Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

Shahrul Izwan Naser PPPJJ, USM, Disember 2010

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

1

ABSTRAK Proses pembuatan dasar di Malaysia adalah seperti negara-negara dunia ketiga yang lain di mana secara asasnya berkisar kepada aktiviti yang berobjektif. Proses ini pula terbuka kepada pandangan awam dan kumpulan-kumpulan bersekepentingan lain yang memberi kesan secara langsung kepada keputusan dasar dan pentadbiran awam. Proses pembentukan dasar awam di peringkat kerajaan akan melalui sistem birokrasi sebelum sesuatu dasar atau cadangan itu dibawa kepada masyarakat untuk dibahaskan dan dibincangkan.

Perkaitan antara input dasar awam dan pemboleh ubah sosial yang lain seperti kepentingan etnik dan kelas amat penting mengikut konteks dasar awam di Malaysia. Kedua-dua faktor tersebut ditambah pula dengan tekanan agenda politik tidak kira dari dalaman mahupun luaran telah menjadi panduan kepada pembentukan dasar awam. Secara keseluruhannya, etnik dan kelas telah menjadikan proses pembentukan dasar awam di Malaysia kelihatannya terlalu mencuba untuk akomodasi serta terburu-buru. Ini terutamanya ketika penghujung tahun 1980-an dan awal 1990-an, ketika itu politi masyarakat Malaysia disifatkan lebih bersegmen berbanding sebelumnya. Kertas kerja ini akan membincangkan mengenai proses pembentukan dasar awam di Malaysia berdasarkan sorotan birokrasi, pemerhatian mengenai isu etnik dan kelas serta pandangan konsensus kumpulan bersekepentingan. Hujah mengenai pembentukan dasar awam di Malaysia dibentangkan mengikut perbandingan di antara dua dasar utama di Malaysia iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Negara (DPN). Objektif penulisan kertas kerja ini adalah untuk menentukan karekteristik dua kajian kes berbeza dasar awam di Malaysia dengan menganalisis setiap elemen yang menyumbang kepada proses pembentukan sesuatu dasar awam.
Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

2

PENGENALAN Dasar awam didefinisikan sebagai apa saja keputusan dan tindakan kerajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai objektif, matlamat dan tujuan tertentu.

Dasar awam dijadikan panduan umum dalam mengatasi sesuatu masalah sesebuah negara. Dasar awam juga dilihat sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu oleh kerajaan untuk kepentingan rakyat, yang akan mempengaruhi masyarakat.

Proses pembentukan dasar awam adalah dikaji dengan membahagikan dasar tersebut kepada empat peringkat asas iaitu:

I) penentuan objektif dasar II) pembentukan dan penilaian terhadap alternatif-alternatif atau strategi-strategi untuk mencapai objektif III) pemilihan alternatif IV) pelaksanaan alternatif

Jika dinilai menurut Albert Hirshman menurut teori opsyen, sesuatu pentadbiran awam akan mengguna pakai mekanisme maklum balas sebelum penentuan sesuatu dasar. Mekanisme maklum balas yang diutarakan oleh Hirshman dalam konteks dasar awam ini adalah mekanisme suara (voice). Kerajaan akan menilai pandangan dan input oleh masyarakat yang terdiri daripada kumpulan bersekepentingan dalam merangka sesuatu dasar awam. Keputusan dan tindakan daripada suara-suara yang diutarakan tadi akan diwartakan menjadi
Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

3

Rajah 1: Model Sistem Politik David Easton Dasar awam begitu dipengaruhi untuk dibuat berasaskan keputusan melalui sistem politiktuntutan atau kemahuan rakyat dan sokongan oleh rakyat melalui: I) Rakyat menuntut sesuatu perkara dilaksanakan II) Kerajaan menggubal dan melaksanakan dasar III) Rakyat memberi sokongan dan maklumbalas Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 4 .satu dasar awam yang diimplementasikan kepada semua. Manakala Teori David Easton pula menerangkan mengenai bagaimana sesuatu proses pembuatan dasar itu bertindak balas dengan menampilkan tuntutan dan sokongan oleh rakyat kepada kerajaan dan kerajaan mengambilkira segala pandangan demi membuat keputusan dan tindakan.

pengagihan.Proses sesuatu dasar awam itu dibentuk mengikut saluran legitimasi: I) Dasar terbentuk dengan pembentangan dan diluluskan di Dewan Rakyat II) Dibawa ke Dewan Negara untuk diterima: III) Parlimen badan tertinggi mengkaji kuasa mengawal dan laksanakan dasar strategi kerajaan IV) Dasar awam boleh berubah mengikut nilai masyarakat dan kepemimpinan V) Dasar awam digubal untuk penuhi objektif-objektif sosioekonomi seperti pertumbuhan ekonomi.kestabilan dan kebajikan umum VI) Kejayaan dan kegagalan bergantung kepada pelaksana dan penerima dasar yang akan menentukan dasar akan datang Rajah 2: Majlis .majlis Perancangan Negara yang terlibat dalam proses pembentukan dasar – Sumber: Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 5 .

Manakala Keputusan Dasar (policy decision) pula dilihat sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh pegawai kerajaan yang memberi kuasa atau petunjuk dan cara tindakan dasar awam. pentadbiran atau tafsiran kepada undang-undang. mengedar peraturan.Terdapat dua jenis kategori dasar awam iaitu Desakan Dasar (policy demands) yang ditakrifkan sebagai segala desakan.tuntutan atau paksaan yang dikenakan ke atas kerajaan oleh orang ramai akibat ketidak berkesanan sesuatu dasar. mengggubal undang-undang. Termasuk juga tentang segala keputusan untuk mengeluarkan arahan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 6 .

Setelah sesuatu pilihan dibuat. pentadbir merupakan entiti yang penting dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dengan membekalkan kebaikan dan keburukan setiap alternatif yang dipilih. nasihat. Ramai ahli politik menyifatkan bahawa penentuan objektif-objektif dasar sebagai tanggungjawab utama mereka. ahli politik akan membuat pilihan alternatif berdasarkan maklumat. konsultasi dan saranan pihak pentadbir. Alternatif-alternatif ini pula akan dibentangkan ke peringkat politik untuk dipertimbangkan dan tindakan selanjutnya. Peranan dan tanggungjawab ahli politik dalam pembentukan dasar awam sangat penting dalam peringkat pertama iaitu penentuan objektif dasar. Di peringkat kedua ini. maka ianya akan diserahkan kembali kepada pihak pentadbir untuk dilaksanakan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 7 . Selalunya. untuk membentuk dan menilai alternatifalternatif atau strategi-strategi untuk mencapai objektif. Mereka mungkin akan mengambilkira pandangan-pandangan pentadbir tetapi selalunya ahli politik mempunyai peranan yang dominan dalam penentuan objektif dasar.SUMBER INISIATIF DASAR Ahli politik dan pentadbir awam memainkan peranan yang berbeza dalam peringkat-peringkat pembentukan dasar. Persoalan-persoaalan mengenai penambah baikan sistem sedia ada menjadi teras kepada peringkat kedua pembentukan dasar awam iaitu.

kumpulan bersekepentingan dan badan perundingan dasar. Namun begitu.Rajah 3: Proses birokrasi pembentukan dasar awam yang melibatkan badan eksekutif. ianya menjadi refleksi kepada kecenderungan-kecenderungan asas dalam proses pembentukan dasar awam. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 8 . Sumber: Jabatan Perdana Menteri Peringkat-peringkat yang dinyatakan di atas menggambarkan satu bentuk hubungan birokrasi yang mudah antara pentabir dan ahli politik.

Dengan strategi-strategi yang dilaksanakan. DEB merupakan satu transformasi yang penting berbanding dasar-dasar terdahulu. pembentukan DEB adalah berdasarkan konteks krisis – krisis perkauman pada Mei 1969. kerajaan Perikatan sangat menitikberatkan agenda ketika itu iaitu Rancangan Lima Tahun Pertama (1956-1960) dan Rancangan Lima Tahun Kedua (19611965) dan Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970). DEB telah menetapkan sasaran bahawa bangsa Melayu akan memperoleh 30 peratus ekonomi Malaysia menjelang 1990. Dasar ekonomi ketika itu menjerumus kepada peranan kerajaan sebagai pengurus ekonomi dengan memastikan rakyat Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 9 . Maka. ianya amat penting untuk kita memahami senario yang menghasilkan dasar seperti DEB terbentuk. menjadi satu dasar awam utama yang kini dilihat sebagai asas masalah ekonomi negara. Krisis yang didefinisikan sebagai kejadian penuh trauma yang menggangu-gugat sesebuah negara – dapat dijadikan panduan sebagai pembentukan sebuah dasar awam baru.DASAR SETELAH KRISIS: DASAR EKONOMI BARU Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dibentuk setelah krisis perkauman 1969. Dalam erti kata lain. sesuatu inisiatif dasar akan terhasil melalui keadaan politikal yang positif dengan menjadikan permasalahan krisis sebagai agenda dan objektif dasar. Dalam kes ini. telah menetapkan bahawa salah satu punca utama terbentuknya dasar awam adalah kerana krisis. Ketika dua dekad kemerdekaan. Secara ringkasnya. tiada siapa yang dapat menyangkal pembentukan DEB itu tidak mungkin terjadi tanpa kejadian tersebut. DEB dirangka dengan fokus untuk membasmi kemiskinan di kalangan rakyat serta menyusun semula masyarakat. Albert Hirshman dalam kajiannya mengenai pembuatan dasar di Amerika Latin.

Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama dan Kedua yang mendapat tajaan kerajaan telah diadakan pada 1965 dan 1968. kestabilan harga barangan di pasaran. kepada usaha-usaha Menjelang penghujung 1960-an. pertumbuhan ekonomi dan juga kadar gaji seimbang. Sehingga penghujung 1960. ianya cuma menggambarkan simbolik bukan kepada komitmen utama kerajaan Perikatan. Bank Bumiputera dan PERNAS telah ditubuhkan serta RIDA telah diberi nafas baru dan dinamakan sebagai MARA dengan matlamat utama untuk membantu Bumiputera dalam bidang kewangan dan industri. Sebagai contoh. perdebatan mengenai dasar pembangunan makin rancak diperkatakan. untuk menggabungkan pasaran dalaman. Terdapat juga cadangan-cadangan mengenai dasar-dasar pro-Bumiputera. mempromosikan perdagangan luar dan membentuk dasar-dasar awam utama. Terdapatnya juga instrumeninstrumen dasar dan sumber kewangan untuk penyusunan sosial pengagihan. Namun. persoalan utama kerajaan Perikatan ketika itu adalah untuk memfokus kepada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.memperoleh pekerjaan. namun suara mereka hanyalah dilihat sebagai suara kerdil dalam sistem politik. Tuntutan politik oleh akar umbi bangsa Melayu telah membawa pembuat dasar berasa tidak selesa dan perlunya untuk membuat Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 10 . sebahagian kumpulan bersekepentingan bangsa Melayu yang radikal seperti Pemuda UMNO menyuarakan pandangan serta menuntut hak bangsa Melayu. Walaupun pelan ini merujuk kepada pembangunan ekonomi terhadap bangsa Melayu. namun ianya amat terhad dan meliputi skop yang kecil. Aktiviti ekonomi kerajaan ketika itu tertumpu kepada pembangunan luar bandar dan bergerak ke arah bantuan kepada golongan Bumiputera.

Sebagai contoh. Tidak mengejutkan jika usaha kerajaan dalam usaha menangani isu-isu Bumiputera hanyalah sekadar bersifat langkah berjaga-jaga demi menjaga hati bukan bukan Bumiputera. tuntutan tersebut mencerminkan ketegangan yang berlaku di dalam Perikatan. Persoalan siapa yang mendapat manfaat dan sehingga batas mana merupakan permulaan kepada konflik dan dilema dalam kerajaan Perikatan.pilihan mengenai penyediaan sumber dan keutamaan mereka. Kerajaan kemudiannya melihat sudah tiba masanya sebuah dasar ekonomi Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 11 . Lagi pun. Inovasi yang terhasil di sini adalah satu dasar ekonomi yang dapat membantu komuniti Melayu. Golongan elit politik berbangsa Melayu didesak untuk campurtangan dalam politik pengagihan. namun skop dan skalanya masih terhad. Krisis perkauman tersebut bolehlah ditafsirkan sebagai kemuncak kematangan yang menghasilkan inovasi. Salah satu punca krisis perkauman yang dilihat melalui perspektif kerajaan adalah sifat ekonomi itu sendiri – rakyat miskin berbangsa Melayu yang berasa tidak puas hati dengan program kerajaan yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. usaha kerajaan ketika itu hanyalah separuh hati. terdapatnya usaha golongan pedagang Cina membantu bangsa Melayu dalam menjalankan usaha perniagaan. Setelah krisis tersebut. Situasi tersebut telah berubah secara dramatik dengan tercetusnya krisis perkauman 1969. Usaha ini walaupun amat dialu-alukan oleh kerajaan Perikatan. Dewan Perdagangan Bersama Cina dan Dewan Perdagangan Bersama Melayu telah mengadakan Lembaga Penasihat Ekonomi Sino-Melayu pada September 1969. Namun begitu. Manakala bukan Melayu pula merasakan bahawa mereka harus melakukan kerjasama ekonomi dengan bangsa Melayu.

Abdul Ghaffar Baba telah meneliti cadangan-cadangan dalam DEB dan telah menyatakan pendapat beliau. namun ianya mencerminkan kelebihan yang dipunyai oleh ahli politik UMNO ke atas proses pembuatan dasar tersebut. Biro Ekonomi UMNO yang diketuai Menteri Pembangunan Nasional dan Luar Bandar. Fungsi luas EPU memastikannya dapat merangka objektif yang spesifik dan cadangan-cadangan yang bernas mengenai perancangan pembangunan. Pembentukan DEB bermula setelah krisis perkauman di mana negara ditadbir oleh MAGERAN. tapi terdapatnya petunjuk bahawa UMNO telah mendapat akses kepada dasar tersebut sebelum ianya dibawa kepada pihak awam. kumpulan bersekepentingan dan parti-parti politik adalah dikecualikan. Walaupun pembentukan DEB pada asalnya dijana oleh JPN. tetapi Unit Perancangan Ekonomi (EPU) di bawah JPM yang merangka keseluruhan plan tersebut. Tan Sri Abdul Kadir Shamsuddin. Dokumen itu adalah sebahagian daripada asas yang disediakan oleh Tun Abdul Razak yang ketika itu Pengarah Operasi kemudiannya Perdana Menteri.yang baru dirangka bagi membantu bangsa Melayu. Walaupun tiada perincian dibuat ke atas pernyataan ini. terdapat beberapa dokumen yang dirangka oleh Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jabatan Perpaduan Negara (JPN) di bawah pimpinan dan sokongan Ketua Setiausah Kerajaan Persekutuan ketika itu. dan bersama Jabatan Perpaduan Negara mencari alternatif bagi strategi pembangunan di mana ianya dapat menghasilkan tapak asas DEB dan Rancangan Malaysia Kedua. Ketika dasar tersebut dibentuk. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 12 . Bulan-bulan berikutnya.

Sejak dari mula. Namun. Tun Abdul Razak. Tun Tan Siew Sin menggugut untuk menarik diri daripada Perikatan disebabkan oleh prestasi mereka yang teruk ketika pilihanraya tersebut. sudut undang-undang dan juga pemberitahuan DEB – dikaitkan dengan 'revolusi senyap' Perdana Menteri ketika itu.Penentuan konsep. MCA – rakan dalam kerajaan Perikatan amat menyokong kuat ketika dasar ini dibentangkan untuk perdebatan di Parlimen. Keputusan dibuat oleh sekumpulan golongan elit yang mempunyai pilihan yang terhad terhadap suasana ketika itu dan memberi persetujuan terhadap cadangan dasar umum yang dibuat oleh Tun Abdul Razak dan pakatannya. ianya dilakukan diluar kawalan sistem politik . yang cuma mengambil masa lebih kurang 14 bulan untuk direalisasikan. Secara ringkasnya. Walaupun terdapatnya perdebatan yang berlaku dalam birokrasi. tiada sebarang ketidakpuasan hati yang diutarakan oleh para menteri mengenai dasar tersebut. DEB diluluskan oleh Parlimen pada 20 Julai 1971. Kerajaan Perikatan bersetuju bahawa DEB adalah langkah yang wajar. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 13 . pembentukan DEB adalah secara dasarnya dilindungi dengan penuh rahsia. Buktinya. Tambahan pula. Ini jelas menunjukkan yang MCA lebih mengambil berat mengenai strategi pertumbuhan dan industrialisasi secara keseluruhan berbanding aspek pengagihan sama rata DEB. DEB telah dinyatakan secara konsisten sebagai sebuah set dasar negara yang diimpikan oleh semua pihak dengan mengambilkira hak-hak Bumiputera dan Bukan Bumiputera. pendirian MCA terhadap DEB sebenarnya adalah dijana berdasarkan kedudukan mereka yang semakin lemah ketika Pilihanraya 1969. Kedudukan MCA dalam Perikatan juga bertambah parah ketika Presidennya.

Dalam kes ini. Perdebatan mengenai dasar tersebut hanya bermula ketika pertengahan 1980-an apabila persoalan mengenai kewajaran DEB patut diteruskan atau tidak. dari sudut kandungan dan semangatnya. objektif-objektif seperti 'kestabilan politik dan perpaduan nasional' masih lagi dikekalkan. proses penentuan agenda dan pembentukan DPN berlaku amat perlahan sekali. Walaupun terdapatnya beberapa fasal baru yang dinyatakan. ianya tidak berlaku. Jika sistem politik Malaysia mengalami perubahan kerana DEB. Ianya mengambil masa kira-kira 5 tahun untuk DPN ditransformasikan daripada isu awam kepada pelan yang kukuh. Tidak seperti DEB. Dasar tersebut diumumkan pada 1990. Tetapi di sini kita mengalami kepayahan untuk menerangkan kerumitan proses rundingan pembuatan dasar berdasarkan kajian Dasar Pembangunan Negara (DPN). Ramai pemerhati membahaskan bahawa di sebalik beberapa perubahan dan modifikasi.PEMBENTUKAN DASAR SEBAGAI PERANTARA POLITIK? DASAR PEMBANGUNAN NEGARA (DPN) Banyak yang telah diperkatakan mengenai pelaksanaan transformasi DEB dan pembentukan semula sistem politik serta sistem penyampaian di Malaysia. DPN juga mengekalkan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 14 . secara logikalnya dapat dinyatakan bahawa proses pembuatan dasar setelah DEB menjadi lebih tertutup. Terdapatnya keperluan mengenai kajian pemikiran politik Malaysia di penghujung 1980-an yang telah dipengaruhi oleh dasar-dasar dua dekad sebelumnya. dibangkitkan. DPN sebenarnya adalah sebuah dasar yang berkesinambungan daripada DEB.

Berdasarkan kenyataan tersebut.'peranan utama DEB adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. melangkaui kabinet dan parlimen. sepertimana kuota 30 peratus pemilikan aset korporat yang belum dicapai. Ianya juga menyatakan bahawa kuota 30 peratus tersebut akan menjadi kenyataan pada tahun-tahun yang mendatang. tindakan mewujudkan sebuah badan bebas lain ibaratnya seperti mewujudkan 'kerajaan dalam kerajaan. tiada sebarang tarikh rasmi harus diletakkan pada sasaran tersebut. Kerajaan memberikan hujah bahawa tiada keperluan untuk mewujudkan suruhanjaya tersebut kerana telah terdapatnya mekanisme yang mengawalselia pelaksanaan dasar.' Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 15 . Tambahan pula.3 peratus aset korporat negara dimiliki oleh bangsa Melayu. dasar baru ini akan terus mencipta suasana yang kondusif bagi menggalakkan ekonomi di kalangan komuniti Melayu. Pelan baru dirangka adalah untuk membantu melonjakkan kedudukan golongan Melayu dalam bidang pengurusan dan teknikal. kerajaan juga menyatakan bahawa DEB kekurangan 30 peratus daripada sasaran dengan hanya 20. adalah penerimaan dingin oleh kerajaan terhadap idea-idea yang diutarakan oleh pelbagai kumpulan dan institutsi bebas yang lain – sebuah suruhanjaya bagi mengawalselia jentera kerajaan dalam mengimplementasi dan menentukur pencapaian objektif DPN – harus ditubuhkan. ahli suruhanjaya tersebut pastinya akan bertanggung jawab terus terhadap Yang Di-Pertuan Agong.' Dalam DPN. Persoalan utama terhadap usaha merealisasikan pelan baru tersebut.

Fasa Pertama: Retorik Umum Fasa pertama bermula pada pertengahan tahun 1980-an. pembentukan DPN bolehlah dibahagikan kepada tiga fasa – fasa retorik umum. Kejadian Oktober 1987 – menyaksikan 106 ahli politik dan pemimpin pembangkang serta kumpulan bersekepentingan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) – menyebabkan ketegangan kaum berlaku. NECC merupakan sebuah forum yang membicarakan mengenai sejarah mengikut konteks pembentukan dasar di Malaysia dengan membicangkan mengenai kaedah-kaedah Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 16 . pentadbir kerajaan memberikan harapan dan signal konflik. Fasa Kedua: Penubuhan Majlis Perundingan Ekonomi Negara (NECC) Ini merupakan fasa yang menarik dalam pembentukan dasar ini secara keseluruhan. 2. 1. dengan kenyataan bahawa DEB tidak mencapai matlamatnya maka ianya akan diteruskan. Secara umumnya.Tiga Fasa Pembentukan DPN Secara umumnya. Pada ketika itu. Perdebatan ini dipolitikkan pada pilihan raya 1986. fasa forum berorganisasi dan fasa keputusan. Parti politik dan kumpulan bersekepentingan – pro dan anti kerajaan – mencuba sedaya upaya untuk membentuk pandangan umum dan sehingga ada yang menggunakan isu DEB ini untuk kepentingan politik mereka. dan menandakan berakhirnya perdebatan umum mengenai DEB. dikategorikan sebagai sebuah perdebatan mengenai impak kekuatan atau kelemahan dan negatif atau postitif DEB oleh kumpulan bersekepentingan dan juga parti-parti politik. pengaruh dan penyertaan terhadap dasar adalah bersifat retorik. Mereka yang menentang DEB terutamanya partiparti berasaskan bangsa Cina dan kumpulan bersekepentingan melihat DEB sebagai dasar yang memecah belahkan.

Ianya merupakan sebuah badan yang menyeluruh. Tun Ghaffar Baba ketika itu secara berulang kali menyatakan komitmen kerajaan akan melaksanakan segala dasar yang dirangka dan kumpulan bersekepentingan tidak perlu merasa ragu kepada keikhlasan kerajaan. ianya akan disalahgunakan sebagai forum politik dan alat perhubungan awam. Semasa peringkat penilaian (Januari 1989 – Mei 1989). Antara yang menyertai badan ini adalah pentadbir kerajaan. terdapat dua isu utama yang dibangkitkan. Mesyuarat tertutup pertama diadakan pada Januari 1989. Terdapatnya aduan mengenai Majlis yang tidak mempunyai asas legitimasi dan autoriti di mana sesuatu dasar nasional dapat dikaitkan. dengan keahlian seramai 150 orang dan diketuai oleh Tun Ghazali Shafie yang di mana juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan DEB. individu dan kumpulan minoriti. pemimpin korporat.' NECC juga dikritik hebat kerana status mereka. Keahliannya merentasi parti politik termasuk pembangkang. golongan profesional. Sesebuah klausa yang dilaksanakan oleh Majlis juga telah menghasilkan kontroversi. Para pengkritik berhujah bahawa tindakan Majlis ini akan menganggu proses dasar tersebut. Klausa tersebut adalah cadangan bahawa Majlis haruslah mencapai kata sepakat di kalangan ahlinya. pakar-pakar dan wakil kumpulan bersekepentingan. Sekretariat kepada Majlis ini adalah Unit Perancang Ekonomi. ianya tidak mempunyai kuasa bebas dalam membentuk dasar dan kedua.penyelesaian masalah dasar ekonomi yang remeh. Pertama sekali. Kertas cadangan dasar dalam NECCC dimajukan dalam dua peringkat – peringkat penilaian dan peringkat pembentukan. Jabatan Perdana Menteri. Tun Mahathir Mohammad ketika itu menegaskan bahawa peranan NECC adalah sebagai satu 'langkah yang tulus dalam memastikan penyertaan setiap pihak seramai mungkin dalam menentukan masa depan Malaysia. Pertama. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 17 . dewan-dewan perniagaan. Timbalan Perdana Menteri. Dalam usaha menangani kritikan dan pandangan skeptik. ahli politik. Majlis tersebut dilancarkan oleh Tun Ghaffar Baba pada 19 Januari 1989.

Akhirnya. Tun Mahathir pula mencadangkan agar ahli Majlis mempersembahkan data-data mereka sendiri jika tidak berpuas hati dengan data yang disediakan oleh kerajaan. namun kontroversi tetap timbul. pembasmian kemiskinan. Ada berpendapat bahawa kerajaan seperti menyembunyikan dan menyebarkan maklumat yang salah. penyusunan semula masyarakat. Semasa mesyuarat kelima pada Mei 1989. Pada satu peringkat. Tun Ghaffar Baba tampil ke hadapan dan menyatakan bahawa fakta dan statistik yang dinyatakan dalam DEB adalah benar dan sahih. menstruktur dan menilai satu-persatu cadangan-cadangan yang dinyatakan. melalui pelan-pelan Malaysia mengatakan sebaliknya. Kemudiannya. ekonomi nasional mengikut konteks antarabangsa serta pembangunan modal insan. Tun Ghazali Shafie mengakui terdapatnya kekurangan maklumat dan data. Walaupun kehadiran wakil daripada JPM dan dua belas menteri ke dalam mesyuarat tersebut bagi menjawab segala persoalan. Ini adalah persoalan utama yang menjadi perhatian selain daripa persoalan 30 peratus kekayaan korporat oleh Bumiputera telah dicapai atau sebaliknya. setiap sub-jawatankuasa akan berbahas. Peringkat kedua adalah pembentukan kertas cadangan. namun beliau berpendapat bahawa ahli-ahli majlis tidak patut mempersoalkan kesahihan data-data rasmi tersebut. lima kumpulan kerja dibentuk bagi menganalisis kepiawaian data.ahli-ahli NECC mempersoalkan ketepatan data di dalam pelan-pelan Malaysia. manakala golongan Melayu. Kumpulan ini kemudiannya berprotes dengan megumumkan penarikan diri mereka daripada NECC. Pengerusi Majlis. Parti-parti bukan Melayu dan kumpulan bersekepentingan percaya bahawa sasaran tersebut telah pun dicapai. Mereka adalah Persatuan Guru-guru Sekolah Cina Bersatu (UCSTAM) dan Jawatankuasa Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 18 . Terdapatnya perasaan tidak puas hati sebahagian ahli majlis dengan berpendapat bahawa Majlis tidak berlaku adil terhadap prosedur pembentukan cadangan.

laporan dan pemerhatian oleh mesyuarat tersebut. Ternyata pentadbir-pentadbir kerajaan berasa tersinggung dengan penarikan diri DAP dan beberapa kumpulan bersekepentingan. kerajaan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan beberapa cadangan kerana ianya tidak mencapai kata sepakat. Namun. Kebanyakan kumpulan tersebut – Bumiputera dan bukan Bumiputera – menyertainya hanya kerana isu-isu mengenai hak mereka bukan untuk mempromosi pembangunan ekonomi secara keseluruhan mengikut perspektif nasional. ramai yang beranggapan bahawa beberapa proses dalam pembentukan dasar tersebut adalah satu ancaman kepada kepentingan mereka. DAP menggantung penyertaan mereka dalam NECC pada 27 Ogos 1989. Selama dua tahun Majlis tersebut diadakan. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh kesatuan dan persatuan berasaskan Cina serta pihak pembangkang menggambarkan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 19 . Majlis ini haruslah dijadikan medium perundingan bagi menyuarakan cadangan dan saranan oleh kumpulan-kumpulan bersekepentingan dalam menyelesaikan isu-isu DEB. manakala institusi kerajaan secara kolektif hanya berpuas hati dengan proses sedia ada dan ingin meneruskan skop dan autoriti Majlis dalam menentukan kesinambungan DEB. jika kumpulan-kumpulan tersebut tidak mahu menyertai proses rundingan. Mereka yang berunding atas tiket kumpulan bersekepentingan hanya prihatin terhadap output mereka dalam kerjasama tersebut. namun menyertainya kembali pada 11 September. tahun yang sama. seramai 19 ahli daripada pelbagai organisasi menarik diri atas alasan yang pelbagai. Wakil mereka mengatakan bahawa pandangan dan saranan mereka tidak diambil kira dalam nota. Dewan Perhimpunan Cina Selangor kemudiannya turut menarik diri. Seharusnya. Majlis Antara Agama juga menarik diri. Mereka memberi amaran.Sekolah-sekolah Cina Bersatu (UCSCAM) – setiap daripada mereka diwakili oleh seorang ahli majlis – menarik diri pada 25 Ogos 1989.

Akhirnya NECC menyerahkan laporan mereka kepada kerajaan pada 9 Februari 1990. Kabinet telah bersidang untuk berbincang mengenai Garis Panduan Pelan Perspektif Kedua (OPP2) pada 17 Mei 1991. yang menurut slah seorang ahlinya sebagai sebuah 'lonjakan paradigma' dengan DEB yang dibentangkan atas dasar kebebasan. 3. Ini bukanlah satu fenomena baru. namun kenyataan mereka tidak diambil berat tetapi mendapat perhatian daripada akhbar-akhbar Cina. Pada 22 Mei. Rundingan berbentuk perkauman dalam isu ekonomi hanyalah bersifat tentangan. buat pertama kalinya. Beliau menyatakan bahawa cadangan NECC akan didengari tapi tidak semestinya digunapakai. Fasa Ketiga – merangka pelan dalam Unit Perancang Ekonomi (EPU) Fasa ini adalah fasa yang paling penting ketika peringkat pembentukan dasar apabila Jawatankuasa Ekonomi Kabinet diberi tugas untuk merangka kertas cadangan dasar pada Jun 1990. Contohnya. Tun Lim Liong Sik mengumumkan Kabinet telah membentuk sebuah jawatankuasa untuk merangka sebuah dasar ekonomi yang baru. mereka tidak berada dalam proses pembentukan dasar. Pelan tersebut bersama Rancangan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 20 . Presiden MCA ketika itu. Ketika 11 Jun 1990. parti pembangkang telah menjadi terlalu polarisasi. Dalam pertemuan tersebut. mahukan sebuah suruhanjaya bukan partisan memantau pelaksanaan dasar baru tersebut – namun ditolak oleh kerajaan. Kabinet ketika mesyuarat di Kuching. Tun Mahathir mengatakan bahawa Kabinet sebulat suara mengenai pendirian mereka untuk menerima cadangan NECC secara 'case to case basis'. Pelan tersebut dipanggil Dasar Ekonomi Untuk Pembangunan Negara (DEPAN).kerapuhan matlamat dan mereka menggangap bahawa ini hanyalah satu permainan bagi menentukan isu-isu rundingan politik mereka. meluluskan draf OPP2.

jangka masa di antara penerimaan laporan NECC dan kelulusan OPP2 oleh Kabinet menandakan EPU merangka pelan mereka sendiri. Jawatankuasa Pembangunan Nasional (NDPC). selepas penyerahan laporan NECC. Kedua. Fungsinya adalah sekretariat kepada Majlis Perancangan Negara (NPC). menilai dan menyarankan cadangan dasar kepada kabinet. merupakan kunci utama kerajaan dalam merangka pelan ekonomi nasional. kepakaran dan kuasa untuk membuat keputusan. walaupun Perdana Menteri memberi komen bahawa kelulusan OPP2 terlalu lama kerana kelambatan proses penyerahan dokumen. pertukaran nama baru dasar tersebut kepada Dasar Pembangunan Negara disarankan. Jawatankuasa dan organisasi ini terdiri daripada menterimenteri dan pentadbir-pentadbir kanan kerajaan yang diberikan kuasa untuk membentuk. Pembentukan dasar ekonomi dan alternatifalternatif dasar seringkali dilihat sebagai bidang kuasa EPU di Jabatan Perdana Menteri. Diberi sumber seperti maklumat. Terdapatnya tiga petanda birokrat dalam EPU yang bekerja secara bebas dalam merangka OPP2. OPP2 tidak menggunapakai saranan utama NECC. EPU dibahagikan kepada dua iaitu Divisyen Perancangan Makro dan Divisyen Perancangan Sektoral.Malaysia Keenam. telah dibentangkan di Parlimen pada 24 Julai dan diluluskan pada 30 Julai setelah empat hari diperdebatkan. Ketika inilah. Jawatankuasa Pelaburan Asing dan Jawatankuasa antara jabatan mengenai Penswastaan. Pertama. fungsi paling penting di mana keperluan untuk membentuk suruhanjaya memantau bebas.EPU sesungguhnya sebuah autoriti bebas. Ketiga. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 21 . . kenyataan umum yang dibuat oleh pegawai kerajaan tidak menyatakan sebarang rujukan kepada laporan NECC.

Rajah 4: Carta organisasi Unit Perancang Ekonomi. JPM – Sumber : Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 22 .

Proses pembentukan dasar telah berubah. namun terdapat juga keperluan untuk mendengar dan bekerjasama secara kolektif oleh setiap Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 23 . dengan tanggungjawab tidak jelas NECC. bahawa pembuat-pembuat dasar di Malaysia menyerahkan tugas pembentukan polisi kepada majlis dan hanya memastikan pengaruh mereka terpelihara dalam dapatan dasar.ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN DASAR Analisis dasar amat penting dalam hubungkait antara agenda awam (sistemik) dan agenda rasmi (institusi atau kerajaan). campurtangan Majlis terhadap Kabinet dan Jabatan Perdana Menteri telah membangkitkan suasana penuh birokrasi dalam sistem politik Malaysia. Objektifnya adalah NECC seharusnya memberikan pandangan menyeluruh. Pembezaan antara agenda ini penting dalam analisis untuk menentukur fasa kedua dan ketiga pembentukan DPN. Ianya merupakan asas pemikiran Perdana Menteri bahawa NECC seharusnya menjadi ketua pembentukan dasar dan Kabinet sebagai badan yang meluluskan atau sebaliknya sesuatu cadangan oleh Majlis. Manakala kedudukan Perdana Menteri sebagai pemutus dasar. mengambilkira matlamat dan merangka kertas cadangan yang akhirnya akan diterimapakai sebagai struktur asas pembentukan dasar – dengan kerajaan persekutuan memainkan peranan yang terhad dalam membekalkan maklumat dan rundingan. Agenda awam mengandungi isu-isu utama yang mewakili majoriti rakyat mengenai representasi mereka. manakala agenda rasmi merujuk kepada agenda kerajaan yang hanya mengandungi perkara-perkara dan tindakan mereka sahaja. Tambahan pula proses pembentukan dasar tidak dapat berjalan lancar tanpa peranan yang dimainkan oleh JPM. Tidak dapat dinafikan.

menentukan kedudukan mereka dan mendesak serta mempengaruhi kumpulan bersekepentingan. Sepertimana yang diketahui umum. Melalui proses ini. keputusan mengenai sesuatu dasar itu adalah tertakluk sepenuhnya oleh JPM. Penyelarasan jawatankuasa mengakibatkan kuasa memutus secara de-facto. Dalam pembentukan dasar ekonomi nasional.anggota Kabinet. JPM telah bertindak sebagai badan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 24 . Norma-norma dan tradisi Kabinet bergerak secara kolektif serta berpengaruh ke atas pembentukan dasar telah mencetuskan kerangka kerja penuh birokrasi dan sedikit sebanyak melambatkan proses pembentukan dasar. Contohnya. sosialisasi dan mobilisasi pakar. EPU terlibat dalam proses penilaian berkala dan penilaian situasi ekonomi semasa adalah untuk memastikan kesesuaian kerangka dasar ekonomi adalah selaras dengan matlamat ekonomi jangka pendek. Ini bukanlah menidakkan peranan NECC. hampir kesemua kunci utama tindakan semasa fasa keputusan dibuat oleh JPM. Namun begitu. tetapi lebih kepada memberikan perspektif yang berbeza. dasar awam akan digantikan dan kesinambungan kepada dasar-dasar lain disambung bersama pandangan berbeza kumpulan etnik serta di dalam kerangka kerja politik yang lebih luas dimana ia memberikan autoriti politik dan legitimasi. mengutarakan idea. walaupun ianya tertakluk kepada kebarangkalian penambahbaikan dan pengurangan nilai apabila dibentangkan kepada Kabinet. NECC telah menjalankan beberapa tugas utama. EPU telah dianggap sebagai sumber pembuatan dasar awam dengan usaha mereka memberi maklum balas kepada agenda domestik. membentuk kerangka teknikal.

perbezaan antara fasa kedua dan ketiga telah dinyatakan secara jelas. Secara keseluruhannya. Jelaslah bahawa inisiatif dasar hanya diberi perhatian utama ketika fasa ketiga di mana cadangan dilaksanakan dalam agenda membuat keputusan. Ketika fasa ketiga.pembuat dasar dengan kuasa yang diberikan oleh Perdana Menteri sendiri. Rajah 5: Proses pembentukan Dasar Pembangunan Negara – Sumber: Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 25 . apabila eksekutif hadir dan mencetuskan birokrasi dalam proses pembentukan dasar. kerajaan 'merealisasikannya' – menetapkan matlamat dan memberikan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh NECC. semasa fasa kedua ketika NECC berperanan utama. kerajaan hanya 'membiarkan ianya berlaku' – tanpa sebarang campur tangan.

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 26 . Andaian pembuat-pembuat dasar yang mengambil masa hampir dua dekad untuk merangka dasar telah dicabar dengan pemain-pemain baru dan keprihatinan mereka dirasai.RUMUSAN Tanpa kejadian penuh trauma seperti krisis perkauman 1969. pembentukan dasar Malaysia pada penghujung 1980-an dan awal 1990-an lebih terbuka dan rumit berbanding awal 1970-an. Ianya juga adalah satu perakuan bahawa walaupun sumber-sumber yang terhad. Keadaan politik ketika 1980-an telah mengakibatkan ketidak stabilan terhadap proses pembentukan sesuatu dasar. Ianya amat sukar bagi mencapai suara bersama dalam suasana penuh polarisasi dan mempertahankan pendirian (defensive) berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kumpulan elit yang memerintah telah pun sedar bahawa sesuatu dasar itu tidak dapat dilaksanakan jika tiada sebarang persetujuan dicapai. Integrasi kumpulan-kumpulan bersekepentingan dalam proses pembuatan dasar dilihat sebagai pemudah cara untuk mengurangkan ketegangan yang telah terbina sejak dua dekad sebelumnya. yang bertindak sebagai jendela dasar bagi DEB. Rundingan mengenai perkauman hanyalah bersifat permainan yang tidak menguntungkan dan perlunya usaha dan tenaga itu dialihkan kepada kepentingan semua rakyat. namun itu bukanlah alasan untuk tidak mengambil sebarang tindakan dalam menentukan sesuatu dasar itu dirangka. pembentukan DPN pada 1990 tidak akan bersifat inklusif pendekatannya. Secara ringkasnya.

malahan dasar tersebut telah membuka pintu kepada perdebatan dan perkongsian idea yang relevan dengan keadaan semasa. Kehadiran NECC di mata rakyat membuka lembaran baru bahawa pentingnya isu-isu utama nasional diketengahkan berbanding rundingan yang bersifat perkauman. Dengan matlamat utama bagi meneruskan DEB. Kenyataannya. Dalam sesebuah proses pembentukan dasar. Proses pembentukan dasar ini telah mempersoalkan mengenai konsistensi legitimasi dengan simbol-simbol demokrasi. terdapatnya perundingan di kalangan kumpulankumpulan utama di mana kerajaan cuba untuk memenuhi permintaan mereka. dalam sesetengah keadaan merujuk kepada pengagihan sumbangan politik (political reward). walaupun ianya dilihat sebagai satu proses rundingan yang penting mengikut perspektif menteri-menteri. NECC telah memainkan peranan yang simbolik terhadap proses pembuatan dasar. tidak semua kumpulan dan pihak berpengaruh dalam komuniti Melayu melihat DEB sebagai sesuatu yang gagal. Haruslah diingatkan bahawa perubahan dasar di peringkat nasional adalah tertakluk kepada sokongan yang padu daripada semua pihak.Namun begitu. Fasa ini adalah begitu kritikal dengan melibatkan proses politik yang rumit. telah bertahun lamanya kerajaan BN telah memanipulasikan DEB untuk kebajikan sosial. sebarang rundingan akan menjadi tidak berkesan tanpa kehadiran dan disokong oleh UMNO. Dalam Kabinet. sekumpulan besar golongan elit Melayu telah mendapat manfaat melalui DEB. ianya tidak akan menjadi tanpa komitmen daripada Perdana Menteri. Sebelum sesuatu dasar itu diputuskan. Ianya menjadi kesan fenomena politik daripada kesepakatan pembentukan dasar yang akan menentukan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 27 . Cadangancadangan kecil daripada MCA dan Gerakan selalunya dipandang ringan. Tambahan pula.

pembuatan dasar Malaysia di masa-masa hadapan. Begitu juga dengan Model Ekonomi Baru yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini yang telah melalui proses yang sama semasa kerangka kerjanya dibentangkan ketika Rancangan Malaysia Kesepuluh yang lalu. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 28 .

. Abidin. Prentice Hall Barlow. 2002. Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Lumpur. Bhd. 1971. The Reluctant Politician. Mahani Zainal. Beng. eds. 2007. London Routledge. May Day for Justice. 1989.BIBLIOGRAFI DAN RUJUKAN Abas. “Malaysia New Reforms. Kuala Lumpur: Government Publishing. 1971-1975. -----. Colin (ed.” In Kevin Hewison and Richard Robson. Economic Planning Unit (EPU). Case.1974. Modern Malaysia in the Global Economy.Percetakan AZ Sdn. William. 2004. East Asia and the Trials of Neo-Liberalism. Cheltenham: Edward Elgar. Mid‐Term Review of the Second Malaysia Plan. Tun Dr. Tense Ambiguities. The Malaysian Crisis Management Model. Kuala Lumpur. Rewriting the Rules. Singapore: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies. . Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 29 . 1971–1975.) 2001. Old Continuities. Das. Oii Kee. Second Malaysia Plan. Tun Salleh and K. Ismail and His Time.

1976–1980. Kuala Lumpur: Government Publishing -----. Third Malaysia Plan. Fourth Malaysia Plan. 1991b. Kuala Lumpur: Government Publishing.-----. 2001b. -----. 1976. Mid‐Term Review of the Fourth Malaysia Plan. Mid‐Term Review of the Fift Malaysia Plan. 1986.1979. 2001a. -----. Kuala Lumpur: Government Publishing. -----. 1976–1980. Mid‐Term Review of the Third Malaysia Plan. Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Lumpur: Government Publishing. Eighth Malaysia Plan. 1986–1990. -----. Second Outline Perspective Plan. Kuala Lumpur: Government Publishing. 1989. -----. Kuala Lumpur: Government Publishing. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 30 . Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Government Publishing. 2001–2010. 2001–2005. Lumpur: -----. 1981–1985. Fifth Malaysia Plan.1981. 1986–1990. 1981–1985. -----. 1991a. Third Outline Perspective Plan. Privatization Master Plan. 1984. 1991–2000. -----.

Mid‐Term Review of the Eighth Malaysia Plan. USM. 2009. Pulau Pinang: PPPJJ. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 31 . 2008. Washington: World Bank.-----. Singapore: Marshal Cavendish. Lim. (Reprinted) Ceritalah 3 Malaysia a Dream Deffered. Economic Growth and Development in Malaysia: Policy Making and Leadership. 2010. (Reprinted) Ceritalah 1 Malaysia in Transition. Zainal Aznam and B. 2001–2005. 2009. Hong Hai. Singapore: Times Books International. -----. (Reprinted) JKP 211 Pentadbiran Awam Modul 1-4. Kuala Lumpur: Government Publishing. Deepak. 2002. Karim. Singapore: Marshal Cavendish. Yusof. Raslan. -----. (Reprinted) Ceritalah 2 Journey Through Southeast Asia. 2004.

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 32 .