Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

Shahrul Izwan Naser PPPJJ, USM, Disember 2010

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

1

ABSTRAK Proses pembuatan dasar di Malaysia adalah seperti negara-negara dunia ketiga yang lain di mana secara asasnya berkisar kepada aktiviti yang berobjektif. Proses ini pula terbuka kepada pandangan awam dan kumpulan-kumpulan bersekepentingan lain yang memberi kesan secara langsung kepada keputusan dasar dan pentadbiran awam. Proses pembentukan dasar awam di peringkat kerajaan akan melalui sistem birokrasi sebelum sesuatu dasar atau cadangan itu dibawa kepada masyarakat untuk dibahaskan dan dibincangkan.

Perkaitan antara input dasar awam dan pemboleh ubah sosial yang lain seperti kepentingan etnik dan kelas amat penting mengikut konteks dasar awam di Malaysia. Kedua-dua faktor tersebut ditambah pula dengan tekanan agenda politik tidak kira dari dalaman mahupun luaran telah menjadi panduan kepada pembentukan dasar awam. Secara keseluruhannya, etnik dan kelas telah menjadikan proses pembentukan dasar awam di Malaysia kelihatannya terlalu mencuba untuk akomodasi serta terburu-buru. Ini terutamanya ketika penghujung tahun 1980-an dan awal 1990-an, ketika itu politi masyarakat Malaysia disifatkan lebih bersegmen berbanding sebelumnya. Kertas kerja ini akan membincangkan mengenai proses pembentukan dasar awam di Malaysia berdasarkan sorotan birokrasi, pemerhatian mengenai isu etnik dan kelas serta pandangan konsensus kumpulan bersekepentingan. Hujah mengenai pembentukan dasar awam di Malaysia dibentangkan mengikut perbandingan di antara dua dasar utama di Malaysia iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Negara (DPN). Objektif penulisan kertas kerja ini adalah untuk menentukan karekteristik dua kajian kes berbeza dasar awam di Malaysia dengan menganalisis setiap elemen yang menyumbang kepada proses pembentukan sesuatu dasar awam.
Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

2

PENGENALAN Dasar awam didefinisikan sebagai apa saja keputusan dan tindakan kerajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai objektif, matlamat dan tujuan tertentu.

Dasar awam dijadikan panduan umum dalam mengatasi sesuatu masalah sesebuah negara. Dasar awam juga dilihat sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu oleh kerajaan untuk kepentingan rakyat, yang akan mempengaruhi masyarakat.

Proses pembentukan dasar awam adalah dikaji dengan membahagikan dasar tersebut kepada empat peringkat asas iaitu:

I) penentuan objektif dasar II) pembentukan dan penilaian terhadap alternatif-alternatif atau strategi-strategi untuk mencapai objektif III) pemilihan alternatif IV) pelaksanaan alternatif

Jika dinilai menurut Albert Hirshman menurut teori opsyen, sesuatu pentadbiran awam akan mengguna pakai mekanisme maklum balas sebelum penentuan sesuatu dasar. Mekanisme maklum balas yang diutarakan oleh Hirshman dalam konteks dasar awam ini adalah mekanisme suara (voice). Kerajaan akan menilai pandangan dan input oleh masyarakat yang terdiri daripada kumpulan bersekepentingan dalam merangka sesuatu dasar awam. Keputusan dan tindakan daripada suara-suara yang diutarakan tadi akan diwartakan menjadi
Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara

3

Manakala Teori David Easton pula menerangkan mengenai bagaimana sesuatu proses pembuatan dasar itu bertindak balas dengan menampilkan tuntutan dan sokongan oleh rakyat kepada kerajaan dan kerajaan mengambilkira segala pandangan demi membuat keputusan dan tindakan.satu dasar awam yang diimplementasikan kepada semua. Rajah 1: Model Sistem Politik David Easton Dasar awam begitu dipengaruhi untuk dibuat berasaskan keputusan melalui sistem politiktuntutan atau kemahuan rakyat dan sokongan oleh rakyat melalui: I) Rakyat menuntut sesuatu perkara dilaksanakan II) Kerajaan menggubal dan melaksanakan dasar III) Rakyat memberi sokongan dan maklumbalas Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 4 .

pengagihan.majlis Perancangan Negara yang terlibat dalam proses pembentukan dasar – Sumber: Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 5 .Proses sesuatu dasar awam itu dibentuk mengikut saluran legitimasi: I) Dasar terbentuk dengan pembentangan dan diluluskan di Dewan Rakyat II) Dibawa ke Dewan Negara untuk diterima: III) Parlimen badan tertinggi mengkaji kuasa mengawal dan laksanakan dasar strategi kerajaan IV) Dasar awam boleh berubah mengikut nilai masyarakat dan kepemimpinan V) Dasar awam digubal untuk penuhi objektif-objektif sosioekonomi seperti pertumbuhan ekonomi.kestabilan dan kebajikan umum VI) Kejayaan dan kegagalan bergantung kepada pelaksana dan penerima dasar yang akan menentukan dasar akan datang Rajah 2: Majlis .

pentadbiran atau tafsiran kepada undang-undang. Termasuk juga tentang segala keputusan untuk mengeluarkan arahan. Manakala Keputusan Dasar (policy decision) pula dilihat sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh pegawai kerajaan yang memberi kuasa atau petunjuk dan cara tindakan dasar awam. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 6 . mengedar peraturan.tuntutan atau paksaan yang dikenakan ke atas kerajaan oleh orang ramai akibat ketidak berkesanan sesuatu dasar. mengggubal undang-undang.Terdapat dua jenis kategori dasar awam iaitu Desakan Dasar (policy demands) yang ditakrifkan sebagai segala desakan.

Alternatif-alternatif ini pula akan dibentangkan ke peringkat politik untuk dipertimbangkan dan tindakan selanjutnya.SUMBER INISIATIF DASAR Ahli politik dan pentadbir awam memainkan peranan yang berbeza dalam peringkat-peringkat pembentukan dasar. Selalunya. maka ianya akan diserahkan kembali kepada pihak pentadbir untuk dilaksanakan. Persoalan-persoaalan mengenai penambah baikan sistem sedia ada menjadi teras kepada peringkat kedua pembentukan dasar awam iaitu. nasihat. pentadbir merupakan entiti yang penting dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dengan membekalkan kebaikan dan keburukan setiap alternatif yang dipilih. Setelah sesuatu pilihan dibuat. Peranan dan tanggungjawab ahli politik dalam pembentukan dasar awam sangat penting dalam peringkat pertama iaitu penentuan objektif dasar. ahli politik akan membuat pilihan alternatif berdasarkan maklumat. konsultasi dan saranan pihak pentadbir. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 7 . untuk membentuk dan menilai alternatifalternatif atau strategi-strategi untuk mencapai objektif. Di peringkat kedua ini. Ramai ahli politik menyifatkan bahawa penentuan objektif-objektif dasar sebagai tanggungjawab utama mereka. Mereka mungkin akan mengambilkira pandangan-pandangan pentadbir tetapi selalunya ahli politik mempunyai peranan yang dominan dalam penentuan objektif dasar.

ianya menjadi refleksi kepada kecenderungan-kecenderungan asas dalam proses pembentukan dasar awam. kumpulan bersekepentingan dan badan perundingan dasar. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 8 .Rajah 3: Proses birokrasi pembentukan dasar awam yang melibatkan badan eksekutif. Namun begitu. Sumber: Jabatan Perdana Menteri Peringkat-peringkat yang dinyatakan di atas menggambarkan satu bentuk hubungan birokrasi yang mudah antara pentabir dan ahli politik.

menjadi satu dasar awam utama yang kini dilihat sebagai asas masalah ekonomi negara. telah menetapkan bahawa salah satu punca utama terbentuknya dasar awam adalah kerana krisis. kerajaan Perikatan sangat menitikberatkan agenda ketika itu iaitu Rancangan Lima Tahun Pertama (1956-1960) dan Rancangan Lima Tahun Kedua (19611965) dan Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970). DEB dirangka dengan fokus untuk membasmi kemiskinan di kalangan rakyat serta menyusun semula masyarakat.DASAR SETELAH KRISIS: DASAR EKONOMI BARU Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dibentuk setelah krisis perkauman 1969. Dasar ekonomi ketika itu menjerumus kepada peranan kerajaan sebagai pengurus ekonomi dengan memastikan rakyat Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 9 . Dalam erti kata lain. ianya amat penting untuk kita memahami senario yang menghasilkan dasar seperti DEB terbentuk. Dengan strategi-strategi yang dilaksanakan. Maka. DEB merupakan satu transformasi yang penting berbanding dasar-dasar terdahulu. tiada siapa yang dapat menyangkal pembentukan DEB itu tidak mungkin terjadi tanpa kejadian tersebut. Ketika dua dekad kemerdekaan. Albert Hirshman dalam kajiannya mengenai pembuatan dasar di Amerika Latin. pembentukan DEB adalah berdasarkan konteks krisis – krisis perkauman pada Mei 1969. sesuatu inisiatif dasar akan terhasil melalui keadaan politikal yang positif dengan menjadikan permasalahan krisis sebagai agenda dan objektif dasar. Dalam kes ini. DEB telah menetapkan sasaran bahawa bangsa Melayu akan memperoleh 30 peratus ekonomi Malaysia menjelang 1990. Krisis yang didefinisikan sebagai kejadian penuh trauma yang menggangu-gugat sesebuah negara – dapat dijadikan panduan sebagai pembentukan sebuah dasar awam baru. Secara ringkasnya.

mempromosikan perdagangan luar dan membentuk dasar-dasar awam utama. perdebatan mengenai dasar pembangunan makin rancak diperkatakan. namun ianya amat terhad dan meliputi skop yang kecil. persoalan utama kerajaan Perikatan ketika itu adalah untuk memfokus kepada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Sebagai contoh. pertumbuhan ekonomi dan juga kadar gaji seimbang. Walaupun pelan ini merujuk kepada pembangunan ekonomi terhadap bangsa Melayu.memperoleh pekerjaan. kestabilan harga barangan di pasaran. Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama dan Kedua yang mendapat tajaan kerajaan telah diadakan pada 1965 dan 1968. kepada usaha-usaha Menjelang penghujung 1960-an. Tuntutan politik oleh akar umbi bangsa Melayu telah membawa pembuat dasar berasa tidak selesa dan perlunya untuk membuat Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 10 . Bank Bumiputera dan PERNAS telah ditubuhkan serta RIDA telah diberi nafas baru dan dinamakan sebagai MARA dengan matlamat utama untuk membantu Bumiputera dalam bidang kewangan dan industri. Aktiviti ekonomi kerajaan ketika itu tertumpu kepada pembangunan luar bandar dan bergerak ke arah bantuan kepada golongan Bumiputera. untuk menggabungkan pasaran dalaman. Namun. namun suara mereka hanyalah dilihat sebagai suara kerdil dalam sistem politik. Sehingga penghujung 1960. sebahagian kumpulan bersekepentingan bangsa Melayu yang radikal seperti Pemuda UMNO menyuarakan pandangan serta menuntut hak bangsa Melayu. Terdapat juga cadangan-cadangan mengenai dasar-dasar pro-Bumiputera. ianya cuma menggambarkan simbolik bukan kepada komitmen utama kerajaan Perikatan. Terdapatnya juga instrumeninstrumen dasar dan sumber kewangan untuk penyusunan sosial pengagihan.

Krisis perkauman tersebut bolehlah ditafsirkan sebagai kemuncak kematangan yang menghasilkan inovasi. Tidak mengejutkan jika usaha kerajaan dalam usaha menangani isu-isu Bumiputera hanyalah sekadar bersifat langkah berjaga-jaga demi menjaga hati bukan bukan Bumiputera. Manakala bukan Melayu pula merasakan bahawa mereka harus melakukan kerjasama ekonomi dengan bangsa Melayu. Golongan elit politik berbangsa Melayu didesak untuk campurtangan dalam politik pengagihan. Dewan Perdagangan Bersama Cina dan Dewan Perdagangan Bersama Melayu telah mengadakan Lembaga Penasihat Ekonomi Sino-Melayu pada September 1969. tuntutan tersebut mencerminkan ketegangan yang berlaku di dalam Perikatan. terdapatnya usaha golongan pedagang Cina membantu bangsa Melayu dalam menjalankan usaha perniagaan. Namun begitu. Kerajaan kemudiannya melihat sudah tiba masanya sebuah dasar ekonomi Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 11 . Lagi pun. Persoalan siapa yang mendapat manfaat dan sehingga batas mana merupakan permulaan kepada konflik dan dilema dalam kerajaan Perikatan. usaha kerajaan ketika itu hanyalah separuh hati.pilihan mengenai penyediaan sumber dan keutamaan mereka. Setelah krisis tersebut. Usaha ini walaupun amat dialu-alukan oleh kerajaan Perikatan. Sebagai contoh. namun skop dan skalanya masih terhad. Situasi tersebut telah berubah secara dramatik dengan tercetusnya krisis perkauman 1969. Inovasi yang terhasil di sini adalah satu dasar ekonomi yang dapat membantu komuniti Melayu. Salah satu punca krisis perkauman yang dilihat melalui perspektif kerajaan adalah sifat ekonomi itu sendiri – rakyat miskin berbangsa Melayu yang berasa tidak puas hati dengan program kerajaan yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka.

Ketika dasar tersebut dibentuk. Fungsi luas EPU memastikannya dapat merangka objektif yang spesifik dan cadangan-cadangan yang bernas mengenai perancangan pembangunan. Dokumen itu adalah sebahagian daripada asas yang disediakan oleh Tun Abdul Razak yang ketika itu Pengarah Operasi kemudiannya Perdana Menteri. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 12 . Walaupun pembentukan DEB pada asalnya dijana oleh JPN. namun ianya mencerminkan kelebihan yang dipunyai oleh ahli politik UMNO ke atas proses pembuatan dasar tersebut. Bulan-bulan berikutnya. dan bersama Jabatan Perpaduan Negara mencari alternatif bagi strategi pembangunan di mana ianya dapat menghasilkan tapak asas DEB dan Rancangan Malaysia Kedua.yang baru dirangka bagi membantu bangsa Melayu. Tan Sri Abdul Kadir Shamsuddin. Abdul Ghaffar Baba telah meneliti cadangan-cadangan dalam DEB dan telah menyatakan pendapat beliau. tetapi Unit Perancangan Ekonomi (EPU) di bawah JPM yang merangka keseluruhan plan tersebut. Biro Ekonomi UMNO yang diketuai Menteri Pembangunan Nasional dan Luar Bandar. Pembentukan DEB bermula setelah krisis perkauman di mana negara ditadbir oleh MAGERAN. tapi terdapatnya petunjuk bahawa UMNO telah mendapat akses kepada dasar tersebut sebelum ianya dibawa kepada pihak awam. Walaupun tiada perincian dibuat ke atas pernyataan ini. terdapat beberapa dokumen yang dirangka oleh Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jabatan Perpaduan Negara (JPN) di bawah pimpinan dan sokongan Ketua Setiausah Kerajaan Persekutuan ketika itu. kumpulan bersekepentingan dan parti-parti politik adalah dikecualikan.

Tambahan pula.Penentuan konsep. pendirian MCA terhadap DEB sebenarnya adalah dijana berdasarkan kedudukan mereka yang semakin lemah ketika Pilihanraya 1969. Secara ringkasnya. MCA – rakan dalam kerajaan Perikatan amat menyokong kuat ketika dasar ini dibentangkan untuk perdebatan di Parlimen. DEB diluluskan oleh Parlimen pada 20 Julai 1971. Tun Tan Siew Sin menggugut untuk menarik diri daripada Perikatan disebabkan oleh prestasi mereka yang teruk ketika pilihanraya tersebut. Kedudukan MCA dalam Perikatan juga bertambah parah ketika Presidennya. Keputusan dibuat oleh sekumpulan golongan elit yang mempunyai pilihan yang terhad terhadap suasana ketika itu dan memberi persetujuan terhadap cadangan dasar umum yang dibuat oleh Tun Abdul Razak dan pakatannya. DEB telah dinyatakan secara konsisten sebagai sebuah set dasar negara yang diimpikan oleh semua pihak dengan mengambilkira hak-hak Bumiputera dan Bukan Bumiputera. yang cuma mengambil masa lebih kurang 14 bulan untuk direalisasikan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 13 . Kerajaan Perikatan bersetuju bahawa DEB adalah langkah yang wajar. sudut undang-undang dan juga pemberitahuan DEB – dikaitkan dengan 'revolusi senyap' Perdana Menteri ketika itu. Walaupun terdapatnya perdebatan yang berlaku dalam birokrasi. Namun. Ini jelas menunjukkan yang MCA lebih mengambil berat mengenai strategi pertumbuhan dan industrialisasi secara keseluruhan berbanding aspek pengagihan sama rata DEB. tiada sebarang ketidakpuasan hati yang diutarakan oleh para menteri mengenai dasar tersebut. Tun Abdul Razak. Sejak dari mula. Buktinya. ianya dilakukan diluar kawalan sistem politik . pembentukan DEB adalah secara dasarnya dilindungi dengan penuh rahsia.

Dalam kes ini. dibangkitkan. secara logikalnya dapat dinyatakan bahawa proses pembuatan dasar setelah DEB menjadi lebih tertutup. Tetapi di sini kita mengalami kepayahan untuk menerangkan kerumitan proses rundingan pembuatan dasar berdasarkan kajian Dasar Pembangunan Negara (DPN). Ramai pemerhati membahaskan bahawa di sebalik beberapa perubahan dan modifikasi. ianya tidak berlaku.PEMBENTUKAN DASAR SEBAGAI PERANTARA POLITIK? DASAR PEMBANGUNAN NEGARA (DPN) Banyak yang telah diperkatakan mengenai pelaksanaan transformasi DEB dan pembentukan semula sistem politik serta sistem penyampaian di Malaysia. Ianya mengambil masa kira-kira 5 tahun untuk DPN ditransformasikan daripada isu awam kepada pelan yang kukuh. Tidak seperti DEB. Terdapatnya keperluan mengenai kajian pemikiran politik Malaysia di penghujung 1980-an yang telah dipengaruhi oleh dasar-dasar dua dekad sebelumnya. Perdebatan mengenai dasar tersebut hanya bermula ketika pertengahan 1980-an apabila persoalan mengenai kewajaran DEB patut diteruskan atau tidak. DPN juga mengekalkan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 14 . DPN sebenarnya adalah sebuah dasar yang berkesinambungan daripada DEB. proses penentuan agenda dan pembentukan DPN berlaku amat perlahan sekali. Walaupun terdapatnya beberapa fasal baru yang dinyatakan. Dasar tersebut diumumkan pada 1990. dari sudut kandungan dan semangatnya. objektif-objektif seperti 'kestabilan politik dan perpaduan nasional' masih lagi dikekalkan. Jika sistem politik Malaysia mengalami perubahan kerana DEB.

tindakan mewujudkan sebuah badan bebas lain ibaratnya seperti mewujudkan 'kerajaan dalam kerajaan. melangkaui kabinet dan parlimen. adalah penerimaan dingin oleh kerajaan terhadap idea-idea yang diutarakan oleh pelbagai kumpulan dan institutsi bebas yang lain – sebuah suruhanjaya bagi mengawalselia jentera kerajaan dalam mengimplementasi dan menentukur pencapaian objektif DPN – harus ditubuhkan.' Dalam DPN. Tambahan pula. sepertimana kuota 30 peratus pemilikan aset korporat yang belum dicapai. kerajaan juga menyatakan bahawa DEB kekurangan 30 peratus daripada sasaran dengan hanya 20. dasar baru ini akan terus mencipta suasana yang kondusif bagi menggalakkan ekonomi di kalangan komuniti Melayu.'peranan utama DEB adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut. Persoalan utama terhadap usaha merealisasikan pelan baru tersebut. Ianya juga menyatakan bahawa kuota 30 peratus tersebut akan menjadi kenyataan pada tahun-tahun yang mendatang. ahli suruhanjaya tersebut pastinya akan bertanggung jawab terus terhadap Yang Di-Pertuan Agong. Pelan baru dirangka adalah untuk membantu melonjakkan kedudukan golongan Melayu dalam bidang pengurusan dan teknikal. Kerajaan memberikan hujah bahawa tiada keperluan untuk mewujudkan suruhanjaya tersebut kerana telah terdapatnya mekanisme yang mengawalselia pelaksanaan dasar.3 peratus aset korporat negara dimiliki oleh bangsa Melayu.' Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 15 . tiada sebarang tarikh rasmi harus diletakkan pada sasaran tersebut.

1. Parti politik dan kumpulan bersekepentingan – pro dan anti kerajaan – mencuba sedaya upaya untuk membentuk pandangan umum dan sehingga ada yang menggunakan isu DEB ini untuk kepentingan politik mereka. Pada ketika itu.Tiga Fasa Pembentukan DPN Secara umumnya. Fasa Kedua: Penubuhan Majlis Perundingan Ekonomi Negara (NECC) Ini merupakan fasa yang menarik dalam pembentukan dasar ini secara keseluruhan. Secara umumnya. Fasa Pertama: Retorik Umum Fasa pertama bermula pada pertengahan tahun 1980-an. pengaruh dan penyertaan terhadap dasar adalah bersifat retorik. fasa forum berorganisasi dan fasa keputusan. pembentukan DPN bolehlah dibahagikan kepada tiga fasa – fasa retorik umum. Kejadian Oktober 1987 – menyaksikan 106 ahli politik dan pemimpin pembangkang serta kumpulan bersekepentingan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) – menyebabkan ketegangan kaum berlaku. Mereka yang menentang DEB terutamanya partiparti berasaskan bangsa Cina dan kumpulan bersekepentingan melihat DEB sebagai dasar yang memecah belahkan. dengan kenyataan bahawa DEB tidak mencapai matlamatnya maka ianya akan diteruskan. Perdebatan ini dipolitikkan pada pilihan raya 1986. dikategorikan sebagai sebuah perdebatan mengenai impak kekuatan atau kelemahan dan negatif atau postitif DEB oleh kumpulan bersekepentingan dan juga parti-parti politik. 2. NECC merupakan sebuah forum yang membicarakan mengenai sejarah mengikut konteks pembentukan dasar di Malaysia dengan membicangkan mengenai kaedah-kaedah Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 16 . pentadbir kerajaan memberikan harapan dan signal konflik. dan menandakan berakhirnya perdebatan umum mengenai DEB.

ahli politik. pakar-pakar dan wakil kumpulan bersekepentingan. Jabatan Perdana Menteri. Kertas cadangan dasar dalam NECCC dimajukan dalam dua peringkat – peringkat penilaian dan peringkat pembentukan. Semasa peringkat penilaian (Januari 1989 – Mei 1989). Keahliannya merentasi parti politik termasuk pembangkang. Majlis tersebut dilancarkan oleh Tun Ghaffar Baba pada 19 Januari 1989. Sekretariat kepada Majlis ini adalah Unit Perancang Ekonomi. ianya tidak mempunyai kuasa bebas dalam membentuk dasar dan kedua. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 17 . Klausa tersebut adalah cadangan bahawa Majlis haruslah mencapai kata sepakat di kalangan ahlinya. dewan-dewan perniagaan. Tun Ghaffar Baba ketika itu secara berulang kali menyatakan komitmen kerajaan akan melaksanakan segala dasar yang dirangka dan kumpulan bersekepentingan tidak perlu merasa ragu kepada keikhlasan kerajaan.penyelesaian masalah dasar ekonomi yang remeh. Terdapatnya aduan mengenai Majlis yang tidak mempunyai asas legitimasi dan autoriti di mana sesuatu dasar nasional dapat dikaitkan. golongan profesional. Pertama. Antara yang menyertai badan ini adalah pentadbir kerajaan. pemimpin korporat. Ianya merupakan sebuah badan yang menyeluruh. Dalam usaha menangani kritikan dan pandangan skeptik. Pertama sekali. individu dan kumpulan minoriti. ianya akan disalahgunakan sebagai forum politik dan alat perhubungan awam. dengan keahlian seramai 150 orang dan diketuai oleh Tun Ghazali Shafie yang di mana juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan DEB. Tun Mahathir Mohammad ketika itu menegaskan bahawa peranan NECC adalah sebagai satu 'langkah yang tulus dalam memastikan penyertaan setiap pihak seramai mungkin dalam menentukan masa depan Malaysia. Sesebuah klausa yang dilaksanakan oleh Majlis juga telah menghasilkan kontroversi. Mesyuarat tertutup pertama diadakan pada Januari 1989. terdapat dua isu utama yang dibangkitkan. Para pengkritik berhujah bahawa tindakan Majlis ini akan menganggu proses dasar tersebut.' NECC juga dikritik hebat kerana status mereka. Timbalan Perdana Menteri.

manakala golongan Melayu. Pengerusi Majlis. lima kumpulan kerja dibentuk bagi menganalisis kepiawaian data. Tun Ghaffar Baba tampil ke hadapan dan menyatakan bahawa fakta dan statistik yang dinyatakan dalam DEB adalah benar dan sahih. namun kontroversi tetap timbul. Semasa mesyuarat kelima pada Mei 1989. Kumpulan ini kemudiannya berprotes dengan megumumkan penarikan diri mereka daripada NECC. penyusunan semula masyarakat. Terdapatnya perasaan tidak puas hati sebahagian ahli majlis dengan berpendapat bahawa Majlis tidak berlaku adil terhadap prosedur pembentukan cadangan. ekonomi nasional mengikut konteks antarabangsa serta pembangunan modal insan. pembasmian kemiskinan. Walaupun kehadiran wakil daripada JPM dan dua belas menteri ke dalam mesyuarat tersebut bagi menjawab segala persoalan. setiap sub-jawatankuasa akan berbahas.ahli-ahli NECC mempersoalkan ketepatan data di dalam pelan-pelan Malaysia. Peringkat kedua adalah pembentukan kertas cadangan. melalui pelan-pelan Malaysia mengatakan sebaliknya. Akhirnya. Kemudiannya. Tun Mahathir pula mencadangkan agar ahli Majlis mempersembahkan data-data mereka sendiri jika tidak berpuas hati dengan data yang disediakan oleh kerajaan. menstruktur dan menilai satu-persatu cadangan-cadangan yang dinyatakan. namun beliau berpendapat bahawa ahli-ahli majlis tidak patut mempersoalkan kesahihan data-data rasmi tersebut. Ada berpendapat bahawa kerajaan seperti menyembunyikan dan menyebarkan maklumat yang salah. Ini adalah persoalan utama yang menjadi perhatian selain daripa persoalan 30 peratus kekayaan korporat oleh Bumiputera telah dicapai atau sebaliknya. Tun Ghazali Shafie mengakui terdapatnya kekurangan maklumat dan data. Pada satu peringkat. Parti-parti bukan Melayu dan kumpulan bersekepentingan percaya bahawa sasaran tersebut telah pun dicapai. Mereka adalah Persatuan Guru-guru Sekolah Cina Bersatu (UCSTAM) dan Jawatankuasa Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 18 .

Ternyata pentadbir-pentadbir kerajaan berasa tersinggung dengan penarikan diri DAP dan beberapa kumpulan bersekepentingan. Wakil mereka mengatakan bahawa pandangan dan saranan mereka tidak diambil kira dalam nota. Selama dua tahun Majlis tersebut diadakan. Kebanyakan kumpulan tersebut – Bumiputera dan bukan Bumiputera – menyertainya hanya kerana isu-isu mengenai hak mereka bukan untuk mempromosi pembangunan ekonomi secara keseluruhan mengikut perspektif nasional. seramai 19 ahli daripada pelbagai organisasi menarik diri atas alasan yang pelbagai. Majlis ini haruslah dijadikan medium perundingan bagi menyuarakan cadangan dan saranan oleh kumpulan-kumpulan bersekepentingan dalam menyelesaikan isu-isu DEB. DAP menggantung penyertaan mereka dalam NECC pada 27 Ogos 1989. jika kumpulan-kumpulan tersebut tidak mahu menyertai proses rundingan. Majlis Antara Agama juga menarik diri. laporan dan pemerhatian oleh mesyuarat tersebut. namun menyertainya kembali pada 11 September. Mereka memberi amaran. tahun yang sama. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh kesatuan dan persatuan berasaskan Cina serta pihak pembangkang menggambarkan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 19 . manakala institusi kerajaan secara kolektif hanya berpuas hati dengan proses sedia ada dan ingin meneruskan skop dan autoriti Majlis dalam menentukan kesinambungan DEB. Seharusnya. kerajaan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan beberapa cadangan kerana ianya tidak mencapai kata sepakat. Namun.Sekolah-sekolah Cina Bersatu (UCSCAM) – setiap daripada mereka diwakili oleh seorang ahli majlis – menarik diri pada 25 Ogos 1989. Dewan Perhimpunan Cina Selangor kemudiannya turut menarik diri. ramai yang beranggapan bahawa beberapa proses dalam pembentukan dasar tersebut adalah satu ancaman kepada kepentingan mereka. Mereka yang berunding atas tiket kumpulan bersekepentingan hanya prihatin terhadap output mereka dalam kerjasama tersebut.

Contohnya. yang menurut slah seorang ahlinya sebagai sebuah 'lonjakan paradigma' dengan DEB yang dibentangkan atas dasar kebebasan. Presiden MCA ketika itu. Akhirnya NECC menyerahkan laporan mereka kepada kerajaan pada 9 Februari 1990. Tun Lim Liong Sik mengumumkan Kabinet telah membentuk sebuah jawatankuasa untuk merangka sebuah dasar ekonomi yang baru. Tun Mahathir mengatakan bahawa Kabinet sebulat suara mengenai pendirian mereka untuk menerima cadangan NECC secara 'case to case basis'. Ini bukanlah satu fenomena baru. mereka tidak berada dalam proses pembentukan dasar. buat pertama kalinya. Pada 22 Mei. Fasa Ketiga – merangka pelan dalam Unit Perancang Ekonomi (EPU) Fasa ini adalah fasa yang paling penting ketika peringkat pembentukan dasar apabila Jawatankuasa Ekonomi Kabinet diberi tugas untuk merangka kertas cadangan dasar pada Jun 1990. mahukan sebuah suruhanjaya bukan partisan memantau pelaksanaan dasar baru tersebut – namun ditolak oleh kerajaan. Pelan tersebut dipanggil Dasar Ekonomi Untuk Pembangunan Negara (DEPAN). meluluskan draf OPP2. parti pembangkang telah menjadi terlalu polarisasi. Ketika 11 Jun 1990. Kabinet ketika mesyuarat di Kuching. 3. Kabinet telah bersidang untuk berbincang mengenai Garis Panduan Pelan Perspektif Kedua (OPP2) pada 17 Mei 1991. Pelan tersebut bersama Rancangan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 20 . namun kenyataan mereka tidak diambil berat tetapi mendapat perhatian daripada akhbar-akhbar Cina.kerapuhan matlamat dan mereka menggangap bahawa ini hanyalah satu permainan bagi menentukan isu-isu rundingan politik mereka. Dalam pertemuan tersebut. Beliau menyatakan bahawa cadangan NECC akan didengari tapi tidak semestinya digunapakai. Rundingan berbentuk perkauman dalam isu ekonomi hanyalah bersifat tentangan.

Jawatankuasa Pembangunan Nasional (NDPC). kenyataan umum yang dibuat oleh pegawai kerajaan tidak menyatakan sebarang rujukan kepada laporan NECC. Kedua. Pertama. fungsi paling penting di mana keperluan untuk membentuk suruhanjaya memantau bebas. Diberi sumber seperti maklumat. jangka masa di antara penerimaan laporan NECC dan kelulusan OPP2 oleh Kabinet menandakan EPU merangka pelan mereka sendiri. Fungsinya adalah sekretariat kepada Majlis Perancangan Negara (NPC). Jawatankuasa dan organisasi ini terdiri daripada menterimenteri dan pentadbir-pentadbir kanan kerajaan yang diberikan kuasa untuk membentuk. kepakaran dan kuasa untuk membuat keputusan.EPU sesungguhnya sebuah autoriti bebas. EPU dibahagikan kepada dua iaitu Divisyen Perancangan Makro dan Divisyen Perancangan Sektoral. OPP2 tidak menggunapakai saranan utama NECC. .Malaysia Keenam. walaupun Perdana Menteri memberi komen bahawa kelulusan OPP2 terlalu lama kerana kelambatan proses penyerahan dokumen. selepas penyerahan laporan NECC. Terdapatnya tiga petanda birokrat dalam EPU yang bekerja secara bebas dalam merangka OPP2. Ketika inilah. telah dibentangkan di Parlimen pada 24 Julai dan diluluskan pada 30 Julai setelah empat hari diperdebatkan. merupakan kunci utama kerajaan dalam merangka pelan ekonomi nasional. menilai dan menyarankan cadangan dasar kepada kabinet. Ketiga. Pembentukan dasar ekonomi dan alternatifalternatif dasar seringkali dilihat sebagai bidang kuasa EPU di Jabatan Perdana Menteri. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 21 . Jawatankuasa Pelaburan Asing dan Jawatankuasa antara jabatan mengenai Penswastaan. pertukaran nama baru dasar tersebut kepada Dasar Pembangunan Negara disarankan.

Rajah 4: Carta organisasi Unit Perancang Ekonomi. JPM – Sumber : Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 22 .

bahawa pembuat-pembuat dasar di Malaysia menyerahkan tugas pembentukan polisi kepada majlis dan hanya memastikan pengaruh mereka terpelihara dalam dapatan dasar. Tidak dapat dinafikan. dengan tanggungjawab tidak jelas NECC. Proses pembentukan dasar telah berubah.ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN DASAR Analisis dasar amat penting dalam hubungkait antara agenda awam (sistemik) dan agenda rasmi (institusi atau kerajaan). Pembezaan antara agenda ini penting dalam analisis untuk menentukur fasa kedua dan ketiga pembentukan DPN. Objektifnya adalah NECC seharusnya memberikan pandangan menyeluruh. Agenda awam mengandungi isu-isu utama yang mewakili majoriti rakyat mengenai representasi mereka. manakala agenda rasmi merujuk kepada agenda kerajaan yang hanya mengandungi perkara-perkara dan tindakan mereka sahaja. Manakala kedudukan Perdana Menteri sebagai pemutus dasar. Ianya merupakan asas pemikiran Perdana Menteri bahawa NECC seharusnya menjadi ketua pembentukan dasar dan Kabinet sebagai badan yang meluluskan atau sebaliknya sesuatu cadangan oleh Majlis. namun terdapat juga keperluan untuk mendengar dan bekerjasama secara kolektif oleh setiap Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 23 . campurtangan Majlis terhadap Kabinet dan Jabatan Perdana Menteri telah membangkitkan suasana penuh birokrasi dalam sistem politik Malaysia. mengambilkira matlamat dan merangka kertas cadangan yang akhirnya akan diterimapakai sebagai struktur asas pembentukan dasar – dengan kerajaan persekutuan memainkan peranan yang terhad dalam membekalkan maklumat dan rundingan. Tambahan pula proses pembentukan dasar tidak dapat berjalan lancar tanpa peranan yang dimainkan oleh JPM.

Melalui proses ini.anggota Kabinet. Dalam pembentukan dasar ekonomi nasional. Ini bukanlah menidakkan peranan NECC. Contohnya. hampir kesemua kunci utama tindakan semasa fasa keputusan dibuat oleh JPM. mengutarakan idea. Namun begitu. dasar awam akan digantikan dan kesinambungan kepada dasar-dasar lain disambung bersama pandangan berbeza kumpulan etnik serta di dalam kerangka kerja politik yang lebih luas dimana ia memberikan autoriti politik dan legitimasi. tetapi lebih kepada memberikan perspektif yang berbeza. walaupun ianya tertakluk kepada kebarangkalian penambahbaikan dan pengurangan nilai apabila dibentangkan kepada Kabinet. sosialisasi dan mobilisasi pakar. NECC telah menjalankan beberapa tugas utama. Penyelarasan jawatankuasa mengakibatkan kuasa memutus secara de-facto. keputusan mengenai sesuatu dasar itu adalah tertakluk sepenuhnya oleh JPM. EPU terlibat dalam proses penilaian berkala dan penilaian situasi ekonomi semasa adalah untuk memastikan kesesuaian kerangka dasar ekonomi adalah selaras dengan matlamat ekonomi jangka pendek. membentuk kerangka teknikal. menentukan kedudukan mereka dan mendesak serta mempengaruhi kumpulan bersekepentingan. Norma-norma dan tradisi Kabinet bergerak secara kolektif serta berpengaruh ke atas pembentukan dasar telah mencetuskan kerangka kerja penuh birokrasi dan sedikit sebanyak melambatkan proses pembentukan dasar. Sepertimana yang diketahui umum. JPM telah bertindak sebagai badan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 24 . EPU telah dianggap sebagai sumber pembuatan dasar awam dengan usaha mereka memberi maklum balas kepada agenda domestik.

Ketika fasa ketiga. kerajaan 'merealisasikannya' – menetapkan matlamat dan memberikan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh NECC.pembuat dasar dengan kuasa yang diberikan oleh Perdana Menteri sendiri. apabila eksekutif hadir dan mencetuskan birokrasi dalam proses pembentukan dasar. Rajah 5: Proses pembentukan Dasar Pembangunan Negara – Sumber: Jabatan Perdana Menteri Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 25 . semasa fasa kedua ketika NECC berperanan utama. Secara keseluruhannya. kerajaan hanya 'membiarkan ianya berlaku' – tanpa sebarang campur tangan. Jelaslah bahawa inisiatif dasar hanya diberi perhatian utama ketika fasa ketiga di mana cadangan dilaksanakan dalam agenda membuat keputusan. perbezaan antara fasa kedua dan ketiga telah dinyatakan secara jelas.

RUMUSAN Tanpa kejadian penuh trauma seperti krisis perkauman 1969. Kumpulan elit yang memerintah telah pun sedar bahawa sesuatu dasar itu tidak dapat dilaksanakan jika tiada sebarang persetujuan dicapai. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 26 . pembentukan dasar Malaysia pada penghujung 1980-an dan awal 1990-an lebih terbuka dan rumit berbanding awal 1970-an. Rundingan mengenai perkauman hanyalah bersifat permainan yang tidak menguntungkan dan perlunya usaha dan tenaga itu dialihkan kepada kepentingan semua rakyat. Ianya juga adalah satu perakuan bahawa walaupun sumber-sumber yang terhad. Keadaan politik ketika 1980-an telah mengakibatkan ketidak stabilan terhadap proses pembentukan sesuatu dasar. Integrasi kumpulan-kumpulan bersekepentingan dalam proses pembuatan dasar dilihat sebagai pemudah cara untuk mengurangkan ketegangan yang telah terbina sejak dua dekad sebelumnya. namun itu bukanlah alasan untuk tidak mengambil sebarang tindakan dalam menentukan sesuatu dasar itu dirangka. yang bertindak sebagai jendela dasar bagi DEB. Secara ringkasnya. Ianya amat sukar bagi mencapai suara bersama dalam suasana penuh polarisasi dan mempertahankan pendirian (defensive) berbanding tahun-tahun sebelumnya. Andaian pembuat-pembuat dasar yang mengambil masa hampir dua dekad untuk merangka dasar telah dicabar dengan pemain-pemain baru dan keprihatinan mereka dirasai. pembentukan DPN pada 1990 tidak akan bersifat inklusif pendekatannya.

Dalam Kabinet. Ianya menjadi kesan fenomena politik daripada kesepakatan pembentukan dasar yang akan menentukan Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 27 . Dengan matlamat utama bagi meneruskan DEB. tidak semua kumpulan dan pihak berpengaruh dalam komuniti Melayu melihat DEB sebagai sesuatu yang gagal. sekumpulan besar golongan elit Melayu telah mendapat manfaat melalui DEB. Haruslah diingatkan bahawa perubahan dasar di peringkat nasional adalah tertakluk kepada sokongan yang padu daripada semua pihak. terdapatnya perundingan di kalangan kumpulankumpulan utama di mana kerajaan cuba untuk memenuhi permintaan mereka. walaupun ianya dilihat sebagai satu proses rundingan yang penting mengikut perspektif menteri-menteri. Cadangancadangan kecil daripada MCA dan Gerakan selalunya dipandang ringan. Kehadiran NECC di mata rakyat membuka lembaran baru bahawa pentingnya isu-isu utama nasional diketengahkan berbanding rundingan yang bersifat perkauman. sebarang rundingan akan menjadi tidak berkesan tanpa kehadiran dan disokong oleh UMNO.Namun begitu. telah bertahun lamanya kerajaan BN telah memanipulasikan DEB untuk kebajikan sosial. Fasa ini adalah begitu kritikal dengan melibatkan proses politik yang rumit. Kenyataannya. Proses pembentukan dasar ini telah mempersoalkan mengenai konsistensi legitimasi dengan simbol-simbol demokrasi. Tambahan pula. ianya tidak akan menjadi tanpa komitmen daripada Perdana Menteri. Dalam sesebuah proses pembentukan dasar. Sebelum sesuatu dasar itu diputuskan. dalam sesetengah keadaan merujuk kepada pengagihan sumbangan politik (political reward). NECC telah memainkan peranan yang simbolik terhadap proses pembuatan dasar. malahan dasar tersebut telah membuka pintu kepada perdebatan dan perkongsian idea yang relevan dengan keadaan semasa.

Begitu juga dengan Model Ekonomi Baru yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini yang telah melalui proses yang sama semasa kerangka kerjanya dibentangkan ketika Rancangan Malaysia Kesepuluh yang lalu.pembuatan dasar Malaysia di masa-masa hadapan. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 28 .

Bhd.) 2001. 1971–1975. Rewriting the Rules.1974. Colin (ed. “Malaysia New Reforms.BIBLIOGRAFI DAN RUJUKAN Abas. The Reluctant Politician. 2002. Old Continuities. Case. Mahani Zainal. Abidin. eds. Prentice Hall Barlow. Singapore: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies.Percetakan AZ Sdn. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 29 . 1989. May Day for Justice. Kuala Lumpur: Government Publishing. Economic Planning Unit (EPU). Kuala Lumpur: Government Publishing. Tun Salleh and K. 2007. East Asia and the Trials of Neo-Liberalism. The Malaysian Crisis Management Model. 1971. Ismail and His Time. Beng. Mid‐Term Review of the Second Malaysia Plan. William. Kuala Lumpur. 2004. Kuala Lumpur. Tense Ambiguities. Oii Kee.. Das. Cheltenham: Edward Elgar.” In Kevin Hewison and Richard Robson. 1971-1975. Modern Malaysia in the Global Economy. Second Malaysia Plan. Tun Dr. London Routledge. . -----.

-----. Kuala Lumpur: Government Publishing.1981. 2001b. Kuala Lumpur: Government Publishing. 2001a. -----. 1981–1985. 2001–2005. 1986. Third Outline Perspective Plan. Mid‐Term Review of the Fift Malaysia Plan. Kuala Government Publishing. 1981–1985. 1976. Third Malaysia Plan. -----. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 30 . 2001–2010. Fifth Malaysia Plan. -----. Mid‐Term Review of the Fourth Malaysia Plan. Lumpur: -----. 1986–1990. Kuala Lumpur: Government Publishing. -----. 1991a. -----. 1991b. Kuala Lumpur: Government Publishing. Privatization Master Plan. 1976–1980. Mid‐Term Review of the Third Malaysia Plan. 1986–1990. Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Lumpur: Government Publishing. Fourth Malaysia Plan. Kuala Lumpur: Government Publishing. Kuala Lumpur: Government Publishing -----. Eighth Malaysia Plan. 1989. -----. 1991–2000. -----. 1976–1980.1979. 1984. Second Outline Perspective Plan.

2004. (Reprinted) Ceritalah 2 Journey Through Southeast Asia. Singapore: Times Books International. -----. 2008. Singapore: Marshal Cavendish. 2009. Raslan. (Reprinted) JKP 211 Pentadbiran Awam Modul 1-4. USM. Karim. 2009. Economic Growth and Development in Malaysia: Policy Making and Leadership. Lim. 2001–2005. Yusof. Washington: World Bank. Kuala Lumpur: Government Publishing. (Reprinted) Ceritalah 3 Malaysia a Dream Deffered. Pulau Pinang: PPPJJ. (Reprinted) Ceritalah 1 Malaysia in Transition. -----. Hong Hai. 2010.-----. 2002. Singapore: Marshal Cavendish. Mid‐Term Review of the Eighth Malaysia Plan. Deepak. Zainal Aznam and B. Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 31 .

Proses Pembentukan Dasar Awam di Malaysia: Analisis Kajian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful