KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN: CABARAN KEPADA GURU BESAR DAN PENGETUA

Norasmah Othman, PhD Kamaruzaman Moidunny

ABSTRAK
Kertas ini membincangkan konsep asas kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan sebagai mana yang dialami oleh guru besar dan pengetua di sekolah-sekolah. Peranan guru besar dan pengetua yang semakin mencabar dari sehari ke sehari memerlukan mereka meneliti dan memahami semula isu-isu kepimpinan dan pengurusan yang pelbagai. Justeru, mereka perlu mengetahui tentang piawaian dan ciri-ciri penting dalam menggerakkan sekolah agar menjadi sebuah organisasi yang berkesan dan cemerlang. Sehubungan itu, standard kompetensi kepengetuaan yang bertujuan untuk memperlengkapkan diri guru besar dan pengetua dengan semua kemah iran yang diperlukan sebagai seorang pemimpin serta pengurus juga akan dibincangkan. Ciri-ciri penting dalam standard kompetensi kepengetuaan ini seharusnya dapat menggerakkan minda guru besar dan pengetua bagi membuat refleksi kendiri bagi mengesan kekuatan dan kelemahan yang mereka ada.

PENDAHULUAN
Konsep kepimpinan seringkali bertindan dengan dua istilah penting iaitu pengurusan dan pentadbiran. Istilah pengurusan digunakan secara meluas di Britain, Eropah dan Afrika manakala istilah pentadbiran selalu digunakan di Amerika Syarikat, Kanada dan Australia (Bush 2003). Dimmock (1999) menyatakan bahawa kepimpinan di sekolah adalah tugas peringkat atasan untuk membangunkan staf, murid dan pencapaian sekolah manakala pengurusan melibatkan penyelenggaraan rutin operasi semasa di sekolah; sementara pentadbiran pula melibatkan kerja-kerja peringkat

17

KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PEN GURUS AN PENDIDIKAN Pengurusan pendidikan mempunyai pelbagai definisi yang digunakan oleh pakar-pakar pendidikan. sains politik. perancang dan pelaksana. mereka adalah pemimpin profesional yang memainkan dua peranan yang saling bergantungan antara satu sarna lain.2000). pengurusan pendidikan adalah kajian yang berkaitan dengan operasi dalaman institusi pendidikan dan hubungannya dengan persekitaran. Manakala Bolam (1999) pula mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai suatu fungsi eksekutif untuk melaksanakan dasar yang telah dipersetujui. kerajaannya menyatakan l' . Peranan ini dinamakan sebagai kepimpinan dan pengurusan. Bush (2003) mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai satu bidang kajian dan amalan yang berkait dengan operasi bagi organisasi pendidikan. Sejak akhir-akhir ini. juga profesionalisme. guru kanan mata pelajaran dan guru-guru dengan tanggungjawab khusus. Contohnya di Britain. terdapat peningkatan tanggapan bahawa sekolah mempunyai kepimpinan yang terserak atau tertabur dalam pengurusan sekolah (Gron 1999. lni adalah kerana peranan sebagai pemimpin profesional dengan peranan pengurusan adalah saling lengkap melengkapi antara satu sarna lain. Menurut Abdul Aziz (2003). Manakala Bell (dalam Bell dan Bush 2002) menyatakan bahawa kepimpinan dan pengurusan tidak boleh dipisahkan dan sebarang langkah untuk memisahkan peranan tersebut adalah tidak tepat. pengawal. peranan pengurusan bukan sahaja dilaksanakan oleh guru besar atau pengetua tetapi juga guru penolong kanan. Tidak terdapat definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi pengurusan pendidikan kerana pembangunannya amat pesat dan terdapat pengaruh disiplin-disiplin bidang lain seperti sosiologi. Andaian di atas tidak mencakupi jangkaan atau tindakan terhadap tingkah laku dan aktiviti kerana tidak memasukkan dimensi kepimpinan yang berasaskan nilai pendidikan dan falsafah. (1990) pula. Guru besar atau pengetua seringkali memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus. Bagi Glatter (1999) pula. Hughes (1988) telah mencadangkan Model Dua Peranan bagi guru besar dan pengetua iaitu peranan pemimpin profesional dan peranan ketua eksekutif. ekonomi dan pengurusan umum. Mereka bertindak sebagai koordinator. Bagi O'Sullivan et al.

mempunyai kecergasan fizikal. serta berirnan dan bermoral. menerima tugas sebagai tanggungjawab profesional. KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH Pengurusan sekolah boleh didefinisikan sebagai tindakan guru besar atau pengetua dalam rnelaksanakan tugas bersama serta melalui individu dan kumpulan bagi rnencapai objektif organisasi sekolah. Menurut Abdul Aziz (2003) pengaruh politik. Walau bagaimanapun. mempunyai hubungan manusia yang baik. 17: .menggunakan kemahiran komunikasi yang cemerlang. membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama dan mahir dalam pengurusan dan teknologi maklurnat. berkemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. dengan perbezaan konteks seperti corak pentadbiran sekolah dan budaya. Malaysia telah menerirna pengaruh Barat ini semenjak sebelurn merdeka lagi. mampu mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik. pengalaman Barat mungkin kurang sesuai untuk diaplikasikan secara langsung di Malaysia. Namun begitu. Manakala Shahril (2001) pula menyatakan bahawa kepimpinan yang cemerlang mempunyai ciri-ciri kepimpinan berkualiti. pentadbiran dan sistem pendidikan British di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baru. berkemahiran berkornunikasi dan berrnotivasi. berkernahiran dan berketrampilan. rnernpunyai wawasan dan kreatif serta inovatif. sensitif kepada adat dan budaya yang pelbagai. Manakala kepirnpinan sekolah rnerupakan sernua aktiviti dan perlakuan guru besar atau pengetua yang rnencerminkan kebolehannya rnempengaruhi individu dan kumpulan ke arah rnencapai objektif organisasi sekolah (lAB 1993). adalah diakui bahawa idea-idea daripada Barat ini rnenyediakan pengetahuan asas kepada guru besar at au pengetua dalam usaha menambahbaikkan sekolah masing-masing. Berdasarkan generalisasi di atas. terdapat idea yang sarna daripada perspektif Malaysia dengan perspektif Barat daripada segi ciri-ciri pemimpin sekolah. dan kemahiran personal yang lain. kestabilan emosi dan kecergasan fikiran. mempunyai visi yang jelas. dan diteruskan hingga ke hari ini ditambah pula dengan pengaruh globalisasi.

semua guru besar atau pengetua yang dilantik buat kali pertama ke jawatan tersebut mestilah mempunyai atau sedang berusaha mendapatkan kelayakan dalam latihan NPQH. Dalam hal ini. sesiapa yang ingin menjadi seorang pentadbir sekolah diwajibkan menyertai dan menyempurnakan program latihan National Professional Qualification for Headship (NPQH) (Bush dan Jackson 2002). pengenalpastian calon guru besar atau pengetua boleh dibuat melalui kelayakan mereka sendiri dan melalui permohonan (Hasani dan Mariam 2007). Sementara melalui Pel an Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 2006-2010) pula. Mulai 1 April 2004. faktor kekananan atau senioriti bukan lagi menjadi faktor utama untuk perlantikan (Hasani dan Mariam 2007).Mengikut Cooper dan Boyd (1987). program latihan ini dikawal. hanya calon yang berdedikasi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap jawatan pengurusan dan bukannya berasas kepada kelulusan akademik sematamata. Ini bermaksud. diwajibkan. Zulkurnain Awang. seperti yang termaktub dalam Seksyen 135. akan dilantik menjadi guru besar atau pengetua. permohonan perlu dibuat oleh calon untuk menjadi guru besar atau pengetua. Seterusnya menjelang 1 April 2009. guru besar atau pengetua akan menentukan hala tuju sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah bagi mengatasi cabaran untuk memnuhi kehendak PIPP. 17' . kepimpinan unggul di peringkat sekolah perlu diberi perhatian dan sokongan yang sewajarnya untuk mewujudkan sekolah yang berkesan dan menepati PIPP. Akta Pendidikan 2002 (DfES 2004a). diadakan di universiti. Berdasarkan kenyataan Datuk Dr. hanya untuk kalangan guru dan diiktiraf melalui penganugerahan sijil khas. Beliau turut menyatakan bahawa mulai tahun 2007. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia pada 21 Januari 2007. Sementara di England pula. PIPP 2006-2010 yang dilancarkan pada 16 Januari 2007 dilihat sebagai usaha KPM untuk merealisasikan Misi Nasional bagi menjadi negara maju menjelang tahun 2020 (Anon 2007a). NPQH merupakan syarat mandatori bagi semua guru besar dan pengetua baru di London. Nilai kepimpinan dan keupayaan pengurusan di peringkat sekolah memainkan peranan penting. Dua kunci utama untuk mencapai kejayaan sebenar PIPP adalah kepimpinan di peringkat sekolah dan komitmen ibu bapa (Ainon 2007b). Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan telah diiktiraf sebagai faktor penting dalam mempertingkatkan standard pendidikan. Justeru.

pendidikan. kecenderungan bertindak dan pencapaian. Peranan-peranan ini bertambah dan berubah mengikut masa. Perkara ini memberikan implikasi yang serius terhadap kebolehan dan kemampuan guru besar dan pengetua untuk menghadapinya.Sergiovanni (1984) telah mengklasifikasikan peranan-peranan guru besar dan pengetua kepada lima bidang utama iaitu dalam bentuk petugas. Jelas sekali mereka perlukan bantuan dan sokongan dalam menghadapi cabaran-cabaran dan harapan tinggi yang diletakkan di bahu mereka. organisasi. Kursus-kursus seperti Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah (KPKS). Standard kompetensi ini seharusnya dapat menjadi titik rujukan dalam menyediakan asas kepimpinan dan pengurusan sekolah yang mantap dan berkesan. STANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN Di Amerika Syarikat. pengwujudan program-program latihan yang sesuai bagi pemimpin-pemimpin pendidikan adalah satu keperluan. Pengurusan Strategik untuk Organisasi Pendidikan dan kursus Pengurusan Permuafakatan Strategik yang dilaksanakan oleh KPM melalui Institut Aminuddin Baki (lAB) merupakan langkah yang sangat baik dan perlu diteruskan. Terdapat enam standard yang dikemukakan oleh CCSSO yang menyatakan bahawa: 17~ . Standard ini dibina daripada kajian dan perbincangan personel daripada 24 buah negeri yang disesuaikan dengan kurikulum kursus pemimpin pendidikan yang dikeluarkan oleh National Council of the Accreditation of Teacher Education (NCATE). di bawah ini dipaparkan perbahasan tentang kompetensi yang dimaksudkan itu. kecemerlangan murid dan sekolah sukar untuk dibangunkan. Council of Chief State School Officers (CCSSO) telah mengeluarkan standard untuk pemimpin sekolah pada tahun 1996 yang mengandungi perkara asas berkaitan pengetahuan. Jika mereka tidak bersedia terhadap cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. Di samping program latihan yang sesuai bagi guru besar dan pengetua sekolah. menjadikannya bertambah kompleks dan rencam. Oleh itu. yang akan membantu mewujudkan sekolah yang produktif dan mengukuhkan hasil pendidikan (CCSSO 1996). Justeru itu. pentadbiran dan pasukan. satu standard kompetensi untuk mereka seharusnya diguna pakai.

iklim. Manakala dimensi pengurusan program pendidikan pula mempunyai elemen pengurusan kurikulum. pembangunan sahsiah dan penilaian pencapaian murid. hubungan dengan komuniti.ard kompetensi kepengetuaan bagi negeri-negeri England. Jemaah Nazir Sekolah (INS) telah menggubal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mengandungi pernyataan dan instrumen pemastian standard untuk pemimpin-pemimpin sekolah (JNS 2004). Scotland dan Ireland Utara. mereka bentuk dan melaksanakan pelan. latihan dan perkhidmatan serta penilaian program. kurikulum dan pengajaran. kokurikulum dan hal-ehwal murid. guru besar dan pengetua perlu menjadi pengurus. 18] . sentiasa peka dengan perbezaan budaya serta perubahan yang mungkin untuk jangka mas a panjang. Sementara bagi Grant (1978) (dalam Gaban 1982) menyatakan bahawa kompetensi guru besar dan pengetua terdiri daripada lapan bidang iaitu mewujudkan matlamat. Hala tuju kepemimpinan mempunyai elemen visi. Dalam konteks Malaysia. menyusun atur mas a dan ruang. perkhidmatan luar pengajaran. menggalakkan perkongsian dan rasa kekitaan. ketua yang berpegang pada visi. Standard ini mengandungi empat dimensi yang dikenali sebagai hala tuju kepemimpinan. Wales. pengurusan organisasi. kompetensi yang selalu dikaitkan dengan guru besar dan pengetua adalah misi sekolah. menguruskan staf. Dimensi kemenjadian murid pula mengandungi elemen akademik. menyusun atur bahan dan perkakasan. berurusan dengan struktur dan sistem. memfokuskan kepada pencapaian tugas. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. pentadbiran sekolah serta hubungan dan komunikasi manusia. Dimensi pengurusan organisasi pula mengandungi struktur organisasi. pentadbiran sekolah dilihat sebagai perkara yang paling kurang penting berkaitan formulasi dan proses pelaksanaan serta pematuhan undang-undang dan peraturan. pengajaran dan pembelajaran. perancangan. kokurikulum dan sahsiah. melibatkan diri dengan perancangan evolusi. pengurusan dan pembangunan sumber serta pengurusan maklumat. misi dan kepemimpinan. Bagi Hussein (1989). Kompetensi ini dilihat sebagai ramuan penting untuk sekolah yang berkesan dan berjaya. Bagi beliau juga. Bagi Louis dan Miles (1990) pula.

perancangan strategik. kepimpinan. 2007b. PENUTUP lsu kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan bukanlah merupakan suatu isu yang lapuk walaupun telah lama dibincangkan oleh pakar-pakar pendidikan. 17 Januari: 3. kemahiran dan teknik menangani perubahan. An investigation into the headship training programme for aspiring primary school headteachers. 17 Januari: 3. University of Bristol. Ayob Jantan. sebuah sekolah yang berkesan dan cemerlang selalunya diterajui oleh seorang guru besar atau pengetua yang berkesan dan cemerlang. Bhd. RUJUKAN Abdul Aziz Md. Bhd. Kualiti peribadi yang dimaksudkan adalah seperti komunikasi. 18: . lni adalah kerana. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Utusan Malaysia. Anon. lni adalah kerana guru besar dan pengetua perlu menghadapi serta menangani isu-isu ini secara spontan selama mana mereka masih menjawat jawatan sebagai pemimpin dan pengurus sekolah. Utusan Malaysia. inovasi. Pengetua sekolah yang efektif. pelaksanaan dan penilaian strategik. Sementara amalan pengurusan strategik pula melibatkan pengenalpastian masalah. 2003. 2007a. Siri Penguruan Sekolah. PIPP 2006-2010.amalan pengurusan strategik. Keberkesanan dan kecemerlangan mereka seharusnya didasari oleh kemampuan dan keupayaan untuk menangani isu-isu kepimpinan dan pengurusan secara berkesan dan cemerlang. minat dan keyakinan. lsu-isu baru dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep kepimpinan dan pengurusan oleh guru besar dan pengetua. Abdullah Sani Yahaya. Noor. Anon. Mengurus disiplin pelajar. PhD Dissertation. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. 2005. Kepimpinan sekolah jadi kunci kejayaan. 2005.

L. The managerial imperative and the practice ofleadership in effective schools. DfES. S. Kertas hijau. Dimmock. C. Gaban. Effective schools for the urban poor. Paper presented at Fourth International Intervisitation Program in Educational Administration. 2004b. Edmond. Interstate school leaders licensure consortium: standards for school leaders. R. New York: State University of New York Press. S. P. 18 . C.. Teachers meeting the challenge of change. 1998. Albany: State University of New York Press. 17(1): 23-37. 2004a. 1987. W. London: Department for Education and Skills. DfES. (pnyt). 1. Washington: CCSSO. Council of Chief State School Officers (CCSSO). B. Ph. & Hallinger. Malaysia. London: Deparment for Education and Skills. Educational administration: where we are and where we are going. Cuban. Approaches to administrative training in education. National Standards for Headteachers. General and industrial management. The evolution of training for school administrator. Principals and school restructuring:conceptualising challenges as dilemmas.Cooper. Guidance on the mandatory requirement to hold the National Professional Qualification for Headship (NPQH). Fayol. 1982. 1916. DfES.D Thesis. London: Pitman. Journal of Educational Administration. L. London: HMSO. Culbertson. & Boyd. 1980. Educational Leadership. 37(1): 15-27. Murphy. 1. B. 37(5): 441-462. The necessary job competencies of secondary school principals as perceived by school administrators in Sabah. 1996. School leadership & management. H. University Microfilms International. Fidler. 1999. DIm. 1988. 1979. School leadership: some key ideas. 1997.

M. 1991. 1985.instrumen dan cadangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989. 2006. Hughes. Hussein Mahmood. Jemaah Nazir Sekolah. in W.. Theory and practice in educational management. Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia. M. 1997. Thomas (eds). 1994. Ph.. Louis. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Theory and research as catalyst for change. Managing education: The system and the institution. NASSP Buletin: 67-71. Institut Aminuddin Baki. Institut Aminuddin Baki. 1990. SKPM1 Edisi Disember. B. P. Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Standard kualiti pendidikan Malaysia sekolah. University of Michigan. 4-8 Disember. Advancing Education: School Leadership in Action. custodian or visionary. Kajian kepimpinan guru besar dalam pengurusan sekolah rendah . Walker. Ribbins and H. A study of principals' perception of their competency needs in instructional leadership. pernyataan standard.D thesis. in M. 1993. London: Falmer Press. Koru. R. London: Holt. Hussein Mahmood.teori manakah yang perlu diguna pakai oleh pengetua? Kertas kerja Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-13. KPM. The assistant principals: crisis manager. Farquhar and M. Improving the urban high school: what works and why. J. K. Kementerian Pelajaran Malaysia. M. & Miles. 2004. Anjuran Institut Aminuddin Baki. Memperkasakan kepimpinan sekolah . Ishak Sin. T. Hughes. Rinehart and Winston. M. New York: Teacher College Press. & Bush. 2006a. . Hughes (eds).Hughes.

W. 2001. 17 Januari: 10. 2004. Wahid Hashim. F. New York: Collier-Macmillan. Principles of scientific management. Zaiton Md. National Standards for Headteachers. Indikator pemimpin cemerlang: satu analisis pengurusan. Dr. & Fink. Zakaria Abdullah. Weber. Wales: The National Assembly for Wales. 1996. Jumal Pengurusan Pendidikan. L. Buckingham: Open University Press.. The National Assembly for Wales. Taylor. 1947.. Utusan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. 1947. Changing our schools. 2007. Noor. Pelan paling kritikal. Masalah pengurusan sekolah yang dihadapi pengetua dan guru besar yang baru dilantik. The theory of social and economic organization. UKM. New York: Harper and Row. Norasmah Othman adalah pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. .Stoll. D. Tesis Sarjana. M. in t. 1996. Parsons (ed).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful