APLIKASI ICT DALAM PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH Desediakan oleh: Ainul Hafizah bt. Ishak (10BI02055) Nurul Huda bt.

Mohd Tahir (10BI02074)
ICT DEFINISI ICT ICT merupakan akronim atau singkatan daripada perkataan 'Information and Communication Technology' yang bermaksud Teknologi Komunikasi Maklumat Teknologi maklumat boleh ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat. Teknologi Maklumat (Information Technology) atau IT dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Teknologi maklumat tidak terhad kepda internet dan komputer sahaja tetapi ia melibatkan televisyen, telefon, telefon mudah alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima.

Definisi maklumat Menurut Paisley dan Chen (1982) dipetik daripoada Brown (1997)m "Information can be defined both structurally and functionally. Structurally it is a system og encoding a message so that it can be stored, retyrieved and manipulated and functionally it is something that alters a person's cognitive organisation" . Oleh itu, maklumat boleh dikatakan sebagai sesuatu yang di memberi dalam kesan mesej kepada yang cara seseorang disimpan, berfikir. dicapai ia dan terkandung boleh

dimanipulasikan. Definisi komunikasi Komunikasi pula dirujuk sebagai "The interchange of information and again may be viewed in terms of the structure of that structure of that interchange or its function in affecting people's iunderstanding and knowledge. Information and communication are, therefor, inextricably linked (Brown dirumuskan information). Manakala teknologi komunikasi (CT) pula terdiri daripada perkakasan telekomunikasi satelit, yang digunakan untuk menyalur dan mengakses telegraf. maklumat. Antara contoh perkakasan telekomunikasi ialah fiber optik, 1997). Daripada proses definisi tersebut, komunikasi boleh penukaran maklumat (interchanging sebagai

Perkataan telekomunikasi ini pula berasal daripada perkataan Greek ' tele' yang bermaksud 'sangat jauh'. Ianya memerihalkan penghantaran maklumat dari jarak jauh tanpa mengubah kandungan maklumat tersebut. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merangkumi aspek teknologi maklumat dan teknologi komunikasi. Teknologi maklumat ditakrifkan sebagai teknologi yang digunakan oleh individu untuk mengumpul data dan menganalisis data menjadi maklumat berguna dan bermakna, serta

untuk menghasilkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks, grafik, suara, animasi dan maya. Data dan maklumat sentiasa diperlukan untuk tujuan tertentu seperti bagi tujuan peningkatan ilmu/pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan kemampuan. Teknologi komunikasi membolehkan individu atau kelompok individu bertukar data dan maklumat dalam ruang waktu dan tempat yang tidak terbatas, dengan cepat dan dalam masa yang sama (‘synchronous’) melalui rangkaian setempat atau global. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam konteks pendidikan Negara Brunei Darussalam perlu dimanfaatkan secara bijak dan berkesan untuk membangunkan ummah yang progresif dengan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT serta menjaga keluhuran nilai dan etika bangsa dan agama dengan mengamalkan konsep Melayu Islam Beraja.

PERKEMBANGAN ICT Kaedah penyebaran maklumat berkembang mengikut peredaran zaman. Peringkat perkembangan penyebaran maklumat adalah seperti berikut1: Peringkat 1: Maklumat dipindah dari seorang kepada seseorang lain secara lisan. Dalam keadaan tertentu lakaran atau lukisan dan binaan fizikal digunakan. Contohnya, di Malaysia, beduk atau kentung dipalu untuk memberitahu penduduk sesebuah kawasan mengenai waktu solat atau kematian di kawasan tersebut. Peringkat 2: Maklumat dipindahkan dengan menulis atau melakar pada tanah liat, daun, batu dan cebisan kulit. Ia disampaikan kepada pihak lain menggunakan perantaraan haiwan atau manusia. Contohnya, burung merpati digunakan untuk menghantar mesej dari seorang pembesar kepada pembesar yang lain.

1

Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Etika, Undang-undan dan Sosial.

Peringkat 3: Penciptaan teknologi percetakan membolehkan maklumat disebarkan kepada ramai orang di pelbagai tempat dengan kos yang murah. Teknologi percetakan member impak kepada pembangunan masyarakat terutamanya di Negara Barat. Peringkat 4: Telekominikasi moden bermula di England pada tahun 1937 dengan pengenalan peralatan telegrafik oleh Cooke dan Wheatstone (Low, 2000). Ketika itu telegraf merupakan perkhidmatan yang mahal dan hanya digunakan oleh industry tertentu seperti pasaran saham, akhbar dan ketenteraan. Keadaan tidak berubah sehinggalah Alexander Graham Bell mencipta telefon pada tahun 1875. Teknologi komunikasi terus berkembang dengan pesat. Penggunaan media elektronik seperti tetuang udara (radio), televisyen dan telefon Berjaya mengurangi masa pemindahan maklumat. Polisi digubal untuk menetukan kos penyimpanan dan pemindahan maklumat secara elektronik. Pada peringkat ini kebanyakan maklumat elektronik (kecuali telefon) memindahkan atau memancarkan maklumat secara satu hala sahaja. Maklumat ini pula terletak pada tangan para penyiar, wartawan dan juga pengiklanan komersial yang beroperasi dalam kerangka peraturan awam. Peringkat 5: Teknologi media elektronik dan computer digital bergabung untuk membentuk komunikasi computer. Teknologi gabungan ini Berjaya menjimatkan masa, ruang serta berkesan kos. Dapat dirumuskan bahawa pembangunan teknologi maklumat Berjaya mengubah hubungan antara tiga dimensi: masa (kepantasan menghantar atau menerima maklumat), ruang (berapa jarak jauh yang boleh anda hantar atau capai maklumat dalam masa yang tertentu, dan kos (berapakah kos yang perlu dibayar untuk menghantar atau menerima maklumat). Teknologi maklumat dan komunikasi secara ringkasnya boleh dibahagikan kepada berikut:

Teknologi sensing – Alat yang membantu mengumpul data. Contohnya: pengimbas imej, pembaca kod palang dan sensor. Teknologi sensing membantu anda melihat, menggambar dan mengumpul maklumat dari persekitaran.

Teknologi

komunikasi

Teknologi

komunikasi

menjalinkan

sensing, analisis dan teknologi paparan. Contoh: faksimili, telefon selular, rangkaian computer dan modem. • Teknologi analisis - Komputer mengambil data dari cara sensing dan komunikasi. Data ini disimpan dan diproses untu memperoleh maklumat computer. • Teknologo paparan – Alat dan perisian yang membolehkan data yang diproses sampai kepaa pengguna sama ada melalui yang berguna. Contoh: perkakasan dan perisian

penglihatan atau suara. Teknologi paparan membentuk antara muka atau menjadi penghubung di antara sensing, komunikasi dan teknologi analisis. Contoh, LCD, pencetak dan lain-lain.

KEPENTINGAN ICT Pertama teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. Contoh,dengan menggunakan komputer ia boleh merekod bunyi,imej dan sebagai pengesan gerakkan. Kedua, adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Ketiga, digunakan untuk berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima.

PANDANGAN PARA ILMUAN TERHADAP ICT

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, maksudnya: “Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga, maka sesungguhnya para malaikat melebarkan sayapnya untuk menaungi penuntut ilmu sebagai tanda meredai usahanya”. Hadis ini memanifestasikan betapa menuntut ilmu itu adalah suatu usaha yang diredai dan dituntut dalam Islam.

Menurut al-Attas (1978) kekaburan dan ketidaktepatan konsep ilmu yang dipimpin oleh pandangan alam Barat secular telah mengakibatkan banyak kezaliman kepada kehidupan manusia dan alam. Dengan bantuan ICT, manusia pada hari ini sememangnya mengetahui banyak perkara. Namun kebanyakan perkara yang diketahuinya itu tidak memasukkan hakikat-hakikat penting dalam kehidupan seperti kewujudan Tuhan, hari pembalasan, roh dirinya sendiri dan lain-lain yang hanya dapat diketahui melalui sumber wahyu.

Ilmuan

Islam

mempunyai

pandangan

yang

pelbagai

tentang

pengertian dan konsep ilmu. Umumnya mereka bersepakat bahawa semua sumber ilmu pada hakikatnya dating daripada sumber yang satu. Ruang lingkup ilmu amat luas dan tidak terbatas. Oleh itu ilmu yang sempurna atau mutlak adalah mutlak adalah milik Allah.

Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) tidak disebut sebagai ilmu walaupun ia menawarkan pelbagai maklumat yang rencam bentuknya. Komputer yang amat canggih dan memiliki keupayaan menyimpan maklumat yang sangat banyak juga tidak dianggap sebagai berilmu kerana maklumat tersebut tidak memberi apa-apa makna kepadanya.

Dalam era moden ini, telah banyak diperkatakan orang bahawa umat Islam ketinggalan dalam banyak bidang sains dan teknologi. Namun sedarkah kita bahawa para saintis barat yang menemui banyak penemuan yang merubah pandangan dan cara kita menjalani kehidupan, sebenarnya menggunakan dan mengasaskan kajian mereka dari penemuan para ilmuan Islam kita yang terdahulu.

Dengan

kefahaman secara

bahawa

ICT

adalah untuk

wasilah

yang

perlu proses

dimanfaatkan

optimum

melaksanakan

kesepaduan ilmu yang sebenar, al-Attas mencadangkan supaya seseorang itu mestilah terlebih dahulu menguasai ilmu fardhu ain yang bertepatan dengan peringkat kehidupannya.

Menyedari hakikat bahawa pemilikan ilmu dapat menguasai elemen strategis yang sangat diperlukan oleh kehidupan manusia, kepentingan mengamalkan pendekatan selektif dan proaktif seperti yang cuba dilakukan Osman Bakar, Syed Hussien Nasr dan ramai lagi tokoh saintis moden Islam terhadap sains dan teknologi Barat perlu dipandang serius.

Usaha ini disokong oleh ulama tersohor al-Qardhawi. Menurutnya, tidak terdapat sebarang dalil syariah yang melarang umat Islam mengambil pemikiran, kaedah atau system asing yang bermanfaat selagi tidak bercanggah dengan syariat. Ia akan menjadi lebih sempurna sekiranya nilai-nilai kerohanian Islam dapat diterapkan.

Islam mengangkat manusia sebagai khalifah sekalian alam. Umat Islam yang seharusnya menyedari hakikat ini amat digalakkan untuk meneroka, menggunakan dan meneliti secara bijaksana demi menjalankan tempat yang tanggungjawabnya selesa didiami memakmurkan alam sebagai keesaan, disamping menghayati

kekuasaan dan keagungan Maha Pencipta.