1 CONTOH KAJIAN TINDAKAN

1. Nama dan Alamat Sekolah : SMK SEKSYEN 18 SHAH ALAM, JALAN 18/43 40200 SHAH ALAM, SELANGOR.

2. Nama Pengkaji: AYOB B MOHD ALI GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM

3. Tajuk Kajian MENGAPLIKASIKAN HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN DALAM TILAWAH AL QURAN

4. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Semasa saya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah di tingkatan 4 Umar , saya dapati ada beberapa orang muridmasih tidak dapat mengaplikasikan tajwid dengan betul khususnya penggunaan Hukum Nun Sakinah dan Tanwindalam bidang tilawah. Kelemahan ini sepatutnya tidak berlaku kerana kebanyakan murid dalam darjah ini digolongkan dalam kategori cemerlang kerana hakikatnya mereka sudahpun mempelajari Hukum Nun Sakinah dan Tanwin sejak di bangku sekolah rendah lagi, bermakna mereka sudah mempelajari tajwid lebih sembilan tahun. Dalam ujian topikal yang dibuat, saya dapati hampir 30 peratus dari 22 orang masih tidak dapat mengaplikasikan Hukum Nun Sakinah dan Tanwin dengan betul. Bila ditanya mereka memberikan alasan tidak dapat mengingatinya dan sukar untuk membezakan cara bacaan yang betul kerana banyak hukum yang perlu diingat. Dalam subjek Pendidikan Islam ada diperuntukan p engajaran dan pembelajaran tajwid dalam tilawah, namun kekangan masa menyebabkan guru tidak dapat melaksanakan dengan sempurna kerana lebih menumpukan kepada kefahaman ayat. Selain itu, murid juga diwajibkan mengambil ujian lisan berdasarkan sekolah (ULBS ) dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM ). Murid dikehendaki melengkapkan tugasan bacaan Al Quran, Hadith dan hafazan. Murid yang tidak menguasai tajwid khususnya Hukum Nun Sakinah dan Tanwin sudah pasti memberi kesan kepada peratus keputusan peperiksaan sekolah.

5. Fokus Kajian

Saya hanya akan memfokaskan kajian saya kepada penggunaan Hukum Nun Sakinah dan Tanwin dalam bacaan dan hafazan sahaja kerana hukum ini sentiasa d itemui ketika membaca al Quran.

1

2 CONTOH KAJIAN TINDAKAN
6. Objektif Kajian

Selepas kajian ini selesai dijalankan, murid-murid diharap akan mencapai objektif berikut: i. Objektif Umum a) Meningkatkan mutu bacaan dan hafazan Al Quran dengan bertajwid b) Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan kelulusan gred 1A ii. Objektif Khusus a) b) Meningkatkan kefahaman Hukum Nun Sakinah dan Tanwin Meningkatkan keupayaan mengaplikasi Tanwindalam bacaan Al Quran

Hukum Nun Sakinah dan

c) d)

Membantu pelajar mengusai kemahiran membaca Al Quran Meningkatkan peratus murid mendapat markah yang cemerlang dalam Pendidikan Al Quran dan Al S unnah ( 5227/1)

7. Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan 1 3 orang daripada 22 orang murid Tingkatan 4 Umar.

8. Tindakan Yang Dicadangkan

8.1.

Tinjauan Masalah
Sebelum langkah -langkah yang seterusnya diambil, tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Tinjauandilakukan dengan mengutip data seperti yang berikut: a) Ujian khas tajwid sama ada lisan atau bertulis bagi menganalisis kelemahan penggunaan tajwid . b) Bacaan talaqq i dan musafahah bagi mengesan kesilapan penggunaan tajwid dalam tilawah Al Quran.

2

3 CONTOH KAJIAN TINDAKAN
8.2

Program" Modul TAJFAZ"(Tajwid dalam Bacaan dan Hafazan)
Cara Pelaksanaan: i. Guru menerangkan hukum tajwid kepada murid dari segi bahasa, istilah serta contoh mengikut modul . Murid mencatat dalam buku catatan khas. Guru mengedarkan borang khas tasmik bacaan

ii. iii

iv. Guru memanggil murid secara individu dan meminta murid mengaplikasikan penggunaan hukum tajwid pada bacaan mereka. v.Guru mencatat kesalah dan memberi komen kepada murid .

8.3 Program ³Bacap ±2´ (Baca dan aplikasi dalam tempoh 2 minggu) Cara Pelaksanaan i. Guru meminta murid berkaitan membaca ayat tilawah dalam buku teks tingkatan 4 semasa P&P di dalam bilik darjah . Murid merujuk Al Quran dan nota tajwid untuk mengetahui setiap kesalahan yang dinyatakan oleh g uru.

ii.

Iii Selepas 2 minggu guru menggabungkan murid yang berkaitan dan meminta murid membaca secara individu. v. Guru menguji murid dengan mengadakan Ujian K has

9. Bahan Yang Dicadangkan 9.1 Modul Tajfaz 9.2 Borang Tasmi¶ 9.3 Lembaran Kerja 9.4 Rekod Pelajar 10. Jadual Pelaksanaan Kajian BIL 1 2 3 4 5 6 7 10 11 AKTIVITI Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis Proposal Kajian Merancang tindakan Melaksanakan tindakan - aktiviti 1 (Modul TAJFAZ ) Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 Melaksanakan tindakan - aktiviti 2 (Program ³Bacap ± 2´ ) Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 Ujian untuk mengesan pencapaian murid Refleksi kajian
3

TARIKH PELAKSANAAN 21 Feb, 2011 24Feb, 2011 25Feb, 2011 21 Mac, 2011 30 Mac, 2011 01April, 2011 11 April, 2011 13 April, 2011 15 April, 2011

4 CONTOH KAJIAN TINDAKAN
12 13 Menulis laporan Kajian Pembentangan dapatan kajian 18 April, 2011 22 April, 2011

11. Kos Kajian BIL JENIS BAHAN 1 Kertas A4 2 Printer Catridge Photostate bahan & 3 laporan kajian 4 Buku catitan guru JUMLAH KUANTITI X HARGA SEUNIT 1 Unit x RM 12.00 1 Unit x RM 15.00 JUMLAH KOS RM 12.00 RM 16.00 RM 20.00 RM 02.00 RM 50.00

1 Unit x RM 02.00

12. Penutup

Mudah mudahan kajian tindakan bagi mengatasi masalah ini dapat dijalankan dengan baik dan berkesan serta dapat kerjasama dari semua pihak.

4