PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945 (SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA) Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan

Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dengan acara tunggal menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. KRT Radjiman Wedyo diningrat, ³Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa?´ Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satu pun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk di atasnya dibangun Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Selanjutnya BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah Panitia Se mbilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrokusumo, Abdulkahar Muzakir, HA Salim, Achmad Soebardjo dan Muhammad Yamin) yang bertugas ³merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar

1

pidato yang diucapkn Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tiu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.´ Demikianlah, lewat proses persidangan dan lobi -lobi akhirnya Pancasila penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantu mkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 (Diambil dari Pancasila Bung Karno, Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005). Inilah pidato yang bersejarah itu«

*** Paduka Tuan Ketua Yang Mulia! Sesudah tiga hari berturut -turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan di dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah ± dalam bahasa Belanda ± Philosofische grondslag (dasar filosofi -Ed.) dari Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka Tuan Ketua yang mulia. Tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada Tuan -Tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan ³merdeka´. ³Merdeka´ buat saya adalah political independence, politieke onafhankelijkheid (kemerdekaan politik, dalam bahasa Inggris dan Belanda Ed.). Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid? Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata: Tatkala Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang ± saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini ± zwaarwichtig (seolah-olah amat berat,

2

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia. Zwaarwichtig sampai ± kata orang Jawa ± jelimet (dengan teliti.). kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka« sampai di lubang kubur! 3 . tetapi band ingkanlah isinya! Alangkah bedanya isi itu! Jikalau kita berkata: Sebelum negara merdeka. yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuany! Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu.dalam bahasa Belanda-Ed. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu! Toh Saudi Arabia merdeka! Lihatlah pula ± jikalau Tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih h ebat ± Sovyet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovyet. lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Nippon merdeka. Paduka Tuan Zimukyokutyoo (Kepala Kantor Tata Usaha untuk Lembaga Tinggi. sampai jelimet. adakah rakyat Sovyet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia adal rakyat Musyik (golongan yang percaya adanya Tuhan. yang berada di bawah pemerintah militer Jepang untuk mengurus persiapan sidang -sidang BPUPKI-Ed. dalam bahasa Jawa-Ed. tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya. Banyak sekali negara-negara yang merdeka. Tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka. Amerika merdeka. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan Negara Indonesia Merdeka.) yang lebih dari 80 persen tidak dapat membaca dan menulis. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan! Maaf. itu selesai. padahal 80 persen dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui. dalam bahasa Jepang. maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka. Bacalah buku Armstrong yang menceriterakan tentang Ibn Saud! Di situ ternyata. barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Namanya semuanya merdeka. bahwa tatkalah Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia. Inggris merdeka. Iran merdeka. samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka.)! Berdirilah saya punya bulu. maka harus lebih dahulu ini selesai.) akan perkara-perkara kecil. maka saya bertanya kepada Tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka. tetapi tak menganut suatu agama-Ed. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet. yang sama sekali tidak mengerti akan hal ini atau itu. rinci dan lengkap. Mesir merdeka. Tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Sovyet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovyet itu. itu selesai sampai jelimet. kalau saya membaca Tuan punya surat. Rusia merdeka. rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Saudi Arabia merdeka. Tiongkok merdeka. bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller.

telah saya katakan. untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovyet -Rusia Merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak. Nomade dirubah lagi oleh Ibn Saud menjadi kaum tani ± semuanya di seberang jembatan.).(Tepuk tangan riuh) Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 1933 saya telah menulis satu risalah. janganlah Tuan -tuan gentar di dalam hati. tak lain dan tak bukan. Orang yang tidak dapat me mbaca diwajibkan belajar membaca. politieke onafhkelijkheid. diberi pelajaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan. Risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. dan kalau sudah selesai. baru mengadakan Dneprpro stoff! Maka oleh karena itu saya minta kepada Tuan-tuan sekalian.). kenapa kita sebagai pemimpin rakyat. kita telah menyiarkan semboyan Indonesia Me rdeka. menjadi gentar. yang menyundul ke angkasa? Apa ia tel mempunyai kereta-kereta api cukup. Tuan -tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah. atau pengembara. orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade (suku yang berpindah-pindah tempat. yaitu orang Badui. Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovyet -Rusia Merdeka telah mempunyai Dneprprostoff. bahkan 4 . padahal semoboyan Indonesia Merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh -puluh tahun yang lalu. Lenin baru mengadakan radio -station. maka di seberang jembatan ± artinya kemudian dari pada itu ± Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. dam yang maha besar di sungai Dnepr? Apa ia telah mempunyiai radio-station. Saya katakan di dalam kitab itu. menjadi zwaarwichtig. baru mengadakan creche (tempat penitipan bayi dan anak -anak pada waktu orangtua bekerja-Ed. political independence. bahwa kemerdekaan. Dua milyun ini menyampaikan seruan pada saya. dalam bahasa Belanda -Ed. Ibn Saud mendirikan Saudi Ar abia Merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang! Sesudah ³jembatan´ itu diletakkan Ibn Saud. janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet. Alangkah berlainannya Tuan-tuan punya semangat ± jikalau Tuan-tuan demikian ± dengan semangat pemuda -pemuda kita yang 2 milyun banyaknya. dikasih tempat untuk bercocok-tanam. 2 milyun pemuda ini semua berhasra Indonesia Merdeka sekarang! (Tepuk tangan-riuh) Saudara-saudara. baru kita dapat merdeka. satu jembat an emas. bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. ialah satu jembatan. Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam ± in one night only ± kata Armstrong di dalam kitabnya. baru mengadakan sekolahan. Maka di dalam risalah tahun 1933 itu. yang mengetahui sejarah.

Bahkan 3 kali sekarang. political independence.) diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Merdeka? (Seruan: Tidak! Tidak!) Saudara-saudara. maka satu menit pun kita tidak akan menolak.).) untuk merdeka. saya peringatkan sekali lagi. sekarang! Jikalau umpamanya Balatentara Dai Nippon. Tetapi ada satu yang sama. di dalam satu malam! Saudara-saudara. kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar -hati! Saudara-saudara. yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. serta berkata: mangke rumiyin ± tunggu dulu ± minta ini dan itu selesai dulu. yaitu Indonesia Merdeka sekarang. sebenarnya kita telah mendapat political independence. apakah Saudara -saudara akan menolak. sekarang menyerahkan urus an negara kepada Saudara-saudara. tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! Jangan gentar! Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon (Kekaisaran Jepang Raya-Ed. semuanya bersemboyan: Indonesia Merdeka. politieke onafhankelijkheid ± in one night. pada sekarang ini. Saudi Arabia. tentu lebih baik.) diganti dengan orang yang bernama Tjon dro Asmoro. sekarang pun kita menerima urusan itu.) diganti dengan orang -orang Indonesia. tadi saya berkata. Jikalau umpamanya Butyoo -Butyoo (Kepala Departemen-Ed. tentang isinya. atau Soomubutyoo (Kepala Departemen Urusan Umum-Ed. dalam bahasa Belanda-Ed.sejak tahun 1932 dengan nyata -nyata kita mempunyai semboyan ³INDONESIA MERDEKA SEKARANG´. sekarang! (Tepuk tangan-riuh) Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. kalau umpamanya pada saat sekarang ini Balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita. maka dengan mudah Gunseik-kan (Kepala Pemerintahan Militer Tentara Pendudukan Jepang-Ed. dengan dagingnya 5 . Amerika dan lain -lain. sekarang. ada perbedaan antara Sovyet -Rusia. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum -eis (tuntutan minimum. politieke onafhankelijkheid. Inggris. sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka! (Tepuk tangan menggemparkan) Saudara-saudara. Artinya. kalau ada kecakapan yang lain. pemuda-pemuda yang 2 milsiyun. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya.

Sa udara-saudara. electrische -kookplaat (alat masak listrik. Ada orang yang lebih berani lagi dari itu. tekad hatinya Samiun kawin dengan satu tikar dan satu periuk. pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap -sedia. pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. sudah mempunyai sendok garpu perak satu kaset. atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk.) satu kaset plus kinder-uitzet ± buat 3 tahun lamanya! (Tertawa) 6 . Sang klerk (jurutulis. Sang Ndoro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul.) yang mempunyai rumah gedung. masak untuk Merdeka. satu gubug: kawin. Ada yang berkata: Ah. satu zitje. dalam bahasa Belanda Ed. sudah mempunyai meja-kursi yang selengkap-lengkapnya. Belum tentu mana yang lebih gelukkig (berbahagia. Sang Ndoro (atau Bandoro.). Saudara -saudara! (Tepuk tangan dan tertawa) Tekad hatinya yang perlu. uang bertimbun -timbun: Kawin. lekas berani kawin. barulah saya berani kawin. Ada yang berani kawin. satu tempat tidur: Kawin. lantas satu zitje (tempat duduk untuk bersantai. tempat tidur. berarti majikan atau tuan. tunggu dulu gaji 500 gulden. bahkan sudah mempunyai kinder-uitzet (pakaian untuk anak-anak. sudah mempunyai ini dan itu. dalam bahasa Jawa Ed.) ± lantas satu tempat tidur. yaitu Saudara -saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengans satu tikar.). Indonesia. Kalau bangsa kita. belum tentu mana yang lebih bahagia. mempertahankan tanah air kita Indonesia. Ada orang lain yang berkata: Saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu. (Tepuk tangan riuh) Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. dalam bahasa Belanda -Ed. ada yang takut kawin.) dengan satu meja. saya belum berani kawin. Marhaen dengan satu tikar. dalam bahasa Belanda-Ed.sendiri. sudah ada lampu listrik. dalam bahasa Belanda -Ed. Kalau saya sudah mempunyai rumah g edung. Manusia pun demikian. dengan satu periuk: dia kawin. semua siap sedia mati. empat kursi. walaupun dengan bambu runcing.). sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul (memantul. dalam bahasa Belanda -Ed. sudah ada permadani. Saudara-saudara! Ibaratnya. dalam bahasa Belanda Ed.). kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. dan hati Sang Ndoro yang baru berani kawin kalau sudah mempunyai gerozilver (peralatan makan dari perak. dalam bahasa Jawa-Ed. kursi empat ± yaitu meja mkan.

Saya mendengar uraian Paduka Tuan Soetardjo be berapa hari yang lalu. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. ada pemerintahnya. Saudara saudara. Tidak! Syaratnya sekedar bumi. Asal ada buminya. baru kemudian merdeka. kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu. tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau 7 . sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara.). Di dalam Sovyet-Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Sovyet Rusia satu per satu. 20 tahun lagi kita belum merdeka. kita bangsa Indonesia tidak sehat badan. soalnya adalah demikian: Kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah. Di seberang jembatan ± jembatan emas ± inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah. itulah kemerdekaan.´ Saya berkata. tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka.). Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak. dalam bahasa Jawa-Ed. Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu per satu.Saudara-saudara. Paduka Tuan Ketua yang mulia. Cukup. walaupun misalnya tidak dengan kinine. pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk international recht. sehat. kekal dan abadi. tidak diadakan syarat yang neko-neko (macam-macam. Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. mengakui satu negara yang merdeka. ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. yang jelimet. banyak ini banyak itu. ³Sehatkan dulu bangsa kita. jika tiap -tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya. sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia Merdeka! (Tepuk tangan riuh) Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia Merdeka. dalam bahasa Belanda-Ed. itulah yang sudah bernama: Merdeka. banyak penyakit hongerudeem (penyakit busung lapar. kuat. Saudara -saudara. sebelum kita dapat mencapai political independence« saya ulangi lagi. ada rakyatnya. tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. rakyat. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyatukan rakyat kita. beliau mengatakan: Kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka. Tidakkah kita mengetahui. banyak disentri. kemudian diakui oleh salah satu negara lain yang merdeka. bahwa sebenarnya international recht ± hukum internasional ± menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun. di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. banyak penyakit malaria. Saudara -saudara sekalian. mengadakan. Inilah maksud saya dengan perkataan ³jembatan´. Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata.

se belum Indonesia Merdeka datang. di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. dan di dalam 10 hari itu hanya 8 . dalam bahasa Jerman -Ed. lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka apa tidak? (Jawab hadirin: Mau!) Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal ³merdeka´. Historisch Materialistische Weltanschauung. Paduka Tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar. zwaarwichtig. ada buminya dan ada pemerintahannya ± sudahlah ia merdeka. Weltanschauung ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Ibn Saud. Terlebih dulu telah tersedia Weltanscha uung-nya. yaitu ada rakyatnya. Sepuluh hari yang menggoncangkan dunia« walaupun Lenin mendirikan Rusia dalam 10 hari. bahwa banyak negeri -negeri yang merdeka. sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikoesno.´ ± Reed di dalam kitabnya Ten days that shook the world. minta philosofische grondslag. dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Kita melihat dalam dunia ini. Tidak! Sebab misalnya. Idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati -matian untuk mengadakan bermacam-macam Weltanschauung. tetapi Weltanschauung -nya telah tersedia berpuluh -puluh tahun. bekerja mati-matian untuk me-realiteitkan Weltanschauung mereka itu.). ³Sovyet-Rusia didirikan dalam 10 hari oleh Lenin cs. menurut keadaan. bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Ketua yang mulia: Apakah Weltanschauung kita. Maka oleh karena itu. Hitler mendirikan Jermania di atas national sozialistische Weltanschauung ± filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. yaitu yang dinamakan Tenno Koodoo Seishin. bila beliau berkata. Lenin mendirikan negara Sovyet di atas satu Weltanschauung. yaitu Marxistische. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas satu Weltanschauung. Saudi Arabia. asal menurut hukum internasional mempunyai syarat -syarat suatu negara merdeka. walaupun menurut perkataan John Reed.tidak. atau ± jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk -muluk ± Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung (pandangan hidup. jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Tuan-tuan sekalian. maka sekarang saya bicarakan tentang hal ³dasar´. Di atas Tenno Koodoo Seishin inilah negara Dai Nippon didirikan. tidak peduli rakyat bodoh atau pintar. mendirikan negara Arabia di atas suatu Weltanschauung ± bahkan di atas satu dasar agama ± yaitu Islam. Janganlah kita gentar.

mendirikan negara Jermania di atas National -sozialistische Weltanschauung. dan ditempatkan negara baru itu di atas Weltanschauung yang sudah ada. Weltanschauung itu ³dicobakan´. banyak pikiran telah dikemukakan ± macam-macam ± tetapi alangkah benarnya perkataan dr. kemudian mengikhtiarkan pula. yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun. dirancangkan. sosialisme ± telah digambarkan oleh Dr. Soekiman. perkataan Ki Bagoes Hadi-Koesoemo. kita telah bersidang tiga hari lamanya. untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka di atasnya? Apakah nasional sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I. Kemudan. Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri generale -repetitie dari revolusi tahun 1917. Kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka di atas Weltanschauung apa? Nasional-sosialisme-kah? Marxisme-kah? San Min Chu I-kah. Di dalam 1933 barulah datang saatnya beliau dapat merebut kekuasaan dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar Weltanschauung yang telah dipropagandakan berpuluh -puluh tahun itu. Minchuan. di generale-repetitie-kan. Sun Yat Sen Weltanschauu ng itu. hanya dalam 10 hari. Dari 1895 Weltanschauung itu telah disusun. agar supaya Naziisme ini ± Weltanschauung ini ± dapat menjelma dengan dia punya Munchener Putsch. Sudah lama sebelum tahun 1917. sebagai dikatakan oleh Doktor Sun Yat Sen? Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka. tetapi gagal. direbut kekuasaan.sekedar direbut kekuasaan. Maka demikian pula. sebagai dikatakan oleh John Reed« hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru. Bahkan dalam revolusi 1905. tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas Weltanschauung San Min Chu I itu. atau Weltanschauung apakah? Saudara-saudara sekalian. tetapi di dalam tahun 1921 dan 19 22 beliau telah bekerja. tetapi Weltanschauung -nya telah dalam tahun 1885 ± kalau saya tidak salah ± dipikirkan. Paduka Tuan Ketua. Tidakkah pula Hitler demikian? Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan. San Min Chu I ± Mintsu. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya Weltanschauung itu? Bukan di dalam tahun 1933. Weltanschauung itu disedia -sediakan. jika kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka. timbullah pertanyaan: Apakah Weltanschauung kita. bahwa kita 9 . Di dalam buku The Three People¶s Principles. Min Sheng: Nasionalisme. ditaruh kekuasaan itu di atas Weltanschauung yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. demokrasi. bahkan diikhtiar-ikhtiarkan.

Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? 10 . Saya minta. Saya katakan lagi ³setuju´! Yang Saudara yamin setujui. bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ini. untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka. Tetapi saya minta kepada Saudara-saudara.harus mencari persetujuan. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. semuanya telah mufakat. Saudara-saudara. Kita hendak mendirikan suatu negara ³semua buat semua´. janganlah Saudara saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Apakah itu? Pertama-tama. tetapi kita bersama -sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. pendeknya kita semua mencari satu modus. Kita bersama -sama mencarai persatuan philosofische grondslag. Tuan Yamin. yang Saudara Abikoesno setujui. yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa. Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu. saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang. seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit -sedikit telah menerangkannya. Sebagai Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin. maafkanlah saya memakai perkataan ³kebangsaan´ ini! Saya pun orang Islam. tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang. dalam bahasa Belanda-Ed. Di atas satu kebangsaan Indonesia. yang baik dijadikan dasar buat negara Indo nesia. mencari persetujuan paham. Itu bukan berarti kebangsaan dalam arti yang sempit. akan tetapi sejak tahun 1918« ialah: Dasar pertama. yang Saudara Liem Koen Hian setujui.). maupun Saudara -saudara yang dinamakan kaum Islam. Maka. yang Ki Hadjar setujui. yang Saudara Sanoesi setujui. bahwa bukan negara yang demikian itulah yang kita punya tujuan. bapak Tuan pun adalah orang Indonesia. nenek moyang Tuan pun bangsa Indonesia. untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya. kita dasarkan negara Indonesia. untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik Saudara -saudara yang bernama kaum Kebangsaan yang di sini. ini bukan kompromis. maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia. yang Ki Bagoes setujui. Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia. ialah dasar Kebangsaan. dalam arti yang dimaksudkan oleh Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah. tetapi saya menghendaki satu nationale staat (negara nasional. Inilah salah satu dasar pikiran yang nan ti akan saya kupas lagi. Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Saudara -saudara Islam lain.

syarat bangsa ialah ³kehendak akan bersatu´. Kemarin ± kalau tidak salah ± Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo. Persatuan antara orang dan tempat. Seorang anak kecil dapat mengataka n. satu ilmu baru. tidak mengingat tempat.w. mengatakan tentang ³persatuan antara orang dan tempat´. yang merasa dirinya bersatu. 11 . Borneo. Selebes. Perlu orang -orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. sudah tua. dalam bahasa Jerman -Ed. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: le desir d¶etre ensemble. yang dinamakan geo-politik. yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Soepomo mensitir Ernest Renan.) dan perasaan orangnya. di situ ditanyakan: Was ist eine Nation? Dan dijawabnya ialah: Eine Nation ist eine aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft (bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib-Ed. Die Nationalitatenfrage. Kalau kita lihat definisi orang lain ± yaitu definisi Otto Bauer (pemikir dan teoritikus Partai Sosial Demokrat Austria -Ed. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaft -nya (persamaan atau persatuannya. tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu. Kalau kita melihat peta dunia.t membuat peta dunia. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Halmahera. Tuan -tuan sekalian. Seorang anak kecil pun ± jikalau ia melihat peta dunia ± ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Tetapi kemarin pun.) Mereka hanya mengingat karakter. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air.). atau Tuan Moenandar. maka yang menjadi bangsa.) ± di dalam bukunya. definisi Ernest Renan sudah verouderd. menyusun peta dunia. bumi yang didiami manusia itu. kita dapat menunjukkan di mana ³kesatuan -kesatuan´ di situ. Inilah menurut Otto Bauer satu natie. Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya. tatkala ± kalau tidak salah ± Prof. tidak mengingat bumi. Tanah air itu adalah satu kesatuan. l¶ame et le desir (jiwa dan kehendaknya. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau -pulau di antara 2 lautan yang besar. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu. maka anggota yang terhormat Mr. persatuan antara manusia dan tempatnya! Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. yaitu kehendak akan bersatu. tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru. dalam bahasa Perancis Ed. Menu rut definisi Ernest Renan.Yamin berkata: Verouderd! Sudah tua! Memang Tuan-tuan sekalian. Sumatera. Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. bahwa pulau-pulau Jawa. adalah satu kesatuan. pemikir orientalis Perancis -Ed. Kepulauan Sunda Kecil. Allah s. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. dan di antara 2 benua.Menurut Renan (Ernest Renan.). yaitu gerombolan manusia yang mau bersatu.

Maaf. tanah air kita? Menurut geopolitik.000. atau Sunda. dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung H imalaya.000 ini sudah ada le desir d¶etre ensemble. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan. tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daeraha Yunani yang lain -lain ± segenap kepulauan Yunani ± adalah satu kesatuan. Saudara-saudara. saya mengambil contoh Minangkabau. tetapi Yogya pun hanya satu bahagian kecil dari satu kesatuan. Indonesia yang bulat ± bukan Jawa saja. Anak kecil pun dapat melihat. yang paling ada le desir d¶etre ensemble adalah rakyat Minangkabau. bukan Macedonia saja.000. atau Ambon saja. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d¶etre ensemble. atau Yogya. sudah terjadi Charaktergemeinschaft! Natie Indonesia. maka Indonesialah tana h air kita. bukan Sumatera saja. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita. atau Selebes saja. tidak cukup definisi Otto Bauer aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft itu. tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera ± itulah tanah air kita! Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat ± antara rakyat dan buminya ± maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Di antara bangsa Indonesia. Bukan Sparta saja. Pendek kata. 12 . atau Borneo saja. yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan. atau Bugis. tetapi Sunda pun haya satu bagian kecil dari satu kesatuan. yang banyaknya kira-kira 2 milyun. tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara 70. tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia -manusia yang menurut geopolitik. atau Madura. Tidak cukup le desir d¶etre ensemble.Demikan pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi. atau Maluku saja. bukan Athena saja. Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. melainkan hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan! Penduduk Yogya pun adalah merasa le desir d¶etre ensemble. bangsa Indonesia ± Natie Indonesia ± bukanlah sekadar contoh satu golongan orang yang hidup dengan le de sir d¶etre ensemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau. bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan. adalah satu kesatuan. bangsa Indonesia. Itu ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur Benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang gelombang lautan Pasifik.000. umat Indonesia jumlah orangnya adala h 70.

Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat. Bukan Benggala. sekali lagi satu! (Tepuk tangan hebat) Ke sinilah kita semua harus menuju: Mendirikan satu Nationale Staat. jangan mengira. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Sumatera.tetapi 70. bukan Punjab. yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama.000 yang telah menjadi satu. Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan. Bukan bagian kecil-kecil. bukan Bihar dan Orissa. Di luar itu kita tidak mengalami nationale staat. bahwa tiap -tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen. Tuan menjawab: ³Saya tidak mau akan kebangsaan. saya berkata. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu adalah nationale staat. tetapi seluruh Jermania -lah satu nationale staat. Bali atau lain -lain. marilah kita mengambil dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. jikalau Tua -tuan terima baik. bukan Venetia. saya berkata dengan beribu -ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo. Ke sinilah kita harus menuju semuanya. bahwa kerajaannya di Banten ± meskipun merdeka ± bukan suatu nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu. bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat. Tuan Liem Koen Hian. tetapi kebangsaan Indonesia. bukan Saksen (kerajaan lama di Jerman.). tetapi seluruh Italia-lah ± yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah. Saudara-saudara. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwan gi di Pajajaran. Bavaria dan Saxony -Ed. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara Tuan -tuan yang tidak mufakat.000. lebih dikenal sebagai Prusia. yang bersama -sama menjadi dasar satu nationale staat. saya berkata bahwa kerajaannya bukan nationale staat. yang di utara dibatasi oleh pengunungan Alpen ± adalah nationale staat. yaitu di zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Maaf. baik Islam maupun golongan yang dinamakan ³golongan kebangsaan´. bukan Lombardia. di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. satu. bukan Bayern. Karena itu. saya berkata. maksudnya Soeroso-Ed. tetapi seluruh segitiga India -lah nanti harus menjadi nationale staat.) adalah nationale staat. bukan kebangsaan Borneo.´ 13 . Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya. Dengan perasaan hormat kepada Sul tan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis. Sulawesi. waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaityoo (Wakil Ketua. bahwa Mataram ± meskipun merdeka ± bukan nationale staat.

My nationalism is humanity. (Anggota-anggota Tionghoa bertepuk tangan) Saudara-saudara! Tetapi« tetapi« memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang -orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme (nasionalisme yang berlebihan. merasa berbangsa satu. sehormat -hormatnya.´ Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu. Tidak ada yang setinggi Jermania. tidak ada bangsa. tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa. sedang bangsa lain tidak ada 14 . sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa. karena mereka memeluk paham kosmopolitanisme. Dalam hati saya sejak itu. ekstrem Ed. sehingga berpaham ³Indonesia uber Alles (Indonesia di atas semua bangsa-Ed.´) Kalau begitu. dan saya mengucapk an terima kasih. Ada sambungannya lagi. Maka oleh karena itu. Katanya: ³Jangan berpaham kebangsaan. Sun Yat Sen bangkit.´ Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri. saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. bahwa ada kebangsaan Tionghoa! Saya mengaku. Tetapi pada tahun 1918. tidak ada bangsa Arab. ada orang lain yang mem peringatkan saya. tidak ada bangsa India. San Min Chu I atau The Three People¶s Principles. jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya. alhamdulillah. bukan chauvinisme.(Liem Koen Hian menanggapi: ³Bukan begitu. tidak ada bangsa Nippon. Tetapi Tana h Air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: ³Saya seorang nasionalis. yang katanya bangsanya minulyo. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitanisme. merasa berterima kasih kepada Dr. berambut jagung dan bermata biru ± bangsa Arya ± yang dianggapnya tertinggi d i atas dunia. tetapi semuanya menschheid ± perikemanusiaan! Tetapi Dr. mempunyai bahasa yang satu.´ Itu terjadi pada tahun µ17. yang memberi pelajaran kepada saya. maaf. tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh The Three People¶s Principles itu. Saya tahu. karena Tuan Liem Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. pada waktu saya berumur 16 tahun. jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikit pun. duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya. yang mengatakan tidak ada kebangsaan. memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa. yang mengatakan Deutschland uber Alles. Baars.). Sun Yat Sen ± sampai masuk ke lobang kubur. banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan. yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat. Sun Yat Sen! Di dalam tulisannya.). saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme yang diajarkan oleh Baars itu. ialah Dr. tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan.

yang tidak mau adanya kebangsaan. marilah kita pemimpin pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu. inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. dasar permusyawaratan. prinsip 1 dan prinsip 2 ± yang pertama-tama saya usulkan kepada Tuan-tuan sekalian ± adalah bergandengan erat satu sama lain. yang saya usulkan kepada Tuan -tuan. apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. semua buat satu´. Nasionalisme tidak dapat hidup subur. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka. Jangan kita berdiri di atas asas demikian. Apa -apa yang belum memuaskan. kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. keislaman saya jauh belum sempurna ± tetapi kalau Saudara -saudara membuka saya punya dada. bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme. apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat. bahwa bangsa Indonesia -lah yang terbagus dan termulia. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat. Saudara saudara. saya pun. Inilah philosofische princiep yang nomor dua. tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa -bangsa. juga keselamatan agama. Kita harus menuju persatuan dunia. dua hal ini. Jangan berkata. diduduki oleh utusan-utusan Islam. perwakilan. Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. walaupun golongan kaya. Dan hati Islam Bung Karno ini. Saya yakin. kita perbaiki segala hal. agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan. bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan. tidak ada Amerika. tidak ada Birma. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme. Tetapi kita mendirikan negara ³semua buat semua´. ingin membela Islam dalam mufakat. Kemudian. Tuan -Tuan. Negara Indonesia bu kan satu negara untuk satu orang. tidak ada Inggris. dasar perwakilan. Untuk pihak Islam. bukan satu negara untuk satu golongan.harganya. dan lain-lainnya. persaudaraan dunia. dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat. adalah orang Islam ± maaf beribu-ribu maaf. yang boleh saya namakan internasionalisme. dan melihat saya punya hati. Kita. ³satu buat semua. yang mengatakan tidak ada Indonesia. Jikalau memang kita rakyat Islam. Justru inilah prinsip yang kedua. inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan -tuntutan Islam. yaitu dengan j alan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. tidak ada Nippon. Internasionalisme tidak dapat hidup subur. marilah kita bekerja sehebat-hebatnya. Badan perwakilan. Dengan cara mufakat. kita bicarakan di dalam permusyawaratan. dalam permusyawaratan. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam. Jadi. serta meremehkan bangsa lain. agar supaya mengerahkan 15 . kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme.

seakan-akan menumbuk membersihkan gabah. perwakilan. hukum Islam pula. maupun di dalam staat Kristen.). Terimalah Saudara -saudara prinsip nomor 3. barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar -benar hidup di dalam jiwa rakyat. Oleh karena itu. Baik di dalam staat Islam. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. pemuka-pemuka Islam. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter (huruf. Allah subhanahu wa ta¶ala memberi pikiran kepada kita. kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya. Min Chuan. 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam. supaya keluar daripadanya beras. dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik -baiknya. jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candaradimuka. ma rilah kita bekerja. betul hidup. jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi. fair play! (permainan yang jujur. maupun terutama yang Islam ± setujuilah prinsip nomor 3 ini. agar supaya dalam pergaulan sehari-hari. baru jikalau demikian. Min Sheng: Nationalism. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. bekerjalah mati -matian. perjuangan selamanya ada. yaitu prinsip kesejahteraan. prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat Saudara-saudara Islam dan Saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat -hebatnya. kita selalu bergosok. saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti. sehingga 60 persen. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu. Itu adil. hiduplah Islam Indonesia. bekerja sekeras-kerasnya. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat -hebatnya. Maka saya berkata. Saya katakan tadi: Prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu. 70. agar supaya 60. 16 . ulama-ulama Islam. Malahan saya yakin. yaitu prinspi permusyawaratan! Prinsip nomor 4. pemuka -pemuka Islam. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya. dan bukan hanya Islam yang hanya di atas bibir saja. saya minta kepada Saudara-saudara sekalian ± baik yang bukan Islam. baru jikalau demikian. 70 persen. yaitu prinsip permusyawaratan. prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. bahwa Islam belum hidup sehidup hidupnya di dalam kalangan rakyat. kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Kita berkata. dalam bahasa Inggris -Ed. Terimalah prinsip nomor 3. 80. sebagian besar dari utusan -utusan yang masukn badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. dalam bahasa Inggris-Ed. agar supaya. 90 persen utusan adalah orang Islam.) di dalam peraturanperaturan negara Indonesia harus menur ut Injil.sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Tidak ada satu staat yang hidup betul. Tidak ada negara boleh dikatakan negara hidu p. 80 persen. prinsip mufakat. sekarang saya usulkan. tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf beribu maaf. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu. 90 persen daripada kita beragama Islam. Democracy.

Sosialism. tak ada economische democratie sama sekali. Saudara -saudara? Jangan Saudara kira. Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja ± di dalam pabrik ± sekarang ia menjatuhkan minister. dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya.´ Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara. di bawah pimpinan Ratu Adil.). dalam bahasa Belanda -Ed. sekedar menurut resepnya Fransche Revolutie (Revolusi Perancis. kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. ialah sociale rechtvaardigheid. tetapi permusyawaratan yang memberi hidup.). Maka oleh karena itu. Ia seperti raja. mencinta rakyat Indonesia. Tetapi ad akah sociale rechtvaardigheid. adalah parlementaire demoratie. bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada. ³tiap -tiap orang mempunyai hak sama. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat. Hak politik yang sama. Rakyat ingin sejahtera. merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan. yang semua orang cukup makan. Saudara-saudara. ialah oleh karena badan -badan perwakilan yang diadakan di sana itu. ³Di dalam parlementaire demoratie. di dalam Parlemen dapat menjatuhkan minister (menteri. mengingat. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka. Kita sudah lihat. tidak dapat makan suatu apa. di negara-negara Eropa adalah Bada n Perwakilan. Jean Jaures yang menggambarkan politieke demoratie.). yang kaum kapitalnya merajalela. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu-Adil.´ kata Jean Jaures. hidup dalam kesejahteraan. dalam bahasa Belanda -Ed. kurang pakaian. yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatan gkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. hendaknya bukan demokrasi Barat. menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah politieke demoratie saja. dibikin werloos (menganggur. tiap -tiap orang boleh masuk dalam parlemen. ataukah yang semua rakyatnya sejahtera. cukup pakaian. saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Pera ncis. dalam bahasa Belanda dan Inggris-Ed. adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat?´ Maka oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi: ³Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu. saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi. marilah kita terima prinsip hal sociale 17 . besok dia dapat dilempar ke luar jalan raya. semata -mata tidak ada sociale rechtvaardigheid ± tidak ada keadilan sosial. jikalau kita memang betul -betul mengerti. tiap-tiap orang boleh memilih.

yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. badan permusyawaratan yang akan kita buat. Saya ulangi lagi. yaitu bukan saja persamaan politik. saya tidak mufakat kepada prinsip monarki itu. Saudara-saudara. maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Apa sebab? Oleh kare na monarki vooronderstelt erfe-lijkheid (pewarisan yang sudah diketahui terlebih dahulu. Saudara -saudara.rechtvaardigheid ini. maupun Amirul mu¶minin. baik kalif. Mufakat atau demokrasi 4. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. segala hal! Juga di dalam urusan Kepala Negara. kita pilih. Saudara-Saudara. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih. saya menghendaki mufakat. Saudara-saudara. tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. saya terus terang. saya tidak akan memilih monarki. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang 18 . Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan. Maka oleh karena itu. Kebangsaan Indonesia 2. orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab -kitab yang ada padanya. Saya orang Islam. saya demokrat karena saya orang Islam.). apakah prinsip ke-5? Saya telah mengemukakan 4 prinsip: 1. Jikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid (keadilan politik dan keadilan sosial. dalam bahasa Belanda-Ed. tetapi masing masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. harus dipilih oleh rakyat? Tiap -tiap kali kita mengadakan kepala negara. segala hal akan kita selesaikan. artinya kesejahteraan bersama yang sebaik -baiknya.). hendaknya bukan bada permusyawaratan politieke democratie saja. janganlah anaknya Ki Hadikoesoemo dengan sendirinya ± dengan otomatis ± menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. meninggal dunia. dan mangkat. di dalam badan permusyawaratan. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara. dalam bahasa Belanda -Ed. menjadi Kepala Negara Indonesia. Kita akan bicrakan hal ini bersama -sama. Turun-temurun.

tetapi ± saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa ² namanya ialah Pancasila. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan. Jari kita lima setangan. perwakilan ± di situlah tempatnya ktai mempropagandakan ide kita masing -masing dengan cara yang tidak onverdraagzaam (tidak sabar. mufakat. Namanya bukan Panca Dharma. Dan Negara kita akan bertuhan pula! Ingatlah prinsip ketiga ± permufakatan. Rukun Islam lima jumlahnya. dalam bahasa Belanda-Ed. segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini. Hatiku akan berpesta raya. jalankan agama. dalam pangkuan asas yang kelima inilah. Kita mempunyai pancaindera. dalam bahasa Belanda -Ed. Apa lagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: ³Pendawa Lima. Saya senang kepada simbolik.leluasa. yaitu dengan cara yang berkebudayaan! Saudara-saudara! ³Dasar-dasar Negara´ telah saya usulkan Lima bilangannya. maupun Kristen. Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Simbolik angka pula. Sekarang banyaknya prinsip ± kebangsaan. Saudara -saudara. jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa! Di sinilah. Dharma berarti kewajiban. 19 . (Tepuk tangan sebagian hadirin) Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid (sifat dapat memahami pendapat yang lain. dengan cara yang berkeadaban. yakni tiada ³egoisme agama´. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini ± sesuai dengan itu ± menyatakan: Bahwa prinsip kelima dari Negara kita.´) Pendawa pun lima orangnya. tentang menghormati agama -agama lain.). Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Ketuhanan yang berbudi peker ti yang luhur. sedang kita membicarakan dasar. kesejahteraan dan ketuhanan ± lima pula bilangannya. Sila artinya ³asas´ atau ³dasar´. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormatmenghormati satu sama lain. memaksa.). ialah Ketuhanan yang berkebudayaan. akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. baik Islam. dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia. internasionalisme. kekal dan abadi. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat. Semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga. Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis. dan yang tiga menjadi satu. Weltanschauung kita. satu gawe. perjuangan bantu -binantu bersama. Alangkah hebatnya! Negara Gotong -Royong! (Tepuk tangan riuh-rendah) ³Gotong-royong´ adalah paham yang dinamis. Amal semua buat kepentingan semua. Marilah kita menyelesaikan karyo. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong -royong! (Tepuk tangan riuh-rendah) 20 . apakah ³perasan´ yang tiga itu? Berpuluh -puluh tahun sudah saya pikirkan dia. satu dasar saja! Baiklah saya jadikan satu. bukan Van Eck buat Indonesia. yang menghormati satu sama lain. maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen. tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha. ambillah yang tiga ini. satu amal. amal ini. pekerjaan. bukan Hadikoesoemo buat Indonesia. keringat semua buat kebahagiaan semua. tetapi Indoesia buat Indoesia. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: Kita mendirikan negara Indonesia. Saudara -saudara tanya kepada saya. yaitu perkata an ³gotong-royong´. yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama. pemerasan keringat bersama. yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo. barangkali ada Saudara -saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga. tetapi politiek -economische demoratie ± yaitu politieke demoratie dengan socia le rechtvaardigheid. saya kumpulkan lagi menjadi satu. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: Sosio -nasionalisme. Tinggal lagi Ketuhanan. Dua dasar yang pertama. Tetapi barangkali tidak semua Tuan -tuan senang kepada Trisila ini. sosiodemokrasi dan Ketuhanan. bukan golongan Islam buat Indonesia. satu pekerjaan. lebih dinamis dari ³kekeluargaan´. gawe.(Tepuk tangan riuh) Atau. dan minta satu. bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia. demokrasi dengan kesejahteraan ± saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan Sosio-demokrasi. kebangsaan dan internasionalisme ± kebangsaan dan perikemanusiaan ± saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan Sosio -nasionalisme.

oleh Sun Yat Sen! De Mensch ± manusia ± harus perjuangkan itu. jangan pun yang diadakan oleh Hitler. Trisila menjadi Ekasila. Indonesia yang gemblengan. Timbullah Indonesia Merdeka. untuk Ketuhanan. Tetapi. Pancasila. haruslah Pancasila. oleh Lenin.Prinsip gotong-royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya. adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. oleh Stalin. Di dalam gunturnya peperangan! Bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta¶ala. Indonesia Merdeka yang digembleng dalam api peperangan. untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam perikemanusiaan. diterima atau tidak. mana yang Tuan-tuan pilih: Trisila. tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. antara yang Islam dan yang Kristen. kita hidup di dalam masa peperangan. bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama. Berhubungan dengan itu ± sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi ± barangkali perlu diadakan noodmaat -regel (aturan darurat. Ekasila ataukah Pancasila? Isinya telah saya katakan kepada Saudara -saudara semuanya. Pancasila menjadi Trisila. Saudarna saudara. Inilah. Saudara -saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf -insyafnya. dalam bahasa Belanda -Ed. Karena itulah saya mengucap syukur kepada Allah SWT. bukan negara Indonesia yang lambat -laun menjadi bubur. untuk permufakatan. dalam bahasa Belanda-Ed. dan Indonesia Merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat. bahwa tidak ada satu Weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya. Untuk membangun nasionalistis Indonesia.). Tetapi jangan lupa. Sebagai dikatakan tadi. Saudara-saudara. Prinsipprinsip seperti yang saya usulkan kepada Saudara -saudara ini. untuk kebangsaan Indonesia. untuk sociale rechtvaardigheid. isinya Indo nesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya. Saudara-saudara. itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Entah Saudara-saudara memufakatinya atau tidak.) perjuangan itu tidaklah ia akan menjadi realiteit! 21 . yang saya usulkan kepada Saudara-saudara. antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. terserah kepada Saudara -saudara. Zonder (tanpa. me njadi realiteit dengan sendirinya. Tetapi terserah kepada Tuan-tuan. itulah harus Weltanschauung kita. Tetapi dasarnya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan ± menjadi realiteit ± jika tidak dengan perjuangan! Jangan pun Weltanschauung yang diadakan oleh manusia. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip -prinsip itu. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia. peraturan yang bersifat sementara.

berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita -citakan di dalam Pancasila. ingin hidup sempurna dengan socia le rechtvaardigheid. tidak dapat menjelma menjadi realiteit zonder perjuangan manusia yang dinamakan umat Islam. sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Qur¶an. San Min Chu I tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjuangan bangsa Tionghoa. tertulis di atas kertas. tidak ada satu hal agama.). yang penuh dengan perikemanusiaan. yang dapat menjadi realiteit. ingin hidup dengan sejahtera dan aman. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus. karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyokutyo o yang saya anggap verschrikkelijk zwaarwichtig (seolah -olah sangat berat. lain coraknya.) itu. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekadkan mati-matian untuk mencapai merdeka. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis di dalam kitab Injil. yakinlah. ingin hidup di atas dasar permusyawaratan. insyaflah. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini. dalam bahasa Belanda-Ed. dan sudah meminta tempo yang sedikit lama. ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka. tidaklah kemerdekaan Indonesia i tu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama -lamanya. bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar. ialah perjuangan. yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bansa. sebagai bangsa yang bersatu-padu. zwart op wit (hitam di atas putih. jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu. tidak ada satu cita-cita agama. Maka dari itu. perjuangan. cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjuangan umat Kristen. menjadi satu realiteit. sampai ke akhir zaman! Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa. yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad: Merdeka! ³Merdeka atau mati!´ (Tepuk tangan riuh) Saudara-saudara! Demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua.Leninisme tidak bisa menjadi realiteit zonder perjuangan seluruh rakyat Rusia. dan sekali lagi perjuangan! Jangan mengira bahwa dengan berdirinya ne gara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. satu nationaliteit yang merdeka. dan saya juga minta maaf. Nanti kita bersama sama. Saudara -saudara! Tidak! Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu: Zonder perjuangan manusia. Jangan pun buatan manusia. 22 . dengan ketuhanan yang luas dan sempurna ± janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya. bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil resiko ± tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam dalamnya. Saya minta maaf. hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang. dalam bahasa Belanda -Ed. tanamkanlah dalam kalbu Saudara -saudara.

Terima kasih! (Tepuk tangan riuh-rendah dari segenap hadirin) 23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful