Latihan dan Aktiviti (Sejarah Tingkatan 4 ² Bab 6, m/s 158) 1. Bagaimanakah kerajaan Bani Abbasiyah ditubuhkan?

y Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 Masihi selepas gerakan atau Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah. y y y y y y y Pada mulanya, gerakan ini ditaja oleh Ali bin Abdullah dan telah bergerak secara sulit. Bermula dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan ini telah dikendalikan secara terbuka. Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad s.a.w.) untuk mendapatkan sokongan. Mereka menjadikan Khurasan, Kufah, dan Humaimah sebagai pusat operasi. Gerakan ini diperkukuh dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar, iaitu Abu Salamah al-Khallal dan Abu Muslim al-Khurasani. Abu Salamah al-Khallal mengetuai gerakan di Kufah. Abu Muslim al-Khurasani menjadi ketua di Khurasan.

2. Apakah peranan baitulhikmah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? y y y Baitulhikmah ialah sebuah institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa Yunani. Kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap, iaitu : *Mencatat segala idea dan percakapan. *Mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammad s.a.w. ke dalam sebuah buku. *Mengarang. 3. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada zaman Abbasiyah. y Menjadikan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Khalifah alMakmun.

y y y y

y y y y
y

Menubuhkan Baitulhikmah sebagai sebuah institusi keilmuan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Menterjemah karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Melibatkan golongan ulama dalam penulisan seperti menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fikah, tafsir, dan sejarah. Melahirkan ulama terkenal iaitu Imam Malik, Ibn Ishaq, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Memisahkan antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis. Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan memuatkan keterangan dan ulasan dengan jelas. Memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka telah menerima hasil penulisan ketika Eropah dilanda Zaman Gelap. Penubuhan institusi pengajian tinggi telah mempertingkatkan kegiatan penyelidikan membolehkan hasil kajian sarjana Islam sampai ke Eropah. Penterjemahkan kajian sarjana Islam dalam bahasa asing telah menyebabkan berlaku Renaissance di Eropah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.