KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN: CABARAN KEPADA GURU BESAR DAN PENGETUA

Norasmah Othman, PhD Kamaruzaman Moidunny

ABSTRAK
Kertas ini membincangkan konsep asas kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan sebagai mana yang dialami oleh guru besar dan pengetua di sekolah-sekolah. Peranan guru besar dan pengetua yang semakin mencabar dari sehari ke sehari memerlukan mereka meneliti dan memahami semula isu-isu kepimpinan dan pengurusan yang pelbagai. Justeru, mereka perlu mengetahui tentang piawaian dan ciri-ciri penting dalam menggerakkan sekolah agar menjadi sebuah organisasi yang berkesan dan cemerlang. Sehubungan itu, standard kompetensi kepengetuaan yang bertujuan untuk memperlengkapkan diri guru besar dan pengetua dengan semua kemah iran yang diperlukan sebagai seorang pemimpin serta pengurus juga akan dibincangkan. Ciri-ciri penting dalam standard kompetensi kepengetuaan ini seharusnya dapat menggerakkan minda guru besar dan pengetua bagi membuat refleksi kendiri bagi mengesan kekuatan dan kelemahan yang mereka ada.

PENDAHULUAN
Konsep kepimpinan seringkali bertindan dengan dua istilah penting iaitu pengurusan dan pentadbiran. Istilah pengurusan digunakan secara meluas di Britain, Eropah dan Afrika manakala istilah pentadbiran selalu digunakan di Amerika Syarikat, Kanada dan Australia (Bush 2003). Dimmock (1999) menyatakan bahawa kepimpinan di sekolah adalah tugas peringkat atasan untuk membangunkan staf, murid dan pencapaian sekolah manakala pengurusan melibatkan penyelenggaraan rutin operasi semasa di sekolah; sementara pentadbiran pula melibatkan kerja-kerja peringkat

17

guru kanan mata pelajaran dan guru-guru dengan tanggungjawab khusus. Guru besar atau pengetua seringkali memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus. perancang dan pelaksana. Manakala Bell (dalam Bell dan Bush 2002) menyatakan bahawa kepimpinan dan pengurusan tidak boleh dipisahkan dan sebarang langkah untuk memisahkan peranan tersebut adalah tidak tepat. Menurut Abdul Aziz (2003). kerajaannya menyatakan l' .2000). lni adalah kerana peranan sebagai pemimpin profesional dengan peranan pengurusan adalah saling lengkap melengkapi antara satu sarna lain. Bagi O'Sullivan et al. pengawal. ekonomi dan pengurusan umum. Sejak akhir-akhir ini. Hughes (1988) telah mencadangkan Model Dua Peranan bagi guru besar dan pengetua iaitu peranan pemimpin profesional dan peranan ketua eksekutif. Peranan ini dinamakan sebagai kepimpinan dan pengurusan. juga profesionalisme.KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PEN GURUS AN PENDIDIKAN Pengurusan pendidikan mempunyai pelbagai definisi yang digunakan oleh pakar-pakar pendidikan. Bagi Glatter (1999) pula. Tidak terdapat definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi pengurusan pendidikan kerana pembangunannya amat pesat dan terdapat pengaruh disiplin-disiplin bidang lain seperti sosiologi. Bush (2003) mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai satu bidang kajian dan amalan yang berkait dengan operasi bagi organisasi pendidikan. pengurusan pendidikan adalah kajian yang berkaitan dengan operasi dalaman institusi pendidikan dan hubungannya dengan persekitaran. Contohnya di Britain. peranan pengurusan bukan sahaja dilaksanakan oleh guru besar atau pengetua tetapi juga guru penolong kanan. (1990) pula. terdapat peningkatan tanggapan bahawa sekolah mempunyai kepimpinan yang terserak atau tertabur dalam pengurusan sekolah (Gron 1999. mereka adalah pemimpin profesional yang memainkan dua peranan yang saling bergantungan antara satu sarna lain. Andaian di atas tidak mencakupi jangkaan atau tindakan terhadap tingkah laku dan aktiviti kerana tidak memasukkan dimensi kepimpinan yang berasaskan nilai pendidikan dan falsafah. sains politik. Mereka bertindak sebagai koordinator. Manakala Bolam (1999) pula mentakrifkan pengurusan pendidikan sebagai suatu fungsi eksekutif untuk melaksanakan dasar yang telah dipersetujui.

Manakala kepirnpinan sekolah rnerupakan sernua aktiviti dan perlakuan guru besar atau pengetua yang rnencerminkan kebolehannya rnempengaruhi individu dan kumpulan ke arah rnencapai objektif organisasi sekolah (lAB 1993). adalah diakui bahawa idea-idea daripada Barat ini rnenyediakan pengetahuan asas kepada guru besar at au pengetua dalam usaha menambahbaikkan sekolah masing-masing.menggunakan kemahiran komunikasi yang cemerlang. Walau bagaimanapun. membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama dan mahir dalam pengurusan dan teknologi maklurnat. Manakala Shahril (2001) pula menyatakan bahawa kepimpinan yang cemerlang mempunyai ciri-ciri kepimpinan berkualiti. Menurut Abdul Aziz (2003) pengaruh politik. kestabilan emosi dan kecergasan fikiran. terdapat idea yang sarna daripada perspektif Malaysia dengan perspektif Barat daripada segi ciri-ciri pemimpin sekolah. sensitif kepada adat dan budaya yang pelbagai. Namun begitu. dan kemahiran personal yang lain. dan diteruskan hingga ke hari ini ditambah pula dengan pengaruh globalisasi. Malaysia telah menerirna pengaruh Barat ini semenjak sebelurn merdeka lagi. pengalaman Barat mungkin kurang sesuai untuk diaplikasikan secara langsung di Malaysia. berkemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. mempunyai hubungan manusia yang baik. dengan perbezaan konteks seperti corak pentadbiran sekolah dan budaya. menerima tugas sebagai tanggungjawab profesional. berkemahiran berkornunikasi dan berrnotivasi. pentadbiran dan sistem pendidikan British di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baru. mempunyai kecergasan fizikal. Berdasarkan generalisasi di atas. serta berirnan dan bermoral. rnernpunyai wawasan dan kreatif serta inovatif. KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH Pengurusan sekolah boleh didefinisikan sebagai tindakan guru besar atau pengetua dalam rnelaksanakan tugas bersama serta melalui individu dan kumpulan bagi rnencapai objektif organisasi sekolah. berkernahiran dan berketrampilan. 17: . mempunyai visi yang jelas. mampu mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik.

guru besar atau pengetua akan menentukan hala tuju sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah bagi mengatasi cabaran untuk memnuhi kehendak PIPP. program latihan ini dikawal.Mengikut Cooper dan Boyd (1987). Justeru. Seterusnya menjelang 1 April 2009. Ini bermaksud. Akta Pendidikan 2002 (DfES 2004a). Beliau turut menyatakan bahawa mulai tahun 2007. faktor kekananan atau senioriti bukan lagi menjadi faktor utama untuk perlantikan (Hasani dan Mariam 2007). Dalam hal ini. hanya calon yang berdedikasi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap jawatan pengurusan dan bukannya berasas kepada kelulusan akademik sematamata. Sementara melalui Pel an Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 2006-2010) pula. sesiapa yang ingin menjadi seorang pentadbir sekolah diwajibkan menyertai dan menyempurnakan program latihan National Professional Qualification for Headship (NPQH) (Bush dan Jackson 2002). 17' . hanya untuk kalangan guru dan diiktiraf melalui penganugerahan sijil khas. Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan telah diiktiraf sebagai faktor penting dalam mempertingkatkan standard pendidikan. PIPP 2006-2010 yang dilancarkan pada 16 Januari 2007 dilihat sebagai usaha KPM untuk merealisasikan Misi Nasional bagi menjadi negara maju menjelang tahun 2020 (Anon 2007a). Zulkurnain Awang. Dua kunci utama untuk mencapai kejayaan sebenar PIPP adalah kepimpinan di peringkat sekolah dan komitmen ibu bapa (Ainon 2007b). Mulai 1 April 2004. semua guru besar atau pengetua yang dilantik buat kali pertama ke jawatan tersebut mestilah mempunyai atau sedang berusaha mendapatkan kelayakan dalam latihan NPQH. NPQH merupakan syarat mandatori bagi semua guru besar dan pengetua baru di London. diwajibkan. seperti yang termaktub dalam Seksyen 135. Berdasarkan kenyataan Datuk Dr. diadakan di universiti. permohonan perlu dibuat oleh calon untuk menjadi guru besar atau pengetua. Sementara di England pula. Nilai kepimpinan dan keupayaan pengurusan di peringkat sekolah memainkan peranan penting. pengenalpastian calon guru besar atau pengetua boleh dibuat melalui kelayakan mereka sendiri dan melalui permohonan (Hasani dan Mariam 2007). Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia pada 21 Januari 2007. akan dilantik menjadi guru besar atau pengetua. kepimpinan unggul di peringkat sekolah perlu diberi perhatian dan sokongan yang sewajarnya untuk mewujudkan sekolah yang berkesan dan menepati PIPP.

kecenderungan bertindak dan pencapaian. STANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN Di Amerika Syarikat.Sergiovanni (1984) telah mengklasifikasikan peranan-peranan guru besar dan pengetua kepada lima bidang utama iaitu dalam bentuk petugas. Kursus-kursus seperti Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah (KPKS). Standard ini dibina daripada kajian dan perbincangan personel daripada 24 buah negeri yang disesuaikan dengan kurikulum kursus pemimpin pendidikan yang dikeluarkan oleh National Council of the Accreditation of Teacher Education (NCATE). Jelas sekali mereka perlukan bantuan dan sokongan dalam menghadapi cabaran-cabaran dan harapan tinggi yang diletakkan di bahu mereka. Justeru itu. kecemerlangan murid dan sekolah sukar untuk dibangunkan. pentadbiran dan pasukan. Pengurusan Strategik untuk Organisasi Pendidikan dan kursus Pengurusan Permuafakatan Strategik yang dilaksanakan oleh KPM melalui Institut Aminuddin Baki (lAB) merupakan langkah yang sangat baik dan perlu diteruskan. Peranan-peranan ini bertambah dan berubah mengikut masa. satu standard kompetensi untuk mereka seharusnya diguna pakai. Terdapat enam standard yang dikemukakan oleh CCSSO yang menyatakan bahawa: 17~ . Perkara ini memberikan implikasi yang serius terhadap kebolehan dan kemampuan guru besar dan pengetua untuk menghadapinya. menjadikannya bertambah kompleks dan rencam. Jika mereka tidak bersedia terhadap cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. Di samping program latihan yang sesuai bagi guru besar dan pengetua sekolah. Standard kompetensi ini seharusnya dapat menjadi titik rujukan dalam menyediakan asas kepimpinan dan pengurusan sekolah yang mantap dan berkesan. Oleh itu. pengwujudan program-program latihan yang sesuai bagi pemimpin-pemimpin pendidikan adalah satu keperluan. pendidikan. di bawah ini dipaparkan perbahasan tentang kompetensi yang dimaksudkan itu. organisasi. yang akan membantu mewujudkan sekolah yang produktif dan mengukuhkan hasil pendidikan (CCSSO 1996). Council of Chief State School Officers (CCSSO) telah mengeluarkan standard untuk pemimpin sekolah pada tahun 1996 yang mengandungi perkara asas berkaitan pengetahuan.

Dalam konteks Malaysia. pembangunan sahsiah dan penilaian pencapaian murid. Manakala dimensi pengurusan program pendidikan pula mempunyai elemen pengurusan kurikulum. menyusun atur bahan dan perkakasan. menguruskan staf. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. kurikulum dan pengajaran. perancangan. mereka bentuk dan melaksanakan pelan. Jemaah Nazir Sekolah (INS) telah menggubal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mengandungi pernyataan dan instrumen pemastian standard untuk pemimpin-pemimpin sekolah (JNS 2004).ard kompetensi kepengetuaan bagi negeri-negeri England. kompetensi yang selalu dikaitkan dengan guru besar dan pengetua adalah misi sekolah. menggalakkan perkongsian dan rasa kekitaan. berurusan dengan struktur dan sistem. pentadbiran sekolah dilihat sebagai perkara yang paling kurang penting berkaitan formulasi dan proses pelaksanaan serta pematuhan undang-undang dan peraturan. pengajaran dan pembelajaran. kokurikulum dan sahsiah. Bagi beliau juga. 18] . Bagi Louis dan Miles (1990) pula. Standard ini mengandungi empat dimensi yang dikenali sebagai hala tuju kepemimpinan. Scotland dan Ireland Utara. Sementara bagi Grant (1978) (dalam Gaban 1982) menyatakan bahawa kompetensi guru besar dan pengetua terdiri daripada lapan bidang iaitu mewujudkan matlamat. kokurikulum dan hal-ehwal murid. misi dan kepemimpinan. memfokuskan kepada pencapaian tugas. menyusun atur mas a dan ruang. ketua yang berpegang pada visi. hubungan dengan komuniti. pengurusan organisasi. pentadbiran sekolah serta hubungan dan komunikasi manusia. perkhidmatan luar pengajaran. Kompetensi ini dilihat sebagai ramuan penting untuk sekolah yang berkesan dan berjaya. latihan dan perkhidmatan serta penilaian program. Bagi Hussein (1989). Dimensi kemenjadian murid pula mengandungi elemen akademik. Dimensi pengurusan organisasi pula mengandungi struktur organisasi. Hala tuju kepemimpinan mempunyai elemen visi. pengurusan dan pembangunan sumber serta pengurusan maklumat. guru besar dan pengetua perlu menjadi pengurus. sentiasa peka dengan perbezaan budaya serta perubahan yang mungkin untuk jangka mas a panjang. melibatkan diri dengan perancangan evolusi. iklim. Wales.

Anon. Keberkesanan dan kecemerlangan mereka seharusnya didasari oleh kemampuan dan keupayaan untuk menangani isu-isu kepimpinan dan pengurusan secara berkesan dan cemerlang. kemahiran dan teknik menangani perubahan. lni adalah kerana. 2003. Kualiti peribadi yang dimaksudkan adalah seperti komunikasi. Bhd. 2007b. An investigation into the headship training programme for aspiring primary school headteachers. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. 18: . Ayob Jantan. sebuah sekolah yang berkesan dan cemerlang selalunya diterajui oleh seorang guru besar atau pengetua yang berkesan dan cemerlang. Pengetua sekolah yang efektif. kepimpinan. University of Bristol. Bhd. 2007a. PENUTUP lsu kepimpinan pendidikan dan pengurusan pendidikan bukanlah merupakan suatu isu yang lapuk walaupun telah lama dibincangkan oleh pakar-pakar pendidikan. Utusan Malaysia. lsu-isu baru dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep kepimpinan dan pengurusan oleh guru besar dan pengetua.amalan pengurusan strategik. inovasi. Abdullah Sani Yahaya. Siri Penguruan Sekolah. Kepimpinan sekolah jadi kunci kejayaan. Anon. 2005. 2005. PIPP 2006-2010. Noor. perancangan strategik. Sementara amalan pengurusan strategik pula melibatkan pengenalpastian masalah. Mengurus disiplin pelajar. RUJUKAN Abdul Aziz Md. PhD Dissertation. pelaksanaan dan penilaian strategik. lni adalah kerana guru besar dan pengetua perlu menghadapi serta menangani isu-isu ini secara spontan selama mana mereka masih menjawat jawatan sebagai pemimpin dan pengurus sekolah. Utusan Malaysia. 17 Januari: 3. 17 Januari: 3. minat dan keyakinan.

DfES. P. Paper presented at Fourth International Intervisitation Program in Educational Administration. Educational administration: where we are and where we are going. 2004b. Edmond. 1979. London: Department for Education and Skills. 37(1): 15-27. University Microfilms International. B. Educational Leadership. B. Interstate school leaders licensure consortium: standards for school leaders. 17(1): 23-37. S. The managerial imperative and the practice ofleadership in effective schools. Kertas hijau. 1916. Murphy. London: HMSO. School leadership & management. London: Deparment for Education and Skills. & Boyd. 2004a. Washington: CCSSO. DIm. R. Teachers meeting the challenge of change. H. The evolution of training for school administrator. Dimmock. 1997.D Thesis. Albany: State University of New York Press.Cooper. National Standards for Headteachers. L. 1982. 1998. Culbertson. 1999. Guidance on the mandatory requirement to hold the National Professional Qualification for Headship (NPQH). 1980. Ph. The necessary job competencies of secondary school principals as perceived by school administrators in Sabah. School leadership: some key ideas. S. & Hallinger. Principals and school restructuring:conceptualising challenges as dilemmas. 1. DfES. 1. 37(5): 441-462. 1988.. DfES. Fidler. New York: State University of New York Press. Effective schools for the urban poor. Fayol. Malaysia. C. (pnyt). Gaban. Cuban. W. London: Pitman. 1996. 1987. C. Council of Chief State School Officers (CCSSO). Journal of Educational Administration. Approaches to administrative training in education. L. General and industrial management. 18 .

Theory and research as catalyst for change. Rinehart and Winston. Standard kualiti pendidikan Malaysia sekolah. London: Holt. Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. Walker. Farquhar and M. K. Improving the urban high school: what works and why. SKPM1 Edisi Disember. Hussein Mahmood. .instrumen dan cadangan. & Miles. A study of principals' perception of their competency needs in instructional leadership. Institut Aminuddin Baki. Ishak Sin. London: Falmer Press. Hughes. 1997. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. NASSP Buletin: 67-71. in M. R.Hughes.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. M. M. 1993. Managing education: The system and the institution. 2004. 2006. M. Kajian kepimpinan guru besar dalam pengurusan sekolah rendah . Thomas (eds). 1989. J. New York: Teacher College Press. in W. Hughes (eds). M. B. custodian or visionary. Hussein Mahmood. pernyataan standard. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Advancing Education: School Leadership in Action.D thesis. Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah. Louis. Memperkasakan kepimpinan sekolah . T. & Bush. Hughes. Koru. 1990. 1994. The assistant principals: crisis manager. 1991. 1985. University of Michigan. Theory and practice in educational management.teori manakah yang perlu diguna pakai oleh pengetua? Kertas kerja Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-13. KPM. Ph.. Anjuran Institut Aminuddin Baki. 2006a. Institut Aminuddin Baki. 4-8 Disember. P. Ribbins and H. Kementerian Pelajaran Malaysia.

2004. Zakaria Abdullah. Wahid Hashim. Norasmah Othman adalah pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan. Masalah pengurusan sekolah yang dihadapi pengetua dan guru besar yang baru dilantik. Taylor. F. Parsons (ed). Weber. 2001. Principles of scientific management. D. Buckingham: Open University Press. New York: Harper and Row. New York: Collier-Macmillan.. in t. Utusan Malaysia. M.. 1947. Indikator pemimpin cemerlang: satu analisis pengurusan. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Dr. National Standards for Headteachers. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jumal Pengurusan Pendidikan. 1947. . Noor. 1996. Tesis Sarjana. The theory of social and economic organization. Wales: The National Assembly for Wales. UKM. 2007. 1996. 17 Januari: 10. L. The National Assembly for Wales. Pelan paling kritikal. Changing our schools. W.Stoll. & Fink. Zaiton Md.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful