KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN: CABARAN KEPADA GURU BESAR DAN PENGETUA

Norasmah Othman, PhD Kamaruzaman Moidunny

ABSTRAK
Kertas ini membincangkan konsep asas kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan sebagai mana yang dialami oleh guru besar dan pengetua di sekolah-sekolah. Peranan guru besar dan pengetua yang semakin mencabar dari sehari ke sehari memerlukan mereka meneliti dan memahami semula isu-isu kepimpinan dan pengurusan yang pelbagai. Justeru, mereka perlu mengetahui tentang piawaian dan ciri-ciri penting dalam menggerakkan sekolah agar menjadi sebuah organisasi yang berkesan dan cemerlang. Sehubungan itu, standard kompetensi kepengetuaan yang bertujuan untuk memperlengkapkan diri guru besar dan pengetua dengan semua kemah iran yang diperlukan sebagai seorang pemimpin serta pengurus juga akan dibincangkan. Ciri-ciri penting dalam standard kompetensi kepengetuaan ini seharusnya dapat menggerakkan minda guru besar dan pengetua bagi membuat refleksi kendiri bagi mengesan kekuatan dan kelemahan yang mereka ada.

PENDAHULUAN
Konsep kepimpinan seringkali bertindan dengan dua istilah penting iaitu pengurusan dan pentadbiran. Istilah pengurusan digunakan secara meluas di Britain, Eropah dan Afrika manakala istilah pentadbiran selalu digunakan di Amerika Syarikat, Kanada dan Australia (Bush 2003). Dimmock (1999) menyatakan bahawa kepimpinan di sekolah adalah tugas peringkat atasan untuk membangunkan staf, murid dan pencapaian sekolah manakala pengurusan melibatkan penyelenggaraan rutin operasi semasa di sekolah; sementara pentadbiran pula melibatkan kerja-kerja peringkat

17

Sejak akhir-akhir ini. lni adalah kerana peranan sebagai pemimpin profesional dengan peranan pengurusan adalah saling lengkap melengkapi antara satu sarna lain. Andaian di atas tidak mencakupi jangkaan atau tindakan terhadap tingkah laku dan aktiviti kerana tidak memasukkan dimensi kepimpinan yang berasaskan nilai pendidikan dan falsafah.2000). ekonomi dan pengurusan umum. Bagi O'Sullivan et al. perancang dan pelaksana.KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PEN GURUS AN PENDIDIKAN Pengurusan pendidikan mempunyai pelbagai definisi yang digunakan oleh pakar-pakar pendidikan. Guru besar atau pengetua seringkali memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus. Peranan ini dinamakan sebagai kepimpinan dan pengurusan. pengurusan pendidikan adalah kajian yang berkaitan dengan operasi dalaman institusi pendidikan dan hubungannya dengan persekitaran. juga profesionalisme. Contohnya di Britain. Mereka bertindak sebagai koordinator. terdapat peningkatan tanggapan bahawa sekolah mempunyai kepimpinan yang terserak atau tertabur dalam pengurusan sekolah (Gron 1999. mereka adalah pemimpin profesional yang memainkan dua peranan yang saling bergantungan antara satu sarna lain. Hughes (1988) telah mencadangkan Model Dua Peranan bagi guru besar dan pengetua iaitu peranan pemimpin profesional dan peranan ketua eksekutif. pengawal. kerajaannya menyatakan l' . guru kanan mata pelajaran dan guru-guru dengan tanggungjawab khusus. Tidak terdapat definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi pengurusan pendidikan kerana pembangunannya amat pesat dan terdapat pengaruh disiplin-disiplin bidang lain seperti sosiologi. sains politik. Bush (2003) mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai satu bidang kajian dan amalan yang berkait dengan operasi bagi organisasi pendidikan. Bagi Glatter (1999) pula. Manakala Bell (dalam Bell dan Bush 2002) menyatakan bahawa kepimpinan dan pengurusan tidak boleh dipisahkan dan sebarang langkah untuk memisahkan peranan tersebut adalah tidak tepat. peranan pengurusan bukan sahaja dilaksanakan oleh guru besar atau pengetua tetapi juga guru penolong kanan. Manakala Bolam (1999) pula mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai suatu fungsi eksekutif untuk melaksanakan dasar yang telah dipersetujui. Menurut Abdul Aziz (2003). (1990) pula.

adalah diakui bahawa idea-idea daripada Barat ini rnenyediakan pengetahuan asas kepada guru besar at au pengetua dalam usaha menambahbaikkan sekolah masing-masing. pentadbiran dan sistem pendidikan British di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baru. mempunyai kecergasan fizikal. berkemahiran berkornunikasi dan berrnotivasi. Namun begitu. Berdasarkan generalisasi di atas. mampu mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik. Malaysia telah menerirna pengaruh Barat ini semenjak sebelurn merdeka lagi. berkernahiran dan berketrampilan. KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH Pengurusan sekolah boleh didefinisikan sebagai tindakan guru besar atau pengetua dalam rnelaksanakan tugas bersama serta melalui individu dan kumpulan bagi rnencapai objektif organisasi sekolah. pengalaman Barat mungkin kurang sesuai untuk diaplikasikan secara langsung di Malaysia. membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama dan mahir dalam pengurusan dan teknologi maklurnat. Walau bagaimanapun. mempunyai hubungan manusia yang baik. mempunyai visi yang jelas. menerima tugas sebagai tanggungjawab profesional. berkemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. sensitif kepada adat dan budaya yang pelbagai. dan kemahiran personal yang lain. dengan perbezaan konteks seperti corak pentadbiran sekolah dan budaya. rnernpunyai wawasan dan kreatif serta inovatif. Manakala kepirnpinan sekolah rnerupakan sernua aktiviti dan perlakuan guru besar atau pengetua yang rnencerminkan kebolehannya rnempengaruhi individu dan kumpulan ke arah rnencapai objektif organisasi sekolah (lAB 1993). Manakala Shahril (2001) pula menyatakan bahawa kepimpinan yang cemerlang mempunyai ciri-ciri kepimpinan berkualiti. dan diteruskan hingga ke hari ini ditambah pula dengan pengaruh globalisasi.menggunakan kemahiran komunikasi yang cemerlang. serta berirnan dan bermoral. 17: . terdapat idea yang sarna daripada perspektif Malaysia dengan perspektif Barat daripada segi ciri-ciri pemimpin sekolah. Menurut Abdul Aziz (2003) pengaruh politik. kestabilan emosi dan kecergasan fikiran.

hanya calon yang berdedikasi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap jawatan pengurusan dan bukannya berasas kepada kelulusan akademik sematamata. Seterusnya menjelang 1 April 2009. Mulai 1 April 2004. Zulkurnain Awang. Ini bermaksud.Mengikut Cooper dan Boyd (1987). Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia pada 21 Januari 2007. akan dilantik menjadi guru besar atau pengetua. program latihan ini dikawal. PIPP 2006-2010 yang dilancarkan pada 16 Januari 2007 dilihat sebagai usaha KPM untuk merealisasikan Misi Nasional bagi menjadi negara maju menjelang tahun 2020 (Anon 2007a). diadakan di universiti. kepimpinan unggul di peringkat sekolah perlu diberi perhatian dan sokongan yang sewajarnya untuk mewujudkan sekolah yang berkesan dan menepati PIPP. Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan telah diiktiraf sebagai faktor penting dalam mempertingkatkan standard pendidikan. semua guru besar atau pengetua yang dilantik buat kali pertama ke jawatan tersebut mestilah mempunyai atau sedang berusaha mendapatkan kelayakan dalam latihan NPQH. permohonan perlu dibuat oleh calon untuk menjadi guru besar atau pengetua. guru besar atau pengetua akan menentukan hala tuju sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah bagi mengatasi cabaran untuk memnuhi kehendak PIPP. NPQH merupakan syarat mandatori bagi semua guru besar dan pengetua baru di London. diwajibkan. Nilai kepimpinan dan keupayaan pengurusan di peringkat sekolah memainkan peranan penting. Sementara di England pula. Dalam hal ini. Dua kunci utama untuk mencapai kejayaan sebenar PIPP adalah kepimpinan di peringkat sekolah dan komitmen ibu bapa (Ainon 2007b). Akta Pendidikan 2002 (DfES 2004a). faktor kekananan atau senioriti bukan lagi menjadi faktor utama untuk perlantikan (Hasani dan Mariam 2007). Justeru. pengenalpastian calon guru besar atau pengetua boleh dibuat melalui kelayakan mereka sendiri dan melalui permohonan (Hasani dan Mariam 2007). hanya untuk kalangan guru dan diiktiraf melalui penganugerahan sijil khas. sesiapa yang ingin menjadi seorang pentadbir sekolah diwajibkan menyertai dan menyempurnakan program latihan National Professional Qualification for Headship (NPQH) (Bush dan Jackson 2002). Beliau turut menyatakan bahawa mulai tahun 2007. Sementara melalui Pel an Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 2006-2010) pula. seperti yang termaktub dalam Seksyen 135. 17' . Berdasarkan kenyataan Datuk Dr.

yang akan membantu mewujudkan sekolah yang produktif dan mengukuhkan hasil pendidikan (CCSSO 1996). Oleh itu. Justeru itu. Standard ini dibina daripada kajian dan perbincangan personel daripada 24 buah negeri yang disesuaikan dengan kurikulum kursus pemimpin pendidikan yang dikeluarkan oleh National Council of the Accreditation of Teacher Education (NCATE). Terdapat enam standard yang dikemukakan oleh CCSSO yang menyatakan bahawa: 17~ . Council of Chief State School Officers (CCSSO) telah mengeluarkan standard untuk pemimpin sekolah pada tahun 1996 yang mengandungi perkara asas berkaitan pengetahuan. pendidikan. kecemerlangan murid dan sekolah sukar untuk dibangunkan. organisasi. Kursus-kursus seperti Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah (KPKS). Standard kompetensi ini seharusnya dapat menjadi titik rujukan dalam menyediakan asas kepimpinan dan pengurusan sekolah yang mantap dan berkesan. Jelas sekali mereka perlukan bantuan dan sokongan dalam menghadapi cabaran-cabaran dan harapan tinggi yang diletakkan di bahu mereka. menjadikannya bertambah kompleks dan rencam. Peranan-peranan ini bertambah dan berubah mengikut masa. kecenderungan bertindak dan pencapaian. Pengurusan Strategik untuk Organisasi Pendidikan dan kursus Pengurusan Permuafakatan Strategik yang dilaksanakan oleh KPM melalui Institut Aminuddin Baki (lAB) merupakan langkah yang sangat baik dan perlu diteruskan. pentadbiran dan pasukan. STANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN Di Amerika Syarikat.Sergiovanni (1984) telah mengklasifikasikan peranan-peranan guru besar dan pengetua kepada lima bidang utama iaitu dalam bentuk petugas. Di samping program latihan yang sesuai bagi guru besar dan pengetua sekolah. pengwujudan program-program latihan yang sesuai bagi pemimpin-pemimpin pendidikan adalah satu keperluan. satu standard kompetensi untuk mereka seharusnya diguna pakai. di bawah ini dipaparkan perbahasan tentang kompetensi yang dimaksudkan itu. Perkara ini memberikan implikasi yang serius terhadap kebolehan dan kemampuan guru besar dan pengetua untuk menghadapinya. Jika mereka tidak bersedia terhadap cabaran-cabaran yang bakal dihadapi.

Dalam konteks Malaysia. pentadbiran sekolah serta hubungan dan komunikasi manusia. Wales. Jemaah Nazir Sekolah (INS) telah menggubal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mengandungi pernyataan dan instrumen pemastian standard untuk pemimpin-pemimpin sekolah (JNS 2004). kurikulum dan pengajaran. menggalakkan perkongsian dan rasa kekitaan.ard kompetensi kepengetuaan bagi negeri-negeri England. kokurikulum dan sahsiah. perancangan. Kompetensi ini dilihat sebagai ramuan penting untuk sekolah yang berkesan dan berjaya. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. Bagi Louis dan Miles (1990) pula. Dimensi pengurusan organisasi pula mengandungi struktur organisasi. misi dan kepemimpinan. Hala tuju kepemimpinan mempunyai elemen visi. iklim. melibatkan diri dengan perancangan evolusi. menguruskan staf. pengajaran dan pembelajaran. Standard ini mengandungi empat dimensi yang dikenali sebagai hala tuju kepemimpinan. pengurusan dan pembangunan sumber serta pengurusan maklumat. mereka bentuk dan melaksanakan pelan. kokurikulum dan hal-ehwal murid. pembangunan sahsiah dan penilaian pencapaian murid. Manakala dimensi pengurusan program pendidikan pula mempunyai elemen pengurusan kurikulum. ketua yang berpegang pada visi. Sementara bagi Grant (1978) (dalam Gaban 1982) menyatakan bahawa kompetensi guru besar dan pengetua terdiri daripada lapan bidang iaitu mewujudkan matlamat. berurusan dengan struktur dan sistem. kompetensi yang selalu dikaitkan dengan guru besar dan pengetua adalah misi sekolah. latihan dan perkhidmatan serta penilaian program. Bagi Hussein (1989). sentiasa peka dengan perbezaan budaya serta perubahan yang mungkin untuk jangka mas a panjang. guru besar dan pengetua perlu menjadi pengurus. 18] . Bagi beliau juga. menyusun atur bahan dan perkakasan. hubungan dengan komuniti. Scotland dan Ireland Utara. perkhidmatan luar pengajaran. Dimensi kemenjadian murid pula mengandungi elemen akademik. memfokuskan kepada pencapaian tugas. menyusun atur mas a dan ruang. pentadbiran sekolah dilihat sebagai perkara yang paling kurang penting berkaitan formulasi dan proses pelaksanaan serta pematuhan undang-undang dan peraturan. pengurusan organisasi.

Utusan Malaysia. 2005. 2005. 18: . Pengetua sekolah yang efektif. Kualiti peribadi yang dimaksudkan adalah seperti komunikasi. 17 Januari: 3. lni adalah kerana guru besar dan pengetua perlu menghadapi serta menangani isu-isu ini secara spontan selama mana mereka masih menjawat jawatan sebagai pemimpin dan pengurus sekolah. An investigation into the headship training programme for aspiring primary school headteachers. Ayob Jantan. Kepimpinan sekolah jadi kunci kejayaan. kemahiran dan teknik menangani perubahan. 2003. Anon. lni adalah kerana. RUJUKAN Abdul Aziz Md. 2007a. Anon. Siri Penguruan Sekolah. sebuah sekolah yang berkesan dan cemerlang selalunya diterajui oleh seorang guru besar atau pengetua yang berkesan dan cemerlang. Bhd. Utusan Malaysia. inovasi. University of Bristol. PENUTUP lsu kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan bukanlah merupakan suatu isu yang lapuk walaupun telah lama dibincangkan oleh pakar-pakar pendidikan. 2007b. Mengurus disiplin pelajar. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. PIPP 2006-2010. Abdullah Sani Yahaya. Bhd. Keberkesanan dan kecemerlangan mereka seharusnya didasari oleh kemampuan dan keupayaan untuk menangani isu-isu kepimpinan dan pengurusan secara berkesan dan cemerlang. 17 Januari: 3. kepimpinan. perancangan strategik. PhD Dissertation. Sementara amalan pengurusan strategik pula melibatkan pengenalpastian masalah. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. minat dan keyakinan. Noor. pelaksanaan dan penilaian strategik.amalan pengurusan strategik. lsu-isu baru dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep kepimpinan dan pengurusan oleh guru besar dan pengetua.

Murphy. P. Albany: State University of New York Press. S. 1980. H. School leadership & management. Principals and school restructuring:conceptualising challenges as dilemmas. DfES. C. London: Department for Education and Skills. & Boyd. R. University Microfilms International. National Standards for Headteachers. 18 . 17(1): 23-37.Cooper. 37(5): 441-462. The managerial imperative and the practice ofleadership in effective schools. Interstate school leaders licensure consortium: standards for school leaders. Approaches to administrative training in education. C. 2004a. Educational administration: where we are and where we are going. School leadership: some key ideas. L. London: HMSO. 1996. Effective schools for the urban poor. Council of Chief State School Officers (CCSSO). Journal of Educational Administration. 1998. London: Pitman. DfES. 1988. 1987. The evolution of training for school administrator. L. The necessary job competencies of secondary school principals as perceived by school administrators in Sabah. B. Educational Leadership. 1916. Culbertson. 1999. 1. Guidance on the mandatory requirement to hold the National Professional Qualification for Headship (NPQH). 1. 1982. Cuban. & Hallinger. Ph. Washington: CCSSO. Edmond. 37(1): 15-27. W. Fayol.. Malaysia. 1997. 1979. Fidler. (pnyt). B. 2004b. Kertas hijau.D Thesis. Paper presented at Fourth International Intervisitation Program in Educational Administration. New York: State University of New York Press. Teachers meeting the challenge of change. General and industrial management. Gaban. DfES. Dimmock. S. DIm. London: Deparment for Education and Skills.

2006a. Improving the urban high school: what works and why. 4-8 Disember.. Hussein Mahmood. Rinehart and Winston. Advancing Education: School Leadership in Action. Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia. London: Falmer Press. Koru. SKPM1 Edisi Disember. Hughes.instrumen dan cadangan. 1997. New York: Teacher College Press. M. Ishak Sin. Institut Aminuddin Baki. KPM. A study of principals' perception of their competency needs in instructional leadership. custodian or visionary. Hughes. pernyataan standard. Hughes (eds). in M. 1985. P. 1989. 2004. in W. Theory and research as catalyst for change. 1990. NASSP Buletin: 67-71. R. Walker. Managing education: The system and the institution. Farquhar and M. Ribbins and H. London: Holt. Anjuran Institut Aminuddin Baki. University of Michigan. Standard kualiti pendidikan Malaysia sekolah. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Ph. Kementerian Pelajaran Malaysia. Thomas (eds). M. Kajian kepimpinan guru besar dalam pengurusan sekolah rendah . Hussein Mahmood. Jemaah Nazir Sekolah. & Miles. Memperkasakan kepimpinan sekolah . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1993. 1991. T. K.Hughes. & Bush. Louis. M. J.D thesis. B.teori manakah yang perlu diguna pakai oleh pengetua? Kertas kerja Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-13. The assistant principals: crisis manager. 1994. Institut Aminuddin Baki. 2006. M. Theory and practice in educational management. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Kepimpinan dan keberkesanan sekolah.. .

Tesis Sarjana. & Fink. Masalah pengurusan sekolah yang dihadapi pengetua dan guru besar yang baru dilantik. F. Universiti Kebangsaan Malaysia. . M. Jumal Pengurusan Pendidikan. 1996. National Standards for Headteachers. Zaiton Md. Utusan Malaysia. Pelan paling kritikal. Taylor. W. 1947. Wales: The National Assembly for Wales. D. The theory of social and economic organization. in t. Changing our schools. Dr.. 1947.Stoll. 1996. Weber. Principles of scientific management. Noor. Norasmah Othman adalah pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan. New York: Collier-Macmillan. Buckingham: Open University Press. New York: Harper and Row. L.. Indikator pemimpin cemerlang: satu analisis pengurusan. UKM. 2007. Zakaria Abdullah. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. The National Assembly for Wales. 2004. Parsons (ed). Wahid Hashim. 17 Januari: 10. 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful