ii

iii

iv

v

DEDIKASI

Buat bonda dan ayahanda yang disanjungi, Bonda Hjh Sharifah Shipah bt Syed Abd Rasid Ayahanda Hj Syed Abdul Rahman bin Hj Syed Jaafar Penat jerih kalian membesarkanku tanpa jemu Buat penyelia yang dihormati, Doktor Faizah binti Abdul Ghani Terima kasih di atas segala tunjuk ajar yang diberikan selama ini Dan tidak lupa kepada rakan-rakan seperjuangan, Terima kasih di atas kerjasama dan dorongan yang diberikan, Semoga kejayaan sentiasa menjadi milik kita bersama.Insya’Allah

vi

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya serta keizinan-Nya maka terhasillah laporan bagi projek sarjana ini.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada penyelia, Doktor Faizah Binti Abdul Ghani kerana bimbingan, buah fikiran serta tunjuk ajar beliau. Sekalung penghargaan buat keluarga, terutama mak dan ayah kerana tidak jemu memberikan dorongan dan perangsang untuk terus meneroka bidang ilmu bagi mendapatkan kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat.

Tidak lupa juga kepada pensyarah dan rakan-rakan yang banyak menyumbangkan idea serta membantu dalam menyiapkan projek sarjana ini. Akhir sekali, terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung semasa projek sarjana ini dijalankan. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas jasa baik kalian.

vii

ABSTRACT

This study was conducted to examine patterns of personality and personality factors that influence the behavior of crime among juvenile offenders. The relationship between personality and factors of influence personality were examined. There were five personality being research such as Akidah, Ibadat, Muamalat, Muasyarat and Akhlak. Five categories of factors influencing personality were parents influence, media influence, peers influence and religious education influence. Participants were 175 juvenile offenders at Henry Gurney School, Melaka. The Juvenile offenders were given the Instrument of Personality. The data was analyzed using The Statistical Packages for Social Sciences ( SPSS ) version 17. Pearson correlation coefficients test were used for data analysis. From the descriptive analysis, the Personality of Akidah was the highest among juvenile offenders. The result showed significant relationship between Akidah and at least two factors, there were parents influence and religious education influence. However, the correlation relationship among of variable is weak.

viii

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pola sahsiah diri dan faktor yang mempengaruhi sahsiah diri dalam kalangan pesalah laku jenayah juvana. Seterusnya kajian ini akan melihat hubungan antara pola sahsiah diri dengan faktor yang mempengaruhi sahsiah diri. Terdapat lima pola sahsiah diri yang dikaji iaitu akidah, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlak. Manakala empat faktor yang mempengaruhi pola sahsiah diri dikaji meliputi ibu bapa, media, rakan sebaya dan juga pendidikan agama. Sebanyak 175 orang sampel terlibat dalam kajian yang terdiri daripada pesalah laku juvana yang bertempat di Sekolah Henry Gurney, Melaka. Responden diberikan satu set borang soal selidik yang terdiri Inventori Sahsiah Diri. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan Statistical Packages for Sosial Sciences ( SPSS ) versi 17. Data deskriptif yang diperoleh menunjukkan bahawa pola akidah merupakan sahsiah diri yang sangat tinggi dalam diri responden. Pengaruh Ibu Bapa mendahului peratus dari empat faktor pengaruh sahsiah diri yang dikaji. Analisis inferensi korelasi Pearson yang dijalankan menunjukkan pola sahsiah akidah mempunyai hubungan yang signifikan sekurang-kurangnya dua faktor iaitu faktor pengaruh ibu bapa dan faktor pendidikan agama. Namun begitu, hubungan korelasi yang diperoleh antara pemboleh ubah adalah sangat lemah.

ix

SENARAI KANDUNGAN

BAB

TAJUK DEKLARASI PENGESAHAN PENYELIA DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRACT ABSTRAK SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI ISTILAH

MUKASURAT ii iii iv v vi vii viii xviii xxi xxii xxiii

1

PENGENALAN 1.1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Masalah 1.3 Pernyataan Masalah 1.4 Objektif Kajian 1.5 Persoalan Kajian 1.6 Hipotesis Kajian 1.7 Kerangka Konsep Kajian 1.8 Skop Kajian 1.9 Batasan Kajian 1.10 Kepentingan Kajian 1.10.1 Ibu Bapa 1.10.2 Remaja 1.10.3 Pihak Sekolah 1.10.4 Pihak Kementerian Pendidikan, Malaysia 1.10.5 Pihak Jab. Kebajikan Masyarakat ( JKM ) 1.11 Definisi Konsep dan Operasional 1.11.1 Sahsiah 1.11.2 Faktor

1 1 4 8 9 9 10 11 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17

x 1.11.3 Salah Laku 1.11.4 Jenayah 1.11.5 Juvana 1.11.6 Remaja Kesimpulan 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 24 25 25 25 26 27 28 28 29 29 29 29 32 32 33 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 41

1.12 2

SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan 2.2 Teori Berkaitan Dengan Kajian 2.2.1 Teori Psikososial Erikson 2.2.2 Teori Ekologi Bronfenbrenner 2.2.2.1 Mikrosistem 2.2.2.2 Mesosistem 2.2.2.3 Ekosistem 2.2.2.4 Makrosistem 2.2.2.5 Kronosistem 2.2.3 Teori Heirarki Keperluan Maslow 2.2.4 Pandangan Saidina Ali R.A. 2.2.5 Prespektif Hadith dan Al-Quram 2.2.6 Pendekatan Tokoh-tokoh Islam 2.2.6.1 Imam Al-Ghazali 2.2.6.2 Ibnu Khaldun 2.2.6.3 Ibnu Jauzi 2.2.6.4 Luqman Al-Hakim 2.3 Pembangunan Sahsiah 2.4 Konsep Akidah 2.4.1 Sumber-sumber Akidah 2.4.2 Skop Akidah 2.4.2.1 Kecintaan Mutlak kepada Allah Dan Rasulnya 2.4.2.2 Kebebesan jiwa raga dan kehormatan Diri 2.4.2.3 Memilik Sifat Berani dan Kekuatan Pembelaan Diri 2.4.2.4 Mencapai Ketenangan Jiwa yang Maksimum 2.5 Konsep Akhlak 2.5.1 Sumber-sumber Akhlak Islam 2.5.2 Skop Akhlak Islam 2.6 Konsep Muasyarat 2.6.1 Komponen Muasyarat 2.7 Konsep Muamalat 2.7.1 Sumber Muamalat 2.7.2 Skop Muamalat 2.7.3 Komponen Muamalat 2.8 Konsep Ibadat

xi 2.9 Kepentingan Akidah, Akhlak, Muasyarat, Muamalat Dan Ibadat 2.9.1 Memberi pandangan dunia kepada satu-satu Budaya manusia 2.9.2 Menjawab soalan yang tidak terjawab 2.9.3 Mewujukan kekitaan pada satu kelompok manusia 2.9.4 Kawalan Sosial Sebaik-baik Agama adalah Islam 2.10.1 Islam membawa manusia ke arah cahaya 2.10.2 Islam membawa perubahan dan pembangunan 2.10.3 Islam menitikberatkan ilmu pengetahuan 2.10.4 Islam prihatin terhadap semua masyarakat Faktor mempengaruhi keruntuhan akhlak remaja 2.11.1 Hubungan kekeluargaan 2.11.2 Pengaruh Media massa 2.11.3 Pengaruh persekitaran 2.11.4 Pengaruh di sekolah 2.11.5 Perasaan Ingin tahu dan ingin mencuba 2.11.6 Pengaruh rakan sebaya Kajian – kajian lepas yang berkaitan 2.12.1 Kajian Luar Negara 2.12.2 Kajian Dalam Negara Penutup 42 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 47 48 49 49 50 50 53 55 56 56 57 57 60 61 62 63 63 65 66 67 68 69 70 71 71 72 80 81 81

2.10

2.11

2.12 2.13 3

METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 3.2 Rekabentuk Kajian 3.3 Populasi, Sampel dan Tempat Kajian 3.4 Kaedah Persampelan 3.5 Instrumen Kajian 3.5.1 Bahagian A: Demografi Sampel 3.5.1.1 Demografi Responden 3.5.1.2 Demografi Ibu Bapa/ Penjaga 3.5.2 Bahagian C: Pola Sahsiah Diri 3.5.3 Bahagian D : Faktor yang mempengaruhi Pola Sahsiah 3.6 Kajian Rintis 3.7 Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen 3.8 Proses Pengumpulan Data 3.9 Penganalisaan Data 3.9.1 Kaedah Deskriptif 3.9.2 Analisis Min 3.9.3 Kaedah Inferensi 3.10 Kesimpulan DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan

4

xii 4.2 Analisis Bahagian A : Demografi Responden 82 4.2.1 Umur 82 4.2.2 Bangsa 83 4.2.3 Jantina 83 4.2.4 Jenis salah laku 84 4.2.5 Taraf pendidikan 84 Analisis Bahagian B: Demografi Ibu Bapa atau penjaga 85 Responden 4.3.1 Umur 85 4.3.2 Bangsa 85 4.3.3 Tahap pendidikan 86 4.3.4 Jenis pekerjaan 87 4.3.5 Tempat tinggal 88 Analisis Bahagian C : Pola Sahsiah Diri 88 4.4.1 Analisis Pola Akidah 89 4.4.2 Analisis Pola Ibadat 92 4.4.3 Analisis Pola Akhlak 95 4.4.4 Analisis Pola Muasyarat 98 4.4.5 Analisis Pola Muamalat 101 Analisis Bahagian D : Faktor-faktor mempengaruhi pola 104 Sahsiah diri 4.5.1 Analisis Pengaruh Ibu bapa / penjaga 105 4.5.2 Analisis Pengaruh Media 107 4.5.3 Analisis Pengaruh Pendidikan Agama 109 4.5.4 Analisis Pengaruh Rakan Sebaya 111 Hubungan Pola Sahsiah Diri dan Faktor Mempengaruhi 113 Sahsiah Diri 4.6.1 Hipotesis 1: Terdapat hubungan yang signifikan 114 antara pola sahsiah akidah dengan faktor ibu bapa mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.2 Hipotesis 2: Terdapat hubungan yang signifikan 114 antara pola sahsiah akidah dengan faktor media mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.3 Hipotesis 3: Terdapat hubungan yang signifikan 115 antara pola sahsiah akidah dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.4 Hipotesis 4: Terdapat hubungan yang signifikan 116 antara pola sahsiah akidah dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.5 Hipotesis 5: Terdapat hubungan yang signifikan 116 antara pola sahsiah ibadat dengan faktor ibu bapa mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.6 4.6.7 Hipotesis 6: Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah ibadat dengan faktor media mempengaruhi pola sahsiah diri Hipotesis 7: Terdapat hubungan yang signifikan 117 118

4.3

4.4

4.5

4.6

xiii antara pola sahsiah ibadat dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi pola sahsiah diri Hipotesis 8: Terdapat hubungan yang signifikan 118 antara pola sahsiah ibadat dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi pola sahsiah diri Hipotesis 9: Terdapat hubungan yang signifikan 119 antara pola muamalat akidah dengan faktor ibu bapa mempengaruhi pola sahsiah diri Hipotesis 10: Terdapat hubungan yang signifikan 120 antara pola sahsiah muamalat dengan faktor media mempengaruhi pola sahsiah diri Hipotesis 11: Terdapat hubungan yang signifikan 120 antara pola sahsiah muamalat dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi pola sahsiah diri Hipotesis 12: Terdapat hubungan yang signifikan 121 antara pola sahsiah muamalat dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi pola sahsiah diri Hipotesis 13: Terdapat hubungan yang signifikan 122 antara pola sahsiah muasyarat dengan faktor ibu bapa mempengaruhi pola sahsiah diri

4.6.8 4.6.9 4.6.10 4.6.11 4.6.12 4.6.13

4.7

4.6.14 Hipotesis 14: Terdapat hubungan yang signifikan 122 antara pola sahsiah muasyarat dengan faktor media mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.15 Hipotesis 15: Terdapat hubungan yang signifikan 123 antara pola sahsiah muasyarat dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.16 Hipotesis 16: Terdapat hubungan yang signifikan 124 antara pola sahsiah muasyaratdengan faktor pendidikan agama mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.17 Hipotesis 17: Terdapat hubungan yang signifikan 124 antara pola sahsiah akhlak dengan faktor ibu bapa mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.18 Hipotesis 18: Terdapat hubungan yang signifikan 125 antara pola sahsiah akhlak dengan faktor media mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.19 Hipotesis 19: Terdapat hubungan yang signifikan 126 antara pola sahsiah akhlak dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi pola sahsiah diri 4.6.20 Hipotesis 20: Terdapat hubungan yang signifikan 126 antara pola sahsiah akhlak dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi pola sahsiah diri Kesimpulan 127

5

PERBINCANGAN DAN CADANGAN

129

xiv 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pengenalan Perbincangan Dapatan Analisis Deskriptif Maklumat Demografi Sampel Perbincangan Dapatan Analisis Deskriptif Maklumat ibu bapa atau penjaga responden Perbincangan Dapatan Analisis Deskriptif Pola Sahsiah Diri Perbincangan Dapatan Analisis Deskriptif Faktor Yang mempengaruhi Pola Sahsiah Diri Perbincangan Dapatan Analisis Inferensi Pola Sahsiah Dan faktor Pengaruh Sahsiah Diri Cadangan 5.7.1 Cadangan Kepada Individu Remaja 5.7.2 Cadangan Kepada Ibu Bapa atau Penjaga Remaja 5.7.3 Cadangan Kepada Sekolah 5.7.4 Cadangan Kepada Kementerian Pelajaran Malaysia 5.7.5 Cadangan Kepada Pengkaji Akan Datang Penutup 129 130 132 135 138 140 144 145 145 146 147 147 148 149 158

5.7 RUJUKAN LAMPIRAN

xv

SENARAI JADUAL NO. 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 TAJUK MUKASURAT Tahap Kehidupan seseorang Anak 26 Jadual penentuan sampel berdasarkan Krejie dan Morgan 59 Demografi Responden 62 Demografi ibu bapa atau penjaga responden 64 Skala Lima Mata Inventori Sahsiah Diri 65 Taburan Subskala bagi setiap Item 65 Skala Lima Mata Inventori Faktor mempengaruhi sahsiah 66 Diri Taburan subskala bagi setiap item 66 Garis panduan Guilford’s Rule of Thumbs 74 Nilai koefisien dan hubungan antara dua pemboleh ubah 74 Penentuan hipotesis kajian berdasarkan nilai signifikan 75 Pengujian Hipotesis Mengikut Subskala 76 Umur sampel 82 Bangsa sampel 83 Jantina sampel 83 Jenis Salah Laku 84 Taraf pendidikan 84 Jantina ibu / bapa atau penjaga sampel 85 Tahap pendidikan ibu/bapa atau penjaga sampel 86 Jenis pekerjaan ibu/bapa atau penjaga sampel 87 Tempat tinggal ibu/bapa atau penjaga sampel 88 Taburan min pola sahsiah diri 89 Taburan kekerapan dan peratusan pola Akidah 89 Taburan kekerapan dan peratusan pola Ibadat 92 Taburan kekerapan dan peratusan pola Akhlak 95 Taburan kekerapan dan peratusan pola Muasyarat 98 Taburan kekerapan dan peratusan pola Muamalat 101 Taburan min faktor-faktor mempengaruhi sahsiah diri 104 Taburan kekerapan dan peratusan pengaruh ibu bapa 105 Taburan kekerapan dan peratusan pengaruh media 107 Taburan kekerapan dan peratusan pengaruh pend. agama 109 Taburan kekerapan dan peratusan pengaruh rakan sebaya 111 Korelasi pola akidah dengan faktor ibu bapa 114 Korelasi pola akidah dengan faktor media 114 Korelasi pola akidah dengan faktor rakan sebaya 115 Korelasi pola akidah dengan faktor pendidikan agama 116

xvi 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 Korelasi pola ibadat dengan faktor ibu bapa Korelasi pola ibadat dengan faktor media Korelasi pola ibadat dengan faktor rakan sebaya Korelasi pola ibadat dengan faktor pendidikan agama Korelasi pola muamalat dengan faktor ibu bapa Korelasi pola muamalat dengan faktor media Korelasi pola muamalat dengan faktor rakan sebaya Korelasi pola muamalat dengan faktor pendidikan agama Korelasi pola muasyarat dengan faktor ibu bapa Korelasi pola muasyarat dengan faktor media Korelasi pola muasyarat dengan faktor rakan sebaya Korelasi pola muasyarat dengan faktor pendidikan agama Korelasi pola akhlak dengan faktor ibu bapa Korelasi pola akhlak dengan faktor media Korelasi pola akhlak dengan faktor rakan sebaya Korelasi pola akhlak dengan faktor pendidikan agama Jadual keputusan untuk setiap hipotesis kajian 116 117 118 118 119 120 120 121 122 122 123 124 124 125 126 126 127

xvii

SENARAI RAJAH NO. 1.1 2.1 3.1 3.2 TAJUK MUKASURAT Kerangka Konsep Kajian 12 Kerangka Konsep Kajian ( Carta Alir ) 22 Pembahagian pola sahsiah diri berdasarkan nilai min 72 Pengukuran korelasi dari -1 sehingga +1 73

xviii

SENARAI LAMPIRAN NO. A B C TAJUK Borang soal selidik kajian Analisis Statistik Borang Pengesahan Pelajar / Pakar MUKASURAT 158 167 189

xix SENARAI ISTILAH SAW SWT SPSS -Shallallahu A’laihi Wassalam ( Allah memberi salam dan berselawat ke atas Nabi Muhammad ) -Subahanawata’ala ( Maha Suci dan Maha Tinggi Allah ) -Statistical Package for Social Science

1

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pengenalan

Generasi muda merupakan pemimpin pada masa hadapan. Mereka merupakan aset yang sangat penting dalam sesebuah negara. Ada cendekiawan Islam yang menyatakan bahawa anugerah Allah yang terbaik bagi manusia adalah zaman belianya. Zaman remaja adalah zaman yang sangat berproduktif, membangun serta membina. Mengikut satu bancian terbaru, 20 peratus daripada penduduk dunia terdiri daripada golongan remaja (Utusan Malaysia, 7 November 1997). Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) memberikan definisi golongan remaja sebagai "mereka yang berada dalam lingkungan usia 10 hingga 19 tahun". Di dalam lingkungan usia yang dinyatakan ini sepatutnya ialah satu peringkat umur di mana mereka berada di bangku sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan. Remaja juga adalah golongan yang dikategorikan sebagai golongan belia. Belia yang berumur di antara 15 ke 40 tahun. Mewakili 43.1% atau 10 juta orang dari keseluruhan penduduk negara seramai 23.3 juta orang

Di dalam lingkungan umur ini belia khususnya remaja mempunyai banyak tenaga kudrat, tinggi cita-cita dan besar idealisme untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Islam juga menggariskan bahawa waktu usia remaja adalah satu jangkamasa waktu yang terbaik untuk melakukan perkara-perkara yang membawa

2 kebaikan. Dengan mencari ilmu pengetahuan untuk mengenal Pencipta, mengetahui keterbatasan dalam kehidupan dan juga meraih segala kebaikan dunia sebagai jambatan akhirat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“Gunakanlah lima kesempatan sebelum datangnya lima kesempitan: sihatmu sebelum datangnya sakit, mudamu sebelum datang kesibukan, lapangmu sebelum datang kesibukan, mudamu sebelum datang hari tua, kayamu sebelum datang kemiskinan dan kesempatan masa hidupmu sebelum datang kematianmu.” ( Riwayat Hakim dan Ibnu Abi Syaibah )

Hadith ini membawa pesanan bahawa usia adalah antara perkara penting di dalam sesebuah kehidupan manusia di muka bumi ini untuk mencari kesenangan di dunia dan kebahagian di akhirat. Maka sehebat-hebat usia adalah berada di alam usia yang muda iaitu remaja.

Menurut Dr. Noraini Ahmad ( 1995 ) seseorang remaja itu ditentukan dengan faktor biologi dan seterusnya dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Perkembangan remaja boleh dikategorikan kepada awal usia remaja antara 13 hingga 18 tahun dan masa akhir remaja ialah antara 18 hingga 24 tahun. Menurut Granville Stanley ( 1924 ), mengatakan bahawa remaja adalah dipenuhi dengan gelora dan tekanan ( storm and stress ). Pemikiran remaja, perasaan dan tindakannya adalah berdasarkan kepada kerendahan hati, kebaikan, godaan, kegembiraan dan kesedihan. Remaja memerlukan kepada rakan-rakan apabila keseorangan diri. Menurut Santrock, John W ( 2001 ), pandangan tentang remaja ialah suatu zaman yang kacau-bilau dipenuhi dengan konflik dan keadaan hati yang berubah-rubah dengan secara tiba-tiba sahaja.

Menurut Zainal Madon dan Mohd Shahrani Ahmad ( 2005 ), remaja adalah satu tempoh transisi daripada zaman kanak-kanak ke alam kedewasaan yang memberikan

3 kesan kepada masyarakat. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan pandangan Corey & Corey ( 2006 ), proses remaja merupakan perubahan bagi membentuk keyakinan diri seseorang melalui perkembangan berperingkat-peringkat secara kritikal, memupuk nilai kasih sayang dan penerokaan kendiri dalam membentuk keyakinan diri.

Menurut Ahmad Sarji ( 2001 ), remaja merupakan satu golongan yang terbesar di dalam sesebuah masyarakat. Mereka mempunyai potensi yang amat besar untuk membangunkan sesebuah negara sekiranya potensi remaja digunakan sepenuhnya. Sebaliknya remaja juga mempunyai potensi yang besar untuk meruntuhkan dan memusnahkan sesebuah negara dan tamadun sekiranya potensi mereka digunakan kepada aspek-aspek yang negatif ( Faiza Tamby Chik, 2001 ). Pembangunan dalam sesebuah negara adalah daripada pertimbangan dan keharmonian di antara pembangunan kebendaan dan juga pembangunan sahsiah diri.

Generasi muda perlu mampu menjana pembangunan seiring dengan pembangunan sahsiah. Menurut Muhd Yusof ( 2001 ) tidak ada manusia yang menolak pembangunan, tetapi pembangunan yang tidak disertai dan disepadukan dengan pembangunan insan akan mencacatkan seluruh pembangunan itu sendiri. Sasaran pembangunan adalah manusia, bukan haiwan kerana manusia bukan hanya terdiri daripada fizikal akan tetapi dikurniakan oleh Allah SWT dengan akal fikiran. Menurut Abdul Monir ( 2001 ), pembangunan sesebuah negara dari segi sosial, politik, ekonomi, pucuk kepimpinan, ekonomi dan sebagainya adalah bergantung kepada remaja masa kini. Remaja merupakan pewaris hala tuju masa depan sesebuah negara. Membangun atau runtuh sesebuah negara itu adalah bergantung sepenuhnya kepada pewaris. Tanggungjawab kepada nusa, bangsa dan agama juga terletak sepenuhnya kepada golongan remaja kini.

Menurut Rancangan Malaysia ke-7 ( 1996 – 2000 ) bilangan remaja pada tahun 1995 ialah kira-kira 19.2 peratus. Apabila menjelang tahun 2020, bilangannya bertambah kepada 20 juta orang di dalam Malaysia. Remaja merupakan golongan yang

4 ternyata satu kumpulan yang sangat signifikan dalam tampuk pemerintahan negara pada masa hadapan. Golongan remaja ini merupakan penyumbang kepada pembangunan negara ( Dewan Siswa, 2000 ). Mutakhir ini, isu keruntuhan akhlak dan masalah sosial yang dijelmakan melalui tingkah laku manusia yang buruk seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, pembuangan bayi, bilangan penghidap penyakit AIDS, kumpulan remaja nakal di sekolah, mat rempit dan sebagainya merupakan isu utama yang dirasakan boleh menggugat kestabilan dan pembangunan sesebuah negara. Permasalahan yang dinyatakan tadi melibatkan secara langsung dengan golongan remaja yang menjadi pelapis masa depan.

1.2

Latar Belakang Masalah

Mengikut tafsiran ahli psikologi, zaman remaja merupakan satu fasa perkembangan hidup manusia daripada peringkat kanak-kanak kepada peringkat dewasa. Menurut Asmah Bee (1993 ), remaja yang normal akan mengalami perubahan kematangan fizikal dan fisiologi, mental dan emosi dan perasaan, sosial, personaliti dan kejiwaan.

Menurut Lefrancois ( 1993 ), faktor berlakunya kes jenayah juvana ini terdapat pelbagai sebab antaranya adalah disebabkan kelas sosial dalam sesebuah masyarakat. Kecerdasan mental seseorang remaja adalah menentukan bagaimana individu tersebut membuat pilihan dan keputusan untuk dirinya. Menurut beliau lagi, keadaan dirumah yang tidak terurus dan pengaruh rakan sebaya juga adalah faktor penyebab berlakunya penambahan kes juvana dalam masyarakat kini. Kebanyakan permasalahan salahlaku jenayah ini sering didengari berlaku di bandar-bandar yang sedang mengalami proses urbanisasi. Remaja yang tinggal dikawasan itu lazimnya daripada golongan kelas sosial bawahan lebih ramai yang terdedah melakukan juvana kerana mereka inginkan kepada kemewahan dan melakukan penentangan terhadap orang dewasa. Menurut Said Hj Abdullah ( 2002 ), kebanyakan remaja terdiri daripada kelas sosial rendah di Malaysia

5 lebih ramai melakukan kesalahan kecil yang dikategorikan melanggar displin sekolah. Manakala menurut Zainuddin Awang Hamat ( 2001 ), kelas sosial bukan faktor penting dikaitkan dengan perlakuan juvana. Penglibatan jenayah juvana ini bukan hanya terdiri daripada remaja kelas rendah, akan tetapi remaja ini terdiri daripada pelbagai kelas sosial yang terlibat.

Kemelut keruntuhan akhlak dan permasalahan displin kini semakin meruncing semua pihak. Ianya boleh dilihat melalui kaca-kaca media elektronik dan cetak tentang permasalah sosial di kalangan remaja. Keadaan ini sangat membimbangkan dan membawa pelbagai implikasi kepada masyarakat dan seterusnya kepada pembangunan negara. Menurut Datuk Mahadzir Mohd Khir, peningkatan salah laku displin di sekolah kini semakin meningkat merangkumi seramai 34 628 pelajar sekolah rendah dan menengah pada tahun 2001 ( Rohaniza Idris, 2001 ). Mengikut statistik yang dikeluarkan pada sidang parlimen antara tahun 1999 dan pertengahan 2001 didapati terdapat 12 kes bunuh, 123 kes merogol dan 51 kes rompakan di kalangan remaja yang masih bersekolah.

Kehangatan isu sosial dikalangan remaja semakin bertambah serius. Penglibatan remaja kini dalam kes pembuangan bayi semakin berleluasa dan meruncingkan apabila Kementerian Pelajaran mengesan sebanyak 21 kes pelajar yang mengandung luar nikah di sekolah bandar dan luar bandar antara tahun 2006 hingga 2010. ( Utusan, 28 Julai 2010 ). Menurut Dr. Mohd. Puad Zarkashi Timbalan Menteri Pelajaran berkata, 12 kes yang direkodkan itu berlaku di sekolah luar bandar sementara sembilan kes lagi berlaku di sekolah bandar. Menurutnya lagi sebanyak 20 kes adalah berdasarkan suka sama suka dan satu kes melibatkan jenayah rogol. Kes sosial yang semakin popular ini boleh bertambah berikutan naluri kedewasaan remaja dan kebebasan yang keterlaluan sehingga berlaku di rumah dan bilik pelajar itu sendiri ( Sumber Jabatan Pelajaran dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah ).

6 Permasalahan sosial di kalangan remaja dan pelajar yang masih bersekolah melanda masyarakat semakin bertambah. Menurut Jabatan Siasatan Jenayah, Polis Diraja Malaysia ( PDRM ), Bukit Aman melaporkan bahawa pada tahun 2008 sebanyak 5115 kes juvana yang melibatkan 7126 orang kanak-kanak dan remaja telah difailkan. Kes-kes juvana ini antara umur 7 hingga 18 tahun adalah sangat muda berbanding dengan jenis jenayah yang dilakukan. Ini termasuklah kes mencuri motor, mencuri, pecah rumah, merogol dan samun. Angka ini semakin lama semakin bertambah sekiranya tidak dibendung oleh semua lapisan masyarakat. Perkara ini tidak perlu dituding kepada mana-mana pihak, akan tetapi ianya bermula daripada rumah bagi mencegah kes-kes juvana dan gejala sosial ini. Kerana Firman Allah SWT jelas menyatakan bahawa :

Maksudnya: “Wahai orang yang beriman, Janganlah kamu mengkhianati ( amanah ) Allah dan Rasulullah dan ( janganlah )kamu mengkhianati amanahamanah kamu sedang kamu mengetahui ( salahnya ). ( Surah al-Anfal : 27 ) Remaja kini semakin berani dengan melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Dengan melakukan hubungan kelamin sebelum perkahwinan adalah satu perkara biasa pada remaja tidak bermoral. Menurut Adawiyah Abdullah ( 2007 ) berkongsi tentang laporan Hospital Besar Kuala Lumpur pada Ogos 2006 menunjukkan bilangan ibu yang tidak berkahwin kian meningkat dari 202 pada tahun 2000 kepada 388 orang pada tahun 2005. Penyakit Human Immunodeficiency Virus ( HIV ) telah dikesan kepada mereka yang berumur kurang dari 25 tahun hingga mencecah seramai 7000 orang pada tahun 2002.

Menurut Syuhada Choo Abdullah ( 2010 ) kajian terkini yang dilaksanakan oleh Universiti Putra Malaysia ( UPM ) mendedahkan lebih 300 remaja Melayu di bandar dan luar bandar berusia antara 13 hingga 25 tahun mengakui terbabit dengan salah laku seksual dan gejala seks bebas, sehingga ada yang menggugurkan janin. Menurut kajian itu, mereka terjebak dengan gejala terbabit bukan disebabkan faktor tekanan akibat

7 kegagalan institusi kekeluargaan tetapi adalah berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Sebahagian besar mereka mereka juga mengakui menerima pendidikan agama mencukupi.

Dalam satu kajian yang lebih terperinci sekitar enam bulan di kawasan bandar dan bandar, dapatan memperolehi 400 responden diantara berusia antara Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima serta remaja di bawah usia 25 tahun adalah terlibat secara langsung dengan salah laku seksual ( Syuhada Choo, 2010 ). Di dapati responden mengakui terdedah dunia seksual ini seawal sekolah rendah termasuk muat turun gambar lucah melalui telefon bimbit, menonton video lucah dan melayari laman web ponografi ( Prof. Madya Mohammad Satar ). Lebih mengejutkan, kira-kira 85 peratus daripada mereka yang melakukan perbuatan itu, bukan saja tidak kesal, malu atau takut dari segi dosa malah menyifatkan pergaulan berkenaan sebagai menyeronokkan. Menurut Prof Madya Mohammad Satar ( 2010 ) permasalahan yang membabitkan jumlah yang seimbang dari responden lelaki dan perempuan. Dengan menyenaraikan 25 aktiviti salah laku seksual daripada peringkat ‘ringan-ringan’ seperti meraba, bercium dan berpeluk sehingga peringkat berat meliputi seks bebas serta menggugurkan janin.

Berdasarkan peristiwa dan statistik yang dikemukakan, ternyata masalah sosial semakin berleluasa. Bertambah merunsingkan ianya melibatkan golongan remaja seawal usia 13 hingga awal 18 tahun. Peningkatan kes-kes jenayah juvana meningkatkan akibat dari remaja yang melakukan permasalahan sosial ( Rohaiza Idris, 2001 ; Adawiyah Abdullah, 2007 ; Syuhada Choo, 2010 ). Masalah juvana ini terus menular di kalangan remaja seandainya tiada tindakan yang drastik untuk membendung masalah ini. Remaja yang dianggap sebagai waris negara akan semakin hanyut dengan dunia meraka.

8

1.3

Penyataan Masalah

Malaysia merupakan antara sebuha negara yang pesat membangun. Dalam usaha mengejar kemodenan dan kemajuan seiring dengan globalisasi dan wawasan 2020, nilai peradaban masyarakat semakin mundur tidak sejajar dengan pembangunan ekonomi Malaysia. Menurut Nurul Adlina Kamaludin & Hafizah Iszahanid ( 2009 ) menyatakan dewasa ini, pelbagai masalah atau gejala-gejala sosial yang berlaku di dalam masyarakat terutamanya pada golongan remaja. Kekurangan penghayatan nilai-nilai agama, krisis rumah tangga, kurang pendidikan sekolah, ketidakpekaan daripada ibu bapa, pengaruh rakan sebaya yang negatif mahupun pengaruh media antara faktor yang mempengaruhi keruntuhan sahsiah kini. Sekaligus ianya membawa kepada gejala-gejala yang lebih serius seperti merogol, membunuh, merompak dan pelbagai kes jenayah. Kerapuhan pegangan agama, krisis jiwa dan keruntuhan akhlak yang banyak membajai seseorang remaja itu menjerumuskan diri ke dalam kancah perkara tidak bermoral.

Masalah persekitaran yang sangat serius ini memberikan impak kepada remaja. Ketidakmampuan remaja untuk mengawal emosi dan perasaan, membawa tekanan kepada mereka. Tekanan ini boleh dikawal sekiranya seseorang remaja itu mempunyai kecerdasan emosi, kestabilan sosial dan keseimbangan intelek mahupun pegangan agama yang utuh. Senario remaja yang melakukan salah laku kini amat serius, bermula dengan salah laku di sekolah seperti merokok, ponteng sekolah atau buli membawa kepada kes jenayah yang berat seperti membunuh, merogol, merompak dan sebagainya. Dalam lingkungan yang muda ini sepatutnya digunakan sepenuhnya untuk belajar mahupun bekerja bagi membantu keluarga. Dengan kata lain menjadi puncanya adalah daripada ketidakseimbangan dalam peribadi seseorang individu. Adakah senario ini perlu dikekalkan untuk pembentukan negara bangsa yang akan datang? Apakah budaya ini perlu ada kepada remaja yang bakal menjadi pemimpin negara? Bagaimana yang dikatakan pemimpin idola pada masa akan datang jika masih dibelenggu permasalahan ini? Lantas itu, kajian ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti pembentukan sahsiah

9 seseorang remaja dan faktor-faktor yang mendorong remaja melibatkan diri dalam salah laku jenayah. 1.4 Objektif

Pengkaji mempunyai objektif yang tertentu dalam kajian ini merangkumi : 1. Mengenal pasti pola pembangunan sahsiah diri dalam kalangan pesalah laku jenayah juvana dalam aspek akidah, ibadah, muamalat, muasyarat dan akhlak. 2. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan jenayah di kalangan pesalah laku jenayah juvana. 3. Mengenal pasti hubungan antara pembangunan sahsiah diri dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan jenayah di kalangan pesalah laku jenayah juvana.

1.5

Persoalan Kajian

Dalam kajian ini, pengkaji membangkitkan beberapa persoalan : 1. Apakah pola pembangunan sahsiah diri dalam kalangan pesalah laku jenayah juvana dalam aspek akidah, ibadah, muamalat, muasyarat dan akhlak? 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan jenayah di kalangan pesalah laku jenayah juvana? 3. Apakah hubungan antara pembangunan sahsiah diri dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan jenayah di kalangan pesalah laku jenayah juvana?

10

1.6

Hipotesis

Kajian ini mempunyai 20 hipotesis, hipotesis kajian merangkumi :

H1 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor ibu bapa. H2 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor media massa. H3 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor rakan sebaya. H4 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor pendidikan agama H5 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor ibu bapa. H6 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor media massa. H7 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor rakan sebaya. H8 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor pendidikan agama. H9 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor ibu bapa. H10 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor media massa. H11 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor rakan sebaya.

11

H12 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor pendidikan agama. H13 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor ibu bapa. H14 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor media massa. H15 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor rakan sebaya. H16 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor pendidikan agama. H17 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor ibu bapa. H18 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor media massa. H19 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor rakan sebaya. H20 = Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor pendidikan agama.

1.7

Kerangka Konsep Kajian

Kerangka kajian dalam Rajah 1.1 menunjukkan perkaitan antara sahsiah diri dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa jua tindakan. Kerangka kajian dalam konteks kajian ini menunjukkan hubungan antara sahsiah diri

12 seseorang individu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi individu tersebut melakukan kesalahan.

Sahsiah seseorang terbentuk dari pengaruh faktor dalaman ( internal ) dan faktor luaran ( external ) seseorang. Menurut Imam Al-Nawawi, menyatakan pembangunan pembangunan sahsiah merangkumi aspek pembangunan akhlak dengan Allah, akhlak sesama manusia, sosial, adab kehidupan, ibadat, jihad, ilmu dan pengetahuan batasan agama ( Kamarul Azmi, 2001 ).

Menurut seorang pengkaji Barat iaitu Bronfenbrenner mengatakan bahawa perkembangan seseorang individu dipengaruhi oleh pelbagai faktor sekeliling termasuk keluarga ( ibu bapa ), media massa, pengaruh rakan sebaya dan juga pendidikan ( Santrock, 2008 ) Rajah 1.1 : Kerangka Konsep Kajian
MEDIA MASSA PENDIDIKAN AGAMA

TAUHID

IBADAH

MUASYARAT

INDIVID U
UMUR / JANTINA

AKHLAK

MUAMALAT

RAKAN SEBAYA

IBU BAPA

( Sumber : Diadaptasikan daripada Imam Al-Nawawi, 2001 dan Bronfenbrenner, 2008 )

13 1.8 Skop Kajian

Kajian dijalankan disebuah Sekolah Menengah Henry Gurney Telok Mas, Melaka. Hal ini disebabkan semua pesalah-pesalah juvana di tempatkan di sekolah ini. Kajian dijalankan terhad kepada beberapa faktor penyebab utama berlakunya jenayah juvana dikalangan remaja. Menjadi tumpuan dalam kajian ini adalah mengenalpasti pembangunan diri seseorang individu tersebut melalui akidah, ibadah muamalat muasyarat, dan akhlak.

1.9

Batasan Kajian

Dalam melaksanakan kajian ini terdapat beberapa batasan kajian yang dijalankan, iaitu : 1. Kajian dijalankan adalah tertumpu kepada pesalah laku remaja yang telah disabitkan bersalah dalam akta Juvana bertempat di Sekolah Menengah Henry Gurney. 2. Kajian dijalankan dengan menggunakan sistem survey iaitu dengan mengumpul segala data dan dianalisis berpandukan borang soal selidik yang telah di isi oleh responden tersebut. 3. Segala dapatan kajian ini bergantung sepenuhnya kepada responden. Kebolehkepercayaan hasil kajian bergantung kepada jawapan responden dalam menjawab berdasarkan kepada pendirian tahap kejujuran dan tingkat kefahaman responden.

14 4. Kajian ini terbatas dan sesuai dilakukan ke atas populasi kajian serta tidak boleh digeneralisasikan ke atas semua pesalah laku jenayah di Sekolah Menengah Henry Gurney di Malaysia. 5. Kajian ini dijalankan hanya untuk mengetahui hubungan dari segi sahsiah berdasarkan aspek tauhid, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlak dengan diri individu seseorang pesalah laku. 6. Kajian ini dijalankan hanya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi individu pesalah untuk melakukan salah laku juvana.

1.10

Kepentingan Kajian

Hampir setiap hari ada sahaja berlakunya salah laku dikalangan remaja baik dalam bentuk yang kecil seperti ponteng sekolah, melawan guru dan sebagainya sehinggalah kepada salah laku yang lebih serius seperti pergaulan bebas, bersekedudukan, pelakuan pengguguran dan pembuangan bayi. Oleh yang demikian, diharapkan dapatan kajian ini dapat memberi kepentingan kepada :

1.10.1

Ibu bapa

Peranan ibu bapa adalah sangat penting dalam membentuk sahsiah seseorang anak yang bergelar remaja. Ini kerana, permasalahan kini ibu bapa yang terlalu sibuk atau mengabaikan tanggungjawab mereka hingga menyebabkan anak-anak terbiar. Anak remaja ini berjumpa dengan kenalan mereka dan bertanggapan rakan-rakan ini adalah orang yang sangat memahami. Adalah diharapkan dapatan kajian ini sedikit sebanyak menyedarkan dan membina hubungan yang lebih produktif dengan anak-anak. Peranan memberi kasih sayang, mendorong, membimbing, mengajar dan memperbetulkan

15 sekiranya salah dapat diwujudkan secara menyeluruh dalam pembentukan sahsiah remaja kini.

1.10.2

Remaja Adalah diharapkan dapatan kajian ini dapat membuka mata remaja kini,

bahawasanya menceburkan diri ke dalam gejala sosial ini hanya sia-sia belaka. Seolaholah menempah bilik-bilik besi sekiranya melakukan aktiviti yang salah disisi undangundang. Secara tidak langsung, remaja yang asyik melakukan gejala sosial ini mulai sedar dan melakukan anjakan paradigma untuk berubah dan tidak melakukan lagi perbuatan itu. Memberi pendedahan yang menyeluruh kepada semua remaja agar tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan dunia barat yang sentiasa menghalalkan cara walaupun salah disisi syariat dan undang-undang.

1.10.3

Pihak Sekolah

Adalah diharapkan dapatan kajian ini dapat membantu pihak sekolah untuk mengenerialisasikan remaja dalam pembentukan sahsiah. Pembentukan secara dalaman dan luaran membantu pihak sekolah meniliti cara yang terbaik bagi meneruskan proses P&P. Mewujudkan budaya school-oriented di mana sekolah adalah tempat mesra antara pihak guru dan pelajar. Guru kini perlu bijak menguruskan pelajar-pelajar ini dan seterusnya mewujudkan teknik dan corak yang variasi bagi berhadapan dengan remaja yang agresif ini.

1.10.4

Pihak Kementerian Pendidkan, Malaysia

Kajian ini diharapakan dapat membuka mata tentang permasalahan yang semakin merungsingkan. Membentuk satu program atau aktiviti yang berkesesuaian dengan remaja kini yang tidak hanya tertumpu di dalam bilik darjah semata-mata. Aktiviti – aktiviti sosial yang berfaedah dan melahirkan nilai-nilai murni perlu dipertingkatkan

16 lagi. Ini membuka mata pelajar agar sentiasa peka dan mengetahui bahawa remaja adalah satu kominiti yang sangat besar dalam sebuah negara. Tenaga dan idea remaja sangat diperlukan bagi membentuk negara bangsa yang maju dan bertamadun.

1.10.5 Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, Malaysia ( JKM )

Kajian ini diharapkan dapat membantu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, Malaysia khususnya dalam mengurangkan masalah sosial yang begitu rancak di negara kita ini. Membantu pihak JKM mengenali faktor utama penyebab remaja melibatkan diri ke kancah gejala sosial. Membina dan merekacipta modul atau kaedah yang terbaik kepada pelajar Sekolah Henry Gurney dan seterusnya kepada remaja yang berada di luar sana.

1.11

Definisi Konsep dan Operasional

Dalam kajian ini, pengkaji menerangkan beberapa istilah yang perlu ditunjukkan agar menepati kajian ini :

1.11.1

Sahsiah

Menurut Kamus Dewan edisi ketiga ( 2002 ) sahsiah adalah sesuatu yang personaliti yang membawa kepada positif atau negatif, ianya membentuk sikap dan sifat seseorang individu. Menurut Mohd (2004) pembangunan sahsiah merupakan satu elemen yang penting dalam pencegahan masalah gejala sosial di kalangan pelajar pada masa kini. Pembangunan sahsiah yang dilakukan ialah pembangunan yang seiring dari segi semua aspek iaitu aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek yang berpandukan

17 dengan al-Quran dan al-Sunnah. Dalam konteks kajian ini, pengkaji menyatakan pembentukan sahsiah ini adalah merangkumi kepada beberapa elemen, iaitu • Akidah : pengkaji melihat pegangan dan kekukuhan tentang agama pada seseorang pesalah. Memahami dan mengamalkan cara hidup dengan mempraktikkan apa yang disarankan oleh agama, kerana setiap agama menuntut hambanya melakukan kebaikan. • Ibadat :pengkaji melihat sejauhmana hubungan ibadah dengan diri seseorang individu, dengan melaksanakan ibadah adalah cara terbaik untuk menyucikan diri atau dengan kekurangan ilmu ibadah maka individu hilang pandu arah. • Muamalat : pengkaji mengkhususkan kepada bagaimana pesalahlaku menjalani kehidupan dengan masyarakat lain. Skop muamalat ini merangkumi tatacara dan peraturan yang memenuhi keperluan manusia. • Muasyarat : pengkaji menjeruskan kepada bentuk pergaulan oleh seseorang pesalah kepada individu yang lain merangkumi adab-adab pergaulan dan keterbatasan dalam menjalinkan hubungan dengan orang sekeliling • Akhlak : pengkaji menyatakan bahawa akhlak melibatkan bahagian ruhiyah ( roh ). Merangkumi akhlak bersama-sama manusia dan seterusnya membentuk cara hidup seseorang pesalah.

1.11.2

Faktor

Menurut Kamus Dewan Edisi Baru ( 1992 ), faktor ditakrifkan sebagai perara yang mengakibatkan sesuatu yang lalin, unsur, punca. Merujuk kepada Kamus Melayu Global ( 1997 ) faktor diiktirafkan sebagai punca keadaan yang dapat mempengaruhi

18 dan mengubah sesuatu yang lain. Dalam kajian ini pengkaji melihat empat faktor yang merangkumi : • Ibu Bapa : Pengkaji melihat perkembangan pesalah dengan pendidikan dan sokongan awal di rumah iaitu ibu bapa. • Media : Pengkaji meniliti perkembangan diri pesalah adalah dipengaruhi dengan wujudnya media berbentuk elektronika dan melalui media cetak. • Rakan Sebaya : Pengkaji melihat pergaulan pesalah dengan sekeliling khususnya dengan rakan kenalan merangkumi sikap dan identiti pesalah. • Pendidikan Agama : Pengkaji meniliti perkembangan pesalah dengan pendidikan, khususnya pendidikan agama.

1.11.3

Salah Laku

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga ( 2002 ), salah laku merujuk kepada perbuatan atau tindakan yang menyalahi dan bertentangan dengan peraturan undangundang. Dalam kajian ini, pengkaji merujuk kepada masalah tingkah laku kepada tingkah laku individu yang mendatangkan masalah kepada keluarga dan masyarakat yang merangkumi keganasan, mencuri, merompak atau menyalahi undang-undang yang boleh membawa kepada kecelaruan tingkah laku apabila melibatkan gangguan terhadap hak asasi manusia.

1.11.4

Jenayah

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga ( 2002 ), jenayah bermaksud perbuatan jahat seperti merompak, mencuri, membunuh dan lain-lain yang salah disisi undang-

19 undang. Dalam konteks kajian, pengkaji mengkhususkan kajian adalah kepada pesalah jenayah dikalangan remaja atau dikenali sebagai kes juvana.

1.11.5

Juvana

Di Malaysia, umur tanggungjawab jenayah bagi seseorang juvana untuk disabitkan dengan kesalahan melanggar udang-undang bermula dari usia 10 hingga 18 tahun ( Akta Mahkamah Juvana 1947 dibawah seksyen 82 kanun keseksaan ) ini bermaksud kanak-kanak yang dibawah umur 10 tahun melakukan jenayah tidak diadili di mahkamah Juvana. Manakala remaja berumur lebih dari 18 tahun melakukan jenayah akan diadili di mahkamah civil ( dewasa ). Menurut kamus dewan edisi ketiga ( 2002 ) juvana ialah anak muda yang belum matang atau budak-budak.

1.11.6 Remaja

Remaja adalah berusia diantara 12 hingga 24 tahun merujuk kepada World Health Organization ( Pertubuhan Kesihatan Dunia ), Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu ( PBB ). Menurut Kamus dewan Edisi Ketiga ( 2002 ) remaja membawa maksud mulai dewasa, sudah akil baligh atau cukup umur untuk berkahwin. Usia akil baligh adalah berumur antara 11 hingga 14 tahun dan ia berbeza mengikut masyarakat tertentu ( Mahmod Nazar Mohamed, 1990 ). Menurut pandangan Islam, remaja didefenisikan sebagai manusia yang mengalami dua peringkat iaitu kanak-kanak ataupun al-saiby atau al-ghulam pada peringkat bayi hingga belum dewasa yang menjadikannya layak menanggun sepenuhnya. Menurut Mohamed Aziz Shah Mohamed Arip ( 2004 ), Islam tidak meletakkan tahap perantaraan di antara proses peralihan kanak-kanak dengan remaja dan dewasa. Istilah remaja ini wujud dari konteks psikologi barat. Remaja dalam konteks pengkaji ialah pesalah remaja dibawah usia 18 tahun ke bawah yang disabitkan melakukan jenayah juvana.

20 1.12 Kesimpulan

Secara kesimpulannya, bab ini membincangkan pengenalan secara terperinci. Bab ini menerangkan menyeluruh mengapa kajian ini perlu dijalankan. Bab ini juga menyenaraikan objektif kajian, beberapa hipotesisi, persoalan dan objektif kajian serta kepentingan, limitasi dan definisi istalah kajian. Kepentingan kajian ini dipecahkan kepada bebarapa bahagian merangkumi kepentingan ibu bapa, kepentingan remaja, kepentingan kepada pihak sekolah, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ( KPM ) khususnya dan seterusnya kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ( JKMM ). Di dalam bab ini juga, pengkaji telah mendefinisikan beberapa istilah penting satu persatu. Ia bertujuan agar pembaca dapat memahami istilah yang dimaksudkan oleh pengkaji.

21

BAB 2

SOROTAN KAJIAN

2.1

Pengenalan

Bab ini akan membincangkan beberapa teori, konsep dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kajian ini. Antara yang diperincikan di dalam bab ini merangkumi beberapa teori perkembangan remaja iaitu Teori Psikososial Erikson, Teori Maslow, Teori Ekologi Bronfenbrenner dan juga beberapa prespektif Islam melalui pandangan Saidina Ali R.A., beberapa rujukan hadith Nabi Muhammad S.A.W, petikan-petikan Ayat Al-Quran dan juga tokoh-tokoh Islam yang termasyhur . Perkara lain yang turut dimuatkan di dalam bab ini ialah konsep pembangunan sahsiah daripada lima elemen utama merangkumi Akidah, Ibadah, Muamalat, Muasyarat dan juga Akhlak. Pengkaji membawa kajian ini ke arah prespektif mengikut Teori Islam, beberapa Firman dan hadith sebagai rujukan dan kata-kata dari tokoh Islam yang ternama. Terdapat juga penerangan tentang faktor-faktor yang boleh menguatkan lagi kajian ini yang melibatkan perkembangan seseorang remaja. Kajian ini juga dikuatkan lagi dengan meletakkan beberapa kajian lepas di luar negara dan dalam negara sebagai mengukuhkan lagi keperluan kajian ini dilaksanakan. Kerangka konsep kajian yang ditunjukkan memberikan gambaran yang jelas dalam kajian yang dijalankan oleh pengkaji.

22

Rajah 2.1 : Kerangka Konsep Kajian

2.2

Teori yang berkaitan dengan kajian

Terdapat beberapa teori Barat dan dari prespektif Islam di dalam bahagian ini. Dua Teori memperkatakan tentang perkembangan remaja. Seterusnya teori keperluan Maslow dan beberapa teori dari perspektif Islam dan tokoh ilmuan Islam.

2.2.1

Teori Psikososial Erikson

Teori Psikososial merupakan sebuah teori yang membincangkan tentang perkembangan identiti ( Clogninger, 2008 ). Kajian empirikal yang dijalankan oleh Erikson dalam usaha membina teori ini telah melibatkan pelbagai bangsa dan kelompok etnik. Menurut Clogninger ( 2008 ), menyatakan bahawa teori ini adalah lebih komprehensif dari psikoanalisis klasik kerana ia menekankan fenomena budaya dalam

23 pembentukan teorinya. Setiap individu hidup dalam perbezaan budaya dan perbezaan pendidikan serta sosial dari anak kecil, ini akan mempengaruhi cara individu bertindak dan menyelesaikan konflik. Setiap ego dalam diri individu tidak haya tertumpu kepada aspek biologi ( psikoseksual ) sahaja, malah ianya merangkumi interpersonal, dinamakan sebagai psikososial oleh Erikson.

Menurut Azizi Yahaya dan Jaafar Sidek Latif ( 2006 ) menyatakan bahawa perubahan dramatik dalam identiti dalam usia kanak-kanak sehinggalah dewasa dan seterusnya apabila menjelang usia tua. Erikson menyatakan bahawa setiap individu melalui lapan peringkat yang dinamakan sebagai peringkat psikososial ( Allen, 2003 ). Menurut Azizi Yahaya dan Jaafar Sidek Latif ( 2006 ), di setiap peringkat mempunyai krisis psikologi yang perlu dihadapi dan diselesaikan sebelum melangkah ke peringkat yang seterusnya. Kegagalan melalui krisis peringkat tersebut pada masa ini menjadikan individu mengalami kesukaran pada masa akan datang ( Azizi Yahya dan Jaafar Sidek Latiff, 2006 ).

Peringkat-peringkat dalam perkembangan diri merangkumi kepercayaan lawan tiada kepercayaan, autonomi lawan malu atau tidak kepastian, insisiatif lawan bersalah, industri lawan kelemahan, identiti lawan kekeliruan identiti, hubungan rapat lawan pengasingan, membentuk generasi lawan tiada perubahan dan yang terakhir integriti lawan tiada harapan.

2.2.2

Teori Ekologi Bronfenbrenner

Menurut Bronfenbrenner, persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem, iaitu :

24 2.2.2.1 Mikrosistem

Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. Interaksi antara rakan, jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak.

2.2.2.2

Mesosistem

Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Sebagai contoh, keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka.

2.2.2.3

Eksosistem

Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanakkanak tersebut. Maksudnya di sini, pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Sebagai contoh, persekitaran sekolah –pasar raya. Keadaan pengurusan, kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanakkanak tersebut.

25 2.2.2.4 Makrosistem

Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock, 2008 ).

2.2.2.5

Kronosistem

Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Misalnya, kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet, memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya.

2.2.3

Teori Heirarki Keperluan Maslow

Teori Maslow merupakan teori yang membincangkan tentang keperluan asas yang diperlukan dalam meneruskan kehidupan ini. Menurut Cloningner ( 2008 ) berpendapat bahawa haiwan dan manusia melalui proses yang sama makan, menyambung zuriat dan mempelajari sesuatu. Akan tetapi manusia ini berkemampuan dalam mencapai satu tahap yang lebih dari proses primitif ini. Maslow mengatakan bahawa manusia bermula dengan pembangunan keperluan asas ( motif ) yang tidak berbeza dengan motivasi haiwan. Semakin matang seseorang individu, atau apabila keperluan asas telah dipenuhi, manusia akan membangunkan motivasi yang lebih unik. Manusia selalunya akan memenuhi keperluan asas sebelum kepada keperluan yang lebih tinggi ( Burger, 2008 ).

26 Perbincangan Teori ini banyak difokuskan kepada hirarki keperluan yang mempunyai lima peringkat iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselematan, keperluan rasa cinta dan kepunyaan, keperluan harga diri dan yang terakhir ialah kesempurnaan diri. Teori ini mampu menerangkan sebab individu memerlukan sesuatu dalam kehidupan. Fokus kajian ini boleh dirangkumkan kepada beberapa keperluan. Kegagalan remaja mendapatkan keperluan ini boleh menjuruskan remaja ke arah kancah maksiat dan salah disisi undang-undang.

2.2.4

Pandangan Saidina Ali R.A.

Menurut Saidina Ali R.A., katanya “ Bermain-mainlah anak kamu sehingga ia mencapai tujuh tahun kemudian ajar dan didiklah ( displinkan ) mereka selama tujuh tahun. Kemudian berkawanlah dengan mereka selama tujuh tahun. Dan selepas itu anggaplah mereka sebagai seorang yang dewasa”. Jadual 2.1 : Tahap Kehidupan seseorang Anak Tahap 7 tahun pertama 7 tahun kedua 7 tahun ketiga 7 tahun keempat Umur kanak-kanak 0-7 tahun 8-14 tahun 15-21 tahun 22 tahun ke atas Tindakan Bermain-main dengan anak Ajar dan Didik Berkawan dengan anak-anak Anggaplah dia sebagai orang

dewasa ( Sumber : Dipetik daripada Hj Ishammudin, 2009 : Kaunseling Keibubapaan ) Pandangan yang dilahirkan oleh Saidina Ali R.A. adalah untuk perkembangan tahap kanak-kanak sehingga ke alam dewasa. Peringkat paling penting adalah tahap kedua iaitu anak-anak di dalam usia 8-14 tahun dan boleh dikenali sebagai awal remaja. Anak-anak ini perlu diberikan didikan agama yang sempurna terutamanya Fardu Ain seperti solat, puasa, ilmu mengenal Tuhan dan amalan budi pekerti yang baik. Tidak ketinggalan juga kemahiran 3M mengenal, mengira dan menulis.

27

2.2.5

Prespektif Hadis dan Al-Quran mengatakan tentang perkembangan sahsiah diri kanak-kanak

Di dalam kajian ini juga, pengkaji meletakkan beberapa rujukan hadith dan petikan ayat Al-Quran bagi membuktikan bahawa pendidikan anak-anak adalah sangat dititikberatkan oleh agama Islam, kerana proses mendidik anak inilah perkara yang amat mencabar pasangan ibu bapa.

Bersabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : • “ Apabila anak-anak sudah dapat membezakan antara tangan kanan dan tangan kiri, maka suruhlah dia mengerjakan solat”. ( Hadis riwayat Abud Daud ) • “ Didiklah anak-anakmu atas tiga perkara iaitu mencintai nabimu, mencintai ahli rumahnya dan membaca al-Quran kerana si penghafaz al-Quran berada dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naunganNya berserta nabinabiNya dengan orang-orang suciNya.” ( Hadis riwayat Dailami ) • “Serulah anak kamu solat ketika berumur tujuh tahun dan pukul mereka ( sebagai pengajaran ) jika mereka meninggalkannya di kala berumur 10 tahun dan pisahkan mereka ( anak lelaki dan perempuan ) pada umur ini di tempat tidurnya”.( Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim ) • “Didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan yang baik.” ( Hadis riwayat Ibnu Majah ) Berfirman Allah SWT yang bermaksud :

28 • “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari apa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....” ( Surah alTahrim : 6 ) • “Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya.” ( Surah Thaha : 132 ) • “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kerana anaknya dan seseorang ayah menderita kerana anaknya dan waris pun berkewajipan demikian.” ( Surah al-Baqarah : 233 )

2.2.6

Pendekatan Tokoh-tokoh Islam memperkatakan tentang perkembangan sahsiah anak-anak

2.2.6.1

Imam Al-Ghazali Kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab di tangan orang tuanya.

Jiwanya yang suci merupakan permata yang mahal yang bersahaja dan bebas dari ukiran dan gambaran, dan dia boleh menerima setiap ukuran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya.

2.2.6.2 Ibnu Khaldun

29 Terlalu keras akan membahayakan anak-anak kerana dia akan membawa kerisauan, menghilangkan minat, membawa malas dan menyebabkan anak-anak berdusta.

2.2.6.3 Ibnu Jauzi

Lima saranan beliau untuk membentuk jiwa anak-anak iaitu membaca al-Quran dan berfikir kepada ayatnya atau menghayati maknanya. Sentiasa mengosongkan perut dengan makanan yang terlalu banyak. Melaksanakan ibadah malam ( Qiaymulail ). Berdoa kepada Allah sebelum waktu fajar dan berkawanlah dengan orang-orang yang baik.

2.2.6.4 Luqman al-Hakim

Pesanan beliau kepada anaknya. “ Wahai anakku, apabila bertemu perutmu penuh dengan makanan maka matilah fikiran dan hikmah kebijaksanaanmu. Semua anggota badanmu akan menjadi malas untuk beribadah dan akan hilang kebersihan hati. Kehalisan hati yang bersih hanya tercapai dengan kelazatan bermunajat iaitu menghadap Allah dengan berzikir.”

2.3

Pembangunan Sahsiah

Menurut Mohd ( 2004 ) sahsiah adalah bermaksud personality atau menunjukkan identiti peribadi atau akhlak kualiti yang membentuk seseorang individu. Pembangunan sahsiah adalah satu elemen yang sangat penting dalam diri seseorang individu. Pembangunan sahsiah yang positif sememangnya dapat menepis segala masalah sosial

30 yang seiring dengan pembangunan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek dengan berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ( Mohd, 2004 ).

Perkembangan sahsiah merupakan satu elemen yang sangat penting dalam kendiri individu, ianya sangat berbeza dengan elemen kecerdasan, kreativiti dan kepimpinan. Menurut Kamarul Azmi ( 2007 ) mengatakan bahawa sahsiah ini adalah menggambarkan sifat-sifat keperibadian seseorang yang boleh membezakan daripada orang lain. Merangkumi gaya hidup ( life-sytle ), kehendak, kepercayaan, nilai dan perasaan, tabiat, sikap dan sifat mahupun watak seseorang individu. Justeru itu sahsiah adalah satu perkara yang dirujuk bercorakkan kepada pemikiran, perasaan dan tingkahlaku individu.

Kesempurnaan fizikal ( luaran ), kognitif ( psikologi ), emosi dan rohani adalah cabang yang terdapat dalam komponen sahsiah. Pembentukan sahsiah boleh dinilai dengan secara kasar dan secara halus. Melalui cara pemakaian, penampilan, tingkahlaku dan cara berkomunikasi dapat dilihat dengan secara mata kasar untuk menilai sahsiah seseorang. Begitu juga secara dalaman ( halus ), sikap yang positif dan nilai yang baik di dalam konteks kognitif dan pemikirian, tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas. Hanya Allah SWT sahaja yang lebih mengetahui dan menilaikanNya.

Menurut Mohd ( 2004 ) mengatakan sahsiah juga adalah satu proses pemerhatian ke atas tingkahlaku tertentu menyebabkan individu cenderung untuk mengikuti tingkahlaku tersebut diterima oleh masyarakat. Ianya juga melibatkan emosi manusia agar dapat mendorong untuk bertingkahlaku dalam satu keadaan. Rangsangan ini bukan bermula sahaja pada emosi, akan tetapi ianya juga lahir dari elemen kerohanian yang berkait rapat dengan kepercayaan dan kewujudan Pencipta. Sahsiah yang positif akan sentiasa memikirkan bahawa setiap yang dilakukan sentiasa dilihat oleh Allah SWT, dalam setiap agama menekankan sahsiah yang baik agar dapat mengharungi hidup dengan lebih sempurna.

31 Menurut Imam Al-Ghazali ( 1995 ) dalam penulisannya Ihya’ Ulumudin manusia jasadnya terdiri daripada lima unsur secara bersepadu iaitu ; roh,kalbu,nafsu, akal dan jasad. Kelima-lima ini adalah memainkan peranan yang penting membentuk tingkahlaku dan intelek manusia, Manusia dibekalkan dengan akal untuk menilai sesuatu sama ada ianya baik atau buruk, sama ada ianya zahir atau batil. Menurut Aminudin ( 2009 ), akal adalah anugerah Allah SWT yang sangat besar dan sangat sempurna agar manusia menggunakannya dan memanfaatkan khususnya mencari ilmu pengetahuan bagi membentuk akhlak dan intelek yang terbaik.

Menurut Gordon ( 1973 ) seorang pengkaji barat mengatakan sahsiah adalah sesuatu organisasi yang dinamik bagi setiap individu. Sistem dinamik ini merujuk kepada perubahan yang boleh berlaku di dalam kualiti tingkahlaku seseorang inidivdu. Ini semua telah diperjelaskan di dalam Al-Quran dulu lagi, pembangunan sahsiah merujuk kepada perubahan diri manusia ke arah positif atau negatif. Seandainya ianya membawa kepada positif segala positif yang murni dizahirkan ( Wan Azmi Ramli, 1992 ).

Menurut Abdullah Nashih Ulwan ( 1994 ) pembinaan sahsiah terdiri beberapa elemen yang sangat penting merangkumi pembinaan akidah ( kepercayaan ), ibadah ( ritual ), akhlak ( etika dan moral ), penampilan ( mazhar ). Islam menggariskan pembangunan sahsiah seseorang individu merangkumi dari aspek jasmani, naluri dan akal serta aspek kerohanian. Menurut Imam Al-Ghazali ( 1995 ), dalam penegasannya mengatakan pembentukan sahsiah adalah menyeluruh mencangkupi hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan mahluk dan alam sekitar. Hubungan yang dimaksudkan adalah merangkumi pelbagai aspek kehidupan iaitu pengetahuan tentang akidah, ibadah, adab kehidupan, kehidupan keluarga, mencari rezeki, hubungan sesama manusia, pembangunan jiwa dan pekerti, melahirkan timbul rasa cinta pada alam, menggunakan muka bumi allah sebagai mencari rezeki yang halal dan juga membentuk jatidiri ( akhlak ) yang pekerti. Ini dikuatkan lagi daripada Tokoh Islam iaitu Imam Al-Nawawi mengatakan pembangunan merangkumi seperti mana yang dihujahkan oleh Imam Al-Ghazali. ( Kamarul Azmi, 2001 ). Ini

32 kerana Imam Al-Nawawi berpendapat pembangunan sahsiah merangkumi lapan aspek utama iaitu aspek pembangunan akhlak kepada Tuhan, akhlak sesama manusia, sosial, adab kehidupan, ibadat, jihad, ilmu dan pengetahuan batasan agama.

Justeru itu, terdapat perbezaan pandangan barat seperti Mask, Weber dan Maslow. Mereka berpendapat bahawa pembangunan sahsiah manusia lebih kepada perjuangan memenuhi keperluan jasmani manusia itu sendiri. Keperluan fizikal dan psikologi manusia, meningkatkan status kuasa, meningkatkan sosial ekonomi menjadi perkara pokok dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia ( Kamarul Azmi, 2001 ).

2.4

Konsep Akidah

Akidah adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap individu yang dikenali sebagai manusia. Ianya merupakan satu pegangan dan kepercayaan kepada agama Islam. Akidah yang berasal dari kalimah Arab yang umumnya bererti ikatan dan simpulan. Menurut Imam Al-Syahid Al-Banna akidah adalah satu yang wajib dikaui kebenarannya oleh hati dan dihormati oleh jiwa di mana tidak ada sebarang keraguan dan tidak pula dicampuri oleh syak. Menurut konteks maknawi akidah ialah ikatan perjanjian seseorang. Dari ikatan dan perjanjian ini maka wujudlah kalimah aqidah iaitu kata nurani dalam bentuk kepercayaan.

2.4.1

Sumber-Sumber Akidah

Akidah banyak diperkatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran telah merangkumi aqidah dengan amal soleh sepertimana dalam Firman Allah SWT yang bermaksud :

33 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal, keadaan mereka kekal di dalamnya ya dan tidak berpindah daripadanya” ( Surah Al-Kahfi : 107 )

2.4.2

Skop Akidah

Akidah bukanlah hanya dengan semata-mata ucapan lisan ( lidah ), malahan ianya adalah satu ketetapan yang lahir dari hati nurani yang melahirkan kesan-kesan dalam hidup :

2.4.2.1 Kecintaan Mutlak kepada Allah dan Rasulnya

Keimanan dan kepercayaan yang hakiki kepada Allah dan Rasul-Nya. Mencintai kepada Allah dan Rasulnya sepenuh hati tidak melebihi cinta kepada duniawi atau benda-benda yang lain.

2.4.2.2 Kebebasan jiwa raga dan Kehormatan Diri

Ianya adalah melibatkan pegangan dan keimanan seseorang individu. Kebebasan bererti bebas daripada yakin sesuatu yang lain selain Allah. Malah daripada amal soleh seseorang maka wujudlah kemantapan dan kehormatan diri di sisi Allah. Dalam Firman Allah SWT bermaksud : “Katakanlah, Aku Tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan dapat menolak mudharat apa yang dikehendaki Allah SWT”.

34 2.4.2.3 Memilik Sifat Berani dan Kekuatan Pembelaan Diri

Lazimnya, manusia akan menemui ajal dan pengakhirannya. Akan tetapi kepada individu yang beriman tidak sesekali takut akan mati, sekiranya ianya penuh dengan amalan yang diredhai oleh Allah SWT. Jelas dalam Firman Allah SWT yang bermaksud “Dan tiap-tiap mahluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah iaitu suatu ketetapan tertentu masanya”.

2.4.2.4 Mencapai Ketenangan Jiwa yang Maksimum

Skop Akidah ini dalam jiwa manusia sangat bernilai, kerana manusia sentiasa perlu berhubung bersama Pencipta-Nya iaitu Allah SWT. Keikhlasan dan ketaatan sepenuhnya dalam iman maka lahirla ketenangan jiwa yang besar nilainya. Dalam Firman Allah SWT ada menyatakan yang bermaksud : “ Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikruallah. Ketahuilah! Dengan zikruallah itu, tenteram hati manusia.” ( Surah Ar-Ra’ad : 28 ).

2.5

Konsep Akhlak

Perkataan akhlak adalah kata jamak dari khuluq. Menurut Ibnur Athiq, khuluq atau akhlaq ialah bentuk kejadian manusia dari sudutnya yang batin. Imam Al-Ghazali menghuraikan bahawa akhlak adalah suatu keadaan yang tetap dalam diri atau jiwa yang melahirkan tindakan, perlakuan atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Keadaan atau sifat yang ada dalam jiwa manusia yang telah tetap melahirkan perilaku yang baik atau buruk tanpa difikir atau dirancang terlebih dahulu ( Mohd

35 Sulaiman Yasin, 1992 ). Menurut Jalaluddin dan Usman ( 1994 ) menegaskan akhlak yang mulia terlihat di dalam sikap dan tingkahlaku seorang hamba kepada Allah SWT dan kepada persekitarannya, baik kepada sesama manusia, mahupun alam sekitar.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawaih, konsep akhlak menekankan unsur ketekalan sesuatu keadaan yang wujud di dalam jiwa seseorang sehingga melahirkan perlakuan atau perilaku yang tekal dan mudah di dalam mana-mana keadaan yang dialami oleh seseorang. Akhlak ini merupakan sifat kejiwaan atau keadaan yang wujud dalam diri seseorang. Menurut Ab. Halim dan Zarin ( 2002 ) akhlak ini ialah satu set kepercayaan, undang-undang dan sistem berkaian dengan kelakuan atau tindakan manusia yang menentukan sesuatu perkara itu baik atau buruk, dan betul atau salah dalam konteks ketauhidan kepada Allah SWT.

Tingkahlaku atau perilaku yang baik atau buruk adalah membentuk jiwa seseorang. Secara khusus dalam kehidupan seharian, fenomena akhlak yang lahir kini dalam bentuk perilaku dan perbuatan dikenali sebagai adab. Menurut Gabrieli ( 1960 ), adab adalah istilah di dalam Bahasa Arab yang bermaksud adat, kebiasaan, etika dan tingkahlaku yang diikuti dari orang-orang yang anggap sebagai model. Tingkahlaku yang baik bagi sesuatu perkara yang diterima oleh Islam merupakan pengertian adab daripada konteks Islam. ( Al-Kaysi, 2000 ).

2.5.1

Sumber-sumber Akhlak Islam

Menurut Syed Ali Ashraf ( 1990 ), agama dan akhlak adalah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan di antara satu sama lain. Secara asasnya, sumber-sumber utama bagi akhlak Islam itu diambil dari dua asas utama Islam itu sendrir iaitu Al-Quran dan As-Sunnah ( Jamiah Abd Mantap, 2004 ). Walaubagaimanapun menurut Profesor Abdul Haqi Ansari ( 1989 ), satu lagi sumber yang harus diambilkira sebagai sumber akhlak ialah amalan para sahabat kerana mereka adalah golongan yang dilatih sendiri oleh

36 Rasulullah S.A.W. Menurut Sulaiman Yasin ( 1992 ) pula menegaskan bahawa nilainilai akhlak ini adalah warisan dan peninggalan yang boleh dicontohi dan dihidupkan oleh tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang akhlak yang dipelopori para nabi dan rasul.

2.5.2

Skop Akhlak Islam

Menurut Muhammad Abdullah Darraz ( 1973 ) menyatakan bahawa nilai-nilai akhlak yang dipetik dari Al-Quran dan membahagikannya kepada lima kategori iaitu nilai akhlak peribadi, nilai akhlak kekeluargaan, nilai akhlak kemasyarakatan, nilai akhlak kenegeraan dan nilai akhlak keagamaan. Akhlak Islam yang bersumberkan AlQuran dan As-Sunnah membahagikan kepada sembilan kategori utama merangkumi akhlak kepada akhlak terhadap Allah, Rasul, Al-Quran, diri sendiri ( peribadi ), kedua orang tua ( ibu dan bapa ), anak, rumahtangga, sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan hidup. ( Jalaluddin dan Usman Said ( 1994 ). Setiap kategori disubkategorikan bersandarkan kepada nas-nas dari Al-Quran dan hadith As-Sunnah. Maka dapat dikonstrukkan bahawa akhlak Islam merangkumi dimensi psikologi iaitu sikap, sifat, tingkahlaku dan amalan secara langsung seperti keimanan kepada Allah dan Rasul ( sikap ), reda dengan ujian Allah ( sifat ), berdoa dengan penuh ketakutan dan mengharap ( tingkahlaku ) dan melakukan solat fardu lima waktu sehari semalam ( amalan secara langsung ). Ini bertepatan dengan konsep akhlak seperti yang dinyatakan beberapa tokoh akhlak Islam seperti Imam Al-Ghazali dan Miskawaih ( 1966 ).

2.6

Konsep Muasyarat

Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan untuk manusia berbaikbaik, bekerjasama dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Penghormatan kepada penganut agama lain jelas di laksanakan sendiri oleh Baginda Junjungan Nabi Muhammad S.A.W. Islam melihat kepelbagaian etnik dan pandangan yang positif untuk berkenal-kenalan dan bantu-membantu dalam perkara kebaikan.

37

Menyingkap sejarah Penyembaran Islam di zaman Rasulullah, seorang berkulit hitam yang bernama Abu Zarr. Pemuda itu mendapat gelaran Bilal dari Rasulullah S.A.W. Menjadi perbezaan utama antara seseorang itu hanyalah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah swt.

2.6.1

Komponen Muasyarat

Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun sesama umat Islam. Ini berdasarkan kepada firman Allah SWT : Tidak ada pakai dalam ugama ( Islam ), kerana Sesungguhnya telah nyata kebenaran ( Islam ) dan kesesatan ( kufur ), oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah. Sesungguhnya telah berpegang kepada simpulan ( tali ugama ) yang teguh tidak akan putus, dan ( ingatlah ), Allah Maha Mendengar, lagi Mengetahui.

Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme masyarakat bersandarkan firman Allah yang bermaksud : Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dan lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu kenal-kenalan ( dan beramah mesra antara satu dengan lain ). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan dan bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya ( akan keadaan dan amalan kamu ).

38 2.7 Konsep Muamalat

Muamalat adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktiviti hidup seseorang melibatkan jual-beli, pinjammeminjam dan sebagainya. Muamalat juga merupakan tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalat yang dimaksudkan ialah bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagian di akhirat. Segala harta yang ada di alam ini sama ada di muka bumi, dilaut atau di dasar adalah milik Allah SWT secara mutlak. Manusia disuruh memiliki harta yang disediakan oleh Allah SWT melalui ilmu pengetahuan dan kemahiran yang di anugerahkan kepadanya. Mereka yang memiliki harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah SWT dan bertanggungjawab terhadap harta-harta tersebut.

2.7.1

Sumber Muamalat

Mencari harta dan kekayaan amat digalakkan oleh Islam, kerana harta merupakan alat bagi mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagian di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang itu dapat memenuhi keperluan hidupnya di samping dapat menunaikan tanggungjawab terhadap agama. Menepati dengan Firman Allah SWT

“Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rate ceruk rantau dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT dan ingatlah kepada Allah SWT jualah ( tempat kembali kamu ) dibangkitkan (maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya ). ( Surah Al-Mulk : 15 )

39

Dalam mencari harta kekayaan atau kebahagian di dunia, umat Islam sentiasa diingatkan bahawa ianya perlu didapatkan dengan cara yang halal dan tiada subhah. Sebahagian hartanya juga perlu kepada jalan kebaikan dan kebajikan untuk faedah bersama.

2.7.2

Skop Muamalat

Di dalam syariat Islam, Allah SWT telah menggariskan beberapa panduan yang perlu diambil peringat oleh setiap hambanya. Setiap apa yang dilaksanakan adalah ketentuan dari Allah SWT dan seharusnya mencari harta kekayaan adalah dengan cara yang baik dan diredhai oleh Allah SWT bukan dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Muamalat juga memupuk akhlak-akhlak yang mulia khususnya dalam urusan ekonomi, akan tetapi muamalat juga meluaskan skop dengan menggariskan hidup di muka bumi ini perlu berlakunya amanah, adil, jujur, tidak berbohong dan lain-lain lagi.

Muamalat di dalam skop kecilnya adalah satu aktiviti kegiatan ekonomi yang memberikan faedah kepada seluruh manusia malah ianya adalah satu kegiatan yang berteraskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah amnya. Keimanan inilah yang merupakan benteng untuk menghalang seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingin. Skop muamalat diperluaskan lagi dengan bertujuan menjalinkan hubungan baik sesama manusia bagi mewujudkan semangat perpaduan dan persaudaraan sesama Isalam mahupun bukan Islam. Menghormati dan bertolak-ansur sentiasa ditekankan dalam muamalat.

40 2.7.3 Komponen Muamalat

Muamalat berlandaskan syariat Islam bagi melahirkan masyarakat yang aman dan jauh daripada sebarang penipuan, pemerasan, ketidakadilan, memonopoli harta dan sebagainya. Ianya adalah bertujuan mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Muamalat dalam Islam bertujuan menghindarkan berlakunya sebarang penindasan sesama manusia. Islam amat menegah umatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang akan menyusahkan pihak yang ditindas.

Di dalam komponen muamalat ini juga, Islam menggariskan bahawa setiap aktiviti muamalat semestinya bebas daripada perbuatan yang dilarang dan dikeji oleh Allah SWT merangkumi riba’,rasuah, menipu, ugutan, pemaksaan, kekerasan dan sebagainya. Jelas dengan Sabda Rasulullah S.A.W, maksudnya : “Sesiapa yang mengumpulkan harta daripada punca haram kemudian dia sedekahkan harta itu, dia tidak akan mendapat pahala, bahkan dosa yang menimpanya” ( Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Halim )

Peraturan dan garis panduan yang ada di dalam Muamalat ini adalah cara yang terbaik bagi manusia agar sentiasa bermuafakat dan berakhlak mulia dalam menjalankan amanat Allah SWT . Melahirkan sikap rajin bekerja bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga, masyarakat dan negara. Dengan kehendak manusia itu meletakkan manusia kepada nilai yang tinggi dan mulia disisi Allah SWT.

41 2.8 Konsep Ibadat

Amalan ibadat seharian telah diwajipkan ke atas umat Islam dengan tujuan untuk membentuk peribadi menerusi mendidik jiwa, menjernihkan rohani, mencerdaskan akal serta menguatkan jasmani (Muhammadiah, 1982 dalam Mohd, Syed & Halim).

Kematangan akhlak berlaku secara bertahap (Muhammad Al-Ghazali, 2001). Amal soleh adalah proses penyucian jiwa sebagai persiapan untuk mencapai kesempurnaan kendiri (Muhammad Al-Ghazali, 2001). Ibadah memantapkan iman dan seterusnya memelihara fitrah manusia dengan menundukkan hawa nafsu agar terdorong kepada akhlak yang mulia. Kesempurnaan ibadah tercapai apabila berjaya mencetuskan akhlak yang mulia (Muhammad Al-Ghazali, 2001). Tujuan ibadah adalah untuk membentuk ketaqwaan diri kepada Allah (Surah Tho Ha: 132). Oleh itu, ibadah yang tidak membuahkan akhlak tidak mempunyai nilai taqwa (Muhammad Al-Ghazali, 2001).

Relevan daripada pelasksanaan ibadah solat, zakat, puasa dan haji adalah untuk mensucikan budi pekerti manusia (Muhamad Al-Ghazali, 2001). Justeru, perlaksanaan rukun Islam merupakan sebagai medan utama pembentukan akhlak mulia (Muhammad Al-Ghazali, 1998). Menurut Qassim (2000), rukun Islam adalah strategi pencegahan jenayah berasaskan program latihan yang tersusun dan berterusan (dalam Jamiah, Azimi, Sidek & Hasnan, 2007). Kewajipan agama yang termaktub di dalam Islam adalah program latih tubi untuk melatih manusia kepada tingkah laku terpuji secara istiqamah dan teguh terhadap sebarang perubahan bagi membentuk akhlak (Muhammad AlGhazali, 1998).

Solat memelihara ketenangan dan kesejahteraan hati (Al-Maarij: 19-23). Zakat meningkatkan hubungan kemanusiaan, menyucikan jiwa (At-Taubah: 103), dan membersihkan harta (Sahih Bukhari: 1324). Puasa mendidik manusia mengawal hawa nafsu (Al-Baqarah: 183) manakala haji meningkatkan disiplin diri dan mengukuhkan persaudaraan Islam (Al-Baqarah: 197) (Jamiah, Azimi, Sidek & Hasnan, 2007).

42 2.9 Kepentingan Akidah, Akhlak, Muasyarat, Muamalat dan Ibadah

Pembentukan Tauhid, Akhlak Muasyarat, Muamalat dan Ibadah adalah berfungsi untuk menjaga kebahagian penganutnya ( pragmatisme ). Ianya membentuk satu acuan yang dinamakan agama ( pegangan ). Terdapat beberapa dimensi yang dihuraikan :

2.9.1 Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia

Agama dikatakan memberikan pandangan dunia kepada manusia dan kedudukan manusia di dalam dunia. Penerangan ini sukar dicapai oleh akal manusia akan tetapi melihat keterangan daripada pakar atau ahli falsafah mengatakan bahawa bumi ini adalah ciptaan Allah SWT dan manusia semestinya rasa takut dan taat kepada-Nya.

Menjawab soalan yang tidak terjawab

Persoalan-persoalan yang tidak terjawab oleh manusia, maka agama merupakan sumber dan panduan. Soalan kehidupan selepas mati, matlamat hidup, soal nasib dan sebagainya tidak terjawab oleh akal manusia yang terbatas.

Mewujudkan kekitaan pada satu kelompok manusia

43 Agama membentuk kelompok manusia secara sistematik dan seragam. Bukan hanya kepada kepercayaan atau pegangan, akan tetapi membentuk keseragaman tingkah laku, pandangan dunia dan nilai yang sama. Kawalan sosial Ajaran didalam agama memberikan garis panduan dan etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya agar membawa kepada kebaikan dalam hidup. Jelas bahawa agama merupakan kawalan sosial yang lengkap dan menyeluruh.Sama ada agama mempunyai peranan atau tidak untuk memertabatkan seseorang adalah bergantung kepada seseorang individu. Peranan dan kebergantungan seseorang itu kepada agama adalah merujuk kepada bagaimana prespektif seseorang itu memikirkan agama adalah penting. Agama merupakan garis panduan yang mengandungi prinsip dan peraturan yang memerlukan penghayatan. Setiap agama mendidik penganutnya sentiasa melakukan kebaikan untuk mendapatkan manfaatnya. Agama juga Sekiranya seseorang itu tidak menghayati sepenuhnya maka ia hanya sia-sia belaka, sungguhpun terkandung pelbagai manfaat dan kebaikan dalam agama.

2.10

Sebaik-baik Agama adalah Islam

Islam adalah merupakan sebuah agama yang menyeluruh ( ad-din ) daripada pelbagai aspek. Setiap penganut agama Islam dikenali dengan Muslim. Setiap orang muslim mempercayai bahawa Allah SWT mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w yang merupakan utusan yang terakhir dan menggangap Al-Quran dan Sunnah ( Sabda dan amalan Nabi Muhammad s.a.w ) sebagai sumber utama Islam.

Agama Islam telah menentukan hala tuju yang jelas dan mesti perhalusi pada diri seseorang dan masyarakat agar membentuk insan yang seimbang di dalam aspek-aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Jelas bahawa agama memainkan peranan yang sangat signifikan dalam membentuk jati diri dan self-concept dalam diri seseorang.

44

2.10.1 Islam membawa manusia ke arah cahaya Islam memandang bahawa kehadiran agama di dunia ini bertujuan untuk mengubah masyarakat ( al-nas ) dari berbagai-bagai kegelapan kepada cahaya. Sepertimana dalam firman Allah SWT “ Alif Lam ra. Inilah kitab ( Al-Quran ) kami turunkan dia kepadamu ( Wahai Muhammad ), supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji”. ( Surah Ibrahim : 1 )

2.10.2 Islam membawa perubahan dan pembangunan Menurut Al-Quran, Islam merupakan agama yang membawa kepada perubahan dan pembangunan yang membawa kepada kebaikan dan kebahagian. Perubahan merangkumi dari aspek sosial yang bermula dari individu beransur-ansur perubahan institusi, organisasi dan ummah. Jelas di dalam firman Allah SWT bermaksud : “Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada diri mereka”. ( Surah Al-Ra’d : 11 )

2.10.3 Islam menitikberatkan Ilmu Pengetahuan Menurut Islam perubahan individu juga dapat dilihat dengan kepentingan ilmu pengetahuan dalam dirinya. Ilmu merangkumi dimensi intelektual ( ilmu pengetahuan tentang agama Islam ), dimensi ideologi ( akidah dan iman ), dimensi ritual dan dimensi

45 sosial. Dalam Islam solat selalu dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat seperti Firman Allah SWT yang bermaksud : “ Dan dirikanlah Solat ( dengan tekun ), sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.” ( Surah Al-Baqarah : 83 ) 2.10.4 Islam perhatin terhadap semua masyarakat Islam berpendapat bahawa kelemahan dan kemunduran umat Islam bukan sahaja disebabkan kejahilan tentang pengajaran Islam, tetapi juga oleh kepincangan struktur ekonomi dan sosial sebagaiman Firman Allah SWT bermaksud : “ Jangan demikian, ( sebenarnya kata-kata kamu itu salah). Bahkan ( perbuatan kamu itu salah ). Bahkan ( perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup

2.11

Faktor Mempengaruhi Keruntuhan Akhlak Remaja

Keruntuhan sahsiah remaja boleh dilihat dari pelbagai sudut dan banyak puncanya. Langkah mengenalpasti masalah ini adalah penting kerana hanya dengan mengetahui punca-punca masalah tersebut, strategi penyelesaian yang berkesan untuk mengatasi masalah tersebut boleh diatur dengan rapi. Faktor ini juga dipantau adalah untuk mengenalpasti secara langsung faktor yang memberi implikasi yang sangat ketara dalam pembentukan sahsiah seseorang remaja.

2.11.1

Hubungan Kekeluargaan

Salah satu faktor yang boleh dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja dan seterusnya menjerumuskan mereka untuk melibatkan diri ke kancah jenayah adalah

46 hubungan kekeluargaan. Menurut Phelps ( 1976 ) dan Cohen ( 1975 ) Remaja khususnya yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang susah kehidupannya, malah sebilangan signifikan adalah di antara mereka yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik dan berada. Justeru itu, boleh diandaikan bahawa salah satu punca keruntuhan akhlak ialah kemerosotan dari segi asuhan, didikan, bimbingan dan kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Menurut Bettelheim ( 1950 ) tekanan hidup, kesibukan kerja, mengejar kemewahan serta aktiviti sosial menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap, berbincang, berdamping antara satu sama lain, dan malah jarang berpeluang bersua muka. Ibu bapa tidak dapat memberi asuhan dan didikan, sementara remaja itu pula tidak dapat perhatian, bimbingan dan panduan hidup sempurna ( Redl, 1966 ). Remaja itu akan membawa cara hidup bersendiri.

Menurut Phelps ( 1976 ), antara punca-punca keruntuhan sahsiah remaja yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan ialah alam rumah tangga yang tidak teratur, perpisahan ibu bapa, pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga, keadaan sosioekonomi yang sempit, suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram dan ketidakupayaan pihak penjaga mengawas pendidikan anak-anaknya boleh menyebabkan remaja rosak akhlak. Justeru itu, sebagai ibu bapa dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab, menjadi kewajipan dan peranan yang besar untuk merancang aktiviti, memberikan peluang dan bimbingan serta menyediakan pelbagai kemudahan supaya golongan remaja mendapat panduan yang cukup untuk menghadapi zaman dewasa mereka. Menurut Jamal Darus ( 1989 ) pula, mengatakan bahawa ibu bapa adalah sebagai agen utama dalam membentuk galakan dan perangsang sehingga timbul rasa minat. Anak-anak di bentuk dengan kekuatan mental, semangat ketekunan dan keyakinan diri dalam menghadapi pelajaran.

2.11.2

Pengaruh Media Massa

47 Dalam membincangkan pengaruh media massa terhadap perkembangan pelajar, kita perlu melihat beberapa kajian dan juga perbincangan yang telah dijalankan oleh ramai tokoh pendidikan di dalam dan luar negara tentang isu ini. Kebanjiran VCD, DVD, satelit TV dan pelbagai program dan rancangan televisyen dalam pasaran di serata negara Islam telah menimbulkan pelbagai masalah di kalangan generasi muda Islam. Menurut Larking ( 1996 ) telah menjelaskan bagaimana media massa, khususnya televisyen, telah mempengaruhi perkembangan kehidupan seorang pelajar dan pada pandangan beliau, “along with the home video. Television can lull the view passive reception on ideas under the guise of being entertained” ( 1996:40 ).

Malah, fungsi semulajadi dan matlamat televisyen untuk memberi hiburan menyebabkan program-program yang dijalankan perlu berbentuk hiburan sebagaimana yang dinyatakan oleh Larking ( 1996:40 . Selain itu menurut beliau, televisyon boleh menjadi modern day idolatry di dalam rumah dan menjadi ancaman kepada pegangan agama jika penggunaan secara melampau dan tidak dikawal.

Kemajuan yang pesat dalam bidang sains dan teknologi telah memberi kesan yang besar kepada perkembangan media massa di dalam negara ini. Perkembangan media telah memberi peluang kepada rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan memperoleh maklumat, hiburan dan juga pendidikan. Bagi tujuan kajian ini, analisa dan pemerhatian berkaitan media massa dibahagikan kepada dua kategori seperti, iaitu media cetak dan media elektronik yang sering hubungkan dengan pembentukan sahsiah seseorang remaja.

2.11.3

Pengaruh Persekitaran

Pengaruh persekitaran adalah juga sentiasa membentuk perilaku para remaja yang masih mentah dalam cabaran hidup. Pelbagai dorongan yang kurang sihat di paparkan melalui persekitaran ini, yang seterusnya menyebabkan para remaja terikut-

48 ikut dengan pengaruh berkenaan. Lantaran untuk memenuhi keinginan untuk tahu akibat dari dedahan persekitaran ini, yang seterusnya menyebabkan para remaja terikut-terikut dengan pengaruh melalui persekitaran ini, mereka merayau-rayau di kompleks-kompleks membeli-belah, pusat snooker, pusat permainan video dan sebagainya. Perbuatan seperti ini selalunya mendorong kepada pergaulan yang kurang sihat.

Selain daripada pergaulan yang kurang sihat, remaja turut menuntut kebebasan secara melulu daripada ibu bapa. Tuntutan seperti ini juga banyak dipengaruhi oleh media massa ( Cohen, 1975 ). Kemajuan dalam komunikasi mengakibatkan remaja terdedah kepada nilai-nilai baru yang belum pasti baik bagi perkembangan diri mereka. Pengaruh yang negatif boleh dilihat dari majalah-majalah hiburan, buku-buku yang mengandungi unsur-unsur lucah serta radikal. Pengaruh-pengaruh ini membentuk remaja agar sentiasa duduk mengelamun, berfoya-foya, boros dan pelbagai perlakukan antisosial yang lain.

2.11.4

Pengaruh di Sekolah

Menurut kajian yang dilakukan oleh Case ( 1985 ) menyatakan bahawa keruntuhan akhlak remaja juga berpunca dari faktor sekolah atau guru. Keadaan pelajar yang duduk sesak dalam sesuatu bilik darjah yang kecil ukurannya juga boleh mendatangkan masalah tekanan dan displin di kalangan mereka. Menurutnya lagi, kegarangan atau penggunaan kekerasan di kalangan guru yang melulu adalah sebab pelajar tersebut rasa terancam dan rasa bosan. Untuk menyelesaikan masalah displin pelajar di sekolah, setiap guru seharusnya menggunakan budi bicara yang luhru di samping tatacara displin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ( KPM ).

Dalam kajian yang dijalankan oleh Case ( 1985 ) mengatakan terdapat hubungan yang signifikan diantara matlamat hidup dan perancangan masa hadapan remaja yang

49 bersekolah. Kajiannya memperkatakan bahawa remaja kini adalah golongan pelajar yang hadir ke sekolah semata-mata untuk lulus peperiksaan atau sebab ibu bapa mereka mahu ke sekolah. Remaja tidak faham hubungan di antara pelajaran dengan kerjayanya masa depan. Secara tidak langsung maka ramailah yang kurang bermotivasi untuk ke sekolah mahupun di dalam sekolah.

2.11.5

Perasaan Ingin Tahu dan Ingin Mencuba

Remaja adalah diklasifikasikan kepada zon mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Pasa seusia ini mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat tinggi. Justeru apa-apa sahaja perkara baru yang terjadi di sekeliling mereka akan mengudang perasaan ingin tahu dalam kalangan remaja. Secara tidak langsung membuatkan mereka terdorong untuk mencuba dan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jika perasaan ingin tahu dan ingin mencuba ke arah kebaikan seperti aktiviti membina teknologi ke arah yang berfaedah perlulah diberi penekanan yang tinggi. Perasaan begitu sebenarnya adalah baik untuk remaja, namum menimbulkan masalah apabila mereka tiada guide-line daripada orang-orang yang sepatutnya. Jadi perasaan ingin tahu seseorang remaja akan mendorong mereka melakukan apa ingin dilakukan tanpa memikirkan kebaikan baik atau buruknya perkara-perkara tersebut.

2.11.6

Pengaruh Rakan Sebaya

Menurut Hazil Abdul Hamid ( 1990 ), rakan sebaya adalah sebagai kumpulan kanak-kanak atau remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama. Kumpulan ini mempunyai peranan yang sangat tinggi dalam aktiviti sosial. Ia merupakan satu agensi yang tidak formal memberikan pengalam yang tidak diperolehi daripada keluarga mahupun di sekolah. Menurut Akres, Jones dan Coyle ( 1998 ), kebiasaannya remaja akan memilih rakan sebaya yang mempunyai tingkahlaku yang sama, sikap dan identiti yang serupa

50 dengan mereka. Selain dipengaruhi mereka juga didominasi oleh rakan sebaya ( Brown 1990 ).

Rakan-rakan adalah orang yang sangat rapat dengan mereka. Kawan yang baik sudah setentunya membimbing dan mengajak mereka kepada kebaikan, namun jika tersilap memilih kawan, mereka akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. Selain itu sikap remaja turut menyumbang kepada gejala sosial dan kadangkadang mereka mudah untuk terpengaruh dengan seseorang yang bukan daripada ahli keluarga mereka. Mereka meletakkan kepercayaan sehingga merasakan rakan-rakan adalah orang yang sangat memahami dan mudah untuk berbincang dalam apa jua perkara. Mereka mudah terikut-ikut akibat daripada ajakan kawan yang lain. Tetapi daripada kepercayaan yang terlalu menyebabkan ianya memakan diri mereka sendiri sehingga para remaja terjerumus ke dalam gejala sosial.

Begitu juga pengaruh di sekolah banyak membentuk sahsiah seseorang remaja. Tekanan yang terlalu kuat akibat kemunduran atau kurangnya tumpuan dalam pembelajaran dan berhadapan dengan guru yang tidak profesional sedikit sebanyak mengganggu kehidupan remaja. Dengan cara termudah untuk mengabaikan atau mengeluarkan diri daripada masalah semua ini, adalah dengan melibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat.

2.12

Kajian-kajian Lepas yang berkaitan

2.12.1

Kajian Luar Negara

51 Beberapa kajian membincangkan kajian lepas yang menjadi perkaitan utama dalam kajian ini. Antara perkaitan antara faktor-faktor berlakunya keruntuhan sahsiah di kalangan remaja.

Dalam satu kajian terhadap pengaruh televisyen yang dijalankan di England dan Wales, melibatkan 20,968 pelajar yang berusia sembilan dan sepuluh tahun menunjukkan terdapatnya hubungan yang signifikan antara menonton televisyen dengan perkembangan sosio psikologi remaja ( Francis, 1997 ). Pelajar yang ketagih menonton televisyen lebih menghadapi masalah sosio-psikologi seperti kesedaran diri yang rendah, kerisauan dalam hubungan, kurang menerima prihatin daripada keluarga, kurang berminat terhadap kerja sekolah, kurang mantap keyakinan agama, lebih percaya kepada perkara tahyul, dan lebih bermasalah dalam gejala seks dan keganasan, berbanding dengan rakan-rakan mereka yang kurang menonton televisyen. Ini menunjukkan media, khususnya televisyen mempunyai kesan secara langsung atau tidak langsung dalam perkembangan diri seseorang remaja. Selain iut, soft pornography juga secara tidak langsung telah dipromosikan dengan meluas melalui program-program hiburan, tarian dan nyanyian yang mengasyikkan.

Menurut satu kajian yang telah di jalankan oleh Dass ( 1992 ) memperkatakan bahawa remaja yang terdedah terlalu awal kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakan salah satu faktor keruntuhan akhlak mereka. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnya juga menyebabkan keruntuhan displin anak remaja. Sebagai contoh, ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikan wang saku yang telalu banyak. Ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh remaja lain untuk bersuka-ria. Kesan pergaulan bebas dan terpengaruh dengan rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. Juga sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kelakuan dan pergaulan anak remaja mendorong mereka kepada akhlak yang rosak.

52 Dalam satu kajian kes anak remaja yang melanggar displin, mendapati mereka telah dibesarkan oleh ibu bapa yang tidak mengambil berat mengenai anak-anak. Kajian yang telah dibuat oleh Chiam ( 1991 ) mendapati di lima buah sekolah yang menjadi sasaran kajian, 22.5 peratus remaja itu menyatakan mereka mahukan kasih sayang daripada ibu bapa. Ibu bapa sangat berperanan dalam menentukan pola tingkah laku anak-anak melalui cara gaya penjagaan yang diamalkan. Menurut kajian Morrison & Mclntyre ( 1973 ), ibu bapa yang mempunyai sikap yang positif dengan memberi galakan dan motivasi bersungguh-sungguh memberikan kesan positif terhadap pencapaian akademik anak-anak mereka. Lazimnya, ibu bapa yang positif sentiasa mengamalkan hubungan dan penjagaan anak di rumah dengan lebih baik. Hal ini merupakan faktor pendorong kepada anak-anak untuk memperolehi kejayaan yang lebih tinggi. Satu kajian yang telah dijalankan oleh Conger dan Peterson ( 1984 ) dikalangan remaja yang berusia 13 sehingga 14 tahun adalah lebih suka berhubung dengan ibu bapa mereka. Tetapi bila umur remaja semakin meningkat, interaksi mereka dengan ibu bapa menjadi semakin kurang dan mereka akan mula mengalihkan interaksi mereka kepada rakan sebaya.

Dalam kajian yang dilaksanakan oleh Floyd dan South ( 1972 ) mendapati bahawa sekiranya ibu bapa dilihat sebagai sumber terpenting untuk mendapatkan maklumat, maka remaja akan merujuk kepada mereka.Manakala Lyton ( 1980 ), menyatakan bahawa ibu bapa dianggap oleh remaja sebagai seoran rakan, guru, teman berbual, pelindung yang sentiasa dilihat sebagai orang yang selalu berinteraksi antara mereka. Begitu juga dengan kajian Britlain ( 1969 ), mendapati bahawa remaja akan banyak merujuk kepada keluarga sekiranya membincangkan mengenai isu-isu masa depan tetapi sebaliknya mereka akan merujuk kepada rakan sebaya apabila membicarakan mengenai isu-isu sekolah. Kajian oleh Chand, Kelly dan Willels ( 1975 ), mendapati bahawa remaja akan merujuk kepada ibu bapa apabila membincangkan mengenai persoalan agama dan perkahwinan tetapi bukan mengenai persoalan seks dan dadah.

53 Menurut kajian yang dilakukan oleh Bandura ( 1964 ), mendapati bahawa kebanyakan remaja meluangkan lebih banyak masa bersama-sama dengan rakan sebayanya berbanding dengan ibu bapanya. Mereka juga bebas untuk membentuk sub budaya yang tersendiri tanpa kongkongan, bebas dan tanpa teguran. Ketika zaman remaja ini jugalah mereka akan mula untuk membuat satu hubungan yang baru iaitu hubungan antara jantina. Menurut Carney dan Savitz ( 1980 ), pelajar-pelajar lebih suka meminta pertolongan daripada kawan dan saudara-mara apabila mereka menghadapi masalah personal-sosial, tetapi untuk masalah kerjaya-pelajaran mereka lebih suka memilih penasihat akademik. Kajian ini telah disokong oleh Parham dan Tinsley ( 1980 ) di mana para remaja mempercayai masalah sosial-emosi meraka lebih sesuai mendapat pertolongan dari penolong yang tidak formal seperti kawan dan saudara-mara.

2.12.2

Kajian Dalam Negara

Kajian yang dilaksanakan sendiri oleh Bahagian Perancangan dan Sistem Maklumat, Jabatan Kebajikan Malaysia ( Sumber Jabatan Kebajikan Malaysia, 2003 ) dengan bantuan Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman ( Sumber Jabatan Siasatan Jenayah, 2003 ) menunjukkan pembabitan kanak-kanak jenayah dari Januari hingga Disember 2003 adalah seramai 3617 orang kanak-kanak lelaki dan perempuan. Salah laku ini membabitkan 3541 orang lelaki dan 76 orang perempuan. Kajian menunjukkan lagi bahawa pembabitan jenayah harta benda, samun bersenjata api dan penyalahgunaan dadah juga membimbangkan. Seramai 91 447 penagih dadah dikesan diseluruh negara antara 2001 hingga Oktober 2003 dengan hampir 70 peratus daripada Melayu.

Satu lagi kajian yang dilaksanakan oleh Bahagian Perancangan dan Sistem Maklumat, Jabatan Kebajikan Malaysia ( Sumber Jabatan Kebajikan Malaysia, 2003 ) pesalah kanak-kanak yang diperintahkan supaya ditempatkan dipusat pemulihan akhlak meningkat dari 198 orang September 2001 hingga ke 401 orang September 2003. Peningkatannya terlalu banyak dalam jangkamasa yang amat singkat. Di Malaysia,

54 remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. Oleh kerana bilangannya yang ramai, maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak. Semua senario itu menjelaskan kepada kita betapa rapuhnya jiwa remaja dan belia yang kita harapkan suatu hari nanti menggalas tanggungjawab memimpin negara.

Kajian yang dilaksanakan oleh Abdul Malek ( 2005 ) mendapati keruntuhan akhlak dikalangan remaja adalah berpunca daripada rapuhnya pengangan agama, berlakunya krisis jiwa yang menjerumuskan diri ke kancah perangai tidak bermoral seperti rogol dan pelbagai jenayah. Sikap yang acuh tak acuh dalam penghayatan nilainilai agama amat jelas dan bermula dengan krisis rumah tangga membentuk persekitaran yang mengancam anak-anak.

Menurut Othman dan Noradzmah ( 2004 ) dalam kajian mereka membuktikan bahawa penglibatan anak muda remaja dalam gejala sosial kini adalah disebabkan kekurangannya amalan kerohanian seperti menunaikan kewajiban solat lima waktu. Dapatan kajian membuktikan hanya 16 peratus sahaja pelajar yang menunaikan ibadah solat lima waktu sehari semalam ( Azhar dan Ab. Halim, 2005 ) Ini membuktikan bahawa anak-anak muda ini mempunyai pemahaman yang agak nipis dalam mengetahui kepentingan nilai rohani dalam kehidupan. Kajian ini dikuatkan lagi dengan Arieff dan Wardah ( 2006 ) membuktikan bahawa proses kemantapan untuk mengenali nilai-nilai agama adalah sangat lewat yang bermula sekitar 23 dan 24 tahun. Dalam meniti usia muda ini, mereka mengambil berat tuntutan agama apabila mereka dalam alam dewasa, tetapi dalam usia remaja isu agama hanya dipinggiran sahaja.

Menurut kajian Muhammadiah, ( 1982 ) dalam Mohd, Syed & Halim memperjelaskan bahawa amalan ibadah seharian adalah merupakan satu kewajiban yang sangat signifikan dalam diri. Ibadah yang ikhlas dan penuh tawaduk membentuk peribadi seseorang menerusi mendidik jiwa, pembentukan rohani yang sempurna dan mentajamkan lagi akal serta menguatkan jasmani. Justeru itu, dalam usia remaja ini,

55 mereka perlu merebut peluang untuk mempelajari dan menghayati sepenuhnya kepentingan amalan ibadah sebagai pendiding diri dan jambatan ke akhirat kelak.

Terdapat juga beberapa kajian yang menyentuh tentang longgarnya sistem kekeluargaan khususnya pendidikan daripada ibu bapa. Satu kajian oleh Othman dan Noradzmah ( 2004 ), mengatakan sistem ibu bapa yang terlalu ketat juga adalah merupakan satu sebab berlakunya perkara negatif dikalangan anak mereka. Dapatan membuktikan apabila ibu bapa yang terlalu autokratik, tidak memberi peluang untuk bermanja mesra dan terlalu menghukum anak-anak mereka tanpa usul periksa sedikit sebanyak mempengaruhi anak mereka. Anak muda akan ini akan bersifat agresif dan mula hilang kawalan. Segera dilepaskan apa jua yang dipendam kepada rakan-rakan atau masyarakat luar dengan melaksanakan perkara negatif khususnya kes-kes buli. Kajian ini diperincikan lagi oleh Zainal dan Sharani ( 2004 ) membuktikan dengan dapatan mengatakan bahawa dengan sikap ibu bapa yang terlalu ketat dan sangat mengongkong menzahirkan sikap memberontak di kalangan remaja. Pemberontakan itu disalurkan kepada tempat yang lain secara negatif.

Menurut kajian Arieff dan Wardah ( 2006 ), penyelidik menyatakan sikap ibu bapa yang terlalu sibuk dengan mencari nafkah semata-mata juga menyebabkan anakanak akan terbiar. Ketua keluarga tidak menjalankan tugas dengan sempurna menyebabkan anak-anak mula mencari hiburan dan kasih sayang diluar rumah. Mengenali rakan-rakan yang bertanggapan bahawa rakan sebaya adalah tempat mereka berkongsi masalah dan memahami apa jua yang dikehendaki mereka.

2.13

Penutup

Secara kesimpulannya bahan kajian yang mengaitkan antara pola sahsiah diri dengan faktor yang mempengaruhi sahsiah diri amat luas dan sukar diperolehi. Terdapat beberapa kajian yang pernah dijalankan adalah berbentuk personaliti, faktor

56 pembentukan personaliti, faktor persekitan dan juga aspek pembangunan sahsiah diri tetapi tidak kepada keagamaan. Kajian-kajian yang dimuatkan di dalam bab ini sedikit sebanyak membantu dan memberikan pandangan secara meluas tentang pola sahsiah diri secara tidak langsung. Jadi kajian ini mendalami tentang perkara ini dengan mengaitkan pola sahsiah diri dengan beberapa faktor.persekitaran khususnya faktor ibu bapa, penggunaan media, pengaruh rakan sebaya dan keberkesanan pendidikan agama. Segala teori yang berkaitan dengan kajian merupakan panduan kepada pengkaji untuk melaksanakan kajian.

57

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1

Pengenalan

Dalam sesuatu kajian, metodologi merupakan elemen yang penting dalam mendirikan sesebuah kajian kerana ianya sebagai satu panduan dan prosedur dalam melaksanakan kajian tersebut. Menurut Azizi Yahya ( 2006 ), metodologi kajian mempunyai maksud yang luas mempunyai prosedur dan cara pengolahan data bagi menyelesaikan atau menjawab persoalan penyelidikan termasuk menguji hipotesis. Dalam bab ini, pengkaji menerangkan cadangan langkah-langkah atau kaedah bagi menyempurnakan kajian ini. Di antara aspek-aspek penting dalam bahagian ini ialah reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, kerangka operasi kajian, instrumen kajian, kesahan dan kebolehpercayaan. Metodologi adalah satu perkara penting dalam menerangkan secara terperinci tentang cara sesebuah kajian dijalankan dan dibahagiakn kepada beberapa bahagian peserta, aparatus dan prosedur ( Jackson, 2006 )

58

3.2

Rekabentuk Kajian

Kajian ini adalah kajian berbentuk kuantitatif. Insturmen yang dibina di agihkan kepada pesalah laku secara tinjauan ( survey ). Di dalam kajian ini terdapat lima pembolehubah bebas iaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan muasyarat dimanipulasikan untuk melihat tahap sahsiah seseorang penjenayah juvana. Pemilihan kajian berbentuk kuantitatif adalah satu cara perbandingan antara min yang paling senang ( Mohd Najib Abdul Ghafar, 2003 ). Menurut Mohd Najib Abdul Ghafar ( 2003 ) penggunaan statistik tidak banyak bergantung kepada reka bentuk tetapi kepada jenis data yang diperolehi.

Menurut Gravetter dan Forzano, ( 2009 ) ; Bordens dan Abbort, ( 2008 ) dan Hayes ( 2000 ), dalam kajian yang melibatkan korelasi, perubahan dalam sesuatu pemboleh ubah akan menyebabkan berlakunya perubahan pemboleh ubah yang lain, akan tetapi pengujianan pemboleh ubah secara terperinci perlu dikaji untuk mempengaruhi pemboleh ubah yang lain. Menurut Sidek Mohd Noah ( 2003 ) kajian kolerasi ini merupakan satu kajian yang menyiasat setakat mana variasi dalam satu faktor seimbang dengan variasi-variasi dalam satu atau lebih faktor lain berasaskan pekali kolerasi. Kajian kolerasi ini merangkumi pemerhatian terhadap nilai dua atau lebih pemboleh ubah dan menentukan perhubungan yang wujud antara pemboleh ubah tersebut ( Bordens dan Abbott, 2008 ).

3.3 Populasi, Sampel dan Lokasi Kajian

Lokasi kajian dijalankan di Sekolah Henry Gurney, Melaka yang melibatkan seramai 320 orang populasi. Populasi dan sampel merupakan sesuatu yang berbeza dan mempunyai maklumat yang tersendiri. Populasi ialah semua kes atau subjek yang kita minat untuk mengkajinya ( Sidek Mohd Noah, 2003 ). Populasi adalah merupakan suatu

59 kategori yang besar yang menyatakan sebarang kumpulan individu yang berkongsi krirteria yang sama ( Dyer, 2006 ). Sebagai contoh pesakit yang mendapatkan rawatan dalam sebuah hospital dan pelanggan yang membeli barangan dalam sesebuah pusat membeli belah. Populasi adalah berbeza dengan sampel, sampel iaitu kumpulan yang menjadi sasaran untuk mendapatkan data daripada kajian yang dijalankan yang dipilih daripada populasi. Menurut Dyer ( 2006 ) dan Sidek Mohd Noah ( 2003 ), mendefinasikan sampel ialah cabutan kes atau subjek daripada sesuatu populasi. Bagi keseluruhan populasi terdapat sampel yang diambil yang akan memberi kesimpulan am bagi hasil kajian yang dilaksanakan.

Seseorang pengkaji perlu mengelakkan berlakunya ralat pensampelan sekiranya pengkaji menggunakan populasi sebagai subjek kajian. ( Sidek Mohd Noah, 2003 ). Namun demekian menurut Sidek Mohd Noah lagi, sekiranya kajian yang di lakukan adalah pensampelan secara rawak dan menggunakan populasi sebagai subjek kajian ini menjadi satu kesulitan kepada pengkaji disebabkan memerlukan kos dan tenaga kerja yang tinggi di samping masa yang agak panjang untuk menyelesaikan proses pengumpulan data.

Di dalam melakukan proses membuat sampel terdapat dua perkara utama iaitu kecukupan dan perwakilan ( Sidek Mohd Noah, 2003 ). Kecukupan membawa maksud bilangan sampel yang dipilih adalam mencukupi untuk membuat generalisasi. Perwakilan pula ialah merujuk kepada asalah bilangan sampel benar-benar mewakili populasi yang dikaji. Menurut Chua Yan Piaw ( 2006 ), setiap kajian yang dijalankan perlu menyenaraikan saiz sampel yang berpadanan dengan saiz populasi kajian dalam penentuan sampel. Maka saiz sampel yang ditentukan adalah berdasarkan pengiraan menurut jadual Krijcic, R.V. dan Morgan D. W. ( Azizi Yahya et al., 2006 ). Lokasi kajian yang dijalankan oleh pengkaji adalah bertempat di Sek Men Henry Gurney, Melaka seramai 320 orang sebagai populasi kajian.

60

Jadual 3.1: Jadual penentuan sampel berdasarkan Krijcic, R.V. dan Morgan N 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 S 10 14 19 24 28 32 36 40 44 48 52 56 59 63 66 70 73 76 80 86 92 97 103 108 113 118 123 127 132 136 N 220 230 240 250 260 270 280 290 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 S 140 144 148 152 155 159 162 165 169 175 181 186 191 196 201 205 210 214 217 226 234 242 248 254 260 265 269 274 278 285 N 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 30000 40000 50000 75000 100000 S 291 297 302 306 310 313 317 320 322 327 331 335 338 341 346 351 354 357 361 364 367 368 370 375 377 379 380 381 382 384

*Nota : N ialah saiz populasi dan S ialah saiz sampel

Menurut bahagian penyelidikan National Education Assocation seperti yang dilaporkan oleh Krijcic dan Morgan ( 1970 ) dalam Azizi et. al., (2006) terdapat satu rumusan bagi menentukan saiz sampel kajian seperti berikut :

61

S = χ2 NP (1-P) ÷ d2 ( N-1) + χ2 P (1-P) Maka, jumlah populasi dalam kajian ini ialah 320 orang. Oleh itu berdasarkan kepada rumus diatas, saiz sampel yang hanya diperlukan adalah ditetapkan seperti berikut : S = 3.841 x 320 x 0.5 ( 1-0.5 ) ÷ 0.052 ( 320 – 1 ) + 3.841 x 0.5 ( 1 – 0.5 ) = 307.28 ÷ 1.75775 = 174.81 ≈ 175 orang Berdasarkan kepada rumus yang diberikan, seramai 175 orang jumlah sampel dipilih di dalam kajian ini.

3.4 Kaedah Pensampelan

Kajian ini menggunakan teknik persampelan secara pengkhususan. Dalam kaedah ini, pengkaji tidak berupaya mendapatkan data secara rawak atau sengaja tidak mahu berbuat pemilihan secara rawak. Pemilihan kaedah ini adalah untuk memudahkan kajian dengan sampel telah mewakili populasi. Menurut Mohd Najib Abd Ghafar ( 2003 ), data jenis ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya sampel mewakili populasi.

Kaedah persampelan bertujuan adalah salah satu kaedah kajian dengan sengaja pengkaji memilih sampel untuk memenuhi kehendak kajian, ini juga memudahkan kaedah pensampelan secara tidak rawak ( Mohd Najib Abd Ghafar, 2003 ). Contoh, pengkaji memilih pelajar dari sekolah atau tingkatan di tempat pengkaji bertugas dengan andaian sampel mewakili populasi. Andaian ini hendaklah disertakan dengan maklumat terperinci populasi.

62

Kajian ini digunakan kaedah sampel bertujuan adalah kerana mengikut kesesuaian untuk mendapatkan responden dalam memenuhi kehendak dalam kajian. Pengkaji mengenal pasti populasi yang sesuai, dan meramalkan populasi yang di ambil dari pelajar Sekolah Menengah Henry Gurney yang terpilih adalah sebagai responden yang terkawal. Mengikut anggaran populasi sebagai sampel pengkaji, adalah seramai 150 orang ke atas, akan tetapi ianya perlu mendapatkan kebenaran mutlak oleh pihak Sekolah Henry Gurney, Melaka untuk membenarkan soal selidik dilaksanakan. Sampel responden yang dipilih juga adalah bergantung kepada kebenaran sepenuhnya pihak Sekolah Henry Gurney.

3.5 Instrumen Kajian

Dalam kajian ini, pengkaji mengedarkan borang soal selidik untuk mengumpul data yang diperlukan. Borang Soal Selidik adalah merupakan kaedah yang sangat sesuai digunakan dalam kajian sains sosial ( Hayes, 2000 ). Melalui edaran soal selidik ini, maklumat sampel kajian yang diperolehi adalah berskala besar dan skop topik yang luas ( Dyer, 2006 ). Menurut Dyer ( 2006 ), dengan penggunaan borang soal selidik ini pengkaji dapat menentukan taburan sesuatu pengalam dan jumlah individu yang berada dalam satu-satu konstruk.

Menurut Gravetter dan Forzano ( 2009 ) menyatakan bahawa soal selidik mempunyai kepelbagaian dalam mendapatkan maklumat sampel seperti menggunakan jawapan “Ya”atau “Tidak” dan juga kekerapan perkara tersebut berlaku dalam kehidupan seseorang. Soal selidik yang berlainan akan memerlukan respon yang berlainan semasa menjawab. Terdapat dua bahagian kajian yang digunakan dalam membentuk instrumen di dalam kajian ini. Pertama pengkaji mengkhususkan melalui Pola Sahsiah Diri dan sebahagian lagi pengkaji melihat Pengaruh Membentuk Pola Sahsiah diri seseorang indvidu. Insturmen kajian ini dibina sepenuhnya oleh pengkaji

63 dan digunakan untuk melihat perkaitan antara pengaruh sahsiah diri dengan pembentukan sahsiah diri responden di dalam kajian ini. Borang soal selidik ini merangkumi kepada empat bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D. Kaedah soal selidik ini dipilih kerana menurut Mohd Najib (2003), soal selidik ialah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkah laku responden.

3.5.1

Bahagian A dan B

3.5.1.1 :

Demografi Responden

Bahagian ini merupakan bahagian demografi sampel yang terlibat dalam kajian ini. Merangkumi umur, bangsa, jantina, jenis salah laku dan taraf pendidikan responden. Responden hanya perlu menandakan ( √ ) dalam ruang yang diberikan sebagai jawapan pilihan responden.

Jadual 3.2 : Demografi Responden No 1 Perkara Umur Demografi 12 - 14 tahun 15 - 17 tahun 18 - 20 tahun 21 tahun ke atas 2 Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Kod 1 2 3 4 1 2 3 Nyatakan

64

3

Jantina

Lelaki Perempuan

0 1 1 2 3 4 Nyatakan 1 2 3 4

4

Jenis Salah Laku

Membunuh Merogol Gangsterisme / Kongsi Gelap Merompak / Mencuri Lain-lain

5

Taraf Pendidkan

Sekolah Rendah PMR SPM Pusat Pengajian Tinggi

3.5.1.2 Demografi Ibu Bapa / Responden Responden

Bahagian ini merupakan bahagian demografi ibu bapa atau penjaga sampel yang terlibat dalam kajian ini. Merangkumi umur, bangsa, tahap pendidikan, jenis pekerjaan ibu bapa atau penjaga dan mengetahui jenis penempatan atau tempat tinggal responden sekeluarga. Responden hanya perlu menandakan ( √ ) dalam ruang yang diberikan sebagai jawapan pilihan responden.

Jadual 3.3 : Demografi Ibu Bapa atau Penjaga Responden No 1 Perkara Umur Ibu Bapa / Penjaga Demografi Bapa : ....tahun Ibu : ....tahun Kod Soalan terbuka ( perlu diisikan oleh

65 sampel kajian ) 1 2 3 Nyatakan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Nyatakan

2

Bangsa Ibu Bapa / Penjaga

Melayu Cina India Lain-lain Tidak mendapat pendidikan formal Sekolah Rendah SRP / PMR SPM Diploma Sarjana Muda / Sarjana / PhD Kakitangan Kerajaan Kakitangan Swasta Pesara Bekerja Sendiri Tidak Bekerja Di kawasan taman / bandar Di kampung Kuarters Setinggan Lain-lain

3

Tahap Pendidikan Ibu Bapa / Penjaga

4

Pekerjaan Ibu Bapa / Penjaga

5

Penempatan / Tempat Tinggal

3.5.2

Bahagian C : Pola Sahsiah Diri

Bahagian C mengandungi item-item yang digunakan oleh penyelidik untuk mengetahui pola pembangunan sahsiah diri responden. Pola sahsiah diri responden ini dinilai berdasarkan aspek akidah, muamalat, muasyarat, akhlak dan ibadat mereka. Responden hanya perlu menandakan ( √ ) atau membulatkan dalam ruang jawapan yang

66 diberikan sebagai jawapan pilihan responden Alat ukur ini mengandungi 40 soalan dan menggunakan skala lima mata dalam jawapan. Jadual 3.4 : Skala Lima Mata Inventori Sahsiah Diri No Skala SS S KS TS STS Perkara Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Nilai 5 4 3 2 1

Berikut merupakan pecahan Bahagian C mengikut subskala dan item positif atau negatif yang diukur :

Jadual 3.5: Taburan Subskala Bagi Setiap Item. 1. 2. 3. 4. 5. Subskala Akidah Ibadat Muamalat Muasyarat Akhlak Item Positif Item Negatif 1, 11, 16, 21, 26, 31 6, 36 2, 7, 12, 17, 22, 27 32, 37 3, 28 8, 13, 18, 23, 33, 38 4, 14, 19, 24, 29 9, 34, 39 5, 15, 20, 25, 40 10, 30, 35 Jumlah Keseluruhan Item Bil Item 8 8 8 8 8 40

3.5.3

Bahagian D : Faktor Mempengaruhi Pola Sahsiah

Bahagian D mengandungi item-item yang digunakan oleh penyelidik untuk mengetahui faktor yang memnpengaruhi pola pembangunan sahsiah diri responden. Faktor Pengaruh Pola sahsiah diri responden ini dinilai berdasarkan kepada empat kategori merangkumi faktor ibu bapa atau penjaga, faktor media, faktor rakan sebaya dan faktor pendidikan agama. Responden hanya perlu menandakan ( √ ) atau membulatkan dalam ruang jawapan yang diberikan sebagai jawapan pilihan responden Alat ukur ini mengandungi 20 soalan dan menggunakan skala lima mata dalam jawapan.

67

Jadual 3.6 : Skala Lima Mata Inventori Faktor Mempengaruhi Sahsiah Diri No Skala SK K JJ P TP Perkara Sangat Kerap Kerap Jarang-jarang Pernah Tidak Pernah Nilai 5 4 3 2 1

Berikut merupakan pecahan Bahagian D mengikut subskala dan item positif atau negatif yang diukur : Jadual 3.7: Taburan Subskala Bagi Setiap Item. 1. 2. 3. 4. Subskala Ibu Bapa Media Rakan Sebaya Pendidikan Agama Jumlah Keseluruhan Item 3.6 Kajian Rintis 20 Item Positif 1, 9, 13, 17 10, 14 7, 11 4, 8, 12, 16, 20 Item Negatif 5 2, 6, 18 3, 15, 19 Bil Item 5 5 5 5

Kajian rintis telah dilaksanakan kepada pesalah juvana di Penjara Kluang, Johor. Sebanyak 35 set borang soal selidik telah diedarkan kepada pesalah laku juvana sebagai responden. Menurut Chua Yan Piaw ( 2006 ), bagi menentukan sesuatu kebolehpercayaan instrumen, soal selidik diagihkan kepada responden antara 30 hingga 50 subjek. Kajian rintis ini dijalankan sebagai percubaan soal selidik dalam kajian sebelum melakukan kajian sebenar ( Bordens dan Abbett, 2008 dan Hayes, 2000 ).

Kesemua set soal selidik dipulangkan kembali kepada pengkaji untuk melihat kebolehpercayaan instrumen kajian. Segala hasil kajian rintis ini dilihat kembali oleh pengkaji untuk meneliti semual borang soal selidik yang digunakan. Dalam kajian rintis ini membantu pengkaji meniliti kembali borang soal selidik yang digunakan dan

68 sebolehnya ( Hayes, 2000 ). Menurut Bordens dan Abbott ( 2008 ) kepentingan menjalankan kajian rintis ini adalah berfungsi sebagai : • • • • Mengenalpasti sekiranya terdapat kesilapan sepanjang kajian yang dijalankan tanpa disedari. Memberikan maklumat awal kepada pengkaji sebelum melaksanakan kajian sepenuhnya. Mengenalpasti arahan, menentukan aras pembolehubah yang sesuai dan menentukan kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian. Mengenalpasti item-item yang digunakan dalam kajian adalah bersesuaian untuk digunakan dalam kajian yang sebenar.

3.7

Keesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen

Konsep kebolehpercayaan adalah berbeza dengan kesahan. Kesahan adalah berkait rapat dengan persoalan sama ada pengukuran menyediakan maklumat yang sebenarnya ingin dikaji oleh pengkaji ( Beins, 2004 ). Menurut Gravetter dan Forzana ( 2003 ) kesahan ialah kebenaran pada alat ukur yang digunakan manakalaa kebolehpercayaan ialah kebersamaan atau hammpir sama nilai ukuran apabila alat ukur dijalankan kepada individu yang sama untuk kali yang kedua.

Pembinaan instrumen dalam kajian ini telah diubahsuai dan dirujuk kepada beberapa pakar. Pakar-pakar yang dipilih adalah merujuk kepada kepakaran masingmasing. Segala idea dan pendapat pakar diambil tindakan dengan mengubahsuai setiap item yang berkesesuaian. Berikut pakar-pakar yang dipilih :

69

1. Dato’ Hj Mohd Tahrir b. Dato’ Hj Samsudin ( Mufti Negeri Johor, Jabatan Mufti Johor ) 2. Pn Norah bte Ali ( Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan, Jabatan Agama Johor ) 3. Pn. Noor Linda bt Halil ( Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa SMK Dato’ Usman Awang, Johor Bahru ) 4. Dr. Azlina binti Mohd. Kosnin ( Pensyarah Fakulti Pendidikan UTM ) 5. Prof. Madya Dr. Azhar bin Muhammad ( Pensyarah Fakulti Tamadun Islam dan Pengarah Pusat Islam UTM )

Dalam menentukan kesahan sesuatu instrumen, instrumen tersebut hendaklah mempunyai kebolehpercayaan. Menurut Beins ( 2004 ) walaupun instrumen yang digunakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi tidak semestinya ia mempunyai kesahan yang baik. Menurut Mohd Sidek Noah ( 2005 ), nilai kebolehpercayaan yang terendah yang boleh digunapakai ialah 0.5 dan yang paling tinggi ialah yang boleh diterima pakai ialah 0.9. Menurut Francis ( 2004 ) pula, nilai itu semakin hampir dengan sesuatu nilai alpha ke 1, maka semakin tinggi kebolehpercayaan sesuatu alat ukur kajian Dan nilai pekali kebolehpercayaan yang boleh digunapakai ialah 0.7 ( Francis, 2004 ).

Dalam sesuatu kajian, pekali kebolehpercayaan yang tinggi boleh diterima pakai dalam sesuatu penyelidikan ialah 0.85 dan nilai minimum terendah pekali kebolehpercayaan yang diterima pakai ialah 0.5 ( Sidek Mohd Noah dan Jamaludin Ahmad, 2005 ). Menurut Jackson ( 2006 ) kebolehpercayaan boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian, antara 0.7 sehingga 1 adalah sangat kuat, 0.30 sehingga 0.69 sebagai sederhana dan 0.00 sehingga 0.29 sebagai lemah atau tiada. Kajian yang dijalankan ini ditentukan melalui nilai Alpha Cronbach, r yang diperoleh melalui kajian rintis. Menurut Jackson ( 2006 ) lagi dengan disokong oleh Sidek Mohd Noah ( 2003 ) menyatakan

70 bahawa sesuatu kesahan tidak mempunyai kriteria dalam menentukan aras koefisian yang boleh digunapakai seperti kebolehpercayaan.

Dalam kajian ini, pengkaji memperolehi nilai Alpha Cronbach , r = 0.687 untuk 60 item secara keseluruhan. Setiap pola juga ditentukan nilai Alpha Cronbach, r seperti berikut :

3.8

Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan maklumat pergerakan pengkaji dalam melaksanakan kajian untuk mendapatkan data sebenar. Di awal semeseter pengkaji memohon surat sokongan dari fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru untuk mengesahkan status pelajar dan memaklumkan kepada mana-mana pihak agar dapat memberikan kerjasama sepenuhnya untuk melaksanakan kajian. Setelah mendapat surat sokongan dari fakulti, pengkaji terus memohon kebenaran dari Jabatan Kepenjaraan Malaysia untuk meminta kebeneran menjalankan kajian di Sekolah Henry Gurney, Kota Mas, Melaka.

Setelah pengkaji mendapat teguran dan pembaikan pada instrumen oleh penyelia, borang soal selidik disediakan bagi mengangihkan kepada responden yang terpilih, pada awalnya pengkaji hanya menyasarkan kepada 175 orang sahaja, akan tetapi pengkaji menyediakan sebanyak 200 set soal selidik kerana kemungkinan terdapat sampel yang tidak akan mengembalikan borang soal selidik. Pengkaji melakukan kajian terus di Sek Henry Gurney dengan dibantu oleh Pegawai Penjara Kopral Abdullah dalam mengedarkan borang soal selidik. Setiap pergerakan dan keselamatan pengkaji diberi sepenuh perhatian oleh pegawai kerana berada di kawasan zon terkawal.

71 Setelah mendapatkan sasaran sampel yang dianggarkan, pengkaji menganalisis dengan memasukan data ke dalam perisian Statistic Package for Social Sciences ( SPSS ) versi 17 untuk diproses dan dimanipulasi berdasarkan kepada objektif di bab 1. Kesemua data dan hasil dikongsi ke dalam bentuk laporan yang lengkap.

3.9

Penganalisian Data

Setelah mendapatkan borang soal selidik seperti yang dianggarkan, pengkaji memasukkan semua data ke dalam perisian Statistic Package for Social Sciences ( SPSS ) versi 17 dan mengeluarkan output. Setiap maklumat atau data di transformasikan dengan menganalisis secara deskriptif dan inferensi. Setiap data output yang diperoleh, ditukar dan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Kajian ini melibatkan kepada dua bahagian utama iaitu dalam kaedah deskriptif dan inferensi.

3.9.1

Deskriptif

Menurut Bordens dan Abbott ( 2008 ), mendefinisikan analisis deskriptif dengan merumuskan set data yang diperoleh adalah diperolehi dengan menggunakan angka yang ringkas. Tanpa mengira jumlah data ianya akan disatukan dan dipadatkan dalam bentuk yang paling ringkas bagi menerangkan keseluruhan data yang diperoleh. Dengan menggunakan analisis berbentuk deskriptif juga ianya merupakan cara yang terbaik untuk dipersembahkan dalam bentuk rumusan data kajian ( Peers, 1996 ).

Menukarkan maklumat data dengan bentuk yang lebih mudah seperti carta, graf, jadual dan sebagainya adalah salah satu cara bagi meringkaskan kuantiti data yang besar supaya lebih difahami dan mudah untuk diterjemahkan. ( Azizi Yahya et al., 2006 ).

72 Maka pengkaji memilih analisis berbentuk deskriptif sebagai satu ringkasan pada maklumat ataupun data yang diperoleh bagi populasi atau sampel. Kaedah seperti ini merupakan satu kaedah yang sangat penting dalam menganalisis sesuatu kajian ( Gravetter dan Forzano, 2009 ). Dalam memindahkan data dengan lengkap dan ringkas, pengkaji memilih penggunaan jadual bagi mempersembahkan maklumat yang lengkap dalam laporan kajian.

3.9.2

Analisis Min

Keadah analisis min ini adalah satu cara mengukur sesuatu min dalam mengukur kecenderungan data ( Azizi Yahya et al., 2006 ). Menurut beliau lagi, ketepatan taburan yang baik adalah melalui kaedah analisis min dengan mengambil kira purata. Dyer ( 2006 ) menyatakan min merupakan purata bagi semua data yang diperoleh. Maka dari segi kuantitatif, kaedah min ini merupakan suatu kaedah paling mudah dan paling senang. Dalam kajian ini, purata min digunakan untuk melihat pola sahsiah diri manakah yang paling rapat dan signifikan dalam diri seseorang pesalah laku.

Rajah 3.1: Pembahagian Pola Sahsiah Diri berdasarkan nilai min

1 Rendah

2.33/2.34

3.67/3.68 Sederhana Tinggi

5.00

3.9.3

Kaedah Inferensi

73 Connolly ( 2007 ) dan Coolican ( 2006 ) menyatakan kolerasi merupakan perhubungan antara dua pembolehubah. Maka pengkaji memilih inferensi sebagai satu kaedah dalam analisis korelasi untuk mengkaji hipotesis dalam kajian. Dalam pemilihan korelasi, ianya merupakan satu pernyataan yang mengandungi dua pemboleh ubah yang berkaitan, perubahan pada satu pembolehubah boleh berlaku sekiranya terdapat perubahan pembolehubah. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan pendapat oleh Azizi Yahya et al., 2006 yang menyatakan korelasi bertujuan mengenalpasti perkaitan antara pembolehubah dan menggunakan perkaitan sebagai satu ramalan dalam kajian yang dijalankan.

Hubungan kolerasi boleh dikategorikan kepada positif atau negatif. Korelasi yang positif berlaku sekiranya terdapat peningkatan dalam dua pembolehubah yang dikaji manakala korelasi negatif pula, apabila berlakunya penurunan mana-mana pembolehubah dan satu lagi berlaku peningkatan ( Coolican, 2006 : Coolican, 2004 dan Beins, 2004 ). Namun begitu menurut Beins ( 2004 ), pengkaji tidak akan tahu hubungan antara punca-akibat dalam kajian kerana tidak dapat memastikan hubungan A penyebab kepada B atau hubungan B penyebab kepada A.

Rajah 3.2 : Pengukuran korelasi dari -1 sehingga +1

KEKUATAN BERTAMBAH -1 -8 -6 -4 -2 0

KEKUATAN BERTAMBAH .2 .4 .6 .8 1

TIADA PERHUBUNGAN

Merujuk kepada Rajah 3.2, kekuatan perhubungan dalam sesuatu pembolehubah adalah darjah kecenderungan satu pemboleh ubah berbeza dengan pemboleh ubah yang satu lagi ( Coolican, 2004 ). Kekuatan dalam perhubungan ini diterangkan dengan

74 menggunakan skala +1 ( perhubungan positif yang sempurna ), sifar ( tiada perhubungan ) dan -1 ( perhubungan negatif yang sempurna ). Pekali keefisien, r seperti yang ditunjukkan rajah diatas.

Menurut Beins ( 2009 ) dalam sesuatu kajian kebiasaanya pekali kolerasi yang diperoleh akan ditandai antara -.50 dan +.50, tanda negatif akan diabaikan kerana tanda tersebut merujuk kepada arah dan nilai pekali kolerasi seperti - 0.80 lebih besar daripada .50. Maka pengkaji menggunakan penanda “-“ atau “+” di bahagian pekali kolerasi yang diperolehi sebagai penunjuk arah kolerasi sahaja. Darjah kekuatan sesuatu pekali adalah berdasarkan kepada magnitud yang diperoleh dari statistik dan arah yang menentukan melalui tanda “+” atau “– ” ( Elmes, Kantowitz dan Roediger, 2006 ).

Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan panduan ‘Guilford’s Rule of Thumb’ sebagai penentu kekuatan hubungan antara pembolehubah yang diterbitkan. Jadual 3.7 menunjukkan analisis hipotesis yang menggunakan Korelasi Pearson.

Jadual 3.8 : Garis Panduan Guilford’s Rule of Thumb Bil 1 2 3 4 5 Nilai Pekali Korelasi Lebih daripada 0.9 0.90 hingga 0.70 0.70 hingga 0.40 0.40 hingga 0.20 Kurang daripada 0.2 Kekuatan Hubungan Sangat Tinggi Tinggi Sederhana Lemah Sangat Lemah

Di dalam garis panduan Guilford’s Rule of Thumb diperincikan oleh Dyer (2006) bagi mengkelaskan hubungan pekali korelasi. Perincian seperti berikut :

Jadual 3.9: Nilai koefisien dan hubungan antara dua pembolehubah Bil. Nilai Pekali Penerangan Hubungan Pemboleh ubah

75 Korelasi 1. (+ atau –) 1.0 Korelasi sempurna. Perubahan dalam nilai x akan mengubah sama nilai y (sama ada perubahan langsung atau songsang). Perhubungan dalam satu 2. 0.9 garis lurus. Hubungan yang kurang sempurna tetapi tergolong dalam hubungan korelasi yang kuat dan hampir 3. 4. 5. 0.7 atau 0.8 0.5 atau 0.6 0.3 atau 0.4 menyamai perhubungan dalam satu garis lurus. Hubungan korelasi yang kuat, menghampiri perhubungan satu garis lurus. Terdapat korelasi tetapi bukan perhubungan yang kuat. Hubungan sederhana. Korelasi yang rendah dan boleh dianggap sebagai perhubungan yang lemah. Terpesong dari 6. 7. 0.1 atau 0.2 0 perhubungan satu garis lurus. Korelasi yang sangat rendah dan tiada perhubungan antara pembolehubah secara mata kasar. Perhubungan yang rawak.

Dalam kaedah penentuan hipotesis, nilai signifikan yang ditentukan oleh pengkaji adalah merujuk kepada tahap kemungkinan yang paling rendah. Apabila hipotesis berada daripada aras signifikan maka hipotesis nol akan diterima. Sekiranya ianya lebih kecil maka hipotesis nol akan ditolak. ( Connolly, 2007 ; Dyer, 2006 ; Azizi Yahya et al., 2006 dan Peers, 1996 ). Dua nilai aras signifikan, α iaitu 0.05 dan 0.01 menolak hipotesis nol ( Ho ). Dalam kajian ini, pengkaji mengunakan pengujianan hipotesis bukan untuk membuktikan hipotesis semata-mata, tetapi ianya merupakan cara untuk membuktikan hipotesis ditolak atau diterima pada tahap kebarangkalian ( Elmes, Kontowitz dan Roediger, 2006 dan Azizi Yahya et al., 2006 ). Penentuan nilai signifikan untuk hipotesis dalam kajian ditunjukkan dalam jadual 3.11.

Jadual 3.10 : Penentuan hipotesis kajian berdasarkan nilai signifikan

76 Nilai signifikan < 0.05 > 0.05 Penentuan Hipotesis Hipotesis nol ( Ho ) ditolak Hipotesis nol ( Ho ) diterima

Hipotesis yang akan dikaji dengan mengunakan analisis korelasi seperti jadual 3.11 : Pengujianan Hipotesis Mengikut Subskala yang dipecahkan kepada lima subskala mengikut pola sahsiah diri akidah, ibadah, muamalat, muasyarat dan juga akhlak :

Jadual 3.11 : Pengujian Hipotesis Mengikut Subskala HIPOTESIS AKIDAH H0 H0 1 Hipotesis Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor H0 2 pengaruh ibu bapa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor H0 3 pengaruh media Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor H0 4 pengaruh rakan sebaya. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola Pola Sahsiah Akidah dan Faktor Rakan Sebaya Pola Sahsiah Akidah dan Faktor Sela Korelasi Pearson Sela Korelasi Pearson Pola Sahsiah Akidah dan Faktor Media Sela Korelasi Pearson Pembolehubah Pola Sahsiah Akidah dan Faktor Ibu Bapa Skala Sela Analisis Korelasi Pearson

77 akidah dengan faktor pengaruh pendidikan agama HIPOTESIS IBADAT H0 H0 5 Hipotesis Terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor ibu H0 6 bapa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor H0 7 media massa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor H0 8 rakan sebaya. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor pendidikan agama. Pola Sahsiah Ibadat dan Faktor Rakan Sebaya Pola Sahsiah Ibadat dan Faktor Pendidikan Agama Sela Korelasi Pearson Sela Korelasi Pearson Pola Sahsiah Ibadat dan Faktor Media Sela Korelasi Pearson Pembolehubah Pola Sahsiah Ibadat dan Faktor Ibu Bapa Skala Sela Analisis Korelasi Pearson Pendidikan Agama

HIPOTESIS MUAMALAT H0 H0 9 Hipotesis Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor H0 10 ibu bapa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola Pembolehubah Pola Sahsiah Muamalat dan Faktor Ibu Bapa Pola Sahsiah Muamalat dan Faktor Sela Korelasi Pearson Skala Sela Analisis Korelasi Pearson

78 muamalat dengan faktor H0 11 media massa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor H0 12 rakan sebaya. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor pendidikan agama. HIPOTESIS MUASYARAT H0 H0 13 Hipotesis Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor H0 14 ibu bapa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor H0 15 media massa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor H0 16 rakan sebaya. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor pendidikan agama. HIPOTESIS AKHLAK H0 Hipotesis Pembolehubah Skala Analisis Pembolehubah Pola Sahsiah Muasyarat dan Faktor Ibu Bapa Pola Sahsiah Muasyarat dan Faktor Media Pola Sahsiah Muasyarat dan Faktor Rakan Sebaya Pola Sahsiah Muasyarat dan Faktor Pendidikan Agama Sela Korelasi Pearson Sela Korelasi Pearson Sela Korelasi Pearson Skala Sela Analisis Korelasi Pearson Media Pola Sahsiah Muamalat dan Faktor Rakan Sebaya Pola Sahsiah Muamalat dan Faktor Pendidikan Agama Sela Korelasi Pearson Sela Korelasi Pearson

79 H0 17 Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor ibu H0 18 bapa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor H0 19 media massa. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor H0 20 rakan sebaya. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor pendidikan agama. Pola Sahsiah Akhlak dan Faktor Rakan Sebaya Pola Sahsiah Akhlak dan Faktor Pendidikan Agama Sela Korelasi Pearson Sela Korelasi Pearson Pola Sahsiah Akhlak dan Faktor Media Sela Korelasi Pearson Pola Sahsiah Akhlak dan Faktor Ibu Bapa Sela Korelasi Pearson

Dalam kajian ini, pengkaji menetapkan hubungan signifikan antara pembolehubah-pembolehubah mempunyai korelasi rendah atau tinggi melalui nilai p yang diperoleh samada ianya p ≤ 0.05. Maka pekali korelasi Pearson, r diuji untuk melihat hubungan antara dua pembolehubah bagi 20 hipotesis kajian.

80

3.10

Kesimpulan

Secara kesimpulan, bab ini membincangkan berkenaan dengan metodolgoi kajian yang digunakan oleh pengkaji. Bentuk kajian adalah berbentuk kuantitatif iaitu kajian korelasi. Kaedah persampelan yang adalah berbentuk persampelan tidak rawak dan terpilih. Populasi kajian adalah tertumpu kepada pesalah laku juvana yang berada di Sek Henry Gurney, Kota Mas, Melaka. Jumlah sampel ditentukan dengan merujuk kepada jadual Krejcie dan Morgan. Instrumen kajian terbahagi kepada empat bahagian utama merangkumi Bahagian A : Demografi Responden, Bahagian B : Demografi Ibu Bapa atau Penjaga Responden, Bahagian C : Pola Sahsiah Diri dan Bahagian D : Faktor mempengaruhi Pola Sahsiah Diri. Seterusnya bab ini membincangkan tentang pengumpulan data dan analisia terhadap data yang diperoleh.

81

BAB 4

DAPATAN KAJIAN

4.1

Pengenalan

Bab ini hasil daripada analisis soal selidik diedarkan kepada pesalah laku juvana di Sekolah Henry Gurney. Data yang diperoleh dengan menggunakan perisian Statistical Packages for Social Sciences ( SPSS ) . Bab ini membincangkan tentang demografi sampel yang terlibat dalam kajian ini. Seterusnya perbincangan akan menyentuh tentang analisis deskriptif lima pola sahsiah diri iaitu Akidah, Ibadah, Muamalat, Muasyarat dan Akhlak.

Analisis deskriptif terhadap lima katogeri yang mempengaruhi pola sahsiah diri seseorang individu iaitu peranan ibu bapa, media, rakan sebaya dan juga pendidikan agama. Bab ini akan menjawab dua puluh hipotesis yang dinyatakan dalam kajian melalui analisis inferensi yang dijalankan. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sahsiah dengan pola hubungan sahsiah di ukur dengan melihat kekuatan berdasarkan kepada pekali kolerasi yang diperoleh.

82 Seramai 175 orang pesalah telah memberi respons terhadap item-item yang disediakan melalui borang soal selidik yang diedarkan. Setiap analisis yang diperoleh meliputi : Bahagian A Bahagian B Bahagian C Bahagian D : : : : Demografi Responden Demografi Ibu / Bapa Responden Pola Sahsiah Diri Faktor Pembangunan Sahsiah Diri

4.2

Analisis Bahagian A : Demografi Responden

Dalam bahagian ini, demografi responden dianalisis dengan mendapatkan data yang merangkumi lingkungan umur, bangsa, jantina, jenis salah laku pesalah dan seterusnya menganalisis taraf pendidikan pesalah.

4.2.1. Umur Jadual 4.1 : Umur Sampel UMUR ( tahun ) 9 – 12 13 – 16 17 – 21 21 ke atas JUMLAH KEKERAPAN ( orang ) 0 25 148 2 175 PERATUS ( % ) 0 14.3 84.6 1.1 100

Berdasarkan jadual 4.1, kebanyakan sampel yang terlibat dengan kes juvana di Sekolah Henry Gurney adalah di sekitar berumur antara 13 – 16 tahun seramai 25 orang ( 14.3 % ), diikuti oleh pesalah yang berumur diantara 17 – 21 tahun seramai 148 orang ( 84.6 % ) dan hanya seramai 2 orang sahaja ( 1.1 % ) berumur diantara 21 tahun ke atas.

83

4.2.2. Bangsa Jadual 4.2 : Bangsa Sampel BANGSA Melayu Cina India Lain – lain JUMLAH KEKERAPAN ( orang ) 175 0 0 0 175 PERATUS ( % ) 100 0 0 0 100

Berdasarkan jadual 4.2, responden yang terlibat sepenuhnya di dalam kajian ini adalah terdiri dalam kalangan pelajar Melayu yang beragama Islam. Tiada penglibatan kaum lain seperti Cina, India dan lain-lain sebagai responden untuk dianalisis. Dan keseluruhan data yang dianalisis adalah seramai 175 orang ( 100 % ).

4.2.3

Jantina Jadual 4.3 : Jantina Sampel

JANTINA Lelaki Perempuan JUMLAH

KEKERAPAN ( orang ) 175 0 175

PERATUS ( % ) 100 0 0

Berdasarkan jadual 4.3, keseluruhan sampel yang terlibat dalam responden ini adalah terdiri daripada pesalah lelaki sahaja. Kajian ini meninjau penglibatan jantina lelaki sahaja. Dan keseluruhan data yang dianalisis adalah seramai 175 orang ( 100 % ).

4.2.4

Jenis Salah Laku

84 Jadual 4.4 : Jenis Salah Laku Juvana Sampel JENIS SALAH LAKU Membunuh Merogol Gangsterisme / Kongsi Gelap Merompak / Mencuri Lain-lain JUMLAH KEKERAPAN ( orang ) 6 18 54 97 0 175 PERATUS ( % ) 3.4 10.3 30.9 55.4 0 100

Berdasarkan jadual 4.4, kebanyakan sampel yang terlibat dalam jenis salah laku juvana adalah terdiri seramai 6 orang ( 3.4% ) bagi kesalahan membunuh, diikuti dengan seramai 18 orang ( 10.3% ) bagi kesalahan merogol, seramai 54 orang ( 30.9% ) bagi kesalahan gangsterisme / kongsi gelap dan terakhir adalah seramai 97 orang ( 55.4% ) bagi kesalahan merompak dan mencuri.

4.2.5

Taraf Pendidikan Jadual 4.5 : Taraf Pendidikan Sampel

JENIS SALAH LAKU Sekolah Rendah PMR SPM Pusat Pengajian Tinggi JUMLAH

KEKERAPAN ( orang ) 50 67 54 4 175

PERATUS ( % ) 28.6 38.3 30.9 2.3 100

Berdasarkan jadual 4.5, kebanyakan sampel mendapat pendidikan yang berlainan, seramai 50 orang ( 28.6% ) hanya menerima pendidikan Sekolah Rendah, seramai 67 orang ( 38.3 % ) Penilaian Menengah Rendah ( PMR ), manakala menerima pendidikan ditahap Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) seramai 54 orang ( 30.9% ) dan seramai 4 orang responden ( 2.3% ) sedang melanjutkan pelajaran di Pusat Pengajian Tinggi.

85

4.3

Analisis Bahagian B : Demografi Ibu/Bapa atau Penjaga Responden

Dalam bahagian ini, demografi ibu/bapa atau penjaga responden dianalisis dengan mendapatkan data yang merangkumi lingkungan umur, bangsa, jantina, tahap pendidikan, pekerjaan dan penempatan tempat tinggal bagi responden.

4.3.1

Umur Dalam bahagian ini adalah merupakan bahagian soalan terbuka yang perlu diisi

oleh responden sendiri. Lingkungan umur yang diberikan oleh reponden adalah sekitar di antara 30an – 50an tahun. 4.3.2 Bangsa Jadual 4.6 : Jantina Ibu/Bapa atau Penjaga Sampel BANGSA KEKERAPAN ( orang ) PERATUS ( % ) Bapa Ibu Bapa Ibu Melayu 158 158 90.3 90.3 Cina 3 1 1.7 0.6 India 3 5 1.7 2.9 Lain – lain 11 11 6.3 6.3 JUMLAH 175 175 100 100 Berdasarkan jadual 4.6, kebanyakan ibu bapa atau penjaga responden mempunyai latar belakang bangsa yang berbeza, seramai 158 orang ( 90.3% ) ibu bapa berketurunan Melayu, seramai 3 orang bapa ( 1.7 % ) dan seorang ibu ( 0.6% ) berketurunan Cina. Manakala seramai 3 orang bapa ( 1.7% ) dan 5 orang ibu ( 2.9% ) adalah berketurunan India dan seramai 11 orang ibu bapa responden ( 6.3% ) berketurunan lain-lain.

4.3.3

Tahap Pendidikan Jadual 4.7 : Tahap Pendidkan Ibu/Bapa atau Penjaga Sampel

86 TAHAP PENDIDIKAN Tidak mendapat pendidikan formal Sekolah Rendah SRP / PMR SPM Diploma Sarjana Muda / Sarjana / Phd JUMLAH KEKERAPAN ( orang ) Bapa Ibu 24 15 52 28 56 14 1 175 52 35 58 15 0 175 PERATUS ( % ) Bapa Ibu 13.7 8.6 29.7 16.0 32.0 8.0 0.6 100 29.7 20.0 33.1 8.6 0 100

Berdasarkan jadual 4.7, kebanyakan ibu bapa atau penjaga responden mempunyai latar belakang pendidikan yang berlainan, seramai 24 orang bapa ( 13.7% ) dan 15 orang ibu ( 8.6% ) tidak mendapat pendidikan formal, seramai 52 orang ibu bapa ( 29.7 ) hanya menamatkan pembelajaran hingga di sekolah rendah sahaja. Manakala seramai 28 orang bapa ( 16.0% ) dan 35 orang ibu ( 20.0% ) di peringkat Penilaian Menengah Rendah ( PMR ), seramai 56 orang bapa ( 32.0% ) dan 58 orang ibu ( 33.1% ) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). Seramai 14 orang bapa ( 8.0 % ) dan 15 orang ibu ( 8.6% ) di peringkat Diploma dan diikuti hanya seorang bapa ( 0.6% ) di peringkat Sarjana Muda / Sarjana / Phd.

4.3.4

Jenis Pekerjaan

Jadual 4.8 : Jenis Pekerjaan Ibu/Bapa atau Penjaga Sampel PEKERJAAN Kakitangan Kerajaan Kakitangan Swasta Pesara Bekerja Sendiri Tidak Bekerja JUMLAH KEKERAPAN ( orang ) Bapa Ibu 24 21 30 34 10 5 102 51 9 64 175 175 PERATUS ( % ) Bapa Ibu 13.7 12.0 17.1 19.4 5.7 2.9 58.3 29.1 5.1 36.6 100 100

87 Berdasarkan jadual 4.8, kebanyakan ibu bapa atau penjaga responden mempunyai pekerjaan yang berbeza, seramai 24 orang bapa ( 13.7% ) dan 21 orang ibu ( 12.0 ) bekerja sebagai kakitangan kerajaan, seramai 30 orang bapa ( 17.1% ) dan 34 orang ibu ( 19.4% ) bekerja sebagai kakitangan swasta. Manakala seramai 10 orang bapa ( 5.7% ) dan 5 orang ibu ( 2.9% ) merupakan pesara, seramai 102 orang bapa ( 58.3% ) dan 51 orang ibu ( 29.1% ) adalah bekerja sendiri. Seramai 9 orang bapa ( 5.1 % ) dan 64 orang ibu ( 36.6% ) tidak bekerja.

4.3.5

Tempat Tinggal

Jadual 4.9 : Tempat Tinggal Ibu/Bapa atau Penjaga Sampel PENEMPATAN Di kawasan taman / bandar Di kampung Kuarters Setinggan Lain-lain JUMLAH KEKERAPAN ( orang ) 83 82 7 0 3 175 PERATUS ( % ) 47.4 46.9 4.0 0 1.7 100

Berdasarkan jadual 4.9, kebanyakan responden mempunyai tempat tinggal yang berbeza-beza, sebanyak 83 keluarga ( 47.4.% ) tinggal di kawasan taman atau bandar, sebanyak 82 keluarga ( 46.9% ) menetap di kawasan perkampungan manakala sebanyak 7 keluarga ( 4.0% ) tinggal di kawasan kuarters dan sebanyak 3 keluarga ( 1.7% ) tinggal di kawasan lain-lain.

88

4.4

Analisis Bahagian C : Pola Sahsiah Diri

Analisisi dalam bahagian ini akan membincangkan tentang analisis terhadap lima pola sahsiah diri yang dikaji. Analisis ini akan menjawab objektif pertama dalam Bab 1. Di dalam bahagian ini terdapat 40 item yang akan dibahagikan kepada lima bahagian merangkumi akidah, ibadat, muamalat, muasayarat dan akhlak.

Jadual 4.10 : Taburan min Pola Sahsiah Diri NO 1 2 3 4 5 POLA SAHSIAH DIRI Akidah Ibadat Muamalat Muasyarat Akhlak MIN 34.05 27.41 25.07 27.01 27.29

Berdasarkan jadual 4.10, min Pola Akidah merupakan min tertinggi iaitu sebanyak 34.05, diikuti oleh Pola Ibadat dengan min sebanyak 27.41, Pola Akhlak dengan min sebanyak 27.29, Pola Muasyarat sebanyak 27.01 dan diakhiri dengan Pola Muamalat dengan min sebanyak 25.07. Kesimpulannya, pola Akidah merupakan pola sahsiah yang tertinggi dan merupakan peganggan yang kuat diamalkan dalam pesalah laku juvana.

4.4.1

Analisis Pola Akidah

89 Jadual 4.11: Taburan kekerapan dan peratusan Pola Akidah Item Pernyataan C1 C6 C11 C16 C21 C26 C31 Saya percaya bahawa Allah yang esa. Allah tidak menolong saya apabila saya susah. Saya percaya malaikat sangat taat kepada Allah. Kejayaan saya adalah atas usaha saya sendiri. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar Syurga untuk orang baik, Neraka untuk orang jahat Allah telah menetapkan jodoh, kematian dan rezeki C36 saya Saya yakin dengan menggunakan tangkal dapat Nilai F % F % F % F % F % F % F % F % 1 1 0.6 28 16.0 3 1.7 11 6.3 1 0.6 4 2.3 5 2.9 13 7.4 2 2 1.1 18 10.3 3 1.7 10 5.7 5 2.9 10 5.7 9 5.1 20 11.4 3 2 1.1 20 11.4 6 3.4 38 21.7 14 8.0 20 11.4 14 8.0 44 25.1 4 10 5.7 30 17.1 12 6.9 63 36.0 22 12.6 28 16.0 31 17.7 35 20.0 5 160 91.4 79 45.1 151 86.3 53 30.3 133 76.0 113 64.6 116 66.3 63 36.0 Min 4.86 3.65 4.74 3.78 4.61 4.35 4.39

3.66

memberi azimat. PURATA MIN KESELURUHAN Berdasarkan jadual 4.11, item C1 “ Saya percaya bahawa Allah yang esa”

4.26

merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 4.86. Terdapat seramai 160 orang ( 91.4% ) menjawab sangat setuju, 10 orang ( 5.7% ) menjawab setuju, seramai 2 orang ( 1.1% ) menjawab kurang setuju, seramai 2 orang ( 1.1% ) mengatakan tidak setuju dan diakhiri dengan seorang sahaja ( 0.6% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatakan oleh item C11 “Saya percaya Malaikat sangat taat kepada Allah” mencatatkan min sebanyak 4.74. Terdapat seramai 151 orang ( 86.3% ) menjawab sangat setuju, seramai 12 orang ( 6.9% ) menjawab setuju. Manakala

90 seramai 6 orang ( 3.4% ) menyatakan kurang setuju, seramai 3 orang ( 1.7% ) mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item C21“Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar” dengan nilai min 4.61. Terdapat seramai 133 orang ( 76% ) menjawab sangat setuju, seramai 22 orang ( 12.6% ) menjawab setuju, seramai 14 orang ( 8.0% ) menyatakan tidak pasti, seramai 5 orang ( 2.9% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai seorang sahaja ( 0.6% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh C31 “Allah telah menetapkan jodoh, kematian dan rezeki saya” mencatatkan min sebanyak 4.39. Terdapat seramai 116 orang ( 66.3% ) menjawab sangat setuju, seramai 31 orang ( 17.7% ) menjawab setuju. Manakala seramai 14 orang ( 8.0% ) menyatakan kurang setuju, seramai 9 orang ( 5.1% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 5 orang ( 2.9% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min kelima tertinggi dicatatkan oleh C26 “Syurga untuk orang baik, Neraka untuk orang jahat” mencatatkan min sebanyak 4.35. Terdapat seramai 113 orang ( 64.6% ) menjawab sangat setuju, seramai 28 orang ( 16.0% ) menjawab setuju. Manakala seramai 20 orang ( 11.4% ) menyatakan kurang setuju, seramai 10 orang ( 5.7% ) tidak setuju dan diakhiri 4 orang ( 2.3% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min keenam tertinggi dicatatkan oleh item C16“Kejayaan saya adalah atas usaha saya sendiri” mencatatkan min sebanyak 3.78. Terdapat seramai 53 orang ( 30.3% ) menjawab sangat setuju, seramai 63 orang ( 36.0% ) menjawab setuju. Manakala 38 orang ( 21.7% ) menyatakan kurang setuju, seramai 10 orang ( 5.7% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 11 orang ( 6.3% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

91

Bacaan min ketujuh tertinggi dicatatkan oleh C36 “Saya yakin dengan menggunakan tangkal dapat memberi azimat” mencatatkan min sebanyak 3.66. Terdapat seramai 63 orang ( 36.0% ) sangat setuju, seramai 35 orang ( 20.0% ) setuju. Manakala seramai 44 orang ( 25.1% ) menjawab kurang setuju, seramai 20 orang ( 11.4% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 13 orang ( 7.4% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min terendah dicatatkan oleh item C6 “ Allah tidak menolong saya apabila saya susah” mencatatkan min sebanyak 3.65. Terdapat seramai 79 orang ( 45.1% ) menjawab sangat setuju, seramai 30 orang ( 17.1% ) menjawab setuju, seramai 20 orang ( 11.4% ) menjawab kurang setuju. Manakala seramai 18 orang ( 10.3% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 28 orang ( 16.0% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Secara keseluruhannya, pola Akidah merupakan pola Sahsiah yang pertama tertinggi yang diamalkan oleh reponden yang terlibat dalam kajian ini. Nilai purata min keseluruhan adalah sebanyak 4.26 dan nilai ini berada dalam aras tinggi berdasarkan Rajah pembahagian pola sahsiah berdasarkan nilai min.

4.4.2

Analisis Pola Ibadat Jadual 4.12 : Taburan kekerapan dan peratusan Pola Ibadat

Item Pernyataan C2 C7 Saya tidak pernah meninggalkan solat Saya berpuasa kerana

Nilai f % f

1 13 7.4 9

2 22 12.6 11

3 89 50.9 32

4 34 19.4 26

5 17 9.7 87

Min 3.11 4.03

92 mematuhi perintah Allah Saya sentiasa memastikan pakaian dan rumah saya sentiasa C17 C22 bersih. Saya sering membaca kitab/buku agama. Saya bersembahyang untuk mendapatkan C27 ketenangan. Saya menderma / bersedekah dengan harta C32 saya untuk orang lain. Saya menyara keluarga tanpa menghiraukan C37 halal atau haram. Saya mengujungi pusat hiburan untuk mendapatkan ketenangan. PURATA MIN KESELURUHAN Berdasarkan jadual 4.12, item C12 “Saya sentiasa memastikan pakaian dan rumah saya sentiasa bersih.” merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 4.17. Terdapat seramai 89 orang ( 50.9% ) menjawab sangat setuju, 45 orang ( 25.7% ) menjawab setuju, seramai 28 orang ( 16.0% ) menjawab kurang setuju, seramai 8 orang ( 4.6% ) mengatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 5 orang ( 2.9% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini. 3.43 f % f % f % f % f % 17 9.7 12 6.9 4 2.3 20 11.4 35 20.0 31 17.7 21 12.0 15 8.6 25 14.3 43 24.6 71 40.6 58 33.1 59 33.7 62 35.4 44 25.1 44 25.1 58 33.1 58 33.1 24 13.7 30 17.1 12 6.9 26 14.9 39 22.3 44 25.1 23 13.1 3.02 3.37 % f % 5.1 5 2.9 6.3 8 4.6 18.3 28 16.0 20.6 45 25.7 49.7 89 50.9

C12

4.17

3.65

3.27

2.79

Bacaan min kedua tertinggi dicatakan oleh item C7 “Saya berpuasa kerana mematuhi perintah Allah” mencatatkan min sebanyak 4.03. Terdapat seramai 87 orang ( 49.7% ) menjawab sangat setuju, seramai 36 orang ( 20.6% ) menjawab setuju. Manakala seramai 32 orang ( 18.3% ) menyatakan kurang setuju, seramai 11 orang

93 ( 6.3% ) menyatakan tidak setuju dan seramai 9 orang ( 5.1% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini. Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item C27“Saya menderma / bersedekah dengan harta saya untuk orang lain.” dengan nilai min 3.65. Terdapat seramai 39 orang ( 22.3% ) menjawab sangat setuju, seramai 58 orang ( 33.1% ) menjawab setuju, seramai 59 orang ( 33.7% ) menyatakan tidak pasti, seramai 15 orang ( 8.6% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 4 orang ( 2.3% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh C22 “Saya bersembahyang untuk mendapatkan ketenangan.” mencatatkan min sebanyak 3.37. Terdapat seramai 26 orang ( 14.9% ) menjawab sangat setuju, seramai 58 orang ( 33.1.% ) menjawab setuju. Manakala seramai 58 orang ( 33.1% ) menyatakan kurang setuju, seramai 21 orang ( 12.0% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 12 orang ( 6.9% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min kelima tertinggi dicatatkan oleh C32 “Saya menyara keluarga tanpa menghiraukan halal atau haram.” mencatatkan min sebanyak 3.27. Terdapat seramai 44 orang ( 25.1% ) menjawab sangat setuju, seramai 24 orang ( 13.7% ) menjawab setuju. Manakala seramai 62 orang ( 35.4% ) menyatakan kurang setuju, seramai 25 orang ( 14.3% ) tidak setuju dan diakhiri 20 orang ( 11.4% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min keenam tertinggi dicatatkan oleh C2 “Saya tidak pernah meninggalkan solat” mencatatkan min sebanyak 3.11. Terdapat seramai 17 orang ( 9.7% ) sangat setuju, seramai 34 orang ( 19.4% ) setuju. Manakala seramai 89 orang ( 50.9% ) menjawab kurang setuju, seramai 22 orang ( 12.6% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 13 orang ( 7.4% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

94 Bacaan min ketujuh tertinggi dicatatkan oleh item C17“Saya sering membaca kitab/buku agama.” mencatatkan min sebanyak 3.02. Terdapat seramai 12 orang ( 6.9% ) menjawab sangat setuju, seramai 44 orang ( 25.1% ) menjawab setuju. Manakala 71 orang ( 40.6% ) menyatakan kurang setuju, seramai 31 orang ( 17.7% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 17 orang ( 9.7% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min terendah dicatatkan oleh item C37 “Saya mengujungi pusat hiburan untuk mendapatkan ketenangan.” mencatatkan min sebanyak 2.79. Terdapat seramai 23 orang ( 13.1% ) menjawab sangat setuju, seramai 30 orang ( 17.1% ) menjawab setuju, seramai 44 orang ( 25.1% ) menjawab kurang setuju. Manakala seramai 43 orang ( 24.6% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 35 orang ( 20.0% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Secara keseluruhannya, pola Ibadah merupakan pola Sahsiah yang kedua tertinggi yang diamalkan oleh reponden yang terlibat dalam kajian ini. Nilai purata min keseluruhan adalah sebanyak 3.43 dan nilai ini berada dalam aras sederhana berdasarkan Rajah pembahagian pola sahsiah berdasarkan nilai min.

4.4.3

Analisis Pola Akhlak Jadual 4.13: Taburan kekerapan dan peratusan Pola Akhlak

Item Pernyataan C5 Saya menolong orang tanpa mengharapkan ganjaran/ucapan C10 terima kasih. Saya suka dipuji apabila menderma.

Nilai F %

1 1 0.6

2 12 6.9

3 45 25.7

4 72 41.1

5 45 25.7

Min 3.85

F %

16 9.1

28 16.0

70 40.0

32 18.3

29 16.6

3.17

95 C15 C20 C25 C30 C35 C40 Saya suka menderma. Saya memujuk rakan saya supaya bersabar. Saya bersyukur walau ditimpa masalah. Saya sering mengajak rakan berfoya-foya. Saya cepat marah. Saya menasihati rakan yang melakukan kesalahan. PURATA MIN KESELURUHAN 3.41 F % F % F % F % F % F % 6 3.4 9 5.1 3 1.7 38 21.7 22 12.6 10 5.7 21 12.0 11 6.3 17 9.7 37 21.1 35 20.0 18 10.3 51 29.1 26 14.9 48 27.4 65 37.1 76 43.4 48 27.4 54 30.9 77 44.0 55 31.4 26 14.9 29 16.6 64 36.6 43 24.6 52 29.7 52 29.7 9 5.1 13 7.4 35 20.0 3.61 3.87 3.78 2.61 2.86 3.55

Berdasarkan jadual 4.13, item C20 “Saya memujuk rakan saya supaya bersabar merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 3.87. Terdapat seramai 52 orang ( 29.7% ) menjawab sangat setuju, 77 orang ( 44.0% ) menjawab setuju, seramai 26 orang ( 14.9% ) menjawab kurang setuju, seramai 11 orang ( 6.3% ) mengatakan tidak setuju dan diakhiri dengan 9 orang ( 5.1% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatakan oleh item C5 “Saya menolong orang tanpa mengharapkan ganjaran/ucapan terima kasih” mencatatkan min sebanyak 3.85. Terdapat seramai 45 orang ( 25.7% ) menjawab sangat setuju, seramai 72 orang ( 41.1% ) menjawab setuju. Manakala seramai 45 orang ( 25.7% ) menyatakan kurang setuju, seramai 12 orang ( 6.9% ) mengatakan tidak setuju dan seorang sahaja ( 0.6% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item C25“Saya bersyukur walau ditimpa masalah” dengan nilai min 3.78. Terdapat seramai 52 orang ( 29.7% ) menjawab sangat setuju, seramai 55 orang ( 31.4% ) menjawab setuju, seramai 48 orang

96 ( 27.4% ) menyatakan tidak pasti, seramai 17 orang ( 9.7% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 3 orang ( 1.7% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh C15 “ Saya suka menderma ” mencatatkan min sebanyak 3.61. Terdapat seramai 43 orang ( 24.6% ) menjawab sangat setuju, seramai 54 orang ( 30.9% ) menjawab setuju. Manakala seramai 51 orang ( 29.1% ) menyatakan kurang setuju, seramai 21 orang ( 12.0% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 6 orang ( 3.4% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min kelima tertinggi dicatatkan oleh C40 “ Saya menasihati rakan yang melakukan kesalahan ” mencatatkan min sebanyak 3.55. Terdapat seramai 35 orang ( 20.0% ) menjawab sangat setuju, seramai 64 orang ( 36.6% ) menjawab setuju. Manakala seramai 48 orang ( 27.4% ) menyatakan kurang setuju, seramai 18 orang ( 10.3% ) tidak setuju dan diakhiri 10 orang ( 5.7% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min keenam tertinggi dicatatkan oleh item C10 “Saya suka dipuji apabila menderma” mencatatkan min sebanyak 3.17. Terdapat seramai 29 orang ( 16.6% ) menjawab sangat setuju, seramai 32 orang ( 18.3% ) menjawab setuju. Manakala 70 orang ( 40.0% ) menyatakan kurang setuju, seramai 28 orang ( 16.0% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 16 orang ( 9.1% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min ketujuh tertinggi dicatatkan oleh C35 “Saya cepat marah” mencatatkan min sebanyak 2.86. Terdapat seramai 13 orang ( 7.4% ) sangat setuju, seramai 29 orang ( 16.6% ) setuju. Manakala seramai 76 orang ( 43.4% ) menjawab kurang setuju, seramai 35 orang ( 20.0% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 22 orang ( 12.6% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

97 Bacaan min terendah dicatatkan oleh item C30 “Saya sering mengajak rakan berfoya-foya ” mencatatkan min sebanyak 2.61. Terdapat seramai 9 orang ( 5.1% ) menjawab sangat setuju, seramai 26 orang ( 14.9% ) menjawab setuju, seramai 65 orang ( 37.1% ) menjawab kurang setuju. Manakala seramai 37 orang ( 21.1% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 38 orang ( 21.7% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Secara keseluruhannya, pola Akhlak merupakan pola Sahsiah ketiga tertinggi dalam kajian ini. Nilai purata min keseluruhan adalah sebanyak 3.41 dan nilai ini berada dalam aras tinggi berdasarkan Rajah pembahagian pola sahsiah berdasarkan nilai min.

4.4.4

Analisis Muasyarat Jadual 4.14 : Taburan kekerapan dan peratusan Pola Muasyarat

Item Pernyataan C4 Saya bersopan santun ketika bercakap dengan ibu bapa / penjaga. Saya sukar mengikut nasihat ibu bapa / penjaga. Saya mengenali kebanyakan jiran saya. Saya pernah membantu jiran-jiran disebelah rumah saya. Saya kerap bertanya khabar / berhubung dengan saudara mara saya. Saya suka bergaul dengan orang yang baik. Saya memanggil rakan dengan gelaran tertentu seperti ‘Ali Buncit’, ‘Din

Nilai f % f % f % f % f %

1 1 0.6 29 16.6 4 2.3 6 3.4 12 6.9

2 14 8.0 54 30.9 13 7.4 5 2.9 12 6.9

3 38 21.7 56 32.0 31 17.7 40 22.9 61 34.9

4 66 37.7 23 13.1 77 44.0 76 43.4 59 33.7

5 56 32.0 13 7.4 50 28.6 48 27.4 31 17.7

Min 3.93

C9

2.64

C14 C19

3.89 3.89

C24

3.49

C29 C34

f % f %

7 4.0 38 21.7

15 8.6 37 21.1

69 39.4 38 21.7

49 28.0 35 20.0

35 20.0 27 15.4

3.54 2.86

98 Botak’, ‘Castello’. Saya menggunakan f 29 44 56 % 16.6 25.1 32.0 bahasa kasar, kesat atau lucah apabila berbual dengan rakan-rakan. PURATA MIN KESELURUHAN

C39

30 17.1

16 9.1

2.77

3.38

Berdasarkan jadual 4.14, item C4 “Saya bersopan santun ketika bercakap dengan ibu bapa / penjaga” merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 3.93. Terdapat seramai 56 orang ( 32.0% ) menjawab sangat setuju, 66 orang ( 37.7% ) menjawab setuju, seramai 38 orang ( 21.7% ) menjawab kurang setuju, seramai 14 orang ( 8.0% ) mengatakan tidak setuju dan diakhiri dengan seorang sahaja ( 0.6% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatatkan oleh item C14“Saya mengenali kebanyakan jiran saya” dan item C19 “Saya pernah membantu jiran-jiran disebelah rumah saya” dengan berkongsi nilai min sebanyak 3.89. Pada item C14 terdapat 50 orang ( 28.6% ) menjawab sangat setuju, seramai 77 orang ( 44.0% ) menjawab setuju, seramai 31 orang ( 17.7% ) menyatakan tidak pasti, seramai 13 orang ( 7.4% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 4 orang ( 2.3% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini. Manakala pada item C19 terdapat seramai 48 orang ( 27.4% ) menjawab sangat setuju, seramai 76 orang ( 43.4% ) menjawab setuju. Manakala seramai 40 orang ( 22.9% ) menyatakan kurang setuju, seramai 5 orang ( 2.9% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 6 orang ( 3.4% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item C29“Saya suka bergaul dengan orang yang baik” dengan nilai min 3.54. Terdapat seramai 35 orang ( 20.0% ) menjawab sangat setuju, seramai 49 orang ( 28.0% ) menjawab setuju, seramai 69 orang ( 39.4% ) menyatakan tidak pasti, seramai 15 orang ( 8.6% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 7 orang ( 4.0% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

99

Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh C24 “Saya kerap bertanya khabar / berhubung dengan saudara mara saya ” mencatatkan min sebanyak 3.49. Terdapat seramai 31 orang ( 17.7% ) menjawab sangat setuju, seramai 59 orang ( 33.7% ) menjawab setuju. Manakala seramai 61 orang ( 34.9% ) menyatakan kurang setuju, seramai 12 orang ( 6.9% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 12 orang ( 6.9% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min kelima tertinggi dicatatkan oleh C34 “Saya memanggil rakan dengan gelaran tertentu seperti ‘Ali Buncit’, ‘Din Botak’, ‘Castello’ ” mencatatkan min sebanyak 2.86. Terdapat seramai 27 orang ( 15.4% ) menjawab sangat setuju, seramai 35 orang ( 20.0% ) menjawab setuju. Manakala seramai 38 orang ( 21.7% ) menyatakan kurang setuju, seramai 37 orang ( 21.1% ) tidak setuju dan diakhiri 38 orang ( 21.7% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min keenam tertinggi dicatatkan oleh item C39“Saya menggunakan bahasa kasar, kesat atau lucah apabila berbual dengan rakan-rakan ” mencatatkan min sebanyak 2.77. Terdapat seramai 16 orang ( 9.1% ) menjawab sangat setuju, seramai 30 orang ( 17.1% ) menjawab setuju. Manakala 56 orang ( 32.0% ) menyatakan kurang setuju, seramai 44 orang ( 25.1% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 29 orang ( 16.6% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Secara keseluruhannya, pola Muasyarat adalah kedudukan keempat tertinggi dengan nilai purata min keseluruhan 3.38. Nilai min ini menunjukkan ianya berada di paras sederhana berdasarkan Rajah pembahagian pola sahsia berdasarkan nilai min.

4.4.5

Analisis Pola Muamalat

Jadual 4.15: Taburan kekerapan dan peratusan Pola Muamalat

100 Item Pernyataan C3 Saya tidak akan memakan makanan C8 yang tiada logo halal. Saya memotong barisan apabila menunggu C13 lama. Saya sengaja melambatkan bayar C18 hutang. Saya melakukan hubungan seks sebelum C23 nikah. Saya sanggup bersumpah dengan nama Allah walaupun C28 saya bersalah. Saya akan sentiasa menepati janji saya dengan rakan / saudara C33 mara. Saya akan memukul orang apabila saya C38 marah. Saya akan membalas dendam atas perbuatan zalim orang lain terhadap saya. PURATA MIN KESELURUHAN Berdasarkan jadual 4.15, item C28 “Saya akan sentiasa menepati janji saya dengan rakan / saudara mara.” merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 3.63. Terdapat seramai 41 orang ( 23.4% ) menjawab sangat setuju, 57 orang 3.13 f % f % 25 14.3 35 20.0 37 21.1 43 24.6 42 24.0 52 29.7 46 26.3 19 10.9 25 14.3 26 14.9 3.05 f % 6 3.5 21 12.0 50 28.6 57 32.6 41 23.4 3.63 Nilai f % f % f % f % f % 1 19 10.9 29 16.6 17 9.7 26 14.9 42 24.0 2 18 10.3 47 26.9 26 14.9 41 23.4 28 16.0 3 38 21.7 43 24.6 63 36.0 39 22.3 39 22.3 4 38 21.7 38 21.7 45 25.7 37 21.3 27 15.4 5 62 35.4 18 10.3 24 13.7 32 18.3 39 22.3 Min 3.61

2.82

3.19

3.05

2.96

2.76

101 ( 32.6% ) menjawab setuju, seramai 50 orang ( 28.6% ) menjawab kurang setuju, seramai 21 orang ( 12% ) mengatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 6 orang ( 3.5% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatakan oleh item C3 “Saya tidak akan memakan makanan yang tiada logo halal” mencatatkan min sebanyak 3.61. Terdapat seramai 18 orang ( 10.3% ) menjawab sangat setuju, seramai 38 orang ( 21.7% ) menjawab setuju. Manakala seramai 43 orang ( 24.6% ) menyatakan kurang setuju, seramai 47 orang ( 26.9% ) menyatakan tidak setuju dan seramai 29 orang ( 16.6% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item C13 “Saya sengaja melambatkan bayar hutang” mencatatkan min sebanyak 3.19. Terdapat seramai seramai 24 orang ( 13.7% ) menjawab sangat setuju, seramai 45 orang ( 25.7% ) menjawab setuju, seramai 63 orang ( 36% ) menyatakan tidak pasti, seramai 26 orang ( 14.9% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 17 orang ( 9.7% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini. Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh item C18“Saya melakukan hubungan seks sebelum nikah” dan item C33 “Saya akan memukul orang apabila saya marah” dengan berkongsi nilai min sebanyak 3.05. Pada item C18 terdapat 32 orang ( 18.3% ) menjawab sangat setuju, seramai 37 orang ( 21.1% ) menjawab setuju, seramai 39 orang ( 22.3% ) menyatakan tidak pasti, seramai 41 orang ( 23.4% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 26 orang ( 14.9% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini. Manakala pada item C33 terdapat seramai 25 orang ( 14.3% ) menjawab sangat setuju, seramai 46 orang ( 26.3.% ) menjawab setuju. Manakala seramai 42 orang ( 24.0% ) menyatakan kurang setuju, seramai 37 orang ( 21.1% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 25 orang ( 14.3% ) menyatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

102 Bacaan min kelima tertinggi dicatatkan oleh C23 “Saya sanggup bersumpah dengan nama Allah walaupun saya bersalah” mencatatkan min sebanyak 2.96. Terdapat seramai 39 orang ( 22.3% ) menjawab sangat setuju, seramai 27 orang ( 15.4% ) menjawab setuju. Manakala seramai 39 orang ( 22.3% ) menyatakan kurang setuju, seramai 28 orang ( 16.0% ) tidak setuju dan diakhiri 42 orang ( 24.0% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min keenam tertinggi dicatatkan oleh C8 “Saya memotong barisan apabila menunggu lama” mencatatkan min sebanyak 2.82. Terdapat seramai 18 orang ( 10.3% ) sangat setuju, seramai 38 orang ( 21.7% ) setuju. Manakala seramai 43 orang ( 24.6% ) menjawab kurang setuju, seramai 47 orang ( 26.9% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 29 orang ( 16.6% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min terendah dicatatkan oleh item C38 “Saya akan membalas dendam atas perbuatan zalim orang lain terhadap saya” mencatatkan min sebanyak . Terdapat seramai 26 orang ( 14.9% ) menjawab sangat setuju, seramai 19 orang ( 10.9% ) menjawab setuju. Manakala 52 orang ( 29.7% ) menyatakan kurang setuju, seramai 43 orang ( 24.6% ) menyatakan tidak setuju dan diakhiri seramai 35 orang ( 20.0% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Bacaan min ketujuh tertinggi dicatatkan oleh C9 “Saya sukar mengikut nasihat ibu bapa / penjaga ” mencatatkan min sebanyak 2.94. Terdapat seramai 13 orang ( 7.4% ) sangat setuju, seramai 23 orang ( 13.1% ) setuju. Manakala seramai 56 orang ( 32.0% ) menjawab kurang setuju, seramai 54 orang ( 30.9% ) menjawab tidak setuju dan diakhiri seramai 29 orang ( 16.6% ) mengatakan sangat tidak setuju bagi item ini.

Secara keseluruhannya, pola Muamalat yang diamalkan oleh responden di dalam kajian ini berada nilai min keseluruhan yang terendah sekali. Dengan nilai 3.13 yang berada di dalam aras sederhana sepertimana yang ditunjukkan di dalam Rajah pembahagian pola sahsiah berdasarkan nilai min.

103

4.5

Analisis Bahagian D : Faktor-faktor mempengaruhi pola sahsiah diri

Analisis ini menerangkan kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi pola sahsiah diri secara keseluruhan meliputi empat kategori iaitu pengaruh ibu bapa, pengaruh media, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh pendidikan agama. Analisis ini menjawab persoalan objektif kedua dalam Bab 1. Terdapat 20 soalan yang berkaitan dengan kajian ini yang dipecahkan mengikut kepada empat katogeri. Jadual 4.16 : Taburan min Faktor-faktor mempengaruhi Sahsiah Diri NO 1 2 3 4 POLA SAHSIAH DIRI Ibu Bapa Media Rakan Sebaya Pendidikan Agama MIN 17.31 14.58 13.88 14.56

Berdasarkan jadual 4.16, min faktor Ibu Bapa merupakan min tertinggi iaitu sebanyak 17.31, diikuti oleh faktor Media dengan min sebanyak 14.58, faktor Pendidikan Agama dengan min sebanyak 14.56 dan diakhiri dengan faktor Rakan Sebaya dengan min sebanyak 13.88 Kesimpulannya, Ibu bapa merupakan faktor yang tertinggi dan mendominasi pengaruh anak-anak membentuk pola sahsiah diri individu dalam kajian ini.

4.5.1

Analisis Pengaruh Ibu Bapa Jadual 4.17: Taburan kekerapan dan peratusan Pengaruh Ibu Bapa

Item Pernyataan D1 Ibu bapa menghalang saya menonton cerita lucah.

Nilai f %

1 14 8.0

2 38 21.7

3 12 6.9

4 23 13.1

5 88 50.3

Min 3.76

104 D5 Saya sering menghabiskan masa lapang bersama D9 D13 ibubapa/penjaga Ibu bapa mengenali rakan saya. Ibu bapa saya menghukum sekiranya saya melakukan D17 kesalahan. Ibu bapa / penjaga menghargai kebolehan f % 7 4.0 18 10.3 47 26.9 48 27.4 55 31.4 3.72 f % f % 13 7.4 4 7.4 34 19.4 32 19.4 46 26.3 58 26.3 34 19.4 38 19.4 48 27.4 48 27.4 3.40 3.48 f % 13 7.4 33 18.9 94 53.7 20 11.4 15 8.6 2.95

atau pencapaian saya. PURATA MIN KESELURUHAN

3.46

Berdasarkan jadual 4.17, item D1 “Ibu bapa menghalang saya menonton cerita lucah” merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 3.76. Terdapat seramai 88 orang ( 50.3% ) menjawab sangat kerap, 23 orang ( 13.1% ) menjawab kerap, seramai 12 orang ( 6.9% ) menjawab jarang-jarang, seramai 38 orang ( 21.7% ) mengatakan pernah dan diakhiri dengan seramai 14 orang ( 8.0% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatakan oleh item D17 “Ibu bapa / penjaga menghargai kebolehan atau pencapaian saya” mencatatkan min sebanyak 3.72. Terdapat seramai 55 orang ( 31.4% ) menjawab sangat kerap, seramai 48 orang ( 27.4% ) menjawab kerap. Manakala seramai 47 orang ( 26.9% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 18 orang ( 10.3% ) mengatakan pernah dan seramai 7 orang ( 4.0% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item D13“Ibu bapa saya menghukum sekiranya saya melakukan kesalahan” dengan nilai min 3.48. Terdapat seramai 43 orang ( 24.6% ) menjawab sangat kerap, seramai 38 orang ( 21.7% ) menjawab kerap.

105 Manakala seramai 58 orang ( 33.1% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 32 orang ( 18.3% ) mengatakan pernah dan seramai 4 orang ( 2.3% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh D9 “Ibu bapa mengenali rakan saya” mencatatkan min sebanyak 3.40. Terdapat seramai 48 orang ( 27.4% ) menjawab sangat kerap, seramai 34 orang ( 19.4% ) menjawab kerap. Manakala seramai 46 orang ( 26.3% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 34 orang ( 19.4% ) menjawab pernah dan diakhiri seramai 13 orang ( 7.4% ) menyatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min terendah dicatatkan oleh item D5 “ Saya sering menghabiskan masa bersama rakan-rakan diluar ” mencatatkan min sebanyak 2.95. Terdapat seramai 15 orang ( 8.6% ) menjawab sangat kerap, seramai 20 orang ( 11.4% ) menjawab kerap, seramai 94 orang ( 53.7% ) menjawab jarang-jarang. Manakala seramai 33 orang ( 18.9% ) menyatakan pernah dan diakhiri seramai 13 orang ( 7.4% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

4.5.2

Analisis Pengaruh Media

Jadual 4.18: Taburan kekerapan dan peratusan Pengaruh Media Item Pernyataan D2 Saya banyak menghabiskan masa menonton televisyen D6 / video. Saya sering menghabiskan masa D10 di kafe siber. Saya menyimpan bahan lucah di F % F % 37 21.1 24 13.7 33 18.9 44 25.1 49 28.0 42 24.0 24 13.7 29 16.6 32 18.3 36 20.6 2.89 Nilai F % 1 35 20.0 2 38 21.7 3 88 50.3 4 10 5.7 5 4 2.3 Min 2.49

3.05

106 dalam telefon bimbit D14 atau komputer saya. Bahan-bahan dari media mempengaruhi saya untuk meniru aksi D18 mereka. Saya sering membeli majalah berbentuk hiburan berbanding dengan majalah akademik atau ilmiah. PURATA MIN KESELURUHAN 2.92 F % 32 18.3 30 17.1 60 34.3 27 15.4 26 14.9 2.91 F % 14 8.0 34 34 61 61 29 16.6 37 21.1 3.23

Berdasarkan jadual 4.18, item D14 “ Bahan-bahan dari media mempengaruhi saya untuk meniru aksi mereka ” merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 3.23. Terdapat seramai 37 orang ( 21.1% ) menjawab sangat kerap, 29 orang ( 16.6% ) menjawab kerap, seramai 61 orang ( 34.9% ) menjawab jarang-jarang, seramai 34 orang ( 19.4% ) mengatakan pernah dan diakhiri dengan seramai 14 orang ( 8.0% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatakan oleh item D10 “Saya menyimpan bahan lucah di dalam telefon bimbit atau komputer saya” mencatatkan min sebanyak 3.05. Terdapat seramai 36 orang ( 20.6% ) menjawab sangat kerap, seramai 29 orang ( 16.6% ) menjawab kerap. Manakala seramai 42 orang ( 24.0% ) menyatakan jarangjarang, seramai 44 orang ( 25.1% ) mengatakan pernah dan seramai 24 orang ( 13.7% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item D18 “Saya sering membeli majalah berbentuk hiburan berbanding dengan majalah akademik atau ilmiah” dengan

107 nilai min 2.91. Terdapat seramai 37 orang ( 21.1% ) menjawab sangat kerap, seramai 26 orang ( 14.9% ) menjawab kerap. Manakala seramai 61 orang ( 34.9% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 34 orang ( 19.4% ) mengatakan pernah dan seramai 14 orang ( 8.0% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh D6 “Saya sering menghabiskan masa di kafe siber” mencatatkan min sebanyak 2.89. Terdapat seramai 32 orang ( 18.3% ) menjawab sangat kerap, seramai 24 orang ( 13.7% ) menjawab kerap. Manakala seramai 49 orang ( 28.0% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 33 orang ( 18.9% ) menjawab pernah dan diakhiri seramai 37 orang ( 21.1% ) menyatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min terendah dicatatkan oleh item D2 “ Saya banyak menghabiskan masa menonton televisyen / video ” mencatatkan min sebanyak 2.49. Terdapat seramai 4 orang ( 2.3% ) menjawab sangat kerap, seramai 10 orang ( 5.7% ) menjawab kerap, seramai 88 orang ( 50.3% ) menjawab jarang-jarang. Manakala seramai 38 orang ( 21.7% ) menyatakan pernah dan diakhiri seramai 35 orang ( 20.0% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

4.5.3

Analisis Pengaruh Pendidikan Agama

Jadual 4.19: Taburan kekerapan dan peratusan Pengaruh Pendidikan Agama Item Pernyataan D4 D8 Saya menunaikan solat. Saya kurang mendapat pendedahan / didikan D12 agama. Saya membaca AlNilai f % f % f 1 47 26.9 36 20.6 41 2 20 11.4 29 16.6 27 3 71 40.6 68 36.9 47 4 19 10.9 25 14.3 30 5 18 10.3 17 9.7 30 Min 2.66 2.76

2.89

108 Quran. Saya tidak suka menghadiri majlis agama seperti ceramah / kuliah D20 agama. Saya suka membaca bahan berunsurkan keagamaan. PURATA MIN KESELURUHAN 2.91 f % 16 9.1 29 16.6 68 38.9 27 15.4 35 20.0 3.21 % f % 23.4 18 10.3 15.4 31 17.7 26.9 76 43.4 17.1 26 14.9 17.1 24 13.7

D16

3.04

Berdasarkan jadual 4.19, item D20 “Saya suka membaca bahan berunsurkan keagamaan” merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 3.21. Terdapat seramai 35 orang ( 20.0% ) menjawab sangat kerap, 27 orang ( 15.4% ) menjawab kerap, seramai 68 orang ( 38.9% ) menjawab jarang-jarang, seramai 29 orang ( 16.6% ) mengatakan pernah dan diakhiri dengan 16 orang ( 9.1% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatakan oleh item D16 “Saya tidak suka menghadiri majlis agama seperti ceramah / kuliah agama” mencatatkan min sebanyak 3.04. Terdapat seramai 24 orang ( 13.7% ) menjawab sangat kerap, seramai 26 orang ( 14.9% ) menjawab kerap. Manakala seramai 76 orang ( 43.4% ) menyatakan jarangjarang, seramai 31 orang ( 17.7% ) mengatakan pernah dan seramai 18 orang ( 10.3% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item D12 “ Saya membaca Al-Quran ” dengan nilai min 2.89. Terdapat seramai 30 orang ( 17.1% ) menjawab sangat kerap, seramai 30 orang ( 17.7% ) menjawab kerap. Manakala seramai 47 orang ( 26.9% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 27 orang ( 15.4% ) mengatakan pernah dan seramai 41 orang ( 23.4% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

109 Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh D8 “ Saya kurang mendapat pendedahan / didikan agama ” mencatatkan min sebanyak 2.76. Terdapat seramai 17 orang ( 9.7% ) menjawab sangat kerap, seramai 25 orang ( 14.3% ) menjawab kerap. Manakala seramai 68 orang ( 38.9% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 29 orang ( 16.6% ) menjawab pernah dan diakhiri seramai 36 orang ( 20.6% ) menyatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min terendah dicatatkan oleh item D4 “ Saya menunaikan solat ” mencatatkan min sebanyak 2.66. Terdapat seramai 18 orang ( 10.3% ) menjawab sangat kerap, seramai 19 orang ( 10.9% ) menjawab kerap, seramai 71 orang ( 40.6% ) menjawab jarang-jarang. Manakala seramai 20 orang ( 11.4% ) menyatakan pernah dan diakhiri seramai 47 orang ( 26.9% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

4.5.4

Analisis Pengaruh Rakan Sebaya

Jadual 4.20: Taburan kekerapan dan peratusan Pengaruh Rakan Sebaya Item Pernyataan D3 Saya sering menghabiskan bersama D7 rakan-rakan diluar. Saya sering bertukartukar bahan lucah D11 dengan rakan-rakan. Saya memilih rakan yang “sekepala” dengan saya ( yang mempuyai perangai D15 yang sama ). Saya menerima cabaran daripada rakan-rakan saya untuk melakukan f % 39 22.3 33 18.9 64 36.6 30 17.1 9 5.1 2.64 Nilai f % f % f % 1 64 36.6 48 27.4 8 4.6 2 66 37.7 28 16.0 24 13.7 3 29 16.6 53 30.3 50 26.6 4 13 7.4 28 16.0 35 20.0 5 3 1.7 18 10.3 58 33.1 Min 2.00

2.66

3.63

110 perkara negatif. D19 Rakan-rakan yang sering mengajak saya melakukan perkaraperkara yang bertentangan dengan hukam Agama. PURATA MIN KESELURUHAN 2.78 f % 29 16.6 29 16.6 63 36.0 30 17.1 24 13.7 2.95

Berdasarkan jadual 4.20, item D11 “Saya memilih rakan yang “sekepala” dengan saya ( yang mempuyai perangai yang sama ) ” merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 3.63. Terdapat seramai 58 orang ( 33.1% ) menjawab sangat kerap, 35 orang ( 20.0% ) menjawab kerap, seramai 50 orang ( 28.6% ) menjawab jarang-jarang, seramai 24 orang ( 13.7% ) mengatakan pernah dan diakhiri dengan seramai 8 orang ( 4.6% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatakan oleh item D19 “ Rakan-rakan yang sering mengajak saya melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukam Agama ” mencatatkan min sebanyak 2.95. Terdapat seramai 24 orang ( 13.7% ) menjawab sangat kerap, seramai 30 orang ( 17.1% ) menjawab kerap. Manakala seramai 63 orang ( 36.0% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 29 orang ( 16.6% ) mengatakan pernah dan seramai 29 orang ( 16.6% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min ketiga tertinggi dicatatkan oleh item D15 “ Saya menerima cabaran daripada rakan-rakan saya untuk melakukan perkara negatif ” dengan nilai min 2.64. Terdapat seramai 9 orang ( 5.1% ) menjawab sangat kerap, seramai 30 orang ( 17.1% ) menjawab kerap. Manakala seramai 64 orang ( 36.6% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 33 orang ( 18.9% ) mengatakan pernah dan seramai 39 orang ( 22.3% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

111

Bacaan min keempat tertinggi dicatatkan oleh D7 “ Saya sering bertukar-tukar bahan lucah dengan rakan-rakan ” mencatatkan min sebanyak 2.66. Terdapat seramai 18 orang ( 10.3% ) menjawab sangat kerap, seramai 28 orang ( 16.0% ) menjawab kerap. Manakala seramai 53 orang ( 30.3% ) menyatakan jarang-jarang, seramai 28 orang ( 16.0% ) menjawab pernah dan diakhiri seramai 48 orang ( 27.4% ) menyatakan tidak pernah bagi item ini.

Bacaan min terendah dicatatkan oleh item D3 “ Saya sering menghabiskan bersama rakan-rakan diluar ” mencatatkan min sebanyak 2.00. Terdapat seramai 3 orang ( 1.7% ) menjawab sangat kerap, seramai 13 orang ( 7.4% ) menjawab kerap, seramai 29 orang ( 16.6% ) menjawab jarang-jarang. Manakala seramai 66 orang ( 37.7% ) menyatakan pernah dan diakhiri seramai 64 orang ( 36.6% ) mengatakan tidak pernah bagi item ini.

4.6

Hubungan Pola Sahsiah Diri dan Faktor Mempengaruhi Sahsiah Diri

Dapatan ini membincangkan nilai pekali korelasi yang diperoleh daripada analisis korelasi Pearson yang telah dijalankan untuk mengkaji hubungan lima pola sahsiah diri dan empat faktor mempengaruh sahsiah diri. Dalam analisis ini, nilai “r” dan “p” yang diperoleh digunakan dalam menentukan nilai korelasi dan hubungan signifikan yang wujud.

Analisis ini melibatkan 20 hipotesis kajian yang merangkumi lima pola sahsiah diri utama dan empat pecahan setiap objektif. Setiap dapatan yang dihasilkan diulas dengan lebih terperinci untuk menentukan sama ada setiap hipotesis diterima atau ditolak.

112

4.6.1

H0 1 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah akidah dengan faktor ibu bapa mempengaruhi pola sahsiah diri. Jadual 4.21: Korelasi pola akidah dengan faktor ibu bapa

Pola Akidah Faktor Ibu Bapa Signifikan pada aras p ≤ .05

Signifikan, p 0.040

Korelasi Pearson, r .155*

Berdasarkan jadual 4.21, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri akidah dengan faktor ibu bapa mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.040 iaitu lebih kecil daripada aras signifikan, nilai p = 0.0040 < α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol pertama ( H0 1 ) berjaya ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor ibu bapa dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan tiada perhubungan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan .155*.

4.6.2

H0 2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah akidah dengan faktor media mempengaruhi pola sahsiah diri. Jadual 4.22: Korelasi pola akidah dengan faktor media

Pola Akidah Faktor Media Signifikan pada aras p ≤ .05

Signifikan, p 0.326

Korelasi Pearson, r -.075

Berdasarkan jadual 4.22, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri akidah dengan faktor media mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.326 iaitu lebih besar

113 daripada aras signifikan, nilai p = 0.326 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kedua ( H0 2 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor media dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.075.

4.6.3

Ho 3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah akidah dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi pola sahsiah diri. Jadual 4.23: Korelasi pola akidah dengan faktor rakan sebaya

Pola Akidah Faktor Rakan Sebaya Signifikan pada aras p ≤ .05

Signifikan, p 0.067

Korelasi Pearson, r -.139

Berdasarkan jadual 4.23, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri akidah dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.067 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.067 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol ketiga ( H0 3 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor rakan sebaya dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.139.

114 4.6.4 H0 4 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah akidah dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi pola sahsiah diri. Jadual 4.24: Korelasi pola akidah dengan faktor ibu bapa Pola Akidah Faktor Pendidikan Agama Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.047 Korelasi Pearson, r -.150*

Berdasarkan jadual 4.24, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri akidah dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.047 iaitu lebih kecil daripada aras signifikan, nilai p = 0.0047 < α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol keempat ( H0 4 ) berjaya ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara pola akidah dengan faktor pendidikan agama dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan tiada perhubungan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.150*.

4.6.5

H0 5 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah ibadat dengan faktor ibu bapa yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.25: Korelasi pola ibadat dengan faktor ibu bapa

Pola Ibadah Faktor Ibu Bapa Signifikan pada aras p ≤ .05

Signifikan, p 0.921

Korelasi Pearson, r -.008

Berdasarkan jadual 4.25, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri ibadatdengan faktor ibu bapa mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.921 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.067 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kelima ( H0 5 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor ibu bapa dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh

115 diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.008.

4.6.6

H0 6 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah ibadat dengan faktor media massa yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.26: Korelasi pola ibadat dengan faktor ibu bapa

Pola Ibadah Faktor Media Signifikan pada aras p ≤ .05

Signifikan, p 0.007

Korelasi Pearson, r -.205**

Berdasarkan jadual 4.26, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri ibadat dengan faktor media mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.007 iaitu lebih kecil daripada aras signifikan, nilai p = 0.0007 < α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol keenam ( H0 6 ) berjaya ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor media dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan tiada perhubungan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.205*.

4.6.7

H0 7 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah ibadat dengan faktor rakan sebaya yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.27: Korelasi pola ibadat dengan faktor rakan sebaya

116 Pola Ibadah Faktor Rakan Sebaya Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.787 Korelasi Pearson, r -.021

Berdasarkan jadual 4.27, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri ibadat dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.787 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.787 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol ketujuh ( H0 7 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor rakan sebaya dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh di abaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.021.

4.6.8

H0 8 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah badat dengan faktor pendidikan agama yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.28: Korelasi pola ibadah dengan faktor pendidikan agama

Pola Ibadah Faktor Pendidikan Agama Signifikan pada aras p ≤ .05

Signifikan, p 0.514

Korelasi Pearson, r .050

Berdasarkan jadual 4.28, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri ibadat dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.514 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.514 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kelapan ( H0 8 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola ibadat dengan faktor pendidikan agama dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan .050.

117

4.6.9

H0 9 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah muamalat dengan faktor ibu bapa yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.29: Korelasi pola muamalat dengan faktor ibu bapa

Pola Muamalat Faktor Ibu Bapa Signifikan pada aras p ≤ .05

Signifikan, p 0.156

Korelasi Pearson, r -.108

Berdasarkan jadual 4.29, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri muamalatdengan faktor ibu bapa mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.156 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.156 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kesembilan ( H0 9 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor ibu bapa dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan .-.108.

4.6.10 H0 10 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah muamalat dengan faktor media massa yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.30: Korelasi pola muamalat dengan faktor media Pola Muamalat Faktor Media Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.384 Korelasi Pearson, r -.066

118 Berdasarkan jadual 4.30, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri muamalat dengan faktor media mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.384 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.384 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kesepuluh ( H0 10 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor media dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.066.

4.6.11 H0 11 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah muamalat dengan faktor rakan sebaya yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.31: Korelasi pola muamalat dengan faktor rakan sebaya Pola Muamalat Faktor Rakan Sebaya Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.876 Korelasi Pearson, r -.012.

Berdasarkan jadual 4.31, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri muamalat dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.876 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.876 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kesebelas ( H0 11 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor rakan sebaya dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.012.

119 4.6.12 H0 12 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah muamalat dengan faktor pendidikan agama yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.32: Korelasi pola muamalat dengan faktor pendidikan agama Pola Muamalat Faktor Pendidikan Agama Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.587 Korelasi Pearson, r -.041

Berdasarkan jadual 4.32, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri muamalat dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.587 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.587 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kedua belas ( H0 12 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola muamalat dengan faktor pendidikan agama dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.041.

4.6.13 H0 13 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah muasyarat dengan faktor ibu bapa yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.33: Korelasi pola muasyarat dengan faktor ibu bapa Pola Muasyarat Faktor Ibu Bapa Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.279 Korelasi Pearson, r -.82

120 Berdasarkan jadual 4.33, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri muasyarat dengan faktor ibu bapa mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.279 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.279 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol ketiga belas ( H0 13 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor ibu bapa dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.82.

4.6.14 H0 14 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah muasyarat dengan faktor media massa yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.34: Korelasi pola muasyarat dengan faktor media Pola Muasyarat Faktor Media Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.871 Korelasi Pearson, r -.12

Berdasarkan jadual 4.34, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri muasyarat dengan faktor media mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.871 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.871 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol keempat belas ( H0 14 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor media dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.12.

4.6.15 H0 15 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah muasyarat dengan faktor rakan sebaya yang mempengaruhi sahsiah diri.

121

Jadual 4.35: Korelasi pola muasyarat dengan faktor rakan sebaya Pola Muasyarat Faktor Rakan Sebaya Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.916 Korelasi Pearson, r -.08

Berdasarkan jadual 4.35, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri muasyaratdengan faktor rakan sebaya mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.916 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.916 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kelima belas ( H0 15 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor rakan sebaya dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.08.

4.6.16 H0 16 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah muasyarat dengan faktor pendidikan agama yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.36: Korelasi pola muasyarat dengan faktor pendidikan agama Pola Muasyarat Faktor Pendidikan Agama Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.481 Korelasi Pearson, r .054

Berdasarkan jadual 4.36, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri muasyarat dengan faktor pendidikan agama mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.481 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.481 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol

122 keenam belas ( H0 16 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola muasyarat dengan faktor pendidikan agama dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan .054.

4.6.17 H0 17 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah akhlak dengan faktor ibu bapa yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.37: Korelasi pola akhlak dengan faktor ibu bapa Pola Akhlak Faktor Ibu Bapa Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.295 Korelasi Pearson, r .080

Berdasarkan jadual 4.37, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri akhlak dengan faktor ibu bapa mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.295 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.295 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol ketujuh belas ( H0 17 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor ibu bapa dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan .080.

4.6.18 H0 18 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah akhlak dengan faktor media massa yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.38: Korelasi pola akhlak dengan faktor media Pola Akhlak Faktor Media Signifikan, p 0.318 Korelasi Pearson, r -.076

123 Signifikan pada aras p ≤ .05 Berdasarkan jadual 4.38, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri akhlak dengan faktor media mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.318 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.318 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kelapan belas ( H0 18 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor media dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -.076.

4.6.19 H0 19 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah akhlak dengan faktor rakan sebaya yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.39: Korelasi pola akhlak dengan faktor rakan sebaya Pola Akhlak Faktor Rakan Sebaya Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.602 Korelasi Pearson, r -0.40

Berdasarkan jadual 4.39, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri akhlak dengan faktor rakan sebaya mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.602 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.602 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kesembilan belas ( H0 19 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor rakan sebaya dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan -0.40.

124

4.6.20 H0 20 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara pola sahsiah akhlak dengan faktor pendidikan agama yang mempengaruhi sahsiah diri. Jadual 4.40: Korelasi pola akhlak dengan faktor pendidikan agama Pola Akhlak Faktor Pendidikan Agama Signifikan pada aras p ≤ .05 Signifikan, p 0.310 Korelasi Pearson, r .077

Berdasarkan jadual 4.40, aras signifikan bagi hubungan antara pola sahsiah diri akidah dengan faktor ibu bapa mempengaruhi sahsiah diri ialah 0.310 iaitu lebih besar daripada aras signifikan, nilai p = 0.310 > α = 0.05. Oleh itu hipotesis nol kedua puluh ( H0 20 ) berjaya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola akhlak dengan faktor pendidikan agama dalam kalangan pesalah laku juvana yang menjadi sampel kajian. Dalam hipotesis ini wujud hubungan korelasi yang sangat lemah dan boleh diabaikan antara dua pembolehubah yang dikaji dengan nilai pekali korelasi adalah bersamaan dengan .077.

4.7

Kesimpulan

Di dalam bab ini telah membincangkan secara terperinci setiap item demografi yang terdiri daripada umur, bangsa, jantina, jenis salah laku dan tahap pendidikan sampel. Kajian juga memfokuskan kepada demografi ibu bapa atau penjaga responden merangkumi umur, bangsa, tahap pendidikan, jenis pekerjaan dan juga penempatan sampel bersama keluarga. Pola sahsiah Akidah merupakan sahsiah yang tertinggi yang diketahui oleh setiap sampel, diikuti dengan ibadat, ketiga akhlak, keempat muasyarat dan yang terakhir ialah muamalat. Manakala faktor yang mempengaruhi pola sahsiah

125 diri sampel nilai yang tertinggi ialah faktor ibu bapa yang mendominasi semua faktor. Berikut merupakan jadual keputusan terhadap hipotesis kajian :

Jadual 4.41 : Jadual keputusan untuk setiap hipotesis kajian Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Hipotesis Hipotesis Ho 1 Hipotesis Ho 2 Hipotesis Ho 3 Hipotesis Ho 4 Hipotesis Ho 5 Hipotesis Ho 6 Hipotesis Ho 7 Hipotesis Ho 8 Hipotesis Ho 9 Hipotesis Ho 10 Hipotesis Ho 11 Hipotesis Ho 12 Hipotesis Ho 13 Hipotesis Ho 14 Hipotesis Ho 15 Hipotesis Ho 16 Hipotesis Ho 17 Pembolehubah Pola sahsiah akidah dengan faktor ibu bapa Pola sahsiah akidah dengan faktor media Pola sahsiah akidah dengan faktor rakan sebaya Pola sahsiah akidah dengan faktor pendidikan agama Pola sahsiah ibadat dengan faktor ibu bapa Pola sahsiah ibadat dengan faktor media Pola sahsiah ibadat dengan faktor rakan sebaya Pola sahsiah ibadat dengan faktor pendidikan agama Pola sahsiah muamalat dengan faktor ibu bapa Pola sahsiah muamalat dengan faktor media Pola sahsiah muamalat dengan faktor rakan sebaya Pola sahsiah muamalat dengan faktor pendidikan agama Pola sahsiah muasyarat dengan faktor ibu Keputusan Ditolak Diterima Diterima Diterima Diterima Ditolak Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima

bapa Pola sahsiah muasyarat dengan faktor media Diterima Pola sahsiah muasyarat dengan faktor rakan sebaya Pola sahsiah muasyarat dengan faktor pendidikan agama Pola sahsiah akhlak dengan faktor ibu bapa Diterima Diterima Diterima

126 18. 19. 20. Hipotesis Ho 18 Hipotesis Ho 19 Hipotesis Ho 20 Pola sahsiah akhlak dengan faktor media Pola sahsiah akhlak dengan faktor rakan sebaya Pola sahsiah akhlak dengan faktor pendidikan agama Diterima Diterima Diterima

127

BAB 5

PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1

Pengenalan

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Di dalam bab ini akan membincangkan dan merumus dapatan kajian yang diperolehi dalam bab 4. Bab 5 ini melakukan perkaitan dan perbandingan terhadap beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan hasil kajian yang telah diperoleh Perbincangan ini juga dikaitkan dengan model dan teori yang telah digunakan dalam kajian. Secara spesifiknya, terdapat lima bahagian utama yang akan diperbincangkan merangkumi analisis deskriptif maklumat demografi sampel. Analisis deskriptif maklumat demografi ibu bapa atau penjaga pesalah laku, dapatan analisis deskriptif lima pola sahsiah diri dan dapatan analisis deskriptif empat faktor yang mempengaruhi pola sahsiah diri, dapatan analisis inferensi hubungan korelasi dan cadangan. Dalam bab ini, pengkaji mengemukakan cadangan kepada beberapa pihak berkaitan dan pengkaji akan datang dengan dapatan kajian yang diperoleh.

128

5.2

Perbincangan Dapatan Analisis Deskriptif Maklumat Demografi Sampel

Analisis yang telah dijalankan terhadap Sekolah Henry Gurney, Telok Mas Melaka ini melibatkan seramai 175 orang sebagai pesalah laku. Pesalah laku telah melengkapkan borang soal selidik dan mendapati golongan di antara umur 17 sehingga 21 tahun melibatkan diri dengan salah laku jenayah juvana lebih ramai berbanding dengan golongan usia yang lain. Kajian ini bertekalan dengan kajian Persatuan Mencegah Dadah Malaysia PEMADAM ( 2009 ), seramai 4347 remaja terlibat dengan penyalahgunaan dadah termasuk 885 remaja yang berumur antara 13 sehingga 21 tahun pelbagai kaum yang sedang menjalani pemulihan di pusat-pusat Serenti. Dapatan kajian ini membuktikan penglibatan remaja kini semakin bertambah dari semasa ke semasa. Analisis juga membuktikan seramai 3 462 remaja masih bersekolah.

Rata-rata pesalah laku yang dikaji terlibat dengan kes merompak atau mencuri sebanyak 55.4% ( 97 orang ), dan dikuti dengan kes gangsterisme atau kongsi gelap sebanyak 30.9% (54 orang) yang melibatkan remaja bawah umur 21 tahun ke bawah. Terdapat juga 10.3% (18 orang)sampel yang terlibat dengan salah laku rogol. Kajian ini seterusnya bertentangan dengan kajian Sivamurugan Pandian ( 2005 ), yang menyatakan jumlah remaja yang terlibat dengan jenayah penyalahgunaan dadah terdiri dari golongan berusia 16 tahun. Dalam kajian beliau, pada tahun 2004 jumlah tahanan remaja untuk tempoh 10 bulan sahaja mencecah 4 674 yang terdiri daripada 2 377 adalah pelajar. Akan tetapi pesalah laku di Sekolah Henry Gurney kebanyakkannya terlibat dengan kes merompak dan mencuri.

Analisis juga mendapatkan data yang tertinggi terdiri daripada golongan remaja yang baru di peringkat Penilaian Menengah Rendah ( PMR ). Penglibatan remaja dalam salahlaku jenayah juvana semakin merungsingkan semua pihak pada masa kini. Seawal usia 16 tahun, remaja sudah berani mencuba apa jua yang boleh mendatangkan keburukan kepada mereka. Kajian ini berketalan dengan kajian Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri ( 2008 ), didapati seramai 475 orang remaja

129 yang berumur 13 sehingga 19 tahun dikesan mengambil dadah. Daripada jumlah pengagih dadah yang dikesan sebanyak 0.99% adalah merupakan golongan remaja seawal 16 tahun. Kajian lain yang bertekalan dengan kajian ini ialah daripada Unit AIDS Kementerian Kesihatan Malaysia ( 2008 ), melibatkan kematian seramai 1215 orang remaja berumur 13 hingga 19 tahun dari tahun 1986 sehingga 2008.

Dapatan analisis terhadap kajian ini, didapati kesemua pesalah adalah berumur antara 16 hingga 21 tahun. Apabila sabit kesalahan atau jatuh hukuman maka pesalah akan di hantar ke Sekolah Henry Gurney untuk menjalani pemulihan. Menurut Farah Nini Dusuki ( 2007 ), menyatakan dalam menjatuhkan hukuman ke atas pesalah yang dibawah umuh 18 tahun, seseorang pesalah remaja akan diputuskan di bawah Akta Mahkamah Juvana 1947 yang secara automatiknya termansuh pelaksanaan Akta Kanakkanak 2001. Di bawah Akta 1947, sekiranya seorang kanak-kanak didapati bersalah di atas kesalahan yang membawa hukuman mati, maka pesalah tidak dihukum dengan hukuman tersebut, malah pesalah ditahan mengikut perkenan raja. Keadaan ini menunjukkan bahawa apabila mencapai sahaja umur yang telah ditetapkan, hukuman tetap dilaksanakan mengikut akta yang telah ditetapkan.

Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat ( 2010), dengan mengeluarkan laporan yang menyatakan pembabitan remaja Melayu-Islam adalah lebih tinggi berbanding dengan Cina dan India. Hal ini kerana peringkat remaja merupakan peringkat peralihan dari zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Tambahan pula diusia beginilah remaja sering memberontak dan tercari-cari identiti sendiri. Melakukan sesuatu yang dilarang dianggap satu cabaran yang perlu disahut. Terkadang setiap perbuatan adalah ikutan rakan-rakan dan hinggakan terkadang membakar hati muda yang mendorong remaja menyertai bersama-sama melakukan jenayah ( Remaja, bil : 357, 1 Julai 2001 ).

Remaja perlu sedar bahawa dengan melibatkan diri dalam pelbagai gejala sosial sebenarnya telah membuatkan banyak hati yang terluka seperti ibu bapa, guru-guru dan masyarakat yang mengharapkan remaja menjadi orang yang cemerlang di dunia dan

130 akhirat kelak. Remaja seharusnya menghargai segala potensi, peluang yang ada serta tenaga semasa usia muda untuk membangunkan minda dan berusaha sedaya upaya menimba seberapa banyak ilmu yang mungkin demi masa depan. Justeru, masa muda inil harus diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah di samping mengasah bakat dan daya kepimpinan agar usia muda tidak dibazirkan dengan sia-sia. Sepertimana Hadith Rasulullah S.A.W : “ Rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara : Masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum datangnya masa sempit ( miskin ), masa lapang sebelumnya tiba masa sibuk, masa mudamu sebelum datang tua dan masa hidupmu sebelum tiba masa mati.” ( Riwayat al-Hakim dan Al- Baihaqi )

Remaja yang bijak tidak semestinya mereka yang berjaya dalam bidang akademik semata-mata. Akan tetapi mereka yang benar-benar faham hak dan tanggungjawab serta memainkan peranan sebagai remaja dengan sebaik-baiknya. Remaja yang bijak adalah remaja sentiasa menunaikan tanggungjawab terhadap Allah S.W.T dan berpegang kepada ajaran Rasulullah, menghormati ibu bapa, ahli keluarga, guru-guru dan rakan-rakan. Memupuk nilai murni dalam diri dan menetapkan matlamat ke arah hidup yang lebih sempurna. Sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat dan memberi sumbangan kepada agama dan masyarakat.

5.3

Perbincangan Dapatan Analisis Deskriptif Maklumat Ibu Bapa atau Pesalah laku Demografi Sampel

Analisis yang dijalankan kepada pesalah laku adalah secara soal selidik dengan memberikan jawapan kepada item yang diberikan. Maka setiap maklumat demografi ibu bapa atau pesalah laku adalah daripada pesalah laku. Dalam menganalisis had umur

131 ibu dan bapa pesalah laku adalah dengan meminta sampel untuk menulis dan memaklumkan kepada pengkaji. Didapati daripada data rata-rata umur ibu bapa atau pesalah laku di antara 30an hingga 50an. Daripada analisis terhadap kajian ini, terdapat juga dikalangan ibu bapa yang mendirikan rumah tangga secara perkahwinan campur. Ini kerana data menunjukkan terdapat berlainan bangsa ibu atau bapa kepada pesalah laku. Kajian ini bertekalan dengan kajian Suriyani Bte Yahya dan Fatahyah Yahya ( 2009 ) menyatakan terdapat hubungan antara perkahwinan dengan self-esteem. Soalselidik yang membabitkan 219 anggota tentera di Markas 3 Briged Kem Penrissen Kuching, Sarawak. Analisis mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara perkahwinan dengan self-esteem dengan menggunakan Pekali Spearman Rho. Hasil penganalisian mendapati bahawa terdapat hubungan antara aspek komunikasi dan kawalan self-esteem. Pembangunan rumah tangga adalah sepenuhnya membentuk identiti dan personaliti seseorang remaja.

Analisis data dari maklumat demografi ibu bapa atau penjaga pesalah laku juga memperkatakan tentang sektor pekerjaan. Bekerja sendiri menunjukkan nilai yang tertinggi di dalam kajian ini. Sikap yang terlalu sibuk juga menyebabkan anak-anak remaja ini terbiar dan tiada pemantauan secara dekat. Gaya asuhan yang digunakan juga sangat longgar dan hanya seperti ‘melepaskan batuk di tangga’ sahaja. Kajian ini bertekalan dengan kajian Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Universiti Kebangsaan Malaysia ( UKM ) ( 2008 ) yang menjalankan kajian selama 2 tahun membabitkan seramai 3000 orang kanak-kanak dari rumah kebajikan di seluruh negara. Analisis kajian ini membuktikan bahawa institusi kekeluargaan dan pendidikan banyak mempengaruhi pesalah laku jenayah juvana. Pesalah laku tersebut mempunyai personaliti tidak matang yang diwarisi daripada ibu bapa kerana didikan keluarga yang kurang sempurna.

Menurutnya lagi, kebanyakan remaja terdedah kepada salah laku jenayah akibat daripada permasalahan kendiri di dalam keluarga, kurang berkomunikasi, kesempitan sosio-ekonomi dan hubungan kemanusian yang lemah kerana tidak cenderung berfikir

132 secara kritikal. Menepati dalam kajian sahsiah ini, kebanyakan ibu bapa pesalah laku terdiri daripada keluarga yang mempunyai sosio-ekonomi yang sempit dan kebanyakan ibu bapa atau penjaga pesalah laku dalam kajian ini hanya mendapat pendidikan sehingga Penilaian Menengah Rendah ( PMR ) sahaja. Keadaan ini jelas membuktikan bahawa unit keluarga khususnya ibu bapa adalah satu agen proses sosialisasi kepada anak-anak. Segala pertentangan di dalam nilai sosial dan moral yang wujud dalam remaja merupakan hasil daripada jenis sistem yang digunakan dalam sesebuah keluarga dan persekitaran di mana meraka disosialisasikan ( White, 1996 ).

Sebagai alternatif terbaik adalah merujuk kepada Al-Quran dan Hadith yang telah memberi panduan umum berhubung dengan kemahiran keibubapaan dalam pendidikan anak-anak. Ibubapa adalah pemimpin di dalam rumahtangga. Sebagai pemimpin dalam rumahtangga, mereka perlu mengetahui dan menguasai kemahiran tertentu. Antara panduan kemahiran keibubapaan yang digariskan dalam Al-Quran : a. Ibu bapa hendaklah berlaku adil, menjaga kebajikan dan suka memaafkan ahli keluarganya. ( Surah Al-Nahl : 90 ) b. Bersikap lemah lembut dan memberi pertolongan dan bimbingan. Kalau kekerasan digunakan maka orang akan menjauhkan diri daripada kita. ( Surah Al-Imran : 159 ) c. Ibu bapa jangan menjadi kecewa dengan tingkahlaku anaknya dan anak pula jangan menjadi sengsara kerana perbuatan ibu bapanya. ( Surah Al-Baqarah : 233 ). d. Rasulullah S.A.W bersabda : “Seorang mukmin yang paling sempurna imanya ialah mereka yang berakhlak mulia dan berlemah lembut dengan ahli keluarganya.”( Riwayat Al-Tarmizi dan Al-Hakim )

133 Berdasarkan pandangan Islam dan pendapat ahli kaunseling barat, kemahiran keibubapaan yang perlu dikuasai oleh ibu bapa merangkumi Model ibu bapa yang salih ( ibu bapa yang menghayati ajaran Islam ). Membentuk displin anak-anak dengan kasih sayang dan sentiasa menerima anak tanpa syarat kerana anak adalah zuriat yang diamanahkan oleh Allah S.W.T. Ibu bapa perlu sentiasa memenuhi masa lapang bersama anak dan peka terhadap pergerakan anak.

5.4

Perbincangan Dapatan Analisis Deskriptif Pola Sahsiah Diri

Daripada perbandingan min yang dilakukan terhadap lima pola sahsiah diri secara keseluruhan, min pola akidah yang paling tinggi diamalkan oleh pesalah laku jenayah juvana dengan nilai min 34.05. Manakala pola sahsiah diri yang kedua tertinggi ialah Ibadat, diikuti dengan akhlak Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa setiap sampel yang ditempatkan di Sekolah Henry Gurney mengetahui tentang keesaan Allah, kepercayaan kepada Malaikat dan kebenaran Rasulullah S.A.W. Kajian ini bertekalan dengan kajian Mohd Hafiz Kamarudin ( 2008 ), memfokuskan tentang presepsi pelajar terhadap program-program dan aktiviti pembangunan sahsiah. Dapatan analisis menunjukkan bahawa seramai 269 pesalah laku memberikan respon mengatakan pembangunan sahsiah pelajar perlu di terapkan pada peringkat awal bagi mengatasi masalah sosial yang kian menular. Sewaktu dalam usia kanak-kanak, golongan ini sering diberitahu dan diingatkan tentang kewujudan Allah dan perlu akur dan taat kepadanya. Analisis kajian mendapati bahawa akidah yang dipegang oleh pesalah laku seperti agama berbentuk budaya, ianya hanyalah seperti agama yang diwarisi tapi tiada pengukuhan melalui amalan atau perilaku ( Ibadat, Muamalat, Muasyarat dan Akhlak ) .

Setiap pesalah laku mengetahui bahawa akidah merupakan sesuatu yang penting bagi setiap individu sebagai manusia bagi membentuk pegangan dan kepercayaan tetapi ianya berbeza dengan pola sahiah yang lain. Kajian ini bertentangan dengan kajian

134 Mohd Sabri Mamat dan Syed Najmuddin ( 2009 ), pendidikan agama sangat perlu dalam kehidupan seharian untuk melaksanakan amalan ibadat seharian ( solat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa ). Analisis kajian dilaksanakan di Maktab Rendah Sains Mara di seluruh Malaysia terhadap 674 orang pelajar tingkatan lima. Dapatan menyatakan bahawa pendidikan agama yang membentuk amalan ibadat dapat menyumbang kepada kecerdasan emosi seseorang. Amalan berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran menyumbang kepada peningkatan kesedaran kendiri. Manakala solat menyumbang kepada peningkatan regulasi kendiri. Ini kerana dalam kajian sahsiah diri dalam kalangan pesalah laku ini mengakui kewujudan Allah akan tetapi tidak mengikut segala amanah dan tuntutan dari Allah S.W.T. Jiwa mereka merasakan seronok apabila melakukan kegiatan menyalahi undang-undang dan membahayakan mereka. Akibat kekurangan ibadat kepada Allah S.W.T pesalah ini mengalami kecelaruan emosi dan merasakan kekurangan dalam diri mereka.

Dalam kajian ini menunjukkan pola muasyarat dan muamalat terletak pada tahap kedua terbawah. Analisis dapati bahawa pesalah laku ini adalah tergolong kepada anak remaja yang mendapat kebebasan dalam kehidupan. Analisis dapatan konteks mumalat menunjukkan cara hidup pada pesalah laku adalah bertentangan dengan kelaziman sebagai fitrah manusia. Menjalani kehidupan secara bebas tanpa menghormati hak orang lain. Begitu juga dengan cara hidup bermasyarakat ( muasyarat ), pesalah laku menjalani kehidupan tanpa adab-adab dalam pergaulan dan tanpa keterbatasan dalam menjalinkan hubungan dengan orang sekeliling. Kajiani ini bertekalan dengan kajian Dr Azizi Yahya dan Muhamad Jumat Aliju ( 2008 ), membicarakan bahawa rakan sebaya sangat signifikan dalam mempengaruhi rakan lain untuk bertindak ke arah negatif. Kajian ini menunjukkan bahawa rakan sebaya devian merupakan faktor kepada tingkah laku delikuen. Kajian ini diperkukuhkan lagi apabila tingkah laku agresif mempunyai hubungan yang sifnifikan dengan faktor rakan sebaya di dalam masalah tingkah laku negtif remaja. Cara kehidupan mereka banyak dipengaruhi oleh rakan-rakan sekeliling yang sama-sama bebas dalam bergaul tanpa mengira pahala dan dosa, yang sahih dan

135 batil dan sikap menghalalkan yang haram antara sebab rendahnya muamalat dan muasyarat dalam diri pesalah laku.

Bagi membentuk remaja muslim yang sejati adalah dibentuk dari dalam ke luar. Bermula dengan rukun iman sebagai input. Langkah membentuk akhlak dimulakan dengan memantapkan sistem keyakinan berasaskan kepada akidah ( tauhidic mindset ) sebagai paksi utama yang membentuk pandangan alam ( world-view ), kemudiannya sistem nilai serta sikap yang akhirnya melahirkan kelakuan-kelakuan yang baik. Inilah teras dan asas rukun Iman. Pemantapan rukun Iman ini disusuli dengan langkah kedua sebagai pemprosesan. Melaksanakan satu set ( himpunan ) amalam-amalan ritual dalam rukun Islam. Ini adalah satu pakej latihan yang bersepadu, konsisten dan diamalkan secara rutin. Pada tahap ini keyakinan dalam rukun iman diterjermahkan kepada amalan-amalan rukun Islam. Sebagai output dalam melahirkan generasi remaja Islam sejati diakhiri dengan Ihsan yang mana perlakuan-perlakuan baik itu lahir kerana merasakan diri sama ada “melihat” Allah ( pada tahap yang tinggi ) atau dilihat Allah ( pada tahap biasa ). Dengan Ihsan ini timbullah rasa dalam diri seseorang itu cinta, takut, rasa terhina, miskin, jahil dan rasa kehambaan kepada Allah.

Setiap remaja diberikan oleh Allah S.W.T dengan akal. Oleh yang demikian, sebagai manusia yang berakal dan mukallaf maka wajarlah remaja memikirkan yang terbaik untuk diri sendiri terlebih dahulu. Apabila diri menjadi insan yang baik, maka dengan sendirinya tindakan mereka pasti memberi kebaikan dan kegembiraan kepada insan-insan yang terdekat dan seterusnya membawa kesejahteraan kepada negara tercinta.

136 5.5 Perbincangan Dapatan Analisis Deskriptif Faktor yang mempengaruhi Pola Sahsiah Diri

Berikut merupakan perbicangan berdasarkan analisis deskriptif yang telah dijalankan terhadap empat katogeri faktor yang mempengaruhi sahsiah diri merangkumi faktor ibu bapa, faktor media, faktor rakan sebaya dan juga faktor pendididkan agama. Dari analisis yang dijalankan, faktor ibu bapa mendominasi dalam semua kategori dengan mendapat min sebanyak 17.31. Kajian ini bertekalan dengan kajian Dr. Azizi Hj Yahya, Jamaludin Ramli dan Yusof Boon (2008 ) yang telah menjalankan kajian di sekitar Stesen Bas Larkin dan Pasaraya Angsana. Dengan memperoleh data daripada golongan remaja sekitar 12 hingga 20 tahun. Analisis data ini menunjukkan bahawa ibu bapa dan masyarakat memainkan peranan penting dalam pembentukan keperibadian remaja seleras dengan kehendak agama dan aspirasai negara. Ini membuktikan pengaruh ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan anakanak. Menurut George Peter Murdock ( 1982 ), mentakrifkan bahawa keluarga ( ibu bapa ) adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung, mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak tidak lagi menghormati mereka.

Pengaruh media memberikan pengaruh kepada remaja pada tahap yang kedua tertinggi. Ini bertekalan dengan kajian Abdullah Sulong dan Mawaddah Abdullah ( 2009 ), faktor-faktor media elektronik memberikan input yang besar terhadap keruntuhan akhlak pelajar berdasarkan kandungan bahan-bahan yang ditayangkan. Kajian yang dijalankan di Universiti Teknologi Malaysia dengan seramai 87 orang pesalah laku. Hasil kajian rintis menunjukkan nilai Alpha Croanbach, r = 0.808. Menurut Larking ( 1966 ) mengatakan bahawa media merupakan satu alat yang boleh mempengaruhi sepenuhnya perkembangan seseorang individu. Ini disokong lagi apabila Francais ( 1997 ) mengatakan bahawa media yang berbentuk elektronik khususnya televisyen, remaja yang ketagih menonton televisyen lebih menghadapi masalah sosio-

137 psikologi seperti kesedaran diri yang rendah, kerisauan dan jurang mantap keyakinan agama.

Analisis kajian juga mendapati pengaruh pendidikan agama dan rakan sebaya dalam pembentukan sahsiah diri. Kajian ini bertekalan dengan kajian Faizah Abd Ghani dan Logantahan ( 2010 ) yang telah menjalankan kajian seramai 140 orang pelajar Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Resort Pasir Gudang, Johor Bahru. Analisis melalui kajian ini, didapati pola gaya hidup remaja mempunyai signifikan dengan faktor keluarga dan pengaruh pendidikan agama. Dapatan analisis kajian ini juga bertentangan dengan kajian pengkaji melalui faktor pengaruh rakan sebaya, dalam kajian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam keadaan yang positif mempengaruhi sahsiah diri pesalah laku juvana. Manakala kajian tentang faktor rakan sebaya ianya bertekalan dengan kajian Mohammad Shatar Sabran ( 2010 ) yang mengatakan bahawa pengaruh rakan sebaya punca utama gejala sosial.

Data daripada kajian beliau mendedahkan seramai 300 remaja Melayu di bandar dan luar bandar berusia antara 13 sehingga 25 tahun mengakui terlibat dengan salah laku seksual dan gejala seks bebas. Kira-kira 85 peratus daripada mereka yang melakukan perbuatan itu tidak ada rasa kesal, malu atau takut akan balasan Allah akan tetapi ianya sebagai satu keseronokan dan kepuasan. Teman sebaya sangat berpengaruh dalam tingkah laku pelajar, lantaran itulah Islam sentiasa menitikberatkan pemilihan sahabat yang sebenar dalam kehidupan seharian. Di luar rumah remaja berdepan dengan pelbagai situasi yang banyak mempengaruhi corak kehidupan mereka. Anak-anak yang berada di luar kawalan ibu bapa inilah yang selalunya akan mendapat khidmat rakanrakan sebaya untuk meneruskan kehidupan mereka.

Jelas membuktikan bahawa pembangunan sahsiah diri adalah dipengaruhi beberapa faktor utama merangkumi ibu bapa, media, pendidikan agam dan rakan sebaya. Remaja kita hari ini boleh dikatakan hidup dalam kesenangan dan keseronokan. Mereka tidak dibebani dengan masalah negara tetapi terlalu bebas untuk memilih matlamat

138 hidup. Remaja yang telah jauh tersasar dari landasan kehidupan yang mementingkan nilai-nilai kemanusian perlu diberi perhatian yang sewajarnya agar mereka tidak terus hanyut dan terbiar tanpa bimbingan.

Oleh sebab itu, sebelum seseorang kanak-kanak mengalami zaman remaja, amat penting sekali kita memastikan bahawa nilai-nilai murni dan amalan soleh itu telah sebati dalam jiwa mereka. Pengukuhan aktiviti keagamaan dan pendedahan kepada ilmu adalah amat penting bagi memantapkan diri yang bermula dari rumah, melalui media dan rakan sebaya. Inilah usaha yang perlu dilakukan secara berterusan sehingga kita berjaya membangun dan memantapkan jiwa-jiwa remaja ini agar menjadi manusia yang kelas pertama. Dalam Firman Allah S.W.T : “ Demi jiwa ( manusia ) serta penyempurnaan ciptaan-Nya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ( jalan ) kefasiqan dan ketakwaan-Nya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan rugilah orang yang mengotorinya.” ( Surah As-Syam : 7-9 )

5.6

Perbincangan Dapatan Analisis Inferensi Pola Sahsiah Diri dan Faktor Pengaruh Sahsiah Diri

Daripada kajian ini terdapat dua hubungan yang mempunyai nilai inferensi yang menghubungkan di antara pola sahsiah dengan faktor pengaruh sahsiah diri. Pola Akidah dengan faktor ibu bapa mempunyai hubungan yang signifikan dengan hubungan korelasi yang sangat lemah, r = +.155. Ini membuktikan bahawa ibu bapa memainkan peranan dalam membantu sahsiah akidah dalam diri seseorang. Pembentukan akidah pada peringkat awal lagi dengan menerapkan nilai-nilai murni, bertekalan dengan kajian Rohayati Derani ( 2004 ), faktor-faktor keruntuhan akhlak remaja Islam kini mempunyai

139 signifikan yang positif dengan tanggungjawab daripada Ibu bapa. Analisis data ini diperoleh daripada ibu bapa yang berada di Taman Aman Anak Bukit, Alor Setar, Kedah. Seramai 60 orang pasangan ibu bapa telah diberikan agihan instrumen kajian. Dalam kajian ini mendapati bahawa pegangan dan pemahaman pesalah laku tentang Islam adalah tinggi dan sangat signifikan dengan didikan ibu bapa. Analisis juga mendapati bahawa setiap pesalah laku mengetahui tentang kewujudan Allah yang esa, tuntutan tentang berpuasa dan sentiasa membaca Al-Quran. Akan tetapi ianya hanya seperti Agama Budaya semata-mata, mengetahui tapi tiada amalan pelaksanaanya.

Ini kerana setiap anak yang dilahirkan ke dunia merupakan anugerah tuhan yang tidak ternilai dan amanah Allah S.W.T kepada setiap ibu bapa agar anak tersebut menjadi insan yang berguna dan berbudi pekerti dengan akhlak yang mulia. Ibu bapa merupakan insan yang bertanggungjawab mendidik, memelihara, mengasuh, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. Anak ibarat kain putih yang boleh dicorakkan pelbagai warna oleh ibu bapa mereka. Sesungguhnya di tangan ibu bapalah terletaknya corak masa depan anak-anak kerana mereka diamanahkan dengan tanggungjawab ini. Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.” ( Riwayat Bukhairi ).

Menurut Sivamurugan Pandian ( 2005 ), menyatakan sikap ibu bapa yang mempunyai kemahiran didikan ibu bapa yang positif bersesuaian dengan prinsip membesarkan anak mereka di dalam persekitran yang baik, mempunyai persefahaman, memilik sifat sayang- menyayangi serta mengutamakan dispiln dapat mengembangkan kendiri anak di dalam proses membesarkan anak mereka. Anak-anak ini dididik tentang akidah, tetapi dari segi pengamalannya adalah sangat lemah. Ini kerana ibu bapa juga amat kurang melaksanakan pola sahsiah yang lain selain akidah. Ibu bapa pesalah laku juga hanya mengetahui tuntutan tetapi tidak melaksanakannya. Anak-anak mereka

140 mewarisi tabiat dan perilaku ibu bapanya kerana ibu bapa merupakan model yang terdekat di dalam proses sosialisasi.

Pola Ibadah dengan faktor media mempunyai hubungan yang signifikan dengan hubungan korelasi yang sangat lemah, r = -.205. Ini membuktikan bahawa sahsiah ibadat bagi sampel kajian ini dipengaruhi oleh media sama ada dalam bentuk elektronik mahupun media bercetak. Kajian ini bertekalan dengan kajian Ab. Halim Tamuri ( 2009 ), media memainkan peranan dalam membentuk pegangan nilai akhlak seseorang. Dapatan analisis kajian yang melibatkan 398 orang pelajar Melayu di Sabak Bernam Selangor. Data menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan positif mengatakan pegangan nilai akhlak dipengaruhi oleh media. Nilai min yang teringgi minat remaja terhadap kandungan bahan dalam media massa adalah berbentuk hiburan dengan nilai min = 3.93. Menurut Santrock ( 2008 ), mengatakan bahawa era kini banyak dipengaruhi dengan peralatan yang canggih dan berteknologi tinggi. Menurutnya ini dikatakan sebagai kronosistem di mana remaja kini banyak dipengaruhi dengan konsep langit terbuka atau informasi teknologi. Penggunaan internet semakin meluas dan sedikit sebanyak mempengaruhi mentaliti remaja kini.

Senario yang kian genting ini jika dibiarkan pasti akan membawa impak besar kepada pembangunan bangsa Malaysia yang sedang bangkit menuju kejayaan. Dalam waktu mencapai tahap negara maju sebagaimana diimpikan oleh wawasan perdana, namun semua anggota masyarakat secara keseluruhannya turut memainkan peranan besar bagi menjana kemajuan tersebut seiringan dengan proses pembangunan rohani masyarakat, tugas ini juka ingin dililhat meninggalkan kesan yang terbaik, maka ia perlu dilakukan secara kolektif atau bersama. Nasihat menasihati dan ingat mengingati antara satu sama lain supaya tidak tergelincir dari landasan Islam sudah menjadi tanggungjawab setiap muslim. Tanggungjawab tersebut bergantung pula kepada keupayaan diri seseorang itu apabila berada dalam kelompok manusia yang tertentu. Firman Allah S.W.T yang bermaksud :

141 “Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang mengerjakan amalan soleh dan nasihat menasihati agar mentaati kebenaran dan kesabaran ( Surah Al-Asr : 1- 3 ) Sebagai ibu bapa dan penjaga kepada kanak-kanak terutamanya yang sedang dalam usia remaja, ibu bapa memainkan peranan yang cukup besar menentukan hala tuju dan arah hidup mereka seharian. Pengawasan yang ketat dan kebebasan yang fleksibel perlulah diranga dan dilaksanakan bagi mengelakkan remaja mudah terjerumus ke dalam pelbagai masalah sosial ataupun yang mendatangkan bahaya kepada diri mereka sendiri. Dalam sebuah hadith Rasulullah S.A.W yang diriwayat Ibnu Majah, baginda telah bersabda : “Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu melakukan yang makruf dan menegah perkara yang mungkar. Sebelum ( sampai masanya ) kamu berdoa kepada-Ku tetapi Aku tidak memperkenankannya, ( perintah dan tegahlah ) sebelum ( sampai masanya ) kamu meminta pertolongan-Ku tetapi Aku tidak menolong kamu.”

Justeru itu, semua anggota masyarakat perlulah sama-sama berusaha untuk memikir dan mengambil langkah jangka panjang bagi membendung dan membanterasnya. Allah S.W.T telah berpesan dalam kitab suci Al-Quran supaya manusia bersatu padu dalam melakukan apa jua bentuk kebaikan untuk kesejahteraan bersama dan jangan sekali-kali bersatu melakukan sesuatu yang boleh membawa ke arah dosa dan kerosakan.Firman Allah S.W.T : “Serulah ( semua manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik dan bijaksana, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” ( Surah An-Nahl : 125 )

142 Salah satunya ialah dengan kembali ke pangkal jalan iaitu pembinaan jati diri dalam diri stiap warga terutamanya remaja yang masih di bangku persekolahan yang menjadi harapan negara pada masa depan. Sejak awal lagi, kanak-kanak perlulah ditanam sifat supaya membenci segala bentuk kemungkaran dan mencintai makruf sebelum menjejaki ke alam remaja. Sabda Rasulullah S.A.W : “Sesiapa yang inginkan dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu, siapa yang inginkan akhirat maka dia perlu menuntut ilmu, dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya maka hendaklah ia menuntut ilmu.”

Peranan mendidik anak-anak tidak harus dilepaskan kepada para guru dan pihak sekolah semata-mata. Dalam pendidikan akidah umpamanya, ibu bapa berperanan besar dalam menentukan sahsiah diri anak-anak mereka sebelum menjelang usia remaja. Didikan awal inilah yang biasanya melekat dalam sanubari mereka, mereka akan mudah menolak segala bentuk kemungkaran kerana adanya benteng dalam diri yang menegah mereka dari melibatkan diri dalam tindakan yang boleh merosakkan diri sendiri. Kesimpulannya, pihak pentadbir sekolah, guru, ibu bapa, kaunselor, Persatuan Ibu bapa dan Guru ( PIBG ), masyarakat umum dan semua pihak yang mempunyai kaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung haruslah berganding bahu dalam mencari kaedah terbaik untuk menangani permasalahan ini.

5.7

Cadangan

Setelah mendapat pelbagai maklumat dan data yang dianalisis, terdapat beberapa cadangan. Cadangan yang akan diberikan tumpuan kepada lima pihak yang dirasakan sangat memainkan peranan yang besar berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh. Pihak-pihak yang terlibat adalah bermula dari individu remaja, tumpuan kepada ibu

143 bapa, penekanan kepada pihak sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia dan pengkaji akan datang.

5.7.1 Cadangan Kepada Individu Remaja

Melalui dapatan kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa pola akidah yang diamalkan oleh setiap individu remaja hanya dijadikan sebagai pegangan agama yang berbentuk budaya semata-mata. Mengetahui dan memahami merupakan panduan akidah remaja tersebut. Ianya tidak dijadikan sebagai ikutan dan cara hidup yang utuh. Seperti mengetahui khalimah syahadah tetapi tidak dipraktikalkan di dalam solat, malah solat diabaikan. Solat merupakan tiang agama dan sebagai pendinding dari melakukan kerjakerja kemaksiatan mahupun bertentangan dengan undang-undang dunia. Hidup tanpa matlamat yang jelas tiada panduan muamalat, muasyarat dan akhlak menjadikan hidup tidak berpedoman dan tiada hala tuju. Ibadat yang lain dituntut dalam syariat hanya dipandang remeh dan tiada keisitmewaannya. Sebagai seorang remaja yang sering menjadi tulang belakang kepada negara, remaja perlu mengetahui perkara-perkara yang boleh meruntuhkan pegangan mahupun moral dalam diri. Remaja seharusnya lebih bijak mengawal diri dan emosi, diperkukuhkan lagi dengan spiritual yang jitu. Pemilihan rakan yang tepat agar sentiasa mendapat sokongan moral dan tunjuk ajar bagi membentuk kecemerlangan dalam diri.

5.7.2 Cadangan Kepada Ibu Bapa atau Penjaga Remaja

Pembentukan sahsiah seseorang anak adalah bermula di dalam rumah. Kerana rumah itu merupakan syurga dunia yang membawa pelbagai asam garam dalam kehidupan. Sebagai seorang ibu bapa atau penjaga yang rapat dengan anak-anak perlu bertanggungjawab dalam mencorakkan peribadi anak sejak kecil lagi. Sebagai ibu bapa

144 yang prihatin dan sentiasa mengambil berat tentang anak-anak mereka, perlu mengetahui perubahan yang bakal dialami oleh anak mereka dengan hati yang terbuka. Perubahan dari seorang kanak-kanak kepada alam remaja, akan mula rasa ingin mencuba sesuatu, berkongsi dengan rakan-rakan dan mudah terikut-ikut dengan sesuatu budaya khususnya budaya barat. Anak perlu diberikan pendedahan dan pendidikan agama dan moral secara mendalam agar mengetahui dan dapat berfikir dahulu baik dan buruk sekiranya remaja bertindak. Ibu bapa perlu memberikan perhatian kepada anak secara keseluruhan dengan konsep terbuka agar remaja dapat membentuk jati dirinya untuk menangani sebarang emosi mahupun konflik. Sokongan yang diberikan perlulah mempunyai keterbatasan bukan terlalu bebas untuk membiarkan remaja membuat keputusan. Malah sokongan yang padu perlu diberikan sekiranya remaja mereka melakukan kebaikan dan meningkatkan potensi diri meraka dalam apa jua bidang yang diceburi. Pemantauan yang berkala dan sentiasa mengambil tahu dengan siapa remaja ini berkawan perlu sentiasa agar remaja tidak hanyut dengan dorongan nafsu dan melakukan salah laku bertentangan dengan undang-undang.

5.7.3 Cadangan Kepada Sekolah

Sekolah merupakan satu tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sekolah juga merupakan tempat pertemuan di antara seorang remaja dengan seorang remaja lain. Pembentukan sahsiah diri juga terbentuk melalui pendidikan sekolah kerana sekolah merupakan agen kedua selepas rumah. Pergaulan rakan-rakan yang bebas secara negatif menyebabkan remaja mula untuk mengenali dunia salah laku yang pada awalnya adalah melanggari undang-undang sekolah. Ia semakin merungsingkan apabila mula berlaku pergaduhan, ponteng sekolah dan mula hisap rokok. Berdasarkan kajian ini, pengkaji mencadangkan sebagai langkah awal untuk mengetahui pola sahsiah diri seseorang indvidu remaja, adalah disarankan kepada pihak sekolah agar melaksanakan Inventori Sahsiah Diri agar mengenal pasti bahagian mana yang lemah dalam diri seseorang individu tersebut. Mewujudkan bengkel-bengkel atau program yang berbentuk pembinaan jati diri yang global menjuruskan kepada

145 keagamaan dan pembentukan kepimpinan. Program seperti ini membantu remaja agar memenuhi ruang masanya dengan perkara yang berfaedah dan terhindar dari melakukan salah laku.

5.7.4 Cadangan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia

Langkah yang bijak dengan memberikan kebenaran dan peruntukkan untuk mejalankan kajian yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan negara adalah langkah yang relevan. Ini kerana fenomena salah laku kini berlaku seawal sekolah rendah lagi dan perlu dibendung dari terus menular. Pihak kementerian dicadangkan agar memberikan ruang mana-mana pihak untuk membantu dalam menggiatkan usaha-usaha pencegahan dengan melakukan program-program kesedaran dan bimbingan. Dengan mendapatkan kerjasama yang erat dari pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia ( PDRM ) atau Jabatan Kepenjaraan Malaysia agar membuka mata remaja agar tidak sesekali untuk melakukan salah laku yang kecil mahupun yang besar. Dengan bantuan padu dari Kementerian Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Kerja Sosial mahupun badan-badan bukan kerajaan ( NGO ) sama-sama mengembleng tenaga membanteras gejala ini secara serius dan besar-besaran. Walaupun isu seperti ini sensitif, tetapi melalui kajian ini mendapati ianya salah satu mekanisme untuk membantu pihak kementerian merangka usaha dan pelan strategik dalam membantu golongan remaja kini.

5.7.5

Cadangan Kepada Pengkaji Akan Datang

Dalam kajian ini, pengkaji mencadangkan agar kajian ini dijalankan diperingkat sekolah lagi. Bukan hanya tertumpu kepada pesalah laku yang telah sabit kesalahannya. Inventori Sahsiah Diri ini mampu membantu kepada mana-mana pihak untuk digunapakai sebagai langkah awal mengetahui sahsiah seseorang. Kajian ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah sama ada di peringkat rendah mahupun menengah. Sekiranya kajian ini melibatkan jumlah sampel yang besar ianya dapat membantu

146 mengenal pasti individu yang memerlukan perhatian. Individu tersebut diberikan pendekatan yang lebih baik secara berperingkat. Melalui kajian ini juga pengkaji mengsyorkan agar kajian ini dapat di ubah kan kepada kajian berbentuk kualitatif dan mewujudkan teori-teori baru yang berkaitan dengan isu ini.

Selain itu pengkaji juga melihat ianya sebagai salah satu platform kepada pengkaji akan datang untuk membina sebuah modul. Pelaksanaan modul sama ada dalam bentuk individu atau bentuk kelompok bergantung kepada ketepatan tentang sahsiah diri dan faktor mempengaruhinya. Sekiranya modul yang dibina mendapat tempat dan sahih keberkesanannya, maka ianya merupakan satu sumbangan kepada pembentukan sahsiah dalam kalangan remaja kini.

5.8

Penutup

Kajian menunjukkan pola sahsiah diri seseorang mempunyai hubungan dengan faktor pengaruh sahsiah diri. Walaupun hubungan korelasi yang ditunjukkan adalah lemah, akan tetapi dapatan kajian ini menunjukkan bahawa ianya tidak boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan golongan remaja yang merupakan tulang belakang negara pada satu masa kelak. Alternatif lain perlu diwujudkan bagi membantu meningkatkan kualiti seseorang remaja agar dapat membantu negara dari semasa ke semasa. Menjadi harapan yang tinggi agar kajian yang dijalankan ini dapat membantu negara dan sebagai pemangkin kepada pengkaji-pengkaji yang lain agar melaksanakan kajian yang meneroka permasalahan remaja dengan mengaitkan keagamaan dengan dunia realiti. Data yang awal ini dapat dipersembahkan sebagai gambaran bahawa sahsiah diri kini menjadi tunjang utama dalam diri seseorang. Semoga kajian ini dapat menjadi garis panduan kepada semua pihak khususnya kepada individu remaja, ibu bapa, sekolah, kementerian dan mana-mana badan sosial. Isu permasalahan remaja tidak boleh hanya diletakkan kepada satu pihak sahaja malah semua pihak perlu berfikir dan membantu demi membendung masalah ini untuk pembangunan jati diri anak watan negara.

147

RUJUKAN

Abdul Munir. ( 2001 ). Menempuh Cabaran Kepimpinan di kalangan remaja. Diambil daripada kertas kerja seminar Belia dan Masyarakat ( 1st ed ). Kuala Lumpur. Institut Kefaman Islam Malaysia. ( Bab 12 : 205 ).

Adawiyah Abdullah. ( 2007 ). Remaja Malaysia masih buta pengetahuan seks, Utusan Online, Diambil pada 3 September, 2009, daripada http://www.utusan.com.my/utusan/index.asp

Al-Quran : Al – Anfal : 27; Al-Kahfi : 107; Ar-Ra’ad : 11 & 28; Ibrahim : 1; Al-Baqarah : 83, 232, 233; Tahrim : 6; Thaha : 132 ; An-Nahl : 90, 125; Al-Asr : 1-3; AsSyam : 7-9; Al-Imran : 159

Al-Ghazali. Keajaiban Hati. Singapura. Pustaka Nasional.

Al-Qardawi, Iman dan Kehidupan. ( Terjemahan Fachruddin HS ). Kuala Lumpur. Dewan Pustaka Fajar.

Allen, B.P. ( 2003 ). Personality theories : Development, growth and diversity ( 4th ed. ). Bonton, MA : Pearson Education, Inc.

Ahmad Sarji. ( 2001 ). Pembentukan Sahsiah Unggul Generasi Muda, Diambil daripada kertas kerja Belia dan Masyarakat ( 1st ed ). Kuala Lumpur. Institut Kefaman Islam Malaysia. ( Bab 1 : 3 ).

148

Asmah Bee. ( 1993 ). Psikologi Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Asmak Hj. Ali. ( 2006 ). Salah Laku Remaja Masa Kini: Cabaran dan Penyelesaiannya. UITM, Shah Alam. Pusat Pemikiran dan Kefahaman Malaysia.

Azizah, B. ( 2008 ). Penyalahgunaan Dadah di kalangan Pelajar. Satu Kajian Di Pusat Serenti Tiang Dua , Melaka. Laporan projek Ijazah Sarjan Muda, Kuala Lumpur. UiTM.

Azizi Yahaya, Jaafar Sidek Latif, Shahrin Hashim & Yusof Boon ( 2006 ). Psikologi Sosial Alam Remaja. (2nd ed. ) Batu Caves: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Azizi Yahya, Jaafar Sidek Latif ( 2005 ). Membentuk identiti pelajar. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Azizi Yahya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon dan Abdul Rahim Hamdan (2006 ). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan: Teori, analisis & interpretasi data. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Aminudin, M. ( 2009 ) . Konsep Akal Budi. Jurnal ASWARA.

Bandura, A. ( 1986 ). Social Foundation of Thought and Action : A Social Cognitive Theory. New Jersey. Prentice-Hall.

Bettelheim, B. ( 1950 ). Love is not Enough. New York. Free Press

149 Bordes, K. S. & Abbott, B. B. ( 2008 ). Research design and methods: A process approach. New York: The McGraw Hill Companies, Inc.

Britlain, Salim H. ( 1969 ). Terjemahan Kiadu Salihin, Jilid 1 & 2 ( Cetakan Ketiga ). Indonesia. Penerbitan Kluang.

Burger, J.M. ( 2008 ). Personality. ( 7th ed. ). Belmont, CA : Wadsworth.

Case, R. ( 1985 ). Intenectual Development Birth to Adulthood New York: Academic Press.

Chand, C.H., Kelly H. & Willels W. ( 1975 ). Human Nature and The Social Order. New York. Charles Publisher.

Chiam Heng Kong. ( 1984 ). Parent Adolescent Relationship in a Malaysian Context. Paper presented at the International Seminar on Family in the Eighties, 20-23 Februari, 1984. Clogninger, S. ( 2008 ). Theories of personality : Understanding persons ( 5th ed. ). New Jersey : Pearson Education, Inc.

Chua Yan Piaw. ( 2006 ). Kaedah Penyelidikan. Buku 1. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Sdn. Bhd

Cohen, A.K. ( 1975 ). Delinquent Boys. New York : The Press

Conger, J.J. & Peterson, A.C. 1984. Adolescent and Youth : Psychological Development in a Changing World. New York. Harper and Row Publishers.

150 Corey, G. & Corey, M. ( 2005 ). Process and practice group ( 7th ed ). Belmont, CA : Brooks/Cole.

Dass, M.B. 1992. Juvenile Delinquent : The Causes and Remedies. Jurnal Kebajikan Masyarakat. 15,1,9-14.

Dewan Siswa 3rd ed. ( 2000 ). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Dyer, C. ( 2006 ). Research in psychology: A practical guide to methods and statistics. Carlton: Blackwell Publishing.

Farah Nini. ( 2007 ). “Parent Adolescent Relationship in Malaysian Context”. Paper presented at the International Seminar on Family in the Eigthies.

Francis, L.J. 1997. “ The socio-phchological profile of the teenage television addict..Muslim Education Quartely, Vol 15, No 1, ms 6-19.

Floyd, C. South & Bruce Shertzer. ( 1972 ). Careers in Counseling and Guidance. Boston. Houghton Mifflin Company.

Granville, S. ( 1924 ) Mengenali Remaja. Bahan yang tidak diterbitkan.

Gravetter, F. J, & Forzano, L. B. ( 2009 ). Research Methods: For the behavioral Sciences ( 3rd ed. ). Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.

Gravetter, F. J, & Forzano, L.B. ( 2003 ). Research Methods: For the behavioral sciences. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.

151 Hayes, N. ( 2000 ). Doing psychological research: Gathering and analyzing data. Buckingham: Open University Press.

Jackson, S.L. ( 2006 ). Research methods and statistics: A critical thinking approach ( 2nd ed. ). Belmont, CA: Thomson Higher Education.

Jamiah, M. Azimi H., Sidek. M., N. & Hassan K., ( 2007 ). Metodologi Pembentukan ‘Integriti Mutmainah’. Kertas Kerja seminar Ke arah meningkatkan identiti budaya masyarakat Malaysia dan Indonesia, 578 – 592. Bandung. Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Keempat (2002). Kuala Lumpur.

Khalim, Z. Memahami Tingkah Remaja Bermasalah dari Prespektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti. Jurnal Pengajian Umum Bil. 9.

Larking, Lewis. 1997. “ Television, popular culture and humiliation of written word”. Muslim Education Quarterly, Vol 15, No 1, ms 38-44.

Laursen, B. & Mooney, K. S. ( 1970 ). Individual differences. Dalam Rutger, C. M. E. E., Margent, K., & Stattin, H. ( Ed. ) ( 2007 ). West Sussex: John Wilely & Sons Ltd.

Lefrancois. ( 1993 ). Social Psychology. New York. Holt, Rinehart and Winston.

Ly. Hon. ( 1980 ). Paren Child Interaction: The Socialization Process Observed in Twin and Single Stone Families. New York & London. Plenum Press.

152 Mohamad Najib Abdul Ghafar ( 2003 ). Penyelidikan pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mohammad Satar ( 2010 ). Kajian salah laku seksual sekitar kawasan di Lembah Kelang dan kawasan luar bandar. Laporan Kajian, Universiti Putra Malaysia.

Mohd, H.K. ( 2004 ). Pembangunan Sahsiah Pelajar dan Peranannya Dalam Pencegahan Masalah Gejala Sosial. Satu Kajian. Laporan projek Ijazah Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. I, M., Selamat, H., Azmi S., S., Abdul, R., H., & A., H., A., ( 2004 ). Kajian Sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, Kluang. Laporan Projek Ijazah Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, S., M., Syed., N., & Halim., A.T., ( 1982 ). Amalan Ibadat Seharian dan Sumbangannya Terhadap Kecerdasan Emosi Remaja. Petikan dari Jurnal Pengetahun Islam dan Arab, 1(1), 29-40.

Mohd Yusof. ( 2001 ). Menangani Cabaran Teknologi, Diambil daripada kertas kerja seminar Belia dan Masyarakat ( 1st ed ). Kuala Lumpur. Institut Kefaman Islam Malaysia. ( Bab 11 : 173 ).

Morrison, A. & Mc Intyre, D. ( 1973 ). School and Socialization. New York. Penguin Book.

Noraini Ahmad ( 1995 ). Psikologi Remaja. Kuala Lumpur. Pustaka Nasional.

Nurul Adlina Kamaludin & Hafizah Iszahanid. ( 2009 ). Aib Juvana remaja. Berita Harian, Diambil pada 3 September, 2009, daripada http://www.bharian.com.my/Current_News

153 Othman Md. Johan & Norazmah Mohamad Roslan. ( 2004 ). Faktor-faktor yang mempengaruhi Remaja dalam Masalah sosial di sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh. Melaka.

Phelps, T.R. 1976 . Juvenile Delinquency : A Comtemporary View. Santa Monica, Ca’ . Gooedyear Publishing Company Inc.

Redl, F. 1966. When We Deal With Children. New York. MacMinan Publishing Co.

Rozmi I. & Norhayati I. ( 2007 ). Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlibatan Remaja Dalam Perlumbaan Motosikal Haram dan Hubungannya Dengan Jenis Personaliti, Sokongan Sosial dan Coping Skill. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sidek Mohd Noah & Jamaludin Ahmad ( 2005 ). Pembinaan modul: Bagaimana membina modul latihan dan modul akademik. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Sidek Mohd Noah ( 2003 ). Pengujian & penilaian dalam kaunseling teori & aplikasi. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Sidek Mohd Noah ( 2003 ). Reka bentuk penyelidikan: Falsafah, teori dan praktis. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Syuhada Choo Abdullah ( 2010 ). Satu tinjauan salah laku seksual di kalangan remaja Melayu. Laporan Projek Ijazah Sarjana Muda, Universiti Putra Malaysia.

Utusan Malaysia ( 1997 ). Remaja golongan terhebat. Utusan Malaysia, Diambil pada 7 Nov. 1997 daripada http://www.utusan.com.my

154

Zainal Madon & Mohd. Shahrani Ahmad. ( 2005 ). Panduan Mengurus Remaja Moden. ( 2nd ed ). Bentong: PTS Professional Publishing.

Zainuddin Awang Hamat. ( 2001 ). Kemahiran Komunikasi. Serdang. Universiti Putra Malaysia.