KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN: CABARAN KEPADA GURU BESAR DAN PENGETUA

Norasmah Othman, PhD Kamaruzaman Moidunny

ABSTRAK
Kertas ini membincangkan konsep asas kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan sebagai mana yang dialami oleh guru besar dan pengetua di sekolah-sekolah. Peranan guru besar dan pengetua yang semakin mencabar dari sehari ke sehari memerlukan mereka meneliti dan memahami semula isu-isu kepimpinan dan pengurusan yang pelbagai. Justeru, mereka perlu mengetahui tentang piawaian dan ciri-ciri penting dalam menggerakkan sekolah agar menjadi sebuah organisasi yang berkesan dan cemerlang. Sehubungan itu, standard kompetensi kepengetuaan yang bertujuan untuk memperlengkapkan diri guru besar dan pengetua dengan semua kemah iran yang diperlukan sebagai seorang pemimpin serta pengurus juga akan dibincangkan. Ciri-ciri penting dalam standard kompetensi kepengetuaan ini seharusnya dapat menggerakkan minda guru besar dan pengetua bagi membuat refleksi kendiri bagi mengesan kekuatan dan kelemahan yang mereka ada.

PENDAHULUAN
Konsep kepimpinan seringkali bertindan dengan dua istilah penting iaitu pengurusan dan pentadbiran. Istilah pengurusan digunakan secara meluas di Britain, Eropah dan Afrika manakala istilah pentadbiran selalu digunakan di Amerika Syarikat, Kanada dan Australia (Bush 2003). Dimmock (1999) menyatakan bahawa kepimpinan di sekolah adalah tugas peringkat atasan untuk membangunkan staf, murid dan pencapaian sekolah manakala pengurusan melibatkan penyelenggaraan rutin operasi semasa di sekolah; sementara pentadbiran pula melibatkan kerja-kerja peringkat

17

Manakala Bell (dalam Bell dan Bush 2002) menyatakan bahawa kepimpinan dan pengurusan tidak boleh dipisahkan dan sebarang langkah untuk memisahkan peranan tersebut adalah tidak tepat. Mereka bertindak sebagai koordinator. Hughes (1988) telah mencadangkan Model Dua Peranan bagi guru besar dan pengetua iaitu peranan pemimpin profesional dan peranan ketua eksekutif. Guru besar atau pengetua seringkali memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus. peranan pengurusan bukan sahaja dilaksanakan oleh guru besar atau pengetua tetapi juga guru penolong kanan. Contohnya di Britain. Manakala Bolam (1999) pula mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai suatu fungsi eksekutif untuk melaksanakan dasar yang telah dipersetujui. perancang dan pelaksana. Andaian di atas tidak mencakupi jangkaan atau tindakan terhadap tingkah laku dan aktiviti kerana tidak memasukkan dimensi kepimpinan yang berasaskan nilai pendidikan dan falsafah. Tidak terdapat definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi pengurusan pendidikan kerana pembangunannya amat pesat dan terdapat pengaruh disiplin-disiplin bidang lain seperti sosiologi.2000). Sejak akhir-akhir ini. (1990) pula. Bagi Glatter (1999) pula. pengawal. Bush (2003) mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai satu bidang kajian dan amalan yang berkait dengan operasi bagi organisasi pendidikan. Peranan ini dinamakan sebagai kepimpinan dan pengurusan. terdapat peningkatan tanggapan bahawa sekolah mempunyai kepimpinan yang terserak atau tertabur dalam pengurusan sekolah (Gron 1999. ekonomi dan pengurusan umum. Menurut Abdul Aziz (2003). Bagi O'Sullivan et al. juga profesionalisme. sains politik. kerajaannya menyatakan l' . mereka adalah pemimpin profesional yang memainkan dua peranan yang saling bergantungan antara satu sarna lain. guru kanan mata pelajaran dan guru-guru dengan tanggungjawab khusus. lni adalah kerana peranan sebagai pemimpin profesional dengan peranan pengurusan adalah saling lengkap melengkapi antara satu sarna lain.KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PEN GURUS AN PENDIDIKAN Pengurusan pendidikan mempunyai pelbagai definisi yang digunakan oleh pakar-pakar pendidikan. pengurusan pendidikan adalah kajian yang berkaitan dengan operasi dalaman institusi pendidikan dan hubungannya dengan persekitaran.

membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama dan mahir dalam pengurusan dan teknologi maklurnat.menggunakan kemahiran komunikasi yang cemerlang. terdapat idea yang sarna daripada perspektif Malaysia dengan perspektif Barat daripada segi ciri-ciri pemimpin sekolah. dan kemahiran personal yang lain. mampu mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik. dengan perbezaan konteks seperti corak pentadbiran sekolah dan budaya. Namun begitu. Berdasarkan generalisasi di atas. Manakala Shahril (2001) pula menyatakan bahawa kepimpinan yang cemerlang mempunyai ciri-ciri kepimpinan berkualiti. pentadbiran dan sistem pendidikan British di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baru. Manakala kepirnpinan sekolah rnerupakan sernua aktiviti dan perlakuan guru besar atau pengetua yang rnencerminkan kebolehannya rnempengaruhi individu dan kumpulan ke arah rnencapai objektif organisasi sekolah (lAB 1993). menerima tugas sebagai tanggungjawab profesional. dan diteruskan hingga ke hari ini ditambah pula dengan pengaruh globalisasi. mempunyai hubungan manusia yang baik. adalah diakui bahawa idea-idea daripada Barat ini rnenyediakan pengetahuan asas kepada guru besar at au pengetua dalam usaha menambahbaikkan sekolah masing-masing. 17: . sensitif kepada adat dan budaya yang pelbagai. rnernpunyai wawasan dan kreatif serta inovatif. Menurut Abdul Aziz (2003) pengaruh politik. serta berirnan dan bermoral. kestabilan emosi dan kecergasan fikiran. mempunyai kecergasan fizikal. Malaysia telah menerirna pengaruh Barat ini semenjak sebelurn merdeka lagi. berkemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. berkemahiran berkornunikasi dan berrnotivasi. KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH Pengurusan sekolah boleh didefinisikan sebagai tindakan guru besar atau pengetua dalam rnelaksanakan tugas bersama serta melalui individu dan kumpulan bagi rnencapai objektif organisasi sekolah. Walau bagaimanapun. pengalaman Barat mungkin kurang sesuai untuk diaplikasikan secara langsung di Malaysia. mempunyai visi yang jelas. berkernahiran dan berketrampilan.

permohonan perlu dibuat oleh calon untuk menjadi guru besar atau pengetua. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia pada 21 Januari 2007. 17' . Zulkurnain Awang. program latihan ini dikawal. Seterusnya menjelang 1 April 2009.Mengikut Cooper dan Boyd (1987). seperti yang termaktub dalam Seksyen 135. PIPP 2006-2010 yang dilancarkan pada 16 Januari 2007 dilihat sebagai usaha KPM untuk merealisasikan Misi Nasional bagi menjadi negara maju menjelang tahun 2020 (Anon 2007a). Dua kunci utama untuk mencapai kejayaan sebenar PIPP adalah kepimpinan di peringkat sekolah dan komitmen ibu bapa (Ainon 2007b). NPQH merupakan syarat mandatori bagi semua guru besar dan pengetua baru di London. kepimpinan unggul di peringkat sekolah perlu diberi perhatian dan sokongan yang sewajarnya untuk mewujudkan sekolah yang berkesan dan menepati PIPP. sesiapa yang ingin menjadi seorang pentadbir sekolah diwajibkan menyertai dan menyempurnakan program latihan National Professional Qualification for Headship (NPQH) (Bush dan Jackson 2002). guru besar atau pengetua akan menentukan hala tuju sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah bagi mengatasi cabaran untuk memnuhi kehendak PIPP. Nilai kepimpinan dan keupayaan pengurusan di peringkat sekolah memainkan peranan penting. diadakan di universiti. Sementara di England pula. pengenalpastian calon guru besar atau pengetua boleh dibuat melalui kelayakan mereka sendiri dan melalui permohonan (Hasani dan Mariam 2007). Akta Pendidikan 2002 (DfES 2004a). akan dilantik menjadi guru besar atau pengetua. Justeru. hanya calon yang berdedikasi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap jawatan pengurusan dan bukannya berasas kepada kelulusan akademik sematamata. Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan telah diiktiraf sebagai faktor penting dalam mempertingkatkan standard pendidikan. Ini bermaksud. Sementara melalui Pel an Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 2006-2010) pula. Mulai 1 April 2004. Berdasarkan kenyataan Datuk Dr. Beliau turut menyatakan bahawa mulai tahun 2007. Dalam hal ini. diwajibkan. semua guru besar atau pengetua yang dilantik buat kali pertama ke jawatan tersebut mestilah mempunyai atau sedang berusaha mendapatkan kelayakan dalam latihan NPQH. faktor kekananan atau senioriti bukan lagi menjadi faktor utama untuk perlantikan (Hasani dan Mariam 2007). hanya untuk kalangan guru dan diiktiraf melalui penganugerahan sijil khas.

yang akan membantu mewujudkan sekolah yang produktif dan mengukuhkan hasil pendidikan (CCSSO 1996). Kursus-kursus seperti Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah (KPKS). pentadbiran dan pasukan. Pengurusan Strategik untuk Organisasi Pendidikan dan kursus Pengurusan Permuafakatan Strategik yang dilaksanakan oleh KPM melalui Institut Aminuddin Baki (lAB) merupakan langkah yang sangat baik dan perlu diteruskan. Oleh itu. Terdapat enam standard yang dikemukakan oleh CCSSO yang menyatakan bahawa: 17~ . Peranan-peranan ini bertambah dan berubah mengikut masa. pengwujudan program-program latihan yang sesuai bagi pemimpin-pemimpin pendidikan adalah satu keperluan. Council of Chief State School Officers (CCSSO) telah mengeluarkan standard untuk pemimpin sekolah pada tahun 1996 yang mengandungi perkara asas berkaitan pengetahuan. pendidikan. Perkara ini memberikan implikasi yang serius terhadap kebolehan dan kemampuan guru besar dan pengetua untuk menghadapinya. kecemerlangan murid dan sekolah sukar untuk dibangunkan. Jelas sekali mereka perlukan bantuan dan sokongan dalam menghadapi cabaran-cabaran dan harapan tinggi yang diletakkan di bahu mereka.Sergiovanni (1984) telah mengklasifikasikan peranan-peranan guru besar dan pengetua kepada lima bidang utama iaitu dalam bentuk petugas. organisasi. satu standard kompetensi untuk mereka seharusnya diguna pakai. Jika mereka tidak bersedia terhadap cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. STANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN Di Amerika Syarikat. Standard ini dibina daripada kajian dan perbincangan personel daripada 24 buah negeri yang disesuaikan dengan kurikulum kursus pemimpin pendidikan yang dikeluarkan oleh National Council of the Accreditation of Teacher Education (NCATE). kecenderungan bertindak dan pencapaian. di bawah ini dipaparkan perbahasan tentang kompetensi yang dimaksudkan itu. Di samping program latihan yang sesuai bagi guru besar dan pengetua sekolah. Standard kompetensi ini seharusnya dapat menjadi titik rujukan dalam menyediakan asas kepimpinan dan pengurusan sekolah yang mantap dan berkesan. Justeru itu. menjadikannya bertambah kompleks dan rencam.

kokurikulum dan hal-ehwal murid. Hala tuju kepemimpinan mempunyai elemen visi. pengajaran dan pembelajaran. perkhidmatan luar pengajaran. sentiasa peka dengan perbezaan budaya serta perubahan yang mungkin untuk jangka mas a panjang. latihan dan perkhidmatan serta penilaian program. menggalakkan perkongsian dan rasa kekitaan. memfokuskan kepada pencapaian tugas. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. Bagi beliau juga. Dimensi kemenjadian murid pula mengandungi elemen akademik. Jemaah Nazir Sekolah (INS) telah menggubal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mengandungi pernyataan dan instrumen pemastian standard untuk pemimpin-pemimpin sekolah (JNS 2004). menyusun atur mas a dan ruang. pentadbiran sekolah dilihat sebagai perkara yang paling kurang penting berkaitan formulasi dan proses pelaksanaan serta pematuhan undang-undang dan peraturan. pembangunan sahsiah dan penilaian pencapaian murid. perancangan. Dalam konteks Malaysia. menguruskan staf. Wales. menyusun atur bahan dan perkakasan. Dimensi pengurusan organisasi pula mengandungi struktur organisasi. kurikulum dan pengajaran. guru besar dan pengetua perlu menjadi pengurus. Sementara bagi Grant (1978) (dalam Gaban 1982) menyatakan bahawa kompetensi guru besar dan pengetua terdiri daripada lapan bidang iaitu mewujudkan matlamat. kokurikulum dan sahsiah. Bagi Louis dan Miles (1990) pula. pengurusan dan pembangunan sumber serta pengurusan maklumat. 18] . Standard ini mengandungi empat dimensi yang dikenali sebagai hala tuju kepemimpinan. kompetensi yang selalu dikaitkan dengan guru besar dan pengetua adalah misi sekolah. iklim. berurusan dengan struktur dan sistem. Scotland dan Ireland Utara. Bagi Hussein (1989). hubungan dengan komuniti. misi dan kepemimpinan. ketua yang berpegang pada visi. melibatkan diri dengan perancangan evolusi.ard kompetensi kepengetuaan bagi negeri-negeri England. mereka bentuk dan melaksanakan pelan. pentadbiran sekolah serta hubungan dan komunikasi manusia. pengurusan organisasi. Manakala dimensi pengurusan program pendidikan pula mempunyai elemen pengurusan kurikulum. Kompetensi ini dilihat sebagai ramuan penting untuk sekolah yang berkesan dan berjaya.

University of Bristol. lsu-isu baru dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep kepimpinan dan pengurusan oleh guru besar dan pengetua.amalan pengurusan strategik. Anon. Bhd. Ayob Jantan. Kualiti peribadi yang dimaksudkan adalah seperti komunikasi. PIPP 2006-2010. PhD Dissertation. Abdullah Sani Yahaya. Bhd. 18: . Siri Penguruan Sekolah. minat dan keyakinan. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. 17 Januari: 3. An investigation into the headship training programme for aspiring primary school headteachers. 2005. 2005. kemahiran dan teknik menangani perubahan. sebuah sekolah yang berkesan dan cemerlang selalunya diterajui oleh seorang guru besar atau pengetua yang berkesan dan cemerlang. Pengetua sekolah yang efektif. perancangan strategik. 2003. Utusan Malaysia. lni adalah kerana guru besar dan pengetua perlu menghadapi serta menangani isu-isu ini secara spontan selama mana mereka masih menjawat jawatan sebagai pemimpin dan pengurus sekolah. 2007a. 17 Januari: 3. PENUTUP lsu kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan bukanlah merupakan suatu isu yang lapuk walaupun telah lama dibincangkan oleh pakar-pakar pendidikan. 2007b. pelaksanaan dan penilaian strategik. Anon. Sementara amalan pengurusan strategik pula melibatkan pengenalpastian masalah. kepimpinan. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. lni adalah kerana. RUJUKAN Abdul Aziz Md. Keberkesanan dan kecemerlangan mereka seharusnya didasari oleh kemampuan dan keupayaan untuk menangani isu-isu kepimpinan dan pengurusan secara berkesan dan cemerlang. Mengurus disiplin pelajar. Utusan Malaysia. inovasi. Kepimpinan sekolah jadi kunci kejayaan. Noor.

C. 1987. School leadership: some key ideas. L. 18 . DIm. 2004b. 37(1): 15-27. S. The evolution of training for school administrator. 1996. DfES. National Standards for Headteachers. School leadership & management. DfES. Educational Leadership. 1999. Gaban. 1982. H. 1980. S. Approaches to administrative training in education. New York: State University of New York Press. Dimmock. R. (pnyt).D Thesis. London: Department for Education and Skills. DfES. C.. London: HMSO. Educational administration: where we are and where we are going. 17(1): 23-37.Cooper. Guidance on the mandatory requirement to hold the National Professional Qualification for Headship (NPQH). & Hallinger. B. Teachers meeting the challenge of change. University Microfilms International. Albany: State University of New York Press. Washington: CCSSO. Fayol. 37(5): 441-462. L. Fidler. The managerial imperative and the practice ofleadership in effective schools. Principals and school restructuring:conceptualising challenges as dilemmas. General and industrial management. W. Cuban. Interstate school leaders licensure consortium: standards for school leaders. Malaysia. London: Pitman. 2004a. The necessary job competencies of secondary school principals as perceived by school administrators in Sabah. Council of Chief State School Officers (CCSSO). 1998. 1. Edmond. 1988. P. Kertas hijau. & Boyd. 1997. Culbertson. Murphy. 1916. Ph. London: Deparment for Education and Skills. Journal of Educational Administration. Effective schools for the urban poor. 1979. Paper presented at Fourth International Intervisitation Program in Educational Administration. 1. B.

M. J. 1997. SKPM1 Edisi Disember. Ph. M. Walker. 1990. 1994. Louis. Theory and practice in educational management. Memperkasakan kepimpinan sekolah . Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. University of Michigan. custodian or visionary..D thesis. 1991. 1993. Hughes.teori manakah yang perlu diguna pakai oleh pengetua? Kertas kerja Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-13. The assistant principals: crisis manager. 2004.instrumen dan cadangan. Institut Aminuddin Baki. London: Holt. London: Falmer Press. 4-8 Disember. K. T. Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. Standard kualiti pendidikan Malaysia sekolah. Jemaah Nazir Sekolah. & Bush. Hughes. M. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki..Hughes. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Thomas (eds). KPM. Theory and research as catalyst for change. Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia. Kajian kepimpinan guru besar dalam pengurusan sekolah rendah . Koru. Anjuran Institut Aminuddin Baki. pernyataan standard. in M. Hussein Mahmood. Hussein Mahmood. Hughes (eds). Ishak Sin. A study of principals' perception of their competency needs in instructional leadership. 2006. P. Improving the urban high school: what works and why. 1985. New York: Teacher College Press. Farquhar and M. Institut Aminuddin Baki. Managing education: The system and the institution. Rinehart and Winston. 2006a. 1989. NASSP Buletin: 67-71. R. . Ribbins and H. & Miles. B. Advancing Education: School Leadership in Action. in W. M.

Pelan paling kritikal.. in t. Dr. Jumal Pengurusan Pendidikan. D. Utusan Malaysia. 1996. Indikator pemimpin cemerlang: satu analisis pengurusan. The theory of social and economic organization. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Masalah pengurusan sekolah yang dihadapi pengetua dan guru besar yang baru dilantik. Taylor. Parsons (ed). M. Tesis Sarjana. F. New York: Harper and Row. 1996. 17 Januari: 10. 2007. W. National Standards for Headteachers. 1947. Universiti Kebangsaan Malaysia. L. . Zakaria Abdullah. 1947. Zaiton Md. Weber. Buckingham: Open University Press. Wales: The National Assembly for Wales.. Principles of scientific management. Wahid Hashim.Stoll. The National Assembly for Wales. Norasmah Othman adalah pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan. 2001. Noor. Changing our schools. & Fink. 2004. New York: Collier-Macmillan. UKM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful