LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

1.0: Pengenalan Sumbangan wanita dalam pembangunan negara tidak dapat dinafikan, malah peranan mereka semakin menyerlah, terutamanya selepas merdeka. Kejayaan ini semakin

membanggakan selaras dengan cabaran globalisasi. Golongan yang suatu masa dahulu dianggap sebagai kaum yang lemah, kini bangun untuk memainkan peranan dalam menjayakan negara ini bersama-sama dengan kaum lelaki. Sesuai dengan ungkapan “tangan yang menghayun buaian boleh menggegarkan dunia” wanita juga mempunyai kuasa untuk menentukan hala tuju negara. Di Malaysia, sebanyak 7.4 juta kaum wanita yang bekerja dan ini menunjukkan mereka merupakan sebahagian daripada penyumbang pembangunan negara ini. Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategi-strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. Justeru dari itulah kerajaan memperkenalkan Dasar Wanita Negara pada tahun 1989 bagi menjamin kedudukan dan hak-hak mereka dalam pembangunan negara. Dasar Wanita ini bermaksud memberi panduan dan hala tuju dalam segala usaha perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan negara. Dasar ini juga mempastikan kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai, baik sebagai kumpulan sasaran mahupun sebagai agen-agen pembangunan masyarakat moden. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. Dasar wanita negara juga menyediakan garis panduan bagi mengintergrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara.

1

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

2.0 : Latar Belakang Dan Sejarah Penubuhan Dasar Wanita Negara telah diperkenalkan pada tahun 1989 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, yang sekarang telah ditukar nama kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kementerian ini telah dipimpin oleh Y.B. Senator Dato’ Sri Shahrizat Abdul Jalil, manakala jawatan Timbalan Menteri dipegang oleh Y.B Senator Datin Paduka Chew Mei Fun1. Secara umumnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dibentuk untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pentingnya peranan golongan wanita dan institusi keluarga untuk mencapai agenda pembangunan negara. Terdapat 4 buah agensi di bawah pentadbiran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu Jabatan Pembangunan Wanita (JPW), Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM), Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) dan Institusi Sosial Malaysia (ISM). Selari dengan matlamat penubuhan kementerian ini untuk membantu golongan wanita dari pelbagai aspek maka kementerian ini telah menggubal Dasar Wanita Negara Kedua atau lebih dikenali dengan Dasar Wanita Negara 2009. Dasar Wanita Negara Kedua adalah kesinambungan kepada Dasar Wanita Negara Pertama yang digubal 20 tahun dahulu dengan mengambil kira isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa kini dan yang akan datang. Dasar Wanita Negara 2009 telah dilancarkan oleh YB Datuk Seri Najib Tun Razak pada 25 ogos 2009 sempena menyambut Hari Wanita Peringkat Kebangsaan 2009 di pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Ia merupakan dasar yang mendukung prinsip tiada diskriminasi berasakan gender seperti termaktub dalam perlembagaan persekutuan, konvensyen
1

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat http://www.kpwkm.gov.my/ (Akses 10/11/2009)

2

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) dan banyak lagi. Dasar wanita Negara 2009 diberi nafas baru yang mencerminkan usaha kerajaan untuk mengarus perdanakan wanita daripada aspek pembangunan bangsa dan negara Di samping itu, Dasar Wanita Negara 2009 dianggap sebagai rangka tindakan yang progresif dan dinamik sebagai panduan kepada wanita Malaysia mencorakkan landskap pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Langkah penggubalannya juga dianggap sejajar dengan perubahan persekitaran dan keperluan masa depan terutama dalam menghadapi dunia globalisasi dan iklim ekonomi yang semakin kompetitif. Beberapa pembaharuan yang diketengahkan menerusi Dasar Wanita Negara 2009 ialah pembudayaan kesaksamaan gender meliputi badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Selain itu, ia juga merupakan satu langkah yang drastik untuk meningkatkan bilangan kaum hawa di peringkat pembuat keputusan dan menggalakkan sinergi pelbagai sektor bagi meningkatkan taraf sosio ekonomi wanita. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapannya semasa majlis pelancaran Dasar Wanita Negara 2009, kerajaan komited terhadap penyediaan persekitaran yang kondusif bagi menyerlahkan lagi potensi seramai 13.9 juta kaum wanita di Malaysia. Jika dilihat kepada pembaharuan yang dibuat dalam pembentukkan Dasar Wanita Negara 2009 ini memang menunjukkan kesungguhan pihak kerajaan untuk membela dan mempertahankan hak kaum wanita terutamanya dalam isu yang berkaitan dengan gender. Di mana dasar ini lebih menekankan kepada prinsip tiada diskriminasi berasaskan gender. Dasar ini berhasrat untuk merealisasikan aspirasi kerajaan dalam membangunkan modal insan yang

3

Ketiga. Manakala objektif yang kedua ialah bagi mengintegrasikan wanita dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan kehendak wanita bagi mempertingkatkan mutu hidup. Keempat. membangun potensi dan mendayaupayakan wanita dari pelbagai lapisan masyarakat dan dalam semua sektor sebagai agen perubahan kepada masyarakat serta penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Kelima mencapai perkongsian saksama antara wanita dengan lelaki dalam memperoleh dan mengawal sumber dan peluang penyertaan serta 4 . membasmi kemiskinan. Antaranya ialah pertama. peluang penyertaan dan manfaat pembangunan kepada lelaki dan wanita. membudayakan kesaksamaan gender dalam kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor. menyediakan persekitaran yang kondusif. menghapuskan kejahilan dan buta huruf dan menegakkkan negara aman.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam berdaya saing dan mempunyai ketahanan diri dengan melahirkan wanita yang berilmu dan berwawasan. Matlamat persamaan dan kesaksamaan hendaklah dijadikan teras dasar pembangunan yang berorientasikan rakyat. bagi meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek termasuk fizikal. dapat menyumbangkan dan mencapai sepenuhnya potensi mereka. pertama untuk menjamin perkongsian saksama dalam memperoleh kemudahan sumber maklumat. memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam proses membuat keputusan di semua peringkat. sosisal. mempunyai daya kreativiti dan inovasi serta menghayati nilai-nilai murni. supaya wanita yang mewakili separuh jumlah penduduk negara. makmur dan sentosa. Semasa Dasar Wanita Negara pertama diperkenalkan hanya dua objektif telah ditetapkan iaitu. psikologi dan kerohanian. politik. kesihatan. ekonomi. Walaubagaimanapun di dalam Dasar Wanita Negara 2009 ini ada beberapa penambahbaikan yang telah dibuat. termasuk penggubalan dasar dan perundangan mesra wanita. Kedua.

Majlis Penasihat kebangsaan Mengenai Intergrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) di Jabatan Perdana Menteri telah ditubuhkan pada tahun 1976 bagi menterjemahkan pelan tindakan sedunia mengenai wanita dalam pembangunan. Sistem penyampaian pelbagai perkhidmatan sokongan untuk wanita telah diperkukuhkan lagi melalui aktiviti organisasi-organisasi kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Selain daripada itu. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun-pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dan beberapa Lembaga Kemajuan Wilayah. 5 .0: Institusi-Institusi Yang Terlibat Beberapa institusi telah ditubuhkan untuk mengintergrasikan wanita ke dalam aliran utama pembangunan. Antaranya ialah. pada tahun 1983. Urusetia Hal Ehwal Wanita (HAWA) telah ditubuhkan untuk mengawasi dan menilai perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh sektor awam dan sektor swasta bagi faedah kaum wanita. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA). Selepas itu. 3. Penubuhan sebuah agensi amanah bukan kerajaan iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) turut membantu mempertingkatkan penyertaan kaum wanita terutamanya di luar bandar di dalam aktiviti – aktiviti ekonomi bukan ladang. dan pada masa yang sama berfungsi sebagai urusetia kepada NACIWID.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam menikmati manfaat pembangunan dan yang terahkir adalah untuk meningkat dan mengukuhkan perkongsian adil dan saksama antara wanita dan lelaki dalam semua aspek kehidupan bagi memantapkan institusi keluarga serta membangunkan komuniti dan masyarakat. HAWA juga bertindak sebagai pusat maklumat utama mengenai hal ehwal wanita.

keselarasan dan keseragaman dasar dan tindakan. Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI). turut memainkan peranan yang penting ke arah meningkatkan penyertaan wanita dalam ekonomi dan sosial. Dalam penggubalan dasar. Perkumpulan Wanita (WI).0 Strategi-Strategi Pelaksanaan Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita Negara (DWN). dengan mengadakan penyelaras di setiap negeri supaya dapat bertindak dengan lebih berkesan mengenai hal ehwal wanita.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Selain itu. Pertubuhan Bantuan Wanita Islam dan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam serta pertubuhan wanita yang lain telah menyediakan berbagai program pembangunan berbentuk jatidiri dan kemudahan-kemudahan sokongan yang lain. keberkesanan. beberapa strategi dibentuk bagi menjamin kecekapan. pertimbangan mestilah dibuat berkenaan tentang sumbangan dan implikasinya terhadap wanita serta impak dan kesan yang negatif terhadap wanita hendaklah 6 . NGO seperti Majlis Kebangsaan. Peranan HAWA haruslah dipertingkatkan kuasa dan tarafnya dengan mewujudkan perhubungannya dengan setiap kementerian. Antaranya ialah memperkukuhkan Unit Hal Ehwal Wanita (HAWA) Sebagai Jentera Pembangunan Negara jentera negara bagi kemajuan wanita ialah HAWA kini telah diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Sosial. peraturan dan program oleh sektor atau agensi. Pelaksanaan dan Pengawasan Program-program Pengintegrasian Wanita. Strategi yang seterusnya ialah Mengorientasikan Dasar dan Tindakan Agensi Kerajaan dengan memasukkan proses Perancangan. 4. ada beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lain. perundangan. Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO).

Untuk menimbulkan kesedaran dan komitmen institusi dan agensi kerajaan. di peringkat nasional dan di peringkat tempatan hendaklah terjamin. strategi berikutnya ialah memperkenalkan Pendidikan dan Latihan untuk menyedarkan pihak pentadbiran kerajaan mengenai isu wanita. nasihat dan institusi hendaklah diperuntukkan berterusan kepada persatuan-persatuan wanita bagi menggalakkan dan mempertingkatkan perkhidmatan mereka. Contohnya. teknikal. Satu sistem penyelarasan dan kawalan bagi program-program yang komprehensif hendaklah diwujudkan bagi mengelakkan kesan-kesan negatif dan juga bagi mengesan rintangan dan masalah. kerajaan hendaklah berusaha melibatkan semua organisasi bukan kerajaan dan badan-badan sukarela dalam program dan tindakan pembangunan wanita. Setiap kelemahan yang terdapat pada undang-undang bagi menjamin hak wanita hendaklah dibaiki. program latihan kepekaan jantina (gender sentisizing) di pelbagai peringkat diadakan di samping program latihan mengenai wanita dan pembangunan berterusan untuk kakitangan kerajaan. bantuan kewangan. supaya tindakan sewajarnya dapat diambil bagi mengatasinya. Di samping itu. Selain itu. sama ada daripada peringkat awal perancangan hingga ke peringkat penilaian. sama ada dari segi undang-undang. langkah-langkah khusus dan tegas telah diambil. Penglibatan Badan-badan Bukan Kerajaan juga merupakan strategi-strategi yang telah dilaksanakan dalam menjayakan dasar wanita ini. Semua program pembangunan mestilah mempunyai strategi yang menguntungkan wanita iaitu penglibatan wanita di semua peringkat.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam diawasi. Dalam membasmi diskriminasi terhadap wanita. mahupun dari segi amalan. Dengan itu. tumpuan khas hendaklah diberikan kepada kawasan-kawasan 7 .

Di samping itu kerajaan hendaklah menentukan bahawa segala pengumpulan data dan maklumat oleh pelbagai sektor dan agensi kerajaan mengasing-asingkan butiran maklumat mengikut jantina.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam kurang maju di luar bandar atau kawasan pendalaman. Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI). Dalam memajukan dan menyelaras penyelidikan mengenai isu wanita. 4. Dalam menjayakan strategi-strategi itu juga. Pertubuhan Bantuan Wanita Islam dan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam serta pertubuhan-pertubuhan wanita yang lain telah menyediakan berbagai program pembangunan berbentuk jayadiri dan kemudahan-kemudahan sokongan lain. Perkumpulan Wanita (Wl). Untuk menjayakan strategi tersebut.1 Pelan Tindakan Wanita 8 . Dalam melaksanakan strategi-strategi tersebut di atas. kerajaan boleh menentukan kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang bersesuaian dalam menjalankan tindakan bagi memenuhi program dan projek pembangunan wanita. Oleh itu. kerajaan haruslah memberikan peruntukan belanjawan terhadap program-program yang melibatkan wanita. Contoh-contoh agensi-agensi yang terlibat dalam NGO seperti Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). didapati bahawa kurangnya terdapat data dan maklumat mengenai kedudukan wanita sebenarnya. kerajaan hendaklah menggalak dan membantu penyelidikan dan kajian mengenai wanita-wanita di Malaysia. jangka masa tindakan melaksanakannya adalah dalam jangka masa serta merta dan secara berterusan. Selain itu tumpuan juga perlu diberikan kepada wanita yang tidak berdaya dan cacat serta wanita haruslah diberi peluang pendidikan.

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Isu wanita dan pembangunan telah menjadi agenda dunia semenjak Bangsa-bangsa Bersatu menganjurkan Persidangan Wanita Pertama di Mexico pada tahun 1975. usaha bagi memperkukuhkan HAWA hendaklah termasuk program. buta huruf. Pertama. kepimpinan. perundangan. dan pemproses isu-isu untuk dikemukakan kepada NACIWID untuk mendapat pandangan. Ia hendaklah bertindak sebagai pusat penyelaras. pengesan. penderaan serta pengabaian. pemilikan sumber dan sebagainya. tidak mendapat penjagaan kesihatan. kesihatan. 4. nasihat dan syor-syor untuk tindakan pihak kerajaan dan pihak-pihak lain yang berkenaan. Berdasarkan kajian yang telah dibuat wanita pada keseluruhannya tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam proses pembangunan. dinafikan hak-hak yang asasi. Natijahnya wujud jurang perbezaan yang ketara di antara lelaki dan wanita dalam aspek pendidikan. Seterusnya. Justeru itu lebih ramai wanita yang menjadi miskin. mangsa keganasan seperti perkosaan. HAWA hendaklah mempunyai hubungan yang berfungsi dengan semua Kementerian lain. pekerjaan.2 Pelan Tindakan Mengikut Sektor Jentera Nasional Bagi Pengintegrasian Wanita Dalam Pembangunan. pemilikan kuasa.program latihan pegawai dan kakitangan urusetia supaya HAWA akan bertambah 9 . didiskriminasikan dan pelbagai bentuk ketidaksamaan sehinggakan status wanita seolah-olah lebih rendah daripada lelaki dan keadaan wanita jauh lebih buruk daripada kaum lelaki.

dan pengagihan bekalan kewangan sewajar dengan tugas dan fungsi HAWA yang lebih luas ini hendaklah ditentukan. dan mengkaji undang-undang yang sedia ada. melaksanakan dasar yang berkesan tentang penagihan dan penggunaan dadah dengan melibatkan semua pihak dan lapisan. mewujudkan satu dasar kesihatan negara yang mengambil kira keperluan dan taraf kesihatan kaum wanita. serta mengadakan undang-undang yang dapat memberi perlindungan kepada pesakit daripada pihak-pihak yang tidak bertanggunjawab dalam memberi rawatan dan ubatan. memasukkan pendidikan kekeluargaan dalam semua kursus pendidikan dan latihan kerjaya untuk lelaki dan wanita. menghapuskan gambaran-gambaran yang merendahkan maruah dan imej wanita. mental dan emosi. serta menentukan usaha yang cekap dan berkesan sejajar dengan prioriti-prioriti tempatan. Mangsa-mangsa rogol dan keganasan hendalah diberi perlindungan daripada publisiti yang meruntuhkan maruah dan keperibadian mereka. satu mekanisma hendaklah diwujudkan bagi memudahkan penyertaan berbilang sektor bagi menjamin penyebaran perkhidmatan kesihatan yang sama rata di semua kawasan. Dari aspek kesihatan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam cekap dan dinamik. Di samping itu. Selain itu. 10 . Dari aspek pendidikan dan latihan. menggalakkan perkembangan ilmu dan amalan perubatan cara moden dan tradisional. atau menggubal undang undang baru bagi melindungi wanita akan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesihatan. memudahkan penyertaan wanita dalam bidang-bidang yang diminati dan meyakinkan wanita untuk mengambil peluang latihan bagi menceburkan diri dalam lapangan sains dan teknologi moden. Konsep kesihatan yang komprehensif hendaklah meliputi aspek kesihatan jasmani.

meluaskan lagi peluang-peluang latihan vokasional untuk wanita serta mengiktiraf kemahiran-kemahiran wanita dalam bidang latihan dan pekerjaan. pemberhentian dan eksploitasi dalam pekerjaan dan bagi mangsa rogol dan keganasan. mengadakan memberi biro pengaduan dan nasihat hak yang mudah didapati untuk disisi wanita. menekankan institusi pendidikan dewasa serta peluang pendidikan sepanjang hidup agar kaum wanita dapat terus mengembangkan pengetahuan dan kemahiran mereka. perlu diperbanyakkan peluang pekerjaan. pengetahuan mengenai individu undang. baik kerajaan mahupun bukan kerajaan. khususnya bagi wanita yang miskin dan tidak 11 . Dasar Wanita Negara hendaklah meliputi semua sektor.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Seterusnya. Dari aspek ekonomi. sosial. Dari aspek Undang-Undang. perlu diadakan perkongsian saksama tentang manfaat pembangunan. melibatkan wanita dalam penggubalan pelaksanaan undang.undang.undang. menyemak dan mengemaskini undang-undang yang kurang berkesan. menggubal undang-undang perlindungan daripada keganasan rumahtangga. dan institusi-institusi swasta hendaklah diawasi supaya mereka tidak meneruskan diskriminasi terhadap wanita ataupun mengekalkan gambaran-gambaran yang menghinakan penyertaan wanita. dan mewujudkan undang-undang keluarga yang saksama yang memelihara dan mempertahankan hak ibu kandung dan bagi menyelesaikan pertikaian keluarga dengan adil dan berperikemanusiaan. ekonomi dan politik. dipertingkatkan penyertaan wanita dalam bidang pekerjaan. menyemak dasar pengambilan dan pelaksanaan tugas institusi bagi menjamin diskriminasi terhadap wanita tidak diamalkan.

pencalonan dan penempatan wanita pada kedudukan penentuan dasar di peringkat kebangsaan. pekerjaan. sama.peluang kenaikan pangkat. Dari aspek Politik. penggendalian projek-projek pembangunan. dan undang-undang prinsip gaji untuk pekerjaan perlu dihapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam peluang. Dewan Undangan Negeri. menjalankan analisis jantina atas semua program supaya dapat mengesan penyertaan wanita sebagai penerbit. Kerajaan Tempatan dan badan-badan lain. kerajaan hendaklah mengadakan perundangan dan pentadbiran untuk menentukan penglibatan wanita sepenuhnya dalam bidang politik negara. perlindungan sama tanpa untuk perbezaan semua jenis yang jantina. dan menggunakan pengaruh media bagi memupuk sikap dan nilai positif terhadap wanita dan sumbangannya. mengikis pendapat dan kesan-kesan negatif terhadap wanita dalam program iklan dan pendapat yang disiarkan. Dari sudut Media meningkatkan penglibatan wanita dalam semua aspek perkembangan media seperti dasar perancangan program dan perkhidmatan. perlu ada 'job description' bagi semua jenis pekerjaan dan penentuan perlu perlu diadakan diamalkan gaji yang sewajamya. 12 . dan kerajaan hendaklah juga menentukan sokongannya terhadap kemunculan lebih ramai wanita ke peringkat perundangan dan eksekutif dalam Parlimen. latihan lanjutan dan pembuatan keputusan. sebagai pengguna media massa dan penerima kesan media seluruhnya. dan untuk menambahkan pengambilan. negeri dan tempatan sehingga perwakilan saksama tercapai.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mempunyai punca pencarian nafkah hidup.

menjadikan agama sebagai asas ke arah pemodenan masyarakat berbilang kaum. dan amalan yang melibatkan wanita secara 'tokenism' atau bagai melepaskan batuk ditangga diberhentikan. mewujudkan perbincangan antara pelbagai agama sebagai usaha mencapai persefahaman. dan mewujudkan suasana perkongsian hidup yang sihat di kalangan wanita dan lelaki Dari aspek Kebudayaan. penyertaan wanita dalam bidang seni perlu mendapat perhatian bagi mengembangkannya. Gender ditentukan oleh sikap. manakala gender membawa maksud peranan sosial lelaki dan wanita dalam sesuatu budaya dan masyarakat. mendapatkan pandangan wanita dalam membentuk fatwa yang melibatkan wanita dan isu wanita. 5. penyertaan wanita dalam Majlis Perundingan Kebudayaan Kebangsaan hendaklah dipertingkatkan. Maka gender bergantung kepada interpretasi tentang tingkah laku yang sesuai bagi wanita dan lelaki dalam sesuatu budaya. diskriminasi dalam bidang seni dan budaya hendaklah dihapuskan.0 Isu-Isu Yang Terlibat Istilah ‘seks’ dan ‘gender’ dalam kerangka yang dikemukakan oleh PBB yang mana seks merujuk kepada perbezaan secara biologi di antara lelaki dan wanita. Oleh kerana peranan gender boleh dibentuk maka ia juga boleh diubah dan dibentuk semula untuk 13 .LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Dari sudut Agama. Oleh itu peranan gender akan terbentuk dengan dipengaruhi oleh satu proses sosialisasi yang kompleks dan mungkin berbeza-beza mengikut keadaan adat dan budaya. kemudahan dan galakan hendaklah diberi kepada wanita untuk menyertai semua kegiatan budaya dan seni. kepercayaan dan tingkah laku yang sepadan dengan apa yang dianggap sebagai kelakian dan kewanitaan ideal. menggalakkan penyertaan wanita dalam semua aktiviti agama.

(2009). Cabaran ini merangkumi aspek fizikal dan juga mental yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Keadaan ini di sebabkan oleh pengaruh daripada ideologi bahawa kekuasaan terletak pada tangan lelaki dan situasi ini dialami oleh seluruh dunia.Com/. sosial dan ekonomi. kesamaan gender apabila disebut dalam konteks pembangunan wanita membawa maksud menghapuskan apa-apa rintangan yang dikenakan kepada mereka berdasarkan definisi budaya tentang peranan mereka dalam masyarakat. tetapi juga dialami oleh masyarakat negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan lain-lain.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mewujudkan keadaan yang lebih adil dan saksama di antara lelaki dan wanita. Fenomena ini mendapat tentangan dari kaum wanita kerana mereka selama ini berada dalam situasi yang tertindas.Wordpress. Kaum wanita yang bekerja juga terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan di dalam pekerjaan yang mereka ceburi. 14 . terdapat pelbagai cabaran yang harus dilalui oleh kaum wanita 2 Dr Roselainy Binti Abdul. Namun pada masa kini. (akses 4/12/09). Wanita juga terpaksa bersaing dengan kaum lelaki untuk merebut peluang pekerjaan yang ditawarkan di pasaran. Situasi ini dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia kerana hubungan tersebut tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang. pekerja wanita telah diberi keyakinan untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam sesebuah organisasi.http://Helikmedia. Pengenalan Ringkas Isu Gender. Hubungan sosial antara lelaki dan perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan bahawa kedudukan perempuan lebih rendah berbanding kedudukan kaum lelaki.2 Hubungan sosial antara lelaki dan perempuan dapat dilihat dalam pelbagai bidang kehidupan seperti dalam bidang politik. Walau bagaimanapun. Maka.

sosial dan ekonomi.1 Isu Gender Berkaitan Poilitik Penglibatan wanita di dalam arena politik merupakan objektif milenium tersendiri. diskriminasi dan juga konflik dwikerjaya. Isu gender ini dapatlah diklasifikasikan kepada beberapa kategori iaitu isu berkaitan politik. Malaysia juga menjadi salah sebuah negara yang telah pun memberikan komitmen untuk melaksanakan polisi dan pelan tindakan pembangunan wanita berasaskan ‘kesaksamaan gender’. 15 .Com/. 3 Dr Roselainy Binti Abdul. Antara cabaran yang perlu dilalui oleh kaum wanita di dalam pekerjaan ialah masalah yang berkaitan dengan seksual di tempat kerja. negara-negara yang berada dalam Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah pun menjadikan ‘pendekatan peka gender’ dan ‘kesaksamaan gender’ sebagai asas pelan pembangunan wanita negara mereka. sosial dan ekonomi akan diperjelaskan lagi. sebilangan besar negara-negara Islam. terutama. klasifikasi gender dalam bidang-bidang tertentu seperti politik. (akses 4/12/09).http://Helikmedia.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam untuk memperolehi jawatan tersebut. kanak-kanak dan keluarga.Wordpress. Mengimbangkan semula hubungan gender diandaikan sebagai sangat penting untuk membawa kemajuan dan perubahan kepada negara. 5. Penglibatan mereka di dalam badan-badan pentadbiran di peringkat kebangsaan dan juga tempatan boleh membawa kepada dasar-dasar dan undang-undang yang memfokuskan kepada wanita. Namun realitinya. (2009).3 Dalam membincangkan tentang isu gender ini. Pengenalan Ringkas Isu Gender. Memperkasakan wanita di dalam arena politik mempunyai potensi untuk membawa perubahan di dalam masyarakat.

bilangan wanita di dalam jawatan-jawatan yang boleh membuat keputusan masih tidak meningkat secara otomatik.http://www. Penglibatan wanita-wanita di dalam proses-proses membuat keputusan yang berdasarkan politik boleh membantu memastikan penghapusan ketidaksamaan yang dihadapi oleh wanita-wanita. Pada tahun 1990. ia masih tidak mencukupi untuk memberikan keseimbangan gender di dalam pentadbiran. Bilangan ini telah berganda sebanyak 10 peratus pada tahun 1999 tetapi ia telah kekal di tahap tersebut walaupun selepas pilihanraya umum pada tahun 4 Menyokong-kesaksamaan di dalam politik dan dalam kerajaan.11. tidak menggalakkan serta menghalang wanita daripada menyertai politik serta meninggalkan kurang masa dan tenaga untuk kehidupan umum.unicef. Diskriminasi ini. bilangan calon wanita yang telah dipilih untuk memasuki badanbadan pembuat keputusan politik di Malaysia semakin bertambah.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Walaupun halangan-halangan untuk menyertai parliman-parlimen peringkat kebangsaan dan tempatan telah pun dihapuskan hampir di setiap negara.09) 16 .html (akses 30. Walaupun ruangan dan proses-proses politik telah terbuka.4 Perwakilan wanita-wanita dalam badan-badan perundangan adalah merupakan salah satu petunjuk yang membuktikan komitmen masyarakat di dalam memperkasakan wanita. hanya 5 peratus daripada ahli-ahli parlimen terdiri daripada wanita. termasuklah beban kerja wanita yang jauh lebih berat. wanita menghadapi diskriminasi yang berbeza daripada peringkat bawahan pendidikan kepada gaya sosial semasa yang meragui kecekapan mereka sebagai pembuat keputusan. Semenjak merdeka.org/malaysia/msl/support_6115. tetapi hanya pada kadar yang sederhana dan masih berada di tahap yang rendah. Pada permulaan zaman kanak-kanak.

1 peratus pada tahun 2004. Kemasukan anak-anak gadis di sekolah melambangkan nisbah gender negara serta sebuah pendidikan berpatutan yang menghubungkan perbezaan gender di peringkat pendidikan rendah dan menengah.my. Isu Gender Berkaitan Sosial i. Dengan pendidikan di peringkat yang tinggi. walaupun pengambilan golongan lelaki dalam program-program Doktor Falsafah adalah lebih rendah berbanding wanita. jika dibandingkan dengan latihan vokasional dan teknikal. pengambilan wanita adalah melebihi lelaki. Pada peringkat tertier pula. Kadar kebolehan membaca dan menulis bagi wanita adalah sebanyak 88.unicef. seterusnya ia meningkat daripada 85. kadar kemasukan bagi perempuan adalah bersamaan dengan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam 2004. atau melebihi. Pada tahun 1959.6 Keadaan ini dapat dibuktikan dengan jumlah penuntut wanita di institusi pengajian tinggi adalah di antara 60 peratus dan 70 peratus jika berbanding hanya antara 30 peratus dan 35 peratus penuntut lelaki. (akses14/12/09). statistik dua tahun selepas merdeka menunjukkan 5 6 Kementerian Pembangunan Wanita. lelaki di semua peringkat persekolahan. adalah diharapkan wanita-wanita dapat melibatkan diri dengan sepenuhnya di setiap peringkat politik.kpwkm. yang seringkali melepasi lelaki. Isu Berkaitan Pendidikan Di Malaysia. Wanita di Malaysia lebih berkemungkinan untuk menunjukkan kecenderungan yang tinggi terhadap subjek seni serta sains dan teknologi berbanding lelaki. http://www.4 peratus pada tahun 2000 disebabkan oleh sistem pendidikan yang telah dipertingkatkan. 5 5.gov.org/malaysia (akses 14/12/09) 17 . Keluarga dan Masyarakat. Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. http://www.2.

7 Semua ini kerana wanita mempunyai sifat tekun dan gigih. Dan jika bilangannya majoriti. Disebut UM kerana hanya universiti berkenaan wujud pada zaman berkenaan. 5.3 Isu Gender Dalam Ekonomi i.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam bahawa terdapat hanya 77 graduan wanita atau bersamaan 10. maka yang akan menjadi graduan juga secara automatik adalah kumpulan majoriti. 39 lelaki. selepas negara merdeka 50 tahun. seiring dengan penambahan bilangan universiti.wordpress. Pencapaian wanita ini perlulah dijadikan satu dorongan kepada golongan lelaki untuk menilai kembali dimana silapnya dan berusaha memperbaiki kelemahan yang ada supaya jurang yang wujud dalam pencapaian akedemik ini dapat diperbaiki.7 peratus daripada kesemua jumlah pengambilan pelajar di Universiti Malaya (UM).http://bobex.39 dengan kata lain 61 wanita. Kadar mahasiswa dan mahasiswi pada masa sekarang ialah 61. dapat dilihat dengan jelas bahawa senarionya ialah jumlah pelajar wanita melebihi lelaki. walaupun statistik terkini tidak diperoleh.com/2007/08/07/mengiktirafwanita-islam-sebagai-agen-pembangunan-negara/ (akses 14/12/09) 18 . Hari ini. (2007). Isu Berkaitan Guna Tenaga Buruh 7 Mengiktiraf Wanita Sebagai Agen Pembangunan Negara. serta mempunyai perasaan bertanggungjawab dan sanggup bertungkus lumus merebut peluang yang sedia ada.

bilangan wanita-wanita yang telah menjadi pembuat undang-undang. penglibatan wanita-wanita di dalam bidang pekerjaan.html-(access pada 30. Menurut statistik yang didapati daripada kajian semula Rancangan Malaysia ke-8 yang telah dilakukan pada jangkamasa pertengahan. dan lebih banyak lagi telah diperhatikan bergerak menuju pekerjaan-pekerjaan yang berpendapatan tinggi.3 peratus pada tahun 2002. Usaha-usaha untuk membuat pengiraan terhadap kerja-kerja yang tidak berbayar telah mendapati bahawa wanita-wanita menjalankan “kerja penjagaan” yang lebih tinggi (75 peratus daripada wanita berbanding dengan 24 peratus lelaki). Kemiskinan di kalangan rumahtangga yang diketuai wanita telah berkurangan disebabkan program-program menjana pendapatan untuk ibu-ibu tunggal dan miskin serta menyumbangkan tempat tinggal yang asas dan selamat kepada golongan yang disasarkan.11. peningkatan yang amat ketara apabila sektor perindustrian berada di tahap yang tertinggi pada tahun 1980-an.7 peratus pada tahun 1995 kepada 47.8 8 Menyokong-Kesaksamaan Di Dalam Pekerjaan.3 peratus pada tahun 2004. pegawai-pegawai atasan dan pengurus-pengurus telah meningkat daripada 5 peratus pada tahun 2000 kepada 5. walaupun masih rendah. atau 12 peratus daripada Jumlah Kasar Produk Domestik (GDP) Malaysia. yang berjumlah kira-kira 76 bilion ringgit. telah meningkat daripada 44. Semakin ramai wanita-wanita kini yang terlibat di dalam sektor pekerjaan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Di Malaysia. Inisiatif-inisiatif oleh pihak Kerajaan dan juga badan-badan bukan kerajaan terhadap laluan kepada pendidikan pada tahap yang tinggi telah membantu memberikan kekuatan kepada sejumlah peratus wanita-wanita Malaysia yang lebih besar.unicef.09) 19 .http://www.org/malaysia/msl/support_6114.

manakala lelaki pula 8. Isu Berkaitan Pengangguran Biarpun jumlah wanita berpendidikan tinggi termasuk lulusan universiti dan kolej lebih ramai berbanding lelaki di Sabah tetapi dari segi peluang pekerjaan. 20 . Ini menunjukkan wanita berpendidikan tinggi masih ramai menganggur dan usaha bersepadu perlu dilakukan untuk memastikan golongan terbabit memperoleh pekerjaan seperti dinikmati golongan lelaki. Pengurusan masa yang fleksibel di tempat kerja.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Pertambahan bilangan wanita di dalam pasaran buruh akan memerlukan mereka mengimbangi tanggungjawab mereka di tempat kerja dengan keluarga yang bersaing rapat di antara satu sama lain. ii.5 peratus. kemudahan-kemudahan penjagaan anak-anak yang selamat dan berkualiti tinggi serta termasuklah ‘teleworking’ yang akan menyokong penglibatan tenaga kerja wanita yang meningkat. Wanita secara umumnya kekurangan kemudahan kepada maklumat pinjaman dan pasaran untuk mempertahankan perniagaan mereka. pengangguran wanita berkelulusan tinggi di negeri di bawah bayu adalah 17. Peluang-peluang latihan pendidikan serta vokasional untuk wanita perlu untuk menggalakkan penglibatan mereka dalam lapangan-lapangan yang membawa kepada pekerjaanpekerjaan yang berpendapatan tinggi dalam kesemua sektor. Mengikut Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh Pusat pada 2002. Kekurangan dalam kemahiran-kemahiran pengurusan dan profesional selalunya menjadi penghalang kepada peluang-peluang untuk wanita maju kepada jawatan-jawatan profesional yang lebih tinggi. golongan itu (wanita) masih ketinggalan.2 peratus.

Hasil kajian perpustakaan yang dijalankan oleh Institut Kajian Pembangunan Sabah (IDS). Semenjak 40 tahun yang lalu. Jornah Mozihim.myuitm. kadar celik huruf dan komputer yang relatifnya rendah. daripada 1. hanya 348. Dengan perubahan masa dan arus pemodenan.9 5. lemah penguasaan bahasa Inggeris. iaitu perbezaan lebih sekali ganda. (2009). bebanan triple role (tiga peranan). wanita merupakan suri rumah yang memainkan peranan tradisi sebagai ibu dan isteri dalam sesebuah keluarga.1 juta pekerja di Sabah. http://www.com/v4.900 pekerja.4 Analisis i. masalah kesihatan dan minda serta peningkatan jumlah ibu tunggal. masalah dan hambatan ini secara tidak langsung memberi kesan dan implikasi besar bukan saja kepada wanita malah keluarga mereka.(akses 14/12/09) 21 . masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan bijaksana.Semua isu.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Dalam pada itu. pelbagai usaha bersepadu atau platform utama diadakan supaya wanita berpeluang untuk memanfaatkan bakat mereka secara maksimum setanding lelaki dalam pelbagai bidang pekerjaan.700 pekerja lelaki. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal-Ehwal Pengguna Sabah.000 adalah pekerja wanita berbanding 713. sektor pekerjaan yang menjadi tumpuan wanita adalah pertanian dan perikanan iaitu membabitkan 87. berasaskan perangkaan itu. Wanita Dalam Bidang Ekonomi Jika diimbas kembali wanita pada suatu ketika dahulu. wanita berhadapan dengan isu diskriminasi dalam pekerjaan. wanita telah menceburi dunia kerjaya. wanita telah 9 Ramai wanita berpendidikan tinggi menganggur. bersama-sama kaum lelaki berjuang untuk membangunkan negara. Oleh itu.

10 Petikan kata-kata Allahyarham Tun Abdul Razak semasa upacara pembukaan rasmi Muktamar Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Islam yang pertama pada 7 Mac 1975 berkata.11 Keadaan ini jelas menunjukkan kejayaan kaum wanita dalam bidang ekonomi memandangkan banyak peluang 10 Kementerian Pembangunan Wanita. “…. Kita mahu wanita kita cergas dalam sebarang bidang yang boleh memberikan kebajikan kepada negara. Keluarga dan Masyarakat. Kuala Lumpur. peratusan tenaga kerja wanita meningkat dari 37 peratus pada tahun 1970 ke 43. dan 47. Bilangan wanita menyertai dunia pekerjaan meningkat dari tahun ke tahun. Mahli.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mencapai satu kemajuan mengagumkan dalam sektor pekerjaan di Malaysia. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita. Kalau kita perhatikan negara-negara yang telah maju.Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia . 11 Shamsiah Hj.kalaulah kaum wanita tidak bersama-sama mengambil bahagian dalam usaha-usaha pembangunan. kita tentu dapat melihat bagaimana kaum wanitanya menjadi tenaga besar bagi membawa negara-negara tersebut ke mercu kejayaan. (2005). Akan tetapi kita berharap segala langkah dan tindakan serta usaha-usaha yang dilakukan itu tidak akan menjejas nilai-nilai kewanitaan yang ada pada mereka yang memang terpuji dan disanjung tinggi…”. Kementerian Pembangunan Wanita."Hidup Biar Berjasa" 22 . Keluarga dan Masyarakat (2004).7 peratus pada tahun 2003. maka bermaknalah kita mengabaikan satu sumber tenaga yang penting. (2004).Laporan kepada Komiti PPB tentang Konvensyen bagi Menghapus Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Laporan Pertama dan Kedua].Mengimbangi Peranan Wanita: Bakal Ibu & Teknorat Negara .5 peratus pada tahun 1995. Keluarga dan Masyarakat. bangsa dan agama.

Kadar penglibatan wanita di sektor pekerjaan pada tahun 1970 adalah 37. Kekayaan dan jatuh bangunnya sesebuah negara adalah bergantung kepada kekuatan ekonomi negara itu. Apabila dikaji mengikut status perkahwinan. kadar penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan telah meningkat kepada 47. Banyak faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam bidang pekerjaan seperti untuk meningkatkan kualiti hidup. Penglibatan wanita dalam menyumbang ke arah ekonomi bukannya hanya melalui pekerjaan formal tetapi juga melalui pekerjaan tidak formal. dan 79. mengurangkan kebertangungan terhadap suami dan menaikkan identiti sosial.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam telah diberikan oleh pihak kerajaan dalam memperkasakan taraf ekonomi yang mana turut menyumbangkan pembangunan yang pesat terhadap negara.3 peratus bagi lelaki. membayar hutang pinjaman pengajian.2 peratus. Untuk menjadikan ekonomi negara kuat dan kukuh. peranan tenaga kerja samaada lelaki dan wanita adalah besar. perkhidmatan dan pekerja jualan 23 .1 (2.3 peratus disebabkan melebarnya peluang pekerjaan dan pencapaian pelajaran wanita yang bertambah baik Dari segi taburan wanita Malaysia yang bekerja mengikut had umur. Sehingga tahun 2004. Oleh itu. paling ramai wanita bekerja (63. wanita juga berperanan yang besar dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif. Data mengenai pekerjaan wanita mengikut jenis pekerjaan menunjukkan pekerja wanita kebanyakan berada di tiga kategori pekerjaan. untuk meringankan beban kedua ibu bapa.2 juta wanita) peratus adalah wanita yang berkahwin. daripada 3. 58. Wanita juga adalah sebahagian daripada tenaga kerja.8%) adalah kumpulan umur antara 25 hingga 29 tahun.7 juta wanita bekerja.

12 Kementerian Pembangunan Wanita.4%). Wanita Dalam Bidang Politik Walau bagaimanapun. Walaubagaimanapun. 2004. emosional. Mereka sama sekali tidak mahu menoleh. 24 . Keluarga dan Masyarakat.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam (18. kebanyakan wanita memegang tugas pengurusan pertengahan. karakter wanita yang lemah lembut. anak dan keluarganya. ii. mudah mengalah. ibu atau pengurus rumah tangga.12 Banyak jawatan pekerjaan diwujudkan yang memerlukan tenaga wanita terutama dalam tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jiwa lelaki seperti tugas yang memerlukan penumpuan dan penelitian yang tinggi. Pandangan seperti inilah yang menyebabkan muslimah tidak mahu berpolitik. sehingga kehidupan mereka hanya berputar sekitar memenuhi keperluan diri sendiri dan melakukan kegiatan dalam urusan peribadi. Dalam ruang domestik. Kini terdapat wanita memegang jawatan tinggi dalam organisasi. Mungkin sifat kepimpinan yang ditunjukkan oleh kaum lelaki menyebabkan mereka lebih layak berada di puncak kepimpinan. kita juga perlu melihat kepada aspek politik yang mana kaum wanita dilihat kurang berjaya mencapai ke tahap yang maksimum berbanding kaum lelaki di negara ini. seakan-akan menyakinkan bahawa tugas tersebut sesuai untuk seorang perempuan yang bergelar isteri. pekerja perkeranian dan juga sebagai juruteknik (17. Perumpamaan yang menyatakan "tangan wanita yang membuai buaian boleh menggegarkan dunia" adalah landasan yang menggambarkan betapa besarnya peranan kaum wanita.5%) dan profesional bersekutu (13%) daripada keseluruhan pekerjaan.

Perjuangan yang dilakukan dalam proses pengukuhan dan pendidikan politik kepada kaum wanita (Muslimah).pdf-(akses 16/12/09) 25 .9 peratus dan doktor falsafah (PhD) 38. sarjana 52. mereka perlu meningkatkan pengetahuan secara berterusan menerusi pendidikan dan latihan sepanjang hayat.http:// www.(2006). peringkat ijazah pertama 61. Envolmen pelajar wanita di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) pada tahun 2007 di peringkat diploma ialah 58. Selain itu. masalah remaja 13 Wanita dalam Bidang Pendidikan dan Latihan.2 peratus. i.kpwkm. Antara kekangan yang dihadapi oleh wanita untuk mendapatkan pendidikan dan latihan sepanjang hayat ialah kekurangan kesedaran wanita mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat selain daripada kurangnya sokongan daripada majikan dan ahli keluarga.my/uploadpdf/pelanwanita06. Sehingga kini. Banyak pihak atau pendapat mengungkapkan pemahaman politik dengan pengertian yang sempit dan amat terbatas. Wanita Dalam Bidang Sosial Peluang pendidikan dan latihan yang saksama antara lelaki dan wanita membolehkan wanita mencapai kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. taraf pendidikan wanita berada pada tahap yang membanggakan. termasuk dalam bidang politik. Sementara di pihak lain pula mengatakan bahawa wanita mesti ikut serta berperanan aktif dalam segala bidang. kerana Islam telah menempatkan lelaki dan perempuan pada darjat yang setara. tidak diarahkan kepada mencapai kesetaraan darjat dan kedudukan antara lelaki dengan perempuan. sama dengan kaum lelaki.13 Bagi memastikan wanita terus berdaya saing.1 peratus.9 peratus.gov. walaupun kegiatan politik mereka sentiasa diarahkan kepada usaha meraih peluang sebesar-besarnya untuk duduk di atas kerusi legislatif . Sehingga ada antara mereka yang mendefinisikan politik sebagai proses yang berjalan seiring dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam bahkan tidak peduli terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka.

http://www.09).9 peratus wanita. 26 . malah pencapaian keseluruhan pelajar lelaki adalah lebih baik berbanding pelajar perempuan terutama pada peringkat sekolah menengah. Sinis kata-kata berkenaan. tetapi mungkin boleh difikirkan dengan mendalam maksudnya. Bagaimanapun. ‘lelaki kurang kerana kebanyakannya berada di pusat sehenti’. antara tempoh persekolahan dan kemasukan ke IPT berlaku ‘sesuatu’ yang menyebabkan ramai pelajar lelaki keciciran. ada wajarnya jika pihak tertentu memberi tumpuan kepada peringkat asas lagi terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja lelaki untuk mengenal pasti mengapa jumlah kemasukan di IPT hari ini tidak seimbang. sehingga ada kata-kata jenaka yang cuba merungkai persoalan mengapa lebih ramai wanita di IPT hari ini.html-(akses 30. Malangnya. Keadaan ini jelas menunjukkan kejayaan wanita dalam sektor pendidikan berbanding kaum lelaki di negara ini. isu pengangguran dalam kalangan 14 UNICEF. jika kita lihat gejala sosial hari ini banyak membabitkan remaja lelaki seperti rempit. pencapaian mengikut jantina di sekolah sama ada di sekolah rendah mahupun menengah adalah seimbang.Menyokong-Kesaksamaan di dalam pekerjaan.1 peratus lelaki dan 49. sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan jumlah lelaki masih lebih ramai berbanding wanita dengan nisbah 50.unicef. Jika dikaji. jenayah dan gejala sosial menyebabkan pelajar lelaki terkandas di tengah jalan walaupun kebanyakannya mempunyai kebijaksanaan yang sewajarnya.org/malaysia/msl/support_6114. Walau bagaimanapun. Ini menunjukkan kejayaan kaum wanita bukanlah di sebabkan bilangan yang ramai semata-mata tetapi di sebabkan usaha yang teguh untuk mencapai kejayaan. Beberapa kajian yang dijalankan mendapati anasir luar seperti pembabitan dengan ketagihan dadah. Malah. lepak dan khususnya dadah.14 Sehubungan itu.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam perempuan yang tidak dapat meneruskan pendidikan akibat terlibat dengan gejala sosial perlu ditangani supaya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tidak dinafikan.11.

dan memastikan segala peraturan dan dasar kerajaan akan lebih sensitif kepada keseimbangan antara lelaki dan wanita yang akhirnya akan membentuk sebuah negara Malaysia yang lebih maju. 27 .0 Cadangan Dan Saranan 1. inisiatif baru perlu diambil untuk mengatasi isu pengangguran kerana ia sedikit sebanyak akan menggugat kepada pencapaian ekonomi negara kita. Mengkaji undang-undang yang sedia ada. Oleh itu. 6.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam wanita masih tidak dapat dibendung memandangkan terlalu ramai graduan yang memilih pekerjaan dan mengharap kepada kerajaan semata-mata. tetapi peranan mereka menentukan kemenangan sesebuah parti politik semakin membesar. senario penyertaan wanita dalam bidang politik tidak selari dengan penyertaan mereka di dalam pilihan raya. 2. Kesaksamaan gender dalam politik Di Malaysia. Walaupun tidak ramai golongan wanita yang terlibat dalam pemilihan di Dewan Rakyat iaitu di bawah 10 peratus. progresif dan seimbang. Kesedaran berpolitik wanita ini dikatakan berpunca daripada tahap pendidikan yang semakin baik dan memberi akses kepada percambahan maklumat yang lebih banyak. Kerajaan perlu meletakkan kesaksamaan gender sebagai satu agenda utama kerajaan supaya peka terhadap hal ehwal dan pembangunan wanita.

Meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang pentadbiran Namun begitu penyertaan wanita di peringkat pembuat keputusan dan korporat masih jauh rendah umpamanya jumlah wanita yang memegang jawatan Ahli Lembaga Pengarah di Government Link Companies (GLC) ialah 14% atau 86 orang daripada jumlah keseluruhan 613 orang. Presiden dan Naib Presiden di sandang oleh wanita dan hanya kira-kira 10. 28 . Kesemua peranan ini perlu diseimbangkan secara bijaksana agar “yang dikendong tidak keciciran”.5% Ahli Lembaga Pengarah syarikat tersebut di pegang oleh wanita. kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Wanita untuk 50 syarikat di senarai Bursa Saham Kuala Lumpur bagi tahun 2004 menunjukkan bahawa kirakira 11. Sementara itu. perlindungan keselamatan. kaum wanita mempunyai alternatif untuk melakukan pekerjaan atau perniagaan dari rumah melalui konsep home office. Memperkenalkan konsep home office Konsep ini amat sesuai dilaksanakan untuk kaum wanita yang mempunyai pelbagai tanggungjawab selain bertindak sebagai seorang ibu. suri rumah dan pekerja. Secara tidak langsung ia dapat mengatasi masalah pengganguran dalam kalangan siswazah wanita.7% jawatan utama seperti Ketua Pegawai Eksekutif. Kini. 4.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Mengkaji semula undang-undang dan peraturan sedia ada dan menggubal perundangan dan peraturan baru bagi menjamin tiada diskriminasi berasaskan gender. hak-hak dan maruah wanita terpelihara dan mengambil langkah-langkah supaya penguatkuasaan undang-undang berkenaan berkesan. 3.

seperti Kementerian Kewangan. terlatih dan peka terhadap isu gender dengan kepakaran khusus hendaklah disediakan dan sumber kewangan yang mencukupi. Bagi memastikan aktiviti-aktiviti di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Wanita berjalan lancar. Kementerian Kerajaan Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri supaya satu garis panduan untuk semua aspek home office ini dapat diselaraskan untuk persetujuan Kabinet. Seterusnya langkah-langkah khas sementara perlu diwujudkan seperti affirmative action atau sistem kuota wajar perlu diambil untuk memajukan wanita dalam semua sektor. agensi-agensi pelaksana yang bertanggungjawab hendaklah melakukan tugas 29 . Selain itu.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Selaras dengan itu. pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat amnya perlu mengambil tindakan sebagaimana yang ditetapkan di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Wanita. beberapa langkah perlu dilaksanakan oleh semua pihak antaranya ialah semua agensi kerajaan. Dato shahrizat telah mengumumkan bahawa Kabinet telah bersetuju untuk menggalakkan home office dan Kementerian Pembangunan Wanita. Langkah ini akan membantu semua golongan wanita termasuk orang kurang upaya dan warga emas membuka perniagaan mereka di rumah. Kementerian sedang mengambil langkah susulan supaya secepat mungkin home office ini dapat dipromosikan dan ramai wanita dapat manfaat daripadanya. sumber manusia yang mempunyai pengetahuan. Kementerian Pembangunan Usahawan. Keluarga dan Masyarakat di minta untuk berbincang dengan beberapa Kementerian. sektor swasta. Bagi memastikan matlamat Dasar Wanita Negara tercapai dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Kementerian Pembangunan Wanita. swasta. pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat. Kejayaan dasar ini bergantung kepada komitmen dan sokongan semua pihak terutama kepimpinan tertinggi serta kerjasama antara agensi kerajaan. memantau dan menilai setiap aktiviti-aktiviti di bawah bidang kuasa masing-masing. pemantauan dan penilaian secara keseluruhan termasuk kajian semula dasar dan strategi pelaksanaan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita setiap tiga tahun sekali atau mengikut keperluan. Memandangkan bahawa wanita memainkan peranan yang penting di dalam dan di luar rumah serta merupakan sumber ekonomi yang penting. Kesediaan semua pihak untuk menerima anjakan paradigma merupakan pra syarat kepada kejayaan pelaksanaan Dasar Wanita Negara. insipirasi dan aspirasi wanita daripada pelbagai peringkat umur. sistematik dan bermakna. 7.0 Kesimpulan Dan Penutup Penggubalan DWN ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk meningkatkan lagi penyertaan wanita di dalam pembangunan secara lebih berkesan. sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan perlu diwujudkan. satu pangkalan data pusat untuk mengitegrasikan data berdasarkan gender dari pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan. Di samping itu. Keluarga dan Masyarakat seharusnya bertindak sebagai peneraju utama bagi menyelaraskan setiap aktiviti. lapisan masyarakat dan semua 30 . menyelaras. Dasar Wanita Negara merupakan dasar pembangunan sosio ekonomi yang merangkumi falsafah. matlamat kerajaan adalah untuk menjadikan wanita sebagai rakan yang sama penting dalam usaha membina negara.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam seperti merancang.

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam sektor. adil dan saksama. Bibliografi 31 . Pelaksanaan dasar ini menjadi agenda utama kerajaan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang maju. dinamik dan berdaya saing. serta penyayang.

Dr Roselainy Binti Abdul.com/2007/08/07/mengiktiraf-wanita-islam-sebagai-agen-pembangunannegara/ (akses 14/12/09) http://www. (2007). Diakses pada November 10.Com/.html 32 . (akses 4/12/09).gv. Mengimbangi Peranan Wanita: Bakal Ibu & Teknorat Negara. Pengenalan Ringkas Isu Gender.kpwkm.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Shamsiah Hj. http://Helikmedia.my/ Mengiktiraf Wanita Sebagai Agen Pembangunan Negara.wordpress. Cetakan Keempat 2007."Hidup Biar Berjasa" Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia.org/malaysia/msl/support_6111. (2005).Keluarga dan Masyarakat. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kuala Lumpur. 2009 daripada http://www. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia .Wordpress.unicef. Keluarga dan Masyarakat. Kementerian Pembanguan Wanita. http://bobex. Mahli. (2009). Laman web rasmi Kementerian Pembangunan Wanita.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.