PENGHARGAAN

Alhamdulillah,kami bersyukur kepada Allah S.W.T yang memberikan taufik dan hidayahNya kerana dapat menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustazah Afifah bt. Abu Bakar selaku pensyarah bagi matapelajaran Pengajian Agama Islam kerana memberi sokongan, panduan dan tunjuk ajar yang amat berguna.Terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan sekelas yang telah membantu kami memberi bahan-bahan rujukan sehingga saya dapat menyiapkan tugasan ini. Semoga segala usaha ini akan meningkatkan penguasaan ilmu dan penghayatan serta mendapat keberkatan dari Allah S.W.T.

1

PENGENALAN Setiap guru, khususnya guru Pendidikan Islam perlu meghayati etika keguruan Islam. Ini kerana etika tersebut dapat mengikat diri dalam usaha memberi komitmen terhadap tugas yang wajib dilaksanakan.

Guru Pendidikan Islam yang unggul ialah guru yang perlulah mempunyai ciri-ciri yang positif . Guru sepatutnya sedar mereka adalah mudarris, mu`allim, murabbi, muaddib mursyid dan da`i dalam usaha mendidik generasi masa kini. Guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri muridmuridnya. Meskipun kini terdapat pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia serta mempunyai pengaruhnya yang besar, namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam pembentukan sahsiah murid. Alat teknologi moden/pasca moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka untuk memastikan objektif pada hari tersebut tercapai .

PENGERTIAN ETIKA

Menurut Kamus Dewan (1995) bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Manurut Kamus Oxford (1994) pula ia bermaksud prinsip moralatau set prinsip moral. Dari persepktif Islam pula , etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah hasil dari ketakwaan kepada Allah. Etika boleh dianggap sebagai satu disiplin yang menilai betul atau salah. Etika bergerak selari dengan akauntabiliti/tanggungjawab sebagai pekerja dan kakitangan. Akauntabiliti setiap pegawai dan kakitangan kerajaan ialah untuk mengikuti dan patuh kepada arahan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

2

telah merumuskan Etika Kerguruan Islam sebagaimana berikut: a) Tanggungjawab Terhadap Allah Etika guru muslim terhadap Allah ialah seperti berikut: i. iv. Tergolong dalam kelompok guru pendidikan Islam (Guru Agama /Ustaz) yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru pendidikan Islam yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. vi. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. terhadap rakan sejawat dan terhadap ibu bapa pelajar serta masyarakat dan negara. Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan dan keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. ii. iii.ETIKA KEGURUAN ISLAM Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap pencipta (Allah). terhadap profesion. terhadap ilmu. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. terhadap masyarakat dan negara. Sifat istiqamah. 3 . takut dan harap kepada Allah. terhadap murid. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru muslim khususnya guru pendidikan Islam yang baik personaliti mereka. Ustaz Abdul Ghani Shamsudin bekas pensyarah Akademi Islam Universiti Malaya. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. terhadap diri. v. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam.

Prihatin terhadap kebersihan diri. mental mahupun moral. masyarakat dan negara. sama ada dari aspek fizikal. 4 .b) Tanggungjawab Terhadap Diri i. iv. perawakan dan tempat tinggal. c) Tanggungjawab Terhadap Ilmu i. ii. v. iv. v. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. Beriltizam dengan amanah ilmiah. iii. ii. pakaian. iii. emosional. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat d) Tanggungjawab Terhadap Profesion i. ii. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Dari semasa ke semasa guru Muslim hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan. iii. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. vi. Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri.

warna. jantina. xi. intelek. tempat asal keluarga. xiii. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak kira bangsa. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang diterima oleh masyarakat. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. vi. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap pelajarnya. xii. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. persatuan atau persendirian. x. akademik dan statusstatus lain. agama. v. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa. kepercayaan politik. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. bahasa. viii. agama atau kepercayaan. xiv. ix. 5 . Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya. Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. intelek. daya cipta dan rohani. vii.iv.

xvi. xvii. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. xiv.xii. masyarakat awam atau negara. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. xviii. xx. xxiii. xiii. 6 . xxi. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. xv. masyarakat awam atau negara. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. masyarakat awam atau negara. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. xix. xxii. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar.

Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. xxviii. Bersikap adil terhadap setiap seorang tanpa mengira faktor-faktor 7 . Guru muslim hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesarmembesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. xxxii. xxxiii. xxv. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. xxvii.xxiv. Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. xxx. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan). xxxi. xxxiv. xxvi. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa para pelajar atau ahli-ahli masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesionnya. ii. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. politik persendirian terhadap para pelajarnya. xxix. masyarakat awam atau negara. e) Tanggungjawab Terhadap Pelajar/Murid i. Dia tidaklah harus memaksa kepercayaan keagamaan.

Guru muslim hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. iv. politik. v. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. f) Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat i. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. vi. keturunan dan agama. vii. persidangan. Menampilkan suatu cara pakaian. ekonomi. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. iv. iii. ii. 8 . Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. iii. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. v. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. sosial. persidangan. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian.jasmani. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. mental. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. emosi.

ii. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. iii. Menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. h) Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa i. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan tahap kehidupan morality. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. iv. bertanggungjawab dan berguna. Mengelakkan diri daripada meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. institusi pendidikan dengan masyarakat. iii.g) Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara i. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. vi. ii. masyarakat atau negara. 9 . keturunan dan agama. kebudayaan dan kecend ikiawanan masyarakat. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia. iv. ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara. v. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa.

1997). perlu mengukuhkan lagi peranan mereka masing-masing. Salleh. Mengelakkan diri daripada penggunaan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Mu`allim ialah guru yang mengajar ilmu yang benar. 1991 dIm. khususnya guru-guru Pendidikan Islam. mudarris. muaddib. da`ie dan sebagainya yang menunjukkan kepelbagaian peranan seorang guru yang BAIK. vi. Berikut dijelaskan secara ringkas maksud kepelbagaian peranan seorang guru Pendidikan Islam yang baik itu : Guru seba gai Mu 'allim Mu'allim adalah kata nama pelaku (Isim Fa’il) yang muncul dari kata terbitan/masdar ta'lim (pengajaran yang benar). Dalam bahasa Arab. murabbi. Kategori peranan guru Pendidikan Islam terbahagi kepada lima kategori berikut: Apabila menceburi diri bidang perguruan dan pendidikan.v.tidak mencapai matlamat pengajaran. Ahmad Mohd. guru boleh diterjemahkan dengan berbagai istilah. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Surah al-Baqarah ayat 31 menerangkan penggunaan kalimah mu`allim yang membawa makna mengajar perkara yang benar:                10 . guru. guru perlu sedar dan mengenal dirinya sebenar. Oleh itu. PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM Guru adalah agen pendidikan yang berkesan (Muhammad Uthman el-Muhammady. mursyid. jika guru yang mengajar bukannya guru yang berkesan bermakna apa yang disampaikan/diajar tidak akan difahami murid . Walau sebaik mana pun sesuatu sistem pendidikan itu. seperti mu’allim.

1991). jika seseorang itu tunduk kepada seluruh unsur haiwan yangada di dalam dirinya. dan pada masa yang sama manusia mempunyai sifat mereka sendiri seperti berakaI. pemikiran serta rohnya juga adalah sama tarafnya dengan haiwan.Maksudnya: “Dan Dia (ALLAH) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Dalam hal ini. dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu pengetahuan dewasa ini. ilmu ini akan dijadikan panduan oleh murid dan juga perisai kehidupan untuk mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang secara semulajadi ada dalam diri manusia (termasuk murid) dan juga meningkatkan akhlak mereka. kelakukan. maka perbuatan. selain berperanan membentuk akhlak murid. Nor Wan Daud. bijaksana dan sebagainya (Saedah Siraj. iaitu menjadikan seseorang individu memiliki ilmu pengetahuan dan proses tersebut berlaku secara berperingkat-peringkat. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu golongan yang benar. tambah beliau. perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan (Wan Mohd. Ini kerana. Didalam sistem pendidikan sedia ada. Saedah Siraj (2001) mengatakan bahawa seorang individu yang tahu menggunakan dengan baik dan betul unsur-unsur kemanusiaannya akan dapat mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang ada dalam dirinya. Sebaliknya. bermusuhan. maka ilmu agama lah bidang 11 . 2001). mereka juga berperanan sebagai mu'allim. maka ia akan menjadi manusia sebenar dengan memiliki akhlak yang mulia.” Menurut Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002). guru perlu menguasai ilmu sebagaimana berikut: i) Ilmu Bidang: ialah ilmu yang kita dianggap pakar dalam bidang ber kenaan dan it ulah ilm u y ang k it a ajar k an k epada or ang lain. al-Ta'lim bermaksud: Mengajar. Manusia sememangnya memiliki sifat-sifat yang turut dimiliki oleh haiwan antaranya hawa nafsu. Oleh itu. guru. Dinisbahkan kepada guru Agama. dan sukakan kebendaan. Al-Ghazali mengatakan ta'lim adalah proses menguasai ilmu yang meningkatkan manusia daripada taraf haiwan kepada taraf manusia. beriman. Mengenai perkara ini. para guru perlu memperkemaskan lagi peranan mereka dalam memberi ilmu kepada murid.

Selaku mu'allim. kepimpinan. pedagogi. Imam alGhazali menekankan supaya para guru mengajar dengan niat untuk menyelamatkan para muridnya daripada seksaan api neraka. prinsip-prinsip pengajaran. iaitu psikologi. Fardhu Ain di sini bermksud ilmu tentang tanggungjawab setiap orang Islam. maka pengetahuan sainsnya mesti baik. ii) Ilmu Fardhu Ain: bukan berkmaksud hukum-hukum bersuci. meyakininya dengan penuh bermakna. memberi perhatian kepada murid yang lemah dalam muridan. termasuk mengetahui haram halal dan sebagainya. penilaian. iii) Ilmu Alat pula bermaksud ilmu yang perlu bagi menjalankan tugas dengan lebih sempurna. solat. zakat dan haji. tidak memandang remeh ke atas ilmu yang disampaikan. Adakah mengajar sahaja atau ada kerja-kerja lain yang perlu dilakukan. sosiologi. bahasa dan lain-lain. mengetahui dasar-dasar pendidikan dan strategi mengajar yang berkesan. Demikianlah dengan pelajaran lain. memberi rangsangan motivasi kepada para murid dan memaharni kaedah-kaedah pengurusan bilik darjah yang berkesan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai pegawai apa yang perlu ia lakukan terhadap pejabatnya dan orang yang di bawahnya. perkaedahan. Ini juga berdasarkan kepada bidang masingmasing. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.kita. Guru memerlukan ilmu yang berkaitan dengan pengajaran. sebaliknya. Sekirannya guru tidak menguasai bidangnya sendiri. simpan kira dan lain-lain. Ini semua memerlukan ilmu agama khasnya yang bekaitan dengan amanah dan tanggungjawab. sebaliknya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru sewajarnya mempunyai niat yang ikhlas. mengajar bukan untuk mendapat upah atau pun apa-apa ganjaran di dunia. 12 . Jika tidak dilakukan seperti yang ditetapkan apa akibatnya. Jika guru sains. Justeru guru agama mesti dalam pengetahuannya tentang agama serta permasalahannya dan mantap kefahamannya. Guru pun demikian juga. puasa. Ini ialah Asas Fardhu Ain. Kerani misalnya memerlukan kemahiran menaip. Seorang peniaga harus mengetahui apa perkara yang boleh diperniagakan dan apa yang dilarang oleh Islam. ia tidak dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik dan berkesan serta tidak dapat menjawab persoalan yang dikemukan oleh murid kepadanya.

kepercayaan dan niat seseorang.proses ini melibatkan menahan nafsu dan disiplin yang tinggi (riyadah). persidangan.” 13 . Ahmad. perbuatan. Menurut beliau. al-Ghazali dalam menghuraikan konsep ta’dib oleh guru. Beliau menggunakan perkataan ta'dib untuk menjelaskan erti pendidikan. 1986. Rasulullah saw mengatakan bahawa Allah swt sendiri yang telah mendidik baginda dengan sebaik-baik pendidikan. Terdahulu. Guru sebagai Muaddib Salah satu peranan utama guru adalah bertindak sebagai mua'ddib (Syed Muhammad Naquib al-Attas. mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di dalam dan di luar sekolah. 1997). mesyuarat. guru Pendidikan Islam perlu berusaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. cintakan agama. Wan Bakar Wan Dagang (1991) menambah. yang turut melibatkan perkataan. dan proses ini juga melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan. mengatakan bahawa ta'dib adalah: “ Proses mendisiplinkan kedua-dua aspek spiritual dan fizikal manusia. menurut beliau. adaIah sebagai muaddib. Syed Muhammad Naquib aI-Attas (1986) lebih menekankan peranan guru sebagai muaddib berbanding murabbi dan mu'allim. pendidikan Islam adalah lebih tepat berorientasikan kepada istilah ta'dib.selain mengamalkan ilmu yang disampaikannya kepada murid. Zawawi Hj. Berhubung perkara ini. dan perubahan sahsiah bertujuan mencapai akhlak yang mulia . sentiasa memelihara dan meningkatkan kecekapan ikhtisas dalam bidang perguruan sama ada melalui pengkajian. Ini kerana peranan guru yang paling menonjoI. 1992). sentiasa mencari pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat murid serta menanam minat dan penghayatan terhadap agama. menghadiri kursus. seminar dan lawatan (Ahmad Mohd Salleh.

dan sifat terpuji yang paling utama adaIah zuhud dalam proses mendidik . 14 . dan bukan hanya dengan diberi ganjaran barulah mereka mahu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. tidak bermakna guru tidak boleh menerima ganjaran daripada usaha mereka. kualiti pengajaran guru-guru (yang mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan-ganjaran-upah-gaji) akan menurun apabila mereka tidak menerima ganjaran tinggi yang mereka harapkan. Ini kerana menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah merupakan tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh individu-individu yang berilmu. Oleh kerana itu. Mendedahkan dan memahamkan murid mengenai jenis-jenis ibadah yang wajib dilaksanakan.Abdullah Nasih 'Ulwan (2002) mengatakan guru-guru dalam kategori ta'dib perlu sedar dan insaf bahawa mereka sebenarnya menjadi ikutan dan teIadan murid. dan iv. mengharapkan sebarang balasan kebendaan apabila menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah. kemuliaan individu yang berilmu di sisi Allah akan tercemar apabila mereka mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan (ganjaranupah-gaji). Menurut Husain Mazhahiri (1993). Bagaimana pun. ii. 1993) . Dari aspek kualiti pengajaran pula. iii. Menanam dalam dirinya dan juga muridnya rasa cinta dan taat kepada Allah. walaupun sekali. Menanamkan kepercayaan yang benar di dalam jiwa murid. Apa yang perlu difahami di sini ialah kemuncak matlamat kerja yang dilakukan seharusnya tidak diukur berdasarkan kepada pencapaian kebendaan (berapa tinggi ganjaran yang diterima) kerana ini akan membahayakan peningkatan diri dari aspek spiritual. guru wajib memiliki sejumlah sifat-sifat terpuji. Menaikkan semangat murid serta menimbulkan minat mereka untuk mempraktiskan ajaran agama sehingga menjadi kebiasaan kepada mereka.bukan kerana inginkan balasan kebendaan (wang. pangkat) dan penghormatan masyarakat tetapi semata-mata bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. sebagai mua'ddib. Ibrahim Amini (1997) dan Abdullah Nasih 'Ulwan (2002). Individu-individu tertentu yang dekat dengan Allah seperti nabi dan rasul tidak pernah. menurut Abdul Raof Dalip (1985. guru-guru tersebut perIu: i. Husain Mazhahiri (1993) dan Ibrahim Amini 2001) mengatakan dalam soal menerima balasan kebendaan (ganjaran-upah-gaji) dalam proses mendidik murid.

menjaga kebersihan diri. Ini boleh dilaksanakan dengan menjaga peribadi. bersikap merendah diri dan tahu mengambil hati orang lain. 1997) mengatakan para guru perlu menjaga kehebatan dan kehormatan diri mereka pada pandangan masyarakat. Bagaimanapun dalam kontek perbincangan kita ialah guru adalah mudarris yang menyampaikan ilmu yang benar yang sesuai dengan peranan guru seterusnya iaitu guru juga sebagai mu`allim. Kalau dia orang Islam. ini juga akan membahayakan pencapaian murid kerana. 15 . demikian juga yang mengajar ilmu salah atau ajaran sesat. selain para guru perlu memiliki kebersihan lahiriah (antaranya makan makanan yang suci dan bersih. hasad. Guru ini boleh jadi orang Islam dan bukan Islam.para pendidik perlu membersihkan jiwa mereka dari segala bentuk kekotoran (dosa) seperti riak. Perkara yang diajar boleh jadi yang baik atau pun tidak baik. boleh jadi yang taat atau yang tidak taat. Yang mengajar ilmu sihir pun mudarris.Selain dari itu. murabbi dan mua'ddib. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam suasana yang boleh menjatuhkan maruahnya sama ada dalam cara berpakaian. perbuatan atau percakapan. Semua mereka ini termasuk dalam kategori mudarris. 'ujub dan pemarah. dan kualiti spiritual murid di sisi Allah terjejas apabila kemuliaan guru-guru mereka tercemar di sisi Allah. Guru seba gai Mudarris Mudarris bermaksud guru yang mengajar dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Menurut Husain Mazhahiri (l993) dan Ibrahim Amini (2001) sifat-sifat terpuji mua'ddib yang lain adalah. Pembersihan atau penyucian diri . para guru pendidikan Islam adalah individu-individu yang sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak murid (Abdul Raof Dalip. 1993). Muhammad Uthman el-Muhammady (1991 dIm.Ahmad Mohd Salleh. Guru Pendidikan Islam perlu menjadikan diri mereka sebagai sumber teladan utama kepada para murid kerana selain berperanan sebagai mu'allim. memakai pakaian yang bersih) dan berperibadi mulia. Dalam soal ini. kualiti pembelajaran menurun apabila kualiti pengajaran guru menurun.

antara ciri-ciri guru murabbi adalah: i. memelihara dan membentuk murid sehingga wujud rasa kasih sayang dan saling percaya mempercayai antara mereka. dan iv. Hasan Langgulung (1995) merujuk perkataan tarbiyyah dalam Al-Qur 'an: Surah Al-Isra` ayat 24:                   Maksudnya : Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. Menyayangi murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. kasihilah mereka keduanya. iii. danekonomi. Peranan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi melibatkan proses mendidik. Merahsiakan maklumat sulit murid kecuali kepada yang berhak. ii. mendidik. Bersikap adil terhadapmurid tanpa mengira latar belakang keluarga. Mengutamakan keselamatan dan kebajikan murid. Bagi Ahmad Mohd Salleh (1997) pula. pertuturan dan tingkah laku sebagai contoh yang baik kepada murid. 16 . ii. Sentiasa menasihati murid dalam segala hal termasuk pembelajaran dan perlakuan mereka. Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002) mengatakan tarbiyyah adalah mencurahkan kasih sayang. iii. memelihara. menyuburkan dan membesarkan. keupayaan akademik. mengembangkan. Menjaga disiplin murid dengan menggunakan “Pendekatan Mencegah dan Menegur Secara Baik” terhadap perlakuan maksiat dan juga menggalakkan perlakuan makruf secara kasih sayang. Bersedia membimbing murid serta menunjukkan cara berpakaian. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” .Guru sebagai Murabbi Murabbi berasal daripada kata terbitan. Antara ciri-ciri guru-murabbi menurut al-Ghazali (tt) adalah: i. tarbiyyah (pendidikan).

17 . Ini bermakna. Hussain Mazhahiri (1993. (Surah Hud:29) Berdasarkan dua ayat Al-Qur' an di atas.Guru sebagai Mursyid Mursyid dari perkataan [arsyada]. Mursyid adalah kata pelaku (isim fa`el). 1994) dan Ibrahim Amini (2001) mengatakan bahawa pendidik yang telah berjaya membimbing muridnya dan berjaya menghidupkan roh mereka adalah satu kejayaan yang sangat besar kerana dapat membentuk golongan murid yang berakhlak mulia khususnya dan masyarakat amnya. guru yang mursyid ialah guru yang sedia menjadi seorang penasihat yang ikhlas. mu'allim dan mua'ddib. Aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Abdul Halim Muhammad (2003) mengaitkan antara Giri-Giri mursyid dengan peri bahasa "melentur buluh biarlah dari rebung" dan hadis Rasulullah saw yang menyarankan supaya mendidik anak mengerjakan solat seawal usia tujuh tahun. Dengan itu. Ini juga menunjukkan peranan seorang individu yang memberi petunjuk atau seorang individu yang menunjukkan hidayah (petunjuk) kepada murid adalah bertepatan dengan tujuan profesion keguruan Pendidikan Islam itu sendiri. perkataan mursyid bererti orang yang memberi petunjuk . Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Nasih 'Ulwan (1989) memetik ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan sifat-sifat mursyid guru Pendidikan Islam antaranya:                               Maksudnya: Dan (Dia berkata): "Hai kaumku. ikhlas adalah sifat yang paling utama bagi seorang mursyid. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. murabbi. akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui". Berhubung dengan peranan guru sebagai mursyid . Ini sinonim dengan perkataan [ahda] yang bermaksud memberi petunjuk.

0leh kerana itu. Dengan erti kata lain guru perlu berusaha membentuk diri sebagai contoh terbaik kepada anak muridnya. yang akan ditirunya dalam tingkah lakunya. Dengan itu guru haruslah terdiri daripada orang yang melakukan kebajikan dan menjauhi diri daripada segala bentuk kemungkaran yang boleh menjatuhkan martabatnya. kerana baginda telah dinobatkan oleh Allah sebagai contoh terbaik (model terbaik) untuk seluruh umat manusia sebagaimana Firman-Nya dalam Surah Al-Ahazab ayat 21:                  Maksudnya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s. tidak boleh tidak. mereka perlu menyediakan diri sebagai qudwah hasanah (model terbaik) kepada murid kerana sifat tersebut adalah salah satu daripada sunnah Rasul dengan Rasulullah saw sebagai modelnya yang terbaik. 18 .w.Guru seba gai Da`ie: Da`ie : bermakna orang yang mengajak orang lain berbuat kabajikan.w.a. contoh teladan yang baik bagi kamu (iaitu) bagi orang yang men gharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. disedari atau tidak. baik dalam ucapan atau perbuatan.” Sehubungan itu. Hal ini kerana pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak. baik material atau spiritual. diketahui atau tidak diketahui.a. mua'ddib mahupun da 'i. tidak kira sama ada guru berperanan sebagai mu 'allim. tetapi juga mengajar dan mengajak muridnya melakukan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. spiritual dan sosial. Ini maknanya guru bukan sahaja menyampaikan pelajaran. murabbi. sepertimana yang disepakati juga oleh pakarpakar pendidikan. Hal ini akan lebih memudahkan proses pemebentukan sahsiah murid. Nasis 'Ulwan (2002) mengatakan: Keteladanan dalam pendidikan adalah metod berkesan yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral. Guru perlu berusaha sedaya upaya mencontohi peribadi Rasulullah s. bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut.

Meskipun ciri dan sahsiah guru yang baik telah dicapai namun itu tidak pula bermakna pengajaran mereka dengan sendirinya berkesan. Keberkesanan bermaksud pengajaran guru berkenaan mencapai puncak matlamat yang digariskan. Dengan keikhlasan dan semangat Islam yang membara guru dapat mengatasi kekurangan alat teknologi untuk menghasilkan keberkesanan pengajaran mereka. Cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam mengajar murid-murid zaman ini bukanlah suatu yang mudah. Guru berhadapan dengan kenakalan remaja yang semakin serius. Kalau kedua-duanya dipatuhi dan diamalkan akan membantu keberkesanan pangajaran guru. Pengajaran guru sama ada berkesan atau tidak bergantung kepada beberapa faktor yang berkaitan degan proses pengajaran guru dan pembelajaran murid. Tanpa kerjasama semua pihak proses pendidikan tidak akan berjaya menghasilkan generasi yang baik. 19 . Masyarakat juga mustahak memainkan peranan sebagai pemangkin kejayaan guru dan murid dalam pembelajaran mereka.RUMUSAN “Etika Keguruan Islam” dan “Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia” adalah saling berkait. Guru-guru pendidikan Islam haruslah terdiri dari orang-orang yang benar-benar memahami. Kerajaan wajar peka dengan keperluan persekolahan dan pembelajaran generasi baru yang semakin canggih dan pelbagai. Ibu bapa harus ikut serta dalam memudahkan kerja guru-guru di sekolah. menghayati dan memperjuangkan cita-cita Islam yang syumul dan merangkum.

Ismail Abd. Shah Alam: Hizbi Hasan Langgulung. Pendidikan Anak-anak Dalam Islam . Salleh (1997) Pendidikan Islam: Falsafah. Falsafah pendidikan Islam (Terjemahan: Hasan Langgulung ) . Jakarta: Bulan Bintang. Prof Dr. Kuala Lumpur. . 1985. Al-Syaibany. Bangi. Ahmad Mohd. . Abdul Raof Dalip (1993). Pedagogi dan Metodologi Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia. Teknik pengajaran dan pembelajaran Pengetahuan Agama Islam di sekolah menengah .BIBLIOGRAFI Abdul Raof Dalip (1985). Pendidikan Islam menghadapi abad ke 21. Syed. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.Disember 13). November 17 .: . Pendidikan Islam Malaysia. (1995) Pendidikan Islam Dan Peralihan Paradigma Kuala Lumpur: Pustaka Aman. Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam Al. . ( 1989). Abdullah Ishak. Omar Muhamad al-Toumy (1979). Bhd.Salleh. Peranan guru agama dalam pendidikan. Terjemahan Ahmat Semait. Ahmad Mohd. 20 . Rahman (Ed). Selangor: Penerbit UKM.Rahmaniyah. 1997 Kuala Lumpur: Pendidikan Islam. Pustaka Nasional Singapura. Abdullah Nasih Ulwan. Kursus ikhtisas guru-guru Agama Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Asas Dinamika Guru. Bahagian Pendidikan Islam. Hasan Langgulung (1991). Abdullah Basmih. (2002). DIm.

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful