Semangat Berpasukan

Salah satu daripada nilai bitara yang ingin saya huraikan yang pertamanya di sini ialah Semangat Berpasukan. Berintegriti di sini berdasarkan Kamus Dewan ialah amanah, telus, adil mempertahankan nama baik mereka daripada sebarang bentuk penyelewengan.
Semangat Berpasukan • • • • Muafakat Fokus Matlamat Hormat Menghormati Bangga

BERINTEGRITI 1. Amanah 2. Telus 3. Akauntabiliti 4. Adil Pendidik boleh diertikan sebagai orang yang mendidik iaitu guru. Intergriti pula bermaksud peribadi mulia yang terdapat pada diri individu meliputi nilainilai amanah, jujur, ikhlas, sabar, tidak rasuah, telus, bertanggungjawab dan ciri-ciri positif yang lain. Intergriti adalah suatu kualiti yang dimiliki secara konsisten bagi mendokong prinsip moral tinggi atau tahap profesionalisma.Dalam membentuk personaliti Bitara, nilai intergriti mempunyai empat petunjuk utama iaitu bersikap adil, amanah, akauntabiliti dan telus. A) PETUNJUK ADIL Guru tidak harus sama sekali menggunakan masa yang sepatutnya untuk „mencuri tulang‟ atau membuang masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan dengan hal akademik. Tanggungjawab utama guru ialah semestinya terhadap murid- muridnya. Kepentingan murid-murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian. Contoh seperti yang termaktub dalam kod etika perguruan, guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Juga termaktub bahawa guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain. B) PETUNJUK AMANAH Guru haruslah bersikap amanah dengan menyampaikan fakta-fakta yang benar dan relevan dalam pembelajaran. Guru juga digalakkan menjalankan perundingan dengan murid-murid mengikut jadual waktu mengandungi masa konsultasi yang ditetapkan dan memaklumkan masa tersebut kepada muridmurid supaya perundingan yang lebih berkesan melalui perancangan yang telah ditetapkan.Sebagai contoh guru tidak harus menyalahgunakan

kedudukan sebagai ahli akademik malah dalam hal kewangan untuk kepentingan sendiri. Seperti yang termaktub dalam kod etika perguruan guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. C) PETUNJUK TELUS Seseorang guru harus bersikap telus dari segi intergriti. Guru mestilah melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara adil dan telus dalam tempoh masa yang ditetapkan. Contohnya mengikut kod etika perguruan dari segi nilai telus dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur dan guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. D) PETUNJUK AKAUNTABILITI Akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab terhadap profesion keguruan dan ianya adalah tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti guru berkait rapat dengan sekolah, komuniti, pelajar, tingkah laku, murid dan profesion. Guru hendaklah memastikan semua pelajar belajar mengikut kemampuan mereka sendiri dan berfaedah bagi kumpulan murid yang lemah. Pencapaian pelajar seharusnya meransang guru untuk mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru. Termaktub dalam kod etika perguruan bahawasanya seseorang guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna.. Contohnya jika kita imbas kembali sejarah dan asal usul intergriti dalam negara kita. Intergriti ini sebenarnya sudah lama berada dalam negara kita tetapi insan yang memainkan peranan dengan mewujudkan Pelan Intergrasi Nasional ialah mantan perdana menteri kita yang ke-5, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Ciri-ciri guru berintergriti ialah seorang guru haruslah berakhlak mulia. Oleh itu, salah satu cara yang terbaik untuk membentuk akhlak mulia ini ialah dengan cara pendidikan atau contoh ikutan dan tauladan yang baik. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas, sanggup berkorban masa dan tenaga dan sikap suka membantu serta membimbing dan berperanan sebagai 'role model' kepada pelajar -pelajar. 2) PROFESIONAL Sikap profesional merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua orang. Profesional adalah sikap dalam melakukan sesuatu secara unggul, tidak asal-asalan, melebihi standart umum. PROFESIONAL 1. Iltizam 2. Cinta Ilmu 3. Kompeten 4. Beretika Ciri- ciri profesion guru adalah seperti perkhidmatan yang unik dan cemerlang, banyak menggunakan keupayaan, memiliki latihan khusus dan mempunyai autonomi ketika menjalankan tugas. Dalam membentuk personaliti bitara, nilai profession mempunyai empat petunjuk utama iaitu beretika, iltizam, cinta ilmu dan kompeten. A) PETUNJUK BERETIKA Guru mestilah sentiasa mengutamakan kepentingan organisasi. Guru mesti jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan dan lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Contonya guru harus memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan jujur, ikhlas dan memiliki perilaku yang diteladani dari segi pertuturan, pemikiran, bersosialisasi dan berpakaian. Di dalam (MetaEncyclopedia of Philosophy, 2007) etika diertikan “That study or discipline which concerns itself with judgements of approval and disapproval, judgments as to the rightness or wrongness,

goodness or badness, virtue or vice, desirability or wisdom of actions, dispositions, ends, objects or states of affairs” . B) PETUNJUK ILTIZAM Sikap iltizam dan komited adalah menjalankan tugas dengan penuh semangat dan dedikasi.Guru haruslah memberi penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran dengan merancang serta melaksanakan tugasan dengan terperinci dan teliti. Contoh hasil bukti Ornstein & Levine (1993), PPG yang cemerlang mampu untuk melahirkan guru yang cemerlang dan profesional serta berpengetahuan dan mahir dalam bidang masing-masing. Kenyataan ini turut disokong oleh Socket (1996) dan Parkay & Stanford (1998) yang telah menyenaraikan amalan professional guru cemerlang seperti tingkah laku yang baik dan beriltizam penuh kepada keperluan etika, kesungguhan dan terlibat secara aktif dalam meningkatkan profesionalisme keguruan. C) PETUNJUK CINTA ILMU Guru dikehendaki menjalankan penyelidikan dalam bidang tugas masing-masing dan menjadi pelajar sepanjang hayat dengan berbekalkan sumber ilmu dan maklumat. Sebagai contoh pendidik yang beriltizam guru seharusnya berani dan sekurang-kurangnya berinovasi dalam mewarnai corak P&P agar murid akan berasa seronok dan minatnya tinggi mengikuti subjek yang diajar. Dari segi kekuatan intelek, guru hendaklah cemerlang melaksanakan tugas asasi mengajar. Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lancar jika guru menguasai kandungan subjek diajar serta berketerampilan dalam kemahiran pedagoginya.Di samping itu, guru juga perlu memiliki pengetahuan umum yang baik dan terkini agar mereka kekal relevan dengan tuntutan perubahan semasa. D) PETUNJUK KOMPETEN Guru seharusnya mempunyai sikap kompeten iaitu menyiapkan segala tugasan yang diberi dengan berkualiti dan efisyen. Guru mesti memastikan pembelajaran yang disampaikan kepada murid difahami dengan baik. Guru harus selalu menampilkan diri sebagai peribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dengan mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik profesional. Sebagai guru yang profesional, guru perlu melaksanakan kerjayanya dengan sepenuh hati, bersedia menanggung semua konsekuen yang sesuai dengan nilai profesion ini. Fungsi guru ialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas, sanggup berkorban masa dan tenaga dan mempunyai sikap membantu dan menyampaikan seberapa banyak ilmu kepada murid-muridnya. Guru harus mendalami ilmu sebanyak mungkin supaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar bagi melahirkan insan dan warganegara yang berilmu. Contohnya dalam era transformasi pendidikan sekarang guru hendaklah menghasilkan pelajar yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis serta memperkembangkan potensi pelajar dalam semua aspek JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial) bagi mencapai taraf pendidikan yang bermutu. 3) BERORIENTASIKAN PELANGGAN Sebagai seorang guru setiap perkhidmatan yang diberikan perlulah sentiasa berorientasikan kepada kepuasan orang lain terutamanya dengan siapa kita berurusan dan berhadapan.Kepuasan pelanggan adalah berlandaskan suatu perkhidmatan ke arah kepuasan orang lain atau pelanggan yang mendapat perkhidmatan. BERORIENTASIKAN PELANGGAN 1. Responsif 2. Proaktif 3. Mesra 4. Berkualiti Jadi, guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional, dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada murid-murid, segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar. Nilai-nilai

murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar melalui nilai seperti resposif, proaktif, mesra dan berkualiti. Dalam membentuk personaliti Bitara, nilai berorientasikan pelanggan mempunyai empat petunjuk utama iaitu responsif, proaktif, mesra dan berkualiti. A) PETUNJUK RESPONSIF Responsif membawa erti kata tentang tindakan yang cepat dan segera. Seorang guru yang responsive akan merancang dan merangka keperluan murid berdasarkan apa yang diperlukan dalam pasaran pekerjaan. Guru itu tidak sahaja menyebarkan ilmu bahkan menjadi model peribadi yang akan diteladani oleh para pelajar . Seorang guru harus menjiwai peranannya sebagai pendidik. Ciri-ciri guru yang responsif harus sentiasa peka terhadap perubahan yang berlaku di persekitaran agar tidak ketinggalan dengan perkembangan semasa. Seorang guru perlu peka terhadap inisiatif pendidikan yang terkini.Contohnya guru yang responsif juga sentiasa mengikuti perkembangan terhadap kajian-kajian lampau dan terkini bagi mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran P&P guru. B) PETUNJUK PROAKTIF Semangat tinggi juga perlu juga diterapkan dalam sanubari setiap guru melalui pembelajaran, mendidik anak bangsa dan memperkasakan bidang pendidikan di negara kita. Contohnya peranan saya sebagai guru dalam pelaksanaan dan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran meliputi tugas-tugas seperti menganalisis objektif dan isi kandungannya, menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahan-bahan pelajaran, merancang dan melaksanakan pengajaran, membuat penilaian untuk mengenalpasti kelemahan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan pengajaran dengan membuat pengubahsuaian dalam rancangan mengajar. C) PETUNJUK MESRA Guru yang mesra akan mewujudkan persekitaran yang juga tidak membosankan pelajar. Situasi sebegini menimbulkan rasa ingin belajar tidak mudah jemu oleh murid-murid. Guru haruslah sentiasa bersedia untuk mendengar masalah pelajar bagi mengeratkan hubungan antara pelajar dan guru. Guru mesti mengamalkan senyuman, menyapa rakan-rakan serta tidak kekok untuk bergaul dan perlu mengamalkan sifat-sifat sebegini dengan konsisten. Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi, khususnya dalam bilik darjah. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis, saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. Contohnya semasa waktu mengajar, guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap, memberi penjelasan, menyoal soalan-soalan, berbincang, meneguh dan menegur, mengarah, memberi isyarat, menghampiri dan mendampingi murid. Oleh kerana itu, apabila berhadapan dengan murid-murid, guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif, tetapi mesti sabar, bijaksana, cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran.

D) PETUNJUK BERKUALITI Melakukan sesuatu tugasan dengan berkualiti akan menepati sesuatu criteria kerja dan standard tertentu. Jika menyampaikan sesuatu maklumat kepada pelanggan terutamanya sesi pengajaran dan pembelajaran, maklumat yang diberikan perlulah tepat, sumber yang betul dan tepat. Guru tidak seharusnya member jawapan yang salah atau tidak tepat kerana ianya akan member kesan buruk kepada pelajar. Contohnya tidak dapat dinafikan tanggungjawab dan peranan guru akan lebih mencabar dengan ledakan perkembangan ICT masa kini yang menuntut para guru dan pendidik untuk lebih berusaha gigih bagi menghasilkan anak didik yang benar-benar berilmu, berakhlak mulia, mempunyai jati diri dan mampu bersaing pada peringkat nasional mahupun global. Pendidik perlu melengkapi diri dengan ciri-ciri kualiti yang diperlukan bagi membawa tahap pendidikan negara ke era lebih cemerlang dan mampu mengangkat kualiti bangsa yang berkemahiran, berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas serta mampu mempertahankan kedaulatan negara, memperteguh pegangan hidup. 4) PERIHATIN KEBAJIKAN ANGGOTA Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga memberi perhatian kepada kebajikan murid-murid disamping menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. PERIHATIN KEBAJIKAN ANGGOTA 1. Empati 2. Penghargaan 3. Keselesaan Persekitaran 4. Peluang Untuk maju Lazimnya keperihatin guru terhadap murid mampu memberi sepenuh pengaruh terhadap penumpuan pelajar, berupaya meningkatkan kesan terhadap intelek, ingatan, emosi, minat dan kecenderungan serta mampu membantu guru dalam pengajarannya. Dalam membentuk personaliti Bitara, nilai perihatin kebajikan anggota mempunyai empat petunjuk utama iaitu empati, penghargaan, keselesaan persekitaran dan peluang untuk maju. A) PETUNJUK EMPATI Empati merupakan suatu perasaan yang melebihi tahap simpati. Simpati hanya sekadar menyatakan rasa sedih terhadap apa yang telah menimpa seseorang. Namun, empati adalah lebih dari itu. Oleh itu, semasa guru berada di dalam kelas, empati merupakan suatu kemahiran yang harus seorang guru miliki. Ia akan menunjukkan keperibadian dan perwatakan seorang guru yang peka dengan masalah murid, maka ini akan memudahkan guru mengesan anasir-anasir lain yang turut hadir bersama diri murid yang mana anasiranasir ini akan mengganggu pembelajaran mereka. Sebagai contoh yang telah saya hadapi sendiri semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, saya telah dapati murid saya tidak menumpukan perhatian di dalam kelas. Pada awalnya, saya andaikan yang murid itu bosan dengan pengajaran saya. Maka, saya segera dekati murid itu dan bertanyakan masalah yang dihadapi. Setelah disoal selidik, barulah saya tahu yang murid saya ini gelisah dengan keadaan ibunya yang bakal menghadapi pembedahan pada masa tersebuat.

Maka, tindakan saya adalah untuk menenangkannya serta memberi kata-kata semangat. B) PETUNJUK PENGHARGAAN Memberi penghargaan kepada pelajar, samaada dengan ucapan, hadiah atau material akan dapat membentuk sikap untuk maju di kalangan pelajar.meraka akan berlumba lumba dalam pelajaran atau ko kurikulum untuk mendapat pujian dan sokongan dari guru atau rakan. Contohnya apresiasi seperti „bagus‟dan „bijak‟ yang diberikan amatlah bermakna kepada murid-murid dimana ia dapat meningkatkan keyakinan diri muridmurid dalam kehidupan mereka. Segala pujian bagi mereka dengan perasaan sayang yang jujur dan ikhlas adalah penting kerana guru harus sentiasa memuliakan pelajar dan memimpin mereka ke jalan yang dikehendaki. C) PETUNJUK KESELESAAN PERSEKITARAN Pengurusan kelas dan luar kelas penting supaya suasana pembelajaran menjadi kondusif untuk murid. Keselesaan persekitaran pelajar amat penting untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerak kerja. Ini termasuklah proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Keselesaan yang dinamik dapat mencapai objektif ke arah pembinaan Modal Insan yang menjurus kepada pembinaan JERIS. Kemudahan asas dalam bilik darjah mestilah mencukupi serta dihiasi dengan keceriaan dan kebersihan. Contohnya kejayaan guru mengurus fizikal, sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin, kerjasama, sayang kepada keindahan alam sekitar, mematuhi setiap arahan, kehidupan berkualiti yang melambangkan sebahagian daripada keimanan. D) PETUNJUK PELUANG UNTUK MAJU Guru sebagai tunjang utama dalam memperkasakan dan memajukan bidang pendidikan di negara ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial, penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangun sahsiah malah sebagai agen perubahan.Contohnya guru sememangnya harus berbekalkan ilmu seperti melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi, celik ICT disamping mengamalkan kaedah P&P terkini seiring dengan proses globalisasi agar kekal relevan dan mampu menarik minat murid-murid untuk menimba ilmu. 5) KREATIF DAN INOVATIF Guru perlu kreatif dan inovatif untuk menghasilkan pengajaran & pembelajaran yang berkesan dalam memainkan peranan sebagai pemangkin atau pengadang kepada keburukan hasil globalisasi dan tidak menjadi mangsa kepada globalisasi.

KREATIF DAN INOVATIF 1. Penambahbaikan Berterusan 2. Nilai Tambah 3. Rebut Peluang 4. Berdaya Cipta Dalam membentuk personaliti Bitara, nilai kreatif dan inovatif mempunyai empat petunjuk utama iaitu penambahbaikan berterusan, nilai tambah, rebut peluang dan berdaya cipta.

A) PETUNJUK PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN Guru harus membuat perubahan dari masa ke semasa. Ini adalah bertujuan agar murid-murid tidak merasa jemu dan bosan.Penambahbaikan boleh dibuat dari segi cara mengajar, latihan murid, teknik pengajaran, alat bantu mengajar dan lain-lain lagi. Guru sebenarnya harus sentiasa harus peka terhadap penambahbaikan dan perlu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku walaupun ianya tidak ditulis di atas kertas kerana kerjaya guru mempunyai matlamat. Apabila membuat tindakan berlaku perubahan, ia adalah satu kejayaan dalam penyelidikan tindakan yang member manfaat kepada diri dan juga orang lain. Contohnya melalui kajian tindakan, dapat membantu guru membuat penambahbaikan terhadap masalah yang dihadapi di sekolah atau bilik darjah serta membantu guru membuat keputusan yang berkaitan dengan pelbagai aktiviti meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran seperti aktiviti memperbaiki mutu pencapaian pelajar dan sebagainya. Kajian yang sistematik dan terperinci membolehkan seseorang itu memahami sesuatu masalah atau fenomena yang biasa wujud. Selain itu, melalui kajian tindakan, seseorang itu boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui proses penyelidikan. B) PETUNJUK NILAI TAMBAH Guru seharusnya lebih inovatif dari segi penggunaan bahan dan media mengajar.Kaedah yang sama seperti „chalk and talk‟ sudah tentu ditelan zaman pada era globalisasi kini. Contohnya penggunaan kemudahan media dan teknologi seperti kemudahan internet tanpa wayar, kemudahan seperti „Program Online Skor A‟, kemudahan facebook bagi tujuan pembelajaran. Guru harus memiliki ciri seperti komitmen yang tinggi untuk membuat nilai tambah diluar P&P. Sebagai seorang guru juga harus mempunyai sikap tidak berpuas hati dengan pencapaian sedia ada sebaliknya berusaha untuk mempelbagaikan pembelajaran dan pengajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Pendedahan awal terhadap penggunaan komputer dalam kalangan guru membolehkan guru-guru lebih yakin dalam menjadikan sistem pendidikan berasaskan komputer sebagai satu alternatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. C) REBUT PELUANG Guru yang tidak harus mengenal erti jemu untuk menimba ilmu, memiliki keinginan untuk terus memperoleh ilmu dan memiliki sikap terpuji serta sanggup berhadapam dengan cabaran pada masa hadapan. Contohnya guru harus merebut peluang dengan menerima tawaran-tawaran kursus di sekolah bagi tujuan untuk meningkatkan keupayaan guru dan kualiti guru itu sendiri dalam menyebarkan ilmu. Melalui program ini, guru dapat mempraktikkan ilmu yang dipelajari sebelum bergelar guru untuk satu tempoh masa yang lama dan mengekalkan kualiti sebagai seorang guru di masa hadapan. D) BERDAYA CIPTA Pada masa hadapan apabila melalui teknologi virtual dan 3D semakin berkembang iaitu melibatkan deria penglihatan, bau, rasa serta sentuhan akan menyebabkan revolusi dalam pendidikan. Pada era tersebut, sudah tentu penggunaan buku teks menjadi tidak lagi relevan dan pastinya semua guru harus bersedia kearah itu. Sekiranya guru tidak mengamalkan budaya daya cipta dalam pengajarannya dan hanya mengamalkan strategi pengajaran tradisional yang sama sepertimana yang biasa terdapat di dalam buku teks atau buku latihan, maka pelajar juga akhirnya tidak akan terdorong untuk melakukan inovasi. Tetapi sekiranya pengajaran guru berbeza dari kebiasaan (ada daya cipta) maka pelajar akan melihat bahawa kaedah yang digunakan oleh guru berbeza dari apa yang biasa mereka ikuti, maka ini akan mendorong pelajar untuk turut

melakukan inovasi dalam kehidupannya . Guru tersebut akan secara tidak langsung menjadi "role model" untuk mendorong pelajar melakukan inovasi dalam aktiviti sehariannya. Apabila seseorang guru itu inovatif, maka produktivitinya juga akan meningkat. Dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berfikiran inovatif, elemen daya dan cipta perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains supaya proses pengajaran dan menjadi lebih dinamik dan menarik kepada pelajar. Pelajar masa kini di lihat sangat terdedah kepada maklumat berikutan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Pelajar kini lebih terbuka minda kerana mereka boleh mengakses maklumat tanpa had. Dengan melalui enjen carian "Google" contohnya, mereka boleh mendapat pelbagai maklumat. Jika guru tidak berdaya cipta dalam pengajarannya maka suda tentu pelajar akan hilang minat terhadap sains dan melihat sains sebagai subjek yang kurang menarik.