PENGHARGAAN

Alhamdulillah,kami bersyukur kepada Allah S.W.T yang memberikan taufik dan hidayahNya kerana dapat menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustazah Afifah bt. Abu Bakar selaku pensyarah bagi matapelajaran Pengajian Agama Islam kerana memberi sokongan, panduan dan tunjuk ajar yang amat berguna.Terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan sekelas yang telah membantu kami memberi bahan-bahan rujukan sehingga saya dapat menyiapkan tugasan ini. Semoga segala usaha ini akan meningkatkan penguasaan ilmu dan penghayatan serta mendapat keberkatan dari Allah S.W.T.

1

PENGENALAN Setiap guru, khususnya guru Pendidikan Islam perlu meghayati etika keguruan Islam. Ini kerana etika tersebut dapat mengikat diri dalam usaha memberi komitmen terhadap tugas yang wajib dilaksanakan.

Guru Pendidikan Islam yang unggul ialah guru yang perlulah mempunyai ciri-ciri yang positif . Guru sepatutnya sedar mereka adalah mudarris, mu`allim, murabbi, muaddib mursyid dan da`i dalam usaha mendidik generasi masa kini. Guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri muridmuridnya. Meskipun kini terdapat pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia serta mempunyai pengaruhnya yang besar, namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam pembentukan sahsiah murid. Alat teknologi moden/pasca moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka untuk memastikan objektif pada hari tersebut tercapai .

PENGERTIAN ETIKA

Menurut Kamus Dewan (1995) bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Manurut Kamus Oxford (1994) pula ia bermaksud prinsip moralatau set prinsip moral. Dari persepktif Islam pula , etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah hasil dari ketakwaan kepada Allah. Etika boleh dianggap sebagai satu disiplin yang menilai betul atau salah. Etika bergerak selari dengan akauntabiliti/tanggungjawab sebagai pekerja dan kakitangan. Akauntabiliti setiap pegawai dan kakitangan kerajaan ialah untuk mengikuti dan patuh kepada arahan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

2

terhadap rakan sejawat dan terhadap ibu bapa pelajar serta masyarakat dan negara. vi. terhadap ilmu. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Sifat istiqamah. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam. terhadap diri. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. terhadap profesion. ii. Ustaz Abdul Ghani Shamsudin bekas pensyarah Akademi Islam Universiti Malaya. terhadap murid. iii. takut dan harap kepada Allah. iv. terhadap masyarakat dan negara. telah merumuskan Etika Kerguruan Islam sebagaimana berikut: a) Tanggungjawab Terhadap Allah Etika guru muslim terhadap Allah ialah seperti berikut: i. v. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. 3 . Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan dan keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. Tergolong dalam kelompok guru pendidikan Islam (Guru Agama /Ustaz) yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru pendidikan Islam yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru muslim khususnya guru pendidikan Islam yang baik personaliti mereka.ETIKA KEGURUAN ISLAM Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap pencipta (Allah).

Dari semasa ke semasa guru Muslim hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan. Beriltizam dengan amanah ilmiah. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. ii. vi. masyarakat dan negara. mental mahupun moral. ii. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. 4 . Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. v. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. pakaian. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. emosional. Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. Prihatin terhadap kebersihan diri. iv. c) Tanggungjawab Terhadap Ilmu i. perawakan dan tempat tinggal. iii. iv. sama ada dari aspek fizikal. iii. ii. v. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam.b) Tanggungjawab Terhadap Diri i. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat d) Tanggungjawab Terhadap Profesion i. iii.

kepercayaan politik. viii. agama atau kepercayaan. xi. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. intelek. agama. daya cipta dan rohani. vii. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa. ix. v. vi. 5 . Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak kira bangsa. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap pelajarnya. xiv. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang diterima oleh masyarakat.iv. jantina. bahasa. warna. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. persatuan atau persendirian. intelek. Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. x. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. akademik dan statusstatus lain. tempat asal keluarga. xii. xiii. Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya.

xv. xiii. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. xix. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. xxi. xviii. xvi. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. xxiii. masyarakat awam atau negara. 6 . Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. masyarakat awam atau negara. xvii. xiv. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. xxii. xx. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya.xii. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. masyarakat awam atau negara. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama.

Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. xxxi. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa para pelajar atau ahli-ahli masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesionnya.xxiv. e) Tanggungjawab Terhadap Pelajar/Murid i. xxx. Dia tidaklah harus memaksa kepercayaan keagamaan. politik persendirian terhadap para pelajarnya. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesarmembesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Bersikap adil terhadap setiap seorang tanpa mengira faktor-faktor 7 . Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. xxix. Guru muslim hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan). xxvi. xxv. ii. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. xxxiii. xxxii. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. masyarakat awam atau negara. xxvii. xxxiv. xxviii. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar.

sosial. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. iii. iii.jasmani. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. vi. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. f) Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat i. ekonomi. vii. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Menampilkan suatu cara pakaian. ii. v. iv. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. persidangan. emosi. iv. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. v. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. keturunan dan agama. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. 8 . Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial. persidangan. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Guru muslim hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. politik. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. mental. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian.

Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. iv. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia. kebudayaan dan kecend ikiawanan masyarakat. keturunan dan agama. 9 . masyarakat atau negara.g) Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara i. bertanggungjawab dan berguna. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan tahap kehidupan morality. ii. vi. iii. Mengelakkan diri daripada meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara. Menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. h) Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa i. iii. ii. v. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. institusi pendidikan dengan masyarakat. iv. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.

Mengelakkan diri daripada penggunaan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Surah al-Baqarah ayat 31 menerangkan penggunaan kalimah mu`allim yang membawa makna mengajar perkara yang benar:                10 . mudarris. guru boleh diterjemahkan dengan berbagai istilah. perlu mengukuhkan lagi peranan mereka masing-masing. khususnya guru-guru Pendidikan Islam. da`ie dan sebagainya yang menunjukkan kepelbagaian peranan seorang guru yang BAIK. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM Guru adalah agen pendidikan yang berkesan (Muhammad Uthman el-Muhammady. Salleh. mursyid. Kategori peranan guru Pendidikan Islam terbahagi kepada lima kategori berikut: Apabila menceburi diri bidang perguruan dan pendidikan. 1991 dIm. guru. guru perlu sedar dan mengenal dirinya sebenar. Oleh itu. muaddib.tidak mencapai matlamat pengajaran. seperti mu’allim. murabbi. Berikut dijelaskan secara ringkas maksud kepelbagaian peranan seorang guru Pendidikan Islam yang baik itu : Guru seba gai Mu 'allim Mu'allim adalah kata nama pelaku (Isim Fa’il) yang muncul dari kata terbitan/masdar ta'lim (pengajaran yang benar). Dalam bahasa Arab. Ahmad Mohd. jika guru yang mengajar bukannya guru yang berkesan bermakna apa yang disampaikan/diajar tidak akan difahami murid . Walau sebaik mana pun sesuatu sistem pendidikan itu. 1997). vi. Mu`allim ialah guru yang mengajar ilmu yang benar.v.

Mengenai perkara ini. para guru perlu memperkemaskan lagi peranan mereka dalam memberi ilmu kepada murid. iaitu menjadikan seseorang individu memiliki ilmu pengetahuan dan proses tersebut berlaku secara berperingkat-peringkat. maka ia akan menjadi manusia sebenar dengan memiliki akhlak yang mulia. Oleh itu.Maksudnya: “Dan Dia (ALLAH) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. pemikiran serta rohnya juga adalah sama tarafnya dengan haiwan. 2001). maka ilmu agama lah bidang 11 . jika seseorang itu tunduk kepada seluruh unsur haiwan yangada di dalam dirinya. dan sukakan kebendaan. selain berperanan membentuk akhlak murid. guru perlu menguasai ilmu sebagaimana berikut: i) Ilmu Bidang: ialah ilmu yang kita dianggap pakar dalam bidang ber kenaan dan it ulah ilm u y ang k it a ajar k an k epada or ang lain. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu golongan yang benar. mereka juga berperanan sebagai mu'allim. beriman.” Menurut Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002). kelakukan. Manusia sememangnya memiliki sifat-sifat yang turut dimiliki oleh haiwan antaranya hawa nafsu. Didalam sistem pendidikan sedia ada. Sebaliknya. tambah beliau. perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan (Wan Mohd. Saedah Siraj (2001) mengatakan bahawa seorang individu yang tahu menggunakan dengan baik dan betul unsur-unsur kemanusiaannya akan dapat mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang ada dalam dirinya. Ini kerana. Dinisbahkan kepada guru Agama. dan pada masa yang sama manusia mempunyai sifat mereka sendiri seperti berakaI. ilmu ini akan dijadikan panduan oleh murid dan juga perisai kehidupan untuk mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang secara semulajadi ada dalam diri manusia (termasuk murid) dan juga meningkatkan akhlak mereka. bijaksana dan sebagainya (Saedah Siraj. Al-Ghazali mengatakan ta'lim adalah proses menguasai ilmu yang meningkatkan manusia daripada taraf haiwan kepada taraf manusia. guru. Nor Wan Daud. dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu pengetahuan dewasa ini. maka perbuatan. bermusuhan. 1991). al-Ta'lim bermaksud: Mengajar. Dalam hal ini.

kepimpinan. termasuk mengetahui haram halal dan sebagainya. simpan kira dan lain-lain. Jika tidak dilakukan seperti yang ditetapkan apa akibatnya. memberi perhatian kepada murid yang lemah dalam muridan. sosiologi. Ini juga berdasarkan kepada bidang masingmasing. Jika guru sains. sebaliknya. zakat dan haji. dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru sewajarnya mempunyai niat yang ikhlas. maka pengetahuan sainsnya mesti baik. pedagogi.kita. Ini ialah Asas Fardhu Ain. ia tidak dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik dan berkesan serta tidak dapat menjawab persoalan yang dikemukan oleh murid kepadanya. sebaliknya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. memberi rangsangan motivasi kepada para murid dan memaharni kaedah-kaedah pengurusan bilik darjah yang berkesan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Fardhu Ain di sini bermksud ilmu tentang tanggungjawab setiap orang Islam. Guru pun demikian juga. solat. meyakininya dengan penuh bermakna. Kerani misalnya memerlukan kemahiran menaip. ii) Ilmu Fardhu Ain: bukan berkmaksud hukum-hukum bersuci. prinsip-prinsip pengajaran. Selaku mu'allim. tidak memandang remeh ke atas ilmu yang disampaikan. mengetahui dasar-dasar pendidikan dan strategi mengajar yang berkesan. Ini semua memerlukan ilmu agama khasnya yang bekaitan dengan amanah dan tanggungjawab. penilaian. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekirannya guru tidak menguasai bidangnya sendiri. bahasa dan lain-lain. 12 . Justeru guru agama mesti dalam pengetahuannya tentang agama serta permasalahannya dan mantap kefahamannya. iii) Ilmu Alat pula bermaksud ilmu yang perlu bagi menjalankan tugas dengan lebih sempurna. puasa. Seorang peniaga harus mengetahui apa perkara yang boleh diperniagakan dan apa yang dilarang oleh Islam. Imam alGhazali menekankan supaya para guru mengajar dengan niat untuk menyelamatkan para muridnya daripada seksaan api neraka. Adakah mengajar sahaja atau ada kerja-kerja lain yang perlu dilakukan. perkaedahan. Guru memerlukan ilmu yang berkaitan dengan pengajaran. Demikianlah dengan pelajaran lain. mengajar bukan untuk mendapat upah atau pun apa-apa ganjaran di dunia. iaitu psikologi. Sebagai pegawai apa yang perlu ia lakukan terhadap pejabatnya dan orang yang di bawahnya.

” 13 .proses ini melibatkan menahan nafsu dan disiplin yang tinggi (riyadah). persidangan. adaIah sebagai muaddib. mengatakan bahawa ta'dib adalah: “ Proses mendisiplinkan kedua-dua aspek spiritual dan fizikal manusia. sentiasa memelihara dan meningkatkan kecekapan ikhtisas dalam bidang perguruan sama ada melalui pengkajian.selain mengamalkan ilmu yang disampaikannya kepada murid. Beliau menggunakan perkataan ta'dib untuk menjelaskan erti pendidikan. Terdahulu. al-Ghazali dalam menghuraikan konsep ta’dib oleh guru. mesyuarat. 1986. Menurut beliau. Guru sebagai Muaddib Salah satu peranan utama guru adalah bertindak sebagai mua'ddib (Syed Muhammad Naquib al-Attas. menurut beliau. sentiasa mencari pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat murid serta menanam minat dan penghayatan terhadap agama. seminar dan lawatan (Ahmad Mohd Salleh. kepercayaan dan niat seseorang. cintakan agama. dan proses ini juga melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan. guru Pendidikan Islam perlu berusaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. pendidikan Islam adalah lebih tepat berorientasikan kepada istilah ta'dib. menghadiri kursus. Ini kerana peranan guru yang paling menonjoI. Rasulullah saw mengatakan bahawa Allah swt sendiri yang telah mendidik baginda dengan sebaik-baik pendidikan. Berhubung perkara ini. 1997). Zawawi Hj. Syed Muhammad Naquib aI-Attas (1986) lebih menekankan peranan guru sebagai muaddib berbanding murabbi dan mu'allim. mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di dalam dan di luar sekolah. dan perubahan sahsiah bertujuan mencapai akhlak yang mulia . perbuatan. 1992). Wan Bakar Wan Dagang (1991) menambah. Ahmad. yang turut melibatkan perkataan.

Menanam dalam dirinya dan juga muridnya rasa cinta dan taat kepada Allah. Ini kerana menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah merupakan tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh individu-individu yang berilmu. 14 . iii. sebagai mua'ddib. kemuliaan individu yang berilmu di sisi Allah akan tercemar apabila mereka mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan (ganjaranupah-gaji). Bagaimana pun.bukan kerana inginkan balasan kebendaan (wang. guru-guru tersebut perIu: i. menurut Abdul Raof Dalip (1985. ii. 1993) . Individu-individu tertentu yang dekat dengan Allah seperti nabi dan rasul tidak pernah. dan bukan hanya dengan diberi ganjaran barulah mereka mahu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Mendedahkan dan memahamkan murid mengenai jenis-jenis ibadah yang wajib dilaksanakan. Oleh kerana itu. Menanamkan kepercayaan yang benar di dalam jiwa murid.Abdullah Nasih 'Ulwan (2002) mengatakan guru-guru dalam kategori ta'dib perlu sedar dan insaf bahawa mereka sebenarnya menjadi ikutan dan teIadan murid. guru wajib memiliki sejumlah sifat-sifat terpuji. Dari aspek kualiti pengajaran pula. mengharapkan sebarang balasan kebendaan apabila menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah. kualiti pengajaran guru-guru (yang mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan-ganjaran-upah-gaji) akan menurun apabila mereka tidak menerima ganjaran tinggi yang mereka harapkan. pangkat) dan penghormatan masyarakat tetapi semata-mata bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. dan sifat terpuji yang paling utama adaIah zuhud dalam proses mendidik . Ibrahim Amini (1997) dan Abdullah Nasih 'Ulwan (2002). dan iv. Husain Mazhahiri (1993) dan Ibrahim Amini 2001) mengatakan dalam soal menerima balasan kebendaan (ganjaran-upah-gaji) dalam proses mendidik murid. walaupun sekali. tidak bermakna guru tidak boleh menerima ganjaran daripada usaha mereka. Menaikkan semangat murid serta menimbulkan minat mereka untuk mempraktiskan ajaran agama sehingga menjadi kebiasaan kepada mereka. Menurut Husain Mazhahiri (1993). Apa yang perlu difahami di sini ialah kemuncak matlamat kerja yang dilakukan seharusnya tidak diukur berdasarkan kepada pencapaian kebendaan (berapa tinggi ganjaran yang diterima) kerana ini akan membahayakan peningkatan diri dari aspek spiritual.

hasad. Semua mereka ini termasuk dalam kategori mudarris. menjaga kebersihan diri.Selain dari itu.Ahmad Mohd Salleh. ini juga akan membahayakan pencapaian murid kerana. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam suasana yang boleh menjatuhkan maruahnya sama ada dalam cara berpakaian. Guru Pendidikan Islam perlu menjadikan diri mereka sebagai sumber teladan utama kepada para murid kerana selain berperanan sebagai mu'allim. boleh jadi yang taat atau yang tidak taat. Menurut Husain Mazhahiri (l993) dan Ibrahim Amini (2001) sifat-sifat terpuji mua'ddib yang lain adalah. Guru ini boleh jadi orang Islam dan bukan Islam. Bagaimanapun dalam kontek perbincangan kita ialah guru adalah mudarris yang menyampaikan ilmu yang benar yang sesuai dengan peranan guru seterusnya iaitu guru juga sebagai mu`allim. 15 . Ini boleh dilaksanakan dengan menjaga peribadi. murabbi dan mua'ddib. Kalau dia orang Islam. memakai pakaian yang bersih) dan berperibadi mulia. Yang mengajar ilmu sihir pun mudarris. para guru pendidikan Islam adalah individu-individu yang sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak murid (Abdul Raof Dalip. Dalam soal ini. Perkara yang diajar boleh jadi yang baik atau pun tidak baik. perbuatan atau percakapan. Pembersihan atau penyucian diri . kualiti pembelajaran menurun apabila kualiti pengajaran guru menurun.para pendidik perlu membersihkan jiwa mereka dari segala bentuk kekotoran (dosa) seperti riak. dan kualiti spiritual murid di sisi Allah terjejas apabila kemuliaan guru-guru mereka tercemar di sisi Allah. 1997) mengatakan para guru perlu menjaga kehebatan dan kehormatan diri mereka pada pandangan masyarakat. 'ujub dan pemarah. demikian juga yang mengajar ilmu salah atau ajaran sesat. 1993). Muhammad Uthman el-Muhammady (1991 dIm. bersikap merendah diri dan tahu mengambil hati orang lain. Guru seba gai Mudarris Mudarris bermaksud guru yang mengajar dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. selain para guru perlu memiliki kebersihan lahiriah (antaranya makan makanan yang suci dan bersih.

kasihilah mereka keduanya. dan iv. Menjaga disiplin murid dengan menggunakan “Pendekatan Mencegah dan Menegur Secara Baik” terhadap perlakuan maksiat dan juga menggalakkan perlakuan makruf secara kasih sayang. ii. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” . mengembangkan. Bersikap adil terhadapmurid tanpa mengira latar belakang keluarga. menyuburkan dan membesarkan. iii. Merahsiakan maklumat sulit murid kecuali kepada yang berhak. iii. Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002) mengatakan tarbiyyah adalah mencurahkan kasih sayang. antara ciri-ciri guru murabbi adalah: i. Menyayangi murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. tarbiyyah (pendidikan). danekonomi. Mengutamakan keselamatan dan kebajikan murid. Hasan Langgulung (1995) merujuk perkataan tarbiyyah dalam Al-Qur 'an: Surah Al-Isra` ayat 24:                   Maksudnya : Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. keupayaan akademik. mendidik. Antara ciri-ciri guru-murabbi menurut al-Ghazali (tt) adalah: i. Sentiasa menasihati murid dalam segala hal termasuk pembelajaran dan perlakuan mereka. memelihara.Guru sebagai Murabbi Murabbi berasal daripada kata terbitan. Peranan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi melibatkan proses mendidik. Bagi Ahmad Mohd Salleh (1997) pula. 16 . memelihara dan membentuk murid sehingga wujud rasa kasih sayang dan saling percaya mempercayai antara mereka. Bersedia membimbing murid serta menunjukkan cara berpakaian. pertuturan dan tingkah laku sebagai contoh yang baik kepada murid. ii.

1994) dan Ibrahim Amini (2001) mengatakan bahawa pendidik yang telah berjaya membimbing muridnya dan berjaya menghidupkan roh mereka adalah satu kejayaan yang sangat besar kerana dapat membentuk golongan murid yang berakhlak mulia khususnya dan masyarakat amnya. Abdul Halim Muhammad (2003) mengaitkan antara Giri-Giri mursyid dengan peri bahasa "melentur buluh biarlah dari rebung" dan hadis Rasulullah saw yang menyarankan supaya mendidik anak mengerjakan solat seawal usia tujuh tahun. Ini sinonim dengan perkataan [ahda] yang bermaksud memberi petunjuk. Ini bermakna. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Dengan itu. akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui". Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman.Guru sebagai Mursyid Mursyid dari perkataan [arsyada]. perkataan mursyid bererti orang yang memberi petunjuk . Ini juga menunjukkan peranan seorang individu yang memberi petunjuk atau seorang individu yang menunjukkan hidayah (petunjuk) kepada murid adalah bertepatan dengan tujuan profesion keguruan Pendidikan Islam itu sendiri. guru yang mursyid ialah guru yang sedia menjadi seorang penasihat yang ikhlas. mu'allim dan mua'ddib. 17 . Mursyid adalah kata pelaku (isim fa`el). Berhubung dengan peranan guru sebagai mursyid . Hussain Mazhahiri (1993. Nasih 'Ulwan (1989) memetik ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan sifat-sifat mursyid guru Pendidikan Islam antaranya:                               Maksudnya: Dan (Dia berkata): "Hai kaumku. murabbi. Aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. ikhlas adalah sifat yang paling utama bagi seorang mursyid. (Surah Hud:29) Berdasarkan dua ayat Al-Qur' an di atas.

tidak boleh tidak. Dengan itu guru haruslah terdiri daripada orang yang melakukan kebajikan dan menjauhi diri daripada segala bentuk kemungkaran yang boleh menjatuhkan martabatnya. kerana baginda telah dinobatkan oleh Allah sebagai contoh terbaik (model terbaik) untuk seluruh umat manusia sebagaimana Firman-Nya dalam Surah Al-Ahazab ayat 21:                  Maksudnya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s. mereka perlu menyediakan diri sebagai qudwah hasanah (model terbaik) kepada murid kerana sifat tersebut adalah salah satu daripada sunnah Rasul dengan Rasulullah saw sebagai modelnya yang terbaik.w.a. Hal ini akan lebih memudahkan proses pemebentukan sahsiah murid. baik material atau spiritual. bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut. yang akan ditirunya dalam tingkah lakunya. tidak kira sama ada guru berperanan sebagai mu 'allim.a. baik dalam ucapan atau perbuatan. Ini maknanya guru bukan sahaja menyampaikan pelajaran. Dengan erti kata lain guru perlu berusaha membentuk diri sebagai contoh terbaik kepada anak muridnya. 0leh kerana itu. tetapi juga mengajar dan mengajak muridnya melakukan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. 18 . Nasis 'Ulwan (2002) mengatakan: Keteladanan dalam pendidikan adalah metod berkesan yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral. spiritual dan sosial. disedari atau tidak.” Sehubungan itu. murabbi. contoh teladan yang baik bagi kamu (iaitu) bagi orang yang men gharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. mua'ddib mahupun da 'i.w. diketahui atau tidak diketahui. sepertimana yang disepakati juga oleh pakarpakar pendidikan.Guru seba gai Da`ie: Da`ie : bermakna orang yang mengajak orang lain berbuat kabajikan. Guru perlu berusaha sedaya upaya mencontohi peribadi Rasulullah s. Hal ini kerana pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak.

Kerajaan wajar peka dengan keperluan persekolahan dan pembelajaran generasi baru yang semakin canggih dan pelbagai. Keberkesanan bermaksud pengajaran guru berkenaan mencapai puncak matlamat yang digariskan. Masyarakat juga mustahak memainkan peranan sebagai pemangkin kejayaan guru dan murid dalam pembelajaran mereka. Cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam mengajar murid-murid zaman ini bukanlah suatu yang mudah. Tanpa kerjasama semua pihak proses pendidikan tidak akan berjaya menghasilkan generasi yang baik. Guru-guru pendidikan Islam haruslah terdiri dari orang-orang yang benar-benar memahami. 19 . Pengajaran guru sama ada berkesan atau tidak bergantung kepada beberapa faktor yang berkaitan degan proses pengajaran guru dan pembelajaran murid. Meskipun ciri dan sahsiah guru yang baik telah dicapai namun itu tidak pula bermakna pengajaran mereka dengan sendirinya berkesan. menghayati dan memperjuangkan cita-cita Islam yang syumul dan merangkum.RUMUSAN “Etika Keguruan Islam” dan “Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia” adalah saling berkait. Ibu bapa harus ikut serta dalam memudahkan kerja guru-guru di sekolah. Kalau kedua-duanya dipatuhi dan diamalkan akan membantu keberkesanan pangajaran guru. Guru berhadapan dengan kenakalan remaja yang semakin serius. Dengan keikhlasan dan semangat Islam yang membara guru dapat mengatasi kekurangan alat teknologi untuk menghasilkan keberkesanan pengajaran mereka.

Ahmad Mohd. Prof Dr. (2002). (1995) Pendidikan Islam Dan Peralihan Paradigma Kuala Lumpur: Pustaka Aman. Omar Muhamad al-Toumy (1979). . Bhd. Pendidikan Islam Malaysia. Bangi. 20 . Pendidikan Islam menghadapi abad ke 21. Kuala Lumpur. Rahman (Ed). Asas Dinamika Guru. Bahagian Pendidikan Islam. 1997 Kuala Lumpur: Pendidikan Islam. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. . Peranan guru agama dalam pendidikan. Syed. Pendidikan Anak-anak Dalam Islam . Abdullah Basmih. Selangor: Penerbit UKM.BIBLIOGRAFI Abdul Raof Dalip (1985). Kursus ikhtisas guru-guru Agama Islam Kementerian Pendidikan Malaysia.Rahmaniyah. Abdullah Ishak. Teknik pengajaran dan pembelajaran Pengetahuan Agama Islam di sekolah menengah . Shah Alam: Hizbi Hasan Langgulung. Ismail Abd. Abdullah Nasih Ulwan. Falsafah pendidikan Islam (Terjemahan: Hasan Langgulung ) . . Al-Syaibany.Salleh. Pedagogi dan Metodologi Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn.: . Kementerian Pendidikan Malaysia. Jakarta: Bulan Bintang. Ahmad Mohd. Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam Al. Pustaka Nasional Singapura. Hasan Langgulung (1991). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur. 1985.Disember 13). Salleh (1997) Pendidikan Islam: Falsafah. DIm. ( 1989). November 17 . Abdul Raof Dalip (1993). Terjemahan Ahmat Semait.

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful