LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

1.0: Pengenalan Sumbangan wanita dalam pembangunan negara tidak dapat dinafikan, malah peranan mereka semakin menyerlah, terutamanya selepas merdeka. Kejayaan ini semakin

membanggakan selaras dengan cabaran globalisasi. Golongan yang suatu masa dahulu dianggap sebagai kaum yang lemah, kini bangun untuk memainkan peranan dalam menjayakan negara ini bersama-sama dengan kaum lelaki. Sesuai dengan ungkapan “tangan yang menghayun buaian boleh menggegarkan dunia” wanita juga mempunyai kuasa untuk menentukan hala tuju negara. Di Malaysia, sebanyak 7.4 juta kaum wanita yang bekerja dan ini menunjukkan mereka merupakan sebahagian daripada penyumbang pembangunan negara ini. Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategi-strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. Justeru dari itulah kerajaan memperkenalkan Dasar Wanita Negara pada tahun 1989 bagi menjamin kedudukan dan hak-hak mereka dalam pembangunan negara. Dasar Wanita ini bermaksud memberi panduan dan hala tuju dalam segala usaha perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan negara. Dasar ini juga mempastikan kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai, baik sebagai kumpulan sasaran mahupun sebagai agen-agen pembangunan masyarakat moden. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. Dasar wanita negara juga menyediakan garis panduan bagi mengintergrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara.

1

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

2.0 : Latar Belakang Dan Sejarah Penubuhan Dasar Wanita Negara telah diperkenalkan pada tahun 1989 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, yang sekarang telah ditukar nama kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kementerian ini telah dipimpin oleh Y.B. Senator Dato’ Sri Shahrizat Abdul Jalil, manakala jawatan Timbalan Menteri dipegang oleh Y.B Senator Datin Paduka Chew Mei Fun1. Secara umumnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dibentuk untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pentingnya peranan golongan wanita dan institusi keluarga untuk mencapai agenda pembangunan negara. Terdapat 4 buah agensi di bawah pentadbiran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu Jabatan Pembangunan Wanita (JPW), Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM), Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) dan Institusi Sosial Malaysia (ISM). Selari dengan matlamat penubuhan kementerian ini untuk membantu golongan wanita dari pelbagai aspek maka kementerian ini telah menggubal Dasar Wanita Negara Kedua atau lebih dikenali dengan Dasar Wanita Negara 2009. Dasar Wanita Negara Kedua adalah kesinambungan kepada Dasar Wanita Negara Pertama yang digubal 20 tahun dahulu dengan mengambil kira isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa kini dan yang akan datang. Dasar Wanita Negara 2009 telah dilancarkan oleh YB Datuk Seri Najib Tun Razak pada 25 ogos 2009 sempena menyambut Hari Wanita Peringkat Kebangsaan 2009 di pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Ia merupakan dasar yang mendukung prinsip tiada diskriminasi berasakan gender seperti termaktub dalam perlembagaan persekutuan, konvensyen
1

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat http://www.kpwkm.gov.my/ (Akses 10/11/2009)

2

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) dan banyak lagi. Dasar wanita Negara 2009 diberi nafas baru yang mencerminkan usaha kerajaan untuk mengarus perdanakan wanita daripada aspek pembangunan bangsa dan negara Di samping itu, Dasar Wanita Negara 2009 dianggap sebagai rangka tindakan yang progresif dan dinamik sebagai panduan kepada wanita Malaysia mencorakkan landskap pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Langkah penggubalannya juga dianggap sejajar dengan perubahan persekitaran dan keperluan masa depan terutama dalam menghadapi dunia globalisasi dan iklim ekonomi yang semakin kompetitif. Beberapa pembaharuan yang diketengahkan menerusi Dasar Wanita Negara 2009 ialah pembudayaan kesaksamaan gender meliputi badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Selain itu, ia juga merupakan satu langkah yang drastik untuk meningkatkan bilangan kaum hawa di peringkat pembuat keputusan dan menggalakkan sinergi pelbagai sektor bagi meningkatkan taraf sosio ekonomi wanita. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapannya semasa majlis pelancaran Dasar Wanita Negara 2009, kerajaan komited terhadap penyediaan persekitaran yang kondusif bagi menyerlahkan lagi potensi seramai 13.9 juta kaum wanita di Malaysia. Jika dilihat kepada pembaharuan yang dibuat dalam pembentukkan Dasar Wanita Negara 2009 ini memang menunjukkan kesungguhan pihak kerajaan untuk membela dan mempertahankan hak kaum wanita terutamanya dalam isu yang berkaitan dengan gender. Di mana dasar ini lebih menekankan kepada prinsip tiada diskriminasi berasaskan gender. Dasar ini berhasrat untuk merealisasikan aspirasi kerajaan dalam membangunkan modal insan yang

3

Antaranya ialah pertama. menghapuskan kejahilan dan buta huruf dan menegakkkan negara aman. dapat menyumbangkan dan mencapai sepenuhnya potensi mereka. ekonomi. termasuk penggubalan dasar dan perundangan mesra wanita. mempunyai daya kreativiti dan inovasi serta menghayati nilai-nilai murni. Kedua. pertama untuk menjamin perkongsian saksama dalam memperoleh kemudahan sumber maklumat. Keempat. membangun potensi dan mendayaupayakan wanita dari pelbagai lapisan masyarakat dan dalam semua sektor sebagai agen perubahan kepada masyarakat serta penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Semasa Dasar Wanita Negara pertama diperkenalkan hanya dua objektif telah ditetapkan iaitu. Ketiga. supaya wanita yang mewakili separuh jumlah penduduk negara.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam berdaya saing dan mempunyai ketahanan diri dengan melahirkan wanita yang berilmu dan berwawasan. Walaubagaimanapun di dalam Dasar Wanita Negara 2009 ini ada beberapa penambahbaikan yang telah dibuat. membudayakan kesaksamaan gender dalam kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor. sosisal. Matlamat persamaan dan kesaksamaan hendaklah dijadikan teras dasar pembangunan yang berorientasikan rakyat. psikologi dan kerohanian. Manakala objektif yang kedua ialah bagi mengintegrasikan wanita dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan kehendak wanita bagi mempertingkatkan mutu hidup. politik. menyediakan persekitaran yang kondusif. membasmi kemiskinan. memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam proses membuat keputusan di semua peringkat. kesihatan. bagi meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek termasuk fizikal. makmur dan sentosa. peluang penyertaan dan manfaat pembangunan kepada lelaki dan wanita. Kelima mencapai perkongsian saksama antara wanita dengan lelaki dalam memperoleh dan mengawal sumber dan peluang penyertaan serta 4 .

Sistem penyampaian pelbagai perkhidmatan sokongan untuk wanita telah diperkukuhkan lagi melalui aktiviti organisasi-organisasi kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Penubuhan sebuah agensi amanah bukan kerajaan iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) turut membantu mempertingkatkan penyertaan kaum wanita terutamanya di luar bandar di dalam aktiviti – aktiviti ekonomi bukan ladang. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA).0: Institusi-Institusi Yang Terlibat Beberapa institusi telah ditubuhkan untuk mengintergrasikan wanita ke dalam aliran utama pembangunan. pada tahun 1983. Antaranya ialah.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam menikmati manfaat pembangunan dan yang terahkir adalah untuk meningkat dan mengukuhkan perkongsian adil dan saksama antara wanita dan lelaki dalam semua aspek kehidupan bagi memantapkan institusi keluarga serta membangunkan komuniti dan masyarakat. Selain daripada itu. Selepas itu. Majlis Penasihat kebangsaan Mengenai Intergrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) di Jabatan Perdana Menteri telah ditubuhkan pada tahun 1976 bagi menterjemahkan pelan tindakan sedunia mengenai wanita dalam pembangunan. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun-pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dan beberapa Lembaga Kemajuan Wilayah. dan pada masa yang sama berfungsi sebagai urusetia kepada NACIWID. 5 . HAWA juga bertindak sebagai pusat maklumat utama mengenai hal ehwal wanita. Urusetia Hal Ehwal Wanita (HAWA) telah ditubuhkan untuk mengawasi dan menilai perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh sektor awam dan sektor swasta bagi faedah kaum wanita. 3.

Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). keselarasan dan keseragaman dasar dan tindakan. beberapa strategi dibentuk bagi menjamin kecekapan. dengan mengadakan penyelaras di setiap negeri supaya dapat bertindak dengan lebih berkesan mengenai hal ehwal wanita. Perkumpulan Wanita (WI). keberkesanan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Selain itu. 4. Antaranya ialah memperkukuhkan Unit Hal Ehwal Wanita (HAWA) Sebagai Jentera Pembangunan Negara jentera negara bagi kemajuan wanita ialah HAWA kini telah diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Sosial.0 Strategi-Strategi Pelaksanaan Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita Negara (DWN). ada beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lain. Strategi yang seterusnya ialah Mengorientasikan Dasar dan Tindakan Agensi Kerajaan dengan memasukkan proses Perancangan. peraturan dan program oleh sektor atau agensi. Pertubuhan Bantuan Wanita Islam dan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam serta pertubuhan wanita yang lain telah menyediakan berbagai program pembangunan berbentuk jatidiri dan kemudahan-kemudahan sokongan yang lain. perundangan. Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI). turut memainkan peranan yang penting ke arah meningkatkan penyertaan wanita dalam ekonomi dan sosial. Pelaksanaan dan Pengawasan Program-program Pengintegrasian Wanita. NGO seperti Majlis Kebangsaan. Dalam penggubalan dasar. Peranan HAWA haruslah dipertingkatkan kuasa dan tarafnya dengan mewujudkan perhubungannya dengan setiap kementerian. pertimbangan mestilah dibuat berkenaan tentang sumbangan dan implikasinya terhadap wanita serta impak dan kesan yang negatif terhadap wanita hendaklah 6 .

Satu sistem penyelarasan dan kawalan bagi program-program yang komprehensif hendaklah diwujudkan bagi mengelakkan kesan-kesan negatif dan juga bagi mengesan rintangan dan masalah. Semua program pembangunan mestilah mempunyai strategi yang menguntungkan wanita iaitu penglibatan wanita di semua peringkat. sama ada daripada peringkat awal perancangan hingga ke peringkat penilaian. tumpuan khas hendaklah diberikan kepada kawasan-kawasan 7 . di peringkat nasional dan di peringkat tempatan hendaklah terjamin. teknikal. Dalam membasmi diskriminasi terhadap wanita. Di samping itu. mahupun dari segi amalan. nasihat dan institusi hendaklah diperuntukkan berterusan kepada persatuan-persatuan wanita bagi menggalakkan dan mempertingkatkan perkhidmatan mereka. bantuan kewangan. supaya tindakan sewajarnya dapat diambil bagi mengatasinya. Penglibatan Badan-badan Bukan Kerajaan juga merupakan strategi-strategi yang telah dilaksanakan dalam menjayakan dasar wanita ini.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam diawasi. Untuk menimbulkan kesedaran dan komitmen institusi dan agensi kerajaan. strategi berikutnya ialah memperkenalkan Pendidikan dan Latihan untuk menyedarkan pihak pentadbiran kerajaan mengenai isu wanita. sama ada dari segi undang-undang. Setiap kelemahan yang terdapat pada undang-undang bagi menjamin hak wanita hendaklah dibaiki. Dengan itu. langkah-langkah khusus dan tegas telah diambil. Selain itu. Contohnya. kerajaan hendaklah berusaha melibatkan semua organisasi bukan kerajaan dan badan-badan sukarela dalam program dan tindakan pembangunan wanita. program latihan kepekaan jantina (gender sentisizing) di pelbagai peringkat diadakan di samping program latihan mengenai wanita dan pembangunan berterusan untuk kakitangan kerajaan.

Di samping itu kerajaan hendaklah menentukan bahawa segala pengumpulan data dan maklumat oleh pelbagai sektor dan agensi kerajaan mengasing-asingkan butiran maklumat mengikut jantina. 4. Perkumpulan Wanita (Wl). kerajaan boleh menentukan kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang bersesuaian dalam menjalankan tindakan bagi memenuhi program dan projek pembangunan wanita.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam kurang maju di luar bandar atau kawasan pendalaman. kerajaan hendaklah menggalak dan membantu penyelidikan dan kajian mengenai wanita-wanita di Malaysia. Contoh-contoh agensi-agensi yang terlibat dalam NGO seperti Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). Untuk menjayakan strategi tersebut. Dalam melaksanakan strategi-strategi tersebut di atas.1 Pelan Tindakan Wanita 8 . didapati bahawa kurangnya terdapat data dan maklumat mengenai kedudukan wanita sebenarnya. Pertubuhan Bantuan Wanita Islam dan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam serta pertubuhan-pertubuhan wanita yang lain telah menyediakan berbagai program pembangunan berbentuk jayadiri dan kemudahan-kemudahan sokongan lain. Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI). Dalam menjayakan strategi-strategi itu juga. jangka masa tindakan melaksanakannya adalah dalam jangka masa serta merta dan secara berterusan. Selain itu tumpuan juga perlu diberikan kepada wanita yang tidak berdaya dan cacat serta wanita haruslah diberi peluang pendidikan. Oleh itu. Dalam memajukan dan menyelaras penyelidikan mengenai isu wanita. kerajaan haruslah memberikan peruntukan belanjawan terhadap program-program yang melibatkan wanita.

Seterusnya. pekerjaan. 4. buta huruf. Berdasarkan kajian yang telah dibuat wanita pada keseluruhannya tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam proses pembangunan. nasihat dan syor-syor untuk tindakan pihak kerajaan dan pihak-pihak lain yang berkenaan. pengesan. perundangan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Isu wanita dan pembangunan telah menjadi agenda dunia semenjak Bangsa-bangsa Bersatu menganjurkan Persidangan Wanita Pertama di Mexico pada tahun 1975.program latihan pegawai dan kakitangan urusetia supaya HAWA akan bertambah 9 . HAWA hendaklah mempunyai hubungan yang berfungsi dengan semua Kementerian lain. Ia hendaklah bertindak sebagai pusat penyelaras. kepimpinan. dan pemproses isu-isu untuk dikemukakan kepada NACIWID untuk mendapat pandangan. Natijahnya wujud jurang perbezaan yang ketara di antara lelaki dan wanita dalam aspek pendidikan. Pertama. tidak mendapat penjagaan kesihatan. mangsa keganasan seperti perkosaan. penderaan serta pengabaian. Justeru itu lebih ramai wanita yang menjadi miskin. pemilikan sumber dan sebagainya. didiskriminasikan dan pelbagai bentuk ketidaksamaan sehinggakan status wanita seolah-olah lebih rendah daripada lelaki dan keadaan wanita jauh lebih buruk daripada kaum lelaki. dinafikan hak-hak yang asasi. pemilikan kuasa. kesihatan. usaha bagi memperkukuhkan HAWA hendaklah termasuk program.2 Pelan Tindakan Mengikut Sektor Jentera Nasional Bagi Pengintegrasian Wanita Dalam Pembangunan.

serta menentukan usaha yang cekap dan berkesan sejajar dengan prioriti-prioriti tempatan. Selain itu.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam cekap dan dinamik. Dari aspek pendidikan dan latihan. dan mengkaji undang-undang yang sedia ada. serta mengadakan undang-undang yang dapat memberi perlindungan kepada pesakit daripada pihak-pihak yang tidak bertanggunjawab dalam memberi rawatan dan ubatan. Di samping itu. mental dan emosi. 10 . menggalakkan perkembangan ilmu dan amalan perubatan cara moden dan tradisional. satu mekanisma hendaklah diwujudkan bagi memudahkan penyertaan berbilang sektor bagi menjamin penyebaran perkhidmatan kesihatan yang sama rata di semua kawasan. memasukkan pendidikan kekeluargaan dalam semua kursus pendidikan dan latihan kerjaya untuk lelaki dan wanita. Konsep kesihatan yang komprehensif hendaklah meliputi aspek kesihatan jasmani. Mangsa-mangsa rogol dan keganasan hendalah diberi perlindungan daripada publisiti yang meruntuhkan maruah dan keperibadian mereka. menghapuskan gambaran-gambaran yang merendahkan maruah dan imej wanita. Dari aspek kesihatan. melaksanakan dasar yang berkesan tentang penagihan dan penggunaan dadah dengan melibatkan semua pihak dan lapisan. atau menggubal undang undang baru bagi melindungi wanita akan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesihatan. memudahkan penyertaan wanita dalam bidang-bidang yang diminati dan meyakinkan wanita untuk mengambil peluang latihan bagi menceburkan diri dalam lapangan sains dan teknologi moden. dan pengagihan bekalan kewangan sewajar dengan tugas dan fungsi HAWA yang lebih luas ini hendaklah ditentukan. mewujudkan satu dasar kesihatan negara yang mengambil kira keperluan dan taraf kesihatan kaum wanita.

khususnya bagi wanita yang miskin dan tidak 11 .undang. pengetahuan mengenai individu undang. perlu diadakan perkongsian saksama tentang manfaat pembangunan. melibatkan wanita dalam penggubalan pelaksanaan undang. dan mewujudkan undang-undang keluarga yang saksama yang memelihara dan mempertahankan hak ibu kandung dan bagi menyelesaikan pertikaian keluarga dengan adil dan berperikemanusiaan. Dasar Wanita Negara hendaklah meliputi semua sektor. mengadakan memberi biro pengaduan dan nasihat hak yang mudah didapati untuk disisi wanita. menekankan institusi pendidikan dewasa serta peluang pendidikan sepanjang hidup agar kaum wanita dapat terus mengembangkan pengetahuan dan kemahiran mereka. menyemak dan mengemaskini undang-undang yang kurang berkesan. baik kerajaan mahupun bukan kerajaan. pemberhentian dan eksploitasi dalam pekerjaan dan bagi mangsa rogol dan keganasan. meluaskan lagi peluang-peluang latihan vokasional untuk wanita serta mengiktiraf kemahiran-kemahiran wanita dalam bidang latihan dan pekerjaan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Seterusnya.undang. dan institusi-institusi swasta hendaklah diawasi supaya mereka tidak meneruskan diskriminasi terhadap wanita ataupun mengekalkan gambaran-gambaran yang menghinakan penyertaan wanita. menyemak dasar pengambilan dan pelaksanaan tugas institusi bagi menjamin diskriminasi terhadap wanita tidak diamalkan. perlu diperbanyakkan peluang pekerjaan. menggubal undang-undang perlindungan daripada keganasan rumahtangga. dipertingkatkan penyertaan wanita dalam bidang pekerjaan. Dari aspek Undang-Undang. ekonomi dan politik. sosial. Dari aspek ekonomi.

latihan lanjutan dan pembuatan keputusan.peluang kenaikan pangkat. dan untuk menambahkan pengambilan. perlindungan sama tanpa untuk perbezaan semua jenis yang jantina. Dari aspek Politik. pekerjaan. Dewan Undangan Negeri. dan menggunakan pengaruh media bagi memupuk sikap dan nilai positif terhadap wanita dan sumbangannya. kerajaan hendaklah mengadakan perundangan dan pentadbiran untuk menentukan penglibatan wanita sepenuhnya dalam bidang politik negara.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mempunyai punca pencarian nafkah hidup. mengikis pendapat dan kesan-kesan negatif terhadap wanita dalam program iklan dan pendapat yang disiarkan. Kerajaan Tempatan dan badan-badan lain. menjalankan analisis jantina atas semua program supaya dapat mengesan penyertaan wanita sebagai penerbit. sebagai pengguna media massa dan penerima kesan media seluruhnya. 12 . negeri dan tempatan sehingga perwakilan saksama tercapai. penggendalian projek-projek pembangunan. perlu ada 'job description' bagi semua jenis pekerjaan dan penentuan perlu perlu diadakan diamalkan gaji yang sewajamya. sama. dan kerajaan hendaklah juga menentukan sokongannya terhadap kemunculan lebih ramai wanita ke peringkat perundangan dan eksekutif dalam Parlimen. pencalonan dan penempatan wanita pada kedudukan penentuan dasar di peringkat kebangsaan. Dari sudut Media meningkatkan penglibatan wanita dalam semua aspek perkembangan media seperti dasar perancangan program dan perkhidmatan. dan undang-undang prinsip gaji untuk pekerjaan perlu dihapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam peluang.

menjadikan agama sebagai asas ke arah pemodenan masyarakat berbilang kaum. dan amalan yang melibatkan wanita secara 'tokenism' atau bagai melepaskan batuk ditangga diberhentikan. Gender ditentukan oleh sikap. diskriminasi dalam bidang seni dan budaya hendaklah dihapuskan. Oleh kerana peranan gender boleh dibentuk maka ia juga boleh diubah dan dibentuk semula untuk 13 . dan mewujudkan suasana perkongsian hidup yang sihat di kalangan wanita dan lelaki Dari aspek Kebudayaan. kepercayaan dan tingkah laku yang sepadan dengan apa yang dianggap sebagai kelakian dan kewanitaan ideal. 5. mewujudkan perbincangan antara pelbagai agama sebagai usaha mencapai persefahaman.0 Isu-Isu Yang Terlibat Istilah ‘seks’ dan ‘gender’ dalam kerangka yang dikemukakan oleh PBB yang mana seks merujuk kepada perbezaan secara biologi di antara lelaki dan wanita. Maka gender bergantung kepada interpretasi tentang tingkah laku yang sesuai bagi wanita dan lelaki dalam sesuatu budaya.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Dari sudut Agama. Oleh itu peranan gender akan terbentuk dengan dipengaruhi oleh satu proses sosialisasi yang kompleks dan mungkin berbeza-beza mengikut keadaan adat dan budaya. kemudahan dan galakan hendaklah diberi kepada wanita untuk menyertai semua kegiatan budaya dan seni. menggalakkan penyertaan wanita dalam semua aktiviti agama. mendapatkan pandangan wanita dalam membentuk fatwa yang melibatkan wanita dan isu wanita. penyertaan wanita dalam Majlis Perundingan Kebudayaan Kebangsaan hendaklah dipertingkatkan. manakala gender membawa maksud peranan sosial lelaki dan wanita dalam sesuatu budaya dan masyarakat. penyertaan wanita dalam bidang seni perlu mendapat perhatian bagi mengembangkannya.

Cabaran ini merangkumi aspek fizikal dan juga mental yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi.2 Hubungan sosial antara lelaki dan perempuan dapat dilihat dalam pelbagai bidang kehidupan seperti dalam bidang politik.http://Helikmedia.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mewujudkan keadaan yang lebih adil dan saksama di antara lelaki dan wanita. Fenomena ini mendapat tentangan dari kaum wanita kerana mereka selama ini berada dalam situasi yang tertindas. Keadaan ini di sebabkan oleh pengaruh daripada ideologi bahawa kekuasaan terletak pada tangan lelaki dan situasi ini dialami oleh seluruh dunia. kesamaan gender apabila disebut dalam konteks pembangunan wanita membawa maksud menghapuskan apa-apa rintangan yang dikenakan kepada mereka berdasarkan definisi budaya tentang peranan mereka dalam masyarakat. Hubungan sosial antara lelaki dan perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan bahawa kedudukan perempuan lebih rendah berbanding kedudukan kaum lelaki. Situasi ini dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia kerana hubungan tersebut tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang. 14 .Com/. Walau bagaimanapun. sosial dan ekonomi. (akses 4/12/09). pekerja wanita telah diberi keyakinan untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam sesebuah organisasi.Wordpress. terdapat pelbagai cabaran yang harus dilalui oleh kaum wanita 2 Dr Roselainy Binti Abdul. Wanita juga terpaksa bersaing dengan kaum lelaki untuk merebut peluang pekerjaan yang ditawarkan di pasaran. tetapi juga dialami oleh masyarakat negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan lain-lain. (2009). Kaum wanita yang bekerja juga terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan di dalam pekerjaan yang mereka ceburi. Maka. Pengenalan Ringkas Isu Gender. Namun pada masa kini.

15 .http://Helikmedia. Pengenalan Ringkas Isu Gender. 3 Dr Roselainy Binti Abdul.1 Isu Gender Berkaitan Poilitik Penglibatan wanita di dalam arena politik merupakan objektif milenium tersendiri.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam untuk memperolehi jawatan tersebut. sosial dan ekonomi akan diperjelaskan lagi. negara-negara yang berada dalam Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah pun menjadikan ‘pendekatan peka gender’ dan ‘kesaksamaan gender’ sebagai asas pelan pembangunan wanita negara mereka.Wordpress.Com/. Penglibatan mereka di dalam badan-badan pentadbiran di peringkat kebangsaan dan juga tempatan boleh membawa kepada dasar-dasar dan undang-undang yang memfokuskan kepada wanita. terutama. diskriminasi dan juga konflik dwikerjaya. 5.3 Dalam membincangkan tentang isu gender ini. Memperkasakan wanita di dalam arena politik mempunyai potensi untuk membawa perubahan di dalam masyarakat. Isu gender ini dapatlah diklasifikasikan kepada beberapa kategori iaitu isu berkaitan politik. Malaysia juga menjadi salah sebuah negara yang telah pun memberikan komitmen untuk melaksanakan polisi dan pelan tindakan pembangunan wanita berasaskan ‘kesaksamaan gender’. (2009). Namun realitinya. (akses 4/12/09). sebilangan besar negara-negara Islam. klasifikasi gender dalam bidang-bidang tertentu seperti politik. kanak-kanak dan keluarga. sosial dan ekonomi. Mengimbangkan semula hubungan gender diandaikan sebagai sangat penting untuk membawa kemajuan dan perubahan kepada negara. Antara cabaran yang perlu dilalui oleh kaum wanita di dalam pekerjaan ialah masalah yang berkaitan dengan seksual di tempat kerja.

09) 16 . Walaupun ruangan dan proses-proses politik telah terbuka.unicef. bilangan calon wanita yang telah dipilih untuk memasuki badanbadan pembuat keputusan politik di Malaysia semakin bertambah.org/malaysia/msl/support_6115. tidak menggalakkan serta menghalang wanita daripada menyertai politik serta meninggalkan kurang masa dan tenaga untuk kehidupan umum. Diskriminasi ini. ia masih tidak mencukupi untuk memberikan keseimbangan gender di dalam pentadbiran. Pada permulaan zaman kanak-kanak. Pada tahun 1990.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Walaupun halangan-halangan untuk menyertai parliman-parlimen peringkat kebangsaan dan tempatan telah pun dihapuskan hampir di setiap negara. tetapi hanya pada kadar yang sederhana dan masih berada di tahap yang rendah.html (akses 30. Penglibatan wanita-wanita di dalam proses-proses membuat keputusan yang berdasarkan politik boleh membantu memastikan penghapusan ketidaksamaan yang dihadapi oleh wanita-wanita. bilangan wanita di dalam jawatan-jawatan yang boleh membuat keputusan masih tidak meningkat secara otomatik.11. Semenjak merdeka. Bilangan ini telah berganda sebanyak 10 peratus pada tahun 1999 tetapi ia telah kekal di tahap tersebut walaupun selepas pilihanraya umum pada tahun 4 Menyokong-kesaksamaan di dalam politik dan dalam kerajaan.4 Perwakilan wanita-wanita dalam badan-badan perundangan adalah merupakan salah satu petunjuk yang membuktikan komitmen masyarakat di dalam memperkasakan wanita. hanya 5 peratus daripada ahli-ahli parlimen terdiri daripada wanita.http://www. wanita menghadapi diskriminasi yang berbeza daripada peringkat bawahan pendidikan kepada gaya sosial semasa yang meragui kecekapan mereka sebagai pembuat keputusan. termasuklah beban kerja wanita yang jauh lebih berat.

org/malaysia (akses 14/12/09) 17 . atau melebihi.2. statistik dua tahun selepas merdeka menunjukkan 5 6 Kementerian Pembangunan Wanita. Pada tahun 1959.6 Keadaan ini dapat dibuktikan dengan jumlah penuntut wanita di institusi pengajian tinggi adalah di antara 60 peratus dan 70 peratus jika berbanding hanya antara 30 peratus dan 35 peratus penuntut lelaki. Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Kadar kebolehan membaca dan menulis bagi wanita adalah sebanyak 88. seterusnya ia meningkat daripada 85.kpwkm. Isu Gender Berkaitan Sosial i. kadar kemasukan bagi perempuan adalah bersamaan dengan.unicef. Wanita di Malaysia lebih berkemungkinan untuk menunjukkan kecenderungan yang tinggi terhadap subjek seni serta sains dan teknologi berbanding lelaki.4 peratus pada tahun 2000 disebabkan oleh sistem pendidikan yang telah dipertingkatkan. Dengan pendidikan di peringkat yang tinggi. walaupun pengambilan golongan lelaki dalam program-program Doktor Falsafah adalah lebih rendah berbanding wanita.gov. adalah diharapkan wanita-wanita dapat melibatkan diri dengan sepenuhnya di setiap peringkat politik. http://www. lelaki di semua peringkat persekolahan.my.1 peratus pada tahun 2004. Isu Berkaitan Pendidikan Di Malaysia. pengambilan wanita adalah melebihi lelaki.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam 2004. yang seringkali melepasi lelaki. Kemasukan anak-anak gadis di sekolah melambangkan nisbah gender negara serta sebuah pendidikan berpatutan yang menghubungkan perbezaan gender di peringkat pendidikan rendah dan menengah. http://www. jika dibandingkan dengan latihan vokasional dan teknikal. Keluarga dan Masyarakat. Pada peringkat tertier pula. (akses14/12/09). 5 5.

Hari ini. Isu Berkaitan Guna Tenaga Buruh 7 Mengiktiraf Wanita Sebagai Agen Pembangunan Negara. 5.39 dengan kata lain 61 wanita. seiring dengan penambahan bilangan universiti.7 peratus daripada kesemua jumlah pengambilan pelajar di Universiti Malaya (UM). Dan jika bilangannya majoriti. (2007).LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam bahawa terdapat hanya 77 graduan wanita atau bersamaan 10. selepas negara merdeka 50 tahun.wordpress.http://bobex.3 Isu Gender Dalam Ekonomi i. Disebut UM kerana hanya universiti berkenaan wujud pada zaman berkenaan. dapat dilihat dengan jelas bahawa senarionya ialah jumlah pelajar wanita melebihi lelaki. Pencapaian wanita ini perlulah dijadikan satu dorongan kepada golongan lelaki untuk menilai kembali dimana silapnya dan berusaha memperbaiki kelemahan yang ada supaya jurang yang wujud dalam pencapaian akedemik ini dapat diperbaiki. Kadar mahasiswa dan mahasiswi pada masa sekarang ialah 61. walaupun statistik terkini tidak diperoleh.com/2007/08/07/mengiktirafwanita-islam-sebagai-agen-pembangunan-negara/ (akses 14/12/09) 18 . 39 lelaki. serta mempunyai perasaan bertanggungjawab dan sanggup bertungkus lumus merebut peluang yang sedia ada. 7 Semua ini kerana wanita mempunyai sifat tekun dan gigih. maka yang akan menjadi graduan juga secara automatik adalah kumpulan majoriti.

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Di Malaysia. Inisiatif-inisiatif oleh pihak Kerajaan dan juga badan-badan bukan kerajaan terhadap laluan kepada pendidikan pada tahap yang tinggi telah membantu memberikan kekuatan kepada sejumlah peratus wanita-wanita Malaysia yang lebih besar. Menurut statistik yang didapati daripada kajian semula Rancangan Malaysia ke-8 yang telah dilakukan pada jangkamasa pertengahan. penglibatan wanita-wanita di dalam bidang pekerjaan. pegawai-pegawai atasan dan pengurus-pengurus telah meningkat daripada 5 peratus pada tahun 2000 kepada 5. yang berjumlah kira-kira 76 bilion ringgit. bilangan wanita-wanita yang telah menjadi pembuat undang-undang.11. atau 12 peratus daripada Jumlah Kasar Produk Domestik (GDP) Malaysia. dan lebih banyak lagi telah diperhatikan bergerak menuju pekerjaan-pekerjaan yang berpendapatan tinggi.unicef. peningkatan yang amat ketara apabila sektor perindustrian berada di tahap yang tertinggi pada tahun 1980-an. Semakin ramai wanita-wanita kini yang terlibat di dalam sektor pekerjaan.http://www. Usaha-usaha untuk membuat pengiraan terhadap kerja-kerja yang tidak berbayar telah mendapati bahawa wanita-wanita menjalankan “kerja penjagaan” yang lebih tinggi (75 peratus daripada wanita berbanding dengan 24 peratus lelaki).org/malaysia/msl/support_6114.html-(access pada 30. telah meningkat daripada 44. walaupun masih rendah.7 peratus pada tahun 1995 kepada 47.3 peratus pada tahun 2002.3 peratus pada tahun 2004.09) 19 . Kemiskinan di kalangan rumahtangga yang diketuai wanita telah berkurangan disebabkan program-program menjana pendapatan untuk ibu-ibu tunggal dan miskin serta menyumbangkan tempat tinggal yang asas dan selamat kepada golongan yang disasarkan.8 8 Menyokong-Kesaksamaan Di Dalam Pekerjaan.

pengangguran wanita berkelulusan tinggi di negeri di bawah bayu adalah 17.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Pertambahan bilangan wanita di dalam pasaran buruh akan memerlukan mereka mengimbangi tanggungjawab mereka di tempat kerja dengan keluarga yang bersaing rapat di antara satu sama lain.2 peratus. 20 . Isu Berkaitan Pengangguran Biarpun jumlah wanita berpendidikan tinggi termasuk lulusan universiti dan kolej lebih ramai berbanding lelaki di Sabah tetapi dari segi peluang pekerjaan. ii. Mengikut Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh Pusat pada 2002.5 peratus. kemudahan-kemudahan penjagaan anak-anak yang selamat dan berkualiti tinggi serta termasuklah ‘teleworking’ yang akan menyokong penglibatan tenaga kerja wanita yang meningkat. manakala lelaki pula 8. Pengurusan masa yang fleksibel di tempat kerja. Peluang-peluang latihan pendidikan serta vokasional untuk wanita perlu untuk menggalakkan penglibatan mereka dalam lapangan-lapangan yang membawa kepada pekerjaanpekerjaan yang berpendapatan tinggi dalam kesemua sektor. Kekurangan dalam kemahiran-kemahiran pengurusan dan profesional selalunya menjadi penghalang kepada peluang-peluang untuk wanita maju kepada jawatan-jawatan profesional yang lebih tinggi. golongan itu (wanita) masih ketinggalan. Wanita secara umumnya kekurangan kemudahan kepada maklumat pinjaman dan pasaran untuk mempertahankan perniagaan mereka. Ini menunjukkan wanita berpendidikan tinggi masih ramai menganggur dan usaha bersepadu perlu dilakukan untuk memastikan golongan terbabit memperoleh pekerjaan seperti dinikmati golongan lelaki.

Hasil kajian perpustakaan yang dijalankan oleh Institut Kajian Pembangunan Sabah (IDS). bebanan triple role (tiga peranan). lemah penguasaan bahasa Inggeris.Semua isu. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal-Ehwal Pengguna Sabah. Oleh itu. daripada 1. masalah dan hambatan ini secara tidak langsung memberi kesan dan implikasi besar bukan saja kepada wanita malah keluarga mereka. kadar celik huruf dan komputer yang relatifnya rendah.myuitm. http://www.900 pekerja. pelbagai usaha bersepadu atau platform utama diadakan supaya wanita berpeluang untuk memanfaatkan bakat mereka secara maksimum setanding lelaki dalam pelbagai bidang pekerjaan. wanita telah menceburi dunia kerjaya. masalah kesihatan dan minda serta peningkatan jumlah ibu tunggal. masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan bijaksana.(akses 14/12/09) 21 . iaitu perbezaan lebih sekali ganda. Jornah Mozihim.com/v4. wanita telah 9 Ramai wanita berpendidikan tinggi menganggur. wanita berhadapan dengan isu diskriminasi dalam pekerjaan.700 pekerja lelaki. wanita merupakan suri rumah yang memainkan peranan tradisi sebagai ibu dan isteri dalam sesebuah keluarga. bersama-sama kaum lelaki berjuang untuk membangunkan negara.1 juta pekerja di Sabah. sektor pekerjaan yang menjadi tumpuan wanita adalah pertanian dan perikanan iaitu membabitkan 87.9 5. hanya 348.4 Analisis i. Semenjak 40 tahun yang lalu.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Dalam pada itu. Wanita Dalam Bidang Ekonomi Jika diimbas kembali wanita pada suatu ketika dahulu.000 adalah pekerja wanita berbanding 713. berasaskan perangkaan itu. Dengan perubahan masa dan arus pemodenan. (2009).

Bilangan wanita menyertai dunia pekerjaan meningkat dari tahun ke tahun."Hidup Biar Berjasa" 22 .10 Petikan kata-kata Allahyarham Tun Abdul Razak semasa upacara pembukaan rasmi Muktamar Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Islam yang pertama pada 7 Mac 1975 berkata. kita tentu dapat melihat bagaimana kaum wanitanya menjadi tenaga besar bagi membawa negara-negara tersebut ke mercu kejayaan.11 Keadaan ini jelas menunjukkan kejayaan kaum wanita dalam bidang ekonomi memandangkan banyak peluang 10 Kementerian Pembangunan Wanita.5 peratus pada tahun 1995. Mahli. Keluarga dan Masyarakat. Keluarga dan Masyarakat.kalaulah kaum wanita tidak bersama-sama mengambil bahagian dalam usaha-usaha pembangunan.Mengimbangi Peranan Wanita: Bakal Ibu & Teknorat Negara .LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mencapai satu kemajuan mengagumkan dalam sektor pekerjaan di Malaysia. (2004). Kementerian Pembangunan Wanita. Akan tetapi kita berharap segala langkah dan tindakan serta usaha-usaha yang dilakukan itu tidak akan menjejas nilai-nilai kewanitaan yang ada pada mereka yang memang terpuji dan disanjung tinggi…”.Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia .7 peratus pada tahun 2003. peratusan tenaga kerja wanita meningkat dari 37 peratus pada tahun 1970 ke 43. maka bermaknalah kita mengabaikan satu sumber tenaga yang penting. dan 47.Laporan kepada Komiti PPB tentang Konvensyen bagi Menghapus Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Laporan Pertama dan Kedua]. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita. Kalau kita perhatikan negara-negara yang telah maju. Kita mahu wanita kita cergas dalam sebarang bidang yang boleh memberikan kebajikan kepada negara. Keluarga dan Masyarakat (2004). 11 Shamsiah Hj. bangsa dan agama. (2005). Kuala Lumpur. “….

perkhidmatan dan pekerja jualan 23 . daripada 3.3 peratus bagi lelaki. Untuk menjadikan ekonomi negara kuat dan kukuh. Penglibatan wanita dalam menyumbang ke arah ekonomi bukannya hanya melalui pekerjaan formal tetapi juga melalui pekerjaan tidak formal. untuk meringankan beban kedua ibu bapa. membayar hutang pinjaman pengajian. Kekayaan dan jatuh bangunnya sesebuah negara adalah bergantung kepada kekuatan ekonomi negara itu. wanita juga berperanan yang besar dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif.8%) adalah kumpulan umur antara 25 hingga 29 tahun. Sehingga tahun 2004. dan 79.7 juta wanita bekerja. Oleh itu.1 (2.2 juta wanita) peratus adalah wanita yang berkahwin. kadar penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan telah meningkat kepada 47.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam telah diberikan oleh pihak kerajaan dalam memperkasakan taraf ekonomi yang mana turut menyumbangkan pembangunan yang pesat terhadap negara. Wanita juga adalah sebahagian daripada tenaga kerja. mengurangkan kebertangungan terhadap suami dan menaikkan identiti sosial.2 peratus. Kadar penglibatan wanita di sektor pekerjaan pada tahun 1970 adalah 37. Apabila dikaji mengikut status perkahwinan. Data mengenai pekerjaan wanita mengikut jenis pekerjaan menunjukkan pekerja wanita kebanyakan berada di tiga kategori pekerjaan.3 peratus disebabkan melebarnya peluang pekerjaan dan pencapaian pelajaran wanita yang bertambah baik Dari segi taburan wanita Malaysia yang bekerja mengikut had umur. paling ramai wanita bekerja (63. Banyak faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam bidang pekerjaan seperti untuk meningkatkan kualiti hidup. peranan tenaga kerja samaada lelaki dan wanita adalah besar. 58.

5%) dan profesional bersekutu (13%) daripada keseluruhan pekerjaan. karakter wanita yang lemah lembut. Wanita Dalam Bidang Politik Walau bagaimanapun. Kini terdapat wanita memegang jawatan tinggi dalam organisasi. mudah mengalah. Dalam ruang domestik. emosional. Walaubagaimanapun. seakan-akan menyakinkan bahawa tugas tersebut sesuai untuk seorang perempuan yang bergelar isteri. 12 Kementerian Pembangunan Wanita.4%). Mungkin sifat kepimpinan yang ditunjukkan oleh kaum lelaki menyebabkan mereka lebih layak berada di puncak kepimpinan. Pandangan seperti inilah yang menyebabkan muslimah tidak mahu berpolitik.12 Banyak jawatan pekerjaan diwujudkan yang memerlukan tenaga wanita terutama dalam tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jiwa lelaki seperti tugas yang memerlukan penumpuan dan penelitian yang tinggi. kita juga perlu melihat kepada aspek politik yang mana kaum wanita dilihat kurang berjaya mencapai ke tahap yang maksimum berbanding kaum lelaki di negara ini. kebanyakan wanita memegang tugas pengurusan pertengahan. 2004. Keluarga dan Masyarakat. ii. sehingga kehidupan mereka hanya berputar sekitar memenuhi keperluan diri sendiri dan melakukan kegiatan dalam urusan peribadi. anak dan keluarganya.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam (18. 24 . Perumpamaan yang menyatakan "tangan wanita yang membuai buaian boleh menggegarkan dunia" adalah landasan yang menggambarkan betapa besarnya peranan kaum wanita. Mereka sama sekali tidak mahu menoleh. pekerja perkeranian dan juga sebagai juruteknik (17. ibu atau pengurus rumah tangga.

mereka perlu meningkatkan pengetahuan secara berterusan menerusi pendidikan dan latihan sepanjang hayat. sarjana 52.pdf-(akses 16/12/09) 25 .9 peratus. Envolmen pelajar wanita di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) pada tahun 2007 di peringkat diploma ialah 58.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam bahkan tidak peduli terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka.gov.http:// www.2 peratus.(2006). peringkat ijazah pertama 61. Sehingga kini. Selain itu. sama dengan kaum lelaki.1 peratus. i.my/uploadpdf/pelanwanita06. Banyak pihak atau pendapat mengungkapkan pemahaman politik dengan pengertian yang sempit dan amat terbatas. walaupun kegiatan politik mereka sentiasa diarahkan kepada usaha meraih peluang sebesar-besarnya untuk duduk di atas kerusi legislatif . taraf pendidikan wanita berada pada tahap yang membanggakan. termasuk dalam bidang politik.13 Bagi memastikan wanita terus berdaya saing. Perjuangan yang dilakukan dalam proses pengukuhan dan pendidikan politik kepada kaum wanita (Muslimah). Sementara di pihak lain pula mengatakan bahawa wanita mesti ikut serta berperanan aktif dalam segala bidang. kerana Islam telah menempatkan lelaki dan perempuan pada darjat yang setara.9 peratus dan doktor falsafah (PhD) 38. tidak diarahkan kepada mencapai kesetaraan darjat dan kedudukan antara lelaki dengan perempuan. masalah remaja 13 Wanita dalam Bidang Pendidikan dan Latihan. Antara kekangan yang dihadapi oleh wanita untuk mendapatkan pendidikan dan latihan sepanjang hayat ialah kekurangan kesedaran wanita mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat selain daripada kurangnya sokongan daripada majikan dan ahli keluarga.kpwkm. Sehingga ada antara mereka yang mendefinisikan politik sebagai proses yang berjalan seiring dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Wanita Dalam Bidang Sosial Peluang pendidikan dan latihan yang saksama antara lelaki dan wanita membolehkan wanita mencapai kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi.

1 peratus lelaki dan 49. Beberapa kajian yang dijalankan mendapati anasir luar seperti pembabitan dengan ketagihan dadah.Menyokong-Kesaksamaan di dalam pekerjaan. ‘lelaki kurang kerana kebanyakannya berada di pusat sehenti’.09). 26 . Keadaan ini jelas menunjukkan kejayaan wanita dalam sektor pendidikan berbanding kaum lelaki di negara ini. malah pencapaian keseluruhan pelajar lelaki adalah lebih baik berbanding pelajar perempuan terutama pada peringkat sekolah menengah. ada wajarnya jika pihak tertentu memberi tumpuan kepada peringkat asas lagi terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja lelaki untuk mengenal pasti mengapa jumlah kemasukan di IPT hari ini tidak seimbang.http://www. antara tempoh persekolahan dan kemasukan ke IPT berlaku ‘sesuatu’ yang menyebabkan ramai pelajar lelaki keciciran.unicef.11. jika kita lihat gejala sosial hari ini banyak membabitkan remaja lelaki seperti rempit. tetapi mungkin boleh difikirkan dengan mendalam maksudnya. Walau bagaimanapun. sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan jumlah lelaki masih lebih ramai berbanding wanita dengan nisbah 50.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam perempuan yang tidak dapat meneruskan pendidikan akibat terlibat dengan gejala sosial perlu ditangani supaya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tidak dinafikan.9 peratus wanita. lepak dan khususnya dadah. Ini menunjukkan kejayaan kaum wanita bukanlah di sebabkan bilangan yang ramai semata-mata tetapi di sebabkan usaha yang teguh untuk mencapai kejayaan. Malah.14 Sehubungan itu. sehingga ada kata-kata jenaka yang cuba merungkai persoalan mengapa lebih ramai wanita di IPT hari ini. Bagaimanapun. Malangnya. jenayah dan gejala sosial menyebabkan pelajar lelaki terkandas di tengah jalan walaupun kebanyakannya mempunyai kebijaksanaan yang sewajarnya. Jika dikaji.org/malaysia/msl/support_6114. Sinis kata-kata berkenaan.html-(akses 30. isu pengangguran dalam kalangan 14 UNICEF. pencapaian mengikut jantina di sekolah sama ada di sekolah rendah mahupun menengah adalah seimbang.

Mengkaji undang-undang yang sedia ada. 2. Walaupun tidak ramai golongan wanita yang terlibat dalam pemilihan di Dewan Rakyat iaitu di bawah 10 peratus.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam wanita masih tidak dapat dibendung memandangkan terlalu ramai graduan yang memilih pekerjaan dan mengharap kepada kerajaan semata-mata. 6. Kesedaran berpolitik wanita ini dikatakan berpunca daripada tahap pendidikan yang semakin baik dan memberi akses kepada percambahan maklumat yang lebih banyak. Kesaksamaan gender dalam politik Di Malaysia. inisiatif baru perlu diambil untuk mengatasi isu pengangguran kerana ia sedikit sebanyak akan menggugat kepada pencapaian ekonomi negara kita. Kerajaan perlu meletakkan kesaksamaan gender sebagai satu agenda utama kerajaan supaya peka terhadap hal ehwal dan pembangunan wanita.0 Cadangan Dan Saranan 1. progresif dan seimbang. 27 . tetapi peranan mereka menentukan kemenangan sesebuah parti politik semakin membesar. Oleh itu. senario penyertaan wanita dalam bidang politik tidak selari dengan penyertaan mereka di dalam pilihan raya. dan memastikan segala peraturan dan dasar kerajaan akan lebih sensitif kepada keseimbangan antara lelaki dan wanita yang akhirnya akan membentuk sebuah negara Malaysia yang lebih maju.

perlindungan keselamatan. 3.7% jawatan utama seperti Ketua Pegawai Eksekutif. kaum wanita mempunyai alternatif untuk melakukan pekerjaan atau perniagaan dari rumah melalui konsep home office. suri rumah dan pekerja. 28 . Meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang pentadbiran Namun begitu penyertaan wanita di peringkat pembuat keputusan dan korporat masih jauh rendah umpamanya jumlah wanita yang memegang jawatan Ahli Lembaga Pengarah di Government Link Companies (GLC) ialah 14% atau 86 orang daripada jumlah keseluruhan 613 orang. Presiden dan Naib Presiden di sandang oleh wanita dan hanya kira-kira 10. Kini. Memperkenalkan konsep home office Konsep ini amat sesuai dilaksanakan untuk kaum wanita yang mempunyai pelbagai tanggungjawab selain bertindak sebagai seorang ibu. Secara tidak langsung ia dapat mengatasi masalah pengganguran dalam kalangan siswazah wanita.5% Ahli Lembaga Pengarah syarikat tersebut di pegang oleh wanita. Sementara itu. kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Wanita untuk 50 syarikat di senarai Bursa Saham Kuala Lumpur bagi tahun 2004 menunjukkan bahawa kirakira 11. Kesemua peranan ini perlu diseimbangkan secara bijaksana agar “yang dikendong tidak keciciran”. hak-hak dan maruah wanita terpelihara dan mengambil langkah-langkah supaya penguatkuasaan undang-undang berkenaan berkesan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Mengkaji semula undang-undang dan peraturan sedia ada dan menggubal perundangan dan peraturan baru bagi menjamin tiada diskriminasi berasaskan gender. 4.

pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat amnya perlu mengambil tindakan sebagaimana yang ditetapkan di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Wanita. sumber manusia yang mempunyai pengetahuan. Kementerian Pembangunan Usahawan. terlatih dan peka terhadap isu gender dengan kepakaran khusus hendaklah disediakan dan sumber kewangan yang mencukupi.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Selaras dengan itu. agensi-agensi pelaksana yang bertanggungjawab hendaklah melakukan tugas 29 . Dato shahrizat telah mengumumkan bahawa Kabinet telah bersetuju untuk menggalakkan home office dan Kementerian Pembangunan Wanita. Keluarga dan Masyarakat di minta untuk berbincang dengan beberapa Kementerian. beberapa langkah perlu dilaksanakan oleh semua pihak antaranya ialah semua agensi kerajaan. Kementerian Kerajaan Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri supaya satu garis panduan untuk semua aspek home office ini dapat diselaraskan untuk persetujuan Kabinet. Bagi memastikan aktiviti-aktiviti di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Wanita berjalan lancar. Selain itu. sektor swasta. Bagi memastikan matlamat Dasar Wanita Negara tercapai dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita dapat dilaksanakan dengan berkesan. Langkah ini akan membantu semua golongan wanita termasuk orang kurang upaya dan warga emas membuka perniagaan mereka di rumah. Kementerian sedang mengambil langkah susulan supaya secepat mungkin home office ini dapat dipromosikan dan ramai wanita dapat manfaat daripadanya. Seterusnya langkah-langkah khas sementara perlu diwujudkan seperti affirmative action atau sistem kuota wajar perlu diambil untuk memajukan wanita dalam semua sektor. seperti Kementerian Kewangan.

menyelaras. pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat. 7. Dasar Wanita Negara merupakan dasar pembangunan sosio ekonomi yang merangkumi falsafah. Di samping itu.0 Kesimpulan Dan Penutup Penggubalan DWN ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk meningkatkan lagi penyertaan wanita di dalam pembangunan secara lebih berkesan. lapisan masyarakat dan semua 30 . Kesediaan semua pihak untuk menerima anjakan paradigma merupakan pra syarat kepada kejayaan pelaksanaan Dasar Wanita Negara. insipirasi dan aspirasi wanita daripada pelbagai peringkat umur.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam seperti merancang. sistematik dan bermakna. Kementerian Pembangunan Wanita. Memandangkan bahawa wanita memainkan peranan yang penting di dalam dan di luar rumah serta merupakan sumber ekonomi yang penting. memantau dan menilai setiap aktiviti-aktiviti di bawah bidang kuasa masing-masing. Kejayaan dasar ini bergantung kepada komitmen dan sokongan semua pihak terutama kepimpinan tertinggi serta kerjasama antara agensi kerajaan. satu pangkalan data pusat untuk mengitegrasikan data berdasarkan gender dari pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan. Keluarga dan Masyarakat seharusnya bertindak sebagai peneraju utama bagi menyelaraskan setiap aktiviti. swasta. matlamat kerajaan adalah untuk menjadikan wanita sebagai rakan yang sama penting dalam usaha membina negara. pemantauan dan penilaian secara keseluruhan termasuk kajian semula dasar dan strategi pelaksanaan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita setiap tiga tahun sekali atau mengikut keperluan. sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan perlu diwujudkan.

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam sektor. Bibliografi 31 . dinamik dan berdaya saing. Pelaksanaan dasar ini menjadi agenda utama kerajaan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang maju. adil dan saksama. serta penyayang.

Laman web rasmi Kementerian Pembangunan Wanita.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Shamsiah Hj.Com/.html 32 .kpwkm. Cetakan Keempat 2007. Diakses pada November 10. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia ."Hidup Biar Berjasa" Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia. Pengenalan Ringkas Isu Gender.my/ Mengiktiraf Wanita Sebagai Agen Pembangunan Negara. Keluarga dan Masyarakat. http://Helikmedia. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kuala Lumpur. Kementerian Pembanguan Wanita.wordpress. (2007). (2005).org/malaysia/msl/support_6111. (akses 4/12/09).gv. 2009 daripada http://www.com/2007/08/07/mengiktiraf-wanita-islam-sebagai-agen-pembangunannegara/ (akses 14/12/09) http://www.unicef.Keluarga dan Masyarakat. Dr Roselainy Binti Abdul. Mengimbangi Peranan Wanita: Bakal Ibu & Teknorat Negara. http://bobex. Mahli. (2009).Wordpress.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.