BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. 3. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan. 4. Murji¶ah. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1.2. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. 5. Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas. 2. Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab.5. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah. Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. Rafidah dan Qadariyah. 237 . Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad.

Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat. Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan.6. 238 .

Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1. µIyad al-Yahsubi (w. Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan. Imam Abu µAbdullah al-Mazari. 544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b. Musa b. Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur. Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah.3. 239 . Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas.5. Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil.

Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan.4. Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar. 2. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid. usul dan kalam. 5. Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil.2. Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1. Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . 3. 5. Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa. 4. Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim. 6. 240 . Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. 3. hadith dan ijmaµ. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan.

Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. al-masyhur. 6. Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat. 5. dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat. Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. 5. al-sahih. Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. 7.3. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad. 4. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih.5. Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. al-madhhab. Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . 8. Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah .

Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas. 242 . Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. 2. 3. Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas. Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas. Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab. Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas.

Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar. Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan. Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas. 5. Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat. Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. 243 . Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas.4. Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas. Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas. 6. Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf.

Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih. Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. 6.Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1. 3. 2. 4. Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan. Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas. 7. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab. 5. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. 244 . 8.

Minhaj al-Talibin. Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. 2. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith.9. 4. 10. 245 . Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. 3. Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia. Riyad al-Salihin. Rawdat al-Talibin. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan.

Shakir b.). Muhammad Saµid Ramadan (2006).5. Al-Kattani. 6. SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif. µAli Muhammad b. µAbdullah (1408 H). Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. Fawat al-Wafayat.). Nancy Roberts (terj. Al-Buti. Sallam (1976). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. 4 jil. Usamah µAbbas (ed. Syarah Riyadus Salihin. µAbd al-Qadir (1983). Ahmad (2000). Muhammad b. VA: International Institute of Islamic Thought. Muhammad Anwar Shah b. µAbd al-Hayy b. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi. Yaµudillah.). Herndorn. Gharib al-Hadith. Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim. Surabaya: Pustaka Salam. Hashim (1985). Al-Kashmiri. Abu µUbayd al-Qasim b. Beirut: Dar al-Kutub al. Al-Husayni. Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate). Beirut: Dar al-µArabi alIslami. Mu azzam Shah (2007).Ilmiyah. Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah. 246 . Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir. Al-Hirawi. Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. Al-Katabi.

Abu al-µAbbas Ahmad b. µIyad b. Al-Suyuti. Abi Bakr (1996). 7 jil. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed. µAbd al-Rahman (1989). Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ. Ibrahim (1996). Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Al-Yahsubi. Al-Qurtubi. Muhammad Hassan Ismaµil. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. al- ________________________________________________ (1991).). Sharh Sahih _________________________________________________(1994). Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw). Wahbah al-Zuhayli. Yusuf. __________________________________________ (1972). Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah.t. Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah. Muhy al-Din Dib Mastu (eds. Riyad: Maktabat alMaµarif. Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ. Al-Sakhawi. Damsyik: Dar al-Khayr. Al-Nawawi. Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat. Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab. 5. Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan. Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath.). Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. A Study of History. Arnold J.). __________________________________________ (1989). Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Toynbee (1987). USA: Oxford University Press. Musa (2006).). Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Khalil al-Maiys (ed. Al-Albani. Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim. Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah. Muhammad b. Al-Khabar. Nur al-Din µItr (ed. _________________________________________________ (2002). Ahmad Farid al-Mazidi (eds. _______________________________________________ _ (t.). Muslim. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ.). 247 .). µAbd al-Rahman b.). Dimashq: Dar Ibn Kathir. µUmar b. Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah.) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds. Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982).). Beirut: Dar al-Qalam. Cet. _________________________ ________________________(1993). Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed.Al-Nabhani. Muhammad Nasir al-Din (1986).

Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Ibn Allan. London: George Allen & Unwin Ltd.) (2006). A History 600-1258. Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. Haziyah Hussin (et. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah. Ahmad b. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶. Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin.). 248 .: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin. Huda Muhsin (1985). Kamil Muhammad (1995). Muhammad (1972). Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. Bhd. µAbd al-Ghani.t. Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad. Al-Imam Muslim b. Forty Hadith Imam al-Nawawi.al. Islah al-Mal. Sdn. T.p. Muhammad Ali b.E. Von Grunebaum (1970). Ibn Abi al-Dunya (1410 H). Dahlan. Katherine Watson (terj. Ahmad µUmar.As¶ad. Mesir: Dar al-Wafa¶. Zayni (1984). Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Mustafa Muflih al-Qudat (ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Ensiklopedia Islam. Cambridge: Cambridge University Press Daqr. Fakhuri. (1994). Kuala Lumpur: SmartGenie Corp. (1998). Daniel. Lubnan: Dar al-Imam. al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Damsyik: Dar al-Qalam. Translated with an Introduction and Commmentary. Baidawi. dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H). (2001). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah.). Mahmud (1979). Beirut: Dar Ibn Hazm. Hafiz. Firdaus Abdullah (2002). Hashim. µAwaidah. G. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah. Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. Classical Islam. Brown (1996). Kaherah: Dar al-Salam. Muhammad (1990). Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia. ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988). Ensiklopedia Global. W. Al-Mansurah. Kolej Universiti Islam Antarabangsa.

London & New York: Routledge.H. Rabiµ Hadi (1988). G. Juynboll. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah. Beirut: Dar Ibn Kathir. Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. Ibn Kathir. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. Muhammad b. Muhammad b. 249 . K. Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin. Mahmud al-Arna¶ut (eds. Khayr Abadi.) (1998). Provenance. Mohammed Abul Laith. (1983). Kahalah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. Studies in Chronology. µUmar Rida (1957). _____________________ (2008). µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H).H. Muslim Tradition. Encyclopedia of Arabic Literature. Ibn al-µImad.A. Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah. Jumµah al-Majid (ed. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000). Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha. Mat Saad Abd. Siradjuddin µAbbas. Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. (1998). Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi. µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. England: Cambridge. µAli (2004). and Autorship of Early Hadith. Ensiklopedia Fuqaha¶. _______________________ (2004). Ibn Hajar al-µAsqalani. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶. AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras. Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). (1979). (2003). ___________________. Hibah. Rahman (1992). µAla al-Din Abu Hassan (1991). Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Muµjam al-Mu¶allifin. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. (2007). Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith.). Ahmad b.Ibn µAttar. Muhammad Hassan Ismaµil (ed. Suliaman et al. Mudarabah & Al-Syarikah. Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds.). Wasiat. µAbd al-Qadir al-Arna¶ut.) (2003). Kelantan: Pustaka Aman Press. µAli b. Selangor: Dar al-Shakir. Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. Madkhali. Ishak Hj. Shah Alam: Penerbitan Hizbi.

Mohd Napiah Abdullah. Cet. Muhammad. Berjak (2007). Present and Future.t. Rafik H.M. Kuala Lumpur: Anbakri Publika. Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ. Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith. 2. Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages. Muhammad. UKM. ___________________________ (2006). Nuh Ha Mim Keller (2003). Mohd Asri. Mohd Muhiden. Sirat al-Zahir Bibras. Canada: Trafford Publishing. M. Zainal Abidin (1998). Batu Caves: Thinker¶s Library. Akhlak Bermuamalat. ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´. Syuhudi. Mohd Radzi Othman et al. µAbd al-Rahman (1926). Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Beirut: al-Maktab alIslami. Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad). Rahman (1996). Peranan dan Metodologi Hadis.) (2008). Kaherah: Dar alShuruq. Abd.M.2. Pulau Pinang: Penerbit USM. Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise. (1986). USA: Amana Publications. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam. (ed. Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Bangi: Department of Theology and Philosophy. al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Ismail (1987).) dalam Islam: Past. Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim. Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi. Musa Shahin Lashin (2002). (t. Mohd Nasran Mohamad. Studies in Early Hadith Literature. Al-Nawawi: The Jurist of Islam. Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab.. Azami (1978). Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Cet. Ismail (1989). Ahmad Sunawari Long et. Munawar Ahmad Anees & Alia n. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan. Muhammad Abu Zahw (1958). Athar (1986). 250 . London & New York: Mansell Publishing Limited.

Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari. Muhammad (2007). Akademi Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. 4 jil. Muhammad µAbd al-Rahman (1998). Beirut: Dar al-Kutub al. Tawudi.Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. Abu µAbdullah (1995). Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002). µAmman: Dar al-Bayariq. University of Edinburgh).Ilmiyah. Sulaiman Masri. (2003). (Tesis Ph. Wasiat dan Hibah. Hammam µAbd al-Rahim (t. Beirut: Dar Sadir. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah. Jakarta: Mustaqiim.t. Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin.. Universiti Malaya).D. Saµid. Ruhayli. Karachi: Maktabat al-Hijjaz. µUthmani. µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). Muhammad Siddique Khalid (1979). (Latihan Ilmiah. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih. Syeikh Abdul Qadir b. Muµjam al-Buldan. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Yaqut al-Hamawi.). Alavi. Saµad al-Din. Terjemah Syarah Shahih Muslim. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵. Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. Shabbir Ahmad (t. Tawalibah. µAdnan (1983). Wawan Djunaedi Soffandi. 2. Riyad: Dar al-Muslim. Iklilah Hamid Chidlir (ed. Wan Mohd Saghir Abdullah (1997). 251 . Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba. Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Cet. Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction.Riwayat Sanadan wa Matnan.t.). Pengantar Ulum Hadis. Abdul Rahim al-Fathani. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim.). Faculty of Arts. Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise.

D. RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. D. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi. ³Lamhat min Manhaj al. Temple University. Business Ethics in the Light of the Sunnah. 252 . (Disertasi Sarjana. Medan: Indonesia). Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Husayn b. (Tesis Ph. (Latihan Ilmiah. (1987). Muhiden Abd.D. Universiti Malaya).Bashirovich. (Tesis M. Universiti Malaya). Jabatan Pengajian Islam. Bahagian Pengajian Usuluddin. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. al-Riyad). (Tesis Ph. Kulliyah Usul al-Din. Philadelphia). Rahman (1994). Akademi Pengajian Islam. Oziev Gapour (2008). Habeeb Rahman (1999). (Tesis Ph. The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´. Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith. University of London). Khogali W. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Ishak Suliaman (2005). Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. Akademi Pengajian Islam. (Disertasi Sarjana. (Tesis Ph.D. Muhammad Adli Musa (2007).. King¶s College. Qism al-Sunnah wa µUlumiha. (Tesis Ph.D.A. Lampeter. Idris (2007). Muhammad Shawwat (1411 H).Phil. Rasyid. Jamiµah al-Imam Muhammad b.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. µAbdul Karim Mastur (2006). Ibramsa. Faisal Ahmad Shah (2007). Solahuddin Ismail (1998). Mohd.. Suµud al-Islamiyah. ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim. The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi. University of Wales). Universiti Malaya). Al-Qarni.

Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Fazlur Rahman. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. Jurnal Syariah.F. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Journal of Islamic Studies. Keluaran keenam versi 6. 2004. Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. 11 (2). Jonathan A. Christopher Melchert.0 Syarikat al-Sakhr. 1981. 2001.F. 1949. 253 . Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah. Journal of the American Oriental Society. (2003). Farid Mat Zain. 30 (3): 253-61. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). ____________.31. 121: 8. E. Sunnah and Hadith. Bishop. 46-60. Asmadi Mohamed Naim.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990). Keluaran pertama versi 1. 1939. Robson. 1: 1-36. 29 (2): 163-77. Muslim World. 1962.. 1940. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. Jabatan Perdana Menteri. Yayasan Islam Terengganu). Dewan siswa. Al-Bayan. Abdul Majid (1999).2. 2000. J. The Forty-two Traditions of al-Nawawi. Islamic Studies. Bukhari and Early Hadith Criticism. The Transmission of Muslim¶s Sahih. Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn. 5: 60. (1996). Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). 21 (1): 54-55. Manar al-Islam. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. Keluaran pertama versi 1. Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie. Brown. 15 (1): 1-37. Mahmood Zuhdi. Muslim World.C.

Muslim¶s Introduction to His Sahih.edu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.my/nawawi. 1995.H. Journal of Usuluddin. Muhiden.htm Http://hadith. Mohammad Fadel. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa.org/ Http://www.its.com/ Http://en. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995.wikipedia.wordpress. Al-Manhal Kamus Arab Melayu. ix: 1618. (ed. 2. (2003). William. et al. Kamus Dewan Inggeris Melayu. Abd.H.ihsanetwork. Journal Asiatique.Juynboll.net/books Http://damascusdreams.al-islam. Jerusalem Studies in Arabic and Islam. Rahman. cet.uk/nawawi. Mufida Maµsum (2004). Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu.htm 254 . Hj. Hj. Bakyr et al.com/Display Http://www. Mahmud b. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd. Mohd. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation..islamicmanuscript.org/ Http://www. 1984.) (1999). A.org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith. Marcais.com Http://almeshkat. Journal of Near Eastern Studies. 3: 63-76. 54 (3): 161-197.org. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth. Johns. Translation of al-Nawawi¶s Taqrib. Kamus Bahasa Melayu Nusantara.A. 5: 263-311. 1901. G. RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991).iiu. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

com Http://www.livingislam.org/ 255 .html Http://www.nawawi.mereislam.masud.sunnahonline.co.com/ Http://www.Http://kitaabun.com Http://www.lawinislam.org Http://www.info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.thesaurus-islamicus.com/ Http://www.sahihmuslim.com Http://www.org/ Http://www.shorouk.org/ Http://www.nawawicenter.uk Http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful