conLoI suruL perjunjIun sewuu keduI uLuu rumuI

SURAT PER1AN1IAN
SURAT PER1AN1IAN INI DIPERBUAT PADA 1 SEPTEMBER 2009
Di antara : Khadiiah binti Mat, Kad Pengenalan No:.................... yang beralamat di No. -------------, Taman
Serai Wangi, 09400 Padang Serai. Di dalam surat perianiian ini ianya dinamakan sebagai Pihak Pertama. DAN
Abdul Rahim Bin Abu, Kad Pengenalan No : ------------ yang beralamat di No.------------------------ Kulim,
Kedah. Di dalam surat perianiian ini ianya dinamakan sebagai Pihak Kedua
SYARAT DAN PER1AN1IAN SEWA ADALAH SEPERTI BERIKUT:
1. Pihak Pertama mempunyai sebuah rumah kedai taman terletak di N0 ......................Lagenda, 09400 Padang
Serai. Pada hari ini mengaku dan bersetuiu menyewakan rumah kedai tersebut kepada Pihak Kedua untuk
selama 2 tahun. Bermula pada 1 SEPTEMBER 2009 sehingga 31 OGOS 2011 dengan kadar bayaran sewa
sebanyak RM650.00 sebulan pada tahun pertama mulai 1 SEPTEMBER 2009 sehingga 31 OGOS 2010.
Seterusnya sewa bulanan dinaikkan pada kadar RM700.00 sebulan mulai 1 SEPTEMBER 2010 sehingga 31
OGOS 2011.
2. Pihak Kedua dengan ini mengaku dan bersetuiu untuk pegang sewa rumah kedai milik Pihak Pertama yang
tersebut di atas untuk selama dua tahun sahaia bermula1 SEPTEMBER 2009 sehingga 3 OKTOBER 2010
dengan kadar bayaran kadar bayaran sewa sebanyak RM650.00 sebulan pada tahun pertama mulai 1
SEPTEMBER 2009 sehingga 31 OGOS 2010. Seterusnya sewa bulanan dinaikkan pada kadar RM700.00
sebulan mulai 1 SEPTEMBER 2010 sehingga 31 OGOS 2011
3. Sebelum Pihak Kedua dibenarkan menduduki rumah kedai tersebut Pihak Kedua dikehendaki membayar
3.1 wang pertaruhan sewa ( deposit ) sebanyak RM1300.00. Pihak Kedua iuga dikehendaki membayar
sewa untuk bulan pertama sebanyak RM650.00. Ini bermakna sebelum Pihak Kedua
dibenarkan menduduki rumah tersebut Pihak Kedua dikehendaki membayar RM1950.00
kepada Pihak Pertama. Wang pertaruhan sebanyak RM1300.00 akan dikembalikan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua setelah genap dua tahun Pihak Kedua menyewa rumah kedai
tersebut.
3.2 Bayaran diposit tambahan untuk
3.2.1 Bekalan air. RM 100.00
3.2.2 elektrik RM 100.00
3.2.3 Pembentungan RM 70.00
Jumlah diposit yang perlu dibayar adalah sebanyak RM 270.00
SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI BAWAH.
1. Bayaran sewa rumah kedai hendaklah diielaskan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada setiap
sebelum 5 haribulan tanpa diminta.
2. Bayaran bil air (Jabatan Bekalan Air, Kedah Darulaman), eletrik (Tenaga Nasional Berhad) dan
pembentungan (Indah Water) adalah ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua. Bil-bil hendaklah diielaskan dengan
kadar yang segera bagi mengelakkan bekalan air, eletrik dan pembentungan di potong. Pihak Pertama hendaklah
diberi kebenaran meneliti bil-bil berkenaan iika dikehendaki berbuat demikian.
3. Pihak Kedua hanya dibenarkan menduduki rumah kedai tersebut bersama ahli keluarga atau pekerianya
sahaia dan tidak dibenarkan menyewa mana-mana bahagian rumah itu kepada pihak lain.
4. Sewaktu rumah diserahkan kepada Pihak Kedua ianya adalah didalam keadaan yang elok dan tidak ada
sebarang kerosakan.Tanggungiawab Pihak Kedua membaiki kerosakan rumah itu iika berlaku apa-apa
kerosakan yang berpunca daripada Pihak Kedua.
5. Walaubagaimanapun iika kerosakan rumah berpunca daripada bencana alam misalnya disebabkan oleh baniir,
angin ribut atau sebagainya kerosakan rumah itu akan ditanggung sendiri oleh Pihak Pertama. Tetapi iika
disebabkan oleh kecuaian dan kelalaian Pihak Kedua maka adalah meniadi tanggungiawab Pihak Kedua
menanggung kos kerosakan tersebut
6. Pihak Kedua dilarang sama-sekali melakukan apa-apa kesalahan atau kegiatan yang salah di sisi undang-
undang di dalam rumah tersebut. Sekiranya Pihak Kedua melakukan iuga apa-apa pekeriaan atau kegiatan yang
salah dan sekiranya tertangkap maka Pihak Kedua bertanggungiawab sepenuhnya ke atas kesalahan tersebut.
Pihak Pertama tidak bertanggungiawab di atas kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
7. Pihak Kedua menyewa tersebut selama dua tahun sahaia dan apabila genap tempoh perianiian maka sekiranya
Pihak Kedua masih berhaiat untuk terus menyewa rumah kedai itu maka bolehlah Pihak Kedua beriumpa dan
berunding dengan Pihak Pertama untuk melaniutkan tempoh perianiian dengan kadar sewa yang baru . Jika
dipersetuiui oleh Pihak Pertama satu perianiian yang baru akan diperbuat oleh Pihak Pertama.
. Jika sekiranya Pihak Kedua ingin menamatkan perianiian sebelum genap tempoh yang diianiikan maka Pihak
Kedua dikehendaki serahkan kembali rumah kedai itu kepada Pihak Pertama.Pihak Kedua tidak dibenarkan
memberi sewa rumah itu kepada pihak lain untuk menggantikan dirinya. Pihak Kedua iuga tidak boleh tuntut
kembali wang pertaruhan yang beriumlah RM1300.00 kerana wang itu dikira lupus dan meniadi milik Pihak
Pertama.
9. Demikianlah perianiian sewa rumah yang telah dipersetuiui oleh kedua-dua belah pihak. Setelah ke dua-dua
belah pihak membaca dan memahami isi kandungan SURAT PERJANJIAN ini maka kedua-dua belah pihak
bersetuiu menurunkan tandatangan persetuiuan di bawah ini berhadapan saksi masing-masing
10. Sebarang bentuk penambahan bangunan adalah dengan kelulusan mailis perbandaran dan Pihak Kedua
bertanggungiawab sepenuhnya. Pihak Kedua tidak boleh meminta sebarang gantirugi atau pampasan apabila
berhaiat keluar dari menyewa kelak.
Ditandatangani oleh nama yang tersebut : Tandatangan Pihak Pertama
.................... dihadapan saya
.........................................................................................................................
Nama saksi : Nama: -------------
KP No: KP No: ....................
Ditandatangani oleh nama yang tersebut : Tandatangan Pihak Kedua
..................... dihadapan saya
.........................................................................................................................
Nama saksi : Nama: mmmmmmmmm
KP No: KP No: 000000000
Bertarikh 1 SEPTEMBER 2009

 0/:.390780-:9 !.3..5 2. //.27:2..-/..9:39:907:8 2030. 809.3.3.3 0097 %03./-03. 202-. 9: .!079. 0/...03.- !.7./.-.-.9.3 3/.7. . . . .9: 7:2.3 %./80-.3 .3. 0:..5. 90780-:9 -078.8.39/.9.3.:.5. .843.9. 05.-075:3.!079.75./003/.3 8.3 90780-:9 !..8-07.8 08.5..3.340!./239.3 7 0/. 0/:.3 04 /. .3 .: 0..9/..3 !.3.5007.3  $0.3 ..3. .:38./.-03.../.3# :2.2.3.20.:...3.9.!079.3 0.3. !..808...!.3./5489./. .7 80.8.-.7. 8.3:3803/740!./ 9.3.. 07.37:2.5./9./.: .3:3 803/7 40 !.3 8./.2.2. 203./.7:.7:2.3./.3 05. 03/.2.90780-:9 $07. .:..7: .03/.3-075:3.!.2030..5 80-0:2.7-:.2.3 40 0. 0/:..3 !.3 0. 9: . 9079.3 7:2.5. /-070-03.7.3 203/:/: 7:2. 0/:.0/:. 0/. 0/:.3.-07-:..7 0097/.  ..2.0748.9.3 -07:3/3 /03. !079./.-079./.3:.2.3.3/. 0 ..9/02.3 -.3.37 .3502-039:3./. 0/:.!..3 . ..940!. 5.2.3 90254 507.: 80-.  . /0. /./.3..7.. !.3 807.9.!079. 0/:. .:. /507809::40!./../.3./. 203..9. !.3 502-039:3. 08.340-.7.3 40 !. -40..5:3.3 :3/.3 7:2..: 5007... . 80-. :39: 20. /80-...-.3//.3. 2.3 . / 88 :3/.5./0.. !....75.-.2.- 80503:3.0/:.0/:.3 0748..3:3.. !079. -079.807.3.9:507.3507:/-.3 /9.9.2.3.3 - .35.. -03/.2.3/03. -07:25.0/:.7./.39.7 .-..3. 7:2...3.320309- --0703. ..2 0.2.907 ..2.7.5. /807...3/54943 !..3:9. 2.. !079./ /.3:3480748.0/:.3-.90780-:980.. 20..8.3 80.3/507-:.7.9:05.- !.37:2. 0/:. 0748.32.:-.7. 0/:./. 0/.2030.590254507..7:. %09.3 /./:.3:3... 0097#  !02-039:3.  !.. .5. 0748.228. 80.38007.. /.5 ./.3 .9:2.33 7-:9 .3:3.3 8. -07.9..80-.. 0748.32030./.3. 2.3:3.3 9/.. 0/:..:0.3  !.3 /03. /-03.3-0.# $#% $#%%$!#%  .9..

380.-.3.8. 202-. 5.5. -07809::203:7:3.. 9: 05.0/:. /./.83 2.3/:3. /.2 8 . !.9.9.0/:.3/.72030.38. -0.0/:.38. /003/.2.3/. 0/:.3.2.2-.3.3. /-03.390780-:9%.  .5.33203.3.2.8.-4020239.8./507809::40 0/:.7:. !. # 07.7..3/.:5.507.3507. ./.3!.9.2.!.3:3.3.3.9.390780-:9%. 9: 05. 9.3/. 7:2.90:. 0/:.8 507-..3 .3!.2.9.3.3 !.7$!%#  . ..7. :5:8 /.3 /..7.5.!. 0/:.!079.3 202-07 80. 0/:./. -07. 5.3 -07:2.82.7/.38.3 202.390..-0. :.3/.3 /73.-80503:3.. 9/.80-.2./../.3 0::8. . /:.2.3/-.9/./ 2 !.3403.7:2.2. -079. 0/:.7.3. 5.3:3.807.39. 0/.2.3.. .3 :39: 203. /:.0/:.5.3 2. .0. /:.3. 7:2..39.3 9: /7. 807. !079. -0.8. !.3/.222222222 !4!4 079. 9/. !.3 -.8.3 203. !079.397:.3/../.3. /03.5.83  $0-.3403.3 5079.380-0:203. !4!4 9.. . /.3507809::.  02.. -40 9:39:9 02-.9.3.3-07.3 .3 -039: 503.25..32.590254.9.3 $&#% !# 3 2. $090..3 02-.2.