BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

2. Rafidah dan Qadariyah. Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad. 5. Murji¶ah. Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. 3. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab. Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan. 237 .5. Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah. Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1. 2. Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. 4.

6. 238 . Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat. Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan.

Imam Abu µAbdullah al-Mazari. 544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim.5. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b. Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah. Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur. 239 . Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1. Musa b. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas. Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan. Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil.3. µIyad al-Yahsubi (w. Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan.

3.2. Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . 3. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim. Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1. 6. Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid. hadith dan ijmaµ. Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan. 240 . 2. Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. 5. Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa. Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil. 5. usul dan kalam.4. 4.

Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat.3. 5. 8. Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. al-masyhur. Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah . al-sahih. 7. al-madhhab. dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. 6. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih. Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. 4. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. 5. Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat.5. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad. Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir.

Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas. 242 . Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas. Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. 2. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. 3.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar. Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas. Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam. Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab.

Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas. Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan. 6. Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas. 243 . Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas. Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf. Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar.4. Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. 5. Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas.

Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab. 4. 244 . 8. Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan. 2. Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas.Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. 3. 5. 6. 7. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas.

2. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. 245 . Rawdat al-Talibin. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim. 4.9. Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia. 10. Minhaj al-Talibin. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith. Riyad al-Salihin. 3. Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan.

Hashim (1985). Al-Buti.). Muhammad Anwar Shah b. Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. Fawat al-Wafayat. Syarah Riyadus Salihin.Ilmiyah.5.). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Al-Hirawi. Nancy Roberts (terj. Al-Katabi. Yaµudillah. Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi. µAbdullah (1408 H). Usamah µAbbas (ed. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. 6. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate). Al-Kashmiri. Muhammad b. Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim. 246 . Beirut: Dar al-Kutub al. Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. Sallam (1976). Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat.). Mu azzam Shah (2007). Herndorn. Al-Kattani. Abu µUbayd al-Qasim b. Surabaya: Pustaka Salam. Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah. Beirut: Dar al-µArabi alIslami. Shakir b. µAbd al-Qadir (1983). µAli Muhammad b. 4 jil. VA: International Institute of Islamic Thought. µAbd al-Hayy b. Muhammad Saµid Ramadan (2006). SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif. Al-Husayni. Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir. Gharib al-Hadith. Ahmad (2000).

Yusuf. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. 247 . Muhammad b. Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan. Cet. Al-Nawawi. Dimashq: Dar Ibn Kathir. Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj. Riyad: Maktabat alMaµarif. Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah. Al-Qurtubi.t.). Wahbah al-Zuhayli. µAbd al-Rahman b. Sharh Sahih _________________________________________________(1994).). µAbd al-Rahman (1989). Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ. Damsyik: Dar al-Khayr. Khalil al-Maiys (ed.). al- ________________________________________________ (1991). Al-Khabar. Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Al-Yahsubi. Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat. 5. Nur al-Din µItr (ed. Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah.). Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah.). Al-Suyuti. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Abu al-µAbbas Ahmad b. µUmar b. Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim. Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ. µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds. Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab. __________________________________________ (1989). Abi Bakr (1996). Arnold J.). Muhy al-Din Dib Mastu (eds. __________________________________________ (1972). Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. Ibrahim (1996). Toynbee (1987). Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982). Ahmad Farid al-Mazidi (eds. Musa (2006).). 7 jil. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath. _________________________ ________________________(1993).Al-Nabhani. Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq. Muhammad Nasir al-Din (1986). A Study of History. Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Beirut: Dar al-Qalam.). USA: Oxford University Press. Al-Sakhawi. µIyad b.). Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah. _________________________________________________ (2002). _______________________________________________ _ (t. Muhammad Hassan Ismaµil. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed.) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. Al-Albani. Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw).

ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶.). Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim b. Ensiklopedia Global. Zayni (1984). Lubnan: Dar al-Imam. Ahmad b. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin. Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. Damsyik: Dar al-Qalam. W. Hafiz. Mustafa Muflih al-Qudat (ed. A History 600-1258. (1998). Kuala Lumpur: SmartGenie Corp. ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988). (2001). Classical Islam. Firdaus Abdullah (2002). Mahmud (1979). Beirut: Dar Ibn Hazm. Kaherah: Dar al-Salam. (1994). Muhammad (1972). Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin. µAbd al-Ghani. Translated with an Introduction and Commmentary. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Muhammad (1990). Brown (1996). Forty Hadith Imam al-Nawawi. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah.t. Al-Mansurah. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia. Islah al-Mal. 248 . T.p. Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah. Ahmad µUmar. Cambridge: Cambridge University Press Daqr. Katherine Watson (terj.E. Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Dahlan. al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Baidawi. Ensiklopedia Islam. G. Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Bhd. Ibn Allan.: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah. Haziyah Hussin (et. London: George Allen & Unwin Ltd. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah. Muhammad Ali b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Von Grunebaum (1970).). Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. Kamil Muhammad (1995).As¶ad. Daniel.) (2006). Huda Muhsin (1985). dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H). Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad. Ibn Abi al-Dunya (1410 H). Mesir: Dar al-Wafa¶. Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. Sdn. Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Fakhuri. µAwaidah. Hashim.al.

) (2003). Muhammad b. Muhammad Hassan Ismaµil (ed. µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H).A.). Selangor: Dar al-Shakir. Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha. Ibn al-µImad. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. ___________________. Jumµah al-Majid (ed. Ahmad b. Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. Rabiµ Hadi (1988). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. µAli (2004). Muµjam al-Mu¶allifin. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. _______________________ (2004). Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Muslim Tradition. Encyclopedia of Arabic Literature.H. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah. (2003). Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami. Khayr Abadi. Mudarabah & Al-Syarikah. Madkhali. Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin. Kahalah. Ishak Hj. µAli b. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. and Autorship of Early Hadith. Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah. Suliaman et al. London & New York: Routledge. Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000). AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras. Kelantan: Pustaka Aman Press. Rahman (1992). Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. Wasiat. Siradjuddin µAbbas. Provenance. 249 . (1983). µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq.Ibn µAttar. Ensiklopedia Fuqaha¶. (2007).H. Mohammed Abul Laith. µAbd al-Qadir al-Arna¶ut. Mat Saad Abd. Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). µAla al-Din Abu Hassan (1991). Studies in Chronology. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. Hibah. Mahmud al-Arna¶ut (eds. Ibn Hajar al-µAsqalani. K. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. (1979). _____________________ (2008).). µUmar Rida (1957). Juynboll. G. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. England: Cambridge. Beirut: Dar Ibn Kathir.) (1998). (1998). Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi. Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith. Muhammad b. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶. Ibn Kathir. Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds.

M. Azami (1978). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. USA: Amana Publications. M. Berjak (2007). Beirut: al-Maktab alIslami. Syuhudi. Mohd Asri. (ed. Pulau Pinang: Penerbit USM. 2. Muhammad. Ahmad Sunawari Long et. Ismail (1987). Muhammad. Batu Caves: Thinker¶s Library.. Rahman (1996). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.) dalam Islam: Past. Ismail (1989). Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan. Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith. Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi. Muhammad Abu Zahw (1958). (1986).2. Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. Munawar Ahmad Anees & Alia n. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Musa Shahin Lashin (2002). Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Studies in Early Hadith Literature. Cet. Zainal Abidin (1998). Present and Future. Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ. µAbd al-Rahman (1926). Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim. Abd. Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Al-Nawawi: The Jurist of Islam. Rafik H. Nuh Ha Mim Keller (2003).t. Mohd Napiah Abdullah. Mohd Nasran Mohamad. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam.) (2008). Mohd Muhiden. London & New York: Mansell Publishing Limited. Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab. ___________________________ (2006). (t. Athar (1986). al. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise. Mohd Radzi Othman et al. Kaherah: Dar alShuruq. Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages. Cet. Sirat al-Zahir Bibras. Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad).M. Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Canada: Trafford Publishing. 250 . Peranan dan Metodologi Hadis. Kuala Lumpur: Anbakri Publika. Akhlak Bermuamalat. UKM. ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´.

(2003). Wan Mohd Saghir Abdullah (1997). 251 . RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002). 4 jil. Hammam µAbd al-Rahim (t. Muhammad µAbd al-Rahman (1998). Beirut: Dar al-Kutub al. Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). (Tesis Ph. Abu µAbdullah (1995). Shabbir Ahmad (t. Riyad: Dar al-Muslim. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise. Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim. Terjemah Syarah Shahih Muslim. Tawudi. Abdul Rahim al-Fathani. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵.t. Faculty of Arts. Pengantar Ulum Hadis.). Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. Cet. µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). µAmman: Dar al-Bayariq.Riwayat Sanadan wa Matnan. Wawan Djunaedi Soffandi. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih. Ruhayli. Alavi. Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. Karachi: Maktabat al-Hijjaz.D. Iklilah Hamid Chidlir (ed. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. µUthmani. Saµad al-Din.). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.. Wasiat dan Hibah. 2. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. Tawalibah.Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). Jakarta: Mustaqiim. Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Muhammad (2007).t.Ilmiyah. Universiti Malaya). Akademi Pengajian Islam. Yaqut al-Hamawi. Sulaiman Masri. Muµjam al-Buldan. Saµid. Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba. Muhammad Siddique Khalid (1979). Beirut: Dar Sadir. (Latihan Ilmiah.). Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction. µAdnan (1983). University of Edinburgh). Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari. Syeikh Abdul Qadir b. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah.

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Kulliyah Usul al-Din. Universiti Malaya). (Tesis Ph. Lampeter. 252 . University of London). (Latihan Ilmiah.Phil. Jabatan Pengajian Islam. Muhammad Adli Musa (2007). µAbdul Karim Mastur (2006). Husayn b. Rahman (1994). ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah. Muhiden Abd. King¶s College. Business Ethics in the Light of the Sunnah.. Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi. Rasyid. Mohd. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. (Tesis Ph. Muhammad Shawwat (1411 H). Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. (Disertasi Sarjana..D.D. Al-Qarni. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. (Disertasi Sarjana. Ibramsa. Solahuddin Ismail (1998). Universiti Malaya). RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia).ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. Temple University. (Tesis Ph. Universiti Malaya). University of Wales). Philadelphia). Habeeb Rahman (1999). Idris (2007).Bashirovich. Faisal Ahmad Shah (2007). Qism al-Sunnah wa µUlumiha. (Tesis M. Bahagian Pengajian Usuluddin. Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim. Oziev Gapour (2008). Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith. The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´. Akademi Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Suµud al-Islamiyah. Jamiµah al-Imam Muhammad b. Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. Khogali W. D. Medan: Indonesia).D. (Tesis Ph. Akademi Pengajian Islam.A. Ishak Suliaman (2005). Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. al-Riyad). ³Lamhat min Manhaj al. The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. (Tesis Ph. (1987). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia).D.

1940.2. Journal of the American Oriental Society. The Transmission of Muslim¶s Sahih.F. Bukhari and Early Hadith Criticism. 46-60. (2003).31. Jabatan Perdana Menteri. Muslim World. 2004. 2000. The Forty-two Traditions of al-Nawawi. Jonathan A.0 Syarikat al-Sakhr. Dewan siswa. Farid Mat Zain. Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. 1981. Abdul Majid (1999). Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim.C. 21 (1): 54-55. 11 (2). 1: 1-36. Sunnah and Hadith. Christopher Melchert. Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn.. Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah. Keluaran pertama versi 1. 2001. Keluaran pertama versi 1. 1962. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). 1939. ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Keluaran keenam versi 6.F. 1949. Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). 253 . Robson. RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). 15 (1): 1-37. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. Al-Bayan. Muslim World. Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie. E. Manar al-Islam. Jurnal Syariah. Yayasan Islam Terengganu). J. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Journal of Islamic Studies. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. Fazlur Rahman. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. Asmadi Mohamed Naim. 30 (3): 253-61. 29 (2): 163-77. Mahmood Zuhdi.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990). Bishop. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. 5: 60. (1996). ____________. Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. 121: 8. Islamic Studies. Brown.

(ed.com/ Http://en. Journal of Usuluddin.H.al-islam. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah.its.wikipedia.ihsanetwork. 1995. RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991).edu. (2003). cet. G. Hj. Kamus Dewan Inggeris Melayu. Mufida Maµsum (2004).org/ Http://www.org. 2.Juynboll. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hj. Marcais.org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa. William. 1901.com/Display Http://www. Translation of al-Nawawi¶s Taqrib. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. 1995.H.islamicmanuscript. ix: 1618.htm Http://hadith. Mohammad Fadel. Mohd. Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Journal Asiatique.net/books Http://damascusdreams. A. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth.) (1999). Al-Manhal Kamus Arab Melayu.htm 254 . Muhiden.A. Rahman. 3: 63-76. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.uk/nawawi. Abd. 5: 263-311. et al. Jerusalem Studies in Arabic and Islam.com Http://almeshkat. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. 54 (3): 161-197.my/nawawi.org/ Http://www. Muslim¶s Introduction to His Sahih. Johns.wordpress. Journal of Near Eastern Studies. Bakyr et al. 1984. Mahmud b.iiu.

info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.masud.thesaurus-islamicus.com Http://www.nawawicenter.mereislam.livingislam.lawinislam.com Http://www.org/ Http://www.com Http://www.html Http://www.shorouk.Http://kitaabun.sahihmuslim.uk Http://www.org/ 255 .org Http://www.co.com/ Http://www.org/ Http://www.nawawi.sunnahonline.com/ Http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful