TAJUK : ULASAN DAN KRITIKAN ARTIKEL (TUGASAN 1

)

NAMA NO MATRIK NAMA PENSYARAH

: INTAN SUKHAILA BT ISHAK : 210 107

: DR. RAFISAH OSMAN

Artikel tulisan tentang bagaimana Norazah Mohd Nordin dan Ngau Chai Hong ini cuba menyingkap pembangunan dan penilaian bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan web ini dapat diterapkan dalam pembelajaran murid Tingkatan Empat. isi kandungan struktur -1- . Konsep web atau webquest adalah salah satu kaedah bagi mengakses maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi individu seseorang pelajar. proses pembelajaran dan pengajaran berasaskan web mula mendapat perhatian di dalam dunia pendidikan di seluruh dunia. Kementerian Pelajaran Malaysia juga turut membuat anjakan paradigma dalam bidang ini .0 PENGENALAN Sejak awal 90 an lagi. berbagai bagai penambahbaikan dalam bidang IT ini dapat dilihat dengan begitu pesat sekali. Pada masa kini . bukan sahaja matapelajaran ICT diperkenalkan. Ia juga menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran yang dibangunkan dari aspek antara muka.Kesungguhan Kementerian Pelajaran dapat dilihat apabila matapelajaran Teknologi Maklumat (MPTM) diumumkan untuk ditawarkan di dalam peperiksaan SPM tahun2000 sebagai satu matpelajaran pilihan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Untuk pendidikan generasi masa kini.Tajuk Jurnal :Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) 1. malah matapelajaran lain juga telah menggunakan ICT sebagai salah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.

jaringan World Wide Web telah membolehkan penyebaran dan pencapaian maklumat ke seluruh pelosok dunia dan membolehkan institusi pendidikan seperti sekolah menggunakan telekomunikasi internet bagi tujuan P&P pelbagai cara. Ianya bertujuan memberi kemudahan kepada guru untuk menuguruskan bahan pengajaran.2 Menilai persepsi pelajar terhadap bahan Webquest yang bertajuk Computer System :System Concept ini samada ianya sesuai dan menarik untuk pembelajaran dan pengajaran matapelajaran ICT -2- .pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan Webquest.0 ISU-ISU YANG DIBINCANGKAN Artikel ini telah mengutarakan satu pandangan bahawa P&P berasaskan web merupakan satu konsep yang dapat mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam sistem pendidikan. Artikel ini juga memfokuskan bagaimana sesutau ilmu pengetahuan boleh diperolehi di hujung jari dengan menjadikan internet sebagai sumber utama untuk mendapatkan maklumat. 2. Dua perkara yang menjadi isu utama di dalam artikel ini adalah : 2. Menurut Rahmad Sukor Abu Samah dan Shukri Osman. menghasilkan suasana yang kondusif di dalam bilik darjah dan melibatkan penyertaan daripada pelajar ke tahap yang paling maksimum. Proses pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih efektif dan berkesan setelah pelajar terlebih dahulu menjelajahi pengetahuan tersebut menerusi laman web pembelajaran di internet .1 Membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web. Webquest bagi mata pelajaran ICT Tingkatan Empat 2.

penerangan umum tentang tugasan yang diberikan 3. Tugasan.Pengenalan-melancarkan latar belakang dan cabaran sesuatu masalah autentik.memberikan secara menyeluruh rumusan Webquest. -3- . WebQuest ini mempunyai enam komponen iaitu : 1. Dua pendekatan yang diperkenalkan dalam P&P matapelajaran ICT iaitu belajar tentang ICT dan belajar dengan ICT. Pendekatan belajar dengan ICT pula menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menyediakan murid dengan ilmu yang membolehkan mereka menyumbang kepada pembangunan teknologi. Proses. Kesimpulan.Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan pembelajaran dan pengajaran berasaskan web .penerangan langkah demi langkah yang perlu diikuti pelh para pelajar dalam melengkapkan tugasan mereka 5. Maklumat satu set halaman web dimana pelajar boleh meneroka untuk meperolehi maklumat dalam melengkapkan tugasan mereka 4. Di dalam kajian ini juga telah diperkenalkan satu model mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah iaitu pendekatan WebQuest (Dodge 1995).menjelaskan criteria penilaian 6. dengan memaparkan maklumat menarik 2. Pendekatan belajar tentang ICT digunakan dengan tujuan menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas ICT bagi membolehkan murid menjadi pengguna yang berkesan. Penilaian.

Ianya membawa makna pembelajaran secara berkuliah. membangunkan models. -4- . penggunaan kemahiran manipulative. Menurut artikel ini juga. Kajian ini juga menekankan penggunaan WebQuest merupakan pendekatan pembelajaran Konstruktivisme yang berasaskan web yang paling utama melibatkan pelajar. Ia dapat meningkatkan komponen inkuiri ke peringkat yang lebih tinggi. Artikel ini juga menyatakan pembelajaran melalui pendekatan journalistic murid-murid diandaikan untuk memainkan peranan penyiasat. boleh mengakses data dengan mudah.Enam komponen ini telah dihuraikan secara terperinci melalui langkah langkah yang perlu dikuti dengan gambaran rajah untuk menunjukkan komponen yang terdapat di dalam WebQuest. pemberita.perisian computer yang interaktif dan penyelidikan internet. teknologi harus difokuskan untuk memperbaiki kualiti keseluruhan. aktiviti secara hands-on . WebQuest merupakan satu strategi pengajaran dalam abad 21 dimana semakin ramai murid-murid dilibatkan dalam proses P&P semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan mereka diperolehi. pengarang dan sebagainya. Dalam hal ini . menyalin nota dan menghafal fakta telah digantikan dengan kerja kumpulan secara koperatif. pendekatan baru ini mengubah cara pengajaran guru dan pembelajaran murid. cepat dan meluas serta melibatkan para pelajar dengan menggunakan teknologi dalam P&P dengan secara meluas. videos. Secara amnya. Menurut pengkaji ini. guru menggunakan penilaian dengan member gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh murid sepanjang masa murid membuat tugasan.

Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web-WebQuest 2.Implementasi dan fasa terakhir ialah Penilaian.Ini adalah kerana Model Assure digubal bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Reka Bentuk.5. -5- .Kajian ini dijalankan dalam dua fasa iaitu : 1. 3. Fasa Penilaian WebQuest yang telah dibangunkan Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web melibatkan prosedur Fasa Analisis.0 ULASAN BERDASARKAN SATU MODEL PENGAJARAN-MODEL ASSURE Bagi pendapat saya . Hasil dapatan daripada kajian ini menyatakan secara keseluruhannya WebQuest ini sesuai dan menarik perhatian pengguna. Russell (1989) yang membawa maksud memastikan sesuatu berlaku. isi kandungan dan struktur P&P.Data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan program SPSS Version 11. Pembangunan . Model pengajaran Assure telah diperkenalkan oleh Heinich. Molanda. Manakala Fasa Penilaian WebQuest Yang telah dibangunkan dinilai dari aspek murid terhadap komponen seperti antara muka WebQuest. kajian ini sangat selari dengan model pengajaran Assure. Data dikumpul daripada 2 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ICT. Dinyatakan juga bahawa WebQuest menyediakan kemudahan pengakses e pembelajaran dan dapat menarik minat untuk mendapatkan maklumat tambahan dengan menggunakan pautan-pautan yang disediakan.

S. teknik inkuri dapat mengembangkan kebolehan berfikir reflektif di kalangan pelajar sewaktu menyenaraikan soalan-soalan yang perlu dicari jawapannya sebelum membuat kesimpulan sesuatu perkara yang sedang disiasat. Media yang bersesuaian dipilih berdasarkan objektif pengajaran. Modify or make Media ( pilih. baiki atau bina media). Pembinaan media yang baru perlu dilakukan sekiranya media yang sedia ada tidak bersesuaian dengan objektif pengajaran . serta melibatkan penyertaan aktif dikalangan pelajar. menghasilkan persekitaran pembelajaran yang efektif. Pendekatan ini merupakan aktiviti inkuiri yang mengarahkan sebahagian atau kesemua maklumat diperolehi daripada internet. S Select.Singkatan akronim ASSURE membawa maksud: A-Analyse learner( Analisis pelajar)Langkah pertama dalam pembangunan system pengajaran dan pembelajaran berasaskan webquest adalah Fasa Analisis. Menurut Shahabudin Hashim. Dr Rohizani Yaakub dan Mohd Zohir Ahmad(2007). -6- . Di dalam artikel ini dinyatakan satu model iaitu Webquest (Dodge 1995) telah dibina untuk mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah. Ini dapat dilihat melalui Rajah 2 (halaman 112) yang menunjukkan proses ini menjalankan temubual dengan pelajar dan guru ICT.State objective (menyatakan objektif) Artikel ini menyatakan bahawa P&P berasaskan Web bertujuan memberikan kemudahan kepada para pendidik menguruskan bahan pengajaran.

U. Pembinaan aktiviti susulan dan pengayaan juga perlu dbuat.terdapat latihan tambahan dan bagi bahagian Tugasan disediakan fail PDF untuk memudahkan pelajar mencetak latihan atau bahan-bahan maklumat. hiperteks dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. Aktiviti yang menarik dan memberi motivasi kepada pelajar juga perlu supaya pelajar merasa seronok. bunyi.pelajar juga disediakan bahagian Prosedur. suatu situasi diwujudkan supaya murid dapat menyempurnakan suatu misi. Contohnya di bahagian Pengenalan. Perancangan yang teliti bagaimana media itu digunakan mestilah dikenalpasti. -7- . (Jamalludin Harun&Dr Zaidatun Tasir. Sebagai pengukuhan pula. Perlu diadakan pengukuhan supaya tindak balas yang betul diperolehi.Require learner response (keperluan tindakan). R. guru boleh memotivasikan kerja pelajar dengan mengarahkan inkuiri iaitu mewujudkan senario misteri untuk menimbulkan minat pelajar mencari jawapan. Bagi melaksanakan tugasan .(2003) Melalui webquest juga. Rekabentuk hypermedia berperanan memastikan pembelajaran boleh berlaku pada aras yang lebih tinggi separti yang ditekankan oleh teori konstruktivisme. Di dalam artikel tulisan Norazah dan Ngau Chai Hong ini dinyatakan bahawa system P&P Berasaskan Web-Webquest dibina dengan pelbagai aplikasi unsur-unsur hipermedia seperti animasi. grafik. Tindak balas pelajar seperti membuat latihan hasil dari proses pembelajaran perlu wujud.Use media (menggunakan media).

Pelajar dapat membuat tugasan dengan membuat semakan berdasarkan criteria tersebut. Bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa penyelidikan atau bahasa ilmiah saintifik yang memerlukan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam mengungkap dan membicarakan penyelidikan yang dijalankan.0 KRITIK Saya berpendapat jurnal tulisan Norazah Nordin dan Ngau Chai Hong ini adalah teratur dan berstruktur. para guru menggunakanpenilaian dengan memberi gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh pelajar sepanjang masa pelajar membuat tugasan. proses pembelajaran tidak akan berlaku. Penyelidik menggunakan pendekatan penulisan ilmiah bercorak penyelidikan. Walaubagaimanapun secara peribadi . Aktiviti minda juga diwujudkan di bahagian Kesimpulan sebagai satu ganjaran dan penanda aras samada tugasan berjaya dilaksanakan atau sebaliknya. Sekiranya ianya tidak dibendung.E-Evalute materials ( Menilai) Menilai dan menyemak semula bahan yang telah digunakan. dalam bahagian Penilaian dinyatakan kriteria pemarkahan. Ini memudahkan para pembaca mengikuti siri perbincangan ilmiah oleh penyelidik secara berperingkat-peringkat. Walaubagaimanapun pembaca perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang ICT untuk mencapai kefahaman tahap yang maksimum.saya berpendapat kita tidak boleh memandang remeh terhadap kelemahan yang terdapat didalam isu yang diketengahkan iaitu kecenderungan pelajar melakukan salin dan tampal dari web . Melalui webquest. 4. -8- . Format penulisannya merujuk kepada format Gaya APA. Bagi pelajar pula.

Pendekatan WebQuest yang dinyatakan secara jelas berfungsi sebagai rangka kerja yang boleh digunakan oleh guru untuk pembinaan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dengan menggunakan internet ke tahap yang paling maksimum.0 RUMUSAN Secara keseluruhannya artikel ini telah membuat satu anjakan paradigm kepada pembaca dari segi persepsi tentang betapa perlunya ICT dalam kehidupan kita sehari-hari . Kita tidak seharusnya tunggu sehingga semua infrastruktur telekomunikasi. -9- . Nor Aziah Zakaria. Menurut Rosiadi Tajudin . Perlu diingatkan juga bahawa unsur Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK) perlu diselitkan secara bijak dalam pembelajaran berasaskan web.Mohd Faridzul Akmam Zulkifli.5. Nur Shahidatul Akmar Mohd Shahibi dan Rohaya Abdul Wahab (2008). perkakasan dan perisian siap sebelum ianya diperkenalkan kepada pelajar kita. adalah wajar pembelajaran berasaskan web diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia secepat mungkin supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus ICT yang begitu pesat sekali.

Shahabuddin Hashim. Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information).com/doc/13969332/Pembelajaran-Berasaskan-Web dimuat turun pada 30 April 2011 -10- .com/docs/55943287/model-assure dimuat turun pada 21 April 2011 http://www.Teori & Praktis . Bhd http://www. Norazah Mohd Nordin & Ngau Chai Hong (2009).RUJUKAN Jamalludin Harun& DrZaidatun Tasir(2003).PTS Publication &Distributors Sdn Bhd. Mc GrawHill (Malaysia) Sdn Bhd.PTS Professional Publishing Sdn.docstoc.Dr Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2007) Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan .scribd. Noraini Idris&Shukri Osman(2009) Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal Pendidikan 34 (1). Multimedia Dalam Pendidikan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful