P. 1
pengurusan pendidikan

pengurusan pendidikan

|Views: 282|Likes:
Published by eddy

More info:

Published by: eddy on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN: CABARAN KEPADA GURU BESAR DAN PENGETUA

Norasmah Othman, PhD Kamaruzaman Moidunny

ABSTRAK
Kertas ini membincangkan konsep asas kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan sebagai mana yang dialami oleh guru besar dan pengetua di sekolah-sekolah. Peranan guru besar dan pengetua yang semakin mencabar dari sehari ke sehari memerlukan mereka meneliti dan memahami semula isu-isu kepimpinan dan pengurusan yang pelbagai. Justeru, mereka perlu mengetahui tentang piawaian dan ciri-ciri penting dalam menggerakkan sekolah agar menjadi sebuah organisasi yang berkesan dan cemerlang. Sehubungan itu, standard kompetensi kepengetuaan yang bertujuan untuk memperlengkapkan diri guru besar dan pengetua dengan semua kemah iran yang diperlukan sebagai seorang pemimpin serta pengurus juga akan dibincangkan. Ciri-ciri penting dalam standard kompetensi kepengetuaan ini seharusnya dapat menggerakkan minda guru besar dan pengetua bagi membuat refleksi kendiri bagi mengesan kekuatan dan kelemahan yang mereka ada.

PENDAHULUAN
Konsep kepimpinan seringkali bertindan dengan dua istilah penting iaitu pengurusan dan pentadbiran. Istilah pengurusan digunakan secara meluas di Britain, Eropah dan Afrika manakala istilah pentadbiran selalu digunakan di Amerika Syarikat, Kanada dan Australia (Bush 2003). Dimmock (1999) menyatakan bahawa kepimpinan di sekolah adalah tugas peringkat atasan untuk membangunkan staf, murid dan pencapaian sekolah manakala pengurusan melibatkan penyelenggaraan rutin operasi semasa di sekolah; sementara pentadbiran pula melibatkan kerja-kerja peringkat

17

pengurusan pendidikan adalah kajian yang berkaitan dengan operasi dalaman institusi pendidikan dan hubungannya dengan persekitaran. (1990) pula. perancang dan pelaksana. Peranan ini dinamakan sebagai kepimpinan dan pengurusan. Bagi Glatter (1999) pula. Bagi O'Sullivan et al. guru kanan mata pelajaran dan guru-guru dengan tanggungjawab khusus. Menurut Abdul Aziz (2003).KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PEN GURUS AN PENDIDIKAN Pengurusan pendidikan mempunyai pelbagai definisi yang digunakan oleh pakar-pakar pendidikan. Bush (2003) mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai satu bidang kajian dan amalan yang berkait dengan operasi bagi organisasi pendidikan. ekonomi dan pengurusan umum. peranan pengurusan bukan sahaja dilaksanakan oleh guru besar atau pengetua tetapi juga guru penolong kanan.2000). mereka adalah pemimpin profesional yang memainkan dua peranan yang saling bergantungan antara satu sarna lain. Mereka bertindak sebagai koordinator. Hughes (1988) telah mencadangkan Model Dua Peranan bagi guru besar dan pengetua iaitu peranan pemimpin profesional dan peranan ketua eksekutif. sains politik. Tidak terdapat definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi pengurusan pendidikan kerana pembangunannya amat pesat dan terdapat pengaruh disiplin-disiplin bidang lain seperti sosiologi. lni adalah kerana peranan sebagai pemimpin profesional dengan peranan pengurusan adalah saling lengkap melengkapi antara satu sarna lain. terdapat peningkatan tanggapan bahawa sekolah mempunyai kepimpinan yang terserak atau tertabur dalam pengurusan sekolah (Gron 1999. Guru besar atau pengetua seringkali memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus. pengawal. Manakala Bolam (1999) pula mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai suatu fungsi eksekutif untuk melaksanakan dasar yang telah dipersetujui. Sejak akhir-akhir ini. Contohnya di Britain. Manakala Bell (dalam Bell dan Bush 2002) menyatakan bahawa kepimpinan dan pengurusan tidak boleh dipisahkan dan sebarang langkah untuk memisahkan peranan tersebut adalah tidak tepat. juga profesionalisme. kerajaannya menyatakan l' . Andaian di atas tidak mencakupi jangkaan atau tindakan terhadap tingkah laku dan aktiviti kerana tidak memasukkan dimensi kepimpinan yang berasaskan nilai pendidikan dan falsafah.

mampu mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik. mempunyai visi yang jelas. dengan perbezaan konteks seperti corak pentadbiran sekolah dan budaya. mempunyai hubungan manusia yang baik. adalah diakui bahawa idea-idea daripada Barat ini rnenyediakan pengetahuan asas kepada guru besar at au pengetua dalam usaha menambahbaikkan sekolah masing-masing. pentadbiran dan sistem pendidikan British di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baru. berkemahiran berkornunikasi dan berrnotivasi. KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH Pengurusan sekolah boleh didefinisikan sebagai tindakan guru besar atau pengetua dalam rnelaksanakan tugas bersama serta melalui individu dan kumpulan bagi rnencapai objektif organisasi sekolah. membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama dan mahir dalam pengurusan dan teknologi maklurnat. dan kemahiran personal yang lain. Manakala Shahril (2001) pula menyatakan bahawa kepimpinan yang cemerlang mempunyai ciri-ciri kepimpinan berkualiti. dan diteruskan hingga ke hari ini ditambah pula dengan pengaruh globalisasi. terdapat idea yang sarna daripada perspektif Malaysia dengan perspektif Barat daripada segi ciri-ciri pemimpin sekolah. serta berirnan dan bermoral. rnernpunyai wawasan dan kreatif serta inovatif. menerima tugas sebagai tanggungjawab profesional. Malaysia telah menerirna pengaruh Barat ini semenjak sebelurn merdeka lagi. Berdasarkan generalisasi di atas. 17: . sensitif kepada adat dan budaya yang pelbagai. berkernahiran dan berketrampilan. berkemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. mempunyai kecergasan fizikal. Menurut Abdul Aziz (2003) pengaruh politik.menggunakan kemahiran komunikasi yang cemerlang. pengalaman Barat mungkin kurang sesuai untuk diaplikasikan secara langsung di Malaysia. kestabilan emosi dan kecergasan fikiran. Walau bagaimanapun. Namun begitu. Manakala kepirnpinan sekolah rnerupakan sernua aktiviti dan perlakuan guru besar atau pengetua yang rnencerminkan kebolehannya rnempengaruhi individu dan kumpulan ke arah rnencapai objektif organisasi sekolah (lAB 1993).

Dalam hal ini. guru besar atau pengetua akan menentukan hala tuju sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah bagi mengatasi cabaran untuk memnuhi kehendak PIPP. diwajibkan. Mulai 1 April 2004. Berdasarkan kenyataan Datuk Dr. Sementara melalui Pel an Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 2006-2010) pula. hanya untuk kalangan guru dan diiktiraf melalui penganugerahan sijil khas. Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan telah diiktiraf sebagai faktor penting dalam mempertingkatkan standard pendidikan. permohonan perlu dibuat oleh calon untuk menjadi guru besar atau pengetua. kepimpinan unggul di peringkat sekolah perlu diberi perhatian dan sokongan yang sewajarnya untuk mewujudkan sekolah yang berkesan dan menepati PIPP. pengenalpastian calon guru besar atau pengetua boleh dibuat melalui kelayakan mereka sendiri dan melalui permohonan (Hasani dan Mariam 2007).Mengikut Cooper dan Boyd (1987). hanya calon yang berdedikasi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap jawatan pengurusan dan bukannya berasas kepada kelulusan akademik sematamata. Dua kunci utama untuk mencapai kejayaan sebenar PIPP adalah kepimpinan di peringkat sekolah dan komitmen ibu bapa (Ainon 2007b). Ini bermaksud. semua guru besar atau pengetua yang dilantik buat kali pertama ke jawatan tersebut mestilah mempunyai atau sedang berusaha mendapatkan kelayakan dalam latihan NPQH. diadakan di universiti. seperti yang termaktub dalam Seksyen 135. program latihan ini dikawal. Nilai kepimpinan dan keupayaan pengurusan di peringkat sekolah memainkan peranan penting. PIPP 2006-2010 yang dilancarkan pada 16 Januari 2007 dilihat sebagai usaha KPM untuk merealisasikan Misi Nasional bagi menjadi negara maju menjelang tahun 2020 (Anon 2007a). 17' . sesiapa yang ingin menjadi seorang pentadbir sekolah diwajibkan menyertai dan menyempurnakan program latihan National Professional Qualification for Headship (NPQH) (Bush dan Jackson 2002). Beliau turut menyatakan bahawa mulai tahun 2007. Sementara di England pula. Zulkurnain Awang. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia pada 21 Januari 2007. NPQH merupakan syarat mandatori bagi semua guru besar dan pengetua baru di London. faktor kekananan atau senioriti bukan lagi menjadi faktor utama untuk perlantikan (Hasani dan Mariam 2007). Justeru. Seterusnya menjelang 1 April 2009. Akta Pendidikan 2002 (DfES 2004a). akan dilantik menjadi guru besar atau pengetua.

STANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN Di Amerika Syarikat. Oleh itu. Kursus-kursus seperti Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah (KPKS). Council of Chief State School Officers (CCSSO) telah mengeluarkan standard untuk pemimpin sekolah pada tahun 1996 yang mengandungi perkara asas berkaitan pengetahuan. Di samping program latihan yang sesuai bagi guru besar dan pengetua sekolah. Peranan-peranan ini bertambah dan berubah mengikut masa. Perkara ini memberikan implikasi yang serius terhadap kebolehan dan kemampuan guru besar dan pengetua untuk menghadapinya. pentadbiran dan pasukan. Jelas sekali mereka perlukan bantuan dan sokongan dalam menghadapi cabaran-cabaran dan harapan tinggi yang diletakkan di bahu mereka.Sergiovanni (1984) telah mengklasifikasikan peranan-peranan guru besar dan pengetua kepada lima bidang utama iaitu dalam bentuk petugas. di bawah ini dipaparkan perbahasan tentang kompetensi yang dimaksudkan itu. Standard ini dibina daripada kajian dan perbincangan personel daripada 24 buah negeri yang disesuaikan dengan kurikulum kursus pemimpin pendidikan yang dikeluarkan oleh National Council of the Accreditation of Teacher Education (NCATE). Pengurusan Strategik untuk Organisasi Pendidikan dan kursus Pengurusan Permuafakatan Strategik yang dilaksanakan oleh KPM melalui Institut Aminuddin Baki (lAB) merupakan langkah yang sangat baik dan perlu diteruskan. kecemerlangan murid dan sekolah sukar untuk dibangunkan. pendidikan. yang akan membantu mewujudkan sekolah yang produktif dan mengukuhkan hasil pendidikan (CCSSO 1996). Terdapat enam standard yang dikemukakan oleh CCSSO yang menyatakan bahawa: 17~ . Standard kompetensi ini seharusnya dapat menjadi titik rujukan dalam menyediakan asas kepimpinan dan pengurusan sekolah yang mantap dan berkesan. organisasi. menjadikannya bertambah kompleks dan rencam. Justeru itu. kecenderungan bertindak dan pencapaian. Jika mereka tidak bersedia terhadap cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. pengwujudan program-program latihan yang sesuai bagi pemimpin-pemimpin pendidikan adalah satu keperluan. satu standard kompetensi untuk mereka seharusnya diguna pakai.

pentadbiran sekolah dilihat sebagai perkara yang paling kurang penting berkaitan formulasi dan proses pelaksanaan serta pematuhan undang-undang dan peraturan. menggalakkan perkongsian dan rasa kekitaan. Sementara bagi Grant (1978) (dalam Gaban 1982) menyatakan bahawa kompetensi guru besar dan pengetua terdiri daripada lapan bidang iaitu mewujudkan matlamat. kokurikulum dan hal-ehwal murid. pentadbiran sekolah serta hubungan dan komunikasi manusia. kompetensi yang selalu dikaitkan dengan guru besar dan pengetua adalah misi sekolah. 18] . Kompetensi ini dilihat sebagai ramuan penting untuk sekolah yang berkesan dan berjaya. iklim. Bagi Hussein (1989). melibatkan diri dengan perancangan evolusi. Bagi Louis dan Miles (1990) pula. memfokuskan kepada pencapaian tugas. sentiasa peka dengan perbezaan budaya serta perubahan yang mungkin untuk jangka mas a panjang. menyusun atur bahan dan perkakasan. hubungan dengan komuniti. Standard ini mengandungi empat dimensi yang dikenali sebagai hala tuju kepemimpinan. menyusun atur mas a dan ruang. kokurikulum dan sahsiah. Bagi beliau juga. pengajaran dan pembelajaran. menguruskan staf. pengurusan organisasi. Wales. guru besar dan pengetua perlu menjadi pengurus. berurusan dengan struktur dan sistem. misi dan kepemimpinan. Hala tuju kepemimpinan mempunyai elemen visi. ketua yang berpegang pada visi. pengurusan dan pembangunan sumber serta pengurusan maklumat. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. Dimensi kemenjadian murid pula mengandungi elemen akademik. Scotland dan Ireland Utara. perkhidmatan luar pengajaran. Manakala dimensi pengurusan program pendidikan pula mempunyai elemen pengurusan kurikulum. latihan dan perkhidmatan serta penilaian program. pembangunan sahsiah dan penilaian pencapaian murid.ard kompetensi kepengetuaan bagi negeri-negeri England. Dimensi pengurusan organisasi pula mengandungi struktur organisasi. Dalam konteks Malaysia. mereka bentuk dan melaksanakan pelan. kurikulum dan pengajaran. Jemaah Nazir Sekolah (INS) telah menggubal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mengandungi pernyataan dan instrumen pemastian standard untuk pemimpin-pemimpin sekolah (JNS 2004). perancangan.

Siri Penguruan Sekolah. minat dan keyakinan. 2005. 17 Januari: 3. Mengurus disiplin pelajar. Utusan Malaysia.amalan pengurusan strategik. lsu-isu baru dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep kepimpinan dan pengurusan oleh guru besar dan pengetua. Bhd. Kualiti peribadi yang dimaksudkan adalah seperti komunikasi. 2007a. Pengetua sekolah yang efektif. Noor. lni adalah kerana guru besar dan pengetua perlu menghadapi serta menangani isu-isu ini secara spontan selama mana mereka masih menjawat jawatan sebagai pemimpin dan pengurus sekolah. inovasi. Keberkesanan dan kecemerlangan mereka seharusnya didasari oleh kemampuan dan keupayaan untuk menangani isu-isu kepimpinan dan pengurusan secara berkesan dan cemerlang. An investigation into the headship training programme for aspiring primary school headteachers. Utusan Malaysia. Kepimpinan sekolah jadi kunci kejayaan. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. 2003. 17 Januari: 3. PIPP 2006-2010. Anon. 2007b. PhD Dissertation. PENUTUP lsu kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan bukanlah merupakan suatu isu yang lapuk walaupun telah lama dibincangkan oleh pakar-pakar pendidikan. pelaksanaan dan penilaian strategik. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. perancangan strategik. Bhd. lni adalah kerana. Sementara amalan pengurusan strategik pula melibatkan pengenalpastian masalah. kemahiran dan teknik menangani perubahan. sebuah sekolah yang berkesan dan cemerlang selalunya diterajui oleh seorang guru besar atau pengetua yang berkesan dan cemerlang. RUJUKAN Abdul Aziz Md. 2005. University of Bristol. kepimpinan. Anon. Ayob Jantan. Abdullah Sani Yahaya. 18: .

Cuban.Cooper. S. Dimmock.D Thesis. Washington: CCSSO. R. Council of Chief State School Officers (CCSSO). Educational Leadership. L. Paper presented at Fourth International Intervisitation Program in Educational Administration. P. Culbertson. London: HMSO. The necessary job competencies of secondary school principals as perceived by school administrators in Sabah. 1998. 1916. C. Albany: State University of New York Press. 18 . 2004a. 17(1): 23-37. DIm. Approaches to administrative training in education. 1980. 1997. Kertas hijau. University Microfilms International. Effective schools for the urban poor. 1. National Standards for Headteachers. 1982. L. 37(1): 15-27. C. 1987. 1979. Fayol. General and industrial management. W. The managerial imperative and the practice ofleadership in effective schools. DfES. (pnyt). DfES. & Boyd. Educational administration: where we are and where we are going. New York: State University of New York Press. 37(5): 441-462.. Edmond. Ph. Fidler. S. 1996. Principals and school restructuring:conceptualising challenges as dilemmas. Malaysia. 1988. School leadership & management. DfES. London: Department for Education and Skills. Gaban. H. Interstate school leaders licensure consortium: standards for school leaders. 2004b. Guidance on the mandatory requirement to hold the National Professional Qualification for Headship (NPQH). The evolution of training for school administrator. B. B. 1999. & Hallinger. London: Pitman. Murphy. Teachers meeting the challenge of change. 1. Journal of Educational Administration. London: Deparment for Education and Skills. School leadership: some key ideas.

P. Hughes (eds). & Bush. M. in W. Louis. New York: Teacher College Press. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. London: Falmer Press. 1997. M. Hussein Mahmood. Anjuran Institut Aminuddin Baki. Institut Aminuddin Baki. Kementerian Pelajaran Malaysia. Walker. Ribbins and H. 1985. Advancing Education: School Leadership in Action. 2006a. Standard kualiti pendidikan Malaysia sekolah. 1993. Memperkasakan kepimpinan sekolah . Theory and research as catalyst for change. B. Theory and practice in educational management. 1990.teori manakah yang perlu diguna pakai oleh pengetua? Kertas kerja Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-13. & Miles. M. Kajian kepimpinan guru besar dalam pengurusan sekolah rendah . 2006. University of Michigan. Hughes. Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia. in M. London: Holt. The assistant principals: crisis manager. Hughes.instrumen dan cadangan. K. SKPM1 Edisi Disember. 1991. custodian or visionary. . Koru..D thesis. 1989. Ishak Sin.Hughes. Thomas (eds). Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. A study of principals' perception of their competency needs in instructional leadership. 2004. R. Rinehart and Winston. Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. 4-8 Disember. Jemaah Nazir Sekolah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hussein Mahmood. M. NASSP Buletin: 67-71. J.. 1994. Institut Aminuddin Baki. Managing education: The system and the institution. KPM. Improving the urban high school: what works and why. Farquhar and M. Ph. pernyataan standard. T.

Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Norasmah Othman adalah pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan. Noor. Dr. 2004. The National Assembly for Wales. Taylor. Pelan paling kritikal. The theory of social and economic organization. D. M. UKM. F... 1947. W. 1996. Changing our schools. 2001. 17 Januari: 10. Zakaria Abdullah.Stoll. New York: Collier-Macmillan. Parsons (ed). & Fink. Buckingham: Open University Press. Utusan Malaysia. 2007. 1947. Principles of scientific management. New York: Harper and Row. Zaiton Md. in t. Weber. Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesis Sarjana. . Jumal Pengurusan Pendidikan. L. Masalah pengurusan sekolah yang dihadapi pengetua dan guru besar yang baru dilantik. 1996. Wahid Hashim. Indikator pemimpin cemerlang: satu analisis pengurusan. Wales: The National Assembly for Wales. National Standards for Headteachers.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->