Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

Shahrul Izwan Naser PPPJJ, USM, Disember 2010

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

1

ABSTRAK Proses pembuatan dasar di Malaysia adalah seperti negara-negara dunia ketiga yang lain di mana secara asasnya berkisar kepada aktiviti yang berobjektif. Proses ini pula terbuka kepada pandangan awam dan kumpulan-kumpulan bersekepentingan lain yang memberi kesan secara langsung kepada keputusan dasar dan pentadbiran awam. Proses pembentukan dasar awam di peringkat kerajaan akan melalui sistem birokrasi sebelum sesuatu dasar atau cadangan itu dibawa kepada masyarakat untuk dibahaskan dan dibincangkan.

Perkaitan antara input dasar awam dan pemboleh ubah sosial yang lain seperti kepentingan etnik dan kelas amat penting mengikut konteks dasar awam di Malaysia. Kedua-dua faktor tersebut ditambah pula dengan tekanan agenda politik tidak kira dari dalaman mahupun luaran telah menjadi panduan kepada pembentukan dasar awam. Secara keseluruhannya, etnik dan kelas telah menjadikan proses pembentukan dasar awam di Malaysia kelihatannya terlalu mencuba untuk akomodasi serta terburu-buru. Ini terutamanya ketika penghujung tahun 1980-an dan awal 1990-an, ketika itu politi masyarakat Malaysia disifatkan lebih bersegmen berbanding sebelumnya. Kertas kerja ini akan membincangkan mengenai proses pembentukan dasar awam di Malaysia berdasarkan sorotan birokrasi, pemerhatian mengenai isu etnik dan kelas serta pandangan konsensus kumpulan bersekepentingan. Hujah mengenai pembentukan dasar awam di Malaysia dibentangkan mengikut perbandingan di antara dua dasar utama di Malaysia iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Negara (DPN). Objektif penulisan kertas kerja ini adalah untuk menentukan karekteristik dua kajian kes berbeza dasar awam di Malaysia dengan menganalisis setiap elemen yang menyumbang kepada proses pembentukan sesuatu dasar awam.
Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

2

PENGENALAN Dasar awam didefinisikan sebagai apa saja keputusan dan tindakan kerajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai objektif, matlamat dan tujuan tertentu.

Dasar awam dijadikan panduan umum dalam mengatasi sesuatu masalah sesebuah negara. Dasar awam juga dilihat sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu oleh kerajaan untuk kepentingan rakyat, yang akan mempengaruhi masyarakat.

Proses pembentukan dasar awam adalah dikaji dengan membahagikan dasar tersebut kepada empat peringkat asas iaitu:

I) penentuan objektif dasar II) pembentukan dan penilaian terhadap alternatif-alternatif atau strategi-strategi untuk mencapai objektif III) pemilihan alternatif IV) pelaksanaan alternatif

Jika dinilai menurut Albert Hirshman menurut teori opsyen, sesuatu pentadbiran awam akan mengguna pakai mekanisme maklum balas sebelum penentuan sesuatu dasar. Mekanisme maklum balas yang diutarakan oleh Hirshman dalam konteks dasar awam ini adalah mekanisme suara (voice). Kerajaan akan menilai pandangan dan input oleh masyarakat yang terdiri daripada kumpulan bersekepentingan dalam merangka sesuatu dasar awam. Keputusan dan tindakan daripada suara-suara yang diutarakan tadi akan diwartakan menjadi
Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

3

Rajah 1: Model Sistem Politik David Easton Dasar awam begitu dipengaruhi untuk dibuat berasaskan keputusan melalui sistem politiktuntutan atau kemahuan rakyat dan sokongan oleh rakyat melalui: I) Rakyat menuntut sesuatu perkara dilaksanakan II) Kerajaan menggubal dan melaksanakan dasar III) Rakyat memberi sokongan dan maklumbalas Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 4 . Manakala Teori David Easton pula menerangkan mengenai bagaimana sesuatu proses pembuatan dasar itu bertindak balas dengan menampilkan tuntutan dan sokongan oleh rakyat kepada kerajaan dan kerajaan mengambilkira segala pandangan demi membuat keputusan dan tindakan.satu dasar awam yang diimplementasikan kepada semua.

kestabilan dan kebajikan umum VI) Kejayaan dan kegagalan bergantung kepada pelaksana dan penerima dasar yang akan menentukan dasar akan datang Rajah 2: Majlis . pengagihan.Proses sesuatu dasar awam itu dibentuk mengikut saluran legitimasi: I) Dasar terbentuk dengan pembentangan dan diluluskan di Dewan Rakyat II) Dibawa ke Dewan Negara untuk diterima: III) Parlimen badan tertinggi mengkaji kuasa mengawal dan laksanakan dasar strategi kerajaan IV) Dasar awam boleh berubah mengikut nilai masyarakat dan kepemimpinan V) Dasar awam digubal untuk penuhi objektif-objektif sosioekonomi seperti pertumbuhan ekonomi.majlis Perancangan Negara yang terlibat dalam proses pembentukan dasar – Sumber: Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 5 .

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 6 .tuntutan atau paksaan yang dikenakan ke atas kerajaan oleh orang ramai akibat ketidak berkesanan sesuatu dasar. mengggubal undang-undang.Terdapat dua jenis kategori dasar awam iaitu Desakan Dasar (policy demands) yang ditakrifkan sebagai segala desakan. mengedar peraturan. Termasuk juga tentang segala keputusan untuk mengeluarkan arahan. Manakala Keputusan Dasar (policy decision) pula dilihat sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh pegawai kerajaan yang memberi kuasa atau petunjuk dan cara tindakan dasar awam. pentadbiran atau tafsiran kepada undang-undang.

Persoalan-persoaalan mengenai penambah baikan sistem sedia ada menjadi teras kepada peringkat kedua pembentukan dasar awam iaitu. pentadbir merupakan entiti yang penting dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dengan membekalkan kebaikan dan keburukan setiap alternatif yang dipilih. Ramai ahli politik menyifatkan bahawa penentuan objektif-objektif dasar sebagai tanggungjawab utama mereka. Alternatif-alternatif ini pula akan dibentangkan ke peringkat politik untuk dipertimbangkan dan tindakan selanjutnya. Peranan dan tanggungjawab ahli politik dalam pembentukan dasar awam sangat penting dalam peringkat pertama iaitu penentuan objektif dasar. Mereka mungkin akan mengambilkira pandangan-pandangan pentadbir tetapi selalunya ahli politik mempunyai peranan yang dominan dalam penentuan objektif dasar. Di peringkat kedua ini. untuk membentuk dan menilai alternatifalternatif atau strategi-strategi untuk mencapai objektif. Selalunya. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 7 .SUMBER INISIATIF DASAR Ahli politik dan pentadbir awam memainkan peranan yang berbeza dalam peringkat-peringkat pembentukan dasar. konsultasi dan saranan pihak pentadbir. Setelah sesuatu pilihan dibuat. ahli politik akan membuat pilihan alternatif berdasarkan maklumat. nasihat. maka ianya akan diserahkan kembali kepada pihak pentadbir untuk dilaksanakan.

Rajah 3: Proses birokrasi pembentukan dasar awam yang melibatkan badan eksekutif. Namun begitu. Sumber: Jabatan Perdana Menteri Peringkat-peringkat yang dinyatakan di atas menggambarkan satu bentuk hubungan birokrasi yang mudah antara pentabir dan ahli politik. ianya menjadi refleksi kepada kecenderungan-kecenderungan asas dalam proses pembentukan dasar awam. kumpulan bersekepentingan dan badan perundingan dasar. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 8 .

Dalam kes ini. DEB telah menetapkan sasaran bahawa bangsa Melayu akan memperoleh 30 peratus ekonomi Malaysia menjelang 1990. Dengan strategi-strategi yang dilaksanakan. Krisis yang didefinisikan sebagai kejadian penuh trauma yang menggangu-gugat sesebuah negara – dapat dijadikan panduan sebagai pembentukan sebuah dasar awam baru. ianya amat penting untuk kita memahami senario yang menghasilkan dasar seperti DEB terbentuk. Dasar ekonomi ketika itu menjerumus kepada peranan kerajaan sebagai pengurus ekonomi dengan memastikan rakyat Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 9 .DASAR SETELAH KRISIS: DASAR EKONOMI BARU Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dibentuk setelah krisis perkauman 1969. pembentukan DEB adalah berdasarkan konteks krisis – krisis perkauman pada Mei 1969. DEB dirangka dengan fokus untuk membasmi kemiskinan di kalangan rakyat serta menyusun semula masyarakat. Secara ringkasnya. sesuatu inisiatif dasar akan terhasil melalui keadaan politikal yang positif dengan menjadikan permasalahan krisis sebagai agenda dan objektif dasar. Maka. DEB merupakan satu transformasi yang penting berbanding dasar-dasar terdahulu. telah menetapkan bahawa salah satu punca utama terbentuknya dasar awam adalah kerana krisis. tiada siapa yang dapat menyangkal pembentukan DEB itu tidak mungkin terjadi tanpa kejadian tersebut. Ketika dua dekad kemerdekaan. menjadi satu dasar awam utama yang kini dilihat sebagai asas masalah ekonomi negara. Dalam erti kata lain. kerajaan Perikatan sangat menitikberatkan agenda ketika itu iaitu Rancangan Lima Tahun Pertama (1956-1960) dan Rancangan Lima Tahun Kedua (19611965) dan Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970). Albert Hirshman dalam kajiannya mengenai pembuatan dasar di Amerika Latin.

perdebatan mengenai dasar pembangunan makin rancak diperkatakan. persoalan utama kerajaan Perikatan ketika itu adalah untuk memfokus kepada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Terdapatnya juga instrumeninstrumen dasar dan sumber kewangan untuk penyusunan sosial pengagihan. Tuntutan politik oleh akar umbi bangsa Melayu telah membawa pembuat dasar berasa tidak selesa dan perlunya untuk membuat Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 10 . Terdapat juga cadangan-cadangan mengenai dasar-dasar pro-Bumiputera. untuk menggabungkan pasaran dalaman. kestabilan harga barangan di pasaran. pertumbuhan ekonomi dan juga kadar gaji seimbang. Walaupun pelan ini merujuk kepada pembangunan ekonomi terhadap bangsa Melayu. ianya cuma menggambarkan simbolik bukan kepada komitmen utama kerajaan Perikatan. Namun. Aktiviti ekonomi kerajaan ketika itu tertumpu kepada pembangunan luar bandar dan bergerak ke arah bantuan kepada golongan Bumiputera. namun suara mereka hanyalah dilihat sebagai suara kerdil dalam sistem politik. mempromosikan perdagangan luar dan membentuk dasar-dasar awam utama. Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama dan Kedua yang mendapat tajaan kerajaan telah diadakan pada 1965 dan 1968. Bank Bumiputera dan PERNAS telah ditubuhkan serta RIDA telah diberi nafas baru dan dinamakan sebagai MARA dengan matlamat utama untuk membantu Bumiputera dalam bidang kewangan dan industri. kepada usaha-usaha Menjelang penghujung 1960-an. sebahagian kumpulan bersekepentingan bangsa Melayu yang radikal seperti Pemuda UMNO menyuarakan pandangan serta menuntut hak bangsa Melayu.memperoleh pekerjaan. Sebagai contoh. Sehingga penghujung 1960. namun ianya amat terhad dan meliputi skop yang kecil.

tuntutan tersebut mencerminkan ketegangan yang berlaku di dalam Perikatan. usaha kerajaan ketika itu hanyalah separuh hati. Namun begitu.pilihan mengenai penyediaan sumber dan keutamaan mereka. Tidak mengejutkan jika usaha kerajaan dalam usaha menangani isu-isu Bumiputera hanyalah sekadar bersifat langkah berjaga-jaga demi menjaga hati bukan bukan Bumiputera. Manakala bukan Melayu pula merasakan bahawa mereka harus melakukan kerjasama ekonomi dengan bangsa Melayu. Setelah krisis tersebut. Sebagai contoh. Dewan Perdagangan Bersama Cina dan Dewan Perdagangan Bersama Melayu telah mengadakan Lembaga Penasihat Ekonomi Sino-Melayu pada September 1969. Lagi pun. Persoalan siapa yang mendapat manfaat dan sehingga batas mana merupakan permulaan kepada konflik dan dilema dalam kerajaan Perikatan. Salah satu punca krisis perkauman yang dilihat melalui perspektif kerajaan adalah sifat ekonomi itu sendiri – rakyat miskin berbangsa Melayu yang berasa tidak puas hati dengan program kerajaan yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Golongan elit politik berbangsa Melayu didesak untuk campurtangan dalam politik pengagihan. Kerajaan kemudiannya melihat sudah tiba masanya sebuah dasar ekonomi Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 11 . Situasi tersebut telah berubah secara dramatik dengan tercetusnya krisis perkauman 1969. Krisis perkauman tersebut bolehlah ditafsirkan sebagai kemuncak kematangan yang menghasilkan inovasi. namun skop dan skalanya masih terhad. Usaha ini walaupun amat dialu-alukan oleh kerajaan Perikatan. terdapatnya usaha golongan pedagang Cina membantu bangsa Melayu dalam menjalankan usaha perniagaan. Inovasi yang terhasil di sini adalah satu dasar ekonomi yang dapat membantu komuniti Melayu.

Fungsi luas EPU memastikannya dapat merangka objektif yang spesifik dan cadangan-cadangan yang bernas mengenai perancangan pembangunan. kumpulan bersekepentingan dan parti-parti politik adalah dikecualikan. Biro Ekonomi UMNO yang diketuai Menteri Pembangunan Nasional dan Luar Bandar. tapi terdapatnya petunjuk bahawa UMNO telah mendapat akses kepada dasar tersebut sebelum ianya dibawa kepada pihak awam. Dokumen itu adalah sebahagian daripada asas yang disediakan oleh Tun Abdul Razak yang ketika itu Pengarah Operasi kemudiannya Perdana Menteri. Abdul Ghaffar Baba telah meneliti cadangan-cadangan dalam DEB dan telah menyatakan pendapat beliau. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 12 . dan bersama Jabatan Perpaduan Negara mencari alternatif bagi strategi pembangunan di mana ianya dapat menghasilkan tapak asas DEB dan Rancangan Malaysia Kedua. Walaupun tiada perincian dibuat ke atas pernyataan ini. Pembentukan DEB bermula setelah krisis perkauman di mana negara ditadbir oleh MAGERAN. namun ianya mencerminkan kelebihan yang dipunyai oleh ahli politik UMNO ke atas proses pembuatan dasar tersebut. terdapat beberapa dokumen yang dirangka oleh Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jabatan Perpaduan Negara (JPN) di bawah pimpinan dan sokongan Ketua Setiausah Kerajaan Persekutuan ketika itu. tetapi Unit Perancangan Ekonomi (EPU) di bawah JPM yang merangka keseluruhan plan tersebut. Ketika dasar tersebut dibentuk. Tan Sri Abdul Kadir Shamsuddin.yang baru dirangka bagi membantu bangsa Melayu. Bulan-bulan berikutnya. Walaupun pembentukan DEB pada asalnya dijana oleh JPN.

ianya dilakukan diluar kawalan sistem politik . DEB telah dinyatakan secara konsisten sebagai sebuah set dasar negara yang diimpikan oleh semua pihak dengan mengambilkira hak-hak Bumiputera dan Bukan Bumiputera. yang cuma mengambil masa lebih kurang 14 bulan untuk direalisasikan. Sejak dari mula. Buktinya. DEB diluluskan oleh Parlimen pada 20 Julai 1971. Ini jelas menunjukkan yang MCA lebih mengambil berat mengenai strategi pertumbuhan dan industrialisasi secara keseluruhan berbanding aspek pengagihan sama rata DEB. pembentukan DEB adalah secara dasarnya dilindungi dengan penuh rahsia. Namun. pendirian MCA terhadap DEB sebenarnya adalah dijana berdasarkan kedudukan mereka yang semakin lemah ketika Pilihanraya 1969. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 13 . Kerajaan Perikatan bersetuju bahawa DEB adalah langkah yang wajar. Secara ringkasnya. Keputusan dibuat oleh sekumpulan golongan elit yang mempunyai pilihan yang terhad terhadap suasana ketika itu dan memberi persetujuan terhadap cadangan dasar umum yang dibuat oleh Tun Abdul Razak dan pakatannya. tiada sebarang ketidakpuasan hati yang diutarakan oleh para menteri mengenai dasar tersebut. Kedudukan MCA dalam Perikatan juga bertambah parah ketika Presidennya. Tambahan pula. MCA – rakan dalam kerajaan Perikatan amat menyokong kuat ketika dasar ini dibentangkan untuk perdebatan di Parlimen. Walaupun terdapatnya perdebatan yang berlaku dalam birokrasi. Tun Tan Siew Sin menggugut untuk menarik diri daripada Perikatan disebabkan oleh prestasi mereka yang teruk ketika pilihanraya tersebut.Penentuan konsep. sudut undang-undang dan juga pemberitahuan DEB – dikaitkan dengan 'revolusi senyap' Perdana Menteri ketika itu. Tun Abdul Razak.

dibangkitkan. Terdapatnya keperluan mengenai kajian pemikiran politik Malaysia di penghujung 1980-an yang telah dipengaruhi oleh dasar-dasar dua dekad sebelumnya. DPN sebenarnya adalah sebuah dasar yang berkesinambungan daripada DEB.PEMBENTUKAN DASAR SEBAGAI PERANTARA POLITIK? DASAR PEMBANGUNAN NEGARA (DPN) Banyak yang telah diperkatakan mengenai pelaksanaan transformasi DEB dan pembentukan semula sistem politik serta sistem penyampaian di Malaysia. Dalam kes ini. Perdebatan mengenai dasar tersebut hanya bermula ketika pertengahan 1980-an apabila persoalan mengenai kewajaran DEB patut diteruskan atau tidak. ianya tidak berlaku. Walaupun terdapatnya beberapa fasal baru yang dinyatakan. objektif-objektif seperti 'kestabilan politik dan perpaduan nasional' masih lagi dikekalkan. dari sudut kandungan dan semangatnya. Ianya mengambil masa kira-kira 5 tahun untuk DPN ditransformasikan daripada isu awam kepada pelan yang kukuh. DPN juga mengekalkan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 14 . Jika sistem politik Malaysia mengalami perubahan kerana DEB. Tetapi di sini kita mengalami kepayahan untuk menerangkan kerumitan proses rundingan pembuatan dasar berdasarkan kajian Dasar Pembangunan Negara (DPN). Dasar tersebut diumumkan pada 1990. Tidak seperti DEB. secara logikalnya dapat dinyatakan bahawa proses pembuatan dasar setelah DEB menjadi lebih tertutup. Ramai pemerhati membahaskan bahawa di sebalik beberapa perubahan dan modifikasi. proses penentuan agenda dan pembentukan DPN berlaku amat perlahan sekali.

' Dalam DPN. Tambahan pula. Berdasarkan kenyataan tersebut. Kerajaan memberikan hujah bahawa tiada keperluan untuk mewujudkan suruhanjaya tersebut kerana telah terdapatnya mekanisme yang mengawalselia pelaksanaan dasar. sepertimana kuota 30 peratus pemilikan aset korporat yang belum dicapai. Pelan baru dirangka adalah untuk membantu melonjakkan kedudukan golongan Melayu dalam bidang pengurusan dan teknikal. Persoalan utama terhadap usaha merealisasikan pelan baru tersebut.'peranan utama DEB adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.3 peratus aset korporat negara dimiliki oleh bangsa Melayu. ahli suruhanjaya tersebut pastinya akan bertanggung jawab terus terhadap Yang Di-Pertuan Agong. dasar baru ini akan terus mencipta suasana yang kondusif bagi menggalakkan ekonomi di kalangan komuniti Melayu.' Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 15 . melangkaui kabinet dan parlimen. kerajaan juga menyatakan bahawa DEB kekurangan 30 peratus daripada sasaran dengan hanya 20. tiada sebarang tarikh rasmi harus diletakkan pada sasaran tersebut. tindakan mewujudkan sebuah badan bebas lain ibaratnya seperti mewujudkan 'kerajaan dalam kerajaan. Ianya juga menyatakan bahawa kuota 30 peratus tersebut akan menjadi kenyataan pada tahun-tahun yang mendatang. adalah penerimaan dingin oleh kerajaan terhadap idea-idea yang diutarakan oleh pelbagai kumpulan dan institutsi bebas yang lain – sebuah suruhanjaya bagi mengawalselia jentera kerajaan dalam mengimplementasi dan menentukur pencapaian objektif DPN – harus ditubuhkan.

pentadbir kerajaan memberikan harapan dan signal konflik. dikategorikan sebagai sebuah perdebatan mengenai impak kekuatan atau kelemahan dan negatif atau postitif DEB oleh kumpulan bersekepentingan dan juga parti-parti politik. Fasa Pertama: Retorik Umum Fasa pertama bermula pada pertengahan tahun 1980-an. Mereka yang menentang DEB terutamanya partiparti berasaskan bangsa Cina dan kumpulan bersekepentingan melihat DEB sebagai dasar yang memecah belahkan. pengaruh dan penyertaan terhadap dasar adalah bersifat retorik. dengan kenyataan bahawa DEB tidak mencapai matlamatnya maka ianya akan diteruskan. Perdebatan ini dipolitikkan pada pilihan raya 1986. NECC merupakan sebuah forum yang membicarakan mengenai sejarah mengikut konteks pembentukan dasar di Malaysia dengan membicangkan mengenai kaedah-kaedah Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 16 . Pada ketika itu. 2.Tiga Fasa Pembentukan DPN Secara umumnya. Parti politik dan kumpulan bersekepentingan – pro dan anti kerajaan – mencuba sedaya upaya untuk membentuk pandangan umum dan sehingga ada yang menggunakan isu DEB ini untuk kepentingan politik mereka. dan menandakan berakhirnya perdebatan umum mengenai DEB. fasa forum berorganisasi dan fasa keputusan. 1. Kejadian Oktober 1987 – menyaksikan 106 ahli politik dan pemimpin pembangkang serta kumpulan bersekepentingan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) – menyebabkan ketegangan kaum berlaku. Secara umumnya. pembentukan DPN bolehlah dibahagikan kepada tiga fasa – fasa retorik umum. Fasa Kedua: Penubuhan Majlis Perundingan Ekonomi Negara (NECC) Ini merupakan fasa yang menarik dalam pembentukan dasar ini secara keseluruhan.

golongan profesional. Sekretariat kepada Majlis ini adalah Unit Perancang Ekonomi.penyelesaian masalah dasar ekonomi yang remeh. Tun Ghaffar Baba ketika itu secara berulang kali menyatakan komitmen kerajaan akan melaksanakan segala dasar yang dirangka dan kumpulan bersekepentingan tidak perlu merasa ragu kepada keikhlasan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri. Antara yang menyertai badan ini adalah pentadbir kerajaan. ianya tidak mempunyai kuasa bebas dalam membentuk dasar dan kedua. Tun Mahathir Mohammad ketika itu menegaskan bahawa peranan NECC adalah sebagai satu 'langkah yang tulus dalam memastikan penyertaan setiap pihak seramai mungkin dalam menentukan masa depan Malaysia. Pertama. Klausa tersebut adalah cadangan bahawa Majlis haruslah mencapai kata sepakat di kalangan ahlinya. Ianya merupakan sebuah badan yang menyeluruh. Mesyuarat tertutup pertama diadakan pada Januari 1989. Para pengkritik berhujah bahawa tindakan Majlis ini akan menganggu proses dasar tersebut. Pertama sekali. Terdapatnya aduan mengenai Majlis yang tidak mempunyai asas legitimasi dan autoriti di mana sesuatu dasar nasional dapat dikaitkan. dewan-dewan perniagaan. Semasa peringkat penilaian (Januari 1989 – Mei 1989). Dalam usaha menangani kritikan dan pandangan skeptik. individu dan kumpulan minoriti. dengan keahlian seramai 150 orang dan diketuai oleh Tun Ghazali Shafie yang di mana juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan DEB. Majlis tersebut dilancarkan oleh Tun Ghaffar Baba pada 19 Januari 1989. terdapat dua isu utama yang dibangkitkan. Kertas cadangan dasar dalam NECCC dimajukan dalam dua peringkat – peringkat penilaian dan peringkat pembentukan. Sesebuah klausa yang dilaksanakan oleh Majlis juga telah menghasilkan kontroversi. Keahliannya merentasi parti politik termasuk pembangkang.' NECC juga dikritik hebat kerana status mereka. ianya akan disalahgunakan sebagai forum politik dan alat perhubungan awam. ahli politik. Jabatan Perdana Menteri. pemimpin korporat. pakar-pakar dan wakil kumpulan bersekepentingan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 17 .

Tun Mahathir pula mencadangkan agar ahli Majlis mempersembahkan data-data mereka sendiri jika tidak berpuas hati dengan data yang disediakan oleh kerajaan. Ini adalah persoalan utama yang menjadi perhatian selain daripa persoalan 30 peratus kekayaan korporat oleh Bumiputera telah dicapai atau sebaliknya. Pada satu peringkat. namun beliau berpendapat bahawa ahli-ahli majlis tidak patut mempersoalkan kesahihan data-data rasmi tersebut. Akhirnya. Pengerusi Majlis. pembasmian kemiskinan. Tun Ghazali Shafie mengakui terdapatnya kekurangan maklumat dan data. Kumpulan ini kemudiannya berprotes dengan megumumkan penarikan diri mereka daripada NECC.ahli-ahli NECC mempersoalkan ketepatan data di dalam pelan-pelan Malaysia. Tun Ghaffar Baba tampil ke hadapan dan menyatakan bahawa fakta dan statistik yang dinyatakan dalam DEB adalah benar dan sahih. ekonomi nasional mengikut konteks antarabangsa serta pembangunan modal insan. menstruktur dan menilai satu-persatu cadangan-cadangan yang dinyatakan. Walaupun kehadiran wakil daripada JPM dan dua belas menteri ke dalam mesyuarat tersebut bagi menjawab segala persoalan. penyusunan semula masyarakat. Mereka adalah Persatuan Guru-guru Sekolah Cina Bersatu (UCSTAM) dan Jawatankuasa Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 18 . manakala golongan Melayu. Kemudiannya. Parti-parti bukan Melayu dan kumpulan bersekepentingan percaya bahawa sasaran tersebut telah pun dicapai. lima kumpulan kerja dibentuk bagi menganalisis kepiawaian data. namun kontroversi tetap timbul. Peringkat kedua adalah pembentukan kertas cadangan. Terdapatnya perasaan tidak puas hati sebahagian ahli majlis dengan berpendapat bahawa Majlis tidak berlaku adil terhadap prosedur pembentukan cadangan. melalui pelan-pelan Malaysia mengatakan sebaliknya. setiap sub-jawatankuasa akan berbahas. Semasa mesyuarat kelima pada Mei 1989. Ada berpendapat bahawa kerajaan seperti menyembunyikan dan menyebarkan maklumat yang salah.

Majlis ini haruslah dijadikan medium perundingan bagi menyuarakan cadangan dan saranan oleh kumpulan-kumpulan bersekepentingan dalam menyelesaikan isu-isu DEB. DAP menggantung penyertaan mereka dalam NECC pada 27 Ogos 1989. seramai 19 ahli daripada pelbagai organisasi menarik diri atas alasan yang pelbagai. manakala institusi kerajaan secara kolektif hanya berpuas hati dengan proses sedia ada dan ingin meneruskan skop dan autoriti Majlis dalam menentukan kesinambungan DEB. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh kesatuan dan persatuan berasaskan Cina serta pihak pembangkang menggambarkan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 19 . Ternyata pentadbir-pentadbir kerajaan berasa tersinggung dengan penarikan diri DAP dan beberapa kumpulan bersekepentingan. Dewan Perhimpunan Cina Selangor kemudiannya turut menarik diri. Mereka memberi amaran. namun menyertainya kembali pada 11 September. Kebanyakan kumpulan tersebut – Bumiputera dan bukan Bumiputera – menyertainya hanya kerana isu-isu mengenai hak mereka bukan untuk mempromosi pembangunan ekonomi secara keseluruhan mengikut perspektif nasional. laporan dan pemerhatian oleh mesyuarat tersebut.Sekolah-sekolah Cina Bersatu (UCSCAM) – setiap daripada mereka diwakili oleh seorang ahli majlis – menarik diri pada 25 Ogos 1989. jika kumpulan-kumpulan tersebut tidak mahu menyertai proses rundingan. ramai yang beranggapan bahawa beberapa proses dalam pembentukan dasar tersebut adalah satu ancaman kepada kepentingan mereka. Namun. Selama dua tahun Majlis tersebut diadakan. kerajaan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan beberapa cadangan kerana ianya tidak mencapai kata sepakat. Mereka yang berunding atas tiket kumpulan bersekepentingan hanya prihatin terhadap output mereka dalam kerjasama tersebut. Wakil mereka mengatakan bahawa pandangan dan saranan mereka tidak diambil kira dalam nota. tahun yang sama. Majlis Antara Agama juga menarik diri. Seharusnya.

Pada 22 Mei. Beliau menyatakan bahawa cadangan NECC akan didengari tapi tidak semestinya digunapakai. Kabinet ketika mesyuarat di Kuching. Akhirnya NECC menyerahkan laporan mereka kepada kerajaan pada 9 Februari 1990. Contohnya. mereka tidak berada dalam proses pembentukan dasar. Pelan tersebut bersama Rancangan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 20 . Tun Lim Liong Sik mengumumkan Kabinet telah membentuk sebuah jawatankuasa untuk merangka sebuah dasar ekonomi yang baru. Ketika 11 Jun 1990. Ini bukanlah satu fenomena baru. Kabinet telah bersidang untuk berbincang mengenai Garis Panduan Pelan Perspektif Kedua (OPP2) pada 17 Mei 1991. Tun Mahathir mengatakan bahawa Kabinet sebulat suara mengenai pendirian mereka untuk menerima cadangan NECC secara 'case to case basis'. mahukan sebuah suruhanjaya bukan partisan memantau pelaksanaan dasar baru tersebut – namun ditolak oleh kerajaan. Presiden MCA ketika itu. buat pertama kalinya. Pelan tersebut dipanggil Dasar Ekonomi Untuk Pembangunan Negara (DEPAN). Rundingan berbentuk perkauman dalam isu ekonomi hanyalah bersifat tentangan. yang menurut slah seorang ahlinya sebagai sebuah 'lonjakan paradigma' dengan DEB yang dibentangkan atas dasar kebebasan. Fasa Ketiga – merangka pelan dalam Unit Perancang Ekonomi (EPU) Fasa ini adalah fasa yang paling penting ketika peringkat pembentukan dasar apabila Jawatankuasa Ekonomi Kabinet diberi tugas untuk merangka kertas cadangan dasar pada Jun 1990. namun kenyataan mereka tidak diambil berat tetapi mendapat perhatian daripada akhbar-akhbar Cina. Dalam pertemuan tersebut. meluluskan draf OPP2.kerapuhan matlamat dan mereka menggangap bahawa ini hanyalah satu permainan bagi menentukan isu-isu rundingan politik mereka. parti pembangkang telah menjadi terlalu polarisasi. 3.

Ketiga. menilai dan menyarankan cadangan dasar kepada kabinet. Ketika inilah. kepakaran dan kuasa untuk membuat keputusan.Malaysia Keenam. fungsi paling penting di mana keperluan untuk membentuk suruhanjaya memantau bebas. . telah dibentangkan di Parlimen pada 24 Julai dan diluluskan pada 30 Julai setelah empat hari diperdebatkan. Kedua. Pertama. selepas penyerahan laporan NECC. Fungsinya adalah sekretariat kepada Majlis Perancangan Negara (NPC). merupakan kunci utama kerajaan dalam merangka pelan ekonomi nasional. Jawatankuasa dan organisasi ini terdiri daripada menterimenteri dan pentadbir-pentadbir kanan kerajaan yang diberikan kuasa untuk membentuk. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 21 .EPU sesungguhnya sebuah autoriti bebas. walaupun Perdana Menteri memberi komen bahawa kelulusan OPP2 terlalu lama kerana kelambatan proses penyerahan dokumen. OPP2 tidak menggunapakai saranan utama NECC. Pembentukan dasar ekonomi dan alternatifalternatif dasar seringkali dilihat sebagai bidang kuasa EPU di Jabatan Perdana Menteri. Terdapatnya tiga petanda birokrat dalam EPU yang bekerja secara bebas dalam merangka OPP2. pertukaran nama baru dasar tersebut kepada Dasar Pembangunan Negara disarankan. kenyataan umum yang dibuat oleh pegawai kerajaan tidak menyatakan sebarang rujukan kepada laporan NECC. Jawatankuasa Pembangunan Nasional (NDPC). jangka masa di antara penerimaan laporan NECC dan kelulusan OPP2 oleh Kabinet menandakan EPU merangka pelan mereka sendiri. EPU dibahagikan kepada dua iaitu Divisyen Perancangan Makro dan Divisyen Perancangan Sektoral. Diberi sumber seperti maklumat. Jawatankuasa Pelaburan Asing dan Jawatankuasa antara jabatan mengenai Penswastaan.

Rajah 4: Carta organisasi Unit Perancang Ekonomi. JPM – Sumber : Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 22 .

namun terdapat juga keperluan untuk mendengar dan bekerjasama secara kolektif oleh setiap Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 23 . manakala agenda rasmi merujuk kepada agenda kerajaan yang hanya mengandungi perkara-perkara dan tindakan mereka sahaja. Pembezaan antara agenda ini penting dalam analisis untuk menentukur fasa kedua dan ketiga pembentukan DPN. bahawa pembuat-pembuat dasar di Malaysia menyerahkan tugas pembentukan polisi kepada majlis dan hanya memastikan pengaruh mereka terpelihara dalam dapatan dasar. Manakala kedudukan Perdana Menteri sebagai pemutus dasar. Ianya merupakan asas pemikiran Perdana Menteri bahawa NECC seharusnya menjadi ketua pembentukan dasar dan Kabinet sebagai badan yang meluluskan atau sebaliknya sesuatu cadangan oleh Majlis.ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN DASAR Analisis dasar amat penting dalam hubungkait antara agenda awam (sistemik) dan agenda rasmi (institusi atau kerajaan). dengan tanggungjawab tidak jelas NECC. Objektifnya adalah NECC seharusnya memberikan pandangan menyeluruh. Agenda awam mengandungi isu-isu utama yang mewakili majoriti rakyat mengenai representasi mereka. mengambilkira matlamat dan merangka kertas cadangan yang akhirnya akan diterimapakai sebagai struktur asas pembentukan dasar – dengan kerajaan persekutuan memainkan peranan yang terhad dalam membekalkan maklumat dan rundingan. Tidak dapat dinafikan. campurtangan Majlis terhadap Kabinet dan Jabatan Perdana Menteri telah membangkitkan suasana penuh birokrasi dalam sistem politik Malaysia. Proses pembentukan dasar telah berubah. Tambahan pula proses pembentukan dasar tidak dapat berjalan lancar tanpa peranan yang dimainkan oleh JPM.

Contohnya. Norma-norma dan tradisi Kabinet bergerak secara kolektif serta berpengaruh ke atas pembentukan dasar telah mencetuskan kerangka kerja penuh birokrasi dan sedikit sebanyak melambatkan proses pembentukan dasar. membentuk kerangka teknikal. Namun begitu. tetapi lebih kepada memberikan perspektif yang berbeza. JPM telah bertindak sebagai badan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 24 .anggota Kabinet. hampir kesemua kunci utama tindakan semasa fasa keputusan dibuat oleh JPM. sosialisasi dan mobilisasi pakar. menentukan kedudukan mereka dan mendesak serta mempengaruhi kumpulan bersekepentingan. Sepertimana yang diketahui umum. EPU telah dianggap sebagai sumber pembuatan dasar awam dengan usaha mereka memberi maklum balas kepada agenda domestik. dasar awam akan digantikan dan kesinambungan kepada dasar-dasar lain disambung bersama pandangan berbeza kumpulan etnik serta di dalam kerangka kerja politik yang lebih luas dimana ia memberikan autoriti politik dan legitimasi. mengutarakan idea. Penyelarasan jawatankuasa mengakibatkan kuasa memutus secara de-facto. keputusan mengenai sesuatu dasar itu adalah tertakluk sepenuhnya oleh JPM. walaupun ianya tertakluk kepada kebarangkalian penambahbaikan dan pengurangan nilai apabila dibentangkan kepada Kabinet. Ini bukanlah menidakkan peranan NECC. EPU terlibat dalam proses penilaian berkala dan penilaian situasi ekonomi semasa adalah untuk memastikan kesesuaian kerangka dasar ekonomi adalah selaras dengan matlamat ekonomi jangka pendek. NECC telah menjalankan beberapa tugas utama. Dalam pembentukan dasar ekonomi nasional. Melalui proses ini.

kerajaan hanya 'membiarkan ianya berlaku' – tanpa sebarang campur tangan. kerajaan 'merealisasikannya' – menetapkan matlamat dan memberikan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh NECC. Jelaslah bahawa inisiatif dasar hanya diberi perhatian utama ketika fasa ketiga di mana cadangan dilaksanakan dalam agenda membuat keputusan. Secara keseluruhannya. semasa fasa kedua ketika NECC berperanan utama.pembuat dasar dengan kuasa yang diberikan oleh Perdana Menteri sendiri. Rajah 5: Proses pembentukan Dasar Pembangunan Negara – Sumber: Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 25 . perbezaan antara fasa kedua dan ketiga telah dinyatakan secara jelas. Ketika fasa ketiga. apabila eksekutif hadir dan mencetuskan birokrasi dalam proses pembentukan dasar.

Andaian pembuat-pembuat dasar yang mengambil masa hampir dua dekad untuk merangka dasar telah dicabar dengan pemain-pemain baru dan keprihatinan mereka dirasai. yang bertindak sebagai jendela dasar bagi DEB. Integrasi kumpulan-kumpulan bersekepentingan dalam proses pembuatan dasar dilihat sebagai pemudah cara untuk mengurangkan ketegangan yang telah terbina sejak dua dekad sebelumnya. Rundingan mengenai perkauman hanyalah bersifat permainan yang tidak menguntungkan dan perlunya usaha dan tenaga itu dialihkan kepada kepentingan semua rakyat. Keadaan politik ketika 1980-an telah mengakibatkan ketidak stabilan terhadap proses pembentukan sesuatu dasar. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 26 . pembentukan DPN pada 1990 tidak akan bersifat inklusif pendekatannya. pembentukan dasar Malaysia pada penghujung 1980-an dan awal 1990-an lebih terbuka dan rumit berbanding awal 1970-an.RUMUSAN Tanpa kejadian penuh trauma seperti krisis perkauman 1969. Ianya amat sukar bagi mencapai suara bersama dalam suasana penuh polarisasi dan mempertahankan pendirian (defensive) berbanding tahun-tahun sebelumnya. namun itu bukanlah alasan untuk tidak mengambil sebarang tindakan dalam menentukan sesuatu dasar itu dirangka. Secara ringkasnya. Kumpulan elit yang memerintah telah pun sedar bahawa sesuatu dasar itu tidak dapat dilaksanakan jika tiada sebarang persetujuan dicapai. Ianya juga adalah satu perakuan bahawa walaupun sumber-sumber yang terhad.

ianya tidak akan menjadi tanpa komitmen daripada Perdana Menteri. sekumpulan besar golongan elit Melayu telah mendapat manfaat melalui DEB. Dalam sesebuah proses pembentukan dasar. malahan dasar tersebut telah membuka pintu kepada perdebatan dan perkongsian idea yang relevan dengan keadaan semasa. Kehadiran NECC di mata rakyat membuka lembaran baru bahawa pentingnya isu-isu utama nasional diketengahkan berbanding rundingan yang bersifat perkauman. walaupun ianya dilihat sebagai satu proses rundingan yang penting mengikut perspektif menteri-menteri. dalam sesetengah keadaan merujuk kepada pengagihan sumbangan politik (political reward).Namun begitu. Kenyataannya. Dengan matlamat utama bagi meneruskan DEB. terdapatnya perundingan di kalangan kumpulankumpulan utama di mana kerajaan cuba untuk memenuhi permintaan mereka. Proses pembentukan dasar ini telah mempersoalkan mengenai konsistensi legitimasi dengan simbol-simbol demokrasi. Haruslah diingatkan bahawa perubahan dasar di peringkat nasional adalah tertakluk kepada sokongan yang padu daripada semua pihak. tidak semua kumpulan dan pihak berpengaruh dalam komuniti Melayu melihat DEB sebagai sesuatu yang gagal. sebarang rundingan akan menjadi tidak berkesan tanpa kehadiran dan disokong oleh UMNO. Fasa ini adalah begitu kritikal dengan melibatkan proses politik yang rumit. telah bertahun lamanya kerajaan BN telah memanipulasikan DEB untuk kebajikan sosial. Cadangancadangan kecil daripada MCA dan Gerakan selalunya dipandang ringan. NECC telah memainkan peranan yang simbolik terhadap proses pembuatan dasar. Tambahan pula. Dalam Kabinet. Sebelum sesuatu dasar itu diputuskan. Ianya menjadi kesan fenomena politik daripada kesepakatan pembentukan dasar yang akan menentukan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 27 .

pembuatan dasar Malaysia di masa-masa hadapan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 28 . Begitu juga dengan Model Ekonomi Baru yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini yang telah melalui proses yang sama semasa kerangka kerjanya dibentangkan ketika Rancangan Malaysia Kesepuluh yang lalu.

Beng. 2004. Singapore: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies. Kuala Lumpur: Government Publishing. Tun Salleh and K. 1971. Prentice Hall Barlow. Mahani Zainal.) 2001. . Rewriting the Rules. May Day for Justice. East Asia and the Trials of Neo-Liberalism. 2002. 1971-1975. “Malaysia New Reforms. Tense Ambiguities. The Malaysian Crisis Management Model. 2007. Tun Dr. Kuala Lumpur.. Case. -----. Modern Malaysia in the Global Economy. Second Malaysia Plan. Old Continuities.BIBLIOGRAFI DAN RUJUKAN Abas. Oii Kee.” In Kevin Hewison and Richard Robson. The Reluctant Politician. Kuala Lumpur: Government Publishing. 1989. Mid‐Term Review of the Second Malaysia Plan. Abidin. Bhd. Economic Planning Unit (EPU). Ismail and His Time. Colin (ed. Cheltenham: Edward Elgar. William. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 29 . eds.1974. Kuala Lumpur. London Routledge. 1971–1975.Percetakan AZ Sdn. Das.

1976–1980. Kuala Lumpur: Government Publishing. Lumpur: -----.1981. -----. 1981–1985. Mid‐Term Review of the Fift Malaysia Plan. Mid‐Term Review of the Fourth Malaysia Plan. Kuala Lumpur: Government Publishing. -----. 1986. Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Lumpur: Government Publishing -----. Third Malaysia Plan. 1986–1990. 1989. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 30 . 2001–2010.-----. Kuala Lumpur: Government Publishing. Second Outline Perspective Plan. 1976. -----. 1991a. 1976–1980. -----. Mid‐Term Review of the Third Malaysia Plan. -----. 2001b. Kuala Government Publishing. Kuala Lumpur: Government Publishing. 2001a.1979. 1991–2000. 1991b. Kuala Lumpur: Government Publishing. Fourth Malaysia Plan. 1981–1985. Privatization Master Plan. Third Outline Perspective Plan. Kuala Lumpur: Government Publishing. Fifth Malaysia Plan. 1984. Eighth Malaysia Plan. -----. Kuala Lumpur: Government Publishing. 2001–2005. 1986–1990. -----.

Economic Growth and Development in Malaysia: Policy Making and Leadership. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 31 . (Reprinted) Ceritalah 1 Malaysia in Transition. 2002. Kuala Lumpur: Government Publishing. Lim. -----. Washington: World Bank. -----. Pulau Pinang: PPPJJ. Mid‐Term Review of the Eighth Malaysia Plan. 2009. Singapore: Times Books International. Yusof. 2001–2005. (Reprinted) Ceritalah 2 Journey Through Southeast Asia. Singapore: Marshal Cavendish. Raslan. (Reprinted) JKP 211 Pentadbiran Awam Modul 1-4. 2004. 2008.-----. Deepak. 2010. USM. Singapore: Marshal Cavendish. Karim. Hong Hai. (Reprinted) Ceritalah 3 Malaysia a Dream Deffered. 2009. Zainal Aznam and B.

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful