PENGHARGAAN

Alhamdulillah,kami bersyukur kepada Allah S.W.T yang memberikan taufik dan hidayahNya kerana dapat menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustazah Afifah bt. Abu Bakar selaku pensyarah bagi matapelajaran Pengajian Agama Islam kerana memberi sokongan, panduan dan tunjuk ajar yang amat berguna.Terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan sekelas yang telah membantu kami memberi bahan-bahan rujukan sehingga saya dapat menyiapkan tugasan ini. Semoga segala usaha ini akan meningkatkan penguasaan ilmu dan penghayatan serta mendapat keberkatan dari Allah S.W.T.

1

PENGENALAN Setiap guru, khususnya guru Pendidikan Islam perlu meghayati etika keguruan Islam. Ini kerana etika tersebut dapat mengikat diri dalam usaha memberi komitmen terhadap tugas yang wajib dilaksanakan.

Guru Pendidikan Islam yang unggul ialah guru yang perlulah mempunyai ciri-ciri yang positif . Guru sepatutnya sedar mereka adalah mudarris, mu`allim, murabbi, muaddib mursyid dan da`i dalam usaha mendidik generasi masa kini. Guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri muridmuridnya. Meskipun kini terdapat pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia serta mempunyai pengaruhnya yang besar, namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam pembentukan sahsiah murid. Alat teknologi moden/pasca moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka untuk memastikan objektif pada hari tersebut tercapai .

PENGERTIAN ETIKA

Menurut Kamus Dewan (1995) bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Manurut Kamus Oxford (1994) pula ia bermaksud prinsip moralatau set prinsip moral. Dari persepktif Islam pula , etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah hasil dari ketakwaan kepada Allah. Etika boleh dianggap sebagai satu disiplin yang menilai betul atau salah. Etika bergerak selari dengan akauntabiliti/tanggungjawab sebagai pekerja dan kakitangan. Akauntabiliti setiap pegawai dan kakitangan kerajaan ialah untuk mengikuti dan patuh kepada arahan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

2

Ustaz Abdul Ghani Shamsudin bekas pensyarah Akademi Islam Universiti Malaya. takut dan harap kepada Allah. iv. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. terhadap masyarakat dan negara. terhadap murid. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. Tergolong dalam kelompok guru pendidikan Islam (Guru Agama /Ustaz) yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru pendidikan Islam yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan dan keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru muslim khususnya guru pendidikan Islam yang baik personaliti mereka. terhadap profesion. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. vi. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Sifat istiqamah. 3 . iii. terhadap diri. ii. telah merumuskan Etika Kerguruan Islam sebagaimana berikut: a) Tanggungjawab Terhadap Allah Etika guru muslim terhadap Allah ialah seperti berikut: i.ETIKA KEGURUAN ISLAM Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap pencipta (Allah). v. terhadap rakan sejawat dan terhadap ibu bapa pelajar serta masyarakat dan negara. terhadap ilmu. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam.

iii. v. iv. Dari semasa ke semasa guru Muslim hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. emosional. perawakan dan tempat tinggal. Prihatin terhadap kebersihan diri. masyarakat dan negara. vi. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam. ii. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat d) Tanggungjawab Terhadap Profesion i. mental mahupun moral. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. iii. 4 . Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru. sama ada dari aspek fizikal. c) Tanggungjawab Terhadap Ilmu i. pakaian. ii. ii. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. iii. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. iv. v.b) Tanggungjawab Terhadap Diri i. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. Beriltizam dengan amanah ilmiah.

agama atau kepercayaan. intelek. vi. x. kepercayaan politik. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. akademik dan statusstatus lain. bahasa. intelek. xi. Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. warna. xii. viii. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang diterima oleh masyarakat. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. vii. persatuan atau persendirian. 5 .iv. Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak kira bangsa. daya cipta dan rohani. xiii. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa. v. ix. tempat asal keluarga. Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. xiv. jantina. agama. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap pelajarnya.

masyarakat awam atau negara. xix. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama.xii. masyarakat awam atau negara. 6 . xviii. masyarakat awam atau negara. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. xv. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. xx. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. xvi. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. xvii. xxiii. xxii. xxi. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. xiv. xiii.

Dia tidaklah harus memaksa kepercayaan keagamaan. xxix. xxv. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. xxvi. xxxiii. Bersikap adil terhadap setiap seorang tanpa mengira faktor-faktor 7 . e) Tanggungjawab Terhadap Pelajar/Murid i. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan). xxxiv. masyarakat awam atau negara. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesarmembesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. xxxi. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa para pelajar atau ahli-ahli masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesionnya. Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. xxx. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. xxvii. xxxii. xxviii.xxiv. ii. politik persendirian terhadap para pelajarnya. Guru muslim hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar.

Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. Menampilkan suatu cara pakaian. sosial. politik. v. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. iv. Guru muslim hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial. vii. iii. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. mental. ekonomi. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. v.jasmani. emosi. persidangan. ii. iii. keturunan dan agama. iv. f) Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat i. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. vi. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. persidangan. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. 8 . mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

iii. institusi pendidikan dengan masyarakat. ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara. kebudayaan dan kecend ikiawanan masyarakat. vi. h) Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa i. bertanggungjawab dan berguna. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. ii. iv. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. iv. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. v. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. Mengelakkan diri daripada meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar.g) Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara i. Menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. ii. keturunan dan agama. iii. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia. masyarakat atau negara. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan tahap kehidupan morality. 9 . Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.

Kategori peranan guru Pendidikan Islam terbahagi kepada lima kategori berikut: Apabila menceburi diri bidang perguruan dan pendidikan. Dalam bahasa Arab.tidak mencapai matlamat pengajaran. Mengelakkan diri daripada penggunaan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. muaddib. guru.v. mursyid. Walau sebaik mana pun sesuatu sistem pendidikan itu. guru boleh diterjemahkan dengan berbagai istilah. jika guru yang mengajar bukannya guru yang berkesan bermakna apa yang disampaikan/diajar tidak akan difahami murid . Salleh. PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM Guru adalah agen pendidikan yang berkesan (Muhammad Uthman el-Muhammady. da`ie dan sebagainya yang menunjukkan kepelbagaian peranan seorang guru yang BAIK. 1991 dIm. mudarris. Oleh itu. vi. murabbi. khususnya guru-guru Pendidikan Islam. Ahmad Mohd. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Surah al-Baqarah ayat 31 menerangkan penggunaan kalimah mu`allim yang membawa makna mengajar perkara yang benar:                10 . guru perlu sedar dan mengenal dirinya sebenar. Berikut dijelaskan secara ringkas maksud kepelbagaian peranan seorang guru Pendidikan Islam yang baik itu : Guru seba gai Mu 'allim Mu'allim adalah kata nama pelaku (Isim Fa’il) yang muncul dari kata terbitan/masdar ta'lim (pengajaran yang benar). Mu`allim ialah guru yang mengajar ilmu yang benar. perlu mengukuhkan lagi peranan mereka masing-masing. 1997). seperti mu’allim.

mereka juga berperanan sebagai mu'allim. Didalam sistem pendidikan sedia ada. Ini kerana. Al-Ghazali mengatakan ta'lim adalah proses menguasai ilmu yang meningkatkan manusia daripada taraf haiwan kepada taraf manusia. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu golongan yang benar. iaitu menjadikan seseorang individu memiliki ilmu pengetahuan dan proses tersebut berlaku secara berperingkat-peringkat. perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan (Wan Mohd. Dinisbahkan kepada guru Agama. tambah beliau. Sebaliknya. jika seseorang itu tunduk kepada seluruh unsur haiwan yangada di dalam dirinya. dan pada masa yang sama manusia mempunyai sifat mereka sendiri seperti berakaI. dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu pengetahuan dewasa ini. 1991). 2001). kelakukan. maka perbuatan. dan sukakan kebendaan.” Menurut Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002). Mengenai perkara ini. para guru perlu memperkemaskan lagi peranan mereka dalam memberi ilmu kepada murid. ilmu ini akan dijadikan panduan oleh murid dan juga perisai kehidupan untuk mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang secara semulajadi ada dalam diri manusia (termasuk murid) dan juga meningkatkan akhlak mereka. guru perlu menguasai ilmu sebagaimana berikut: i) Ilmu Bidang: ialah ilmu yang kita dianggap pakar dalam bidang ber kenaan dan it ulah ilm u y ang k it a ajar k an k epada or ang lain. bermusuhan. maka ilmu agama lah bidang 11 . al-Ta'lim bermaksud: Mengajar. selain berperanan membentuk akhlak murid. Oleh itu. guru. Dalam hal ini. Saedah Siraj (2001) mengatakan bahawa seorang individu yang tahu menggunakan dengan baik dan betul unsur-unsur kemanusiaannya akan dapat mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang ada dalam dirinya. Manusia sememangnya memiliki sifat-sifat yang turut dimiliki oleh haiwan antaranya hawa nafsu. pemikiran serta rohnya juga adalah sama tarafnya dengan haiwan. bijaksana dan sebagainya (Saedah Siraj. beriman.Maksudnya: “Dan Dia (ALLAH) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. maka ia akan menjadi manusia sebenar dengan memiliki akhlak yang mulia. Nor Wan Daud.

sebaliknya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. iaitu psikologi. simpan kira dan lain-lain. meyakininya dengan penuh bermakna. Demikianlah dengan pelajaran lain. Jika tidak dilakukan seperti yang ditetapkan apa akibatnya. termasuk mengetahui haram halal dan sebagainya. Imam alGhazali menekankan supaya para guru mengajar dengan niat untuk menyelamatkan para muridnya daripada seksaan api neraka. Sekirannya guru tidak menguasai bidangnya sendiri. bahasa dan lain-lain. solat. Sebagai pegawai apa yang perlu ia lakukan terhadap pejabatnya dan orang yang di bawahnya. Justeru guru agama mesti dalam pengetahuannya tentang agama serta permasalahannya dan mantap kefahamannya. Adakah mengajar sahaja atau ada kerja-kerja lain yang perlu dilakukan.kita. sosiologi. Guru memerlukan ilmu yang berkaitan dengan pengajaran. Fardhu Ain di sini bermksud ilmu tentang tanggungjawab setiap orang Islam. zakat dan haji. Seorang peniaga harus mengetahui apa perkara yang boleh diperniagakan dan apa yang dilarang oleh Islam. Jika guru sains. iii) Ilmu Alat pula bermaksud ilmu yang perlu bagi menjalankan tugas dengan lebih sempurna. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. puasa. mengetahui dasar-dasar pendidikan dan strategi mengajar yang berkesan. Ini semua memerlukan ilmu agama khasnya yang bekaitan dengan amanah dan tanggungjawab. Guru pun demikian juga. Kerani misalnya memerlukan kemahiran menaip. 12 . Selaku mu'allim. memberi rangsangan motivasi kepada para murid dan memaharni kaedah-kaedah pengurusan bilik darjah yang berkesan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. sebaliknya. tidak memandang remeh ke atas ilmu yang disampaikan. maka pengetahuan sainsnya mesti baik. ia tidak dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik dan berkesan serta tidak dapat menjawab persoalan yang dikemukan oleh murid kepadanya. ii) Ilmu Fardhu Ain: bukan berkmaksud hukum-hukum bersuci. dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru sewajarnya mempunyai niat yang ikhlas. memberi perhatian kepada murid yang lemah dalam muridan. pedagogi. perkaedahan. prinsip-prinsip pengajaran. Ini juga berdasarkan kepada bidang masingmasing. penilaian. mengajar bukan untuk mendapat upah atau pun apa-apa ganjaran di dunia. kepimpinan. Ini ialah Asas Fardhu Ain.

dan proses ini juga melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan.” 13 . Terdahulu. Ahmad. Berhubung perkara ini. persidangan. mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di dalam dan di luar sekolah. dan perubahan sahsiah bertujuan mencapai akhlak yang mulia .selain mengamalkan ilmu yang disampaikannya kepada murid. yang turut melibatkan perkataan. Guru sebagai Muaddib Salah satu peranan utama guru adalah bertindak sebagai mua'ddib (Syed Muhammad Naquib al-Attas. Ini kerana peranan guru yang paling menonjoI. Rasulullah saw mengatakan bahawa Allah swt sendiri yang telah mendidik baginda dengan sebaik-baik pendidikan. cintakan agama. seminar dan lawatan (Ahmad Mohd Salleh. 1986. sentiasa mencari pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat murid serta menanam minat dan penghayatan terhadap agama. Syed Muhammad Naquib aI-Attas (1986) lebih menekankan peranan guru sebagai muaddib berbanding murabbi dan mu'allim. mesyuarat. al-Ghazali dalam menghuraikan konsep ta’dib oleh guru. guru Pendidikan Islam perlu berusaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. 1997). pendidikan Islam adalah lebih tepat berorientasikan kepada istilah ta'dib. sentiasa memelihara dan meningkatkan kecekapan ikhtisas dalam bidang perguruan sama ada melalui pengkajian. Zawawi Hj. menurut beliau. adaIah sebagai muaddib. perbuatan. mengatakan bahawa ta'dib adalah: “ Proses mendisiplinkan kedua-dua aspek spiritual dan fizikal manusia. Wan Bakar Wan Dagang (1991) menambah. 1992). kepercayaan dan niat seseorang.proses ini melibatkan menahan nafsu dan disiplin yang tinggi (riyadah). Menurut beliau. menghadiri kursus. Beliau menggunakan perkataan ta'dib untuk menjelaskan erti pendidikan.

Menaikkan semangat murid serta menimbulkan minat mereka untuk mempraktiskan ajaran agama sehingga menjadi kebiasaan kepada mereka. Bagaimana pun. dan bukan hanya dengan diberi ganjaran barulah mereka mahu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka.Abdullah Nasih 'Ulwan (2002) mengatakan guru-guru dalam kategori ta'dib perlu sedar dan insaf bahawa mereka sebenarnya menjadi ikutan dan teIadan murid. menurut Abdul Raof Dalip (1985. 14 . sebagai mua'ddib. guru-guru tersebut perIu: i. Mendedahkan dan memahamkan murid mengenai jenis-jenis ibadah yang wajib dilaksanakan. Ini kerana menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah merupakan tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh individu-individu yang berilmu. pangkat) dan penghormatan masyarakat tetapi semata-mata bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. Menurut Husain Mazhahiri (1993). 1993) . tidak bermakna guru tidak boleh menerima ganjaran daripada usaha mereka. guru wajib memiliki sejumlah sifat-sifat terpuji. dan sifat terpuji yang paling utama adaIah zuhud dalam proses mendidik .bukan kerana inginkan balasan kebendaan (wang. Menanam dalam dirinya dan juga muridnya rasa cinta dan taat kepada Allah. Apa yang perlu difahami di sini ialah kemuncak matlamat kerja yang dilakukan seharusnya tidak diukur berdasarkan kepada pencapaian kebendaan (berapa tinggi ganjaran yang diterima) kerana ini akan membahayakan peningkatan diri dari aspek spiritual. iii. Individu-individu tertentu yang dekat dengan Allah seperti nabi dan rasul tidak pernah. mengharapkan sebarang balasan kebendaan apabila menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah. Husain Mazhahiri (1993) dan Ibrahim Amini 2001) mengatakan dalam soal menerima balasan kebendaan (ganjaran-upah-gaji) dalam proses mendidik murid. kemuliaan individu yang berilmu di sisi Allah akan tercemar apabila mereka mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan (ganjaranupah-gaji). dan iv. kualiti pengajaran guru-guru (yang mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan-ganjaran-upah-gaji) akan menurun apabila mereka tidak menerima ganjaran tinggi yang mereka harapkan. Oleh kerana itu. ii. Menanamkan kepercayaan yang benar di dalam jiwa murid. Dari aspek kualiti pengajaran pula. walaupun sekali. Ibrahim Amini (1997) dan Abdullah Nasih 'Ulwan (2002).

Kalau dia orang Islam. perbuatan atau percakapan. Ini boleh dilaksanakan dengan menjaga peribadi. Bagaimanapun dalam kontek perbincangan kita ialah guru adalah mudarris yang menyampaikan ilmu yang benar yang sesuai dengan peranan guru seterusnya iaitu guru juga sebagai mu`allim.para pendidik perlu membersihkan jiwa mereka dari segala bentuk kekotoran (dosa) seperti riak. kualiti pembelajaran menurun apabila kualiti pengajaran guru menurun. Menurut Husain Mazhahiri (l993) dan Ibrahim Amini (2001) sifat-sifat terpuji mua'ddib yang lain adalah. 'ujub dan pemarah. 15 . bersikap merendah diri dan tahu mengambil hati orang lain.Ahmad Mohd Salleh. murabbi dan mua'ddib. Pembersihan atau penyucian diri . dan kualiti spiritual murid di sisi Allah terjejas apabila kemuliaan guru-guru mereka tercemar di sisi Allah. Semua mereka ini termasuk dalam kategori mudarris. 1993). demikian juga yang mengajar ilmu salah atau ajaran sesat. Yang mengajar ilmu sihir pun mudarris. Perkara yang diajar boleh jadi yang baik atau pun tidak baik. ini juga akan membahayakan pencapaian murid kerana. Muhammad Uthman el-Muhammady (1991 dIm. selain para guru perlu memiliki kebersihan lahiriah (antaranya makan makanan yang suci dan bersih. para guru pendidikan Islam adalah individu-individu yang sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak murid (Abdul Raof Dalip. 1997) mengatakan para guru perlu menjaga kehebatan dan kehormatan diri mereka pada pandangan masyarakat. menjaga kebersihan diri. boleh jadi yang taat atau yang tidak taat. Guru seba gai Mudarris Mudarris bermaksud guru yang mengajar dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. hasad. Guru Pendidikan Islam perlu menjadikan diri mereka sebagai sumber teladan utama kepada para murid kerana selain berperanan sebagai mu'allim. Guru ini boleh jadi orang Islam dan bukan Islam.Selain dari itu. memakai pakaian yang bersih) dan berperibadi mulia. Dalam soal ini. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam suasana yang boleh menjatuhkan maruahnya sama ada dalam cara berpakaian.

Menyayangi murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Hasan Langgulung (1995) merujuk perkataan tarbiyyah dalam Al-Qur 'an: Surah Al-Isra` ayat 24:                   Maksudnya : Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. Merahsiakan maklumat sulit murid kecuali kepada yang berhak. dan iv. mendidik. tarbiyyah (pendidikan). antara ciri-ciri guru murabbi adalah: i. danekonomi. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” . iii. ii. Menjaga disiplin murid dengan menggunakan “Pendekatan Mencegah dan Menegur Secara Baik” terhadap perlakuan maksiat dan juga menggalakkan perlakuan makruf secara kasih sayang. Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002) mengatakan tarbiyyah adalah mencurahkan kasih sayang. pertuturan dan tingkah laku sebagai contoh yang baik kepada murid. Mengutamakan keselamatan dan kebajikan murid. Peranan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi melibatkan proses mendidik. Bersikap adil terhadapmurid tanpa mengira latar belakang keluarga. memelihara dan membentuk murid sehingga wujud rasa kasih sayang dan saling percaya mempercayai antara mereka. ii. kasihilah mereka keduanya. Bagi Ahmad Mohd Salleh (1997) pula. Sentiasa menasihati murid dalam segala hal termasuk pembelajaran dan perlakuan mereka. mengembangkan. Antara ciri-ciri guru-murabbi menurut al-Ghazali (tt) adalah: i.Guru sebagai Murabbi Murabbi berasal daripada kata terbitan. memelihara. 16 . iii. Bersedia membimbing murid serta menunjukkan cara berpakaian. menyuburkan dan membesarkan. keupayaan akademik.

Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. (Surah Hud:29) Berdasarkan dua ayat Al-Qur' an di atas. Mursyid adalah kata pelaku (isim fa`el). Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Ini bermakna. Ini juga menunjukkan peranan seorang individu yang memberi petunjuk atau seorang individu yang menunjukkan hidayah (petunjuk) kepada murid adalah bertepatan dengan tujuan profesion keguruan Pendidikan Islam itu sendiri. ikhlas adalah sifat yang paling utama bagi seorang mursyid. Nasih 'Ulwan (1989) memetik ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan sifat-sifat mursyid guru Pendidikan Islam antaranya:                               Maksudnya: Dan (Dia berkata): "Hai kaumku. Hussain Mazhahiri (1993. murabbi. guru yang mursyid ialah guru yang sedia menjadi seorang penasihat yang ikhlas. Dengan itu. Berhubung dengan peranan guru sebagai mursyid . akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui". Aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. 17 . Ini sinonim dengan perkataan [ahda] yang bermaksud memberi petunjuk. perkataan mursyid bererti orang yang memberi petunjuk .Guru sebagai Mursyid Mursyid dari perkataan [arsyada]. mu'allim dan mua'ddib. Abdul Halim Muhammad (2003) mengaitkan antara Giri-Giri mursyid dengan peri bahasa "melentur buluh biarlah dari rebung" dan hadis Rasulullah saw yang menyarankan supaya mendidik anak mengerjakan solat seawal usia tujuh tahun. 1994) dan Ibrahim Amini (2001) mengatakan bahawa pendidik yang telah berjaya membimbing muridnya dan berjaya menghidupkan roh mereka adalah satu kejayaan yang sangat besar kerana dapat membentuk golongan murid yang berakhlak mulia khususnya dan masyarakat amnya.

” Sehubungan itu. Nasis 'Ulwan (2002) mengatakan: Keteladanan dalam pendidikan adalah metod berkesan yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral. Ini maknanya guru bukan sahaja menyampaikan pelajaran. Hal ini kerana pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak.Guru seba gai Da`ie: Da`ie : bermakna orang yang mengajak orang lain berbuat kabajikan. baik material atau spiritual. Guru perlu berusaha sedaya upaya mencontohi peribadi Rasulullah s. mua'ddib mahupun da 'i.w. kerana baginda telah dinobatkan oleh Allah sebagai contoh terbaik (model terbaik) untuk seluruh umat manusia sebagaimana Firman-Nya dalam Surah Al-Ahazab ayat 21:                  Maksudnya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s. baik dalam ucapan atau perbuatan. Dengan erti kata lain guru perlu berusaha membentuk diri sebagai contoh terbaik kepada anak muridnya. sepertimana yang disepakati juga oleh pakarpakar pendidikan.w. bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut.a. tetapi juga mengajar dan mengajak muridnya melakukan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. diketahui atau tidak diketahui. Hal ini akan lebih memudahkan proses pemebentukan sahsiah murid. yang akan ditirunya dalam tingkah lakunya. Dengan itu guru haruslah terdiri daripada orang yang melakukan kebajikan dan menjauhi diri daripada segala bentuk kemungkaran yang boleh menjatuhkan martabatnya. murabbi. tidak boleh tidak. tidak kira sama ada guru berperanan sebagai mu 'allim. disedari atau tidak. 18 . 0leh kerana itu. mereka perlu menyediakan diri sebagai qudwah hasanah (model terbaik) kepada murid kerana sifat tersebut adalah salah satu daripada sunnah Rasul dengan Rasulullah saw sebagai modelnya yang terbaik. spiritual dan sosial. contoh teladan yang baik bagi kamu (iaitu) bagi orang yang men gharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.a.

Ibu bapa harus ikut serta dalam memudahkan kerja guru-guru di sekolah. Keberkesanan bermaksud pengajaran guru berkenaan mencapai puncak matlamat yang digariskan. Tanpa kerjasama semua pihak proses pendidikan tidak akan berjaya menghasilkan generasi yang baik. Pengajaran guru sama ada berkesan atau tidak bergantung kepada beberapa faktor yang berkaitan degan proses pengajaran guru dan pembelajaran murid. 19 . Cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam mengajar murid-murid zaman ini bukanlah suatu yang mudah. Kerajaan wajar peka dengan keperluan persekolahan dan pembelajaran generasi baru yang semakin canggih dan pelbagai.RUMUSAN “Etika Keguruan Islam” dan “Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia” adalah saling berkait. Kalau kedua-duanya dipatuhi dan diamalkan akan membantu keberkesanan pangajaran guru. Masyarakat juga mustahak memainkan peranan sebagai pemangkin kejayaan guru dan murid dalam pembelajaran mereka. Guru berhadapan dengan kenakalan remaja yang semakin serius. Dengan keikhlasan dan semangat Islam yang membara guru dapat mengatasi kekurangan alat teknologi untuk menghasilkan keberkesanan pengajaran mereka. Meskipun ciri dan sahsiah guru yang baik telah dicapai namun itu tidak pula bermakna pengajaran mereka dengan sendirinya berkesan. menghayati dan memperjuangkan cita-cita Islam yang syumul dan merangkum. Guru-guru pendidikan Islam haruslah terdiri dari orang-orang yang benar-benar memahami.

Teknik pengajaran dan pembelajaran Pengetahuan Agama Islam di sekolah menengah . Bahagian Pendidikan Islam. Pendidikan Anak-anak Dalam Islam . Ahmad Mohd. . ( 1989). Salleh (1997) Pendidikan Islam: Falsafah. Abdullah Nasih Ulwan. Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam Al. Ahmad Mohd. .Disember 13).Salleh. Abdullah Basmih. (2002). Pendidikan Islam menghadapi abad ke 21. Kuala Lumpur.BIBLIOGRAFI Abdul Raof Dalip (1985). Peranan guru agama dalam pendidikan. 1985. . Selangor: Penerbit UKM. Hasan Langgulung (1991). Bangi. Asas Dinamika Guru.Rahmaniyah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kementerian Pendidikan Malaysia. 20 . Kuala Lumpur. 1997 Kuala Lumpur: Pendidikan Islam. (1995) Pendidikan Islam Dan Peralihan Paradigma Kuala Lumpur: Pustaka Aman. Omar Muhamad al-Toumy (1979). Jakarta: Bulan Bintang. Falsafah pendidikan Islam (Terjemahan: Hasan Langgulung ) . Pedagogi dan Metodologi Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Pustaka Nasional Singapura.: . Kursus ikhtisas guru-guru Agama Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. DIm. Rahman (Ed). Abdul Raof Dalip (1993). Abdullah Ishak. Terjemahan Ahmat Semait. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Syed. Bhd. Shah Alam: Hizbi Hasan Langgulung. Prof Dr. Ismail Abd. November 17 . Al-Syaibany. Pendidikan Islam Malaysia.

21 .