P. 1
Bab 5

Bab 5

|Views: 131|Likes:
Published by Norman Al

More info:

Published by: Norman Al on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

2. Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad.5. Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan. 4. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah. 5. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. 2. 3. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab. Murji¶ah. Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan. Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. Rafidah dan Qadariyah. 237 . Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab.

Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan. 238 . Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat.6.

239 . Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil. Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur. Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan. Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan.5. Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1. Imam Abu µAbdullah al-Mazari. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b. µIyad al-Yahsubi (w. Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah.3. 544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas. Musa b.

3. hadith dan ijmaµ. 6. 240 . 5. 4. 2. Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar. 3. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa. Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan. Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid. Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan.2. usul dan kalam.4. 5.

6.5. al-sahih. 8. Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir. al-madhhab. al-masyhur. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. 4. Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah .3. dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. 7. 5. Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. 5. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih. Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad. Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat.

Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam. Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab. 2. 3. Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas. Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas. Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. 242 . Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar. Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas. Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf.

Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas. Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas. Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. 5. 243 . Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar. Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas. Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat. Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan.4. Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam. Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas. 6. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf.

7. 244 . 8.Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1. 2. 4. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. 6. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas. Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih. 5. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab. Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan. 3. Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas.

9. Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. 3. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. 4. Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia. 245 . 2. Minhaj al-Talibin. 10. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith. Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Riyad al-Salihin. Rawdat al-Talibin. Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim.

µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah. Gharib al-Hadith. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate).5. Shakir b. Al-Katabi. Surabaya: Pustaka Salam. Al-Kattani. VA: International Institute of Islamic Thought. Syarah Riyadus Salihin.). 246 . Al-Husayni. Nancy Roberts (terj. Muhammad b. 4 jil. Al-Hirawi. Fawat al-Wafayat. Sallam (1976). Beirut: Dar al-Kutub al. Muhammad Anwar Shah b. Al-Buti. Hashim (1985). Muhammad Saµid Ramadan (2006). Mu azzam Shah (2007). Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi. Herndorn. µAbd al-Qadir (1983). µAbdullah (1408 H). 6.). Al-Kashmiri. Usamah µAbbas (ed. Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir.). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Yaµudillah. µAli Muhammad b. Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. µAbd al-Hayy b. Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. Abu µUbayd al-Qasim b. SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif. Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat. Ahmad (2000). Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim. Beirut: Dar al-µArabi alIslami.Ilmiyah.

Abi Bakr (1996).). Sharh Sahih _________________________________________________(1994). Beirut: Dar al-Qalam. Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah.). Al-Qurtubi.). Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim. Al-Suyuti. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed. Wahbah al-Zuhayli. __________________________________________ (1972). Yusuf. µIyad b. _________________________ ________________________(1993). _________________________________________________ (2002). Toynbee (1987). µAbd al-Rahman (1989). Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat.t. µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds.). Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq. Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Abu al-µAbbas Ahmad b.). _______________________________________________ _ (t. 5.). Muhammad Nasir al-Din (1986). Muhammad b. Ibrahim (1996). Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Damsyik: Dar al-Khayr. 7 jil. Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah.Al-Nabhani. Muhy al-Din Dib Mastu (eds. Khalil al-Maiys (ed. al- ________________________________________________ (1991). Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982). Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath. µAbd al-Rahman b. USA: Oxford University Press.). Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. A Study of History. 247 . Muhammad Hassan Ismaµil. Musa (2006). Dimashq: Dar Ibn Kathir. Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw). Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ. Al-Yahsubi. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Riyad: Maktabat alMaµarif. µUmar b.) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Al-Albani. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ.). Al-Khabar. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah. Ahmad Farid al-Mazidi (eds. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed. Al-Sakhawi. Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan. Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. Nur al-Din µItr (ed. Arnold J. Cet. Muslim. Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj. Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab.). Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Al-Nawawi. __________________________________________ (1989).

Ibn Abi al-Dunya (1410 H). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Ahmad µUmar. Ibn Allan. Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. Ensiklopedia Islam. Fakhuri. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Beirut: Dar Ibn Hazm.al. Islah al-Mal. Lubnan: Dar al-Imam. Hashim.E. Mustafa Muflih al-Qudat (ed. Ensiklopedia Global. Kuala Lumpur: SmartGenie Corp. Mesir: Dar al-Wafa¶.) (2006). Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah. G. Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Bhd. Huda Muhsin (1985). T. (2001).As¶ad. Classical Islam. Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. (1998). Muhammad (1972). Forty Hadith Imam al-Nawawi. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia.). Baidawi. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah. Muhammad Ali b. Sdn.p. Dahlan. Muhammad (1990). A History 600-1258. Zayni (1984). Al-Mansurah. Daniel.: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah. Kamil Muhammad (1995). Brown (1996). dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H). Kaherah: Dar al-Salam. (1994). Cambridge: Cambridge University Press Daqr. ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶. Von Grunebaum (1970). Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin. al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Hafiz. Ahmad b. Katherine Watson (terj. µAbd al-Ghani. µAwaidah. London: George Allen & Unwin Ltd. Translated with an Introduction and Commmentary.). Mahmud (1979). ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988).t. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin. Firdaus Abdullah (2002). Kolej Universiti Islam Antarabangsa. W. Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad. 248 . Al-Imam Muslim b. Damsyik: Dar al-Qalam. Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. Haziyah Hussin (et.

Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000). µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H). G. µAbd al-Qadir al-Arna¶ut. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah. Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. Muhammad Hassan Ismaµil (ed. Encyclopedia of Arabic Literature. µUmar Rida (1957). Ibn Hajar al-µAsqalani. ___________________.H. Mahmud al-Arna¶ut (eds. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. London & New York: Routledge. _____________________ (2008). Kelantan: Pustaka Aman Press. Hibah. (1998). Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds. Wasiat. Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith. µAli (2004). Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. (2003). (2007). Ishak Hj. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Ibn Kathir. Rabiµ Hadi (1988). Muµjam al-Mu¶allifin.) (2003). Rahman (1992). µAla al-Din Abu Hassan (1991). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. England: Cambridge. Suliaman et al. Ahmad b. AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras.H. Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi.). (1979). Muhammad b. _______________________ (2004). and Autorship of Early Hadith. 249 . Juynboll. Khayr Abadi. Jumµah al-Majid (ed. Ensiklopedia Fuqaha¶. Mohammed Abul Laith.A. Selangor: Dar al-Shakir. Mat Saad Abd. Studies in Chronology. Provenance. Muslim Tradition.Ibn µAttar. (1983). Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). K. Siradjuddin µAbbas. Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah.). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin. µAli b. µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. Ibn al-µImad. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Mudarabah & Al-Syarikah. Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. Madkhali. Kahalah. Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha.) (1998). Beirut: Dar Ibn Kathir. Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. Muhammad b. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶.

M. Athar (1986). Berjak (2007).M. Mohd Nasran Mohamad. Kuala Lumpur: Anbakri Publika. Musa Shahin Lashin (2002). M. Pulau Pinang: Penerbit USM. Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi.2. Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad). al. Peranan dan Metodologi Hadis. Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages. ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´. (t.t. Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan. ___________________________ (2006). Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith. Al-Nawawi: The Jurist of Islam. Akhlak Bermuamalat. Mohd Radzi Othman et al. Muhammad. Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Muhammad Abu Zahw (1958). (1986). USA: Amana Publications. Syuhudi. Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise. Studies in Early Hadith Literature. Cet. 250 . Sirat al-Zahir Bibras. Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Abd. Zainal Abidin (1998). Beirut: al-Maktab alIslami. Nuh Ha Mim Keller (2003). Rafik H. Al-Hadith wa al-Muhaddithun. London & New York: Mansell Publishing Limited.. (ed.) (2008). Batu Caves: Thinker¶s Library. Ahmad Sunawari Long et. Rahman (1996). Munawar Ahmad Anees & Alia n. Azami (1978). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Bangi: Department of Theology and Philosophy. Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab. UKM. Mohd Asri.) dalam Islam: Past. Cet. Mohd Napiah Abdullah. Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Kaherah: Dar alShuruq. Canada: Trafford Publishing. Muhammad. Present and Future. 2. µAbd al-Rahman (1926). Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam. Ismail (1987). Mohd Muhiden. Ismail (1989). Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim.

t. Wan Mohd Saghir Abdullah (1997). Yaqut al-Hamawi. Muhammad µAbd al-Rahman (1998). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Saµad al-Din. 2. (Tesis Ph. Iklilah Hamid Chidlir (ed. µAdnan (1983). 251 . µAmman: Dar al-Bayariq. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. Syeikh Abdul Qadir b. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Universiti Malaya). Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise.Ilmiyah. Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin. (Latihan Ilmiah. (2003).Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). Alavi. Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim.D. Shabbir Ahmad (t. Muhammad Siddique Khalid (1979). Riyad: Dar al-Muslim. Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. Cet. Wasiat dan Hibah.Riwayat Sanadan wa Matnan. 4 jil. Ruhayli.). Terjemah Syarah Shahih Muslim. Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari. RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002).). Faculty of Arts. Tawalibah.). Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba. µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). Karachi: Maktabat al-Hijjaz. Muhammad (2007). Beirut: Dar al-Kutub al. Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Abdul Rahim al-Fathani. Tawudi. Jakarta: Mustaqiim. Muµjam al-Buldan. Saµid. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵. µUthmani. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih. Akademi Pengajian Islam. Beirut: Dar Sadir. University of Edinburgh). Pengantar Ulum Hadis. Hammam µAbd al-Rahim (t. Sulaiman Masri.t.. Abu µAbdullah (1995). Wawan Djunaedi Soffandi.

Muhammad Adli Musa (2007). Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. Universiti Malaya). Rasyid. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). (Tesis Ph. Qism al-Sunnah wa µUlumiha. Business Ethics in the Light of the Sunnah. University of London). RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. (Disertasi Sarjana. Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. ³Lamhat min Manhaj al. Faisal Ahmad Shah (2007). µAbdul Karim Mastur (2006). Philadelphia). Mohd. Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith.ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah. (Disertasi Sarjana. Lampeter. Idris (2007). Husayn b. Suµud al-Islamiyah. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). (Tesis Ph. Universiti Malaya). Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. (Tesis Ph. Habeeb Rahman (1999). Jabatan Pengajian Islam. The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´. (1987). Temple University. (Tesis M. Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi.Phil. Al-Qarni. Ishak Suliaman (2005).D. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. Kulliyah Usul al-Din. (Latihan Ilmiah. Oziev Gapour (2008).. al-Riyad). 252 . Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim. Jamiµah al-Imam Muhammad b.A. Khogali W. Akademi Pengajian Islam. University of Wales).D. Solahuddin Ismail (1998). D. Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. Bahagian Pengajian Usuluddin. Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya).. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah. Muhiden Abd. Rahman (1994). Muhammad Shawwat (1411 H). (Tesis Ph. (Tesis Ph. King¶s College.D. Ibramsa.Bashirovich. Medan: Indonesia).D.

Jabatan Perdana Menteri. Yayasan Islam Terengganu). 29 (2): 163-77. Journal of Islamic Studies. 2004. 30 (3): 253-61. 5: 60.31. Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. (1996). E. Abdul Majid (1999). RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). Asmadi Mohamed Naim. Al-Bayan. Muslim World. 1981. Fazlur Rahman. Sunnah and Hadith. ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. 1939. Robson. 21 (1): 54-55. 253 . The Forty-two Traditions of al-Nawawi.F. 46-60. Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn. 1940. The Transmission of Muslim¶s Sahih. Keluaran keenam versi 6. Dewan siswa. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. Jonathan A. Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie. 1962. Muslim World. Brown.. Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. Keluaran pertama versi 1. Jurnal Syariah. 15 (1): 1-37. Keluaran pertama versi 1. Bukhari and Early Hadith Criticism. Islamic Studies. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). 1: 1-36. Farid Mat Zain. Manar al-Islam. (2003).F. 2000. 2001. 121: 8. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). J. ____________.C.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990).0 Syarikat al-Sakhr. Journal of the American Oriental Society. Christopher Melchert.2. Bishop. 1949. 11 (2). Mahmood Zuhdi. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah.

al-islam. Abd. 54 (3): 161-197. 1984. 1901. RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991).wikipedia. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation.edu.htm Http://hadith.org/ Http://www.net/books Http://damascusdreams.A. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth. Journal of Near Eastern Studies.H. G. Mufida Maµsum (2004). William.htm 254 . et al.wordpress.ihsanetwork. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.) (1999). cet. Rahman.its. 3: 63-76. Muhiden. Mohd.Juynboll. Marcais. Kamus Dewan Inggeris Melayu.islamicmanuscript..com/Display Http://www. Muslim¶s Introduction to His Sahih.H. A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith. 1995. (2003). Translation of al-Nawawi¶s Taqrib. Journal of Usuluddin.com Http://almeshkat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bakyr et al. (ed. 2.iiu. Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Journal Asiatique. Johns. Al-Manhal Kamus Arab Melayu. Jerusalem Studies in Arabic and Islam. Mohammad Fadel. ix: 1618. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd.org. Mahmud b. 5: 263-311.com/ Http://en. Hj. 1995. Hj. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa.org/ Http://www. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu.uk/nawawi.my/nawawi.

com/ Http://www.com Http://www.com Http://www.masud.org Http://www.co.nawawicenter.sahihmuslim.sunnahonline.lawinislam.mereislam.thesaurus-islamicus.html Http://www.org/ Http://www.uk Http://www.shorouk.livingislam.com Http://www.nawawi.org/ Http://www.Http://kitaabun.org/ 255 .com/ Http://www.info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->