TAJUK : ULASAN DAN KRITIKAN ARTIKEL (TUGASAN 1

)

NAMA NO MATRIK NAMA PENSYARAH

: INTAN SUKHAILA BT ISHAK : 210 107

: DR. RAFISAH OSMAN

Konsep web atau webquest adalah salah satu kaedah bagi mengakses maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi individu seseorang pelajar.0 PENGENALAN Sejak awal 90 an lagi. berbagai bagai penambahbaikan dalam bidang IT ini dapat dilihat dengan begitu pesat sekali. Pada masa kini . proses pembelajaran dan pengajaran berasaskan web mula mendapat perhatian di dalam dunia pendidikan di seluruh dunia. bukan sahaja matapelajaran ICT diperkenalkan.Kesungguhan Kementerian Pelajaran dapat dilihat apabila matapelajaran Teknologi Maklumat (MPTM) diumumkan untuk ditawarkan di dalam peperiksaan SPM tahun2000 sebagai satu matpelajaran pilihan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. malah matapelajaran lain juga telah menggunakan ICT sebagai salah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ia juga menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran yang dibangunkan dari aspek antara muka. Untuk pendidikan generasi masa kini. isi kandungan struktur -1- . Kementerian Pelajaran Malaysia juga turut membuat anjakan paradigma dalam bidang ini .Tajuk Jurnal :Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) 1. Artikel tulisan tentang bagaimana Norazah Mohd Nordin dan Ngau Chai Hong ini cuba menyingkap pembangunan dan penilaian bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan web ini dapat diterapkan dalam pembelajaran murid Tingkatan Empat.

Menurut Rahmad Sukor Abu Samah dan Shukri Osman.1 Membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web.2 Menilai persepsi pelajar terhadap bahan Webquest yang bertajuk Computer System :System Concept ini samada ianya sesuai dan menarik untuk pembelajaran dan pengajaran matapelajaran ICT -2- . Ianya bertujuan memberi kemudahan kepada guru untuk menuguruskan bahan pengajaran. jaringan World Wide Web telah membolehkan penyebaran dan pencapaian maklumat ke seluruh pelosok dunia dan membolehkan institusi pendidikan seperti sekolah menggunakan telekomunikasi internet bagi tujuan P&P pelbagai cara. Webquest bagi mata pelajaran ICT Tingkatan Empat 2.pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan Webquest. Dua perkara yang menjadi isu utama di dalam artikel ini adalah : 2. Artikel ini juga memfokuskan bagaimana sesutau ilmu pengetahuan boleh diperolehi di hujung jari dengan menjadikan internet sebagai sumber utama untuk mendapatkan maklumat.0 ISU-ISU YANG DIBINCANGKAN Artikel ini telah mengutarakan satu pandangan bahawa P&P berasaskan web merupakan satu konsep yang dapat mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam sistem pendidikan. Proses pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih efektif dan berkesan setelah pelajar terlebih dahulu menjelajahi pengetahuan tersebut menerusi laman web pembelajaran di internet . 2. menghasilkan suasana yang kondusif di dalam bilik darjah dan melibatkan penyertaan daripada pelajar ke tahap yang paling maksimum.

penerangan umum tentang tugasan yang diberikan 3. -3- . Maklumat satu set halaman web dimana pelajar boleh meneroka untuk meperolehi maklumat dalam melengkapkan tugasan mereka 4. Proses.penerangan langkah demi langkah yang perlu diikuti pelh para pelajar dalam melengkapkan tugasan mereka 5.Pengenalan-melancarkan latar belakang dan cabaran sesuatu masalah autentik. Pendekatan belajar tentang ICT digunakan dengan tujuan menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas ICT bagi membolehkan murid menjadi pengguna yang berkesan. Tugasan. Pendekatan belajar dengan ICT pula menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menyediakan murid dengan ilmu yang membolehkan mereka menyumbang kepada pembangunan teknologi.menjelaskan criteria penilaian 6. WebQuest ini mempunyai enam komponen iaitu : 1. Dua pendekatan yang diperkenalkan dalam P&P matapelajaran ICT iaitu belajar tentang ICT dan belajar dengan ICT. Kesimpulan. dengan memaparkan maklumat menarik 2.Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan pembelajaran dan pengajaran berasaskan web .memberikan secara menyeluruh rumusan Webquest. Penilaian. Di dalam kajian ini juga telah diperkenalkan satu model mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah iaitu pendekatan WebQuest (Dodge 1995).

videos. pengarang dan sebagainya. aktiviti secara hands-on . cepat dan meluas serta melibatkan para pelajar dengan menggunakan teknologi dalam P&P dengan secara meluas.Enam komponen ini telah dihuraikan secara terperinci melalui langkah langkah yang perlu dikuti dengan gambaran rajah untuk menunjukkan komponen yang terdapat di dalam WebQuest. Ianya membawa makna pembelajaran secara berkuliah. Menurut artikel ini juga. boleh mengakses data dengan mudah. membangunkan models. teknologi harus difokuskan untuk memperbaiki kualiti keseluruhan. Kajian ini juga menekankan penggunaan WebQuest merupakan pendekatan pembelajaran Konstruktivisme yang berasaskan web yang paling utama melibatkan pelajar. pemberita. menyalin nota dan menghafal fakta telah digantikan dengan kerja kumpulan secara koperatif. -4- . WebQuest merupakan satu strategi pengajaran dalam abad 21 dimana semakin ramai murid-murid dilibatkan dalam proses P&P semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan mereka diperolehi. Ia dapat meningkatkan komponen inkuiri ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini . Secara amnya. guru menggunakan penilaian dengan member gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh murid sepanjang masa murid membuat tugasan. Menurut pengkaji ini. pendekatan baru ini mengubah cara pengajaran guru dan pembelajaran murid. Artikel ini juga menyatakan pembelajaran melalui pendekatan journalistic murid-murid diandaikan untuk memainkan peranan penyiasat.perisian computer yang interaktif dan penyelidikan internet. penggunaan kemahiran manipulative.

Russell (1989) yang membawa maksud memastikan sesuatu berlaku. Reka Bentuk. Data dikumpul daripada 2 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ICT. Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web-WebQuest 2. Fasa Penilaian WebQuest yang telah dibangunkan Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web melibatkan prosedur Fasa Analisis. Hasil dapatan daripada kajian ini menyatakan secara keseluruhannya WebQuest ini sesuai dan menarik perhatian pengguna. Molanda. Pembangunan .Data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan program SPSS Version 11. -5- . 3.5. Manakala Fasa Penilaian WebQuest Yang telah dibangunkan dinilai dari aspek murid terhadap komponen seperti antara muka WebQuest. Model pengajaran Assure telah diperkenalkan oleh Heinich.0 ULASAN BERDASARKAN SATU MODEL PENGAJARAN-MODEL ASSURE Bagi pendapat saya . isi kandungan dan struktur P&P.Ini adalah kerana Model Assure digubal bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.Kajian ini dijalankan dalam dua fasa iaitu : 1.Implementasi dan fasa terakhir ialah Penilaian. kajian ini sangat selari dengan model pengajaran Assure. Dinyatakan juga bahawa WebQuest menyediakan kemudahan pengakses e pembelajaran dan dapat menarik minat untuk mendapatkan maklumat tambahan dengan menggunakan pautan-pautan yang disediakan.

State objective (menyatakan objektif) Artikel ini menyatakan bahawa P&P berasaskan Web bertujuan memberikan kemudahan kepada para pendidik menguruskan bahan pengajaran. Menurut Shahabudin Hashim. Pembinaan media yang baru perlu dilakukan sekiranya media yang sedia ada tidak bersesuaian dengan objektif pengajaran . Ini dapat dilihat melalui Rajah 2 (halaman 112) yang menunjukkan proses ini menjalankan temubual dengan pelajar dan guru ICT. Pendekatan ini merupakan aktiviti inkuiri yang mengarahkan sebahagian atau kesemua maklumat diperolehi daripada internet. Dr Rohizani Yaakub dan Mohd Zohir Ahmad(2007). teknik inkuri dapat mengembangkan kebolehan berfikir reflektif di kalangan pelajar sewaktu menyenaraikan soalan-soalan yang perlu dicari jawapannya sebelum membuat kesimpulan sesuatu perkara yang sedang disiasat. serta melibatkan penyertaan aktif dikalangan pelajar. S. menghasilkan persekitaran pembelajaran yang efektif. S Select. Di dalam artikel ini dinyatakan satu model iaitu Webquest (Dodge 1995) telah dibina untuk mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah. Modify or make Media ( pilih.Singkatan akronim ASSURE membawa maksud: A-Analyse learner( Analisis pelajar)Langkah pertama dalam pembangunan system pengajaran dan pembelajaran berasaskan webquest adalah Fasa Analisis. Media yang bersesuaian dipilih berdasarkan objektif pengajaran. -6- . baiki atau bina media).

Rekabentuk hypermedia berperanan memastikan pembelajaran boleh berlaku pada aras yang lebih tinggi separti yang ditekankan oleh teori konstruktivisme.Use media (menggunakan media). R. -7- .(2003) Melalui webquest juga. Sebagai pengukuhan pula. Perancangan yang teliti bagaimana media itu digunakan mestilah dikenalpasti. Pembinaan aktiviti susulan dan pengayaan juga perlu dbuat. Di dalam artikel tulisan Norazah dan Ngau Chai Hong ini dinyatakan bahawa system P&P Berasaskan Web-Webquest dibina dengan pelbagai aplikasi unsur-unsur hipermedia seperti animasi. Perlu diadakan pengukuhan supaya tindak balas yang betul diperolehi. grafik. Bagi melaksanakan tugasan . (Jamalludin Harun&Dr Zaidatun Tasir.Require learner response (keperluan tindakan). Aktiviti yang menarik dan memberi motivasi kepada pelajar juga perlu supaya pelajar merasa seronok. hiperteks dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. Contohnya di bahagian Pengenalan.pelajar juga disediakan bahagian Prosedur. Tindak balas pelajar seperti membuat latihan hasil dari proses pembelajaran perlu wujud.terdapat latihan tambahan dan bagi bahagian Tugasan disediakan fail PDF untuk memudahkan pelajar mencetak latihan atau bahan-bahan maklumat. bunyi. guru boleh memotivasikan kerja pelajar dengan mengarahkan inkuiri iaitu mewujudkan senario misteri untuk menimbulkan minat pelajar mencari jawapan. suatu situasi diwujudkan supaya murid dapat menyempurnakan suatu misi.U.

Sekiranya ianya tidak dibendung. Penyelidik menggunakan pendekatan penulisan ilmiah bercorak penyelidikan. -8- . Format penulisannya merujuk kepada format Gaya APA. Pelajar dapat membuat tugasan dengan membuat semakan berdasarkan criteria tersebut. para guru menggunakanpenilaian dengan memberi gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh pelajar sepanjang masa pelajar membuat tugasan. Walaubagaimanapun pembaca perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang ICT untuk mencapai kefahaman tahap yang maksimum.E-Evalute materials ( Menilai) Menilai dan menyemak semula bahan yang telah digunakan.saya berpendapat kita tidak boleh memandang remeh terhadap kelemahan yang terdapat didalam isu yang diketengahkan iaitu kecenderungan pelajar melakukan salin dan tampal dari web . 4. proses pembelajaran tidak akan berlaku. dalam bahagian Penilaian dinyatakan kriteria pemarkahan. Melalui webquest.0 KRITIK Saya berpendapat jurnal tulisan Norazah Nordin dan Ngau Chai Hong ini adalah teratur dan berstruktur. Walaubagaimanapun secara peribadi . Aktiviti minda juga diwujudkan di bahagian Kesimpulan sebagai satu ganjaran dan penanda aras samada tugasan berjaya dilaksanakan atau sebaliknya. Bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa penyelidikan atau bahasa ilmiah saintifik yang memerlukan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam mengungkap dan membicarakan penyelidikan yang dijalankan. Ini memudahkan para pembaca mengikuti siri perbincangan ilmiah oleh penyelidik secara berperingkat-peringkat. Bagi pelajar pula.

Perlu diingatkan juga bahawa unsur Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK) perlu diselitkan secara bijak dalam pembelajaran berasaskan web. Menurut Rosiadi Tajudin . Kita tidak seharusnya tunggu sehingga semua infrastruktur telekomunikasi. -9- . Nor Aziah Zakaria. adalah wajar pembelajaran berasaskan web diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia secepat mungkin supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus ICT yang begitu pesat sekali. perkakasan dan perisian siap sebelum ianya diperkenalkan kepada pelajar kita.Mohd Faridzul Akmam Zulkifli. Pendekatan WebQuest yang dinyatakan secara jelas berfungsi sebagai rangka kerja yang boleh digunakan oleh guru untuk pembinaan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dengan menggunakan internet ke tahap yang paling maksimum.5. Nur Shahidatul Akmar Mohd Shahibi dan Rohaya Abdul Wahab (2008).0 RUMUSAN Secara keseluruhannya artikel ini telah membuat satu anjakan paradigm kepada pembaca dari segi persepsi tentang betapa perlunya ICT dalam kehidupan kita sehari-hari .

Dr Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2007) Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan . Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information). Shahabuddin Hashim. Multimedia Dalam Pendidikan .PTS Professional Publishing Sdn. Bhd http://www.RUJUKAN Jamalludin Harun& DrZaidatun Tasir(2003). Mc GrawHill (Malaysia) Sdn Bhd.docstoc.Teori & Praktis . Jurnal Pendidikan 34 (1).com/doc/13969332/Pembelajaran-Berasaskan-Web dimuat turun pada 30 April 2011 -10- . Noraini Idris&Shukri Osman(2009) Pengajaran dan Pembelajaran.com/docs/55943287/model-assure dimuat turun pada 21 April 2011 http://www. Norazah Mohd Nordin & Ngau Chai Hong (2009).PTS Publication &Distributors Sdn Bhd.scribd.