YOGI MISBAHUDIN

X TKJ
%#$
УFtNtSt MATHtHS УFtNtSt MATHtHS
.. ..
kumpulan bilangan yang disaiikan secara teratur dalam baris
dan kolom yang membentuk suatu persegi paniang, serta
termuat diantara sepasang tanda kurung.
upa0aà aaaa d|ma0:ad deaaaa Æat-|0: ?
NOTASt MATHtHS NOTASt MATHtHS

,2, 2,978 menggunakan huruI besar
Anggota-anggota matriks dapat berupa huruI kecil
maupun angka
Digunakan kurung biasa atau kurung siku
7/4 2,978 atau ukuran matriks merupakan banyaknya
baris (garis horizontal) dan banyaknya kolom (garis
vertikal) yang terdapat dalam matriks tersebut.

6 7 5
2 3 1
A

i h g
f e d
c b a
H
NOTASt MATHtHS NOTASt MATHtHS
-- --
adi, suatu matriks yang mempunyai m baris dan n kolom
disebut matriks berordo atau berukuran m x n.
Memudahkan menuniuk anggota suatu matriks
noLasl A ƹ (a

)

23 2 2 2
3
3
3
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
...
... ... ... ... ...
...
...
...
3 2 1
3 33 32 31
2 23 22 21
1 13 12 11

Dengan
i ÷ 1,2,...,m
i ÷ 1,2,...,n
MATHtHS MATHtHS
-- --
ontoh : Matriks A merupakan matriks berordo 4x2
Bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks
dinamakan entri dalam matriks atau disebut iuga 00203
,9,: :38:7.

1 6
1 2
1 3
4 1
A
NOTASt MATHtHS NOTASt MATHtHS
.. ..

23 2 2
3
3
a a a
a a a
a a a
A

2 1
2 22 21
1 12 11

Baris
Kolom
Unsur Matriks
Matriks berukuran m x n
atau berorde m x n
MATHtHS HAHtS ÐAN HOLOM MATHtHS HAHtS ÐAN HOLOM

Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu
baris
Matriks koIom adalah matriks yang hanya mempunyai satu
kolom.
) 4 1 2 1

4
3
1

MATHtHS A = H MATHtHS A = H

ua buah matriks A dan B dikatakan sama (A = B) apabila A
dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama (berordo
sama) dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama.
aij = bij dimana
- aij = elemen matriks A dari baris i dan kolom j
- bij = elemen matriks B dari baris i dan kolom j
A = B
dan
A = B
dan

1 0
4 2
A

1 0
4 2

5 1 0
2 4 2
A

1 3
4 1

!£N1tMLAHAN MATHtHS
·· ··
Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya
sama, maka hasil penjumlahan (A + B) adalah matriks yang
diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entri yang
seletak/bersesuaian dalam kedua matriks tersebut.
Matriks-matriks yang ordo/ukurannya berbeda tidak dapat
ditambahkan.
dan

33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
a a a
A

33 32 31
23 22 21
13 12 11
b b b
b b b
b b b

33 33 32 32 31 31
23 23 22 22 21 21
13 13 12 12 11 11
b a b a b a
b a b a b a
b a b a b a
A
!£N1tMLAHAN MATHtHS
r r r r
ontoh Soal

2 2
3 1
2 4
A

2 1
1 2
4 3

2 2 1 2
1 3 2 1
4 2 3 4
A

4 3
4 1
2 7
A
!£NGtHANGAN MATHtHS
rr rr rr rr
A dan B adalah suatu dua matriks yang ukurannya sama,
maka A-B adalah matriks yang diperoleh dengan
mengurangkan bersama-sama entri yang seletak/bersesuaian
dalam kedua matriks tersebut.
Matriks-matriks yang ordo/ukurannya berbeda tidak dapat
dikurangkan.
dan

33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
a a a
A

33 32 31
23 22 21
13 12 11
b b b
b b b
b b b

33 33 32 32 31 31
23 23 22 22 21 21
13 13 12 12 11 11
b a b a b a
b a b a b a
b a b a b a
A
!£NGtHANGAN MATHtHS
r. r. r. r.
ontoh

0 4 3
3 2 2
1 0 1
A

2 4 3
4 2 1
1 1 1

2 0 4 4 3 3
4 3 2 2 1 2
1 1 1 0 1 1
A

2 0 0
7 0 3
2 1 0
A
!£HHALtAN MATHtHS
УNGAN SHALAH
r r r r
ika k adalah suatu bilangan skalar dan matriks A=(a
ij
) maka
matriks kA=(ka
ij
) adalah suatu matriks yang diperoleh dengan
mengalikan semua elemen matriks A dengan k.
Mengalikan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan
atau dibelakang matriks.
(k((k

1 5
8 3
A

1 * 4 5 * 4
8 * 4 3 * 4
4A

4 20
32 12
4A
!£HHALtAN MATHtHS
УNGAN SHALAH
r- r- r- r-
Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar
k(B+) = kB + k
k(B-) = kB-k
(k1+k2) = k1 + k2
(k1-k2) = k1 k2
(k1.k2) = k1(k2)
!£HHALtAN MATHtHS
УNGAN SHALAH
r- r- r- r-
ontoh
dengan k = 2, maka
K(A+B) = 2(A+B) = 2A+2B

1 2
1 0
A

1 1
4 3

0 6
10 6
0 3
5 3
* 2 )
1 1
4 3
1 2
1 0
( * 2 ) ( 2 A

0 6
10 6
2 2
8 6
2 4
2 0
1 1
4 3
* 2
1 2
1 0
* 2 2 2 A
%#&%
!£HHALtAN MATHtHS
УNGAN SHALAH
r. r. r. r.
ontoh
dengan k1 = 2 dan k2 = 3, maka
(k1+k2) = k1. + k2.

1 2
1 1

5 10
5 5
1 2
1 1
* 5
1 2
1 1
* ) 3 2 ( * ) (
2 1

%#&%

5 10
5 5
3 6
3 3
2 4
2 2
1 2
1 1
* ) 3 (
1 2
1 1
* ) 2 ( ) * * (
2 1

!£HHALtAN MATHtHS !£HHALtAN MATHtHS
r r r r
!erkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak
bersifat komutatif.
Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama
matriks sama dengan jumlah banyaknya baris matriks kedua.
ika matriks A berukuran mxn dan matriks B berukuran nxp
maka hasil dari perkalian A*B adalah suatu matriks =(c
ij
)
berukuran mxp dimana
!£HHALtAN MATHtHS !£HHALtAN MATHtHS
r r r r
ontoh :

0
1
3

) ) ) 11 ) 0 * 1 ( ) 1 * 2 ( ) 3 * 3 (
0
1
3
* 1 2 3 *

A
) 1 2 3 A
)

0 0 0
1 2 3
3 6 9
1 * 0 2 * 0 3 * 0
1 * 1 2 * 1 3 * 1
1 * 3 2 * 3 3 * 3
1 2 3 *
0
1
3
* A
!£HHALtAN MATHtHS !£HHALtAN MATHtHS
r· r· r· r·
Apabila A merupakan suatu matriks persegi, maka A² = A.A ;
A³=A².A dan seterusnya
Apabila AB = B maka tidak dapat disimpulkan bahwa A=
(tidak berlaku sifat penghapusan)
Apabila AB = A belum tentu B =
Apabila AB = 0 maka tidak dapat disimpulkan bahwa A=0 atau
B=0
Terdapat beberapa hukum perkalian matriks
1. A(B) = (AB)
2. A(B+) = AB+A
3. (B+)A = BA+A
4. A(B-)=AB-A
. (B-)A = BA-A
6. A(B) = (aB)= B(a)
7. AÌ = ÌA = A
1£NtS 1£NtS ~~1£NtS MATHtHS 1£NtS MATHtHS
. . . .
Matriks bujursangkar (persegi) adalah matriks yang
berukuran n x n
Matriks noI adalah matriks yang setiap entri atau elemennya
adalah bilangan nol
Sifat-sifat dari matriks nol
-A+0=A, jika ukuran matriks A = ukuran matriks 0
-A*0=0, begitu juga 0*A=0.

1 3
4 1
A

0 0
0 0
0 0
2 3

1£NtS 1£NtS ~~1£NtS MATHtHS 1£NtS MATHtHS
.r .r .r .r
Matriks DiagonaI adalah matriks persegi yang semua elemen
diatas dan dibawah diagonalnya adalah nol. inotasikan
sebagai .
ontoh :
Matriks SkaIar adalah matriks diagonal yang semua elemen
pada diagonalnya sama

5 0 0
0 2 0
0 0 1
3 3

5 0 0
0 5 0
0 0 5
3 3

1£NtS 1£NtS ~~1£NtS MATHtHS 1£NtS MATHtHS
.. .. .. ..
Matriks Identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen
pada diagonal utamanya bernilai 1.
Sifat-sifat matriks identitas
A*Ì=A
Ì*A=A
Matriks Segitiga tas adalah matriks persegi yang elemen di
bawah diagonal utamanya bernilai nol
Matriks Segitiga Bawah adalah matriks persegi yang elemen
di atas diagonal utamanya bernilai nol

1 0 0
0 1 0
0 0 1

6 0 0
2 1 0
5 4 2
A

1 5 2
0 4 3
0 0 1

УT£HMtNAN MATHtHS УT£HMtNAN MATHtHS
. . . .
$etiap matriks persegi atau buiur sangkar memiliki nilai
determinan
Nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu
skalar.
ika nilai determinan suatu matriks sama dengan nol,
maka matriks tersebut disebut matriks singular.
NOTASt УT£HMtNAN NOTASt УT£HMtNAN
.- .- .- .-
Misalkan matriks A merupakan sebuah matriks buiur
sangkar
Fungsi determinan dinyatakan oleh det (A)
umlah det(A) disebut determinan A
det(A) sering dinotasikan 'A'
NOTASt УT£HMtNAN NOTASt УT£HMtNAN
.- .- .- .-
!ada matriks 2x2 cara menghitung nilai determinannya
adalah :
ontoh :

22 21
12 11
a a
a a
A
21 12 22 11
) det( a a a a A

3 1
5 2
A
1 5 6 ) det( A
22 21
12 11
) det(
a a
a a
A
3 1
5 2
) det( A
M£TOУ SAHHtS M£TOУ SAHHtS
.. .. .. ..
!ada matriks 3x3 cara menghitung nilai determinannya
adalah menggunakan Metode $arrus
Metode $arrus hanya untuk matrix berdimensi 3x3
12 21 33 11 23 32 13 22 31 32 21 13 31 23 12 33 22 11
) det( a a a a a a a a a a a a a a a a a a A

33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
a a a
A
M£TOУ SAHHtS M£TOУ SAHHtS
. . . .
ontoh :
Nilai Determinan dicari menggunakan metode $arrus
det(A) ÷ (-2·1 ·-1) ¹ (2 ·3 ·2) ¹ (-3 ·-1 ·0) (-3 ·1 ·2) (-2 ·3
·0)-(2 ·-1 ·-1)
÷ 2 ¹12¹0¹6-0-2
÷ 18

1 0 2
3 1 1
3 2 2
A
MtNOH MtNOH
. . . .
ang dimaksud dengan MINOR unsur aii adalah
determinan yang berasal dari determinan orde ke-n tadi
dikurangi dengan baris ke-i dan kolom ke-i.
Dinotasikan dengan Mii
ontoh Minor dari elemen a& &

33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
a a a
A
33 32
23 22
11
a a
a a
M

44 43 42 41
34 33 32 31
24 23 22 21
14 13 12 11
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
A
44 43 42
34 33 32
24 23 22
11
a a a
a a a
a a a
M
MtNOH MtNOH
.· .· .· .·
Minor-minor dari Matrik A (ordo 3x3)
THANS!OS£ MATHtHS

ika A adalah suatu matriks m x n, maka tranpose A
dinyatakan oleh A dan didefinisikan dengan matriks n x m
yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A, kolom
keduanya adalah baris kedua dari A, demikian juga dengan
kolom ketiga adalah baris ketiga dari A dan seterusnya.
ontoh
matriks A berordo 2 x 3
transposenya berordo 3 x 2

3 1 4
1 3 1
A

3 1
1 3
4 1
9
A
THANS!OS£ MATHtHS
r r r r
Beberapa Sifat Matriks Transpose
% %
% % %
% %
% % %
A A
A A
A A
A A

) .( 4
) .( 3
) .( 2
) .( 1
THANS!OS£ MATHtHS
. . . .
!embuktian aturan no1

23 23 22 22 21 21
13 13 12 12 11 11
23 22 21
13 12 11
23 22 21
13 12 11
b a b a b a
b a b a b a
b b b
b b b
a a a
a a a
A

23 22 21
13 12 11
b b b
b b b

23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
A

23 13
22 12
21 11
a a
a a
a a
A
%

23 13
22 12
21 11
b b
b b
b b

%

23 23 13 13
22 22 12 12
21 21 11 11
23 13
22 12
21 11
23 13
22 12
21 11
b a b a
b a b a
b a b a
b b
b b
b b
a a
a a
a a
A
% %
%#&%

23 23 13 13
22 22 12 12
21 21 11 11
) (
b a b a
b a b a
b a b a
A
%
THANS!OS£ MATHtHS

!embuktian aturan no 2

23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
A

23 13
22 12
21 11
a a
a a
a a
A
%

23 22 21
13 12 11
23 13
22 12
21 11
) (
a a a
a a a
a a
a a
a a
A
%
% %
%#&%
MATHtHS StM£THt
- - - -
Sebuah matriks dikatakan simetri apabila hasil dari transpose
matriks A sama dengan matriks A itu sendiri.
ontoh
1. 2.

0 0 2
0 0 3
2 3 1
0 0 2
0 0 3
2 3 1
%
A
A

2 1
1 2
2 1
1 2
%

A A
%

tNV£HS MATHtHS tNV£HS MATHtHS
- - - -
Matriks invers dari suatu matriks A adalah matriks B yang
apabila dikalikan dengan matriks Amemberikan satuan I

Notasi matriks invers :
$ebuah matriks yang dikalikan matriks inversenya akan
menghasilkan matrik satuan
ika
Maka
1
A
I A A
1

d c
b a
A

a c
b d
bc ad
A
1
1
tNV£HS MATHtX tNV£HS MATHtX
. . . .
angkah-langkah untuk mencari invers matriks M yang
berordo 3x3 adalah :
- ari determinan dari M
- Transpose matriks M sehingga meniadi
- ari adioin matriks
- Gunakan rumus
%
M
)) ( (
) det(
1
1
M adioi3
M
M

tNV£HS MATHtX tNV£HS MATHtX

ontoh $oal :
- ari Determinannya :
det(M) ÷ 1(0-24)-2(0-20)¹3(0-5) ÷ 1
- Transpose matriks M

0 6 5
4 1 0
3 2 1
M

0 4 3
6 1 2
5 0 1
%
M
tNV£HS MATHtX tNV£HS MATHtX

- Temukan matriks koIaktor dengan menghitung minor-minor
matriksnya
- Hasilnya :
÷÷~ ÷÷~

1 4 5
4 15 20
5 18 24

1 4 5
4 15 20
5 18 24
tNV£HS MATHtX tNV£HS MATHtX
· · · ·
Hasil Adioinnya :
Hasil akhir

1 4 5
4 15 20
5 18 24
1 4 5
4 15 20
5 18 24
1
1
1
M

1 4 5
4 15 20
5 18 24
SOAL ÐAN 1AWAHAN SOAL ÐAN 1AWAHAN
- - - -
1Ŧ ulkeLahul maLrlks ţ ţ dan
Apablla 8 Ŷ A ƹ C
L
ţ dan C
L
ƹ Lranspose maLrlks
Cţ maka nllal xŦv ƹ ŧŦ
aŦ 10
bŦ 13
cŦ 20
dŦ 23
eŦ 30
!awaban ť C

4 1
1 2
A

y 3
2 y x

1 3
2 7

SOAL ÐAN 1AWAHAN SOAL ÐAN 1AWAHAN
-r -r -r -r
2Ŧ ulkeLahul maLrlks ţ ţ dan ţ A
L
adalah Lranspose darl AŦ !lka A
L
Ŧ 8 ƹ C maka
nllal 2x + v ƹ ŧŦ
aŦ Ŷ 4
bŦ Ŷ 1
cŦ 1
dŦ 3
eŦ 7
!awaban ť C

5 2
0 3
A

1 y
1 - x

5 15 -
1 0

SOAL ÐAN 1AWAHAN SOAL ÐAN 1AWAHAN
-. -. -. -.
3Ŧ MaLrlks x berordo ( 2 x 2 ) vana memenuhl
adalah ŧŦ

!awaban ťA

1 2
3 4
X
4 3
2 1

4 5
5 - 6 -

5 4
6 5

5 4
5 - 6 -

1 3 -
2 - 4

8 10 -
10 12

SOAL ÐAN 1AWAHAN SOAL ÐAN 1AWAHAN
- - - -
4Ŧ ulkeLahul maLrlks ţ ţ dan Þ
(2x2)
Ŧ
!lka maLrllks A x Þ ƹ 8ţ maka maLrlks Þ adalah

!awaban ť C

5 3
2 1
A

4 1
2 - 3

10 8 -
18 13

2 7 -
8 21

10 8
18 13 -

2 7
8 21 -

12 14
6 5

SOAL ÐAN 1AWAHAN SOAL ÐAN 1AWAHAN
-- -- -- --
3Ŧ ulkeLahul hasll kall maLrlks Ŧ
nllal a + b + c + d ƹ ŧŦ
aŦ 6
bŦ 7
cŦ 8
dŦ 9
eŦ 10
!awaban ť 8

7 9
3 16

d
b a

2 1
3 4

c
SOAL ÐAN 1AWAHAN SOAL ÐAN 1AWAHAN
-- -- -- --
6Ŧ ulkeLahul maLrlks ţ ţ dan
ţ !lka maLrlks A Ŷ 8 ƹ C
Ŷ1
ţ nllal 2p ƹ ŧŦ
aŦ Ŷ 1
bŦ ŶZ
cŦ Z
dŦ 1
eŦ 2
!awaban ť u

4p - 3
9 - 4
A

3 1
5 5p

6 4 -
8 10 -

5

SOAL ÐAN 1AWAHAN SOAL ÐAN 1AWAHAN
-. -. -. -.
7Ŧ ulkeLahul maLrlks ţ dan A
2
ƹ
xA + v8Ŧ nllal xv ƹ ŧŦ
aŦ Ŷ 4
bŦ Ŷ 1
cŦ Ŷ Z
dŦ 1Z
eŦ 2
!awaban ť 8

2 1 -
3 2
A

10 4 -
12 6

!£HMtNTAAN MAAF !£HMtNTAAN MAAF
!lka ada penaerLlan
?ana salah dan
Þenaer[aan soal
- - - -
?ana kurana balk
@MAkAS
- - - -

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.