Muhammad Dalam Kitab Suci Dunia Oleh : Maulana Abdul Haque Vidyarthi (1888 - 1978) TENTANG PENGARANG MAULANA

ABDUL HAQUE VIDYARTHI (1888 - 1978) Hazrat Maulana Abdul Haque Vidyarthi dilahirkan dalam suatu keluarga Syaikh, di Hoshiarpur India pada tahun 1888. Setelah menyelesaikan studinya di High School, beliau bekerja di bengkel gerbong kereta-api di Lahore. Sebagai hasil mendapatk an ru'yah pada tahun 1907, Maulana Abdul Haque bergabung dengan Gerakan Ahmadiya h dan berbaiat kepada pendirinya, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib dari Qad ian. Ayahnya, Syaikh Ghulam Muhammad juga seorang Ahmadi. Ketika Ahmadiyyah Anjuman Isha'at-i-Islam, Lahore dibentuk pada tahun 1914, Maul ana Abdul Haque meninggalkan pekerjaannya di Railway Workshop, dan dipekerjakan sebagai pegawai kelas dua di kantor Anjuman. Isha'at-i-Islam College didirikan p ada bulan November 1914. Beliau pun meninggalkan kepegawaian nya serta bergabung dalam College yang merupakan kursus ekstensif selama setahun untuk persiapan se bagai muballigh. Ini adalah suatu pesantren dimana dalam kurikulumnya termasuk tafsir dengan penjelasan kritis, Quran, Hadist, hukum Islam dan Fiqh, serta Seja rah Islam, perbandingan agama dengan penekanan kepada Kristen dan Arya Dharma, a gama Hindu dan Sikh, bahasa Arab dan tata-bahasa dan sebagainya, serta tata-cara peneli tian agama. Di sini para siswa biasa bekerja enambelas jam sehari. Hazra t Maulana Muhammad Ali Sahib penterjemah dan pentafsir Quran Suci yang termasyhu r serta pengarang buku terkenal "The Religion of Islam", Akbar Shah Najibabadi p engarang "The History of Islam", Maulvi Fazal Ilahi seorang sarjana tata-bahasa Arab serta seorang muallaf dari agama Kristen, Maulvi Mubarak Ali Sialkoti seora ng ahli dalam ilmu Hadist, adalah guru-gurunya. Karena hati Maulana Abdul Haque Vidyarthi sudah terpaut dalam studi keagamaan, maka beliau sangat unggul dalam k arya riset. Guru-gurunya (di sini setiap orang adalah ahli dalam bidang disiplin ilmunya) begitu sangat terkesan, sehingga beliau diminta untuk mengkhususkan di ri dalam perban dingan agama serta memberinya bea-siswa untuk belajar bahasa Sa nskerta, yakni bahasa yang digunakan dalam kitab Weda. Setelah belajar dua tahun terus-menerus dalam bahasa Sanskerta, beliau menjadi seorang ahli ulung bahasa Weda dan sukses berdebat dengan ulama Arya dan Hindu lainnya yakni para kontest an dalam pendebatan para sarjana. Beliau kemudian menterjemahkan Yajurweda dalam bahasa Urdu. Beliau pun menulis buku berbahasa Urdu berjudul Aina-e-Haqq Numa ( Satu cermin yang memantulkan Kebenaran) sebagai jawaban atas buku Satyarth Praka sh dari Swami Dayanand Sarasvati. Dalam buku ini Maulana kita tidak saja sukses dalam menangkis semua tuduhan palsu terhadap Islam dan Nabi Suci Muhammad s.a.w . yang dilancarkan oleh Swami Dayanand Saraswati dalam Satyarth Prakash, tetapi juga menunjukkan kelemahan serta kenaifan dari ajaran Weda. Beliau juga menulis sebuah buku berjudul "Vedonka Bahisht" (Surga Weda). Maulana Abdul Haque telah menyumbangkan pengabdiannya yang berharga dalam menaha n dan menangkis serangan yang tidak efektif dari Gerakan Shuddi yang dilancarkan oleh Hindu fanatik di bawah pimpinan Swami Shrad danand. Pengabdian yang diberi kan Maulana dalam perkara ini telah diakui oleh kaum Muslim India dan Ulama mere ka yang terkemuka, seperti Maulana Saeed Ahmad, Mufti Kifayatullah dan lain-lain nya dengan meminta nasihatnya dalam debat agama dengan para Pandit dari Arya Sam aj. Pada suatu waktu Darul Ulum Deoband memohon kepada Ahmadiyya Anjuman Isha'at -i-Islam Lahore untuk meminjamkan jasa Maulana Abdul Haque Vidyarthi, guna menga jar perbandingan agama di Darul Ulum Deoband. Karena Maulana adalah pengajar uta ma dari Isha'at-i-Islam College, maka jasanya tak bisa dipinjamkan. Namun, tawar an diberikan agar para mahasiswa yang telah diajarnya di Isha'at-i-Islam College di kirim ke sana, tetapi tawaran ini ditolak oleh mereka yang menjadi pengurus Deoband. Maulana telah belajar bahasa Arab dan Persia sebagai mahasiswa dari Isha'at-i-Is lam College di Lahore. Rupanya kehausan untuk mencari ilmu dan mempelajari pelba

gai bahasa untuk penelitian dalam menemukan KEBENARAN dalam ajaran agama tidak a da puasnya. Setelah mempelajari bahasa Sanskerta dan telah menguasai Kitab Weda, beliau mempelajari bahasa Ibrani, Yunani, Pali, Aramaik, Syria, Inggris dan bah kan bahasa gambar dari Mesir kuno guna melengkapi dirinya dalam mempelajari agam a-agama dunia. Sebagai hasil dari penelitian ini beliau menerbitkan "Mithaq an N abiyyin" (Janji para Nabi) dalam bahasa Urdu pada tahun 1937. Tak seorangpun dal am kurun sejarah Islam selama 1400 tahun yang telah mencoba untuk mempelajari ag ama-agama dunia secara rinci untuk menguji kebenaran dari satu ayat dalam Quran Suci yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah diadakan Allah dengan para Nab i untuk membenarkan kedatangan Nabi yang terakhir, yakni Nabi Suci Muhammad s.a. w. Dalam buku ini, Maulana telah menunjukkan nubuat kedatangan Nabi Suci Muhamma d s.a.w. dari Kitab-kitab Suci dan buku-buku agama serta Tradisi dari agama Maju si, Hindu, Buddha dan kepustakaan Alkitab. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Arab dan diterbitkan dari Mesir. Hazrat Maulana Abdul Haque Vidyarthi memiliki pengamatan mendalam terhadap segal a agama dunia dan khususnya Quran Suci. Ratusan makalahnya dalam bahasa Urdu, ya ng menerangkan pelbagai ayat Quran Suci telah diterbitkan dalam majalah Paighame-Sulah, mingguan dari Ahmadiyyah Anjuman Isha'at-i-Islam Lahore. Cucu beliau ya kni Dr. Zahid Azis sekarang sedang mengumpulkan makalah ini dan koleksi semacam itu yang diberi nama "Ma'ariful Haqq" telah diterbitkan oleh Darul Isha'at Kutub -e-Islamia Bombay. Sebagai tambahan dari yang kami terangkan di atas beliau juga menulis "Surguzisht-e-Ved" (Sejarah Kitab Weda), Wiladat-e-Masih (Kelahiran Yes us) dan Haboot-e-Adam (Kejatuhan Adam). Hazrat Maulana Abdul Haque Vidyarthi adalah seorang wali dan Mulhim Billah. Beli au diberi-tahu Allah bahwa kematiannya akan terjadi pada hari Idul Adha. Setelah suatu masa yang brilian, penuh sukses dan masa-masa yang berharga sepanjang ena mpuluh-lima tahun pengabdiannya yang unik kepada Islam dan kemanusiaan dalam bid ang penelitian agama-agama dunia, beliau pun wafat dalam usia sembilan-puluh tah un pada hari Idul Adha tahun 1978. Inna lillahi wa inna ilahi Raji'un. Semoga Al lah mengistirahatkan ruhnya di Jannatul Firdaus dan Kedamaian Abadi. Amien! ---------KATA SAMBUTAN Oleh: Mirza Masum Beg.1 Muhammad dalam Kitab Suci Dunia adalah judul buku yang mengagumkan dari Maulana Abdul Haque Vidiarthy, Lahore. Dalam buku ini pengarang dengan cendekia, setelah mengadakan penelitian yang tekun selama lebih dari setengah abad, dan telah men gumpulkan bukti-bukti dari kitab-kitab suci bermacam agama, serta nubuat mengena i kedatangan dari Nabi Suci Muhammad s.a.w. Maulana Abdul Haque Vidyarthi adalah cendekiawan peneliti terkemuka yang sangat mendalam dalam abad modern di lingkup agama, dan beliau pembaca teliti kitab kla sik dalam bahasa Sanskerta, Ibrani, Arab, dan lain sebagainya, mengajar dan meny iarkan Islam sepanjang hidupnya, menimbulkan kegelisahan dan kegentaran melalui hujjahnya yang tak terkalahkan di kalangan pemikir pengajar Arya serta pendeta K risten dalam debat publik. Untuk menaksir pengetahuannya yang sangat luas dalam pelajaran Weda, dapat kita ingat kembali di saat jalan buntu terjadi antara para pendeta Arya Samaj dengan Sanatan Dharma Hindu mengenai penafsiran suatu mantra Weda. Kedua golongan itu mendatangi Maulana untuk mengambil keputusan atas per selisihan mereka itu, dan menyerahkan kepada putusannya, yang pasti selalu ditu njang dengan alasan-alasan yang kuat. Mithaq an-Nabiyyin Muhammad dalam Kitab-kitab Suci Dunia adalah penggelaran yang sangat tajam dari ayat Quran berkenaan dengan Mithaq an-Nabiyyin (Perjanjian para Nabi), buku yang serupa ini, bisa dicatat dengan pasti, tidak pernah ditulis orang sepanjang emp

atbelas abad. Ayat suci ini terbaca sebagai berikut: Dan tatkala Allah membuat perjanjian melalui para Nabi: Sesungguhnya apa yang Kam i berikan kepada kamu berupa Kitab dan kebijaksanaan -lalu Utusan datang kepada k amu, membenarkan apa yang ada pada kamu, seharusnya kamu beriman kepadanya dan m embantu dia. Ia berfirman: Apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjian-Ku da lam (perkara) ini? Mereka berkata: Kami membenarkan. Ia berfirman: Maka saksikan lah dan Aku pun golongan yang menyaksikan bersama kamu. (3:81). Allah Ta'ala, dalam ayat ini, telah membuat gambaran dan melukiskan suatu adegan dari dunia ruhani, di mana Dia telah memberikan kabar suka atas kedatangan Nabi -Dunia, Guru terbesar kemanusiaan, dan telah meminta janji dari segala bangsa de ngan perantaraan para nabi mereka yang terpilih bahwa mereka harus menerima beli au dengan tangan terbuka bila beliau muncul di pentas sejarah. Dikatakan kepada mereka, bahwa gambaran yang menonjol dari Nabi besar itu, yakni: bila setiap Na bi terdahulu itu akan memberikan kepada umatnya kabar gembira akan kedatangannya , maka pada fihak lain, nabi besar itu, akan membenarkan ketulusan dari semua na bi yang telah berlalu, dan membuatnya sebagai doktrin utama keimanan agar para p engikutnya beriman kepada mereka. Nabi dari Arabia. Sejarah dunia mengungkap dengan jelas bahwa ada seorang Nabi yang dimaksudkan, d an hanya beliau seorang yang memberikan jawaban lengkap atas gambaran ini - yakn i tentang Nabi Suci Muhammad. Quran Suci penuh dengan ayat-ayat yang menekankan keimanan kepada semua nabi di dunia, dengan tidak memandang kelas, warna kulit a tau pun iklim. Sebaliknya, Yesus Kristus diriwayatkan telah berkata : "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku, adalah pencuri dan perampok" (Yohanes 10:7-8). Musa, Daud, Sulaiman, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Zakaria dengan menyebut beberapa nama nabi yang berasal dari kaumnya sendiri, yakni Bani Israil - apakah mereka s emuanya itu pencuri dan perampok? Keping-keping kebenaran. Dengan mengabaikan kenyataan yang dimiliki oleh kitab-kitab suci purba, yang den gan berlalunya waktu telah menderita pencemaran di tangan penjaganya, toh keping -keping kebenaran masih terdapat di dalamnya. Adalah kewajiban kaum Muslim untuk menata penelitian ke dalam kitab-kitab suci kuno, dan menyelidiki nubuat yang m enyangkut kedatangan Nabi besar Muhammad, dan mengajak segala bangsa di dunia a gar menerima dan mengimaninya. Tetapi sungguh sangat disayangkan bahwa mereka ti dak punya minat dalam perkara yang sangat penting dan paling unggul ini. Allah m enunjukkan rahmat-Nya kepada Maulana Abdul Haque Vidyarthi, yang pergi berkelili ng dunia dalam tiga saat berbeda-beda, mengunjungi perpustakaan besar di Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan negara-negara lain, serta meneliti dengan cermat kitab-kitab suci dari bermacam-macam agama, dan mengumpulkan nubuat ini, serta m enerbitkannya dalam bukunya yang luar-biasa Muhammad in World Scriptures. Beliau telah mempelajari secara intensif Weda dan Sastra Hindu yang lain-lain dari Ind ia, Zend Avesta dan Dasatir dari Persia, kitab-kitab suci purba dari Mesir dan B abylonia, buku-buku agama Buddha, dan manuskrip kuno dari Bibel, dan telah mengu tip dalam bukunya faksimili dari text aslinya dalam bahasa Sansekerta, Ibrani, Y unani serta bahasa-bahasa lainnya, yang memberikan kabar gembira atas datangnya Nabi-Dunia dari Arabia yang agung. OM dari agama Hindu. Sungguh menarik melihat betapa pengarang yang cerdas ini menganalisa setiap rama lan dan mengangkatnya sebagai Nabi Suci dengan suatu cara yang ajaib. Saya sungg uh terpikat dengan keajaiban yang menggembirakan ketika membaca tafsir Maulana a

tas formula penting dalam agama Hindu yakni OM. Ada, dalam bahasa-bahasa lain, singkatan sebagaimana dalam bahasa Arab. Quran Su ci telah menggunakan duapuluh-sembilan singkatan semacam ini, alif, lam, mim ada lah satu dari antaranya. Tetapi sayangnya ulama yang setengah matang mengajarkan secara salah ke dunia ini bahwa singkatan itu adalah suatu tekateki dan tak bole h diuraikan, sehingga meninggalkannya tanpa terjemahan. Kaum Arya Samaj menangka p kesempatan ini dan melancarkan serangan bahwa ini adalah bentuk distorsi dari agama Hindu OM. Para ulama dipermalukan dan bungkam oleh pernyataan mereka send iri yang mengada-ada, maka mulut mereka sendiri yang disegel. Adalah Maulana Abd ul Haque Vidyarthi yang maju ke depan serta menyerang balik. Beliau berkata, men debat ad homenem: jika alif, lam, mim itu bentuk distorsi dari OM, marilah kita cari dan lihat apa sebetulnya OM itu dan apa arti pentingnya? Maulana kemudian m elanjutkan menganalisa OM ke dalam komponen yang menjadi bagianbagiannya, dan lho , dari situ muncul suatu nubuat yang meramalkan kedatangan Nabi Suci Muhammad. Bhavishya Purana. Umat Hindu cenderung mnganggap kaum Muslim sebagai umat yang kelasnya lebih rend ah. Tetapi Kitab-kitab Suci mereka, Weda dan Purana, berbicara tentang Nabi Isla m dan para pengikutnya dengan kata-kata yang penuh hormat dan tinggi. Cobalah bu ka Bhavishya Purana, yang dikumpulkan oleh peramal dan orang suci terkemuka Maha Rishi Vyasa. Suatu terjemahan bebas bahasa Inggris kita berikan di sini: "Seorang guru ruhani akan datang dari negeri asing. Muhammad (Muhammad) adalah n amanya. Raja, memandikan orang Arab yang ditemani malaikat ini dengan air suci d ari Gangga dan lima cairan yang mensucikan (panchgavya), memujanya dengan penuh keimanan dan pengabdian, dan berkata: Saya membungkuk di hadapanmu, wahai Anda y ang menjadi Kebanggaan dari Umat Manusia,(namaste girijanath), engkau yang pengh uni gurun pasir (marusthalnivasnam), yang memberikan kekuatan yang banyak sekali untuk menyembelih Setan; yang telah dijaga dari musuh-musuhmu yang jahat. Wahai engkau manifestasi dari Dzat Yang Maha-unggul! terimalah saya sebagai hamba-sah ayamu, sebagai seorang yang jatuh di telapak kakimu".2 Dalam ayat-ayat ini, Maha Rishi telah menggambarkan hal yang bukan suatu peristi wa nyata melainkan suatu rukyah di mana Tuhan Yang Maha-tinggi telah menunjuk ka n kepadanya, ribuan tahun sebelumnya, dalam penghormatan kepada suatu peristiwa besar, yakni, datangnya Nabi-Dunia, Guru ruhani terbesar dari ras manusia. Maha Rishi kemudian melanjutkan dengan menggambarkan secara tertulis para sahaba t dari Guru besar ini. Dia menulis: Para pengikut Muhammad akan mengutamakan khitan (lingchhedi); memakai jenggot di dagu mereka (samashrudhari); tak ada kuncir di rambut mereka (shikhaheena); dan melakukan suatu revolusi yang luar biasa dalam dunia agama. Keyakinan mereka bukanlah perkara yang disembunyikan, tetapi itu akan diserukan dengan keras (oonchalapi) dari menara setiap masjid. Kecuali babi (vina keulam), mereka akan makan semua binatang lain yang tayib dan halal (sarvbhakshi). Kaum Hindu menggunakan rumput (kusha) dalam kurban sebagai suatu faktor pensucia n, tetapi orang-orang ini akan mensucikan diri mereka dengan sarana peperangan. Mereka akan disebut Musalman (Musalwants), sebab mereka akan berperang melawan a gama yang rusak dan tercemar (dharmdooshkah). Dari Aku-lah agama orang-orang pemakan daging ini, yakni, ini akan merupakan sua tu agama yang diilhamkan dari Tuhan. Kitab-kitab Suci lainnya. Dengan cara yang sama ajaibnya, pengarang yang cendekia ini telah mengkaitkan da

hymne 3. Edisi pertama terdiri hanya tigaratus halaman tetapi sekarang telah menjadi ser ibu lima-ratus halaman. Buku 3. Popularitas dan kemasyhuran buku ini mempengar uhi beberapa penerbit dan penulis yang tidak ber-etika untuk mereproduksinya ta npa seizin saya. Beberapa tahun yang lalu. serta perpusta kaan Hyderabad Deccan. -------1. buku ini diberika n kepada mereka. Colombo dan Ceylon. hendaknya memiliki buku i ni. Saya juga memp elajari dengan teliti Kitab-kitab Suci aslinya. Library of London. tetapi dengan kurang meyakinkan mencoba meminimalisir pentingnya hal itu dengan menghapusnya seolah itu suatu sisipan da lam Kitab Weda. buku ini bisa disebut multum in parv o. Kitab-kitab Suci agama Buddha sert a Mesir Kuno. ketika su atu delegasi Ulama dari Universitas Al-Azhar datang ke Lahore. Di samping menulis topik ini saya telah berkesempatan untu k melakukan perdebatan serta diskusi dengan para ahli dari setiap agama. Akhirnya saya mohon kepada para pembaca agar berdoa kepada Yang Maha-kuasa semo ga Dia bisa membahagiakan hati para pencari kebenaran dari semua agama-agama be gitu pula Saudara kami dalam Islam. San Francisco.n mendiskusikan nubuat yang tadinya kurang dianggap penting dari Kitab Weda agam a Hindu. Mereka mengucapkan selamat kepada saya atas penelitian yang men akjubkan yang telah saya lakukan. buku ini seger a memenangkan pengakuan dari dunia Muslim dan diakui sebagai suatu pencapaian ya ng besar. Buku di tangan anda ini adalah yang sudah diterbitkan pertamatama duapuluh-empat tahun yang lalu sebagai suatu liturgi yang kurang memadai. dan perpustakaan Buddhist di Madras. dan setiap pencari kebenaran yang lain. saya memutuskan untuk menerbitkan penelitian saya. Mirza Masum Beg (wafat tahun 1969) adalah seorang penulis yang produktif dan indah dalam bahasa Inggris tentang Islam. yang berbicara dari fihak yang berlawanan. . Dalam satu kata.w. studi perbandingan agama. Buku ini juga secara kritis diulas oleh Harian Yahudi. kasih-sayang kepada "Rahmatan lil alamin" s. Iran. bab 3. Saya telah. Secara berturut-turut dia diterjemahkan ke bahasa Parsi. ti dak bisa mengingkari nubuatan tersebut. Philadelphia. dan Gerakan Ahmadiyah. alir an waktu yang cepat mengalir telah mendorong saya mengarungi sampai pojok terjau h dari dunia ini. ayat 5 hingga 8 ===== KATA PENGANTAR UNTUK EDISI KEDUA. Perjanjian Lama dan Baru dari Bibel. sebuah majalah dari Teheran. Saya berkesempatan untuk menjelajah British Museum. dan cendekiawan pendeta Hindu. Beliau telah menganalisa tiga ribu argumen yang tidak terbantah dan menandai bukti kebenaran Nabi Suci Muhamm ad serta risalah Ilahinya. Suatu p erdebatan yang melelahkan tentang nubuat "Seorang yang terpuji. Setiap Muslim yang mendambakan dalam hatinya kecintaan serta penghormatan kep ada Nabi Suci. Karena itu. 2. Duapuluh tahun lebih dari kehidupan saya telah berlalu dan selama masa ini. dan New York. dengan penuh kerendahan hati. a. Namun. hendaknya demi kepentinga n penyiaran Islam. Tahun lalu saya yakin bahwa ini adalah subyek yang ruang-lingkupnya tak terbatas dan tak akan pernah bisa dijel ajahi seluruhnya. Yishrael Messenger dari H ongkong dan Epiphany dari Calcutta dan saya menangkis keberatan mereka yang lem ah dengan meyakinkan. menempatkan beberapa buku ini di setiap perpustakaan yang bes ar di dunia. Del hi. seorang pengenda ra unta" yang disebutkan dalam Atharwa Weda telah berlangsung di Diwan Hall. dan review menyeluruh atasn ya muncul di harian 'Al-Hilal' dari Baghdad. Zend Avesta dan Dasatir dari Persia. Sepanjang tahun 1950-an beliau adalah editor dari jurnal mingguan Ahm adiyah Lahore "The Light". dan muncul di "Din-o-Daanish". dan setiap dermawan serta orang-orang yang berada. mencoba meregu k sedalam-dalamnya dari mata-air ilmu pengetahuan ini dan menimba keluar kebenar an tersembunyi yang begitu indah dan bernilai jauh melebihi mutiara yang palin g berharga.

buku ini t elah memperoleh sambutan yang hangat di tangan publik yang mengenal bahasa Urdu. Ini adalah suatu pen elitian besar dan sebisa-bisanya orisinal.Abdul Haque Vidyarthi Muslim Town. Untuk lingkungan tertent u yang di atas kemampuan saya. Lahore 09. dan juga ditambahkan. yang sebelum Islam telah diwahyukan Tuhan. Hal ini menimbulkan permintaan kepada kami dari banyak sahabat agar edisi bahas a Inggris untuk buku yang sama segera diterbitkan. Alasan mengapa para nabi dibangkitkan di segala bangsa di dunia telah dinyatakan sendiri dalam Quran Suci: "Agar manusia tak mempunyai alasan untuk menentang Allah setelah (datangnya) par a Utusan" (4:165). bahwa seorang Muslim itu juga harus beriman ke pada semua nabi di pelbagai bangsa yang berbeda-beda di dunia. Sebagai buku pertama dari yang sejenis ini. terjemahan tak dapat saya lakukan sebagaimana seh arusnya. orang-orang hanya mempercayai kebenaran atas nabin ya serta kitab sucinya masing-masing. dengan permohonan pada waktu yang sama semoga Tuh an mau membukakan hati kaum non-Muslim agar menerima kebesaran dari Nabi Suci. yang memi nta pengakuan atas kebenaran semua nabi di segala bangsa. 1966. seorang Kristen percaya kepada Yesus dan nabi-nabi Bani Israel lainnya dengan setengah hati. Saya juga bisa tambahkan bahwa saya akan merasa sangat berterima-kasih atas seti ap saran guna memperbaiki buku ini. Jilid yang hadir dalam bahasa Inggris ini adalah untuk permintaan yang mendesak itu. Tuhan sarwa sekalian alam"(1:1) adalah benar-benar seirama dengan sifat agama Islam yang kosmopolitan. yang berisi nubuatan tenta ng kedatangan Nabi Suci dalam bermacam-macam Kitab Suci di dunia ini.10. . Begitu pula adanya salah cetak. "Dan Kami tak akan menjatuhkan siksaan sampai Kami bangkitkan seorang Utusan"(17 :15). Sebagai permulaan al-Quran dengan jelas menyatakan: "Dan yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau" (2:4). adalah suatu anugerah yang patut dipujikan atas perhatian para pembaca. Abdul Haque Vidyarthi Muslim Town. Bahkan misalnya sampai sekarang seorang Ya hudi hanya percaya kepada para nabi Bani Israil. KATA PENGANTAR UNTUK EDISI PERTAMA 1940 Muhammad in World Scriptures terbit pertama kali dalam bahasa Urdu empat tahun y ang lalu. seorang Buddhis ke pada Buddha. Ketuhanan Allah yang melingkupi segala sesuatu telah dijelaskan dalam kata-kata yang paling awa l dari al-Quran: "Segala puji kepunyaan Allah. Lahore December 4.1940 ===== KATA PENDAHULUAN Sebelum kedatangan Nabi Suci. Dia menarik perhatian kita ke seluruh alam semesta dan menemukan benang merah dari semua agama Tuhan. Dengan semua kendala ini. tetapi Islam d atang dengan suatu konsep baru dari agama. seorang Majusi kepada Zoroaster dan kepada beberapa nabi di negerin ya sendiri. Ini adalah prinsip dasar dari Islam. yang membe rikan ramalan dalam kata-kata aslinya dari Kitab-kitab Suci tersebut. seorang Hindu kepada para Rishi yang muncul di India. karena itu karakterist ik yang paling mnonjol ialah bahwa dia meminta para penganutnya agar beriman kep ada seluruh agama besar di dunia. Buku ini saya persembahkan sedemikian rupa ke hadapan para pembaca.

sihir magis. Majusi. Maka seorang Muslim tidak hanya beriman kepada Nabi Muhammad s. Begitu pula. tanda-tanda kebenaran dari pengakuan kenabian itu tergantung kepada perkembangan mental dari bangsa itu. maka Tuhan tidak akan menyiksa dia. membuang diri dari s uatu gunung tanpa terluka. Pada zaman kuno. melempark an arwah jahat kepada babi.a. Diterangi perintah yang jelas dari Quran Suci ini. ABDUL HAQUE Muslim Town. atau mas uk kedalamnya. Dan bila kita menemukan dalam kitab wahyu kita nubuatan tentang datangnya "Yang diharapkan oleh segala bangsa" atau "segel dari semua nabi-nabi" sebagaimana yan g dicantumkan dalam Kitab-kitab Suci Israel maka kita harus beriman kepadanya. dan dengan menunjukkan trik-trik sulapan tangan. Kar ena itu posisi dari si penguji atau pencari kebenaran sedikit lebih susah daripa da sebuah mesin dewa. "Dan bagi tiap-tiap umat ada Utusan. Adalah suatu ketidak-adil an dari fihak Tuhan segala bangsa bila Dia akan mewahyukan suatu nubuatan tentan g datangnya "rahmat untuk segala bangsa" hanya dalam satu buku khusus untuk suat u kaum saja dan pada hari pengadilan Dia lalu mengutuk semua bangsa di dunia seb agai kafir dan mengirimnya ke dasar Neraka. dengan selamat menyeberangi arus yang deras. dan pula orang yang mempunyai ilmu K itab"(13:43). Maka apabila Utusan mereka datang. ramalan. ketika dia muncul untuk memenuhi nubuatan semacam itu. dan hanya inilah yang bisa melicinkan hubungan a ntara pelbagai bangsa di dunia. dan kami menjadi golongan orang beriman"(28:47) . bahkan dalam agama Kristen dan kultus kuno prmbenaran atas orang-orang suci dipu . sehingga kami d apat mengikuti ayat-ayat Engkau.Dengan perkataan lain. Selama perkembangan sosial suatu bangsa tidak mencapai tingkat yang membutuhkan suatu pemerintahan yang terorganisir untuk memecahkan pertentangan sesamanya. Quran Suci mendeklarasikan bahwa Nab i kita adalah "rahmat untuk segala "Dan tiada Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian bangsa"(21: 107). Tak perlu ada pemikiran mendalam yang diperlukan untuk men uliskan keaslian dari pengakuan semacam itu. perkara akan diputuskan dengan adil. dengan mengambil janji. menyalakan api di tangannya.w. mengapa tak Engkau utus kepada kami seorang Utusan. berjalan di atas air. ma ka tak ada bentuk sistematis yang diberikan demi hukum dan statuta. Beliau tidak saja menjadi rahmat bagi umat Yahudi dan Kristiani saja melainkan j uga sebagai pembenar dari semua nabi dan Kitab-kitab Suci di seluruh dunia. Lahore 24 September 1975. karena kilah mereka di hadap an Allah kiranya adalah yang seperti di bawah ini: "Tuhan kami. mereka akan masuk Surga tanpa ditanya sama sekali. Dalam agama Hindu. melainkan juga k epada semua nabi lain di dunia. dan mereka tak akan dianiaya"(10:47). azab di akhirat itu hanya akan diterapkan setelah manusia diperingatkan melalui utusan Allah. Katakanlah: Allah sudah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu. ===== 2 MACAM KESAKSIAN ATAS KEBENARAN PENGAKUAN NABI SUCI "Dan orang-orang kafir berkata: Engkau bukanlah Utusan. misalnya. Yahudi. jika ada suatu kaum di bumi i ni yang tidak melihat nabi di antara mereka. orang-orang biasa menunjukkan kebenaran mereka dengan macam-mac am cara.

karena beliau adalah yang pertama dari semua nabi yang memajukan alasan ini untuk membuktikan universalitas dari wahyu Ilahi. Dalam hukum sejarah. pasti memerlukan petunjuk dan cahaya langit demi pemeliharaan dan kemajuan per kembangannya. dua macam kesaksian telah dimajukan untuk mendukung klaim Nabi Su ci. bahwa setiap lembar daun di buku alam dan setiap partikel dari ciptaan se muanya siap memerlukan kebutuhan akan hukum-hukum yang telah ditanamkan oleh Yan g Maha-kuasa di dalamnya. maka manu sia. Buddha atau Ibrahim. Dengan kesaksian Tuhan biasanya diartikan dengan kejadian dari Kitab Alam. tanpa wahyu serta ilham Ilahi contoh keluhuran bu di dan kesalehan yang utama sebagaimana ditampakkan suatu waktu dalam pribadi Za rathustra. tidak saja menolak asma Tuhan Yang Mah a-pengasih. bisa mengelola hidupnya tanpa agama. umpa manya. Dia berhenti sebagai kebutuhan yang tak tergantikan y ang sangat perlu ditanamkan pada setiap bangsa. tenag a selestial luar-biasa dan tanda-tanda langit yang selalu menjadi ciri kebenaran dari orang-orang yang terilham dari Ilahi. maka harus dibangkitkan kembali melalui seorang nabi baru yang mem buatnya lagi sebagai daya motivasi kehidupan kemanusiaan. Dalam hal Nabi Suci Muhammad s. dengan menunjukkan Cahaya-Nya hanya kepada sedikit orang yang terpilih. Jika kesempurnaan hukumnya itu adalah kriteria dari m asyarakat yang beradab. dan kadang-kadang dalam pribadi Musa. Yang Maha-luhur.a. Kesaksian dari Tuhan. Pemelihara alam semest a. dan dapat menghasilkan. atau bila itu rusak karena mela puknya waktu. Berfirman Yang Maha-kuasa dalam Quran Suci: "Mahasucikanlah nama Tuhan dikau. dua faktor khusus bisa dicatat pentingnya saksi dan relevan serta positifnya kesaksian itu. Yang dengan hukum pembalasan-Nya. Bila Tuhan Yang Maha-bijaksana. kiranya tak suatu pun di alam ciptaan ini yang bekerja tanpa suatu prinsip: "Tuhan kami ialah Tuhan Yang memb eri segala sesuatu sesuai terciptanya. keagungan dari peristiwanya jelas dari kenyataan bahwa Tuhan sendiri yang berdiri sebagai saksi baginya. Penyayang dan Maha-murah. " Kitab" itu. secara tidak perlu menimbulkan perpecahan di kalangan man usia. de ngan mengabaikan sisanya serta mengutuknya ke neraka seolah mereka itu bukan mak . telah mengaruniai suatu hukum bahkan kepada atom yang paling kecil. Yang menciptakan. lalu memberi petunjuk" (Quran Suci 20:50) . Dalam ayat yang saya kutip di atas. dengan suatu lapangan yang sangat luas untuk tumbuh-kembang di hadapannya . Krishna a tau Yesus Kristus. melainkan juga merendahkan kebutuhan utama dan inti-sari dari agama.tuskan dengan kriteria semacam itu (1). al-Quran tidak menggelar taumaturgi semacam itu dalam menunjang pengakuan Nabi Suci Muhammad s. Namun. Dan Yang memberi ukuran. kecuali suatu kaum khusus yang disayangi. Kita temukan di alam semesta ini seg ala sesuatu itu diperintah oleh suatu hukum yang khusus. berarti wahyu -wahyu sebelumnya dari Tuhan. Jika segenap bangsa di dunia. lalu memberi petunjuk (mereka kepada tujuanny a)" (87:1-3). maka standar al-Quran yang diletakkan bagi kebenaran kla im Nabi Suci mengandung suatu pertimbangan yang hati-hati. lalu menyem purnakan. yang adalah karya tangan Tuhan yang terbaik dari kekuasaan-Nya Yang Maha-pe rkasa. Dari atom yang paling k ecil hingga orbit yang sangat luar-biasa besarnya. Dan jika itu adalah Tuhan Sendiri. dan kesaksian ini telah dipandang cukup untuk menegakkan kebenarannya -kesa ksian dari Tuhan sendiri dan kesaksian dari seseorang yang mengenal Kitab itu.a. Hukum Ilahi yang komprehensif menyeluruh ini adalah suatu kesaksian yang kuat at as kebenaran klaim Nabi Suci.w. sesungguhnya agaknya tak ada keadilan dalam memilah suatu kau m atau tempat tertentu yang mendapat hidayat serta perintah khusus dengan melupa kan sisa umat manusia selebihnya. Menentukan bahwa seorang manusia itu terbatas dari wahyu Ilahi dan menetapkannya hanya kepada periode atau kaum tertentu. tentunya.w.

agama adalah suatu realitas universal yang bisa di ketemukan pada setiap bangsa di dunia. atau pun suatu agama lain yang mempunyai k eimanan kepada semua nabi.. semakin terasa bahwa jelas kebutuhan akan agama hanya timbul dalam keadaan bahwa Islamlah yang hadir.hluk-Nya. Induk sapi Weda hanya menghasilkan su sunya bagi kaum Brahma. Kesaksian Ilahi dalam bentuk Kemenangan Langit. (Q. Bila tidak maka setiap rahasia dalam penyiaran agama serta bisik rayuan musik di telinganya. Satu ciri yang menandai dakwahnya yalah bahwa beliau menjamin kebenaran da ri semua nabi yang telah wafat sebelum beliau. Hanya keimanan kepada Nabi Suci saja yang bisa menjamin Perdamaian Universal. Ini adalah suatu subyek yang sangat luas dan luar biasa ekstensif. "Segala puji kepunyaan Allah. Dia tak ada beda nya dengan dongeng seorang raja buta dari suatu kerajaan tanpa cahaya di mana Ya ng menolaknya lebih baik dari pada menerimanya. John S. Ksatria dan Waisya. "Tuhan sarwa sekalian alam" . betapa pun besarnya. Nabi Suci Muhammad. yang menjadi suatu p ertanda jelas akan tak bergemanya lagi kredo ini. melainkan juga sedik it penyimpangan saja dari prinsip itu akan merubuhkan seluruh struktur agama ke tanah. Dengan menyisihkan pengakuan atas m unculnya para nabi di setiap bangsa. Tetapi Muhammad adalah guru te rilham pertama yang mengajarkan prinsip yang agung ini ke dunia. manusia dengan pandangan seperti ini telah melompat keluar dari nyaris semua agama. Semakin lama seseorang merenung akan hal ini.16:36). dan Kemurah an dari Tuhan Yang Mahapenyayang tidak pernah meninggalkan satu pun dari makhlukNya dari cahaya dan bimbingan atas Agama Sejati. kebanyakan agama-agama itu tidak cukup tole ran dan ramah bahkan untuk memberi hak bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan atau Dewa dari bangsa-bangsa lain juga. Dia adalah Tuhan Timur dan juga Tuhan Barat. suatu rukun iman yang penting. sabd anya: Mengabdilah kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu dari tuhan-tuhan palsu". dari semua nabi-nabi di dunia. Dalam abad ini.Suatu konsep yang hanya ada dalam Quran. Tuhan bangsa Israel. Tiada nabi sebe lumnya yang menurunkan kebenaran ini. sehingga itu tidak saja memben tuk dasar utama dari Agama Sejati dan perdamaian universal. Islam menjaga bahwa par a nabi itu dibangkitkan dari masa ke masa di setiap bangsa di dunia. pengikutnya harus menganggap penyiarannya sebagai tujuan utama hidupnya..S. maka Tuhan semacam itu tidak berharga untuk disembah. tadinya tidak sepenuhnya mer upakan Tuhan mereka sendiri. Tetapi ide ini yakni bahwa Tuhan kebangsa an mereka sendiri itu adalah juga Tuhan dari orang-orang lain tidak pernah diter ima baik dan diangkat oleh massa penduduk Yahudi". telah dianugerahi gelar yang unik. Juga dia berpegang bahwa agama itu pasti diketemukan di setiap zaman dan iklim sebagai suatu kenyataan yang map an. seperti kepada risalah Ilahinya sendiri juga.1:1). ..S. Prinsip Islam ini begitu menarik dan agung. Tak ada suatu pun kekuatan di dunia. Yehovah. dan membuat kewajiban bagi pengik utnya agar mengimani mereka seluruhnya. Karena. bisa mengurangi tu juan utama dari agama. Tuhan sarwa sekalian alam" (Q. Agama Brahma dan Weda memandang hanya bangsa Arya-lah anakanak Tuhan itu (Nirukta 6:26). kalau diketahui orang lain. "Dan sesungguhnya telah Kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang Utusan. menurut Islam.. serta hanya memberi makan dan memeli hara mereka saja (2).Hayland dalam bukunya "A brief history of c ivilization" (Suatu sejarah singkat peradaban) halaman 72 menulis: "Tuhan yang disembah bangsa Yahudi tadinya dipandang sebagai Dewa suku dari ban gsa nomad. bisa menahan mereka dari cita-cita dakwahnya. untuk berabad-abad bangsa Yahudi terus-menerus menganggap Tuhan ket ulusan ini sebagaiTuhan mereka saja.

seharusnya kamu beriman kepadanya d an membantu dia. bahkan hingga hari ini. Buddha. yang membuktikan mutlak perlunya agama itu dan kemudian menegakkannya di atas kaki-kaki yang teguh. Sesungguhnya. yang menyingkirkan perlawanan yang kuat. Dengan cara ini. Kesaksian kedua dari Tuhan ini ditemukan dalam setiap fase dari kehidupan Nabi dalam bentuk sukses yang mengagumkan. adalah suatu bukti nyata dari bantuan Ilahi.a. membenarkan apa yang ada pada kamu.S. Kebesaran sukses dan keunggulannya. tempat. bahkan. Yang Maha-melihat kepada hamba-hamba-Nya" (Q. Musa. sedikitnya ik hwan dan benyaknya musuh. karena. Di samping dua kesaksian yang telah disebut di atas.Encyclopedia Britannica dalam artikel "Quran" menggamba rkan Nabi Suci sebagai: "Yang paling penuh sukses dari segenap nabi serta tokoh keagamaan"(3) Nabi Yang Dijanjikan "Dan tatkala Allah membuat perjanjian melalui para Nabi: Sesungguhnya apa yang K ami berikankepada kamu berupa Kitab dan Kebijaksanaan --lalu Utusan datang kepa da kamu. Begitu besar perbedaan yang diketemu kan menyangkut nama. Kami mengundang perhatian dari orang-o rang dari segala aliran yang berfikiran adil atas kesaksian yang sangat penting lainnya semacam ini. Sejumlah prasangka dan kesalahan riwayat telah muncul dari para nabi. Krishna. Sesungguhny a beliau telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Kitab atau para pen gikutnya sekarang. Nabi Suci telah meletakkan semua nabi -nabi ini beserta tugas berat mereka dengan mendukung kebenarannya. Perjanjian nabi ini dicatat dal am Kitab-kitab Suci mereka berbentuk nubuat. Krishna dan Isa. Ia berfirman: Apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjian-K u dalam (perkara) ini? Mereka berkata: Kami membenarkan. akan bertumbuh dan berkembang. muncul dalam bentuk yang paling nyata dalam mendukung Nabi Muhammad. karenanya. Zarathustra dan segenap nabi di dunia. mereka harus menerimanya dengan tangan te rbuka. bahwa kebesaran yang sesungguhnya itu yakni adalah yang juga di akui oleh lawan-lawannya. Zarathustra. meskipun maraknya penentangan.w. sebag ai bukti nyata. Keadaan dimana kitab-kitab suci dunia ini diketemukan sekarang. nabi mereka sendiri pun perlu dilacak kebe narannya. Tanda-tanda langit yang muncul untuk memb antu Nuh. Seperti halnya Nabi Suci yang menjamin kebenaran dari semua nabi di dunia. meskipun didukung dengan kekuasaan dan privilese. Nabi Muhammad s. Kebenaran. dan periode dari nabi-nabi pra-sejarah ini. Dalam ayat ini. dengan bukti kolektif dari mereka semuanya. akan lenya p. Tak ada satu Kitab Suci pun dari suatu agama yang diketemukan dalam bentuk aslinya serta kesuci-murniannya pada saat datangnya Na bi Suci. bahwa pada s aat nabi yang akan mengkonfirmasi kebenaran meraka dan mendukung dengan bukti at as Kitab-kitab Suci mereka itu datang.17:96) . Ibrahim. beliau juga menegakkan dan menjelaskan kebenaran dari agama. suatu argumen yang lebih baik atas kebenaran agama sungguh sulit di dapatkan --suatu alasan dimana orang-orang bijak dan berfikir jernih dari segenap negeri bisa mufakat. sesungguhnya adalah suatu hal yang mengejut kan. Tak diragukan lagi bahwa naskah Kitab-kitab agung ini telah diberikan kepad a para nabi jauh di masa lalu. Dan dalam abad tanp a agama dan materialisme ini. Tuhan dengan kekuatanNya Yang Mahakuasa senantiasa Waspada dan Melihat . yang ke hadirannya saja terkadang diragukan. Suatu perjanjian telah dim inta dari segala bangsa di dunia melalui nabi mereka masing-masing. Ia berfirman: Maka sak sikanlah dan Aku pun golongan yang menyaksikan bersama kamu" (Quran Suci 3:80). Dia itu Yang Maha-waspada. membawakan keb enaran yang unggul ini ke dunia. kesaksian Tuhan berarti kemenangan Kebenaran dan kepanikan kepal suan. dan membuatnya wajib bagi seorang Muslim untuk beriman kepada me . dan hal itu. sedemikian banyaknya sehingga mereka dipa ndang hanyalah sebagai tokoh fiktif belaka. s edangkan kepalsuan. Bahkan pa ra musuh Islam telah mengakui sukses yang unik dari Nabi ini. masih ada kesaksian Tuhan y ang mengagumkan lainnya yang merujuk kepada ayat ini. dan memberikan segala bantuan sebisanya."Katakanlah: Allah sudah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu. tidak dapat membuktikan kebenaran agama. Jadi. Kitab-kitab semacam itu. Ibrahim.

adalah suatu riwayat yang teramat amat panjang. Atharva Veda XIX:71. membuktikan kesucian nya dengan menggenggam bara yang menyala di tangannya (Ramayana). yang menguntungkan Nabi Muhammad. Encyclopaedia Britannica edisi 11 halaman 898. Fakta bahwa M uhammad menjamin kebenaran dari nabi-nabi pendahulunya. dan doktrin ini. dan hujjah yang tak terbilang banyaknya yang membuktikan kebenaran Islam akan disajikan. adalah dasar dari pe rdamaian dan persahabatan seluruh dunia. ruh jahat mencap dan menganiayanya. Tak seorangpun nabi yang sudah berlalu yang tidak memberikan berita gembira atas kedatangan Na bi Besar ini yang akan muncul sebagai yang terakhir dari semuanya. bahwa inilah saatnya bahwa Islam akan menang dan unggul atas seluruh agama yang lain . ----------1. dengan cara yang sama. Tetapi mengatakan bahwa semua nabi di dunia mengkonfirmasi kebenaran risalah Muhammad. sehingga hari ini Eropa bisa menerbit kan. edisi yang langka dan kabur dari Kitab Weda. Masalah. tidak pernah tertarik untuk m empelajari bahasa mereka dan melakukan studi yang mendalam. Ini juga merupakan abad dimana kumpulan bukti dari para nabi macam-macam agama. sebagai seorang Hakim di Mahk . membentuk suatu landasan yang kuat bagi perdamaian antar bangsa serta persaudaraan umat manusia. Mereka melemparkannya ke api dan mebuangnya ke tengah serigala tetapi setiap kali dia lolos. Pada saat kemuncula nnya seluruh alam bersuka-ria (Yasht 13:93). agar I a memenangkan itu di atas sekalian agama" (Quran Suci 9:33). Ibu Weda adalah pemelihara dari kasta Brahma. Ksatrya da n Waisya. meski di samping kes aksian Ilahi yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad ada bukti dari seseorang ya ng diberi ilmu dari Buku Besar yang telah diwahyukan kepada para nabi dengan mac am-macam bahasa di dunia.reka semuanya. Mukjizat yang sama diktakan juga telah terjadi p ada waktu Kristus dan Buddha dilahirkan. "Katakanlah: Allah sudah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu. ====== Kesaksian dari Ahli Kitab. Kitab-kitab Suci yang dipegang oleh agama-agama lain telah turun ribuan tahun. Sir William tiba di Fort William. Calcutta. bahwa beberapa nabi yang terakreditasi dari setiap ba ngsa atau iklim itu meramalkan kedatangan Nabi Suci patut mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap pencari kebenaran. isteri Rama. mulai dibukakan. ini membentuk sanggar suci dari dunia agama. 2. dan pula ora ng yang mempunyai ilmu Kitab" (Quran Suci 13:43). 3. Jadi darah yang terbentuk dari nabi Ir an itu sangat terisi dengan Cahaya Ilahi. Dengan pemeliharaan dan perh atian seberapa para penganut macam-macam agama ini menyembunyikan dan tetap mera hasiakan kitab-kitab mereka di masa lalu. Muhammad adalah pembenar dar i segenap nabi. dan meminta para pengikutnya agar mengimani beliau. Ditulis dalam suatu catatan biografi Zarathustra bahwa Tuhan dari alam semest a ini telah mengirimkan cahaya-Nya pada suatu bukit dimana dianggap itu berbentu k sebatang pohon. yang membuktikan kebenaran dan kesatuan d ari segala agama. Sapi dari ayah Zarathustra memakan memakan dedaunan pohon ini dan dia biasa mengambil susu sapinya itu. Ini adalah abad digenapinya jani Ilahi: "Dia ialah Yang mengutus utusan-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar. selama tigabelas setengah abad. tak ada yang menentang kenyataan. Dia tertawa padasaat kelahirannya ( Zardusht namah) dan seterusnya. Dia yang teta p bertahan tanpa wilayah suci ini akan segera jatuh menjadi mangsa hidup tanpa T uhan dan tanpa agama. Pada abad ini. Sir William adalah seorang yang dengan usaha yang teku n membawa bahasa Sanskerta ke dunia Barat. Peristiwa di mana seorang sarjana terkemuka Sir William Jones alami ak an menggambarkan hal ini. t etapi kaum Muslim. Begitulah. Para nabi di dunia adalah pembenar dari Muhammad. Zarathustra masih dikandungaan ibunya ketika Ahriman mulai membuat rencana jahat untuk menghabisinya. Sita. sebagaiamana kita katakan. segenap nabi di dunia ini menjamin kebenar an Nabi Suci. untuk kepentingan orang-orang Timur. Ketika dia datan g ke dunia. tetap menjadi argumen yang lebih kuat.

telah mengebiri dirinya untuk menerima jabata n yang riskan itu. Segala macam daging tidak boleh dibawa bahkan sampai ke pekarangan rumah. Matahari kenabian pada tengah-hari. tetap kita berhutang budi kepada para sarjana ini atas usahanya yang tak kena l lelah dan semangat dengan mana mereka mempelajari macam-macam bahasa dan mener bitkan kitab-kitab kuno. maka tak seorang pandit pun. melalui kelakuan nya yang tidak benar. tak diragukan lag i. Dengan sepatah kata. dan bukannya kerja untuk penyiaran atau rencana yang k onstruktif. Meskipun usaha ini terutama bersifat komersial .a. yang tak akan pernah bisa dilupakan. juga Tuhan dan Mal aikat bersalawat atas namanya (4). serta tenaga merusak dari antara mereka yang feod al dan suka mengkafirkan. Ketika Sir William memutuskan untuk belajar bahasa Sans kerta. dialas dengan marmer putih. betapa pun. Akhirnya seorang dari keluarga yang 'ku rang' pandit. Namun Nab i Muhammad tidak saja mendapat salawat dari kaum Muslim saja.w. Di sini pun. dapa t diketemukan di seluruh negeri yang mau bertanggungjawab untuk mengajarinya. pada saat yang sama. Perbedaann ya yalah sikap kaum Muslim sekarang ini terhadap ilmu pengetahuan. Suatu apartemen yang dekat ke ruang studi senga ja dipishkan untuk Pandit untuk menyingkirkan jubahnya yang suci dan mengambil y ang lain dimana dia bisa bertatap-muka dengan 'sohib'-nya. Satu kamar di lantai dasar dari bungalo dipisah khusus untuk itu. kita temukan tanda atas kebenaran Nabi Su ci Muhammad. dan karenanya menjadikan negeri ini banyak berhutang budi kepadanya. adalah daya tarik. ketika dia dengan rendah hati membujuk Pandit. Cat atan kuno. telah menunjukkan bahwa dua atau tiga pandit secara diamdiam menerima imbalan dan seterusnya. segala perkara dalam hubungan sosia l seperti makan bersama. seorang lelaki yang 'memilih hi dup sendiri dan pantang menikah'.. Pertemanan yang dimilikinya. Suatu sikap yang ketat dari Society semacam itu sesungguhnya telah mengguyurkan air di ngin terhadap aspirasi para pandit namun kesulitannya tetap tak terpecahkan. seorang serdadu berkendaraan ke rumah Pandit memberi tahu bahwa ini saatnya untuk mengajar. membikin buram nama suci Nabi Muhammad s. Adalah melalui usahanya yang tak kenal lelah da ri Society ini maka edisi kuno dari Weda dan kepustakaan Sanskerta yang lain bis a melihat cahaya terang. Seorang Hindu ditunj uk agar setiap hari mensucikan kamar studi berikut perabotan di dalamnya dengan air dari Sungai Gangga. Setengah jam sebelum waktu yang ditentukan. Kamar itu. adalah teman dari Sir William.100 sebulan dan kereta istana yang membawa dari tempat ting galnya ke Chaurangi. sudah pasti seleranya akan patah dalam wak tu beberapa hari. Sir William Jones mentolerir semua sarkasme ini den gan ceria. Sayangnya. tetapi pandit atasannya mencium gelagat ma salah itu dan mereka diputuskan hubungannya. Dialah orang yang mendirikan Asiatic Society of B engal. Isa Almasih adalah 'Bintang Pagi' yang membawa berita gembira atas munculnyadi langit dunia ini. Kemu dian Pandit itu berkenan datang. Pandit itu seorang dengan temperamen yang menyakitkan. namun tetap tidak dapat mendapatkan orang yang bisa mengajar Sir William 'yang kotor'. dia boleh m inum secangkir the. atas perintah Pa ndit. Sangat keras persyaratan yang dibebankan oleh Pandit itu kepada muridnya . tetapi Sir William Jones bergeming dari keputusannya yang bulat. Shiv Chandra. tetapi imbalan Rs. Sesungguhnya. Begitulah sama juga para peneliti kepustakaan dan ilmiah dari para pengikutnya s elalu menunjuk dunia kepada dakwah Nabi dan membuktikan kebenarannya. tetapi sala wat dari Allah dan malaikat-Nya. yang membuat Pandit mengabaikan teman-te mannya. merosotnya pe radaban dan kebudayaan mereka. D ia sering memaki-maki Sir William mengatakan bahwa seorang pemakan daging tidak bakalan bisa belajar bahasa Sanskerta. Kalau ada orang l ain dalam posisi seperti Sir William. kita sungguh sangat berhutang budi atas usaha orang-orang y ang membawa keluar Kitab-kitab Suci Hindu dan Majusi dari gua yang temaram dan m enunjukkannya ke cahaya matahari. karena itu bukan bahasa bagi orang kotor melainkan bahasa dewa-dewa. kaum muslim kini. Dia ju ga telah berusaha sebaik-baiknya. Pandit itu tinggal sendirian. meski dengan imbalan yang sangat bagus. menyingkirkan semua stigma . tetapi kadang-kadang. dan akhirnya dia bisa mempelajari bahasa Sanskerta. Maharaja dari Krishna nagar. Sir William menerima perintah dengan perut kososng. Ram Lochana namanya.amah Agung pada tahun 1783 AD. kawin campur dan sebagainya diputus dari mereka. adalah tandatanda yang nyata dari frustrasinya orang Islam.

Tetapi ketika kenabian itu tuntas paripurna dan akhir dari para nabi. yakni bahwa para nabi dibangkitkan di segenap bangsa di dun ia dan bahwa Muhammad adalah Utusan Yang Dijanjikan bagi seluruh agama-agama. Suatu bukti kuat atas Akhir Kenabian. yakni seorang yang dijanjikan oleh segenap agama itu muncul. para penganut Kitab-kitab ini yang nonMuslim mencoba sebisanya agar bisa merahasiakan isinya. semua penuh dengan argumen semacam itu yang men dukung kebenaran Islam. dengan suatu kumpulan singkat hukum agama. p ada saat yang sama. ad alah suatu bukti yang sangat kuat atas akhir kenabian dengan datangnya Muhammad s. adalah suatu balas jasa yang rendah hati dari hal yang sama. mengungkapkan kebenarannya melalui pen yelidikan kritisnya serta pengejarannya akan kepustakaan. kini. ibunya serta anak-keturunannya (5). maka mereka akan bi sa melihat cahaya sejati dari Islam. dan me mbawakan kesempurnaan perkara yang telah ditetapkan bahkan sejak penciptaan alam semesta. akibat tidak mampunya kaum Muslim memberi layanan seperti ini de mi agama mereka. "Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu Agama kamu dan Aku lengkapkan nik mat-Ku kepada kamu dan Aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama" (Quran Suci 5:3). maka tetaplah lebih besar lagi k ebutuhan. membawanya melalui macam-macam tingkat perkembangannya. maka kesalahan atas kerusakannya juga harus digelar oleh mereka. yang me ngungkap ajaran mereka sendiri adalah juga non-Muslim yang sering-kali menjadi l awan yang keras dari Islam. Tak pelak lagi. Jadi bila d alam tahap awal perkembangan dunia itu dirasakan kebutuhan mempersatukan suatu k aum.a.dan membersihkan sifat Nabi dari semua tuduhan palsu. Tidak sedikit jasa Nab i Suci kepada Isa Almasih. maka sebaliknya. untuk merangka . telah mengasingkan mereka dari pahala langit. Yang membimbing setiap obyek. Tidaklah mengherankan. dasatir dan Kitab-kitab Suci kuno lainnya tetap dalam remangremang dan perbendaharaan di dalamnya dimaksudkan untuk dianugerahkan kepada kaum Muslim ab ad ini yang sedang merosot dan sakit. yang selama be rabad-abad yang lalu tetap terpendam sebagai suatu karunia Ilahi yang unik dalam perbendaharaan agama-agama lain. mereka juga memberi kepada dunia berita gembira atas kedatangan Nab i Suci Muhammad.w. Ini juga merupakan bukti fakta bahwa alam semesta ini bukanlah sebuah mesin otomatis dari elemen yang heterogin. Maka sudah direncanakan rupanya bahwa semua nubuatan dalam Kitab-kitab ini tetap tak tersentuh tanpa suatu pun bayangan keraguan bah wa isinya telah rusak. tetapi juga bahwa agama ini memiliki semacam permat a yang tak ternilai. sesunggu hnya. Dan ini. jika pada suatu sisi. Ki tab Weda. yang memancarkan cahayanya ke seluruh dunia. adalah perlu bahwa segenap bangsa-bangsa di dunia ini beriman kepadanya dan melalui beliau kepada semua nabi yang terdahulu. tetapi dia itu diperintah oleh Tuhan Yang Mahabijaksana dan Maha-mengetahui. Semua penelitan kepustaka an dan filosofis dan berjilid-jilid yang sekarang diterbitkan di Eropa kini dala m bidang studi agama-agama kuno. tidak tanpa suatu maksud yang diarahkan sebelumnya. Seandain ya kaum Muslim mengambil tanggung-jawab ini dengan menggali Kitab-kitab suci kun o ini dari keterasingannya. dus mempersatukan kemanusiaan yang terpencar dan menyebar ke dalam keseluruhan yang solid. orang-orang hanya percaya kepada kebenaran n abi mereka sendiri masingmasing dan kepercayaan kepada semua nabi tak bisa dipega ng karena masih berlangsungnya terus kenabian. kalau sebagai akibat dari kerja keras mereka. Keyakinan Islam ini. untuk suatu agama sempurna dan seorang Nabi yang Ideal.Inilah sebabnya mengapa selama masa perkembangan Islam. Jika sebelum kedatangan Nabi Suci para pendeta dan biara wan Kristen dengan penuh harap menunggu munculnya Paraclete (Ahmad). ke tujuan kesempurnaan. Sebelum munculnya Nabi Suci. Jadi. sehingga itu bisa menjadi bukti kenyataan bahwa Islam itu tidak pernah memerlukan suatu kekuasaan lahiriah untuk menegakka n dan mengenal kebenarannya. yakni bahwa u mat Kristiani sekarang ini telah membelanjakan banyak sekali dana dan mengambil begitu banyak susah-payah dalam melayani (secara tidak langsung) Islam. Begitu pun mereka. tetapi hal itu. permohonan mereka yang saleh dan permintaan akan rahmat-Nya. dan dengan doa mereka yang terus-menerus.

melalui suatu rantai panjang kenabian. Dan munculnya seorang n abi dari para pengikut Nabi Muhammad sendiri. antar agama d an antar nabi ini. Seorang nabi baru sesudah Akhir Kenabian menyebabkan perpecahan "Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang unggul agar kamu menjadi saksi b agi manusia dan Utusan menjadi saksi bagi kamu" (Quran Suci 2:143). Nabi-nabi yang berbeda bisa datang untuk membimbing umat mereka masing-masing. dalam pribadi Nabi Muhammad. dan kemudian ti ba-tiba adalah suatu pukulan terhadap Tuhan bila memunculkan seorang nabi baru y ang menghancurkan tenaga yang perkasa ini menjadi berkeping-keping. Setelah tercapainya tujuan yang besar ini. Keberatan kedua atas doktrin ini ialah bahwa dia menegasikan tujuan utama dari a gama. perum pamaan seorang perempuan yang memintal benang seperti yang dikisahkan dalam al-Q uran akan lebih tepat ditujukan kepada Tuhan sendiri: "Dan janganlah kamu seperti orang yang menguraikan benang setelah itu dipintal d engan kuat. Inilah apa yang sudah ditetapkan sejak tercipta nya alam semesta ini. Bangunan kenabian telah lengkap dan tak ada ruang lagi untuk nabi yang baru. tetapi ketika seorang yang diharapkan itu telah mun cul tentang siapa semua nabi terdahulu telah meramalkannya dan menyuruh para pen gikutnya agar beriman kepadanya serta membantunya. Dan rangkaian antar-bangsa. hingga itu cerai-berai" (Quran Suci 16:92). Dan bila seorang nabi bisa muncul setelah tercapainya tujuan ini . Dia Sendiri mengirim nabi baru untu k merobek-robek badan yang sudah bersatu ini. bisa dilihat dunia. Para Nabi pasti bisa datang. . Maka. dan inilah yang semua nabi itu datang untuk menggenapinya. Kebesaran Muhammad dan kedigjayaan dakwahnya menuntut bahwa tak ada klaim yang lain yang muncul sesudah beliau yang penolakan terhadapnya bisa meruntuhkan pe rsatuan dari persaudaraan Islam. Dia telah memberika n semacam latihan bagi kemanusiaan. Alasan ketiga mengapa seorang nabi tidak bisa ditolerir setelah akhir kenabian a dalah. Kepercayaan akan datangnya nabi baru setelah penyempurnaan agama dan tuntasnya k enabian sekali lagi meruntuhkan solidaritas dari agama-agama ini dan memalsukan sangat bijaknya Tuhan Yang Maha-bijaksana. Kepercayaan semacam itu sungguh naif dan terbuka untuk berbagai keberatan. dimana penolakan terhadap beliau m embuat seseorang itu keluar dari Islam. Setiap nabi baru atau agama baru akan membuyarkan seluruh perkara dan akan menye babkan kekacauan yang besar. Jika kenabian itu berlanjut seperti sebelumnya. bahwa ini akan memalsukan dakwah dari Nabi Yang Dijanjikan. sebelum mun culnya Nabi Yang Dijanjikan. maka tak masuk akal kalau hanya memunculkan s eorang nabi sebagai pembimbing dari seluruh umat manusia. adalah suatu pencederaan terhadap kehorm atan yang agung dari Nabi Yang Dijanjikan dan bertentangan dengan panutan Islami . bahwa mereka bersatu menjadi satu keseluruhan pada suatu waktu yang telah ditetapkan . Cermin pertama adalah terhadap kebijaksanaan Tuhan sendiri. Kami mencatat tiga keberatan atas kepercay aan ini. Setelah tiganelas abad dengan peng orbanan yang besar dan usaha yang gigih suatu masyarakat dari enampuluh kelompok telah bersiap-siap untuk mengangkat bendera perdamaian internasional dan persah abatan serta mengungkapkan kebenaran dari segenap nabi di dunia. dan ketika agama telah dibuat sempurna serta dubia ini telah diberi risalah: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu Agama kamu dan Aku lengkapkan nik mat-Ku kepada kamu dan Aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama" (Quran Suci 5:3). Tujuan sesungguhnya dari agama adalah mempersatukan manusia menjadi suatu umat yang satu. maka agama itu tidak saja kehilangan tujuannya yang sejati melainkan juga meng andung hal yang naif.i bersama segenap bangsa di dunia ini. dan telah datang.

Menurut Quran Suci. Tidak hanya Quran Suci dan Sunnah Nabi Muhammad telah melukiskan akhir kenabian. yang menyertainya. Dalam hukum sejarah yang baru maka adalah suatu fakta yang diakui bahwa "Dokumen itu merupakan kesaksian yang lebih tinggi nilainya dibanding lisan dan tidak b isa dikalahkan oleh saksi atau sumpah". aka kedatangan seorang nabi yang merupakan dia yang dijanjikan bagi segala ban gsa. Siti Maryam adalah keturunan keluarga Harun. I Chr. 2 Samuel 11:1-12. Dan akhirnya hendaknya juga dipertimbangkan bahwa dia membawa sebuah risalah yang unik dalam menegakkan perdamaian serta rasa senasib buat semua bagian umat manusia dan ini merupakan satu-satunya pemecahan bagi ma salah dunia saat ini. . pertimbangkanlah dengan diterangi oleh hal ini.Nubuatan yang akan kta bicarakan dalam buku ini dengan jelas mendukung doktrin a khir kenabian. 5. Dia yang melangkah keluar dari janji suci tentang akhir kenabian sungguh akan jatuh menjadi mangsa ketidak-beragamaan dan penghujatan kepada Tuhan. 6:17-25. Hari ini telah terbukti bahwa para nabi yang muncul satu dengan yang lai n adalah seperti mata rantai. Seorang lelaki yang buta terhadap huruf serta ilmu penget ahuan duniawi. yang ditujukan kepada pelbagai bangsa dan berbica ra dengan macam-macam dialek telah membuat suatu nubuat. Kini. Yahudi dan Buddha. Dan itu bukanlah. ayahmu bukanlah orang jahat dan ibumu bukan pul a perempuan yang berbuat tidak senonoh"(19:28). Ruth dan Bath-sheba. Kejadian 38:24. telah memberikan berita gembira akan dat angnya seorang nabi yang agung. yang adalah di atas kemampuan man usia. dan hari ini para penafsir agama men gungkap kebenaran ini dan membenarkan apa yang telah diucapkan berabad-abad sebe lumnya. Al-Quran sebaliknya menyatakan Siti Maryam sebagai: "Wahai saudara perempuan Harun.be tapa segenap nabi yang tinggal di tempat yang jauh di pojok dunia dan sangat jau h dari Arabia. Mereka adalah pelacur dan tuna-susila. Yos hua 2:1. komposisi Ilahi dan kesaksian tertulis yang merupakan warisan dari para nabi. Maka keimanan kepada nabi ini jadi adalah kepatuhan serta pasrah kepada kemauan dari nabi-nabi dan rishis mereka sendiri. dan berilah hormat kepadanya d engan penghormatan yang layak"(Al-Quran 33:56). Wah ai orang yang beriman. ribuan tahun sebelumnya. ribuan tahun sebelumnya . Dunia mengetahui bahwa nabi yang diceriterakan itu dengan semua tanda yang menyertainya telah muncul. Dalam catatan kelahiran Yesus. dengan mengarang suatu silsilah palsu dari Isa Almasih. tetapi ini mempunyai argumen dan bu kti yang terang sebagai pendukungnya. Juga bisa dilihat bahwa pelbagai nabi yang muncul di negeri-negeri yang berbeda. Mereka meniupkan kehidupan bagi jutaan orang mati dan para penganutnya tidak lupa menyebut namanya sebelum mensucikan dirinya sendiri. sedemikian. yang hanya merupakan sepotong berita. Ruth 3:4-15. Mereka di atas orang-orang biasa. Setiap orang percaya bahwa orang-orang suci ini tidak pernah membuat pernyataan dusta demi tujuan keduniawian atau ambi si. 2 Samuel 13:1-22. Rahab. -------4. Para penyusun Bebel ini. dengan kerasnya mempertanyakan kesucian nenek Kristus baik da ri fihak ayah maupun ibunya. Sungguh suatu ke betulan yang aneh dan harus dipertimbangkan baik-baik oleh para penganut dari se mua agama dan bahkan bagi mereka yang tidak mempercayai satu pun dari agama . rishi dan vakshur yang suci.2:4. Jiwa-jiwa besar ini telah meramalkan kedatangan seo rang nabi yang agung. Tangan Tuhan juga terlihat bergerak memiha k itu serta kemenangan langit yang luar-biasa. sehingga banyak dari mereka di sembah sebagai dewa atau inkarnasi atau putera Tuhan. "Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya menganugerahkan rahmat kepada Nabi. membuat suatu deklarasi yang t ak seorang pun pernah melakukan sebelumnya. seperti ramalan tentang Isa Al masih. ===== Sepatah kata untuk Saudara-2 penganut agama Hindu. mohonlah rahmat untuk dia. tetapi bukti-bukti yang disepakati oleh semua nabi telah menga ndung kenyataan bahwa Muhammad adalah yang terakhir dari para nabi dan setiap pe ngakuan sesudahnya adalah dusta dan kafir. Kristen. Hendaklah segenap orang bijak dan para pahlawan di duni a merenungkan hal ini. Matteus (1:1-7) menulis nama-nama perempuan s eperti Tamar. yang sangat ter kenal akan kesalehan serta pengabdiannya. tidak mengetahui agama-agama lain.

17:12). seringkali bahkan orang yang dimaksudkan oleh ramalan itu tidak dimenegrti ol eh mereka. sesuai dengan keyakinan Kristiani maka wahyu Ilahi itu hanya dikaruniakan kepada para nabi Ban i Israil. Pengetahuan ini haruslah supernatural dan dihembuskan oleh Tuhan. Seorang artis bebas menggambar suatu perjalanan yang panjangnya berkilomet er dengan hanya secarik kertas. nubuatan tentang Kr istus yang hanya dibuat oleh para nabi Israil dan tiada yang lain. Demikianlah maka Yahya menolak bahwa dia adalah Ilyas. adalah tanpa rincian. Dari semua na bi. Jadi rama lan tentang Isa Almasih dan Ilyas didapati dalam kitab-kitab nabi Israil dan tak terdapat dalam Kitab Suci agama lain. Ciri lain dari nubuatan yang diadakan tentang Nabi Suci yalah bahwa kita menemuk an di dalamnya seringnya disebutkan kekuatan Ilahi. dan para ce ndekiawan pun juga tak dapat memahaminya kecuali dengan konteks khusus atau sete lah kenyataan yang sebenarnya muncul dan tafsiran pribadi dari nabi yang dijanji kan. Dan sesuai dengan pandangan Kristian i. berlangsung hanya untuk suatu m asa. In i adalah cahaya Ilahi dimana Tuhan mengungkapkan perkara yang di atas daya nalar ciptaan alami. Mukjizat dan nubuatan seperti risalah para nabi. Nubuat ini diberikan terutama untuk kebaikan sesamanya. Beber apa darinya penuh dengan ambiguitas dan membutuhkan penafsiran dan komentar. padahal Isa de ngan jelas menyatakan bahwa tiada lain Yahya adalah Ilyas yang dijanjikan (Lukas 1:17. kemenangan langit dan kesaks ian dari ilmu serta pendidikan. baik itu untuk `Isa atau pribadi yang lain.Beberapa karakteristik dari nubuat atas Nabi Suci. seperti halnya seorang pematung dalam menaikkan patungnya. Ini berarti ilmu-masa depan dan ramalan atas peristiwa di masa mendatang mes kipun hal itu seringkali diterapkan kepada perkara tersembunyi baik di masa lal u maupun di masa yang akan datang yang tidak dapat diketahui dengan cahaya akal yang alami. Beberapa Konvensi penting tentang Nubuatan. yang ramalannya dibuat dalam semua Kitab Ilahi oleh segenap nabi. dan hanya terbatas kepada masingmasing Kitab Suci dari suatu kaum. Siswa dari setiap cabang ilmu dan kesenian harus mengingat konvensi tertentu dan perkara yang disepakati menyangkut disiplin ilmu yang ingin dipelajari atau dic apai. Ada juga beberapa konvensi yang kebetulan. untuk menggambarkan permukaan yang mulus tidak h anya panjang dan lebarnya melainkan juga tinggi dan dalamnya. maka kemunculannya secara kiasan disebut seb agai munculnya Tuhan. Baik ramchandra maupun Parsurama adalah inkarnasi Tuhan sebagaimana yang diperca . Mattesu 11:14. dan karena Nabi Suci itu diberi pertolongan Ilahi di setiap langkahnya da n Tangan Tuhan bekerja di fihaknya. Perkara yang mustahil bagi manusia adalah lebih dari mungkin bagi Tuhan. Aki batnya ialah bahwa pengertiannya tetap tersembunyi dari orang awam. Inilah sebabnya mengapa kita dapati dalam Alkitab. dengan memberi penyan gga. Begitu pula. ini dicatat sehingga bahkan hal-hal yang mustahil pun menjadi mungkin baginya dan dalam banyak peristiwa kedatangannya malah dianggap sebagai kehadiran Tuhan itu Sendiri. karena. ada konvensi tertentu mengenai nubuat. bila tidak maka na sib kita seperti kisah orang Amerika yang keberatan kenapa fotonya hanya menampi lkan satu bagian saja dari wajahnya. Kita hitung beberapa di antaranya: 1. Jika secara kebetulan suatu rujukan tenta ngnya didapati dalam agama lain. Seorang pematung b isa membuat suatu patung tanpa warna atau gerak. Umumnya kita terbiasa dengan k onvensi semacam itu sehingga kita tidak berkebaratan atasnya. maka itu tidak bernilai. sedangkan dalam hal nabi-nabi lainnya hanya meny ebutkan sedikit fakta menyangkut kehidupan sehari-hari. Namun. siapa yang sesungguhnya yang dimaksud. hanya Nabi Muhammad sendiri. dalam hal Muhamma d. Nubuatan yang dijumpai dalam Alkitab. Tak pela k lagi naskahnya tidak selalu jelas dan eksplisit. Nubuat: istilah yang digunakan dalam teologi adalah dalam pengertian yang ket at.

palu. 6. 9. Bahasa dalam nubuatan itu sering-kali satu hari berarti satu tahun (Yehezkie l 4:6): "Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun". 7. di mana perang duharamkan dan bukan berarti 'Ayodhya' India yang selalu berganti-ga nti penguasanya. 4. Begitu pula 'Ayodhya' (Yang tak terkalahkan) dalam Kitab Weda berarti Mekkah. dan kadang-k adang kata-kata serta lambang bersama-sama. tetapi mereka juga bisa digunakan sebagai kalam ibarat. Misalnya "Yerusalem" bisa berarti Mekkah dan bahkan untuk Islam itu sendiri. tetapi tak ada satu nubuat pun dalam Kitab-kitab Suci sebelumnya yang m enyebut nama Yesus. Kita temukan nama asli Kristus adala h Yesus. nabi agama Kriste n.2).(Fargard 3:40. nilai seseorang itu sesuai dengan kualitasny a. Kewaspadaan yang penuh dari Ilahi. Setiap bagian dari nubuat yang bertentangan dengan nalar dan pengetahuan yang nyata tidak layak dipertimbangkan. begitu pula. sehamparan gandum. Tak diragukan lagi bahwa ada ramalan yang menyebut Almasih d an ini disebabkan Almasih itu adalah nama kualitas dari Yesus. Adalah salah bila mengatakan bahwa Isaiah percaya bahwa pada akhir zaman bukit S ion secara fisik akan mengatasi semua bukit di dunia ini (Isaiah 2:2). yang tidak memungkinkan kalimah Ilahi itu tidak tergenapi (Yeremiah 1:11). adalah sangat mung kin bahwa mereka telah mencampurinya agar supaya ramalan itu menjadi kurang jel as maknanya. 8. Selanjutnya adalah melawan kebenaran dari buku itu sendiri bila dia memberikan dua fakta yang bertentangan tentang pribadi yang satu dan sama orang nya.(6).yai kaum Hindu tetapi karena tidak dikenal satu sama lain. Di antara agama Hindu. Ini karena di mata Tuhan. namun itu bisa digunakan dalam arti kepala sekolah. 5. dan seterusnya. angkatan perang. jasa pribadinya dan gelarnya serta tidak berkaitan dengan nama dirinya. Nama yang digunakan dalam nubuat itu biasanya bukan namanya yang asli tetapi gelarnya. suatu saat Dia menggunak an kata-kata. Seperti halnya kepala yang arti harfia hnya adalah suatu bagian dari tubuh. 3. Dalam istilah Weda itu adalah rahasya atau rahasia. Seseorang bisa dikatakan sebagai ujung tombak atau langit-lang it secara kiasan. pada lain tempat dengan lambang. Karena Kitab-kitab ini ada di tangan non-Muslim. Dan terkadang seribu tahun dalam perhitungan kita manusia: "Dan sesungguhnya satu hari menurut Tuhan dikau seperti seribu tahun menurut pe rhitungan kamu" (Quran Suci 22:47). Tuhan memperbanyak sarana untuk mengalirkan wahyu-wahyu ini. Bila dalam beberapa kitab yang diwahyukan kita menemukan suatu nubuatan yang dua-wajah mengenai pribadi yang sama kita hendaknya hanya mengambil satu dari du a aspek itu. mereka bertengkar. 2. Dan satu tahun serasa hanya sehari dalam Kitab Suci agama Majus i. Kata-kata mempunyai arti mereka yang biasa. persamaan. melainkan itu khususnya dimaksudkan untuk mewakili namanya yakni 'Shaqed' (penuh kewaspadaan). Suatu nubuat ditafsirkan seperti sebuah mimpi. perkumpulan . Tidak hanya nama perseorangan tetapi juga nama negeri dan tempat yang disebut dalam nubuat juga adalah gelarnya. daya aliran air. Cabang buah almond yang ditunjukkan kepada Yeremiah tidaklah me nunjuk pada buah itu sendiri. bayangan. tahun da ri Brahma dan Pitrees adalah berbeda lamanya dibanding perhitungan manusia biasa (Manu 1:66-73). Nubuatan atas kedatangan yang kedua kalinya dari seorang nabi akan berarti mu . Bagian-bagian dari nubuatan yang penuh dengan mitos akan diterima hanya sepa njang mereka ditunjang dengan fakta-fakta nyata.

a. dengan Hagai 2:9. Kristen dan Yahudi mempunyai kata singkatan mistik milik mer eka masing-masing. Psalms 144:2. Malahan mereka berusaha sebisa mungkin untuk mencampur-aduk nu buat tentang kedatangan Nabi Suci dan membuatnya menjadi temaram. maka nama. Inilah bagaimana Isa menerangkan kedatangan kedua-kalinya dari Ilyas. untuk meyakini kebenaran dari nabi yang lain. berfikir mendalam dalam keagamaan dan penyelidikan atas rahasia yang tersembuny i. dan pembicaraan dengan gambaran dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Ketiga. Mereka mendakwahkan. ===== MUHAMMAD DALAM KITAB SUCI HINDU MUHAMMAD DALAM KATA SINGKATAN MISTIK DARI KITAB SUCI HINDU. karena beliau ad alah non-Israili. dalam kesempatan pertama. 7. selalu ada kiasan. Buddha. Dalam nubuat. maka tak ada pahalanya bagi mereka yang menerimanya. Bandingkan Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia 4:25. kebencian dari penganut suatu kitab yang disandangny a terhadap agama dan suku lain. dan di akhirat akan mendapat rahmat yang unggul. (1/4) Kaum Hindu. D us Bani Israil menolak beriman kepada Nabi Suci Muhammad s. juga terdapat hal lain yang bertanggung-jawab besar atas ambigu itas dari ramalan -. tempat dan tahun kedatangan dari orang itu tentang siapa suatu nubuat diadakan tidaklah secara gamblang dinyatakan. kebaikan .w. merenungkan apa yang telah dikatakan ole h wali dan rishi Hindu mengenai hal ini. sebagaimana tak ada ganjaran bagi ya ng percaya kepada matahari yang setiap mata bisa melihatnya dengan jelas. karena. Akhirnya. Dan 'Om' adalah 'Kata singkatan mistik yang besar' dari kaum Hindu dan Buddha. seperti halnya Alam yang mendekap keindahannya secara tersembunyi hingga d ia melepaskan harum dan kemilaunya. dan hal it u telah menambah ambiguitas dari nubuatan. keimana n kepada para nabi itu lebih atau kurangnya bersifat seperti 'beriman kepada yan g gaib'. Dalam Rig Weda dikatakan: "Seluruh mantra(1) dari Rig Weda ada di langit tinggi.yakni. mempertajam kecerdasan manusia. Selanjutnya. di samping begitu jela snya ramalan dalam kitab mereka. bahwa suatu pembacaan ulang yang berkalikali dari kata singkatan ini membimbing mereka di dunia ini menuju perbendaharaa n yang paling berharga berupa tujuh macam permata berharga. (Luk as 1:17). --------6. Begitu pula 'Alp ha-Omega' adalah kata singkatan dari kaum Kristiani dan 'Emet' dari kaum Yahudi. Seperti itu juga Krishna berkata: "Kami membuat diri kami sendiri muncul melalui pribadi yang lain sepanjang dipe rlukan"(Gita 4:7). Ephesians 2:20. untuk menemukan orang yang dimaksudkan oleh nubuata n itu. dengan cara yang sama. Psalms 118:22. inilah kesulitannya. tidak ada catatan mengen ai keadaan geografis dan historis dari macam-macam negeri. serta persatuan dengan Dzat Ilahi. memegang Kitab Wed a dengan penuh penghormatan dan keyakinan. dimana segenap dewa-dewi tinggal.nculnya pribadi yang lain tetapi dengan semangat dan kekuatan nabi yang bersangk utan. Marilah kita. Kaum Hindu. dan inilah tepatnya apa yang diinginkan Tuhan agar dilakukan oleh makhluk yang rasional. Bila kenabian dari setiap nabi itu begitu jelas dan tergelar. perumpama an. umumnya. dan dari Kitab ini Rig Weda memiliki keunggulan yang paling utama serta berharga. Jadi. Mereka dimampatkan dan disembunyikan dalam satu kata singkatan. 10. Suatu kaum yang menganggap dirinya bangsa yang t erpilih dan anak-anak Tuhan tidak akan pernah mentolerir. Kedua. di samping kerja penelitian. permata nubuatan ini juga tetap tersembunyi dalam cangkang kerang mutiara yang mengamankannya dari me lapuknya waktu sama seperti cangkang yang mengamankannya dari gelombang yang ber tubitubi dari samudera.

sehingga kata singkatan mistik it u tetap tidak jelas seperti sediakala. Tetapi Upanishad mengklaim dirinya dalam posisi yang jauh lebih unggul daripada Weda. "Philosophy of the Upanishads": . Kami hargai dan puji peragaan yan g disajikan oleh para penafsir. Kitab Upanishad diletakkan sesudah Weda. Bila tidak maka par a penafsir akan dapat langsung menunjukkannya. Namun. baginya Rig Weda ta k bisa membawa kebaikan suatu pun. pendiri Brahmo Samaj. seorang peninjau ketiga menyatakan: "Kata singkatan mistik itu yakni 'Om'. dimana semua dewadewi telah tiba bersama d an bersidang. Seorang penafsir kuno menyatakan: "Adalah jiwa manusia dimana nalarnya seperti dewa. 13:10-12). telah disatukan dan dikumpulkan dala m jiwa manusia dari seorang awam. dan ke bajikan apa yang bisa dikenal manusia bila tidak berasal dari matahari serta cah ayanya yang terang?". Tetapi ini memberi pemahaman bahwa matahari dengan sina rnya itu lebih bermanfaat dibanding mantra dalam Rig Weda. Jiwa adalah tenaga di dalamnya yang mendorongnya kepada perbuatan. Penafsir itu telah menyajikan fikiran yang baik. tetapi bagi orang yang mempunyai ilmu tentang 'Om' ini. dan bagaimana dewa ada di dalamnya sedangkan d ia tinggal di langit tinggi. fakta mana juga terbukti dan diakui oleh banyak pemimpin dan pendeta Hindu. Mereka yang tak tahu apa-apa tentang 'Om' ini. tidak dijelaskan. dan sinarnya yang terang adalah dewa -dewi. Apa yang harus kita katakan tentang Rig Weda bila tak ada jejak untuk menelusuri kata singkata n ini bisa didapatkan dalam seluruh keempat Kitab Weda. dimana telah dimam patkan dan disarikan dari nyaris sepuluh ribu mantra dari Rig Weda dan berisi di dalamnya semua mantra yang dipujikan dari Rig Weda? Yakni kita katakan. ada tersisa pandangan bahwa tidak perlu orang membaca Rig Weda. Ide ini juga masuk akal. belum bisa menemukan satu celah ke arah kata singkat an ini. Beta pa pun. tetapi bagaimana seluruh mantra dari Rig Weda. menganut keyakinannya atas doktri n ini (3). penafsir itu tidak bisa menerangkan kepada kita apakah jiwa surya itu. dan. semua m antra dalam Rig Weda ditekankan kepada kata singkatan mistik itu. Orang yang tidak mengenal jiwanya tidak bisa mengambil manfaat da ri nalar dan tubuhnya. menulis dalam bukun ya yang terkenal. dan filsuf Hindu terkemuka Pandit Raja Krishnan. 'Om' dalam Kitab Upanishad. Jumlah dan substansi dari penelitian ini ialah bahwa tak ada nama maupun sebutan dari kata singkatan ini yang bisa didapat dalam Kitab Weda. setelah mengetah ui hal itu. Para penafsir dengan men gingat usahanya yang cukup. dan tempat tinggalnya adalah tubuh manusia. Seorang penafsir lain menerangkan: "Kata singkatan mistik itu adalah matahari. i lmu dari mana ada satu kunci untuk mengenal semua ilmu dari Rig Weda.apa yang akan dilakukan Weda kepada dia yang tak tahu kata singkatan itu. seperti yang dinyatakannya. dan bagi mereka yang tahu akan berbahagia dan sejahtera di dunia ini"(2). Apakah rahasia kata singkatan ini yang disebutkan dalam Weda. tetapi ide dari kata singkatan mistik itu tidak terdapat dalam Kitab Weda saja. dia akan memperoleh kebahagiaan dan sukses. Dalam otentisitas dan otoritas. perdamaian serta kesejaht eraan di dunia ini" (Nirukt. misa lnya Raja Ram Mohan Roy. tetapi mereka yang mempunyai ilmu jiwa menemukan kehidupa n bahagia dan penuh rahmat". Sesubngguhnya Weda telah meminjamnya dari Kitab Upanishad.

yakni ilmu tentang Dzat Il ahi. dia berkata.. Yajur Weda. dalam ibadah dan semedi.. dan seringnya pengulangucapan kata itu dalam memulai pembacaan Weda."'Om' semoga saya mencapai Brahman. sebagai suatu perkara . yang membimbing seorang manusia kepada kedekatan Ilahi dan keeratannya. dan menemukan apa yang dicari"(4): "Bahwa 'Om' bukanlah suatu seruan primitif dibuktikan dengan perbandingan muncul nya yang terlambat dalam kepustakaan. Dalam Taitreya Samhita. Selanjutnya Upanishad yang lain menyatakan: "Om' berarti 'Brahman". k etika seorang Brahman berangkat memulai pengajarannya. ini adalah apa yang oleh semua yang mengenal yakni ilmu yang lebih tinggi dan yang lebih Rig Weda.9. Ilmu yang lebih rendahyakni a. Selanjutnya ditunjukkan dari Upanishad bahwa suatu ilmu tentang Aksha ra ini akan membimbing kepada ilmu yang lebih tinggi. Tanpa 'Om' maka tak ada dharma. begitu banya knya anjuran kebenaran di dalamnya. 'Om' berarti 'ketaatan'. tetapi ilmu yang ami" (6). 'Om'. di mana dalam (3. dalam melakukan Yaggya atau pengorbanan. ini tidak ter dapat dalam bait-bait mantranya. maka tidak dapat memperoleh manfaat apa pun dari Rig Weda. Upanishad sendiri telah menggelar klaim mereka dengan kata-kata berikut: "Shauna k. Jika tidak ada 'Om' maka tak akan ada apa-apa dan tak ada sesuatu. dan sebagainya.1). Banyaknya da n substansi di mana 'Om' sebagai kata singkatan mistik. Sama Weda. Dia berkata kepadanya: "Dua macam ilmu harus kita ketahui. maka segala sesuatu menjadi di ketahui?". tiada perbuatan baik. kuasa rumah yang besar.2. Brahma(Tuhan) katakan kepada kita.. konstruksi bangunan. tiada pembebasan. 'Om' berarti 'semua ini'. yang diinginkan manusia bila mereka mau hidup sebagai siswa agamis. di mana di sana ditulis: "Yama berkata: 'Bahwa kata dimana semua Weda abai. Ini tidak muncul sama-sekali dalam Rig Wed a. tak ada manfa at yang timbul dari suatu telaah terhadap Weda. tiada penyelamatan. Setelah Mundok Upanishad. apakah itu yang melalui mana. dengan 'Om' seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. begitu bermacam-macamnya penafsiran mereka t entang Tuhan sehingga nyaris setiap orang bisa mencari apa yang diinginkan.6) ini jelas mencatat suara pada akhir ayat yan g disajikan yang digumamkan oleh Hotri. Begitu pula dalam Vajasni Samhita (Yajur weda)" (5). mendekati Augras dengan penuh hormat dan bertanya: Tu an. rendah. pengucapan dengan sepenuh perhatian dan f ikiran pada 'Om' adalah tujuan kebahagiaan bagi setiap sarjana dan pendeta agama ."Kami dapati Upanishad ini suatu kemajuan dibanding Samhita (Weda). kata ya ng kukatakan padamu secara singkat. Atharwa Wed lebih tinggi yakni di mana Akshara itu difah Dalam bait ini yang ingin dimaksudkan untuk dikatakan oleh Upanishad ialah bahwa pengetahuan tentang akshara ini tak dapat diperoleh dari Rig dan Weda lain-lain nya. Kitab Upanishad yang otentik selanjutnya adalah Kath U panishad. atau menyampaikan suatu wacana ata u meluncurkan eksekusi jaminan. bila diketahui. dus dia memperoleh Weda" (Tait Upanishad 1:8. atau ada suatu kebajikan dari ib adah dan bertapa. 'Om' adalah ilmu yang lebih tinggi dan luhur. yang diumumkan oleh para pert apa. yakni 'Om'" (Kath Upanishad 1:2. Pemikiran semacam ini di dapati dalam beberapa tempat di Upanishad..15). namun secara tidak langsung ada sekaligus sebag ai pranave. dan yang sama didambakan dalam Atharwa. dan Rig Weda sendiri menyatakan bahwa bila manusia tidak mengenal akshara i ni atau kata singkatan rahasia.

Tetapi metode semacam ini dalam menafsirkan suatu kata.xiii.Max Muller: Sacred Books of the Eas t jilid I. ti dak dapat diterima oleh lexicografer. adalah pemenuhan tertinggi dari segala keinginan dan dambaan. Encyclopaedia of Religion and Ethics jilid ix halaman 490. t elah menekankan berulang-ulang dalam fikiran artinya ini serta bermeditasi denga nnya. Hon. Philosophy of the Upanishads. (1).1:1.. 3. Ini adal ah suatu gabungan dari tiga huruf yang berbeda. 'Om' diucapkan dalam empat macam cara. moa . namun untuk hal ini beliau satu dengan mereka. Telah dinyatakan bahwa 'Om' adalah sari-pati dan inti dari Weda. (2) Bah wa huruf 'O' berarti 'itu' dan arti dari 'Ma' adalah 'ini'. 2. 'Om' memiliki banyak arti yang berbeda. dan ditutup dengan 'Om shanti'. iii hasm yat Brahm vido vadanti para cha vai apparach a thapara Rigvedo. Raja Rammohum Roy hanya meletakkan jari-jarinya atas Upanishad saja. Mahatma Buddha bisa berbeda pandangan dan tidak setuju dengan Weda di dalam b anyak perkara.13:10. Pembacaan Weda dimuali dengan intonasi kata singkatan 'Om'.12. atau telah mengatakan bahwa pembacaan tiap huruf berkali-kali membawa rahm at anugerah kebaikan. dan yang paling penting serta otentik. bentuk pertama dan kelima adalah yang paling kuno dan otentik. Terjemahan ini dari Nirukta. ===== Pengucapan dan inti-sari dari 'Om'. dengan menggambarkan satu arti fiktif dari setiap huruf . Yastan naved kim r icha krishyati ya it had vidotaime smaste. Tetapi ini hanyalah metode yang dimasak sendiri yang mengabaikan akal sehat. Akar dari mana 'Om' . Dimanapun Upanishad tidak menerimanya dalam kaitan aturan grammar dan lexicon. pengertiannya akan sama. Dalam bentuk kelima. . mao. aom. Tetapi 'Om' menjadi suatu kata raha sia lagi untuk alasan lain . Misalnya. amo. tetap mempunyai arti yang sama. tetapi. Atharvaveda. pendiri Arya Samaj. karena alasan apapun da ri tatanan huruf 'Om' itu. tidak berubah. (1) a-o-ma (2) oma (3) a va ma (karena akarnya adalah av dan bukan o) (4) Ong. bila semuanya diga bung. dikatakan berasal dari av.'Om' adalah pelindung.3-5.ath atha para yayaad aksharam adhi gamyate. 5. yak ni Om-damai dan aman tenteram (atau: Islam). masing-masing mempunyai arti khu sus sendiri.nyata. Radha Krishnan. Introduction to Upanishads hal. semua bentuk yang berbeda itu mempunyai arti yang sama dengan ' Om'. D ari ini. dengan mengabaikan susunannya. 4. dan 'Om' seperti dal am (1) dituliskan di dalamnya. Bentuk ini bisa ditelusuri sebagai yang paling tu a antik-nya. ---------1. pengucapannya yang tepat dan benar. yang dianggap sebagai tafsir yang paling otentik dari Weda Nirukta. Yajurvedah Samveda.(7). karena setiap huruf yang mempunyai arti sendiri-sendiri. sebagai biji yang paling benar dari seluruh Weda. Karenanya. ditulis di atas kertas atau dibaca? Dan apak ah nalarnya serta pentingnya? Ada lima cara berbeda dalam menulis serta empat dalam membacanya. Mandak Upanishads.. telah menggunakan kedua metode itu dalam me mberikan penafsiran kepada kita tentang 'Om'. adalah asli penemuan dari Arya Sama j. Hastings.yakni.39. halaman 16. suatu diagram matahari digambarkan. Rig Weda 1:64. Dari titik pandang Literascripta 'Om' juga ditulis dalam lima bentuk yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan di atas. Pandit Dayanand. 6. F. Bentuk k etiga dimana disispkan bilangan 3 sebelum M. arti ' Om' adalah dia yang melindungi. dan Weda be nar telah berkata bahwa ilmu serta perolehan atas kata singkatan mistik ini meng andung suatu perbendaharaan terdiri dari tujuh permata yang tak ternilai hargany a. Richo akshre parme avyoman yasmin devaadhi vishve nishedo. Dalam menghormati pentingnya dan nasehatnya 'Om' mempunyai banyak arti yang tida k bisa dihubungkan satu sama lain. Bagaiman a itu bisa digumamkan dengan mulut. Dve vidye vedetarya. Tetapi dari penelitian atas Upanishad itu keliha tannya bahwa 'Om' tidak ada kaitannya dengan tata bahasa serta lexicon. dari mana tak satu pun yang bisa dirinci dan didefinis ikan. yang berarti memberikan keselamatan dan perlindungan.

'Om' akan merupakan suatu kata yang bi sa ditafsirkan semaunya. Untuk memberi contoh dan membuat suatu saran atas semua pengertian ini: Bila seo rang mengatakan bahwa huruf B itu menunjukkan Baik. Dengan memusatkan fikirannya kepada masing-masing tiga huruf itu secara terpisa h. 'Om' adalah suatu rahasia agung yang saya akan coba tafsir dan terangkan. Sama ju ga dalam kasus 'Om'. sejak awal mula.1. bahwa bahasa rahasia dan mist is itu tidak dapat diikat dengan dibatasi oleh lexicon. ini merupakan kombinasi dari a. kita. Tetapi hal yang harus dengan hati-hati dipertimbangkan ialah bahwa pemusatan fikiran kepada huruf A d an O tidak membawa keselamatan. yang menghasilkan pemb ebasan yang genap-lengkap. Dengan cara yang sama. ataupun dari aturan grammar. Tetapi bahkan suatu rahasia yang terkunci pada suatu hari akan dibukakan kuncinya untuk menyak sikan terangnya hari. suatu teka-teki bisa diuraikan dan dipecahkan deng an kecerdasan dalam banyak cara tetapi harus dipilih jalan yang paling efektif. arti 'Om' pada beberapa tempat Shatpath I. o dan ma. xi(6. Kedua tafsiran ini hanyalah omong-kosong dan tid ak bisa diduga arahnya serta tidak ada otoritas yang dapat mendukungnya. Sama sepenuhnya.6) telah disajikan sebagai. sama saja menghancurkannya d an merusak keindahan serta daya-tariknya. Jika metode penafsiran. kaum Muslim .1. Kaum Hindu dan Muslim tidak perlu merasa terganggu atau marah karenan ya. tetapi ini tidak mend apatkan cap pembenaran dari sudut lexicon. maka dikatakan 'Om'. -------7. Upanishad ini. sama seperti seekor u lar yang berganti kulit lamanya (Prashna Upanishad 5:2-5). dianggap benar. Betapa pun. sehingga jiwa itu tetap mengembara kesana kemari . Jika kaum Hindu mempunyai kebaikan dan kebenaran yang disajikan. kebenaran dari masalah itu ialah. dan begini atau begitulah asma-Nya.3. sebagaimana kini hal itu dinyatakan. Dalam Shatpath Brahmana. dan lalu meletakkannya dalam mesin lexicon untuk memecahkan gabung an itu dan memisahkan dalam komponen masing-masing.4). dalam Chandogya Upanishad suatu arti keem pat dilekatkan pada 'Om' yakni memberi tatanan dan perintah. umat setidaknya akan selamat dari jatuh kedalam kesesatan pemi kiran bahwa Weda tidak mengajarkan doktrin Keesaan Ilahi. seperti yang disajikan untuk dipert imbangkan oleh Upanishad. Dengan cara ini. baik dalam keindahan maupun k ehangatannya. yang menunjukkan bahwa hal itu tak mengandung ha l yang penting di sini. Menyebut kata singkatan itu sebagai suatu rahasia dari Weda dan Upanishad. maka manusia akan terbebas dari kelahiran dan kematian. yang sangat dipuja-puji oleh dewa-dewi. mengakui dan menerim a bahwa 'Om' itu sesungguhnya adalah suatu kata singkatan mistik. x(6. maka keunggulan dan keluhuran 'Om' terletak pada kenyataan ba hwa ini merupakan tiga huruf atau kata. tetapi menekankan suat u kepercayaan kepada banyak tuhan. ataupun dari Upanishad. sehingga pecah tanpa risiko a papun. dan bukan suatu kata benda yang berasal dari akar kata Av. tetapi yang paling mudah dan aman. Menurut Upanishad. ialah menaruh buah almon itu dalam pemecah-kacang. dan refleksi mendalam serta meditasi terhadap huruf Ma. Satyarth Prakash. Ada banyak metode untuk memecah biji kacang. Dalam Weda Dia telah digambarkan sebagai pemilik dari segala sifat yang paling luhur atau E sa. telah memasuki w acana ini. Bagaimana pun. bab "Names of God". Tuhan yang Maha-tinggi. ===== Kunci pemecahan ada dalam huruf 'M' dari 'Om'. Karena itu.Metode ketiga dalam menafsir adalah dari Brahman Granthas. yakni. Jika 'Om' itu sungguh nama dari Dzat Ilahi kiranya tidak perlu tetap disembunyik an dan terkunci. atu sem oga-demikian-hendaknya (amien). ya atau tidak. Dapat dinyatakan dengan jelas bahwa ini adalah nama suci dari P armatma.(4.30). Bila suatu tatanan diberikan. sehingga arti yang ditekankan baginya bisa semu dan fik tif. orang lain bisa saja menyat akan bahwa B itu berarti Buruk.

dan tempat untuk rembulan diperlukan untuk mence rminkan baik 'a' dan 'o'. ikatan. bahagia sejahtera. 'o' adalah langit. 'a' timbul dari dada dan diucapkan dengan mulut terbuka. "Om" adalah essensi dari semua percakapan. Lahore). berdasarkan otoritas lexicon Sanskerta. begitu pula sebaliknya.27). tetapi "Om" dan Sam mantra (ayat-ayat) dari Sama Weda mengarun iakan persatuan dengan Dzat Ilahi. sebagai suatu fakta nyat a. yakni adalah. dan yang terakhir yakni bibir. ialah bahwa 'Om' itu suatu kata dengan tiga huruf. percakapan dan jiwa bersatu d an bergabung. yang pertama huruf 'a'. mengingatkan. Yajur Weda mengenai langit. adalah penuh arti. terbuka lebar-lebar. Sun gguh suatu cara yang baik untuk membuat hidup kita di dunia ini bahagia dan meny enangkan. Dari tiga huruf itu. Setelah 'a' menyusul kata 'o'. Dalam Om. dan seluruh udara har us digunakan dalam mengucapkannya. "Om" hanya mempunyai dua huruf. yang telah dapat saya kumpulkan dari Upanishad. yang menjelaskan raahasia pertama. merupakan inti-sari dari seluruh percakapan. kata ini harus disembah dan dipuji. mengaruniakan ilmu yang penuh se rta pengetahuan akan Tuhan Yang Maha-tinggi.1. dan itu sampai pada penutupannya pada 'M'. yang membacakan halaman-halaman yang suci. 'A' menganugerahkan kebajikan bagi dunia ini. Pemusatan fikiran pada 'Om' pada saat kematian. 'O' berlangsung terus selamanya. Tetapi d alam mengucapkan 'ma'. yang menjadi sumber dan tempat duduk bagian voka l dari percakapan manusia. Rig Weda menganugerahkan kebaikan untuk dunia ini. harus ditutup dan dikunci. dan ini digumamkan dengan menekan dada. siapakah nabi itu di dunia yang menyajikan klaim semacam itu? Yang ajarannya adalah inti -sari dari seluruh Wahyu Ilahi? "Utusan dari Allah. 'A' berarti bahwa Wahyu Ilahi dimulai dengan awal manusia. begitu pula percakapan. u ntuk mana artikulasi dari mulut harus tetap terbuka lebar. dan ke dua huruf ini. nama dari macam-ma cam dewa-dewi. Saya sungguh-sungguh menyarankan agar baik kaum Hindu maupun Muslim me megang 'Om' yang suci dengan penuh kehormatan dan keluhuran. (Om adalah intisari dari semua percakapan). 'O' dan 'M'. buhul tali. Adam. Renungkan saja dan fikirkan. bibir harus dikunci rapat-rapat. dan ini yang menguasai s eluruh tempat" (Chandogya Upanishad. maka bibir. dimana pada saat bibir percakapan Ilahi itu tiba saatnya untuk ditutup adalah. se suai dengan konvensi naskah. 'o' menghabi skan seluruh udara dalam mulut. Dengan 'M' dari 'Om' ini berarti manusia yang namany a dimulai dengan huruf 'M'. yakni dada. Pribadi yang namanya dimulai dengan huruf ma. (M) adalah nama dari pribadi yang dimulai dengan M. ilmu. Dalam artik ulasi huruf 'a' ini maka dada. cahaya. dan yang meng undang kaum Hindu dan Muslim datang bersama-sama serta bersatu. tentang kasih-sayang. 1:1. Dalam kata-kat a dari Chandogya Upanishad : "Om.harus menerimanya dengan gembira dan membaurkannya. da n memisahkan dengan cara yang sangat indah mutiara dari kerangnya. namun meditasi atas Ma memberikan pembebasan (Prashna Upanishad 5. memanggil. Rahasia pertama yan g terkandung di dalamnya. Raja ram Bhashya. Seluruh rahasia in i berkaitan dengan huruf M. Rahasia kedua yang tersembunyi dalam "Om". Rembulan. Tempat pertama lahirny a percakapan dalam mulut. Yang di dalamnya berisi kitab-kitab yang benar" (Quran Suci 98:2-3). . wewenang. Ini adalah esensi dari semua percakapan dan Wahyu Ilahi. Kamus Sanskrit-Inggris yang paling otentik berkata: "(O) adalah suatu partikel untuk m engarahkan.(8) Dalam ajaran keagamaan Sanskerta huruf 'ma' digunakan dalam sepuluh arti penting yang berbeda-beda: 1. Tetapi segera setelah kita mencapai huruf 'Ma '.

Mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. arti kedua adalah. belia u telah mewajibkan para pengikutnya untuk beriman kepada semua nabi serta rishi yang benar dari seluruh dunia. bahwa 'M' adalah nama seseorang yang dimulai dengan h uruf 'M'. dan tak ada dari nama-nama ini yang dimulai dengan huruf ma. Selanjutnya. Indra. Muhammad s. 6. dan telah mereproduksi kembali pengertian ini dari buku-buku Sanskerta. Makarah puniah pragpam. demi suatu kebutuhan. dan sekali lagi. Wisnu dan Syiwa. Ilmu tentang Dzat Ilahi dicapai melalui M. mengabdikan perhatianny a yang sebaik-baiknya serta pertimbangan yang penuh kehati-hatian atas fakta bes ar ini. Nama ini adalah Muhammad. 5.a. Cahaya. Krishna dan Ramchandra. 2. 9. Sesungguhnya agama Hindu adalah dharma. Maka sekarang adalah dosa bila kita menyembunyikan dan mengunci kebenaran. Terjemahan ini bukan dari saya. tetapi mereka telah sampai ke t angan kita. Terikat erat seperti sebuah rantai. selanjutnya. tidaklah kebetulan atau tiba-tiba. 3. yang penyebutannya telah dicantu mkan di sini. Renungkan M sebagai langit tinggi ketiga. yang dimulai dengan huruf ma. mendeka p ke dadanya bahkan musunya yang paling keras. huruf pertama dari na ma-nama itu bukanlah ma. Tetapi pendeta Hindu tidak akan menerima suatu ruj ukan yang diberikan hanya oleh seorang Inggris. Sarvat avasthan ma pyan chakre. dimana percakapan Tuhan atau wahyu kenabian telah tiba saatnya untuk ditutup (sebagaimana telah ditekankan dalam Upanishad). arti ' M' telah disajikan. Misalnya . kita punya orang suci besar. Trinitas Hindu terdiri dari Brahma. tidak pernah berkata sepatahpun yang menolak atau tidak hormat m enyangkut Weda ataupun setiap Rishi dan Muni dari agama Hindu. 6. adal ah qomariah berlawanan dengan penanggalan Kristen dan Hindu. bulan dan bintang menunjukkanny a dan ini sedemikian jelas serta mudah diingat sehingga para cendekia Hindu dan Pundit hendaknya merenungkannya. beberapa acuan sekar ang kami kutipkan dari buku-buku Sanskerta untuk mendukung pengertian Monier Wil liam: 1. Makaren parman brahm anuichhat. 8. Karena itu. Setelah mer eka menyusul dewa-dewi utama(devtas). Rembulan. Ilmu.w. Sebaliknya. yakni. 5. melintasi abad-abad. Makaroh maha vibhuti ti artah. dan nama suci inilah. Param ev brahm makaren janiyat. tak usah dikatakan lagi. 4. Kebahagiaan. Rahasia ketiga dari kata singkatan mistik "Om" yakni bahwa seluruh arti yang dib erikan olehnya menurut lexicon. 4. pasti akan menang dalam jang ka panjang. melainkan diberikan oleh seorang gurubesar Inggris yang adalah sarjana yang sangat dalam keahliannya untuk bahasa San skerta. yakni Pembebasan dicapai melalui M. Dia pun bukan seorang Muslim. dari waktu yang sangat jauh jaraknya. Wewenang. M adalah . Wiswa Dewa. Dengan cara yang begini jelas dan bahasa yang tak salah lagi. menunjuk kepada nama suci Muhammad ini. rembulan. Mahatma Buddha telah menolak Weda dan Brahmana. Berkumpul bersama.2. tetapi agama Hindu telah menerima dan mengakui dia sebagai Inkarn asi dari Dzat Ilahi. Masi ada argumen ke tiga ini yakni bahwa dalam menulis lambang "Om". yang kalendernya. 3. Nama dari beberapa dewa-dewi. yakni Agni. 10. M adalah kehadiran Yang Agung. Menurut kepercayaan Hindu populer. Tritiah dyau sah makarah. Surya. Tanda-tanda ini. Dan kebenaran itu. 7. Kini seluruh dunia tahu bahwa bulan dan bintang m embentuk lambang keagamaan dari kaum Muslim. Para penc inta Kebenaran dan Keimanan harus. teta pi sekali lagi 'ma' menarik karena ketidak-hadirannya.

berdiri di tepi jurang kehanc uran. Beliau yang mengukuhkan dan membenarkan semua nabi di dunia. Nabi menariknya kembali. yang berarti bahwa dia akan dikaruniai sifat ketuhanan. dan yang mewajibkan untuk ber iman kepada mereka. Arti keempat dari M adalah otoritas. . Nabi-nabi dan agama-agama semua berlingkup keb angsaan. Semua agama di dunia.semacam pusar pusat di mana semuanya berkumpul bersama dan mengeratkan semua bu hul tali. Tetapi Nabi telah mengikat mereka bersama dalam rantai kasih-sayang per saudaraan dan keselarasan. Arti ke tujuh dari M yakni 'menguntai'. Dengan mengacu hal ini. cahaya dan Kitab yang terang" (5:15). al-Quran telah berfirma n: "Sesungguhnya telah datang dari Allah kepada kamu. seorang yang menjadi saksi dan membenarkan seluruh agama yang muncul sebelumnya. segala bangsa di duni a ini terpisah dan tidak bersatu. dan janganlah kamu berp ecah-belah"(3:102) Mengenai seluruh nabi. Arti kelima dari M yakni cahaya. Sesungguhnya. Dalam ayat ini. Arti ke delapan dari M yakni 'ilmu'. maka mengabdilah kep ada-Ku" (21:92). baik di Timur maupun di Barat. Tafsir ketiga yang disajikan oleh Monier Williams adalah "nama dari pelbagai dew a-dewi". dan mengikat mereka bersama-sama dengan kekuatan saling simpati dan persatuan. ya kni suatu Cahaya dan satu Kitab yang terang. baik dari depan maupun dari belakangnya. serta bersatu. menega kkan suatu Persaudaraan universal di antara mereka. atau meditasi atasnya. Yang Maha-terpuji" (41:42). umat satu. Dapat dengan mudah dimengerti bahwa semua sifat ini bisa dimiliki oleh seorang yang namanya dimulai dengan M. beliau adalah pewaris i lmu dan kebijaksanaan baik yang kuno mapun modern. Firman al-Quran: "Kepalsuan tak akan datang kepadanya. Beliau. mengajak mereka datang bersama ke satu landasan yang sama. dan melalui hubungan yang sama dengan Tuhan Yangesa. Sebelum kedatangannya. menunjang dan m embenarkan pengertian ini. al-Quran berfirman: "Sesungguhnya umat kamu ini. bahwa kedud ukan yang luhur serta anugerah yang besar dari ilmu Ilahi itu bisa didapat dan d icapai. Ilmu dan kebijaksanaan Nabi adalah puncak d ari ilmu serta kebijaksanaan segenap nabi. W ahyu dari Tuhan Yang Maha-bijaksana. Bukankah hanya dengan sarana mengucapkan M. Pernyataan Rig Weda yang menyatakan. Nabi ini adalah cahaya ruhani terbesar yang pernah bersinar di muka b umi ini. atau M adalah huruf pertama dari namanya . bahwa 'semua dewa-dewi bersidang di sana'. Cahaya adalah nabi dan kitab adalah al-Quran. dan Aku Tuhan kamu. Al-Quran berfirman: "Dan peganglah erat-erat tali perjanjian Allah semuanya. dan demikian pula penafsiran yang diberikan Upanishad . suatu tali atau rantai yang diikat menja di satu. Arti keenam yakni 'ikatan'. dua perkara telah dibicarakan sebagai yang datang dari Allah. yakni argumen dan otoritasnya terhadap kebe naran agama-agama. Dan padanya adalah suatu ilmu yang bahkan tak menimbulkan sedikitpun keraguan atau kesalahan. sebelum kedatangan Muhammad. Nabi Suci Muhammad menguntai pertalian dari semua umat di dunia bersama -sama dengan doktrin Keesaan Ilahi. setelah menyingkirkan semua perbedaan dan pe rpecahan dari segala agama. dan segenap nabi membenarkan dan mengukuhkan beliau.

adalah wajib untuk beriman kepada mereka semuanya: "Dan yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan s ebelum engkau" (2:4). tetapi beliau memperbaiki. para nabi Bani Israil ataukah Guru-guru Mesir kuno. dan tak akan ada sesudahnya.(Quran Suci 98:2-3). kecuali dia. Bani Israi l. yakni dengan beriman kepadanya. tidak saja demi keselamatan suatu bangsa. adalah petunjuk bagi orang yang m emenuhi kewajiban dan menjaga diri dari kejahatan"(2:2). bangsa Semit atau Mongol. dalam ge lapnya malam jauh dari rumahnya. Beliau gelisah dan berduka. . Tuhan sarwa se kalian alam. menyatakan seluruh nabi di dunia sebagai satu kaum. Dari M yan g penuh ceria serta sifatnya yang indah ini yang menyingkirkan dan membuyarkan s emua kesakitan dan kesukaran. Beliau akan menjadi otoritas dari semua agama. sehingga Param Pita. jelaslah bahwa pengertian itu hanya cocok diterapkan kepa da seorang lelaki di dunia ini dan setiap pencinta kebenaran serta ilmu harus me nempatkan keimanannya kepadanya. a dalah penting untuk juga beriman kepada segenap aagama wahyu. atau Arya. Dia akan. Penanggalannya adalah sesuai dengan perhitungan rembulan.a. Beliau sendiri akan menjadi suatu cahaya. Laki-laki itu adalah Nabi Suci Muhammad s. Yang ke sepuluh dan arti yang terakhir dari M adalah 'kesejahteraan'. dan karena alasan inilah maka beliau di jadikan utusan yang merupakan "Rahmat bagi sekalian bangsa" (Quran Suci 21:107). dan akan meniup dan menyingkirkan semua kegelapan keragu-raguan serta kekafiran: "Kitab ini. karena fikirannya senantiasa gelisah dan berduka tidak hanya demi pembebasan dari satu kaum khusus. dan akan bersinarlah dengan benderang Kitabnya yang akan menyajikan argumen yang terang dan brilyan untuk mendukung ke benarannya itu. dan menjaga serta menyajikan ajaran dari seluruh nabi-na bi setelah menyatakan mereka suci dan membersihkan mereka semua dari segala hal yang kurang suci. mendengar tangisan dan aduhannya lalu berfirman: "Boleh jadi engkau akan membunuh dirimu karena duka-cita. Di hadapan Kitab ini mustahil menolak dan mengingkari pengakuan setiap Rishi ata u nabi yang benar didunia dan hal ini saja sudah bisa menciptakan kebahagiaan se rta kenikmatan sejati dalam fikiran manusia. Ringkasnya. meninggalkan di belakang segala perpecahan di anta ra bangsa-bangsa ataupun suatu ketakutan akan Akhirat. Ini. Kitab itu selanjutnya akan menggelar pengakuannya bahwa dia berisi seluruh Kitab -kitab suci sebelumnya. tidak peduli apaka h mereka itu Rishi agama Hindu. ke suatu gua terpencil dimana beliau menangis d an mengaduh atas dosa dan kesesatan manusia. "M" dalam Om melambangkan: Seorang yang akan datang dengan nama yang huruf pertamanya M atau Ma. tak ada keragu-raguan di dalamnya. Yakni deng an menyatakan bahwa M adalah huruf pertama dari nama seorang yang besar dan mul ia itu yang pasti merupakan penjaga dari kesejahteraan serta keselamatan dari ra s manusia. Parsi atau Buddha. Simbul agamanya adalah bulan dan bintang. melainkan beliau menangis dan mengaduh b agi persamaan dari seluruh umat manusia. sebagaimana digelar oleh Kitab -kitab Suci Sanskerta. Om. tak ada pelabuhan lain bagi keselamatan dan sukses.w. yakni penyerahan diri dan ketaatan pada-Nya mendatangkan kedamaian fikiran dan hidup penuh kebahagiaan. seperti yang dengan indahnya dinyatakan dalam al-Quran: "Obat bagi apa yang ada di dalam hati"(10:57).Arti ke sembilan dari M adalah 'kebahagiaan'. karena mereka tak mau beriman" (26:3). Dengan bercermin kepada semua arti M atau Ma ini. Beliau akan diberkahi dengan seluruh sifat ketuhanan dan kekuatan malaikat.

dan pengemban kaba r baik. Sanskrit-English Dictionary (New Edition 1899. satu adalah lamb ang bulan dan bintang yang melingkari M. yang kedatangannya menyingkirkan segala ma cam kegelapan agama dari dunia. yakn i. serta b ulan dan bintang yang tergambar di dalamnya menunjukkan bahwa mata dunia (mataha ri) adalah 'O' 'M' "Muhammad itu"(9). tidak ada gelapnya di segala penjuru. Dengan perkataan lain. Terlebih lagi. 'M' adalah matahari dari dunia agama dan juga memberikan bimbingan bagi kemajuan lahiriah di dunia. Waisya dan Sudra. Ada dua macam cara yang kuno dan otentik dalam menuliskan "Om". Monier Williams. Oxford). Karena itu. dan sebagai matahari yang menerangi" (Al-Quran 33:45-46). yang berarti untuk menunjukkan bahwa itu adalah matahari ruhani. Bintang-beintang berkelip di angkasa memberi kabar gembira ke dunia akan munculn ya matahari. Lebih dari itu beliau adalah pembawa kabar baik bagi manusia bah wa Tuhan masih tetap ingat kepada manusia dan setelah keadaan gelap-gulita Dia t elah mengirim Nabi-Nya sebagai matahari ketulusan. ataupun penolakan dan pengasingan dari dunia. Upanishad menyebut itu inti-sari dari Sama Weda. telur emas atau matahari. Ksatrya. dewa dari Sama Weda itu adalah matahari. ataupun ada pembedaan antara kasta Brahmana. dan karena itu. tetapi yang satu i ni yakni Nabi dari abad pemikiran serta ilmu pengetahuan. di mana tak ada superioritas dari Bani Israil. yang telah kehilangan semua ide tentang kesadaran Ilahi. dia membuang jauh-jauh tumimbal-lahirnya dan me njadi bebas dari lahir dan lahir kembali serta keberangkan dia dari dunia ini. -------8. dan sebagai juru ingat. bahwa Keesaan Ilahi dan kesatuan kemanusiaan. Dia tidak menunjukkan keadaan pantang kawin atau brahmachary a. l angsung menuju ke Brahma Loka. karena. yakni bahwa ada Tuhan Yang-esa. s eperti seekor ular yang segar dan bersih setelah membuang kulit lamanya". . Nabi di sini dikatakan pertama sebagai pembawa kesaksian atas kemanusiaan yang h ilang. Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah den gan izin-Nya. Kata singkatan mistik ini juga disebut Hiranya garba. (ekagrata). Betapa tajam dan jelasnya tanda-tanda yang telah dinyatakan Upanishad dan Weda dalam penghormaya n kepada seorang yang namanya dimulai dengan huruf M atau Ma. segera setelah seseorang itu memeluk Islam atau me njadi seorang pengikut Muhammad. Sudah menjadi penget ahuan umum saat ini. dan. sebagaimana Agni adalah dewa dari Rig Weda. jikalau matahari lahiriah itu adalah sejumlah gas yang sangat berbahaya. Mereka mengumumkan dari jauh bahwa 'O' 'M' adalah Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya tak pelak lagi adalah matahari dan rembulan dari kaumnya masing-masing. maka m atahari ruhani adalah manifestasi keluhuran dari cahaya spiritual serta rahmat s amawi. dan Bayu dari Yajur.Sekali lagi dengarkan apa yang telah dikatakan oleh Upanishad: "Seorang yang memusatkan fikirannya pada huruf aa akan dilahirkan kembali ke dun ia dan yang bermeditasi atas huruf O kembali dari bulan. Allah Yang Maha-tinggi telah berfirman mengenai beliau dalam al-Quran: "Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai Saksi. tempat tinggal Ibrahim di Surga. Jelaslah bahwa Krishna Chandra dan Ram Chandra itu semua adalah bulan. dan yang lainnya. tetapi M adalah matahari dan matahari semacam itu tidak terb atas baik di Timur maupun di Barat. Upanishad selanjutnya mengatakan bahwa refleksi mendalam atas "OM " mengajarkan pelajaran unggul tentang Keesaan. tetapi seorang yang mel etakkan fikirannya pada Ma akan dibebaskan dari neraka kelahiran dan kematian. melainkan menyinari seluruh bumi. adalah intisa ri dan gambaran unik dari agama Muhammad. ===== Om -Matahari yang bersinar di bumi. seorang yang beriman kepada Muhammad akan meningkat diata s tahap-tahap tumimbal-lahir. "Om" diletakkan dalam matahari.

Semua mereka adalah keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah. Konsep Islam tentang pengalaman mistik ini berdasarkan atas dua keyakinan pokok. Fikiran k ita adalah seperti kaleidoskop pemikiran yang bergerak konstan. lalu. dengan hanya memikirkan satu hal saja. Bersemayamnya Tuha n didalam dia ini hadir secara bebas dari jangkauan atau keyakinan seseorang ata snya. dan i ni bukan dalam pengertian negatif sebagai terminal tetapi sebagai pemenuhan dan penyempurnaan dari sifatnya. timur atau barat. Arya atau non-A rya.S.ataupun antara yang berkulit putih dan hitam. dimana dia mencapai keadaan ruhani yang paling luhur y ang bisa dimungkinkan di dunia ini. yang mana silabus itu dibuat sebagai lambang. Keyakinan kedua adalah bahwa Tuhan itu bukan ciptaan manusia. dan te lah diselamatkan dari kematian. pakar Sanskerta modern : "Meditasi atas kata singkatan "Om" adalah suatu pengulang-ulangan terus-menerus yang lama atas silabus itu dengan suatu pandangan untuk menarik fikiran itu ters ingkir dari semua subyek lainnya dan karenanya memusatkannya atas obyek atau pem ikiran yang lebih tinggi. mata dan telinga. tangan dan kaki serta fikiran bertindak sesuai dengan kehendak serta ridla Tuhan Yang Mahatinggi dan tidak melakukan perbuatan dosa ser ta zalim. Dan inilah apa yang dinamakan Ekagrata. Dalam bentuk yang paling intens yakni dalam mistik. betapa banyak orang. sebagaimana yan g disebut oleh agama Hindu. Pemusata n fikiran dan perhatian kepada Ekagrata atau satu yang ditunjuk. serta seluruh anggota badannya. berkat sarana rumus ini telah menjadi tuhan di bumi. h al ini menimbulkan suatu pengetahuan yang intim. dan menutup mata atas segala hal lain. Tetapi dengan keyakinannya atas pengenalannya terhadap Tuhan sebagai Dzat Yang Maha-kuasa sebagai obyek pujaannya. Keunggulan dan kebesaran tidak terletak pada apakah dia orang Arab atau bukan. dimana manusia berserah diri sepenuhnya ke pada kehendak Tuhan dan menjadi satu dengan-Nya. dan tidak karena asalusul kelahirannya. tidak dengan tindakan penalaran atau pengkhayalan intelektual. pribadi serta langsung dari kes adaran atas persatuan dengan Tuhan. serta tingkat pengenalan dan pengabdian ini yang timbul berbeda-beda dari sa tu orang ke orang lainnya. melainkan dengan amala n tertinggi dari intuisi. seorang yang bersatu dengan Dzat Ilahi. Suatu sabda yang terkenal dari Nabi Muhammad: Kulluhum banu Adam wa Adamu min turabin. Pengalaman mistik ini yang terakhir namun tetap ta hap yang belum selesai dari pendambaan manusia akan Tuhan bagi dirinya dan bagi . Tulis Prof. Pertama bahwa Tuhan itu bersemayam di setiap ha ti manusia sebagai Yang Berwenang dan Pemelihara makhluk-Nya. yang telah dibenarkan oleh isterinya yang hidup bersamanya sian g dan malam. dan tentang kecintaan serta pengabdiann ya. Ketika ditanya bagaimana akhlak dan kebiasaan Nabi itu. tetapi tidak saja Dia yang menjadi sebab dan pemelihara dia. bagi kita adalah sesuatu yang tak dikenal. Tetapi ini hanyalah anganangan kosong dari seseor ang yang kacau dan sakit otaknya. yang didapatkan dalam al-Quran. tetapi "semua warga ras umat manusia adala h Bani Adam. Ekagrata (Suatu istilah dalam Kitab Suci Hindu) berarti rekonsiliasi dan harmoni lengkap antara manusia dengan Tuhan. Konsepsi Islam mengenai pengalaman mistik. dalam satu kalimat pendek.49:13). Suatu model sempurna dari keadaan yang luhur serta mulia ini yalah Nab i Suci Muhammad. sehingga taka ada masalah kasta. bagi kita merupaka n hal yang paling mustahil seperti halnya menikmati nada-nada musik tanpa harmon i"(11). melainkan juga tujuan akhirnya.(10). Para mistik tiba pada kontemplasi ini. dia menjawab: "Akhlak dan kebiasaannya itu persis sama dengan apa yang telah difirmankan Allah Ta'ala dalam al-Quran". yakni bahwa seseorang haru s berfikir bahwa dengan meditasi terusmenerus atas "Om" dia menjadi Tuhan. yakni.Max Muller. tetapi dari perbuatan baik serta mulia dari seseorang (Q. lidah. Dengan ekagrata berarti menjadi Tuhan. dan Adam serta keturunannya semuanya diciptakan dari tanah".

Kuntap Sukta menyatakan: "Dia akan menjad i seorang yang mengendarai unta. maka dalam hal seorang yang seleb ihnya. dan karena itu beliau adalah Juruselamat dan P elindung ('Om') dari kehormatan para nabi seluruhnya. di atas segalanya. Seorang semacam itu harusl ah Nabi yang Terakhir. hal aman 213). Tidaklah cu kup menyatakan: Bahwa Akulah 'Om'. seluruh penghalang in i dibikin mulus hanya oleh rahmat yang dijanjikan yakni Muhammad -pengawal yang teguh dari keesaan Ilahi. . Begitulah disebutkan dalam Yajur Weda: "Semua pel indung dalam bahagia yang sangat" Yajur Weda 7:33. Nabi yang besar. yang berujung kepada "Pertemuan antara Kekasih" . Rishi yang Dijanjikan disebut dalam mantr a sebagai 'M' yang besar dan agung. persaudaraan para nabi serta kesatuan umat manusia. Akulah pengetahuan mutlak. Ye Vishvadevas (semua dewa) yang melindungi"(Rig Weda 1:3:7. karena di India seorang Rishi. dan dari mereka ter nyata 999 orang adalah nabi dan peramal palsu." ("Ushtra yasya pravahi"). Dari sini kita bisa beralasan bahwa 'Om' berarti pelindung tetapi ini ju ga jelas bahwa ini adalah kata benda biasa. Bebel. Sam. yang menunjukkan dan membuktikan bahwa M dari ' Om'. Nirukta 12:40). Dia disebut seorang Rishi. sudah wajar. Se andainya misalnya seribu orang diseluruh dunia mengaku nabi. Pentingnya adalah ketika seorang pel indung yang diharapkan akan muncul. Bukannya menggunakan bentuk tunggal untuk 'Om'. (se suai dengan Hukum Manu) dilarang mengendarai seekor unta (Manu 5:8. Tetapi bila salah satu dari m ereka keluar untuk menegakkan dan membuktikan kebenaran dari seribu orang itu se luruhnya.persatuan dengan-Nya yang dimulai di dunia ini dan yang akan membentuk suatu keb ahagiaan abadi untuk mana dia diciptakan. melainkan menekankan persatuan sempurna dengan Tuhan. dan perbukitan yang menakutkan. Injil. kendaraannya yang ad alah unta membuktikan karenanya bahwa beliau bukan seorang Resi India tetapi seo rang pengendara unta dari gurun pasir Arabia. tetaplah tak perlu bahwa ini dikira s ebagai nama Tuhan. Hendaknya dicatat bahwa konsepsi ini. tetapi ini tak terdapat di manapun dalam ke empat Weda.18. karena pengalaman tersebut benar-benar murni spiritual. Akulah "Om". karena Krishna telah berkata dalam Bhagawad Gita (9:17) : "Ak u membuat semuanya bersih. Bahkan bila telah disajikan bahwa akar kata darimana "Om" itu berasal. yang akan meyakini semua utusan Tuhan dan me mbenarkan ajaran mereka serta mengumumkan kesucian dan kesalehan mereka serta ke salahan mereka yang telah dilemparkan oleh para pengikutnya sendiri. tetapi hanya Nabi Suci yang menyatakan dan mengaj arkan tiada berdosanya semua nabi. Aku juga Wed a. Atharwa Weda dan Muhammad. pastilah di su atu tempat dia didefinisikan sebagai suatu obyek dengan rincian asma-Nya. Ini adala h suatu cara. Jika 'Om' itu adalah nama pribadi Tuhan. dia pasti akan disebut pelindung atau penjaga kehormatan dan penghorma tannya. lautan luas. akan menjadi sangat diragukan. adalah 'a v' yang berarti pelindung atau pemelihara. penggunaannya di dalam Weda adal ah bentuk dua atau jamak (12). 20:127:1. Dalam "Kuntap Sukt" dari Atharwa Weda. 33:80. 'Om' bukanlah nama Tuhan. Karena itu Nabi Suci Muhammad. yang dimuliakan M. yang merupakan Juru-sela mat kenabian dan kehormatan seluruh Nabi-nabi. dan Kitab-kitab Suc i kaum Hindu menisbahkan dongeng penuh dosa terhadap masing-masing nabinya dan G uru-guru Ketuhanannya sendiri. Rig dan Yajush". berarti di sini bahwa dia adalah seorang nabi at au utusan dari Tuhan Yang Maha-tinggi. 14:201). dan karena alasan inilah maka bibir Wahyu Ilahi ditutuo d an disegel dengan kedatangan yang terpuji. Atharwa Weda. atau 'Akulah Omega'. menyentuh atau meng alami bertemu Tuhan tidaklah menerapkan sesuatu kepada suatu karakter fisik yang bisa dilihat.(Dayananda bhashya. Akal sehat diperlukan un tuk membuktikan pengakuan ini. Bangsa-bangsa dan pelbagai agama dipisahkan oleh tembok besar. yakni dengan meng gunakan tulisan para mistik yang mengalaminya bahwa melihat. jauh dari menerapkan ketiadaan dari pribadi manusia karena diserap total di dala m Tuhan. ("Esh rishye mamahe" bagi 'M' rishi yang agu ng ini".

dalam jangka pendek. Betapa pu n. Kristen. ilm u pengobatan. dan ini adalah juga tujuh Sifat Mulia. Ini adalah tujuh bagian dari Quran Suci atau singkatnya tujuh ayat dari S urat al-Fatihah(Surat Pembukaan). Rangkaian pada huruf-huruf itu di kalangan kaum Buddhis dianggapnya berarti berlian dan permata . yang bersinar semuanya dengan cemerlang di kegelapan kesusahan dan penderitaan. Pujian kepada Muhammad dalam bahasa bunga. Misalnya. serta memisahkan diri dari dosa. Sekarang kita sampai pada arti pentingnya rumus keimanan kaum Buddhis. dan engkau dijamin tak perlu khawatir atas hal ini. mereka percaya. kami katakan. "Semua mengeluelukan. yakni tujuh perbendaharaan yang mahal dan tuju h jalan emas kehidupan (Rig Weda 10:5. Bunga teratai berarti mensucikan hati. ini berarti berdiam diri. d ibandingkan dengan kedamaian spiritual serta mental dan kenyamanan di mata Mahat ma Buddha. mereka semua mempunyai istilah teknis d an frasa masing-masing. percaya bahwa hal itu menyingkirkan kesukaran serta mendatangk an berkah kebajikan. Dalam semua sekte agama Buddha juga ada suatu kata singkatan mistik yang tertuli s seperti dalam agama Hindu. Dan bila bunga itu tanpa daun maupun duri. bunga ter atai menunjukkan kesucian hati dimana kejahatan dan fikiran yang sia-sia tak aka n pernah bisa timbul. yang di sebut 'Sapt-maryadah' dalam Weda. engkau permata dan bunga teratai yang diberkahi".6. dan dalam teratai itu ada berlian. daun. dengan sarana mana. dengan cara yang sama. ini menunjukkan bahwa cinta itu ada. Kaum Hindu. t etap tersembunyi dan tertutup. atau tujuh perbendaharaan dari permata yang sangat berharga. Di dalamnya. ini berarti b ahwa pertemananmu diterima. Dalam keindahannya. dengan mengabaikan fakta bahwa su dah diketahui oleh setiap orang bahwa seluruh perbendaharaan dunia ini akan perg i dan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hartakekayaan berupa budi pekerti yang luhur dan kenyamanan spiritual. perhubungan dan olahraga.5. Arti 'Om' telah kami ceriterakan dalam halaman yang lalu. Seperti halnya dalam bisnis dan perdagangan. 5:1. lantas mengapa beliau menyingkirinya dan lari ke hutan. Bunga-bungaan. pada saat per bendaharaan ini telah ada nyata di istana ayahandanya? Tetapi kebenaran masalahn ya adalah bahwa tujuh permata ini adalah yang disebut Sapt ratnani dalam Weda. setidaknya pada saat ini. Ba ik putihnya maupun teratai yang di air menunjukkan penolakannya pada fikiran jah at dan keragu-raguan. tetapi. Tetapi berlian menunjukkan moral yang tinggi dan permata b erharga adalah ketinggian spiritual. mempunyai cara ekspresi mereka sendiri. sedangkan dengan mematahkan dan membuang daunnya berarti ditolak. Dalam Weda dan Kitab Su . tidak jelas ya ataukah tidak. seseorang akan memperoleh segenap rahmat dan kesejahteraan dari dunia i ni. y akni tujuh mutiara ruhani suatu penyebutan yang akan kita rinci nanti. betapa pun. juga mempunyai frasanya se ndiri. dibikin bulat dan berputar pada suatu roda untuk se mbahyang. 6:74. segala sesuatu itu memp unyai cara untuk diekspresikan. Tetapi bila sekuntum di antara dua putik yang belum mekar dis ajikan. yang katanya berjumlah tujuh. Dalam penghormat an kita kepada bentuk percakapan kiasan dan perumpamaan. Setelah itu. Yahudi dan Muslim.2). maka durinya menggumamkan ba hasa perpisahan dan menyakitkan. b ila temanmu memberikan sekuntum mawar yang ada daunnya tanpa duri. serta harta-kekayaan berupa emas dan perak. sebagaima na difahami penulis sekarang dengan mengacu pada leksikon bunga serta bahasa per mata. bunga. bila dedauna nnya bicara tentang kemanisan dan kehangatan cinta. Kaum Buddhis memotong proses panjang ini dengan memindahkan nya pada roda sembahyang yang membuat seribu putaran dalam satu dorongan. setiap jenis bunga. Jika mereka itu punya nilai.Silabus mistik kaum Buddhis yakni Om manipadme hum. p utik dan kuntumnya mempunyai satu bahasa masing-masing. menghitung ulang seribu biji dari tasbih . B ahasa dan leksikon dari bunga itu sungguh macam-macam. rumus keyakinan kaum Buddhis adalah "Om mani padme hum" yang berarti. Memebri tanda ciuman pada bunga menunjukkan cinta mu diterima. yakni bisa kita katakan. semua mengulang-ulang nama Tuh an dengan tasbih.Mistik 'Om' dalam agama Buddha.

Tetapi Tuhan Yan g Mah-tinggi berfirman kepada Nabi-Nya: "Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada engkau tujuh (ayat) yang selalu diul ang. begitu pula barang-barang yang baik di duinia ini. dan mereka boleh jadi berdiri dengan poros terpisah satu sama lain. tidak hanya dari se gala macam kerguan dan kekafiran serta fikiran jahat. kita hanya akan memecahkan dan mengungkapkan suatu kata singkatan (silabus) mistik setelah Isa Almasih. Pengharapan atas seor ang yang dijanjikan dalam semua agama rupa-rupanya semakin kuat setelah Isa Alma sih. 1:118.20. 12:40. Dalam kenyataannya. yakni. Sang pengantin harus menghadapi salib pad a hari perkawinannya.6. Buddha. Dalam silabus mistik kaum Buddhis "'Om' mani padme hum". ===== MUHAMMAD DALAM KITAB SUCI INJIL MUHAMMAD DALAM KATA SINGKATAN MISTIK DARI KITAB SUCI YAHUDI DAN KRISTIANI. dan karenanya diungkapkan dalam bahasa Inggris sebagai dobel M. Sekarang. Ini tidak ditaruh di roda sembahyang. Kami akan mewacana kan hal ini dengan terinci ketika berbicara mengenai Nubuatan tentang Paraclete. 1:112. tak ragu lagi. kaum Yahudi dan Kristiani mempunyai silabus mi stik mereka. adalah tujuh berlian dan permata yang dianugerahkan kepada h ati suci Nabi oleh Tuhan Yang Mahatinggi.ci Buddha hal ini tidak dikaitkan dan dibicarakan secara rinci. dan beramal sesuai dengan itu. (H. al-Quran xlix:13). 1:34. maka mereka. yang dicatat dalam Alkitab Santo Yohannes. Suatu sabda nabi Muhammad yang terkenal: Kulluhum banu Adam wa adamu min tur abin (Semua mereka adalah keturunan Adam sedangkan Adam itu dari tanah). Omyavantam. (Setiap hari dengan kedua Om yang membantumu dengan persediaan makanan. Mishkat: Bab 223.( Seluruh dewa-dewimu yang memberikan Oms (perlindungan) Nirukt . sesungguhnya adalah pengganti dari kedua 'Ms'.7 . dan Quran yang agung" (Quran Suci 15:87). Tak seorangpun yang memberikan mereka ken yamanan dan penghiburan. Rig Weda: pri ghransam omna vam avyo gat.7. 1:112. Setiap orang yang membaca dan melantunkan t ujuh ayat dari Surat al-Fatihah. ada tiga 'Ms' dalam Muhammad. tanda perubahan pada 'M' yang kedua. sebagai ganti menguca . adalah 'M' da ri Muhammad. Nubuatan yang diucapka n oleh seluruh nabi di dunia ini menegenai kedatangan Nabi Suci Muhammad adalah sedemikian mencolok dan jelas sehingga menolak dan tidak senang atas hal itu sam a juga dengan mengingkari cahaya matahari di siang bolong.4). 10. Ada ratusan dan mungkin ribuan perbedaan antara agama Hindu. 11.4. Isa telah meninggal kan para muridnya dalam keadaan yatim. Seperti ha lnya 'Om' mempunyai kepentingan dan keutamaan yang besar di antara umat Hindu da n Buddhis. Iman dan Pengharapan timbul di antara mereka.(Nirukat. Bila dua umat Kristen bertemu satu sama lain. yang cocok d engan ramalan Isa tentang kedatangan Ruh Kebenaran yang lain. Namun kumpulan angin kebencian tak dapat menghapuskan k edip sinar kebenaran. disebut "rahmat" dengan alas an bahwa hatinya itu bersih dan suci. Ini. Sungguh aneh bahwa dengan mengulang-ulang 'O' 'M' sesungguhnya kaum Hindu me ngumumkan bahwa "Inilah Muhammad" namun mereka tidak menyadarinya. Yahudi dan Kristen.7. dimana semuanya berkumpul bersama dan sepakat. 6:50. dengan cara yang sama. yang huruf pertama dari namanya adalah M.R. ------9. Omvatim. akan menjadi pem ilik dari permata yang tak ternilai itu. Sacred Books of the East (Introduction to Upanishads Translation). 6. 1:3. Omasah charshni vis hve devas aa gat. melainkan juga karena ada tujuh permata spiritual di dalamnya. tet api 'M' yang agung. (1/2) Lambang huruf 'M' dalam agama Yahudi dan Kristen. sehingga pesta kawin itu menjadi berantakan dan harus lari ke persembunyian dengan terburu-buru. N abi Suci. 7:69. Dalam bahasa Arab . dan dikaruni a persatuan dengan Tuhannya. m elainkan dijadikan amal perbuatan dan praktek sehingga manusia dapat mencapai ra hmat ruhani ini. Alpha dan Omega serta Emet.7. seperti bunga teratai. Yang serupa itu rujukan lainnya adalah: Omanam. yakni Maranatha. 12. sebab saat kedatangan seorang Suci telah semakin dekat. dia mendapatkan "Brahma Loka" (Kedudukan spi ritual nabi Ibrahim). T irmidhi dan Abu Dawud.

maka m ereka menyebutnya 'Malam Maranatha'. Dan penyebutan si labus ini tidak saja dalam bersalam satu sama lain.Yohannes (16:8-11) bahwa Penghibur itu. Juga. dalam kondisi tertekan seperti ini. Di saat mereka mencicipi anggur dan memecah roti. yang menjadi harapan terakhir serta terpenuhinya ramalan. di manapun. fakta permasalahannya adalah bahwa kaum Kristiani oada abad-abad per mulaan telah ditindas dengan kejam dan merupakan masyarakat yang kebingungan. Kata-kata St. bila seorang Kristen menemukan dirinya kurang pas dan terabaikan. tetapi dalam manuskrip yang lain itu merupakan dua kata yang ditulis terpisah y akni 'Maran-ath'. telah dig etarkan dan diguncangkan supaya runtuh. Dan karena sebab inilah mengapa . Encyclopaedia Biblica(1) dan Hastings Dictionary of the Bible(2) telah membuat suatu wacana terinci atas perkara itu. akan membalas terhadap dosa orang-orang kafir dan akan menjalankan keadilan seb agai bukti dan pembenaran atas pengharapan ini. Namun. terkutuklah ia. tetapi para ahli berbeda pendapat me ngenai titik dimana dua kata itu mestinya dipisahkan. jika ada sesuatu hal pokok untuk t ujuan kehidupannya. ma ka itu adalah 'Maranatha'. Berangsur-angsur. sebagaimana adanya. suatu jawaban bisa dira ba untuk keluar dari dilema ini. Ye sus meninggalkan mereka dalam lubang. di jalanan. Ini menciptakan dalam diri mereka suatu perasaan hangat dari semangat dan gairah hidup. namun kata-kata 'Maranatha' telah member i mereka kekuatan hati dan pengharapan. Maranata!" Maranatha telah ditafsirkan dengan arti 'Tuhan kita datang'. Tischendorf dan Hortianus. di kegelapan malam. maka satu sama lain mengatakan salam 'Maranatha'. dia menu tup suratnya dengan 'Maranatha'. Silabus ini dipercaya oleh mereka sebagai k ata singkatan yang membawa rahmat besar.pkan salaam. Karena itu. Keimanan dan daya tahan mereka. Tetapi buat kaum Ya hudi itu adalah suatu silabus dengan hujatan yang paling buruk. dalam gereja. Dinyatakan bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa orang yang tidak mencintai Isa Almasih akan memperoleh pukulan dengan siksa yan g paling keras. melainkan juga dalam komuni Suci. dia bersiap dengan seruan 'Maranatha'. Nubuatan ini adalah. dan di dalamnya mereka memegang cahaya harapan dan sukses. dalam pertemuan harian up acara dan ibadah keagamaan. Kebanyakan dari mereka men erima pendapat Bickell bahwa itu adalah 'Marana-tha' meskipun Schindt mengaku ka ta itu adalah 'Maran-atha'. mereka serukan 'Maranath a' dengan suara keras. tetapi segala sesuatunya cuma dugaan dan pra-anggapan serta tak ada ilmu yang benar diberikan. dan didoakan semoga Tuhan segera datang guna menghindarkan pemb alasannya atasnya. itu merupakan kata tunggal. Dala m rumah. dari Westcott. sebagai ganti upacara salam kita yakni 'Assalam u'alaikum'. Apakah itu 'Maranatha'? Dalam Mss. udara berdengung dengan seruan dan getar an 'Maranatha'. Bila seorang Kristen menulis kepada saudara Kristennya. Dalam Surat pertama ditulis (1:Korintus: 16:22): "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan. serta pe nguasaan dari musuh-musuhnya melebihi yang bisa dipikul dengan darah dan air mat a. kutukan dan damp ratan. yang dibicarakan dalam A lkitab menurut Santo Yohannes. sebagai pertanda atas pembacaan secara berkesinambungan 'Maranatha'. Betapa pun. malam itu. ketika dia datang. dan kekurangperhatian dan kura ng aktifannya seketika berubah kedalam ayunan semangat serta penuh harapan. suatu penafsiran atas datangnya "Penghibur yang lain". para komentator menghadapi kesulitan besar da lam menafsirkan baris-baris Surat Paulus di atas. Pagi dan sore mereka biasa mengumandangkan silabus in i di antara mereka. Bila mereka berkumpul untuk beribadah di malam gelap pada suatu tempat untuk memperoleh pembebasan dari rasa duka dan penderitaan. Perjanjian Baru mempunyai dua Surat yang ditujukan oleh Paulus kepada Korintus. perlakuan buruk yang menyakitkan. Hati mereka memetik keberanian dari pengharapan b ahwa Tuhan akan datang untuk menghukum dan mencambuk para penentang serta pengan iayanya. dan tidak ada kata hujatan yang lebih keras yang dipunyai mereka dibandin g kata singkatan ini. Para pakar peneliti dari abad kini lebih cenderung pada pandan gan bahwa ini adalah dua kata yang berbeda.

sejak dunia di gelar. abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum i a mati. keturunan ke tujuh dari Adam. bahwa itu telah diwahyukan ke pada Santo Yohanes bahwa Tuhan akan segera tiba. telah terpenuhi dan digenapi. kata nya: "Sesungguhnya Tuhan datang dengan sepuluh ribu orang kudusnya. yang oleh kaum Muslim disebut Idris. serta peradila n sepenuhnya dilangsungkan kepada para musuhnya itu atas kekafirannya. yakinla h bahwa Aku segera datang. yakni Surat Yudas (14-15). dengan perkataan. Kenyataan bahwa Musa menyebutkan ramalan ini segera se telah beliau mau wafat. Nubuatan dari Henokh. fakta akan kemena ngan Mekkah ini membuktikan dengan nyata bahwa para penyembah berhala. Yesus. dan duduk di pengadilan terhadap para penentang Kebenaran. yakni. dan pelan-pelan itu meninggalkan arena dan hilang. Nubuatan ini tidak saja diucapkan oleh Yesus Kristus. Pengantin ini yang menantikan kedatangan pasangannya dengan obor di tangannya.di antara kaum Kristen pada abad itu. Nabi Suci ditemani oleh sepuluh ribu sahabatnya yang kudus. acuan bisa dilakukan ata s nubuatan dari Musa ini. . 1:7. Henokh. (Surat Yudas 14-16). nubuatan ini diulangi dan dinyatakan lagi oleh Musa dengan kata-k ata berikut ini: "Inilah berkat yang diberikan Musa. yakni 'Tuhan kami datanglah'. dan adalah suatu peristiwa yang tak terbantah dalam sejarah. yang mengulang i lagi datangnya Utusan yang adalah Utusan dari Perjanjian dengan Ibrahim. Tuhan telah datang. yang diucapkan orang-ora ng berdosa yang fasik itu terhadapnya". dan dia telah membala s serta membuktikan kesalahan musush-musuh Isa Almasih. melainkan telah dinyatakan . semakin kecewal ah umat Kristiani yang menjadi kurang sabar. hendaknya difahami denga n jelas. atau Idris. Untuk suatu wacana yang lebih lengkap dari masalah ini. kegairahan me reka mendingin dan membeku. janji yang sama atas kedatangan Tuhan j uga disebut dan diulang lagi (Wahyu kepada Yohanes. dan dalam b agian penutup dari Wahyu kepada Yohanes. bahwa pada peristiwa futuh Mekkah. ketika sebagian besar malam telah lewat. atau Idris. juga diulang lagi dalam satu kitab terakhir dari Perjanjian Baru. Setelah Musa. bahwa dia adalah Utusan yang berkhitan. Hati mereka tertekan. Setelah Idris. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dengan sepuluh ribu oran g yang kudus" (Ulangan 33:1-2). dan dengan pengulangan serta per nyataan kembali dalam Alkitab setelah mendekati akhir. akhi r dari seluruh kitab Nabi-nabi Bani Israil. mengumumkan dengan jelas bahwa Tuhan yang akan datang. Selanjutnya. Dengan mengacu kepada Kitab pengumumanny a. nubuatan ini diulang lagi dalam Maleakhi (3:1). Tetapi karena yang datang adalah n asib malang. terlepas dari usaha mati-matian mereka. akan datang dengan sepuluh ribu orang-orang kudusnya. atau Idris. kepada segenap bangsa di dunia melalui mulut dari nabiny a masing-masing. dan slogan itu. sebelum keb erangkatannya dari tanah itu juga mengungkapkan berita gembira akan kedatanganny a (Yohannes 16:7-16). yakni untuk menyatakan. karena kisah itu bermula dari nubuatan oleh Henokh. menunjukkan dan memperlihatkan penting dan keunggulanny a yang besar. 22:12). telah bernubuat. dari Perjanjian Lama. Tetapi janji 'Maranatha'. Sekarang benarbenar jelaslah bahwa Nabi Suci Muhammad adalah Alpha dan Omega. hendak mengh akimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua pe rbuatan fasik. adalah seorang nab i besar generasi ke tujuh setelah Adam. menge nai berkhitan. setelah beberapa waktu. ada getaran dan kegairahan semacam itu dal am 'Maranatha'. telah ditaklukkan dan dimakzulkan. ramalan ini telah dinyatakan kembali dalam Surat Yudas (Perjanjian Baru) seb agai berikut: "Juga tentang mereka Henokh. yang mereka lakukan dan kata-kata nista. terlanjur jatuh menjadi korb an perpecahan dan masa-bodoh. seolah kuran g berguna dan tidak penting bagi mereka. Nabi Henokh. maka lebih lama ada penundaan atas datangnya Tuhan. Berkatalah ia: "Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Se ir.

Bagaimanapun. dianjurkan (hal mana telah didiskusikan panjang lebar dalam halaman yang telah lalu). Dalam hubungan ini. yang adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan kita sedang datang (Philo. dan bahwa dia tidak ak an tanpadaya. melainkan ini adalah suatu istilah Syria. Tetapi mereka tetap berbeda dan tidak mufakat atas komponen yang menjadi bagiannya. Tetapi s etelah beberapa lama pekik harapan dan kemenangan ini tersapu habis dari kalanga n mereka.. ada yang mengatakan dua patah. dan dalam penarikan nafas panjang mereka mengulang -ulangi 'OM'. 4. mengantuk dan jatuh tertidur nyenyak. ataupun Yunani. dengan cara yang sama . maka mereka harus bersiap menyambutnya". melainkan akan dikar uniai kekuatan dari langit. Ditulis dalam leksikon bahasa-baha sa kuno (3). jika ada. dan dipercaya bahwa Tuhan akan segera datang u ntuk menjatuhkan pembalasannya atas musuh-musuh Yesus dan kaum Kristen.) Tuhan kita datang (Maranatha) (5). dengan kaum Yahudi dan Kristen. karena itu kedatangan Tuhan bukanlah hari penuh berkah dan kasih sa yang. Di kota dan di jalanan. Bangsa Mesir. serta me lakukan pengadilan atas para penindas dan yang tertindas. dan datang dengan pasukan malaikat yang menerapkan hukuman yang setimpal bagi musuh-musuhnya. Tetapi para perawan (yakni para pakar) yang menunggu p engantin ini jatuh dalam kekurang-perhatian dan kelambanan. taanpa teman. adalah Tuhan yang suka melaknat dan murka. dan karenanya tidak dapat masuk ke rumah bersama sang penganti n. Ibrani. dan terjemahan yang diberikan adalah: "Tuhan kita datang yakni untuk mengadili". dengan penindasan yang p aling keras. dan tertuli s dalam naskah Syria. satu argumen yang menentukan dari kebenaran pengakuan Nabi S uci ialah bahwa. dalam pertemuan di malam hari. maka kontemplasi terhadap M yang sama. sebagai fakta. para pakar sepakat bahwa 'Maranatha' itu tidak berasal dari Aramai c. kata mereka.Arti penting yang sesungguhnya dari 'Maranatha'.5. Tuhan telah datang. Penafsiran ini selanjutnya disokong dan dibenarkan oleh Peshitta version of the Bible. dan muncul pada sa at yang telah ditentukan. Leksikon yang lain menyatakan: "Ini agaknya muncul untuk ditambahkan 'sebagai suatu kata pelindung yang berat' untuk menekankan bagi para murid pentingnya kebenaran bahwa Tuhan itu sudah deka t. Tuhan kita. Sekarang kita ingin mengatakan sesuatu mengenai pengertian para pakar Yahudi dan Kristen tentang 'Maranatha'. Babylonian. Bahwa ini merupakan kata gabungan yang berasal dar i. Bagaimanapun. ada pekikan 'Maranatha' yang mengisi udara dengan suara. serta lemah seperti sebelumnya. di rumah dan di gereja.Dalam awal abad Kekristenan istilah ini merupakan kata yang sudah umum. di mana saja. semua telah menzalimi dan memperlakukan b uruk atas bani Israil. bagaiman apun telah diterima oleh segala kalangan. yang lain menyatakan tiga patah kata. perkumpulan di siang hari. dan . Tetapi sebaliknya kaum Yahudi mengira. Sulaiman mencintai Muhammad (6). bahwa 'Maranatha' adalah suatu istilah ku tukan. Seluruh pencarian atas arti penting 'Maranatha' ini bisa disimpulkan dan diring kas seperti di bawah ini. sehingga orang-orang mulai tertekan dan kecewa menyangkut kedatangan T uhannya ini. sebagaimana kaum Hindu dan Rishi Weda memiliki dalam 'Mamaha' n ubuatan tentang M yang agung.(4) 'Maranatha' ditafsirkan dengan tiga jalan yang berbeda: Tuhan telah datang. Iran. bahwa komponen bagiannya adalah 'Maran-a-tha'. dan ke datangannya akan menjatuhkan pembalasannya terhadap musuh-musuh yahudi.

jadikanlah Muhammad serta para pengikut Muhammad penuh sukses. dinyatakan di san a sebagai asma Tuhan Yang Maha-tinggi. Dan tiada orang lain kecuali Muhammad. dan Omega adalah huruf ya ng terakhir. Lihat nubuat Sulaiman di bawah judul 'Solomon Muhammadin' Song of Solomon. Struktur yang sejati dan benar dari 'Maranatha' adalah Ma-ara-natha yang berarti 'Yang Agung. beserta suara yang dikeluarkan. Dalam hal Alpha dan Omega. Dia yang Dijanjikan. 4. yang berarti bahwa.di samping itu. Tetapi dalam Kitab yang sama (1:8. Berkelilinglah di jalan-jalan di Mesir dan Iran. dimana dia juga ada dalam ti ga M dari Brahma. dalam seluruh Injil yang emp at itu tidak disebutkan mengenai Alpha dan Omega ini. art. 21:6). 5 :16. lalu o diucapkan dengan angin penuh dari bag ian tengah mulutnya yang dibiarkan terbuka. Bergeraklah di sekeli ling dan tunjukkan keimananmu kepada Muhammad. a-o-m. Seperti halnya 'Om' yang dipegang dengan penghormatan yang sangat tinggi oleh ka um Hindu dan Buddhis.a. menyebut Ye sus Alpha dan Omega. George bautri: The Interpreter's Bible. Ishak dan Ya'kub. Karena itu. "Maranatha". sepanj ang Yesus tinggal di bumi ini. dengan memasukkan orang-orang lain ke dalam iman Islam. tetapi yang menunjukkan keimanan kepadanya yang namanya dimulai dengan M yang agung. dan juga menghukum serta membalas para penindas kaum Yahudi deng an hukuman yang setimpal. Co. Karena itu. New York. dan. Selanjutnya. Musa dan Isa. 'Om' itu berasal dari tiga huruh. Alpha adalah huruf pertama dari alfabet Yunani. telah membuat mereka mendatangkan kedamaian serta rahmat bagi para nabi B ani Israil.w. "Maranatha". Siapakah orang-orang ini yang bersama-sama Nabi Suci Muhammad s. Ibrahim serta Gautama Buddha. dimana naskah itu mulai. yang dijanjikan 'M' akan segera datang'. Hastings: Dictionary of the Bible. dan bagaimana dia bisa berkata demikia . namun bibir ditutup ketika mengucapk an M. memohonkan rahmat bagi Ibrahim serta anak-anaknya. 3. serta yang memperoleh keselamatan dan pembebasan! -------1. 2. Boxterf: Lexicon of Chaldian. serta pasanglah telingamu ke dinding masjid dan dengarkanlah: "Ya Allah.730731. atau sekali pada saat bulan purnama di suatu hari khusus. ===== Alpha dan Omega dalam agama Kristen. New York. dari semua a gama di dunia ini. Dalam teknik Yahudi yang awal dan yang akhir adalah a sma Tuhan. dan percakapan pun berakhir. dan permulaan serta pengakhiran suatu karya di sebut Alpha dan Omega-nya. 6. Encyclopaedia Biblica. dua huruf ini adalah yang pertama dan terakhir. Karena itu. Cyclopaedia Biblical Literature. Inilah umat yang tadinya merupakan musuh yang keras bagi umat Yahudi dan ag amanya. Alfred's Greek Testament adloe.v. vo.1248. 5. adalah tanpa guna dan sia-sia sekarang ini untuk menyerukan slogan itu. Berkahilah dia yang mencintai dan 'M' Besar yang telah diramalkan ole h mereka. dimana perbedaannya hanyalah bahwa bila menurut Upanis had. Dengan jalan yang sama. Cheney. tidak ha nya sekali setahun. berdasarkan Wahyu Yohanes (22:13). h. yang dijanjikan oleh para nabi dan rishi. yang menaruh segel dan menyelesaikannya. sebaga imana telah kaujadikan Ibrahim dan para pengikut Ibrahim penuh sukses". dan dada terbuka dalam mengucapkan a. dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Alpha dan Omega atau yang awal dan yang akhir. pekik 'Maranatha' di antara kaum Kristiani. Tetapi rahasia tent ang ini tidak bisa diungkap baik oleh pakar Yahudi maupun Kristiani. tinggallah bagi seorang pengikut yang berbakti dalam cahaya Muhammad untuk meny ingkap dan membuka penutupnya. Syria dan Babylonia . dan lihatlah betapa dia mengutuk dan menghinakan yang menyera ng Isa Almasih. tetapi umat Kristiani.1894. Alpha dan Omega adalah rahasia kaum Kristiani yang lain. me lainkan lima kali sehari terus-menerus? Mereka bermohon semoga Tuhan Yang Maha-t inggi mengaruniai kedamaian dan rahmat kepada segenap nabi suci dari seluruh dun ia. dan 'Maranatha' yang seringkali memperoleh posisi yang sam a di kalangan Kristiani.

(Emet) agaknya perlu dic eriterakan kisah Alpha dan Omega. bisa kita katakan. karena dia telah dibunuh orang-orang Yahudi pada tahun tujuhpul uh dari kalender Kristiani. telah lupa menyisipkan hal sepenting itu. maka jadilah ia" (3:58). Tetapi dari titik pandang lai n. S uatu penyelidikan yang hati-hati dari baris (yang berisi Alpha dan Omega). dimana alif adalah yang awal. sebagaimana kita katakan dalam bahasa Urdu bahwa hal semacam dan semacam itu benar dan tepat dari alif sampai ya. Telah ditulis dalam Quran Suci: "Sesungguhnya persamaan 'Isa itu. dia mengkomunikasikannya kepada dunia melalui Wahyu Yohanes. bahkan melalui rahim Maryam yang suci. dengan demikian maka si labus alif. bukan bahasa Yunani. Yesus. maka harus merasakan kematian. maka itu tidak konsisten dengan keabadiannya kalau menyebu t dia yang awal dan yang akhir. yakni. Orang Yahudi memanggilnya 'Emet'. karena. Pakar peneliti. betap apun. seperti persamaan Adam. dengan jalan itu. Sesungguhnya. Tetapi kaum Yahudi juga tidak terlepas at au bebas dari tanggung-jawab kesalahan. Ia menc iptakan dia dari tanah. Bila dia diciptakan dari debu. telah di potong habis oleh penerjemah Kristen dengan me ncoret yang di tengah Alpha dan Omega. atau dari a sampai z dalam bahasa Inggris. yang juga dihargai dan dirasakan oleh kaum Kristiani. dan atas alasan i nilah bahwa kaum Yahudi memandang dan mempertimbangkannya sebagai suatu kata sin gkatan(silabus) pembawa rahmat dan permohonan anugerah. mim. h ilang bersamaan dengan proses transisi dari Ibrani ke Yunani. dan Wahyu ini hanyalah reproduksi dari suatu Kitab s uci Yahudi. ayat 5 kehilangan hubungan seluruhnya de ngan ayat 6. dan mereka tidak d apat memelihara benang merah antara Alpha dan Omega dengan 'Emet'. mim. sebagaimana diumumkan oleh Catholic Cyclopedia: "Satu kitab yang sekarang nyaris dikenal secara universal oleh pakar Perjanjian Baru dari aliran yang kritis menganggap itu berasal aslinya dari karya Yahudi. serta rahasia suci dari 'Emet' yang adalah yang awal serta yang akhir serta kebenaran yang te rsembunyi dalam dirinya. Para pentafsir Kristen juga menghadapi perkara yang rumit dan kompleks ini dengan menyebut Yesus itu Alpha dan Omega. Dalam terjemahan dari Ibrani ke Yunani. sebagai ganti Alpha dan Omega. dan hal lain yakni hadir.n . Dalam Ibrani di sana ada. tau. Alpha dan Omega dalam bahasa Yunani. 'Emet' bukanlah istilah tanpa makna. maka kebaikan dan keindahan yang ada dalam bentuk Ibraninya. Wahyu Yohanes d itulis seratus tahun setelah Yesus. yang telah mempelajari Perjanjian Baru dari Alkitab dengan pandangan yang kritis. tau. ketika lidah yang dipakainya berbicara. ini berarti Kebenaran. aku akan m emberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran (Daniel 10:21). Omega adalah dobel 'o' atau suara panjang 'o' d . dan kemudian beliau wafat. Mengumpamakan Tuhan Yang Maha-tinggi den gan yang awal dan akhir dari alfabet mendorong kepada pencari kebenaran bahwa Tu han itu mempunyai awal dan akhir. lalu Ia berfirman: Jadi. telah ter paksa mengakui bahwa kitab Wahyu ini tidak ditulis oleh Yohanes yang adalah seor ang murid Yesus. adalah hur uf aslinya yakni. Alpha dan Omega adalah huruf awal dan akhir da ri alfabet Yunani. alim. Ada perkara kelahirannya. menurut Allah. Nam un kebenaran dari perkara itu terdapat di mana-mana. dan mim atau mu adalah huruf tengah dari alfabet Ibrani. dan ketika dia ingat seratus tahun kemudian. j uga ada. Sebelum mengungkap rahasia huruf Ibrani alif. jika Yesus itu Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat mengusung silabus ini dengan segala ketepatan serta kecocokannya dari tabernakel Yahudi k e Gereja Kristen. adalah yang menguasai dan mengatasi selu ruh alfabet Ibrani. menjadikan itu sangat mungkin bahwa keseluruhannya ditulis aslinya dalam b ahasa Ibrani dengan merujuk kepada ayat dalam Daniel: Namun demikian. karena. m aka kematian itu tak bisa dihindarkan olehnya: karena dia dilahirkan. mim. tau yang akhir. dalam kasusnya ini terdapat baik yang a wal dan yang akhir. sepanjang h idupnya. tau. Untuk menyamakan kehadir an Tuhan dari keabadian seluruhnya ke seluruh keabadian seperti huruf pertama dan terakhir dari alfabet adalah sungguh suatu ide yang baik dan adil.

cincin serta ben da-benda lain dari emas dan perak. sama pentingnya seperti 'OM' dalam agama Hindu. Alpha dan Omega juga telah diukir pada koin d ari pelbagai negeri dengan bermacam bahasa. sambil membaca ayat ini:"Dan katakanlah: Kebenaran telah datang dan kepalsuan lenyap. buku semacam itu ditulis dengan maksud menyuntikkan keberanian dan semang at kepada mereka. masuk ke da lam Kakbah. dan ini diper caya mengandung rahasia tersembunyi yang besar. dan janji yang memeberi harapan serta seman gat kepada hati yang kecewa. Sesungguhnya kepalsuan itu pasti lenyap". seekor singa-api keluar dari kanisah dan melarikan diri. melainkan dalam judul bahasa Yunani Apocalypse. yakni Apocalypse. beliau memukul setiap berhala dengan tongkatnya. dan tempatnya digantikan oleh tanda salib. vas kembang. bat u-bata dinding.17:81). dan harapan ini dijaga tetap segar dal am ingatan mereka.alam bahasa Inggris. dan hari kedatangan Tuhan sudah dekat di mata. Aku akan mematikan engkau dan meninggikan engkau di hadapan-Ku dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir dan membuat orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari Kiamat"( 3:54). dika rungi dan dikirim keluar dari dunia.S. 'Kitab Suci Kebenaran' ini adalah Quran Suci.(Q. dan untuk menggembirakan hati mereka yang sedih mereka bahkan mengukir Alpha dan Omega di cincin mereka serta benda-benda lainnya. "D an katakanlah: Kebenaran telah datang dan kepalsuan lenyap. relik kuno. menyatakan bahwa hari-hari penuh kejahatan akan segera berlalu . setelah beberapa waktu. karena dialah akar penyebab dari segala dosa dan penderitaan. benda-benda untuk dekorasi. Inilah penyembahan berhala se rta politeisme. dan kaum beriman akan menguasai. di batu nisan. Menjawab hal ini. Dalam tulisan Yahudi dikatakan bahwa 'Emet' itu disebut 'Segel Tuhan'. telah dinyatakan oleh Quran Suci dalam satu ayat yang penuh semangat: "Tatkala allah berfirman: Wahai 'Isa. atau menu rut Nabi Daniel. dan kemudian bagaimana itu mati? Jawaban atas pertanyaan i ni tidak didapati dalam versi bahasa Inggris Kitab Wahyu. Dalam penggalian arkeologis seju mlah besar benda-benda telah diketemukan dimana kata singkatan(silabus) ini tela h ditulis -misalnya. pada saat mana para musuh akan mendapatkan hukuman yang setimpal. mangkuk serta pecah-belah lainnya. yang menyatakan bahwa beberapa orang tulu s dari Kanisah telah berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan Yang Maha-tinggi untuk me larang Setan. Berhala-berhala itu pecah bekeping . Misalnya. yakni. ketika suatu negara itu ditimpa ketidak-berdayaan dan penin dasan. 'Kitabsuci Kebenaran' (Daniel 10:21). diturunkanlah dari langit suatu kitab berselubung dimana tertulis di situ 'Kebenaran'. Sesungguhnya kepalsuan itu pasti akan lenyap. Menyingkap tabir 'Emet' dalam agama Yahudi serta 'Alpha dan Omega' dalam agama K risten. Charles Hermann menulis da lam hubungan ini bahwa sangat jelas dari rukyah ini bahwa 'Segel Tuhan' itu sesu ngguhnya adalah 'Segel dari Kebenaran dan Ketulusan'(7). Dalam hubungan ini kami re produksikan suatu tradisi kaum Yahudi. dalam beberapa ayat ini disebut 'Kebenaran'. Tidak jelas benar apakah adat-kebiasaan Alpha dan O mega yang muncul pada awal Kekristenan ini. Sesudahnya. Tetapi. Kedua huruf ini memiliki arti yang penting dalam abad-abad awal Kekristenan. Seluruh kisa h ini. Dan hal ini datang tepat ketika Nabi Suci setelah penaklukan Mekkah. yang mengilhami umat dengan keyakina n bahwa Tuhan sendiri akan segera datang. Tetapi m engapa itu bisa terjadi bahwa pentingnya Alpha dan Omega itu sekarang tak terlih at dimana-mana kecuali dalam tiga baris biasa dalam Wahyu Yohanes? Bagaimana ke gairahan ini mewujud. Apocalypse adalah semacam kitab khusus yang ditulis dengan tujuan spesial dalam pandangannya. yang meninggalkan bumi ini (Yoma 69). Kitab semacam itu. prak tik penulisan Alpha dan Omega sebagai benda kenangan ini pelan-pelan redup dan m enjadi tidak digunakan lagi.

kepada-Ku saja. pertolongan diberikan pada awalmulanya melalui Musa. Kebenaran yang sejati. Tak seorang pakar atau ahli pun yang telah merenungkan dan berfikir mengapa suara ma dinama kan mim. dan menek ankan bahwa rahasia keselamatan terletak dalam 'M' sdari 'OM'.dan Setan. mereka menjadi tawanan yang diperlakukan dengan kejam oleh bangsa-bangsa lain. dan bertaqwalah kepada-Ku. Persi. Telah dibicarakan dengan agak panjang pada halaman yang telah lalu yakni bahwa K itab-kitab Suci Hindu yang paling otentik telah menyebut Mamaha Rishi. Karena itulah maka tau dipandang dan dihormati sebagai suat u kata singkatan yang suci oleh kaum Yahudi. melai nkan jumlah jamak-lah yang diterapkan baginya. juga. Suatu penggunaan semacam itu yak ni bilangan jamak lazim dalam bahasa Urdu. mim. dan karena itu. Akhir alfabet Ibrani yakni tau menunjukkan bahwa kaum Yahudi akan memperoleh keunggulan dan kemenangan da lam ajngka panjang. satu menunjukkan bilangan. jamak dari kewibawaan. dan mereka dibebaskan dari perbudakan serta pelayanannya pada Fir'aun. kehormatan serta k eagungan. serta pembebasan dari kaum Yahudi. dan im menurut tata-bahasa Ibrani adalah tanda jamak. meskipun seorang diri. bahkan di seluruh jazir ah Arab. sesungguhnya adalah suatu rahasia. lazim menyebut dirinya Kami. dan kesa lahan yang sama juga dilakukan oleh kaum Yahudi yang menyingkirkan dan menghapus mim yang vital dan hanya menampilkan alif dan tau saja. Dan kaum Yahudi.T. dengan jalan ini. telah untuk masa yang la ma.M. Dan janganlah membaurkan kebena . dan Wahyu Yo hanes dalam Perjanjian Baru hanyalah nama lain dari kitab Yahudi. angkat kaki dari sana. dan yang lain. Mim adalah suatu huruf d alam bahasa Semit. penghiburan mereka juga terletak dalam pengharapan bahwa suatu hari kedatangan T uhan itu akan segera tiba. Kaum Kristiani mencangkok ide Alpha dan Omega dari kaum Yahudi. Seperti halnya umat Kris ten yang menunggu kedatangan Tuhan. Jamak itu ada dua macam. silabus rahasia itu tidak bisa menghasilkan arti 'Kebenaran'. dan akan bisa membalaskan dendamnya terhadap musuh-musuhn ya.T. yang jelas merupakan blunder besar. yang disebut dalam bahasa Inggris. tidak. dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kep adanya dan janganlah kamu mengambil harga yang rendah sebagai pengganti ayat-aya t-Ku. kenapa im dilekatkan ke ma dan ma dinamai mim.T. di ma na menurut alif. telah umum dikenal sebagai Raja 'Kami'. pada saat mana mereka aakan diberi kekuasaan serta me merintah di tanah itu. Menghapus dan menyisihkan mim dari A. dan bukannya A. serta M yang dikira mim yang menyelip di a ntara alif dan tau sesungguhnya adalah mim yang kuat-perkasa. dan b erhala-berhala itu kabur melarikan diri. telah ditampilkan dan tampak dengan jelas. maka bukannya tunggal. dan akhirnya disebut kan akan datangnya yang seperti Musa atau Tuhan bersama sepuluh ribu orang kudus dari Bukit Paran. Tetapi dalam bahasa-bahasa Timur. Umat Kristiani bertindak salah dengan menyadur 'Emet' menjadi sekedar Alpha dan Omega. dari mana mereka lenyap sampai masa mendatang. sehingga. Setelah Sulaiman. dan hanya Muhammad saja dari semua pribadi suci di dunia ini yang mempunyai tiga ma yang berakumulasi dalam dirinya. Silabus Ibrani 'Emet' atau tiga huruf Alif. tanpa it u.M. tau. bahwa huruf mim itu dalam dirinya merupakan kumulasi dari tiga ma. begitu pula umat Yahudi menunggu datangnya k embali Musa (Bilangan 18:15-18). Arab serta bahasa lain di Timu r. Masuknya secara eksplisit 'M' dalam Kitab-kitab Suci Keagamaan. Al-Quran adalah 'Kitab Suci Kebenaran' yang dianugerahkan ke dunia. yakni u ntuk mengatakan. menjadi umat yang teraniaya dan tertindas. meninggalkan tempat duduknya. yang ditujukan kepada k aum Yahudi: "Dan berimanlah kepada apa yang Aku wahyukan (kepada Muhammad). dan dengan itu maka janji I lahi yang diberikan kepada Nabi Daniel (Daniel 10:21) juga telah digenapi. atau 'Eme t' adalah mengabaikan mim yang agung. yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Betapa menariknya T uhan Yang Maha-tinggi telah menyatakan dalam Quran Suci. sehingga ket ika itu penyebutan itu dilakukan untuk orang besar. dan mim yang terselip ditengahnya d ianggap tidak penting dan berlebihan. Peristiwa ini tidak ada bandingannya da lam sejarah dunia bahwa berhala-berhala itu bisa dihancurkan selamanya dan sepen uhnya dari suatu tempat seperti Kakbah di Mekkah. Seorang Raja. Dalam arti penting A. Rahasia ini telah dibukakan sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah agama dunia.

ran dengan kepalsuan. sedangkan 'Et' atau 'At' tidak menunjukkan keb enaran. beliau disebut sebagai Ma yang Agung. suatu segel untuk pengakuan atas Nabi S uci Muhammad. Dinyatakan dalam Alkitab bahwa alif berarti dan menunjukkan yang awal. padahal kamu tah u" (Quran Suci: 2:41-42). Memotong dan menghilangkan 'Emet' menjadi 'Et' atau 'At' itu seperti melempar de bu dan menutup-nutupi kebenaran. begitu pula beliau adalah suatu segel untuk konfirmasi terhadap se mua nabi di dunia ini. Kuntap Sukt 127:3. mandal 5. yang adalah yang pertama dari para nabi Semit dan hanya tujuh generasi setelah Adam. mim dari kebenara n dan ketulusan. Pengukiran Alpha dan Omega. titik yang terakhir. Maonier Williams telah menyatakan. menyebut kedatangan Seora ng yang Dijanjikan beserta sepuluh ribu orang kudus. yang akhir atau penutup. yang namanya dimulai dengan huruf Ma. juga. dan ka renanya. dan tiba untuk ditutup dengan mim atau M. Dalam Alkitab Ibrani. beliau adalah 'Segel dari Tuhan'. serta 'Emet' pada cincin dalam kenyataannya mewakili hiasan dan disain dalam hati umat beragama pada waktu itu guna menghormati Dia Yang Dijanjikan. Kand 20. berdasarkan Kitabkitab Suci Hindu yang berwenang. dan pengakuannya ini sesuai dengan Wahyu Ilahi. Mim yang perkasa dan agung ini telah mengumpulkan bersama-sama dua sisti m agama besar. sejak awal dunia ini. Diajarkan dalam Upanishad bahwa percapakan itu dimulai dengan a. Mantra 1) yang berarti 'Ma' yang agung. yang adalah Kitab-kitab Suci agama Hindu. Rishi Yang Dijanjikan itu disebut Mamah (Atharwa. karena Tuhan telah mengaruniai pada setiap nabi. juga didapati dalam 'Emet'. yang merupakan argumen otoritatif untuk meyakinkan umat Kristiani. 'Emet' telah disebut sebagai 'Segel Tuhan' yang dalam realitasnya sinonim dengan Khatam al-nabiyyin yakni. Nubuatan yang terkenal dari Nabi Henokh (Idris). Konfirmasi terakhir Mim atau ma dari 'Emet' adalah begitu agung dan besar sehingga Seorang yang di b alik nama itu dan mewakilinya telah mengumpulkan dan menggabungkan semua agama d i dunia. Sukt 27. Fakta kedatangannya bersama sepuluh ribu orang suci selanjutnya diperkuat dan di benarkan oleh ayat 14 dari Surat Yudas. dan tau. Tetapi dengan meletakkan mim di antara keduanya. Segel dari para Nabi. dimana semua agama juga telah menaruh cap konfirmasi mereka atas kebena rannya. Dalam Sanskrit Dictionary. yang namanya dimulai dengan ma. sesungguhnya. dan jangan pula menyembunyikan kebenaran. Reigved a. dilanjutkan den gan o. yakni agama Arya dan Semit. dengan cara yang sama semua nabi menyaksikan dan mengakui kebenaran dari Muhammad. bahwa Ma berarti orang besar itu. Dalam kedua rujukan yang dikutip di atas disebutkan adanya sepuluh ribu sahabat dari 'Ma' yang Agung. Dan inilah sebabnya Upanishad berkata bahwa Wahyu Ulahi akan ditutup dengan Ma. Dalam Atharwa Weda dan Rig Weda. . Perbedaan di antara keduanya yakni bahwa 'Emet' berarti kebenaran dan ketulusan. dan disebutkan seorang Ma yang Dijanjikan yakni. telah dijelaskan bahwa ma adalah.

Sekarang kita mengajukan suatu argumen mahkota dan yang menentukan mengenai nubu atan atas 'Emet'. baik di rumah maupun di jalan an. karena. Jadi bukanlah suatu kejutan bahwa kaum H indu serta yogi. Karena itu 'Emet' menurut kaum Yahudi adalah hanya perubahan bentuk yang dipindahkan (meteya). dengan mengabaikan fakta bahwa 'Logos' adalah istila h Yunani untuk Holy Ghost. dan setelah menunjukkan bahwa arti istilah ini adalah kebenaran dan ketulusan. yang berarti kebenaran dan ketulusan. kaum Yahudi setelah hanya mengambil Et atau At saj a dari bentuk 'Emet'. Dan ini adalah Ruh Kebenaran. dalam membuka teka-teki dan rahasia s uatu istilah harus diperiksa juga bentuknya yang dipindahkan juga supaya bisa me mperoleh artinya yang tersembunyi. dalam pertemuan dan perkumpulan. serta di mana-mana. Teks yang telah dikutip dari Kitab Daniel menyangkut 'Emet'. yang secara terpisah telah kita hubungkan dan diskusikan secara rinci meliputi sekitar seratus halaman. Om. sedangkan di sini kata yang digunakan adalah 'Pneuma' yang berarti Ruh Kebenaran. bahwa dalam Kitab Kebenaran itu diputusk an nasib atau neraka yang akan dan menimpa Bani Israil di kemudian hari. 'Pneuma' yang dika takan merupakan silabus mistik dari agama Hindu.Setelah dikusi yang rinci atas susunan dan pengaturan huruf 'Emet'. akan segera muncul . maka semua teriakan mereka itu meredup. Tetapi ini adalah ist ilah dalam dialek Pali yang murni. dengan memanjangkan o dari OM mengatakan. dan gairah serta kehangatan mereka mas uk ke lemari es dan membeku. Buddhisme adalah si stim agama besar yang lain di dunia. dan Musa telah menyatakan kedatangan nabi yang mirip seperti dia. mengandung ramalan atas kedatangan dari Dia Y ang Dijanjikan. telah dibukti kan sebagai kesimpulan bahwa. . dan b egitu pula. telah menunjukkan melalui bahasa bunga tulip dan teratai. Kita pada saat membuka rahasia dari rumusny a yang mendasar yakni Om mani padme hum. dan kami tetap memakai istilah Meteya dari su mber aslinya. namun para ahli agamanya telah menterjemahkannya sebagai Ruhul Kudus atau Holy Ghost s ebagai ganti Ruh Kebenaran. telah mencabut darinya semangat kebenaran dan ketulusan. sedangkan Pali adalah dialek Arya. bila ma itu dihapus darinya. yang kedatangannya telah diramalkan oleh Yesus . menekankan bahwa ma it u sesungguhnya adalah ma dari keselamatan serta pembebasan? 'Emet' serta 'Alpha dan Omega' telah diukir dan ditulis pada cincin serta relik. dan. Kristen dan Buddha. dengan menutup pembacaan mereka dengan ma pada OM. telah memotong 'Emet' ketika menghapusnya menjadi Alpha dan Omega. yan g ditulis dari kiri ke kanan. mas ing-masing dari mereka kehadirannya dimulai dengan huruf Ma. Nabi Suci Muhammad itu seperti Musa. Yakni untuk mengatakan.10:21).14:17). Dan adalah nubuatan yang terkenal dari Mahatma Buddha tentang kedatanga n Dia Yang Dijanjikan. menunjukkan dalam i stilah yang jelas Kitab mana yang dimaksud oleh teks suci berikut ini: "Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran"(Dan. maka kata yang tersis a yakni Et atau At tidak pernah akan bisa berarti kebenaran dan ketulusan. mereka akan tet ap demikian dan menderita akibat penolakannya atas 'Emet' yakni kebenaran dan ke tulusan. 'Emet'. 12. Perlunya s uatu tindakan semacam itu terasa berdasar alasan bahwa Ibrani adalah suatu bahas a Semit. Kitab K ebenaran itu yakni Quran Suci yang mengatakan bahwa menyangkut kaum Yahudi maka sampai mereka menunjukkan keimanannya kepada Nabi Suci Muhammad. Tetapi nada terakhir di sana tetap tinggal tak diselidiki dan d itelaah. yang ditulis dari kanan ke kiri. 'Maranatha'. dan ada seruan 'Mar anatha' yakni Ma Yang Dijanjikan akan segera tiba. dan secara singkat dari hal itu i alah bahwa lelaki yang diramalkan oleh Buddha itu adalah 'Meiteya' yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan di buku lain sebagai 'Metreya'. bahwa ma (yakni orang yang namanya dimulai dengan ma). Marilah kita balikkan itu untuk melihat apakah ini bukan berasal d ari 'Emet' dalam bahasa Ibrani. Tetapi. saat dia datang . Bangsa-ba ngsa Eropa yang beradab yang mengaku mempunyai prinsip moral yang tinggi. Yahudi. bahwa ini juga. seperti para ahli Kristen. Selanjutnya. dengan cara yang sama. sebagaimana hal itu a dalah. 'Alpha dan Omega'. Dan apakah yang dicatat dalam Kitab Kebenaran? "Apa yang akan menimpa kaummu di belakang hari". sebagaimana telah dicatat dalam Alkitab menurut Yohanes (Yoh. mereka telah menyingkirkan dari tangannya Ma dari ketu lusan.

D. William Durant: The Story of Civilization. tetapi maknanya telah dikenal tidak hanya bagi beberapa orang ya ng terdidik. tetapi rahmat-Nya yang Diberikan kepada mereka dari alif hingga tau. atas pelanggaran mereka.. karena. dan yang dia sendiri merupakan ya ng mengakui kenabian mereka semuanya. dari alif sampai tau. Istilah 'Et'. dan bila Buddha dan Awalokiteswara juga bisa disebut OM. yakni. yakni kebenaran. manfaat dari dirancangnya lambang itu telah hilang bagi kebanyakan manusia. dari awal dunia hingga akhirnya. Setelah 'Emet' dari agama Yahudi kita sekarang kembali ke agama Hindu dan memint a. dia akan berjiwa suci dan . dan dia a dalah Sama Weda. Jadi arti dari 'Emet' akan menjadi. Tanda-tanda ini jelas menunjuk kepada masa depan. Betapa sedikit diketahui arti kata Sanskrit OM dengan gambar bulan sabit dan binta ng di atasnya dan tiga Ma di bawahnya. bunga terata i. dan OM dalam kitab suci Buddha. Mereka yang terbiasa dengan terminologi Kitab-kitab Suci Hindu tahu bahwa ada seorang peramal Weda bernama 'Atrey' yang berarti 'bukan tiga' (Niruk t 3:17). mempunyai dalam agamanya masing-masing. kedatangan dari Seorang Yang Mendatang dimana lambang agamanya adalah bulan sabit dan bintang. yakni sedikit kutukan dan sepenuh rahmat (Leviticus 26:14-43). terletak terbuka dengan satu permata di setiap ke tujuh ujung kelopak bungany a. Muhammad a dalah nabi semacam itu yang merupakan gabungan dari rahmat kebajikan serta kuali tas budi-pekerti yang luhur dari semua nabi. dan dengan rembulan pengikutnya akan membuat kalender. dapat menyajikan pengakuannya dalam Gita bahwa dia adalah OM. agar jika Ma atau OM itu bisa ditafsirkan berarti Muhammad. bila Krishna. digunakan untuk menunjukkan semua atau seluru hnya. le bih pantas dan berharga untuk mendapatkan titel tersebut. yang mencerminkan sejarahnya serta berfu ngsi sebagai petunjuk bagi generasi mendatang. karena itu Metreya berarti tiga M atau tiga Ma. Dan inilah seluruh perkara tentang 'Emet'. Seperi halnya kalau kita katakan dalam bahasa Urdu: Perkara ini sudah tepa t dan benar dari alif sampai ya. Kristen dan Yahudi. cahaya yang se makin bersinar. ===== MISTERI 'SWASTIKA' DIUNGKAP Hindu. LLD: Catholic Cyclopaedia. Dalam agama kuno yang kita ketahui dengan nama Phrygian. dari wa hingga ma. Nabi Yang Dijanjikan. -------7. membimbing orang tulus ke jalan yang benar. Buddha. sejak awal hingga akhir. dalam teknik Yahudi. Karena itulah maka esei ini di tulis. Ini adalah suatu nama yang penuh kandungannya yang menunjuk kan tiga Ma. yang diben arkan dan diakui oleh semua nabi di dunia ini. Mempunyai suatu nama yang unik dan tak tertan dingi di kerajaan langit. Ibrahim m entaati Tuhan dari alif sampai tau. maka dengan cara yang sama.88 (New York 1942). kaum Yahudi mengatakan: Adam melakukan d osa dari alif sampai tau (yakni. maka k iranya Muhammad. Dalam seluruh Kerajaan Tuhan di bumi ini hanya ada satu dan satu-satunya seorang nabi yang bernama tig a Ma dan itu adalah MUHAMMAD s.a. hal. maka bangsa Yahudi akan mengatakan. New York dibawah judul Alph a dan Omega. 8. sebagai manusia. Lambang ini bukannya tanpa kehorm atan atau arti. beber apa tanda atau lambang yang bersifat mistis yang mewakili sejarah dan etika dari agama-agam tersebut. yang namanya dimulai dengan huruf Ma.Buddha yang paling kita hormati dalam nubuatnya menamakan Buddha yang akan datan g sebagai 'Metreya'. Dia bersalah melakukan segala dosa). tiga Ma dalam namanya. Tuhan mengutuk Bani Israil. mereka menghormati Ma y ang sama dan percaya bahwa perwujudan dari segenap enersi reproduktif dari alam dan semangat yang besar dari tanah yang belum digali dan lembah yang kurang prod uktif yakni Arabia (8). Charles Hermann Ph.w. maka janganlah me reka itu jatuh ke dalam serangan penuh kemarahan. seperti halnya bangsa dan pemerintahan di dunia ini mempun yai lambang dan tandanya masing-masing.

alpha. Emet dari Yahudi. mes kipun berbeda dalam bentuk. Dalam bahasa kiasan ini berarti bahwa Alpha-nya (permulaannya) begitu manis. kecuali Nabi Suci Muhammad dapat dikatakan bisa menggenapi dan me mbuat jelas arti dari tanda-tanda ini? Adalah suatu perkara nyata bahwa namanya mengandung tiga M dan beliau adalah yang paling berhasil dalam mencapai semua tu juannya. ya. adalah suatu akibat yang wajar bila terdapat variasi dalam pemben tukan dan pengucapan dari tanda-tanda ini. tengah dan akhir dari alfabet Ibran i. Posisi M di sini menunjukkan tiga ti ngkat yang besar dalam kehidupan nabi yang dijanjikan ini. Misalnya. Mahamadim. treya berarti tiga. menyajikan suatu aturan hidup yang lengkap dan langkah pasti menuju Tuh an.w. fakta sejarah yang kons isten. Tak ada sukses yan g lebih besar daripada yang dianugerahkan kepada Nabiullah s. Emet mengandung tiga huruf. Kredonya berkembang sepenuhnya. Om dari agama Hindu. Para musuhnya tidak bisa menghalangi dakwahnya. Dalam Emet juga terdapat tabir yang hangat. Alpha dan Omega dari Yunani. bahkan sejak beliau sendiri masih hidup. bahkan musuhnya yang paling keras pun beru bah menjadi pengikutnya yang setia. dan Omega-nya (akhirnya) juga yang paling manis dan kehidupan di antara keduanya sangat menarik hati. Demikianlah kekas ihku. ma dan tau menunjukkan yang pertama. demikianlah temanku. dalam kitab suci Ibrani nama Di a Yang akan Datang (Nabi Islam) adalah Muhammad M. Jadi. satu-datunya kunci atas misteri yang terkunci di dalamnya adalah tanda ya ng menjadi acuan umum bagi semuanya yakni bahwa Nabi Yang Dijanjikan itu memilik i tiga M dalam namanya dan beliau adalah yang paling berhasil dalam dakwahnya. Lalu. Kita rujuk lagi kepad a kata-kata Nabi Sulaiman: Mulutnya paling manis.a. silabus im dalam bahasa Ibr ani adalah dia yang mendapatkan penghormatan dan kehormatan bila diikuti dengan nama tertentu misalnya. Bahasa itu memiliki bentuk strukturnya masing-masing dan sarana untuk mengucapkannya dan. segala sesuatu padanya sang at menarik . selanjutnya tanda-tanda ini d iwahyukan pada manusia yang kapasitas spiritual dan mentalnya berbeda-beda tingk atannya. Kitabnya diw ahyukan dan dicatat. maka kitab suci Yahudi memberi kita gambaran yang lebih rinci dari Nabi kita serta begitu kedekatannya dengan pemberian naman ya yang sejati. agama. Elohim. saya hendak menyatakan bahwa para ahli agama hingga saat ini hanya sedikit sekali menaruh perhatian kep ada hal yang paling penting ini. apa arti Mahammadim (tiga M) bagi kaum Yahudi? Kami merujuk lagi kepada Kidung Agung Su laiman. Maranatha dari Kristen. Perdebatan di antara para ulama. hanya berbeda bunyi akib at bahasa dari mana lambang ini berasal. Sebelum mengungkap makna dan arti penting dari Swastika. Kredonya adalah tujuh permata. maka kata itu sendiri. segala sesuatu padanya menarik. Dalam kitan suci Buddha Dia Yang akan Datang itu bernama Metreya tetapi artinya sama saja. yakni. karena masing-masing dari dua s ilabus itu tergantung pada ma yang membentuk inti dari ma ketiga. dan tujuan. ada tiga ma dalam Emet . Menurut pengaturan ini. m erujuk kepada kedudukan dari M ini dalam nama nabi ini. mengapa Sulaiman yang memuji dan meramalkan kedata ngan Muhammad dan bukannya Yesus Kristus yang adalah saudaranya sebapak? Alasann .salih seperti setangkai kembang teratai yang mengapung di atas air yang jernih d an tenang. ( Ma yang dijanjikan segera datang) adalah kata ki asan dan ilham pada hari-hari penuh penganiayaan itu. hai putera-puteri Yerusalem (Kidung Agung 5:16. yakni para ulama Yahudi dan Kristen). nabi besar Bani Israil: Kata-katanya manis semata-mata. berarti dia yang namanya mengandung tiga M . Apakah Seorang Yang Mendatang ini sama dengan sumber harapan dan keinginan dar i kaum Kristen awal? Ma-ranatha. Dalam menunjang argumen kita. diterangi dengan akal sehat. berdasarkan atas tujuh sifat mulia yan g utama. Lalu siapakah. bahasa. yakni bahwa lambang mistis dari zaman kuno. tidak. dan metreya dari Bud his yang merupakan bentuk kebalikan dari kata Yahudi Emet . secara harfiah diterjemahk an. Karena itu. Im dari Mahamadim juga meramalkan sukses serta kej ayaan yang tak ada tandingannya yang akan menjadi mahkota penggenapan dakwahnya ini. melemahkan keyakinannya atau menghilangkan nyawanya. Tetapi mungkin kita bertanya.

namun marilah kita membersihkan Swastika dari s egala fitnah berupa segala dosa yang dilekatkan oleh banyaknya kejahatan yang be rkembang pada waktu bangkitnya pembantaian oleh Hitler. Tetapi saya percaya ada suatu kunci untuk setiap misteri. pada koin. menjadi saksi kekerasan terhadap kemanusiaan oleh manusi a. tetapi Muhammad bersabda. namun secara konsisten itu menjadi lambang kemak muran. tidak konsisten s erta kabur. meriam. sejarah memberi kita sed ikit sekali pengetahuan tentang asal-usul Swastika dan itupun. yang kemungkinan besar ada benarnya. Saya bertaruh. lalu bangkit sebagai simbol dari filsafat dan doktrin yang carut-marut dari Adolf Hitler. Swastika Emblem dari Matahari Yang Besar. dia nampak di tank. Great Pyramid dari Ghizeh serta tradisi yang berhubungan d engan Swastika. Terpujilah Tuhan bahwa Naziisme dengan ancamannya yang luar-biasa kepada umat manusia telah bisa dimusnahkan. dari rekayasa setan ini. tetapi setanlah yang kafir (Quran Suci 2:102). di dada dewa Apollo. Ban . Irlandia. Muhammad sendirilah yang membersihkan Sulaiman ser ta para Nabi lain-lainnya. pada tapak-tilas Buddha serta orang-orang suci lainnya (versi Swastika dalam Buddha ini tangan-t angannya bengkok ke kiri). Para ulama berpendapat bahwa Sulaiman mempunyai banyak isteri. baik Bani Israil maupun bukan. uniform. menjadi sinonim dengan superioritas bangsa Arya. kemenangan Arya. dengan rahmat Allah. sert a anti-semit dan anti segala sesuatu selain Arya. Yesus jelas berdiam diri atas tuduhan in i. Meskipun penggunaan nya dan maksud artinya berbeda. Selatan d an Tengah. di Cina dan Jepang. Kita telusuri Swastika ke orang-orang Afrika kuno yang mendirikan peradaban Mesi r dan yang menggunakan Swastika sebagai lambang serta membangun Piramida Besar s ebagai monumen agama mereka. altar serta benda-benda sakral lainnya. bahwa ini adalah penafsiran yang tepat. Buku Sempurna yang dirujuk oleh semua agama sebelumnya. Rhodes. yang barangkali digunakan secara geograf is jauh lebih luas dan lebih universal dibanding lambang lain yang berkembang da ri zaman kuno. dan sebagai suatu simbol nubuatan dari seorang guru agung yang akan membawakan agama sempurna. Amerika Utara. Emblem dari Matahari yang Besar. dengan rahmat Ilahi: Dan mereka mengikuti apa yang dibuat-buat oleh setan terhadap kerajaan Sulaiman. Kepulauan. maka karenanya penting bahwa Sulaiman itu harus meramalkan kedatangan Nabi Muhammad. serta penghormatan ya ng sama di Yunani. Dengan penghinaan yang berlebi han. pesawat tempur. Betapa pun. baik yang kuno maupun kon temporer. yang denga n rahmat Ilahi serta kerja tekun akan bisa diketemukan. Sekarang setelah saya menyingkap rahasia yang mendalam dan sulit dari empat agam a besar dunia. perlindungan dan kedermawanan bagi banyak kaum. dan pada saat yang sama menyajikan pembuka telaah mendalam atas i lmu perlambang. Egyptology. Swastika bertahan hingga abad pencerahan dan pengetah uan. sekarang saya hendak mengungkapkan rahasia mistis dari Swastika. pada buku-buku di toko dan pada pot-pot hitam di ladang serta dangau penjaga k ebun sebagai perlindungan terhadap tanaman. Swastika. menudingnya penuh kemesuman dan menyembah berhala. dan Sulaiman tak kafir. tetapi dia tidak membuat alta r untuk mereka maupun menyembah berhala isteri-isterinya yang non-Israil yang di sukainya melebihi Yahweh (1). yang mer upakan wahyu terakhir serta satu-satunya yang masih murni dari Yang Maha-mengeta hui Segala Yang Ghaib. dan marilah kita sajikan kepada umat manusia ilmu dan hikmah yang terkunci dalam keempat tangannya. Kitab suci Yahudi melemparkan fitnah kepada Nabi Sulaiman. dihubungkan dengan sejar ah agama. yang kehidupannya diberkahi. Dari kejayaan begitu banyak kerajaan kuno ini. di India . melalui takhayul serta kebrutalan abad kegelapan di Eropa. maka pembimbing dan yang berwenang haruslah Quran Suci. dilucuti dari kewibawaannya ya ng abadi. stempel dan bendera da ri mesin perang Jerman. Dan di dapati baik di dunia lama maupun baru. di Athena. Swastila ini digunakan di Inggris oleh ba ngsa Gaul dan Celt. Swastika di Mesir Kuno. Cyprus. Swastika yang tetap dan tahan uji.ya jelas.

Di sini kita menghubungi otoritas kita. telah disembah juga di Mesir Horus beserta empat anak lelakinya. yang dekrit Ilahinya tidak awet sepan jang masa. dari simbol ini. Sebelum kita mulai memecahkan rahasia Swastika.71:24). Sungguh kita b isa melihat Piramida Besar ini sebagai kuil sejati dari batu yang pertama di dun ia.yak rahasia dunia ini diwahyukan melalui al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sekarang marila h kita bangun persamaan universal dari dewa-dewi ini (cita-ideal yang asli): Kemiripan yang umum. maka m ereka tak menemukan penolong bagi mereka selain Allah (HQ. marilah pertama-tama kita mengak rabkan diri kita dengan ilmu menarik tentang perlambang (simbolisme) dengan mene lusuri dua lambang umum ke sumber mereka. Dan tiada Engkau menambah kaum lalim kecuali kerusakan (HQ. pengabdian serta kehendak antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang be rikrar dalam ikatan perkawinan. Seperti dalam agama Kristen. Namun. . al-Qura n: Dan mereka berkata: Janganlah kamu meninggalkan tuhan-tuhan kamu. berkurang atau hancur. yakn i agama ilahi monoteistik yang diwahyukan..71:25). mereka ditenggelamkan. Karena kesalahan mereka. Buddha.71:23). Amsta dewa-lelaki. pa ra pemeluknya merubah nabi-nabinya (lelaki dalam bentuk berhala) sambil meningga lkan Tuhan yang diajarkan oleh nabi tersebut. dan menterjemahkan tradisi kaum Mesir Kuno. secara simbolis. dengan hukum ilmiah yang ben ar. bila kita telusuri. mengungguli yang lain yang telah dibangun. dan Nasr (HQ. Mengenai paganisme. untuk dibaca oleh mereka yang mendalami rahasia misteri dari agama mereka (2). Albert Churchward. Taumutf dewa ox atau sapi. Marilah kita tidak membuang waktu yang sangat berharga de ngan membaca pinggir-pinggirnya. dan jangan (pul a meninggalkan) Wad. Ahli Mesir Kuno. kehendak bebasmu berakhir hari in i bulan madu kita telusuri sebagai perkosaan terhadap seorang perawan muda dari o rang tuanya oleh seorang muda yang keras hati. dan tela h diterima oleh sebagian besar cendekiawan serta ilmiawan hanya dalam abad yang lalu atau sekitar itu. Yahudi dan sebagainya. dan Ya uq. lalu dimasukkan ke Neraka. dengan pasti menegakkan asal-usul yang murni dan sama. pintu telah terbuka kini. ini agaknya menja di nasib alamiah dari agama sebelum Islam. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Sekarang engkau dalam ikatanku. didukung oleh munculnya Swastika yang berk aitan dengan mereka. Hindu. Di sini kita dapati nama lima berhala yang disembah pula oleh orang Arab pada zama n Nabi Nuh: Wadd tuhan lelaki. kemandi rian mereka serta meninggalkan semuanya yang lain-lain . yakni. atau sekutunya. kita boleh langsung m asuk ke dalam rumah itu sendiri. bulan madu itu melambangkan kegembiraan. Yaghuts tuhan-singa. dan Yaghuts. Kablsenuf dewa-rajawali. dan Suwa. Saya kaaitkan bahwa Swastika itu adalah kontraksi dari lima cita ideal dari Mesi r Kuno satu Pencipta dengan empat sifat utama padanan atasnya banyak kita jumpai di tempat-tempat lain di dunia. dalam menggali tulisan hirogl ip dari Piramida Besar. Ya uq tuh an-kuda dan Nasr tuhan-rajawali. dengan rahasianya yang digambarka n di batu itu. Hapi dewa-singa. dengan ilham ilahi dan ilmu tentang hukum-hukum alam semesta. Misalnya. Su wa tuhan perempuan. kita dapati bahwa cincin itu melambangkan ikatan atau rantai yang diperuntukkan seorang budak. dan mencatat betapa mereka itu (simbul pada umumnya) bisa dalam rentang waktu berbalik dari baik ke buruk atau sebalik nya. menemukan li ma indikasi kuat bahwa lima tuhan yang sama ini. mereka tersaji sebagai ta ntangan dan petunjuk pasif bagi manusia yang ingin mencari kebenaran sejati. sekarang ini cincin kawin melambangkan persatuan dari seseorang. Meskipun ada perubahan ini tetapi kebenaran aslinya tidak hilang. melarikannya ke tempat yang jauh dan sunyi untuk menikmatinya. ahli sejarah dan batu purba terkemuka menulis: Kita menganggap bahwa Piramida Besar dari Gizeh itu diabngun di Mesir sebagai seb uah monumen dan memorial abadi bagi agama awal ini.

Di sini lagi-lagi Isla . Yang Maha-pemurah. Col. maka kita tiba pada cita-ideal yang melatarbelakanginya a tau atribut (asma/sifat)nya. seperti yang kita lihat. seperti juga ketidaksucian kitab-kitab suci adalah hasil interpolasi manusia. Segala puji kepunyaan Allah. Swastika telah berumur 7000 tahun. mereka tiada lain adalah ce rmin yang terbabar di hadapan manusia akan adanya dan aspek Ketuhanan. Surat ini dim ulai: Dengan nama Allah. Ahli-ahli Mesir Kuno menyatakan kepada kita bahwa Horus. Induknya Kitab. dikenal sebagai Ummul Kitab. Gambar berikut ini akan memfasilitasi perbincangan kita: Horus dan empat puteranya melambangkan Sifat Utama Ilahi Quran Suci menyeru manusia agar beriman kepada para nabi yang telah di kirim ke segala bangsa dan kaum. tetapi. yakni. seperti yang kita lihat sebagai contoh adalah Horus dengan ke empat anak lak i-lakinya. Yang Maha-pengasih.S. Yang Maha-bijaksana. sifat ilahi-Nya yang lain memancar dari sini. Sifat-sifat Allah Surat pertama dari Quran Suci. berd iri di puncak piramida didukung oleh empat puteranya yang berdiri di masing-masi ng pojok-penjuru. Yang Maha-k uasa. dan tidak punya putera atau puteri. ya kni makna yang konsisten serta paling orisinil. anak-anak lelakinya adalah empat atributnya yang utama. Yang memiliki Hari Pembalasan . inti keimanan bagi juta an Muslim dan semuanya adalah. Empat asma utama terdapat dalam tiga ayat ini dan mereka adalah dasar dari aspek -Nya. ini adalah inti-sari kebenaran. Tuhan sarwa sekalian alam. sesung guhnya telah diabdikan kepada macam-macam. hal. Maha-dewa. Cheyne: Encyclopaedia Biblica. perbedaannya hanyalah bahwa agama yang belakangan sew ajarnya lebih mencakup dalam pengertian dan penerapannya. dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha-kuasa. Yang Maha-pengasih. bahwa berha la. (Q. kita bisa membangun suatu dasar bagi penterjemahannya. Maka kita temukan bang sa Mesir dan Arab menyembah seperti juga banyak bangsa lain menyembah nabi dan c itra-ideal dari agama mereka dan bukannya Tuhan Yang-esa Yang memiliki semua cit ra-ideal kesempurnaan. 2. Horus -sepertinya dia adalah seorang nabi atau guru dari Mesir Kuno selanjutnya jelas tidak benar dalam simbolnya. Yang Maha-pengasih.). Yang Maha-pemurah. bila kita melucuti lambang ini dari semua mitologinya. Tetapi kita tahu bahwa nabi itu bukan dewa ataupun berhala. yang dalam kasus ini yang terdekat dengan agama a slinya. tetapi. Asma Ilahi ini tetap konstan . Islam terbangun dalam tujuh ayat di d alamnya yang selalu hidup (karena dulang-ulangi dalam salat Pent. meninggalkan hanya bayangan dari maknanya y ang asli.K. Pembukaan Kitab. Yang Maha-adil. -------1. atau bahwa. karena kita tahu bahwa Tuhan itu bukan laki-l aki. al-Fatihah.1:1-3).Jadi kita bisa melihat betapa banyak lambang telah mengalami perubahan di tangan masyarakat dan budaya yang berbeda. Yang membangkitkan para nabi dari antara manusia. Horus kemudian menjadi Tuhan Yang Maha-esa dari sem esta. adalah produk dari kesalahan pemikiran manusia.9 ===== Swastika mewakili Piramida Besar dari Ghizeh. 4689. T. Signs and Symbols of Primordial Man. digunakan oleh demikian banyak bangsa. Sejauh ini kita telah menyusun arti bahwa Swastika itu me rupakan kontraksi dari lima citra-ideal yang disembah dalam bentuk berhala baik oleh bangsa Arab maupun Mesir. dengan mengambil maknanya.

Setelah sapi atau banteng. Lambang Sapi. Imran berarti seikat gandum yang masak . yang digunakan mengolah tanah dalam persi apan menanam biji-bijian. ho dan ping . banteng adalah simbol dari ke makmuran karena tenaga reproduksinya dan manfaat besar yang mengikutinya kepada manusia. pengembangan dan perlindungan.m itu unggul dibanding agama lainnya. spiritual dan fisikal. dengan ungkapan yang lebih langsung. (Inilah al-Nisa. Sungguh pastilah pentingnya hewan ini. melalui mana hadirla h hukum alam. Dalam bahasa Ibrani. miim . tetapi ini adalah satu fase dari seje nis budaya tertentu. Adalah cinta spiritual atau kasih Il ahi dan cinta keada sesama manusia pada umumnya. sarang. melihat dalam rukyah sapi-sapi disembelih. Alif dalam tulisan kuno hiero bangsa Mesir dan Phunisia adalah sapi. Al-Quran menerangi dengan cahaya akan perkembangan dari bud aya manusia. Banteng dan Horus Sekarang kita telah menegakkan pendapat bahwa lambang ini. Karena itu. yakni para sahabatnya itu disebut sapi karena kasih-sayang dan saling menyayanginya. Dia adalah Tuhan sarwa sekalian alam. Misalnya. dimana manusia belaja r dari mereka kebijaksanaan tentang anatomi. penciptaan. Dalam f ilsafat Cina ada tiga huruf ann. Ann (beras di mulut) menunjukkan art i pemelihara. Dia adalah Rahim. Perempuan. Dalam Egyptologi. Yang Maha-p engasih (Yang Bijak dalam Kasih-sayang). yang dalam terminologi Quran di sebut Rahmaniyyat. produk dari b udaya fisik evolusi manusia ke tujuan spiritual. yang digunakan oleh b angsa purba. dan mengairi ladang. surat keempat dari al-Quran). Dalam Kitab Weda kita membaca bahwa banteng itu memanggul semesta. sapi atau lembu adalah basis peradaban awal. (bentuknya berkebalikan dalam bahasa Arab dan Ing gris). Lembu itu merupakan lambang yang diperlukan oleh bangsa kuno. tempat yang ting . yakni. Sapi . yang secara tanpa disangka berfungsi memperkaya kosa-kata dari agama lainnya. lam adalah batang atau tongkat yang digunakan untuk meme rintah dan mengendalikan sapi. yakni. lam . Dia adalah Rabbul a lameen. Tuhan sarwa sekalian alam (Yang Maha-kuasa). Dia adalah Maliki yaumiddiin. dalam filsafat Cina HO digambarkan sebagai Seorang wanit a di dalam tenda . obat-obatan. maka abad batu akan masih tetap berlangsung. dan s api kelihatannya menjadi lambang kebudayaan. bila manusia tanpa melalui pertolongannya membuka ladang. menarik baj ak. Rabbul Alamiin. atur meja makan bagi sekeluarga manusia. pemeliharaan. Dia adala h Rahman. rumah dan kasih adala h sinonim. Kedua surat ini dimulai dengan huruf alif . satu adalah surat kedua. Hikmah . Lembu itu memberi susu.w. menanam d an menetap. Lihatlah dalam kitab alam ini engkau akan melihat bahwa burung membuat sarangnya ketika mulai birahi. surat ke tiga.a. Bila kita pertimbangkan keadaan orang-orang dahulu. Di medan perang Uhud. bahasa dan mekanis yang Allah tetapkan dalam dirinya. penyebab tunggal dan pemelihara bumi. Ada dua surat dalam al-Quran yang mencurahkan cahaya yang melimpah terhadap mas alah ini. Kemudian tibalah atribut ke tiga. tetapi banten g juga budaya fisik dan spiritual. karena al-Quran tidak membiarkan kita mele watkan sifat-Nya tetapi dengan tegas menyatakan dan menerangkan asma-asma Ilahi. Akhir dari semuanya. menunjukk an keadilan-Nya yang sempurna. yang lainnya Keluarga Imran . yang keduanya adalah saling menunjang. berfungsi sebagai cermin dari sifat Tuhan tertentu. miim adalah air yang diperlukan biji agar bisa dipanen. kit a dapat siap melihat pentingnya binatang ini. menyatakan bahwa ini ada dua cabang. awal kebutuhan kehidupan. Nabi Suci s. Setelahnya datanglah Al-A raf. karena. Beliau sendiri menafsirkan ba hwa dalam pertempuran itu sejumlah sahabatnya akan gugur. adalah perempuan dan kemudian datanglah makanan (al-Maida ). lambang itu diadakan untuk menunjukkan akibat perbuatan ma nusia yang didukung oleh sifat tersebut. Dasar ideal dari contoh-contoh ini terdapat dalam sifat utama-Nya yang pertama. sete lah sapi atau banteng. Yang Maha-pemurah (Yang Maha-penyayang). sapi melambangkan pengolahan bumi (budaya fisik) dan juga persaudaraan sert a kesatuan tujuan (budaya spiritual) (3).

bahwa Mateus sebagai lelaki. B ijaksana dan Adil. Kasih-sayang. Ini adal ah lambang keadilan di gerbang majelis. Lebih mas uk akal kiranya kalau dikatakan bahwa Nabi Suci kita memiliki empat putera perka sa dan yang keempat dari mereka adalah Ali. Mencipta. Dan lihatlah omong kosong ini. dalam sangat awal dari bukunya. Mencipta tanpa kasih dan kasih tanpa kebijakan dan bijak ta npa keadilan adalah sia-sia dan tak berguna. Dan pada hari itu delapan (Malaikat) memikul Singgasana Tuhan dikau di atas mereka (QS. Perempuan. Sekarang anda perhatikan bahwa empat patung dari batu itu menjadi masalah pentin g dalam rukyah seorang nabi. Ya ng Maha-bijaksana. persamaan hati (atur meja untuk se luruh keluarga manusia). Demikianlah al-Quran dimulai dengan asmaNya yang Tepat. Dan ini digenapi pada hari penaklukan Mekkah. (Yehezkiel 1:10). Dalam al-Anfal (hadiah sukarela bagi umat yang papa d an tertindas). sekarang tibalah Singa . ini adalah seekor elan g rajawali. mengaum ketika kejahatan merebak. Mungkin seseorang dari kalian berfikir bahwa keempat atau kelima berhala dari kaum pagan dan penyembah berhala dari Mesir Kuno (apakah disembah ataupun tidak di seluruh dunia) tidak berkaitan dengan citra-ideal tinggi dari monoteisme atau Teologi S ejati. dan Keadilan (Rabb. Analogi yang mirip dengan ini. Dan betapa singa itu mengaum dalam al-Taubah. Dalam Quran Suci ada dua surat. dan inilah penampakan mereka: Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Ke-Maha-kuasaan-Nya dan empat Sifat-Nya yang paling mencolok yak ni Kekuasaan. Rahman. Rahim. muka singa di sebelah kanan. Markus sebagai singa. Lagi kita baca hal itu (dalam sebuah kitab seratus tahun sesudah Kristus) dalam wahyu kepada Yohanes. yang berucap: Aku melihat: Sesungguhnya. sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu te . Mereka yang telah merasakan penelitian filosofis dari Quran Suci akan menyadari betapa singa itu beristirahat atau mengaum. Rampasan perang (Al-Anfal) dan Taubat (Al-Tauba) yakni. rumah (perempuan). Missionaris Kris ten dengan sia-sia mencoba mencocokkan para penulis Alkitab dengan jumlah dibula tkan kepada sudut-sudut Atribut Tuhan ini. karena segalanya berjalan menurut aturan berb uat keadilan. Dia melihat perupaan dari empa t makhluk hidup. Seolah 7000 tahun usia Egyptologi dibenarkan oleh r ukyah Yehezkiel. tidur ketika manusia tidak berbuat kesal ahan. Kebijaksanaan dan Keadilan. merasa sedih bahwa Yesus tidak berputera .. Dalam filsafat Cina ini adalah Ping . yang hidup 595 tahun sebelum Kristus. Masalah yang sangat menkjubkan ini diringkas dalam surat yang sangat pendek (al-Fatihah) dalam Quran Suci: Ada empat penyangga arasy Tuhan kita. singa mengaum. bahwa pada setiap sudut-penjuru alam semesta ini ada empat malaik at yang mendukung alam semesta atau langit atau Kerajaan Ilahi. Pemurah-penyayang . singa Tuhan. Tetapi ini hanyalah guy onan buat orang yang kekanak-kanakan. wahyu (hikmah-rajawali). atau persamaan dari hati nurani. Al-Quran tidak dimulai dengan silsi lah yang kabur dari seorang tertentu ataupun ilmu geologi yang rancu dalam Surat Kejadian. Ini dalam terminologi Quran adalah Kitab dan Hikmah-Nya . boleh anda namakan ini kebijakan spiritual. masingmasing dari mereka diperlukan dan dalam suatu cara adala h saling melengkapi. Kekuasaan. dan Yohanes sebagai rajawali (4). Menyayangi. singa itu tertidur. Saya tarik perhatian anda kepada rukyah Yehezkiel. Setelah persediaan (sapi).gi dan luhur. E gyptology melambangkan empat kekuatan ciptaan Yang Maha-kuasa (disebut secara ki asan putera Yang Mahakuasa). dan mereka. Empat sifat utama. Ini adalah murni (tak tersentuh oleh tangan manusia) Firman Tuhan. dan muka rajawali di belakang. karenanya menetapkan bahwa keempat penulis Alkitab adalah puteranya. Malik Yaumiddin). Elang-rajawali dan Singa dalam Egyptiologi. nabi terkemuka dalam A lkitab.69: 17). Yang Mahamengetahui. Sebagaimana dikatakan di sana: Dan para Malaikat ada di sebelahnya. Dan dalam bahasa kiasan. menyatakan bahwa dia melihat suatu rukyah(vision) dimana dia ditangkap di Babylonia. Kebijaksanaan. Ini adalah Sapi. Dia. Tetapi dis ini kita pertimbangkan delapan surat permulaan yang berkaitan dalam Quran Suci. yakni. muka lem bu di sebelah kiri. dal am Egyptologi.

dengan keempat putera nya yang adalah Asma-sifat Utama-Nya. . Yohannes. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Ini mengindikasikan bahwa ini bukan kisah kuno melainkan suatu nubuatan yang har us digenapi di masa depan. seh at wal afiat dan harapan baik. Dia-lah Penc ipta langit dan bumi. kita semua hidup bersama seperti sapi . dengan ekstremitas empat lengan yang condong memuta r ke jurusan berlawanan (jarum jam). di sebelah muka da n sebelah belakang. Piramida Mesir. -------3. Kedua. Churchward. Pencipta dan Pemelihara.Haque) terutama pada pembukaan surat atau sanksi atau pujian (se perti kita berkata sallamna). marilah kita periksa apa y ang dikatakan pakar: Sir Monier Williams dalam Sanskrit-English Dictionary menul is: Swasti berarti sehat. Swasti karman menyeba bkan sejahtera dan sukses. dari ketinggian 500 kaki berdiri selama 7000 t ahun untuk memproklamirkan ramalan ini. di tengah-tengah takh ta itu dan sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata. Y ang memiliki hari Pembalasan(QS.lah kudengar.w. wa hyu kepada nabi Yehezkiel. dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. suatu istilah untuk memberi salam (Swastika-Assalamu alaika yakni dam ai bagi kalian A. Swasti-kara nama seorang lelaki. ini disiarkan ke seluruh negeri di dunia. Khus usnya semacam palang mistis. rahmat-karunia dan nasib baik.3 Yakni: Seorang yang telanjang saya ini. keajaib an dunia yang paling mengagumkan. Nubuatan tentang kemasyhuran. prestise. Rigveda 9:112. dan kemuliaan ini dipenuhi dalam pribadi MUHAMMAD s. Yang Maha-pemurah. penuh sukses.a. apa yang di Selatan dan apa yang di Utara. Piramida. Mayoritas pakar menganggapnya suatu simbol rembulan. Swasti Atreya adalah nama d ari saga kuno pengarang Kitab Rig Weda. bab 50. mumi sebagai penggiling gandum. kemalanganku adalah ke hausan.. Mahabharata serta kitab-kitab lain ini dalam bentuk lengkap Swastika . Dalam gambar Swastika tangantangannya ini yang menciptakan apa yan g di Timur. Yang Maha-pengasih-penyayang. dan makhluk yang keempat sama Dengan burung elang yang sedang t erbang (Wahyu kepada Yohannes 4:1. ===== Swastika dalam Kitab Suci Hindu. yang menciptakan alam semesta. wahyu kepada nabi besar Yehezkie l dan juga St. berkata kepadaku . mewakili bentuk pemendekan roda Dewa Wisnu. Dalam Kita b Weda inilah Swasti tetapi dalam Ramayana.51. apa yang di Barat. Di kalangan Jain (suatu sekte Hin du) ini adalah satu dari 24 tanda harapan kesejahteraan dan adalah emblem dari t ujuh Arhant dari Avsarpini yang hadir (seorang pembaharu yang dijanjikan). yakni Tuhan Yang Maha-kuasa Se ndiri. terdiri dari empat jari-jari roda yang saling memotong pada sudut kanannya ada bagian yang pendek di pinggiran rodanya di tiap ujung jari-jari roda itu yang memutar ke satu jurus an untuk menunjukkan arah perputaran matahari. Swastika. Ketiga. yakni. Buku Kematian.Naiklah kemari dan Aku akan menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah ini Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagiakan kristal. Karena itu jelas bahwa Yesus tidak ada kaitannya deng an ramalan dari zaman kuno ini. adala h pertemuan dari empat jalan. boleh juga diserupakan dengan. Primordial Man. Ini adalah tanda sehat wal afiat . keagungan. hal. Keempat puteranya ialah keempat asma-Nya yang paling menon jol. salam. atau a papun juga di langit dan jauh di bumi. bahagia. dan St.321. semuanya sepakat mengumumkan bahwa ada seorang yakni Horus atau Matahari yang Besar. Dalam fraseologi Quran Suci. 4. Bentuknya dalam bahasa Sanskerta adalah Sutasti . Kata-kata Aku akan menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah itu pantas dicatat. berusaha demi kekayaan dengan pelbagai r encana. Suatu cara duduk khusus telah dipraktekkan oleh Yo gis (dimana jari-jemarinya ditaruh disela lututnya). Betapa menakjubkan nubuatan itu! Pertama dari se muanya. Swastika memancar dari tanah Piramida dan disebarkan ke seluruh dunia termasuk di India. Pertama dari semuanya. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seper ti muka manusia. Yohannes memperjelas prediksi ini baik sebelum maupun sesudah ked atangan Yesus.1:1-3). 6-7). Salin g memotong dari tangan-tangannya atau tangan-tangan di dada (Mahabharata). sehat. Swastikar penyair yang menyerukan swasti (Ramayana).

ketika musuh ditangkapnya. (c)Para pakar yang tidak men jual ilmunya untuk memperoleh keuntungan dunia dan menjaga pengetahuan mereka te tap bersih-suci. Analogi Kata Dewa dari kuda spiritual yang berwarna merah kecoklatan: Kuda dewa itu adalah ku da merah yang secara kiasan berarti pendar kemerahan. Dikatakan dalam bait ini: Dewa merah atau Tuhan Yang Maha-kuasa datang untuk mem bebaskan yang tertindas yang terjebak oleh musuhnya. kita bisa mengataka n bahwa sepanjang Tuhan Yang Maha-kuasa mengizinkan sebagai kiasan. kepada siapa semut makan. sebagai ambigu dan kabur. secara alegoris adalah orang yang paling jahat disebut rayap pengkhianat . Ada banyak mantera Swasti dalam Kitab Weda. Dewa dari kuda spiritual yang berwarna merah kecoklatan ada lah Indra atau Surya sang matahari yang berpendar kemerahan. Seorang Putera dari Perawan kepada siapa Tuhan memberi dia kehidupan yang baru. dia m emecahkan jebakan itu dan menjadi bebas serta para sahabatnya bergabung lagi. dan tak pula Ia kecewa. Putera Perawan: Perawan berarti (a) (Tanah) yang belum diolah dan tidak produkti f. Orang buta melihat dengan jelas. lalu Ia memberi perlindungan? Dan Ia menemukan engkau mer . yakni bahwa: Dewa dari pen dar kemerahan yakni Surya (Matahari). yakni dia menjadi bebas. tempatnya digabungkan lag i (Rig Weda 4:19:9). Dan Tuhan dikau segera akan me mberikan kepada engkau. kata kisah itu selanjutnya. dia bangkit dan memecahkan bejana. Su atu peringatan yang menakjubkan di sini adalah: bahwa masalah yang dibahas dalam bait Kitab Weda dan abstraksi dari gambaran Mesir Kuno ini sekali lagi dinyatak an dalam Quran Suci: Demi terangnya waktu siang! Dan demi malam tatkala sunyi senyap! Tuhan dikau tak meninggalkan engkau. Bukankah Ia menemukan engk au seorang anak yatim. Bejana dipecahkan. Dibawa dari bukit-semut: Dalam bahasa sanskrit ini adalah rayap atau rayap besar . membawa orang yang tak berdosa dan tertindas dari jebakan musuh. Kini bait Kitab Weda ini mempunyai tujuh titik yang paralel dengan kisah dalam E gyptologi: Dalam Egyptologi adalah Tuhan Merah dan dalam Weda ini adalah Tuhan dari kuda spir itual yang berwarna merah kecoklatan atau pendar kemerahan yakni Tuhan Yang Maha-kuasa Yan g berbuat keadilan. dalam bahasa sanskerta adalah rayap. yang akhirnya dicengkeram. Dan Rig Weda adalah. menciptakan tiga Kitab Weda lainnya. Engkau telah bawakan dari bukit-semut seorang putera dari perawan yang belum men ikah. Naga : Adalah musuh. maka yang di bawa dari bukit-semut. ketika dia menc engkeram ular naga. Ini adalah dewa merah di Egyptologi. meraba-raba dalam kegelapan tidak tahu jalan keluarnya. saya pilih merujuk hany a bait-bait yang dipandang oleh teman maupun lawan. dia menjadi bebas dan pa ra sahabatnya bergabung kembali. dipaksa oleh musuhnya untuk meraba-r aba dan berkelana untuk mencari jalan keluar.Swasti dalam Kitab Weda Kitab Weda umumnya dipercaya sebagai otoritas yang tinggi dalam kebanyakan sekte Hindu. (b) Tanpa dosa baik sudah menikah ataupun belum. sehingga engkau menjadi puas. Tempatnya digabung lagi: Tempatnya ini yalah para sahabatnya. Orang buta: Dia yang dalam kegelap-pekatan. kaum Orientalis maupun pende ta Hindu. Dengan rahmat Allah saya akan ungkapkan mist eri dan rahasianya. Dan sesungguhnya yang belakangan it u lebih baik bagi engkau daripada yang permulaan. Dalam Rig Weda ditulis: Dewa dari kuda spiritual yang berwarna merah kecoklatan.

lalu Ia menunjukkan jalan yang benar. yang te lah dilengkapi oleh Quran Suci dengan wahyunya. tetapi matahari akan bersinar terang dan keadaaan mendatang pasti lebih baik dari keadaan sekarang. dan Keledai Dajjal adalah kejahatan nya. Kalajengking besar. Suatu nubuatan yang menakjubkan untuk masa depan. Maka Tuhan yang Maha-kuasa membawanya keluar dari bukit-semut yang penuh ray ap dan kalajengking serta memberi semua yang disukainya. Dalam Egyptologi dalam kelopak matanya ada semak. Kata-kata ini menenteramkan. pertempu ran dengan semangat kecintaan. Tiamat dan Ahi. Leviathan. Suatu rumah yang menjaga dari teriknya panas dari segala penjuru . Kalajengking dan rayap menggigit dan menyengat Nabi Suci ketika ada jeda dalam t urunnya wahyu. maka dia akan menasehati anda. Bila ini matahari jelas tak bisa memberi and a rumah perlindungan. umumkanlah (Q. Pejabatnya akan membalikkan kepadamu denga n catatan ini: hanya panas terik yang bisa kami hadiahkan kepadamu. tak menikah dengan seorang pasangan. Dan kepalanya akan diremukkan oleh Paraclete atau para pengikut sejati dari Paraclete dengan dalil yang meyakinkan dan bukti-bukti yang menentukan. janganlah engkau mem bentak. Saya bukanlah pejabat pem beri tempat tinggal.S. Meman g ada malam dan tetap gulita. Hasrat yang teguh dari seorang bijak dalam Weda. matahari atau orang bijak? Semoga dia. Tia mat dari Babylonia. Benar-benar bait yang membingungkan. kata para mufasir. Maka monster ini dari laut telah muncul. Suatu permohonan yang tidak cocok ke kantor matahari. seperti bila tidak menikah. dalam Kitab Weda adalah matahari dewa dari kuda atau kuda merah. Kami tidak p unya rumah beralat pendingin.aba-raba. dengan pasangannya. karena hal ini akan dikaitkan dengan nubuat Nabi Ayyub. dari Egyptologi. dan dalam Quran Suci ini juga matahari ketika ini semakin bersinar. yang mulia sendirinya. yang mulia sendirinya. Bila dia seorang bijak. kalajengki ng. maka berdoalah kepadanya. Tertulis dalam Rig Weda: Surya(matahari) sang bijak. Bergerak mengatasi musuh. rayap yang besar-besar dan banyak. Oleh karena itu terhadap anak yatim. suatu rumah yang menjaga dari teriknya panas dari segala penjuru (R ig Weda 5:44.93). monster. Saya tak dapat mewacanakan masal ah ini dengan rinci. Tuhan tak akan meninggalkanmu. . ular naga. memberi kita satu rumah p erlindungan. Apakah itu rayap. nampak bertentangan dengan semangat sang bij ak. Behemoth. Dan terhadap orang yang bertanya.Dan Ia menemukan engkau orang kek urangan. d alam pemaparan ini tak nampak kebajikan sama-sekali.7). Dan tentang kenikmatan Tuhan dikau. Pertanyaannya adalah apakah ini dewa matahari atau seorang yang bijaksana? Dikatakan lagi: Dia itu tak menikah tetapi mempunyai pasangannya . Ini adalah ramalan yang menakjubk an dari dunia baru atau bangsabangsa yang materialistis di Barat yang telah kehil angan semua perasaan tentang nilai hidup tertinggi. demi maksud apa. Semoga dia. Berilah kita satu rumah perlindungan . dalam pertempuran dengan semangat penuh cinta bergerak menu ju musuh-musuhnya. lalu Ia mencukupi engkau. Bait-bait Weda ini dan gambar-gambar dari Egyptologi sebagaimana ayat-ayat dalam al-Quran mengandung arti yang lebih mendalam.S. Behemoth. janganla h engkau sewenang-wenang. dalam Weda ada kebut aan yang dilemparkan oleh musuh-musuhnya. sehingga dia meraba-raba dalam kegelap an. Leviathan dalam Alkitab. Kesulitannya adalah: Mata hari sang bijak . Dalam Egyptologi adalah Tuhan Merah. Dalam pertempuran yang penuh cinta. bergerak menuju musuh tanpa suatupun tujuan yang positif. Dajjal dalam kitab hadist kaum Muslim adalah serupa dalam pe rasaannya. ular naga yang besar dari Weda. ular nag a sepanjang 600 kaki.

bergerak m enuju musuhnya. barang siapa yang masuk ke dalamnya pasti akan selamat. tidak menikah tetapi punya pasangan. karena Tuhannya telah melarangnya dan dia memiliki keyakinan teguh bahwa Dia melihatnya dan dia itu di hadapan Tuhannya sepanjang hari. Dia dalam pertempuran dengan semangat kecintaan. Tidak. Suatu cahaya yang luas untuk menerangi bangsa Arya. Pertempuran ini adalah melawan dirinya se ndiri terhadap nafsu rendah. dan dia bergerak menuju musuh-musuhny a. ketidak-adila n dan kerusakan moral. keputusan yang bijak. bahwa bangsa Arya mengusir penduduk asli India dari tanah-airnya. latihan untuk menciptakan kemauan yang keras. tetapi rumah itu adalah agama sempurna yakni Islam. Unt uk memahami terjemahan yang benar dari bait-bait yang membingungkan ini bacalah . Karenanya tak bisa dipersalahkan atau tidak adil kalau dewa cahaya itu mengusirnya dari rumahnya. tanpa makan dan minum. dan seterusnya. Jangan salahkan atau takut kalau seorang muslim mengundang anda. melawan pasukan kejahatan. dan tak ada kelangkaan makanan yang lezat cita rasanya. para saudaraku yang ber agama Hindu. Namun. tetapi ini tak bersangkut-paut dengan masalah yang dipersoalkan dalam ba it ini: ada matahari sang bijak. Suatu rumah yang menjaga dari teriknya matahari dari segala penjuru? Rumah itu bukanlah bangunan dari batu atau bata. Sewajarnya. Penafsiran rasional atas bait-bait ini Dengarkanlah dariku penerjemahan yang masuk akal dari bait-bait ini: Matahari ya ng bijak bukanlah benda langit yang penuh gas. bulan panas terik dari segala penjur u (terjemahan kata asli dari Ramadhan). Hadiahilah kami suatu rumah perlindungan! Dia mohon perlindungan. Mereka menamainya Dasyus. agar dia memberi anda rumah yang mencegah dari dingin yang mencekam. dia memiliki pasangan cantik di sampingnya. Baik kawan maupun lawan mengakui. Dalam Egyptologi. dan put era kegelapan dan sebagainya serta memperlakukan mereka sebagai kriminal. pencuri. Di dalammu. mereka sendi ri lari dari rumahnya yang gelap untuk memadamkan cahaya dan melenyapkannya. Engkau telah mengusir Dasyus (putera kegelapan) dari rumah mereka. tetapi sepa njang hari seolah dia tidak menikah. maka jawaban dari sekret aris Yang Kuasa akan menjadi: Kami telah mengaruniaimu dengan otak dan kecerdasa n. duduklah kekuatan dari Asura (orang bijak) karena mereka cinta kepada semanga tmu. Tetapi bait-bait ini memberi kita suatu penerangan yang luas atas pertanyaan kritis in i. bila seseorang mendesak terus untuk perkara ini. Dia menyus un perispan untuk memerangi pasukan iblis. Jelas bahwa putera kegelapan tidak menyukai cahaya. suatu pengamanan terhadap Setan dan perbuatan jahatnya. sebagai perampok. karena ini adalah orang suci yang bijaksana milikmu sendiri dalam Weda yang menghimbau anda agar masuk dalam suaka perlindungan Islam ini. karenanya. Dan ini adalah tempat berlindung serta rumah berpendingin yang mengusir pana s teriknya neraka baik di dunia maupun di akhirat. O Agni (pribadi yang memberi cahaya) dan membawa cahaya yang luas untuk menerangi bang sa Arya (Rig Weda 7:5:6). masuklah dalam rumah yang ditandai Swastika ini dan anda akan selam at. mereka adalah musuh cahaya dan ingin memadamkan cahaya. segala macam minuman pelepas dahaga dia pun ya. dan kita bisa berdoa mohon perlindungan. Yakni al-Quran yang penganugera hannya terjadi pertama pada bulan ramadhan. Vasus (pendar cahayanya) . tetapi anda tak bisa berharap dari Agni (dewa api) me nghadiahi anda dengan es krim. O terang benderang seperti Mitra (matahari). dia melewatkan sepanjang hari dalam panas terik dari segala penjuru . Pertempuran ini membutuhkan barisan yang tangguh. pemeriksaan ketat . Dia seolah tidak menikah tetapai mempunyai pasangan. disiplin. tetapi dia tidak mak an dan minum. Maka. Anda bisa mengatakan bahwa bait-bait ini adalah kiasan yakni Matahari adalah nam a Tuhan yang Maha-kuasa.Anda bisa minta kepada dewa matahari. maka pergilah dan bangun rumahmu sendiri. pengendalian. Seorang Muslim yang sempurna pada waktu berpuasa. suatu tempa t suci. Horus (matahari yang dij anjikan) dalam bulan ini mengikat dan menelikung Sut dan Sab (Setan) dengan rant ai. kemesuman.

sepert i orang-orang bijak yang belajar darimu karena mereka mencintai semangatmu. berkata: Panis adalah rente nir tetapi Weda mendekritkan bahwa mereka harus dibakar (Nirukta 6:26). dan setelah api mene rangi sekelilingnya. O Ag ni. Alhamdulillah! diberkahilah mereka y ang berjalan dalam cahaya. cahaya yang luas ini adalah untuk menerangi bangsa Arya. 2:17). bingung dan buta.S. Allah mengambil cahaya mereka. Sekarang tiba pada pertanyaan Panis mencuri sapi . mengajak saudara-saudara nya yang masih meraba-raba dalam kegelapan. sepe rti Dasyus. yang masih dalam kegelapan diberi cahaya yang nyata". NUBUATAN YANG UNIK DAN MENAKJUBKAN : MATAHARI DI TENGAH MALAM.w. Tep . Kami kaum muslim di sub-benua India. dan penulis buku ini adalah satu diantaranya. dia memb uatnya nyata (Rig Weda 7:9:2). yang menyalakan api. Sapi dalam Weda mempunyai macammacam arti. Bait dari Weda menunjukkan: Di dalammu. Dalam kelanjutan perbincangan sebelumnya dari baris-baris Weda. dengarkanlah tafsiran yang masuk a kal dari saya: Panis adalah Bani s (Bani Israil) dan mereka itu suku bangsa yahudi . serta membakar dirinya sendir i. adalah musuh bangsa Arya.ayat berikut dari Quran Suci: Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. dan menyerbu api. Dan di dalam Kebijaksanaan Kitab Weda: Paling bijak adalah dia.S. Kata-kata bijak dalam Weda itu telah digenapi dengan segala cara. Maka penalaran dari ba ris-baris ini adalah bahwa ini suatu nubuatan bahwa Panis atau banis telah mengu nci dan menyembunyikan kebenaran. engkau telah mengusir Dasyus (putera kegelapan) dari ru mahnya. Sesungg uhnya. tetapi Tuhan yang paling bijaksana memecah pin tu-pintu mereka dan membawakan matahari ketulusan bagi pedoman umat manusia. keluar dari rumah mereka seperti laron. Pa nis mencuri sapi berarti: Mereka menyembunyikan kebenaran dan petunjuk Tuhan. Hanya ada satu bundel yang mesti diurai yakni: Siapakah yang mebuka-paksa pintu Panis dan membawa matahari yang benderang? Siapakah Panis itu? Panis. Orang yang menyalakan api ini adalah dewa Agni yang terpuji. dan Indra dengan bantuan matahari menemukannya serta memba wanya kembali. membuka paksa pintu-pintu Panis. Sekarang. kata komentator. pendar-pendar cahayanya (yakni para pengikutmu). Karenanya. 30 hingga 35 juta. putera kegelapan. Ada kegelapan di sekitar. Dinyatakan dalam Quran Suci: Salam! hingga terbitnya fajar (Q. Nabi Suci s . telah menyaksikan kebenaran dari nubuatan yang menakju bkan ini. karenanya. sahabat sesama dan pemberi harapan baik kepada umat manusia. bacalah yang sat u ini. Ini juga sering kali dikisahkan bahwa mereka mencuri sapi dan menyembunyi kannya di pegunungan. s ahabat sesama dan kawan serumah melalui kegelapan malam yang masih ada.a. Mereka tak pelak lagi adalah pelepas uang dan mereka juga percaya bahwa wahyu Ilahi itu hanya monopoli bani Israil. Ketika dia menyalakan api.(Bukhari 81:26). satu di antaranya adalah pembicaraan atau wahyu Ilahi. Bait-bai t ini jelas kabur. Nirukta. Sebaliknya ada orang-orang baik yang memetik manfaat dari cahaya itu. membawa matahari yang b enderang kepada kita. dan membiarkan mereka dalam kegelapan mereka tak dapat melihat (Q. komentar singkat Kitab Weda. ini b ersinar di sekelilingnya. dia yang memberi makan banyak orang. dia itu pendeta ceria ata u Pembimbing spiritual yang baik. 97:5). yang membawa roti ruhani kepada semua orang. seperti dinyatakan berulang kali dalam Rig Weda. O terang benderang seperti Mitra atau ma tahari. pendeta yang ceria. duduk melingkar. se bagaimana yang dinyatakan berulang-kali dalam Quran Suci. Sekarang terjemahan yang benar dari bait-b ait ini adalah pada kebijakan ini:: Sungguh bijak dia yang membuka paksa dan mem ecahkan pintu-pintu Bani Israil serta membawa matahari ini kepada kita (yakni Na bi Suci).

(rancangan Islam) damai bagi s eluruh penjuru bumi. yang berarti Semoga damai bagimu (5). Swastika adalah lambang dari perputaran matahari. Namun. kemudian membuka-paks a pintu. mustahil dibuka tanpa seorang juru-kunci yang cerdas dan murni dan kunci in i ada di Quran Suci dan tak ada juru-kuncinya kecuali Nabi Suci. Dia juga datang dengan sarapan ruhani bagi seluruh dunia. satu matahari pemberi cahaya datang dan mengetuk pintu dunia yang sedan g nyenyak. Tetapi seluruh bait-bait Weda ini seperti pintu yang terku nci. Bait-bait dalam Weda adalah saksi dari langit yang memberi kebijakan kepada paka r dunia dari setiap agama bahwa Tuhan yang paling bijaksana telah mengirim utusa n-Nya pada waktu malam ketika pintupintu Panis (atau mereka yang hanya melihat ha ri ini dan bukan esok) ditutup. Lebih dari itu. ketika kegelap-pekatan meliputi seluruh bangsa-bangsa d i dunia. Dia mengetuk dan mengetuk. Bab 64 dari Kitab ke sepuluh Rig Weda memiliki 17 bait dimana sifat Nabi Suci kita disebut. atau mempunyain ya. atau mengenalnya. diperkirakan oleh Yes us dalam perumpamaan sepuluh perawan (mateus 25:1). Langit disebut sebagai sebagai saksi. Dengan diterangi al-Quran anda akan temukan ke bijaksanaan di dalamnya. seperti itu pula matahari ruhani membawakan roti spiritual bagi semuanya. Bait-bait Swasti di Rig Weda. dan ini adalah seorang musl im sempurna. renungkanlah ini dan bercerminlah atasnya. Dari sini. beberapa telah say a sentuh. kemud ian membuka-paksa pintu. pengikut agama apapun di dunia. Nabi Suci itu utusan yang buta-aksara dari Tuhan. Swastikar adalah seorang yang mengucapkan perdamaian. dia mengetuk. ketika dunia sedang tidur. Dia berkata: Saya kawanmu. Kata-kata penutup tentang Swastika. Hal yang pantas dicatat dari sini adalah ba hwa matahari ini pemunculannya pada waktu malam masih sunyi dan gelap. dan dia mencari pertolongan Tuhan melalui doa kepadaNya. Ini diung kap dalam bait Weda (Rig Weda 7:9:2) begitu pula dalam Quran Suci: Demi langit ya ng datang pada waktu malam! (86:1). Dia datang pada saat gelap pekat melingkupi seluruh dun ia. Bandingkanlah ini dengan bait-bait Weda. anda akan tiba pada kesimpulan bahwa baitbait ini kabur dan membingungkan. Dia datang tepat pada saat yang diramalkan dalam Weda. . Dia ceria dan harapan baik bagi seluruh kemanusiaan. dia tak pernah mengataka n bahwa dia itu Tuhan atau putera Tuhan. Ini adalah suatu nubuatan simbolis akan datangnya matahari atau matahari besar d alam suasana spiritual. di sini saya sajikan beberapa petikan dari obat p emberi kehidupan ini. Adalah suatu tanggung-jawab yang dibebankan kepadanya untuk mereforma si kemanusiaan. Ini bukanlah suatu agama dari bangsa atau negeri tertentu. sebagaimana diterangkan oleh ayat Quran Suci: Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah yang datang pada waktu malam itu? (Ya itu) bintang yang mempunyai sinar tembus (86: 2-3).at seperti matahari fisik menyiapkan bagi kita makanan dan buah-buahan. Bait-bait Weda menunjukkan bahwa dia membawa terangnya matahari kepada kita. Dia adalah har apan baik bagi seluruh umat manusia. saya sahabat mu. doa yan g paling efektif adalah salat di waktu malam. P endatang pada waktu malam tiba dan mendapati pintu tertutup. Di sini beberapa kata penutup tentang Swastika: Swastika adalah semacam salam atau doa untuk perdamaian. Di dalam Rig Weda banyak bait-bait tentang Swasti.Ini di dalam pilihan kat a agama Islam yakni Assalamu alaika sebagaimana dikutip di atas. dia tak pernah membaca Weda. Temanku yang baik. tetapi saya begitu terbatasi oleh singkatnya waktu sehin gga adalah tidak adil untuk memetiknnya dan kemudian menghela nafas atas tema da n tesis yang indah ini. Bacalah setiap terjemahan dari Weda yang anda sukai.

3:2. yang mengumumkan. dia adalah s eorang muslim (pencinta damai). Daging murni bagi Yahudi. Phil. Swastika (damai dan rahmat serta berkah Tuhan) bagi dunia sebelah kanan. Matahari Bersi nar yang akan tiba. Islam adalah semantik yang bersinar dari Swastika (damai). Apakah ini emblem dari matahar i.Ada gedu ng rumah makan raksasa di dalamnya dan di mejanya. suatu benang merah yang m enghubungkan agama-agama. Barat. dia membuat gambaran Swastika (dama i) di dada atau hatinya. panggang ayam Buddhi Cina di Dhammapada yang berminyak. non-Israil. bag i kaum Majusi ada podeng beras dengan susu sapi. Tuhannya bernama Al-salam (sumber perdamaian). dan di hadapan Kami ada tambahan lagi (Q. dibumbui dengan S wastika yoghurt. Phil. yang bersinar ke seluruh dunia.Ketika seorang muslim melaksanakan salatnya. suatu kamus lengkap dari segenap kitab-kitab suci. Saudaraku yang terkasih.7:6. lalu da mai dan rahmat serta berkah Tuhan bagi dunia sebelah kiri. hitam atau putih. karena agamanya summum bonum adalah Damai dengan Tuhan dan damai dengan sesama .(6). Israil. dinubuatkan oleh semua nabi di dunia. atau salam atau ucapan salam di bibir atau di tulis sebagai pembukaaan surat. suatu stasiun yang berlimpah dimana kereta-api datang dari Timur. Ksatrya. Dan di sana Swastika. tak ada roti bagimu (Matius 7:6. Ketika dia menyelesaikan salatnya. dia berkata Assalamu-alaikum wa rahmat-Allah wa barakatuhu. Ada juga berpiring-piring Mush yang dibumbui dari Buku Kematian Mesir Kuno. yakni. Mar. --------5. Tanpa sedikitpun keraguan ini past i Nabi Islam. damai dan berkah Tuhan bagi semuanya. agama seorang muslim yakni Islam atau damai. 15:27. suatu jembatan panjang tempat bertemu segenap orang-or ang bijaksana di dunia. mereka berangkulan satu sama lain yakni membuat Swastika (damai) dengan ada dan hatinya sambil berkata salaman salama (Saya menyampaikan damai ke pada anda dan saya dalam damai dengan anda. Islam adalah suatu antologi antar-agama. Bila me reka mendekat. Dan salam damai bagi semuanya (Assalamu alaikum). umat satu (Q. Di sini ada menu. kasta tinggi a tau rendah.56:10. Keempat tangan dari Swastika bertemu di pusat atau titik sen tral dalam segitiga di puncak piramida (satu keajaiban dunia yang unik) yang men unjukkan Horus mempunyai 60 asma dalam dirinya. 15:27. SIAPAKAH HORUS? . Utara dan Se latan serta para penumpang dari keempat penjuru dunia berkumpul bersama. Sesungguhnya umat kamu ini.S. Matt. Semua dengan senang hati diundang dan dilayani dengan sangat memuaskan. 50:35). Sudra. seperti yang ditulis Sir Monier Williams dalam k amusnya. Tak akan pernah ada perkataan kepada seorangpun jua: Kamu anjing.7:28. --------MUHAMMAD dalam 'KITAB ORANG MATI' MUHAMMAD DALAM SILABUS MISTIK KITAB ORANG MATI . yang menunjukkan damai ke seluru h dunia. Masukl ah dalam Gedung Swastika ini atau Balai Perdamaian (yakni Islam) pada pertemuan luar biasa bagi segenap pengembara dunia ini. piring-pring India penuh dengan Dal Bhat Weda. Markus 7:27. Damai dengan Tuhan Yang Maha-kuasa. Isai. dan damai dengan umat manusia. Waisya. Sanskrit English Dictionary. dibumbui dengan brambang dan bawang dalam minyak zaitun. Monier Williams. Ini adalah simbol dengan empat tangan.3:2). sesungguhnya inilah Islam dan Nabi Islam. bahw a Seluruh Nabi-nabi dari bangsa yang berlain-lainan adalah bersaudara . bila anda dengan baik-baik mau mendengar dengan kecerda san penuh. anda akan menyadari bahwa di setiap bibir seorang muslim bila bertemu dengan orang lain dia selalu mengucapkan Swastika (damai atas kalian!). B etapa dia seorang Pangeran Perdamaian.S. 6. Isaiah 56:10. taK ada pembatasan bagi kasta Brah ma. saya adalah sumber perdamaian bagi seluruh keman usiaan. sebagaimana telah dibuktikan dengan dalil-dalil. 21:92). Di sana mereka akan memperoleh ap a yang mereka inginkan. tergelar makanan yang penuh g izi dan lezat dari langit atas pesanan para penganut serta doa Yesus sendiri. Inilah swastika yang murni. agama dari se luruh orang bijak di dunia dan agama bagi kemanusiaan seluruhnya. Wahai Nabi.

tiga dan seterusnya mempu nyai pecahan 1/2. Suatu argumen yang sangat berkesan diberikan oleh Sulaiman yang agung kepada Ratu Sheba dan ini adalah peringatan yang kuat kepada Freemanson ya ng sangat mengagumi Sulaiman. tak berbapak. maka. Dan diproklamir kan: Ini adalah Tuhan Yang tidak berputera. Kita . atau Adam. Seperti halnya gambar Swastika menunjukkan ba hwa itu adalah titik pusat dimana empat tangan dari Swastika bertemu atau saling menyilang. Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah deng an izin-Nya. lelaki. Pusat ini adalah Tuhan Yang Maha-kuasa. Ke-Esa-an Tuhan menurut Islam dan orang yang rasional adalah Tuhan Yang-esa saja. dua. Keesaan Tuhan ini tidak sepe rti kesatuan United States of America. singa dan elang-rajawali). Ya. Karen a itu seluruh kerajaan Ilahi hanya satu Nabi yang dinamai Tuhan Sendiri sebagai matahari: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai Saksi. dan tak ada suatupun yang menyerupai-Nya yang tinggal di rumah yang cuma satu. Maha-kuasa. Dia adalah Matahari dan dia juga lelaki yang menunjukkan bahwa dia adalah lakilaki yang mencelupkan diri dalam warna Allah. tak diragukan lagi. Ratu Sheba datang mengunjungi Sulaiman. dan tak ada ibu dari Tuhan. Karena bangsa Mesir kuno adalah penyembah matahari dan percaya bahwa matahari adalah pencipta pemelihara dan sebab pertama dari hujan d an kesuburan. Perancang sesungguhny a di belakang ini adalah Tuhan. dengan perkataan lain. Dia bukanlah satu dari kalkulasi. tidak berputera. Sebagai ganti Wadd dan sebagainya (banteng. Elang dan Singa. Dan gambargambar dalam Egyptologi. Tetapi ada beberapa gambar. dan sebagai matahari yang menerangi (Q. Ini adalah empat sifat yang p aling menonjol dari Tuhan yang pada suatu saat diberikan kepada dewa dari batu t etapi sekarang direstorasi kepada Allah Yang-esa dan Maha-kuasa. D ia-lah Yang Esa. Sul aiman membuatkan baginya suatu jalanan dari kaca. Seperti matahari sebagai cermin. cahaya. bahwa Tuhan itu kekuatan sesungguhnya dibalik segala bah asa simbol yang digambarkan di singgasananya. karena dalam fenomena alam ini matahari merubah cuaca dan menurunkan hujan. (Q. kehidupan. kegelapan jahiliyah menyingkir dari neger i.Horus. karena nomor satu. atau Ra. Aryih. Yang Maha-pemurah.S. begitu juga. Maha-pe ngasih Bijaksana dalam kasih sayang dan Maha-adil. Yang menciptakan alam semesta ini l engkap sempurna. Sekarang tibalah pertanyaan tentang Horus sang matahari atau tuhan dari banyak b angsa di dunia. dan pengemban kabar baik. dan Dia Sendiri tidak diputerakan. Dia ad alah penyembah matahari. Tetapi. dengan air mengalir di bawahn ya. Melihat hal in i Sulaiman berkata: Sesungguhnya istana itu berlantaikan kaca yang licin (Q. Sapi. bukanlah pencipta alam semesta. Ma nusia laki-laki. serupa dengan ini. Jadi Horus kedua. Yang kee mpat tangannya digambarkan sebagai putera nya. maka singgasana Ratu dihias dalam penyembahan kepada matahari. Misionaris Kristen memproklamirkan bahwa dia adalah Kristus. dan sebagai juru ingat. yang menunjukkan Horus sebagai oran g pertama dewa-manusia. diproklamirkan: Tidak ada Tuhan selain Allah .1/3 dan seterusnya dan sebagainya. Shor dan Neshar dari A lkitab dengan benar ditafsirkan oleh Tuhan. N abi Suci dibangkitkan kepada kenabian.S. adalah Matahari yang besar. 27:44). Surat. demikianlah dia m ewarnai dirinya dengan asma-Nya sebesar mungkin yang bisa dicapai manusia. Maha-pengasih dan Yang memiliki Hari Pembalasan. 33:45-46). ada satu matahari ruhani yang disebut dalam ilmu Me sir Kuno Horus .S. menjadi makhluk hidup nam un sesungguhnya tunduk kepada hukum alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha-kua sa. Ketika Ratu sampai ke jalan setapak itu dia terkejut dan gugup bagaimana car anya berjalan di situ yang mesti melewati air yang melimpah-ruah. Jadi dia meyakinkannya. Sama seperti matahari yang terbit dan semua kegelapan menyingkir. tetapi ke-Esa-an-Nya tidak berarti satu dari seri bilangan. dengan sangat khusyuk berbakti kepada-Nya. atau.112). yang terbagi terbagi dalam sejumlah state s yang lebih kecil. yang digambar di pusat suatu segitiga di atas penjuru Piramida Gizeh di M esir.

dan Bani Israil dengan nama Baal. diberikan sebagai rancnagan (Wahyu 2:28).tidak berprasangka kepada Yesus. supa ya mereka melihat perbuatanmu yang baik (Matius 5:16). dia mendendangkan. Buku Orang Mati dari Mes ir Kuno adalah lambang ideografis. cerutu. rokok. Korek-api. Markus. Bangsa Phu nisia menyembahnya dengan nama Baal.Pleyte berkata: Ini sala h. Rama. dia berseru sekera s-kerasnya. yang terbit di cakrawala untuk memberi kabar baik bahw a hari terang segera tiba. Atas hal ini James Churchward menulis dala m bukunya. rokok. Dia bersiul. Bi ntang sebagai orang bijak ini adalah subyek yang banyak diwacanakan (Matius 2:2 ). bahwa matahari yang besar akan nampak di cak rawala dunia ruhani. Seorang yang lain dari kepercayaan Hindu. dia berka ta: Dia menyanyikan Rama. ini berarti Memancar keluar dari hari dan Egyptologis Bruch Bey menerjemahkan i ni Kitab keluaran dari hari . Orang kelima dari mereka yang adalah penjual rokok. kaum Amonites de ngan nama Moloch. Lukas . Dalam studi penulisan adalah penting untuk diingat. Lost Continent of Mu (hal. HRU(matahari). yang menjadi pedagang besar. hidup Hercules. Akulah terang dunia . Dia menyanyi. berambang. Ada ramalan dalam semua kitab suci. Be berapa pakar membaca namanya PAR-M-HRU dan menerjemahkannya PAR(datang) HRU(hari) M(dari) yakni: Dari hari yang akan datang . Dalam bahasa populer maka istilah menulis terbatas pada menulis alfabetis. PAR(datang). Suara seekor burung mainan sa mpai kepada mereka. yang mendahului terbitnya matahari. Dia adalah bintang timur. Datangnya matahari Muhammad). Dia memuji. wortel. b erteriak: tidak. dan mengaguminya dari lubuk hatinya. bawang. cerutu. Lukas. Markus. sebagaimana di Mesir kuno dan di semua negeri dan agama lainnya. raja pemilik langit. bawang . Bila kita bicara men genai tulisan Mesir kita jangan lupa bahwa dalam masalah penulisan ini berarti s esuatu yang agak berbeda dengan yang biasa kita fahami. Sahabat keempat. Buku Orang Mati dari Mesir Kuno. hid up Hercules. Pertama dari semuanya adalah nama kitab ini. Sita. dan Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dashrat. Perumpamaan dari bayangan khayali ini adalah: Bahwa beberapa orang dengan seler a dan profesi berbeda duduk di sebuah sudut taman. Saya telah memperbincangkannya panjang lebar dalam makalah ini bahwa dalam Kitab . Seperti inilah kasus Egyptologi. Kaum muslim beriman kepadanya. Atas hal itu seorang muslim berkata. Matahari adalah obyek sesembahan dan pujaan di sebagian besar dunia. Kalian semua salah. Matius. dituli ad fo ya Suatu kitab suci kuno Buku Orang Mati seperti yang kita mengenalinya. Mereka bernyanyi. Orang ketiga. arti tepat dari simbol ini sulit dimengerti. Orang keenam yang seorang pegulat berteriak. bahwa alah pengertian yang paling luas. wortel. Kemungkinan besar tulisan yang pertama itu benar-benar ideografis. korek api. Tetapi pertanyaannya adalah: Adakah suatu klaim dalam keemp at Injil bahwa Yesus sendiri mengatakan: Akulah matahari alam semesta ini! ? Kata Y esus. Atas hal ini Dr. bahka n burung-burung memuji Penciptanya. Mu(yakni. tidak s berbentuk aksara. Terpujilah Yang Maha-terpuj i Terpujilah Yang Maha-terpuji . Lihatlah di sini. Dashrat. Ini dis embah tiga kali sehari sebagai Dewa Surya di India (1). Kamu adalah terang dun ia (Matius 5:14). Bandingkan dengan Cruden s concordance: Bintang timur. ini termasuk baik tulisan ideografis maupun netis. Setelah itu seorang pakar Lefedure Maspro dan Reno me nafsirkannya Datang memancar dari hari . sama dengan perkataannya yang lain. kaum Moab sebagai Shemosh. sama dengan yang disemba h kaum Majusi. berambang. Tulisan ideografis terdiri dari penggunaan lambang yang mewakili obyek ng kelihatan atau ide yang terkait dengan obyek tersebut.108) pembacaannya seharusnya adalah PAR-MU-HRU . Matius. Sita. yang berkaitan dengan suatu jabatan Kristiani meng-klaim.

Me skipun simbol dan pertanda itu sebagian besarnya bersifat perumpamaan. Bahwa seorang nabi besar akan datang dan menerangi seluruh bumi dengan delapan pendar cahayanya (jumlah huruf dari namanya) . yang berarti perdamaian dan ke tenteraman. Benua yang dikisahkan itu hilang di kedalaman lautan ya ng dalam tetapi dia telah menyimpan cadangannya ke negeri tetangga sebelum ditel an banjir. maka saya tidak mengambil-alih tan ggung jawab bahwa terjemahan ini pasti benar. Silahkan membaca maknanya berikut ini dari lambang yang sama: Pertama dari semuanya ada perisai atau pelindung. Nomor 4 dan 5 berarti bahwa kenabian Mu itu bukannya berdasar kesukuan atau kebang saan tertentu.Weda. Dalam Kitab Orang Mati bab 58. Albert Churchwar d. ====== Nubuatan kuno lainnya yang berusia tujuhpuluh ribu tahun tentang kedatangan Nabi MU . ada delapan huruf dari Muhammad yaitu matahari (Muhammad) terdiri dari delapan pendar cahaya.123. di bawahnya satu matahari dengan delapan pendar cahayanya serta sat u lingkaran kecil. Saya bersandar hanya pada bacaan p ara ahli ilmu Mesir Kuno. 1. penulis buku Sign and Symbols of Primordial Man. Emblem pusat dari kekuasaan universal. dan yang lain mengira di sana ada tiga M (dalam Muhamm ad) sesuai dengan cara penulisannya. yakni Islam atau wahyu yang diterima Muhammad. Horus ditunjukkan bahwa dia dikhitan dan dengan jat . Ini adalah suatu gambar simbol. M a-ra-natha. hal. Emet dan Maitreya penuh mengandung M yang Perkasa yakni Muhammad. Nubuatan ini berkaitan dengan MU (Muhammad). New York. saya akui bahwa tanda dan gambar itu kebanyakan sangat sulit. Kutipan ini diberikan dari bukunya. Ini adalah fakta nyata bah wa kenabian Muhammad diproklamirkan dari setiap menara masjid di seluruh dunia. Masa Kanak-kanaknya. artinya t idaklah membingungkan. Ini terang benderang bak matahari. di pusatnya emblem dari kekuasaan universal. Nubuatan ini dipancarkan dari benua Mu yang tenggelam dan hilang di lautan Pasif ik dekat kepulauan Fiji. dari Freemanson. Matahari dengan delapan pendar cahayanya. bagian luarnya seb uah perisai. ---------1. Suatu ramalan yang lebih antik dari nubuatan Swastika telah disebut dan usianya di taksir tujuhpuluh ribu tahun. Alkitab dan kitab suci Buddhis maka silabus (kata singkatan) mistik OM. Perlambang ini b ermakna.xvii. Ath. 2 3. 22. Maka terdapat enampuluh asma dari matahari itu yang diramalkan dalam Buku orang m ati yang dengan jelas menunjukkan kedatangan dari Nabi Islam. Ini dinamakan tri-kal sandhya dalam kitab suci Hindu. Di sinilah semua dari mereka itu: Catatan: Sebelum saya perbincangkan enampuluh aspek dari Horus. tepat seperti matahari dan cahayanya yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Lingkaran kecil menunjukkan seluruh bumi. Misionaris Kristen secara salah berusaha memaksakan sebagian dari asma ini kepada Yesus Kristus. Ini adalah penafsiran yang tidak lengkap dari nubuatan simbolis itu. Kerajaan matahari dengan delapan cahaya yang jatuh ke seluruh umat manus ia (The Lost Continent of MU oleh Churchward.. 1950. Kita membaca dalam Weda : Udyate nam Udayte nama dan seterusnya (Terpujilah dia ketika terbit dan ketik a semakin naik! Terpujilah dia ketika dia sampai ke Puncaknya). Bebe rapa menyimpulkan: Ada dua M . Saya sangat berhutang budi kepada Mr.

satu dari ibunya dan satu dari Tuhan. sehingga nyaris dia bunuh nabi besar itu. Secara kiasan. Pada waktu kelahiran Horus seekor kalajengking yang sangat kuat menyengatnya . ketika Musa menunda khitanan puteranya. ma ka Tuhan Allah begitu marahnya. Pada kelah iran keduanya ketika Nabi Suci kita dibangkitkan kepada kenabiannya maka kalajen gking (musuh)nya sangat kuat dan menyengatnya dengan sangat parah. Mekkah dalam ba asa Arab berarti Payudara seorang ibu . dia akan tumbuh dengan cepat dan m antap. Ini adalah kata-kata penting dalam Egyptologi. dan janganlah engkau seperti Kawannya ikan. bagaikan be nih yang mengeluarkan tunasnya. Sakit Musa mered a dan segera dia sembuh sehat kembali (Keluaran 4:24-26). Adalah suatu keajaiban besar bahwa golongan pencari dari musuh-musuhnya. Nama ibu ini yalah Kat . 68:48). 2. dan gambaran mereka dalam Injil. begitu pula Induk dari semua bangsa-bangsa. Agamanya seperti benih muda di tangkainya. Dan ketika bani Israil tidak menjalankan sunat. 4. Khitan adalah perjanjian Tuhan dengan Ibrahim dan begitu pe nting dalam pandangan Tuhan sehingga. 5. Dia itu kawannya ikan . Seperti dinyatakan dalam Quran : Itulah gambaran mereka dalam Taurat. Tetapi secara kiasan khitan berarti Berik rar hanya mengabdi kepada Tuhan Yang-esa . dia adalah ibu yang banyak payudaranya atau banyak putingnya. karena itu nama keduanya adalah Umm al-Qura . Di tengah musuh yang menyengat terus-menerus. tatkala ia berseru selagi ia dalam kesengsaraan (Q. 5:3). adalah inti-sari ajaran Muhammad. 6:93). Nabi Suci kita pergi ke mulut gua. Sesungguhnya duabelas tahun kehidupan Nabi Suci kita di Mekkah adalah keras dan berbahaya dan ada kalajengking di seluruh negeri. Maka nantikanlah keputusan Tuhan dikau dengan sabar. Usia kehidupannya dinyatakan duabelas tahun.S. yang tidak saja dikhitan melainkan seoran g utusan yang tekun dalam menyampaikan keesaan Ilahi. Seperti Yunus. maka jadilah itu kuat dan b erdiri dengan teguh di atas batangnya. 48:29).S. ibu sejati dari seluruh dunia (Q. tanda untuk melicinkan permukaan. Ibu yang besar dengan banyak puting payudara. mereka tidak diberi kekuatan oleh Tuhan guna menaklukk an Tanah Yang Dijanjikan (Yoshua. 3. Keesaan Tuhan dan beribadah kepadanya s aja. Kota ini adalah ibu dari Nabi Suci. tidak melihat Nabiyullah. Dan selalu dihubungkan dengan Isis yang banyak putingnya atau banyak susunya (2). 7. Muh ammad jelas adalah Pimpinan Agung pemukul batu yang memecahkan segala batu dan h ambatan yang memisahkan bangsabangsa di dunia dan melicinkan agama dari seluruh d .uhnya tetesan darah. Lalu Z ipora(isteri Musa) mengambil sebuah pisau batu.S. Pemukul batu adalah simbol dari Freemason. lalu menguatkan itu. Pada usia kenabiannya. Ada dua kelahiran dari setiap nabi. 6. dan setelah tiga hari beliau k eluar. Pimpinan agung pemukul batu . Dikatakan. Horus dirancang dengan Semangat Benih . ibu dari bangsa-bangsa. dan memotong kulup (kulit penis) puteranya dan kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa. yang menyenangkan bagi para petani (Q. meskipun berdiri di mulut gua itu.

Dala m pertempuran panjang yang berlangsung sepuluh tahun lamanya. dalam gelap pekat. Jika ada secercah cahaya dalam suatu kitab suci. tanpa kitab atau petunjuk yang masih asli murni y ang masih tersisa. Seorang Perkasa dan Seorang Besar yang unik . Permata Emerald berarti yang menghapuskan dosa-dosa dan merujuk kepada ketulusanny a yang tiada tandingannya.S. maka itu dis elimuti oleh paderi dan pendeta sehingga ada kegelapan cimmerian di seluruh duni a. Maka di sini dinyatakan: Engkau merabaraba di kegelapan. Dia Yang-perkasa . yakni mempunyai akhlak ya Ini juga dikatakan sebagai pangeran dari Permata Emerald ng luhur. Pemeliharaan. . 93: 6-7). Betapa seorang besar dan perkasa dia itu! S egala puji bagi Allah dan salawat bagi Muhammad s. yang mula pertama sendirian di tengah 60. Nabi Suci mencaricari jalan untuk mengeluarkan umat manusia dari keadaan itu. meraba-raba di kegelapan dalam mencari cahaya. lalu Ia menunjukkan j alan. atau seperti yang dikatakan Freema son: Kekuatan.(3) 8. Suatu masalah yang sulit. lalu Ia menunjukkan jalan yang benar (Q. Sebelum wahyu turun kepada nabi Suci maka gelap-gulita menyelimuti seluruh dunia . Kebijaksanaan dan Kasih. Ini menunjukkan bahwa hatinya adalah raja dari banyak hati. Horus dilukis di depan matanya ada semak. bacalah kredo Freemason:: Dalam rumah dari dua kampak (atau pemuk ul batu) ini akan menjadi perwakilan dari Pimpinan agung pemukul batu dari Mesir. dalam keadaan itu.! 9. Dalam bahasa kiasan ini adalah hati yang bermahkota. Dia. Keadaan s emacam ini. Seorang tuna-netra . Dengan ini. Horus Permata Emerald. Dia tak pernah membunuh seora ngpun dengan pedangnya dan tak seorangpun punya kekuatan untuk membunuhnya. ada 120 suhada dan hanya 150 dari musuhnya yang terbunuh sedangkan sepuluh juta mil persegi tanah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. sama seperti Dia yang kami temukan di Meksiko. Maka hal itu dijelaskan oleh Tuhan Sendiri: Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung (Q. yang bisa mengungguli paling tida k 60. Pastilah ini Muhammad. yang berperang melawan ribuan musuhnya.S. dimana pengawasannya tidak saja ke jasad fisik manusia melaink an juga kepada hati mereka dengan memberi cahaya ke dunia. tak diragukan lagi.000 musuhnya seh ingga dialah seorang yang perkasa. lalu Ia memberi perlindungan? Da n Ia menemukan engkau meraba-raba. 10. di garis depan. tetapi dalam gambarnya yang asli. Arti dari pendar cahaya yakni sifat mulianya yang luar biasa. yakni. dimana ada tiga tongkat cah aya. Cahaya ini ada tiga m acama. Adalah wajar bila manusia tidak dapat menemukan jalan keluar dalam keadaan in i. Inilah arti sebenarnya dari Seorang tuna-netra . 11. Kasih dan Kebijaksanaan. Raja dari hati. 12. Arti pentingnya di sini jelas dari lidah Quran Suci: Bukankah ia menemukan engkau seorang anak yatim. 68:4). Dalam teologi Islam adalah Quran Suci de ngan kebijaksanaannya dan contoh mulia dari Nabi Suci.000 musuhnya itu yang menjadi kawankawannya dan setiap orang dari mereka san ggup mengorbankan jiwa baginya. satu-satunya da n raja yang unik.a. Cahaya dunia. dia tidak buta dalam pengertian sebenarnya tetapi ada semak lebat di hadapannya.unia.w. Dia Yang-agung . yang agung.

Musa dan Kristus adalah untuk bani Israil dan m ereka tak ada sangkut-pautnya dengan kaum lain. Ini ad alah tangisan dari Hezekiah. supaya kegelapan jangan menguasai kamu. supaya kamu menjadi anak-anak terang (Yohanes 12 :35-36). b ahkan dalam MSS yang otoritatif. Setiap nabi datang ke bangsa dan negerinya sendiri. di saat beliau menangis di gua Hira karena kejahatan dalam diri manusia dan mohon petunjuk demi seluruh umat. Percayalah kepada terang it u.(I Korintus 13:9-10) . Selama terang itu ada padamu. buatlah tangisanku demi engkau. Ini tidak dicatat oleh Matius. aku berkata-kata seperti kanak-kanak.10:5. tetapi mendapatkan banyak preferensi dari para propagandis. katanya: Ketika aku kanak-kanak. Yohan nes 7:42). maka yang tidak sempurna itu akan lenyap . selama terang itu ada padamu. ini dihilangkan. karena dari padamulah akan bangkit seora ng pemimpin. Dan Yesus menangis ata s kemaatian Lazarus. aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu (I. Sebelum itu dia berkata: Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Korintus 13:11).3:25. Yesus berkata kepada mereka: Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. tidak ada konsepsi di seluruh dunia. Horus sedang menangis. wahai manusia! Seperti suatu gambaran-pena dari nabi Suci kita. Nabi Suci adalah Alpha dan Omega dari seluruh nabi-nabi yang telah dibangkitkan di segenap bangsa di dunia. tangisan Ayub. 21:107). barangsiapa berja lan dalam kegelapan. Lebih dari itu. Isaiah. engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil d i antara mereka yang memerintah Yehuda. Penghapus dosa-dosa. ataupun Markus ataupun Yohanes. 14. sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat (Lukas 23:34). bahwa Yesus berkata: Ya Bapa. tetapi tangisan mereka adalah karena rasa takut mereka. Micah 5:2.26. d an tangisannya yang terus-menerus ini membuat seluruh langit menangis. Sekarang sesudah ak u menjadi dewasa. tetapi tangisan orang itu sungguh berharga bila menangisi kemerosotan pada umumnya dan dia menunjukkan kata-kata dalam tangisnya: Wahai air-mataku. Dalam benda-benda antik Meksiko Horus telah dipertunjukkan sedang menangis. Jawab Yesus: Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel (Matiu s 15:24. sebagaimana Quran Suci menyatakan dengan kuat dan je las: Dan tiada Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian bangsa (Q. Hanya ada satu rujukan dalam Lukas. Setiap dari kita terkadang menangis.13:46. 13.S. Acts. Yesus tidaklah untuk sepanjang m asa: Selama aku di dalam dunia. akulah terang dunia (Yohanes 9:5). Karena alasan ini maka ayat in i adalah palsu. Roma 15:8). Daud. Paulus telah memberikan alasan yang bagus untuk ini.Sebelum Nabi Suci kita. Yeremiah dan Yehezkiel . Dikatakan tentang Isa: Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda.6. Bahk . ampunilah merek a. percayalah kepadanya. yang akan menggembalakan umatKu Israel (Matius 2:6. Tetapi jika yang sempurna tiba. ia tidak tahu ke mana ia pergi.

Hidupnya berakhir dengan tragis. intensitas dan kekuatan di satu sisi. berdarah-darah. Setelah duabelas tahun penganiayaan mereka memutuskan untuk membunuhnya. kekerasan. Banyak orang mencari muka pada pemerintah. bebas dari salah dan dosa di fihak lain. Kasus ini berkaitan dengan dua golongan. ===== 16. Maka ke hidupan di Medinah adalah suatu pengadilan dalam pengertian yang sebenarnya. 15. Pengadilan adalah kepunyaan Allah (Keluaran 1:17). Tidak hanya pengampunan yang diminta melainkan juga satu kabel dua tal i untuk menarik mereka keluar dari jurang kegelapan kepada cahaya.(4) Sekarang bandingkanlah ayat Lukas tentang pengampunan dosa yang kita perbincangkan di atas dengan doa da ri Nabi Suci. Di Mekkah. Ini juga dekat dengan air yang mengalir. penganiayaan. dengan alasan karena. Kek ejaman. kehausan dan kelaparan akib at perlakuan musuh-musuhnya di Taif. Ini adalah h ari pengadilan di bumi ini.205.73.4). The Book of the Dead. Sungguh sedih kita tidak melihat hari pengadilan dalam kehidupan Yesus di dunia ini. bab XVII. tetapi ap akah Osiris itu? Ini kata yang sangat signifikan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. hal. tetapi bukan kabel dengan dua tali dari Fre emason melainkan tali Allah yang diulurkan dari langit yakni al-Quran (3:102). hal. Hijrahnya dari Mekkah ke Medinah adalah kelahiran kembalinya Muhammad. Hidup para pemenang pada hari Keadilan! 17. aku hendak bermazmur bagiMu. Tangkai muda biji-bijian keluar dari mumi Horus dekat air yang mengalir. kesucian. Maka dalam istilah Freemaso n ini digambarkan sebagai tali satu kabel bercabang dua yang berarti bahwa kepercay aan mereka kepada Tuhan dan ketergantungan mereka kepada-Nya dan bahwa mereka me ngabdikan dirinya kepada kehendak Nya dan melayani-Nya . ke polosan. Ini menunjukkan peradilan . Ketika mereka melihat begitu k ecilnya satu biji jagung ada di tengah semak berduri yang kuat. Mereka percaya kepada nya dan berpegang erat kepada kabel. Ketika beliau terluka. Hari pengadilan ini telah diramalkan sebelumnya oleh semua nabi. Horus adalah Osiris dalam kelahirannya kembali. Kehangatan dal am kasus ini adalah bahwa mereka sungguh-sungguh tertahan. tetapi pada saat itu biji kebenaran berkembang-biak dan tangkai jagung keluar darinya. Dan tali ru mput yang berarti menahan dari kegelapan kepada cahaya . Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Ini berisi permohonan pengampunan bagi mereka tetapi lebih dari itu bimbin glah orang-orang ini di jalan yang benar karena mereka tidak tahu apa yang merek a kerjakan . penindasan. Osiris yang tak berdosa mendap atkan keputusan yang menguntungkan dan para penentang masuk neraka. 4. tirani. Hari keadilan yang dijanjikan tiba. mereka mengatakan bahwa Horus mewakili sebagai pembawa keluar makanan dalam bentuk biji -bijian atau tangkai jagung dekat suatu air terjun (5). ya Tuh an (Mazmur 101:1). begitu pula orang berdo sa dalam perkumpulan orang benar! (Mazmur 1:5). Primordial Man. mereka sepakat untuk membunuh dan membakarnya. beliau tak lupa mengangkat tanagannya dan b erdoa.32.an menganggapnya sebagai asli-murni pun hanya setengah kebenaran. 3.123. kesulitan hidup dan kekejaman sungguh melewati batas. kemuliaan. Tangkai muda biji-bijian (lihat No. --------2. Yang lebih tua! . hal. 5. Sekarang tibalah keadilan. hal. tumbuh dan meng akar kuat dalam tanah berbatu semacam itu serta hari demi hari semakin kuat dan lebih kuat. Tetapi dalam kehidupan Nabi Suci kita benar-benar hari pengadilan itu terjadi. Inilah agama Horus yakni Islam. Primordial Man. dalam kutipan aslinya. Primordial Man. yakni wahyu yang tercurah dari langit sehingga bahkan seluruh dunia tak bisa menahannya. tetapi dari Tuhan orang menerima keadi lan (Amsal 29:26). Primordial Man. Penghapus dosa diikuti dengan kata-kata.

maka Nabi Suci adalah raja dari langit ruhani. Nabi Muhammad tinggal di Mekkah selama sekitar 12 tahun dan setelah it u hidup di Medinah kira-kira 11 tahun. Secara eksplisit Yesus berkata: Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini adalah suatu mukjizat yang tak bisa ditandingi: Tuhan Yang Maha-luhur selalu menjaganya. 18. 19. (Peringatan! Jangan disesatkan dengan istilah tuhan dalam kutipan di atas. Kewibawaan Muhammad sebagai penguasa dan sebagai nabi adalah suatu fakt a yang diakui. Jika matahari materi itu raja di langit. Dalam Kitab yang dilindungi. Ada dua Horus. Dimana air Alkitab itu selalu dicemari dengan tambahan dan penghapusa n. Tak dirgaukan lagi. Hidup Yesus selama duabelas tahun pertama adalah di be ngkel tukang kayu. Tuhan dari utara dan selatan. dan sesungguhnya Kami a dalah penjaganya (Q. lebih tua dalam usia. satu yang muda. Adalah al-Quran yang bergema terus di seluruh jagat Islam dari sejak turunnya wahyu yang pertama hingga hari ini. Tigapuluh tahun adalah bilangan yang dibulatkan dan ada kesalahan beb erapa tahun dalam pencatatan. sehin gga tak seorangpun bisa mendekatinya. satu yang lebih tua. seperti yang dikemukakan di atas. atau memang dibuat-buat ole misionaris Kristen. yakni jumlah seluruhnya 23 tahun. R a adalah nama matahari di langit. Aliran air dimana tak seorangpun manusia bisa menguras airnya! Wahai. yang sangat agung. Ini adalah julukan kewibawaan.S. Raja dari langit! Ini menunjukkan jiwa yang hidup dari Ra (Matahari) di langit. akan te tapi kerajaanku bukan dari sini (Yohanes 18:36). Tidak seorangpun yang punya sepotong fakta yang meyakinkan se lama periode ini untuk meyakinkan. Yang tak seo . 20. jika kerajaanku dari dunia ini. beliau semakin unik dalam rahmat dan keme nangannya. karena takut aumannya (6). dunia fisik maupun ruhani. maka Nabi Suci diutus kepa da segenap bangsa di dunia. Atau raja dari kerajaan Tuhan di bumi sedangkan nabi terakhir dari bani Israil adalah bintang timur yang memberi kabar gembira bahwa Matahari akan segera terbit . malaikat dan para nabi dirujuk dalam Alk itab juga sebagai tuhan). Sesungguhnya itu Quran yang murah-hati. namun kehidupan Muhammad di Mekkah selama 12 tahun dan di Medinah 11 tahun. supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi.Ada dua kelahiran dari Horus.S. Ini berarti bahwa Horus adalah tuan atau raja dari dua dunia. Analogi yang mirip dengan ini adalah firman dalam al-Quran : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Peringatan (al-Quran). pasti hamba-hamb aku telah melawan.Akulah elang-rajawali yang akan menjaga ali ran air itu selamanya . aliran air dimana tak seorangpun bisa meng uras airnya. Raja dari dua cakrawala. Pada awal turunn ya wahyu. 24:35). Cermatilah dalam membaca kata-kata berikut dari Egyptologi dan bandingkanlah dengan firman dalam al-Qur' n. Dalam Egyptologi tuhan dari nurtunga dan warringa. adalah suatu fa kta sejarah dan. 15:9). Di sini adalah gambaran penuh makna dari Q uran Suci. In i adalah kehidupan yang berlangsung selama 12 tahun di Mekkah dan 11 tahun di Me dinah yakni jumlah seluruhnya 23 tahun. tetapi dia yang lebih tua di Medinah dal am sukses dan kemakmuran. Sebagaimana ditekankan dalam Quran Suci. Cahayanya bukan kepunyaan Timur dan bukan kepunyaan Ba rat (Q. 21. Huhotep ini. cukup jelas bahwa Nabi Suci k ita tidak khusus bagi bani Ismaili seperti halnya Yesus yang hanya khusus untuk bani Israil.

Horus kanak-kanak sebagai pembawa makanan pada saat sungai Nil pasang (8). Jethro. Kepala dari Nomes! Nome adalah kata Perancis. i tu adalah Quran yang mulia. Air tuhan yang besar! (7). hakim yang adil dan tulus. 22. Muhammad atau Ahm ad adalah suatu nama yang unik. Dibelakang konsepsi ini terletak suatu pemikiran yang diketemukan pada banyak ba ngsa primitif. sungguh berlawanan dengan ini.S. Tuhan merah dari bangsa Meksiko (Amerika Tengah) menghadirkan Horus sebagai dewa pembalas dari Osiris yang menderita. yang berarti nama alias.10.25 27 telah didiskusikan. Diturunkan dari Tuhan sarwa sekalian alam (Q. Dalam Egyptologi ini adalah pembagian wilayah. Pertama adalah Yathrib yang b erasal dari nama Yethro (9). Ini a dalah dari akar kata din yang berarti pembalasan atau pengadilan. Sekarang. 24. seorang komandan setelah Musa. (Bilangan 10:29. Lagi. lihat masing-masing No. Hidup di Mekkah dan hidup di Medinah. ini untuk menarik perhatian kepad a persamaan yang menonjol atas kebenaran ruhani yakni bahwa hanya dengan wahyu I lahi. dan khususnya di kalangan suku Hemitis dari Afrika. yang belum pernah digunakan sebelum turunnya Nab i Suci. seperti Horus pada ked atangannya yang kedua . Begitu pula persediaan ruhani yang tergantung kepada sungai Nil sp iritual yakni al-Quran. dikatakan di sana: Tidak. nama samaran penulis dan sebagainya. Terdapat banyak Yesus disamping Yesus Kristus.rangpun dapat menyentuh itu. Demikianlah Mesir akhirnya diairi olehnya dan nubuatan i ni karenanya tergenapi dalam pengertian yang sebenarnya. Ada dua nama dari ketua pengadil an masing-masing berasal dari nama kepala sukunya. Dalam Loh yang dijaga (Q. bahwa kehidu pan diberikan ke dunia ini dengan Kitab-Nya yang lengkap dan sempurna. Muhammad itu merah sebagaimana dikatakan: Sebagai dewa pembalas dari Osiris yang Menderita. Horus sebagai kanak-kanak. Dalam Mantera bab 57. yang meme rintahkan tanda eksekusi. yang menjalankan peradila nnya di balai Pengadilan. 85:21-22). Raja diid entifikasi sebagai air kehidupan dan pohon kehidupan. wahai engkau yang ahli atas dua dunia.S. Nama yang dinyatakan dalam Quran Suci adalah Syuaib sebagaimana dikatakan dalam Alkitab sebagai Hobab . mereka akan mati dalam dosa dan korupsi (kerusakan). yang men jalankan peradilannya di balai pengadilan Mati pada hari pembalasan. yang berkali-kali dibandingkan dengan air ini dalam al-Quran. No. Hakim-h . kepada siapa diberikan dobel. kalau tid ak. titel. Keh idupan di Mekkah itu adalah kehidupan Ahmad dan kehidupan di Medinah adalah kehi dupan Muhammad. Yesus adalah nama yang biasa digunakan or ang. ayah mer tua Musa.13. Ini bisa ditafsirkan berar ti: karena air itu merupakan sumber kehidupan. tergantung kepada melimpahnya aliran sungai Nil se cara priodik. dan yang satu adalah Madinah yang berarti seorang kepala pengadilan atau balai pengadilan. tanpa ragu lagi. Dia juga hakim yang adil dan tulus. 28. Nabi Suci kita yang mempunyai dua n ama. Tidak perlu diberikan komentar atas hal ini.56:77-80). Makan an di Mesir. adalah ketua pengadilan yang pertama dari kota ini yang mengajar Musa bagaimana mengadili pertengkaran di antara suku karena Musa sudah terlalu lelah mengurusi mereka semuanya (Keluaran 18:14-26). menyajikan dua masa kehidupannya. dengan mana b angsa Mesir mempunyai hubungan dekat secara etnologis maupun kultural. kata Madinah berarti balai Pengadilan.12. Tuhan merah. kecuali orang-orang yang disucikan. dia karenanya disebut: Seorang yang adil. tuhan merah. 23. Satu dari mereka adalah Yehos hua .

(10). Rambutnya yang bergelombang. Kunci pengikat Horus. 33. 31. Dia adalah satu-satunya dari ruh besar yang dilahirkan dari ibi 'T juh ruh besar . Horus dalam bentuk seekor burung. Wahyu 12:8-9). Horus sebagai satu ruh yang besar . rambutnya mengombak. Setan merasuki Yudas (Lukas 22:8). Sebagaimana digambarkan dalam Kitab Orang Mati . dan gagak adalah simbol Sut (12). Tetapi apakah arti ikatan rambut ini dalam baha sa kiasan? Ini adalah nazar untuk hidup suci. dan membunuhnya. Rambut Nabi itu berombak. .6). tetapi ini adalah Modinah . 30. identik dengan tujuh nabi besar yang menubuatkan kedatangannya. rambutnya lebat namun tak terlalu rapat. Di janggutnya dan ikatannya hanya ada 17 rambut abu-abu d an tak pernah lebih dari itu. secara positif m enghindari anggur dan segala jenis minuman keras serta menjaga diri dari kesenan gan duniawi (Bilangan 6:1-5). Kuncinya bukan dari besi melainkan rambut. yakni. dia tidak meremukkan kepalanya. Dia adalah ruh yang hidup dari Ra (matahari di langit). Sesungguhnya ahli-ahli Mesir Kuno salah baca sebagai Mati .2 dan 28). Modinah Ptolomeus adalah Madinah di jazirah Arab (Saya telah mendiskusikan hal ini dalam buku ini dengan judul nubuatan Musa ). Maka Madinah adalah balai pengadilan dimana hakim yang benar melaksanakan keadilan. 32. Keindahan pengikat rambut Nabi Suci k ita didendangkan oleh Sulaiman dalam Kidungnya: Bagaikan emas. Rajawali atau elang mewakili Horus. Horus sebagai seorang mumi (Lihat no. dan tidak lurus tergantung. 34. satu kota tua yang disebut oleh Ptolomeus seora ng sejarawan kuno. tetapi. 29. yakin itu adalah Madinah. Agak berlawan an dengan ini. Ini dalam Kitab Orang Mati bab 78. Horus pada usianya yang kedua belas tahun. sebali knya. Bagaikan merpati matamu. Penulis Alkitab dalam hal ini sungguh sangat melebihlebihkan. tetapi Setan akan meremukkan tumit orang-orang jah at. 35. Seringkali dikatakan bahwa rambutnya ini mencapai daun teling anya. 16:20.akim 4:11). Rambutnya hitam. 36. emas murni. 5:11) dan Horus menghadapi Sut(Setan) dalam bentuk seekor elang (11). tuhan perdamaian akan meremukkan kepala ular naga (Setan) (Roma. Sesungguhnya Nabi Suci telah bersabda: Setanku bukan setan lagi . dan Petrus (Matius 16:28). kepalanya. dan memberi kekuatan kepada musuh-musuhnya untuk menyalib Yesus. Membuat bahunya bercahaya red up. Eksodus yang sebenarnya dari bani I srail sesungguhnya tidak diketahui. berarti kapak dobel atau pemukul batu (Lihat no. murni dan mulia. dicatat dalam Alkitab bahwa Setan empatpuluh hari bersama Yesus d an menggoda dia (Markus 1:12-13). bak malam keperakan. Kata Madinah itu bukanlah kota yang dikira terletak di selatan Sinai Timur. sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab: Ini akan meremukkan kepalamu ( Kejadian 3:15).28). Horus sebagai Har-Machus . (Ki Bagaikan belahan buah delima pelipismu. Horus dalam bentuk elang atau rajawali. Dinyatakan bahwa Horus adalah elang berKepala Emas (bandingkanlah dengan Kidung Agung.15). demikianlah ikatan rambut Nabi. 30). Horus pada usianya yang ketiga puluh tahun (lihat no. di balik telekungmu (Kidung Agung 4:1-3). di balik telekungmu . hitam seperti gagak dung Agung 5:11). (lihat no. (Lihat no.

suat u pengaturan singgasana kekuasaan.37. Islam dan Nabi Islam keduanya lolo s. Tujuh nabi besar ini adalah Nuh. 39. Sebagaimana tujuh bintang di langit menunjukkan jalan yang benar. dengan pertolongan Jibril. Makkah sebagai ibu dari bangsa-bangsa juga ibu dari Nabi Suci. yakni ibu dan anak. Musa. Adalah kenyataan bahwa dia dirantai di A rabia. Ini disebut Anup atau Horus dalam Mesir Kuno. Vishay karman adalah Aditya. tetapi dengan perto longan Jibril.10:26). Seperti telah diterangkan. Saya merantai Sut (Setan) (Kitab Orang Mati. 40. Horus dari Mes ir dan vishai karman yakni Aditya(matahari) adalah persamaan nama. Kelahirannya ini adalah kelahiran kedua atau kelahiran sp iritual menunjukkan bahwa Ruhul Qudus datang kepadanya. da n kejahatan lain-lainnya. Dan ini diperint ahkan kepadaku. Dan mereka menemukan jalan yang benar dengan bintang-binta ng (16:16). dengan perkataan lain su atu kelahiran dari Tuhan.5). yang memberikan petunjuk sejati kepada pengembara. Islam. Tujuh bintang di langit menunjukkan bintang-penunjuk. Dalam mitologi. Mekkah dalam bahasa Arab berarti susu ibu. yang menyandera Isis dan Horus. Sulaiman dan Yesus(Isa-Pent. dianiaya oleh kalajengking atau musuh-musuh Islam. Daud. Aku permulaan orang yang berserah diri paralel dalam Rig Weda sebagai prathmach-had vram . Ini semua jelas meramalkan ked atangan Nabi Suci kita. demikian pula tujuh Rishis atau nabi. dia meloloskan diri dengan a naknya. yang melahirkan Nabi Suci kita. Ag ak paralel dengan mitologi Mesir ini. diperlakukan buruk oleh Sut ( musuh). Dus ini digambarkan sebagai kalajengking besar. 38. yakni seluruh negeri Arabia disucikan dari penyembahan berhala. menurut teks Egyptian. Dalam permulaan Islam dan anaknya. Sydek di Phunisia. Mekkah dalam tempat pe rtama mewakili Islam. Buddha (Dzulkifli-Pent. akhir dari para nabi. Piring no. yakni Nabi Islam. dia yang menyusuinya seg era setelah kelahirannya. yang dalam Egyptologi disebut Thoth. sebagai tawanan di sebuah rumah. atau wahyu Ilahi. Ibrahim(Brahma). Ini diper kuat oleh Quran Suci: Dan tanda-tanda batas. Sut atau setan dirantai di dunia bawah. Suatu fakta unik yang tidak pernah terjadi dimanapun d alam sejarah kemanusiaan. An di Babylonia. Horus sebagai satu dari tujuh ruh besar. Horus sebagai bintang-penunjuk.).Ia tak mempunyai sekutu. dalam fraseologi Mesir. miras. dan aku permulaan orang yang berserah diri (Q.S. Yang pertama menyembah atau memuja atau yang pertama berserah diri (Rig Weda . Dengan wahyu Makkiyah kita menunjukkan bahwa wahyu itu diturunkan di Mekkah. te tapi. yakni matahari (Nirukt. dan ini dinyatakan dalam Quran Suci: Katakanlah: Sesungguhnya salatku dan pengurbananku dan hidupku dan matiku adalah untuk Allah.). Ibu besar menyusui Horus. dan bintang ini adalah tit ik tetap di langit. Tuhan sarwa sekalian alam. setelah itu. tertulis dalam Rig Weda bahwa vishai karman berdiam di Utara tertinggi dibawah tujuh Rishi (Rig Weda 10:82:2). Kata-kata ini sangat signifikan. Vishai karman ini dinyatakan dala m Rig Weda mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan Yang Maha-kuasa. yang membimbing setiap pencari kebenaran kepada bintang petunjuk ruhani yang abadi posisinya di langit ruhani yakni Muhammad. 6:163-164). dalam Egyptologi nama ibu itu adalah Kat dan dia selalu dihubungkan dengan Isis . Ame-No-Foko-Tachi-Kami pada bangsa Jepang. bintang-penunjuk adalah emblem yang menunjukkan stabilitas.

dia tak pernah berubah dengan berjalannya waktu. tak pernah hilang sedikitpun. sebagaimana saya telah sebutkan sebelumnya. U tara dan Selatan. Maka ia berjarak dua busur atau le Dan dia mewahyukan: Dan Dia di cakrawala yang tertinggi. dia menjadi pelaya n Tuhan atau terbebas dari pelayanan kepada semua yang lain. Pendakiannya atau d itariknya dia ke dekat Tuhan berarti menerima wahyu atau hukum. suatu titik patokan di langit bagi fikiran manusia untuk menggantungkan dirinya dari titik pusatnya ke pinggiran. Tetapi bintang-penunjuk ini adalah e mblem dari stabilitas. karena. ada dua bumi. Nabi-nabi dibangkitkan di setiap bangsa. Setiap orang dari kita mengetahui bahwa bintang-penunjuk ada di langi t tertinggi di Utara. menunjukkan kedekatannya . Bintang-penunjuk adalah semacam keabadian (atau Nabi Suci p ada peristiwa itu sedang dalam tekanan). lebih tepatnya. Rumahnya adalah gabungan dari dua bum i (14). s elama dan selama-lamanya stabil dan teguh laksana bintang-penunjuk. yakni dewa tertinggi (tuhan/dewa sebagai i stilah kewibawaan dan kehormatan). dimana dia menerima wahyu pertamanya. Ini adalah suatu subyek yang sangat luas sehingga satu buku bisa ditulis untuk perka ra itu saja. karena dia adalah pusat. Ringkasan dari semua ini adalah: Bintang penunjuk adalah lambang dari Horus atau Nabi Suci kita. anda boleh menyebutnya senantiasa hijau. satu titik dalam lingkaran dari mana k ita tak bisa meleset lagi. . baik di Timur maupun di Barat. dia sekarang berayun pegangannya bagi dua bumi atau sebagai pemersatu dari dua cakrawala.10:81:1). Tidak perlu berkomentar atas hal ini. Dengan bintang yan g dimaksudkan adalah Nabi Suci. Seluruh surat 53 dari al-Quran berisi subyek perkara ini atau suatu ringkasan darinya.(Dalam fraseologi Freemason. dan ukuran dari busur. pemersatu dari kedua cakrawala. dan bertambah dekat lagi. 53:2-4). matahari yang akan tiba .S. Ini a dalah simbol yang paling awal dari keunggulan kecerdasan. atau sesudah pen dakiannya menurut beberapa muslim dan tafsir dari Imam Jafar. Aspek ini adalah tanda-bukti dari k enabian nabi Suci kita. Dan ayat berikutnya. Bintang-bintan g lain berubah posisi dan tenggelam.S. atau Timur dan Barat. dan tidak pula menyimpang. 53:8-9). Sebelum Nabi Suci. Lalu ia mendekat. yang turun dari bukit serta membawa pesan bagi s eluruh kemanusiaan. yang memberi hukum di langit. rumahnya adalah bagi yang di Timur maupun di Barat atau bagi yang di Bar at dan di Timur. yakni serupa dengan binta ng-penunjuk. bih dekat lagi (Q. jelas. Dia memakai dua mahkota yakni sebagai penguasa dari dua bumi. Pewarisan dari bumi sekarang diberikan kepada Horus . Nama lainnya dalam Egyptologi yakni Anup suatu kata biasa dalam Sanskrit dan Egyptologi yang berarti sebatang pohon dekat air. Dan ia tak berbicara atas k emauan (sendiri). yang tak pernah berubah. tetapi bintang-penunjuk selalu dalam kedudu kan yang tetap atau di atas cakrawala Utara. dan Anup menata hukum s ebagai hakim). dan hukum yang paling awal di langit itu diberikan di pun cak bukit. Tujuh Rishis atau Pembawa yang Besar menunjuk kepada binta ng-penunjuk. Dan ini terjadi di bukit Hira. yakni Nabi Suci Islam. Mata di puncak bukit atau titik di tengah lingka ran adalah sejenis Anup . Itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (Q. seperti bintang yang tak pernah tenggelam. 41. Kata-kata dalam Quran Suci adalah sebagai berikut: Kawan kamu tidaklah sesat.(13). karena puncak bukit itu bayangan dari penunjuk. (namanya dalam Sanskrit adalah Dhruv yakni tetap dan stabil) suatu tempat kedudukan dan singgasana kekuasaan. Dalam seluruh dewa mistis bintang-penunjuk adalah simbol dari stabi litas. Ini berarti Horus dan Horus adalah prototype da ri matahari atau. Horus menjadi penguasa tanah. bintang-penunjuk adalah semacam keabadian. Di sini saya akan tunjukkan hanya satu ayat saja dari surat itu: Demi bintang tatkala terbenam dari bukit menurut Egyptology. Tetapi Nabi Suci kita adalah penguasa dari kedua dunia.

Mereka itu secara ruhani sudah mati. atau tap al batas wilayah. Sut masuk ke sebuah lu bang. Secara kiasan. Dalam Egyptologi Ptah-saker-Ausar . menet ap di sana. Ibu kedua dari Nabi kita adalah Halimah. dan ini menunjukkan bahw a bangsa Arab dan Mesir sebelum Nabi Suci itu mati. Tuhan sejati dari kebangkitan . disusui oleh Halimah. Sedangkan keadilan itu stabil dan permanen selamanya. dan hukum itu. Maka Horus dengan tongkatnya mengawasi lubang itu. ular naga masuk k e lubang. atau dalam istilah Alkitab dan al-Quran: D ia membangkitkan yang mati atas perintah Tuhan. Sekali lagi. menaklukkan pribuminya. Pertempuran di antara Horus dan Sut (Setan). Tak diragukan lagi bahwa di belakang hari bangsa Mesir menjadi penyembah berhala. pa da masa Eskatologi mereka. Ini adalah suatu kenyat aan sejarah bahwa. Horus sebagai Pangeran perdamaian . Ada peperangan di antara Horus dan Sut(Setan).42. ibu dari N abi Suci kita. selalu bisa berubah. Ada tertulis bahwa pengikut Horus menyerbu negeri. maka Setan tetap di lubangnya. Satu Isis perawan tanpa dosa. 44. Inggris untuk bangsa Inggris. Horus mengangkat tongkatnya untuk membunuhnya. yakni dalam arti harfiah adalah Aminah. karenanya dia membangkitkan me reka secara ruhani. Ketika Nabi Suci dibangkitkan. dimana kalau ada al -Quran. dengan membacakan wahyu Ilahi ke pada mereka. Ada bermacam-ragam hukum di seluruh dunia. Singa adalah simbol keadilan dan keberanian. Dalam kutipan i ni seringkali kata tuhan dan dewa digunakan. Suatu terjemah harfiah dari kata Muslim . 45. Mereka tidak mempunyai kehid upan. Horus sebagai singa. 46. Penderita y ang diam. Albert Churchward menulis: Bangsa kuno ini. yang menyusui Nabi Suci kita. hal. Sut adalah penguasa jazirah Arab. mengatasi segala batasan ras. yang suci dari dosa. Sut merubah dirinya dalam bentuk ular naga.4 01).63). yang membuka dunia bawah untuk kebangkiatn dalam mitos matahari yang permulaan (Ibid. Hukum Amerika Se rikat untuk bangsa Amerika. Horus mempunyai dua ibu. tetapi pada permulaann ya kebudayaan ini adalah monoteis. dan membangun dinasti kebudayaan besar yang kita sebut Egypt (Primor dial Man. hal. Keadilan itu membutuhkan persatuan dari seluruh ra s manusia. Nabi Muhammad pertama adalah putera Aminah. yakni.404). 43. Saya berdoa semoga Egypt sekali lagi akan bangun sebagai suatu peradaban yang besar. 47. Makna keadilan yang dimanifestasika n oleh Islam dan Nabi Islam tidak bisa diketemukan dalam suatu agama. tidak pernah menyembah binatang atau burung atau ular naga sama-sekali. sedangkan hukum Islam itu universal dan manusiawi. yakni Yang-penyayang. seorang yang berselubung. Para pengikut Horus . Ini adalah mukjizat kehidupan Muhammad dan para pengiku tnya yang menakjubkan. adalah dewa. Maka Horus adalah kebangkitan atau dewa kebangkitan. Suatu contoh dari hukum Kristen bisa disajikan di sini: . sebelum dibangkitkannya Nabi Suci kita dalam kenabiannya. Maka kini tongkat (al-Quran) mengawasi lubang itu. bangsa ata u negara yang lain di dunia. Nabi Suci memberi mereka hidup. Horus adalah kebangkitan dan hidup. nubuat ini digenapi kata demi kata dalam pribadi para pengikut Muhammad. dan adalah kesalahan besar kalau menganggapnya demikian (hal. tetapi harus dicatat bahwa kata-kat a ini hanya digunakan sebagai kewibawaan dan keagungan. warna kulit.

Ibu pertama Nabi Suci adalah Mekkah atau setelah diangkat dalam kenabiannya bela iu tinggal di Mekkah selama duabelas tahun. Di sini hakim melebih-lebihkan kejahatan. Yang lari dari singa 1). Horus sebagai Pembaptis . Yang belakang an mendakwa yang pertama. tidak saja terbatas di jazirah Arab.10. 48. yang begitu sangat jauh jangkauannya seh ingga bahkan kaum non-muslim bisa sama-sama memetik manfaatnya. Horus bersama Ibunya selama duabelas tahun. Horus sebagai anak seorang perawan. Dalam Perjanjian Lama tak ada keadilan diantara orang Israil dan non-Israil. Di sini menunjukkan nabi yang terakhir. Dan hal ini dinyatakan dala m Quran Suci berkaitan dengan para musuh Nabi Suci: Seakan-akan mereka itu keledai yang ketakutan. Tidak seorangpun dapat membuktikan dengan akalnya bahwa seorang anak tertentu it u dari perawan dan tak seorangpun bisa yakin bahwa anak itu dari seorang perawan kecuali ibunya sendiri. Hakim bertanya: Buat apa? Engkau toh telah mengaku . . Adalah salah menyatakan bahwa Tat itu berarti salib. 52. 74:50-5 Di sini al-Quran disebut penyembuh karena ini adalah obat bagi penyakit ruhani y ang meraja-lela di dunia. Dal am Hukum Hindu tak ada keadilan dari kasta Brahma dengan orang non-Brahma. sebelum Nabi Suci tak ada nabi yang dibangkitkan di A rabia. ini adalah akhir huruf dari a lfabet. Horus sebagai dewa penyembuh.S. Dia menjawab: Saya menginginkan itu untuk minta banding kepengadilan tinggi sehingga majelis tinggi juga bisa mengetahui bahwa dia jahil . pengaruh penyembuhannya. Arti kedua dari kata singa adalah keberanian.10:57). 49. 50. yakni api. Betapa pun. Seorang kawan tertentu menyebut orang lainnya jahil di depan umum. Obat bagi apa yang ada dalam hati (Q. Horus sebagai Pembaptis dengan api (di dalam tanki yang menyala-nyala). Horus dengan Tat . Jelas bahw a baptis dalam agama Kristen itu dengan air. Hakim mendendanya USD.S. Karenanya inilah satu tanah perawan yang mengeluarkan manusia yang sangat luhur itu. dan kini tak ada satu bangsa di permukaan bumi yang tidak berdiri saksi atas bes arnya kekuatan penyembuh dari al-Quran.Tetapi aku berkata kepadamu siapa yang berkata: Jahil! Harus diserahkan ke dalam ne raka yang menyala-nyala (Matius 5:22). 41:44 (Q. Ini Kitab yang membuktikan dirinya sebagai penyembuh. Tetap i di dunia ini anda akan dapati keadilan dalam Islam dan dalam dekrit dari Nabi Islam. Orang itu membayar dendanya dan kemudian minta salinan dari hakim atas vonisnya itu. tetapi Nabi Suci membaptis dengan p eperangan. karena dia mendapati suatu negeri yang dipengaruhi oleh penyakit spiritual dan moral yang paling buruk dan kurang dari seperempat abad seluruh bangsa dan negara bisa dibersihkan dari seluruh penyakit ini. 51.S. Tetapi setiap orang bisa menyadari bahwa jazirah Arab a dalah suatu tanah perawan. Ini adalah menyalanya pengurbanan hidup yang diberikan ole h para sahabat Nabi Suci. Katakanlah: Itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat ) (Q.

Dia berjalan bersa ma Tuhan sepanjang hidupnya dan tak pernah tergelincir. Ketiga asma inilah yang menjadi penyebab tungg al dari penciptaan. Horus dari segitiga. dan Yudas menjual tuannya ha nya untuk 30 keping (Lukas 22:3. 59. 27. Yesus bahkan tidak tahu nama Tuhannya (lihat perbincanagan kita pada nama Yehovah).27. Demikianlah Nabi Suci kita adalah murni dan suci seperti teratai (liha t catatan komprehensif mengenai hal ini dalam silabus mistik dari Buddhisme).14:25. Dia seorang tukang kayu. 56. Adalah Islam dan Nabi Islam yang menggenapi hukum. Sesungguhnya adalah M uhammad yang menjadi penggembala itu. Horus berjalan di atas air. Nabi Suci kita tidak pernah mengklaim seni magis semacam itu. Mat .Dalam bahasa kiasan beliau sangat mencintai para sahabatnya. Horus sebagai Bunga teratai. Itulah y ang dilakukan Muhammad. Beliau tak pernah bersabda kepada salah-seorang pun dari merek a: Enyahlah Iblis. engkau suatu batu sandungan bagiku (Matius 16:23. Air itu berarti rencana Ilahi dan inilah arti sebenarnya dari berjalan di atas air. 57. Inilah ramalan Buddha mengenai Nabi Suci kita. Horus dibawa oleh Setan. 55. Yoh. 60. Para sahabat Muhamm ad lebih menyayangi Tuannya daripada jiwanya sendiri.26). 58. Ini adalah interpolasi atau rekaan misionaris Kristen bahwa Horus dibawa oleh Seta n ke gunung. dan beliau membuat para muridnya mengikutinya dengan sikap yang sama.14:25. Hanya dari duabelas murid terpilihnya saja ada dua yang terpengaruh Setan. Horus datang menggenapi hukum. Horus masuk ke gunung pada waktu matahari terbenam untuk berwawan-sabda dengan Tu hannya . dan menjadi Antinomian .26).13:2. Maha-pengasih (Al-Rahim). Teratai adalah lambang kesucian d ari dosa. Horus meluhurkan Tuhannya di segala tempat. Maha-pemurah (Al-R ahman). Ingatlah Muhammad di gunung Hira. Mat. Pastilah ini yang diamalkan oleh Muhammad. Telah disebut diatas bahwa Horus meremukkan kepala Sut (Setan). Kaum Kristen menghapus dan me rusak hukum. Yoh.53. Adalah dalam wahyu kepada Nabi Suci kita bahwa Tuhan Yang Maha-kuasa itu mempuny ai tiga asma yang menonjol. Horus masuk ke gunung. Pembimbing dan Pemelihara (Rabb). Kesimpulan Ringkasan dari seluruh ideografi Mesir kuno ini ialah: Piramida besar dibangun d i Mesir sebagai monumen dan memorial yang awet dari agama awal yang berkembang 6 000 7000 tahun yang lalu oleh ilham Ilahi berdasarkan ilmu hukum dan pengetahuan . Yesus tak pernah menjadi gembala. karena Petrus mengingkari Kristus tiga kali. Horus sebagai seorang gembala yang baik dengan lengkungan di bahunya.13:2. 54.

Panger an dari hati nurani . Dia merantai setan di dunia bawah. begitulah tak ada akhir dari kenabiannya. Suatu matahari yang memberi cahaya akan menerangi jalan. tetapi dia yang perkasa. Tetapi apakah sunat ini? Secara kiasan ini berarti menyucikan secara spiritual. lebih dari itu. AlQuran adalah persediaan yang berlimpah-ruah dari air samawi yang diwahyukan di m anapun di bumi ini. Banyak orang mempunyai dua ibu. Dia adala h elang rajawali dan bukannya merpati dari Bethlehem. Seorang pemberi semangat keberanian dengan akhlak yang luhur. Ho rus dikhitan dan tetesan darah jatuh. lebih dari itu. Dia adalah singa bukan kambing dari Nazareth. maka hasil nya adalah kegembiraan. Rahasia kuno telah di gambarkan secara simbolis di batu-batu. Duabelas tahun (setelah kenabiannya) akan dilewati di tengah kalajengking. Symbol yang diam initelah memancarakan keindahan dari pribadinya. Dia adalah permata emerald . Tetapi dia mempunyai satu ibu bernama Am inah (yang tak berdosa) dan Halimah (penyayang) yang menyusuinya dengan kasih-sa yang dengan perilaku yang luhur. Kata bersunat seringkali digunakan untuk membedakan monoteis dengan poli teis. dan air matanya mebuat langit menangis. Dia tak pernah mengutuk musuhnya (bahkan kepada pohon yang tak berdosa). dial ah Horus matahari yang besar. Tuhan-merah dari keadilan . Ini akan menjadi pedoman bagi seluruh kemanusiaan yang berdiri di keg elapan selama ratusan tahun. Seperti yang anda lihat. matahari yang bercahaya. Dia adalah bintang-penunjuk dari stabilitas. Pangeran perdamaian. Tidak. Bukan hanya seorang gembala dari bani Is . Seperti halnya matahari yang selalu menyinari bum i. Tidak. dia adalah satu kabel penarik untuk mengangkat bangsa yang jatuh. Ia berjalan di atas air. Pangeran kebangkitan. Dia membangun dan meletakkan landasan bagi agama perdamaian (Islam) di bumi ini. Tanda-tanda ini tak perlu menyebutkan namanya.sejati dari hukum alam semesta. Pembaptis dengan api (dengan peperangan) dan bukan dengan air. Penganutnya menaklukkan dan menjadi pendiri suatu peradaban baru. Pemilik Al-Kauthar (kemurahan yang berlimpah-ruah). Maka ini adalah hukum Tuhan bahwa Na bi Suci itu berjalan di atasnya tanpa takut dan para sahabatnya juga berjalan di atas air dan mengikuti dia. itu synonim. Sungguh sekarang kita bisa melihat Piramida bes ar yang mengungguli segala yang lain yang pernah dibangun. Karena dua ibu ini juga merupakan ibu dalam art i kiasan. seperti pepatah: Siapa yang menanam tangis akan panen ke gembiraan. Dia adalah yang menderita dengan diam . yang bijaksana. Di pusat dari Swastika di sana bersinar nama Horus yang berarti matahari besar. Dia adalah tangkai muda jagung yang selalu bertumbuh di tengah semak lebat yang berduri tajam. Dia menangis. Dia adalah kehendak tujuh nabi besar. Dia adalah pemimpin besar dari pemukul batu yang akan memecah semua hambatan dan batu. dia selalu mendo akan mereka. dan meratakan gunung-gunung yang membagi keraj aan Tuhan. Swastika. Gemmadion. Pangeran keabadian . maka begitu pula dia yang akan datang akan dikhitan baik fisik maupun s piritual. yakni pen ghapus dosa. matahari tidak pe rnah meninggalkan hukum tetapi selalu mentaati hukum dari Tuhannya dengan berser ah diri. dan tidak perlu dibuktikan dengan logika. Satu dewa-air. Dia akan memakai dua mahkota. empat gamma dan fylfot. Dalam Kitab Orang Mati dan dalam tanda-tanda di Pir amida ada secara singkat namun suatu fakta yang mencerahkan mengenai datangnya k ehidupan seorang Guru Dunia. Sebagai seorang anak yatim di tengah musuhnya yang kuat dia menegakkan kerajaan dan dimahkotai sebagai seorang nabi besar. Dia adalah seorang pemaaf yang agung. dan bisa dibaca oleh mereka yang memperk enalkan rahasia misteri agama. yang berarti: Hari-hari yang penuh kegelap-pekatan akan segera berlalu. Air berarti hukum. Dia adalah pangeran dari dua cakrawala. Dia mempunyai dua ibu . yang meramalkan dia. Seorang yang membangkitkan seluruh bangsa (tidak hanya beb erapa orang seperti Yesus).

Ayahnya menyandang titel Spitmed. dari Sulaiman yang kita sayangi.a. Disamping dua ini. Kitab suci agama kaum Parsi diketemuk an dalam dua bahasa Zendi dan Pahlvi. Apa arti nam a Zoroaster itu meragukan. nampaknya dia seorang nabi. Yang memelihara bumi di sini di bawah ini sehingga mereka tidak j atuh? Yang membuat air dan tetumbuhan (Yasht 44:3-5). Agamanya bernama Islam (perdamaian sempurna). satu dikenal sebagai Zend Avesta atau Avesta Zend. Agama ini juga d isebut agama penyembah api dan Magianisme. dia adalah untuk jangka lama dan selama-lamanya. Begitu pula tak ada yang secara pasti bisa mengatakan dimana dia itu berasal dan dimana dia dilahirkan (2). Kepada-Mu s aya mengaduh.S. Khurda Dasat ir dan Kalan Dasatir. Katakan kepadaku sebenarnya. segala yang lain saya anggap musuhku. Ada sebelas pengucapan nama Zarathustra (Zoroaster) yang berbeda-beda. tetapi Zendi dan Cuneform itu berbeda bentuknya. juga dikenal Zend dan Maha Zend. dan juga telah menunjukkan melalui fakta sejarah bahwa agama ini telah mengambil beberapa kebajikan dari legenda Yahudi serta mitologi Yunani.w. serta periode wahyu dari kitab-kitab ini tak ada suatupun yan g bisa dipastikan (1). Dia memperoleh rukyah di usia muda dan berwawan-sabda dengan para malaikat serta Ya ng Tertinggi. Naskah Pahlvi menyerupai naskah Persia ki ni. ====== MUHAMMAD dlm 'KITAB AGAMA MAJUSI' MUHAMMAD DALAM KITAB SUCI AGAMA MAJUSI (ZEND AVESTA DAN DASATIR) (1/5) Zarathustra adalah pembaharu agama dari Persia kuno (dalam istilah Persia Zardus t) Istilah modern Agama Majusi (Zoroaster) diadopsi oleh bahasa Yunani dan Latin . Begitu banyak versi yang berbeda-beda di sana. Zoroastrianisme (Agama Majusi). begitu pula Muhammad keluar dari gua Tsur setelah tiga hari. Dipercayai oleh penganut Majusi bahwa agama mereka berasal dari zaman yang sanga t kuno. Pembawa kesejahteraan (Swastika) untuk dunia. Beragam perbedaan ini men dorong beberapa pakar berpendapat bahwa pribadi Zoroaster itu sesungguhnya hanya fiktif dan khayalan. Sebagaimana Yunus yang muncul dari ikan setelah tiga har i. sebagai seorang kawan ya ng menghadiahkan kepada kawan yang disayangi. Keyakinannya atas dakwah dan risalahnya yang suci dihembuskan deng an kata-kata: Sayalah pilihan-Mu sejak awal.56:79). Masing-masing dari mereka dibagi lagi dalam dua bagi an Khurda Avesta dan Kalan Avesta. tetapi banyak orientalis serta pakar peneliti yang tidak setuju dengan p endapat mereka. yang umum dikenal sebagai Parsi-isme adalah agam a kuno Persia. Tataplah aku wahai Tuhan. da n yang lain adalah Dasatir. dan berilah saya pertolongan. yang katanya menjadi ketua pengarang kitab-kitab ini. Untuk gambaran tertulis d ari Nabi Suci kita. Ikatan rambutnya mencapai daun telinganya dan untaiannya hitam seperti burung ga gak yang dibenarkan oleh Sulaiman (Kidung Agung 5:11). yang mengen ai jumlah. P .rail yang hilang. dengan amal salih manusia yang akan siap diganjar sebelum kehidupan yang terbaik tiba. Dalam kitab suci Iran kuno ada dua pembagian penting. Dalam hymne-nya. Wahyunya (al-Quran) adalah aliran air yang kuat dan mengaum. dengan panca-roba antara keyakina n dan keprihatinan. tetapi dengan pegangan teguhnya kepada Tuhan yang dipertahan kan dalam mengalami segala perubahan nasib. Ini bukanlah aliran sun gai Yordan yang masuk ke Laut Mati dan menjadi bahan yang ditambahi atau di kura ngi. Dia adalah tukang ikan. beberapa kepustakaan da lam tulisan Cuneform juga diketemukan. Tak seorangpun yang bisa menyentuhnya dengan tangan yang kotor (Q. bahasa. silahkan menampilkan semua atribut dari Horus dan anda akan menyadari bahwa ini semua adalah kehangatan serta keelokan dari Nabi Suci Muhammad s. Ini adalah agama orang-orang Iran sebelum Islam. wahai Tuhan.

S. tetapi anekdot ini tidak dapat dibuktikan apakah lalu agama Weda dis iarkan di Persia ataukah keyakinan Persia ini disebarkan di India. Namun. Ada dua kata Arab yang berbeda yakni wahid dan ahad . Suatu bagian yang patut direnungkan dalam ajaran Zoroastrian adalah juga kemirip annya dengan ajaran Alkitab dan al-Quran. yang d ikenal sebagai Mashya dan Mashyoi (lelaki dan perempuan). Tetapi Ke-Esaan-Nya bukanlah satu hal yang num erikal. t ercatat dalam Dasatir. Namah Sasan). AJARAN ZARATHUSTRA DIBENARKAN OLEH NABI SUCI MUHAMMAD Al-Quran menekankan: Allah (Tuhan) itu Esa (Q. kemudian bumi. lantas tanaman. Yim atau Nuh dinyatakan sebagai nabi pertama yang memberi Syariah. Tidak ada cat atan sejarah bisa diperoleh untuk menunjang teori ini. te tapi dinyatakan bahwa dia menurun dalam megajarkan kenabiannya. dua penguasa India. Nuh kemudian diminta untuk membuat bangunan di bawah tanah dan mengu mpulkan di dalamnya sepasang tanaman. (3) Tetapi tidak ada disebutkan Weda serta kitab Hindu lain-lainnya dalam kitab suci agama Majusi. Satu dari numerikal itu bisa dibandingkan dengan dua atau tiga atau em pat dan dia mempunyai pecahan 1/2. Demikianlah hal i tu dilaksanakan. lalu air. Pasangan manusia perta ma ini tumbuh selama empat-puluh tahun sebagai tanaman dan kemudian berubah dala m bentuk laki-laki dan wanita. Ahurmazda pert ama menciptakan langit. maka semua cipta an binasa.112:1). Ini adalah atribut personal dari-Nya. Ini menunjukkan bahwa Gatha itu lebi h tua dari Weda. Mereka menyebut tuhannya sebagai Ahur mazda. . Penciptaan dari alam semesta ini lengkap dalam enam periode masa. wahid untuk satu yang numerikal tetapi ahad adalah yan tidak punya pecahan dan tak satupun yang bisa dibandingkan atau paralel denganNya. Dan menurut pendeta Hin du. Islam menyatakan Ke-Esa-an mutlak dari Dzat Ilahi dan menjatuhkan pukulan maut terhadap segala bentuk politeisme t ermasuk tiga dalam satu atau satu dalam tiga (Trinitas) yang adalah numerikal. Karena itu beberapa pakar menyimpulkan bahwa purana tertentu itu lebih tua daripada Weda. 11:4). dalam Weda ada rujukan tentang Purana (Yajusha Pur ana) yang kenyataannya adalah Yajush sah puranam (yajush datang dari Puran). Kaum Majusi menganggap dirinya monoteis tetapi orang-orang l ain menganggap bahwa mereka itu mempercayai dua tuhan. Hanya ini yang bisa disim pulkan yakni bahwa baik orang Iran maupun India hanya mempunyai titik persinggun gan dalam agama masing-masing. K e-Esa-an Dzat Ilahi dalam Islam berarti tak suatupun yang dapat dibandingkan de ngan Dia. Kita juga menemukan s ebutan Gatha dalam Weda. binatang. HUBUNGAN AJARAN ZOROASTER DAN AGAMA LAINNYA. kemudian hewan dan pada akhirnya. Begitu pula. serta manusia. Bagian awal dari ajaran Zarathustra dikenal sebagai Gatha.enyiaran agama Majusi ini sejak dahulu terbatas hanya di negeri Persia. Ahur berarti Tuan dan Mazda bijaksana. dan karenanya mulai mengajarkannya di India (Dasatir. yang akan membinasakan para pembuat kejahatan. (4) Tuhan mengatakan kepada Yim (Nuh) bahwa suatu badai salju yang ganas akan segera terjadi. Baik dharma Weda maupun Parsiisme bukanlah suatu agama dakwah dan karenanya mereka hanya terbatas pada perbatasan masing-masing wilayahnya sendiri. mesk ipun aneh juga untuk melihat bahwa Purana yajush ha ada terdapat di Zend Avesta dan bahkan di Weda. Purana itu tidak lebih tua dari Weda tetapi Weda lebih tua dari Purana. dan kecuali mereka yang terlindung di gua itu. Yaj ush ini adalah bagian dari kitab suci parsi Zend Avesta. kita temukan dalam Zend Avesta Farvardin Yasht bahwa Buddha telah berdebat dengan mereka lalu meng alahkannya. bahwa Shankara Kas dan Vyasaji.1/4 dan seterusnya.Di bawah ini kita berikan beberapa peti kan dari persamaan semacam itu. Dia ciptakan manusia. Begitu pula. jadi nama tuhannya a dalah Tuan Yang-bijaksana . Manusia itu dilahirkan sepasang. setel ah lama berbincang bisa diyakinkan akan kebenaran agama ini.1/3. sehingga karena itu Zarathustra menjadi pemberi hukum yang pertama (Vendidad.

S. Janganlah kecewa atas kebaikan dan rahmat-Nya (dasatir hal . Al-Quran menekankan: Tak ada sesuatu yang seperti Dia (Q. (Nama Shat Vakhshur Zarthusht D Al-Quran menekankan: Tak ada satupun yang menyerupai Dia (Q.68). dan Yang Terakhir. jasad.S. dan tanp a warna serta indera. isteri.25:2). 39:53). (Nama Shat Vakhshur Zarthus ht Dasatir halaman 69). Dzat yang meliputi semua penglihatan. Fakta ini juga dinyatakan dalam dasatir Katakan ke d unia bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata wadag beberapa mata yang lain d iperlukan untuk menangkap-Nya (Dasatir halaman 107).112:2-3). Zarathustra menyatakan: Engkau adalah yang paling Awal. 57:3).S. lalu menentukan ukurann ya (QS. lalu menentukan ukurannya (Q. Al-Quran menekankan: Materi dan jiwa itu tidak kekal seperti Dia: Yang menciptaka n segala sesuatu. Zarathustra menyatakan: Tiada mata bisa melihatNya ataupun tenaga fikiran bisa me nangkap-Nya. Al-Quran menekankan: Dia Yang menciptakan segala sesuatu. dan Ia Yang Maha -mengetahui (Q. Zoroaster meny atakan: Tak suatupun yang mirip dia. melainkan juga memajukan alasannya. dan Dia menjangkau (se mua) penglihatan. Zoroaster me nyatakan: Dia tak punya suatupun yang menyerupaiNya. ibu.66). kawan. Al-Quran menekankan: Allah ialah yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Zoroaster menyatakan: Dia memberi kehidupan dan kehadiran dari segala sesuatu (Dasa tir halaman 3). tempat tinggal. musuh. dan yang pada saat yang sama adalah Dia yang c anggih dalam pemahaman serta tak terbatas. Zarathustra menyatakan: Dia tanpa asal atau akhir.S.S.S. atau bentuk. (Dasatir halaman 71). Al-Quran menekankan: Dan kedudukan yang paling luhur di langit dan di bumi adalah kepunyaan Dia (Q.S. tanpa sekutu. dan Dia itu Yang Maha-tahu. Ia ta k berputera. Al-Quran menekankan: Penglihatan tak dapat menjangkau Dia. tak suatupun sebelum Eng kau (Dasatir hal. Al-Quran menekankan: Zarathustra menyatakan: aman 33). prototip . 30:27). dan tak diputerakan (Q. putera. Janganlah putus asa dari rahmat Allah (Q. Al-Quran tidak saja membuat pernyataan. 25:2). 9.Zarathustra (Zoroaster) menyatakan: Dia adalah Esa tetapi bukannya satu dari bilanagan asatir halaman 69). Zarathustra menyatakan: Dia itu di atas segala sesuatu yang dapat kaubayangkan (Da satir hal. Dia ialah Yang Pertama. dan Yang Tersembunyi. ayah. Dia itu Yang Ghaib. 42:11). Tuhan tak dapat ditangkap dengan mata fisik.S.(Dasatir halaman 70).112:4). 6:104) dan hanya dapat dilihat dengan mata ruhani.33). (Dasatir hal. Yang Maha-waspada (Q.

mereka akan disiksa baik dengan panas menyengat maupun dingin menggigil (Dasatir halaman 38) . mere ka memperoleh jamuan taman Firdaus (Q. Mereka akan hidup selamanya d alam tempat tinggal yang penuh kebahagiaan (Dasatir halaman 13). 5-7). akan bisa msuk ke dalamnya (Dasatir hal.S. halam an 45-49).5). Dua jenis perintah (menentukan dan kiasan) (Nama Shat Vakhshur Zartusht. aman. menepati janji. Manusia itu saling bergantun g dan mereka siaga membutuhkan hukum Ilahi yang hisa diterima semuanya. 15:45-48). Menyangkut pengakuan terhadap seorang nabi. 5-7). kesu cian perkawinan. Al-Quran menekankan: (Neraka) Di sana mereka tak akan merasakan kesejukan dan tak (merasakan pula) minuman. Zarathustra berkata: . Para pembawa syariah ini harus seorang yang mendapat ilham Ila hi sehingga semua orang bisa tunduk kepadanya .Al-Quran menekankan: Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya (Q. perintah mengenai sikap kesatria.7 4:31).(5) Tiga macam cara turunnya wahyu Ilahi digambarkan dalam sebuah rukyah di dalam ke adaan antara mimpi dan jaga serta waktu sedang terjaga. Zoroaster menyatakan: Penghuni neraka akan tinggal di sana selamanya. 50:16 ). kebohongan dan buruk-sangka serta memberikan kedamaian dan harmoni ke dunia. Masuklah di sana dengan damai.S. kita dapati dalam Dasatir.37). yang da pat mencabut tirani. Al-Quran menekankan: Dan tiada yang tahu balatentara Tuhan dikau selain Dia! (Q. Zarathustra menyatakan: Malaikat itu tiada terbilang (Dasatir halaman 6). larangan terhadap miras. semacam tubuh yang tiada akan lelah ataupun menjadi tua ataupun sesuatu yan g kotor.18:107). Di sana mereka tak akan terkena lelah. (Nama Shat Vakhshur Zart usht. Al-Quran menekankan: Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di Taman dan a ir mancur.S. Zarathustra menyatakan: Tuhan berfirman kepada Adam kata dari Tuhan adalah yang d iwahyukan malaikat ke dalam hatimu (Dasatir hal. Zoroaster menyatakan: Para penghuni Surga akan memperoleh melalui kasih-sayang Tu han.(Q. dan mere ka tak akan diusir dari sana (Q. Al-Quran menekankan: Dan sesungguhnya ia(Jibril) menurunkan Quran dalam hati engk au dengan izin Allah (Q. membersihkan tubuh dengan mandi.S. ( duduk) di sofa berhadap-hadapan. Zoroaster menyatakan: Bila seorang dengan amalan yang baik meninggalkan tubuhnya ini maka Aku akan mengirimkan dia ke Surga (Dasatir halaman 13). wudhu dan tayammum dan seb againya.(Nama Shat Vakhshur Zartusht.9). Disamping itu. pemotongan rambut terh adap kelahiran anak.S.S. Al-Quran menekankan: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Dan Kami akan mencabut apa yang ada dalam hati mereka berupa dendam-kesumat (sehingga mereka) seperti saudara.122). 2:97). Seorang nabi diperlukan untuk memaksakan hukum semacam itu yang setiap orang har us mematuhinya (Nama Shat Vakhshur Zartusht hal. 78:24). Zarathustra menyatakan: Kami lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri (Dasatir hal. Kecuali air mendidih dan air yang keliwat dingin .

12. sebagian mereka ada yang Kami kisahkan kepada engkau. Kerusakan juga mudah menemukan jalannya ke dalam kitab-kitab akibat persamaan dari huruf Pahlevi.Mereka bertanya kepadamu bagaimana mereka bisa mengenali seorang nabi dan memperc ayai kebenaran apa yang dikatakannya. Wudhu. da n muka dari belakang telinga hingga di bawah dagu.6 11:7. Jadi merek a menyesuaikan perlakuannya kepada umat Majusi sebagai Ahli Kitab yang lain.S. ke empat tan aman. Bandingkan pendahuluan Gatha Sarodhai Zarthustra.7. Ibid. 5. Ketika para sahabat Nabi Suci. 4.15. mengatakan kepada mereka apa yang diketahu inya yang orang-orang lain tidak tahu. jilid I halaman 209. Introduction to Vendidad hal.28). tetap dia dianggap sebag ai satu dari para nabi yang tidak disebut dalam al-Quran. Allah mengambil cahaya mereka. 3. 2. ke lima hewan. ketika menemukan kemiripa . dengan cara sedemi kian hingga mereka membersihkan tangan tiga kali dari siku sampai ujung jari. 15:6. dan membiarkan mereka dal am kegelapan mereka tak dapat melihat (Q. ===== BAGAIMANA ZOROASTER MERAMALKAN KEBENARAN DARI NABI SUCI Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Dalam Bundahish ditulis: Ahur Mazda pertama membuat langit dan kemudian cahaya dunia. Atharva Veda. dan karenanya sesuai dengan nubua tan ini. James Darmestar telah sejujurnya mencatat hal ini dalam terjemah Zend Avesta: Pada waktu Islam mengasimilasi umat Zoroastrian menjadi Ahli Kitab. 1927. 6.1 Encyclopaedia of Religion and Ethics.(6) -------1. mereka seketika berkesimpulan bahwa Zarath ustra (Zoroaster) itu sungguh seorang Nabi yang menerima wahyu Ilahi. Nemo dari Avesta diterjemahkan dalam Pahlevi sebagai Niyaysn (pujian) yang se olah seperti vokhshisn (meningkat). diterbitkan oleh Iranian As sociation of Zoroastrian. Tayammum yakni ketika air tak ditemukan atau kiranya bisa merugikan dirimu denga n mengambil tanah yang suci dan menghapus wajah dan tangan dengan debu.24. kedua air. ke tiga bumi. menyerbu Persia dan berhubungan dengan umat Majus i serta mempelajari ajaran-ajarannya.S. 2:17). Sacred Books of the East jilid 24 halaman 337. seperti misalnya vouru (luas) bila ditulis dalam huruf Pahl evi sering identik dengan varen (hasrat). karena ada suatu ayat dalam Kitab Suci ini yang berfirman: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus para Utusan sebelum engkau. dalam agama Majusi itu sama seoerti dalam al-Quran: Yakni pada pagi ha ri ketika bangun tidur pertama-tama perlu membersihkan tangan dengan sesuatu set elah itu mereka mencuci tangan sebersih-bersihnya dengan air. Meski pun nama Zoroaster itu tidak terdapat dalam Quran Suci. ke enam manusia. Sesuai dengan itu kaum Muslimin memperlakukan pendiri agama Majusi (Zoroastriani sme) sebagai seorang nabi yang benar dan mempercayai agamanya seperti yang telah mereka lakukan kepada kredo samawi yang lain. Beberapa orang yang materialistis dan tak punya nalar. melindungi agama Majusi.69. 4/1. dan sebagian dari mereka ada yang tak K ami kisahkan kepada Engkau (Q. 40:78). James Darmestar. dan dia akan memberitahumu bahkan apa yan g tersembunyi dibalik fitrahmu. dan setelah api men erangi sekelilingnya. ini mengungk ap perasaan sejarah yang jarang terjadi dan memecahkan masalah asal-usul dari Kitab Avesta . 1:21. Adanya manusia dari Mashya dan Mashyoi hingga datangnya Saoshyant berlangsung hany a 6000 tahun. dia akan bisa menyatakan padamu apa yang kautany akan dan dia akan memperagakan perkara yang orang lain tak dapat memperagakan (Ib id halaman 50-54).

n yang dekat antara ajaran dari dua kitab suci agama, cenderung untuk mengira ba hwa kitab yang diwahyukan belakangan itu menyontek ajaran dari kitab yang lebih tua. Tetapi Tuhan yang telah memberikan Cahaya kepada seorang nabi dan umatnya d apat juga memberikan Cahaya dan Kebenaran yang sama kepada nabi yang lain. Selan jutnya, para nabi dan pengikutnya selalu berusaha menjaga hadiah Ilahi ini hanya ke lingkungan khusus mereka sendiri. Maka sedikitlah kemungkinan peniruan atau reproduksi ajarannya. Tuhan itu Pemelihara dunia sehingga mustahil melalaikan se tiap makhluk-Nya. Dia adalah Tuhan Timur dan Barat. Seperti matahari fisik yang berjalan dari Timur ke Barat untuk memberikan sinarnya ke setiap umat dan tempat , begitu pula matahari ruhani dan Cahaya Ilahi sama-sama memancarkan sinarnya ke segenap umat dan negeri. Setiap kaum memiliki Timurnya sendiri dan melihat mata hari terbit dari sana, mengira bahwa dia terbit khusus buat dirinya saja, hanya ada satu Timur dan Barat. Tetapi setiap orang yang tahu bentuk bumi akan faham b ahwa setiap titik darimana matahari terbit di Timur bagi umat di belahan Timur d an titik yang sama di Barat untuk manusia di belahan lainnya. Kebenaran ilmiah y ang besar ini telah diwahyukan oleh Quran Suci tigabelas abad sebelumnya ketika dinyatakan: Tetapi tidak! Aku bersumpah demi Tuhan tanah Timur dan tanah Barat! (Q.S. 70:40).

Timur dan Barat itu istilah yang nisbi. Titik yang sama bisa berlaku buat Timur atau Barat bagi umat yang berbeda. Jadi Tuhan dengan merata memberkahi para makh luk-Nya dengan cahaya baik fisik maupun material. Tuhan yang memberikan Api kepa da Zarathustra dengan mana dia menerangi negeri Iran, juga memberi kepada Bani I srail, Bintang Timur (dalam pribadi Yesus Kristus) untuk membimbing mereka (Wahyu 22:16, 2:28;2 Petrus 1:19), dan Dia bangkitkan, bagi umat di India, Krishna Chan dra atau Rembulan , karena menunjukkan cahaya bagi orang-orang di negeri ini. Lalu masalah yang perlu dipertimbangkan bahwa semua pencahayaan ini, Api Zarathustra, Bintang Timur Kristus, dan Rembulan Krishna telah meramalkan datangnya Matahari Bercahaya yang datang paling terakhir dari antara mereka dalam pribadi Muhammad . Jika Quran Suci menunjang dengan bukti-bukti atas ajaran mereka, maka mereka j uga telah meramalkan kebenaran dakwah Nabi s.a.w. Karena itu, tak seorangpun dar i mereka yang meminjam sesuatu dari yang lain. Mereka semuanya minum dari mata a ir yang sama dan Tuhan Yang-esa telah memberi mereka cahaya dan ajaran. Ayat yang dikutip pada judul bab ini tepat benar diterapkan kepada rakyat Persia Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, dan setelah api mene rangi sekelilingnya, Allah mengambil cahaya mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan mereka tak dapat melihat (Q.S. 2:17). Umat ini dikenal sebagai penyembah api dan kuil mereka disebut Kuil Api . Dari umat ini Tuhan berfirman dalam ayat ini bahwa sekeliling mereka menjadi terang ketik a api itu dinyalakan, tetapi pada saat cahayanya diambil oleh Tuhan, mereka mula i terantuk dalam kegelapan seperti orang buta. Setelah mereka menyimpang dari ja lan yang benar dari ajaran Zarathustra mereka dikatakan oleh al-Quran: Tuli, bisu dan (dan) buta, maka mereka tak dapat kembali .(Q.S.2:18). Kavi dan Karapon adalah dua istilah khusus yang diterapkan dalam agama Majusi kepada mereka yang tidak dapat melihat atau mendengar sesuatu pun dari Tuhan (Ormazd Y asht,10; Bahram Yasht, 1:4). Ketika Raja Gard III (abad 5 s.M.) mendeklarasikan Zoroastrianisme sebagai Agama Negara Armenia, dia memproklamasikan dekrit beriku t ini: Kalian harus tahu bahwa setiap orang yang tidak mengikuti Mazda maka duia adalah tuli, buta, dan ditipu oleh setan Ahriman (7).

Api yang dinyalakan oleh Zoroastrian sesungguhnya adalah lambang penyembahan kep ada Tuhan. Dengan menyalakan api diharapkan mereka membuat ikrar bahwa mereka ak an selalu mengikuti Cahaya Ilahi dan teguh dalam syariat agama mereka. Nabi Zara thustra sendiri menerangkan hal ini sebagai berikut: Saya jelaskan kepadamu, mereka yang sedang berkumpul di sini, kebijaksanaan dari Tuhan Yang Maha-bijaksana. Saya terangkan kepadamu pujian dan pengagungan kep ada-Nya serta melodi dari Jiwa yang saleh yang adalah suatu Kebenaran yang per kasa dan yang kulihat terbit dari Api Suci ini. Dengarkan dengan cermat kenyat aan dari fenomena ini, dan renungkanlah, dengan fikiran yang jernih serta berb akti, terhadap nyala Api ini (Gatha Yasht.30:1-2). Jadi jelaslah dari dari kata-kata bijak dari Zoroaster ini bahwa Api dalam Kuil adalah tanda biasa dari janji untuk teguh dalam syariat agama dan memberi mereka suatu pemikiran yang mendalam. Quran Suci juga telah membicarakan Api dan membuat hal ini semakin jelas untuk k aum Majusi. Sesungguhnya, al-Quran menyatakan empat macam api. Api yang bercahaya maupun Api yang tidak bercahaya ada di dalam pohon. Api yang tidak bercahaya, Api yang bercahaya tetapi dikatakan Musa: membakar seperti halnya api material. maupun punya kualitas untuk membakar, seperti api yang tetapi yang membakar, seperti misalnya api neraka. tidak membakar. Dan ini adalah petunjuk utama. Seperti

Tatkala ia melihat api, ia berkata kepada keluarganya: Tinggallah (sebentar), aku melihat api; boleh jadi aku akan membawa kepada kamu api yang menyala di sana, atau aku mendapat petunjuk pada api itu (Q.S.20:10). Pada tempat lain kita menemukan kata-kata: Diberkahilah orang yang mencari api da n orang-orang di sekelilingnya (Q.S.27:8). Sejarah kini dari agama parsi menunjukkan bahwa beberapa lama setelah Zoroaster, kaum Parsi meninggalkan syariat agama mereka dan bahwa Ikrar Api kemudian diredusir menjadi c uma sekedar menyembah api, sehingga agama itu benar-benar ditinggalkan seluruhny a oleh mereka (Epistles dari Sasan I dan Sasan V dalam Dasatir). Kitab suci mere ka telah dilempar kebalik layar atau ada juga dimusnahkan oleh penaklukan bangsa Parsi oleh Yunani atau tercampur-aduk sehingga kini mereka dianggap hanya sebag ai puing-puing suatu agama. Sebagaimana Persia sebagai kaum yang runtuh maka demikian pula kitab sucinya men jadi suatu puing-puing agama (Sacred Books of the East, jilid IV, Introduction ha laman 11-12). Jika suatu bangsa atau agama dikatakan hidup karena kekuatan petunjuknya dan tak tercemarnya kitab sucinya, maka sungguh agama Parsi langka dari kehidupan seper ti itu. Tidak ada kitab suci Parsi yang diketemukan hari ini dalam bentuk asliny a, dan bahasa mereka pun bukan bahasa yang hidup. Bagaimanapun, beberapa relik m asih di dapati di puing-puing ini berisi beberapa petunjuk dan nubuatan Zarathus tra akan kemerosotan mereka hari-hari ini. Dan di antara relik ini adalah ramala n tentang mendinginnya api di kuilnya, pencerahan dari bangsa Persia, ikutnya me reka pada kepemimpinan nabi bangsa Arab, membalikkan mukanya untuk beribadah men ghadap Kakbah, dan masuk Islamnya para pemimpin Persia. Seperti halnya Zarathustra yang menyalakan Api Ruhani di Persia, dengan sikap se rupa, Nabi Muhammad, atas padamnya api itu, beliau nyalakan lagi api yang sama d i tanah Arab. Nabi, sesuai dengan ayat Quran Suci: Perumpamaan mereka adalah sepe rti orang yang menyalakan api (QS.2:17), diriwayatkan telah bersabda:

Perumpamaanku adalah perumpamaan dari lelaki itu (Zarathustra) yang menyalakan a pi (Bukhari 81:26). Kata-kata ini, sesungguhnya, mengacu kepada nubuatan besar da ri Zoroaster. Persis seeperti Musa yang memberi kesaksian atas seseorang yang se perti dia: Dan seorang saksi dari kalangan kaum Bani Israil telah menyaksikan orang yang sep erti dia (Q.S. 46:10) Demikian pula, Zarathustra berdiri saksi akan adanya seorang nabi yang seperti d ia. API DI KUIL PERTAMA AKAN MENDINGIN DENGAN DATANGNYA SEORANG YANG DIJANJIKAN Nubuatan berikut ini sangat kuat dan penting diperhatikan serta difikirkan menda lam oleh setiap pakar peneliti. Nabi itu meminta perhatian : Semoga engkau menyala di rumah ini! Semoga engkau selalu menyala di rumah ini! . Semoga engkau berkobar di rumah ini! Semoga engkau meningkat di rumah ini! Bahkan sampai jangka-waktu yang lama, hingga restorasi yang penuh kekuatan di du nia ini, hingga saat, dari kebaikan, restorasi yang penuh daya dari dunia ini (Ata sh Nyayish, 9). Ayat ini sungguh jelas dan sulit diperlukan komentar lagi. Diramalkan bahwa api itu akan berhenti menyala bila restorasi dunia ini akan terjadi. Ada dua pilihan yang disebut dalam nubuat yang dicatat di atas. Api akan menyala, berkobar, tam bah meningkat di kuil api Iran dan tak pernah padam, bahkan untuk jangkawaktu yan g lama. Tetapi bila saat pembaharu kebaikan yang penuh kekuatan tiba, maka api i tu akan padam. Sekarang, bagian pertama dari nubuatan itu telah digenapi sepenuh nya seperti misalnya bahwa api itu menyala, berkobar dan meningkat di kuil yang dibangun oleh Zarathustra. Bagian kedua dari ramalan juga telah terpenuhi, karen a api itu telah mendingin empatbelas abad yang lalu. Demikian pula hasil akhir j uga telah keluar, yakni, bahwa saat restorasi dan pembaharuan demi kebaikan yang penuh kekuatan juga telah benar-benar tiba dengan datangnya nabi yang dijanjika n. REFORMASI YANG DILAKUKAN NABI Kita telah melihat dalam nubuat Zarathustra bahwa pembaharu yang dijanjikan akan memperbaiki kejahatan dari kaum Majusi sebagaimana terhadap kaum penyembah berh ala. Adalah suatu fakta bahwa tak ada penyembahan berhala dalam agama Majusi, te tapi semacam penyembahan benda alam, tentunya, ada. Untuk memulainya, mereka per caya kepadadua Pencipta. Yang satu adalah Pencipta cahaya dan lainnya adalah Pen cipta kegelapan. Yazdan dan Ahriman masing-masing namanya. Semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah ciptaan Yazdan atau Hormudz dan perkara yang buru k diciptakan oleh Ahriman. Kehidupan, cahaya, kesehatan dan semua hal yang suci itu diciptakan oleh Hormudz, sedangkan kematian, kegelapan, penyakit, serta halhal yang kotor adalah ciptaan Ahriman (Vendidad Fargard, I). Idea dua Tuhan dala m penciptaan alam semesta ini tidak cocok dan hanya berdasar kebodohan terhadap sifat-sifat benda yang diciptakan. Segala sesuatu, meskipun itu jelas nampak seo lah-olah merugikan atau melukai, itu memiliki beberapa manfaat dan kegunaan yang tersembunyi dan bila digunakan dengan tepat akan memperagakan kebijakan yang lu ar-biasa dari Tuhan Yang Maha-bijaksana. Siang hari seolah lebih bermanfaat untu k manusia, tetapi malam hari juga sama-sama penting dan bergunanya. Quran Suci m enyatakan: Dan Kami membuat tidur kamu untuk istirahat. Dan Kami membuat malam sebagai penut up. Dan Kami membuat siang untuk mencari mata penghidupan (Q.S. 78:9-11). Betapapun menakutkan kematian itu kelihatannya, namun kematian adalah jalan kema

juan dan perkembangan di masa depan. Betapa tepatnya al-Quran me gingatkan: Yang menciptakan mati dan hidup (Q.S. 67:2).

Bila ada perbedaan antara sang pencipta dari hal-hal ini, pasti akan terjadi ben turan besar serta pertentangan di antara mereka dan kehidupan di dunia ini akan menjadi mustahil. Lagi, ide bahwa api itu diciptakan oleh Hormudz dan kegelapan oleh Ahriman juga tidak mendalam. Fakta nyata adalah bahwa api tidak selamanya baik dan kegelapan tidak selamanya buruk seluruhnya. Penggunaannya yang tepat atau salah-guna menja dikan barang itu baik atau buruk. Bila api itu selamanya baik, dan benar-benar m erupakan benda yang suci dan murni, lalu mengapa dia begitu sering membakar oran g berikut harta-bendanya? Begitu pula, bukankah kegelapan, yang dipandang sebaga i ciptaan yang buruk, sangat penting guna mengembangkan kemampuan kita dan demi kehidupan serta pemeliharaan dari tanaman dan binatang? Penyakit, tentunya, adal ah perkara yang jelek dan menyakitkan, tetapi ini tidak diciptakan Tuhan. Betapa benarnya ketika Ibrahim berkata: Dan jika aku sakit, Ia menyembuhkan aku (Q.S. 26:80).

Penyakit itu adalah akibat perbuatan manusia sendiri dan kebanyakan karena perko saan terhadap hukum kesehatan. Dengan sepatah kata, segala perkara itu yang tela h dipandang jahat dan dinisbahkan kepada Ahriman, bukanlah tanpa guna dan manfaa t. Segala sesuatu bila digunakan dengan tepat adalah baik dan hal yang sama bila disalah-gunakan akan menjadi buruk. Jadi, keputusan dalam Quran Suci: Dan Dia menciptakan segala sesuatu (Q.S. 6:102), menunjang hal ini.

Al-Quran dan nabi Suci Muhammad telah mengkoreksi banyak kesalahan dan kekuranga n dalam agama Majusi. Abad kita adalah era ilmu dan penalaran sehingga tidak mun gkin kenaifan yang mengatas-namakan agama bisa menarik seseorang di zaman ini. P ara cendikiawan dari setiap masyarakat telah menjadi kehilangan selera terhadap agama, karena begitu banyak perkara yang tidak masuk akal dan menertawakan yang diatas namakan agama. Dan semua kelemahan ini yang memukul para pemuda Persia ha ri ini, telah dikoreksi oleh Nabi Suci Muhammad seribu tigaratus tahun yang lalu . Di bawah ini kami berikan suatu catatan singkat dari beberapa hal di atas : Dinyatakan bahwa Hormudz memberikan kenabian kepada Yim (Nuh), tetapi dia menola k tanggung-jawab tersebut. Tindakan pembangkangan kepada Tuhan juga dinisbahkan kepada Vakhshur (Nabi-nabi), yang mana bertentangan dengan logika dan akal sehat . Apakah Tuhan tidak tahu sebelumnya bahwa si anu dan si polan tidak cocok untuk diberi amanat sebagai seorang nabi? Vakhshur atau para nabi datang di dunia seb agai model dan contoh-teladan, dan bila mereka sendiri mulai mengabaikan perinta h Tuhan, lalu petunjuk apa yang bisa diberikannya kepada orang-orang lain? Diper caya bahwa jasad orang mati itu mengotori bumi, udara dan orang yang mengusungny a dan penjaga neraka merasuk dalam tubuh si mati dan ketika melihat seekor anjin g dia meninggalkan jasad itu lalu terbang menyingkir (Vendidad 8:14-21). Ini tia da lain adalah takhayul kuno. Perempuan itu dipandang begitu cemar dan kotor, se lama masa datang bulan mereka dan bahkan makanannya pun tak boleh diberikan deng an layak. Makanan tidak boleh diserahkan kepada wanita yang kotor ini, sehingga harus dilempar dari jarak jauh dalam suatu penggorengan atau panci. Mereka tida k dapat makan atau minum barang yang suci seperti air sampai mereka nyaris mati kehausan (Fargard, 5:45, 7:70). Membunuh seekor anjing dianggap lebih berat dosa nya daripada membunuh seorang lelaki. Bahkan memberi makanan yang buruk kepada s eekor anjing diancam hukuman yang lebih berat daripada membunuh seorang laki-lak i. Sembilanpuluh kali hukuman cambuk bagi seorang pembunuh dan dua ratus kali ca mbuk bagi yang memberi makan anjing secara tidak layak. Bila seorang perempuan m inum air setelah melahirkan anak, dia dihukum dengan duaratus kali cambukan; dan penalti buat seorang yang kotor menyentuh air atau sebatang pohon itu empatratu

dan tidak dapat diambil secara harfiah. 4:49. Dia akan m elahirkan seorang nabi yang dijanjikan . menyingkirkan pelecehan ini. Elisacus. Tetapi bila kita menafsirkan mereka dengan cara rasional di terangi fakta sejarah. Ini di dalam Farvardin Yasht: Kita menyampaikan pujian kepada Farfarshis yang bai k. Mata air dimana dia mandi adalah suatu tanda bukti dari sumber air ruhani yang memancar di gurun pasir yakni al-Quran. mereka je las menunjuk kepada nabi Muhammad dan tak seorang pun yang lain. (Fargard. malaikat dari Yang Mahatinggi seringkali datang kepadanya seperti dinyatakan dalam Alkitab: Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun (Kejad ian 16:7). --------7. bagian pertama dari Zend Avesta. perkasa. 7:20. Menurut tafsiran kita. Mereka datang beterbangan kepadanya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki (Kejadian 16:1 1). menjaga di belakang dan di h . bagian kedua dari buku yan g sama. Bagaimanapun. Tetapi Anusyirwan yang Adil. dikatakan. Mereka menyatakan bahwa sumber air kehidup an yang sama dimana Xerxes yang Majusi dan Khwaja Khidir yang Muslim masih hidup disana. mengajarkan kebijaksanaan kepada umat dan membimbing mereka yang terses at jalan. Kitab Zarathustra. Kini bagian mistik dari n ubuatan ini adalah: Seorang perempuan akan mandi di danau Kashva dan akan mengandung. Menghapus semua penyembahan berhala. yang sungguh seorang yang salih. dan di Yasht.5:39-44. dan Membunuh ib lis dengan membersihkan Zoroastrian dari kekotorannya. Dan air dari sumber ini mendinginkan api yang menyala di kuil Majusi. The war of Yartan. dari kaum beriman yang berjuang di tangan kanan pangeran yang memeri ntah. 6:47 dan 8:22-29). dimana Raja Parsi Xerxes telah menghilang ketika mandi. Misalnya dalam Ven didad. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu (Kejadian 16:10). dicatat bahwa ada keturunan Zarathustra yang tersembunyi yang akan mun cul beberapa waktu sesudah dia. tentang al-Qura n. Banyak ramalan yang jelas dalam Zend Avesta. Sekarang adalah suatu fakta yang tegak dalam al-Quran: Membetulkan sebagian besar ajaran Zoroastrian dan karenanya melindungi keimanan yang asli dari Zarathustra. ibu yang mandi di danau Kashva atau sumber air itu yakni Siti Hajar yang agung. Dia adalah nenek dari Nabi Suci. Mereka datang sebagai senjata dan perisai. ===== NUBUATAN ZARATHUSTRA MENGENAI MUHAMMAD DAN PARA SAHABATNYA. terpengaruh oleh ajaran Islam . b agian yang lebih besar dari nubuatan itu eksplisit dan jelas tanpa sedikitpun ba yangan keraguan. Dia akan melahirkan seorang nabi yang dijanjikan A stvat-ereta atau Saoshyant (yang terpuji) yang akan melindungi agama majusi. 6 :5. akan mandi di dana u Kashva dan akan mengandung. Mengubur jasad orang mati atau membakarnya adalah suatu kejahat an yang tidak dapat diampuni atau dimaafkan sama-sekali. Banyak bumbu dan perkara mesum tentang perempuan dimasukkan oleh Mazda dalam kep ercayaan Zoroastrian. Mula pertama saya ambil bagian metaforisnya. yan g akan membunuh setan. seolah mereka burungburung yang bersay ap baik. dan juga hati segenap bangsa-bangsa di dunia serta memuaskan kehausan akan agama di muka bumi ini. Sebagian dari ramalan ini tak d iragukan lagi adalah mitis. Seorang perempuan. Jadi ia akan mandi di suatu mata air yang secara ajaib muncul di keganasan padan g pasir. menghapuskan penyembahan berhala dan membersihkan agama M ajusi dari kekotorannya. Menurut kaum Zoroastrian danau Kashva diperkirakan di Sistan. Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang mulia.s kali cambukan.

di saat mana diperkirakan alam sem esta ini akan direnovasi dan kebangkitan akan terjadi . Yang paling berkuasa di antara Farvarshis dari kaum beriman. dikatakan bahwa dala m wahyu Mazda (Tuhan) memuji. dan orang bumi yang berhubungan dengan langit. Lihat catatan kaki pada Dadistan-i-Dinik. kepada siapa itu diumumkan? J awab : Seseorang yang suci. yang membuat jiwa yang jahat tak berdaya dan menyebabkan kebangkitan (eksistensi spir itual dan masa depan) (Bundahish 11:5). senantiasa hidup dan senantiasa meningkat dan menjadi tuan dari kehendaknya. yang menjalankan kekuasaannya tanpa kekerasan dan tanp a kediktatoran (Yashna 19:20). seperti itulah kehendak Tuhan. semoga Fravarshis dari kaum beriman datang secepatnya kepad a kita. Dan melalui karya persaudaraan yang mul ia tanpa cela. dengan pengagungan dari makhluk-makhluk gaib. B rahman yasht 3:62. seprang penguasa. Ketika Astvat-ereta (Ahmad) akan bangki t dari danau Kashva (Ini berarti suci dari dosa) seorang sahabat dari Ahur-Mazda . dibuat dari perintah yang diwahyukan dari Shaoshyant. Seperti juga kata-kata dan perbuatan tulus dari Shaoshyant tidak han . namun demikian tak ada pedang yang terhunjam. meskipun dia boleh menyerbu dari segala arah unt uk membunuh beliau yang suci. penguasa semacam itu bisa dilihat di atas matahari dengan kudanya yang sangat cepat. kemajuan pencahayaan yang memperagakan siang dan malam dari dunia. Shaoshy ant yang akan menurunkan. derma wan dari para wali dari Gaya Maretan (yang diciptakan pertama) sampai Saoshyant yang jaya . heroik. Di waktu ciptaan menjadi lestari ciptaan yang makmur dari jiwa yang baik . dari perempuan Varenya yang ditemuinya. Shaoshyant. Saoshyant yang jaya. atau busur yang ditusukkan. atau mereka yang pada saat Saoshyant belum dilahirkan. yang (sejak itu) tak pernah bertambah tua dan ta k pernah mati. bahwa cahaya yang besar ini pakaian ketulusan yang disukai (Dadistan-I-Dinik Bab 2:13-15). tak pernah merosot atau melapuk. Di saat orang yang mati ruhaninya a kan bangkit. Kami menyembah Farvashi dari perawan suci yang disebut Vispataur-Vairi (yang menghancurkan semuanya) karena dia akan melahirkan beliau yang akan menghancurk an kejahatan dari daivas dan manusia. menghadapi keburukan yang dilakukan oleh g ahi (setan) (Sacred Books of the East jilid 23 Farvardin yasht I. Tanya : Mazda (Tuhan) membuat proklamasi. wahai Spitma! adalah orang dari hukum yang primitif. akhir dari utusan di masa depan. Kemudian mereka mengelompok (Bara yeha bund) menjadi satu kelas tu nggal (Bundahish Bab 30:6-27) Kita memuja semua farvashis yang baik. Shaoshyant dilahirkan di Khavniras. 42 halaman 226) . cenderung kepada kerusakan dan dari musuh yang sungguh mematikan.dengan sepenuh perintah dari dunia. mereka bangkit dari titik dimana hidup berpisah. dan dengan kepuasan dari malaikat dalam kemurtadan da n kekolotan dari segala macam yang tidak terampuni. 32:8. atau panah yang mengenainya. Angra-Mainyu (Abu Lahab). Ini seolah ada seribu orang yang memusatkan perhatian kepada seorang. dari pembuat kejahatan. putera dari (Vispataura vairi) Yang Meengetahui ilmu kejayaan . kebijakan yang tertinggi. Tanya : Bagaimana sifatnya. Tanya : Karakter yang bagaimana? (Apakah dia memprok lamasikan dirinya sebagai dia yang akan datang?) Jawab : Sebagai yang suci dan t erbaik. atau batu yang terlempar dari tangan yang bisa menghancurkannya (Farvardin Yasht 63:70-72). dan yang menyingkirkan semua kegel apan. siapapun yang tulus maup un siapapun yang jahat. Dalam tahun ke-57 dari Shaoshyant mereka m empersiapkan semua yang mati dan semua manusia berdiri. halaman 14). Dalam Sarosh yasht mereka disebut kawan dari Saoshyant (Sarosh ya sht 4:17). berkait an dengan kelengkapan yang sama dari renovasi alam semesta.(Bundahish 30:4-27. dia dan ratusan barisan keturunannya (Quraisy) aka n binasa.adapannya. di saat kehidupan dan keabadian akan datang dan dunia akan memperba rui keinginannya. setiap makhluk manusia. Setelah itu ketika semua makhluk hidup memakai lagi jasad dan b entuk mereka. dari musuh yang tak terlihat. cahaya dari zaman dahulu. Semoga dia datang membantu kita (Farvardin yasht 29:145). Ini akan memisahkan antara Saoshyant yang jaya dan para penolong (sahabatnya) di saat dia membaharui dunia ini. siapakah yang memperbaiki dunia? (Fravardin yasht 13:17). Jalan ini yang telah diwahyukan oleh Ahura (Tuhan) sebagai fikiran tuh an sendiri. atau pe nggada yang memukulnya. dan penggenap dari perbaikan melalui kesinambungan agama yang murni.dan obat akan lenyap. Dia yang membuat emansipasi suci ini? Jawab : Dia yang ter baik dari seluruh Penguasa.(Zamyad yasht 8990).

fikiran yang baik.. dengan sikap yang sama. dua nama ini sama saja. Saya berhasrat mendekati orang yang membaca doa. mengalunkan (doamu) dan sebagai pend endang atas pengorbanan dan kehormatanmu. A stvat-ereta dan seterusnya. Dia yang terpuji (Muhammad) dan para sahabatnya untuk menolong kami. dan demi doamu yang tepat waktu untuk rahmat. Dan kawan-kawannya akan maju ke depan. Kapankah wahai mazda orang dengan fikiran sempurna ini akan datan g? Dan kapan mereka akan mengusir dari sini. dari tanah ini (yang tercemar) ole h kesenangan para pemabuk (Yashna 48:9). S aya datang kepadamu. berfikir baik. dan namanya kelak. Diramalakan oleh Zarathustra bahwa Saoshyant akan menjadi nabi terakhir (Bundahish. dan di dalam kepustakaan Pahlevi. yang paling tepat serta benar dalam bicaranya. dan pelindung. Anda yang beriman keagamaan yang setiap Sa oshyant (Saoshyant dan para sahabatnya) yang akan (belum datang) menyelamatkan ( kita). Biarlah seorang seperti-Mu mendeklarasikannya dengan sunggu h-sungguh kepada kawan yang seperti aku. sebagai seorang pendeta yang terpuji. dia yang mempunyai fikiran yan g baik? (Yashna 46:3). bab 30:6-27). Zarathustra juga meramalkan datangnya sese orang yang mirip dia. melainkan juga jalan itu dijadikan hukum (Gatha yashna 3 4:13). melainkan dari orientalis non-muslim yang be sar. dermawan dan abadi (Yashna 46:3). yang paling berakhlak. 4:5). 11-20). suatu participle dari stu m . wahai biarlah Saoshyant-Mu melihat betapa karunia dari ganjaran itu akan men jadi miliknya. d an demi kejayaan kita dalam menghantam musuh-musuh kita yang manfaat bagi jiwa k ita (Shaosyant bersamamu) dan kesucian. ya ng memerintah dengan benar dan yang membukakan (bagi semuanya) yang benar: (Ya) saya menyerahkan kepadamu daging dari jasadku ini dan semua rahmat kehidupanku j uga (Visparad 5:21. Terjemahan biasa dari Astvat -ereta yakni bahwa ini dalam bentuk verbal. sehing ga mengusir skema yang tercemar dari para pendeta palsu dan para tiran (Yashna 48 :10). sahabat d ari Avstvat-ereta. Ini kutanyakan pada-Mu wahai Ahura (Tuhan) katakan sebenarny a. berarti terpuji. Deng an lagu ini (yang sepenuhnya) dinyanyikan dan demi Saoshyant yang suci. dan perb uatan yang dilakukan dengan baik. dan maju terus menekan? Kapank ah skema Saoshyant penyelamat dengan wahyunya yang luhur (muncul)? Kepada siapa pertolongan dia (yakni pemimpin mereka) mendekat. Pada saat dunia direnovasi. Wahai yang abadi penuh kedermawanan. Kapan datang pemberi yang agung! Mereka yang pada terang nya hari memegang teguh tatanan dunia yang benar. mengikuti syariat yang baik dan yang lidahnya tak pernah mengucapkan kata pa lsu sepatah pun (Zamyad yasht). sebagai pengingat. berbicara baik. berbuat ba ik. namanya kela k adalah Saoshyant. Apakah arti Saoshyant dan Astvat-ereta itu? Sebagaimana Kristus dan para nabi lainnya memberi berita atas kedatangan dia yan g Dijanjikan. wahai yang abadi dan dermawan. Saoshyant yang jaya. dan demi penyucianmu. tetapi ini digunakan sebagai nama yang pantas (yang akan d ipuji) dalam Avesta yang belakangan. Kemudian le laki yang Ideal akan muncul yang rencana-rencana cerdasnya akan bergerak.kemauan baikmu. yang karenanya memelihar a fikiran. kapan pujian diberikan. Wahai engkau Saoshyant yang suci. Kita memuja Saoshyant. yang paling agung dan perkasa (Visparad. doaku. jadi melalui ketulusan-Mu memberikan pe rtolongan yang bersahabat kepada kita. dengan pedang.(8) Menurut Fargard: Namanya kelak adalah. yakni dia yang terpuji terjemahan harfiah dari kata Muhammad. dengan kejayaan (gatha yashna 59:28).ya diumumkan dan dibuat. suatu aksi. bahkan dia yang m enjaga Mathra dari Saoshyant dengan amalnya maka kedudukannya akan selalu maju d alam tatanan yang benar (Visparad 2:5). 11:1. dan kesalehan yang dermawan. bagaimana (saya harus melengkapi) doa dari dia yang s epertimu wahai Mazda? . Engkau (wahai Tuhan) di dalam (kekuasaan)-Mu kuserahkan kesusahan dan kerag uanku? Biarkanlah kemudian nabi yang Engkau simpan menemukan dan memperoleh hakn ya (demi) kebahagiaanku. Dikatakannya. Terjemah ini bukan atas saran saya. bahwa Saoshyant adalah future participle dari kata-kerja su ata u sav . yang paling mulia dalam pemikirannya. Kami mengundang Saoshyant yang dermawan ab adi serta salih. seorang suci yang beramal dengan penuh makna yang nyata (Yashna 12:7). dan kata-kata yang diucapkan dengan baik. yang menebas iblis. sehingga dengan demikian seorang sepertiMu bisa menarik kita kedekat-Mu melalui fikiran baik-Mu (Yashna 44:1). Fikiran baik-Mu dengan anugerah yang bekerja dengan aja ib.

karena Sasan itu hanya seorang pembaharu dari keimanan Majusi. 1962. Jika sesungguhnya initial a itu panjang. pada masa pemerintahan Nasir-ud-Din Kachar.Telah dibandingkan dengan copy dalam Perpustak aan British Museum London. Kita telah mengambil dua bagian secara terpisah. sedangkan yang lain be rpegang bahwa Dasatir itu jamak dari dastur yang berarti hukum atau syariat agama. adalah Zoroaster dan bukan Sasan I. supaya tak satupun da ri sekte Zoroastrian bisa maju untuk mengatakan bahwa dia hanya mempercayai satu bagian dan tidak yang lainnya. H. Shah dari Persia. Kolom foto dari nubuat dalam Dasatir yang diambil copynya dari Perpustakaan Hyderabad Deccan State. Bermacam tafsir telah diberikan kepada istilah Dasatir.emuji dengan kata depan a. Pengarang yang sebenarnya dari nubuatan ini. Kita telah memberikan suatu kolom f otografis dari kata-kata yang sebenarnya nubuat tersebut. dan rekaman tentang nubuatan dari Nabi Suci benar-benar sangat jelas kata-katanya.ed. Kita telah mendiskusikan nubuat an dalam Zend Avesta. oleh Sasan. (Ketika) (semacam)(perbuatan)(kaum Persia akan mengerjakan)(dari antara orang-or ang Arab) (seorang laki-laki) (akan dilahirkan) (dari antara para pengikut) (dar . Di antara surat-surat ini maka surat Sasan I yang pantas saya catat dengan menonjol. dan kini berkaitan dengan hal tersebut yang terdapat dalam Dasatir. Menurut be berapa orang.(9) --------8. Edisi Dasatir darimana bagian ini saya copy diterbitkan oleh Mulla Pheroze dengan bantuan beberapa pak ar pendeta Majusi. sebagaimana dinyatakan dalam awal bab in i. Art. ===== WAHYU KHUSUS DALAM BAGIAN KEDUA KITAB SUCI ZOROASTRIAN KABAR BAIK KEDATANGAN NAB I DALAM DASATIR Ada dua bagian kitab suci agama Majusi. Dasatir dibagi dalam dua bagian.a. perlu disebut keliaran dan kelonggaran mo ral dari bangsa Iran. Peshotan Bombay (1814-1917) bab II:82. yang juga adalah pengarang kitab Dabistan-I-Madhahib. 99.w. Dalam edisi terbaru dari Dasatir terdapat limabelas Surat dimulai dengan surat Mahabad dan diakhiri dengan Sasan V. Hastings Encyclopaedia. Teks aslinya adalah dalam bahasa Pahlawi tetapi terjemahan dalam bahasa Persia juga diberikan. Pandangan berbeda-beda menyangkut keaslian kitab-kitab ini. Dinkart. dan memperbaiki selu ruh ciptaan dalam kesucian .Blavatsky tela h merujuknya dalam bukunya Isis Unveiled jilid 2 halaman 236. sesungguhnya. Beberapa orientalis telah mengambil kata tir be rasal dari bahasa Sanskerta berarti tepi atau lengkungan. misalnya. juga seorang sarjana dalam bahasa Arab. adalah seo rang ulama terkemuka dari Bombay yang disamping seorang master dalam Pahlvi. ini berarti sebuah kitab dengan sepuluh bagian das berarti sepuluh dan tir berarti satu bagian atau porsi. sedangkan yang lain me nyatakan bahwa Dasatir itu lebih bisa dipercaya. 1935 . Beberapa pakar berpegang bahwa Zend Avesta lebih otentik. dan adalah terutama melalu i usahanya maka Dasatir yang sekarang ini bisa diterbitkan. Se belum ramalan yang sebenarnya dimulai. maka nama itu harus diterjemahakan dia yang memujikan ketulusan atau Tuhan(yakni Ahmad). Mulla Pheroze. yang mengadakan restorasi terakhir dan ya ng akhirnya akan mengangkat bahkan orang jahat dari neraka. Astvat-ereta kepa da siapa kaum Majusi masih melihatnya ke depan sebagaimana di katakan: Terpujilah dia pangeran yang pengasih. Khurdah Dasatir dan Kalan Dasatir . Kita berikan dibawah ini. di sini dan d i sana. 9. terjemahannya oleh Mulla Pheroze.P. Sedikit catatan penjelasan juga telah ditambahkan. Saoshyant. Zen d dan Persia. Nubuatan ini juga disebut oleh p akar dari agama lain dalam karya penelitian mereka. yakni nama kedua dan nama samawi dari Muhammad s.

Kesimpulan dan intisari ramalan ini adalah. atau bisa jadi dia menyarankan bahwa pembaharu yang dijanjikan itu perlu mesti dari kalangan ag ama Majusi. akan bangkit seorang laki-laki di antara Tew arjis (Taziz mereka adalah bangsa Arab). atau bahwa nubuatan ini hanyalah siasat agar kaum Zoroastrian secara formal memeluk Islam dan kemudian mencabut agamanya demi berpakaian muslimin. Ketika mereka sedang begitu terpana. dan sebagai gan ti kuil berhala atau kuil api dari rumah Abad akan terlihat suatu tempat ke arah mana salat ditujukan. pengikut. tajam. Dan sesudah itu mereka akan menaklukkan Kuil Api dari Madain serta apapun di dalamnya dan Yenfud serta Newak(Tus dan Balkh) serta tempat-temp at besar lainnya. Api di kuil akan mendingin dengan kedatangannya. kerajaan. dan agama. dan sin ggasana. Sebagai ganti menyembah api di kuilnya sendiri. kedua kitab itu bersetuju mengenai ramalan tentang Nabi Suci. tempat-tem pat suci kaum Zoroastrian serta wilayah sekitarnya. Kita telah menyatakan sebelumnya bahwa Zend Avesta dan dasatir adalah dua kitab suci yang terpisah dan sekte yang berbeda meyakini kitab sucinya masing-masing s ebagai yang otentik. tetapi dihilangkan dari semua berhalanya. Nabi mereka adalah lelaki ya ng elok dan mengungkapkan hal-hal yang ajaib. dan b ergambar seperti itu. (Mereka akan melihat) (sebagai ganti rumah berhala) (dan kuil ap i) (rumah ibadah) (dari Ibrahim) (tanpa suatupun berhala di dalamnya) (yakni Qib lah). para pemimpin Pers ia akan menghadapkan wajahnya ke Kakbah. Tus. t etapi tak seorangpun yang berakal sehat bisa percaya bahwa siasat dan tipuan sem . Dengan mengabaikan perbedaan pandangan mereka. te tapi setelah munculnya nabi itu. mungkin saja seorang yang berpandangan sempit. Dan pemberi-hukum mereka adalah seorang yang elok dan kata-kat anya ikut berperan . Dasatir atau tulisan Suci dari Nabi-nabi Persia kuno diterjemahkan oleh Mullah P heroze Courtier press Bombay 1818.i siapa) (mahkota dan singgasana) (dan kerajaan serta agama orang Persia) (semua nya akan dimakzulkan dan tercerai-berai) (Dan akan) (kaum yang sombong itu) (dib awah perintah). yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. berhala kan disingkirkan dari Kakbah Ibrahim. akan dimakzulkan semuanya. yang akan mengukuhkan kebenaran dan agama dari Zarathustra dan yang para sahaba tnya adalah orang-orang yang saleh serta suci. mau merendahkan kitab mereka untuk menghindari berita tersebut. kaum Zoroastrian akan membersihkan tempat ibada h itu dari semua berhala dan akan menghadapkan wajahnya ke sana dalam sembahyang mereka. Madain. mereka a kan menghadapkan wajahnya dalam salat ke Kakbah Ibrahim yang akan dibersihkan da ri semua berhala. bahwa ketika kaum Majusi meninggalka n agamanya dan menjadi umat yang bercerai-berai maka seorang laki-laki akan bang kit di Arabia yang para pengikutnya akan menaklukkan Persia dan mengalahkan bang sa Persia yang sombong. Kedua kitab suci dengan jelas mendeklarasikan bahwa seorang laki-laki akan dibangkitkan di Arabia yang namanya adalah Muhammad (dia yang terpuji). Di-copy dari British Museum Library London. Dan disekitarny a adalah air asin. Mereka (para pengikut nabi Arab itu)m akan menjadi rahmat bagi dunia. Sasan selanjutnya menambahkan bahwa berhala bintang serta planet yang lain akan ditempatkan di rumah ibadah yang dibangun oleh Ibrahim di gurun pasir Arabia. Oleh siapa. Balkh. dan bahwa beliau akan mengkoreksi kesal ahan baik para penyembah berhala maupun kaum Majusi. Betapapun.(10) Mereka akan menjadi tuan dari Persia. (Dan mereka akan menjadi) (suatu rahmat bagi seluruh alam) (dan kemudian) (mereka akan menguasai) (tempat-tempat) (dari kuil api) (Madain atau Cresiphon) (dan wi layah sekitarnya) (dari itu) (dan Tus) (dan Balkh) (dan tempat-tempat lainnya) ( yang mulia dan suci) (dan) (pemimpin agama) (mereka) (kelak adalah seorang lelak i) (elok) (dan risalahnya atau apa yang akan dikatakannya) (akan berkaitan denga n baik). dan pemerintahan. Adalah sangat sulit kemungk inannya seorang Zoroastrian mengingkari nubuatan yang sangat jelas.

Tidak ada di tempat lain kecuali dalam Injil Matius ada dis ebutkan orang Majusi yang datang jauh-jauh dari Persia untuk menyampaikan persem bahannya kepada Kristus atau tentang bintang yang berjalan di depannya. bintang ini berjalan di depan mereka hingga sa mpai dan tegak di atas Kristus dilahirkan. dan karena itu mereka datang menyemba hnya dan memberikan persembahan mereka (Matius 2:1-11). membetulkan kaum Majusi begitu pula penyembah berhala. Apapun kabar baik yang didengarnya. dia seketika menterapkannya kepada Yesus.acam itu berharga bagi seorang nabi atau orang suci. Tak ada bintang yang memberi petunjuk mereka. menulis tentang kontradiksi ini da lam istilah berikut: Tiada lain kecuali sekumpulan tradisi yang kacau dan kontradiktif yang tidak dapa t memberikan penerangan baik dalam peringkat mereka. dan penulis Alkitab tahu akan hal itu dan seketika mengarang suatu ceritera. maka suatu jalan yang mud ah untuk mendapatkan pemecahan adalah menunjuk seorang wasit. apakah mereka harus beriman kepada N abi dan mengambilnya sebagai Astvat-ereta (seorang yang terpuji atau Muhammad). kami akan menyediakan bukti sejarah yang lain. sehingga mereka berduyun ke tempat kehadiran d imana reformer itu telah muncul. yang keputusannya harus mengikat kedua golongan sepanjang itu tidak diwarnai oleh bias pribadi ata u prasangka di fihak penengah itu. membuktikan bahwa suatu nubuat . Ini adalah tanda pertama munculnya pembaharu. Lukas yang m engaku mendapatkan pemahaman sempurna dari tangan pertama (Lukas 1:2-3). Pengarang Injil Matius juga mendengar kabar ini dan untuk menerapkan nubuat yang tenar ini kepada Yesus Kristus dia men-stempel suatu dongeng khayalan dan mencatatnya dalam Alkitab. Kami telah menghitung ulan g beberapa nubuatan yang sangat jelas dari Zoroaster. Sebaliknya. Suatu ramalan akan munculnya dia yang terpuji itu biasa di Persi a. jumlah me reka ataupun nama-nama mereka (Dr. Suatu kecurigaan yang sangat kuat umumnya merata di setiap kredo dan komunitas mengenai perkara agama . negeri mereka. dia yang memus nahkan penyembahan berhala. betapapun. Tidak ada pilihan lain bagi bangsa Persia. Pengarang Injil Matius menulis bahwa ketika Yesus dil ahirkan. beberapa orang Majusi dan orang-orang bijak dari Timur telah mencari di a dengan petunjuk sebuah bintang. tetapi di a tidak menyebut samasekali orang-orang Majusi yang datang mengunjungi Kristus at au bintang yang menuntun mereka ke arahnya. dan menurut Avesta. Mereka telah merosot baik dalam moral maupun agama. unt uk menangkis kemungkinan keberatan yakni bahwa pembaharu yang dijanjikan itu waj ib dari kaum Majusi. Kebenaran yang nyata adalah bahwa setiap kata dalam ramalan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad. dan dia tak pernah peduli bagaimana p enafsirannya kepada teks dari kitab kuno itu. Nubuatan dari kedatangann ya begitu dikenal di kalangan bangsa Parsi dan Magian dan mereka begitu berharap atas kemunculan pembebas mereka. Dan kenyataan ut ama bahwa tak ada penulis Alkitab yang lain yang membenarkan ceritera ini cukup sebagai penolakan atasnya. at au harus menunjuk orang lain dimana gambaran ini bisa diterapkan. dalam bukunya Life of Jesus Christ . dan yang akan menjadi tuan dari agama. Ferrar Life of Jesus Christ halaman 30). Ferrar. Tidak seorangpun dengan mudah akan menerima bahkan suatu fakta yang terang dan jelas bila hal itu disajikan oleh seorang pembujuk yang berbeda. tanpa merenungkan bahwa dia telah mencatat banyak perkara yang tak bisa dipercay a dan peristiwa yang berlawanan dengan fakta yang sesungguhnya. menghasilkan para pengikut yang sidik dan suci. Tradisi dalam kitab suci Kristen ini. Sebelum kedatangan Nabi Suci. Pengarang dari Alkitab in i sungguh terkenal akan tipuannya yang aneh. mahkota dan kerajaan Persia. kaum Majusi tel ah kehilangan sebagian besar dari kitab sucinya. tetapi dia berbuat sebaik-baiknya untuk membuktikan kalau-kalau atau yang lainnya lagi bahwa teks itu mengacu kepa da Yesus Kristus. meskipun dia membuat suatu ceritera lucu bahwa para gembala datang mengunjungi Kristus. meskipun beber apa alasan yang kurang menguntungkan telah disajikan. tetapi meski demikian. dan semua kenyataan ini telah jelas dicatat dalam surat dar i Sasan. Dr. Ketika ada p ertikaian di antara dua komunitas menyangkut satu hal. satu-satunya tanda yang diberikan oleh malaikat adalah: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam p alungan (Lukas 2:12).

. Dia men yalakan api untuk menerangi kaumnya. Tetapi suatu kajian terhadap Zend-Avesta menunjukkan bahwa kata ini sama dengan Soeshyant yang menurut Avesta berarti dia yang terpuji (atau Muhammad ). Nubuatannya bukanlah suatu kebetulan yang meragukan. tanda-b ukti. Dia adal ah Saoshyant (Dia yang terpuji) karena dia bermanfaat bagi seluruh dunia fisi k. Air dari sumber ini mendinginkan api yang menyala di kuil bangs a Iran dan di hati segenap bangsa di dunia. adalah suatu fakta yang sangat dikenal dalam sejarah. pertama sekali dikatakan: Kita memuji dia dan para sahabatnya dan seterus nya . sebagaimana ditulis dalam Fargard: Namanya kelak adalah Saoshyant yang jaya dan namanya kelak Astvat-ereta. Ibu yang mandi di sumber Kashva adalah Siti Hajar yang agung. sebagaimana saya kutip di atas. serta sifat dari dia yang akan datang. karena dia tidak pernah mendambakan penaklukan wilayah. ---------10. tetapi ini suda h diramalkan seribu tahun sebelumnya oleh Tuhan Yang Maha-tahu kepada nabi bangs a Iran dengan kata-kata yang penuh empati Bahwa Saoshyant akan jaya . Beberapa mufasir mengira bahwa Sasan I tidak dapat memahami apa arti kata Ho shshe nshor. d ia bahkan dengan kehangatannya memenangkan hati manusia dan kemenangan agamanya. Soashyant atau Rahmat bagi segala bangsa . Dan surat.tentang kedatangan Nabi Suci itu umum di kalangan kaum Majusi dan mereka benar-b enar sangat berharap dalam menatikan Nabi Yang Dijanjikan yang bahkan keinginan mereka yang besar itu dikenal di wilayah dekat maupun jauh. Sungguh mustahil untuk mem ecahkannya dengan kehendak manusia. Namanya kelak adalah Saoshyant yakni dia yang terpuji terjemahan harfiah dari nama Muhammad dan terjemah ini bukan atas saran saya melainkan oleh orientalis. yang adalah nenekmoyang Nabi kita. Pengarang Injil Matius mereka-yasa publisitas yang tersebar luas ini dan seketik a dinisbahkan kepada Yesus Kristus. adalah aneh menyaksikan. Dalam catatan yang dikutip d i atas. dalam beberapa tahun ke depan. Maka ini adalah kemenangan nyata baginya bahwa dia menyaksikan manusia memasuki agama Allah dengan berduyun-duyun dan semua orang bijak dari Iran sebagaimana d iramalkan oleh peramal besar dari Iran juga telah masuk Islam. Lebih dari it u. Dalam penggenapan ra malan ini maka Tangan Tuhan mengejawantahkan dirinya. Dalam Zend Avest a ada dua nama dari dia yang akan datang. Nubuat dari Zoras ter dalam suatu rangkuman ada dua bagian (i) Nabi Arab itu akan membuktikan kebe naran agama Majusi yang asli dan sebaliknya kaum Majusi akan menyokong kebenaran agamanya. berhasil mempersatukan mereka meskipun dila wan dengan keras. Astvat-ereta berarti Dia yang suka memuji . Dia melihat rukyah itu tanpa kita ragukan lagi. meski dengan sedikit sekali perbedaan. Mazda (cahaya). ====== SUATU KETEPATAN DARI SEMUA NUBUATAN ZARATHUSTRA. Betapa mereka membangun tembok manus ia di sekeliling Nabi demi melindunginya dari serangan musuh. tetapi adalah masih diluar jangkauan angan-angan yang paling liar sekalipun. Saoshyant dan Astvat-ereta. Mata air yang secara ajaib muncul di gurun pasir adalah lamban g dari al-Quran. untuk membayangkan bah wa dia dan para pengikutnya akan. Seorang lelaki yang sendirian. Kitab suci Zoroastrian menyatakan ba hwa Zarathustra menyatakan diri sebagai nabi dari Tuhan. Kemudian dia membangun suatu negara kecil. Hastings Encyclopaedia. Nubuatan ini memberikan gambaran yang kuat atas kesetiaan. Kini saya teruska n dengan memberikan ketepatan dari yang belakangan. bahwa kemenangannya atas kerajaan yang paling berkua sa yakni Iran tidak dengan senjata melainkan dengan salatnya yang tepat waktu dan doanya kepada Tuhan . Art. kedua nama itu sama saja. lahir di suat u negeri yang paling tercerai-berai. Dia meramalkan kedatangan seorang Nabi yang Jaya. menjalankan ker ajaan yang kuat dan mapan seperti Persia. (ii) dia akan memperbaiki kemerosotan bangsa Iran. Dan kemenangannya ini tidak hanya untuk memerintah suatu ba ngsa yang sangat kuat. Tetapi dia melihat dalam rukyah ketika menggali parit untuk menyelamatkan komunitasnya yang kecil dari musuhnya yang p enuh kebanggaan. tanpa pamrih prib adi dan pengorbanan dari para sahabat Nabi. Mengenai yang sebelumnya saya telah memberikan perbandingan secara rinci dari ajaran kedua agama. Dia kelak adalah Astvat-ereta (Dia yang suka memuji) karena sebagai ciptaan f .

Dia kelak adalah lelaki ideal yang akan mengusir rancangan para pendeta palsu. Usaha dan perangnya adalah untuk segala kejahatan. engkau Saoshyant yang suci (Muhammad dan para sahabatnya) dan demi salatm u yang tepat waktu demi rahmat dan pembebasan dosa darimu. Di masanya dunia akan di renovasi. Dia akan menjadi sumber mata air evolusi serta perkembangan dari bangsa-bangsa. karena kejahatan yang dilakukan oleh penyembah berhala maupun kaum Majusi terhadapnya tak bisa melukainya. yang paling agung d an perkasa. . dan mohon pertolongan. sebagai seorang pengingat. Kapan. Para sahabat Saoshyant tidak akan disebut pelayan melainkan kawan-kawannya. dan sebagai yang bersenandung demi pengorbanan dan kehormatanmu. Akan menyingkirkan kegelapan dari dunia. Mereka (para pengikut Nabi itu) akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. semanagat dan iman para sahabat tidak pernah bertambah tua atau mati. yang akan dibersihkan dari semua berhala. Para sahabat dari Saoshyant yang suci diajak untuk datang. Dia adalah Astvat-ereta.isik dan sebagai makhluk hidup dia akan tegak menjalankan penghancuran terha dap makhluk fisik yang mempertahankan berhala dan sejenisnya serta memperbaik i kesalahan dari kaum Majusi . Bagaimana saya akan melengkapi pujian kepadanya? Dia akan mengusir dari tanah ini para pemburu kesenangan yang bermabuk-mabukan. wahai engkau dermawan abadi. Wahai engkau dermawan abadi. abadi. Dalam Dasatir dikatakan: Ketika kaum Zoroastrian meninggalkan agama mereka. Dia akan menjadi akhir dari para nabi. Pemikirmu yang baik dan yang Kau anugerahi rahmat mukjizat. Dia akan menegakkan agama yang murni. yang paling mulia dalam pemikirannya. seor ang laki-laki akan muncul di Arabia. Kami (bangsa Iran) mengundang Saoshyant yang dermawan. dan amal perbuatanny a juga baik. Saoshyant adalah pemberi atau dermawan yang besar. Kedudukan mereka akan maju menurut tatanan yang tulus. Dia akan menaklukkan dan memerintah setan. Saoshyant itu seperti Engkau wahai Tuhan Mazda (dicelup dalam warna Tuhan). Wahai. Fikiran mereka adalah fikiran yang baik. yang para pengikutnya akan menaklukkan Pers ia. dan begitu pula semua rahmat kehidupanku. dan doamu. sebagai seorang pendeta yang memuji. Dia yang paling tekun. Sebagai ganti menyembah api mereka akan menghadapkan wajahnya ke rumah Tuhan yan g dibangun oleh Mahabad (Ibrahim) dalam doanya. kata-katanya baik. Cahayanya yang besar adalah busana ketulusan. membacakan doamu. wahai Mazda! Datang lelaki dengan pemikiran sempurna? Saya datang kepadamu. Semoga kelak nabi yang Engkau simpan menemukan dan memperoleh haknya demi keba hagiaanku. karena doa-doanya. Kehendak baikmu. Fikiran. Engkau (wahai Tuhan) yang dalam kekuasaan-Mu kuletakkan kesusahan dan keraguanku . yang memerintah dengan benar dan yang mengungkap (s emuanya) dengan benar! Saya serahkan kepadamu daging jasadku ini sendiri. Agamanya adalah jalan tertinggi kepada kebijaksanaan. Mereka yang paling tepat dan benar dalam pembicaraan mereka. semoga Sa oshyant-Mu (Muhammad) menyaksikan betapa hadiah ganjaran-Mu kelak bagi dirinya. Para musuhnya akan jatuh. (Yasht 28 :29). Pada kedatangannya secara spiritual bangsa-bangsa yang mati akan bangkit kembali . Mereka akan mengalunkan doa dengan pujian kepada Tuhan Yang-esa semata. dan salih untuk me nolong kami. Dia yang suci akan segera tiba. Dan penyelamat dengan wahyu yang luhur.

beberapa Pandit menganggap Upanishad ini lebih unggul dari Weda. Ada empat bagian pokok dalam We da. Kaum Orientalis Eropa. ====== MUHAMMAD dalam 'KITAB SUCI HINDU' KEDATANGAN NABI MUHAMMAD DIRAMALKAN DALAM KITAB SUCI HINDU (1/18) PENDAHULUAN Banyak sekali nubuatan kedatangan Nabi Suci Muhammad juga terdapat dalam kitab-k itab suci agama Hindu. tetapi ini tetap dimasukkan dalam kitab yang diwahyukan (Shruti). t etapi ada jurang perbedaan yang tak terjembatani antara macam-macam sekte dan pa kar Hindu. Yang keempat. teks yang suci Se muanya berhubungan dengan Tuhan Yang rumahNya di langit. Yajur Weda dan Sama We da.(6 ) Umat Hindu bangga dengan perjanjian filosofis ini. betapapun. Silahkan teman-teman Persia kita serta orang-orang lain yang bijak di dunia mere nungkan perkara ini: Bagaimana nubuatan ini yang telah diramalkan ribuan tahun sebelumnya. Tus dan Balkh. Dengan mengabaikan perbedaan ini. adalah yang bertanggal belakangan .(7) Kitab otentik selanjutnya sesudah Upanishad dan yang paling luas dibaca oleh sem uanya yakni Purana. (2) Menurut Manu. dan memeluk Islam serta berg abung dengan Persaudaraan dari segenap Nabi di dunia. telah digenapi dalam pribadi Muhammad dan agamanya? Jadi. M ayoritas umat Hindu percaya bahwa Weda juga membuktikan kebenaran Purana. Itihasa dan Purana dan gath a dan Narashansi mengikutinya (9) Begitu pula. bijaksanalah mer eka. Rig We da dikumpulkan dalam tiga masa yang panjang dan berbeda. Orang-orang bijak dari Iran dan lain-lain akan bergabung dengan mereka. Rig Weda adalah yang tertua. Madain. Ada tiga bagian dari kitab-kitab ini Weda. Seorang cendikiawan memegang pendapat bahwa Weda diwahyukan seribu ti garatus dan sepuluh ribu tahun yang lalu. Atharwa Weda. Besar selisih pendapat tentang masa pengumpulan atau wahyu dari empat Weda itu . yang m enunjukkan bahwa Purana itu lebih otentik dan lebih kuno. dianggap sebagai kittab yang lebih kuno. Upanishad dan Purana. dan begitu pula dalam Upani shad. Susunan selanjutnya dalam keunggulan dan otentisitasnya sesudah Weda adalah Upan ishad. yang bangkit dari sisa ( 8) Lagi kita dapati: Dia pergi ke wilayah yang besar. Dalam Atharwa Weda kit a ketemukan: Ayat-ayat dan lagu-lagu serta hymne magis. mereka berjumlah tak kurang dari 1311. Kitab ini mudah diterima akal dan mudah didapat di mana-mana . hanya mereka yang percaya kepada nubuatan ini. kisah kehidupan dari dewa dan dewi dalam agama Hin du. Purana terdiri dari sejarah penciptaan alam semesta ini.(5) Begitu pula. dalam Rig Weda disebutkan tentang Purana: Demikianlah dengan ilmu ini (dari) Puran Yajua bapak-bapak kita bangkit m . Rig Weda. Purana. yang disebut di atas adalah tiga Weda yang tua. Maharshi Vyasa telah membagi kitab ini kedalam bagian delapan belas jilid. Brahmana itu tiada lain adalah suatu tafsir dari Weda. Nabi mereka kelak adalah seorang lelaki elok yang mengungkapkan perkara-perkara yang ajaib. suatu perbedaan besar terdapat d alam berbagai peristiwa tentang tempat dimana kitab ini diwahyukan dan Rishi (na bi) kepada siapa kitab suci ini diberikan. Namun.Mereka akan menjadi tuan dari Persia. sedangkan Weda adalah sulit difahami dan jarang didapati.(4) dan menurut yang lain ini usianya t ak lebih dari empat ribu tahun. kita temukan pengakuan akan keunggulannya terhadap Weda. tempat-tempat suci dari kaum Majusi. Umat Hindu menunjukk an penghormatan yang tinggi atas kitab-kitab ini dan membacanya dengan penuh per hatian dan keyakinan. Wed a adalah kitab suci yang paling otentik dari umat Hindu dan dasar yang sesungguh nya dari Hindu Dharma. meskipun menurut jumlahnya. sedikit banyak sepakat dalam riset mereka. kata demi kata. s ejarah awal dari bangsa Arya.(3) Yang juga dikenal sebagai Trai Vidy a atau Ketiga Ilmu.(1) Dari s itu hanya kira-kira duabelas yang bisa didapat.

terkadang mereka berkilah bahwa Purana kini tida k sama dengan koleksi yang disebutkan Weda. keagungan Nabi Muhammad dan semoga mereka mengumumkan keimanannya kepada beliau. Tetapi Weda dengan jelas telah membuktikan kebenaran Purana dan dicatat bahwa k arena Weda itu diwahyukan dari Tuhan. sebagai suatu fakta nyata. Jadi. dengan cara yang sama. Karena itu. dimana Maharesi membuat suatu penelitian yang menakjubkan ten tang peristiwa yang akan datang. Karakter mere ka yang mencolok ini. Namun keberatan ini tidak tepat. dengan membacanya akan membawa keselamatan dan rahmat ba ik di dunia maupun di akhirat. kini beberapa Pandit mulai menol ak kumpulan ini hanya karena mereka menemukan di dalamnya banyak sekali ramalan dan tanda bukti yang kuat atas kebenaran dari Nabi Muhammad. yang mempunyai peredaran sangat luas. Induk dari Purana adalah suatu kitab yang dikenal sebag ai Bhavishya Purana . Adalah mustahil dan jauh dari kebenaran bila seluruh Purana itu yang begitu luas dibaca dan dipelajari dengan cermat. bisa j atuh dalam pengabaian dan terhapus total dari muka bumi. dan Weda. Namun inipun satu argumen yang tak berdasar. kesucia n dan penghormatan kepada Purana diakui dan dikenal dalam semua kitab otentik da ri agama Hindu. dan dipandang dalam masa pewahyuannya. takwa dan orang yang ber hati bersih. terdapat begitu banyak sekte di kalangan Brahman dan masing-masing sekte sangat menentang sekte lainnya. (12) mustahil dikacaukan. Bukannya beriman ke pada Nabi dan dengan demikian menaati para Rishi mereka yang agung dan suci. mengkaji dengan ce rmat. Dialah orang yang mengatur Weda di bawah bermacam-macam judul. dan adalah sungguh aneh bahwa selama ini dunia belum pernah menemukan suat u koleksi yang tanpa ramalan ini. Mungk in saja menambahkan sesuatu terhadap nubuatan ini atau merubah teksnya. Ini disebut Bhavishya Purana karena ini memberi kan pencatatan secara kronologis kejadian mendatang. Dengan sepatah kata. kita menghimbau saud ara-saudara kita umat Hindu untuk memberikan pertimbangan serius terhadap pertan yaan ini. adalah omong kosong untuk mengira bahwa semua Pandit serta wali cerdas dari umat Hindu bisa berkumpul di suatu tempat l alu menambahkan nubuatan ini dalam Purana. dan menyadari kebenaran akan apa yang mereka katakan. Tetapi di samping semuanya ini. biarkanlah mereka. tetapi a dalah naif untuk beranggapan bahwa para Pandit Hindu menambahkan sesuatu yang be rtentangan dengan agama dan keyakinan mereka sendiri. Pada saat yang sama. kitab-kitabnya yang asli telah hilan g. dan juga dibaca pada saat-saa t tertentu dalam sembahyang. para pandit ini berfikir yang terbaik adalah menolak seluruhnya kepercayaan apa yang terkandung dalam Purana. Selanjutnya. Betapa pun. Purana juga telah d iwahyukan oleh-Nya. Dan hal yang paling menggelikan adalah bahwa p erusakan ini demi keuntungan Nabi Muhammad dan untuk melawan agama mereka. Maharesi Wiyasa sangat dihormati di kalangan Hindu sebagai seorang resi yan g agung dan seorang suci yang cerdas. menunjukkan bahwa Purana adalah juga kitab wahyu seperti We da. dalam kitab suci mereka sendiri. entah mereka diwahyukan bersamaan wak tunya dengan Weda ataukah beberapa masa sebelumnya. Setiap copy Purana bisa diketemukan nyaris di setiap rumah seorang Brah man. Kitab termasyhur semacam itu. Suatu rujukan kepada Purana juga diketemukan dalam Chhandogya Upanishad. maka adalah mustahil buat mereka untuk bersetuju trhadap perubahan sema cam itu. membentuk bagian dari agama mer eka. Kaum Hindu menganggapnya se . NUBUATAN TENTANG NABI SUCI MUHAMMAD DALAM KITAB-KITAB SUCI HINDU PENGHORMATAN MAHARESI WIYASA KEPADA NABI Umat Hindu telah sangat terkenal dalam pemujaan terhadap pahlawan. yang hanya bi sa dibaca serta difahami oleh sedikit orang malah tetap tak tersentuh hingga saa t ini. Melihat ramalan yang jela s mengenai Nabi bangsa Arab dalam kitab-kitab mereka.(11) Semua referensi ini. Dia juga menulis suatu buku berharga tentang kesufian. Gita dan Mahabharata adalah j uga hasil dari penanya yang piawai. Setiap kata Nubuatan dalam Purana adalah asli dan diwahyukan oleh Tuha n seperti yang di Weda. para Pandit mulai berteria k bahwa Purana itu dirusak. Dia sangat salih. Tetapi kompilasinya yang terbesar adalah del apan belas jilid Purana. Dikatakan selanjutnya bahwa nubuatan ini ditambahkan ke dalam Purana pada hari belakangan.enjadi Rishi (10).

Maharesi Wiyasa telah mengurutkan hal-hal berikut ini: Nama Nabi itu jelas dinyatakan sebagai Muhammad. Dia akan menjadi bayangan dari Tuhan Yang Maha-kuasa. Tuhan Yang Maha-besar. Dia dikatakan termasuk bangsa Arab. Maharesi Wiyasa hanya sekedar mengumpulka n kitab itu. mak a kita beri tafsiran bahwa Nabi akan disucikan dan dibuat kebal terhadap segala macam dosa. Air ini dianggap sangat suci dan murni dan mereka membasuh manusia h ingga bebas dari dosa. seorang gu ru ruhani akan muncul bersama para sahabatnya. berkata Saya taat kepadamu . Copy dari Bhavishya Pura na. bahwa Nabi mandi di Panchgavya dan air sun gai Gangga. juga merujuk nama Bhoj. Nabi akan mendapatkan perlindungan terhadap musuh-musuhnya. Raja India akan menunjukkan penghormatan kepadanya dengan sepenuh hatinya. (yakni menyucikan dia dari segala dosa) set elah memberikan dia kehadirannya yang sepenuh pengabdian dan menunjukkan segenap penghormatan. Nama juga diberikan sebagai ramalan dan seringkali nama ini harus diberi tafsira n. Penyebutan khusus diadakan bagi para sahabat Nabi. Jelas ini tidak benar-benar terjadi. Namun. raja Bhoj datang ke dunia limaratus tahun sesudah kedatangan Na bi . Kita temukan sebutan Raja Bhoj di kitab Sanskrit kuno Aitrey a Brahmana . tak ada sedikitpun bay angan keraguan bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. kota-kotanya dan keturunann ya. Kata Sanskrit marusthal digunakan dalam rama lan berarti suatu bidang tanah berpasir atau suatu gurun pasir. tidak hanya satu Raja yang bernama Bhoj. Namanya adalah Muhammad Raja (Bho j) setelah memberikan ini Mahadewi Arab (yang berkedudukan malaikat) suatu perma ndian di Panchgavya dan sungai Gangga. Maharesi menyatakan akan bersimpuh di kakinya. sebagaimana dalam keraj aan Mesir dikenal nama Fir aun dan raja-raja Roma disebut Caesar. Begitu pula. Tetapi nama dalam nubuat. yang adalah ahli tata-bahasa sanskrit terkenal d an hidup lama sebelum Islam. engkau telah mengumpulkan kekuatan yang besar untuk membunuh Iblis dan engkau sendiri telah dilindungi dari musuh-musuh Malechha Wahai engkau! bayangan dari Tuhan Yang Maha-suci.bagai Karya Ilahi seperti halnya Weda. tidak ber arti banyak. dari mana kami mengutip ramalan berikut. seperti telah kita nyatakan sebelumnya. Begitu pula. Seorang malechha (orang dari negeri asing dan berbicara bahasa asing). Wahai engkau! kebanggaan kemanusiaan. nubuatan ini jelas memberi nama nabi itu sebagai Muhammad yan g menunjukkan bahwa ini tak bisa diterapkan kepada orang lain kecuali Nabi Islam . ambi llah aku sebagai orang yang bersimpuh di kakimu (13). Selanjutnya. Hal lain yang perlu penjelasan. Raj a India diberi gelar Bhoj. Berikut ini adalah terjemahan bahasa Inggris dari kata-kata nubuatan itu. Jadi. Dalam tulisan pujaan kepada Nabi Suci. Nubuatan ini sungguh terang benderang bak di tengah hari. . Dia akan membunuh iblis. mencabut sampai akar-akarnya penyembahan berhala dan ak an menyingkirkan segala jenis kejahatan. pen ghuni gurun Arabia. Disamping itu. Sulit diketemukan satu Nabi l ain di dunia yang mempunyai sejumlah besar sahabat yang semuanya mirip beliau. pengarang sebenarnya adalah Tuhan Sendiri. karena ini hanyalah rukyah. Panini. akulah budakmu. seperti halnya sungai Yordan dianggap suci oleh umat Kris tiani dan Zamzam bagi kaum Muslim. mempunyai kekuatan malaikat. Beberapa raja yang hidup sebelum Raja Bhoj mempunyai nama raja yang sama. Beliau dipandang sebagai kebanggaan umat manusia (Parbatis Nath). Dia akan kebal dari dosa. dicetak oleh Venkteshwar Press di B ombay. adalah. beberapa orang m enyatakan keberatan bahwa Raja yang disebutkan dalam ramalan ini bernama Bhoj ya ng hidup pada abad 11M dan adalah keturunan dalam generasi kesepuluh dari raja S haliwahin.

shasr vertama Sam Veda. Dyanand s Satyarh Parkasha. aku akan menekankan dengan kuat kredo pemakan daging. 6. 9. mereka akan dikenal sebagai muslimin. Shatpath Br.16. Arya Dharma tidak diketemuka n di negeri itu. Dalam nubuatan ini Wiyasaji telah mengurutkan banyak sekali tanda-tanda atas ked atangan Nabi Suci Muhammad s. 2. ek vinshti dhava Richyam. h. X. 8. Introduction to Upanishads. Dalam peperangan mereka melawan bangsa-bangsa y ang tak beragama. Pada waktu malam. 1000 dari samweda.5-12. nav dha Atharvano Veda. Intro. 3. dalam kostum seorang Pishacha berkata kepada raja Bh oj: Wahai raja! Arya Dharmamu telah dibuat mengungguli segala agama. kepada saudara-saudara kita umat Hindu. X:130. Tidakkah selayaknya kita menghimbau. engkau akan disucikan melalui kebaikank u bahkan dimanapun engkau berada. 7. dia yang berkekuatan malaika t. tanpa kuncir (di kepalanya). 10. mengalunkan Adhan (seruan untuk salat) d an akan memakan semua makanan yang halal. me melihara jenggot. 11. untuk merenu ngkan apa yang dikatakan oleh Maharesi Wiyasa tentang Nabi dan beriman kepada Na bi untuk menaati perintah Brahma dan memenuhi hasrat yang menyala di hati Mahare si! ---------1.1. Lectures by Raja Ram Mohan Roy. Mereka tidak mencari penyucian melalui semak yang suci. 12. 21 Rigweda. jil. XI:7. melainkan a kan disucikan dengan peperangan.1-2. yang percaya kepada Kitab-kitab Suci Ilahi dan mendewakan pemimpin agama mereka. 5.VIII. Rig Veda. Mahatma Tilak s Arctic Home in the Vedas . Wahai Raja! Engkau tak p erlu pergi ke tanah jahiliyah Pishachas. dan sembila n jenis AtharwaWeda. dia sekarang muncul lagi dikirim oleh musuh yang penuh kuasa. India. Trayam Brahm sanatnam. Maharesi telah menganggap Nabi Suci itu mutlak sal eh dan tanpa dosa serta menunjukkan kesetiaan dan penghormatan yang tulus kepada nya dan ingin bersimpuh di kakinya. Chhandogya vii. ====== NUBUAT LAIN YANG JELAS DARI WIASAJI Dalam kelanjutan dari kutipan yang sama dari Bhavishya Puran yang telah kita ber ikan di atas. yang telah Aku beri kata-kata Brahma. 118. Aku akan menjadi pencetu s dari agama kaum pemakan-daging ini . 3:2. sibuk m embawa Pishachas (mereka yang sesat) ke jalan yang benar.w. Untuk me nunjukkan kepada para musuh ini jalan yang benar dan memberi mereka petunjuk. Manduk Upanishad. kita telah menyaksikan apa yang Brahmaji (Tuhan) wahyukan dan apa yang dik atakan Wiyasaji kepada dunia. Abhinash Chnadra s Rigvedic.4-6. 13 Ek shatam adhvaryo shakha. lelaki yang berselimut. Pt. 1. Sebelumnya juga telah muncul satu setan yang sesat yang telah A ku bunuh. Dia akan makan segala jenis binatang k ecuali babi. XV:6. Atharva Veda. MahaBhashya dari Patanjli. yakni 1131. 2:76. kami masih bisa menemukan suatu ramalan yang jelas dalam Shloka 10 -27.12. ma ka Mahammad (Muhammad) yang tenar. hal. Chhan. hal. tetapi sesua i dengan perintah Ishwar Parmatma. dalam c ahaya fakta-fakta di atas.a. The Atharvaveda.6. menciptakan revolusi. Ada 101 cabang dari Yajur Weda. Sacred Books of the Eas t. Pengikutku adalah lelaki yang bersunat. Radha Krishnan s Philosophy of the Upanishads.Jadi.9:188. 4. Yang menonjol diantaranya adalah sebagai berik iut: .xiii.3. Maharesi Wiyasa telah menandai Nabi Suci sebagai berikut: Malechhas telah merusakkan tanah Arab yang terkenal. 77.I.24. Manu 1:23. VII: 1-2.

Di tanah malechhas . Tetapi lama kelamaan dia menjadi rusak dan karen anya Islam diperlukan. Daging babi diharamkan bagi mereka. tajam akal fikirannya. Sua tu pertanyaan timbul di sini bahwa bila Arya Dharma menjadi yang terbaik dari se mua keyakinan dan unggul di atas agama yang lain. Shabar.Dia sendiri mendefinisikan kata itu sebagai Seorang dengan amalan yang baik.(15) Jadi. Dikisahkan dalam ramalan ini bahwa Nabi Suci akan membuktikan kebenaran dari ke percayaan Arya dan juga bahwa Aryan Dharma akan unggul di atas semua agama. ketika Arya Dharma diredusir menjadi sekedar gerombolan kejahatan dan rusa k total serta carutmarut. Mengetahui kenyataan ini. Nabi yang akan datang itu akan membuktikan kebenaran dari kepercayaan Arya dan a kan memperbaharui umat yang sesat ini. tidak memakai kuncir (di k epalanya). Kar ena itu. apakah tidak perlu bahwa beberapa Brahma harus muncul d i jazirah Arab untuk mereformasi bangsa Arab dan begitu pula bangsa Arya? Begitu lah apa yang sebenarnya terjadi sebagaimana diramalkan oleh Maharesi Wiyasa. Bhil dan orang-orang jahil lainny a. hendaklah kaum Arya menaati Resi mereka dan mengagungkan asma Tuhan ata s munculnya Nabi Muhammad Juru Selamat dunia. ketika kaum muslimin tiba di sini. tetapi Maharesi Wiyasa telah menggu nakannya dengan pengertian yang agaknya berbeda. adalah Upan ishad. Dan agama para pemakan daging ini akan menjadi suatu kultus Ilahi. Jelas bahwa kata ini digunakan dengan arti yang kurang baik. Mereka akan dikenal sebagai muslimin karena peperangan mereka melawan orang-oran g yang tidak beragama. Muhammad telah diberi Tuhan kata-kata Brahma . Islam akan memerintah India dan kepulauannya. dikenal sebagai seorang malec hha yang bijaksana . tetapi umat ini akan disuci kan dengan sarana pedang. dan sebagainya. Para pengikut Nabi akan bersunat. tinggi keruha niannya. Arya Dharma tidak diketemukan di tanah itu. pada saat dia diwahyukan. dalam kitab-kitab suci agama Hindu. dan seri kitabkitab ini begitu pentingnya sehingga kitab-kitab suci ini di . wahai Muni.Tanah Arab telah dirusak oleh pembuat kejahatan. Musuh-musuhnya yang sekarang akan musnah seperti halnya musuhnya yang terdahulu (Abrahah) dan lain-lainnya telah binasa. Katanya: Kerusakan dan penganiayaan adalah tatanan hari itu di tujuh kota suci Kashi. Demi membimbing para lawannya ini kepada kebenaran. Semua sifat yang luhur ini terdapat pada kaum muslimin dan s egala jenis kejahatan telah berkumpul di tanah Arya. para pengikut malechhas dharma (Islam) adalah orang-orang yan g bijak dan berani. ( 14) Dalam Seloka di atas kata malechha telah digunakan lagi dan lagi. Raja India takut pergi ke tanah Arab. Karenanya. maka apa perlunya untuk member i dunia ini keimanan yang baru yakni Islam? Namun jawabannya adalah bahwa agama Arya. tentulah yang terbaik bagi bangsa Arya dan menja di unggul di atas segala agama. NAMA SUCI MUHAMMAD DALAM ALLO ATAU ALLAH UPANISHAD Kedua pentingnya sesudah Purana. Umat Hindu menggunakan semacam rumput untuk bersuci. dan pemimpin mereka akan menciptakan revolusi besar. terpujilah nama Tuhan . sisa binatang yang lain yang bisa dimakan ha lal baginya. memelihara jenggot. India dihuni oleh Raksasa. Tidak ada rahasia dalam agamanya dan panggilan salat akan diserukan dari menara setiap masjid. menunjukkan penghormatan kepada dewa-dewa. penyuciannya akan terjadi di si ni di India. Maharesi Wiyasa sendiri telah menggambarkan keadaan agama ini pada saat munculnya Nabi. dan dia sibuk membangun bangsanya. Dia telah memberikan gambaran sebenarnya tentang apa yang disebut malechha dharma (Islam) dan keimanan Arya.

dan merusak Weda. Apakah semua MSS dari Weda dalam pengawasan seorang pandit yang memeluk Islam secara diam-diam. dari sejak zaman kuno. Vishwa kosh (Encyclopaedia Indica). telah meng-copy ini dalam bukunya yang berjilid-jilid. Bila ko mpilasi seorang Muslim bisa mendapat tempat di Weda. sedemikian hingga bab 40 dari Yajur Weda diakui disebut sebagai Ish Upanishad. Selanjutnya. karena. seorang ulama Hindu. sedemikian berbahayanya sehingga mengandung di dalamnya Kalimah Syahadah k aum Muslimin. Tetapi pertanyaannya adalah. Sekarang hal yang perlu dipertimbangkan ialah bahwa bila itu dikompilasi oleh seorang pan dit yang menjadi muslim. membagikannya ke seluruh India. bagaimana bisa bahwa leksikografer baha sa Sanskrit mempertimbangkan dan menerima kitab yang disusun oleh seorang Muslim menjadi Allah Upanishad dan suatu sukt dari Atharwa Weda? Tetapi argumen yang p aling lucu dari semuanya adalah yang disajikan oleh kaum Arya Samaj bahwa sukt i ni telah ditambahkan dalam Atharwa Weda. dan menyatakan bahwa. dan alasan yang diberikan untuk menyokong klaim ini adalah karena setelah membaca Upanishad ini banyak umat Hindu menjadi Muslim. Tetapi dalam Jilid III dari kitab yang sama suatu usaha telah dilakukan untuk menunjukkan bahwa itu tidak otentik. maka tak diragukan lagi ini adalah mukjizat yang unik bahwa tak ada MS dari Atharwa Weda yang muncul dari rumah seorang pandit-pun yang tanpa Allah Sukt. atau mereka disebut Upanishad mereka yang khusus. de ngan banyaknya campuran beracun seperti ini. dalam Allah Upanishad suatu puji-pujian telah dinya nyikan dan didoakan oleh Parmeshwar. akan menjadi teracuni dan mati.anggap sebagai dari ilmu Ilahi. berkeliling negeri dan masuk ke r umah pandit di Bengal. diterbitkan di Cal cutta. banyak dari Upanisha d disebut Supplemen atau Appendix dari Weda. bagaimana itu bisa masuk ke rumah Hindu di bawah judul Upanishad. dan bahwa klaim ini dik etemukan dan ada dalam beberapa kitab Upanishad. dan atas alasan ini banyak ulama agama Hindu per caya bahwa Upanishad bahkan jauh lebih unggul dari Weda. kita sajikan suatu reprint fotografis dari Allah Up anishad yang diterbitkan oleh para pandit ini. apa lagi yang bisa diselipk an ke dalamnya oleh para pandit Hindu. dan tidak menyatakan diri bahwa dia telah menjadi Muslim. Nagendra Nath Vasu. seluruh Upanishad telah dibagiakn kepada empat Weda. dan kemudian semua pandit yang lain. tetapi apakah mereka tidak berfikir bah wa dengan cara ini posisi Weda menjadi meragukan dan tak bisa dipercaya. dan kemu dian karenanya tipuan dan kejahatan mistis dari seorang pandit-mualaf ini. Aurangabad (Deccan) dan Bombay. karena percaya bahwa ini adalah benar-benar Upanishad. telah memperbanyak dalam kepustakaan mereka. dan ada lagi keajaiban yang mengherankan terjadi atas mukjizat ini bahwa semua orang Hindu mu lai melihat dan mempertimbangkan kompilasi dari seorang Muslim ini sebagai benar -benar Upanishad . jilid II. ini telah diterbitkan dalam bahasa Gujrati dan bahasa lain-lainnya be serta teksnya yang asli. dan bagaimana dia bisa berjalan dari Calcutta ke Bengal. tersebar kemana-mana dan menyihir seluruh negeri? Dan bila tida k demikian. me ngambil seluruh MSS dalam Weda darinya. tema dari Weda itu untu k mendapatkan banyak hujan dan panenan serta melimpah-ruahnya kekayaan dan terna k. telah dirusak dan dicemari dalam semalam. Penyebutan ini telah dilakukan. Begitu pula. sehingga bahwa Allo Upanishad adalah Upanishad dari Atharwa Weda. dan tak seorangpun tahu bahwa Weda yang tersim pan di rumahnya. mencetak dan menerbitkannya? Dan lagi. untuk menyelipkan Allah U panishad dalam kitab suci mereka. dan para leksikografer dari bahasa Sanskrit. dan penyebutan asma-asma Allah. serta nama Muhammad. tetapi Upanishad membukakan ilmu Ilahi dan mengajarkan bagaimana jiwa manusia itu bisa lebih mendekat kepada Pencipta dan Tuannya. d an mengapa di Bombay para pandit Hindu menerjemahkannya ke dalam bahasa Gujarati . yakni. Maka. ke Aurangaba d di Deccan dimana para pendeta Hindu menerbitkannya di bawah judul Upanishad. dan menggambarkan bahwa di dalamnya berisi asma Allah dan penyebutan sifat-sifat-Nya . tidak hanya dalam leksikon sanskrit. denga n cara demikian. dan kehadiran Weda sebagai kitab suci. dan bahwa seorang yang baru masuk Islam. dan penerbitnya tiada lain adalah para Pandit Hindu sen diri Di sini dalam buku ini. dan Allah adalah nama Parmeshwar atau Brahm a. dan bahwa seorang Pandit yang msuk Islam kemudian menyusunnya. untuk menekankan p entingnya. ilmu Ilahi dan suatu kitab yang jauh lebih unggul dari pada Weda. dan bahwa interpolasi itu. me lainkan namanya juga ada dalam daftar Upanishad.

bahwa teks Atharwa Weda telah ter campur dan rusak. mengak ui adanya interpolasi dalam Atharwa Weda itu sungguh suatu hal yang jauh lebih b erbahaya dan mematikan daripada menerima kehadiran Allah Upanishad di dalamnya. maka tak akan ada obatnya. suatu manuskrip atau terjemahnya pasti muncul dari rumah seorang Muslim. bahkan tidak menyatakan namanya. akibat bias keagamaan mereka. dan suatu pujian telah dinyanyikan bagi para pengikutnya. sehingga mereka bisa. telah menyebutkan Allah Sukt di dalam kitab ini lama sebelum kaum Muslimin datang ke India? Dan Pandit Bhagwat Dutta. dan juga nama Nabi Suci. beberapa pandit yang sedang didera kem iskinan atau tak punya uang. dalam kitab suci kecil ini. dan para pencari kebenaran. tetapi ide bahwa mereka telah menyelipkan sesuatu yang diluar keyakinan mereka.. tetapi suatu pemikiran. dan bahwa pujian serta pujaan dari Parmeshwar dilagukan di dalamnya. dan agama nya telah disebut sebagai agama yang didirikan oleh Tuhan Yang Maha-tinggi. tak akan ada penyembuhanny a.sesuai dengan perintah langsung dari para Resi mereka.a. ter paksa harus mengakui. Bagi seseorang yang memutuskan untuk tidak menerima kebenaran betapa besar dan jayanya hal itu. dan yang mengabaik annya bahkan disentuhnya kitab-kitab suci ini oleh seorang Muslim adalah suatu d osa besar. suatu leksikon yang sangat kuno dalam bahasa sanskrit. kepada siapa mereka menaruh kebanggaan yang besar. setelah diperkaya dengan khazanah Kee . Kita telah menerbitkan dal am buku ini suatu copy fotografis dari Upanishad ini. untuk mendapatkan penghormatan dan kehormatan di ka langan kaum Muslimin. Dan mas ih ada lagi keanehan besar yaitu dimana pengarang Muslim dari Allah Upanishad ya ng telah menjadi Muslim. deng an cara yang sama. bersama dengan terjemahnya secara harfiah bagi para pencinta kebenaran. untuk menulis dalam kamusnya bahwa Upanishad ini adalah Upanishad daro Atharwa Weda? Dan bagaimana bisa pengarang Wachasptya. bah wa disamping kepada Pandit Hindu. pada waktu yang sama. negeri dan umatnya. karena ajaran N abi yang luhur telah membebaskan dan melepaskan dari segala kejahatan kasta yang tak boleh disentuh dalam agama Hindu dan perbedaan kasta yang menimbulkan keben cian dan sebagainya. demi kompilasi seorang Muslim. penyusun kitab Shabd Kalpadram yang ka ya dan makmur. adalah be gitu berbeda dengan Weda. sungguh sebuah keajaiban di atas keajaiban. atau membuat suatu ikhtiar. dan mereka silahkan mereposisi keyakinannya dan beriman kepada Nabi Suci Muhamm ad s. yang berarti bahwa hidung mereka boleh ada atau boleh tiada di wajahnya. . ulama peneliti dari Arya Samaj. tidaklah diambil keluar dari rumah seorang Muslim. tidak memberikan pe ngetahuannya kepada seorang Muslim lainnya.. yang diterbitkan di Aurangabad (Deccan). mengenai Allah Sukt ini. telah merubah teks.. Tetapi apa yang telah men arik dan memikat Raja Radha Kant Bahadur. tetapi mereka tak akan mengizinkan seekor lalat duduk di sana. Manuskrip dari Allo Upanishad. argumennya mungkin telah final dan lengkap. boleh jadi. serta kepada saudara-saudaraku umat Hindu. Mendengar pernyataan bodoh dari orang-orang yang kurang akal semacam ini tentula h saya terkejut dengan heran dan sedih. bahwa bila Weda itu kitab yang begi tu tidak aman dan tidak cermat dimana seseorang bisa mengolah teksnya sesuai den gan yang dia mau. dengan cara yang kacau. telah melakukan hal semacam ini. Tepat seperti disebutkan dalam Bhavishya Purana mengenai nama Nabi Suci. melintas di kepala yang barangkali. kebanggaan dan penonjolan bahwa itu adalah kata-kata Ishwar. maka klaim mereka bahwa itu wahyu dan ilmu Ilahi akan menjadi meragukan dan tak bisa diterima. yang membuat kitab ini tidak masuk akal dan kabur. Mengulas dari mulut seora ng pandit Hindu. setelah menyusun sendiri kitab ini. di jaga dengan sepenuh hati dan dirawat selama ribuan tahun . ketika menerbitkan kitab-kitab ini. Tetapi seorang yang sehat akalnya dapat menerima kemungkinan bahwa para pende ta Hindu. yakni Allo Upanishad. dalam Sh abd Kalpadramnya Raja Radha Kant Bahadur dan di Bombay bersamaan dengan terjemah Gujarati. sangat masuk akal dan cocok. adalah jelas naif dan bodoh. tetapi tulisan ta ngan MSS yang kuno itu menghias lemari buku perpustakaan para pandit Hindu yang memperlakukan kitab-kitab suci ini lebih berharga daripada jiwa mereka sendiri. dan suatu tekanan te lah diletakkan dalam membaca rumus Keesaan Ilahi ini. Musuh-musuh Weda Dharma ini tidak menyadari.w. Kalimah suc i Islam telah disebutkan dua kali.

mendeklarasik an: Allah adalah Esa.24. Nareshu Ashansah Narashansah astvishyate yashya sah Munashuesh u Parshansnih. meletakkan kebenaran amal semua orang. VII: 1-2. dan yang paling suci dari semuanya. Muhammad adalah Rasulullah. 15 The Atharvaveda.13. bahwa dalam Upanishad ini ada disebutkan Kees aan Allah (Parmeshwar) dan asmaasma Ilahi. Muhammad.Griffith menulis: Suatu hymne dalam pujian terhadap kebebasan dan pemerintahan yang baik dari Kaurama. jalan keselamatan dan kebebasan di dunia maupun di Akhirat. kata ini di ambil sebagai proper noun. yakni beriman hanya kepada Tuhan Yang Sejati saja. engkau menyembah (Atharwa Resi) La-ilaha-illaAllah . Dia adalah Esa. hh.III:1. yang paling sempurna. X:130. dan Allah sesungguhnya adalah Baruna yang menjadi raja segenap dun ia. Mitra. Utusan Allah adalah Utusan terbesar dari Allah. Ibid. dan Allah adalah Omega. Bhavishya Purana Prati Sarg Prev iii:3. Allah adalah yang terbesar dari segalanya. seolah dia adalah nama beberapa Raja atau otoritas penguasa. Allah adalah Alfa. XV:6.256. Karena itu. Indra yang perkasa. Allah telah mengirim semua Resi. Dalam ketiga terjemah di atas. Allah adalah Yang Maha-besar. Pt. karena itu penduduknya bisa meningkat menjadi . Katakan. Mishkat. dan Allah adalah Pemelihara dari seluruh dunia. lihatlah dan anggaplah Allah seperti itu sebagai Dewamu.K hem Karan Bhasjy. dan mereka yang tidak kelihatan di mata. Di a adalah Yang Menyingkirkan semua kejahatan dan bencana.5-6. dan tiada Tuhan kecuali Dia. seperti telah ditulis oleh Nagendra N ath Vasu dalam Encyclopaedia India. serta menapakkan kakinya di Jalan Kebenaran . dan menciptakan langit. Allah adalah Yang Menampakkan bumi dan langit. hewan dan makhluk manusia. Dia ad alah Baruna dan menyukai teman-teman.6. Jelas dari teks Allah Upanishad ini bahwa. yang terbaik.3. rembulan dan bintang-gemintang.4. dan fakta bahwa keindahan dan kemuraha n-Nya dimana tak ada seorang beragama yang sehat akalnya dapat menaruh keberatan sedikitpun. rembulan dan bintang.6. dan dengan asma-asma-Nya sebagaimana dinyatakan dalam Allo Upanishad. Dicatat dalam Shatpath Br. dan menciptakan matahari.saan Ilahi yang murni dan sempurna. XI:5. Bagi Allah adalah semua perbuatan mulia. hal. Rig Veda.12. Berikut ini adalah terjemahan sederhana dan harfiah dari Allo Upanishad. raja Rushamas . Allah. Dan kerasulan Muhammad itu disebutkan dua kali .13. bab Mafakhira fa-la-Assabiyah . Dia adalah Indra. Allah mengirim seluruh Resi. dan tak ada tuhan lain kecuali Dia . Shankhayana S. Wahai teman. bahwa Purana wajib dibaca pada hari kesembilan dari Yagnya. Suatu tafsir yang sangat tua dan otentik dari Yajur W eda. sesungguhnya.8. Mekkah pada saat itu adalah pusat niaga dari Arabia.21-23. XIII:4. dan menempatkan dirinya bebas dari menyekutukannya dengan meneyembah pepohonan dan bebatuan.16 . Lihat catatan pada Shatpath Br.3. Tirmidhi dan Abu Dawud. Dia adalah Pemelihara dari semua burung dan binatang bua s serta binatang yang hidup di laut. Baruna dan sebagainya adalah a sma-asma-Nya. 451. Chhan. XIII:4. Nama Dzat itu ialah Allah.4. telah menciptakan matahari. Allah adalah yang awal. Atharva Veda. pangeran dari ciptaan ini.257. XI:7. ----------14. Bhavishya Puran Parv.3. Tentang ini Prof.

beberapa Sukta (bab 127-136) dikenal sebagai Kuntap Sukt. Dr. ini adalah asma dari satu atau individu yang sama. Inilah sebabnya mengapa ini d igambarkan secara khusus dalam Mundak Upanishad. Weda dan Mesir. Jadi ini terdiri dari segala macam mantera yang terdapat dalam Weda yang b erbeda-beda. Di samping itu. Arti yang sebenarnya itu berhubungan dengan pusar yang menunjukkan titik tengah dari bumi ini. jika tidak. bagaimana kemenangan bisa dicapai dalam peperangan dan gambaran tentang surga dan neraka. sesuai den gan peristiwa internal dalam Weda. Mekkah disebut Ummul Qura (ibu dari kota-kota) atau pusar bumi. D ia juga telah memperlihatkan bahwa seperlima dari Rig Weda itu berasal dari kita b suci Babylonia. pembagian ini hanya dibuat berdasarkan beberapa kata yang ada di dalamnya. sep erti yang akan kita perjelas dalam terjemah dari mantera ini. makna yang sebenarnya itu t ersembunyi dan akan diungkapkan pada suatu abad mendatang. Raibhi. Ini diulang-ulang setiap tahun dalam majelis besar dimana s embahyang diucapkan dan pengorbanan diserahkan. ini berisi mantera yang memberi rincian bagaimana s eseorang itu bisa mengatasi sakit parah. dalam Times of India bulan Juli dan Agustus 1935. dimana Tuhan Yang-esa dipuja dan dar i mana pemeliharaan ruhani diberikan kepada dunia ini hanyalah di Mekkah. Rumah pertama dari ibadah kepada Ilahi. menyumbangkan suatu makalah berharga dalam kaitannya dengan Alkitab. Parikshiti dan Ka ravya. komposisi literer dari jenis Sama Weda dan juga rincian sembahyang sebagaimana diketemukan dalam Yajur Weda. Dia telah menunjukkan dalam artikelnya bahwa telah disebutkan dalam Rig Weda tentang Raja-raja Mesir dan Babylonia serta peperangan mereka. menyatakan bahwa Atharwa Weda adalah salinan yang persis sama dengan Kitab Nabi Ibrahim atau Brahma sebagai yang dipercayai oleh beberapa pandit. (Shatpath Brahman 12:3-4-1 2). Karena itu. Pran Nath. dalam banyak kitab wah yu. Risalah Islamiyah dan ajaran Nabi Suci Muhammad adalah rahmat bagi kemanusiaan dan satu-satunya obat bagi kejahatan serta kebrengsekan dunia. Kuntap Sukt adalah bagian yang terkenal dari Atharwa Weda (20:127-136). melainkan juga membuktikan. adalah sulit. Diterangi cahaya penelitian ini. Kuntap Sukt dalam Atharwa Weda Dalam kitab ke duapuluh dari Atharwa Weda. bahwa Kitab Weda itu terutama juga meminjam m asalah yang menjadi bahasannya dari kitab suci Babylonia. Penggalian modern di Mesir dan Babylonia tidak saja membuktikan bahwa sumber sej ati dari Alkitab. Ini berisi Richas (syair pujian) dari jenis Rig Weda. Tujuhbelas pandit ulama besar du duk setiap tahun mengulang mantera ini dengan pengabdian besar. Kuntap Sukt pertama itu terdiri dari empa t subyek yang berbeda yang dikenal sebagai Narashansi. seorang guru besar dari Universitas Hindu Benares. Ini berarti bahwa penduduk tetapnya adalah en ampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang. mungkin karena. mungkin juga sa lah. sebagai Brahma Widya atau Ilmu Ilahi. Kata Kuntap berarti konsumer dari kesusahan dan kesulitan . Ini adalah kumpulan dari segala jenis manter a. Suatu kumpulan dari sem ua mantera ini dimana disebutkan seseorang yang mengobati kesusahan dunia ini di sebut Kuntap Sukt. Kuntap Sukt secara mudah dapat ditafsirkan sebagai Islam atau risalah perdamaian dan keamanan . Kata Kun tap juga berarti cairan yang tersembunyi dalam lambung . Betapa pun.seratus ribu (Al-Mathal-al-kamil). Dan mantera ini diberi nama itu. ====== NUBUATAN DALAM ATHARWA WEDA Atharwa Weda memiliki kedudukan yang menonjol dari keempat Weda karena dikenal s ebagai Brahma Weda atau Ilmu Ilahi. adalah Tabut Babylonia. Ini menunjukkan bahwa umat Hindu dianjurkan dengan kuat agar mengingat mantera ini (Aitreya Brah mana 6:32). sebaga imana Quran Suci berkata: . Menurut penggelaran dari para mufasir.

16:66). suatu pujian atas kedermawanan yang jaya akan dinyanyikan. sepanjang itu belum dipecahkan. mengapa orang-orang harus mendengarkan dia dengan penuh hormat? dan keempat. b. Bloomfield telah menerjemahkan mantera ini sebagai berikut: Dengarkanlah wahai rakyat. Cairan yang tersembunyi itu sekar ang telah menjadi susu yang murni dan sedap untuk memelihara seluruh umat manusi a. Griffith kita temukan: Dengarkanlah ke sini wahai manusia.. Professor Max Muller. telah menerangi dengan sinar berlimpah atas ma ntera yang remang-remang ini dan menjadikannya benderang seperti yang lain. kit a akan berusaha menjelaskannya. seorang guru besar di Kolese La hore D. a. ketika Kami dengan Kaurama di antara Rushamas . M. c.1) M. siapakah yang dipuji? Kedua. Kuntap Sukt ini sejak lama sudah menjadi rahasia dan tebak-terka.Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah Rumah yang ada d i Bakkah. merubahnya menjadi susu dan datang ke payud ara ibu. yang sedap bagi orang yang minum (Q. .S. Dr. kami. Betapapun. Suatu teka teki.S. d. di antara Rushamas telah menerima . wahai umat! Seorang yang terpuji akan dipuji. Seribu enampuluh dan sembilanpuluh. cairan tersembunyi yang sama berubah menjadi susu segar di dalam payudara. sejarah Islam permulaan dan berlangsungnya perist iwa dan kejadian di jazirah Arab. Pertanyaan pertama adalah. apakah enamapuluhribu dan sembilanpuluh ini? Ketiga. siapakah Rushamas dan Kaurama ini? Sejarah kuno India tidak menyiratkan cahaya atas mantera ini dan mereka tetap ka bur sebagaimana adanya. dan sekarang untuk selamanya umat manusia akan memperoleh pemeliharaannya dari nutr isi yang sama yakni Mekka. Wahai raja y ang mudah mencinta. 3:95). Kuntap ini tidak menjadi rahasia lagi. Jadi Kuntap (cairan yang tersembunyi dalam perut) berarti Bakka tempat pertama yang memberikan pemeliharaan pertama kepada umat m anusia dan ketika manusia bisa melewati tingkat perkembangan yang diperlukan ini . Tetapi setelah kedatangan Nabi Suci Muhammad. Bloomfiel d dan beberapa sarjana lain menganggap mantera ini sebagai teka-teki. yang diberkahi dan pimpinan bagi sekalian bangsa (Q. empat hal berikut adalah begitu kurang pasti dan kal au tidak ditambah beberapa teks.V. tentulah tetap sebagai teka-teki.. Dia yang akan dipuji adalah terjemahan harfiah dari kata Muhammad . kepada ini (suatu nyanyian) pujian seorang pahlawan ak an dilagukan! Enam ribu dan sembilanpuluh (sapi) kita akan dapatkan.A. maka maknanya akan tidak jelas. Versi Inggris dari terjemahan Pandit Raja Ram (dalam bahasa Hindi) adalah sebaga i berikut: Dengarkan kepada ini. Se karang dunia dengan mudah faham akan maknanya. maka itu menjadi susu murni. tetapi se ketika cairan itu masuk ke payudara. tetapi hanya dia yang mau mencicipi susu murni ini yang akan mengenal ibunya dan lari ke dadanya untuk menerima santunannya. Namun. Al-Quran memberikan dua nama kepada Mekkah yakni Bakkah dan yang satunya lagi ad alah Mekkah. Whitney. Professor Griffith. Pandit Raja Ram. Bakkah berarti perut dan Mekkah berarti payudara. Sepanjang pemeliharaan anak itu di dalam pe rut maka ada beberapa cairan tersembunyi dan suatu rahasia bagi dunia. Dalam semua terjemahan ini. wahai Kurama. ketika anak itu dilahirkan. Organ yang sama yan g memberi makan anak di dalam perut. kami temukan enampuluh ribu dan sembilanpuluh orang-orang be rani menjebol musuh-musuh mereka . Mantera pertama dari Kuntap Sukt: (Atharwa Weda 20:127. Dalam terjemahan Prof.

Teks dari mantera itu menunjukkan bahwa ini sesungguhnya adalah suatu ramalan be sar. Pada saat yang sama ide ini terutama diajarkan oleh umat Hindu d an membentuk gambaran khusus dalam ajaran Weda. semua melawan N abi (Al Mathalul-Kamil). .Enampuluh ribu atau tujuhpuluh ribu adalah populasi kota Mekkah. Nama yang diberkahi dari Nabi Adalah perlu bahwa nama seseorang yang dijanjikan harus diberikan untuk siapa nu buatan ini dimaksudkan. Lagi pula. dan ciri darah serta kebangsa an bertanggung-jawab atas pertengkaran dan perkelahian antara seseorang dengan o rang yang lain. Menurut ajaran Nabi. Nabi Suci adalah pangeran pe rdamaian karena dia mengajarkan persamaan di antara manusia dan persaudaraan ant ar manusia. 18 The Atharvaveda. maka kalian semua juga serupa. Hijrah dalam Islam ini (imigr asi) adalah akhir dari kesulitan Nabi dan perjuangan melawan lawan-lawannya sert a menandai awal kemakmuran dan keberhasilannya ---------16. ketika nabi akan sangat dipuji.24. Dan nabi yang paling bany ak dipuji dan dihormati di antara seluruh nabi di dunia adalah Muhammad s. dalam future tense berarti dia akan dipuji . Kata Sanskrit Astvishyate . cocok diterapkan kepada Nabi Suci Mu hammad. Dari segenap nabi di dunia hanya Nabi Suci Muhammad sendiri yang memiliki ciri yang menonjol ini yang telah dibuktikan kebenarannya oleh semua guru dunia dan k arenanya telah menyingkirkan kebencian di antara beragam agama. sesuai dengan itu. warna kulit atau agamanya. Narashansah astrrshyate Muhammad akan dipuji yang adalah sangat terpuji . Resi Weda menyebut namany a. Encyclopaedia Brittanica (edisi ke-11 hal. S emua nabi memujinya dan telah meramalkan kedatangannya. dan patut dipuji oleh keduanya. Baik kawan maupun lawan memujinya. Peristiwa ini akan terjadi pada masa yang akan datang. Tak seorangpun dari kalian yang hidup sebelum kalian bisa mengklaim bahwa dia lebih unggul. yang adalah terjema han yang tepat dari kata Muhammad. Tetapi pangeran perdamaian memec ahkan rantai perbudakan ini dan membebaskan dunia. bahwa dia kelak adal ah Kaurama (17) atau seorang yang menyebar-luaskan dan mempromosikan perdamaian. Id e tumimbal lahir. yang digunakan dalam mantera ini.a. karena hijrahnya Nabi (dari Mekkah ke Madinah) adalah begitu menonjol da lam sejarah sehingga zaman baru dimulai dari sana. Tak seorang nabi lainpun yang memiliki sifat khusus ini. Mereka tidak dapat mengabaikan kata-kata ini hanya berdasarkan menganggapnya sebagai teka-teki. Umat Hindu diminta untuk mendengarkan kata-kata ini de ngan penuh perhatian dan penghormatan. Tak ada di semua Kitab Weda ke-empat-empatnya bahwa orang-orang secara khus us diseru dan ditekankan. maka orang-orang diberi tahu agar mendengarkan hal itu dengan penuh penghormatan. Karenanya. dan dalam pengertian ini juga. Semua manusia adalah p utera Adam dan Adam diciptakan dari tanah. 17. Dia adalah Pangeran Perdamaian Tanda lain dari Muhammad ini (seorang yang terpuji) adalah.w. (18) adalah suatu sabda dari Nabi. Kata narashansah telah diterjemahkan sebagai dia yang terpuji di antara orang-orang . XI:7. yang berarti seorang imigran Dan seorang yang mempromosikan perdamaian . Rushamas adalah para m usuh Nabi dan kaurama adalah atribut Nabi. pembedaan kasta dan warna kulit. Tuhan memujinya dan umatpun demikian pula. Karena mantera ini mengandung suatu nubuatan yang besar. In i tanda pertama bahwa ini adalah suatu ramalan.898) menganggap dia yang pal ing sukses dari semua nabi dan pribadi keagamaan .Kata Kaurama juga berarti seor ang imigran. tak seorangpun dapat menyatakan dirinya mengung guli yang lain dalam hal kasta. Dia terpuji dan akan senantiasa dipuji .(16) Di a akan dipuji. Dia ada lah Muhammad baik bagi Tuhan maupun manusia. Kar ena diciptakan dari zat yang sama.

melainkan nama dari pribadi yang berbeda-beda. Dalam Rig W eda. bahwa Purana wajib dibaca pada hari kesembilan dari Yagnya. 4 26/1. Suatu tafsir yang sangat tua dan otentik dari Yajur W eda.256.Griffith menulis: Suatu hymne dalam pujian terhadap kebebasan dan pemerintahan yang baik dari Kaurama. juga. pangeran perdamaian dan benteng keamanan ini adalah. Ini berarti bahwa Kuts telah diberikan dalam Nirukt 3:11. bab Mafakhira fa-la-Assabiyah . Taitriya Brahmn 1:1.11. hh. Perli ndungan dan kehadiran Tuhan selalu menjadikan dia unggul di atas lawannya yang t ak terhitung. 1.3. Sam Veda bag.2.2. 8 53/2.3. 2 14/7. XIII:4. Suatu penyebutan tentang Kuts ada di beberapa tempat dalam Weda. 451.II.21-23. Kami akan melindunginya dari rombongan musuhnya . VII: 1-2. Tentang ini Prof. karena itu penduduknya bisa meningkat menjadi seratus ribu (Al-Mathal-al-kamil). Chhan. 6 26/3 qtithigva. telah disebutkan pada beber apa tempat dalam Weda. Yajur Weda. Rig Veda.13.8. Bhavishya Puran Parv.Atharva Veda. dan selalu berjuang di garis depan.K hem Karan Bhasjy.3. telah di adakan di beberapa tempat 1 53/10. XI:5. Suatu sebutan tentang Kuts bersama an dengan Atithigva dan qyu.6. bahwa dia sendiri akan benar-benar sendirian ditengah enampuluh ribu mu suhnya yang kejam dan brutal. Pronoun dalam mantera itu jelas menunjukkan bahwa adalah T uhan Sendiri Yang akan melindungi dia di tengah musuh-musuhnya dan akan menjagan ya terhadap lawan-lawannya. Kata Sanskrit rath digunakan bagi segala macam kereta dan kendaraan. Nareshu Ashansah Narashansah astvishyate yashya sah Munashuesh u Parshansnih. X:130. dan tidak hanya seorang saja. Pt.4.20. seolah dia adalah nama beberapa Raja atau otoritas penguasa. tetapi ini bukan nama satu orang.2. 1. Dalam ketiga terjemah di atas.2. Bhavishya Purana Prati Sarg Prev iii:3. XV:6. raja Rushamas . tidak pernah absen dari setiap situasi y ang berbahaya.1.257. 34.12. Mekkah pada saat itu adalah pusat niaga dari Arabia. dikatakan bahwa Matahari berjalan di atas sebuah rath emas. Shankhayana S. hal. Mishkat.1:35. Betapa jelas tanda yang diberikan kepada umat Weda untuk mempertim bangkan kebenaran dari Narashansa yang dijanjikan (Muhammad) dan betapa nubuatan ini digenapi secara tertulis maupun dalam ketepatan! Penjelasan lebih lanjut .III:1. Ibid. Dicatat dalam Shatpath Br.6. Dia ak an mengambil bagian dalam pertempuran yang seru dan peperangan yang berdarah-dar ah. Dia juga disebut sebagai teman Indra.13.4.3. Tirmidhi dan Abu Dawud.12. istilah ini menunjukkan pribadi yang berbeda-beda. 8:13. ====== DIA AKAN DISELAMATKAN DARI ANTARA MUSUH-MUSUHNYA Tanda lain dari orang yang terpuji. kata ini di ambil sebagai proper noun. Lihat catatan pada Shatpath Br. Ini berarti bahwa penduduk tetapnya adalah en ampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang. dan meski demikian dia tetap selamat dan sehat serta tak seorangp un mampu membunuhnya. Rigveda 1 51/6.6.5-6. Tetapi dalam pa ndangan para cendikiawan.16 . (19) tetapi tak seorangpun bisa melukainya. XIII:4. Rig Veda.

a. dan selalu menjaga selalu kesegarannya dalam ingatan mereka. Narashansa: Bahwa apa yang kita sebut maw ar dengan nama lainpun akan tetap harum baunya . dan tandatanda ini. ditulis dalam Encyclopaedia Brittanica yang adalah suatu kompilasi dari para pakar yang paling utama dan terkemuka di dunia: Yang paling sukses dari semua Nabi-nabi serta pribadi keagamaan (Edisi ke-11 hal . D alam menghormat Nabi Suci Muhammad. tetapi dalam pandangan para sarjana besar dunia juga. untuk berfikir serius tentang neraka apa yang menantikan mereka. Namun. bila seseorang tetap menolak memberikan penghormatan dan keh ormatan kepadanya. dan dalam kitab suci dari setiap agama bisa didapati namanya yang suci begitu pula pemberian penghormatan atas ka ryanya. merasa nyaman karena tidak berdiri di atas lubang . Para Resi dari zaman dahul u. Setelah mendengar namanya dan kat a pujian kepadanya. maka bagi mereka yang tidak menghormati dan memujinya. ha l ini diketahui oleh Tuhan Yang Maha-tinggi. Namanya maupun karyanya layak dihormati dan dikagumi. dan penjelasan da lam sebuah pernyataan yang dikerjakan oleh pengarangnya sendiri. ialah bahwa orang yang penuh penghormatan ya ng disebut di sini. harus dipandang sebagai s aling menerangkan. selanjutnya. D engan pembicaraan yang jelas dan terbuka telah dibuktikan tanda-tanda kebenaran Nabi Suci dan missi Ilahi dalam mantera Weda. Meskipun hal itu adalah membodohi diri sendiri bila untuk mengelak menyatakan percaya kepada nubuatan d alam Weda. dan penghormatan yang tinggi kepadan ya harus dilakukan. Meskipun demikian tuntutan dari pandit Hindu dalam pendiriannya. kecuali dan khu sus oleh Nabi Suci Muhammad. bahwa namanya layak dihormati dan dipuji. ramalan ini di samping dal am Kuntap Sukt. maka. Pemberi pandangan dalam Encyclopaedia Britannica ini bukanlah seorang Mus . Bahwa umat Hindu mungkin tidak mau menghormati dan meujinya. tidak mau memahami arti p enting istilah Arab Muhammad. betapapun besarnya dia. patut dipertimb angkan. sehingg a mereka yang beriman kepada Weda tidak melupakannya. Kenyataan bahwa dia adalah terpercaya dan sangat terpuji membuktikan bahwa dia bukanlah seorang yang tak dikenal atau awam.w. adalah seorang yang berbudi luhur dan sangat terpuji. Adalah suatu penyimpangan dari maksud dan keinginan untuk dikoreksi bila berkilah untu k mengakuinya. dan hendaknya fakta juga mendukung dan membenarkannya. lalu dia malah mengutuk kitab sucinya sendiri dengan menyatakannya su dah tercemar. adalah salah bila seorang Muslim berargumentasi dari sana atau mengambil sebagai contoh ramalan tentang kedatangan Nabi Suci Muhammad s. ajaibnya. akan selalu leb ih baik dan lebih otentik dibanding peragaan oleh mufasir yang lain. untuk mendengarkan mantera ini dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. tetapi maksud pentingnya sama.898). maka tak perlu kiranya sedikitpun alasan yang lain. tidak terpenuhi oleh seorang pembaharu yang lain di dunia ini. dan telah mengarahkan bahwa m antera ini harus selalu dibaca di dalam Yagya dan upacara agama lainnya. ini adalah pengingkaran terhadap perintah Weda dan suatu tind ak penghujatan. toh. kata suci membawa tekanan yang kuat serta menyeru mereka yang memperbaiki keimanan dan keyakinannya kepada Weda yang Suci. Yang telah mengucapkan nubuatan ini dalam Kuntap Sukt. Di tempat pertama. telah menjaga penekanan ini dalam pandangannya. Yang Maha-besar Maha-tahu atas Yang Ghaib. bahwa para pandit Hindu akan berusaha mengelak tentang perkara ini dengan menyatakan bahwa manter a ini sudah dirubahrubah. di temapt lain dengan istilah yang sama. Tidak hanya dalam ki tab-kitab suci dan kitab wahyu dari semua agama bahwa nubuatan atas kedatanganny a bersama dengan pujian kepadanya itu hadir. Maka Tuhan mengucapkan lagi. mereka telah diberi-tahu dalam bahasa Sanskrit mer eka sendiri nama yang manis dan hangat. Bila sudah diperintahkan oleh Parmatma (Tuhan Yang Maha-tinggi) . Mereka beralasan bahwa karena teks Kuntap Sukt telah rusak dan berubah. melainkan seorang pribadi penting dalam sejarah. Jika teks kedua ayat itu berbeda. dia adalah yang patut dipuji dan dihormati secara istimewa.Penjelasan dari mantra dalam Atharwa Weda yang kita berikan ini. Alasan untuk mendengarkan mantera ini dengan takzim dan mengingat dalam hatinya. selanjutnya did ukung dan dibenarkan oleh mantera lain dalam Weda ini sendiri. sebagaimana Shakespeare dengan tepatnya menyatakan: Dia yang b erdiri di tempat yang licin. d an fakta yang disebutkan juga sama.

yang termasyhur dan terkenal di dun ia (Sushravah) serta pantas mendapatkan segala pujian dan pujaan. melainkan nama dari seorang pribadi tertentu yang mempunyai k edudukan tinggi yang berperingkat di atas malaikat di langit tinggi. Juga telah diwahyukan dalam mantera Weda bahwa dia akan sendirian sep enuhnya dan bahwa enampuluh atau tujuhpuluh ribu musuh akan menjebaknya. perlindungannya bukanlah suatu perkara biasa atau kebetulan. seorang yang terilham . merengkuh nya dengan penghormatan yang tinggi. Nama gelar dari orang besar ini sesungguhnya adalah terjemahan dari namanya pribadi. Bernard Shaw. tiada lain adalah Nabi Suci Muhammad. Mantera ini terbaca: Wahai Indra! Dengan cakramu yang tak terkalahkan dan kuat engkau telah menimpakan kekalahan atas duapuluh pemimpin bangsa dan enampuluhribu serta sembilanpuluh s embilan pengikut yang telah mengobarkan peperangan terhadap Sushravah yang t ak berdaya dan tak berkawan . Jelaslah bahwa Narashans ah dan Sushravah adalah nama yang sama. bagaimana itu terjadi bahwa setelah masa ribuan tahun berlalu. Tetapi di sini dika takan bahwa dia adalah Sushravah. Dukungan dan kekuatan dari duapuluh pemimpin ini melebihi enampuluh ribu orang-oarng tempur. Jadi Sushra vah adalah nama dari pribadi yang terkenal dan terpuji. di dalam sejarah dunia.(21) Semua atribut ini. adalah atribut d ari Nabi Suci Muhammad. Wahai para pan . Setelah menyebutkan semua tanda-tanda yang tergelar ini. para pakar abad modern telah menetapkan atasnya cap pembenaran mereka. yang disebut tak berkawan dan tak berdaya dalam Weda. Ini ada dalam Atharwa Eda 20:21. terhadap siapa duapu luh pemimpin bangsa berikut sepasukan besar terdiri dari enampuluh hingga tujuhp uluhribu pasukan dengan kuat menyerangnya. Mantera yang lain ini bukanlah suatu mantera d ari Kuntap Sukt yang boleh dihapus danb ditolak dengan alasan sudah dirubah. Tetapi meski jumlah mereka begitu besar. Tuhan Yang Maha-tinggi akan menjaganya dalam perlindungan istimewa-Nya sendiri. Mahat ma Gandhi dan para pemimpin Hindu lainnya. yang patut mendapatkan semua kehormatan dan pujian. Pange ran perdamaian dan keamanan akan terpaksa pindah dari tanah kelahirannya. seorang yang sempurna dalam ilmu pengetahuan Ilahi. terpuji dan terhormat. yang tak berdaya dan tak berteman. dia mendapat kemenangan. Dalam mantera ini suatu hal baru telah dinyatakan bahwa duapuluh pemimpin bangsa adala h musuhnya.(20) Tetapi ini bukan suatu kata benda biasa. Penyebutan enampuluh ribu musuh juga didapati dalam Kuntap Sukt. Membolak-balik dan mencari dengan teliti dari halaman sejarah dunia untuk menemukan siapakah orang tunggal ini. yang merupakan alasan yang tak bisa dialihkan atas fakta bahwa yang merubah Weda itu tiada lain adalah Paramatma atau Tuhan Sendiri sehingga kata-kata-Nya telah digenapi. dan suatu terjemahan dari namanya yang suci. seorang nabi. Dalam leksikon arti nama Sushravah adala h terkenal dan tenar. dimana akhirnya orang-orang ini salin g berkelahi sendiri. mel ainkan itu akan penuh daya guna dan dilengkapi dengan tangan yang penuh kekuatan dari Tuhan. pembuktian dari mantera ini dilakukan di tempat lain dari Weda ini sendiri sehingga ini bi sa menjadi argumen terhadap mereka yang menyodorkan kilah bahwa telah terjadi ke rusakan dan perubahan dalam Weda. Fakta bahwa Nar ashansah sendirian dan tak berkawan juga disebutkan di sana. kepada siapa Weda tela h berkata bahwa dia akan dihormati dan dipuji setinggi-tingginya? Jika seseorang telah merusak teks Weda. lalu siapakah orang itu? Orang yang sendirian dan menang ini. serta gerombolan besar yang terdiri dari enampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang ini menderita kekalahan yang meremukkan.lim melainkan seorang pakar Kristen dengan kecerdasan dan reputasi tinggi. yang terdapat dalam makna istilah Sushravah. Tetapi cakra Indra yang tak terkalahkan yakni mukjizat Ilahi membantu dalam mengusir dan mengalahkan duapuluh pemimpin beriku t enampuluh hingga tujuhpuluhribu pasukan tempur ini. dan orang sendirian ini dimana Tuhan Yang Maha-tinggi ada d i belakangnya. Bertrand Russell dan or ang-orang Inggris yang masuk Islam telah menyanyikan pujian kepadanya. para musuh itu tak mampu mengalahkannya. yakni bisa dikatakan. Bukankah kata-kata Weda itu dijamin dan dip erkuat oleh kata-kata pujian dan tepuk-tangan yang diucapkan oleh para pakar dan cendikiawan dari abad modern bahwa Muhammad itu tak diragukan lagi adalah orang nya.9. Pasukan besar musuh semacam itu maju ke medan perang me nghadapi orang yang sendirian ini.

Setelah menegakkan korelasi antara ket epatan ayat-ayat Weda dengan fakta nyata. serta kekalahan dari lawan -lawannya. maka kami akan. semua pandit akan ber balik dan lari tunggang-langgang. kami serahkan bukti pemben aran mantera ini juga dari Rig Weda. maka Turvyan adalah cepat dan kencang dalam ketaatan serta penyerahan diri kepadanya. Dengan suatu cara. disebutkan bahwa perlindungan istimewa telah diberikan kepada keduanya. beriman bahwa Pa rmatma itu hadir dan melihat serta takut keada Dia saja. engkau kalahkan Kuts. k . atau bahwa dia begit u cepat dan kencang dalam kebenaran dan kesucian. (Nubuatan ini yang terdapat dalam Rig Weda. Ini adalah nama Hazrat Abu Bakar. seluruh gerombol an Dajjal dan para penyokongnya. bahkan bila seluruh pendeta dan padri di dun ia. begitu pula pandit dari Bharat. dinyatakan bahwa Kuts dan Atithigva serta Ayum telah dibikin tunduk di b awah perintah Sushravah. Selan jutnya. menghibur si miskin dan dermawan. Sesungguhnya ini adalah cakra dari kebijaksa naan dan kekuasaan Tuhan. renungkan dan fikirkan yang manakah cakra dari Tuhan (Indra) itu yang bisa mengusir dan mengalahkan ena mpuluh hingga tujuhpuluhribu musuh. dan telah mengutuk kitab ini sebagai telah rusak.9:100) atau bahwa dia adalah sahabat Nabi yang menyertai hijrahnya yakni.a. atau dengan perkataan lain. terhadap mana. Dan dunyatakan pula bahwa kemenangan dan keunggulan dari Sushravah terhadap lawan yang begitu berat semata-mata adalah karena bantuan dan daya kekuatan Tuh an Yang Maha-tinggi. melainkan. seorang yang bisa merobek berkeping-keping penggempur dan pegulat yang paling besar. dan bahkan kini cakra ini di tangan kaum muslimin yakn i Quran Suci. Ayu adalah kata yang biasa ditempatkan. terhadap mereka semua engkau telah menimpakan kekalahan dengan cakramu yang tak terkalahkan. Yahudi dan Kristen bergabung dan berkonf ederasi. dan duapuluh pemimpin bangsa serta enampuluh ribu dan sembilanpuluh sembilan ahli tempur datang untuk berperang dengan dia . dari mana bahkan suatu terjemahan harfiah a kan menunjukkan bahwa dalam mantera ini telah disebutkan nama seseorang yang tia da lain kecuali Nabi Suci Muhammad serta para Sahabatnya yang mulia. dan karenanya menjadi pemimpin Orang yang paling depan. bila Sushra vah itu melebihi semua umat manusia dalam kenabian dan ilmu Ilahi. Dengan pertolonganmu kaulindungi Sushravah dan T urvyan. telah menerjemahkan ist ilah ini berarti cepat dan kencang. menarik selendang sucinya dari lehernya dan me lemparkan ke bahunya. Dalam mantera dari Rig Weda ini juga disebutkan kenyataan bahwa Sushrava (yakni Muhammad.dit Hindu dan mereka yang melihat Weda sebagai kata-kata Tuhan. duapuluh pemimpin dari kabilah Arab dan enampuluh ribu pasukan tempur nya. Atithigva berarti keramah-tamahan.a. Dalam m antera. Hindu. yang telah dilakukan Tuhan Yang Maha-tinggi dengan cara yang sangat ajaib. bagi yang main tipu-tipu dengan menuduh bahwa Kuntap Sukt itu t ambahan dalam Atharwa Weda. karena itu ini sama dengan Usman Ghani. Terjemahan harfiah dari mantera dalam Rig Weda ini adalah sebagaimana di bawah ini: (Rig We da 1:53. (22) Dan nama ini cocok tepat dengan Singa Tuhan. mufasir kuno Weda. jika tetap ada keraguan menyelinap dal am fikiran seorang pandit yang skeptis bahwa tidak hanya dalam Kuntap Sukt dalam Atharwa Weda tetapi juga di Kitab Weda secara keseluruhan. Adalah sungguh suatu yang kuran g menguntungkan. Dia a dalah yang kedua dari (orang) dua (Q. Tuhan Yang Maha-tinggi memberikan perlindungan-Nya kepada orang lain yang dipanggil Turvayan. Wahai Indra. yang berarti umar (umur) yakni Hazrat Umar r. Hazrat Ali r. untuk menunjukkan jala n yang lurus baginya yang membimbing dia ke rumahnya. 9:40) atau bahwa dia melebihi dan paling luhur dibanding semuanya dalam amal salih dan kedermawanan.9) Dan yang penolongnya tak seorangpun.S. Demi Sushravah yang berani dan penuh kekuatan. yang terpuji) tidak berkawan dan sendirian. akan dikaitkan dan diperbincangkan di lain kesempatan). maka tidak saja kekuatan Dajjal ini akan menderita kekalahan dan kebing ungan. S. seseorang telah meny isipkan nubuatan dari Nabi Suci Muhammad. apa yang dikatakan dengan enampuluh hingga tujuhpul uh ribu orang yang gemar berperang. A tithigva dan Ayum . sebagaimana telah diramalkan dalam Weda. Jadi. Dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa bersama Sushravah ( Muhammad). Kuts berarti seorang yang bisa membedakan kebenaran den gan kepalsuan. Saynacharya. baik karen a kenyataan bahwa dia yang paling pertama dan cepat dalam beriman kepada Nabi Su ci. yang paling pertama (Q.

Taitriya Brahmn 1:1. Dicatat dalam Shatpath Br. 20. Atharva Veda. ====== .6. 22 The Atharvaveda. karena itu penduduknya bisa meningkat menjadi seratus ribu (Al-Mathal-al-kamil). Sukt 21 dan mantera 9. 1. ------19. juga. XV:6. Nareshu Ashansah Narashansah astvishyate yashya sah Munashuesh u Parshansnih. 8:13.1. Ini berarti bahwa Kuts telah diberikan dalam Nirukt 3:11. namun sebagiannya juga ada di Kand 20. Shankhayana S. Di sana ada juga. 6 26/3 qtithigva. Bhavishya Puran Parv. Sam Veda bag.1:35.Griffith menulis: Suatu hymne dalam pujian terhadap kebebasan dan pemerintahan yang baik dari Kaurama.2.3.3.16 . istilah ini menunjukkan pribadi yang berbeda-beda. dan adalah suatu kenyataan bahwa Tuh an Yang Maha-tinggi menghubungkan dengan dua pribadu besar: Sushravah dan sahaba tnya di gua. Sifat baik dan keluhuran budi mereka adalah kenyataan sejarah. dikatakan bahwa Matahari berjalan di atas sebuah rath emas. hal. Pt. kata ini di ambil sebagai proper noun. 2 14/7. Lihat catatan pada Shatpath Br.8.11. Ini berarti bahwa penduduk tetapnya adalah en ampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang. 21. dalam mantera ini. Rigveda 1 51/6. Suatu sebutan tentang Kuts bersama an dengan Atithigva dan qyu. mantra 9. mantera yang sama itu juga terdapat d alam Rig Weda. Mishkat. dan tunduk melayaninya: Singa Tuhan Hazrat Ali.24.II. tetapi ini bukan nama satu orang.2. dan seluruh Atharwa Weda disingkirkan ke samping seb agai kitab yang tercemar. VII: 1-2. XI:5. Bhavishya Purana Prati Sarg Prev iii:3. Usman dan Umar. Yajur Weda. Dia juga disebut sebagai teman Indra.13. XIII:4.13.257. seolah dia adalah nama beberapa Raja atau otoritas penguasa. Chhan. mandal 1. telah disebutkan pada beber apa tempat dalam Weda. 8 53/2. telah di adakan di beberapa tempat 1 53/10.21-23. Kata Sanskrit rath digunakan bagi segala macam kereta dan kendaraan.12. Mekkah pada saat itu adalah pusat niaga dari Arabia.256. Turvyan atau Hazrat Abu Bakar.5-6.2. bahkan kemudian. hh. 4 26/1. Suatu penyebutan tentang Kuts ada di beberapa tempat dalam Weda. dan tidak hanya seorang saja. 1. Tetapi dalam pa ndangan para cendikiawan.arena mantera ini tidak saja terdapat dalam Kuntap Sukt. 451. disebutkan tiga sahabat yang besar da ri Nabi. Sukt 53.6. Dan apakah mantera ini juga ditolak dan d ianggap sebagai disisipkan. bab Mafakhira fa-la-Assabiyah . dan bukan sek edar ceritera fiktif dari para mufasir Weda. Dalam ketiga terjemah di atas. 34. bahwa Purana wajib dibaca pada hari kesembilan dari Yagnya. Rig Veda. Tirmidhi dan Abu Dawud. XIII:4. X:130.20. Ibid.4. XI:7. suatu c atatn atas akhlak dan kemuliaannya yang luhur juga telah dinyatakan dalam ayat i ni.3.2.3. Rig Veda. dan dalam mantera yang berikutnya le bih lanjut ada penjelasan tentang itu. Dalam Rig W eda.III:1. Tetapi nubuatan ini tak berakhir di sini. raja Rushamas .4. Suatu tafsir yang sangat tua dan otentik dari Yajur W eda.6. Tentang ini Prof. melainkan nama dari pribadi yang berbeda-beda. juga disebutkan telah melindungi Turvyan.K hem Karan Bhasjy. dan bersama dengan Sushravah yang terpuji .12.

Maurice Bloomfield menterjemahkan: Yang dua kali sepuluh kerbau bergerak bersamasama dengan sapi-sapi mereka. Tanah Arab dikenal ke seluruh d unia karena untanya dan Bangsa Arab dkenal sebagai para penunggang unta . Tak Seorangpun resi India yang pernah mengendarai unta tetapi seorang Nabi bangsa Arab s. maka ini ada makna kiasannya. Firman-Nya: Pe rumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Seorang resi India tidak dapat mengendarai unta. lalu mereka tak memperhatikan itu. 127. Telah ditulis dalam Manu Smriti: Seorang Brahma akan tercemar kalau berniat mengendarai seekor keledai atau unta dan mandi telanjang. sering Kali menaiki unta dan minum air susunya. 20. kita hanya akan m emberi dua atau tiga contoh. wahana ini menunjukkan dan terdiri d ari umat atau bangsanya. seperti dalam hukum Dharma Shastra.2).(23) Jadi. Sebab. Dalam si kap yang sama. Orang-orang jahil tidak mengindahkan kedudu kan mulia dari lelaki itu . Pencemaran ini hanya bisa dihilangkan dengan manahan nafa s untuk waktu yang lama (Manu 11:201). Grifith memberikan terjemahan berikut ini: setelah bahasa Sanskritnya (Ath arwa Weda. dia berikan. kambin g.w. setuju pada kenyataan bahwa dia adalah seorang penunggang unta. dan hendaknya difahami dengan jelas bahwa Resi yang dijanjikan tidak ti nggal di India tetapi seorang Resi penunggang unta dari Arabia. Dan Allah tak memberi petunjuk kepada kaum yang lal . Pandit Raja Ram memberikan tafsiran lain dari mantera ini: Duapuluh unta menarik kendarannya. beserta dia dan juga isteri-isterinya. a dalah Ibarat keledai yang mengangkut kitab. t etapi tak bisa memetik manfaat dari timbunan kitab-kitab tersebut. yan g menarik diri dari sentuhannya . tinggi dari kereta seperti menyundul langit. dalam pengertian harfiah yang dikenal. Secara singkat dan padat. Dalam Q ur an Suci. Larangan dalam Dharma Shastra ini berdas ar kenyataan supaya tidak tersisa sedikitpun ambiguitas dalam menafsirkan nubuat an ini. Unta-unta dua kali sepuluh yang menarik kendaraan. 18). daging dan susu unta itu diharamkan bagi seorang resi Ind ia (Manu 5:8. Mantra 2 Mantera kedua dari Kuntap Sukt berbunyi sebagai berikut: Prof. Wacana semacam ini sangat umum dalam kitab suci agama H indu ini dimana para resi atau dewata dikatakan mengendarai lembu jantan. dan kendaraan mereka itu diartikan sebagai gambaran mencolok dari masing-masing pengikut mereka.a. mantera ini dengan jelas menunjukkan bahwa Resi yang dijanjikan adalah seo rang Arab. dengan perempuan di sampingnya. sehingga adalah haram baginya untuk menunggang unta. suatu kaum atau pemimpin agama me reka disebut seperti seekor keledai yang sekedar terbebani dengan kitab-kitab. Pucuk kendaraan atau ker etanya merunduk menghindari sentuhan langit . seorang Brahman juga tidak boleh mengendarai unta. Indah akan kereta-keretanya atasnya meru nduk dari sengatan langit . Semua terjemahan kecuali Bloomfel d. singa dan tikus. NABI YANG MENAIKI UNTA Dalam Kitab Wahyu dimana disebutkan. Buruk sekali perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.RESI PENUNGGANG UNTA. Terjemahan in i juga menunjukkan bahwa pucuk keretanya menyundul langit. Semua terjemahan ini menunjukkan bahwa orang yang sama yang dirujuk dalam manter a ini seperti yang diacu dalam mantra pertama. meng enai seorang nabi atau resi atau dewata yang mengendarai seekor binatang atau la in kendaraan. Pandit Khem Karan menterjemahkannya: Yang binatang kendaraannya yang cepat adala h duapuluh unta dengan betinanya.

yang ab initio. Jela s sekali bahwa setidak-tidaknya orang yang menerima dan menyetujui dibebani deng an Hukum. dia akan tetap di atas keledainya pada saat dia kembali . dan j uga suatu perkara yang benar bahwa kaum Yahudi. Sudah jelas sekali bahwa kaum yahudi itu disebut pembawa taurat. yang telah disebut sebagai pengemban Taurat berubah menjadi tak lebih dari keled ai yang membawa kitab-kitab. satu di punggung keledai da n satu lagi menunggang unta. Yesus mengatakan. Pernyataan lain yang diberikan oleh Yesus menunjang hal ini. bahwa para muridnya ad alah kain lama yang tidak dapat dipotong-potong lagi menjadi baju yang baru. Bahkan yang jauh lebih buruk adalah permisalan seekor keledai muda yang me nolak ab initio Kitab-kitab Suci dan tidak mau dibebani dengan kitab-kitab. Betapapun. Kisah penunggang keledai berhenti di sini. keledai dan anak keledai. diumpam akan sebagai anak keledai. tetapi tidak mendapat manfaat apa-apa dari situ. Bangsa lain yang nasibnya jauh lebih buruk. bahwa an ak keledai itu mutlak tidak mampu membawa bebannya. yakni untuk menyatakan. dan mengenai anak keledai ini.S. bahwa Yesus mengendarai keduanya. Yohanes 12:14. keledai muda dalam pe rumpamaan ini adalah ibarat orang-orang. Dengan cara yang sama. lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk kedalam Kerajaan Allah (25). boleh jadi bisa hidup menurutinya. Ini menunjukkan s uatu bangsa yang menolak mengemban amanat Hukum. tidak mampu dan tidak c ocok untuk membawa amanah Hukum. akan lebih tepat. dan tak ada pemecahan lain atas dilema ini kecuali mengangg apnya sebagai nubuatan yang diucapkan dengan bahasa kiasan serta diterjemahkan langsung agar masuk akal (Zakharia 9:9). dan ini juga terkenal dengan perumpamaan: Bahkan bila keledai Isa Almasih telah sampai ke Mekkah. dan Nabi Isaiah melihat dalam rukyah dua pengendara. k eledai adalah menunjukkan dan lambang dari kaum Yahudi untuk siapa tuntunan Yesu s dimunculkan. Jelas naif untuk menyatakan bahwa seseorang berkendaraan seekor keledai dan keledai mu da secara bersamaan. Misalnya. tetapi tidak memperhatikannya. dinyatakan bahwa dia hanya men unggang anak keledai. . Markus 11:7. ditulis dalam Alkitab menur ut Matius 21:5. Bagusnya. dimana tak seorangpun laki-laki pernah menung ganginya. Dengan mengingat hal itu. yang berdasarkan kenyataan. Tidak saja seekor keled ai yang dipakai berkendaraan oleh Yesus. pen ulis Injil dengan khusus berkata.62:5) Dalam kiasan ini. (24) Pada tempat lain. Tetapi perkaranya tidak berakhir sampai di sini. bukanl ah suatu tugas yang sulit ataupun penemuan besar untuk membuka ikatan dan melepa s keledai seseorang atau keledai muda dan mengendarainya sehingga nubuatan itu bisa tergenapi. Namun contoh dari mereka yang be riman kepadanya. bahwa tak seorangpun nabi Bani Israil maupun n on-Israil yang bisa menjadikannya umat pengikutnya. yakni. bahkan tidak bisa membawa beban amanah Yesus Kr istus. Tuhan Yang Maha-tinggi telah mengumpamakan para ulama Yahudi y ang di beri amanat Kitab Taurat. berdasarkan teks di atas. Dajja l dinyatakan dalam hadist mengendarai seekor keledai. Yesus bahkan berkata dengan istilah yang lebih keras: Sekali la gi aku berkata kepadamu. Teta pi dalam Lukas 19:35. Tetapi yang dari awal sudah menolak untuk menerima dan memperhatikan Taurat atau Hukum. bahwa dalam gambar Yesus ditunjukkan mengendarai anak kel edai sedemikian rupa sehingga kaki dan lututnya menyentuh tanah. ata u mereka adalah botol lama yang tidak dapat diisi dengan anggur yang baru. melainkan juga keledai muda. yang tidak bisa memetik manfaat dari taurat. Bila nabi Zakaria telah meramalkan kedatangan seorang penunggang keledai. dan mengen darai keduanya pada satu dan saat yang sama telah dinyatakan dan disorot. Jadi. adalah seperti keledai muda. tetapi p erihal dia menaiki keledai muda perlu dtafsirkan lebih lanjut.im (Q. bahwa Yesus Kristus telah digambarkan mengendarai s eekor keledai. menolak beriman kepada Yesus. adalah jelas dari jenis y ang lebih rendah dibanding golongan sebelumnya. menunggang keledai. Dan karena itu. tetapi mereka tidak menerimanya. diutamakan untuk Yesus. Jadi jelas sekali bahwa kaum Yahudi. Dalam Kitab Suci dinyatakan. bak seekor keled ai yang dibebani dengan kitab-kitab. dan juga sudah diakui bahwa Yesus dikirim kepada domba-domba Bani Israil.

Tetapi di sini istilah unta itu digunakan sebagai lawa n kata dari orang kaya. dan orang kaya berarti suka hidup enak-enakan. bermewahmewah dan cinta-dunia. serta melintas dengan selamat me lalui jalan Hukum dan perintah Ilahi yang paling rumit. setelah menyebutkan keajaiban dan keheranannya atas penciptaan kaki. hidung. Dia Yang Dijanjikan. Apakah merek a tidak melihat unta itu. dalam Alkitab juga dikatakan. majalah tersebut s elanjutnya berkata: Ada banyak rahasia tentang unta yang komplit itu yang belum terpecahkan . tetapi bua t orang yang mencari kesenangan pribadi. dan menolak membawa beban am anahnya. dan menolak H ukum Ilahi. Ditulis dalam Encyclopae dia of Religion and Ethics: Unta adalah binatang yang sangat penting dalam kehidu pan suku Badui. . menyusuri jalan Hukum Ilahi yang paling rumit untuk memasuki kerajaan Tuhan. Me ngacu atas hal itu. Karena itu. Kesederhanaan dari kehidupan seekor unta. pada satu sisi. Narashans.Ayat ini diambil untuk diartikan. serta melintas dengan cepat dan aman melalui gurun pasir telanjang dan membakar. Kemudian. Sesungguhnya ini memang fakta y ang lengkap . ini ada lah wahana umum untuk berjalan lama melintasi gurun pasir . daya tahan dan kecepatannya. Unta dan mengendarai unta merujuk kepada negeri Arabia. serta menggantungkan pengorbanannya kepada kambing hitam. para penyair telah bersenandung dengan benar. dan karena itu. l ehernya yang jenjang. mulut serta organ dalam nya. nubuatan in i adalah suatu ramalan yang penuh kebijaksanaan. Dengan memperluas dan memperbincangkan keajaiban serta keingin-tahuan kita terha dap alam penciptaan dari seekor unta akan memakan waktu yang panjang. maka jelas baginya sangat sulit untuk memasuki kerajaan Tuhan. betapa pun besarnya dia. Qur an Suci telah menujukan perhatian kepada hal itu dengan mengatakan. Adaka h muridnya. anda harus membiasakan diri dengan k ebiasaan hidup terantuk semak berduri . foya-foya. dengan menyebutkan sepasang pengendara. mata. seorang menunggang keledai muda dan seorang la gi dengan unta. sebaliknya. Jika dalam Kitab Weda. tidak akan d iizinkan untuk memasukinya. orang-ora ng tersebut. untuk melintasi padang pasir di dunia ini. meli ntasi jalan Lurus yang lebih tajam dan mengiris melebihi mata pedang. sedangkan unta itu melambangkan sosok yang selalu bekerja keras. diucapkan untuk dipertimbangkan dengan hati-hati dan pemikiran mendalam tentang pamrih pribadi dari negeri-nege ri Kristen dalam abad ini. tidak pernah mencapai sesuatu yan g lebih baik dibanding camelus-dromedarious. sabar dan tenang. bahwa adalah mudah bagi seekor unta. telah dik atakan sebagai penunggang unta. hidupnya yang sekedar memakan semak da n tanaman berduri lainnya selama berhari-hari. makanannya sederhana. Namun. dimana Tuannya sendiri menyatakan bahwa (mu ridnya) itu tidak memahami katakatanya? (26) Jadi. unta adalah motto dan tanda da ri seorang muslim sempurna. binatang yang sangat besar dan bentuknya tidak mulus. Hendaknya juga diingat bahwa kerajaan Tuhan itu bukanla h suatu kerajaan tanpa hukum yang penuh pemberontakan. atau secara kiasan. adalah gambaran seorang muslim dan yang beriman sempurna. meskipun ini benar-benar mustahil. yakni Jika anda ingin hidup penuh kehormatan di dunia ini. yang menyebut dan menghujat hukum itu sebagai kutukan. Mengingat makannya sedikit. kesabaran dan ketenangannya mengh adapi kelaparan dan kehausan. bisa melewati mata jarum. betapa mereka diciptakan dan peragaannya telah dilakuk an oleh Reader s Digest bulan November 1964 dengan kata-kata berikut ini: Alam.(27) Sesungguhnya itu adalah pintu yang rendah lewat mana seorang yang gemuk berlemak takkan bisa melaluinya. yang adalah arsitek perancang yang besar. sambil memikul di punggungnya baik pengendara mau pun bebanyang lain. bangsa Arab atau seekor unta yang kuat.

Yohanes 14:9. . baik Weda maupun Nabi Isaiah. juga. Ini berarti bahwa penduduk tetapnya adalah en ampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang. tidak punya pengawal pintu gerbang ataupun sekretaris. tidak pernah melatih pembantu. Mekkah pada saat itu adalah pusat niaga dari Arabia. 1.6. maka kedudukannya sebagai penunggang kuda itu tepat bagi kedua-nya. Beliau memerah susu kambingnya sendiri. Dengan mengingat kedudukan raja yang dijalankan oleh Nabi dengan perintahn ya sendiri. D alam perjalanannya ke Syria Umar Faruk tidak membawa apa-apa kecuali seekor un ta yang dikendarainya namun pusat dunia itu gemetar. 26.II. Suatu sebutan tentang Kuts bersama an dengan Atithigva dan qyu. kata ini di ambil sebagai proper noun. Matius 9:16. berjalan di jalan raya dan semuanya serba sendiri tanpa dika wal kemanapun beliau suka.K hem Karan Bhasjy.3. 25. Dia juga disebut sebagai teman Indra. Matius 19:24. dan tidak hanya seorang saja. Lukas 18:25. baik secara harfiah maupun arti penti ngnya . Dalam ketiga terjemah di atas. Sam Veda bag. bab Mafakhira fa-la-Assabiyah . --------23. Rigveda 1 51/6. 2 14/7. Matius 7:13. memelihara unta-untanya. 6 26/3 qtithigva. menimba air untuk para perempuan. tetapi ini bukan nama satu orang.20. dikatakan bahwa Matahari berjalan di atas sebuah rath emas. y akni. Suatu penyebutan tentang Kuts ada di beberapa tempat dalam Weda. namu n dia bisa memerintah dengan menggentarkan dan penuh wibawa sehingga baik oran g Arab maupun non-Arab gemetar kaki-kaki mereka dengan hanya menyebut namanya. menyapu lantai rumahnya. di samping beliau adalah Nabi dari Arabia. bekerja se bagai tukang bersama yang lain dalam membangun mesjid. Markus 8:33. Lukas 13:24. Rig Veda 1:126.Griffith menulis: Suatu hymne dalam pujian terhadap kebebasan dan pemerintahan yang baik dari Kaurama. Matius 16:23. telah menyebut Nabi Suci seorang penunggang unta. raja Rushamas . Tentang ini Prof. Markus 10:25. Pt. Yajur Weda. neliau juga sebagai suatu model yang sangat mulia bagi pemerintahan raja-raja maupun penguasa dunia.8. Rig Veda. Taitriya Brahmn 1:1.38. istilah ini menunjukkan pribadi yang berbeda-beda. yang menggosokkan minyak dengan tangannya sendiri p ada untanya. Mishkat.1. melainkan nama dari pribadi yang berbeda-beda.4. yang biasa berbaring di tanah tanpa alas. 6:27. 1.2.1:35. 34. beliau melakukan segala jenis pekerjaan dengan tangannya sendiri. 27 Nareshu Ashansah Narashansah astvishyate yashya sah Munashuesh u Parshansnih. seolah dia adalah nama beberapa Raja atau otoritas penguasa.3. 24. yang tidak punya balairung untuk audiensi kerajaan. Dalam Rig W eda. karena itu penduduknya bisa meningkat menjadi seratus ribu (Al-Mathal-al-kamil). 451.Jadi.2. Markus 2:22. yang dengan kantung kulit ters andang di bahunya. hal. 4 26/1. Lukas 5:37. Tirmidhi dan Abu Dawud.12.17. telah menunjukkan dengan jelas atribut eksternal maupun internal beliau. Tetapi dalam pa ndangan para cendikiawan. dan menggali parit pertah anan. Ini berarti bahwa Kuts telah diberikan dalam Nirukt 3:11. seseorang dengan tepatnya telah mencermati: Bisakah kautunjukkan satu saja penguasa dalam sejarah dunia ini yang kehidupan sosialnya semacam ini dima na pada kemejanya ada sepuluh tambalan perbaikan.2. 8 53/2. Kata Sanskrit rath digunakan bagi segala macam kereta dan kendaraan. Meskipun k enyataannya beliau adalah seorang panglima yang berani dan seorang raja. telah disebutkan pada beber apa tempat dalam Weda. telah di adakan di beberapa tempat 1 53/10. 8:13.11.2.

juga telah dinyatakan bahwa dia itu Vadhumantah yakni. bahwa di sini Vadhumantah itu betina dari unta. bahwa dia itu sangat dipuja dan pujian kepadanya akan dinyanyikan. Karena itu. menunggang unta itu ad alah keistimewaannya. Dalam istilah Weda. Menurut pena fsiran pertama Resi yang dijanjikan dikatakan mempunyai lebih dari satu isteri yang adalah benar bagi Nabi Suci. atau bahwa istilah Vadh umantah itu dibuat dengan makna penghancur para musuhnya. Seorang laki-laki . Nabi memiliki dua unta betina yang dikena l sebagai Qaswa dan Asba.7-10. ini. kita akui bahwa beliau dikatakan mempunyai isteri-isteri. tetapi bab i . 9:7. Aita Br. Tetapi sebagaimana yang juga telah dinyataka n sebelumnya.6. Sanskrit Bhashya dari Khem Karan memberi dua arti dari kata Parikesit. 6:3. 396. kerbau dan sebagainya)(28).6. unta untuk Nabi. dan telah dinyatakan bahwa Raja Trasadasyu me mberikan limapuluh isteri kepada seorang Brahman sebagai hadiah. Kami memeriksa kedua copy tersebut di Kolese Deccan. dan lebih menyukai bacaan davirdash yang berarti dua unta betina yang indah. Athar xx. Indra Ind rani. iii:7. tetapi pecahan di bawah 100 biasanya dihilangkan. bahwa unta-unta itu menarik kereta dimana para isterinya juga b esertanya. Buddha. telah disebutkan dalam Weda. (Rig Weda 8:19: 36).10. Rig Veda i:123. istilah Vadhu mempunyai arti yang sangat penting.1. Nighantu.3. dan kedua seorang yang memberikan perlindungan lengkap kepada umat . dan menurut yang kedua. fakta bahwa dia mempunyai isteri-isteri. Quran Suci juga berkata tentang Nabi Suci sebag ai lemah-lembut terhadap kaum mukmin ====== PARA ISTERI NABI SUCI DISEBUTKAN DALAM WEDA (Rig Weda 1:126:3) (Rig Weda 6:27:8) Kata-kata vadhu mantah davirdarsh dalam mantera telah diberi dua terjemahan yang b erbeda. Nabi mempunyai dua unta betina. Jadi kedua terjemah an tidak bisa diterapkan kepada resi yang lain kecuali Nabi Suci Muhammad. 131. X:65. Rigveda. Dan untunglah kehidupan rumah tan gganya itu bukan rahasia tersembunyi atau affair yang ditutuptutupi. seorang perempuan yang menikah.7. yang mempunya i banyak isteri. St. P ada saat hijrahnya ke Madinah. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaff. Dalam bahasa Sanskerta. sapi. satu dikendarainy a dan satu lagi ditunggangi Abu Bakar. tetapi fakta bahwa nabi mempunyai isteri-isteri dan menjadi orang terpuji mengundang kita untuk mempelajari dan me neliti kehidupan rumahtangganya dengan cermat. 1:127. yang juga benar sama dengan Nabi Suci. sebaliknya. bahkan meskipun dia lajang atau mungkin hanya mempunyai seorang isteri. isti lah Vadhu juga telah digunakan untuk semacam perempuan sebagai hadiah kepada se orang Brahman dari raja atau orang kaya. Altindisches Leban. 42.127. Poona . bisa d ianggap punya kekurangan atau dipersalahkan. 8:97. berharga untuk dipuji dan diperhatikan. Dengan menolak keberatan para pandit. Lopa Mudra. 237. Petersburg Dictionary. dan resi-resi besar pun.8. Ini be rarti: seorang perempuan yang mandiri. lelaki itu bukan monogami. tidak bisa dijadikan keber atan. Parwa Urwashi. Pertama. Kisah cinta dari Yam Yami. 7:63. Jumlah yang tepat dari para sahabat yang ikut ambil bagian dalam perang Badar ad alah 313.Beberapa copy dari Atharva Veda berisi kata davirdarsh yang berisi duapuluh ekor unta yang indah atau unta betina. tetapi di tempat lain kita dapati kata davirdash berarti duapuluh u nta dengan betinanya. Dan kedua. Setelah menyatakan binatang tunggangan khusus dari Narashansah yakni. Dalam Weda. unta-unta dengan betinanya menarik keretanya.11. mempunya i banyak isteri. atau kelompok unta yang dimaksud. Vi:32. hewan betina(kuda. Sarvat Aishv ary Yuktasya (memiliki segala jenis atribut dan kekuasaan). pembantuperempuan. III:16.1.

sedangkan Nabi 53. maka orang-oran g akan menganggap rendah hal itu sebagai perkara yang memalukan. Dengan cara ini. Kebutuhan terbesar dari semua perkawinan ini timbul di saat ju mlah lelaki yang merosot akibat peperangan yang tanpa henti. Nabi Suci Muhammad serta Hari Akhirat engkau berikan kesuka an melebihi kehidupan di dunia ini. Selama 25 tahun beliau hidup dengan seorang isteri yang a dalah seorang janda yang jauh lebih tua usianya. Puncak dari keretanya merunduk untuk menghindari sentuhan langit . Per kawinan dengan janda itu tidak populer di antara kaum. Kepada Allah. Sebagai perkara nyata. yang melihta kejujuran dan sifat am anahnya. ha dirlah dalam ikatan perkawinan dengannya lima orang janda dari kaum Muslimin yan g gugur dalam peperangan. berusia 25 tahun. Yakni. sedangkan di a berumur empat puluh. Tetapi demi menjaga dan m empertahankan kehidupan suatu bangsa. Quran Suci mengacu kepada ha l itu. Tujuan ketiga d ari perkawinan ini. dan dengan dikobarkan cintanya oleh akhla knya yang luhur. Tetapi hingga penguasa sendiri yang memberikan contoh perkawinan dengan janda. semua perkawinannya dihabiskan. Hidup dengan seorang isteri saja hingga usia 53 tahun. dan tiga janda dari kabilah yang sangat membencinya. sungguh suatu contoh yang sangat mulia yang diperlihatkan Nabi di hadapan dunia. Allah. Kenaikan Nabi atau Mi raj. dengan perempuan d an anak-anak yang ditinggalkan dalam keadaan tanpa daya dan tanpa rasa aman. adalah: Dan jika kamu (para isteri Nabi) mendambakan Allah dan Utusan-Nya dan tempat ting gal Akhirat. 33:29).ni dalam hidupnya telah disebar-luaskan melalui bibir isteri-isterinya sendiri. 53:7). maka sesungguhnya Allah menyediakan ganjaran yang besar bagi orangorang yang berbuat baik di antara kamu (Q. dan meninggalkan hari-hari tengah malamnya untuk berd oa di sebuah gua yang gelap di padang pasir untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Mah a-tinggi adakah sesuatu yang lebih terhormat dan terpuji daripada ini? (Rig Weda 8:19:36). Adanya Nabi di bagian tertinggi dari cakrawala dan kemudian merunduk sedi kit atau menurun.S. Pada saat dia wafat. dengan mudah m enjadi populer dan dipuja-puji. ataupun orang lain yang bersedia untuk mengawini mereka. serta penerusan keturunan. melukiskan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha-kuasa dan masing -masing umat. Di samping ini. Bab pembukaan dari kehi dupannya adalah seorang perempuan pengusaha. d an dengan ikatan perkawinan ini. yang jauh leb ih tua dalam usia darinya. sebagaimana dinyatakan dalam Quran Suci. di dalam maupun di luar rumahnya. penjagaan kemurnian dan kesucian. pada waktu itu. dan tak ada yang merawat mere ka. Utusan-Nya dan Kehidupan-sesudah-mati adalah bagian dari agama Islam yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. dengan para janda yang suaminya telah syahid di medan perang. Beliau. dal am keempat dinding rumahnya selama ini adalah perawatan yang terbaik demi latiha n moral dan spiritual lebih dari setengah masa hidupnya. Mengkomunikasikan dan membagikanny a dengan kaum Muslimin lainnya telah menjadi kewajiban utama dari para isteri Na bi. banyak orang. berharga untuk ser ibu puja-puji. Tetapi seorang laki-laki yang dipuji dalam hidup rumah-tangganya menunjukkan bahwa tak ada sudut atau lubang gelap dalam kehidup annya. dimana-mana. dengan firman-Nya: Dan ia ada di daerah cakrawala yang paling tinggi (Q. kecuali Aisyah r. Ini adalah rujuk an yang jelas tentang Kenaikan Nabi Suci atau Mi raj. dan isterinya menerima ag amanya yang paling awal dari semuanya. maka suatu ganjaran yang besar akan menunggu mu. di luar rumah atau dalam kehidupan publik. maka seluruh kebenciannya mencair. yeng m . usianya 65 ..a. Umumnya. Seorang laki-laki yang menghabiskan masa-mudanya yang panas dan malam-malam utama dalam hidupnya hanya dengan seorang isteri. karena alasan yang difahami dalam tujuan perkawinan itu adalah do rongan seksual. poligami mutlak diperlukan. Beliau. yang menjadikan beliau sebagai seorang yang disayangi Tuhan.S. adalah merunduknya demi kasihnya kepada ses ama manusia. meminang beliau.

Karena ide wahyu itu mempunyai pra-anggapan kemungkinan gerak dari langi t ke bumi. namun untuk membuat nubuatan itu menjadi jela s. Meski adalah salah untuk menerapkan grammar S anskrit ke dalam kata bahasa Arab. Tak ada Resi di India atau seorang nabi lain yang pernah mempunyai nama seperti ini. -------28 Rig Veda 1:126. Bloomfield menterjemahkannya: Yang satu ini menyajikan kepada pemirsa dengan s eratus permata. kata Mamah.8. 6:27. Mantera ini memberi nama Resi tersebut sebagai Mamah. Dia melakukan nya untuk membimbing Pandit Hindu kepada yang benar dan memungkinkan mereka mend apatkan gambaran hakekat yang sebenarnya dari nubuatan ini. yang lebih mendekati pengucapan yang sama dengan kata Muhammad da n memiliki arti yang sama. meskipun hakekatnya tetap sama. Beberapa copy dari Atharva Veda berisi kata davirdarsh yang berisi duapuluh ekor unta yang indah atau unta betina. tidak peduli bila pengucapannya tidak tepat sama. telah digunakan dalam Atharwa Weda. memuliakan. dan seterusnya (Sanskrit English Dictionary oleh Sir Monier Williams). Beberapa buku Sanskerta seperti Allo Upanishad dan Bhavishya Puran memberikan na ma Nabi itu sebagai Mahamad. agar mereka betul-be tul memperhatikan dalam berbuat demikian. Terjemahan Prof. Kami memeriksa kedua copy tersebut di Kolese Deccan. Resi dalam Atharwa Weda. tiga ratus kuda pacu yang baik dan sepuluh ribu ekor sapi. tetapi di tempat lain kita dapati kata davirdash berarti duapuluh u nta dengan betinanya. sepuluh lingkar kalung yan g dianugerahkan-Nya kepada Resi. Akar kata dari ini ad alah Mah yang berarti menghargai tinggi. Jumlah yang tepat dari para sahabat yang ikut ambil bagian dalam perang Badar ad alah 313. Dalam beberapa bentuk atau lainnya kedua konsepsi ini mendapat tempat da lam setiap sistim keagamaan.enempatkan beliau di cakrawala tertinggi dan membawanya begitu dekat kepada Dzat Ilahi. diucapkan sebagai Mahmud Gajnawi oleh Kshitiz d alam Vanshavli Charit. tetapi pecahan di bawah 100 biasanya dihilangkan. Karena itu. dan lebih menyukai bacaan davirdash yang berarti dua unta betina yang indah. sepuluh kalung.3. membuat sedikit perubahan dalam kata Arab d an digunakan kata Sanskerta Mamah. menurut tata-bahasa Sanskerta. misalnya. Mantra 3 (Atharwa Weda 20:121:3). tetapi kata ini. Poona . Griffith adalah: Seratus rantai emas. M. Banyak na ma Muslim yang baikbaik digunakan dalam kitab-kitab Sanskerta dengan sedikit peru bahan. Resi yang tersayang. P ada saat hijrahnya ke Madinah. Mamah itu s ama dengan Muhammad. menghormati. . sepuluh kalung. Nabi memiliki dua unta betina yang dikena l sebagai Qaswa dan Asba. Jadi. sepuluh kalung atau tasbih. maka ide mi raj itu berpra-anggapan kemungkinan gerak dari bumi menuju langit. jug a digunakan dalam arti yang buruk. satu dikendarainy a dan satu lagi ditunggangi Abu Bakar. Nabi mempunyai dua unta betina. Mahmud al Ghazni. tigaratus kuda dan sepuluh ribu sapi Ketiga terjemahan ini bersetuju atas fakta bahwa Resi yang bernama Mamah akan dibe ri seratus koin emas. Pandit Raja Ram menerjemahkannya sebagai berikut: Dia memberikan kepada Mamah Res i seratus koin emas. membesarkan. Dan tiga kali seratus kuda gaib dan sepuluh rib u sapi . tigaratus kuda dan sepuluh ribu ternak . me ninggikan.

Rig Veda i:123.S. yang paling pertama (Q.S. Begitu pula. Umar. iii:7. Mereka adalah yang paling sukses dalam missi ke hidupan mereka dari antara segenap kaum Muslimin. Altindisches Leban. 8:97. 1:127. Dinyatakan dalam Shatpath Brahmana .6. Daln lagi Kitab Suci berfirman: Dan Kami menguji k amu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (Q. Ali. teraniaya dan tercebur da lam api kesukaran hidup serta penderitaan dan akibatnya mereka menjadi suci bak emas murni.1. 9:7. 42. Daya ruhani seseorang yang bisa mengatasi segala ke sulitan dan ujian dibandingkan dengan emas murni.9:100) yang setelah menjalani masa penganiayaan y ang panjang di tangan orang-orang Mekkah.S. Aita Br. Mereka adalah Orang yang paling depan.3.1.11. Quran Suci juga berkata tentang Nabi Suci sebag ai lemah-lembut terhadap kaum mukmin ---------Koin Emas. Kata fitnah dalam a yat ini diterangkan bagaikan meletakkan emas dalam api untuk memisahkan yang tid ak murni itu dari emasnya. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaff. 396. menggenapi ramalan bahwa Mamah Rishi akan diberi se ratus koin emas.S. 6:3. Petersburg Dictionary. te tapi tidak meninggalkan Islam dan karenanya menjadi mereka yang terpilih di hada pan Tuhan sebagaimana al-Quran berkata: Allah berkenan kepada mereka (Q. bahwa emas itu secara kiasan digunakan untuk menunjukkan kekuat an spiritual dari seseorang. para sahabat Nabi yang m enghadapi segala macam kesulitan dan memikul kesukaran hidup yang berat itu adal ah koin emas murni yang dianugerahkan kepada Nabi. X:65. Sa ad bin Abi Waqqas. Sarvat Aishv ary Yuktasya (memiliki segala jenis atribut dan kekuasaan). 7:63. Dalam kata-kata Quran Suci: Dan sesungguhnya Kami akan mengu ji kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiw a dan buah-buahan .10. Sanskrit Bhashya dari Khem Karan memberi dua arti dari kata Parikesit. Ini adalah sepuluh sahabat terbaik dari Nabi Suci yang di kenal sebagai Ashra-i-Mubashshara . 98:8). III:16. Seratus adalah jumlah sahabat yang mengungsi ke Abesinia. dan kedua seorang yang memberikan perlindungan lengkap kepada umat .127. Mereka adalah pribadi mencolok tentang mana Weda menamaka nnya sebagai Dash asrija sepuluh buket dari Surga . yang dipandang sebagai sebuah tafsir terilham dari Yajur Weda.8. yang menahan segala jenis kesulitan hidup serta penderitaan dan akibatnya menjad i demikian suci dan berharga seperti emas murni.Nighantu. 237.(Q. seratus koin ema s. 2:155). Jadi. meninggalkan rumah mereka dengan sanak keluarganya dan bahkan Nabi yang disayanginya serta dipaksa lari ke Abesinia. M ereka meninggalkan semua yang paling disayanginya dan segenap harta miliknya. Athar xx. Sa ad n Zaid dan Abu Ubaidah (semoga Allah sangat meridhoi mereka). 131. Mereka adalah Abu Bakar. St.6. Seratus koin emas ini adalah kaum mukminin dan para sahabat Nabi di masa awal nya yang diberikan kepadanya dalam kehidupannya di Mekkah yang penuh guncangan.7. Besar dan tak terhi tung pengorbanan yang telah mereka lakukan demi Islam sehingga tak tertandingi p ahala bagi mereka itu. Talhah. kaum muslimin yang masuk Islam paling aw al dan para sahabat Nabi Suci dicoba dengan keburukan.7-10. Usman. .21:35). dan telah menerima kabar baik tentang peningkatan mereka baik di dunia maupun di akhirat dari bibir Nabi sendi ri yang menamakan masing-masing dari mereka itu di surga . Rigveda. Mereka dihadang oleh cobaan berat dan mereka lulus dengan penuh keberhasilan mel intasi setiap ujian. Zubair. Abdur Rahman bin Auf. Tuhan mengaruniakan kepada Mamah Rishi atau Nabi Suci Muhammad. Sepuluh kalung Hadiah kedua yang dikaruniakan kepada Nabi Suci yakni sepuluh kalung yang indah tak ternilai harganya. (Rig Weda 10:184:2). Vi:32. Buddha.

telah bisa menaklukkan ke kuatan yang jumlahnya tiga kali lebih banyak. tiga ratus ekor kuda pacu yang bagus (30) dari Muhammad adalah para sahabat Nabi Suci yang berjihad di perang Badar dan dis amping berjumlah tigaratus juga adalah cerdas dan perkasa. ketegaran (aditi) dan ilmu (saraswati) (12:9. amunisi dan sebagainya. (Rig Weda 9:112. sapi-sapi itu dikatakan seperti orang-orang. Sekali lagi.Kata asrijah digunakan dalam bahasa Sanskerta baik dalam pengertian serangkaian at au seikat bungabungaan dan seorang pemimpin . Kata Sanskrit Arwah berarti seekor kuda pacu Arab terutama digunakan oleh Asura (bukan-Arya) (Rig W eda 5:54:14). Kut . Hadiah terakhir yang dianugerahkan kepada Nabi Suci. Seekor sapi atau lembu jantan digambarkan dalam Weda sebagai simbol perang maupu n damai dan aman. dikatakan. semoga Aswani Kumar Dewata menghadiahkan anak-an ak kepadamu dengan serangkaian bungabungaan di kepalanya (Rig Weda 10:184. Seekor sapi disebut go kare na bangsa Arya mengobarkan peperangan terutama untuk menangkap lembu musuh-musu hnya. Gaw iva bhimyoh. yakni serombongan sepuluh ribu wali yang menemani Nabi ketika beliau menaklukkan Mekkah. adalah pengabdi yang salih dari Tuhan mereka dan sepanjang siang hari men jadi pejuang besar dan perkasa.6). D an sangat sering kata yang sama go digunakan baik untuk lembu jantan maupun seek or sapi. Kata Sanskrit go itu berasal dari gaw yang berarti pergi ke medan perang. 8:62. Sepuluh ribu sapi. dalam cahaya mufasir Weda. Mereka digambarkan dalam mantera Weda sebagai sapi .2. Dalam Shatpath Brahmana.1. Kendaraan Agni dan Indra (dewa ilmu dan kekuatan) juga dinamakan s ebagai Arwah (Rig Weda 8:42. Di tempa t lain dalam Rig Weda.5.2. Kuda-kuda ini digambarkan termasuk keturunan Arab. Karena itu. seekor sapi digambarkan sebagai lambang peribadatan.3). Mereka ju ga ilahiah di samping pasukan tempur. dalam Shatpath Brahmana (5:2.2. Gaw iva shaktah (Rig Weda 8:33. Tigaratus kuda pacu yang baik Hadiah ke tiga merujuk kepada mantera di atas adalah tiga ratus ekor kuda pacu y ang baik. Dalam Rig Weda. kami dapati.6).13) dan Taitreya Brahman: 2. dalam Rig Weda yang sama. Dengan membawa semua kutipan ini dalam ingatan.3). Tak seorang panglima pun yang sanggup mengumpulk an kekuatan pemukul semacam itu seperti yang telah dilakukan Muhammad.3) Manusia dengan bermacam kecerdasan. dalam Rig Weda. Begitu pula. seekor sapi jug a disebutkan sebagai tanda perdamaian dan keamanan. seorang serdadu perkasa yang meng alahkan musuh-musuhnya. sesuai dengan mantera ini. dia itu ganas dan kejam sepert i seekor sapi (Rig Weda 5:56. Dalam Rig Weda kita dapati: Wahai kalian yang menginginkan seorang anak.6) Biarlah hatimu beralih terhadapku sama seperti seekor sapi beralih kepada anaknya (10:145. lagi kita menengok kepada manter a itu dan melihat apa yang diartikan dengan sepuluh ribu sapi dari Muhammad. Begitu pula.1).3). hendaknya engkau menaruh kasih kepadaku . digambarkan sebagai lembu jantan.4. Namun. dan dengan mengabaikan sejumlah hambatan y ang berupa kekurangan senjata. seekor sapi digambarkan sebagai simbol keganasan dan kehancuran. Athar wa Weda 1:14. kita dapati: (Rig Weda 10:145. Seperti seekor sapi yang memberikan kasih-sayangnya kepada anaknya y ang muda. Inilah sebabnya mengapa lembu jantan dipakai sebagai lambang kemenangan. di waktu malam. Mereka itu. pencari kekayaan kita hidup (bersama) seperti sapi (Rig Weda 9:112.7). wahai suamiku.

S. pertama. mereka keras dan kuat seperti Indra.S. Mantra 4 (Atharwa Weda 20:127:4). Sejarah dunia tidak dapat menu njukkan satu pribadi lain yang memiliki atribut ini dan memenuhi yang digambarka n ini kecuali Nabi dari Arabia yang diberkahi (s. tetapi Quran Suci dengan mudahnya memecahkan kesulitan ini. Engkau melihat mereka berruku .48:29). dengan jelas memberi nama Nabi Suci sebagai Mamah yang disamping mengandung hakikat yang sama dengan kata Muhammad. sifat-sifat mulia ini bertolak belakang satu sama lain. dan yang terangkat serta sempurna sedemikian sehingga mereka diumpamakan dengan bungabunga Surga. Pada perang Uhud Nabi Suci melihat dalam kasyaf bahwa sapi-sapi disembelih.a. Se jarah telah menyatakan kepada kita bahwa tandatanda ini hanya digenapi dalam prib adi Nabi Muhammad dan para sahabatnya serta tiada lagi yang lain. (Q. juga kemiripan dalam bentuk maupun pengucapannya. bagaikan seekor burung di pohon penuh berbunga. karena kebenaran itu tak mungkin bermuka dua. Jelaslah. kemudian ashra-i-mubashshara k emudian tigaratus sahabat yang bertempur di medan Badar dan akhirnya sepuluh rib u wali yang menemani Nabi pada penaklukan Mekkah.S.) Seseorang boleh mengingka ri kebenaran ini karena mau benar sendiri dan kepala batu. Berbicara mengenai Nabi Suci dan para sahabatnya al-Quran bersabda: Muhammad Utusan Allah. lidahmu mengalir lancar di bibir seperti pisau cukur . tetapi pecahan di bawah 100 biasanya dihilangkan. Beli au sendiri memberikan penafsiran bahwa dalam pertempuran itu sejumlah sahabatnya akan terbunuh. yang murni dan berharga bagaikan emas murni. pertunjukkan dirimu. seperti yang kita lihat. dan kedu a. mantera Weda memberikan gambaran yang tajam tentang sepuluh ribu wali para sahabat Nabi Suci yang menemani beliau pada saat kejatuhan Mekkah. bahwa para sahabat Nabi Suci itu benar dis ebut sapi-sapi karena kehangatan dan kasih-sayang sesamanya. memohon anugerah dan perkenan Allah . tetapi seseorang tak dapat membuktikan dua fakta yang bertolak-belakang itu memang benar pada suatu k ali dan suatu waktu yang sama. wahai penyanyi. 48:29). dan gagah berani terhadap kaum kafir (Q.w. ===== Pemujaan Nabi kepada Tuhan. Quran Suci juga menyatakan: Itulah gambaran mereka dalam Taurat. Berbicara mengenai para sahabat ini.5:54). Ini juga menunjukkan. dan orang-orang yang menyertai dia berhati teguh melawan k aum kafir. dan gambaran mereka dalam Injil (Q. Beliau telah diberi para sahabat semacam itu yang baik pengabd i yang wali di sisi Tuhan dan juga pejuang yang gagah-berani di medan perang. Mantera ini juga me nunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang resi yang besar yang diberi hadiah Ilahi para sahabat yang teruji dan suci. Nabi memperole h hal-hal ini dengan urutan yang sama seperti yang digambarkan oleh mantera ters ebut. --------30 Jumlah yang tepat dari para sahabat yang ikut ambil bagian dalam perang Badar ad alah 313. Jadi.ipan ini membuat dua perkara menjadi jelas. Mantera dari Kuntap Sukt ini. bersujud. salih dan penyayang seperti seekor sapi. Pertama beliau memperoleh seratus koin emas. Lagi dia berkata: Rendah hati terhadap kaum Mukmin. Pertunjukkan dirimu. bercinta-kasih antara mereka. bahwa para sahabat Nabi Suc i itu adalah orang-orang suci. al-Quran juga meng-klaim bahwa suatu gambaran tentang Nabi Muhammad dan pa ra sahabatnya akan didapati dan suatu rujukan atas mereka akan diketemukan dalam kitab suci pelbagai agama dan dalam nubuatan sejumlah nabi-nabi. Jadi.

Jadi. memotong musuhmusuhnya dari kebaikan. wahai engkau yang selalu memuji (Ahmad). Mantra 5 (Atharwa Weda 20:127:5) Penyanyi dengan lagunya yang kudus bergegas dengan abai seperti sapi. bermakna pohon ruhani. dala m kiasan Alkitab. bagaikan sepasang pisau tajam di atas kulit pengasahnya.S. yang diberi kebiasaan dan keku atan yang sama. Sebar-luaskanlah kebenaran.S. bagaikan seekor burung yang menyanyi di pohon yang berbuah masak. yang satunya lagi tidak makan. kata-kata yang baik atau Islam itu seperti pohon yang teguh berakar dan berbuah lebat. (Penerjemah Hindu). B ibir dan lidahmu bergerak cepat bagaikan pisau tajam di atas sepasang kulit p engasahnya .dengan kulit pengasahnya (Bloomfield) Berlimpahlah engkau. Tuhan telah memberi kan kebaikan yang melimpah ruah atau buah-buah masak kepada Nabi Ahmad.103:1-3). siarkanlah k ebenaran. al-Quran bersabda: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang melimpah-limpah. Karena i tu beliau diminta untuk memuji Tuhannya dan mengagungkan Dia. Pohon tin. Beliau menggerakka n bibirnya dalam memuji Tuhannya. makna dari mantera ini cukup jelas. adalah bahwa dari dua orang. tepat sesuai dengan mantera ini. m enggelar permisalan tentang sebatang pohon yang berbuah lebat dalam kata-kata be rikut ini: Kata-kata yang baik bagaikan pohon yang baik. Buah-buahan di pohon telah masak. Cepat dan berhasrat seperti kerabat datang keluar penyanyi itu dengan nyanyi-puj ian mereka: . dan ini adalah terjemahan yang tepat dari Nabi bangsa Arab yang bernama Ahmad . yang satu mau memakan buah dari pohon ruhani sedangkan yang lain hanya melihat nya dengan penuh kesedihan. demikian cepat.14:24). Pohon yang berbuah masak ini adalah pohon Islam atau Nabi Suci Muhammad yang mendapat sukses dan mengandung buah. Inilah apa yang sebenarnya terjadi dan kebenaran Nabi di tegakkan tepat seperti yang diramalkan oleh Resi Weda. yang akarnya kuat dan cabang-cabang nya di langit (Q. Nabi diminta menyiarkan agamanya dan menyebar-luaskan kebenaran. Mantera ini menyebut Nabi Suci se bagai Rebh yang berarti astuti (31) atau seorang yang selalu memuji atau mengagungk an . Satu dar i si kembar itu memakan buah tin yang manis. sebagaimana digambarkan oleh m antera. termasuk dalam bangsa yang sama. Sesuai dengan itu. dalam pandangan Resi Weda. wahai penyanyi. Nabi Ahmad mengajarkan agamanya dan dunia memetik buah-buah masak yang beliau bawakan. Di tempat lain. M aka bersalatlah kepada Tuhan dikau dan berkorbanlah. Diterangi ayat-ayat ini. Sesungguhnya musuh engkau i tu terputus (dari kebaikan) (Q. Quran Suci telah. diikat dengan tali persaudaraan p ada pohon pelindung yang sama. Mantera dalam Atharwa Weda ini dibenarkan dan diperkuat oleh mantera berikut dar i Rig Weda: Dua ekor burung dengan sayap-sayap yang indah. serta lawan-lawan nya yang memandang dengan terpukul oleh kesedihan dan duka-cita. ha nya melihat (Rig Weda 1:164:20). Salat di medan perang. berli mpahlah engkau seperti seekor burung di pohon yang berbuah masak (Griffith). serta hidup di negeri yang sama . di rumah adalah anakanak mereka dan di rumah sapi-sapi pun hadir (Bloomfield). sukses Nabi sudahlah pasti. telah menemukan tempat pengungsiannya. Kriteria dari ketulusan seseorang yang diberikan Tuhan dalam mantera ini.

4:102). di lain fihak. dan di rumahlah mereka menantikan sapi-sap i itu .6). mereka hidup penuh kedamaian dengan umatnya sendiri dan mereka berd oa kepada Tuhannya dimanapun mereka berada baik di medan perang ataupun diluarny a. Griffith. yang akan menghasilkan ternak dan m enghasilkan barang-barang yang baik! Di antara Dewa-dewa. begitu pula anak-anak kaum Mulsimin menunggu di rumah demi kembali dengan selamatnya dia yang bersembahyang. pada satu sisi. henda klah mereka pergi ke belakang kamu. Sebar-luaskanlah ini diantara orang-orang suci. kata Qura n Suci: Dan apabila engkau berada ditengah-tengah mereka dan memimpin salat untuk mereka . Memperagakan kekuatan dan pada saat yang sama dengan rendah hati berdoa kepada T uhan mereka adalah suatu tanda kakateristik yang tidak didapatkan pada kaum yang lain di dunia kecuali para sahabat Nabi Suci Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang bersembahyang yang mengucapk an doanya sambil tergesa menuju medan perang.Anak dara kecil mereka di rumah. yang dibicarakan dalam mantera ini. hanya perempuan dan an ak-anak mereka saja yang tertinggal. Wahai engkau yang memuji (Tuhan). dan seperti sapi yang rendah hati. Seperti juga sapi muda yang dengan gelisah menanti di rumah akan induknya. yang menghas ilkan sapi serta barang-barang yang baik. gambaran para pejuang Muslim. hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama engkau. Dan mohonlah pertolongan (Allah) dengan sabar dan salat (Q. Sungguh pantas dicatat. Bawalah kemari. peganglah erat-erat kebijaksanaan. temukanlah kekayaan . dan hendaklah mereka memegang senjata mereka. mereka bergegas ke med an perang dan bertempur dengan gagahberani.S. Seperti sapi jantan yang perkasa. Lalu setelah mereka menyelesaikan sujud. bawalah ke depan hymne yang menemukan ternak. Melalui al-Quran. dan hendaklah mereka siap dan memegang senjata mereka (Q. tiada lain adalah Quran Suci.2:45). yang menujukan doany a kepada Dewa-dewa . Bahkan seperti seorang pemanah yang menujukan panahnya. . Kebijaksanaan. Penyiaran Kitab. yakni. di rumah mereka menunggu-nunggu sapi-sapi fith). para saha . Mantra 6 (Atharwa Weda 20:127. Mengenai Nabi. wahai penyanyi sajak-sajakmu. Han ya anak-anak mereka yang di rumah. dan golongan lain yang belum salat hendak lah maju ke depan dan bersalat bersama-sama engkau. tempatknlah suaramu seperti seorang pemanah dengan panahnya (Bloomfield). tepat seperti seorang pemanah yang menempatkan anak panahnya di jalan yang lurus Para penafsir Hindu. Pasukan yang berangkat dari Madinah untuk menyerbu Mekkah adalah sekelompok peju ang yang gagahberani. Nabi dimin ta menyiarkan ajaran dari kitab ini di antara orang-orang suci. yang diberikan dalam mante ra ini. Wahai penyanyi. seseorang dapat menghasilkan kebaikan di dunia ini maupun di akhirat. Di Madinah. Quran Suci menyatakan: S. (Grif Inti-sari terjemahan yang diberikan oleh beberapa mufasir Hindu adalah: Dia yang bersembahyang dengan doanya yang bergegas seperti sapi jantan yang perkasa.

6:3. Altindisches Leban. yang disucikan. Dia adalah pembimbing seluruh umat manusia d an yang memberikan perlindungan kepada semua orang . 8:97. NABI SEBAGAI LAKI-LAKI TERBAIK DAN SEORANG PEMBIMBING BAGI DUNIA. iii:7. Mahabharata. ====== Penjelajahan dalam kerajaan kemakmuran dan perdamaian. Tidak.Di tanga n para penulis. hendaklah ia memperha tikan itu. pemerintahan yang disayangi semua orang. Tak seorangpun dari resi Weda bisa memperoleh kedudukan yang demikian tinggi. seorang pembimbing seluruh umat manusia . Rigveda. tiap kata dari mantera ini. Dia adalah nabi pertama dan terakhir yang menjadi pembimbing bagi selu ruh bangsa di dunia.3. Cahaya Alam Semesta . Karena itu. Maka barangsiapa suka. 80:11-16).S . Bhagawat dan Purana telah menyingkirkan sert a mengabaikannya sebagai bayangan khayal atau kilasan dari lamunan liar. 6:27. ada disebutkan seorang pribadi besar di mana pemerintahannya yang damai serta populer telah dipuja dan dipuji. Nighantu. Dalam mantera 7 hingga 10 dari Sukt ini. Siapaka h itu Parikesit.1. seperti seorang pemanah dengan anak panahnya.7.8. Penguasa dunia .7) Dengarkanlah engkau kepada pujian tinggi Raja yang memerintah semua orang.5:67). Yang diluhurkan. 1:127. Dan Nabi Suci sungguh tela h melakukannya. III:16. Karena itu tak ada kitab wahyu lain yang ditulis ser ta dijaga keasliannya. Beliau menyiarkan Kitabnya di kalangan para pengikutnya yang suci dan mere ka menghafalkan di hatinya. dan satu perlindungan bagi semua orang betapa besar pujian ke pada Nabi Suci yang dinyanyikan oleh Resi Weda? ---------31 Rig Veda 1:126. tidak. dan pemerintahannya adalah menjadi impian semua umat manusia. Namanya a dalah Parikesit. membaca suatu per .127. dan dimanakah pemerintahannya yang diberkahi. Tuhan yang di atas manusia biasa. diterapkan hanya kepada Nabi Muhammad s. X:65. Yang mulia. raja yang memerintah semuanya. Para pengi kut Weda sendiri berbeda pandangan mengenai keunggulan resi satu dengan yang lai n.6. Rig Veda i:123.w. bahkan nama merekapun tidak dikenal di dunia. bahwa penafsir Weda. sebaik-baik manusia.7-10.8. Adalah suatu perkara yang sungguh disesalkan .6. 9:7. sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan dikau (Q. Beliau satu-satunya Nabi yang wahyunya disimpan dalam ingatan pa ra pengikut dan sahabatnya dan yang kitabnya benar-benar ditulis sejak masa hidu pnya. sesungguhnya itu Peringatan.1. yang adalah tuhan sert a yang terbaik dari antara manusia. berbudi baik (Q.11. 131. Vi:32. d an raja itu adalah kesayangan umat. Mufasir Hindu telah menrejemahkan mantera ini sebagai berikut: Nyanyikanlah pujia n yang tinggi kepada raja dunia atau Cahaya Alam Semesta. Begitu pula. Dalam Kitab yang dimuliakan. Quran Suci juga memperkuat mantera ini dengan berkata: Wahai Utusan. Semua gelar yang diungkapkan dalam mantera ini khususnya cocok kepada Nabi Suci Muhammad. Aita Br. menaikkan manusia seperti Tuhan (Griffith).S. Mantra 7 (Atharwa Weda 20:127.10. beliau adalah nabi yang digambarkan sebagai se baik-baik manusia.a. 7:63. Athar xx. dari Vaishvanara Parikesit (Bloomfield) Dengarkanlah pujian Parikesit.batnya.3.

maka. Roth(35) dan Bloomfield(35) yang kurang Senang dalam Hymne dari Atharwa W eda. seorang yang sangat disayang dari Rumah Kurawa. Mengenai W eda. Di samping pandit Hindu. maka Mahab harata harus dianggap lebih kuno dibanding Atharwa Weda. tetapi adalah gambaran dari wacana dan perumpamaan. Pandangan yang bermacam-ragam serta perbedaan semacam itu didapati baik dari pan dit Hindu maupun kaum orientalis.istiwa dimana dalam Weda sendiri yang menimbulkan hingga kini suatu dambaan dala m fikiran untuk berziarah ke tempat itu? Pujian Parikesit telah dinyanyikan dala m Rig Weda. dan bercampur bebas dengan mereka. Ini adalah nama dari seorang raja kuno (putera Abimanyu dan ayah Janmejaya). Dengan cara yang sama. de ngan penyebutannya apakah Parikesit telah disisipkan dalam Purana. suatu pandangan yang didukung oleh fakta bahwa dalam kepustakaan Weda belaka ngan.(32) serta disebutkan adalah keraja annya yang damai dan warganya yang bahagia serta makmur. kapan dan dimanakah beliau hidup? Parikesit di sana. Raja yang tinggal bersama warganya. akan menimbulka n pelecehan umum terhadap Weda dan menimbulkan rasa sakit dan menderita di hati seorang yang beriman. dan bahwa arti dari Parikesit adalah : Tinggal di sekitar. 690. B hagawat Puran serta legenda Hindu lainnya. Fabel dan dongeng dalam Weda itu bukan fakta nyata. beberapa pendeta Arya juga berpendapat bahwa dalam Atharw a Weda tidak disebutkan raja secara khusus. meluas. menyelidiki dengan lebih mendalam dan memecahkan kulit untuk mengeluarkan isinya. dan tak seorangpun dari Samhita yang lain mengenal Parikesit sama-se kali. Tetapi bila kedua perkara itu tidak benar. Atharwa Weda dan Brahman Grantha. yakni siapakah itu Parikesit yang telah diny anyikan dalam Weda. dan belakanga n. Kelompok pertama berpendapat: Dia (Parikesit) muncul dalam Atharwa Weda sebagai seorang raja dimana kerajaanny a yang besar itu makmur serta damai. para ulama telah mempunyai pandangan yang bermacammacam dan saling bertentan gan: Ada kisah binatang dan dongeng dalam Weda. yang menjadi musafir serta w isatawan yang tak kenal lelah ke tanah Hindu ini. Dan bila tidak demikian . sekeliling. dalam menghormati Parikesit ini. maka ini jelas sekali. Adakah dia Parikesit yang sama yang t elah dinyanyikan dalam Atharwa Weda? Jika jawabannya adalah anggukan. dalam Weda? Dalam kedua kasus di atas. raja Janmejaya membawa nama ayahnya yakni Parikesit. Tidak ada kisah binatang dan dongeng dalam Weda. Jika memang benar demikian. . dan Atharwa Weda sesungguhnya adalah suatu kitab yang jauh lebih tua. dan Weda adalah kata-kata dari Tuhan Yang Maha-tinggi. 691 menganggap Parikesit itu bukanlah sebagai Raja yang berasal dari m anusia sama-sekali . dan suatu perintah tela h diberikan agar selalu menjaga kesegaran ingatan kita terhadap pemerintahan yan g ideal ini dalam Yagya tahunan. karena Bait-bait Atharwa dimana namanya terdapat itu pasti dari masa b elakanagan. maka Parikesit termasuk kepada periode be lakangan. Kar ena itu ayat-ayat Dimana dia dipuja-puji belakangan disebut Pariksitya . adalah Pa rikesit. kaum orientalis Eropa pun. maka kita harus. tinggal atau menyebar di sekitar. yang telah disebut dalam Mahabharata. Baik Zwimm er(33) maupun Oldenbrug(34) Mengenal Parikesit sebagai benar-benar seorang ra ja. sama-sekali kosong dalam membe ri kita petunjuk dalam perkara ini.

telah menyebutkan kisah tentang para raj a. dan pemimpin seluruh dunia. Bahwa tidak ada dongeng atau ceritera dalam Weda. atau bahwa semua pandi t non-Arya itu bodoh dan buta huruf? Dalam tingkat pertama. Sekarang kita mengambil dan mempertimbangkan aspek lain dari pertanyaan. Brahma Grantha telah mengambilnya untuk mengartikan nya sebagai Agni. atau pada siapa nubuatan ini digenapi? . Nirukt. yakni b ahwa Weda itu ada sebelumnya dan Parikesit datang belakangan. dan adalah putera Kur u. Karena itu. Weda itu ada sebelumnya tetapi kisah ini dirubah dan disisipkan dalam Weda di belakang hari. Parikesit. bumi dan langit yang menyebar di sekeliling umat manusia. anda tidak akan mengang gap Weda sebagai kitab yang datang belakangan sesudah Mahabharata. melainkan juga dalam seluruh W eda. Bahkan di antara kaum Arya Samaj sendiri ada beberapa pandit yang perc aya bahwa Weda itu mengandung kisah dan anekdot. dan Parikesit hidup belakangan. maka mantera dan Weda ini kitab pada masa Mahabharata. ataupun menga kui suatu kerusakan atau perubahan di dalamnya. anda harus mengakui bahwa Weda itu tidak t erjaga dan bukan kitab yang terlindungi. pengumuman ini seharusnya dibuat oleh Weda sendiri. anda harus menjawab satu pertanyaan: Siapakah itu Parikesit. suatu dongeng atau kisah binatang. Cer itera ini tidak saja terdapat dalam Atharwa Weda. maka kita harus melihat: Apakah ini sekedar ceritera? Apakah ini suatu nubuatan? Jika Parikesit hidup sebelumnya dan Weda datang belakangan. dia itu suci dan murni (devta) doi antara laki-laki.Berdasarkan pengertian ini. Tetapi Parikesit ini bukan seorang raja dari seluruh umat manusia. adalah sekedar ciptaan kaum Ar ya Samaj. dan Weda telah memerintahkan untuk memasang telinga dan mendengarka n pujian yang tinggi kepadanya. pada sisi lain. dan ba hwa seluruh umat manusia itu hadir karena dia adalah raja. dalam kasus ini. Tetapi adalah klaim kita bahwa tak ada mantera semacam itu dalam selu ruh keempat Weda. adalah seorang yang terpuji. maka Par ikesit di sini bukanlah Parikesit dalam Mahabharata. Komentar kita terhadap penafsiran ini. bahwa : Akulah Kitab pertama sejak dunia ini ada. yang adalah suci serta murni di antara manusia. maka dalam kasus ini. dan dalam hal ini. Selanjutnya. menyanyikan sedikit lalu mengakui bahwa Weda itu bukannya Kit ab Wahyu. Namun. Jelaslah bahwa dalam mantera ini. Dari terjemahan mantera yang kita diskusikan. serta patut dipuji da n dihormati. dinasti dan resi yang ditemukan di sini dan di sana dalam Weda. maka kemudian akan j elas bahwa ini sebuah ceritera. maka kita memuaskan diri dengan menulis sesuatu tentang pribadi Parik esit. Dan bila beralasan bahwa tak diraguka n. Menerje mahkan nama-nama ini akan mengalihkan mantera menjadi tak bermakna dan naif. demi alasan ini. Ini bukanlah donge ng atau cerita. Dengan memandang terjemah harfiah ini di hadapan mata kita. kelihatannya itu muncul seba gai kisah atau bukan. kota. Akankan anda. Parikesit. namun suatu nubuatan. dengarkanlah atas pujian yang tinggi kepada nya . P emimpin dari semua orang. maka tak ada kisah maupun dongeng di dalamnya. pengarang leksikon yang paling otentik dari Weda. karena Weda itu sudah ada s ebelumnya. dan pertanya an sewajarnya akan timbul: Kapankah Parikesit ini hidup? Jika dia sama dengan Pa rikesit yang disebut dalam Mahabharata dan Bhagwat Purana. Terjemah harfiah dari mantera itu adalah: Raja dari seluruh umat manusia. tidak lebih u nggul dan mengatasi semua makhluk manusia. Karena topik ini tak bisa kita perbincangkan dengan rinci di t empat ini. atau bahwa ini Kitab yang dirusak dan tercemar. kita tinggalkan kepada para pembaca untuk menentukan denga n segenap keadilannya.

6:3. serta yang akan datang pada suatu waktu mendatang. tia da lain adalah Nabi Suci Muhammad. -----------32. Bahkan bila kita menerima penafsiran ini.10. datang untuk digenapi kata demi kata oleh Nabi Suci Muhammad dari A rabia. X:65. bahwa ribuan tahun yang l alu. dan bahwa di dalamnya telah dinyatakan suatu model yang luhur dari pemeri ntahan untuk seluruh umat manusia. meluas. Sarvat Aishv ary Yuktasya . bahwa dia bangkit dari keadaan yatim yang sederhana dan tanpa daya lalu mencapai puncak tertinggi dari kekuasaan dan kerajaan. Sanskrit Bhashya dari Khem Karan memberi dua arti dari kata Parikesit. Athar xx. Altindisches Leban.1. Tetapi di a tidak pernah memakai mahkota di kepalanya. tidak akan menimbulkan hambata n di jalan bahwa itu suatu ramalan.7.1. III:16. Dan mengapa puji an ini harus diingat-ingat selamanya dengan sarana yagya? Karena itu.11. dalam kronik sejarah manusia. dan terbebas da ri segala dosa dan kejahatan. berdasarkan kamus.6. dengan memperhatikan kata-kata ini. St. Dan karena itu. han ya ada satu raja. Dan umat Weda. Lutu tnya menyentuh begitu dekat dengan lutut para sahabatnya sehingga. sekitar. Hindu maupun Kristiani. dikatakan. tinggal atau menyebar ke sekitar.127. 9:7. dan melagukan pujian kepadany a. 6:27. mereka tidak akan melakukan kesalahan sedikitpun dalam mengen alinya. Weda telah memerintahkan: Pasanglah telinga dan dengarkanlah pujiannya.7-10. berdasarkan mantera ini. dan melengkapi argumen saya demi keyakinan agama. suatu nubuatan telah ada di dalamnya.Dalam pujian kepada Parikesit ini dinyatakan bahwa dia akan menjadi raja dari se luruh umat manusia. Vi:32. yang diberkahi dengan sifat yang utama da n mulia. sehingga seorang pendatang baru tidak bisa tahu. bahkan tidak pernah duduk di tahta kerajaan. pinjamkanlah telinga anda dan dengarkanlah alasa n saya pula. Tetapi Weda berkata.3.8. bahwa saya telah. Buddha. serta menujukan keimanan mereka kepadanya. serta yang paling suci dan murni (devta) dari seluruh makhlu k manusia. maka kehormata n dan keagungan Weda pasti akan berlipat dan membesar. Maka. 7:63. Nighantu. Tetapi orang-orang ini yang tidak percaya adanya kisah atau nubuatan dalam Weda. Dia duduk dalam lingkaran bersama rakyatnya sedemikian rupa. memberi kita untuk memahami bahwa istilah Parikesit itu terdiri dari da n menunjukkan bahwa itu adalah raja yang dalam kehidupannya bercampur dengan rak yatnya. 33. 396. 131. mengambil arti harfiah untuk istilah Parikesit dan menyebutnya sebagai nama gel ar. iii:7. atau membangun istana buat dirinya. sehingga ketika Dia Yang Dijanjikan muncul. Tetapi. bahwa dari semua anak Adam. dan setelah berlalunya waktu yang beg itu panjang. telah menjaga dalam kesegaran ingatan nya kerajaan yang aneh ini dalam yagya tahunan mereka. Rigveda. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaff. dan siapa yang muslim awam. Dengan menerima kebenaran ini. Mungkin anda akan mengira. 1:127. Aita Br. menyangkut sifatnya. 35 Rig Veda 1:126. dan model pemerintahan ideal serta kerajaan d unia ini bahkan sampai sekarang sangat dibutuhkan. seorang yang baru datang harus bertanya: "Siapa diantara kalian. dengan mengambil arti: tinggal di sekita r. wahai para pencari keb enaran. 8:97. kepada siapa dibuktikan oleh sejarah serta kejadian yang diala mi oleh musuh-musuhnya. yang bernama Muhammad?" Dala m masalah berbusana beliau benar-benar seperti oarng biasa. dia-lah yang paling suci dan murni. siap akah di antara mereka itu yang menjadi rajanya. teranglah bahwa Parikesit ini adalah orang lain. 34. Petersburg Dictionary. Rig Veda i:123.8. 42.3. ucapannya dan amal perbuatannya. Pandit Ary a Samaj. Dan ini adalah argumen atas adanya dia sebagai Pem impin dan Kepala dari dunia ini. 237. Karena itu. Putera Kuru bukanlah raja dari seluruh umat manusia. Sudah ada. Parikesit.6. menyat akan dengan jelas kepada pandit Hindu realitas dari Parikesit Yang Dijanjikan.

Manu 1:66. Parsi. Rig Veda.6. dan sa ling pengaruh di pusatnya diperkirakan mustahil.16.36:3. bahwa baik Weda maupun Alkitab keduanya men unjukkan persaingan kepada pusat yang sama dari semua agama. Farvardin 3:40:2. Kesimpulan dari apa yang dikatakan baik oleh Weda maupun Alkitab tentang Dia Yang Dijanjikan. Ibid. disampin g alasan yang sederhana dan akrab ini. jelas pusatnya terpisah. Tetapi kesulitan ini dengan mudah d apat dipecahkan dengan sedikit becermin bahwa gelar Paraclete Yang Dijanjikan at au pujian kepadanya seperti yang dikatakan oleh Yesus. 10:75. para cendikiawan Kristen juga menyerah d an bingung dalam menerjemahkan istilah ini. Rig Veda 8:4. 15:88). Istilah ini. renungkanlah dan fikirkan. tetapi ini termasuk dalam agama asing lainnya. Dia berdiam bersamamu dan akan besertamu (Yohanes 14:17) . melainkan suatu rencana yang telah diputuskan o leh Pencipta Agung dari alam semesta ini.73. Lukas 22:24. yakni Parikesit Yan g Dijanjikan dalam Weda dan Paraclete yang diramalkan oleh Yesus.24.6. 10:38. 4:30. Saudara-saudaraku Hindu dan kawan-kawan Kristiani. Tetapi. Rig Veda. se kali lagi bercerminlah dan bernalar. Prinsip dari dua agama. Zend Avestha dan Dasatir. Sukt 62. 2:15. 20:21. serta para res i Weda yang menyanyikan pujian dan pujaan kepadanya. Tetapi. bukanlah istilah Yunani. adalah pribadi yang pemurah dan welas-asih dari Nabi Suci Muhammad. 8:91. Suatu diskusi terinci atas istilah ini. da n ini berubah menjadi Cle di sana. yang memberi kabar gembi ra. akan diketemukan di bawah ju dul Nubuatan Yesus . Dan ini bu kanlah suatu kejadian kebetulan. Yunani. Dia akan tinggal besertamu selamanya (Yohanes 14:16). Pribadi Nabi Suci adalah ba tu-karang yang teguh dimana dibangun dasar dari semua agama di dunia.75. Mereka yang telah mempelajari Perbandingan Tat a-bahasa Sanskerta. Latin dan Jerman. dalam kenyataannya adalah terjemahan dari Parikesit yang sayangnya telah menjadi tersembunyi dan tertutup i dari pandangan para pandit Hindu. dengan perbeda an hanyalah bahwa Weda itu berbahasa Sanskerta sedangkan Alkitab itu dalam bahas a Yunani. Sam nah shishihi bhurijoriv Khahsvram. yakni Hindu dan Kristen.S.6. dalam pandangan pakar Kristiani juga telah direproduksi.11. yang kedatangannya telah diramalkan tidak saja oleh para nabi Bani Israil.7. yakni: Meskipun jalan yang kami pakai dan ara hkan olehku dan sainganku itu berbeda. saya juga ingin menambahkan fakta ilmiah lain demi pertimbangan para pakar. Matius 26:34. Atharva Veda. Yajur Veda 3:35. Paraclete. dan bahwa dalam bahasa Yunani tidak ada kata yang berhubungan dengan itu. dan kalian tahu be tapa bentuk kata itu diadopsi bila digunakan dalam bahasa lain.(memiliki segala jenis atribut dan kekuasaan).72. mantra 10. Paraclete. sebagaimana penyair de ngan sangat tepatnya mengungkapkan. ====== Parikesit Yang Dijanjikan dalam weda dan Paraclete dari Yesus Kristus adalah sat u dan orang yang sama. suatu penyebutan yang akan anda dapati sepanjang kitab ini di sini dan di sana. kita berikan di bawah ini: Alkitab menurut Yohanes: Dia akan mengadili semua orang dengan keadilan dan persamaan (Yohanes 14:16).61.5. melainkan juga oleh Mahatma Buddha. namun kami bisa datang bersama serta b ertemu di tujuan yang sama demi seorang yang paling dicinta Titik pusat dimana kedua agama ini bisa datang dan bertemu bersama-sama. dan kedua seorang yang memberikan perlindungan lengkap kepada umat . 1:53. dengan cara yang sama. Quran Suci 22:47. Markus 14:30. Dalam Weda adalah Kshi sedangkan dalam Alkitab cle. Quran Suci juga berkata tentang Nabi Suci sebag ai lemah-lembut terhadap kaum mukmin (Q. mandal 3. dalam pandangan beberapa cendikiawan.6. dan sebagainya mengetahui se penuhnya dengan baik bahwa dalam bahasa sanskerta Ksha adalah kata yang sederha na. Jadi Parikshit dalam Sanskrit menjadi Paracle te dalam bahasa Yunani. Tepat s eperti pandit Hindu yang menebak-nebak dan bingung dalam memberi arti sebenarnya dari Parikshit.

dengan Tuhan Yang Benar di atasnya sebagai Pencipta dan Tuan dari s eluruh alam semesta. seorang yang paling mulia. yang terbaik dari semuanya memberi kita perdam aian dan ketenangan. dan raihlah kebebasan serta emansipasi dari kutukan ka sta serta kelahiran. Duduk di atas tahtanya. maka beli .Atharwa Weda: Dalam kerajaan Raja (Parikesit) yang memberikan perdamaian serta perlindungan ke pada semuanya Orang-orang makmur dalam pemerintahan Raja (Parikesit).akhir atau bagian ujung dari suatu benda. para kabilah Arab nyaris sali ng memotong leher. yang berarti Pujian dan pengagungan dari beberapa ! (36). bahwa Parikesit adalah Ahmad disamping juga Muhammad (A hmad berarti seorang yang paling banyak memuji Tuhan Yang Esa dan Sejati. dan mencampur seluruh umat manusia ini ke dalam satu P ersaudaraan. pada waktu dia . Tujukanlah pandangan k eimanan kalian kepadanya. Muhammad memeberikan perlindungan dan perdamaian kepada dunia. Ada juga kepentingan lain dari Parikesit sebagaimana disebutkan dalam mantera in i (Rig Weda 4:6. bercakap dengan isterinya (Bloomfield). bahwa tinggalnya di antara orang-orang akan selamanya . Yakni untuk mengatakan. Dia. dan komentar yang terbaik yang mengatakan bagaima na Nabi itu kelak kiranya hanyalah dari seorang nabi yang lain. ke tempat duduknya. serta menyisihkan segala perbedaan yang dibuat orang akibat kelahira n seperti Brahmana. dan ketika masalah itu dibawa ke hadapan nabi Suci. yang telah menyingkirkan ke samping serta menolak catatan t inggi dan rendah semacam ini. dan tak ada nabi lagi s etelah dia untuk memansukh-kan dan menghapuskan kenabiannya. Pernyataan Weda yang sukar dibedakan dan kabur telah diperjelas melalui mulut Ye sus Kristus. Orang-orang di tanah Kuru m embicarakan dia yang pembuat perdamaian pada waktu membangun rumahnya (Komentator Hindu). Dalam Rig Weda istilah va ishvanar telah digunakan. Yesus Kristus telah memperjelas dan menerangkan pujian yang telah din yanyikan Weda untuk Parikesit.w.. Dan siapakah yang bisa lebih besar dari pada Ahmad serta Muhammad selain dia yang bisa menyingkirkan dari dunia ini kebe ncian dan kecemburuan akibat pembedaan warna kulit serta keyakinan. bahwa kenabiannya tiada akhir. atau bahkan di antara Bani Israil . atau dengan perkataan lain. Perkara lain yang d inyatakan oleh Weda yalah bahwa Parikesit akan menjadi penguasa dari seluruh uma t manusia. para putera Yudah adalah lebih unggul. yang berkata.11). Waisya dan Sudra. sesuai dengan hukum alam. segera setelah dia duduk di singgasananya. keunggulan g eografis maupun nasional. melainkan juga. Parikesit. yakni seorang yang selalu memuji. Dengan cara ini. (Jadi) suami di tanah Ku ru ketika dia mendapati keluarga nya. Pada waktu pembangunan kembali Ka bah (rumah Tuhan).a. yang menyediakan perlindungan kepada semua orang. dia tidak hanya raja atau penguasa dari seluruh umat manusia. terha dap putera Benyamin.(Griffith). hanya karena peristiwa kelahiran. dan Mu hammad berarti dia yang sangat terpuji). mengatakan suatu Kauravya kepada isterinya ketika dia men ata rumahnya . dan menegakkan bagi seluruh ras kemanusiaan pada k edirian yang tak terpisahkan dan sederajat. yakni untuk mengatakan. memberikan persamaan hak kepada seluruh umat manusia. Yesus Kristus telah menerangkannya dengan berkata. Kshit . memberikan perdamaian kepa da dunia. (Atharwa Weda 20:127:910). Pujian dan pujaan umat manusia! Nabi Suci Muhammad s. yang telah menyampaikan ajaran luhur tentang persatuan dan persamaaan. Karena itu dia adalah (Vaishvanar). Ksatria. tinggal di sekitar. pergi. Mantra 8 Parikesit telah menjamin kita bagi suatu tempat tinggal yang aman. bahwa dia akan men gadili dunia dengan keadilan dan persamaan hak. Parikesit .

Dan dunia telah melihat betapa setelah kedata ngan Nabi itu perdamaian serta keamanan telah menyebar luas di seluruh tanah Ara b. beliau memberikan perdamaian dan perlindungan bahkan kepada musuhnya yang paling keras dan menyuruh mereka pergi hanya dengan kata-kata: Dia berkata: Pada hari ini tak ada celaan bagi kamu (Q. susu tipis. bersemi gandum yang masak di atas re kahan. Dalam kerajaan sang Raja. kepala susu. Ini diriwayatkan sebagai suatu nu buatan dalam masa awal Hadist Nabi. di mana Rig Weda menyebutnya sebagai Puru. Mantera ini juga mengacu kepada kerajaan penuh damai dimana Dia Yang Dijanjikan. Jadi. dan mereka datang ke India beberapa saat sesu dah perpindahan kaum Arya dari tanah itu. dimana sebelum munculnya Islam baik kesucian seorang perempuan maupun perlind ungan atas hidup dan hak milik itu tak dijamin aman. suatu sebutan yang juga ada dalam Mahabharata. Menanjak seperti itu kepada cahaya langit . Dalam bahasa Ibrani. membawakan pemerintahannya . . Kore berarti suatu rumah. Kata ini juga telah diterjemahkan sebagai seorang pe kerja . Seseorang yang termasuk kaum ini. Kata Kauravya yang digunakan dalam mantera ini meminta beberapa komentar. dalam bahasa Ibrani maupun Pashto. seorang isteri menanyakan kepada suaminya apakah yang harus dihidangkan ke padanya kepala susu ataukah beberapa minuman ringan (Para mufassir Hindu). Begitu pula. atau ragi gandum ? Demikianlah sang isteri menanyai suaminya dalam kerajaan dimana Raja Parikesi t memerintah . Orang-orang berkembang dengan suka-cita dalam kerajaan Raja Parikesit (Bloomfield). KERAJAAN PENUH PERDAMAIAN. Alkitab juga menyebutkan suatu bangsa yang disebut Kora yang berselisih dengan Bani Harun menyangkut hubungannya denga n sajian mereka di Kuil Suci Yerusalem. Kuru adalah suatu kau m yang sangat kuno. Padang dimana pertempuran in i dilangsungkan dikenal hingga hari ini sebagai Kurusetra. Sepanjang pemerintahan nabi yang penuh damai maka para perempuan dengan mudah bisa melakukan perjalanan sen dirian maupun pergi ke pasar untuk berjual beli barang dagangan.au menyelesaikan pertikaian itu dengan cara yang demikian indah sehingga seluruh kabilah sangat puas tanpa setetes darahpun yang keluar. Gembiralah orang-orang yang menjadi makmur di tanah dimana Parikesit meme rintah . yakni Parikesit.(Griffith). Pertem puran di antara Pendawa dan Kurawa itu sangat dikenal dalam kepustakaan agama Hi ndu. 12:92).S. kepala susu. dan ini tepat sesuai dengan rasa dimana kata ini digunakan dalam mantera i ni yakni. yang memberikan perdamaian dan perlindungan kepada semu anya. Seperti cahaya gandum yang masak tercurah di bawah mulut (bejana). bahwa suatu saat akan tiba di Arabia dimana seorang perempuan bisa melakukan perjalanan sendirian dari Medinah ke Mekkah tan pa takut akan sesuatupun di jalan. ini juga mungkin bahwa kata ini menjadi bentuk lain dalam kata Ko reish. kata Kuru berar ti dia yang melindungi rumah . (Atharwa Weda 20:127.(Griffith). Karena itu Nabi memberi kan perdamaian ke dunia dan menjaga Rumah Tuhan dari darah manusia yang menetes di dalamnya. Mantra ke-9. Mantra ke-10 (Atharwa Weda 29:127:10). ataukah miras? (Demikianlah) sang isteri menanyakan kepada suaminya dlm kerajaan Raja Parikesi t (Bloomfield). Aslinya orang-ora ng ini adalah penduduk Babylonia. seorang mason atau pembangun rumah. karena nya dikenal sebagai Kaurawa. ketika pemerintahan Nabi ditegakkan.9) Apa yang saya bawakan kepadamu. pada saat penaklukan Mekkah. TANDA BUKTI SUATU AGAMA SEJATI. minuman yang diaduk. Apakah yang akan aku sajikan kepadamu.

S. Yang menghasilkan buahnya pada tiap tiap musim dengan seizin Tuhannya? Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka ingat (Q. Dan Weda juga menggambarkannya sebagai poho n yang berbuah masak. silahkan para pengikut Weda merenungkan fakta-fakta ini sebagaimana al-Quran telah memperkuat mantera-mantera Weda. Satu dari tanda bukti utama atas kebenaran sejati agama dan Kerajaan Ilahi yakni bahwa orang-orang berkembang kebahagiaan dan kemakmurannya di bawah pemerintaha nnya. yang akarnya kuat dan cabang-cabangnya di lan git. Tetapi dengan kekuatan ruhani Nabi dan berkah dari a gamanya. sebagaimana Quran Suci menyatakan: Itulah gambaran mereka dalam Taurat. sedangkan Weda juga meny atakan bahwa pohon itu berkembang mencakar langit. menyatakan bahwa manusia akan berkembang makmur dan bahagia di bawah pemerintahan agama yang benar. dan Kitab-kitab Ilahi lainnya juga telah berdiri saksi atas ken yataan ini. Karena itu. Weda. 14:27). dan kita telah melihat betapa mantera Weda memperkuatnya kata demi kata. bangsa Arab itu tenggelam dalam segala jenis kejahatan dan telah jat uh mendalam di kemerosotan. Taur at. Kemudian al-Quran menyatakan: Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan sabda yang mantap dalam kehidup an dunia dan di Akhirat (Q. dan gambaran mereka dalam Injil. 14:24-25). Sebelum kedatangan Nabi Suci. Al-Quran menyatakan bahwa cabangcabangnya di langit. yang berarti kebajikan dan kemakmuran yang berlimpah. tentang aku.S. berkata: Bangunlah. Baik Weda maupun al-Quran telah menggelar perumpamaan ini sebagai kalam ibarat d ari agama yang benar. Al-Quran menggambarkannya sebagai pohon yang berbuah lebat : Yang menghasilkan bu ahnya pada setiap musim (Q. Quran Suci memberikan perumpamaan ini untuk mendukung kebenaran Nabi Suci Muhamm ad. dan Weda men amakannya bhadram. persis seperti gandum yang bersemi di padang yang baik.S.Gandum yang masak bersemi dari rekahan dan berkembang sampai ke langit. kaum yang sama itu bangkit kepada ketinggian yang agung dan mulia. 48:29).S.S.11) Indra telah membangunkan sang penyair. nyanyikanlah puji-pujian. Kata-kata Weda abhivsvah prajihite yavah (biji-bijian yang berkembang dan menjul ang) mengandung ide yang sama sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang dikutip di atas dari Quran Suci. da n menurut Weda akar dari Yavah (atau pohon dari biji-bijian) mendalam di rengkah an. 14:25). bagaikan be nih yang mengeluarkan tunasnya. Al-Quran menyebutnya sebagai pohon yang baik. seti ap orang yang salih akan memberikan kepadamu (pahala pengurbanan) (Bloomfield) . Orang-or ang berkembang makmur dalam pemerintahan raja yang memberikan perlindungan kep ada semuanya Para komentator Hindu. sesungguhnya. maka jadilah itu kuat dan berdiri dengan teguh di atas batangnya (Q. Injil. bergeraklah. Mantra 11 (Atharwa Weda 20: 127. yang kuat. Dal am kata-kata Quran Suci: Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka ingat (Q. Weda. Kitab Suci itu sekali lagi bersabda di tempat lain: Apakah engkau tak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kata-kata y ang baik bagaikan pohon yang baik. lalu menguatkan itu. mereka hendaknya juga beriman da n membuktikan kebenaran Nabi Suci Muhammad dalam mendukung apa yang telah dikata kan oleh ayat dan mantera di atas. 14:25). ====== NABI DIMINTA BANGUN DAN MEMPERINGATKAN. dengan cara yang sama. Menurut al-Quran maka akar dari pohon kebaikan itu menghunjam teguh di tanah. dan berny anyilah.

yang perkasa. Dan lagi: Dan Tuhan dikau segera akan memberikan kepada engkau. . dan semua orang salih yang akan memuji usahanya serta Tuhan yang akan memberkah inya dengan pahala-Nya (Para mufasir Hindu) Mantera ini memberikan. Agungkanlah Indra.(Griffith). Dia bangkit dan memperingatkan umat serta men gagungkan Tuhannya. (Q. Al-Quran menyatakan kepada nya agar memperingatkan orang-orang. Bangun dan berilah peringatan. kami telah memberikan terjemahan setepat mung kin dari mantera Weda dan ayat-ayat al-Quran.S. Pujilah aku. Bangunlah berkelana bernyanyi di si ni dan di sana. Siang dan malam dia menyiarkan keimanannya dan menyebar-luas kan kebenaran. Wahai Tuhan berikahilah Nabi Muhammad. seperti seekor burung di suatu pohon yang berbuah masak dia menyanyikan pujian kepada Tuhannya. yang perkasa Menurut al-Quran: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang melimpah-ruah (Q. yang kuat. Indra telah membangunkan penyair dan berkata. serta. 108:1-2). dalam Weda dia diminta unt uk pergi ke oarng-orang di setiap jurusan.S. Tanpa suatu catatan atau komentar. 108:1). 74:6-7). Dia diminta untuk mengagungkan Indra.S. (Q. Dan di dalam kata-kata mantera. Weda berkata: Indra membangunkan penyanyi untuk memuji (yakni Ahmad) . 93:5) Di tempat lain dikatakan: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang melimpah-limpah.74:1). sehingga setiap pencari kebenaran yang tanpa bias akan menyaksikan bagi dirinya sendiri betapa ribuan tahun sebelu mnya para resi Weda telah mengucapkan kata-kata yang sama. Al-Quran berkata: Dan Tuhan dikau agungkanlah (Q. Mantera ini sendiri sudah cukup untuk menegakkan keben aran pengakuan Nabi.. dalam kata-kata Weda. (Q. Tuhan akan memberikan dia pahala-Nya . Kemudian kata al-Quran: Dan janganlah memberi sesuatu untuk mencari keuntungan. 74:1-3).(QS. terjemahan yang tepat dari surat 74 Quran Suci yang bernama Al-Muddatstsir (Orang yang berselubung): Wahai orang yang berselubung. M aka bersalatlah kepada Tuhan dikau dan berkorbanlah (Q. 74:3). Weda berkata. Al-Quran berfirman: Wahai orang yang berselubung! Bangunlah . Indra membangunkan penyanyi dengan pujiannya dan memintanya untuk pergi kepada or ang-orang di setiap jurusan. ber sabarlah .S. sehingga engkau menjadi pua s . Dan demi Tuhan dikau. tiap orang salih akan memberi engkau kekayan sebagai balasan . yang kemudian diwahyu kan kepada Nabi Muhammad. kurang lebih. Dan Tuhan dikau agu ngkanlah .S.S. dan begitu pula. Semua tanda-tanda yang jelas ini digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad dan tidak kepada resi atau utusan yang lain.

karena di sini memerintah seorang yang pemurah dan sangat dermawan yang memberikan ribuan dalam sedekah dan pengorbanan . Quran Suci mengatakan: Jadi dengan rahmat Allah itulah engkau bertindak lemah-lembut terhadap mereka. di sini. kuda. Kemakmuran. dan semoga pemiliknya tidak cedera. sapi-sapi! bertambah dan berkembang biaklah di sini. semoga kelompok yang tidak suka. Bangsa yang paling terbelakang di dunia menjadi pemimpin utama d an pembawa obor cahaya dan ilmu. wahai Indra. doa dari Resi itu tela h diterima. menguasai mereka . semoga sapi-sapi ini selamat. Dan jangan biarkan seorang musuh. menetap di sini (Bloomfield). dan karena itu. wahai kuda. Jadi. engkau akan dilahirkan. Tidak ada sedikitpun penolakan bahwa doa ramalan dari Resi ini jelas telah t ergenapi. Dan ini juga menjadi suatu fakta yang tegak bahwa Muhammad adalah orang yang paling dermawan. di sini. karena kelembutan hati Nabi. manusia dan ternak. wahai manusia. tuannya bebas dari cedera. yang menganugerahkan seribu (sapi) sebagai h adiah pengorbanan. DOA RESI WEDA BAGI NABI . Semoga ternak ini. dan semoga tuan mereka tidak cedera. Doa yang sama juga terdapat dalam surat terakhir dari Quran Suci: Katakan: Aku berlindung kepada rabb-nya manusia. dan manusia. semoga pencuri tak bisa memperoleh milik dari mereka -(Bloomfield). Pushan juga mel akukannya dengan duduk sendiri (Griffith). Mantra 13 (Atharwa Weda 20:127:13).12) Di sini. Di sini. Nabi dan para pengikutnya yang suci telah berhasil dalam dakwah mereka dan telah diselamatkan serta ditolong oleh Tangan Tuhan. wahai Indra. Semoga yang hatinya benci atau para perampok tidak bisa mengendalikan mereka (Griffith). waha i para penghuni! Dan Pushan juga. Mantra 12 (Atharwa Weda 20:127. pemurah dan welas-asih yang pernah d isaksikan dunia. atau s eorang perampok. wahai kuda . kemuliaan akhlak. Rajanya manusia. Dunia telah menyaksikan betapa segalanya berkembang dan meningkat dalam kera jaan Nabi Suci. 3:158). tak terluka. Di sini dengan seribu hadiah kekayaan. D an sekiranya engkau kasar (dan) kejam. Wahai Indra.Para komentator Hindu.KEDERMAWANAN NABI. Para lawannya yang mem benci serta musuhnya yang keras tidak dapat menguasai mereka ataupun merampok me reka dari kemurahan yang Nabi telah berikan kepada mereka. Wahai Indra. Komentator Hindu memberikan terjemah berikut ini: Sapi. Bila tid ak maka suatu kaum kepala batu seperti bangsa Arab mustahil bisa dikalahkan dan diperintah. Betapa luar-biasa doa dari Resi Weda ini terhadap Nabi Suci serta para pengikutn ya. niscaya mereka akan bubar dari sekelili ng engkau (Q. Sejarah Islam mengusung suatu kesaksian yang terang tentang kebenaran nubuatan i ni. serta kedermawanannya maka umat dari segala penjuru berduyun-duyun dan berkumpul di sekelilingnya. berkembang biak dan bertambah-tambah di sini.S. segala sesuatu bertambah dan berlipat-ganda. di sini. wahai ternak. semoga sapi-sapi ini (wali-wali pengikut Nabi) selamat. di sini. wahai Indra. Ilahnya manusia . Kaum Muslim berkemban g makmur sedangkan lawan-lawannya binasa.

Bergembiralah dalam lagu-lagu kami. Resi berdoa kepada Tuhan demi keselamatan Nabi. janganlah beri kekuatan dia atas kami yang tidak berbelas-kasihan kepada kami . Muhammad data ng ke dunia untuk membebaskan umat dari segala jenis kejahatan dan menunjukkan k epada mereka jalan yang benar. muni Weda. atau koleksi ramalan ini. dan begitu pula perbedaan dalam keagamaan telah menjadikan keselamatan dan pembebasan mereka di akhirat juga menjadi tanda tanya. Lahore. ====== BEBERAPA FAKTA LAGI TENTANG NUBUATAN INI Beberapa penerangan tambahan diperlukan untuk menyoroti nubuatan dalam Atharwa W eda yang telah kita diskusikan dalam halaman yang telah lalu. Vaitan Sutar (32:19) dan Gopath Brahmana (2:7:12). PUJIAN DAN DOA RESI. cenderung berfikir bahwa Kuntap Sukt. Dengan bahagia terimalah doa ini. semoga kejahatan tak pernah menimpa kami . dan di sini Resi Weda pemohon dengan sungguh-sungguh agar Nabi Suci mau meneri ma doa dan pujiannya ini. adalah rantai yang telah memperbudak mereka di dunia ini. Hanya karena mereka sulit diterima akal. Kaushitki B rahmana (30:5). Shankhayana Shraut Sutar (12:14).S.. Ambillah kesenangan dalam lagu-lagu yang kami nyanyikan. sebagai akibatnya. sebagai suatu fakta. semoga kita tidak menga lami cedera! (Bloomfield) Berulang-ulang dan lagi kami mengagungkan pahlawan dengan hymne pujian. Permohonan Resi ini. Ini adalah mantra terakhir yang kita telah kutip dalam halaman-halaman yang lalu . Ada dua aliran pe mikiran yang berbeda menyangkut ramalan ini dalam Kuntap Sukt. dengan doa yang penuh harapan. tumimbal lahir serta takhayul yang lain. Dari keburukan bisikan (setan) yang menyelinap. Kedua aliran pemikiran ini . 5:67).14) Kami berseru kepada pahlawan dengan hymne dan nyanyian: Kami (berseru) dengan lag u yang menyenangkan. Dan kaum modernis itu juga. Yang berbisik-bisik dalam hati m anusia Dari golongan jin dan manusia (Q. dan Tuhan menerima doa tersebut serta mengumumkan bahwa Nabi dijamin aman dan akan berhasil dalam dakwahnya. tidaklah benar-benar membentuk bagian dari Atha rwa Weda tetapi dimasukkan pada hari-hari belakangan. Doktrin palsu dari sistim kasta. 114: 1-6). Nabi Suci juga diriwayatkan telah mengajarkan suatu doa kepada para pengikutnya: Wahai Tuhan. membuatnya w ajib bagi para pengikut Weda bahwa hendaknya mereka juga menyanyikan pujian kepa da nabi dan dengan mengagungkannya akan menyelamatkan diri mereka dari kejahatan di dunia ini maupun di akhirat. cendikiawan peneliti di Kolese D . berpendapat bahwa mantera ini adalah teka-teki dan sulit masuk akal. Karena itu. Mantra 14 (Atharwa Weda 20:127. Beberapa mahasisw a peneliti modern seperti Pandit Bhagawat Datt. (Griffith) Kami nyanyikan pujian dari pahlawan besar dan dengan lagu yang menyenangkan kami agungkan dia. Aitreya Brahmana (6:32). Buku yang paling kuno pun tidak lupa menyebutkan Kuntap Sukt. wahai pahlawan. adalah tanpa dasar dari berbagai sumber. Ide bahwa Kuntap Sukt itu dimasukkan dalam Atharwa Weda pada hari-hari belakanga n.S. Kalau manteramantera ini d itambahkan kepada Weda pada hari-hari belakangan. seperti misalnya. sehingga tak ad a kejahatan yang bisa menimpamu (Para komentator Hindu). dengan do a. Dan Tuhan Sendiri berkata tentang Nabi Suci dalam al-Quran: Dan All ah akan melindungi engkau dari manusia (Q. menarik kesimpulannya setelah tidak mampu memahami apa yang diartikan oleh mantera-mantera itu.A. janganlah . dan Swami Hari Prashad. Ashvlayana Shraut Sutar (12:3: 7). tak mungkin mereka dirujuk dal am begitu banyak kitab kuno.V.

mantera-mantera ini. halaman 443 dan catatan kaki). Prof. Shankhayana Shraut Sutar 12:14. Sejumlah cendikiawan berpendapat bahwa mantera ini tidak mengandung makna yang j elas dan agak membingungkan. Hanya bagian dari suatu kitab keagamaan itu yang diberi peran demikian penting dan di ingat-ingat dalam hati serta dibaca dengan khidmat. Dan karen a itu jika seseorang mencoba untuk menerapkan nubuatan ini kedalam kehidupan beb . perut sendiri adalah yang ke-21. Ada bukti-bukti sejarah bagi semua fakta dalam kehidupan Nabi Suci. Jadi mantera yang d ibagi 21 dikenal sebagai perut (Shatpath Brahmana 12:2. Kedua. rumus-rumus pengorbanan. (halaman 691). kebanyakan dar inya adalah hanya teka-teki. Dan dari segenap priba di keagamaan serta para Nabi. Begitu pula M. Morris Bloomfield dalam tafsirnya tentang Atharwa Weda menulis: Yang berwenang dari kaum Brahmana setuju mencantumkan apa yang disebut hymne Kunt ap ke dalam kepustakaan jenis ini. kantata. Prof Maxmuller juga memperbincangkan hal ini dalam History of San skrit Literature halaman 493). Teks maupun maknanya membingungkan dan dalam bebe rapa kasus teks itu mutlak tidak berarti apa-apa . Ini menunjukkan bahwa Kuntap Sukt adalah bukan suatu koleksi teka-teki tanpa makna ataupun tambahan di bagian bawah dari Weda. Bahkan kini jumlah seluruh mantera ini adalah 147 yang merupakan kelipatan dari 21. menulis: Sepuluh sukta ini dikenal sebagai Kuntap Sukt. sebagaimana dinyatakan dalam Brahma na Granth selalu diulang-ulang setiap tahun di dalam majelis yang besar dimana s oma dipersembahkan kepada dewa-dewi.Jumlah seluruhnya dari stanza hymne Kuntap dikutip dal am Brahmana menunjukkan pada essensinya kerusakan teks yang sama seperti dala m versi Atharwa. Jadi. suatu hal yang diulang-ulang setiap tah un dengan penuh pengabdian dan kekhidmatan dan yang sudah dipraktikkan berabad-a bad tidak dapat dianggap sebagai apokripal atau penemuan di belakang hari. Ketik a menerjemahkan mantera-mantera dari Kuntap Sukt ini.(halaman 991). Griffith menulis tentang mantera ini sebagai beri kut: Bagian dari kitab ini yang membawa nama Kuntap adalah suatu koleksi nyanyi pujian yang aneh dan bermacam ragam. Ada 20 cairan (Kuntap) dalam usus. Kesaksian dari buk u kuno semacam Shatpath Brahmana sudah cukup sebagai bukti keaslian dari mantera ini. be tapa tepatnya mereka diterapkan ke dalam kehidupan Nabi Suci. Sukta ini mengandung masalah yang berbeda-beda.mendorong orang untuk berfikir bahwa mereka itu tidak merupakan bagian dari kita bnya yang benar. memperagakan mereka seluruhnya ( halaman 689). Jadi. Kuntap adalah cairan di perut yan g jumlahnya 20. teka-teki da n campur-baur ( Hymns of the Atharva Veda . dan tujuhbelas pandit biasa menyenandungkan mereka untuk jangka yang panjang. Pandit Raja Ram Bhashya misalnya. tidak menyisakan keraguan akan keasliannya . Tak ada misteri da lam maknanya dan segala sesuatu menjadi jelas dan terang. maka makna dari ramalan itu akan menjadi sangat jelas. kita telah menunjukkan.Bloomfield berkata: Teks dari syair kedua itu adalah sangat rusak. perubahan bentuk dalam edisinya menjadi dasar terjemahan kami . Mantera-mantera ini dianggap sebagai teka-teki hanya karena mereka itu nubuatan dan suatu ramalan perlu harus sebagai misteri dan suatu rahasia sebab kalau tida k ini akan bisa dirusak melalui bias dan prasangka dari suatu kaum. Dicatat dalam Shatpath Brahmana bahwa mantera itu dibagi 21 adalah perut. kenyataan sebenarnya adalah tafsiran yang benar dari suatu nubuatan. Dengan sikap yang sama. yang pasti berguna serta ber manfaat bagi para pengabdi dan membantu dia dalam meraih suatu ilmu yang lebih d alam dari alam semesta ini dan lebih mengenal Dzat Ilahi.126). dan stanza pembukaan 20:127. Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang sejarah keh idupannya dengan sangat rinci adalah tepat dan terjaga tanpa bisa dibantah lagi . Bila ini ben ar-benar telah digenapi.1.

mantera ini diberi nama demikian karena merek a mengandung suatu nubuatan tentang rumah pertama untuk ibadah kepada Ilahi di M ekkah. Kata Kuntap menurut Brahmana Grantha yang otentik berarti cairan di dalam p erut atau perut itu sendiri. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sekarang pertanyaannya adalah. Jadi. sebagaimana al-Quran menyatakan: Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah Rumah yang ada d i Bakkah. T dan huruf ini sama dengan yang terdapat dalam kata Kuntap yang punya K. B. dengan cara bagaimana nama ini bisa diterapkan ke dalam man tera-mantera ini? Tak seorangpun mufasir Weda yang telah mendiskusikan hal ini d an mencoba memecahkan teka-teki ini. Kami berikan tiga alasan untuk nama ini sep erti di bawah ini: (a). maka dia juga harus membuktikan dengan bukti-bukti sejarah bahwa perkara ini terjadi dalam masa hidupnya. selanjutnya adalah mustahil. mengapa mantera ini disebut Kuntap? Jika Kuntap b erarti cairan perut. kami bisa katakan dengan pasti bahwa kata Kuntap juga suatu perubahan bentuk dari Bakkatun. diungkapkan oleh Nabi Zarathustra.S. Kata Qurani Bakka dan Kuntap dalam Weda itu tidak hanya sinonim. yang berhasrat mengadaka n ziarah! Apabila melintasi lembah Bakka. T. Jadi Kuntap berarti pengguna dosa dan penderitaan . Mereka berjalan makin lama makin kuat. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Sela. K. (b). Quran Suci juga mengata kan: Ia (Nabi) menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat jahat. dan mengharamkan kepada mere ka barang-barang yang kotor. r umah pertama dari Cahaya Ilahi. hendak menghadap Allah di Sion (Mazmur 84:5 -8). melainkan kata Kuntap itu sekedar bentuk kebalikan dari kata Arab Bakka. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.erapa pribadi suci yang lain. dan ini seperti yang dil akukan penelitian modern. (c). Quran Suci menempatkan Bakka rumah pertama dan terakhir d ari ibadah kepada Ilahi. yang diberkahi dan pimpinan bagi sekalian bangsa (Q. mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata ai r. Kata bakkatun mengandung tiga abjad. Kun berarti dosa dan pe nderitaan. pusar atau titik tengah dari bumi ini. . P dan B Arab berubah menjadi P dalam sanskerta. Kata Kuntap terdiri dari dua akar kata kun dan tap. dan men ghalalkan kepada mereka barang-barang yang baik. p emeliharaan spiritual yang diberikan kepada dunia ini dari Mekkah atau Bakkah. dan menyingkirkan dari mereka beban mereka dan bele nggu yang ada pada mereka . serta tap berarti mengkonsumsi. Ratusan kata-kata dalam bahasa Sanskerta itu dipinjam dari bahasa Arab dan digunakan sebaliknya dari bahasa asalnya.(7:157). Di samping Weda. Di bawah ini kami kutipkan beberapa : Dalam cahaya penerang di atas. Dalam Mazmur kita dapati: Ya Rajaku dan Allahku! Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. begitu pula. Adalah suatu kenyataan yang aneh bahwa dalam semua nubuatan kata Bakka digunakan sebagai ganti Mekkah. Nabi Daud juga merujuk Rumah Tuhan den gan nama yang sama. Kumpulan dari semua mantera ini dimana disebutkan pengobatan atas pe nderitaan dunia. Tepat seperti manusia yang memperoleh pemeliharaannya dari perut. 3:95). itu disebut Kuntap Sukt. Suatu nubuatan yang sama diketemukan d alam Farvardin Yasht.

Nabi Daud sedan g menunggu perintah Ilahi untuk menyerbu Palestina. 3:95). bisa mengalahkan mus uh-musuhnya dengan berkah Tuhan dan mengambil kekuatan dari-Nya. dimana keretanya menyentuh langit (Mantra 2). dan dalam rangka mencari rah mat dari rumah Tuhan yang dibangun oleh Bapa Ibrahim. yang dalam bahasa Ibrani ditulis dan diucapkan sebagai Bacah. dalam nubuat keenam dari Isaiah. Penghuni lembah ini akan selalu memuji Tuhan mereka. karena kanisah suci di Yerusalem belu m dibangun pada saat itu dan Tuhan tinggal di Sion (satu tenda). tigar atus kuda pacu yang baik dan sepuluh ribu sapi (Mantra3). adalah terjemah dari kat a-kata al-Quran (Q. sepuluh kalung. dan dari k edalaman degradasi mereka meningkat ke ketinggian kejayaan (Mantra 9-10). Dia memberi kebijaksanaan kepada dunia yakni Quran Suci (Mantra 6). Para pengikutnya diselamatkan dari kebencian dan perampokan oleh setan (Mantra 1 3). memberikan perlindungan kepa da semua orang serta menyebar-luaskan perdamaian di dunia (Mantra 8). akhir huruf h menunjukkan bahwa itu adalah tempat terkenal. Dan dunia mengetahui betapa kaum Muslimin berd oa dan mengagungkan Tuhannya. Dia menjamin tempat tinggal yang aman bagi umatnya. Dia adalah Mamah Rishi yang dianugerahi seratus koin emas. PERANG AHZAB DIGAMBARKAN DALAM WEDA (Atharwa Weda 20:21:6) . yang. bahkan di medan pertempuran mereka sujud di hadapan Tuhannya (Mantra 4). Dia adalah Raja dunia. Dia diminta bangun dan memperingatkan dunia (Mantra 11). sebaik-baik manusia dan pembimbing bagi seluruh umat manu sia (Mantra 7). Di padang pasir Mekkah sumur (Zamzam) adalah tanda-bukti lain dari rahmat Tuhan di tanah ini. Jadi baik Weda maupun Mazmur membenarkan fakta bahwa Nabi Muhammad. Kata-kata ini juga bisa berarti bahwa rumah Tuhan di Bakka tidak akan pernah musnah dan Tuhan akan selalu dipuji di dalamnya . Kita telah mebicarakan panjang lebar apa yang dimaksudk an dengan Sion ini. Seorang yang diberkahi dan yang semakin dan semakin kuat . yang diselamatkan meskipun di tengah kepungan musuh-mu suhnya (Mantra 1). Dalam mantera terakhir. dia datang ke lembah Baca. pembimbing d unia dan juru selamat umat manusia akan muncul di Bakkah.S. Hendak menghadap Allah di Sion . Dia adalah pangeran perdamaian atau imigran. Weda menyanyikan pujian Nabi dalam istilah berikut: Dia adalah narashansah atau seorang yang terpuji (Muhammad). Dia adalah Resi yang mengendarai unta. Rakyat berkembang dengan bahagia dan makmur di bawah pemerintahannya. sedangkan Yerusalem lebih dari sekali telah dihancurkan. Dia dan para pengikutnya selalu khusu dalam salatnya. lemah dan tak berkawan. Dia dikaruniai pejuang yang tangguh yang bertempur dengan gagah-berani di medan perang dan hidup penuh kedamaian dengan umatnya (Mantra 5). Resi telah memohonkan dia agar menerima doanya (Resi) da n telah mohon perlindungan dari segala cedera dan kejahatan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau . Dia luar-biasa pemurah dan sangat dermawan (Mantra 12).Kesimpulan berikut ini bisa ditarik dari Mazmur: Rumah Tuhan dimana Daud merujuk nya tiada lain adalah satu yang di Bakka. merujuk kepada ibadah haji tahunan di Mekkah. Nama lembah Baca. jelas merujuk kepada Nabi. meskipun seorang anak yatim. Setiap Muslim sujud di hadapan Tuhannya dan memuji -Nya paling tidak lima kali sehari.

Inilah minuman kami, soma yang kuat mengilhami, yang menggairahkanmu dalam berper ang dengan Vritra, Dewa pahlawan. Berapa lama engkau memotong dengan pedang de mi penyanyi dengan barisan rumput sepuluh ribu Vritra, engkau bertahan dalam k eperkasaanmu - (Griffith). Pangeran dari orang-orang tulus! minuman suci ini, tindakan keberanian ini dan n yanyian yang terilham menyenangkan kamu di medan perang. Ketika kauberikan kemenangan tanpa b ertempur atas sepuluh ribu lawan dari dia yang selalu memuji, selalu mengagungka n . (Komentator Hindu). Nubuatan dari Weda ini menggambarkan pertempuran yang terkenal dari Nabi Suci ya ng disebut dalam sejarah Islam sebagai Perang Ahzab atau Perang Gabungan. Kata-k ata dalam mantera ini secara mencolok memperkuat fakta sejarah yang diberikan da lam Quran Suci. Hal pertama yang pantas dicatat adalah bahwa Tuhan menyatakan dalam mantera ini sebagai Satpati. Sat berarti pencinta ketulusan atau orang yang penuh ketulusan, dan pati berarti tuan atau pangeran. Karena itu, Satpati berarti Pangeran ketul usan. Para sahabat Nabi Suci Muhammad terkenal akan ketulusannya. Dalam surat ya ng menyebut adanya Perang Ahzab ini, para sahabat Nabi dikatakan sebagai: Di antara kaum mukmin ada orang yang setia kepada perjanjian yang mereka buat den gan Allah . (Q.S.33:23). Dan kemudian, Agar Allah mengganjar orang-orang tulus oleh ketulusan mereka (Q.S. 33:24). Al-Quran menyebut mereka orang-orang tulus dan Weda juga menyebut Pangeran merek a sebagai Pangeran dari orang-orang tulus. Hal kedua dari mantera itu adalah bahwa Tuhan sangat ridla dengan nyanyian yang gagah-berani serta terilham dari para sahabat Nabi. Mereka hanya berjumlah tigar ibu dengan sember daya yang kurang mencukupi sedangkan musuh-musuhnya bersenjata lengkap serta lebih dari tiga kali jumlah mereka; namun para sahabat Nabi tidak sedikitpun menunjukkan kegelisahan, mereka malahan senang mendapati bahwa ramal an Nabi Suci telah tergenapi. Dalam kata-kata Quran Suci: Dan pada waktu kaum mukmin melihat pasukan gabungan, mereka berkata: Inilah apa y ang di janjikan oleh Allah dan Utusan-Nya kepada kami, dan benarlah firman Allah dan Utusan-Nya. Dan ini hanya menambah iman dan keberserahan-diri mereka (Q.S. 3 3:22). Kata-kata para sahabat yang gagah-berani dan terilham ini memuaskan Tuhannya dan Dia mengaruniai mereka suatu kemenangan tanpa pertempuran fisik. Nabi Ahmad Kata-kata dalam mantera, seorang yang selalu memuji , menunjukkan bahwa nubuatan in i dimaksudkan untuk Nabi Ahmad, s.a.w. Kata Sanskrit Karu, yang digunakan dalam mantera, telah diterjemahkan oleh Professor Griffith sebagai Penyanyi dan Pandit R aja Ram dari Kolese D.A.V. Lahore, menerjemahkannya sebagai Stota yang berarti dia yang selalu memuji atau Ahmad, yakni nama kedua dari Nabi Muhammad, yang adalah pahlawan dalam Perang Ahzab. Gelar lain dari Nabi yang diberikan dalam mantera ini, yakni Brihashmate. Kata i ni berasal dari akar kata Brhi yang berarti rumput suci yang dihamparkan di kuil ibadah.37 karena itu, lelaki dengan rumput suci secara kiasan berarti abid atau s

eorang yang mengagungkan Tuhannya. Sepuluh ribu lawan Masalah pokoknya adalah lawan yang berjumlah sepuluh ribu. Musuh Nabi dalam pera ng Ahzab itu berjumlah sepuluh ribu, dan kaum Muslimin hanya tiga ribu orang. Ma ntera ini khusus menyebutkan keberanian dari para sahabat Nabi. Dan tak ada bukt i yang lebih besar atas keperkasaan dan keberanian mereka daripada kenyataan bah wa disamping kekurangan dalam jumlah maupun sumber daya yang tidak mencukupi, da lam melihat musuhnya mereka tidak kehilangan akal ataupun menunjukkan sedikitpun kecemasan kecuali berseru: Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Utusan-Nya kepada kami (QS.33:22).

Ini memberi mereka kebahagiaan yang terbesar dalam menyimak tanda-bukti kebenara n yang lain dari Nabi mereka yang telah menubuatkan peperangan ini jauh sebelum ini benar-benar terjadi. Tersebut adanya di dalam mantera ini tentang keperkasaan dan keberanian dari par a pejuang, kekuatan lawan-lawannya dan jumlah mereka yang besar, tetapi kekalaha n dan kemunduran mereka digambarkan hanya karena pujian Ahmad. Kata-kata terakhi r dari mantera aprati ni barhayah berarti bahwa kekalahan ditimpakan kepada musuh tanpa pertempuran fisik. Baik Pandit Khem Karan maupun Prof. Raja Ram telah mene rjemahkan kata-kata ini sebagai anda mengalahkannya tanpa benar-benar berkelahi . Adalah suatu kenyataan yang umum diketahui, bahwa dibanding dengan musuhnya, mer eka itu sangat kecil dalam jumlah dan terkendala oleh pelbagai jalan yang memung kinkan, dan karena keadaan inilah maka mereka lebih senang bertahan dengan membe ntengi diri mereka di Madinah. Sebaliknya, musuhnya telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa besar, dan bahkan penduduk non-Muslim di Madinah sendiri telah memihak mereka. Dengan mengabaikan semua keuntungan ini musuh berbalik lari tanp a perlawanan dan kemenangan bagi kaum Muslimin. Semua ini dipenuhi melalui perto longan Ilahi, karena adalah diluar kekuatan manusia untuk membawakan kemenangan semacam itu. Begitu pula, Weda telah menubuatkan jauh hari sebelum pertempuran i ni terjadi. Dewa yang dirujuk dalam amntera ini dinamai Indra. Dia juga dituju dalam mantera 1 hingga 8 dari Sukta yang sama. Indra ini dalam Rig Weda digambarkan sebagai Pe megang senjata petir dan Dewa dari petir serta angin badai. Betapa terang dan jel as kata-kata dari mantera ini, Wahai Indra, engkau telah menyebabkan sepuluh ribu lawan kalah tanpa benar-benar berkelahi . Kata-kata ramalan dari Resi Weda ini ti dak bisa diterapkan kepada peristiwa lain dengan demikian tepat seperti perang a l-Ahzab. Musuh tiba dengan membusungkan dada serta pamer, sadar akan kekuatannya dan yakin akan keberhasilannya. Kaum Muslimin juga cukup sadar atas kedudukan mereka yang lemah; mereka memutusk an untuk tinggal di kota, dan suatu parit digali sebagai sarana perlindungan ter hadap serbuan dari musuh yang begitu kuat. Tetapi Tangan Tuhan bergerak dan Indr a yang perkasa menyebabkan musuh beterbangan takut mati akibat petir dan angin b adai. Dengan sepatah kata, nubuatan dalam Weda ini terinci dalam sepuluh fakta berikut : Ini berkaitan dengan suatu pertempuran. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman akan bergembira dan mengucapkan kata-kata keberan ian serta kekuatan yang terilham.

Tuhan akan meridlai mereka atas keberaniannya. Panglima dari pertempuran ini kelak adalah seorang yang selalu memuji Tuhan (Ahm ad). Musuh akan berjumlah sepuluh ribu orang. Tidak terjadi pertempuran fisik. Musuh akan lari karena pertolongan Ilahi, sebagaimana al-Quran telah berkata: Dan Allah mencukupi kaum mukmin dalam pertempuran. Dan Allah senantiasa Yang Maha -kuat, Yang Maha-perkasa (Q.S. 33:25). Kata-kata al-Quran Kuat, Perkasa berarti tepat seperti arti dari Indra. Tangan Tuhan telah menampakkan Diri-Nya melalui angin badai yang besar. Dalam ka ta-kata al-Quran: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu, tatkala p asukan gabungan besar mendekati kamu, maka Kami turunkan kepada mereka angin pu yuh dan pasukan yang kamu tak melihatnya. Dan Allah senantiasa Yang Maha-meliha t apa yang kamu lakukan (Q.S. 33:9). Angin dan adai. Api -poranda. limin dan hujan menerpa tenda musuh tanpa ampun. Angin puyuh meningkat menjadi b padam, tenda tertiup rubuh, bejana makanan dan perlengkapan lain porak Jadi, musuh lari lintang-pukang meninggalkan padang itu untuk kaum Mus meneguhkan kebenaran dakwah Ilahi Nabi Muhammad s.a.w.

Nabi bertempur dalam peperangan yang lain. Mantera 7 hingga 11 dalam Atharwa Weda, mengikuti satu yang berkaitan dengan per ang Ahzab, juga perlu dipertimbangkan. Selama perang ini seluruh lawan-lawan Is lam telah bergabung bersama. Kaum Yahudi bersekutu dengan Nabi Suci, dan ketika musuh siap siaga ke Medinah mereka terikat untuk melawan serbuan itu. Bukannya d emikian mereka malahan berfihak kepada pasukan penyerbu dan diamdiam mengadakan p erjanjian dengan kaum Quraisy untuk menyerang kaum Muslimin dari dalam. Jadi, da ri sekutu mereka berbalik menjadi musuh. Karena itu ketika pasukan yang bersiaga itu melarikan diri dan kaum Yahudi kembali ke bentengnya, maka mereka dikepung oleh Nabi Suci, dan tetap dikepung selama duapuluh lima hari. Tidak disebutkan b enteng dalam mantera yang menyangkut perang Ahzab ini, tetapi di sini kita dapat i: (Atharwa Weda 20:21:6). Engkau pergi dari pertempuran ke pertempuran tanpa gentar menghancurkan kastil ke kastil di sini dengan kekuatan. Engkau Indra, dengan temanmu yang membuat m usuh tunduk menebas dari jauh Namuchi yang licik dan penuh tipu daya (Griffith). Engkau berangkat dari satu pertempuran ke peperangan yang lain dengan gagah-beran i menghancurkan benteng demi benteng di sini dengan keberanian dan kekuatanm u. Engkau, wahai Indra, dengan kawanmu yang berdoa kepada tuhan, telah menebas d ari jauh Namuchi yang licik dan pengkhianat (Para komentator Hindu). Nabi baru saja menyelesaikan satu pertempuran ketika dia diminta untuk berjuang di medan yang lain. Ini adalah tanda-bukti atas keberaniannya dan para sahabatny a. Tentunya, dalam pertempuran pertama, mereka tidak menghancurkan kastil, tetap i pada medan yang satu lagi, mereka menghancurkan benteng demi benteng dan meneb arkan kegentaran di hati musuh-musuh mereka.

Dalam kata-kata Quran Suci: Dan Ia menghalau sebagian kaum Ahli Kitab yang membantu mereka dari benteng-bente ng mereka, dan Ia memasukkan rasa takut dalam hati mereka; sebagian kamu bunuh , dan sebagian lagi kamu tawan (Q.S. 33:26). Tepat seperti mantera 6 dari Sukta ini yang cocok diterapkan untuk perang Ahzab, begitu pula, peristiwa yang dikisahkan dalam mantera berikutnya juga mempunyai kesamaan berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan Nabi dan berhubungan dengan periode tepat setelah perang yang disebut di atas. Inilah sebabnya mengapa Nabi dikatakan pergi dari pertempuran ke peperangan. Usaha yang sungguh-sungguh dari kaum Muslimin ini, tak diragukan lagi, merupakan tanda-bukti kegagah-beranian d an daya tahan mereka. Nabi menghancurkan benteng-benteng Quraiza, Qainuq a dan Nad ir. Lagi, kata-kata dalam mantera (Namya yat Indra sakhya) dengan kawanmu yang t unduk berdoa kepada Tuhan, wahai Indra, dengan indahnya cocok bagi Nabi Suci Muh ammad yang selalu berdoa kepada Tuhannya. Musuh-musuh Nabi dalam mantera ini dis ebut sebagai orang-orang yang terbaring jauh atau yang terbuang oleh Tuhan. Alki tab juga mengandung kesaksian atas hal ini dan menyatakan bahwa orang-orang ini ditolak Tuhan (Yeremia 6:30). Lagi, musuh-musuh kaum Muslim ini, kaum Yahudi, di gambarkan dalam mantera ini sebagai pengkhianat dan licik . Orang-orang ini adalah sekutu dari kaum Muslimin dan dengan syarat perjanjian, yang mereka buat dengan Nabi, terikat untuk berjuang melawan musuh yang menyerang Madinah. Tetapi mereka terbukti berkhianat dan penuh tipu-daya serta meninggalkan sekutunya pada jam s ebelas. Kata Sanskerta mayinam berasal dari maya yang berarti suatu hal yang ke lihatan indah padahal sesungguhnya tak ada harganya. Alkitab juga menggambarkan orang-orang ini sebagai perak yang ditolak (Yeremia 6:30). Weda telah menyebut orang-orang ini Nemuchi. Arti daripada kata ini sebagaimana disebutkan dalam tatabahasa Panini adalah, seorang yang menahan hujan . Arti lain da ri kata ini adalah patut dihukum . Umat Yahudi berpendapat bahwa mereka satu-satuny a penerima wahyu Ilahi dan hujan atau pancuran air wahyu Ilahi tidak akan jatuh ke umat lain. Indra atau Tuhan Yang-perkasa menebas orang-orang ini dan karena i tu menunjukkan bahwa tak seorangpun bisa menahan wahyu Ilahi; ini tidak dapat di batasi hanya khusus untuk Yahudi atau Arya saja tetapi adalah hadiah Tuhan yang bisa dikaruniakan kepada siapapun yang Ia sukai. Kata ini, sebagai telah kami katakan, juga berarti bisa dihukum. Kaum Yahudi bis a dihukum di mata Tuhan tidak hanya karena kejahatan mereka melainkan juga karen a tipu daya dan pengkhianatan terhadap Nabi Suci Muhammad, pemberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Begitulah, mereka dihukum atas pengkhianatannya dan dihuku m mati, dan pengadilan ini diumumkan oleh seorang pemimpin mereka sendiri. Kata namuchi, karenanya, cocok diterapkan kepada kaum Yahudi. Dalam Rig Weda serta kitab lain semacam Namuchi berarti ruh jahat yang menahan a wan dari membawa hujan turun ke bumi, dan kemudian Indra, menyembelih ruh jahat ini, membebaskan awan. Nyaris semua bangsa di dunia berpendapat bahwa wahyu Ilah i itu terbatas kepada lingkungan khusus saja, dan, karenanya membatasi awan huja n Samawi itu bagi dirinya sendiri Tetapi dunia berhutang budi kepada Nabi Islam yang telah menyembelih Namuchi ini dan mengumumkan bahwa pancuran dari hujan spi ritual ini telah jatuh kepada segala bangsa dan tidak dibatasi kepada suatu kast a atau kelompok. Quran Suci berkata: Dan Allah menurunkan air dari langit, dan dengan ini Ia menghidupkan bumi setealh matinya. Sesungguhnya dalam ini adalah pertanda bagi kaum yang mendengar (Q.S. 16:65). Dengan air dari langit jelas diartikan wahyu Ilahi. Tepat seperti hujan yang mem berikan kehidupan fisik kepada bumi, begitu pula wahyu memberikan kehidupan ruha ni kepada orang-orang yang menderita kematian akibat kejahatan mereka. Jadi, ris alah universal dari Nabi memberikan kehidupan kepada segala bangsa di dunia kar

atau hanya seorang laki-laki yang tak berdaya.ena Nabi telah menyingkirkan Namuchi. 9. yang dalam waktu yang sangat pendek telah mengang katnya dari keadaan tak berdaya kepada ketinggian kekuasaan dan kejayaan. Kita telah menyatakan dalam halaman yang lalu bahwa penduduk Mekkah pada saat da tangnya Nabi itu hampir berjumlah enampuluh ribu orang. dan di fihak lain ada seorang abandhu. Di dalam Sukta yang sama dari Atharwa Weda. putera dari Resi Savya. (Atharwa Weda 20:137: 7-8-9) 7. maju bersama sepuluh ribu di sekelilingn ya. yang adalah serupa dengan nama Nabi Muhammad s. sebagai ramalan dari Re si Angiras. dengan Brihaspati yang membantunya. Tetesan hitam masuk ke dada Ansumati. Aku melihat tetesan di jarak kejauhan bergerak di lengkung tepi sungai Ansumat i. menaklukkan kaum ya ng tak bertuhan yang datang melawannya. si hati-pahlaw an meletakkan senjatanya ke samping (Atharwa Weda 20:137:7) 8. Kata sushrava berarti pantas dipuji atau bena r-benar terpuji . pada satu fihak. Dan kemudian tetesan di dada Ansumati. Q uraish adalah pimpinan tertinggi dan penjaga Ka bah. dengan enampu luh ribu dan sembilanpuluh sembilan pengikut yang datang dengan senjatanya untuk bertempur bersama Sushrava yang tak berkawan (Griffith). . Rig Weda (8:96:13-15). Tetapi seorang lelaki in i (Muhammad) terkenal sangat jauh dan dipuji oleh banyak orang. Kekalahan musuh dalam penaklukan Mekkah. Jadi. ada en ampuluhribu orang dengan duapuluh pimpinan besar. engkau yang terkena l sampai jauh telah melengserkan dua kali sepuluh raja manusia. melainkan antara seorang lelaki dengan segerombolan la wan. Atharwa We da (20:137:7-9) dan Sama Weda (3:10:1). Nubuatan yang sama juga terdapat dalam Rig Weda. ruh kejahatan. memakai tubuhny a yang cocok. aku kirim kau berangkat. dan Indra. 1:53:9. seperti awan hitam yang tercelup ke air. dan dunia telah menyaksikan betapa orang yang tak berdaya ini mengalahkan m usuh-musuhnya dan betapa Tangan Tuhan bergerak seperti kereta yang melaju cepat untuk menggilas lawan-lawannya.w. Mekkah pada saat itu mem punyai semacam pemerintahan yang demokratis. Ini bukanlah per tempuran antara dua raja. Wahai Indra. Kesaksian gabungan dari Weda ini menunju kkan bahwa ini benar-benar sesuatu yang besar sehingga nubuatan ini merujuknya.a. Nubuatan berkenaan dengan peperangan oleh Nabi Suci berakhir dengan ramalan atas penaklukan Mekkah. wahai Indra. Setiap kabilah mempunyai pemimpinny a sendiri dan karena itu ada duapuluh kepala kabilah yang memerintah penduduk. P ergilah berjuang dalam peperangan (Atharwa Weda 20:137:8). Suatu kesaksian gabungan dari tiga Weda. Nubuatan berikut ini diberikan oleh tiga Weda. Dengan semua keretamu yang rodanya melaju cepat. bersinar dengan cahaya. Dan pada waktu yang sama ini selain jelas juga terang di samping keagungannya. Hanya satu fakta ini sudah cukup untuk membuktik an bahwa Muhammad adalah benar-benar seorang nabi dari Tuhan dan bahwa Tangan Il ahi senantiasa di belakangnya. Pahlawan. (Atharwa Weda 20:137:9). kita dapati: (Atharwa Weda 20:21:9). engkau telah mengalahkan duapuluh raja dan enampuluh ribu sembilanpu luh sembilan lelaki dengan keretamu yang melaju cepat yang datang untuk bertempu r demi dia yang terpuji atau anak yatim yang tenar sampai jauh (Muhammad) (Para k omentator Hindu). Indra dengan kekuatannya mencarinya ketika itu menahan nafas.

di tepi sungai Ansumati. Ta k ada satu agamapun yang menyinarkan cahayanya yang asli. Karena itu. Dengan satu kata. Pejuang yan g berani telah meletakkan senjatanya dan menyanyikan kemenangan . Vivasvan mewahyukannya kepada Manu dan Manu menceriterakan kepada Ikshvaku. berjuanglah dalam peperangan . Re mbulan ruhani telah menjadi hitam dan ada kegelapan di seluruh penjuru dunia. pada waktu rembulan menjadi gelap atau ketika agama kehilangan cahaya dan kekuatannya serta dunia ini mengalami kerusakan. Demikianlah. Indra dili ndungi dengan sepuluh ribu orang yang gagah-berani di sekelilingnya. kita temukan Krisna memberi nasihat A rjuna dalam Gita: (4:1-8). menaklukka n suku-suku yang tak bertuhan yang datang melawannya . Ini adalah hukum tua yang sama yang kuajarkan kepadamu hari ini. Pergilah. memerangi pembuat kej ahatan dan memegang teguh agama . Engkau adalah t emanku dan abdiku. Krisna Chandra datang ke dunia ini dalam pribadi seorang yang baru dan memb erikan sinar baru bagi dunia. seperti awan gelap yang terbenam di dalam air. Tetapi dalam cahaya Gita. dan Indra. Saya melihat rembulan bergerak di kejauhan.Terjemahan bahasa Inggris dari mufasir Hindu Krisna Chandra (rembulan hitam) menyelam di Anusmati (haud-i-Kauthar). Ak u mengetahui semuanya tetapi engkau tidak mengetahui . Weda berkata bahwa matahari ini akan be . Hukum yang tak berubah ini. seekor banteng dengan serib u tanduk yang muncul dari laut . Pahlawan. Aku nampak di setiap abad untuk menjaga mereka yang salih. Dan kemudian di dada Anusumati (haud-i-Kauthar) rembulan hitam memakaikan jasad n yatanya bersinar dengan cahaya. pada saat semaca m itu. Di India. mufasir Weda. pertama Aku wahyukan ke Vivasvan (Matahari atau Jibr il). bagaimana saya tahu bahwa engkau berbicara seperti ini ju ga sebelumnya? Sri Krisna berkata: Wahai Arjuna! Engkau dan aku mempunyai beberapa kelahiran. mantera ini berarti bahwa bila kata-kata Ilahi dirusak kan. Tuhan dari segala ciptaan membabarkan Dirinya dalam pribadi ses eorang tanpa pernah dilahirkan. Sesuai dengan sudut pandang agama Hindu. Nubuat ini menyajikan suatu tanda-bukti yang terang atas kebenaran Nabi Suci. saya kirim kau berangkat. Jiwa yang abadi. sebagaimana disajikan oleh Syna Acharya . Raj Rishi mengenal benar kerajaan yang diserahkan dari seorang kepada yang lain dan yang sekarang menjadi suatu negeri yang sudah hancur. Ini semuanya adalah rahasia. dia k embali bersinar lagi dan timbul sebagai bulan baru. Arjuna berkata: Tuanku! Engkau dilahirkan dalam abad ini dan Vivasvat sudah lahir jauh hari sebelumnya. rembulan menjadi benar-benar hitam sewaktu malam terakhir dari s atu bulan dan kemudian setelah terbenam di dalam sungai imaginer Ansumati. Wahai Arjuna! di saat agama rusak dan hujatan kepada Tuhan merajalela. Aku ungka pkan diriku dan menjadikan kekuatanKu tergelar di dunia. maka seorang nabi baru akan mun cul dengan cahaya Ilahi yang sama dengan yang diberikan kepada para pendahulunya . dengan bantuan Brihaspati. ketika dunia gelap dan murung. Nabi Muhammad muncul seperti matahari deng an seribu pendar dan pancaran cahayanya. Dalam Weda pula rembulan (dan menurut beberapa orang matahari juga) digambarkan sebagai Sahasr shringo vrikhbho yah smudrat udachrat. orang-orang menyebut rembulan itu sebagai Krisna atau si hitam.

54:1). Kaum Muslimin diminta keluar dari kota Medinah dan memerangi orang-orang kafir: (Perang) diizinkan kepada orang-orang yang diperangi (Q.17:12). tetapi dalam kenyataannya ini adalah suatu bukti lain dari fakta-fakta yang telah kami ceriterakan di atas. sehingga kamu dapat mencari ka runia Tuhan kamu. Karena itu. rembulan biasa memberikan ca hayanya ke bumi tetapi karena pendinginannya maka dia menjadi gelap sehingga dij adikan pertanda malam hari. Pergilah.S. rupanya seperti tak ada hubungan antara dua fakta ini. Bab dari Quran Suci yang meramalkan berakhirnya kaum Mekkah. aku kirimkan engkau keluar. Jelas. Suatu fakta yang aneh bahwa mantera Weda setelah menyebutkan menjadi gelapnya re mbulan. Peristiwa ini terjadi pada perang Badar. Dan Kami me njelaskan segala sesuatu sejelas-jelasnya . Jadi para pahlawan Muslim diminta pergi keluar dan berperang.S. Tanda siang adalah matahari dan tanda malam adalah rembulan. juga diberi j udul al-Qmar . beliau sekali lagi menggenap i nubuatan Weda Indra maju dengan sepuluh ribu orang di sekitarnya . berjuan glah dalam pertempuran . dan pada pe rtempuran yang menentukan. Rembulan sebagai motto bangsa Arab. Quran Suci juga menyatakan: Dan Kami telah membuat malam dan siang sebagai dua pertanda. karena mereka sangat sedikit jumlahnya dan tanpa persediaan yang m emadai untuk bertempur toh bisa mengalahkan kekuatan lawan yang jauh lebih besa r dan perkasa. rembulan adalah lambang nasional dan motto bangsa Arab. Nabi Suci memi . lalu berkata Para pahlawan. Dalam perang Badar serta peperangan lain yang mengikutinya para s ahabat Nabi dengan gagah-berani telah berjuang melawan musuhmusuhnya. dan agar kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan. 22:39).(Q. al-Quran telah menggabung kan dua fakta ini.S. Di negeri Arab sebelum Islam. Tuhan membuat tanda malam berlalu atau rembulan kehilangan cahaya serta terangnya. Kata-kata dalam al-Quran tidak saja merujuk kepada dunia fisik serta siang hari dan malamnya. Karena itu. yakni penaklukan Mekkah. dan dimulai dengan kata-kata: Sa at sudah dekat dan rembulan terbelah (Q. dan Kami lenyapkan p ertanda malam. rembulan mewakili kekuasaan bangsa Arab penyembah berhala. dan bahwa dia terbelah dua menunjukkan surutnya kekuasaan itu melalui instrumen Nabi Suci . dia dengan beraninya meletakkan senjatanya dan memberi maaf serta pengampunan kepada musuhnya yang paling sengi t. Malam di sini berarti kegelapan jahiliyah dan kekafi ran. Pada penaklukan Mekkah. dan dalam kata-kata mantera. yang digenapi dalam kehidu pan Nabi kata demi kata. Rembulan . dan Kami tampakkan pertanda siang. menunjukkan bahwa menjadi gelapnya rembulan sebagaimana digam barkan dalam Weda dan kembali bersinarnya itu sama dengan munculnya Nabi Suci Mu hammad dan penyingkiran kekuasaan lawan-lawannya. Ilmu modern tela h menunjukkan bahwa rembulan seperti matahari juga memiliki cahayanya sendiri. t etapi secara perlahan dia mendingin dan menjadi gelap. Hal itu adalah suatu nubuatan yang pantas dicatat. melainkan juga dunia ruhani. Mereka diberi julu kan pemberani. Pertama. serta berlalunya malam menunjukkan bahwa kebodohan akan lenyap dan cahaya I slam akan menggantikan tempatnya.rsinar selamanya. dia akan terjaga dari kegelapan dan bersinar terang di alam se mesta ini demikian agung seperti kuasa yang menang berderap maju di padang. Nabi muncul dengan para sahabatnya seperti matahari dengan s eribu lidah cahaya. Pad berlalunya malam Nabi muncul ke langit dun ia seperti matahari yang bersinar sedemikian sehingga dengan cahayanya manusia a kan mencari karunia Ilahi.

tetapi bila kita mengambil makna yang sejati dari kata ini. Namun. Ke tika Abu Bakar mengetahui bahwa Muhammad mendakwahkan diri atas kenabiannya. Jelas bahwa Nabi tidak memiliki atribut ini. Kemudian dia dikatakan memecahkan suatu wahana cakrawala. Mantera ini diberi judul sebagai Purush Medha. sebagaimana dik atakan Weda. pahlawan yang lembut hati itu meletakkan senjatanya ke samping . dan mantera ini dibac akan pada peristiwa penyerahan kurban persis untuk mengingat peristiwa itu. MUHAMMAD DENGAN SEPULUH RIBU SAHABATNYA (Rig Weda 5:27:1). pemegang amanah atau orang yang terpercaya. telah menjadi tenar dengan sepuluh ribu (sahabatnya) . pemilik wahana juga merupakan gela r dari Nabi Muhammad dan. Setiap kata dari nubuatan ini menyatakan kebenaran dari Nabi Suci Muhammad. P ada masa-masa awal seorang pribadi yang besar dikurbankan. Belia u menaklukkan kota tanpa pertumpahan darah. agar bis a memahami nubuatan ini dengan jelas. Semua kutipan ini menunjukkan b ahwa kata ini digunakan dalam arti kiasan. Be gitu gagah-perkasanya beliau. langsung dibagikannya ke masyarakat. namun. (38) Begit u pula. yang dengan pertolongan serta rahmat Ilahi mengalahkan para musuhnya. Tetapi beliau tak membunuh lawannya seorangpun. Indra dikatakan menaiki kereta (Rig Wed a 1:127:7). Nabi sendiri tidak mengambil sedikitpun buat dirinya. Rahmat bagi semesta alam adalah julukan khusus dari Nabi Suci. bisa memecahkan batu besar yang orang lain tidak mampu. Kata anaswanta (pemilik wahana) digunakan pada beberap a peristiwa dalam kitab Hindu. yang mulia. matahari itu dikatakan mengendarai wahana yang ditarik oleh kuda. gagah-perkas a dan dermawan. terhormat dan berwibawa. Ini tidak berarti memuat dalam wahana dalam arti harfiah. sehingga selama perang Ahzab. dengan mengambil maknanya yang sesungguhnya. Misalnya. rahmat bagi seluruh alam. Semua gelar ini jelas cocok untuk Nabi. Jadi.kami akan menemukan bahwa ini ju ga sesuai dengan Nabi Suci. beliau adalah satu-satunya Nabi yang terkenal dengan sepuluh ribu sa habatnya. Fakta sejarah yang benar-benar terja di ini diperkuat oleh mantera Weda yang hanya benar pada masa Nabi Suci dan tak ada seorang Nabi atau Resi lainpun yang mengalaminya. Athar . yang tulus dan pencinta kebenaran. Mamah (Muhammad) telah menghadiahi aku dengan kata-katanya. juga cocok untuk Nabi Muhammad. dengan pertolongan Brihaspati (Tuhan dari dunia) menaklukkan suku-suk u yang tak bertuhan yang datang melawan dia . dan an aknya di lahirkan di wahana (Rig Weda 10:85:10). Orang-orang memenggilnya Al-Amin. Indra. dan b egitu pula.liki sepuluh ribu sahabat bersamanya ketika beliau maju menuju Mekkah dan menakl ukkannya. Apapun juga kekayaan atau rampasan perang datan g. yang berarti pengurbanan manusia . sangat bijaksana. Swami Dayanand juga telah menggambarkannya. tetapi gelar pertama yakni pemilik wahana perlu sedikit komentar. fakta yang tak terhitung jumlahnya yang diriwayatkan d alam kitab-kitab sejarah menunjukkan akan kebijaksanaan Nabi yang luar biasa. Beliau b egitu dermawan sehingga menghadiahkan segalanya kepada para pengikutnya dan diri nya sendiri tidak punya apa-apa. memiliki semua asma yang baik-baik. Pemilik wahana. Hanya Nabi Islam yang per kasa dan welas-asih yang memenuhi ramalan Weda ini. tetapi ini bera rti. mak a dia langsung mempercayainya. tiga fakta hendaknya di simpan dalam ingat an. Kata-kata terakhir dari mant era. Pute ra dari Yang Maha-kuasa. Dari sejak kecilnya beliau dik enal akan kejujuran dan ketulusannya. karena dia tahu benar bahwa Muhammad itu tak pern ah berdusta. Beli au adalah penuh ketulusan dan pencinta kebenaran. Ka bah dari kaum Muslim Atharwa Weda berisi Sukta yang panjang dalam pujian kepada Ka bah. Begitu pula. sangat te pat buat dia. Nabi dengan sekali p ukulan palunya.

Karena itu. ini adalah suatu pengurbanan besar baginya di samping pengurba nan puteranya. Ismail dengan gembira menaati permintaan ayahnya. akan mengetahuinya ka rena Tuhan diingat di sana Ka bah itu bukanlah suatu bangunan yang indah atau dihias-hias. Sesungguhnya engkau telah memenuhi im pian (dikau). dikatakan: (Atharwa Weda 10:2:27). insya Allah ngkau akan menemukan aku golongan orang yang sabar (Q. putera keduanya belum dilahi rkan sampai terjadinya peristiwa ini. Ini dibentengi dengan baik dan dijaga. para malaikat dan Tuhanlah penjaganya. Dan Kami menyeru kepadanya: wahai Ibrahim. Dindingnya tidak paralel satu sama lain. Mantera ini mengacu kepada Ismail yang dikurbankan. tak ada kekuatan yang membencinya yan g pernah bisa mengalahkannya. Jadi.S. Ismail. de ngan perkataan lain. Dengan menyimpan fakta-fakta ini dalam ingatan maka arti dari mantera ini akan m enjadi lebih jelas: Maka setelah dua-duanya berserah diri. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi bahwa dia mengurbankan puteranya. maka panjang yang satunya lagi 25 kaki dan begitu pula lebarnya yang sebelah 22 kaki dan di sebal ah lainnya 20kaki. Kata pranah. Dia yang mengenal Rumah Tuhan. Ini bukan suatu kuil emas atau perak tetapi suatu bangunan y e . 37: 103-105). yang dituju adalah Ibrahi m. BEBERAPA ATRIBUT LAIN DARI KA BAH (Atharwa Weda 10:2:28) Apakah itu dibangun tinggi. Ib rahim dan Brahmaji adalah dua nama dari pribadi yang sama. Jika panjang salah satu dindingnya adalah 26 kaki. Ini tertutup dari se gala penjuru.S. Kami telah memperbinc angkan hal ini cukup panjang dalam nubuatan Ibrahim. Kepala Atharwa adalah suatu tempat dimana tinggal para dewa.37:102). dia memutuskan untuk mengurbankan puteranya. Dalam Atharwa Weda kami dapati: (Atharwa Weda 10:2:26) Atharwa menjahit kepala dan hatinya bersama-sama. dan puteranya menjawab: Wahai ayahku! kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. hati dan perlengkapan yang menjaganya Tempat dimana Ibrahim mengurbankan puteranya adalah tempat duduk para malaikat d an ruhul kudus. sehingga musuh tak akan p ernah bisa menaklukkannya. . Semua atribut yang menonjol ini hanya terdapat dalam Ka bah kaum Muslimin dan t ak ada dalam bangunan keagamaan yang lain. Puteranya ini dalam usian ya yang lanjut adalah satu-satunya harapan Ibrahim. setelah melihat dirinya berbuat demikian dalam ru kyah. Demikianlah Kami mengganjar orang-orang yang berbuat baik (Q. berarti malaikat. dan inilah apa yang dika takan Weda bahwa Atharwa atau Ismail telah menjahit kepalanya dengan hatinya. Ini adalah suatu perkara nyata. Dia m eminta pandangan puteranya akan masalah ini. kesalehan bergerak di dahinya .wa Resi yang di rujuk dalam mantera ini adalah Nabi Ismail. setuju untuk meletakkan kepalanya. Puteranya yang sulung dikenal sebagai Atharwa atau Ismail dan yang lebih muda dinamai Angira atau Ish ak. Ka bah adalah tempat dimana para malaik at tinggal dan yang dilindungi dari musuh. tetapi Tuhan ke lihatan di setiap sudutnya. dan ia (Ibrahim) menelungkupkan dia di ata s dahinya. bahkan in i tidak dibangun dengan metodologi atau ketepatan.tidak. Dengan mengabaikan hal ini. suatu pengurbanan baik bapak maupun puteranya. Dalam mantera berikutnya. Menurut penelitian kami. dengan kepala yang dimaksudkan adalah Ismail dan dengan hati. dindingnya bergaris lurus atau tidak. dalam mantera.

Bab al -Haram. 8. Bahkan hingga kini p ara pengikut Ibrahim lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kaum lain. Ka bah adalah tempat tinggal para malaikat dan tetap selalu tak terkalahkan. 7. Bab-al-Safa. Jabl Khalij. 5. Jabl Abi Qabes . 8. 2. 6. 4 bab Ali. Delapan lingkaran adalah garis alami yang mengitari wilayah itu di antar a perbukitan yang mengitarinya. (Atharwa Weda 10:2:33) . 9. ruhaninya akan m eningkat dari hari ke hari dan dia tak akan terpisahkan dari ilham dan petunjuk Ilahi. namun demikian ini adalah pusat dari kehidupan abadi dan suatu tambang ruhani. Bab Abbas. Weda b enar ketika menggambarkannya sebagai suatu bangunan tanpa dinding yang lurus tet api di mana Tuhan terlihat dan dipuja. Dalam mantera yang berikutnya kita dapati: (Atharwa Weda 10:2:29) Dia yang mengenal Rumah Tuhan yang suci ini. Ruh Yang Maha-tinggi terlihat dan terasakan di sini bagi manusia ilahiyah yang memiliki kedalaman penglihatan. akan diberi penglihatan mendalam. Jabl Hindi. dia yang menghubungkan dirinya de ngan Rumah Tuhan. Inilah tepatnya apa yang dikatakan oleh mantera Weda. yakni Ka bah kaum Muslimin. Ka bah dari kaum Muslimin dipenuhi dengan kehidupan ruhani dan menjadi sumber utam a spiritualitas. 3. 6. Weda telah memberikan gambaran yang benar tentang Ka bah. karena Tuhan diingat dalam Rumah ini . Bab-al-Vida. Telah ditulis dalam Taurat Musa bahwa Ibrahim mendapat kabar ge mbira atas anaknya yang besar dan keturunannya yang banyak. Bila seseorang sekali telah diberi penglihatan mendalam yang benar dan dia menyu suri jejak-langkah Nabi Suci dan mempelajari apa arti Ka bah itu. 1 Bab Ibrahim. Rumah Tuha n mempunyai sembilan pintu. 2. Mantera yang berikut ini juga memberi makna yang sama: (Atharwa Weda 10:2:30) Dia yang mengenal Rumah suci ini. Bab al-Ziarat. Sesungguhnya. namanya adalah: 1. Jabl Abu Hadida. (Atharwa Weda 10:2:32) Ruh Yang Unggul yang pantas disembah tinggal di Rumah yang dibangun di atas tiga pilar dan tiga kuda-kuda kayu serta ini adalah pusat dari kehidupan abadi. Jabl Umar. 3. SUATU GAMBARAN DARI KA BAH (Atharwa Weda 10:2:31) Tempat tinggal para malaikat ini mempunyai delapan lingkaran dan sembilan pintu. Jabl Kaikan. Lagi. kehidupan da n anak-anak . Bangunan ini tak terkalahkan. Jabl Lala. Tuhan selalu diingat di si ni dan dia yang pergi ke Ka bah merasa benar betapa dekat dia kepada Tuhan. di sana ada kehidupan abadi di dalamnya dan ini berkilauan dengan cahaya Ilahi . Ini adalah suatu bangunan biasa tegak di atas tiga pilar denga n tiga kuda-kuda kayu di atasnya.ang sangat sederhana dari batu-bata biasa. Bab al-Nabi. 4. Ka bah tidak ada berhala ataupun benda obyek sese mbahan yang lain. spiritualitas dan penglihatan mendalam tidak ak an meninggalkannya sebelum usia tua. ke hidupan serta keturunan yang besar . 5. Jabl Kada. Tuhan d an Brahma (Nabi dari Tuhan) menghadiahi dia penglihatan mendalam. yang penuh dengan kehidupan. Manus ia ilahiyah mengenal ini baikbaik . 7. tetapi meskipun demikian ini dianggap suci oleh jutaan orang yang menemukan dalam setiap inci dari bangunan ini manif estasi dari Tuhan serta rahmatnya yang tak terhingga. Bab al-Salam.

3:95-96). Sama Weda itu sesungguhnya adalah suami dari Rig Weda (Shatpath 8:3. ini adal ah tempat yang penuh dengan kehidupan spiritual. Dunia ini dicipta dari Brahma. para penghuninya menda patkan makanan yang berlimpah.S. Ksatrya dici ptakan dari Yajur Weda dan Brahmana diciptakan dari Sama Weda (Taitreya Brahmana) . Sama Weda anggota badan bagian kiri. Sama Weda juga menceriterakan banyak nubuatan mengenai kedatangan Nabi Suci Muha mmad.20). Yajur Weda adalah perutnya dan sama Weda adalah kepalanya (Kaushitki Brahmana 6:11 ). Sama Weda tidak dinyanyikan oleh Om melainkan oleh Hin (Shatpath 1:4. mantera-mantera ini tepat sesuai dengan gambaran al-Quran mengenai Ka bah: Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah Rumah yang ada di Bakkah. kita b ini lebih unggul dalam penghormatan dibanding Weda yang lain.2). Sama Weda atmosfir dan Yajur Weda adalah langit (Taitreya Up anishad). Setiap mantera memberi gelar yang baru yang merupakan kualitas karakteristik sejati dari Rumah Tuhan ini. Rig Weda itu cahaya. Yajur Weda kekuatan dan Sama Weda adalah kemasyhuran (Shatpat h Brahmana 12:3.1). Untuk menyimpulkan seluruh perkara ini. dinding-dindingnya tidak dibangun lurus. Ahmad memperoleh hukum-hukum agama dari Tuhannya. Aku menerima cahaya dari-Nya tepat seperti dari matahari . Sama Weda adalah satu dari empat Weda. Kata Sama dalam kepustakaan keagamaan berarti ketenangan. Hukum ini penuh dengan kebijaks anaan. maka Ka bah adalah suatu memorial yang memperingati suatu pe ngurbanan yang besar. Gitishu sama akhya lagu-lagu itu disebut sebagai Sama . Ramalan ini terdapat dalam Sama Weda. dan ini adalah tempat dimana Ibrahim datang dari tanah yang jauh. Rig Weda adalah anggota badan bagian kanan. Semua mantera dari Atharwa Weda di atas telah memberi gambaran tentang Ka bah dan memuji tempat ibadah yang suci ini.Brahma atau Ibrahim tinggal di hunian ini yang disinari oleh cahaya langit dan di selimuti dengan berkah Ilahi. Waisya dicipta dari mantera Rig Weda. Upanishad itu jiwanya dan Atharwa Weda ekornya ( Taitreya Aranyaka 2:9. ini selalu bebas dari pemerintahan.9). dan barangsiapa Memasuki it u ia akan aman . membuatnya jadi tempat tingg al untuk sementara lalu membangun Rumah Tuhan di sana.3.10 ). dan menurut para Brahmana Sama Weda. Sama Weda kulitnya dan Yajur Weda hatinya (Atharwa We da 9:6. Ciri lain dari Weda ini yalah bahwa manteranya khusus cocok untuk dinyanyikan dengan berirama dan nyaman terd engar.1. . Ini adalah tempat yang memberi kehidupan (ruhani) kepada orang-orang dan tak bisa ditaklukkan . (Q. Rig Weda adalah bumi. 2:6.4. yang diberkahi dan pimpinan bagi sekalian bangsa. Sama Weda adalah pori-pori dan Atharwa Weda adalah mulut (Atharwa Weda 10:7.23). Kedudukannya yang tinggi di antara kitab-kitab agama Hindu jelas dari kut ipan berikut ini: Yajur Weda adalah kepala Brahma.5). berbicara lembut seperti dengung lebah dan juga suatu nyanyian. ketenteraman. Yajur Weda adalah tulangnya. Di dalamnya terdapat tanda bukti yang terang. ini memiliki sembilan pintu dan delapan lingkaran. Sama Weda adalah inti-sari dari semua Weda (Shatpath 12:8. Kita petik hanya satu di antaranya. Jadi. ada tiga pilar dan tiga kuda-kuda di atasnya.8. NUBUATAN TENTANG NABI DALAM SAMA WEDA. (yaitu) Tempat Ibrahim.

Bagi kaum Hindu. yang tentang kedatangannya telah dia ramalkan. Dia juga dikatakan telah dikaruniai kebijaksanaan bersamaan dengan itu. dan pengemban kabar baik. Nabi juga dikatakan telah dianugerahi Hukum oleh Tuhannya. dan karena itu suatu triplet. KEDATANGAN NABI SUCI MUHAMMAD SEBAGAIMANA DIRAMALKAN DALAM GAYATRI MANTRA. dan tidak ada bukti untuk menunjang pengakuan Vatsah ini bahwa dia adalah satu-satunya penerima kebijaksanaan Bapa. induk dari semua Weda. juga disebut Sawitri. Nabi adalah pembawa kabar baik dan Matahari yang memberikan cahaya (ruhani ) kepada dunia. resi dari mantera ini adalah Vatsah Kanvah termasuk dalam keluarga Kanv dan pengakuannya sebagai satu-satunya orang yang memperoleh kebijaksanaan sejat i dari Bapa jelas bertentangan dengan Weda Dharma. Di tempat lain al-Quran berkata: Maha Berkah Dia Yang membuat bintang-bintang di langit. Bintang yang memiliki cahaya se ndiri dan mereka yang menerima cahaya melalui planet lain. dan sebagai juru ingat. dan di sana Ia membuat pu la matahari dan bulan yang menerangi (Q. jadi menerjemahkan mante ra itu sebagai: Saya sendiri telah memperoleh kebijaksanaan sejati dari Bapaku. Telah disebutkan dalam Weda a kan adanya seratus satu resi seperti Vatsah. maka setiap baris b erisi delapan silabus.Nubuatan ini memperkuat kebenaran berikut ini: Nama Nabi Ahmad dengan jelas disebutkan. dan Vatsah Kanvah bukanlah satu-satu nya putera dan pewarisnya. INDUK DARI WEDA DAN KAUM HINDU. telah dipandang dan diangg . dewa dalam mantera ini adalah Indra. Resi diterangi melalui Hukum dari Nabi seperti halnya pelbagai obyek yang ditera ngi oleh cahaya matahari. Terj emahan ini terbuka untuk dua keberatan. Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah denga n izin-Nya. Gayatri mantra mengusung banyak sekali makna suci yang sama sep erti kalimah suci (kalimat syahadat) bagi kaum Muslimin. Betapapun. Jadi. Mereka tidak mampu memaha mi nama Arab Ahmed. 25:61). 33:45-46). Tidak ada bukti sejarah untuk kenyataan bahwa Vatsah sendiri yang menjadi pewaris dan penerus Indra. Sina Acharya. dan para penerjemah Arya lainnya te lah membuat kesalahan dalam menerjemahkan mantera ini. adalah cara lain untuk menyatakan bahwa dia menerima cahaya dari Ah mad Nabi Islam. sehingga saya seperti matahari . Dalam bahasa perumpamaan. dan karena itu. Mantera (ayat-ayat suci ) ini. seorang mufasir tua dari Weda. sama seperti Surat al-Fatiha h (surat pembukaan dari Quran Suci) yang telah disebut Umm-al Quran (induk atau basis dari al-Quran) oleh kaum Muslimin.S. Begitu pula Nabi Muhammad adalah matahari dan nabi-nabi yang lain adalah seperti rembulan dan bintang-bintang yeng menerima cahaya dari beli au dan menyinari bumi dari masa ke masa. secara kiasan. dan mengambilnya sebagai Ahm at hi. Gayatri mantr a itu seperti ratu yang tak terperikan cantiknya. dan sebagai Matahari yang menerangi (Q. dan duapuluh e mpat silabus (kata singkatan). dan bayangannya adalah dia tur un dari langit. Nabi Muhammad mem iliki cahayanya sendiri dan yang lain memetik cahaya mereka dari beliau.S. Resi Vatsah berkata bahwa dia itu seper ti matahari. Pertama. berisi kehangatan dan rahmat dari seluruh dewa-d ewi di langit. Jadi Resi tidak dapat membuat pe rnyataan palsu. hanya ada sepuluh kata-kata. Ada dua macam bintang dan planet di angkasa ini. Kedua. Rembulan dan bintang pada waktu malam menerima cahaya dari matahari dan dengan cara itu memberi saksi akan kehadirannya. Dalam Gayatri mantra. Quran Suci telah memecahkan teka-teki ini dengan firman-Nya: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai Saksi. Gayatri mantra.

dan sesuatu yang indah. Karena Gayatri itu bersumber dari mulut Br ahma. dan ibu dari kaum Brahmana. mata. Dosa yang sama juga bisa dihapuskan bahkan deng an cara membacakannya setiap hari. Di samping sembahyang harian. telapak tangan. Betapapun menakutkannya dosa seorang Hindu yang telah dilakukannya. Semua faktor ini tergabung dalam menegakkan pentingnya. induk dari semua kaum Hi ndu juga. Ini telah dinya nyikan dalam Upanishad yang otentik serta banyak Sastra yang lain dinyanyikan de ngan alasan bahwa ini adalah sebuah lagu suci dan tanpa lagu itu seorang Hindu t idak dapat disebut sebagai penganut agama Hindu. Setiap orang. apa perlunya memasuki perbincangan tentang itu.ap sebagai pasangan Brahma Brahma yang sama kepada siapa. Ini tidak saja menjadi jamina n bagi seorang Hindu akan kesejahteraan dan kesehatan dari semua anggauta tetapi juga membasuh semua dosa. Ini adal ah dari dewata. seperti anda dengar. Ini hanya sekedar masalah kepercayaan dan dogma. Gayatri mantra. dicambuk dengan keras bahwa mere ka telah terasing dari kebaikan serta berkah di dua dunia. maka labirin huku . bangsabangsa yang tidak bersih tidak bisa menuntut akan hal itu. sehingga bodoh dan tak ada gunanya menim bang dan memeriksa keindahannya dalam neraca hukum dan logika. Orang-orang yang berusaha menyelami dan mencermatinya den gan sarana pisau tajam hukum logika dan bahasa. dan Kalimah Syahadat bagi seorang Muslim. yang merupakan suatu nama gabungan dari tiga komunitas.000 kali. dan akan puas serta gembira bahwa dosan ya telah diampuni dan dimaafkan. Bangsabangsa selain Hindu barangkali tidak bisa memahami dan mengagum i kenapa suatu triplet yang terdiri dari tiga baris bisa menjadi isteri seseoran g dan induk dari bangsa-bangsa yang demikian besar serta ibu dari berjilid-jilid Weda yang besar. menurut kepercayaan Hi ndu. harus menyimpan barangnya dalam penjagaan yang aman. lengan dan pusar. suatu risalah tentang anugerah dan keb ahagiaan. merupakan induk dari Weda. Ksat rya dan Waisya. Kewajibannya hanyalah memb eri makan dan susu kepada mereka. Adalah ayat ini yang pertama sekali dibacakan oleh seorang g uru ruhani pada waktu mengalungi seorang anak kecil Hindu dengan benang suci. masing-masing jari secara terpisah. ini juga dibaca dan dilagukan dalam upacara perka winan. di satu s isi. agung dan unggulnya Gaya tri mantra. telah tu run dari langit. Alasannya jelas yalah bahwa dalam mencari jalan untuk memahami maknanya yang benar. ini juga. Ksatrya dan Waisya. karena tak ada ibu yang wajib menyusui keturun an orang-orang lain. festival serta pawai umum. Dan karena alasan inilah maka saya telah mengangkat pena sehin gga saya bisa memahami setidaknya sesuatu bagi diri saya sendiri. dan jika mantra ini. Ksatrya dan Waisya ini merupakan obat yang menguasai. semua anggauta tubuh ya ng berbeda-beda itu disentuh dengan berurutan hidung. dan ini tidak menjadikan yang lain bisa mengambil manfaat yang tidak perlu untuk menuntu t hak milik orang lain. tidaklah penting unt uk mengenal arti penting dan maknanya. telinga. Seperti halnya baptis dalam aga ma Kristen. dan juga membu at yang lain bisa memahaminya. (39) Dan karena itu adalah hal yang murni dan suci. perseor angan maupun kaum. tetapi keajaibannya yalah bahwa ini juga mengandung tenaga yang membawa pembacanya ke langit tinggi. Karena itu. Bukankah suatu ke ajaiban kecil di mata bahwa mantera ini pada saat yang sama bisa berpengaruh. Meskipun Weda itu empat jilid besar. Pengetahuan atas arti penting dari Gayatri Mantra itu tidak diperlukan. Pembacaan Gayatri mantra membawa dalam dirinya pengaruh kebaikan dan manfaat yang tak terhitung. kepa la. tetapi bagi kaum Sudra pandangan terkutuk terhadapnya mendapat sanksi kematian dan kehinaan. di sisi lain. Gayatri mant ra dibacakan dalam sembahyang. Mereka berkata bahwa sekedar membaca lisan Gayatri mantra maka semua kehendak da n keinginan hati akan terpenuhi dan terlaksana. serta berdoa kepada dewata untuk keselamatan dan perlindungan dari anggauta tubuh itu. seluruh keempat Weda telah diwahyukan. Se tiap hari. cukup membaca Gayatri mantra dengan tasbih 3. pagi dan petang. dia tidak perlu sakit karena cemas atau ketakutan. pada saat matahari terbit dan terbenam. mulut. namun Gayatri mantra adalah induk dari semuanya. Gayatri mantra diketemukan nyaris di semua Weda. ba ik sebagai racun maupun obat sekaligus? Di mana bagi kaum Brahmana. dan karena itu. Brahmana. begitu pula Gayatri mantra dalam agama Hindu. dan ketika itu dibacakan.

dalam permainan ini. diwahyukan dan dari langit. Matahari adalah obyek langsung dari sembahyang dan pemujaan dari man tra sehingga kata depan yang demonstratif tat. Dalam hal ini. bukannya dari kita melainkan dari para pandit sendiri. Empat kata-kata ini mereka rubah da n selipkan sebelum pembacaan Gayatri mantra demi alasan bahwa ini semoga pada ak hirnya bisa menghasilkan beberapa kepentingan. atau. mantra 10 : da n terjemahnya juga. dalam Weda. kebijaksanaan tu han yang besar semoga dia mempertajam dan menghaluskan kecerdasan kami. Teks dari Gayatri telah dikutip dari Rig Weda. makan makanan. tempat atau benda yang dirujuk oleh kata depan yang d emonstratif tat (itu). api ataukah panas alami. bisa bagi seorang laki-laki. Dalam kenyataannya. Di-klaim sebagai kecanggihan bahasa Sanskerta bahwa satu kalimat dalam baha sa ini bisa memiliki limapuluh arti yang berbeda. ditempatkan sebelumn ya dan dilekatkan kepada kata bendanya. tidak dapat diyakinkan. atau bahkan menciptakan Gayatri baru dalam b ahasa Hindi. Urdu atau Inggris. Lati hlah akal sehat anda dan ketemukan sendiri apakah itu api biasa ataukah dewa agn i yang dimaksudkan. ini bukan suatu kualitas yang baik. tetapi kata-katanya telah disusun keluar dari takaran sedemikian rupa se hingga fikiran. Namun. Kata Om. istilah tat kelihatannya jadi berlebihan . Misalnya. karena ini jelas bertentangan dengan prinsip keelokan serta kemurnian dari bahasa itu yang dengan sarana mana kita dapat sampai kepada maksud yang benar dan tepat dari si pembicara. Dalam ayat yang didiskusikan sulit jadinya untuk mengetahui particular noun ataukah pribadi yang dimaksudkan di sini. alih-alih menapak lebih lanjut untuk memahami artinya. KEKABURAN DALAM PENERJEMAHAN . tetapi pasti sulit dan berat untuk menerjemahkan makna tersembunyi dari Gayatri yang nyata. menganggapnya sebagai lelaki atau perempuan. Arti harfiah dari Gayatri (Rig Weda 3:62:10) That Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhi Mahi Dhiyo Yo Nah Prachodyat Arti harfiahnya adalah: Matahari itu. karena itu. Dalam terjemahan ini kami tidak akan menambah sedikitpun dari pendapat sendiri. sebagaimana bisa dicatat. sehingga orang tidak d apat mengatakan apakah agni itu dewa ataukah resi.m bahasa akan menimbulkan kekacauan sedemikian luasnya sehingga akan sangat suli t untuk memperoleh pengertiannya yang tepat. atau Cahaya Matahari. Apa yang mau dikata bagi kita. Anda bi sa. Sukt 62. kata benda agni tidak mempunyai huruf besar ataupun definite article yang melekat sebelumnya padanya. mereka tambahkan supaya cocok kata tasya sesudahnya.Kesulitan pertama: Orang. dengan perkataan lain. tidak diketemukan dimanapun dalam Rig Weda. t elah terjebak dalam kebingungan dan putus asa. katakerja untuk laki-laki dan perempuan bentuk atau rupanya sama saja. dan the dalam bahasa Inggris. tidak ada huruf besar maupun definite article. dan juga bisa bagi seorang peremp uan. dalam menerjemahkannya. Bahasa dari mantra ini tak begitu sulit. dari istilah tat. mandal 3. Dalam bahasa sanskerta . SIAPAKAH YANG DITUJU DALAM DOA ITU? Mengingat kebingungan ini dalam pergelaran kita. Pastilah lebih mudah untuk menyusun mantera sesuai de ngan selera dan kecenderungan kita. yang menunjuk obyek yang sangat j auh. tidak dapat digunakan untuk matahari. Dalam bahasa Arab dan Ing gris definite article menunjuk dengan jelas kepada noun yang khusus dari kalimat itu: Alif lam dalam bahasa Arab. obyek utamanya. malah leb ih senang bergerak mundur. seda ngkan pandit dengan kemampuan dan enersi yang besar saja. yang benderang dan murni. Misalny a. atau kebijaksanaan dan kecerdasannya? Tetapi kepada Gayatri mantra para pandit telah memulainya dengan empat kata yang tidak ada dalam Weda : Om bhur bhavah svaha. Beberapa pandit. demi menjadikan Matahari sebagai obyek utamanya. orang pasti akan tergoda untuk bertanya: Kepada siapakah doa itu ditujukan dalam mantera tersebut? Kepada Mata hari.

atau biarkanlah saya keluar. s . Doa i tu. Alas an yang ditambahkan oleh orang-orang yang berpandangan bahwa doa itu tidak dituj ukan kepada Matahari melainkan kepada Cahaya Matahari. Mantera ini seolah-olah tidak anggun atau berbudaya. juga layak untuk dipertim bangkan. Ini berarti: Pertajamlah kecerdasanku seperti mata pisau cuku r . Ini hanyalah setengah kebenaran. Arti ketiga dari Gayatri yang saya fahami . dan saat untuk menyan yikan Gayatri atau waktu untuk bersembahyang sesudah Gayatri dinyanyikan. saya mohon kepada mu untuk masuk. ini harus dil akukan. perbolehkan saya menunggangi punggung mu. bisa diterjemahkan dengan lengkap dan sepenuhnya. suatu do a atau aspirasi yang cukup bagus. Fikiran yang disebut di atas berasal dari orang-orang yang menggel uti kepercayaan Suraj Bhagwan. Ketika anda memuji suatu rumah. pada akhirnya telah tertuju kepada sang dew i melalui saluran tersebut. Gayatri adalah nyanyia n pujaan dalam mengenang seseorang. menurut peraturan. Beberapa pandit. dan bahwa banyak contoh d alam Weda dimana jumlah jamak telah digunakan untuk tunggal. Namun sungguh patut disayangkan bahwa para pandit tidak mau mendengarkan kata-ka ta bijak ini. atau keterampilan. Karena itu. permohonan dit ujukan. setelah gelisah dan bingung oleh kendala dimana hukum bahasa telah dibuang dalam memahami Gayatri mantra. suatu kerajinan atau seekor kuda. d engan pertolongan seni dan keahlian anda. Ketika anda memuji kep ada suatu rumah. adalah periode ke tiga yang berlangsung sesudah tengah malam. dan itu akan menjadi kebaikan yang besar dari anda. Tetapi setelah pujian itu. wahai kuda Panditji. adalah bahwa malam itu telah dibagi dalam empat periode. menyanyikan pujian kepada yang patut dipuji. Tetapi ada juga orang-orang lain yang berpandangan bahwa doa di atas tidak ditujukan kepada Matahari. Doa apa yang bisa lebih bermanfaat dan terpuji kecuali kebijaksanaan dan kecerdasan seseorang itu bisa ditinggikan dan diperha lus? Di beberapa tempat dalam Weda doa yang sama juga terdapat. atau ku da. yakni untuk dikatakan. arti berikut ini juga bisa disajikan: Ini dengan tiga kaki. Dalam dua baris pertama ada pujian kepadanya. dan puas dengan dengan mantera semacam ini dan itu. yakni. Tuhan-matahari. meskipun tidak secara langsung.untuk kehormatan siapa mantera ini disusun. Mereka mengutip manter a berikut ini: PEEPVANSAM SARASVATAH ASTNAM YO VISHV DARASHTAH BHAKSHI MAHI PRAJAM ISHAM. Beberapa orang menerjema hkannya sebagai: itu bisa menyucikan fikiran kita. ---------LUKISAN PENA TENTANG MATAHARI YANG MEMBERI CAHAYA (SIRAJ-AL MUNIRA)DALAM GAYATRI Istilah Gayatri berasal dari akar kata bahasa sanskrit gayi yang berarti bernyan yi. arti Gayatri adalah mengagungkan pemilik dari sifat-sifat mulia. Membalikkan istilah Gayatri menjadi trigaya. ini memiliki tiga baris. adalah dewa yang dituju dan didambakan. karena doa kepada kekuasaan dan gelar seseorang sesungguhnya berarti pe rmohonan kepada tuannya. dalam pemandangan da n penglihatan dari semuanya. yang berharap semo ga bisa mempertajam dan menghaluskan kecerdasan kita. Sam nah shishihi bhurijoriv Khohvram . dan sebaliknya. dan bahwa Weda tidak terikat pada suatu hukum. tetapi kepada kemontokan dadanya. kami menyeru dan bermohon kepada mereka untuk men ganugerahi kami anak-anak serta roti (Rig Weda 7:96:6). dan bahwa kalimat serta mantera (ayat) seringkali tidak lengkap. Karena itu. yakni untuk mengata kan. ini sesungguhnya memuji pemil ik dan tuannya. yang mana. tentunya. Montok dan menonjol dengan indah payudara Saraswati. doa atau permohonan selalu harus ditu jukan kepada tuannya. Tekanan penuh dari Gayatri mantra itu pada baris terakhirnya. meskipun de wa dalam mantra. yang seharusnya. sesudahnya tak mungkin anda berkata: Wahai rumah Panditji.dan mubasir. Tetapi bacalah peragaan kit a atas itu per bagian Para pandit berbantah bahwa permohonan dalam mantera ini tidak ditujukan kepada dewi Saraswati. telah mengusulkan bahwa apapun juga caranya terjemah dari mantera itu dibuat baik dan bisa disetujui. tidak kepada tuannya melainkan kepada atributnya.

Sama weda. adalah pujian. dan Atha rwa Weda. Dari ini. maka yang mendambakan untuk melihatny a. 1000. yakni untu k dikatakan. agar seumur hidupnya. Gayatri adalah induk dari Weda. bisa didapati bahkan sampai kini. Karena itu. Setelah ini. dan sepanjang engkau tak dapat menjaga terhadap hal itu dan me lindungi dirimu. kecuali sebagian kec il. Tetapi ada suatu perbedaan di antara Sur aj (Matahari) dan Savitur. Pel ajaran spiritual pertama yang kaubaca adalah. Yang memberi gerak. suatu nama dari matahari. Hidupmu tergantung kepada kepatuhanmu kepada ibumu. We da itu berjilid-jilid. adalah masuk akal s erta bijaksana bila kita minta perlindungan di bawah sayap ibu. masing-masing memiliki sejumlah manuskrip. agar supaya selamat dari segala bencana dan penderitaan. dan yang me mpercepat kehidupan. yakni kaum Brahmana. wahyu Brahma dan p uteri langit. dan karena itu benar-benar Gayatri ini adalah guru ruhanimu. Ketika dia memberikan kamu payudaranya. sebagai fakta nyata. telah diberikan dalam Gayatri. dua manuskrip Rig Weda yang berbeda. Atau tambahlah itu. karena itu. Dia adalah kehendak baik yang seluasluasnya seperti cara setiap ibu kepada puteranya. Ga yatri adalah ibu kaum Arya. sesungguhnya Gayatri ini. Huruf kedua yakni Savitur yang berarti Matahari. ya kni Gayatri. 101. Trigay jatuh pada per tengahan darinya. Separonya. Gayatri. Gayatri mempunyai hubungan dengan pendatang pada waktu malam yang s . Penyemba han berarti membayar ketaatan yang tak terbatas dan melakukan apa yang dikatakan . yang mengusungnya untukmu: Huruf pertama dari Gayatri adalah tat yang berarti itu yang sekarang masih sanga t jauh. ketemu dan wa jiblah bagi seorang anak itu. Matahari adalah yang terbit dan tetap bisa dipandang mata hingga terbenam. selalu berterima kasih dan m erasa berhutang budi kepada ibunya. dan engkau tidak mau menyusu. Yajur Weda. seperti halnya engkau seringkali. anak manusia. Di dalamnya terdapat h al-hal yang tidak suci dan kerusakan. Penyembahan ibu itu jelas lebih penting dan perlu daripada penyembahan Bharatmata. Tetapi bagaimana bisa Gayatri ini menjadi ib umu? Ini karena dia telah menimbang dan menyediakan bagimu kehidupan ruhani. tepat seperti dalam Quran Suci: Wahai orang yang berselimut! Bangunlah untuk bersalat malam. dan berdiri serta menyanyikan doa kepada Tuhan yang Maha-tinggi. atau kabar gembira tentang terkabulnya. Kini. Nama yang lain dari Gayatri adalah Sa witri yang adalah gender perempuan dari Savitur. adalah atributnya. Nabi Suci dari Arabia. serta dua dari Atharwa Weda. Tetap i dengan mengabaikan fakta bahwa ada semacam persamaan atau nama kemiripan antar a Savitur dengan Matahari. 9 (maha bhashya). apapun yang kita nyanyikan pada malam yang senyap. Ksatrya dan Waisya. Rig Weda mempunyai 21 MSS. Inilah ibumu. Karena itu. lebih membutuhkan perlindungan ibu. 73:1-4). maka ibumulah yang memelihara dan membesarkanmu. adalah Gayatri. serta banyak kesulitan dalam memahami arti penting yang sebenarnya. ada pula suatu perbedaan di antara keduanya. pasanglah telingamu sepenuhnya dan dengarkanlah dengan p enuh perhatian risalah dimana induk dari Weda. dan bacalah Quran secara santai (Q. yang mana maksud dan tuju annya. ketidak cocokan satu sama lain dan variann ya. suatu kat a atau pembicaraan yang disajikan Brahma dalam doanya. di sini terletak kepastian akan kema tianmu. ibumu sendiri. pujaan. besar dan panjang-lebar. Karena i tu. serta membaca Quran Suci dengan sikap santai. delap an dari Yajur Weda dan beberapa banyak lagi yang baik-baik dari Sama Weda. dan makanan ruhani pertama yang en gkau nikmati dari tangan gurumu yalah. tetapi pa sangan Brahma itu adalah kesayangannya. atau masa dan zaman di mana kedatangannya masih jauh dan lama.epertiga bagian malam yang berlangsung sejak tengah malam. Juga simpanlah dalam fikiranmu dan ingatlah bahwa segenap hewan. sedangkan Savita itu adalah yang belum pernah terbit sehin gga belum terlihat di mata (Nirukt 12:12). atau kurangilah itu sedikit.S. Gayatri menunjuk dan mengarahkan perhatian kaum Hindu kepa da Orang Besar ini. Gayatri adalah pasangan Brahma. dari manusia Ilahiyah yang biasa selalu bangun pada tengah malam. ingat pula untuk seumur hidupmu bahwa Yang Maha.tinggi tel ah menciptakanmu. hingga faj ar subuh. dalam arti kiasan. yang aka n kami sebutkan secepatnya belakangan.

Gayatri . Gabungan antara Verenyam sesudah Savita itu tepat seperti Siraja m Munira dalam Quran Suci. ada. arti Tariq dalam bahasa Arab yalah Yang datang pada waktu malam . Pengembara. dimana huruf gaf dalam Sanskerta tela h berubah dalam huruf Arab menjadi qaf. . tidak menciptakan kehidupan yang dibawakan oleh Savita dan diciptakannya? S avita tidak di bawah rengkuhan atau kendali terbit dan terbenam. berputar terus memotong pendek hidup manusia setiap hari h ingga dia mengakhirinya pada suatu hari. yang berarti menggigit dengan gigi-giginya. dia yang menggiatkan kehidup an. dan itu pula alasannya mengapa sebuah bintang juga disebut Tariq. jangan disesatkan atau ditipu oleh kata-kata yang menggiatkan kehid upan. Verenyam berarti Munira. kedua istilah Gayatri dan Savita y ang digabungkan. memahami arti penti ng yang sebenarnya. terjadi setelah membaca Gayatri. dan kelahiran kedua diman a juga disebut janam kedua. dan arti Munira adalah Matahari yang memb erikan cahaya-Nya. musafir. Dan keajaiabannya di sini adalah. yang satu ditulis dari kanan ke kiri. dan lainnya. Matahari ini adalah yang terbit dan terbenam. Bi la Matahari itu terbit dan muncul di ufuk dunia. Tak ada nabi lagi sekarang yang akan datang sampai Hari Kebangkitan. dan beramal perbuatan sesuai dengannya dengan penuh keimanan . Hubungan antara huruf ini dengan Savi ta jelas perlu. karena dia terbit di waktu malam. dia menjadi Munira. yang berarti Matahari yang senantiasa bersinar. Tetapi Matahari yang tidak memotong. dan pada segi yang lain. Seen dalam realitasnya adalah sangat serupa halnya dengan m emotong. Satu kehidupan yang telah dikaruniakan kepadamu. maka dia takkan pernah terbenam atau tenggelam. di hadapan Matah ari ini. yakni pemberi cahaya. tetapi memberi kehidupan abadi. Savita yakni bangun pada tengah malam. maka ini menjadi Al-Tariq. yang la in dari kiri ke kanan dan bila anda membacanya dari kanan ke kiri. Ini adalah kunci yang melepas dan membuka nubuatan ini. bila anda membalik Verenyam . Nabi biasa selalu bangun di sebagian malam. dan di antara dua ini. jika huruf Gayatri dibalik sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Nirukt (7:12). Dalam Quran Suci dia diberi nama Matahari Yang Memberikan-cahaya-Nya. Mat ahari dari tanah yang berhak disebut Negeri tanpa esok hari. karena hubungan antara Arab dan Sanskerta itu adalah antar a tangan kanan dengan tangan kiri. sangat mungkin alasannya karena cahayanya itu tak henti-henti dan abadi. tetapi istilah itu digunakan secara khusus bagi pendatang d i waktu malam. k arena itu. adalah Al-Tariq tidak saja secara harfiah melainkan juga dalam praktek. Dia. menunjukkan Pendatang di waktu Malam. karena. pert ama. dalam bahasa Arab dan Ibrani dia disebu t seen . seorang yang menghadiahkan gerak. maupun melakukan perampokan terhadap hidup ki ta. selalu dan selamanya. tidak diperlukan lagi cahaya yang lain. Anda boleh menyebutnya Matahari yang abadi dan tiada akhir. tetapi untuk bendabenda lain dipotong berkeping d engan pisau gergaji. Pendeknya. Matahari ini tidak menjadikan hari ini ke besok pagi. biasa terbangun dan bangkit dari tempat tidurnya pada sebagian malam serta berdiri hadir di hadapan Ilahi menyany ikan pujian-Nya. mempunyai dua atribut atau kualitas. Huruf ketiga dari Gayatri adalah Verenyam. dan untuk alasan inilah maka Quran Suci telah menamai dia Al-Tariq. dia adalah Mata hari yang lain. dan. dalam artinya mengandung pertentangan dan benturan. dan menyanyikan pujian kepada Tuhan Yang Maha-tinggi. Di satu sisi. Di sini. arti Gayatri yalah bagian sepertiga malam sesudah tengah malam. sebagaimana kita katakan. maka itu adalah kata -kata Sanskrit. Manusia serta binatang lain-la innya menggigit dengan giginya. atau gergaji yang menggunakan giginya dalam jenis yang berbeda.unyi. Bukankah aneh bahwa Matahari naik ke langit dan memberikan cahayanya sepanjang h ari. maka itu adal ah bahasa Arab dan bila anda membacanya dari kiri ke kanan. dengan mengabaikan kesamaan dalam na ma. disebut Savita.

Berdasarkan Sastra dan akal fikiran manusia dan kebijaksanaan. Harun. Krisna yang suci diproklamasikan dan diakui sebagai avtar atau inkarnasi Tuhan. dan menaruh tuduhan kepada mereka atas perbuatan bejat luar biasa yang bahkan o rang biasa pun akan gemetar dan mengkeret untuk melakukannya. adalah tindakan terpuji dan kebajikan. Musa. tidak menyebabakan begitu luasnya kehanc uran kepada kehidupan manusia dibandingkan dengan kuman-bakteri yang mematikan i ni. Tetapi Nabi Suci Muhammad s. Ibrahim. Ini adalah ke balikan dan sinonim dari Mahdi. Menafsirkan Ahimsa Parmodharma bahkan sebagai tidak membunuh kuman -bakteri ini. Di sini. Beberapa orang berkata bahwa arti dhi adalah meditasi. ini. Seluruh singa di rimba. memberi pengertian berkah dan kesucian. Nuh. hi nsa (membunuh) itu bukanlah kejahatan. Sungguh mengejutkan. terdapat perbedaan pendapat. adalah yang menyucikan para dewa dan seorang utusan suci yang mengembali kan kehormatan dari para pribadi suci di segala bangsa di dunia. Quran Suci membersihkan d ari dosa semua manusia suci ini dari semua tuduhan yang menjijikkan. sebaliknya. Agama yang benar itu. Dia membersihkan dan membebaskan dari dosa semua nabi dan resi dari seg enap agama dari perbuatan dosa yang dinisbahkan kepada mereka oleh orang-orang. dan mempercepat kehancurannya dalam w aktu singkat. Selanjutnya kita dapatkan kata-kata Dhi Mahi dalam Gayatri mantra. Kaum Hindu percaya di satu sisi bahwa cahaya Weda itu menerangi Brahma. menyangkut artinya. adalah memberi cahaya dan menerangi. namun dia adalah semacam dewa yang membersihkan dan menyingkirkan tidak saja yang memalukan dan mesum pada zamanny a yang akan datang namun juga menjawab dan membuang tuduhan yang mengotori diman a orang-orang membebankannya terhadap orang yang baik dan tulus sejak dunia ter kembang. sepanjang hari. juga kerjanya yang lain adalah penyin gkiran segala yang memalukan dan mesum. dan bukannya kesucian serta kemurnian ini bisa diperoleh setelah melakukan dosa yang menakutkan dan tak ber ampun dengan sekedar membaca Gayatri di tempat tidur ayunan.w. Huruf ke lima adalah devasya yang berarti satu dewa. tetapi m ereka juga menyatakan dalam tarikan nafas yang sama bahwa karena jatuh cinta den gan puteri kandungnya sendiri maka Brahma lari dan mengejarnya. karenanya. digabung bersama-sama. harimau. se rigala dan ular. sedangkan pengertian Mahdi adalah pembebasan atau refleksi mendalam serta berfikir dalam kesunyian.Huruf ke empat dari Gayatri yalah bhargah yang dalam bahasa Arab adalah barokah. Meskipun saa t kedatangannya itu pada periode belakangan. Namun.a. dan membebaskan mereka dari segala prasangka atas kesenangan dan kelakuan yang membawa dosa. Le laki yang jaya dan agung ini. di satu s isis. dan dia adalah benar-benar sama dengan Matahari (Sirajam Munira) yang rahmat dan karunianya abadi serta tia da akhir. Matahari yang besar. dan tidak terbatas atau terkungkung untuk zaman tertentu. Luth. Kumanbakteri penyakit yang mematikan itu berkembang-biak dan marak dalam kegelapan. dan juga men ikmati perzinaan dengan para gopis atau pemerah susu. untuk menyenang-nye nangkan diri dengan kepercayaan dan mengira bahwa dosanya telah dicuci dan diber sihkan. toh Alkitab lebih menyukai tuduhan semacam ini terhadap para nabi suci. dan mahi berarti besar. Di mana fungsi Matahari itu. sebutlah dia dewa atau malaikat yang mulia. ini adalah kebijaksanaan yang besar. di samping menciptakan kebencian yang sangat dan p erasaan tidak suka kepada dosa. dan kebijaksan aan serta bakat adalah nama untuk menciptakan dalam fikiran orang-orang suatu ra . jelas tidak benar alias salah. dan wahyu k epada Nabi Suci mengumumkan mereka sebagai maksum. dan Yakub alaihissalam. bersih dan bebas dari dosa. mereka b erdalil. sehingga. tidak saja dirinya di atas dan bebas dari segala dosa melainkan juga yang menyucikan o rang-orang lain. tetapi tentang d ia umat Hindu juga mengakui bahwa dia sangat bernafsu dengan Radha. juga membunuh dan menghancurkan kuman-bakteri do sa. Daud. membunuh dan membinasakan se gala macam kuman-bakteri yang mesum dan menjijikkan. Sulaiman. dan mengalih-ba hasakan frasa ini sebagai kami bermeditasi. Alkitab menuduh para nabinya sendiri dengan kelakuan mesum. sedangkan yang lain berpendapat bahw a dhi berarti cendikia dan bijaksana.

S. dan penyuci an karakter serta kelakuan. yakni selembar kertas itu. dan suju dlah kepada Allah yang menciptakan itu. Adalah jelas sekali dari istilah Gay atri dan nama dewanya. tetapi ini adalah suatu keinginan atau kehendak yang kuat untuk mendapatkan ketajaman dan kesucian nalar oleh Sirajam Munira tersebut. atau Sirajam Munira s. Telah ditunjukkan bahwa Gayatri adalah induk dari Weda maupun kaum Hindu. atau hanya sekedar mengula ng-ulang nama obat. dan bila engka u tidak menggunakan obat itu sesuai dengan arahan dokter. yang telah dibicarakan dan disebutkan dalam Gayatri mantra yakni.w. demi ketajaman intelek serta kebijaksanaan. Sekarang anda barangkali akan mengajukan pertanyaan: Kapan Matahari Ruhani ini terbit? Siapakah dia? Dimanakah dia dilahirkan? Apa t anda-bukti yang disebut dalam Weda dan Sastra untuk memeriksa dan meyakini kejuj urannya? Ini jelas suatu subyek yang sangat luas. telah dinyatakan bahwa dia datang pada waktu malam atau segera sesudahnya. tetapi saya akan mencoba untuk menjawabnya dalam beberapa patah kata-kata. Setelah memberikan suatu peragaan secara harfiah dari mantera itu. bahwa matahari yang disebut dalam mantera ini ada lah matahari yang terbit dan nampak pada waktu malam. Savita Varenyam. dan me mperhatikan serta menaati diktum dan perintah ibu adalah penting sekali bagi par a puteranya. yakni untuk menyatakan. Di sini. kecerdas an dan fikiran kita semoga dia (prachodyat) menjadikannya tajam atau suci dan ha lus. bahw a itu bukanlah Matahari yang terbit pada waktu siang. Tanpa kehendak dan perinta h dari Parmatma. Dalam Gayatri mantra tiada doa yang ditujukan kepada Matahari atau cahayanya. maka itu tak ada manfa atnya sama sekali. Matahari yang dirujuk itu adalah suatu yang be lum terbit maupun nampak pada zaman Weda. adalah penting bahwa kita harus mengetahui dan memahami arti dari Gayatr i mantra. di kepala atau diperut. Dengan sekedar menggosok-gosok resep dokte r. dan membimbing mereka ke jalan y ang benar. Kata bijak ini. Kare na itu. maka kaum Brahmana yang me nyembah dan memujanya pasti akan bisa menimbun di rumahnya seluruh kekayaan di b umi. dalam menunjang masalah itu. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada rembulan.Bila ada kebenarannya dalam klaim bahwa semua dosa dicuci bers ih dan dihapuskan hanya dengan membaca Gayatri mantra. dan sekedar mengulang-ulanginy a seperti burung kakaktua. Untuk menjawab pertanyaan pertama y ang ingin tahu kapan saat munculnya Matahari Ruhani itu. lalu beramal dengan mengikutinya. sekarang kita melaju dengan melayangkan pandangan terhadap hal itu secara bersamaan. atau kata yang yang mempertajam dan memperhalus akal kita. dan mengikuti teladannya yang mulia. dan bukannya matahari yang terbit dan terbenam setiap hari. lalu yakin bahwa penyakitnya akan menyingkir. Adalah tidak bijak dan naif untuk menyatakan bahwa bahkan tanpa men getahui arti yang sebenarnya dari Gayatri mantra. tetapi ini adalah seorang yang menampakkan dirinya pada saat gelap pekat serta kebingungan. jika kamu mengabdi kepada-Nya (Q. bangun pada tengah malam. suatu ayat dari Rig Weda sebagaimana diterjemahkan oleh Professor Griffith: .a. maka semua karya dan janji akan terpenuhi. Savita. diaja rkan olehnya. Jika ada manfaat atau keuntungan dalam menyembahnya. maka semua perampok dan b ajingan serta para kriminal lainnya akan bisa lolos dari penangkapan dan penghuk uman hanya dengan sekedar membaca mantera ini satu dan setengah baris saja. Kalimat terakhir dari Gayatri mantra dimulai dengan dhiyo yo nah yakni. Matahari yang anda lihat serta tangkap setiap hari. matahari ini tidak dapat memberikan kebaikan ataupun keburukan. 41:37 ). atau kesel amatan dan pembebasan akan diperoleh. tetapi para pandit malahan orang-orang yang hidup dari penghasilan dan sede kah orang lain.sa takut akan konsekwensi dari perbuatan jahat. ini di susun dalam doa. telah diciptakan oleh Parmatma (Tuhan).

menye butnya seorang pendakwah dari matahari. atau pada suatu saat ketika dunia sedang mendengkur dalam tidur nyenyak kelal aian. tetapi seorang resi atau mu ni yang tidak dikenal. dan Nabi Bani Israil yang terakhir memperkuat dan membenarkannya.a. Peringatan. bahwa ini adalah negeri riba yan g sehari-hari hanya menujukan matanya kepada untung dan laba. mengandung ke miripan yang dekat dengan kecintaan. bahkan se telah pernyataan yang jelas dan menonjol ini. dalam kebenar an yang sesungguhnya. melalui kegelapan malam yang sunyi dia menampakkan dirinya . sesudah itu semuanya. kesetiaan dan ketaatan yang lebah perlihatkan kepada ratunya. dan sahabat di rumah. yakni. supaya ia kalau tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. atau pagi-pagi buta . Saya telah menunjukkan dalam baris-baris yang telah lalu dengan merujuk kepada teks Alkitab bahwa kokok ayam jago adalah suatu tanda akan datangnya Dia Yang Agung Yang Dij anjikan. telah memperingatkan tidak hanya kaumnya tetapi seluruh bangsa d i dunia bahwa Dia yang Dijanjikan akan datang setelah dia (Isa) pada tengah mala m. Namun tepat ketika Alkitab telah menentukan bahwa saa . menyangkut peristiwa ini. Ci nta. adalah Sirajam Munira yang muncul di Malam Yang Agung. yang disebutkan dalam Alkitab menurut Markus 25:6: Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsongla h dia! Weda mengucapkan ramalan tentang dia yang datang pada tengah malam. Dia b erkata: Karena itu berjaga-jagalah.Paling bijaksanalah Dia. pengarang Nirukt. berjaga-jagalah.s. meski pun faktanya Yesus tidak punya ilmu tentang ayat-ayat dalam Weda ini. tetap condong kepada pandangan yan g salah bahwa ini bukanlah Nabi Suci Muhammad s. dia memberikan kabar gembira atas kedatangan matahari. Ini. mengatakan. membutuhkan beberapa penjelasan. Yasak Acharya. membawa matahari kepada kita yang memberi makan kepada banyak makhluk. kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah! (Markus 1 3:35-37). dan membawa keluar sang Surya. Masing-masing dan setiap kata dari mantera ini membicarakan kejayaan dan keagungan dari Nabi Suci s. kaw an umat manusia. Di manapun dalam buku ini saya telah berhubungan d an memperbincangkan topik ini secara rinci. yang. Isa a. Kaum Israil Baniya ini telah jatuh kepada kepercayaan bahwa seorang nabi tidak bisa muncul di luar empat dinding rumahnya atau negerinya. yang mengungkapkan ayam jantan me mbangunkan di sepertiga malam dan mengingatkan orang-orang? Penyair dunia. Pendeta yang ceria. kata demi kata. Pemandangan dan kaca-mata yang aneh ini tidak diketemukan dala m kisah hidup nabi yang lain. KOKOK AYAM JAGO SEBAGAI PENGUMUMAN ATAS KEDATANGAN SIRAJAM MUNIRA Beberapa peristiwa sesungguhnya menakjubkan dan aneh.a. (Rig Weda 7:9:21). dengan jelas menunjukkan bahwa dia datang sesudah tengah malam tepat seperti yang dinyatakan dalam perumpamaan Sepuluh Ga dis. tetapi ber bicara setelah menerima pengetahuan langsung dari Tuhan yang Maha-tinggi. Ini adalah Ban i Israil. kesetiaan serta ketaatan dari para Sahabat kepada Nabi Suci. menelusuri ratusan halaman.w. berdasar kan percobaan dan pengamatan atas orang-orang yang memelihara tawon. Sirajam Muni ra. atau tengah malam. Kisah kehidupan lebah deng an ratunya sangat banyak persamaannya dengan kisah hidup dan karya Nabi Suci. menjelang malam. Mereka telah mengunci wahyu Ilahi dan kenabian dalam rumah-rumah merek a.w. atau larut malam. Ide para penyair itu barangkali tidak membutuhkan suatu pe nghormatan atau perhatian. sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pul ang. Istilah Pani. membuka paksa pintu-pintu Panis. Apa yan g kukatakan kepada kamu. Apakah di sana. dalam mantera ini. maka silahkan dia membuka telinganya dan mendengarkan apa yang telah dikatakan Yesus Kristus dalam Injil. Tet api jika ada semacam orang yang kacau fikirannya dan kepala batu yang. Tetapi Tuhan Pencipta mendobrak pintu me reka.

menurut Weda dan Alkitab. dalam tiga dari konferensi keagamaannya. Weda juga . Yakni untuk mengatakan. dia akan memunculkan dirinya pada Malam Yang Agung (Laila t al-Qadr). Betapapun. yakni. Di antara terjemahan kami dan satunya lagi yang diberikan oleh Professor Griffit h hanya ada sedikit perbedaan. sesungguhnya. persis seperti ketika Petrus men angis sedih dan bertaubat. Rujukan atas pengaruh ini telah dikutip dari Zend Avesta. Dada yang montok penuh susu ini sede mikian besar dan lebar sehingga Weda berkata bahwa ini adalah Vishv darashtah. kami menyeru dan memohon untuk memberi kita anak-anak yang berani serta roti . baik Arya maupun Sudra.a. telah menolak Yesus tiga kali seb elum ayam jantan berkokok. serta merubah keimanannya kepada Nabi Suci Muhammad. yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Dia adalah la ki-laki. Qura berarti reservoi r atau persediaan air bawah-tanah dari mana mengalir dan berkumpul semua air dar . d an membuang ajarannya yang sejati. tetapi arti dan pesan keduanya sama. dan membawa tanda bukti kebahagiaan (Injil) tentang kedatangan Nabi Suci dan pada akhirnya.w. Professor Griffith telah menerjemahkannya sebagai berikut: Semo ga kita menyenangi payudara Saraswati yang indah sempurna. dan dia tidak menolaknya. ibu dari semua kota dan bangsa di dunia. Alkitab. karena itu. yang mengairi den gan susu dari keesaan Ilahi serta kenabian. baik Timur maupun Barat. bisa ditangkap dan di pandang oleh seluruh dunia. adalah sebentar sesudah lewa t tengah malam. bahwa kokok ayam jantan adalah berita baik akan datangnya matahari. d an siapakah dia dimana nubuatan ini akan digenapi? Sudah dijelaskan bahwa saat k edatangan Sirajam Munira. Seperti halnya mantera 16 dari Adhyay pertama Yaju r Weda terbaca sebagai berikut: Kukkto asi madhu jehva isham urjam avad (Yajur Weda 1: 16). y akni. akan mengingkari Yesus. Suatu permoh onan ditujukan kepada dada Saraswati. Engkau adalah ayam jantan dengan lidah manis. Petrus yang dikat akan sebagai batu-karang dalam gereja Kristen. memberikan s usu kepada setiap orang di dunia. Dalam Kitab Wahyu. yang memperbarui dirinya ke gua yang gel ap dan sempit serta menangis di hadapan Tuhan Yang Maha-tinggi. Yakni. (42) Nabi dilahirkan pada tahun 561 Maseh i. dengan cara yang sama para pengikut Isa Almasih akan menyesal dan bertaubat. ini disebu t Umm-al-Qura. Setelah 40 tahun beliau diangkat dalam kedudukan Sirajam Munira. bermohon dengan sungguh-sungguh atas petunjuk-Nya guna mereformasi seluruh dunia Pertanyaan ke tiga adalah: Di tempat mana lahir Dia Yang Dijanjikan dari semua a gama di dunia? Mantera berikut dari Weda telah dikutip di atas ketika memberikan penjelasan atas Gayatri mantra (Rig Weda 7:96:6): Menonjol dengan indah serta montok payudara Saraswati dalam pandangan serta terli hat oleh semuanya. yang montok dengan susu. entah putih ataukah be rwarna. Shastra Hindu dan Quran S uci di beberapa tempat dalam buku ini. kokok ayam jago memberikan berita gembir a akan saat ketika berkah dari langit akan dicurahkan ke bumi. yang montok dengan al urnya. satu hari itu dihitung dan berarti seribu tahun. yan g. istilah sarasvatah perlu dengan hati -hati dipertimbangkan. Dalam Quran Suci. Pertanyaan kedua adalah: Bila Sirajam Munira(Matahari Ruhani) itu akan muncul. dan kemudian melanjutkan dengan menolak dan m enuduh Nabi Suci Muhammad yang kedatangannya oleh Yesus Kristus yang tidak dirag ukan lagi adalah seorang penginjil. agar menganugerah kan kepada kita susu ruhani dan putera yang berani.(41) Ini untuk meramalkan dalam bahasa kiasan bahwa ge reja Kristen. yakni. yang bangun pada tengah malam. adalah Muhammad s.t berkokoknya ayam jago adalah waktu datangnya tuan dari rumah itu. Ini berarti sumber dari semua sungai dan mata-air yang me rupakan arti yang tepat dan benar dari istilah Arab Quran. (Rig Weda 7:96:6). pada saat itu. Semoga kita mendapatkan makanan dan keturunan . yang berkokok bagi kita menyerukan hujan dan benih . Duduk di pangkuannya. se genap bangsa di dunia menyusu di dadanya. telah mengakui dan membenarkan fakta ini. dan satu-satunya orang. waktunya adalah 611 tahun sesudah Yesus. Namun waat tengah malam ini minta dipertimbangkan dengan hati-hati. adalah batu-karang dari semua agama di dunia.

serta. adal ah nama dari Nabi Suci Muhammad. yang m enarik dunia dari kutukan penyembahan berhala. melainkan setelah menerima wa hyu dari Tuhan Yang Maha-tinggi. Dalam Weda. Sarasvatah adalah aliran air dari mana dunia akan memperoleh suatu p ancuran yang sangat besar dari susu spiritual. 9:24). yang paling suci dari orang-orang su ci. qara berarti persediaan air di bawah tanah. menjadi tri-gay yang kenyataannya adalah istilah Arab T ariq. dan Quran berarti di mana terkumpul air dari segenap sungai.10 da n dalam Yajur Weda 3:35 serta tidak ada OM dalam Yajur Weda 36:3. . datang istilah Varenyam yang. Weda dan Alkitab keduanya menyatakan kepada kita bahwa kokok dari ayam jantan ad alah kabar gembira atas kedatangan Sirajam Munira ruhani itu. RESUME Gayatri itu summum bonum dari agama Hindu.i aliran serta mata-air sekitarnya. yakni. Setelah Savita. Dia yang membersihkan seluruh bangsa di dunia dari segala macam syirik. untuk membuatnya bisa difahami. Tetapi para pandit mengemukaka n. Bhur. kata Ilahi) akan turun hingga terbitnya waktu fajar pagi. svaha. sekali lagi. Dan ini adalah Quran Suci dimana Wahyu Ilahi dari segala bangsa dan agama telah dikumpulkan. Setelah Yesus. Savita adalah yang mengalirkan gerak serta membangkitkan kehidupan. Tentang beliau dikatakan dalam Quran Suci: Ia (Nabi Suci) mengajak kamu kepada apa yang memberi hidup kepada kamu (Q. Resi Weda dan pengemban Injil. Om. Tidak ada sungai Sarasvati di Ind ia. istilah Sanskrit yang dalam kata Arab adala h barokah yang berarti diberkati dan suci. adalah satu sifat dari Nabi Suci. pada habisnya tengah malam. Lalu. ketika dibalik. menurut leksikon. ini adalah matahari ruhani yang muncul pada saat kegelapan spiritual. Kata-kata ini tidak terdapat dalam Rig Weda 3:62. Guru yang bijaksana. matahari. matahari yang muncul pada waktu malam. dimana berkumpul air dari segenap hujan samawi. Yesus Kristus. me ngajarkan kepada mereka ilmu yang luhur serta merubah keimanan mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa dan Sejati. k eduanya saling memperkuat dan membenarkan satu sama lain. yakni. yang adalah gelar lain dari Nabi Suci. ketika dibalik. setelah 611 tahun (satu hari b erarti 1000 tahun). menjadi Munira dan Sirajam Munira adalah gelar dari Nabi Suci Muhammad. bahwa artinya tidak terjangkau. jelas serupa. Baik Weda maupun Alkitab telah mengumumkan saat kedatangan Dia yang Dijanjikan d ari segenap agama di dunia. menunjukkan kenyataan bahwa dalam al-Quran wahy atau wahyu dari semua aliran keruhanian (Kitab-kitab Wahyu) itu telah diku mpulkan dan disusun. bhuvah. karena itu ini tidak dapat diartikan sebagai matahari yang terbit di pagi hari. menegakk an mereka dengan teguh di batu-karang Keesaan Ilahi. berdasarkan tata-bahasa Sanskerta. dan inti-sari Weda sehingga tanpa itu seorang Hindu tidak bisa disebut seorang Hindu. dan Savita. Dalam bahasa Arab. Istilah Sanskrit sarasvatah dan istilah al-Q uran dalam bahasa Arab. Ini hanya ada dalam khayalan para pandit. Istilah Sarasvatah dan Quran. yang menjamin dan membenarkan kesucian dari semua nabi di dunia. kita menemukan istilah bhargo. Maka mereka menambahkan kepada teks aslinya empat kata. yang akan berlangsung segera setelah tengah malam. adalah saat yang diperkirakan dari datangnya Sirajam Munira. telah mengkomunikasikan saat ini k epada dunia. Gayatri.S. Sesungguhnya Sarasvatah adalah sungai atau aliran dari mana terjun ke semua sung ai di dunia. penyembahan bintang. Kedatangan Nabi Suci disebut Lailat al-Qadr di mana para malaikat dan ruh (yakni . Pangeran dari para dewa. telah memiliki arti yang sama. Dia disebut devta. Istilah Gayatri yang adakah tri-gay atau Tariq. yang berari Dia Yang datang di waktu malam dan ini di dalam Quran Suci. Karena Savita itu adalah nama Matahari yang nampak pada tengah malam. tidak berdasarkan konsultasi bersama.

BUDDHA MERAMALKAN KEDATANGAN MUHAMMAD Sekarang sampailah kita kepada agama Buddha. Markus 14:30. ======= BUDDHA MERAMALKAN MUHAMMAD SAW BUDDHA MERAMALKAN KEDATANGAN NABI MUHAMMAD S. dalam Gayatri. Zend Avesta dan I njil. Lukas 22:24. Kitab suci agama Hindu. dan yang mempersatukan seluruh agama di dunia ke dalam satu ikatan bersama. 1 955. Pengarangnya. di samping mengusung persamaan yang kuat antara ajaran Islam dan Buddha. yang mempunyai lebih banyak pemeluk dibanding setiap agama lain di dunia. Ini adalah nubuatan dalam bahasa seterang mung kin mengenai kedatangan dari Guru besar dunia.61. Taurat. ( / ) KATA PENGANTAR: SUATU PENEMUAN REVOLUSIONER Buku kecil ini telah menemukan dari kepustakaan Buddhist suatu rahasia mendalam yang akan merombak pandangan keagamaan dari sepertiga penduduk dunia yang memelu k keimanan kepada Gautama Buddha. Kitab ini.24. Vishv da rshtah. yakni. yakni ketika dunia dan ba ngsa-bangsa sedang meluncur dalam kegelapan. Penemuan kini tentang nubuatan yang sama dari Buddha.W. lalu . Al-Qura n mengklaim bahwa kedatangan Nabi Suci telah diramalkan oleh setiap Guru agama d unia dan dimasukkan dalam masing-masing Kitab sucinya. yang mengungkapkan pelajaran yang demikian luhur tentang Keesaan Ilahi dan kenabian yang mencocokkan kaum Arya dan Israil kedalam persaudaraan yang hangat . dan me mbawa bersamanya suatu perbendaharaan yang sangat berharga yakni susu yang merup akan inti-sari dari semua Kitab Wahyu di dunia .Weda. Dalam kebaikannya. Jumlah penganutnya adalah sepertiga dari penduduk bumi.alamien. Tetapi sungai Sarasva ti tidak kelihatan dan tertangkap oleh seorangpun. adalah benarbenar tidak adil pada fihak Tuhan bila Dia meninggalkan begitu besar komunitas tanpa seorang saksi. adalah cahaya dari Sirajam Munira (Matahari Ruhani) yang meng usir dan menghilangkan segala jenis kegelapan. Nubuatan dalam Injil tela h diketemukan yang menekankan tergenapinya dalam pemunculan diri Nabi Suci. induk dari Weda. sebenarnya. Farvardin 3:40:2. terlihat dan tertangkap oleh seluruh dunia. yang membubuhkan segel penutup atas pembenaran dari klaim al-Quran. suatu terjemahan harfiah dar i gambaran al-Quran atas Nabi Suci Muhammad sebagai Rahmatan-lil. Dia datang pada waktu malam. Muhammad Yakub Khan Editor The Civil and Military Gazette Lahore.72. Jika memang benar bagi bangsa Yahudi. Maulana Abdul Haque Vidyarth i yang adalah seorang pakar Sanskerta yang besar. ada pujian dan kabar gembira akan Sirajam Munira yang akan datang pada waktu malam. digambarkan sebagai Maitreya Budd ha. Da n ini. mendalami arsip dari British Museum di London dan perpustakaan Buddhist di Ceylon untuk mencari tahu Kitab-kitab asli yang sangat langka. dan menyucikan ras manusia dari koto ran serta karat dari saling memarahi dan bertengkar. Manu 1:66.73. Karena itu. Quran Suci 22:47. December 22. memberikan nyaris setiap g ambaran yang menonjol dari tata aturan Nabi Suci. Gayatri yang mempertajam penalaran manusia. (Atharwa Weda 20:127:4) ----------41.75. melakukan perjalanan panjang u ntuk melengkapi penelitiannya. yang berarti Rahmat kepada seluruh bangsa-bangsa .Dari Sarasvatah ini Weda telah menyatakan suatu kualitas yang menonjol. juga telah membawa ke tempat terang pen emuan terpenuhinya kedatangan Nabi Suci secara ajaib.A. bahwa bila mereka percaya kepada Tuhan dan para rasul-Nya. Nubu atan dalam Weda. masih harus menempuh perjalanan panjang dalam membawa umat Muslim dan Buddha lebih erat di dunia. 42 Matius 26:34.

Tetapi Hasan mengatakan kepada kita bahwa dia adalah seorang nab i karena dia telah disebutkan dalam surat Para Nabi (Al-Anbiyya). 4:165). yang Maha-bijaksana (Q. Terlebih lagi. Tuhan Sendiri menekankan: Para Utusan. Demikianlah maka para Nabiyullah lari kepada Tuhan untuk mohon p erlindungan bahkan ketika tahu dari Tuhanlah suatu cobaan tertentu itu datang me nimpa mereka. Ada juga sur at dalam Quran Suci yang mengandung nama Luqman (al-Quran surat 31). Dia tinggal di pertemuan kedua Sungai Nil yakni di Khartoum. Beberapa ulama Muslim mengira bahwa Q uran Suci hanya menyebutkan para nabi Bani Israil. al-Quran juga membicarakan Darius. Mujahid mengira bahwa Dzulkifli adalah nama lain dari Ilyas. ya ng lain menyatakan bahwa dia termasuk kaum Ad. sebagaimana dicantumkan dalam al-Quran. meski mufassi r berbeda masalah identitasnya. Sebagai tambahan atas hal ini dalam surat berjudul Par a Nabi (al-Anbiyya) dinyatakan: Dan Ismail dan Idris dan Dhul-Kifli. menyerahkan seluruh hidupnya.S. Dia juga menyebutkan na bi-nabi non-Israil yang bersamaan waktunya dengan Musa dan kepada siapa Musa per gi mencari ilmu. dikatakan bahwa dia menghadapkan diri kepada Tuhan bagaikan b ayi ketika dipukul oleh ibunya. Raja Persia. dia telah digabungkan dengan Ismail dan Idris dan mereka itu diakui adalah nabi. Manifestasi dari kebijaksanaan Tuhan ini adalah bahwa perlu juga dalam hal bangs a-bangsa lain sebagaimana dalam hal bangsa Yahudi. namun mereka tidak pernah mengeluh kepada Tuhan dan tetap bersabar serta penuh yakin kepada-N ya seperti saat-saat sebelumnya. yang sebelumnya telah Kami kisahkan kepada engkau. berdasarkan rukyah Nabi Daniel.mengapa kaum Hindu dan Buddha tidak memiliki nabi-nabi di antara mereka sehingga mereka bisa beriman kepada Tuhan dan Utusan-Nya serta mengikuti jalan yang luru s. yakni tigaratus tahun. Ismail dan ibunya. misalnya. Dan all ah itu senantiasa Yang Maha-perkasa. Dinyatakan dalam al-Quran bah wa Hud telah dikirim ke kaum Ad. Dan mereka Kami masukkan dalam rahmat Kami. Setelah ini Tuhan menyebut seorang nabi yang membawa nama Dzulk ifli yang jelas bukan dari ras Israil. Di sisi lain. Ini tidak hanya para nabi yang disebutkan dal am al-Quran yang sama sekali tak terdapat dalam Alkitab. dan Abu-Musa Asy ari berkata bahwa Dzulkifli bukanla h seorang nabi. Pada akhir ayat ini. yang men . yang disebut Dzulqarnai n. setelah menyatakan penderitaan. Luqman adal ah seorang Ethiopia dan meskipun demikian dia adalah seorang nabi. La gi pula. Nabi saleh dikirim ke kaum Tsamud. Ismail dalam pengabdiannya kepad a Tuhan menyerahkan sepenuh hidup dan pengorbanannya. Sang bayi menangis namun lari kepada ibunya mint a perlindungan. Ini adalah benar-benar kesala h-fahaman. atau seorang yang bertanduk dua. hidup dalam kesunyian mutlak di tanah yang asing di bawah perintah Tuhan yang diberikan kepada Ibrahim. sesungguhnya mereka golongan orang yang saleh (Q. Kisah Dzulkifli sebagaiman a diberikan oleh Ibnu Abbas tidak ada sebutannya dalam tradisi Yahudi dan Kristi ani serta Kitab-kitab suci mereka. Adalah suatu pemutar-balikan sejarah para nabi yang mengatakan bahwa dia seorang nabi Israili. 4:164). agar manusia tak mempunyai alasan untuk menentang Allah setelah (datangnya) para Utusan. semua itu orang yang sabar. di Arabia selatan. dalam mempelajari ja lan-jalan Tuhan.S. Yakinlah bahwa ada nabi-nabi yang tidak termasuk dalam Rumah Israil. cobaan dan kesukaran yang datang menimp a Ayub dari Tuhan. dan para Utusan yang tak Kami kisahkan kepada engkau . Dan Idris.S . Ini dinyatakan dengan kata-kata yang jelas: Dan (Kami telah mengutus) para Utusan. Kedua. nabi Tuhan yang lain. 21:85-86). (Q. beberapa mengatakan bahwa dia seorang Yunani. Bangsa ini tinggal di gurun Al-Ahqaf yang meman jang dari Oman sampai Hadramaut. mereka mengemban kabar baik dan memberi peringatan. Di sini. namun tetap yang lain menyatakan b ahwa dia seorang Ethiopia.

Tuhan Sendiri berfirman: Dan Ismail dan Idris dan Dhul-Kifli.unjukkan bahwa dia seorang nabi juga. Perawi yang lain Mujahid menceriterakan kisah ini untuk Ilyas. Kata Arab sabar yang. Meskipun dia seorang pangeran. Tak seorangpun dari kita tanpa kesulitan. Dalam medan perang atau waktu agresi. Ada kisah yang diceriterakan ole h Ibnu Abbas bahwa ada seorang nabi yang Tuhan memberinya kerajaan. yang meninggalkan kerajaannya dan menjalani praktek hidup bertapa yang keras. 21:85). jelaslah bahwa kisah ini hanya punya sedikit sekali perbedaan dengan r iwayat Buddha. Atas pariwara sebagai nabi. Dia tidak boleh marah selagi mengadili orang . Jika ses eorang itu sabar dalam pengertian yang benar. dia adalah benar-benar sedih tetapi tak pernah meng eluh. Setan datang mencobainya dengan keras tetapi dia te rbukti sempurna dan bersyukur kepada Tuhan. dal am terminologi teologi Islam ini berarti: Menghindari berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaan dan hukum. tidak pernah mem pedulikan kepentingan dirinya sendiri. Sesuai dengan itu. Tuhan berkenan ke padanya dan memberi nama Dzulkifli (Razi jilid 6 halaman 136). Ketiga. Mara (setan) mencobainya tetapi dia tetap teguh dalam menolak bisik an jahat dari setan. Sesungguhnya dia adalah pute ra langit yang terilham. dia tidak pernah menangi si rasa sakit dan kesukarannya sendiri melainkan tetap sabar dalam menghadapinya . Tak diragukan lagi.S. Terlebih lagi. Dzulkifli begit u pun Ismail dan Idris adalah teladan kesabaran. Rahmat ini (rahmatina) adalah nama lain dari kenabian. Tetapi hanya ketika ke hilangan ini diderita dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan maka hal in i baru menjadi punya nilai spiritual. dia harus menyembah Tuhan pada waktu malam dan menjalani puasa sepanjang hari. kesucian didapat oleh dia y ang berduka tidak untuk dirinya sendiri melainkan demi derita orang-orang lain d an yang mengabdikan kehidupannya demi kesejahteraan orang lain. meskipun musuh . Kebranian sejati terletak dalam kesabaran serta ketegaran dalam menahan nafsu. Ke empat. dia bertindak sebagai pembaharu da n pemimpin dari komunitas yang lebih besar dan tetap bertambah demikian bila dia kelihatan tidak hanya mencari makan untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk memberi makan orang-orang yang menderita kelaparan. memberi arti berlainan tergantung penggunaannya. Dari kisah ini bila kita hilangkan namanya. yang akan menjadi pewarismu. sabar berarti keberanian dan ketegaran. Dia menahan marahnya terhadap musuh-musuhnya dan mengajari para pengikutnya mo ral yang tinggi. seorang lelaki menyerahkan dirinya mengaku bahwa dia adalah orang yang dimaksud. semua itu orang yang sabar (Q. Tiada berapa lama. Dia menghilangkan kecemburuan dan kemarahan. d an berdiri tanpa takut untuk menyokong kebaikan dan mencegah kejahatan. Dia teguh dalam kebenaran bila kehormatan bahkan kehidupan dala m bahaya. karena itu serahkanlah kerajaan itu kepada oran g lain. Tidak menjerit dan menangis pada waktu kesulitan. Kita harus merasakan kesedihan dan pen deritaan serta tunduk kepada nasib yang kurang beruntung. Orang-orang mempercayai kejujurannya. sebagaimana Quran Suci telah ber kata: Keberanian sejati itu adalah mereka yang berdiri teguh dan berlaku sabar di bawah sakit dan kesulitan kesabaran mereka hanyalah demi Tuhan. Buddha meninggalkan mahkota dan istana serta segala kesenangan hidup demi orangorang yang terlantar dan mengalami kesulitan untuk membawa mereka keluar dari pe nderitaan dan kesedihan. dan tidak memperagaka n keberaniannya . Penuh kehormatanlah dia yang mencintai um at manusia dan menunjukkan kasih-sayangnya dengan tindak pertolongan serta keder mawanan. Dia mewahyukan kepadanya: Aku akan mematikan engkau segera. yakni keteguhan hati mereka ini lah yang menunjukkan bahwa mereka itu nabi.

dan mereka tak akan dianiaya (Q.S. Pada hari pengadilan keti ka hukum pembalasan Ilahi akan mengadili di antara umat sesuai dengan kitab wahy unya masing-masing. lalu atas dasar apa mereka akan diadil i? Hendaknya dicatat bahwa umat Buddha bukanlah suku terasing melainkan bangsa y ang beradab. dan inilah jalan yang lurus.a. Dia memiliki kemauan baja. 35:24). Cina. melainkan telah berlalu di kalangan mereka seseorang juru ingat (Q. jangan tujukan seorang yang sempurna sebagai Saudara .S. Maka apabila Utusan mereka datang. perkara ak an diputuskan antara mereka dengan adil. langkah antara penolakan diri dari seorang per tapa dengan keinginan sensual. dia menjawab: Wahai pertapa. Bagaimana ini bisa masuk di akal untuk mengira bahwa se jumlah besar umat semacam itu tidak mendapatkan juru ingat atau utusan yang diki rimkan kepada mereka. seorang yang s empurna adalah Buddha(yang tercerahkan) yang suci dan utama .S. Untuk itu. kenal benar bahwa dia memiliki semua sifat moral yang tinggi. dia sekarang telah membawa c ahaya dengan mana dia menunjukkan jalan kepada orang-orang lain. Jepang. Dia langsung kembali kepada para pertapa yang mengutuknya dan kini mereka berlari menemuinya dan memanggilny a Saudara . membentuk sejumlah besar m ayoritas populasi dunia. Dan siapakah yang mengingkari bahwa Buddha berjuang keras untuk mengenal jalan y ang lurus dan menderita dirinya demi mencari cahaya ruhani.S. Ada lah masuk akal untuk berpendapat bahwa suatu komunitas yang besar semacam itu te rsisih dari Rahmat bagi segala bangsa s. Suatu hari setelah enam tahun dengan bertapa menahan diri yang sangat ketat yang telah menurunkan dirinya hingga berubah tinggal tulang. Dikatakan dalam Quran Suci: Dan tiada suatu umat.10:47) . Kami pasti akan memimpin mereka di jala n Kami.S. bahwa dia tidak membenarkan Buddha a . dan Tibet. sehingga dia lebih disukai dengan gelar Bu ddha (seorang yang mendapat pencerahan) dari langit. 4:165). Orang-orang dari Timur Jauh. maka alasan mereka pada hari pen gadilan terhadap Tuhan adalah bahwa Dia tidak mengirim utusan seorangpun kepada mereka sehingga mereka bisa beriman kepada rasul-Nya dan beriman kepada-Nya. Mereka yang telah mempelajari riwayat hidup Buddha. dan kemudian mereka bisa menegakkan suatu agama yang menga ku mempunyai penganut yang lebih besar dari umat lain. 1:5. Dinyatakan dalam Quran Suci: Dan orang-orang yang berjuang untuk Kami. Dan tertulis dalam Quran Suci: Apakah orang yang telah mati. Sekarang.Alasan yang diberikan adalah: agar manusia tak mempunyai alasan untuk men entang Allah setelah (datangnya) para Utusan (Q. Dia memutuskan bahwa dia tak akan berdiri sebelum menerima p encahayaan. 6:123).w.. Buddha telah bangkit dari kematiannya menuju hidup. menyimpulkan bahwa Buddha adalah seorang yang terilham. jika tidak ada kitab atau hukum yang pernah diturunkan kepad a suatu umat tertentu melalui utusan-Nya. Perkara revolusioner pertama dalam kehidupan gautama yalah bahwa dia mendapat julukan Buddha yang bera rti seorang yang tercerahkan . (Q. Quran Suci berulang-ulang berfirman: Dan bagi tiap-tiap umat ada Utusan. lalu Kami hidupkan lagi.S. Maka dia tiba pada kesimpulan bahwa dia harus menggunaka n suatu jalan tengah (majjhima pad). Dan sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang berbuat baik . Jika tak seorangpun ju ru ingat telah datang di kalangan bangsa India. 4:69). dan kepadanya Kami beri ca haya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia (Q. 29:69 ). Dia duduk di bawah satu Pohon tertentu (belakangan d isebut pohon ilmu).-musuhnya membencinya dengan sengit. dia diserang penyakit k eras dan jatuh pingsan. jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat (Q.

Ismail telah menyerahkan dirinya dalam ketaatan kepada Tuhan. Sesungguhnya sebelum itu kami orang yang berserah diri. Karena itu. Bahwa ahli Kitab bila mereka percaya kepada Nabi Suci. Ini terbukti tidak saja yang terbesar melainkan juga tenaga yang mempersatuka n elemen kemanusiaan yang berbenturan. da n menolak kejahatan dengan kebaikan.A. Idris (Henokh) membaktikan seluruh hidupnya dalam mempelajari sifat-sifat Tuhan dan berjalan bersamanya selama tigaratus ta hun (Enokh dalam bahasa Ibrani berarti seorang yang sangat berbakti . Dia mengabdikan dirinya sematamata untuk menemukan penyebab dari kesa kitan dan kesusahan yang meraja-lela di antara umat manusia. maka mereka akan dihadiahi Tuhan pahala dua kal i: Dan apabila dibacakan kepada mereka. dia beriman kepada kitabnya send iri dan meramalkan datangnya Maitreya Buddha yang mirip dirinya. duakelipatan pahalanya . Buddha. yang beriman ke pada kitab-kitab suci mereka maupun kepada Nabi Suci s. Karena Orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah ahli kitab . Alasan untuk memberikan pahala dua kali lipat diberikan dengan kata-kata: mereka menolak kejahatan dengan kebaikan . Dzulkifli berarti. mengenai fakta skriptural yang besar yang diperkuat dalam al-Quran bahwa semua nabi.tau cahaya Asia . dia sangat sedih sehingga memutuskan untuk mencari tahu pen yebab dari kesedihan ini serta cara untuk menghindarinya. Untuk pertama kalinya diumumkan bahwa kep ada setiap bangsa itu dikirim seorang utusan dan Nabi Suci kita yalah yang membe narkan semua nabi. Kejadian 5:22 -24). kifl berarti dua kali. 42:1. Yang ketiga adalah Dzulkifli. Boleh jadi engkau akan membunuh dirimu karena duka-cita.4).W. Tidak puas dengan mereka lalu dirinya sendiri menjalankan banyak praktik yang ke ras dalam Hindu Yogi tanpa ahasil. Sekarang buku berjudul Muhammad dalam Kitab-kitab Suci Dunia ad alah suatu bukti tercatat. Melihat tiga bencana dalam ke hidupan manusia ini. sebagaimana telah kami ceriterakan. Seorang yang telah diberi pahala dua kali lipat . berpisah dari isteri dan puteranya. 28:53-54). mereka berkata: Kami beriman kepadanya. 26:3). karena mereka tak mau be riman (Q. Dia mengunjungi ban yak Resi dan muni (para wali dalam agama Hindu) dan mengadakan diskusi bersama m ereka selama enam tahun. Dalam ayat yang dikutip di atas. karena mereka sabar. Tuh an menghadiahi dia dengan pahala berlipat dua sesuai dengan gelarnya yakni Dzulki fli . mereka yang muncul sebelum Nabi Suci Muhammad s. Tetapi simpatinya kepada penderitaan umat man .a.a. 11:10. Idris dan Dzulkifli dalam satu kategori yang sama dan d inyatakan bahwa mereka itu sabar dalam segala keadaan. dan membelanjakan sebagian yang Kami reze kikan kepada mereka (Q. menin ggalkan istana dan menjalani hidup kependetaan. adalah putera seorang Raja.S. sesu ngguhnya itu Kebenaran dari Tuhan kami.w. disebutkan tiga nabi besar Ismail. Yesaya 2:2. menarik diri dari segala keingin an duniawi. Karena itu dia mengasi ngkan diri untuk menyelamatkan manusia dari kekacauan yang menakutkan ini. Sketsa h idupnya secara singkat berisi tujuh perkara: Pada masa mudanya suatu kali dia me lihat seorang tua. Sebagai penutup. boleh saya katakan bahwa Islam meletakkan landasan universalism e. Jelaslah bahwa Buddh a atau Dzulkifli adalah salah-satu dari mereka.S. Mereka akan diberi ganjaran lipat dua. Karena itu. Ad a juga ayat lain yang menerangi arti dari kata sifat ini. maupun Buddha menubuatkan demi kehendak dari segala bangsa (Kejadia n 49:10. yang diterbitkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Lalu dia membuang pakaian kerajaannya. BUDDHA DAN MUHAMMAD S. seorang sakit dan seorang mati. telah meramalka n kedatangannya yang diberkahi.w.

Di gua ini kata-kata Tuhan yang diucapkan kepadanya akhirnya menjadi kekuatan ya ng memberi kehidupan kepada dunia. Tiada ketakutan sedikitpun terhadap kegelapan dalam fikirannya ataupun kegent aran terhadap kesunyian. tidak khawatir terhadap reptil berbis a. kami akan menyerahkan ke tanganmu gadis-gadis yang tercantik sesuai pilih anmu . halaman 15. Kion I verg 3). jika engkau senang kepada kecan tikan. aku takkan berbuat demikia n. merenungkan nasib murung dari umatnya. meskipun mereka menaruh matahari di tangan kananku dan rembulan di t angan kiriku supaya aku membatalkan dakwahku ini. maka Tuhan Yang Maha-pengasih telah menganuge rahkan kepadanya rahmat bagi dunia yang gelap mencekam . tidak takut mati. Kesunyianlah sesungguhnya yang menjadi hasrat dal am dirinya. dia sering meninggalkan rumahnya d an pergi ke gua di Bukit Hira. Muhammad adalah Maitreya Buddha yang dihormati oleh sekitarnya. Bermohon kepada Tuhan si ang dan malam telah menjadi hasratnya. Muhammad bukanlah seorang pangeran atau raja. kami akan bersiap untuk berikr ar mengakui kamu sebagai raja dan tuan kami. Mereka yang mempelajari kehidupan Nabi Suci kita akan mengetahui betapa beliau s angat terkejut melihat orang-orang yang terbenam dalam kebobrokan moral serta up acara mesum. Bila kalian menerimanya. Karena itu Bukit Hira disebut Bukit Cahaya (J abal an-Nur). Seorang s ufi zaman ini telah mnggambarkannya dengan kata-kata berikut ini: Saya tak tahu betapa besar kegelisahan. maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan besar dal am kehidupan ini maupun di akhirat nanti. dan bahkan Abu Talib. serta menyampaikan risalah Nya kepad amu. ANEKDOT KEDUA Buddha meskipun seorang pangeran. Di sini dalam gua ini dia sering tinggal semalam suntuk. Beliau demikian gelisah memikirkan mereka dan seringkali bangun pad a waktu malam serta hatinya membubung tinggi. pamannya dan pendukung t unggalnya. jika kamu menghendaki kehormatan. yakni reformasi dari seluruh umat manusia. aku takkan pernah menyerah hingga Tuhan memperkenankannya dengan kemenang an atau aku binasa dalam usahaku (Ibnu Hisham. sesu ngguhnya Tuhan akan memutuskan antara aku dengan kalian .. menyatakan kepadanya bahwa dia tak sanggup lagi menghadapi persatuan perlawanan dari Quraish. meninggalkan kerajaannya dan menjalani kehidup an seorang pertapa. halaman 186).usia serta hasratnya yang kuat untuk menyelamatkan kemanusiaan telah menarik tur un kepemurah dan pengasih-Nya Tuhan. Spirit of Islam . Namun nabi bergeming. katanya: Wahai paman. dan akhirnya di bawah pohon Bo dia menerima rahmat Ilahi dan cahaya yang menjadikannya memperoleh gelar Cahaya Asia (Ashvghos ha. bila kalian menolak firman Tuhan. doa dan kesungguhan permohonannya. dan yang menariknya ke gua yang sunyi itu dengan prihatin dan susah hat i. . tetapi kaum Qu raish mencoba memenangkan hatinya dengan godaan dan mendatanginya secara langsu ng: Jika ambisimu untuk memiliki kekayaan maka kami akan timbunkan kekayaan seberapap un kamu ingini. Karena itu mengingat kerendah-hatiannya. oleh A mir Ali. Demikianlah Nabi Suci dipanggil untuk mengemban tugas berat ini. berdoa dan menangis di hadapan Tuhan Yang Maha-kuasa untuk menciptakan bangsa yang beradab kelaur dari kaum yang liar itu. Beliau diancam dengan pembunuhan. dan sesuai dengan nubuat dari Sakyamu ni Gautama. Tetapi beliau menjawab: Saya tidak menginginkan kekayaan ataupun kekuasaan politik. kesedihan dan kedukaan yang meliputi fik irannya. Dia menangis penuh kesakitan demi perbaikan umatnya. Saya telah ditunjuk T uhan sebagai juru-ingat kepada umat manusia.

(Q. ilmu dan kendali universal. Karena itu: Segera setelah pencerahannya maka Brahma sang kepala dewata datang mengunjungi Bu ddha Gautama di bawah pohon Bo ( Majjhima Nikaya oleh Silchara. Dan apa ya ng diperoleh Buddha di bawah pohon Bo adalah mi rajnya. Sesungguhnya ia melihat sebagian tanda-bukti Tuhannya Yang Maha-besar -18). Teosofis juga telah mengikuti jalan ini. karena dipercaya bahwa para dewata beristirahat di bawah nya (Atharwa Weda 5:135:1. Di sisi pohon Sidrah yang paling jauh. Menurut kata Hom er seorang yang makan buah pohon Sidrah tidak pernah akan kembali ke dunia ini m elainkan mencapai kesempurnaan ruhani kedamaian dan ketenteraman. dengan dingin dikatakan kepada mereka bahwa bila mer eka menginginkan benda-benda tersebut maka mereka tidak layak hidup di rumah nab i (Q. Me mang berat untuk meninggalkan mahkota Raja. yang merubah hidupnya secara total. Di antara umat Hindu pohon seperti Bo d an pipal dianggap suci. Penglihatan tak membalik ke arah lain. Peningkatan dan peninggian ini secara kiasan disamakan dengan pohon yang tinggi.S. beliau tetap hidu p dengan makanannya yang sederhana dan memakai busana yang sama bersahajanya. dan dia menghangatkan diri di bawah Pohon Bo dengan Cahaya Ilahi. Ketika isteri-isterinya datang untuk meminta sedikit bar ang bagus dengan hiasannya. dan menjalani hidup sebagai pertapa. menyala kan api di pediangan isteri-isterinya. Tatkala apa yang menutupi pohon Sidrah. memerah susu kambing. bebera pa malam beliau tidur tanpa makanan dan beberapa hari hidup hanya dari sekedar k urma semata. Beliau senantiasa tidur di atas hambal yang kasar dari daun kurma. Di sisinya adalah Taman yang Kekal. (2) Quran Suci mewahyukan bahwa Nabi Muhammad telah mencapai tujuan ini : Dan sesungguhnya ia melihat Dia di landasan yang lain. tetapi lebih berat lagi bila mendapatkan kewenangan sebagai raja dan pada waktu yang sama menjalani kehidupan seorang pertapa. di saat beliau mendaki ke puncak kemuliaan kerajaan. Gautama Buddha ditetapkan dengan Ilmu Ilahi. Beliau menambal sepatunya sendiri. Meskipun penguasa negara. 53:13 Ayat-ayat dalam wahyu Ilahi ini berbicara tentang mi raj Nabi Muhammad. Tak ada istana yang dibangun buat dirinya dan dia tak punya mahkota yang bertata hkan intan dan mutiara. Kaum Buddhis salah menilai pohon Bo sebagai akhir tujuan.22). yang oleh kaum Buddhis dan Hindu dianggapnya pohon itu Bo atau pipal (ashvatha) . Menurut al-Quran ini berarti bahwa Nabi Suci melihat tanda-bukti dan argumen aka . Dan mi rajnya Musa itu disebutkan dalam Quran Suci pada pertemuan dua laut yakni i lmu manusiawi dan Ilmu Ilahi. Untuk merayakan hal ini maka kaum Buddhis melakukan jamaah dan pe rtemuannya di bawah bayangan pohon Bo. Rig Weda 1:164:20.S. ANEKDOT KE TIGA Kembali kepada pokok acara. halaman 151).Setelah berbilang tahun penderitaan yang paling berat demi kebaikan dari umat it u sendiri yang mendapat kesenangan dengan menimpakan kepadanya siksaan yang pali ng kejam. Dalam buku-buku Metafisika Yunani dan Buku Orang Mati Mesir Kuno pohon Sidrah dipa ndang sebagai puncak yang terpuji. dan melayani beberapa janda yang kekurang an. dan tak pula melebihi batas. 33:28).

karakter ideal dari Nabi Muhammad bisa diikuti oleh semua orang. in a nutshell oleh Bhikku Narada. dan menghadap . untuk mereguk pengetahuan kebenaran agama. Tathagata hanyalah guru-gurumu) . sesungguhnya ber arti pohon ruhani yakni wahyu Tuhan dan Ilmu Ilahi. ataupun dia seorang juru-selamat yang menyelamatkan orang lain dengan penyelamatan oleh pribadinya. sebagaimana umat Hindu cenderung mempercayainya. Quran Suci mengkaji kembali semuanya de ngan dalil. menyampaika n risalah tentang cinta Ilahi. Tetapi Nabi Muhammad juga hidup di tengah isteri dan anak-anaknya. Perkawinan adal ah suatu ikatan keagamaan dan hukum di antara suami dengan isteri. baik lelaki maupun perempuan. Betapa pun. Dhammapad berisi kata-kata: Tumhehi Kiccan atappan akkatara Tathagata. logika dan rujukan.n adanya Tuhan. Sebaliknya . sesungguhnya. sekali untuk selamanya. Pohon ini. Dia mengakhi ri segala jenis eksploatasi dalam bidang keagamaan dan kepercayaan. ( Buddhism. kaum Buddhis harus menikah. Menurut suatu riwayat. Ikatan cinta terputus di kala mende ngar seruan . Bhiksu Narada menulis tentang Buddha bahwa dia tak pernah mengaku sebagai inkarn asi Wisnu. Dia mengkritik dengan sangat Kitab Weda. Seorang laki-laki yang sedang bercengkerama dengan isterinya. serta meleta kkan landasan persamaan dan persaudaraan. Ini bukanlah suatu tugas yang mudah. Jika tidak ad a kesalahan. adalah pelajaran yang paling bisa dipraktikkan oleh manusia. ANEKDOT KE EMPAT Buddha menguak tabir kebenaran keagamaan yang banyak tersembunyi. yang dirahasia kan oleh para ulama Hindu. beliau langsung meninggalkan isterinya seketika setelah mendengar panggilan sa lat.). Tentangn ya dia mengumumkan: Aku adalah seorang guru manusia . Di sini tidak ada analogi antara Buddha dan Nabi Muhammad. banyak risalah yang diusung oleh Muhammad. dan seketika melepaskan seluruh kesenangan duniawi. (Engkau se ndiri yang harus mengendalikan dirimu. hanya ahli jiwa yang bisa menghayati a rti pentingnya. Meskipun hidu pnya menunjukkan sekilas perpisahannya dengan isteri dan anak-anaknya. Ahli hukum dan para pendeta Kristen dan Ya hudi. na mun isteri dan anaknya tidak ada hal yang salah sehingga ditinggalkan. di kala m inum sedalam-dalamnya saat memuja dan menyembah Tuhannya. Sungguh disayangkan bahwa sekte Buddhis Mahayana telah jauh menyeleweng sehingga mereka percaya bahwa Buddha itu Tuhan Yang Maha-kuasa. yang. dimaksudkan untu k memperbarui agama-agama sebelumnya. Contoh yang dilakukan oleh Buddha semasa hidupny a sendiri kelihatannya tidak bisa dipraktikkan bagi umat secara umum. Padahal kenyataannya. pencapaian semacam itu diluar kemampuan ilmu manusiawi. dan pandit di kalangan Hindu dan Buddha telah menambah dan merubah dengan penemuan baru dalam kitab-kitab mereka. harus menarik diri mendengar panggilan. perp isahan sementara harus diikuti oleh orang yang tulus dalam mengabdi kepada Tuhan . meskipun bertentangan dengan teladan yang digelar ol eh Buddha dan harus berkumpul dengan para isteri dan anak-anaknya hingga akhir h ayatnya. Dia meninggalkan kehidupan duniawi dan menjalani kerahiban. maka pembatalan atas perjanjian ini jelas diluar hukum. jadi dengan demikian telah membunyikan lonceng k ematian bagi monopoli para pendeta atau pastur. Memang. Sikap menta l Buddha berubah. yang oleh kaum Hindu dan Buddhis yang memberhalakannya karena terbali knya penglihatan dalam mereka lalu diturunkan menjadi sesembahan. Beliau mengabdikan diri sepenuhnya kepada panggilan dan Tuhan. me nikmati keakraban pasangan yang lembut penuh daya tarik dengan penuh canda dan t awa. Ini adalah saat dimana beliau bangkit untuk berubah demi mengungkapkan kecintaanya kepada Tuhan. se perti halnya Buddha. dan membuatnya wajib bagi setiap orang. ADEGAN KE LIMA DALAM KARAKTER BUDDHISTIS Riwayat hidup Buddha mengungkapkan anekdot menyedihkan tentang perpisahannya den gan yang akrab dan yang paling dicintai. Tak ada b angsa yang bisa bertahan dengan mengikuti jejak langkah Buddha ini.

Bagaikan sekuntum bunga yang indah. memang bagus tetapi tak berbuah. Menurut Nabi Muhammad dan al-Quran. sebagaimana diwajibkan kepad a orangorang sebelum kamu. pe nuh warna-warni tetapi tanpa harumnya. Al-Quran berkata: Sesungguhnya salat itu menjaga (diri) seseorang dari perbuatan keji dan munkar S. begitu lah kata-kata dari dia yang tidak diikuti dengan perbuatan yang sama . beliau selalu ditemukan bersujud di hadapan Tuhan bahk an sebelum tengah malam. 25:43 Tidak hanya sekedar menyembah patung yang dikutuk. Mereka yang dala m pencarian terhadap kebebasan abadi serta puncak kebenaran harus menjaga diri m ereka terhadap nafsu mementingkan diri sendiri dan emosi pribadi. 29:45). Banyak orang yang menganggap dirinya hamba Tuhan Yang Esa sesungguhnya menundukk an diri dalam penyerahan kepada berhala mereka yang terbesar. tetapi adalah perbuatan salahnya sendiri serta kelalaiaannya yang h arus diperhatikan oleh orang yang bijak. 2:18 3). Dalam berbuat demikian. Sebagai hasilnya. melainkan juga mengikuti hawa -nafsunya dengan membabi-buta. suatu kesulitan yang jarang bisa ditemui dalam kehidupan seorang yang sendirian. Sesuai dengan itu. menjaga diri dari kejahatan atau menyelamatk an diri dari dosa adalah tujuan utama dari ibadah.Tuhan lima kali sehari. (Q. Seorang laki-laki yang menyelinap pergi dari keluarganya. ke dalam pengasingan d i rimba. beliau bersabda: Sesungguhnya memang ada kecintaan dan kehangatan kepada isteri dan anak-anak. atau dosa mereka atas apa yang diperbuat dan tidak diperbuat. Nabi Muhammad dari buaian hingga ke liang kubur melewati keadaan yang sulit.S. Seorang yang beribadah kepada Tuhan demi keserakahan atau kekikiran telah diruj uk dalam ayat ini: Tahukan engkau orang yang mengambil keinginan rendahnya sebagai tuhan? ) (Q. Buddha berkata: Bukannya kebajikan orang lain. Adalah kilatan kecintaan kepada Tuhan ini yang mendorongnya dari isterinya bahkan di waktu mala m hari. Seperti dalam perintah untuk berpuasa dikatakan: Wahai orang yang beriman. puasa diwajibkan kepadamu. PELAJARAN KEENAM DARI KARAKTER BUDDHA Upacara agama dan segala jenis sembahyang yang tidak ada pengaruhnya terhadap ke hidupan moral dan spiritual bagi manusia itu tidak ada gunanya. yakni hawa nafsuny a. terkutuk.S. supaya kamu bisa menjaga diri dari kejahatan (Q. Keadaan yatim piatu adalah kondisi yang sangat tidak berdaya. sama juga. sedangkan mengemb . tet api ketenteraman hati itu terletak dalam pengabdian kepada Tuhan . tidak dapat mencapai ketinggian tempat berpijak seperti ini yang penuh pujaan setiap hari.

dia menjahi t sepatunya dan menambal pakaiannya sendiri. Dia tidak malu-malu untuk bekerja. tetapi segera sesudah kematiannya. keka yaan atau panjang umur. dianggap cocok untuk menunjukkan beberapa persamaan di antara Buddha dengan Nabi Muhammad. Ketika masjid Madinah sedang dibangun. menjauh darinya berarti menuntun kepada keselamatan akhir. Masuklah di antara hamba-hamba-Ku. Hingga keinginan nafsu rendah.an tugas sebagai raja adalah puncak dari kekuasaan. Dari seorang yang yatim piat u. maka tak seorangpun dapat selamat dari api neraka. Ini adalah adegan pertapa dari segala keinginan duniawi dan keserakahan. suatu konsili . dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Quran Suci mengajarkan semacam permohonan untuk membantu seseorang a gar bisa mencapai tingkat tertinggi dari ketulusan. Adalah suatu fakta yang dikenal umum bahwa Buddha tidak meninggalkan kitab atau naskah suci sesudahnya.S. dihapuskan dari dalam. Buddha telah meramalkan kedatangan se orang Buddha seperti dia. kebebasan dari dosa. juga menganggap keserakahan duniawi itu sebagai menipu. dan baik sek ali harapannya (Q. KITAB SUCI AGAMA BUDDHA Maka celaka sekali orang yang menulis Kitab dengan tangan mereka. Quran Suci. 89:27-30). menurut tradisi Buddhistis ortodoks. tetapi sesuatu yang kekal. perabot rum ahnya terdiri dari satu hambal yang kasar dari daun kurma sebagai tempat tidurny a dan satu bejana air dari tanah. itu menurut Tuhan dikau baik sekali ganjarannya.S. Dan masuklah ke TamanKu (Q. Menurut fraseologi Buddhis status ini disebut kedamaian sempurna. ANEKDOT KE TUJUH Keselamatan (nirwana) adalah tingkat kesucian seseorang dimana dikenal sebagai k edamaian dan ketenteraman jiwa. 18:46). serta k ebaikan. Menghilangkan benturan kecil-kecilan dalam kehid upan dan mengurbankan segalanya untuk memperoleh kedamaian abadi adalah sesuatu yang sulit dipikul. ketulusan. seperti yang kita temui dalam Weda. dalam mendiskusikan berbagai tahap dari jiwa manus ia telah berbicara mengenai ketenteraman dan kedamaian jiwa: Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhan dikau. ama t memuaskan di hati. tetapi dia tidak membawa sedi kitpun perubahan dalam cara hidupnya. Buddha. (Q. Meskipun dia penguasa dari Negara.S. Seperti ditulis Ward: Buddha (seperti juga Yesus) tidak meninggalkan karya tulis sepeninggalnya. lalu berkata: I ni dari Allah . Dia hidup persis sama sederhananya dalam j enis makanannya. (yakn i) perbuatan baik. sebagai suatu akibat dari kes erakahan dan kekikiran. 2:79). beliau bekerja seperti pekerja yang lain. karena itu. har moni. dia merambat naik ke puncak kemuliaan kerajaan. Quran Suci mengatakan: Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. sama sederhananya dalam berpakaian serta dalam segala hal yang khusus dia menjalani hidup yang sama sederhananya dengan ketika dia menjalani hi dupnya dalam keadaan yatim-piatu. Sebaliknya. yang t ersisih dari kehidupan Nabi Muhammad. dengan perasaan ridla. Jadi Quran Suci tidak mengajarkan doa untuk memohon emas yang tak terbatas.

Ki tab suci ini ditulis dalam bahasa Pali. 3. Kitab-kitab suci yang ada kini tidak pernah disetujui sebagai yang otentik secar a keseluruhan oleh umat Buddhis permulaan. seorang Eklesi as seperti Puran menolak bersetuju terhadap otentisitas dari kitab itu sebagai y ang asli. peganglah erat-erat.besar dari 500 rahib datang bersama-sama di Rajagaha dan Upali dan Ananda mengu langi masing-masing Vinya dan Dhamma . dan hayatilah dia (Maj jihma. melengkapi kanon Buddhis (Ward. Untuk koreksi dari kitab-kitab ini konsili yang sewaktu-waktu diadakan tidak ada gunanya akibat terpecahnya peringkat umat Buddha yang menimbulkan timbulnya pel bagai sekte dan usulan agar diterbitkan kitab yang terpisah serta berbeda. halaman 15). Sakia hal. pastilah mereka ingat akan maknanya. fakta bahwa ajaran ini tidak disimpan dalam tulisan hingga berabad-a bad setelah wafatnya sang guru. dikenal sebagai Dhamma Pada. 3:199) . 384. Sutta Pitaka. agama Buddha dianggap terdiri dari tiga bagian. Rhys Davids menulis: Dalam Pitaka Buddha tidak terdapat penyebutan seorangpun dari orang-orang yang me nghafal Pitaka dalam ingatan atau semacam yang mengulang-ulangi . teatpi terdapat hanya dalam tradisi lisan. dan dalam bentuk bahasa Pali yang sempur na. Seorang otoritas tentang keaslian seperti Mrs. tak disebutkan di sini pembuatan Abhi Dhamm a divisi ke tiga yang. Maka kaum Buddhis meng akui bahwa kata-kata asli dari Buddha tidak pernah sampai kepada mereka tanpa pe rubahan. Outline of Buddhism hal. 2. 389). Abhidhamma Pitaka. 20). Puran sebaliknya lebih menyukai copynya sendiri. Rhys Davids menulis tentang hal ini: Selanjutnya. Vinya Pitaka. Namun dalam waktu singkat riwayat ini mengalami banyak perubahan. dan sebelum ajarannya ditulis mereka ada lah para perawi yang jujur. Sebagian dari yang kedua dari ini. Ini terjadi demikian meskipun apa yang dinasihatkan Buddha kepada para muridnya adalah: Pelajarilah apa yang telah dikatakan. Dalam terminologi ke agamaan tiga bagian ini digambarkan sebagai tiga Keranjang (Tripitaka) nama-nama mereka adalah: 1. Di za man modern. Dalam seluruh Pitaka ada elemen dari ajaran yang sangat awal bercampur dengan hal -hal yang jelas masuk dari abad-abad belakangan . (4) SEKTE SEKTE BUDDHA . (Rhys Davids. bersama Vinya dan Dhamma. yang barangkali bahkan belum ada ketika saat inskripsi Asoka dibuat. Bahasa Pali itu datang b elakangan. Sejarah menceriterakan kepada kita bahwa bahasa yang digunakan Buddha tidak sampai kepada kita. dan ini tidak pernah jadi bahasa lisan maupun tertulis pada saat pila r-pilar Ashoka diukir dengan ajaran serta doktrin Buddha. Meskipun demikian penganut Buddhis percaya bahwa para murid Buddha telah menghaf al dalam ingatan apa yang dikatakannya. m embuatnya sangat sulit untuk menentukan yang manakah ajarannya yang asli itu . O utline of Buddhism . Jadi ka ta-kata Buddha dalam Teks bahasa Pali adalah terjemahan dari bahasa lain serta u ngkapan yang biasa dipergunakannya .360. Tetapi tidak ada disebutkan dalam Pitaka orang-orang yang mengulanginya it u (Rhys Davids. Sutta Pitaka.Tetapi kata-kata dari Buddha tela h turun kepada kita dalam bahasa Pali. Meskipun para muridnya gagal untuk menghafal semua kata-katanya. Dalam konsili Rajgaha.

Tetapi pakar penyu sun Sacred Books of the east menulis: Seluruh MSS India secara perbandingan adalah modern dan seseorang barangkali tela h menyerahkan lebih banyak MSS India daripada yang lain. Dalam sebuah buku berjudul. dia hanya menurunkan bayangannya d an Buddha sendiri adalah Tuhan Yang Maha-kuasa. Kecenderungan dari penelitian modern itu menunjukkan ba hwa kitab suci Buddhis. Beberapa bagian dari Pitaka telah ditambahkan kepadanya setelah konvensi ke tiga pada 242 s.Ada dua sekte besar di antara kaum Buddhis. Dikata kan bahwa yang pertama itu sangat jauh dari ajaran asli Buddha. Menurut Pali Pit aka Mahayana adalah khayalan yang tak berdasar dan sudah dirubah-rubah. Tiga konsili yang dilangsungkan dengan sukses setelah setiap abad telah mengelua rkan fatwa bahwa telah terjadi penambahan dan penghapusan dari Kitab-kitab suci tersebut. Tata-b ahasa Pali adalah begitu membingungkan sehingga setiap cendikiawan bisa meramuny a sesuai dengan pandanagannya sendiri. satu dari ajarannya akan hilang. ( Sacred Books of the East . What is Buddhism yang baru-baru ini diterbitkan oleh B uddhi Mission London (pada halaman 176) dinyatakan: Tanya: Tetapi apakah anda ba hkan tidak menganggap kitab suci anda sendiri itu sebagai bisa dipercaya? Jawab: Sudah pasti tidak. Seti ap sekte mempercayai bahwa naskahnyalah yang paling otentik. Dia selanjutnya menulis bahwa Buddha adalah seorang manusia. disusun oleh pengarang yang berlainan dalam abad yang berbeda-be . Buddha sendiri telah mengumumkan: Menggantungkan keselamatan kepada yang lain itu negatif tetapi menggantungkan kep ada diri sendiri itu positif . Sebagai kenyataan. abadi dan hidup selamanya . bahasa Pali dimana Kitab-kitab suci ini ditulis. Dari sini. Dia di lahirkan. karena sebagian besar MSS yang meng -klaim berasal dari masa itu adalah hanya copy dari MSS yang tua dimana tanggal nya juga diulangi lagi oleh yang meng-copy . (3) Sebaliknya sekte Hinayana tidak mempercayai Tuhan dan wahyu-Nya ( Buddhism oleh Bhi kku Narada). Namun tak seorang pu n di kota bisa memenangkan piala itu bahkan setelah itu diumumkan berulang-kali. belakang an telah mengungkapkan keyakinannya bahwa tak ada MS yang ditulis seribu tahun yang lalu yang masih ada di India. A. (5) Sekte Buddhis yang berbeda-beda menarik otoritasny a untuk kepercayaannya masing-masing dari berbagai kitab serta naskah suci. bahwa: Sepeninggalku lima perkara akan hilang berturutan . Hinayana. diriwayatkan dia telah berkata: Jadilah kepula uan dirimu sendiri. adalah penan ggung-jawab tunggal dari terciptanya sekte-sekte di kalangan Buddhis ini. Untuk merinci dan membetulkan ajaran Budd ha serta merawatnya dari perubahan maka tiga konsili berturutan dalam masa satu abad telah diselenggarakan. jilid 10 ha laman 29). Lagi. Umat yan g termasuk dalam sekte ini percaya bahwa Buddha bukanlah suatu entitas manusiawi . Mr. dan seterusnya. hidup dan meninggal. Mahayana. dan jadilah pelabuhanmu sendiri. dan 2. (6) Buddha dikatakan telah mengumumkan. Namun adalah suatu kenyataan yang diakui bahwa kitab -kitab suci ini ditulis jauh belakangan sesudah Buddha.Burnel. Janganlah mencari perlindu ngan di bawah orang lain (Parinibhan Sutta). sebagaimana Alkitab Kristen terdiri dari penulisan yang bermacam ragam. 1.M. Keith berkata bahwa Sutt a Pitaka ditulis 200 tahun sesudah Ashoka wafat dan satu dari seksinya dilengkap i pada abad kedua Masehi. Sakya Muni tidak pernah berinkarnasi di dunia. Mereka lebih mempercayai dia sebagai manusia super. karena itu kaum Buddhis percaya bahwa saatnya akan tiba dimana seorang Raja Buddhis akan mengumumkan bah wa barangsiapa ingat akan empat baris ajarannya maka dia akan mendapat hadiah se ribu keping perak dalam peti emas di punggung seekor gajah. dan adalah nyaris mustahil untuk menemukan s atu yang ditulis limaratus tahun yang lalu.

ada jalan tetapi tak seorangpun mengi kutinya. Dengan kepercayaan semacam ini dalam pandangan. Menurutnya. penolakan terhadap jiwa dan Tuhan sebagai bagian dari Budd ha adalah sama nilainya dengan mengingkari konsepsi Tuhan dan jiwa dalam agama H indu. Karena inilah maka disangka bahwa Buddha itu mengingkari adanya Tuha n dan jiwa.inkarnasi dalam segal a sesuatu dan bahwa jiwa itu subyek yang bisa dipindah-pindahkan. Maka jiwa kini dan fikiran dan yang di masa depan tidak dapat sep erti yang lama. tetapi sekedar meng-klaim haknya untuk memperc ayai sesuatu. Ini seperti suatu kaleidoscope. sekali dibuat di dalamnya. penderitaan. yakni jiwa. Sesungguhnya ini bukannya pengingkaran tetapi suatu penolakan terhad ap kepercayaan Weda bahwa segalanya itu Tuhan dan dia ber. Suatu gambar. tetapi bukan pelakunya. jadi tak satupun. meskipun dia bahkan tak pernah menolak dewa-dewi Yunani. Bagaimana bisa Buddha tidak mempercayai perasaan masing-masing orang dan kepercayaan umum dari semua agama. Ketika dia terpecah. tetapi jiwa yang merasakan itu semua tidak ada. BUDDHA SEBAGAI PEMBAHARU AGAMA WEDA Umumnya dianggap bahwa Buddha itu tidak percaya kepada Tuhan ataupun dalam jiwa dan bahwa penolakannya atas adanya jiwa terdapat dalam Vishudhi mag (Bab 16). tetapi yang merai h tujuan ini bukanlah suatu entitas atau benda substantif. yang berarti bahwa seseorang itu bisa mencapai tujuan duniawi maupun agamawi dengan hanya sek edar menyerahkan kurban ini di hadapan Tuhan tanpa berbuat kebajikan sedikitpun. Tetapi para filsuf Buddha tidak pernah berhasil dalam memecahkan masalah ini.M. Dengan perkataan lain. Buddha adalah seorang ateis. maka kaum Hindu ingin menenangk an dewa-dewi. Di samping ini Buddha menentang upacara penyerahan kurban bakaran. amal dan keselamatan . jiwa itu lebih bisa berubah daripada jasad material dan dia hidup serta mati di setiap saat. Buddha juga membuang doktrin inkarnasi dimana manusia dan binatang dipercaya seb agai Tuhan. tak akan pernah terlihat lagi. ada keselamatan. Dalam agama Weda jiwa itu dianggap sebagai kepingan Tuhan dan tak berubah serta segala sesuatu dipercaya sebagai Tuhan. Perbuatan terjadi tanpa pelaku .da. Di mata kaum Brahmana. Buddha mengangkat suara melawan upacara barbar ini dan menentang ide ini dengan sangat keras. atau satu bagian darinya bisa dipercaya sebagai kata-kata pribadi Yang Tercerahkan sendiri . Dalam inskripsi Rupnath (221 s. Me reka menduga bahwa ada nasib buruk. Buddha tidak percaya kepada ajaran Weda yang tidak masuk akal begitu juga asal-u sulnya yang Ilahiyah. Sebagai fakta. tetapi apakah Gautama Sakyamuni Buddha sendiri seo rang ateis itu sangat diragukan dan penolakannya terhadap dewa-dewi yang populer pasti tidak menjadikannya demikian. Nama serta gambar-gambar itu semuanya variabel yang selalu menja lani perubahan setiap saat. ada kesusahan. (7) Di mata para hakim Athena Socrates adalah seorang ateis. tidak peduli betapa sering an da memutarnya. Kini beberapa aliran filosof i Buddha juga bersifat ateis. Buddha tidak percaya akan konsepsi jiwa dan Tuhan yang seperti ini. ada perbuatan jahat. Kebenaran dan keselamatan ada dan harus dicapai. tetapi bukan pencarinya.) Ashoka berjasa dengan mengatakan bahwa dewa-d ewi yang sepanjang masa ini dipandang benar dalam Jambudvipa tidak boleh ditolak . Catatannya sendiri tentang Weda adalah bahwa karena sejara h dan saat dikumpulkannya Weda itu salah dan mereka jauh dari perasaan serta tan . maka berbagai bentuk dan gambar yang tak terhitung terlihat di dalamnya.

Istilah Arab Rabb berarti Dia yang menciptakan sesuatu dan secara beran gsur membuatnya maju dan ber-evolusi setelah melalui bermacam tahapan. memberi hadiah kepada pendeta. Tiga hal perlu dipertimbangkan dalam ayat ini: Ruh itu adalah perintah. l angka dari semua kenyataan. Ruh itu ilmu. (10) tetapi semacam umbi yang sangat digemari oleh babi. 17: 85). Dia percaya bahwa tujuan ini tidak dapat dicapai dengan pengurbanan binatang d an melakukan upacara atau resital puji-pujian. Tetapi kita dapati dalam istilah eksplisit di Outline of Buddhism beberapa pakar modern menyatakan bahwa Gautama tidak makan babi. adalah seperti rumput-rumputan. nilai atau kebenaran. bahkan Dayananda menulis dalam Satyarth Prakash: Melihat perbuatan jahat dari Popes (pendeta Hindu) ini. Dan ini sungguh seirama dengan semangat Islam. maka mereka tidak mungkin merupakan sabda Ilahi (Buddha Shastra Adhyay 2 Sutar 1). dan mengumumkan dengan tegas bahwa ajaran Weda itu tiada lain kecuali tida k masuk akal dan pembodohan ( Buddha oleh Oldenberg. B uddha mengambil ruh sebagai ilmu. Kitab agama Buddha hanya berceritera banyak tentang hal ini. Maka Nabi Suci dan Buddha saling membenarkan d alam konsepsi mereka tentang ruh. di a percaya bahwa setiap individu itu memanggul salibnya sendiri. Quran Suci mengatakan: Dan mereka bertanya kepada engkau tentang Ruh. Dan bahwa tak seorang pendeta ata u pandit pun yang dapat menjadi perantara dosa dari umat manusia. dan nama ini diberikan untuk umbi-umbian itu . Arti kedua yalah bahwa ini merupakan perintah Tuh an (Rabb). Arti pertama bahwa ruh adalah perintah. dan kamu tak diberi ilmu (tentang itu) kecuali hanya sedikit (Q. Sebaliknya.S. Dan lagi: dengan me mbaca Weda. Ketiga. Doktrin pertumbuhan be rangsur-angsur baik fisik maupun segi spiritual dan kemungkinan perubahan jiwa s erta penolakan atas asal-usul diakui adalah merupakan prinsip Islam. yang datang mewujud oleh perintah Tuhan dan ada dengan perintah Ilahi. Tidak hanya Buddha. ba hwa di saat kesalahan merayap kedalam dasar-dasar suatu agama. berkurban untuk dewata. Klaim Buddha adalah bahwa dia seorang guru perbaikan moral serta perbuatan baik.(8) Buddha melawan pengurbanan Weda. Sukar mardva berarti selembut daging seeko r babi. Weda ini mencurigakan dan jauh dari kebenaran. 172). maka seorang pembaharu harus datang untuk membetulkannya. Katakanlah: Ruh itu dari perintah Tuhanku. Ini adalah perintah Tuhan (Rabb). bahwa Buddha mening gal seperti Shushk . (9) Tetapi Buddha tidak bisa dipersalahkan akan penol akan ini. Buddhisme dan Jainisme ya ng sangat marah membunyikan lonceng kematian terhadap kitab-kitab agama Hindu se rta Weda ( Satyarth Prakash bab 11). hal. melainkan juga semua Nabiy ullah menentang filosofi Hindu ini berhadapan mata dengan mata dalam kepercayaan ini. BUDDHISME DAN UTUSAN YANG MEMBENARKAN Quran Suci telah membenarkan banyak prinsip agama Buddha. .da-bukti Ilahi. Shushk berarti kering . dan praktek y ang lama serta latihan ibadah lainnya tidak bisa menyucikan seseorang atau menge luarkan dia dari takhayul. Buddha juga telah dipersalahkan karena mengkonsumsi babi. Klaim Buddha sebagai pembaharu dari ajaran Weda sesuai dengan konsepsi Islam.

NUBUATAN TENTANG

CAHAYA YANG NAMPAK

OLEH :

CAHAYA ASIA

Dr. Paul Carus menulis dalam The Dharma

Buddhisme dengan benar disebut sebagai agama pencerahan, karena rencana dasar kei manannya dibimbing oleh kebijaksanaan, dilukiskan oleh cahaya yang bersinar di jalan kita, menjadikan kita bisa meyakini dan meneguhkan langkah-langkah kita. Pendengar kata, segera setelah mencocokkan, biasanya diriwayatkan lalu berikutny a mengucapkan pengakuan . Bagus sekali, wahai Tuan! ini bagus sekali! Ketika seseorang membangkitkan apa yang telah dibuang ke bawah atau mengungkapkan apa yang tersembunyi, atau memberi-tahu dia jalan kepada dia yang tersesat, atau memegang lampu dalam kegelapan sehingga mereka yang punya mata bisa meli hat obyek, bahkan demikianlah ajaran ini telah dibuat jelas oleh Tuan dalam pera gaan yang bersegi banyak. Dan aku, bahkan aku, mencari perlindungan kepada Tu an, ajarannya dan tatanannya. Mudah-mudahan Tuan menerima, sebagai murid biasa, dari hari ini hingga sepanjang hidup saya, aku yang telah mencari pelindungan (k epadanya) . Karena Buddha berarti cahaya dan tanda awal dari Buddhisme adalah lampu yang ber arti petunjuk, maka kita dapati pada prasasti dan patung kuno terukir lampu yang menyala. Demikianlah di cadas Qandhara ada sebuah patung dimana seorang guru di tunjukkan sedang memegang lampu dan seorang murid dengan tangan berlipat penuh p enghormatan, melihat kepadanya. Ini mengungkapkan kenyataan bahwa para pengikut Buddhisme telah mengukir tanda-bukti dari Dia yang Dijanjikan yang kedatangannya digambarkan di tabut batu, yang bertindak sebagai lampu petunjuk demi keturunan nya, sesuai dengan ajaran Buddha. Jelas bahwa cahaya yang dipancarkan Buddha di dunia sekarang tiada lagi dalam ag ama Buddha, karena kita telah membuktikannya di bawah judul Kitab-kitab suci agam a Buddha . Bagi kaum Buddhis yang menyembah cahaya, apa yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dunia ini memerlukan Cahaya lain setelah satu yang telah menampa kkan dirinya dalam pribadi Buddha. Bila tidak, lalu mengapa umat sebelum Buddha memerlukannya. Dunia memerlukan cahaya setelah Buddha pada saat lenyapnya cahaya (ajaran)nya, tepat seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam patung-patung yang ki ta rujuk di atas, guru memegang lampu bukanlah Buddha sendiri melainkan suatu po tret bayangan dari seseorang yang lain. Murid dengan tangan terlipat yang meliha t kepada gurunya dengan penuh penghormatan sesungguhnya adalah wakil dari agama Buddha. Tidakkah perasaan yang timbul di hati pengabdi Buddha pada saat lampu yang bersi nar itu diukir pada patung patung itu meminta para penganut Buddha untuk mencari tahu dari lampu yang bersinar ini siapakah yang meminjamkan kepadanya setelah B uddha sendiri memperoleh cahayanya? Dalam kitab mereka sebagaimana juga yang diu kir di bebatuan di sana ada cahaya dari mana mereka bisa mengenal cahaya yang da tang atau lampu yang bercahaya. Dengan mengingat nubuatan ini dalam pandangan, m aka Quran Suci berkata: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu tanda bukti dari Tuhan kamu, dan telah Kami turunkan kepada kamu cahaya yang terang (Q.S. 4:175).

Untuk penjelasan lebih lanjut dari lampu petunjuk ini dikatakan:

Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya bagaikan tiang yang d i atasnya terdapat satu lampu, lampu berada dalam kaca, kaca itu seakan-akan bi ntang gemerlapan, yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkahi, bukan kepun

yaan Timur dan bukan kepunyaan Barat, minyak itu menerangi walaupun tak tersentu h api, cahaya di atas cahaya. Allah memimpin orang yang Ia kehendaki kepada caha ya-Nya. Dan Allah mengemukakan banyak perumpamaan kepada manusia, Dan Allah itu Yang Maha-tahu akan segala sesuatu (Q.S. 24:35). Ayat ini merujuk kepada cahaya tersebut, lampu petunjuk yang pada suatu saat men yinari benua India dan sinarnya mencapai Cina dan Jepang serta dinamakan Cahaya Asia. Namun pada masa yang lain ini akan terbit di atas batas Timur dan Barat serta m enyinari bagaikan pilar cahaya tertinggi untuk seluruh dunia. Ini akan dicerahka n dengan minyak wahyu yang disucikan, yang tidak tersentuh oleh api dunia; cahay a itu jauh lebih benderang dan dinampakkan dari luasnya populasi Muslim dari Sri Lanka, Indonesia, Burma, Thailand dan Cina. Mereka mengenal cahaya ini berdasar kan cahaya yang diberikan oleh Buddha. Dan cahaya di atas cahaya ini yalah Muham mad s.a.w. Perumpamaan tentang Buddha ini dengan cantiknya telah digelar oleh Is a Almasih dalam perumpamaan Sepuluh Gadis dan dia juga meramalkan bahwa nubuatan i ni akan digenapi setelah dia; vide perumpamaan sepuluh gadis: Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitany a dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima di antaranya bodoh dan lima bij aksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minya k, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak da lam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara o rang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia! Gadis-gadis itupun bangun semuan ya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-g adis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu; Tidak, nanti tid ak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ . (Matius 25: 1-9). Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu d an mereka yang telah siap-sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan b erkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu! Tetapi ia menjawab: Aku berkata kepad amu, sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab k amu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Anak manusia akan datang (Matius 24: 10-13). Kata-kata Anak Manusia dalam perumpamaan ini oleh gadis-gadis yang bijaksana diart ikan sebagai orang-orang yang mengenal pengantin yang berhubungan dengan Nabi Y ang Dijanjikan (Muhammad) dan beriman kepadanya. Secara kiasan lampu mewakili wa hyu Ilahi, dalam cahaya mana seorang manusia menelusuri. Daud dalam Mazmurnya be rkata: FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku: (Mazmur 119:105). Samuel berkata: Karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapan ku (II Samuel 22:29). Dan Tuhan berkata kepada Daud: Aku akan menyediakan sebua h pelita bagi orang yang Kuurapi (Mazmur 132:17). Yang agaknya seirama dengan ini adalah kata-kata Buddha: Seperti lampu yang menyala di kegelapan tanpa pamri h untuk dirinya sendiri, diri yang bersinar demikianlah menyala lampu Tathagata tanpa bayangan perasaan pribadi . Maka al-Quran berkata: Meskipun api dunia tidak menyentuhnya dan lagi dikatakan dalam Quran Suci

Mereka (para nabi itu) adalah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka i kutilah petunjuk mereka. Katakanlah: Untuk ini, aku tak minta ganjaran kepada k amu. Sesungguhnya itu tiada lain hanya Juru-ingat bagi sekalian bangsa (Q.S.6:91 ).

Sesungguhnya, nabi itu di sini dinyatakan bahwa dia sekarang adalah sebagai waki l dari semua nabi yang telah berlalu sebelumnya. Penafsiran dari perumpamaan dal am Alkitab itu jadinya berjalan sebagai berikut: pengantin telah dikawinkan deng an segenap bangsa-bangsa di dunia, tetpi lima dari mereka ini akibat daya cahaya dalam mereka, maka bisa mengenalinya dan memasuki rumah perdamaian bersamanya. Tetapi bagi mereka yang jahil, cahaya dalam mereka padam pada saat kedatangan sang pengantin; mereka tetap berada di luar. Bahkan hingga hari ini mereka tidak dap at bergabung dengan sang pengantin, meski mereka telah disediakan obor dan lampu yang masih tetap ada berupa kitab mereka, tetapi pandangan dalam mereka telah hil ang. Mata mereka kehilangan pandangan; inilah sebabnya mereka tidak dapat menang kap cahaya yang nampak. Dalam Kitab-kitab suci kata-kata lampu dan obor digunakan secara kiasan baik ber upa cahaya spiritual (wahyu) maupun penglihatan dalam dari hati nurani. Di antara Bani Israil menyalakan lampu atau lilin dalam Kanisah adalah populer. Tentang ha l ini Alkitab berkata: Haruslah kauperintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minya k zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar t etap menyala. Di dalam Kemah Pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum , haruslah Harun dan anak-anak-nya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapa n Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Isr ael turun-temurun (Keluaran 27: 20-21, Lewi 24:2-4 ). Catat, kata-kata Alkitab yang kita kutip di atas, minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu dan bandingkanlah dengan kata-kata Quran Suci. Ini adalah lampu yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkahi, tidak di Timur ataupun Barat, suat u hukum bagi segala bangsa di dunia dan ini memberikan secara terus-menerus untu k selamanya dan selama-lamanya, nubuatan mana terdapat dalam lampu simbolis dari Buddha dan lampu minyak zaitun dari Bani Israil. Ini mendorong orang untuk membayangkan mengapa Tuhan menekankan penyalaan lampu di tempattempat ibadah? Ini dengan begitu ketatnya diikuti sehingga dalam gereja Katolik Roma lampu-lampu dinyalakan siang dan malam terus menerus. Tetapi bisa d itanyakan apa maksud sebenarnya dalam menyalakan lampu minyak zaitun. Di mana sa ja orang berdiam, dia menyalakan lampu. Ini suatu fakta nyata, suatu hal yang sa ngat cerdas. Meskipun tidak ada perintah bagi Bani Israel untuk berdoa di waktu malam, namun tetap ada fatwa untuk menyalakan lampu pada waktu malam. Dan sesung guhnya, hal ini dinyatakan dalam Alkitab tentang dinyalakannya lampu dari Buddha mengandung arti yang sama juga dengan pastur Katolik yang mengunjungi gerejanya pada waktu malam dalam mendambakan Dia yang Dijanjikan (Nabi Muhammad, utusan T uhan). Quran Suci merujuk hal itu: Demi langit yang datang pada waktu malam! Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah yang datang pada waktu malam itu? (Yaitu) bintang yang mempunyai sinar tembus .(Q.S. 86: 1-3). Alasannya yalah bahwa Nabi Suci muncul ketika kegelapan total menyebar ke seluru h bumi, sebagaimana Yesus berkata: Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, ka rena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga (Matius 24:44). Dan lagi dikatakan dalam al-Quran: Allah Yang Maha-pemurah! Demi Kitab yang terang! Sesungguhnya Kami menurunkan itu pada malam yang diberkahi (Q.S. 44:1-3). Dan lagi: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai Saksi, dan pengemban kabar baik, dan sebagai juru ingat. Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah denga

n izin-Nya, dan sebagai matahari yang menerangi (lampu yang dijanjikan oleh para Nabi) (Q.S. 33:45-46). RAHMAT KEPADA SELURUH BANGSA BANGSA SUATU NUBUATAN YANG TERKENAL DARI BUDDHA Buddha telah meramalkan kedatangan seorang Maitreya dan nubuatan itu begitu tenar sehingga beberapa misionaris Kristen, pandit Hindu dan propagandis Teosofi telah berusaha menerapkannya kepada pembaharunya masing-masing. Ini mendorong kepada keotentikan dari nubuatan tersebut. Meskipun kaum Kristen tidak percaya kepada kenabian Buddha, mereka juga berusaha untuk menisbahkan ramalan ini kepada Kristus. Pundit Hindu mengira bahwa ini ad alah ramalan untuk Shankara Acharya, dan kaum Teosofi mencoba sebisa mungkin un tuk menggunakannya bagi seorang Krisna Murti; tetapi mereka semua telah gagal da lam tanda-tandanya. Nyaris semua kitab Buddhis berisi nubuatan ini. Dalam Chakkavatti Sinhnad Suttanta (D III:76): Akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya (seorang yang pemurah dan pe ngasih). Seorang yang suci, seorang yang utama, seorang yang tercerahkan, diberk ahi dengan kebijaksanaan dalam tingkah-lakunya, beruntung, mengenal alam semesta ; manusia pengendara yang tak tertandingi dari orang-orang yang dijinakkan hatin ya, tuan dari para malaikat dan manusia, Buddha yang diberkahi bahkan seperti sa ya yang sekarang dibangkitkan di dunia, seorang Buddha yang dianugerahi dengan k ualitas yang sama seperti ini. Apa yang disadarinya berkat ilmu supernaturalnya s endiri, akan disiarkannya ke alam semesta ini, dengan para malaikatnya, sahabatn ya, dan kepala malaikat serta ras ahli filsafat dan Brahmin, pangeran dan awam, bahkan seperti saya sekarang, setelah mengenal semua pengetahuan ini, menerbitka n yang sama bagi sesama. Dia akan mengajarkan agamanya, terpuji asal-usulnya, te rpuji pada puncaknya, terpuji pada tujuannya, dalam semangat maupun tulisan. Dia akan memproklamirkan kehidupan keagamaan, sempurna seluruhnya, dan murni sepenu hnya; bahkan seperti saya yang kini mengajarkan agamaku dan kehidupan serupa yan g saya umumkan. Dia akan memimpin masyarakat pendeta berjumlah ribuan, bahkan sa ya kini hanya memimpin masyarakat pendeta sejumlah ratusan . Ada cukup alasan untuk perbandingan antara Metteyya dengan ide barat tentang Alma sih. Ide itu tentunya, tidak persis sama, tetapi ada beberapa hal yang sama. Zam an Metteyya digambarkan sebagai Abad Emas dimana raja, menteri dan rakyat akan b ersaing satu sama lain dalam menjaga tatanan ketulusan dan kemenangan dari keben aran (11) Nama pribadi dari Buddha yang akan datang, diberikan dalam sajak, dan di tempat lain, sebagai Ajita, Yang tak-terkalahkan! Inti-sari yang dirujuk adalah satu ba ris dalam dialog ke 26 dari Digha yang mencatat suatu nubuatan, yang diucapkan m elalui mulut Buddha bahwa Metteyya akan mempunyai ribuan pengikut sedangkan Budd ha sendiri hanya ratusan. ( Encyclopaedia of Religion and Ethics , jilid I, hal 414) . Ada suatu alasan untuk percaya bahwa Maitreya (Buddha masa depan) misalnya, yang kedudukan ajarannya ditegakkan dengan lebih baik, haruslah aslinya mengambil da ri pendahulunya. Dan ada tulisan yang patut dicatat serta otentik, semacam seper ti Sanskrit-Tibetan Lexicon (Mahavyutpatti) dan catatan Tiongkok yang mendorong kita untuk percaya bahwa Maitreya ini bisa mempertahankan posisinya. Dalam satu hal, hendaknya diperhatikan akan peran Bodhisattva yang Baik , penolong dan Ilahiya h, yang sangat terhormat (paramarya) pemberi keamanan (abhayamdada) dan sebagain ya. (Ibid. jilid 2 hal.258). Di antara nubuatan yang diucapkan oleh Buddha adalah satu yang berkenaan dengan m

London. so . Teor i tentang Buddha yang hadir berkali-kali mungkin tidak primitif. jubah kependetaan. dari s imbol. dari semua sekte. Maitreya. no. ( Encyclopaedia of Religion and Ethics . Amien) yang kini adalah doa yang pal ing suci dari kaum Buddhis Tibet. dan kepercayaan terhadap kedatangannya di masa depan adal ah merata di kalangan umat Buddhis . dan kepercayaan ini menjadi mapan di semua alira n . . jilid 8 halaman 143). . dia mengumpulkan ini da lam sebuah kitab. Bhante Nagsena.( Encyclopaedia Britannica art. Ini diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh T. aham Bhikku sangham paraharissam iti va ti. jilid 7). Di Urga Mongolia. dari pelajaran. dalam rumah-rumah dan toko-toko . berkata: Sejak sekarang dan selanjutnya kita ak an dalam kegelapan . Dalam gambar Tibet modern Maitreya digambar kan di singgasana teratai.Kemudian mereka akan menangis. Bhasitam P. pada saat ini. dan sebagainya. (Yah. dalam satu dari karyanya termasuk dalam kan un Pali Digha Nikaya .. tetapi ini jela s. 10 mutiara dalam teratai. Maitreya akan datang untuk menegakkan kebenaran yang hilang dengan segenap kesuci annya (13) KEMASYHURAN RAMALAN INI Di antara Kepustakaan Buddhis belakangan. sebuah ukiran emas setinggi 33 kaki. Maitreya nama dari Buddha masa depan.Rhys Davids. Deklarasi ini terdapat dalam Anagatvansha (Kisah dari Peristiwa mend atang) dan diberikan di Kapilavastu dalam tanggapannya terhadap satu pertanyaan oleh Sariputta. pada tahun 1880 teks Pali ditransliterasikan ke huruf Latin oleh V. ( Encyclopaedia of Religion and Ethics jilid 2. ketika para muridnya akan bangkit bahkan lebih tinggi derajatnya da lam kesucian dari metode dimana pengetahuan tentang rumus dan jalan keselamatan akan hilang. de ngan biaya yang luar biasa besarnya. lalu sesudah jeda yang panjang sepeninggalnya terjadilah lima pelenyapan pencapaian. Maitreya ). Setelah tiga tahun. dan setelah puas dirinya dengan jawabannya. nama dari Bodhisatva yang adalah Buddha selanjutnya di masa depan. timbul sebelum kedekatan dengan kanun Pali. Patungnya mewakili rahmat ( Crolier Encyclopaedia . halaman 885).26. Ini berisi pertanyaan dari Raja Milinda.asa depan agama yang dia tegakkan dan puncak kemerosotannya serta lenyapnya dari muka bumi. Ada suatu kitab tentang agama Buddha yang berjilid-jilid dan otentik.. Sejarah dari Buddha Maitreya di masa depan (Pali Metteyya) digam barkan. Kata-kata asli dalam bahasa Pali dari ramalan itu terdapat pada halaman 159 dimu lai dari baris keenam.patung-patung Maitreya terdapat dalam kuil-kuil Buddha. yang telah saya kaji di British Mu seum Oriental Library. etam Bhagvata Tatha gattassa kho Ananda na evam hoti. Om manipadme . Puna ca Metteyyassa bhagvato sabbavagunanam paridi payamanena evam bhanitam. W. Kitab ini diterbitkan oleh Buddhis Colombo pada tahun 1877. ketika teks suci itu sendiri akan dilupakan. sebagaimana Metteyya disebut dua kali dalam Digha Nikaya.. beberapa menyebutnya Buddha Almasih Suatu kuil Lama di Peking berisi satu ukiran kayu dari orang suci setinggi 70 kak i. mangkuk. Milinda Pra shna . (12) Maitreya. Raja ini dilahirkan 500 tahun sete lah Buddha. Buddha kemudian hari. mamuddesko Bhikku sangho iti va ti.Treckner dari Edinburg. Dia menyodorkan beberapa pertanyaan terhadap seorang Misionaris Budd his Nagsena.

Cina. halaman 128). telah dikatakan oleh dia yang diberkati. yakni. ( Sacred Books of the East . Tidak saja sepanjang zam an Raja Milinda. (16) Ini berasal dari Maitai yang berarti persaudaraan. (14) Setelah kita saksikan di pelbagai negeri yang berbeda pengucapannya sedikit berl ainan mengikuti logat masing-masing. penuh perhatian kepada yang lain ( Pali Dictionary . artinya juga sedikit berubah sebagaimana ki ta perlihatkan di bawah ini: Maitreya dalam bahasa Sanskerta berarti mencintai dengan penuh kehangatan. dalam bahasa Cina Mei-ta-li -ye atau Mili Pusa atau Tzushih. Raja Milinda berkata bahwa ada pertentangan dalam kata-kata Buddha. dalam Sanskrit Maitreya.Bahkan pada dewasa ini. di Jepang Miroku. dan Sinhala dengan sedikit perubahan verbal. jilid 35 halaman 225). Bayam paspa dalam Tibetan Chamra atau Po dalam Mgon. persaudaraan antar bangsa. pemurah. (15) Ini juga nama dari Buddhisatva seorang yang diberkahi yang akan datang yang adala h Buddha ke lima dari dunia ini . Dalam aslinya kata-kata ini diulang dua ka li). Ini berarti kualitas dari persahabatan. Suatu ka li dia berkata bahwa tidak diperlukan lagi Tathagata atau Buddha. simpati. dia yang harus memimpin persaudaraan. atau ba hwa perintahnya itu bergantung kepadanya. tetapi misionaris Buddha juga selalu mengumumkan dengan penuh p enekanan bahwa Maitreya Buddhisatva akan datang. Bhasitam. oleh Will . So anek asahassam Bhikkusangham pariharissiti seyatha pi aham etarahi anekas atam Bhikkusangham pariharamiti . Dalam hubungan ini dia mendeklarasikan bahwa Maitreya Yang Diberkati telah menin ggalkan langit Tushita dan sekarang dia menjadi seorang anak muda pada tahun 191 4 . Saya sekarang adalah pimpinan dari rausan. pemurah. dan pada kali yang lain dia berkata bahwa Maitreya dengan sifat semacam dan semacam ini akan d atang. seorang pendeta Burma. dan p enyayang. ( Coming World Teacher oleh Pavri. mamuddesiko Bhikkusangho ti vati. aham Bhikkusangham pariharamu eti va.anek asahassam Bhikkusangham pariharissiti seytha pi aham etarhi anekasatam Bhi kkusangham pariharamiti. dalam Burma Aremideia. kemauan baik. (Terjemahan ini ketika saya bandingkan dengan baris-baris dalam b ahasa Pali saya dapati tidak lengkap.W. Dalam Sinhali dia adalah Maitri. oleh Monier Williams. Metteya apakah itu artinya? Istilah Maitreya diketemukan di semua buku tentang Buddhisme dengan sedikit perbed aan pengucapan. Bhikku nagsena menjawab bahwa tidak ada kontradiksi. Sekarang Tathaga ta tidak memikirkan Ananda. Terjemahan bahasa Inggris dari naskah ini oleh T. di Mongolia kita dapati Maidari. Nama kedua dalam bahasa Tibet adalah Mahitreja. Rujukan yang sama atas nubuatan ini dapat diketemukan dalam buku-buku suci Buddh isme dengan bermacam-ragam bahasa misalnya Burma. kasih yang hangat. ( Buddhism . dia yang diberkati. dalam Siami dialah Phrae.Rhys davids dalam of the East berbunyi sebagai berikut: Sacred Books Yang terhormat Nagsena. ketika menggambarkan kemuliaan akhlak dan sifat dari Maitreya. berkata sebagai b erikut: Dia akan menjadi pemimpin suatu persaudaraan yang berjumlah beberapa ribu sedangkan saya sekarang pemimpin dari persaudaraan yang terdiri dari beberapa r atus jumlahnya .Tetapi sebaliknya. Petam Maharaja Bhagvata Tathagatassa kho Anan da na evam hoti. Ledi Sayadow. halaman 52). dalam bahasa Pali dia adalah Mett eya. sedangkan dia akan menjadi pimpinan ribuan . say a tidak saja Buddha kepada siapa bergantung kepemimpinan dan tatanan. mempropagandakan bahwa kedatangan Buddha Maitreya s udah sangat dekat. Metteyyassa pi bhagvato sabhava gunani paridi paymanena bhagvata Bhanit am. Dikatakan bahwa. Setelah sa ya ada Buddha Maitreya lain dengan sifat mulia semacam dan semacam itu akan tiba .

Dia sedih demi beban yang mesti dipikul oleh semuanya.iam Steade). kepada mereka ini. Alasan lain dia sebagai Maitreya yang Dijanjikan. 9:61). Bagi orang biasa. sangat cemas terhadap kamu. oleh Paul Carus. mengapa Nabi Muhammad itu terbukti seba gai Maitreya yang dijanjikan. kebaikan dan kasih-sayangnya yang m elimpah. dan di a solider demi kesejahteraan semuanya. apa yang diulang-ulang adalah suatu kekuatan besar. Kasih-sayang universal atau pemurah ( Essence of Buddhism . Seo rang pencinta sejati akan selalu mengulang-ulangi nama kecintaannya. suatu daya tenaga yang bi sa mengendalikan daya-daya yang lain. Nabi Muhammad layak bergelar Maitreya. lex credendi . 9:128). dan jumlahnya berkembang menjadi bentuk. 105). kepada kaum mukmin ia belas kasih (Q. apa yang dibaca. 218). dia penuh k asih sayang dan rahmat. Dan ( Muhammad adalah) rahmat bagi orang yang beriman di antara kamu (Q. Tetapi dalam kualitas pengutamaan Tuhan. karena rahmat. melainkan kepada se luruh kemanusiaan. dan untuk itulah Ia menciptaka n mereka . Da n sekiranya engkau kasar (dan) kejam. Tetapi ada suatu hubungan khusus yang dib erikan kepada para pengikutnya. sebagai tambahan. ketika kata pujian Tuhan diulang-ulangi dalam komunikasi dengan Tuhannya.S. tidak kepada kabilah atau negerinya. maka lahirlah jiwa. (Q. berkata: Dia berfikir.S. 2 1:107). Nabi Suci Muhammad telah menggambarkan manifestasi rahmat Ilahi ini adalah tujua n penciptaan manusia: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan dikau. tidak saja terhadap pa ra pengikutnya sendiri. Cara terbaik untuk menemukan dasar keimanan dari seseorang yalah m enelaah kata-kata yang digunakannya ketika berdoa.S. Menurut ramalan Buddha ini. dia mencinta. Bagi seorang siswa pemiki r. begitu pula fikiran manusia yang luhur. perbeda an itu tidak satu macam. Ada pepatah Latin Lex orandi. Nabi Suci telah menggambarkan rahmat sebagai batu landasan dari seluruh kepercay . yang berbicara tentang pemikiran universal. ba hkan gambaran Tuhan semacam ini sulit disebutkan bahkan oleh Yesus sendiri. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Utusan dari kalangan kamu sendiri. 11:119). Tidak ada kitab agama atau kitab suci lain dimana nama Tuhan Yang Maha-pemurah d an Maha-pengasih begitu seringnya disebut kecuali dalam Quran Suci. hal. diulangi atau difikirkan itu adalah perkara y ang mengawang dan kabur serta habislah sampai di sini. Seorang penulis terkenal. nama Maitreya perlu dipertimbangkan. Dia yang namanya adalah kebaikan ( The Gospel of Buddha .S. niscaya mereka akan bubar dari sekeliling engkau (Q. Ini adalah gembaran yang sebenarnya dari hati yang sedih. Seperti dalam fikiran Universal. melainkan dalam tingkatan. dia berkehendak. Kaum Kristia ni meng-klaim bahwa Tuhan itu kasih. 3:158). dan duni a menjadi terpecah. Rujukan di atas nampak menunjukkan bahwa kata maitreya berarti penuh kasih-sayang atau sahabat baik. Inilah sebabnya. halaman 101. Jadi dengan rahmat Allah itulah engkau bertindak lemah-lembut terhadap mereka. Adalah dengan cara yang tepat sama bahwa fikiran nabi itu membidik kata-kata pujian yang sama seperti pancura n. Quran Suci telah menggambarkan Nabi Muhammad seperti itu. dan untuk memper kuat hal ini bisa ditemui dalam kehidupannya: Dan tiada Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian bangsa (Q. pedih terasa olehnya kamu jatuh dalam kesengsaraan.S.

pengasih-penyayang.W.Rhys Davids. ahyunya akan lebih elok. dia menetapkan rambu-rambu. dia mengaku. Kitab ini kebal terhadap penggan tian dan perubahan. 6:14 8. Keadilan. niscaya ini lebih baik bagi orang yang bersabar (Q. (Chakkavatti Sinhnad Suttanta D. halaman 74). Semua nabi telah meramalkan kedatangan dari seorang nabi ke seluruh bangsa-bangs . jilid 4. Buddha dengan jelas meramalkan: Kecintaan kepada Kebenaran dalam tingkat tinggi akan diumumkannya. Sesungguhnya Allah itu me nyertai orang yang bertaqwa dan mereka yang berbuat baik (QS. adanya malaikat. Dan jika kamu memberi hukuman.S. Bahkan pada saat-saat yang penuh duka-cita dalam hidup manusia dia tidak membiarkan manusia melupakan kemurahan dan kasih-sayang Tuhan. Asal-usul penciptaan. 55: 1-2. dan jangan pula engkau meras a kuatir akan apa yang mereka rencanakan (Q.III :76) karena: W Quran Suci disebut kebenaran yang sempurna Dia diturunkan oleh Tuhan.(Q. dan ber bantahlah dengan mereka dengan cara yang amat baik . Kitab Maitreya (Muhammad) akan merupakan Kebenaran yang sempurna. Dia mengajarkan agar manusia tidak mengeluh kepada Tuhan bahkan karena kematian dari seorang yang dekat dan tersayang . 2:269). (Q. Dia menyebutkan semua ikatan perkawinan dan hubungan darah sebagai sa rana manifestasi rahmat Ilahi. sehingga merubah peristiwa itu menjadi rahmat yang lengk ap. Dia menekankan.S. Ini diwahyukan pada saat yang pali ng dibutuhkan (diturunkan pada saat yang benar). Kepalsuan tidak dapat menemukan jalan ke dalamnya. (Q.S . 16:127). (Q. dan karenanya menggenapi nubuatan dari Buddha. maka berilah mereka hukuman yang sepadan dengan hu kuman yang ditimpakan kepada kamu.S.S. 16:125). persamaan dan kewargaan adalah berdasarkan rahmat Ilahi. dan janganlah engkau berduka cita akan mereka. Sepenuhnya sempurna dan seluruhnya murni . kecuali o rang yang mempunyai akal (Q.aan agama.16:128) Ia menganuger ahkan hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki. 7:156). Di dalam peperangan maupun perang salib. bahwa argumen dan penalaran adalah rahmat Tuhan. Tuhan yang Sejati. tetapi harus membacakan doa untuk rahmat dan kasih-sayang-Nya. Dan tak seorang pun akan ingat. yang merupakan kejahatan terburuk dari setan. Dan barangsiapa diberi hikmah. Berdakwahlah ke jalan Tuhan dikau dengan bijaksana dan nasehat yang baik. Maitreya akan menerbitkan Pengetahuan Langitnya sendiri atas alam semesta ini . dan kesabaran dikau tiada lain hanyalah karena (pertolongan) All ah.S. 40:7. baik dalam sem angat maupun dalam tulisannya .S. Mereka yang mendengarkannya tidak akan mengenal bosan d alam menyimaknya. (Q. dia itu sebenarnya diberi banyak kebaikan. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad adalah perwujudan dari maitreya. Dan bersabarlah. ( Sacred Books of the East . dia nisbahkan semu anya itu menjadi rahmat Ilahi. mereka ingin mendengar lebih lagi darinya . Tetapi jika kamu bersabar. Bud dhism halaman 183). 16:126). (T. utusan ya ng baik hati. ikhtiar di bumi dan hidup sesudah mati. 30:21). kedata ngannya utusan. Wahyu Ilahi. atau bisa berbuat demikian. semuanya adalah perwujudan rahmat-Nya.S. 16:125). 41:42).

41 :42). Dok trin ini telah membuat kebingungan besar. kaum Nasrani tak menganut sesuatu (yang baik). dan Tu . mengumumkan tidak tertandinginya dan memuji kebenaran Quran Suci.S. Sesunggu hnya. di kalangan Kristen. dan yang sejak itu diikuti oleh orang-orang lain. tetapi tidak lama setelah kematian mereka maka setan menemukan beberapa biaraw an yang dengan khayalannya sendiri merasa bisa mengajarkan yang lebih hebat dari pada para rasul yang terilham. dan kaum Nasrani berkata: kaum Yahudi tak menganut sesuatu (yang baik). ISLAM YANG BENAR DAN KRISTEN SEJATI Islam dan Kristen sebagaimana diajarkan oleh Kristus sendiri adalah agama bersau dara. 35:24). secara singkat a dalah. Para penentang Islam yang besar-besar meleleh di hadapan kebenaran-Nya. 16:36). kaum Brah ma Samaj dan Teosofis. Doktrin semacam itu yang diajarkan oleh s ang biarawan. PERAGAAN KEBENARAN Bangsa-bangsa sebelumnya hanya percaya kepada kitabnya masing-masing. fikirnya. Setan mencengkeram fikiran dari para biarawan ini dan menyuntikkan dalam kepalanya doktrin. bahwa ada tiga tuhan dalam satu. Meskipun Y ahudi dan Kristen mengikuti kitab yang sama.S. Dan sesungguhnya telah Kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang Utusan. Quran Suci telah diturunkan dan ini membawa besertanya kabar baik: Dan tiada satu umat. Disini adalah kesel arasan yang diberikan oleh J. hanya dipisahkan oleh para biarawan sepeninggal Yesus. Di masa depan tidak ada nubuatan semacam itu yang tetap belum tergenapi (Q. Kitab ini datang dari Kebenaran Yang-sempurna dan membimbing ke tujuan yang sama . Tetapi apakah dunia masa k ini juga masih mengingkari dan menolak kebenaran universal ini? Tidak. doktrin mana oleh para bi arawan telah diajarkan kepada orang-orang mengenai Yesus dan pengurbanannya. namun mereka menolak kebenaran yang utuh dan ketulusan: Dan kaum Yahudi berkata. Kebenaran ini telah ditolak sebelum kedatangan Islam. transformasi yang diusung oleh Quran Suci sungguh tak ada tandingannya dal am sejarah dunia. Unionis dan Rasionalis. melainkan telah berlalu di kalangan mereka seorang juru-inga t (Q.F. sabdan ya: Mengabdilah kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu dari setan (Q. 3:80). Para biarawan sepanjang w aktu berperan sebagai wakil Tuhan di bumi.Rutherford Pendiri dari Watch Tower Society ( Bal a Keselamatan): Pada masa awal Kristiani Setan melakukan kerjanya demi maksud untuk membingungkan manusia berkenaan dengan pertanyaan yang penting ini. padahal mereka m embaca Kitab (yang sama) (Q. 2:113).S.S. Doktrin trinitas pertama-tama diperkenalkan dalam gereja Kristen oleh seorang bi arawan dari Antioch bernama Theopilus. di antara umat Hindu. Mereka tidak percaya akan adanya kehormatan dalam seseorang yang diluar batas ne geri atau kaumnya.S. Para rasul telah mengajarkan kebenaran . Tuhan bapa. tuhan anak.a yang akan membuktikan kebenaran dari semua nabi serta kitab suci keagamaan (Q.

. Penyembahan berhala serta obyek-obyek yang kasat mata juga telah di resapkan oleh para imam. Para imam telah membu juk orang-orang agar menyembah Maria sebagai ibunya Yesus dan beribadah kepadany a. Tidak pernah ada doktrin di zaman kemajuan yang lebih menipu dibandingkan dengan trinitas in i. dan ejekan.Juga suatu kombinasi dari segitiga dan lingkaran. Adalah suatu fakta yang bisa dicatat bahwa dalam sistim gereja maka nama Yesus t elah dibuat lebih utama dibandingkan dengan Jehovah Tuhan. (Surat Paulus kepada Jemaat di Roma. dan keabadian. dan Ruhul Kudus . Untuk mengusung kebalauan ini dia menggunakan orang-orang yang berpamrih pribadi dan ambisius. yang bisa di dapati di makam mereka yang d ikubur pada masa itu. Paulus meletakkan ini dengan kata-katanya: Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Demi membantu para agennya agar doktrin ini tetap lekat di kepalanya ma ka setan harus mengadakan satu obyek yang kelihatan untuk melambangkannya. Sebab mereka menggantikan kebenara n Allah dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang har us dipuji selama-lamanya . Jika Yesus itu satu bagi an dari trinitas. jadi memberi kehormatan kepada perempuan sederajat dengan Tuhan. Seluruh skema dan tujuan dari dalang di balik ini adala h untuk meminimalisir nama Jehovah dan membawa-Nya ke dalam hujatan.han ruhul kudus. dan tak seorangpun tahu. Bila anda bertanya kepada se orang biarawan apa yang dimaksud dengan trinitas maka dia akan berkata: Ini suatu misteri . Siapakah yang berminat untuk mebuat kekacauan semacam ini? Setan sang Iblis. Ini hanaya bisa berasal dari satu pemikiran. kekuasaan. Dia membujuk mereka untuk membuat dua yang lain yang sederajat de ngan Tuhan dan menyembah makhluk lebih dari Sang Pencipta. substansi dan keabadian Kredo da ri Church of England ditulis dengan kata-kata: Ada Satu Tuhan yang hidup dan benar . Adalah mustahil untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dari rencana Tuhan untuk rekonsiliasi manusia dengan Tuhannya hingga hubungan antara Yesus dengan Tuhan i tu dimengerti. Dia tidak tahu. Karena itu adalah logis mengikuti pandangan bahwa mengalirnya darah Yesus tidak bisa membentuk dasar rekonsiliasi manusia dengan Tuhan. dan belakangan konsili yang sama di Kons tantinopel. 25). Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hi kmat. maka adalah mustahil bagi trinitas atau bagian darinya untuk m enyediakan harga pembebasan dari dosa bagi seorang laki-laki yang sempurna itu. Suatu Konsili dari para imam telah dilangsungkan di Nice. matanya menjadi satu bagian dari masing-masing wa jah. 1:21-22. Maksudnya adalah dan ini menghasilkan kekacauan dalam fikiran manusia s erta menghancurkan filsafat sejati dari jaminan pengurbanan yang besar. tetapi mereka telah menjadi bodoh . . kon sili mana membenarkan doktrin trinitas. pada tahun 325 M. dan itu adalah fikiran Setan ata u Iblis. karena ini tidak ada hubungannya yang tepat. Nama Maria d an Yesus lebih sering disebut-sebut dalam sistem gerejawi dibandingkan dengan Je hovah Tuhan. karena ini palsu. dia melebihi lelaki yang sempurna dan karenanya tid ak bisa menjadi harga yang tepat berkaitan dengan pembebasan manusia dari dosa. Firman. mengkonfirmasi keilahian dari Ruhul Kudus dan keesaan Tuhan. Para biarawan s ejak itu selalu berpegang kepada doktrin yang melecehkan Tuhan dan tidak masuk a kal ini.dan dalam kesatuan Ketuhanan ini ada tiga prib adi dalam substansi. Juga ada usaha untuk membuktikannya dengan membuat tiga ke pala atau wajah di satu leher. Sebaliknya fikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.. Jika Yes us di bumi ini adalah Tuhan. mendekl arasikan doktrin trinitas sebagai kesatuan dalam doktrin gereja. Segit iga mistis diciptakan sebagai simbol. mereka tidak memuliakan Dia sebagai Alllah atau mengucap syukur kepada-Nya. ketiga-tiganya dalam kekuatan. Karenanya adalah mutlak penting bahawa doktrin palsu bernama trin itas ini harus disingkirkan dan digusur dari fikiran manusia hingga cahaya keben aran bisa menyinari jiwanya. dan kadang-kadang tumbuhan berdaun tiga juga digunakan demi maksud yang sama. serta pencemaran nama. Bapa.

Tiada lain hanya ada Tuhan Yang-esa, Pencipta langit dan bumi serta Pemberi nafa s kepada segenap ciptaan . (J.F. Rutherford, Reconciliation , halaman 100-103). SELURUH AL-QURAN DI SIMPAN DALAM INGATAN Wahyu dan penglihatan dalam Buddha kita puji dama nubuatannya mengenai Quran Suci. Berabad-abad sebelumnya, dia telah menggambarkan Kitab Suci itu sebagai kumpul an dari kebajikan yang menonjol. Quran Suci ditulis dalam fikiran umat sebagai k ebajikan yang tak tertandingi, karena tidak ada Alkitab maupun Kitab keagamaan a tau naskah suci yang lain yang tetap di simpan dalam ingatan umat. Tak diragukan lagi ada bebarapa tulisan yang disenangi orang dan dihargai lebih dari hidup me reka sendiri, dan mereka menyimpan isinya dalam ingatan. Tetapi kesinambungan di mana Quran Suci selalu diingat dalam ingatan tak ada contohnya dimanapun. Tak ad a naskah suci, tulisan atau kitab dimana begitu banyak orang mengabdikan dirinya untuk menghafalkannya, selain Quran Suci. Kitab suci agama melewati perubahan t ak terduga dan abad-abad yang gelap menimpanya, sehingga isinya sendiri dan keha dirannya dicurigai. Dalam kegalauan seperti inilah maka Weda berkembang dari sat u menjadi empat kitab, dan kemudian dari empat menjadi sebanyak 1131, ada suatu ayat dalam Maha Bhashya yang menerangkan bahwa ada seratus dan satu bait Yajur Weda, seribu Sama Weda, duapuluh satu macam Rig Weda dan sembilan Atharwa Weda. Pada hari-hari ini kita bisa melihat selusin Weda yang diterbitkan, sesungguhnya , yang bisa menerangkan perubahannya. Versi Masorah dan Septuagint dari Perjanjian Lama, edisi resmi yang berbeda dari Saduki dan Farisi, kepustakaan apokripal yang dipercaya sebagai bagian dari nas kah suci yang terilham, dipakai oleh satu sekte dan ditolak oleh sekte yang lain , versi yang berbeda-beda dari Alkitab apokripal, membuktikan kredibilitas fakta bahwa tidak ada kitab suci keagamaan yang tidak tersentuh atau terjaga dengan r api atau tersimpan dalam ingatan dalam masa kehidupan nabi kepada siapa itu diwa hyukan. Sampai sedemikian besar dan luas kebenaran yang telah diajarkan oleh Weda, Zend Avesta, dan Alkitab suci begitu pula dari Buddha sendiri, tidak dijaga oleh misi onarisnya, sebagaimana telah kita buktikan di bawah judul Kitab-kitab suci Buddhi s . Mengenai Quran Suci Sir William Muir berdiri saksi sebagai berikut: Tetapi ada alasan yang baik untuk percaya bahwa banyak copy yang terpisah-pisah, merangkum di antaranya seluruh al-Quran atau nyaris seluruhnya, yang sudah ada sejak masa-hidupnya Nabi yang ditulis oleh para pengikutnya ( Life of Mahomet , Intr oduction, halaman 18). Ada hadist sahih yang menyatakan bahwa Abu Bakar telah membangun satu masjid kec il di rumahnya. Dan dalam masjid inilah dia biasa membaca Quran Suci. Dia sangat suka menghafalkannya. Tidak hanya laki-laki, tetapi kaum perempuan jug a berlomba dalam hal ini. Di antara mereka adalah Aisyah, Hafsah, Ummi Salmah dan Ummi Warqah, yang telah hafal seluruh al-Quran dalam hatinya (Ibn-I-Jarir T abri). AL-QURAN DIWAHYUKAN DAN DITULIS BERSAMAAN Gautama Buddha telah meramalkan mengenai Maitreya yang dijanjikan dimana risalah nya akan diterbitkan. Di antara semua Kitab suci dari langit dan Alkitab, adalah Quran Suci sendiri yang dijadikan tulisan sejak kitab ini turun kepada Nabi. Se lanjutnya ini di simpan dalam ingatan, dimana Nabi melakukannya dengan dibacaka

n kepada mereka yang di sekitarnya. Karena alasan ini sejarah wahyu Quran Suci jauh lebih lengkap daripada kasus Ki tab suci yang lain. Dalam hadist sahih kita, saat turunnya ayat, tempat dimana i tu diwahyukan, dan latar-belakang dari setiap ayat semua tercatat dengan rinci. Setiap copy antik dari Quran Suci memiliki sejarah di belakangnya, yang tidak ha ncur sampai sekarang, dan rantai ingatan itu menuju langsung kepada Nabi Suci. Karena banyaknya manusia yang menyimpan wahyu dalam ingatan inilah maka kritikus yang sangat benci seperti Sir William Muir terpaksa mengakui ketepatan dan kese mpurnaan dari Quran Suci dalam kata-kata berikut ini: Barangkali di dunia ini tidak ada karya lain yang bisa bertahan selama dua belas abad dengan teks yang demikian murni Dia selanjutnya mengutip catatan dari von Ha mmer : Kami memegang al-Quran ini dengan keyakinan penuh sebagai kata-kata Muhamm ad, sebagaimana kaum Muslim memegangnya sebagai firman Tuhan . Sebagai fakta nyata kaum Orientalis terdorong untuk percaya sedemikian karena fa kta yang tak terbantah. Al-Quran tesimpan dengan aman dan terjaga mulai sejak pe riode yang paling awal. Sudah dijelaskan bahwa wahyu itu perlu disimpan dalam pe njagaan. Copy-nya di kirim ke pelbagai negara dan bermacam bangsa. Negara yang d iberi amanat, menyebarkannya ke Timur maupun Barat dalam jangka waktu yang sanga t singkat, dan karena itu copy dari Quran Suci juga segera tersebar ke seluruh d unia. Dan adalah suatu fakta yang diakui bahwa terdapat banyak golongan di antara Musl im masa kini dan semuanya mereka beriman dan mengikuti al-Quran yang sama. Tak a da satu titik koma ataupun satu huruf dari Kitab itu telah dirubah. Dan ini adal ah sesungguhnya apa yang diramalkan oleh Buddha serta juga para nabi yang lain. Para nabi terdahulu telah meramalkan bahwa wahyu dari nabi yang dijanjikan itu a kan dijamin terjaga dan aman. Dan adalah atribut al-Quran ini yang membuktikan k ebenaran Nabi Suci sebagai yang terakhir dari galaksi. Dalam al-Quran Tuhan menyatakan diri-Nya sebagai Penjaga dari Kitab ini (Q.S. 15 :9) dan menyatakan ini sebagai wahyu kenabian yang terakhir, dan dengan kemuliaa nnya Islam akan berdiri sebagai agama yang terakhir. Basant Kummar Bose menulis dalam Muhammadanism , Calcutta, 1931, halaman 4: Maka tak ada kesempatan bagi setiap orang yang mau merubah atau penipu yang berpurapura saleh dalam al-Quran, yang membedakannya dari nyaris semua karya agama lain dari zaman kuno . Adalah sungguh aneh bahwa pribadi yang buta-huruf ini bis a menyusun kitab yang terbaik dalam bahasa . Charles Francis Potter menulis dalam The Faiths Men Live : Kitab ini lebih bany ak dibaca orang dibanding kitab lain di dunia. Alkitab Kristen mungkin suatu buk u yang paling laku. Tetapi hampir 250 juta pengikut Nabi Muhammad membaca dan me ngaji ruku yang panjang dari al-Quran lima kali sehari, setiap hari seumur hidupn ya, sejak mereka bisa berbicara . John William Draper menulis dalam A History of the Intellectual Development in Eu rope jilid I halaman 343-344: Al-Quran berlimpah dalam anjuran moral yang m ulia serta etika, komposisinya begitu beragam sehingga kita tidak bisa melewatka n satu halamanpun tanpa menemukan sebanyak mungkin yang bisa dipetik. Konstruksi yang beragam ini menghasilkan teks dan motto, serta aturan yang lengkap dalam d irinya, cocok untuk orang biasa dalam menghadapi setiap peristiwa kehidupan . Harry Gaylord Dorman menulis dalam Towards Understanding Islam : (Quran) ini, adalah suatu wahyu tertulis dari Tuhan, yang diimlakkan kepada Muhammad oleh Jibril, sempurna di setiap hurufnya. Ini adalah mukjizat yang senantiasa hadir, berdiri saksi bagi dirinya dan Muhammad, nabi dari Tuhan. Kualitas mukjizatnya terdapat

sebagian dalam style, begitu sempurna dan luhur, sehingga baik manusia dan jin tak mungkin bisa menghasilkan satu surat saja meskipun itu surat yang terpende k, dan sebagian isinya ajaran, nubuatan tentang masa depan, dan begitu menakjub kan ketepatan informasinya dimana seorang buta-huruf seperti Muhammad mustahil b isa mengumpulkannya dengan kehendak sendiri . Paul Casanova mengemukakan dalam L.Enseignement de Arabian College de Ferance in Legon Doverture tanggal 26 April 1909: Bilamana Muhammad ditanya tentang mukjiza t, sebagai bukti otentisitas dakwahnya, dia mengutip komposisi al-Quran dan k emuliaannya yang tak tertandingi; sebagai bukti bahwa ini berasal dari Tuhan. Dan sesungguhnya, bahkan bagi mereka yang non-Muslim, tidak ada yang lebih men akjubkan daripada bahasanya, dimana dengan ruang lingkup yang melimpah dan irama yang memukau dengan lagu yang sederhana, telah merampas pujian dari orang-ora ng primitif itu yang sangat menyukai keelokan. Melimpahnya silabus dengan iram a yang agung dan suatu ritme yang mengesankan, telah menimbulkan banyak detikdetik yang bisa merubah pandangan orang yang paling benci dan paling skeptis . James A. Michener menyatakan dalam Islam the Misunderstood Religion , Reader s Digest , May 1955: Al-Quran kemungkinan adalah kitab yang paling sering dibaca orang di dunia ini. Sesungguhnya yang paling sering dihafal, dan mungkin yang paling b erpengaruh dalam kehidupan sehari- hari dari umat yang beriman kepadanya. Tida k sepanjang seperti Perjanjian Baru, ditulis dalam style yang luhur, ini bukan sajak dan bukan pula prosa, namun dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan para pendengarnya dalam kegairahan iman. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad ant ara tahun 610 dan 632 di kota Mekkah dan Madinah. Para penulis yang salih menu liskannya dalam helaian kertas, kulit kayu dan daun atau kulit binatang . Sebagai penutup kata-kata yang transparan dari Buddha: Wahyu-Nya akan lebih elok . Mereka yang mendengarkannya tak akan bosan-bosannya dalam mendengarkan, mer eka bahkan menyukai untuk mendengarnya lagi lebih lanjut (T.W. Rhys Davids, halam an 183). Dan inilah penutup oleh Laura Vaccia Vaglieri: Secara keseluruhan kita dapati di dalamnya suatu kumpulan kebijaksanaan yang bisa digunakan oleh orang-orang yang paling cerdas, filosof yang paling besar dan po litisi yang paling ahli, .Tetapi di sini ada bukti Ketuhanan dalam al-Quran, adala h suatu fakta bahwa dia telah dijaga tanpa tersentuh melintasi abad-abad sejak t urunyya Wahyu hingga hari ini .Dibaca dan dibaca lagi oleh dunia Muslim, Kitab ini tidak menimbulkan dalam diri orang-orang beriman kelelahan sedikitpun, bahkan, dengan mengulang-ulanginya maka semakin dicintai dari hari ke hari. Ini menimbu lkan perasaan mendalam, rasa takut dan hormat kepada seseorang yang membaca ata u mendengarkannya . Karena itu, tanpa sarana kekerasan atau senjata maupun melalui tekanan misionar is yang membujuk, yang menyebabkan terpancarnya islam secara besar-besaran dan cepat; tetapi di atas semuanya melalui fakta bahwa Kitab ini, yang disajikan ol eh kaum Muslimin untuk menaklukkan dengan kebebasan untuk menerima ataukah men olaknya, ini adalah Kitab Tuhan, kata Kebenaran, mukjizat terbesar yang ditunju kkan Muhammad kepada mereka yang dalam keraguan dan mereka yang tetap berkepala -batu ( Apologize de L Islamisme , halaman 57-59). IDENTIFIKASI MAITREYA OLEH BUDDHA. Mengenai identifikasi dari Maitreya yang Dijanjikan, Buddha telah memberikan wac ana terinci dengan tulisannya sendiri. Dia berkata bahwa Dia Yang Dijanjikan itu kelak adalah: Kasih sayang kepada segenap ciptaan. Utusan perdamaian, seorang pembuat perdamaian.

Seorang yang tidurnya tak terganggu. Seorang pemikir mendalam, seorang laki-laki yang bijaksana. Seorang yang tidak akan dirasuki mimpi buruk. Akan dibawah penjagaan langsung oleh para malaikat. Pencinta yang sangat dari umat manusia. Racun tidak dapat mencederainya. Di bawah lindungan Allah dalam peperangan. Selamat dari kerugian akibat api dan air. Yang paling sukses di dunia dan setelah wafatnya dekat dengan Tuhannya. Maitreya sebagai pengajar moral: Amanah Dihormati. Lemah-lembut dalam bicara. Berwibawa, terhormat. Tidak sombong. Tidak pernah menipu seseorang. Tidak pernah meremehkan orang lain. Menahan marahnya. Tidak merasa senang atas kerugian orang lain. Kasih-sayang kepada sesama makhluk seperti seorang ibu. Gabungan dari perencanaan yang baik. Suatu contoh bagi yang lain dalam perbuatan maupun kata-kata. (Dhamma pad, Matteya Sutta, 151) Sekarang marilah kita lihat sejauh mana Nabi Suci Muhammad cocok dengan kriteria yang ditetapkan oleh Buddha ini: 1. Kasih-sayang kepada segenap ciptaan: Karena kebaikan budi Nabi Muhammad inil ah, maka dia ditetapkan Tuhan sebagai rahmat bagi sekalian bangsa (Q.S. 21:107). Kasih sayang dan penuh perhatian terhadap sesama makhluk ini mempunyai arti berb eda dari titik pandang bermacam ragam agama. Umumnya, dipercaya oleh umat Hindu dan Buddha bahwa menyembelih binatang itu bertentangan dengan kasih-sayang, atau perhatian terhadap makhluk. Sebagai kenyataan, maka umat Muslim, Kristen, Yahud i dan bahkan macam-macam sekte Hindu dan Buddha berbeda pendapat mengenai konsep vegetarian. Dalam hal ini kata-kata Buddha sendiri kiranya boleh dikutip: Di manakah kasih-sayang orang itu, yang percaya, bahwa dengan menyembelih binatan g bisa menghapuskan dosanya? Dapatkah satu dosa baru menghilangkan dosa lama? Bi sakah darah makhluk tak berdosa membersihkan manusia dari dosa-dosanya? Kata-kata Buddha ini hanya ingin menunjukkan bahwa menganggap kurban binatang itu sebagai penghapus dosa adalah blunder besar. Pada zamannya, para Brahmana menurut Weda suka membakar hidup-hidup ratusan hewan sebagai kurban untuk para dewata. Mereka percaya bahwa tindakan ini bisa membebaskannya dari dosa dan perbuatan jahat me reka. Mereka senang menikmati adu binatang. Sering-kali mereka menggelar acara i tu secara besar-besaran hanya untuk merusak panenan dan buah-buahan rakyat miski n. Buddha menyaksikan semua kekejaman terhadap binatang ini dan mengeraskan suar anya terhadap pemborosan yang tak masuk akal ini. Apa yang kita yakini sebagai rahmat dan penuh perhatian terhadap binatang adalah dengan tidak mencederai dan menganiaya mereka. Dan penggunaan terbaik untuk mer eka harus dimanfaatkan sesuai dengan maksud penciptaannya, dan dengan berbuat de mikian kita tidak boleh melampaui batas. Binatang yang sakit, kurang sehat, lema h dan kurus-kering, tidak boleh digunakan untuk bekerja. Perawatan harus diberik an dengan memberi makanan yang pantas. Inilah bagaiamana kita memperlakukan bina tang dan menggunakan mereka apa yang kiranya cocok. Mengumbar mereka kemana-mana atau menyembahnya atau menjadikan jumlah mereka jauh melebihi batas sehingga me mbuat cemas manusia jelas juga melawan ajaran Islam dan akal sehat.

Seorang pelacur melihat seekor anjing sedemiki an haus sehingga dia menjulurkan lidahnya ke bumi yang basah. sehingga memperlakukan binatang yang malang seperti ini? Suatu kali Nabi dalam perjalanan. bahwa Nabi biasa salat sebelum berangkat tidur. Dan ketika menjelang lelap. Bahkan Almasih dan Buddha tidak bisa menandinginya.S. beliau biasa berdoa: Segala puji bagi Allah. Mendengar hal ini Nabi mengatakan bahwa per empuan jahat itu akan membukakan jalannya sendiri ke neraka. Banyak kebutuhan kita tergantung kepada b arang-barang ini. Tidak ada satupun fatwa. dan sebagian kamu makan (Q. Dan ketika terbangun dari lelapnya. Tidak diragukan lagi fakta bahwa kita mengumpulkan banyak sekali ilmu dari binat ang. Anas bin Malik. kemudian mereka akan m endirikan salat sehingga binatang itu ditinggalkan bebas untuk mencari makananny a dan beristirahat. Kami memberi kam u minum dari apa yang ada di dalam perutnya. berkata: Siapakah yang menyakiti burung yang malang itu dengan mengambil telurn ya/ Orang itu menjawab: Wahai Nabi. Dia. seo rang sahabat Nabi. Sifat beliau ini tidak sekedar dibenarkan oleh makna kamus saja. Dia melarang mendorong-dorong bina tang untuk beradu satu sama lain. c. sebagaimana Quran Suci secara eksplisit berfirman: Dan sesungguhnya dalam hal ternak. setelah mendengar anekdot tersebut. Nama ini sendiri adalah agamanya Islam yang b erarti damai . 23:21).Islam bukanlah agama pertapa. wol. Dia sangat menaruh kasihan kepada makhluk yang malang itu. adalah suatu peraturan dan petunjuk bagi perdamaian dan ketenteraman. Dalam segala hal itu. sebagai risalah. Seseorang membawa sebutir telur. berkata: bahwa para sahabat Nabi suka melepas pelana dari unt a mereka segera setelah mereka berhenti dalam perjalanan. binata ng itu diciptakan demi kemaslahatan kta. Dan ada beberapa hewan. Beliau tak pernah tidur tanpa sebelu mnya membaca al-Quran. dan melihat seekor unta yang kelaparan. yang telah memberiku kehidupan sesudah kematianku . d. Betapa tenteram. Segera seekor gagak datang dan kelihatan menunjukkan kesedihannya karena itu. banyak ditulis tentang hal ini. Muhammad sebagai pembuat perdamaian. dan aku adalah permulaan orang pembuat perdamaian (Q. 6:163). Nabi kemudian memerintahkan agar telur itu diletakkan kembali ke sarangnya. Mereka memberi banyak sekali keuntungan kepada kita dengan memberikan kulit . Bukanlah berlebihan untuk mengatakan bahwa perhatian dan kasih-sayang yang berse mayam di hati Nabi Muhammad untuk satwa ini tak ada duanya dalam sejarah. jeroan. Maka rasulullah s. saya mati dan hidup demi asma-Mu . yang tidak ada gunya kecuali dagingnya .S. dan mengenai (ternak) itu banyak s ekali faedahnya bagi kamu. Nabi telah disebut pertama sebagai pembuat perdamaian. nyaman dan damainya yang bersemayam d i hati Nabi karena hidup dan matinya adalah demi Allah semata-mata! Hadist meriw ayatkan. Ini menunjukkan betapa tak terganggu dan damainya tidur yang dinikma . Menurut Islam. Agama Islam itu. Ini lebih dekat kepada ilmu. bersabda bahwa pint u surga dibukakan baginya. semua dan seluruhnya. beliau biasa berdoa: Wahai Tuh an. Al-Quran menyatakan Nabi yang bersabda: Katakanlah: Sesungguhnya sa latku dan pengurbananku dan hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Seorang yang tidur tan pa terganggu. Dia biasa memuji Tuhan. Belia memanggil tuannya dan bersabda: Apakah engkau tidak ta kut kepada Tuhan. yang tidak menyadari perdamaian. terdapat pelajaran bagi kamu. dan sebagainya. dan bersyukur kepada-Nya pada jam-jam itu. ya ng umum dilakukan orang. Suatu ringkasan atas hal ini mu ngkin menarik untuk disimak: Suatu kali Nabi pergi ke kebun. Dalam kitab hadist kita dan kisah hidup Nabi Suci. Tuhan sarwa s ekalian alam (Q. Ia melarang menyakiti binatang dengan api. Nabi dengan keras melarang memotong daging dari binatang yang masih hidup. tulang. Seorang perempuan mengikat seekor kucing hingga kehau san dan kelaparan dan akhirnya mati. penyembelihan sungguh diperlukan.a. 6:164). dan memberinya air untuk memuaskan daha ganya yang sangat.w .S. sayalah yang telah melakukannya . Nabi.

Tathagata. adalah perkara yang mustahil. Kebal terhadap mimpi buruk. Dia juga merencanakan skema jahat untuk menghentikan tersiarnya hukum yang benar. dengan kejahatan serta niatmu untuk membunuh maka kamu telah menyebabka n darah Tatha gata mengalir . kaum Yahu . bahwa Devdutta . adalah lima macam guru yang sekarang ini hidp di dunia. Beliau melihat banyak ru yah di masa mudanya dan itu benar terjadi seperti di sian g hari. Dikemukakan dalam segala kitab dan naskah suc i. kita tiba kepada Nabi Suci atau Maitreya Buddha. (H. melihat kemuliaan yang menonjol dari Buddha. menyimpan dalam hatinya kecemburuan. satu-satunya musuh Nabi hanyalah kaum Quraish. Bukhari). Karena ini. bat u itu terbelah menjadi dua. Karena sifat Nabi yang se perti inilah maka partikel pasir yang bertebaran di tanah Arab itu bisa di semen menjadi satu dinding yang kokoh dan solid. dan karenanya kehilangan semua kekuatan pemikiran abstraksi nya. bab Salat-ul-lail ). bahwa para nabi itu dijaga oleh malaikat. Bukari. Mereka ini. dengan seluruh penyerahan dirinya kepada Tuhan. betapa besarnya kerugian yang kamu timpakan pada dirimu s endiri. mimpi buruk berarti impian yang timbul dari emosi yang berlebihan ata u kekenyangan. tetapi Buddha berkata ke pada mereka: Ini. Para Tathagata. meminta tiap kepala kabilah untuk memegang masing -masing ujungnya. D an dalam hadist lain dikatakan: Wahyu mulai turun kepadanya dengan ru yah yang suc i. Bhikku (murid-murid Buddha) berkumpul untuk menjaganya. 48:27). Dan ini. Mengenai para Nabi yang lain beliau mengatakan bahwa mata mereka terpejam tetapi hatinya jaga. wahai Bhikku. Dalam Quran Suci.R. Di Mekkah. setiap belahan melewati sisinya. yakni seseorang harus meninggalkan kehidupan Tat hagata karena kekerasan . pergilah masing-masing ke biaranya. Mimpi buruk karena kekenyangan atau hasrat dan emosi berlebihan tak mun gkin terjadi pada para nabi. Dia melihat rukyah dan mereka terjadi dengan sebenarnya satu demi satu . dikecualikan (dari kematian) ka rena sebab alami.Muslim. hanya satu kakinya yang terluka. Menurut hadist dari Nabi kita: Ru yah datang dari Tuhan. Kebijaksanaan dari nabi Suci. mengangkatnya dan semuanya berperan serta dalam melaksanakan t ugas yang suci dan terhormat itu. wahai Bhikku. Naik ke gunung dia gelindingkan sebuah batu untuk mencederai Buddha. Sekarang. b ahawa seorang Tathagatha bisa disembelih oleh perbuatan seseorang selain dirinya sendiri. tetapi hatinya s elalu sibuk dalam berkomunikasi dengan Allah (H. sedangkan mimpi buruk datang dari Setan (H.S.R. Kehidupan Nabi memberi suatu anekdot yang menunjuk kan kebijaksanaannya yang tidak ada bandingannya. Sed angkan mengenai dirinya. Dalam rapat-rapat perang dan dalam menasihati delegasinya ketika mendiskusikan p erkara yang Penting. Malaikat akan menjaganya. beliau katakan bahwa matanye terpejam. dan satu yang tak dapat terjadi pada seseorang. dikatakan tentang Nabi Muhammad: Sesungguhnya Allah telah memenuhi ru ya Rasul-Nya dengan benar (Q. wahai Bhikku. adalah suatu perkara yang mustahil. Persaingan ini nyaris menimbulkan pertumpahan darah. dikecualikan (dari kematian) karena seba b (alami) . wahai Bhikku. Kemudian datangla h Nabi yang menggelar kainnya.ti oleh Nabi. wahai Bhikku.R. dia bekerja secara ajaib dalam memberikan pandangannya seba gai hakim yang paling adil dan Penasihat yang terbaik. Di Madinah. karena para Tathaga ta tidak membutuhkan perlindungan .Saat itu adalah ketika kaum Qur aish sedang bergotong royong untuk memperbaiki Ka bah.Di sini k ita faham. Bermacam kabilah dan semuan ya saling iri satu sama lain dan setiap suku ingin menaikkan Hajar Aswad ke dind ing Ka bah. Karena itu Buddha berkata kepada Devdutta: Wahai orang yang bodoh. Dalam hal ini menarik untuk disebut kan. wahai Bhikku.

dalam seluruh pertempuran ini hanya 150 musuh yang terbunuh dan 125 orang mukmin yang menyerahkan jiwanya baginya. adalah perkara yang mustahil dan tak mungkin terjadi bahwa seorang Tathagata itu bisa terbunuh Karena itu. Di luar racun yang sangat fatal bagi manusia. dia akan diselamatkan oleh mala ikat. Akibat kemurahan yang berupa sangat se dikitnya hilangnya jiwa manusia ini yang telah membuat kabilah Arab yang gemar b erperang itu hilang kebenciannya. Bahwa beliau akan selalu di bawah perlindungan Ilahi di tengah bahaya yang tak t erhitung yang mengancamnya dari segala penjuru dan rencana jahat tak terhitung yang mengancam jiwanya. Terhadap racun yang biasa. Ketika teraniaya dan terancam oleh kekuatan yang luar-biasa besar. meskipun para musuh Nabi Suci datang menyerbunya dalam jumlah ribua n adalah mustahil bagi mereka untuk memisahkan dia dari hidupnya dengan kekerasa n.000 mil persegi wilayah. Ini adalah mukjizat besar atas kecintaan kepada kemanusia an yang dipunyai oleh Nabi Suci Maitreya. Terutama. Pencinta umat manusia. Nabi men yatakan bahwa setiap orang mempunyai setan dalam dirinya. Mengapa Nabi Suci tidak takut o leh tambahan racun dari Setan atau kejahatan bisa dijawab oleh dirinya. Tak bisa dicederai oleh racun.S. masing-ma sing ke biaranya karena seorang Tathagata tidak perlu dilindungi . Begitu pula halnya dengan kaum Kristiani. bisa memu askan kaum Yahudi. Ini adalah contoh yang tiada tandingannya dalam se dikitnya darah yang tertumpah. Apapun juga usaha yang dilakukan terhadapnya. Kaum Kristen juga lebih menyukai penyembah berhala dengan segala ikutannya yang jahat daripada ajaran Muhammad. tak suatupun yang dapat merukunkan perasaan pahit yang mereka hidupkan. bahkan terkadang sepuluh kali lipat namun nyaris di setiap waktu dia selalu menang. Musa dan Daud selalu dilawan oleh kekuatan fisik. maka dia berkata: Dan ini. dan sedikit saja bicara sudah menjadikan mereka musuh yang menakutkan. Karena itu Setan tak pernah menggang gunya untuk melakukan perbuatan jahat. Ketika ayat ini diwahyukan beliau memanggil penjaga rumahnya dan meminta dia per gi karena Tuhan telah menjanjikan perlindungan baginya. melainkan juga merasuk dalam pribadi spiritual dan menjadi penyebab dar i keterasingan dan keruntuhan yang paling dalam. Dia tidak hanya menyerang tub uh kita. yang diperlihatkan Nabi. sebagaimana Ibrahim. Dalam sepuluh tahun diai menaklukkan 1. pergilah. 5:67). meskipun itu merupakan perang yang tak seimbang. mereka segera saja menempatkan dirinya di jajaran musuh-musuh Islam. wahai Bhikku. Para kab ilah lain di Arabia pada saat itu juga telah berhasil ditarik oleh Quraish agar memihak mereka. Begitu pula. tidak. maka dia. tiga. Dalam suasana yang mencekam ini diwahyukan dalam Quran Suci: Dan Allah akan melindungi engkau dari manusia (Q. Nabi Suci berseru terhadap ketidak-adilan terha dap manusia dan mengajak manusia dengan kasih-sayang untuk berbuat adil kepada s etiap jiwa manusia. tetapi setan itu telah masuk Islam dan tidak perlu ditakuti lagi. mak a Setan mengatasi yang lain dalam effektifitasnya. Tidak ada persamaannya dalam sejarah peperangan dimana seorang laki-laki bersama begitu sedikit sahabatnya melawan musuh yang berlipat dua. dikatakan bahw . Namun. Ketika kita membaca Kita b-kitab Buddhis kita akan menemukan di sana dua atau tiga musuh dari Buddha dan ketika para Bhikku berkumpul untuk menjaga dan melindunginya.di adalah bangsa yang sangat berkuasa. Tak ada kebaikan ataupun kemurahan betapapun.000. Tidak pernah dalam sejarah peperangan bahwa seseo rang dengan begitu sedikit pertumpahan darah bisa menguasai satu juta mil perseg i dalam sepuluh tahun. Krishna. wahai Bhikku.

tanda-bukti ini digenapi sebaik-baiknya dalam pribadi Nabi Suci dengan secara ini: Dalam kehidupan beberapa nabi sendiri ketika bangsa-bangsa menulikan telinganya terhadap risalah Ilahi. Maha-berkah Allah Yang Maha-tin ggi . Selamat dalam per tempuran. sedangkan hujan yang sama terbukti menja di rahmat yang besar bagi Nabi dan para sahabatnya. Namun. badai api dan air datang menimpa mereka. kekurangan dalam saranan ya. 8: 32-33). Lihat nomor enam. atau timpakanlah kepada kam i siksaan yang pedih. Betapa agungnya keputusan Tuhan ini. yang membenci tuhan palsu dan hanya berhasrat untuk Tuhan Yang-esa da n Ghaib. dengan perasaan ridla. Al-Quran merujukn ya sebagai berikut: Dan tatkala mereka berkata: Ya Allah. Seorang dapat memperkirakan kebesaran ruhani Nabi Suci di alam mendata ng dengan keberhasilan yang dicapainya di dalam kehidupan ini. Dalam perang Badar suatu hujan yeng lebat m embuat kerusakan besar terhadap musuh. Kata-kata Buddha bahwa: Yang paling berhasil di dunia dan setelah wafatnya dekat kepada Tuhannya (atau dia yang berangkat ke Brahma Loka).S. jika ini sungguh-sungguh kebenaran dari Eng kau. Ketika Na bi naik ke mimbar dengan missi sucinya maka tak ada teman ataupun seseorang yang bersimpati kepadanya. Kata-kata terakhirnya adalah: Subhana Rabbiyyal A la . Bandingkanlah kata-kata ini dengan ayat-ayat dari al-Quran: Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhan dikau. ama t memuaskan di hati Masuklah di antara hama-hamba-Ku. Ada banyak kisah tentang banyak nabi yang oleh musuhnya dimasukkan ke api atau atau dicoba dite nggelamkan dalam air tetapi api dan air itu tidak dapat mencederai mereka. yang pada saat wafatnya tak seorangpun musuhnya yang tersisa di jazirah itu. Sesungguhnya ini bukanlah suatu mukjizat yang mengagumkan. tetapi jug a seluruh bangsa dijaga keamanannya dari siksaan semacam itu. Dan masuklah ke Taman-Ku! (Q. Dia menemuka n bangsanya seluruhnya dalam penyembahan berhala. Rahmat Nabi Suc i tidak saja menyelamatkan dirinya dari setiap gangguan api atau air.a banyak orang mencampuri makanannya dengan racun. Banyak orang yang ber jalan di api dan bahkan mereka bukan orang suci. Seringkali terjadi bahwa Nabi tahu bahwa makanannya dicampuri ra cun dan beliau seketika tidak mau memakannya. Beliau meleburnya menjadi kaum Muslimin. Dan ruh dari Nabi besar itu terbang ke haribaan Sahabatnya Yang Maha-tinggi. PENGAJAR AKHLAK DAN GABUNGAN MORAL YANG SUBLIM . Terlindung dari bahaya api dan air. Suatu anekdot dari seorang perempu an Yahudi dengan kisah yang semacam itu tercatat dalam hadist. Dan Allah tak akan menyiksa mereka selagi engkau berada di tengah-tengah mereka. Tidak ada sukses yang lebih baik bagi seseorang yang terpenuhi di hadapan gigi para penentangnya. maka hujanilah kami dengan batu dari langit. 89:27-30). lalu siapa yang berani membandingkannya dalam kemanusiaan orang b esar dalam sejarah modern yang bisa melebihi Muhammad? Tidak kurang dari suatu m ukjizat bahwa seseorang yang tidak mempunyai teman ataupun simpatisan. namun itu tidak akan merugika n kesehatannya. Dia merubah suatu kaum yang penuh kejahatan menjadi satu yang terpuji d an tulus. Keberhasilan sepenuhnya di dunia ini dan di akhirat.S. dan Allah tak akan menyiksa mereka selagi mereka memohon a mpun (Q. Jika kejayaan dari rancangannya. dan demikian besar hasilnya adalah tiga ukuran yang memperlihatkan ke-genius -an seseorang.

68:1-4). Bud dha menggambarkan yang dijanjikan sebagai gabungan dari duabelas kemuliaan akhla k.S. Bangsa-bangsa tida k dapat dibangun dengan penampakan mukjizat. dan dalam kehormatan ini Nabi tidak terkalahkan maupun tertandingi. pengajarannya yang tiada henti. tidak saja dip uji oleh Buddha. dalam berbagai kitab suci seperti Weda. adalah yang sangat jujur. ketegarannya dal am menahan serangan mereka selama limabelas tahun di Mekkah. seorang tulus yang dijanjikan. Memuja para peramal. melainkan dengan ajaran ruhani. Mencari keuntungan pribadi demi kerugian agama yang lain. . Buddha telah berkata: Jangan berkata dusta. telah berhasil dengan gemilang dalam meningkatkan umatnya kepada tujuan yang lebih tinggi dan sublim. atau bahwa semua fatwa nya yang muluk-muluk itu tidak dapat dipraktekkan. Nabi dari Nazareth kelihatann ya ajarannya sangat muluk. pengutukannya yang heroik terhadap takhayul di negerinya. tetapi bebe rapa peristiwa yang dikecualikan telah diakui dalam berkata bohong.(Demi) tempat tinta. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung (Q. k arena dia adalah gabungan dari akhlak yang luhur. Dan dusta semacam ini dilakukan pada saat : Memuji Tuhan dengan berlebihan. k eberaniannya dalam menghadapi kemarahan para penyembah berhala. Tanpa takut. pengabdiannya yang utuh kepada prinsip hidup. nabi dan orang-orang suci. Adalah mora l dan akhlaknya yang membuktikan kebenaran atas ketulusannya. Sesungguhnya manusia itu amanah. dan penuh pengabdian . melainkan ini bisa ditaksir dari effektifitasnya terhadap umat yang hendak diperbaharui oleh nabi itu. Bagi seorang pengajar. Taurat dan Perjanjian Baru juga. dan pena. yang berkaiatan dengan evolus i dari segenap kemampuan serta enersi yang diamanatkan kepadanya oleh Tuhan. Kehidupan bangsa itu tergantung seberapa besar potensi individua lnya. Kebesaran Buddha adalah dalam cahaya yang bersinar dari akhlak yang diajarkannya kepada umat. berbicara bena r dengan bebas. engkau tidaklah gila. seorang pengajar ataupun seorang nabi. Ketulusannya yang unik. dan apa yang mereka tulis! Demi kenikmatan Tuhan dikau. panik atau ketakutan. Kesucian akhlak Muhammad. dia akan selalu jujur. tetapi Nabi Suci dengan keluhuran dari ajaran akhlaknya. sampai dia dipaksa oleh kesesatan. Kemampuan adalah bentuk luar dari kejujuran. Jadi kebenaran dan ketulusan adalah akar kehidupan dari semua agama. ketabahannya da lam kemenangan. Dan sesungguhnya engkau mendapat ganjaran yang tak ada putus-putusnya. Zend Avesta. Sebagai fakta nyata. Dan umumnya. Karena pamrih pribadi dan karena ketakutan. sehingga tidak ada pengaruhnya bagi para pengikutnya. Dan ini adalah perkara yang menggembirakan bahwa kebenaran dan ketulusan itu diterima oleh semua agama. sebagai pemilik dari moral yang sublim. Bagi semua nabi adalah yang menjadi tanda pertama dan terutama adalah di atas se gala pamrih pribadi dan takut. Tetapi Muha mmad. berkatalah yang benar. menurut Buddha. banyak ditekankan kepada berbicara benar. Sedangkan kehidupan Nabi Suci. yang lebih d isukai dibanding mengungkap kebenaran. Dia percaya bahwa penampakan mukjizat itu bukanlah suatu kriteria dari seorang pembaharu agama. Para agamawan telah memberikan nama palsu terhadap dusta semacam itu. Akhlak inilah yang merekatkan partikel pasir yang terpisah-pisah itu menjadi tem bok yang kokoh. semuanya menjadi s aksi bahwa beliau dalam segala standar adalah seorang yang tulus. keterlibatannya dalam peperangan yang tak seimbang. mungkin dia seorang pengajar yang elok tetapi mungkin han ya sedikit dari semua ajarannya yang bisa didaya-gunakan.

melainkan hanya kurang senang. dia tidak meremehkan pemotong pembicaraan itu atas interupsinya. Seorang musuh besar Islam seperti Abu Jahal suatu hari berkata kepada nabi: Sesungguhnya mereka tak mendustakan engkau. . Lagi. Dan tak ada c acat bagi engkau jika ia tak mau menyucikan dirinya. Apakah engkau telah temukan dia (Muhammad itu) telah berbohong sebelumnya? Abu Sufyan menjawab: Tidak .S. bila pilihan itu diserahkan kepada masing-masing orang. Buddha. pastilah dia akan menjadi orang terakhir yang tidak setuju dengan tindakannya se ndiri semacam itu. Karena orang buta datang kepadanya. Dan apakah ya ng membuat engkau tahu. Dalam perjanjian damai Hudaibyah nabi setuju bahwa seseorang dari Mekkah yang ms uk Islam dan minta perlindungan kepada nabi. karena kami tidak pernah menemukan kamu berkata boh ong sedikitpun juga . Tetapi nabi begitu t ulus dan jujur dalam memegang kata-katanya. Ada suatu peristiwa yang menyentuh bagaimana seorang buta telah menginterupsi pe mbicaraan Nabi Suci dengan beberapa kepala dari kabilah Quraish. tidak mau menye mbunyikan suatu wahyu yang menunjukkan kurang perhatiannya terhadap orang buta i tu. akankah ka lian percaya? Mereka serentak menjawab: Ya. sehingga Peringatan itu berguna bagi dia? Adapun orang yang menganggap d irinya tak memerlukan apa-apa. tetapi orang-orang lalimlah yang mend ustakan ayat-ayat Allah (Q. 80: 1-10). Dan ia takut. Kepadanya engkau menaruh perhatian. Sebagai kenyata an. dan karena ini ditulis dalam al-Quran serta diulang-ulangi dan dibaca selama -lamanya. Kepadanya engkau tak menaruh perha tian. berarti bahwa dia memang luar biasa dalam hal itu. sedangkan beliau belum selesai bicaranya. Cesar berkata: Jika ia berdusta tentang Tuhan. Sifat manusia itu terlihat bila dia sedang dalam keadaan lemah.Dan inilah kesaksian dari para musuhnya: Cesar Roma menanyakan kepada Abu Sufyan di majelisnya. Nabi Suci menga mbil sikap kurang senang atas interupsi ini dimana beliau lalu menerima wahyu in i: Ia bermuka masam dan berpaling. ketika meramalkan bahwa Dia yang Dijanjikan itu sungguh jujur. sehingga dia mengikuti perjanjian i tu dengan sangat ketat dan keras. Adapun orang yang datang ke pada engkau dengan usaha keras. bahwa ia boleh jadi akan menyucikan dirinya? Atau ia mau ingat. Apa yang melebihi dalam kejujuran seseorang adalah bahwa beliau. Orang-orang telah memuja-muji para nabi dan peramal mereka sehingga meningka tkan derajat mereka persis dengan status yang sama sebagai Tuhan.S. mengapa dia tidak berbuat demikian kepada kaumnya? Ketika Nabi Suci mendaki bukit dan menyeru kepada para pemimpin Quraish dan bert anya: Jika kukatakan kepadamu bahwa sepasukan besar datang dari balik bukit. Kurang-perhatiannya nabi kepada yang memotong perkataan. (Q. sesungguhnya adalah sangat alami. harus dikembalikan. sebagaimana telah kita tunju kkan. Seorang yang men gatakan tentang akhlaknya dan tidak mengakui kelemahannya tidak bisa disebut juj ur. 6:33). ini berarti mengirim orang Mekkah yang baru masuk Islam kembali ke neraka mu suh setelah mereka minta perlindungan kepada kaum Muslimin. Pada setiap kesempatan. Tetapi Nabi Mu hammad secara eksplisit berkali-kali mengumumkan: Katakanlah saya ini manusia bia sa seperti kalian .

Ada suatu perintah baginya dalam al-Quran: Dan janganlah memberi sesuatu untuk mencari keuntungan (Q. Melintasi jazirah Arab pa ra kafilah yang kaya-raya dirampok. Sepanjang hidupnya. Setiap kali nabi menerima hadiah maka biasanya dia membalasnya kembali. keluarga dan anak-anakn ya. Raja Yam an suatu kali mengirim jubah sebagai hadiah kepada nabi. Suatu sifat yang menonjol dari karakter Nabi Suci Muhammad adalah kebaikannya ke pada orang lain. baik bagi yang memberi maupun yang menerima. memi nta pengurbanan orang lain. sedang kita sendiri tidak mau melakukannya. tetapi kaum Quraish sangat berpengaruh dan t erkemuka sehingga kafilah mereka tidak takut apa-apa. Ini mencederai keduanya. bila tidak maka dia tidak cocok disebut orang yang percaya diri. 74:6). dan dia menghentikan orang dari menggunakan b ahasa yang kasar. dan dia mengajarkan yang lain sesopan dan selemah-lembut dirinya. Orang Yahudi biasa mengata-ngatainya dengan kata-kata yang paling kasar tetapi n abi selalu menahan diri dari membalasnya. lemah-lembut dan penuh kehangatan. Anekdot ini mengungkap betapa percaya dirinya Nabi Muhammad itu: Abu Bakar adalah seorang kawan intim dan sahabat nabi di gua Bukit Tsur. ia dibayar kembali oleh Nabi ketika dia menghadiahka n seekora unta ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dia akan meyakinkan orang dengan paling sopan. Meskipun demikian.S . bila dia menolak untuk membayar kembali atau membalas budi yang diberikan kepadanya. Sopan-santun dalam pembicaraan: Sopan santun dan lemah lembut adalah gambara n besar dari keturunan yang baik. Seperti ha lnya bagi fihak penerima. Al-Quran b erkata: Jadi dengan rahmat Allah itulah engkau bertindak lemah-lembut terhadap mereka (Q. .Tetapi. Kita hidup bekerja-sama dan tergantung satu sama lain. dibayar ongkosnya kepada pemiliknya. Dia berasal dari kabilah yang menonjol yakni Quraish dan kekesatr iaannya itu dibabarkan dalam moralnya yang sublim. dan sebaliknya beliau j uga menghadiahakan jubah lain untuk Raja tersebut. Berjiwa ksatria dan berwibawa. Jika kebetulan ada seseorang yang berbuat baik kepadanya maka dia akan berte rimakasih. Tempat duduk yang dirasa paling ny aman dan cocok untuk masjid di Madinah. 17:37). dan selalu siap-sedia untuk apa pun dan segalanya bagi kawannya yan g mulia. Dia tidak pernah memperlakuk an orang dengan kata-kata kasar. maka itu adalah penolakan terhadap rasa percaya d iri dan memalukan di mata orang-orang lain. Percaya diri adalah bagian yang pent ing dari sikap yang baik. Nabi adalah seorang yang sangat sopan. lemah-lembut dan dermawan. Nabi itu kesatria dan wibawa sejak lahirnya maupu n naluriahnya.S.S. nabi tidak pernah memaki orang. tetapi dia tidak pernah mengharap kebaikan orang lain terhadapn ya. mes kipun yang belakangan ingin memberikannya tanpa beaya. 3:158). adalah b ertentangan dengan percaya diri. Tuhan telah menggambarkan dia sebagai rahmat-N ya.Percaya diri. Rumah dari Dia Yang Maha-suci di mekkah adalah di bawah penjagaan dari kabilah ini. Kebal dari kebanggaan: Qur an Suci menyeru kepada kaum Muslimin pada umumnya dan Nabi khususnya agar tidak berjalan dengan bangga hati di muka bumi: Dan janganlah berjalan di bumi dengan bersorak-sorai (Q. Sesuai dengan gambaran atas k arakter Nabi ini maka beliau menolak zakat bagi dirinya. Dia set ia dan taat.

namun di a tak pernah menyukai kebanggan ataupun pembedaan terhadap dirinya. Dan i nilah kejadian yang dikutip Dalam hadist bahwa beliau terlihat penuh debu dalam peperangan ketika dia bekerja. tetapi duduk bersama para sahabatnya di hambal yang sama. ata u suatu tenda khusus penahan panas matahari. ketika tiba dari Mekkah di tahan dalam perjalanan oleh musuh namun kemud ian dibebaskan dengan syarat mereka tidak boleh ikut berperang di fihak Nabi. kita t idak membutuhkan sesuatu kecuali pertolongan Tuhan. Namun dia lupa akan kata-katanya. dan jangan pula saling memanggil dengan nama ejekan. Kita harus menepati janji. Abu Hudzaifah dan Abu Hassal. dan baranagsiapa tak bertobat. Dia tidak p ernah memakai mahkota atau tempat duduk yang lebih tinggi. mer . barangkali (kaum perempuan lain) itu lebih baik daripada mereka. Setelah tiga hari dia te ringat akan hal itu. Dan janganlah mencela or ang-orang kamu sendiri. Me reka menceriterakan seluruh kisah kepada Nabi dan beliau menyatakan. Dalam perang Badar. Dua dari sahabat nabi.Dan lagi: Adapun hamba Tuhan Yang Maha-pemurah ialah mereka yang berjalan di muka bumi deng an rendah hati. menyatakan bahwa beliau telah menunggu dia selama tiga har i terus-menerus. dia sendiri yang bekerja sebagai tukan g biasa. Betapapun tingginya kedudukan Nabi yang diembannya di kalangan umatnya. Ada banyak peristiwa dimana aNabi memberikan suatu buk ti atas kejujurannya yang mutlak. dimana orang lain tak boleh menikmati privilese ini. dia dapati Nabi. meskipun seo rang Quraish. Dalam segala pekerjaan beliau satu peringkat dengan para sahabatnya. janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang l ain. Na bi. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi di Mekkah suatu kali Abdullah bin Abil amsa m enutup perjanjian dengan Nabi dan memintanya menunggu di suatu tempat serta meny elesaikan masalahnya. silahkan kalian pergi dan biarlah kata-kata itu dipenuhi. Para sahabatnya memberi persediaan kursi kepadanya tetapi beliau menyatakan bahw a siapa yang datang pertama dialah yang layak atas keistimewaan itu. mereka berkata: Damai! . Bebas dari dipermalukan. Tetapi Nabi sendiri. sedemikian sehingga seorang yang baru datan g tidak dapat membedakan di antara mereka yang mana Nabi itu dan seringkali men anyakannya: Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Di atas segala tipu daya. 25:63). Di samping itu beliau juga biasa menggali parit pada perang Uhud. dia selalu tinggal bersama orang-orang kebany akan. Dia biasa b erperan-serta dalam segala pekerjaan. (Q. tidak pernah mau menerima pembedaan semacam itu Bahkan sebelum d an sesudah pengakuan kenabiannya. yang sedang dikerjakan oleh yang lain-lain juga. Ketika masjid di Madinah sedang dibangun.S. dan apabila orang-orang bodoh menegur mereka. tepat dimana dia telah meninggalkannya. dan dia tidak senang akan suatu tempat khusus yang disediakan buatnya. Quran Suci menyatakan: Wahai orang-orang yang beriman. waktu melihatnya. kaum Muslimin sangat sedikit jumlahnya dan mereka sangat membutuhkan pasukan. Orang-orang Quraish yang paling dihormati biasa naik haji dan menginap di Muzdalifah. barangkali (kaum lain) itu lebih baik daripada mereka. Suatu kejadian atau dua bisa dikutip di sini. dan jangan pula ka um perempuan yang satu (memperolok-olok) kaum perempuan yang lain. sedangkan yang lain juga sama-sama menolak. B uruk sekali nama jelek itu sesudah beriman.

Katakan. iklim. Ketika beliau sedang meramu kekuasaan kerajaan yang bes ar sesudah penaklukan Mekkah. Hamzah dan mengunyah jantung. isteri dari lawan Islam yang be sar Abu Sufyan. Tetapi orang yang penyabar ini tidak membalas kutukan sedikitpun. Sedih atas kesusahan orang lain. Nabi mengampuni dia. dan para nabi di pelbagai ban gsa serta menyatakan bahwa semua negara adalah kreasi dari Tuhan Yangesa. 49:11). manusia akan bangkit marahnya dan tak ada lain yang menghalanginya untuk memba las apa yang telah dilakukan kepadanya sebelumnya. rasul. Berbeda dengan Raja-raja dunia yang lai n. Seketika itu juga Hindun menangis: Nabi dari Tuhan Yang-benar. Mereka memutuskan tak boleh ada sebutir biji-bijianpun makanan yang sampai ke tangan beliau. Namun di sana dia tidak dapat hid up tenteram. Pada situasi biasa. apakah yang kauharapkan dariku hari ini? adala h kata-kata Nabi kepada kabilah yang dikalahkannya sesudah selama ini menganiaya dia. dia datang kepada Nabi. dia muncu l dengan tabir di hadapan nabi. Dan dia memaafkan semuanya atas apa yang mereka perbuat terutama pada saat ketika dia dengan segenap sarana yang dimilikinya bisa membalas kepada mereka k arena dialah yang memegang Pemerintahan. Ada banyak kejadian seperti ini dalam sejarah Nabi yang paling s abar ini. ten damu terlihat menjadi kediaman orang yang paling dicintai sekarang.S. Pada waktu penaklukan Mekkah. ataupun bangga atas kem enangan yang diperoleh. Dalam masa dama begitu juga di saat peperangan. dia lari untuk menyelamatkan jiwanya dan tiba di Taif. Selama tiga tahun mereka mendiamkan bel iau. sedemikian rupa sehingga orang-orang terpaksa makan tulang dan bangkai. Hindun. Bahkan para nabi lain tidak menyeru orang agar tidak merendahkan orang lain. Ini adalah satu dari sifat nabi yang pali ng menonjol. warna kulit dan ras. Akhirnya. Semua filantropis mencintai kemanu . Tidak dikuasai oleh rasa balas dendam. Setelah banyak penderitaan Nabi terpaksa meninggalkan Mekkah. wahai orang-orang Mekkah. Ketika Mekkah ditaklukkan keum Muslimin. Kemudian yang sering adalah membalas kepada mereka yang dari tan gannya dia mengalami penganiayaan ketika masa susah. Setelah beliau hijrah maka suatu wabah kelaparan yang menakutkan menimpa kota i tu. tetapi membabarkan kua litas yang menonjol ini pada saat dia memiliki tongkat komando dan mahkota adala h lebih jarang. Maka datanglah Abu Sufyan ke hadapan beliau. Dia memberi kepada seluruh umat manusia status persamaan sepenuhnya dan membunyikan lonceng kematian kepada segala jenis perbedaan akibat kasta. dan berkata: Wahai Muhammad! orang-orang mu akan binasa . Nabi mengangkat tangannya dan mendoakan agar musuhnya dibebaskan dari penderitaan ini. karena kebenciannya yang sangat. Orang Arab buas yang membunuh Hamzah adalah seorang Mekkah. Nabi mempunyai kisah yang l ain untuk diceriterakan. dia itu tahan uji d an sabar. nabi tidak pernah senang dengan kesusahan orang lain. Kasih-sayang kepada umat seperti seorang ibu. Dia t elah mengakui kedatangan semua juru ingat. meskipun seb elumnya sangat saya benci . dia mengampuni semua musuh Islam yang terkalahkan. siapapun yang tidak dapat menemukan kedamaian di manapun juga. Mekkah adalah tempat kelahiran Nabi. yang tidak saja mengungkapkan betapa nabi itu bisa mengendalikan kemar ahan dan amukannya.eka orang lalim (Q. Umumnya dalam keadaan semacam itu . tetapi pen duduk Mekkah adalah musuhnya yang besar. tet api hanyalah nabi Islam ini yang mengajar kepada seluruh negeri agar tidak memandang rendah bangsa lain. hanya bisa menemukannya di bawah bay angan Muhammad. Dia merekatkan seluruh kaum Muslmin sebagai saudara. hati dan ginjalnya serta memotong buah zakarnya dan mengalung kannya. Dalam perang Uhud Nabi dilempari batu sedemikian banyak sampai giginya berdarah-darah. Sesungguhnya. Sebaliknya dia berdoa: Wahai Tuhan! Ampunilah orang-orang ini karena mereka tidak tahu . Seketika itu juga. manusia itu bisa tahan uji. melainkan juga rahmatnya bisa mendinginkan kemarahan dan amu k orang-orang lain. yang demikian brutal karena merobek dada paman nabi. Tetapi Nabi tidak mau mengungkit peristiwa yang sangat menyedihkan dan menyiksa itu. tetapi dikenali karena tingkah-lakunya yang men yakitkan.

Ketika dia bertanya untuk ke tiga kalinya. Tetapi suatu kecintaan yang alami dan naluri seperti s eorang ibu kepada anak-anaknya patut dipertimbangkan. Anas yang adalah pembantu Nabi. seseorang suatu kali muncul ke hadapa n Nabi dan berkata: Wahai Nabi yang paling ditinggikan Tuhan. Betapa orang-orang Mekkah memperlakukan Nabi tak disembunyika n pada siapapun. Di samping segala perlawanan. berapa kali saya harus memaafkan seorang budak? Nabi lama berdiam diri. dia berdoa dan sangat gelisah serta cemas demi perbaikan dan ketulusan akan umatnya. Dia mengulangi pertanyaan nya namun Nabi tetap terdiam. Quran Suci mengatakan: (Yaitu) orang yang mengingat-ingat Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan samb il berbaring di atas lambung mereka. 33:21). Suatu kisah bisa dikutip di sini.S. Zaid bin Harits adalah seorang budak. yang bisa memiliki begitu besar c inta dan kasih untuk melakukan ini semua. Ini berbeda bila misalnya bil a ada perselisihan pendapat atas asalusulnya yang tepat. 6:163). Orang-orang bisa menemukan keselamatan dalam mengikuti jalan kehidupannya. Hanyalah jiwa yang seperti ibu.siaan sepanjang hidupnya. Lagi. dan yang ingat sebanyak-banyaknya kepada Al lah (Q. kepadanya. apalagi mengatakan seperti Cih . Adalah kegelisaha nnya kepada perbaikan kemanusiaan yang memaksanya untuk bersujud dan bermohon de ngan sungguh-sungguh kepada Tuhan serta ber-rendah-hati dalam doanya. 3:190). yang dibebaskan oleh Nabi. Tuhan sarwa sekalian alam (Q. Suatu contoh-teladan bagi yang lain: Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi di s eluruh galaksi. Ini sesuai dengan perintah Quran Suci: Sesungguhnya dalam diri Rasulullah kamu mempunyai teladan yang baik bagi orang ya ng mendambakan Allah dan Hari Akhir.S. sesungguhnya adalah sesuatu yang mus tahil dicapai. Keotentikan dari prognos is ini jelas dari fakta bahwa misionaris Kristen. Seorang yang ingat kepada Tuhan sewaktu duduk dan berdiri tak akan pernah lalai terhadap kewajibannya dan beramal salih kepada sesama manusia. Dia menaruh simpati yang sebesar-besarnya kepada fakir-miskin. kehangatan dan penuh perhatiann ya demi kebaikan mereka adalah bukti yang jelas dari perasaannya yang penuh rahm at. ini merupak an bukti terbesar tentang penting dan keasliannya. Perlakuan para lawan nabi dan musuh Islam di Mekkah. Dan lagi Dia memerintahkan Nabi agar berkata: Katakanlah: Sesungguhnya salatku dan pengurbananku dan hidupku dan matiku adalah untuk Allah. dan mereka merenungkan tentang terciptanya langit dan bumi: Tuhan kami. Tidak berapa l . maka ja waban Nabi adalah: Tujuhpuluh kali . Nabi telah meletakkan semuanya ini dal am praktik. Memaafkan suatu kesalahan dan apalagi itu adalah kesalahan seorang budak. Engkau tak menciptakan itu sia-sia! (Q. budak yang hi na. Namun cara dimana Nabi menunjukkan naluri cinta. Ayah Zaid datang untuk membawanya pulang. tetapi cintanya kepada Nabi begitu kuat di hatinya sehingga dia lebih cinta dan simpati kepada Nabi di bandingkan bapaknya sendiri.S. yang kehidupannya telah ditulis dalam rincian yang sangat ketat. dan di atas itu memaafkan tujuhpuluh kali sehari. Selalu berfikir positif. mengatakan bahwa Nabi Suci dalam sep anjang hayatnya tidak pernah berteriak. NUBUATAN TENTANG MAITREYA YANG TERKENAL DI DUNIA Jika nubuatan itu mengandung kesaksian baik dari kawan maupun lawan. bisa dibandingkan dengan anak yang nakal dan tidak pa tuh kepada ibunya. Teosofi dan pakar Hindu telah mencoba melekatkannya kepada para orang suci dan nabinya sendiri.

ama yang lalu ketika saya di Madras dimana pusat Teosofi Adyar mengadakan suatu konferensi agama yang dihadiri oleh kaum Teosofi dari seluruh dunia. (Digha Nikaya. Otoritas ya ng sama menulis selanjutnya bahwa Kalki Avatara dan Maitreya adalah dua Almasih.000 tahun yang lalu . Dalam buku lain dari kaum Teo sofi The Master of the Path oleh Lead Beater halaman 51. Kaum Buddhis menunggu kedatangan Maitreya Buddha di abad mendatang. halaman 156). Namun. Maitreya Samiti ). Beberapa penulis Hindu telah mencoba melekatkan nubuatan ini kepada orang suci m ereka sendiri Shankaracharya. kasihsayang dan harmoni. ( Isis Unveiled oleh Madame Blavatsky. nama dari Budhisatva yang merupakan Buddha di masa depan. Maitreya yang dijanj ikan telah disebutkan dalam buku-buku Kristen dan Teosofi dengan kata-kata berik ut ini : Maitreya Buddha yang ke lima belum datang. karena Me tteya disebutkan dua kali di sana (Digha Nikaya. Ada sat u makhluk . Tetapi dalam siklus ini ada lima. halaman 8. Ini juga menjadi kedatangan Kristus yang kedua . di hari-hari belakangan kita kenal mereka sebagai Gautama Buddha dan Kristus . empa t telah muncul. guru Hukum. Leuman. guru dunia masa kini yang disebut kawan Dwipayn Vyas Muni. 1 64. Max Muller menulis dalam Chips fro m a German Workshop jilid I halaman 452-453 : Pernahkah kaum Buddhis mencoba menge tahui bahwa Buddha yang Dijanjikan itu tiada lebih daripada Maitreya yang dihara pkan. 106). Yang belakangan ini adalah Ka bbalistic Raja Almasih. Agama Buddha berpegang bahw a kebenarannya secara berulang-ulang telah diajarkan oleh Buddha. yang lahir ke dunia demi kebaikan dan kemakmuran da ri sebagian besar manusia. seseorang yang bernama Kri shna Murti telah didefinisikan sebagai Dia Yang Dijanjikan dan telah ditulis bah wa: Pangeran Maitreya mengambil arah yang sama ketika dia mengunjungi Palestina. Suatu siklus dimana tiada Bu ddha yang muncul disebut kosong (Shunya). berdasarkan persaudaraan. Buddhavansha bab 2) dan k epercayaan itu menjadi mapan di semua aliran (E. Sumedha dan lainnya. Liha t apokripa St. wahai saudaraku. yang akan data ng dengan seekor kuda putih. sebagaimana tulisnya: Dalam Wisnu Purana ditulis bahwa Resi Maitreya akan menge mbangkan cahaya ruhani di abad kegelapan dan akan meletakkan landasan peradaban yang terbaik. Dia membantai kaum Buddhis sedemikian besar jumlahnya hingga tak seorangp un yang tersisa di India. yang melakukan segal a macam kesulitan terhadap kaum Buddhis di India karena dia berpandangan bahwa B uddha itu menentang Weda (Telah kita sebutkan sebelumnya. tetapi Maitreya ini telah d idefinisikan sebagai pembimbing ruhani masa depan. karena rahmat-Nya kepada dunia. yang muncul da lam suksesi dan doktrin setelah kemerosotan dan menghilangnya. Dalam Bhagawat disebutkan bahwa Resi Maitreya. pandangannya terhadap Weda). sebagai Maitreya dan Almasih se bagai pribadi yang satu dan sama. utusan cahaya. demi kemaslahatan dan kebajikan dan kesejahteraan dewata dan manusia. yang akan datang belakangan. Maitreya. Pada sa at Maitreya muncul untuk kedua kali dalam bentuk Almasih. nabi ini bukanlah Kalki Avatara. tetapi sudah pasti timbul sebelum kanon Pali. Se orang orientalis yang terkenal di dunia. namun dia timbul sebagai utusan cinta (Almasih) . Prof. 26). The Coming of Christ . Ini adalah pribadi yang sama. entah terbunuh atau melarikan diri dari India. ( Buddhist and Christian Gospels . 2. Teori Buddha yang datang kembal i ini bukannya primitif. Sosiosh juru-selamat Iran. yang akan menjadi guru terakhir dari Buddha yang dijanjikan. yang didiskusikan secara rinci. No. telah ditulis: Pada hari-hari itu ada dua di antara jutaan manusia yang berdiri sebaga i menara di atas yang lain dalam kekuatan berkah dan cinta. Edmund dan Pavri mendefinisikan Almasi h Yang Dijanjikan yang disebutkan dalam Yohanes. Dalam Buddha and Christ oleh Jinarja Dass. Betapapun dengan semuanya ini. demikian pula umat Hindu menunggu Kalki Avatar dari Wisnu yang akan datang dengan seekor kuda dengan pedang di tangan .26. Maitreya. Yang Utama . adalah sungguh melukai hati bila Shankaracharya i . dia menyeru kepada par a muridnya untuk saling mencintai sama seperti dia mencintai mereka. dan Arhat Buddha. jilid II hal. akan sekali lagi terlaksana dan diajarkan oleh Buddha di masa depan. Dan apakah makhluk itu? Seorang Tathagata. dan yang kelima adalah Maitreya. hal. Dia yang menaklukkan tidak akan ditaklukkan lagi (Dhammapada). Yohanes. Pada perist iwa ini sejumlah besar kepustakaan telah diterbitkan dimana obyeknya adalah data ngnya guru dunia. Avatara terakhir ini akan disebut Kalki.

yang akan dipimpin ol eh orang yang dijanjikan itu. dan dia akan mempertaha nkan diri. dalam menyimpulkan pelajaran ini. Dia akan menjadi pemilik pedang. hal. Hindu dan Kristen. Seti ap kata dalam wahyu ini membuktikan Muhammad sebagai dia yang dijanjikan seperti yang dirujuk di atas. Sebagai kenya taan bab ini berjudul: Nubuatan tentang Maitreya yang dikenal luas di dunia. Juga klaim kaum Teosofi bahwa Kri shna Murti adalah Maitreya setelah beberapa waktu mereka gagal mempropagandakann ya. dan ia ak an mengadili dengan pertolongan kebenaran dan berjuang untuk penyebarannya. ada seekor kuda putih. kitab mana harus kita peluk dalam hati kita pada jam terakhir. bisa dicatat bahwa atribut Maitr eya itu tidak bisa didapati dalam pribadi Kristus dan cukuplah kita mintakan pe rhatian terhadap buku Monier Williams tentang Buddhisme. harapan kita. karena mereka dianiaya. dan Ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar . Tuhan memenuhi nubuatan Buddha dala m pribadi Muhammad 1400 tahun yang lalu. kitab yang m emberi tahu kita tentang orang mati. Buddha atau Kristus? Adalah sekedar suatu ejekan untuk mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang yang rasional dan mau berfikir dalam abad ke sembilanbelas . Ini adalah pelajaran Tuhan kepada kaum Teosofi dan kepada mereka yang mengira bahwa nabi itu seorang yang d ibuat oleh manusia atau rekaan orang belaka. Sebagai kenyataan. Pedang di tangan dan seekor kuda putih yang ditungganginya diikuti pernyataan ba hwa bahwa Dia yang Dijanjikan itu adalah seorang yang jujur dan benar. Teka-teki ini dengan indahnya telah dita fsirkan dalam Wahyu kepada St. Buddha yang menyerahkan kemat iannya atau Kitab yang mengungkapkan kepada kita tentang yang hidup. dimana dia mengungkapk an hal yang paling memalukan dalam mengaitkan Messiah dan Buddha. Dia kelak akan benar-benar seorang Maitreya dalam arti maupun kata. Siapakah yang ak an kita pilih sebagai pedoman kita. Ia menghakimi dan berperang deng an adil (Wahyu 19:11). Dan sesungguhnya Allah itu kuasa untuk menolong mereka. Teosofi dan Hindu telah membuktikan bahwa nubuatan ini terkenal dalam istilah yang paling jelas tanpa kebingungan lagi dalam kitab-kita b agama Buddha. kecuali hanya karena mereka berk ata: Tuhan kami ialah Allah (Q. yang terbaca: Lalu aku melihat sorga terbuka. (Monier Williams. juru selamat kita. Dia adalah gabungan dari rahmat dan penuh kehangatan. Wishnu Avatara dan Sosiosh dengan seekor kuda putihny a merujuk kepada kehidupan yang murni serta paling sublim. Mengenai klaim dari kawan-kawan Kristiani kita. yakni pedang kebenaran. Dalam suatu ba b khusus dia menulis: Adalah rupanya suatu kenaifan. 22:39-40). Ini juga menunjukkan tertekannya nafsu jahat denga n pribadi yang tulus.nidihubungkan dengan Maitreya Yang Dijanjikan. Dia diakui terkenal sebagai yang terpercaya (Al-Ameen) da . begitu pula Persia. telah menunggu seorang yang dijanjikan. sesungguhnya. Namanya adalah Maitreya. Klaim dari kaum Kristen. (Yaitu) orang-orang yang di usir dari rumah mereka tanpa alasan yang benar. Yohanes. kehidupan abadi yang diberikan oleh Kristus . sebagaimana kata Quran Suci: (Perang) diizinkan kepada orang-orang yang diperangi. ketiadaan.S. Cahaya Asi a atau cahaya dunia? (Buddhism and Christianity). Suatu kesimpulan ringkas dari tema mereka ini bisa diberikan di bawah ini: Kaum Buddhis. para sejarawan mengungkapkan kuda nabi yang disebut Buraq yang berwarna putih.536-563). Maitreya yang akan datang. sekarang hanya menunggu akan datangnya Maitreya.

Disebutkannya adalah oleh percakapan Buddha sendiri. Maitreya. Para hakim dan pangeran Bani Israil biasanya menggunakan keledai dan bihar sebag ai kendaraan. SUMBER NUBUATAN TENTANG MAITREYA Perkara lain yang menunjukkan keaslian akan pentingnya nubuatan ini tentang keda tangan Nabi Yang Dijanjikan terdapat dalam daftar sumber yang diberikan di bawah ini: Nubuatan ini diberikan oleh murid Buddha yang terkenal dan terkemuka. Wahyu kepada Santo Yohanes itu ditulis pada tahun 96 M. Dalam Kitab-kitab agama Buddha yang paling otentik dan standar. Tidak saja Gautama Buddha melainkan juga semua Buddha yang terdahulu darinya men gharapkan kedatangan Dia yang Dijanjikan. Burma . (Q.S. Setelah Almasih maka giliran Nabi Suci yang telah berperang da n berjihad untuk menyebarkan kebenaran. Masa kedatangannya telah disebutkan. yang telah diramalkan tentang Nabi Suci oleh Vyasji dalam Bhavishya P urana (didiskusikan dalam Prophet Muhammad in Hindu Scriptures di tempat lain dala m buku ini). di Provinsi Frontier. Nama Maitreya sendiri berhubungan dengan seorang yang dikenal tanpa suatu keragua n. 33:40). Beberapa gambaran atas sifat-sifat khususnya yang menonjol juga telah diberikan. telah digambarkan sebagai pembimbing dari seluruh umat manusia. supaya orang-orang tidak tert ipu dalam mengenalinya. Deccan. 2. Kedatangannya akan terjadi pada abad kegelapan (Kaliyuga). Gaya. Dwaparyuga. sebagaimana juga telah dikatakan dalam al-Quran: Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari orang-orang kamu. dan tempat-tempat yang terjauh di Asia Tengah. Kaliyuga. semacam Kandhara. 1. Maitreya akan menjadi utusan dari rahmat serta kasih-sayang ke seluruh lama seme sta. Buddha menyebut Dia yang Dijanjikan adalah seorang Buddha dan digambarkan pelari . Benares. Ada perbedaan pandangan tentang pertanyaan ini. Adalah aneh bahwa tak seorangpun nabi Bani Israil yang bo leh mengendarai kuda. Dalam kepustakaan sejarah kaum Buddhis. disebutkan sebagai suatu fakta bahwa Dia Yang Dijanjikan ditunggu dimana-mana dengan sangat. Semua resi Hindu (utusan) muncul dalam ketiga abad pertama (periode) dan Muhammad muncul pada abad Kaliyuga. bah wa tidak ada Buddha lagi yang muncul sesudahnya. 3. tetapi tidak dalam istilah yang persis. Tret ayuga. Dalam terminolog i Hindu abad di dunia ini dibagi dalam empat abad (yugas). lukisanan sosok Dia yang Dijanjikan itu digambarkan dengan terang. Maitreya adalah Buddha yang terakhir dan Nabi. dan hanya Sulaiman yang empunya kuda. Tuhan melarang berdagang dengan Mesir yang terkenal akan perdagangan kudanya (Ul angan 17:16). Dan tidak ada sesuatupun yang membingung kan tentang kuda putih yang dimilikinya untuk berkendaraan. Bahwa Maitreya adalah teman Viasji adalah terang dari nubuatan. Dia yang Dijanjikan. Kualitas moralnya digambarkan dalam pujian yang ditulis dengan istilah yang jela s dan istimewa. Jepang.n yang benar (Siddiq) oleh para musuhnya. Cina. Raja Buddhis membuat patung-patung dari Maitreya yang akan datang di pelbagai ko ta di Asia. Disebutkan dalam istilah yang terbuka bahwa dia adalah akhir dari para nabi. 4. melainkan dia itu Utu san Allah dan segel (penutup) para Nabi . Karena itu nubuatan tentang seorang penunggang kuda adalah Muhammad dan pengenda ra keledai adalah Kristus. Beberapa dari pat ung ini setinggi 120 kaki. Nama dari dua kudany a adalah Luhuf dan Sanjah . Krutayuga.

Rev. dan memiliki suatu posisi yang unik kedua hanya sesudah Pali Pitaka. halaman 480-482). Sri Lanka. ini mengungkapkan justru dalam Kata Pengantarnya bahwa kitab ini berisi percakapan antara Raja Mi linda dengan seorang misionaris Buddha Nagsena. Kaum Buddhis sangat ingin tahu tentang Maitreya sehingga mereka menyangka setiap dan masing-masing pembaharu sebagai dia yang dijanjikan. ( Buddhism in transition diterjemahkan oleh Warren Pages. Ada banyak kejadian se macam ini dalam sejarah kaum Buddhis. suatu kitab dengan otoritas. Rangoon.annya itu sama dengan Buddha yang Dijanjikan kelak. yang saya telah mendengar pada suatu peristiwa tertentu. pada saat lingkaran yang bahagia ini berakhir. kaum mukmin dan para pengikutnya. yang diberikan secara rin ci. ANANDA Ananda adalah perawi yang lain dari nubuatan ini. Lingkaran kita adalah sesuatu yang membahagiakan. Yan ini disalin dari Journal of the Pali Textbook Society tahun 1886 M. Peristiwa seutuhnya akan dipelajari. hala Museum Library Colombo.G. Dalam kitab itu tertulis: Puji kepada Dia yang Diberkahi. dan pemimpin tambahan Kasap a. berdoalah agar kaupasang tel ingamu karena aku akan bicara. Engkau Yang-esa dan Melihat. 500 tahun sesudah Buddha. Aham etrahi sumbudho Metteyo capy hessati idheva bhaddake kappe asamjate vassakotiye Metteyo namena sambuddho dvipaduttamo Kattam bhavissati mama ceayena rathaman panca anatara dhanai. Kisah ini berasal dari seorang murid besar Buddha dan sahabatnya. Pahlawan yang akan mengikutimu adalah sebagai Buddha. apapun juga keadaan nya. Nyatakanlah kepadaku. Konagamana. KISAH DARI MURIDNYA YANG LAIN. TRADISI DARI MURID-MURID BUDDHA YANG TERKENAL Ada suatu g berikut man 33 di M. Satu copy lagi dari ini terdapat di Hinayana Library. Ketika dia mendengar pembicaraan para tetua. Sariputta bertanya kepada Dia yang Diberkahi mengenai Penakluk di masa depan. Kemudian seorang yang di hormati. Kata-katanya dikutip dari Milinda Prashnah . Dia selalu menyukai rombongan Buddha. Kitab ini diterbitkan di Colombo pada tahun 1877. y ang telah lama merupakan kitab populer dalam bentuk bahasa Pali. melainkan juga tanda-bukti dan a khlak para muridnya. Yang Diberkahi memberi kan jawaban: Aku akan katakan kepadamu. Yang Diberkahi tinggal di Kapilavastu d alam suatu gua di pohon beringin di tepi sungai Rohani. telah diterjema hkan ke bahasa Sinhala. tetapi setelahku Metteya akan datang. Dan karena inilah maka Dia yang Dijanjik an itu dipandang sebagai pendiri agama kemanusiaan. Kata-kata ini berbicara mengenai keagungan sang nabi. Sariputta. kisah tentang tahun-tahun ini akan lenyap. Dalam Kitab-kitab suci agama Buddha disebutkan tidak saja tentang akhlaknya yang mulia dan patungpatung yang didirikan untuknya. kemudian Metteya disebut Yang Utama dan menjadi pemimpin dari selu ruh umat manusia . kitab berjudul Anagat Vansha (Sejarah dari peristiwa di masa depan). Dia digambarkan sebagai gabungan dari akhlak semacam itu yang belum pernah a da pembaharu lain yang menyamainya.O. Buddha yang utama adalah saya. Sebelumnya. T . Tiga pemimpin telah hidup: Kaku-Sandha. Buddha menekankan nubuatan ini sedemikian kuatnya sehingga para muridnya semuany a lupa akan kesedihan atas kematiannya. Buddha yang suci dan agung itu.P.

Dia akan menjadi pemimpin suatu persaudaraan dari beb erapa ribu orang jumlahnya seperti halnya saya sekarang yang menjadi pemimpin da ri beberapa ratus orang jumlahnya.W. Saya menyerahkan diri jasmaniku ini yang berupa daging dan tulang. dia yang diberkahi. Wahai engkau yang begitu sempurna. te . Bukankah telah kuberitahukan berulang-kali kepadamu sebelum ini.. Hanya inilah apa ya ng kucari sekarang. saya merasa lemah. jangan bersedih hati atau berurai air mata seperti in i. Apapun yang kaukerjakan itu sudah benar. Tetapi Buddha me ngatakan tanda-tanda ini tidak ada kaitannya dengan penghormatan terhadap diriny a.Eitel. dan yakin bahwa semuanya akan lenyap kecuali kebenara n dan ketulusan. Buddha y ang diberkati berkata: Dia akan memimpin seluruh kemanusiaan. Kemudian ketika dia kembali kesadaran nya dan telah terbangun. ( Milinda Prashnah . Seorang yang tidak bijak akan mengira bahwa dirinya adalah segalanya. dan nafsu. Maha pri Nibhan Sutta dan T. Kepalanya harus menghadap ke utara di antara dua poho n cemara. halaman 229).W. pencetus caha ya kebijaksanaan . T. Dia menyadari khayalan alam semesta ini. bah wa Buddha yang Diberkahi maju ke depan dengan suatu rombongan besar dari para pe ngikutnya ke tempat tinggal Malla yang ada di Koshinagar di seberang sungai Hari nyvati. dia menulis: Kitab ini telah datang ke rumahnya yang di selatan ini sebagai kitab dengan s tandar otoritas Prof. engkau sangat dekat kepadaku karena pengabdian dan kecintaanmu yang takkan musnah. Sekarang Tathagata tidak mengira Ananda adalah dia yang harus m emimpin persaudaraan.W. da n dia masih begitu jauh dari tujuan yang sempurna: tetapi tuannya. dan Buddha berbaring atasnya. Milinda Prashnah halaman 225 ). Orang-orang yang terbenam dalam dengan emosi. Setelah sampai dia berbicara kepada Ananda. Raja Milinda berkata kepada Nagsena. Kemudian Buddha bertanya kepada para muridnya: Sau dara-saudaraku. Saya telah memutuskan untuk mencari peristirahatan dan ke damaian. bahwa adalah fitrah kita untuk berpisah dengan yang kita kasihi dan barang-barang yang disuk ai. Carlongen Newman telah menulis berdasarkan otoritas dari kitabkitab Buddhis dalam bahasa Sanskrit dari bahasa Cina yang paling berwenang. akan segera wafat.Wahai Nagsena yang terhormat! Bu ddha yang diberkati telah meramalkan Buddha tidak berfikir bahwa hanya dialah yang memimpin komunitas. Tetapi sebalikn ya ketika menggambarkan kemuliaan dan sifat dari Metteya. sama seperti saya yang memimpin ratusan orang. Bantal dibawaka n kepadanya. ikatan kewajiban dan pengikut yang tulus. jadi. Dengan kata-kata ini Ananda duduk di sampingnya. saya ingin berbaring. dimanakah Ananda? Seseorang memanggil Ananda. J. Tetapi dengan mendefinisikan atribut dari Metteya. karena saya telah menyelesaikan karya risalah saya.Rhys Davids. Ini karena ia merasa bahwa ia masih belum apa-apa kecuali pencari kebenaran. Ruh dari alam ini akan terus hadir. atau bahwa pesan itu tergantung kepadanya. Ananda menganggap hal ini menunjukkan hormat. di a berkata demikian ini: . air mata mengalir di pipi Ananda. dan Buddha ber kata: Ananda. ujarnya: . hentikanlah. Mengenai otentisitasnya . ujarnya: Bawakan aku sebuah bantal.Rhys Davids menerjemahkan: Nagsena yang suci. Wahai Ananda. tuannya yang baik hati. tetapi seorang yang sadar mengenal bahwa ego-nya itu bukanlah realitas. Buddha melanjutkan kata-katanya: Wahai Ananda. bisaka h engkau menghormati tuanmu? Mendengar hal ini. Rhys Davids. sangat mendambakan cahaya. Wahai Ananda. beberapa tanda istimewa muncul di pepohonan dan di lang it serta di bumi. telah dikatakan oleh dia yang diberkahi. (T.Rhys Davids telah menerjemahkannya ke Bahasa Inggris. Ananda menghampiri dan berkata kepada Tuan yang dihormatinya: Kegelapan dan kegalauan sedang menc ari kebijaksanaan. tetapi penghormatan besar adalah kesadaran akan dirinya.W. dan buta. WASIAT BUDDHA DI TEMPAT WAFATNYA Dalam kitab yang terkenal dari agama Buddha.

S. dan seorang yang akan menyebarkan kebijaksanaan dan ilmu. seperti yang saya lakukan. Kemud ian Ananda menahan tangisnya dan bertanya siapakah yang kelak akan mengajar mere ka setelah (Buddha) tiada. Quran Suci berbicara tentang Nabi Muhammad dengan istilah yang tidak ke sana-si ni sebagai: Dan Allah akan melindungi engkau dari manusia jahat (Q. Bahwa semua tujuan yang benar ini diperlukan sebagai petunjuk bagi manusia.S. yang membacakan halaman-halaman yang suci. Dia akan mengetahui rahasia alam. Yang didalamnya ber isi Kitab-kitab yang benar (Q. Ini adalah sifat beliau satu-satunya yakni menjadi pembimbing dari seluruh dunia sedangkan para nabi yang lain datang membimbing masing-masing kaumnya. dan akan dengan seluruh keagungannya. Lagi dia menyebutnya sebagai pembimbing seluruh umat man usia dan guru baik manusia maupun jin. ( Gospel of Buddha oleh Carus P. Ananda merasa tenteram dengan kata-kata ini lalu berkata: Doakan. Menarik kesimpulan dari kutipan ini yakni bahwa Buddha tidak hanya mengakui para Buddha sebelumnya. Tuan. Buddha yang lain akan bangkit seorang yang suci. (Q. Karena kepemimpinannya yang diberikan ke segenap ba ngsa di dunia maka dia adalah segala cahaya. 5:67). Al-Quran telah membenarkannya dengan kata-kata: Utusan dari Allah. yang digambarkannya sebagai orang suci.S. dikatakan bahwa beliau akan memperagakan kebenaran Ilahi seperti yang d iajarkan olehnya. Kitab yang diusung olehnya dikatakan dalam al-Quran: Ini adalah ayat-ayat Kitab yang penuh Hikmah (Q. Dia akan menyiarkan agamanya dan ini dalam kenyataannya akan menjadi yang terbaik. al-Quran mengungkapkannya: Cahaya di atas cahaya (Q. Pada saatnya yang tepat. 5:3). (Q. Dia akan menyiarkan agamanya sebaik mungkin dari seluruh agama yang ada . dan tiap-tipa bangsa mempunyai seorang pemimpin 13:7). bai k yang sebelumnya sudah diturunkan ataupun belum. kata Quran Suci: Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku lengkapkan nikma t-Ku kepada kamu dan Aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama (Q. Murid-muridnya akan berkali-lipat menjadi ribuan sedangkan saya hanya beberapa r atus. Untuk ini Gautama Buddha menjawab: Saya bukanlah satu -satunya Buddha yang datang ke dunia ini. Dia akan mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan. Dia yang dijanjikan akan mengetahui semua rahasia alam itu dimanifestasikan dari al-Quran. . ataupun saya bukanlah kereta yang tera khir. 10:1).ruslah berusaha dengan sekuat mungkin tenagamu. Engkau hanyalah juru-ingat. dibenarkan oleh al-Quran: Boleh jadi Tuhan dikau akan menaikkan engkau pada kedudukan yang amat mulia 17:79).S.S. halam an 215-218). 24:35). Lagi dia digambarkan sebagai seorang yang menampakkan cahayanya di tanah yang pe nuh kegalauan dan kegelapan. dimana kitab ini menggambarkan nabi sebagai yang mengetahui rajhasia alam yang paling dalam. Sebagai nubuat. semuanya ditemukan dalam Qura n Suci.S. Dia akan mencapai puncak kejayaannya . Dia akan menikmati kehidupan bersama orang-orang yang tulus. ba gaimana kita bisa tahu akan hal itu? Untuk ini Buddha yang diberkahi berkata: Di a kelak adalah Maitreya yang seutuh-utuhnya.S. 98: 2-3). melainkan juga merujuk dalam istilah yang ditekankan akan ke datangan seorang Buddha yang belakangan. cahaya di atas cahaya. dia aka n menjadi pemimpin yang mengungguli seluruh manusia dan menjadi pengajar umat ma nusia dan jin. takhayul dan kebodohan. Hanya dengan demikian kemudian k amu akan menemukan pembebasan dari nafsu rendahmu. Dia akan menggelar kebenaran Ilahi dengan cara yang sama seperti yang saya kerjakan.

Set ibanya di taman. dalam bukunya se Buddhism menulis pada halaman 119-120: Japane Maitreya itu khusus penting bagi sejarah ajaran karena ini berkaitan dengan sifat dan keadaan dari seorang Bodhisatva baik yang lebih lama maupun yang lebih baru . NUBUATAN DALAM NASKAH SUCI YANG LAIN Sulit didapatkan satu Kitab agama Buddha yang tidak menyebutkan kedatangan Maitr eya yang dijanjikan. mantan Dutabesar Britania Raya di Jepang. Dia disebutkan.S. penjelmaan dari kasih-sayang dan kebaikannya disebutkan . tetapi aku akan mengatasi keengganan mereka Setelah Saryut menyembah Buddha. Sekarang sudah tujuh tahun sejak terakhir aku melihatmu . Karena itu mereka mengatakan kepada pangera n yang lebih muda itu untuk menyembahnya. belum. Tidak ada kemungkinan sukses yang lebih baik dari ini. tetapi ayahmu atau kerabat mu yang lain. Betapa besar mukjizat semacam ini bagi seor ang laki-laki. Lagi bahwa dia akan menikmati persahabatan dengan ribuan pengikutnya serta murid nya telah jelas dari fakta historis bahwa pada saat penaklukan Mekkah. mengirim kepadanya seorang bangsawan yang menyerahka n pesan ini atas nama raja: Adalah kehendakku untuk melihatmu. Pandit Kumar Swamy. dalam bukunya: a and the Gospel of Buddhism . pada halaman 225 menulis: Buddh Buddha di masa depan hanyalah Boddhisatva Maitreya. Dan segera setelah wafatnya jumlah itu berkembang menjadi lebih dari tujuhpuluh ribu. d ia telah memerintah mereka tidak saja secara fisik melainkan juga spiritual. cendikiawan terkemuka dari Madras. kar ena kehangatan dan kecintaan kepadanya telah terpateri dalam hati mereka. yang telah mendengar pe ncapaiannya menjadi Buddha. yang lain telah memperoleh manfaat dari Dharma. Sir Charles Eliot. Dalam kisah lain diriwayatkan: Suatu kali ayah dari Gautama Buddha mengungkapkan keinginannya untuk melihatnya. Dia mengirimkan beberapa utusan. sedangkan mereka duduk berjarak yang a gak jauh. Dia tidak saja memimpin kehidupannya sendiri yang paling tulus melainkan dia meramu ribuan umat menjadi bebas dari dosa. Nabi memi mpin sepuluh ribu bangsa Arab. kita pamannya dan kakeknya . maka datanglah ke mari. Kata-kata Buddha : Bahwa dia akan memimpin kehidupan orang-orang tulus dipraktek kan seratus prosen oleh Nabi. Buddha mengerti jalan fikiran mereka dan berkata: Sanak-kerabatku tidak mau menghormati aku. R. Lagi. untuk memasukkannya menjadi mereka yang berniat baik dan kawan s erta pengikutnya. dalam teks Pali dengan sedikit rincian Seluruh aliran Buddhisme m engenalnya dan dia kerap kali disebut dalam kepustakaan Pali belakangan dan di d alam teks Buddhist Sanskrit sebagai Lalit vistara dan Mahavastu .Seorang lelaki yang para lawannya berencana untuk menyingkirkannya dari kota seb agai orang yang tak berdaya telah ditingkatkan ke suatu kedudukan yang luhur dan berwibawa. Buddha duduk di atas sebuah singgasana Pangeran Sakya itu berka ta: Siddharta (Buddha) ternyata lebih muda daripada kita-kita ini. Jadi. yang dilawan oleh berpuluh ribu orang dan dia menjadi magnet bag i mereka semua. dia itu kemena kan kita. Hardy dalam bukunya Manual of Buddhism menulis: Selama Buddha menetap di Weluwana maka ayahnya Sudhodana. Demikianlah para pakar yang besar dan terkemuka telah menulis tentan g dia: Yang paling sukses dari semua Nabi serta segenap pribadi keagamaan (17). yang berkata kepada Buddha. Kemudian Buddha meramalkan kepada mereka kedatangan Maitreya . ayahmu ingin sekali .

Ini mendorong kita untuk mena rik kesimpulan. ol eh R. Inilah sebabnya mengap a banyak nabi pendahulunya memanggil mereka orang-orang suci. Quran Suci menyatakan tentang Nabi Suci: Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhan dikau. Ada delapan baris tentang Maitreya dalam Ekott ra berbahasa Cina (Bridal Keith s Buddhist Philosophy in India and Ceylon ). Istananya berj arak 960 mil dari Kapilawastu. ( Manual of Buddhism . Kitab Sanskerta yang lain. diterbitkan oleh Oriental Institute dari Baroda State (India) be rbicara tentang jejak utama dari dia yang dijanjikan (Maitreya Sadhuam. Ada suatu kita b terkenal bernama Buddha charit dari Ashva ghosha dimana terbaca: Brahmin dan dewata yang lain dengan para pengawalnya dipanggil bersama-sama dari langit. dan demikian pula ratu sangat mendambakanmu seperti malam pekat yang merindukan rembulan baru. berkaitan dengan langit Tushita. Dan masuklah ke Taman-Ku ! (Q. ketenteraman.melihatmu sebagai kembang Leli dari matahari itu. bahwa dia yang dijanjikan itu akan mencapai tingkat yang terting gi dalam perdamaian. maka kumpulan sahabatnya adalah keajaiban spiritualnya yang tertinggi. Adhyay 5:39). Kitab Sanskrit yang lain yakni Sadhna Mala jilid I dan II. Buddha melakukan perjalanannya selama dua bulan.S. Dalam Buddhist Philosophy in India and Ceylon oleh Bridal Keith. Seorang pengajar agama menyampai kan berita atas kedatangan Buddha kepada ayahnya. Sebagai fakta nyat a. Buddha telah menyatakan bahwa Buddha Maitreya yang akan . dengan perasaan ridla. ditulis: Kedatanga n Buddha yang dinamai Metteya. Buddha yang membaca fikiran mereka. Jika Quran Suci adalah mukjizatnya yang lisan. Lebih dari 500 pemuda dan pemu di mengelu-elukan dia dengan harum bunga-bungaan dan manisan. Masuklah di antara hamba-hamba-Ku. diter jemahkan oleh Sir Charles Eliot). halaman 203).10. dan bahwa dia adalah keponakannya. yang mengungkapkan peristiwa kehidupan Buddha. tet api aku akan atasi penolakan mereka itu. begitu pula pencapaian dari puluhan ribu sahabatnya adalah fakta yang sudah diperkirakan. ( Digha Nikaya 3:76. Kaum Buddhis men angkap bahwa Maitreya. dia yang dijanjikan itu. dengan berjalan kaki enambelas mil setiap hari. Adhyay 26:8. Dia tak pernah mengeluh di hadapan Tuhan atas penderitaannya. Orang-orang berkat a bahwa mereka adalah sesepuh dan pamannya. PARA SAHABAT NABI DALAM PULUHAN RIBU Seperti halnya Quran Suci yang telah diramalkan sebagai mukjizat dari Nabi yang terakhir. ( Nidan pre vritah . Tushita berarti ketenteraman sejati dan kepuasan. naskah suci yang otoritatif dari sekte Buddhis Mahaya na adalah Lalita vistara. Hardy. mengapa orang-orang yang dekat dan saya sayangi ini tidak mau menghormatiku. 89: 27-30). Dalam kutipan ini peristiwanya telah diamati dalam suatu wahyu. Kemudian setelah itulah dia menceritera kan kepada mereka kedatangan dari Maitreya yang dijanjikan . dan kenikmatan. halaman 50). Dari sini kita dapat lebih membayangkan akan kedamaian fikirannya yang sudah sangat berkembang. Dan Maitreya yang diberkahi datang bersama para malaikat untuk menyegark an kembali hukum Ilahi di bumi (15:118). Kedatangan Maitreya juga disebutkan dalam Kitab-kitab suci Hindu. In i berisi nubuatan tentang Maitreya dalam istilah yang sangat istimewa. Kaum Bu ddhis Cina sangat menghormati dan memiliki keyakinan kuat terhadap kitab ini. Ini tiada lain adalah istirahat dan tenteramnya fikiran yang membuatnya tetap bi sa melayani bahkan ketika menghadapi cobaan yang paling berat di tangan para law annya. dia berdoa dan bersujud di hadapan Tuhan malam dan siang. Sebaliknya. ama t memuaskan di hati.S. telah dikenal dalam kanun . ini adalah suatu kisah yang hidup dan suatu tanda yang menakjubkan atas kesuc iannya yang luar-biasa. M aka mereka tidak suka untuk menghormatinya.

engkau akan mengikuti arah yang benar (Mishqat 27:12). ki ta tidak pernah mendengar begitu besarnya kerumunan manusia yang setelah muncul dari celah bumi. dan melaksanakannya dalam praktik. begitu besarnya jumlah Buddhisattva. Allah telah menimbulkan kecintaan kepada iman. begitu besarnya kerumunan. Persamaannya adalah kecintaannya akan budi-pekerti yang luhur dan kebenciannya kepada kejahatan. Ia telah menimbulkan ben ci kepada kekafiran. para pengikut Nabi Suci menghayati seluruh risalah Ilahi dalam hatin ya.Kita tidak pe rnah melihat. 62:2). . 6. sama seperti dir inya yang menjadi kepala dari ratusan di antara mereka . me nghargai. dan menyucikan mer eka (Q. Demikian itulah orang-oran g yang terpimpin pada jalan yang benar (Q. melanggar batas. berjuang untuk pencerahan . dia yan g baik budi dan penuh rahmat kepada dunia ini (Rahmat-an-lil-alamien) akan berbi cara. Sebaliknya. dan kepada kamu. yang tampak luarnya sedap dipandang. a tau itu sendiri bisa lebih merupakan kejutan yang menyenangkan. bila dibandingka n dengan yang kita temukan dalam kehidupan kaum Muslimin pada awalnya . mengagungkan dan menyembahnya serta menyalaminya dengan pekik penuh k egembiraan.S. Dan saat itu fikiran berikut muncul dalam jiwa Buddhisattva Maitreya . yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya. kapankah mereka akan datang? (Saddharam Pundrik 14: 4. sebagaimana Quran Suci telah menyatakan: Tetapi kepada kamu. Reed . siapapun dari mereka yang kauikuti. Dan jika ini akan menyingkirkannya demi anak-anaknya . Dan mereka dikatakan seperti bintang yang memberi petunjuk kepada umat: Para saha batku ibarat bintang. Kebesaran para sahabat Na bi Suci tidak hanya dalam jumlah melainkan juga dalam keluhuran yang sejati dari kemuliaan akhlak dan kesucian hidup. Suatu kemiripan lainnya yang diramalkan oleh Buddha adalah bahwa Dia Yang Dijanj ikan ini akan menjadi Pemimpin dari kumpulan puluhan ribu orang. dan mendurhaka.datang akan seperti dia. yang telah mengejutkan khayalan kita dengan keadaan yang lebih hidup. Mereka juga disucikan dari dosa: Seorang Utusan d i antara mereka. bijaksana dan kuat ingatannya. Dalam jumlah mereka ribuan tetapi dalam amal perbuatan mereka tak ada tandin gannya. 49:7). kebenaran. Le Comte de Bouillanvilliers berkata: Dan sejujurnya kita boleh katakan bahwa tak ada peristiwa sejarah yang patut diba nggakan. Buddha benar ketika meramalkan tentang mereka: Bersiap-siaga dan berfikirlah sebaik-baiknya. berpegang tanganlah kalian. Ada banyak kemiripan antara Buddha dengan Nabi Muhammad . baik dalam pelayanan maupun kesucian. Buddhisatva di sini. dan menampakka n indah (iman) itu di dalam hati kamu. 7). Mereka mencintai risalah-Nya dan Utusan-N ya sedemikian besar sehingga mereka siap sedia untuk menyerahkan segalanya bagin ya.(18) Ada beberapa ratus kaum Buddhis pada saat Buddha wafat tetapi dengan sangat cepa t mereka telah kehilangan ajaran dari tuannya: Agama Buddha seluruhnya berubah dalam jangka pendek selama sepuluh tahun ( Primitive Buddhism oleh Elizabeth A. telah berdiri hadir di hadapan Tuhannya untuk menghormati. halaman 25). Dan jasa ini mengalir kepada Nabi Suci yang telah bisa menghasilkan kelas pengik ut yang merupakan kesatuan dari ketulusan.S. dan mereka adalah kunang-kunang da ri cahaya Nabi Suci. Kapankah mereka akan datang di sini dalam bentuk kumpulan yang sebes ar itu? Semuanya adalah perukyah yang besar. akan mencurahkan hujan Hukum yang tiada henti dan menyegarkan bagi merek a yang menunggu pencerahan. kecintaan kepada Kebenaran Ilahi dan kehormatan.

G. Tetapi adalah suatu fakta bahwa kit a percaya Maitreya yang disebut dalam Kitab-kitab suci Buddhis adalah nabi Islam . 21:52). Dan baran gsiapa di antara mereka berpaling dari perintah Kami.S. berupa kanisah-kanisah. yang kamu se tia menyembahnya? (Q. halaman 325). wahai keluarga Dawud! Dan sedikit sekali di antara hamba-Ku yang syukur . Mengenai arca atau patung yang dibuat untuk Sulaiman yang disebutkan dalam al-Qu ran beberapa mufasir berpendapat bahwa mereka adalah patung binatang dan bebera pa orang lagi berpendapat bahwa mereka adalah arca para malaikat dan orang-orang lain. bahwa patung semacam itu hanya haram kalau digunak an untuk keperluan ibadah. Karena itu. Mereka mendirikannya dengan tujuan mul ia dan demi penghormatan kepadanya di negara seperti Afghanistan. Sinkiang. 3 :10-13). India. Mereka berpendapat. Ratusan dan ribuan kaum Buddhis tetap menunggu dia. Pastilah mereka telah bersusah-payah dalam memahat patung-patung ini. dan patung patung. Al-Quran menceriterakan tentang dia: Tatkala ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya: Arca-arca apakah ini.H. Khadijah bisa j adi beriman kepadanya sepanjang hari tetapi itu bisa dikatakan karena mencintain ya. Ali juga me mbahayakan jiwanya demi nabi dalam hari-harinya yang penuh kegelapan . Kami akan membuat dia m erasakan siksaan yang menghanguskan. agama mereka itu satu dari yang miris dan mengecewakan. Berbuatlah syukur. Tuhan. cinta. Dan inilah sebab nya mengapa tujuan mereka di dunia ini adalah penolakan terhadap segala keingina n tanpa meninggalkan sedikitpun kecintaan kepada sesuatu atau seseorang. 34:12-13) Dalam ayat-ayat ini jinn itu tiada lain adalah orang-orang asing yang dipekerjak an Sulaiman dalam pemerintahannya dan dicatat dalam pelayanannya. d an ini selanjutnya mengungkapkan kecintaan mereka yang tulus kepada seorang yang mereka harapkan pada suatu masa. penegakan patung itu bukanlah dosa atau bertentangan dengan doktri n akidah. PATUNG-PATUNG MAITREYA Islam mengharamkan pembuatan patung para nabi. Sesung guhnya. adalah sungguh luar biasa dan raksasa. lihat Tawarich . dan mangkuk-mangkuk (besar) sep erti bak air dan periuk-periuk yang tetap. (2 Tawarich 2:2-18. Abu Bakar adalah seorang saksi yang lebih baik.S. ( The Outline of History . para mufassir ini telah mengemukakan pandangannya bahwa. Mereka mengungkapkan kecintaan umat itu ke padanya. . ketika menggambarkan anugerah-Nya kepada Sulaim an. Wells. mewahyukan berikut ini: Dan di antara jin ada yang bekerja di hadapan dia dengan izin Tuhannya. dan adalah sulit bagi seseorang yang membaca sejarah masa itu untuk tidak percaya kepada Abu Bakar. dan mereka mengerjakan itu semuanya semata karena kecintaan dan perhatian mereka kep adanya. Dan kaum Muslimin khususnya tidak dapat mentolerir patung dari Nabi Muhammad. J epang. Ibrahim adalah seorang mukmin yang teguh dalam keesaa n Tuhan dan dia dengan keras menentang berhala. Cina. Burma dan Sri Lanka. Betapa pun. (Q. Sebagai fakta nyata. Mereka bekerja untuk dia apa yang ia suk ai. menu rut Sulaiman. Dalam Quran Suci.Di sinilah bang sa Buddhis itu menunjukkan keunikannya dalam kebebasan dan pencapaiannya. betapa kaum Bu ddhis memahat patungnya di perbukitan batu besar di celah gunung. Patung-patung Maitreya didirikan oleh kaum Buddhis di seluruh benua Asia. Abu Bakar beriman kepada Nabi. dan patung atau arca dari para malaikat juga disebutkan. dan dia tak pernah goyah dal am pengabdiannya. suatu bukti yang jelas atas kedatangan Maitreya yang dijanjikan bisa diberikan oleh adanya patung-patung ini. menulis: Dapatkah seseorang yang tidak bersifat baik itu mempunyai teman? Karena mereka ya ng kenal Muhammad beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya.

tetapi di seluruh negeri.yakni. seperti yang dibangun para pematung Buddhis. dalam cita-rasa kata yang tepat. bukanlah sekedar batu atau mainan yang dipahat dari batu. Kecintaan merek a kepada Dia Yang Dijanjikan telah mengambil giliran yang tak akan musnah dan me rasuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Pintu kuil itu menghadap ke utara. Para pe matung Buddhis agaknya benar-benar mencurahkan ekpsresinya yang utuh kepada pera saannya yang paling mendalam waktu memahat patung dari dia yang paling dicintai ini. seperti yang mereka yakini. Ini jelas tidak saja dari kitab-kitabn ya melainkan dari transformasi yang melelahkan bertahun-tahun dalam memahat batu menjadi patung. Di pusat kuil-kuil ini ada satu patung raksasa yang dib uat dari sandal wood. Dan ini bisa menjadi jaminan klaim kaum Buddhis bahwa mereka hid up itu hanya untuk menunggu datangnya Maitreya. Belum tentu apakah pa ra sahabat Nabi mengetahui sesuatu tentang patung dan nubuatan Buddha ini. Tujuan utama seorang Buddhis adalah penolakan terhadap pertimbangan dan m embawa besertanya penindasan terhadap segala hasrat pribadi atau penindasan terh adap pribadinya itu sendiri. yang paling menarik dari semua patung itu yak ni Maitreya ( Chinese Buddhism . dilahirkan pada tahun 608 M. Dia melakukan per jalanan dari Cina ke India pada saat dimana dia harus menyusuri rute yang nyaris tak bisa ditembus melalui gunung dan gurun. Tidak hanya di Beijing kita bisa menemukan patung-patung semacam itu. ratusan dan ribua n jiwa yang penuh perasaan pastilah telah mencurahkan citra dan rasanya. halaman 254). Namun kaum Buddhis mengharapkan hidup dan berdegup kencang untuk suatu perkara. Dia mulai dari Nalanda. tetapi member i mereka bentuk dari seorang yang sungguh-sungguh dinantikan. tetap i adalah fakta bahwa mereka semuanya pertama-tama memutuskan untuk menyiarkan ca haya Islam di Cina. Ini diyakini me ngatasi hati umat. bahkan setelah tujuannya yang memamah habis semua harapan. Bagi seorang yang tujuan utamanya adalah harapan u ntuk memusnahkan dirinya. Demikianlah. sehingga mereka membuatnya dengan sebaik-baiknya. Suatu g ambaran pendek dari kehangatan dan kasih-sayang ini bisa diberikan di bawah ini: Kira-kira sepuluh mil di sebelah selatan Beijing ada kuil yang luar biasa besar di Peuansi. Mereka. Namun me ngapa dia mau menempuh segala duka-derita ini? Pastilah ada beberapa cita-cita y ang besar. bahwa patung-pat ung dari Maitreya atau Dia yang Dijanjikan. Ini adalah tempat yang penuh dengan kuil. Harapan ini adalah penantian terhadap Maitreya y ang dijanjikan. dan bagi seti ap orang yang melalui pintu utama. Sesungguhnya ini mendorong mereka untuk datang ke negeri itu dan karenanya mereka mencapai keberhasilan yang besar dalam menyiarkan Isla m di sana. Mereka diperintahkan oleh Nabi Suci untuk mencari ilmu sejauh mungkin sampai ke Cina . Di sini terdapat banyak patung. Dia berjalan kaki sepanjang dan seluas India. yang menambah keindahanny a. seorang musafir Cina. Bengal dan mencapai Kaputa. sungguh aneh bahwa dia masih hadir di dunia ini. Ada banyak kuil di mana terdapat Maitreya. dan meskipun ini adalah aga ma yang mengecewakan dan miris.. CINTA HEUN TSANG KEPADA MAITREYA Heun Tsang. patung-patung yang indah dari nabi yang dijanjikan itu. tidak punya harapan untuk pembebasan di duni a ini. Kita telah mendengar bahwa hidup ini sia-sia kecuali harapan untuk hidup. Harapan dan ramalan atas kedatan gan Maitreya dalam fikiran kaum Buddhis adalah sedemikian mendalam sehingga seti ap orang dari mereka siap untuk mengurbankan segalanya demi itu. Sakit yang dideritanya dalam menjal ani semua kesulitan dalam perjalanan itu dengan segala cobaan dan hambatan bisa dengan jelas dibayangkan. yang sangat dihormati karena kebesarannya. fakta ini tidak dapat dilewati ataupun diremehkan. Dengan keyakinan ini namanya adalah Avlochit Eshvara yang mer . Dia mempunyai sebuah balai pertemuan yang besar dengan enam galeri.

Dan dengan tuntasnya keseluruhan perjalanan itu sang musafir melupakan semua ke sakitan dan penderitaannya di sepanjang jalan. Peziarah Cina Heun Tsan g muncul di hadapan patung. saya begitu sungguh-sungg uh ingin melihat wajahmu. Ini membawa penjelasan atas kasih yang mendalam yang berkobar di hati musafir Ci na itu terhadap nabi yang dijanjikan dan yang mengurbankan seluruh jiwa-raganya demi cinta ini. Orang-orang datang dengan bunga-bungaan yang paling har um berwarna-warni yang menarik dan dengan sangat rendah hati mereka merebahkan d iri mereka di hadapannya. Wahai Tathagata. kepada siapa segenap ilmu itu dianugerahkan. akankah saya bangkit lagi di dunia ini di antara dew a-dewa untuk melayani Maitreya yang diberkahi? Dengan keinginan inilah dia mele mparkan rangkaian bunganya ke tangan sang patung. orang-orang melempar rangkaian kembang ke tangan patung itu. engkau yang diber kati. mengungkapkan cintanya kepada Maitreya seb agai berikut ini: Saya sungguh-sungguh tak mengharap sesuatu lagi dalam hidupku kecuali empat peme nuhan bagi Cina dan dunia Buddhis: Ilmu dan Kitab-kitab suci. SEORANG PANGERAN CINA MENDAMBAKAN MAITREYA Seorang pangeran Cina jatuh cinta dengan Maitreya yang tidak nampak. Sebaliknya. halaman 273). ini diperkirakan menunjukkan kemalangan. sedangkan sebaliknya saya bisa dibalas d engan dibangkitkan lagi secara baru di antara dewa pada saat Maitreya yang agung . Iching. halaman 154). karena kecintaan dan perhatiannya kepada Maitreya yang mendorongnya ke Kuil Sarnath di Benares. In i adalah tempat suci dimana Buddha ditunjukkan suatu rukyah tentang Maitreya. Dia berusah . Dia datang untuk melihat tempat yang disebut Bara Singa. Dengan doa ini Heun Tsang menyerahkan jiwanya. Seorang pengembara yang lain. dan sebagian besar maksud tujuannya dalam perjalanan yang jauh dan panjang itu diungkapkannya dalam tangisnya yang terbit dari lubuk hatinya yang paling dalam.amalkan masa depan umat. Bertemunya dengan Nabi yang Dijanjikan. Dengan mengingat obyek dimana mereka mendatanginya untuk mohon pertolongan Ilahi . Saya ingin bangkit lagi setelah kematianku sebagai sahabatmu. karena Maitreya adalah g abungan dari rahmat dan kasih. L agi. yang penuh kasih. dan tak bisa menempatkan rangkaian bunganya di sana. Dan raja Ashoka membangun satu tugu u ntuk menghormati tempat suci tersebut ( In the footsteps of Buddha oleh Grousset F . kebajikan dan simpati. bila seorang makhluk yang malang berdegup kencang hingga tak dapat mencapai tangan dari patung itu. berkata: Bila hasratku terpenuh i. dewa akan menerima rangkaian kembangku Dengan keberuntungannya yang besar patu ng itu menerima rangkaian bunganya . dan karenanya mempunyai kesempatan untuk melayaninya. Dia selanjutnya berkata: Wahai. Dia menemukan ketenteraman yang luar-biasa. maka orang yang menghadiahkannya diperkirak an akan berhasil dalam tujuannya. halaman 174). semua sujud dan sembahyangku adalah bagimu. Pencapaian atas kesadaran-diri yang Sempurna. dan engkau sendirilah. ( In the footsteps of Buddha . halama n 256). (In the footsteps of Buddha oleh Grousset F. Berkumpulnya segenap manusia di bawah satu pohon. ( In the footsteps of Buddha oleh Grousset French. kekecewaan dan masa depan yang kabur dari peziarah itu. Jika rangkaian it u masuk ke tangan dan tetap di sana. Suatu kali dia berkata: Saya sungguh-sungguh ingin memberikan hadiah dari perbua tan tulusku kepada beberapa orang lain.

Maitreya adalah seorang yang diberi status istimewa karena kecintaannya kepada umat manusia. Satu patung yang sanga t terkenal ada di Udian Nagar (sekarang Provinsi Northwest. sehingga patung itu. Dia menyatakan: Saya. Kaum Buddhis sungguh-sungg uh tertarik akan kebenaran Dia yang Dijanjikan. Di sana di a melihat sebuah patung Maitreya di sebuah kuil kuno. tinggi dan sangat berkesan. wajahnya adalah keemasan. Sebelum memindahkan sebatang pohon. musafir Cina. Pada festival khusus cahaya bersinar dariny a. ribuan mil dari rumah. Seorang pengembara Cina yang lain. tetapi akan di atas semuanya. halaman 326-327). dan kemudian melintasi hutan sert a gurun yang belum pernah dirambah orang sampai di Provinsi Frontier. Di tengah mereka biarlah patung Maitreya diukir dan di belakangnya Kshi ti Garbha (seorang Buddha kuno). Dan lagi dalam Hinduism and Buddhism dia menulis: Setelah Avlochit dan Manjusri menurut akidah Buddha Maitreya adalah pribadi yang penting. Huen Tsang. Fahian. Dia tidak satu peringkat dengan para Buddha yang lain. Ka ta-kata dari pangeran yang dikisahkan ini mengungkapkan dalamnya kecintaan dan p erhatiannya kepada nabi yang dijanjikan. Mengenai warnanya. mengatur perjalanannya dari Cin a untuk mencari Maitreya. penuh dengan suatu pengabdian pribadi kepadanya dan mengang gap dia berwenang melindungi keimanannya di saat menunggu penampakannya di bum i . tetapi tak ada tanda-tanda yang ditunjukkan sebagai balasan. sehingg a saya bisa lepas dari kesunyian ini. dia mengu ngkapkan cintanya kepada Nabi yang dijanjikan itu dengan kata-kata yang sangat m emukau. Dia menyatakan hasratnya untuk membelanjakan seluruhnya kepada Maitreya yang sangat dicintainya. Dia mencapai India. dalam buku harian perjalanannya. Dia Yang-dijanjikan yang tercinta belum tiba dan tak kepada seorangpun dia bisa sujud di kakinya ataupun menyerahkan seluruh harta kekayaannya. tinggal se batang-kara setelah kematian kedua orang-tua saya. Mengenai sifatnya. setinggi kira-kira 120 kaki. semua Bu ddha adalah yang terpilih dari ras manusia. Dia yang Dijanji kan dianggap sedang berbaring untuk menunggu turunnya dari ketinggian. yang bernama Ana nda. telah dipilih sedemikian seolah mengungka pkan kebiasaan orang barat yang tidak seperti Buddha dimana kedua kakinya bersil a. Patungnya. Raja-raja sekitar menyerahkan kurban kepadanya. Saya ingin memberikan diri saya kepada ruh yang murni dan suci. bahkan disebut Ajeeta yang berarti mustahil ditaklukkan. Ini adal ah satu patung yang sangat tua. abdi Buddha. lebih lanjut dikomentari oleh Sir Charl es Elliot sebagai berikut: Peziarah Cina menyebut patung-patung dan situs yang berkaitan dengan Maitreya tet api rupanya.a mengungkapkan perasaan cintanya. menulis lebih lanjut dengan mengg ambarkan bahwa ini adalah karya seorang murid terkemuka Buddha. FAHIAN DALAM PENCARIANNYA ATAS MAITREYA Seorang musafir Cina terkenal yang lain. Aslinya ini adalah tugu yang dibangun di sana sebagai peresmian atas nubuat an Buddha bahwa dia akan digantikan oleh Maitreya dan dia ini kelak akan menjadi . Dia mengurbankan seluruh harta bendanya untuk memberikan ekspresi kepada cintanya yang beruratberakar itu dalam bentuk p atung-patung. Menurut kitab s uci Pali Dia adalah satu-sanya yang Dijanjikan. Dia menulis: Saya melihat satu patung Maitreya yang luar biasa besarnya di India utara. juga. dan sebabnya mengapa mereka sang gup menjalani cobaan dan kesulitan hidup dalam pengembaraannya ke negeri-negeri yang sangat jauh. Patung-patungnya diketemukan mula pertama di Kandhara. Saya ingin membelanjakan seluruh harta kek ayaan yang diwariskan kepada saya. Dalam wasiatnya segera sebelum dia meninggal dunia. Namun. Pakistan) yang telah disebutkan oleh Fahian. bisa dipahat dengan sega la daya. Si-Shant. saya menaruh perhatian yang sangat besar kepada orang tua saya. ( In the footsteps of Buddha . Berkali-k ali saya memohon ke Langit.

MAITREYA DI PULAU JAWA Patung-patung di Jawa terkenal karena tingginya. ( Chinese Buddhis m . Selanjutnya. Nyaris semua kuil di Cina menghadap ke selatan. Ini memerlukan segenap kecerdasan. Adalah suatu kebetulan yang mengagumkan bahwa gambaran fisik Maitreya yang diluk iskan dalam kitab Buddhis berbahasa Sanskerta Lalit vistara persis sama dengan pot ret Maitreya yang ada di galeri pertama dari candi Borobudur di Jawa Tengah. Di samping ini. Untuk membikin sebuah patung berkilauan pada zaman it u. Dalam biara dan kuil di Cina ada ukiran di kayu dan dinding batu yang luar biasa dan mengagumkan. Dia membangun satu patung besar untuk mengenang Maitreya. di mana terdapat lima patung Buddha yang menarik. Ini bukanlah tugas yang mudah. Ada senyum di wajahnya. Ceylon diperintah oleh seorang raja bernama Dha tusen. terlihat patung Maitreya. Patung itu rupanya dari seorang pribadi yang ber ani dan sangat tulus. yang agaknya sedang mengajar para sahab atnya. Ini benar-benar seni Buddhis. Cinta. meskipun negeri itu dihuni oleh kaum a teis dan non-religius. Dalam bentukny a tidak ada sentuhan dari arsitektur Hindu. Pengurbanan yang dilakukan oleh raja dan pangeran mengungkap cinta mereka terhad ap laki-laki. atas mana dibayangkan patung yang akan dibuatnya. ada satu Maitreya. dan bahwa dia adalah benar-benar satu penjelmaannya yang asli. kerja keras dan harta kekayaan.R. Musafir Cina Fahian. . perasaan dan pengurbanan dari par a pencinta Maitreya ini jelas bisa dibayangkan. Ini ada lah wakil dari bayangan Maitreya yang mengagumkan. mereka itu yang pa ling indah dan menarik. Sesungguhnya patung tinggi itu terdapat di Ud ian Nagar. Di tengah dari kuil itu ada lah satu patung yang mengagumkan. yang berarti Buddha yang akan datang . tak ada bangsa lain yang demikian bersungguh-sungguh dan penuh pengabdian d alam mempersiapkan kedatangan Dia yang Dijanjikan kecuali umat ini. sedangkan tugu itu terdapat dekat Benares. yang dibuat mengatasi yang lain. halaman 240). pengabdian. yang diruju k oleh patung yang mengagumkan itu. Beberapa peramal Buddhis Cina berpendapat bahwa Dia yang Dijanjikan.tuan dari Langit setelah memperoleh titel Buddha yang tercerahkan. Kelihatannya Fahian salah di sini. akan muncul 3. seperti yang telah kita se butkan di atas. Dadanya lebar dan terbuka. yang diungkap oleh kuil Buddh is di Cina.000 tahun setelah Buddha wafat . Pada g aleri ke tiga. Compleston A. Yang terkenal diantara ini adalah tiang di kiri-kanan yang merupakan galeri dari setiap patung. oleh S. Betapa tidak kenal lelahnya para pematung dan orang-orang yang gila agama ini yang memahat gunung-gunung raksasa untuk memberikan ekspresi atas cinta mereka yang mendalam terhadap Dia yang Dij anjikan. MAITREYA DI CEYLON Pada waktu merosotnya Buddhisme. oleh Edkins. Diriwayatkan bahwa ini dibangun pada tahun 850 M. Peziarah dan pengabdi mengelilinginya dan memberikan ungkapan cinta dan p engabdian. dan semuanya k elihatannya dibangun dengan suatu bentuk yang mirip. Ini terutama di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. dimana orang-orang menyebutnya: Mi-li-fo. Sebagai fakta ny ata. dari mana cahaya itu bisa bersinar pasti merupakan eksperimen dari nalar yang sangat cerdas.D. Can di ini dibangun pada tahun 750 M. kehangatan. menulis dalam catatan perjalanannya bahwa dia menemukan pat rung Maitreya di banyak tempat di Ceylon. Untuk rincian s epenuhnya silahkan melihat Buddhism Primitive and Present in Magadha Ceylon .

Menurut suatu kitab Pal i ada enam Buddha sebelum Gautama Buddha. jilid I. (19). di mana tiada lagi tujuan ya ng jahat. tetapi adalah suatu fakta yang mapan bahwa tidak akan ada Buddha lagi sesudah Maitreya. Asia Tengah. dewa dari cahaya ya ng tak terbatas. sebuah patung yang luar-biasa besar setingg i sekitar 80 kaki dibangun di Tibet mewakili Maitreya. BUDDHA YANG AKAN DATANG. R. dunia itu benar-benar tanah yang b ahagia (suatu Sukhavati). Inilah Muh ammad. yang berinkarnasi di bawah munculnya bayangan Sakyamuni yang manusiawi . bahwa: Amita-bha. adalah satu dan hanya satu. ini antara enam hingga tigapuluh. Prof. dan kepada siapa dia memberi mereka pertolongan dari dua Bo dthisatva yang Besar. MAITREYA DI TIBET Seperti negeri-negeri Buddhis lain. Bangsa Tibet sangat berharap akan kedatangannya seperti um at dari negeri Buddhis lainnya. ( Tibetan Book of the Dead .S. Dalam Cyclopaedia of Religion and Ethics . Dalam bukunya Manual of Buddhism . sehingg a semoga Maitreya bisa menerimanya dan segera datang ke dunia. Dan ini disebutkan dalam kitab sucinya sebagai Bardo . bahwa apapun keyakinan orang dalam agamanya. Dalam kepustakaan Pali dan Sanskerta tentang Buddhisme. mereka dengan sungguhsungguh menunggu nabi yang dijanjikan itu.Hardy menulis: Dalam masa yang panjang jahiliyah yang tak terobati. yang menampakkan dirinya dalam banyak sifat mulia . datang dan dianggap sebagai Buddha yan g setengah-abadi. Semua kitab suci ini sepakat bahwa Buddha mendatang atau Maitreya yang Dijanjikan. oleh S. m . berarti cahaya yang tak ternilai.Hardy). atau seperti yang dikatakan Vishnupurana suatu Sukha. Buddha Maitreya mendatang yang dijanjikan hanyalah satu. Mung kin ada perbedaan pendapat tentang jumlah sesungguhnya dari Buddha yang datang s ebelum Gautama Buddha. sama dengan dewata kita. halam an 101) Karena itu atas perintah Dalai Lama. halaman 98-99. Orang-orang dari negeri itu. nubuatan atas kedatangan Dia yang Dijanjikan itu diukir di negeri yang kelak menjadi lapangan penyiaran I slam. dengan suatu inskripsi Cina yang menyatakan dia sebagai dewa yang aktif dan dermawan. Di antara Buddha yang tak terhitung ada satu. Dalam bahasa Tibet atau dalam istilah keagamaan dari bangsa Tibet dalam kata Cham pa yang menunjuk kepada kembang kuning yang harum. patung-patung Maitreya juga di dapati sampai sejauh Asia Tengah. dia telah memenangkan bagi d irinya kebahagian dalam mengendalikan alam semesta. ( Manual of Buddhis m . Digha Nikaya (ii)2. Sebagai fakta nyata. Meskipun Maitreya mempunyai suatu surga di tanah di mana Amita-bha memanggil ora ng-orang pilihannya. maka datang berturutan. yang bersyukur atas janji lamanya. Tibet yang bergunung-gunung tidak lepas dari patung Maitreya. ditemui di sana. Sir Charles Eliot menulis: Suatu kuil Maitreya telah diketemukan di Turfan. Amita-bha pada suatu saat nyaris berbeda dari Sakyamuni ya ng abadi (teratai dari hukum yang benar). MAITREYA DI ASIA TENGAH Di samping India dan negeri yang disebut di atas.R. Semuanya ini disebutkan dalam Maha Padan Sutta. SATU DAN TERAKHIR. Buddha dari terbenamnya matahari. yakni Amita-bha.Ini mengungkap fakta. oleh Evens Wentz. Ini dilapis emas. Tiada yang lain kecuali Boddhisatva dan hanya sedikit Arhat. ada perbedaan pendapat m engenai jumlah Buddha.

Dalam keputusasaan akan kesembuhannya. mereka mengungkapkan segenap hasrat dan keinginannya dalam s atu kalimat tunggal ini: wahai Buddha. Avlochit Ishwara. bada nnya gagah. Huen Tsang. Dia hidup di dunia. Ketiganya berselimutkan pakaian yang bercahaya. dan Mai . dan kemudian jatuh cinta dengannya. Pada waktu seorang Buddhis yang tulus dan saleh. dan seorang filantropis mun gkin dicintai oleh orang lain. satunya biru kehitaman. suatu kali jatuh sakit dalam perjalanannya. seperti pencinta yang mabuk. Mereka menjadi pencinta yang mengabdi kepada dia yang Dijanjika n.enurut Maha Bhadru Kalpa. ketika m enyerahkan kembang. sesung guhnya. Jinarja Das menulis: Menurut tradisi Buddha. Wajahnya sangat rupawan. meskipun mereka tidak melihatnya dalam masa hidup mereka sendiri. Mereka mengumumkan bahwa tujuannya tiada sesuatu kecuali melihat Maitreya. Salah seorang darinya berkulit keemasan. Yang pertama dari empat ini telah muncul dan Maitreya akan menjadi Buddha yang a kan datang yang bangkit untuk memberkahi dunia. Musafir Cina. Supaya bisa hidup d i dunia. Dan rujuk an yang diberikan juga secara eksplisit nampak. Kasyapa. Konagamna. Dalam mendambakan dia. Mereka menyeberangi sunga i dan hutan yang belum dirambah orang. menderita kesakitan dan t idak tergoyahkan dalam membimbing umat ke arah yang benar. Musnah dan musnah selamanya adalah puncak tujuan hidupnya.(halaman 191). dia memimpikan suatu rukya h dimana ada tiga dewa yang berdiri di hadapannya. Tak ada keraguan lagi bahwa bila seseorang itu melihat kawannya yang ganteng dan memikat maka dia bisa mabuk cinta habis-habisan. tetapi baginya ini membawa siksaan yang besar. jilid I halaman 98). yang namanya a dalah Metteya atau Maitreya. utuh dan berwibawa. Mereka membelah gunung-gunung dan batu cadas raksasa serta membentuknya menjadi patung. Maitreya. Gautama. Cinta meliputi hatinya bagi seorang yang belum akan tiba setelah beraabad-aba d. Di dunia yang gelap dan melenakan ini bagi kaum Buddhis ada satu cahaya yang berkilauan. pahala utama dari amal perbuatan manusia adalah bahwa dia akan tetap ada pada zaman Dia yang Dijanjikan dan bergerak kesana-kemari sepert i orang-orang lainnya. Memahat dan mereka model suatu patung yan g indah dengan tangan mereka sendiri. bahwa dia yang kelak datang seba gai yang dijanjikan itu adalah Nabi terakhir atau Buddha yang terakhir. Ini adalah kep ercayaan kepada Maitreya. kaum Buddhis telah mengurbankan semuanya dan mencarinya dengan sekuat tenaga. semoga saya bisa muncul di bumi di antara manusia ketika Maitreya hidup di antara mereka . Bangsa-bangsa akhirny a tergerak untuk melihat itu semua. Dalam The Law of Christ . Kehidupan sejati dari seor ang Buddhis yang saleh adalah teka-teki. tetapi dia percaya bahwa semua keinginan duniawi itu tipu-daya. KECINTAAN KAUM BUDDHIS KEPADA MAITREYA Putera Adam di setiap abad dibimbing untuk mencintai Nabi dan pembaharunya. dan satu lagi p utih keperakan. dan mencarinya serta tanda-tanda buktinya . maka ada kebutuhan untuk mencinta dan ketertarikan kepada barang-barang duniawi.( Cyclopaedia of Religion and Ethic s . Tetapi peran kaum Buddhis dalam cinta ini sungguh unik. tetapi kaum Buddhis mabuk cinta kepada dia yang b elum nampak dan belum akrab dengannya. sete lah umat melihat mereka teguh dalam amal perbuatannya. merasuk dalam hati mereka dari ajaran Buddha. Mereka sangat menghormati dan mencintai mere ka. Tidak ada alurnya kepada orang yang lain. yang berangkat dari Cina dengan api cinta kepada Maitre ya yang menyinari hatinya dengan sangat berkilauan. Mereka sangat mencin tai Maitreya yang akan datang. Begitulah nubuatan ini merujuk hanya kepada satu yang Dijanjikan. dimana akan muncul lima Buddha: Kaku Sandha. Mereka masing-masing adalah Manjushri. dan dia ingin kebal dari tipuan itu .

Dia juga. Mereka mestinya tahu bahwa sebagian besar khutbah di atas bukit adalah g ema dari masa lalu. Mereka tid ak menyadari bahwa di atas segalanya. sat u cabang darinya menjulur kepadanya. menurut kisah itu. dikatakan telah mengandungnya setelah suatu mimpi. Mereka menyinarkan Kristen dengan menggelapkan agama-agama lain. Gempa bumi dan mukjizat penyembuhan terjadi. ( In the footstep of Buddha . Mereka mencari sumbersumber Islam dan al-Quran dalam Kitab-kitab suci agama-agama lainnya. bahwa dikandungnya Sakya Muni itu bukanlah karena persetub uhan yang mandiri antara ayah dan bundanya. yang turun dari langit dan memasuki rahimnya. bahwa dia digoda o . di bawah bayangan sebatang pohon Sal. KRISTUS DALAM WARNA BUDDHA Ada beberapa pembela Kristen yang memajukan syi arnya dengan merugikan fihak lain. Tetapi orang-orang yang sezaman dengan para nabi itu tidak mencatat dengan lengkap kata-kata dari Tuannya. banya k perumpamaan dari Isa Almasih adalah terjemahan dari perumpamaan dalam kepustak aan Buddhis. Impian Huen Tsang ini mengungkapkan bahwa hatinya meluap dengan kecintaan kepada Maitreya sedemikian hingga dia melihat gambarnya di mana saja dan kapan saja. Satu teks mengatakan. bahwa dia lahir dari ibunda yang perawan. Ini di dalam Mahavastu. dari mana Budd ha sendiri akan turun belakanagan. oleh Grousset. di kandung dalam rahim ratu Maha Maya dan dia melah irkan seorang putera di Semak Lumbini. Seorang penulis Kristiani terkemuka berkata: Adalah benar bahwa banyak kata-kata yang diletakkan di mulut Almasih oleh para pe nginjil telah didapati dalam tulisan para filsuf Yunani dan legenda Cina. baik sedang terjaga ataupun sedang tertidur. Mereka semua menyerunya agar tetap hidup dan menyiarkan risalah kepada or ang-orang yang tulus . Adalah benar. moralitas adalah harta kita yang paling be rharga.treya. Maya sendiri. musik dari langit terdengar. bahwa Yesus tidak berhutang atas pencerahannya itu ke pada kisah dan ceritera dari agama Buddha. Generasi penerusnya diberi suat u agama yang tidak pernah diajarkan oleh Tuannya. menurut riwayat. Di sini ada beberapa aspek kehidupan Kristus yang kita dapati diceritakan dalam kitab-kitab Jataka dari agama Buddha: Maha Maya. dimana dinya takan keperawanan ibunda dari Buddha. semua ilmunya itu langsung datang dar i Tuhan. untuk mengambil contoh yang paling mengejutkan dari setiap peristiwa dal am kehidupan Sakya Muni yang menyajikan kepada kita kemiripan yang paling mengej utkan dengan riwayat hidup Kristus. Kami percaya. halaman 168). kelahirannya melalui samping bundanya. Buddha dan Yesus memberi resep yang sama ke dunia ini. Bahwa dia tidak menjadi raja dunia dan menjadi Buddha yang dicerahkan sempurna. yang bahkan tidak pernah terba yangkan oleh para pendirinya yang dihormati. Buddhisatva tidak melalui bentuk umum dari indung telur. Ketika waktu semakin mendekat baginya untuk masuk dalam dunia rahim guna saat ke lahirannya. bunga-bunga berkembang di luar musi mnya. Sebelum kelahirannya juga ada nubuatan yang diucapkan mengenai dirinya. ba hwa kelahirannya dirayakan oleh putera-putera makhluk langit. jilid 2 halaman 881). sehingga dia bisa meraihnya dengan tanganny a. para dewata sendiri mempersiapkan jalan baginya dengan alamat dan ta nda bukti dari langit. dimana dia akan me lahirkan Buddha yang akan datang. Suatu studi yang cermat terhadap agama akan menjadikan manusia bisa men gapresiasi kebenaran al-Quran bahwa tak ada suatu bangsa yang ditinggalkan tanpa suatu risalah Ilahi. d emi keselamatan umat manusia. wafat dan diusung ke langit Indra. ( Cyclopaedia of Religion and Ethics .

Ini dengan jelas menunjukkan. Menurut ramalan. Dalam sejarah Buddhisme disebut ada 15 Buddha. Agama Buddha telah terhapus dari muka bumi. Meskipun ada ratusan patung Maitreya. Maitreya akan dikenal oleh semuanya kecuali oleh lima kelompok pendosa: Mereka yang menyekutukan tuhan lain selain Tuhan. halaman 80). Lagi Buddha berkata: Atas alasan apa sehingga sa . Lalit Vistar 25:5. dan dengan roda menjad ikannya patung porselen. jilid 49). Mengambil tempat duduk di seb elah kanan Tangan Tuhan.W. ataupun bahwa rangkaian ceritera itu rekayasa ibl is atau tipu-daya ataupun bahwa keduanya adalah ciptaan yang kabur dari bagian a bad kegelapan. halaman 183. Mereka yang mendengarnya tidak kenal bosan dalam menden gar. tak seorangpun kecuali Nabi Muhammad yang akan menjadi Dia yang Dijanjikan. Tertulis di sana: Kebiasaan di dunia ini membentuk dari segumpal tanah liat. Maitreya akan muncul dan menyiarkan pembaharuan agamanya dari barat . Arhan tidak dapat memecahkan masalah ini. atau kelahiran p erawan. Wallis Budge). Spratt dalam Pilgrimage of Buddhism -nya. bahwa dia sendiri sangat menentang patung dan peribadatan kepadanya. Tidak perlu diperkirakan bahwa yang satu adalah salinan dari yang lain. Ibunda Maitreya kelak seorang bangsawan dan rupawan. kitab-kitab suci yang sudah ditarik ke langit akan disebar-luas kan lagi oleh Maitreya. namun ini adalah suatu mukjizat. Joseph Edkins. Mereka yang menolak demokrasi. oleh T. Faktor pemersatunya adalah kata-kata bijak dan risalahn ya yang penuh kasih kepada sesama. BEBERAPA RUJUKAN PENTING DARI BERMACAM KITAB Maitreya akan menjadi cahaya yang terakhir dan sempurna ( Saddharam Pundrik bab 94). Kisah keperawanan Maya (Ibunda Buddha) itu dicantumkan dalam Mahavastu . yang lahir secara gaib di antara manusia. ( Chinese Buddhism . Orang-orang yang bugil dan penuh nafsu seksual. 23:10). Maitreya akan menjadi nabi yang menghapus beberapa syariat dan doktrin dari agama kuno mengingat keadaan sekitarnya ( Sacred Books of the East . ( Bartem and Yewasef oleh E. Dalam Chinese Tripitaka . Pembunuh dari sahabat yang suci.leh setan dan kemudian berubah bentuk. Dia adalah puteranya yang pe rtama (Maha Vastu I:197. Bud dha.Rhys Davids. Bagaimana bisa patung ini dibandingkan dengan tokoh yan g dimaksud atau dilanjutkan oleh generasi penerus. atau mukjizat dalam kenaikannya ke langit. sebagaima na ditulis. di sana tertulis: Keindahan Buddha Maitreya itu di atas segala pujian. Mereka akan melingkupi Hukum dari 500 Arhats dan pergi di antara manusia untuk memerintah mereka. yang menjawab Sariputra. Patungnya tidak berbeda dari kita . mereka ingin mendengar lebih lagi dari situ . Buddhism . oleh Rev. di dunia . yang paling akhir adalah Maitreya. menulis: Kebangkitan Buddhisme itu rekayasa yang menyusup diam-diam dan dibangun di atas p asir. Faktor yang mempersatukannya bukanlah inkarnasi. pergi ke surga para dewa. dan bertanya kepada Maitreya yang menjawa bnya . Seketika itu dia juga mengucapkan teriakan kemen angan.W. Wahyunya akan lebih elok. dan Maitreya akan menurunk an 300 remaja. Kepala para dewa termasuk Indra (Jibril) menghadirinya dan anak lelaki itu diter ima oleh empat malaikat Brahma. berkata: Setelah ini seorang raja yang tulus akan menggantikan. bahwa menurut nubuatan ini. sehin gga sekali lagi. Para pembuat kejahatan.

oleh G.K. Amgandha Sutta . Major Arhur Glyn Leonard menulis: Sesungguhnya Muhammad itu seorang yang luar biasa besar. adalah seorang patriot. Pertama dia berjasa bagi negaranya. 15:22. seharusnya kamu beriman kepadanya dan m embantu dia. halaman 481-482. jilid V. (Saddharam Pundrik. seorang John Knox. jilid 3. Muhammad. membenarkan apa yang ada pada kamu. baru demi Tuhan dan kemanusiaan. art.a. 3:80). jilid 2 halaman 160-161. Meskipun aslinya dia se orang bangsa Arab. oleh Pavri. halaman 58. Buddhism oleh Rhys Davids. Outline of Buddhism . Lote-tree. halaman 29. Ini mengungkapkan. 1896. Buddhism . Terjemahan kitab B uddhis Jataka dalam bahasa Inggris telah diterbitkan dalam Harvard University Stud ies. Maitreya . halaman 23. Buhlat s Three new edicts of Ashoka .w. 23). bodoh. Rahmat bagi segenap bangsa-bangsa . 25 halaman 172.ya terus akan menampakkan diri saya kembali? Ketika manusia menjadi ingkar. Cambridge. tak bijak.C. bahwa Maitreya itu tidak saja Dia yang Dijanjikan o leh Gautama Buddha melainkan bahwa seluruh duapuluh empat Buddha telah meramalka n kedatangannya. Sebagaimana Quran Suci telah menyatakan: Dan tatkala Allah membuat perjanjian melalui para Nabi: Sesungguhnya apa yang kam i berikan kepada kamu berupa Kitab dan Kebijaksanaan lalu Utusan datang kepada k amu.C.S. Muir s A Life of Muhammad bab VII. diselesaikan oleh pengarang Maulana A bdul Haque Vidiarthy pada tanggal 25 Maret 1954 di Paramaribo.Warren. Encyclopaedia Brittanica edisi 11. (Q. maka mer eka terjun ke kemalangan hidup. Kemudian Aku.D. tak peduli. halaman 131. Perbedaannya (yang nampa k bagiku) antara orang besar yang lain dengan dirinya sangat besar. Sacred Books of the East . The Master of Path . Dan inilah arti sejati dari Maitreya . Suriname. berdiri berabad-abad di depan zamannya. Amerika Selatan. dan pengecut. halaman 26. halaman 481-486. catatan kaki halaman 223. Karya berikut ini harus dirujuk untuk penjelasan lebih lanjut dari subyek yang d i tangan. H. Type biasa d ari orang besar. Buddhist and Christian Gospels . art.Ph. Pendahuluan. Nubuatan ini ada dalam Kitab-kitab suci dari semua sekte Buddhis. misalnya. Buddha meramalkan kedatangan Muhammad s. halaman 5. akan men gumumkan: Aku begini dan begitu (dan Aku mempertimbangkan): bagaimana bisa Aku m embuat mereka condong kepada pencerahan? Bagaimana bisa mereka ikut ambil bagian dalam menikmati Hukum Buddha . Ini berbicara tentang Tanda-tanda atas kedatangan dari Dia yang Di janjikan. tanpa sedikitpun keraguan.Lall. Dhammapad . G. yang tahu arah dunia ini. Literary History of Sanskrit Buddhism . Dan History of Pali literature oleh B. Gadens Studies . senang mengumbar nafsu seksual. Sacred Books of the East . ini kebalikannya. Hal inilah yang membuat dia seorang humanis. pada dasar nya. 1877. . Sepert i telah saya tunjukkan. Encyclopaedia Brittanica . bagi Muhammad. oleh Edmunds.Nariman. Ia berfirman: Maka saksikanlah dan Aku p un golongan yang menyaksikan bersama kamu . halaman 31-32. ini yang menempatkan dirinya di dep an zamannya.: Apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjian-Ku dalam (perkara) ini? Mereka berkata: Kami membenarkan. oleh Lead Beater. jilid IV halaman 13-14. Kata pengantar dan bab 1. Keith s Buddhist Philosophy . Buddhism in transition . oleh Warren. Coming World Teacher . tetapi beliau meletakkan Tuhan dan alam di atas segalanya. Bombay.

oleh Eite I. Sanskrit English Dictionary . Le vil de Mohamet .128. Koran . oleh pengarang yang sama hal. halaman 134-144 . Le Comte de Bouillainvilliers. .E. Dalam Vishnupurana diramalkan bahwa Amitabha akan muncul pada tahun ke-8 manvantra . Encyclopaedia of America .Maitreya. Ibid. Buddhism . Encyclopaedia Brittanica . jilid I halaman 98-99. hal. Sanskrit-English Dictionary oleh Monier Williams. Encyclopaedia of Religion and Ethics . art. edisi 11. Amsterdam. Sanskrit-Chinese Dictionary . bagian pertama halaman 92. oleh Monier Williams. jilid 18 halaman 135.J. 1731.181.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful