MATERI PAI KELAS SATU SMP

AL-QUR¶AN.
1. AL-Syamsiyah yaitu Al yang dirangkaikan dengan salah satu dari huruf 14 ( empat
belas) yang terangkum dalam syair:
Hukumnya dibaca Idgham, yaitu suara Al hilang, seperti huruf yang bertasydid.
2. AL-Qamariyah.
AL-Qamariyah yaitu ³al´ yang dirangkaikan dengan salah satu dari huruf 14 (empat
belas) yang terangkan dalam syair:
Hukunya dibaca Idzhar, artinya suara yang dibaca jelas.
AQIDAH AKHLAK
SIFAT-SIFAT ALLAH
Sifat-sifat Allah adalah wajib bagi setiap muslim mempercayai bahwa terdapat beberapa
sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka, wajib juga dipercayai akan sifat
Allah yang dua puluh dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang
mustahil bagi Allah merupakan lawan kepada sifat wajib.
1. Wujud : Artinya Ada
2. Qidam : Artinya Sedia
3. Baqa¶ : Artinya Kekal
4. Mukhalafatuhu Ta¶ala Lilhawadith. Artinya : Bersalahan Allah Ta¶ala dengan segala yang
baharu.
5. Qiyamuhu Ta¶ala Binafsihi : Artinya : Berdiri Allah Ta¶ala dengan sendirinya .
6. Wahdaniyyah. Artinya : Esa Allah Ta¶ala pada zat, pada sifat & pada perbuatan.
7. Al ± Qudrah : Artinya : Kuasa qudrah Allah SWT.
8. Iradah : Artinya : Menghendaki Allah Ta¶ala.
9. µIlmu : Artinya : Mengetahui Allah Ta¶ala .
10. Hayat . Artinya : Hidup Allah Ta¶ala.
11. Sama¶ : Artinya : Mendengar Allah Ta¶ala.
12. Bashar : Artinya : Melihat Allah Ta¶ala .
13 .Kalam : Artinya : Berkata-ka14. Kaunuhu Qadiran : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang
Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan.
15.Kaunuhu Muridan : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Menghendaki dan menentukan
tiap-tiap sesuatu.
16.Kaunuhu µAliman : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu.
17.Kaunuhu Hayyun : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Hidup.
18.Kaunuhu Sami¶an : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang
Maujud.
19.Kaunuhu Bashiran : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang
Maujudat ( Benda yang ada ).
20.Kaunuhu Mutakalliman : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Berkata-kata.
Asmaul Husna.
Allah memiliki Asmaul Husna yang berarti nama- nama yang baik, allah SWT. Berfirman:
´ã.´ ´´ãB×´´´J.Bb P´×¬´´´´´6Bb
´`¬´´´TBB´ B÷´6 F Fb´´:ß.´ ´´´´C´ãBb
´.´´M´´1´· ´Ê´´ ´´=´´´´´ù´´´0 P
´´´´´´´´H´´ B´v Fb¬´òCAH ´´¬´1´ù´´´·
´´´´´
180. hanya milik Allah asmaa-ul husna[585], Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut
asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam
(menyebut) nama-nama-Nya[586]. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah
mereka kerjakan.
[585] Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah.
[586] Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan
Nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan
memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau
mempergunakan asmaa-ul husna untuk Nama-nama selain Allah.
[181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya.

Jumlah Asmaul Husna adalah Sembilan puluh Sembilan (99). Sebagai orang yang beriman
hendaknya kita memahami serta menyebut Asmul Husna dalam berzikir ataupun berdoa. Bahkan
kita sangat dianjurkan untuk menghafalnya.
Asmaul Husna adalah nama-nama yang disebut sendiri oleh Allah Swt
MENGENAL SEPULUH ASMAUL HUSNA.
1. Al- aziz ( yang mahaperkasa)
Keperkasaan Allah tidak ada bandingannya, tidak terbatas dan kekal abadi. Berbeda
dengan manusia yang sangat terbatas dan bersifat sementara. Oleh kerna itu, sebagai
hamba Allah, hendaknya kita selalu memuliakannya dengan cara menaati segala
perintahnya dan menjauhi larangannya. Nama Al-aziz banyak disebut didalam Al-Quran.
´´´f ´ãBb ´ò`1´´´· B´v ´.¬´´´M´· ·´v
´´=´ò´´T ·´v 0´´¬A´ P .¬´´.´
´´·´´´´´ÒBb ´/´´P´´ÒBb ´´´´
42. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. dan Dia
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Adapun kemulian manusia didunia ini hanya sedikit jika dibandingkan dengan kemuliaan
Allah, hendaknya kita tidak terlalu berlebihan dalam memuliakan seseorang walaupun
seseorang tinggi pangkatnya.
2. AL-Wahhab (yang maha pemberi).
Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada manusia dengan pemberian yang tak
terhingga dan tak ternilai harganya. Allah memberikan apa yang ada didunia ini untuk
kehidupan manusia. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah serta senantiasa
memohon kepadanya agar hajat kita dikabulkan.
3. AL-Fattah ( yang maha pembuka)
Allah membuka rahmatnya kepada semua makhluknya. Allah maha pemberi rizki kepada
orang yang dikehendaki. Allah dapat membuka sesuatu yang tidak dapat dibuka oleh
siapa pun. Manusia wajib berusaha, tetapu semua hasil jerih payah dan hasil manusia
akan menunggu keputusan serta kebijakan Allah, yaitu nnti ketika kita berkumpul
dipadang mahsyar. Allah berfierman:
´V´C ´´´ù´·´ B.1×o´×´) B×o´).: ´ó´ó
´A´J´´´· B.1×o´×´) ´´C´´ÒBB´) .¬´´.´
´´B´JA´´ÒBb ´óT´1´´´ÒBb ´´´´
26. Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi
keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha
Mengetahui".
Dengan demikian Allah akan membuka pintu rahnatnya bagi siapa saja yang telah
beramal sesuai perintahnya selama didunia. Rahmat tersebut berupa dibukakannya pintu
surge.
4. AL-Qayyum ( yang maha berdiri sendiri)
Allah tidak ada yang mendirikan atau tidak memerlukan bantuan siapa pun. Allah
menciptakan alam beserta isinya dengan Qudrat dan Iradatnya sendiri. Sifat berdiri
sendiri itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah swt. Allah berfirman:
´ãBb úN ´=´Ò´f ´N´f .¬´´ U:´´´ÒBb
´ò¬´Hf´ÒBb ´´´
2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi
terus menerus mengurus makhluk-Nya[181].
5. AL-Hadi ( yang maha pemberi pentunjuk)
Allah member petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang
mempu member petunjuk kecuali Allah swt.
6. AL-Hakam ( yang maha bijaksana)
Kebijaksanaan Allah kepada makhluknya tidak terbatas bentuk pada makhluknya. Akan
tetapi mencakup dalam segala aspek. Misalnya, apa yang diperintahkan Allah baik yang
menyangkut ibadah maupun muammalah, pasti mengandung hikmah. Maka dikerjakan
akan mendapatkan pahala. Demikian pula, apa yang dilarang pasti ada hikmanya. Jika
dikerjakan, ia akan amendapatkan dosa.
7. AL- Adlu ( yang maha adil)
Keadilan Allah kepada makhluknya meliputi segala hal, baik urusan dunia maupun
urusan akherat. Allah member rezeki kepada makhluknya selama ia mau berusaha.
Begitu pula dalam hal ibadah. Allah tidak membedakan cara ibadah antara satu sama
yang lain. Orang kaya, miskin, pejabat,rakyat jelita, semua kewajiban ibadah yang sma.
8. AL-Khabir ( yang maha mengetahui)
Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi. Allah mengetahui apa yang terjadi
dan apa yang akan terjadi. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh apa pun. Semua amal
yang dilakukan manusia tidakl terlepas dari pengetahuan Allah.
9. AT- Tawwab( yang maha menerima tobat)
Allah akan mau menerima tobat manusia yang mau melakukan taubatan nashuha.
Artinya, mau melakukan taubat dengan sungguh- sungguh dan berjanji tidak akan
menguilangi perbuatan nya lagi. Jika asudah melakukan taubatan nashuha. Allah tentu
akan menerima tobatny mengampuni dosanya.
10. AL- Hamid ( yang maha terpuji)
Tidak ada yang pantas untuk dipuji yang disanjung kecuali Allah. Kita tidak boleh
memuji atau meyangjungi seseorang secara berlebihan . allah maha terpuji karna tidak
mempunyai kekurangan satu pun.
PENGERTIAN TAWADUK,TAAT, QANAAH, DAN SABAR.
1. TAWADUK
Sikap tawaduk sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh setiap manusia. Dengan mempunyai
sifat tawaduk, manusia akan terhidar dari sifat angkuh, riya dan sombong yang akan
menjerumuskan manusia kedalam api neraka di akherat kelak. Manusia didalam hatinya
terkandung sifat tawaduk akan selalu menyadari bahwa sendirinya adalah makluk lemah
yang tidak mempunyai daya dan kekuatan apapun kecuali dengan izin Allah swt.
Allah awt berfirman:
n´H´ßBb.´ ´´´)´: Ê´´ ´´´´´´´ò
Co´´M+´`V 1A´H´..´ ´´´´´
205. dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa
takut.
Dewasa ini sifat tawaduk semakin jarang, sehingga manusia mudah terjerumus pada riya,
dan kesombongan . padahal kesombongan menyebabkan orang jauh dari Allah swt.
2. TAAT.
Pengertian taat adalah selalu mengikuti apa-apa yang dituntunkan Allah swt. Kapada
manusia dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah swt. Dan menjauhi
larangan oleh Allah. Allah swt telah menurunkan Al-Quran sebagai undang- undang
bagi umat islam menjadi pedoman dan tuntunan bagi umat islam. Allah berfirman:
Fb¬´´H´´´0.´ ´ãBb ´X¬´´´nÒBb.´
´ò´P´1´´Ò ´.¬´ù´=´n´V ´´´´´
132. dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.
3. Qana¶ah
Menurur bahasa Qana¶ah adalah merasa cukup, dalam agama islam qana¶ah adalah
menerima dengan ikhlas dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah swt.
Kepada manusia. Seseprang yang memiliki sifat qanaah bukan berate seseorng yang
suka bermalas-malasan. Namun seseorang itu bekerja keras, akan tetap merasa
kecewa apabila tidak berasil ysng diinginkan. Ia akan selalu merasa cukup dan
bersyukur dengan apa yang didapat dengan segalanya telah diatur oleh Allah swt.
3. SABAR
Sabar termasuk sifat terpuji dan sangat dianjurkan dalam islam. Setiap muslim
hendaknya memiliki sifat sabar dalam mengahapi segala cobaan masalah dalam
kehidupan ini. Allah swt berfirman:
B´·´·´0´´´· .··´C´ãBb Fb¬´1´vb.´
Fb¬´oH´´´J´´Bb ´M´Ò´´ÒBB´)
´×P¬`1´´ÒBb.´ P ´´´f ´ãBb ´´´v
´´´´M´Ò´´´ÒBb ´´´´´
153. Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai
penolongmu[99], Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.saja terhadap
suatu keadaan, akan tetapi sabar dimaksud dalam islam islam adalah teguh.
4. AKHLAK MULIA
A. Pengertian kerja keras, tekun, ulet dan teliti.
a. Kerja keras
Kerja berarti berusaha atau berjuang dank eras berate sungguh- sungguh. Jadi yang
dimaksud kerja keras adalah berusaha dengan sungguh- sungguh untuk mencapai
suatu cita-cita atau tujuan. Firman Allah swt:
N ´.´f ´ãBb ´N ´M´.n´´´· B´v vó´¬f´)
P´´/´= Fb´´M´.n´´´· B´v
´ò´÷´´´´ò´0´) N ´ ´´´´
. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merobah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri.
b. Tekun dan Ulet
tekun berate rajin, bersungguh- sungguh, dan bertekad kuat dalam menjalankan
pekerjaan tanpa mandang pekerjaan. Swedangkan ulet adalah tidak mudah putus asa
disertai dengan kemauan keras untuk mencapai suatu tujuan. Tekun dan ulet
merupakan perbuatan terpuji atau akhlak mahmudah. Tekun dan ulet harus dimiliki
oleh orang islam.
c. Teliti
Teliti artinya cermat dan hati- hati. Teliti termasuk sikap terpuji yang harus dimiliki
oleh setiap orang islam. Setiap orang apabila menginginkan keberasilan haruslah
cermat dan hati- hati artinya dalam mengerjakan sesuatu hendaklah dilakukan dengan
sikap teliti dan hati- hati. Agama islam menganjurkan umatnya selalu cermat dan
teliti, karna teliti dan cermat akan mendatangkan keuntungan.
Perilaku kerja keras, ulet, dan teliti dalam kehidupan.
a. tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan.
b. Menyadari bahwa rezeki yang diberikan Allah tidak dating dengan tiba-tiba tanpa
ada usaha.
c. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan.
d. Tidak cepat merasa puas terhadap pekerjaan yang digeluti.
e. Berusaha dengan sungguh- sungguh.
f. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggug jawab.
g. Bekerja dengan rasa optimis dan tidak putus asa.
h. Melaksanakan suatu pekerjaan dengan perhitungan yang matang.
i. Mengerjakan suatu pekerjaan dengan senang hati dan ikhlas.
5. IMAN KEPADA MALAIKAT
A. Pengertian iman kepada malaikat Allah
Iman kepada malaikat adalah rukun iman kedua. Malaikat adalah makhluk gaib yang
diciptakan Allah dari nur (cahaya) yang sangat patuh dan taat kepada Allah swt.
Sebagai orang muslim wajib beriaman kepada malaikat, malaikat yang wajib
diketahui ada sepuluh. Adapun nama dan tugas malaikat adalah sebagai berikut:
1. Malaikat jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul.
2. Malaikat mikail bertugas membangkitkan rizki kepada seluruh makhluk Allah.
3. Malaikat isrofil bertugas meniup sangkakalah pada hari kiamat nanti.
4. Malaikat izrail bertugas menyabut nyawa makhluk atas perintah Allah.
5. Malaikat munkar dan nakir bertugas menayai memeriksa amal perbuatan manusia
didalam kubur
6. Malaikat rakib berrtugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia
selama didunia.
7. Malaikat atid bertugas mengawasi dan mencatat amal buruk manusia semasa
hidup didunia.
8. Malaikat malik bertugas menjaga neraka.
9. Malaikat ridwan bertugas menjaga surga, yang berwatak lembut dan ramah.

2. FIQIH.
THARAHAH
Thaharah berasal dari bahasa arab yang artinya bersuci. Adapun menurut istilah,
thaharah adalah menyucikan diri, pakaian, dan tempat shalat dari hadas atau najis
menuruit syariat islam. Bersuci dari hadas dan najis adalah syarat sahnya seorang muslim
dalam mengerjakan ibadah tertentu seperti shalat Maksudnya, tidak sah shalat jika
dikerjakan dalam keadaan tidak bersuci. Hal ini sesuai dengan sabdah Rasulullah saw
dalam hadis berikut ini.
Selain hal tersebut, bersuci menyebabkan seorang terhindar dari perbuatan-
perbuatan maksiat kerna senantiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah SWT. Allah
mencintai orang- orang yang bersuci, sebagai firmannya dalam surat Al-Baqarah. 2 Ayat
222 berikut ini.
Cara yang dilakuikan untuk menyucikan diri dari hadas dan najis, yaitu dengan
berwudhu, mandi wajib, atau tayamum.
1. Pengertian Hadas dan Najis
Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah
tertentu, seperti shalat. Diantara tanda berhadas adalah keluarnya angin dari dubur yang
disebut kentut. Cara menyucikannya dengan berwudhu.
Adapun najis adalah sesuatu yang datang dari luar dan dari dalam tubuh manusia,
misalnya, air kencing , kotoran manusia atau hewan. Cara membersihkannya kotoran
yang keluar dari diri sendiri disebut istinja¶, dan untuk beristinja¶ kita sebaliknya
menggunakan air untuk menyucikannya, boleh membersihkannya dengan menggunakan
batu, tisu, atau benda lainnya yang suci. Ketentuan harus membersihkan najis sesuai
dengan firman Allah dalam suarah Al-Muddasir: 4-5, sebagai berikut:
´Ó´)B.H´ó.´ ´n´´·´´ ´´´ ´´´¬´nÒBb.´
´n´´´BB´ ´´´
Artinya : ³ Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah´(QS. Al-
Muddasir: 4-5)
A. Macam-macam Hadas dan Najis
1. Macam- macam hadas dan cara menyucikannya
Suci dari hadas adalah salah satu syarat sah untuk melekukan shalat. Seseorang
yang berhadas tidak sah shalatnya. Untuk dapat melaksanakan shalat orang yang
berhadas harus bersuci dari hadas. Hadas dibedakan menjadi dua, yaitu hadas kecil dan
hadas besar. Berikut ini jenis-jenis hadas kecil dan besar :
a. Hadas kecil
Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil yaitu:
1. Buang air kecil
2. Buang air besar
3. Keluar angin
4. Tidur
5. Hilang ingatan
6. Menyentuh alat kelamin dengan telapak tangan dengan sengaja.
Adapun cara menyucikan hadas kecil tersebut adalah dengan berwudhu atau
tayamum.
b. Hadas besar
Hal- hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar yaitu:
1. Keluar seperma karna mimpi atau sebab lain.
2. Hubungan suami istri
3. Haid(menstruasi)
4. Nifas: yaitu darah yang keluar setelah melahirkan
5. Wiladah (melahirkan)
Adapun cara menyucikan hadas besar tersebut dengan mandi junub atau mandi besar
atau mandi wajib. Jika tidak ada air atau tidak boleh terkena air, dapat diganti dengan
tayamum.
2. Macam- macam Najis dan Cara menyucikannya
a. Najis dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut.
Najis mukhaffafah (najis ringan), yaitu najis karna terkenak air kencing anak laki-laki
yang belum berumur dua tahun dan baru minum air susu ibunya. Cara menyucikan najis
ini dengan memercikkan iar pada benda atau pakian yang kena najis.
b. Najis mutawassitah (najis pertengahan), yaitu najis yang tidak termasuk najis
mughallazhah dan najis mukhaffafah. Najis mutawssitah ini dibagi menjadi dua
macam, sebagai berikut.
1. Najis ainiyah, yaitu najis yang kelihatan warna, tercium bau, dan dapat dirasakan
rasanya. Cara menyucikannya dengan menghilangkan warna, rasa, dan baunya.
Kemudian, dibasuh dengan air.
2. Najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak kelihatan warna, tidak tercium bau, dan
tidak dapat dirasakan rasanya, tetapi yakin kena najis. Misalnya, air kecing yang
memercik ke pakian, cara membersihkannya dengan menyiramkan air sampai
bersih.
3. Najis mughallazhah, yaitu, ( najis berat), yaitu najis yang berakibat air liur anjing
dan babi. Cara menyucikannya disiram dengan air tujuh kali, satu kali diantaranya
memakai air yang campur tanah.
B. Mandi wajib
1. Pengertian dan sebab mandi wajib ( Mandi besar)
Mandi Artinya menyiramkan air keseluruh tubuh. Mandi wajib dalam pengertian
syara
adalah meratakan air keseluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar dengan
disertai niat menghilangkan hadas besar tersebut. Perbedaan antara mandi wajib
(mandi junub) dengan mandi yang biasa dilakukan sehari- hari terletak pada niatnya.
Yang menjadi sebab utama melakukan mandi wajib adalah yang akan melakukannya
harus dalam keadaan berhadas besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur¶an
surat Al- maidah (5) Ayat 6 berikut ini.
´´f.´ ´ò´J1´H BoP´1´¬ Fb´´n´·´´BB´ P ´´´
Jika kamu dalam keadaan junub, hendak bersuci. Kewajiban melaksanakan mandi wajib
disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:
a. Keluar seperma bagi laki- laki karna mimpi atau sebab lain. Baik keluar seperma dengan
cara disengaja atau tidak disengaja, dengan perbuatan sediri atau bukan.
b. Hubungan suami istri, baik keluar seperma atau tidak. Sebagaiman sabdah Rasullah
SAW.dalam hadis berikut:
c. Setelah selesai haid ( menstruasi) bagi wanita
d. Nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan
e. Wiladah ( melahirkan)orang yang meninggalkan dunia ( dimandikan oleh yang hidup)
f. Orang kafir yang baru masuk islam.
2. Rukun Mandi Wajib
Rukun mandi wajib ada empat, yaitu:
a. Niat, yakni menyengaja mandi dengan niat menghilangkan hadas besar.
b. Membasuh seluruh tubuh, termasuk seluruh rambut dan kulit.
c. Menghilangkan najis yang ada dibadan.
3. Sunnah Mandi Wajib
Perbuatan yang disunnahkan saat mandi wajib antara lain:
a. Membaca basmallah
b. Berwudhu sebelum mandi
c. Menggosok badan dengan tangan
d. Menyilang- nyilang rambut dan celah- celah anggota badan
e. Membasuh badan sebanyak tiga kali basuhan
f. Membasuh anggota badan, dengan mendahulukan yang sebelah kanan
g. Beriiringan dengan tertib, maksudnya membasuh anggota badanyang satu dengan
ayang lain secara berurutan dan tidak lama.
4. Cara Mandi Wajib
Mandi wajib merupakan cara untuk menghilangkan hadas besar, jika tidak
memungkinkan tidak ada air boleh dengan tayamum.
Cara mengerjakan mandi wajib, sebagai berikut:
a. Niat dentgan sengaja untuk menghilangkan hadas besar
b. Mencuci alat kelamin, di utamakan menggunakan sabun
c. Berwudhu, seperti wudhu akan mengerjakan shalat
d. Menyiramkan air keseluruh tubuh darin kepala sampai kaki.
C. Fungsi Thaharah bagi Kehidupan
Fungsi thaharah dalam kehidupan sehari- hari sebagai berikut:
a. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.
Hal tersebut dikarenakan beberapa anggota badan yang penting selalu dibersihkan
sehingga terhindar dari penyakit. Selain itu, dengan melakuykan mandi wajib pikiran
akan menjadi segar, tenang, dan sehat sehigga dapat mendorong atau menumbuhkan
sikap kreatif dan dinamis.
b. Meningkatkan kesadaran manusia untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik
kepada sesama. Keterangan tersebut beralasan karna orang yang senantiasa dalam
keadaan bersih dan suci akan lebih mudah beribadah dan melakuakn perbuatan mulia
alinnya.
c. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya .
air merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan untuk
mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersuci dan bersyukur kepadanya.

Tata cara shalat jama¶ah dan munfarid.
1. Dilaksanakan secara berjamaah
2. Tidak didahului azan dan iqamat
3. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat
4. Membaca takbir tujuh kali pada rakaat pertama, dan takbir lima kali pada rakaat yang kedua.
Takbir tujuh kali dalam rakaat yang pertama tersebut tidak termasuk takbiratul ihram. Demikian
juga takbir lima kali dalam rakaat yang kedua tidak termasuk takbir intiqal saat berdiri dari
sujud. Takbir tujuh kali pada rakaat yang pertama dibaca setelah membaca doa iftitah, sedangkan
takbir lima kali dalam rakaat kedua dibaca ketika sudah berdiri sempurna pada rakaat yang kedua
sebelum imam membaca surat Al Fatihah.
5. Imam mengeraskan bacaan (jahran)
6. Setelah shalat Id dilanjutkan dengan khutbah
Disamping tata cara di atas, dalam pelaksanaan shalat µidain juga dianjurkan
(disunahkan) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Imam membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al Qamar pada rakaat kedua, atau
membaca surat Al A¶la pada rakaat pertama dan surat Al Ghasyiyah pada rakaat kedua.
2. Mandi dan berhias memakai pakaian yang bagus.
3. Disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat melakukan shalat Idl Fitri, sebaliknya
dalam shalat Idul Adha disunahkan makan sesudah shalat Idul Adha.
4. Memperbanyak membaca dan mengumandangkan takbir dan tahmid pada waktu hari raya Idul
Fitri maupun Idul Adha.
Tata cara pelaksanaan shalat tahiyatul masjid adalah sebagai berikut :
‡ Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat.
‡ Dilaksanakan secara munfarid (sendirian).
‡ Waktunya setiap saat memasuki masjid, baik untuk melaksanakan shalat fardu maupun ketika
akan beri¶tikaf.


Tata cara shalat jum¶at
Adapun tata cara pelaksanaan salat Jum¶at, yaitu :
1. Khatib naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari (waktu dzuhur), kemudian
memberi salam dan duduk.
2. Muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana halnya adzan dzuhur.
3. Khutbah pertama: Khatib berdiri untuk melaksanakan khutbah yang dimulai dengan
hamdalah dan pujian kepada Allah SWT serta membaca shalawat kepada Rasulullah
SAW. Kemudian memberikan nasihat kepada para jama¶ah, mengingatkan mereka
dengan suara yang lantang, menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT dan
RasulNya, mendorong mereka untuk berbuat kebajikan serta menakut-nakuti mereka dari
berbuat keburukan, dan mengingatkan mereka dengan janji-janji kebaikan serta ancaman-
ancaman Allah Subhannahu wa Ta'ala. Kemudian duduk sebentar
4. Khutbah kedua : Khatib memulai khutbahnya yang kedua dengan hamdalah dan pujian
kepadaNya. Kemudian melanjutkan khutbahnya dengan pelaksanaan yang sama dengan
khutbah pertama sampai selesai
5. Khatib kemudian turun dari mimbar. Selanjutnya muadzin melaksanakan iqamat untuk
melaksanakan salat. Kemudian memimpin salat berjama'ah dua rakaat dengan
mengeraskan bacaan
Tata cara shalat jama¶ dan qashar
Shalat jamak adalah mengerjakan shalat fardhu dengan cara mengumpulkan 2 shalat
dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu ( dua shalat farghu dikerjakan dalam satu
waktu). Shalat jamak ini juga boleh dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan jauh
(musafir).
Dalam pelaksanaannya, shalat jamak dibagai menjadi 2, yaitu jamaktaqdim dan jamak ta¶khir.
a. Jamak taqdim adalah mengumpulkan 2 shalat tepi melaksanakannya pada waktu shalat
yang lebih dahulu. Misalnya, shlat zhuhur dan azhar dikerjakan pada waktu zhuhur, dan
shalat magrib dan isya dikerjakan pada waktu magrib.
Syarat melaksanakan shalat jamak taqdim adalah:
1. Shalat yang pertama kali dikerjakan adalah shalat yang lebih dahulu waktunya (sesuai
dengan urutan waktunya). Misalnya, shalta zhuhur, setelah itu baru shalat azhar.
2. Niat jamak pada shalat yang pertama( shalat yang dikerjakan terlebih dahulu), baik pada
saat taqbiratulihram mau pun ditengah-tengah shalat, asalkan belum salam.
3. Muwalat, yaitu berturut-turut. Artinya antara shalat pertama dan yang kedua tak boleh
diselingi perbuatan yang lain. Jadi setelah salam langsung iqamah, dan dilanjutkan
dengan mengerjakan shalat kedua.
b. Jamak ta¶khir adalah mengumpulkan 2 shalat tetapi pelaksanaanya pada waktu shalat
yang belakangan. Misalnya , shalat zhuhur dan ashar dikerjakan pada waktu azhar, dan
shalat magrib dan isya dikerjakan pada waktu isya.
Shalat Qashar ini boleh dilakukan oleh orang yang berpegian jauh (musafir) jika telah
memenuhi 5 syarat berikut:
1. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat.
2. Jarak perjalanannya minimal telah mencapai 16 farsakh (90 km).
3. Shalat yang diqashar adalah shalat adaa¶an (bukan Shalat qadha), yang rakaatnya ada 4.
4. Niat mengqashar (meringkas) berbarengan dengan takbiratul ihram.
5. Tidak mengikut keapada imam yang bukan musafir (mukim), atau imam yang
melaksanakan shalat secara sempurna.
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
Bangsa arab pada masa sebelum islam mempunyai peradaban sedemikian rendah dan
biadab sehingga pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Karna waktu itu manusia
perilakunya tidak ada bedanya dengan hewan, lebih kejam dari hewan. Bersamaan dengan itu
Allah mengutus nabi Muhammad saw. Guna membimbing akhlah mereka, agar manjadi
manusia yang beradab dan bertauhid,.
Pertama yang dilakukan oleh nabi adalah memperbaiki akhlak manusia yang selama ini
tampak rusak karna pada waktu mereka suka berjudi, minum- minuman keras, dan berpoya-
poya hasil perjudian. Kedatngan nabi saw. Membuat suasana gelap gulita berubah menjadi
terang menderang.
Ajaran islam yang dibawah oleh nabi Muhammad saw. Merupakan risalah penutup yang
sempurna. Ajaran islam ditujukan kepada seluruh manusia dengan beragam warna kulit dan
jenisnya. Ajaran islam memiliki keistimiwaan tersendiri yang menabjubkan, seperti
ajarannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang bersifat moderat.
Misi dari risalah yang dibawah oleh nabi Muhammad saw. Adalah rahmat bagi seluruh alam.
Rahmat yang dimaksud adalah kebaikan atau perubahan,Allah mengutus nabi Muhammad
saw. Menjadi rasul demi kebaikan dan perubahan seluruh alam semesta. Segi perubahan yang
dilakukan rasullah.
a. Segi keamanan
b. Segi kemasyarakatan
c. Segi politik

MATERI PAI KELAS DUA SMP
AL-QUR.¶AN.
1. Pengertian dan huruf- huruf mad dan hukumnya.
Menurut bahasa mad artinya : panjang sedangkan menurut istilah ilmu tajuwit ialah :
memanjangkan bacaan menurut aturan- aturan yang tertentu dalam membaca Al-Qur¶an.
Huruf mad ada tiga yaitu:
a. Alif mati, dan huruf sebelumnya berbaris fathah.
b. Wawu mati, dan huruf sebelumnya berbaris dhammah.
c. Ya,mati, dan huruf sebelumnya berbaris kasrah.
2. Macam- macam mad.
Secara garis besarnya dibagi dua macam, yaitu:
a. Mad asli
Mad asli memanjangkan bacaan karna ada huruf mad dan tidak ada sebab yang
mengubah keasliannya.
Cara bacanya mad asli panjangnya satu alif atau dua harkat. Nama dan lain dari mad
asli adalah mad thabi¶i.
b. Mad far¶i
Mad far¶I ialah mad yang panjangnya lebih daripada mad thabi¶I dengan adanya
beberapa sebab yaitu: bila dihadapannya terdapat huruf hamzah yang berbaris hidup,
atau huruf lainnya yang berbaris sukun ( mati), atau huruf sesudahnya itu bertasydit.
Waqaf.
1. Pengertian dan macam-macam wakaf.
Pengertian wakaf menurut bahasa wakaf artinya berhenti.
Menurut istilah ilmu tajwid wakaf adalah menghentikan bacaan, baik untuk tidak
diteruskan ( berhenti terus disitu), atau untuk mengambil nafas, agar dapat
menerusksn pembaca selanjutnya lagi.
Macam- macam wakaf .
a. Wakaf ikhtiari, ikhtiari artinya pilihan yang dimaksud dengan wakaf ikhtiari
ialah yang disengaja tanpa adanya sesuatu sebab apapun.
Adanya wakaf ikhtiari memang diseganja. Karna semata- mata wakaf saja,
seperti diakhiri ayat.
b. Wkaf idhthirari, idhthirari artinya wakaf terpaksa ( keadaannya). Seperti karna
pendek nafas atau lupa, yang mana sebenarnya tidak boleh wakaf. Maka apa
bila terjadi seperti itu wajiblah untuk mengulangi kembali.
AQIDAH AKHLAK
Pengertian Ananiah
Kata ananiah berasal dari bahasa Arab ana yang berarti saya atau aku, kemudian
mendapat
tambahan kata iyah. Ananiah berarti ¶keakuan¶. Sifat ananiah biasa disebut egois, yaitu
sikaphidup yang terlalu mementingkan diri sendiri bahkan jika perlu dengan
mengorbankankepentingan orang lain.egois merupakan sifat tercela yang dibenci oleh Allah swt.
Orang yang egois biasanya membangga-banggakan diri sendiri, mengganggap
orang lain hina dan rendah. Padahal Allah swt. dengan tegas tidak menyukai orang-orang
yangsombong dan membanggakan diri.
Firman Allah swt :
N ´´´f ´ãBb ´N ×1´´´´ ·´v ´´C´m 1NB´J´·´ó
b´:¬´´ ´´´´
³Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan
diri´ (QS. An-Nisa: 36)


2. Menghindari Prilaku Ananiah
Untuk dapat menghindari perilaku ananiah bukanlah suatu hal yang mudah karena setiap
manusia pasti memiliki sikap egoistis. Hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari
perilaku ananiah sebagai berikut :
a. Menyadari bahwa perbuatan ananiah dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.
b. Menyadari bahwa perilaku ananiah apabila dibiarkan akan mengarah pada sikap takabur
yang dibenci Allah swt
c. Menghindari bahwa manusia diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama.
d. Membiasakan diri untuk bersedekah dan beramal saleh
e. Menekan hawa nafsu dan memupuk sikap tenggang rasa.
3. Akibat buruk dari sifat ananiah atau egois antara lain :
a. jauh dari pertolongan dan rahmat Allah, sebab orang yang egois tidak suka menolong orang
lain.
b.Menumbuh suburkan sifat rakus, tamak, dan sombong.
c.Menimbulkan kebencian dan permusuhan , sehingga merugikan diri sendiri.
Pengertian Gadab
Gadab (marah) secara bahasa artinya keras, kasar, dan padat. Orang yang marah (pemarah) di
sebut gadib. Gadab merupakan antonim(lawan kata)dari rida dan hilm(murah hati). Secara
istilah, gadab berarti sikap seseorang yang mudah marah karena tidak senang terhadap
perlakuan atau perbuatan orang lain. Amarah selalu mendorong manusia bertingkah laku buruk
atau jahat. Seorang pemarah tergolong lemah imannya karena berpandangan picik dan tidakdapat
mengendalikan hawa nafsunya.
Orang mukmin yang baik selalu bersedia memaafkan kesalahan saudaranya, baik yang diminta
ataupun tidak,karena hanya mengharapkan keridaan Allah swt.
´´´´ù´´´AP´ÒBb.´ A´´H´´´ÒBb
´´´´´B´´´ÒBb.´ ´·´´ ´´B´oÒBb N ´ãBb.´
×1´´´´ ´´´´1´´´´ù´ÒBb ´´´´´
Artinya: dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan´(QS. Ali Imran : 134)
Contoh Ghadab; marah tanpa sebab, mudah tersinggung, tidak bisa mengendalikan diri.
2. Menghindari Perilaku Gadab
Adapun untuk menghindari perilaku gadab diantaranya:
a. Senantiasa membaca istigfar sambil menarik napas panjang.
b. Meninggalkan factor-faktor yang menyebabkan timbulnya marah.
c. Menyadari bahwa perilaku amarah sangat dibenci Allah swt. dan manusia
d. Berusaha belajar memiliki sikap lapang dada dan mudah memaafkan orang lain.
3. Akibat buruk sifat ghadab atau pemarah antara lain :
a. Dibenci Allah, Rasul-Nya, dan manusia.
b. Dapat merusak iman seseorang.
c. Menimbulkan dendam dan sakit hati.
d..Menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan , sehingga merusak persahabatan
danpersaudaraan.

1. Pengertian Hasad
Hasad (dengki) secara bahasa berarti menaruh perasaan benci, tidak suka karena iri yang amat
sangat kepada keberuntungan orang lain. Secara istilah ialah usaha seseorang untuk
mempengaruhi orang lain supaya tidak senang terhadap orang yang memperoleh
keberuntungan atau karunia dari Allah swt.
Hasad merupakan penyakit rohani yang sangat
berbahaya, karena harus dijauhi. Apabila dibiarkan ,akan dapat merusak dan menghilangkan
semua amal kebaikan seseorang.
Contoh Hasad; mencemarkan nama baik orang lain, menjelek-jelekan orang lain karena iri, dan
suka memusuhi orang lain.
2. Menghindari Perilaku Hasad
Cara menghindari perilaku hasad antara lain :
a. Berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah swt.
b. Menyadari bahwa perilaku hasad sangat berbahaya dan harus dijauhi
c. Menyadari bahwa perilaku hasad dapat menghapus segala kebaikan yang dilakukan apabila
masih suka menghasad.
d. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita.
e. Tetap percaya diri dan optimis dengan kekurangan yang kita miliki.

1. Pengertian Gibah
Secara bahasa, gibah(menggunjing) ialah membicarakan keburukan (keaiban)orang lain. Secara
istilah berarti membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari
kesalahan-kesalahannya, baik jasmani, agama, kekayaan, akhlaq ataupun bentuk lahiriyahnya.
Gibah tidak terbatas melalui lisan saja, namun bias terjadi dengan tulisan atau gerakan Allah swt
melarang keras perilaku gibah tersebut dan menyeru untuk menjauhinya, karena
gibah digambarkan dengan sesuatu yang amat kotor dan menjijikan .firman Allah swt:
F ´N.´ Fb¬´´´´·´v ´N.´ 1´J´´´· ò´N´´´´´)
B´´´´´) P ×1´´´´´0 ´ó´m´M´`´0 ´´0
´V´m´0´· .ò´Ò ´=T´.´0 B4J´T´v
´`¬´ù´J´´´nN´ P
Artiny:. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya´(QS. AL-Hujarat:12)

Contoh Gibah; mengumpat dan suka membeberkan kesalahan orang lain
2. Menghindari Perilaku Gibah
Cara menghindari dari perilaku tercela antara lain :
a. Selalu mengingat bahwa perbuatan gibah ialah penyebab kemarahan dan kemurkaan
Allah swt.
b. Selalu mengingat bahwasanya timbangan kebaikan gibah akan pindah kepada orang yang
digunjingkannya.
c. Hendaknya orang yang melakukan gibah mengingat terlebih dahulu aib dirinya sendiri dan
segera berusaha memperbaikinya.
d. Menjauhi factor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya gibah
e. Senantiasa mengingatkan orang-orang yang melakukan gibah.
1. Pengertian Namimah
Secara bahasa, namimah berarti mengadu domba. Secara istilah, namimah berarti mengadu
domba atau menyabar fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar saling
bermusuhan. Namimah termasuk perbuatan tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan.
´N.´ ´´´´´V ´V´H ÓB´A´= X´´´·´v ´´´´
6´B´ù´´ ´´ãB´´´v 6óH´ù×o´) ´´´´ ó´B´1´v
´M´n´´1´¹Ò LM´J´´´v XóT´ó´0 ´´´´ ´V´J´´
´M´´´) ´Ó´Ò´ß XóT´ò´´ ´´´´ ´´0 ´´CAH bß
6XB´v ´´´´o´).´ ´´´´
10. dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
11. yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
12. yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
13. yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
14. karena Dia mempunyai (banyak) harta dan anak[1490].
Contoh Namimah; bermuka dua, suka mengadu domba orang lain.

2.Menghindari perilaku namimah
Di antara cara menghindari perilaku namimah ialah antara lain:
a. Menyadari bahwa perilaku namimah menyebabkan seseorang tidak masuk surga meskipun
rajin beribdah.
b. Jangan mudah percaya pada seseorang yang memberikan informasi negative tentang orang
lain
c. Menhindari factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku namimah, seperti
berkumpul tanpa ada tujuan yang jelas, menggosip dan lain-lain.
6. Sifat dendam
Pada diri manusia terdapat dua sifat yang saling bertentangan, yaitu sifat yang pertama
adalah sifat baik sedangkan sifat yang kedua adalah sifat buruk. Dimana sifat buruk tersebut
seringkali disebabkan adanya bujukan setan serta hawa nafsu yang akan mengakibatkan
kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, sifat tersebut haruslah disingkirkan dari setiap jiwa
manusia.
Sifat buruk salah satunya adalah pendendam. Sebenarnya apa pengertian pendendam itu?
Pendendam adalah sifat yang menimbulkan rasa ingin membalas kejahatan orang lain yang telah
dilakukan dan membalasnya dengan kejahatan pula. Dendam disebabkan karena marah, sakit
hati, yang terlampiaskan sehingga muncul sifat yang buruk untuk membalas perbuatan orang
lain. Seorang pendendam tidak akan pernah merasakan kebahagian setiap saat, ia selalu terbebani
usaha untuk membalas, bahkan dia tidak pernah merasa puas karena menginginkan kehancuran
yang lebih parah.
Bahaya yang diakibatkan sifat dendam antara lain:
1. Menimbulkan sifat benci bagi pelakunya.
2. Menimbulkan rasa iri hati pada orang lain.
3. Menimbulkan rasa permusuhan yang terus menerus.
4. Menimbulkan rasa hancurnya tali persaudaraan.
5. Mendapatkan murka dari Allah SWT.
Rasulullah bersabda:
³Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat´ (HR.
Bukhori:4161 dan Muslim: 4821)
Ciri-ciri orang pendendam adalah:
1. Merasa benci terhadap orang yang didendam
2. Merasa tidak senang terhadap orang yang didendam mendapat kebahagiaan.
3. Merasa senang jika orang yang didendam mendapat musibah.
4. Berkeinginan kuat untuk membalas.
5. Mempengaruhi orang lain agar benci terhadap orang yang didendam.
Untuk menghindari sifat dendam sebaiknya kita memiliki sifat yang rendah hati kepada
siapa saja, mempunyai sikap tenggang rasa, saling menghargai dan menghormati dan selalu sabar
dalam menghadapi setiap cobaan serta memiliki sikap pemaaf bagi orang yang telah menyakiti.
a. Sifat tercela atau munafik
Selain sifat pendendam yang merupakan sifat buruk, ada satu lagi sifat yang tercela
lainnya yaitu sifat munafik. Sebenarnya sifat munafik itu adalah apa yang ada didalam hatinya
tidak sesuai dengan ucapan maupun tindakan. Lain dimulut lain pula yang dilakukan. Orang
yang munafik difirmankan dalam (Q.S. Al-Baqarah:14) ³dan bila mereka berjumpa dengan
orang-orang yang beriman, mereka mengatakan µkami telah beriman¶ dan bila mereka kembali
pada setan-setan (pimpinan) mereka, mereka mengatakan µsesungguhnya kami sependirian
dengan kamu, kami hanyalah olok-olok´.
Bahaya munafik:
1. Hatinya selalu was-was, gelisah, dan tidak tentram
2. Tidak dipercayai oleh teman-teman atau orang lain
3. Dikucilkan oleh teman dan orang lain
4. Diancam oleh Allah dengan api neraka
Ciri-ciri orang munafik:
1. Apa yang diucapkan tidak sama / berlawanan dengan apa yang ada dihatinya.
2. Tidak punya pendirian yang kuat, plin plan dan sering berubah-ubah.
3. Apabila berkata sering berbohong, tidak jujur dan tidak apa adanya.
4. Apabila berjanji sering ingkar dan tidak selalu ditepati.
5. Apabila dipercaya berkhianat atau tidak dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang
disepakati.
(HR. Al Bukhari dan Muslim) ³Tanda-tanda orang munafik: apabila berkata ia bohong, apabila
berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat´.
Untuk menghindari sifat munafik tersebut ada beberapa cara seperti: biasakan berbicara
dan berbuat sesuatu dengan kata hati yang sebenarnya, membiasakan diri untuk tidak berbohong
dan berdusta, berusaha menepati janji dan tidak berkhianat, serta selalu berdoa agar terhindar
dari sifat sifat setan itu kepada Allah SWT.


Pengertian Dendam dan Munafik : ** Pengertian dendam, merupakan sifat tercela yang perlu dihindari
dalam kehidupan kita. Sedangkan pendendam adalah orang ynag keinginan keras untuk membalas sakit
hatinya.Dendam adalah suatu perasaan yang tidak bisa menahan amarah dan menunggu kesempatan
untuk melampiaskan kemarahannya itu kepada seseorang yang di anggap telah menimbulkan
kemarahannya. Dendam umumnya bersumber dari adanya perlakuan kekerasan yang pernah diterima
oleh pelaku. Dendam adalah buah dari hati yang terluka, hati yang tersakiti, teraniaya, atau karena
merasa terambil haknya Sedangkan pendendam adalah orang ynag keinginan keras untuk membalas
sakit hatinya. ** Kata Munafik, bisa diartikan menembunyikan kekafiran dalam hatinya dan
menampakkan iman dengan lidanya. Orang yang munafik itu berbuar lain di mulut lain di hati, perkataan
lain lain pula perbuatan. Orang munafik disebut juga orang yang bermuka dua.FIQIH
1. Pengertian Sujud Syukur
Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah swt.
ataskarunia-Nya, berupa keberumtumgan, keberhasilan atau karena terhindar dari bahaya
ataukesulitan. Sujud syukur hukumnya sunat.
2. Tata Cara Sujud Syukur
Sujud syukur dulakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud satu kalisaja.
Adapun tata cara sujud syukur adalah sebagai berikut,
a. Takbiratul ihram
b. Sujud, lalu membacakan bacaan sujud syukur dan do¶anya, yaitu sbb:
c. Memberi salam

1. Pengertian Sujud Sahwi.
Sujud sahwi ialah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum
salam. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunat bagi seseorang pada waktu salat,
sebagaimana sabda Rasulullah saw.
Adapun sebab-sebab melakukan sujud sahwi ialah sebagai berikut :
a. Apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan.
b. Kelebihan rakaat atau rukun dalam salat
c. Apabila lupa tidak melakukantasyahud awal atau tidak mengerjakan salah satu diantara
sunat-sunat salat.
2. Tata Cara Melakukan Sujud Sahwi.
Tatacara melakukan sujud sahwi ialah sebagai berikut :
a. Setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir. Di dalam
sujud, membaca sujud sahwi, yaitu
b. Duduk seperti duduk antara dua sujud
c. Sujud dan membaca sujud sahwi lagi
d. Duduk lagi dan memberi salam.

1. Pengertian Sujud Tilawah.
Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar
bacaan Al Qu¶an, yang ada ( bertemu dengan ) ayat sajdahnya. Dalam Al Qur¶an terdapat 15
tempat ayat sajdah yaitu :
2. Tata Cara Melakukan Sujud Tilawah.
Sujud tilawah dilakukan cukup satu kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan
salat maupun di luar salat. Apabila dilakukan diluar salat, maka harus memenuhi rukunrukunnya
sebagai berikut :
a. niat.
b. takbiratul ihram
c. sujud
d. memberi salam sesudah duduk.
Adapun bacaan pada waktu sujud ialah sebagai berikut :
Bacaannya belum ada
D. Hikmah Sujud Syukur, Sahwi, dan Tilawah
Hikmah dari sujud syukur,sujud sahwi ,dan sujud tilawah diantaranya sebagai berikut :
a. Manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.
b. Manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, yang telah diberikan kepada mereka.

Puasa Wajib.
Puasa Wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat-
syarat wajib puasa. Puasa wajib ada beberapa macam yaitu : puasa Ramadhan, puasa nasar, dan
puasa kiparat.
a. Puasa ramadhan adalah puasa yang diwajibkan setiap orang muslim yang sudah
memenuhi syarat selama sebulan p[enuh yaitu pada bulan ramadhan . puasa ramadhan
mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Hukumnya adalah wajib.
B´·´·´0´´´· ´´´´C´ãBb Fb¬´1´vb.´ +1´J´H
´ò´P´H`1´´ ´òB.H´¬´ÒBb B´ùAH +1´J´H
Ê`V´´ ´´´´C´ãBb ·´v ´ò´P´1´ÓC
´ò´N´1´´Ò ´´¬´f´JV ´´´´´
183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

b. Puasa Nasar artinya menjdikan sesuatu yang tidak wajib, atau ikatan janji yang
diperintahkan untuk melaksanakanya. Puasa Nasar adalah puasa yang harus dilakuakan
seseorang karna nasar atau janji yang dilakukan terpenuhi. Puasa nasar tidak wajib
dilakukan. Puasa nasar hukunya wajib dilakukan karna puasa nasar adalah puasa janji.
Fb¬´´¬´H´Ò.´ ´ò´´.:´´H´ò ´´´´
³dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka( QS. AL-Haj:29)

c. Puasa Kafarat adalah puasa yang harus dikerjakan untuk menebus dosa karna melakukan
pelanggaran yang diharamkan oleh Allah swt

ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL
1. Pengertian dan hukum zakat fitra.
Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim
yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. definisi di atas, setiap muslim diwajibkan
untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain serta orang- orang dewasa,
anak kecil dan anak laki- laki maupun perempuan di wajibkan untuk membayar zakat fitrah.
2. Rukun zakat fitrah
Dalam melaksanakan zakata fitrah, seseorang harus bisa memenuhi rukun- rukunnya
antara lain:
a. Niat
b. Ada Muzaki ( orang yang menunaikan zakat fitrah)
c. Ada mustahik ( orang yang menerima sakat fitrah)
d. Ada barang yang dizakatinya.
3. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat yang menyebabkan seseorang wajib membayar zakat fitrah:
a. Beragama islam
b. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan
tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
c. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas
terbenam matahari.
d. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam
Islamnya.
e. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.
Waktu Pengeluaran
Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang selesai
menunaikan Shalat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut
tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.
Penerima Zakat
Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba
sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah
mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin.
Manfaat Zakat Fitrah.
a. Dapat meringankan beban penderita fakir miskin terutama pada hari raya idul fitri.
b. Menyucikan jiwa orang yang mengelurkan zakat yaitu suci ( bersih) dari sifat kikir dan
akhlak tercela lainnya.
c. Menanamkan sifat pemurah, kasih sayang terhadap sesame, serta menjauhkan diri dari
sifat tamak, serakah, e gois, dan bakhil.
d. Menumbuhkan persaudaraan yang harmonis antersesama.
e. Membersihkan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor.
f. Menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, aman, dan damai.
Zakat Mal.
1. Pengertian zakat mal
Zakat mal adalah memberikan sebagian rezeki kepada orang yang berhak
menerimanya berdasarkan ketentuan syarat.
Zakat bisa juga berarti berkah, karena harta yang dizakatkan akan bermanfaat baik
bagi orang yang membayar zakat atau bagi penerima zakat. Zakat mal adalah zakat
harta kekayaan yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak
menerimanya menurut syarat tertentu sesuai dengan ketentuan zakat.
2. Hukum Zakat Mal
Zakat Mal wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki harta yang sudah
mencapai nisab dan haulnya.
3. rukunZakat Mal
yang termasuk rukun dalam m,enunaikan zakat mal.
a. niat dalam hati
b. ada muzaki ( orang yang menunaikan zakat)
4. Syarat Wajib Zakat
Zakat mal wajib dikeluarkan oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat.
a. beragama islam
b. merdeka ( bukan budak)
c. memiliki harta secara sempurna, maksudnya bukan barant titipan, harta sewaan
atau pinjaman.
d. sudah mencapai nisab ( jumlah minimal)
e. sudah mencapai haul yaitu sudah mencapai batas waktu minimal, yaitu satui tahun.
Kecuali haul harta rizak yaitu ketika barang harta tersebut ditemukan. Untuk harta
yang berupa hasil pertanian atau kebu , haulnya adalah setiap panen.
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
I. Kelahiran Sang Nabi

Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita,
sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang, ia bukan bintang yang
biasa, tapi bintang yang sangat luar biasa, bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan
sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi, ialah cahaya
dalam kegelapan, ia adalah cahaya di dalam dada, ia dikenal dengan Nama Muhammad, menurut
sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabi⼌ul Awwal (12 Rabi⼌ul awwal
menurut mazhab sunni) 570 M, bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah
ketiadaannya, bahkan ia semakin terang dan semakin terang, dari bintang ini terlahir 13 bintang
yang lain, yang selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap
zamannya. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui
anaknya Ismail AS, yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-
perbuatan mensekutukan Tuhan. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para
Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam, karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk
disampaikan kepada maksud, ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi
pun tak kan sanggup memikulnya.
Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa, dimulai
dengan peristiwa padamnya api ⼜abadi⼠di kerajaan Persia, hancurnya sesembahan batu di sana,
dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka⼌bah, yang di kemudian hari menjadi
kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman, namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh
burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka⼌bah), karenanya tahun ini dinamakan
tahun Gajah. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar
biasa. Muhammad namanya, ayahnya bernama Abdullah, Ibundanya Aminah, kedua orang tuanya
berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). Abdullah lahir
kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan ⼜meletakkannya⼠ke dalam rahim Aminah,
Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. Setelah lama
kepergian sang suami, sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam, walaupun suaminya selalu
berkirim surat. Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima, begitu riang hatinya ternyata ia melihat
rombongan dagang suaminya telah pulang, tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya,
datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah, mulutnya
begitu berat untuk mengucapkan kata â¼³ kata ini kepada wanita ini, ia tidak sanggup mengutarakannya,
namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di
abwa.
Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini, tak sanggup menahan tangisnya, ia menangis
menahan sedih dan tak makan beberapa hari, namun ia bermimpi, dalam mimpinya seorang wanita
datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik â¼³ baik. Ia berulang
kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as).
Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : ⼜Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi
manusia paling mulia sejagat raya, maka jagalah ia baik â¼³ baik hingga kelahirannya.
Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain â¼³ 17
tahun), sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya, beberapa tahun kemudian
Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. Muhammad dibawa
pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya, belum lagi hilang duka setelah ditinggal
Sang Bunda, ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan
tahun. Setelah kepergian sang kakek, sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya, Abu
Tholib, seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada
kemenakannya sendiri (Muhammad). Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk
memiliki profesi sebagai seorang gembala, melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu
kehidupannya untuk menjadi ⼜gembala⼠domba yang lebih besar, inilah pilihan Ilahi yang
memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang
melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon, ilahi
menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. Ada
penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini, ⼜ Semua Nabi pernah menjadi gembala
sebelum beroleh jabatan kerasulan.â¼ Orang bertanya kepada Nabi,â¼ Apakah Anda juga
pernah menjadi gembala?â¼ Beliau menjawab,â¼ Ya. Selama beberapa waktu saya
menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit.â¼
Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya, belum lagi ia dilahirkan
sebagai seorang yatim, dan telah kehilangan Ayah, Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung, apa yang
dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih
membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka. Mari kita masuk ke jazirah Arabia
lebih jauh lagi, kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Muhammad
terkenal dengan kemuliaan rohaninya, keluhuran budi, keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di
masyarakat sebagai ⼜orang jujur⼠(al-Amin), ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah
yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang
lain. Kafilah Quraisy, termasuk barang dagangan Khodijah, siap bertolak, kafilah tiba di tempat tujuan.
Seluruh anggotanya mengeruk laba. Namun, laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain.
Kafilah kembali ke Makkah. Dalam perjalanan, Sang bintang melewati negeri â¼×Ad dan Tsamud.
Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang.
Kafilah mendekati Mekah, Maisarah, berkata kepada sang Bintang, ⼜Alangkah baiknya jika
Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan
keuntungan besar yang kita dapatkan.â¼ Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar
atasnya. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. Nabi menyampaikan, dengan
menyenangkan, hal-hal menyangkut barang dagangan. Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa
Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. Maisarah menceritakan ⼜Di Busra, Al-Amin duduk di
bawah pohon untuk istirahat. Seorang pendeta, yang sedang duduk di biaranya, kebetulan melihatnya. Ia
datang seraya menanyakan namanya kepada saya, kemudian ia berkata, â¼×Orang yang duduk di bawah
naungan pohon itu adalah nabi, yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat
dan Injil.
Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin
Naufal, si hanif dari Arabia. Waraqah mengatakan, ⼜Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi
berbangsa Arab.

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam
Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam
Pada Masa Nabi Muhammad sampai.Masa Khulafaurrasyidin


1. Pada Masa Rasulullah


Rasul adalah orang yang pertama memenuhi ajaran Al-Qur·an. Beliau sangat intens
dalam berdakwah dengan dua aspek yaitu Agama dan pengetahuan. Rasul terus
menyerukan umat Islam agar terus belajar membaca dan menulis, umat Islam
menyambut seruan Allah dan Hadist nabi tentang ilmu. Mereka belajar membaca dan
menulis agar dapat menyebarluaskan agamanya.

Pembentukan Aqidah, Syari·ah, dan Akhlak itu disajikan oleh Rosulullah sebagai
Mahaguru pendidik yang agung secara berangsur ²angsur bersamaan dengan berangsur
²angsurnya Al-Qur·an diturunkan kepada beliau. Pendidikan inipun diberikan dalam
masa dua periode yaitu periode sebelum Hijrah yang berpusat di Mekkah. Dan periode
sesudah Hijrah berpusat di Madinah.

Pada periode Mekkah Rasulullah mengutamakan pendidikan Aqidah dan Akhlak dan
sedikit mengenai syariah. Tetapi pada periode Madinah selain pemantapan aqidah dan
akhlak maka pembinaan syariah benar-benar diutamakan hingga pada suatu masa
yaitu disempurnakannya didikan Islam dengan turunnya wahyu terakhir kepada beliau.
Kemudian sebelum beliau melaksanakan pendidikan secara terang ² terangan kepada
masyarakat luas setelah menerima wahyu, beliau membentuk kelompok yang
berbentuk ´ model pengajian ´. Mula ² mula hal ini dilakukan pada tempat di suatu
bukit di luar kota Makkah tetapi kemudian berpindah ke rumah seorang pemuda
bernama Al Arqam bin Abu Arqam yang berlangsung selama lebih kurang empat tahun.
Pengikut pengajian itu berjumlah 40 orang, sebagian besar yang mengikuti adalah
para pemuda.

Adapun lembaga pendidikan yang terkenal pada masa Rasulullah adalah Mesjid. Sudah
menjadi tradisi Rasulullah bahwa beliau duduk di mesjid Nabawi di Madinah guna
memberikan pelajaran kepada para sahabat mengenai masalah ² masalah keagamaan
dan masalah ² masalah duniawi.
2. Pada Masa Khulafaurrasyidin

Pada Masa itu, para sahabat Nabi dan tokoh ² tokoh kaum muslimin generasi pertama,
mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak negeri, bila mereka tinggal di suatu
Negara atau daerah mereka membuat Halaqoh. Dan mendirikan sekolah, mengajari
orang ² orang dalam urusan dunia dan agama. Kemampuan para sahabat pun ternyata
tidak hanya pada pemahaman agama, tetapi juga pemilik ilmu pengetahuan yang
berbagai jenis misalnya Umar bin Khattab kemampuannya dalam hukum peradilan
yang luar biasa. Zaid bin Tsabit keistimewaannya berbahasa asing disamping ilmu
tentang Al-Qur·an. Secara umum pada masa khulafaurrasyidin masih sama
perkembangan pendidikan ilmu pengetahuannya dengan masa rasul. Namun yang
membedakan pada masa ini sudah tumbuh minat untuk memperdalam Ilmu Bahasa
perhatian terhadap filsafafat Yunani.


3. Masa Bani Umayyah

Pemikiran ² Pemikiran para Ulama yang tertuangdalam berbagai kitab pada masa ini
sudah dibukukan untuk menjaga jangan samapi hilang lenyap sebagai akibat
perbuatan tangan ² tangan jahil dan tidak bertanggung jawab. Pengumpulan yang
terkenal dan selalu disebut ² sebut adalah pengumpulan hadist ² hadist Rasululullah
pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

Dahulu sahabat Nabi Umar bin Khattab menyarankan pengumpulan Al-Qur·an maka
pada masa Umar bi Abdul Aziz adalah pengumpulan Hadist Nabi.

Pada masa Umaiyah ini kaum Muslimin telah mempelajari filsafat melalui ilmu
kedokteran atau kethabiban sebagi kebutuhan umat pada masa itu.Umar bin Abdul
Aziz tidak keberatan, bahkan mempunyai alternatif untuk menterjemahkan buku ²
buku tersebut. Adanya peluang perintisan kegiatan penterjemahan dalam masa Bani
Umaiyah ini berarti memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk mempelajari
bahasa ² bahasa asing.


4. Masa Bani Abbasiyah

Puncaknya dari kemajuan ilmu pengetahuan Islam adalah pada masa khalifah Harun
Ar- Rasyid dan putranya Al ² Makmun. Pada masa itu berdirilah Baitul Hikmah (
lembaga Ilmu Pengetahuan ). Tugas utama lembaga itu, antara lain menterjemahkan
kitab ² kitab berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu pula telah lahir
banyak intelektual Muslim yang merupakan tokoh dan penemu dalam berbagai bidang
disiplin ilmu.

Tokoh Ilmuwan Muslim dan Perannya sampai Masa Abbasiyah.

Mereka yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan namanya tercatat dalam tinta emas
sejarah, antara lain :


a. Kedokteran :

1. Ibnu Sina

2. Ibnu Rusyd

3. Ar ² Razi


b. Matematika / Geometri

1. Al-Khawarizmi

2. Jamsyid Giatsudin Al-Kasyi

3. Sabit bin Qurrah Al-Hirrny

4. Ibnu Haitsam


c. Biologi

1. As-Simay

2. Ibnul Awwam

3. Al-Jahiz


c. Sejarah/Sosilogi

1. Abu Abdillah Al-Qazwaini

2. Abu Ar-Raihan Al-Bairuni

d. Seni Musik

1. Al Farabi

2. Ibnu Sina

3. Ibnu Rusyd

4. Al Ghazali


MATERI PAI KELAS TIGA SMP
AL- QUR¶AN HADITS
´´´´`JÒBb.´ ´´¬´J´·´´ÒBb.´ ´´´ ´:¬´´.´
´´´´1×´´ ´´´ bAH´´´.´ ´Bb´Ó´ÒBb
´´´´vJ.Bb ´´´ ´MfÒ B.1´f`1´. .·´+´õ6÷Bb
´Ê´´ ´·+´´=´0 6ó·´¬´fV ´´´ ´ó´ó
´=´´ò´T´T.: ´VA´´´´0 ´´C´b´´´´´ ´´´
´N´f ´´´´C´ãBb Fb¬´1´vb.´ Fb¬´1´oA´.´
´6´´´1´´´ÒBb ´ó´·`1´ ´n´¬´0 ´M´nA´
6´¬´o´´Aõ ´´´ B´ù´ ´Ó´)´¹HN´· ´M´´´)
´´´´BãBB´) ´´´ ÷´´TÒ´0 ´ãBb ´)N´=´0´)
´´´´/´N´´´6Bb ´´´
1. demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun2. dan demi bukit Sinai
3. dan demi kota (Mekah) ini yang aman,
4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .
5. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),
6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala
yang tiada putus-putusnya.
7. Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya
keterangan-keterangan) itu?
8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
Yang dimaksud dengan Tin oleh sebagian ahli tafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh, Yaitu
Damaskus yang banyak pohon Tin; dan zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh
Zaitun.Bukit Sinai Yaitu tempat Nabi Musa a.s. menerima wahyu dari Tuhannya.

AQIDAH AKHLAK.
A. Pengertian iman kepada hari akhir.
1. Pengertian hari akhir.
Hari akhir disebut juga hari kiamat yakni ahai berakhirnya seluruh proses kehidupan
di dunia ini, yang diawali dengan tiupan sangkakala sehingga bumi terangkat dan
beguncang hebat, gunung- gunung bertebaran dan bertebaran seperti kapas yang
tertiup angin.
Firman Allah swt.
bß´T´ ´|´´´ò Ê´´ ´:¬U´ÒBb
´´´´´ò ´×´M´`´.´ ´´´´
´6`1´o´¬.´ ´´´:J.Bb ´XB´Ó´·´6Bb.´
B´J´H´M´ 1´H´T 1×´M´`´.´ ´´´´
ÓH´´´v´¬.T´ ´6´´C.´
´´´´Cb.¬´ÒBb ´´´´ ´6´f´´òBb.´
´´ãB´ù´´ÒBb ÷:´õ´ ÓH´´´v´¬´·
´.T´´b.´ ´´´´
13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup
14 Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur.


FIQIH
Pengertian Haji
Haji ialah mengunjungi Baitullah di Makkah pada bulan-bulan tertentu dengan syarat-syarat
yang tertentu untuk mengerjakan ibadah yang tertentu.
Umrah ialah menziarahi Kaabah pada bila-bila masa untuk mengerjakan tawaf, saie dan bercukur
mengikut syarat-syarat yang tertentu.
Syarat wajib haji dan umrah:
(a) Islam tidak wajib ke atas orang kafir.
(b) Berakal tidak wajib ke atas orang gila.
(c) Baligh tidak wajib ke atas kanak-kanak.
(d) Merdeka tidak wajib ke atas hamba sahaya.
(e) Berkemampuan tidak wajib ke atas orang yang tidak ada upaya dan tiada kuasa.
Rukun haji ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Jika tertinggal salah satu
drpnya, maka tidak sah hajinya dan wajib diganti pada tahun hadapan.
1. Niat Ihram haji
2. Wukuf di Arafah
Berhenti seketika di Arafah antara waktu gelincir matahari (Zohor) 9 Zulhijjah hingga terbit fajar
10 Zulhijjah.
3. Tawaf di Baitullah
, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan proses Haji & Umrah
Tawaf bermaksud mengelilingi BaitullahilHaram sebanyak tujuh pusingan kerana beribadat kepada Allah
S.W.T. mengikut syarat-syarat yang tertentu.
Amalan tersebut menyamai amalan malaikat yang mengelilingi Arasy Allah S.W.T. dan bertasbih
memuji kebesaranNya.
Tawaf terbahagi kepada empat jenis, iaitu:
(a) Tawaf Qudum; iaitu Tawaf Selamat Datang ke Makkah yang dilakukan oleh mereka yang
mengerjakan haji secara ifrad;
(b) Tawaf Ifadah, iaitu Tawaf Rukun yang wajib dilakukan dalam ibadat haji atau umrah;
(c) Tawaf Widak, iaitu Tawaf Selamat Tinggal bagi jemaah haji yang hendak
meninggalkan Makkah;
(d) Tawaf Sunat, iaitu ketika jemaah haji menziarahi Masjidil-Haram.
Syarat-syarat sah tawaf ialah:
(a) niat kerana Allah semata-mata bukan kerana tujuan lain
(b) suci dari hadas kecil dan besar serta dari sebarang najis
(c) sentiasa mengirikan Kaabah dan berjalan ke hadapan
(d) menutup aurat
(e) tawaf di dlm masjid dan di luar Kaabah tujuh kali pusingan dengan yakin
(f) bermula dari sudut Hajar Aswad.
4. Saie
Berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali
Syarat-syarat Saie ;
a) Dilakukan selepas Tawaf Rukun/Qudum
b) Bermula di bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah
c) Cukup 7 kali dengan yakin iaitu dikira sekali dari Safa ke Marwah dan sekali drp
Marwah ke Safa
d) Hendaklah sampai ke penghujung tempat Saie di Safa dan Marwah
e) Hendaklah Saie di Batnu Wadi (tempat yang telah ditetapkan)
f) Hendaklah saie semata-mata kerana Allah, bukan tujuan yang lain
5. Bercukur
Mengunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut Waktu bercukur adalah :
a) selepas melontar Jamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijah atau
b) selepas Tawaf dan Saie jika jemaah haji memilih terus ke Mekah
6. Tertib
Rukun-rukun haji hendaklah dilakukan mengikut susunan tetapi bercukur boleh dikerjakan sebelum tawaf
bagi orang yang melakukan tahalul awal.
Contoh ikut tertib - selepas Wukuf, terus bermalam di Muzdalifah. Kemudian terus kembali ke Mekah.
Sampai di Mekah, dia akan tawaf, saie dan bercukur. Kemudian baru ke Mina utk ibadah melontar.
Contoh tak ikut tertib - selepas Wukuf, terus bermalam di Muzdalifah. Biasanya rombongan haji
Malaysia akan terus ke Mina utk melontar di Jamratul Aqabah 10 zulhijjah dan bermalam di Mina dan
melontar jamrah pada 11-13 zulhijjah. Selepas melontar di Jamrah Aqabah pada 10 zulhijjah, maka dia
boleh bercukur... selepas selesai amalan melontar/bermalam di Mina, balik ke Mekah, barulah
mengerjakan tawaf dan saie.
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
Menurut sebagian ahli sejarah, islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 atau ke 8 M atau kedua
Hijriyah melalui dua jalur yaitu:
1. jalur utara, dengan rute, Arab ( mekkah dan madinah)- demaskus- bagdad- Gujarat(
pantai barat india) Indonesia.
2. Jalur selatan, dengan rute, Arab ( mekkah dan madinah)- yaman Gujarat( pantai barat
india)- srilangka- Indonesia.
Secara garis besar penyebaran agama islam di Indonesia melului tiga cara yaitu,
perdagangan, social, dan pengajaran.
1. Perdangangan
Perdangangan muslim arab selain perdagangan mereka juga bertindak sebagai
mubaligh. Meraka datang ke Indonesia lewat Gujarat sehingga ada pengertian bahwa
masuknya islam ke Indonesia dibawah oleh perdangan Gujarat yang sudah tidak asli
lagi. Sesungguhnya yang terjadi adalah para pedagang arab itu singgah Gujarat dan
menyampaikan agama islam kemudian bersama- sama dengan penduduk Gujarat
menuju ke Indonesia.
2. Social
Dalam bidang social para pedagang muslim singga dan ada yang menetap di
Indonesia. Lambat laun para pedagang muslim menikah dengan penduduk setempat.
Sudah tentu mereka menjadi keluarga muslim sekaligus menyebarkan agama islam
yang gigih dan tangguh.
3. Pengajaran
Islam masuk ke Indonesia juga lewat pengajaran yang di kenal dengan pondok
pesantren, pondok pesantren adalah perguruan khusus ajaran agama islam.
Penyebaran lewat pondok pesantren berarti penyebaran melalui perguruan islam.
Jelaslah masuk ke Indonesia tenpa paksa, bahkan dilandasi oleh cinta kasih sayang.
Agama islam dapat diterima oleh sebagian penduduk Indonesia yang haus akan
keadilan.

Seni Rupa
* Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan.
* Seni ukir reliefberupa suluran tumbuh-tumbuhan namun terjadi pula Sinkretisme.
* Sinkretisme adalah perpaduan 2 jenis seni logam.
Aksara dan Seni Sastra
* Bahasa dan huruf Arab.
* Seni-seni sastra berikut
* Hikayat : dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah
* Babad adalah kisah rekaan pujangga keraton
* Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawwuf
* Primbon adalah hasil sastra yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban dan penentuan hari baik/buruk.
Sistem Pemerintahan

* Kerajaan-kerajaan Hindu Budha digantikan kerajaan-kerajaan Islam.
* Rajanya bergelar Sultan atau Sunan seperti halnya para wali
* Jika rajanya meninggal tidak lagi dicandikan tetapi dimakamkan secara Islam.
Sistem Kalender
* Munculnya kalender Jawa yang dibuat Sultan Agung menggantikan kalender Saka.
Seni Bangunan/Arsitektur
* Terutama mempengaruhi bangunan masjid, makam, istana.
* Masjid-masjid memiliki ciri-ciri khusus, antara lain:
* Atapnya berbentuk tumpang
* Tidak dilengkapi dengan menara
* Bedug dan kentongan yang merupakan budaya asli Indonesia.
* Letak masjid biasanya dekat dengan istana
* Beberapa jenis masjid di Indonesia :
* masjid jami
* masjid madrasah
* masjid makam
* masjid tentara dan madrasah.
* Bangunan-bangunan lain yang muncul : istana- istana/kraton, bangunan benteng penahanan, dan
makam-makam.
Rumah Gadang
* Gaya seni bina, pembinaan, hiasan bahagian dalam dan luar, dan fungsi rumah mencerminkan
kebudayaan dan nilai Minangkabau.
Rumah Banjar
* Mulai sebelum tahun 1871 sampai tahun 1935. Bangunan Rumah Adat Banjar diperkirakan telah ada
sejak abad ke-16, yaitu ketika daerah Banjar di bawah kekuasaan Pangeran Samudera yang kemudian
memeluk agama Islam
Sebagai Contoh salah satu bentuk akulturasi yang bisa kita temui dalam saluran Kesenian, Sistem
Pemerintahan, Sistem Penanggalan, dan Teknologi.8. Iradah : Artinya : Menghendaki Allah Ta¶ala.
9. µIlmu : Artinya : Mengetahui Allah Ta¶ala .

10. Hayat . Artinya : Hidup Allah Ta¶ala. 11. Sama¶ : Artinya : Mendengar Allah Ta¶ala. 12. Bashar : Artinya : Melihat Allah Ta¶ala . 13 .Kalam : Artinya : Berkata-ka14. Kaunuhu Qadiran : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan. 15.Kaunuhu Muridan : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. 16.Kaunuhu µAliman : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu. 17.Kaunuhu Hayyun : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Hidup. 18.Kaunuhu Sami¶an : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang Maujud. 19.Kaunuhu Bashiran : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat ( Benda yang ada ). 20.Kaunuhu Mutakalliman : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Berkata-kata. Asmaul Husna. Allah memiliki Asmaul Husna yang berarti nama- nama yang baik, allah SWT. Berfirman: QA O 

[, T 

Q s

(] PS ET j U 

WT kU d 

T rUmWT
RM

DS 

[,

d 

S

4Z 

$

D

T

H

l[

180. hanya milik Allah asmaa-ul husna[585], Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya[586]. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. [585] Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. [586] Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan Nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk Nama-nama selain Allah.
[181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya.

Jumlah Asmaul Husna adalah Sembilan puluh Sembilan (99). Sebagai orang yang beriman hendaknya kita memahami serta menyebut Asmul Husna dalam berzikir ataupun berdoa. Bahkan kita sangat dianjurkan untuk menghafalnya. Asmaul Husna adalah nama-nama yang disebut sendiri oleh Allah Swt MENGENAL SEPULUH ASMAUL HUSNA. 1. Al- aziz ( yang mahaperkasa) Keperkasaan Allah tidak ada bandingannya, tidak terbatas dan kekal abadi. Berbeda dengan manusia yang sangat terbatas dan bersifat sementara. Oleh kerna itu, sebagai hamba Allah, hendaknya kita selalu memuliakannya dengan cara menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nama Al-aziz banyak disebut didalam Al-Quran.

B

$

ES FWT 

j

d  .

$

0P B $ [U 

d d 

O [

D 4T

k

WS

AZ 

42. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun kemulian manusia didunia ini hanya sedikit jika dibandingkan dengan kemuliaan Allah, hendaknya kita tidak terlalu berlebihan dalam memuliakan seseorang walaupun seseorang tinggi pangkatnya. 2. AL-Wahhab (yang maha pemberi). Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada manusia dengan pemberian yang tak terhingga dan tak ternilai harganya. Allah memberikan apa yang ada didunia ini untuk kehidupan manusia. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah serta senantiasa memohon kepadanya agar hajat kita dikabulkan. 3. AL-Fattah ( yang maha pembuka) Allah membuka rahmatnya kepada semua makhluknya. Allah maha pemberi rizki kepada orang yang dikehendaki. Allah dapat membuka sesuatu yang tidak dapat dibuka oleh siapa pun. Manusia wajib berusaha, tetapu semua hasil jerih payah dan hasil manusia akan menunggu keputusan serta kebijakan Allah, yaitu nnti ketika kita berkumpul dipadang mahsyar. Allah berfierman:

1 WS

1 

Q; Wr 

W<Q; 1k

p 

[, p 

IU Z ) (Z [

" d 

FWT

F[U 

W<Q; [

26. Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui".

apa yang diperintahkan Allah baik yang menyangkut ibadah maupun muammalah. 4. 6. baik urusan dunia maupun urusan akherat. 7. Tidak ada seorang pun yang mempu member petunjuk kecuali Allah swt. Sifat berdiri sendiri itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah swt. AL-Qayyum ( yang maha berdiri sendiri) Allah tidak ada yang mendirikan atau tidak memerlukan bantuan siapa pun. Rahmat tersebut berupa dibukakannya pintu surge. AL. Maka dikerjakan akan mendapatkan pahala. Demikian pula. apa yang dilarang pasti ada hikmanya. Allah menciptakan alam beserta isinya dengan Qudrat dan Iradatnya sendiri. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181].Adlu ( yang maha adil) Keadilan Allah kepada makhluknya meliputi segala hal. Allah berfirman: qr[ WS F Y O U +Y 2S lU  2. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. AL-Hakam ( yang maha bijaksana) Kebijaksanaan Allah kepada makhluknya tidak terbatas bentuk pada makhluknya. AL-Hadi ( yang maha pemberi pentunjuk) Allah member petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. 5. ia akan amendapatkan dosa.Dengan demikian Allah akan membuka pintu rahnatnya bagi siapa saja yang telah beramal sesuai perintahnya selama didunia. Jika dikerjakan. pasti mengandung hikmah. Akan tetapi mencakup dalam segala aspek. Allah. Misalnya. . Allah member rezeki kepada makhluknya selama ia mau berusaha.

Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh apa pun. Jika asudah melakukan taubatan nashuha. PENGERTIAN TAWADUK. AL-Khabir ( yang maha mengetahui) Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi. 10. miskin. AL.rakyat jelita. Orang kaya. Kita tidak boleh memuji atau meyangjungi seseorang secara berlebihan . Semua amal yang dilakukan manusia tidakl terlepas dari pengetahuan Allah. riya dan sombong yang akan menjerumuskan manusia kedalam api neraka di akherat kelak. semua kewajiban ibadah yang sma. AT. Artinya. DAN SABAR. Allah tentu akan menerima tobatny mengampuni dosanya. QANAAH.Hamid ( yang maha terpuji) Tidak ada yang pantas untuk dipuji yang disanjung kecuali Allah. Manusia didalam hatinya terkandung sifat tawaduk akan selalu menyadari bahwa sendirinya adalah makluk lemah yang tidak mempunyai daya dan kekuatan apapun kecuali dengan izin Allah swt. 9. Allah awt berfirman: . pejabat. 8.Begitu pula dalam hal ibadah. Dengan mempunyai sifat tawaduk. TAWADUK Sikap tawaduk sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh setiap manusia.TAAT.Tawwab( yang maha menerima tobat) Allah akan mau menerima tobat manusia yang mau melakukan taubatan nashuha.sungguh dan berjanji tidak akan menguilangi perbuatan nya lagi. 1. Allah tidak membedakan cara ibadah antara satu sama yang lain. Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. manusia akan terhidar dari sifat angkuh. allah maha terpuji karna tidak mempunyai kekurangan satu pun. mau melakukan taubat dengan sungguh.

[O S n ! 0 l TWT [ U 132. dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. dan kesombongan . Dewasa ini sifat tawaduk semakin jarang. dalam agama islam qana¶ah adalah menerima dengan ikhlas dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah swt. 2. Allah swt telah menurunkan Al-Quran sebagai undang. Kepada manusia. 3. Seseprang yang memiliki sifat qanaah bukan berate seseorng yang suka bermalas-malasan.b 4 s b <RZ l r n mWT o^ P" \WT . SABAR . Namun seseorang itu bekerja keras. sehingga manusia mudah terjerumus pada riya.undang bagi umat islam menjadi pedoman dan tuntunan bagi umat islam. Pengertian taat adalah selalu mengikuti apa-apa yang dituntunkan Allah swt. TAAT. 205. Kapada manusia dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah swt. padahal kesombongan menyebabkan orang jauh dari Allah swt. Qana¶ah Menurur bahasa Qana¶ah adalah merasa cukup. Allah berfirman: #S nWT ES . Ia akan selalu merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang didapat dengan segalanya telah diatur oleh Allah swt. 3. akan tetap merasa kecewa apabila tidak berasil ysng diinginkan. Dan menjauhi larangan oleh Allah. supaya kamu diberi rahmat. dan taatilah Allah dan rasul.

Hai orang-orang yang beriman.sungguh. dan bertekad kuat dalam menjalankan pekerjaan tanpa mandang pekerjaan. bersungguh. a. Firman Allah swt: $3 SU $  $ o Kn Kn d d Y 0 M  E . 4.sungguh.[O T o 4T .saja terhadap suatu keadaan. tekun.Sabar termasuk sifat terpuji dan sangat dianjurkan dalam islam. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah swt berfirman: S o [ < $W $  \Bd D  [I S dT ) d  WT . Tekun dan Ulet tekun berate rajin. akan tetapi sabar dimaksud dalam islam islam adalah teguh.sungguh untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan. AKHLAK MULIA A. b. Setiap muslim hendaknya memiliki sifat sabar dalam mengahapi segala cobaan masalah dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri. Jadi yang dimaksud kerja keras adalah berusaha dengan sungguh. Swedangkan ulet adalah tidak mudah putus asa .l o QSP 153. ulet dan teliti. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu[99]. Pengertian kerja keras. Kerja keras Kerja berarti berusaha atau berjuang dank eras berate sungguh.

ulet. Teliti Teliti artinya cermat dan hati. b. Tekun dan ulet harus dimiliki oleh orang islam. tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan.hati artinya dalam mengerjakan sesuatu hendaklah dilakukan dengan sikap teliti dan hati. i. Perilaku kerja keras. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Mengerjakan suatu pekerjaan dengan senang hati dan ikhlas. h. Berusaha dengan sungguh. malaikat yang wajib diketahui ada sepuluh. c. Pengertian iman kepada malaikat Allah Iman kepada malaikat adalah rukun iman kedua. dan teliti dalam kehidupan. g. Tidak cepat merasa puas terhadap pekerjaan yang digeluti.hati. Setiap orang apabila menginginkan keberasilan haruslah cermat dan hati. d.disertai dengan kemauan keras untuk mencapai suatu tujuan.sungguh. IMAN KEPADA MALAIKAT A. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggug jawab. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur (cahaya) yang sangat patuh dan taat kepada Allah swt. 5. c. Agama islam menganjurkan umatnya selalu cermat dan teliti. Sebagai orang muslim wajib beriaman kepada malaikat. Melaksanakan suatu pekerjaan dengan perhitungan yang matang. f. Tekun dan ulet merupakan perbuatan terpuji atau akhlak mahmudah. e. karna teliti dan cermat akan mendatangkan keuntungan. Adapun nama dan tugas malaikat adalah sebagai berikut: . Bekerja dengan rasa optimis dan tidak putus asa. a. Teliti termasuk sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang islam. Menyadari bahwa rezeki yang diberikan Allah tidak dating dengan tiba-tiba tanpa ada usaha.hati.

pakaian. 7. 2 Ayat 222 berikut ini. yaitu dengan berwudhu. yang berwatak lembut dan ramah. 9. 1. Malaikat munkar dan nakir bertugas menayai memeriksa amal perbuatan manusia didalam kubur 6. Hal ini sesuai dengan sabdah Rasulullah saw dalam hadis berikut ini. 4. tidak sah shalat jika dikerjakan dalam keadaan tidak bersuci. Malaikat malik bertugas menjaga neraka. 2. Pengertian Hadas dan Najis . Malaikat izrail bertugas menyabut nyawa makhluk atas perintah Allah. bersuci menyebabkan seorang terhindar dari perbuatanperbuatan maksiat kerna senantiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah SWT. Malaikat mikail bertugas membangkitkan rizki kepada seluruh makhluk Allah. Allah mencintai orang. atau tayamum.orang yang bersuci. Adapun menurut istilah. 3. Bersuci dari hadas dan najis adalah syarat sahnya seorang muslim dalam mengerjakan ibadah tertentu seperti shalat Maksudnya. mandi wajib. Cara yang dilakuikan untuk menyucikan diri dari hadas dan najis. dan tempat shalat dari hadas atau najis menuruit syariat islam. Malaikat atid bertugas mengawasi dan mencatat amal buruk manusia semasa hidup didunia. Malaikat rakib berrtugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia selama didunia. Selain hal tersebut. sebagai firmannya dalam surat Al-Baqarah. Malaikat isrofil bertugas meniup sangkakalah pada hari kiamat nanti. Malaikat jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul. Malaikat ridwan bertugas menjaga surga. thaharah adalah menyucikan diri. FIQIH.1. 5. 8. THARAHAH Thaharah berasal dari bahasa arab yang artinya bersuci. 2.

Untuk dapat melaksanakan shalat orang yang berhadas harus bersuci dari hadas. atau benda lainnya yang suci. Macam. Hadas besar Hal. Buang air kecil 2. misalnya. Berikut ini jenis-jenis hadas kecil dan besar : a. Hadas dibedakan menjadi dua. dan perbuatan dosa tinggalkanlah´(QS. Macam-macam Hadas dan Najis 1.macam hadas dan cara menyucikannya Suci dari hadas adalah salah satu syarat sah untuk melekukan shalat. Menyentuh alat kelamin dengan telapak tangan dengan sengaja. b. seperti shalat. Buang air besar 3.Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu. kotoran manusia atau hewan. Adapun cara menyucikan hadas kecil tersebut adalah dengan berwudhu atau tayamum. yaitu hadas kecil dan hadas besar. boleh membersihkannya dengan menggunakan batu. Hilang ingatan 6. Tidur 5. Diantara tanda berhadas adalah keluarnya angin dari dubur yang disebut kentut. air kencing . Hadas kecil Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil yaitu: 1. dan untuk beristinja¶ kita sebaliknya menggunakan air untuk menyucikannya.hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar yaitu: . Cara membersihkannya kotoran yang keluar dari diri sendiri disebut istinja¶. sebagai berikut: A nWT n FIU U [ Wl 1WT n H FU Artinya : ³ Dan pakaianmu bersihkanlah. Ketentuan harus membersihkan najis sesuai dengan firman Allah dalam suarah Al-Muddasir: 4-5. AlMuddasir: 4-5) A. tisu. Seseorang yang berhadas tidak sah shalatnya. Cara menyucikannya dengan berwudhu. Keluar angin 4. Adapun najis adalah sesuatu yang datang dari luar dan dari dalam tubuh manusia.

b. Haid(menstruasi) 4.macam Najis dan Cara menyucikannya a. dan tidak dapat dirasakan rasanya. Mandi wajib dalam pengertian syara adalah meratakan air keseluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar dengan . dan dapat dirasakan rasanya. tidak tercium bau. tercium bau. Nifas: yaitu darah yang keluar setelah melahirkan 5. Jika tidak ada air atau tidak boleh terkena air. air kecing yang memercik ke pakian. Macam. Hubungan suami istri 3. 2. Najis mukhaffafah (najis ringan). 2. ( najis berat). dan baunya. yaitu najis yang berakibat air liur anjing dan babi. 2. dibasuh dengan air. Najis mutawssitah ini dibagi menjadi dua macam. Pengertian dan sebab mandi wajib ( Mandi besar) Mandi Artinya menyiramkan air keseluruh tubuh.1. Kemudian. 1. Misalnya. yaitu najis karna terkenak air kencing anak laki-laki yang belum berumur dua tahun dan baru minum air susu ibunya. Najis ainiyah. Najis mutawassitah (najis pertengahan). Najis mughallazhah. yaitu. 3. yaitu najis yang tidak kelihatan warna. rasa. Cara menyucikannya disiram dengan air tujuh kali. Wiladah (melahirkan) Adapun cara menyucikan hadas besar tersebut dengan mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib. yaitu najis yang tidak termasuk najis mughallazhah dan najis mukhaffafah. sebagai berikut. cara membersihkannya dengan menyiramkan air sampai bersih. Mandi wajib 1. dapat diganti dengan tayamum. yaitu najis yang kelihatan warna. Keluar seperma karna mimpi atau sebab lain. Najis hukmiyah. satu kali diantaranya memakai air yang campur tanah. tetapi yakin kena najis. Cara menyucikannya dengan menghilangkan warna. B. Cara menyucikan najis ini dengan memercikkan iar pada benda atau pakian yang kena najis. Najis dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut.

hari terletak pada niatnya. Rukun Mandi Wajib Rukun mandi wajib ada empat. Keluar seperma bagi laki. Menghilangkan najis yang ada dibadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur¶an surat Al. Hubungan suami istri. Berwudhu sebelum mandi c.disertai niat menghilangkan hadas besar tersebut.maidah (5) Ayat 6 berikut ini. b. c. dengan perbuatan sediri atau bukan. Setelah selesai haid ( menstruasi) bagi wanita d. Menggosok badan dengan tangan d. Membasuh anggota badan. Sebagaiman sabdah Rasullah SAW.celah anggota badan e. yaitu darah yang keluar setelah melahirkan e. Sunnah Mandi Wajib Perbuatan yang disunnahkan saat mandi wajib antara lain: a.nyilang rambut dan celah. Orang kafir yang baru masuk islam. < A 0 )< D WT Jika kamu dalam keadaan junub. Membasuh badan sebanyak tiga kali basuhan f. Membaca basmallah b. yaitu: a. dengan mendahulukan yang sebelah kanan . hendak bersuci.dalam hadis berikut: c. Menyilang. Kewajiban melaksanakan mandi wajib disebabkan oleh beberapa hal. Baik keluar seperma dengan cara disengaja atau tidak disengaja. Niat. Yang menjadi sebab utama melakukan mandi wajib adalah yang akan melakukannya harus dalam keadaan berhadas besar. Membasuh seluruh tubuh. b. baik keluar seperma atau tidak. T n I U . Nifas. termasuk seluruh rambut dan kulit. yakni menyengaja mandi dengan niat menghilangkan hadas besar.laki karna mimpi atau sebab lain. Wiladah ( melahirkan)orang yang meninggalkan dunia ( dimandikan oleh yang hidup) f. Perbedaan antara mandi wajib (mandi junub) dengan mandi yang biasa dilakukan sehari. 2. 3. diantaranya sebagai berikut: a.

Cara Mandi Wajib Mandi wajib merupakan cara untuk menghilangkan hadas besar. Mencuci alat kelamin. Niat dentgan sengaja untuk menghilangkan hadas besar b. b. c. sebagai berikut: a. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Berwudhu.hari sebagai berikut: a. Menyiramkan air keseluruh tubuh darin kepala sampai kaki. Cara mengerjakan mandi wajib. Selain itu. 1. jika tidak memungkinkan tidak ada air boleh dengan tayamum. di utamakan menggunakan sabun c. Fungsi Thaharah bagi Kehidupan Fungsi thaharah dalam kehidupan sehari. Meningkatkan kesadaran manusia untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. tenang. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya . 4. air merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersuci dan bersyukur kepadanya. dan sehat sehigga dapat mendorong atau menumbuhkan sikap kreatif dan dinamis. Keterangan tersebut beralasan karna orang yang senantiasa dalam keadaan bersih dan suci akan lebih mudah beribadah dan melakuakn perbuatan mulia alinnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa anggota badan yang penting selalu dibersihkan sehingga terhindar dari penyakit. C. Dilaksanakan secara berjamaah 2. Tata cara shalat jama¶ah dan munfarid. Beriiringan dengan tertib. seperti wudhu akan mengerjakan shalat d. maksudnya membasuh anggota badanyang satu dengan ayang lain secara berurutan dan tidak lama. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat . dengan melakuykan mandi wajib pikiran akan menjadi segar. Tidak didahului azan dan iqamat 3.g.

Memperbanyak membaca dan mengumandangkan takbir dan tahmid pada waktu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. 5. 3. Takbir tujuh kali dalam rakaat yang pertama tersebut tidak termasuk takbiratul ihram. atau membaca surat Al A¶la pada rakaat pertama dan surat Al Ghasyiyah pada rakaat kedua. baik untuk melaksanakan shalat fardu maupun ketika akan beri¶tikaf. sedangkan takbir lima kali dalam rakaat kedua dibaca ketika sudah berdiri sempurna pada rakaat yang kedua sebelum imam membaca surat Al Fatihah. dalam pelaksanaan shalat µidain juga dianjurkan (disunahkan) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Mandi dan berhias memakai pakaian yang bagus. Membaca takbir tujuh kali pada rakaat pertama. ‡ Waktunya setiap saat memasuki masjid. Tata cara pelaksanaan shalat tahiyatul masjid adalah sebagai berikut : ‡ Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Imam membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al Qamar pada rakaat kedua. Takbir tujuh kali pada rakaat yang pertama dibaca setelah membaca doa iftitah. dan takbir lima kali pada rakaat yang kedua. .4. 2. Disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat melakukan shalat Idl Fitri. Demikian juga takbir lima kali dalam rakaat yang kedua tidak termasuk takbir intiqal saat berdiri dari sujud. ‡ Dilaksanakan secara munfarid (sendirian). 4. Imam mengeraskan bacaan (jahran) 6. Setelah shalat Id dilanjutkan dengan khutbah Disamping tata cara di atas. sebaliknya dalam shalat Idul Adha disunahkan makan sesudah shalat Idul Adha.

Tata cara shalat jum¶at Adapun tata cara pelaksanaan salat Jum¶at. 2. Khutbah pertama: Khatib berdiri untuk melaksanakan khutbah yang dimulai dengan hamdalah dan pujian kepada Allah SWT serta membaca shalawat kepada Rasulullah SAW. kemudian memberi salam dan duduk. Shalat jamak ini juga boleh dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir). Kemudian duduk sebentar 4. Khatib naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari (waktu dzuhur). Kemudian memimpin salat berjama'ah dua rakaat dengan mengeraskan bacaan Tata cara shalat jama¶ dan qashar Shalat jamak adalah mengerjakan shalat fardhu dengan cara mengumpulkan 2 shalat dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu ( dua shalat farghu dikerjakan dalam satu waktu). yaitu : 1. dan mengingatkan mereka dengan janji-janji kebaikan serta ancamanancaman Allah Subhannahu wa Ta'ala. . Dalam pelaksanaannya. Muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana halnya adzan dzuhur. menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT dan RasulNya. yaitu jamaktaqdim dan jamak ta¶khir. Kemudian melanjutkan khutbahnya dengan pelaksanaan yang sama dengan khutbah pertama sampai selesai 5. shalat jamak dibagai menjadi 2. Khatib kemudian turun dari mimbar. Selanjutnya muadzin melaksanakan iqamat untuk melaksanakan salat. 3. Kemudian memberikan nasihat kepada para jama¶ah. mendorong mereka untuk berbuat kebajikan serta menakut-nakuti mereka dari berbuat keburukan. Khutbah kedua : Khatib memulai khutbahnya yang kedua dengan hamdalah dan pujian kepadaNya. mengingatkan mereka dengan suara yang lantang.

shalta zhuhur. yaitu berturut-turut. 4. Jamak taqdim adalah mengumpulkan 2 shalat tepi melaksanakannya pada waktu shalat yang lebih dahulu. b. Jamak ta¶khir adalah mengumpulkan 2 shalat tetapi pelaksanaanya pada waktu shalat yang belakangan. Bersamaan dengan itu .a. Misalnya . dan dilanjutkan dengan mengerjakan shalat kedua. setelah itu baru shalat azhar. Jarak perjalanannya minimal telah mencapai 16 farsakh (90 km). Syarat melaksanakan shalat jamak taqdim adalah: 1. Tidak mengikut keapada imam yang bukan musafir (mukim). shlat zhuhur dan azhar dikerjakan pada waktu zhuhur. 3. yang rakaatnya ada 4. Karna waktu itu manusia perilakunya tidak ada bedanya dengan hewan. atau imam yang melaksanakan shalat secara sempurna. lebih kejam dari hewan. Shalat Qashar ini boleh dilakukan oleh orang yang berpegian jauh (musafir) jika telah memenuhi 5 syarat berikut: 1. 3. 5. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Bangsa arab pada masa sebelum islam mempunyai peradaban sedemikian rendah dan biadab sehingga pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Muwalat. Shalat yang pertama kali dikerjakan adalah shalat yang lebih dahulu waktunya (sesuai dengan urutan waktunya). dan shalat magrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jadi setelah salam langsung iqamah. Misalnya. baik pada saat taqbiratulihram mau pun ditengah-tengah shalat. Niat jamak pada shalat yang pertama( shalat yang dikerjakan terlebih dahulu). Artinya antara shalat pertama dan yang kedua tak boleh diselingi perbuatan yang lain. Niat mengqashar (meringkas) berbarengan dengan takbiratul ihram. 2. asalkan belum salam. 2. dan shalat magrib dan isya dikerjakan pada waktu magrib. shalat zhuhur dan ashar dikerjakan pada waktu azhar. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Shalat yang diqashar adalah shalat adaa¶an (bukan Shalat qadha). Misalnya.

1. Ajaran islam memiliki keistimiwaan tersendiri yang menabjubkan. Huruf mad ada tiga yaitu: . Pertama yang dilakukan oleh nabi adalah memperbaiki akhlak manusia yang selama ini tampak rusak karna pada waktu mereka suka berjudi. Misi dari risalah yang dibawah oleh nabi Muhammad saw. dan berpoyapoya hasil perjudian. Segi perubahan yang dilakukan rasullah. Membuat suasana gelap gulita berubah menjadi terang menderang. Segi politik MATERI PAI KELAS DUA SMP AL-QUR.aturan yang tertentu dalam membaca Al-Qur¶an. Menjadi rasul demi kebaikan dan perubahan seluruh alam semesta. Segi keamanan b.¶AN..Allah mengutus nabi Muhammad saw. a. minum. agar manjadi manusia yang beradab dan bertauhid.Allah mengutus nabi Muhammad saw. seperti ajarannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang bersifat moderat. Menurut bahasa mad artinya : panjang sedangkan menurut istilah ilmu tajuwit ialah : memanjangkan bacaan menurut aturan. Segi kemasyarakatan c. Merupakan risalah penutup yang sempurna. Rahmat yang dimaksud adalah kebaikan atau perubahan. Adalah rahmat bagi seluruh alam.minuman keras.huruf mad dan hukumnya. Ajaran islam yang dibawah oleh nabi Muhammad saw. Kedatngan nabi saw. Guna membimbing akhlah mereka. Ajaran islam ditujukan kepada seluruh manusia dengan beragam warna kulit dan jenisnya. Pengertian dan huruf.

atau huruf lainnya yang berbaris sukun ( mati). Menurut istilah ilmu tajwid wakaf adalah menghentikan bacaan. dan huruf sebelumnya berbaris fathah.macam mad. yaitu: a. Mad far¶i Mad far¶I ialah mad yang panjangnya lebih daripada mad thabi¶I dengan adanya beberapa sebab yaitu: bila dihadapannya terdapat huruf hamzah yang berbaris hidup. Alif mati. Mad asli Mad asli memanjangkan bacaan karna ada huruf mad dan tidak ada sebab yang mengubah keasliannya. Macam. Macam. agar dapat menerusksn pembaca selanjutnya lagi. Pengertian dan macam-macam wakaf. Wawu mati. baik untuk tidak diteruskan ( berhenti terus disitu). b. Ya. Nama dan lain dari mad asli adalah mad thabi¶i. dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. atau untuk mengambil nafas.mati.a. Waqaf. Cara bacanya mad asli panjangnya satu alif atau dua harkat. . 2. Secara garis besarnya dibagi dua macam.macam wakaf . Pengertian wakaf menurut bahasa wakaf artinya berhenti. b. c. atau huruf sesudahnya itu bertasydit. dan huruf sebelumnya berbaris dhammah. 1.

Wakaf ikhtiari. seperti diakhiri ayat. kemudian mendapat tambahan kata iyah.a. Hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari perilaku ananiah sebagai berikut : a. Karna semata. ikhtiari artinya pilihan yang dimaksud dengan wakaf ikhtiari ialah yang disengaja tanpa adanya sesuatu sebab apapun. idhthirari artinya wakaf terpaksa ( keadaannya). Sifat ananiah biasa disebut egois. AQIDAH AKHLAK Pengertian Ananiah Kata ananiah berasal dari bahasa Arab ana yang berarti saya atau aku. Menghindari Prilaku Ananiah Untuk dapat menghindari perilaku ananiah bukanlah suatu hal yang mudah karena setiap manusia pasti memiliki sikap egoistis. Ananiah berarti ¶keakuan¶. Seperti karna pendek nafas atau lupa. dengan tegas tidak menyukai orang-orang yangsombong dan membanggakan diri.egois merupakan sifat tercela yang dibenci oleh Allah swt. Wkaf idhthirari. yang mana sebenarnya tidak boleh wakaf. Padahal Allah swt. b. Orang yang egois biasanya membangga-banggakan diri sendiri. Menyadari bahwa perbuatan ananiah dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. An-Nisa: 36) 2. . Adanya wakaf ikhtiari memang diseganja. Firman Allah swt : <Y ( d % D B $ p Y  rS D cU ³Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri´ (QS. Maka apa bila terjadi seperti itu wajiblah untuk mengulangi kembali. mengganggap orang lain hina dan rendah.mata wakaf saja. yaitu sikaphidup yang terlalu mementingkan diri sendiri bahkan jika perlu dengan mengorbankankepentingan orang lain.

c.Menimbulkan kebencian dan permusuhan . Gadab merupakan antonim(lawan kata)dari rida dan hilm(murah hati). dan padat. Berusaha belajar memiliki sikap lapang dada dan mudah memaafkan orang lain. Z [ p WT WT Artinya: dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. 2. baik yang diminta ataupun tidak.karena hanya mengharapkan keridaan Allah swt. Orang mukmin yang baik selalu bersedia memaafkan kesalahan saudaranya. marah tanpa sebab. gadab berarti sikap seseorang yang mudah marah karena tidak senang terhadap perlakuan atau perbuatan orang lain. Menyadari bahwa perilaku ananiah apabila dibiarkan akan mengarah pada sikap takabur yang dibenci Allah swt c. Menghindari bahwa manusia diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama. Pengertian Gadab Gadab (marah) secara bahasa artinya keras. jauh dari pertolongan dan rahmat Allah. Ali Imran : 134) Contoh Ghadab. Membiasakan diri untuk bersedekah dan beramal saleh e. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan´(QS. Secara istilah. B < U . Menyadari bahwa perilaku amarah sangat dibenci Allah swt.b. tamak. b. d.Menumbuh suburkan sifat rakus. Orang yang marah (pemarah) di sebut gadib. . Z l WT  . mudah tersinggung. kasar. sehingga merugikan diri sendiri. Seorang pemarah tergolong lemah imannya karena berpandangan picik dan tidakdapat mengendalikan hawa nafsunya. Senantiasa membaca istigfar sambil menarik napas panjang. dan sombong. dan manusia d. Meninggalkan factor-faktor yang menyebabkan timbulnya marah. Amarah selalu mendorong manusia bertingkah laku buruk atau jahat. Akibat buruk dari sifat ananiah atau egois antara lain : a. tidak bisa mengendalikan diri. 3. . b. Menghindari Perilaku Gadab Adapun untuk menghindari perilaku gadab diantaranya: a. sebab orang yang egois tidak suka menolong orang lain. c. Menekan hawa nafsu dan memupuk sikap tenggang rasa.

Secara istilah ialah usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya tidak senang terhadap orang yang memperoleh keberuntungan atau karunia dari Allah swt. sehingga merusak persahabatan 1. baik jasmani. c. Contoh Hasad. dan manusia.. Apabila dibiarkan . Rasul-Nya. Menyadari bahwa perilaku hasad dapat menghapus segala kebaikan yang dilakukan apabila masih suka menghasad. karena harus dijauhi. Menyadari bahwa perilaku hasad sangat berbahaya dan harus dijauhi c. Tetap percaya diri dan optimis dengan kekurangan yang kita miliki. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita.akan dapat merusak dan menghilangkan semua amal kebaikan seseorang. Menghindari Perilaku Hasad Cara menghindari perilaku hasad antara lain : a.3. Akibat buruk sifat ghadab atau pemarah antara lain : a. d. . Dapat merusak iman seseorang. akhlaq ataupun bentuk lahiriyahnya. danpersaudaraan. 1. agama. Menimbulkan dendam dan sakit hati. Berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah swt. Hasad merupakan penyakit rohani yang sangat berbahaya. d. Pengertian Gibah Secara bahasa.Menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan . mencemarkan nama baik orang lain. e. dan suka memusuhi orang lain. menjelek-jelekan orang lain karena iri. kekayaan. tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Secara istilah berarti membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari kesalahan-kesalahannya. 2. b. Dibenci Allah. gibah(menggunjing) ialah membicarakan keburukan (keaiban)orang lain. Pengertian Hasad Hasad (dengki) secara bahasa berarti menaruh perasaan benci. b.

firman Allah swt: 0 DT >) k $ ) d 1 j PT Ok \T YWT S p T \0 UU PS . Pengertian Namimah Secara bahasa.Q. namimah berarti mengadu domba atau menyabar fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar saling bermusuhan. YWT . namun bias terjadi dengan tulisan atau gerakan Allah swt melarang keras perilaku gibah tersebut dan menyeru untuk menjauhinya. Senantiasa mengingatkan orang-orang yang melakukan gibah. Namimah termasuk perbuatan tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan.Gibah tidak terbatas melalui lisan saja. 1. c. Menghindari Perilaku Gibah Cara menghindari dari perilaku tercela antara lain : a. #1k ) 1T j "  $ [ o ! $ n[c Um [j . #  G" Um < $ ) I $ Z[O . Hendaknya orang yang melakukan gibah mengingat terlebih dahulu aib dirinya sendiri dan segera berusaha memperbaikinya. b. d. AL-Hujarat:12) Contoh Gibah.[F L $ 1l #1k DZ DT 4[ WT # . Selalu mengingat bahwasanya timbangan kebaikan gibah akan pindah kepada orang yang digunjingkannya. karena gibah digambarkan dengan sesuatu yang amat kotor dan menjijikan . Secara istilah. namimah berarti mengadu domba. mengumpat dan suka membeberkan kesalahan orang lain 2. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya´(QS. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Menjauhi factor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya gibah e. Selalu mengingat bahwa perbuatan gibah ialah penyebab kemarahan dan kemurkaan Allah swt. RIT$  ( YWT " d F nUU Artiny:.

Menyadari bahwa perilaku namimah menyebabkan seseorang tidak masuk surga meskipun rajin beribdah. Sebenarnya apa pengertian pendendam itu? Pendendam adalah sifat yang menimbulkan rasa ingin membalas kejahatan orang lain yang telah dilakukan dan membalasnya dengan kejahatan pula. 13. seperti berkumpul tanpa ada tujuan yang jelas. karena Dia mempunyai (banyak) harta dan anak[1490]. selain dari itu. sakit hati. yang kian ke mari menghambur fitnah. 12. 2. . Jangan mudah percaya pada seseorang yang memberikan informasi negative tentang orang lain c. Dendam disebabkan karena marah. yang kaku kasar. b. yang melampaui batas lagi banyak dosa. suka mengadu domba orang lain. yang banyak mencela. bermuka dua. 2. sifat tersebut haruslah disingkirkan dari setiap jiwa manusia. ia selalu terbebani usaha untuk membalas. 6. Seorang pendendam tidak akan pernah merasakan kebahagian setiap saat. Dimana sifat buruk tersebut seringkali disebabkan adanya bujukan setan serta hawa nafsu yang akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi. yang banyak menghalangi perbuatan baik. Sifat dendam Pada diri manusia terdapat dua sifat yang saling bertentangan. menggosip dan lain-lain. Menimbulkan sifat benci bagi pelakunya. 14. yang terlampiaskan sehingga muncul sifat yang buruk untuk membalas perbuatan orang lain. Contoh Namimah. yaitu sifat yang pertama adalah sifat baik sedangkan sifat yang kedua adalah sifat buruk.Menghindari perilaku namimah Di antara cara menghindari perilaku namimah ialah antara lain: a. Oleh karena itu. Sifat buruk salah satunya adalah pendendam. dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. bahkan dia tidak pernah merasa puas karena menginginkan kehancuran yang lebih parah. Menhindari factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku namimah. 11. Bahaya yang diakibatkan sifat dendam antara lain: 1. yang terkenal kejahatannya. Menimbulkan rasa iri hati pada orang lain.10.

Merasa tidak senang terhadap orang yang didendam mendapat kebahagiaan. 4. Menimbulkan rasa permusuhan yang terus menerus. gelisah. kami hanyalah olok-olok´. Lain dimulut lain pula yang dilakukan.S. 2. ada satu lagi sifat yang tercela lainnya yaitu sifat munafik. 5. plin plan dan sering berubah-ubah. Hatinya selalu was-was. Bahaya munafik: 1. Berkeinginan kuat untuk membalas. Tidak punya pendirian yang kuat. Sifat tercela atau munafik Selain sifat pendendam yang merupakan sifat buruk. 3. Apa yang diucapkan tidak sama / berlawanan dengan apa yang ada dihatinya. Dikucilkan oleh teman dan orang lain 4. saling menghargai dan menghormati dan selalu sabar dalam menghadapi setiap cobaan serta memiliki sikap pemaaf bagi orang yang telah menyakiti. Mendapatkan murka dari Allah SWT. Al-Baqarah:14) ³dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Bukhori:4161 dan Muslim: 4821) Ciri-ciri orang pendendam adalah: 1. Merasa senang jika orang yang didendam mendapat musibah. mempunyai sikap tenggang rasa.3. Mempengaruhi orang lain agar benci terhadap orang yang didendam. a. Diancam oleh Allah dengan api neraka Ciri-ciri orang munafik: 1. Menimbulkan rasa hancurnya tali persaudaraan. 4. 5. Tidak dipercayai oleh teman-teman atau orang lain 3. . Rasulullah bersabda: ³Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat´ (HR. Untuk menghindari sifat dendam sebaiknya kita memiliki sifat yang rendah hati kepada siapa saja. Orang yang munafik difirmankan dalam (Q. dan tidak tentram 2. mereka mengatakan µsesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Sebenarnya sifat munafik itu adalah apa yang ada didalam hatinya tidak sesuai dengan ucapan maupun tindakan. Merasa benci terhadap orang yang didendam 2. mereka mengatakan µkami telah beriman¶ dan bila mereka kembali pada setan-setan (pimpinan) mereka.

Al Bukhari dan Muslim) ³Tanda-tanda orang munafik: apabila berkata ia bohong. ** Kata Munafik. membiasakan diri untuk tidak berbohong dan berdusta.Dendam adalah suatu perasaan yang tidak bisa menahan amarah dan menunggu kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya itu kepada seseorang yang di anggap telah menimbulkan kemarahannya. tidak jujur dan tidak apa adanya. dan apabila dipercaya ia berkhianat´. Orang yang munafik itu berbuar lain di mulut lain di hati. Apabila berjanji sering ingkar dan tidak selalu ditepati. bisa diartikan menembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan iman dengan lidanya. atau karena merasa terambil haknya Sedangkan pendendam adalah orang ynag keinginan keras untuk membalas sakit hatinya. teraniaya. FIQIH 1. Apabila berkata sering berbohong. Dendam umumnya bersumber dari adanya perlakuan kekerasan yang pernah diterima oleh pelaku. Orang munafik disebut juga orang yang bermuka dua.3. berusaha menepati janji dan tidak berkhianat. hati yang tersakiti. 5. Dendam adalah buah dari hati yang terluka. perkataan lain lain pula perbuatan. Sedangkan pendendam adalah orang ynag keinginan keras untuk membalas sakit hatinya. (HR. merupakan sifat tercela yang perlu dihindari dalam kehidupan kita. Pengertian Dendam dan Munafik : ** Pengertian dendam. apabila berjanji ia ingkar. 4. Pengertian Sujud Syukur . serta selalu berdoa agar terhindar dari sifat sifat setan itu kepada Allah SWT. Untuk menghindari sifat munafik tersebut ada beberapa cara seperti: biasakan berbicara dan berbuat sesuatu dengan kata hati yang sebenarnya. Apabila dipercaya berkhianat atau tidak dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang disepakati.

Tata Cara Melakukan Sujud Sahwi. Kelebihan rakaat atau rukun dalam salat c. 2. Pengertian Sujud Tilawah. Tata Cara Sujud Syukur Sujud syukur dulakukan sama seperti sujud tilawah.Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah swt. Sujud sahwi ialah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunat bagi seseorang pada waktu salat. yaitu b. Setelah membaca tasyahud akhir. Sujud syukur hukumnya sunat. 1. yaitu cukup sujud satu kalisaja. Dalam Al Qur¶an terdapat 15 tempat ayat sajdah yaitu : . a. Apabila lupa tidak melakukantasyahud awal atau tidak mengerjakan salah satu diantara sunat-sunat salat. ataskarunia-Nya. Sujud. Di dalam sujud. Duduk lagi dan memberi salam. Adapun tata cara sujud syukur adalah sebagai berikut. Pengertian Sujud Sahwi. berupa keberumtumgan. membaca sujud sahwi. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al Qu¶an. Takbiratul ihram b. keberhasilan atau karena terhindar dari bahaya ataukesulitan. Adapun sebab-sebab melakukan sujud sahwi ialah sebagai berikut : a. lalu membacakan bacaan sujud syukur dan do¶anya. kemudian sujud diiringi dengan takbir. yang ada ( bertemu dengan ) ayat sajdahnya. Memberi salam 1. sebagaimana sabda Rasulullah saw. Sujud dan membaca sujud sahwi lagi d. yaitu sbb: c. Duduk seperti duduk antara dua sujud c. b. Tatacara melakukan sujud sahwi ialah sebagai berikut : a. Apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan. 2.

dan Tilawah Hikmah dari sujud syukur. Sujud tilawah dilakukan cukup satu kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan salat maupun di luar salat. yang telah diberikan kepada mereka. maka harus memenuhi rukunrukunnya sebagai berikut : a. Puasa ramadhan adalah puasa yang diwajibkan setiap orang muslim yang sudah memenuhi syarat selama sebulan p[enuh yaitu pada bulan ramadhan . Tata Cara Melakukan Sujud Tilawah. b. takbiratul ihram c. memberi salam sesudah duduk. a. Hukumnya adalah wajib. niat. puasa ramadhan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.2. sujud d. Adapun bacaan pada waktu sujud ialah sebagai berikut : Bacaannya belum ada D. Puasa Nasar artinya menjdikan sesuatu yang tidak wajib. Puasa wajib ada beberapa macam yaitu : puasa Ramadhan.Z U 2Wl B $ A DS [I  )U! 0 0 dT  lP sP! [ d U 183. atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakanya. ^ ) ^ ) 0  S < $W  [. Manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Wajib. Apabila dilakukan diluar salat. Sahwi. Manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia ciptaan Allah SWT. dan puasa kiparat. b. puasa nasar. Hikmah Sujud Syukur.dan sujud tilawah diantaranya sebagai berikut : a.sujud sahwi . Puasa Wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syaratsyarat wajib puasa. Puasa Nasar adalah puasa yang harus dilakuakan . Hai orang-orang yang beriman. b.

definisi di atas. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari. 3. AL-Haj:29) c. Ada barang yang dizakatinya. seseorang harus bisa memenuhi rukun. Ada Muzaki ( orang yang menunaikan zakat fitrah) c. Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. keluarganya dan orang lain serta orang.orang dewasa. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya. d. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Syarat Wajib Zakat Fitrah Syarat yang menyebabkan seseorang wajib membayar zakat fitrah: a. anak kecil dan anak laki. e.seseorang karna nasar atau janji yang dilakukan terpenuhi. Puasa nasar hukunya wajib dilakukan karna puasa nasar adalah puasa janji. Puasa Kafarat adalah puasa yang harus dikerjakan untuk menebus dosa karna melakukan pelanggaran yang diharamkan oleh Allah swt ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL 1. 2. Beragama islam b. c.rukunnya antara lain: a. Niat b.laki maupun perempuan di wajibkan untuk membayar zakat fitrah. Rukun zakat fitrah Dalam melaksanakan zakata fitrah. . Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan. Pengertian dan hukum zakat fitra. Ada mustahik ( orang yang menerima sakat fitrah) d. Puasa nasar tidak wajib dilakukan. 0 FWrT l 4 S S l WT ³dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka( QS.

Membersihkan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. serta menjauhkan diri dari sifat tamak. Menanamkan sifat pemurah. Hukum Zakat Mal Zakat Mal wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya. c. 2. serakah. Menyucikan jiwa orang yang mengelurkan zakat yaitu suci ( bersih) dari sifat kikir dan akhlak tercela lainnya. fisabilillah. b. 3.Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan. ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Menumbuhkan persaudaraan yang harmonis antersesama. muallaf. Zakat Mal. . miskin. Menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. amil. karena harta yang dizakatkan akan bermanfaat baik bagi orang yang membayar zakat atau bagi penerima zakat. Penerima Zakat Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir.enunaikan zakat mal. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa. d. Zakat mal adalah zakat harta kekayaan yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut syarat tertentu sesuai dengan ketentuan zakat. dan damai. e gois. kasih sayang terhadap sesame. dan bakhil. f. paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Shalat Ied. aman. gharimin. e. a. 1. rukunZakat Mal yang termasuk rukun dalam m. Zakat bisa juga berarti berkah. Manfaat Zakat Fitrah. Pengertian zakat mal Zakat mal adalah memberikan sebagian rezeki kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syarat. Dapat meringankan beban penderita fakir miskin terutama pada hari raya idul fitri. hamba sahaya.

yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS. Muhammad namanya. menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabi⼌ul Awwal (12 Rabi⼌ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatanperbuatan mensekutukan Tuhan. Syarat Wajib Zakat Zakat mal wajib dikeluarkan oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. yaitu satui tahun. sudah mencapai haul yaitu sudah mencapai batas waktu minimal. kedua orang tuanya . memiliki harta secara sempurna. ia adalah cahaya di dalam dada. karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah. beragama islam b. harta sewaan atau pinjaman. haulnya adalah setiap panen. a. namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka⼌bah). dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain. ia dikenal dengan Nama Muhammad. sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. d. ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka⼌bah. tapi bintang yang sangat luar biasa. merdeka ( bukan budak) c. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. ialah cahaya dalam kegelapan. maksudnya bukan barant titipan. Kecuali haul harta rizak yaitu ketika barang harta tersebut ditemukan. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam. Ibundanya Aminah. hancurnya sesembahan batu di sana. ayahnya bernama Abdullah. dimulai dengan peristiwa padamnya api ⼠abadi⼠di kerajaan Persia. niat dalam hati b. yang selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. ia bukan bintang yang biasa. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM I. Untuk harta yang berupa hasil pertanian atau kebu . ada muzaki ( orang yang menunaikan zakat) 4. bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. bahkan ia semakin terang dan semakin terang.a. bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. sudah mencapai nisab ( jumlah minimal) e.

Setelah kepergian sang kakek. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. tak sanggup menahan tangisnya. ia tidak sanggup mengutarakannya. namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa.berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. siap bertolak.â¼ Orang bertanya kepada Nabi.â¼ Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain â¼³ 17 tahun). keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai â¼ orang jujurâ¼ (al-Amin). . Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : â¼ Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata â¼³ kata ini kepada wanita ini. datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah. Abu Tholib. termasuk barang dagangan Khodijah. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim. maka jagalah ia baik â¼³ baik hingga kelahirannya. keluhuran budi. Setelah lama kepergian sang suami. Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. namun ia bermimpi. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda.â¼ Ya. sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi â¼ gembalaâ¼ domba yang lebih besar. Seluruh anggotanya mengeruk laba. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya. Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. dan telah kehilangan Ayah. Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. kafilah tiba di tempat tujuan. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka. dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik â¼³ baik. Kafilah Quraisy. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala. Namun.â¼ Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?â¼ Beliau menjawab. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan â¼ meletakkannyaâ¼ ke dalam rahim Aminah. walaupun suaminya selalu berkirim surat. â¼ Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as).

Seorang pendeta. Pada Masa Rasulullah Rasul adalah orang yang pertama memenuhi ajaran Al-Qur·an. dan Akhlak itu disajikan oleh Rosulullah sebagai Mahaguru pendidik yang agung secara berangsur ²angsur bersamaan dengan berangsur ²angsurnya Al-Qur·an diturunkan kepada beliau. si hanif dari Arabia. Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal. Pendidikan inipun diberikan dalam masa dua periode yaitu periode sebelum Hijrah yang berpusat di Mekkah. Kafilah mendekati Mekah. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. Pembentukan Aqidah. Nabi menyampaikan. Mereka belajar membaca dan menulis agar dapat menyebarluaskan agamanya. umat Islam menyambut seruan Allah dan Hadist nabi tentang ilmu. Dan periode sesudah Hijrah berpusat di Madinah. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. Beliau sangat intens dalam berdakwah dengan dua aspek yaitu Agama dan pengetahuan. Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. Waraqah mengatakan. dengan menyenangkan. Syari·ah. Pada periode Mekkah Rasulullah mengutamakan pendidikan Aqidah dan Akhlak dan . yang sedang duduk di biaranya. Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. â¼ Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya.Kafilah kembali ke Makkah. kemudian ia berkata. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam Pada Masa Nabi Muhammad sampai. hal-hal menyangkut barang dagangan. Rasul terus menyerukan umat Islam agar terus belajar membaca dan menulis. kebetulan melihatnya. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang. Sang bintang melewati negeri â¼×Ad dan Tsamud. Maisarah menceritakan â¼ Di Busra. Maisarah. Dalam perjalanan. berkata kepada sang Bintang. â¼ Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. â¼×Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi.â¼ Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya.Masa Khulafaurrasyidin 1.

Dahulu sahabat Nabi Umar bin Khattab menyarankan pengumpulan Al-Qur·an maka pada masa Umar bi Abdul Aziz adalah pengumpulan Hadist Nabi. Adanya peluang perintisan kegiatan penterjemahan dalam masa Bani . mengajari orang ² orang dalam urusan dunia dan agama.Umar bin Abdul Aziz tidak keberatan. Adapun lembaga pendidikan yang terkenal pada masa Rasulullah adalah Mesjid. para sahabat Nabi dan tokoh ² tokoh kaum muslimin generasi pertama. Pengumpulan yang terkenal dan selalu disebut ² sebut adalah pengumpulan hadist ² hadist Rasululullah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. 2. Dan mendirikan sekolah. 3. Secara umum pada masa khulafaurrasyidin masih sama perkembangan pendidikan ilmu pengetahuannya dengan masa rasul. sebagian besar yang mengikuti adalah para pemuda. tetapi juga pemilik ilmu pengetahuan yang berbagai jenis misalnya Umar bin Khattab kemampuannya dalam hukum peradilan yang luar biasa. Zaid bin Tsabit keistimewaannya berbahasa asing disamping ilmu tentang Al-Qur·an. Masa Bani Umayyah Pemikiran ² Pemikiran para Ulama yang tertuangdalam berbagai kitab pada masa ini sudah dibukukan untuk menjaga jangan samapi hilang lenyap sebagai akibat perbuatan tangan ² tangan jahil dan tidak bertanggung jawab. Namun yang membedakan pada masa ini sudah tumbuh minat untuk memperdalam Ilmu Bahasa perhatian terhadap filsafafat Yunani. Tetapi pada periode Madinah selain pemantapan aqidah dan akhlak maka pembinaan syariah benar-benar diutamakan hingga pada suatu masa yaitu disempurnakannya didikan Islam dengan turunnya wahyu terakhir kepada beliau. bila mereka tinggal di suatu Negara atau daerah mereka membuat Halaqoh.sedikit mengenai syariah. Sudah menjadi tradisi Rasulullah bahwa beliau duduk di mesjid Nabawi di Madinah guna memberikan pelajaran kepada para sahabat mengenai masalah ² masalah keagamaan dan masalah ² masalah duniawi. bahkan mempunyai alternatif untuk menterjemahkan buku ² buku tersebut. Mula ² mula hal ini dilakukan pada tempat di suatu bukit di luar kota Makkah tetapi kemudian berpindah ke rumah seorang pemuda bernama Al Arqam bin Abu Arqam yang berlangsung selama lebih kurang empat tahun. Kemudian sebelum beliau melaksanakan pendidikan secara terang ² terangan kepada masyarakat luas setelah menerima wahyu. Kemampuan para sahabat pun ternyata tidak hanya pada pemahaman agama. mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak negeri. beliau membentuk kelompok yang berbentuk ´ model pengajian ´. Pada Masa Khulafaurrasyidin Pada Masa itu. Pengikut pengajian itu berjumlah 40 orang. Pada masa Umaiyah ini kaum Muslimin telah mempelajari filsafat melalui ilmu kedokteran atau kethabiban sebagi kebutuhan umat pada masa itu.

Masa Bani Abbasiyah Puncaknya dari kemajuan ilmu pengetahuan Islam adalah pada masa khalifah Harun Ar. Al-Jahiz . 4. Kedokteran : 1. antara lain menterjemahkan kitab ² kitab berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu pula telah lahir banyak intelektual Muslim yang merupakan tokoh dan penemu dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Ibnu Haitsam c. antara lain : a. Matematika / Geometri 1. Al-Khawarizmi 2. Biologi 1. Ar ² Razi b. Ibnu Sina 2. Tokoh Ilmuwan Muslim dan Perannya sampai Masa Abbasiyah. As-Simay 2. Ibnu Rusyd 3. Sabit bin Qurrah Al-Hirrny 4. Ibnul Awwam 3. Mereka yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan namanya tercatat dalam tinta emas sejarah.Umaiyah ini berarti memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk mempelajari bahasa ² bahasa asing. Tugas utama lembaga itu. Jamsyid Giatsudin Al-Kasyi 3. Pada masa itu berdirilah Baitul Hikmah ( lembaga Ilmu Pengetahuan ).Rasyid dan putranya Al ² Makmun.

Abu Ar-Raihan Al-Bairuni d. DS [U 1d S < 1 ^ 5/_ W< P[]  *Z nZ [ WT [ S "Z s k[kWr Y Z' $W IPU d [. Ibnu Sina 3.U n AT LlU . Seni Musik 1. Sejarah/Sosilogi 1.QUR¶AN HADITS rS U \B 1 S o j 1 WT DS ) d WT P)WT <p $(] Zl [FWT jU U U! B^ T O / OT 4  . Al Farabi 2.c. Al Ghazali MATERI PAI KELAS TIGA SMP AL. Abu Abdillah Al-Qazwaini 2. Ibnu Rusyd 4.

menerima wahyu dari Tuhannya. . 6. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya . Pengertian hari akhir. Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? 8. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7. demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun2. A. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Pengertian iman kepada hari akhir. Yaitu Damaskus yang banyak pohon Tin. dan demi bukit Sinai 3. 5. dan zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh Zaitun. 4.U OT  _ kUT - G R  1.s. 1. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Hari akhir disebut juga hari kiamat yakni ahai berakhirnya seluruh proses kehidupan di dunia ini. AQIDAH AKHLAK. yang diawali dengan tiupan sangkakala sehingga bumi terangkat dan beguncang hebat. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yang dimaksud dengan Tin oleh sebagian ahli tafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh.gunung bertebaran dan bertebaran seperti kapas yang tertiup angin. gunung.Bukit Sinai Yaitu tempat Nabi Musa a. dan demi kota (Mekah) ini yang aman.

Firman Allah swt. rSq # /[ / l  s Q[j P [h WT r(] WT <R 4 Um R[c /P $ * .

Umrah ialah menziarahi Kaabah pada bila-bila masa untuk mengerjakan tawaf. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. dan terbelahlah langit. Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur. FIQIH Pengertian Haji Haji ialah mengunjungi Baitullah di Makkah pada bulan-bulan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu untuk mengerjakan ibadah yang tertentu. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup 14 Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung.U 4 SWT jU  FWT I WT <Q[j P [k l R[ ) UWT 4WT $ S d _r 5U SWkU WS [. 15. 16. Syarat wajib haji dan umrah: . karena pada hari itu langit menjadi lemah. saie dan bercukur mengikut syarat-syarat yang tertentu. RWk 13. lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

mengikut syarat-syarat yang tertentu. 3. dan bertasbih memuji kebesaranNya.(a) Islam tidak wajib ke atas orang kafir. 1. (d) Merdeka tidak wajib ke atas hamba sahaya.W. iaitu Tawaf Rukun yang wajib dilakukan dalam ibadat haji atau umrah. iaitu Tawaf Selamat Tinggal bagi jemaah haji yang hendak meninggalkan Makkah.W. Tawaf di Baitullah . Amalan tersebut menyamai amalan malaikat yang mengelilingi Arasy Allah S. Masjidil Haram. Tawaf Widak. Masjid Nabawi dan proses Haji & Umrah Tawaf bermaksud mengelilingi BaitullahilHaram sebanyak tujuh pusingan kerana beribadat kepada Allah S. Rukun haji ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. iaitu Tawaf Selamat Datang ke Makkah yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan haji secara ifrad. Tawaf terbahagi kepada empat jenis. maka tidak sah hajinya dan wajib diganti pada tahun hadapan.T. . (c) Baligh tidak wajib ke atas kanak-kanak.T. (b) Berakal tidak wajib ke atas orang gila. Jika tertinggal salah satu drpnya. Wukuf di Arafah Berhenti seketika di Arafah antara waktu gelincir matahari (Zohor) 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Niat Ihram haji 2. (b) (c) Tawaf Ifadah. iaitu: (a) Tawaf Qudum. (e) Berkemampuan tidak wajib ke atas orang yang tidak ada upaya dan tiada kuasa.

4. Bercukur Mengunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut Waktu bercukur adalah : a) selepas melontar Jamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijah atau b) selepas Tawaf dan Saie jika jemaah haji memilih terus ke Mekah 6. a) Dilakukan selepas Tawaf Rukun/Qudum b) Bermula di bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah c) Cukup 7 kali dengan yakin iaitu dikira sekali dari Safa ke Marwah dan sekali drp Marwah ke Safa d) Hendaklah sampai ke penghujung tempat Saie di Safa dan Marwah e) Hendaklah Saie di Batnu Wadi (tempat yang telah ditetapkan) f) Hendaklah saie semata-mata kerana Allah. bukan tujuan yang lain 5. iaitu ketika jemaah haji menziarahi Masjidil-Haram. Tertib Rukun-rukun haji hendaklah dilakukan mengikut susunan tetapi bercukur boleh dikerjakan sebelum tawaf bagi orang yang melakukan tahalul awal. Saie Berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali Syarat-syarat Saie .(d) Tawaf Sunat. . Syarat-syarat sah tawaf ialah: (a) niat kerana Allah semata-mata bukan kerana tujuan lain (b) suci dari hadas kecil dan besar serta dari sebarang najis (c) sentiasa mengirikan Kaabah dan berjalan ke hadapan (d) menutup aurat (e) tawaf di dlm masjid dan di luar Kaabah tujuh kali pusingan dengan yakin (f) bermula dari sudut Hajar Aswad.

Secara garis besar penyebaran agama islam di Indonesia melului tiga cara yaitu. Arab ( mekkah dan madinah). Selepas melontar di Jamrah Aqabah pada 10 zulhijjah. selepas selesai amalan melontar/bermalam di Mina. Biasanya rombongan haji Malaysia akan terus ke Mina utk melontar di Jamratul Aqabah 10 zulhijjah dan bermalam di Mina dan melontar jamrah pada 11-13 zulhijjah. jalur utara. 2. . Lambat laun para pedagang muslim menikah dengan penduduk setempat. 2.yaman Gujarat( pantai barat india).sama dengan penduduk Gujarat menuju ke Indonesia.Gujarat( pantai barat india) Indonesia.Indonesia. Kemudian baru ke Mina utk ibadah melontar. dengan rute. barulah mengerjakan tawaf dan saie. Sesungguhnya yang terjadi adalah para pedagang arab itu singgah Gujarat dan menyampaikan agama islam kemudian bersama. social.. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Menurut sebagian ahli sejarah. Contoh tak ikut tertib . dan pengajaran. Kemudian terus kembali ke Mekah.selepas Wukuf. Jalur selatan.selepas Wukuf. balik ke Mekah. terus bermalam di Muzdalifah. dengan rute. dia akan tawaf.Contoh ikut tertib . Social Dalam bidang social para pedagang muslim singga dan ada yang menetap di Indonesia. Perdangangan Perdangangan muslim arab selain perdagangan mereka juga bertindak sebagai mubaligh. Arab ( mekkah dan madinah).demaskus. perdagangan. Meraka datang ke Indonesia lewat Gujarat sehingga ada pengertian bahwa masuknya islam ke Indonesia dibawah oleh perdangan Gujarat yang sudah tidak asli lagi.. 1. terus bermalam di Muzdalifah. Sampai di Mekah.bagdad. maka dia boleh bercukur. islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 atau ke 8 M atau kedua Hijriyah melalui dua jalur yaitu: 1.srilangka. saie dan bercukur.

3. bahkan dilandasi oleh cinta kasih sayang. * Seni ukir reliefberupa suluran tumbuh-tumbuhan namun terjadi pula Sinkretisme. Penyebaran lewat pondok pesantren berarti penyebaran melalui perguruan islam. . * Rajanya bergelar Sultan atau Sunan seperti halnya para wali * Jika rajanya meninggal tidak lagi dicandikan tetapi dimakamkan secara Islam. keajaiban dan penentuan hari baik/buruk. Pengajaran Islam masuk ke Indonesia juga lewat pengajaran yang di kenal dengan pondok pesantren. Sistem Pemerintahan * Kerajaan-kerajaan Hindu Budha digantikan kerajaan-kerajaan Islam.Sudah tentu mereka menjadi keluarga muslim sekaligus menyebarkan agama islam yang gigih dan tangguh. * Seni-seni sastra berikut * Hikayat : dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah * Babad adalah kisah rekaan pujangga keraton * Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawwuf * Primbon adalah hasil sastra yang berisi ramalan-ramalan. * Sinkretisme adalah perpaduan 2 jenis seni logam. Seni Rupa * Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Jelaslah masuk ke Indonesia tenpa paksa. Aksara dan Seni Sastra * Bahasa dan huruf Arab. Agama islam dapat diterima oleh sebagian penduduk Indonesia yang haus akan keadilan. pondok pesantren adalah perguruan khusus ajaran agama islam.

bangunan benteng penahanan. dan fungsi rumah mencerminkan kebudayaan dan nilai Minangkabau. Sistem Penanggalan. makam. Sistem Pemerintahan. dan makam-makam. yaitu ketika daerah Banjar di bawah kekuasaan Pangeran Samudera yang kemudian memeluk agama Islam Sebagai Contoh salah satu bentuk akulturasi yang bisa kita temui dalam saluran Kesenian. * Masjid-masjid memiliki ciri-ciri khusus. * Bangunan-bangunan lain yang muncul : istana.Sistem Kalender * Munculnya kalender Jawa yang dibuat Sultan Agung menggantikan kalender Saka. antara lain: * Atapnya berbentuk tumpang * Tidak dilengkapi dengan menara * Bedug dan kentongan yang merupakan budaya asli Indonesia. istana.istana/kraton. pembinaan. dan Teknologi. Rumah Banjar * Mulai sebelum tahun 1871 sampai tahun 1935. * Letak masjid biasanya dekat dengan istana * Beberapa jenis masjid di Indonesia : * masjid jami * masjid madrasah * masjid makam * masjid tentara dan madrasah. Seni Bangunan/Arsitektur * Terutama mempengaruhi bangunan masjid. hiasan bahagian dalam dan luar. Rumah Gadang * Gaya seni bina. . Bangunan Rumah Adat Banjar diperkirakan telah ada sejak abad ke-16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful