P. 1
pengurusan pendidikan

pengurusan pendidikan

|Views: 268|Likes:
Published by eddy

More info:

Published by: eddy on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN: CABARAN KEPADA GURU BESAR DAN PENGETUA

Norasmah Othman, PhD Kamaruzaman Moidunny

ABSTRAK
Kertas ini membincangkan konsep asas kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan sebagai mana yang dialami oleh guru besar dan pengetua di sekolah-sekolah. Peranan guru besar dan pengetua yang semakin mencabar dari sehari ke sehari memerlukan mereka meneliti dan memahami semula isu-isu kepimpinan dan pengurusan yang pelbagai. Justeru, mereka perlu mengetahui tentang piawaian dan ciri-ciri penting dalam menggerakkan sekolah agar menjadi sebuah organisasi yang berkesan dan cemerlang. Sehubungan itu, standard kompetensi kepengetuaan yang bertujuan untuk memperlengkapkan diri guru besar dan pengetua dengan semua kemah iran yang diperlukan sebagai seorang pemimpin serta pengurus juga akan dibincangkan. Ciri-ciri penting dalam standard kompetensi kepengetuaan ini seharusnya dapat menggerakkan minda guru besar dan pengetua bagi membuat refleksi kendiri bagi mengesan kekuatan dan kelemahan yang mereka ada.

PENDAHULUAN
Konsep kepimpinan seringkali bertindan dengan dua istilah penting iaitu pengurusan dan pentadbiran. Istilah pengurusan digunakan secara meluas di Britain, Eropah dan Afrika manakala istilah pentadbiran selalu digunakan di Amerika Syarikat, Kanada dan Australia (Bush 2003). Dimmock (1999) menyatakan bahawa kepimpinan di sekolah adalah tugas peringkat atasan untuk membangunkan staf, murid dan pencapaian sekolah manakala pengurusan melibatkan penyelenggaraan rutin operasi semasa di sekolah; sementara pentadbiran pula melibatkan kerja-kerja peringkat

17

mereka adalah pemimpin profesional yang memainkan dua peranan yang saling bergantungan antara satu sarna lain. Guru besar atau pengetua seringkali memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus. Manakala Bell (dalam Bell dan Bush 2002) menyatakan bahawa kepimpinan dan pengurusan tidak boleh dipisahkan dan sebarang langkah untuk memisahkan peranan tersebut adalah tidak tepat. Mereka bertindak sebagai koordinator. terdapat peningkatan tanggapan bahawa sekolah mempunyai kepimpinan yang terserak atau tertabur dalam pengurusan sekolah (Gron 1999. sains politik. perancang dan pelaksana. pengurusan pendidikan adalah kajian yang berkaitan dengan operasi dalaman institusi pendidikan dan hubungannya dengan persekitaran. peranan pengurusan bukan sahaja dilaksanakan oleh guru besar atau pengetua tetapi juga guru penolong kanan. Bush (2003) mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai satu bidang kajian dan amalan yang berkait dengan operasi bagi organisasi pendidikan. Manakala Bolam (1999) pula mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai suatu fungsi eksekutif untuk melaksanakan dasar yang telah dipersetujui. juga profesionalisme. Tidak terdapat definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi pengurusan pendidikan kerana pembangunannya amat pesat dan terdapat pengaruh disiplin-disiplin bidang lain seperti sosiologi. guru kanan mata pelajaran dan guru-guru dengan tanggungjawab khusus. Hughes (1988) telah mencadangkan Model Dua Peranan bagi guru besar dan pengetua iaitu peranan pemimpin profesional dan peranan ketua eksekutif. lni adalah kerana peranan sebagai pemimpin profesional dengan peranan pengurusan adalah saling lengkap melengkapi antara satu sarna lain.KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PEN GURUS AN PENDIDIKAN Pengurusan pendidikan mempunyai pelbagai definisi yang digunakan oleh pakar-pakar pendidikan. Bagi O'Sullivan et al. (1990) pula. Menurut Abdul Aziz (2003). pengawal. Peranan ini dinamakan sebagai kepimpinan dan pengurusan. Sejak akhir-akhir ini. ekonomi dan pengurusan umum. Bagi Glatter (1999) pula. kerajaannya menyatakan l' .2000). Andaian di atas tidak mencakupi jangkaan atau tindakan terhadap tingkah laku dan aktiviti kerana tidak memasukkan dimensi kepimpinan yang berasaskan nilai pendidikan dan falsafah. Contohnya di Britain.

sensitif kepada adat dan budaya yang pelbagai. mempunyai visi yang jelas. pentadbiran dan sistem pendidikan British di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baru. berkernahiran dan berketrampilan. dengan perbezaan konteks seperti corak pentadbiran sekolah dan budaya. Menurut Abdul Aziz (2003) pengaruh politik. kestabilan emosi dan kecergasan fikiran. mampu mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik. berkemahiran berkornunikasi dan berrnotivasi. terdapat idea yang sarna daripada perspektif Malaysia dengan perspektif Barat daripada segi ciri-ciri pemimpin sekolah. berkemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Namun begitu. dan kemahiran personal yang lain. mempunyai kecergasan fizikal. adalah diakui bahawa idea-idea daripada Barat ini rnenyediakan pengetahuan asas kepada guru besar at au pengetua dalam usaha menambahbaikkan sekolah masing-masing. pengalaman Barat mungkin kurang sesuai untuk diaplikasikan secara langsung di Malaysia. rnernpunyai wawasan dan kreatif serta inovatif. membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama dan mahir dalam pengurusan dan teknologi maklurnat. Manakala Shahril (2001) pula menyatakan bahawa kepimpinan yang cemerlang mempunyai ciri-ciri kepimpinan berkualiti. dan diteruskan hingga ke hari ini ditambah pula dengan pengaruh globalisasi. mempunyai hubungan manusia yang baik. serta berirnan dan bermoral. Berdasarkan generalisasi di atas. menerima tugas sebagai tanggungjawab profesional. Walau bagaimanapun. KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH Pengurusan sekolah boleh didefinisikan sebagai tindakan guru besar atau pengetua dalam rnelaksanakan tugas bersama serta melalui individu dan kumpulan bagi rnencapai objektif organisasi sekolah. 17: .menggunakan kemahiran komunikasi yang cemerlang. Malaysia telah menerirna pengaruh Barat ini semenjak sebelurn merdeka lagi. Manakala kepirnpinan sekolah rnerupakan sernua aktiviti dan perlakuan guru besar atau pengetua yang rnencerminkan kebolehannya rnempengaruhi individu dan kumpulan ke arah rnencapai objektif organisasi sekolah (lAB 1993).

hanya calon yang berdedikasi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap jawatan pengurusan dan bukannya berasas kepada kelulusan akademik sematamata. guru besar atau pengetua akan menentukan hala tuju sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah bagi mengatasi cabaran untuk memnuhi kehendak PIPP. permohonan perlu dibuat oleh calon untuk menjadi guru besar atau pengetua. Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan telah diiktiraf sebagai faktor penting dalam mempertingkatkan standard pendidikan. pengenalpastian calon guru besar atau pengetua boleh dibuat melalui kelayakan mereka sendiri dan melalui permohonan (Hasani dan Mariam 2007). hanya untuk kalangan guru dan diiktiraf melalui penganugerahan sijil khas. Sementara melalui Pel an Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 2006-2010) pula. Beliau turut menyatakan bahawa mulai tahun 2007. sesiapa yang ingin menjadi seorang pentadbir sekolah diwajibkan menyertai dan menyempurnakan program latihan National Professional Qualification for Headship (NPQH) (Bush dan Jackson 2002). 17' . diadakan di universiti.Mengikut Cooper dan Boyd (1987). program latihan ini dikawal. seperti yang termaktub dalam Seksyen 135. Nilai kepimpinan dan keupayaan pengurusan di peringkat sekolah memainkan peranan penting. Seterusnya menjelang 1 April 2009. semua guru besar atau pengetua yang dilantik buat kali pertama ke jawatan tersebut mestilah mempunyai atau sedang berusaha mendapatkan kelayakan dalam latihan NPQH. PIPP 2006-2010 yang dilancarkan pada 16 Januari 2007 dilihat sebagai usaha KPM untuk merealisasikan Misi Nasional bagi menjadi negara maju menjelang tahun 2020 (Anon 2007a). Akta Pendidikan 2002 (DfES 2004a). Zulkurnain Awang. Mulai 1 April 2004. Dalam hal ini. kepimpinan unggul di peringkat sekolah perlu diberi perhatian dan sokongan yang sewajarnya untuk mewujudkan sekolah yang berkesan dan menepati PIPP. faktor kekananan atau senioriti bukan lagi menjadi faktor utama untuk perlantikan (Hasani dan Mariam 2007). Berdasarkan kenyataan Datuk Dr. akan dilantik menjadi guru besar atau pengetua. diwajibkan. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia pada 21 Januari 2007. Sementara di England pula. Dua kunci utama untuk mencapai kejayaan sebenar PIPP adalah kepimpinan di peringkat sekolah dan komitmen ibu bapa (Ainon 2007b). NPQH merupakan syarat mandatori bagi semua guru besar dan pengetua baru di London. Ini bermaksud. Justeru.

Kursus-kursus seperti Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah (KPKS). Di samping program latihan yang sesuai bagi guru besar dan pengetua sekolah. Oleh itu. pengwujudan program-program latihan yang sesuai bagi pemimpin-pemimpin pendidikan adalah satu keperluan. organisasi. Peranan-peranan ini bertambah dan berubah mengikut masa. kecenderungan bertindak dan pencapaian. Council of Chief State School Officers (CCSSO) telah mengeluarkan standard untuk pemimpin sekolah pada tahun 1996 yang mengandungi perkara asas berkaitan pengetahuan. pentadbiran dan pasukan. Standard ini dibina daripada kajian dan perbincangan personel daripada 24 buah negeri yang disesuaikan dengan kurikulum kursus pemimpin pendidikan yang dikeluarkan oleh National Council of the Accreditation of Teacher Education (NCATE). satu standard kompetensi untuk mereka seharusnya diguna pakai. di bawah ini dipaparkan perbahasan tentang kompetensi yang dimaksudkan itu. Jika mereka tidak bersedia terhadap cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. menjadikannya bertambah kompleks dan rencam. Perkara ini memberikan implikasi yang serius terhadap kebolehan dan kemampuan guru besar dan pengetua untuk menghadapinya. STANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN Di Amerika Syarikat. kecemerlangan murid dan sekolah sukar untuk dibangunkan. Standard kompetensi ini seharusnya dapat menjadi titik rujukan dalam menyediakan asas kepimpinan dan pengurusan sekolah yang mantap dan berkesan. Justeru itu. Jelas sekali mereka perlukan bantuan dan sokongan dalam menghadapi cabaran-cabaran dan harapan tinggi yang diletakkan di bahu mereka. pendidikan. Pengurusan Strategik untuk Organisasi Pendidikan dan kursus Pengurusan Permuafakatan Strategik yang dilaksanakan oleh KPM melalui Institut Aminuddin Baki (lAB) merupakan langkah yang sangat baik dan perlu diteruskan. yang akan membantu mewujudkan sekolah yang produktif dan mengukuhkan hasil pendidikan (CCSSO 1996). Terdapat enam standard yang dikemukakan oleh CCSSO yang menyatakan bahawa: 17~ .Sergiovanni (1984) telah mengklasifikasikan peranan-peranan guru besar dan pengetua kepada lima bidang utama iaitu dalam bentuk petugas.

Jemaah Nazir Sekolah (INS) telah menggubal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mengandungi pernyataan dan instrumen pemastian standard untuk pemimpin-pemimpin sekolah (JNS 2004). menyusun atur mas a dan ruang. melibatkan diri dengan perancangan evolusi. hubungan dengan komuniti. Hala tuju kepemimpinan mempunyai elemen visi. Dimensi pengurusan organisasi pula mengandungi struktur organisasi. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. Bagi Hussein (1989). pentadbiran sekolah dilihat sebagai perkara yang paling kurang penting berkaitan formulasi dan proses pelaksanaan serta pematuhan undang-undang dan peraturan. misi dan kepemimpinan. Standard ini mengandungi empat dimensi yang dikenali sebagai hala tuju kepemimpinan. ketua yang berpegang pada visi. Dalam konteks Malaysia. menguruskan staf. menyusun atur bahan dan perkakasan. berurusan dengan struktur dan sistem. kokurikulum dan hal-ehwal murid. menggalakkan perkongsian dan rasa kekitaan. pembangunan sahsiah dan penilaian pencapaian murid. pengurusan organisasi. guru besar dan pengetua perlu menjadi pengurus. memfokuskan kepada pencapaian tugas. perancangan. Scotland dan Ireland Utara. pengajaran dan pembelajaran. pengurusan dan pembangunan sumber serta pengurusan maklumat. kurikulum dan pengajaran. Dimensi kemenjadian murid pula mengandungi elemen akademik. Kompetensi ini dilihat sebagai ramuan penting untuk sekolah yang berkesan dan berjaya. perkhidmatan luar pengajaran. Sementara bagi Grant (1978) (dalam Gaban 1982) menyatakan bahawa kompetensi guru besar dan pengetua terdiri daripada lapan bidang iaitu mewujudkan matlamat. kompetensi yang selalu dikaitkan dengan guru besar dan pengetua adalah misi sekolah. latihan dan perkhidmatan serta penilaian program. Wales. Bagi beliau juga. mereka bentuk dan melaksanakan pelan. sentiasa peka dengan perbezaan budaya serta perubahan yang mungkin untuk jangka mas a panjang. pentadbiran sekolah serta hubungan dan komunikasi manusia. iklim. 18] . Bagi Louis dan Miles (1990) pula. kokurikulum dan sahsiah. Manakala dimensi pengurusan program pendidikan pula mempunyai elemen pengurusan kurikulum.ard kompetensi kepengetuaan bagi negeri-negeri England.

Kepimpinan sekolah jadi kunci kejayaan. kemahiran dan teknik menangani perubahan. 2007a. Anon. sebuah sekolah yang berkesan dan cemerlang selalunya diterajui oleh seorang guru besar atau pengetua yang berkesan dan cemerlang. 2005. Mengurus disiplin pelajar. PhD Dissertation. 2005. An investigation into the headship training programme for aspiring primary school headteachers. Anon. Pengetua sekolah yang efektif. inovasi.amalan pengurusan strategik. 17 Januari: 3. Bhd. PIPP 2006-2010. pelaksanaan dan penilaian strategik. Sementara amalan pengurusan strategik pula melibatkan pengenalpastian masalah. 2003. Noor. kepimpinan. Keberkesanan dan kecemerlangan mereka seharusnya didasari oleh kemampuan dan keupayaan untuk menangani isu-isu kepimpinan dan pengurusan secara berkesan dan cemerlang. Kualiti peribadi yang dimaksudkan adalah seperti komunikasi. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. lni adalah kerana guru besar dan pengetua perlu menghadapi serta menangani isu-isu ini secara spontan selama mana mereka masih menjawat jawatan sebagai pemimpin dan pengurus sekolah. Utusan Malaysia. 2007b. University of Bristol. RUJUKAN Abdul Aziz Md. PENUTUP lsu kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan bukanlah merupakan suatu isu yang lapuk walaupun telah lama dibincangkan oleh pakar-pakar pendidikan. Abdullah Sani Yahaya. Bhd. lni adalah kerana. minat dan keyakinan. Utusan Malaysia. lsu-isu baru dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep kepimpinan dan pengurusan oleh guru besar dan pengetua. 18: . Siri Penguruan Sekolah. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Ayob Jantan. perancangan strategik. 17 Januari: 3.

Culbertson. 2004a. P. Gaban. Educational administration: where we are and where we are going. DfES. 1999. Albany: State University of New York Press. Guidance on the mandatory requirement to hold the National Professional Qualification for Headship (NPQH). London: Department for Education and Skills. W. Interstate school leaders licensure consortium: standards for school leaders. Fidler. 1916. 1982. 1. University Microfilms International. New York: State University of New York Press. B. B. General and industrial management. S. Council of Chief State School Officers (CCSSO). The necessary job competencies of secondary school principals as perceived by school administrators in Sabah. & Boyd. C. Principals and school restructuring:conceptualising challenges as dilemmas. C. The managerial imperative and the practice ofleadership in effective schools. Washington: CCSSO. Approaches to administrative training in education. 1. Paper presented at Fourth International Intervisitation Program in Educational Administration. 1996. Ph. R. DfES. 2004b. The evolution of training for school administrator.D Thesis. & Hallinger. 17(1): 23-37. 1987.. 1979. London: Deparment for Education and Skills. 1997. National Standards for Headteachers. Teachers meeting the challenge of change. Dimmock. DIm. 37(1): 15-27. (pnyt). Malaysia. 37(5): 441-462. School leadership: some key ideas. 1988. London: Pitman. H. S. Fayol. 18 . DfES. Cuban. Edmond. Effective schools for the urban poor. L. Educational Leadership. 1998.Cooper. Murphy. L. School leadership & management. Kertas hijau. 1980. Journal of Educational Administration. London: HMSO.

Ishak Sin. 1985. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1993. custodian or visionary. Institut Aminuddin Baki. M. 4-8 Disember. Ph. Hughes. 1989. Advancing Education: School Leadership in Action. University of Michigan. B. 1990. pernyataan standard. M. A study of principals' perception of their competency needs in instructional leadership. Anjuran Institut Aminuddin Baki. Improving the urban high school: what works and why. 2006a. The assistant principals: crisis manager. Standard kualiti pendidikan Malaysia sekolah. Hussein Mahmood. SKPM1 Edisi Disember. Rinehart and Winston. M.instrumen dan cadangan. in M. London: Holt. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Managing education: The system and the institution. Theory and practice in educational management.. R. Louis. J. Koru. London: Falmer Press. 2006. Kementerian Pelajaran Malaysia. . Theory and research as catalyst for change. Hughes. Kajian kepimpinan guru besar dalam pengurusan sekolah rendah . 2004. New York: Teacher College Press.teori manakah yang perlu diguna pakai oleh pengetua? Kertas kerja Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-13. Institut Aminuddin Baki. Jemaah Nazir Sekolah. Ribbins and H. NASSP Buletin: 67-71. M. 1994. K. P.. Hussein Mahmood. 1991. Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. Memperkasakan kepimpinan sekolah . T. & Bush. Hughes (eds). Farquhar and M. Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia.D thesis. & Miles. Thomas (eds).Hughes. in W. KPM. 1997. Walker. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki.

2007. Norasmah Othman adalah pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan. D. Weber. 2001. Universiti Kebangsaan Malaysia. & Fink.Stoll. M. Principles of scientific management. The National Assembly for Wales. Changing our schools. Zaiton Md. Taylor. L.. National Standards for Headteachers. 1947. in t. 1996. W. Indikator pemimpin cemerlang: satu analisis pengurusan.. F. 17 Januari: 10. . New York: Collier-Macmillan. Jumal Pengurusan Pendidikan. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Parsons (ed). 1947. Dr. 2004. Utusan Malaysia. The theory of social and economic organization. Wahid Hashim. Tesis Sarjana. Buckingham: Open University Press. New York: Harper and Row. Pelan paling kritikal. Wales: The National Assembly for Wales. Masalah pengurusan sekolah yang dihadapi pengetua dan guru besar yang baru dilantik. Noor. Zakaria Abdullah. UKM. 1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->