BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1. Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. Rafidah dan Qadariyah. Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan. Murji¶ah. 237 .5. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab. 5. 4. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas.2. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. 2. 3. Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab. Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah.

6. Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat. Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan. 238 .

µIyad al-Yahsubi (w. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b.3. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas. Imam Abu µAbdullah al-Mazari. Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1. Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan. 544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim. Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan. Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil. Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah. Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur.5. Musa b. 239 .

Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan. hadith dan ijmaµ. Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar. 5.4. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan. usul dan kalam. 3. Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1. 5. 4. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa. 3. Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim.2. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. 2. Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. 6. Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil. 240 . Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid.

6. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad. 5. 4.5. Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat. 5. 8.3. al-sahih. Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat. dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. 7. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah . Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. al-madhhab. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. al-masyhur. Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir.

242 . 2. Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas. Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar. Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. 3. Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas. Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab. Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas. Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf.

Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat. Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam. Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas. Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas. Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf. Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas.4. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas. Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. 5. Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar. 6. 243 .

Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan. 4. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas. 2. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab.Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1. 244 . Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. 7. Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih. 6. 8. 3. 5.

Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. Minhaj al-Talibin. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. 3. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan. Riyad al-Salihin. Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. Rawdat al-Talibin. 2. Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith. 245 . Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia. 4.9. 10.

Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate). Muhammad b. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Yaµudillah. Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. Gharib al-Hadith. Mu azzam Shah (2007). Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim.). Al-Hirawi. Muhammad Anwar Shah b. Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi. Fawat al-Wafayat. Herndorn. Muhammad Saµid Ramadan (2006).Ilmiyah. Surabaya: Pustaka Salam. Al-Kashmiri. µAbd al-Hayy b. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. Shakir b. VA: International Institute of Islamic Thought. SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif. Nancy Roberts (terj. Al-Kattani. Ahmad (2000). Sallam (1976). Beirut: Dar al-Kutub al.5. Abu µUbayd al-Qasim b. 246 . Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat. Al-Buti. Hashim (1985). µAbdullah (1408 H).). Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. Al-Husayni. Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir. Syarah Riyadus Salihin. µAbd al-Qadir (1983). Al-Katabi. Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah. Beirut: Dar al-µArabi alIslami. µAli Muhammad b. 6.). Usamah µAbbas (ed. 4 jil.

Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ. Al-Sakhawi. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed. Muhammad Nasir al-Din (1986). Khalil al-Maiys (ed. Sharh Sahih _________________________________________________(1994). Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. __________________________________________ (1989). Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab. Dimashq: Dar Ibn Kathir. µAbd al-Rahman (1989). µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds. Muhammad Hassan Ismaµil. Al-Khabar.).).). Beirut: Dar al-Qalam.). Wahbah al-Zuhayli. Arnold J. Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah.Al-Nabhani. al- ________________________________________________ (1991). µIyad b. Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan.). Musa (2006). _________________________________________________ (2002).) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj. Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed. Abi Bakr (1996). 5. Al-Albani. Riyad: Maktabat alMaµarif. µUmar b. A Study of History. _________________________ ________________________(1993). Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath. Muhy al-Din Dib Mastu (eds. 7 jil.). Al-Qurtubi. __________________________________________ (1972). Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. µAbd al-Rahman b. Al-Nawawi. 247 . Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah. Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat. Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw). USA: Oxford University Press. Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq. Al-Suyuti. Al-Yahsubi. Muslim. Ahmad Farid al-Mazidi (eds. Yusuf. Ibrahim (1996). Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim.). Cet. Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982). Toynbee (1987). Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Damsyik: Dar al-Khayr.).t. Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. Abu al-µAbbas Ahmad b. Nur al-Din µItr (ed. Muhammad b. _______________________________________________ _ (t.). Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ.

Fakhuri. Forty Hadith Imam al-Nawawi. Cambridge: Cambridge University Press Daqr. Brown (1996). Firdaus Abdullah (2002). Haziyah Hussin (et. Ahmad b. Kamil Muhammad (1995).).As¶ad.E. (1994). Huda Muhsin (1985). G. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶. Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin. Von Grunebaum (1970). Al-Imam Muslim b. Translated with an Introduction and Commmentary. Ensiklopedia Islam. Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah.) (2006). Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H).p. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Ahmad µUmar. ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988). Beirut: Dar Ibn Hazm. Damsyik: Dar al-Qalam. Muhammad (1972). Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. 248 . Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin.t. Muhammad (1990). Mesir: Dar al-Wafa¶.al. T. Bhd. Ibn Abi al-Dunya (1410 H). (2001). al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Ensiklopedia Global. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Zayni (1984). µAwaidah. W. Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Kaherah: Dar al-Salam. Muhammad Ali b. Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Hashim. A History 600-1258. Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Mustafa Muflih al-Qudat (ed. Classical Islam. Mahmud (1979). Al-Mansurah. Ibn Allan. Katherine Watson (terj. London: George Allen & Unwin Ltd. (1998). Baidawi. Lubnan: Dar al-Imam. Daniel. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah.). Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. Dahlan.: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah. Sdn. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia. Hafiz. µAbd al-Ghani. Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad. Islah al-Mal. Kuala Lumpur: SmartGenie Corp.

).) (2003). Ensiklopedia Fuqaha¶. Studies in Chronology. Muhammad b. and Autorship of Early Hadith. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Rabiµ Hadi (1988). Khayr Abadi. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. Ishak Hj. Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. _____________________ (2008). Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000). Encyclopedia of Arabic Literature. Madkhali. Provenance.). Mahmud al-Arna¶ut (eds. Mudarabah & Al-Syarikah. µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah. (2003).H. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kelantan: Pustaka Aman Press. K. Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab.) (1998). Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith. µAbd al-Qadir al-Arna¶ut. Muµjam al-Mu¶allifin. (1983). G. Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah. Siradjuddin µAbbas. Muhammad Hassan Ismaµil (ed. (1979). Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin. England: Cambridge. Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami. Ibn Hajar al-µAsqalani. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Muslim Tradition. µAla al-Din Abu Hassan (1991).A. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶. Mat Saad Abd. Mohammed Abul Laith. London & New York: Routledge. Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. µAli b. Ibn Kathir. µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H). (1998). Hibah. Ibn al-µImad. µUmar Rida (1957). 249 . Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Wasiat. _______________________ (2004). Kahalah. (2007). Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi. Ahmad b. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Beirut: Dar Ibn Kathir. Jumµah al-Majid (ed. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. Rahman (1992). Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras. Suliaman et al. Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha.H. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. Selangor: Dar al-Shakir. Juynboll. Muhammad b.Ibn µAttar. ___________________. µAli (2004).

Berjak (2007). ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´. Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise. Rafik H. Cet. µAbd al-Rahman (1926). (1986). Musa Shahin Lashin (2002).M.) (2008). Zainal Abidin (1998).) dalam Islam: Past. Kaherah: Dar alShuruq. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. (ed. Studies in Early Hadith Literature. Abd. Athar (1986). Ismail (1989). Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. (t. Present and Future. Ahmad Sunawari Long et.M. Mohd Muhiden. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages. Cet. 250 .2. Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi. Muhammad. Peranan dan Metodologi Hadis. Beirut: al-Maktab alIslami. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam. Sirat al-Zahir Bibras. Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Canada: Trafford Publishing. Batu Caves: Thinker¶s Library. Mohd Radzi Othman et al. Muhammad Abu Zahw (1958). Al-Nawawi: The Jurist of Islam. Azami (1978). Syuhudi.. Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad). ___________________________ (2006). Mohd Asri. Ismail (1987). Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan. London & New York: Mansell Publishing Limited. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ. Nuh Ha Mim Keller (2003). Muhammad. 2. Kuala Lumpur: Anbakri Publika. Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim.t. Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab. Rahman (1996). M. Munawar Ahmad Anees & Alia n. USA: Amana Publications. UKM. Mohd Napiah Abdullah. Mohd Nasran Mohamad. Akhlak Bermuamalat. Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Pulau Pinang: Penerbit USM. al. Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith.

). Riyad: Dar al-Muslim. Muhammad (2007). Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih. Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba.).. (Latihan Ilmiah. Muhammad µAbd al-Rahman (1998). Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction. (2003). Beirut: Dar Sadir. Cet. µAdnan (1983). Saµid. Wasiat dan Hibah. µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). Beirut: Dar al-Kutub al. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al.t. 4 jil. Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵. Syeikh Abdul Qadir b. Wawan Djunaedi Soffandi.D. Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002). 2. Abu µAbdullah (1995). Saµad al-Din. Alavi. Yaqut al-Hamawi. Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). Sulaiman Masri.Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). Iklilah Hamid Chidlir (ed.Ilmiyah.Riwayat Sanadan wa Matnan.). Muµjam al-Buldan. Abdul Rahim al-Fathani. Ruhayli. Hammam µAbd al-Rahim (t. Akademi Pengajian Islam. Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. µUthmani. (Tesis Ph. µAmman: Dar al-Bayariq.t. Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. Terjemah Syarah Shahih Muslim. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Jakarta: Mustaqiim. Shabbir Ahmad (t. Tawalibah. Muhammad Siddique Khalid (1979). Wan Mohd Saghir Abdullah (1997). Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim. University of Edinburgh). Universiti Malaya). Tawudi. Karachi: Maktabat al-Hijjaz. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. 251 . Pengantar Ulum Hadis. Faculty of Arts. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah.

Suµud al-Islamiyah. Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi. Rahman (1994). Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Business Ethics in the Light of the Sunnah. (Tesis Ph. Qism al-Sunnah wa µUlumiha. Muhiden Abd. Mohd. University of London). (Tesis Ph. (1987). ³Lamhat min Manhaj al. (Tesis Ph. Akademi Pengajian Islam. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi. Oziev Gapour (2008). Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Ishak Suliaman (2005). Akademi Pengajian Islam. Muhammad Shawwat (1411 H). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Habeeb Rahman (1999).D. (Latihan Ilmiah. Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith. Khogali W.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah.D..D. Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. D. Idris (2007). Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. Kulliyah Usul al-Din. (Tesis M. (Disertasi Sarjana. Muhammad Adli Musa (2007).D. (Tesis Ph. Universiti Malaya). University of Wales). (Disertasi Sarjana. Universiti Malaya). µAbdul Karim Mastur (2006). 252 . Lampeter. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim. al-Riyad). Solahuddin Ismail (1998). (Tesis Ph. Jamiµah al-Imam Muhammad b.Phil. Bahagian Pengajian Usuluddin. Medan: Indonesia). The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´. RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. Al-Qarni. Temple University. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Husayn b. Jabatan Pengajian Islam. Ibramsa. Faisal Ahmad Shah (2007). Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. Universiti Malaya). Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan.Bashirovich.A. Rasyid. King¶s College. ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah.. Philadelphia).

Keluaran pertama versi 1. Sunnah and Hadith. 5: 60. 1939. Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Jonathan A. Yayasan Islam Terengganu). Christopher Melchert. Fazlur Rahman. Jabatan Perdana Menteri. Keluaran pertama versi 1. 15 (1): 1-37. ____________. Brown. Keluaran keenam versi 6. 253 . Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn.. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah. 1: 1-36. (2003). Robson. Muslim World. The Transmission of Muslim¶s Sahih. 2004.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990). J. Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. 121: 8. Journal of the American Oriental Society. 1949. The Forty-two Traditions of al-Nawawi.F. 2001.2. Dewan siswa. Mahmood Zuhdi. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. 30 (3): 253-61. Journal of Islamic Studies. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). Muslim World. Abdul Majid (1999). E. Farid Mat Zain. 29 (2): 163-77. 1962. Manar al-Islam. 2000. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. 21 (1): 54-55. (1996). Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). Bishop. ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Islamic Studies. 11 (2). 1981.0 Syarikat al-Sakhr.F. RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). Jurnal Syariah. 46-60. Bukhari and Early Hadith Criticism.C.31. Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. Asmadi Mohamed Naim. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. 1940. Al-Bayan.

cet. Abd. Rahman.org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith.ihsanetwork. 1984. Kamus Dewan Inggeris Melayu. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd. Journal Asiatique. 1995. 1901.wordpress. ix: 1618.H. Mohammad Fadel. Johns. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.wikipedia. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa. Journal of Usuluddin. Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 5: 263-311. Mohd. Muhiden. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bakyr et al.iiu.Juynboll.com/Display Http://www. Hj.islamicmanuscript. A. Hj..A. Muslim¶s Introduction to His Sahih.org/ Http://www. 2. RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991).org/ Http://www.com/ Http://en. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth.al-islam.H. 54 (3): 161-197. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah. (ed. et al. G. Mahmud b.htm Http://hadith.my/nawawi. Marcais.) (1999).uk/nawawi.net/books Http://damascusdreams. 1995. William. Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Translation of al-Nawawi¶s Taqrib. Al-Manhal Kamus Arab Melayu. Mufida Maµsum (2004).org.com Http://almeshkat. 3: 63-76.edu. (2003). Journal of Near Eastern Studies.its.htm 254 .

com/ Http://www.org Http://www.com Http://www.livingislam.lawinislam.sunnahonline.mereislam.nawawicenter.html Http://www.org/ Http://www.nawawi.info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.org/ Http://www.com/ Http://www.uk Http://www.shorouk.com Http://www.sahihmuslim.thesaurus-islamicus.Http://kitaabun.com Http://www.co.masud.org/ 255 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.