BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

3. Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1.2. Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan. Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. 5. 2.5. Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah. 4. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas. Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. Murji¶ah. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab. Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad. 237 . Rafidah dan Qadariyah.

6. 238 . Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan. Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat. Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan.

Imam Abu µAbdullah al-Mazari. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas.3. Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah. µIyad al-Yahsubi (w. Musa b. Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil. 544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim. Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan. Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1. Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur. Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan.5. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b. 239 .

Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid. hadith dan ijmaµ. 6. 5. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan. 3. Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. 2.4. usul dan kalam. 3. Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim. Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa. Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar.2. Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. 5. Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil. 240 . 4.

Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. 4. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih.3. dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat. 5. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad. Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . 5. Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. 7. Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat.5. 6. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah . Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. al-madhhab. al-sahih. Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir. al-masyhur. 8.

Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar. Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas. 242 . Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas. Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf. 2. Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas. Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas. Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab. 3.

Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas. 6. Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas. Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat. Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam. 243 . Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf.4. 5. Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas. Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar.

Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. 5. 244 . Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas. 8. 3. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas. Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan. 7. Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih. 6. 4. 2. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab.Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1.

Rawdat al-Talibin. Riyad al-Salihin. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith. Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan. 3. Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim. Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia. 10.9. 245 . 4. 2. Minhaj al-Talibin.

Muhammad Saµid Ramadan (2006). Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat. Beirut: Dar al-µArabi alIslami. Herndorn. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. Abu µUbayd al-Qasim b. Muhammad b.Ilmiyah.). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Al-Buti. Al-Hirawi. Ahmad (2000). VA: International Institute of Islamic Thought. Surabaya: Pustaka Salam. µAbd al-Qadir (1983). SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif.). 4 jil. Usamah µAbbas (ed. Al-Katabi. µAbd al-Hayy b. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate). Al-Kashmiri. Gharib al-Hadith. Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir. Hashim (1985). µAli Muhammad b. Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. Al-Kattani. Al-Husayni. Syarah Riyadus Salihin. Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah.5. Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim. Fawat al-Wafayat. Nancy Roberts (terj. Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi. Shakir b. 246 . Mu azzam Shah (2007). Muhammad Anwar Shah b. Sallam (1976). Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. Beirut: Dar al-Kutub al. Yaµudillah. µAbdullah (1408 H). 6.).

Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Musa (2006). Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat. Cet. Riyad: Maktabat alMaµarif. Al-Nawawi. Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj.Al-Nabhani. _______________________________________________ _ (t. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. µAbd al-Rahman b. µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed. Muhammad Hassan Ismaµil. Ibrahim (1996). Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath.). Beirut: Dar al-Qalam. Dimashq: Dar Ibn Kathir. Muslim. Al-Qurtubi. __________________________________________ (1989). Ahmad Farid al-Mazidi (eds. Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan.). Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ. Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. 247 . Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ. Khalil al-Maiys (ed.). Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah. Muhammad b. Arnold J. Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab. al- ________________________________________________ (1991). Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed. Yusuf.) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982). Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Sharh Sahih _________________________________________________(1994).).). Abu al-µAbbas Ahmad b. Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw). Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq. Al-Khabar. Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. __________________________________________ (1972). Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. µUmar b.). Wahbah al-Zuhayli. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Muhy al-Din Dib Mastu (eds. µIyad b. Toynbee (1987). Abi Bakr (1996). _________________________________________________ (2002).). µAbd al-Rahman (1989). Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim. 5. A Study of History. Damsyik: Dar al-Khayr. Muhammad Nasir al-Din (1986). Al-Suyuti. _________________________ ________________________(1993). Al-Sakhawi.t. Nur al-Din µItr (ed. Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah.). 7 jil. USA: Oxford University Press.). Al-Yahsubi. Al-Albani.

Hafiz. Hashim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Mahmud (1979). Muhammad (1990). Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. Zayni (1984). Haziyah Hussin (et. Damsyik: Dar al-Qalam.) (2006). Ensiklopedia Global. Baidawi.). Ensiklopedia Islam. Classical Islam. G. London: George Allen & Unwin Ltd. Dahlan. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Translated with an Introduction and Commmentary. ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988). Forty Hadith Imam al-Nawawi. Ahmad b. T. 248 . Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah. (1994). Fakhuri. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah.E.t. µAwaidah. Muhammad (1972). Kaherah: Dar al-Salam.: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah. Kamil Muhammad (1995). Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia. al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Mustafa Muflih al-Qudat (ed. Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin. Bhd. Von Grunebaum (1970). Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad. Al-Imam Muslim b. Daniel. A History 600-1258. Sdn. Kuala Lumpur: SmartGenie Corp.As¶ad. Huda Muhsin (1985).al. Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Ibn Allan. dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H). Muhammad Ali b.). Brown (1996). Mesir: Dar al-Wafa¶. Cambridge: Cambridge University Press Daqr. Islah al-Mal. Lubnan: Dar al-Imam. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶. Katherine Watson (terj. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Firdaus Abdullah (2002). Al-Mansurah. Ahmad µUmar. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin. Beirut: Dar Ibn Hazm. (1998).p. Ibn Abi al-Dunya (1410 H). µAbd al-Ghani. W. (2001). Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa.

(1998). and Autorship of Early Hadith. London & New York: Routledge.Ibn µAttar. ___________________. Madkhali. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. Mudarabah & Al-Syarikah. Muslim Tradition. µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶. µAli (2004). Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000). Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi. Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds. Selangor: Dar al-Shakir. Khayr Abadi. Studies in Chronology. (1979).) (2003). Jumµah al-Majid (ed.). Muhammad Hassan Ismaµil (ed.H. 249 . µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H). Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. Encyclopedia of Arabic Literature. Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith. (2003). Muhammad b. Rahman (1992). Kelantan: Pustaka Aman Press. (1983). Ahmad b. µAbd al-Qadir al-Arna¶ut. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin. µUmar Rida (1957). Mohammed Abul Laith. Ensiklopedia Fuqaha¶.) (1998).). Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah. Ibn Hajar al-µAsqalani. Ishak Hj. Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha. G. Mat Saad Abd. Juynboll. Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah. (2007). K. England: Cambridge. Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). Hibah. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami.H. µAla al-Din Abu Hassan (1991). _______________________ (2004). Ibn al-µImad. Beirut: Dar Ibn Kathir. Provenance. AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras. Ibn Kathir. Kahalah. Mahmud al-Arna¶ut (eds. Siradjuddin µAbbas. Muhammad b.A. _____________________ (2008). Suliaman et al. Muµjam al-Mu¶allifin. Wasiat. Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Rabiµ Hadi (1988). Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. µAli b. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Akhlak Bermuamalat.) dalam Islam: Past. Musa Shahin Lashin (2002). (ed. Rafik H. Peranan dan Metodologi Hadis. Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad). Al-Nawawi: The Jurist of Islam. UKM. (t. Syuhudi.2. Athar (1986). Muhammad. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan. Ismail (1989). Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Pulau Pinang: Penerbit USM. Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Muhammad. Ahmad Sunawari Long et. Cet. Batu Caves: Thinker¶s Library. Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi. Mohd Nasran Mohamad. ___________________________ (2006).) (2008). Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Present and Future.t. Nuh Ha Mim Keller (2003). Zainal Abidin (1998). µAbd al-Rahman (1926). Abd. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam. Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Sirat al-Zahir Bibras. Berjak (2007). 2. Azami (1978). Munawar Ahmad Anees & Alia n.M. Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim. Mohd Napiah Abdullah. Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Beirut: al-Maktab alIslami. Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab. London & New York: Mansell Publishing Limited. Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise. Mohd Asri. M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 250 . Kaherah: Dar alShuruq.M. (1986). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ. Cet. Muhammad Abu Zahw (1958). Kuala Lumpur: Anbakri Publika. Mohd Muhiden. Studies in Early Hadith Literature. Ismail (1987).. Rahman (1996). al. USA: Amana Publications. Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith. ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´. Canada: Trafford Publishing. Mohd Radzi Othman et al.

Muhammad (2007). Muhammad Siddique Khalid (1979). Wasiat dan Hibah. Pengantar Ulum Hadis. Akademi Pengajian Islam. µUthmani. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah. Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Shabbir Ahmad (t. Cet. (2003). Abdul Rahim al-Fathani.). Saµad al-Din. µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise.D. Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. Abu µAbdullah (1995). Faculty of Arts. Wawan Djunaedi Soffandi. µAdnan (1983).Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). Riyad: Dar al-Muslim. Tawudi. Terjemah Syarah Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al. Sulaiman Masri. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih. (Tesis Ph. Tawalibah. Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin. 4 jil. Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim. Ruhayli.t. 2. Muhammad µAbd al-Rahman (1998). RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002). Universiti Malaya).. Syeikh Abdul Qadir b. University of Edinburgh). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari.). Wan Mohd Saghir Abdullah (1997).Ilmiyah. Hammam µAbd al-Rahim (t.). Alavi. Beirut: Dar Sadir. Muµjam al-Buldan. Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba. Karachi: Maktabat al-Hijjaz. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. (Latihan Ilmiah. µAmman: Dar al-Bayariq.Riwayat Sanadan wa Matnan. Iklilah Hamid Chidlir (ed. Saµid. Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. 251 . Jakarta: Mustaqiim. Yaqut al-Hamawi. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵.t.

D. Muhiden Abd. Universiti Malaya). Universiti Malaya). Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. 252 . Rasyid. King¶s College. (Tesis Ph. al-Riyad). ³Lamhat min Manhaj al. Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith. Faisal Ahmad Shah (2007). Universiti Malaya). (Tesis Ph. Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. Lampeter. Solahuddin Ismail (1998).Bashirovich. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. D. Muhammad Adli Musa (2007). The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. University of London). Kulliyah Usul al-Din. Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi. Philadelphia). (Disertasi Sarjana. University of Wales)..D.A. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Qism al-Sunnah wa µUlumiha. Medan: Indonesia). Rahman (1994). Husayn b.D. RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. µAbdul Karim Mastur (2006). Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim. Akademi Pengajian Islam. Suµud al-Islamiyah. (Tesis Ph. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Bahagian Pengajian Usuluddin. Jamiµah al-Imam Muhammad b. (Latihan Ilmiah.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. Temple University.D.Phil. (1987). Al-Qarni. Business Ethics in the Light of the Sunnah. (Tesis Ph. The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´. Idris (2007). Muhammad Shawwat (1411 H). Ishak Suliaman (2005). The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi. (Tesis Ph. Ibramsa. Habeeb Rahman (1999). Khogali W. (Disertasi Sarjana. Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Mohd. (Tesis M. Jabatan Pengajian Islam. ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah.. Oziev Gapour (2008). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Akademi Pengajian Islam.

F. Bishop. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Jurnal Syariah.. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). 1981.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990). Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. 1962.F. Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah.2. 2000. 1940. J. Islamic Studies.31. Brown. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. 15 (1): 1-37. E. Sunnah and Hadith. Keluaran pertama versi 1. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). 1: 1-36. 29 (2): 163-77.C. 1939. Manar al-Islam. 11 (2). 2001. Christopher Melchert. Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn. (1996). 1949. ____________. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. 5: 60. Jonathan A. 30 (3): 253-61. 2004. (2003). Dewan siswa. 21 (1): 54-55. Muslim World. Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). Mahmood Zuhdi. ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Bukhari and Early Hadith Criticism. Jabatan Perdana Menteri. Journal of Islamic Studies. Keluaran pertama versi 1. Fazlur Rahman. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. Robson. 46-60. Keluaran keenam versi 6. 253 . Asmadi Mohamed Naim. Farid Mat Zain. 121: 8.0 Syarikat al-Sakhr. Yayasan Islam Terengganu). The Forty-two Traditions of al-Nawawi. The Transmission of Muslim¶s Sahih. Journal of the American Oriental Society. Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie. Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah. Abdul Majid (1999). Muslim World. Al-Bayan.

1995.wordpress. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd. Mohd.uk/nawawi.islamicmanuscript.H.) (1999).edu.. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation. Journal of Near Eastern Studies.org/ Http://www. 2.wikipedia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith.com/ Http://en. Abd. Journal of Usuluddin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.A. 1901. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa. 5: 263-311. et al. A. Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah. Translation of al-Nawawi¶s Taqrib. ix: 1618. (2003).Juynboll. 3: 63-76. Rahman.org/ Http://www. Johns. G. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Al-Manhal Kamus Arab Melayu. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth. 1984.al-islam. Mahmud b. Kamus Dewan Inggeris Melayu.htm Http://hadith. Muslim¶s Introduction to His Sahih.ihsanetwork.iiu.net/books Http://damascusdreams.com/Display Http://www. William. Mohammad Fadel. cet. Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 1995. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.H. (ed.org.com Http://almeshkat. Mufida Maµsum (2004).my/nawawi. Marcais. Hj. Muhiden. Journal Asiatique.its. Bakyr et al. Hj.htm 254 . RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991). 54 (3): 161-197.

shorouk.Http://kitaabun.html Http://www.info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.org Http://www.org/ Http://www.co.livingislam.com Http://www.org/ 255 .nawawi.com Http://www.mereislam.org/ Http://www.sunnahonline.com/ Http://www.thesaurus-islamicus.uk Http://www.com Http://www.nawawicenter.masud.com/ Http://www.sahihmuslim.lawinislam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful