CONTOH-CONTOH SOALAN 1. Encik Azmi telah idlnatik sebagai Penolong Pegawai Tadbir Gred N27.

Semasa dilantik, beliau dikenakan syarat tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Setelah genap 3 tahun berkhidmat, beliaui masih belum disahkan dalam perkhidmatan kerana masih gagal peperiksaan perkhidmatan yang disyaratkan. (a) Nyatakan tindakan awal yang perlu diambil oleh ketua Jabatan Encik Azmi sekiranya bealiu hendak memperakukan En.Azmi dilanjutkan tempoh percubaanya. (8m) (b) Pihak manakah yang boleh meluluskan permohonan melanjutkan tempoh percubaan tersebut? (2m) (c) Apakah implikasi kepada perkhidmatan En.Azmi percubaan beliau dilanjutkan dengan berdenda? (5m) Jawapan: (a) Ketua Jabatan hendaklah dengan segera memperakukan permohonan pelanjutan tempoh percubaan En.Azmi yang dibuat megikut subperaturan (2) kepada Suruhanjaya. Bagi maksud subperaturan (3), Ketua Jabatan hendaklah mengemukan permohonan itu dalam boring yang dinyatakan dalam Jadual Keepamt menyatakan butir-butir seperti berikut: sekiranya tempoh

-

Sebab pegawai itutidak disahkan Syor Ketua Jabatan sama ada pelanjutan tempoh percubaan patut diberi atau tidak,dan jika patut diberi sama ada dengan denda atau tanpa denda. Maklumat perkhidmatan pegawai yang dikenaskinikan dan Senarai pepriksaan,jika ada, yang telah diduduki oleh pegawai itu, tarikh dan keputudsan peperiksaan itu. (8m)

-

(b) Pihak yang meluluskan permohonan pelanjutan tempoh percubaan ini ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) (2m) (c) Implikasi kepada perkhidmatan Encik Azmi ialah: Hilang kekanannya bagi suatu tempoh yang sama dengan tempoh pelanjutan itu Tidak layak mendapat apa-apa pergerakan gaji tahunan semasa tempoh pelanjutan pecubaannya dengan denda Diubah tarikh pergerkan berkuatkuasa. (5m) gajinya megikut tarikh pengesahan

Sebaiknya guna rak-rak besi yang beri ruang sebanyak 6 inci di antara lantai dan rak pertama. Mudahkan pusingan udara dan pembersihan. bilik simpanan memerlukan pusingan udara seperti pemasangan kipas angin.gambar.buku. anginkan supaya kering.gambar dan rakaman suara yang diterima atau dikeluarkan oleh mana-mana jabatan kerajaan dalam apa-bentuk jua sekalipun untuk tujuan menjalankan dan menunaikan urusan rasmi mereka. (iii) Mengeringkan rekod. (5m) (b) Usaha-usaha memelihara rekod jabatan (i) Bilik simpanan sesuai Jabatan-jabatan hendaklah menentukan bahawa rekod-rekod hendaklah disimpan dalam bilik sesuai yang tidak lembab.pelan.peta.filem.wayang.mikrofon. Antara langkah yang boleh diambil oleh Jabatan dalam usaha memelihara rekod-reod krajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan rekod Arkib Negara.bocor atapnya atau berlubang dindingnya. (ii) Rekod patut disimpan atas rak-rak -jangan letak di atasa lantai. dikumen. maka bilik-bilik rekod hendaklah juga dihawadinginkan. perlu diawasi dari anaianai atau bubuk dengan menyembur diedrin terlebih dahulu kepada rak-rak kayu.rekod. Bilik simpanan rekod mestilah terhindar dari tikus dan serangga termasuk anai-anai. Sekiranya rak-rak kayu digunakan.2. -jika rekod basah.daftar. (a) Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ‘rekod kerajaan’? (5m) (b) Selain daripada mendapatkan nasihat Jabatan Arkib Negara. . bahan bercetak. Untuk menjaga dari kelembapan. Jangan dijemur -yang lapuk hendaklah dibersihkan -beranai atau semut dikeluarkan serannga tersebut. nyatakan lima (5) usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara di dalam jagaan mereka? (10m) Jawapan: (a) Rekod kerajaan ialah segala jenis surat.lukisan. Di mana bangunan-bangunan di hawa dinginkan.

iii) Agensi pelaksana mempunyai kebebasan unutk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program / aktiviti mereka. Dakwat. (a) Dalam peraturan kewangan kerajaan. (a) Nyatakan dua prinsip asas dalam Sistem Belanjawan diubahsuai (5m) (b) Apakah matlamat yang hendak dicapai dengan terlaksananya system ini. Bilik rekod dijaga / dibersihkan -jgn guna tempat makan minum / merokok / simpan bahan2 lain spt asid. Ini membolehkan pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untuk melaksanakan tugasa mereka.(iv) (v) Rekod koyak perlu dibaiki -yang koyak ditampal dengan kertas lain (guna pelekat tepung ubi kayu) -gam cair atau tape cellulose tidak elok digunkan (rosakkan/ cacatkan) -yg tanggal dari fail disemat semula dgn segera. (10m) Jawapan: (a) Dua prinsip asas yang digunakan dalam Belanjawan Diubahsuai i) Kuasa membuat keputusan diberi seberapa praktikal yang boleh kepada peringkat bawahan. ii) Agensi pelaksan diberikuasa yang lebih luas untuk mengurus program dan aktiviti mereka. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh pegawai yang menerima wang. 3. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. (10m) . setiap wang yang diterima oleh kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. (10m) 4. Oleh itu. iv) Kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauh mana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan. Sebaliknya mereka boleh memberi tumpuan kepada perancangan dan pengukuran agensi pelaksana. Agensi pelaksana yang mengenal leibh awal masalah pelaksanaan yang mungkin timbul dan tindakn sewajarnya untuk diambil.minyak -dibersihkan selalu/guna pencuci hampagas digunakan elak habuk terkumpul. ii) Kuasa yang diberi mesti bersesuain dengan prinsip akauntabiliti (15m) Matlamat dapat dicapai melalui system ini i) Agensi tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana dengan ketat. kelewatan melaksanakn sesuatu program / aktiviti dapat dielakkan. Ini adalah berasaskan kepada konsep ‘let manager manage’ yang member kuasa yang lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakan program/projek untuk membuat keputusan berkaitan dengan program/projek mereka.cat.

Pendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. b) c) d) Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan. b) . Huraikan tiga (3) daripada pendekatan di bawah. Setiap individu yang baru menganggotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Resit baru mestilah dikeluarkan dan resit yang tersalah tulis itu perlulah dibatalkan dan disimpan berserta salinannya untuk tujuan diaudit. Pengalaman dan pusingan kerja. Memberi kesedaran kepada individu tentang pandangan islam terhadap kepimpinan akan member kesan kepada diri individu itu sendiri. iv) Bagi perkara-perkara lain yang dibenarkan oleh Akauntan Negara / Akauntan Negeri. Perubahan sikap dan nilai. Apakah nasihat yang perlu diberikan oleh Encik Shah kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. (15 mrkh ) Jawapan a) Latihan Kepimpinan. c) Perubahan sikap dan nilai . Pada suatu hari salah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepada bahawa beliau telah tersalah tulis tiga helai borang resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rosak. jj) Satu bayaran tetap ada tercatat pada resit dan jumlah terimaan iii) Pungutan seorang diri terpaksa dibuat ketika pungutan di luar Ibu Pejabat dan segala catatan pungutan di dalam Buku Tunai hendaklah dibuat sebaik sahaja tiba di pejabat. a) Latihan kepimpinan. 6. (5m) Jawapan a) i) Satu skim bermesin yang diluluskan bagi mengeluarkan resit adalah digunakan.(b) Encik Shah adalah seorang pemungut hasil. b) Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Ini boleh dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai islam di dalam pentadbiran. Latihan kerohanian perlu diberi penekanan dan diadakan dari semasa ke semasa.

d) Pengalaman dan pusingan kerja Tiap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar.peribadi asas dalam perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas sehariannya. (15 mrkh) 7. Tanpa sifat ikhlas.seseorang itu akan sentiasa merungut. Oleh itu. Ikhlas – Ikhlas bermaksud hati yang bersih.jujur dan suci. Bertanggungjawab – Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja.menyalahkan orang lain. Ini boleh dilakukan dengan system pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK). Berdedikasi . Kejayaan mereka memikul tanggungjawab akan membawa kejayaan kepada perkhidmatan awam. menunjuknunjuk dan gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. ia memepunyai rasa tanggungjawab terhadap dirinya dan kepada Tuhan. Huraikan lima (5) nilai-nilai. Seseorang yang tidak ikhlas tidak dapt melaksanakan tugas yang cemerlang secara berterusan.janji. (15m) Jawapan: (i) Amanah – Amanah bermaksud sesuatu yang diberi kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakannya.Ini boleh dilakukan melalui latihan kederiaan (sensitivity training) dimana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan member peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pimimpim. Jika seseorang itu ikhlas dalam kerjanya akan melaksanakan tugas tersebut dengan sempurna dan menghasilkan output yang memuaskan secara berterusan. Nilai amanah perlu ada pada setiap anggota awam kerana tugas mereka adalah mengurus dan menjaga kepentingan serta harta benda awam. mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik boleh dikenakan tindakan tatatertib seperti ayng ternaktub dalam Peraturanperaturan Pegawai Awam (K&TT) 1993. Sikap berdedikasi sangat perlu dimiliki oleh semua anggota perkhidmatan awam.Berdedikasi bermaksud pembaktian seseorang bagi melaksanakan tugas dengan sempurna. Sebaliknya. dan lain-lain yang mesti dilaksanakan. Ia dikehendaki melaksanakan tugasnnya sebagai pemegang amanah Negara dan rakyat tugasnnya dengan cemerlang dan memberikan hasil yang maksimum.tugas. Semua anggota perkhidmatan awam daripada peringkat bawahan hingga peringkat tertinggi mestilah sikap mempunyai sikap tanggungjawab. Seseorang penjwat awam yang telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan sesuatu tugas bermakna beliau telah diamanahkan melaksanakan tugas tersebut. Orang yang tidak amanah dianggap telah melakukan satu pengkhianatan dan juga penipuan. Seseorang (ii) (iii) (iv) .

Mereka juga sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama dan sentiasa menjaga imej dan maruah diri dan jabatannya.khianat. Bersih – Bersih bermaksud kebersihan dari aspek fizikal dan kebersihan moral. vii) Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. Pekerja yang tekun akan mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan peribadi.Kesederhanaan adalh sikap yang menentang akan sikap keterlalauan sama ada keterlaluan dalam menetapkan sesuatu peraturan perbelanjaan atau dari segi kelakuan seperti percakapan.ganjaran dan juga pujian. (15m) Jawapan: i) Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat menganggur. ii) Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan iii) Memberi peluang kepada orang yang bekerja di sector rendah daya pengeluarannya berpindah kepada sector yang lebih lumayan. Tekun – Tekun bermaksud bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu tugas.berkesan dan berkualiti. pakaian. dan sifat-sifat lain yang buruk. Berdisiplin – Berdisiplin bermaksud patuh kepada peraturanperaturan dan undang-undang. Seseorang yang tekun akan dapat menyiapkan tugasnya mengikut jadual yang telah ditetapkan. sanggup berkorban masa dan tenaga untuk perkhidmatan dan sentiasa meningkatkan mutu kecekapan dan produktiviti. v) Memodenkan kehidupan di luar bandar. Kebersihan dari segi tempat tinggal akan mewujudkan kesihatan yang baik dan terhindar daripada penyakit. . Setiap tugas akan dilaksanakn denagan cepat. Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan ke arah mencapai matlamat di atas. tindakan dan tingkah laku.(v) (vi) (vii) (viii) yang mempunyai sifat berdedikasi akan melaksanakan kerja tanpa mengharapkan sebarang tambahan upahan.tamak haloba.teguran dan tunjuk ajar. arahan dan undang-undang. vi) Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputra. antara yang di kawasan Bandar dan luar Bandar dan antara wilayah. 8. Dasar Pembangunan Nasional bertujuan mengurangkan kadar kemiskinan di Negara ini. Kebersihan daripada aspek rohani akan menghindarkan seseorang itu daripda perasaan dengki. Pekerja yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan. Sederhana . iv) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum. Seseorang yang mempunyai sifat berdedikasi juga akan sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan diri dan bersedia menerima nasihat.

v) Mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang.viii) Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran. Setiap hari beliau menerima beberapa pucuk surat rasmi yang dihantar oleh jabatan-jabatan lain. iv) Memudahkan semakan dan pindahan ke atas proses kerja apabila mengemaskini diperlukan. latihan. 9. iii) Membantu kerja penyiliaan. i) Mengelakkan kesilapan operasi dan perundangan ketika menjalankan tugas. ix) Menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan. vii) Mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang pegawai. vi) Memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru. ii) Memperlihatkan tindakan-tindakan lengkap yang perlu diambil semasa menjalankan tugas. (b) Apakah tindakan perlu terhadap surat yang fail tidak dapat dikesan? (c) Apakah tindakan diambil jika surat yang diterima untuk perhatian salah seorang pegawai? Jawapan: (a) Surat yang diterima hendaklah direkodkan di atas kertas minit dengan tulisan merah dengan menuliskan nombor rujukan surat dan tarikhnya beserta tarikh surat itu dikandungkan. 11. (a) Nyatakan peraturan bagi merekodkan surat rasmi di atas kertas minit. . viii) Memudah dan melicinkan urusan harian pejabat. Proses kerja yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. kesihatan. Jawapan: Kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yang terdapat di dalam MPK dan FM ialah. Encik Alif seorang Pembantu Tadbir (P/O) yang bertanggungjawab terhadap surat menyurat di jabatannya. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. kemudahan infrastruktur dan lain-lain.

(b) Cik Arisah seorang Pegawai Tadbir di Jabatan Y telah diarahkan untukl menyiasat dakwaan yang mengatakan terrdapat dokumen terperingkat yang telah dimusnahkan tanpa mengikut peraturan. Beliau sedang mengambil tindakan terhadap sepucuk surat “Sulit”. Nyatakan amalan-amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah Agensi kerajaan bagi melaksanakan Etika Perkhidmatan Awam. Jawapan: Amalan.(b) Bagi surat yang failnya tidak dapat dikesan. 13. iv) Mengeluarkan berita jabatan. vi) Menganjurkan majlis syarahan / ceramah agama. Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh Encik Ezwan mengenai kehilangan surat tersebut. ix) Mengadakan lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan kerja-kerja pejabat. Beliau telah mencari ke merata tempat namun masih tidak dapat dikesan. viii) Mengadakan pertandingan pejabat terbersih. Hasil siasatan mendapati kenyataan berkenaan ada kebenaranya. beliau mendapati surat “Sulit” tersebut telah hilang. vii) Memberi kakitangan kursus /latihan. iii) Menubuhkan jawatankuasa kelab sukan kebajikan dan social. 12. ii) Mengadakan dialog serta perbincangan untuk menerangkan cara pelaksana Etika Perkhidmatan Awam. v) Mengadakan majlis jamuan minum teh dan sebagainya.(a) Encik Ezwan seorang Penolong Pengarah telah diperuntukan sebuah bilik khas. (c) Surat untuk perhatian pegawai di jabatannya. Nyatakan nasihat yang perlu disampaikan oleh Cik Arisah. Ia hendaklah memasukkan surat rasmi itu ke dalam sampul kecil untuk tindakan setelah surat rasmi itu dibuka dan dicop tarikh penerimaan. x) Menyediakan manual kerja. Sekiranya . xii) Mewujudkan prerpustakaan jabatan. Beliau telah memanggil pegawai-pegawai yang terlibat dan menasihati mereka tentang cara-cara pemusnahan dokumen-dokumen terperingkat yang betul. xi) Penyadiakan buku panduan. Semasa beliau meninggalkan biliknya kerana berbincang dengan pegawai atasannya. Jawapan (a) Surat yang hilang itu hendaklah dicari dengan segera dan kehilangan itu dilaporkan kepada Pegawai Keselamatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat dan mengemukakan laporannya yang mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam masa 24 jam. surat tersebut hendaklah dihantar terus kepada pegawai berkenaan tanpa dibuka. Encik Alif hendaklah meminta Bahagian Pendaftaran Fail supaya membuka sampul kecil sebagai langkah sementara.amalan yang boleh dilaksanakan: i) Pemberian pengharapan.

Resit mestilah ditandatangani dengan berkarbon oleh pegawai yang menerima wang itu tetapi mestilah ditulis oleh pegawai lain.cek.resit itu diserahkan kepadanya. Pungutan luar di mana seorang pegawai terpaksa bekerja seorang diri. Jika diterima melalui pos atau penghantar. pemula dokumen tersebut hendaklah dimaklumkan supaya tafsiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat dan pembetulan keadaan dapat diambil. dengan kebenaran khusus dari Akauntan Negara / Bendahari Negeri. (7m) (ii) (b) Resit rasmi boleh dikeluarkan oleh seorang pegawai sahaja dalam keadaan-keadaan berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Resit dari skim bermesin ada digunkan. (a) Terangkan peraturan-peraturan viasa dalam memgeluarkan resit.kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. Abunya hendaklah terperingkat hendaklah diberi perlindungan keselamatan yang sepatutnya sehingga dimusnahkan. resit dihantar pada hari itu juga. (d) Dokumen terperingkat termasuk buangan terperingkat yang hendaklah dimusnahkan hendaklah terlebih dahulu dikoyak kecil-kecilkan atau dirincih dengan penggunaan mesin perincih dan dibakar mengikut peraturan-peraturan yang terselamat di bawah penyeliaan penjawat awam yang dibenar mengendalikan dokumen tersebut. (8m) Jawapan: (a) Resit rasmi mestilah dikeluarkan bagi mengaku terima wang yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan. (c) Jika surat tersebut terbukti hilang. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. Rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat unutk lain-lain cara pemusnahan. (i) Resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan jika pembayar hadir sendiri. Laporan sekiranya difikirkan sesuatu kesalahan jenayah telah berlaku. (8m) .kehilangan disahkan. Bayaran tetap tercetak pada resit. Ketua Jabatan hendaklah menimbangkan sama ada atau tidak tindakan tatatertib diambil atau penyiasatan di bawah Akta Rahsia RAsmi 1972 patut dijalankan. (7m) 14. Seorang pegawai lain tidak ada. Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan Kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai. (7m) (b) Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja.

Antara langkah tersebut termasuklah memastikan setiap jabatan menyediakan dan mamatuhi Piagam Pelanggan. transparensi. bilik perbincangan dan sebagainya. (9m) (b) Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan? (6m) Jawapan: a) i. (15m) 16. Penyebaran boleh dibuat sama ada melalui risalah-risalah. Piagam Pelanggan hendaklah jelas.15. ‘handbills’. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakan mekanisma bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. (vi) KMK dianggap sebagai usaha jangka panjang. ii. Ini termasuklah kesediaan pihak pengurusan unutk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program ini. ringkas dan mudah difahami. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha unutk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada para pelanggannya. projector overhead. (iii) Sokongan daripada semua peringkat. atau poster yang boleh dipamerkan di tempat-tempat strategic di agensi atau di tempat-tempat orang awam (9m) (b)Sistem maklumbalas pelanggan boleh dilaksanakan di sesebuah agensi adalah seperti berikut: (i) Borang maklumbalas pelanggan . (iv) Pengwujudan system pengiktirafan kepada ahli-ahli KMK. Ia merupakan satu jaminan agensi kerajaan untuk menyampaikan keluaran atau perkhidmatan mengikut kualiti yang ditetapkan. Sila jelaskan : (a) (i) Definisi Piagam Pelanggan (ii) Ciri-ciri Piagam Pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. Jelaskan lima (5) factor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. (15M) Jawapan: Faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaan KMK (i) Sikap yang positif. KMK haruslah dimulakan secara kecil-kecilan dahulu supaya ianya dapat dikekalkan secara berpanjangan. Ia juga senang disebarkan untuk pengetahuan orang ramai. Piagam Pelanggan adalah satu pernyataan komitmen secara bertulis oleh agensiagensi kerajaan terhadap penyampaian keluaran atau perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. (ii) Sistem latihan yang berkesan. (v) Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alat-alat tulis. Maklumatmaklumat di dalamnya hendaklah menyatakan hany perkara utama dengan tepat. kesungguhan dan komitmen daripada pihak pengurusan atasan.

Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa penghantar utama di semua sekolah dan pusat pengajian tinggi di Malaysia mulai 1970. (5m) b)Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama i.(ii) Peti cadangan (iii)Pengesahan berita (iv)Kajian Pakar Perundingan (v)Penyediaan Perkhidmatan Hotline (vi) client survey 17. Pendidikan berunsurkan ketatanegaraan dan cintakan Malaysia telah diserapkan ke dalam semua mata pelajaran. iv. Dengan cara ini. Ini dapat dilakukan melalui kaedah-kaedah berikut: (a) Kurikulum yang sama i.Sifat-sifat toleranmsi.persefahaman dan tolak ansur boleh dibentuk bagi melahirkan sebuah masyarakat yang bersepadu. (4m) c)Kegiatan Kokurikulum Aktiviti kokurikulum dan sukan telah digalakkan oleh kerajaan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi.Kurikulum sekolah diubah supaya berorientasikan Malaysia tanpa mengira bahasa penghantarnya.unit beruniform dan sukan/olahraga. semangat kebangsaan dan sifat taat setia kepada Negara dapat dipujuk. iii. ii. Kegiatan ini dibahagikan kepada tiga kategori iaitu aktiviti persatuan. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Dengan cara ini. bersemangat kebangsaan dan bersatu padu akan mudah dicapai. (3m) . Mata pelajaran Bahasa Melayu telah juga diwajibkan di semua sekolah rendah aliran bahasa Cina dan Tamil. Penggunaan satu bahasa dapat mengeratkan lagi perhubungan dan persefahaman antara kaum di Negara ini. usaha melahirkan generasi muda yang berdisiplin. (15m) Jawapan: Dasar Pendidikan Negara sebagaimana dalam Akta Pelajaran 1961 menjadikan perpaduan sebagai matlamat akhirnya. ii.Semua sekolah rendah menggunkan KBSR dna sekolah menengah menggunakan KBSM.

iii. (iv)Peluang untuk memajukan diri sendiri seperti latihan dan kenaikan pangkat. (iii)Sifat yang baik – Menerima maklumbalas mengenai kerja-kerja yang telah dilaksanakan.Penyeliaan . . Huraikan tiga (3) faktor GALAKAN dan tiga (3) faktor Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksudkan di bawah faktor dorongan tersebut (15m) Jawapan: (a) Faktor Galakan (i)Keperluan / keinginan – seseorang itu untuk mencapai sesuatu tujuan di mana ia akan berusaha bersungguh-sungguh dan sanggup menempuh berbagai dugaan bagi mencapai sesuatu. Suasan kerja . penurunan kuasa kepada pegawai bawahan.d)Satu sistem peperiksaan yang sama Peperiksaan yang sama dan seragam telah dimulakan oleh kerajaan sperti Sijil Rendah (SRP). iv. ii. (3m) 18.Polisi dan prosedur pentabdiran yang sempurna – ianya mestilah difahami dan diamalkan dengan adil dan saksama oleh penjawat-penjawat awam.Gaji – diberi berasaskan keperluan asas hidup dan ianya hendaklah setimpal dengan tugas dan tanggungjawab serta mencukupi. (b)Faktor Penyelenggaraan i. ia perlu merasa bahawa sumbangannya terhadap pencapaian objektif adalah penting.dari segi susun atur pejabat. penghargaan bagi perkhidmatan yang cemerlang. (ii)Penghargaan.Faktor dorongan adalah merupakan factor yang mempengaruhi kecekapan dan mutu perkhidmatan awam. maka perasaan rendah diri dapat dihindarkan dan satu imej dan identity yang sama dan sepadu dapat dibentuk.ia perlu merasa bahawa ia mempunyai sedikit sebanyak hak dalam menentukan matlamatnya. peralatannya dan sebagainya.penyeliaan yang berkesan ‘situational’ agar daya kreativiti tidak terjejas dan akan meningkatkan mutu kerja.Penghargaan daripada pihak atasan seperti pemberian pingat. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Dengan adanya peperiksaan ayng seragam dan sama ini.

Tahap teknologi yang telah dicapai iv.Prestasi ekonomi yang wujud dalam masyarakat.persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman.Program latihan terancang – tenaga manusia berkualiti sebelum penempatan dilakukan.mewujudkan system komunikasi antara staf kaunter-pihak pengurusan bincang masalah dan fikir cara-cara mengatasinya. (15m) Jawapan: i. Sebagai contoh.v.Program motivasi – dorong tingkat keupayaan.Wujudkan system pengiktirafan – hargai yang beri perkhidmatan cemerlang. iii. (7. a) Persekitaran kerja Persekitaran yang paling dekat dgn organisasi terdiri daripada organisasi.Pastikan bilangan staf cukup berbanding beban kerja. Kewujudan sesebuah organisasi turut dipengaruhi oleh persekitaran.5m) 19.Tekanan politik. ii.system perundangan terhadap organisasi iii.Sistem giliran kerja – dapat pendedahan ayng cukup mengenai semua bidang tugas / tingkatkan keupayaan mereka. Di antara yang wujud ialah persekitaran kerja. (20m) 20. Kerja yang terjamin – mengelakkan lereka daripada mencari kerja lain.kerajaan.Kemudahan sesuai dengan kedudukan – Kemudahan diberi hendaklah bersesuain dengan jawatan. iv.Proses pengumpulan maklumat dan cara berkomuniksai tuan pnuya .budaya masyarakat (pemikiran. nilai system kepercayaan dan perilaku masyarakat) ii.masyarakat. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran kerja. c)Persekitaran dalaman i. b)persekitaran masyarakat -Dipengaruhi 4 faktor besar : i.pelanggan. vi.sosial. persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman.Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan staf kaunter.pesaing dan pembekal. v.

Proses mendapatkan maklumat dan cara membuat keputusan.ii. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful