P. 1
Ulasan Jurnal Pendidikan(Intan Sukhaila Ishak)

Ulasan Jurnal Pendidikan(Intan Sukhaila Ishak)

|Views: 5,530|Likes:

More info:

Published by: Intan Sukhaila Ishak on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

TAJUK : ULASAN DAN KRITIKAN ARTIKEL (TUGASAN 1

)

NAMA NO MATRIK NAMA PENSYARAH

: INTAN SUKHAILA BT ISHAK : 210 107

: DR. RAFISAH OSMAN

malah matapelajaran lain juga telah menggunakan ICT sebagai salah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.Kesungguhan Kementerian Pelajaran dapat dilihat apabila matapelajaran Teknologi Maklumat (MPTM) diumumkan untuk ditawarkan di dalam peperiksaan SPM tahun2000 sebagai satu matpelajaran pilihan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. bukan sahaja matapelajaran ICT diperkenalkan. Kementerian Pelajaran Malaysia juga turut membuat anjakan paradigma dalam bidang ini . isi kandungan struktur -1- .0 PENGENALAN Sejak awal 90 an lagi. proses pembelajaran dan pengajaran berasaskan web mula mendapat perhatian di dalam dunia pendidikan di seluruh dunia. Artikel tulisan tentang bagaimana Norazah Mohd Nordin dan Ngau Chai Hong ini cuba menyingkap pembangunan dan penilaian bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan web ini dapat diterapkan dalam pembelajaran murid Tingkatan Empat. Ia juga menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran yang dibangunkan dari aspek antara muka. Pada masa kini .Tajuk Jurnal :Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) 1. Untuk pendidikan generasi masa kini. berbagai bagai penambahbaikan dalam bidang IT ini dapat dilihat dengan begitu pesat sekali. Konsep web atau webquest adalah salah satu kaedah bagi mengakses maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi individu seseorang pelajar.

menghasilkan suasana yang kondusif di dalam bilik darjah dan melibatkan penyertaan daripada pelajar ke tahap yang paling maksimum.2 Menilai persepsi pelajar terhadap bahan Webquest yang bertajuk Computer System :System Concept ini samada ianya sesuai dan menarik untuk pembelajaran dan pengajaran matapelajaran ICT -2- .pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan Webquest.1 Membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web. Artikel ini juga memfokuskan bagaimana sesutau ilmu pengetahuan boleh diperolehi di hujung jari dengan menjadikan internet sebagai sumber utama untuk mendapatkan maklumat. Webquest bagi mata pelajaran ICT Tingkatan Empat 2. 2. Dua perkara yang menjadi isu utama di dalam artikel ini adalah : 2. jaringan World Wide Web telah membolehkan penyebaran dan pencapaian maklumat ke seluruh pelosok dunia dan membolehkan institusi pendidikan seperti sekolah menggunakan telekomunikasi internet bagi tujuan P&P pelbagai cara.0 ISU-ISU YANG DIBINCANGKAN Artikel ini telah mengutarakan satu pandangan bahawa P&P berasaskan web merupakan satu konsep yang dapat mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam sistem pendidikan. Proses pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih efektif dan berkesan setelah pelajar terlebih dahulu menjelajahi pengetahuan tersebut menerusi laman web pembelajaran di internet . Menurut Rahmad Sukor Abu Samah dan Shukri Osman. Ianya bertujuan memberi kemudahan kepada guru untuk menuguruskan bahan pengajaran.

Pendekatan belajar dengan ICT pula menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menyediakan murid dengan ilmu yang membolehkan mereka menyumbang kepada pembangunan teknologi. WebQuest ini mempunyai enam komponen iaitu : 1.penerangan langkah demi langkah yang perlu diikuti pelh para pelajar dalam melengkapkan tugasan mereka 5. Dua pendekatan yang diperkenalkan dalam P&P matapelajaran ICT iaitu belajar tentang ICT dan belajar dengan ICT. Proses.penerangan umum tentang tugasan yang diberikan 3.Pengenalan-melancarkan latar belakang dan cabaran sesuatu masalah autentik. Kesimpulan. Pendekatan belajar tentang ICT digunakan dengan tujuan menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas ICT bagi membolehkan murid menjadi pengguna yang berkesan.menjelaskan criteria penilaian 6. Tugasan.Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan pembelajaran dan pengajaran berasaskan web .memberikan secara menyeluruh rumusan Webquest. -3- . Di dalam kajian ini juga telah diperkenalkan satu model mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah iaitu pendekatan WebQuest (Dodge 1995). dengan memaparkan maklumat menarik 2. Maklumat satu set halaman web dimana pelajar boleh meneroka untuk meperolehi maklumat dalam melengkapkan tugasan mereka 4. Penilaian.

WebQuest merupakan satu strategi pengajaran dalam abad 21 dimana semakin ramai murid-murid dilibatkan dalam proses P&P semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan mereka diperolehi. videos. penggunaan kemahiran manipulative. cepat dan meluas serta melibatkan para pelajar dengan menggunakan teknologi dalam P&P dengan secara meluas. guru menggunakan penilaian dengan member gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh murid sepanjang masa murid membuat tugasan. Menurut artikel ini juga. Secara amnya.Enam komponen ini telah dihuraikan secara terperinci melalui langkah langkah yang perlu dikuti dengan gambaran rajah untuk menunjukkan komponen yang terdapat di dalam WebQuest. pemberita. -4- . Dalam hal ini . teknologi harus difokuskan untuk memperbaiki kualiti keseluruhan. membangunkan models. aktiviti secara hands-on . Ianya membawa makna pembelajaran secara berkuliah.perisian computer yang interaktif dan penyelidikan internet. menyalin nota dan menghafal fakta telah digantikan dengan kerja kumpulan secara koperatif. boleh mengakses data dengan mudah. Kajian ini juga menekankan penggunaan WebQuest merupakan pendekatan pembelajaran Konstruktivisme yang berasaskan web yang paling utama melibatkan pelajar. Artikel ini juga menyatakan pembelajaran melalui pendekatan journalistic murid-murid diandaikan untuk memainkan peranan penyiasat. Menurut pengkaji ini. Ia dapat meningkatkan komponen inkuiri ke peringkat yang lebih tinggi. pengarang dan sebagainya. pendekatan baru ini mengubah cara pengajaran guru dan pembelajaran murid.

Reka Bentuk. Pembangunan . -5- . Data dikumpul daripada 2 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ICT.0 ULASAN BERDASARKAN SATU MODEL PENGAJARAN-MODEL ASSURE Bagi pendapat saya . Russell (1989) yang membawa maksud memastikan sesuatu berlaku. Manakala Fasa Penilaian WebQuest Yang telah dibangunkan dinilai dari aspek murid terhadap komponen seperti antara muka WebQuest.Data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan program SPSS Version 11. Dinyatakan juga bahawa WebQuest menyediakan kemudahan pengakses e pembelajaran dan dapat menarik minat untuk mendapatkan maklumat tambahan dengan menggunakan pautan-pautan yang disediakan. Model pengajaran Assure telah diperkenalkan oleh Heinich. Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web-WebQuest 2. Hasil dapatan daripada kajian ini menyatakan secara keseluruhannya WebQuest ini sesuai dan menarik perhatian pengguna.Implementasi dan fasa terakhir ialah Penilaian.5. Molanda.Kajian ini dijalankan dalam dua fasa iaitu : 1. kajian ini sangat selari dengan model pengajaran Assure. isi kandungan dan struktur P&P.Ini adalah kerana Model Assure digubal bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. 3. Fasa Penilaian WebQuest yang telah dibangunkan Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web melibatkan prosedur Fasa Analisis.

S Select. Menurut Shahabudin Hashim. baiki atau bina media). Pembinaan media yang baru perlu dilakukan sekiranya media yang sedia ada tidak bersesuaian dengan objektif pengajaran . menghasilkan persekitaran pembelajaran yang efektif. teknik inkuri dapat mengembangkan kebolehan berfikir reflektif di kalangan pelajar sewaktu menyenaraikan soalan-soalan yang perlu dicari jawapannya sebelum membuat kesimpulan sesuatu perkara yang sedang disiasat. Di dalam artikel ini dinyatakan satu model iaitu Webquest (Dodge 1995) telah dibina untuk mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah. Media yang bersesuaian dipilih berdasarkan objektif pengajaran.Singkatan akronim ASSURE membawa maksud: A-Analyse learner( Analisis pelajar)Langkah pertama dalam pembangunan system pengajaran dan pembelajaran berasaskan webquest adalah Fasa Analisis. S. Ini dapat dilihat melalui Rajah 2 (halaman 112) yang menunjukkan proses ini menjalankan temubual dengan pelajar dan guru ICT. serta melibatkan penyertaan aktif dikalangan pelajar. Pendekatan ini merupakan aktiviti inkuiri yang mengarahkan sebahagian atau kesemua maklumat diperolehi daripada internet. Modify or make Media ( pilih. Dr Rohizani Yaakub dan Mohd Zohir Ahmad(2007). -6- .State objective (menyatakan objektif) Artikel ini menyatakan bahawa P&P berasaskan Web bertujuan memberikan kemudahan kepada para pendidik menguruskan bahan pengajaran.

Aktiviti yang menarik dan memberi motivasi kepada pelajar juga perlu supaya pelajar merasa seronok.(2003) Melalui webquest juga.Use media (menggunakan media). Pembinaan aktiviti susulan dan pengayaan juga perlu dbuat. hiperteks dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. -7- . Contohnya di bahagian Pengenalan.Require learner response (keperluan tindakan).pelajar juga disediakan bahagian Prosedur. suatu situasi diwujudkan supaya murid dapat menyempurnakan suatu misi. R. grafik. Sebagai pengukuhan pula. Rekabentuk hypermedia berperanan memastikan pembelajaran boleh berlaku pada aras yang lebih tinggi separti yang ditekankan oleh teori konstruktivisme. bunyi. Tindak balas pelajar seperti membuat latihan hasil dari proses pembelajaran perlu wujud. Di dalam artikel tulisan Norazah dan Ngau Chai Hong ini dinyatakan bahawa system P&P Berasaskan Web-Webquest dibina dengan pelbagai aplikasi unsur-unsur hipermedia seperti animasi.terdapat latihan tambahan dan bagi bahagian Tugasan disediakan fail PDF untuk memudahkan pelajar mencetak latihan atau bahan-bahan maklumat.U. guru boleh memotivasikan kerja pelajar dengan mengarahkan inkuiri iaitu mewujudkan senario misteri untuk menimbulkan minat pelajar mencari jawapan. Perancangan yang teliti bagaimana media itu digunakan mestilah dikenalpasti. Perlu diadakan pengukuhan supaya tindak balas yang betul diperolehi. (Jamalludin Harun&Dr Zaidatun Tasir. Bagi melaksanakan tugasan .

Pelajar dapat membuat tugasan dengan membuat semakan berdasarkan criteria tersebut. Aktiviti minda juga diwujudkan di bahagian Kesimpulan sebagai satu ganjaran dan penanda aras samada tugasan berjaya dilaksanakan atau sebaliknya. Ini memudahkan para pembaca mengikuti siri perbincangan ilmiah oleh penyelidik secara berperingkat-peringkat. proses pembelajaran tidak akan berlaku.saya berpendapat kita tidak boleh memandang remeh terhadap kelemahan yang terdapat didalam isu yang diketengahkan iaitu kecenderungan pelajar melakukan salin dan tampal dari web . Walaubagaimanapun pembaca perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang ICT untuk mencapai kefahaman tahap yang maksimum. dalam bahagian Penilaian dinyatakan kriteria pemarkahan.E-Evalute materials ( Menilai) Menilai dan menyemak semula bahan yang telah digunakan. Bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa penyelidikan atau bahasa ilmiah saintifik yang memerlukan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam mengungkap dan membicarakan penyelidikan yang dijalankan. Penyelidik menggunakan pendekatan penulisan ilmiah bercorak penyelidikan. -8- .0 KRITIK Saya berpendapat jurnal tulisan Norazah Nordin dan Ngau Chai Hong ini adalah teratur dan berstruktur. Bagi pelajar pula. Walaubagaimanapun secara peribadi . para guru menggunakanpenilaian dengan memberi gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh pelajar sepanjang masa pelajar membuat tugasan. Melalui webquest. 4. Sekiranya ianya tidak dibendung. Format penulisannya merujuk kepada format Gaya APA.

Menurut Rosiadi Tajudin . Kita tidak seharusnya tunggu sehingga semua infrastruktur telekomunikasi. perkakasan dan perisian siap sebelum ianya diperkenalkan kepada pelajar kita. Nur Shahidatul Akmar Mohd Shahibi dan Rohaya Abdul Wahab (2008).Mohd Faridzul Akmam Zulkifli. Nor Aziah Zakaria. adalah wajar pembelajaran berasaskan web diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia secepat mungkin supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus ICT yang begitu pesat sekali. -9- . Perlu diingatkan juga bahawa unsur Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK) perlu diselitkan secara bijak dalam pembelajaran berasaskan web.5.0 RUMUSAN Secara keseluruhannya artikel ini telah membuat satu anjakan paradigm kepada pembaca dari segi persepsi tentang betapa perlunya ICT dalam kehidupan kita sehari-hari . Pendekatan WebQuest yang dinyatakan secara jelas berfungsi sebagai rangka kerja yang boleh digunakan oleh guru untuk pembinaan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dengan menggunakan internet ke tahap yang paling maksimum.

Dr Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2007) Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan . Mc GrawHill (Malaysia) Sdn Bhd.com/doc/13969332/Pembelajaran-Berasaskan-Web dimuat turun pada 30 April 2011 -10- . Norazah Mohd Nordin & Ngau Chai Hong (2009).com/docs/55943287/model-assure dimuat turun pada 21 April 2011 http://www.PTS Professional Publishing Sdn.RUJUKAN Jamalludin Harun& DrZaidatun Tasir(2003).docstoc. Jurnal Pendidikan 34 (1). Noraini Idris&Shukri Osman(2009) Pengajaran dan Pembelajaran.PTS Publication &Distributors Sdn Bhd. Multimedia Dalam Pendidikan . Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information).Teori & Praktis . Bhd http://www. Shahabuddin Hashim.scribd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->