PROSEDUR KERJA DAN PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN YANG PERLU DIIKUTI DI BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP 1.

0 PENGENALAN Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif, inovatif dan produktiviti. Mata pelajaran ini digubal ke arah membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam teknologi dan ekonomi serta sanggup bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat. Perancangan dan pembangunan mata pelajaran ini adalah selaras dengan semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan warganegara yang berpengetahuan serta berakhlak mulia demi menghadapi cabaran kehidupan masa kini dan masa akan datang. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu yang berbentuk amali, penggunaan bengkel amat diperlukan. Bengkel Kemahiran Hidup terbahagi kepada tiga jenis bengkel iaitu bengkel Kemahiran Manipulatif (KMT), bengkel Pertanian dan bengkel Ekonomi Rumah Tangga. Di antara ketiga-tiga bengkel ini, bengkel Kemahiran Hidup (KMT) yang paling banyak digunakan. Hal ini kerana bengkel ini telah dipecahkan kepada 4 bengkel iaitu bengkel Kerja Kayu dan Logam, bengkel Paip Asas, bengkel Elektrik dan bengkel Enjin. Untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projekprojek tertentu, maka suasana tempat yang sesuai perlu untuk pelajar melaksanakan tugasan tersebut dengan lebih berkesan. Kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur untuk digunakan atau keadaan persekitaran tempat tersebut seharusnya menjadi penyumbang kepada penghasilan projek yang baik. Oleh itu, pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap

1

mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan. Oleh itu, pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja-kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan.

2.0

DEFINISI Kemahiran Hidup adalah satu mata pelajaran yang terkandung di dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Ianya dirancang untuk membolehkan muridmurid menggunakan pelbagai alat dan bahan melalui berbagai kaedah dan teknik bagi menghasilkan sesuatu (projek) yang dirancangkan. Pengalaman yang diperolehi menjadikan murid lebih berkeyakinan, celik teknologi dan sentiasa bersedia seandainya keadaan memerlukan mereka melakukan sesuatu untuk kehidupan tanpa bergantung kepada individu lain. P&P dalam kemahiran hidup membolehkan murid-murid mengendalikan pelbagai alat tangan dan bahan. Mata pelajaran Kemahiran Hidup bertujuan untuk membina dan membentuk sebuah masyarakat yang berorientasikan teknologi selaras dengan hasrat negara dan perkembangan industri elektronik yang pesat berkembang di negara kita. Secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan dan minat murid terhadap teknologi dalam kehidupan. Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan, ketakutan, kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian manusia sendiri dan jarang sekali berlaku dengan sendirinya. Walaupun beberapa usaha telah dibuat, namun kemalangan bengkel masih lagi berlaku terutamanya ketika menjalankan kerja-kerja amali di bengkel. Kemalangan yang terjadi biasanya boleh mengakibatkan luka, kecacatan anggota dan kehilangan nyawa. Hal ini akan menjadikan sekolah pada mulanya untuk menimba ilmu tetapi tidak terjamin daripada aspek keselamatannya.

2

y y Menggunakan alatan tangan yang pemegangnya tidak sesuai. Lazimnya kemalangan boleh berpunca daripada penyalahgunaan alatan tangan dan mesin. Menggunakan alatan tangan dengan kaedah yang sesuai.0 PUNCA-PUNCA KEMALANGAN DI DALAM BENGKEL Sebahagian besar kemalangan yang berlaku di tempat kerja melibatkan pelajar baru. Mesin hendaklah mempunyai penghadang keselamatan.1 Penyalahgunaan Alatan Dan Mesin Berbagai-bagai alatan tangan dan mesin terdapat dibengkel. Setiap alat hendaklah digunakan dengan betul. keadaan tempat kerja yang tidak selamat dan kelalaian pelajar itu sendiri. 3. Memastikan dawai elektrik mesin mudah alih dalam keadaan sempurna. Kemalangan berlaku sekiranya perkara berikut tidak diambil berat : y Menggunakan alatan tangan yang tidak sesuai dengan kerja dengan kerja yang dilakukan. Rajah: Mesin yang mempunyai tali sawat dan penghadang 3 . Memakai pakaian yang sesuai semasa menggendalikan mesin.3. Perhatian yang penting hendaklah diberi terhadap penggunaan mesin kerana pelajar yang menggunakan mesin tersebut terdedah kepada risiko kemalangan yang lebih tinggi. Berikut adalah perkara penting yang perlu dititik beratkan sebelum menggunakan mesin : y y y y Mesin hendaklah diuji sebelum digunakan.

Pendawaian elektrik hendaklah mengikut peraturan.2 Keadaan tempat kerja yang tidak sesuai. Bengkel hendaklah sentiasa bersih dan kemas. Keadaan bengkel atau tapak binaan boleh mempengaruhi keselamatan pelajar. Pengalihudaraan hendaklah mencukupi. Sikap lalai dan tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan kemalangan dan ia boleh dielakkan sekiranya pelajar : y y y y Mematuhi arahan dan peraturan keselamatan. Rajah: Gambar keadaan di dalam bengkel 3. Semasa bertugas di bengkel perkara yang berikut haruslah diberi perhatian : y y Cahaya di dalam bengkelperlu mencukupi. Sikap pelajar itu sendiri semasa bekerja juga memainkan peranan yang penting. Mengambil kira kemampuan diri sendiri. suasana kerja dan alatan yang baik belum menjamin keselamatan. y y y y y Saiz bengkel hendaklah bersesuain dengan bilangan pelajar. Mengendalikan mesin setelah mengetahui kaedah menggunakannya. Memakai kelengkapan perlindungan keselamatan semasa membuat kerja. Susun atur mesin dan meja hendaklah mempunyai ruang legar yang mencukupi. Alat pemadam api hendaklah diletakkan pada tempat strategik.3 Kelalaian pelajar Keadaan bengkel. 4 .3.

mesin kimpalan arka dan kimpalan gas Berikut merupakan perbezaannya: Perkakasan Bil Diri Memesin/ Mesin/Alat Mesin Kimpalan Arka Peralatan Kimpalan Gas Bagi menghidari daripada Letupan atau Kebakaran Pastikan dalam keadaan baik Sistem pengudaraan yang baik Periksa peralatan sebelum digunakan dan pastikan tiada kebocoran gas 1. Bagi menghidari daripada Kecederaan fizikal Bagi menghidari daripada Kerosakan Bagi menghidari daripada Kerosakan 2.3. Pakaian hendaklah kemas dan sesuai Pastikan dalam keadaan baik Pastikan dalam keadaan baik Sistem pengudaraan yang baik bagi mengelak dari terhidu gas beracun 3. mesin. Pakai pakaian Keselamatan Pastikan dalam keadaan baik 4. alat. Pakaian keselamatan yang dipakai hendaklah sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan Tidak Rosak/ Penghadang keselamatan ditempat yang betul Mempunyai pembumian yang sempurna bagi mengelak bahaya elektrik 5 . perkakasan memesin.4 Perbezaan diantara keselamatan diri.

Kebersihan bengkel supaya selamat untuk menjalankan kerja-kerja. Mesin penyedut hampagas (vacuum cleaner) dan mesin pemampat udara (air compressor/air blower) digalakkan kerana alatan ini lebih berkesan membersihkan debu dan sisa-sisa kayu. Menyusun atur: y Alatan dan bahan disusun dengan kemas dan disimpan di tempat yang telah ditetapkan supaya mudah diambil dan disimpan semula selepas digunakan. y y Rajah: antara mesin yang digunakan. Penilaian oleh guru terhadap nilai-nilai murni.0 LANGKAH KESELAMATAN Amalan 4M terdiri daripada : Membersih : y y Aspek fizikal iaitu memakai pakaian yang sesuai. Kebersihan mental iaitu dari aspek fikiran ialah memberi tumpuan dalam bengkel.4. y Menilai: y Bangku-bangku diletak jauh semasa bekerja. hasil kerja dan keadaan tempat kerja untuk memastikan semua tugasan dilakukan dengan penuh sistematik. Murid membuat penilaian terhadap diri sendiri dari segi ketepatan langkah kerja. y 6 . apron dan berkasut getah.

Sentiasa mematuhi arahan guru dan berhati-hati dalam setiap kerja di bengkel Kawasan tempat kerja perlu dibersihkan sebelum meninggalkan bengkel KH Semua suis elektrik perlu dimatikan sebelum meninggalkan bengkel.0 PERATURAN DAN KESELAMATAN Peraturan keselamatan diadakan untuk memastikan suasana kerja dalam persekitaran serta suasana bengkel KH yang teratur dan selamat tanpa berlakunya kemalangan ataupun kecederaan.1 Keselamatan Umum y Peraturan dari segi pemakaian dan potongan rambut yang diurus dengan kemas dan menggunakan kasut bertutup perlu difahami oleh semua murid.Mendisiplin: y Murid sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dengan mengikut langkah-langkah kerja yang ditetapkan dan menggunakan alatan yang betul untuk melakukan sesuatu projek. bersih dan teratur. Lengan baju yang panjang dilipat kemas. Keselamatan am bengkel meliputi aspek yang berikut: (i) (ii) (iii) Keselamatan umum Keselamatan diri dan rakan Keselamatan alatan dan bahan 5. y y y y y Keadaan persekitaran bengkel perlu dipastikan sentiasa kemas. Pemakaian apron yang betul. y y y y y y Rambut mestilah pendek dan kemas. Pakai pakaian yang sesuai dan memakai kasut getah. Sebelum memasuki bengkel perlu mendapat kebenaran dan berada dibawah pengawasan guru sepenuhnya. Bagi lelaki tali leher perlu dimasukkan ke dalam apron. 5. 7 . Jangan berlari dan bermain di dalam bengkel.

segera beritahu guru yang berkenaan. Pastikan tempat kerja mempunyai cahaya yang cukup terang dan peredaran udara yang baik. Peralatan perlindungan y 8 . Pakaian perlindungan c. Pakaian di tempat kerja boleh dikelaskan kepada tiga a. laporkan kepada guru dengan segera. Tumpukan perhatian pada kerja yang dibuat. Pastikan alat pemadam api dan kotak pertolongan cemas terdapat dalam bengkel. Pastikan alat kawalan dan perlindungan elektrik di bengkel berfungsi dengan baik. 5. Bersihkan alatan dan bengkel setelah selesai membuat kerja.2 Keselamatan Diri Dan Rakan y y Pastikan pakaian kemas dan sesuai semasa bekerja di makmal. y y y Duduk dan bekerja ditempat yang telah ditetapkan. Bekerja dengan teratur dan sistematik. Pastikan setiap bilik makmal dilengkapi dengan alat pemadam api. y y y y y y y Letakkan beg di luar bengkel atau di tempat yang dikhaskan. Simpankan semua alatan di tempat yang dikhaskan. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan. y y y Sekiranya berlaku situasi yang berbahaya. Pastikan bengkel dalam keadaan selamat dan selesa ketika penggunaannya dan bersih serta kemas sebelum meninggalkannya. Laporkan dan rekodkan sebarang kemalangan tersebut dalam buku rekod kemalangan dan kecederaan.y Jangan menyentuh alatan dan mesin tanpa mendapat kebenaran dan penyeliaan daripada guru. Pakaian am b.

2 Peralatan Perlindungan Alat pelindung keselamatan yang sesuai seperti gogal (semasa mencanai dan menggerudi) serta pelindung muka (semasa mengimpal arka) perlu digunakan. 5.5. Pakaian mestilah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar Rambut sentiasa pendekdan kemas bagi lelaki manakala bagi perempuan yang berambut panjang hendaklah diikat dan yang bertudung disisipkan dalam baju III. 9 .2.jam tangan dan sebagainya Contoh pakaian yang sesuai semasa di dalam bengkel.1 Pakaian am I.2. II. Elakkan memakai barang perhiasan seperti rantai.

IV.5. III. II. Gunakan kasut keselamatan Gunakan sarung tangan yang sesuai untuk memegang bahan dan alatan Gunakan apron atau pekaian keselamatan yang diperbuat untuk melindungi tubuh semasa mengimpal Gunakan gogal dan pelindung muka semasa bekerja daripada kulit Rajah: kasut getah yang sesuai dipakai di dalam bengkel Rajah: penggunaan gogal Rajah: sarung tangan kulit Rajah: Seorang pekerja yang lengkap dengan peralatan perlindungan ketika melakukan kerja kimpalan.2.3 Pakaian perlindungan I. 10 .

y Rajah: Susunan peralatan pertukangan pada kedudukan asalnya di dalam bengkel 11 . Bersihkan alatan setelah digunakan dan simpan semula alatan di tempat yang dikhaskan. y y Laporkan alatan yang rosak.5. Atalan perlu dibersihkan dan dipulangkan kembali ke stor setelah selesai y y y penggunaannya.3 y y Keselamatan Alatan Dan Bahan Pastikan alatan yang digunakan sesuai dengan kerja yang hendak dibuat. Perancangan penggunaan alatan dan bahan dengan teliti sebelum memulakan sesuatu projek. y Penyimpanan bahan mudah terbakar. Penggunaan bahan dan alatan perlu mendapat bimbingan daripada guru sebelum murid boleh menggunakannya. Penggunaan alatan yang teratur dan betul adalah penting bagi memelihara peralatan daripada cepat rosak. hilang dan berbahaya kepada guru dengan segera. Sentiasa berhati-hati sewaktu menggunakan sebarang peralatan di bengkel KH. mudah pecah dan berbahaya perlu menepati piawaian keselamatan yang terbaik oleh guru.

kerosin dan sebagainya y Bahan ini mesti disimpan dalam bekas tertutup dan tidak mudah terdedah pada udara y y Simpan di tempat yang jauh dari punca api Tempat simpanannya hendaklah dilabelkan dengan tanda amaran seperti Awas Bahan Mudah Terbakar y Bahan mudah terbakar perlu disimpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik Label bahan mudah terbakar dan Silinder gas 6.Antara bahan yang biasa digunakan di tempat kerja ialah bahan mudah terbakar.6.2 Bahan Berat Dan Panjang y Terdiri daripada bahan berbentik pepejal pelbagai saiz seperti logam dan komponen mesin y y Bahan berat dan panjang mestilah diletakkan diatas rak yang kukuh dan kuat Rak yang dibina hendaklah tidak terlalu tinggi sehingga sukar dicapai 12 .1 Bahan Mudah Terbakar y Terdiri daripada silinder gas yang berisikan gas asetilena dan oksigen yang digunakan dalam kerja kimpalan dan cecair bahan api seperti petrol. 6.diesel. bahan yang berat dan panjang.0 PENGALIHAN DAN PENYIMPANAN BAHAN-BAHAN Terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan dalam aktiviti kejuruteraan. serta bahan toksik. Bahan tersebut hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan mudah disenggara.

y Apabila bahan berat hendak dialih lakukan dengan berhati-hati dengan bantuan rakan atau dengan bantuan jek atau troli y Bagi bahan panjang dapatkan bantuan rakan untuk memudahkan kerja pengalihan 6. Jika salah menggunakannya atau mengendalikannya mungkin boleh menyebabkan kemalangan.3 Bahan Toksik y Terdiri daripada bahan kimia dan hendaklah diasingkan dari bahan mudah terbakar dan bahan lain y y Bekas bahan toksik mestilah dilabelkan Apabila bahan hendak dialihkan gunakan troli dan bekas tertutup bagi mengelakkan tumpahan Contoh label untuk bahan toksik. Pastikan bahagian mesin yang berputar mempunyai pelindung keselamatan. 6.4 Penggunaan Alat Dan Kelengkapan Peraturan penggunaan alat dan kelengkapan juga perlu dipatuhi bagi menjamin keselamatan pengguna di tempat kerja. 13 . b. Elakkan daripada menggunakan peralatan atau mesin sekiranya tidak tahu kaedah penggunaannya. Antara peraturannya adalah seperti yang berikut: a.

5 bagi mengelakkan bahaya elektrik semasa digunakan. a) Pahat yang selamat digunakan.4. Penggunaan peralatan yang telah rosak seperti pahat yang berkepala cendawan boleh menyebabkan berlakunya kemalangan akibat penyerpihan logam pahat semasa memahat. Pemasangan soket tiga pin yang betul 14 . Pastikan peralatan dalam keadaan baik sebelum digunakan seperti dalam Rajah 3.Rajah: Pemampat udara yang mempunyai pelindung c. Pastikan setiap alat dan mesin mempunyai pembumian sempurna seperti dalam Rajah 3. b) Pahat yang tidak selamat digunakan d.

Pastikan peralatan yang rosak perlu segera dibaiki bagi mengelakkan kemalangan. selamat dan sistematik. Arus dan voltan yang berlebihan semasa alat elektrik digunakan boleh membahayakan pengguna dan merosakkan alat tersebut. Fungsi pembumian adalah untuk menghindarkan pengguna daripada bahaya renjatan elektrik apabila berlaku kebocoran pada pendawaian elektrik. Antara langkah yang perlu diberi perhatian bagi mengelakkan kemalangan elektrik adalah dengan memastikan setiap penggunaan bahan elektrik dilengkapi dengan pembumian dan penebatan. alat pelindung diperlukan 15 . kikir berfungsi hanya untuk mengikir dan bukannya mengetuk f. Bagi mengelakkan kemalangan elektrik. Penebatan pula amat perlu bagi setiap alat elektrik sebagai pelindung untuk mengawal pengaliran arus. penggunaan elektrik yang tidak disenggara dengan baik boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna.e. Sebab itu. pekerja mestilah sentiasa berwaspada dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Penggunaan kuasa elektrik dengan cara yang tidak selamat seperti boleh menyebabkan renjatan elektrik dan kebakaran. Bagaimanapun. 7. Pembumian ialah satu sambungan antara pendawaian elektrik dengan bumi yang terdapat pada alat elektrik.Contohnya.0 PENGGUNAAN KUASA ELEKTRIK Kuasa elektrik digunakan dengan meluas dalam bidang perindustrian dan pembuatan. Kuasa elektrik digunakan bagi membolehkan kerja dilakukan dengan lebih cepat. Gunakan peralatan dan mesin dengan betul.

Guru dan pelajar mestilah tahu bagaimana bertindak apabila berlaku y y y Kecederaan dan kemalangan Kejutan elektrik Kebakaran 4. Jika berlaku sebarang kejutan elektrik. Bengkel haruslah memberikan keutamaan kepada keselamatan. semasa menggunakan dan selepas menggunakan bengkel dan segala peralatan di bengkel 3. Jangan gunakan alatan elektrik yang telah haus atau rosak.Alat pelindung atau peranti pelindung yang biasa digunakan ialah fius dan pemutus litar. 10. Alat pencegah kebakaran mestilah digantung ditempat mudah dilihat dan mudah dicapai. Bengkel juga mesti mempunyai alat pencegah kebakaran yang berfungsi di setiap bengkel. Peranti pelindung berfungsi memutuskan aliran elektrik dalam litar jika berlaku kebocoran elektrik atau sekiranya tenaga elektrik digunakan secara berlebihan. Jika berlaku kebakaran besar hendaklah keluar dengan segera mengikut pelan kecemasan kebakaran dan memanggil bomba melalui talian kecemasan 999. 5.Jika tiada peranti perlindung. Matikan suis sebelum dan selepas menggunakan alatan elektrik. 9.1 Keselamatan Penggunaan Elektrik 1. Jangan bebankan litar elektrik dengan menggunakan penyuai 3 hala. kemalangan elektrik mungkin boleh berlaku. Matikan suis utama terlebih dahulu atau menekan suis keselamatan bengkel 16 . Bengkel perlu ada peti kecemasan yang mengandungi ubat luka dan sapuan untuk lecur serta kain balutan untuk kecederaan ringan. 2. 11. hendaklah a. 7. Jika berlaku kecederaan yang serius dan teruk hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas dan terus dirujuk kepada hospital yang terdekat 6. Pengguna bengkel mestilah selamat sebelum menggunakan. 8. 7.

Lakukan pemulihan pernafasan d.2 Aspek Keselamatan Dan Penggunaan Elektrik Jangan gunakan plag atau soket yang pecah dan rosak Jangan membuat sambungan yang banyak daripada satu punca Jangan cuba menyentuh wayar hidup yang tidak bertebat. Jangan sentuh mangsa kejutan dengan tangan. gunakan kayu kering untuk mengalih mangsa daripada benda atau wayar yang menjadi punca kejutan elektrik c. 17 .b. Dapatkan pertolongan dengan segera 7.

Persekitaran yang basah. Kebocoran pendawaian seperti kabel pecah. b. Berikut merupakan langkah yang perlu diambil apabila berlaku 18 . Terdapat beberapa punca yang boleh menyebabkan renjatan elektrik.3 Renjatan Elektrik Apabila berlaku renjatan elektrik. sambungan yang rosak dan tiada pembumian.badan mangsa akan berfungsi sebagai pengalir arus elektrik. pengsan dan perlu di beri rawatan segera. Kesilapan pendawaian elektrik semasa dibaiki dan diubahsuai oleh orang yang tidak bertauliah. c. Antaranya termasuklah: a. Renjatan juga akan menyebabkan mangsa melecur. d.Jangan cuba menggantikan dawai fius dengan sebarang dawai atau logam Jangan menggunakan kabel yang pecah atau terlalu lama 7. Kerosakan alat elektrik. Semasa renjatan elektrik berlaku. renjatan elektrik boleh menyebabkan kematian sekiranya tidak dirawat dengan segera. Biasanya. pengguna akan terdedah kepada bahaya elektrik sehingga masalah yang menyebabkan renjatan dapat diatasi. mungkin boleh mengakibatkan kematian kepada mangsa. Sekiranya tidak dirawat dengan segera.

b. c. Berikan bantuan pernafasan sekiranya mangsa pengsan atau pernafasannya terhenti. b. iii. Penggunaan fius yang salah d. Alihkan mangsa renjatan ke tempat yang selamat. d. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Berlaku litar pintas yang disebabkan oleh kerosakan pada pendawaian. Bahan mudah terbakar seperti gas. Umumnya. terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini berlaku. pengguna mesti sentiasa mematuhi peraturan 19 .5 Pencegahan Kebakaran Kebakaran yang berlaku boleh menyebabkan kecederaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran. peralatan dan mesin. Putuskan bekalan utama elektrik. Berlaku kerosakan pada sistem penebatan kabel yang menyebabkan litar pintas. c.4 Kebakaran Elektrik juga boleh menyebabkan kebakaran. kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. ii. Antaranya ialah: i. antaranya : a. jangan sesekali menyentuh mangsa sebelum bekalan diputuskan. 7. petrol dan sebagainya. Bagi mengelakkan kebakaran. Penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan. Penyambungan litar yang longgar pada peranti 7.renjatan elektrik: a. Kecuaian pekerja yang tidak mematuhi peraturan semasa bekerja dengan bahan api dan merokok di tempat kerja.

Letakkannya di tempat yang mudah dicapai.dan langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Antara langkah yang perlu diambil dan dipatuhi ialah: i. Pastikan peralatan dan mesin yang menggunakan kuasa elektrik sentiasa dalam keadaan selamat untuk digunakan. pengguna dapat mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini demi keselamatan semua pihak. Pastikan pendawaian elektrik di tempat kerja dalam keadaan sempurna. Pastikan bahan mudah terbakar tersimpan di tempat yang selamat dan jauh dari punca api iv. Pastikan alat pemadam api sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan. iii. ii. Dengan mengambil langkah berjaga-jaga. 20 .

0 ALAT PEMADAM API Alat pemadam api ialah alat yang digunakan untuk memadam kebakaran. Terdapat pelbagai alat pemadam api yang boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran. pasir dan air juga boleh digunakan bagi memadamkan kebakaran yang berpunca daripada bahan seperti tilam. Kaedah menggunakan alat pemadam api perlu dipelajari oleh semua pihak agar dapat bertindak dengan cara yang betul. Alat pemadam api yang disediakan mesti digunakan dengan betul dan dapat membantu memadamkan kebakaran. alat pemadam api yang terdapat di tempat kerja digunakan untuk memadamkan kebakaran yang kecil dan punca kebakaran sebelum pihak bomba datang membantu.8.setiap pekerja yang berada di tempat kerja perlu bersedia mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Biasanya. Adalah satu kesalahan sekiranya mana-mana bangunan tidak menyediakan alat pemadam api kerana ia amat penting bagi mengelakkan kebakaran kecil daripada terus merebak ke tempat lain. Selain itu. Apabila berlaku kebakaran. Alat pemadam api yang sering digunakan adalah dalam bentuk silinder.kain.kayu dan perabot 21 .

Air kain Label A Minyak. Buih thinner. plastik. petrol.8. cat. peralatan elektrik Karbon Dioksida Label BC 22 . sampah sarap. gas. lekar. lekar. gas Label B Semua jenis bahan pemadam api jenis karbon dioksida Debu Kering Label ABC Minyak. petrol. cat.1 Pengelasan Alat Pemadam Api JENIS BAHAN PEMADAM API PUNCA API/BAHAN BAKAR LABEL Kayu.

8. Tekan tuas rapat pada pemegang supaya bahan pemadam api dapat disembur 23 .2 Langkah Menggunakan Alat Pemadam Api 1. 3. Keluarkan pin picu 2. Halakan muncung pemancut alat pemadam api ke dasar api.

Senarai alat dan ubat yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas serta kegunaannya. Krim Antiseptik 7. Kain Pembalut Kasa 3. Gunting 4. tempat kerja juga perlu dilengkapi dengan peti pertolongan cemas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah Peti kecemasan dan peralatannya Peti ini hendaklah diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah diperolehi apabila ingin digunakan. Di samping itu.9. Penampal Luka (Plaster) 24 . Kapas 8.0 PETI PERTOLONGAN KECEMASAN Semua pekerja perlu mempunyai pengetahuan asas tentang pertolongan cemas supaya dapat membantu sekiranya berlakunya kemalangan atau kecemasan di tempat kerja. Kain anduh 2. Larutan Antiseptik 6. Senarai kelengkapan dan ubat-ubatan yang perlu ada dalam kotak peti pertolongan cemas serta kegunaannya ditunjukkan dalam Jadual. Larutan Flavin 5. Alat/Ubat Kegunaan Mengampu lengan yang patah atau terseliuh Membalut luka atau anggota yang terseliuh Memotong Merawat luka Merawat luka Merawat luka Mencuci luka serta menyapu ubat pada luka Membalut luka kecil 1.

Kesedaran mengutamakan keselamatan akan hanya timbul sekiranya pelajar itu sendiri mengambil berat untuk mengetahui dan memahami akan kegunaan alatan kelengkapan yang ada di dalam bengkel. Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. imej institusi yang terlibat juga akan buruk serta memberi kesan terhadap kelancaran operasi bengkel berkenaan. kerugian terpaksa di tanggung akibat kerosakan dan tanggungan kos perubatan. 25 . Dengan itu. Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel. Kesedaran pelajar terhadap amalan keselamatan hendaklah dipupuk dari awal lagi agar amalan yang positif sentiasa tersemat pada jiwa pelajar itu sendiri.10. Pengabaian aspek keselamatan mungkin akan mengakibatkan kecederaan. keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. kecederaan terhadap fizikal. Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Selain itu juga. Seterusnya menerapkan pentingnya menjaga keselamatan kepada para pelajar semasa menjalani aktiviti di bengkel. terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. Hal ini penting agar tidak berlakunya lagi perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku seperti kemalangan. Kesedaran terhadap keselamatan bengkel perlu ditanamkan kepada setiap bakal guru ini supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa menjadi pendidik di sekolah. Aspek keselamatan perlu diberi perhatian utama dan merupakan ciri penting yang mesti diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bengkel pada setiap masa.0 KESIMPULAN Aspek keselamatan merupakan faktor yang paling penting ditekankan semasa melakukan kerja-kerja amali khususnya di bengkel. kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Sikap pelajar yang tidak ambil berat tentang amalan keselamatan dan sikap acuh tak acuh terhadap tugas atau kerja boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan juga rakan sekerja. hasil kerja dapat dipertingkatkan dan suasana kerja berjalan dengan selamat. Malahan.

Hal ini kerana pengetahuan. orang lain.Secara lazimnya. latihan amali yang diikuti di bengkel adalah merupakan pendedahan awal kepada pelajar sebelum mereka menempuh ke alam pekerjaan yang sebenar kelak. kemahiran dan amalan serta suasana juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kepentingan keselamatan bengkel. Walaupun pelaksanaan kepentingan keselamatan didedahkan kepada para pelajar ia tidak menjamin keselesaan para pelajar seratus peratus semasa menjalankan amali di bengkel. Pendedahan awal di alam persekolahan akan dapat membiasakan diri pelajar apabila keluar bekerja dalam situasi yang sebenar kelak. Pelajar akan diingatkan dari masa ke semasa supaya mereka dapat membentuk budaya kerja yang selamat untuk diri sendiri. adakah mereka akan sentiasa amalkan dan patuhinya sepanjang masa. Oleh yang demikian. alatan dan persekitaran. Dengan itu. terdapat peraturan-peraturan keselamatan bengkel di sekolah tetapi bagi pelajar yang masih mentah dan kurang pengalaman. langkah-langkah yang sewajarnya perlulah diambil untuk memelihara dan menjaga keselamatan pelajar yang terbabit. 26 .

Sdn.. Organisasi Bengkel Dan Keselamatan.com/rescue991/jpa3. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Tingkatan 4.com/doc/. (On-line). Selangor.htm Diperoleh pada 28 Julai 2010 daripada.Ramli Bin Asun.Bhd. Zainal Bin Abdul Rahim Dan Tuslah Binti Abdan. (On-line). Apakah Kemahiran Hidup? (On-line) http://kemahiranhidupbestari.Kuala Lumpur.scribd. 2008.blogspot.. Diperoleh pada 28 Julai 2010 daripada. www.com/ Diperoleh pada 28 Julai 2010 daripada. http://www.members.Azmi Bin Mohd Yassir. http://nota. Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1.fortunecity.html Diperoleh pada 28 Julai 2010 daripada./Peraturan-Keselamatan-Dlm-Bengkel 27 . Peraturan Dan Keselamatan.could.Dewan Bahasa Dan Pustaka Zulkifli Bin Mohd Salleh.BIBLIOGRAFI Buku teks: Pengajian Kejuteraan awam (tingkatan 4) Buku teks: Teknologi Binaan Bangunan Kaharrudin bin Ismail.ws/bab1bengkel. Cerdik Publications.