P. 1
Bab 5

Bab 5

|Views: 131|Likes:
Published by Norman Al

More info:

Published by: Norman Al on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab. Rafidah dan Qadariyah. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1. Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas. 4. 2.2. Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad.5. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. 3. Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah. Murji¶ah. 5. 237 . Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan.

Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat. Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan. 238 .6.

Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas. Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1.3. µIyad al-Yahsubi (w.5. Musa b. 239 . Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah. Imam Abu µAbdullah al-Mazari. Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan. Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b. Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil. 544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim.

Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil. Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan. Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar. 2. 4. 3.4. 5. Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa. Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. usul dan kalam.2. 3. 5. Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan. 240 . 6. Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. hadith dan ijmaµ.

Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat. al-masyhur. 4. Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. al-madhhab. Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. 6. 8. 5. 7. Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir. Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih. Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. al-sahih.3.5. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah . Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat. dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. 5. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad.

Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam. 2. Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. 242 . Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas. Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab. Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas. Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf. 3.

Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam. Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas. Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. 6. Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat. Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan. 243 .4. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf. 5. Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar. Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas. Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas.

Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1. 244 . Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas. Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan. 3. 8. Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. 2. 6. Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. 4. 7. 5. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab. Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih.

3. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith. Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. Rawdat al-Talibin. Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan. 4. Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. Minhaj al-Talibin. Riyad al-Salihin. 2. 245 .9. 10. Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia.

µAbd al-Hayy b. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate).). Al-Hirawi. VA: International Institute of Islamic Thought. Ahmad (2000). 246 . Fawat al-Wafayat. Al-Kashmiri. Al-Buti.). Gharib al-Hadith. Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. Hashim (1985). Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir. Mu azzam Shah (2007). Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi. Nancy Roberts (terj. Surabaya: Pustaka Salam. Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim. Muhammad Anwar Shah b. SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif. Yaµudillah. µAli Muhammad b. Muhammad b.). Muhammad Saµid Ramadan (2006). Usamah µAbbas (ed. Shakir b. Al-Katabi. Herndorn. Abu µUbayd al-Qasim b. Sallam (1976). Al-Kattani.Ilmiyah. Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. µAbd al-Qadir (1983). Beirut: Dar al-Kutub al.5. 6. µAbdullah (1408 H). Beirut: Dar al-µArabi alIslami. Syarah Riyadus Salihin. 4 jil. Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. Al-Husayni. Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah.

Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan. Wahbah al-Zuhayli.). Nur al-Din µItr (ed.). Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah. Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim.).). A Study of History. Al-Nawawi. Al-Suyuti. _________________________________________________ (2002). Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw). Musa (2006). Beirut: Dar al-Qalam. Muhammad b. Yusuf. Al-Qurtubi. al- ________________________________________________ (1991). 247 . Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah. µAbd al-Rahman (1989). Ahmad Farid al-Mazidi (eds. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Muhammad Nasir al-Din (1986).). 5. Al-Albani.).). Muhammad Hassan Ismaµil. Al-Yahsubi. Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982). 7 jil. µIyad b.t. Toynbee (1987). Arnold J. Ibrahim (1996).). Cet. Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab. __________________________________________ (1989). µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath. Sharh Sahih _________________________________________________(1994). Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ. __________________________________________ (1972). Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. Muslim. Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. USA: Oxford University Press. Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah. Dimashq: Dar Ibn Kathir. µAbd al-Rahman b. _________________________ ________________________(1993). Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed. Riyad: Maktabat alMaµarif. Damsyik: Dar al-Khayr. Muhy al-Din Dib Mastu (eds. Abu al-µAbbas Ahmad b. _______________________________________________ _ (t. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Khalil al-Maiys (ed. Al-Sakhawi. Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat. Abi Bakr (1996). µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed. Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq.).) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah.Al-Nabhani. µUmar b. Al-Khabar. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ.

Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. Daniel. Hashim. Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah.p. Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Ahmad b. Forty Hadith Imam al-Nawawi. (1998). Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin. Kamil Muhammad (1995). µAwaidah. Al-Mansurah. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia. ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988). Classical Islam.: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah. Fakhuri. Hafiz. Islah al-Mal. Zayni (1984). al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. (1994). T. Beirut: Dar Ibn Hazm. Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Haziyah Hussin (et. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Ensiklopedia Global. Mustafa Muflih al-Qudat (ed. G. Ensiklopedia Islam.E. Muhammad Ali b. 248 . Mesir: Dar al-Wafa¶. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah.t. Ibn Allan. A History 600-1258.) (2006). Mahmud (1979). Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. Al-Imam Muslim b. Ibn Abi al-Dunya (1410 H). Muhammad (1990).As¶ad. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶. Dahlan. Katherine Watson (terj.). London: George Allen & Unwin Ltd. Translated with an Introduction and Commmentary. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. (2001).al. Von Grunebaum (1970). Lubnan: Dar al-Imam. W. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Cambridge: Cambridge University Press Daqr. Kuala Lumpur: SmartGenie Corp. Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Muhammad (1972). Sdn. Huda Muhsin (1985).). µAbd al-Ghani. Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. Firdaus Abdullah (2002). Brown (1996). Damsyik: Dar al-Qalam. dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H). Baidawi. Ahmad µUmar. Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin. Bhd. Kaherah: Dar al-Salam. Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad.

G. µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq. Encyclopedia of Arabic Literature. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Wasiat. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. µAli b. Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. Kelantan: Pustaka Aman Press. Ahmad b. Jumµah al-Majid (ed. Provenance. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶.). Khayr Abadi. Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. Hibah. Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. K. Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin. ___________________. Suliaman et al. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah.Ibn µAttar. Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000). Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha. Muhammad b. (2007). Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi. Mudarabah & Al-Syarikah. Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. Muslim Tradition. Siradjuddin µAbbas. and Autorship of Early Hadith. Muhammad b. (2003). London & New York: Routledge. Mohammed Abul Laith. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. England: Cambridge.H.A. µAbd al-Qadir al-Arna¶ut. µAla al-Din Abu Hassan (1991). Studies in Chronology. Ibn Kathir. Muµjam al-Mu¶allifin. _______________________ (2004).) (1998). Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith. Selangor: Dar al-Shakir. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 249 . Rahman (1992). Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah. Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. Kahalah. (1998). (1979).). Mahmud al-Arna¶ut (eds. µUmar Rida (1957).) (2003). (1983). Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Ensiklopedia Fuqaha¶. Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds. Juynboll. Madkhali. _____________________ (2008). Ibn al-µImad. Muhammad Hassan Ismaµil (ed. Rabiµ Hadi (1988). Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. Mat Saad Abd. µAli (2004). µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H). AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Ishak Hj. Beirut: Dar Ibn Kathir. Ibn Hajar al-µAsqalani. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah.H.

Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith. Zainal Abidin (1998). Peranan dan Metodologi Hadis. Munawar Ahmad Anees & Alia n.M. Muhammad. Ismail (1987). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. al. Canada: Trafford Publishing. Pulau Pinang: Penerbit USM. Muhammad. Al-Hadith wa al-Muhaddithun. (t.) (2008). Mohd Radzi Othman et al. 250 . µAbd al-Rahman (1926). Mohd Muhiden. Muhammad Abu Zahw (1958). Al-Nawawi: The Jurist of Islam. Ismail (1989). Beirut: al-Maktab alIslami. Ahmad Sunawari Long et. USA: Amana Publications.) dalam Islam: Past. UKM. Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise. Berjak (2007). M. Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages. Cet. Abd. Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim. Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Batu Caves: Thinker¶s Library. Athar (1986). Azami (1978). Cet. Mohd Nasran Mohamad. Mohd Asri. Nuh Ha Mim Keller (2003). 2.. Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Mohd Napiah Abdullah.M. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Sirat al-Zahir Bibras. Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Rafik H. Akhlak Bermuamalat. (1986). Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahman (1996). Studies in Early Hadith Literature. Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan.t. Musa Shahin Lashin (2002). London & New York: Mansell Publishing Limited. (ed. Present and Future. Kuala Lumpur: Anbakri Publika. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam.2. ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´. Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad). ___________________________ (2006). Syuhudi. Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ. Kaherah: Dar alShuruq. Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab.

Muhammad µAbd al-Rahman (1998). (Tesis Ph. (2003). Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba.t. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Jakarta: Mustaqiim. Tawudi. Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise. Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim. Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction.D. Ruhayli. µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). Cet. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵. Tawalibah. Muhammad (2007). Karachi: Maktabat al-Hijjaz. Syeikh Abdul Qadir b. µUthmani. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Yaqut al-Hamawi. Beirut: Dar Sadir. Wan Mohd Saghir Abdullah (1997). Terjemah Syarah Shahih Muslim. Faculty of Arts. Muhammad Siddique Khalid (1979). Saµid. Shabbir Ahmad (t. Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari. Wasiat dan Hibah. Akademi Pengajian Islam. Sulaiman Masri. Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). Abdul Rahim al-Fathani. Abu µAbdullah (1995).). Hammam µAbd al-Rahim (t. 4 jil. Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. µAmman: Dar al-Bayariq. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih.t. Saµad al-Din.). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. 251 . Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah. (Latihan Ilmiah. Iklilah Hamid Chidlir (ed. Universiti Malaya).Ilmiyah. 2. RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002).). University of Edinburgh). Alavi. Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin.Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. Riyad: Dar al-Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al. µAdnan (1983).. Wawan Djunaedi Soffandi. Pengantar Ulum Hadis.Riwayat Sanadan wa Matnan. Muµjam al-Buldan.

Ishak Suliaman (2005). King¶s College. Universiti Malaya). RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. Temple University. (Tesis Ph. (Disertasi Sarjana. (Tesis Ph. Universiti Malaya). Al-Qarni.D. ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah.D. Bahagian Pengajian Usuluddin. Lampeter. Universiti Malaya).D. Akademi Pengajian Islam. Philadelphia). Qism al-Sunnah wa µUlumiha. D. Business Ethics in the Light of the Sunnah. Idris (2007). Oziev Gapour (2008). Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. Medan: Indonesia). University of London).A. The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Ibramsa. University of Wales). Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Muhiden Abd. 252 . (Latihan Ilmiah. Jabatan Pengajian Islam. (1987). µAbdul Karim Mastur (2006). Jamiµah al-Imam Muhammad b. Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. Husayn b. Solahuddin Ismail (1998). Faisal Ahmad Shah (2007). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´. (Disertasi Sarjana. Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith. (Tesis Ph. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan.Phil. Habeeb Rahman (1999). Khogali W. Suµud al-Islamiyah. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Rahman (1994). Muhammad Shawwat (1411 H). al-Riyad). Akademi Pengajian Islam. Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. (Tesis M.. Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. Mohd. (Tesis Ph.Bashirovich.D. Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. Muhammad Adli Musa (2007). ³Lamhat min Manhaj al. (Tesis Ph. Rasyid. Kulliyah Usul al-Din. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan..

31. Bishop. Keluaran keenam versi 6.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990). (2003). 1949. Al-Bayan. 1940. 46-60. (1996). Manar al-Islam. ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. 1939. Muslim World. Mahmood Zuhdi. Fazlur Rahman. 1: 1-36. Christopher Melchert. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. 2000. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. 5: 60. Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie. 11 (2).0 Syarikat al-Sakhr. Jurnal Syariah. The Transmission of Muslim¶s Sahih. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan.F.C. Muslim World. 29 (2): 163-77. Journal of Islamic Studies. Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah.. Jabatan Perdana Menteri. Bukhari and Early Hadith Criticism. ____________. Journal of the American Oriental Society. 2004. 253 . Brown.2. Keluaran pertama versi 1. Dewan siswa. Islamic Studies. Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). 1981. Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah. RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). Yayasan Islam Terengganu). Sunnah and Hadith. Abdul Majid (1999). 21 (1): 54-55. The Forty-two Traditions of al-Nawawi. E. Robson. 30 (3): 253-61. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. Farid Mat Zain. 121: 8.F. Asmadi Mohamed Naim. 1962. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. 15 (1): 1-37. Keluaran pertama versi 1. Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn. 2001. Jonathan A. J.

Kamus Dewan Inggeris Melayu. Hj. (2003). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu.Juynboll. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa.org. Hj. 2. Muslim¶s Introduction to His Sahih.htm 254 . Johns. Mohd.) (1999). 5: 263-311. Mohammad Fadel. 54 (3): 161-197. 3: 63-76. Marcais. Mufida Maµsum (2004).org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith. 1995. RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991).uk/nawawi. 1984.its. A. Al-Manhal Kamus Arab Melayu.com/ Http://en. Abd. Journal Asiatique. Kamus Bahasa Melayu Nusantara.org/ Http://www. Rahman. et al. Mahmud b. cet..H.A.H. Journal of Near Eastern Studies.wikipedia.iiu. ix: 1618.islamicmanuscript.com Http://almeshkat. Bakyr et al. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation.ihsanetwork. 1995. Jerusalem Studies in Arabic and Islam. Journal of Usuluddin.org/ Http://www.wordpress. Translation of al-Nawawi¶s Taqrib. G.net/books Http://damascusdreams.htm Http://hadith. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd. (ed. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah. Muhiden.my/nawawi. 1901.com/Display Http://www.al-islam.edu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. William.

org/ Http://www.sahihmuslim.uk Http://www.livingislam.org/ Http://www.org Http://www.lawinislam.info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.html Http://www.com/ Http://www.com Http://www.nawawicenter.thesaurus-islamicus.com/ Http://www.com Http://www.Http://kitaabun.mereislam.com Http://www.sunnahonline.org/ 255 .nawawi.masud.co.shorouk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->