LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

1.0: Pengenalan Sumbangan wanita dalam pembangunan negara tidak dapat dinafikan, malah peranan mereka semakin menyerlah, terutamanya selepas merdeka. Kejayaan ini semakin

membanggakan selaras dengan cabaran globalisasi. Golongan yang suatu masa dahulu dianggap sebagai kaum yang lemah, kini bangun untuk memainkan peranan dalam menjayakan negara ini bersama-sama dengan kaum lelaki. Sesuai dengan ungkapan “tangan yang menghayun buaian boleh menggegarkan dunia” wanita juga mempunyai kuasa untuk menentukan hala tuju negara. Di Malaysia, sebanyak 7.4 juta kaum wanita yang bekerja dan ini menunjukkan mereka merupakan sebahagian daripada penyumbang pembangunan negara ini. Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategi-strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. Justeru dari itulah kerajaan memperkenalkan Dasar Wanita Negara pada tahun 1989 bagi menjamin kedudukan dan hak-hak mereka dalam pembangunan negara. Dasar Wanita ini bermaksud memberi panduan dan hala tuju dalam segala usaha perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan negara. Dasar ini juga mempastikan kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai, baik sebagai kumpulan sasaran mahupun sebagai agen-agen pembangunan masyarakat moden. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. Dasar wanita negara juga menyediakan garis panduan bagi mengintergrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara.

1

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

2.0 : Latar Belakang Dan Sejarah Penubuhan Dasar Wanita Negara telah diperkenalkan pada tahun 1989 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, yang sekarang telah ditukar nama kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kementerian ini telah dipimpin oleh Y.B. Senator Dato’ Sri Shahrizat Abdul Jalil, manakala jawatan Timbalan Menteri dipegang oleh Y.B Senator Datin Paduka Chew Mei Fun1. Secara umumnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dibentuk untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pentingnya peranan golongan wanita dan institusi keluarga untuk mencapai agenda pembangunan negara. Terdapat 4 buah agensi di bawah pentadbiran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu Jabatan Pembangunan Wanita (JPW), Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM), Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) dan Institusi Sosial Malaysia (ISM). Selari dengan matlamat penubuhan kementerian ini untuk membantu golongan wanita dari pelbagai aspek maka kementerian ini telah menggubal Dasar Wanita Negara Kedua atau lebih dikenali dengan Dasar Wanita Negara 2009. Dasar Wanita Negara Kedua adalah kesinambungan kepada Dasar Wanita Negara Pertama yang digubal 20 tahun dahulu dengan mengambil kira isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa kini dan yang akan datang. Dasar Wanita Negara 2009 telah dilancarkan oleh YB Datuk Seri Najib Tun Razak pada 25 ogos 2009 sempena menyambut Hari Wanita Peringkat Kebangsaan 2009 di pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Ia merupakan dasar yang mendukung prinsip tiada diskriminasi berasakan gender seperti termaktub dalam perlembagaan persekutuan, konvensyen
1

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat http://www.kpwkm.gov.my/ (Akses 10/11/2009)

2

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) dan banyak lagi. Dasar wanita Negara 2009 diberi nafas baru yang mencerminkan usaha kerajaan untuk mengarus perdanakan wanita daripada aspek pembangunan bangsa dan negara Di samping itu, Dasar Wanita Negara 2009 dianggap sebagai rangka tindakan yang progresif dan dinamik sebagai panduan kepada wanita Malaysia mencorakkan landskap pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Langkah penggubalannya juga dianggap sejajar dengan perubahan persekitaran dan keperluan masa depan terutama dalam menghadapi dunia globalisasi dan iklim ekonomi yang semakin kompetitif. Beberapa pembaharuan yang diketengahkan menerusi Dasar Wanita Negara 2009 ialah pembudayaan kesaksamaan gender meliputi badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Selain itu, ia juga merupakan satu langkah yang drastik untuk meningkatkan bilangan kaum hawa di peringkat pembuat keputusan dan menggalakkan sinergi pelbagai sektor bagi meningkatkan taraf sosio ekonomi wanita. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapannya semasa majlis pelancaran Dasar Wanita Negara 2009, kerajaan komited terhadap penyediaan persekitaran yang kondusif bagi menyerlahkan lagi potensi seramai 13.9 juta kaum wanita di Malaysia. Jika dilihat kepada pembaharuan yang dibuat dalam pembentukkan Dasar Wanita Negara 2009 ini memang menunjukkan kesungguhan pihak kerajaan untuk membela dan mempertahankan hak kaum wanita terutamanya dalam isu yang berkaitan dengan gender. Di mana dasar ini lebih menekankan kepada prinsip tiada diskriminasi berasaskan gender. Dasar ini berhasrat untuk merealisasikan aspirasi kerajaan dalam membangunkan modal insan yang

3

dapat menyumbangkan dan mencapai sepenuhnya potensi mereka. Walaubagaimanapun di dalam Dasar Wanita Negara 2009 ini ada beberapa penambahbaikan yang telah dibuat. Manakala objektif yang kedua ialah bagi mengintegrasikan wanita dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan kehendak wanita bagi mempertingkatkan mutu hidup. menyediakan persekitaran yang kondusif. membangun potensi dan mendayaupayakan wanita dari pelbagai lapisan masyarakat dan dalam semua sektor sebagai agen perubahan kepada masyarakat serta penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. peluang penyertaan dan manfaat pembangunan kepada lelaki dan wanita. Ketiga. Semasa Dasar Wanita Negara pertama diperkenalkan hanya dua objektif telah ditetapkan iaitu. politik. psikologi dan kerohanian. bagi meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek termasuk fizikal. Kelima mencapai perkongsian saksama antara wanita dengan lelaki dalam memperoleh dan mengawal sumber dan peluang penyertaan serta 4 . kesihatan. membudayakan kesaksamaan gender dalam kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor. termasuk penggubalan dasar dan perundangan mesra wanita. memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam proses membuat keputusan di semua peringkat. Matlamat persamaan dan kesaksamaan hendaklah dijadikan teras dasar pembangunan yang berorientasikan rakyat. Keempat. supaya wanita yang mewakili separuh jumlah penduduk negara. menghapuskan kejahilan dan buta huruf dan menegakkkan negara aman. mempunyai daya kreativiti dan inovasi serta menghayati nilai-nilai murni. membasmi kemiskinan. Antaranya ialah pertama. pertama untuk menjamin perkongsian saksama dalam memperoleh kemudahan sumber maklumat.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam berdaya saing dan mempunyai ketahanan diri dengan melahirkan wanita yang berilmu dan berwawasan. ekonomi. makmur dan sentosa. sosisal. Kedua.

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun-pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dan beberapa Lembaga Kemajuan Wilayah. 3. Antaranya ialah. Selepas itu. pada tahun 1983.0: Institusi-Institusi Yang Terlibat Beberapa institusi telah ditubuhkan untuk mengintergrasikan wanita ke dalam aliran utama pembangunan. Penubuhan sebuah agensi amanah bukan kerajaan iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) turut membantu mempertingkatkan penyertaan kaum wanita terutamanya di luar bandar di dalam aktiviti – aktiviti ekonomi bukan ladang. dan pada masa yang sama berfungsi sebagai urusetia kepada NACIWID. HAWA juga bertindak sebagai pusat maklumat utama mengenai hal ehwal wanita. Selain daripada itu. Sistem penyampaian pelbagai perkhidmatan sokongan untuk wanita telah diperkukuhkan lagi melalui aktiviti organisasi-organisasi kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Urusetia Hal Ehwal Wanita (HAWA) telah ditubuhkan untuk mengawasi dan menilai perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh sektor awam dan sektor swasta bagi faedah kaum wanita. 5 . Majlis Penasihat kebangsaan Mengenai Intergrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) di Jabatan Perdana Menteri telah ditubuhkan pada tahun 1976 bagi menterjemahkan pelan tindakan sedunia mengenai wanita dalam pembangunan. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA).LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam menikmati manfaat pembangunan dan yang terahkir adalah untuk meningkat dan mengukuhkan perkongsian adil dan saksama antara wanita dan lelaki dalam semua aspek kehidupan bagi memantapkan institusi keluarga serta membangunkan komuniti dan masyarakat.

Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI). Pelaksanaan dan Pengawasan Program-program Pengintegrasian Wanita.0 Strategi-Strategi Pelaksanaan Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita Negara (DWN). peraturan dan program oleh sektor atau agensi. Perkumpulan Wanita (WI). 4. keberkesanan. perundangan. keselarasan dan keseragaman dasar dan tindakan. Antaranya ialah memperkukuhkan Unit Hal Ehwal Wanita (HAWA) Sebagai Jentera Pembangunan Negara jentera negara bagi kemajuan wanita ialah HAWA kini telah diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Sosial. turut memainkan peranan yang penting ke arah meningkatkan penyertaan wanita dalam ekonomi dan sosial. Dalam penggubalan dasar. dengan mengadakan penyelaras di setiap negeri supaya dapat bertindak dengan lebih berkesan mengenai hal ehwal wanita. pertimbangan mestilah dibuat berkenaan tentang sumbangan dan implikasinya terhadap wanita serta impak dan kesan yang negatif terhadap wanita hendaklah 6 . Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). NGO seperti Majlis Kebangsaan. Strategi yang seterusnya ialah Mengorientasikan Dasar dan Tindakan Agensi Kerajaan dengan memasukkan proses Perancangan. Peranan HAWA haruslah dipertingkatkan kuasa dan tarafnya dengan mewujudkan perhubungannya dengan setiap kementerian.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Selain itu. beberapa strategi dibentuk bagi menjamin kecekapan. Pertubuhan Bantuan Wanita Islam dan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam serta pertubuhan wanita yang lain telah menyediakan berbagai program pembangunan berbentuk jatidiri dan kemudahan-kemudahan sokongan yang lain. ada beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lain.

Selain itu. sama ada daripada peringkat awal perancangan hingga ke peringkat penilaian. Setiap kelemahan yang terdapat pada undang-undang bagi menjamin hak wanita hendaklah dibaiki. Penglibatan Badan-badan Bukan Kerajaan juga merupakan strategi-strategi yang telah dilaksanakan dalam menjayakan dasar wanita ini. bantuan kewangan. Satu sistem penyelarasan dan kawalan bagi program-program yang komprehensif hendaklah diwujudkan bagi mengelakkan kesan-kesan negatif dan juga bagi mengesan rintangan dan masalah. mahupun dari segi amalan. Untuk menimbulkan kesedaran dan komitmen institusi dan agensi kerajaan. Dengan itu. di peringkat nasional dan di peringkat tempatan hendaklah terjamin. strategi berikutnya ialah memperkenalkan Pendidikan dan Latihan untuk menyedarkan pihak pentadbiran kerajaan mengenai isu wanita. program latihan kepekaan jantina (gender sentisizing) di pelbagai peringkat diadakan di samping program latihan mengenai wanita dan pembangunan berterusan untuk kakitangan kerajaan. sama ada dari segi undang-undang. Contohnya. tumpuan khas hendaklah diberikan kepada kawasan-kawasan 7 . Dalam membasmi diskriminasi terhadap wanita. kerajaan hendaklah berusaha melibatkan semua organisasi bukan kerajaan dan badan-badan sukarela dalam program dan tindakan pembangunan wanita. supaya tindakan sewajarnya dapat diambil bagi mengatasinya. langkah-langkah khusus dan tegas telah diambil. Semua program pembangunan mestilah mempunyai strategi yang menguntungkan wanita iaitu penglibatan wanita di semua peringkat. teknikal. Di samping itu. nasihat dan institusi hendaklah diperuntukkan berterusan kepada persatuan-persatuan wanita bagi menggalakkan dan mempertingkatkan perkhidmatan mereka.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam diawasi.

Perkumpulan Wanita (Wl). kerajaan haruslah memberikan peruntukan belanjawan terhadap program-program yang melibatkan wanita.1 Pelan Tindakan Wanita 8 . jangka masa tindakan melaksanakannya adalah dalam jangka masa serta merta dan secara berterusan. Oleh itu. Contoh-contoh agensi-agensi yang terlibat dalam NGO seperti Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI). kerajaan boleh menentukan kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang bersesuaian dalam menjalankan tindakan bagi memenuhi program dan projek pembangunan wanita. Di samping itu kerajaan hendaklah menentukan bahawa segala pengumpulan data dan maklumat oleh pelbagai sektor dan agensi kerajaan mengasing-asingkan butiran maklumat mengikut jantina. Dalam memajukan dan menyelaras penyelidikan mengenai isu wanita. 4. kerajaan hendaklah menggalak dan membantu penyelidikan dan kajian mengenai wanita-wanita di Malaysia. didapati bahawa kurangnya terdapat data dan maklumat mengenai kedudukan wanita sebenarnya. Selain itu tumpuan juga perlu diberikan kepada wanita yang tidak berdaya dan cacat serta wanita haruslah diberi peluang pendidikan. Dalam menjayakan strategi-strategi itu juga. Pertubuhan Bantuan Wanita Islam dan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam serta pertubuhan-pertubuhan wanita yang lain telah menyediakan berbagai program pembangunan berbentuk jayadiri dan kemudahan-kemudahan sokongan lain.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam kurang maju di luar bandar atau kawasan pendalaman. Untuk menjayakan strategi tersebut. Dalam melaksanakan strategi-strategi tersebut di atas.

program latihan pegawai dan kakitangan urusetia supaya HAWA akan bertambah 9 . usaha bagi memperkukuhkan HAWA hendaklah termasuk program. penderaan serta pengabaian. buta huruf. perundangan. pemilikan kuasa. Berdasarkan kajian yang telah dibuat wanita pada keseluruhannya tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam proses pembangunan. dinafikan hak-hak yang asasi. kepimpinan. Justeru itu lebih ramai wanita yang menjadi miskin. pekerjaan. HAWA hendaklah mempunyai hubungan yang berfungsi dengan semua Kementerian lain. pengesan. nasihat dan syor-syor untuk tindakan pihak kerajaan dan pihak-pihak lain yang berkenaan. Natijahnya wujud jurang perbezaan yang ketara di antara lelaki dan wanita dalam aspek pendidikan. didiskriminasikan dan pelbagai bentuk ketidaksamaan sehinggakan status wanita seolah-olah lebih rendah daripada lelaki dan keadaan wanita jauh lebih buruk daripada kaum lelaki. Pertama. dan pemproses isu-isu untuk dikemukakan kepada NACIWID untuk mendapat pandangan. kesihatan. tidak mendapat penjagaan kesihatan. pemilikan sumber dan sebagainya. mangsa keganasan seperti perkosaan. Ia hendaklah bertindak sebagai pusat penyelaras. Seterusnya.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Isu wanita dan pembangunan telah menjadi agenda dunia semenjak Bangsa-bangsa Bersatu menganjurkan Persidangan Wanita Pertama di Mexico pada tahun 1975. 4.2 Pelan Tindakan Mengikut Sektor Jentera Nasional Bagi Pengintegrasian Wanita Dalam Pembangunan.

menggalakkan perkembangan ilmu dan amalan perubatan cara moden dan tradisional. atau menggubal undang undang baru bagi melindungi wanita akan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesihatan. serta menentukan usaha yang cekap dan berkesan sejajar dengan prioriti-prioriti tempatan. Mangsa-mangsa rogol dan keganasan hendalah diberi perlindungan daripada publisiti yang meruntuhkan maruah dan keperibadian mereka. Di samping itu. Dari aspek kesihatan. memasukkan pendidikan kekeluargaan dalam semua kursus pendidikan dan latihan kerjaya untuk lelaki dan wanita. dan pengagihan bekalan kewangan sewajar dengan tugas dan fungsi HAWA yang lebih luas ini hendaklah ditentukan. mewujudkan satu dasar kesihatan negara yang mengambil kira keperluan dan taraf kesihatan kaum wanita. serta mengadakan undang-undang yang dapat memberi perlindungan kepada pesakit daripada pihak-pihak yang tidak bertanggunjawab dalam memberi rawatan dan ubatan. Konsep kesihatan yang komprehensif hendaklah meliputi aspek kesihatan jasmani. 10 . dan mengkaji undang-undang yang sedia ada. satu mekanisma hendaklah diwujudkan bagi memudahkan penyertaan berbilang sektor bagi menjamin penyebaran perkhidmatan kesihatan yang sama rata di semua kawasan. melaksanakan dasar yang berkesan tentang penagihan dan penggunaan dadah dengan melibatkan semua pihak dan lapisan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam cekap dan dinamik. mental dan emosi. Selain itu. memudahkan penyertaan wanita dalam bidang-bidang yang diminati dan meyakinkan wanita untuk mengambil peluang latihan bagi menceburkan diri dalam lapangan sains dan teknologi moden. Dari aspek pendidikan dan latihan. menghapuskan gambaran-gambaran yang merendahkan maruah dan imej wanita.

ekonomi dan politik. dan institusi-institusi swasta hendaklah diawasi supaya mereka tidak meneruskan diskriminasi terhadap wanita ataupun mengekalkan gambaran-gambaran yang menghinakan penyertaan wanita. khususnya bagi wanita yang miskin dan tidak 11 . Dasar Wanita Negara hendaklah meliputi semua sektor. pengetahuan mengenai individu undang. dan mewujudkan undang-undang keluarga yang saksama yang memelihara dan mempertahankan hak ibu kandung dan bagi menyelesaikan pertikaian keluarga dengan adil dan berperikemanusiaan. menekankan institusi pendidikan dewasa serta peluang pendidikan sepanjang hidup agar kaum wanita dapat terus mengembangkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Dari aspek Undang-Undang. pemberhentian dan eksploitasi dalam pekerjaan dan bagi mangsa rogol dan keganasan. menyemak dan mengemaskini undang-undang yang kurang berkesan. sosial. mengadakan memberi biro pengaduan dan nasihat hak yang mudah didapati untuk disisi wanita. perlu diadakan perkongsian saksama tentang manfaat pembangunan. menyemak dasar pengambilan dan pelaksanaan tugas institusi bagi menjamin diskriminasi terhadap wanita tidak diamalkan. meluaskan lagi peluang-peluang latihan vokasional untuk wanita serta mengiktiraf kemahiran-kemahiran wanita dalam bidang latihan dan pekerjaan.undang. menggubal undang-undang perlindungan daripada keganasan rumahtangga. melibatkan wanita dalam penggubalan pelaksanaan undang. baik kerajaan mahupun bukan kerajaan.undang. dipertingkatkan penyertaan wanita dalam bidang pekerjaan. perlu diperbanyakkan peluang pekerjaan. Dari aspek ekonomi.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Seterusnya.

pekerjaan. Dari sudut Media meningkatkan penglibatan wanita dalam semua aspek perkembangan media seperti dasar perancangan program dan perkhidmatan. dan kerajaan hendaklah juga menentukan sokongannya terhadap kemunculan lebih ramai wanita ke peringkat perundangan dan eksekutif dalam Parlimen. sebagai pengguna media massa dan penerima kesan media seluruhnya. menjalankan analisis jantina atas semua program supaya dapat mengesan penyertaan wanita sebagai penerbit. 12 . negeri dan tempatan sehingga perwakilan saksama tercapai.peluang kenaikan pangkat. dan untuk menambahkan pengambilan. pencalonan dan penempatan wanita pada kedudukan penentuan dasar di peringkat kebangsaan. mengikis pendapat dan kesan-kesan negatif terhadap wanita dalam program iklan dan pendapat yang disiarkan. Dari aspek Politik. dan undang-undang prinsip gaji untuk pekerjaan perlu dihapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam peluang. perlu ada 'job description' bagi semua jenis pekerjaan dan penentuan perlu perlu diadakan diamalkan gaji yang sewajamya. Dewan Undangan Negeri. kerajaan hendaklah mengadakan perundangan dan pentadbiran untuk menentukan penglibatan wanita sepenuhnya dalam bidang politik negara. perlindungan sama tanpa untuk perbezaan semua jenis yang jantina.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mempunyai punca pencarian nafkah hidup. Kerajaan Tempatan dan badan-badan lain. dan menggunakan pengaruh media bagi memupuk sikap dan nilai positif terhadap wanita dan sumbangannya. penggendalian projek-projek pembangunan. sama. latihan lanjutan dan pembuatan keputusan.

LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Dari sudut Agama. penyertaan wanita dalam bidang seni perlu mendapat perhatian bagi mengembangkannya.0 Isu-Isu Yang Terlibat Istilah ‘seks’ dan ‘gender’ dalam kerangka yang dikemukakan oleh PBB yang mana seks merujuk kepada perbezaan secara biologi di antara lelaki dan wanita. dan mewujudkan suasana perkongsian hidup yang sihat di kalangan wanita dan lelaki Dari aspek Kebudayaan. penyertaan wanita dalam Majlis Perundingan Kebudayaan Kebangsaan hendaklah dipertingkatkan. diskriminasi dalam bidang seni dan budaya hendaklah dihapuskan. mewujudkan perbincangan antara pelbagai agama sebagai usaha mencapai persefahaman. Gender ditentukan oleh sikap. Maka gender bergantung kepada interpretasi tentang tingkah laku yang sesuai bagi wanita dan lelaki dalam sesuatu budaya. menjadikan agama sebagai asas ke arah pemodenan masyarakat berbilang kaum. Oleh kerana peranan gender boleh dibentuk maka ia juga boleh diubah dan dibentuk semula untuk 13 . mendapatkan pandangan wanita dalam membentuk fatwa yang melibatkan wanita dan isu wanita. 5. Oleh itu peranan gender akan terbentuk dengan dipengaruhi oleh satu proses sosialisasi yang kompleks dan mungkin berbeza-beza mengikut keadaan adat dan budaya. menggalakkan penyertaan wanita dalam semua aktiviti agama. kemudahan dan galakan hendaklah diberi kepada wanita untuk menyertai semua kegiatan budaya dan seni. kepercayaan dan tingkah laku yang sepadan dengan apa yang dianggap sebagai kelakian dan kewanitaan ideal. manakala gender membawa maksud peranan sosial lelaki dan wanita dalam sesuatu budaya dan masyarakat. dan amalan yang melibatkan wanita secara 'tokenism' atau bagai melepaskan batuk ditangga diberhentikan.

Com/. Hubungan sosial antara lelaki dan perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan bahawa kedudukan perempuan lebih rendah berbanding kedudukan kaum lelaki. terdapat pelbagai cabaran yang harus dilalui oleh kaum wanita 2 Dr Roselainy Binti Abdul. Cabaran ini merangkumi aspek fizikal dan juga mental yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Namun pada masa kini. sosial dan ekonomi. Fenomena ini mendapat tentangan dari kaum wanita kerana mereka selama ini berada dalam situasi yang tertindas. kesamaan gender apabila disebut dalam konteks pembangunan wanita membawa maksud menghapuskan apa-apa rintangan yang dikenakan kepada mereka berdasarkan definisi budaya tentang peranan mereka dalam masyarakat. 14 . (2009). Keadaan ini di sebabkan oleh pengaruh daripada ideologi bahawa kekuasaan terletak pada tangan lelaki dan situasi ini dialami oleh seluruh dunia. Kaum wanita yang bekerja juga terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan di dalam pekerjaan yang mereka ceburi.Wordpress. tetapi juga dialami oleh masyarakat negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan lain-lain.http://Helikmedia. Walau bagaimanapun. Situasi ini dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia kerana hubungan tersebut tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang. (akses 4/12/09). Pengenalan Ringkas Isu Gender. Wanita juga terpaksa bersaing dengan kaum lelaki untuk merebut peluang pekerjaan yang ditawarkan di pasaran.2 Hubungan sosial antara lelaki dan perempuan dapat dilihat dalam pelbagai bidang kehidupan seperti dalam bidang politik.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mewujudkan keadaan yang lebih adil dan saksama di antara lelaki dan wanita. Maka. pekerja wanita telah diberi keyakinan untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam sesebuah organisasi.

3 Dr Roselainy Binti Abdul. sebilangan besar negara-negara Islam. Penglibatan mereka di dalam badan-badan pentadbiran di peringkat kebangsaan dan juga tempatan boleh membawa kepada dasar-dasar dan undang-undang yang memfokuskan kepada wanita.1 Isu Gender Berkaitan Poilitik Penglibatan wanita di dalam arena politik merupakan objektif milenium tersendiri.3 Dalam membincangkan tentang isu gender ini. kanak-kanak dan keluarga. sosial dan ekonomi. Namun realitinya. diskriminasi dan juga konflik dwikerjaya. Mengimbangkan semula hubungan gender diandaikan sebagai sangat penting untuk membawa kemajuan dan perubahan kepada negara.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam untuk memperolehi jawatan tersebut.Wordpress. sosial dan ekonomi akan diperjelaskan lagi. (akses 4/12/09). Malaysia juga menjadi salah sebuah negara yang telah pun memberikan komitmen untuk melaksanakan polisi dan pelan tindakan pembangunan wanita berasaskan ‘kesaksamaan gender’. 15 .Com/.http://Helikmedia. Isu gender ini dapatlah diklasifikasikan kepada beberapa kategori iaitu isu berkaitan politik. (2009). 5. klasifikasi gender dalam bidang-bidang tertentu seperti politik. Memperkasakan wanita di dalam arena politik mempunyai potensi untuk membawa perubahan di dalam masyarakat. Antara cabaran yang perlu dilalui oleh kaum wanita di dalam pekerjaan ialah masalah yang berkaitan dengan seksual di tempat kerja. terutama. Pengenalan Ringkas Isu Gender. negara-negara yang berada dalam Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah pun menjadikan ‘pendekatan peka gender’ dan ‘kesaksamaan gender’ sebagai asas pelan pembangunan wanita negara mereka.

09) 16 . hanya 5 peratus daripada ahli-ahli parlimen terdiri daripada wanita. Pada tahun 1990. Diskriminasi ini.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Walaupun halangan-halangan untuk menyertai parliman-parlimen peringkat kebangsaan dan tempatan telah pun dihapuskan hampir di setiap negara.11. termasuklah beban kerja wanita yang jauh lebih berat. tidak menggalakkan serta menghalang wanita daripada menyertai politik serta meninggalkan kurang masa dan tenaga untuk kehidupan umum.4 Perwakilan wanita-wanita dalam badan-badan perundangan adalah merupakan salah satu petunjuk yang membuktikan komitmen masyarakat di dalam memperkasakan wanita. Penglibatan wanita-wanita di dalam proses-proses membuat keputusan yang berdasarkan politik boleh membantu memastikan penghapusan ketidaksamaan yang dihadapi oleh wanita-wanita.org/malaysia/msl/support_6115. bilangan wanita di dalam jawatan-jawatan yang boleh membuat keputusan masih tidak meningkat secara otomatik.unicef.html (akses 30. Semenjak merdeka. ia masih tidak mencukupi untuk memberikan keseimbangan gender di dalam pentadbiran. bilangan calon wanita yang telah dipilih untuk memasuki badanbadan pembuat keputusan politik di Malaysia semakin bertambah. Walaupun ruangan dan proses-proses politik telah terbuka. Bilangan ini telah berganda sebanyak 10 peratus pada tahun 1999 tetapi ia telah kekal di tahap tersebut walaupun selepas pilihanraya umum pada tahun 4 Menyokong-kesaksamaan di dalam politik dan dalam kerajaan. tetapi hanya pada kadar yang sederhana dan masih berada di tahap yang rendah.http://www. wanita menghadapi diskriminasi yang berbeza daripada peringkat bawahan pendidikan kepada gaya sosial semasa yang meragui kecekapan mereka sebagai pembuat keputusan. Pada permulaan zaman kanak-kanak.

my.gov. atau melebihi.2.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam 2004. pengambilan wanita adalah melebihi lelaki. Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Kadar kebolehan membaca dan menulis bagi wanita adalah sebanyak 88. (akses14/12/09). lelaki di semua peringkat persekolahan.org/malaysia (akses 14/12/09) 17 . yang seringkali melepasi lelaki. Pada peringkat tertier pula. 5 5.1 peratus pada tahun 2004. walaupun pengambilan golongan lelaki dalam program-program Doktor Falsafah adalah lebih rendah berbanding wanita. Dengan pendidikan di peringkat yang tinggi. adalah diharapkan wanita-wanita dapat melibatkan diri dengan sepenuhnya di setiap peringkat politik.6 Keadaan ini dapat dibuktikan dengan jumlah penuntut wanita di institusi pengajian tinggi adalah di antara 60 peratus dan 70 peratus jika berbanding hanya antara 30 peratus dan 35 peratus penuntut lelaki. Wanita di Malaysia lebih berkemungkinan untuk menunjukkan kecenderungan yang tinggi terhadap subjek seni serta sains dan teknologi berbanding lelaki. http://www.kpwkm. Isu Berkaitan Pendidikan Di Malaysia. Kemasukan anak-anak gadis di sekolah melambangkan nisbah gender negara serta sebuah pendidikan berpatutan yang menghubungkan perbezaan gender di peringkat pendidikan rendah dan menengah.unicef. statistik dua tahun selepas merdeka menunjukkan 5 6 Kementerian Pembangunan Wanita.4 peratus pada tahun 2000 disebabkan oleh sistem pendidikan yang telah dipertingkatkan. http://www. Isu Gender Berkaitan Sosial i. seterusnya ia meningkat daripada 85. jika dibandingkan dengan latihan vokasional dan teknikal. kadar kemasukan bagi perempuan adalah bersamaan dengan. Keluarga dan Masyarakat. Pada tahun 1959.

3 Isu Gender Dalam Ekonomi i. (2007). serta mempunyai perasaan bertanggungjawab dan sanggup bertungkus lumus merebut peluang yang sedia ada. Kadar mahasiswa dan mahasiswi pada masa sekarang ialah 61. 39 lelaki. dapat dilihat dengan jelas bahawa senarionya ialah jumlah pelajar wanita melebihi lelaki. walaupun statistik terkini tidak diperoleh.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam bahawa terdapat hanya 77 graduan wanita atau bersamaan 10.http://bobex. Pencapaian wanita ini perlulah dijadikan satu dorongan kepada golongan lelaki untuk menilai kembali dimana silapnya dan berusaha memperbaiki kelemahan yang ada supaya jurang yang wujud dalam pencapaian akedemik ini dapat diperbaiki.com/2007/08/07/mengiktirafwanita-islam-sebagai-agen-pembangunan-negara/ (akses 14/12/09) 18 . Dan jika bilangannya majoriti. selepas negara merdeka 50 tahun. 7 Semua ini kerana wanita mempunyai sifat tekun dan gigih. Hari ini. Isu Berkaitan Guna Tenaga Buruh 7 Mengiktiraf Wanita Sebagai Agen Pembangunan Negara. maka yang akan menjadi graduan juga secara automatik adalah kumpulan majoriti.wordpress.39 dengan kata lain 61 wanita.7 peratus daripada kesemua jumlah pengambilan pelajar di Universiti Malaya (UM). seiring dengan penambahan bilangan universiti. 5. Disebut UM kerana hanya universiti berkenaan wujud pada zaman berkenaan.

Usaha-usaha untuk membuat pengiraan terhadap kerja-kerja yang tidak berbayar telah mendapati bahawa wanita-wanita menjalankan “kerja penjagaan” yang lebih tinggi (75 peratus daripada wanita berbanding dengan 24 peratus lelaki).3 peratus pada tahun 2004.org/malaysia/msl/support_6114. Menurut statistik yang didapati daripada kajian semula Rancangan Malaysia ke-8 yang telah dilakukan pada jangkamasa pertengahan. bilangan wanita-wanita yang telah menjadi pembuat undang-undang.http://www.html-(access pada 30.3 peratus pada tahun 2002.8 8 Menyokong-Kesaksamaan Di Dalam Pekerjaan. Inisiatif-inisiatif oleh pihak Kerajaan dan juga badan-badan bukan kerajaan terhadap laluan kepada pendidikan pada tahap yang tinggi telah membantu memberikan kekuatan kepada sejumlah peratus wanita-wanita Malaysia yang lebih besar.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Di Malaysia. peningkatan yang amat ketara apabila sektor perindustrian berada di tahap yang tertinggi pada tahun 1980-an.7 peratus pada tahun 1995 kepada 47. telah meningkat daripada 44. dan lebih banyak lagi telah diperhatikan bergerak menuju pekerjaan-pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Kemiskinan di kalangan rumahtangga yang diketuai wanita telah berkurangan disebabkan program-program menjana pendapatan untuk ibu-ibu tunggal dan miskin serta menyumbangkan tempat tinggal yang asas dan selamat kepada golongan yang disasarkan.09) 19 .unicef. penglibatan wanita-wanita di dalam bidang pekerjaan. yang berjumlah kira-kira 76 bilion ringgit. walaupun masih rendah. Semakin ramai wanita-wanita kini yang terlibat di dalam sektor pekerjaan. atau 12 peratus daripada Jumlah Kasar Produk Domestik (GDP) Malaysia.11. pegawai-pegawai atasan dan pengurus-pengurus telah meningkat daripada 5 peratus pada tahun 2000 kepada 5.

Mengikut Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh Pusat pada 2002. Isu Berkaitan Pengangguran Biarpun jumlah wanita berpendidikan tinggi termasuk lulusan universiti dan kolej lebih ramai berbanding lelaki di Sabah tetapi dari segi peluang pekerjaan. golongan itu (wanita) masih ketinggalan. 20 . Kekurangan dalam kemahiran-kemahiran pengurusan dan profesional selalunya menjadi penghalang kepada peluang-peluang untuk wanita maju kepada jawatan-jawatan profesional yang lebih tinggi.5 peratus.2 peratus. Wanita secara umumnya kekurangan kemudahan kepada maklumat pinjaman dan pasaran untuk mempertahankan perniagaan mereka. Peluang-peluang latihan pendidikan serta vokasional untuk wanita perlu untuk menggalakkan penglibatan mereka dalam lapangan-lapangan yang membawa kepada pekerjaanpekerjaan yang berpendapatan tinggi dalam kesemua sektor.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Pertambahan bilangan wanita di dalam pasaran buruh akan memerlukan mereka mengimbangi tanggungjawab mereka di tempat kerja dengan keluarga yang bersaing rapat di antara satu sama lain. Pengurusan masa yang fleksibel di tempat kerja. Ini menunjukkan wanita berpendidikan tinggi masih ramai menganggur dan usaha bersepadu perlu dilakukan untuk memastikan golongan terbabit memperoleh pekerjaan seperti dinikmati golongan lelaki. ii. pengangguran wanita berkelulusan tinggi di negeri di bawah bayu adalah 17. kemudahan-kemudahan penjagaan anak-anak yang selamat dan berkualiti tinggi serta termasuklah ‘teleworking’ yang akan menyokong penglibatan tenaga kerja wanita yang meningkat. manakala lelaki pula 8.

wanita merupakan suri rumah yang memainkan peranan tradisi sebagai ibu dan isteri dalam sesebuah keluarga. Semenjak 40 tahun yang lalu.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Dalam pada itu. Jornah Mozihim. bersama-sama kaum lelaki berjuang untuk membangunkan negara. hanya 348.com/v4. iaitu perbezaan lebih sekali ganda. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal-Ehwal Pengguna Sabah. wanita telah menceburi dunia kerjaya. masalah kesihatan dan minda serta peningkatan jumlah ibu tunggal.900 pekerja. wanita berhadapan dengan isu diskriminasi dalam pekerjaan.1 juta pekerja di Sabah. Oleh itu. lemah penguasaan bahasa Inggeris. kadar celik huruf dan komputer yang relatifnya rendah. http://www.000 adalah pekerja wanita berbanding 713. wanita telah 9 Ramai wanita berpendidikan tinggi menganggur.9 5.myuitm.(akses 14/12/09) 21 .700 pekerja lelaki.Semua isu. (2009). sektor pekerjaan yang menjadi tumpuan wanita adalah pertanian dan perikanan iaitu membabitkan 87. berasaskan perangkaan itu. Wanita Dalam Bidang Ekonomi Jika diimbas kembali wanita pada suatu ketika dahulu. Dengan perubahan masa dan arus pemodenan. pelbagai usaha bersepadu atau platform utama diadakan supaya wanita berpeluang untuk memanfaatkan bakat mereka secara maksimum setanding lelaki dalam pelbagai bidang pekerjaan. Hasil kajian perpustakaan yang dijalankan oleh Institut Kajian Pembangunan Sabah (IDS).4 Analisis i. masalah dan hambatan ini secara tidak langsung memberi kesan dan implikasi besar bukan saja kepada wanita malah keluarga mereka. masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan bijaksana. daripada 1. bebanan triple role (tiga peranan).

Laporan kepada Komiti PPB tentang Konvensyen bagi Menghapus Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Laporan Pertama dan Kedua].11 Keadaan ini jelas menunjukkan kejayaan kaum wanita dalam bidang ekonomi memandangkan banyak peluang 10 Kementerian Pembangunan Wanita.kalaulah kaum wanita tidak bersama-sama mengambil bahagian dalam usaha-usaha pembangunan.Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia . Bilangan wanita menyertai dunia pekerjaan meningkat dari tahun ke tahun. (2004). dan 47. kita tentu dapat melihat bagaimana kaum wanitanya menjadi tenaga besar bagi membawa negara-negara tersebut ke mercu kejayaan. Keluarga dan Masyarakat. Keluarga dan Masyarakat (2004). Akan tetapi kita berharap segala langkah dan tindakan serta usaha-usaha yang dilakukan itu tidak akan menjejas nilai-nilai kewanitaan yang ada pada mereka yang memang terpuji dan disanjung tinggi…”. (2005).10 Petikan kata-kata Allahyarham Tun Abdul Razak semasa upacara pembukaan rasmi Muktamar Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Islam yang pertama pada 7 Mac 1975 berkata. Keluarga dan Masyarakat.Mengimbangi Peranan Wanita: Bakal Ibu & Teknorat Negara . Mahli. bangsa dan agama. Kuala Lumpur. Kementerian Pembangunan Wanita.5 peratus pada tahun 1995. peratusan tenaga kerja wanita meningkat dari 37 peratus pada tahun 1970 ke 43. maka bermaknalah kita mengabaikan satu sumber tenaga yang penting. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita. “…."Hidup Biar Berjasa" 22 . Kita mahu wanita kita cergas dalam sebarang bidang yang boleh memberikan kebajikan kepada negara. 11 Shamsiah Hj. Kalau kita perhatikan negara-negara yang telah maju.7 peratus pada tahun 2003.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam mencapai satu kemajuan mengagumkan dalam sektor pekerjaan di Malaysia.

Wanita juga adalah sebahagian daripada tenaga kerja.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam telah diberikan oleh pihak kerajaan dalam memperkasakan taraf ekonomi yang mana turut menyumbangkan pembangunan yang pesat terhadap negara. Kadar penglibatan wanita di sektor pekerjaan pada tahun 1970 adalah 37. Kekayaan dan jatuh bangunnya sesebuah negara adalah bergantung kepada kekuatan ekonomi negara itu. Banyak faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam bidang pekerjaan seperti untuk meningkatkan kualiti hidup.1 (2. Penglibatan wanita dalam menyumbang ke arah ekonomi bukannya hanya melalui pekerjaan formal tetapi juga melalui pekerjaan tidak formal.8%) adalah kumpulan umur antara 25 hingga 29 tahun. Data mengenai pekerjaan wanita mengikut jenis pekerjaan menunjukkan pekerja wanita kebanyakan berada di tiga kategori pekerjaan.2 juta wanita) peratus adalah wanita yang berkahwin. kadar penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan telah meningkat kepada 47.3 peratus disebabkan melebarnya peluang pekerjaan dan pencapaian pelajaran wanita yang bertambah baik Dari segi taburan wanita Malaysia yang bekerja mengikut had umur. membayar hutang pinjaman pengajian. Oleh itu.2 peratus. daripada 3. peranan tenaga kerja samaada lelaki dan wanita adalah besar. Sehingga tahun 2004. wanita juga berperanan yang besar dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif. perkhidmatan dan pekerja jualan 23 . dan 79.3 peratus bagi lelaki. mengurangkan kebertangungan terhadap suami dan menaikkan identiti sosial. paling ramai wanita bekerja (63. Untuk menjadikan ekonomi negara kuat dan kukuh. 58. Apabila dikaji mengikut status perkahwinan.7 juta wanita bekerja. untuk meringankan beban kedua ibu bapa.

Pandangan seperti inilah yang menyebabkan muslimah tidak mahu berpolitik. emosional. Keluarga dan Masyarakat. seakan-akan menyakinkan bahawa tugas tersebut sesuai untuk seorang perempuan yang bergelar isteri. pekerja perkeranian dan juga sebagai juruteknik (17. anak dan keluarganya. Wanita Dalam Bidang Politik Walau bagaimanapun. Mereka sama sekali tidak mahu menoleh. Kini terdapat wanita memegang jawatan tinggi dalam organisasi. Mungkin sifat kepimpinan yang ditunjukkan oleh kaum lelaki menyebabkan mereka lebih layak berada di puncak kepimpinan. 24 . Perumpamaan yang menyatakan "tangan wanita yang membuai buaian boleh menggegarkan dunia" adalah landasan yang menggambarkan betapa besarnya peranan kaum wanita.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam (18. karakter wanita yang lemah lembut.5%) dan profesional bersekutu (13%) daripada keseluruhan pekerjaan. 12 Kementerian Pembangunan Wanita. kita juga perlu melihat kepada aspek politik yang mana kaum wanita dilihat kurang berjaya mencapai ke tahap yang maksimum berbanding kaum lelaki di negara ini. sehingga kehidupan mereka hanya berputar sekitar memenuhi keperluan diri sendiri dan melakukan kegiatan dalam urusan peribadi. 2004.12 Banyak jawatan pekerjaan diwujudkan yang memerlukan tenaga wanita terutama dalam tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jiwa lelaki seperti tugas yang memerlukan penumpuan dan penelitian yang tinggi. ibu atau pengurus rumah tangga. kebanyakan wanita memegang tugas pengurusan pertengahan. mudah mengalah. ii. Dalam ruang domestik. Walaubagaimanapun.4%).

9 peratus.13 Bagi memastikan wanita terus berdaya saing.(2006). Sehingga ada antara mereka yang mendefinisikan politik sebagai proses yang berjalan seiring dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan.http:// www. Antara kekangan yang dihadapi oleh wanita untuk mendapatkan pendidikan dan latihan sepanjang hayat ialah kekurangan kesedaran wanita mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat selain daripada kurangnya sokongan daripada majikan dan ahli keluarga.gov. Selain itu. termasuk dalam bidang politik. sama dengan kaum lelaki. kerana Islam telah menempatkan lelaki dan perempuan pada darjat yang setara. Wanita Dalam Bidang Sosial Peluang pendidikan dan latihan yang saksama antara lelaki dan wanita membolehkan wanita mencapai kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. tidak diarahkan kepada mencapai kesetaraan darjat dan kedudukan antara lelaki dengan perempuan. taraf pendidikan wanita berada pada tahap yang membanggakan. Perjuangan yang dilakukan dalam proses pengukuhan dan pendidikan politik kepada kaum wanita (Muslimah). Banyak pihak atau pendapat mengungkapkan pemahaman politik dengan pengertian yang sempit dan amat terbatas. Envolmen pelajar wanita di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) pada tahun 2007 di peringkat diploma ialah 58. peringkat ijazah pertama 61.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam bahkan tidak peduli terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka. mereka perlu meningkatkan pengetahuan secara berterusan menerusi pendidikan dan latihan sepanjang hayat.my/uploadpdf/pelanwanita06.9 peratus dan doktor falsafah (PhD) 38.2 peratus. masalah remaja 13 Wanita dalam Bidang Pendidikan dan Latihan.1 peratus. i. Sementara di pihak lain pula mengatakan bahawa wanita mesti ikut serta berperanan aktif dalam segala bidang. walaupun kegiatan politik mereka sentiasa diarahkan kepada usaha meraih peluang sebesar-besarnya untuk duduk di atas kerusi legislatif .pdf-(akses 16/12/09) 25 . Sehingga kini.kpwkm. sarjana 52.

http://www.org/malaysia/msl/support_6114. Ini menunjukkan kejayaan kaum wanita bukanlah di sebabkan bilangan yang ramai semata-mata tetapi di sebabkan usaha yang teguh untuk mencapai kejayaan. Bagaimanapun. sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan jumlah lelaki masih lebih ramai berbanding wanita dengan nisbah 50. ‘lelaki kurang kerana kebanyakannya berada di pusat sehenti’. 26 . malah pencapaian keseluruhan pelajar lelaki adalah lebih baik berbanding pelajar perempuan terutama pada peringkat sekolah menengah.14 Sehubungan itu.html-(akses 30.unicef. Keadaan ini jelas menunjukkan kejayaan wanita dalam sektor pendidikan berbanding kaum lelaki di negara ini. jenayah dan gejala sosial menyebabkan pelajar lelaki terkandas di tengah jalan walaupun kebanyakannya mempunyai kebijaksanaan yang sewajarnya. lepak dan khususnya dadah.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam perempuan yang tidak dapat meneruskan pendidikan akibat terlibat dengan gejala sosial perlu ditangani supaya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tidak dinafikan.11. antara tempoh persekolahan dan kemasukan ke IPT berlaku ‘sesuatu’ yang menyebabkan ramai pelajar lelaki keciciran. tetapi mungkin boleh difikirkan dengan mendalam maksudnya. Walau bagaimanapun. Sinis kata-kata berkenaan. ada wajarnya jika pihak tertentu memberi tumpuan kepada peringkat asas lagi terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja lelaki untuk mengenal pasti mengapa jumlah kemasukan di IPT hari ini tidak seimbang. sehingga ada kata-kata jenaka yang cuba merungkai persoalan mengapa lebih ramai wanita di IPT hari ini.Menyokong-Kesaksamaan di dalam pekerjaan. isu pengangguran dalam kalangan 14 UNICEF.9 peratus wanita. Malah. Malangnya. pencapaian mengikut jantina di sekolah sama ada di sekolah rendah mahupun menengah adalah seimbang. jika kita lihat gejala sosial hari ini banyak membabitkan remaja lelaki seperti rempit. Beberapa kajian yang dijalankan mendapati anasir luar seperti pembabitan dengan ketagihan dadah.1 peratus lelaki dan 49.09). Jika dikaji.

Kesaksamaan gender dalam politik Di Malaysia. Kerajaan perlu meletakkan kesaksamaan gender sebagai satu agenda utama kerajaan supaya peka terhadap hal ehwal dan pembangunan wanita. 2. inisiatif baru perlu diambil untuk mengatasi isu pengangguran kerana ia sedikit sebanyak akan menggugat kepada pencapaian ekonomi negara kita. Kesedaran berpolitik wanita ini dikatakan berpunca daripada tahap pendidikan yang semakin baik dan memberi akses kepada percambahan maklumat yang lebih banyak. 27 . progresif dan seimbang. Walaupun tidak ramai golongan wanita yang terlibat dalam pemilihan di Dewan Rakyat iaitu di bawah 10 peratus. tetapi peranan mereka menentukan kemenangan sesebuah parti politik semakin membesar. 6. Mengkaji undang-undang yang sedia ada. dan memastikan segala peraturan dan dasar kerajaan akan lebih sensitif kepada keseimbangan antara lelaki dan wanita yang akhirnya akan membentuk sebuah negara Malaysia yang lebih maju. Oleh itu.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam wanita masih tidak dapat dibendung memandangkan terlalu ramai graduan yang memilih pekerjaan dan mengharap kepada kerajaan semata-mata. senario penyertaan wanita dalam bidang politik tidak selari dengan penyertaan mereka di dalam pilihan raya.0 Cadangan Dan Saranan 1.

suri rumah dan pekerja. Kini. Kesemua peranan ini perlu diseimbangkan secara bijaksana agar “yang dikendong tidak keciciran”.7% jawatan utama seperti Ketua Pegawai Eksekutif. 3. hak-hak dan maruah wanita terpelihara dan mengambil langkah-langkah supaya penguatkuasaan undang-undang berkenaan berkesan.5% Ahli Lembaga Pengarah syarikat tersebut di pegang oleh wanita. Memperkenalkan konsep home office Konsep ini amat sesuai dilaksanakan untuk kaum wanita yang mempunyai pelbagai tanggungjawab selain bertindak sebagai seorang ibu. 28 . 4.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Mengkaji semula undang-undang dan peraturan sedia ada dan menggubal perundangan dan peraturan baru bagi menjamin tiada diskriminasi berasaskan gender. kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Wanita untuk 50 syarikat di senarai Bursa Saham Kuala Lumpur bagi tahun 2004 menunjukkan bahawa kirakira 11. Meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang pentadbiran Namun begitu penyertaan wanita di peringkat pembuat keputusan dan korporat masih jauh rendah umpamanya jumlah wanita yang memegang jawatan Ahli Lembaga Pengarah di Government Link Companies (GLC) ialah 14% atau 86 orang daripada jumlah keseluruhan 613 orang. kaum wanita mempunyai alternatif untuk melakukan pekerjaan atau perniagaan dari rumah melalui konsep home office. Secara tidak langsung ia dapat mengatasi masalah pengganguran dalam kalangan siswazah wanita. perlindungan keselamatan. Sementara itu. Presiden dan Naib Presiden di sandang oleh wanita dan hanya kira-kira 10.

Seterusnya langkah-langkah khas sementara perlu diwujudkan seperti affirmative action atau sistem kuota wajar perlu diambil untuk memajukan wanita dalam semua sektor. Bagi memastikan matlamat Dasar Wanita Negara tercapai dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita dapat dilaksanakan dengan berkesan. agensi-agensi pelaksana yang bertanggungjawab hendaklah melakukan tugas 29 . Langkah ini akan membantu semua golongan wanita termasuk orang kurang upaya dan warga emas membuka perniagaan mereka di rumah. Kementerian sedang mengambil langkah susulan supaya secepat mungkin home office ini dapat dipromosikan dan ramai wanita dapat manfaat daripadanya. beberapa langkah perlu dilaksanakan oleh semua pihak antaranya ialah semua agensi kerajaan. Kementerian Pembangunan Usahawan. sumber manusia yang mempunyai pengetahuan. pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat amnya perlu mengambil tindakan sebagaimana yang ditetapkan di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Wanita. Selain itu. terlatih dan peka terhadap isu gender dengan kepakaran khusus hendaklah disediakan dan sumber kewangan yang mencukupi. Dato shahrizat telah mengumumkan bahawa Kabinet telah bersetuju untuk menggalakkan home office dan Kementerian Pembangunan Wanita. Bagi memastikan aktiviti-aktiviti di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Wanita berjalan lancar. sektor swasta. seperti Kementerian Kewangan.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Selaras dengan itu. Keluarga dan Masyarakat di minta untuk berbincang dengan beberapa Kementerian. Kementerian Kerajaan Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri supaya satu garis panduan untuk semua aspek home office ini dapat diselaraskan untuk persetujuan Kabinet.

Memandangkan bahawa wanita memainkan peranan yang penting di dalam dan di luar rumah serta merupakan sumber ekonomi yang penting. lapisan masyarakat dan semua 30 . Kesediaan semua pihak untuk menerima anjakan paradigma merupakan pra syarat kepada kejayaan pelaksanaan Dasar Wanita Negara. Kementerian Pembangunan Wanita.0 Kesimpulan Dan Penutup Penggubalan DWN ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk meningkatkan lagi penyertaan wanita di dalam pembangunan secara lebih berkesan. pemantauan dan penilaian secara keseluruhan termasuk kajian semula dasar dan strategi pelaksanaan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita setiap tiga tahun sekali atau mengikut keperluan. sistematik dan bermakna. Di samping itu. menyelaras. insipirasi dan aspirasi wanita daripada pelbagai peringkat umur. pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat. memantau dan menilai setiap aktiviti-aktiviti di bawah bidang kuasa masing-masing. Kejayaan dasar ini bergantung kepada komitmen dan sokongan semua pihak terutama kepimpinan tertinggi serta kerjasama antara agensi kerajaan. satu pangkalan data pusat untuk mengitegrasikan data berdasarkan gender dari pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan. 7. Dasar Wanita Negara merupakan dasar pembangunan sosio ekonomi yang merangkumi falsafah.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam seperti merancang. matlamat kerajaan adalah untuk menjadikan wanita sebagai rakan yang sama penting dalam usaha membina negara. Keluarga dan Masyarakat seharusnya bertindak sebagai peneraju utama bagi menyelaraskan setiap aktiviti. swasta. sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan perlu diwujudkan.

Pelaksanaan dasar ini menjadi agenda utama kerajaan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang maju. serta penyayang.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam sektor. dinamik dan berdaya saing. adil dan saksama. Bibliografi 31 .

(akses 4/12/09). Dr Roselainy Binti Abdul.html 32 .com/2007/08/07/mengiktiraf-wanita-islam-sebagai-agen-pembangunannegara/ (akses 14/12/09) http://www.kpwkm. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kuala Lumpur.wordpress. (2009).Wordpress. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia .unicef. Laman web rasmi Kementerian Pembangunan Wanita. Diakses pada November 10. http://bobex.org/malaysia/msl/support_6111.Keluarga dan Masyarakat. Kementerian Pembanguan Wanita. Keluarga dan Masyarakat. Pengenalan Ringkas Isu Gender. Mahli. (2005). (2007).my/ Mengiktiraf Wanita Sebagai Agen Pembangunan Negara.Com/. 2009 daripada http://www.gv. Mengimbangi Peranan Wanita: Bakal Ibu & Teknorat Negara. Cetakan Keempat 2007. http://Helikmedia."Hidup Biar Berjasa" Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia.LNP 5013 Politik Dan Dasar-Dasar Awam Shamsiah Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful