CONTOH-CONTOH SOALAN 1. Encik Azmi telah idlnatik sebagai Penolong Pegawai Tadbir Gred N27.

Semasa dilantik, beliau dikenakan syarat tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Setelah genap 3 tahun berkhidmat, beliaui masih belum disahkan dalam perkhidmatan kerana masih gagal peperiksaan perkhidmatan yang disyaratkan. (a) Nyatakan tindakan awal yang perlu diambil oleh ketua Jabatan Encik Azmi sekiranya bealiu hendak memperakukan En.Azmi dilanjutkan tempoh percubaanya. (8m) (b) Pihak manakah yang boleh meluluskan permohonan melanjutkan tempoh percubaan tersebut? (2m) (c) Apakah implikasi kepada perkhidmatan En.Azmi percubaan beliau dilanjutkan dengan berdenda? (5m) Jawapan: (a) Ketua Jabatan hendaklah dengan segera memperakukan permohonan pelanjutan tempoh percubaan En.Azmi yang dibuat megikut subperaturan (2) kepada Suruhanjaya. Bagi maksud subperaturan (3), Ketua Jabatan hendaklah mengemukan permohonan itu dalam boring yang dinyatakan dalam Jadual Keepamt menyatakan butir-butir seperti berikut: sekiranya tempoh

-

Sebab pegawai itutidak disahkan Syor Ketua Jabatan sama ada pelanjutan tempoh percubaan patut diberi atau tidak,dan jika patut diberi sama ada dengan denda atau tanpa denda. Maklumat perkhidmatan pegawai yang dikenaskinikan dan Senarai pepriksaan,jika ada, yang telah diduduki oleh pegawai itu, tarikh dan keputudsan peperiksaan itu. (8m)

-

(b) Pihak yang meluluskan permohonan pelanjutan tempoh percubaan ini ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) (2m) (c) Implikasi kepada perkhidmatan Encik Azmi ialah: Hilang kekanannya bagi suatu tempoh yang sama dengan tempoh pelanjutan itu Tidak layak mendapat apa-apa pergerakan gaji tahunan semasa tempoh pelanjutan pecubaannya dengan denda Diubah tarikh pergerkan berkuatkuasa. (5m) gajinya megikut tarikh pengesahan

(5m) (b) Usaha-usaha memelihara rekod jabatan (i) Bilik simpanan sesuai Jabatan-jabatan hendaklah menentukan bahawa rekod-rekod hendaklah disimpan dalam bilik sesuai yang tidak lembab. bilik simpanan memerlukan pusingan udara seperti pemasangan kipas angin. Sekiranya rak-rak kayu digunakan.2.lukisan.gambar dan rakaman suara yang diterima atau dikeluarkan oleh mana-mana jabatan kerajaan dalam apa-bentuk jua sekalipun untuk tujuan menjalankan dan menunaikan urusan rasmi mereka. anginkan supaya kering.mikrofon. bahan bercetak. Sebaiknya guna rak-rak besi yang beri ruang sebanyak 6 inci di antara lantai dan rak pertama. dikumen. nyatakan lima (5) usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara di dalam jagaan mereka? (10m) Jawapan: (a) Rekod kerajaan ialah segala jenis surat.daftar.wayang. .rekod. Untuk menjaga dari kelembapan. Mudahkan pusingan udara dan pembersihan. (a) Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ‘rekod kerajaan’? (5m) (b) Selain daripada mendapatkan nasihat Jabatan Arkib Negara. Bilik simpanan rekod mestilah terhindar dari tikus dan serangga termasuk anai-anai.buku. -jika rekod basah. (ii) Rekod patut disimpan atas rak-rak -jangan letak di atasa lantai. maka bilik-bilik rekod hendaklah juga dihawadinginkan. Antara langkah yang boleh diambil oleh Jabatan dalam usaha memelihara rekod-reod krajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan rekod Arkib Negara. (iii) Mengeringkan rekod.gambar. Di mana bangunan-bangunan di hawa dinginkan.bocor atapnya atau berlubang dindingnya.pelan. perlu diawasi dari anaianai atau bubuk dengan menyembur diedrin terlebih dahulu kepada rak-rak kayu. Jangan dijemur -yang lapuk hendaklah dibersihkan -beranai atau semut dikeluarkan serannga tersebut.peta.filem.

3. (a) Nyatakan dua prinsip asas dalam Sistem Belanjawan diubahsuai (5m) (b) Apakah matlamat yang hendak dicapai dengan terlaksananya system ini. Ini membolehkan pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untuk melaksanakan tugasa mereka. Oleh itu. Agensi pelaksana yang mengenal leibh awal masalah pelaksanaan yang mungkin timbul dan tindakn sewajarnya untuk diambil.(iv) (v) Rekod koyak perlu dibaiki -yang koyak ditampal dengan kertas lain (guna pelekat tepung ubi kayu) -gam cair atau tape cellulose tidak elok digunkan (rosakkan/ cacatkan) -yg tanggal dari fail disemat semula dgn segera.cat.minyak -dibersihkan selalu/guna pencuci hampagas digunakan elak habuk terkumpul. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. Sebaliknya mereka boleh memberi tumpuan kepada perancangan dan pengukuran agensi pelaksana. Ini adalah berasaskan kepada konsep ‘let manager manage’ yang member kuasa yang lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakan program/projek untuk membuat keputusan berkaitan dengan program/projek mereka. (10m) Jawapan: (a) Dua prinsip asas yang digunakan dalam Belanjawan Diubahsuai i) Kuasa membuat keputusan diberi seberapa praktikal yang boleh kepada peringkat bawahan. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh pegawai yang menerima wang. Dakwat. (10m) . Bilik rekod dijaga / dibersihkan -jgn guna tempat makan minum / merokok / simpan bahan2 lain spt asid. kelewatan melaksanakn sesuatu program / aktiviti dapat dielakkan. setiap wang yang diterima oleh kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. (a) Dalam peraturan kewangan kerajaan. ii) Kuasa yang diberi mesti bersesuain dengan prinsip akauntabiliti (15m) Matlamat dapat dicapai melalui system ini i) Agensi tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana dengan ketat. iii) Agensi pelaksana mempunyai kebebasan unutk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program / aktiviti mereka. ii) Agensi pelaksan diberikuasa yang lebih luas untuk mengurus program dan aktiviti mereka. (10m) 4. iv) Kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauh mana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan.

a) Latihan kepimpinan. Pada suatu hari salah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepada bahawa beliau telah tersalah tulis tiga helai borang resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rosak. iv) Bagi perkara-perkara lain yang dibenarkan oleh Akauntan Negara / Akauntan Negeri. Setiap individu yang baru menganggotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Apakah nasihat yang perlu diberikan oleh Encik Shah kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. b) c) d) Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan. Pendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi.(b) Encik Shah adalah seorang pemungut hasil. b) Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Ini boleh dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai islam di dalam pentadbiran. Pengalaman dan pusingan kerja. Perubahan sikap dan nilai. Resit baru mestilah dikeluarkan dan resit yang tersalah tulis itu perlulah dibatalkan dan disimpan berserta salinannya untuk tujuan diaudit. (15 mrkh ) Jawapan a) Latihan Kepimpinan. Huraikan tiga (3) daripada pendekatan di bawah. b) . jj) Satu bayaran tetap ada tercatat pada resit dan jumlah terimaan iii) Pungutan seorang diri terpaksa dibuat ketika pungutan di luar Ibu Pejabat dan segala catatan pungutan di dalam Buku Tunai hendaklah dibuat sebaik sahaja tiba di pejabat. (5m) Jawapan a) i) Satu skim bermesin yang diluluskan bagi mengeluarkan resit adalah digunakan. 6. Memberi kesedaran kepada individu tentang pandangan islam terhadap kepimpinan akan member kesan kepada diri individu itu sendiri. Latihan kerohanian perlu diberi penekanan dan diadakan dari semasa ke semasa. c) Perubahan sikap dan nilai .

Huraikan lima (5) nilai-nilai. mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik boleh dikenakan tindakan tatatertib seperti ayng ternaktub dalam Peraturanperaturan Pegawai Awam (K&TT) 1993.jujur dan suci. Ini boleh dilakukan dengan system pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK). Seseorang yang tidak ikhlas tidak dapt melaksanakan tugas yang cemerlang secara berterusan. Jika seseorang itu ikhlas dalam kerjanya akan melaksanakan tugas tersebut dengan sempurna dan menghasilkan output yang memuaskan secara berterusan. Kejayaan mereka memikul tanggungjawab akan membawa kejayaan kepada perkhidmatan awam. Sikap berdedikasi sangat perlu dimiliki oleh semua anggota perkhidmatan awam. (15m) Jawapan: (i) Amanah – Amanah bermaksud sesuatu yang diberi kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakannya. (15 mrkh) 7. Semua anggota perkhidmatan awam daripada peringkat bawahan hingga peringkat tertinggi mestilah sikap mempunyai sikap tanggungjawab. Seseorang penjwat awam yang telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan sesuatu tugas bermakna beliau telah diamanahkan melaksanakan tugas tersebut. Ikhlas – Ikhlas bermaksud hati yang bersih. Tanpa sifat ikhlas. Bertanggungjawab – Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja.seseorang itu akan sentiasa merungut.Berdedikasi bermaksud pembaktian seseorang bagi melaksanakan tugas dengan sempurna. d) Pengalaman dan pusingan kerja Tiap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar. Berdedikasi .menyalahkan orang lain.janji. ia memepunyai rasa tanggungjawab terhadap dirinya dan kepada Tuhan. menunjuknunjuk dan gagal melaksanakan tugasnya dengan baik.Ini boleh dilakukan melalui latihan kederiaan (sensitivity training) dimana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan member peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pimimpim. dan lain-lain yang mesti dilaksanakan. Sebaliknya.peribadi asas dalam perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas sehariannya. Seseorang (ii) (iii) (iv) . Nilai amanah perlu ada pada setiap anggota awam kerana tugas mereka adalah mengurus dan menjaga kepentingan serta harta benda awam. Orang yang tidak amanah dianggap telah melakukan satu pengkhianatan dan juga penipuan. Ia dikehendaki melaksanakan tugasnnya sebagai pemegang amanah Negara dan rakyat tugasnnya dengan cemerlang dan memberikan hasil yang maksimum.tugas. Oleh itu.

tamak haloba. vi) Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputra. dan sifat-sifat lain yang buruk.(v) (vi) (vii) (viii) yang mempunyai sifat berdedikasi akan melaksanakan kerja tanpa mengharapkan sebarang tambahan upahan.teguran dan tunjuk ajar. Pekerja yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan. pakaian. Pekerja yang tekun akan mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan peribadi. sanggup berkorban masa dan tenaga untuk perkhidmatan dan sentiasa meningkatkan mutu kecekapan dan produktiviti. (15m) Jawapan: i) Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat menganggur. Setiap tugas akan dilaksanakn denagan cepat. Seseorang yang mempunyai sifat berdedikasi juga akan sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan diri dan bersedia menerima nasihat. Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan ke arah mencapai matlamat di atas. Kebersihan dari segi tempat tinggal akan mewujudkan kesihatan yang baik dan terhindar daripada penyakit. Kebersihan daripada aspek rohani akan menghindarkan seseorang itu daripda perasaan dengki. 8.ganjaran dan juga pujian.khianat. Berdisiplin – Berdisiplin bermaksud patuh kepada peraturanperaturan dan undang-undang. antara yang di kawasan Bandar dan luar Bandar dan antara wilayah. arahan dan undang-undang. Mereka juga sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama dan sentiasa menjaga imej dan maruah diri dan jabatannya. tindakan dan tingkah laku. vii) Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia.berkesan dan berkualiti. Sederhana . Dasar Pembangunan Nasional bertujuan mengurangkan kadar kemiskinan di Negara ini. . ii) Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan iii) Memberi peluang kepada orang yang bekerja di sector rendah daya pengeluarannya berpindah kepada sector yang lebih lumayan. Bersih – Bersih bermaksud kebersihan dari aspek fizikal dan kebersihan moral. v) Memodenkan kehidupan di luar bandar. Seseorang yang tekun akan dapat menyiapkan tugasnya mengikut jadual yang telah ditetapkan. iv) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum. Tekun – Tekun bermaksud bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu tugas.Kesederhanaan adalh sikap yang menentang akan sikap keterlalauan sama ada keterlaluan dalam menetapkan sesuatu peraturan perbelanjaan atau dari segi kelakuan seperti percakapan.

iii) Membantu kerja penyiliaan. kemudahan infrastruktur dan lain-lain. iv) Memudahkan semakan dan pindahan ke atas proses kerja apabila mengemaskini diperlukan. Jawapan: Kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yang terdapat di dalam MPK dan FM ialah. (a) Nyatakan peraturan bagi merekodkan surat rasmi di atas kertas minit. vii) Mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang pegawai. v) Mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang. ii) Memperlihatkan tindakan-tindakan lengkap yang perlu diambil semasa menjalankan tugas. Setiap hari beliau menerima beberapa pucuk surat rasmi yang dihantar oleh jabatan-jabatan lain. viii) Memudah dan melicinkan urusan harian pejabat.viii) Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran. . 9. i) Mengelakkan kesilapan operasi dan perundangan ketika menjalankan tugas. Proses kerja yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. latihan. kesihatan. (b) Apakah tindakan perlu terhadap surat yang fail tidak dapat dikesan? (c) Apakah tindakan diambil jika surat yang diterima untuk perhatian salah seorang pegawai? Jawapan: (a) Surat yang diterima hendaklah direkodkan di atas kertas minit dengan tulisan merah dengan menuliskan nombor rujukan surat dan tarikhnya beserta tarikh surat itu dikandungkan. ix) Menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. Encik Alif seorang Pembantu Tadbir (P/O) yang bertanggungjawab terhadap surat menyurat di jabatannya. 11. vi) Memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru.

Nyatakan nasihat yang perlu disampaikan oleh Cik Arisah. Sekiranya . surat tersebut hendaklah dihantar terus kepada pegawai berkenaan tanpa dibuka. Jawapan: Amalan. Beliau telah memanggil pegawai-pegawai yang terlibat dan menasihati mereka tentang cara-cara pemusnahan dokumen-dokumen terperingkat yang betul. Hasil siasatan mendapati kenyataan berkenaan ada kebenaranya. vi) Menganjurkan majlis syarahan / ceramah agama. Jawapan (a) Surat yang hilang itu hendaklah dicari dengan segera dan kehilangan itu dilaporkan kepada Pegawai Keselamatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat dan mengemukakan laporannya yang mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam masa 24 jam. (c) Surat untuk perhatian pegawai di jabatannya. xi) Penyadiakan buku panduan. ii) Mengadakan dialog serta perbincangan untuk menerangkan cara pelaksana Etika Perkhidmatan Awam. xii) Mewujudkan prerpustakaan jabatan. v) Mengadakan majlis jamuan minum teh dan sebagainya. iv) Mengeluarkan berita jabatan. Semasa beliau meninggalkan biliknya kerana berbincang dengan pegawai atasannya. ix) Mengadakan lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan kerja-kerja pejabat. Beliau telah mencari ke merata tempat namun masih tidak dapat dikesan.amalan yang boleh dilaksanakan: i) Pemberian pengharapan.(b) Bagi surat yang failnya tidak dapat dikesan. iii) Menubuhkan jawatankuasa kelab sukan kebajikan dan social. Encik Alif hendaklah meminta Bahagian Pendaftaran Fail supaya membuka sampul kecil sebagai langkah sementara. viii) Mengadakan pertandingan pejabat terbersih. vii) Memberi kakitangan kursus /latihan. beliau mendapati surat “Sulit” tersebut telah hilang. Nyatakan amalan-amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah Agensi kerajaan bagi melaksanakan Etika Perkhidmatan Awam. x) Menyediakan manual kerja. 13. Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh Encik Ezwan mengenai kehilangan surat tersebut. Beliau sedang mengambil tindakan terhadap sepucuk surat “Sulit”. 12. (b) Cik Arisah seorang Pegawai Tadbir di Jabatan Y telah diarahkan untukl menyiasat dakwaan yang mengatakan terrdapat dokumen terperingkat yang telah dimusnahkan tanpa mengikut peraturan.(a) Encik Ezwan seorang Penolong Pengarah telah diperuntukan sebuah bilik khas. Ia hendaklah memasukkan surat rasmi itu ke dalam sampul kecil untuk tindakan setelah surat rasmi itu dibuka dan dicop tarikh penerimaan.

pemula dokumen tersebut hendaklah dimaklumkan supaya tafsiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat dan pembetulan keadaan dapat diambil. Ketua Jabatan hendaklah menimbangkan sama ada atau tidak tindakan tatatertib diambil atau penyiasatan di bawah Akta Rahsia RAsmi 1972 patut dijalankan. (8m) Jawapan: (a) Resit rasmi mestilah dikeluarkan bagi mengaku terima wang yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan. (a) Terangkan peraturan-peraturan viasa dalam memgeluarkan resit. (7m) 14. (c) Jika surat tersebut terbukti hilang. Laporan sekiranya difikirkan sesuatu kesalahan jenayah telah berlaku.kehilangan disahkan. Pungutan luar di mana seorang pegawai terpaksa bekerja seorang diri. Abunya hendaklah terperingkat hendaklah diberi perlindungan keselamatan yang sepatutnya sehingga dimusnahkan. Resit mestilah ditandatangani dengan berkarbon oleh pegawai yang menerima wang itu tetapi mestilah ditulis oleh pegawai lain. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. Bayaran tetap tercetak pada resit.resit itu diserahkan kepadanya. Seorang pegawai lain tidak ada.kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. (7m) (b) Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja.cek. Rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat unutk lain-lain cara pemusnahan. (i) Resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan jika pembayar hadir sendiri. Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan Kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai. Jika diterima melalui pos atau penghantar. (7m) (ii) (b) Resit rasmi boleh dikeluarkan oleh seorang pegawai sahaja dalam keadaan-keadaan berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Resit dari skim bermesin ada digunkan. (d) Dokumen terperingkat termasuk buangan terperingkat yang hendaklah dimusnahkan hendaklah terlebih dahulu dikoyak kecil-kecilkan atau dirincih dengan penggunaan mesin perincih dan dibakar mengikut peraturan-peraturan yang terselamat di bawah penyeliaan penjawat awam yang dibenar mengendalikan dokumen tersebut. resit dihantar pada hari itu juga. (8m) . dengan kebenaran khusus dari Akauntan Negara / Bendahari Negeri.

Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakan mekanisma bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. bilik perbincangan dan sebagainya. (iii) Sokongan daripada semua peringkat. ii. (15M) Jawapan: Faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaan KMK (i) Sikap yang positif. (iv) Pengwujudan system pengiktirafan kepada ahli-ahli KMK. Jelaskan lima (5) factor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. Piagam Pelanggan hendaklah jelas. ringkas dan mudah difahami.15. atau poster yang boleh dipamerkan di tempat-tempat strategic di agensi atau di tempat-tempat orang awam (9m) (b)Sistem maklumbalas pelanggan boleh dilaksanakan di sesebuah agensi adalah seperti berikut: (i) Borang maklumbalas pelanggan . Piagam Pelanggan adalah satu pernyataan komitmen secara bertulis oleh agensiagensi kerajaan terhadap penyampaian keluaran atau perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. ‘handbills’. projector overhead. transparensi. (vi) KMK dianggap sebagai usaha jangka panjang. Penyebaran boleh dibuat sama ada melalui risalah-risalah. (v) Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alat-alat tulis. (9m) (b) Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan? (6m) Jawapan: a) i. Ia merupakan satu jaminan agensi kerajaan untuk menyampaikan keluaran atau perkhidmatan mengikut kualiti yang ditetapkan. Maklumatmaklumat di dalamnya hendaklah menyatakan hany perkara utama dengan tepat. (15m) 16. Ini termasuklah kesediaan pihak pengurusan unutk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program ini. KMK haruslah dimulakan secara kecil-kecilan dahulu supaya ianya dapat dikekalkan secara berpanjangan. kesungguhan dan komitmen daripada pihak pengurusan atasan. Ia juga senang disebarkan untuk pengetahuan orang ramai. Antara langkah tersebut termasuklah memastikan setiap jabatan menyediakan dan mamatuhi Piagam Pelanggan. (ii) Sistem latihan yang berkesan. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha unutk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada para pelanggannya. Sila jelaskan : (a) (i) Definisi Piagam Pelanggan (ii) Ciri-ciri Piagam Pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar.

iii.Kurikulum sekolah diubah supaya berorientasikan Malaysia tanpa mengira bahasa penghantarnya. (4m) c)Kegiatan Kokurikulum Aktiviti kokurikulum dan sukan telah digalakkan oleh kerajaan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi.Semua sekolah rendah menggunkan KBSR dna sekolah menengah menggunakan KBSM. (5m) b)Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama i. Mata pelajaran Bahasa Melayu telah juga diwajibkan di semua sekolah rendah aliran bahasa Cina dan Tamil.Sifat-sifat toleranmsi. Ini dapat dilakukan melalui kaedah-kaedah berikut: (a) Kurikulum yang sama i. usaha melahirkan generasi muda yang berdisiplin. (3m) . ii. Pendidikan berunsurkan ketatanegaraan dan cintakan Malaysia telah diserapkan ke dalam semua mata pelajaran.persefahaman dan tolak ansur boleh dibentuk bagi melahirkan sebuah masyarakat yang bersepadu.(ii) Peti cadangan (iii)Pengesahan berita (iv)Kajian Pakar Perundingan (v)Penyediaan Perkhidmatan Hotline (vi) client survey 17. iv. Penggunaan satu bahasa dapat mengeratkan lagi perhubungan dan persefahaman antara kaum di Negara ini. Dengan cara ini. semangat kebangsaan dan sifat taat setia kepada Negara dapat dipujuk. bersemangat kebangsaan dan bersatu padu akan mudah dicapai.unit beruniform dan sukan/olahraga. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa penghantar utama di semua sekolah dan pusat pengajian tinggi di Malaysia mulai 1970. (15m) Jawapan: Dasar Pendidikan Negara sebagaimana dalam Akta Pelajaran 1961 menjadikan perpaduan sebagai matlamat akhirnya. ii. Dengan cara ini. Kegiatan ini dibahagikan kepada tiga kategori iaitu aktiviti persatuan.

penghargaan bagi perkhidmatan yang cemerlang.Penghargaan daripada pihak atasan seperti pemberian pingat. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). penurunan kuasa kepada pegawai bawahan.Penyeliaan . (3m) 18. (iii)Sifat yang baik – Menerima maklumbalas mengenai kerja-kerja yang telah dilaksanakan. peralatannya dan sebagainya. ia perlu merasa bahawa sumbangannya terhadap pencapaian objektif adalah penting. maka perasaan rendah diri dapat dihindarkan dan satu imej dan identity yang sama dan sepadu dapat dibentuk. Dengan adanya peperiksaan ayng seragam dan sama ini.Polisi dan prosedur pentabdiran yang sempurna – ianya mestilah difahami dan diamalkan dengan adil dan saksama oleh penjawat-penjawat awam. Suasan kerja .penyeliaan yang berkesan ‘situational’ agar daya kreativiti tidak terjejas dan akan meningkatkan mutu kerja. (ii)Penghargaan.Gaji – diberi berasaskan keperluan asas hidup dan ianya hendaklah setimpal dengan tugas dan tanggungjawab serta mencukupi. . (iv)Peluang untuk memajukan diri sendiri seperti latihan dan kenaikan pangkat. iv.dari segi susun atur pejabat.d)Satu sistem peperiksaan yang sama Peperiksaan yang sama dan seragam telah dimulakan oleh kerajaan sperti Sijil Rendah (SRP).Faktor dorongan adalah merupakan factor yang mempengaruhi kecekapan dan mutu perkhidmatan awam. iii. ii. (b)Faktor Penyelenggaraan i. Huraikan tiga (3) faktor GALAKAN dan tiga (3) faktor Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksudkan di bawah faktor dorongan tersebut (15m) Jawapan: (a) Faktor Galakan (i)Keperluan / keinginan – seseorang itu untuk mencapai sesuatu tujuan di mana ia akan berusaha bersungguh-sungguh dan sanggup menempuh berbagai dugaan bagi mencapai sesuatu.ia perlu merasa bahawa ia mempunyai sedikit sebanyak hak dalam menentukan matlamatnya.

pesaing dan pembekal. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran kerja. a) Persekitaran kerja Persekitaran yang paling dekat dgn organisasi terdiri daripada organisasi. Sebagai contoh.v. nilai system kepercayaan dan perilaku masyarakat) ii.Pastikan bilangan staf cukup berbanding beban kerja. Di antara yang wujud ialah persekitaran kerja. Kerja yang terjamin – mengelakkan lereka daripada mencari kerja lain.Sistem giliran kerja – dapat pendedahan ayng cukup mengenai semua bidang tugas / tingkatkan keupayaan mereka.pelanggan.5m) 19. iii.Program motivasi – dorong tingkat keupayaan.Kemudahan sesuai dengan kedudukan – Kemudahan diberi hendaklah bersesuain dengan jawatan.sosial.Program latihan terancang – tenaga manusia berkualiti sebelum penempatan dilakukan.Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan staf kaunter. v.persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman.kerajaan. c)Persekitaran dalaman i.Tekanan politik. b)persekitaran masyarakat -Dipengaruhi 4 faktor besar : i. (7.masyarakat. persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman.Proses pengumpulan maklumat dan cara berkomuniksai tuan pnuya .system perundangan terhadap organisasi iii. (20m) 20.Prestasi ekonomi yang wujud dalam masyarakat.mewujudkan system komunikasi antara staf kaunter-pihak pengurusan bincang masalah dan fikir cara-cara mengatasinya. (15m) Jawapan: i. ii.Wujudkan system pengiktirafan – hargai yang beri perkhidmatan cemerlang.Tahap teknologi yang telah dicapai iv. iv.budaya masyarakat (pemikiran. Kewujudan sesebuah organisasi turut dipengaruhi oleh persekitaran. vi.

.Proses mendapatkan maklumat dan cara membuat keputusan.ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful