FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBEF2103: PSIKOLOGI PENDIDIKAN CONTOH KERTAS PEPERIKSAAN BAHAGIAN A ARAHAN: Terdapat SEPULUH (10) soalan

dalam Bahagian A. Jawab SEMUA soalan. SOALAN 1 Terangkan secara ringkas aliran psikologi ´Gestaltµ. [4 markah] SOALAN 2 Apakah dia personaliti ¶superego· seperti dalam Teori Freud? [4 markah] SOALAN 3 Terangkan beserta contoh faktor endogen. [4 markah] SOALAN 4 Jelaskan beserta contoh tentang ¶asimilasi· seperti dalam Teori Piaget. [4 markah] SOALAN 5 Jelaskan apakah dia ¶rangsangan· dan ¶gerak balas terlazim· dalam Teori Pelaziman Klasik Pavlov. [4 markah] SOALAN 6 Huraikan maksud ¶pemikiran animisme· di kalangan kanak-kanak prasekolah. [4 markah] SOALAN 7 Huraikan apakah dia Teori Pembelajaran Sosial Bandura. [4 markah] SOALAN 8 Terangkan EMPAT (4) ciri pelajar dengan gaya kognitif ´bebas medanµ. [4 markah] SOALAN 9 Jelaskan EMPAT (4) ciri kanak-kanak hipoaktif. [4 markah] SOALAN 10 Jelaskan tentang ¶pendidikan inklusif ¶ untuk kanak -kanak khas. [4 markah] [Jumlah: 40 markah]

[20 markah] SOALAN 2 Bincangkan mengenai EMPAT (4) proses peniruan seperti dalam Teori Pembelajaran Sosial Bandura. [20 markah] SOALAN 5 Bincangkan tentang ¶Program Pengayaan· untuk kanak -kanak bermasalah pembelajaran. SOALAN 1 Terangkan tentang Teori Pelaziman Operan oleh Thorndike. [20 markah] SOALAN 3 Huraikan ciri perkembangan individu dalam Teori Erikson berikut : (a) Inisiatif lawan Rasa Bersalah (3 ² 6 tahun). (d) Intimasi lawan pengasingan diri (20 ² 40 tahun). [20 markah] . (c) Identiti lawan keliru peranan (12 ² 20 tahun). (b) Industri lawan rasa rendah diri (6 ² 12 tahun).BAHAGIAN B ARAHAN: Terdapat LIMA (5) soalan dalam Bahagian B. [20 markah] SOALAN 4 Huraikan EMPAT (4) faedah pembelajaran inklusif kepada kanak-kanak ¶down syndrome·. Jawab TIGA (3) soalan sahaja.