TAJUK : ULASAN DAN KRITIKAN ARTIKEL (TUGASAN 1

)

NAMA NO MATRIK NAMA PENSYARAH

: INTAN SUKHAILA BT ISHAK : 210 107

: DR. RAFISAH OSMAN

malah matapelajaran lain juga telah menggunakan ICT sebagai salah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ia juga menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran yang dibangunkan dari aspek antara muka. proses pembelajaran dan pengajaran berasaskan web mula mendapat perhatian di dalam dunia pendidikan di seluruh dunia. Pada masa kini . Kementerian Pelajaran Malaysia juga turut membuat anjakan paradigma dalam bidang ini . bukan sahaja matapelajaran ICT diperkenalkan.Tajuk Jurnal :Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) 1. berbagai bagai penambahbaikan dalam bidang IT ini dapat dilihat dengan begitu pesat sekali.0 PENGENALAN Sejak awal 90 an lagi.Kesungguhan Kementerian Pelajaran dapat dilihat apabila matapelajaran Teknologi Maklumat (MPTM) diumumkan untuk ditawarkan di dalam peperiksaan SPM tahun2000 sebagai satu matpelajaran pilihan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Untuk pendidikan generasi masa kini. isi kandungan struktur -1- . Konsep web atau webquest adalah salah satu kaedah bagi mengakses maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi individu seseorang pelajar. Artikel tulisan tentang bagaimana Norazah Mohd Nordin dan Ngau Chai Hong ini cuba menyingkap pembangunan dan penilaian bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan web ini dapat diterapkan dalam pembelajaran murid Tingkatan Empat.

2 Menilai persepsi pelajar terhadap bahan Webquest yang bertajuk Computer System :System Concept ini samada ianya sesuai dan menarik untuk pembelajaran dan pengajaran matapelajaran ICT -2- . Proses pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih efektif dan berkesan setelah pelajar terlebih dahulu menjelajahi pengetahuan tersebut menerusi laman web pembelajaran di internet . Menurut Rahmad Sukor Abu Samah dan Shukri Osman. menghasilkan suasana yang kondusif di dalam bilik darjah dan melibatkan penyertaan daripada pelajar ke tahap yang paling maksimum. Dua perkara yang menjadi isu utama di dalam artikel ini adalah : 2. Webquest bagi mata pelajaran ICT Tingkatan Empat 2. Artikel ini juga memfokuskan bagaimana sesutau ilmu pengetahuan boleh diperolehi di hujung jari dengan menjadikan internet sebagai sumber utama untuk mendapatkan maklumat. 2. Ianya bertujuan memberi kemudahan kepada guru untuk menuguruskan bahan pengajaran.pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan Webquest.1 Membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web. jaringan World Wide Web telah membolehkan penyebaran dan pencapaian maklumat ke seluruh pelosok dunia dan membolehkan institusi pendidikan seperti sekolah menggunakan telekomunikasi internet bagi tujuan P&P pelbagai cara.0 ISU-ISU YANG DIBINCANGKAN Artikel ini telah mengutarakan satu pandangan bahawa P&P berasaskan web merupakan satu konsep yang dapat mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam sistem pendidikan.

Penilaian.penerangan langkah demi langkah yang perlu diikuti pelh para pelajar dalam melengkapkan tugasan mereka 5.memberikan secara menyeluruh rumusan Webquest. Di dalam kajian ini juga telah diperkenalkan satu model mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah iaitu pendekatan WebQuest (Dodge 1995). Pendekatan belajar dengan ICT pula menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menyediakan murid dengan ilmu yang membolehkan mereka menyumbang kepada pembangunan teknologi.Pengenalan-melancarkan latar belakang dan cabaran sesuatu masalah autentik.penerangan umum tentang tugasan yang diberikan 3. -3- . Pendekatan belajar tentang ICT digunakan dengan tujuan menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas ICT bagi membolehkan murid menjadi pengguna yang berkesan. Maklumat satu set halaman web dimana pelajar boleh meneroka untuk meperolehi maklumat dalam melengkapkan tugasan mereka 4.menjelaskan criteria penilaian 6. Dua pendekatan yang diperkenalkan dalam P&P matapelajaran ICT iaitu belajar tentang ICT dan belajar dengan ICT. WebQuest ini mempunyai enam komponen iaitu : 1. dengan memaparkan maklumat menarik 2. Proses.Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan pembelajaran dan pengajaran berasaskan web . Kesimpulan. Tugasan.

Menurut artikel ini juga. menyalin nota dan menghafal fakta telah digantikan dengan kerja kumpulan secara koperatif. videos. Menurut pengkaji ini. penggunaan kemahiran manipulative. Kajian ini juga menekankan penggunaan WebQuest merupakan pendekatan pembelajaran Konstruktivisme yang berasaskan web yang paling utama melibatkan pelajar. membangunkan models. Artikel ini juga menyatakan pembelajaran melalui pendekatan journalistic murid-murid diandaikan untuk memainkan peranan penyiasat. guru menggunakan penilaian dengan member gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh murid sepanjang masa murid membuat tugasan. Ianya membawa makna pembelajaran secara berkuliah. pengarang dan sebagainya. Ia dapat meningkatkan komponen inkuiri ke peringkat yang lebih tinggi. -4- . Dalam hal ini . pemberita. pendekatan baru ini mengubah cara pengajaran guru dan pembelajaran murid. boleh mengakses data dengan mudah. WebQuest merupakan satu strategi pengajaran dalam abad 21 dimana semakin ramai murid-murid dilibatkan dalam proses P&P semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan mereka diperolehi. aktiviti secara hands-on . Secara amnya. teknologi harus difokuskan untuk memperbaiki kualiti keseluruhan.Enam komponen ini telah dihuraikan secara terperinci melalui langkah langkah yang perlu dikuti dengan gambaran rajah untuk menunjukkan komponen yang terdapat di dalam WebQuest. cepat dan meluas serta melibatkan para pelajar dengan menggunakan teknologi dalam P&P dengan secara meluas.perisian computer yang interaktif dan penyelidikan internet.

Implementasi dan fasa terakhir ialah Penilaian. kajian ini sangat selari dengan model pengajaran Assure. Russell (1989) yang membawa maksud memastikan sesuatu berlaku. -5- . Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web-WebQuest 2.0 ULASAN BERDASARKAN SATU MODEL PENGAJARAN-MODEL ASSURE Bagi pendapat saya .Data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan program SPSS Version 11. Dinyatakan juga bahawa WebQuest menyediakan kemudahan pengakses e pembelajaran dan dapat menarik minat untuk mendapatkan maklumat tambahan dengan menggunakan pautan-pautan yang disediakan. Manakala Fasa Penilaian WebQuest Yang telah dibangunkan dinilai dari aspek murid terhadap komponen seperti antara muka WebQuest.Kajian ini dijalankan dalam dua fasa iaitu : 1.Ini adalah kerana Model Assure digubal bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Model pengajaran Assure telah diperkenalkan oleh Heinich. Data dikumpul daripada 2 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ICT. isi kandungan dan struktur P&P. Hasil dapatan daripada kajian ini menyatakan secara keseluruhannya WebQuest ini sesuai dan menarik perhatian pengguna. Molanda.5. Pembangunan . Reka Bentuk. 3. Fasa Penilaian WebQuest yang telah dibangunkan Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web melibatkan prosedur Fasa Analisis.

menghasilkan persekitaran pembelajaran yang efektif.State objective (menyatakan objektif) Artikel ini menyatakan bahawa P&P berasaskan Web bertujuan memberikan kemudahan kepada para pendidik menguruskan bahan pengajaran. teknik inkuri dapat mengembangkan kebolehan berfikir reflektif di kalangan pelajar sewaktu menyenaraikan soalan-soalan yang perlu dicari jawapannya sebelum membuat kesimpulan sesuatu perkara yang sedang disiasat. Media yang bersesuaian dipilih berdasarkan objektif pengajaran. S. serta melibatkan penyertaan aktif dikalangan pelajar. Dr Rohizani Yaakub dan Mohd Zohir Ahmad(2007). baiki atau bina media).Singkatan akronim ASSURE membawa maksud: A-Analyse learner( Analisis pelajar)Langkah pertama dalam pembangunan system pengajaran dan pembelajaran berasaskan webquest adalah Fasa Analisis. Menurut Shahabudin Hashim. Pembinaan media yang baru perlu dilakukan sekiranya media yang sedia ada tidak bersesuaian dengan objektif pengajaran . -6- . Di dalam artikel ini dinyatakan satu model iaitu Webquest (Dodge 1995) telah dibina untuk mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah. Pendekatan ini merupakan aktiviti inkuiri yang mengarahkan sebahagian atau kesemua maklumat diperolehi daripada internet. Modify or make Media ( pilih. S Select. Ini dapat dilihat melalui Rajah 2 (halaman 112) yang menunjukkan proses ini menjalankan temubual dengan pelajar dan guru ICT.

R. Sebagai pengukuhan pula. Aktiviti yang menarik dan memberi motivasi kepada pelajar juga perlu supaya pelajar merasa seronok. guru boleh memotivasikan kerja pelajar dengan mengarahkan inkuiri iaitu mewujudkan senario misteri untuk menimbulkan minat pelajar mencari jawapan.U. Tindak balas pelajar seperti membuat latihan hasil dari proses pembelajaran perlu wujud.(2003) Melalui webquest juga. Contohnya di bahagian Pengenalan. Di dalam artikel tulisan Norazah dan Ngau Chai Hong ini dinyatakan bahawa system P&P Berasaskan Web-Webquest dibina dengan pelbagai aplikasi unsur-unsur hipermedia seperti animasi. grafik.pelajar juga disediakan bahagian Prosedur. suatu situasi diwujudkan supaya murid dapat menyempurnakan suatu misi. -7- .terdapat latihan tambahan dan bagi bahagian Tugasan disediakan fail PDF untuk memudahkan pelajar mencetak latihan atau bahan-bahan maklumat. hiperteks dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. Pembinaan aktiviti susulan dan pengayaan juga perlu dbuat. Bagi melaksanakan tugasan .Use media (menggunakan media). Perancangan yang teliti bagaimana media itu digunakan mestilah dikenalpasti. Rekabentuk hypermedia berperanan memastikan pembelajaran boleh berlaku pada aras yang lebih tinggi separti yang ditekankan oleh teori konstruktivisme.Require learner response (keperluan tindakan). bunyi. (Jamalludin Harun&Dr Zaidatun Tasir. Perlu diadakan pengukuhan supaya tindak balas yang betul diperolehi.

saya berpendapat kita tidak boleh memandang remeh terhadap kelemahan yang terdapat didalam isu yang diketengahkan iaitu kecenderungan pelajar melakukan salin dan tampal dari web . Format penulisannya merujuk kepada format Gaya APA. Pelajar dapat membuat tugasan dengan membuat semakan berdasarkan criteria tersebut. Walaubagaimanapun pembaca perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang ICT untuk mencapai kefahaman tahap yang maksimum.E-Evalute materials ( Menilai) Menilai dan menyemak semula bahan yang telah digunakan. para guru menggunakanpenilaian dengan memberi gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh pelajar sepanjang masa pelajar membuat tugasan. Sekiranya ianya tidak dibendung. 4. proses pembelajaran tidak akan berlaku. Aktiviti minda juga diwujudkan di bahagian Kesimpulan sebagai satu ganjaran dan penanda aras samada tugasan berjaya dilaksanakan atau sebaliknya. Bagi pelajar pula. Bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa penyelidikan atau bahasa ilmiah saintifik yang memerlukan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam mengungkap dan membicarakan penyelidikan yang dijalankan. Walaubagaimanapun secara peribadi . dalam bahagian Penilaian dinyatakan kriteria pemarkahan. Penyelidik menggunakan pendekatan penulisan ilmiah bercorak penyelidikan.0 KRITIK Saya berpendapat jurnal tulisan Norazah Nordin dan Ngau Chai Hong ini adalah teratur dan berstruktur. -8- . Ini memudahkan para pembaca mengikuti siri perbincangan ilmiah oleh penyelidik secara berperingkat-peringkat. Melalui webquest.

5. Menurut Rosiadi Tajudin .Mohd Faridzul Akmam Zulkifli. Nur Shahidatul Akmar Mohd Shahibi dan Rohaya Abdul Wahab (2008).0 RUMUSAN Secara keseluruhannya artikel ini telah membuat satu anjakan paradigm kepada pembaca dari segi persepsi tentang betapa perlunya ICT dalam kehidupan kita sehari-hari . perkakasan dan perisian siap sebelum ianya diperkenalkan kepada pelajar kita. Perlu diingatkan juga bahawa unsur Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK) perlu diselitkan secara bijak dalam pembelajaran berasaskan web. Nor Aziah Zakaria. adalah wajar pembelajaran berasaskan web diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia secepat mungkin supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus ICT yang begitu pesat sekali. -9- . Pendekatan WebQuest yang dinyatakan secara jelas berfungsi sebagai rangka kerja yang boleh digunakan oleh guru untuk pembinaan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dengan menggunakan internet ke tahap yang paling maksimum. Kita tidak seharusnya tunggu sehingga semua infrastruktur telekomunikasi.

Jurnal Pendidikan 34 (1). Noraini Idris&Shukri Osman(2009) Pengajaran dan Pembelajaran.docstoc.PTS Publication &Distributors Sdn Bhd. Multimedia Dalam Pendidikan . Bhd http://www.RUJUKAN Jamalludin Harun& DrZaidatun Tasir(2003). Mc GrawHill (Malaysia) Sdn Bhd. Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information).PTS Professional Publishing Sdn.com/doc/13969332/Pembelajaran-Berasaskan-Web dimuat turun pada 30 April 2011 -10- .com/docs/55943287/model-assure dimuat turun pada 21 April 2011 http://www.Teori & Praktis .Dr Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2007) Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan .scribd. Norazah Mohd Nordin & Ngau Chai Hong (2009). Shahabuddin Hashim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful