P. 1
Sejarah Pendidikan Islam

Sejarah Pendidikan Islam

|Views: 468|Likes:
Published by Ana Hasnaria

More info:

Published by: Ana Hasnaria on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH Pendidikan adalah berasal dari perkataan Latin iaitu e, ex, yang bermaksud

keluar dan perkataan “ ducare due “ yang bermaksud memimpin. Secara keseluruhan ia beerti mengumpul matlumat ke dalam dan mengeluarkan bakat. Pendidikan merupakan satu latihan mental, fizikal, dan moral. Objektifnya ialah untuk melahirkan menusia yang mampu berfikir dan mampu memikul tanggungjawab. Selain dari itu, pendidkan bolehlah dianggap atau diertikan sebagai pertumbuhan-pertumbuhan pemeliharaan, pengasuhan dan penyuburan. Sejarah pendidikan bermula sejak kewujudan manusia, namun begitu bentuk dan corak sistem pendidikan berbeza mengikut masa, tempat dan adat resam sesuatu masyarakat. Proses pendidikan bermula serentak sejak kelahiran manusia dan berterusan hingga ke akhir hayat. Pendidikan merupakan satu seni yang membolehkan manusia mengumpul segala pengalaman yang dipelajari dan diperolehi di dalam kehidupan mereka dan selanjutnya menyampaikan pengalaman itu kepada generasi baru. Dalam Islam pendidikan yang sebenar yang dikehendaki ialah apa yang terkandung dalam AlQuran dan Al-Hadith, kerana ia adalah pendorong yang menggalakkan umat muslim supaya mengambil berat dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan adalah lahir dari Al-Quran dan Hadith. Pendidikan Islam ialah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama islam yang menuju kearah pembentukan keperibadian muslim iaitu keperibadian yang mempunyai nilai-nilai agama yang bersumberkan Al-Quran dan Hadith. Tujuan pendidikan dalam Islam ialah untuk penghidupan yang sepenuhnya meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam menitikberatkan hubungan manusia dengan manusia, dengan alam sekeliling dan hubungan manusia dengan pencipta. Oleh itu segala amal ibadat hendaklah dilakukan dengan sempurna dan penuh ikhlas. Dengan itu dapatlah di simpulkan bahawa tujuan pendidikan dalam Islam adalah amat luas yang meliputi penghidupan di dunia dan di akhirat. SEJARAH PENDIDIKAN PADA ZAMAN AWAL ISLAM Sistem pendidikan pada awal islam adalah bertunjangkan pendidikan Islam. Agama Islam memberikan penekanan kepada penganutnya tentang kepentingan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan akhirat. Islam juga menyarankan dan mewajibkan setiap umatnya mencari ilmu dalam semua bidang. Berhubung dengan ini, Nabi Muhammad saw bersabda “Tuntutlah ilmu pengetahuan itu semenjak dari ayunan sampai ke liang lahad” dan Nabi bersabda dalam hadis yang lain “Menuntut ilmu adalah suatu kewajipan keatas setiap muslim”. Malah orang yang berilmu akan mendapat kedudukan ang tinggi di sisi Allah. Nabi Muhammad saw menyanjung tinggi golongan yang berilmu. Ini jelas ternyata daripada sabda baginda bahawa seorang ahli ilmu lebih di sisi Allah daripada seribu ahli ibadat dan manusia yang mulia adalah seorang mukmin yang berilmu. Pada peringkat awal, pendidikan diajar di rumah-rumah. Nabi Muhammad s.a.w manjadikan rumah baginda dan rumah Al-Arqam sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan. Mulai tahun 622 masihi, masjid digunakan sebagai institusi pendidikan untuk menyampaikan ilmu secara formal. Matlamat akhir pendidikan Islam ialah pewujudan diri yang bertujuan untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi rohaniah, psikologikal, intelektual,dan jasmaniah. Selain itu menerusi pendidikan juga manusia dapat membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sementara itu Al-Abrasyi telah menyenaraikan lima tujuan pendidikan menerusi kajiannya.

Tujuan tersebut adalah: 1. Pembentukan akidah yang mulia. 2. Persiapan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. 3. Persiapan untuk mencari sumber pendapatan. 4. Melahirkan semangat ingin tahu dan berbentuk ilmiah di kalangan pelajar. 5. Memperlengkapkan pengetahuan pelajar dalam bidang-bidang profesional, teknikal dan pertukangan . Dengan demikian mereka juga dapat menguasai kemahiran dalam pekerjaan di samping memelihara aspek kerohanian dan keagamaan. Pada peringkat awal Islam, semua pendidikan Islam adalah tanggungjawab orang perseorangan dan guru yang mengajar murid tanpa campurtangan negara. Nabi Muhammad saw sendiri menjadi guru dalam menyebarkan Islam kepada umatnya. Sistem pendidikn yang dilaksanakan oleh baginda adalah bersumberkan wahyu. Corak pendidikan baginda semasa di Mekah adalah berbeza dengan pendidikan yang dilaksanakan di Madinah. Ini kerana keadaan dan suasana masyarakat Madinah berbeza dengan masyarakat Mekah. Justeru itu corak dan pendekatan pendidikannya juga turut berbeza. Walaupun begitu, secara keseluruhannya sistem pendidkan pada zaman baginda berfokuskan kepada tiga perkara iaitu pendidikan akidah, pendidikan akhlak, dan pendidikan syariah. Semasa di Mekah, bentuk pendidikan lebih tertumpu kepada soal-soal akidah dan akhlak. Pada peringkat awal Nabi Muhammad saw menyampaikan ilmu secara sulit dan tertumpu kepada ahli keluarga terdekat. Orang yang mula-mula menerima pendidikan Islam daripada baginda ialah isteri baginda Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar. Pendidikan Islam yang dijalankan oleh baginda di Mekah adalah secara lemah lembut dan penuh hikmat. Hari demi hari semakin ramai orang dan para sahabatnya yang memeluk Islam. Pusat kegiatan dakwah ialah dirumah baginda sendiri. Selepas hampir tiga tahun berdakwah secara tersembunyi, melalui pendidikan Islam yang yang di terapkan oleh baginda Nabi Muhammad saw, maka terbinalah satu kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Akhirnya turun wahyu daripada Allah yang meminta Nabi Muhammad saw menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Baginda menyampaikan pendidikan secara berpidato, berceramah serta bertabligh di tempat orang ramai berkunjung seperti di pekan Ukaz dan berhampiran Kaabah pada musim haji. Ayat-ayat Al-Quran dibaca kepada orang ramai untuk memberi pengajaran dan petunjuk kepada umum. Oleh kerana isi AlQuran terang dan hebat susunannya, maka ramai yang tertarik dan memeluk Islam. Ini telah menimbulkan tekanan dan ancaman daripada kaum Quraisy yang seterusnya membawa kepada penghijrahan orang Islam ke Habsyah dan kemudiannya ke Madinah pada tahun 622 masihi. Pendidikan di Mekah berkisar kepada soal pokok agama Islam. Pengajarannya berteraskan kepada akidah, akhlak,dan syariah. Agama ini mengajar manusia supaya menggunakan akal fikiran dengan memerhatikan kejadian alam sebagai anjuran kepada pendidikan akliyyah dan ilmiah. Akidah ialah kepercayaan yang menghubungkan seseorang dengan tuhan atau dikenali sebagai rukun iman. Akidah juga merupakan dasar dalam pembinaan pendidikan. Sesuatu proses pembinaan pendidikan tidak akan sempurna tanpa dasar-dasar yang sempurna. Nabi Muhammad saw juga menganjurkan kaum muslimin supaya berakhlak mulia. Untuk mendampingi diri dengan Allah memerlukan akhlak yang terpuji. Dalam kehidupan seharian Nabi Muhammad saw telah mengajar kaum muslimin supaya mengamalkan sikap kesederhanaan, tolong-menolong dan sentiasa bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh

memanah dan belajar bahasa asing. Pendidikan yang bersumberkan Al-Quran dan Hadith dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada zaman ini. Sesungguhnya akhlak yang buruk boleh memberikan kesan negatif kepada individu dan masyarakat. Struktur pengajian di masjid lebih berbentuk kepada sistem pendidikan tidak formal dan menjadi sekolah pertama dalam sejarah pendidikan Islam pada zaman awal Islam.Allah. Baginda Rasulullah saw adalah pendidik yang ulung di sepanjang zaman. Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariah tanpa mengenepikan soal-soal lain. sistem pendidikan pada awal Islam adalah suatu pendiikan yang paling sempurna. Amalan baginda ini kemudiannya diikuti oleh para sahabat dan kaum muslimn kemudiannya. Sahabat baginda yang pandai membaca dan menulis. Baginda juga menghantar pendakwah yang pandai membaca dan menulis untuk mengajar dan berdakwah ke kawasan-kawasan yang baru memeluk Islam. Kepandaian menulis dan membaca amat ditekankan oleh baginda. Akhlak yang terpuji membolehkan seseorang individu dan masyarakat bertakwa. Pendidikan berpuasa pula di mulai di Madinah pada bulan Ramadhan tahun 2 hijrah. Al-Quran menjadi kitab yang pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Pendidikan kepada wanita tidak diabaikan. Kesimpulannya. menunggang kuda. Demikin juga ibadat haji. Apabila Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah pada tahun 622 masihi. misalnya musuh yang ditawan dalam peperangan Badar diminta menebus dirinya dengan mengajar menulis dan membaca kepada 10 orang kanak-kanak yang tinggal di Madinah. Di Madinah. . Baginda mendidik manusia melalui perbuatan dan pertuturan baginda sendiri. Pendidikan yang pertama dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad saw di Madinah ialah memperkuatkan penyatuan ummah dan mengikis sisa-sisa permusuhan. Umat Islam juga di beri peringatan agar menjaga waktu solat yang sebelum ini tidak di utamakan. baginda akan mengajarnya kepada para sahabat. Ia menjadi model dan ikutan hingga ke akhir zaman. zakat. sejarah. hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ditingkatkan dan di beri penekanan utama oleh Nabi Muhammad saw dalam usaha menyampaikan pendidikan Islam kepada seluruh umatnya. seni khat. Manakala sikap yang buruk seperti menyekutukan Allah dan segala perbuatan sumbang adalah dilarang keras oleh Nabi Muhammad saw. Suatu amalan baginda yang memberi kesan terhadap perkembangan pendidikan ialah baginda memerintahkan kepada setiap mukmin yang pandai membaca dan menulis supaya mengajar kepada mereka yang tidak mengetahuinya. Sesudah baginda menerima wahyu dari Allah. kegiatan ekonomi dan pemerintah yang mula di sampaikan kepada umat Islam pada tahun 6 hijrah. Ini kerana ianya telah di terajui oleh baginda Rasulullah saw sendiri. di samping mengajar umat Islam yang tidak tahu mambaca dan menulis. di perintahkan oleh baginda untuk menulis wahyu tersebut. Semasa di Madinah. Nabi Muhammad saw telah mengambil satu hari untuk menyampaikan ilmu khusus untuk kaum wanita. Umat Islam pada zaman baginda sudah terbukti kehebatan mereka dalam semua aspek. Pendidikan yang diberikan kepada kaum wanita bukan sahaja aspek agama tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. umat Islam mula di wajibkan mendirikan solat Jumaat. Setelah itu struktur pengajian yang lebih sistematik dan formal dapat dibentuk apabila sebuah serambi didirikan bersambung dengan masjid yang disebut al-suffah. orang yang pandai membaca dan menulis disuruh oleh Nabi Muhammad saw supaya menulis wahyu yang diturunkan oleh Allah. Mata pelajaran lain termasuklah dasar-dasar Islam. perubahan telah berlaku dalam sistem pendidikan Islam dengan terbinanya Masjid Quba’ dan Masjid Nabawi. hukum hakam perkahwinan.

Faktor yang menyebabkan kurang pesatnya perkembangan ilmu-ilmu pada zaman ini salah satunya adalah faktor pemerintahan bani Umayyah yang lebih suka pada membangun kekuatan pemerintahan/politik yang cenderung otoriter. sedangkan untuk pendidikan Islam bani Umayyah masuk dalam kategori periode 2. Kadang pula ustadz menggunakan rumahnya untuk mengajar.SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH PENDAHULUAN Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Kadang dalam satu masjid terdapat beberapa halaqoh dengan ustadz dan pelajaran berbeda-beda. Seorang ustadz duduk dalam masjid dan murid duduk di sekelilingnya mendengarkan pelajarannya. . Materi/ilmu-ilmu agama yang berkembang pada zaman ini dapat dimasukan dalam kelompok Al-Ulumul Islamiyah yaitu ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ja'far As-Shidiq dan lain-lain. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MASA BANI UMAYYAH Pada zaman bani Umayyah ada tiga gerakan yang berkembang dengan sendirinya. At-Tarikh. Gerakan Filsafat. karena didorong semangat agama sendiri yang sangat kuat pada waktu itu. Kufah. GERAKAN ILMU AGAMA Gerakan di dalam bidang ini dapat di pisah-pisahkan menjadi beberapa bagian. Sedangkan kota-kota yang menjadi pusat kegiatan pendidikan ini masih seperti pada zaman Khulafaur rosyidin yaitu. Kairawan dan lain-lain. Al-Ulumul Lisaniyah dan Al-Jughrofi. Pada zaman ini belum ada sekolah atau gedung khusus sebagai tempat belajar. A. hanya ada sedikit peningkatan sesuai dengan perkembangan Daulah Islamiyah sendiri. yaitu : 1. Beberapa ustadz pada masa ini adalah Abdullah bin Abbas. 2. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi dalam 5 periode. Al-Fiqih. baiklah kita masuk saja pada pembahasan materi. Al-Hadits. yaitu ilmu-ilmu agama Islam. Granada. yaitu : • • • Gerakan Ilmu Agama. Sedangkan Al-Ulumul Islamiyah dapat dibagi menjadi tiga bagian : • Al-Ulumul Syar'iyah. karena ilmui-ilmu agama memerlukan riwayat. Mesir dan ditambah lagi dengan pusatpusat baru seperti Kordoba. yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad saw wafat sampai masa akhir bani Umayyah. Hasan Basri. Lembaga dan pusat pendidikan Islam Pada zaman ini masjid menjadi semcam lembaga sebagai pusat kehidupan dan kegiatan ilmu terutama ilmu-ilmu agama. karena ahli agama di akhir bani Umayyah mempergunakan filsafat untuk melawan Yahudi dan Nasrani. Materi bidang ilmu pengetahuan. Gerakan Sejarah. Damaskus. Basrah. Untuk mengetahui pertumbuhan pendidikan Islam pada zaman ini yang lebih rinci. Sehingga karena masih dalam masa pertumbuhan maka hanya ada sedikit kemajuan seperti yang diterangkan di atas. Kamajuan ini hanya diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu Naqliyah yaitu filsafat dan ilmu eksakta disamping juga ilmu-ilmu agama yang sudah berkembang sebelumnya.

namun bangsa Arab muslim telah membuat ilmu ini menjadi satu ilmu yang tersendiri oleh karena tiga sebab : 1. e. Kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin. seorang shahabat terkenal yang wafat pada tahun 68 H. menafsirkan dan memahami Hadits. Ashim bin Abu Nujud. yaitu Abdulloh bin Abi Malikiah ( W. Sedangkan ilmu-ilmu yang di salin dari bahasa Asing ke dalam bahasa Arab dan di sempurnakan untuk kepentingan keilmuan umat Islam dikelompokan dalam Al-Ulumud Dakhilah yang terdiri dari : . Ali bin Hamzah dan lain-lain. 123 H ). Tentang ilmu jughrofi sekalipun bukan berasal dari bangsa arab. Dakwah. Pada zaman ini pula yang memunculkan tujuh macam bacaan Al-Qur'an yang terkenal dengan " Qiraat Tujuh " yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan ( Ushulul Lil Qira'ah ). 3. c. 2. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an disebut Qurra. Pada masa kholifah Umar bin Abdul Aziz barulah hadits dibukukan yang dirintis oleh Ibnu Zihab Az-Zuhri yang kemudian disusul oleh ulama lain. Pelopor bacaan ini terdiri dari kaum Malawy yaitu antara lain : Abdulloh bin Katsir. mengharuskan mereka melakukan Rihlah Ilmiyah untuk menuntut ilmu. b. Menurut riwayat yang mutawatir beliau adalah orang yang pertama menafsirkan Al-Qur'an dengan cara riwayat dan isnad. yaitu Abu Aswad Ad-Dualy ( W. ilmu yang berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk menghasilkan hukum dan undang-undang. Abu Bakar bin Muhammad bin Ubaidillah bin Zihab Az-Zuhri ( W. Ilmu Jughrofi. Beliau belajar dari Ali bin Abi Thalib sehingga ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Bapak Ilmu Nahwu. Tiga sebab ini disamping sebab-sebab lain yang mendorong orang Yunani lama untuk membuat ilmu bumi yaitu kepentingan dagang dan perang. Ilmu Tafsir. Ilmu Jughrofi dalam masa bani Umayyah baru dalam taraf merintis jalan.• • Al-Ulumul Lisaniyah. Keharusan berdakwah dan berjihad untuk mengembangkan Islam. Untuk membantu di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. a. Al-Ilmu. Ahli tafsir lainnya adalah Mujahid yang wafat pada tahun 109 H dan ulama Syi'ah yaitu Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain. yaitu ilmu-ilmu untuk memastikan bacaan Al-Qur'an. At-Tarikh wal Jughrofi. 69 H ). Para ahli hadits yang terkenal pada zaman ini adalah : 1. 2. yaitu ilmu cara membaca Al-Qur'an. hal mana mengharuskan kaum muslimin mengetahui ilmu bumi. Al-Haj yang menjadi salah satu rukun Islam. Ahli tafsir yang pertama yaitu Ibnu Abbas. Ilmu Hadits. Ilmu Qiraat. juga mengharuskan kaum muslimin mengetahui ilmu bumi. Karena terdapat banyak hadits maka timbullah usaha untuk mencari riwayat dan sanad yang hadits yang akhirnya menjadi Ilmu Hadits dengan segala cabang-cabangnya. Untuk menunaikan rukun haji kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia harus mengetahui ilmu bumi. Ibnu Abi Malikiah.Pengarang ilmu nahwu yang pertama dan membukukannya seperti halnya sekarang. d. Abdulloh bin Amir. yaitu ilmu tentang perubahan bunyi pada kata-kata yang terdapat di dalam AlQur'an. Ilmu Nahwu. 119 H ).

3. Sumber tarikh dalam bidang ini adalah dari amal perbuatan mereka sendiri. yaitu tarikh bangsa-bangsa lain yang dipelajari dan disalin dengan sungguh-sungguh sejan zaman bani Umayyah. . Karena gemarnya setiap akan pergi ke medan perang selalu dibawanya ahli ilmu bintang. 2. GERAKAN SEJARAH Pada zaman bani Umayyah gerakan sejarah menghasilkan tarikh yang terbagi dalam dua bidang besar : • • Tarikh Islam. karena dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk membaca. Tarikh umum.Beliau mendatangkan beberapa orang Romawi yang bermukim di Mesir. di antaranya Maryanis seorang pendeta yang mengajarkan ilmu kimia. C. Penduduk Syam di jaman ini telah banyak menyalin bermacam ilmu ke dalam bahasa Arab seperti ilmu-ilmu kedokteran. Ilmu Bintang. Ilmu Kedokteran. Ilmu kalam dalam perkembangannya menjadi ilmu khusus yang membahas tentang berbagai macam pola pemikiran yang berbeda dari ajaran Islam sendiri. Pemikiran teologis dari agama Kristen sudah berkembang lebih dulu sebelum datangnya Islam dan masuk ke lingkungan Islam secara sengaja untuk merusak akidah Islam. mislanya karanganm Qis Ahrun dalam bahasa Suryani yang disalin ke dalam bahasa Arab oleh Masajuwaihi. terutama para ahlinya untuk berfikir mengenai segala sesuatu guna mendapatkan kebenaran dan kebijaksnaan. B. yaitu tarikh kaum muslimin dengan segala perjuangannya. berfikir. beliau sangat menggemari ilmu ini sehingga dikeluarkan sejumlah uang untuk mempelajari dan membeli alat-alatnya.1. menggunakan akal dan sebagainya yang kesemuanya mendorong umat Islam. Pembukuan ilmu sejarah sudah dimulai dan berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Demikian pesatnya sehingga mencapai jumlah 1:300 judul seperti yang diterangkan dalam kitab Kashfud Dhunun. Masih dalam masa Kholid bin Walid. Penerjemahan ke dalam bahasa Arab dilakukan oleh Isthafun. Ilmu Kima. Hal ini karena kholifah mereka termasuk orang-orang yang paling gemar untuk mengetahui orang-orang ternama dari tarikh bangsa lain. Karena itu timbul dalam Islam pemikiran yang bersifat teologis untuk menolak ajaran-ajaran teologis dari agama Kristen yang kemudian disebut Ilmu Kalam. GERAKAN FILSAFAT Gerakan filsafat muncul di akhir zaman bani Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Khalifah Yazid bin Yazid bin Mua'wiyah adalah yang menyuruh penerjemahannya ke dalam bahsa Arab. riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka.

A. Pengajaran pendidikan yang digunakan adalah berdasarkan system halaqah dimana guru berada ditengah dan dikelilingi pelajarpelajarnya. Tambahan pula. perkataan-perkataan seperti tarbiyyah-ta’lim-ta’dib yang membawa pengertian pendidikan. Ayat-ayat Al-Quran diajar dengan cara hafalan pada zaman Nabi Muhammad S. Ia juga boleh digunakan atas tujuan sebagai pusat penyebaran dakwah.W pernah bersabda. ia adalah bertujuan memerangi golongan nabi palsu (ArRiddah). Urwan bin Zubayr dan Salim bin Abdullah bin Umar. menjadikan masjid sebagai institusi penyebara ilmu pengetahuan. perkembangannya dapat dilihat menerusi .SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN KHUAFA AR-RASYIDIN Pendidikan Islam berasaskan keseimbangan dan integrasi antara roh. Ini adalah untuk menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadat semata-mata. Ia juga dijadikan antara syarat sebelum berperang seperti memeluk Islam.W. Hal ini dilakukan kerana ramai tahfiz telah mati syahid semasa berperang.A. kepada para pengikutnya dapat diperpanjangkan kepada umat manusia yang lain dengan tujuan agar merekan dapat mengabdikan diri kepada Allah S. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pula. dan jasad. Seterusnya. pusat pentadbiran dan pendidikan. pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. pembaharuan yang ditekankan ialah mengumpul ayat-ayat Al-Quran. pembaharuan yang dilakukan ialah penyebaran hadis iaitu melalui ucapan Nabi Muhammad S. Ia melibatkan proses pendidikan sepanjang hayat sebagaimana Nabi Muhammad S. pengajaran dan pembentukan budi pekerti. dan Syurahbil bin Hasanah ke Jordan menerusi perang Tabuk.T. Pada zaman ini. akal. membayar jizyah dan berperang apabila dicabar. Zaid bin Thabit telah diperintah untuk melaksanakan tugas ini kerana beliau pernah menjadi penulis wahyu pada zaman Nabi Muhammad S. Penyebaran hadis ini dilakukan agar setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.W.A. Selain itu. kurikulm yang diajar dan tenaga pengajar serta sumber. Ayat-ayat Al-Quran ditulis semula diatas pelepah kurma. tempat belajar.W.”tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad”.A. Seterusnya. diketuai oleh Amr bin Al-As. tugas khalifah adalah untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia.A. Hadis juga turut diriwayatkan oleh tokoh daripada golongan Tabi’in seperti Said bin Musayyab. Baginda turut menghantar guru seperti Zaid bin Abdullah bin Saad untuk mengajar AlQuran dan hadis di sekitar masjid Madinah. Menurut Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah.W. Utusan-utusan lain dihantar ke Palestin. telah digunakan pakai semenjak zaman awal Islam lagi. Aisyah dan Abdullah bin Umar.W. Satu utusan telah dihantar ke Damsyik (Syam) bersama 7500 orang tentera. Usaha ini dilakukan apabila berlaku peperangan. Dalam tradisi Islam. Perkembangan pendidikan Islam pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin bermula dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq. kepingan batu dan lain-lain bahan penulisan. pembaharuan yang giat dilakukan adalah mempergiatkan usaha dakwah. Abu Bakar As-Siddiq juga selalu mengunjungi dan melawat ke masjid untuk berdakwah. Pendidikan selepas zaman Nabi Muhammad SAW telah mengalami beberapa perubahan dari segi kaedah atau cara pengajaran . Tokoh-tokoh hadis adalah seperti Abu Hurairah.

Secara tak langsung. Hal ini bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran. Hal ini bertujuan untuk memantapkan akidah masing-masing. Kota Basrah dijadikan sebagai pusat pengajian Islam begitu juga dengan di Kufah.pembinaan madrasah dan perpustakaan. bersikap jujur dan berpandangan jauh. Khalifa Umar juga memerintahkan supaya ilmu nahu (tatabahasa) Arab disusun supaya mudah mempelajari bahasa arab. Ilmu tauhid dan kebudayaan disebar dengan meluas dan dapat menambah ilmu pengetahuan rakyat.A. terdapat kelas-kelas bacaan Al-Quran diseluruh wilayah Islam. Ia adalah menempatkan pusat pengumpulan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Selain itu. Antaranya ialah melantik pemimpin melalui Bai’ah yang diberikan oleh orang ramai. Ia dapat memantapkan akal dan mempertinggikan nilai akhlak seseorang penuntut. Menerusi pembelajaran bahasa arab. sebagai seorang Khalifah yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi. Kesimpulannya. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan salah faham mengenai ibadah dan iman. namun masing-masing telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam pendidikan Islam. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga menyusun semula kaedah pembelajaran dan pengajaran Islam mengiktu kesesuaian. Pengenalan kepada kalendar Islam juga adalah perkembangan yang dilakukan oleh Khalifah Umar sempena mengambil tarikh hijrah pada 17 hijrah bersamaan 16 julai 622 masihi. Khalifah Ali dianggap pengasas ilmu nahu dan beliau mewujudkan dasar-dasar pendidikan. Beliau juga melantik guru untuk mengajar isi Al-Quran dan akidah. pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib berlaku perkembangan pendidikan seperti usaha pendidikan agama. beliau mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula Al-Quran sebanyak enam kali. Bahasa arab juga dijadikan bahasa rasmi diseluruh Negara dan jajahan takluknya. Tambahan pula. Khalifah Umar mengirimkan guru-guru berpengalaman disetiap wilayah. pendidikan zaman Khulafa Ar-Rasyidin merupakan kesinambungan perkembangan pendidikan zaman Rasulullah. Akibat terdapat percanggahan dalam tentera Islam mengenai pembacaan Al-Quran. beliau menyambung pendidikan sedia ada dengan meriwayatkan hadis-hadis sebanyak 146 buah. Pendidikan pada zaman ini adalah berpandukan Al-Quran dan Hadis. ini menggambarkan kebijaksanaan Ali R. Al-Quran akhirnya dibukukan dan dipanggil Mashaf Uthmani dan digunapakai sehingga ke hari ini. Meskipun terdapat kekurangan peralatan. Pelantikan adalah mengikut majoriti dan sesiapa yang tidak bersetuju atau ingkar dianggap tidak mengikut hukum Islam. perubahan perkembangan yang dapat dilihat ialah pemerintah mewajibkan solat jumaat dan puasa di bulan ramadhan. Seterusnya. Seterusnya. Pemimpin juga harus bersikap tegas dan adil dan rakyat harus menurut perintah pemimpin. . disamping mengekalkan bahasa ibunda suku kaum masing-masing.

Sistem Madrasah d. Didalam lapuran Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah (1992). 1992). sistem madrasah pula dibentuk. . Sunnah dan Hadith. Silibus adalah berasaskan kepada AlQuran. (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Pendidikan Agama Islam di Malaysia bermula sejak sekian lama dahulu. tumpuannya lebih daripada sekadar kepada ibadah dan tauhid tetapi juga bahasa Arab. sesudah boleh membaca dan menulis barulah disuruh mengaji Ilmu Tauhid dan Fiqh. Ianya dipelopor oleh ulama yang mendapat pendidikan di Patani. c. Pada awalnya. madrasah ini adalah yang dibiayai oleh penduduk setempat (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. surau dan rumah-rumah tok guru adalah menjadi tempat di mana ilmu agama ini diajar. Masjid. sistem pendidikan agama di Malaysia terbahagi kepada 4 tahap:a. Pendidikan pada awalnya ialah dengan pelajar datang ke rumah guru (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. (Kementerian Pendidikan Malaysia 1997). timbullah idea baru dengan membina surau berdekatan rumah guru. Sistem belajar di rumah guru. Islam diterima sebagai membawa perubahan sosiologi kanak-kanak Islam dalam keluarga Melayu. • Sistem belajar di rumah guru Kehadiran Islam telah merubah sistem kehidupan masyarakat masa itu dari Hindu kepada Islam. 1992) • Sistem pondok Apabila bilangan pelajar makin bertambah. Hikayat Abdullah Munshi pernah menulis. 1992). Bilangan pelajar yang ramai dan datang dari beberapa tempat menyebabkan pondok-pondok kecil pula dibina berdekatan dengan rumah guru. Hisab. Oleh sebab itu. Ini bagi memudahkan pengajaran bagi pelajarpelajar yang datang dari luar daerah. Sistem pondok. Jadi. Pendidikan yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar diajar oleh mubaligh-mubaligh Arab yang berdagang di Tanah Melayu masa itu. Pendidikan pada masa itu tidaklah dijalankan secara formal dan sistematik dengan sistem silibus yang seragam. Dasar Pelajaran Kebangsaan. b. Geografi dan lain-lain. • Sistem Madrasah Apabila pendidikan ini semakin berkembang.SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA Perkembangan Sejarah Pendidikan Islam.

DPK diperkenalkan melalui Penyata Pelajaran Razak 1956 dan Penyata Pelajaran Abdul Rahman Talib 1960. Bahasa Arab (lanjutan). 4. ilmu agama dipisahkan dari ilmu sains dan teknologi. 3.• Dasar Pendidikan Kebangsaan Madrasah telah lumpuh apabila Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) diperkenalkan. dalam pembinaan sekolah Madrasah. Sekolah agama oleh Majlis Agama. Pada tahun 1917. Rahsia dan hikmah di alam fizikal ini sampai masa kini. DPK dibahagikan kepada: 1. Seperti contoh. sistem penjajahan Inggeris tidak melibatkan diri mereka dalam hal agama dan budaya Melayu. kebanyakkannya melanjutkan pelajaran ke Mesir terutama di Universiti Al-Azhar di Kaherah. adalah kebanyakkannya mereka yang mendapat pendidikan Inggeris di tanah air dan dari golongan bangsawan (Chelliah 1960) Fenomena lampau ini memberikan kesan sejagat kepada masyarakat sekarang dalam melihat adakah arus teknologi berkembang bersama dengan unsur-unsur kerohanian Islam itu sendiri. Kelompok yang menuntut di negaranegara barat pula. Madrasah Muhammadiah telah dibina di Kelantan hasil usaha rakyat tempatan sendiri tanpa campurtangan Inggeris. Sekolah ini mempunyai tiga bahasa pengantar iaitu Inggeris. Dasar Inggeris yang mengamalkan pendidikan vernakular. Melayu dan Arab. Kursus yang wajib adalah bahasa Arab (komunikasi). Ibu-bapa banyak menghantar anak-anak ke sekolah kerajaan memandangkan peluang untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi adalah lebih luas. Walau bagaimanapun. (Chelliah 1960 ). Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendidikan Syari'ah. Allah menjadikan alam semesta ini penuh dengan peraturan dan hukumnya yang tersendiri. Mereka ini mendalami ilmu agama dengan begitu mendalam tetapi tidak mahir dengan sains dan teknologi. Ini memandangkan Al-Azhar pada masa itu adalah merupakan gedung ilmu agama yang termasyhur. Mereka yang mengikuti persekolahan di sekolah agama. Sekolah agama dan madrasah rakyat yang didirikan oleh rakyat dan ditadbir sendiri. Tasawwur. Pada masa itu. pengembangan sains tanpa mendapat bimbingan Ilahi akan membawa kepada perkembangan yang tidak bersesuaian dengan fitrah manusia dan pembangunan rohani yang sehingga . memisahkan lagi pendidikan agama dengan pendidikan yang lain.0 Islam dan Ilmu Sains Menurut Dr Hakimi Ibrahim. Sekolah agama oleh kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri. 3. 2. Sekolah Agama dibawah Kementerian Pendidikan (SMKA) (Sumber: Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Kurikulum asasnya adalah bersamaan dengan yang ditawarkan di sekolah menengah akademik biasa. secara terhad dapat diterokai oleh akal melalui pemikiran sains dan teknologi. 1992) Sewaktu penjajahan Inggeris.

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bilangan Sekolah 100 141 2 31 . pelajar aliran agama seharusnya seiring bergerak dengan aliran-aliran yang lain. Konsep pembangunan jasmani. peribadi dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab untuk membangunkan diri. Islam bukan sahaja menghasilkan ahli-ahli sains yang terkemuka tetapi juga membentuk satu bentuk sains yang tersendiri. telah memberikan impak yang besar kepada cara hidup masyarakat. emosi rohani dan intelektual sering dipertekankan. apabila membawa kekaburan yang merenggangkan manusia dengan yang lain. Tidak dinafikan perubahan pesat dalam pendidikan negara melalui reformasi pendidikan. Sehingga 1995. Ini adalah selari dengan Falsafah Pendidikan Islam iaitu:"Menyampaikan ilmu. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap. insaniah dan kerohanian. 1996 Pendidikan Islam adalah antara elemen penting kearah pembentukan diri insan tersebut. Menurut Ziauddin Sardar (1981). Falsafah Pendidikan Negara amat menekankan dalam melahirkan insan yang mempunyai unsur nilai. perangkaan pendidikan menunjukkan jumlah sekolah agama seperti berikut:Jenis Sekolah SM (A) Negeri SM (A) Rakyat SM (Arab) Negeri SM (Arab) Rakyat Perangkaan Pendidikan 1995. kemahiran. Jadi.mengabaikan sains dan teknologi juga akan membawa kepada kehancuran (Berita Harian. Sains boleh membawa kecelaan apabila melahirkan kesan-kesan sosial yang tidak diingini. masyarakat dan negara kearah kebaikkan dunia dan akhirat". Sumber: Lapuran Tahunan Pendidikan Kemnterian Pendidikan Malaysia. apabila ianya membawa kepada kekeliruan bukan pengetahuan. 10 Julai 1998) . Ini adalah kerana sains dalam Islam adalah menyatukan sains yang objektif ke dalam pandangan hidup Islam.

Menurut Mohd Fauzi Mustaffa Al-Besuty (Jun. • Aliran agama di sekolah biasa Sistem pendidikan aliran agama telah diperluaskan lagi. Sistem ini melahirkan empat kelompok besar yang lain iaitu dari jurusan sains. 23 Jun 1997) bahawa pelajar agama tidak dibenarkan mengambil jurusan sains dan sains sosial memandangkan mereka tidak mempunyai komponen mata pelajaran Sains yang melayakkan mereka ke IPT.Namun begitu. kerajaan bercadang untuk memperluaskan aliran agama disemua sekolah menengah kebangsaan. Sekolah Teknik dan Vokasional. Prof. Sekolah Kebangsaan Agama. Enam matapelajaran teras termasuklah Pendidikan Islam dan empat matapelajaran elektif. • Matapelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan Agama Sekolah Kebangsaan Agama (SKA) ditubuhkan bertujuan untuk membina individu yang berjaya dengan nilai-nilai yang seimbang antara rohani dan pengetahuan intelek. sastera dan teknik. Calon SPM.1 Peringkat Sekolah Lapuran Tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan sistem persekolahan di Malaysia dipisahkan mengikut 3 kelompok utama: 1. polisi baru yang menetapkan 60% kemasukkan pelajar dalam bidang sains ke IPT boleh menyebabkan pelajar aliran agama akan tercicir sungguhpun mendapat keputusan yang baik. matapelajaran Pendidikan Islam bukanlah menjadi matapelajaran yang banyak membantu dalam kriteria pemilihan untuk ke IPT jika pelajar ingin mengikuti jurusan sains dan teknologi.syariat dan sebagainya. Di peringkat sekolah. Mei 20. Sehinggalah sekarang. Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya. Ini supaya dapat melahirkan individu yang dapat mengintegrasikan pengetahuan dalam Islam dengan bidang-bidang lain seperti sains dan teknologi. Sekolah Jenis Kebangsaan) 2.5. jika matapelajaran . SKA menitik beratkan ilmu kerohanian dan kurang penekanan pendedahan kepada ilmu sains seperti Fizik. Persoalanya. Sekolah Harian (Sekolah Kebangsaan. Ini memberikan peluang pelajar mengambil bidang agama dan bidang lain mengikut pilihan. . Beliau juga menyatakan bahawa. 1997) pengintegrasi mata pelajaran agama dengan matapelajaran lain adalah perlu dalam merapatkan jurang antara pelajar aliran agama dan pelajar sains yang sekaligus dapat melahirkan bakal ulama dan kelompok profesional. 3. kerajaan cuba memperkenalkan matapelajaran ini di SKA. Ini berikutan pandangan Presiden ABIM. Pelajar akan mengambil matapelajaran bahasa Arab sebagai teras dan elektif lain seperti Tasawwur.1998). Kimia dan Biologi. calon mestilah sekurang-kurangnya mendapat kepujian bagi enam matapelajaran termasuk Bahasa Melayu dan dua subjek elektif. mengambil sekurang-kurangnya lapan matapelajaran dan tidak melebihi sepuluh. Universiti Islam Antarabangsa dan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan lebih ramai ulama intelek yang profesional dan progresif. agama. Madya Dr Muhammad Nur Manuty (Berita Harian. (Berita Harian. Bagi mendapat pangkat 1.

sekolah menengah agama juga dicadangkan untuk diperkenalkan dengan aliran teknik dan vokasional. (Kementerian Pendidikan Malaysia. Mei 19. • Pendidikan teknik di sekolah agama Berikutan dengan pengenalan aliran teknikal. Ini bagi memperbaiki kelemahan dan kekurangan dalam meningkatkan kualiti guru pendidikan Islam. Perkara ini seharusnya dipandang serius kerana kualiti pengajaran akan menjadi persoalan yang perlu dijawab.2 Peringkat Tinggi . Ini seharusnya diambil perhatian memandangkan guru adalah merupakan nadi kepada pendidikan. 5. (Berita Harian. Langkah ini adalah bijak dalam memberi pendedahan teknikal kepada pelajar agama diperingkat sekolah lagi. Dalam satu kajian "Pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah rendah di Semenanjung Malaysia" (1989). Menurut Perangkaan Pendidikan 1995. dicadangkan supaya maktab perguruan dan Jabatan Pendidikan IPT menubuhkan Jabatan Perkaedahan Pendidikan Islam dalam melahirkan dan melatih guru. Lebih dari 90% guruguru jarang melatih murid-murid merujuk buku-buku agama di perpustakaan atau sumbersumber lain. 1997). 1997). mengadakan latihan amali dalam aspek ibadah dan pemulihan. 50% sahaja guru yang menyediakan sendiri alat bantuan mengajar. didapati guru-guru pendidikan Agama Islam lemah dalam kemahiran menulis dan bertutur dalam bahasa Arab. 1992). Juga. • Tenaga Pendidik Didalam Seminar Kebangsaan Kurikulum Pendidikan Islam.ini menjadi pilihan pelajar ianya tidak membantu pemilihan ke IPT kelak bagi mengikuti jurusan sains dan teknologi. bilangan guru disekolah agama seperti berikut: Jenis Sekolah SM (A) Negeri SM (A) Rakyat SM (Arab) Negeri SM (Arab) Rakyat Guru Terlatih 1530 231 21 60 Guru Tidak Terlatih 1592 2456 18 403 Perangkaan tersebut menunjukkan jumlah yang tinggi dikalangan guru tidak terlatih. satu resolusi mendesak supaya Jabatan Pendidikan Islam dan Moral mengadakan garis panduan untuk mewujudkan pula guru pakar dalam bidang pendidikan Islam. Di dalam resolusi utama Seminar Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan telah dicadangkan matapelajaran Lukisan Teknik Kejuruteraan ditawarkan di SMKA begitu juga matapelajaran elektif teknik dan vokasional (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

keperibadian akhlak pelajar aliran agama juga adalah baik. 6. 23 Jun 1997). Disamping itu juga. pelajar aliran agama yang berminat diketepikan. Ini disebabkan syarat ke IPT tempatan terhad kepada aliran sains sahaja. Julai 18. Rang Undang-Undang 1995 membincangkan isu pendidikan Islam yang mana ianya akan diperluaskan disemua kategori sekolah termasuk sekolah swasta. Dalam pada itu perancangan penubuhan Universiti Teknologi Islam (UNITI) sebagai satu universiti swasta telah mendapat perhatian ramai.Timbul persoalan sekarang ini ialah masalah penempatan pelajar aliran agama di IPT. (Watan. (Berita Harian.0 Cadangan • Refomasi Kurikulum Pendidikan Islam Banyak perubahan yang perlu dilakukan dalam usaha untuk merealisasikan cita-cita untuk melahirkan lebih ramai lagi teknokrat Islam. tahun 2020 mengundang pembangunan negara Malaysia berasaskan teknologi mengikut acuan budaya tersendiri. Resolusi Seminar Pendidikan Islam Kebangsaan 1995 telah dibuat berhubung dengan penyusunan semula kurikulum. UNITI memberikan peluang kepada pelajar jurusan agama untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan. Penumpuan mereka akan hanya untuk meneruskan pengajian dalam bidang agama kerana mata pelajaran agama yang diambil tidak lagi menjadi kriteria pemilihan ke IPT bagi jurusan sains. pendidikan guru dan strategi pengajaran akan dilaksanakan untuk memberi pendekatan baru terhadap pendidikan Islam (Rang Undang-Undang Pendidikan. Atas kesedaran ini. Adakah negara sudah bersedia dengan generasi yang menguasai kedua-dua bidang ini. Ini sudah menampakkan fenomena lalu berulang lagi dimana negara masih gagal untuk melahirkan golongan teknokrat Islam meintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan. Ianya penting dalam memberikan tasawur yang betul untuk menghasilkan golongan profesional Islam seperti jurutera. Pelajar aliran agama dikelompokkan dalam jurusan agama dengan terpaksa bersaing dengan pelajar aliran sastera untuk ke IPT. Mac 1997). ianya hanya diwajibkan disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan apabila terdapat 15 atau lebih pelajar Islam. Namun begitu. yang bercita-cita untuk menjadi pusat ilmu serantau seharusnya melakukan reformasi dalam pendidikan Islam. akauntan dan doktor mengikut acuan Islam. Ianya juga menuntut kepada pengislaman ilmu dalam matapelajaran bukan agama. (Berita Harian. Peluang mereka untuk memasuki jurusan sains dan teknologi adalah tipis jika tidak memiliki asas dalam matapelajaran sains diperingkat sekolah. Subseksyen 18(2) pula menjadikan Pendidikan Islam sebagai matapelajaran teras. 1995) 7. Malaysia. Usaha ini dapat membentuk golongan profesional yang bukan sahaja mahir dalam bidang teknologi dan sains tetapi juga mempunyai pegangan yang kuat dalam agama.0 Arah Masa Depan Aliran Agama Tidak dinafikan pencapaian akademik pelajar aliran agama adalah sungguh memberangsangkan. 1996). Di dalam Seminar Kebangsaan Kurikulum Pendidikan Islam satu resolusi telah diambil iaitu: . Jika sebelum ini.

10 Julai 1998). terutama aspek perkaedahan. Kesedaran sains diperingkat sekolah rendah dengan penggunaan sistem pendidikan adalah mesti dijalankan dengan lebih sistematik dan terperinci. langkah-langkah yang perlu diberikan perhatian serius dalam melahirkan lebih ramai teknokrat Islam di masa hadapan antaranya: a) Penekanan aliran sains diseimbangkan dengan aliran sastera. 27 Jun 1997). Pensyarah Jabatan Asas Pendidikan UKM (Utusan Malaysia. Jadi. Pegawai Penyelidik IKIM. Pendedahan ini perlu agar tidak wujud fobia hingga boleh membawakan istilah sekularisme dalam pendidikan difikiran pelajar. kesepaduan dan penilaian" (Utusan Malaysia 27 Jun 1997) Jika diamati resolusi tersebut. Tindakan adalah wajar bagi Kementerian Pendidikan menyuntik aliran sains dan teknikal ke sekolah agama. tidak salahnya mengubah falsafah pendidikan agama kerana bukannya mengubah falsafah agama kerana pelajar telah didedahkan dengan matapelajaran sains dan teknikal sejak dibangku sekolah lagi (Utusan Malaysia. Ini dapat dilihat melalui pembahagian antara dua bahagian penting iaitu ‘kehidupan’ dan ‘keagamaan’. memahami dan menghayati pengajaran surah-surah. apakah rasionalnya Kementerian Pendidikan memperkenalkan matapelajaran pendidikan teknik (Lukisan Kujuruteraan) di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Jika ini berlaku menurut Datin Dr. kurikulum sains dalam pendidikan Islam tidak menjadi isu yang diambilkira dalam resolusi tersebut memandangkan ianya sudah lengkap. Kurikulum Pendidikan Islam yang sedia ada sudah lengkap dan mampu menanggani masalah masyarakat kini. . Rohaty Mohd Majzub. • Suntikan matapelajaran sains Jadi. aliran agama di sekolah biasa dan matapelajaran sains di sekolah agama? Menurut Timbalan Menteri Pendidikan. Datuk Khalid Yunus (Berita Harian 30 Mac 1998) ianya adalah untuk memberikan peluang yang sama kepada pelajar aliran agama ke IPT. menyakini asas keimanan. Kurikulum Pendidikan Islam dahulu terikat kepada membaca Al-Quran. 1981). mengamalkan asas Fardu Ain dan mengamalkan akhlak Islamiah. menghafaz. Ini tidak diterima oleh Islam dengan membahagikan agama dengan sains dan teknologi. jika semua kehendak dan ketetapan dipatuhi. 27 Jun 1997) akan berlaku kejutan kurikulum dikalangan pelajar sekolah agama apabila menjejakkan kaki ke universiti sebagai pelajar sains. (Ziauddin Sardar. Menurut Mohd Fauzi Mustaffa."Berdasarkan kehendak masa kini. Hakimi Ibrahim. Sememangnya Islam tidak pernah manafikan pembangunan sains dan teknologi asalkan pembangunan itu bertempat dan membawa manafaat (Dr. Jika diperhatikan. • Mengintegrasikan sains dan agama Sistem Pendidikan di negara Islam menggunakan andaian asas dari sistem pendidikan barat.

1981 m.s 228) e) Kelemahan kurikulum pendidikan agama yang tidak menekankan aspek sains dan teknologi.b) Kelemahan tenaga pengajar perlulah diperbaiki melalui latihan khas. (Ziauddin Sardar. program dan lain-lain. . kursus. c) Kelemahan pelajar aliran agama dalam penguasaan bahasa Arab dan Inggeris.kebanyakkan cadangan untuk mengajar sains dan teknologi kepada orang awam adalah dengan bahasa Inggeris. f) Kekurangan kemudahan asas dan peralatan dalam proses pembelajaran.

Hubungan diplomatik antara kerajaan abbasiyah dengan negara luar i. Kewujudan prasarana pendidikan yang baik g. Kestabilan polotik dan kewangan kerajaan abbasaiyah e. Istana khalifah · khalifah telah menjadikan istana sebagai tempat untuk para ulamak bermuzakarah dan menyampaikan ilmu pengetahuan c. Menerangkan perkembangan pendidikan pada zaman abbasiyah a. Perpustakaan . disebabkan di zaman bani umaiyah banyak pemberontakan dari puak syiah khususnya yang perlu ditangani b. Berbanding negara islam di zaman abbasiyah yang sudah kukuh dan telah menguasai dua pertiga dunia. Usaha dan galakan para khalifah c. Masjid · masjid memainkan peranan sebagai tempat ibadat dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan · masjid dipenuhi dengan halqah ilmu pengetahuan b.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ZAMAN ABBASIYAH Published by PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMKDHTK under NOTA TINGKATAN 5 on 10:09 AM 1. Kedudukan baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan antara bangsa 3. Dasar kerajaan abbasiyah yang memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan f. Untuk itu perhatian diberikan kepada pendidikan dan ekonomi. Islan menggalakkan umatnya sepaya mengkaji alam sekitar h. 2. Menjelaskan institusi pendidikan pada zaman abbasiyah a. Aktiviti penterjemahan pelbagai ilmu d. Menyenaraikan faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman abbasiyah a. Kretiviti para ulamak b. Perkembangan pendidikan di zaman ini lebih pesat berbanding di zaman bani umaiyah.

Ilmu berteraskan wahyu i. Ilmu hadis ¨ Zaman abbasiyah adalah zaman kegemilangan pengumpulan dan penyusunan hadis . Ilmu tafsir ¨ Pada awalnya wujud dalam keadaan tidak tersusun ¨ Mula disusun mengikut susunan surah oleh yahya bin ziyad al-farra' dan diperbaharui oleh at-tabari ii. cina dan india · Khalifah al-makmun mengambil inisiatif membawa masik khazanah karyakarya yunani yang diambil dari pulau cyprus dan istambul · Peranan baitul hikmah ketika itu ialah sebagai. Pusat pengajian · Banyak pusat pengajian dibina oleh khalifah. Menganalisis bidang-bidang ilmu yang diterokai pada zaman abbasiyah a.· Perpustakaan yang terulung ketika itu ialah baitul hikmah di baghdad yang dibina oleh khalifah harun ar-rasyid · Terdapat pelbagai karya sarjana tempatan dan karya terjemahan dariapda bahasa parsi. o Pusat pertemuan para sarjana o Pusat penterjemahan o Pusat sumber o Pusat penyelidikan ilmiah o Pusat latihan para ilmuan · Terdapat juga perpustakaan lain yang terkenal di kaherah iaitu darul hikmah d. yunani. wakaf dan persendirian · Pusat pengajian yang terkenal ialah al-madrasah an-nizamiyah · Sumber kewangan kebanyakan pusat penagjian ketika itu diambil daripada hasil tanah-tanah waqaf atau perbendaharaan negara 4. menteri dan orang kaya diatas tanah milik kerajaan.

a. membuat jadual pergerekan bulan dan bintang c. Ilmu fekah ¨ Di zaman ini muncul tokoh-tokoh ulamak muktabar yang mengasaskan mazhab-mazhab fikah seperti imam abu hanifah. Ilmu tauhid ¨ Perkembangan ilmu falsafah memberikan kesan sampingan buruk terhadap akidah umat islam ¨ Terdapat umat islam pada masa itu menganggap falsafah yunani sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan masalah akidah ¨ Muncul ulamak-ulamak terkenal seperti abu hasan al-a'sya'ri yang berjuang memurnikan semula akidah umat islam daripada pengaruh falsafah yunani yang menyesatkan b. Beliau merantau ke india untuk mempelajari ilmu matematik dan menghasilkan buku "integration and equations". mengukur jarak antara bumi dengan matahari b. geometry dan logarithm ¨ di zaman ini diperkenalkan sistem angka dalam abjad arab ¨ diperkenalkan juga bilangan kosong ( 0 ) dalam sistem angka ¨ tokoh terkenal ialah al-khawarizmi. imam syafi'e dan imam ahmad bin hanbal iv. at-tirmizi. mencipta alat pengukur sudut yang dikenali sebagai astrolabe . Mahir juga dalam ilmu falak dan geografi ii. Ilmu berteraskan akal i.¨ Muncul pakar-pakar hadis terkenal seperti al-bukhari. an-nasai dan ibnu majah iii. imam malik. algebra. ilmu falak ¨ penemuan baru di zaman ini. imam malik. menjelaskan sistem geologi bumi serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim d. muslim. ilmu matematik ¨ muncul beberapa formula baru matematik seperti trigonometry. abu daud.

penemuan asid galian seperti asid nitrik. a. geografi ¨ penemuan baru a. mencipta pergerakan jirim. mencipta cermin mata v. asid sulfurik. ilmu fizik ¨ fizik merupakan salah satu cabang ilmu sains yang dikuasai oleh umat islam di zaman ini ¨ pencapaian ilmu fizik di zaman ini. teori penghasilan petroleum c. menjelaskan kesan kuman dalam penyakit . teori penghasilan alkohol d. a. membaiki proses pembuatan kaca iv.¨ tokoh terkenal ialah al-butani iii. menjelaskan tentang lapisan mata serta proses penglihatan c. memberi ukuran yan tepat tentang keluasan permukaan bumi b. ilmu perubatan ¨ hubungan orang arab dengan orang rom dan farsi telah memberi peluang kepada mereka untuk mendalami ilmu perubatan ¨ pencapaian ilmu perubatan di zaman ini a. menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob vi. dan asid hidroklorik b. daya graviti. menyukat kelajuan bunyi dan cahaya d. dan pantulan cahaya b. ilmu kimia ¨ umat islam di zaman ini telah berjaya membetulkan beberapa teori kimia yang penting dan mengasskan fakta-fakta kimia berdasarkan uji kaji ¨ penemuan.

ubat bius dan benag yang khusus untuk menjahit luka pembedahan. alahan. menemui pelbagai jenis penyakit seperti rubella. Merumus kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina tamadun . mencipta picagari. 5. mencipta ubat untuk pelbagai penyakit kronik e.b. cacar dan penyakit jiwa d. menjelaskan teori jangkitan virus seperti TB c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->