KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN: CABARAN KEPADA GURU BESAR DAN PENGETUA

Norasmah Othman, PhD Kamaruzaman Moidunny

ABSTRAK
Kertas ini membincangkan konsep asas kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan sebagai mana yang dialami oleh guru besar dan pengetua di sekolah-sekolah. Peranan guru besar dan pengetua yang semakin mencabar dari sehari ke sehari memerlukan mereka meneliti dan memahami semula isu-isu kepimpinan dan pengurusan yang pelbagai. Justeru, mereka perlu mengetahui tentang piawaian dan ciri-ciri penting dalam menggerakkan sekolah agar menjadi sebuah organisasi yang berkesan dan cemerlang. Sehubungan itu, standard kompetensi kepengetuaan yang bertujuan untuk memperlengkapkan diri guru besar dan pengetua dengan semua kemah iran yang diperlukan sebagai seorang pemimpin serta pengurus juga akan dibincangkan. Ciri-ciri penting dalam standard kompetensi kepengetuaan ini seharusnya dapat menggerakkan minda guru besar dan pengetua bagi membuat refleksi kendiri bagi mengesan kekuatan dan kelemahan yang mereka ada.

PENDAHULUAN
Konsep kepimpinan seringkali bertindan dengan dua istilah penting iaitu pengurusan dan pentadbiran. Istilah pengurusan digunakan secara meluas di Britain, Eropah dan Afrika manakala istilah pentadbiran selalu digunakan di Amerika Syarikat, Kanada dan Australia (Bush 2003). Dimmock (1999) menyatakan bahawa kepimpinan di sekolah adalah tugas peringkat atasan untuk membangunkan staf, murid dan pencapaian sekolah manakala pengurusan melibatkan penyelenggaraan rutin operasi semasa di sekolah; sementara pentadbiran pula melibatkan kerja-kerja peringkat

17

mereka adalah pemimpin profesional yang memainkan dua peranan yang saling bergantungan antara satu sarna lain. Tidak terdapat definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi pengurusan pendidikan kerana pembangunannya amat pesat dan terdapat pengaruh disiplin-disiplin bidang lain seperti sosiologi. guru kanan mata pelajaran dan guru-guru dengan tanggungjawab khusus. Andaian di atas tidak mencakupi jangkaan atau tindakan terhadap tingkah laku dan aktiviti kerana tidak memasukkan dimensi kepimpinan yang berasaskan nilai pendidikan dan falsafah.KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PEN GURUS AN PENDIDIKAN Pengurusan pendidikan mempunyai pelbagai definisi yang digunakan oleh pakar-pakar pendidikan. Sejak akhir-akhir ini. perancang dan pelaksana.2000). pengurusan pendidikan adalah kajian yang berkaitan dengan operasi dalaman institusi pendidikan dan hubungannya dengan persekitaran. sains politik. pengawal. peranan pengurusan bukan sahaja dilaksanakan oleh guru besar atau pengetua tetapi juga guru penolong kanan. Peranan ini dinamakan sebagai kepimpinan dan pengurusan. Hughes (1988) telah mencadangkan Model Dua Peranan bagi guru besar dan pengetua iaitu peranan pemimpin profesional dan peranan ketua eksekutif. juga profesionalisme. Bagi O'Sullivan et al. kerajaannya menyatakan l' . Bush (2003) mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai satu bidang kajian dan amalan yang berkait dengan operasi bagi organisasi pendidikan. Contohnya di Britain. Bagi Glatter (1999) pula. Mereka bertindak sebagai koordinator. Guru besar atau pengetua seringkali memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus. Menurut Abdul Aziz (2003). (1990) pula. Manakala Bell (dalam Bell dan Bush 2002) menyatakan bahawa kepimpinan dan pengurusan tidak boleh dipisahkan dan sebarang langkah untuk memisahkan peranan tersebut adalah tidak tepat. terdapat peningkatan tanggapan bahawa sekolah mempunyai kepimpinan yang terserak atau tertabur dalam pengurusan sekolah (Gron 1999. ekonomi dan pengurusan umum. Manakala Bolam (1999) pula mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai suatu fungsi eksekutif untuk melaksanakan dasar yang telah dipersetujui. lni adalah kerana peranan sebagai pemimpin profesional dengan peranan pengurusan adalah saling lengkap melengkapi antara satu sarna lain.

Manakala Shahril (2001) pula menyatakan bahawa kepimpinan yang cemerlang mempunyai ciri-ciri kepimpinan berkualiti. pentadbiran dan sistem pendidikan British di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baru. serta berirnan dan bermoral. menerima tugas sebagai tanggungjawab profesional. terdapat idea yang sarna daripada perspektif Malaysia dengan perspektif Barat daripada segi ciri-ciri pemimpin sekolah. mempunyai hubungan manusia yang baik. mempunyai visi yang jelas. kestabilan emosi dan kecergasan fikiran.menggunakan kemahiran komunikasi yang cemerlang. KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH Pengurusan sekolah boleh didefinisikan sebagai tindakan guru besar atau pengetua dalam rnelaksanakan tugas bersama serta melalui individu dan kumpulan bagi rnencapai objektif organisasi sekolah. mampu mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik. membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama dan mahir dalam pengurusan dan teknologi maklurnat. dan diteruskan hingga ke hari ini ditambah pula dengan pengaruh globalisasi. berkemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Namun begitu. Malaysia telah menerirna pengaruh Barat ini semenjak sebelurn merdeka lagi. mempunyai kecergasan fizikal. berkernahiran dan berketrampilan. Berdasarkan generalisasi di atas. 17: . berkemahiran berkornunikasi dan berrnotivasi. pengalaman Barat mungkin kurang sesuai untuk diaplikasikan secara langsung di Malaysia. dengan perbezaan konteks seperti corak pentadbiran sekolah dan budaya. adalah diakui bahawa idea-idea daripada Barat ini rnenyediakan pengetahuan asas kepada guru besar at au pengetua dalam usaha menambahbaikkan sekolah masing-masing. dan kemahiran personal yang lain. rnernpunyai wawasan dan kreatif serta inovatif. sensitif kepada adat dan budaya yang pelbagai. Walau bagaimanapun. Manakala kepirnpinan sekolah rnerupakan sernua aktiviti dan perlakuan guru besar atau pengetua yang rnencerminkan kebolehannya rnempengaruhi individu dan kumpulan ke arah rnencapai objektif organisasi sekolah (lAB 1993). Menurut Abdul Aziz (2003) pengaruh politik.

Zulkurnain Awang. NPQH merupakan syarat mandatori bagi semua guru besar dan pengetua baru di London. Seterusnya menjelang 1 April 2009. Akta Pendidikan 2002 (DfES 2004a). hanya calon yang berdedikasi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap jawatan pengurusan dan bukannya berasas kepada kelulusan akademik sematamata. semua guru besar atau pengetua yang dilantik buat kali pertama ke jawatan tersebut mestilah mempunyai atau sedang berusaha mendapatkan kelayakan dalam latihan NPQH. diwajibkan. seperti yang termaktub dalam Seksyen 135. hanya untuk kalangan guru dan diiktiraf melalui penganugerahan sijil khas. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia pada 21 Januari 2007. Ini bermaksud.Mengikut Cooper dan Boyd (1987). faktor kekananan atau senioriti bukan lagi menjadi faktor utama untuk perlantikan (Hasani dan Mariam 2007). Berdasarkan kenyataan Datuk Dr. Nilai kepimpinan dan keupayaan pengurusan di peringkat sekolah memainkan peranan penting. Sementara melalui Pel an Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 2006-2010) pula. Sementara di England pula. permohonan perlu dibuat oleh calon untuk menjadi guru besar atau pengetua. Dalam hal ini. guru besar atau pengetua akan menentukan hala tuju sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah bagi mengatasi cabaran untuk memnuhi kehendak PIPP. 17' . diadakan di universiti. pengenalpastian calon guru besar atau pengetua boleh dibuat melalui kelayakan mereka sendiri dan melalui permohonan (Hasani dan Mariam 2007). kepimpinan unggul di peringkat sekolah perlu diberi perhatian dan sokongan yang sewajarnya untuk mewujudkan sekolah yang berkesan dan menepati PIPP. sesiapa yang ingin menjadi seorang pentadbir sekolah diwajibkan menyertai dan menyempurnakan program latihan National Professional Qualification for Headship (NPQH) (Bush dan Jackson 2002). Mulai 1 April 2004. Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan telah diiktiraf sebagai faktor penting dalam mempertingkatkan standard pendidikan. PIPP 2006-2010 yang dilancarkan pada 16 Januari 2007 dilihat sebagai usaha KPM untuk merealisasikan Misi Nasional bagi menjadi negara maju menjelang tahun 2020 (Anon 2007a). program latihan ini dikawal. Dua kunci utama untuk mencapai kejayaan sebenar PIPP adalah kepimpinan di peringkat sekolah dan komitmen ibu bapa (Ainon 2007b). Beliau turut menyatakan bahawa mulai tahun 2007. akan dilantik menjadi guru besar atau pengetua. Justeru.

Pengurusan Strategik untuk Organisasi Pendidikan dan kursus Pengurusan Permuafakatan Strategik yang dilaksanakan oleh KPM melalui Institut Aminuddin Baki (lAB) merupakan langkah yang sangat baik dan perlu diteruskan. yang akan membantu mewujudkan sekolah yang produktif dan mengukuhkan hasil pendidikan (CCSSO 1996). Jika mereka tidak bersedia terhadap cabaran-cabaran yang bakal dihadapi.Sergiovanni (1984) telah mengklasifikasikan peranan-peranan guru besar dan pengetua kepada lima bidang utama iaitu dalam bentuk petugas. organisasi. pentadbiran dan pasukan. Oleh itu. Justeru itu. Kursus-kursus seperti Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah (KPKS). di bawah ini dipaparkan perbahasan tentang kompetensi yang dimaksudkan itu. kecemerlangan murid dan sekolah sukar untuk dibangunkan. Jelas sekali mereka perlukan bantuan dan sokongan dalam menghadapi cabaran-cabaran dan harapan tinggi yang diletakkan di bahu mereka. kecenderungan bertindak dan pencapaian. Standard kompetensi ini seharusnya dapat menjadi titik rujukan dalam menyediakan asas kepimpinan dan pengurusan sekolah yang mantap dan berkesan. Standard ini dibina daripada kajian dan perbincangan personel daripada 24 buah negeri yang disesuaikan dengan kurikulum kursus pemimpin pendidikan yang dikeluarkan oleh National Council of the Accreditation of Teacher Education (NCATE). STANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN Di Amerika Syarikat. pengwujudan program-program latihan yang sesuai bagi pemimpin-pemimpin pendidikan adalah satu keperluan. Council of Chief State School Officers (CCSSO) telah mengeluarkan standard untuk pemimpin sekolah pada tahun 1996 yang mengandungi perkara asas berkaitan pengetahuan. pendidikan. Terdapat enam standard yang dikemukakan oleh CCSSO yang menyatakan bahawa: 17~ . Peranan-peranan ini bertambah dan berubah mengikut masa. satu standard kompetensi untuk mereka seharusnya diguna pakai. Perkara ini memberikan implikasi yang serius terhadap kebolehan dan kemampuan guru besar dan pengetua untuk menghadapinya. Di samping program latihan yang sesuai bagi guru besar dan pengetua sekolah. menjadikannya bertambah kompleks dan rencam.

menyusun atur bahan dan perkakasan. kokurikulum dan sahsiah. pengurusan dan pembangunan sumber serta pengurusan maklumat.ard kompetensi kepengetuaan bagi negeri-negeri England. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. menyusun atur mas a dan ruang. Scotland dan Ireland Utara. Bagi beliau juga. memfokuskan kepada pencapaian tugas. 18] . kompetensi yang selalu dikaitkan dengan guru besar dan pengetua adalah misi sekolah. pengurusan organisasi. ketua yang berpegang pada visi. mereka bentuk dan melaksanakan pelan. Hala tuju kepemimpinan mempunyai elemen visi. melibatkan diri dengan perancangan evolusi. kokurikulum dan hal-ehwal murid. hubungan dengan komuniti. pentadbiran sekolah dilihat sebagai perkara yang paling kurang penting berkaitan formulasi dan proses pelaksanaan serta pematuhan undang-undang dan peraturan. menguruskan staf. Dimensi pengurusan organisasi pula mengandungi struktur organisasi. iklim. kurikulum dan pengajaran. pembangunan sahsiah dan penilaian pencapaian murid. Manakala dimensi pengurusan program pendidikan pula mempunyai elemen pengurusan kurikulum. latihan dan perkhidmatan serta penilaian program. menggalakkan perkongsian dan rasa kekitaan. berurusan dengan struktur dan sistem. guru besar dan pengetua perlu menjadi pengurus. sentiasa peka dengan perbezaan budaya serta perubahan yang mungkin untuk jangka mas a panjang. perancangan. Jemaah Nazir Sekolah (INS) telah menggubal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mengandungi pernyataan dan instrumen pemastian standard untuk pemimpin-pemimpin sekolah (JNS 2004). misi dan kepemimpinan. Dimensi kemenjadian murid pula mengandungi elemen akademik. Wales. pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks Malaysia. Kompetensi ini dilihat sebagai ramuan penting untuk sekolah yang berkesan dan berjaya. perkhidmatan luar pengajaran. Bagi Louis dan Miles (1990) pula. Sementara bagi Grant (1978) (dalam Gaban 1982) menyatakan bahawa kompetensi guru besar dan pengetua terdiri daripada lapan bidang iaitu mewujudkan matlamat. Bagi Hussein (1989). pentadbiran sekolah serta hubungan dan komunikasi manusia. Standard ini mengandungi empat dimensi yang dikenali sebagai hala tuju kepemimpinan.

2007a. 2007b. Sementara amalan pengurusan strategik pula melibatkan pengenalpastian masalah. lni adalah kerana guru besar dan pengetua perlu menghadapi serta menangani isu-isu ini secara spontan selama mana mereka masih menjawat jawatan sebagai pemimpin dan pengurus sekolah. sebuah sekolah yang berkesan dan cemerlang selalunya diterajui oleh seorang guru besar atau pengetua yang berkesan dan cemerlang. Bhd. University of Bristol. minat dan keyakinan. Abdullah Sani Yahaya.amalan pengurusan strategik. Siri Penguruan Sekolah. RUJUKAN Abdul Aziz Md. Keberkesanan dan kecemerlangan mereka seharusnya didasari oleh kemampuan dan keupayaan untuk menangani isu-isu kepimpinan dan pengurusan secara berkesan dan cemerlang. kepimpinan. Anon. kemahiran dan teknik menangani perubahan. Kualiti peribadi yang dimaksudkan adalah seperti komunikasi. 2005. inovasi. Kepimpinan sekolah jadi kunci kejayaan. PhD Dissertation. Noor. Ayob Jantan. 18: . lni adalah kerana. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Utusan Malaysia. pelaksanaan dan penilaian strategik. 2005. PENUTUP lsu kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan bukanlah merupakan suatu isu yang lapuk walaupun telah lama dibincangkan oleh pakar-pakar pendidikan. 17 Januari: 3. 2003. Anon. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Pengetua sekolah yang efektif. An investigation into the headship training programme for aspiring primary school headteachers. Utusan Malaysia. PIPP 2006-2010. Mengurus disiplin pelajar. 17 Januari: 3. lsu-isu baru dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep kepimpinan dan pengurusan oleh guru besar dan pengetua. perancangan strategik.

P. Effective schools for the urban poor. School leadership: some key ideas. London: Department for Education and Skills. Educational Leadership. Fidler. L. Dimmock. London: HMSO. The managerial imperative and the practice ofleadership in effective schools. 18 . Guidance on the mandatory requirement to hold the National Professional Qualification for Headship (NPQH). Washington: CCSSO. DfES. The evolution of training for school administrator. 1916. Journal of Educational Administration. Paper presented at Fourth International Intervisitation Program in Educational Administration. & Hallinger. Ph. Murphy. Principals and school restructuring:conceptualising challenges as dilemmas. Council of Chief State School Officers (CCSSO). 1996. Interstate school leaders licensure consortium: standards for school leaders. Educational administration: where we are and where we are going. 2004a.. 17(1): 23-37. London: Deparment for Education and Skills. Albany: State University of New York Press. C. R. 1998. National Standards for Headteachers. H. London: Pitman. S. DfES. School leadership & management. 1982. W. L. 2004b. C. New York: State University of New York Press. 1997. Kertas hijau.D Thesis. DfES. Gaban. 1. B. DIm. Malaysia. 1987. 37(5): 441-462. General and industrial management. & Boyd. Approaches to administrative training in education. University Microfilms International. 37(1): 15-27.Cooper. Culbertson. B. S. 1979. 1980. Fayol. The necessary job competencies of secondary school principals as perceived by school administrators in Sabah. (pnyt). 1999. 1. 1988. Teachers meeting the challenge of change. Cuban. Edmond.

B. 2004. M. Ishak Sin. NASSP Buletin: 67-71. Farquhar and M. Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia. A study of principals' perception of their competency needs in instructional leadership.D thesis. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Ph. Hughes. 1994. Louis. Jemaah Nazir Sekolah. custodian or visionary. New York: Teacher College Press..Hughes. Improving the urban high school: what works and why. R. 2006. Theory and practice in educational management. Kementerian Pelajaran Malaysia. pernyataan standard. Anjuran Institut Aminuddin Baki. in M. T. .. K. 4-8 Disember. 1985. 2006a. in W. 1993. Institut Aminuddin Baki. London: Holt. Hussein Mahmood.teori manakah yang perlu diguna pakai oleh pengetua? Kertas kerja Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-13. 1989. Standard kualiti pendidikan Malaysia sekolah. Kajian kepimpinan guru besar dalam pengurusan sekolah rendah . & Miles. & Bush. Rinehart and Winston. Hussein Mahmood. Theory and research as catalyst for change. Ribbins and H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. University of Michigan. J. M. M. Managing education: The system and the institution. M. Hughes (eds). 1990. KPM. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki.instrumen dan cadangan. Memperkasakan kepimpinan sekolah . Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. 1991. Walker. Advancing Education: School Leadership in Action. SKPM1 Edisi Disember. Koru. London: Falmer Press. Thomas (eds). The assistant principals: crisis manager. P. Institut Aminuddin Baki. Hughes. 1997.

1996. M. Utusan Malaysia. Tesis Sarjana. D.. & Fink. Weber. Masalah pengurusan sekolah yang dihadapi pengetua dan guru besar yang baru dilantik. . Indikator pemimpin cemerlang: satu analisis pengurusan. Dr. Zaiton Md.. Wahid Hashim. in t. The National Assembly for Wales. New York: Harper and Row. F. 1947. Wales: The National Assembly for Wales. W. 2007. Parsons (ed). New York: Collier-Macmillan. Noor. 1947. L.Stoll. Principles of scientific management. National Standards for Headteachers. 2004. 17 Januari: 10. Changing our schools. Norasmah Othman adalah pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan. Taylor. Jumal Pengurusan Pendidikan. 2001. The theory of social and economic organization. Pelan paling kritikal. Buckingham: Open University Press. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. UKM. 1996. Universiti Kebangsaan Malaysia. Zakaria Abdullah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful