Bab 5

BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas. 3. 237 . Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1. Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah. Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. 5. 2. 4. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab.2. Murji¶ah. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan.5. Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad. Rafidah dan Qadariyah. Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab.

Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan. Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat.6. 238 . Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan.

µIyad al-Yahsubi (w. Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur. Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah. Musa b. 544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim. Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1. Imam Abu µAbdullah al-Mazari. Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas. Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan. 239 .3. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b. Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan.5.

Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar. Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim. 2. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan. 6. Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan.4. Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . 3. Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa.2. 5. 240 . Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1. Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid. 5. hadith dan ijmaµ. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. 3. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. usul dan kalam. 4. Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil.

Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. al-sahih.3. al-madhhab. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad. Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. 6. Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. al-masyhur. 4. 7. Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah .5. 8. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. 5. Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih. Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir. 5.

Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas. Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas. Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar. 242 . Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas. Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf. Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam. 3. Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. 2.

Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas. 6. Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar. 243 . Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan. Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam.4. Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas. Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas. 5. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf. Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat.

Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas. Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. 2. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas. 3. Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan. 5. 244 . 7. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih.Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1. 4. 6. Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. 8.

9. Rawdat al-Talibin. Minhaj al-Talibin. Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. 4. 3. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith. 2. 10. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. Riyad al-Salihin. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. 245 . Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim. Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia. Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan.

µAli Muhammad b. Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. Fawat al-Wafayat. µAbd al-Hayy b. Al-Husayni. Usamah µAbbas (ed.5. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. µAbdullah (1408 H). Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah. Herndorn. Al-Kashmiri. Nancy Roberts (terj.). Muhammad b. Hashim (1985). Gharib al-Hadith. Shakir b. Beirut: Dar al-Kutub al. Sallam (1976).Ilmiyah. Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir. Al-Buti. Mu azzam Shah (2007). Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi. Al-Kattani. µAbd al-Qadir (1983). Al-Katabi.). Surabaya: Pustaka Salam. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate). Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. Al-Hirawi. Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim.). Muhammad Anwar Shah b. VA: International Institute of Islamic Thought. Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat. SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif. Ahmad (2000). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Muhammad Saµid Ramadan (2006). 6. Yaµudillah. Abu µUbayd al-Qasim b. 4 jil. Beirut: Dar al-µArabi alIslami. 246 . Syarah Riyadus Salihin.

USA: Oxford University Press. 7 jil. Ahmad Farid al-Mazidi (eds. Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. A Study of History. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ.). Yusuf. Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. _______________________________________________ _ (t. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed. Abi Bakr (1996). Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan. Cet. Musa (2006). Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath.). 247 . _________________________________________________ (2002). Muhy al-Din Dib Mastu (eds. Ibrahim (1996). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj.). Al-Qurtubi.). µAbd al-Rahman b. 5. Abu al-µAbbas Ahmad b.). __________________________________________ (1989). Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim.). Al-Albani. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. Sharh Sahih _________________________________________________(1994). Muslim. Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ.). Al-Sakhawi. Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq. Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat. __________________________________________ (1972). µUmar b. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Dimashq: Dar Ibn Kathir. Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab. Toynbee (1987). Beirut: Dar al-Qalam. al- ________________________________________________ (1991). Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah.) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Damsyik: Dar al-Khayr.Al-Nabhani. Nur al-Din µItr (ed. Al-Yahsubi. Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw). Al-Suyuti. Muhammad b. Al-Khabar. µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds. _________________________ ________________________(1993). µIyad b. µAbd al-Rahman (1989). Wahbah al-Zuhayli. Arnold J. Al-Nawawi. Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj. Riyad: Maktabat alMaµarif. Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982). Muhammad Hassan Ismaµil.t. Khalil al-Maiys (ed. Muhammad Nasir al-Din (1986). Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ.).). Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah.

) (2006). Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Ibn Allan. 248 . Muhammad (1972). Haziyah Hussin (et. Hashim. Islah al-Mal. dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H). ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988). Kolej Universiti Islam Antarabangsa. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶. Ensiklopedia Global. Muhammad Ali b. W. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah. (2001). Fakhuri. Kaherah: Dar al-Salam. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Huda Muhsin (1985). Mustafa Muflih al-Qudat (ed. Al-Mansurah. (1994).: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah.). Lubnan: Dar al-Imam. Kuala Lumpur: SmartGenie Corp.As¶ad. Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought.E. Von Grunebaum (1970). Daniel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. µAbd al-Ghani. Hafiz. Mahmud (1979). (1998). Brown (1996). London: George Allen & Unwin Ltd. Damsyik: Dar al-Qalam.al. T. Kamil Muhammad (1995).t. Forty Hadith Imam al-Nawawi. Baidawi. Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Bhd. Muhammad (1990). G. Cambridge: Cambridge University Press Daqr. Translated with an Introduction and Commmentary. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin. Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. Firdaus Abdullah (2002). Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin. Beirut: Dar Ibn Hazm. Ahmad b. A History 600-1258. Katherine Watson (terj.p.). Ensiklopedia Islam. Sdn. Dahlan. Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad. Al-Imam Muslim b. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia. Classical Islam. Zayni (1984). Mesir: Dar al-Wafa¶. Ibn Abi al-Dunya (1410 H). Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. µAwaidah. Ahmad µUmar.

Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. ___________________. Provenance. Wasiat. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. µAli (2004). Beirut: Dar Ibn Kathir. µUmar Rida (1957). Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. Rahman (1992). (2007). Ibn al-µImad. Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. 249 . Mohammed Abul Laith.). µAla al-Din Abu Hassan (1991). Shah Alam: Penerbitan Hizbi.H. Studies in Chronology. µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith.) (2003). England: Cambridge. (1998). Encyclopedia of Arabic Literature. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶. Jumµah al-Majid (ed. Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi. Ensiklopedia Fuqaha¶. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah. (2003). Muhammad b.Ibn µAttar. Siradjuddin µAbbas.A. London & New York: Routledge. Kahalah. and Autorship of Early Hadith. Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). Madkhali.) (1998). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Juynboll. Kelantan: Pustaka Aman Press. Ibn Hajar al-µAsqalani.H. _____________________ (2008). Suliaman et al.). Selangor: Dar al-Shakir. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. (1979). µAbd al-Qadir al-Arna¶ut. Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami. Mat Saad Abd. Ahmad b. Khayr Abadi. Hibah. Ibn Kathir. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Ishak Hj. Muslim Tradition. G. Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin. Muµjam al-Mu¶allifin. µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H). (1983). Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah. Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds. µAli b. _______________________ (2004). Muhammad b. Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000). Rabiµ Hadi (1988). Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. Muhammad Hassan Ismaµil (ed. Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha. K. Mahmud al-Arna¶ut (eds. Mudarabah & Al-Syarikah.

Muhammad. Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab. Muhammad Abu Zahw (1958). Nuh Ha Mim Keller (2003). Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad). Ismail (1987). Mohd Asri. Batu Caves: Thinker¶s Library. Cet. Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan. Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi. µAbd al-Rahman (1926). USA: Amana Publications. Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages. Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Athar (1986). ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Munawar Ahmad Anees & Alia n. Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. Berjak (2007). Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ. Kaherah: Dar alShuruq. Al-Hadith wa al-Muhaddithun. M. Mohd Nasran Mohamad. Pulau Pinang: Penerbit USM. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Kuala Lumpur: Anbakri Publika. Ahmad Sunawari Long et. ___________________________ (2006). al. Musa Shahin Lashin (2002). (ed. Akhlak Bermuamalat. 250 . Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim. Cet. (t. Azami (1978). UKM. Ismail (1989). Peranan dan Metodologi Hadis. Present and Future. Abd..M. Rafik H.t. Mohd Napiah Abdullah. Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith. Zainal Abidin (1998). Bangi: Department of Theology and Philosophy.2. Mohd Radzi Othman et al. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam. Syuhudi. Muhammad. Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise. Rahman (1996).M. (1986). 2. Al-Nawawi: The Jurist of Islam. London & New York: Mansell Publishing Limited. Beirut: al-Maktab alIslami.) dalam Islam: Past.) (2008). Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Studies in Early Hadith Literature. Canada: Trafford Publishing. Mohd Muhiden. Sirat al-Zahir Bibras.

Shabbir Ahmad (t.. Abu µAbdullah (1995). Muhammad µAbd al-Rahman (1998). Muhammad Siddique Khalid (1979). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). Karachi: Maktabat al-Hijjaz. Wan Mohd Saghir Abdullah (1997).Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). Tawudi. Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise. University of Edinburgh). Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. (Latihan Ilmiah. Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction. Iklilah Hamid Chidlir (ed.t. Akademi Pengajian Islam. Yaqut al-Hamawi. Sulaiman Masri. Syeikh Abdul Qadir b. 251 . Terjemah Syarah Shahih Muslim. 2. Alavi. Riyad: Dar al-Muslim. Wasiat dan Hibah. Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba. RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002). µAdnan (1983). Saµad al-Din.Ilmiyah. Beirut: Dar Sadir. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih. Abdul Rahim al-Fathani. Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari. Ruhayli. µUthmani.). Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. Muµjam al-Buldan.). Tawalibah. Beirut: Dar al-Kutub al.t. µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). Saµid. (2003). Hammam µAbd al-Rahim (t.Riwayat Sanadan wa Matnan. (Tesis Ph. Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah. Cet. Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim. Universiti Malaya). Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Jakarta: Mustaqiim. Wawan Djunaedi Soffandi. Muhammad (2007). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. µAmman: Dar al-Bayariq.D. 4 jil.). Faculty of Arts. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵. Pengantar Ulum Hadis.

(Tesis Ph. Ishak Suliaman (2005). Jabatan Pengajian Islam.D. µAbdul Karim Mastur (2006). Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. Qism al-Sunnah wa µUlumiha.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´.A. Philadelphia). al-Riyad). Suµud al-Islamiyah. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Jamiµah al-Imam Muhammad b. RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. Muhammad Adli Musa (2007). Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. (Disertasi Sarjana. Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith. (Tesis Ph. Al-Qarni. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). ³Lamhat min Manhaj al. Ibramsa. Khogali W. 252 . Lampeter. Rahman (1994). Medan: Indonesia). D.D. Bahagian Pengajian Usuluddin. ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah. Akademi Pengajian Islam. Idris (2007). Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. (Tesis Ph. (Disertasi Sarjana. Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi. Faisal Ahmad Shah (2007). Solahuddin Ismail (1998).D. The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi.. Rasyid. Muhammad Shawwat (1411 H). Oziev Gapour (2008). (Latihan Ilmiah. (Tesis Ph. (Tesis M. Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. Universiti Malaya). Husayn b. Universiti Malaya). The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. (Tesis Ph. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. (1987).Phil. Temple University. Habeeb Rahman (1999). Kulliyah Usul al-Din. Muhiden Abd. University of London).D. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Business Ethics in the Light of the Sunnah.Bashirovich. Mohd. Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Universiti Malaya). King¶s College. Akademi Pengajian Islam. University of Wales)..

Farid Mat Zain. Islamic Studies. Christopher Melchert.F. Dewan siswa. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. ____________. 11 (2). Jabatan Perdana Menteri. Journal of the American Oriental Society. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. The Forty-two Traditions of al-Nawawi. Bishop. Brown. Journal of Islamic Studies. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. 5: 60. 253 . Robson. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. 2004. 1962. Keluaran pertama versi 1. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. 15 (1): 1-37. 1: 1-36. Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. Muslim World. 121: 8. 1949. Asmadi Mohamed Naim. The Transmission of Muslim¶s Sahih. J. Mahmood Zuhdi. 1981. (1996). Keluaran keenam versi 6. Keluaran pertama versi 1. Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. Jonathan A. 1939.31. RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie. 2000. Jurnal Syariah. 29 (2): 163-77. 46-60.F.2.. Al-Bayan. 1940. Manar al-Islam.C. Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn. Yayasan Islam Terengganu). Muslim World.0 Syarikat al-Sakhr. Bukhari and Early Hadith Criticism. Fazlur Rahman.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990). E. 30 (3): 253-61. 2001. 21 (1): 54-55. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). Abdul Majid (1999). Sunnah and Hadith. ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. (2003). Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah. Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.

Rahman. Hj.wikipedia. Muhiden. 1995. 2. 1984.org/ Http://www. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hj. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bakyr et al. Mohammad Fadel. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth. Johns. Journal of Near Eastern Studies.iiu. Abd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.net/books Http://damascusdreams. cet. Journal of Usuluddin.htm Http://hadith. Muslim¶s Introduction to His Sahih.its.Juynboll. G.. 1995. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah. Jerusalem Studies in Arabic and Islam.islamicmanuscript.com/ Http://en. Mahmud b. (2003). A. William.org.ihsanetwork.edu.my/nawawi.org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith.A.H. 5: 263-311. ix: 1618. Mohd. 3: 63-76.uk/nawawi.org/ Http://www. 54 (3): 161-197. Kamus Dewan Inggeris Melayu.H.al-islam. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu.com/Display Http://www. 1901. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation.) (1999). et al.com Http://almeshkat. Mufida Maµsum (2004). Translation of al-Nawawi¶s Taqrib. Journal Asiatique.wordpress. RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991). (ed.htm 254 . Marcais. Al-Manhal Kamus Arab Melayu. Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd.

thesaurus-islamicus.Http://kitaabun.shorouk.org/ Http://www.livingislam.info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.com Http://www.masud.mereislam.uk Http://www.com/ Http://www.com Http://www.lawinislam.sahihmuslim.org/ Http://www.nawawicenter.html Http://www.co.com/ Http://www.com Http://www.org/ 255 .org Http://www.sunnahonline.nawawi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful