Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

Shahrul Izwan Naser PPPJJ, USM, Disember 2010

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

1

ABSTRAK Proses pembuatan dasar di Malaysia adalah seperti negara-negara dunia ketiga yang lain di mana secara asasnya berkisar kepada aktiviti yang berobjektif. Proses ini pula terbuka kepada pandangan awam dan kumpulan-kumpulan bersekepentingan lain yang memberi kesan secara langsung kepada keputusan dasar dan pentadbiran awam. Proses pembentukan dasar awam di peringkat kerajaan akan melalui sistem birokrasi sebelum sesuatu dasar atau cadangan itu dibawa kepada masyarakat untuk dibahaskan dan dibincangkan.

Perkaitan antara input dasar awam dan pemboleh ubah sosial yang lain seperti kepentingan etnik dan kelas amat penting mengikut konteks dasar awam di Malaysia. Kedua-dua faktor tersebut ditambah pula dengan tekanan agenda politik tidak kira dari dalaman mahupun luaran telah menjadi panduan kepada pembentukan dasar awam. Secara keseluruhannya, etnik dan kelas telah menjadikan proses pembentukan dasar awam di Malaysia kelihatannya terlalu mencuba untuk akomodasi serta terburu-buru. Ini terutamanya ketika penghujung tahun 1980-an dan awal 1990-an, ketika itu politi masyarakat Malaysia disifatkan lebih bersegmen berbanding sebelumnya. Kertas kerja ini akan membincangkan mengenai proses pembentukan dasar awam di Malaysia berdasarkan sorotan birokrasi, pemerhatian mengenai isu etnik dan kelas serta pandangan konsensus kumpulan bersekepentingan. Hujah mengenai pembentukan dasar awam di Malaysia dibentangkan mengikut perbandingan di antara dua dasar utama di Malaysia iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Negara (DPN). Objektif penulisan kertas kerja ini adalah untuk menentukan karekteristik dua kajian kes berbeza dasar awam di Malaysia dengan menganalisis setiap elemen yang menyumbang kepada proses pembentukan sesuatu dasar awam.
Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

2

PENGENALAN Dasar awam didefinisikan sebagai apa saja keputusan dan tindakan kerajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai objektif, matlamat dan tujuan tertentu.

Dasar awam dijadikan panduan umum dalam mengatasi sesuatu masalah sesebuah negara. Dasar awam juga dilihat sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu oleh kerajaan untuk kepentingan rakyat, yang akan mempengaruhi masyarakat.

Proses pembentukan dasar awam adalah dikaji dengan membahagikan dasar tersebut kepada empat peringkat asas iaitu:

I) penentuan objektif dasar II) pembentukan dan penilaian terhadap alternatif-alternatif atau strategi-strategi untuk mencapai objektif III) pemilihan alternatif IV) pelaksanaan alternatif

Jika dinilai menurut Albert Hirshman menurut teori opsyen, sesuatu pentadbiran awam akan mengguna pakai mekanisme maklum balas sebelum penentuan sesuatu dasar. Mekanisme maklum balas yang diutarakan oleh Hirshman dalam konteks dasar awam ini adalah mekanisme suara (voice). Kerajaan akan menilai pandangan dan input oleh masyarakat yang terdiri daripada kumpulan bersekepentingan dalam merangka sesuatu dasar awam. Keputusan dan tindakan daripada suara-suara yang diutarakan tadi akan diwartakan menjadi
Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

3

Rajah 1: Model Sistem Politik David Easton Dasar awam begitu dipengaruhi untuk dibuat berasaskan keputusan melalui sistem politiktuntutan atau kemahuan rakyat dan sokongan oleh rakyat melalui: I) Rakyat menuntut sesuatu perkara dilaksanakan II) Kerajaan menggubal dan melaksanakan dasar III) Rakyat memberi sokongan dan maklumbalas Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 4 . Manakala Teori David Easton pula menerangkan mengenai bagaimana sesuatu proses pembuatan dasar itu bertindak balas dengan menampilkan tuntutan dan sokongan oleh rakyat kepada kerajaan dan kerajaan mengambilkira segala pandangan demi membuat keputusan dan tindakan.satu dasar awam yang diimplementasikan kepada semua.

kestabilan dan kebajikan umum VI) Kejayaan dan kegagalan bergantung kepada pelaksana dan penerima dasar yang akan menentukan dasar akan datang Rajah 2: Majlis . pengagihan.majlis Perancangan Negara yang terlibat dalam proses pembentukan dasar – Sumber: Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 5 .Proses sesuatu dasar awam itu dibentuk mengikut saluran legitimasi: I) Dasar terbentuk dengan pembentangan dan diluluskan di Dewan Rakyat II) Dibawa ke Dewan Negara untuk diterima: III) Parlimen badan tertinggi mengkaji kuasa mengawal dan laksanakan dasar strategi kerajaan IV) Dasar awam boleh berubah mengikut nilai masyarakat dan kepemimpinan V) Dasar awam digubal untuk penuhi objektif-objektif sosioekonomi seperti pertumbuhan ekonomi.

mengedar peraturan. Manakala Keputusan Dasar (policy decision) pula dilihat sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh pegawai kerajaan yang memberi kuasa atau petunjuk dan cara tindakan dasar awam. Termasuk juga tentang segala keputusan untuk mengeluarkan arahan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 6 . pentadbiran atau tafsiran kepada undang-undang. mengggubal undang-undang.tuntutan atau paksaan yang dikenakan ke atas kerajaan oleh orang ramai akibat ketidak berkesanan sesuatu dasar.Terdapat dua jenis kategori dasar awam iaitu Desakan Dasar (policy demands) yang ditakrifkan sebagai segala desakan.

Ramai ahli politik menyifatkan bahawa penentuan objektif-objektif dasar sebagai tanggungjawab utama mereka. ahli politik akan membuat pilihan alternatif berdasarkan maklumat. nasihat. untuk membentuk dan menilai alternatifalternatif atau strategi-strategi untuk mencapai objektif. Alternatif-alternatif ini pula akan dibentangkan ke peringkat politik untuk dipertimbangkan dan tindakan selanjutnya. Persoalan-persoaalan mengenai penambah baikan sistem sedia ada menjadi teras kepada peringkat kedua pembentukan dasar awam iaitu. Selalunya. maka ianya akan diserahkan kembali kepada pihak pentadbir untuk dilaksanakan. Setelah sesuatu pilihan dibuat. Di peringkat kedua ini. Peranan dan tanggungjawab ahli politik dalam pembentukan dasar awam sangat penting dalam peringkat pertama iaitu penentuan objektif dasar.SUMBER INISIATIF DASAR Ahli politik dan pentadbir awam memainkan peranan yang berbeza dalam peringkat-peringkat pembentukan dasar. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 7 . Mereka mungkin akan mengambilkira pandangan-pandangan pentadbir tetapi selalunya ahli politik mempunyai peranan yang dominan dalam penentuan objektif dasar. pentadbir merupakan entiti yang penting dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dengan membekalkan kebaikan dan keburukan setiap alternatif yang dipilih. konsultasi dan saranan pihak pentadbir.

Namun begitu. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 8 . ianya menjadi refleksi kepada kecenderungan-kecenderungan asas dalam proses pembentukan dasar awam. Sumber: Jabatan Perdana Menteri Peringkat-peringkat yang dinyatakan di atas menggambarkan satu bentuk hubungan birokrasi yang mudah antara pentabir dan ahli politik.Rajah 3: Proses birokrasi pembentukan dasar awam yang melibatkan badan eksekutif. kumpulan bersekepentingan dan badan perundingan dasar.

DEB dirangka dengan fokus untuk membasmi kemiskinan di kalangan rakyat serta menyusun semula masyarakat. Krisis yang didefinisikan sebagai kejadian penuh trauma yang menggangu-gugat sesebuah negara – dapat dijadikan panduan sebagai pembentukan sebuah dasar awam baru. sesuatu inisiatif dasar akan terhasil melalui keadaan politikal yang positif dengan menjadikan permasalahan krisis sebagai agenda dan objektif dasar. Dengan strategi-strategi yang dilaksanakan. ianya amat penting untuk kita memahami senario yang menghasilkan dasar seperti DEB terbentuk. Albert Hirshman dalam kajiannya mengenai pembuatan dasar di Amerika Latin. pembentukan DEB adalah berdasarkan konteks krisis – krisis perkauman pada Mei 1969. Ketika dua dekad kemerdekaan. Secara ringkasnya. DEB telah menetapkan sasaran bahawa bangsa Melayu akan memperoleh 30 peratus ekonomi Malaysia menjelang 1990. kerajaan Perikatan sangat menitikberatkan agenda ketika itu iaitu Rancangan Lima Tahun Pertama (1956-1960) dan Rancangan Lima Tahun Kedua (19611965) dan Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970). Dalam kes ini. tiada siapa yang dapat menyangkal pembentukan DEB itu tidak mungkin terjadi tanpa kejadian tersebut. telah menetapkan bahawa salah satu punca utama terbentuknya dasar awam adalah kerana krisis. Dasar ekonomi ketika itu menjerumus kepada peranan kerajaan sebagai pengurus ekonomi dengan memastikan rakyat Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 9 . Maka. Dalam erti kata lain.DASAR SETELAH KRISIS: DASAR EKONOMI BARU Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dibentuk setelah krisis perkauman 1969. menjadi satu dasar awam utama yang kini dilihat sebagai asas masalah ekonomi negara. DEB merupakan satu transformasi yang penting berbanding dasar-dasar terdahulu.

namun ianya amat terhad dan meliputi skop yang kecil. kestabilan harga barangan di pasaran. Sebagai contoh. Aktiviti ekonomi kerajaan ketika itu tertumpu kepada pembangunan luar bandar dan bergerak ke arah bantuan kepada golongan Bumiputera.memperoleh pekerjaan. Bank Bumiputera dan PERNAS telah ditubuhkan serta RIDA telah diberi nafas baru dan dinamakan sebagai MARA dengan matlamat utama untuk membantu Bumiputera dalam bidang kewangan dan industri. Terdapatnya juga instrumeninstrumen dasar dan sumber kewangan untuk penyusunan sosial pengagihan. pertumbuhan ekonomi dan juga kadar gaji seimbang. perdebatan mengenai dasar pembangunan makin rancak diperkatakan. sebahagian kumpulan bersekepentingan bangsa Melayu yang radikal seperti Pemuda UMNO menyuarakan pandangan serta menuntut hak bangsa Melayu. Walaupun pelan ini merujuk kepada pembangunan ekonomi terhadap bangsa Melayu. Namun. namun suara mereka hanyalah dilihat sebagai suara kerdil dalam sistem politik. Terdapat juga cadangan-cadangan mengenai dasar-dasar pro-Bumiputera. untuk menggabungkan pasaran dalaman. kepada usaha-usaha Menjelang penghujung 1960-an. ianya cuma menggambarkan simbolik bukan kepada komitmen utama kerajaan Perikatan. persoalan utama kerajaan Perikatan ketika itu adalah untuk memfokus kepada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. mempromosikan perdagangan luar dan membentuk dasar-dasar awam utama. Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama dan Kedua yang mendapat tajaan kerajaan telah diadakan pada 1965 dan 1968. Tuntutan politik oleh akar umbi bangsa Melayu telah membawa pembuat dasar berasa tidak selesa dan perlunya untuk membuat Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 10 . Sehingga penghujung 1960.

Usaha ini walaupun amat dialu-alukan oleh kerajaan Perikatan. Salah satu punca krisis perkauman yang dilihat melalui perspektif kerajaan adalah sifat ekonomi itu sendiri – rakyat miskin berbangsa Melayu yang berasa tidak puas hati dengan program kerajaan yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Persoalan siapa yang mendapat manfaat dan sehingga batas mana merupakan permulaan kepada konflik dan dilema dalam kerajaan Perikatan. Kerajaan kemudiannya melihat sudah tiba masanya sebuah dasar ekonomi Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 11 . Setelah krisis tersebut. Tidak mengejutkan jika usaha kerajaan dalam usaha menangani isu-isu Bumiputera hanyalah sekadar bersifat langkah berjaga-jaga demi menjaga hati bukan bukan Bumiputera. usaha kerajaan ketika itu hanyalah separuh hati. namun skop dan skalanya masih terhad. Lagi pun. Inovasi yang terhasil di sini adalah satu dasar ekonomi yang dapat membantu komuniti Melayu.pilihan mengenai penyediaan sumber dan keutamaan mereka. Dewan Perdagangan Bersama Cina dan Dewan Perdagangan Bersama Melayu telah mengadakan Lembaga Penasihat Ekonomi Sino-Melayu pada September 1969. Golongan elit politik berbangsa Melayu didesak untuk campurtangan dalam politik pengagihan. Manakala bukan Melayu pula merasakan bahawa mereka harus melakukan kerjasama ekonomi dengan bangsa Melayu. Krisis perkauman tersebut bolehlah ditafsirkan sebagai kemuncak kematangan yang menghasilkan inovasi. Sebagai contoh. tuntutan tersebut mencerminkan ketegangan yang berlaku di dalam Perikatan. Namun begitu. terdapatnya usaha golongan pedagang Cina membantu bangsa Melayu dalam menjalankan usaha perniagaan. Situasi tersebut telah berubah secara dramatik dengan tercetusnya krisis perkauman 1969.

Bulan-bulan berikutnya. Biro Ekonomi UMNO yang diketuai Menteri Pembangunan Nasional dan Luar Bandar. tetapi Unit Perancangan Ekonomi (EPU) di bawah JPM yang merangka keseluruhan plan tersebut. terdapat beberapa dokumen yang dirangka oleh Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jabatan Perpaduan Negara (JPN) di bawah pimpinan dan sokongan Ketua Setiausah Kerajaan Persekutuan ketika itu. Abdul Ghaffar Baba telah meneliti cadangan-cadangan dalam DEB dan telah menyatakan pendapat beliau. Pembentukan DEB bermula setelah krisis perkauman di mana negara ditadbir oleh MAGERAN. dan bersama Jabatan Perpaduan Negara mencari alternatif bagi strategi pembangunan di mana ianya dapat menghasilkan tapak asas DEB dan Rancangan Malaysia Kedua. Tan Sri Abdul Kadir Shamsuddin. Walaupun tiada perincian dibuat ke atas pernyataan ini. kumpulan bersekepentingan dan parti-parti politik adalah dikecualikan. Ketika dasar tersebut dibentuk. namun ianya mencerminkan kelebihan yang dipunyai oleh ahli politik UMNO ke atas proses pembuatan dasar tersebut. tapi terdapatnya petunjuk bahawa UMNO telah mendapat akses kepada dasar tersebut sebelum ianya dibawa kepada pihak awam.yang baru dirangka bagi membantu bangsa Melayu. Dokumen itu adalah sebahagian daripada asas yang disediakan oleh Tun Abdul Razak yang ketika itu Pengarah Operasi kemudiannya Perdana Menteri. Fungsi luas EPU memastikannya dapat merangka objektif yang spesifik dan cadangan-cadangan yang bernas mengenai perancangan pembangunan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 12 . Walaupun pembentukan DEB pada asalnya dijana oleh JPN.

Namun. Kerajaan Perikatan bersetuju bahawa DEB adalah langkah yang wajar. ianya dilakukan diluar kawalan sistem politik . Tun Tan Siew Sin menggugut untuk menarik diri daripada Perikatan disebabkan oleh prestasi mereka yang teruk ketika pilihanraya tersebut. DEB telah dinyatakan secara konsisten sebagai sebuah set dasar negara yang diimpikan oleh semua pihak dengan mengambilkira hak-hak Bumiputera dan Bukan Bumiputera. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 13 . yang cuma mengambil masa lebih kurang 14 bulan untuk direalisasikan. DEB diluluskan oleh Parlimen pada 20 Julai 1971. Tun Abdul Razak. Tambahan pula. MCA – rakan dalam kerajaan Perikatan amat menyokong kuat ketika dasar ini dibentangkan untuk perdebatan di Parlimen. Walaupun terdapatnya perdebatan yang berlaku dalam birokrasi. Keputusan dibuat oleh sekumpulan golongan elit yang mempunyai pilihan yang terhad terhadap suasana ketika itu dan memberi persetujuan terhadap cadangan dasar umum yang dibuat oleh Tun Abdul Razak dan pakatannya. sudut undang-undang dan juga pemberitahuan DEB – dikaitkan dengan 'revolusi senyap' Perdana Menteri ketika itu. Sejak dari mula. pendirian MCA terhadap DEB sebenarnya adalah dijana berdasarkan kedudukan mereka yang semakin lemah ketika Pilihanraya 1969. Ini jelas menunjukkan yang MCA lebih mengambil berat mengenai strategi pertumbuhan dan industrialisasi secara keseluruhan berbanding aspek pengagihan sama rata DEB. Buktinya.Penentuan konsep. Kedudukan MCA dalam Perikatan juga bertambah parah ketika Presidennya. Secara ringkasnya. pembentukan DEB adalah secara dasarnya dilindungi dengan penuh rahsia. tiada sebarang ketidakpuasan hati yang diutarakan oleh para menteri mengenai dasar tersebut.

PEMBENTUKAN DASAR SEBAGAI PERANTARA POLITIK? DASAR PEMBANGUNAN NEGARA (DPN) Banyak yang telah diperkatakan mengenai pelaksanaan transformasi DEB dan pembentukan semula sistem politik serta sistem penyampaian di Malaysia. DPN sebenarnya adalah sebuah dasar yang berkesinambungan daripada DEB. Dasar tersebut diumumkan pada 1990. Ianya mengambil masa kira-kira 5 tahun untuk DPN ditransformasikan daripada isu awam kepada pelan yang kukuh. dari sudut kandungan dan semangatnya. Tetapi di sini kita mengalami kepayahan untuk menerangkan kerumitan proses rundingan pembuatan dasar berdasarkan kajian Dasar Pembangunan Negara (DPN). dibangkitkan. Terdapatnya keperluan mengenai kajian pemikiran politik Malaysia di penghujung 1980-an yang telah dipengaruhi oleh dasar-dasar dua dekad sebelumnya. secara logikalnya dapat dinyatakan bahawa proses pembuatan dasar setelah DEB menjadi lebih tertutup. objektif-objektif seperti 'kestabilan politik dan perpaduan nasional' masih lagi dikekalkan. DPN juga mengekalkan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 14 . Jika sistem politik Malaysia mengalami perubahan kerana DEB. Walaupun terdapatnya beberapa fasal baru yang dinyatakan. Dalam kes ini. proses penentuan agenda dan pembentukan DPN berlaku amat perlahan sekali. Perdebatan mengenai dasar tersebut hanya bermula ketika pertengahan 1980-an apabila persoalan mengenai kewajaran DEB patut diteruskan atau tidak. ianya tidak berlaku. Ramai pemerhati membahaskan bahawa di sebalik beberapa perubahan dan modifikasi. Tidak seperti DEB.

ahli suruhanjaya tersebut pastinya akan bertanggung jawab terus terhadap Yang Di-Pertuan Agong. Persoalan utama terhadap usaha merealisasikan pelan baru tersebut. tiada sebarang tarikh rasmi harus diletakkan pada sasaran tersebut. dasar baru ini akan terus mencipta suasana yang kondusif bagi menggalakkan ekonomi di kalangan komuniti Melayu. Tambahan pula. melangkaui kabinet dan parlimen. adalah penerimaan dingin oleh kerajaan terhadap idea-idea yang diutarakan oleh pelbagai kumpulan dan institutsi bebas yang lain – sebuah suruhanjaya bagi mengawalselia jentera kerajaan dalam mengimplementasi dan menentukur pencapaian objektif DPN – harus ditubuhkan. Ianya juga menyatakan bahawa kuota 30 peratus tersebut akan menjadi kenyataan pada tahun-tahun yang mendatang.' Dalam DPN.'peranan utama DEB adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Pelan baru dirangka adalah untuk membantu melonjakkan kedudukan golongan Melayu dalam bidang pengurusan dan teknikal.3 peratus aset korporat negara dimiliki oleh bangsa Melayu. sepertimana kuota 30 peratus pemilikan aset korporat yang belum dicapai. kerajaan juga menyatakan bahawa DEB kekurangan 30 peratus daripada sasaran dengan hanya 20.' Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 15 . Berdasarkan kenyataan tersebut. tindakan mewujudkan sebuah badan bebas lain ibaratnya seperti mewujudkan 'kerajaan dalam kerajaan. Kerajaan memberikan hujah bahawa tiada keperluan untuk mewujudkan suruhanjaya tersebut kerana telah terdapatnya mekanisme yang mengawalselia pelaksanaan dasar.

dan menandakan berakhirnya perdebatan umum mengenai DEB. Fasa Kedua: Penubuhan Majlis Perundingan Ekonomi Negara (NECC) Ini merupakan fasa yang menarik dalam pembentukan dasar ini secara keseluruhan. dikategorikan sebagai sebuah perdebatan mengenai impak kekuatan atau kelemahan dan negatif atau postitif DEB oleh kumpulan bersekepentingan dan juga parti-parti politik. Secara umumnya. pembentukan DPN bolehlah dibahagikan kepada tiga fasa – fasa retorik umum. Kejadian Oktober 1987 – menyaksikan 106 ahli politik dan pemimpin pembangkang serta kumpulan bersekepentingan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) – menyebabkan ketegangan kaum berlaku. Perdebatan ini dipolitikkan pada pilihan raya 1986. pengaruh dan penyertaan terhadap dasar adalah bersifat retorik.Tiga Fasa Pembentukan DPN Secara umumnya. 1. pentadbir kerajaan memberikan harapan dan signal konflik. fasa forum berorganisasi dan fasa keputusan. 2. Pada ketika itu. NECC merupakan sebuah forum yang membicarakan mengenai sejarah mengikut konteks pembentukan dasar di Malaysia dengan membicangkan mengenai kaedah-kaedah Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 16 . Parti politik dan kumpulan bersekepentingan – pro dan anti kerajaan – mencuba sedaya upaya untuk membentuk pandangan umum dan sehingga ada yang menggunakan isu DEB ini untuk kepentingan politik mereka. Fasa Pertama: Retorik Umum Fasa pertama bermula pada pertengahan tahun 1980-an. Mereka yang menentang DEB terutamanya partiparti berasaskan bangsa Cina dan kumpulan bersekepentingan melihat DEB sebagai dasar yang memecah belahkan. dengan kenyataan bahawa DEB tidak mencapai matlamatnya maka ianya akan diteruskan.

Keahliannya merentasi parti politik termasuk pembangkang. Antara yang menyertai badan ini adalah pentadbir kerajaan.' NECC juga dikritik hebat kerana status mereka. golongan profesional. Dalam usaha menangani kritikan dan pandangan skeptik. Klausa tersebut adalah cadangan bahawa Majlis haruslah mencapai kata sepakat di kalangan ahlinya. Sekretariat kepada Majlis ini adalah Unit Perancang Ekonomi. ianya akan disalahgunakan sebagai forum politik dan alat perhubungan awam. Pertama. ianya tidak mempunyai kuasa bebas dalam membentuk dasar dan kedua. Terdapatnya aduan mengenai Majlis yang tidak mempunyai asas legitimasi dan autoriti di mana sesuatu dasar nasional dapat dikaitkan. Ianya merupakan sebuah badan yang menyeluruh. Sesebuah klausa yang dilaksanakan oleh Majlis juga telah menghasilkan kontroversi. dengan keahlian seramai 150 orang dan diketuai oleh Tun Ghazali Shafie yang di mana juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan DEB. Majlis tersebut dilancarkan oleh Tun Ghaffar Baba pada 19 Januari 1989. Kertas cadangan dasar dalam NECCC dimajukan dalam dua peringkat – peringkat penilaian dan peringkat pembentukan.penyelesaian masalah dasar ekonomi yang remeh. Jabatan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri. individu dan kumpulan minoriti. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 17 . Mesyuarat tertutup pertama diadakan pada Januari 1989. Semasa peringkat penilaian (Januari 1989 – Mei 1989). Para pengkritik berhujah bahawa tindakan Majlis ini akan menganggu proses dasar tersebut. dewan-dewan perniagaan. Tun Ghaffar Baba ketika itu secara berulang kali menyatakan komitmen kerajaan akan melaksanakan segala dasar yang dirangka dan kumpulan bersekepentingan tidak perlu merasa ragu kepada keikhlasan kerajaan. pemimpin korporat. Tun Mahathir Mohammad ketika itu menegaskan bahawa peranan NECC adalah sebagai satu 'langkah yang tulus dalam memastikan penyertaan setiap pihak seramai mungkin dalam menentukan masa depan Malaysia. pakar-pakar dan wakil kumpulan bersekepentingan. terdapat dua isu utama yang dibangkitkan. ahli politik. Pertama sekali.

Mereka adalah Persatuan Guru-guru Sekolah Cina Bersatu (UCSTAM) dan Jawatankuasa Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 18 . menstruktur dan menilai satu-persatu cadangan-cadangan yang dinyatakan. pembasmian kemiskinan. Pada satu peringkat. Terdapatnya perasaan tidak puas hati sebahagian ahli majlis dengan berpendapat bahawa Majlis tidak berlaku adil terhadap prosedur pembentukan cadangan. melalui pelan-pelan Malaysia mengatakan sebaliknya. ekonomi nasional mengikut konteks antarabangsa serta pembangunan modal insan. setiap sub-jawatankuasa akan berbahas. Kumpulan ini kemudiannya berprotes dengan megumumkan penarikan diri mereka daripada NECC. Parti-parti bukan Melayu dan kumpulan bersekepentingan percaya bahawa sasaran tersebut telah pun dicapai. penyusunan semula masyarakat. Walaupun kehadiran wakil daripada JPM dan dua belas menteri ke dalam mesyuarat tersebut bagi menjawab segala persoalan. namun kontroversi tetap timbul. Ada berpendapat bahawa kerajaan seperti menyembunyikan dan menyebarkan maklumat yang salah. Tun Ghazali Shafie mengakui terdapatnya kekurangan maklumat dan data.ahli-ahli NECC mempersoalkan ketepatan data di dalam pelan-pelan Malaysia. Ini adalah persoalan utama yang menjadi perhatian selain daripa persoalan 30 peratus kekayaan korporat oleh Bumiputera telah dicapai atau sebaliknya. Tun Ghaffar Baba tampil ke hadapan dan menyatakan bahawa fakta dan statistik yang dinyatakan dalam DEB adalah benar dan sahih. manakala golongan Melayu. Akhirnya. namun beliau berpendapat bahawa ahli-ahli majlis tidak patut mempersoalkan kesahihan data-data rasmi tersebut. Kemudiannya. Tun Mahathir pula mencadangkan agar ahli Majlis mempersembahkan data-data mereka sendiri jika tidak berpuas hati dengan data yang disediakan oleh kerajaan. lima kumpulan kerja dibentuk bagi menganalisis kepiawaian data. Peringkat kedua adalah pembentukan kertas cadangan. Pengerusi Majlis. Semasa mesyuarat kelima pada Mei 1989.

Majlis Antara Agama juga menarik diri. Selama dua tahun Majlis tersebut diadakan. Dewan Perhimpunan Cina Selangor kemudiannya turut menarik diri.Sekolah-sekolah Cina Bersatu (UCSCAM) – setiap daripada mereka diwakili oleh seorang ahli majlis – menarik diri pada 25 Ogos 1989. Majlis ini haruslah dijadikan medium perundingan bagi menyuarakan cadangan dan saranan oleh kumpulan-kumpulan bersekepentingan dalam menyelesaikan isu-isu DEB. Wakil mereka mengatakan bahawa pandangan dan saranan mereka tidak diambil kira dalam nota. Mereka memberi amaran. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh kesatuan dan persatuan berasaskan Cina serta pihak pembangkang menggambarkan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 19 . Ternyata pentadbir-pentadbir kerajaan berasa tersinggung dengan penarikan diri DAP dan beberapa kumpulan bersekepentingan. jika kumpulan-kumpulan tersebut tidak mahu menyertai proses rundingan. manakala institusi kerajaan secara kolektif hanya berpuas hati dengan proses sedia ada dan ingin meneruskan skop dan autoriti Majlis dalam menentukan kesinambungan DEB. laporan dan pemerhatian oleh mesyuarat tersebut. DAP menggantung penyertaan mereka dalam NECC pada 27 Ogos 1989. seramai 19 ahli daripada pelbagai organisasi menarik diri atas alasan yang pelbagai. Mereka yang berunding atas tiket kumpulan bersekepentingan hanya prihatin terhadap output mereka dalam kerjasama tersebut. Seharusnya. Kebanyakan kumpulan tersebut – Bumiputera dan bukan Bumiputera – menyertainya hanya kerana isu-isu mengenai hak mereka bukan untuk mempromosi pembangunan ekonomi secara keseluruhan mengikut perspektif nasional. tahun yang sama. Namun. kerajaan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan beberapa cadangan kerana ianya tidak mencapai kata sepakat. ramai yang beranggapan bahawa beberapa proses dalam pembentukan dasar tersebut adalah satu ancaman kepada kepentingan mereka. namun menyertainya kembali pada 11 September.

parti pembangkang telah menjadi terlalu polarisasi. buat pertama kalinya. Akhirnya NECC menyerahkan laporan mereka kepada kerajaan pada 9 Februari 1990.kerapuhan matlamat dan mereka menggangap bahawa ini hanyalah satu permainan bagi menentukan isu-isu rundingan politik mereka. Kabinet telah bersidang untuk berbincang mengenai Garis Panduan Pelan Perspektif Kedua (OPP2) pada 17 Mei 1991. Pelan tersebut dipanggil Dasar Ekonomi Untuk Pembangunan Negara (DEPAN). Fasa Ketiga – merangka pelan dalam Unit Perancang Ekonomi (EPU) Fasa ini adalah fasa yang paling penting ketika peringkat pembentukan dasar apabila Jawatankuasa Ekonomi Kabinet diberi tugas untuk merangka kertas cadangan dasar pada Jun 1990. Tun Lim Liong Sik mengumumkan Kabinet telah membentuk sebuah jawatankuasa untuk merangka sebuah dasar ekonomi yang baru. Beliau menyatakan bahawa cadangan NECC akan didengari tapi tidak semestinya digunapakai. Contohnya. 3. Kabinet ketika mesyuarat di Kuching. Pelan tersebut bersama Rancangan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 20 . meluluskan draf OPP2. Pada 22 Mei. Dalam pertemuan tersebut. Tun Mahathir mengatakan bahawa Kabinet sebulat suara mengenai pendirian mereka untuk menerima cadangan NECC secara 'case to case basis'. namun kenyataan mereka tidak diambil berat tetapi mendapat perhatian daripada akhbar-akhbar Cina. yang menurut slah seorang ahlinya sebagai sebuah 'lonjakan paradigma' dengan DEB yang dibentangkan atas dasar kebebasan. Ini bukanlah satu fenomena baru. Ketika 11 Jun 1990. Rundingan berbentuk perkauman dalam isu ekonomi hanyalah bersifat tentangan. mahukan sebuah suruhanjaya bukan partisan memantau pelaksanaan dasar baru tersebut – namun ditolak oleh kerajaan. mereka tidak berada dalam proses pembentukan dasar. Presiden MCA ketika itu.

Pembentukan dasar ekonomi dan alternatifalternatif dasar seringkali dilihat sebagai bidang kuasa EPU di Jabatan Perdana Menteri.EPU sesungguhnya sebuah autoriti bebas. pertukaran nama baru dasar tersebut kepada Dasar Pembangunan Negara disarankan. OPP2 tidak menggunapakai saranan utama NECC. selepas penyerahan laporan NECC. telah dibentangkan di Parlimen pada 24 Julai dan diluluskan pada 30 Julai setelah empat hari diperdebatkan. fungsi paling penting di mana keperluan untuk membentuk suruhanjaya memantau bebas. Diberi sumber seperti maklumat. Fungsinya adalah sekretariat kepada Majlis Perancangan Negara (NPC). EPU dibahagikan kepada dua iaitu Divisyen Perancangan Makro dan Divisyen Perancangan Sektoral.Malaysia Keenam. jangka masa di antara penerimaan laporan NECC dan kelulusan OPP2 oleh Kabinet menandakan EPU merangka pelan mereka sendiri. kepakaran dan kuasa untuk membuat keputusan. Jawatankuasa dan organisasi ini terdiri daripada menterimenteri dan pentadbir-pentadbir kanan kerajaan yang diberikan kuasa untuk membentuk. Pertama. Terdapatnya tiga petanda birokrat dalam EPU yang bekerja secara bebas dalam merangka OPP2. Ketika inilah. merupakan kunci utama kerajaan dalam merangka pelan ekonomi nasional. . Kedua. menilai dan menyarankan cadangan dasar kepada kabinet. Ketiga. kenyataan umum yang dibuat oleh pegawai kerajaan tidak menyatakan sebarang rujukan kepada laporan NECC. Jawatankuasa Pembangunan Nasional (NDPC). Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 21 . Jawatankuasa Pelaburan Asing dan Jawatankuasa antara jabatan mengenai Penswastaan. walaupun Perdana Menteri memberi komen bahawa kelulusan OPP2 terlalu lama kerana kelambatan proses penyerahan dokumen.

JPM – Sumber : Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 22 .Rajah 4: Carta organisasi Unit Perancang Ekonomi.

campurtangan Majlis terhadap Kabinet dan Jabatan Perdana Menteri telah membangkitkan suasana penuh birokrasi dalam sistem politik Malaysia. Tambahan pula proses pembentukan dasar tidak dapat berjalan lancar tanpa peranan yang dimainkan oleh JPM. Agenda awam mengandungi isu-isu utama yang mewakili majoriti rakyat mengenai representasi mereka. Proses pembentukan dasar telah berubah. Ianya merupakan asas pemikiran Perdana Menteri bahawa NECC seharusnya menjadi ketua pembentukan dasar dan Kabinet sebagai badan yang meluluskan atau sebaliknya sesuatu cadangan oleh Majlis. namun terdapat juga keperluan untuk mendengar dan bekerjasama secara kolektif oleh setiap Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 23 .ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN DASAR Analisis dasar amat penting dalam hubungkait antara agenda awam (sistemik) dan agenda rasmi (institusi atau kerajaan). dengan tanggungjawab tidak jelas NECC. Tidak dapat dinafikan. mengambilkira matlamat dan merangka kertas cadangan yang akhirnya akan diterimapakai sebagai struktur asas pembentukan dasar – dengan kerajaan persekutuan memainkan peranan yang terhad dalam membekalkan maklumat dan rundingan. Objektifnya adalah NECC seharusnya memberikan pandangan menyeluruh. manakala agenda rasmi merujuk kepada agenda kerajaan yang hanya mengandungi perkara-perkara dan tindakan mereka sahaja. bahawa pembuat-pembuat dasar di Malaysia menyerahkan tugas pembentukan polisi kepada majlis dan hanya memastikan pengaruh mereka terpelihara dalam dapatan dasar. Manakala kedudukan Perdana Menteri sebagai pemutus dasar. Pembezaan antara agenda ini penting dalam analisis untuk menentukur fasa kedua dan ketiga pembentukan DPN.

keputusan mengenai sesuatu dasar itu adalah tertakluk sepenuhnya oleh JPM. Contohnya. Penyelarasan jawatankuasa mengakibatkan kuasa memutus secara de-facto. sosialisasi dan mobilisasi pakar. Melalui proses ini. hampir kesemua kunci utama tindakan semasa fasa keputusan dibuat oleh JPM. JPM telah bertindak sebagai badan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 24 . NECC telah menjalankan beberapa tugas utama. Dalam pembentukan dasar ekonomi nasional. Ini bukanlah menidakkan peranan NECC. dasar awam akan digantikan dan kesinambungan kepada dasar-dasar lain disambung bersama pandangan berbeza kumpulan etnik serta di dalam kerangka kerja politik yang lebih luas dimana ia memberikan autoriti politik dan legitimasi. Sepertimana yang diketahui umum. Norma-norma dan tradisi Kabinet bergerak secara kolektif serta berpengaruh ke atas pembentukan dasar telah mencetuskan kerangka kerja penuh birokrasi dan sedikit sebanyak melambatkan proses pembentukan dasar. EPU terlibat dalam proses penilaian berkala dan penilaian situasi ekonomi semasa adalah untuk memastikan kesesuaian kerangka dasar ekonomi adalah selaras dengan matlamat ekonomi jangka pendek. menentukan kedudukan mereka dan mendesak serta mempengaruhi kumpulan bersekepentingan. mengutarakan idea. EPU telah dianggap sebagai sumber pembuatan dasar awam dengan usaha mereka memberi maklum balas kepada agenda domestik. tetapi lebih kepada memberikan perspektif yang berbeza. membentuk kerangka teknikal. walaupun ianya tertakluk kepada kebarangkalian penambahbaikan dan pengurangan nilai apabila dibentangkan kepada Kabinet. Namun begitu.anggota Kabinet.

apabila eksekutif hadir dan mencetuskan birokrasi dalam proses pembentukan dasar. kerajaan 'merealisasikannya' – menetapkan matlamat dan memberikan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh NECC. semasa fasa kedua ketika NECC berperanan utama. kerajaan hanya 'membiarkan ianya berlaku' – tanpa sebarang campur tangan. perbezaan antara fasa kedua dan ketiga telah dinyatakan secara jelas.pembuat dasar dengan kuasa yang diberikan oleh Perdana Menteri sendiri. Ketika fasa ketiga. Rajah 5: Proses pembentukan Dasar Pembangunan Negara – Sumber: Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 25 . Secara keseluruhannya. Jelaslah bahawa inisiatif dasar hanya diberi perhatian utama ketika fasa ketiga di mana cadangan dilaksanakan dalam agenda membuat keputusan.

Keadaan politik ketika 1980-an telah mengakibatkan ketidak stabilan terhadap proses pembentukan sesuatu dasar. Secara ringkasnya. Andaian pembuat-pembuat dasar yang mengambil masa hampir dua dekad untuk merangka dasar telah dicabar dengan pemain-pemain baru dan keprihatinan mereka dirasai.RUMUSAN Tanpa kejadian penuh trauma seperti krisis perkauman 1969. Rundingan mengenai perkauman hanyalah bersifat permainan yang tidak menguntungkan dan perlunya usaha dan tenaga itu dialihkan kepada kepentingan semua rakyat. pembentukan DPN pada 1990 tidak akan bersifat inklusif pendekatannya. Ianya amat sukar bagi mencapai suara bersama dalam suasana penuh polarisasi dan mempertahankan pendirian (defensive) berbanding tahun-tahun sebelumnya. yang bertindak sebagai jendela dasar bagi DEB. Kumpulan elit yang memerintah telah pun sedar bahawa sesuatu dasar itu tidak dapat dilaksanakan jika tiada sebarang persetujuan dicapai. Integrasi kumpulan-kumpulan bersekepentingan dalam proses pembuatan dasar dilihat sebagai pemudah cara untuk mengurangkan ketegangan yang telah terbina sejak dua dekad sebelumnya. Ianya juga adalah satu perakuan bahawa walaupun sumber-sumber yang terhad. namun itu bukanlah alasan untuk tidak mengambil sebarang tindakan dalam menentukan sesuatu dasar itu dirangka. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 26 . pembentukan dasar Malaysia pada penghujung 1980-an dan awal 1990-an lebih terbuka dan rumit berbanding awal 1970-an.

Ianya menjadi kesan fenomena politik daripada kesepakatan pembentukan dasar yang akan menentukan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 27 . tidak semua kumpulan dan pihak berpengaruh dalam komuniti Melayu melihat DEB sebagai sesuatu yang gagal. NECC telah memainkan peranan yang simbolik terhadap proses pembuatan dasar. Kehadiran NECC di mata rakyat membuka lembaran baru bahawa pentingnya isu-isu utama nasional diketengahkan berbanding rundingan yang bersifat perkauman. Kenyataannya. telah bertahun lamanya kerajaan BN telah memanipulasikan DEB untuk kebajikan sosial. dalam sesetengah keadaan merujuk kepada pengagihan sumbangan politik (political reward). terdapatnya perundingan di kalangan kumpulankumpulan utama di mana kerajaan cuba untuk memenuhi permintaan mereka. Dalam Kabinet. malahan dasar tersebut telah membuka pintu kepada perdebatan dan perkongsian idea yang relevan dengan keadaan semasa. Cadangancadangan kecil daripada MCA dan Gerakan selalunya dipandang ringan. sekumpulan besar golongan elit Melayu telah mendapat manfaat melalui DEB. Dalam sesebuah proses pembentukan dasar. Fasa ini adalah begitu kritikal dengan melibatkan proses politik yang rumit. Dengan matlamat utama bagi meneruskan DEB. Sebelum sesuatu dasar itu diputuskan. Haruslah diingatkan bahawa perubahan dasar di peringkat nasional adalah tertakluk kepada sokongan yang padu daripada semua pihak. Tambahan pula. walaupun ianya dilihat sebagai satu proses rundingan yang penting mengikut perspektif menteri-menteri. ianya tidak akan menjadi tanpa komitmen daripada Perdana Menteri.Namun begitu. Proses pembentukan dasar ini telah mempersoalkan mengenai konsistensi legitimasi dengan simbol-simbol demokrasi. sebarang rundingan akan menjadi tidak berkesan tanpa kehadiran dan disokong oleh UMNO.

Begitu juga dengan Model Ekonomi Baru yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini yang telah melalui proses yang sama semasa kerangka kerjanya dibentangkan ketika Rancangan Malaysia Kesepuluh yang lalu.pembuatan dasar Malaysia di masa-masa hadapan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 28 .

Cheltenham: Edward Elgar. The Reluctant Politician. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 29 .” In Kevin Hewison and Richard Robson. -----. 1971-1975. Kuala Lumpur. Tun Dr.Percetakan AZ Sdn. The Malaysian Crisis Management Model. Case. 1989. Tense Ambiguities.1974. Economic Planning Unit (EPU). Oii Kee. 2004. . eds. Modern Malaysia in the Global Economy. Ismail and His Time. Old Continuities. 1971–1975.) 2001. Second Malaysia Plan. Singapore: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies. Mahani Zainal. Das. Beng.BIBLIOGRAFI DAN RUJUKAN Abas. Kuala Lumpur: Government Publishing. May Day for Justice. Colin (ed. Abidin. Rewriting the Rules. Kuala Lumpur. London Routledge. “Malaysia New Reforms. Bhd. East Asia and the Trials of Neo-Liberalism. Prentice Hall Barlow. 1971. Tun Salleh and K.. William. 2002. Mid‐Term Review of the Second Malaysia Plan. 2007. Kuala Lumpur: Government Publishing.

1989. Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Lumpur: Government Publishing. 1981–1985. 2001a. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 30 . 1976.1981. Kuala Lumpur: Government Publishing. Mid‐Term Review of the Fift Malaysia Plan. Third Malaysia Plan. 1981–1985. 2001b. -----. Mid‐Term Review of the Third Malaysia Plan. 1986. 1991a. Kuala Lumpur: Government Publishing. Fifth Malaysia Plan. 1976–1980. -----. Fourth Malaysia Plan. Kuala Lumpur: Government Publishing -----.-----. 1986–1990. Kuala Government Publishing. Second Outline Perspective Plan. Kuala Lumpur: Government Publishing. 1976–1980. 1986–1990. -----. -----. -----. 1984. Eighth Malaysia Plan. -----. Lumpur: -----. Privatization Master Plan. Third Outline Perspective Plan. 1991b. Kuala Lumpur: Government Publishing. 1991–2000. 2001–2005. 2001–2010. -----.1979. Kuala Lumpur: Government Publishing. Mid‐Term Review of the Fourth Malaysia Plan. Kuala Lumpur: Government Publishing.

(Reprinted) JKP 211 Pentadbiran Awam Modul 1-4. (Reprinted) Ceritalah 1 Malaysia in Transition. (Reprinted) Ceritalah 3 Malaysia a Dream Deffered. Washington: World Bank. 2008. Pulau Pinang: PPPJJ. 2009.-----. Zainal Aznam and B. 2002. -----. Singapore: Marshal Cavendish. 2001–2005. Hong Hai. Singapore: Marshal Cavendish. Yusof. Kuala Lumpur: Government Publishing. (Reprinted) Ceritalah 2 Journey Through Southeast Asia. -----. Deepak. Raslan. 2009. Economic Growth and Development in Malaysia: Policy Making and Leadership. 2004. Karim. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 31 . Mid‐Term Review of the Eighth Malaysia Plan. Singapore: Times Books International. Lim. USM. 2010.

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful