BAB 1

Latar Belakang Ringkas Tarian Zapin
1.Salahsatu bentuk tarian pergaulan masyarakat Melayu yang masih utuh dan popular dewasa ini ialah tari zapin. Dari perspektif sejarah perkembangannya tarian zapin telah menular luas di kalangan penggemar senitari di Malaysia ini telah mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional sifatnya.Namun demikian banyak antara genre zapin tradisional ini tersebar hanya ke daerah-daerah tertentu sahaja dan salah satu daripada genre zapin tradisional yang dinamik dan anggun dikatakan masih terdapat di negeri Johor. 2.Di Johor zapin yang dikenali dalam dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab memperlihatkan perbezaaan dari segi unsur peradaptasiannya. Pada realiti kedua-duanya genre zapin itu berasal dari satu keseniaan masyarakat Arab yang di bawa Hadramaut.

3.Keunikan tradisi Zapin Melayu terletak bukan sahaja pada kesatuan muzik dan peralatannya yang dipengaruhi oleh keseniaan Arab bahkan juga pada sifat segretasi penari dan penonton. Dalam konteks inilah keunikan tarian zapin begitu terserlah terutamanya pada ciri penghubungannya dengan keseniaan Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Di Johor Tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam yang berfungsi sebagai hiburan sama ada pada acara-acara sekular mahupun acara sambutan harihari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun ianya lahir dari adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab. 4.Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa persaudaraan penari dan

yang akan dibahas lebih dalam di bab pembahasan berikut. Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha bersama dan bukannya usaha individu disamping meminggirkan persaingan antara pemain-pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan.Tari Zapin pada mulanya merupakan tarian hiburan dikalangan raja-raja di istana setelah dibawa oleh para pedagangpedagang di awal abad ke-16. Tujuan Penulisan Tujuan maka lah yang d isusun penulis ini ada lah sebagai sarana un t u k menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh islam terhadap sosial dan budaya. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Pengertian dari gerakan tari Zapin.pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan di kalangan mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Zapin berasal dari bahasa arab yaitu ³Zafn´ yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Zapin merupakan hasanah tarian rumpun . Sebelum tahun 1960. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor terserlah Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Rumusan Masalah Permasalahan yang timbul yaitu bagaimanakah pengaruh islam terhadap sosiald a l a m k e h i d u p a n z a m a n s e k a r a ng i n i d a n a p a j u g a p e n g a r u h i s l a m it u t e r ha d a p sejarah. Ditinjau dari perspektif inilah.Dan juga untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Metode Studi Islam BAB 2 Pengertian tari zapin .

Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya.Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.Instrumen yang terlibat pula ialah Biola.Pada kiraan ke-4 kaki dilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat. Namun.Sebelum tahun 1960. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. oleh kerana penari perlu berinteraksi antara satu sama lain tarian Zapin digalakkan untuk dilakukan secara berpasangan dalam gandaan 2. Di dalam dialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana. Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang penari yang diperlukan untuk membuat persembahan. ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. pesisir Kalimantan dan Brunei Darussalam. Tapi kini ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita. Kepulauan Riau. . Sejarah Tarian Zapin Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15. walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama. Semasa melakukan gerakan. Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan genre lagunya biasanya genre Samrah.Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. digunakan sebagai media dakwah rumpun . Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. kondisi tubuh penari biasanya dalam keadaan tegak dan agak mendada. Asal Usul Tari Zapin Zapin Zapin berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah Arab dan Parsi. Sarawak.Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau ke belakang. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Marwas dan Gambus. Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4. Zapin merupakan hasanah tarianMelayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Semenanjung Malaysia.

ragam ayam patah.Sebelum tahun 1960. hadralmut.Gerakan variasi Tengliu banyak melakukan gerakan yang tidak disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang diikuti dengan hentian mengejut dengan kaki.w dan lain lain. walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama. Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya. kepulauan Riau. ragam pusau belanak kecil dan akhir sekali ragam wainap. zapin tengelu. mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masing-masing.ragam titi batang. tangan dan bahu. ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera.Variasi Tengliu telah diilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan mereka manari diatas kapal dengan mengikut arus ombak laut. . zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Kalau kita melihat variasi ini penari seolah-olah sedang menari sambil badannya terhuyung-hayang ke kiri dan kanan sambil tangannya memegang tali kapal. ragam kopak. ragam lompat injut. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur.Pada zaman dahulu kesenian zapin melayu bukan hanya di persembahkan halaman atau di anjung rumah ianya juga di persekitaran masjid juga surau untuk menyambut perayaan mauliurassul s. zapin lenga dll.Zapin melayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus permulaaan di namakan Taksim.Antara variasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari Mersing. Pengaruh seni muzik seni tari.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Semenanjung Malaysia.Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan bergurau.a. Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab sambil mencipa kesenian melayu dan falasafah kesenian islam. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan.terdapat beberapa ragam di dalam tarian zapin diantaranya ragam pusau belanak besar . senimuzik dan gurindam arab telah menyibar ke johor melalui kawasan pesisir pantai barat johor dan ke pendalaman melalui sungai sungai bersama sama penempatan arab di kampung kampung melayu. Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada ragam yang asal. terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang. pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal usul zapin ni dari tanah arab.

BAB 3 Kesimpulan Bagi kita tentu saja solidaritas tersebut tidak serta merta datang dengan sendirinyatetapi melalui suatu proses. a d a p u l a masyarakat yang nilai ³kefanatikan´ Saran S e mo g a k it a d a p a t m e m a h a m i i s i d a r i m a k a l a h k a m i i n i d a n j g d a p a t k it a a m b i l pelajaran dari padanya. s e p e r t i A c e h a t a u B a n t e n . m e l a i n k a n be r p r o s e s m e l a l u i a k t i f it a s d a g a ng d a n s o s i a l . DAFTAR PUSTAKA http://www.com/doc/56515025/Ziqro-My-Brother http://rikyslowbox.Dalam hal ini kitah a r u s m e l a k u k a n k u n j u n g a n d e n g a n s e n g a j a k e p a d a s a h a b a t k it a .2.A d a m a s y a r a k a t y a n g n u a n s a I s l a m n y a k e n t a l . ba h k a n d i u t a m a k a n berkunjung kepadasaudara atau rekan yang terputus hubungannya dengan kita.SilaturahimYaitu menyambung tali persaudaraan dengan penuh kasih saying.3. O l e h k a r e n a it u .dan suasana yang perlu kita ciptakan.blogspot.com/ . D e n g a n s i k a p s a l i n g m e m a h a m i i n i a k a n m u nc u l s i k a p s i m p a t i a nt a r s e s a m e teman.Apabila ada saran dan krit ik yang bersifat membangun kami terima dengan senang hat i dmi untuk perbaikan di waktuyang akan datang.Yaitu saling meno lo ng antar sesame teman dalam keadaan lapang maupun dalamkeadaan sempit. p e m i k ir a n n ya . k e k e nt a l a n pengaruh budaya dan ajaran Islam di t iap-tiap tempat di Indonesia tentunya berbedabeda.antara lain1.scribd.Saling membantu.4.Dalam hal ini paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar terwujud rasa solidaritas.Dan kami sangat berharap makalah kami ini mendapat nilai yang baik dari dosen pembimbing mata kuliah yang bersangkutan.Saling mengenal satu sama lainS e m a k i n k it a m e n g e na l s e c a r a l u a s b a i k i d e nt it a s . m a u p u n s i k a p mentalnya akan semakin mudah bagi kita untuk saling melengkapi dan mengisi.P e r s e b a r a n I s l a m d i I nd o n e s i a t a k s e r e m p a k t e r ja d i d a l a m w a k t u ya n g s a m a . b a i k k e c e n d r u n g a n a t a u p u n s i k a p n ya .Saling memahami(tafahum)Y a i t u u p a y a s a l i n g m e m a h a m i o r a n g l a i n .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful