PENGHARGAAN

Alhamdulillah,kami bersyukur kepada Allah S.W.T yang memberikan taufik dan hidayahNya kerana dapat menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustazah Afifah bt. Abu Bakar selaku pensyarah bagi matapelajaran Pengajian Agama Islam kerana memberi sokongan, panduan dan tunjuk ajar yang amat berguna.Terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan sekelas yang telah membantu kami memberi bahan-bahan rujukan sehingga saya dapat menyiapkan tugasan ini. Semoga segala usaha ini akan meningkatkan penguasaan ilmu dan penghayatan serta mendapat keberkatan dari Allah S.W.T.

1

PENGENALAN Setiap guru, khususnya guru Pendidikan Islam perlu meghayati etika keguruan Islam. Ini kerana etika tersebut dapat mengikat diri dalam usaha memberi komitmen terhadap tugas yang wajib dilaksanakan.

Guru Pendidikan Islam yang unggul ialah guru yang perlulah mempunyai ciri-ciri yang positif . Guru sepatutnya sedar mereka adalah mudarris, mu`allim, murabbi, muaddib mursyid dan da`i dalam usaha mendidik generasi masa kini. Guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri muridmuridnya. Meskipun kini terdapat pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia serta mempunyai pengaruhnya yang besar, namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam pembentukan sahsiah murid. Alat teknologi moden/pasca moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka untuk memastikan objektif pada hari tersebut tercapai .

PENGERTIAN ETIKA

Menurut Kamus Dewan (1995) bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Manurut Kamus Oxford (1994) pula ia bermaksud prinsip moralatau set prinsip moral. Dari persepktif Islam pula , etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah hasil dari ketakwaan kepada Allah. Etika boleh dianggap sebagai satu disiplin yang menilai betul atau salah. Etika bergerak selari dengan akauntabiliti/tanggungjawab sebagai pekerja dan kakitangan. Akauntabiliti setiap pegawai dan kakitangan kerajaan ialah untuk mengikuti dan patuh kepada arahan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

2

Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam. ii. 3 . Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan dan keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. Tergolong dalam kelompok guru pendidikan Islam (Guru Agama /Ustaz) yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru pendidikan Islam yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. terhadap masyarakat dan negara. terhadap ilmu. vi. terhadap profesion. iii. Sifat istiqamah.ETIKA KEGURUAN ISLAM Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap pencipta (Allah). terhadap rakan sejawat dan terhadap ibu bapa pelajar serta masyarakat dan negara. iv. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. takut dan harap kepada Allah. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. terhadap murid. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. terhadap diri. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru muslim khususnya guru pendidikan Islam yang baik personaliti mereka. telah merumuskan Etika Kerguruan Islam sebagaimana berikut: a) Tanggungjawab Terhadap Allah Etika guru muslim terhadap Allah ialah seperti berikut: i. v. Ustaz Abdul Ghani Shamsudin bekas pensyarah Akademi Islam Universiti Malaya.

Prihatin terhadap kebersihan diri. v. pakaian. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. iii. Dari semasa ke semasa guru Muslim hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. perawakan dan tempat tinggal. iv. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam. Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. v. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat d) Tanggungjawab Terhadap Profesion i. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. iii. mental mahupun moral. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. ii. sama ada dari aspek fizikal. emosional. vi. Beriltizam dengan amanah ilmiah. iii. masyarakat dan negara. ii. c) Tanggungjawab Terhadap Ilmu i. 4 . Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru.b) Tanggungjawab Terhadap Diri i. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. iv. ii. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan.

iv. vi. agama atau kepercayaan. intelek. jantina. warna. Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. xiii. ix. persatuan atau persendirian. intelek. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. xi. Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak kira bangsa. Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. vii. v. bahasa. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang diterima oleh masyarakat. xiv. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap pelajarnya. daya cipta dan rohani. 5 . Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. agama. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa. viii. x. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. xii. tempat asal keluarga. akademik dan statusstatus lain. kepercayaan politik.

masyarakat awam atau negara. masyarakat awam atau negara. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. xxi. xix. xx. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. xiv. masyarakat awam atau negara. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. xvii. xiii. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. xv. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. xxii. 6 . Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. xxiii. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama.xii. xvi. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. xviii.

xxvi. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. masyarakat awam atau negara. xxxi. xxvii. ii. xxxii. xxix. xxxiii. Dia tidaklah harus memaksa kepercayaan keagamaan. Bersikap adil terhadap setiap seorang tanpa mengira faktor-faktor 7 .xxiv. xxx. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan). Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa para pelajar atau ahli-ahli masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesionnya. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. xxxiv. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. xxviii. xxv. politik persendirian terhadap para pelajarnya. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. e) Tanggungjawab Terhadap Pelajar/Murid i. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesarmembesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Guru muslim hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain.

Guru muslim hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. f) Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat i. v. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. iii. persidangan. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. ekonomi. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. vi. iv. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.jasmani. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. ii. vii. persidangan. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. sosial. mental. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. v. politik. iv. iii. Menampilkan suatu cara pakaian. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. 8 . keturunan dan agama. emosi.

Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan tahap kehidupan morality. Mengelakkan diri daripada meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. v. h) Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa i. iii. ii. 9 . ii. ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. iii. bertanggungjawab dan berguna. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. keturunan dan agama. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia. iv. vi. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. kebudayaan dan kecend ikiawanan masyarakat. Menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. institusi pendidikan dengan masyarakat. iv. masyarakat atau negara.g) Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara i.

Kategori peranan guru Pendidikan Islam terbahagi kepada lima kategori berikut: Apabila menceburi diri bidang perguruan dan pendidikan. seperti mu’allim. Walau sebaik mana pun sesuatu sistem pendidikan itu. Surah al-Baqarah ayat 31 menerangkan penggunaan kalimah mu`allim yang membawa makna mengajar perkara yang benar:                10 . Salleh. Mengelakkan diri daripada penggunaan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Mu`allim ialah guru yang mengajar ilmu yang benar. murabbi. Oleh itu. Dalam bahasa Arab. guru perlu sedar dan mengenal dirinya sebenar. khususnya guru-guru Pendidikan Islam. da`ie dan sebagainya yang menunjukkan kepelbagaian peranan seorang guru yang BAIK. guru boleh diterjemahkan dengan berbagai istilah. Ahmad Mohd. PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM Guru adalah agen pendidikan yang berkesan (Muhammad Uthman el-Muhammady. mursyid. muaddib. perlu mengukuhkan lagi peranan mereka masing-masing. 1991 dIm. 1997). guru. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.v. vi.tidak mencapai matlamat pengajaran. Berikut dijelaskan secara ringkas maksud kepelbagaian peranan seorang guru Pendidikan Islam yang baik itu : Guru seba gai Mu 'allim Mu'allim adalah kata nama pelaku (Isim Fa’il) yang muncul dari kata terbitan/masdar ta'lim (pengajaran yang benar). mudarris. jika guru yang mengajar bukannya guru yang berkesan bermakna apa yang disampaikan/diajar tidak akan difahami murid .

Al-Ghazali mengatakan ta'lim adalah proses menguasai ilmu yang meningkatkan manusia daripada taraf haiwan kepada taraf manusia. dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu pengetahuan dewasa ini. maka ia akan menjadi manusia sebenar dengan memiliki akhlak yang mulia. maka perbuatan. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu golongan yang benar.Maksudnya: “Dan Dia (ALLAH) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Didalam sistem pendidikan sedia ada. 1991). Mengenai perkara ini. bermusuhan. Nor Wan Daud. jika seseorang itu tunduk kepada seluruh unsur haiwan yangada di dalam dirinya. perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan (Wan Mohd. tambah beliau. Dalam hal ini. Oleh itu. al-Ta'lim bermaksud: Mengajar. pemikiran serta rohnya juga adalah sama tarafnya dengan haiwan. guru perlu menguasai ilmu sebagaimana berikut: i) Ilmu Bidang: ialah ilmu yang kita dianggap pakar dalam bidang ber kenaan dan it ulah ilm u y ang k it a ajar k an k epada or ang lain.” Menurut Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002). para guru perlu memperkemaskan lagi peranan mereka dalam memberi ilmu kepada murid. iaitu menjadikan seseorang individu memiliki ilmu pengetahuan dan proses tersebut berlaku secara berperingkat-peringkat. kelakukan. Saedah Siraj (2001) mengatakan bahawa seorang individu yang tahu menggunakan dengan baik dan betul unsur-unsur kemanusiaannya akan dapat mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang ada dalam dirinya. dan pada masa yang sama manusia mempunyai sifat mereka sendiri seperti berakaI. beriman. Manusia sememangnya memiliki sifat-sifat yang turut dimiliki oleh haiwan antaranya hawa nafsu. maka ilmu agama lah bidang 11 . mereka juga berperanan sebagai mu'allim. selain berperanan membentuk akhlak murid. guru. bijaksana dan sebagainya (Saedah Siraj. ilmu ini akan dijadikan panduan oleh murid dan juga perisai kehidupan untuk mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang secara semulajadi ada dalam diri manusia (termasuk murid) dan juga meningkatkan akhlak mereka. Sebaliknya. 2001). Dinisbahkan kepada guru Agama. Ini kerana. dan sukakan kebendaan.

Jika guru sains. kepimpinan. Guru pun demikian juga. iaitu psikologi. Demikianlah dengan pelajaran lain. Imam alGhazali menekankan supaya para guru mengajar dengan niat untuk menyelamatkan para muridnya daripada seksaan api neraka. tidak memandang remeh ke atas ilmu yang disampaikan. Ini ialah Asas Fardhu Ain. simpan kira dan lain-lain. 12 . memberi rangsangan motivasi kepada para murid dan memaharni kaedah-kaedah pengurusan bilik darjah yang berkesan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. mengetahui dasar-dasar pendidikan dan strategi mengajar yang berkesan. prinsip-prinsip pengajaran. Justeru guru agama mesti dalam pengetahuannya tentang agama serta permasalahannya dan mantap kefahamannya. Adakah mengajar sahaja atau ada kerja-kerja lain yang perlu dilakukan. termasuk mengetahui haram halal dan sebagainya. penilaian. sebaliknya. ii) Ilmu Fardhu Ain: bukan berkmaksud hukum-hukum bersuci. Seorang peniaga harus mengetahui apa perkara yang boleh diperniagakan dan apa yang dilarang oleh Islam. dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru sewajarnya mempunyai niat yang ikhlas. perkaedahan. Guru memerlukan ilmu yang berkaitan dengan pengajaran. pedagogi. mengajar bukan untuk mendapat upah atau pun apa-apa ganjaran di dunia. solat. ia tidak dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik dan berkesan serta tidak dapat menjawab persoalan yang dikemukan oleh murid kepadanya. puasa. Selaku mu'allim. Kerani misalnya memerlukan kemahiran menaip. sosiologi. Fardhu Ain di sini bermksud ilmu tentang tanggungjawab setiap orang Islam. iii) Ilmu Alat pula bermaksud ilmu yang perlu bagi menjalankan tugas dengan lebih sempurna. maka pengetahuan sainsnya mesti baik.kita. Ini juga berdasarkan kepada bidang masingmasing. Jika tidak dilakukan seperti yang ditetapkan apa akibatnya. bahasa dan lain-lain. sebaliknya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. memberi perhatian kepada murid yang lemah dalam muridan. zakat dan haji. Ini semua memerlukan ilmu agama khasnya yang bekaitan dengan amanah dan tanggungjawab. Sebagai pegawai apa yang perlu ia lakukan terhadap pejabatnya dan orang yang di bawahnya. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekirannya guru tidak menguasai bidangnya sendiri. meyakininya dengan penuh bermakna.

sentiasa memelihara dan meningkatkan kecekapan ikhtisas dalam bidang perguruan sama ada melalui pengkajian. persidangan. Ini kerana peranan guru yang paling menonjoI. yang turut melibatkan perkataan. mengatakan bahawa ta'dib adalah: “ Proses mendisiplinkan kedua-dua aspek spiritual dan fizikal manusia. Terdahulu. dan perubahan sahsiah bertujuan mencapai akhlak yang mulia . Zawawi Hj. Menurut beliau.selain mengamalkan ilmu yang disampaikannya kepada murid. menghadiri kursus. 1986. guru Pendidikan Islam perlu berusaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Berhubung perkara ini. menurut beliau. kepercayaan dan niat seseorang. Guru sebagai Muaddib Salah satu peranan utama guru adalah bertindak sebagai mua'ddib (Syed Muhammad Naquib al-Attas.” 13 . mesyuarat. Ahmad.proses ini melibatkan menahan nafsu dan disiplin yang tinggi (riyadah). adaIah sebagai muaddib. Wan Bakar Wan Dagang (1991) menambah. Rasulullah saw mengatakan bahawa Allah swt sendiri yang telah mendidik baginda dengan sebaik-baik pendidikan. 1992). dan proses ini juga melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Syed Muhammad Naquib aI-Attas (1986) lebih menekankan peranan guru sebagai muaddib berbanding murabbi dan mu'allim. mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di dalam dan di luar sekolah. seminar dan lawatan (Ahmad Mohd Salleh. perbuatan. cintakan agama. Beliau menggunakan perkataan ta'dib untuk menjelaskan erti pendidikan. pendidikan Islam adalah lebih tepat berorientasikan kepada istilah ta'dib. al-Ghazali dalam menghuraikan konsep ta’dib oleh guru. sentiasa mencari pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat murid serta menanam minat dan penghayatan terhadap agama. 1997).

Apa yang perlu difahami di sini ialah kemuncak matlamat kerja yang dilakukan seharusnya tidak diukur berdasarkan kepada pencapaian kebendaan (berapa tinggi ganjaran yang diterima) kerana ini akan membahayakan peningkatan diri dari aspek spiritual. sebagai mua'ddib.bukan kerana inginkan balasan kebendaan (wang. 14 . Ibrahim Amini (1997) dan Abdullah Nasih 'Ulwan (2002). Oleh kerana itu.Abdullah Nasih 'Ulwan (2002) mengatakan guru-guru dalam kategori ta'dib perlu sedar dan insaf bahawa mereka sebenarnya menjadi ikutan dan teIadan murid. 1993) . Menaikkan semangat murid serta menimbulkan minat mereka untuk mempraktiskan ajaran agama sehingga menjadi kebiasaan kepada mereka. pangkat) dan penghormatan masyarakat tetapi semata-mata bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. Menanamkan kepercayaan yang benar di dalam jiwa murid. Menanam dalam dirinya dan juga muridnya rasa cinta dan taat kepada Allah. kemuliaan individu yang berilmu di sisi Allah akan tercemar apabila mereka mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan (ganjaranupah-gaji). kualiti pengajaran guru-guru (yang mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan-ganjaran-upah-gaji) akan menurun apabila mereka tidak menerima ganjaran tinggi yang mereka harapkan. dan sifat terpuji yang paling utama adaIah zuhud dalam proses mendidik . Individu-individu tertentu yang dekat dengan Allah seperti nabi dan rasul tidak pernah. iii. Dari aspek kualiti pengajaran pula. walaupun sekali. guru-guru tersebut perIu: i. Ini kerana menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah merupakan tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh individu-individu yang berilmu. Mendedahkan dan memahamkan murid mengenai jenis-jenis ibadah yang wajib dilaksanakan. Menurut Husain Mazhahiri (1993). dan iv. tidak bermakna guru tidak boleh menerima ganjaran daripada usaha mereka. menurut Abdul Raof Dalip (1985. ii. Bagaimana pun. dan bukan hanya dengan diberi ganjaran barulah mereka mahu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. mengharapkan sebarang balasan kebendaan apabila menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah. Husain Mazhahiri (1993) dan Ibrahim Amini 2001) mengatakan dalam soal menerima balasan kebendaan (ganjaran-upah-gaji) dalam proses mendidik murid. guru wajib memiliki sejumlah sifat-sifat terpuji.

Guru Pendidikan Islam perlu menjadikan diri mereka sebagai sumber teladan utama kepada para murid kerana selain berperanan sebagai mu'allim. Menurut Husain Mazhahiri (l993) dan Ibrahim Amini (2001) sifat-sifat terpuji mua'ddib yang lain adalah. 15 . perbuatan atau percakapan.Ahmad Mohd Salleh. Kalau dia orang Islam. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam suasana yang boleh menjatuhkan maruahnya sama ada dalam cara berpakaian. selain para guru perlu memiliki kebersihan lahiriah (antaranya makan makanan yang suci dan bersih. Bagaimanapun dalam kontek perbincangan kita ialah guru adalah mudarris yang menyampaikan ilmu yang benar yang sesuai dengan peranan guru seterusnya iaitu guru juga sebagai mu`allim. ini juga akan membahayakan pencapaian murid kerana. demikian juga yang mengajar ilmu salah atau ajaran sesat.Selain dari itu. hasad. 'ujub dan pemarah. Yang mengajar ilmu sihir pun mudarris. Dalam soal ini. Muhammad Uthman el-Muhammady (1991 dIm. Semua mereka ini termasuk dalam kategori mudarris. para guru pendidikan Islam adalah individu-individu yang sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak murid (Abdul Raof Dalip. 1997) mengatakan para guru perlu menjaga kehebatan dan kehormatan diri mereka pada pandangan masyarakat. kualiti pembelajaran menurun apabila kualiti pengajaran guru menurun. bersikap merendah diri dan tahu mengambil hati orang lain. boleh jadi yang taat atau yang tidak taat. Perkara yang diajar boleh jadi yang baik atau pun tidak baik. murabbi dan mua'ddib. memakai pakaian yang bersih) dan berperibadi mulia. 1993). Guru ini boleh jadi orang Islam dan bukan Islam. dan kualiti spiritual murid di sisi Allah terjejas apabila kemuliaan guru-guru mereka tercemar di sisi Allah.para pendidik perlu membersihkan jiwa mereka dari segala bentuk kekotoran (dosa) seperti riak. Pembersihan atau penyucian diri . Ini boleh dilaksanakan dengan menjaga peribadi. Guru seba gai Mudarris Mudarris bermaksud guru yang mengajar dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. menjaga kebersihan diri.

Bagi Ahmad Mohd Salleh (1997) pula. tarbiyyah (pendidikan). kasihilah mereka keduanya. memelihara dan membentuk murid sehingga wujud rasa kasih sayang dan saling percaya mempercayai antara mereka. Peranan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi melibatkan proses mendidik. Bersikap adil terhadapmurid tanpa mengira latar belakang keluarga. mendidik. dan iv. pertuturan dan tingkah laku sebagai contoh yang baik kepada murid. ii. iii. Antara ciri-ciri guru-murabbi menurut al-Ghazali (tt) adalah: i. menyuburkan dan membesarkan. danekonomi. antara ciri-ciri guru murabbi adalah: i. Menjaga disiplin murid dengan menggunakan “Pendekatan Mencegah dan Menegur Secara Baik” terhadap perlakuan maksiat dan juga menggalakkan perlakuan makruf secara kasih sayang. memelihara. Merahsiakan maklumat sulit murid kecuali kepada yang berhak. Hasan Langgulung (1995) merujuk perkataan tarbiyyah dalam Al-Qur 'an: Surah Al-Isra` ayat 24:                   Maksudnya : Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. mengembangkan. Sentiasa menasihati murid dalam segala hal termasuk pembelajaran dan perlakuan mereka. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” . keupayaan akademik.Guru sebagai Murabbi Murabbi berasal daripada kata terbitan. Mengutamakan keselamatan dan kebajikan murid. Bersedia membimbing murid serta menunjukkan cara berpakaian. 16 . ii. Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002) mengatakan tarbiyyah adalah mencurahkan kasih sayang. Menyayangi murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. iii.

Berhubung dengan peranan guru sebagai mursyid . Ini bermakna. 1994) dan Ibrahim Amini (2001) mengatakan bahawa pendidik yang telah berjaya membimbing muridnya dan berjaya menghidupkan roh mereka adalah satu kejayaan yang sangat besar kerana dapat membentuk golongan murid yang berakhlak mulia khususnya dan masyarakat amnya. murabbi. Nasih 'Ulwan (1989) memetik ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan sifat-sifat mursyid guru Pendidikan Islam antaranya:                               Maksudnya: Dan (Dia berkata): "Hai kaumku.Guru sebagai Mursyid Mursyid dari perkataan [arsyada]. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. 17 . Hussain Mazhahiri (1993. perkataan mursyid bererti orang yang memberi petunjuk . ikhlas adalah sifat yang paling utama bagi seorang mursyid. guru yang mursyid ialah guru yang sedia menjadi seorang penasihat yang ikhlas. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. (Surah Hud:29) Berdasarkan dua ayat Al-Qur' an di atas. Mursyid adalah kata pelaku (isim fa`el). mu'allim dan mua'ddib. akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui". Dengan itu. Ini juga menunjukkan peranan seorang individu yang memberi petunjuk atau seorang individu yang menunjukkan hidayah (petunjuk) kepada murid adalah bertepatan dengan tujuan profesion keguruan Pendidikan Islam itu sendiri. Abdul Halim Muhammad (2003) mengaitkan antara Giri-Giri mursyid dengan peri bahasa "melentur buluh biarlah dari rebung" dan hadis Rasulullah saw yang menyarankan supaya mendidik anak mengerjakan solat seawal usia tujuh tahun. Ini sinonim dengan perkataan [ahda] yang bermaksud memberi petunjuk. Aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku.

Guru seba gai Da`ie: Da`ie : bermakna orang yang mengajak orang lain berbuat kabajikan.” Sehubungan itu.w. baik material atau spiritual. murabbi. Dengan erti kata lain guru perlu berusaha membentuk diri sebagai contoh terbaik kepada anak muridnya. Ini maknanya guru bukan sahaja menyampaikan pelajaran. baik dalam ucapan atau perbuatan. disedari atau tidak. bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut. Hal ini akan lebih memudahkan proses pemebentukan sahsiah murid.w. spiritual dan sosial. sepertimana yang disepakati juga oleh pakarpakar pendidikan. Hal ini kerana pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak. 18 . Guru perlu berusaha sedaya upaya mencontohi peribadi Rasulullah s. Nasis 'Ulwan (2002) mengatakan: Keteladanan dalam pendidikan adalah metod berkesan yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral. tidak boleh tidak.a. yang akan ditirunya dalam tingkah lakunya. mua'ddib mahupun da 'i. Dengan itu guru haruslah terdiri daripada orang yang melakukan kebajikan dan menjauhi diri daripada segala bentuk kemungkaran yang boleh menjatuhkan martabatnya. 0leh kerana itu. tidak kira sama ada guru berperanan sebagai mu 'allim. diketahui atau tidak diketahui. contoh teladan yang baik bagi kamu (iaitu) bagi orang yang men gharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. kerana baginda telah dinobatkan oleh Allah sebagai contoh terbaik (model terbaik) untuk seluruh umat manusia sebagaimana Firman-Nya dalam Surah Al-Ahazab ayat 21:                  Maksudnya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s. tetapi juga mengajar dan mengajak muridnya melakukan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. mereka perlu menyediakan diri sebagai qudwah hasanah (model terbaik) kepada murid kerana sifat tersebut adalah salah satu daripada sunnah Rasul dengan Rasulullah saw sebagai modelnya yang terbaik.a.

Pengajaran guru sama ada berkesan atau tidak bergantung kepada beberapa faktor yang berkaitan degan proses pengajaran guru dan pembelajaran murid. Masyarakat juga mustahak memainkan peranan sebagai pemangkin kejayaan guru dan murid dalam pembelajaran mereka. Ibu bapa harus ikut serta dalam memudahkan kerja guru-guru di sekolah. Guru berhadapan dengan kenakalan remaja yang semakin serius. Kalau kedua-duanya dipatuhi dan diamalkan akan membantu keberkesanan pangajaran guru. Keberkesanan bermaksud pengajaran guru berkenaan mencapai puncak matlamat yang digariskan. menghayati dan memperjuangkan cita-cita Islam yang syumul dan merangkum. Guru-guru pendidikan Islam haruslah terdiri dari orang-orang yang benar-benar memahami. Kerajaan wajar peka dengan keperluan persekolahan dan pembelajaran generasi baru yang semakin canggih dan pelbagai. Meskipun ciri dan sahsiah guru yang baik telah dicapai namun itu tidak pula bermakna pengajaran mereka dengan sendirinya berkesan. Cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam mengajar murid-murid zaman ini bukanlah suatu yang mudah. 19 . Dengan keikhlasan dan semangat Islam yang membara guru dapat mengatasi kekurangan alat teknologi untuk menghasilkan keberkesanan pengajaran mereka.RUMUSAN “Etika Keguruan Islam” dan “Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia” adalah saling berkait. Tanpa kerjasama semua pihak proses pendidikan tidak akan berjaya menghasilkan generasi yang baik.

Hasan Langgulung (1991). Pustaka Nasional Singapura.Disember 13).Rahmaniyah. Pendidikan Islam Malaysia. Omar Muhamad al-Toumy (1979). Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam Al. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. ( 1989). Bangi. Al-Syaibany. Terjemahan Ahmat Semait. Teknik pengajaran dan pembelajaran Pengetahuan Agama Islam di sekolah menengah . Pendidikan Islam menghadapi abad ke 21. Kuala Lumpur. Abdul Raof Dalip (1993). Ismail Abd. Abdullah Ishak. Ahmad Mohd. Rahman (Ed). 1997 Kuala Lumpur: Pendidikan Islam. Syed. 1985. . November 17 . Falsafah pendidikan Islam (Terjemahan: Hasan Langgulung ) . Abdullah Basmih. 20 .Salleh. Ahmad Mohd. Peranan guru agama dalam pendidikan. (1995) Pendidikan Islam Dan Peralihan Paradigma Kuala Lumpur: Pustaka Aman. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Pedagogi dan Metodologi Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia.: . Kuala Lumpur.BIBLIOGRAFI Abdul Raof Dalip (1985). Shah Alam: Hizbi Hasan Langgulung. . Prof Dr. Pendidikan Anak-anak Dalam Islam . DIm. Asas Dinamika Guru. . Kursus ikhtisas guru-guru Agama Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Selangor: Penerbit UKM. (2002). Salleh (1997) Pendidikan Islam: Falsafah. Jakarta: Bulan Bintang. Bahagian Pendidikan Islam. Abdullah Nasih Ulwan.

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful