Disediakan oleh : ABDULLAH BIN MUHAMMAD

Š

Š

Membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah yang memdorong kepada perubahan kurikulum bagi memantapkan kurikulum sedia ada kepada satu kurikulum dan pengajaran yang selaras dengan kehendak keperluan dan perubahan zaman membincang isu-isu berkaitan pelaksanaan KBSR, PPSMI dan isu-isu pendidikan secara umum yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah.

Š

Š

Tanggungjawab kurikulum dan pengajaran di sekolah rendah adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa Salah satu isu penting memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, kelas sosial, kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. Dalam buku Pembangunan Pendidikan 20012010 (KPM, 2001)

Š

Isu pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, * Struktur pendidikan * Akses kepada pendidikan * Ekuiti; kualiti tenaga pengajar; * ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur * Pelaksanaan Program PPSMI * Sejaumanakan kejaya KBSR * kurikulum yang relevan

Š

Semua sekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan adalah wajib menggunakan Kurikulum Kebangsaan tersebut Sekolah swasta, mata pelajaran teras dalam Kurikulum Kebangsaan handaklah diajar di sekolah tersebut Setiap sekolah dikehendaki menyediakan murid-muridnya untuk menduduki peperiksaan yang telah ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.

Š

Š

Š

kehendak-kehendak kurikulum yang baik tetapi tidak mampu dilaksanakan dengan jayanya dan bertentangan dengan objektif sebenar.

Š

sejauhmanakah kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan dapat dilaksanakan disekolah agak sukar untuk diukur. Isu pengukuran tahap sejauhmana kurikulum sekolah boleh dinilai dari segi objektif, skop, mutu pegawai terlibat (khususnya guru), kebolehan para pelajar, kepentingan setiap mata pelajaran, pencapaian objektif dan sebagainya

Š

Š

Penyeliaan dan perlaksanaan kehendakkehendak kurikulum di sekolah dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu melibatkan program utama yang merupakan proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, program sokongan dan juga program sampingan perlaksanaan kurikulum di sekolah memerlukan penyeliaan rapi dan sistematis bagi mempertingkatkan mutu pengajaran guru

Š

Š

Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan;

Š

isu perlaksanaan kehendak-kehendak kurikulum di sekolah terutamanya membabitkan matapelajaran-matapelajaran dalam KBSR seperti Bahasa Melayu, Matematik, dan keberkesanan perlaksanaan kehendakkehendak kurikulum amat bergantung pada pemerolehan kemahiran akademik

Š

Š

Š

Š

Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan yang berkesan. berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen Kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi ´bidan terjunµ.

Š

Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. Kekurangan tenaga pengajar juga berlaku dalam pengajaran Bahasa Malaysia.

Š

Š

PPSMI yang menghakis kedudukan Bahasa Malaysia dan menwujudkan jurang pendidikan yang ketara antara Bandar dengan luar Bandar bagi kedua-dua mata pelajaran Dasar MBMMBI adalah untuk melaksanakan kurikulum dan pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di Sekolah Kebangsaan dan SMK

Š

Š

pendekatan pengajaran bagi memenuhi keperluan dasar tersebut ialah melalui pembelajaran menyeronokkan, Kesusasteraan Melayu, Modular dan penggunaan ICT. strategi bagi melaksanakan kurikulum dan pengajaran bahasa Inggeris adalah dengan menyediakan guru Bahasa Inggeris yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA

Š

Š

Š

Š

Š

Isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar; * perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh; *latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan;

Š

Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah; dan bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukup Masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan

Š

Š

Š

Š

Kesan globalisasi isu-isu berkaitan pendidikan juga turut melibatkan penggunaan internet Isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan isu dan dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah, atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang baik

Š

Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad Prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan, keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan prasarana yang amat diperlukan, seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman.

Š

Š

Š

Kekurangan kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks memyebabkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sesetengah sekolah tidak Berjaya mencapai matlamatnya.

Š

Kelas Intevensi Asas Membaca dan Memulis (KIA2M). Kurikulum KIA2M dilaksanakan bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun 1. Program Literasi dan Numerasi dilaksanakan pada 2011 bagi mengatasi masalah dan memastikan pelajar sekolah rendah menguasai kemahiran (3M) selepas tahun 3

Š

SEKIAN TERIMA KASIH