKATAN 4: KIMIA BAB 1: JIRIM (2 minggu) STANDARD KANDUNGAN 1.1. Memahami jirim 1.2. Memerihalkan Teori kinetik jirim 1.3.

Mengkelaskan jirim mengikut keadaan jirim 1.4. Menerangkan perubahan keadaan jirim     STANDARD PEMBELAJARAN menyatakan maksud jirim  menyatakan jenis-jenis zarah iaitu atom, molekul dan ion serta  contoh-contoh menyatakan anggapan-anggapan  teori kinetik jirim membincangkan keadaan jirim dari segi: -susunan zarah -daya tarikan antara zarah -pergerakan zarah -bentuk -isipadu -kemampatan -kandungan tenaga menyatakan tiga keadaan jirim: gas, cecair dan pepejal menyatakan dan menerangkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba menyatakan dan menerangkan perubahan keadaan jirim dari segi tenaga kinetik zarah menyatakan dan menerangkan saling penukaran antara keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling menghargai keunikan susunan zarah jujur mencatat data yang diperolehi daripada eksperimen CATATAN Murid mempunyai pengetahuan sedia ada tentang maksud jirim dan tiga keadaan jirim (Tingkatan 1)

(2 minggu)    

1

BAB 2: STRUKTUR ATOM (2 minggu) STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mensintesiskan struktur atom    STANDARD PEMBELAJARAN mengumpulkan maklumat dan membincangkan sejarah perkembangan model atom menyatakan zarah subatom ( proton, elektron dan neutron) membandingkan dan membezakan jisim relatif dan cas relatif proton, elektron dan neutron menyatakan maksud dan menentukan nombor proton menyatakan maksud dan menentukan nombor nukleon menghubungkaitkan nombor proton dengan nombor nukleon menentukan bilangan proton, neutron dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon dan sebaliknya menghubungkaitkan nombor proton dengan dengan jenis(nama) unsur. menulis simbol unsur menyatakan maksud isotop memberi contoh unsur yang mempunyai isotop menentukan bilangan zarah subatom isotop mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan harian SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Mensyukuri kemampuan akal mengkongsikan idea tentang ketertiban dan keunikan struktur atom CATATAN Model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton, Thomson, Rutherford, Chadwick and Bohr. Menulis perwakilan standard atom dengan symbol nuklid: A X Z A = nombor nukleon Z = nombor proton

   

     (2.1 & 2.2 – 2 minggu) 

2.2 Menilai kepentingan penggunaan isotop

Menghargai sumbangan dan usaha ahli sains dalam penghasilan isotop

Contoh-contoh isotop: hidrogen, oksigen, karbon, klorin dan bromin

2

BAB 3: JADUAL BERKALA UNSUR (5 minggu)

STANDARD KANDUNGAN 3.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur   

STANDARD PEMBELAJARAN menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Unsur membuat inferens prinsip asas susunan unsur dalam Jadual Berkala Unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala Unsur

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Menghargai sumbangan ahli-ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur

CATATAN Menghuraikan usaha mengelaskan unsure oleh Lavoisier, Dobereiner, Newlands, Meyer, Mendeleev dan Moseley

Murid mempunyai pengetahuan sedia ada tentang Jadual Berkala secara umum(Tingkatan 3) Berfikiran kritis dan analitis

3.2 Menganalisis struktur elektronik atom

  

menulis dan melukis susunan elektron atom bagi unsur dengan nombor proton 1 hingga 20 menyatakan maksud elektron valens menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron sesuatu atom menentukan kedudukan unsur dalam Jadual Berkala Unsur berdasarkan susunan elektron meramalkan nombor kumpulan dan nombor kala berdasarkan nombor proton unsur yang diberi menyatakan prinsip asas yang menyusun unsur-unsur dalam Jadual Berkala Unsur daripada nombor proton masing-masing.

3.3 Menganalisis susunan unsur dalam Jadual Berkala Unsur (3.1, 3.2, 3.3 – 1 minggu)

  

Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatian

3

3.4 Menganalisis unsur dalam Kumpulan 18

             

3.5 Menganalisis unsur dalam kumpulan 1 (3.4 & 3.5 – 2 minggu)

menyenaraikan semua unsur dalam kumpulan 18. menyatakan sifat fizik unsur dalam kumpulan 18. menghuraikan perubahan sifat fizik untuk unsur dalam kumpulan 18. menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur dengan kestabilan unsur memerihalkan kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan harian menyenaraikan semua unsur dalam kumpulan 1 menyatakan sifat fizik umum bagi litium, natrium dan kalium menghuraikan perubahan sifat fizik untuk litium, natrium dan kalium menyenaraikan sifat kimia unsur litium, natrium dan kalium menerangkan kesamaan sifat kimia unsur litium, natrium dan kalium menghubungkaitkan sifat kimia unsur kumpulan 1 dengan susunan elektron menghuraikan perubahan kereaktifan unsur apabila menuruni kumpulan 1 meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam kumpulan 1 menyatakan langkah keselamatan

Berfikiran analitis Bersistematik

Sifat fizik termasuk keadaan fizik, ketumpatan dan takat didih

Bertanggungjawab atas keselamatan diri serta orang lain

Sifat fizik termasuk kekerasan, ketumpatan dan takat lebur

Bekerjasama

Sifat kimia termasuk tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air, oksigen, klorin dan bromin

Berani mencuba

Mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana

4

3.6 Menganalisis unsur dalam kumpulan 17 (1 minggu)

        

semasa mengendalikan unsur kumpulan 1 menyenaraikan semua unsur dalam kumpulan 17 menyatakan sifat fizik umum bagi klorin, bromin dan iodin menghuraikan perubahan sifat fizik unsur klorin, bromin dan iodin menyenaraikan sifat kimia unsur klorin, bromin dan iodin menerangkan kesamaan sifat kimia unsur klorin, bromin dan iodin menghubungkaitkan sifat kimia unsur kumpulan 17 dengan susunan elektron menghuraikan perubahan kereaktifan unsur apabila menuruni kumpulan 17 meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam kumpulan 17 menyatakan langkah keselamatan semasa mengendalikan unsur kumpulan 17 menyenaraikan semua unsur dalam kala 3 menulis susunan elektron unsur dalam kala 3 menghuraikan perubahan sifat unsur apabila merentas kala 3 menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentas kala 3 memerihalkan kegunaan unsur separuh logam

Bertanggungjawab atas keselamatan diri serta orang lain

Sifat fizik termasuk warna, ketumpatan dan takat didih

Bekerjasama

Sifat kimia termasuk tindak balas unsur kumpulan 17 dengan air, ferum dan natrium hidroksida

Berani mencuba

Mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana

3.7 Menganalisis unsur dalam kala

    

Sifat unsur kala 3 daripada segi nombor proton, susunan elektron, saiz atom, sifat keelektronegatifan dan keadaan fizik. Penggunaan unsur separuh logam iaitu silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik

5

3.8 Memahami unsur peralihan

   

(3.7 & 3.8 – 1 minggu)

mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual berkala Unsur. memberi contoh unsur peralihan memerihalkan sifat unsur peralihan menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri

Menunjukkan minat terhadap keindahan warna sebatian unsur peralihan dalam alam semula jadi

Sifat unsur peralihan daripada segi takat lebur, warna dan nombor pengoksidaan. Sifat kimia termasuk tindak balas dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia Kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri.

6

BAB 4: IKATAN KIMIA (2 minggu) STANDARD KANDUNGAN 4.1 Memahami asas pembentukan sebatian STANDARD PEMBELAJARAN  Menerangkan kestabilan gas adi  Menyatakan syarat pembentukan ikatan kimia  Memberi contoh ikatan kimia seperti ikatan ion dan ikatan kovalen.  Menjelaskan melalui contoh pembentukan ion  Menulis susunan elektron bagi ionion yang terbentuk.  Menerangkan pembentukan ikatan ion  Menulis susunan elektron bagi sebatian ion yang terbentuk.  Memberi maksud ikatan kovalen Menerangkan pembentukan ikatan kovalen  Menulis susunan elektron untuk sebatian kovalen yang terbentuk.  Membandingkan dan membezakan pembentukan ikatan ion dengan ikatan kovalen SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Mengagumi kesepaduan sebagai asas kestabilan dan keharmonian. CATATAN

4.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion

(4.1 & 4.2 – 1 minggu)

4.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen

Sabar dan teliti

Pembentukan sebatian kovalen boleh ditunjukkan dengan menggunakan struktur Lewis.

4.4 Menganalisis sifat

 Menyenaraikan sifat sebatian ion
7

sebatian ion dan sebatian kovalen

(4.3 & 4.4 – 1 minggu)

 Menyenaraikan sifat sebatian kovalen  Menghuraikan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen  Menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen  Menyatakan keterlarutan sebatian ion dalam air dan pelarut organik  Menyatakan penggunaan sebatian kovalen sebagai pelarut

Berfikiran kritikal dan analitis Berfikir secara rasional

8

BAB 5: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA (6 minggu) STANDARD KANDUNGAN 5.1 Mengaplikasikan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif STANDARD PEMBELAJARAN  Menyatakan maksud jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan skala karbon-12  Menerangkan sebab-sebab karbon12 digunakan sebagai piawaian dalam menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif  menghitungkan jisim molekul relatif bahan  Mentakrifkan mol mengikut Sistem International  Menyatakan maksud Pemalar Avogradro  Menghubungkaitkan bilangan mol dengan jisim, bilangan zarah dan isipadu gas pada s.t.p dan keadaan bilik  Menyatakan maksud jisim molar dan isipadu molar gas  Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan bilangan mol, jisim bahan dan isipadu gas pada s.t.p dan keadaan bilik  Menyatakan maksud formula empirik dan formula molekul  Menentukan formula empirik dan formula molekul SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Menghargai sumbangan ahli sains dalam mempermudahkan pemahaman idea jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. CATATAN

5.2 Menganalisis konsep mol

Menghayati usaha ahli-ahli sains dalam menghubungkaitkan dan mempermudahkan pemahaman konsep mol. Rajin menyelesaikan masalah penghitungan tanpa putus asa. Yakin dan berdikari

(5.1 & 5.2 – 2 minggu)

5.3 Mensintesiskan formula kimia (2 minggu)

Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

9

 Menyelesaikan masalah penghitungan yang berkaitan dengan formula empirik dan formula molekul  Membina formula kimia sebatian 5.4 Menilai persamaan kimia (2 minggu)  Mengenalpasti bahan tindak balas dan hasil tindak balas  Menulis persamaan kimia yang seimbang  Mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif  Menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan persamaaan kimia

Sabar supaya mendapat keputusan yang jitu.

sistematik Berusahan dengan berterusan penuh dengan inisiatif dan tidak mudah patah semangat.

10

BAB 6.0 STANDARD KANDUNGAN 6.1 Menganalisis konsep asid dan bes (1 minggu) STANDARD PEMBELAJARAN  Menyatakan maksud asid, bes dan alkali  Menyatakan maksud kebesan asid  Menghuraikan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen untuk menunjukkan sifat asid  Menghuraikan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida untuk menunjukkan sifat alkali  Menghuraikan sifat asid dan sifat alkali  Menyatakan penggunaan asid dan bes dalam kehidupan seharian

ASID DAN BES (4 minggu) SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI CATATAN Mengingat kembali sifat fizik asid dan bes diperlukan. Contoh-contoh asid monoprotik,diprotik dan tripotik diperlukan. Pembentukan ion hidroksonium diperkenalkan. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada tentang sifat asid dan alkali (Tingkatan 2)

Berfikir secara rasional.

6.2 Mensintesiskan konsep asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan alkali lemah (1 minggu)

6.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali

 Menyatakan kegunaan skala pH  Menghubungkaitkan nilai pH Menyedari bahawa sains dengan keasidan dan kealkalian  Menghubungkaitkan kepekatan ion merupakan salah satu cara untuk memahami alam. hidrogen dengan nilai pH  Menghubungkaitkan asid kuat dan asid lemah dengan darjah penceraiannya  Menghubungkaitkan alkali kuat dan alkali lemah dengan darjah penceraiannya  Menyatakan maksud kepekatan  Menyatakan maksud kemolaran  Menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu suatu larutan  Menghuraikan kaedah penyediaan
11

Formula pH = - log [H+] tidak diperlukan. Penceraian juga bermaksud pengionan

Penggunaan pH meter adalah dicadangkan. Pengetahuan tentang larutan garam boleh dimasukkan dalam perbincangan

(1 minggu)

larutan piawai  Menghuraikan penyediaan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan  Menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali  Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali

Bersifat objektif dan sistematik. Jujur dan tepat dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara.

Kemolaran atau kepekatan molar. Natrium hidroksida dan kalium hidroksida tidak stabil, menyerap kelembapan dan bertindakbalas dengan gas karbon dioksida menjadikan kepekatan tidak tepat. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada tentang larutan cair dan larutan pekat(Tingkatan 2) Asid oksalik, H2C2O4.2H2O atau Natrium karbonat, Na2CO3 dicadangkan sebagai larutan piawai.

6.4 Menganalisis Peneutralan

 Menerangkan maksud peneutralan  Menulis persamaan tindak balas peneutralan  Menghuraikan proses pentitratan asid-bes  Menentukan takat akhir peneutralan melalui pentitratan  Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan peneutralan Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Berfikiran kritikal dan analitis. Bersifat objektif dan sistematik.

Aplikasi dalam kehidupan seharian : (i) Meneutralkan tanah dengan menggunakan batu kapur atau ammonia (ii)kegunaan antasid

(1 minggu)

12

BAB 7 : GARAM (6 minggu) STANDARD KANDUNGAN 7.1 Mensintesis garam STANDARD PEMBELAJARAN  Menyatakan maksud garam  Menyenaraikan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan  Memberi contoh kegunaan garam dalam kehidupan harian  Menghuraikan penyediaan garam terlarutkan  Menghuraikan penyediaan garam tak terlarutkan  Menyatakan persamaan kimia dan ion bagi tindak balas penyediaan garam  Menjalankan eksperimen penyediaan garam yang tertentu  Menghuraikan pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan  Menyatakan maksud analisis kualitatif  Menyenaraikan ciri-ciri fizikal garam  Menghuraikan tindakan haba ke atas garam.  Menghuraikan ujian bagi kation dan anion  Menyatakan ujian pengesahan bagi kation dan anion SIKAP DAN NILAI SAINTIFIK Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat CATATAN

7.2 Menghuraikan proses penyediaan garam

Fleksibel dan berfikiran terbuka

Garam terlarutkan ditulenkan secara penghabluran semula. Ciri-ciri fizikal hablur diperkenalkan Penyelesaian masalah berangka melibatkan pengiraan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas diperlukan.

(7.1 & 7.2 – 3 minggu)

7.3 Mensintesis analisis kualitatif garam

Sistematik

Ujian kimia untuk O2, H2, CO2, NH3 dan HCl adalah ujian pengesahan bagi gas tersebut. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada tentang ujian gas – oksigen dan carbon dioksida (Tingkatan 1dan 2) Kesan haba ke atas ion sulfat dan ion klorida boleh diperhatikan.

(3 minggu)

13

Ujian untuk Fe2+, Fe3+,Pb2+, NH4+ Analisis kualitatif untuk mengenalpasti garam

BAB 8: PENGELUARAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA DALAM INDUSTRI (3 minggu) STANDARD KANDUNGAN 8.1 Memahami bahan buatan dalam industri (1 minggu) STANDARD PEMBELAJARAN Memahami aloi;  Menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam  Menyatakan maksud aloi  Menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya  Menyenaraikan komposisi, sifatsifat dan kegunaan bagi beberapa aloi.  Menyenaraikan jenis-jenis kaca, sifat-sifat dan kegunaannya.  Menyatakan komposisi utama kaca SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Mempunyai sikap ingin tahu. Jujur dan jitu dalam merekodkan data secara sistematik. Sifat-sifat aloi termasuk ; mengalirkan arus elektrik, kebolehubah bentuk, ketempaan dan permukaan yang licin. Perbincangan membuat aloi, contoh keluli dan pewter sebagai latihan tambahan. Menghargai sumbangan sains dan teknologi Jenis-jenis kaca; Kaca terlakur, kaca soda-kapur, kaca borosilikat, kaca soda-plumbum. CATATAN

(Cuba masukkan bahan mengguna nanotechnologi)

14

8.2 Menganalisis Bahan kimia untuk pengguna (1 minggu)

Menganalisis sabun dan detergen.  Menyatakan maksud sabun.  Menyatakan maksud detergen.  Menghuraikan proses penyediaan sabun.  Menerangkan proses penyediaan detergen.  Menerangkan tindakan sabun dan detergen sebagai bahan pencuci.  Membandingkan dan membezakan keberkesanan tindakan sabun dan detergen sebagai bahan pencuci.  Menilai bahan tambah makanan  Menyatakan jenis bahan tambah makanan dan fungsinya.  Mengetahui ubat;  Menyatakan jenis ubat moden dan fungsinya  Menyatakan contoh-contoh ubat tradisional, sumber dan kegunaannya

Sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan buangan toksik Elakkan menggunakan bahan terlarang seperti akilbenzene sulponat untuk menunjukkan pembuatan detergen

Mana-mana bahan kimia semulajadi atau sintetik yang dijadikan ubat adalah digelar dadah.Guru harus membincangkan dadah relevan seperti estasi, viagra dan sebagainya.

 Mendefinisikan rawatan alternatif  Menyenaraikan lima jenis rawatan alternatif Contoh rawatan alternatif adalah rawatan Homeopati, Akupuntur, Aromaterapi, Hidroterapi dan Terapi cahaya Membuat penilaian dari segi
15

 Memerihalkan pertimbangan yang perlu diambil dalam memilih jenis

rawatan alternatif

keselamatan dan keberkesanan rawatan alternatif yang dipilih Mendapatkan maklumat terperinci mengenai rawatan alternatif yang dipilih Mengenalpasti kelebihan, risiko dan kesan sampingan daripada rawatan alternatif Mengenalpasti tahap kepakaran pengamal perubatan alternatif yang dipilih

8.3 Memahami pencemaran alam sekitar dan kesan ke atas kesihatan.

Menyatakan kesan pencemaran disebabkan oleh;  Gas sulfur dioksida dari Proses Sentuh.  Polimer sintetik.  Detergen  Bahan tambah makanan

Sikap terbuka dan fleksibel

Murid mempunyai pegetahuan ada tentang contoh-contoh bahan pencemar air, kesan pencemaran air ke atas benda hidup dan cara mengawal pencemaran air (Tingkatan 2)

16

13.4 Mengendali bahan buangan industri secara mesra alam (1 minggu)

Menyatakan cara-cara untuk mengendalikan bahan buangan industri   Menggunakan polimer biodegradasi Merawat efluen dari kilang sebelum dibuang/ Menggunakan Teknologi Hijau

Mengamalkan prinsip 3R – reduce, reuse and recycle

17

Cadangan: 1. Setiap murid melaksanakan satu projek dari bidang fizik, kimia atau biologi 2. Murid melaksanakan satu projek yang diminati daripada mana-mana topik yang telah di sarankan. (Rujuk Lampiran 1) 3. Projek dan pelaporan hendaklah disiapkan dalam tempoh 3 minggu

TINGKATAN 5

BAB 9 : KADAR TINDAK BALAS (5 minggu) STANDARD KANDUNGAN 9.1 Menganalisis kadar tindak balas STANDARD PEMBELAJARAN  Menyatakan maksud kadar tindak balas  Memberikan contoh kadar tindak balas  Menyatakan pemerhatian bagi mengenalpasti kadar tindak balas  Melukis graf kadar tindak balas  Menentukan kadar tindak balas  Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindakbalas  Menghurai kesan faktor-faktor ke atas kadar tindakbalas. SIKAP DAN NILAI SAINTIFIK Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data CATATAN

Menyelesaikan masalah berangka kadar tindakbalas.

(1 minggu)

9.2 Mensintesis idea tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindakbalas

Bersifat objektif

18

(3 minggu) 9.3 Mensintesis idea tentang teori perlanggaran Berfikiran kritikal dan analitis  Menyatakan tenaga yang dihasilkan oleh pergerakan dan perlanggaran zarah-zarah dalam tindak balas kimia.  Menyatakan maksud tenaga pengaktifan  Menyatakan maksud perlanggaran berkesan dan frekuensi perlanggaran berkesan.  Melukis gambarajah aras tenaga  Menghubungkaitkan faktor-faktor iaitu suhu, saiz bahan tindak balas, tekanan, kepekatan dan mangkin yang mempengaruhi pergerakan dan perlanggaran zarah-zarah dalam tindak balas Menghargai sumbangan sains dan  Menerangkan dengan contoh teknologi aplikasi kadar tindakbalas dalam kehidupan harian  Menghuraikan proses aplikasi dalam industri; Proses Sentuh dan Proses Haber  Menentukan tindakbalas dalam bidang sains dan teknologi melalui eksperimen dan kajian

9.4 Mengamalkan pengetahuan saintifik untuk meningkatkan kualiti hidup

(8.3 & 8.4 – 1 minggu)

BAB 10: TERMOKIMIA (2 minggu) STANDARD KANDUNGAN 10.1 Menilai perubahan tenaga dalam tindak STANDARD PEMBELAJARAN  Menyatakan maksud tindak balas endotermik dan eksotermik SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Menghargai sumbangan sains dan
19

CATATAN Menjalankan aktiviti mengetahui tindak balas

balas kimia

 Mengenalpasti tindak balas eksotermik dan endotermik  Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik dan endotermik  Mentaksir gambarajah aras tenaga

teknologi

eksotermik dan endotermik bagi ; Tindak balas antara natrium hydrogen carbonate, NaHCO3 dan asid. Tindak balas antara natrium hidroxida, NaOH dan asid hidroklorik, HCl.  Melarutkan natrium hidroksida dalam air.  Melarutkan garam ammonium seperti; NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4 dalam air. Menjalankan aktiviti untuk membentuk gambarajah aras tenaga bagi tindak balas endotermik dan eksotermik. Menbincangkan dan mentaksirkan gambarajah aras tenaga. 

10.2 Mensintesiskan konsep haba tindak balas (12.1 & 12.2 – 2 minggu)

 Memerihalkan maksud haba tindak balas.  Menghitungkan haba tindak balas  Membina gambarajah aras tenaga  Menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan; Haba pemendakan Haba penyesaran Haba peneutralan yang melibatkan;

Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

Bertanggungjawab keatas keselamatan diri dan rakan

Menghargai kewujudan pelbagai sumber tenaga dan pelbagai teknologi yang digunakan untuk
20

Penerapan elemen keusahawanan dalam mata pelajaran Kimia (Rujuk

 Asid kuat dengan alkali kuat.  Asid lemah dengan alkali kuat.  Asid kuat dengan alkali lemah  Asid lemah dengan alkali lemah. Haba pembakaran.  Perbezaan antara haba pembakaran bagi beberapa jenis alkohol.  Perbezaan antara nilai bahan api bagi beberapa jenis bahan api.  Memilih bahan api yang sesuai bagi tujuan tertentu.

memperolehi tenaga Bersyukur

Lampiran 1)

Jujur dan jitu dalam merekodkan data secara sistematik.

BAB 11 : PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN (6 minggu) STANDARD KANDUNGAN 11.1 Menganalisis tindak balas pengoksidaan dan penurunan STANDARD PEMBELAJARAN  Menyatakan maksud pengoksidaan dan penurunan  Menyatakan maksud agen pengoksidaan dan agen penurunan  Menyenaraikan contoh tindak balas redoks  Menghitung nombor pengoksidaan unsur dalam sebatian  Menghubungkaitkan nombor pengoksidaan unsur dengan nama sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC  Menjalankan penyiasatan tindak balas redoks dalam; (a) Pertukaran ion Fe(II) ke ion Fe (III) dan sebaliknya SIKAP DAN NILAI SAINTIFIK Menghargai sumbangan sains dan teknologi CATATAN

11.2 Memahami Nombor pengoksidaan unsur dalam sebatian (10.1 & 10.2 – 1 minggu) 11.3 Menganalisis tindak balas redoks

Mengkagumi kebolehan unsur mengubah nombor pengoksidaan

Sistematik

21

(2 minggu)

(b) Penyesaran logam dari larutan garamnya (c) Penyesaran halogen dari larutan halidanya (d) Pemindahan elektron pada satu jarak

11.4 Menganalisis pengaratan sebagai tindakbalas redoks

(1 minggu)

  Menyatakan maksud kakisan logam  Menerangkan proses pengaratan besi sebagai tindak balas redoks  Menghuraikan penggunaan suatu logam yang lebih elektropositif untuk mengawal pengaratan  Menyenaraikan kaedah mengawal pengaratan  Memerihalkan perbezaan kecergasan tindak balas beberapa logam terhadap oksigen.  Membina siri kereaktifan logam  Menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam  Menentukan kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam  Menghuraikan proses pengekstrakan logam besi dan timah daripada bijihnya

Menghargai keseimbangan alam semula jadi

11.5 Mensintesiskan siri kereaktifan logam dan aplikasinya

Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam

(2 minggu)

22

BAB 12.0 STANDARD KANDUNGAN 12.1 Memahami sifat elektrolit dan bukan elektrolit

ELEKTROKIMIA (7 minggu) SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Menimbulkan minat dan sifat ingin tahu pelajar tentang alam sekeliling CATATAN Pelajar telah mempunyai pengetahuan asas tentang litar elektrik yang boleh dibina daripada larutan dan elektrolisis air.

STANDARD PEMBELAJARAN  Menyatakan maksud elektrolit  Mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit  Menghubungkaitkan kekonduksian elektrik dengan kehadiran ion bebas  Menyatakan maksud elektrolisis  Menerangkan sel elektrolisis  Mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur  Menghuraikan pergerakkan ionion ke anod dan katod  Menulis setengah persamaan bagi tindak balas nyahcas ion di anod dan di katod  Menyatakan pemerhatian pada kedua-dua elektrod  Meramalkan hasil elektrolisis elektrolit lebur  Menerangkan sel elektrolisis  Mengenalpasti kation dan anion dalam suatu larutan akueus  Menghuraikan pergerakkan ionion ke anod dan katod  Menulis setengah persamaan bagi tindak balas nyahcas ion di anod dan di katod  Menyatakan pemerhatian pada kedua-dua elektrod  Meramalkan hasil elektrolisis

12.2 Menganalisis elektrolisis sebatian lebur (9.1 & 9.2 – 1 minggu)

Menjana kemahiran berfikir yang analitik pelajar

Kemahiran dalam menulis setengah persamaan adalah perkara baru pada pelajar

12.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus (1 minggu)

Menjana kemahiran berfikir yang analitik pelajar

Murid mempunyai pengetahuan tentang elektrolisis (Tingkatan 2)

23

12.4 Menganalisis faktorfaktor pemilihan nyahcas ion (1 minggu)

larutan akueus  Meramalkan ion-ion yang terpilih untuk dinyahcaskan di katod dan anod berdasarkan : (a)Kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) Kepekatan ion dalam suatu larutan (c)Jenis elektrod yang digunakan  Menulis setengah persamaan tindak balas nyahcas di anod dan katod  Menyatakan pemerhatian  Meramalkan hasil elektrolisis  Memerihalkan masalah pencemaran alam yang berpunca daripada industri yang menggunakan proses elektrolisis

Berfikiran kritikal dan analitis

12.5 Menilai proses elektrolisis dalam industri : (a) Pengekstrakan logam (b) Penulenan logam (c) Penyaduran logam (1 minggu) 12.6 Menganalisis sel kimia

Memberikan kesedaran tentang pentingnya kaedah pelupusan sisa industri elektrokimia

 Menerangkan struktur sel ringkas dan sel Daniell  Menerangkan penghasilan elektrik daripada sel ringkas  Menerangkan tindak balas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell  Membandingkan kebaikan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia  Membanding dan membezakan

Menghargai anugerah Tuhan kerana Sel kimia juga dikenali sebagai sel kepelbagaian sumber penghasilan galvani. elektrik

12.7 Menganalisis pelbagai sel ringkas (9.5 & 9.6 – 1 minggu) 12.8 Membezakan antara sel elektrolisis dan sel

Menjana pengetahuan umum tentang pelbagai sel kimia dalam kehidupan seharian

Nyatakan beberapa sel kimia baru seperti ion lithium, nikel hidrida dan sel polimerik.

24

ringkas 12.9 Menganalisis tindak balas redoks dalam sel elektrolisis dan sel kimia

sel elektrolisis dan sel ringkas  Menerangkan pengoksidaan dan penurunan dalam sel elektrolisis dan sel kimia  Membanding dan membezakan sel elektrolisis dengan sel kimia dari segi pengoksidaan dan penurunan  Memerihalkan prinsip untuk membina siri elektrokimia  Membina siri elektrokimia melalui perbezaan voltan pasangan logam  Menyatakan kepentingan siri elektrokimia  Meramalkan kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya  Menuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindakbalas penyesaran logam

12.10 Mensintesiskan Siri Elektrokimia

(12.7 - 12.9 – 2 minggu)

Meningkatkan kesedaran dan langkah praktikal semasa mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam industri elektrokimia.

BAB 13 : SEBATIAN KARBON (8 minggu) STANDARD KANDUNGAN 13.1 Memahami sebatian karbon STANDARD PEMBELAJARAN  Menyatakan maksud hidrokarbon  Memberi contoh-contoh hidrokarbon SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling CATATAN

25

13.2 Menganalisis alkana

 Menulis formula am bagi alkana.  Melukis formula struktur dan menamakan sepuluh ahli pertama alkana menggunakan penamaan IUPAC  Mendefinisikan isomer  Melukis dan menamakan isomer bagi lima ahli pertama  Menghubungkait sifat fizik alkana dengan pertambahan bilangan atom karbon per molekul  Menghuraikan kesan pertambahan bilangan atom karbon per molekul terhadap takat didihnya

Tepat dan teliti Yakin dan berdikari -

(13.1 & 13.2 – 1 minggu)

Yakin dan berdikari

13.3. Menganalisis alkena (2 minggu)

Menyedari bahawa sains merupakan satu cara untuk memahami alam Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.  Menerangkan, menulis persamaan Yakin dan berdikari dan memberi contoh tindakbalas kimia bagi alkana  Pembakaran  Penukargantian  Menulis formula am bagi alkena. Tepat dan teliti
 Melukis formula struktur dan menamakan lima ahli pertama alkena menggunakan penamaan IUPAC  Melukis formula struktur dan menamakan lima ahli pertama isomer alkena  Menghubungkait sifat fizik dengan pertambahan bilangan atom karbon per molekul.  Menghuraikan kesan pertambahan bilangan atom karbon per molekul terhadap takat didihnya  Menerangkan sifat kimia alkena Yakin dan berdikari

-

-

-

Yakin dan berdikari

-

Menyedari bahawa sains merupakan satu cara untuk memahami alam Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 26

-

Sifat kimia pembakaran

termasuk alkena,

penambahan alkena dengan hidrogen, halogen, hidrogen halida, air, Kalium manganat (VII) berasid.  Menerangkan pempolimeran

tindak

balas

 Menyatakan maksud polimer dan menentukan monomer bagi polietena, polivinilklorida, polipropena dan polistirena.  Menyatakan kegunaan polimer tersebut.
-

 Membandingkan dan alkana dengan alkena

13.4 Menganalisis alkohol (1 minggu)

membezakan Bersifat objektif Berani mencuba Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data  Menulis formula am bagi alkohol  Melukis formula struktur dan menamakan empat ahli pertama menggunakan penamaan IUPAC  Melukis formula struktur dan menamakan empat ahli pertama isomer alkohol menggunakan penamaan IUPAC  Menghuraikan penyedian etanol dalam makmal Yakin dan berdikari

-

Yakin dan berdikari

-

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling

-

 Menerangkan pembuatan etanol dalam Menghargai sumbangan sains dan teknologi industri  Menyatakan sifat fizik etanol  Menghuraikan sifat kimia etanol Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat 27

-

-

13.5 Menganalisis asid karboksilik (1 minggu)

 Meramalkan sifat kimia bagi ahli Menyedari bahawa sains merupakan satu cara untuk memahami alam alcohol yang lain  Menulis formula am bagi asid Bersifat objektif karboksilik  Melukis formula struktur dan menamakan asid karboksilik bagi empat ahli pertama menggunakan penamaan IUPAC  Menerangkan penyediaan asid etanoik dalam makmal Yakin dan berdikari Sistematik

-

Menghargai sumbangan sains dan teknologi

-

13.6 Memahami ester

Mensyukuri nikmat  Menyatakan sifat fizik dikurniakan Tuhan  Menghuraikan sifat kimia bagi asid karboksilik bahawa  Meramalkan sifat kimia bagi ahli Menyedari merupakan satu cara asid karboksilik yang lain memahami alam  Menulis formula am bagi ester

yang

-

sains untuk

-

Penerapan elemen keusahawanan dalam mata pelajaran Kimia (Rujuk Lampiran 1) -

 Menyenaraikan nama bagi formula molekul ester yang ringkas  Melukis formula struktur dan menamakan ester ringkas menggunakan penamaan IUPAC  Menerangkan penyediaan ester dalam makmal  Menyatakan sifat fizik dan sifat kimia bagi etil etanoat  Meramal ester yang terbentuk daripada tindak balas pengesteran  Menulis persamaan bagi tindak balas pengesteran

Yakin dan berdikari Yakin dan berdikari

Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan Berfikiran kritikal dan analitis Berani mencuba Yakin dan berdikari Bersikap objektif
28

-

13.7 Menganalisis Siri Homolog (13.6 & 13.7 – 1 minggu)

 Mengeneralisasi ciri-ciri Siri Homolog  Membincangkan urutan sifat fizik dan sifat kimia untuk sebatian dalam sesuatu Siri Homolog

Menyedari susunan dalam Siri Homolog dapat membantu pemahaman sifat ahli-ahlinya dengan sistematik

LAMPIRAN 1

Objektif pembelajaran Bab 11 Sebatian Karbon 11.6 Penyediaan ester

Cadangan aktiviti Murid menyediakan pelbagai jenis ester dengan menggunakan alcohol dan asid karboksilik yang berbeza

Situasi Lawatan ke kedai penjagaan diri. Contoh: Body shop

Elemen Keusahawan Sikap Keusahawan: Peka kepada persekitaran – contoh bau daripada bunga, buah-buahan dan sayur-sayuran Aktiviti: 1. Memerhatikan senarai kandungan bahan yang

29

terdapat pada barangan penjagaan diri 2. Menyenaraikan bahan kimia yang ada pada barangan penjagaan diri Pemikiran Sains Keusahawanan: 1. Menyedari penggunaan bau-bauan dan perisa dalam kehidupan harian 2. Menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat Aktiviti: 1. Membuat laporan tentang kesan sampingan bahan perisa tiruan terhadap manusia melalui kajian yang diambil dari internet / artikel 2. Hasil dapatan kajian dimuat naik ke dalam laman web sekolah / dibentangkan dan didokumentasikan Moral dan Etika Keusahawanan: 1. Kesedaran memilih perisa asli berbanding dengan penggunaan perisa tiruan – dalam bahan penjagaan diri atau makanan/minuman 2. Bahaya kesan sampingan
30

perisa tiruan Bab 11: Sebatian Karbon 11.9 Polimer Murid membina peta konsep berdasarkan maklumat yang dikumpul tentang kepelbagaian penggunaan plastik dalam kehidupan harian dan bagaimana pelupusan plastik dilaksanakan Lawatan ke kilang pembuatan barangan plastik / lawatan ke tempat insenarator / lawatan ke pusat penyelidikan plastik Sikap Keusahawan: 1. Kesungguhan yang tinggi 2. Sedar dengan peluang yang ada Aktiviti: 1. Mencari maklumat tentang jenis-jenis plastik yang ada dipasaran 2. Mengumpulkan maklumat tentang penggunaan plastik dalam kehidupan harian 3. Menyenaraikan keperluan menggunakan plastik dalam kehidupan harian

Pemikiran Sains Keusahawanan: 1. Menyesuaikan idea baru dengan penggunaan plastik dalam kehidupan harian Aktiviti: 1 Mengumpul maklumat tentang plastik terbiodegradasi dan plastik tidak terbiodegradasi Memperihalkan jenis plastik yang sesuai

2

31

digunakan 3 Mengumpulkan maklumat tentang bahan plastik yang masih boleh diteroka untuk penggunaan yang lebih meluas Hasil dapatan kajian dimuat naik ke dalam laman web sekolah / dibentangkan dan didokumentasikan

4

Moral dan Etika Keusahawanan: 1. Kesedaran tentang kebaikan menggunakan plastik yang terbiodegradasi 2. Mencari penyelesaian kepada mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat penggunaan plastik yang meluas dalam kehidupan harian 3. Mengurangkan kos kepada pelupusan sampah(plastik) yang tidak terbiodegradasi

32

Bab 12: Termokimia 12.2 Mensintesiskan konsep haba tindak balas

Murid membina peta konsep berdasarkan maklumat yang dikumpul tentang sumber tenaga alternatif yang boleh diperbaharui

Menyelesaikan krisis tenaga

Sikap Keusahawan: 1. Kesungguhan yang tinggi 2. Sedar dengan peluang yang ada 3. Bertanggungjawab Aktiviti: 1 2 Mencari maklumat tentang sumber tenaga alternatif Mengumpulkan maklumat tentang permintaan terhadap sumber tenaga alternatif Menyenaraikan keperluan menggunakan sumber tenaga alternatif yang boleh diperbaharui

3

Pemikiran Sains Keusahawanan: 1 Menyesuaikan idea baru dengan keperluan penggunaan tenaga dalam kehidupan harian

Aktiviti: 1 Mengumpul maklumat tentang pelbagai jenis sumber tenaga alternatif Memperihalkan bagaimana sumber tenaga alternatif dihasilkan

2

33

3

Memperihalkan kebolehlaksanaan penggunaan tenaga alternatif yang dipilih dari aspek infrastruktur dan kos Kajian kes penggunaan tenaga alternatif di negara lain – contoh penggunaan sumber tenaga biomass di India, alkohol sebagai bahan api kendaan di Brazil Hasil dapatan kajian dimuat naik ke dalam laman web sekolah / dibentangkan dan didokumentasikan

4

5

Moral dan Etika Keusahawanan: 1 Kesedaran tentang keperluan memilih sumber tenaga alternatif yang boleh diperbaharui Kesedaran tentang kepentingan memilih sumber tenaga alternatif yang tidak memudaratkan alam sekitar dan manusia sejagat

2

34

35