BAB 1

Latar Belakang Ringkas Tarian Zapin
1.Salahsatu bentuk tarian pergaulan masyarakat Melayu yang masih utuh dan popular dewasa ini ialah tari zapin. Dari perspektif sejarah perkembangannya tarian zapin telah menular luas di kalangan penggemar senitari di Malaysia ini telah mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional sifatnya.Namun demikian banyak antara genre zapin tradisional ini tersebar hanya ke daerah-daerah tertentu sahaja dan salah satu daripada genre zapin tradisional yang dinamik dan anggun dikatakan masih terdapat di negeri Johor. 2.Di Johor zapin yang dikenali dalam dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab memperlihatkan perbezaaan dari segi unsur peradaptasiannya. Pada realiti kedua-duanya genre zapin itu berasal dari satu keseniaan masyarakat Arab yang di bawa Hadramaut.

3.Keunikan tradisi Zapin Melayu terletak bukan sahaja pada kesatuan muzik dan peralatannya yang dipengaruhi oleh keseniaan Arab bahkan juga pada sifat segretasi penari dan penonton. Dalam konteks inilah keunikan tarian zapin begitu terserlah terutamanya pada ciri penghubungannya dengan keseniaan Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Di Johor Tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam yang berfungsi sebagai hiburan sama ada pada acara-acara sekular mahupun acara sambutan harihari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun ianya lahir dari adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab. 4.Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa persaudaraan penari dan

yang akan dibahas lebih dalam di bab pembahasan berikut. Sebelum tahun 1960. Ditinjau dari perspektif inilah. Tujuan Penulisan Tujuan maka lah yang d isusun penulis ini ada lah sebagai sarana un t u k menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh islam terhadap sosial dan budaya. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha bersama dan bukannya usaha individu disamping meminggirkan persaingan antara pemain-pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan.Dan juga untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Metode Studi Islam BAB 2 Pengertian tari zapin . Zapin berasal dari bahasa arab yaitu ³Zafn´ yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Rumusan Masalah Permasalahan yang timbul yaitu bagaimanakah pengaruh islam terhadap sosiald a l a m k e h i d u p a n z a m a n s e k a r a ng i n i d a n a p a j u g a p e n g a r u h i s l a m it u t e r ha d a p sejarah. Zapin merupakan hasanah tarian rumpun . keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor terserlah Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan di kalangan mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai.Tari Zapin pada mulanya merupakan tarian hiburan dikalangan raja-raja di istana setelah dibawa oleh para pedagangpedagang di awal abad ke-16. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Pengertian dari gerakan tari Zapin.

Marwas dan Gambus. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. Tapi kini ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita. Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya. Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang penari yang diperlukan untuk membuat persembahan. Di dalam dialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana.Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. Kepulauan Riau. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Namun. Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. pesisir Kalimantan dan Brunei Darussalam. . digunakan sebagai media dakwah rumpun .Pada kiraan ke-4 kaki dilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat.Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau ke belakang. Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah Arab dan Parsi. Semasa melakukan gerakan. walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama.Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. kondisi tubuh penari biasanya dalam keadaan tegak dan agak mendada. oleh kerana penari perlu berinteraksi antara satu sama lain tarian Zapin digalakkan untuk dilakukan secara berpasangan dalam gandaan 2.Instrumen yang terlibat pula ialah Biola. Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Zapin merupakan hasanah tarianMelayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Sejarah Tarian Zapin Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15. Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan genre lagunya biasanya genre Samrah. Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4. Asal Usul Tari Zapin Zapin Zapin berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan.Sebelum tahun 1960. Sarawak. Semenanjung Malaysia. ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera.

Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada ragam yang asal.Antara variasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari Mersing. zapin lenga dll. tangan dan bahu.ragam titi batang. pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal usul zapin ni dari tanah arab. Kalau kita melihat variasi ini penari seolah-olah sedang menari sambil badannya terhuyung-hayang ke kiri dan kanan sambil tangannya memegang tali kapal. walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama. ragam pusau belanak kecil dan akhir sekali ragam wainap.Gerakan variasi Tengliu banyak melakukan gerakan yang tidak disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang diikuti dengan hentian mengejut dengan kaki.Variasi Tengliu telah diilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan mereka manari diatas kapal dengan mengikut arus ombak laut. Semenanjung Malaysia. ragam lompat injut. ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera.Zapin melayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus permulaaan di namakan Taksim.Sebelum tahun 1960. khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. hadralmut. senimuzik dan gurindam arab telah menyibar ke johor melalui kawasan pesisir pantai barat johor dan ke pendalaman melalui sungai sungai bersama sama penempatan arab di kampung kampung melayu. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab sambil mencipa kesenian melayu dan falasafah kesenian islam.a.ragam ayam patah.Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan bergurau. terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang. Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya. .terdapat beberapa ragam di dalam tarian zapin diantaranya ragam pusau belanak besar .w dan lain lain. Pengaruh seni muzik seni tari. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan.Pada zaman dahulu kesenian zapin melayu bukan hanya di persembahkan halaman atau di anjung rumah ianya juga di persekitaran masjid juga surau untuk menyambut perayaan mauliurassul s. ragam kopak.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. zapin tengelu. kepulauan Riau. mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masing-masing. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur.

s e p e r t i A c e h a t a u B a n t e n . m e l a i n k a n be r p r o s e s m e l a l u i a k t i f it a s d a g a ng d a n s o s i a l .Dalam hal ini kitah a r u s m e l a k u k a n k u n j u n g a n d e n g a n s e n g a j a k e p a d a s a h a b a t k it a . m a u p u n s i k a p mentalnya akan semakin mudah bagi kita untuk saling melengkapi dan mengisi.3.antara lain1.dan suasana yang perlu kita ciptakan. k e k e nt a l a n pengaruh budaya dan ajaran Islam di t iap-tiap tempat di Indonesia tentunya berbedabeda.scribd. DAFTAR PUSTAKA http://www.Saling membantu.Dalam hal ini paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar terwujud rasa solidaritas.com/doc/56515025/Ziqro-My-Brother http://rikyslowbox.Saling memahami(tafahum)Y a i t u u p a y a s a l i n g m e m a h a m i o r a n g l a i n .SilaturahimYaitu menyambung tali persaudaraan dengan penuh kasih saying.blogspot. O l e h k a r e n a it u . ba h k a n d i u t a m a k a n berkunjung kepadasaudara atau rekan yang terputus hubungannya dengan kita.P e r s e b a r a n I s l a m d i I nd o n e s i a t a k s e r e m p a k t e r ja d i d a l a m w a k t u ya n g s a m a .A d a m a s y a r a k a t y a n g n u a n s a I s l a m n y a k e n t a l . D e n g a n s i k a p s a l i n g m e m a h a m i i n i a k a n m u nc u l s i k a p s i m p a t i a nt a r s e s a m e teman.4. p e m i k ir a n n ya . a d a p u l a masyarakat yang nilai ³kefanatikan´ Saran S e mo g a k it a d a p a t m e m a h a m i i s i d a r i m a k a l a h k a m i i n i d a n j g d a p a t k it a a m b i l pelajaran dari padanya. b a i k k e c e n d r u n g a n a t a u p u n s i k a p n ya .Saling mengenal satu sama lainS e m a k i n k it a m e n g e na l s e c a r a l u a s b a i k i d e nt it a s .2.Yaitu saling meno lo ng antar sesame teman dalam keadaan lapang maupun dalamkeadaan sempit.BAB 3 Kesimpulan Bagi kita tentu saja solidaritas tersebut tidak serta merta datang dengan sendirinyatetapi melalui suatu proses.com/ .Dan kami sangat berharap makalah kami ini mendapat nilai yang baik dari dosen pembimbing mata kuliah yang bersangkutan.Apabila ada saran dan krit ik yang bersifat membangun kami terima dengan senang hat i dmi untuk perbaikan di waktuyang akan datang.