BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

Murji¶ah. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan. Rafidah dan Qadariyah. Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad.2. 4.5. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1. 5. Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab. Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas. 237 . Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan. Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. 2. Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. 3.

Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan. 238 .6. Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat.

544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim. Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan. Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur. µIyad al-Yahsubi (w. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b. Musa b. Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah. Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1. 239 . Imam Abu µAbdullah al-Mazari. Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil. Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas.3.5.

4.2. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1. Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan. 3. Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil. 2. hadith dan ijmaµ. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. usul dan kalam. 240 . Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa.4. 6. 3. 5. Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan. Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim. Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar. 5. Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid.

al-sahih.5. Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat. Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. 6. 5. 8. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih. Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad. dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. 4. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah . al-masyhur. Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat.3. 7. al-madhhab. Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . 5. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir.

Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab. 3. 2. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas. Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas. Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar. Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas. Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. 242 .

243 . Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat. Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas. Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf. Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas.4. Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas. 6. Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar. Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. 5. Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas.

244 . 8. 4. 7. 5. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. 2. Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan.Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1. Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab. 3. Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih. 6. Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas.

Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith. 10. 3. Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim. Riyad al-Salihin. 4. Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia. Minhaj al-Talibin. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. 245 . Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. 2.9. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Rawdat al-Talibin.

Gharib al-Hadith. Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah. Surabaya: Pustaka Salam. Sallam (1976). Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. µAbdullah (1408 H). Muhammad Anwar Shah b. Usamah µAbbas (ed. Muhammad Saµid Ramadan (2006). Nancy Roberts (terj. VA: International Institute of Islamic Thought. µAbd al-Hayy b. 246 . Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Fawat al-Wafayat. Al-Katabi. Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat. Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. Mu azzam Shah (2007). Al-Hirawi. Herndorn.). Beirut: Dar al-µArabi alIslami. Hashim (1985). 6. Syarah Riyadus Salihin. Al-Kattani. µAli Muhammad b.Ilmiyah. Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim. Abu µUbayd al-Qasim b. Beirut: Dar al-Kutub al.). Yaµudillah. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. Al-Buti. Ahmad (2000). Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi.5. µAbd al-Qadir (1983). SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate). Muhammad b. Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir. 4 jil. Al-Kashmiri. Al-Husayni.). Shakir b.

t. Al-Sakhawi. 5. Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq.Al-Nabhani. Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ. Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj. Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. Abi Bakr (1996). Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ. 7 jil. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Cet. Al-Suyuti. Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah. µIyad b. __________________________________________ (1972). Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim.). µAbd al-Rahman (1989).). Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed. Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982). Ibrahim (1996). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath. 247 . Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim. A Study of History. USA: Oxford University Press. Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah. Abu al-µAbbas Ahmad b. Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah. al- ________________________________________________ (1991). Muslim.). Toynbee (1987). µUmar b. Wahbah al-Zuhayli. Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw). Al-Qurtubi.) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Al-Nawawi. Al-Khabar. _________________________________________________ (2002). Khalil al-Maiys (ed. Al-Yahsubi. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed. Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat. Sharh Sahih _________________________________________________(1994). Riyad: Maktabat alMaµarif. Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab. Musa (2006). __________________________________________ (1989). Arnold J. Muhammad b. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah.). Muhammad Nasir al-Din (1986).). µAbd al-Rahman b. Yusuf. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. _______________________________________________ _ (t.). Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan. Dimashq: Dar Ibn Kathir.). _________________________ ________________________(1993). Ahmad Farid al-Mazidi (eds. Al-Albani. Muhammad Hassan Ismaµil.). Muhy al-Din Dib Mastu (eds. Damsyik: Dar al-Khayr. Nur al-Din µItr (ed.). Beirut: Dar al-Qalam.

Haziyah Hussin (et. (2001). Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Ibn Allan. (1994). Classical Islam. W. Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad. Beirut: Dar Ibn Hazm.) (2006). London: George Allen & Unwin Ltd. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia. Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. Lubnan: Dar al-Imam. Al-Mansurah. T. Ensiklopedia Islam. Cambridge: Cambridge University Press Daqr. Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Mustafa Muflih al-Qudat (ed. Baidawi.al. Kaherah: Dar al-Salam. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶.p. Hafiz. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin. Fakhuri.As¶ad.).E. al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Brown (1996). Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin. Ibn Abi al-Dunya (1410 H). (1998).). Mesir: Dar al-Wafa¶. Bhd. Katherine Watson (terj. Forty Hadith Imam al-Nawawi. Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. Muhammad (1990). Ensiklopedia Global. Dahlan. Ahmad µUmar. Ahmad b. Firdaus Abdullah (2002). Kolej Universiti Islam Antarabangsa. 248 . Kuala Lumpur: SmartGenie Corp. Kamil Muhammad (1995). A History 600-1258. Muhammad Ali b. Mahmud (1979). G. Translated with an Introduction and Commmentary. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah. dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H).: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah. Zayni (1984). Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah. Islah al-Mal. Daniel. µAbd al-Ghani. Von Grunebaum (1970). Muhammad (1972). Hashim. Al-Imam Muslim b. Huda Muhsin (1985).t. ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988). Damsyik: Dar al-Qalam. Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. µAwaidah.

Provenance. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. Kelantan: Pustaka Aman Press. µUmar Rida (1957). Selangor: Dar al-Shakir. London & New York: Routledge. (2003). µAbd al-Qadir al-Arna¶ut. Ahmad b. Juynboll.H. µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H). Ibn Kathir. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. Khayr Abadi. ___________________. 249 .A. Muslim Tradition. Muhammad Hassan Ismaµil (ed.) (1998). Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. _______________________ (2004). (1983). Muhammad b. Ishak Hj.) (2003). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Muhammad b. Ensiklopedia Fuqaha¶. Studies in Chronology. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras. Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha. µAli (2004). Ibn al-µImad. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. Mat Saad Abd. Kahalah. Beirut: Dar Ibn Kathir. Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). Wasiat. Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. England: Cambridge. Mudarabah & Al-Syarikah. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. _____________________ (2008). Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds. Jumµah al-Majid (ed. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. K.).). µAla al-Din Abu Hassan (1991). Siradjuddin µAbbas. Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. µAli b. Encyclopedia of Arabic Literature. Ibn Hajar al-µAsqalani. (1998). Rabiµ Hadi (1988). Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami. (2007). Mohammed Abul Laith. Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah. and Autorship of Early Hadith. Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith. G. Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin. Hibah. Rahman (1992). µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq. Mahmud al-Arna¶ut (eds.H. Madkhali. Muµjam al-Mu¶allifin. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶.Ibn µAttar. (1979). Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi. Suliaman et al. Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000).

(t. Canada: Trafford Publishing. Berjak (2007). Al-Nawawi: The Jurist of Islam. Abd. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. Kaherah: Dar alShuruq. London & New York: Mansell Publishing Limited. UKM. Mohd Asri. Beirut: al-Maktab alIslami. Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Mohd Nasran Mohamad. ___________________________ (2006). Muhammad Abu Zahw (1958). Mohd Napiah Abdullah. Akhlak Bermuamalat. Ismail (1989). Present and Future. Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Muhammad. Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim. ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´. Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam. Rahman (1996). Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages. USA: Amana Publications.) dalam Islam: Past. Ismail (1987). Pulau Pinang: Penerbit USM. Kuala Lumpur: Anbakri Publika.M. Mohd Radzi Othman et al. Peranan dan Metodologi Hadis. Nuh Ha Mim Keller (2003). µAbd al-Rahman (1926). (ed. Sirat al-Zahir Bibras. Athar (1986). Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad). Azami (1978).) (2008). Syuhudi. Rafik H. Cet. al. Mohd Muhiden. Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan. Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS).t. Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Munawar Ahmad Anees & Alia n. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Studies in Early Hadith Literature. M. (1986). Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab. 250 . Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith. Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ.. Cet. Zainal Abidin (1998). Musa Shahin Lashin (2002). Muhammad.M. Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Batu Caves: Thinker¶s Library.2. 2. Ahmad Sunawari Long et.

µAmman: Dar al-Bayariq. Muhammad µAbd al-Rahman (1998). Ruhayli. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Riyad: Dar al-Muslim.D. Beirut: Dar Sadir. (2003).Ilmiyah. Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise.Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). (Latihan Ilmiah. Wan Mohd Saghir Abdullah (1997). µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). Abu µAbdullah (1995). Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim. Faculty of Arts.). Karachi: Maktabat al-Hijjaz. Iklilah Hamid Chidlir (ed. Cet. RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002). Tawudi. Shabbir Ahmad (t. µUthmani. 251 . University of Edinburgh). Akademi Pengajian Islam. Sulaiman Masri. Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Saµid.. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵. Wawan Djunaedi Soffandi. Beirut: Dar al-Kutub al. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Muµjam al-Buldan. 4 jil. Wasiat dan Hibah.t. Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. Muhammad (2007). Jakarta: Mustaqiim. Abdul Rahim al-Fathani. Universiti Malaya). Saµad al-Din. Terjemah Syarah Shahih Muslim.Riwayat Sanadan wa Matnan. Muhammad Siddique Khalid (1979). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Yaqut al-Hamawi.t. Hammam µAbd al-Rahim (t. Tawalibah. Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba. Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. Syeikh Abdul Qadir b. Alavi. µAdnan (1983). Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin. Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih.). Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). (Tesis Ph.). 2. Pengantar Ulum Hadis.

(Disertasi Sarjana. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. Muhiden Abd. (Tesis Ph. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´.. (Tesis M. Al-Qarni. Universiti Malaya). al-Riyad).. Bahagian Pengajian Usuluddin. Oziev Gapour (2008). Lampeter. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith.D. Idris (2007). University of Wales). D. Ishak Suliaman (2005). Philadelphia). King¶s College. The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi. ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah. (Tesis Ph. (1987). RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. Medan: Indonesia). Solahuddin Ismail (1998).A. Rasyid. Akademi Pengajian Islam. Suµud al-Islamiyah. Universiti Malaya). Khogali W. Rahman (1994). Universiti Malaya). (Disertasi Sarjana. Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. Ibramsa. Husayn b. Mohd.D. Muhammad Shawwat (1411 H). Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Akademi Pengajian Islam. University of London). (Tesis Ph. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). µAbdul Karim Mastur (2006). Qism al-Sunnah wa µUlumiha. 252 . ³Lamhat min Manhaj al. Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. Business Ethics in the Light of the Sunnah. Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim.Phil. (Tesis Ph.Bashirovich.D. (Latihan Ilmiah. Muhammad Adli Musa (2007). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Temple University. (Tesis Ph.D.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi. Habeeb Rahman (1999). Kulliyah Usul al-Din. Jabatan Pengajian Islam. Jamiµah al-Imam Muhammad b. Faisal Ahmad Shah (2007).

Fazlur Rahman.0 Syarikat al-Sakhr. Muslim World. 29 (2): 163-77. Muslim World. J.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990). Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn. E. (1996). 11 (2). 1939. Asmadi Mohamed Naim. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim.. Islamic Studies. 21 (1): 54-55. Keluaran pertama versi 1. 2000. Yayasan Islam Terengganu). Keluaran keenam versi 6. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). Jonathan A. 1949. Christopher Melchert. Mahmood Zuhdi. Brown. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. Sunnah and Hadith. 1: 1-36. ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Bukhari and Early Hadith Criticism.F. 1940. 1962. 121: 8. The Transmission of Muslim¶s Sahih. Bishop. 2001. Manar al-Islam. Journal of the American Oriental Society. ____________. Abdul Majid (1999). 2004. Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. Al-Bayan. 5: 60. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Robson. The Forty-two Traditions of al-Nawawi. 46-60. 253 . 30 (3): 253-61. Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. Journal of Islamic Studies. Farid Mat Zain. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). Keluaran pertama versi 1. 1981. (2003).2. 15 (1): 1-37.F. Jabatan Perdana Menteri. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. Jurnal Syariah.31.C. Dewan siswa. Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie.

A. Mahmud b.Juynboll.com/Display Http://www. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation. 1995.htm Http://hadith. Hj. Rahman.org/ Http://www. 1984..iiu. A. Kamus Dewan Inggeris Melayu. G. 1995. Translation of al-Nawawi¶s Taqrib.my/nawawi. William. (2003). (ed. Jerusalem Studies in Arabic and Islam. Mohammad Fadel. Bakyr et al. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd.H. et al. 1901.com/ Http://en. Mufida Maµsum (2004). Abd. Muhiden. Marcais.H.htm 254 . Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Journal of Usuluddin. Al-Manhal Kamus Arab Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. cet.its.com Http://almeshkat. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu.) (1999).islamicmanuscript. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.edu.uk/nawawi. Mohd. Muslim¶s Introduction to His Sahih.org. Johns. 3: 63-76. RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991).wordpress. 5: 263-311.org/ Http://www.org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith. Journal of Near Eastern Studies.ihsanetwork.wikipedia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. ix: 1618. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth. 54 (3): 161-197.al-islam. Hj. Journal Asiatique. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah.net/books Http://damascusdreams.

uk Http://www.sunnahonline.livingislam.thesaurus-islamicus.org/ 255 .Http://kitaabun.nawawi.org/ Http://www.com Http://www.com Http://www.com Http://www.co.lawinislam.nawawicenter.com/ Http://www.info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.org/ Http://www.org Http://www.shorouk.sahihmuslim.mereislam.com/ Http://www.masud.html Http://www.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.