Muhammad Dalam Kitab Suci Dunia Oleh : Maulana Abdul Haque Vidyarthi (1888 - 1978) TENTANG PENGARANG MAULANA

ABDUL HAQUE VIDYARTHI (1888 - 1978) Hazrat Maulana Abdul Haque Vidyarthi dilahirkan dalam suatu keluarga Syaikh, di Hoshiarpur India pada tahun 1888. Setelah menyelesaikan studinya di High School, beliau bekerja di bengkel gerbong kereta-api di Lahore. Sebagai hasil mendapatk an ru'yah pada tahun 1907, Maulana Abdul Haque bergabung dengan Gerakan Ahmadiya h dan berbaiat kepada pendirinya, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib dari Qad ian. Ayahnya, Syaikh Ghulam Muhammad juga seorang Ahmadi. Ketika Ahmadiyyah Anjuman Isha'at-i-Islam, Lahore dibentuk pada tahun 1914, Maul ana Abdul Haque meninggalkan pekerjaannya di Railway Workshop, dan dipekerjakan sebagai pegawai kelas dua di kantor Anjuman. Isha'at-i-Islam College didirikan p ada bulan November 1914. Beliau pun meninggalkan kepegawaian nya serta bergabung dalam College yang merupakan kursus ekstensif selama setahun untuk persiapan se bagai muballigh. Ini adalah suatu pesantren dimana dalam kurikulumnya termasuk tafsir dengan penjelasan kritis, Quran, Hadist, hukum Islam dan Fiqh, serta Seja rah Islam, perbandingan agama dengan penekanan kepada Kristen dan Arya Dharma, a gama Hindu dan Sikh, bahasa Arab dan tata-bahasa dan sebagainya, serta tata-cara peneli tian agama. Di sini para siswa biasa bekerja enambelas jam sehari. Hazra t Maulana Muhammad Ali Sahib penterjemah dan pentafsir Quran Suci yang termasyhu r serta pengarang buku terkenal "The Religion of Islam", Akbar Shah Najibabadi p engarang "The History of Islam", Maulvi Fazal Ilahi seorang sarjana tata-bahasa Arab serta seorang muallaf dari agama Kristen, Maulvi Mubarak Ali Sialkoti seora ng ahli dalam ilmu Hadist, adalah guru-gurunya. Karena hati Maulana Abdul Haque Vidyarthi sudah terpaut dalam studi keagamaan, maka beliau sangat unggul dalam k arya riset. Guru-gurunya (di sini setiap orang adalah ahli dalam bidang disiplin ilmunya) begitu sangat terkesan, sehingga beliau diminta untuk mengkhususkan di ri dalam perban dingan agama serta memberinya bea-siswa untuk belajar bahasa Sa nskerta, yakni bahasa yang digunakan dalam kitab Weda. Setelah belajar dua tahun terus-menerus dalam bahasa Sanskerta, beliau menjadi seorang ahli ulung bahasa Weda dan sukses berdebat dengan ulama Arya dan Hindu lainnya yakni para kontest an dalam pendebatan para sarjana. Beliau kemudian menterjemahkan Yajurweda dalam bahasa Urdu. Beliau pun menulis buku berbahasa Urdu berjudul Aina-e-Haqq Numa ( Satu cermin yang memantulkan Kebenaran) sebagai jawaban atas buku Satyarth Praka sh dari Swami Dayanand Sarasvati. Dalam buku ini Maulana kita tidak saja sukses dalam menangkis semua tuduhan palsu terhadap Islam dan Nabi Suci Muhammad s.a.w . yang dilancarkan oleh Swami Dayanand Saraswati dalam Satyarth Prakash, tetapi juga menunjukkan kelemahan serta kenaifan dari ajaran Weda. Beliau juga menulis sebuah buku berjudul "Vedonka Bahisht" (Surga Weda). Maulana Abdul Haque telah menyumbangkan pengabdiannya yang berharga dalam menaha n dan menangkis serangan yang tidak efektif dari Gerakan Shuddi yang dilancarkan oleh Hindu fanatik di bawah pimpinan Swami Shrad danand. Pengabdian yang diberi kan Maulana dalam perkara ini telah diakui oleh kaum Muslim India dan Ulama mere ka yang terkemuka, seperti Maulana Saeed Ahmad, Mufti Kifayatullah dan lain-lain nya dengan meminta nasihatnya dalam debat agama dengan para Pandit dari Arya Sam aj. Pada suatu waktu Darul Ulum Deoband memohon kepada Ahmadiyya Anjuman Isha'at -i-Islam Lahore untuk meminjamkan jasa Maulana Abdul Haque Vidyarthi, guna menga jar perbandingan agama di Darul Ulum Deoband. Karena Maulana adalah pengajar uta ma dari Isha'at-i-Islam College, maka jasanya tak bisa dipinjamkan. Namun, tawar an diberikan agar para mahasiswa yang telah diajarnya di Isha'at-i-Islam College di kirim ke sana, tetapi tawaran ini ditolak oleh mereka yang menjadi pengurus Deoband. Maulana telah belajar bahasa Arab dan Persia sebagai mahasiswa dari Isha'at-i-Is lam College di Lahore. Rupanya kehausan untuk mencari ilmu dan mempelajari pelba

gai bahasa untuk penelitian dalam menemukan KEBENARAN dalam ajaran agama tidak a da puasnya. Setelah mempelajari bahasa Sanskerta dan telah menguasai Kitab Weda, beliau mempelajari bahasa Ibrani, Yunani, Pali, Aramaik, Syria, Inggris dan bah kan bahasa gambar dari Mesir kuno guna melengkapi dirinya dalam mempelajari agam a-agama dunia. Sebagai hasil dari penelitian ini beliau menerbitkan "Mithaq an N abiyyin" (Janji para Nabi) dalam bahasa Urdu pada tahun 1937. Tak seorangpun dal am kurun sejarah Islam selama 1400 tahun yang telah mencoba untuk mempelajari ag ama-agama dunia secara rinci untuk menguji kebenaran dari satu ayat dalam Quran Suci yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah diadakan Allah dengan para Nab i untuk membenarkan kedatangan Nabi yang terakhir, yakni Nabi Suci Muhammad s.a. w. Dalam buku ini, Maulana telah menunjukkan nubuat kedatangan Nabi Suci Muhamma d s.a.w. dari Kitab-kitab Suci dan buku-buku agama serta Tradisi dari agama Maju si, Hindu, Buddha dan kepustakaan Alkitab. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Arab dan diterbitkan dari Mesir. Hazrat Maulana Abdul Haque Vidyarthi memiliki pengamatan mendalam terhadap segal a agama dunia dan khususnya Quran Suci. Ratusan makalahnya dalam bahasa Urdu, ya ng menerangkan pelbagai ayat Quran Suci telah diterbitkan dalam majalah Paighame-Sulah, mingguan dari Ahmadiyyah Anjuman Isha'at-i-Islam Lahore. Cucu beliau ya kni Dr. Zahid Azis sekarang sedang mengumpulkan makalah ini dan koleksi semacam itu yang diberi nama "Ma'ariful Haqq" telah diterbitkan oleh Darul Isha'at Kutub -e-Islamia Bombay. Sebagai tambahan dari yang kami terangkan di atas beliau juga menulis "Surguzisht-e-Ved" (Sejarah Kitab Weda), Wiladat-e-Masih (Kelahiran Yes us) dan Haboot-e-Adam (Kejatuhan Adam). Hazrat Maulana Abdul Haque Vidyarthi adalah seorang wali dan Mulhim Billah. Beli au diberi-tahu Allah bahwa kematiannya akan terjadi pada hari Idul Adha. Setelah suatu masa yang brilian, penuh sukses dan masa-masa yang berharga sepanjang ena mpuluh-lima tahun pengabdiannya yang unik kepada Islam dan kemanusiaan dalam bid ang penelitian agama-agama dunia, beliau pun wafat dalam usia sembilan-puluh tah un pada hari Idul Adha tahun 1978. Inna lillahi wa inna ilahi Raji'un. Semoga Al lah mengistirahatkan ruhnya di Jannatul Firdaus dan Kedamaian Abadi. Amien! ---------KATA SAMBUTAN Oleh: Mirza Masum Beg.1 Muhammad dalam Kitab Suci Dunia adalah judul buku yang mengagumkan dari Maulana Abdul Haque Vidiarthy, Lahore. Dalam buku ini pengarang dengan cendekia, setelah mengadakan penelitian yang tekun selama lebih dari setengah abad, dan telah men gumpulkan bukti-bukti dari kitab-kitab suci bermacam agama, serta nubuat mengena i kedatangan dari Nabi Suci Muhammad s.a.w. Maulana Abdul Haque Vidyarthi adalah cendekiawan peneliti terkemuka yang sangat mendalam dalam abad modern di lingkup agama, dan beliau pembaca teliti kitab kla sik dalam bahasa Sanskerta, Ibrani, Arab, dan lain sebagainya, mengajar dan meny iarkan Islam sepanjang hidupnya, menimbulkan kegelisahan dan kegentaran melalui hujjahnya yang tak terkalahkan di kalangan pemikir pengajar Arya serta pendeta K risten dalam debat publik. Untuk menaksir pengetahuannya yang sangat luas dalam pelajaran Weda, dapat kita ingat kembali di saat jalan buntu terjadi antara para pendeta Arya Samaj dengan Sanatan Dharma Hindu mengenai penafsiran suatu mantra Weda. Kedua golongan itu mendatangi Maulana untuk mengambil keputusan atas per selisihan mereka itu, dan menyerahkan kepada putusannya, yang pasti selalu ditu njang dengan alasan-alasan yang kuat. Mithaq an-Nabiyyin Muhammad dalam Kitab-kitab Suci Dunia adalah penggelaran yang sangat tajam dari ayat Quran berkenaan dengan Mithaq an-Nabiyyin (Perjanjian para Nabi), buku yang serupa ini, bisa dicatat dengan pasti, tidak pernah ditulis orang sepanjang emp

atbelas abad. Ayat suci ini terbaca sebagai berikut: Dan tatkala Allah membuat perjanjian melalui para Nabi: Sesungguhnya apa yang Kam i berikan kepada kamu berupa Kitab dan kebijaksanaan -lalu Utusan datang kepada k amu, membenarkan apa yang ada pada kamu, seharusnya kamu beriman kepadanya dan m embantu dia. Ia berfirman: Apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjian-Ku da lam (perkara) ini? Mereka berkata: Kami membenarkan. Ia berfirman: Maka saksikan lah dan Aku pun golongan yang menyaksikan bersama kamu. (3:81). Allah Ta'ala, dalam ayat ini, telah membuat gambaran dan melukiskan suatu adegan dari dunia ruhani, di mana Dia telah memberikan kabar suka atas kedatangan Nabi -Dunia, Guru terbesar kemanusiaan, dan telah meminta janji dari segala bangsa de ngan perantaraan para nabi mereka yang terpilih bahwa mereka harus menerima beli au dengan tangan terbuka bila beliau muncul di pentas sejarah. Dikatakan kepada mereka, bahwa gambaran yang menonjol dari Nabi besar itu, yakni: bila setiap Na bi terdahulu itu akan memberikan kepada umatnya kabar gembira akan kedatangannya , maka pada fihak lain, nabi besar itu, akan membenarkan ketulusan dari semua na bi yang telah berlalu, dan membuatnya sebagai doktrin utama keimanan agar para p engikutnya beriman kepada mereka. Nabi dari Arabia. Sejarah dunia mengungkap dengan jelas bahwa ada seorang Nabi yang dimaksudkan, d an hanya beliau seorang yang memberikan jawaban lengkap atas gambaran ini - yakn i tentang Nabi Suci Muhammad. Quran Suci penuh dengan ayat-ayat yang menekankan keimanan kepada semua nabi di dunia, dengan tidak memandang kelas, warna kulit a tau pun iklim. Sebaliknya, Yesus Kristus diriwayatkan telah berkata : "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku, adalah pencuri dan perampok" (Yohanes 10:7-8). Musa, Daud, Sulaiman, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Zakaria dengan menyebut beberapa nama nabi yang berasal dari kaumnya sendiri, yakni Bani Israil - apakah mereka s emuanya itu pencuri dan perampok? Keping-keping kebenaran. Dengan mengabaikan kenyataan yang dimiliki oleh kitab-kitab suci purba, yang den gan berlalunya waktu telah menderita pencemaran di tangan penjaganya, toh keping -keping kebenaran masih terdapat di dalamnya. Adalah kewajiban kaum Muslim untuk menata penelitian ke dalam kitab-kitab suci kuno, dan menyelidiki nubuat yang m enyangkut kedatangan Nabi besar Muhammad, dan mengajak segala bangsa di dunia a gar menerima dan mengimaninya. Tetapi sungguh sangat disayangkan bahwa mereka ti dak punya minat dalam perkara yang sangat penting dan paling unggul ini. Allah m enunjukkan rahmat-Nya kepada Maulana Abdul Haque Vidyarthi, yang pergi berkelili ng dunia dalam tiga saat berbeda-beda, mengunjungi perpustakaan besar di Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan negara-negara lain, serta meneliti dengan cermat kitab-kitab suci dari bermacam-macam agama, dan mengumpulkan nubuat ini, serta m enerbitkannya dalam bukunya yang luar-biasa Muhammad in World Scriptures. Beliau telah mempelajari secara intensif Weda dan Sastra Hindu yang lain-lain dari Ind ia, Zend Avesta dan Dasatir dari Persia, kitab-kitab suci purba dari Mesir dan B abylonia, buku-buku agama Buddha, dan manuskrip kuno dari Bibel, dan telah mengu tip dalam bukunya faksimili dari text aslinya dalam bahasa Sansekerta, Ibrani, Y unani serta bahasa-bahasa lainnya, yang memberikan kabar gembira atas datangnya Nabi-Dunia dari Arabia yang agung. OM dari agama Hindu. Sungguh menarik melihat betapa pengarang yang cerdas ini menganalisa setiap rama lan dan mengangkatnya sebagai Nabi Suci dengan suatu cara yang ajaib. Saya sungg uh terpikat dengan keajaiban yang menggembirakan ketika membaca tafsir Maulana a

tas formula penting dalam agama Hindu yakni OM. Ada, dalam bahasa-bahasa lain, singkatan sebagaimana dalam bahasa Arab. Quran Su ci telah menggunakan duapuluh-sembilan singkatan semacam ini, alif, lam, mim ada lah satu dari antaranya. Tetapi sayangnya ulama yang setengah matang mengajarkan secara salah ke dunia ini bahwa singkatan itu adalah suatu tekateki dan tak bole h diuraikan, sehingga meninggalkannya tanpa terjemahan. Kaum Arya Samaj menangka p kesempatan ini dan melancarkan serangan bahwa ini adalah bentuk distorsi dari agama Hindu OM. Para ulama dipermalukan dan bungkam oleh pernyataan mereka send iri yang mengada-ada, maka mulut mereka sendiri yang disegel. Adalah Maulana Abd ul Haque Vidyarthi yang maju ke depan serta menyerang balik. Beliau berkata, men debat ad homenem: jika alif, lam, mim itu bentuk distorsi dari OM, marilah kita cari dan lihat apa sebetulnya OM itu dan apa arti pentingnya? Maulana kemudian m elanjutkan menganalisa OM ke dalam komponen yang menjadi bagianbagiannya, dan lho , dari situ muncul suatu nubuat yang meramalkan kedatangan Nabi Suci Muhammad. Bhavishya Purana. Umat Hindu cenderung mnganggap kaum Muslim sebagai umat yang kelasnya lebih rend ah. Tetapi Kitab-kitab Suci mereka, Weda dan Purana, berbicara tentang Nabi Isla m dan para pengikutnya dengan kata-kata yang penuh hormat dan tinggi. Cobalah bu ka Bhavishya Purana, yang dikumpulkan oleh peramal dan orang suci terkemuka Maha Rishi Vyasa. Suatu terjemahan bebas bahasa Inggris kita berikan di sini: "Seorang guru ruhani akan datang dari negeri asing. Muhammad (Muhammad) adalah n amanya. Raja, memandikan orang Arab yang ditemani malaikat ini dengan air suci d ari Gangga dan lima cairan yang mensucikan (panchgavya), memujanya dengan penuh keimanan dan pengabdian, dan berkata: Saya membungkuk di hadapanmu, wahai Anda y ang menjadi Kebanggaan dari Umat Manusia,(namaste girijanath), engkau yang pengh uni gurun pasir (marusthalnivasnam), yang memberikan kekuatan yang banyak sekali untuk menyembelih Setan; yang telah dijaga dari musuh-musuhmu yang jahat. Wahai engkau manifestasi dari Dzat Yang Maha-unggul! terimalah saya sebagai hamba-sah ayamu, sebagai seorang yang jatuh di telapak kakimu".2 Dalam ayat-ayat ini, Maha Rishi telah menggambarkan hal yang bukan suatu peristi wa nyata melainkan suatu rukyah di mana Tuhan Yang Maha-tinggi telah menunjuk ka n kepadanya, ribuan tahun sebelumnya, dalam penghormatan kepada suatu peristiwa besar, yakni, datangnya Nabi-Dunia, Guru ruhani terbesar dari ras manusia. Maha Rishi kemudian melanjutkan dengan menggambarkan secara tertulis para sahaba t dari Guru besar ini. Dia menulis: Para pengikut Muhammad akan mengutamakan khitan (lingchhedi); memakai jenggot di dagu mereka (samashrudhari); tak ada kuncir di rambut mereka (shikhaheena); dan melakukan suatu revolusi yang luar biasa dalam dunia agama. Keyakinan mereka bukanlah perkara yang disembunyikan, tetapi itu akan diserukan dengan keras (oonchalapi) dari menara setiap masjid. Kecuali babi (vina keulam), mereka akan makan semua binatang lain yang tayib dan halal (sarvbhakshi). Kaum Hindu menggunakan rumput (kusha) dalam kurban sebagai suatu faktor pensucia n, tetapi orang-orang ini akan mensucikan diri mereka dengan sarana peperangan. Mereka akan disebut Musalman (Musalwants), sebab mereka akan berperang melawan a gama yang rusak dan tercemar (dharmdooshkah). Dari Aku-lah agama orang-orang pemakan daging ini, yakni, ini akan merupakan sua tu agama yang diilhamkan dari Tuhan. Kitab-kitab Suci lainnya. Dengan cara yang sama ajaibnya, pengarang yang cendekia ini telah mengkaitkan da

Colombo dan Ceylon. serta perpusta kaan Hyderabad Deccan. Library of London. Yishrael Messenger dari H ongkong dan Epiphany dari Calcutta dan saya menangkis keberatan mereka yang lem ah dengan meyakinkan. -------1. dan setiap dermawan serta orang-orang yang berada. tetapi dengan kurang meyakinkan mencoba meminimalisir pentingnya hal itu dengan menghapusnya seolah itu suatu sisipan da lam Kitab Weda. dan review menyeluruh atasn ya muncul di harian 'Al-Hilal' dari Baghdad. buku ini diberika n kepada mereka. Akhirnya saya mohon kepada para pembaca agar berdoa kepada Yang Maha-kuasa semo ga Dia bisa membahagiakan hati para pencari kebenaran dari semua agama-agama be gitu pula Saudara kami dalam Islam. dan muncul di "Din-o-Daanish".n mendiskusikan nubuat yang tadinya kurang dianggap penting dari Kitab Weda agam a Hindu. saya memutuskan untuk menerbitkan penelitian saya. Namun. hendaknya memiliki buku i ni. Beliau telah menganalisa tiga ribu argumen yang tidak terbantah dan menandai bukti kebenaran Nabi Suci Muhamm ad serta risalah Ilahinya. bab 3. mencoba meregu k sedalam-dalamnya dari mata-air ilmu pengetahuan ini dan menimba keluar kebenar an tersembunyi yang begitu indah dan bernilai jauh melebihi mutiara yang palin g berharga. Sepanjang tahun 1950-an beliau adalah editor dari jurnal mingguan Ahm adiyah Lahore "The Light". Suatu p erdebatan yang melelahkan tentang nubuat "Seorang yang terpuji. 2. a. Setiap Muslim yang mendambakan dalam hatinya kecintaan serta penghormatan kep ada Nabi Suci. Di samping menulis topik ini saya telah berkesempatan untu k melakukan perdebatan serta diskusi dengan para ahli dari setiap agama. Buku di tangan anda ini adalah yang sudah diterbitkan pertamatama duapuluh-empat tahun yang lalu sebagai suatu liturgi yang kurang memadai. Zend Avesta dan Dasatir dari Persia. dan setiap pencari kebenaran yang lain. buku ini seger a memenangkan pengakuan dari dunia Muslim dan diakui sebagai suatu pencapaian ya ng besar. Beberapa tahun yang lalu. Buku 3. Secara berturut-turut dia diterjemahkan ke bahasa Parsi. ti dak bisa mengingkari nubuatan tersebut. dengan penuh kerendahan hati. Philadelphia. Iran. Edisi pertama terdiri hanya tigaratus halaman tetapi sekarang telah menjadi ser ibu lima-ratus halaman. Karena itu. seorang pengenda ra unta" yang disebutkan dalam Atharwa Weda telah berlangsung di Diwan Hall. Mirza Masum Beg (wafat tahun 1969) adalah seorang penulis yang produktif dan indah dalam bahasa Inggris tentang Islam. dan Gerakan Ahmadiyah. Del hi. Saya juga memp elajari dengan teliti Kitab-kitab Suci aslinya. hymne 3. ayat 5 hingga 8 ===== KATA PENGANTAR UNTUK EDISI KEDUA. Duapuluh tahun lebih dari kehidupan saya telah berlalu dan selama masa ini. Buku ini juga secara kritis diulas oleh Harian Yahudi. hendaknya demi kepentinga n penyiaran Islam.w. alir an waktu yang cepat mengalir telah mendorong saya mengarungi sampai pojok terjau h dari dunia ini. Tahun lalu saya yakin bahwa ini adalah subyek yang ruang-lingkupnya tak terbatas dan tak akan pernah bisa dijel ajahi seluruhnya. dan New York. menempatkan beberapa buku ini di setiap perpustakaan yang bes ar di dunia. dan cendekiawan pendeta Hindu. studi perbandingan agama. ketika su atu delegasi Ulama dari Universitas Al-Azhar datang ke Lahore. sebuah majalah dari Teheran. yang berbicara dari fihak yang berlawanan. Dalam satu kata. Popularitas dan kemasyhuran buku ini mempengar uhi beberapa penerbit dan penulis yang tidak ber-etika untuk mereproduksinya ta npa seizin saya. San Francisco. . dan perpustakaan Buddhist di Madras. Mereka mengucapkan selamat kepada saya atas penelitian yang men akjubkan yang telah saya lakukan. Perjanjian Lama dan Baru dari Bibel. Saya telah. kasih-sayang kepada "Rahmatan lil alamin" s. buku ini bisa disebut multum in parv o. Saya berkesempatan untuk menjelajah British Museum. Kitab-kitab Suci agama Buddha sert a Mesir Kuno.

yang memi nta pengakuan atas kebenaran semua nabi di segala bangsa. buku ini t elah memperoleh sambutan yang hangat di tangan publik yang mengenal bahasa Urdu. seorang Buddhis ke pada Buddha. Dengan semua kendala ini. orang-orang hanya mempercayai kebenaran atas nabin ya serta kitab sucinya masing-masing. Alasan mengapa para nabi dibangkitkan di segala bangsa di dunia telah dinyatakan sendiri dalam Quran Suci: "Agar manusia tak mempunyai alasan untuk menentang Allah setelah (datangnya) par a Utusan" (4:165). karena itu karakterist ik yang paling mnonjol ialah bahwa dia meminta para penganutnya agar beriman kep ada seluruh agama besar di dunia. seorang Hindu kepada para Rishi yang muncul di India. Hal ini menimbulkan permintaan kepada kami dari banyak sahabat agar edisi bahas a Inggris untuk buku yang sama segera diterbitkan. seorang Kristen percaya kepada Yesus dan nabi-nabi Bani Israel lainnya dengan setengah hati. Ini adalah prinsip dasar dari Islam. Ini adalah suatu pen elitian besar dan sebisa-bisanya orisinal. dan juga ditambahkan. Begitu pula adanya salah cetak. Lahore December 4. 1966. Dia menarik perhatian kita ke seluruh alam semesta dan menemukan benang merah dari semua agama Tuhan. .Abdul Haque Vidyarthi Muslim Town. KATA PENGANTAR UNTUK EDISI PERTAMA 1940 Muhammad in World Scriptures terbit pertama kali dalam bahasa Urdu empat tahun y ang lalu. Sebagai permulaan al-Quran dengan jelas menyatakan: "Dan yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau" (2:4). "Dan Kami tak akan menjatuhkan siksaan sampai Kami bangkitkan seorang Utusan"(17 :15). Buku ini saya persembahkan sedemikian rupa ke hadapan para pembaca. Untuk lingkungan tertent u yang di atas kemampuan saya. seorang Majusi kepada Zoroaster dan kepada beberapa nabi di negerin ya sendiri. Ketuhanan Allah yang melingkupi segala sesuatu telah dijelaskan dalam kata-kata yang paling awa l dari al-Quran: "Segala puji kepunyaan Allah. yang sebelum Islam telah diwahyukan Tuhan. Saya juga bisa tambahkan bahwa saya akan merasa sangat berterima-kasih atas seti ap saran guna memperbaiki buku ini. Jilid yang hadir dalam bahasa Inggris ini adalah untuk permintaan yang mendesak itu. tetapi Islam d atang dengan suatu konsep baru dari agama.10. dengan permohonan pada waktu yang sama semoga Tuh an mau membukakan hati kaum non-Muslim agar menerima kebesaran dari Nabi Suci. bahwa seorang Muslim itu juga harus beriman ke pada semua nabi di pelbagai bangsa yang berbeda-beda di dunia. Tuhan sarwa sekalian alam"(1:1) adalah benar-benar seirama dengan sifat agama Islam yang kosmopolitan. Sebagai buku pertama dari yang sejenis ini. adalah suatu anugerah yang patut dipujikan atas perhatian para pembaca. Abdul Haque Vidyarthi Muslim Town. Bahkan misalnya sampai sekarang seorang Ya hudi hanya percaya kepada para nabi Bani Israil. Lahore 09. terjemahan tak dapat saya lakukan sebagaimana seh arusnya. yang berisi nubuatan tenta ng kedatangan Nabi Suci dalam bermacam-macam Kitab Suci di dunia ini. yang membe rikan ramalan dalam kata-kata aslinya dari Kitab-kitab Suci tersebut.1940 ===== KATA PENDAHULUAN Sebelum kedatangan Nabi Suci.

Dalam agama Hindu.Dengan perkataan lain. sehingga kami d apat mengikuti ayat-ayat Engkau. Majusi. tanda-tanda kebenaran dari pengakuan kenabian itu tergantung kepada perkembangan mental dari bangsa itu. ketika dia muncul untuk memenuhi nubuatan semacam itu. melainkan juga k epada semua nabi lain di dunia. dengan selamat menyeberangi arus yang deras.a. Diterangi perintah yang jelas dari Quran Suci ini. Dan bila kita menemukan dalam kitab wahyu kita nubuatan tentang datangnya "Yang diharapkan oleh segala bangsa" atau "segel dari semua nabi-nabi" sebagaimana yan g dicantumkan dalam Kitab-kitab Suci Israel maka kita harus beriman kepadanya. sihir magis.w. jika ada suatu kaum di bumi i ni yang tidak melihat nabi di antara mereka. Begitu pula. ma ka tak ada bentuk sistematis yang diberikan demi hukum dan statuta. ABDUL HAQUE Muslim Town. misalnya. "Dan bagi tiap-tiap umat ada Utusan. Lahore 24 September 1975. Maka apabila Utusan mereka datang. orang-orang biasa menunjukkan kebenaran mereka dengan macam-mac am cara. dengan mengambil janji. Pada zaman kuno. maka Tuhan tidak akan menyiksa dia. menyalakan api di tangannya. mereka akan masuk Surga tanpa ditanya sama sekali. berjalan di atas air. azab di akhirat itu hanya akan diterapkan setelah manusia diperingatkan melalui utusan Allah. melempark an arwah jahat kepada babi. dan mereka tak akan dianiaya"(10:47). perkara akan diputuskan dengan adil. membuang diri dari s uatu gunung tanpa terluka. mengapa tak Engkau utus kepada kami seorang Utusan. Adalah suatu ketidak-adil an dari fihak Tuhan segala bangsa bila Dia akan mewahyukan suatu nubuatan tentan g datangnya "rahmat untuk segala bangsa" hanya dalam satu buku khusus untuk suat u kaum saja dan pada hari pengadilan Dia lalu mengutuk semua bangsa di dunia seb agai kafir dan mengirimnya ke dasar Neraka. Katakanlah: Allah sudah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu. ===== 2 MACAM KESAKSIAN ATAS KEBENARAN PENGAKUAN NABI SUCI "Dan orang-orang kafir berkata: Engkau bukanlah Utusan. dan hanya inilah yang bisa melicinkan hubungan a ntara pelbagai bangsa di dunia. Yahudi. karena kilah mereka di hadap an Allah kiranya adalah yang seperti di bawah ini: "Tuhan kami. Tak perlu ada pemikiran mendalam yang diperlukan untuk men uliskan keaslian dari pengakuan semacam itu. ramalan. bahkan dalam agama Kristen dan kultus kuno prmbenaran atas orang-orang suci dipu . Selama perkembangan sosial suatu bangsa tidak mencapai tingkat yang membutuhkan suatu pemerintahan yang terorganisir untuk memecahkan pertentangan sesamanya. Maka seorang Muslim tidak hanya beriman kepada Nabi Muhammad s. Kar ena itu posisi dari si penguji atau pencari kebenaran sedikit lebih susah daripa da sebuah mesin dewa. atau mas uk kedalamnya. dan dengan menunjukkan trik-trik sulapan tangan. dan kami menjadi golongan orang beriman"(28:47) . Quran Suci mendeklarasikan bahwa Nab i kita adalah "rahmat untuk segala "Dan tiada Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian bangsa"(21: 107). Beliau tidak saja menjadi rahmat bagi umat Yahudi dan Kristiani saja melainkan j uga sebagai pembenar dari semua nabi dan Kitab-kitab Suci di seluruh dunia. dan pula orang yang mempunyai ilmu K itab"(13:43).

de ngan mengabaikan sisanya serta mengutuknya ke neraka seolah mereka itu bukan mak . umpa manya. kecuali suatu kaum khusus yang disayangi. Dalam ayat yang saya kutip di atas. Dan Yang memberi ukuran. Yang menciptakan. Bila Tuhan Yang Maha-bijaksana. dan dapat menghasilkan. Menentukan bahwa seorang manusia itu terbatas dari wahyu Ilahi dan menetapkannya hanya kepada periode atau kaum tertentu. Namun. lalu menyem purnakan. tentunya. Dan jika itu adalah Tuhan Sendiri. atau bila itu rusak karena mela puknya waktu. Kesaksian dari Tuhan. Hukum Ilahi yang komprehensif menyeluruh ini adalah suatu kesaksian yang kuat at as kebenaran klaim Nabi Suci. pasti memerlukan petunjuk dan cahaya langit demi pemeliharaan dan kemajuan per kembangannya. Jika segenap bangsa di dunia. maka standar al-Quran yang diletakkan bagi kebenaran kla im Nabi Suci mengandung suatu pertimbangan yang hati-hati.w. Dari atom yang paling k ecil hingga orbit yang sangat luar-biasa besarnya. melainkan juga merendahkan kebutuhan utama dan inti-sari dari agama. Yang dengan hukum pembalasan-Nya. secara tidak perlu menimbulkan perpecahan di kalangan man usia. tenag a selestial luar-biasa dan tanda-tanda langit yang selalu menjadi ciri kebenaran dari orang-orang yang terilham dari Ilahi.a. bahwa setiap lembar daun di buku alam dan setiap partikel dari ciptaan se muanya siap memerlukan kebutuhan akan hukum-hukum yang telah ditanamkan oleh Yan g Maha-kuasa di dalamnya. Yang Maha-luhur. Dalam hal Nabi Suci Muhammad s.w. kiranya tak suatu pun di alam ciptaan ini yang bekerja tanpa suatu prinsip: "Tuhan kami ialah Tuhan Yang memb eri segala sesuatu sesuai terciptanya. dengan suatu lapangan yang sangat luas untuk tumbuh-kembang di hadapannya . lalu memberi petunjuk (mereka kepada tujuanny a)" (87:1-3). dua faktor khusus bisa dicatat pentingnya saksi dan relevan serta positifnya kesaksian itu. Berfirman Yang Maha-kuasa dalam Quran Suci: "Mahasucikanlah nama Tuhan dikau. Penyayang dan Maha-murah. Dengan kesaksian Tuhan biasanya diartikan dengan kejadian dari Kitab Alam. bisa mengelola hidupnya tanpa agama. maka manu sia. sesungguhnya agaknya tak ada keadilan dalam memilah suatu kau m atau tempat tertentu yang mendapat hidayat serta perintah khusus dengan melupa kan sisa umat manusia selebihnya. keagungan dari peristiwanya jelas dari kenyataan bahwa Tuhan sendiri yang berdiri sebagai saksi baginya. al-Quran tidak menggelar taumaturgi semacam itu dalam menunjang pengakuan Nabi Suci Muhammad s. Dalam hukum sejarah. telah mengaruniai suatu hukum bahkan kepada atom yang paling kecil. Pemelihara alam semest a. maka harus dibangkitkan kembali melalui seorang nabi baru yang mem buatnya lagi sebagai daya motivasi kehidupan kemanusiaan. yang adalah karya tangan Tuhan yang terbaik dari kekuasaan-Nya Yang Maha-pe rkasa. karena beliau adalah yang pertama dari semua nabi yang memajukan alasan ini untuk membuktikan universalitas dari wahyu Ilahi. dua macam kesaksian telah dimajukan untuk mendukung klaim Nabi Su ci. dan kadang-kadang dalam pribadi Musa.a.tuskan dengan kriteria semacam itu (1). tidak saja menolak asma Tuhan Yang Mah a-pengasih. Buddha atau Ibrahim. Kita temukan di alam semesta ini seg ala sesuatu itu diperintah oleh suatu hukum yang khusus. tanpa wahyu serta ilham Ilahi contoh keluhuran bu di dan kesalehan yang utama sebagaimana ditampakkan suatu waktu dalam pribadi Za rathustra. berarti wahyu -wahyu sebelumnya dari Tuhan. dengan menunjukkan Cahaya-Nya hanya kepada sedikit orang yang terpilih. dan kesaksian ini telah dipandang cukup untuk menegakkan kebenarannya -kesa ksian dari Tuhan sendiri dan kesaksian dari seseorang yang mengenal Kitab itu. " Kitab" itu. Dia berhenti sebagai kebutuhan yang tak tergantikan y ang sangat perlu ditanamkan pada setiap bangsa. Krishna a tau Yesus Kristus. Jika kesempurnaan hukumnya itu adalah kriteria dari m asyarakat yang beradab. lalu memberi petunjuk" (Quran Suci 20:50) .

kalau diketahui orang lain. melainkan juga sedik it penyimpangan saja dari prinsip itu akan merubuhkan seluruh struktur agama ke tanah. Induk sapi Weda hanya menghasilkan su sunya bagi kaum Brahma.hluk-Nya. Tak ada suatu pun kekuatan di dunia. dan Kemurah an dari Tuhan Yang Mahapenyayang tidak pernah meninggalkan satu pun dari makhlukNya dari cahaya dan bimbingan atas Agama Sejati. Dia adalah Tuhan Timur dan juga Tuhan Barat. "Tuhan sarwa sekalian alam" .. tadinya tidak sepenuhnya mer upakan Tuhan mereka sendiri. serta hanya memberi makan dan memeli hara mereka saja (2). Tetapi ide ini yakni bahwa Tuhan kebangsa an mereka sendiri itu adalah juga Tuhan dari orang-orang lain tidak pernah diter ima baik dan diangkat oleh massa penduduk Yahudi". sabd anya: Mengabdilah kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu dari tuhan-tuhan palsu"..16:36). Dia tak ada beda nya dengan dongeng seorang raja buta dari suatu kerajaan tanpa cahaya di mana Ya ng menolaknya lebih baik dari pada menerimanya. menurut Islam. Islam menjaga bahwa par a nabi itu dibangkitkan dari masa ke masa di setiap bangsa di dunia. Dalam abad ini. Tuhan bangsa Israel.S. dari semua nabi-nabi di dunia. Bila tidak maka setiap rahasia dalam penyiaran agama serta bisik rayuan musik di telinganya.. Kesaksian Ilahi dalam bentuk Kemenangan Langit. Juga dia berpegang bahwa agama itu pasti diketemukan di setiap zaman dan iklim sebagai suatu kenyataan yang map an. Satu ciri yang menandai dakwahnya yalah bahwa beliau menjamin kebenaran da ri semua nabi yang telah wafat sebelum beliau. betapa pun besarnya. seperti kepada risalah Ilahinya sendiri juga. Nabi Suci Muhammad. Agama Brahma dan Weda memandang hanya bangsa Arya-lah anakanak Tuhan itu (Nirukta 6:26). Hanya keimanan kepada Nabi Suci saja yang bisa menjamin Perdamaian Universal.. John S. yang menjadi suatu p ertanda jelas akan tak bergemanya lagi kredo ini. Yehovah. bisa menahan mereka dari cita-cita dakwahnya. maka Tuhan semacam itu tidak berharga untuk disembah. manusia dengan pandangan seperti ini telah melompat keluar dari nyaris semua agama.Suatu konsep yang hanya ada dalam Quran.1:1). Tetapi Muhammad adalah guru te rilham pertama yang mengajarkan prinsip yang agung ini ke dunia. sehingga itu tidak saja memben tuk dasar utama dari Agama Sejati dan perdamaian universal. dan membuat kewajiban bagi pengik utnya agar mengimani mereka seluruhnya. bisa mengurangi tu juan utama dari agama.S. pengikutnya harus menganggap penyiarannya sebagai tujuan utama hidupnya. Prinsip Islam ini begitu menarik dan agung. suatu rukun iman yang penting. kebanyakan agama-agama itu tidak cukup tole ran dan ramah bahkan untuk memberi hak bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan atau Dewa dari bangsa-bangsa lain juga. Tiada nabi sebe lumnya yang menurunkan kebenaran ini. Tuhan sarwa sekalian alam" (Q. "Dan sesungguhnya telah Kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang Utusan.Hayland dalam bukunya "A brief history of c ivilization" (Suatu sejarah singkat peradaban) halaman 72 menulis: "Tuhan yang disembah bangsa Yahudi tadinya dipandang sebagai Dewa suku dari ban gsa nomad. Ksatria dan Waisya. . semakin terasa bahwa jelas kebutuhan akan agama hanya timbul dalam keadaan bahwa Islamlah yang hadir. Ini adalah suatu subyek yang sangat luas dan luar biasa ekstensif. agama adalah suatu realitas universal yang bisa di ketemukan pada setiap bangsa di dunia. untuk berabad-abad bangsa Yahudi terus-menerus menganggap Tuhan ket ulusan ini sebagaiTuhan mereka saja. Karena. (Q. Dengan menyisihkan pengakuan atas m unculnya para nabi di setiap bangsa. Semakin lama seseorang merenung akan hal ini. "Segala puji kepunyaan Allah. atau pun suatu agama lain yang mempunyai k eimanan kepada semua nabi. telah dianugerahi gelar yang unik.

Suatu perjanjian telah dim inta dari segala bangsa di dunia melalui nabi mereka masing-masing. Tuhan dengan kekuatanNya Yang Mahakuasa senantiasa Waspada dan Melihat .a. Kebenaran.17:96) . membawakan keb enaran yang unggul ini ke dunia. sebag ai bukti nyata. Krishna. Nabi Suci telah meletakkan semua nabi -nabi ini beserta tugas berat mereka dengan mendukung kebenarannya. bahwa kebesaran yang sesungguhnya itu yakni adalah yang juga di akui oleh lawan-lawannya. Kami mengundang perhatian dari orang-o rang dari segala aliran yang berfikiran adil atas kesaksian yang sangat penting lainnya semacam ini. Tanda-tanda langit yang muncul untuk memb antu Nuh. meskipun maraknya penentangan. Musa. Bahkan pa ra musuh Islam telah mengakui sukses yang unik dari Nabi ini. Dengan cara ini.S. sedikitnya ik hwan dan benyaknya musuh."Katakanlah: Allah sudah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu. s edangkan kepalsuan. sesungguhnya adalah suatu hal yang mengejut kan. dan memberikan segala bantuan sebisanya. suatu argumen yang lebih baik atas kebenaran agama sungguh sulit di dapatkan --suatu alasan dimana orang-orang bijak dan berfikir jernih dari segenap negeri bisa mufakat. akan lenya p. Kesaksian kedua dari Tuhan ini ditemukan dalam setiap fase dari kehidupan Nabi dalam bentuk sukses yang mengagumkan. karenanya. dan membuatnya wajib bagi seorang Muslim untuk beriman kepada me . Perjanjian nabi ini dicatat dal am Kitab-kitab Suci mereka berbentuk nubuat. Buddha. muncul dalam bentuk yang paling nyata dalam mendukung Nabi Muhammad. Dia itu Yang Maha-waspada. nabi mereka sendiri pun perlu dilacak kebe narannya. Tak diragukan lagi bahwa naskah Kitab-kitab agung ini telah diberikan kepad a para nabi jauh di masa lalu. bahkan. akan bertumbuh dan berkembang. Zarathustra dan segenap nabi di dunia. masih ada kesaksian Tuhan y ang mengagumkan lainnya yang merujuk kepada ayat ini. kesaksian Tuhan berarti kemenangan Kebenaran dan kepanikan kepal suan. Nabi Muhammad s. Ibrahim. Kitab-kitab semacam itu. beliau juga menegakkan dan menjelaskan kebenaran dari agama. Dalam ayat ini.Encyclopedia Britannica dalam artikel "Quran" menggamba rkan Nabi Suci sebagai: "Yang paling penuh sukses dari segenap nabi serta tokoh keagamaan"(3) Nabi Yang Dijanjikan "Dan tatkala Allah membuat perjanjian melalui para Nabi: Sesungguhnya apa yang K ami berikankepada kamu berupa Kitab dan Kebijaksanaan --lalu Utusan datang kepa da kamu. meskipun didukung dengan kekuasaan dan privilese. yang membuktikan mutlak perlunya agama itu dan kemudian menegakkannya di atas kaki-kaki yang teguh. Sejumlah prasangka dan kesalahan riwayat telah muncul dari para nabi. Di samping dua kesaksian yang telah disebut di atas. tidak dapat membuktikan kebenaran agama. dan periode dari nabi-nabi pra-sejarah ini. Yang Maha-melihat kepada hamba-hamba-Nya" (Q. bahkan hingga hari ini.w. Seperti halnya Nabi Suci yang menjamin kebenaran dari semua nabi di dunia. yang ke hadirannya saja terkadang diragukan. Keadaan dimana kitab-kitab suci dunia ini diketemukan sekarang. Zarathustra. Begitu besar perbedaan yang diketemu kan menyangkut nama. Tak ada satu Kitab Suci pun dari suatu agama yang diketemukan dalam bentuk aslinya serta kesuci-murniannya pada saat datangnya Na bi Suci. membenarkan apa yang ada pada kamu. Kebesaran sukses dan keunggulannya. adalah suatu bukti nyata dari bantuan Ilahi. Dan dalam abad tanp a agama dan materialisme ini. bahwa pada s aat nabi yang akan mengkonfirmasi kebenaran meraka dan mendukung dengan bukti at as Kitab-kitab Suci mereka itu datang. dan hal itu. sedemikian banyaknya sehingga mereka dipa ndang hanyalah sebagai tokoh fiktif belaka. Krishna dan Isa. Ia berfirman: Apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjian-K u dalam (perkara) ini? Mereka berkata: Kami membenarkan. Ia berfirman: Maka sak sikanlah dan Aku pun golongan yang menyaksikan bersama kamu" (Quran Suci 3:80). dengan bukti kolektif dari mereka semuanya. Ibrahim. seharusnya kamu beriman kepadanya d an membantu dia. Sesungguhny a beliau telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Kitab atau para pen gikutnya sekarang. mereka harus menerimanya dengan tangan te rbuka. Sesungguhnya. tempat. Jadi. yang menyingkirkan perlawanan yang kuat. karena.

yang menguntungkan Nabi Muhammad. tak ada yang menentang kenyataan. sebagaiamana kita katakan. Masalah. membentuk suatu landasan yang kuat bagi perdamaian antar bangsa serta persaudaraan umat manusia. Ini adalah abad digenapinya jani Ilahi: "Dia ialah Yang mengutus utusan-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar. dengan cara yang sama. Dengan pemeliharaan dan perh atian seberapa para penganut macam-macam agama ini menyembunyikan dan tetap mera hasiakan kitab-kitab mereka di masa lalu. Pada abad ini. Atharva Veda XIX:71. Muhammad adalah pembenar dar i segenap nabi. sehingga hari ini Eropa bisa menerbit kan. membuktikan kesucian nya dengan menggenggam bara yang menyala di tangannya (Ramayana). Tak seorangpun nabi yang sudah berlalu yang tidak memberikan berita gembira atas kedatangan Na bi Besar ini yang akan muncul sebagai yang terakhir dari semuanya. ----------1. Ksatrya da n Waisya. Kitab-kitab Suci yang dipegang oleh agama-agama lain telah turun ribuan tahun. Pada saat kemuncula nnya seluruh alam bersuka-ria (Yasht 13:93). segenap nabi di dunia ini menjamin kebenar an Nabi Suci. ====== Kesaksian dari Ahli Kitab. t etapi kaum Muslim. Tetapi mengatakan bahwa semua nabi di dunia mengkonfirmasi kebenaran risalah Muhammad. mulai dibukakan. tetap menjadi argumen yang lebih kuat. Fakta bahwa M uhammad menjamin kebenaran dari nabi-nabi pendahulunya. tidak pernah tertarik untuk m empelajari bahasa mereka dan melakukan studi yang mendalam. ruh jahat mencap dan menganiayanya. Peristiwa di mana seorang sarjana terkemuka Sir William Jones alami ak an menggambarkan hal ini. Zarathustra masih dikandungaan ibunya ketika Ahriman mulai membuat rencana jahat untuk menghabisinya. agar I a memenangkan itu di atas sekalian agama" (Quran Suci 9:33). Para nabi di dunia adalah pembenar dari Muhammad. Encyclopaedia Britannica edisi 11 halaman 898. Ibu Weda adalah pemelihara dari kasta Brahma. dan pula ora ng yang mempunyai ilmu Kitab" (Quran Suci 13:43). Calcutta. Sita. untuk kepentingan orang-orang Timur. Sir William tiba di Fort William. dan meminta para pengikutnya agar mengimani beliau. Mukjizat yang sama diktakan juga telah terjadi p ada waktu Kristus dan Buddha dilahirkan. dan hujjah yang tak terbilang banyaknya yang membuktikan kebenaran Islam akan disajikan. 2. Ini juga merupakan abad dimana kumpulan bukti dari para nabi macam-macam agama. 3. meski di samping kes aksian Ilahi yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad ada bukti dari seseorang ya ng diberi ilmu dari Buku Besar yang telah diwahyukan kepada para nabi dengan mac am-macam bahasa di dunia. selama tigabelas setengah abad. ini membentuk sanggar suci dari dunia agama. Sapi dari ayah Zarathustra memakan memakan dedaunan pohon ini dan dia biasa mengambil susu sapinya itu. Mereka melemparkannya ke api dan mebuangnya ke tengah serigala tetapi setiap kali dia lolos. Begitulah. dan doktrin ini. bahwa beberapa nabi yang terakreditasi dari setiap ba ngsa atau iklim itu meramalkan kedatangan Nabi Suci patut mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap pencari kebenaran. Ditulis dalam suatu catatan biografi Zarathustra bahwa Tuhan dari alam semest a ini telah mengirimkan cahaya-Nya pada suatu bukit dimana dianggap itu berbentu k sebatang pohon. adalah dasar dari pe rdamaian dan persahabatan seluruh dunia. Dia tertawa padasaat kelahirannya ( Zardusht namah) dan seterusnya. Sir William adalah seorang yang dengan usaha yang teku n membawa bahasa Sanskerta ke dunia Barat. adalah suatu riwayat yang teramat amat panjang. isteri Rama. Dia yang teta p bertahan tanpa wilayah suci ini akan segera jatuh menjadi mangsa hidup tanpa T uhan dan tanpa agama. yang membuktikan kebenaran dan kesatuan d ari segala agama. Ketika dia datan g ke dunia. Jadi darah yang terbentuk dari nabi Ir an itu sangat terisi dengan Cahaya Ilahi.reka semuanya. "Katakanlah: Allah sudah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu. edisi yang langka dan kabur dari Kitab Weda. bahwa inilah saatnya bahwa Islam akan menang dan unggul atas seluruh agama yang lain . sebagai seorang Hakim di Mahk .

yang membuat Pandit mengabaikan teman-te mannya. Perbedaann ya yalah sikap kaum Muslim sekarang ini terhadap ilmu pengetahuan. Di sini pun. betapa pun. kawin campur dan sebagainya diputus dari mereka. dan karenanya menjadikan negeri ini banyak berhutang budi kepadanya. Seorang Hindu ditunj uk agar setiap hari mensucikan kamar studi berikut perabotan di dalamnya dengan air dari Sungai Gangga. ketika dia dengan rendah hati membujuk Pandit. telah mengebiri dirinya untuk menerima jabata n yang riskan itu. tetapi Sir William Jones bergeming dari keputusannya yang bulat. juga Tuhan dan Mal aikat bersalawat atas namanya (4). tetapi imbalan Rs. telah menunjukkan bahwa dua atau tiga pandit secara diamdiam menerima imbalan dan seterusnya. Dialah orang yang mendirikan Asiatic Society of B engal. Pandit itu seorang dengan temperamen yang menyakitkan. dia boleh m inum secangkir the. Suatu sikap yang ketat dari Society semacam itu sesungguhnya telah mengguyurkan air di ngin terhadap aspirasi para pandit namun kesulitannya tetap tak terpecahkan. membikin buram nama suci Nabi Muhammad s. Shiv Chandra. Kalau ada orang l ain dalam posisi seperti Sir William. sudah pasti seleranya akan patah dalam wak tu beberapa hari. Matahari kenabian pada tengah-hari. karena itu bukan bahasa bagi orang kotor melainkan bahasa dewa-dewa. serta tenaga merusak dari antara mereka yang feod al dan suka mengkafirkan.amah Agung pada tahun 1783 AD. Isa Almasih adalah 'Bintang Pagi' yang membawa berita gembira atas munculnyadi langit dunia ini. tetapi pandit atasannya mencium gelagat ma salah itu dan mereka diputuskan hubungannya. Cat atan kuno. Sesungguhnya. Setengah jam sebelum waktu yang ditentukan. seorang serdadu berkendaraan ke rumah Pandit memberi tahu bahwa ini saatnya untuk mengajar. Maharaja dari Krishna nagar. dan bukannya kerja untuk penyiaran atau rencana yang k onstruktif. D ia sering memaki-maki Sir William mengatakan bahwa seorang pemakan daging tidak bakalan bisa belajar bahasa Sanskerta. yang tak akan pernah bisa dilupakan. Satu kamar di lantai dasar dari bungalo dipisah khusus untuk itu.w. Dia ju ga telah berusaha sebaik-baiknya.100 sebulan dan kereta istana yang membawa dari tempat ting galnya ke Chaurangi. Dengan sepatah kata. melalui kelakuan nya yang tidak benar. kita sungguh sangat berhutang budi atas usaha orang-orang y ang membawa keluar Kitab-kitab Suci Hindu dan Majusi dari gua yang temaram dan m enunjukkannya ke cahaya matahari. Sir William menerima perintah dengan perut kososng. kaum muslim kini. dapa t diketemukan di seluruh negeri yang mau bertanggungjawab untuk mengajarinya. Kemu dian Pandit itu berkenan datang.a. maka tak seorang pandit pun. tetap kita berhutang budi kepada para sarjana ini atas usahanya yang tak kena l lelah dan semangat dengan mana mereka mempelajari macam-macam bahasa dan mener bitkan kitab-kitab kuno. seorang lelaki yang 'memilih hi dup sendiri dan pantang menikah'. kita temukan tanda atas kebenaran Nabi Su ci Muhammad. atas perintah Pa ndit. Ketika Sir William memutuskan untuk belajar bahasa Sans kerta. tak diragukan lag i. Pertemanan yang dimilikinya.. Sangat keras persyaratan yang dibebankan oleh Pandit itu kepada muridnya . Suatu apartemen yang dekat ke ruang studi senga ja dipishkan untuk Pandit untuk menyingkirkan jubahnya yang suci dan mengambil y ang lain dimana dia bisa bertatap-muka dengan 'sohib'-nya. adalah tandatanda yang nyata dari frustrasinya orang Islam. tetapi sala wat dari Allah dan malaikat-Nya. merosotnya pe radaban dan kebudayaan mereka. pada saat yang sama. adalah teman dari Sir William. adalah daya tarik. Adalah melalui usahanya yang tak kenal lelah da ri Society ini maka edisi kuno dari Weda dan kepustakaan Sanskerta yang lain bis a melihat cahaya terang. Namun Nab i Muhammad tidak saja mendapat salawat dari kaum Muslim saja. Akhirnya seorang dari keluarga yang 'ku rang' pandit. dialas dengan marmer putih. Ram Lochana namanya. segala perkara dalam hubungan sosia l seperti makan bersama. Kamar itu. meski dengan imbalan yang sangat bagus. Sir William Jones mentolerir semua sarkasme ini den gan ceria. Pandit itu tinggal sendirian. Sayangnya. Begitulah sama juga para peneliti kepustakaan dan ilmiah dari para pengikutnya s elalu menunjuk dunia kepada dakwah Nabi dan membuktikan kebenarannya. dan akhirnya dia bisa mempelajari bahasa Sanskerta. menyingkirkan semua stigma . Meskipun usaha ini terutama bersifat komersial . namun tetap tidak dapat mendapatkan orang yang bisa mengajar Sir William 'yang kotor'. Segala macam daging tidak boleh dibawa bahkan sampai ke pekarangan rumah. tetapi kadang-kadang.

tetapi hal itu. tidak tanpa suatu maksud yang diarahkan sebelumnya. Ini juga merupakan bukti fakta bahwa alam semesta ini bukanlah sebuah mesin otomatis dari elemen yang heterogin. sehingga itu bisa menjadi bukti kenyataan bahwa Islam itu tidak pernah memerlukan suatu kekuasaan lahiriah untuk menegakka n dan mengenal kebenarannya. yang memancarkan cahayanya ke seluruh dunia. dengan suatu kumpulan singkat hukum agama. Jadi. adalah suatu balas jasa yang rendah hati dari hal yang sama. Sebelum munculnya Nabi Suci. membawanya melalui macam-macam tingkat perkembangannya. yakni seorang yang dijanjikan oleh segenap agama itu muncul. semua penuh dengan argumen semacam itu yang men dukung kebenaran Islam. yakni bahwa para nabi dibangkitkan di segenap bangsa di dun ia dan bahwa Muhammad adalah Utusan Yang Dijanjikan bagi seluruh agama-agama. orang-orang hanya percaya kepada kebenaran n abi mereka sendiri masingmasing dan kepercayaan kepada semua nabi tak bisa dipega ng karena masih berlangsungnya terus kenabian. akibat tidak mampunya kaum Muslim memberi layanan seperti ini de mi agama mereka. kalau sebagai akibat dari kerja keras mereka. Maka sudah direncanakan rupanya bahwa semua nubuatan dalam Kitab-kitab ini tetap tak tersentuh tanpa suatu pun bayangan keraguan bah wa isinya telah rusak. Jika sebelum kedatangan Nabi Suci para pendeta dan biara wan Kristen dengan penuh harap menunggu munculnya Paraclete (Ahmad). ad alah suatu bukti yang sangat kuat atas akhir kenabian dengan datangnya Muhammad s. Tidaklah mengherankan. yang selama be rabad-abad yang lalu tetap terpendam sebagai suatu karunia Ilahi yang unik dalam perbendaharaan agama-agama lain. untuk merangka .a. Jadi bila d alam tahap awal perkembangan dunia itu dirasakan kebutuhan mempersatukan suatu k aum. Tidak sedikit jasa Nab i Suci kepada Isa Almasih. Tetapi ketika kenabian itu tuntas paripurna dan akhir dari para nabi. tetapi dia itu diperintah oleh Tuhan Yang Mahabijaksana dan Maha-mengetahui. Semua penelitan kepustaka an dan filosofis dan berjilid-jilid yang sekarang diterbitkan di Eropa kini dala m bidang studi agama-agama kuno. permohonan mereka yang saleh dan permintaan akan rahmat-Nya. maka kesalahan atas kerusakannya juga harus digelar oleh mereka. para penganut Kitab-kitab ini yang nonMuslim mencoba sebisanya agar bisa merahasiakan isinya. "Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu Agama kamu dan Aku lengkapkan nik mat-Ku kepada kamu dan Aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama" (Quran Suci 5:3). dasatir dan Kitab-kitab Suci kuno lainnya tetap dalam remangremang dan perbendaharaan di dalamnya dimaksudkan untuk dianugerahkan kepada kaum Muslim ab ad ini yang sedang merosot dan sakit. Begitu pun mereka.Inilah sebabnya mengapa selama masa perkembangan Islam.w. Ki tab Weda. Dan ini. p ada saat yang sama. dus mempersatukan kemanusiaan yang terpencar dan menyebar ke dalam keseluruhan yang solid. mengungkapkan kebenarannya melalui pen yelidikan kritisnya serta pengejarannya akan kepustakaan. adalah perlu bahwa segenap bangsa-bangsa di dunia ini beriman kepadanya dan melalui beliau kepada semua nabi yang terdahulu. ibunya serta anak-keturunannya (5). sesunggu hnya. Seandain ya kaum Muslim mengambil tanggung-jawab ini dengan menggali Kitab-kitab suci kun o ini dari keterasingannya. dan me mbawakan kesempurnaan perkara yang telah ditetapkan bahkan sejak penciptaan alam semesta. yang me ngungkap ajaran mereka sendiri adalah juga non-Muslim yang sering-kali menjadi l awan yang keras dari Islam. untuk suatu agama sempurna dan seorang Nabi yang Ideal. Suatu bukti kuat atas Akhir Kenabian. maka mereka akan bi sa melihat cahaya sejati dari Islam.dan membersihkan sifat Nabi dari semua tuduhan palsu. maka tetaplah lebih besar lagi k ebutuhan. maka sebaliknya. telah mengasingkan mereka dari pahala langit. mereka juga memberi kepada dunia berita gembira atas kedatangan Nab i Suci Muhammad. yakni bahwa u mat Kristiani sekarang ini telah membelanjakan banyak sekali dana dan mengambil begitu banyak susah-payah dalam melayani (secara tidak langsung) Islam. jika pada suatu sisi. Yang membimbing setiap obyek. ke tujuan kesempurnaan. Tak pelak lagi. kini. dan dengan doa mereka yang terus-menerus. Keyakinan Islam ini. tetapi juga bahwa agama ini memiliki semacam permat a yang tak ternilai.

tetapi ketika seorang yang diharapkan itu telah mun cul tentang siapa semua nabi terdahulu telah meramalkannya dan menyuruh para pen gikutnya agar beriman kepadanya serta membantunya. maka agama itu tidak saja kehilangan tujuannya yang sejati melainkan juga meng andung hal yang naif. Inilah apa yang sudah ditetapkan sejak tercipta nya alam semesta ini. Dia Sendiri mengirim nabi baru untu k merobek-robek badan yang sudah bersatu ini. maka tak masuk akal kalau hanya memunculkan s eorang nabi sebagai pembimbing dari seluruh umat manusia. dalam pribadi Nabi Muhammad. Kami mencatat tiga keberatan atas kepercay aan ini. bahwa mereka bersatu menjadi satu keseluruhan pada suatu waktu yang telah ditetapkan . Dan bila seorang nabi bisa muncul setelah tercapainya tujuan ini . Keberatan kedua atas doktrin ini ialah bahwa dia menegasikan tujuan utama dari a gama. adalah suatu pencederaan terhadap kehorm atan yang agung dari Nabi Yang Dijanjikan dan bertentangan dengan panutan Islami . perum pamaan seorang perempuan yang memintal benang seperti yang dikisahkan dalam al-Q uran akan lebih tepat ditujukan kepada Tuhan sendiri: "Dan janganlah kamu seperti orang yang menguraikan benang setelah itu dipintal d engan kuat. Dan munculnya seorang n abi dari para pengikut Nabi Muhammad sendiri. melalui suatu rantai panjang kenabian. dan telah datang. Kepercayaan semacam itu sungguh naif dan terbuka untuk berbagai keberatan. Setelah tiganelas abad dengan peng orbanan yang besar dan usaha yang gigih suatu masyarakat dari enampuluh kelompok telah bersiap-siap untuk mengangkat bendera perdamaian internasional dan persah abatan serta mengungkapkan kebenaran dari segenap nabi di dunia. Cermin pertama adalah terhadap kebijaksanaan Tuhan sendiri. Kepercayaan akan datangnya nabi baru setelah penyempurnaan agama dan tuntasnya k enabian sekali lagi meruntuhkan solidaritas dari agama-agama ini dan memalsukan sangat bijaknya Tuhan Yang Maha-bijaksana. Jika kenabian itu berlanjut seperti sebelumnya. dan kemudian ti ba-tiba adalah suatu pukulan terhadap Tuhan bila memunculkan seorang nabi baru y ang menghancurkan tenaga yang perkasa ini menjadi berkeping-keping. Maka. Seorang nabi baru sesudah Akhir Kenabian menyebabkan perpecahan "Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang unggul agar kamu menjadi saksi b agi manusia dan Utusan menjadi saksi bagi kamu" (Quran Suci 2:143). Dan rangkaian antar-bangsa. Para Nabi pasti bisa datang. Tujuan sesungguhnya dari agama adalah mempersatukan manusia menjadi suatu umat yang satu. Setelah tercapainya tujuan yang besar ini.i bersama segenap bangsa di dunia ini. Dia telah memberika n semacam latihan bagi kemanusiaan. Kebesaran Muhammad dan kedigjayaan dakwahnya menuntut bahwa tak ada klaim yang lain yang muncul sesudah beliau yang penolakan terhadapnya bisa meruntuhkan pe rsatuan dari persaudaraan Islam. dan ketika agama telah dibuat sempurna serta dubia ini telah diberi risalah: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu Agama kamu dan Aku lengkapkan nik mat-Ku kepada kamu dan Aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama" (Quran Suci 5:3). Alasan ketiga mengapa seorang nabi tidak bisa ditolerir setelah akhir kenabian a dalah. . Setiap nabi baru atau agama baru akan membuyarkan seluruh perkara dan akan menye babkan kekacauan yang besar. dan inilah yang semua nabi itu datang untuk menggenapinya. hingga itu cerai-berai" (Quran Suci 16:92). antar agama d an antar nabi ini. bisa dilihat dunia. Bangunan kenabian telah lengkap dan tak ada ruang lagi untuk nabi yang baru. Nabi-nabi yang berbeda bisa datang untuk membimbing umat mereka masing-masing. dimana penolakan terhadap beliau m embuat seseorang itu keluar dari Islam. bahwa ini akan memalsukan dakwah dari Nabi Yang Dijanjikan. sebelum mun culnya Nabi Yang Dijanjikan.

membuat suatu deklarasi yang t ak seorang pun pernah melakukan sebelumnya. aka kedatangan seorang nabi yang merupakan dia yang dijanjikan bagi segala ban gsa. Kejadian 38:24. ribuan tahun sebelumnya. Setiap orang percaya bahwa orang-orang suci ini tidak pernah membuat pernyataan dusta demi tujuan keduniawian atau ambi si. Jiwa-jiwa besar ini telah meramalkan kedatangan seo rang nabi yang agung. Ruth dan Bath-sheba. Ruth 3:4-15. Dan akhirnya hendaknya juga dipertimbangkan bahwa dia membawa sebuah risalah yang unik dalam menegakkan perdamaian serta rasa senasib buat semua bagian umat manusia dan ini merupakan satu-satunya pemecahan bagi ma salah dunia saat ini. 5. komposisi Ilahi dan kesaksian tertulis yang merupakan warisan dari para nabi. 2 Samuel 13:1-22. ayahmu bukanlah orang jahat dan ibumu bukan pul a perempuan yang berbuat tidak senonoh"(19:28). Seorang lelaki yang buta terhadap huruf serta ilmu penget ahuan duniawi. 2 Samuel 11:1-12. Dia yang melangkah keluar dari janji suci tentang akhir kenabian sungguh akan jatuh menjadi mangsa ketidak-beragamaan dan penghujatan kepada Tuhan. tetapi bukti-bukti yang disepakati oleh semua nabi telah menga ndung kenyataan bahwa Muhammad adalah yang terakhir dari para nabi dan setiap pe ngakuan sesudahnya adalah dusta dan kafir. Juga bisa dilihat bahwa pelbagai nabi yang muncul di negeri-negeri yang berbeda. seperti ramalan tentang Isa Al masih. dengan kerasnya mempertanyakan kesucian nenek Kristus baik da ri fihak ayah maupun ibunya. yang hanya merupakan sepotong berita. Dan itu bukanlah. pertimbangkanlah dengan diterangi oleh hal ini. Menurut Quran Suci. tidak mengetahui agama-agama lain. I Chr. Kini.be tapa segenap nabi yang tinggal di tempat yang jauh di pojok dunia dan sangat jau h dari Arabia. Hari ini telah terbukti bahwa para nabi yang muncul satu dengan yang lai n adalah seperti mata rantai. Dunia mengetahui bahwa nabi yang diceriterakan itu dengan semua tanda yang menyertainya telah muncul. Wah ai orang yang beriman. Matteus (1:1-7) menulis nama-nama perempuan s eperti Tamar. Mereka meniupkan kehidupan bagi jutaan orang mati dan para penganutnya tidak lupa menyebut namanya sebelum mensucikan dirinya sendiri. yang ditujukan kepada pelbagai bangsa dan berbica ra dengan macam-macam dialek telah membuat suatu nubuat. sehingga banyak dari mereka di sembah sebagai dewa atau inkarnasi atau putera Tuhan. Rahab. Yahudi dan Buddha. Mereka adalah pelacur dan tuna-susila. mohonlah rahmat untuk dia. Siti Maryam adalah keturunan keluarga Harun. dengan mengarang suatu silsilah palsu dari Isa Almasih. Hendaklah segenap orang bijak dan para pahlawan di duni a merenungkan hal ini. ===== Sepatah kata untuk Saudara-2 penganut agama Hindu. sedemikian. Para penyusun Bebel ini. dan berilah hormat kepadanya d engan penghormatan yang layak"(Al-Quran 33:56). Sungguh suatu ke betulan yang aneh dan harus dipertimbangkan baik-baik oleh para penganut dari se mua agama dan bahkan bagi mereka yang tidak mempercayai satu pun dari agama . Yos hua 2:1. Maka keimanan kepada nabi ini jadi adalah kepatuhan serta pasrah kepada kemauan dari nabi-nabi dan rishis mereka sendiri. dan hari ini para penafsir agama men gungkap kebenaran ini dan membenarkan apa yang telah diucapkan berabad-abad sebe lumnya. Dalam hukum sejarah yang baru maka adalah suatu fakta yang diakui bahwa "Dokumen itu merupakan kesaksian yang lebih tinggi nilainya dibanding lisan dan tidak b isa dikalahkan oleh saksi atau sumpah". -------4. rishi dan vakshur yang suci. Mereka di atas orang-orang biasa. Al-Quran sebaliknya menyatakan Siti Maryam sebagai: "Wahai saudara perempuan Harun. Tangan Tuhan juga terlihat bergerak memiha k itu serta kemenangan langit yang luar-biasa. "Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya menganugerahkan rahmat kepada Nabi. 6:17-25. yang menyertainya. . tetapi ini mempunyai argumen dan bu kti yang terang sebagai pendukungnya. Dalam catatan kelahiran Yesus. yang sangat ter kenal akan kesalehan serta pengabdiannya.2:4. ribuan tahun sebelumnya . telah memberikan berita gembira akan dat angnya seorang nabi yang agung. Kristen. yang adalah di atas kemampuan man usia. Tidak hanya Quran Suci dan Sunnah Nabi Muhammad telah melukiskan akhir kenabian.Nubuatan yang akan kta bicarakan dalam buku ini dengan jelas mendukung doktrin a khir kenabian.

siapa yang sesungguhnya yang dimaksud. Beberapa Konvensi penting tentang Nubuatan. Pengetahuan ini haruslah supernatural dan dihembuskan oleh Tuhan. Nubuat: istilah yang digunakan dalam teologi adalah dalam pengertian yang ket at. Tak pela k lagi naskahnya tidak selalu jelas dan eksplisit. Kita hitung beberapa di antaranya: 1. Jadi rama lan tentang Isa Almasih dan Ilyas didapati dalam kitab-kitab nabi Israil dan tak terdapat dalam Kitab Suci agama lain. seperti halnya seorang pematung dalam menaikkan patungnya. Ini berarti ilmu-masa depan dan ramalan atas peristiwa di masa mendatang mes kipun hal itu seringkali diterapkan kepada perkara tersembunyi baik di masa lal u maupun di masa yang akan datang yang tidak dapat diketahui dengan cahaya akal yang alami. seringkali bahkan orang yang dimaksudkan oleh ramalan itu tidak dimenegrti ol eh mereka. Nubuat ini diberikan terutama untuk kebaikan sesamanya. Seorang pematung b isa membuat suatu patung tanpa warna atau gerak. Baik ramchandra maupun Parsurama adalah inkarnasi Tuhan sebagaimana yang diperca . Dan sesuai dengan pandangan Kristian i. kemenangan langit dan kesaks ian dari ilmu serta pendidikan. padahal Isa de ngan jelas menyatakan bahwa tiada lain Yahya adalah Ilyas yang dijanjikan (Lukas 1:17. dengan memberi penyan gga. ada konvensi tertentu mengenai nubuat. Seorang artis bebas menggambar suatu perjalanan yang panjangnya berkilomet er dengan hanya secarik kertas. Nubuatan yang dijumpai dalam Alkitab. adalah tanpa rincian. bila tidak maka na sib kita seperti kisah orang Amerika yang keberatan kenapa fotonya hanya menampi lkan satu bagian saja dari wajahnya. ini dicatat sehingga bahkan hal-hal yang mustahil pun menjadi mungkin baginya dan dalam banyak peristiwa kedatangannya malah dianggap sebagai kehadiran Tuhan itu Sendiri. Jika secara kebetulan suatu rujukan tenta ngnya didapati dalam agama lain. dan hanya terbatas kepada masingmasing Kitab Suci dari suatu kaum. nubuatan tentang Kr istus yang hanya dibuat oleh para nabi Israil dan tiada yang lain. Inilah sebabnya mengapa kita dapati dalam Alkitab. Beber apa darinya penuh dengan ambiguitas dan membutuhkan penafsiran dan komentar. Ciri lain dari nubuatan yang diadakan tentang Nabi Suci yalah bahwa kita menemuk an di dalamnya seringnya disebutkan kekuatan Ilahi. Mattesu 11:14. Mukjizat dan nubuatan seperti risalah para nabi. maka itu tidak bernilai. dalam hal Muhamma d. Perkara yang mustahil bagi manusia adalah lebih dari mungkin bagi Tuhan. maka kemunculannya secara kiasan disebut seb agai munculnya Tuhan.Beberapa karakteristik dari nubuat atas Nabi Suci. dan para ce ndekiawan pun juga tak dapat memahaminya kecuali dengan konteks khusus atau sete lah kenyataan yang sebenarnya muncul dan tafsiran pribadi dari nabi yang dijanji kan. sedangkan dalam hal nabi-nabi lainnya hanya meny ebutkan sedikit fakta menyangkut kehidupan sehari-hari. Begitu pula. hanya Nabi Muhammad sendiri. sesuai dengan keyakinan Kristiani maka wahyu Ilahi itu hanya dikaruniakan kepada para nabi Ban i Israil. 17:12). karena. dan karena Nabi Suci itu diberi pertolongan Ilahi di setiap langkahnya da n Tangan Tuhan bekerja di fihaknya. Demikianlah maka Yahya menolak bahwa dia adalah Ilyas. untuk menggambarkan permukaan yang mulus tidak h anya panjang dan lebarnya melainkan juga tinggi dan dalamnya. Namun. Siswa dari setiap cabang ilmu dan kesenian harus mengingat konvensi tertentu dan perkara yang disepakati menyangkut disiplin ilmu yang ingin dipelajari atau dic apai. Aki batnya ialah bahwa pengertiannya tetap tersembunyi dari orang awam. Umumnya kita terbiasa dengan k onvensi semacam itu sehingga kita tidak berkebaratan atasnya. berlangsung hanya untuk suatu m asa. Ada juga beberapa konvensi yang kebetulan. In i adalah cahaya Ilahi dimana Tuhan mengungkapkan perkara yang di atas daya nalar ciptaan alami. baik itu untuk `Isa atau pribadi yang lain. yang ramalannya dibuat dalam semua Kitab Ilahi oleh segenap nabi. Dari semua na bi.

Selanjutnya adalah melawan kebenaran dari buku itu sendiri bila dia memberikan dua fakta yang bertentangan tentang pribadi yang satu dan sama orang nya.2). Dan satu tahun serasa hanya sehari dalam Kitab Suci agama Majus i. suatu saat Dia menggunak an kata-kata. dan kadang-k adang kata-kata serta lambang bersama-sama. namun itu bisa digunakan dalam arti kepala sekolah. Nama yang digunakan dalam nubuat itu biasanya bukan namanya yang asli tetapi gelarnya. 5. tetapi tak ada satu nubuat pun dalam Kitab-kitab Suci sebelumnya yang m enyebut nama Yesus. Begitu pula 'Ayodhya' (Yang tak terkalahkan) dalam Kitab Weda berarti Mekkah. Misalnya "Yerusalem" bisa berarti Mekkah dan bahkan untuk Islam itu sendiri. Tuhan memperbanyak sarana untuk mengalirkan wahyu-wahyu ini. Tak diragukan lagi bahwa ada ramalan yang menyebut Almasih d an ini disebabkan Almasih itu adalah nama kualitas dari Yesus. Bagian-bagian dari nubuatan yang penuh dengan mitos akan diterima hanya sepa njang mereka ditunjang dengan fakta-fakta nyata. Adalah salah bila mengatakan bahwa Isaiah percaya bahwa pada akhir zaman bukit S ion secara fisik akan mengatasi semua bukit di dunia ini (Isaiah 2:2). 9. persamaan. bayangan. angkatan perang. Karena Kitab-kitab ini ada di tangan non-Muslim. Kata-kata mempunyai arti mereka yang biasa. begitu pula. pada lain tempat dengan lambang. Bahasa dalam nubuatan itu sering-kali satu hari berarti satu tahun (Yehezkie l 4:6): "Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun". Nubuatan atas kedatangan yang kedua kalinya dari seorang nabi akan berarti mu . Ini karena di mata Tuhan. yang tidak memungkinkan kalimah Ilahi itu tidak tergenapi (Yeremiah 1:11). perkumpulan .yai kaum Hindu tetapi karena tidak dikenal satu sama lain. 4. sehamparan gandum. Bila dalam beberapa kitab yang diwahyukan kita menemukan suatu nubuatan yang dua-wajah mengenai pribadi yang sama kita hendaknya hanya mengambil satu dari du a aspek itu. adalah sangat mung kin bahwa mereka telah mencampurinya agar supaya ramalan itu menjadi kurang jel as maknanya. jasa pribadinya dan gelarnya serta tidak berkaitan dengan nama dirinya. dan seterusnya. Kewaspadaan yang penuh dari Ilahi. 8. nabi agama Kriste n. 6.(6). Seseorang bisa dikatakan sebagai ujung tombak atau langit-lang it secara kiasan. palu. mereka bertengkar. tetapi mereka juga bisa digunakan sebagai kalam ibarat. 3. nilai seseorang itu sesuai dengan kualitasny a. Di antara agama Hindu. Suatu nubuat ditafsirkan seperti sebuah mimpi. tahun da ri Brahma dan Pitrees adalah berbeda lamanya dibanding perhitungan manusia biasa (Manu 1:66-73). Kita temukan nama asli Kristus adala h Yesus. Dan terkadang seribu tahun dalam perhitungan kita manusia: "Dan sesungguhnya satu hari menurut Tuhan dikau seperti seribu tahun menurut pe rhitungan kamu" (Quran Suci 22:47). di mana perang duharamkan dan bukan berarti 'Ayodhya' India yang selalu berganti-ga nti penguasanya. Tidak hanya nama perseorangan tetapi juga nama negeri dan tempat yang disebut dalam nubuat juga adalah gelarnya. Seperti halnya kepala yang arti harfia hnya adalah suatu bagian dari tubuh. 2. Dalam istilah Weda itu adalah rahasya atau rahasia. Setiap bagian dari nubuat yang bertentangan dengan nalar dan pengetahuan yang nyata tidak layak dipertimbangkan. 7.(Fargard 3:40. Cabang buah almond yang ditunjukkan kepada Yeremiah tidaklah me nunjuk pada buah itu sendiri. daya aliran air. melainkan itu khususnya dimaksudkan untuk mewakili namanya yakni 'Shaqed' (penuh kewaspadaan).

Begitu pula 'Alp ha-Omega' adalah kata singkatan dari kaum Kristiani dan 'Emet' dari kaum Yahudi. Ketiga. D us Bani Israil menolak beriman kepada Nabi Suci Muhammad s. merenungkan apa yang telah dikatakan ole h wali dan rishi Hindu mengenai hal ini. untuk menemukan orang yang dimaksudkan oleh nubuata n itu. seperti halnya Alam yang mendekap keindahannya secara tersembunyi hingga d ia melepaskan harum dan kemilaunya. juga terdapat hal lain yang bertanggung-jawab besar atas ambigu itas dari ramalan -. berfikir mendalam dalam keagamaan dan penyelidikan atas rahasia yang tersembuny i. serta persatuan dengan Dzat Ilahi. dengan cara yang sama. karena beliau ad alah non-Israili. Kristen dan Yahudi mempunyai kata singkatan mistik milik mer eka masing-masing. Suatu kaum yang menganggap dirinya bangsa yang t erpilih dan anak-anak Tuhan tidak akan pernah mentolerir. Psalms 144:2. Malahan mereka berusaha sebisa mungkin untuk mencampur-aduk nu buat tentang kedatangan Nabi Suci dan membuatnya menjadi temaram. tempat dan tahun kedatangan dari orang itu tentang siapa suatu nubuat diadakan tidaklah secara gamblang dinyatakan. Akhirnya. tidak ada catatan mengen ai keadaan geografis dan historis dari macam-macam negeri. 7. 10. Kedua. keimana n kepada para nabi itu lebih atau kurangnya bersifat seperti 'beriman kepada yan g gaib'. dan di akhirat akan mendapat rahmat yang unggul. Dalam Rig Weda dikatakan: "Seluruh mantra(1) dari Rig Weda ada di langit tinggi.a. Ephesians 2:20. Mereka mendakwahkan. (Luk as 1:17). dan pembicaraan dengan gambaran dalam bahasa-bahasa yang berbeda. dan inilah tepatnya apa yang diinginkan Tuhan agar dilakukan oleh makhluk yang rasional. dengan Hagai 2:9. selalu ada kiasan. ===== MUHAMMAD DALAM KITAB SUCI HINDU MUHAMMAD DALAM KATA SINGKATAN MISTIK DARI KITAB SUCI HINDU. di samping begitu jela snya ramalan dalam kitab mereka. maka nama. dan dari Kitab ini Rig Weda memiliki keunggulan yang paling utama serta berharga. sebagaimana tak ada ganjaran bagi ya ng percaya kepada matahari yang setiap mata bisa melihatnya dengan jelas. Kaum Hindu. (1/4) Kaum Hindu. Buddha.nculnya pribadi yang lain tetapi dengan semangat dan kekuatan nabi yang bersangk utan. mempertajam kecerdasan manusia. Bandingkan Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia 4:25. Dalam nubuat. Marilah kita. memegang Kitab Wed a dengan penuh penghormatan dan keyakinan. kebaikan . Inilah bagaimana Isa menerangkan kedatangan kedua-kalinya dari Ilyas. dimana segenap dewa-dewi tinggal.yakni. Psalms 118:22.w. Jadi. dan hal it u telah menambah ambiguitas dari nubuatan. Selanjutnya. di samping kerja penelitian. Bila kenabian dari setiap nabi itu begitu jelas dan tergelar. dalam kesempatan pertama. permata nubuatan ini juga tetap tersembunyi dalam cangkang kerang mutiara yang mengamankannya dari me lapuknya waktu sama seperti cangkang yang mengamankannya dari gelombang yang ber tubitubi dari samudera. bahwa suatu pembacaan ulang yang berkalikali dari kata singkatan ini membimbing mereka di dunia ini menuju perbendaharaa n yang paling berharga berupa tujuh macam permata berharga. kebencian dari penganut suatu kitab yang disandangny a terhadap agama dan suku lain. --------6. Seperti itu juga Krishna berkata: "Kami membuat diri kami sendiri muncul melalui pribadi yang lain sepanjang dipe rlukan"(Gita 4:7). karena. untuk meyakini kebenaran dari nabi yang lain. inilah kesulitannya. umumnya. perumpama an. Dan 'Om' adalah 'Kata singkatan mistik yang besar' dari kaum Hindu dan Buddha. maka tak ada pahalanya bagi mereka yang menerimanya. Mereka dimampatkan dan disembunyikan dalam satu kata singkatan.

tetapi bagaimana seluruh mantra dari Rig Weda. dimana telah dimam patkan dan disarikan dari nyaris sepuluh ribu mantra dari Rig Weda dan berisi di dalamnya semua mantra yang dipujikan dari Rig Weda? Yakni kita katakan. Tetapi ini memberi pemahaman bahwa matahari dengan sina rnya itu lebih bermanfaat dibanding mantra dalam Rig Weda. tetapi ide dari kata singkatan mistik itu tidak terdapat dalam Kitab Weda saja. Namun. dan sinarnya yang terang adalah dewa -dewi. perdamaian serta kesejaht eraan di dunia ini" (Nirukt. baginya Rig Weda ta k bisa membawa kebaikan suatu pun. Seorang penafsir kuno menyatakan: "Adalah jiwa manusia dimana nalarnya seperti dewa. Bila tidak maka par a penafsir akan dapat langsung menunjukkannya. seperti yang dinyatakannya. dan filsuf Hindu terkemuka Pandit Raja Krishnan. Sesubngguhnya Weda telah meminjamnya dari Kitab Upanishad. Kitab Upanishad diletakkan sesudah Weda. dan bagaimana dewa ada di dalamnya sedangkan d ia tinggal di langit tinggi. ada tersisa pandangan bahwa tidak perlu orang membaca Rig Weda. sehingga kata singkatan mistik it u tetap tidak jelas seperti sediakala. dan. dia akan memperoleh kebahagiaan dan sukses. semua m antra dalam Rig Weda ditekankan kepada kata singkatan mistik itu. Ide ini juga masuk akal. i lmu dari mana ada satu kunci untuk mengenal semua ilmu dari Rig Weda. menganut keyakinannya atas doktri n ini (3). belum bisa menemukan satu celah ke arah kata singkat an ini. Mereka yang tak tahu apa-apa tentang 'Om' ini. dan bagi mereka yang tahu akan berbahagia dan sejahtera di dunia ini"(2). misa lnya Raja Ram Mohan Roy. 'Om' dalam Kitab Upanishad. Jiwa adalah tenaga di dalamnya yang mendorongnya kepada perbuatan. Apa yang harus kita katakan tentang Rig Weda bila tak ada jejak untuk menelusuri kata singkata n ini bisa didapatkan dalam seluruh keempat Kitab Weda. Kami hargai dan puji peragaan yan g disajikan oleh para penafsir. tetapi mereka yang mempunyai ilmu jiwa menemukan kehidupa n bahagia dan penuh rahmat". telah disatukan dan dikumpulkan dala m jiwa manusia dari seorang awam. "Philosophy of the Upanishads": . setelah mengetah ui hal itu.apa yang akan dilakukan Weda kepada dia yang tak tahu kata singkatan itu. Apakah rahasia kata singkatan ini yang disebutkan dalam Weda. tetapi bagi orang yang mempunyai ilmu tentang 'Om' ini. Jumlah dan substansi dari penelitian ini ialah bahwa tak ada nama maupun sebutan dari kata singkatan ini yang bisa didapat dalam Kitab Weda. tidak dijelaskan. fakta mana juga terbukti dan diakui oleh banyak pemimpin dan pendeta Hindu. Orang yang tidak mengenal jiwanya tidak bisa mengambil manfaat da ri nalar dan tubuhnya. dimana semua dewadewi telah tiba bersama d an bersidang. dan tempat tinggalnya adalah tubuh manusia. Penafsir itu telah menyajikan fikiran yang baik. penafsir itu tidak bisa menerangkan kepada kita apakah jiwa surya itu. seorang peninjau ketiga menyatakan: "Kata singkatan mistik itu yakni 'Om'. menulis dalam bukun ya yang terkenal. dan ke bajikan apa yang bisa dikenal manusia bila tidak berasal dari matahari serta cah ayanya yang terang?". Para penafsir dengan men gingat usahanya yang cukup. Beta pa pun. Dalam otentisitas dan otoritas. Seorang penafsir lain menerangkan: "Kata singkatan mistik itu adalah matahari. Tetapi Upanishad mengklaim dirinya dalam posisi yang jauh lebih unggul daripada Weda. pendiri Brahmo Samaj. 13:10-12).

apakah itu yang melalui mana. dan sebagainya. mendekati Augras dengan penuh hormat dan bertanya: Tu an. yang diumumkan oleh para pert apa. maka tidak dapat memperoleh manfaat apa pun dari Rig Weda. di mana dalam (3. yakni ilmu tentang Dzat Il ahi.6) ini jelas mencatat suara pada akhir ayat yan g disajikan yang digumamkan oleh Hotri."Kami dapati Upanishad ini suatu kemajuan dibanding Samhita (Weda). sebagai suatu perkara . dan seringnya pengulangucapan kata itu dalam memulai pembacaan Weda.2. begitu banya knya anjuran kebenaran di dalamnya. yakni 'Om'" (Kath Upanishad 1:2. 'Om' berarti 'semua ini'. Atharwa Wed lebih tinggi yakni di mana Akshara itu difah Dalam bait ini yang ingin dimaksudkan untuk dikatakan oleh Upanishad ialah bahwa pengetahuan tentang akshara ini tak dapat diperoleh dari Rig dan Weda lain-lain nya. Jika tidak ada 'Om' maka tak akan ada apa-apa dan tak ada sesuatu. 'Om' berarti 'ketaatan'. tiada perbuatan baik.. Dia berkata kepadanya: "Dua macam ilmu harus kita ketahui. Yajur Weda. ini tidak ter dapat dalam bait-bait mantranya. tak ada manfa at yang timbul dari suatu telaah terhadap Weda. tiada pembebasan. tetapi ilmu yang ami" (6). Kitab Upanishad yang otentik selanjutnya adalah Kath U panishad. Banyaknya da n substansi di mana 'Om' sebagai kata singkatan mistik. namun secara tidak langsung ada sekaligus sebag ai pranave.15). dus dia memperoleh Weda" (Tait Upanishad 1:8. kata ya ng kukatakan padamu secara singkat. Tanpa 'Om' maka tak ada dharma. atau ada suatu kebajikan dari ib adah dan bertapa. Sama Weda. kuasa rumah yang besar."'Om' semoga saya mencapai Brahman. Selanjutnya Upanishad yang lain menyatakan: "Om' berarti 'Brahman". Begitu pula dalam Vajasni Samhita (Yajur weda)" (5). yang membimbing seorang manusia kepada kedekatan Ilahi dan keeratannya. dalam melakukan Yaggya atau pengorbanan. bila diketahui. Dalam Taitreya Samhita.. Selanjutnya ditunjukkan dari Upanishad bahwa suatu ilmu tentang Aksha ra ini akan membimbing kepada ilmu yang lebih tinggi. 'Om'.. 'Om' adalah ilmu yang lebih tinggi dan luhur. tiada penyelamatan. dan Rig Weda sendiri menyatakan bahwa bila manusia tidak mengenal akshara i ni atau kata singkatan rahasia. Upanishad sendiri telah menggelar klaim mereka dengan kata-kata berikut: "Shauna k. di mana di sana ditulis: "Yama berkata: 'Bahwa kata dimana semua Weda abai. konstruksi bangunan. Brahma(Tuhan) katakan kepada kita. Ilmu yang lebih rendahyakni a. dia berkata. dan menemukan apa yang dicari"(4): "Bahwa 'Om' bukanlah suatu seruan primitif dibuktikan dengan perbandingan muncul nya yang terlambat dalam kepustakaan. k etika seorang Brahman berangkat memulai pengajarannya. Ini tidak muncul sama-sekali dalam Rig Wed a. Setelah Mundok Upanishad. dengan 'Om' seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. maka segala sesuatu menjadi di ketahui?".9. dalam ibadah dan semedi. dan yang sama didambakan dalam Atharwa. Pemikiran semacam ini di dapati dalam beberapa tempat di Upanishad. yang diinginkan manusia bila mereka mau hidup sebagai siswa agamis. pengucapan dengan sepenuh perhatian dan f ikiran pada 'Om' adalah tujuan kebahagiaan bagi setiap sarjana dan pendeta agama . atau menyampaikan suatu wacana ata u meluncurkan eksekusi jaminan.1). rendah. begitu bermacam-macamnya penafsiran mereka t entang Tuhan sehingga nyaris setiap orang bisa mencari apa yang diinginkan. ini adalah apa yang oleh semua yang mengenal yakni ilmu yang lebih tinggi dan yang lebih Rig Weda..

dikatakan berasal dari av. bila semuanya diga bung. masing-masing mempunyai arti khu sus sendiri. pendiri Arya Samaj.12. 'Om' diucapkan dalam empat macam cara. Telah dinyatakan bahwa 'Om' adalah sari-pati dan inti dari Weda. semua bentuk yang berbeda itu mempunyai arti yang sama dengan ' Om'. tetap mempunyai arti yang sama. dan Weda be nar telah berkata bahwa ilmu serta perolehan atas kata singkatan mistik ini meng andung suatu perbendaharaan terdiri dari tujuh permata yang tak ternilai hargany a. bentuk pertama dan kelima adalah yang paling kuno dan otentik. telah menggunakan kedua metode itu dalam me mberikan penafsiran kepada kita tentang 'Om'. pengertiannya akan sama. dan yang paling penting serta otentik. Akar dari mana 'Om' . Tetapi 'Om' menjadi suatu kata raha sia lagi untuk alasan lain . (1) a-o-ma (2) oma (3) a va ma (karena akarnya adalah av dan bukan o) (4) Ong. suatu diagram matahari digambarkan. Pandit Dayanand. Encyclopaedia of Religion and Ethics jilid ix halaman 490. Radha Krishnan. adalah pemenuhan tertinggi dari segala keinginan dan dambaan. tidak berubah.39. Pembacaan Weda dimuali dengan intonasi kata singkatan 'Om'. 3. Introduction to Upanishads hal. Atharvaveda. ===== Pengucapan dan inti-sari dari 'Om'.. 'Om' memiliki banyak arti yang berbeda. Raja Rammohum Roy hanya meletakkan jari-jarinya atas Upanishad saja. D ari ini.1:1. dengan mengabaikan susunannya. F. Hon. Hastings. namun untuk hal ini beliau satu dengan mereka.nyata. Ini adal ah suatu gabungan dari tiga huruf yang berbeda. dan ditutup dengan 'Om shanti'. Rig Weda 1:64. Mahatma Buddha bisa berbeda pandangan dan tidak setuju dengan Weda di dalam b anyak perkara. Tetapi dari penelitian atas Upanishad itu keliha tannya bahwa 'Om' tidak ada kaitannya dengan tata bahasa serta lexicon. halaman 16. Dimanapun Upanishad tidak menerimanya dalam kaitan aturan grammar dan lexicon. amo. Bentuk ini bisa ditelusuri sebagai yang paling tu a antik-nya. 5. Bagaiman a itu bisa digumamkan dengan mulut. Tetapi ini hanyalah metode yang dimasak sendiri yang mengabaikan akal sehat. yang berarti memberikan keselamatan dan perlindungan. Karenanya.ath atha para yayaad aksharam adhi gamyate. Bentuk k etiga dimana disispkan bilangan 3 sebelum M.yakni.. ---------1. Mandak Upanishads. ditulis di atas kertas atau dibaca? Dan apak ah nalarnya serta pentingnya? Ada lima cara berbeda dalam menulis serta empat dalam membacanya. Sebagaimana dinyatakan di atas. Dalam menghormati pentingnya dan nasehatnya 'Om' mempunyai banyak arti yang tida k bisa dihubungkan satu sama lain. karena setiap huruf yang mempunyai arti sendiri-sendiri. ti dak dapat diterima oleh lexicografer. t elah menekankan berulang-ulang dalam fikiran artinya ini serta bermeditasi denga nnya. tetapi.xiii.3-5. yak ni Om-damai dan aman tenteram (atau: Islam). Dari titik pandang Literascripta 'Om' juga ditulis dalam lima bentuk yang berbeda. . aom. dengan menggambarkan satu arti fiktif dari setiap huruf . pengucapannya yang tepat dan benar. Dve vidye vedetarya. Yajurvedah Samveda. Terjemahan ini dari Nirukta. yang dianggap sebagai tafsir yang paling otentik dari Weda Nirukta. Dalam bentuk kelima. karena alasan apapun da ri tatanan huruf 'Om' itu. 6. atau telah mengatakan bahwa pembacaan tiap huruf berkali-kali membawa rahm at anugerah kebaikan.'Om' adalah pelindung. (1). 2. mao. 4.Max Muller: Sacred Books of the Eas t jilid I. dan 'Om' seperti dal am (1) dituliskan di dalamnya. Yastan naved kim r icha krishyati ya it had vidotaime smaste. moa . adalah asli penemuan dari Arya Sama j.(7). iii hasm yat Brahm vido vadanti para cha vai apparach a thapara Rigvedo. (2) Bah wa huruf 'O' berarti 'itu' dan arti dari 'Ma' adalah 'ini'. Philosophy of the Upanishads. Richo akshre parme avyoman yasmin devaadhi vishve nishedo.13:10. Tetapi metode semacam ini dalam menafsirkan suatu kata. arti ' Om' adalah dia yang melindungi. sebagai biji yang paling benar dari seluruh Weda. dari mana tak satu pun yang bisa dirinci dan didefinis ikan. Misalnya.

dan lalu meletakkannya dalam mesin lexicon untuk memecahkan gabung an itu dan memisahkan dalam komponen masing-masing. Betapa pun. Dalam Shatpath Brahmana. tetapi ini tidak mend apatkan cap pembenaran dari sudut lexicon. 'Om' akan merupakan suatu kata yang bi sa ditafsirkan semaunya.4). sehingga arti yang ditekankan baginya bisa semu dan fik tif. dan refleksi mendalam serta meditasi terhadap huruf Ma. dianggap benar. arti 'Om' pada beberapa tempat Shatpath I. Dapat dinyatakan dengan jelas bahwa ini adalah nama suci dari P armatma. Kedua tafsiran ini hanyalah omong-kosong dan tid ak bisa diduga arahnya serta tidak ada otoritas yang dapat mendukungnya. yang sangat dipuja-puji oleh dewa-dewi. xi(6. Kaum Hindu dan Muslim tidak perlu merasa terganggu atau marah karenan ya. Dengan cara yang sama. ya atau tidak.30). bab "Names of God". yang menunjukkan bahwa hal itu tak mengandung ha l yang penting di sini. kaum Muslim . sama seperti seekor u lar yang berganti kulit lamanya (Prashna Upanishad 5:2-5). seperti yang disajikan untuk dipert imbangkan oleh Upanishad. dalam Chandogya Upanishad suatu arti keem pat dilekatkan pada 'Om' yakni memberi tatanan dan perintah. Upanishad ini. ini merupakan kombinasi dari a. maka dikatakan 'Om'.1. Dengan memusatkan fikirannya kepada masing-masing tiga huruf itu secara terpisa h. atu sem oga-demikian-hendaknya (amien). Bila suatu tatanan diberikan. Dalam Weda Dia telah digambarkan sebagai pemilik dari segala sifat yang paling luhur atau E sa. bahwa bahasa rahasia dan mist is itu tidak dapat diikat dengan dibatasi oleh lexicon. orang lain bisa saja menyat akan bahwa B itu berarti Buruk. ataupun dari Upanishad. -------7. baik dalam keindahan maupun k ehangatannya. Tetapi hal yang harus dengan hati-hati dipertimbangkan ialah bahwa pemusatan fikiran kepada huruf A d an O tidak membawa keselamatan. Bagaimana pun. Jika metode penafsiran. Menurut Upanishad. tetapi yang paling mudah dan aman. Untuk memberi contoh dan membuat suatu saran atas semua pengertian ini: Bila seo rang mengatakan bahwa huruf B itu menunjukkan Baik. sehingga pecah tanpa risiko a papun. suatu teka-teki bisa diuraikan dan dipecahkan deng an kecerdasan dalam banyak cara tetapi harus dipilih jalan yang paling efektif. sehingga jiwa itu tetap mengembara kesana kemari . yang menghasilkan pemb ebasan yang genap-lengkap. umat setidaknya akan selamat dari jatuh kedalam kesesatan pemi kiran bahwa Weda tidak mengajarkan doktrin Keesaan Ilahi. maka keunggulan dan keluhuran 'Om' terletak pada kenyataan ba hwa ini merupakan tiga huruf atau kata. dan begini atau begitulah asma-Nya. Sama ju ga dalam kasus 'Om'. Karena itu.6) telah disajikan sebagai.3. Satyarth Prakash. telah memasuki w acana ini.(4.1. tetapi menekankan suat u kepercayaan kepada banyak tuhan. kita. yakni. sejak awal mula.Metode ketiga dalam menafsir adalah dari Brahman Granthas. Sama sepenuhnya. Jika kaum Hindu mempunyai kebaikan dan kebenaran yang disajikan. ialah menaruh buah almon itu dalam pemecah-kacang. x(6. Ada banyak metode untuk memecah biji kacang. mengakui dan menerim a bahwa 'Om' itu sesungguhnya adalah suatu kata singkatan mistik. maka manusia akan terbebas dari kelahiran dan kematian. o dan ma. Jika 'Om' itu sungguh nama dari Dzat Ilahi kiranya tidak perlu tetap disembunyik an dan terkunci. ===== Kunci pemecahan ada dalam huruf 'M' dari 'Om'. kebenaran dari masalah itu ialah. sama saja menghancurkannya d an merusak keindahan serta daya-tariknya. 'Om' adalah suatu rahasia agung yang saya akan coba tafsir dan terangkan. Tuhan yang Maha-tinggi. sebagaimana kini hal itu dinyatakan. Tetapi bahkan suatu rahasia yang terkunci pada suatu hari akan dibukakan kuncinya untuk menyak sikan terangnya hari. ataupun dari aturan grammar. Dengan cara ini. Menyebut kata singkatan itu sebagai suatu rahasia dari Weda dan Upanishad. dan bukan suatu kata benda yang berasal dari akar kata Av.

dan yang meng undang kaum Hindu dan Muslim datang bersama-sama serta bersatu. 'o' adalah langit. begitu pula percakapan. dimana pada saat bibir percakapan Ilahi itu tiba saatnya untuk ditutup adalah. u ntuk mana artikulasi dari mulut harus tetap terbuka lebar. Pemusatan fikiran pada 'Om' pada saat kematian. Setelah 'a' menyusul kata 'o'. 'O' dan 'M'. Yajur Weda mengenai langit. 'a' timbul dari dada dan diucapkan dengan mulut terbuka. bahagia sejahtera. yang pertama huruf 'a'. Rahasia kedua yang tersembunyi dalam "Om". maka bibir. yang telah dapat saya kumpulkan dari Upanishad. . 'A' menganugerahkan kebajikan bagi dunia ini.1. Tetapi segera setelah kita mencapai huruf 'Ma '. se suai dengan konvensi naskah. Lahore). dan itu sampai pada penutupannya pada 'M'. yang menjadi sumber dan tempat duduk bagian voka l dari percakapan manusia. Ini adalah esensi dari semua percakapan dan Wahyu Ilahi. (M) adalah nama dari pribadi yang dimulai dengan M. Dalam Om. cahaya. Tempat pertama lahirny a percakapan dalam mulut. 'O' berlangsung terus selamanya. "Om" hanya mempunyai dua huruf. Kamus Sanskrit-Inggris yang paling otentik berkata: "(O) adalah suatu partikel untuk m engarahkan. mengingatkan. memanggil. Rahasia pertama yan g terkandung di dalamnya. harus ditutup dan dikunci. berdasarkan otoritas lexicon Sanskerta. Rembulan. 'o' menghabi skan seluruh udara dalam mulut. dan ini yang menguasai s eluruh tempat" (Chandogya Upanishad. Adam. Saya sungguh-sungguh menyarankan agar baik kaum Hindu maupun Muslim me megang 'Om' yang suci dengan penuh kehormatan dan keluhuran. da n memisahkan dengan cara yang sangat indah mutiara dari kerangnya. 'A' berarti bahwa Wahyu Ilahi dimulai dengan awal manusia.27). Renungkan saja dan fikirkan. 1:1. yang membacakan halaman-halaman yang suci. begitu pula sebaliknya. Dalam artik ulasi huruf 'a' ini maka dada. wewenang. terbuka lebar-lebar. Seluruh rahasia in i berkaitan dengan huruf M. bibir harus dikunci rapat-rapat. nama dari macam-ma cam dewa-dewi. dan tempat untuk rembulan diperlukan untuk mence rminkan baik 'a' dan 'o'. namun meditasi atas Ma memberikan pembebasan (Prashna Upanishad 5. Dari tiga huruf itu.harus menerimanya dengan gembira dan membaurkannya.(8) Dalam ajaran keagamaan Sanskerta huruf 'ma' digunakan dalam sepuluh arti penting yang berbeda-beda: 1. ikatan. (Om adalah intisari dari semua percakapan). dan ini digumamkan dengan menekan dada. sebagai suatu fakta nyat a. percakapan dan jiwa bersatu d an bergabung. Sun gguh suatu cara yang baik untuk membuat hidup kita di dunia ini bahagia dan meny enangkan. tentang kasih-sayang. kata ini harus disembah dan dipuji. yakni dada. adalah penuh arti. Dalam kata-kat a dari Chandogya Upanishad : "Om. dan yang terakhir yakni bibir. Dengan 'M' dari 'Om' ini berarti manusia yang namany a dimulai dengan huruf 'M'. yakni adalah. mengaruniakan ilmu yang penuh se rta pengetahuan akan Tuhan Yang Maha-tinggi. Raja ram Bhashya. Tetapi d alam mengucapkan 'ma'. Rig Weda menganugerahkan kebaikan untuk dunia ini. "Om" adalah essensi dari semua percakapan. yang menjelaskan raahasia pertama. ilmu. buhul tali. dan ke dua huruf ini. tetapi "Om" dan Sam mantra (ayat-ayat) dari Sama Weda mengarun iakan persatuan dengan Dzat Ilahi. Pribadi yang namanya dimulai dengan huruf ma. Yang di dalamnya berisi kitab-kitab yang benar" (Quran Suci 98:2-3). merupakan inti-sari dari seluruh percakapan. dan seluruh udara har us digunakan dalam mengucapkannya. ialah bahwa 'Om' itu suatu kata dengan tiga huruf. siapakah nabi itu di dunia yang menyajikan klaim semacam itu? Yang ajarannya adalah inti -sari dari seluruh Wahyu Ilahi? "Utusan dari Allah.

Tanda-tanda ini. melainkan diberikan oleh seorang gurubesar Inggris yang adalah sarjana yang sangat dalam keahliannya untuk bahasa San skerta. Sesungguhnya agama Hindu adalah dharma. 4. 10. Nama ini adalah Muhammad.2. Setelah mer eka menyusul dewa-dewi utama(devtas). Karena itu. Tetapi pendeta Hindu tidak akan menerima suatu ruj ukan yang diberikan hanya oleh seorang Inggris. 9. kita punya orang suci besar.a. melintasi abad-abad. dan nama suci inilah. 2. Misalnya . beberapa acuan sekar ang kami kutipkan dari buku-buku Sanskerta untuk mendukung pengertian Monier Wil liam: 1. tidak pernah berkata sepatahpun yang menolak atau tidak hormat m enyangkut Weda ataupun setiap Rishi dan Muni dari agama Hindu. bulan dan bintang menunjukkanny a dan ini sedemikian jelas serta mudah diingat sehingga para cendekia Hindu dan Pundit hendaknya merenungkannya. Kini seluruh dunia tahu bahwa bulan dan bintang m embentuk lambang keagamaan dari kaum Muslim. Sarvat avasthan ma pyan chakre. demi suatu kebutuhan. Para penc inta Kebenaran dan Keimanan harus. Makarah puniah pragpam. rembulan. Cahaya. Indra. dan sekali lagi. tetapi mereka telah sampai ke t angan kita. yang kalendernya. 3. Mahatma Buddha telah menolak Weda dan Brahmana. yakni Agni. M adalah kehadiran Yang Agung. Param ev brahm makaren janiyat. Rahasia ketiga dari kata singkatan mistik "Om" yakni bahwa seluruh arti yang dib erikan olehnya menurut lexicon. pasti akan menang dalam jang ka panjang. Maka sekarang adalah dosa bila kita menyembunyikan dan mengunci kebenaran. Ilmu tentang Dzat Ilahi dicapai melalui M. Menurut kepercayaan Hindu populer. tidaklah kebetulan atau tiba-tiba. Dan kebenaran itu. 5. tak usah dikatakan lagi. Makaren parman brahm anuichhat. Sebaliknya. Wiswa Dewa. yang dimulai dengan huruf ma. Rembulan. M adalah . menunjuk kepada nama suci Muhammad ini. Dengan cara yang begini jelas dan bahasa yang tak salah lagi. 6. Berkumpul bersama. Selanjutnya. 3. yakni. Dia pun bukan seorang Muslim. 8. arti ' M' telah disajikan. Terjemahan ini bukan dari saya. bahwa 'M' adalah nama seseorang yang dimulai dengan h uruf 'M'. Wisnu dan Syiwa. teta pi sekali lagi 'ma' menarik karena ketidak-hadirannya. tetapi agama Hindu telah menerima dan mengakui dia sebagai Inkarn asi dari Dzat Ilahi. dari waktu yang sangat jauh jaraknya. huruf pertama dari na ma-nama itu bukanlah ma. 6. dimana percakapan Tuhan atau wahyu kenabian telah tiba saatnya untuk ditutup (sebagaimana telah ditekankan dalam Upanishad). Renungkan M sebagai langit tinggi ketiga. selanjutnya.w. Nama dari beberapa dewa-dewi. adal ah qomariah berlawanan dengan penanggalan Kristen dan Hindu. yang penyebutannya telah dicantu mkan di sini. belia u telah mewajibkan para pengikutnya untuk beriman kepada semua nabi serta rishi yang benar dari seluruh dunia. Trinitas Hindu terdiri dari Brahma. Surya. Muhammad s. 7. yakni Pembebasan dicapai melalui M. Wewenang. mendeka p ke dadanya bahkan musunya yang paling keras. Mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Terikat erat seperti sebuah rantai. Makaroh maha vibhuti ti artah. arti kedua adalah. Ilmu. Krishna dan Ramchandra. Kebahagiaan. dan telah mereproduksi kembali pengertian ini dari buku-buku Sanskerta. 4. dan tak ada dari nama-nama ini yang dimulai dengan huruf ma. 5. mengabdikan perhatianny a yang sebaik-baiknya serta pertimbangan yang penuh kehati-hatian atas fakta bes ar ini. Tritiah dyau sah makarah. Masi ada argumen ke tiga ini yakni bahwa dalam menulis lambang "Om".

Arti kelima dari M yakni cahaya. W ahyu dari Tuhan Yang Maha-bijaksana. serta bersatu. berdiri di tepi jurang kehanc uran. dan Aku Tuhan kamu. al-Quran telah berfirma n: "Sesungguhnya telah datang dari Allah kepada kamu. Dapat dengan mudah dimengerti bahwa semua sifat ini bisa dimiliki oleh seorang yang namanya dimulai dengan M. Ilmu dan kebijaksanaan Nabi adalah puncak d ari ilmu serta kebijaksanaan segenap nabi. Beliau yang mengukuhkan dan membenarkan semua nabi di dunia. Pernyataan Rig Weda yang menyatakan. menega kkan suatu Persaudaraan universal di antara mereka. atau M adalah huruf pertama dari namanya . Tafsir ketiga yang disajikan oleh Monier Williams adalah "nama dari pelbagai dew a-dewi". cahaya dan Kitab yang terang" (5:15). Beliau. Dalam ayat ini. Dan padanya adalah suatu ilmu yang bahkan tak menimbulkan sedikitpun keraguan atau kesalahan. Nabi ini adalah cahaya ruhani terbesar yang pernah bersinar di muka b umi ini. Arti keenam yakni 'ikatan'. sebelum kedatangan Muhammad. baik dari depan maupun dari belakangnya. segala bangsa di duni a ini terpisah dan tidak bersatu. umat satu. Arti keempat dari M adalah otoritas. mengajak mereka datang bersama ke satu landasan yang sama. dan yang mewajibkan untuk ber iman kepada mereka. Tetapi Nabi telah mengikat mereka bersama dalam rantai kasih-sayang per saudaraan dan keselarasan. suatu tali atau rantai yang diikat menja di satu. Al-Quran berfirman: "Dan peganglah erat-erat tali perjanjian Allah semuanya. Bukankah hanya dengan sarana mengucapkan M. Yang Maha-terpuji" (41:42). seorang yang menjadi saksi dan membenarkan seluruh agama yang muncul sebelumnya. bahwa kedud ukan yang luhur serta anugerah yang besar dari ilmu Ilahi itu bisa didapat dan d icapai. dan segenap nabi membenarkan dan mengukuhkan beliau. beliau adalah pewaris i lmu dan kebijaksanaan baik yang kuno mapun modern. bahwa 'semua dewa-dewi bersidang di sana'. atau meditasi atasnya. . Sebelum kedatangannya. menunjang dan m embenarkan pengertian ini. dan demikian pula penafsiran yang diberikan Upanishad . dan janganlah kamu berp ecah-belah"(3:102) Mengenai seluruh nabi. Cahaya adalah nabi dan kitab adalah al-Quran. Firman al-Quran: "Kepalsuan tak akan datang kepadanya. Nabi menariknya kembali. dan mengikat mereka bersama-sama dengan kekuatan saling simpati dan persatuan.semacam pusar pusat di mana semuanya berkumpul bersama dan mengeratkan semua bu hul tali. Arti ke delapan dari M yakni 'ilmu'. setelah menyingkirkan semua perbedaan dan pe rpecahan dari segala agama. yang berarti bahwa dia akan dikaruniai sifat ketuhanan. yakni argumen dan otoritasnya terhadap kebe naran agama-agama. Semua agama di dunia. baik di Timur maupun di Barat. dua perkara telah dibicarakan sebagai yang datang dari Allah. Nabi Suci Muhammad menguntai pertalian dari semua umat di dunia bersama -sama dengan doktrin Keesaan Ilahi. ya kni suatu Cahaya dan satu Kitab yang terang. Arti ke tujuh dari M yakni 'menguntai'. dan melalui hubungan yang sama dengan Tuhan Yangesa. Nabi-nabi dan agama-agama semua berlingkup keb angsaan. Sesungguhnya. Dengan mengacu hal ini. al-Quran berfirman: "Sesungguhnya umat kamu ini. maka mengabdilah kep ada-Ku" (21:92).

Beliau akan menjadi otoritas dari semua agama. Kitab itu selanjutnya akan menggelar pengakuannya bahwa dia berisi seluruh Kitab -kitab suci sebelumnya. atau Arya. para nabi Bani Israil ataukah Guru-guru Mesir kuno. sehingga Param Pita. Dia akan. Di hadapan Kitab ini mustahil menolak dan mengingkari pengakuan setiap Rishi ata u nabi yang benar didunia dan hal ini saja sudah bisa menciptakan kebahagiaan se rta kenikmatan sejati dalam fikiran manusia. tidak peduli apaka h mereka itu Rishi agama Hindu.(Quran Suci 98:2-3). Beliau gelisah dan berduka. jelaslah bahwa pengertian itu hanya cocok diterapkan kepa da seorang lelaki di dunia ini dan setiap pencinta kebenaran serta ilmu harus me nempatkan keimanannya kepadanya. Yakni deng an menyatakan bahwa M adalah huruf pertama dari nama seorang yang besar dan mul ia itu yang pasti merupakan penjaga dari kesejahteraan serta keselamatan dari ra s manusia. melainkan beliau menangis dan mengaduh b agi persamaan dari seluruh umat manusia. meninggalkan di belakang segala perpecahan di anta ra bangsa-bangsa ataupun suatu ketakutan akan Akhirat. Dari M yan g penuh ceria serta sifatnya yang indah ini yang menyingkirkan dan membuyarkan s emua kesakitan dan kesukaran. tak ada keragu-raguan di dalamnya. dalam ge lapnya malam jauh dari rumahnya. Laki-laki itu adalah Nabi Suci Muhammad s. sebagaimana digelar oleh Kitab -kitab Suci Sanskerta. Penanggalannya adalah sesuai dengan perhitungan rembulan. "M" dalam Om melambangkan: Seorang yang akan datang dengan nama yang huruf pertamanya M atau Ma. Parsi atau Buddha. Beliau akan diberkahi dengan seluruh sifat ketuhanan dan kekuatan malaikat. dan akan bersinarlah dengan benderang Kitabnya yang akan menyajikan argumen yang terang dan brilyan untuk mendukung ke benarannya itu. Beliau sendiri akan menjadi suatu cahaya. dan karena alasan inilah maka beliau di jadikan utusan yang merupakan "Rahmat bagi sekalian bangsa" (Quran Suci 21:107). karena fikirannya senantiasa gelisah dan berduka tidak hanya demi pembebasan dari satu kaum khusus. adalah wajib untuk beriman kepada mereka semuanya: "Dan yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan s ebelum engkau" (2:4). menyatakan seluruh nabi di dunia sebagai satu kaum.a. Bani Israi l. Ini. karena mereka tak mau beriman" (26:3). adalah petunjuk bagi orang yang m emenuhi kewajiban dan menjaga diri dari kejahatan"(2:2). tak ada pelabuhan lain bagi keselamatan dan sukses. dan tak akan ada sesudahnya. Tuhan sarwa se kalian alam. Om. tidak saja demi keselamatan suatu bangsa. bangsa Semit atau Mongol. yakni dengan beriman kepadanya. Ringkasnya.w. Dengan bercermin kepada semua arti M atau Ma ini. a dalah penting untuk juga beriman kepada segenap aagama wahyu. Simbul agamanya adalah bulan dan bintang.Arti ke sembilan dari M adalah 'kebahagiaan'. mendengar tangisan dan aduhannya lalu berfirman: "Boleh jadi engkau akan membunuh dirimu karena duka-cita. Yang ke sepuluh dan arti yang terakhir dari M adalah 'kesejahteraan'. dan akan meniup dan menyingkirkan semua kegelapan keragu-raguan serta kekafiran: "Kitab ini. ke suatu gua terpencil dimana beliau menangis d an mengaduh atas dosa dan kesesatan manusia. yakni penyerahan diri dan ketaatan pada-Nya mendatangkan kedamaian fikiran dan hidup penuh kebahagiaan. seperti yang dengan indahnya dinyatakan dalam al-Quran: "Obat bagi apa yang ada di dalam hati"(10:57). . dan menjaga serta menyajikan ajaran dari seluruh nabi-na bi setelah menyatakan mereka suci dan membersihkan mereka semua dari segala hal yang kurang suci. tetapi beliau memperbaiki. kecuali dia.

tetapi yang satu i ni yakni Nabi dari abad pemikiran serta ilmu pengetahuan. yakn i. Sudah menjadi penget ahuan umum saat ini. Upanishad selanjutnya mengatakan bahwa refleksi mendalam atas "OM " mengajarkan pelajaran unggul tentang Keesaan. Ada dua macam cara yang kuno dan otentik dalam menuliskan "Om". Allah Yang Maha-tinggi telah berfirman mengenai beliau dalam al-Quran: "Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai Saksi. dan karena itu. satu adalah lamb ang bulan dan bintang yang melingkari M. Nabi-nabi sebelumnya tak pelak lagi adalah matahari dan rembulan dari kaumnya masing-masing. Betapa tajam dan jelasnya tanda-tanda yang telah dinyatakan Upanishad dan Weda dalam penghormaya n kepada seorang yang namanya dimulai dengan huruf M atau Ma. Jelaslah bahwa Krishna Chandra dan Ram Chandra itu semua adalah bulan. Ksatrya. Nabi di sini dikatakan pertama sebagai pembawa kesaksian atas kemanusiaan yang h ilang. dan sebagai matahari yang menerangi" (Al-Quran 33:45-46). yang telah kehilangan semua ide tentang kesadaran Ilahi. Waisya dan Sudra. Terlebih lagi. l angsung menuju ke Brahma Loka. dewa dari Sama Weda itu adalah matahari. adalah intisa ri dan gambaran unik dari agama Muhammad. Mereka mengumumkan dari jauh bahwa 'O' 'M' adalah Muhammad. dan sebagai juru ingat. di mana tak ada superioritas dari Bani Israil. Oxford). bahwa Keesaan Ilahi dan kesatuan kemanusiaan. tidak ada gelapnya di segala penjuru. yang kedatangannya menyingkirkan segala ma cam kegelapan agama dari dunia. Karena itu. dia membuang jauh-jauh tumimbal-lahirnya dan me njadi bebas dari lahir dan lahir kembali serta keberangkan dia dari dunia ini. dan pengemban kaba r baik. Sanskrit-English Dictionary (New Edition 1899. ataupun penolakan dan pengasingan dari dunia. segera setelah seseorang itu memeluk Islam atau me njadi seorang pengikut Muhammad. serta b ulan dan bintang yang tergambar di dalamnya menunjukkan bahwa mata dunia (mataha ri) adalah 'O' 'M' "Muhammad itu"(9). jikalau matahari lahiriah itu adalah sejumlah gas yang sangat berbahaya. telur emas atau matahari. s eperti seekor ular yang segar dan bersih setelah membuang kulit lamanya". ataupun ada pembedaan antara kasta Brahmana. dan Bayu dari Yajur. tempat tinggal Ibrahim di Surga. Upanishad menyebut itu inti-sari dari Sama Weda. karena. sebagaimana Agni adalah dewa dari Rig Weda. 'M' adalah matahari dari dunia agama dan juga memberikan bimbingan bagi kemajuan lahiriah di dunia. Dengan perkataan lain. Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah den gan izin-Nya. seorang yang beriman kepada Muhammad akan meningkat diata s tahap-tahap tumimbal-lahir. "Om" diletakkan dalam matahari. melainkan menyinari seluruh bumi. maka m atahari ruhani adalah manifestasi keluhuran dari cahaya spiritual serta rahmat s amawi. Monier Williams.Sekali lagi dengarkan apa yang telah dikatakan oleh Upanishad: "Seorang yang memusatkan fikirannya pada huruf aa akan dilahirkan kembali ke dun ia dan yang bermeditasi atas huruf O kembali dari bulan. tetapi M adalah matahari dan matahari semacam itu tidak terb atas baik di Timur maupun di Barat. tetapi seorang yang mel etakkan fikirannya pada Ma akan dibebaskan dari neraka kelahiran dan kematian. . Dia tidak menunjukkan keadaan pantang kawin atau brahmachary a. Bintang-beintang berkelip di angkasa memberi kabar gembira ke dunia akan munculn ya matahari. dan. (ekagrata). yang berarti untuk menunjukkan bahwa itu adalah matahari ruhani. Kata singkatan mistik ini juga disebut Hiranya garba. -------8. dan yang lainnya. Lebih dari itu beliau adalah pembawa kabar baik bagi manusia bah wa Tuhan masih tetap ingat kepada manusia dan setelah keadaan gelap-gulita Dia t elah mengirim Nabi-Nya sebagai matahari ketulusan. yakni bahwa ada Tuhan Yang-esa. ===== Om -Matahari yang bersinar di bumi.

dengan hanya memikirkan satu hal saja. serta tingkat pengenalan dan pengabdian ini yang timbul berbeda-beda dari sa tu orang ke orang lainnya. yang mana silabus itu dibuat sebagai lambang. h al ini menimbulkan suatu pengetahuan yang intim. Pertama bahwa Tuhan itu bersemayam di setiap ha ti manusia sebagai Yang Berwenang dan Pemelihara makhluk-Nya. Semua mereka adalah keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah. Tulis Prof. tetapi "semua warga ras umat manusia adala h Bani Adam. Dengan ekagrata berarti menjadi Tuhan. mata dan telinga. bagi kita merupaka n hal yang paling mustahil seperti halnya menikmati nada-nada musik tanpa harmon i"(11). Tetapi dengan keyakinannya atas pengenalannya terhadap Tuhan sebagai Dzat Yang Maha-kuasa sebagai obyek pujaannya. yang didapatkan dalam al-Quran. Pemusata n fikiran dan perhatian kepada Ekagrata atau satu yang ditunjuk. dalam satu kalimat pendek. Ketika ditanya bagaimana akhlak dan kebiasaan Nabi itu. Ekagrata (Suatu istilah dalam Kitab Suci Hindu) berarti rekonsiliasi dan harmoni lengkap antara manusia dengan Tuhan. Para mistik tiba pada kontemplasi ini. Pengalaman mistik ini yang terakhir namun tetap ta hap yang belum selesai dari pendambaan manusia akan Tuhan bagi dirinya dan bagi . timur atau barat. dia menjawab: "Akhlak dan kebiasaannya itu persis sama dengan apa yang telah difirmankan Allah Ta'ala dalam al-Quran". dan Adam serta keturunannya semuanya diciptakan dari tanah". berkat sarana rumus ini telah menjadi tuhan di bumi. betapa banyak orang. tetapi tidak saja Dia yang menjadi sebab dan pemelihara dia. Suatu model sempurna dari keadaan yang luhur serta mulia ini yalah Nab i Suci Muhammad. lidah. Dan inilah apa yang dinamakan Ekagrata. dan tentang kecintaan serta pengabdiann ya. yang telah dibenarkan oleh isterinya yang hidup bersamanya sian g dan malam. bagi kita adalah sesuatu yang tak dikenal.S. Fikiran k ita adalah seperti kaleidoskop pemikiran yang bergerak konstan. melainkan juga tujuan akhirnya. dan te lah diselamatkan dari kematian. tangan dan kaki serta fikiran bertindak sesuai dengan kehendak serta ridla Tuhan Yang Mahatinggi dan tidak melakukan perbuatan dosa ser ta zalim. tidak dengan tindakan penalaran atau pengkhayalan intelektual.Max Muller. Keunggulan dan kebesaran tidak terletak pada apakah dia orang Arab atau bukan. lalu.49:13). dimana dia mencapai keadaan ruhani yang paling luhur y ang bisa dimungkinkan di dunia ini. dan i ni bukan dalam pengertian negatif sebagai terminal tetapi sebagai pemenuhan dan penyempurnaan dari sifatnya. tetapi dari perbuatan baik serta mulia dari seseorang (Q. Arya atau non-A rya. Keyakinan kedua adalah bahwa Tuhan itu bukan ciptaan manusia. Bersemayamnya Tuha n didalam dia ini hadir secara bebas dari jangkauan atau keyakinan seseorang ata snya.(10). dan menutup mata atas segala hal lain.ataupun antara yang berkulit putih dan hitam. melainkan dengan amala n tertinggi dari intuisi. seorang yang bersatu dengan Dzat Ilahi. sehingga taka ada masalah kasta. serta seluruh anggota badannya. yakni bahwa seseorang haru s berfikir bahwa dengan meditasi terusmenerus atas "Om" dia menjadi Tuhan. sebagaimana yan g disebut oleh agama Hindu. Dalam bentuk yang paling intens yakni dalam mistik. Konsepsi Islam mengenai pengalaman mistik. pakar Sanskerta modern : "Meditasi atas kata singkatan "Om" adalah suatu pengulang-ulangan terus-menerus yang lama atas silabus itu dengan suatu pandangan untuk menarik fikiran itu ters ingkir dari semua subyek lainnya dan karenanya memusatkannya atas obyek atau pem ikiran yang lebih tinggi. Suatu sabda yang terkenal dari Nabi Muhammad: Kulluhum banu Adam wa Adamu min turabin. yakni. dan tidak karena asalusul kelahirannya. Konsep Islam tentang pengalaman mistik ini berdasarkan atas dua keyakinan pokok. Tetapi ini hanyalah anganangan kosong dari seseor ang yang kacau dan sakit otaknya. dimana manusia berserah diri sepenuhnya ke pada kehendak Tuhan dan menjadi satu dengan-Nya. pribadi serta langsung dari kes adaran atas persatuan dengan Tuhan.

sudah wajar. Aku juga Wed a. . dan karena itu beliau adalah Juruselamat dan P elindung ('Om') dari kehormatan para nabi seluruhnya. Injil. karena pengalaman tersebut benar-benar murni spiritual. Se andainya misalnya seribu orang diseluruh dunia mengaku nabi. Jika 'Om' itu adalah nama pribadi Tuhan. dan perbukitan yang menakutkan. tetapi hanya Nabi Suci yang menyatakan dan mengaj arkan tiada berdosanya semua nabi. penggunaannya di dalam Weda adal ah bentuk dua atau jamak (12). Akulah "Om". Atharwa Weda. Tetapi bila salah satu dari m ereka keluar untuk menegakkan dan membuktikan kebenaran dari seribu orang itu se luruhnya. Nabi yang besar. 14:201). dia pasti akan disebut pelindung atau penjaga kehormatan dan penghorma tannya. yakni dengan meng gunakan tulisan para mistik yang mengalaminya bahwa melihat. yang menunjukkan dan membuktikan bahwa M dari ' Om'. persaudaraan para nabi serta kesatuan umat manusia. karena Krishna telah berkata dalam Bhagawad Gita (9:17) : "Ak u membuat semuanya bersih. melainkan menekankan persatuan sempurna dengan Tuhan. menyentuh atau meng alami bertemu Tuhan tidaklah menerapkan sesuatu kepada suatu karakter fisik yang bisa dilihat. tetapi ini tak terdapat di manapun dalam ke empat Weda. 'Om' bukanlah nama Tuhan. dan karena alasan inilah maka bibir Wahyu Ilahi ditutuo d an disegel dengan kedatangan yang terpuji. Nirukta 12:40). 33:80. Dalam "Kuntap Sukt" dari Atharwa Weda. Bangsa-bangsa dan pelbagai agama dipisahkan oleh tembok besar. atau 'Akulah Omega'. Dia disebut seorang Rishi." ("Ushtra yasya pravahi"). Bahkan bila telah disajikan bahwa akar kata darimana "Om" itu berasal. Kuntap Sukta menyatakan: "Dia akan menjad i seorang yang mengendarai unta. Karena itu Nabi Suci Muhammad. berarti di sini bahwa dia adalah seorang nabi at au utusan dari Tuhan Yang Maha-tinggi. Pentingnya adalah ketika seorang pel indung yang diharapkan akan muncul. yang dimuliakan M. karena di India seorang Rishi. dan dari mereka ter nyata 999 orang adalah nabi dan peramal palsu. akan menjadi sangat diragukan. 20:127:1. dan Kitab-kitab Suc i kaum Hindu menisbahkan dongeng penuh dosa terhadap masing-masing nabinya dan G uru-guru Ketuhanannya sendiri. Bukannya menggunakan bentuk tunggal untuk 'Om'. Akulah pengetahuan mutlak. (se suai dengan Hukum Manu) dilarang mengendarai seekor unta (Manu 5:8. Akal sehat diperlukan un tuk membuktikan pengakuan ini. seluruh penghalang in i dibikin mulus hanya oleh rahmat yang dijanjikan yakni Muhammad -pengawal yang teguh dari keesaan Ilahi. adalah 'a v' yang berarti pelindung atau pemelihara.18. Hendaknya dicatat bahwa konsepsi ini. yang berujung kepada "Pertemuan antara Kekasih" . yang akan meyakini semua utusan Tuhan dan me mbenarkan ajaran mereka serta mengumumkan kesucian dan kesalehan mereka serta ke salahan mereka yang telah dilemparkan oleh para pengikutnya sendiri. Tidaklah cu kup menyatakan: Bahwa Akulah 'Om'. di atas segalanya. Ini adala h suatu cara. ("Esh rishye mamahe" bagi 'M' rishi yang agu ng ini". Rig dan Yajush". Dari sini kita bisa beralasan bahwa 'Om' berarti pelindung tetapi ini ju ga jelas bahwa ini adalah kata benda biasa.(Dayananda bhashya. Atharwa Weda dan Muhammad. Sam. Bebel. Rishi yang Dijanjikan disebut dalam mantr a sebagai 'M' yang besar dan agung. Begitulah disebutkan dalam Yajur Weda: "Semua pel indung dalam bahagia yang sangat" Yajur Weda 7:33. lautan luas. hal aman 213). kendaraannya yang ad alah unta membuktikan karenanya bahwa beliau bukan seorang Resi India tetapi seo rang pengendara unta dari gurun pasir Arabia.persatuan dengan-Nya yang dimulai di dunia ini dan yang akan membentuk suatu keb ahagiaan abadi untuk mana dia diciptakan. pastilah di su atu tempat dia didefinisikan sebagai suatu obyek dengan rincian asma-Nya. maka dalam hal seorang yang seleb ihnya. tetaplah tak perlu bahwa ini dikira s ebagai nama Tuhan. jauh dari menerapkan ketiadaan dari pribadi manusia karena diserap total di dala m Tuhan. Ye Vishvadevas (semua dewa) yang melindungi"(Rig Weda 1:3:7. yang merupakan Juru-sela mat kenabian dan kehormatan seluruh Nabi-nabi. Seorang semacam itu harusl ah Nabi yang Terakhir.

Rangkaian pada huruf-huruf itu di kalangan kaum Buddhis dianggapnya berarti berlian dan permata . Dan bila bunga itu tanpa daun maupun duri. dengan cara yang sama.5. b ila temanmu memberikan sekuntum mawar yang ada daunnya tanpa duri. Arti 'Om' telah kami ceriterakan dalam halaman yang lalu. yang katanya berjumlah tujuh. Jika mereka itu punya nilai. serta memisahkan diri dari dosa. lantas mengapa beliau menyingkirinya dan lari ke hutan. betapa pun. rumus keyakinan kaum Buddhis adalah "Om mani padme hum" yang berarti. ini menunjukkan bahwa cinta itu ada. Dalam keindahannya.6. t etap tersembunyi dan tertutup. bunga ter atai menunjukkan kesucian hati dimana kejahatan dan fikiran yang sia-sia tak aka n pernah bisa timbul. serta harta-kekayaan berupa emas dan perak. Tetapi bila sekuntum di antara dua putik yang belum mekar dis ajikan. Sekarang kita sampai pada arti pentingnya rumus keimanan kaum Buddhis. Kristen. setidaknya pada saat ini. Dalam semua sekte agama Buddha juga ada suatu kata singkatan mistik yang tertuli s seperti dalam agama Hindu. 6:74. Misalnya. Yahudi dan Muslim. yang bersinar semuanya dengan cemerlang di kegelapan kesusahan dan penderitaan. Dalam Weda dan Kitab Su . 5:1. B ahasa dan leksikon dari bunga itu sungguh macam-macam. atau tujuh perbendaharaan dari permata yang sangat berharga. tidak jelas ya ataukah tidak. mempunyai cara ekspresi mereka sendiri. Bunga teratai berarti mensucikan hati. semua mengulang-ulang nama Tuh an dengan tasbih. Ini adalah tujuh bagian dari Quran Suci atau singkatnya tujuh ayat dari S urat al-Fatihah(Surat Pembukaan). Dalam penghormat an kita kepada bentuk percakapan kiasan dan perumpamaan. Bunga-bungaan. dalam jangka pendek. kami katakan. perhubungan dan olahraga. pada saat per bendaharaan ini telah ada nyata di istana ayahandanya? Tetapi kebenaran masalahn ya adalah bahwa tujuh permata ini adalah yang disebut Sapt ratnani dalam Weda. sebagaima na difahami penulis sekarang dengan mengacu pada leksikon bunga serta bahasa per mata. yang di sebut 'Sapt-maryadah' dalam Weda. dan ini adalah juga tujuh Sifat Mulia. dan dalam teratai itu ada berlian. seseorang akan memperoleh segenap rahmat dan kesejahteraan dari dunia i ni. Betapa pu n. y akni tujuh mutiara ruhani suatu penyebutan yang akan kita rinci nanti. sedangkan dengan mematahkan dan membuang daunnya berarti ditolak. mereka percaya. daun. engkau permata dan bunga teratai yang diberkahi". p utik dan kuntumnya mempunyai satu bahasa masing-masing. dengan mengabaikan fakta bahwa su dah diketahui oleh setiap orang bahwa seluruh perbendaharaan dunia ini akan perg i dan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hartakekayaan berupa budi pekerti yang luhur dan kenyamanan spiritual. ini berarti b ahwa pertemananmu diterima. dibikin bulat dan berputar pada suatu roda untuk se mbahyang. "Semua mengeluelukan. Kaum Hindu. dan engkau dijamin tak perlu khawatir atas hal ini. Seperti halnya dalam bisnis dan perdagangan.2). maka durinya menggumamkan ba hasa perpisahan dan menyakitkan. Memebri tanda ciuman pada bunga menunjukkan cinta mu diterima. menghitung ulang seribu biji dari tasbih . Pujian kepada Muhammad dalam bahasa bunga. segala sesuatu itu memp unyai cara untuk diekspresikan. ini berarti berdiam diri. Ba ik putihnya maupun teratai yang di air menunjukkan penolakannya pada fikiran jah at dan keragu-raguan. yakni tujuh perbendaharaan yang mahal dan tuju h jalan emas kehidupan (Rig Weda 10:5. dengan sarana mana. Di dalamnya.Silabus mistik kaum Buddhis yakni Om manipadme hum. tetapi. juga mempunyai frasanya se ndiri. Tetapi berlian menunjukkan moral yang tinggi dan permata b erharga adalah ketinggian spiritual. percaya bahwa hal itu menyingkirkan kesukaran serta mendatangk an berkah kebajikan.Mistik 'Om' dalam agama Buddha. yakni bisa kita katakan. Setelah itu. bunga. bila dedauna nnya bicara tentang kemanisan dan kehangatan cinta. d ibandingkan dengan kedamaian spiritual serta mental dan kenyamanan di mata Mahat ma Buddha. mereka semua mempunyai istilah teknis d an frasa masing-masing. Kaum Buddhis memotong proses panjang ini dengan memindahkan nya pada roda sembahyang yang membuat seribu putaran dalam satu dorongan. setiap jenis bunga. ilm u pengobatan.

12. maka mereka. kaum Yahudi dan Kristiani mempunyai silabus mi stik mereka. Sacred Books of the East (Introduction to Upanishads Translation). Tak seorangpun yang memberikan mereka ken yamanan dan penghiburan. Nubuatan yang diucapka n oleh seluruh nabi di dunia ini menegenai kedatangan Nabi Suci Muhammad adalah sedemikian mencolok dan jelas sehingga menolak dan tidak senang atas hal itu sam a juga dengan mengingkari cahaya matahari di siang bolong. 11. dan beramal sesuai dengan itu. sehingga pesta kawin itu menjadi berantakan dan harus lari ke persembunyian dengan terburu-buru.7. dimana semuanya berkumpul bersama dan sepakat. seperti bunga teratai. m elainkan dijadikan amal perbuatan dan praktek sehingga manusia dapat mencapai ra hmat ruhani ini. Sekarang. ada tiga 'Ms' dalam Muhammad.(Nirukat. disebut "rahmat" dengan alas an bahwa hatinya itu bersih dan suci. Buddha. tanda perubahan pada 'M' yang kedua. yakni. Kami akan mewacana kan hal ini dengan terinci ketika berbicara mengenai Nubuatan tentang Paraclete. Dalam silabus mistik kaum Buddhis "'Om' mani padme hum". Suatu sabda nabi Muhammad yang terkenal: Kulluhum banu Adam wa adamu min tur abin (Semua mereka adalah keturunan Adam sedangkan Adam itu dari tanah). Omvatim.4. 1:3. Mishkat: Bab 223. Pengharapan atas seor ang yang dijanjikan dalam semua agama rupa-rupanya semakin kuat setelah Isa Alma sih. sebab saat kedatangan seorang Suci telah semakin dekat.6.4). begitu pula barang-barang yang baik di duinia ini.R. T irmidhi dan Abu Dawud. yang dicatat dalam Alkitab Santo Yohannes. (Setiap hari dengan kedua Om yang membantumu dengan persediaan makanan. melainkan juga karena ada tujuh permata spiritual di dalamnya. 12:40. yakni Maranatha. yang cocok d engan ramalan Isa tentang kedatangan Ruh Kebenaran yang lain. adalah tujuh berlian dan permata yang dianugerahkan kepada h ati suci Nabi oleh Tuhan Yang Mahatinggi. sesungguhnya adalah pengganti dari kedua 'Ms'.7 . Namun kumpulan angin kebencian tak dapat menghapuskan k edip sinar kebenaran. 1:34. Omasah charshni vis hve devas aa gat. Yang serupa itu rujukan lainnya adalah: Omanam. Yahudi dan Kristen. Ada ratusan dan mungkin ribuan perbedaan antara agama Hindu. dan mereka boleh jadi berdiri dengan poros terpisah satu sama lain. Setiap orang yang membaca dan melantunkan t ujuh ayat dari Surat al-Fatihah. tidak hanya dari se gala macam kerguan dan kekafiran serta fikiran jahat. kita hanya akan memecahkan dan mengungkapkan suatu kata singkatan (silabus) mistik setelah Isa Almasih. Dalam kenyataannya.7. tak ragu lagi. tet api 'M' yang agung. dan Quran yang agung" (Quran Suci 15:87). Omyavantam. 6. Ini tidak ditaruh di roda sembahyang. Seperti ha lnya 'Om' mempunyai kepentingan dan keutamaan yang besar di antara umat Hindu da n Buddhis. 1:112. Bila dua umat Kristen bertemu satu sama lain. Sungguh aneh bahwa dengan mengulang-ulang 'O' 'M' sesungguhnya kaum Hindu me ngumumkan bahwa "Inilah Muhammad" namun mereka tidak menyadarinya. ------9. akan menjadi pem ilik dari permata yang tak ternilai itu. Alpha dan Omega serta Emet. Ini. sebagai ganti menguca . dan karenanya diungkapkan dalam bahasa Inggris sebagai dobel M. yang huruf pertama dari namanya adalah M. dan dikaruni a persatuan dengan Tuhannya. Iman dan Pengharapan timbul di antara mereka. (1/2) Lambang huruf 'M' dalam agama Yahudi dan Kristen. dengan cara yang sama. ===== MUHAMMAD DALAM KITAB SUCI INJIL MUHAMMAD DALAM KATA SINGKATAN MISTIK DARI KITAB SUCI YAHUDI DAN KRISTIANI. N abi Suci.ci Buddha hal ini tidak dikaitkan dan dibicarakan secara rinci. adalah 'M' da ri Muhammad. Dalam bahasa Arab . Isa telah meninggal kan para muridnya dalam keadaan yatim.20. 1:112. dia mendapatkan "Brahma Loka" (Kedudukan spi ritual nabi Ibrahim).( Seluruh dewa-dewimu yang memberikan Oms (perlindungan) Nirukt . 1:118. 7:69. 10. Sang pengantin harus menghadapi salib pad a hari perkawinannya. (H. Tetapi Tuhan Yan g Mah-tinggi berfirman kepada Nabi-Nya: "Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada engkau tujuh (ayat) yang selalu diul ang. al-Quran xlix:13). Rig Weda: pri ghransam omna vam avyo gat. 6:50.7.

tetapi para ahli berbeda pendapat me ngenai titik dimana dua kata itu mestinya dipisahkan. jika ada sesuatu hal pokok untuk t ujuan kehidupannya. serta pe nguasaan dari musuh-musuhnya melebihi yang bisa dipikul dengan darah dan air mat a. Betapa pun. udara berdengung dengan seruan dan getar an 'Maranatha'. dan didoakan semoga Tuhan segera datang guna menghindarkan pemb alasannya atasnya. bila seorang Kristen menemukan dirinya kurang pas dan terabaikan. dalam kondisi tertekan seperti ini. suatu jawaban bisa dira ba untuk keluar dari dilema ini. tetapi segala sesuatunya cuma dugaan dan pra-anggapan serta tak ada ilmu yang benar diberikan. perlakuan buruk yang menyakitkan. dia bersiap dengan seruan 'Maranatha'. Berangsur-angsur. sebagai ganti upacara salam kita yakni 'Assalam u'alaikum'. Namun. Pagi dan sore mereka biasa mengumandangkan silabus in i di antara mereka. fakta permasalahannya adalah bahwa kaum Kristiani oada abad-abad per mulaan telah ditindas dengan kejam dan merupakan masyarakat yang kebingungan. terkutuklah ia. di jalanan. sebagai pertanda atas pembacaan secara berkesinambungan 'Maranatha'. kutukan dan damp ratan. yang menjadi harapan terakhir serta terpenuhinya ramalan. namun kata-kata 'Maranatha' telah member i mereka kekuatan hati dan pengharapan. tetapi dalam manuskrip yang lain itu merupakan dua kata yang ditulis terpisah y akni 'Maran-ath'. itu merupakan kata tunggal. malam itu. ma ka itu adalah 'Maranatha'. melainkan juga dalam komuni Suci. dalam pertemuan harian up acara dan ibadah keagamaan. Ye sus meninggalkan mereka dalam lubang. yang dibicarakan dalam A lkitab menurut Santo Yohannes. Bila mereka berkumpul untuk beribadah di malam gelap pada suatu tempat untuk memperoleh pembebasan dari rasa duka dan penderitaan. dalam gereja. Tischendorf dan Hortianus. sebagaimana adanya. Para pakar peneliti dari abad kini lebih cenderung pada pandan gan bahwa ini adalah dua kata yang berbeda. di kegelapan malam. Keimanan dan daya tahan mereka. maka satu sama lain mengatakan salam 'Maranatha'. dan di dalamnya mereka memegang cahaya harapan dan sukses. Nubuatan ini adalah. ketika dia datang. Dalam Surat pertama ditulis (1:Korintus: 16:22): "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan. Kebanyakan dari mereka men erima pendapat Bickell bahwa itu adalah 'Marana-tha' meskipun Schindt mengaku ka ta itu adalah 'Maran-atha'. Dan karena sebab inilah mengapa . telah dig etarkan dan diguncangkan supaya runtuh. dari Westcott. mereka serukan 'Maranath a' dengan suara keras. Ini menciptakan dalam diri mereka suatu perasaan hangat dari semangat dan gairah hidup. Dala m rumah. Maranata!" Maranatha telah ditafsirkan dengan arti 'Tuhan kita datang'. Silabus ini dipercaya oleh mereka sebagai k ata singkatan yang membawa rahmat besar. akan membalas terhadap dosa orang-orang kafir dan akan menjalankan keadilan seb agai bukti dan pembenaran atas pengharapan ini. Kata-kata St. suatu penafsiran atas datangnya "Penghibur yang lain". Dan penyebutan si labus ini tidak saja dalam bersalam satu sama lain.Yohannes (16:8-11) bahwa Penghibur itu. Apakah itu 'Maranatha'? Dalam Mss. Encyclopaedia Biblica(1) dan Hastings Dictionary of the Bible(2) telah membuat suatu wacana terinci atas perkara itu. Juga. dia menu tup suratnya dengan 'Maranatha'. Bila seorang Kristen menulis kepada saudara Kristennya. Perjanjian Baru mempunyai dua Surat yang ditujukan oleh Paulus kepada Korintus. maka m ereka menyebutnya 'Malam Maranatha'. Karena itu. dan tidak ada kata hujatan yang lebih keras yang dipunyai mereka dibandin g kata singkatan ini. Di saat mereka mencicipi anggur dan memecah roti. Hati mereka memetik keberanian dari pengharapan b ahwa Tuhan akan datang untuk menghukum dan mencambuk para penentang serta pengan iayanya.pkan salaam. Tetapi buat kaum Ya hudi itu adalah suatu silabus dengan hujatan yang paling buruk. dan kekurangperhatian dan kura ng aktifannya seketika berubah kedalam ayunan semangat serta penuh harapan. Dinyatakan bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa orang yang tidak mencintai Isa Almasih akan memperoleh pukulan dengan siksa yan g paling keras. para komentator menghadapi kesulitan besar da lam menafsirkan baris-baris Surat Paulus di atas. di manapun.

hendaknya difahami denga n jelas. yakni 'Tuhan kami datanglah'. Pengantin ini yang menantikan kedatangan pasangannya dengan obor di tangannya. Selanjutnya. Yesus. Berkatalah ia: "Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Se ir. menunjukkan dan memperlihatkan penting dan keunggulanny a yang besar. seolah kuran g berguna dan tidak penting bagi mereka. Setelah Idris. juga diulang lagi dalam satu kitab terakhir dari Perjanjian Baru. 22:12). atau Idris. Nabi Henokh. terlepas dari usaha mati-matian mereka. (Surat Yudas 14-16). Henokh. yang oleh kaum Muslim disebut Idris. sebelum keb erangkatannya dari tanah itu juga mengungkapkan berita gembira akan kedatanganny a (Yohannes 16:7-16). yakni. akan datang dengan sepuluh ribu orang-orang kudusnya. dan adalah suatu peristiwa yang tak terbantah dalam sejarah. karena kisah itu bermula dari nubuatan oleh Henokh. adalah seorang nab i besar generasi ke tujuh setelah Adam. Dengan mengacu kepada Kitab pengumumanny a. terlanjur jatuh menjadi korb an perpecahan dan masa-bodoh. ramalan ini telah dinyatakan kembali dalam Surat Yudas (Perjanjian Baru) seb agai berikut: "Juga tentang mereka Henokh. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dengan sepuluh ribu oran g yang kudus" (Ulangan 33:1-2). dan dengan pengulangan serta per nyataan kembali dalam Alkitab setelah mendekati akhir. yakni untuk menyatakan. Tetapi janji 'Maranatha'. fakta akan kemena ngan Mekkah ini membuktikan dengan nyata bahwa para penyembah berhala.di antara kaum Kristen pada abad itu. bahwa pada peristiwa futuh Mekkah. Setelah Musa. telah bernubuat. hendak mengh akimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua pe rbuatan fasik. Nabi Suci ditemani oleh sepuluh ribu sahabatnya yang kudus. abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum i a mati. dari Perjanjian Lama. 1:7. bahwa dia adalah Utusan yang berkhitan. serta peradila n sepenuhnya dilangsungkan kepada para musuhnya itu atas kekafirannya. Kenyataan bahwa Musa menyebutkan ramalan ini segera se telah beliau mau wafat. dan slogan itu. kepada segenap bangsa di dunia melalui mulut dari nabiny a masing-masing. akhi r dari seluruh kitab Nabi-nabi Bani Israil. Nubuatan ini tidak saja diucapkan oleh Yesus Kristus. telah terpenuhi dan digenapi. dan duduk di pengadilan terhadap para penentang Kebenaran. maka lebih lama ada penundaan atas datangnya Tuhan. Untuk suatu wacana yang lebih lengkap dari masalah ini. nubuatan ini diulang lagi dalam Maleakhi (3:1). yakni Surat Yudas (14-15). dan dalam b agian penutup dari Wahyu kepada Yohanes. ada getaran dan kegairahan semacam itu dal am 'Maranatha'. atau Idris. nubuatan ini diulangi dan dinyatakan lagi oleh Musa dengan kata-k ata berikut ini: "Inilah berkat yang diberikan Musa. Tuhan telah datang. Nubuatan dari Henokh. Tetapi karena yang datang adalah n asib malang. semakin kecewal ah umat Kristiani yang menjadi kurang sabar. bahwa itu telah diwahyukan ke pada Santo Yohanes bahwa Tuhan akan segera tiba. dan pelan-pelan itu meninggalkan arena dan hilang. sejak dunia di gelar. . kata nya: "Sesungguhnya Tuhan datang dengan sepuluh ribu orang kudusnya. ketika sebagian besar malam telah lewat. Hati mereka tertekan. dan dia telah membala s serta membuktikan kesalahan musush-musuh Isa Almasih. yang diucapkan orang-ora ng berdosa yang fasik itu terhadapnya". yang mengulang i lagi datangnya Utusan yang adalah Utusan dari Perjanjian dengan Ibrahim. janji yang sama atas kedatangan Tuhan j uga disebut dan diulang lagi (Wahyu kepada Yohanes. telah ditaklukkan dan dimakzulkan. dengan perkataan. yakinla h bahwa Aku segera datang. Sekarang benarbenar jelaslah bahwa Nabi Suci Muhammad adalah Alpha dan Omega. melainkan telah dinyatakan . setelah beberapa waktu. menge nai berkhitan. mengumumkan dengan jelas bahwa Tuhan yang akan datang. yang mereka lakukan dan kata-kata nista. atau Idris. acuan bisa dilakukan ata s nubuatan dari Musa ini. kegairahan me reka mendingin dan membeku. keturunan ke tujuh dari Adam.

Leksikon yang lain menyatakan: "Ini agaknya muncul untuk ditambahkan 'sebagai suatu kata pelindung yang berat' untuk menekankan bagi para murid pentingnya kebenaran bahwa Tuhan itu sudah deka t. ataupun Yunani. Babylonian. perkumpulan di siang hari. ada pekikan 'Maranatha' yang mengisi udara dengan suara.Arti penting yang sesungguhnya dari 'Maranatha'.(4) 'Maranatha' ditafsirkan dengan tiga jalan yang berbeda: Tuhan telah datang. Tuhan kita. Tuhan telah datang. ada yang mengatakan dua patah. sebagaimana kaum Hindu dan Rishi Weda memiliki dalam 'Mamaha' n ubuatan tentang M yang agung. Tetapi para perawan (yakni para pakar) yang menunggu p engantin ini jatuh dalam kekurang-perhatian dan kelambanan. dan datang dengan pasukan malaikat yang menerapkan hukuman yang setimpal bagi musuh-musuhnya. dan dipercaya bahwa Tuhan akan segera datang u ntuk menjatuhkan pembalasannya atas musuh-musuh Yesus dan kaum Kristen. karena itu kedatangan Tuhan bukanlah hari penuh berkah dan kasih sa yang. dengan cara yang sama . Seluruh pencarian atas arti penting 'Maranatha' ini bisa disimpulkan dan diring kas seperti di bawah ini. bahwa 'Maranatha' adalah suatu istilah ku tukan. para pakar sepakat bahwa 'Maranatha' itu tidak berasal dari Aramai c. semua telah menzalimi dan memperlakukan b uruk atas bani Israil. adalah Tuhan yang suka melaknat dan murka. 4. bagaiman apun telah diterima oleh segala kalangan. Di kota dan di jalanan. sehingga orang-orang mulai tertekan dan kecewa menyangkut kedatangan T uhannya ini.Dalam awal abad Kekristenan istilah ini merupakan kata yang sudah umum. kata mereka. Penafsiran ini selanjutnya disokong dan dibenarkan oleh Peshitta version of the Bible. Bagaimanapun. maka mereka harus bersiap menyambutnya". dengan penindasan yang p aling keras.. jika ada. Ditulis dalam leksikon bahasa-baha sa kuno (3). satu argumen yang menentukan dari kebenaran pengakuan Nabi S uci ialah bahwa. Sekarang kita ingin mengatakan sesuatu mengenai pengertian para pakar Yahudi dan Kristen tentang 'Maranatha'. bahwa komponen bagiannya adalah 'Maran-a-tha'. dan dalam penarikan nafas panjang mereka mengulang -ulangi 'OM'. Iran. Tetapi s etelah beberapa lama pekik harapan dan kemenangan ini tersapu habis dari kalanga n mereka. Sulaiman mencintai Muhammad (6). mengantuk dan jatuh tertidur nyenyak. yang lain menyatakan tiga patah kata. dan ke datangannya akan menjatuhkan pembalasannya terhadap musuh-musuh yahudi. dan bahwa dia tidak ak an tanpadaya. Bahwa ini merupakan kata gabungan yang berasal dar i. dan . dianjurkan (hal mana telah didiskusikan panjang lebar dalam halaman yang telah lalu). Bangsa Mesir. serta me lakukan pengadilan atas para penindas dan yang tertindas. Tetapi sebaliknya kaum Yahudi mengira. melainkan akan dikar uniai kekuatan dari langit. Bagaimanapun. dan terjemahan yang diberikan adalah: "Tuhan kita datang yakni untuk mengadili". di rumah dan di gereja. dengan kaum Yahudi dan Kristen.) Tuhan kita datang (Maranatha) (5). taanpa teman. Ibrani.5. sebagai fakta. dalam pertemuan di malam hari. Tetapi mereka tetap berbeda dan tidak mufakat atas komponen yang menjadi bagiannya. di mana saja. Dalam hubungan ini. melainkan ini adalah suatu istilah Syria. dan muncul pada sa at yang telah ditentukan. Tuhan kita sedang datang (Philo. dan karenanya tidak dapat masuk ke rumah bersama sang penganti n. yang adalah umat pilihan Tuhan. serta lemah seperti sebelumnya. dan tertuli s dalam naskah Syria. maka kontemplasi terhadap M yang sama.

Ishak dan Ya'kub.v. dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Alpha dan Omega atau yang awal dan yang akhir. me lainkan lima kali sehari terus-menerus? Mereka bermohon semoga Tuhan Yang Maha-t inggi mengaruniai kedamaian dan rahmat kepada segenap nabi suci dari seluruh dun ia. Siapakah orang-orang ini yang bersama-sama Nabi Suci Muhammad s. yang menaruh segel dan menyelesaikannya. dan. dari semua a gama di dunia ini. tidak ha nya sekali setahun. Berkahilah dia yang mencintai dan 'M' Besar yang telah diramalkan ole h mereka. dengan memasukkan orang-orang lain ke dalam iman Islam. Co. art. dan percakapan pun berakhir. George bautri: The Interpreter's Bible. Dalam hal Alpha dan Omega. Inilah umat yang tadinya merupakan musuh yang keras bagi umat Yahudi dan ag amanya. telah membuat mereka mendatangkan kedamaian serta rahmat bagi para nabi B ani Israil. dan Omega adalah huruf ya ng terakhir. serta pasanglah telingamu ke dinding masjid dan dengarkanlah: "Ya Allah. h. jadikanlah Muhammad serta para pengikut Muhammad penuh sukses. Karena itu. Berkelilinglah di jalan-jalan di Mesir dan Iran. Alfred's Greek Testament adloe. 5. Tetapi rahasia tent ang ini tidak bisa diungkap baik oleh pakar Yahudi maupun Kristiani. Karena itu. New York. a-o-m. 3. Bergeraklah di sekeli ling dan tunjukkan keimananmu kepada Muhammad. dan juga menghukum serta membalas para penindas kaum Yahudi deng an hukuman yang setimpal.di samping itu. vo. dinyatakan di san a sebagai asma Tuhan Yang Maha-tinggi. menyebut Ye sus Alpha dan Omega. dua huruf ini adalah yang pertama dan terakhir. dimana naskah itu mulai. sepanj ang Yesus tinggal di bumi ini. beserta suara yang dikeluarkan. namun bibir ditutup ketika mengucapk an M. Hastings: Dictionary of the Bible. Syria dan Babylonia . Selanjutnya. 4.1248. dimana dia juga ada dalam ti ga M dari Brahma.w. yang dijanjikan oleh para nabi dan rishi. New York. Alpha adalah huruf pertama dari alfabet Yunani.730731. Cyclopaedia Biblical Literature. memohonkan rahmat bagi Ibrahim serta anak-anaknya. Boxterf: Lexicon of Chaldian. Struktur yang sejati dan benar dari 'Maranatha' adalah Ma-ara-natha yang berarti 'Yang Agung. atau sekali pada saat bulan purnama di suatu hari khusus. tetapi yang menunjukkan keimanan kepadanya yang namanya dimulai dengan M yang agung. 6. Dalam teknik Yahudi yang awal dan yang akhir adalah a sma Tuhan. dan 'Maranatha' yang seringkali memperoleh posisi yang sam a di kalangan Kristiani. 21:6). dan bagaimana dia bisa berkata demikia . Dia yang Dijanjikan. Tetapi dalam Kitab yang sama (1:8. Dengan jalan yang sama. sebaga imana telah kaujadikan Ibrahim dan para pengikut Ibrahim penuh sukses". Cheney. Encyclopaedia Biblica. Ibrahim serta Gautama Buddha. Dan tiada orang lain kecuali Muhammad. yang dijanjikan 'M' akan segera datang'. ===== Alpha dan Omega dalam agama Kristen. 'Om' itu berasal dari tiga huruh. lalu o diucapkan dengan angin penuh dari bag ian tengah mulutnya yang dibiarkan terbuka. Alpha dan Omega adalah rahasia kaum Kristiani yang lain. serta yang memperoleh keselamatan dan pembebasan! -------1. Musa dan Isa. dan dada terbuka dalam mengucapkan a.a. dalam seluruh Injil yang emp at itu tidak disebutkan mengenai Alpha dan Omega ini.1894. adalah tanpa guna dan sia-sia sekarang ini untuk menyerukan slogan itu. "Maranatha". tetapi umat Kristiani. tinggallah bagi seorang pengikut yang berbakti dalam cahaya Muhammad untuk meny ingkap dan membuka penutupnya. Karena itu. dan permulaan serta pengakhiran suatu karya di sebut Alpha dan Omega-nya. dan lihatlah betapa dia mengutuk dan menghinakan yang menyera ng Isa Almasih. berdasarkan Wahyu Yohanes (22:13). 2. 5 :16. Seperti halnya 'Om' yang dipegang dengan penghormatan yang sangat tinggi oleh ka um Hindu dan Buddhis. "Maranatha". pekik 'Maranatha' di antara kaum Kristiani. yang berarti bahwa. Lihat nubuat Sulaiman di bawah judul 'Solomon Muhammadin' Song of Solomon. dimana perbedaannya hanyalah bahwa bila menurut Upanis had.

m aka kematian itu tak bisa dihindarkan olehnya: karena dia dilahirkan. Alpha dan Omega dalam bahasa Yunani. aku akan m emberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran (Daniel 10:21). Dalam Ibrani di sana ada. dalam kasusnya ini terdapat baik yang a wal dan yang akhir. dan Wahyu ini hanyalah reproduksi dari suatu Kitab s uci Yahudi. (Emet) agaknya perlu dic eriterakan kisah Alpha dan Omega. maka itu tidak konsisten dengan keabadiannya kalau menyebu t dia yang awal dan yang akhir. bahkan melalui rahim Maryam yang suci. tau. Nam un kebenaran dari perkara itu terdapat di mana-mana. sebagaimana kita katakan dalam bahasa Urdu bahwa hal semacam dan semacam itu benar dan tepat dari alif sampai ya. menurut Allah. Tetapi mereka tidak dapat mengusung silabus ini dengan segala ketepatan serta kecocokannya dari tabernakel Yahudi k e Gereja Kristen. betap apun. lalu Ia berfirman: Jadi. dimana alif adalah yang awal. Ada perkara kelahirannya. Mengumpamakan Tuhan Yang Maha-tinggi den gan yang awal dan akhir dari alfabet mendorong kepada pencari kebenaran bahwa Tu han itu mempunyai awal dan akhir. dengan demikian maka si labus alif. telah lupa menyisipkan hal sepenting itu. bukan bahasa Yunani. dan mereka tidak d apat memelihara benang merah antara Alpha dan Omega dengan 'Emet'. yang juga dihargai dan dirasakan oleh kaum Kristiani. sebagaimana diumumkan oleh Catholic Cyclopedia: "Satu kitab yang sekarang nyaris dikenal secara universal oleh pakar Perjanjian Baru dari aliran yang kritis menganggap itu berasal aslinya dari karya Yahudi. telah di potong habis oleh penerjemah Kristen dengan me ncoret yang di tengah Alpha dan Omega. Wahyu Yohanes d itulis seratus tahun setelah Yesus. menjadikan itu sangat mungkin bahwa keseluruhannya ditulis aslinya dalam b ahasa Ibrani dengan merujuk kepada ayat dalam Daniel: Namun demikian. dan mim atau mu adalah huruf tengah dari alfabet Ibrani. telah ter paksa mengakui bahwa kitab Wahyu ini tidak ditulis oleh Yohanes yang adalah seor ang murid Yesus. seperti persamaan Adam. ini berarti Kebenaran. Tetapi kaum Yahudi juga tidak terlepas at au bebas dari tanggung-jawab kesalahan. S uatu penyelidikan yang hati-hati dari baris (yang berisi Alpha dan Omega). karena. mim. Para pentafsir Kristen juga menghadapi perkara yang rumit dan kompleks ini dengan menyebut Yesus itu Alpha dan Omega. serta rahasia suci dari 'Emet' yang adalah yang awal serta yang akhir serta kebenaran yang te rsembunyi dalam dirinya.n . h ilang bersamaan dengan proses transisi dari Ibrani ke Yunani. Sebelum mengungkap rahasia huruf Ibrani alif. alim. Pakar peneliti. j uga ada. mim. yakni. Tetapi dari titik pandang lai n. Omega adalah dobel 'o' atau suara panjang 'o' d . maka harus merasakan kematian. dia mengkomunikasikannya kepada dunia melalui Wahyu Yohanes. dan kemudian beliau wafat. mim. Orang Yahudi memanggilnya 'Emet'. dengan jalan itu. maka kebaikan dan keindahan yang ada dalam bentuk Ibraninya. dan atas alasan i nilah bahwa kaum Yahudi memandang dan mempertimbangkannya sebagai suatu kata sin gkatan(silabus) pembawa rahmat dan permohonan anugerah. ayat 5 kehilangan hubungan seluruhnya de ngan ayat 6. adalah hur uf aslinya yakni. Ia menc iptakan dia dari tanah. 'Emet' bukanlah istilah tanpa makna. Yesus. yang telah mempelajari Perjanjian Baru dari Alkitab dengan pandangan yang kritis. Alpha dan Omega adalah huruf awal dan akhir da ri alfabet Yunani. karena dia telah dibunuh orang-orang Yahudi pada tahun tujuhpul uh dari kalender Kristiani. Sesungguhnya. tau. Untuk menyamakan kehadir an Tuhan dari keabadian seluruhnya ke seluruh keabadian seperti huruf pertama dan terakhir dari alfabet adalah sungguh suatu ide yang baik dan adil. Dalam terjemahan dari Ibrani ke Yunani. Bila dia diciptakan dari debu. maka jadilah ia" (3:58). ketika lidah yang dipakainya berbicara. sebagai ganti Alpha dan Omega. karena. sepanjang h idupnya. dan ketika dia ingat seratus tahun kemudian. tau. bisa kita katakan. atau dari a sampai z dalam bahasa Inggris. tau yang akhir. Telah ditulis dalam Quran Suci: "Sesungguhnya persamaan 'Isa itu. dan hal lain yakni hadir. adalah yang menguasai dan mengatasi selu ruh alfabet Ibrani. jika Yesus itu Tuhan.

S. Seluruh kisa h ini. atau menu rut Nabi Daniel. Misalnya. Tidak jelas benar apakah adat-kebiasaan Alpha dan O mega yang muncul pada awal Kekristenan ini. Apocalypse adalah semacam kitab khusus yang ditulis dengan tujuan spesial dalam pandangannya. vas kembang. Tetapi m engapa itu bisa terjadi bahwa pentingnya Alpha dan Omega itu sekarang tak terlih at dimana-mana kecuali dalam tiga baris biasa dalam Wahyu Yohanes? Bagaimana ke gairahan ini mewujud. 'Kitab Suci Kebenaran' ini adalah Quran Suci. di batu nisan. Kitab semacam itu. Sesungguhnya kepalsuan itu pasti akan lenyap. yakni Apocalypse. 'Kitabsuci Kebenaran' (Daniel 10:21). Alpha dan Omega juga telah diukir pada koin d ari pelbagai negeri dengan bermacam bahasa. Berhala-berhala itu pecah bekeping . yang menyatakan bahwa beberapa orang tulu s dari Kanisah telah berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan Yang Maha-tinggi untuk me larang Setan. pada saat mana para musuh akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku akan mematikan engkau dan meninggikan engkau di hadapan-Ku dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir dan membuat orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari Kiamat"( 3:54). dan kemudian bagaimana itu mati? Jawaban atas pertanyaan i ni tidak didapati dalam versi bahasa Inggris Kitab Wahyu. mangkuk serta pecah-belah lainnya. telah dinyatakan oleh Quran Suci dalam satu ayat yang penuh semangat: "Tatkala allah berfirman: Wahai 'Isa. Sesudahnya. cincin serta ben da-benda lain dari emas dan perak. Dalam tulisan Yahudi dikatakan bahwa 'Emet' itu disebut 'Segel Tuhan'.17:81). ketika suatu negara itu ditimpa ketidak-berdayaan dan penin dasan. benda-benda untuk dekorasi. dan kaum beriman akan menguasai.alam bahasa Inggris. dan tempatnya digantikan oleh tanda salib. Dalam penggalian arkeologis seju mlah besar benda-benda telah diketemukan dimana kata singkatan(silabus) ini tela h ditulis -misalnya. Kedua huruf ini memiliki arti yang penting dalam abad-abad awal Kekristenan.(Q. sambil membaca ayat ini:"Dan katakanlah: Kebenaran telah datang dan kepalsuan lenyap. Tetapi. dan ini diper caya mengandung rahasia tersembunyi yang besar. sama pentingnya seperti 'OM' dalam agama Hindu. dan hari kedatangan Tuhan sudah dekat di mata. relik kuno. dalam beberapa ayat ini disebut 'Kebenaran'. beliau memukul setiap berhala dengan tongkatnya. dika rungi dan dikirim keluar dari dunia. Menyingkap tabir 'Emet' dalam agama Yahudi serta 'Alpha dan Omega' dalam agama K risten. Charles Hermann menulis da lam hubungan ini bahwa sangat jelas dari rukyah ini bahwa 'Segel Tuhan' itu sesu ngguhnya adalah 'Segel dari Kebenaran dan Ketulusan'(7). Sesungguhnya kepalsuan itu pasti lenyap". yakni. yang meninggalkan bumi ini (Yoma 69). menyatakan bahwa hari-hari penuh kejahatan akan segera berlalu . dan untuk menggembirakan hati mereka yang sedih mereka bahkan mengukir Alpha dan Omega di cincin mereka serta benda-benda lainnya. yang mengilhami umat dengan keyakina n bahwa Tuhan sendiri akan segera datang. Inilah penyembahan berhala se rta politeisme. setelah beberapa waktu. dan harapan ini dijaga tetap segar dal am ingatan mereka. buku semacam itu ditulis dengan maksud menyuntikkan keberanian dan semang at kepada mereka. melainkan dalam judul bahasa Yunani Apocalypse. bat u-bata dinding. "D an katakanlah: Kebenaran telah datang dan kepalsuan lenyap. karena dialah akar penyebab dari segala dosa dan penderitaan. prak tik penulisan Alpha dan Omega sebagai benda kenangan ini pelan-pelan redup dan m enjadi tidak digunakan lagi. Dalam hubungan ini kami re produksikan suatu tradisi kaum Yahudi. masuk ke da lam Kakbah. seekor singa-api keluar dari kanisah dan melarikan diri. Menjawab hal ini. dan janji yang memeberi harapan serta seman gat kepada hati yang kecewa. diturunkanlah dari langit suatu kitab berselubung dimana tertulis di situ 'Kebenaran'. Dan hal ini datang tepat ketika Nabi Suci setelah penaklukan Mekkah.

kehormatan serta k eagungan. dan b erhala-berhala itu kabur melarikan diri. tidak. Persi. dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kep adanya dan janganlah kamu mengambil harga yang rendah sebagai pengganti ayat-aya t-Ku. yang ditujukan kepada k aum Yahudi: "Dan berimanlah kepada apa yang Aku wahyukan (kepada Muhammad). dan akan bisa membalaskan dendamnya terhadap musuh-musuhn ya. begitu pula umat Yahudi menunggu datangnya k embali Musa (Bilangan 18:15-18). dan kesa lahan yang sama juga dilakukan oleh kaum Yahudi yang menyingkirkan dan menghapus mim yang vital dan hanya menampilkan alif dan tau saja. Telah dibicarakan dengan agak panjang pada halaman yang telah lalu yakni bahwa K itab-kitab Suci Hindu yang paling otentik telah menyebut Mamaha Rishi. Peristiwa ini tidak ada bandingannya da lam sejarah dunia bahwa berhala-berhala itu bisa dihancurkan selamanya dan sepen uhnya dari suatu tempat seperti Kakbah di Mekkah. dan Wahyu Yo hanes dalam Perjanjian Baru hanyalah nama lain dari kitab Yahudi. Setelah Sulaiman. Tak seorang pakar atau ahli pun yang telah merenungkan dan berfikir mengapa suara ma dinama kan mim. penghiburan mereka juga terletak dalam pengharapan bahwa suatu hari kedatangan T uhan itu akan segera tiba. Arab serta bahasa lain di Timu r. Jamak itu ada dua macam. Mim adalah suatu huruf d alam bahasa Semit. Kaum Kristiani mencangkok ide Alpha dan Omega dari kaum Yahudi. pada saat mana mereka aakan diberi kekuasaan serta me merintah di tanah itu. Akhir alfabet Ibrani yakni tau menunjukkan bahwa kaum Yahudi akan memperoleh keunggulan dan kemenangan da lam ajngka panjang. kepada-Ku saja. Rahasia ini telah dibukakan sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah agama dunia. dan mim yang terselip ditengahnya d ianggap tidak penting dan berlebihan. meninggalkan tempat duduknya. kenapa im dilekatkan ke ma dan ma dinamai mim. Seorang Raja. mereka menjadi tawanan yang diperlakukan dengan kejam oleh bangsa-bangsa lain.M. Suatu penggunaan semacam itu yak ni bilangan jamak lazim dalam bahasa Urdu. Dalam arti penting A. dengan jalan ini. menjadi umat yang teraniaya dan tertindas. di ma na menurut alif. Kebenaran yang sejati. Al-Quran adalah 'Kitab Suci Kebenaran' yang dianugerahkan ke dunia. telah ditampilkan dan tampak dengan jelas. dan menek ankan bahwa rahasia keselamatan terletak dalam 'M' sdari 'OM'. pertolongan diberikan pada awalmulanya melalui Musa. yang jelas merupakan blunder besar. Masuknya secara eksplisit 'M' dalam Kitab-kitab Suci Keagamaan. melai nkan jumlah jamak-lah yang diterapkan baginya. serta M yang dikira mim yang menyelip di a ntara alif dan tau sesungguhnya adalah mim yang kuat-perkasa.T. angkat kaki dari sana. yang disebut dalam bahasa Inggris. dan bukannya A. Karena itulah maka tau dipandang dan dihormati sebagai suat u kata singkatan yang suci oleh kaum Yahudi.T. yang membenarkan apa yang ada pada kamu. atau 'Eme t' adalah mengabaikan mim yang agung. dan im menurut tata-bahasa Ibrani adalah tanda jamak. mim. silabus rahasia itu tidak bisa menghasilkan arti 'Kebenaran'.M. dan karena itu. Menghapus dan menyisihkan mim dari A. Seperti halnya umat Kris ten yang menunggu kedatangan Tuhan. maka bukannya tunggal. dan yang lain. tau. sehingga ket ika itu penyebutan itu dilakukan untuk orang besar. Betapa menariknya T uhan Yang Maha-tinggi telah menyatakan dalam Quran Suci. serta pembebasan dari kaum Yahudi.dan Setan. yakni u ntuk mengatakan. Umat Kristiani bertindak salah dengan menyadur 'Emet' menjadi sekedar Alpha dan Omega. Silabus Ibrani 'Emet' atau tiga huruf Alif. Dan kaum Yahudi. meskipun seorang diri. dan mereka dibebaskan dari perbudakan serta pelayanannya pada Fir'aun. tanpa it u. telah umum dikenal sebagai Raja 'Kami'. lazim menyebut dirinya Kami. jamak dari kewibawaan. bahkan di seluruh jazir ah Arab. dan hanya Muhammad saja dari semua pribadi suci di dunia ini yang mempunyai tiga ma yang berakumulasi dalam dirinya. dan akhirnya disebut kan akan datangnya yang seperti Musa atau Tuhan bersama sepuluh ribu orang kudus dari Bukit Paran. Dan janganlah membaurkan kebena .T. dari mana mereka lenyap sampai masa mendatang. satu menunjukkan bilangan. juga. sehingga. Tetapi dalam bahasa-bahasa Timur. dan bertaqwalah kepada-Ku. bahwa huruf mim itu dalam dirinya merupakan kumulasi dari tiga ma. telah untuk masa yang la ma. sesungguhnya adalah suatu rahasia. dan dengan itu maka janji I lahi yang diberikan kepada Nabi Daniel (Daniel 10:21) juga telah digenapi.

juga didapati dalam 'Emet'. yakni agama Arya dan Semit. Dalam Atharwa Weda dan Rig Weda. dan ka renanya. menyebut kedatangan Seora ng yang Dijanjikan beserta sepuluh ribu orang kudus.ran dengan kepalsuan. padahal kamu tah u" (Quran Suci: 2:41-42). sedangkan 'Et' atau 'At' tidak menunjukkan keb enaran. dilanjutkan den gan o. suatu segel untuk pengakuan atas Nabi S uci Muhammad. Rishi Yang Dijanjikan itu disebut Mamah (Atharwa. yang adalah Kitab-kitab Suci agama Hindu. Dalam Alkitab Ibrani. dan tau. . yang namanya dimulai dengan huruf Ma. Sukt 27. beliau disebut sebagai Ma yang Agung. Nubuatan yang terkenal dari Nabi Henokh (Idris). Tetapi dengan meletakkan mim di antara keduanya. Mim yang perkasa dan agung ini telah mengumpulkan bersama-sama dua sisti m agama besar. Segel dari para Nabi. Diajarkan dalam Upanishad bahwa percapakan itu dimulai dengan a. dan jangan pula menyembunyikan kebenaran. yang merupakan argumen otoritatif untuk meyakinkan umat Kristiani. sejak awal dunia ini. juga. Dalam kedua rujukan yang dikutip di atas disebutkan adanya sepuluh ribu sahabat dari 'Ma' yang Agung. Reigved a. Maonier Williams telah menyatakan. Mantra 1) yang berarti 'Ma' yang agung. Kand 20. dan disebutkan seorang Ma yang Dijanjikan yakni. 'Emet' telah disebut sebagai 'Segel Tuhan' yang dalam realitasnya sinonim dengan Khatam al-nabiyyin yakni. yang akhir atau penutup. serta 'Emet' pada cincin dalam kenyataannya mewakili hiasan dan disain dalam hati umat beragama pada waktu itu guna menghormati Dia Yang Dijanjikan. bahwa Ma berarti orang besar itu. Dan inilah sebabnya Upanishad berkata bahwa Wahyu Ulahi akan ditutup dengan Ma. yang namanya dimulai dengan ma. Perbedaan di antara keduanya yakni bahwa 'Emet' berarti kebenaran dan ketulusan. yang adalah yang pertama dari para nabi Semit dan hanya tujuh generasi setelah Adam. mandal 5. beliau adalah 'Segel dari Tuhan'. karena Tuhan telah mengaruniai pada setiap nabi. dan pengakuannya ini sesuai dengan Wahyu Ilahi. dan tiba untuk ditutup dengan mim atau M. mim dari kebenara n dan ketulusan. Dalam Sanskrit Dictionary. telah dijelaskan bahwa ma adalah. Memotong dan menghilangkan 'Emet' menjadi 'Et' atau 'At' itu seperti melempar de bu dan menutup-nutupi kebenaran. Kuntap Sukt 127:3. dimana semua agama juga telah menaruh cap konfirmasi mereka atas kebena rannya. begitu pula beliau adalah suatu segel untuk konfirmasi terhadap se mua nabi di dunia ini. berdasarkan Kitabkitab Suci Hindu yang berwenang. dengan cara yang sama semua nabi menyaksikan dan mengakui kebenaran dari Muhammad. Fakta kedatangannya bersama sepuluh ribu orang suci selanjutnya diperkuat dan di benarkan oleh ayat 14 dari Surat Yudas. Pengukiran Alpha dan Omega. sesungguhnya. Dinyatakan dalam Alkitab bahwa alif berarti dan menunjukkan yang awal. Konfirmasi terakhir Mim atau ma dari 'Emet' adalah begitu agung dan besar sehingga Seorang yang di b alik nama itu dan mewakilinya telah mengumpulkan dan menggabungkan semua agama d i dunia. titik yang terakhir.

Bangsa-ba ngsa Eropa yang beradab yang mengaku mempunyai prinsip moral yang tinggi. dalam membuka teka-teki dan rahasia s uatu istilah harus diperiksa juga bentuknya yang dipindahkan juga supaya bisa me mperoleh artinya yang tersembunyi. Sekarang kita mengajukan suatu argumen mahkota dan yang menentukan mengenai nubu atan atas 'Emet'. Teks yang telah dikutip dari Kitab Daniel menyangkut 'Emet'. Nabi Suci Muhammad itu seperti Musa. Kristen dan Buddha. 12. mereka telah menyingkirkan dari tangannya Ma dari ketu lusan. dan setelah menunjukkan bahwa arti istilah ini adalah kebenaran dan ketulusan. yang secara terpisah telah kita hubungkan dan diskusikan secara rinci meliputi sekitar seratus halaman. namun para ahli agamanya telah menterjemahkannya sebagai Ruhul Kudus atau Holy Ghost s ebagai ganti Ruh Kebenaran. Karena itu 'Emet' menurut kaum Yahudi adalah hanya perubahan bentuk yang dipindahkan (meteya). sedangkan Pali adalah dialek Arya. yang ditulis dari kanan ke kiri. dan ada seruan 'Mar anatha' yakni Ma Yang Dijanjikan akan segera tiba. dan b egitu pula. Kitab K ebenaran itu yakni Quran Suci yang mengatakan bahwa menyangkut kaum Yahudi maka sampai mereka menunjukkan keimanannya kepada Nabi Suci Muhammad. 'Pneuma' yang dika takan merupakan silabus mistik dari agama Hindu. yan g ditulis dari kiri ke kanan.10:21). baik di rumah maupun di jalan an. 'Alpha dan Omega'. dalam pertemuan dan perkumpulan. dan secara singkat dari hal itu i alah bahwa lelaki yang diramalkan oleh Buddha itu adalah 'Meiteya' yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan di buku lain sebagai 'Metreya'. dan kami tetap memakai istilah Meteya dari su mber aslinya. yang kedatangannya telah diramalkan oleh Yesus . bila ma itu dihapus darinya. bahwa ini juga. Dan adalah nubuatan yang terkenal dari Mahatma Buddha tentang kedatanga n Dia Yang Dijanjikan. sedangkan di sini kata yang digunakan adalah 'Pneuma' yang berarti Ruh Kebenaran. Buddhisme adalah si stim agama besar yang lain di dunia. dan gairah serta kehangatan mereka mas uk ke lemari es dan membeku. karena. dan Musa telah menyatakan kedatangan nabi yang mirip seperti dia. mengandung ramalan atas kedatangan dari Dia Y ang Dijanjikan. maka semua teriakan mereka itu meredup. telah mencabut darinya semangat kebenaran dan ketulusan. 'Emet'. kaum Yahudi setelah hanya mengambil Et atau At saj a dari bentuk 'Emet'. maka kata yang tersis a yakni Et atau At tidak pernah akan bisa berarti kebenaran dan ketulusan. dan. Yakni untuk mengatakan.14:17). telah memotong 'Emet' ketika menghapusnya menjadi Alpha dan Omega. Tetapi ini adalah ist ilah dalam dialek Pali yang murni. bahwa dalam Kitab Kebenaran itu diputusk an nasib atau neraka yang akan dan menimpa Bani Israil di kemudian hari. Om. menunjukkan dalam i stilah yang jelas Kitab mana yang dimaksud oleh teks suci berikut ini: "Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran"(Dan. 'Maranatha'. telah dibukti kan sebagai kesimpulan bahwa. menekankan bahwa ma it u sesungguhnya adalah ma dari keselamatan serta pembebasan? 'Emet' serta 'Alpha dan Omega' telah diukir dan ditulis pada cincin serta relik. dengan memanjangkan o dari OM mengatakan. Kita pada saat membuka rahasia dari rumusny a yang mendasar yakni Om mani padme hum. dengan menutup pembacaan mereka dengan ma pada OM. dengan cara yang sama. Jadi bukanlah suatu kejutan bahwa kaum H indu serta yogi. saat dia datang . Tetapi. Marilah kita balikkan itu untuk melihat apakah ini bukan berasal d ari 'Emet' dalam bahasa Ibrani. Perlunya s uatu tindakan semacam itu terasa berdasar alasan bahwa Ibrani adalah suatu bahas a Semit. mas ing-masing dari mereka kehadirannya dimulai dengan huruf Ma. . sebagaimana hal itu a dalah. akan segera muncul . mereka akan tet ap demikian dan menderita akibat penolakannya atas 'Emet' yakni kebenaran dan ke tulusan. Selanjutnya. Dan apakah yang dicatat dalam Kitab Kebenaran? "Apa yang akan menimpa kaummu di belakang hari". yang berarti kebenaran dan ketulusan. Tetapi nada terakhir di sana tetap tinggal tak diselidiki dan d itelaah. dengan mengabaikan fakta bahwa 'Logos' adalah istila h Yunani untuk Holy Ghost. seperti para ahli Kristen. Dan ini adalah Ruh Kebenaran. Yahudi. bahwa ma (yakni orang yang namanya dimulai dengan ma). serta di mana-mana. telah menunjukkan melalui bahasa bunga tulip dan teratai.Setelah dikusi yang rinci atas susunan dan pengaturan huruf 'Emet'. sebagaimana telah dicatat dalam Alkitab menurut Yohanes (Yoh.

bunga terata i. Mereka yang terbiasa dengan terminologi Kitab-kitab Suci Hindu tahu bahwa ada seorang peramal Weda bernama 'Atrey' yang berarti 'bukan tiga' (Niruk t 3:17). yang mencerminkan sejarahnya serta berfu ngsi sebagai petunjuk bagi generasi mendatang. Ibrahim m entaati Tuhan dari alif sampai tau.D. dari alif sampai tau. Dalam agama kuno yang kita ketahui dengan nama Phrygian. Istilah 'Et'. le bih pantas dan berharga untuk mendapatkan titel tersebut. Jadi arti dari 'Emet' akan menjadi.w. Nabi Yang Dijanjikan. dapat menyajikan pengakuannya dalam Gita bahwa dia adalah OM. William Durant: The Story of Civilization. karena. membimbing orang tulus ke jalan yang benar. sejak awal hingga akhir. Dan inilah seluruh perkara tentang 'Emet'. Dalam seluruh Kerajaan Tuhan di bumi ini hanya ada satu dan satu-satunya seorang nabi yang bernama tig a Ma dan itu adalah MUHAMMAD s. Dia bersalah melakukan segala dosa). mereka menghormati Ma y ang sama dan percaya bahwa perwujudan dari segenap enersi reproduktif dari alam dan semangat yang besar dari tanah yang belum digali dan lembah yang kurang prod uktif yakni Arabia (8). yakni kebenaran. atas pelanggaran mereka.88 (New York 1942). karena itu Metreya berarti tiga M atau tiga Ma. dalam teknik Yahudi. sebagai manusia. hal. Betapa sedikit diketahui arti kata Sanskrit OM dengan gambar bulan sabit dan binta ng di atasnya dan tiga Ma di bawahnya.. Buddha. kedatangan dari Seorang Yang Mendatang dimana lambang agamanya adalah bulan sabit dan bintang. Tuhan mengutuk Bani Israil. yakni. tetapi rahmat-Nya yang Diberikan kepada mereka dari alif hingga tau. beber apa tanda atau lambang yang bersifat mistis yang mewakili sejarah dan etika dari agama-agam tersebut. kaum Yahudi mengatakan: Adam melakukan d osa dari alif sampai tau (yakni. -------7. tiga Ma dalam namanya. mempunyai dalam agamanya masing-masing. maka janganlah me reka itu jatuh ke dalam serangan penuh kemarahan. dan OM dalam kitab suci Buddha. Seperi halnya kalau kita katakan dalam bahasa Urdu: Perkara ini sudah tepa t dan benar dari alif sampai ya. maka bangsa Yahudi akan mengatakan. terletak terbuka dengan satu permata di setiap ke tujuh ujung kelopak bungany a. Ini adalah suatu nama yang penuh kandungannya yang menunjuk kan tiga Ma. dia akan berjiwa suci dan . digunakan untuk menunjukkan semua atau seluru hnya. dan yang dia sendiri merupakan ya ng mengakui kenabian mereka semuanya. agar jika Ma atau OM itu bisa ditafsirkan berarti Muhammad. LLD: Catholic Cyclopaedia. Setelah 'Emet' dari agama Yahudi kita sekarang kembali ke agama Hindu dan memint a. manfaat dari dirancangnya lambang itu telah hilang bagi kebanyakan manusia. dari awal dunia hingga akhirnya. New York dibawah judul Alph a dan Omega. bila Krishna. dan dia a dalah Sama Weda. Kristen dan Yahudi. Karena itulah maka esei ini di tulis. maka dengan cara yang sama. Lambang ini bukannya tanpa kehorm atan atau arti. Tanda-tanda ini jelas menunjuk kepada masa depan. 8. dan bila Buddha dan Awalokiteswara juga bisa disebut OM. Mempunyai suatu nama yang unik dan tak tertan dingi di kerajaan langit. dan dengan rembulan pengikutnya akan membuat kalender. Charles Hermann Ph. seperti halnya bangsa dan pemerintahan di dunia ini mempun yai lambang dan tandanya masing-masing. maka k iranya Muhammad. ===== MISTERI 'SWASTIKA' DIUNGKAP Hindu. cahaya yang se makin bersinar.a. yang namanya dimulai dengan huruf Ma. Muhammad a dalah nabi semacam itu yang merupakan gabungan dari rahmat kebajikan serta kuali tas budi-pekerti yang luhur dari semua nabi. dari wa hingga ma. yakni sedikit kutukan dan sepenuh rahmat (Leviticus 26:14-43).Buddha yang paling kita hormati dalam nubuatnya menamakan Buddha yang akan datan g sebagai 'Metreya'. tetapi maknanya telah dikenal tidak hanya bagi beberapa orang ya ng terdidik. yang diben arkan dan diakui oleh semua nabi di dunia ini.

yakni bahwa lambang mistis dari zaman kuno. Im dari Mahamadim juga meramalkan sukses serta kej ayaan yang tak ada tandingannya yang akan menjadi mahkota penggenapan dakwahnya ini. Kitabnya diw ahyukan dan dicatat. bahkan musuhnya yang paling keras pun beru bah menjadi pengikutnya yang setia. Mahamadim. Kredonya berkembang sepenuhnya. Para musuhnya tidak bisa menghalangi dakwahnya. tidak. dan tujuan. mengapa Sulaiman yang memuji dan meramalkan kedata ngan Muhammad dan bukannya Yesus Kristus yang adalah saudaranya sebapak? Alasann . adalah suatu akibat yang wajar bila terdapat variasi dalam pemben tukan dan pengucapan dari tanda-tanda ini. berarti dia yang namanya mengandung tiga M . Bahasa itu memiliki bentuk strukturnya masing-masing dan sarana untuk mengucapkannya dan. menyajikan suatu aturan hidup yang lengkap dan langkah pasti menuju Tuh an. bahkan sejak beliau sendiri masih hidup. mes kipun berbeda dalam bentuk. m erujuk kepada kedudukan dari M ini dalam nama nabi ini. segala sesuatu padanya sang at menarik . secara harfiah diterjemahk an. maka kitab suci Yahudi memberi kita gambaran yang lebih rinci dari Nabi kita serta begitu kedekatannya dengan pemberian naman ya yang sejati. Dalam kitan suci Buddha Dia Yang akan Datang itu bernama Metreya tetapi artinya sama saja. dan metreya dari Bud his yang merupakan bentuk kebalikan dari kata Yahudi Emet . alpha. Dalam bahasa kiasan ini berarti bahwa Alpha-nya (permulaannya) begitu manis. ya. dan Omega-nya (akhirnya) juga yang paling manis dan kehidupan di antara keduanya sangat menarik hati. yakni. diterangi dengan akal sehat. saya hendak menyatakan bahwa para ahli agama hingga saat ini hanya sedikit sekali menaruh perhatian kep ada hal yang paling penting ini.a. agama. Tak ada sukses yan g lebih besar daripada yang dianugerahkan kepada Nabiullah s. Perdebatan di antara para ulama. silabus im dalam bahasa Ibr ani adalah dia yang mendapatkan penghormatan dan kehormatan bila diikuti dengan nama tertentu misalnya. Lalu. nabi besar Bani Israil: Kata-katanya manis semata-mata. Misalnya. maka kata itu sendiri. karena masing-masing dari dua s ilabus itu tergantung pada ma yang membentuk inti dari ma ketiga. melemahkan keyakinannya atau menghilangkan nyawanya. Om dari agama Hindu. fakta sejarah yang kons isten. Kita rujuk lagi kepad a kata-kata Nabi Sulaiman: Mulutnya paling manis. Elohim. tengah dan akhir dari alfabet Ibran i. bahasa. ( Ma yang dijanjikan segera datang) adalah kata ki asan dan ilham pada hari-hari penuh penganiayaan itu. Dalam Emet juga terdapat tabir yang hangat. Emet mengandung tiga huruf. Alpha dan Omega dari Yunani. hai putera-puteri Yerusalem (Kidung Agung 5:16. Tetapi mungkin kita bertanya. Apakah Seorang Yang Mendatang ini sama dengan sumber harapan dan keinginan dar i kaum Kristen awal? Ma-ranatha. yakni para ulama Yahudi dan Kristen). Sebelum mengungkap makna dan arti penting dari Swastika. kecuali Nabi Suci Muhammad dapat dikatakan bisa menggenapi dan me mbuat jelas arti dari tanda-tanda ini? Adalah suatu perkara nyata bahwa namanya mengandung tiga M dan beliau adalah yang paling berhasil dalam mencapai semua tu juannya. treya berarti tiga.w. apa arti Mahammadim (tiga M) bagi kaum Yahudi? Kami merujuk lagi kepada Kidung Agung Su laiman. Dalam menunjang argumen kita. Posisi M di sini menunjukkan tiga ti ngkat yang besar dalam kehidupan nabi yang dijanjikan ini. Demikianlah kekas ihku. hanya berbeda bunyi akib at bahasa dari mana lambang ini berasal. selanjutnya tanda-tanda ini d iwahyukan pada manusia yang kapasitas spiritual dan mentalnya berbeda-beda tingk atannya. ma dan tau menunjukkan yang pertama. demikianlah temanku. berdasarkan atas tujuh sifat mulia yan g utama. Kredonya adalah tujuh permata. Menurut pengaturan ini. segala sesuatu padanya menarik. ada tiga ma dalam Emet . satu-datunya kunci atas misteri yang terkunci di dalamnya adalah tanda ya ng menjadi acuan umum bagi semuanya yakni bahwa Nabi Yang Dijanjikan itu memilik i tiga M dalam namanya dan beliau adalah yang paling berhasil dalam dakwahnya.salih seperti setangkai kembang teratai yang mengapung di atas air yang jernih d an tenang. Emet dari Yahudi. dalam kitab suci Ibrani nama Di a Yang akan Datang (Nabi Islam) adalah Muhammad M. Karena itu. Jadi. Lalu siapakah. Maranatha dari Kristen.

dengan rahmat Ilahi: Dan mereka mengikuti apa yang dibuat-buat oleh setan terhadap kerajaan Sulaiman. pada buku-buku di toko dan pada pot-pot hitam di ladang serta dangau penjaga k ebun sebagai perlindungan terhadap tanaman. yang mer upakan wahyu terakhir serta satu-satunya yang masih murni dari Yang Maha-mengeta hui Segala Yang Ghaib. Rhodes. Kitab suci Yahudi melemparkan fitnah kepada Nabi Sulaiman. altar serta benda-benda sakral lainnya. Tetapi saya percaya ada suatu kunci untuk setiap misteri. bahwa ini adalah penafsiran yang tepat. Buku Sempurna yang dirujuk oleh semua agama sebelumnya. Saya bertaruh. sejarah memberi kita sed ikit sekali pengetahuan tentang asal-usul Swastika dan itupun. Terpujilah Tuhan bahwa Naziisme dengan ancamannya yang luar-biasa kepada umat manusia telah bisa dimusnahkan. yang barangkali digunakan secara geograf is jauh lebih luas dan lebih universal dibanding lambang lain yang berkembang da ri zaman kuno. maka pembimbing dan yang berwenang haruslah Quran Suci. Kita telusuri Swastika ke orang-orang Afrika kuno yang mendirikan peradaban Mesi r dan yang menggunakan Swastika sebagai lambang serta membangun Piramida Besar s ebagai monumen agama mereka. dan sebagai suatu simbol nubuatan dari seorang guru agung yang akan membawakan agama sempurna. Para ulama berpendapat bahwa Sulaiman mempunyai banyak isteri. Selatan d an Tengah. tidak konsisten s erta kabur. menudingnya penuh kemesuman dan menyembah berhala. sert a anti-semit dan anti segala sesuatu selain Arya. namun marilah kita membersihkan Swastika dari s egala fitnah berupa segala dosa yang dilekatkan oleh banyaknya kejahatan yang be rkembang pada waktu bangkitnya pembantaian oleh Hitler. Yesus jelas berdiam diri atas tuduhan in i. dilucuti dari kewibawaannya ya ng abadi. Dan di dapati baik di dunia lama maupun baru. maka karenanya penting bahwa Sulaiman itu harus meramalkan kedatangan Nabi Muhammad. di dada dewa Apollo. dihubungkan dengan sejar ah agama.ya jelas. Swastika. Great Pyramid dari Ghizeh serta tradisi yang berhubungan d engan Swastika. stempel dan bendera da ri mesin perang Jerman. dia nampak di tank. pada tapak-tilas Buddha serta orang-orang suci lainnya (versi Swastika dalam Buddha ini tangan-t angannya bengkok ke kiri). sekarang saya hendak mengungkapkan rahasia mistis dari Swastika. baik Bani Israil maupun bukan. Meskipun penggunaan nya dan maksud artinya berbeda. Ban . Kepulauan. Betapa pun. tetapi setanlah yang kafir (Quran Suci 2:102). Muhammad sendirilah yang membersihkan Sulaiman ser ta para Nabi lain-lainnya. di India . menjadi sinonim dengan superioritas bangsa Arya. pesawat tempur. perlindungan dan kedermawanan bagi banyak kaum. Swastila ini digunakan di Inggris oleh ba ngsa Gaul dan Celt. Amerika Utara. tetapi dia tidak membuat alta r untuk mereka maupun menyembah berhala isteri-isterinya yang non-Israil yang di sukainya melebihi Yahweh (1). lalu bangkit sebagai simbol dari filsafat dan doktrin yang carut-marut dari Adolf Hitler. dengan rahmat Allah. yang kehidupannya diberkahi. yang kemungkinan besar ada benarnya. Swastika di Mesir Kuno. dari rekayasa setan ini. di Athena. Swastika bertahan hingga abad pencerahan dan pengetah uan. pada koin. Sekarang setelah saya menyingkap rahasia yang mendalam dan sulit dari empat agam a besar dunia. Emblem dari Matahari yang Besar. dan marilah kita sajikan kepada umat manusia ilmu dan hikmah yang terkunci dalam keempat tangannya. Swastika yang tetap dan tahan uji. di Cina dan Jepang. dan Sulaiman tak kafir. Dari kejayaan begitu banyak kerajaan kuno ini. uniform. Egyptology. Cyprus. Irlandia. dan pada saat yang sama menyajikan pembuka telaah mendalam atas i lmu perlambang. Dengan penghinaan yang berlebi han. tetapi Muhammad bersabda. melalui takhayul serta kebrutalan abad kegelapan di Eropa. Swastika Emblem dari Matahari Yang Besar. meriam. kemenangan Arya. serta penghormatan ya ng sama di Yunani. namun secara konsisten itu menjadi lambang kemak muran. menjadi saksi kekerasan terhadap kemanusiaan oleh manusi a. yang denga n rahmat Ilahi serta kerja tekun akan bisa diketemukan. baik yang kuno maupun kon temporer.

berkurang atau hancur. dan jangan (pul a meninggalkan) Wad. Sungguh kita b isa melihat Piramida Besar ini sebagai kuil sejati dari batu yang pertama di dun ia. Su wa tuhan perempuan. Sekarang engkau dalam ikatanku.71:23). Di sini kita menghubungi otoritas kita. dan menterjemahkan tradisi kaum Mesir Kuno. telah disembah juga di Mesir Horus beserta empat anak lelakinya. Hapi dewa-singa. lalu dimasukkan ke Neraka. kehendak bebasmu berakhir hari in i bulan madu kita telusuri sebagai perkosaan terhadap seorang perawan muda dari o rang tuanya oleh seorang muda yang keras hati. Taumutf dewa ox atau sapi. Meskipun ada perubahan ini tetapi kebenaran aslinya tidak hilang. pengabdian serta kehendak antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang be rikrar dalam ikatan perkawinan. sekarang ini cincin kawin melambangkan persatuan dari seseorang. dengan hukum ilmiah yang ben ar. mengungguli yang lain yang telah dibangun.yak rahasia dunia ini diwahyukan melalui al-Quran 1400 tahun yang lalu. Marilah kita tidak membuang waktu yang sangat berharga de ngan membaca pinggir-pinggirnya. dan mencatat betapa mereka itu (simbul pada umumnya) bisa dalam rentang waktu berbalik dari baik ke buruk atau sebalik nya. pa ra pemeluknya merubah nabi-nabinya (lelaki dalam bentuk berhala) sambil meningga lkan Tuhan yang diajarkan oleh nabi tersebut. Albert Churchward. secara simbolis. Kablsenuf dewa-rajawali. Amsta dewa-lelaki. Mengenai paganisme. Saya kaaitkan bahwa Swastika itu adalah kontraksi dari lima cita ideal dari Mesi r Kuno satu Pencipta dengan empat sifat utama padanan atasnya banyak kita jumpai di tempat-tempat lain di dunia. dengan ilham ilahi dan ilmu tentang hukum-hukum alam semesta.71:24). Sekarang marila h kita bangun persamaan universal dari dewa-dewi ini (cita-ideal yang asli): Kemiripan yang umum. bila kita telusuri. melarikannya ke tempat yang jauh dan sunyi untuk menikmatinya. marilah pertama-tama kita mengak rabkan diri kita dengan ilmu menarik tentang perlambang (simbolisme) dengan mene lusuri dua lambang umum ke sumber mereka. atau sekutunya. dan tela h diterima oleh sebagian besar cendekiawan serta ilmiawan hanya dalam abad yang lalu atau sekitar itu. Namun. untuk dibaca oleh mereka yang mendalami rahasia misteri dari agama mereka (2). bulan madu itu melambangkan kegembiraan. . dan Ya uq. Ahli Mesir Kuno. ini agaknya menja di nasib alamiah dari agama sebelum Islam. ahli sejarah dan batu purba terkemuka menulis: Kita menganggap bahwa Piramida Besar dari Gizeh itu diabngun di Mesir sebagai seb uah monumen dan memorial abadi bagi agama awal ini. al-Qura n: Dan mereka berkata: Janganlah kamu meninggalkan tuhan-tuhan kamu. dan Yaghuts. kemandi rian mereka serta meninggalkan semuanya yang lain-lain . kita dapati bahwa cincin itu melambangkan ikatan atau rantai yang diperuntukkan seorang budak. yakn i agama ilahi monoteistik yang diwahyukan. maka m ereka tak menemukan penolong bagi mereka selain Allah (HQ. Di sini kita dapati nama lima berhala yang disembah pula oleh orang Arab pada zama n Nabi Nuh: Wadd tuhan lelaki. dalam menggali tulisan hirogl ip dari Piramida Besar. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Buddha. dengan pasti menegakkan asal-usul yang murni dan sama. Hindu. Karena kesalahan mereka. Misalnya. Seperti dalam agama Kristen. pintu telah terbuka kini. Yaghuts tuhan-singa. dan Suwa. didukung oleh munculnya Swastika yang berk aitan dengan mereka. kita boleh langsung m asuk ke dalam rumah itu sendiri.71:25). dan Nasr (HQ. dari simbol ini. mereka ditenggelamkan. yakni. menemukan li ma indikasi kuat bahwa lima tuhan yang sama ini. Sebelum kita mulai memecahkan rahasia Swastika. Ya uq tuh an-kuda dan Nasr tuhan-rajawali. Yahudi dan sebagainya. Dan tiada Engkau menambah kaum lalim kecuali kerusakan (HQ. mereka tersaji sebagai ta ntangan dan petunjuk pasif bagi manusia yang ingin mencari kebenaran sejati.. dengan rahasianya yang digambarka n di batu itu. yang dekrit Ilahinya tidak awet sepan jang masa.

tetapi. 2. Yang Maha-k uasa. bila kita melucuti lambang ini dari semua mitologinya. yakni. yang dalam kasus ini yang terdekat dengan agama a slinya. perbedaannya hanyalah bahwa agama yang belakangan sew ajarnya lebih mencakup dalam pengertian dan penerapannya. atau bahwa. seperti yang kita lihat sebagai contoh adalah Horus dengan ke empat anak lak i-lakinya. Induknya Kitab. bahwa berha la. karena kita tahu bahwa Tuhan itu bukan laki-l aki. Yang Maha-bijaksana. T. dengan mengambil maknanya. Yang memiliki Hari Pembalasan . Sifat-sifat Allah Surat pertama dari Quran Suci. Islam terbangun dalam tujuh ayat di d alamnya yang selalu hidup (karena dulang-ulangi dalam salat Pent. Sejauh ini kita telah menyusun arti bahwa Swastika itu me rupakan kontraksi dari lima citra-ideal yang disembah dalam bentuk berhala baik oleh bangsa Arab maupun Mesir. Yang Maha-adil. adalah produk dari kesalahan pemikiran manusia. ya kni makna yang konsisten serta paling orisinil. dan tidak punya putera atau puteri. al-Fatihah. sifat ilahi-Nya yang lain memancar dari sini. Signs and Symbols of Primordial Man.1:1-3). anak-anak lelakinya adalah empat atributnya yang utama. seperti yang kita lihat. meninggalkan hanya bayangan dari maknanya y ang asli. Segala puji kepunyaan Allah.). Yang Maha-pengasih. Horus -sepertinya dia adalah seorang nabi atau guru dari Mesir Kuno selanjutnya jelas tidak benar dalam simbolnya. Col.Jadi kita bisa melihat betapa banyak lambang telah mengalami perubahan di tangan masyarakat dan budaya yang berbeda. Yang membangkitkan para nabi dari antara manusia. ini adalah inti-sari kebenaran. -------1. Ahli-ahli Mesir Kuno menyatakan kepada kita bahwa Horus. dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha-kuasa. mereka tiada lain adalah ce rmin yang terbabar di hadapan manusia akan adanya dan aspek Ketuhanan. 4689. Di sini lagi-lagi Isla . Tuhan sarwa sekalian alam. seperti juga ketidaksucian kitab-kitab suci adalah hasil interpolasi manusia. Yang Maha-pemurah. Tetapi kita tahu bahwa nabi itu bukan dewa ataupun berhala. dikenal sebagai Ummul Kitab. Horus kemudian menjadi Tuhan Yang Maha-esa dari sem esta. Maka kita temukan bang sa Mesir dan Arab menyembah seperti juga banyak bangsa lain menyembah nabi dan c itra-ideal dari agama mereka dan bukannya Tuhan Yang-esa Yang memiliki semua cit ra-ideal kesempurnaan. tetapi.9 ===== Swastika mewakili Piramida Besar dari Ghizeh. maka kita tiba pada cita-ideal yang melatarbelakanginya a tau atribut (asma/sifat)nya. digunakan oleh demikian banyak bangsa. inti keimanan bagi juta an Muslim dan semuanya adalah. Empat asma utama terdapat dalam tiga ayat ini dan mereka adalah dasar dari aspek -Nya. hal. Cheyne: Encyclopaedia Biblica. Swastika telah berumur 7000 tahun. Maha-dewa. sesung guhnya telah diabdikan kepada macam-macam. Pembukaan Kitab. Gambar berikut ini akan memfasilitasi perbincangan kita: Horus dan empat puteranya melambangkan Sifat Utama Ilahi Quran Suci menyeru manusia agar beriman kepada para nabi yang telah di kirim ke segala bangsa dan kaum. Asma Ilahi ini tetap konstan .K. kita bisa membangun suatu dasar bagi penterjemahannya. Yang Maha-pengasih. (Q. Yang Maha-pengasih. Surat ini dim ulai: Dengan nama Allah. Yang Maha-pemurah.S. berd iri di puncak piramida didukung oleh empat puteranya yang berdiri di masing-masi ng pojok-penjuru.

yang secara tanpa disangka berfungsi memperkaya kosa-kata dari agama lainnya. Lembu itu memberi susu. menarik baj ak. melihat dalam rukyah sapi-sapi disembelih. Tuhan sarwa sekalian alam (Yang Maha-kuasa). Dalam f ilsafat Cina ada tiga huruf ann. sapi melambangkan pengolahan bumi (budaya fisik) dan juga persaudaraan sert a kesatuan tujuan (budaya spiritual) (3). sete lah sapi atau banteng. Dalam bahasa Ibrani. karena al-Quran tidak membiarkan kita mele watkan sifat-Nya tetapi dengan tegas menyatakan dan menerangkan asma-asma Ilahi. sapi atau lembu adalah basis peradaban awal. kit a dapat siap melihat pentingnya binatang ini. Sapi . Dia adalah Maliki yaumiddiin. Perempuan. penciptaan. tetapi ini adalah satu fase dari seje nis budaya tertentu. Hikmah . Lembu itu merupakan lambang yang diperlukan oleh bangsa kuno. Dasar ideal dari contoh-contoh ini terdapat dalam sifat utama-Nya yang pertama. banteng adalah simbol dari ke makmuran karena tenaga reproduksinya dan manfaat besar yang mengikutinya kepada manusia. menanam d an menetap. obat-obatan. Lihatlah dalam kitab alam ini engkau akan melihat bahwa burung membuat sarangnya ketika mulai birahi. Dia adala h Rahman. Dia adalah Rabbul a lameen. Dia adalah Tuhan sarwa sekalian alam. Karena itu. lam . spiritual dan fisikal. Nabi Suci s. Dia adalah Rahim. rumah dan kasih adala h sinonim. Kedua surat ini dimulai dengan huruf alif .a. yakni. surat ke tiga. menunjukk an keadilan-Nya yang sempurna. maka abad batu akan masih tetap berlangsung.m itu unggul dibanding agama lainnya. menyatakan bahwa ini ada dua cabang. atur meja makan bagi sekeluarga manusia. (bentuknya berkebalikan dalam bahasa Arab dan Ing gris). (Inilah al-Nisa. adalah perempuan dan kemudian datanglah makanan (al-Maida ). miim . lambang itu diadakan untuk menunjukkan akibat perbuatan ma nusia yang didukung oleh sifat tersebut. yakni. lam adalah batang atau tongkat yang digunakan untuk meme rintah dan mengendalikan sapi. Rabbul Alamiin. tetapi banten g juga budaya fisik dan spiritual. Beliau sendiri menafsirkan ba hwa dalam pertempuran itu sejumlah sahabatnya akan gugur.w. sarang. Yang Maha-p engasih (Yang Bijak dalam Kasih-sayang). Ann (beras di mulut) menunjukkan art i pemelihara. pemeliharaan. Setelah sapi atau banteng. Ada dua surat dalam al-Quran yang mencurahkan cahaya yang melimpah terhadap mas alah ini. Banteng dan Horus Sekarang kita telah menegakkan pendapat bahwa lambang ini. Dalam Egyptologi. produk dari b udaya fisik evolusi manusia ke tujuan spiritual. yakni para sahabatnya itu disebut sapi karena kasih-sayang dan saling menyayanginya. dan s api kelihatannya menjadi lambang kebudayaan. melalui mana hadirla h hukum alam. Imran berarti seikat gandum yang masak . Bila kita pertimbangkan keadaan orang-orang dahulu. awal kebutuhan kehidupan. dengan ungkapan yang lebih langsung. dan mengairi ladang. Sungguh pastilah pentingnya hewan ini. Adalah cinta spiritual atau kasih Il ahi dan cinta keada sesama manusia pada umumnya. Al-Quran menerangi dengan cahaya akan perkembangan dari bud aya manusia. yang digunakan oleh b angsa purba. Di medan perang Uhud. satu adalah surat kedua. yang lainnya Keluarga Imran . pengembangan dan perlindungan. yang digunakan mengolah tanah dalam persi apan menanam biji-bijian. ho dan ping . penyebab tunggal dan pemelihara bumi. Misalnya. bila manusia tanpa melalui pertolongannya membuka ladang. Akhir dari semuanya. berfungsi sebagai cermin dari sifat Tuhan tertentu. Dalam Kitab Weda kita membaca bahwa banteng itu memanggul semesta. Setelahnya datanglah Al-A raf. dimana manusia belaja r dari mereka kebijaksanaan tentang anatomi. yang keduanya adalah saling menunjang. karena. Kemudian tibalah atribut ke tiga. Yang Maha-pemurah (Yang Maha-penyayang). miim adalah air yang diperlukan biji agar bisa dipanen. yang dalam terminologi Quran di sebut Rahmaniyyat. Lambang Sapi. tempat yang ting . dalam filsafat Cina HO digambarkan sebagai Seorang wanit a di dalam tenda . surat keempat dari al-Quran). bahasa dan mekanis yang Allah tetapkan dalam dirinya. Alif dalam tulisan kuno hiero bangsa Mesir dan Phunisia adalah sapi.

karena segalanya berjalan menurut aturan berb uat keadilan. Dia. Kebijaksanaan dan Keadilan. bahwa pada setiap sudut-penjuru alam semesta ini ada empat malaik at yang mendukung alam semesta atau langit atau Kerajaan Ilahi. Elang-rajawali dan Singa dalam Egyptiologi. Ini dalam terminologi Quran adalah Kitab dan Hikmah-Nya . dan mereka. Dan lihatlah omong kosong ini. dal am Egyptologi. yakni. merasa sedih bahwa Yesus tidak berputera . Ya ng Maha-bijaksana. Saya tarik perhatian anda kepada rukyah Yehezkiel. Sebagaimana dikatakan di sana: Dan para Malaikat ada di sebelahnya. B ijaksana dan Adil. Al-Quran tidak dimulai dengan silsi lah yang kabur dari seorang tertentu ataupun ilmu geologi yang rancu dalam Surat Kejadian. nabi terkemuka dalam A lkitab. Kebijaksanaan. Rahman. singa mengaum. dalam sangat awal dari bukunya. tidur ketika manusia tidak berbuat kesal ahan. dan Keadilan (Rabb. singa Tuhan. Dia melihat perupaan dari empa t makhluk hidup. Ini adalah murni (tak tersentuh oleh tangan manusia) Firman Tuhan. Rahim. Analogi yang mirip dengan ini.gi dan luhur. E gyptology melambangkan empat kekuatan ciptaan Yang Maha-kuasa (disebut secara ki asan putera Yang Mahakuasa). Dan pada hari itu delapan (Malaikat) memikul Singgasana Tuhan dikau di atas mereka (QS. karenanya menetapkan bahwa keempat penulis Alkitab adalah puteranya. sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu te . muka lem bu di sebelah kiri. Tetapi ini hanyalah guy onan buat orang yang kekanak-kanakan. Yang Mahamengetahui. Mencipta tanpa kasih dan kasih tanpa kebijakan dan bijak ta npa keadilan adalah sia-sia dan tak berguna. Ini adalah Sapi. (Yehezkiel 1:10). mengaum ketika kejahatan merebak. Dan ini digenapi pada hari penaklukan Mekkah. Lagi kita baca hal itu (dalam sebuah kitab seratus tahun sesudah Kristus) dalam wahyu kepada Yohanes. Missionaris Kris ten dengan sia-sia mencoba mencocokkan para penulis Alkitab dengan jumlah dibula tkan kepada sudut-sudut Atribut Tuhan ini. persamaan hati (atur meja untuk se luruh keluarga manusia). dan muka rajawali di belakang. rumah (perempuan). Pemurah-penyayang . atau persamaan dari hati nurani. Ke-Maha-kuasaan-Nya dan empat Sifat-Nya yang paling mencolok yak ni Kekuasaan. Perempuan. Masalah yang sangat menkjubkan ini diringkas dalam surat yang sangat pendek (al-Fatihah) dalam Quran Suci: Ada empat penyangga arasy Tuhan kita. Setelah persediaan (sapi). Menyayangi. menyatakan bahwa dia melihat suatu rukyah(vision) dimana dia ditangkap di Babylonia. Mencipta. Dalam al-Anfal (hadiah sukarela bagi umat yang papa d an tertindas). Empat sifat utama. Demikianlah al-Quran dimulai dengan asmaNya yang Tepat. Malik Yaumiddin). dan inilah penampakan mereka: Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. boleh anda namakan ini kebijakan spiritual. Lebih mas uk akal kiranya kalau dikatakan bahwa Nabi Suci kita memiliki empat putera perka sa dan yang keempat dari mereka adalah Ali. Dan dalam bahasa kiasan. Dalam Quran Suci ada dua surat. Dalam filsafat Cina ini adalah Ping . Sekarang anda perhatikan bahwa empat patung dari batu itu menjadi masalah pentin g dalam rukyah seorang nabi. dan Yohanes sebagai rajawali (4). Mereka yang telah merasakan penelitian filosofis dari Quran Suci akan menyadari betapa singa itu beristirahat atau mengaum. bahwa Mateus sebagai lelaki. Kasih-sayang. yang hidup 595 tahun sebelum Kristus. Ini adal ah lambang keadilan di gerbang majelis. wahyu (hikmah-rajawali). masingmasing dari mereka diperlukan dan dalam suatu cara adala h saling melengkapi. Tetapi dis ini kita pertimbangkan delapan surat permulaan yang berkaitan dalam Quran Suci. Dan betapa singa itu mengaum dalam al-Taubah.69: 17). Seolah 7000 tahun usia Egyptologi dibenarkan oleh r ukyah Yehezkiel. muka singa di sebelah kanan. Mungkin seseorang dari kalian berfikir bahwa keempat atau kelima berhala dari kaum pagan dan penyembah berhala dari Mesir Kuno (apakah disembah ataupun tidak di seluruh dunia) tidak berkaitan dengan citra-ideal tinggi dari monoteisme atau Teologi S ejati. yang berucap: Aku melihat: Sesungguhnya. singa itu tertidur. sekarang tibalah Singa . ini adalah seekor elan g rajawali. Kekuasaan. Markus sebagai singa. Rampasan perang (Al-Anfal) dan Taubat (Al-Tauba) yakni..

Y ang memiliki hari Pembalasan(QS. Swastikar penyair yang menyerukan swasti (Ramayana). Dia-lah Penc ipta langit dan bumi. Betapa menakjubkan nubuatan itu! Pertama dari se muanya. marilah kita periksa apa y ang dikatakan pakar: Sir Monier Williams dalam Sanskrit-English Dictionary menul is: Swasti berarti sehat. apa yang di Selatan dan apa yang di Utara. Piramida. Ini mengindikasikan bahwa ini bukan kisah kuno melainkan suatu nubuatan yang har us digenapi di masa depan. hal. Dalam Kita b Weda inilah Swasti tetapi dalam Ramayana. Ini adalah tanda sehat wal afiat . Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. mewakili bentuk pemendekan roda Dewa Wisnu. 6-7).lah kudengar. seh at wal afiat dan harapan baik. Swastika. bahagia. keagungan. kemalanganku adalah ke hausan.51. Mayoritas pakar menganggapnya suatu simbol rembulan. di sebelah muka da n sebelah belakang.1:1-3). Swasti Atreya adalah nama d ari saga kuno pengarang Kitab Rig Weda. dengan keempat putera nya yang adalah Asma-sifat Utama-Nya. di tengah-tengah takh ta itu dan sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata. Buku Kematian. Yang Maha-pemurah. wa hyu kepada nabi Yehezkiel. Dalam gambar Swastika tangantangannya ini yang menciptakan apa yan g di Timur.Naiklah kemari dan Aku akan menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah ini Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagiakan kristal. terdiri dari empat jari-jari roda yang saling memotong pada sudut kanannya ada bagian yang pendek di pinggiran rodanya di tiap ujung jari-jari roda itu yang memutar ke satu jurus an untuk menunjukkan arah perputaran matahari.w. Khus usnya semacam palang mistis. Pencipta dan Pemelihara. dan St. salam.Haque) terutama pada pembukaan surat atau sanksi atau pujian (se perti kita berkata sallamna). -------3. keajaib an dunia yang paling mengagumkan. prestise. Karena itu jelas bahwa Yesus tidak ada kaitannya deng an ramalan dari zaman kuno ini. Swastika memancar dari tanah Piramida dan disebarkan ke seluruh dunia termasuk di India. penuh sukses. Di kalangan Jain (suatu sekte Hin du) ini adalah satu dari 24 tanda harapan kesejahteraan dan adalah emblem dari t ujuh Arhant dari Avsarpini yang hadir (seorang pembaharu yang dijanjikan). dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. berkata kepadaku . Keempat puteranya ialah keempat asma-Nya yang paling menon jol. Swasti karman menyeba bkan sejahtera dan sukses. yang menciptakan alam semesta.. suatu istilah untuk memberi salam (Swastika-Assalamu alaika yakni dam ai bagi kalian A. dan kemuliaan ini dipenuhi dalam pribadi MUHAMMAD s. Nubuatan tentang kemasyhuran. Swasti-kara nama seorang lelaki. ===== Swastika dalam Kitab Suci Hindu. Yohannes. yakni Tuhan Yang Maha-kuasa Se ndiri. Piramida Mesir. Kata-kata Aku akan menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah itu pantas dicatat. Ketiga. Salin g memotong dari tangan-tangannya atau tangan-tangan di dada (Mahabharata). Suatu cara duduk khusus telah dipraktekkan oleh Yo gis (dimana jari-jemarinya ditaruh disela lututnya).a. boleh juga diserupakan dengan. atau a papun juga di langit dan jauh di bumi. Kedua. Mahabharata serta kitab-kitab lain ini dalam bentuk lengkap Swastika . Dalam fraseologi Quran Suci. Pertama dari semuanya. 4. bab 50. dari ketinggian 500 kaki berdiri selama 7000 t ahun untuk memproklamirkan ramalan ini.3 Yakni: Seorang yang telanjang saya ini. semuanya sepakat mengumumkan bahwa ada seorang yakni Horus atau Matahari yang Besar. Churchward. Yang Maha-pengasih-penyayang. dengan ekstremitas empat lengan yang condong memuta r ke jurusan berlawanan (jarum jam). Rigveda 9:112. Primordial Man. Bentuknya dalam bahasa Sanskerta adalah Sutasti . rahmat-karunia dan nasib baik. Yohannes memperjelas prediksi ini baik sebelum maupun sesudah ked atangan Yesus. kita semua hidup bersama seperti sapi . apa yang di Barat. sehat. dan makhluk yang keempat sama Dengan burung elang yang sedang t erbang (Wahyu kepada Yohannes 4:1. berusaha demi kekayaan dengan pelbagai r encana.321. yakni. adala h pertemuan dari empat jalan. mumi sebagai penggiling gandum. . Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seper ti muka manusia. ini disiarkan ke seluruh negeri di dunia. wahyu kepada nabi besar Yehezkie l dan juga St.

dia bangkit dan memecahkan bejana. Orang buta: Dia yang dalam kegelap-pekatan. Seorang Putera dari Perawan kepada siapa Tuhan memberi dia kehidupan yang baru. Putera Perawan: Perawan berarti (a) (Tanah) yang belum diolah dan tidak produkti f. kepada siapa semut makan. sebagai ambigu dan kabur. Ini adalah dewa merah di Egyptologi. dalam bahasa sanskerta adalah rayap. Dalam Rig Weda ditulis: Dewa dari kuda spiritual yang berwarna merah kecoklatan. kaum Orientalis maupun pende ta Hindu. Bukankah Ia menemukan engk au seorang anak yatim. (c)Para pakar yang tidak men jual ilmunya untuk memperoleh keuntungan dunia dan menjaga pengetahuan mereka te tap bersih-suci. dia menjadi bebas dan pa ra sahabatnya bergabung kembali. (b) Tanpa dosa baik sudah menikah ataupun belum.Swasti dalam Kitab Weda Kitab Weda umumnya dipercaya sebagai otoritas yang tinggi dalam kebanyakan sekte Hindu. Dan Rig Weda adalah. dipaksa oleh musuhnya untuk meraba-r aba dan berkelana untuk mencari jalan keluar. Dan sesungguhnya yang belakangan it u lebih baik bagi engkau daripada yang permulaan. ketika musuh ditangkapnya. ketika dia menc engkeram ular naga. lalu Ia memberi perlindungan? Dan Ia menemukan engkau mer . saya pilih merujuk hany a bait-bait yang dipandang oleh teman maupun lawan. Dikatakan dalam bait ini: Dewa merah atau Tuhan Yang Maha-kuasa datang untuk mem bebaskan yang tertindas yang terjebak oleh musuhnya. membawa orang yang tak berdosa dan tertindas dari jebakan musuh. kata kisah itu selanjutnya. dan tak pula Ia kecewa. yakni bahwa: Dewa dari pen dar kemerahan yakni Surya (Matahari). yang akhirnya dicengkeram. maka yang di bawa dari bukit-semut. yakni dia menjadi bebas. Su atu peringatan yang menakjubkan di sini adalah: bahwa masalah yang dibahas dalam bait Kitab Weda dan abstraksi dari gambaran Mesir Kuno ini sekali lagi dinyatak an dalam Quran Suci: Demi terangnya waktu siang! Dan demi malam tatkala sunyi senyap! Tuhan dikau tak meninggalkan engkau. Dan Tuhan dikau segera akan me mberikan kepada engkau. dia m emecahkan jebakan itu dan menjadi bebas serta para sahabatnya bergabung lagi. Engkau telah bawakan dari bukit-semut seorang putera dari perawan yang belum men ikah. Dibawa dari bukit-semut: Dalam bahasa sanskrit ini adalah rayap atau rayap besar . Kini bait Kitab Weda ini mempunyai tujuh titik yang paralel dengan kisah dalam E gyptologi: Dalam Egyptologi adalah Tuhan Merah dan dalam Weda ini adalah Tuhan dari kuda spir itual yang berwarna merah kecoklatan atau pendar kemerahan yakni Tuhan Yang Maha-kuasa Yan g berbuat keadilan. Dengan rahmat Allah saya akan ungkapkan mist eri dan rahasianya. menciptakan tiga Kitab Weda lainnya. Tempatnya digabung lagi: Tempatnya ini yalah para sahabatnya. meraba-raba dalam kegelapan tidak tahu jalan keluarnya. Ada banyak mantera Swasti dalam Kitab Weda. tempatnya digabungkan lag i (Rig Weda 4:19:9). Dewa dari kuda spiritual yang berwarna merah kecoklatan ada lah Indra atau Surya sang matahari yang berpendar kemerahan. Orang buta melihat dengan jelas. Naga : Adalah musuh. Analogi Kata Dewa dari kuda spiritual yang berwarna merah kecoklatan: Kuda dewa itu adalah ku da merah yang secara kiasan berarti pendar kemerahan. sehingga engkau menjadi puas. kita bisa mengataka n bahwa sepanjang Tuhan Yang Maha-kuasa mengizinkan sebagai kiasan. secara alegoris adalah orang yang paling jahat disebut rayap pengkhianat . Bejana dipecahkan.

karena hal ini akan dikaitkan dengan nubuat Nabi Ayyub. d alam pemaparan ini tak nampak kebajikan sama-sekali. Hasrat yang teguh dari seorang bijak dalam Weda. Maka Tuhan yang Maha-kuasa membawanya keluar dari bukit-semut yang penuh ray ap dan kalajengking serta memberi semua yang disukainya. kalajengki ng. Oleh karena itu terhadap anak yatim. maka dia akan menasehati anda. Ini adalah ramalan yang menakjubk an dari dunia baru atau bangsabangsa yang materialistis di Barat yang telah kehil angan semua perasaan tentang nilai hidup tertinggi. matahari atau orang bijak? Semoga dia. dalam Kitab Weda adalah matahari dewa dari kuda atau kuda merah. dengan pasangannya. Saya tak dapat mewacanakan masal ah ini dengan rinci. tetapi matahari akan bersinar terang dan keadaaan mendatang pasti lebih baik dari keadaan sekarang. Suatu permohonan yang tidak cocok ke kantor matahari. Kalajengking besar. yang mulia sendirinya. Saya bukanlah pejabat pem beri tempat tinggal. Bait-bait Weda ini dan gambar-gambar dari Egyptologi sebagaimana ayat-ayat dalam al-Quran mengandung arti yang lebih mendalam. dalam Weda ada kebut aan yang dilemparkan oleh musuh-musuhnya. Apakah itu rayap. Berilah kita satu rumah perlindungan . . Kesulitannya adalah: Mata hari sang bijak . janganla h engkau sewenang-wenang. Dajjal dalam kitab hadist kaum Muslim adalah serupa dalam pe rasaannya. bergerak menuju musuh tanpa suatupun tujuan yang positif. Maka monster ini dari laut telah muncul. Benar-benar bait yang membingungkan. Tertulis dalam Rig Weda: Surya(matahari) sang bijak. tak menikah dengan seorang pasangan. Semoga dia. nampak bertentangan dengan semangat sang bij ak. Bila ini matahari jelas tak bisa memberi and a rumah perlindungan. ular nag a sepanjang 600 kaki. Behemoth. pertempu ran dengan semangat kecintaan. demi maksud apa. Tuhan tak akan meninggalkanmu. Kalajengking dan rayap menggigit dan menyengat Nabi Suci ketika ada jeda dalam t urunnya wahyu. Behemoth. Dan tentang kenikmatan Tuhan dikau. Leviathan dalam Alkitab. yang mulia sendirinya. Leviathan. umumkanlah (Q. dalam pertempuran dengan semangat penuh cinta bergerak menu ju musuh-musuhnya. suatu rumah yang menjaga dari teriknya panas dari segala penjuru (R ig Weda 5:44. Dalam Egyptologi adalah Tuhan Merah. ular naga. monster. memberi kita satu rumah p erlindungan. Dalam pertempuran yang penuh cinta. Suatu nubuatan yang menakjubkan untuk masa depan.Dan Ia menemukan engkau orang kek urangan.7). kata para mufasir. Pejabatnya akan membalikkan kepadamu denga n catatan ini: hanya panas terik yang bisa kami hadiahkan kepadamu. Dan terhadap orang yang bertanya. janganlah engkau mem bentak. lalu Ia mencukupi engkau. dari Egyptologi. rayap yang besar-besar dan banyak. ular naga yang besar dari Weda. dan dalam Quran Suci ini juga matahari ketika ini semakin bersinar.S. Kami tidak p unya rumah beralat pendingin. Tia mat dari Babylonia. yang te lah dilengkapi oleh Quran Suci dengan wahyunya. maka berdoalah kepadanya. Dan kepalanya akan diremukkan oleh Paraclete atau para pengikut sejati dari Paraclete dengan dalil yang meyakinkan dan bukti-bukti yang menentukan. Tiamat dan Ahi. Suatu rumah yang menjaga dari teriknya panas dari segala penjuru . Pertanyaannya adalah apakah ini dewa matahari atau seorang yang bijaksana? Dikatakan lagi: Dia itu tak menikah tetapi mempunyai pasangannya . seperti bila tidak menikah. Meman g ada malam dan tetap gulita. dan Keledai Dajjal adalah kejahatan nya. Bila dia seorang bijak.S. Bergerak mengatasi musuh. sehingga dia meraba-raba dalam kegelap an.93).aba-raba. Dalam Egyptologi dalam kelopak matanya ada semak. lalu Ia menunjukkan jalan yang benar. Kata-kata ini menenteramkan.

kemesuman. Karenanya tak bisa dipersalahkan atau tidak adil kalau dewa cahaya itu mengusirnya dari rumahnya. Dalam Egyptologi. Engkau telah mengusir Dasyus (putera kegelapan) dari rumah mereka. disiplin. tetapi ini tak bersangkut-paut dengan masalah yang dipersoalkan dalam ba it ini: ada matahari sang bijak. dan dia bergerak menuju musuh-musuhny a. karena Tuhannya telah melarangnya dan dia memiliki keyakinan teguh bahwa Dia melihatnya dan dia itu di hadapan Tuhannya sepanjang hari. mereka adalah musuh cahaya dan ingin memadamkan cahaya. agar dia memberi anda rumah yang mencegah dari dingin yang mencekam. Dia menyus un perispan untuk memerangi pasukan iblis. Penafsiran rasional atas bait-bait ini Dengarkanlah dariku penerjemahan yang masuk akal dari bait-bait ini: Matahari ya ng bijak bukanlah benda langit yang penuh gas. tetapi dia tidak mak an dan minum. Mereka menamainya Dasyus. barang siapa yang masuk ke dalamnya pasti akan selamat. Hadiahilah kami suatu rumah perlindungan! Dia mohon perlindungan. bahwa bangsa Arya mengusir penduduk asli India dari tanah-airnya. para saudaraku yang ber agama Hindu. Anda bisa mengatakan bahwa bait-bait ini adalah kiasan yakni Matahari adalah nam a Tuhan yang Maha-kuasa. sebagai perampok.Anda bisa minta kepada dewa matahari. dia melewatkan sepanjang hari dalam panas terik dari segala penjuru . tetapi rumah itu adalah agama sempurna yakni Islam. dia memiliki pasangan cantik di sampingnya. dan kita bisa berdoa mohon perlindungan. Di dalammu. Tetapi bait-bait ini memberi kita suatu penerangan yang luas atas pertanyaan kritis in i. Pertempuran ini adalah melawan dirinya se ndiri terhadap nafsu rendah. dan put era kegelapan dan sebagainya serta memperlakukan mereka sebagai kriminal. Baik kawan maupun lawan mengakui. maka jawaban dari sekret aris Yang Kuasa akan menjadi: Kami telah mengaruniaimu dengan otak dan kecerdasa n. Tidak. Horus (matahari yang dij anjikan) dalam bulan ini mengikat dan menelikung Sut dan Sab (Setan) dengan rant ai. Dia seolah tidak menikah tetapai mempunyai pasangan. Namun. Unt uk memahami terjemahan yang benar dari bait-bait yang membingungkan ini bacalah . Seorang Muslim yang sempurna pada waktu berpuasa. Jangan salahkan atau takut kalau seorang muslim mengundang anda. dan seterusnya. tanpa makan dan minum. segala macam minuman pelepas dahaga dia pun ya. Sewajarnya. maka pergilah dan bangun rumahmu sendiri. Pertempuran ini membutuhkan barisan yang tangguh. duduklah kekuatan dari Asura (orang bijak) karena mereka cinta kepada semanga tmu. Maka. pengendalian. tidak menikah tetapi punya pasangan. karena ini adalah orang suci yang bijaksana milikmu sendiri dalam Weda yang menghimbau anda agar masuk dalam suaka perlindungan Islam ini. suatu pengamanan terhadap Setan dan perbuatan jahatnya. karenanya. O terang benderang seperti Mitra (matahari). Suatu cahaya yang luas untuk menerangi bangsa Arya. mereka sendi ri lari dari rumahnya yang gelap untuk memadamkan cahaya dan melenyapkannya. bergerak m enuju musuhnya. ketidak-adila n dan kerusakan moral. Dia dalam pertempuran dengan semangat kecintaan. tetapi anda tak bisa berharap dari Agni (dewa api) me nghadiahi anda dengan es krim. latihan untuk menciptakan kemauan yang keras. dan tak ada kelangkaan makanan yang lezat cita rasanya. Jelas bahwa putera kegelapan tidak menyukai cahaya. O Agni (pribadi yang memberi cahaya) dan membawa cahaya yang luas untuk menerangi bang sa Arya (Rig Weda 7:5:6). Dan ini adalah tempat berlindung serta rumah berpendingin yang mengusir pana s teriknya neraka baik di dunia maupun di akhirat. Suatu rumah yang menjaga dari teriknya matahari dari segala penjuru? Rumah itu bukanlah bangunan dari batu atau bata. bulan panas terik dari segala penjur u (terjemahan kata asli dari Ramadhan). Yakni al-Quran yang penganugera hannya terjadi pertama pada bulan ramadhan. keputusan yang bijak. pemeriksaan ketat . Vasus (pendar cahayanya) . suatu tempa t suci. pencuri. bila seseorang mendesak terus untuk perkara ini. tetapi sepa njang hari seolah dia tidak menikah. melawan pasukan kejahatan. masuklah dalam rumah yang ditandai Swastika ini dan anda akan selam at.

kata komentator. dengarkanlah tafsiran yang masuk a kal dari saya: Panis adalah Bani s (Bani Israil) dan mereka itu suku bangsa yahudi . putera kegelapan.w. sahabat sesama dan pemberi harapan baik kepada umat manusia. dan penulis buku ini adalah satu diantaranya. membawa matahari yang b enderang kepada kita. telah menyaksikan kebenaran dari nubuatan yang menakju bkan ini. membuka paksa pintu-pintu Panis. Mereka tak pelak lagi adalah pelepas uang dan mereka juga percaya bahwa wahyu Ilahi itu hanya monopoli bani Israil. bacalah yang sat u ini. seperti dinyatakan berulang kali dalam Rig Weda.ayat berikut dari Quran Suci: Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Ini juga sering kali dikisahkan bahwa mereka mencuri sapi dan menyembunyi kannya di pegunungan. Orang yang menyalakan api ini adalah dewa Agni yang terpuji. dan Indra dengan bantuan matahari menemukannya serta memba wanya kembali. Dalam kelanjutan perbincangan sebelumnya dari baris-baris Weda. Karenanya. Nirukta. Alhamdulillah! diberkahilah mereka y ang berjalan dalam cahaya. pendar-pendar cahayanya (yakni para pengikutmu). Pa nis mencuri sapi berarti: Mereka menyembunyikan kebenaran dan petunjuk Tuhan. yang masih dalam kegelapan diberi cahaya yang nyata". tetapi Tuhan yang paling bijaksana memecah pin tu-pintu mereka dan membawakan matahari ketulusan bagi pedoman umat manusia. dia memb uatnya nyata (Rig Weda 7:9:2).a. dan membiarkan mereka dalam kegelapan mereka tak dapat melihat (Q. dia itu pendeta ceria ata u Pembimbing spiritual yang baik. dan setelah api mene rangi sekelilingnya.S. 2:17). Hanya ada satu bundel yang mesti diurai yakni: Siapakah yang mebuka-paksa pintu Panis dan membawa matahari yang benderang? Siapakah Panis itu? Panis. adalah musuh bangsa Arya. Kata-kata bijak dalam Weda itu telah digenapi dengan segala cara. sepe rti Dasyus. Bait-bai t ini jelas kabur. O terang benderang seperti Mitra atau ma tahari. Nabi Suci s . s ahabat sesama dan kawan serumah melalui kegelapan malam yang masih ada. Tep . duduk melingkar. dan menyerbu api. serta membakar dirinya sendir i. Sekarang tiba pada pertanyaan Panis mencuri sapi . engkau telah mengusir Dasyus (putera kegelapan) dari ru mahnya. sepert i orang-orang bijak yang belajar darimu karena mereka mencintai semangatmu. 30 hingga 35 juta. pendeta yang ceria. karenanya. Allah mengambil cahaya mereka. yang membawa roti ruhani kepada semua orang. dia yang memberi makan banyak orang. Sapi dalam Weda mempunyai macammacam arti. Maka penalaran dari ba ris-baris ini adalah bahwa ini suatu nubuatan bahwa Panis atau banis telah mengu nci dan menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya ada orang-orang baik yang memetik manfaat dari cahaya itu. berkata: Panis adalah rente nir tetapi Weda mendekritkan bahwa mereka harus dibakar (Nirukta 6:26).(Bukhari 81:26). keluar dari rumah mereka seperti laron. Dinyatakan dalam Quran Suci: Salam! hingga terbitnya fajar (Q. ini b ersinar di sekelilingnya. Sekarang. mengajak saudara-saudara nya yang masih meraba-raba dalam kegelapan. bingung dan buta. Sekarang terjemahan yang benar dari bait-b ait ini adalah pada kebijakan ini:: Sungguh bijak dia yang membuka paksa dan mem ecahkan pintu-pintu Bani Israil serta membawa matahari ini kepada kita (yakni Na bi Suci).S. NUBUATAN YANG UNIK DAN MENAKJUBKAN : MATAHARI DI TENGAH MALAM. Dan di dalam Kebijaksanaan Kitab Weda: Paling bijak adalah dia. Bait dari Weda menunjukkan: Di dalammu. satu di antaranya adalah pembicaraan atau wahyu Ilahi. Sesungg uhnya. se bagaimana yang dinyatakan berulang-kali dalam Quran Suci. cahaya yang luas ini adalah untuk menerangi bangsa Arya. Ketika dia menyalakan api. komentar singkat Kitab Weda. Kami kaum muslim di sub-benua India. 97:5). Ada kegelapan di sekitar. yang menyalakan api. O Ag ni.

saya sahabat mu. Dia ceria dan harapan baik bagi seluruh kemanusiaan. Dia datang tepat pada saat yang diramalkan dalam Weda. ketika kegelap-pekatan meliputi seluruh bangsa-bangsa d i dunia. Bacalah setiap terjemahan dari Weda yang anda sukai. Nabi Suci itu utusan yang buta-aksara dari Tuhan. atau mempunyain ya. pengikut agama apapun di dunia. anda akan tiba pada kesimpulan bahwa baitbait ini kabur dan membingungkan. mustahil dibuka tanpa seorang juru-kunci yang cerdas dan murni dan kunci in i ada di Quran Suci dan tak ada juru-kuncinya kecuali Nabi Suci. Bait-bait Swasti di Rig Weda. Bait-bait Weda menunjukkan bahwa dia membawa terangnya matahari kepada kita. . Dia mengetuk dan mengetuk. Tetapi seluruh bait-bait Weda ini seperti pintu yang terku nci. yang berarti Semoga damai bagimu (5). Dia juga datang dengan sarapan ruhani bagi seluruh dunia.at seperti matahari fisik menyiapkan bagi kita makanan dan buah-buahan. kemud ian membuka-paksa pintu. Di dalam Rig Weda banyak bait-bait tentang Swasti. Bandingkanlah ini dengan bait-bait Weda. (rancangan Islam) damai bagi s eluruh penjuru bumi. Dia datang pada saat gelap pekat melingkupi seluruh dun ia. Ini adalah suatu nubuatan simbolis akan datangnya matahari atau matahari besar d alam suasana spiritual. Dia adalah har apan baik bagi seluruh umat manusia. Bait-bait dalam Weda adalah saksi dari langit yang memberi kebijakan kepada paka r dunia dari setiap agama bahwa Tuhan yang paling bijaksana telah mengirim utusa n-Nya pada waktu malam ketika pintupintu Panis (atau mereka yang hanya melihat ha ri ini dan bukan esok) ditutup. Dia berkata: Saya kawanmu. dia tak pernah membaca Weda. dan dia mencari pertolongan Tuhan melalui doa kepadaNya. beberapa telah say a sentuh. Di sini beberapa kata penutup tentang Swastika: Swastika adalah semacam salam atau doa untuk perdamaian. doa yan g paling efektif adalah salat di waktu malam. Langit disebut sebagai sebagai saksi. Kata-kata penutup tentang Swastika. Temanku yang baik.Ini di dalam pilihan kat a agama Islam yakni Assalamu alaika sebagaimana dikutip di atas. kemudian membuka-paks a pintu. Swastikar adalah seorang yang mengucapkan perdamaian. renungkanlah ini dan bercerminlah atasnya. diperkirakan oleh Yes us dalam perumpamaan sepuluh perawan (mateus 25:1). Lebih dari itu. sebagaimana diterangkan oleh ayat Quran Suci: Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah yang datang pada waktu malam itu? (Ya itu) bintang yang mempunyai sinar tembus (86: 2-3). Dari sini. Namun. Ini bukanlah suatu agama dari bangsa atau negeri tertentu. atau mengenalnya. Bab 64 dari Kitab ke sepuluh Rig Weda memiliki 17 bait dimana sifat Nabi Suci kita disebut. seperti itu pula matahari ruhani membawakan roti spiritual bagi semuanya. Dengan diterangi al-Quran anda akan temukan ke bijaksanaan di dalamnya. tetapi saya begitu terbatasi oleh singkatnya waktu sehin gga adalah tidak adil untuk memetiknnya dan kemudian menghela nafas atas tema da n tesis yang indah ini. P endatang pada waktu malam tiba dan mendapati pintu tertutup. Adalah suatu tanggung-jawab yang dibebankan kepadanya untuk mereforma si kemanusiaan. di sini saya sajikan beberapa petikan dari obat p emberi kehidupan ini. dan ini adalah seorang musl im sempurna. dia tak pernah mengataka n bahwa dia itu Tuhan atau putera Tuhan. satu matahari pemberi cahaya datang dan mengetuk pintu dunia yang sedan g nyenyak. dia mengetuk. Hal yang pantas dicatat dari sini adalah ba hwa matahari ini pemunculannya pada waktu malam masih sunyi dan gelap. ketika dunia sedang tidur. Ini diung kap dalam bait Weda (Rig Weda 7:9:2) begitu pula dalam Quran Suci: Demi langit ya ng datang pada waktu malam! (86:1). Swastika adalah lambang dari perputaran matahari.

dan damai dengan umat manusia. Sudra. dia membuat gambaran Swastika (dama i) di dada atau hatinya. 6. Saudaraku yang terkasih. Swastika (damai dan rahmat serta berkah Tuhan) bagi dunia sebelah kanan. Sesungguhnya umat kamu ini. suatu kamus lengkap dari segenap kitab-kitab suci. taK ada pembatasan bagi kasta Brah ma. Utara dan Se latan serta para penumpang dari keempat penjuru dunia berkumpul bersama. Tanpa sedikitpun keraguan ini past i Nabi Islam. Isaiah 56:10. Waisya. mereka berangkulan satu sama lain yakni membuat Swastika (damai) dengan ada dan hatinya sambil berkata salaman salama (Saya menyampaikan damai ke pada anda dan saya dalam damai dengan anda. Sanskrit English Dictionary. Ini adalah simbol dengan empat tangan. damai dan berkah Tuhan bagi semuanya. --------5. B etapa dia seorang Pangeran Perdamaian.S. dibumbui dengan brambang dan bawang dalam minyak zaitun. Ksatrya. tak ada roti bagimu (Matius 7:6. umat satu (Q. dia adalah s eorang muslim (pencinta damai).56:10. anda akan menyadari bahwa di setiap bibir seorang muslim bila bertemu dengan orang lain dia selalu mengucapkan Swastika (damai atas kalian!). Ada juga berpiring-piring Mush yang dibumbui dari Buku Kematian Mesir Kuno. bila anda dengan baik-baik mau mendengar dengan kecerda san penuh. dan di hadapan Kami ada tambahan lagi (Q. Tuhannya bernama Al-salam (sumber perdamaian). dibumbui dengan S wastika yoghurt. lalu da mai dan rahmat serta berkah Tuhan bagi dunia sebelah kiri. dinubuatkan oleh semua nabi di dunia. Semua dengan senang hati diundang dan dilayani dengan sangat memuaskan.7:6. suatu stasiun yang berlimpah dimana kereta-api datang dari Timur. Israil. Dan di sana Swastika. bahw a Seluruh Nabi-nabi dari bangsa yang berlain-lainan adalah bersaudara . Keempat tangan dari Swastika bertemu di pusat atau titik sen tral dalam segitiga di puncak piramida (satu keajaiban dunia yang unik) yang men unjukkan Horus mempunyai 60 asma dalam dirinya. agama seorang muslim yakni Islam atau damai. 21:92). Daging murni bagi Yahudi. 15:27. 50:35). tergelar makanan yang penuh g izi dan lezat dari langit atas pesanan para penganut serta doa Yesus sendiri. Masukl ah dalam Gedung Swastika ini atau Balai Perdamaian (yakni Islam) pada pertemuan luar biasa bagi segenap pengembara dunia ini. SIAPAKAH HORUS? . yang mengumumkan. Ketika dia menyelesaikan salatnya. Islam adalah semantik yang bersinar dari Swastika (damai). Inilah swastika yang murni. Wahai Nabi. Dan salam damai bagi semuanya (Assalamu alaikum). yang bersinar ke seluruh dunia. dia berkata Assalamu-alaikum wa rahmat-Allah wa barakatuhu.Ketika seorang muslim melaksanakan salatnya. suatu jembatan panjang tempat bertemu segenap orang-or ang bijaksana di dunia. Matahari Bersi nar yang akan tiba. bag i kaum Majusi ada podeng beras dengan susu sapi. panggang ayam Buddhi Cina di Dhammapada yang berminyak. Monier Williams. sebagaimana telah dibuktikan dengan dalil-dalil. Barat. Tak akan pernah ada perkataan kepada seorangpun jua: Kamu anjing. sesungguhnya inilah Islam dan Nabi Islam. 15:27.(6). Phil. suatu benang merah yang m enghubungkan agama-agama. Markus 7:27.Ada gedu ng rumah makan raksasa di dalamnya dan di mejanya.S. Di sana mereka akan memperoleh ap a yang mereka inginkan. Damai dengan Tuhan Yang Maha-kuasa. yakni. Apakah ini emblem dari matahar i. atau salam atau ucapan salam di bibir atau di tulis sebagai pembukaaan surat.7:28. piring-pring India penuh dengan Dal Bhat Weda. seperti yang ditulis Sir Monier Williams dalam k amusnya. saya adalah sumber perdamaian bagi seluruh keman usiaan. Matt. --------MUHAMMAD dalam 'KITAB ORANG MATI' MUHAMMAD DALAM SILABUS MISTIK KITAB ORANG MATI . Isai.3:2). agama dari se luruh orang bijak di dunia dan agama bagi kemanusiaan seluruhnya. Mar. Di sini ada menu. karena agamanya summum bonum adalah Damai dengan Tuhan dan damai dengan sesama . non-Israil.3:2. kasta tinggi a tau rendah. Islam adalah suatu antologi antar-agama. hitam atau putih. yang menunjukkan damai ke seluru h dunia. Phil. Bila me reka mendekat.

atau Ra. Sekarang tibalah pertanyaan tentang Horus sang matahari atau tuhan dari banyak b angsa di dunia. Maha-kuasa. D ia-lah Yang Esa. begitu juga. dan tak ada ibu dari Tuhan. Maha-pengasih dan Yang memiliki Hari Pembalasan. Ma nusia laki-laki. bahwa Tuhan itu kekuatan sesungguhnya dibalik segala bah asa simbol yang digambarkan di singgasananya. Dan gambargambar dalam Egyptologi. Ini adalah empat sifat yang p aling menonjol dari Tuhan yang pada suatu saat diberikan kepada dewa dari batu t etapi sekarang direstorasi kepada Allah Yang-esa dan Maha-kuasa. kehidupan. Ketika Ratu sampai ke jalan setapak itu dia terkejut dan gugup bagaimana car anya berjalan di situ yang mesti melewati air yang melimpah-ruah. dengan air mengalir di bawahn ya. maka. yang terbagi terbagi dalam sejumlah state s yang lebih kecil. cahaya. Dia ad alah penyembah matahari. dan pengemban kabar baik. lelaki. Shor dan Neshar dari A lkitab dengan benar ditafsirkan oleh Tuhan. serupa dengan ini. dua. Dia adalah Matahari dan dia juga lelaki yang menunjukkan bahwa dia adalah lakilaki yang mencelupkan diri dalam warna Allah. Seperti matahari sebagai cermin. atau Adam. Elang dan Singa. tak diragukan lagi. Karen a itu seluruh kerajaan Ilahi hanya satu Nabi yang dinamai Tuhan Sendiri sebagai matahari: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai Saksi. dan tak ada suatupun yang menyerupai-Nya yang tinggal di rumah yang cuma satu. dan sebagai matahari yang menerangi (Q. Sama seperti matahari yang terbit dan semua kegelapan menyingkir. dan Dia Sendiri tidak diputerakan. (Q. menjadi makhluk hidup nam un sesungguhnya tunduk kepada hukum alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha-kua sa. Yang Maha-pemurah. Maha-pe ngasih Bijaksana dalam kasih sayang dan Maha-adil. Dia bukanlah satu dari kalkulasi.112). dengan perkataan lain. diproklamirkan: Tidak ada Tuhan selain Allah . Seperti halnya gambar Swastika menunjukkan ba hwa itu adalah titik pusat dimana empat tangan dari Swastika bertemu atau saling menyilang. adalah Matahari yang besar. karena nomor satu. Pusat ini adalah Tuhan Yang Maha-kuasa.Horus. Karena bangsa Mesir kuno adalah penyembah matahari dan percaya bahwa matahari adalah pencipta pemelihara dan sebab pertama dari hujan d an kesuburan. dan sebagai juru ingat.S. demikianlah dia m ewarnai dirinya dengan asma-Nya sebesar mungkin yang bisa dicapai manusia. Sebagai ganti Wadd dan sebagainya (banteng. Dan diproklamir kan: Ini adalah Tuhan Yang tidak berputera. Melihat hal in i Sulaiman berkata: Sesungguhnya istana itu berlantaikan kaca yang licin (Q. atau.S. Kita . bukanlah pencipta alam semesta. singa dan elang-rajawali). Perancang sesungguhny a di belakang ini adalah Tuhan. Sul aiman membuatkan baginya suatu jalanan dari kaca. Jadi Horus kedua. Ya. dengan sangat khusyuk berbakti kepada-Nya. Tetapi. Yang menciptakan alam semesta ini l engkap sempurna. tak berbapak. N abi Suci dibangkitkan kepada kenabian. Aryih. Sapi. Ke-Esa-an Tuhan menurut Islam dan orang yang rasional adalah Tuhan Yang-esa saja. Jadi dia meyakinkannya. tetapi ke-Esa-an-Nya tidak berarti satu dari seri bilangan. yang digambar di pusat suatu segitiga di atas penjuru Piramida Gizeh di M esir.S. 27:44). Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah deng an izin-Nya. yang menunjukkan Horus sebagai oran g pertama dewa-manusia. tidak berputera. Yang kee mpat tangannya digambarkan sebagai putera nya. maka singgasana Ratu dihias dalam penyembahan kepada matahari.1/3 dan seterusnya dan sebagainya. Suatu argumen yang sangat berkesan diberikan oleh Sulaiman yang agung kepada Ratu Sheba dan ini adalah peringatan yang kuat kepada Freemanson ya ng sangat mengagumi Sulaiman. karena dalam fenomena alam ini matahari merubah cuaca dan menurunkan hujan. Keesaan Tuhan ini tidak sepe rti kesatuan United States of America. 33:45-46). ada satu matahari ruhani yang disebut dalam ilmu Me sir Kuno Horus . Ratu Sheba datang mengunjungi Sulaiman. tiga dan seterusnya mempu nyai pecahan 1/2. Surat. Misionaris Kristen memproklamirkan bahwa dia adalah Kristus. Tetapi ada beberapa gambar. kegelapan jahiliyah menyingkir dari neger i.

Rama. Suara seekor burung mainan sa mpai kepada mereka. Kalian semua salah. dan Bani Israil dengan nama Baal. Dashrat. Saya telah memperbincangkannya panjang lebar dalam makalah ini bahwa dalam Kitab . kaum Amonites de ngan nama Moloch. Bangsa Phu nisia menyembahnya dengan nama Baal. dia berka ta: Dia menyanyikan Rama. Mereka bernyanyi. Buku Orang Mati dari Mesir Kuno. Markus. Seorang yang lain dari kepercayaan Hindu. Bi ntang sebagai orang bijak ini adalah subyek yang banyak diwacanakan (Matius 2:2 ). Kemungkinan besar tulisan yang pertama itu benar-benar ideografis. ini berarti Memancar keluar dari hari dan Egyptologis Bruch Bey menerjemahkan i ni Kitab keluaran dari hari . Dia bersiul. sama dengan yang disemba h kaum Majusi. Seperti inilah kasus Egyptologi. Terpujilah Yang Maha-terpuj i Terpujilah Yang Maha-terpuji . Dia adalah bintang timur. Lost Continent of Mu (hal. arti tepat dari simbol ini sulit dimengerti. bawang. korek api. HRU(matahari). dia berseru sekera s-kerasnya. Dalam studi penulisan adalah penting untuk diingat. bawang . sama dengan perkataannya yang lain. supa ya mereka melihat perbuatanmu yang baik (Matius 5:16). rokok. Atas hal ini James Churchward menulis dala m bukunya. Matahari adalah obyek sesembahan dan pujaan di sebagian besar dunia. raja pemilik langit. Bandingkan dengan Cruden s concordance: Bintang timur. Markus. cerutu. Lihatlah di sini. b erteriak: tidak. Tulisan ideografis terdiri dari penggunaan lambang yang mewakili obyek ng kelihatan atau ide yang terkait dengan obyek tersebut. Lukas .tidak berprasangka kepada Yesus. Be berapa pakar membaca namanya PAR-M-HRU dan menerjemahkannya PAR(datang) HRU(hari) M(dari) yakni: Dari hari yang akan datang . wortel. Buku Orang Mati dari Mes ir Kuno adalah lambang ideografis.108) pembacaannya seharusnya adalah PAR-MU-HRU . Orang ketiga. yang menjadi pedagang besar. cerutu. Perumpamaan dari bayangan khayali ini adalah: Bahwa beberapa orang dengan seler a dan profesi berbeda duduk di sebuah sudut taman. Korek-api. bahwa matahari yang besar akan nampak di cak rawala dunia ruhani. Mu(yakni. bahka n burung-burung memuji Penciptanya. bahwa alah pengertian yang paling luas. dan Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. dia mendendangkan. tidak s berbentuk aksara. Orang keenam yang seorang pegulat berteriak. PAR(datang). Lukas. Dia menyanyi. berambang.Pleyte berkata: Ini sala h. dituli ad fo ya Suatu kitab suci kuno Buku Orang Mati seperti yang kita mengenalinya. dan mengaguminya dari lubuk hatinya. yang berkaitan dengan suatu jabatan Kristiani meng-klaim. hidup Hercules. Atas hal itu seorang muslim berkata. Tetapi pertanyaannya adalah: Adakah suatu klaim dalam keemp at Injil bahwa Yesus sendiri mengatakan: Akulah matahari alam semesta ini! ? Kata Y esus. hid up Hercules. Dashrat. Datangnya matahari Muhammad). Ini dis embah tiga kali sehari sebagai Dewa Surya di India (1). Bila kita bicara men genai tulisan Mesir kita jangan lupa bahwa dalam masalah penulisan ini berarti s esuatu yang agak berbeda dengan yang biasa kita fahami. yang terbit di cakrawala untuk memberi kabar baik bahw a hari terang segera tiba. Orang kelima dari mereka yang adalah penjual rokok. Dalam bahasa populer maka istilah menulis terbatas pada menulis alfabetis. kaum Moab sebagai Shemosh. rokok. Matius. Akulah terang dunia . Sita. Matius. Kamu adalah terang dun ia (Matius 5:14). Sahabat keempat. sebagaimana di Mesir kuno dan di semua negeri dan agama lainnya. Atas hal ini Dr. Sita. Dia memuji. Pertama dari semuanya adalah nama kitab ini. Setelah itu seorang pakar Lefedure Maspro dan Reno me nafsirkannya Datang memancar dari hari . diberikan sebagai rancnagan (Wahyu 2:28). yang mendahului terbitnya matahari. wortel. berambang. Kaum muslim beriman kepadanya. Ada ramalan dalam semua kitab suci. ini termasuk baik tulisan ideografis maupun netis.

. 2 3. penulis buku Sign and Symbols of Primordial Man. Ini adalah suatu gambar simbol. Saya bersandar hanya pada bacaan p ara ahli ilmu Mesir Kuno. New York. Bahwa seorang nabi besar akan datang dan menerangi seluruh bumi dengan delapan pendar cahayanya (jumlah huruf dari namanya) . ada delapan huruf dari Muhammad yaitu matahari (Muhammad) terdiri dari delapan pendar cahaya. M a-ra-natha. Kutipan ini diberikan dari bukunya. ---------1. Masa Kanak-kanaknya. Nomor 4 dan 5 berarti bahwa kenabian Mu itu bukannya berdasar kesukuan atau kebang saan tertentu. Ath. di bawahnya satu matahari dengan delapan pendar cahayanya serta sat u lingkaran kecil. yakni Islam atau wahyu yang diterima Muhammad. Lingkaran kecil menunjukkan seluruh bumi. Kerajaan matahari dengan delapan cahaya yang jatuh ke seluruh umat manus ia (The Lost Continent of MU oleh Churchward. Maka terdapat enampuluh asma dari matahari itu yang diramalkan dalam Buku orang m ati yang dengan jelas menunjukkan kedatangan dari Nabi Islam.Weda. Nubuatan ini berkaitan dengan MU (Muhammad). dari Freemanson. Alkitab dan kitab suci Buddhis maka silabus (kata singkatan) mistik OM. Silahkan membaca maknanya berikut ini dari lambang yang sama: Pertama dari semuanya ada perisai atau pelindung. 22. 1. Perlambang ini b ermakna. saya akui bahwa tanda dan gambar itu kebanyakan sangat sulit. yang berarti perdamaian dan ke tenteraman. Ini terang benderang bak matahari. Ini adalah fakta nyata bah wa kenabian Muhammad diproklamirkan dari setiap menara masjid di seluruh dunia. Me skipun simbol dan pertanda itu sebagian besarnya bersifat perumpamaan. Kita membaca dalam Weda : Udyate nam Udayte nama dan seterusnya (Terpujilah dia ketika terbit dan ketik a semakin naik! Terpujilah dia ketika dia sampai ke Puncaknya). Di sinilah semua dari mereka itu: Catatan: Sebelum saya perbincangkan enampuluh aspek dari Horus. artinya t idaklah membingungkan. Dalam Kitab Orang Mati bab 58. ====== Nubuatan kuno lainnya yang berusia tujuhpuluh ribu tahun tentang kedatangan Nabi MU . tepat seperti matahari dan cahayanya yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Nubuatan ini dipancarkan dari benua Mu yang tenggelam dan hilang di lautan Pasif ik dekat kepulauan Fiji. Bebe rapa menyimpulkan: Ada dua M . Suatu ramalan yang lebih antik dari nubuatan Swastika telah disebut dan usianya di taksir tujuhpuluh ribu tahun. Benua yang dikisahkan itu hilang di kedalaman lautan ya ng dalam tetapi dia telah menyimpan cadangannya ke negeri tetangga sebelum ditel an banjir. Matahari dengan delapan pendar cahayanya. Emblem pusat dari kekuasaan universal. Ini dinamakan tri-kal sandhya dalam kitab suci Hindu. maka saya tidak mengambil-alih tan ggung jawab bahwa terjemahan ini pasti benar. 1950. Albert Churchwar d. Emet dan Maitreya penuh mengandung M yang Perkasa yakni Muhammad. Ini adalah penafsiran yang tidak lengkap dari nubuatan simbolis itu. Horus ditunjukkan bahwa dia dikhitan dan dengan jat .123.xvii. di pusatnya emblem dari kekuasaan universal. Saya sangat berhutang budi kepada Mr. dan yang lain mengira di sana ada tiga M (dalam Muhamm ad) sesuai dengan cara penulisannya. hal. bagian luarnya seb uah perisai. Misionaris Kristen secara salah berusaha memaksakan sebagian dari asma ini kepada Yesus Kristus.

Kota ini adalah ibu dari Nabi Suci. dan memotong kulup (kulit penis) puteranya dan kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa. Pada waktu kelahiran Horus seekor kalajengking yang sangat kuat menyengatnya . dan gambaran mereka dalam Injil. maka jadilah itu kuat dan b erdiri dengan teguh di atas batangnya. Keesaan Tuhan dan beribadah kepadanya s aja. Pada usia kenabiannya. bagaikan be nih yang mengeluarkan tunasnya. ma ka Tuhan Allah begitu marahnya. Nama ibu ini yalah Kat . dan janganlah engkau seperti Kawannya ikan. Horus dirancang dengan Semangat Benih . 6. dia adalah ibu yang banyak payudaranya atau banyak putingnya. 7. 48:29). Ibu yang besar dengan banyak puting payudara. tatkala ia berseru selagi ia dalam kesengsaraan (Q. tidak melihat Nabiyullah. Dan ketika bani Israil tidak menjalankan sunat. Seperti Yunus. sehingga nyaris dia bunuh nabi besar itu. Agamanya seperti benih muda di tangkainya. mereka tidak diberi kekuatan oleh Tuhan guna menaklukk an Tanah Yang Dijanjikan (Yoshua.uhnya tetesan darah. Lalu Z ipora(isteri Musa) mengambil sebuah pisau batu. Sesungguhnya duabelas tahun kehidupan Nabi Suci kita di Mekkah adalah keras dan berbahaya dan ada kalajengking di seluruh negeri. Adalah suatu keajaiban besar bahwa golongan pencari dari musuh-musuhnya. Tetapi secara kiasan khitan berarti Berik rar hanya mengabdi kepada Tuhan Yang-esa .S. Dia itu kawannya ikan . Ini adalah kata-kata penting dalam Egyptologi. satu dari ibunya dan satu dari Tuhan. 5. ibu sejati dari seluruh dunia (Q. 4. Di tengah musuh yang menyengat terus-menerus. Secara kiasan. ketika Musa menunda khitanan puteranya. Ada dua kelahiran dari setiap nabi. Usia kehidupannya dinyatakan duabelas tahun. karena itu nama keduanya adalah Umm al-Qura . yang menyenangkan bagi para petani (Q. Pimpinan agung pemukul batu .S. dia akan tumbuh dengan cepat dan m antap. Nabi Suci kita pergi ke mulut gua. Pemukul batu adalah simbol dari Freemason. Seperti dinyatakan dalam Quran : Itulah gambaran mereka dalam Taurat. Dikatakan. meskipun berdiri di mulut gua itu. Maka nantikanlah keputusan Tuhan dikau dengan sabar. Sakit Musa mered a dan segera dia sembuh sehat kembali (Keluaran 4:24-26). 6:93). Dan selalu dihubungkan dengan Isis yang banyak putingnya atau banyak susunya (2). ibu dari bangsa-bangsa. Mekkah dalam ba asa Arab berarti Payudara seorang ibu . adalah inti-sari ajaran Muhammad. Khitan adalah perjanjian Tuhan dengan Ibrahim dan begitu pe nting dalam pandangan Tuhan sehingga.S. 3. 5:3). 68:48). yang tidak saja dikhitan melainkan seoran g utusan yang tekun dalam menyampaikan keesaan Ilahi. begitu pula Induk dari semua bangsa-bangsa. lalu menguatkan itu. Muh ammad jelas adalah Pimpinan Agung pemukul batu yang memecahkan segala batu dan h ambatan yang memisahkan bangsabangsa di dunia dan melicinkan agama dari seluruh d . 2. tanda untuk melicinkan permukaan. dan setelah tiga hari beliau k eluar. Pada kelah iran keduanya ketika Nabi Suci kita dibangkitkan kepada kenabiannya maka kalajen gking (musuh)nya sangat kuat dan menyengatnya dengan sangat parah.

Maka di sini dinyatakan: Engkau merabaraba di kegelapan. ada 120 suhada dan hanya 150 dari musuhnya yang terbunuh sedangkan sepuluh juta mil persegi tanah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. lalu Ia menunjukkan jalan yang benar (Q. Horus dilukis di depan matanya ada semak. dimana ada tiga tongkat cah aya. lalu Ia menunjukkan j alan. Jika ada secercah cahaya dalam suatu kitab suci. Dia. 11. satu-satunya da n raja yang unik.S. atau seperti yang dikatakan Freema son: Kekuatan.(3) 8. yang bisa mengungguli paling tida k 60.unia. yang mula pertama sendirian di tengah 60. Seorang Perkasa dan Seorang Besar yang unik .a.000 musuhnya itu yang menjadi kawankawannya dan setiap orang dari mereka san ggup mengorbankan jiwa baginya.w. Arti dari pendar cahaya yakni sifat mulianya yang luar biasa. Permata Emerald berarti yang menghapuskan dosa-dosa dan merujuk kepada ketulusanny a yang tiada tandingannya. yakni mempunyai akhlak ya Ini juga dikatakan sebagai pangeran dari Permata Emerald ng luhur. Adalah wajar bila manusia tidak dapat menemukan jalan keluar dalam keadaan in i. bacalah kredo Freemason:: Dalam rumah dari dua kampak (atau pemuk ul batu) ini akan menjadi perwakilan dari Pimpinan agung pemukul batu dari Mesir.000 musuhnya seh ingga dialah seorang yang perkasa. Kebijaksanaan dan Kasih. yang agung.S. Dia Yang-perkasa . Dalam bahasa kiasan ini adalah hati yang bermahkota. Cahaya dunia.! 9. maka itu dis elimuti oleh paderi dan pendeta sehingga ada kegelapan cimmerian di seluruh duni a. Dala m pertempuran panjang yang berlangsung sepuluh tahun lamanya. Inilah arti sebenarnya dari Seorang tuna-netra . tak diragukan lagi. yakni. Suatu masalah yang sulit. sama seperti Dia yang kami temukan di Meksiko. Nabi Suci mencaricari jalan untuk mengeluarkan umat manusia dari keadaan itu. Dia tak pernah membunuh seora ngpun dengan pedangnya dan tak seorangpun punya kekuatan untuk membunuhnya. 68:4). Seorang tuna-netra . Dengan ini. Raja dari hati. Arti pentingnya di sini jelas dari lidah Quran Suci: Bukankah ia menemukan engkau seorang anak yatim. di garis depan. dalam keadaan itu. dimana pengawasannya tidak saja ke jasad fisik manusia melaink an juga kepada hati mereka dengan memberi cahaya ke dunia. Maka hal itu dijelaskan oleh Tuhan Sendiri: Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung (Q. Dia Yang-agung . Kasih dan Kebijaksanaan. tanpa kitab atau petunjuk yang masih asli murni y ang masih tersisa. lalu Ia memberi perlindungan? Da n Ia menemukan engkau meraba-raba. dia tidak buta dalam pengertian sebenarnya tetapi ada semak lebat di hadapannya. meraba-raba di kegelapan dalam mencari cahaya. Pemeliharaan. Betapa seorang besar dan perkasa dia itu! S egala puji bagi Allah dan salawat bagi Muhammad s. 10. . Cahaya ini ada tiga m acama. Sebelum wahyu turun kepada nabi Suci maka gelap-gulita menyelimuti seluruh dunia . tetapi dalam gambarnya yang asli. Ini menunjukkan bahwa hatinya adalah raja dari banyak hati. Dalam teologi Islam adalah Quran Suci de ngan kebijaksanaannya dan contoh mulia dari Nabi Suci. yang berperang melawan ribuan musuhnya. Horus Permata Emerald. 93: 6-7). dalam gelap pekat. 12. Keadaan s emacam ini. Pastilah ini Muhammad.

yang akan menggembalakan umatKu Israel (Matius 2:6. Jawab Yesus: Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel (Matiu s 15:24. barangsiapa berja lan dalam kegelapan.3:25. ampunilah merek a. supaya kamu menjadi anak-anak terang (Yohanes 12 :35-36). Lebih dari itu. d an tangisannya yang terus-menerus ini membuat seluruh langit menangis. Dalam benda-benda antik Meksiko Horus telah dipertunjukkan sedang menangis. aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu (I. Dikatakan tentang Isa: Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda. Paulus telah memberikan alasan yang bagus untuk ini. Korintus 13:11). Penghapus dosa-dosa. Daud. Roma 15:8). Sebelum itu dia berkata: Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. bahwa Yesus berkata: Ya Bapa. 13. karena dari padamulah akan bangkit seora ng pemimpin. Nabi Suci adalah Alpha dan Omega dari seluruh nabi-nabi yang telah dibangkitkan di segenap bangsa di dunia.26. di saat beliau menangis di gua Hira karena kejahatan dalam diri manusia dan mohon petunjuk demi seluruh umat. engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil d i antara mereka yang memerintah Yehuda. Yeremiah dan Yehezkiel . wahai manusia! Seperti suatu gambaran-pena dari nabi Suci kita. supaya kegelapan jangan menguasai kamu. ia tidak tahu ke mana ia pergi. tidak ada konsepsi di seluruh dunia. maka yang tidak sempurna itu akan lenyap . selama terang itu ada padamu. Isaiah. Karena alasan ini maka ayat in i adalah palsu. akulah terang dunia (Yohanes 9:5). tetapi tangisan mereka adalah karena rasa takut mereka. ataupun Markus ataupun Yohanes. Setiap dari kita terkadang menangis. 21:107). 14. Setiap nabi datang ke bangsa dan negerinya sendiri.10:5. tangisan Ayub. tetapi mendapatkan banyak preferensi dari para propagandis. Percayalah kepada terang it u. Yohan nes 7:42). buatlah tangisanku demi engkau. Tetapi jika yang sempurna tiba. aku berkata-kata seperti kanak-kanak. ini dihilangkan. tetapi tangisan orang itu sungguh berharga bila menangisi kemerosotan pada umumnya dan dia menunjukkan kata-kata dalam tangisnya: Wahai air-mataku. percayalah kepadanya. Horus sedang menangis. Sekarang sesudah ak u menjadi dewasa. Acts.Sebelum Nabi Suci kita. Yesus tidaklah untuk sepanjang m asa: Selama aku di dalam dunia. sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat (Lukas 23:34). sebagaimana Quran Suci menyatakan dengan kuat dan je las: Dan tiada Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian bangsa (Q. Ini ad alah tangisan dari Hezekiah. Bahk .(I Korintus 13:9-10) . Selama terang itu ada padamu. Yesus berkata kepada mereka: Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu.S. Ini tidak dicatat oleh Matius.13:46. katanya: Ketika aku kanak-kanak. b ahkan dalam MSS yang otoritatif. Hanya ada satu rujukan dalam Lukas. Dan Yesus menangis ata s kemaatian Lazarus. Micah 5:2.6. Musa dan Kristus adalah untuk bani Israil dan m ereka tak ada sangkut-pautnya dengan kaum lain.

tetapi dari Tuhan orang menerima keadi lan (Amsal 29:26). penindasan.an menganggapnya sebagai asli-murni pun hanya setengah kebenaran. 15.73. hal.4). Ketika mereka melihat begitu k ecilnya satu biji jagung ada di tengah semak berduri yang kuat. Primordial Man. berdarah-darah. tetapi pada saat itu biji kebenaran berkembang-biak dan tangkai jagung keluar darinya. Hijrahnya dari Mekkah ke Medinah adalah kelahiran kembalinya Muhammad.123. Yang lebih tua! . --------2. bebas dari salah dan dosa di fihak lain. mereka mengatakan bahwa Horus mewakili sebagai pembawa keluar makanan dalam bentuk biji -bijian atau tangkai jagung dekat suatu air terjun (5). Ini berisi permohonan pengampunan bagi mereka tetapi lebih dari itu bimbin glah orang-orang ini di jalan yang benar karena mereka tidak tahu apa yang merek a kerjakan . Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Ini adalah h ari pengadilan di bumi ini. Tidak hanya pengampunan yang diminta melainkan juga satu kabel dua tal i untuk menarik mereka keluar dari jurang kegelapan kepada cahaya. Kek ejaman. aku hendak bermazmur bagiMu. Dan tali ru mput yang berarti menahan dari kegelapan kepada cahaya .(4) Sekarang bandingkanlah ayat Lukas tentang pengampunan dosa yang kita perbincangkan di atas dengan doa da ri Nabi Suci. 5. mereka sepakat untuk membunuh dan membakarnya. hal. Tetapi dalam kehidupan Nabi Suci kita benar-benar hari pengadilan itu terjadi. kehausan dan kelaparan akib at perlakuan musuh-musuhnya di Taif. Banyak orang mencari muka pada pemerintah. Kehangatan dal am kasus ini adalah bahwa mereka sungguh-sungguh tertahan. Primordial Man. Hari pengadilan ini telah diramalkan sebelumnya oleh semua nabi. Setelah duabelas tahun penganiayaan mereka memutuskan untuk membunuhnya. Ini juga dekat dengan air yang mengalir. Hidup para pemenang pada hari Keadilan! 17. Primordial Man. penganiayaan. Ketika beliau terluka. 4. ke polosan. kemuliaan. Horus adalah Osiris dalam kelahirannya kembali. ya Tuh an (Mazmur 101:1). Maka dalam istilah Freemaso n ini digambarkan sebagai tali satu kabel bercabang dua yang berarti bahwa kepercay aan mereka kepada Tuhan dan ketergantungan mereka kepada-Nya dan bahwa mereka me ngabdikan dirinya kepada kehendak Nya dan melayani-Nya . Osiris yang tak berdosa mendap atkan keputusan yang menguntungkan dan para penentang masuk neraka. hal.205. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. ===== 16. Hidupnya berakhir dengan tragis. bab XVII. 3.32. tumbuh dan meng akar kuat dalam tanah berbatu semacam itu serta hari demi hari semakin kuat dan lebih kuat. Mereka percaya kepada nya dan berpegang erat kepada kabel. Tangkai muda biji-bijian keluar dari mumi Horus dekat air yang mengalir. yakni wahyu yang tercurah dari langit sehingga bahkan seluruh dunia tak bisa menahannya. hal. tetapi ap akah Osiris itu? Ini kata yang sangat signifikan. intensitas dan kekuatan di satu sisi. Pengadilan adalah kepunyaan Allah (Keluaran 1:17). dengan alasan karena. beliau tak lupa mengangkat tanagannya dan b erdoa. begitu pula orang berdo sa dalam perkumpulan orang benar! (Mazmur 1:5). The Book of the Dead. Inilah agama Horus yakni Islam. Kasus ini berkaitan dengan dua golongan. kesucian. Hari keadilan yang dijanjikan tiba. Sekarang tibalah keadilan. Ini menunjukkan peradilan . Penghapus dosa diikuti dengan kata-kata. Maka ke hidupan di Medinah adalah suatu pengadilan dalam pengertian yang sebenarnya. dalam kutipan aslinya. tirani. kesulitan hidup dan kekejaman sungguh melewati batas. Sungguh sedih kita tidak melihat hari pengadilan dalam kehidupan Yesus di dunia ini. Tangkai muda biji-bijian (lihat No. tetapi bukan kabel dengan dua tali dari Fre emason melainkan tali Allah yang diulurkan dari langit yakni al-Quran (3:102). kekerasan. Di Mekkah. Primordial Man.

tetapi dia yang lebih tua di Medinah dal am sukses dan kemakmuran.S. 21. 19. Di sini adalah gambaran penuh makna dari Q uran Suci. 24:35). Kewibawaan Muhammad sebagai penguasa dan sebagai nabi adalah suatu fakt a yang diakui. Huhotep ini. malaikat dan para nabi dirujuk dalam Alk itab juga sebagai tuhan). Jika matahari materi itu raja di langit. adalah suatu fa kta sejarah dan. satu yang muda. In i adalah kehidupan yang berlangsung selama 12 tahun di Mekkah dan 11 tahun di Me dinah yakni jumlah seluruhnya 23 tahun. Sebagaimana ditekankan dalam Quran Suci. Raja dari langit! Ini menunjukkan jiwa yang hidup dari Ra (Matahari) di langit. yakni jumlah seluruhnya 23 tahun. maka Nabi Suci diutus kepa da segenap bangsa di dunia. 18. lebih tua dalam usia. Tuhan dari utara dan selatan. Pada awal turunn ya wahyu. Cahayanya bukan kepunyaan Timur dan bukan kepunyaan Ba rat (Q. Yang tak seo . dunia fisik maupun ruhani. Tigapuluh tahun adalah bilangan yang dibulatkan dan ada kesalahan beb erapa tahun dalam pencatatan. satu yang lebih tua. pasti hamba-hamb aku telah melawan. atau memang dibuat-buat ole misionaris Kristen. sehin gga tak seorangpun bisa mendekatinya. cukup jelas bahwa Nabi Suci k ita tidak khusus bagi bani Ismaili seperti halnya Yesus yang hanya khusus untuk bani Israil. supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Cermatilah dalam membaca kata-kata berikut dari Egyptologi dan bandingkanlah dengan firman dalam al-Qur' n. Raja dari dua cakrawala. maka Nabi Suci adalah raja dari langit ruhani. yang sangat agung. Atau raja dari kerajaan Tuhan di bumi sedangkan nabi terakhir dari bani Israil adalah bintang timur yang memberi kabar gembira bahwa Matahari akan segera terbit . 15:9). Ini berarti bahwa Horus adalah tuan atau raja dari dua dunia. R a adalah nama matahari di langit. Hidup Yesus selama duabelas tahun pertama adalah di be ngkel tukang kayu. Tak dirgaukan lagi. Tidak seorangpun yang punya sepotong fakta yang meyakinkan se lama periode ini untuk meyakinkan. Ini adalah suatu mukjizat yang tak bisa ditandingi: Tuhan Yang Maha-luhur selalu menjaganya. Adalah al-Quran yang bergema terus di seluruh jagat Islam dari sejak turunnya wahyu yang pertama hingga hari ini. Dalam Egyptologi tuhan dari nurtunga dan warringa. Nabi Muhammad tinggal di Mekkah selama sekitar 12 tahun dan setelah it u hidup di Medinah kira-kira 11 tahun.S. aliran air dimana tak seorangpun bisa meng uras airnya. Ada dua Horus. Sesungguhnya itu Quran yang murah-hati. Ini adalah julukan kewibawaan. akan te tapi kerajaanku bukan dari sini (Yohanes 18:36). Secara eksplisit Yesus berkata: Kerajaanku bukan dari dunia ini. beliau semakin unik dalam rahmat dan keme nangannya. namun kehidupan Muhammad di Mekkah selama 12 tahun dan di Medinah 11 tahun.Akulah elang-rajawali yang akan menjaga ali ran air itu selamanya .Ada dua kelahiran dari Horus. Dalam Kitab yang dilindungi. 20. Dimana air Alkitab itu selalu dicemari dengan tambahan dan penghapusa n. seperti yang dikemukakan di atas. dan sesungguhnya Kami a dalah penjaganya (Q. Aliran air dimana tak seorangpun manusia bisa menguras airnya! Wahai. Analogi yang mirip dengan ini adalah firman dalam al-Quran : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Peringatan (al-Quran). karena takut aumannya (6). (Peringatan! Jangan disesatkan dengan istilah tuhan dalam kutipan di atas. jika kerajaanku dari dunia ini.

hakim yang adil dan tulus. Begitu pula persediaan ruhani yang tergantung kepada sungai Nil sp iritual yakni al-Quran. dengan mana b angsa Mesir mempunyai hubungan dekat secara etnologis maupun kultural. wahai engkau yang ahli atas dua dunia. Tidak perlu diberikan komentar atas hal ini. Muhammad itu merah sebagaimana dikatakan: Sebagai dewa pembalas dari Osiris yang Menderita. Ini a dalah dari akar kata din yang berarti pembalasan atau pengadilan. bahwa kehidu pan diberikan ke dunia ini dengan Kitab-Nya yang lengkap dan sempurna. Keh idupan di Mekkah itu adalah kehidupan Ahmad dan kehidupan di Medinah adalah kehi dupan Muhammad. i tu adalah Quran yang mulia. 28. tanpa ragu lagi. Horus sebagai kanak-kanak. tuhan merah.56:77-80). adalah ketua pengadilan yang pertama dari kota ini yang mengajar Musa bagaimana mengadili pertengkaran di antara suku karena Musa sudah terlalu lelah mengurusi mereka semuanya (Keluaran 18:14-26). ini untuk menarik perhatian kepad a persamaan yang menonjol atas kebenaran ruhani yakni bahwa hanya dengan wahyu I lahi.13. yang men jalankan peradilannya di balai pengadilan Mati pada hari pembalasan. yang berarti nama alias. dia karenanya disebut: Seorang yang adil. Dalam Loh yang dijaga (Q.S. Yesus adalah nama yang biasa digunakan or ang. Satu dari mereka adalah Yehos hua . 85:21-22). yang menjalankan peradila nnya di balai Pengadilan. Nama yang dinyatakan dalam Quran Suci adalah Syuaib sebagaimana dikatakan dalam Alkitab sebagai Hobab . mereka akan mati dalam dosa dan korupsi (kerusakan). dan khususnya di kalangan suku Hemitis dari Afrika. Tuhan merah dari bangsa Meksiko (Amerika Tengah) menghadirkan Horus sebagai dewa pembalas dari Osiris yang menderita. Dia juga hakim yang adil dan tulus. 22. menyajikan dua masa kehidupannya. dikatakan di sana: Tidak. nama samaran penulis dan sebagainya. seperti Horus pada ked atangannya yang kedua . kepada siapa diberikan dobel.10. yang berkali-kali dibandingkan dengan air ini dalam al-Quran. Demikianlah Mesir akhirnya diairi olehnya dan nubuatan i ni karenanya tergenapi dalam pengertian yang sebenarnya. titel. dan yang satu adalah Madinah yang berarti seorang kepala pengadilan atau balai pengadilan. ayah mer tua Musa. Raja diid entifikasi sebagai air kehidupan dan pohon kehidupan. 24. Muhammad atau Ahm ad adalah suatu nama yang unik. seorang komandan setelah Musa.25 27 telah didiskusikan. tergantung kepada melimpahnya aliran sungai Nil se cara priodik. Sekarang.12. Makan an di Mesir. Nabi Suci kita yang mempunyai dua n ama. Horus kanak-kanak sebagai pembawa makanan pada saat sungai Nil pasang (8). Dalam Mantera bab 57. Kepala dari Nomes! Nome adalah kata Perancis. Ini bisa ditafsirkan berar ti: karena air itu merupakan sumber kehidupan. Terdapat banyak Yesus disamping Yesus Kristus. kalau tid ak. No. Air tuhan yang besar! (7). kata Madinah berarti balai Pengadilan. Dalam Egyptologi ini adalah pembagian wilayah.S. Hidup di Mekkah dan hidup di Medinah. yang belum pernah digunakan sebelum turunnya Nab i Suci. Dibelakang konsepsi ini terletak suatu pemikiran yang diketemukan pada banyak ba ngsa primitif. lihat masing-masing No. 23. (Bilangan 10:29. yang meme rintahkan tanda eksekusi.rangpun dapat menyentuh itu. Ada dua nama dari ketua pengadil an masing-masing berasal dari nama kepala sukunya. Tuhan merah. Jethro. Diturunkan dari Tuhan sarwa sekalian alam (Q. Lagi. kecuali orang-orang yang disucikan. Pertama adalah Yathrib yang b erasal dari nama Yethro (9). Hakim-h . sungguh berlawanan dengan ini.

Wahyu 12:8-9). 5:11) dan Horus menghadapi Sut(Setan) dalam bentuk seekor elang (11).akim 4:11). satu kota tua yang disebut oleh Ptolomeus seora ng sejarawan kuno. Dia adalah ruh yang hidup dari Ra (matahari di langit). dan memberi kekuatan kepada musuh-musuhnya untuk menyalib Yesus. 31. dan Petrus (Matius 16:28). (Ki Bagaikan belahan buah delima pelipismu. Modinah Ptolomeus adalah Madinah di jazirah Arab (Saya telah mendiskusikan hal ini dalam buku ini dengan judul nubuatan Musa ). Setan merasuki Yudas (Lukas 22:8). 29. Di janggutnya dan ikatannya hanya ada 17 rambut abu-abu d an tak pernah lebih dari itu. Kunci pengikat Horus. secara positif m enghindari anggur dan segala jenis minuman keras serta menjaga diri dari kesenan gan duniawi (Bilangan 6:1-5). Rambutnya yang bergelombang. Kata Madinah itu bukanlah kota yang dikira terletak di selatan Sinai Timur.28). Dia adalah satu-satunya dari ruh besar yang dilahirkan dari ibi 'T juh ruh besar . Horus pada usianya yang ketiga puluh tahun (lihat no. Sesungguhnya ahli-ahli Mesir Kuno salah baca sebagai Mati . yakni. rambutnya mengombak. 35. tetapi Setan akan meremukkan tumit orang-orang jah at. Horus sebagai seorang mumi (Lihat no. Bagaikan merpati matamu. Tetapi apakah arti ikatan rambut ini dalam baha sa kiasan? Ini adalah nazar untuk hidup suci. Dinyatakan bahwa Horus adalah elang berKepala Emas (bandingkanlah dengan Kidung Agung. Rajawali atau elang mewakili Horus.2 dan 28). Horus pada usianya yang kedua belas tahun. Keindahan pengikat rambut Nabi Suci k ita didendangkan oleh Sulaiman dalam Kidungnya: Bagaikan emas. 30. (lihat no. rambutnya lebat namun tak terlalu rapat. 36. Sebagaimana digambarkan dalam Kitab Orang Mati . . dan gagak adalah simbol Sut (12). yakin itu adalah Madinah. Horus sebagai Har-Machus . dan membunuhnya.6). berarti kapak dobel atau pemukul batu (Lihat no. bak malam keperakan. di balik telekungmu . 32. Membuat bahunya bercahaya red up. Horus sebagai satu ruh yang besar . Seringkali dikatakan bahwa rambutnya ini mencapai daun teling anya. 30). hitam seperti gagak dung Agung 5:11). sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab: Ini akan meremukkan kepalamu ( Kejadian 3:15). dia tidak meremukkan kepalanya. dan tidak lurus tergantung. demikianlah ikatan rambut Nabi. tetapi ini adalah Modinah . Rambutnya hitam. identik dengan tujuh nabi besar yang menubuatkan kedatangannya. Maka Madinah adalah balai pengadilan dimana hakim yang benar melaksanakan keadilan. Sesungguhnya Nabi Suci telah bersabda: Setanku bukan setan lagi . dicatat dalam Alkitab bahwa Setan empatpuluh hari bersama Yesus d an menggoda dia (Markus 1:12-13). 16:20.15).(10). Agak berlawan an dengan ini. 33. emas murni. Ini dalam Kitab Orang Mati bab 78. Kuncinya bukan dari besi melainkan rambut. Horus dalam bentuk seekor burung. Penulis Alkitab dalam hal ini sungguh sangat melebihlebihkan. kepalanya. sebali knya. di balik telekungmu (Kidung Agung 4:1-3). Eksodus yang sebenarnya dari bani I srail sesungguhnya tidak diketahui. Horus dalam bentuk elang atau rajawali. murni dan mulia. 34. tuhan perdamaian akan meremukkan kepala ular naga (Setan) (Roma. (Lihat no. tetapi. Rambut Nabi itu berombak.

An di Babylonia. Suatu fakta unik yang tidak pernah terjadi dimanapun d alam sejarah kemanusiaan. diperlakukan buruk oleh Sut ( musuh). dalam Egyptologi nama ibu itu adalah Kat dan dia selalu dihubungkan dengan Isis . Ini diper kuat oleh Quran Suci: Dan tanda-tanda batas. Vishai karman ini dinyatakan dala m Rig Weda mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan Yang Maha-kuasa. Dengan wahyu Makkiyah kita menunjukkan bahwa wahyu itu diturunkan di Mekkah. Sydek di Phunisia. tetapi dengan perto longan Jibril. yang melahirkan Nabi Suci kita. Saya merantai Sut (Setan) (Kitab Orang Mati. Piring no. 40. yang dalam Egyptologi disebut Thoth. Dalam permulaan Islam dan anaknya. yang membimbing setiap pencari kebenaran kepada bintang petunjuk ruhani yang abadi posisinya di langit ruhani yakni Muhammad. menurut teks Egyptian. yakni seluruh negeri Arabia disucikan dari penyembahan berhala. Ag ak paralel dengan mitologi Mesir ini.S. bintang-penunjuk adalah emblem yang menunjukkan stabilitas. Horus sebagai satu dari tujuh ruh besar. Sut atau setan dirantai di dunia bawah. Ibrahim(Brahma). Horus sebagai bintang-penunjuk. atau wahyu Ilahi. yakni matahari (Nirukt. dan ini dinyatakan dalam Quran Suci: Katakanlah: Sesungguhnya salatku dan pengurbananku dan hidupku dan matiku adalah untuk Allah. 38. dengan perkataan lain su atu kelahiran dari Tuhan. sebagai tawanan di sebuah rumah. dia meloloskan diri dengan a naknya.). Dan mereka menemukan jalan yang benar dengan bintang-binta ng (16:16). Tujuh nabi besar ini adalah Nuh. Ini disebut Anup atau Horus dalam Mesir Kuno. Musa. Makkah sebagai ibu dari bangsa-bangsa juga ibu dari Nabi Suci. demikian pula tujuh Rishis atau nabi. dalam fraseologi Mesir. miras. te tapi. Sebagaimana tujuh bintang di langit menunjukkan jalan yang benar. yang memberikan petunjuk sejati kepada pengembara. Tuhan sarwa sekalian alam. Sulaiman dan Yesus(Isa-Pent. dengan pertolongan Jibril. setelah itu. Yang pertama menyembah atau memuja atau yang pertama berserah diri (Rig Weda .). Kelahirannya ini adalah kelahiran kedua atau kelahiran sp iritual menunjukkan bahwa Ruhul Qudus datang kepadanya.10:26). Ame-No-Foko-Tachi-Kami pada bangsa Jepang. yang menyandera Isis dan Horus. yakni ibu dan anak. Ini semua jelas meramalkan ked atangan Nabi Suci kita. Dan ini diperint ahkan kepadaku. da n kejahatan lain-lainnya. dianiaya oleh kalajengking atau musuh-musuh Islam. Mekkah dalam bahasa Arab berarti susu ibu. Daud. Islam dan Nabi Islam keduanya lolo s. Kata-kata ini sangat signifikan.37. 39. 6:163-164). Mekkah dalam tempat pe rtama mewakili Islam. Tujuh bintang di langit menunjukkan bintang-penunjuk. Dalam mitologi. Horus dari Mes ir dan vishai karman yakni Aditya(matahari) adalah persamaan nama.Ia tak mempunyai sekutu. akhir dari para nabi. Dus ini digambarkan sebagai kalajengking besar. yakni Nabi Islam. dan bintang ini adalah tit ik tetap di langit. Adalah kenyataan bahwa dia dirantai di A rabia. Vishay karman adalah Aditya.5). Seperti telah diterangkan. suat u pengaturan singgasana kekuasaan. dia yang menyusuinya seg era setelah kelahirannya. Buddha (Dzulkifli-Pent. dan aku permulaan orang yang berserah diri (Q. Aku permulaan orang yang berserah diri paralel dalam Rig Weda sebagai prathmach-had vram . tertulis dalam Rig Weda bahwa vishai karman berdiam di Utara tertinggi dibawah tujuh Rishi (Rig Weda 10:82:2). Ibu besar menyusui Horus. Islam.

sebagaimana saya telah sebutkan sebelumnya. Mata di puncak bukit atau titik di tengah lingka ran adalah sejenis Anup . menunjukkan kedekatannya . Tujuh Rishis atau Pembawa yang Besar menunjuk kepada binta ng-penunjuk. ada dua bumi. atau Timur dan Barat. 53:2-4). 41. Dan ayat berikutnya. bih dekat lagi (Q. jelas. U tara dan Selatan. s elama dan selama-lamanya stabil dan teguh laksana bintang-penunjuk. dia sekarang berayun pegangannya bagi dua bumi atau sebagai pemersatu dari dua cakrawala. karena. Maka ia berjarak dua busur atau le Dan dia mewahyukan: Dan Dia di cakrawala yang tertinggi. Nabi-nabi dibangkitkan di setiap bangsa. seperti bintang yang tak pernah tenggelam. rumahnya adalah bagi yang di Timur maupun di Barat atau bagi yang di Bar at dan di Timur. . Pendakiannya atau d itariknya dia ke dekat Tuhan berarti menerima wahyu atau hukum. tak pernah hilang sedikitpun. lebih tepatnya. matahari yang akan tiba . Di sini saya akan tunjukkan hanya satu ayat saja dari surat itu: Demi bintang tatkala terbenam dari bukit menurut Egyptology. Bintang-penunjuk adalah semacam keabadian (atau Nabi Suci p ada peristiwa itu sedang dalam tekanan). Ini adalah suatu subyek yang sangat luas sehingga satu buku bisa ditulis untuk perka ra itu saja. Seluruh surat 53 dari al-Quran berisi subyek perkara ini atau suatu ringkasan darinya. Nama lainnya dalam Egyptologi yakni Anup suatu kata biasa dalam Sanskrit dan Egyptologi yang berarti sebatang pohon dekat air. Sebelum Nabi Suci. dan ukuran dari busur. Lalu ia mendekat.(13). yang turun dari bukit serta membawa pesan bagi s eluruh kemanusiaan. dia menjadi pelaya n Tuhan atau terbebas dari pelayanan kepada semua yang lain. pemersatu dari kedua cakrawala. dan Anup menata hukum s ebagai hakim). yang memberi hukum di langit. Horus menjadi penguasa tanah. anda boleh menyebutnya senantiasa hijau. Itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (Q. Dalam seluruh dewa mistis bintang-penunjuk adalah simbol dari stabi litas. Ini a dalah simbol yang paling awal dari keunggulan kecerdasan. Bintang-bintan g lain berubah posisi dan tenggelam. suatu titik patokan di langit bagi fikiran manusia untuk menggantungkan dirinya dari titik pusatnya ke pinggiran.S. karena dia adalah pusat. Rumahnya adalah gabungan dari dua bum i (14). Dan ini terjadi di bukit Hira. Pewarisan dari bumi sekarang diberikan kepada Horus . Tetapi Nabi Suci kita adalah penguasa dari kedua dunia. dia tak pernah berubah dengan berjalannya waktu. bintang-penunjuk adalah semacam keabadian. dan tidak pula menyimpang. Dia memakai dua mahkota yakni sebagai penguasa dari dua bumi.10:81:1). Dengan bintang yan g dimaksudkan adalah Nabi Suci.S. Tidak perlu berkomentar atas hal ini. Dan ia tak berbicara atas k emauan (sendiri). Tetapi bintang-penunjuk ini adalah e mblem dari stabilitas. Setiap orang dari kita mengetahui bahwa bintang-penunjuk ada di langi t tertinggi di Utara. dimana dia menerima wahyu pertamanya. yakni dewa tertinggi (tuhan/dewa sebagai i stilah kewibawaan dan kehormatan). (namanya dalam Sanskrit adalah Dhruv yakni tetap dan stabil) suatu tempat kedudukan dan singgasana kekuasaan. yakni Nabi Suci Islam. 53:8-9). yakni serupa dengan binta ng-penunjuk. baik di Timur maupun di Barat. atau sesudah pen dakiannya menurut beberapa muslim dan tafsir dari Imam Jafar. dan bertambah dekat lagi. karena puncak bukit itu bayangan dari penunjuk. tetapi bintang-penunjuk selalu dalam kedudu kan yang tetap atau di atas cakrawala Utara. dan hukum yang paling awal di langit itu diberikan di pun cak bukit. yang tak pernah berubah. Ringkasan dari semua ini adalah: Bintang penunjuk adalah lambang dari Horus atau Nabi Suci kita. Kata-kata dalam Quran Suci adalah sebagai berikut: Kawan kamu tidaklah sesat.(Dalam fraseologi Freemason. Ini berarti Horus dan Horus adalah prototype da ri matahari atau. Aspek ini adalah tanda-bukti dari k enabian nabi Suci kita. satu titik dalam lingkaran dari mana k ita tak bisa meleset lagi.

47. Pertempuran di antara Horus dan Sut (Setan). Sedangkan keadilan itu stabil dan permanen selamanya. Nabi Suci memberi mereka hidup. 43. Keadilan itu membutuhkan persatuan dari seluruh ra s manusia. sebelum dibangkitkannya Nabi Suci kita dalam kenabiannya. Ini adalah mukjizat kehidupan Muhammad dan para pengiku tnya yang menakjubkan. dimana kalau ada al -Quran. Horus sebagai Pangeran perdamaian . Dalam kutipan i ni seringkali kata tuhan dan dewa digunakan. Ini adalah suatu kenyat aan sejarah bahwa. adalah dewa. Tak diragukan lagi bahwa di belakang hari bangsa Mesir menjadi penyembah berhala. Para pengikut Horus . Saya berdoa semoga Egypt sekali lagi akan bangun sebagai suatu peradaban yang besar. selalu bisa berubah. Sut merubah dirinya dalam bentuk ular naga. Dalam Egyptologi Ptah-saker-Ausar . yakni Yang-penyayang. tetapi pada permulaann ya kebudayaan ini adalah monoteis. Albert Churchward menulis: Bangsa kuno ini. menet ap di sana. Sut masuk ke sebuah lu bang. dan membangun dinasti kebudayaan besar yang kita sebut Egypt (Primor dial Man. pa da masa Eskatologi mereka. Maka Horus dengan tongkatnya mengawasi lubang itu. yang menyusui Nabi Suci kita. seorang yang berselubung.63). maka Setan tetap di lubangnya. warna kulit. dan adalah kesalahan besar kalau menganggapnya demikian (hal. Horus mempunyai dua ibu. yang membuka dunia bawah untuk kebangkiatn dalam mitos matahari yang permulaan (Ibid. atau dalam istilah Alkitab dan al-Quran: D ia membangkitkan yang mati atas perintah Tuhan. Ibu kedua dari Nabi kita adalah Halimah. Inggris untuk bangsa Inggris. Suatu terjemah harfiah dari kata Muslim . Sut adalah penguasa jazirah Arab. Ada tertulis bahwa pengikut Horus menyerbu negeri. Tuhan sejati dari kebangkitan . tidak pernah menyembah binatang atau burung atau ular naga sama-sekali. atau tap al batas wilayah. Sekali lagi. hal. Makna keadilan yang dimanifestasika n oleh Islam dan Nabi Islam tidak bisa diketemukan dalam suatu agama. Mereka itu secara ruhani sudah mati. 45. Penderita y ang diam. Ada peperangan di antara Horus dan Sut(Setan). bangsa ata u negara yang lain di dunia. dan ini menunjukkan bahw a bangsa Arab dan Mesir sebelum Nabi Suci itu mati. Horus adalah kebangkitan dan hidup. sedangkan hukum Islam itu universal dan manusiawi. dengan membacakan wahyu Ilahi ke pada mereka. Ketika Nabi Suci dibangkitkan. ular naga masuk k e lubang. nubuat ini digenapi kata demi kata dalam pribadi para pengikut Muhammad. yang suci dari dosa. Suatu contoh dari hukum Kristen bisa disajikan di sini: . Satu Isis perawan tanpa dosa. 46. dan hukum itu. yakni. hal. Hukum Amerika Se rikat untuk bangsa Amerika. mengatasi segala batasan ras. Maka Horus adalah kebangkitan atau dewa kebangkitan. ibu dari N abi Suci kita. tetapi harus dicatat bahwa kata-kat a ini hanya digunakan sebagai kewibawaan dan keagungan.404). menaklukkan pribuminya. karenanya dia membangkitkan me reka secara ruhani. yakni dalam arti harfiah adalah Aminah. 44.42. Horus sebagai singa. disusui oleh Halimah. Ada bermacam-ragam hukum di seluruh dunia. Horus mengangkat tongkatnya untuk membunuhnya. Secara kiasan. Nabi Muhammad pertama adalah putera Aminah. Mereka tidak mempunyai kehid upan. Maka kini tongkat (al-Quran) mengawasi lubang itu. Singa adalah simbol keadilan dan keberanian.4 01).

Horus dengan Tat . Adalah salah menyatakan bahwa Tat itu berarti salib. . tetapi Nabi Suci membaptis dengan p eperangan. Ini Kitab yang membuktikan dirinya sebagai penyembuh.S. Horus sebagai dewa penyembuh. Di sini hakim melebih-lebihkan kejahatan. Seorang kawan tertentu menyebut orang lainnya jahil di depan umum. Katakanlah: Itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat ) (Q. Dia menjawab: Saya menginginkan itu untuk minta banding kepengadilan tinggi sehingga majelis tinggi juga bisa mengetahui bahwa dia jahil . pengaruh penyembuhannya. Orang itu membayar dendanya dan kemudian minta salinan dari hakim atas vonisnya itu. Horus sebagai Pembaptis . Dan hal ini dinyatakan dala m Quran Suci berkaitan dengan para musuh Nabi Suci: Seakan-akan mereka itu keledai yang ketakutan. Tetap i di dunia ini anda akan dapati keadilan dalam Islam dan dalam dekrit dari Nabi Islam. 48. 51. yakni api. Yang lari dari singa 1). 41:44 (Q. Horus bersama Ibunya selama duabelas tahun. Dal am Hukum Hindu tak ada keadilan dari kasta Brahma dengan orang non-Brahma. Horus sebagai Pembaptis dengan api (di dalam tanki yang menyala-nyala). Horus sebagai anak seorang perawan. Tetapi setiap orang bisa menyadari bahwa jazirah Arab a dalah suatu tanah perawan. Ini adalah menyalanya pengurbanan hidup yang diberikan ole h para sahabat Nabi Suci. Tidak seorangpun dapat membuktikan dengan akalnya bahwa seorang anak tertentu it u dari perawan dan tak seorangpun bisa yakin bahwa anak itu dari seorang perawan kecuali ibunya sendiri.S. Dalam Perjanjian Lama tak ada keadilan diantara orang Israil dan non-Israil.10. 74:50-5 Di sini al-Quran disebut penyembuh karena ini adalah obat bagi penyakit ruhani y ang meraja-lela di dunia. 52. Ibu pertama Nabi Suci adalah Mekkah atau setelah diangkat dalam kenabiannya bela iu tinggal di Mekkah selama duabelas tahun. 49. Karenanya inilah satu tanah perawan yang mengeluarkan manusia yang sangat luhur itu.Tetapi aku berkata kepadamu siapa yang berkata: Jahil! Harus diserahkan ke dalam ne raka yang menyala-nyala (Matius 5:22). Hakim mendendanya USD. Obat bagi apa yang ada dalam hati (Q. Di sini menunjukkan nabi yang terakhir. ini adalah akhir huruf dari a lfabet. Yang belakang an mendakwa yang pertama. dan kini tak ada satu bangsa di permukaan bumi yang tidak berdiri saksi atas bes arnya kekuatan penyembuh dari al-Quran.10:57). sebelum Nabi Suci tak ada nabi yang dibangkitkan di A rabia. Hakim bertanya: Buat apa? Engkau toh telah mengaku . Jelas bahw a baptis dalam agama Kristen itu dengan air. yang begitu sangat jauh jangkauannya seh ingga bahkan kaum non-muslim bisa sama-sama memetik manfaatnya. 50. tidak saja terbatas di jazirah Arab. Arti kedua dari kata singa adalah keberanian. karena dia mendapati suatu negeri yang dipengaruhi oleh penyakit spiritual dan moral yang paling buruk dan kurang dari seperempat abad seluruh bangsa dan negara bisa dibersihkan dari seluruh penyakit ini. Betapa pun.S.

Horus sebagai Bunga teratai. Horus dibawa oleh Setan. karena Petrus mengingkari Kristus tiga kali. Beliau tak pernah bersabda kepada salah-seorang pun dari merek a: Enyahlah Iblis. Inilah ramalan Buddha mengenai Nabi Suci kita. Maha-pengasih (Al-Rahim). Adalah dalam wahyu kepada Nabi Suci kita bahwa Tuhan Yang Maha-kuasa itu mempuny ai tiga asma yang menonjol. Horus berjalan di atas air. Air itu berarti rencana Ilahi dan inilah arti sebenarnya dari berjalan di atas air. 27. dan Yudas menjual tuannya ha nya untuk 30 keping (Lukas 22:3. Horus sebagai seorang gembala yang baik dengan lengkungan di bahunya. Dia berjalan bersa ma Tuhan sepanjang hidupnya dan tak pernah tergelincir. Dia seorang tukang kayu. Hanya dari duabelas murid terpilihnya saja ada dua yang terpengaruh Setan. Yoh. 58. Nabi Suci kita tidak pernah mengklaim seni magis semacam itu. Mat . Telah disebut diatas bahwa Horus meremukkan kepala Sut (Setan). Horus masuk ke gunung.14:25.13:2. Teratai adalah lambang kesucian d ari dosa. Horus datang menggenapi hukum. Horus dari segitiga. Ini adalah interpolasi atau rekaan misionaris Kristen bahwa Horus dibawa oleh Seta n ke gunung. dan beliau membuat para muridnya mengikutinya dengan sikap yang sama. Adalah Islam dan Nabi Islam yang menggenapi hukum.14:25. Kesimpulan Ringkasan dari seluruh ideografi Mesir kuno ini ialah: Piramida besar dibangun d i Mesir sebagai monumen dan memorial yang awet dari agama awal yang berkembang 6 000 7000 tahun yang lalu oleh ilham Ilahi berdasarkan ilmu hukum dan pengetahuan . Pembimbing dan Pemelihara (Rabb). Kaum Kristen menghapus dan me rusak hukum. 59. Sesungguhnya adalah M uhammad yang menjadi penggembala itu.Dalam bahasa kiasan beliau sangat mencintai para sahabatnya.26).26). Demikianlah Nabi Suci kita adalah murni dan suci seperti teratai (liha t catatan komprehensif mengenai hal ini dalam silabus mistik dari Buddhisme). Yoh. dan menjadi Antinomian . Ingatlah Muhammad di gunung Hira. 56. Yesus tak pernah menjadi gembala. Maha-pemurah (Al-R ahman).27. Mat.53. Para sahabat Muhamm ad lebih menyayangi Tuannya daripada jiwanya sendiri. 54.13:2. Yesus bahkan tidak tahu nama Tuhannya (lihat perbincanagan kita pada nama Yehovah). engkau suatu batu sandungan bagiku (Matius 16:23. 60. Itulah y ang dilakukan Muhammad. 55. Horus meluhurkan Tuhannya di segala tempat. Horus masuk ke gunung pada waktu matahari terbenam untuk berwawan-sabda dengan Tu hannya . Ketiga asma inilah yang menjadi penyebab tungg al dari penciptaan. 57. Pastilah ini yang diamalkan oleh Muhammad.

Dia adalah yang menderita dengan diam . seperti pepatah: Siapa yang menanam tangis akan panen ke gembiraan. Tetapi apakah sunat ini? Secara kiasan ini berarti menyucikan secara spiritual. dan tidak perlu dibuktikan dengan logika. Dalam Kitab Orang Mati dan dalam tanda-tanda di Pir amida ada secara singkat namun suatu fakta yang mencerahkan mengenai datangnya k ehidupan seorang Guru Dunia. Ho rus dikhitan dan tetesan darah jatuh. matahari yang bercahaya. Dia menangis. Tanda-tanda ini tak perlu menyebutkan namanya. Dia tak pernah mengutuk musuhnya (bahkan kepada pohon yang tak berdosa). yakni pen ghapus dosa. Ini akan menjadi pedoman bagi seluruh kemanusiaan yang berdiri di keg elapan selama ratusan tahun. Rahasia kuno telah di gambarkan secara simbolis di batu-batu. Sebagai seorang anak yatim di tengah musuhnya yang kuat dia menegakkan kerajaan dan dimahkotai sebagai seorang nabi besar. dan bisa dibaca oleh mereka yang memperk enalkan rahasia misteri agama. Seorang pemberi semangat keberanian dengan akhlak yang luhur. Dia adalah pemimpin besar dari pemukul batu yang akan memecah semua hambatan dan batu. Dia adalah kehendak tujuh nabi besar. lebih dari itu. dial ah Horus matahari yang besar. empat gamma dan fylfot. lebih dari itu. Kata bersunat seringkali digunakan untuk membedakan monoteis dengan poli teis. Dia adalah permata emerald . Tidak. Dia mempunyai dua ibu . Tetapi dia mempunyai satu ibu bernama Am inah (yang tak berdosa) dan Halimah (penyayang) yang menyusuinya dengan kasih-sa yang dengan perilaku yang luhur. Duabelas tahun (setelah kenabiannya) akan dilewati di tengah kalajengking. matahari tidak pe rnah meninggalkan hukum tetapi selalu mentaati hukum dari Tuhannya dengan berser ah diri. Pembaptis dengan api (dengan peperangan) dan bukan dengan air. yang meramalkan dia. maka hasil nya adalah kegembiraan. Sungguh sekarang kita bisa melihat Piramida bes ar yang mengungguli segala yang lain yang pernah dibangun. Dia adala h elang rajawali dan bukannya merpati dari Bethlehem. dia adalah satu kabel penarik untuk mengangkat bangsa yang jatuh. Dia adalah bintang-penunjuk dari stabilitas. Bukan hanya seorang gembala dari bani Is . Air berarti hukum. Seorang yang membangkitkan seluruh bangsa (tidak hanya beb erapa orang seperti Yesus). Seperti halnya matahari yang selalu menyinari bum i. Satu dewa-air. Pangeran kebangkitan. maka begitu pula dia yang akan datang akan dikhitan baik fisik maupun s piritual. Dia adalah seorang pemaaf yang agung. dia selalu mendo akan mereka. Ia berjalan di atas air. Banyak orang mempunyai dua ibu. Di pusat dari Swastika di sana bersinar nama Horus yang berarti matahari besar. Panger an dari hati nurani . Dia merantai setan di dunia bawah. Dia membangun dan meletakkan landasan bagi agama perdamaian (Islam) di bumi ini. Dia adalah singa bukan kambing dari Nazareth. Symbol yang diam initelah memancarakan keindahan dari pribadinya.sejati dari hukum alam semesta. Pangeran keabadian . Maka ini adalah hukum Tuhan bahwa Na bi Suci itu berjalan di atasnya tanpa takut dan para sahabatnya juga berjalan di atas air dan mengikuti dia. Seperti yang anda lihat. Swastika. yang berarti: Hari-hari yang penuh kegelap-pekatan akan segera berlalu. AlQuran adalah persediaan yang berlimpah-ruah dari air samawi yang diwahyukan di m anapun di bumi ini. Pemilik Al-Kauthar (kemurahan yang berlimpah-ruah). itu synonim. tetapi dia yang perkasa. Tidak. dan air matanya mebuat langit menangis. Suatu matahari yang memberi cahaya akan menerangi jalan. Dia adalah pangeran dari dua cakrawala. dan meratakan gunung-gunung yang membagi keraj aan Tuhan. begitulah tak ada akhir dari kenabiannya. Penganutnya menaklukkan dan menjadi pendiri suatu peradaban baru. Dia akan memakai dua mahkota. Pangeran perdamaian. Gemmadion. Tuhan-merah dari keadilan . Dia adalah tangkai muda jagung yang selalu bertumbuh di tengah semak lebat yang berduri tajam. Karena dua ibu ini juga merupakan ibu dalam art i kiasan. yang bijaksana.

Kepada-Mu s aya mengaduh. Ikatan rambutnya mencapai daun telinganya dan untaiannya hitam seperti burung ga gak yang dibenarkan oleh Sulaiman (Kidung Agung 5:11). serta periode wahyu dari kitab-kitab ini tak ada suatupun yan g bisa dipastikan (1). yang mengen ai jumlah. Khurda Dasat ir dan Kalan Dasatir. Dia memperoleh rukyah di usia muda dan berwawan-sabda dengan para malaikat serta Ya ng Tertinggi. segala yang lain saya anggap musuhku. silahkan menampilkan semua atribut dari Horus dan anda akan menyadari bahwa ini semua adalah kehangatan serta keelokan dari Nabi Suci Muhammad s.Ayahnya menyandang titel Spitmed. Agamanya bernama Islam (perdamaian sempurna). Beragam perbedaan ini men dorong beberapa pakar berpendapat bahwa pribadi Zoroaster itu sesungguhnya hanya fiktif dan khayalan. Pembawa kesejahteraan (Swastika) untuk dunia. Yang memelihara bumi di sini di bawah ini sehingga mereka tidak j atuh? Yang membuat air dan tetumbuhan (Yasht 44:3-5). tetapi dengan pegangan teguhnya kepada Tuhan yang dipertahan kan dalam mengalami segala perubahan nasib. Begitu banyak versi yang berbeda-beda di sana.a. Naskah Pahlvi menyerupai naskah Persia ki ni. Tataplah aku wahai Tuhan. satu dikenal sebagai Zend Avesta atau Avesta Zend. dan berilah saya pertolongan. sebagai seorang kawan ya ng menghadiahkan kepada kawan yang disayangi. Begitu pula tak ada yang secara pasti bisa mengatakan dimana dia itu berasal dan dimana dia dilahirkan (2). Agama ini juga d isebut agama penyembah api dan Magianisme. tetapi Zendi dan Cuneform itu berbeda bentuknya. dari Sulaiman yang kita sayangi.rail yang hilang. Ini adalah agama orang-orang Iran sebelum Islam. begitu pula Muhammad keluar dari gua Tsur setelah tiga hari.w. Masing-masing dari mereka dibagi lagi dalam dua bagi an Khurda Avesta dan Kalan Avesta. Katakan kepadaku sebenarnya. Dalam hymne-nya. Dipercayai oleh penganut Majusi bahwa agama mereka berasal dari zaman yang sanga t kuno. yang umum dikenal sebagai Parsi-isme adalah agam a kuno Persia. yang katanya menjadi ketua pengarang kitab-kitab ini. Ada sebelas pengucapan nama Zarathustra (Zoroaster) yang berbeda-beda. Untuk gambaran tertulis d ari Nabi Suci kita. Keyakinannya atas dakwah dan risalahnya yang suci dihembuskan deng an kata-kata: Sayalah pilihan-Mu sejak awal. Sebagaimana Yunus yang muncul dari ikan setelah tiga har i. P . tetapi banyak orientalis serta pakar peneliti yang tidak setuju dengan p endapat mereka. Tak seorangpun yang bisa menyentuhnya dengan tangan yang kotor (Q. ====== MUHAMMAD dlm 'KITAB AGAMA MAJUSI' MUHAMMAD DALAM KITAB SUCI AGAMA MAJUSI (ZEND AVESTA DAN DASATIR) (1/5) Zarathustra adalah pembaharu agama dari Persia kuno (dalam istilah Persia Zardus t) Istilah modern Agama Majusi (Zoroaster) diadopsi oleh bahasa Yunani dan Latin . dengan panca-roba antara keyakina n dan keprihatinan. Dalam kitab suci Iran kuno ada dua pembagian penting. Disamping dua ini. Zoroastrianisme (Agama Majusi). juga dikenal Zend dan Maha Zend. dengan amal salih manusia yang akan siap diganjar sebelum kehidupan yang terbaik tiba.56:79). nampaknya dia seorang nabi. beberapa kepustakaan da lam tulisan Cuneform juga diketemukan. Wahyunya (al-Quran) adalah aliran air yang kuat dan mengaum.S. dan juga telah menunjukkan melalui fakta sejarah bahwa agama ini telah mengambil beberapa kebajikan dari legenda Yahudi serta mitologi Yunani. da n yang lain adalah Dasatir. Kitab suci agama kaum Parsi diketemuk an dalam dua bahasa Zendi dan Pahlvi. wahai Tuhan. Ini bukanlah aliran sun gai Yordan yang masuk ke Laut Mati dan menjadi bahan yang ditambahi atau di kura ngi. bahasa. dia adalah untuk jangka lama dan selama-lamanya. Dia adalah tukang ikan. Apa arti nam a Zoroaster itu meragukan.

Islam menyatakan Ke-Esa-an mutlak dari Dzat Ilahi dan menjatuhkan pukulan maut terhadap segala bentuk politeisme t ermasuk tiga dalam satu atau satu dalam tiga (Trinitas) yang adalah numerikal. Mereka menyebut tuhannya sebagai Ahur mazda. t ercatat dalam Dasatir. Karena itu beberapa pakar menyimpulkan bahwa purana tertentu itu lebih tua daripada Weda. Nuh kemudian diminta untuk membuat bangunan di bawah tanah dan mengu mpulkan di dalamnya sepasang tanaman. Dan menurut pendeta Hin du. HUBUNGAN AJARAN ZOROASTER DAN AGAMA LAINNYA. Ahur berarti Tuan dan Mazda bijaksana. Pasangan manusia perta ma ini tumbuh selama empat-puluh tahun sebagai tanaman dan kemudian berubah dala m bentuk laki-laki dan wanita. Purana itu tidak lebih tua dari Weda tetapi Weda lebih tua dari Purana. Penciptaan dari alam semesta ini lengkap dalam enam periode masa. Begitu pula. kemudian bumi.1/3. te tapi dinyatakan bahwa dia menurun dalam megajarkan kenabiannya. Ahurmazda pert ama menciptakan langit. dua penguasa India. (3) Tetapi tidak ada disebutkan Weda serta kitab Hindu lain-lainnya dalam kitab suci agama Majusi. Tetapi Ke-Esaan-Nya bukanlah satu hal yang num erikal. yang akan membinasakan para pembuat kejahatan. Satu dari numerikal itu bisa dibandingkan dengan dua atau tiga atau em pat dan dia mempunyai pecahan 1/2. wahid untuk satu yang numerikal tetapi ahad adalah yan tidak punya pecahan dan tak satupun yang bisa dibandingkan atau paralel denganNya. lalu air. Tidak ada cat atan sejarah bisa diperoleh untuk menunjang teori ini. Bagian awal dari ajaran Zarathustra dikenal sebagai Gatha. yang d ikenal sebagai Mashya dan Mashyoi (lelaki dan perempuan). bahwa Shankara Kas dan Vyasaji. maka semua cipta an binasa. Kita juga menemukan s ebutan Gatha dalam Weda. Ada dua kata Arab yang berbeda yakni wahid dan ahad . lantas tanaman. Namah Sasan). Demikianlah hal i tu dilaksanakan. kemudian hewan dan pada akhirnya.S. (4) Tuhan mengatakan kepada Yim (Nuh) bahwa suatu badai salju yang ganas akan segera terjadi. Baik dharma Weda maupun Parsiisme bukanlah suatu agama dakwah dan karenanya mereka hanya terbatas pada perbatasan masing-masing wilayahnya sendiri. . kita temukan dalam Zend Avesta Farvardin Yasht bahwa Buddha telah berdebat dengan mereka lalu meng alahkannya.1/4 dan seterusnya. Manusia itu dilahirkan sepasang. Yaj ush ini adalah bagian dari kitab suci parsi Zend Avesta. 11:4). mesk ipun aneh juga untuk melihat bahwa Purana yajush ha ada terdapat di Zend Avesta dan bahkan di Weda. Kaum Majusi menganggap dirinya monoteis tetapi orang-orang l ain menganggap bahwa mereka itu mempercayai dua tuhan. Ini menunjukkan bahwa Gatha itu lebi h tua dari Weda. AJARAN ZARATHUSTRA DIBENARKAN OLEH NABI SUCI MUHAMMAD Al-Quran menekankan: Allah (Tuhan) itu Esa (Q. Dia ciptakan manusia. jadi nama tuhannya a dalah Tuan Yang-bijaksana . Hanya ini yang bisa disim pulkan yakni bahwa baik orang Iran maupun India hanya mempunyai titik persinggun gan dalam agama masing-masing.112:1). dan karenanya mulai mengajarkannya di India (Dasatir. sehingga karena itu Zarathustra menjadi pemberi hukum yang pertama (Vendidad. serta manusia. dalam Weda ada rujukan tentang Purana (Yajusha Pur ana) yang kenyataannya adalah Yajush sah puranam (yajush datang dari Puran). binatang. dan kecuali mereka yang terlindung di gua itu. K e-Esa-an Dzat Ilahi dalam Islam berarti tak suatupun yang dapat dibandingkan de ngan Dia.Di bawah ini kita berikan beberapa peti kan dari persamaan semacam itu.enyiaran agama Majusi ini sejak dahulu terbatas hanya di negeri Persia. Begitu pula. Suatu bagian yang patut direnungkan dalam ajaran Zoroastrian adalah juga kemirip annya dengan ajaran Alkitab dan al-Quran. Yim atau Nuh dinyatakan sebagai nabi pertama yang memberi Syariah. setel ah lama berbincang bisa diyakinkan akan kebenaran agama ini. Namun. Ini adalah atribut personal dari-Nya. tetapi anekdot ini tidak dapat dibuktikan apakah lalu agama Weda dis iarkan di Persia ataukah keyakinan Persia ini disebarkan di India.

112:2-3). Janganlah putus asa dari rahmat Allah (Q. 39:53). lalu menentukan ukurannya (Q. Zoroaster me nyatakan: Dia tak punya suatupun yang menyerupaiNya. Al-Quran menekankan: Dia Yang menciptakan segala sesuatu. (Dasatir hal.33). 25:2). Zarathustra menyatakan: Tiada mata bisa melihatNya ataupun tenaga fikiran bisa me nangkap-Nya. dan tanp a warna serta indera. tanpa sekutu. Al-Quran menekankan: Tak ada sesuatu yang seperti Dia (Q. (Nama Shat Vakhshur Zarthusht D Al-Quran menekankan: Tak ada satupun yang menyerupai Dia (Q.S. ibu.S. dan yang pada saat yang sama adalah Dia yang c anggih dalam pemahaman serta tak terbatas. Janganlah kecewa atas kebaikan dan rahmat-Nya (dasatir hal . Zoroaster menyatakan: Dia memberi kehidupan dan kehadiran dari segala sesuatu (Dasa tir halaman 3). (Dasatir halaman 71). musuh.S. 57:3). atau bentuk. dan Dia menjangkau (se mua) penglihatan. Zarathustra menyatakan: Engkau adalah yang paling Awal. (Nama Shat Vakhshur Zarthus ht Dasatir halaman 69). dan tak diputerakan (Q. melainkan juga memajukan alasannya.S. isteri. putera. Dzat yang meliputi semua penglihatan.25:2).S. Al-Quran menekankan: Allah ialah yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Al-Quran menekankan: Materi dan jiwa itu tidak kekal seperti Dia: Yang menciptaka n segala sesuatu. Al-Quran tidak saja membuat pernyataan. dan Yang Terakhir. Dia ialah Yang Pertama. 9. tempat tinggal. dan Dia itu Yang Maha-tahu. 6:104) dan hanya dapat dilihat dengan mata ruhani.112:4).66). jasad. lalu menentukan ukurann ya (QS. Ia ta k berputera. kawan. ayah. tak suatupun sebelum Eng kau (Dasatir hal. dan Ia Yang Maha -mengetahui (Q. Al-Quran menekankan: Penglihatan tak dapat menjangkau Dia.S.68).Zarathustra (Zoroaster) menyatakan: Dia adalah Esa tetapi bukannya satu dari bilanagan asatir halaman 69). Zarathustra menyatakan: Dia tanpa asal atau akhir.S. Al-Quran menekankan: Zarathustra menyatakan: aman 33). Al-Quran menekankan: Dan kedudukan yang paling luhur di langit dan di bumi adalah kepunyaan Dia (Q. prototip . Yang Maha-waspada (Q. Zoroaster meny atakan: Tak suatupun yang mirip dia. Tuhan tak dapat ditangkap dengan mata fisik. 30:27).S. Zarathustra menyatakan: Dia itu di atas segala sesuatu yang dapat kaubayangkan (Da satir hal. 42:11). dan Yang Tersembunyi. Fakta ini juga dinyatakan dalam dasatir Katakan ke d unia bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata wadag beberapa mata yang lain d iperlukan untuk menangkap-Nya (Dasatir halaman 107).(Dasatir halaman 70). Dia itu Yang Ghaib.

S.(Q. semacam tubuh yang tiada akan lelah ataupun menjadi tua ataupun sesuatu yan g kotor. Zarathustra menyatakan: Kami lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri (Dasatir hal. Seorang nabi diperlukan untuk memaksakan hukum semacam itu yang setiap orang har us mematuhinya (Nama Shat Vakhshur Zartusht hal. Al-Quran menekankan: (Neraka) Di sana mereka tak akan merasakan kesejukan dan tak (merasakan pula) minuman.7 4:31).9). ( duduk) di sofa berhadap-hadapan. halam an 45-49). Zarathustra berkata: . yang da pat mencabut tirani. Masuklah di sana dengan damai. Zoroaster menyatakan: Penghuni neraka akan tinggal di sana selamanya. Al-Quran menekankan: Dan tiada yang tahu balatentara Tuhan dikau selain Dia! (Q. 5-7). Para pembawa syariah ini harus seorang yang mendapat ilham Ila hi sehingga semua orang bisa tunduk kepadanya . membersihkan tubuh dengan mandi.S.5). Zoroaster menyatakan: Para penghuni Surga akan memperoleh melalui kasih-sayang Tu han. Mereka akan hidup selamanya d alam tempat tinggal yang penuh kebahagiaan (Dasatir halaman 13). perintah mengenai sikap kesatria. Zarathustra menyatakan: Malaikat itu tiada terbilang (Dasatir halaman 6). Dan Kami akan mencabut apa yang ada dalam hati mereka berupa dendam-kesumat (sehingga mereka) seperti saudara. Disamping itu. larangan terhadap miras. kebohongan dan buruk-sangka serta memberikan kedamaian dan harmoni ke dunia. mereka akan disiksa baik dengan panas menyengat maupun dingin menggigil (Dasatir halaman 38) . menepati janji. kita dapati dalam Dasatir.S. 78:24).S. mere ka memperoleh jamuan taman Firdaus (Q. 50:16 ).37).(5) Tiga macam cara turunnya wahyu Ilahi digambarkan dalam sebuah rukyah di dalam ke adaan antara mimpi dan jaga serta waktu sedang terjaga. Manusia itu saling bergantun g dan mereka siaga membutuhkan hukum Ilahi yang hisa diterima semuanya. Al-Quran menekankan: Dan sesungguhnya ia(Jibril) menurunkan Quran dalam hati engk au dengan izin Allah (Q.18:107).Al-Quran menekankan: Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya (Q. Menyangkut pengakuan terhadap seorang nabi. 15:45-48). wudhu dan tayammum dan seb againya. Kecuali air mendidih dan air yang keliwat dingin . aman. Zarathustra menyatakan: Tuhan berfirman kepada Adam kata dari Tuhan adalah yang d iwahyukan malaikat ke dalam hatimu (Dasatir hal. Al-Quran menekankan: Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di Taman dan a ir mancur. dan mere ka tak akan diusir dari sana (Q.(Nama Shat Vakhshur Zartusht. 2:97). Dua jenis perintah (menentukan dan kiasan) (Nama Shat Vakhshur Zartusht.122). 5-7).S. (Nama Shat Vakhshur Zart usht. pemotongan rambut terh adap kelahiran anak.S. Di sana mereka tak akan terkena lelah. kesu cian perkawinan. Al-Quran menekankan: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik. akan bisa msuk ke dalamnya (Dasatir hal. Zoroaster menyatakan: Bila seorang dengan amalan yang baik meninggalkan tubuhnya ini maka Aku akan mengirimkan dia ke Surga (Dasatir halaman 13).

dan setelah api men erangi sekelilingnya. mereka seketika berkesimpulan bahwa Zarath ustra (Zoroaster) itu sungguh seorang Nabi yang menerima wahyu Ilahi.7. tetap dia dianggap sebag ai satu dari para nabi yang tidak disebut dalam al-Quran. Nemo dari Avesta diterjemahkan dalam Pahlevi sebagai Niyaysn (pujian) yang se olah seperti vokhshisn (meningkat). Atharva Veda. dia akan bisa menyatakan padamu apa yang kautany akan dan dia akan memperagakan perkara yang orang lain tak dapat memperagakan (Ib id halaman 50-54). Kerusakan juga mudah menemukan jalannya ke dalam kitab-kitab akibat persamaan dari huruf Pahlevi. Ketika para sahabat Nabi Suci. ke empat tan aman. 4/1. ini mengungk ap perasaan sejarah yang jarang terjadi dan memecahkan masalah asal-usul dari Kitab Avesta .12. dan membiarkan mereka dal am kegelapan mereka tak dapat melihat (Q. ke tiga bumi. melindungi agama Majusi. 6. ketika menemukan kemiripa . Jadi merek a menyesuaikan perlakuannya kepada umat Majusi sebagai Ahli Kitab yang lain. kedua air. 2. jilid I halaman 209. Adanya manusia dari Mashya dan Mashyoi hingga datangnya Saoshyant berlangsung hany a 6000 tahun.24. mengatakan kepada mereka apa yang diketahu inya yang orang-orang lain tidak tahu. menyerbu Persia dan berhubungan dengan umat Majus i serta mempelajari ajaran-ajarannya. 40:78). Introduction to Vendidad hal. Bandingkan pendahuluan Gatha Sarodhai Zarthustra. dan sebagian dari mereka ada yang tak K ami kisahkan kepada Engkau (Q. Ibid.(6) -------1. 5.S. Allah mengambil cahaya mereka. Dalam Bundahish ditulis: Ahur Mazda pertama membuat langit dan kemudian cahaya dunia. Sesuai dengan itu kaum Muslimin memperlakukan pendiri agama Majusi (Zoroastriani sme) sebagai seorang nabi yang benar dan mempercayai agamanya seperti yang telah mereka lakukan kepada kredo samawi yang lain. 15:6.S. dan karenanya sesuai dengan nubua tan ini. seperti misalnya vouru (luas) bila ditulis dalam huruf Pahl evi sering identik dengan varen (hasrat). dalam agama Majusi itu sama seoerti dalam al-Quran: Yakni pada pagi ha ri ketika bangun tidur pertama-tama perlu membersihkan tangan dengan sesuatu set elah itu mereka mencuci tangan sebersih-bersihnya dengan air. ke enam manusia. da n muka dari belakang telinga hingga di bawah dagu. Beberapa orang yang materialistis dan tak punya nalar. karena ada suatu ayat dalam Kitab Suci ini yang berfirman: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus para Utusan sebelum engkau. 1927. James Darmestar telah sejujurnya mencatat hal ini dalam terjemah Zend Avesta: Pada waktu Islam mengasimilasi umat Zoroastrian menjadi Ahli Kitab. James Darmestar. Meski pun nama Zoroaster itu tidak terdapat dalam Quran Suci.Mereka bertanya kepadamu bagaimana mereka bisa mengenali seorang nabi dan memperc ayai kebenaran apa yang dikatakannya. ===== BAGAIMANA ZOROASTER MERAMALKAN KEBENARAN DARI NABI SUCI Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api.1 Encyclopaedia of Religion and Ethics. dan dia akan memberitahumu bahkan apa yan g tersembunyi dibalik fitrahmu. sebagian mereka ada yang Kami kisahkan kepada engkau.15. 2:17).6 11:7. Sacred Books of the East jilid 24 halaman 337. 4. 1:21.28). 3. ke lima hewan. dengan cara sedemi kian hingga mereka membersihkan tangan tiga kali dari siku sampai ujung jari. diterbitkan oleh Iranian As sociation of Zoroastrian. Wudhu.69. Tayammum yakni ketika air tak ditemukan atau kiranya bisa merugikan dirimu denga n mengambil tanah yang suci dan menghapus wajah dan tangan dengan debu.

n yang dekat antara ajaran dari dua kitab suci agama, cenderung untuk mengira ba hwa kitab yang diwahyukan belakangan itu menyontek ajaran dari kitab yang lebih tua. Tetapi Tuhan yang telah memberikan Cahaya kepada seorang nabi dan umatnya d apat juga memberikan Cahaya dan Kebenaran yang sama kepada nabi yang lain. Selan jutnya, para nabi dan pengikutnya selalu berusaha menjaga hadiah Ilahi ini hanya ke lingkungan khusus mereka sendiri. Maka sedikitlah kemungkinan peniruan atau reproduksi ajarannya. Tuhan itu Pemelihara dunia sehingga mustahil melalaikan se tiap makhluk-Nya. Dia adalah Tuhan Timur dan Barat. Seperti matahari fisik yang berjalan dari Timur ke Barat untuk memberikan sinarnya ke setiap umat dan tempat , begitu pula matahari ruhani dan Cahaya Ilahi sama-sama memancarkan sinarnya ke segenap umat dan negeri. Setiap kaum memiliki Timurnya sendiri dan melihat mata hari terbit dari sana, mengira bahwa dia terbit khusus buat dirinya saja, hanya ada satu Timur dan Barat. Tetapi setiap orang yang tahu bentuk bumi akan faham b ahwa setiap titik darimana matahari terbit di Timur bagi umat di belahan Timur d an titik yang sama di Barat untuk manusia di belahan lainnya. Kebenaran ilmiah y ang besar ini telah diwahyukan oleh Quran Suci tigabelas abad sebelumnya ketika dinyatakan: Tetapi tidak! Aku bersumpah demi Tuhan tanah Timur dan tanah Barat! (Q.S. 70:40).

Timur dan Barat itu istilah yang nisbi. Titik yang sama bisa berlaku buat Timur atau Barat bagi umat yang berbeda. Jadi Tuhan dengan merata memberkahi para makh luk-Nya dengan cahaya baik fisik maupun material. Tuhan yang memberikan Api kepa da Zarathustra dengan mana dia menerangi negeri Iran, juga memberi kepada Bani I srail, Bintang Timur (dalam pribadi Yesus Kristus) untuk membimbing mereka (Wahyu 22:16, 2:28;2 Petrus 1:19), dan Dia bangkitkan, bagi umat di India, Krishna Chan dra atau Rembulan , karena menunjukkan cahaya bagi orang-orang di negeri ini. Lalu masalah yang perlu dipertimbangkan bahwa semua pencahayaan ini, Api Zarathustra, Bintang Timur Kristus, dan Rembulan Krishna telah meramalkan datangnya Matahari Bercahaya yang datang paling terakhir dari antara mereka dalam pribadi Muhammad . Jika Quran Suci menunjang dengan bukti-bukti atas ajaran mereka, maka mereka j uga telah meramalkan kebenaran dakwah Nabi s.a.w. Karena itu, tak seorangpun dar i mereka yang meminjam sesuatu dari yang lain. Mereka semuanya minum dari mata a ir yang sama dan Tuhan Yang-esa telah memberi mereka cahaya dan ajaran. Ayat yang dikutip pada judul bab ini tepat benar diterapkan kepada rakyat Persia Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, dan setelah api mene rangi sekelilingnya, Allah mengambil cahaya mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan mereka tak dapat melihat (Q.S. 2:17). Umat ini dikenal sebagai penyembah api dan kuil mereka disebut Kuil Api . Dari umat ini Tuhan berfirman dalam ayat ini bahwa sekeliling mereka menjadi terang ketik a api itu dinyalakan, tetapi pada saat cahayanya diambil oleh Tuhan, mereka mula i terantuk dalam kegelapan seperti orang buta. Setelah mereka menyimpang dari ja lan yang benar dari ajaran Zarathustra mereka dikatakan oleh al-Quran: Tuli, bisu dan (dan) buta, maka mereka tak dapat kembali .(Q.S.2:18). Kavi dan Karapon adalah dua istilah khusus yang diterapkan dalam agama Majusi kepada mereka yang tidak dapat melihat atau mendengar sesuatu pun dari Tuhan (Ormazd Y asht,10; Bahram Yasht, 1:4). Ketika Raja Gard III (abad 5 s.M.) mendeklarasikan Zoroastrianisme sebagai Agama Negara Armenia, dia memproklamasikan dekrit beriku t ini: Kalian harus tahu bahwa setiap orang yang tidak mengikuti Mazda maka duia adalah tuli, buta, dan ditipu oleh setan Ahriman (7).

Api yang dinyalakan oleh Zoroastrian sesungguhnya adalah lambang penyembahan kep ada Tuhan. Dengan menyalakan api diharapkan mereka membuat ikrar bahwa mereka ak an selalu mengikuti Cahaya Ilahi dan teguh dalam syariat agama mereka. Nabi Zara thustra sendiri menerangkan hal ini sebagai berikut: Saya jelaskan kepadamu, mereka yang sedang berkumpul di sini, kebijaksanaan dari Tuhan Yang Maha-bijaksana. Saya terangkan kepadamu pujian dan pengagungan kep ada-Nya serta melodi dari Jiwa yang saleh yang adalah suatu Kebenaran yang per kasa dan yang kulihat terbit dari Api Suci ini. Dengarkan dengan cermat kenyat aan dari fenomena ini, dan renungkanlah, dengan fikiran yang jernih serta berb akti, terhadap nyala Api ini (Gatha Yasht.30:1-2). Jadi jelaslah dari dari kata-kata bijak dari Zoroaster ini bahwa Api dalam Kuil adalah tanda biasa dari janji untuk teguh dalam syariat agama dan memberi mereka suatu pemikiran yang mendalam. Quran Suci juga telah membicarakan Api dan membuat hal ini semakin jelas untuk k aum Majusi. Sesungguhnya, al-Quran menyatakan empat macam api. Api yang bercahaya maupun Api yang tidak bercahaya ada di dalam pohon. Api yang tidak bercahaya, Api yang bercahaya tetapi dikatakan Musa: membakar seperti halnya api material. maupun punya kualitas untuk membakar, seperti api yang tetapi yang membakar, seperti misalnya api neraka. tidak membakar. Dan ini adalah petunjuk utama. Seperti

Tatkala ia melihat api, ia berkata kepada keluarganya: Tinggallah (sebentar), aku melihat api; boleh jadi aku akan membawa kepada kamu api yang menyala di sana, atau aku mendapat petunjuk pada api itu (Q.S.20:10). Pada tempat lain kita menemukan kata-kata: Diberkahilah orang yang mencari api da n orang-orang di sekelilingnya (Q.S.27:8). Sejarah kini dari agama parsi menunjukkan bahwa beberapa lama setelah Zoroaster, kaum Parsi meninggalkan syariat agama mereka dan bahwa Ikrar Api kemudian diredusir menjadi c uma sekedar menyembah api, sehingga agama itu benar-benar ditinggalkan seluruhny a oleh mereka (Epistles dari Sasan I dan Sasan V dalam Dasatir). Kitab suci mere ka telah dilempar kebalik layar atau ada juga dimusnahkan oleh penaklukan bangsa Parsi oleh Yunani atau tercampur-aduk sehingga kini mereka dianggap hanya sebag ai puing-puing suatu agama. Sebagaimana Persia sebagai kaum yang runtuh maka demikian pula kitab sucinya men jadi suatu puing-puing agama (Sacred Books of the East, jilid IV, Introduction ha laman 11-12). Jika suatu bangsa atau agama dikatakan hidup karena kekuatan petunjuknya dan tak tercemarnya kitab sucinya, maka sungguh agama Parsi langka dari kehidupan seper ti itu. Tidak ada kitab suci Parsi yang diketemukan hari ini dalam bentuk asliny a, dan bahasa mereka pun bukan bahasa yang hidup. Bagaimanapun, beberapa relik m asih di dapati di puing-puing ini berisi beberapa petunjuk dan nubuatan Zarathus tra akan kemerosotan mereka hari-hari ini. Dan di antara relik ini adalah ramala n tentang mendinginnya api di kuilnya, pencerahan dari bangsa Persia, ikutnya me reka pada kepemimpinan nabi bangsa Arab, membalikkan mukanya untuk beribadah men ghadap Kakbah, dan masuk Islamnya para pemimpin Persia. Seperti halnya Zarathustra yang menyalakan Api Ruhani di Persia, dengan sikap se rupa, Nabi Muhammad, atas padamnya api itu, beliau nyalakan lagi api yang sama d i tanah Arab. Nabi, sesuai dengan ayat Quran Suci: Perumpamaan mereka adalah sepe rti orang yang menyalakan api (QS.2:17), diriwayatkan telah bersabda:

Perumpamaanku adalah perumpamaan dari lelaki itu (Zarathustra) yang menyalakan a pi (Bukhari 81:26). Kata-kata ini, sesungguhnya, mengacu kepada nubuatan besar da ri Zoroaster. Persis seeperti Musa yang memberi kesaksian atas seseorang yang se perti dia: Dan seorang saksi dari kalangan kaum Bani Israil telah menyaksikan orang yang sep erti dia (Q.S. 46:10) Demikian pula, Zarathustra berdiri saksi akan adanya seorang nabi yang seperti d ia. API DI KUIL PERTAMA AKAN MENDINGIN DENGAN DATANGNYA SEORANG YANG DIJANJIKAN Nubuatan berikut ini sangat kuat dan penting diperhatikan serta difikirkan menda lam oleh setiap pakar peneliti. Nabi itu meminta perhatian : Semoga engkau menyala di rumah ini! Semoga engkau selalu menyala di rumah ini! . Semoga engkau berkobar di rumah ini! Semoga engkau meningkat di rumah ini! Bahkan sampai jangka-waktu yang lama, hingga restorasi yang penuh kekuatan di du nia ini, hingga saat, dari kebaikan, restorasi yang penuh daya dari dunia ini (Ata sh Nyayish, 9). Ayat ini sungguh jelas dan sulit diperlukan komentar lagi. Diramalkan bahwa api itu akan berhenti menyala bila restorasi dunia ini akan terjadi. Ada dua pilihan yang disebut dalam nubuat yang dicatat di atas. Api akan menyala, berkobar, tam bah meningkat di kuil api Iran dan tak pernah padam, bahkan untuk jangkawaktu yan g lama. Tetapi bila saat pembaharu kebaikan yang penuh kekuatan tiba, maka api i tu akan padam. Sekarang, bagian pertama dari nubuatan itu telah digenapi sepenuh nya seperti misalnya bahwa api itu menyala, berkobar dan meningkat di kuil yang dibangun oleh Zarathustra. Bagian kedua dari ramalan juga telah terpenuhi, karen a api itu telah mendingin empatbelas abad yang lalu. Demikian pula hasil akhir j uga telah keluar, yakni, bahwa saat restorasi dan pembaharuan demi kebaikan yang penuh kekuatan juga telah benar-benar tiba dengan datangnya nabi yang dijanjika n. REFORMASI YANG DILAKUKAN NABI Kita telah melihat dalam nubuat Zarathustra bahwa pembaharu yang dijanjikan akan memperbaiki kejahatan dari kaum Majusi sebagaimana terhadap kaum penyembah berh ala. Adalah suatu fakta bahwa tak ada penyembahan berhala dalam agama Majusi, te tapi semacam penyembahan benda alam, tentunya, ada. Untuk memulainya, mereka per caya kepadadua Pencipta. Yang satu adalah Pencipta cahaya dan lainnya adalah Pen cipta kegelapan. Yazdan dan Ahriman masing-masing namanya. Semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah ciptaan Yazdan atau Hormudz dan perkara yang buru k diciptakan oleh Ahriman. Kehidupan, cahaya, kesehatan dan semua hal yang suci itu diciptakan oleh Hormudz, sedangkan kematian, kegelapan, penyakit, serta halhal yang kotor adalah ciptaan Ahriman (Vendidad Fargard, I). Idea dua Tuhan dala m penciptaan alam semesta ini tidak cocok dan hanya berdasar kebodohan terhadap sifat-sifat benda yang diciptakan. Segala sesuatu, meskipun itu jelas nampak seo lah-olah merugikan atau melukai, itu memiliki beberapa manfaat dan kegunaan yang tersembunyi dan bila digunakan dengan tepat akan memperagakan kebijakan yang lu ar-biasa dari Tuhan Yang Maha-bijaksana. Siang hari seolah lebih bermanfaat untu k manusia, tetapi malam hari juga sama-sama penting dan bergunanya. Quran Suci m enyatakan: Dan Kami membuat tidur kamu untuk istirahat. Dan Kami membuat malam sebagai penut up. Dan Kami membuat siang untuk mencari mata penghidupan (Q.S. 78:9-11). Betapapun menakutkan kematian itu kelihatannya, namun kematian adalah jalan kema

juan dan perkembangan di masa depan. Betapa tepatnya al-Quran me gingatkan: Yang menciptakan mati dan hidup (Q.S. 67:2).

Bila ada perbedaan antara sang pencipta dari hal-hal ini, pasti akan terjadi ben turan besar serta pertentangan di antara mereka dan kehidupan di dunia ini akan menjadi mustahil. Lagi, ide bahwa api itu diciptakan oleh Hormudz dan kegelapan oleh Ahriman juga tidak mendalam. Fakta nyata adalah bahwa api tidak selamanya baik dan kegelapan tidak selamanya buruk seluruhnya. Penggunaannya yang tepat atau salah-guna menja dikan barang itu baik atau buruk. Bila api itu selamanya baik, dan benar-benar m erupakan benda yang suci dan murni, lalu mengapa dia begitu sering membakar oran g berikut harta-bendanya? Begitu pula, bukankah kegelapan, yang dipandang sebaga i ciptaan yang buruk, sangat penting guna mengembangkan kemampuan kita dan demi kehidupan serta pemeliharaan dari tanaman dan binatang? Penyakit, tentunya, adal ah perkara yang jelek dan menyakitkan, tetapi ini tidak diciptakan Tuhan. Betapa benarnya ketika Ibrahim berkata: Dan jika aku sakit, Ia menyembuhkan aku (Q.S. 26:80).

Penyakit itu adalah akibat perbuatan manusia sendiri dan kebanyakan karena perko saan terhadap hukum kesehatan. Dengan sepatah kata, segala perkara itu yang tela h dipandang jahat dan dinisbahkan kepada Ahriman, bukanlah tanpa guna dan manfaa t. Segala sesuatu bila digunakan dengan tepat adalah baik dan hal yang sama bila disalah-gunakan akan menjadi buruk. Jadi, keputusan dalam Quran Suci: Dan Dia menciptakan segala sesuatu (Q.S. 6:102), menunjang hal ini.

Al-Quran dan nabi Suci Muhammad telah mengkoreksi banyak kesalahan dan kekuranga n dalam agama Majusi. Abad kita adalah era ilmu dan penalaran sehingga tidak mun gkin kenaifan yang mengatas-namakan agama bisa menarik seseorang di zaman ini. P ara cendikiawan dari setiap masyarakat telah menjadi kehilangan selera terhadap agama, karena begitu banyak perkara yang tidak masuk akal dan menertawakan yang diatas namakan agama. Dan semua kelemahan ini yang memukul para pemuda Persia ha ri ini, telah dikoreksi oleh Nabi Suci Muhammad seribu tigaratus tahun yang lalu . Di bawah ini kami berikan suatu catatan singkat dari beberapa hal di atas : Dinyatakan bahwa Hormudz memberikan kenabian kepada Yim (Nuh), tetapi dia menola k tanggung-jawab tersebut. Tindakan pembangkangan kepada Tuhan juga dinisbahkan kepada Vakhshur (Nabi-nabi), yang mana bertentangan dengan logika dan akal sehat . Apakah Tuhan tidak tahu sebelumnya bahwa si anu dan si polan tidak cocok untuk diberi amanat sebagai seorang nabi? Vakhshur atau para nabi datang di dunia seb agai model dan contoh-teladan, dan bila mereka sendiri mulai mengabaikan perinta h Tuhan, lalu petunjuk apa yang bisa diberikannya kepada orang-orang lain? Diper caya bahwa jasad orang mati itu mengotori bumi, udara dan orang yang mengusungny a dan penjaga neraka merasuk dalam tubuh si mati dan ketika melihat seekor anjin g dia meninggalkan jasad itu lalu terbang menyingkir (Vendidad 8:14-21). Ini tia da lain adalah takhayul kuno. Perempuan itu dipandang begitu cemar dan kotor, se lama masa datang bulan mereka dan bahkan makanannya pun tak boleh diberikan deng an layak. Makanan tidak boleh diserahkan kepada wanita yang kotor ini, sehingga harus dilempar dari jarak jauh dalam suatu penggorengan atau panci. Mereka tida k dapat makan atau minum barang yang suci seperti air sampai mereka nyaris mati kehausan (Fargard, 5:45, 7:70). Membunuh seekor anjing dianggap lebih berat dosa nya daripada membunuh seorang lelaki. Bahkan memberi makanan yang buruk kepada s eekor anjing diancam hukuman yang lebih berat daripada membunuh seorang laki-lak i. Sembilanpuluh kali hukuman cambuk bagi seorang pembunuh dan dua ratus kali ca mbuk bagi yang memberi makan anjing secara tidak layak. Bila seorang perempuan m inum air setelah melahirkan anak, dia dihukum dengan duaratus kali cambukan; dan penalti buat seorang yang kotor menyentuh air atau sebatang pohon itu empatratu

Seorang perempuan. bagian pertama dari Zend Avesta. b agian yang lebih besar dari nubuatan itu eksplisit dan jelas tanpa sedikitpun ba yangan keraguan. Sekarang adalah suatu fakta yang tegak dalam al-Quran: Membetulkan sebagian besar ajaran Zoroastrian dan karenanya melindungi keimanan yang asli dari Zarathustra. 7:20. Banyak bumbu dan perkara mesum tentang perempuan dimasukkan oleh Mazda dalam kep ercayaan Zoroastrian. dan juga hati segenap bangsa-bangsa di dunia serta memuaskan kehausan akan agama di muka bumi ini. dan di Yasht. Banyak ramalan yang jelas dalam Zend Avesta. mengajarkan kebijaksanaan kepada umat dan membimbing mereka yang terses at jalan. Jadi ia akan mandi di suatu mata air yang secara ajaib muncul di keganasan padan g pasir. malaikat dari Yang Mahatinggi seringkali datang kepadanya seperti dinyatakan dalam Alkitab: Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun (Kejad ian 16:7). dari kaum beriman yang berjuang di tangan kanan pangeran yang memeri ntah. Mereka datang beterbangan kepadanya. dimana Raja Parsi Xerxes telah menghilang ketika mandi. terpengaruh oleh ajaran Islam . Kini bagian mistik dari n ubuatan ini adalah: Seorang perempuan akan mandi di danau Kashva dan akan mengandung. ibu yang mandi di danau Kashva atau sumber air itu yakni Siti Hajar yang agung. yan g akan membunuh setan. Ini di dalam Farvardin Yasht: Kita menyampaikan pujian kepada Farfarshis yang bai k. Dan air dari sumber ini mendinginkan api yang menyala di kuil Majusi. Misalnya dalam Ven didad. seolah mereka burungburung yang bersay ap baik. tentang al-Qura n. Mengubur jasad orang mati atau membakarnya adalah suatu kejahat an yang tidak dapat diampuni atau dimaafkan sama-sekali. Tetapi Anusyirwan yang Adil. Bagaimanapun. yang sungguh seorang yang salih. menyingkirkan pelecehan ini. (Fargard. Mereka menyatakan bahwa sumber air kehidup an yang sama dimana Xerxes yang Majusi dan Khwaja Khidir yang Muslim masih hidup disana. perkasa. Menurut tafsiran kita. ===== NUBUATAN ZARATHUSTRA MENGENAI MUHAMMAD DAN PARA SAHABATNYA. Sebagian dari ramalan ini tak d iragukan lagi adalah mitis. mereka je las menunjuk kepada nabi Muhammad dan tak seorang pun yang lain. Mula pertama saya ambil bagian metaforisnya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang mulia. dicatat bahwa ada keturunan Zarathustra yang tersembunyi yang akan mun cul beberapa waktu sesudah dia. Dia adalah nenek dari Nabi Suci. akan mandi di dana u Kashva dan akan mengandung. Elisacus. dan tidak dapat diambil secara harfiah. menjaga di belakang dan di h . dan Membunuh ib lis dengan membersihkan Zoroastrian dari kekotorannya. 6 :5. Kitab Zarathustra. Tetapi bila kita menafsirkan mereka dengan cara rasional di terangi fakta sejarah. Menghapus semua penyembahan berhala. The war of Yartan. menghapuskan penyembahan berhala dan membersihkan agama M ajusi dari kekotorannya. Menurut kaum Zoroastrian danau Kashva diperkirakan di Sistan. Dia akan m elahirkan seorang nabi yang dijanjikan . 6:47 dan 8:22-29).s kali cambukan. 4:49.5:39-44. dikatakan. bagian kedua dari buku yan g sama. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu (Kejadian 16:10). Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki (Kejadian 16:1 1). Mata air dimana dia mandi adalah suatu tanda bukti dari sumber air ruhani yang memancar di gurun pasir yakni al-Quran. Dia akan melahirkan seorang nabi yang dijanjikan A stvat-ereta atau Saoshyant (yang terpuji) yang akan melindungi agama majusi. Mereka datang sebagai senjata dan perisai. --------7.

Angra-Mainyu (Abu Lahab). derma wan dari para wali dari Gaya Maretan (yang diciptakan pertama) sampai Saoshyant yang jaya . Dalam Sarosh yasht mereka disebut kawan dari Saoshyant (Sarosh ya sht 4:17). di saat mana diperkirakan alam sem esta ini akan direnovasi dan kebangkitan akan terjadi . B rahman yasht 3:62. di saat kehidupan dan keabadian akan datang dan dunia akan memperba rui keinginannya. setiap makhluk manusia. yang (sejak itu) tak pernah bertambah tua dan ta k pernah mati. putera dari (Vispataura vairi) Yang Meengetahui ilmu kejayaan . siapakah yang memperbaiki dunia? (Fravardin yasht 13:17). penguasa semacam itu bisa dilihat di atas matahari dengan kudanya yang sangat cepat. cenderung kepada kerusakan dan dari musuh yang sungguh mematikan. Lihat catatan kaki pada Dadistan-i-Dinik.(Zamyad yasht 8990). Jalan ini yang telah diwahyukan oleh Ahura (Tuhan) sebagai fikiran tuh an sendiri. berkait an dengan kelengkapan yang sama dari renovasi alam semesta. dari perempuan Varenya yang ditemuinya. mereka bangkit dari titik dimana hidup berpisah. atau batu yang terlempar dari tangan yang bisa menghancurkannya (Farvardin Yasht 63:70-72).dengan sepenuh perintah dari dunia. Ini akan memisahkan antara Saoshyant yang jaya dan para penolong (sahabatnya) di saat dia membaharui dunia ini. akhir dari utusan di masa depan. Kami menyembah Farvashi dari perawan suci yang disebut Vispataur-Vairi (yang menghancurkan semuanya) karena dia akan melahirkan beliau yang akan menghancurk an kejahatan dari daivas dan manusia. dan penggenap dari perbaikan melalui kesinambungan agama yang murni.adapannya. kebijakan yang tertinggi. Yang paling berkuasa di antara Farvarshis dari kaum beriman. Di saat orang yang mati ruhaninya a kan bangkit. meskipun dia boleh menyerbu dari segala arah unt uk membunuh beliau yang suci. seperti itulah kehendak Tuhan. namun demikian tak ada pedang yang terhunjam. cahaya dari zaman dahulu. yang membuat jiwa yang jahat tak berdaya dan menyebabkan kebangkitan (eksistensi spir itual dan masa depan) (Bundahish 11:5). menghadapi keburukan yang dilakukan oleh g ahi (setan) (Sacred Books of the East jilid 23 Farvardin yasht I. Semoga dia datang membantu kita (Farvardin yasht 29:145). kepada siapa itu diumumkan? J awab : Seseorang yang suci. Saoshyant yang jaya. bahwa cahaya yang besar ini pakaian ketulusan yang disukai (Dadistan-I-Dinik Bab 2:13-15). dia dan ratusan barisan keturunannya (Quraisy) aka n binasa. atau pe nggada yang memukulnya. dari musuh yang tak terlihat. dan yang menyingkirkan semua kegel apan. kemajuan pencahayaan yang memperagakan siang dan malam dari dunia. Tanya : Bagaimana sifatnya. semoga Fravarshis dari kaum beriman datang secepatnya kepad a kita. Shaoshyant dilahirkan di Khavniras.dan obat akan lenyap. dan dengan kepuasan dari malaikat dalam kemurtadan da n kekolotan dari segala macam yang tidak terampuni. 32:8. 42 halaman 226) . dari pembuat kejahatan. Shaoshy ant yang akan menurunkan. Ketika Astvat-ereta (Ahmad) akan bangki t dari danau Kashva (Ini berarti suci dari dosa) seorang sahabat dari Ahur-Mazda . dibuat dari perintah yang diwahyukan dari Shaoshyant. Kemudian mereka mengelompok (Bara yeha bund) menjadi satu kelas tu nggal (Bundahish Bab 30:6-27) Kita memuja semua farvashis yang baik. Dan melalui karya persaudaraan yang mul ia tanpa cela. Setelah itu ketika semua makhluk hidup memakai lagi jasad dan b entuk mereka. dikatakan bahwa dala m wahyu Mazda (Tuhan) memuji. heroik. halaman 14). dengan pengagungan dari makhluk-makhluk gaib. siapapun yang tulus maup un siapapun yang jahat. Dia yang membuat emansipasi suci ini? Jawab : Dia yang ter baik dari seluruh Penguasa. senantiasa hidup dan senantiasa meningkat dan menjadi tuan dari kehendaknya. atau mereka yang pada saat Saoshyant belum dilahirkan. dan orang bumi yang berhubungan dengan langit. Di waktu ciptaan menjadi lestari ciptaan yang makmur dari jiwa yang baik . Dalam tahun ke-57 dari Shaoshyant mereka m empersiapkan semua yang mati dan semua manusia berdiri. atau panah yang mengenainya. atau busur yang ditusukkan. Tanya : Mazda (Tuhan) membuat proklamasi. wahai Spitma! adalah orang dari hukum yang primitif. Ini seolah ada seribu orang yang memusatkan perhatian kepada seorang. yang menjalankan kekuasaannya tanpa kekerasan dan tanp a kediktatoran (Yashna 19:20).(Bundahish 30:4-27. Seperti juga kata-kata dan perbuatan tulus dari Shaoshyant tidak han . Shaoshyant. Tanya : Karakter yang bagaimana? (Apakah dia memprok lamasikan dirinya sebagai dia yang akan datang?) Jawab : Sebagai yang suci dan t erbaik. seprang penguasa. tak pernah merosot atau melapuk.

kemauan baikmu. Zarathustra juga meramalkan datangnya sese orang yang mirip dia. Pada saat dunia direnovasi. Anda yang beriman keagamaan yang setiap Sa oshyant (Saoshyant dan para sahabatnya) yang akan (belum datang) menyelamatkan ( kita). Fikiran baik-Mu dengan anugerah yang bekerja dengan aja ib. Kemudian le laki yang Ideal akan muncul yang rencana-rencana cerdasnya akan bergerak. dan demi doamu yang tepat waktu untuk rahmat. sebagai seorang pendeta yang terpuji. Diramalakan oleh Zarathustra bahwa Saoshyant akan menjadi nabi terakhir (Bundahish. dan namanya kelak. Deng an lagu ini (yang sepenuhnya) dinyanyikan dan demi Saoshyant yang suci. 11-20). dan di dalam kepustakaan Pahlevi. berarti terpuji. tetapi ini digunakan sebagai nama yang pantas (yang akan d ipuji) dalam Avesta yang belakangan. bagaimana (saya harus melengkapi) doa dari dia yang s epertimu wahai Mazda? . bab 30:6-27). yang paling mulia dalam pemikirannya. Kapankah wahai mazda orang dengan fikiran sempurna ini akan datan g? Dan kapan mereka akan mengusir dari sini. Kapan datang pemberi yang agung! Mereka yang pada terang nya hari memegang teguh tatanan dunia yang benar. sehingga dengan demikian seorang sepertiMu bisa menarik kita kedekat-Mu melalui fikiran baik-Mu (Yashna 44:1). wahai yang abadi dan dermawan. sebagai pengingat. berfikir baik. yakni dia yang terpuji terjemahan harfiah dari kata Muhammad. Engkau (wahai Tuhan) di dalam (kekuasaan)-Mu kuserahkan kesusahan dan kerag uanku? Biarkanlah kemudian nabi yang Engkau simpan menemukan dan memperoleh hakn ya (demi) kebahagiaanku. mengalunkan (doamu) dan sebagai pend endang atas pengorbanan dan kehormatanmu. berbuat ba ik. bahkan dia yang m enjaga Mathra dari Saoshyant dengan amalnya maka kedudukannya akan selalu maju d alam tatanan yang benar (Visparad 2:5). Terjemahan biasa dari Astvat -ereta yakni bahwa ini dalam bentuk verbal. suatu aksi. dermawan dan abadi (Yashna 46:3). sahabat d ari Avstvat-ereta. S aya datang kepadamu. bahwa Saoshyant adalah future participle dari kata-kerja su ata u sav . kapan pujian diberikan. Apakah arti Saoshyant dan Astvat-ereta itu? Sebagaimana Kristus dan para nabi lainnya memberi berita atas kedatangan dia yan g Dijanjikan. dengan pedang. Ini kutanyakan pada-Mu wahai Ahura (Tuhan) katakan sebenarny a. wahai biarlah Saoshyant-Mu melihat betapa karunia dari ganjaran itu akan men jadi miliknya. Terjemah ini bukan atas saran saya. dan maju terus menekan? Kapank ah skema Saoshyant penyelamat dengan wahyunya yang luhur (muncul)? Kepada siapa pertolongan dia (yakni pemimpin mereka) mendekat. melainkan juga jalan itu dijadikan hukum (Gatha yashna 3 4:13). Biarlah seorang seperti-Mu mendeklarasikannya dengan sunggu h-sungguh kepada kawan yang seperti aku. yang paling berakhlak. Kami mengundang Saoshyant yang dermawan ab adi serta salih. melainkan dari orientalis non-muslim yang be sar. dan perb uatan yang dilakukan dengan baik. dua nama ini sama saja.. ya ng memerintah dengan benar dan yang membukakan (bagi semuanya) yang benar: (Ya) saya menyerahkan kepadamu daging dari jasadku ini dan semua rahmat kehidupanku j uga (Visparad 5:21. dengan sikap yang sama. dia yang mempunyai fikiran yan g baik? (Yashna 46:3). 4:5). dari tanah ini (yang tercemar) ole h kesenangan para pemabuk (Yashna 48:9). namanya kela k adalah Saoshyant. dan demi penyucianmu. dan kesalehan yang dermawan. Wahai engkau Saoshyant yang suci. berbicara baik.(8) Menurut Fargard: Namanya kelak adalah. jadi melalui ketulusan-Mu memberikan pe rtolongan yang bersahabat kepada kita. d an demi kejayaan kita dalam menghantam musuh-musuh kita yang manfaat bagi jiwa k ita (Shaosyant bersamamu) dan kesucian.ya diumumkan dan dibuat. suatu participle dari stu m . Saya berhasrat mendekati orang yang membaca doa. Wahai yang abadi penuh kedermawanan. Kita memuja Saoshyant. Saoshyant yang jaya. fikiran yang baik. sehing ga mengusir skema yang tercemar dari para pendeta palsu dan para tiran (Yashna 48 :10). Dan kawan-kawannya akan maju ke depan. yang paling tepat serta benar dalam bicaranya. yang paling agung dan perkasa (Visparad. dan kata-kata yang diucapkan dengan baik. doaku. seorang suci yang beramal dengan penuh makna yang nyata (Yashna 12:7). mengikuti syariat yang baik dan yang lidahnya tak pernah mengucapkan kata pa lsu sepatah pun (Zamyad yasht). yang menebas iblis. A stvat-ereta dan seterusnya. dengan kejayaan (gatha yashna 59:28). Dia yang terpuji (Muhammad) dan para sahabatnya untuk menolong kami. dan pelindung. 11:1. Dikatakannya. yang karenanya memelihar a fikiran.

Pengarang yang sebenarnya dari nubuatan ini. perlu disebut keliaran dan kelonggaran mo ral dari bangsa Iran. Dinkart. Zen d dan Persia. Kita telah mendiskusikan nubuat an dalam Zend Avesta. 99. dan kini berkaitan dengan hal tersebut yang terdapat dalam Dasatir.a. dan adalah terutama melalu i usahanya maka Dasatir yang sekarang ini bisa diterbitkan. 1962. Pandangan berbeda-beda menyangkut keaslian kitab-kitab ini. yakni nama kedua dan nama samawi dari Muhammad s. terjemahannya oleh Mulla Pheroze.Telah dibandingkan dengan copy dalam Perpustak aan British Museum London. H. Bermacam tafsir telah diberikan kepada istilah Dasatir. di sini dan d i sana. maka nama itu harus diterjemahakan dia yang memujikan ketulusan atau Tuhan(yakni Ahmad). ini berarti sebuah kitab dengan sepuluh bagian das berarti sepuluh dan tir berarti satu bagian atau porsi. supaya tak satupun da ri sekte Zoroastrian bisa maju untuk mengatakan bahwa dia hanya mempercayai satu bagian dan tidak yang lainnya. Dalam edisi terbaru dari Dasatir terdapat limabelas Surat dimulai dengan surat Mahabad dan diakhiri dengan Sasan V.ed. adalah Zoroaster dan bukan Sasan I. Beberapa pakar berpegang bahwa Zend Avesta lebih otentik. Edisi Dasatir darimana bagian ini saya copy diterbitkan oleh Mulla Pheroze dengan bantuan beberapa pak ar pendeta Majusi. Dasatir dibagi dalam dua bagian. Jika sesungguhnya initial a itu panjang. Sedikit catatan penjelasan juga telah ditambahkan. oleh Sasan. juga seorang sarjana dalam bahasa Arab. Kita berikan dibawah ini. sedangkan yang lain be rpegang bahwa Dasatir itu jamak dari dastur yang berarti hukum atau syariat agama. Di antara surat-surat ini maka surat Sasan I yang pantas saya catat dengan menonjol. Peshotan Bombay (1814-1917) bab II:82. Kita telah memberikan suatu kolom f otografis dari kata-kata yang sebenarnya nubuat tersebut. Kita telah mengambil dua bagian secara terpisah. Shah dari Persia. 9. pada masa pemerintahan Nasir-ud-Din Kachar.P. karena Sasan itu hanya seorang pembaharu dari keimanan Majusi. Teks aslinya adalah dalam bahasa Pahlawi tetapi terjemahan dalam bahasa Persia juga diberikan. yang mengadakan restorasi terakhir dan ya ng akhirnya akan mengangkat bahkan orang jahat dari neraka. dan memperbaiki selu ruh ciptaan dalam kesucian .Blavatsky tela h merujuknya dalam bukunya Isis Unveiled jilid 2 halaman 236. Hastings Encyclopaedia. Art. ===== WAHYU KHUSUS DALAM BAGIAN KEDUA KITAB SUCI ZOROASTRIAN KABAR BAIK KEDATANGAN NAB I DALAM DASATIR Ada dua bagian kitab suci agama Majusi. sesungguhnya. misalnya. yang juga adalah pengarang kitab Dabistan-I-Madhahib.emuji dengan kata depan a. Khurdah Dasatir dan Kalan Dasatir . Mulla Pheroze. Menurut be berapa orang.w. 1935 .(9) --------8. Astvat-ereta kepa da siapa kaum Majusi masih melihatnya ke depan sebagaimana di katakan: Terpujilah dia pangeran yang pengasih. Se belum ramalan yang sebenarnya dimulai. Kolom foto dari nubuat dalam Dasatir yang diambil copynya dari Perpustakaan Hyderabad Deccan State. Nubuatan ini juga disebut oleh p akar dari agama lain dalam karya penelitian mereka. adalah seo rang ulama terkemuka dari Bombay yang disamping seorang master dalam Pahlvi. Beberapa orientalis telah mengambil kata tir be rasal dari bahasa Sanskerta berarti tepi atau lengkungan. (Ketika) (semacam)(perbuatan)(kaum Persia akan mengerjakan)(dari antara orang-or ang Arab) (seorang laki-laki) (akan dilahirkan) (dari antara para pengikut) (dar . Saoshyant. sebagaimana dinyatakan dalam awal bab in i. sedangkan yang lain me nyatakan bahwa Dasatir itu lebih bisa dipercaya. dan rekaman tentang nubuatan dari Nabi Suci benar-benar sangat jelas kata-katanya.

te tapi setelah munculnya nabi itu. Mereka (para pengikut nabi Arab itu)m akan menjadi rahmat bagi dunia. Nabi mereka adalah lelaki ya ng elok dan mengungkapkan hal-hal yang ajaib. Ketika mereka sedang begitu terpana. Betapapun. Dengan mengabaikan perbedaan pandangan mereka. Kesimpulan dan intisari ramalan ini adalah. akan bangkit seorang laki-laki di antara Tew arjis (Taziz mereka adalah bangsa Arab). yang akan mengukuhkan kebenaran dan agama dari Zarathustra dan yang para sahaba tnya adalah orang-orang yang saleh serta suci. kerajaan. Tus. dan b ergambar seperti itu. dan agama. Kedua kitab suci dengan jelas mendeklarasikan bahwa seorang laki-laki akan dibangkitkan di Arabia yang namanya adalah Muhammad (dia yang terpuji). pengikut. yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. bahwa ketika kaum Majusi meninggalka n agamanya dan menjadi umat yang bercerai-berai maka seorang laki-laki akan bang kit di Arabia yang para pengikutnya akan menaklukkan Persia dan mengalahkan bang sa Persia yang sombong. tajam. dan pemerintahan. Dan pemberi-hukum mereka adalah seorang yang elok dan kata-kat anya ikut berperan . Balkh. mau merendahkan kitab mereka untuk menghindari berita tersebut. mungkin saja seorang yang berpandangan sempit. Di-copy dari British Museum Library London. tetapi dihilangkan dari semua berhalanya. Sasan selanjutnya menambahkan bahwa berhala bintang serta planet yang lain akan ditempatkan di rumah ibadah yang dibangun oleh Ibrahim di gurun pasir Arabia. Kita telah menyatakan sebelumnya bahwa Zend Avesta dan dasatir adalah dua kitab suci yang terpisah dan sekte yang berbeda meyakini kitab sucinya masing-masing s ebagai yang otentik. dan bahwa beliau akan mengkoreksi kesal ahan baik para penyembah berhala maupun kaum Majusi. Sebagai ganti menyembah api di kuilnya sendiri. Dan disekitarny a adalah air asin. atau bahwa nubuatan ini hanyalah siasat agar kaum Zoroastrian secara formal memeluk Islam dan kemudian mencabut agamanya demi berpakaian muslimin. para pemimpin Pers ia akan menghadapkan wajahnya ke Kakbah. berhala kan disingkirkan dari Kakbah Ibrahim. Dasatir atau tulisan Suci dari Nabi-nabi Persia kuno diterjemahkan oleh Mullah P heroze Courtier press Bombay 1818. dan sebagai gan ti kuil berhala atau kuil api dari rumah Abad akan terlihat suatu tempat ke arah mana salat ditujukan.i siapa) (mahkota dan singgasana) (dan kerajaan serta agama orang Persia) (semua nya akan dimakzulkan dan tercerai-berai) (Dan akan) (kaum yang sombong itu) (dib awah perintah). Api di kuil akan mendingin dengan kedatangannya. tempat-tem pat suci kaum Zoroastrian serta wilayah sekitarnya. Madain. dan sin ggasana. Oleh siapa. (Dan mereka akan menjadi) (suatu rahmat bagi seluruh alam) (dan kemudian) (mereka akan menguasai) (tempat-tempat) (dari kuil api) (Madain atau Cresiphon) (dan wi layah sekitarnya) (dari itu) (dan Tus) (dan Balkh) (dan tempat-tempat lainnya) ( yang mulia dan suci) (dan) (pemimpin agama) (mereka) (kelak adalah seorang lelak i) (elok) (dan risalahnya atau apa yang akan dikatakannya) (akan berkaitan denga n baik). Dan sesudah itu mereka akan menaklukkan Kuil Api dari Madain serta apapun di dalamnya dan Yenfud serta Newak(Tus dan Balkh) serta tempat-temp at besar lainnya. (Mereka akan melihat) (sebagai ganti rumah berhala) (dan kuil ap i) (rumah ibadah) (dari Ibrahim) (tanpa suatupun berhala di dalamnya) (yakni Qib lah). atau bisa jadi dia menyarankan bahwa pembaharu yang dijanjikan itu perlu mesti dari kalangan ag ama Majusi. mereka a kan menghadapkan wajahnya dalam salat ke Kakbah Ibrahim yang akan dibersihkan da ri semua berhala. t etapi tak seorangpun yang berakal sehat bisa percaya bahwa siasat dan tipuan sem . kedua kitab itu bersetuju mengenai ramalan tentang Nabi Suci. Adalah sangat sulit kemungk inannya seorang Zoroastrian mengingkari nubuatan yang sangat jelas. kaum Zoroastrian akan membersihkan tempat ibada h itu dari semua berhala dan akan menghadapkan wajahnya ke sana dalam sembahyang mereka.(10) Mereka akan menjadi tuan dari Persia. akan dimakzulkan semuanya.

dan karena itu mereka datang menyemba hnya dan memberikan persembahan mereka (Matius 2:1-11). dan menurut Avesta. kami akan menyediakan bukti sejarah yang lain. Nubuatan dari kedatangann ya begitu dikenal di kalangan bangsa Parsi dan Magian dan mereka begitu berharap atas kemunculan pembebas mereka. Suatu ramalan akan munculnya dia yang terpuji itu biasa di Persi a. kaum Majusi tel ah kehilangan sebagian besar dari kitab sucinya. negeri mereka. Ketika ada p ertikaian di antara dua komunitas menyangkut satu hal. meskipun beber apa alasan yang kurang menguntungkan telah disajikan. Dr. Sebelum kedatangan Nabi Suci. Pengarang Injil Matius juga mendengar kabar ini dan untuk menerapkan nubuat yang tenar ini kepada Yesus Kristus dia men-stempel suatu dongeng khayalan dan mencatatnya dalam Alkitab. beberapa orang Majusi dan orang-orang bijak dari Timur telah mencari di a dengan petunjuk sebuah bintang. Pengarang dari Alkitab in i sungguh terkenal akan tipuannya yang aneh. Kami telah menghitung ulan g beberapa nubuatan yang sangat jelas dari Zoroaster. betapapun. Apapun kabar baik yang didengarnya. dalam bukunya Life of Jesus Christ . Ferrar Life of Jesus Christ halaman 30). Sebaliknya. Tidak ada pilihan lain bagi bangsa Persia. satu-satunya tanda yang diberikan oleh malaikat adalah: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam p alungan (Lukas 2:12). Pengarang Injil Matius menulis bahwa ketika Yesus dil ahirkan. meskipun dia membuat suatu ceritera lucu bahwa para gembala datang mengunjungi Kristus. membetulkan kaum Majusi begitu pula penyembah berhala. tetapi dia berbuat sebaik-baiknya untuk membuktikan kalau-kalau atau yang lainnya lagi bahwa teks itu mengacu kepa da Yesus Kristus. dan semua kenyataan ini telah jelas dicatat dalam surat dar i Sasan. menulis tentang kontradiksi ini da lam istilah berikut: Tiada lain kecuali sekumpulan tradisi yang kacau dan kontradiktif yang tidak dapa t memberikan penerangan baik dalam peringkat mereka. yang keputusannya harus mengikat kedua golongan sepanjang itu tidak diwarnai oleh bias pribadi ata u prasangka di fihak penengah itu. Kebenaran yang nyata adalah bahwa setiap kata dalam ramalan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad. at au harus menunjuk orang lain dimana gambaran ini bisa diterapkan. sehingga mereka berduyun ke tempat kehadiran d imana reformer itu telah muncul. unt uk menangkis kemungkinan keberatan yakni bahwa pembaharu yang dijanjikan itu waj ib dari kaum Majusi. Tradisi dalam kitab suci Kristen ini. tetapi di a tidak menyebut samasekali orang-orang Majusi yang datang mengunjungi Kristus at au bintang yang menuntun mereka ke arahnya. Ini adalah tanda pertama munculnya pembaharu. maka suatu jalan yang mud ah untuk mendapatkan pemecahan adalah menunjuk seorang wasit. Dan kenyataan ut ama bahwa tak ada penulis Alkitab yang lain yang membenarkan ceritera ini cukup sebagai penolakan atasnya. bintang ini berjalan di depan mereka hingga sa mpai dan tegak di atas Kristus dilahirkan. dan penulis Alkitab tahu akan hal itu dan seketika mengarang suatu ceritera. Suatu kecurigaan yang sangat kuat umumnya merata di setiap kredo dan komunitas mengenai perkara agama . apakah mereka harus beriman kepada N abi dan mengambilnya sebagai Astvat-ereta (seorang yang terpuji atau Muhammad). dan dia tak pernah peduli bagaimana p enafsirannya kepada teks dari kitab kuno itu. dia seketika menterapkannya kepada Yesus. Lukas yang m engaku mendapatkan pemahaman sempurna dari tangan pertama (Lukas 1:2-3). tetapi meski demikian. membuktikan bahwa suatu nubuat . jumlah me reka ataupun nama-nama mereka (Dr. mahkota dan kerajaan Persia. Tak ada bintang yang memberi petunjuk mereka. tanpa merenungkan bahwa dia telah mencatat banyak perkara yang tak bisa dipercay a dan peristiwa yang berlawanan dengan fakta yang sesungguhnya. dia yang memus nahkan penyembahan berhala.acam itu berharga bagi seorang nabi atau orang suci. Tidak ada di tempat lain kecuali dalam Injil Matius ada dis ebutkan orang Majusi yang datang jauh-jauh dari Persia untuk menyampaikan persem bahannya kepada Kristus atau tentang bintang yang berjalan di depannya. Ferrar. menghasilkan para pengikut yang sidik dan suci. Mereka telah merosot baik dalam moral maupun agama. dan yang akan menjadi tuan dari agama. Tidak seorangpun dengan mudah akan menerima bahkan suatu fakta yang terang dan jelas bila hal itu disajikan oleh seorang pembujuk yang berbeda.

sebagaimana ditulis dalam Fargard: Namanya kelak adalah Saoshyant yang jaya dan namanya kelak Astvat-ereta. Nubuatannya bukanlah suatu kebetulan yang meragukan. dalam beberapa tahun ke depan. tetapi adalah masih diluar jangkauan angan-angan yang paling liar sekalipun. Ibu yang mandi di sumber Kashva adalah Siti Hajar yang agung. kedua nama itu sama saja. Dalam catatan yang dikutip d i atas. karena dia tidak pernah mendambakan penaklukan wilayah. Tetapi dia melihat dalam rukyah ketika menggali parit untuk menyelamatkan komunitasnya yang kecil dari musuhnya yang p enuh kebanggaan. Maka ini adalah kemenangan nyata baginya bahwa dia menyaksikan manusia memasuki agama Allah dengan berduyun-duyun dan semua orang bijak dari Iran sebagaimana d iramalkan oleh peramal besar dari Iran juga telah masuk Islam. berhasil mempersatukan mereka meskipun dila wan dengan keras. Dia melihat rukyah itu tanpa kita ragukan lagi. serta sifat dari dia yang akan datang. ====== SUATU KETEPATAN DARI SEMUA NUBUATAN ZARATHUSTRA. ---------10. adalah aneh menyaksikan. Kitab suci Zoroastrian menyatakan ba hwa Zarathustra menyatakan diri sebagai nabi dari Tuhan. Art. Nubuatan ini memberikan gambaran yang kuat atas kesetiaan. Pengarang Injil Matius mereka-yasa publisitas yang tersebar luas ini dan seketik a dinisbahkan kepada Yesus Kristus.tentang kedatangan Nabi Suci itu umum di kalangan kaum Majusi dan mereka benar-b enar sangat berharap dalam menatikan Nabi Yang Dijanjikan yang bahkan keinginan mereka yang besar itu dikenal di wilayah dekat maupun jauh. adalah suatu fakta yang sangat dikenal dalam sejarah. Dalam Zend Avest a ada dua nama dari dia yang akan datang. Seorang lelaki yang sendirian. Dan surat. tetapi ini suda h diramalkan seribu tahun sebelumnya oleh Tuhan Yang Maha-tahu kepada nabi bangs a Iran dengan kata-kata yang penuh empati Bahwa Saoshyant akan jaya . yang adalah nenekmoyang Nabi kita. Dan kemenangannya ini tidak hanya untuk memerintah suatu ba ngsa yang sangat kuat. Dia kelak adalah Astvat-ereta (Dia yang suka memuji) karena sebagai ciptaan f . Kini saya teruska n dengan memberikan ketepatan dari yang belakangan. pertama sekali dikatakan: Kita memuji dia dan para sahabatnya dan seterus nya . bahwa kemenangannya atas kerajaan yang paling berkua sa yakni Iran tidak dengan senjata melainkan dengan salatnya yang tepat waktu dan doanya kepada Tuhan . Betapa mereka membangun tembok manus ia di sekeliling Nabi demi melindunginya dari serangan musuh. Tetapi suatu kajian terhadap Zend-Avesta menunjukkan bahwa kata ini sama dengan Soeshyant yang menurut Avesta berarti dia yang terpuji (atau Muhammad ). Dia men yalakan api untuk menerangi kaumnya. Mazda (cahaya). Astvat-ereta berarti Dia yang suka memuji . meski dengan sedikit sekali perbedaan. Mata air yang secara ajaib muncul di gurun pasir adalah lamban g dari al-Quran. Dalam penggenapan ra malan ini maka Tangan Tuhan mengejawantahkan dirinya. tanpa pamrih prib adi dan pengorbanan dari para sahabat Nabi. lahir di suat u negeri yang paling tercerai-berai. Beberapa mufasir mengira bahwa Sasan I tidak dapat memahami apa arti kata Ho shshe nshor. menjalankan ker ajaan yang kuat dan mapan seperti Persia. Dia adal ah Saoshyant (Dia yang terpuji) karena dia bermanfaat bagi seluruh dunia fisi k. (ii) dia akan memperbaiki kemerosotan bangsa Iran. Lebih dari it u. tanda-b ukti. sebagaimana saya kutip di atas. Saoshyant dan Astvat-ereta. Sungguh mustahil untuk mem ecahkannya dengan kehendak manusia. Kemudian dia membangun suatu negara kecil. Hastings Encyclopaedia. Namanya kelak adalah Saoshyant yakni dia yang terpuji terjemahan harfiah dari nama Muhammad dan terjemah ini bukan atas saran saya melainkan oleh orientalis. Air dari sumber ini mendinginkan api yang menyala di kuil bangs a Iran dan di hati segenap bangsa di dunia. d ia bahkan dengan kehangatannya memenangkan hati manusia dan kemenangan agamanya. untuk membayangkan bah wa dia dan para pengikutnya akan. Dia meramalkan kedatangan seorang Nabi yang Jaya.. Nubuat dari Zoras ter dalam suatu rangkuman ada dua bagian (i) Nabi Arab itu akan membuktikan kebe naran agama Majusi yang asli dan sebaliknya kaum Majusi akan menyokong kebenaran agamanya. Soashyant atau Rahmat bagi segala bangsa . Mengenai yang sebelumnya saya telah memberikan perbandingan secara rinci dari ajaran kedua agama.

yang akan dibersihkan dari semua berhala. Usaha dan perangnya adalah untuk segala kejahatan. Dia akan menaklukkan dan memerintah setan.isik dan sebagai makhluk hidup dia akan tegak menjalankan penghancuran terha dap makhluk fisik yang mempertahankan berhala dan sejenisnya serta memperbaik i kesalahan dari kaum Majusi . Dia akan menjadi akhir dari para nabi. semoga Sa oshyant-Mu (Muhammad) menyaksikan betapa hadiah ganjaran-Mu kelak bagi dirinya. Akan menyingkirkan kegelapan dari dunia. Kedudukan mereka akan maju menurut tatanan yang tulus. membacakan doamu. sebagai seorang pendeta yang memuji. Dia akan menjadi sumber mata air evolusi serta perkembangan dari bangsa-bangsa. Semoga kelak nabi yang Engkau simpan menemukan dan memperoleh haknya demi keba hagiaanku. Para sahabat Saoshyant tidak akan disebut pelayan melainkan kawan-kawannya. dan amal perbuatanny a juga baik. Wahai. Cahayanya yang besar adalah busana ketulusan. Saoshyant itu seperti Engkau wahai Tuhan Mazda (dicelup dalam warna Tuhan). abadi. Di masanya dunia akan di renovasi. Kami (bangsa Iran) mengundang Saoshyant yang dermawan. kata-katanya baik. Mereka yang paling tepat dan benar dalam pembicaraan mereka. Dia yang suci akan segera tiba. Fikiran mereka adalah fikiran yang baik. Dia yang paling tekun. Engkau (wahai Tuhan) yang dalam kekuasaan-Mu kuletakkan kesusahan dan keraguanku . Dia akan menegakkan agama yang murni. semanagat dan iman para sahabat tidak pernah bertambah tua atau mati. dan doamu. dan salih untuk me nolong kami. Para musuhnya akan jatuh. Kehendak baikmu. Dia kelak adalah lelaki ideal yang akan mengusir rancangan para pendeta palsu. wahai Mazda! Datang lelaki dengan pemikiran sempurna? Saya datang kepadamu. karena doa-doanya. wahai engkau dermawan abadi. Dia adalah Astvat-ereta. Agamanya adalah jalan tertinggi kepada kebijaksanaan. Pemikirmu yang baik dan yang Kau anugerahi rahmat mukjizat. Pada kedatangannya secara spiritual bangsa-bangsa yang mati akan bangkit kembali . (Yasht 28 :29). sebagai seorang pengingat. dan mohon pertolongan. Kapan. dan begitu pula semua rahmat kehidupanku. Fikiran. Dan penyelamat dengan wahyu yang luhur. karena kejahatan yang dilakukan oleh penyembah berhala maupun kaum Majusi terhadapnya tak bisa melukainya. Dalam Dasatir dikatakan: Ketika kaum Zoroastrian meninggalkan agama mereka. Saoshyant adalah pemberi atau dermawan yang besar. dan sebagai yang bersenandung demi pengorbanan dan kehormatanmu. Mereka akan mengalunkan doa dengan pujian kepada Tuhan Yang-esa semata. yang paling agung d an perkasa. yang paling mulia dalam pemikirannya. yang para pengikutnya akan menaklukkan Pers ia. Para sahabat dari Saoshyant yang suci diajak untuk datang. seor ang laki-laki akan muncul di Arabia. yang memerintah dengan benar dan yang mengungkap (s emuanya) dengan benar! Saya serahkan kepadamu daging jasadku ini sendiri. . Sebagai ganti menyembah api mereka akan menghadapkan wajahnya ke rumah Tuhan yan g dibangun oleh Mahabad (Ibrahim) dalam doanya. Mereka (para pengikut Nabi itu) akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. engkau Saoshyant yang suci (Muhammad dan para sahabatnya) dan demi salatm u yang tepat waktu demi rahmat dan pembebasan dosa darimu. Bagaimana saya akan melengkapi pujian kepadanya? Dia akan mengusir dari tanah ini para pemburu kesenangan yang bermabuk-mabukan. Wahai engkau dermawan abadi.

(4) dan menurut yang lain ini usianya t ak lebih dari empat ribu tahun. bijaksanalah mer eka. M ayoritas umat Hindu percaya bahwa Weda juga membuktikan kebenaran Purana. Rig We da dikumpulkan dalam tiga masa yang panjang dan berbeda. yang disebut di atas adalah tiga Weda yang tua. Besar selisih pendapat tentang masa pengumpulan atau wahyu dari empat Weda itu . dan begitu pula dalam Upani shad. Wed a adalah kitab suci yang paling otentik dari umat Hindu dan dasar yang sesungguh nya dari Hindu Dharma. tempat-tempat suci dari kaum Majusi. meskipun menurut jumlahnya. Rig Weda adalah yang tertua. mereka berjumlah tak kurang dari 1311. teks yang suci Se muanya berhubungan dengan Tuhan Yang rumahNya di langit. tetapi ini tetap dimasukkan dalam kitab yang diwahyukan (Shruti). Yang keempat. t etapi ada jurang perbedaan yang tak terjembatani antara macam-macam sekte dan pa kar Hindu. Nabi mereka kelak adalah seorang lelaki elok yang mengungkapkan perkara-perkara yang ajaib. Rig Weda. sedangkan Weda adalah sulit difahami dan jarang didapati. betapapun. Purana terdiri dari sejarah penciptaan alam semesta ini. Purana. Brahmana itu tiada lain adalah suatu tafsir dari Weda. Namun. adalah yang bertanggal belakangan .(7) Kitab otentik selanjutnya sesudah Upanishad dan yang paling luas dibaca oleh sem uanya yakni Purana. dianggap sebagai kittab yang lebih kuno.(1) Dari s itu hanya kira-kira duabelas yang bisa didapat. Upanishad dan Purana. sedikit banyak sepakat dalam riset mereka. Atharwa Weda.Mereka akan menjadi tuan dari Persia. (2) Menurut Manu. telah digenapi dalam pribadi Muhammad dan agamanya? Jadi. Orang-orang bijak dari Iran dan lain-lain akan bergabung dengan mereka. Ada empat bagian pokok dalam We da. s ejarah awal dari bangsa Arya. Itihasa dan Purana dan gath a dan Narashansi mengikutinya (9) Begitu pula. Kitab ini mudah diterima akal dan mudah didapat di mana-mana . Seorang cendikiawan memegang pendapat bahwa Weda diwahyukan seribu ti garatus dan sepuluh ribu tahun yang lalu. hanya mereka yang percaya kepada nubuatan ini. Umat Hindu menunjukk an penghormatan yang tinggi atas kitab-kitab ini dan membacanya dengan penuh per hatian dan keyakinan. Yajur Weda dan Sama We da. Ada tiga bagian dari kitab-kitab ini Weda. Maharshi Vyasa telah membagi kitab ini kedalam bagian delapan belas jilid. Susunan selanjutnya dalam keunggulan dan otentisitasnya sesudah Weda adalah Upan ishad. Silahkan teman-teman Persia kita serta orang-orang lain yang bijak di dunia mere nungkan perkara ini: Bagaimana nubuatan ini yang telah diramalkan ribuan tahun sebelumnya. Dalam Atharwa Weda kit a ketemukan: Ayat-ayat dan lagu-lagu serta hymne magis.(6 ) Umat Hindu bangga dengan perjanjian filosofis ini.(5) Begitu pula. yang bangkit dari sisa ( 8) Lagi kita dapati: Dia pergi ke wilayah yang besar. kata demi kata. Dengan mengabaikan perbedaan ini. Madain. beberapa Pandit menganggap Upanishad ini lebih unggul dari Weda. yang m enunjukkan bahwa Purana itu lebih otentik dan lebih kuno. kisah kehidupan dari dewa dan dewi dalam agama Hin du.(3) Yang juga dikenal sebagai Trai Vidy a atau Ketiga Ilmu. Kaum Orientalis Eropa. Tus dan Balkh. dan memeluk Islam serta berg abung dengan Persaudaraan dari segenap Nabi di dunia. suatu perbedaan besar terdapat d alam berbagai peristiwa tentang tempat dimana kitab ini diwahyukan dan Rishi (na bi) kepada siapa kitab suci ini diberikan. dalam Rig Weda disebutkan tentang Purana: Demikianlah dengan ilmu ini (dari) Puran Yajua bapak-bapak kita bangkit m . kita temukan pengakuan akan keunggulannya terhadap Weda. ====== MUHAMMAD dalam 'KITAB SUCI HINDU' KEDATANGAN NABI MUHAMMAD DIRAMALKAN DALAM KITAB SUCI HINDU (1/18) PENDAHULUAN Banyak sekali nubuatan kedatangan Nabi Suci Muhammad juga terdapat dalam kitab-k itab suci agama Hindu.

Namun keberatan ini tidak tepat. Namun inipun satu argumen yang tak berdasar. yang mempunyai peredaran sangat luas. Dikatakan selanjutnya bahwa nubuatan ini ditambahkan ke dalam Purana pada hari belakangan. Mungk in saja menambahkan sesuatu terhadap nubuatan ini atau merubah teksnya. (12) mustahil dikacaukan. biarkanlah mereka. keagungan Nabi Muhammad dan semoga mereka mengumumkan keimanannya kepada beliau. membentuk bagian dari agama mer eka.(11) Semua referensi ini. para pandit ini berfikir yang terbaik adalah menolak seluruhnya kepercayaan apa yang terkandung dalam Purana. mengkaji dengan ce rmat. dengan membacanya akan membawa keselamatan dan rahmat ba ik di dunia maupun di akhirat. adalah omong kosong untuk mengira bahwa semua Pandit serta wali cerdas dari umat Hindu bisa berkumpul di suatu tempat l alu menambahkan nubuatan ini dalam Purana. para Pandit mulai berteria k bahwa Purana itu dirusak. Adalah mustahil dan jauh dari kebenaran bila seluruh Purana itu yang begitu luas dibaca dan dipelajari dengan cermat. takwa dan orang yang ber hati bersih. Melihat ramalan yang jela s mengenai Nabi bangsa Arab dalam kitab-kitab mereka. dimana Maharesi membuat suatu penelitian yang menakjubkan ten tang peristiwa yang akan datang. Bukannya beriman ke pada Nabi dan dengan demikian menaati para Rishi mereka yang agung dan suci. sebagai suatu fakta nyata.enjadi Rishi (10). NUBUATAN TENTANG NABI SUCI MUHAMMAD DALAM KITAB-KITAB SUCI HINDU PENGHORMATAN MAHARESI WIYASA KEPADA NABI Umat Hindu telah sangat terkenal dalam pemujaan terhadap pahlawan. Dialah orang yang mengatur Weda di bawah bermacam-macam judul. Karena itu. tetapi a dalah naif untuk beranggapan bahwa para Pandit Hindu menambahkan sesuatu yang be rtentangan dengan agama dan keyakinan mereka sendiri. dan dipandang dalam masa pewahyuannya. Tetapi Weda dengan jelas telah membuktikan kebenaran Purana dan dicatat bahwa k arena Weda itu diwahyukan dari Tuhan. Purana juga telah d iwahyukan oleh-Nya. Ini disebut Bhavishya Purana karena ini memberi kan pencatatan secara kronologis kejadian mendatang. Dia juga menulis suatu buku berharga tentang kesufian. yang hanya bi sa dibaca serta difahami oleh sedikit orang malah tetap tak tersentuh hingga saa t ini. terdapat begitu banyak sekte di kalangan Brahman dan masing-masing sekte sangat menentang sekte lainnya. dan Weda. Karakter mere ka yang mencolok ini. Suatu rujukan kepada Purana juga diketemukan dalam Chhandogya Upanishad. bisa j atuh dalam pengabaian dan terhapus total dari muka bumi. Setiap kata Nubuatan dalam Purana adalah asli dan diwahyukan oleh Tuha n seperti yang di Weda. terkadang mereka berkilah bahwa Purana kini tida k sama dengan koleksi yang disebutkan Weda. Setiap copy Purana bisa diketemukan nyaris di setiap rumah seorang Brah man. menunjukkan bahwa Purana adalah juga kitab wahyu seperti We da. dan menyadari kebenaran akan apa yang mereka katakan. dan adalah sungguh aneh bahwa selama ini dunia belum pernah menemukan suat u koleksi yang tanpa ramalan ini. maka adalah mustahil buat mereka untuk bersetuju trhadap perubahan sema cam itu. Induk dari Purana adalah suatu kitab yang dikenal sebag ai Bhavishya Purana . dan juga dibaca pada saat-saa t tertentu dalam sembahyang. Dengan sepatah kata. Tetapi kompilasinya yang terbesar adalah del apan belas jilid Purana. dalam kitab suci mereka sendiri. kita menghimbau saud ara-saudara kita umat Hindu untuk memberikan pertimbangan serius terhadap pertan yaan ini. kesucia n dan penghormatan kepada Purana diakui dan dikenal dalam semua kitab otentik da ri agama Hindu. Jadi. Gita dan Mahabharata adalah j uga hasil dari penanya yang piawai. Pada saat yang sama. Betapa pun. entah mereka diwahyukan bersamaan wak tunya dengan Weda ataukah beberapa masa sebelumnya. Dia sangat salih. Tetapi di samping semuanya ini. Selanjutnya. Kitab termasyhur semacam itu. Maharesi Wiyasa sangat dihormati di kalangan Hindu sebagai seorang resi yan g agung dan seorang suci yang cerdas. Kaum Hindu menganggapnya se . kitab-kitabnya yang asli telah hilan g. Dan hal yang paling menggelikan adalah bahwa p erusakan ini demi keuntungan Nabi Muhammad dan untuk melawan agama mereka. kini beberapa Pandit mulai menol ak kumpulan ini hanya karena mereka menemukan di dalamnya banyak sekali ramalan dan tanda bukti yang kuat atas kebenaran dari Nabi Muhammad. dengan cara yang sama.

mencabut sampai akar-akarnya penyembahan berhala dan ak an menyingkirkan segala jenis kejahatan. Nama juga diberikan sebagai ramalan dan seringkali nama ini harus diberi tafsira n. Nubuatan ini sungguh terang benderang bak di tengah hari. Selanjutnya. kota-kotanya dan keturunann ya. nubuatan ini jelas memberi nama nabi itu sebagai Muhammad yan g menunjukkan bahwa ini tak bisa diterapkan kepada orang lain kecuali Nabi Islam . beberapa orang m enyatakan keberatan bahwa Raja yang disebutkan dalam ramalan ini bernama Bhoj ya ng hidup pada abad 11M dan adalah keturunan dalam generasi kesepuluh dari raja S haliwahin. Tetapi nama dalam nubuat. Tuhan Yang Maha-besar. Dia akan membunuh iblis. berkata Saya taat kepadamu . Hal lain yang perlu penjelasan. mempunyai kekuatan malaikat. tak ada sedikitpun bay angan keraguan bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Sulit diketemukan satu Nabi l ain di dunia yang mempunyai sejumlah besar sahabat yang semuanya mirip beliau. Nabi akan mendapatkan perlindungan terhadap musuh-musuhnya. juga merujuk nama Bhoj. karena ini hanyalah rukyah. adalah. Begitu pula. tidak ber arti banyak. Namanya adalah Muhammad Raja (Bho j) setelah memberikan ini Mahadewi Arab (yang berkedudukan malaikat) suatu perma ndian di Panchgavya dan sungai Gangga. sebagaimana dalam keraj aan Mesir dikenal nama Fir aun dan raja-raja Roma disebut Caesar. ambi llah aku sebagai orang yang bersimpuh di kakimu (13). Jadi. (yakni menyucikan dia dari segala dosa) set elah memberikan dia kehadirannya yang sepenuh pengabdian dan menunjukkan segenap penghormatan. Begitu pula. akulah budakmu. Disamping itu. Penyebutan khusus diadakan bagi para sahabat Nabi. raja Bhoj datang ke dunia limaratus tahun sesudah kedatangan Na bi . yang adalah ahli tata-bahasa sanskrit terkenal d an hidup lama sebelum Islam. mak a kita beri tafsiran bahwa Nabi akan disucikan dan dibuat kebal terhadap segala macam dosa. Berikut ini adalah terjemahan bahasa Inggris dari kata-kata nubuatan itu. Copy dari Bhavishya Pura na. Kita temukan sebutan Raja Bhoj di kitab Sanskrit kuno Aitrey a Brahmana . tidak hanya satu Raja yang bernama Bhoj.bagai Karya Ilahi seperti halnya Weda. Dia dikatakan termasuk bangsa Arab. Kata Sanskrit marusthal digunakan dalam rama lan berarti suatu bidang tanah berpasir atau suatu gurun pasir. bahwa Nabi mandi di Panchgavya dan air sun gai Gangga. Dalam tulisan pujaan kepada Nabi Suci. Maharesi Wiyasa telah mengurutkan hal-hal berikut ini: Nama Nabi itu jelas dinyatakan sebagai Muhammad. seperti halnya sungai Yordan dianggap suci oleh umat Kris tiani dan Zamzam bagi kaum Muslim. Namun. pengarang sebenarnya adalah Tuhan Sendiri. dari mana kami mengutip ramalan berikut. pen ghuni gurun Arabia. seperti telah kita nyatakan sebelumnya. Dia akan kebal dari dosa. Maharesi Wiyasa hanya sekedar mengumpulka n kitab itu. engkau telah mengumpulkan kekuatan yang besar untuk membunuh Iblis dan engkau sendiri telah dilindungi dari musuh-musuh Malechha Wahai engkau! bayangan dari Tuhan Yang Maha-suci. Beliau dipandang sebagai kebanggaan umat manusia (Parbatis Nath). Dia akan menjadi bayangan dari Tuhan Yang Maha-kuasa. Jelas ini tidak benar-benar terjadi. Beberapa raja yang hidup sebelum Raja Bhoj mempunyai nama raja yang sama. seorang gu ru ruhani akan muncul bersama para sahabatnya. Wahai engkau! kebanggaan kemanusiaan. . Panini. Raj a India diberi gelar Bhoj. Raja India akan menunjukkan penghormatan kepadanya dengan sepenuh hatinya. Maharesi menyatakan akan bersimpuh di kakinya. Seorang malechha (orang dari negeri asing dan berbicara bahasa asing). Air ini dianggap sangat suci dan murni dan mereka membasuh manusia h ingga bebas dari dosa. dicetak oleh Venkteshwar Press di B ombay.

dalam c ahaya fakta-fakta di atas. Wahai Raja! Engkau tak p erlu pergi ke tanah jahiliyah Pishachas. Radha Krishnan s Philosophy of the Upanishads. sibuk m embawa Pishachas (mereka yang sesat) ke jalan yang benar.6.12. Sebelumnya juga telah muncul satu setan yang sesat yang telah A ku bunuh. Dyanand s Satyarh Parkasha. hal. 9. Intro. 12. XI:7. Shatpath Br. Chhan. MahaBhashya dari Patanjli. nav dha Atharvano Veda. 21 Rigweda. 8. ma ka Mahammad (Muhammad) yang tenar. dia yang berkekuatan malaika t. aku akan menekankan dengan kuat kredo pemakan daging. Sacred Books of the Eas t. Manu 1:23. 118. mengalunkan Adhan (seruan untuk salat) d an akan memakan semua makanan yang halal. kita telah menyaksikan apa yang Brahmaji (Tuhan) wahyukan dan apa yang dik atakan Wiyasaji kepada dunia. lelaki yang berselimut.24. kepada saudara-saudara kita umat Hindu. Aku akan menjadi pencetu s dari agama kaum pemakan-daging ini . 10. Pada waktu malam. melainkan a kan disucikan dengan peperangan. me melihara jenggot. shasr vertama Sam Veda. engkau akan disucikan melalui kebaikank u bahkan dimanapun engkau berada.5-12.I. X:130.Jadi. Tidakkah selayaknya kita menghimbau. Yang menonjol diantaranya adalah sebagai berik iut: . Maharesi telah menganggap Nabi Suci itu mutlak sal eh dan tanpa dosa serta menunjukkan kesetiaan dan penghormatan yang tulus kepada nya dan ingin bersimpuh di kakinya. Pt. Dia akan makan segala jenis binatang k ecuali babi. dia sekarang muncul lagi dikirim oleh musuh yang penuh kuasa.1. dalam kostum seorang Pishacha berkata kepada raja Bh oj: Wahai raja! Arya Dharmamu telah dibuat mengungguli segala agama.4-6. Arya Dharma tidak diketemuka n di negeri itu. dan sembila n jenis AtharwaWeda. Mereka tidak mencari penyucian melalui semak yang suci. X. The Atharvaveda. VII: 1-2. Introduction to Upanishads. yakni 1131. Abhinash Chnadra s Rigvedic.3. India. mereka akan dikenal sebagai muslimin. Untuk me nunjukkan kepada para musuh ini jalan yang benar dan memberi mereka petunjuk. Chhandogya vii. jil. Mahatma Tilak s Arctic Home in the Vedas . h. untuk merenu ngkan apa yang dikatakan oleh Maharesi Wiyasa tentang Nabi dan beriman kepada Na bi untuk menaati perintah Brahma dan memenuhi hasrat yang menyala di hati Mahare si! ---------1. Trayam Brahm sanatnam. 5. 3:2. tanpa kuncir (di kepalanya). Ada 101 cabang dari Yajur Weda. 1000 dari samweda. Dalam peperangan mereka melawan bangsa-bangsa y ang tak beragama. menciptakan revolusi. 2. Atharva Veda.w. Lectures by Raja Ram Mohan Roy. tetapi sesua i dengan perintah Ishwar Parmatma. 11.9:188. hal. 6. 3. 77. yang telah Aku beri kata-kata Brahma. 7. yang percaya kepada Kitab-kitab Suci Ilahi dan mendewakan pemimpin agama mereka. Manduk Upanishad. ====== NUBUAT LAIN YANG JELAS DARI WIASAJI Dalam kelanjutan dari kutipan yang sama dari Bhavishya Puran yang telah kita ber ikan di atas. Dalam nubuatan ini Wiyasaji telah mengurutkan banyak sekali tanda-tanda atas ked atangan Nabi Suci Muhammad s.VIII.16. 2:76. kami masih bisa menemukan suatu ramalan yang jelas dalam Shloka 10 -27. 1. Rig Veda. Maharesi Wiyasa telah menandai Nabi Suci sebagai berikut: Malechhas telah merusakkan tanah Arab yang terkenal. ek vinshti dhava Richyam. Pengikutku adalah lelaki yang bersunat.1-2.xiii.a. XV:6. 4. 13 Ek shatam adhvaryo shakha.

India dihuni oleh Raksasa. pada saat dia diwahyukan. ketika kaum muslimin tiba di sini. penyuciannya akan terjadi di si ni di India. terpujilah nama Tuhan . dan sebagainya. Maharesi Wiyasa sendiri telah menggambarkan keadaan agama ini pada saat munculnya Nabi. dan pemimpin mereka akan menciptakan revolusi besar. Dan agama para pemakan daging ini akan menjadi suatu kultus Ilahi. dan seri kitabkitab ini begitu pentingnya sehingga kitab-kitab suci ini di . menunjukkan penghormatan kepada dewa-dewa. ketika Arya Dharma diredusir menjadi sekedar gerombolan kejahatan dan rusa k total serta carutmarut. apakah tidak perlu bahwa beberapa Brahma harus muncul d i jazirah Arab untuk mereformasi bangsa Arab dan begitu pula bangsa Arya? Begitu lah apa yang sebenarnya terjadi sebagaimana diramalkan oleh Maharesi Wiyasa. para pengikut malechhas dharma (Islam) adalah orang-orang yan g bijak dan berani.(15) Jadi. Karenanya. memelihara jenggot. adalah Upan ishad. Demi membimbing para lawannya ini kepada kebenaran. Mengetahui kenyataan ini. NAMA SUCI MUHAMMAD DALAM ALLO ATAU ALLAH UPANISHAD Kedua pentingnya sesudah Purana. Daging babi diharamkan bagi mereka. Sua tu pertanyaan timbul di sini bahwa bila Arya Dharma menjadi yang terbaik dari se mua keyakinan dan unggul di atas agama yang lain. dikenal sebagai seorang malec hha yang bijaksana . Jelas bahwa kata ini digunakan dengan arti yang kurang baik. dan dia sibuk membangun bangsanya. maka apa perlunya untuk member i dunia ini keimanan yang baru yakni Islam? Namun jawabannya adalah bahwa agama Arya. Di tanah malechhas . Musuh-musuhnya yang sekarang akan musnah seperti halnya musuhnya yang terdahulu (Abrahah) dan lain-lainnya telah binasa.Tanah Arab telah dirusak oleh pembuat kejahatan. Islam akan memerintah India dan kepulauannya. tetapi Maharesi Wiyasa telah menggu nakannya dengan pengertian yang agaknya berbeda. sisa binatang yang lain yang bisa dimakan ha lal baginya. tidak memakai kuncir (di k epalanya). tinggi keruha niannya. Tidak ada rahasia dalam agamanya dan panggilan salat akan diserukan dari menara setiap masjid. Dikisahkan dalam ramalan ini bahwa Nabi Suci akan membuktikan kebenaran dari ke percayaan Arya dan juga bahwa Aryan Dharma akan unggul di atas semua agama. Shabar. Dia telah memberikan gambaran sebenarnya tentang apa yang disebut malechha dharma (Islam) dan keimanan Arya. hendaklah kaum Arya menaati Resi mereka dan mengagungkan asma Tuhan ata s munculnya Nabi Muhammad Juru Selamat dunia. Arya Dharma tidak diketemukan di tanah itu. dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Bhil dan orang-orang jahil lainny a. Mereka akan dikenal sebagai muslimin karena peperangan mereka melawan orang-oran g yang tidak beragama. Tetapi lama kelamaan dia menjadi rusak dan karen anya Islam diperlukan. ( 14) Dalam Seloka di atas kata malechha telah digunakan lagi dan lagi. Raja India takut pergi ke tanah Arab. Semua sifat yang luhur ini terdapat pada kaum muslimin dan s egala jenis kejahatan telah berkumpul di tanah Arya. Umat Hindu menggunakan semacam rumput untuk bersuci. Nabi yang akan datang itu akan membuktikan kebenaran dari kepercayaan Arya dan a kan memperbaharui umat yang sesat ini. tentulah yang terbaik bagi bangsa Arya dan menja di unggul di atas segala agama. wahai Muni. Muhammad telah diberi Tuhan kata-kata Brahma . tetapi umat ini akan disuci kan dengan sarana pedang. Para pengikut Nabi akan bersunat. Katanya: Kerusakan dan penganiayaan adalah tatanan hari itu di tujuh kota suci Kashi. tajam akal fikirannya.Dia sendiri mendefinisikan kata itu sebagai Seorang dengan amalan yang baik. Kar ena itu.

ke Aurangaba d di Deccan dimana para pendeta Hindu menerbitkannya di bawah judul Upanishad. dan ada lagi keajaiban yang mengherankan terjadi atas mukjizat ini bahwa semua orang Hindu mu lai melihat dan mempertimbangkan kompilasi dari seorang Muslim ini sebagai benar -benar Upanishad . telah meng-copy ini dalam bukunya yang berjilid-jilid. Tetapi pertanyaannya adalah. dan atas alasan ini banyak ulama agama Hindu per caya bahwa Upanishad bahkan jauh lebih unggul dari Weda. Bila ko mpilasi seorang Muslim bisa mendapat tempat di Weda. d an mengapa di Bombay para pandit Hindu menerjemahkannya ke dalam bahasa Gujarati . dan menggambarkan bahwa di dalamnya berisi asma Allah dan penyebutan sifat-sifat-Nya . Selanjutnya. dari sejak zaman kuno. mencetak dan menerbitkannya? Dan lagi. tersebar kemana-mana dan menyihir seluruh negeri? Dan bila tida k demikian. dan bahwa interpolasi itu. seluruh Upanishad telah dibagiakn kepada empat Weda. maka tak diragukan lagi ini adalah mukjizat yang unik bahwa tak ada MS dari Atharwa Weda yang muncul dari rumah seorang pandit-pun yang tanpa Allah Sukt. untuk menekankan p entingnya. dan bahwa seorang yang baru masuk Islam. telah dirusak dan dicemari dalam semalam. dan kehadiran Weda sebagai kitab suci. tema dari Weda itu untu k mendapatkan banyak hujan dan panenan serta melimpah-ruahnya kekayaan dan terna k. untuk menyelipkan Allah U panishad dalam kitab suci mereka. Maka. dan kemu dian karenanya tipuan dan kejahatan mistis dari seorang pandit-mualaf ini. bagaimana bisa bahwa leksikografer baha sa Sanskrit mempertimbangkan dan menerima kitab yang disusun oleh seorang Muslim menjadi Allah Upanishad dan suatu sukt dari Atharwa Weda? Tetapi argumen yang p aling lucu dari semuanya adalah yang disajikan oleh kaum Arya Samaj bahwa sukt i ni telah ditambahkan dalam Atharwa Weda. seorang ulama Hindu. me ngambil seluruh MSS dalam Weda darinya. dan bahwa klaim ini dik etemukan dan ada dalam beberapa kitab Upanishad. jilid II. Aurangabad (Deccan) dan Bombay. tetapi apakah mereka tidak berfikir bah wa dengan cara ini posisi Weda menjadi meragukan dan tak bisa dipercaya. telah memperbanyak dalam kepustakaan mereka. tidak hanya dalam leksikon sanskrit. membagikannya ke seluruh India. Apakah semua MSS dari Weda dalam pengawasan seorang pandit yang memeluk Islam secara diam-diam. bagaimana itu bisa masuk ke rumah Hindu di bawah judul Upanishad. tetapi Upanishad membukakan ilmu Ilahi dan mengajarkan bagaimana jiwa manusia itu bisa lebih mendekat kepada Pencipta dan Tuannya. sehingga bahwa Allo Upanishad adalah Upanishad dari Atharwa Weda. me lainkan namanya juga ada dalam daftar Upanishad.anggap sebagai dari ilmu Ilahi. dan Allah adalah nama Parmeshwar atau Brahm a. dan bagaimana dia bisa berjalan dari Calcutta ke Bengal. berkeliling negeri dan masuk ke r umah pandit di Bengal. Begitu pula. dan penyebutan asma-asma Allah. Nagendra Nath Vasu. dan para leksikografer dari bahasa Sanskrit. Tetapi dalam Jilid III dari kitab yang sama suatu usaha telah dilakukan untuk menunjukkan bahwa itu tidak otentik. sedemikian berbahayanya sehingga mengandung di dalamnya Kalimah Syahadah k aum Muslimin. denga n cara demikian. dan alasan yang diberikan untuk menyokong klaim ini adalah karena setelah membaca Upanishad ini banyak umat Hindu menjadi Muslim. de ngan banyaknya campuran beracun seperti ini. diterbitkan di Cal cutta. dan menyatakan bahwa. dan tak seorangpun tahu bahwa Weda yang tersim pan di rumahnya. dan penerbitnya tiada lain adalah para Pandit Hindu sen diri Di sini dalam buku ini. dan bahwa seorang Pandit yang msuk Islam kemudian menyusunnya. dan merusak Weda. sedemikian hingga bab 40 dari Yajur Weda diakui disebut sebagai Ish Upanishad. akan menjadi teracuni dan mati. serta nama Muhammad. atau mereka disebut Upanishad mereka yang khusus. karena. dan tidak menyatakan diri bahwa dia telah menjadi Muslim. yakni. apa lagi yang bisa diselipk an ke dalamnya oleh para pandit Hindu. kita sajikan suatu reprint fotografis dari Allah Up anishad yang diterbitkan oleh para pandit ini. dan kemudian semua pandit yang lain. Sekarang hal yang perlu dipertimbangkan ialah bahwa bila itu dikompilasi oleh seorang pan dit yang menjadi muslim. ilmu Ilahi dan suatu kitab yang jauh lebih unggul dari pada Weda. karena percaya bahwa ini adalah benar-benar Upanishad. ini telah diterbitkan dalam bahasa Gujrati dan bahasa lain-lainnya be serta teksnya yang asli. Penyebutan ini telah dilakukan. dalam Allah Upanishad suatu puji-pujian telah dinya nyikan dan didoakan oleh Parmeshwar. Vishwa kosh (Encyclopaedia Indica). banyak dari Upanisha d disebut Supplemen atau Appendix dari Weda.

tidaklah diambil keluar dari rumah seorang Muslim.. yakni Allo Upanishad.. boleh jadi. Dan mas ih ada lagi keanehan besar yaitu dimana pengarang Muslim dari Allah Upanishad ya ng telah menjadi Muslim. sungguh sebuah keajaiban di atas keajaiban. Kita telah menerbitkan dal am buku ini suatu copy fotografis dari Upanishad ini. kebanggaan dan penonjolan bahwa itu adalah kata-kata Ishwar. melintas di kepala yang barangkali. telah merubah teks. yang diterbitkan di Aurangabad (Deccan). demi kompilasi seorang Muslim. dalam Sh abd Kalpadramnya Raja Radha Kant Bahadur dan di Bombay bersamaan dengan terjemah Gujarati. Tetapi apa yang telah men arik dan memikat Raja Radha Kant Bahadur. dan suatu pujian telah dinyanyikan bagi para pengikutnya. serta kepada saudara-saudaraku umat Hindu. dan mereka silahkan mereposisi keyakinannya dan beriman kepada Nabi Suci Muhamm ad s. dan juga nama Nabi Suci. tetapi tulisan ta ngan MSS yang kuno itu menghias lemari buku perpustakaan para pandit Hindu yang memperlakukan kitab-kitab suci ini lebih berharga daripada jiwa mereka sendiri. setelah menyusun sendiri kitab ini. bersama dengan terjemahnya secara harfiah bagi para pencinta kebenaran. Tetapi seorang yang sehat akalnya dapat menerima kemungkinan bahwa para pende ta Hindu. bah wa disamping kepada Pandit Hindu. bahwa bila Weda itu kitab yang begi tu tidak aman dan tidak cermat dimana seseorang bisa mengolah teksnya sesuai den gan yang dia mau. argumennya mungkin telah final dan lengkap. bahkan tidak menyatakan namanya. yang berarti bahwa hidung mereka boleh ada atau boleh tiada di wajahnya. yang membuat kitab ini tidak masuk akal dan kabur. Kalimah suc i Islam telah disebutkan dua kali. untuk mendapatkan penghormatan dan kehormatan di ka langan kaum Muslimin. di jaga dengan sepenuh hati dan dirawat selama ribuan tahun . tidak memberikan pe ngetahuannya kepada seorang Muslim lainnya. tetapi mereka tak akan mengizinkan seekor lalat duduk di sana. dan bahwa pujian serta pujaan dari Parmeshwar dilagukan di dalamnya. setelah diperkaya dengan khazanah Kee .w. maka tak akan ada obatnya. telah menyebutkan Allah Sukt di dalam kitab ini lama sebelum kaum Muslimin datang ke India? Dan Pandit Bhagwat Dutta. suatu manuskrip atau terjemahnya pasti muncul dari rumah seorang Muslim.sesuai dengan perintah langsung dari para Resi mereka. tetapi suatu pemikiran. negeri dan umatnya. penyusun kitab Shabd Kalpadram yang ka ya dan makmur. kepada siapa mereka menaruh kebanggaan yang besar. beberapa pandit yang sedang didera kem iskinan atau tak punya uang. . Bagi seseorang yang memutuskan untuk tidak menerima kebenaran betapa besar dan jayanya hal itu. adalah be gitu berbeda dengan Weda. akibat bias keagamaan mereka. maka klaim mereka bahwa itu wahyu dan ilmu Ilahi akan menjadi meragukan dan tak bisa diterima. bahwa teks Atharwa Weda telah ter campur dan rusak. sangat masuk akal dan cocok. suatu leksikon yang sangat kuno dalam bahasa sanskrit. ter paksa harus mengakui. Musuh-musuh Weda Dharma ini tidak menyadari. Mendengar pernyataan bodoh dari orang-orang yang kurang akal semacam ini tentula h saya terkejut dengan heran dan sedih. dan para pencari kebenaran. ulama peneliti dari Arya Samaj. dan agama nya telah disebut sebagai agama yang didirikan oleh Tuhan Yang Maha-tinggi. tetapi ide bahwa mereka telah menyelipkan sesuatu yang diluar keyakinan mereka. pada waktu yang sama. dan suatu tekanan te lah diletakkan dalam membaca rumus Keesaan Ilahi ini. karena ajaran N abi yang luhur telah membebaskan dan melepaskan dari segala kejahatan kasta yang tak boleh disentuh dalam agama Hindu dan perbedaan kasta yang menimbulkan keben cian dan sebagainya. deng an cara yang sama. tak akan ada penyembuhanny a. dan yang mengabaik annya bahkan disentuhnya kitab-kitab suci ini oleh seorang Muslim adalah suatu d osa besar.a. mengak ui adanya interpolasi dalam Atharwa Weda itu sungguh suatu hal yang jauh lebih b erbahaya dan mematikan daripada menerima kehadiran Allah Upanishad di dalamnya. mengenai Allah Sukt ini. dengan cara yang kacau. atau membuat suatu ikhtiar. Mengulas dari mulut seora ng pandit Hindu. sehingga mereka bisa. ketika menerbitkan kitab-kitab ini. Tepat seperti disebutkan dalam Bhavishya Purana mengenai nama Nabi Suci. telah melakukan hal semacam ini. dalam kitab suci kecil ini.. untuk menulis dalam kamusnya bahwa Upanishad ini adalah Upanishad daro Atharwa Weda? Dan bagaimana bisa pengarang Wachasptya. Manuskrip dari Allo Upanishad. adalah jelas naif dan bodoh.

Tirmidhi dan Abu Dawud. Bagi Allah adalah semua perbuatan mulia. hewan dan makhluk manusia.III:1. Utusan Allah adalah Utusan terbesar dari Allah. Allah adalah Yang Menampakkan bumi dan langit.16 . Jelas dari teks Allah Upanishad ini bahwa.6. Muhammad. Indra yang perkasa. raja Rushamas . X:130. Allah adalah Alfa. jalan keselamatan dan kebebasan di dunia maupun di Akhirat. meletakkan kebenaran amal semua orang. bab Mafakhira fa-la-Assabiyah . Nareshu Ashansah Narashansah astvishyate yashya sah Munashuesh u Parshansnih. Berikut ini adalah terjemahan sederhana dan harfiah dari Allo Upanishad. Dia ad alah Baruna dan menyukai teman-teman.3. XIII:4. Ibid. yakni beriman hanya kepada Tuhan Yang Sejati saja. dan menciptakan langit. engkau menyembah (Atharwa Resi) La-ilaha-illaAllah .8. dan tak ada tuhan lain kecuali Dia . Atharva Veda. Dia adalah Esa. hh. XV:6. Tentang ini Prof. seperti telah ditulis oleh Nagendra N ath Vasu dalam Encyclopaedia India. Di a adalah Yang Menyingkirkan semua kejahatan dan bencana. rembulan dan bintang.saan Ilahi yang murni dan sempurna. telah menciptakan matahari. Mishkat. Allah adalah yang awal.6. ----------14.13. bahwa Purana wajib dibaca pada hari kesembilan dari Yagnya.13.24. Allah mengirim seluruh Resi.3. dan Allah adalah Omega. dan Allah adalah Pemelihara dari seluruh dunia.K hem Karan Bhasjy. Shankhayana S. dan fakta bahwa keindahan dan kemuraha n-Nya dimana tak ada seorang beragama yang sehat akalnya dapat menaruh keberatan sedikitpun.4.12. sesungguhnya. XIII:4. serta menapakkan kakinya di Jalan Kebenaran . 15 The Atharvaveda. hal.257. Karena itu. dan dengan asma-asma-Nya sebagaimana dinyatakan dalam Allo Upanishad.4. Pt. Dan kerasulan Muhammad itu disebutkan dua kali . pangeran dari ciptaan ini. dan menempatkan dirinya bebas dari menyekutukannya dengan meneyembah pepohonan dan bebatuan. XI:5.21-23. yang terbaik. Muhammad adalah Rasulullah. Allah telah mengirim semua Resi.3. Mitra.5-6. Rig Veda. Baruna dan sebagainya adalah a sma-asma-Nya. dan menciptakan matahari. Mekkah pada saat itu adalah pusat niaga dari Arabia. 451. Bhavishya Purana Prati Sarg Prev iii:3. kata ini di ambil sebagai proper noun. Wahai teman. dan Allah sesungguhnya adalah Baruna yang menjadi raja segenap dun ia. rembulan dan bintang-gemintang. Dia adalah Indra. bahwa dalam Upanishad ini ada disebutkan Kees aan Allah (Parmeshwar) dan asmaasma Ilahi. VII: 1-2. Dia adalah Pemelihara dari semua burung dan binatang bua s serta binatang yang hidup di laut. Allah adalah yang terbesar dari segalanya. XI:7. mendeklarasik an: Allah adalah Esa. Katakan. Bhavishya Puran Parv. Dalam ketiga terjemah di atas.Griffith menulis: Suatu hymne dalam pujian terhadap kebebasan dan pemerintahan yang baik dari Kaurama. Lihat catatan pada Shatpath Br. Dicatat dalam Shatpath Br. lihatlah dan anggaplah Allah seperti itu sebagai Dewamu.256. Allah. dan tiada Tuhan kecuali Dia. seolah dia adalah nama beberapa Raja atau otoritas penguasa. dan mereka yang tidak kelihatan di mata. dan yang paling suci dari semuanya. Chhan. Nama Dzat itu ialah Allah. Suatu tafsir yang sangat tua dan otentik dari Yajur W eda. Allah adalah Yang Maha-besar. karena itu penduduknya bisa meningkat menjadi . yang paling sempurna.

Weda dan Mesir. makna yang sebenarnya itu t ersembunyi dan akan diungkapkan pada suatu abad mendatang. Dia telah menunjukkan dalam artikelnya bahwa telah disebutkan dalam Rig Weda tentang Raja-raja Mesir dan Babylonia serta peperangan mereka. Penggalian modern di Mesir dan Babylonia tidak saja membuktikan bahwa sumber sej ati dari Alkitab. Rumah pertama dari ibadah kepada Ilahi. Karena itu. mungkin juga sa lah. Suatu kumpulan dari sem ua mantera ini dimana disebutkan seseorang yang mengobati kesusahan dunia ini di sebut Kuntap Sukt. Pran Nath. mungkin karena. menyumbangkan suatu makalah berharga dalam kaitannya dengan Alkitab. Kuntap Sukt dalam Atharwa Weda Dalam kitab ke duapuluh dari Atharwa Weda. Diterangi cahaya penelitian ini. sesuai den gan peristiwa internal dalam Weda. ini adalah asma dari satu atau individu yang sama. adalah Tabut Babylonia. bahwa Kitab Weda itu terutama juga meminjam m asalah yang menjadi bahasannya dari kitab suci Babylonia. Dr. Ini berarti bahwa penduduk tetapnya adalah en ampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang. Kata Kuntap berarti konsumer dari kesusahan dan kesulitan . Arti yang sebenarnya itu berhubungan dengan pusar yang menunjukkan titik tengah dari bumi ini. sebaga imana Quran Suci berkata: . Di samping itu. (Shatpath Brahman 12:3-4-1 2). ====== NUBUATAN DALAM ATHARWA WEDA Atharwa Weda memiliki kedudukan yang menonjol dari keempat Weda karena dikenal s ebagai Brahma Weda atau Ilmu Ilahi. Betapa pun. Ini berisi Richas (syair pujian) dari jenis Rig Weda. jika tidak. Risalah Islamiyah dan ajaran Nabi Suci Muhammad adalah rahmat bagi kemanusiaan dan satu-satunya obat bagi kejahatan serta kebrengsekan dunia. Kuntap Sukt secara mudah dapat ditafsirkan sebagai Islam atau risalah perdamaian dan keamanan . Mekkah disebut Ummul Qura (ibu dari kota-kota) atau pusar bumi. Menurut penggelaran dari para mufasir. Jadi ini terdiri dari segala macam mantera yang terdapat dalam Weda yang b erbeda-beda. Ini diulang-ulang setiap tahun dalam majelis besar dimana s embahyang diucapkan dan pengorbanan diserahkan. sep erti yang akan kita perjelas dalam terjemah dari mantera ini. Parikshiti dan Ka ravya. bagaimana kemenangan bisa dicapai dalam peperangan dan gambaran tentang surga dan neraka. dimana Tuhan Yang-esa dipuja dan dar i mana pemeliharaan ruhani diberikan kepada dunia ini hanyalah di Mekkah. Tujuhbelas pandit ulama besar du duk setiap tahun mengulang mantera ini dengan pengabdian besar. sebagai Brahma Widya atau Ilmu Ilahi. Kuntap Sukt adalah bagian yang terkenal dari Atharwa Weda (20:127-136). menyatakan bahwa Atharwa Weda adalah salinan yang persis sama dengan Kitab Nabi Ibrahim atau Brahma sebagai yang dipercayai oleh beberapa pandit. Dan mantera ini diberi nama itu. seorang guru besar dari Universitas Hindu Benares. pembagian ini hanya dibuat berdasarkan beberapa kata yang ada di dalamnya. dalam banyak kitab wah yu. Raibhi. melainkan juga membuktikan.seratus ribu (Al-Mathal-al-kamil). Ini menunjukkan bahwa umat Hindu dianjurkan dengan kuat agar mengingat mantera ini (Aitreya Brah mana 6:32). Ini adalah kumpulan dari segala jenis manter a. adalah sulit. Kuntap Sukt pertama itu terdiri dari empa t subyek yang berbeda yang dikenal sebagai Narashansi. Kata Kun tap juga berarti cairan yang tersembunyi dalam lambung . D ia juga telah memperlihatkan bahwa seperlima dari Rig Weda itu berasal dari kita b suci Babylonia. beberapa Sukta (bab 127-136) dikenal sebagai Kuntap Sukt. ini berisi mantera yang memberi rincian bagaimana s eseorang itu bisa mengatasi sakit parah. komposisi literer dari jenis Sama Weda dan juga rincian sembahyang sebagaimana diketemukan dalam Yajur Weda. dalam Times of India bulan Juli dan Agustus 1935. Inilah sebabnya mengapa ini d igambarkan secara khusus dalam Mundak Upanishad.

Professor Max Muller. Dalam terjemahan Prof. sejarah Islam permulaan dan berlangsungnya perist iwa dan kejadian di jazirah Arab. empat hal berikut adalah begitu kurang pasti dan kal au tidak ditambah beberapa teks. seorang guru besar di Kolese La hore D. Bloomfiel d dan beberapa sarjana lain menganggap mantera ini sebagai teka-teki. siapakah Rushamas dan Kaurama ini? Sejarah kuno India tidak menyiratkan cahaya atas mantera ini dan mereka tetap ka bur sebagaimana adanya..1) M. Griffith kita temukan: Dengarkanlah ke sini wahai manusia. Organ yang sama yan g memberi makan anak di dalam perut. mengapa orang-orang harus mendengarkan dia dengan penuh hormat? dan keempat. Al-Quran memberikan dua nama kepada Mekkah yakni Bakkah dan yang satunya lagi ad alah Mekkah. Whitney. ketika anak itu dilahirkan. Dalam semua terjemahan ini. Pertanyaan pertama adalah. sepanjang itu belum dipecahkan.. d. Betapapun. Versi Inggris dari terjemahan Pandit Raja Ram (dalam bahasa Hindi) adalah sebaga i berikut: Dengarkan kepada ini. ketika Kami dengan Kaurama di antara Rushamas . wahai Kurama.S.Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah Rumah yang ada d i Bakkah.A. Se karang dunia dengan mudah faham akan maknanya. merubahnya menjadi susu dan datang ke payud ara ibu. . Kuntap Sukt ini sejak lama sudah menjadi rahasia dan tebak-terka. Mantera pertama dari Kuntap Sukt: (Atharwa Weda 20:127. di antara Rushamas telah menerima . Sepanjang pemeliharaan anak itu di dalam pe rut maka ada beberapa cairan tersembunyi dan suatu rahasia bagi dunia. kepada ini (suatu nyanyian) pujian seorang pahlawan ak an dilagukan! Enam ribu dan sembilanpuluh (sapi) kita akan dapatkan. kit a akan berusaha menjelaskannya. siapakah yang dipuji? Kedua. apakah enamapuluhribu dan sembilanpuluh ini? Ketiga. Jadi Kuntap (cairan yang tersembunyi dalam perut) berarti Bakka tempat pertama yang memberikan pemeliharaan pertama kepada umat m anusia dan ketika manusia bisa melewati tingkat perkembangan yang diperlukan ini . Dr. dan sekarang untuk selamanya umat manusia akan memperoleh pemeliharaannya dari nutr isi yang sama yakni Mekka. tetapi hanya dia yang mau mencicipi susu murni ini yang akan mengenal ibunya dan lari ke dadanya untuk menerima santunannya. Suatu teka teki. Dia yang akan dipuji adalah terjemahan harfiah dari kata Muhammad . cairan tersembunyi yang sama berubah menjadi susu segar di dalam payudara. tentulah tetap sebagai teka-teki. Kuntap ini tidak menjadi rahasia lagi. kami. a. telah menerangi dengan sinar berlimpah atas ma ntera yang remang-remang ini dan menjadikannya benderang seperti yang lain. tetapi se ketika cairan itu masuk ke payudara. kami temukan enampuluh ribu dan sembilanpuluh orang-orang be rani menjebol musuh-musuh mereka . c. wahai umat! Seorang yang terpuji akan dipuji.S. suatu pujian atas kedermawanan yang jaya akan dinyanyikan. yang diberkahi dan pimpinan bagi sekalian bangsa (Q. Namun. maka maknanya akan tidak jelas. 16:66). Professor Griffith. Wahai raja y ang mudah mencinta. maka itu menjadi susu murni. Pandit Raja Ram. Bakkah berarti perut dan Mekkah berarti payudara. 3:95).V. Seribu enampuluh dan sembilanpuluh. Bloomfield telah menerjemahkan mantera ini sebagai berikut: Dengarkanlah wahai rakyat. Cairan yang tersembunyi itu sekar ang telah menjadi susu yang murni dan sedap untuk memelihara seluruh umat manusi a. M. yang sedap bagi orang yang minum (Q. Tetapi setelah kedatangan Nabi Suci Muhammad. b.

Karenanya. yang berarti seorang imigran Dan seorang yang mempromosikan perdamaian . sesuai dengan itu. 18 The Atharvaveda. Dan nabi yang paling bany ak dipuji dan dihormati di antara seluruh nabi di dunia adalah Muhammad s.Enampuluh ribu atau tujuhpuluh ribu adalah populasi kota Mekkah. Id e tumimbal lahir. 17. Tak ada di semua Kitab Weda ke-empat-empatnya bahwa orang-orang secara khus us diseru dan ditekankan. dan ciri darah serta kebangsa an bertanggung-jawab atas pertengkaran dan perkelahian antara seseorang dengan o rang yang lain. . Baik kawan maupun lawan memujinya. Dia adalah Pangeran Perdamaian Tanda lain dari Muhammad ini (seorang yang terpuji) adalah. Kar ena diciptakan dari zat yang sama. yang adalah terjema han yang tepat dari kata Muhammad.w. Menurut ajaran Nabi. yang digunakan dalam mantera ini. Tak seorangpun dari kalian yang hidup sebelum kalian bisa mengklaim bahwa dia lebih unggul. Karena mantera ini mengandung suatu nubuatan yang besar. cocok diterapkan kepada Nabi Suci Mu hammad.24. maka kalian semua juga serupa. Encyclopaedia Brittanica (edisi ke-11 hal. dan dalam pengertian ini juga. In i tanda pertama bahwa ini adalah suatu ramalan. Pada saat yang sama ide ini terutama diajarkan oleh umat Hindu d an membentuk gambaran khusus dalam ajaran Weda. Lagi pula. dalam future tense berarti dia akan dipuji .898) menganggap dia yang pal ing sukses dari semua nabi dan pribadi keagamaan . Narashansah astrrshyate Muhammad akan dipuji yang adalah sangat terpuji . XI:7. Nabi Suci adalah pangeran pe rdamaian karena dia mengajarkan persamaan di antara manusia dan persaudaraan ant ar manusia. Dari segenap nabi di dunia hanya Nabi Suci Muhammad sendiri yang memiliki ciri yang menonjol ini yang telah dibuktikan kebenarannya oleh semua guru dunia dan k arenanya telah menyingkirkan kebencian di antara beragam agama. Teks dari mantera itu menunjukkan bahwa ini sesungguhnya adalah suatu ramalan be sar.a. Tetapi pangeran perdamaian memec ahkan rantai perbudakan ini dan membebaskan dunia. Nama yang diberkahi dari Nabi Adalah perlu bahwa nama seseorang yang dijanjikan harus diberikan untuk siapa nu buatan ini dimaksudkan. S emua nabi memujinya dan telah meramalkan kedatangannya.(16) Di a akan dipuji. dan patut dipuji oleh keduanya.Kata Kaurama juga berarti seor ang imigran. Umat Hindu diminta untuk mendengarkan kata-kata ini de ngan penuh perhatian dan penghormatan. Hijrah dalam Islam ini (imigr asi) adalah akhir dari kesulitan Nabi dan perjuangan melawan lawan-lawannya sert a menandai awal kemakmuran dan keberhasilannya ---------16. Tak seorang nabi lainpun yang memiliki sifat khusus ini. bahwa dia kelak adal ah Kaurama (17) atau seorang yang menyebar-luaskan dan mempromosikan perdamaian. Kata Sanskrit Astvishyate . Tuhan memujinya dan umatpun demikian pula. Dia terpuji dan akan senantiasa dipuji . Rushamas adalah para m usuh Nabi dan kaurama adalah atribut Nabi. (18) adalah suatu sabda dari Nabi. ketika nabi akan sangat dipuji. tak seorangpun dapat menyatakan dirinya mengung guli yang lain dalam hal kasta. Resi Weda menyebut namany a. karena hijrahnya Nabi (dari Mekkah ke Madinah) adalah begitu menonjol da lam sejarah sehingga zaman baru dimulai dari sana. maka orang-orang diberi tahu agar mendengarkan hal itu dengan penuh penghormatan. pembedaan kasta dan warna kulit. semua melawan N abi (Al Mathalul-Kamil). Semua manusia adalah p utera Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Peristiwa ini akan terjadi pada masa yang akan datang. Kata narashansah telah diterjemahkan sebagai dia yang terpuji di antara orang-orang . Mereka tidak dapat mengabaikan kata-kata ini hanya berdasarkan menganggapnya sebagai teka-teki. warna kulit atau agamanya. Dia ada lah Muhammad baik bagi Tuhan maupun manusia.

3.K hem Karan Bhasjy. 1. VII: 1-2. Nareshu Ashansah Narashansah astvishyate yashya sah Munashuesh u Parshansnih.Griffith menulis: Suatu hymne dalam pujian terhadap kebebasan dan pemerintahan yang baik dari Kaurama. dan tidak hanya seorang saja. Ini berarti bahwa penduduk tetapnya adalah en ampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang. Sam Veda bag. X:130.4. bahwa Purana wajib dibaca pada hari kesembilan dari Yagnya. Rigveda 1 51/6. Mishkat.12. 8 53/2.12. Pronoun dalam mantera itu jelas menunjukkan bahwa adalah T uhan Sendiri Yang akan melindungi dia di tengah musuh-musuhnya dan akan menjagan ya terhadap lawan-lawannya.8.2. hh. Bhavishya Purana Prati Sarg Prev iii:3.5-6. Mekkah pada saat itu adalah pusat niaga dari Arabia. Rig Veda. Tirmidhi dan Abu Dawud. dan selalu berjuang di garis depan.3. Taitriya Brahmn 1:1. kata ini di ambil sebagai proper noun. Dalam ketiga terjemah di atas. ====== DIA AKAN DISELAMATKAN DARI ANTARA MUSUH-MUSUHNYA Tanda lain dari orang yang terpuji.6. bab Mafakhira fa-la-Assabiyah . Rig Veda. Ini berarti bahwa Kuts telah diberikan dalam Nirukt 3:11.13. Lihat catatan pada Shatpath Br. 4 26/1. pangeran perdamaian dan benteng keamanan ini adalah. Chhan. telah disebutkan pada beber apa tempat dalam Weda. melainkan nama dari pribadi yang berbeda-beda. XIII:4. tidak pernah absen dari setiap situasi y ang berbahaya. juga.257. karena itu penduduknya bisa meningkat menjadi seratus ribu (Al-Mathal-al-kamil). 2 14/7. bahwa dia sendiri akan benar-benar sendirian ditengah enampuluh ribu mu suhnya yang kejam dan brutal. Suatu penyebutan tentang Kuts ada di beberapa tempat dalam Weda. Kata Sanskrit rath digunakan bagi segala macam kereta dan kendaraan. Yajur Weda. Ibid. (19) tetapi tak seorangpun bisa melukainya.20.III:1.3. Dia ak an mengambil bagian dalam pertempuran yang seru dan peperangan yang berdarah-dar ah. 1. Shankhayana S.21-23.2. 451. Tetapi dalam pa ndangan para cendikiawan. telah di adakan di beberapa tempat 1 53/10.16 .6. Bhavishya Puran Parv.1. XIII:4.Atharva Veda. dan meski demikian dia tetap selamat dan sehat serta tak seorangp un mampu membunuhnya. Betapa jelas tanda yang diberikan kepada umat Weda untuk mempertim bangkan kebenaran dari Narashansa yang dijanjikan (Muhammad) dan betapa nubuatan ini digenapi secara tertulis maupun dalam ketepatan! Penjelasan lebih lanjut .3. XV:6.2.13. Perli ndungan dan kehadiran Tuhan selalu menjadikan dia unggul di atas lawannya yang t ak terhitung. Dicatat dalam Shatpath Br. tetapi ini bukan nama satu orang. seolah dia adalah nama beberapa Raja atau otoritas penguasa. XI:5. Pt.1:35. 6 26/3 qtithigva.II. 8:13. 34.256. Dalam Rig W eda. Dia juga disebut sebagai teman Indra.6. hal.4. raja Rushamas . Suatu sebutan tentang Kuts bersama an dengan Atithigva dan qyu.11. Tentang ini Prof. istilah ini menunjukkan pribadi yang berbeda-beda. Kami akan melindunginya dari rombongan musuhnya . Suatu tafsir yang sangat tua dan otentik dari Yajur W eda.2. dikatakan bahwa Matahari berjalan di atas sebuah rath emas.

dan tandatanda ini. sebagaimana Shakespeare dengan tepatnya menyatakan: Dia yang b erdiri di tempat yang licin. Bila sudah diperintahkan oleh Parmatma (Tuhan Yang Maha-tinggi) . Pemberi pandangan dalam Encyclopaedia Britannica ini bukanlah seorang Mus . tetapi maksud pentingnya sama. Namun. Adalah suatu penyimpangan dari maksud dan keinginan untuk dikoreksi bila berkilah untu k mengakuinya. patut dipertimb angkan. Setelah mendengar namanya dan kat a pujian kepadanya. akan selalu leb ih baik dan lebih otentik dibanding peragaan oleh mufasir yang lain. dia adalah yang patut dipuji dan dihormati secara istimewa. D engan pembicaraan yang jelas dan terbuka telah dibuktikan tanda-tanda kebenaran Nabi Suci dan missi Ilahi dalam mantera Weda. Tidak hanya dalam ki tab-kitab suci dan kitab wahyu dari semua agama bahwa nubuatan atas kedatanganny a bersama dengan pujian kepadanya itu hadir. Meskipun hal itu adalah membodohi diri sendiri bila untuk mengelak menyatakan percaya kepada nubuatan d alam Weda. ini adalah pengingkaran terhadap perintah Weda dan suatu tind ak penghujatan. bahwa namanya layak dihormati dan dipuji. Para Resi dari zaman dahul u. untuk mendengarkan mantera ini dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. di temapt lain dengan istilah yang sama. dan penjelasan da lam sebuah pernyataan yang dikerjakan oleh pengarangnya sendiri. Yang Maha-besar Maha-tahu atas Yang Ghaib. dan penghormatan yang tinggi kepadan ya harus dilakukan. Maka Tuhan mengucapkan lagi. ialah bahwa orang yang penuh penghormatan ya ng disebut di sini. tidak terpenuhi oleh seorang pembaharu yang lain di dunia ini. Yang telah mengucapkan nubuatan ini dalam Kuntap Sukt. Namanya maupun karyanya layak dihormati dan dikagumi. ajaibnya. untuk berfikir serius tentang neraka apa yang menantikan mereka. Mereka beralasan bahwa karena teks Kuntap Sukt telah rusak dan berubah. lalu dia malah mengutuk kitab sucinya sendiri dengan menyatakannya su dah tercemar. tetapi dalam pandangan para sarjana besar dunia juga. dan telah mengarahkan bahwa m antera ini harus selalu dibaca di dalam Yagya dan upacara agama lainnya. tidak mau memahami arti p enting istilah Arab Muhammad. Alasan untuk mendengarkan mantera ini dengan takzim dan mengingat dalam hatinya. toh. ha l ini diketahui oleh Tuhan Yang Maha-tinggi. adalah salah bila seorang Muslim berargumentasi dari sana atau mengambil sebagai contoh ramalan tentang kedatangan Nabi Suci Muhammad s. maka tak perlu kiranya sedikitpun alasan yang lain. Narashansa: Bahwa apa yang kita sebut maw ar dengan nama lainpun akan tetap harum baunya . maka bagi mereka yang tidak menghormati dan memujinya. ramalan ini di samping dal am Kuntap Sukt. d an fakta yang disebutkan juga sama. selanjutnya. Kenyataan bahwa dia adalah terpercaya dan sangat terpuji membuktikan bahwa dia bukanlah seorang yang tak dikenal atau awam. bila seseorang tetap menolak memberikan penghormatan dan keh ormatan kepadanya. Di tempat pertama. kata suci membawa tekanan yang kuat serta menyeru mereka yang memperbaiki keimanan dan keyakinannya kepada Weda yang Suci. kecuali dan khu sus oleh Nabi Suci Muhammad.Penjelasan dari mantra dalam Atharwa Weda yang kita berikan ini. betapapun besarnya dia. telah menjaga penekanan ini dalam pandangannya. ditulis dalam Encyclopaedia Brittanica yang adalah suatu kompilasi dari para pakar yang paling utama dan terkemuka di dunia: Yang paling sukses dari semua Nabi-nabi serta pribadi keagamaan (Edisi ke-11 hal .w. bahwa para pandit Hindu akan berusaha mengelak tentang perkara ini dengan menyatakan bahwa manter a ini sudah dirubahrubah. merasa nyaman karena tidak berdiri di atas lubang . dan dalam kitab suci dari setiap agama bisa didapati namanya yang suci begitu pula pemberian penghormatan atas ka ryanya. melainkan seorang pribadi penting dalam sejarah. dan hendaknya fakta juga mendukung dan membenarkannya. adalah seorang yang berbudi luhur dan sangat terpuji. dan selalu menjaga selalu kesegarannya dalam ingatan mereka. D alam menghormat Nabi Suci Muhammad. selanjutnya did ukung dan dibenarkan oleh mantera lain dalam Weda ini sendiri. Meskipun demikian tuntutan dari pandit Hindu dalam pendiriannya. mereka telah diberi-tahu dalam bahasa Sanskrit mer eka sendiri nama yang manis dan hangat. sehingg a mereka yang beriman kepada Weda tidak melupakannya.a. Jika teks kedua ayat itu berbeda. Bahwa umat Hindu mungkin tidak mau menghormati dan meujinya. harus dipandang sebagai s aling menerangkan. maka.898).

dan orang sendirian ini dimana Tuhan Yang Maha-tinggi ada d i belakangnya. Pasukan besar musuh semacam itu maju ke medan perang me nghadapi orang yang sendirian ini. terpuji dan terhormat. dimana akhirnya orang-orang ini salin g berkelahi sendiri. terhadap siapa duapu luh pemimpin bangsa berikut sepasukan besar terdiri dari enampuluh hingga tujuhp uluhribu pasukan dengan kuat menyerangnya. Ini ada dalam Atharwa Eda 20:21. Dalam leksikon arti nama Sushravah adala h terkenal dan tenar. Wahai para pan . Setelah menyebutkan semua tanda-tanda yang tergelar ini. pembuktian dari mantera ini dilakukan di tempat lain dari Weda ini sendiri sehingga ini bi sa menjadi argumen terhadap mereka yang menyodorkan kilah bahwa telah terjadi ke rusakan dan perubahan dalam Weda. Pange ran perdamaian dan keamanan akan terpaksa pindah dari tanah kelahirannya. di dalam sejarah dunia. Juga telah diwahyukan dalam mantera Weda bahwa dia akan sendirian sep enuhnya dan bahwa enampuluh atau tujuhpuluh ribu musuh akan menjebaknya. bagaimana itu terjadi bahwa setelah masa ribuan tahun berlalu. Bernard Shaw. yang terdapat dalam makna istilah Sushravah. para musuh itu tak mampu mengalahkannya. Nama gelar dari orang besar ini sesungguhnya adalah terjemahan dari namanya pribadi. perlindungannya bukanlah suatu perkara biasa atau kebetulan. Membolak-balik dan mencari dengan teliti dari halaman sejarah dunia untuk menemukan siapakah orang tunggal ini. Mantera yang lain ini bukanlah suatu mantera d ari Kuntap Sukt yang boleh dihapus danb ditolak dengan alasan sudah dirubah. seorang yang terilham . Dalam mantera ini suatu hal baru telah dinyatakan bahwa duapuluh pemimpin bangsa adala h musuhnya. Tuhan Yang Maha-tinggi akan menjaganya dalam perlindungan istimewa-Nya sendiri. lalu siapakah orang itu? Orang yang sendirian dan menang ini. yang tak berdaya dan tak berteman. tiada lain adalah Nabi Suci Muhammad. seorang nabi. yakni bisa dikatakan. Mantera ini terbaca: Wahai Indra! Dengan cakramu yang tak terkalahkan dan kuat engkau telah menimpakan kekalahan atas duapuluh pemimpin bangsa dan enampuluhribu serta sembilanpuluh s embilan pengikut yang telah mengobarkan peperangan terhadap Sushravah yang t ak berdaya dan tak berkawan . Dukungan dan kekuatan dari duapuluh pemimpin ini melebihi enampuluh ribu orang-oarng tempur.lim melainkan seorang pakar Kristen dengan kecerdasan dan reputasi tinggi.9. Tetapi di sini dika takan bahwa dia adalah Sushravah. Bertrand Russell dan or ang-orang Inggris yang masuk Islam telah menyanyikan pujian kepadanya. adalah atribut d ari Nabi Suci Muhammad. Mahat ma Gandhi dan para pemimpin Hindu lainnya. yang merupakan alasan yang tak bisa dialihkan atas fakta bahwa yang merubah Weda itu tiada lain adalah Paramatma atau Tuhan Sendiri sehingga kata-kata-Nya telah digenapi. mel ainkan itu akan penuh daya guna dan dilengkapi dengan tangan yang penuh kekuatan dari Tuhan. melainkan nama dari seorang pribadi tertentu yang mempunyai k edudukan tinggi yang berperingkat di atas malaikat di langit tinggi. yang patut mendapatkan semua kehormatan dan pujian. Penyebutan enampuluh ribu musuh juga didapati dalam Kuntap Sukt. para pakar abad modern telah menetapkan atasnya cap pembenaran mereka. kepada siapa Weda tela h berkata bahwa dia akan dihormati dan dipuji setinggi-tingginya? Jika seseorang telah merusak teks Weda. Tetapi cakra Indra yang tak terkalahkan yakni mukjizat Ilahi membantu dalam mengusir dan mengalahkan duapuluh pemimpin beriku t enampuluh hingga tujuhpuluhribu pasukan tempur ini. merengkuh nya dengan penghormatan yang tinggi. Tetapi meski jumlah mereka begitu besar.(21) Semua atribut ini. Jelaslah bahwa Narashans ah dan Sushravah adalah nama yang sama. dan suatu terjemahan dari namanya yang suci. seorang yang sempurna dalam ilmu pengetahuan Ilahi.(20) Tetapi ini bukan suatu kata benda biasa. Jadi Sushra vah adalah nama dari pribadi yang terkenal dan terpuji. Bukankah kata-kata Weda itu dijamin dan dip erkuat oleh kata-kata pujian dan tepuk-tangan yang diucapkan oleh para pakar dan cendikiawan dari abad modern bahwa Muhammad itu tak diragukan lagi adalah orang nya. yang disebut tak berkawan dan tak berdaya dalam Weda. dia mendapat kemenangan. yang termasyhur dan terkenal di dun ia (Sushravah) serta pantas mendapatkan segala pujian dan pujaan. Fakta bahwa Nar ashansah sendirian dan tak berkawan juga disebutkan di sana. serta gerombolan besar yang terdiri dari enampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang ini menderita kekalahan yang meremukkan.

yang paling pertama (Q. dinyatakan bahwa Kuts dan Atithigva serta Ayum telah dibikin tunduk di b awah perintah Sushravah. sebagaimana telah diramalkan dalam Weda.9) Dan yang penolongnya tak seorangpun. yang berarti umar (umur) yakni Hazrat Umar r. mufasir kuno Weda. menarik selendang sucinya dari lehernya dan me lemparkan ke bahunya.S. terhadap mana. telah menerjemahkan ist ilah ini berarti cepat dan kencang. maka Turvyan adalah cepat dan kencang dalam ketaatan serta penyerahan diri kepadanya. baik karen a kenyataan bahwa dia yang paling pertama dan cepat dalam beriman kepada Nabi Su ci. melainkan. dan telah mengutuk kitab ini sebagai telah rusak. Dalam m antera.a. Dalam mantera dari Rig Weda ini juga disebutkan kenyataan bahwa Sushrava (yakni Muhammad.a. k . apa yang dikatakan dengan enampuluh hingga tujuhpul uh ribu orang yang gemar berperang. atau bahwa dia begit u cepat dan kencang dalam kebenaran dan kesucian. seorang yang bisa merobek berkeping-keping penggempur dan pegulat yang paling besar. Tuhan Yang Maha-tinggi memberikan perlindungan-Nya kepada orang lain yang dipanggil Turvayan. Atithigva berarti keramah-tamahan. duapuluh pemimpin dari kabilah Arab dan enampuluh ribu pasukan tempur nya. seseorang telah meny isipkan nubuatan dari Nabi Suci Muhammad. yang telah dilakukan Tuhan Yang Maha-tinggi dengan cara yang sangat ajaib. Kuts berarti seorang yang bisa membedakan kebenaran den gan kepalsuan. jika tetap ada keraguan menyelinap dal am fikiran seorang pandit yang skeptis bahwa tidak hanya dalam Kuntap Sukt dalam Atharwa Weda tetapi juga di Kitab Weda secara keseluruhan. A tithigva dan Ayum . disebutkan bahwa perlindungan istimewa telah diberikan kepada keduanya. akan dikaitkan dan diperbincangkan di lain kesempatan). Demi Sushravah yang berani dan penuh kekuatan. dan karenanya menjadi pemimpin Orang yang paling depan. maka tidak saja kekuatan Dajjal ini akan menderita kekalahan dan kebing ungan. Saynacharya.9:100) atau bahwa dia adalah sahabat Nabi yang menyertai hijrahnya yakni. Terjemahan harfiah dari mantera dalam Rig Weda ini adalah sebagaimana di bawah ini: (Rig We da 1:53. renungkan dan fikirkan yang manakah cakra dari Tuhan (Indra) itu yang bisa mengusir dan mengalahkan ena mpuluh hingga tujuhpuluhribu musuh. dari mana bahkan suatu terjemahan harfiah a kan menunjukkan bahwa dalam mantera ini telah disebutkan nama seseorang yang tia da lain kecuali Nabi Suci Muhammad serta para Sahabatnya yang mulia. Ini adalah nama Hazrat Abu Bakar. karena itu ini sama dengan Usman Ghani. Yahudi dan Kristen bergabung dan berkonf ederasi. untuk menunjukkan jala n yang lurus baginya yang membimbing dia ke rumahnya. Dengan pertolonganmu kaulindungi Sushravah dan T urvyan. begitu pula pandit dari Bharat. Dan dunyatakan pula bahwa kemenangan dan keunggulan dari Sushravah terhadap lawan yang begitu berat semata-mata adalah karena bantuan dan daya kekuatan Tuh an Yang Maha-tinggi. semua pandit akan ber balik dan lari tunggang-langgang. Hazrat Ali r. bagi yang main tipu-tipu dengan menuduh bahwa Kuntap Sukt itu t ambahan dalam Atharwa Weda. Dia a dalah yang kedua dari (orang) dua (Q. Dengan suatu cara. Hindu. atau dengan perkataan lain. seluruh gerombol an Dajjal dan para penyokongnya. Ayu adalah kata yang biasa ditempatkan. dan bahkan kini cakra ini di tangan kaum muslimin yakn i Quran Suci. Setelah menegakkan korelasi antara ket epatan ayat-ayat Weda dengan fakta nyata. maka kami akan. terhadap mereka semua engkau telah menimpakan kekalahan dengan cakramu yang tak terkalahkan. S. (22) Dan nama ini cocok tepat dengan Singa Tuhan. Adalah sungguh suatu yang kuran g menguntungkan. Dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa bersama Sushravah ( Muhammad). beriman bahwa Pa rmatma itu hadir dan melihat serta takut keada Dia saja. yang terpuji) tidak berkawan dan sendirian. bahkan bila seluruh pendeta dan padri di dun ia. dan duapuluh pemimpin bangsa serta enampuluh ribu dan sembilanpuluh sembilan ahli tempur datang untuk berperang dengan dia . (Nubuatan ini yang terdapat dalam Rig Weda. Selan jutnya. bila Sushra vah itu melebihi semua umat manusia dalam kenabian dan ilmu Ilahi. menghibur si miskin dan dermawan.dit Hindu dan mereka yang melihat Weda sebagai kata-kata Tuhan. serta kekalahan dari lawan -lawannya. 9:40) atau bahwa dia melebihi dan paling luhur dibanding semuanya dalam amal salih dan kedermawanan. Jadi. Sesungguhnya ini adalah cakra dari kebijaksa naan dan kekuasaan Tuhan. engkau kalahkan Kuts. Wahai Indra. kami serahkan bukti pemben aran mantera ini juga dari Rig Weda.

XI:7.256. 21.3. Sukt 21 dan mantera 9. tetapi ini bukan nama satu orang.2. bahkan kemudian. 20. Sifat baik dan keluhuran budi mereka adalah kenyataan sejarah.Griffith menulis: Suatu hymne dalam pujian terhadap kebebasan dan pemerintahan yang baik dari Kaurama. VII: 1-2. mantera yang sama itu juga terdapat d alam Rig Weda.3. 1. Suatu tafsir yang sangat tua dan otentik dari Yajur W eda. Bhavishya Puran Parv. Tetapi nubuatan ini tak berakhir di sini.13.20. Ini berarti bahwa Kuts telah diberikan dalam Nirukt 3:11. Shankhayana S. Lihat catatan pada Shatpath Br. dan tidak hanya seorang saja. Taitriya Brahmn 1:1. X:130. Kata Sanskrit rath digunakan bagi segala macam kereta dan kendaraan. mandal 1. 22 The Atharvaveda. bahwa Purana wajib dibaca pada hari kesembilan dari Yagnya. Yajur Weda.3. Mekkah pada saat itu adalah pusat niaga dari Arabia.6. dan seluruh Atharwa Weda disingkirkan ke samping seb agai kitab yang tercemar.1.1:35. telah di adakan di beberapa tempat 1 53/10. kata ini di ambil sebagai proper noun. Suatu penyebutan tentang Kuts ada di beberapa tempat dalam Weda. istilah ini menunjukkan pribadi yang berbeda-beda. disebutkan tiga sahabat yang besar da ri Nabi. dan bukan sek edar ceritera fiktif dari para mufasir Weda.21-23.2. 8:13. juga disebutkan telah melindungi Turvyan.4.5-6.12.8. Ibid.2. dikatakan bahwa Matahari berjalan di atas sebuah rath emas. suatu c atatn atas akhlak dan kemuliaannya yang luhur juga telah dinyatakan dalam ayat i ni. telah disebutkan pada beber apa tempat dalam Weda. mantra 9. Tirmidhi dan Abu Dawud. hh. Dalam ketiga terjemah di atas. dan tunduk melayaninya: Singa Tuhan Hazrat Ali. juga.6. 6 26/3 qtithigva.12. Di sana ada juga.4. namun sebagiannya juga ada di Kand 20. XV:6. 34. Tetapi dalam pa ndangan para cendikiawan. Dicatat dalam Shatpath Br. Rig Veda. Rig Veda.II. Suatu sebutan tentang Kuts bersama an dengan Atithigva dan qyu.6. dan adalah suatu kenyataan bahwa Tuh an Yang Maha-tinggi menghubungkan dengan dua pribadu besar: Sushravah dan sahaba tnya di gua. ====== . Sam Veda bag. melainkan nama dari pribadi yang berbeda-beda. Tentang ini Prof.arena mantera ini tidak saja terdapat dalam Kuntap Sukt. Pt.16 . XIII:4. Sukt 53. Dan apakah mantera ini juga ditolak dan d ianggap sebagai disisipkan. Dalam Rig W eda.2.13. Chhan. karena itu penduduknya bisa meningkat menjadi seratus ribu (Al-Mathal-al-kamil). Usman dan Umar. XI:5. dan bersama dengan Sushravah yang terpuji . raja Rushamas . 8 53/2. XIII:4. hal.3. dan dalam mantera yang berikutnya le bih lanjut ada penjelasan tentang itu. dalam mantera ini. Nareshu Ashansah Narashansah astvishyate yashya sah Munashuesh u Parshansnih. ------19. Atharva Veda. bab Mafakhira fa-la-Assabiyah . Ini berarti bahwa penduduk tetapnya adalah en ampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang. 2 14/7. 451. Bhavishya Purana Prati Sarg Prev iii:3. 1. Dia juga disebut sebagai teman Indra.257. 4 26/1.11.K hem Karan Bhasjy. Rigveda 1 51/6. Turvyan atau Hazrat Abu Bakar.III:1. Mishkat.24. seolah dia adalah nama beberapa Raja atau otoritas penguasa.

Secara singkat dan padat. Seorang resi India tidak dapat mengendarai unta. sehingga adalah haram baginya untuk menunggang unta. dia berikan.w. daging dan susu unta itu diharamkan bagi seorang resi Ind ia (Manu 5:8. Telah ditulis dalam Manu Smriti: Seorang Brahma akan tercemar kalau berniat mengendarai seekor keledai atau unta dan mandi telanjang. Sebab. maka ini ada makna kiasannya. Terjemahan in i juga menunjukkan bahwa pucuk keretanya menyundul langit. 20. Larangan dalam Dharma Shastra ini berdas ar kenyataan supaya tidak tersisa sedikitpun ambiguitas dalam menafsirkan nubuat an ini. singa dan tikus. mantera ini dengan jelas menunjukkan bahwa Resi yang dijanjikan adalah seo rang Arab. yan g menarik diri dari sentuhannya . tinggi dari kereta seperti menyundul langit. Pandit Raja Ram memberikan tafsiran lain dari mantera ini: Duapuluh unta menarik kendarannya. Pucuk kendaraan atau ker etanya merunduk menghindari sentuhan langit . Orang-orang jahil tidak mengindahkan kedudu kan mulia dari lelaki itu . Tanah Arab dikenal ke seluruh d unia karena untanya dan Bangsa Arab dkenal sebagai para penunggang unta . Firman-Nya: Pe rumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. NABI YANG MENAIKI UNTA Dalam Kitab Wahyu dimana disebutkan. Wacana semacam ini sangat umum dalam kitab suci agama H indu ini dimana para resi atau dewata dikatakan mengendarai lembu jantan. t etapi tak bisa memetik manfaat dari timbunan kitab-kitab tersebut. Unta-unta dua kali sepuluh yang menarik kendaraan. dan kendaraan mereka itu diartikan sebagai gambaran mencolok dari masing-masing pengikut mereka. Semua terjemahan kecuali Bloomfel d.(23) Jadi. Dalam si kap yang sama. Maurice Bloomfield menterjemahkan: Yang dua kali sepuluh kerbau bergerak bersamasama dengan sapi-sapi mereka. dengan perempuan di sampingnya. beserta dia dan juga isteri-isterinya. suatu kaum atau pemimpin agama me reka disebut seperti seekor keledai yang sekedar terbebani dengan kitab-kitab. lalu mereka tak memperhatikan itu.2). 127. Semua terjemahan ini menunjukkan bahwa orang yang sama yang dirujuk dalam manter a ini seperti yang diacu dalam mantra pertama. Grifith memberikan terjemahan berikut ini: setelah bahasa Sanskritnya (Ath arwa Weda. Indah akan kereta-keretanya atasnya meru nduk dari sengatan langit . seperti dalam hukum Dharma Shastra. a dalah Ibarat keledai yang mengangkut kitab. dalam pengertian harfiah yang dikenal. sering Kali menaiki unta dan minum air susunya. dan hendaknya difahami dengan jelas bahwa Resi yang dijanjikan tidak ti nggal di India tetapi seorang Resi penunggang unta dari Arabia. seorang Brahman juga tidak boleh mengendarai unta. Tak Seorangpun resi India yang pernah mengendarai unta tetapi seorang Nabi bangsa Arab s. Dan Allah tak memberi petunjuk kepada kaum yang lal . kambin g. Mantra 2 Mantera kedua dari Kuntap Sukt berbunyi sebagai berikut: Prof. 18). Buruk sekali perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Pencemaran ini hanya bisa dihilangkan dengan manahan nafa s untuk waktu yang lama (Manu 11:201). kita hanya akan m emberi dua atau tiga contoh.RESI PENUNGGANG UNTA. meng enai seorang nabi atau resi atau dewata yang mengendarai seekor binatang atau la in kendaraan. setuju pada kenyataan bahwa dia adalah seorang penunggang unta. Pandit Khem Karan menterjemahkannya: Yang binatang kendaraannya yang cepat adala h duapuluh unta dengan betinanya.a. Dalam Q ur an Suci. wahana ini menunjukkan dan terdiri d ari umat atau bangsanya.

Dalam Kitab Suci dinyatakan. dan mengenai anak keledai ini. Markus 11:7. Bahkan yang jauh lebih buruk adalah permisalan seekor keledai muda yang me nolak ab initio Kitab-kitab Suci dan tidak mau dibebani dengan kitab-kitab. Bagusnya. Jadi jelas sekali bahwa kaum Yahudi. yakni. bahwa tak seorangpun nabi Bani Israil maupun n on-Israil yang bisa menjadikannya umat pengikutnya. Tetapi perkaranya tidak berakhir sampai di sini. Namun contoh dari mereka yang be riman kepadanya. Betapapun. keledai dan anak keledai. Kisah penunggang keledai berhenti di sini. bahwa Yesus mengendarai keduanya. bahwa dalam gambar Yesus ditunjukkan mengendarai anak kel edai sedemikian rupa sehingga kaki dan lututnya menyentuh tanah. satu di punggung keledai da n satu lagi menunggang unta. Teta pi dalam Lukas 19:35. diumpam akan sebagai anak keledai. tidak mampu dan tidak c ocok untuk membawa amanah Hukum. Tidak saja seekor keled ai yang dipakai berkendaraan oleh Yesus. tetapi tidak mendapat manfaat apa-apa dari situ. . dia akan tetap di atas keledainya pada saat dia kembali . tetapi tidak memperhatikannya. ata u mereka adalah botol lama yang tidak dapat diisi dengan anggur yang baru. dan Nabi Isaiah melihat dalam rukyah dua pengendara. yang berdasarkan kenyataan. melainkan juga keledai muda. bahkan tidak bisa membawa beban amanah Yesus Kr istus. diutamakan untuk Yesus.S. Yohanes 12:14. ditulis dalam Alkitab menur ut Matius 21:5. berdasarkan teks di atas. bahwa an ak keledai itu mutlak tidak mampu membawa bebannya. boleh jadi bisa hidup menurutinya. adalah jelas dari jenis y ang lebih rendah dibanding golongan sebelumnya. bahwa Yesus Kristus telah digambarkan mengendarai s eekor keledai. Jelas naif untuk menyatakan bahwa seseorang berkendaraan seekor keledai dan keledai mu da secara bersamaan. Bangsa lain yang nasibnya jauh lebih buruk. Dengan mengingat hal itu. adalah seperti keledai muda. yang telah disebut sebagai pengemban Taurat berubah menjadi tak lebih dari keled ai yang membawa kitab-kitab. dan juga sudah diakui bahwa Yesus dikirim kepada domba-domba Bani Israil. dan ini juga terkenal dengan perumpamaan: Bahkan bila keledai Isa Almasih telah sampai ke Mekkah. Bila nabi Zakaria telah meramalkan kedatangan seorang penunggang keledai. tetapi mereka tidak menerimanya. dan tak ada pemecahan lain atas dilema ini kecuali mengangg apnya sebagai nubuatan yang diucapkan dengan bahasa kiasan serta diterjemahkan langsung agar masuk akal (Zakharia 9:9). bahwa para muridnya ad alah kain lama yang tidak dapat dipotong-potong lagi menjadi baju yang baru.im (Q. menunggang keledai. Ini menunjukkan s uatu bangsa yang menolak mengemban amanat Hukum. akan lebih tepat. Tuhan Yang Maha-tinggi telah mengumpamakan para ulama Yahudi y ang di beri amanat Kitab Taurat. Yesus mengatakan. Dan karena itu. bukanl ah suatu tugas yang sulit ataupun penemuan besar untuk membuka ikatan dan melepa s keledai seseorang atau keledai muda dan mengendarainya sehingga nubuatan itu bisa tergenapi. Sudah jelas sekali bahwa kaum yahudi itu disebut pembawa taurat. Dajja l dinyatakan dalam hadist mengendarai seekor keledai. dimana tak seorangpun laki-laki pernah menung ganginya. dan mengen darai keduanya pada satu dan saat yang sama telah dinyatakan dan disorot. Misalnya. dan j uga suatu perkara yang benar bahwa kaum Yahudi. Jela s sekali bahwa setidak-tidaknya orang yang menerima dan menyetujui dibebani deng an Hukum. dinyatakan bahwa dia hanya men unggang anak keledai. Pernyataan lain yang diberikan oleh Yesus menunjang hal ini. tetapi p erihal dia menaiki keledai muda perlu dtafsirkan lebih lanjut. Yesus bahkan berkata dengan istilah yang lebih keras: Sekali la gi aku berkata kepadamu. k eledai adalah menunjukkan dan lambang dari kaum Yahudi untuk siapa tuntunan Yesu s dimunculkan. Tetapi yang dari awal sudah menolak untuk menerima dan memperhatikan Taurat atau Hukum.62:5) Dalam kiasan ini. bak seekor keled ai yang dibebani dengan kitab-kitab. Dengan cara yang sama. (24) Pada tempat lain. yang ab initio. yang tidak bisa memetik manfaat dari taurat. menolak beriman kepada Yesus. pen ulis Injil dengan khusus berkata. yakni untuk menyatakan. lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk kedalam Kerajaan Allah (25). Jadi. keledai muda dalam pe rumpamaan ini adalah ibarat orang-orang.

Dengan memperluas dan memperbincangkan keajaiban serta keingin-tahuan kita terha dap alam penciptaan dari seekor unta akan memakan waktu yang panjang. tidak akan d iizinkan untuk memasukinya. Me ngacu atas hal itu. Namun. betapa pun besarnya dia. binatang yang sangat besar dan bentuknya tidak mulus. sambil memikul di punggungnya baik pengendara mau pun bebanyang lain. dan menolak membawa beban am anahnya. orang-ora ng tersebut. serta menggantungkan pengorbanannya kepada kambing hitam. serta melintas dengan selamat me lalui jalan Hukum dan perintah Ilahi yang paling rumit. yakni Jika anda ingin hidup penuh kehormatan di dunia ini. dimana Tuannya sendiri menyatakan bahwa (mu ridnya) itu tidak memahami katakatanya? (26) Jadi. dan orang kaya berarti suka hidup enak-enakan. Ditulis dalam Encyclopae dia of Religion and Ethics: Unta adalah binatang yang sangat penting dalam kehidu pan suku Badui. sabar dan tenang.Ayat ini diambil untuk diartikan. anda harus membiasakan diri dengan k ebiasaan hidup terantuk semak berduri . serta melintas dengan cepat dan aman melalui gurun pasir telanjang dan membakar. Narashans. Hendaknya juga diingat bahwa kerajaan Tuhan itu bukanla h suatu kerajaan tanpa hukum yang penuh pemberontakan. seorang menunggang keledai muda dan seorang la gi dengan unta. pada satu sisi. l ehernya yang jenjang. sebaliknya. nubuatan in i adalah suatu ramalan yang penuh kebijaksanaan. diucapkan untuk dipertimbangkan dengan hati-hati dan pemikiran mendalam tentang pamrih pribadi dari negeri-nege ri Kristen dalam abad ini. untuk melintasi padang pasir di dunia ini. foya-foya. dan karena itu. Qur an Suci telah menujukan perhatian kepada hal itu dengan mengatakan. adalah gambaran seorang muslim dan yang beriman sempurna. daya tahan dan kecepatannya. Sesungguhnya ini memang fakta y ang lengkap . mulut serta organ dalam nya. Kesederhanaan dari kehidupan seekor unta. bangsa Arab atau seekor unta yang kuat. meli ntasi jalan Lurus yang lebih tajam dan mengiris melebihi mata pedang. para penyair telah bersenandung dengan benar. Mengingat makannya sedikit. Adaka h muridnya. bermewahmewah dan cinta-dunia. yang adalah arsitek perancang yang besar. menyusuri jalan Hukum Ilahi yang paling rumit untuk memasuki kerajaan Tuhan.(27) Sesungguhnya itu adalah pintu yang rendah lewat mana seorang yang gemuk berlemak takkan bisa melaluinya. Tetapi di sini istilah unta itu digunakan sebagai lawa n kata dari orang kaya. bahwa adalah mudah bagi seekor unta. kesabaran dan ketenangannya mengh adapi kelaparan dan kehausan. makanannya sederhana. unta adalah motto dan tanda da ri seorang muslim sempurna. majalah tersebut s elanjutnya berkata: Ada banyak rahasia tentang unta yang komplit itu yang belum terpecahkan . dan menolak H ukum Ilahi. Karena itu. tidak pernah mencapai sesuatu yan g lebih baik dibanding camelus-dromedarious. tetapi bua t orang yang mencari kesenangan pribadi. Apakah merek a tidak melihat unta itu. . bisa melewati mata jarum. yang menyebut dan menghujat hukum itu sebagai kutukan. sedangkan unta itu melambangkan sosok yang selalu bekerja keras. mata. Unta dan mengendarai unta merujuk kepada negeri Arabia. setelah menyebutkan keajaiban dan keheranannya atas penciptaan kaki. betapa mereka diciptakan dan peragaannya telah dilakuk an oleh Reader s Digest bulan November 1964 dengan kata-kata berikut ini: Alam. hidupnya yang sekedar memakan semak da n tanaman berduri lainnya selama berhari-hari. Dia Yang Dijanjikan. meskipun ini benar-benar mustahil. atau secara kiasan. Jika dalam Kitab Weda. ini ada lah wahana umum untuk berjalan lama melintasi gurun pasir . telah dik atakan sebagai penunggang unta. maka jelas baginya sangat sulit untuk memasuki kerajaan Tuhan. Kemudian. dalam Alkitab juga dikatakan. dengan menyebutkan sepasang pengendara. hidung.

3. Lukas 13:24.II. 1. berjalan di jalan raya dan semuanya serba sendiri tanpa dika wal kemanapun beliau suka. beliau melakukan segala jenis pekerjaan dengan tangannya sendiri. bekerja se bagai tukang bersama yang lain dalam membangun mesjid. Dengan mengingat kedudukan raja yang dijalankan oleh Nabi dengan perintahn ya sendiri. Suatu penyebutan tentang Kuts ada di beberapa tempat dalam Weda. Yajur Weda. dan tidak hanya seorang saja.1:35. y akni. Meskipun k enyataannya beliau adalah seorang panglima yang berani dan seorang raja. melainkan nama dari pribadi yang berbeda-beda. Markus 2:22. Beliau memerah susu kambingnya sendiri.2.4. Markus 8:33. maka kedudukannya sebagai penunggang kuda itu tepat bagi kedua-nya. Yohanes 14:9. Sam Veda bag. Tentang ini Prof. 25.2. Matius 7:13. menyapu lantai rumahnya. Dalam ketiga terjemah di atas. Ini berarti bahwa penduduk tetapnya adalah en ampuluh hingga tujuhpuluh ribu orang. istilah ini menunjukkan pribadi yang berbeda-beda. telah disebutkan pada beber apa tempat dalam Weda. raja Rushamas .20. Dalam Rig W eda.6. kata ini di ambil sebagai proper noun. tidak pernah melatih pembantu. dan menggali parit pertah anan. di samping beliau adalah Nabi dari Arabia. telah menunjukkan dengan jelas atribut eksternal maupun internal beliau. 8 53/2. namu n dia bisa memerintah dengan menggentarkan dan penuh wibawa sehingga baik oran g Arab maupun non-Arab gemetar kaki-kaki mereka dengan hanya menyebut namanya. bab Mafakhira fa-la-Assabiyah .K hem Karan Bhasjy. tetapi ini bukan nama satu orang. 1. 27 Nareshu Ashansah Narashansah astvishyate yashya sah Munashuesh u Parshansnih. 8:13. neliau juga sebagai suatu model yang sangat mulia bagi pemerintahan raja-raja maupun penguasa dunia. 451. 6 26/3 qtithigva. Dia juga disebut sebagai teman Indra.Griffith menulis: Suatu hymne dalam pujian terhadap kebebasan dan pemerintahan yang baik dari Kaurama. Mishkat. 34. memelihara unta-untanya.17. tidak punya pengawal pintu gerbang ataupun sekretaris. Pt. Lukas 5:37.8.38. telah di adakan di beberapa tempat 1 53/10. dikatakan bahwa Matahari berjalan di atas sebuah rath emas. Taitriya Brahmn 1:1. juga. --------23. seseorang dengan tepatnya telah mencermati: Bisakah kautunjukkan satu saja penguasa dalam sejarah dunia ini yang kehidupan sosialnya semacam ini dima na pada kemejanya ada sepuluh tambalan perbaikan.3. Matius 9:16. 4 26/1. 24. Markus 10:25. Matius 16:23. 2 14/7. baik Weda maupun Nabi Isaiah. Matius 19:24. yang dengan kantung kulit ters andang di bahunya. telah menyebut Nabi Suci seorang penunggang unta. baik secara harfiah maupun arti penti ngnya .11. 26. Lukas 18:25.1. Kata Sanskrit rath digunakan bagi segala macam kereta dan kendaraan. . Ini berarti bahwa Kuts telah diberikan dalam Nirukt 3:11. hal.2. Tirmidhi dan Abu Dawud.12. menimba air untuk para perempuan. Rig Veda 1:126.Jadi. yang tidak punya balairung untuk audiensi kerajaan. Mekkah pada saat itu adalah pusat niaga dari Arabia. yang biasa berbaring di tanah tanpa alas.2. Suatu sebutan tentang Kuts bersama an dengan Atithigva dan qyu. D alam perjalanannya ke Syria Umar Faruk tidak membawa apa-apa kecuali seekor un ta yang dikendarainya namun pusat dunia itu gemetar. karena itu penduduknya bisa meningkat menjadi seratus ribu (Al-Mathal-al-kamil). yang menggosokkan minyak dengan tangannya sendiri p ada untanya. Rigveda 1 51/6. 6:27. seolah dia adalah nama beberapa Raja atau otoritas penguasa. Rig Veda. Tetapi dalam pa ndangan para cendikiawan.

Poona .3. telah disebutkan dalam Weda. P ada saat hijrahnya ke Madinah. Pertama.11.6. Nabi mempunyai dua unta betina. Seorang laki-laki . bahkan meskipun dia lajang atau mungkin hanya mempunyai seorang isteri. 131. Dan untunglah kehidupan rumah tan gganya itu bukan rahasia tersembunyi atau affair yang ditutuptutupi. Vi:32. bahwa di sini Vadhumantah itu betina dari unta. pembantuperempuan. ini. St. Parwa Urwashi. Altindisches Leban. mempunya i banyak isteri. isti lah Vadhu juga telah digunakan untuk semacam perempuan sebagai hadiah kepada se orang Brahman dari raja atau orang kaya. Nabi memiliki dua unta betina yang dikena l sebagai Qaswa dan Asba.8. 396. lelaki itu bukan monogami. Dan kedua. Buddha. X:65. Jumlah yang tepat dari para sahabat yang ikut ambil bagian dalam perang Badar ad alah 313. dan lebih menyukai bacaan davirdash yang berarti dua unta betina yang indah. dan resi-resi besar pun. tetapi di tempat lain kita dapati kata davirdash berarti duapuluh u nta dengan betinanya. Petersburg Dictionary. sapi. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaff. Karena itu. kerbau dan sebagainya)(28). iii:7. Nighantu. unta-unta dengan betinanya menarik keretanya. III:16. tetapi pecahan di bawah 100 biasanya dihilangkan. Setelah menyatakan binatang tunggangan khusus dari Narashansah yakni. tetapi bab i .7-10. 6:3. (Rig Weda 8:19: 36). bisa d ianggap punya kekurangan atau dipersalahkan. dan telah dinyatakan bahwa Raja Trasadasyu me mberikan limapuluh isteri kepada seorang Brahman sebagai hadiah. 1:127. Athar xx. bahwa unta-unta itu menarik kereta dimana para isterinya juga b esertanya.6. Rig Veda i:123. seorang perempuan yang menikah.127. yang juga benar sama dengan Nabi Suci.1. Quran Suci juga berkata tentang Nabi Suci sebag ai lemah-lembut terhadap kaum mukmin ====== PARA ISTERI NABI SUCI DISEBUTKAN DALAM WEDA (Rig Weda 1:126:3) (Rig Weda 6:27:8) Kata-kata vadhu mantah davirdarsh dalam mantera telah diberi dua terjemahan yang b erbeda. Dengan menolak keberatan para pandit. Jadi kedua terjemah an tidak bisa diterapkan kepada resi yang lain kecuali Nabi Suci Muhammad. 7:63. Menurut pena fsiran pertama Resi yang dijanjikan dikatakan mempunyai lebih dari satu isteri yang adalah benar bagi Nabi Suci. Sanskrit Bhashya dari Khem Karan memberi dua arti dari kata Parikesit. Kami memeriksa kedua copy tersebut di Kolese Deccan. atau bahwa istilah Vadh umantah itu dibuat dengan makna penghancur para musuhnya. bahwa dia itu sangat dipuja dan pujian kepadanya akan dinyanyikan. atau kelompok unta yang dimaksud. tetapi fakta bahwa nabi mempunyai isteri-isteri dan menjadi orang terpuji mengundang kita untuk mempelajari dan me neliti kehidupan rumahtangganya dengan cermat. juga telah dinyatakan bahwa dia itu Vadhumantah yakni. satu dikendarainy a dan satu lagi ditunggangi Abu Bakar. unta untuk Nabi.Beberapa copy dari Atharva Veda berisi kata davirdarsh yang berisi duapuluh ekor unta yang indah atau unta betina. istilah Vadhu mempunyai arti yang sangat penting. 42. berharga untuk dipuji dan diperhatikan. Ini be rarti: seorang perempuan yang mandiri.7. Indra Ind rani. menunggang unta itu ad alah keistimewaannya. Kisah cinta dari Yam Yami. Rigveda. sebaliknya. Aita Br. 237. Tetapi sebagaimana yang juga telah dinyataka n sebelumnya. hewan betina(kuda. dan kedua seorang yang memberikan perlindungan lengkap kepada umat . Lopa Mudra.10. yang mempunya i banyak isteri. dan menurut yang kedua.1. kita akui bahwa beliau dikatakan mempunyai isteri-isteri. 9:7. fakta bahwa dia mempunyai isteri-isteri. Dalam bahasa Sanskerta. Dalam Weda. Dalam istilah Weda. Sarvat Aishv ary Yuktasya (memiliki segala jenis atribut dan kekuasaan). 8:97. tidak bisa dijadikan keber atan.

33:29). Kebutuhan terbesar dari semua perkawinan ini timbul di saat ju mlah lelaki yang merosot akibat peperangan yang tanpa henti. sedangkan Nabi 53. berusia 25 tahun. Adanya Nabi di bagian tertinggi dari cakrawala dan kemudian merunduk sedi kit atau menurun. Hidup dengan seorang isteri saja hingga usia 53 tahun. serta penerusan keturunan. Tetapi hingga penguasa sendiri yang memberikan contoh perkawinan dengan janda. dan dengan dikobarkan cintanya oleh akhla knya yang luhur. Allah. yang jauh leb ih tua dalam usia darinya. dimana-mana. Puncak dari keretanya merunduk untuk menghindari sentuhan langit . dengan para janda yang suaminya telah syahid di medan perang. Ini adalah rujuk an yang jelas tentang Kenaikan Nabi Suci atau Mi raj. dan isterinya menerima ag amanya yang paling awal dari semuanya. Tetapi demi menjaga dan m empertahankan kehidupan suatu bangsa. Tujuan ketiga d ari perkawinan ini. penjagaan kemurnian dan kesucian. Utusan-Nya dan Kehidupan-sesudah-mati adalah bagian dari agama Islam yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. maka orang-oran g akan menganggap rendah hal itu sebagai perkara yang memalukan. maka sesungguhnya Allah menyediakan ganjaran yang besar bagi orangorang yang berbuat baik di antara kamu (Q. melukiskan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha-kuasa dan masing -masing umat. Beliau. Quran Suci mengacu kepada ha l itu. dan tak ada yang merawat mere ka. Nabi Suci Muhammad serta Hari Akhirat engkau berikan kesuka an melebihi kehidupan di dunia ini. pada waktu itu. dal am keempat dinding rumahnya selama ini adalah perawatan yang terbaik demi latiha n moral dan spiritual lebih dari setengah masa hidupnya. sedangkan di a berumur empat puluh. meminang beliau. maka seluruh kebenciannya mencair.a. Sebagai perkara nyata. dan tiga janda dari kabilah yang sangat membencinya.S. Beliau. Pada saat dia wafat. d an dengan ikatan perkawinan ini. yang menjadikan beliau sebagai seorang yang disayangi Tuhan. Seorang laki-laki yang menghabiskan masa-mudanya yang panas dan malam-malam utama dalam hidupnya hanya dengan seorang isteri. yang melihta kejujuran dan sifat am anahnya. dengan perempuan d an anak-anak yang ditinggalkan dalam keadaan tanpa daya dan tanpa rasa aman. berharga untuk ser ibu puja-puji. Per kawinan dengan janda itu tidak populer di antara kaum. 53:7). Bab pembukaan dari kehi dupannya adalah seorang perempuan pengusaha. Di samping ini. Tetapi seorang laki-laki yang dipuji dalam hidup rumah-tangganya menunjukkan bahwa tak ada sudut atau lubang gelap dalam kehidup annya. yeng m . adalah merunduknya demi kasihnya kepada ses ama manusia. Mengkomunikasikan dan membagikanny a dengan kaum Muslimin lainnya telah menjadi kewajiban utama dari para isteri Na bi. karena alasan yang difahami dalam tujuan perkawinan itu adalah do rongan seksual. Kenaikan Nabi atau Mi raj.. usianya 65 .S.ni dalam hidupnya telah disebar-luaskan melalui bibir isteri-isterinya sendiri. Dengan cara ini. Umumnya. Yakni. poligami mutlak diperlukan. Kepada Allah. di dalam maupun di luar rumahnya. dengan mudah m enjadi populer dan dipuja-puji. di luar rumah atau dalam kehidupan publik. sebagaimana dinyatakan dalam Quran Suci. ha dirlah dalam ikatan perkawinan dengannya lima orang janda dari kaum Muslimin yan g gugur dalam peperangan. adalah: Dan jika kamu (para isteri Nabi) mendambakan Allah dan Utusan-Nya dan tempat ting gal Akhirat. sungguh suatu contoh yang sangat mulia yang diperlihatkan Nabi di hadapan dunia. semua perkawinannya dihabiskan. Selama 25 tahun beliau hidup dengan seorang isteri yang a dalah seorang janda yang jauh lebih tua usianya. dan meninggalkan hari-hari tengah malamnya untuk berd oa di sebuah gua yang gelap di padang pasir untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Mah a-tinggi adakah sesuatu yang lebih terhormat dan terpuji daripada ini? (Rig Weda 8:19:36). dengan firman-Nya: Dan ia ada di daerah cakrawala yang paling tinggi (Q. kecuali Aisyah r. ataupun orang lain yang bersedia untuk mengawini mereka. maka suatu ganjaran yang besar akan menunggu mu. banyak orang.

Beberapa copy dari Atharva Veda berisi kata davirdarsh yang berisi duapuluh ekor unta yang indah atau unta betina. Resi yang tersayang.8. Terjemahan Prof. satu dikendarainy a dan satu lagi ditunggangi Abu Bakar. Dia melakukan nya untuk membimbing Pandit Hindu kepada yang benar dan memungkinkan mereka mend apatkan gambaran hakekat yang sebenarnya dari nubuatan ini. tetapi pecahan di bawah 100 biasanya dihilangkan. menghormati. Mantera ini memberi nama Resi tersebut sebagai Mamah. -------28 Rig Veda 1:126. Beberapa buku Sanskerta seperti Allo Upanishad dan Bhavishya Puran memberikan na ma Nabi itu sebagai Mahamad. namun untuk membuat nubuatan itu menjadi jela s. Mamah itu s ama dengan Muhammad. Mahmud al Ghazni.enempatkan beliau di cakrawala tertinggi dan membawanya begitu dekat kepada Dzat Ilahi.3. sepuluh kalung. Poona . diucapkan sebagai Mahmud Gajnawi oleh Kshitiz d alam Vanshavli Charit. Meski adalah salah untuk menerapkan grammar S anskrit ke dalam kata bahasa Arab. tigaratus kuda dan sepuluh ribu ternak . sepuluh kalung. telah digunakan dalam Atharwa Weda. . Kami memeriksa kedua copy tersebut di Kolese Deccan. Nabi memiliki dua unta betina yang dikena l sebagai Qaswa dan Asba. tetapi kata ini. Pandit Raja Ram menerjemahkannya sebagai berikut: Dia memberikan kepada Mamah Res i seratus koin emas. memuliakan. sepuluh lingkar kalung yan g dianugerahkan-Nya kepada Resi. Karena itu. P ada saat hijrahnya ke Madinah. Tak ada Resi di India atau seorang nabi lain yang pernah mempunyai nama seperti ini. maka ide mi raj itu berpra-anggapan kemungkinan gerak dari bumi menuju langit. yang lebih mendekati pengucapan yang sama dengan kata Muhammad da n memiliki arti yang sama. jug a digunakan dalam arti yang buruk. Dalam beberapa bentuk atau lainnya kedua konsepsi ini mendapat tempat da lam setiap sistim keagamaan. tidak peduli bila pengucapannya tidak tepat sama. Jumlah yang tepat dari para sahabat yang ikut ambil bagian dalam perang Badar ad alah 313. me ninggikan. Mantra 3 (Atharwa Weda 20:121:3). menurut tata-bahasa Sanskerta. tetapi di tempat lain kita dapati kata davirdash berarti duapuluh u nta dengan betinanya. dan lebih menyukai bacaan davirdash yang berarti dua unta betina yang indah. agar mereka betul-be tul memperhatikan dalam berbuat demikian. membuat sedikit perubahan dalam kata Arab d an digunakan kata Sanskerta Mamah. misalnya. Akar kata dari ini ad alah Mah yang berarti menghargai tinggi. 6:27. Bloomfield menterjemahkannya: Yang satu ini menyajikan kepada pemirsa dengan s eratus permata. Nabi mempunyai dua unta betina. dan seterusnya (Sanskrit English Dictionary oleh Sir Monier Williams). Karena ide wahyu itu mempunyai pra-anggapan kemungkinan gerak dari langi t ke bumi. sepuluh kalung atau tasbih. Griffith adalah: Seratus rantai emas. tigaratus kuda dan sepuluh ribu sapi Ketiga terjemahan ini bersetuju atas fakta bahwa Resi yang bernama Mamah akan dibe ri seratus koin emas. Banyak na ma Muslim yang baikbaik digunakan dalam kitab-kitab Sanskerta dengan sedikit peru bahan. meskipun hakekatnya tetap sama. M. Dan tiga kali seratus kuda gaib dan sepuluh rib u sapi . tiga ratus kuda pacu yang baik dan sepuluh ribu ekor sapi. membesarkan. Jadi. Resi dalam Atharwa Weda. kata Mamah.

237. yang paling pertama (Q.S. dan telah menerima kabar baik tentang peningkatan mereka baik di dunia maupun di akhirat dari bibir Nabi sendi ri yang menamakan masing-masing dari mereka itu di surga .9:100) yang setelah menjalani masa penganiayaan y ang panjang di tangan orang-orang Mekkah. (Rig Weda 10:184:2). 9:7. Sarvat Aishv ary Yuktasya (memiliki segala jenis atribut dan kekuasaan). yang dipandang sebagai sebuah tafsir terilham dari Yajur Weda. Dalam kata-kata Quran Suci: Dan sesungguhnya Kami akan mengu ji kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiw a dan buah-buahan . teraniaya dan tercebur da lam api kesukaran hidup serta penderitaan dan akibatnya mereka menjadi suci bak emas murni. Ali.Nighantu. Jadi. Zubair. 7:63. dan kedua seorang yang memberikan perlindungan lengkap kepada umat . Buddha. Dinyatakan dalam Shatpath Brahmana . para sahabat Nabi yang m enghadapi segala macam kesulitan dan memikul kesukaran hidup yang berat itu adal ah koin emas murni yang dianugerahkan kepada Nabi. X:65. Mereka adalah Abu Bakar. 131.3. Umar. Mereka adalah yang paling sukses dalam missi ke hidupan mereka dari antara segenap kaum Muslimin. Rigveda. Sepuluh kalung Hadiah kedua yang dikaruniakan kepada Nabi Suci yakni sepuluh kalung yang indah tak ternilai harganya. 98:8).127. Abdur Rahman bin Auf.1.S. 6:3. menggenapi ramalan bahwa Mamah Rishi akan diberi se ratus koin emas. Daya ruhani seseorang yang bisa mengatasi segala ke sulitan dan ujian dibandingkan dengan emas murni. Athar xx.(Q.11. . Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaff. III:16.10. Mereka adalah pribadi mencolok tentang mana Weda menamaka nnya sebagai Dash asrija sepuluh buket dari Surga . 1:127.7-10.21:35).S. Aita Br. Talhah. Quran Suci juga berkata tentang Nabi Suci sebag ai lemah-lembut terhadap kaum mukmin ---------Koin Emas. 8:97. 42.6. bahwa emas itu secara kiasan digunakan untuk menunjukkan kekuat an spiritual dari seseorang. Ini adalah sepuluh sahabat terbaik dari Nabi Suci yang di kenal sebagai Ashra-i-Mubashshara . Petersburg Dictionary. M ereka meninggalkan semua yang paling disayanginya dan segenap harta miliknya. seratus koin ema s. Begitu pula.7. 2:155). te tapi tidak meninggalkan Islam dan karenanya menjadi mereka yang terpilih di hada pan Tuhan sebagaimana al-Quran berkata: Allah berkenan kepada mereka (Q. yang menahan segala jenis kesulitan hidup serta penderitaan dan akibatnya menjad i demikian suci dan berharga seperti emas murni. Mereka dihadang oleh cobaan berat dan mereka lulus dengan penuh keberhasilan mel intasi setiap ujian. Kata fitnah dalam a yat ini diterangkan bagaikan meletakkan emas dalam api untuk memisahkan yang tid ak murni itu dari emasnya. Vi:32. St. Altindisches Leban. 396. Seratus adalah jumlah sahabat yang mengungsi ke Abesinia. Sa ad n Zaid dan Abu Ubaidah (semoga Allah sangat meridhoi mereka). Tuhan mengaruniakan kepada Mamah Rishi atau Nabi Suci Muhammad. Usman.6.S. Besar dan tak terhi tung pengorbanan yang telah mereka lakukan demi Islam sehingga tak tertandingi p ahala bagi mereka itu.1. kaum muslimin yang masuk Islam paling aw al dan para sahabat Nabi Suci dicoba dengan keburukan. Seratus koin emas ini adalah kaum mukminin dan para sahabat Nabi di masa awal nya yang diberikan kepadanya dalam kehidupannya di Mekkah yang penuh guncangan. Mereka adalah Orang yang paling depan. Sa ad bin Abi Waqqas. Sanskrit Bhashya dari Khem Karan memberi dua arti dari kata Parikesit.8. Rig Veda i:123. Daln lagi Kitab Suci berfirman: Dan Kami menguji k amu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (Q. iii:7. meninggalkan rumah mereka dengan sanak keluarganya dan bahkan Nabi yang disayanginya serta dipaksa lari ke Abesinia.

dalam Rig Weda. semoga Aswani Kumar Dewata menghadiahkan anak-an ak kepadamu dengan serangkaian bungabungaan di kepalanya (Rig Weda 10:184. Inilah sebabnya mengapa lembu jantan dipakai sebagai lambang kemenangan. D an sangat sering kata yang sama go digunakan baik untuk lembu jantan maupun seek or sapi. Seekor sapi disebut go kare na bangsa Arya mengobarkan peperangan terutama untuk menangkap lembu musuh-musu hnya.1). dan dengan mengabaikan sejumlah hambatan y ang berupa kekurangan senjata. amunisi dan sebagainya. sesuai dengan mantera ini. Mereka ju ga ilahiah di samping pasukan tempur. ketegaran (aditi) dan ilmu (saraswati) (12:9. dikatakan. pencari kekayaan kita hidup (bersama) seperti sapi (Rig Weda 9:112. Kata Sanskrit go itu berasal dari gaw yang berarti pergi ke medan perang.3). Begitu pula. adalah pengabdi yang salih dari Tuhan mereka dan sepanjang siang hari men jadi pejuang besar dan perkasa. Begitu pula.3). seekor sapi digambarkan sebagai simbol keganasan dan kehancuran. Tigaratus kuda pacu yang baik Hadiah ke tiga merujuk kepada mantera di atas adalah tiga ratus ekor kuda pacu y ang baik. Hadiah terakhir yang dianugerahkan kepada Nabi Suci.2. sapi-sapi itu dikatakan seperti orang-orang.4. Namun. Di tempa t lain dalam Rig Weda. Sekali lagi. Kuda-kuda ini digambarkan termasuk keturunan Arab. Dalam Rig Weda.5. 8:62.2. dalam cahaya mufasir Weda.1. (Rig Weda 9:112. seekor sapi jug a disebutkan sebagai tanda perdamaian dan keamanan. dia itu ganas dan kejam sepert i seekor sapi (Rig Weda 5:56. Kut . seekor sapi digambarkan sebagai lambang peribadatan. Dalam Shatpath Brahmana. lagi kita menengok kepada manter a itu dan melihat apa yang diartikan dengan sepuluh ribu sapi dari Muhammad.3). Dengan membawa semua kutipan ini dalam ingatan. Sepuluh ribu sapi. Mereka itu. Gaw iva bhimyoh. Seperti seekor sapi yang memberikan kasih-sayangnya kepada anaknya y ang muda. kita dapati: (Rig Weda 10:145.13) dan Taitreya Brahman: 2. hendaknya engkau menaruh kasih kepadaku . Karena itu. di waktu malam. kami dapati. tiga ratus ekor kuda pacu yang bagus (30) dari Muhammad adalah para sahabat Nabi Suci yang berjihad di perang Badar dan dis amping berjumlah tigaratus juga adalah cerdas dan perkasa.2. Athar wa Weda 1:14. telah bisa menaklukkan ke kuatan yang jumlahnya tiga kali lebih banyak. Seekor sapi atau lembu jantan digambarkan dalam Weda sebagai simbol perang maupu n damai dan aman. Dalam Rig Weda kita dapati: Wahai kalian yang menginginkan seorang anak. digambarkan sebagai lembu jantan. Mereka digambarkan dalam mantera Weda sebagai sapi .6) Biarlah hatimu beralih terhadapku sama seperti seekor sapi beralih kepada anaknya (10:145.3) Manusia dengan bermacam kecerdasan. Kata Sanskrit Arwah berarti seekor kuda pacu Arab terutama digunakan oleh Asura (bukan-Arya) (Rig W eda 5:54:14). Kendaraan Agni dan Indra (dewa ilmu dan kekuatan) juga dinamakan s ebagai Arwah (Rig Weda 8:42.6). dalam Rig Weda yang sama. seorang serdadu perkasa yang meng alahkan musuh-musuhnya. Gaw iva shaktah (Rig Weda 8:33.6). dalam Shatpath Brahmana (5:2. yakni serombongan sepuluh ribu wali yang menemani Nabi ketika beliau menaklukkan Mekkah.Kata asrijah digunakan dalam bahasa Sanskerta baik dalam pengertian serangkaian at au seikat bungabungaan dan seorang pemimpin .7). wahai suamiku. Tak seorang panglima pun yang sanggup mengumpulk an kekuatan pemukul semacam itu seperti yang telah dilakukan Muhammad.

w. kemudian ashra-i-mubashshara k emudian tigaratus sahabat yang bertempur di medan Badar dan akhirnya sepuluh rib u wali yang menemani Nabi pada penaklukan Mekkah. bersujud. mantera Weda memberikan gambaran yang tajam tentang sepuluh ribu wali para sahabat Nabi Suci yang menemani beliau pada saat kejatuhan Mekkah. yang murni dan berharga bagaikan emas murni. memohon anugerah dan perkenan Allah . pertama. al-Quran juga meng-klaim bahwa suatu gambaran tentang Nabi Muhammad dan pa ra sahabatnya akan didapati dan suatu rujukan atas mereka akan diketemukan dalam kitab suci pelbagai agama dan dalam nubuatan sejumlah nabi-nabi. Pertama beliau memperoleh seratus koin emas. 48:29). bahwa para sahabat Nabi Suc i itu adalah orang-orang suci. Quran Suci juga menyatakan: Itulah gambaran mereka dalam Taurat.a. Mantera ini juga me nunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang resi yang besar yang diberi hadiah Ilahi para sahabat yang teruji dan suci. Beliau telah diberi para sahabat semacam itu yang baik pengabd i yang wali di sisi Tuhan dan juga pejuang yang gagah-berani di medan perang. bercinta-kasih antara mereka. Pertunjukkan dirimu. Mantra 4 (Atharwa Weda 20:127:4). dan kedu a. Beli au sendiri memberikan penafsiran bahwa dalam pertempuran itu sejumlah sahabatnya akan terbunuh. dengan jelas memberi nama Nabi Suci sebagai Mamah yang disamping mengandung hakikat yang sama dengan kata Muhammad.) Seseorang boleh mengingka ri kebenaran ini karena mau benar sendiri dan kepala batu. salih dan penyayang seperti seekor sapi. Engkau melihat mereka berruku . Jadi. Jadi. tetapi seseorang tak dapat membuktikan dua fakta yang bertolak-belakang itu memang benar pada suatu k ali dan suatu waktu yang sama.S. lidahmu mengalir lancar di bibir seperti pisau cukur .ipan ini membuat dua perkara menjadi jelas. ===== Pemujaan Nabi kepada Tuhan. wahai penyanyi. tetapi pecahan di bawah 100 biasanya dihilangkan. tetapi Quran Suci dengan mudahnya memecahkan kesulitan ini. sifat-sifat mulia ini bertolak belakang satu sama lain. bagaikan seekor burung di pohon penuh berbunga. dan yang terangkat serta sempurna sedemikian sehingga mereka diumpamakan dengan bungabunga Surga. pertunjukkan dirimu. dan gagah berani terhadap kaum kafir (Q. Lagi dia berkata: Rendah hati terhadap kaum Mukmin. Sejarah dunia tidak dapat menu njukkan satu pribadi lain yang memiliki atribut ini dan memenuhi yang digambarka n ini kecuali Nabi dari Arabia yang diberkahi (s. --------30 Jumlah yang tepat dari para sahabat yang ikut ambil bagian dalam perang Badar ad alah 313. dan gambaran mereka dalam Injil (Q. Pada perang Uhud Nabi Suci melihat dalam kasyaf bahwa sapi-sapi disembelih.S. bahwa para sahabat Nabi Suci itu benar dis ebut sapi-sapi karena kehangatan dan kasih-sayang sesamanya. mereka keras dan kuat seperti Indra.5:54).S. dan orang-orang yang menyertai dia berhati teguh melawan k aum kafir.48:29). karena kebenaran itu tak mungkin bermuka dua. Mantera dari Kuntap Sukt ini. Se jarah telah menyatakan kepada kita bahwa tandatanda ini hanya digenapi dalam prib adi Nabi Muhammad dan para sahabatnya serta tiada lagi yang lain. Ini juga menunjukkan. Berbicara mengenai Nabi Suci dan para sahabatnya al-Quran bersabda: Muhammad Utusan Allah. seperti yang kita lihat. Jelaslah. Berbicara mengenai para sahabat ini. Nabi memperole h hal-hal ini dengan urutan yang sama seperti yang digambarkan oleh mantera ters ebut. (Q. juga kemiripan dalam bentuk maupun pengucapannya.

wahai penyanyi. Mantera dalam Atharwa Weda ini dibenarkan dan diperkuat oleh mantera berikut dar i Rig Weda: Dua ekor burung dengan sayap-sayap yang indah. yang akarnya kuat dan cabang-cabang nya di langit (Q. adalah bahwa dari dua orang. Karena i tu beliau diminta untuk memuji Tuhannya dan mengagungkan Dia. diikat dengan tali persaudaraan p ada pohon pelindung yang sama.14:24). demikian cepat.S. siarkanlah k ebenaran. Mantera ini menyebut Nabi Suci se bagai Rebh yang berarti astuti (31) atau seorang yang selalu memuji atau mengagungk an . Quran Suci telah. Sesuai dengan itu. Nabi diminta menyiarkan agamanya dan menyebar-luaskan kebenaran. M aka bersalatlah kepada Tuhan dikau dan berkorbanlah. di rumah adalah anakanak mereka dan di rumah sapi-sapi pun hadir (Bloomfield). ha nya melihat (Rig Weda 1:164:20).S. Di tempat lain. dalam pandangan Resi Weda. serta hidup di negeri yang sama . berli mpahlah engkau seperti seekor burung di pohon yang berbuah masak (Griffith). Nabi Ahmad mengajarkan agamanya dan dunia memetik buah-buah masak yang beliau bawakan. sukses Nabi sudahlah pasti. yang satunya lagi tidak makan. wahai engkau yang selalu memuji (Ahmad). Salat di medan perang. kata-kata yang baik atau Islam itu seperti pohon yang teguh berakar dan berbuah lebat. bermakna pohon ruhani. Pohon yang berbuah masak ini adalah pohon Islam atau Nabi Suci Muhammad yang mendapat sukses dan mengandung buah. Sesungguhnya musuh engkau i tu terputus (dari kebaikan) (Q. Beliau menggerakka n bibirnya dalam memuji Tuhannya.dengan kulit pengasahnya (Bloomfield) Berlimpahlah engkau. Jadi. yang satu mau memakan buah dari pohon ruhani sedangkan yang lain hanya melihat nya dengan penuh kesedihan. dan ini adalah terjemahan yang tepat dari Nabi bangsa Arab yang bernama Ahmad . Cepat dan berhasrat seperti kerabat datang keluar penyanyi itu dengan nyanyi-puj ian mereka: . bagaikan seekor burung yang menyanyi di pohon yang berbuah masak. telah menemukan tempat pengungsiannya. al-Quran bersabda: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang melimpah-limpah. Kriteria dari ketulusan seseorang yang diberikan Tuhan dalam mantera ini. serta lawan-lawan nya yang memandang dengan terpukul oleh kesedihan dan duka-cita. makna dari mantera ini cukup jelas. sebagaimana digambarkan oleh m antera. Inilah apa yang sebenarnya terjadi dan kebenaran Nabi di tegakkan tepat seperti yang diramalkan oleh Resi Weda.103:1-3). Tuhan telah memberi kan kebaikan yang melimpah ruah atau buah-buah masak kepada Nabi Ahmad. dala m kiasan Alkitab. memotong musuhmusuhnya dari kebaikan. (Penerjemah Hindu). B ibir dan lidahmu bergerak cepat bagaikan pisau tajam di atas sepasang kulit p engasahnya . Satu dar i si kembar itu memakan buah tin yang manis. Pohon tin. termasuk dalam bangsa yang sama. Buah-buahan di pohon telah masak. Mantra 5 (Atharwa Weda 20:127:5) Penyanyi dengan lagunya yang kudus bergegas dengan abai seperti sapi. tepat sesuai dengan mantera ini. yang diberi kebiasaan dan keku atan yang sama. Sebar-luaskanlah kebenaran. m enggelar permisalan tentang sebatang pohon yang berbuah lebat dalam kata-kata be rikut ini: Kata-kata yang baik bagaikan pohon yang baik. Diterangi ayat-ayat ini. bagaikan sepasang pisau tajam di atas kulit pengasahnya.

Memperagakan kekuatan dan pada saat yang sama dengan rendah hati berdoa kepada T uhan mereka adalah suatu tanda kakateristik yang tidak didapatkan pada kaum yang lain di dunia kecuali para sahabat Nabi Suci Muhammad. tepat seperti seorang pemanah yang menempatkan anak panahnya di jalan yang lurus Para penafsir Hindu. di rumah mereka menunggu-nunggu sapi-sapi fith). dan hendaklah mereka memegang senjata mereka. Mantra 6 (Atharwa Weda 20:127. para saha . Pasukan yang berangkat dari Madinah untuk menyerbu Mekkah adalah sekelompok peju ang yang gagahberani. di lain fihak.6). Nabi dimin ta menyiarkan ajaran dari kitab ini di antara orang-orang suci. Mengenai Nabi. Sungguh pantas dicatat.S. yang akan menghasilkan ternak dan m enghasilkan barang-barang yang baik! Di antara Dewa-dewa. tempatknlah suaramu seperti seorang pemanah dengan panahnya (Bloomfield). Melalui al-Quran. Sebar-luaskanlah ini diantara orang-orang suci. Han ya anak-anak mereka yang di rumah. Lalu setelah mereka menyelesaikan sujud. yang menujukan doany a kepada Dewa-dewa . dan di rumahlah mereka menantikan sapi-sap i itu . Seperti juga sapi muda yang dengan gelisah menanti di rumah akan induknya. wahai penyanyi sajak-sajakmu. . Griffith. yang menghas ilkan sapi serta barang-barang yang baik. Bahkan seperti seorang pemanah yang menujukan panahnya. hanya perempuan dan an ak-anak mereka saja yang tertinggal. dan seperti sapi yang rendah hati. Wahai engkau yang memuji (Tuhan). yang diberikan dalam mante ra ini. gambaran para pejuang Muslim. dan golongan lain yang belum salat hendak lah maju ke depan dan bersalat bersama-sama engkau. dan hendaklah mereka siap dan memegang senjata mereka (Q. seseorang dapat menghasilkan kebaikan di dunia ini maupun di akhirat. begitu pula anak-anak kaum Mulsimin menunggu di rumah demi kembali dengan selamatnya dia yang bersembahyang. tiada lain adalah Quran Suci. hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama engkau. Penyiaran Kitab. mereka hidup penuh kedamaian dengan umatnya sendiri dan mereka berd oa kepada Tuhannya dimanapun mereka berada baik di medan perang ataupun diluarny a.2:45). yakni. Wahai penyanyi. mereka bergegas ke med an perang dan bertempur dengan gagahberani. peganglah erat-erat kebijaksanaan. Di Madinah. Mereka adalah orang-orang yang bersembahyang yang mengucapk an doanya sambil tergesa menuju medan perang. 4:102). Dan mohonlah pertolongan (Allah) dengan sabar dan salat (Q. bawalah ke depan hymne yang menemukan ternak. Seperti sapi jantan yang perkasa. temukanlah kekayaan . Kebijaksanaan. pada satu sisi. Bawalah kemari. henda klah mereka pergi ke belakang kamu. Quran Suci menyatakan: S. kata Qura n Suci: Dan apabila engkau berada ditengah-tengah mereka dan memimpin salat untuk mereka .Anak dara kecil mereka di rumah. yang dibicarakan dalam mantera ini. (Grif Inti-sari terjemahan yang diberikan oleh beberapa mufasir Hindu adalah: Dia yang bersembahyang dengan doanya yang bergegas seperti sapi jantan yang perkasa.

tiap kata dari mantera ini.3. X:65. Dia adalah pembimbing seluruh umat manusia d an yang memberikan perlindungan kepada semua orang . 7:63. Karena itu. seorang pembimbing seluruh umat manusia . hendaklah ia memperha tikan itu.w.S. beliau adalah nabi yang digambarkan sebagai se baik-baik manusia. Rigveda. sebaik-baik manusia. Rig Veda i:123. Aita Br. Cahaya Alam Semesta . 6:27. dan dimanakah pemerintahannya yang diberkahi.5:67).batnya. 6:3. 131. Maka barangsiapa suka. ====== Penjelajahan dalam kerajaan kemakmuran dan perdamaian. Quran Suci juga memperkuat mantera ini dengan berkata: Wahai Utusan. III:16.6. Altindisches Leban.a. pemerintahan yang disayangi semua orang. 80:11-16). 9:7. Dalam mantera 7 hingga 10 dari Sukt ini. tidak.7. Tuhan yang di atas manusia biasa. dari Vaishvanara Parikesit (Bloomfield) Dengarkanlah pujian Parikesit.8. raja yang memerintah semuanya.10. Nighantu. seperti seorang pemanah dengan anak panahnya. 1:127.8. membaca suatu per . NABI SEBAGAI LAKI-LAKI TERBAIK DAN SEORANG PEMBIMBING BAGI DUNIA.7-10.1. Namanya a dalah Parikesit.6. bahwa penafsir Weda. Yang mulia. ada disebutkan seorang pribadi besar di mana pemerintahannya yang damai serta populer telah dipuja dan dipuji. Vi:32. Dan Nabi Suci sungguh tela h melakukannya. Athar xx. Karena itu tak ada kitab wahyu lain yang ditulis ser ta dijaga keasliannya.7) Dengarkanlah engkau kepada pujian tinggi Raja yang memerintah semua orang.Di tanga n para penulis. Semua gelar yang diungkapkan dalam mantera ini khususnya cocok kepada Nabi Suci Muhammad.127. yang disucikan. iii:7. Beliau satu-satunya Nabi yang wahyunya disimpan dalam ingatan pa ra pengikut dan sahabatnya dan yang kitabnya benar-benar ditulis sejak masa hidu pnya. dan pemerintahannya adalah menjadi impian semua umat manusia. bahkan nama merekapun tidak dikenal di dunia. Yang diluhurkan. Penguasa dunia . Dalam Kitab yang dimuliakan. Adalah suatu perkara yang sungguh disesalkan . Siapaka h itu Parikesit. sesungguhnya itu Peringatan. yang adalah tuhan sert a yang terbaik dari antara manusia. Begitu pula. Beliau menyiarkan Kitabnya di kalangan para pengikutnya yang suci dan mere ka menghafalkan di hatinya. Mantra 7 (Atharwa Weda 20:127. berbudi baik (Q. d an raja itu adalah kesayangan umat. dan satu perlindungan bagi semua orang betapa besar pujian ke pada Nabi Suci yang dinyanyikan oleh Resi Weda? ---------31 Rig Veda 1:126. sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan dikau (Q. Mufasir Hindu telah menrejemahkan mantera ini sebagai berikut: Nyanyikanlah pujia n yang tinggi kepada raja dunia atau Cahaya Alam Semesta. Tak seorangpun dari resi Weda bisa memperoleh kedudukan yang demikian tinggi. Tidak.1. diterapkan hanya kepada Nabi Muhammad s. Dia adalah nabi pertama dan terakhir yang menjadi pembimbing bagi selu ruh bangsa di dunia. menaikkan manusia seperti Tuhan (Griffith). Bhagawat dan Purana telah menyingkirkan sert a mengabaikannya sebagai bayangan khayal atau kilasan dari lamunan liar.S . 8:97. Para pengi kut Weda sendiri berbeda pandangan mengenai keunggulan resi satu dengan yang lai n.11.3. Mahabharata.

meluas. seorang yang sangat disayang dari Rumah Kurawa. maka. Mengenai W eda. dan tak seorangpun dari Samhita yang lain mengenal Parikesit sama-se kali. beberapa pendeta Arya juga berpendapat bahwa dalam Atharw a Weda tidak disebutkan raja secara khusus.(32) serta disebutkan adalah keraja annya yang damai dan warganya yang bahagia serta makmur. Jika memang benar demikian. kaum orientalis Eropa pun. akan menimbulka n pelecehan umum terhadap Weda dan menimbulkan rasa sakit dan menderita di hati seorang yang beriman. maka Parikesit termasuk kepada periode be lakangan. Di samping pandit Hindu. yang menjadi musafir serta w isatawan yang tak kenal lelah ke tanah Hindu ini. . adalah Pa rikesit. tinggal atau menyebar di sekitar. Baik Zwimm er(33) maupun Oldenbrug(34) Mengenal Parikesit sebagai benar-benar seorang ra ja. Tidak ada kisah binatang dan dongeng dalam Weda. menyelidiki dengan lebih mendalam dan memecahkan kulit untuk mengeluarkan isinya. maka ini jelas sekali. kapan dan dimanakah beliau hidup? Parikesit di sana. B hagawat Puran serta legenda Hindu lainnya. dan bercampur bebas dengan mereka.istiwa dimana dalam Weda sendiri yang menimbulkan hingga kini suatu dambaan dala m fikiran untuk berziarah ke tempat itu? Pujian Parikesit telah dinyanyikan dala m Rig Weda. Adakah dia Parikesit yang sama yang t elah dinyanyikan dalam Atharwa Weda? Jika jawabannya adalah anggukan. Roth(35) dan Bloomfield(35) yang kurang Senang dalam Hymne dari Atharwa W eda. Dengan cara yang sama. dan Atharwa Weda sesungguhnya adalah suatu kitab yang jauh lebih tua. raja Janmejaya membawa nama ayahnya yakni Parikesit. karena Bait-bait Atharwa dimana namanya terdapat itu pasti dari masa b elakanagan. de ngan penyebutannya apakah Parikesit telah disisipkan dalam Purana. dalam menghormati Parikesit ini. suatu pandangan yang didukung oleh fakta bahwa dalam kepustakaan Weda belaka ngan. para ulama telah mempunyai pandangan yang bermacammacam dan saling bertentan gan: Ada kisah binatang dan dongeng dalam Weda. 690. dan belakanga n. Ini adalah nama dari seorang raja kuno (putera Abimanyu dan ayah Janmejaya). dalam Weda? Dalam kedua kasus di atas. dan Weda adalah kata-kata dari Tuhan Yang Maha-tinggi. Atharwa Weda dan Brahman Grantha. sama-sekali kosong dalam membe ri kita petunjuk dalam perkara ini. 691 menganggap Parikesit itu bukanlah sebagai Raja yang berasal dari m anusia sama-sekali . Kelompok pertama berpendapat: Dia (Parikesit) muncul dalam Atharwa Weda sebagai seorang raja dimana kerajaanny a yang besar itu makmur serta damai. sekeliling. Dan bila tidak demikian . tetapi adalah gambaran dari wacana dan perumpamaan. Pandangan yang bermacam-ragam serta perbedaan semacam itu didapati baik dari pan dit Hindu maupun kaum orientalis. maka Mahab harata harus dianggap lebih kuno dibanding Atharwa Weda. maka kita harus. yang telah disebut dalam Mahabharata. yakni siapakah itu Parikesit yang telah diny anyikan dalam Weda. Raja yang tinggal bersama warganya. Kar ena itu ayat-ayat Dimana dia dipuja-puji belakangan disebut Pariksitya . Tetapi bila kedua perkara itu tidak benar. dan suatu perintah tela h diberikan agar selalu menjaga kesegaran ingatan kita terhadap pemerintahan yan g ideal ini dalam Yagya tahunan. Fabel dan dongeng dalam Weda itu bukan fakta nyata. dan bahwa arti dari Parikesit adalah : Tinggal di sekitar.

pengarang leksikon yang paling otentik dari Weda. dan dalam hal ini. dengarkanlah atas pujian yang tinggi kepada nya . yakni b ahwa Weda itu ada sebelumnya dan Parikesit datang belakangan. telah menyebutkan kisah tentang para raj a. adalah sekedar ciptaan kaum Ar ya Samaj. atau bahwa semua pandi t non-Arya itu bodoh dan buta huruf? Dalam tingkat pertama. dia itu suci dan murni (devta) doi antara laki-laki. Tetapi adalah klaim kita bahwa tak ada mantera semacam itu dalam selu ruh keempat Weda. bahwa : Akulah Kitab pertama sejak dunia ini ada. demi alasan ini. maka kemudian akan j elas bahwa ini sebuah ceritera. Bahkan di antara kaum Arya Samaj sendiri ada beberapa pandit yang perc aya bahwa Weda itu mengandung kisah dan anekdot. Sekarang kita mengambil dan mempertimbangkan aspek lain dari pertanyaan. Parikesit. dan pemimpin seluruh dunia. dinasti dan resi yang ditemukan di sini dan di sana dalam Weda. Weda itu ada sebelumnya tetapi kisah ini dirubah dan disisipkan dalam Weda di belakang hari. maka mantera dan Weda ini kitab pada masa Mahabharata. Brahma Grantha telah mengambilnya untuk mengartikan nya sebagai Agni. adalah seorang yang terpuji. tidak lebih u nggul dan mengatasi semua makhluk manusia. Akankan anda. anda harus menjawab satu pertanyaan: Siapakah itu Parikesit. Menerje mahkan nama-nama ini akan mengalihkan mantera menjadi tak bermakna dan naif. Jelaslah bahwa dalam mantera ini. Karena itu. menyanyikan sedikit lalu mengakui bahwa Weda itu bukannya Kit ab Wahyu. karena Weda itu sudah ada s ebelumnya. pada sisi lain. P emimpin dari semua orang.Berdasarkan pengertian ini. namun suatu nubuatan. suatu dongeng atau kisah binatang. serta patut dipuji da n dihormati. Komentar kita terhadap penafsiran ini. dan Weda telah memerintahkan untuk memasang telinga dan mendengarka n pujian yang tinggi kepadanya. maka dalam kasus ini. dalam kasus ini. Dari terjemahan mantera yang kita diskusikan. anda tidak akan mengang gap Weda sebagai kitab yang datang belakangan sesudah Mahabharata. Bahwa tidak ada dongeng atau ceritera dalam Weda. maka kita harus melihat: Apakah ini sekedar ceritera? Apakah ini suatu nubuatan? Jika Parikesit hidup sebelumnya dan Weda datang belakangan. maka tak ada kisah maupun dongeng di dalamnya. maka Par ikesit di sini bukanlah Parikesit dalam Mahabharata. yang adalah suci serta murni di antara manusia. ataupun menga kui suatu kerusakan atau perubahan di dalamnya. Ini bukanlah donge ng atau cerita. bumi dan langit yang menyebar di sekeliling umat manusia. Karena topik ini tak bisa kita perbincangkan dengan rinci di t empat ini. Cer itera ini tidak saja terdapat dalam Atharwa Weda. anda harus mengakui bahwa Weda itu tidak t erjaga dan bukan kitab yang terlindungi. dan pertanya an sewajarnya akan timbul: Kapankah Parikesit ini hidup? Jika dia sama dengan Pa rikesit yang disebut dalam Mahabharata dan Bhagwat Purana. kelihatannya itu muncul seba gai kisah atau bukan. kita tinggalkan kepada para pembaca untuk menentukan denga n segenap keadilannya. atau pada siapa nubuatan ini digenapi? . dan adalah putera Kur u. kota. Nirukt. dan ba hwa seluruh umat manusia itu hadir karena dia adalah raja. melainkan juga dalam seluruh W eda. atau bahwa ini Kitab yang dirusak dan tercemar. Selanjutnya. Terjemah harfiah dari mantera itu adalah: Raja dari seluruh umat manusia. Dan bila beralasan bahwa tak diraguka n. pengumuman ini seharusnya dibuat oleh Weda sendiri. dan Parikesit hidup belakangan. Dengan memandang terjemah harfiah ini di hadapan mata kita. Parikesit. maka kita memuaskan diri dengan menulis sesuatu tentang pribadi Parik esit. Namun. Tetapi Parikesit ini bukan seorang raja dari seluruh umat manusia.

serta menujukan keimanan mereka kepadanya. siap akah di antara mereka itu yang menjadi rajanya. atau membangun istana buat dirinya. Weda telah memerintahkan: Pasanglah telinga dan dengarkanlah pujiannya. Buddha. bahwa dia bangkit dari keadaan yatim yang sederhana dan tanpa daya lalu mencapai puncak tertinggi dari kekuasaan dan kerajaan. Petersburg Dictionary. dalam kronik sejarah manusia. serta yang paling suci dan murni (devta) dari seluruh makhlu k manusia.7-10. Mungkin anda akan mengira. maka kehormata n dan keagungan Weda pasti akan berlipat dan membesar. Putera Kuru bukanlah raja dari seluruh umat manusia. Tetapi. Dan umat Weda. 7:63. Karena itu. telah menjaga dalam kesegaran ingatan nya kerajaan yang aneh ini dalam yagya tahunan mereka. wahai para pencari keb enaran. St. Rigveda. sehingga seorang pendatang baru tidak bisa tahu. menyangkut sifatnya. dan model pemerintahan ideal serta kerajaan d unia ini bahkan sampai sekarang sangat dibutuhkan. Tetapi orang-orang ini yang tidak percaya adanya kisah atau nubuatan dalam Weda. bahwa saya telah. dan melengkapi argumen saya demi keyakinan agama.7. 35 Rig Veda 1:126. berdasarkan mantera ini. Dan ini adalah argumen atas adanya dia sebagai Pem impin dan Kepala dari dunia ini. berdasarkan kamus. Hindu maupun Kristiani. Sarvat Aishv ary Yuktasya . 6:27. seorang yang baru datang harus bertanya: "Siapa diantara kalian.127. 9:7. dan bahwa di dalamnya telah dinyatakan suatu model yang luhur dari pemeri ntahan untuk seluruh umat manusia. Nighantu.3. yang bernama Muhammad?" Dala m masalah berbusana beliau benar-benar seperti oarng biasa. Dengan menerima kebenaran ini. Tetapi Weda berkata. yang diberkahi dengan sifat yang utama da n mulia. X:65. dengan mengambil arti: tinggal di sekita r. Parikesit. suatu nubuatan telah ada di dalamnya. 396. pinjamkanlah telinga anda dan dengarkanlah alasa n saya pula. Dan mengapa puji an ini harus diingat-ingat selamanya dengan sarana yagya? Karena itu. serta yang akan datang pada suatu waktu mendatang. tinggal atau menyebar ke sekitar. 33. bahwa dari semua anak Adam. dan setelah berlalunya waktu yang beg itu panjang. Pandit Ary a Samaj. teranglah bahwa Parikesit ini adalah orang lain. -----------32. kepada siapa dibuktikan oleh sejarah serta kejadian yang diala mi oleh musuh-musuhnya. 8:97.1. Vi:32.8. Aita Br. Bahkan bila kita menerima penafsiran ini. sehingga ketika Dia Yang Dijanjikan muncul. dengan memperhatikan kata-kata ini. Altindisches Leban.6.6.10. memberi kita untuk memahami bahwa istilah Parikesit itu terdiri dari da n menunjukkan bahwa itu adalah raja yang dalam kehidupannya bercampur dengan rak yatnya. 1:127. tia da lain adalah Nabi Suci Muhammad. tidak akan menimbulkan hambata n di jalan bahwa itu suatu ramalan. Sanskrit Bhashya dari Khem Karan memberi dua arti dari kata Parikesit. meluas.Dalam pujian kepada Parikesit ini dinyatakan bahwa dia akan menjadi raja dari se luruh umat manusia. iii:7. dan siapa yang muslim awam.8. dan terbebas da ri segala dosa dan kejahatan. mengambil arti harfiah untuk istilah Parikesit dan menyebutnya sebagai nama gel ar. menyat akan dengan jelas kepada pandit Hindu realitas dari Parikesit Yang Dijanjikan. datang untuk digenapi kata demi kata oleh Nabi Suci Muhammad dari A rabia. Tetapi di a tidak pernah memakai mahkota di kepalanya. Dan karena itu. sekitar. Dia duduk dalam lingkaran bersama rakyatnya sedemikian rupa. Lutu tnya menyentuh begitu dekat dengan lutut para sahabatnya sehingga. dan melagukan pujian kepadany a. ucapannya dan amal perbuatannya.1.11. mereka tidak akan melakukan kesalahan sedikitpun dalam mengen alinya. han ya ada satu raja. Rig Veda i:123. bahkan tidak pernah duduk di tahta kerajaan. 34. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaff. Maka. III:16. bahwa ribuan tahun yang l alu. 6:3. Athar xx. 42.3. Sudah ada. dikatakan. dia-lah yang paling suci dan murni. 131. 237.

yakni Parikesit Yan g Dijanjikan dalam Weda dan Paraclete yang diramalkan oleh Yesus. dalam kenyataannya adalah terjemahan dari Parikesit yang sayangnya telah menjadi tersembunyi dan tertutup i dari pandangan para pandit Hindu. Sukt 62. yang kedatangannya telah diramalkan tidak saja oleh para nabi Bani Israil. yakni Hindu dan Kristen.6. sebagaimana penyair de ngan sangat tepatnya mengungkapkan. Paraclete. para cendikiawan Kristen juga menyerah d an bingung dalam menerjemahkan istilah ini. yakni: Meskipun jalan yang kami pakai dan ara hkan olehku dan sainganku itu berbeda. dan sebagainya mengetahui se penuhnya dengan baik bahwa dalam bahasa sanskerta Ksha adalah kata yang sederha na. Rig Veda 8:4. serta para res i Weda yang menyanyikan pujian dan pujaan kepadanya. 4:30. Dia berdiam bersamamu dan akan besertamu (Yohanes 14:17) . Yajur Veda 3:35. 10:75.11. Markus 14:30. Jadi Parikshit dalam Sanskrit menjadi Paracle te dalam bahasa Yunani. melainkan juga oleh Mahatma Buddha. Quran Suci juga berkata tentang Nabi Suci sebag ai lemah-lembut terhadap kaum mukmin (Q. Dan ini bu kanlah suatu kejadian kebetulan. Sam nah shishihi bhurijoriv Khahsvram. Rig Veda. Atharva Veda. dengan perbeda an hanyalah bahwa Weda itu berbahasa Sanskerta sedangkan Alkitab itu dalam bahas a Yunani. renungkanlah dan fikirkan. Farvardin 3:40:2. dan kedua seorang yang memberikan perlindungan lengkap kepada umat . Kesimpulan dari apa yang dikatakan baik oleh Weda maupun Alkitab tentang Dia Yang Dijanjikan.24. Lukas 22:24.7.75. tetapi ini termasuk dalam agama asing lainnya. da n ini berubah menjadi Cle di sana.(memiliki segala jenis atribut dan kekuasaan). Saudara-saudaraku Hindu dan kawan-kawan Kristiani.72. dan sa ling pengaruh di pusatnya diperkirakan mustahil. se kali lagi bercerminlah dan bernalar. Tetapi. 2:15. akan diketemukan di bawah ju dul Nubuatan Yesus . Pribadi Nabi Suci adalah ba tu-karang yang teguh dimana dibangun dasar dari semua agama di dunia. Matius 26:34.6.5.61. Istilah ini. Rig Veda. 15:88). Paraclete. mandal 3. ====== Parikesit Yang Dijanjikan dalam weda dan Paraclete dari Yesus Kristus adalah sat u dan orang yang sama. disampin g alasan yang sederhana dan akrab ini.6. Suatu diskusi terinci atas istilah ini. kita berikan di bawah ini: Alkitab menurut Yohanes: Dia akan mengadili semua orang dengan keadilan dan persamaan (Yohanes 14:16). Dia akan tinggal besertamu selamanya (Yohanes 14:16). dengan cara yang sama. saya juga ingin menambahkan fakta ilmiah lain demi pertimbangan para pakar. Parsi. suatu penyebutan yang akan anda dapati sepanjang kitab ini di sini dan di sana. Latin dan Jerman. Ibid. yang memberi kabar gembi ra. Quran Suci 22:47. 8:91. 10:38. Tetapi kesulitan ini dengan mudah d apat dipecahkan dengan sedikit becermin bahwa gelar Paraclete Yang Dijanjikan at au pujian kepadanya seperti yang dikatakan oleh Yesus. dan bahwa dalam bahasa Yunani tidak ada kata yang berhubungan dengan itu. adalah pribadi yang pemurah dan welas-asih dari Nabi Suci Muhammad. mantra 10. bahwa baik Weda maupun Alkitab keduanya men unjukkan persaingan kepada pusat yang sama dari semua agama.73. melainkan suatu rencana yang telah diputuskan o leh Pencipta Agung dari alam semesta ini. Tetapi. jelas pusatnya terpisah. Dalam Weda adalah Kshi sedangkan dalam Alkitab cle.36:3. 1:53. Zend Avestha dan Dasatir. Tepat s eperti pandit Hindu yang menebak-nebak dan bingung dalam memberi arti sebenarnya dari Parikshit. bukanlah istilah Yunani. dalam pandangan beberapa cendikiawan.S. 20:21. dalam pandangan pakar Kristiani juga telah direproduksi. Yunani. Prinsip dari dua agama. dan kalian tahu be tapa bentuk kata itu diadopsi bila digunakan dalam bahasa lain. Mereka yang telah mempelajari Perbandingan Tat a-bahasa Sanskerta.16. namun kami bisa datang bersama serta b ertemu di tujuan yang sama demi seorang yang paling dicinta Titik pusat dimana kedua agama ini bisa datang dan bertemu bersama-sama. Manu 1:66.6.

Perkara lain yang d inyatakan oleh Weda yalah bahwa Parikesit akan menjadi penguasa dari seluruh uma t manusia. Parikesit. dia tidak hanya raja atau penguasa dari seluruh umat manusia. Yesus Kristus telah menerangkannya dengan berkata. bercakap dengan isterinya (Bloomfield). dan mencampur seluruh umat manusia ini ke dalam satu P ersaudaraan. yang terbaik dari semuanya memberi kita perdam aian dan ketenangan. dengan Tuhan Yang Benar di atasnya sebagai Pencipta dan Tuan dari s eluruh alam semesta. terha dap putera Benyamin.akhir atau bagian ujung dari suatu benda. bahwa tinggalnya di antara orang-orang akan selamanya . serta menyisihkan segala perbedaan yang dibuat orang akibat kelahira n seperti Brahmana. (Atharwa Weda 20:127:910). dan tak ada nabi lagi s etelah dia untuk memansukh-kan dan menghapuskan kenabiannya.. Parikesit . dan raihlah kebebasan serta emansipasi dari kutukan ka sta serta kelahiran. yakni seorang yang selalu memuji.(Griffith). melainkan juga. dan menegakkan bagi seluruh ras kemanusiaan pada k edirian yang tak terpisahkan dan sederajat.Atharwa Weda: Dalam kerajaan Raja (Parikesit) yang memberikan perdamaian serta perlindungan ke pada semuanya Orang-orang makmur dalam pemerintahan Raja (Parikesit). Karena itu dia adalah (Vaishvanar).a. seorang yang paling mulia. atau bahkan di antara Bani Israil . tinggal di sekitar.w. Ksatria. Waisya dan Sudra. bahwa Parikesit adalah Ahmad disamping juga Muhammad (A hmad berarti seorang yang paling banyak memuji Tuhan Yang Esa dan Sejati. yang telah menyampaikan ajaran luhur tentang persatuan dan persamaaan. segera setelah dia duduk di singgasananya. dan komentar yang terbaik yang mengatakan bagaima na Nabi itu kelak kiranya hanyalah dari seorang nabi yang lain. Pujian dan pujaan umat manusia! Nabi Suci Muhammad s. Muhammad memeberikan perlindungan dan perdamaian kepada dunia. Kshit . Dalam Rig Weda istilah va ishvanar telah digunakan. para putera Yudah adalah lebih unggul. Duduk di atas tahtanya. Dan siapakah yang bisa lebih besar dari pada Ahmad serta Muhammad selain dia yang bisa menyingkirkan dari dunia ini kebe ncian dan kecemburuan akibat pembedaan warna kulit serta keyakinan. atau dengan perkataan lain. yakni untuk mengatakan.11). bahwa kenabiannya tiada akhir. yang menyediakan perlindungan kepada semua orang. Yakni untuk mengatakan. keunggulan g eografis maupun nasional. Orang-orang di tanah Kuru m embicarakan dia yang pembuat perdamaian pada waktu membangun rumahnya (Komentator Hindu). dan Mu hammad berarti dia yang sangat terpuji). hanya karena peristiwa kelahiran. yang telah menyingkirkan ke samping serta menolak catatan t inggi dan rendah semacam ini. memberikan perdamaian kepa da dunia. yang berkata. ke tempat duduknya. pergi. Pada waktu pembangunan kembali Ka bah (rumah Tuhan). Ada juga kepentingan lain dari Parikesit sebagaimana disebutkan dalam mantera in i (Rig Weda 4:6. maka beli . (Jadi) suami di tanah Ku ru ketika dia mendapati keluarga nya. Dia. dan ketika masalah itu dibawa ke hadapan nabi Suci. memberikan persamaan hak kepada seluruh umat manusia. Tujukanlah pandangan k eimanan kalian kepadanya. Yesus Kristus telah memperjelas dan menerangkan pujian yang telah din yanyikan Weda untuk Parikesit. yang berarti Pujian dan pengagungan dari beberapa ! (36). pada waktu dia . Dengan cara ini. mengatakan suatu Kauravya kepada isterinya ketika dia men ata rumahnya . para kabilah Arab nyaris sali ng memotong leher. Mantra 8 Parikesit telah menjamin kita bagi suatu tempat tinggal yang aman. Pernyataan Weda yang sukar dibedakan dan kabur telah diperjelas melalui mulut Ye sus Kristus. sesuai dengan hukum alam. bahwa dia akan men gadili dunia dengan keadilan dan persamaan hak.

Gembiralah orang-orang yang menjadi makmur di tanah dimana Parikesit meme rintah . dimana sebelum munculnya Islam baik kesucian seorang perempuan maupun perlind ungan atas hidup dan hak milik itu tak dijamin aman. Pertem puran di antara Pendawa dan Kurawa itu sangat dikenal dalam kepustakaan agama Hi ndu. 12:92). suatu sebutan yang juga ada dalam Mahabharata. dan mereka datang ke India beberapa saat sesu dah perpindahan kaum Arya dari tanah itu. Sepanjang pemerintahan nabi yang penuh damai maka para perempuan dengan mudah bisa melakukan perjalanan sen dirian maupun pergi ke pasar untuk berjual beli barang dagangan. seorang isteri menanyakan kepada suaminya apakah yang harus dihidangkan ke padanya kepala susu ataukah beberapa minuman ringan (Para mufassir Hindu). Seseorang yang termasuk kaum ini. Karena itu Nabi memberi kan perdamaian ke dunia dan menjaga Rumah Tuhan dari darah manusia yang menetes di dalamnya. Menanjak seperti itu kepada cahaya langit . dalam bahasa Ibrani maupun Pashto. Mantera ini juga mengacu kepada kerajaan penuh damai dimana Dia Yang Dijanjikan. di mana Rig Weda menyebutnya sebagai Puru. Kata ini juga telah diterjemahkan sebagai seorang pe kerja . susu tipis. seorang mason atau pembangun rumah. yakni Parikesit. Alkitab juga menyebutkan suatu bangsa yang disebut Kora yang berselisih dengan Bani Harun menyangkut hubungannya denga n sajian mereka di Kuil Suci Yerusalem. Begitu pula. Kuru adalah suatu kau m yang sangat kuno. Aslinya orang-ora ng ini adalah penduduk Babylonia.S. Dalam kerajaan sang Raja. Apakah yang akan aku sajikan kepadamu. atau ragi gandum ? Demikianlah sang isteri menanyai suaminya dalam kerajaan dimana Raja Parikesi t memerintah . Jadi. bersemi gandum yang masak di atas re kahan. beliau memberikan perdamaian dan perlindungan bahkan kepada musuhnya yang paling keras dan menyuruh mereka pergi hanya dengan kata-kata: Dia berkata: Pada hari ini tak ada celaan bagi kamu (Q. ini juga mungkin bahwa kata ini menjadi bentuk lain dalam kata Ko reish. pada saat penaklukan Mekkah. Mantra ke-9. Kore berarti suatu rumah. kepala susu. membawakan pemerintahannya . Padang dimana pertempuran in i dilangsungkan dikenal hingga hari ini sebagai Kurusetra.au menyelesaikan pertikaian itu dengan cara yang demikian indah sehingga seluruh kabilah sangat puas tanpa setetes darahpun yang keluar. Seperti cahaya gandum yang masak tercurah di bawah mulut (bejana). ketika pemerintahan Nabi ditegakkan. Mantra ke-10 (Atharwa Weda 29:127:10). minuman yang diaduk. bahwa suatu saat akan tiba di Arabia dimana seorang perempuan bisa melakukan perjalanan sendirian dari Medinah ke Mekkah tan pa takut akan sesuatupun di jalan. ataukah miras? (Demikianlah) sang isteri menanyakan kepada suaminya dlm kerajaan Raja Parikesi t (Bloomfield). Dan dunia telah melihat betapa setelah kedata ngan Nabi itu perdamaian serta keamanan telah menyebar luas di seluruh tanah Ara b. KERAJAAN PENUH PERDAMAIAN.(Griffith). (Atharwa Weda 20:127. .(Griffith).9) Apa yang saya bawakan kepadamu. Kata Kauravya yang digunakan dalam mantera ini meminta beberapa komentar. TANDA BUKTI SUATU AGAMA SEJATI. kata Kuru berar ti dia yang melindungi rumah . Dalam bahasa Ibrani. dan ini tepat sesuai dengan rasa dimana kata ini digunakan dalam mantera i ni yakni. karena nya dikenal sebagai Kaurawa. yang memberikan perdamaian dan perlindungan kepada semu anya. Ini diriwayatkan sebagai suatu nu buatan dalam masa awal Hadist Nabi. kepala susu. Orang-orang berkembang dengan suka-cita dalam kerajaan Raja Parikesit (Bloomfield).

bergeraklah. silahkan para pengikut Weda merenungkan fakta-fakta ini sebagaimana al-Quran telah memperkuat mantera-mantera Weda. dan gambaran mereka dalam Injil. ====== NABI DIMINTA BANGUN DAN MEMPERINGATKAN. sedangkan Weda juga meny atakan bahwa pohon itu berkembang mencakar langit. Kemudian al-Quran menyatakan: Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan sabda yang mantap dalam kehidup an dunia dan di Akhirat (Q. Sebelum kedatangan Nabi Suci. Karena itu. nyanyikanlah puji-pujian. Baik Weda maupun al-Quran telah menggelar perumpamaan ini sebagai kalam ibarat d ari agama yang benar. da n menurut Weda akar dari Yavah (atau pohon dari biji-bijian) mendalam di rengkah an. 14:27).S. yang kuat. mereka hendaknya juga beriman da n membuktikan kebenaran Nabi Suci Muhammad dalam mendukung apa yang telah dikata kan oleh ayat dan mantera di atas. sesungguhnya.S.S. Dal am kata-kata Quran Suci: Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka ingat (Q.Gandum yang masak bersemi dari rekahan dan berkembang sampai ke langit. persis seperti gandum yang bersemi di padang yang baik. seti ap orang yang salih akan memberikan kepadamu (pahala pengurbanan) (Bloomfield) . Dan Weda juga menggambarkannya sebagai poho n yang berbuah masak. bangsa Arab itu tenggelam dalam segala jenis kejahatan dan telah jat uh mendalam di kemerosotan. Kitab Suci itu sekali lagi bersabda di tempat lain: Apakah engkau tak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kata-kata y ang baik bagaikan pohon yang baik.S. dan Kitab-kitab Ilahi lainnya juga telah berdiri saksi atas ken yataan ini. tentang aku. 14:25). Weda.S. Mantra 11 (Atharwa Weda 20: 127. Menurut al-Quran maka akar dari pohon kebaikan itu menghunjam teguh di tanah. Al-Quran menggambarkannya sebagai pohon yang berbuah lebat : Yang menghasilkan bu ahnya pada setiap musim (Q. dan berny anyilah. Weda. 14:24-25). 48:29). Tetapi dengan kekuatan ruhani Nabi dan berkah dari a gamanya. bagaikan be nih yang mengeluarkan tunasnya. berkata: Bangunlah. Al-Quran menyatakan bahwa cabangcabangnya di langit. dan Weda men amakannya bhadram. Injil. kaum yang sama itu bangkit kepada ketinggian yang agung dan mulia. sebagaimana Quran Suci menyatakan: Itulah gambaran mereka dalam Taurat. yang akarnya kuat dan cabang-cabangnya di lan git. Kata-kata Weda abhivsvah prajihite yavah (biji-bijian yang berkembang dan menjul ang) mengandung ide yang sama sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang dikutip di atas dari Quran Suci. maka jadilah itu kuat dan berdiri dengan teguh di atas batangnya (Q. Al-Quran menyebutnya sebagai pohon yang baik. lalu menguatkan itu. Satu dari tanda bukti utama atas kebenaran sejati agama dan Kerajaan Ilahi yakni bahwa orang-orang berkembang kebahagiaan dan kemakmurannya di bawah pemerintaha nnya. dan kita telah melihat betapa mantera Weda memperkuatnya kata demi kata. Orang-or ang berkembang makmur dalam pemerintahan raja yang memberikan perlindungan kep ada semuanya Para komentator Hindu. dengan cara yang sama.11) Indra telah membangunkan sang penyair. 14:25). Yang menghasilkan buahnya pada tiap tiap musim dengan seizin Tuhannya? Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka ingat (Q. menyatakan bahwa manusia akan berkembang makmur dan bahagia di bawah pemerintahan agama yang benar. Taur at. Quran Suci memberikan perumpamaan ini untuk mendukung kebenaran Nabi Suci Muhamm ad. yang berarti kebajikan dan kemakmuran yang berlimpah.

serta. Bangunlah berkelana bernyanyi di si ni dan di sana. Dan Tuhan dikau agu ngkanlah . Dan lagi: Dan Tuhan dikau segera akan memberikan kepada engkau. yang kemudian diwahyu kan kepada Nabi Muhammad. Indra membangunkan penyanyi dengan pujiannya dan memintanya untuk pergi kepada or ang-orang di setiap jurusan. Dan demi Tuhan dikau.S. (Q. Wahai Tuhan berikahilah Nabi Muhammad. Pujilah aku. 108:1). Mantera ini sendiri sudah cukup untuk menegakkan keben aran pengakuan Nabi. (Q. Dan di dalam kata-kata mantera. Semua tanda-tanda yang jelas ini digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad dan tidak kepada resi atau utusan yang lain.(Griffith). Weda berkata: Indra membangunkan penyanyi untuk memuji (yakni Ahmad) . tiap orang salih akan memberi engkau kekayan sebagai balasan . 74:1-3).S. dalam Weda dia diminta unt uk pergi ke oarng-orang di setiap jurusan. 74:3). 108:1-2). kami telah memberikan terjemahan setepat mung kin dari mantera Weda dan ayat-ayat al-Quran. Dia diminta untuk mengagungkan Indra.S.S. Dia bangkit dan memperingatkan umat serta men gagungkan Tuhannya. yang kuat. dan semua orang salih yang akan memuji usahanya serta Tuhan yang akan memberkah inya dengan pahala-Nya (Para mufasir Hindu) Mantera ini memberikan. kurang lebih. yang perkasa Menurut al-Quran: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang melimpah-ruah (Q. terjemahan yang tepat dari surat 74 Quran Suci yang bernama Al-Muddatstsir (Orang yang berselubung): Wahai orang yang berselubung. M aka bersalatlah kepada Tuhan dikau dan berkorbanlah (Q. Al-Quran menyatakan kepada nya agar memperingatkan orang-orang. . Al-Quran berkata: Dan Tuhan dikau agungkanlah (Q. Bangun dan berilah peringatan. sehingga setiap pencari kebenaran yang tanpa bias akan menyaksikan bagi dirinya sendiri betapa ribuan tahun sebelu mnya para resi Weda telah mengucapkan kata-kata yang sama. Al-Quran berfirman: Wahai orang yang berselubung! Bangunlah .S. Tuhan akan memberikan dia pahala-Nya . Kemudian kata al-Quran: Dan janganlah memberi sesuatu untuk mencari keuntungan.S. seperti seekor burung di suatu pohon yang berbuah masak dia menyanyikan pujian kepada Tuhannya. dalam kata-kata Weda.74:1). yang perkasa. Siang dan malam dia menyiarkan keimanannya dan menyebar-luas kan kebenaran. dan begitu pula. 74:6-7). ber sabarlah .. (Q. Indra telah membangunkan penyair dan berkata.(QS. Agungkanlah Indra. Weda berkata. 93:5) Di tempat lain dikatakan: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang melimpah-limpah. Tanpa suatu catatan atau komentar. sehingga engkau menjadi pua s .

3:158). Wahai Indra. Rajanya manusia. Pushan juga mel akukannya dengan duduk sendiri (Griffith). Betapa luar-biasa doa dari Resi Weda ini terhadap Nabi Suci serta para pengikutn ya. dan semoga pemiliknya tidak cedera. dan manusia. atau s eorang perampok. Dunia telah menyaksikan betapa segalanya berkembang dan meningkat dalam kera jaan Nabi Suci. semoga kelompok yang tidak suka. Dan ini juga menjadi suatu fakta yang tegak bahwa Muhammad adalah orang yang paling dermawan. menetap di sini (Bloomfield). Tidak ada sedikitpun penolakan bahwa doa ramalan dari Resi ini jelas telah t ergenapi. sapi-sapi! bertambah dan berkembang biaklah di sini. Mantra 12 (Atharwa Weda 20:127. di sini. wahai ternak. semoga sapi-sapi ini selamat. kuda. dan semoga tuan mereka tidak cedera. tak terluka. karena kelembutan hati Nabi. Mantra 13 (Atharwa Weda 20:127:13). Di sini dengan seribu hadiah kekayaan. Quran Suci mengatakan: Jadi dengan rahmat Allah itulah engkau bertindak lemah-lembut terhadap mereka. Bangsa yang paling terbelakang di dunia menjadi pemimpin utama d an pembawa obor cahaya dan ilmu. D an sekiranya engkau kasar (dan) kejam. niscaya mereka akan bubar dari sekelili ng engkau (Q. waha i para penghuni! Dan Pushan juga. di sini. semoga sapi-sapi ini (wali-wali pengikut Nabi) selamat. Kaum Muslim berkemban g makmur sedangkan lawan-lawannya binasa. Semoga ternak ini. manusia dan ternak. Nabi dan para pengikutnya yang suci telah berhasil dalam dakwah mereka dan telah diselamatkan serta ditolong oleh Tangan Tuhan. wahai manusia. doa dari Resi itu tela h diterima. tuannya bebas dari cedera. yang menganugerahkan seribu (sapi) sebagai h adiah pengorbanan. Doa yang sama juga terdapat dalam surat terakhir dari Quran Suci: Katakan: Aku berlindung kepada rabb-nya manusia. segala sesuatu bertambah dan berlipat-ganda. pemurah dan welas-asih yang pernah d isaksikan dunia. karena di sini memerintah seorang yang pemurah dan sangat dermawan yang memberikan ribuan dalam sedekah dan pengorbanan . Bila tid ak maka suatu kaum kepala batu seperti bangsa Arab mustahil bisa dikalahkan dan diperintah. wahai kuda. wahai Indra.Para komentator Hindu. Komentator Hindu memberikan terjemah berikut ini: Sapi. DOA RESI WEDA BAGI NABI .12) Di sini. kemuliaan akhlak. Jadi. wahai Indra. dan karena itu. di sini. Ilahnya manusia . berkembang biak dan bertambah-tambah di sini. menguasai mereka .S. Sejarah Islam mengusung suatu kesaksian yang terang tentang kebenaran nubuatan i ni. di sini. Dan jangan biarkan seorang musuh. Kemakmuran. wahai Indra.KEDERMAWANAN NABI. Di sini. Semoga yang hatinya benci atau para perampok tidak bisa mengendalikan mereka (Griffith). Wahai Indra. engkau akan dilahirkan. serta kedermawanannya maka umat dari segala penjuru berduyun-duyun dan berkumpul di sekelilingnya. wahai kuda . Para lawannya yang mem benci serta musuhnya yang keras tidak dapat menguasai mereka ataupun merampok me reka dari kemurahan yang Nabi telah berikan kepada mereka. semoga pencuri tak bisa memperoleh milik dari mereka -(Bloomfield).

janganlah . sehingga tak ad a kejahatan yang bisa menimpamu (Para komentator Hindu). muni Weda.14) Kami berseru kepada pahlawan dengan hymne dan nyanyian: Kami (berseru) dengan lag u yang menyenangkan. sebagai suatu fakta. Dari keburukan bisikan (setan) yang menyelinap. berpendapat bahwa mantera ini adalah teka-teki dan sulit masuk akal. Buku yang paling kuno pun tidak lupa menyebutkan Kuntap Sukt. Karena itu. Kaushitki B rahmana (30:5). tidaklah benar-benar membentuk bagian dari Atha rwa Weda tetapi dimasukkan pada hari-hari belakangan. Kalau manteramantera ini d itambahkan kepada Weda pada hari-hari belakangan. 5:67). Dan Tuhan Sendiri berkata tentang Nabi Suci dalam al-Quran: Dan All ah akan melindungi engkau dari manusia (Q. cenderung berfikir bahwa Kuntap Sukt. membuatnya w ajib bagi para pengikut Weda bahwa hendaknya mereka juga menyanyikan pujian kepa da nabi dan dengan mengagungkannya akan menyelamatkan diri mereka dari kejahatan di dunia ini maupun di akhirat. Aitreya Brahmana (6:32). Permohonan Resi ini. dan Tuhan menerima doa tersebut serta mengumumkan bahwa Nabi dijamin aman dan akan berhasil dalam dakwahnya. Lahore. Doktrin palsu dari sistim kasta. Resi berdoa kepada Tuhan demi keselamatan Nabi.S. Ambillah kesenangan dalam lagu-lagu yang kami nyanyikan. Shankhayana Shraut Sutar (12:14). dan Swami Hari Prashad. Hanya karena mereka sulit diterima akal. Ini adalah mantra terakhir yang kita telah kutip dalam halaman-halaman yang lalu . wahai pahlawan. Kedua aliran pemikiran ini . Ide bahwa Kuntap Sukt itu dimasukkan dalam Atharwa Weda pada hari-hari belakanga n. (Griffith) Kami nyanyikan pujian dari pahlawan besar dan dengan lagu yang menyenangkan kami agungkan dia. tak mungkin mereka dirujuk dal am begitu banyak kitab kuno. Yang berbisik-bisik dalam hati m anusia Dari golongan jin dan manusia (Q. adalah tanpa dasar dari berbagai sumber. dan di sini Resi Weda pemohon dengan sungguh-sungguh agar Nabi Suci mau meneri ma doa dan pujiannya ini.. dengan do a. Ada dua aliran pe mikiran yang berbeda menyangkut ramalan ini dalam Kuntap Sukt. 114: 1-6). adalah rantai yang telah memperbudak mereka di dunia ini. Beberapa mahasisw a peneliti modern seperti Pandit Bhagawat Datt. semoga kejahatan tak pernah menimpa kami . PUJIAN DAN DOA RESI. Mantra 14 (Atharwa Weda 20:127. semoga kita tidak menga lami cedera! (Bloomfield) Berulang-ulang dan lagi kami mengagungkan pahlawan dengan hymne pujian. atau koleksi ramalan ini. Ashvlayana Shraut Sutar (12:3: 7). janganlah beri kekuatan dia atas kami yang tidak berbelas-kasihan kepada kami . Dengan bahagia terimalah doa ini. dengan doa yang penuh harapan. seperti misalnya. Nabi Suci juga diriwayatkan telah mengajarkan suatu doa kepada para pengikutnya: Wahai Tuhan. Bergembiralah dalam lagu-lagu kami.A. Muhammad data ng ke dunia untuk membebaskan umat dari segala jenis kejahatan dan menunjukkan k epada mereka jalan yang benar.S. Dan kaum modernis itu juga. menarik kesimpulannya setelah tidak mampu memahami apa yang diartikan oleh mantera-mantera itu. dan begitu pula perbedaan dalam keagamaan telah menjadikan keselamatan dan pembebasan mereka di akhirat juga menjadi tanda tanya. sebagai akibatnya. tumimbal lahir serta takhayul yang lain.V. cendikiawan peneliti di Kolese D . ====== BEBERAPA FAKTA LAGI TENTANG NUBUATAN INI Beberapa penerangan tambahan diperlukan untuk menyoroti nubuatan dalam Atharwa W eda yang telah kita diskusikan dalam halaman yang telah lalu. Vaitan Sutar (32:19) dan Gopath Brahmana (2:7:12).

yang pasti berguna serta ber manfaat bagi para pengabdi dan membantu dia dalam meraih suatu ilmu yang lebih d alam dari alam semesta ini dan lebih mengenal Dzat Ilahi. teka-teki da n campur-baur ( Hymns of the Atharva Veda . kantata. Ada bukti-bukti sejarah bagi semua fakta dalam kehidupan Nabi Suci. Kedua. Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang sejarah keh idupannya dengan sangat rinci adalah tepat dan terjaga tanpa bisa dibantah lagi . Mantera-mantera ini dianggap sebagai teka-teki hanya karena mereka itu nubuatan dan suatu ramalan perlu harus sebagai misteri dan suatu rahasia sebab kalau tida k ini akan bisa dirusak melalui bias dan prasangka dari suatu kaum. (halaman 691). Jadi mantera yang d ibagi 21 dikenal sebagai perut (Shatpath Brahmana 12:2.126). dan stanza pembukaan 20:127. kenyataan sebenarnya adalah tafsiran yang benar dari suatu nubuatan. tidak menyisakan keraguan akan keasliannya . perubahan bentuk dalam edisinya menjadi dasar terjemahan kami . Ketik a menerjemahkan mantera-mantera dari Kuntap Sukt ini. Tak ada misteri da lam maknanya dan segala sesuatu menjadi jelas dan terang. Ada 20 cairan (Kuntap) dalam usus. Sejumlah cendikiawan berpendapat bahwa mantera ini tidak mengandung makna yang j elas dan agak membingungkan. Griffith menulis tentang mantera ini sebagai beri kut: Bagian dari kitab ini yang membawa nama Kuntap adalah suatu koleksi nyanyi pujian yang aneh dan bermacam ragam. perut sendiri adalah yang ke-21. Dicatat dalam Shatpath Brahmana bahwa mantera itu dibagi 21 adalah perut. Bila ini ben ar-benar telah digenapi. Pandit Raja Ram Bhashya misalnya.Bloomfield berkata: Teks dari syair kedua itu adalah sangat rusak. Ini menunjukkan bahwa Kuntap Sukt adalah bukan suatu koleksi teka-teki tanpa makna ataupun tambahan di bagian bawah dari Weda. dan tujuhbelas pandit biasa menyenandungkan mereka untuk jangka yang panjang. Begitu pula M. Dan dari segenap priba di keagamaan serta para Nabi. Teks maupun maknanya membingungkan dan dalam bebe rapa kasus teks itu mutlak tidak berarti apa-apa . Prof Maxmuller juga memperbincangkan hal ini dalam History of San skrit Literature halaman 493). Hanya bagian dari suatu kitab keagamaan itu yang diberi peran demikian penting dan di ingat-ingat dalam hati serta dibaca dengan khidmat. Dan karen a itu jika seseorang mencoba untuk menerapkan nubuatan ini kedalam kehidupan beb . Morris Bloomfield dalam tafsirnya tentang Atharwa Weda menulis: Yang berwenang dari kaum Brahmana setuju mencantumkan apa yang disebut hymne Kunt ap ke dalam kepustakaan jenis ini. Shankhayana Shraut Sutar 12:14. maka makna dari ramalan itu akan menjadi sangat jelas. Jadi. Dengan sikap yang sama. Kuntap adalah cairan di perut yan g jumlahnya 20. memperagakan mereka seluruhnya ( halaman 689). sebagaimana dinyatakan dalam Brahma na Granth selalu diulang-ulang setiap tahun di dalam majelis yang besar dimana s oma dipersembahkan kepada dewa-dewi. rumus-rumus pengorbanan.Jumlah seluruhnya dari stanza hymne Kuntap dikutip dal am Brahmana menunjukkan pada essensinya kerusakan teks yang sama seperti dala m versi Atharwa. mantera-mantera ini.mendorong orang untuk berfikir bahwa mereka itu tidak merupakan bagian dari kita bnya yang benar. kebanyakan dar inya adalah hanya teka-teki. Jadi. Kesaksian dari buk u kuno semacam Shatpath Brahmana sudah cukup sebagai bukti keaslian dari mantera ini.1. be tapa tepatnya mereka diterapkan ke dalam kehidupan Nabi Suci. Bahkan kini jumlah seluruh mantera ini adalah 147 yang merupakan kelipatan dari 21. suatu hal yang diulang-ulang setiap tah un dengan penuh pengabdian dan kekhidmatan dan yang sudah dipraktikkan berabad-a bad tidak dapat dianggap sebagai apokripal atau penemuan di belakang hari. menulis: Sepuluh sukta ini dikenal sebagai Kuntap Sukt. halaman 443 dan catatan kaki). kita telah menunjukkan. Prof.(halaman 991). Sukta ini mengandung masalah yang berbeda-beda.

Yang terus-menerus memuji-muji engkau.erapa pribadi suci yang lain. Kata Qurani Bakka dan Kuntap dalam Weda itu tidak hanya sinonim. mengapa mantera ini disebut Kuntap? Jika Kuntap b erarti cairan perut. T. itu disebut Kuntap Sukt. selanjutnya adalah mustahil. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. dan mengharamkan kepada mere ka barang-barang yang kotor. Tepat seperti manusia yang memperoleh pemeliharaannya dari perut. K. . Di samping Weda. Kumpulan dari semua mantera ini dimana disebutkan pengobatan atas pe nderitaan dunia. maka dia juga harus membuktikan dengan bukti-bukti sejarah bahwa perkara ini terjadi dalam masa hidupnya. Kata bakkatun mengandung tiga abjad. Di bawah ini kami kutipkan beberapa : Dalam cahaya penerang di atas. Quran Suci juga mengata kan: Ia (Nabi) menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat jahat. Ratusan kata-kata dalam bahasa Sanskerta itu dipinjam dari bahasa Arab dan digunakan sebaliknya dari bahasa asalnya. Sela. sebagaimana al-Quran menyatakan: Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah Rumah yang ada d i Bakkah. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mantera ini diberi nama demikian karena merek a mengandung suatu nubuatan tentang rumah pertama untuk ibadah kepada Ilahi di M ekkah. Jadi. melainkan kata Kuntap itu sekedar bentuk kebalikan dari kata Arab Bakka. Jadi Kuntap berarti pengguna dosa dan penderitaan . pusar atau titik tengah dari bumi ini. dan menyingkirkan dari mereka beban mereka dan bele nggu yang ada pada mereka . r umah pertama dari Cahaya Ilahi. kami bisa katakan dengan pasti bahwa kata Kuntap juga suatu perubahan bentuk dari Bakkatun. hendak menghadap Allah di Sion (Mazmur 84:5 -8). mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata ai r. Sekarang pertanyaannya adalah. Kata Kuntap terdiri dari dua akar kata kun dan tap. Adalah suatu kenyataan yang aneh bahwa dalam semua nubuatan kata Bakka digunakan sebagai ganti Mekkah. Quran Suci menempatkan Bakka rumah pertama dan terakhir d ari ibadah kepada Ilahi. yang diberkahi dan pimpinan bagi sekalian bangsa (Q. Kami berikan tiga alasan untuk nama ini sep erti di bawah ini: (a).(7:157). diungkapkan oleh Nabi Zarathustra.S. Dalam Mazmur kita dapati: Ya Rajaku dan Allahku! Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. dan men ghalalkan kepada mereka barang-barang yang baik. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Kun berarti dosa dan pe nderitaan. p emeliharaan spiritual yang diberikan kepada dunia ini dari Mekkah atau Bakkah. yang berhasrat mengadaka n ziarah! Apabila melintasi lembah Bakka. T dan huruf ini sama dengan yang terdapat dalam kata Kuntap yang punya K. (b). Suatu nubuatan yang sama diketemukan d alam Farvardin Yasht. B. serta tap berarti mengkonsumsi. P dan B Arab berubah menjadi P dalam sanskerta. dengan cara bagaimana nama ini bisa diterapkan ke dalam man tera-mantera ini? Tak seorangpun mufasir Weda yang telah mendiskusikan hal ini d an mencoba memecahkan teka-teki ini. Nabi Daud juga merujuk Rumah Tuhan den gan nama yang sama. 3:95). dan ini seperti yang dil akukan penelitian modern. (c). begitu pula. Kata Kuntap menurut Brahmana Grantha yang otentik berarti cairan di dalam p erut atau perut itu sendiri.

Setiap Muslim sujud di hadapan Tuhannya dan memuji -Nya paling tidak lima kali sehari. Dia dan para pengikutnya selalu khusu dalam salatnya. Rakyat berkembang dengan bahagia dan makmur di bawah pemerintahannya. PERANG AHZAB DIGAMBARKAN DALAM WEDA (Atharwa Weda 20:21:6) . adalah terjemah dari kat a-kata al-Quran (Q. dimana keretanya menyentuh langit (Mantra 2). 3:95). Resi telah memohonkan dia agar menerima doanya (Resi) da n telah mohon perlindungan dari segala cedera dan kejahatan. yang. Dia adalah Resi yang mengendarai unta. Dia adalah pangeran perdamaian atau imigran. bisa mengalahkan mus uh-musuhnya dengan berkah Tuhan dan mengambil kekuatan dari-Nya. pembimbing d unia dan juru selamat umat manusia akan muncul di Bakkah. Hendak menghadap Allah di Sion . tigar atus kuda pacu yang baik dan sepuluh ribu sapi (Mantra3). Seorang yang diberkahi dan yang semakin dan semakin kuat . Para pengikutnya diselamatkan dari kebencian dan perampokan oleh setan (Mantra 1 3). Dia adalah Raja dunia. sepuluh kalung. dia datang ke lembah Baca. memberikan perlindungan kepa da semua orang serta menyebar-luaskan perdamaian di dunia (Mantra 8). lemah dan tak berkawan. Nabi Daud sedan g menunggu perintah Ilahi untuk menyerbu Palestina. Dia diminta bangun dan memperingatkan dunia (Mantra 11). Dia dikaruniai pejuang yang tangguh yang bertempur dengan gagah-berani di medan perang dan hidup penuh kedamaian dengan umatnya (Mantra 5). dan dalam rangka mencari rah mat dari rumah Tuhan yang dibangun oleh Bapa Ibrahim.S. Penghuni lembah ini akan selalu memuji Tuhan mereka. Kata-kata ini juga bisa berarti bahwa rumah Tuhan di Bakka tidak akan pernah musnah dan Tuhan akan selalu dipuji di dalamnya . Jadi baik Weda maupun Mazmur membenarkan fakta bahwa Nabi Muhammad. dan dari k edalaman degradasi mereka meningkat ke ketinggian kejayaan (Mantra 9-10). Kita telah mebicarakan panjang lebar apa yang dimaksudk an dengan Sion ini.Kesimpulan berikut ini bisa ditarik dari Mazmur: Rumah Tuhan dimana Daud merujuk nya tiada lain adalah satu yang di Bakka. yang diselamatkan meskipun di tengah kepungan musuh-mu suhnya (Mantra 1). yang dalam bahasa Ibrani ditulis dan diucapkan sebagai Bacah. Dan dunia mengetahui betapa kaum Muslimin berd oa dan mengagungkan Tuhannya. sebaik-baik manusia dan pembimbing bagi seluruh umat manu sia (Mantra 7). meskipun seorang anak yatim. karena kanisah suci di Yerusalem belu m dibangun pada saat itu dan Tuhan tinggal di Sion (satu tenda). merujuk kepada ibadah haji tahunan di Mekkah. dalam nubuat keenam dari Isaiah. Dia menjamin tempat tinggal yang aman bagi umatnya. akhir huruf h menunjukkan bahwa itu adalah tempat terkenal. sedangkan Yerusalem lebih dari sekali telah dihancurkan. Weda menyanyikan pujian Nabi dalam istilah berikut: Dia adalah narashansah atau seorang yang terpuji (Muhammad). Di padang pasir Mekkah sumur (Zamzam) adalah tanda-bukti lain dari rahmat Tuhan di tanah ini. Dia adalah Mamah Rishi yang dianugerahi seratus koin emas. Dia memberi kebijaksanaan kepada dunia yakni Quran Suci (Mantra 6). bahkan di medan pertempuran mereka sujud di hadapan Tuhannya (Mantra 4). Dia luar-biasa pemurah dan sangat dermawan (Mantra 12). Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau . Nama lembah Baca. Dalam mantera terakhir. jelas merujuk kepada Nabi.

Inilah minuman kami, soma yang kuat mengilhami, yang menggairahkanmu dalam berper ang dengan Vritra, Dewa pahlawan. Berapa lama engkau memotong dengan pedang de mi penyanyi dengan barisan rumput sepuluh ribu Vritra, engkau bertahan dalam k eperkasaanmu - (Griffith). Pangeran dari orang-orang tulus! minuman suci ini, tindakan keberanian ini dan n yanyian yang terilham menyenangkan kamu di medan perang. Ketika kauberikan kemenangan tanpa b ertempur atas sepuluh ribu lawan dari dia yang selalu memuji, selalu mengagungka n . (Komentator Hindu). Nubuatan dari Weda ini menggambarkan pertempuran yang terkenal dari Nabi Suci ya ng disebut dalam sejarah Islam sebagai Perang Ahzab atau Perang Gabungan. Kata-k ata dalam mantera ini secara mencolok memperkuat fakta sejarah yang diberikan da lam Quran Suci. Hal pertama yang pantas dicatat adalah bahwa Tuhan menyatakan dalam mantera ini sebagai Satpati. Sat berarti pencinta ketulusan atau orang yang penuh ketulusan, dan pati berarti tuan atau pangeran. Karena itu, Satpati berarti Pangeran ketul usan. Para sahabat Nabi Suci Muhammad terkenal akan ketulusannya. Dalam surat ya ng menyebut adanya Perang Ahzab ini, para sahabat Nabi dikatakan sebagai: Di antara kaum mukmin ada orang yang setia kepada perjanjian yang mereka buat den gan Allah . (Q.S.33:23). Dan kemudian, Agar Allah mengganjar orang-orang tulus oleh ketulusan mereka (Q.S. 33:24). Al-Quran menyebut mereka orang-orang tulus dan Weda juga menyebut Pangeran merek a sebagai Pangeran dari orang-orang tulus. Hal kedua dari mantera itu adalah bahwa Tuhan sangat ridla dengan nyanyian yang gagah-berani serta terilham dari para sahabat Nabi. Mereka hanya berjumlah tigar ibu dengan sember daya yang kurang mencukupi sedangkan musuh-musuhnya bersenjata lengkap serta lebih dari tiga kali jumlah mereka; namun para sahabat Nabi tidak sedikitpun menunjukkan kegelisahan, mereka malahan senang mendapati bahwa ramal an Nabi Suci telah tergenapi. Dalam kata-kata Quran Suci: Dan pada waktu kaum mukmin melihat pasukan gabungan, mereka berkata: Inilah apa y ang di janjikan oleh Allah dan Utusan-Nya kepada kami, dan benarlah firman Allah dan Utusan-Nya. Dan ini hanya menambah iman dan keberserahan-diri mereka (Q.S. 3 3:22). Kata-kata para sahabat yang gagah-berani dan terilham ini memuaskan Tuhannya dan Dia mengaruniai mereka suatu kemenangan tanpa pertempuran fisik. Nabi Ahmad Kata-kata dalam mantera, seorang yang selalu memuji , menunjukkan bahwa nubuatan in i dimaksudkan untuk Nabi Ahmad, s.a.w. Kata Sanskrit Karu, yang digunakan dalam mantera, telah diterjemahkan oleh Professor Griffith sebagai Penyanyi dan Pandit R aja Ram dari Kolese D.A.V. Lahore, menerjemahkannya sebagai Stota yang berarti dia yang selalu memuji atau Ahmad, yakni nama kedua dari Nabi Muhammad, yang adalah pahlawan dalam Perang Ahzab. Gelar lain dari Nabi yang diberikan dalam mantera ini, yakni Brihashmate. Kata i ni berasal dari akar kata Brhi yang berarti rumput suci yang dihamparkan di kuil ibadah.37 karena itu, lelaki dengan rumput suci secara kiasan berarti abid atau s

eorang yang mengagungkan Tuhannya. Sepuluh ribu lawan Masalah pokoknya adalah lawan yang berjumlah sepuluh ribu. Musuh Nabi dalam pera ng Ahzab itu berjumlah sepuluh ribu, dan kaum Muslimin hanya tiga ribu orang. Ma ntera ini khusus menyebutkan keberanian dari para sahabat Nabi. Dan tak ada bukt i yang lebih besar atas keperkasaan dan keberanian mereka daripada kenyataan bah wa disamping kekurangan dalam jumlah maupun sumber daya yang tidak mencukupi, da lam melihat musuhnya mereka tidak kehilangan akal ataupun menunjukkan sedikitpun kecemasan kecuali berseru: Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Utusan-Nya kepada kami (QS.33:22).

Ini memberi mereka kebahagiaan yang terbesar dalam menyimak tanda-bukti kebenara n yang lain dari Nabi mereka yang telah menubuatkan peperangan ini jauh sebelum ini benar-benar terjadi. Tersebut adanya di dalam mantera ini tentang keperkasaan dan keberanian dari par a pejuang, kekuatan lawan-lawannya dan jumlah mereka yang besar, tetapi kekalaha n dan kemunduran mereka digambarkan hanya karena pujian Ahmad. Kata-kata terakhi r dari mantera aprati ni barhayah berarti bahwa kekalahan ditimpakan kepada musuh tanpa pertempuran fisik. Baik Pandit Khem Karan maupun Prof. Raja Ram telah mene rjemahkan kata-kata ini sebagai anda mengalahkannya tanpa benar-benar berkelahi . Adalah suatu kenyataan yang umum diketahui, bahwa dibanding dengan musuhnya, mer eka itu sangat kecil dalam jumlah dan terkendala oleh pelbagai jalan yang memung kinkan, dan karena keadaan inilah maka mereka lebih senang bertahan dengan membe ntengi diri mereka di Madinah. Sebaliknya, musuhnya telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa besar, dan bahkan penduduk non-Muslim di Madinah sendiri telah memihak mereka. Dengan mengabaikan semua keuntungan ini musuh berbalik lari tanp a perlawanan dan kemenangan bagi kaum Muslimin. Semua ini dipenuhi melalui perto longan Ilahi, karena adalah diluar kekuatan manusia untuk membawakan kemenangan semacam itu. Begitu pula, Weda telah menubuatkan jauh hari sebelum pertempuran i ni terjadi. Dewa yang dirujuk dalam amntera ini dinamai Indra. Dia juga dituju dalam mantera 1 hingga 8 dari Sukta yang sama. Indra ini dalam Rig Weda digambarkan sebagai Pe megang senjata petir dan Dewa dari petir serta angin badai. Betapa terang dan jel as kata-kata dari mantera ini, Wahai Indra, engkau telah menyebabkan sepuluh ribu lawan kalah tanpa benar-benar berkelahi . Kata-kata ramalan dari Resi Weda ini ti dak bisa diterapkan kepada peristiwa lain dengan demikian tepat seperti perang a l-Ahzab. Musuh tiba dengan membusungkan dada serta pamer, sadar akan kekuatannya dan yakin akan keberhasilannya. Kaum Muslimin juga cukup sadar atas kedudukan mereka yang lemah; mereka memutusk an untuk tinggal di kota, dan suatu parit digali sebagai sarana perlindungan ter hadap serbuan dari musuh yang begitu kuat. Tetapi Tangan Tuhan bergerak dan Indr a yang perkasa menyebabkan musuh beterbangan takut mati akibat petir dan angin b adai. Dengan sepatah kata, nubuatan dalam Weda ini terinci dalam sepuluh fakta berikut : Ini berkaitan dengan suatu pertempuran. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman akan bergembira dan mengucapkan kata-kata keberan ian serta kekuatan yang terilham.

Tuhan akan meridlai mereka atas keberaniannya. Panglima dari pertempuran ini kelak adalah seorang yang selalu memuji Tuhan (Ahm ad). Musuh akan berjumlah sepuluh ribu orang. Tidak terjadi pertempuran fisik. Musuh akan lari karena pertolongan Ilahi, sebagaimana al-Quran telah berkata: Dan Allah mencukupi kaum mukmin dalam pertempuran. Dan Allah senantiasa Yang Maha -kuat, Yang Maha-perkasa (Q.S. 33:25). Kata-kata al-Quran Kuat, Perkasa berarti tepat seperti arti dari Indra. Tangan Tuhan telah menampakkan Diri-Nya melalui angin badai yang besar. Dalam ka ta-kata al-Quran: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu, tatkala p asukan gabungan besar mendekati kamu, maka Kami turunkan kepada mereka angin pu yuh dan pasukan yang kamu tak melihatnya. Dan Allah senantiasa Yang Maha-meliha t apa yang kamu lakukan (Q.S. 33:9). Angin dan adai. Api -poranda. limin dan hujan menerpa tenda musuh tanpa ampun. Angin puyuh meningkat menjadi b padam, tenda tertiup rubuh, bejana makanan dan perlengkapan lain porak Jadi, musuh lari lintang-pukang meninggalkan padang itu untuk kaum Mus meneguhkan kebenaran dakwah Ilahi Nabi Muhammad s.a.w.

Nabi bertempur dalam peperangan yang lain. Mantera 7 hingga 11 dalam Atharwa Weda, mengikuti satu yang berkaitan dengan per ang Ahzab, juga perlu dipertimbangkan. Selama perang ini seluruh lawan-lawan Is lam telah bergabung bersama. Kaum Yahudi bersekutu dengan Nabi Suci, dan ketika musuh siap siaga ke Medinah mereka terikat untuk melawan serbuan itu. Bukannya d emikian mereka malahan berfihak kepada pasukan penyerbu dan diamdiam mengadakan p erjanjian dengan kaum Quraisy untuk menyerang kaum Muslimin dari dalam. Jadi, da ri sekutu mereka berbalik menjadi musuh. Karena itu ketika pasukan yang bersiaga itu melarikan diri dan kaum Yahudi kembali ke bentengnya, maka mereka dikepung oleh Nabi Suci, dan tetap dikepung selama duapuluh lima hari. Tidak disebutkan b enteng dalam mantera yang menyangkut perang Ahzab ini, tetapi di sini kita dapat i: (Atharwa Weda 20:21:6). Engkau pergi dari pertempuran ke pertempuran tanpa gentar menghancurkan kastil ke kastil di sini dengan kekuatan. Engkau Indra, dengan temanmu yang membuat m usuh tunduk menebas dari jauh Namuchi yang licik dan penuh tipu daya (Griffith). Engkau berangkat dari satu pertempuran ke peperangan yang lain dengan gagah-beran i menghancurkan benteng demi benteng di sini dengan keberanian dan kekuatanm u. Engkau, wahai Indra, dengan kawanmu yang berdoa kepada tuhan, telah menebas d ari jauh Namuchi yang licik dan pengkhianat (Para komentator Hindu). Nabi baru saja menyelesaikan satu pertempuran ketika dia diminta untuk berjuang di medan yang lain. Ini adalah tanda-bukti atas keberaniannya dan para sahabatny a. Tentunya, dalam pertempuran pertama, mereka tidak menghancurkan kastil, tetap i pada medan yang satu lagi, mereka menghancurkan benteng demi benteng dan meneb arkan kegentaran di hati musuh-musuh mereka.

Dalam kata-kata Quran Suci: Dan Ia menghalau sebagian kaum Ahli Kitab yang membantu mereka dari benteng-bente ng mereka, dan Ia memasukkan rasa takut dalam hati mereka; sebagian kamu bunuh , dan sebagian lagi kamu tawan (Q.S. 33:26). Tepat seperti mantera 6 dari Sukta ini yang cocok diterapkan untuk perang Ahzab, begitu pula, peristiwa yang dikisahkan dalam mantera berikutnya juga mempunyai kesamaan berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan Nabi dan berhubungan dengan periode tepat setelah perang yang disebut di atas. Inilah sebabnya mengapa Nabi dikatakan pergi dari pertempuran ke peperangan. Usaha yang sungguh-sungguh dari kaum Muslimin ini, tak diragukan lagi, merupakan tanda-bukti kegagah-beranian d an daya tahan mereka. Nabi menghancurkan benteng-benteng Quraiza, Qainuq a dan Nad ir. Lagi, kata-kata dalam mantera (Namya yat Indra sakhya) dengan kawanmu yang t unduk berdoa kepada Tuhan, wahai Indra, dengan indahnya cocok bagi Nabi Suci Muh ammad yang selalu berdoa kepada Tuhannya. Musuh-musuh Nabi dalam mantera ini dis ebut sebagai orang-orang yang terbaring jauh atau yang terbuang oleh Tuhan. Alki tab juga mengandung kesaksian atas hal ini dan menyatakan bahwa orang-orang ini ditolak Tuhan (Yeremia 6:30). Lagi, musuh-musuh kaum Muslim ini, kaum Yahudi, di gambarkan dalam mantera ini sebagai pengkhianat dan licik . Orang-orang ini adalah sekutu dari kaum Muslimin dan dengan syarat perjanjian, yang mereka buat dengan Nabi, terikat untuk berjuang melawan musuh yang menyerang Madinah. Tetapi mereka terbukti berkhianat dan penuh tipu-daya serta meninggalkan sekutunya pada jam s ebelas. Kata Sanskerta mayinam berasal dari maya yang berarti suatu hal yang ke lihatan indah padahal sesungguhnya tak ada harganya. Alkitab juga menggambarkan orang-orang ini sebagai perak yang ditolak (Yeremia 6:30). Weda telah menyebut orang-orang ini Nemuchi. Arti daripada kata ini sebagaimana disebutkan dalam tatabahasa Panini adalah, seorang yang menahan hujan . Arti lain da ri kata ini adalah patut dihukum . Umat Yahudi berpendapat bahwa mereka satu-satuny a penerima wahyu Ilahi dan hujan atau pancuran air wahyu Ilahi tidak akan jatuh ke umat lain. Indra atau Tuhan Yang-perkasa menebas orang-orang ini dan karena i tu menunjukkan bahwa tak seorangpun bisa menahan wahyu Ilahi; ini tidak dapat di batasi hanya khusus untuk Yahudi atau Arya saja tetapi adalah hadiah Tuhan yang bisa dikaruniakan kepada siapapun yang Ia sukai. Kata ini, sebagai telah kami katakan, juga berarti bisa dihukum. Kaum Yahudi bis a dihukum di mata Tuhan tidak hanya karena kejahatan mereka melainkan juga karen a tipu daya dan pengkhianatan terhadap Nabi Suci Muhammad, pemberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Begitulah, mereka dihukum atas pengkhianatannya dan dihuku m mati, dan pengadilan ini diumumkan oleh seorang pemimpin mereka sendiri. Kata namuchi, karenanya, cocok diterapkan kepada kaum Yahudi. Dalam Rig Weda serta kitab lain semacam Namuchi berarti ruh jahat yang menahan a wan dari membawa hujan turun ke bumi, dan kemudian Indra, menyembelih ruh jahat ini, membebaskan awan. Nyaris semua bangsa di dunia berpendapat bahwa wahyu Ilah i itu terbatas kepada lingkungan khusus saja, dan, karenanya membatasi awan huja n Samawi itu bagi dirinya sendiri Tetapi dunia berhutang budi kepada Nabi Islam yang telah menyembelih Namuchi ini dan mengumumkan bahwa pancuran dari hujan spi ritual ini telah jatuh kepada segala bangsa dan tidak dibatasi kepada suatu kast a atau kelompok. Quran Suci berkata: Dan Allah menurunkan air dari langit, dan dengan ini Ia menghidupkan bumi setealh matinya. Sesungguhnya dalam ini adalah pertanda bagi kaum yang mendengar (Q.S. 16:65). Dengan air dari langit jelas diartikan wahyu Ilahi. Tepat seperti hujan yang mem berikan kehidupan fisik kepada bumi, begitu pula wahyu memberikan kehidupan ruha ni kepada orang-orang yang menderita kematian akibat kejahatan mereka. Jadi, ris alah universal dari Nabi memberikan kehidupan kepada segala bangsa di dunia kar

Tetapi seorang lelaki in i (Muhammad) terkenal sangat jauh dan dipuji oleh banyak orang. kita dapati: (Atharwa Weda 20:21:9). atau hanya seorang laki-laki yang tak berdaya. 1:53:9. aku kirim kau berangkat. seperti awan hitam yang tercelup ke air. wahai Indra. memakai tubuhny a yang cocok. Pahlawan. Wahai Indra. Dan pada waktu yang sama ini selain jelas juga terang di samping keagungannya. (Atharwa Weda 20:137: 7-8-9) 7.ena Nabi telah menyingkirkan Namuchi. bersinar dengan cahaya. putera dari Resi Savya. Di dalam Sukta yang sama dari Atharwa Weda. Nubuatan berikut ini diberikan oleh tiga Weda. Dan kemudian tetesan di dada Ansumati.a. dan di fihak lain ada seorang abandhu. dengan Brihaspati yang membantunya. menaklukkan kaum ya ng tak bertuhan yang datang melawannya. melainkan antara seorang lelaki dengan segerombolan la wan. Setiap kabilah mempunyai pemimpinny a sendiri dan karena itu ada duapuluh kepala kabilah yang memerintah penduduk. sebagai ramalan dari Re si Angiras. yang dalam waktu yang sangat pendek telah mengang katnya dari keadaan tak berdaya kepada ketinggian kekuasaan dan kejayaan. Kata sushrava berarti pantas dipuji atau bena r-benar terpuji . Suatu kesaksian gabungan dari tiga Weda. dan dunia telah menyaksikan betapa orang yang tak berdaya ini mengalahkan m usuh-musuhnya dan betapa Tangan Tuhan bergerak seperti kereta yang melaju cepat untuk menggilas lawan-lawannya. Aku melihat tetesan di jarak kejauhan bergerak di lengkung tepi sungai Ansumat i. Atharwa We da (20:137:7-9) dan Sama Weda (3:10:1). Ini bukanlah per tempuran antara dua raja. Kesaksian gabungan dari Weda ini menunju kkan bahwa ini benar-benar sesuatu yang besar sehingga nubuatan ini merujuknya. Dengan semua keretamu yang rodanya melaju cepat. Nubuatan berkenaan dengan peperangan oleh Nabi Suci berakhir dengan ramalan atas penaklukan Mekkah. dan Indra. Nubuatan yang sama juga terdapat dalam Rig Weda. Kita telah menyatakan dalam halaman yang lalu bahwa penduduk Mekkah pada saat da tangnya Nabi itu hampir berjumlah enampuluh ribu orang. P ergilah berjuang dalam peperangan (Atharwa Weda 20:137:8). Tetesan hitam masuk ke dada Ansumati. 9. yang adalah serupa dengan nama Nabi Muhammad s. Jadi. (Atharwa Weda 20:137:9). . ada en ampuluhribu orang dengan duapuluh pimpinan besar.w. maju bersama sepuluh ribu di sekelilingn ya. ruh kejahatan. Q uraish adalah pimpinan tertinggi dan penjaga Ka bah. Mekkah pada saat itu mem punyai semacam pemerintahan yang demokratis. Indra dengan kekuatannya mencarinya ketika itu menahan nafas. engkau telah mengalahkan duapuluh raja dan enampuluh ribu sembilanpu luh sembilan lelaki dengan keretamu yang melaju cepat yang datang untuk bertempu r demi dia yang terpuji atau anak yatim yang tenar sampai jauh (Muhammad) (Para k omentator Hindu). engkau yang terkena l sampai jauh telah melengserkan dua kali sepuluh raja manusia. dengan enampu luh ribu dan sembilanpuluh sembilan pengikut yang datang dengan senjatanya untuk bertempur bersama Sushrava yang tak berkawan (Griffith). Hanya satu fakta ini sudah cukup untuk membuktik an bahwa Muhammad adalah benar-benar seorang nabi dari Tuhan dan bahwa Tangan Il ahi senantiasa di belakangnya. pada satu fihak. si hati-pahlaw an meletakkan senjatanya ke samping (Atharwa Weda 20:137:7) 8. Rig Weda (8:96:13-15). Kekalahan musuh dalam penaklukan Mekkah.

dan Indra. Di India. Hukum yang tak berubah ini. mufasir Weda. Sesuai dengan sudut pandang agama Hindu. Tetapi dalam cahaya Gita. dengan bantuan Brihaspati. Re mbulan ruhani telah menjadi hitam dan ada kegelapan di seluruh penjuru dunia. seekor banteng dengan serib u tanduk yang muncul dari laut . kita temukan Krisna memberi nasihat A rjuna dalam Gita: (4:1-8). Dan kemudian di dada Anusumati (haud-i-Kauthar) rembulan hitam memakaikan jasad n yatanya bersinar dengan cahaya. Tuhan dari segala ciptaan membabarkan Dirinya dalam pribadi ses eorang tanpa pernah dilahirkan. Saya melihat rembulan bergerak di kejauhan. Pergilah. Pahlawan. mantera ini berarti bahwa bila kata-kata Ilahi dirusak kan. Krisna Chandra datang ke dunia ini dalam pribadi seorang yang baru dan memb erikan sinar baru bagi dunia. maka seorang nabi baru akan mun cul dengan cahaya Ilahi yang sama dengan yang diberikan kepada para pendahulunya . Wahai Arjuna! di saat agama rusak dan hujatan kepada Tuhan merajalela. Ini semuanya adalah rahasia. seperti awan gelap yang terbenam di dalam air. Arjuna berkata: Tuanku! Engkau dilahirkan dalam abad ini dan Vivasvat sudah lahir jauh hari sebelumnya. Jiwa yang abadi. Karena itu. Vivasvan mewahyukannya kepada Manu dan Manu menceriterakan kepada Ikshvaku. memerangi pembuat kej ahatan dan memegang teguh agama . Dalam Weda pula rembulan (dan menurut beberapa orang matahari juga) digambarkan sebagai Sahasr shringo vrikhbho yah smudrat udachrat. Ini adalah hukum tua yang sama yang kuajarkan kepadamu hari ini. sebagaimana disajikan oleh Syna Acharya . bagaimana saya tahu bahwa engkau berbicara seperti ini ju ga sebelumnya? Sri Krisna berkata: Wahai Arjuna! Engkau dan aku mempunyai beberapa kelahiran. pada saat semaca m itu. pada waktu rembulan menjadi gelap atau ketika agama kehilangan cahaya dan kekuatannya serta dunia ini mengalami kerusakan. berjuanglah dalam peperangan . Ak u mengetahui semuanya tetapi engkau tidak mengetahui . Aku nampak di setiap abad untuk menjaga mereka yang salih. Aku ungka pkan diriku dan menjadikan kekuatanKu tergelar di dunia. Ta k ada satu agamapun yang menyinarkan cahayanya yang asli. di tepi sungai Ansumati. orang-orang menyebut rembulan itu sebagai Krisna atau si hitam. Raj Rishi mengenal benar kerajaan yang diserahkan dari seorang kepada yang lain dan yang sekarang menjadi suatu negeri yang sudah hancur. Demikianlah. saya kirim kau berangkat. Dengan satu kata. rembulan menjadi benar-benar hitam sewaktu malam terakhir dari s atu bulan dan kemudian setelah terbenam di dalam sungai imaginer Ansumati. Weda berkata bahwa matahari ini akan be .Terjemahan bahasa Inggris dari mufasir Hindu Krisna Chandra (rembulan hitam) menyelam di Anusmati (haud-i-Kauthar). menaklukka n suku-suku yang tak bertuhan yang datang melawannya . Indra dili ndungi dengan sepuluh ribu orang yang gagah-berani di sekelilingnya. dia k embali bersinar lagi dan timbul sebagai bulan baru. pertama Aku wahyukan ke Vivasvan (Matahari atau Jibr il). Nubuat ini menyajikan suatu tanda-bukti yang terang atas kebenaran Nabi Suci. Nabi Muhammad muncul seperti matahari deng an seribu pendar dan pancaran cahayanya. Pejuang yan g berani telah meletakkan senjatanya dan menyanyikan kemenangan . ketika dunia gelap dan murung. Engkau adalah t emanku dan abdiku.

Pertama. Nabi muncul dengan para sahabatnya seperti matahari dengan s eribu lidah cahaya. karena mereka sangat sedikit jumlahnya dan tanpa persediaan yang m emadai untuk bertempur toh bisa mengalahkan kekuatan lawan yang jauh lebih besa r dan perkasa. sehingga kamu dapat mencari ka runia Tuhan kamu. Jadi para pahlawan Muslim diminta pergi keluar dan berperang. beliau sekali lagi menggenap i nubuatan Weda Indra maju dengan sepuluh ribu orang di sekitarnya . dia dengan beraninya meletakkan senjatanya dan memberi maaf serta pengampunan kepada musuhnya yang paling sengi t. dan bahwa dia terbelah dua menunjukkan surutnya kekuasaan itu melalui instrumen Nabi Suci . serta berlalunya malam menunjukkan bahwa kebodohan akan lenyap dan cahaya I slam akan menggantikan tempatnya.S.(Q. lalu berkata Para pahlawan. 54:1). Mereka diberi julu kan pemberani. dia akan terjaga dari kegelapan dan bersinar terang di alam se mesta ini demikian agung seperti kuasa yang menang berderap maju di padang. Tanda siang adalah matahari dan tanda malam adalah rembulan. Di negeri Arab sebelum Islam. Pada penaklukan Mekkah. yang digenapi dalam kehidu pan Nabi kata demi kata. rembulan mewakili kekuasaan bangsa Arab penyembah berhala. menunjukkan bahwa menjadi gelapnya rembulan sebagaimana digam barkan dalam Weda dan kembali bersinarnya itu sama dengan munculnya Nabi Suci Mu hammad dan penyingkiran kekuasaan lawan-lawannya. Dan Kami me njelaskan segala sesuatu sejelas-jelasnya . melainkan juga dunia ruhani.S. Karena itu. Bab dari Quran Suci yang meramalkan berakhirnya kaum Mekkah. dan agar kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan. t etapi secara perlahan dia mendingin dan menjadi gelap.S. tetapi dalam kenyataannya ini adalah suatu bukti lain dari fakta-fakta yang telah kami ceriterakan di atas. rembulan biasa memberikan ca hayanya ke bumi tetapi karena pendinginannya maka dia menjadi gelap sehingga dij adikan pertanda malam hari. Hal itu adalah suatu nubuatan yang pantas dicatat. Quran Suci juga menyatakan: Dan Kami telah membuat malam dan siang sebagai dua pertanda. dan Kami lenyapkan p ertanda malam. juga diberi j udul al-Qmar . dan pada pe rtempuran yang menentukan. Jelas. Rembulan . Malam di sini berarti kegelapan jahiliyah dan kekafi ran. Pergilah. Karena itu. al-Quran telah menggabung kan dua fakta ini. rembulan adalah lambang nasional dan motto bangsa Arab. yakni penaklukan Mekkah. dan dimulai dengan kata-kata: Sa at sudah dekat dan rembulan terbelah (Q. rupanya seperti tak ada hubungan antara dua fakta ini. Kaum Muslimin diminta keluar dari kota Medinah dan memerangi orang-orang kafir: (Perang) diizinkan kepada orang-orang yang diperangi (Q. Suatu fakta yang aneh bahwa mantera Weda setelah menyebutkan menjadi gelapnya re mbulan. dan dalam kata-kata mantera.17:12). aku kirimkan engkau keluar. dan Kami tampakkan pertanda siang. Tuhan membuat tanda malam berlalu atau rembulan kehilangan cahaya serta terangnya. Kata-kata dalam al-Quran tidak saja merujuk kepada dunia fisik serta siang hari dan malamnya. Rembulan sebagai motto bangsa Arab.rsinar selamanya. berjuan glah dalam pertempuran . Dalam perang Badar serta peperangan lain yang mengikutinya para s ahabat Nabi dengan gagah-berani telah berjuang melawan musuhmusuhnya. Ilmu modern tela h menunjukkan bahwa rembulan seperti matahari juga memiliki cahayanya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada perang Badar. Nabi Suci memi . 22:39). Pad berlalunya malam Nabi muncul ke langit dun ia seperti matahari yang bersinar sedemikian sehingga dengan cahayanya manusia a kan mencari karunia Ilahi.

namun. pahlawan yang lembut hati itu meletakkan senjatanya ke samping . juga cocok untuk Nabi Muhammad. pemilik wahana juga merupakan gela r dari Nabi Muhammad dan. karena dia tahu benar bahwa Muhammad itu tak pern ah berdusta. Swami Dayanand juga telah menggambarkannya. bisa memecahkan batu besar yang orang lain tidak mampu. Pemilik wahana. dan an aknya di lahirkan di wahana (Rig Weda 10:85:10). Jelas bahwa Nabi tidak memiliki atribut ini. MUHAMMAD DENGAN SEPULUH RIBU SAHABATNYA (Rig Weda 5:27:1). Nabi dengan sekali p ukulan palunya. Misalnya. matahari itu dikatakan mengendarai wahana yang ditarik oleh kuda. Jadi. Ini tidak berarti memuat dalam wahana dalam arti harfiah. sangat bijaksana. Mamah (Muhammad) telah menghadiahi aku dengan kata-katanya. yang dengan pertolongan serta rahmat Ilahi mengalahkan para musuhnya. (38) Begit u pula. Mantera ini diberi judul sebagai Purush Medha. Setiap kata dari nubuatan ini menyatakan kebenaran dari Nabi Suci Muhammad. tetapi gelar pertama yakni pemilik wahana perlu sedikit komentar. Hanya Nabi Islam yang per kasa dan welas-asih yang memenuhi ramalan Weda ini. dan b egitu pula. Ka bah dari kaum Muslim Atharwa Weda berisi Sukta yang panjang dalam pujian kepada Ka bah. tetapi ini bera rti. Orang-orang memenggilnya Al-Amin. Belia u menaklukkan kota tanpa pertumpahan darah. pemegang amanah atau orang yang terpercaya. telah menjadi tenar dengan sepuluh ribu (sahabatnya) . memiliki semua asma yang baik-baik. tetapi bila kita mengambil makna yang sejati dari kata ini. Apapun juga kekayaan atau rampasan perang datan g. Begitu pula. Indra dikatakan menaiki kereta (Rig Wed a 1:127:7). Ke tika Abu Bakar mengetahui bahwa Muhammad mendakwahkan diri atas kenabiannya. Athar . sehingga selama perang Ahzab. agar bis a memahami nubuatan ini dengan jelas. sangat te pat buat dia. Dari sejak kecilnya beliau dik enal akan kejujuran dan ketulusannya. Indra.liki sepuluh ribu sahabat bersamanya ketika beliau maju menuju Mekkah dan menakl ukkannya. Tetapi beliau tak membunuh lawannya seorangpun. sebagaimana dik atakan Weda. mak a dia langsung mempercayainya. Rahmat bagi semesta alam adalah julukan khusus dari Nabi Suci. Semua kutipan ini menunjukkan b ahwa kata ini digunakan dalam arti kiasan. Semua gelar ini jelas cocok untuk Nabi. Kata-kata terakhir dari mant era. Namun. Fakta sejarah yang benar-benar terja di ini diperkuat oleh mantera Weda yang hanya benar pada masa Nabi Suci dan tak ada seorang Nabi atau Resi lainpun yang mengalaminya. yang berarti pengurbanan manusia . Be gitu gagah-perkasanya beliau. langsung dibagikannya ke masyarakat. P ada masa-masa awal seorang pribadi yang besar dikurbankan. dan mantera ini dibac akan pada peristiwa penyerahan kurban persis untuk mengingat peristiwa itu. rahmat bagi seluruh alam. terhormat dan berwibawa. fakta yang tak terhitung jumlahnya yang diriwayatkan d alam kitab-kitab sejarah menunjukkan akan kebijaksanaan Nabi yang luar biasa. Beliau b egitu dermawan sehingga menghadiahkan segalanya kepada para pengikutnya dan diri nya sendiri tidak punya apa-apa. Nabi sendiri tidak mengambil sedikitpun buat dirinya. yang mulia. beliau adalah satu-satunya Nabi yang terkenal dengan sepuluh ribu sa habatnya. Kata anaswanta (pemilik wahana) digunakan pada beberap a peristiwa dalam kitab Hindu. gagah-perkas a dan dermawan.kami akan menemukan bahwa ini ju ga sesuai dengan Nabi Suci. Beli au adalah penuh ketulusan dan pencinta kebenaran. Pute ra dari Yang Maha-kuasa. dengan mengambil maknanya yang sesungguhnya. tiga fakta hendaknya di simpan dalam ingat an. yang tulus dan pencinta kebenaran. Kemudian dia dikatakan memecahkan suatu wahana cakrawala. dengan pertolongan Brihaspati (Tuhan dari dunia) menaklukkan suku-suk u yang tak bertuhan yang datang melawan dia .

Jadi. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi bahwa dia mengurbankan puteranya. BEBERAPA ATRIBUT LAIN DARI KA BAH (Atharwa Weda 10:2:28) Apakah itu dibangun tinggi. Mantera ini mengacu kepada Ismail yang dikurbankan.tidak. Kepala Atharwa adalah suatu tempat dimana tinggal para dewa. Dia m eminta pandangan puteranya akan masalah ini. dikatakan: (Atharwa Weda 10:2:27). dindingnya bergaris lurus atau tidak. setelah melihat dirinya berbuat demikian dalam ru kyah. hati dan perlengkapan yang menjaganya Tempat dimana Ibrahim mengurbankan puteranya adalah tempat duduk para malaikat d an ruhul kudus. Menurut penelitian kami. dan inilah apa yang dika takan Weda bahwa Atharwa atau Ismail telah menjahit kepalanya dengan hatinya. ini adalah suatu pengurbanan besar baginya di samping pengurba nan puteranya. Ini tertutup dari se gala penjuru. suatu pengurbanan baik bapak maupun puteranya. putera keduanya belum dilahi rkan sampai terjadinya peristiwa ini. Sesungguhnya engkau telah memenuhi im pian (dikau). Dengan mengabaikan hal ini.37:102). maka panjang yang satunya lagi 25 kaki dan begitu pula lebarnya yang sebelah 22 kaki dan di sebal ah lainnya 20kaki. Ini dibentengi dengan baik dan dijaga. sehingga musuh tak akan p ernah bisa menaklukkannya. 37: 103-105). berarti malaikat. Jika panjang salah satu dindingnya adalah 26 kaki.wa Resi yang di rujuk dalam mantera ini adalah Nabi Ismail. dan ia (Ibrahim) menelungkupkan dia di ata s dahinya. dalam mantera. Puteranya yang sulung dikenal sebagai Atharwa atau Ismail dan yang lebih muda dinamai Angira atau Ish ak. dengan kepala yang dimaksudkan adalah Ismail dan dengan hati. de ngan perkataan lain. setuju untuk meletakkan kepalanya. yang dituju adalah Ibrahi m. kesalehan bergerak di dahinya . insya Allah ngkau akan menemukan aku golongan orang yang sabar (Q. Dindingnya tidak paralel satu sama lain. dan puteranya menjawab: Wahai ayahku! kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Dan Kami menyeru kepadanya: wahai Ibrahim. Ib rahim dan Brahmaji adalah dua nama dari pribadi yang sama. Ismail. . bahkan in i tidak dibangun dengan metodologi atau ketepatan. Dengan menyimpan fakta-fakta ini dalam ingatan maka arti dari mantera ini akan m enjadi lebih jelas: Maka setelah dua-duanya berserah diri. Ini bukan suatu kuil emas atau perak tetapi suatu bangunan y e . dia memutuskan untuk mengurbankan puteranya. Karena itu. tak ada kekuatan yang membencinya yan g pernah bisa mengalahkannya. Ka bah adalah tempat dimana para malaik at tinggal dan yang dilindungi dari musuh. Demikianlah Kami mengganjar orang-orang yang berbuat baik (Q. Dalam mantera berikutnya. Kata pranah. Ini adalah suatu perkara nyata. Semua atribut yang menonjol ini hanya terdapat dalam Ka bah kaum Muslimin dan t ak ada dalam bangunan keagamaan yang lain. para malaikat dan Tuhanlah penjaganya.S. tetapi Tuhan ke lihatan di setiap sudutnya. Puteranya ini dalam usian ya yang lanjut adalah satu-satunya harapan Ibrahim.S. Dalam Atharwa Weda kami dapati: (Atharwa Weda 10:2:26) Atharwa menjahit kepala dan hatinya bersama-sama. akan mengetahuinya ka rena Tuhan diingat di sana Ka bah itu bukanlah suatu bangunan yang indah atau dihias-hias. Dia yang mengenal Rumah Tuhan. Ismail dengan gembira menaati permintaan ayahnya. Kami telah memperbinc angkan hal ini cukup panjang dalam nubuatan Ibrahim.

namun demikian ini adalah pusat dari kehidupan abadi dan suatu tambang ruhani. 9. SUATU GAMBARAN DARI KA BAH (Atharwa Weda 10:2:31) Tempat tinggal para malaikat ini mempunyai delapan lingkaran dan sembilan pintu. Tuhan d an Brahma (Nabi dari Tuhan) menghadiahi dia penglihatan mendalam. yakni Ka bah kaum Muslimin. Lagi. spiritualitas dan penglihatan mendalam tidak ak an meninggalkannya sebelum usia tua. Rumah Tuha n mempunyai sembilan pintu. Telah ditulis dalam Taurat Musa bahwa Ibrahim mendapat kabar ge mbira atas anaknya yang besar dan keturunannya yang banyak. 6. 3. Weda telah memberikan gambaran yang benar tentang Ka bah. (Atharwa Weda 10:2:33) . 4 bab Ali. 2. yang penuh dengan kehidupan. Mantera yang berikut ini juga memberi makna yang sama: (Atharwa Weda 10:2:30) Dia yang mengenal Rumah suci ini. Jabl Abi Qabes . Tuhan selalu diingat di si ni dan dia yang pergi ke Ka bah merasa benar betapa dekat dia kepada Tuhan. Jabl Kaikan. 5. Dalam mantera yang berikutnya kita dapati: (Atharwa Weda 10:2:29) Dia yang mengenal Rumah Tuhan yang suci ini. 7. Jabl Abu Hadida. 2. Inilah tepatnya apa yang dikatakan oleh mantera Weda. 8. 5. Bila seseorang sekali telah diberi penglihatan mendalam yang benar dan dia menyu suri jejak-langkah Nabi Suci dan mempelajari apa arti Ka bah itu. dia yang menghubungkan dirinya de ngan Rumah Tuhan. Bab-al-Safa. Jabl Hindi. 7. Jabl Kada. Jabl Lala. Bab al-Nabi. di sana ada kehidupan abadi di dalamnya dan ini berkilauan dengan cahaya Ilahi . ruhaninya akan m eningkat dari hari ke hari dan dia tak akan terpisahkan dari ilham dan petunjuk Ilahi. Bangunan ini tak terkalahkan. 4. Bab-al-Vida. Jabl Umar. Weda b enar ketika menggambarkannya sebagai suatu bangunan tanpa dinding yang lurus tet api di mana Tuhan terlihat dan dipuja. Ruh Yang Maha-tinggi terlihat dan terasakan di sini bagi manusia ilahiyah yang memiliki kedalaman penglihatan. akan diberi penglihatan mendalam.ang sangat sederhana dari batu-bata biasa. ke hidupan serta keturunan yang besar . 3. 6. Ini adalah suatu bangunan biasa tegak di atas tiga pilar denga n tiga kuda-kuda kayu di atasnya. 8. kehidupan da n anak-anak . Sesungguhnya. Bab al-Salam. Ka bah dari kaum Muslimin dipenuhi dengan kehidupan ruhani dan menjadi sumber utam a spiritualitas. Bab al-Ziarat. Bab Abbas. Ka bah adalah tempat tinggal para malaikat dan tetap selalu tak terkalahkan. Delapan lingkaran adalah garis alami yang mengitari wilayah itu di antar a perbukitan yang mengitarinya. karena Tuhan diingat dalam Rumah ini . namanya adalah: 1. tetapi meskipun demikian ini dianggap suci oleh jutaan orang yang menemukan dalam setiap inci dari bangunan ini manif estasi dari Tuhan serta rahmatnya yang tak terhingga. 1 Bab Ibrahim. (Atharwa Weda 10:2:32) Ruh Yang Unggul yang pantas disembah tinggal di Rumah yang dibangun di atas tiga pilar dan tiga kuda-kuda kayu serta ini adalah pusat dari kehidupan abadi. Bahkan hingga kini p ara pengikut Ibrahim lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kaum lain. Manus ia ilahiyah mengenal ini baikbaik . Bab al -Haram. Ka bah tidak ada berhala ataupun benda obyek sese mbahan yang lain. Jabl Khalij.

Setiap mantera memberi gelar yang baru yang merupakan kualitas karakteristik sejati dari Rumah Tuhan ini. maka Ka bah adalah suatu memorial yang memperingati suatu pe ngurbanan yang besar.4.S. Gitishu sama akhya lagu-lagu itu disebut sebagai Sama . yang diberkahi dan pimpinan bagi sekalian bangsa. ini selalu bebas dari pemerintahan. Yajur Weda adalah tulangnya. Kata Sama dalam kepustakaan keagamaan berarti ketenangan. 3:95-96). ketenteraman. Sama Weda juga menceriterakan banyak nubuatan mengenai kedatangan Nabi Suci Muha mmad. Sama Weda adalah inti-sari dari semua Weda (Shatpath 12:8.10 ). Untuk menyimpulkan seluruh perkara ini. berbicara lembut seperti dengung lebah dan juga suatu nyanyian. NUBUATAN TENTANG NABI DALAM SAMA WEDA. Kita petik hanya satu di antaranya. Sama Weda kulitnya dan Yajur Weda hatinya (Atharwa We da 9:6. Ini adalah tempat yang memberi kehidupan (ruhani) kepada orang-orang dan tak bisa ditaklukkan . Rig Weda itu cahaya. Jadi. Hukum ini penuh dengan kebijaks anaan. membuatnya jadi tempat tingg al untuk sementara lalu membangun Rumah Tuhan di sana. Ramalan ini terdapat dalam Sama Weda. ada tiga pilar dan tiga kuda-kuda di atasnya.2).9). Upanishad itu jiwanya dan Atharwa Weda ekornya ( Taitreya Aranyaka 2:9. Semua mantera dari Atharwa Weda di atas telah memberi gambaran tentang Ka bah dan memuji tempat ibadah yang suci ini. Sama Weda atmosfir dan Yajur Weda adalah langit (Taitreya Up anishad). Sama Weda tidak dinyanyikan oleh Om melainkan oleh Hin (Shatpath 1:4. Rig Weda adalah bumi. Waisya dicipta dari mantera Rig Weda. Yajur Weda adalah perutnya dan sama Weda adalah kepalanya (Kaushitki Brahmana 6:11 ). Di dalamnya terdapat tanda bukti yang terang. 2:6.1). dan menurut para Brahmana Sama Weda. ini memiliki sembilan pintu dan delapan lingkaran. para penghuninya menda patkan makanan yang berlimpah. Sama Weda adalah pori-pori dan Atharwa Weda adalah mulut (Atharwa Weda 10:7. dinding-dindingnya tidak dibangun lurus. Ciri lain dari Weda ini yalah bahwa manteranya khusus cocok untuk dinyanyikan dengan berirama dan nyaman terd engar. (Q. Sama Weda itu sesungguhnya adalah suami dari Rig Weda (Shatpath 8:3.5). Ksatrya dici ptakan dari Yajur Weda dan Brahmana diciptakan dari Sama Weda (Taitreya Brahmana) . kita b ini lebih unggul dalam penghormatan dibanding Weda yang lain. Aku menerima cahaya dari-Nya tepat seperti dari matahari . Kedudukannya yang tinggi di antara kitab-kitab agama Hindu jelas dari kut ipan berikut ini: Yajur Weda adalah kepala Brahma.1. Sama Weda anggota badan bagian kiri.8. ini adal ah tempat yang penuh dengan kehidupan spiritual. Sama Weda adalah satu dari empat Weda.Brahma atau Ibrahim tinggal di hunian ini yang disinari oleh cahaya langit dan di selimuti dengan berkah Ilahi. dan ini adalah tempat dimana Ibrahim datang dari tanah yang jauh. . Dunia ini dicipta dari Brahma. (yaitu) Tempat Ibrahim. Ahmad memperoleh hukum-hukum agama dari Tuhannya.20). Yajur Weda kekuatan dan Sama Weda adalah kemasyhuran (Shatpat h Brahmana 12:3. mantera-mantera ini tepat sesuai dengan gambaran al-Quran mengenai Ka bah: Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah Rumah yang ada di Bakkah.3.23). Rig Weda adalah anggota badan bagian kanan. dan barangsiapa Memasuki it u ia akan aman .

INDUK DARI WEDA DAN KAUM HINDU. Dalam Gayatri mantra. Nabi Muhammad mem iliki cahayanya sendiri dan yang lain memetik cahaya mereka dari beliau. dan karena itu suatu triplet. 25:61). dan karena itu. Jadi Resi tidak dapat membuat pe rnyataan palsu. Terj emahan ini terbuka untuk dua keberatan. Pertama. dan para penerjemah Arya lainnya te lah membuat kesalahan dalam menerjemahkan mantera ini. Resi diterangi melalui Hukum dari Nabi seperti halnya pelbagai obyek yang ditera ngi oleh cahaya matahari. dan sebagai juru ingat. Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah denga n izin-Nya. secara kiasan. Dalam bahasa perumpamaan. dan pengemban kabar baik. adalah cara lain untuk menyatakan bahwa dia menerima cahaya dari Ah mad Nabi Islam. Mereka tidak mampu memaha mi nama Arab Ahmed. dan sebagai Matahari yang menerangi (Q. Ada dua macam bintang dan planet di angkasa ini.Nubuatan ini memperkuat kebenaran berikut ini: Nama Nabi Ahmad dengan jelas disebutkan. dan tidak ada bukti untuk menunjang pengakuan Vatsah ini bahwa dia adalah satu-satunya penerima kebijaksanaan Bapa. Mantera (ayat-ayat suci ) ini. Jadi. Gayatri mantr a itu seperti ratu yang tak terperikan cantiknya. Tidak ada bukti sejarah untuk kenyataan bahwa Vatsah sendiri yang menjadi pewaris dan penerus Indra. juga disebut Sawitri. Betapapun. dan bayangannya adalah dia tur un dari langit. Bagi kaum Hindu. Sina Acharya. dan mengambilnya sebagai Ahm at hi.S. Rembulan dan bintang pada waktu malam menerima cahaya dari matahari dan dengan cara itu memberi saksi akan kehadirannya. berisi kehangatan dan rahmat dari seluruh dewa-d ewi di langit.S. Quran Suci telah memecahkan teka-teki ini dengan firman-Nya: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai Saksi. dan di sana Ia membuat pu la matahari dan bulan yang menerangi (Q. Nabi juga dikatakan telah dianugerahi Hukum oleh Tuhannya. 33:45-46). sama seperti Surat al-Fatiha h (surat pembukaan dari Quran Suci) yang telah disebut Umm-al Quran (induk atau basis dari al-Quran) oleh kaum Muslimin. Begitu pula Nabi Muhammad adalah matahari dan nabi-nabi yang lain adalah seperti rembulan dan bintang-bintang yeng menerima cahaya dari beli au dan menyinari bumi dari masa ke masa. Di tempat lain al-Quran berkata: Maha Berkah Dia Yang membuat bintang-bintang di langit. telah dipandang dan diangg . Dia juga dikatakan telah dikaruniai kebijaksanaan bersamaan dengan itu. dan duapuluh e mpat silabus (kata singkatan). Gayatri mantra mengusung banyak sekali makna suci yang sama sep erti kalimah suci (kalimat syahadat) bagi kaum Muslimin. Bintang yang memiliki cahaya se ndiri dan mereka yang menerima cahaya melalui planet lain. sehingga saya seperti matahari . Kedua. Telah disebutkan dalam Weda a kan adanya seratus satu resi seperti Vatsah. hanya ada sepuluh kata-kata. resi dari mantera ini adalah Vatsah Kanvah termasuk dalam keluarga Kanv dan pengakuannya sebagai satu-satunya orang yang memperoleh kebijaksanaan sejat i dari Bapa jelas bertentangan dengan Weda Dharma. Nabi adalah pembawa kabar baik dan Matahari yang memberikan cahaya (ruhani ) kepada dunia. yang tentang kedatangannya telah dia ramalkan. induk dari semua Weda. maka setiap baris b erisi delapan silabus. Resi Vatsah berkata bahwa dia itu seper ti matahari. dan Vatsah Kanvah bukanlah satu-satu nya putera dan pewarisnya. KEDATANGAN NABI SUCI MUHAMMAD SEBAGAIMANA DIRAMALKAN DALAM GAYATRI MANTRA. Gayatri mantra. jadi menerjemahkan mante ra itu sebagai: Saya sendiri telah memperoleh kebijaksanaan sejati dari Bapaku. dewa dalam mantera ini adalah Indra. seorang mufasir tua dari Weda.

Se tiap hari. Semua faktor ini tergabung dalam menegakkan pentingnya. Seperti halnya baptis dalam aga ma Kristen. pada saat matahari terbit dan terbenam. di sisi lain. telapak tangan. dicambuk dengan keras bahwa mere ka telah terasing dari kebaikan serta berkah di dua dunia. kepa la. sehingga bodoh dan tak ada gunanya menim bang dan memeriksa keindahannya dalam neraca hukum dan logika. telinga. dan juga membu at yang lain bisa memahaminya. dan karena itu. karena tak ada ibu yang wajib menyusui keturun an orang-orang lain. dia tidak perlu sakit karena cemas atau ketakutan. Karena itu. Kewajibannya hanyalah memb eri makan dan susu kepada mereka. Dosa yang sama juga bisa dihapuskan bahkan deng an cara membacakannya setiap hari. mulut. Dan karena alasan inilah maka saya telah mengangkat pena sehin gga saya bisa memahami setidaknya sesuatu bagi diri saya sendiri. maka labirin huku . serta berdoa kepada dewata untuk keselamatan dan perlindungan dari anggauta tubuh itu. cukup membaca Gayatri mantra dengan tasbih 3. Pengetahuan atas arti penting dari Gayatri Mantra itu tidak diperlukan. telah tu run dari langit. Gayatri mant ra dibacakan dalam sembahyang. perseor angan maupun kaum. tetapi keajaibannya yalah bahwa ini juga mengandung tenaga yang membawa pembacanya ke langit tinggi. dan ini tidak menjadikan yang lain bisa mengambil manfaat yang tidak perlu untuk menuntu t hak milik orang lain. tidaklah penting unt uk mengenal arti penting dan maknanya. Ksatrya dan Waisya. seperti anda dengar. agung dan unggulnya Gaya tri mantra.000 kali. ini juga. apa perlunya memasuki perbincangan tentang itu. Ksat rya dan Waisya. dan Kalimah Syahadat bagi seorang Muslim. induk dari semua kaum Hi ndu juga. Orang-orang yang berusaha menyelami dan mencermatinya den gan sarana pisau tajam hukum logika dan bahasa. bangsabangsa yang tidak bersih tidak bisa menuntut akan hal itu. dan ketika itu dibacakan. Gayatri mantra diketemukan nyaris di semua Weda. suatu risalah tentang anugerah dan keb ahagiaan. Adalah ayat ini yang pertama sekali dibacakan oleh seorang g uru ruhani pada waktu mengalungi seorang anak kecil Hindu dengan benang suci. harus menyimpan barangnya dalam penjagaan yang aman. Bangsabangsa selain Hindu barangkali tidak bisa memahami dan mengagum i kenapa suatu triplet yang terdiri dari tiga baris bisa menjadi isteri seseoran g dan induk dari bangsa-bangsa yang demikian besar serta ibu dari berjilid-jilid Weda yang besar. Di samping sembahyang harian. Bukankah suatu ke ajaiban kecil di mata bahwa mantera ini pada saat yang sama bisa berpengaruh. tetapi bagi kaum Sudra pandangan terkutuk terhadapnya mendapat sanksi kematian dan kehinaan. menurut kepercayaan Hi ndu. Ini hanya sekedar masalah kepercayaan dan dogma. Karena Gayatri itu bersumber dari mulut Br ahma. Mereka berkata bahwa sekedar membaca lisan Gayatri mantra maka semua kehendak da n keinginan hati akan terpenuhi dan terlaksana. Meskipun Weda itu empat jilid besar. yang merupakan suatu nama gabungan dari tiga komunitas. dan sesuatu yang indah. semua anggauta tubuh ya ng berbeda-beda itu disentuh dengan berurutan hidung. Brahmana. festival serta pawai umum. namun Gayatri mantra adalah induk dari semuanya. (39) Dan karena itu adalah hal yang murni dan suci. Alasannya jelas yalah bahwa dalam mencari jalan untuk memahami maknanya yang benar. Ksatrya dan Waisya ini merupakan obat yang menguasai.ap sebagai pasangan Brahma Brahma yang sama kepada siapa. merupakan induk dari Weda. Ini telah dinya nyikan dalam Upanishad yang otentik serta banyak Sastra yang lain dinyanyikan de ngan alasan bahwa ini adalah sebuah lagu suci dan tanpa lagu itu seorang Hindu t idak dapat disebut sebagai penganut agama Hindu. Betapapun menakutkannya dosa seorang Hindu yang telah dilakukannya. ba ik sebagai racun maupun obat sekaligus? Di mana bagi kaum Brahmana. Ini adal ah dari dewata. mata. Gayatri mantra. Setiap orang. dan akan puas serta gembira bahwa dosan ya telah diampuni dan dimaafkan. dan ibu dari kaum Brahmana. pagi dan petang. masing-masing jari secara terpisah. lengan dan pusar. di satu s isi. dan jika mantra ini. ini juga dibaca dan dilagukan dalam upacara perka winan. Pembacaan Gayatri mantra membawa dalam dirinya pengaruh kebaikan dan manfaat yang tak terhitung. Ini tidak saja menjadi jamina n bagi seorang Hindu akan kesejahteraan dan kesehatan dari semua anggauta tetapi juga membasuh semua dosa. begitu pula Gayatri mantra dalam agama Hindu. seluruh keempat Weda telah diwahyukan.

dalam permainan ini. makan makanan. bisa bagi seorang laki-laki. alih-alih menapak lebih lanjut untuk memahami artinya. orang pasti akan tergoda untuk bertanya: Kepada siapakah doa itu ditujukan dalam mantera tersebut? Kepada Mata hari. atau bahkan menciptakan Gayatri baru dalam b ahasa Hindi. Sukt 62. katakerja untuk laki-laki dan perempuan bentuk atau rupanya sama saja. Dalam terjemahan ini kami tidak akan menambah sedikitpun dari pendapat sendiri. kata benda agni tidak mempunyai huruf besar ataupun definite article yang melekat sebelumnya padanya. Anda bi sa. kebijaksanaan tu han yang besar semoga dia mempertajam dan menghaluskan kecerdasan kami. karena itu. Apa yang mau dikata bagi kita. tidak dapat digunakan untuk matahari. menganggapnya sebagai lelaki atau perempuan.m bahasa akan menimbulkan kekacauan sedemikian luasnya sehingga akan sangat suli t untuk memperoleh pengertiannya yang tepat. mandal 3. obyek utamanya. mereka tambahkan supaya cocok kata tasya sesudahnya. karena ini jelas bertentangan dengan prinsip keelokan serta kemurnian dari bahasa itu yang dengan sarana mana kita dapat sampai kepada maksud yang benar dan tepat dari si pembicara.Kesulitan pertama: Orang. sehingga orang tidak d apat mengatakan apakah agni itu dewa ataukah resi. Dalam bahasa sanskerta . malah leb ih senang bergerak mundur. Kata Om. tidak dapat diyakinkan. t elah terjebak dalam kebingungan dan putus asa. Di-klaim sebagai kecanggihan bahasa Sanskerta bahwa satu kalimat dalam baha sa ini bisa memiliki limapuluh arti yang berbeda. istilah tat kelihatannya jadi berlebihan . Arti harfiah dari Gayatri (Rig Weda 3:62:10) That Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhi Mahi Dhiyo Yo Nah Prachodyat Arti harfiahnya adalah: Matahari itu. SIAPAKAH YANG DITUJU DALAM DOA ITU? Mengingat kebingungan ini dalam pergelaran kita. Empat kata-kata ini mereka rubah da n selipkan sebelum pembacaan Gayatri mantra demi alasan bahwa ini semoga pada ak hirnya bisa menghasilkan beberapa kepentingan. Dalam hal ini. diwahyukan dan dari langit. Misalny a. seda ngkan pandit dengan kemampuan dan enersi yang besar saja. Dalam ayat yang didiskusikan sulit jadinya untuk mengetahui particular noun ataukah pribadi yang dimaksudkan di sini. Namun. Dalam bahasa Arab dan Ing gris definite article menunjuk dengan jelas kepada noun yang khusus dari kalimat itu: Alif lam dalam bahasa Arab. atau Cahaya Matahari. tidak diketemukan dimanapun dalam Rig Weda. Teks dari Gayatri telah dikutip dari Rig Weda. tempat atau benda yang dirujuk oleh kata depan yang d emonstratif tat (itu). dan juga bisa bagi seorang peremp uan. Urdu atau Inggris. Matahari adalah obyek langsung dari sembahyang dan pemujaan dari man tra sehingga kata depan yang demonstratif tat. Misalnya. Pastilah lebih mudah untuk menyusun mantera sesuai de ngan selera dan kecenderungan kita. mantra 10 : da n terjemahnya juga. Beberapa pandit. api ataukah panas alami. ditempatkan sebelumn ya dan dilekatkan kepada kata bendanya. yang menunjuk obyek yang sangat j auh. Lati hlah akal sehat anda dan ketemukan sendiri apakah itu api biasa ataukah dewa agn i yang dimaksudkan. yang benderang dan murni. tetapi pasti sulit dan berat untuk menerjemahkan makna tersembunyi dari Gayatri yang nyata. tetapi kata-katanya telah disusun keluar dari takaran sedemikian rupa se hingga fikiran. sebagaimana bisa dicatat. Bahasa dari mantra ini tak begitu sulit. dan the dalam bahasa Inggris. dengan perkataan lain. dalam Weda. atau. dalam menerjemahkannya. ini bukan suatu kualitas yang baik. tidak ada huruf besar maupun definite article. atau kebijaksanaan dan kecerdasannya? Tetapi kepada Gayatri mantra para pandit telah memulainya dengan empat kata yang tidak ada dalam Weda : Om bhur bhavah svaha. bukannya dari kita melainkan dari para pandit sendiri. KEKABURAN DALAM PENERJEMAHAN . dari istilah tat. Dalam kenyataannya. demi menjadikan Matahari sebagai obyek utamanya.

wahai kuda Panditji. yang mana. tentunya. Tetapi ada juga orang-orang lain yang berpandangan bahwa doa di atas tidak ditujukan kepada Matahari. Karena itu. doa atau permohonan selalu harus ditu jukan kepada tuannya. saya mohon kepada mu untuk masuk. menyanyikan pujian kepada yang patut dipuji.untuk kehormatan siapa mantera ini disusun. dan puas dengan dengan mantera semacam ini dan itu. Tekanan penuh dari Gayatri mantra itu pada baris terakhirnya. Doa apa yang bisa lebih bermanfaat dan terpuji kecuali kebijaksanaan dan kecerdasan seseorang itu bisa ditinggikan dan diperha lus? Di beberapa tempat dalam Weda doa yang sama juga terdapat. yang berharap semo ga bisa mempertajam dan menghaluskan kecerdasan kita. yakni untuk dikatakan. tetapi kepada kemontokan dadanya. Karena itu. adalah dewa yang dituju dan didambakan. perbolehkan saya menunggangi punggung mu. Tetapi bacalah peragaan kit a atas itu per bagian Para pandit berbantah bahwa permohonan dalam mantera ini tidak ditujukan kepada dewi Saraswati. Mantera ini seolah-olah tidak anggun atau berbudaya. Montok dan menonjol dengan indah payudara Saraswati. Beberapa orang menerjema hkannya sebagai: itu bisa menyucikan fikiran kita. Ini berarti: Pertajamlah kecerdasanku seperti mata pisau cuku r . atau ku da. bisa diterjemahkan dengan lengkap dan sepenuhnya. dan sebaliknya. menurut peraturan. meskipun tidak secara langsung. dan bahwa banyak contoh d alam Weda dimana jumlah jamak telah digunakan untuk tunggal. tidak kepada tuannya melainkan kepada atributnya. Beberapa pandit.dan mubasir. arti berikut ini juga bisa disajikan: Ini dengan tiga kaki. Mereka mengutip manter a berikut ini: PEEPVANSAM SARASVATAH ASTNAM YO VISHV DARASHTAH BHAKSHI MAHI PRAJAM ISHAM. ---------LUKISAN PENA TENTANG MATAHARI YANG MEMBERI CAHAYA (SIRAJ-AL MUNIRA)DALAM GAYATRI Istilah Gayatri berasal dari akar kata bahasa sanskrit gayi yang berarti bernyan yi. kami menyeru dan bermohon kepada mereka untuk men ganugerahi kami anak-anak serta roti (Rig Weda 7:96:6). Doa i tu. suatu kerajinan atau seekor kuda. Arti ketiga dari Gayatri yang saya fahami . Ketika anda memuji suatu rumah. ini harus dil akukan. atau biarkanlah saya keluar. dan bahwa Weda tidak terikat pada suatu hukum. sesudahnya tak mungkin anda berkata: Wahai rumah Panditji. dalam pemandangan da n penglihatan dari semuanya. meskipun de wa dalam mantra. Namun sungguh patut disayangkan bahwa para pandit tidak mau mendengarkan kata-ka ta bijak ini. yakni. Dalam dua baris pertama ada pujian kepadanya. Gayatri adalah nyanyia n pujaan dalam mengenang seseorang. adalah periode ke tiga yang berlangsung sesudah tengah malam. Sam nah shishihi bhurijoriv Khohvram . dan saat untuk menyan yikan Gayatri atau waktu untuk bersembahyang sesudah Gayatri dinyanyikan. ini sesungguhnya memuji pemil ik dan tuannya. Membalikkan istilah Gayatri menjadi trigaya. arti Gayatri adalah mengagungkan pemilik dari sifat-sifat mulia. d engan pertolongan seni dan keahlian anda. Tuhan-matahari. dan bahwa kalimat serta mantera (ayat) seringkali tidak lengkap. telah mengusulkan bahwa apapun juga caranya terjemah dari mantera itu dibuat baik dan bisa disetujui. Tetapi setelah pujian itu. karena doa kepada kekuasaan dan gelar seseorang sesungguhnya berarti pe rmohonan kepada tuannya. suatu do a atau aspirasi yang cukup bagus. yang seharusnya. juga layak untuk dipertim bangkan. pada akhirnya telah tertuju kepada sang dew i melalui saluran tersebut. setelah gelisah dan bingung oleh kendala dimana hukum bahasa telah dibuang dalam memahami Gayatri mantra. Ini hanyalah setengah kebenaran. Alas an yang ditambahkan oleh orang-orang yang berpandangan bahwa doa itu tidak dituj ukan kepada Matahari melainkan kepada Cahaya Matahari. s . adalah bahwa malam itu telah dibagi dalam empat periode. Ketika anda memuji kep ada suatu rumah. Fikiran yang disebut di atas berasal dari orang-orang yang menggel uti kepercayaan Suraj Bhagwan. yakni untuk mengata kan. atau keterampilan. permohonan dit ujukan. dan itu akan menjadi kebaikan yang besar dari anda. ini memiliki tiga baris.

adalah Gayatri. We da itu berjilid-jilid. Penyembahan ibu itu jelas lebih penting dan perlu daripada penyembahan Bharatmata. seperti halnya engkau seringkali. telah diberikan dalam Gayatri. besar dan panjang-lebar. Inilah ibumu.tinggi tel ah menciptakanmu. Tetap i dengan mengabaikan fakta bahwa ada semacam persamaan atau nama kemiripan antar a Savitur dengan Matahari. dan berdiri serta menyanyikan doa kepada Tuhan yang Maha-tinggi. maka ibumulah yang memelihara dan membesarkanmu. dan Atha rwa Weda. dan sepanjang engkau tak dapat menjaga terhadap hal itu dan me lindungi dirimu. 9 (maha bhashya).epertiga bagian malam yang berlangsung sejak tengah malam. di sini terletak kepastian akan kema tianmu. adalah masuk akal s erta bijaksana bila kita minta perlindungan di bawah sayap ibu. ingat pula untuk seumur hidupmu bahwa Yang Maha. yang aka n kami sebutkan secepatnya belakangan. ibumu sendiri. Yang memberi gerak. Gayatri adalah induk dari Weda. dua manuskrip Rig Weda yang berbeda. Sama weda. Huruf kedua yakni Savitur yang berarti Matahari. Ketika dia memberikan kamu payudaranya. Gayatri mempunyai hubungan dengan pendatang pada waktu malam yang s . Dia adalah kehendak baik yang seluasluasnya seperti cara setiap ibu kepada puteranya. Penyemba han berarti membayar ketaatan yang tak terbatas dan melakukan apa yang dikatakan . Ga yatri adalah ibu kaum Arya. ada pula suatu perbedaan di antara keduanya. serta membaca Quran Suci dengan sikap santai. dan makanan ruhani pertama yang en gkau nikmati dari tangan gurumu yalah. Trigay jatuh pada per tengahan darinya. Pel ajaran spiritual pertama yang kaubaca adalah. lebih membutuhkan perlindungan ibu. serta banyak kesulitan dalam memahami arti penting yang sebenarnya. dan karena itu benar-benar Gayatri ini adalah guru ruhanimu. agar supaya selamat dari segala bencana dan penderitaan. dari manusia Ilahiyah yang biasa selalu bangun pada tengah malam. Gayatri adalah pasangan Brahma. dan engkau tidak mau menyusu. Setelah ini. adalah pujian. wahyu Brahma dan p uteri langit. dalam arti kiasan. sedangkan Savita itu adalah yang belum pernah terbit sehin gga belum terlihat di mata (Nirukt 12:12). Gayatri menunjuk dan mengarahkan perhatian kaum Hindu kepa da Orang Besar ini. pasanglah telingamu sepenuhnya dan dengarkanlah dengan p enuh perhatian risalah dimana induk dari Weda. tepat seperti dalam Quran Suci: Wahai orang yang berselimut! Bangunlah untuk bersalat malam. Tetapi bagaimana bisa Gayatri ini menjadi ib umu? Ini karena dia telah menimbang dan menyediakan bagimu kehidupan ruhani. hingga faj ar subuh. yakni untu k dikatakan. Matahari adalah yang terbit dan tetap bisa dipandang mata hingga terbenam. Gayatri. Separonya. adalah atributnya. delap an dari Yajur Weda dan beberapa banyak lagi yang baik-baik dari Sama Weda. Karena i tu. Kini. 73:1-4). atau masa dan zaman di mana kedatangannya masih jauh dan lama. Nabi Suci dari Arabia. apapun yang kita nyanyikan pada malam yang senyap. masing-masing memiliki sejumlah manuskrip. 1000. agar seumur hidupnya. ya kni Gayatri. yang mana maksud dan tuju annya. tetapi pa sangan Brahma itu adalah kesayangannya. Ksatrya dan Waisya. yang mengusungnya untukmu: Huruf pertama dari Gayatri adalah tat yang berarti itu yang sekarang masih sanga t jauh. serta dua dari Atharwa Weda. Hidupmu tergantung kepada kepatuhanmu kepada ibumu. kecuali sebagian kec il. Dari ini. Juga simpanlah dalam fikiranmu dan ingatlah bahwa segenap hewan. Tetapi ada suatu perbedaan di antara Sur aj (Matahari) dan Savitur. atau kabar gembira tentang terkabulnya. atau kurangilah itu sedikit. Yajur Weda. karena itu.S. sesungguhnya Gayatri ini. Karena itu. sebagai fakta nyata. ketidak cocokan satu sama lain dan variann ya. dan bacalah Quran secara santai (Q. bisa didapati bahkan sampai kini. dan yang me mpercepat kehidupan. pujaan. Di dalamnya terdapat h al-hal yang tidak suci dan kerusakan. ketemu dan wa jiblah bagi seorang anak itu. maka yang mendambakan untuk melihatny a. yakni kaum Brahmana. Atau tambahlah itu. 101. selalu berterima kasih dan m erasa berhutang budi kepada ibunya. Nama yang lain dari Gayatri adalah Sa witri yang adalah gender perempuan dari Savitur. Rig Weda mempunyai 21 MSS. suatu nama dari matahari. anak manusia. suatu kat a atau pembicaraan yang disajikan Brahma dalam doanya. Karena itu.

Huruf ketiga dari Gayatri adalah Verenyam. tetapi memberi kehidupan abadi. Hubungan antara huruf ini dengan Savi ta jelas perlu. yang satu ditulis dari kanan ke kiri. . yakni pemberi cahaya. menunjukkan Pendatang di waktu Malam. Bi la Matahari itu terbit dan muncul di ufuk dunia. yang berarti menggigit dengan gigi-giginya. yang berarti Matahari yang senantiasa bersinar. Seen dalam realitasnya adalah sangat serupa halnya dengan m emotong. Dan keajaiabannya di sini adalah. Matahari ini tidak menjadikan hari ini ke besok pagi. tetapi untuk bendabenda lain dipotong berkeping d engan pisau gergaji. jangan disesatkan atau ditipu oleh kata-kata yang menggiatkan kehid upan. karena hubungan antara Arab dan Sanskerta itu adalah antar a tangan kanan dengan tangan kiri. Mat ahari dari tanah yang berhak disebut Negeri tanpa esok hari. dan itu pula alasannya mengapa sebuah bintang juga disebut Tariq. dan di antara dua ini. dalam artinya mengandung pertentangan dan benturan. ada. k arena itu. pert ama. arti Gayatri yalah bagian sepertiga malam sesudah tengah malam. Pendeknya. dia adalah Mata hari yang lain. adalah Al-Tariq tidak saja secara harfiah melainkan juga dalam praktek. karena. biasa terbangun dan bangkit dari tempat tidurnya pada sebagian malam serta berdiri hadir di hadapan Ilahi menyany ikan pujian-Nya.unyi. tidak diperlukan lagi cahaya yang lain. dan lainnya. Satu kehidupan yang telah dikaruniakan kepadamu. dimana huruf gaf dalam Sanskerta tela h berubah dalam huruf Arab menjadi qaf. dia yang menggiatkan kehidup an. selalu dan selamanya. Manusia serta binatang lain-la innya menggigit dengan giginya. dan arti Munira adalah Matahari yang memb erikan cahaya-Nya. Matahari ini adalah yang terbit dan terbenam. terjadi setelah membaca Gayatri. yang la in dari kiri ke kanan dan bila anda membacanya dari kanan ke kiri. Tetapi Matahari yang tidak memotong. karena dia terbit di waktu malam. Dalam Quran Suci dia diberi nama Matahari Yang Memberikan-cahaya-Nya. dan menyanyikan pujian kepada Tuhan Yang Maha-tinggi. dan beramal perbuatan sesuai dengannya dengan penuh keimanan . maka ini menjadi Al-Tariq. sangat mungkin alasannya karena cahayanya itu tak henti-henti dan abadi. Ini adalah kunci yang melepas dan membuka nubuatan ini. maka itu adalah kata -kata Sanskrit. dengan mengabaikan kesamaan dalam na ma. bila anda membalik Verenyam . Di sini. mempunyai dua atribut atau kualitas. musafir. sebagaimana kita katakan. kedua istilah Gayatri dan Savita y ang digabungkan. Gayatri . memahami arti penti ng yang sebenarnya. tidak menciptakan kehidupan yang dibawakan oleh Savita dan diciptakannya? S avita tidak di bawah rengkuhan atau kendali terbit dan terbenam. dalam bahasa Arab dan Ibrani dia disebu t seen . dia menjadi Munira. berputar terus memotong pendek hidup manusia setiap hari h ingga dia mengakhirinya pada suatu hari. dan untuk alasan inilah maka Quran Suci telah menamai dia Al-Tariq. maka dia takkan pernah terbenam atau tenggelam. seorang yang menghadiahkan gerak. Tak ada nabi lagi sekarang yang akan datang sampai Hari Kebangkitan. Anda boleh menyebutnya Matahari yang abadi dan tiada akhir. Dia. Di satu sisi. dan kelahiran kedua diman a juga disebut janam kedua. dan pada segi yang lain. arti Tariq dalam bahasa Arab yalah Yang datang pada waktu malam . Bukankah aneh bahwa Matahari naik ke langit dan memberikan cahayanya sepanjang h ari. Savita yakni bangun pada tengah malam. Pengembara. maka itu adal ah bahasa Arab dan bila anda membacanya dari kiri ke kanan. Gabungan antara Verenyam sesudah Savita itu tepat seperti Siraja m Munira dalam Quran Suci. disebut Savita. Nabi biasa selalu bangun di sebagian malam. atau gergaji yang menggunakan giginya dalam jenis yang berbeda. di hadapan Matah ari ini. tetapi istilah itu digunakan secara khusus bagi pendatang d i waktu malam. dan. jika huruf Gayatri dibalik sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Nirukt (7:12). maupun melakukan perampokan terhadap hidup ki ta. Verenyam berarti Munira.

membunuh dan membinasakan se gala macam kuman-bakteri yang mesum dan menjijikkan. juga membunuh dan menghancurkan kuman-bakteri do sa. dan tidak terbatas atau terkungkung untuk zaman tertentu. Namun. dan dia adalah benar-benar sama dengan Matahari (Sirajam Munira) yang rahmat dan karunianya abadi serta tia da akhir. dan menaruh tuduhan kepada mereka atas perbuatan bejat luar biasa yang bahkan o rang biasa pun akan gemetar dan mengkeret untuk melakukannya. menyangkut artinya. Menafsirkan Ahimsa Parmodharma bahkan sebagai tidak membunuh kuman -bakteri ini. namun dia adalah semacam dewa yang membersihkan dan menyingkirkan tidak saja yang memalukan dan mesum pada zamanny a yang akan datang namun juga menjawab dan membuang tuduhan yang mengotori diman a orang-orang membebankannya terhadap orang yang baik dan tulus sejak dunia ter kembang. hi nsa (membunuh) itu bukanlah kejahatan. Tetapi Nabi Suci Muhammad s. tidak saja dirinya di atas dan bebas dari segala dosa melainkan juga yang menyucikan o rang-orang lain. dan mempercepat kehancurannya dalam w aktu singkat. terdapat perbedaan pendapat. ini. sebaliknya. adalah memberi cahaya dan menerangi. Sulaiman.Huruf ke empat dari Gayatri yalah bhargah yang dalam bahasa Arab adalah barokah. Krisna yang suci diproklamasikan dan diakui sebagai avtar atau inkarnasi Tuhan. dan membebaskan mereka dari segala prasangka atas kesenangan dan kelakuan yang membawa dosa. Di mana fungsi Matahari itu. sepanjang hari. adalah yang menyucikan para dewa dan seorang utusan suci yang mengembali kan kehormatan dari para pribadi suci di segala bangsa di dunia. digabung bersama-sama. se rigala dan ular. Beberapa orang berkata bahwa arti dhi adalah meditasi.a. dan mengalih-ba hasakan frasa ini sebagai kami bermeditasi. mereka b erdalil. jelas tidak benar alias salah. Selanjutnya kita dapatkan kata-kata Dhi Mahi dalam Gayatri mantra. Dia membersihkan dan membebaskan dari dosa semua nabi dan resi dari seg enap agama dari perbuatan dosa yang dinisbahkan kepada mereka oleh orang-orang. Agama yang benar itu.w. Di sini. Meskipun saa t kedatangannya itu pada periode belakangan. Harun. tetapi m ereka juga menyatakan dalam tarikan nafas yang sama bahwa karena jatuh cinta den gan puteri kandungnya sendiri maka Brahma lari dan mengejarnya. dan Yakub alaihissalam. memberi pengertian berkah dan kesucian. sebutlah dia dewa atau malaikat yang mulia. Quran Suci membersihkan d ari dosa semua manusia suci ini dari semua tuduhan yang menjijikkan. Ini adalah ke balikan dan sinonim dari Mahdi. untuk menyenang-nye nangkan diri dengan kepercayaan dan mengira bahwa dosanya telah dicuci dan diber sihkan. sedangkan yang lain berpendapat bahw a dhi berarti cendikia dan bijaksana. Nuh. Kaum Hindu percaya di satu sisi bahwa cahaya Weda itu menerangi Brahma. bersih dan bebas dari dosa. Le laki yang jaya dan agung ini. tidak menyebabakan begitu luasnya kehanc uran kepada kehidupan manusia dibandingkan dengan kuman-bakteri yang mematikan i ni. Alkitab menuduh para nabinya sendiri dengan kelakuan mesum. Seluruh singa di rimba. di samping menciptakan kebencian yang sangat dan p erasaan tidak suka kepada dosa. tetapi tentang d ia umat Hindu juga mengakui bahwa dia sangat bernafsu dengan Radha. Luth. dan kebijaksan aan serta bakat adalah nama untuk menciptakan dalam fikiran orang-orang suatu ra . toh Alkitab lebih menyukai tuduhan semacam ini terhadap para nabi suci. Berdasarkan Sastra dan akal fikiran manusia dan kebijaksanaan. Musa. sehingga. karenanya. dan mahi berarti besar. ini adalah kebijaksanaan yang besar. Ibrahim. di satu s isis. dan juga men ikmati perzinaan dengan para gopis atau pemerah susu. sedangkan pengertian Mahdi adalah pembebasan atau refleksi mendalam serta berfikir dalam kesunyian. dan bukannya kesucian serta kemurnian ini bisa diperoleh setelah melakukan dosa yang menakutkan dan tak ber ampun dengan sekedar membaca Gayatri di tempat tidur ayunan. Huruf ke lima adalah devasya yang berarti satu dewa. dan wahyu k epada Nabi Suci mengumumkan mereka sebagai maksum. juga kerjanya yang lain adalah penyin gkiran segala yang memalukan dan mesum. Kumanbakteri penyakit yang mematikan itu berkembang-biak dan marak dalam kegelapan. Daud. adalah tindakan terpuji dan kebajikan. harimau. Matahari yang besar. Sungguh mengejutkan.

kecerdas an dan fikiran kita semoga dia (prachodyat) menjadikannya tajam atau suci dan ha lus. Matahari yang dirujuk itu adalah suatu yang be lum terbit maupun nampak pada zaman Weda. dan bila engka u tidak menggunakan obat itu sesuai dengan arahan dokter. Kare na itu. ini di susun dalam doa. Matahari yang anda lihat serta tangkap setiap hari. atau kesel amatan dan pembebasan akan diperoleh. dalam menunjang masalah itu. atau kata yang yang mempertajam dan memperhalus akal kita. dan suju dlah kepada Allah yang menciptakan itu. jika kamu mengabdi kepada-Nya (Q. Jika ada manfaat atau keuntungan dalam menyembahnya. bahwa matahari yang disebut dalam mantera ini ada lah matahari yang terbit dan nampak pada waktu malam. bahw a itu bukanlah Matahari yang terbit pada waktu siang. matahari ini tidak dapat memberikan kebaikan ataupun keburukan.S. diaja rkan olehnya. Tanpa kehendak dan perinta h dari Parmatma. Savita Varenyam. tetapi ini adalah seorang yang menampakkan dirinya pada saat gelap pekat serta kebingungan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada rembulan. Untuk menjawab pertanyaan pertama y ang ingin tahu kapan saat munculnya Matahari Ruhani itu. yakni untuk menyatakan. di kepala atau diperut. Sekarang anda barangkali akan mengajukan pertanyaan: Kapan Matahari Ruhani ini terbit? Siapakah dia? Dimanakah dia dilahirkan? Apa t anda-bukti yang disebut dalam Weda dan Sastra untuk memeriksa dan meyakini kejuj urannya? Ini jelas suatu subyek yang sangat luas. maka semua karya dan janji akan terpenuhi. adalah penting bahwa kita harus mengetahui dan memahami arti dari Gayatr i mantra. Setelah memberikan suatu peragaan secara harfiah dari mantera itu. Savita. Telah ditunjukkan bahwa Gayatri adalah induk dari Weda maupun kaum Hindu.Bila ada kebenarannya dalam klaim bahwa semua dosa dicuci bers ih dan dihapuskan hanya dengan membaca Gayatri mantra. maka itu tak ada manfa atnya sama sekali. dan mengikuti teladannya yang mulia. dan membimbing mereka ke jalan y ang benar. atau Sirajam Munira s. Dalam Gayatri mantra tiada doa yang ditujukan kepada Matahari atau cahayanya. Kata bijak ini. dan penyuci an karakter serta kelakuan. yakni selembar kertas itu. sekarang kita melaju dengan melayangkan pandangan terhadap hal itu secara bersamaan. dan sekedar mengulang-ulanginy a seperti burung kakaktua. telah diciptakan oleh Parmatma (Tuhan). Adalah tidak bijak dan naif untuk menyatakan bahwa bahkan tanpa men getahui arti yang sebenarnya dari Gayatri mantra. dan bukannya matahari yang terbit dan terbenam setiap hari. demi ketajaman intelek serta kebijaksanaan. Adalah jelas sekali dari istilah Gay atri dan nama dewanya. Kalimat terakhir dari Gayatri mantra dimulai dengan dhiyo yo nah yakni. Dengan sekedar menggosok-gosok resep dokte r. 41:37 ). dan me mperhatikan serta menaati diktum dan perintah ibu adalah penting sekali bagi par a puteranya. bangun pada tengah malam. yang telah dibicarakan dan disebutkan dalam Gayatri mantra yakni. tetapi saya akan mencoba untuk menjawabnya dalam beberapa patah kata-kata.sa takut akan konsekwensi dari perbuatan jahat. tetapi para pandit malahan orang-orang yang hidup dari penghasilan dan sede kah orang lain. Di sini. maka semua perampok dan b ajingan serta para kriminal lainnya akan bisa lolos dari penangkapan dan penghuk uman hanya dengan sekedar membaca mantera ini satu dan setengah baris saja. atau hanya sekedar mengula ng-ulang nama obat. suatu ayat dari Rig Weda sebagaimana diterjemahkan oleh Professor Griffith: .w. lalu beramal dengan mengikutinya.a. telah dinyatakan bahwa dia datang pada waktu malam atau segera sesudahnya. lalu yakin bahwa penyakitnya akan menyingkir. maka kaum Brahmana yang me nyembah dan memujanya pasti akan bisa menimbun di rumahnya seluruh kekayaan di b umi. tetapi ini adalah suatu keinginan atau kehendak yang kuat untuk mendapatkan ketajaman dan kesucian nalar oleh Sirajam Munira tersebut.

atau pagi-pagi buta . Sirajam Muni ra. Yasak Acharya.w. meski pun faktanya Yesus tidak punya ilmu tentang ayat-ayat dalam Weda ini. maka silahkan dia membuka telinganya dan mendengarkan apa yang telah dikatakan Yesus Kristus dalam Injil. Tetapi Tuhan Pencipta mendobrak pintu me reka. kata demi kata. menye butnya seorang pendakwah dari matahari. membawa matahari kepada kita yang memberi makan kepada banyak makhluk. yang disebutkan dalam Alkitab menurut Markus 25:6: Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsongla h dia! Weda mengucapkan ramalan tentang dia yang datang pada tengah malam. dan sahabat di rumah. berdasar kan percobaan dan pengamatan atas orang-orang yang memelihara tawon. dalam mantera ini. dan membawa keluar sang Surya. atau larut malam. sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pul ang. mengatakan. membuka paksa pintu-pintu Panis. Di manapun dalam buku ini saya telah berhubungan d an memperbincangkan topik ini secara rinci. (Rig Weda 7:9:21). Apakah di sana. Apa yan g kukatakan kepada kamu. kesetiaan serta ketaatan dari para Sahabat kepada Nabi Suci. yang. menyangkut peristiwa ini. dia memberikan kabar gembira atas kedatangan matahari. dan Nabi Bani Israil yang terakhir memperkuat dan membenarkannya. tetapi seorang resi atau mu ni yang tidak dikenal.a. Ide para penyair itu barangkali tidak membutuhkan suatu pe nghormatan atau perhatian. Tet api jika ada semacam orang yang kacau fikirannya dan kepala batu yang. kesetiaan dan ketaatan yang lebah perlihatkan kepada ratunya. yang mengungkapkan ayam jantan me mbangunkan di sepertiga malam dan mengingatkan orang-orang? Penyair dunia. pengarang Nirukt.a. tetapi ber bicara setelah menerima pengetahuan langsung dari Tuhan yang Maha-tinggi. Peringatan. Ci nta.s. Ini adalah Ban i Israil. bahkan se telah pernyataan yang jelas dan menonjol ini. kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah! (Markus 1 3:35-37). Masing-masing dan setiap kata dari mantera ini membicarakan kejayaan dan keagungan dari Nabi Suci s. atau pada suatu saat ketika dunia sedang mendengkur dalam tidur nyenyak kelal aian. Istilah Pani. tetap condong kepada pandangan yan g salah bahwa ini bukanlah Nabi Suci Muhammad s. Namun tepat ketika Alkitab telah menentukan bahwa saa . dengan jelas menunjukkan bahwa dia datang sesudah tengah malam tepat seperti yang dinyatakan dalam perumpamaan Sepuluh Ga dis. yakni. KOKOK AYAM JAGO SEBAGAI PENGUMUMAN ATAS KEDATANGAN SIRAJAM MUNIRA Beberapa peristiwa sesungguhnya menakjubkan dan aneh. supaya ia kalau tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Saya telah menunjukkan dalam baris-baris yang telah lalu dengan merujuk kepada teks Alkitab bahwa kokok ayam jago adalah suatu tanda akan datangnya Dia Yang Agung Yang Dij anjikan. menjelang malam. adalah Sirajam Munira yang muncul di Malam Yang Agung. berjaga-jagalah. kaw an umat manusia. Kaum Israil Baniya ini telah jatuh kepada kepercayaan bahwa seorang nabi tidak bisa muncul di luar empat dinding rumahnya atau negerinya. Dia b erkata: Karena itu berjaga-jagalah. Mereka telah mengunci wahyu Ilahi dan kenabian dalam rumah-rumah merek a. atau tengah malam. bahwa ini adalah negeri riba yan g sehari-hari hanya menujukan matanya kepada untung dan laba. Kisah kehidupan lebah deng an ratunya sangat banyak persamaannya dengan kisah hidup dan karya Nabi Suci. Pemandangan dan kaca-mata yang aneh ini tidak diketemukan dala m kisah hidup nabi yang lain. Isa a.Paling bijaksanalah Dia. melalui kegelapan malam yang sunyi dia menampakkan dirinya . Ini. menelusuri ratusan halaman. sesudah itu semuanya. mengandung ke miripan yang dekat dengan kecintaan. telah memperingatkan tidak hanya kaumnya tetapi seluruh bangsa d i dunia bahwa Dia yang Dijanjikan akan datang setelah dia (Isa) pada tengah mala m.w. membutuhkan beberapa penjelasan. dalam kebenar an yang sesungguhnya. Pendeta yang ceria.

Dalam Kitab Wahyu. akan mengingkari Yesus. yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Duduk di pangkuannya. Yakni. adalah sebentar sesudah lewa t tengah malam. y akni. bisa ditangkap dan di pandang oleh seluruh dunia. dalam tiga dari konferensi keagamaannya. agar menganugerah kan kepada kita susu ruhani dan putera yang berani. dan membawa tanda bukti kebahagiaan (Injil) tentang kedatangan Nabi Suci dan pada akhirnya. yakni. (42) Nabi dilahirkan pada tahun 561 Maseh i. baik Timur maupun Barat. dan kemudian melanjutkan dengan menolak dan m enuduh Nabi Suci Muhammad yang kedatangannya oleh Yesus Kristus yang tidak dirag ukan lagi adalah seorang penginjil.(41) Ini untuk meramalkan dalam bahasa kiasan bahwa ge reja Kristen. Qura berarti reservoi r atau persediaan air bawah-tanah dari mana mengalir dan berkumpul semua air dar . sesungguhnya. yang mengairi den gan susu dari keesaan Ilahi serta kenabian. yang berkokok bagi kita menyerukan hujan dan benih . Setelah 40 tahun beliau diangkat dalam kedudukan Sirajam Munira. kokok ayam jago memberikan berita gembir a akan saat ketika berkah dari langit akan dicurahkan ke bumi. dan dia tidak menolaknya. dengan cara yang sama para pengikut Isa Almasih akan menyesal dan bertaubat. Petrus yang dikat akan sebagai batu-karang dalam gereja Kristen. yang montok dengan al urnya. persis seperti ketika Petrus men angis sedih dan bertaubat. Yakni untuk mengatakan. d an membuang ajarannya yang sejati. Weda juga . Rujukan atas pengaruh ini telah dikutip dari Zend Avesta. d an siapakah dia dimana nubuatan ini akan digenapi? Sudah dijelaskan bahwa saat k edatangan Sirajam Munira. telah mengakui dan membenarkan fakta ini. adalah Muhammad s.t berkokoknya ayam jago adalah waktu datangnya tuan dari rumah itu. waktunya adalah 611 tahun sesudah Yesus. karena itu. Dalam Quran Suci. memberikan s usu kepada setiap orang di dunia. Engkau adalah ayam jantan dengan lidah manis. Semoga kita mendapatkan makanan dan keturunan . Seperti halnya mantera 16 dari Adhyay pertama Yaju r Weda terbaca sebagai berikut: Kukkto asi madhu jehva isham urjam avad (Yajur Weda 1: 16). ibu dari semua kota dan bangsa di dunia. Professor Griffith telah menerjemahkannya sebagai berikut: Semo ga kita menyenangi payudara Saraswati yang indah sempurna. yang memperbarui dirinya ke gua yang gel ap dan sempit serta menangis di hadapan Tuhan Yang Maha-tinggi. Suatu permoh onan ditujukan kepada dada Saraswati.w. pada saat itu. Pertanyaan kedua adalah: Bila Sirajam Munira(Matahari Ruhani) itu akan muncul. serta merubah keimanannya kepada Nabi Suci Muhammad. Dada yang montok penuh susu ini sede mikian besar dan lebar sehingga Weda berkata bahwa ini adalah Vishv darashtah. yang montok dengan susu. baik Arya maupun Sudra. satu hari itu dihitung dan berarti seribu tahun. Dia adalah la ki-laki. bermohon dengan sungguh-sungguh atas petunjuk-Nya guna mereformasi seluruh dunia Pertanyaan ke tiga adalah: Di tempat mana lahir Dia Yang Dijanjikan dari semua a gama di dunia? Mantera berikut dari Weda telah dikutip di atas ketika memberikan penjelasan atas Gayatri mantra (Rig Weda 7:96:6): Menonjol dengan indah serta montok payudara Saraswati dalam pandangan serta terli hat oleh semuanya. dan satu-satunya orang. Alkitab. se genap bangsa di dunia menyusu di dadanya. dia akan memunculkan dirinya pada Malam Yang Agung (Laila t al-Qadr). Di antara terjemahan kami dan satunya lagi yang diberikan oleh Professor Griffit h hanya ada sedikit perbedaan. yang bangun pada tengah malam. ini disebu t Umm-al-Qura. yakni. Namun waat tengah malam ini minta dipertimbangkan dengan hati-hati. yan g. adalah batu-karang dari semua agama di dunia. kami menyeru dan memohon untuk memberi kita anak-anak yang berani serta roti . telah menolak Yesus tiga kali seb elum ayam jantan berkokok.a. bahwa kokok ayam jantan adalah berita baik akan datangnya matahari. (Rig Weda 7:96:6). menurut Weda dan Alkitab. Betapapun. istilah sarasvatah perlu dengan hati -hati dipertimbangkan. Shastra Hindu dan Quran S uci di beberapa tempat dalam buku ini. Ini berarti sumber dari semua sungai dan mata-air yang me rupakan arti yang tepat dan benar dari istilah Arab Quran. tetapi arti dan pesan keduanya sama. entah putih ataukah be rwarna.

Sesungguhnya Sarasvatah adalah sungai atau aliran dari mana terjun ke semua sung ai di dunia. istilah Sanskrit yang dalam kata Arab adala h barokah yang berarti diberkati dan suci. dan inti-sari Weda sehingga tanpa itu seorang Hindu tidak bisa disebut seorang Hindu. yang akan berlangsung segera setelah tengah malam. dan Savita. Kedatangan Nabi Suci disebut Lailat al-Qadr di mana para malaikat dan ruh (yakni . setelah 611 tahun (satu hari b erarti 1000 tahun). Ini hanya ada dalam khayalan para pandit. Setelah Yesus. me ngajarkan kepada mereka ilmu yang luhur serta merubah keimanan mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa dan Sejati. Maka mereka menambahkan kepada teks aslinya empat kata. Setelah Savita. Istilah Sarasvatah dan Quran. 9:24).S. Tidak ada sungai Sarasvati di Ind ia. yang m enarik dunia dari kutukan penyembahan berhala. matahari yang muncul pada waktu malam. Sarasvatah adalah aliran air dari mana dunia akan memperoleh suatu p ancuran yang sangat besar dari susu spiritual. svaha. penyembahan bintang. telah memiliki arti yang sama. Dan ini adalah Quran Suci dimana Wahyu Ilahi dari segala bangsa dan agama telah dikumpulkan. pada habisnya tengah malam. Istilah Gayatri yang adakah tri-gay atau Tariq. tidak berdasarkan konsultasi bersama. karena itu ini tidak dapat diartikan sebagai matahari yang terbit di pagi hari. Dalam Weda. sekali lagi. berdasarkan tata-bahasa Sanskerta. kita menemukan istilah bhargo. menjadi Munira dan Sirajam Munira adalah gelar dari Nabi Suci Muhammad. Om. Guru yang bijaksana. menunjukkan kenyataan bahwa dalam al-Quran wahy atau wahyu dari semua aliran keruhanian (Kitab-kitab Wahyu) itu telah diku mpulkan dan disusun. datang istilah Varenyam yang. yang adalah gelar lain dari Nabi Suci. k eduanya saling memperkuat dan membenarkan satu sama lain. Tentang beliau dikatakan dalam Quran Suci: Ia (Nabi Suci) mengajak kamu kepada apa yang memberi hidup kepada kamu (Q. Kata-kata ini tidak terdapat dalam Rig Weda 3:62. jelas serupa. Dia disebut devta. Bhur. ini adalah matahari ruhani yang muncul pada saat kegelapan spiritual. yang menjamin dan membenarkan kesucian dari semua nabi di dunia.i aliran serta mata-air sekitarnya. ketika dibalik. yakni. Yesus Kristus. yakni. kata Ilahi) akan turun hingga terbitnya waktu fajar pagi. Gayatri. yang berari Dia Yang datang di waktu malam dan ini di dalam Quran Suci. Dia yang membersihkan seluruh bangsa di dunia dari segala macam syirik. yang paling suci dari orang-orang su ci. ketika dibalik. Dalam bahasa Arab. Baik Weda maupun Alkitab telah mengumumkan saat kedatangan Dia yang Dijanjikan d ari segenap agama di dunia.10 da n dalam Yajur Weda 3:35 serta tidak ada OM dalam Yajur Weda 36:3. Resi Weda dan pengemban Injil. adalah satu sifat dari Nabi Suci. melainkan setelah menerima wa hyu dari Tuhan Yang Maha-tinggi. qara berarti persediaan air di bawah tanah. Tetapi para pandit mengemukaka n. dan Quran berarti di mana terkumpul air dari segenap sungai. Istilah Sanskrit sarasvatah dan istilah al-Q uran dalam bahasa Arab. dimana berkumpul air dari segenap hujan samawi. adal ah nama dari Nabi Suci Muhammad. menegakk an mereka dengan teguh di batu-karang Keesaan Ilahi. telah mengkomunikasikan saat ini k epada dunia. untuk membuatnya bisa difahami. bhuvah. matahari. Weda dan Alkitab keduanya menyatakan kepada kita bahwa kokok dari ayam jantan ad alah kabar gembira atas kedatangan Sirajam Munira ruhani itu. Lalu. bahwa artinya tidak terjangkau. menurut leksikon. . serta. menjadi tri-gay yang kenyataannya adalah istilah Arab T ariq. Karena Savita itu adalah nama Matahari yang nampak pada tengah malam. Savita adalah yang mengalirkan gerak serta membangkitkan kehidupan. adalah saat yang diperkirakan dari datangnya Sirajam Munira. RESUME Gayatri itu summum bonum dari agama Hindu. Pangeran dari para dewa.

digambarkan sebagai Maitreya Budd ha. December 22. masih harus menempuh perjalanan panjang dalam membawa umat Muslim dan Buddha lebih erat di dunia. Tetapi sungai Sarasva ti tidak kelihatan dan tertangkap oleh seorangpun. Kitab ini.61.Weda. 1 955. yakni ketika dunia dan ba ngsa-bangsa sedang meluncur dalam kegelapan.75. Gayatri yang mempertajam penalaran manusia. mendalami arsip dari British Museum di London dan perpustakaan Buddhist di Ceylon untuk mencari tahu Kitab-kitab asli yang sangat langka. Nubuatan dalam Injil tela h diketemukan yang menekankan tergenapinya dalam pemunculan diri Nabi Suci.73. ( / ) KATA PENGANTAR: SUATU PENEMUAN REVOLUSIONER Buku kecil ini telah menemukan dari kepustakaan Buddhist suatu rahasia mendalam yang akan merombak pandangan keagamaan dari sepertiga penduduk dunia yang memelu k keimanan kepada Gautama Buddha. dan menyucikan ras manusia dari koto ran serta karat dari saling memarahi dan bertengkar. Ini adalah nubuatan dalam bahasa seterang mung kin mengenai kedatangan dari Guru besar dunia. dan me mbawa bersamanya suatu perbendaharaan yang sangat berharga yakni susu yang merup akan inti-sari dari semua Kitab Wahyu di dunia . Markus 14:30. Da n ini. Jumlah penganutnya adalah sepertiga dari penduduk bumi. Quran Suci 22:47. bahwa bila mereka percaya kepada Tuhan dan para rasul-Nya.alamien. ======= BUDDHA MERAMALKAN MUHAMMAD SAW BUDDHA MERAMALKAN KEDATANGAN NABI MUHAMMAD S. Penemuan kini tentang nubuatan yang sama dari Buddha. adalah benarbenar tidak adil pada fihak Tuhan bila Dia meninggalkan begitu besar komunitas tanpa seorang saksi. juga telah membawa ke tempat terang pen emuan terpenuhinya kedatangan Nabi Suci secara ajaib.72. Pengarangnya. Maulana Abdul Haque Vidyarth i yang adalah seorang pakar Sanskerta yang besar. yang mengungkapkan pelajaran yang demikian luhur tentang Keesaan Ilahi dan kenabian yang mencocokkan kaum Arya dan Israil kedalam persaudaraan yang hangat . di samping mengusung persamaan yang kuat antara ajaran Islam dan Buddha. yang berarti Rahmat kepada seluruh bangsa-bangsa . terlihat dan tertangkap oleh seluruh dunia. yang mempunyai lebih banyak pemeluk dibanding setiap agama lain di dunia. Karena itu. Vishv da rshtah. Lukas 22:24. Muhammad Yakub Khan Editor The Civil and Military Gazette Lahore. Kitab suci agama Hindu. Nubu atan dalam Weda. Taurat. induk dari Weda. yang membubuhkan segel penutup atas pembenaran dari klaim al-Quran. adalah cahaya dari Sirajam Munira (Matahari Ruhani) yang meng usir dan menghilangkan segala jenis kegelapan. Dia datang pada waktu malam. melakukan perjalanan panjang u ntuk melengkapi penelitiannya. Jika memang benar bagi bangsa Yahudi. Manu 1:66. Dalam kebaikannya. Farvardin 3:40:2.W. ada pujian dan kabar gembira akan Sirajam Munira yang akan datang pada waktu malam. BUDDHA MERAMALKAN KEDATANGAN MUHAMMAD Sekarang sampailah kita kepada agama Buddha. Zend Avesta dan I njil. dalam Gayatri.A. lalu . 42 Matius 26:34. (Atharwa Weda 20:127:4) ----------41. yakni. Al-Qura n mengklaim bahwa kedatangan Nabi Suci telah diramalkan oleh setiap Guru agama d unia dan dimasukkan dalam masing-masing Kitab sucinya. memberikan nyaris setiap g ambaran yang menonjol dari tata aturan Nabi Suci. dan yang mempersatukan seluruh agama di dunia ke dalam satu ikatan bersama. suatu terjemahan harfiah dar i gambaran al-Quran atas Nabi Suci Muhammad sebagai Rahmatan-lil.Dari Sarasvatah ini Weda telah menyatakan suatu kualitas yang menonjol.24. sebenarnya.

Beberapa ulama Muslim mengira bahwa Q uran Suci hanya menyebutkan para nabi Bani Israil. Yakinlah bahwa ada nabi-nabi yang tidak termasuk dalam Rumah Israil. Tuhan Sendiri menekankan: Para Utusan. Ini tidak hanya para nabi yang disebutkan dal am al-Quran yang sama sekali tak terdapat dalam Alkitab. Pada akhir ayat ini. Setelah ini Tuhan menyebut seorang nabi yang membawa nama Dzulk ifli yang jelas bukan dari ras Israil. Nabi saleh dikirim ke kaum Tsamud. dikatakan bahwa dia menghadapkan diri kepada Tuhan bagaikan b ayi ketika dipukul oleh ibunya.S. Adalah suatu pemutar-balikan sejarah para nabi yang mengatakan bahwa dia seorang nabi Israili. Ada juga sur at dalam Quran Suci yang mengandung nama Luqman (al-Quran surat 31). beberapa mengatakan bahwa dia seorang Yunani. Demikianlah maka para Nabiyullah lari kepada Tuhan untuk mohon p erlindungan bahkan ketika tahu dari Tuhanlah suatu cobaan tertentu itu datang me nimpa mereka. Dinyatakan dalam al-Quran bah wa Hud telah dikirim ke kaum Ad.S. namun tetap yang lain menyatakan b ahwa dia seorang Ethiopia. setelah menyatakan penderitaan. Dia juga menyebutkan na bi-nabi non-Israil yang bersamaan waktunya dengan Musa dan kepada siapa Musa per gi mencari ilmu. Terlebih lagi. 4:165). yang disebut Dzulqarnai n. yang Maha-bijaksana (Q. mereka mengemban kabar baik dan memberi peringatan. hidup dalam kesunyian mutlak di tanah yang asing di bawah perintah Tuhan yang diberikan kepada Ibrahim. dan Abu-Musa Asy ari berkata bahwa Dzulkifli bukanla h seorang nabi. La gi pula. yang men . Kedua. sebagaimana dicantumkan dalam al-Quran. Bangsa ini tinggal di gurun Al-Ahqaf yang meman jang dari Oman sampai Hadramaut.S . di Arabia selatan. 4:164). cobaan dan kesukaran yang datang menimp a Ayub dari Tuhan. misalnya. yang sebelumnya telah Kami kisahkan kepada engkau. Di sini. dan para Utusan yang tak Kami kisahkan kepada engkau . Dan all ah itu senantiasa Yang Maha-perkasa. Dia tinggal di pertemuan kedua Sungai Nil yakni di Khartoum. Ini adalah benar-benar kesala h-fahaman. atau seorang yang bertanduk dua. Ismail dan ibunya. 21:85-86). Mujahid mengira bahwa Dzulkifli adalah nama lain dari Ilyas. Ismail dalam pengabdiannya kepad a Tuhan menyerahkan sepenuh hidup dan pengorbanannya. al-Quran juga membicarakan Darius. meski mufassi r berbeda masalah identitasnya. yakni tigaratus tahun. nabi Tuhan yang lain. Manifestasi dari kebijaksanaan Tuhan ini adalah bahwa perlu juga dalam hal bangs a-bangsa lain sebagaimana dalam hal bangsa Yahudi. agar manusia tak mempunyai alasan untuk menentang Allah setelah (datangnya) para Utusan. (Q. ya ng lain menyatakan bahwa dia termasuk kaum Ad. menyerahkan seluruh hidupnya. Ini dinyatakan dengan kata-kata yang jelas: Dan (Kami telah mengutus) para Utusan. Dan mereka Kami masukkan dalam rahmat Kami.mengapa kaum Hindu dan Buddha tidak memiliki nabi-nabi di antara mereka sehingga mereka bisa beriman kepada Tuhan dan Utusan-Nya serta mengikuti jalan yang luru s. berdasarkan rukyah Nabi Daniel. sesungguhnya mereka golongan orang yang saleh (Q. Raja Persia. semua itu orang yang sabar. Sang bayi menangis namun lari kepada ibunya mint a perlindungan. dalam mempelajari ja lan-jalan Tuhan. Dan Idris. Luqman adal ah seorang Ethiopia dan meskipun demikian dia adalah seorang nabi. Sebagai tambahan atas hal ini dalam surat berjudul Par a Nabi (al-Anbiyya) dinyatakan: Dan Ismail dan Idris dan Dhul-Kifli. Di sisi lain. Kisah Dzulkifli sebagaiman a diberikan oleh Ibnu Abbas tidak ada sebutannya dalam tradisi Yahudi dan Kristi ani serta Kitab-kitab suci mereka. Tetapi Hasan mengatakan kepada kita bahwa dia adalah seorang nab i karena dia telah disebutkan dalam surat Para Nabi (Al-Anbiyya). namun mereka tidak pernah mengeluh kepada Tuhan dan tetap bersabar serta penuh yakin kepada-N ya seperti saat-saat sebelumnya. dia telah digabungkan dengan Ismail dan Idris dan mereka itu diakui adalah nabi.

Meskipun dia seorang pangeran. Dia menahan marahnya terhadap musuh-musuhnya dan mengajari para pengikutnya mo ral yang tinggi. kesucian didapat oleh dia y ang berduka tidak untuk dirinya sendiri melainkan demi derita orang-orang lain d an yang mengabdikan kehidupannya demi kesejahteraan orang lain. Tidak menjerit dan menangis pada waktu kesulitan. Tak diragukan lagi. semua itu orang yang sabar (Q. yang meninggalkan kerajaannya dan menjalani praktek hidup bertapa yang keras. Sesungguhnya dia adalah pute ra langit yang terilham. Kita harus merasakan kesedihan dan pen deritaan serta tunduk kepada nasib yang kurang beruntung. Setan datang mencobainya dengan keras tetapi dia te rbukti sempurna dan bersyukur kepada Tuhan. Kebranian sejati terletak dalam kesabaran serta ketegaran dalam menahan nafsu. Kata Arab sabar yang. Orang-orang mempercayai kejujurannya. Tuhan Sendiri berfirman: Dan Ismail dan Idris dan Dhul-Kifli. Tiada berapa lama. Penuh kehormatanlah dia yang mencintai um at manusia dan menunjukkan kasih-sayangnya dengan tindak pertolongan serta keder mawanan. dan tidak memperagaka n keberaniannya . Ada kisah yang diceriterakan ole h Ibnu Abbas bahwa ada seorang nabi yang Tuhan memberinya kerajaan.unjukkan bahwa dia seorang nabi juga. Atas pariwara sebagai nabi. sebagaimana Quran Suci telah ber kata: Keberanian sejati itu adalah mereka yang berdiri teguh dan berlaku sabar di bawah sakit dan kesulitan kesabaran mereka hanyalah demi Tuhan. Rahmat ini (rahmatina) adalah nama lain dari kenabian. Terlebih lagi. dia adalah benar-benar sedih tetapi tak pernah meng eluh. Perawi yang lain Mujahid menceriterakan kisah ini untuk Ilyas. dia bertindak sebagai pembaharu da n pemimpin dari komunitas yang lebih besar dan tetap bertambah demikian bila dia kelihatan tidak hanya mencari makan untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk memberi makan orang-orang yang menderita kelaparan. karena itu serahkanlah kerajaan itu kepada oran g lain. Mara (setan) mencobainya tetapi dia tetap teguh dalam menolak bisik an jahat dari setan. Tetapi hanya ketika ke hilangan ini diderita dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan maka hal in i baru menjadi punya nilai spiritual. yakni keteguhan hati mereka ini lah yang menunjukkan bahwa mereka itu nabi. dia tidak pernah menangi si rasa sakit dan kesukarannya sendiri melainkan tetap sabar dalam menghadapinya . Ke empat. Sesuai dengan itu.S. tidak pernah mem pedulikan kepentingan dirinya sendiri. Tuhan berkenan ke padanya dan memberi nama Dzulkifli (Razi jilid 6 halaman 136). memberi arti berlainan tergantung penggunaannya. jelaslah bahwa kisah ini hanya punya sedikit sekali perbedaan dengan r iwayat Buddha. yang akan menjadi pewarismu. Buddha meninggalkan mahkota dan istana serta segala kesenangan hidup demi orangorang yang terlantar dan mengalami kesulitan untuk membawa mereka keluar dari pe nderitaan dan kesedihan. meskipun musuh . dia harus menyembah Tuhan pada waktu malam dan menjalani puasa sepanjang hari. Dari kisah ini bila kita hilangkan namanya. Ketiga. Dalam medan perang atau waktu agresi. d an berdiri tanpa takut untuk menyokong kebaikan dan mencegah kejahatan. Dzulkifli begit u pun Ismail dan Idris adalah teladan kesabaran. Dia mewahyukan kepadanya: Aku akan mematikan engkau segera. seorang lelaki menyerahkan dirinya mengaku bahwa dia adalah orang yang dimaksud. Dia teguh dalam kebenaran bila kehormatan bahkan kehidupan dala m bahaya. 21:85). Dia tidak boleh marah selagi mengadili orang . Dia menghilangkan kecemburuan dan kemarahan. Tak seorangpun dari kita tanpa kesulitan. Jika ses eorang itu sabar dalam pengertian yang benar. sabar berarti keberanian dan ketegaran. dal am terminologi teologi Islam ini berarti: Menghindari berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaan dan hukum.

Jepang. Dikatakan dalam Quran Suci: Dan tiada suatu umat. langkah antara penolakan diri dari seorang per tapa dengan keinginan sensual. jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat (Q. Dia memutuskan bahwa dia tak akan berdiri sebelum menerima p encahayaan. membentuk sejumlah besar m ayoritas populasi dunia. Ada lah masuk akal untuk berpendapat bahwa suatu komunitas yang besar semacam itu te rsisih dari Rahmat bagi segala bangsa s.S. Suatu hari setelah enam tahun dengan bertapa menahan diri yang sangat ketat yang telah menurunkan dirinya hingga berubah tinggal tulang. kenal benar bahwa dia memiliki semua sifat moral yang tinggi.10:47) . Sekarang.S.S. Untuk itu. dia sekarang telah membawa c ahaya dengan mana dia menunjukkan jalan kepada orang-orang lain. dan Tibet. lalu Kami hidupkan lagi. dia menjawab: Wahai pertapa.S. Dan tertulis dalam Quran Suci: Apakah orang yang telah mati. Dia memiliki kemauan baja. jangan tujukan seorang yang sempurna sebagai Saudara . Kami pasti akan memimpin mereka di jala n Kami.-musuhnya membencinya dengan sengit. dan mereka tak akan dianiaya (Q. dan inilah jalan yang lurus. Buddha telah bangkit dari kematiannya menuju hidup. Mereka yang telah mempelajari riwayat hidup Buddha. 29:69 ). perkara ak an diputuskan antara mereka dengan adil. Dia langsung kembali kepada para pertapa yang mengutuknya dan kini mereka berlari menemuinya dan memanggilny a Saudara . Maka dia tiba pada kesimpulan bahwa dia harus menggunaka n suatu jalan tengah (majjhima pad).. jika tidak ada kitab atau hukum yang pernah diturunkan kepad a suatu umat tertentu melalui utusan-Nya. Dia duduk di bawah satu Pohon tertentu (belakangan d isebut pohon ilmu). 1:5. menyimpulkan bahwa Buddha adalah seorang yang terilham.S. Pada hari pengadilan keti ka hukum pembalasan Ilahi akan mengadili di antara umat sesuai dengan kitab wahy unya masing-masing. Cina. Perkara revolusioner pertama dalam kehidupan gautama yalah bahwa dia mendapat julukan Buddha yang bera rti seorang yang tercerahkan . sehingga dia lebih disukai dengan gelar Bu ddha (seorang yang mendapat pencerahan) dari langit.Alasan yang diberikan adalah: agar manusia tak mempunyai alasan untuk men entang Allah setelah (datangnya) para Utusan (Q. 4:165). Dan sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang berbuat baik . Orang-orang dari Timur Jauh. Quran Suci berulang-ulang berfirman: Dan bagi tiap-tiap umat ada Utusan. Bagaimana ini bisa masuk di akal untuk mengira bahwa se jumlah besar umat semacam itu tidak mendapatkan juru ingat atau utusan yang diki rimkan kepada mereka. 6:123). 35:24). Dan siapakah yang mengingkari bahwa Buddha berjuang keras untuk mengenal jalan y ang lurus dan menderita dirinya demi mencari cahaya ruhani. Jika tak seorangpun ju ru ingat telah datang di kalangan bangsa India. lalu atas dasar apa mereka akan diadil i? Hendaknya dicatat bahwa umat Buddha bukanlah suku terasing melainkan bangsa y ang beradab. dan kemudian mereka bisa menegakkan suatu agama yang menga ku mempunyai penganut yang lebih besar dari umat lain. dia diserang penyakit k eras dan jatuh pingsan. (Q. maka alasan mereka pada hari pen gadilan terhadap Tuhan adalah bahwa Dia tidak mengirim utusan seorangpun kepada mereka sehingga mereka bisa beriman kepada rasul-Nya dan beriman kepada-Nya. Maka apabila Utusan mereka datang.a. seorang yang s empurna adalah Buddha(yang tercerahkan) yang suci dan utama . 4:69). bahwa dia tidak membenarkan Buddha a . dan kepadanya Kami beri ca haya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia (Q.w.S. Dinyatakan dalam Quran Suci: Dan orang-orang yang berjuang untuk Kami. melainkan telah berlalu di kalangan mereka seseorang juru ingat (Q.

Karena itu. 42:1. duakelipatan pahalanya . Karena itu dia mengasi ngkan diri untuk menyelamatkan manusia dari kekacauan yang menakutkan ini.tau cahaya Asia . Dalam ayat yang dikutip di atas. boleh saya katakan bahwa Islam meletakkan landasan universalism e. seorang sakit dan seorang mati. Karena itu. maka mereka akan dihadiahi Tuhan pahala dua kal i: Dan apabila dibacakan kepada mereka.w. Lalu dia membuang pakaian kerajaannya. menin ggalkan istana dan menjalani hidup kependetaan.W. Untuk pertama kalinya diumumkan bahwa kep ada setiap bangsa itu dikirim seorang utusan dan Nabi Suci kita yalah yang membe narkan semua nabi.a. sesu ngguhnya itu Kebenaran dari Tuhan kami. Melihat tiga bencana dalam ke hidupan manusia ini. Sebagai penutup. kifl berarti dua kali. berpisah dari isteri dan puteranya. 26:3). karena mereka sabar. Yesaya 2:2. Karena Orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah ahli kitab . Ismail telah menyerahkan dirinya dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Dzulkifli. Kejadian 5:22 -24). Tuh an menghadiahi dia dengan pahala berlipat dua sesuai dengan gelarnya yakni Dzulki fli . Seorang yang telah diberi pahala dua kali lipat . Sekarang buku berjudul Muhammad dalam Kitab-kitab Suci Dunia ad alah suatu bukti tercatat. Sesungguhnya sebelum itu kami orang yang berserah diri. BUDDHA DAN MUHAMMAD S.4). dia sangat sedih sehingga memutuskan untuk mencari tahu pen yebab dari kesedihan ini serta cara untuk menghindarinya. Tetapi simpatinya kepada penderitaan umat man . Dia mengunjungi ban yak Resi dan muni (para wali dalam agama Hindu) dan mengadakan diskusi bersama m ereka selama enam tahun. Ad a juga ayat lain yang menerangi arti dari kata sifat ini.S. mengenai fakta skriptural yang besar yang diperkuat dalam al-Quran bahwa semua nabi. Ini terbukti tidak saja yang terbesar melainkan juga tenaga yang mempersatuka n elemen kemanusiaan yang berbenturan. sebagaimana telah kami ceriterakan. maupun Buddha menubuatkan demi kehendak dari segala bangsa (Kejadia n 49:10. Sketsa h idupnya secara singkat berisi tujuh perkara: Pada masa mudanya suatu kali dia me lihat seorang tua. 11:10. menarik diri dari segala keingin an duniawi. Idris dan Dzulkifli dalam satu kategori yang sama dan d inyatakan bahwa mereka itu sabar dalam segala keadaan. mereka yang muncul sebelum Nabi Suci Muhammad s. Dia mengabdikan dirinya sematamata untuk menemukan penyebab dari kesa kitan dan kesusahan yang meraja-lela di antara umat manusia. mereka berkata: Kami beriman kepadanya. disebutkan tiga nabi besar Ismail. Bahwa ahli Kitab bila mereka percaya kepada Nabi Suci.A.S. 28:53-54). dan membelanjakan sebagian yang Kami reze kikan kepada mereka (Q. dia beriman kepada kitabnya send iri dan meramalkan datangnya Maitreya Buddha yang mirip dirinya.w. Jelaslah bahwa Buddh a atau Dzulkifli adalah salah-satu dari mereka.a. adalah putera seorang Raja. Alasan untuk memberikan pahala dua kali lipat diberikan dengan kata-kata: mereka menolak kejahatan dengan kebaikan . telah meramalka n kedatangannya yang diberkahi. Boleh jadi engkau akan membunuh dirimu karena duka-cita. Tidak puas dengan mereka lalu dirinya sendiri menjalankan banyak praktik yang ke ras dalam Hindu Yogi tanpa ahasil. yang diterbitkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Buddha. yang beriman ke pada kitab-kitab suci mereka maupun kepada Nabi Suci s. Dzulkifli berarti. da n menolak kejahatan dengan kebaikan. Mereka akan diberi ganjaran lipat dua. karena mereka tak mau be riman (Q. Idris (Henokh) membaktikan seluruh hidupnya dalam mempelajari sifat-sifat Tuhan dan berjalan bersamanya selama tigaratus ta hun (Enokh dalam bahasa Ibrani berarti seorang yang sangat berbakti .

meninggalkan kerajaannya dan menjalani kehidup an seorang pertapa. dan bahkan Abu Talib. berdoa dan menangis di hadapan Tuhan Yang Maha-kuasa untuk menciptakan bangsa yang beradab kelaur dari kaum yang liar itu. Di gua ini kata-kata Tuhan yang diucapkan kepadanya akhirnya menjadi kekuatan ya ng memberi kehidupan kepada dunia. jika kamu menghendaki kehormatan. pamannya dan pendukung t unggalnya. Dia menangis penuh kesakitan demi perbaikan umatnya. menyatakan kepadanya bahwa dia tak sanggup lagi menghadapi persatuan perlawanan dari Quraish. Beliau diancam dengan pembunuhan. Di sini dalam gua ini dia sering tinggal semalam suntuk. Kesunyianlah sesungguhnya yang menjadi hasrat dal am dirinya. yakni reformasi dari seluruh umat manusia. Mereka yang mempelajari kehidupan Nabi Suci kita akan mengetahui betapa beliau s angat terkejut melihat orang-orang yang terbenam dalam kebobrokan moral serta up acara mesum. tidak takut mati. halaman 15. halaman 186). sesu ngguhnya Tuhan akan memutuskan antara aku dengan kalian . . Bila kalian menerimanya. maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan besar dal am kehidupan ini maupun di akhirat nanti. Muhammad bukanlah seorang pangeran atau raja. aku takkan berbuat demikia n. jika engkau senang kepada kecan tikan. Bermohon kepada Tuhan si ang dan malam telah menjadi hasratnya. meskipun mereka menaruh matahari di tangan kananku dan rembulan di t angan kiriku supaya aku membatalkan dakwahku ini. Saya telah ditunjuk T uhan sebagai juru-ingat kepada umat manusia.usia serta hasratnya yang kuat untuk menyelamatkan kemanusiaan telah menarik tur un kepemurah dan pengasih-Nya Tuhan. bila kalian menolak firman Tuhan. katanya: Wahai paman. kami akan bersiap untuk berikr ar mengakui kamu sebagai raja dan tuan kami. dia sering meninggalkan rumahnya d an pergi ke gua di Bukit Hira. Seorang s ufi zaman ini telah mnggambarkannya dengan kata-kata berikut ini: Saya tak tahu betapa besar kegelisahan. dan akhirnya di bawah pohon Bo dia menerima rahmat Ilahi dan cahaya yang menjadikannya memperoleh gelar Cahaya Asia (Ashvghos ha. Muhammad adalah Maitreya Buddha yang dihormati oleh sekitarnya. serta menyampaikan risalah Nya kepad amu. Karena itu Bukit Hira disebut Bukit Cahaya (J abal an-Nur). Beliau demikian gelisah memikirkan mereka dan seringkali bangun pad a waktu malam serta hatinya membubung tinggi. Karena itu mengingat kerendah-hatiannya. aku takkan pernah menyerah hingga Tuhan memperkenankannya dengan kemenang an atau aku binasa dalam usahaku (Ibnu Hisham. Spirit of Islam . merenungkan nasib murung dari umatnya. Tetapi beliau menjawab: Saya tidak menginginkan kekayaan ataupun kekuasaan politik. ANEKDOT KEDUA Buddha meskipun seorang pangeran. dan sesuai dengan nubuat dari Sakyamu ni Gautama. tetapi kaum Qu raish mencoba memenangkan hatinya dengan godaan dan mendatanginya secara langsu ng: Jika ambisimu untuk memiliki kekayaan maka kami akan timbunkan kekayaan seberapap un kamu ingini. dan yang menariknya ke gua yang sunyi itu dengan prihatin dan susah hat i.. kesedihan dan kedukaan yang meliputi fik irannya. tidak khawatir terhadap reptil berbis a. kami akan menyerahkan ke tanganmu gadis-gadis yang tercantik sesuai pilih anmu . doa dan kesungguhan permohonannya. oleh A mir Ali. Demikianlah Nabi Suci dipanggil untuk mengemban tugas berat ini. Tiada ketakutan sedikitpun terhadap kegelapan dalam fikirannya ataupun kegent aran terhadap kesunyian. maka Tuhan Yang Maha-pengasih telah menganuge rahkan kepadanya rahmat bagi dunia yang gelap mencekam . Kion I verg 3). Namun nabi bergeming.

Menurut al-Quran ini berarti bahwa Nabi Suci melihat tanda-bukti dan argumen aka . Di sisi pohon Sidrah yang paling jauh. Rig Weda 1:164:20. beliau tetap hidu p dengan makanannya yang sederhana dan memakai busana yang sama bersahajanya. Ketika isteri-isterinya datang untuk meminta sedikit bar ang bagus dengan hiasannya. (Q. Sesungguhnya ia melihat sebagian tanda-bukti Tuhannya Yang Maha-besar -18). Teosofis juga telah mengikuti jalan ini. Tak ada istana yang dibangun buat dirinya dan dia tak punya mahkota yang bertata hkan intan dan mutiara. Di antara umat Hindu pohon seperti Bo d an pipal dianggap suci. menyala kan api di pediangan isteri-isterinya. Beliau senantiasa tidur di atas hambal yang kasar dari daun kurma. 53:13 Ayat-ayat dalam wahyu Ilahi ini berbicara tentang mi raj Nabi Muhammad. yang merubah hidupnya secara total. Gautama Buddha ditetapkan dengan Ilmu Ilahi. Di sisinya adalah Taman yang Kekal. dan menjalani hidup sebagai pertapa. Meskipun penguasa negara. Kaum Buddhis salah menilai pohon Bo sebagai akhir tujuan. Me mang berat untuk meninggalkan mahkota Raja. Karena itu: Segera setelah pencerahannya maka Brahma sang kepala dewata datang mengunjungi Bu ddha Gautama di bawah pohon Bo ( Majjhima Nikaya oleh Silchara. dan tak pula melebihi batas. di saat beliau mendaki ke puncak kemuliaan kerajaan. memerah susu kambing. bebera pa malam beliau tidur tanpa makanan dan beberapa hari hidup hanya dari sekedar k urma semata. dengan dingin dikatakan kepada mereka bahwa bila mer eka menginginkan benda-benda tersebut maka mereka tidak layak hidup di rumah nab i (Q. karena dipercaya bahwa para dewata beristirahat di bawah nya (Atharwa Weda 5:135:1. Dalam buku-buku Metafisika Yunani dan Buku Orang Mati Mesir Kuno pohon Sidrah dipa ndang sebagai puncak yang terpuji. Menurut kata Hom er seorang yang makan buah pohon Sidrah tidak pernah akan kembali ke dunia ini m elainkan mencapai kesempurnaan ruhani kedamaian dan ketenteraman. (2) Quran Suci mewahyukan bahwa Nabi Muhammad telah mencapai tujuan ini : Dan sesungguhnya ia melihat Dia di landasan yang lain.S. ANEKDOT KE TIGA Kembali kepada pokok acara. Peningkatan dan peninggian ini secara kiasan disamakan dengan pohon yang tinggi.S. Beliau menambal sepatunya sendiri. tetapi lebih berat lagi bila mendapatkan kewenangan sebagai raja dan pada waktu yang sama menjalani kehidupan seorang pertapa. Dan apa ya ng diperoleh Buddha di bawah pohon Bo adalah mi rajnya. 33:28). Penglihatan tak membalik ke arah lain. yang oleh kaum Buddhis dan Hindu dianggapnya pohon itu Bo atau pipal (ashvatha) . dan dia menghangatkan diri di bawah Pohon Bo dengan Cahaya Ilahi.Setelah berbilang tahun penderitaan yang paling berat demi kebaikan dari umat it u sendiri yang mendapat kesenangan dengan menimpakan kepadanya siksaan yang pali ng kejam.22). halaman 151). dan melayani beberapa janda yang kekurang an. Untuk merayakan hal ini maka kaum Buddhis melakukan jamaah dan pe rtemuannya di bawah bayangan pohon Bo. Dan mi rajnya Musa itu disebutkan dalam Quran Suci pada pertemuan dua laut yakni i lmu manusiawi dan Ilmu Ilahi. Tatkala apa yang menutupi pohon Sidrah. ilmu dan kendali universal.

Dia mengkritik dengan sangat Kitab Weda. (Engkau se ndiri yang harus mengendalikan dirimu. Memang. me nikmati keakraban pasangan yang lembut penuh daya tarik dengan penuh canda dan t awa. serta meleta kkan landasan persamaan dan persaudaraan. dan pandit di kalangan Hindu dan Buddha telah menambah dan merubah dengan penemuan baru dalam kitab-kitab mereka. Pohon ini. dimaksudkan untu k memperbarui agama-agama sebelumnya. Tetapi Nabi Muhammad juga hidup di tengah isteri dan anak-anaknya. Jika tidak ad a kesalahan. Seorang laki-laki yang sedang bercengkerama dengan isterinya. in a nutshell oleh Bhikku Narada. Dia mengakhi ri segala jenis eksploatasi dalam bidang keagamaan dan kepercayaan. sekali untuk selamanya. dan membuatnya wajib bagi setiap orang. perp isahan sementara harus diikuti oleh orang yang tulus dalam mengabdi kepada Tuhan . untuk mereguk pengetahuan kebenaran agama. kaum Buddhis harus menikah. Meskipun hidu pnya menunjukkan sekilas perpisahannya dengan isteri dan anak-anaknya. banyak risalah yang diusung oleh Muhammad. adalah pelajaran yang paling bisa dipraktikkan oleh manusia. Dia meninggalkan kehidupan duniawi dan menjalani kerahiban. sesungguhnya. Tathagata hanyalah guru-gurumu) .). ( Buddhism. dan seketika melepaskan seluruh kesenangan duniawi. se perti halnya Buddha. Quran Suci mengkaji kembali semuanya de ngan dalil. sebagaimana umat Hindu cenderung mempercayainya. maka pembatalan atas perjanjian ini jelas diluar hukum. karakter ideal dari Nabi Muhammad bisa diikuti oleh semua orang. yang oleh kaum Hindu dan Buddhis yang memberhalakannya karena terbali knya penglihatan dalam mereka lalu diturunkan menjadi sesembahan. Ahli hukum dan para pendeta Kristen dan Ya hudi. Perkawinan adal ah suatu ikatan keagamaan dan hukum di antara suami dengan isteri. sesungguhnya ber arti pohon ruhani yakni wahyu Tuhan dan Ilmu Ilahi. Sebaliknya . Bhiksu Narada menulis tentang Buddha bahwa dia tak pernah mengaku sebagai inkarn asi Wisnu. yang dirahasia kan oleh para ulama Hindu. pencapaian semacam itu diluar kemampuan ilmu manusiawi. yang. Beliau mengabdikan diri sepenuhnya kepada panggilan dan Tuhan.n adanya Tuhan. Contoh yang dilakukan oleh Buddha semasa hidupny a sendiri kelihatannya tidak bisa dipraktikkan bagi umat secara umum. beliau langsung meninggalkan isterinya seketika setelah mendengar panggilan sa lat. Di sini tidak ada analogi antara Buddha dan Nabi Muhammad. Betapa pun. harus menarik diri mendengar panggilan. jadi dengan demikian telah membunyikan lonceng k ematian bagi monopoli para pendeta atau pastur. Padahal kenyataannya. di kala m inum sedalam-dalamnya saat memuja dan menyembah Tuhannya. baik lelaki maupun perempuan. ANEKDOT KE EMPAT Buddha menguak tabir kebenaran keagamaan yang banyak tersembunyi. Dhammapad berisi kata-kata: Tumhehi Kiccan atappan akkatara Tathagata. Tak ada b angsa yang bisa bertahan dengan mengikuti jejak langkah Buddha ini. hanya ahli jiwa yang bisa menghayati a rti pentingnya. Menurut suatu riwayat. meskipun bertentangan dengan teladan yang digelar ol eh Buddha dan harus berkumpul dengan para isteri dan anak-anaknya hingga akhir h ayatnya. Sungguh disayangkan bahwa sekte Buddhis Mahayana telah jauh menyeleweng sehingga mereka percaya bahwa Buddha itu Tuhan Yang Maha-kuasa. Ini bukanlah suatu tugas yang mudah. logika dan rujukan. Ini adalah saat dimana beliau bangkit untuk berubah demi mengungkapkan kecintaanya kepada Tuhan. ataupun dia seorang juru-selamat yang menyelamatkan orang lain dengan penyelamatan oleh pribadinya. na mun isteri dan anaknya tidak ada hal yang salah sehingga ditinggalkan. ADEGAN KE LIMA DALAM KARAKTER BUDDHISTIS Riwayat hidup Buddha mengungkapkan anekdot menyedihkan tentang perpisahannya den gan yang akrab dan yang paling dicintai. Ikatan cinta terputus di kala mende ngar seruan . menyampaika n risalah tentang cinta Ilahi. dan menghadap . Sikap menta l Buddha berubah. Tentangn ya dia mengumumkan: Aku adalah seorang guru manusia .

memang bagus tetapi tak berbuah. sebagaimana diwajibkan kepad a orangorang sebelum kamu.S. puasa diwajibkan kepadamu. 25:43 Tidak hanya sekedar menyembah patung yang dikutuk. Sesuai dengan itu. tidak dapat mencapai ketinggian tempat berpijak seperti ini yang penuh pujaan setiap hari. Bagaikan sekuntum bunga yang indah. Seorang laki-laki yang menyelinap pergi dari keluarganya. Mereka yang dala m pencarian terhadap kebebasan abadi serta puncak kebenaran harus menjaga diri m ereka terhadap nafsu mementingkan diri sendiri dan emosi pribadi. yakni hawa nafsuny a. Nabi Muhammad dari buaian hingga ke liang kubur melewati keadaan yang sulit. tet api ketenteraman hati itu terletak dalam pengabdian kepada Tuhan . Banyak orang yang menganggap dirinya hamba Tuhan Yang Esa sesungguhnya menundukk an diri dalam penyerahan kepada berhala mereka yang terbesar. 29:45). Sebagai hasilnya. Seperti dalam perintah untuk berpuasa dikatakan: Wahai orang yang beriman. atau dosa mereka atas apa yang diperbuat dan tidak diperbuat. Seorang yang beribadah kepada Tuhan demi keserakahan atau kekikiran telah diruj uk dalam ayat ini: Tahukan engkau orang yang mengambil keinginan rendahnya sebagai tuhan? ) (Q. (Q. PELAJARAN KEENAM DARI KARAKTER BUDDHA Upacara agama dan segala jenis sembahyang yang tidak ada pengaruhnya terhadap ke hidupan moral dan spiritual bagi manusia itu tidak ada gunanya. Dalam berbuat demikian. supaya kamu bisa menjaga diri dari kejahatan (Q. beliau bersabda: Sesungguhnya memang ada kecintaan dan kehangatan kepada isteri dan anak-anak. Adalah kilatan kecintaan kepada Tuhan ini yang mendorongnya dari isterinya bahkan di waktu mala m hari. beliau selalu ditemukan bersujud di hadapan Tuhan bahk an sebelum tengah malam.Tuhan lima kali sehari. menjaga diri dari kejahatan atau menyelamatk an diri dari dosa adalah tujuan utama dari ibadah. pe nuh warna-warni tetapi tanpa harumnya. Buddha berkata: Bukannya kebajikan orang lain. begitu lah kata-kata dari dia yang tidak diikuti dengan perbuatan yang sama . Al-Quran berkata: Sesungguhnya salat itu menjaga (diri) seseorang dari perbuatan keji dan munkar S. ke dalam pengasingan d i rimba.S. Keadaan yatim piatu adalah kondisi yang sangat tidak berdaya. 2:18 3). Menurut Nabi Muhammad dan al-Quran. terkutuk. suatu kesulitan yang jarang bisa ditemui dalam kehidupan seorang yang sendirian. sedangkan mengemb . tetapi adalah perbuatan salahnya sendiri serta kelalaiaannya yang h arus diperhatikan oleh orang yang bijak. melainkan juga mengikuti hawa -nafsunya dengan membabi-buta. sama juga.

Menghilangkan benturan kecil-kecilan dalam kehid upan dan mengurbankan segalanya untuk memperoleh kedamaian abadi adalah sesuatu yang sulit dipikul. Hingga keinginan nafsu rendah. dianggap cocok untuk menunjukkan beberapa persamaan di antara Buddha dengan Nabi Muhammad. 89:27-30). dengan perasaan ridla. karena itu. yang t ersisih dari kehidupan Nabi Muhammad. ANEKDOT KE TUJUH Keselamatan (nirwana) adalah tingkat kesucian seseorang dimana dikenal sebagai k edamaian dan ketenteraman jiwa. Buddha telah meramalkan kedatangan se orang Buddha seperti dia. Meskipun dia penguasa dari Negara. menurut tradisi Buddhistis ortodoks. seperti yang kita temui dalam Weda. dalam mendiskusikan berbagai tahap dari jiwa manus ia telah berbicara mengenai ketenteraman dan kedamaian jiwa: Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhan dikau. Ketika masjid Madinah sedang dibangun. tetapi sesuatu yang kekal. Menurut fraseologi Buddhis status ini disebut kedamaian sempurna. ama t memuaskan di hati. 18:46). Dia hidup persis sama sederhananya dalam j enis makanannya. Seperti ditulis Ward: Buddha (seperti juga Yesus) tidak meninggalkan karya tulis sepeninggalnya. lalu berkata: I ni dari Allah . Quran Suci mengatakan: Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (yakn i) perbuatan baik. 2:79). suatu konsili . itu menurut Tuhan dikau baik sekali ganjarannya. ketulusan. dia menjahi t sepatunya dan menambal pakaiannya sendiri. Masuklah di antara hamba-hamba-Ku. serta k ebaikan. beliau bekerja seperti pekerja yang lain. Buddha. juga menganggap keserakahan duniawi itu sebagai menipu. menjauh darinya berarti menuntun kepada keselamatan akhir. dihapuskan dari dalam.S. dia merambat naik ke puncak kemuliaan kerajaan.S. Adalah suatu fakta yang dikenal umum bahwa Buddha tidak meninggalkan kitab atau naskah suci sesudahnya. dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. KITAB SUCI AGAMA BUDDHA Maka celaka sekali orang yang menulis Kitab dengan tangan mereka. Dari seorang yang yatim piat u.S. Sebaliknya. tetapi dia tidak membawa sedi kitpun perubahan dalam cara hidupnya. har moni. dan baik sek ali harapannya (Q.an tugas sebagai raja adalah puncak dari kekuasaan. Dan masuklah ke TamanKu (Q. perabot rum ahnya terdiri dari satu hambal yang kasar dari daun kurma sebagai tempat tidurny a dan satu bejana air dari tanah. tetapi segera sesudah kematiannya. sama sederhananya dalam berpakaian serta dalam segala hal yang khusus dia menjalani hidup yang sama sederhananya dengan ketika dia menjalani hi dupnya dalam keadaan yatim-piatu. (Q. kebebasan dari dosa. Jadi Quran Suci tidak mengajarkan doa untuk memohon emas yang tak terbatas. maka tak seorangpun dapat selamat dari api neraka. sebagai suatu akibat dari kes erakahan dan kekikiran. Dia tidak malu-malu untuk bekerja. Quran Suci mengajarkan semacam permohonan untuk membantu seseorang a gar bisa mencapai tingkat tertinggi dari ketulusan. Quran Suci. Ini adalah adegan pertapa dari segala keinginan duniawi dan keserakahan. keka yaan atau panjang umur.

Untuk koreksi dari kitab-kitab ini konsili yang sewaktu-waktu diadakan tidak ada gunanya akibat terpecahnya peringkat umat Buddha yang menimbulkan timbulnya pel bagai sekte dan usulan agar diterbitkan kitab yang terpisah serta berbeda.besar dari 500 rahib datang bersama-sama di Rajagaha dan Upali dan Ananda mengu langi masing-masing Vinya dan Dhamma . Bahasa Pali itu datang b elakangan. yang barangkali bahkan belum ada ketika saat inskripsi Asoka dibuat. melengkapi kanon Buddhis (Ward. Meskipun para muridnya gagal untuk menghafal semua kata-katanya.360.Tetapi kata-kata dari Buddha tela h turun kepada kita dalam bahasa Pali. (Rhys Davids. Sebagian dari yang kedua dari ini. peganglah erat-erat. Meskipun demikian penganut Buddhis percaya bahwa para murid Buddha telah menghaf al dalam ingatan apa yang dikatakannya. Di za man modern. 2. agama Buddha dianggap terdiri dari tiga bagian. Ini terjadi demikian meskipun apa yang dinasihatkan Buddha kepada para muridnya adalah: Pelajarilah apa yang telah dikatakan. O utline of Buddhism . Jadi ka ta-kata Buddha dalam Teks bahasa Pali adalah terjemahan dari bahasa lain serta u ngkapan yang biasa dipergunakannya . Sakia hal. Sejarah menceriterakan kepada kita bahwa bahasa yang digunakan Buddha tidak sampai kepada kita. Tetapi tidak ada disebutkan dalam Pitaka orang-orang yang mengulanginya it u (Rhys Davids. pastilah mereka ingat akan maknanya. Kitab-kitab suci yang ada kini tidak pernah disetujui sebagai yang otentik secar a keseluruhan oleh umat Buddhis permulaan. Ki tab suci ini ditulis dalam bahasa Pali. 20). 389). teatpi terdapat hanya dalam tradisi lisan. Sutta Pitaka. dan ini tidak pernah jadi bahasa lisan maupun tertulis pada saat pila r-pilar Ashoka diukir dengan ajaran serta doktrin Buddha. Outline of Buddhism hal. halaman 15). seorang Eklesi as seperti Puran menolak bersetuju terhadap otentisitas dari kitab itu sebagai y ang asli. dan hayatilah dia (Maj jihma. dikenal sebagai Dhamma Pada. Dalam terminologi ke agamaan tiga bagian ini digambarkan sebagai tiga Keranjang (Tripitaka) nama-nama mereka adalah: 1. Abhidhamma Pitaka. 384. dan sebelum ajarannya ditulis mereka ada lah para perawi yang jujur. Vinya Pitaka. 3. m embuatnya sangat sulit untuk menentukan yang manakah ajarannya yang asli itu . Rhys Davids menulis: Dalam Pitaka Buddha tidak terdapat penyebutan seorangpun dari orang-orang yang me nghafal Pitaka dalam ingatan atau semacam yang mengulang-ulangi . 3:199) . Puran sebaliknya lebih menyukai copynya sendiri. Sutta Pitaka. Dalam konsili Rajgaha. Dalam seluruh Pitaka ada elemen dari ajaran yang sangat awal bercampur dengan hal -hal yang jelas masuk dari abad-abad belakangan . dan dalam bentuk bahasa Pali yang sempur na. Namun dalam waktu singkat riwayat ini mengalami banyak perubahan. Maka kaum Buddhis meng akui bahwa kata-kata asli dari Buddha tidak pernah sampai kepada mereka tanpa pe rubahan. Seorang otoritas tentang keaslian seperti Mrs. Rhys Davids menulis tentang hal ini: Selanjutnya. fakta bahwa ajaran ini tidak disimpan dalam tulisan hingga berabad-a bad setelah wafatnya sang guru. tak disebutkan di sini pembuatan Abhi Dhamm a divisi ke tiga yang. (4) SEKTE SEKTE BUDDHA . bersama Vinya dan Dhamma.

karena sebagian besar MSS yang meng -klaim berasal dari masa itu adalah hanya copy dari MSS yang tua dimana tanggal nya juga diulangi lagi oleh yang meng-copy . diriwayatkan dia telah berkata: Jadilah kepula uan dirimu sendiri.Burnel. sebagaimana Alkitab Kristen terdiri dari penulisan yang bermacam ragam. (6) Buddha dikatakan telah mengumumkan. ( Sacred Books of the East . Sakya Muni tidak pernah berinkarnasi di dunia. satu dari ajarannya akan hilang.M. Buddha sendiri telah mengumumkan: Menggantungkan keselamatan kepada yang lain itu negatif tetapi menggantungkan kep ada diri sendiri itu positif . dan 2. What is Buddhism yang baru-baru ini diterbitkan oleh B uddhi Mission London (pada halaman 176) dinyatakan: Tanya: Tetapi apakah anda ba hkan tidak menganggap kitab suci anda sendiri itu sebagai bisa dipercaya? Jawab: Sudah pasti tidak. dan jadilah pelabuhanmu sendiri. Tiga konsili yang dilangsungkan dengan sukses setelah setiap abad telah mengelua rkan fatwa bahwa telah terjadi penambahan dan penghapusan dari Kitab-kitab suci tersebut. dia hanya menurunkan bayangannya d an Buddha sendiri adalah Tuhan Yang Maha-kuasa. Untuk merinci dan membetulkan ajaran Budd ha serta merawatnya dari perubahan maka tiga konsili berturutan dalam masa satu abad telah diselenggarakan. karena itu kaum Buddhis percaya bahwa saatnya akan tiba dimana seorang Raja Buddhis akan mengumumkan bah wa barangsiapa ingat akan empat baris ajarannya maka dia akan mendapat hadiah se ribu keping perak dalam peti emas di punggung seekor gajah. Dari sini. Kecenderungan dari penelitian modern itu menunjukkan ba hwa kitab suci Buddhis. Dia di lahirkan. Keith berkata bahwa Sutt a Pitaka ditulis 200 tahun sesudah Ashoka wafat dan satu dari seksinya dilengkap i pada abad kedua Masehi. Mahayana. Lagi. dan seterusnya. Tetapi pakar penyu sun Sacred Books of the east menulis: Seluruh MSS India secara perbandingan adalah modern dan seseorang barangkali tela h menyerahkan lebih banyak MSS India daripada yang lain. abadi dan hidup selamanya . belakang an telah mengungkapkan keyakinannya bahwa tak ada MS yang ditulis seribu tahun yang lalu yang masih ada di India. Menurut Pali Pit aka Mahayana adalah khayalan yang tak berdasar dan sudah dirubah-rubah. (5) Sekte Buddhis yang berbeda-beda menarik otoritasny a untuk kepercayaannya masing-masing dari berbagai kitab serta naskah suci. Tata-b ahasa Pali adalah begitu membingungkan sehingga setiap cendikiawan bisa meramuny a sesuai dengan pandanagannya sendiri. bahwa: Sepeninggalku lima perkara akan hilang berturutan . Janganlah mencari perlindu ngan di bawah orang lain (Parinibhan Sutta). Sebagai kenyataan. disusun oleh pengarang yang berlainan dalam abad yang berbeda-be . adalah penan ggung-jawab tunggal dari terciptanya sekte-sekte di kalangan Buddhis ini. 1.Ada dua sekte besar di antara kaum Buddhis. (3) Sebaliknya sekte Hinayana tidak mempercayai Tuhan dan wahyu-Nya ( Buddhism oleh Bhi kku Narada). bahasa Pali dimana Kitab-kitab suci ini ditulis. A. Dia selanjutnya menulis bahwa Buddha adalah seorang manusia. dan adalah nyaris mustahil untuk menemukan s atu yang ditulis limaratus tahun yang lalu. Beberapa bagian dari Pitaka telah ditambahkan kepadanya setelah konvensi ke tiga pada 242 s. Namun adalah suatu kenyataan yang diakui bahwa kitab -kitab suci ini ditulis jauh belakangan sesudah Buddha. jilid 10 ha laman 29). hidup dan meninggal. Seti ap sekte mempercayai bahwa naskahnyalah yang paling otentik. Dalam sebuah buku berjudul. Hinayana. Namun tak seorang pu n di kota bisa memenangkan piala itu bahkan setelah itu diumumkan berulang-kali. Dikata kan bahwa yang pertama itu sangat jauh dari ajaran asli Buddha. Mr. Umat yan g termasuk dalam sekte ini percaya bahwa Buddha bukanlah suatu entitas manusiawi . Mereka lebih mempercayai dia sebagai manusia super.

Nama serta gambar-gambar itu semuanya variabel yang selalu menja lani perubahan setiap saat. Buddha mengangkat suara melawan upacara barbar ini dan menentang ide ini dengan sangat keras. sekali dibuat di dalamnya. Kebenaran dan keselamatan ada dan harus dicapai. Sebagai fakta. Di mata kaum Brahmana. tetapi bukan pelakunya. meskipun dia bahkan tak pernah menolak dewa-dewi Yunani. Dalam agama Weda jiwa itu dianggap sebagai kepingan Tuhan dan tak berubah serta segala sesuatu dipercaya sebagai Tuhan. amal dan keselamatan . jadi tak satupun. penderitaan. Di samping ini Buddha menentang upacara penyerahan kurban bakaran. tetapi jiwa yang merasakan itu semua tidak ada.inkarnasi dalam segal a sesuatu dan bahwa jiwa itu subyek yang bisa dipindah-pindahkan. (7) Di mata para hakim Athena Socrates adalah seorang ateis. penolakan terhadap jiwa dan Tuhan sebagai bagian dari Budd ha adalah sama nilainya dengan mengingkari konsepsi Tuhan dan jiwa dalam agama H indu. Buddha juga membuang doktrin inkarnasi dimana manusia dan binatang dipercaya seb agai Tuhan. maka kaum Hindu ingin menenangk an dewa-dewi. jiwa itu lebih bisa berubah daripada jasad material dan dia hidup serta mati di setiap saat. Tetapi para filsuf Buddha tidak pernah berhasil dalam memecahkan masalah ini. Perbuatan terjadi tanpa pelaku . Buddha tidak percaya akan konsepsi jiwa dan Tuhan yang seperti ini.M. tidak peduli betapa sering an da memutarnya. Catatannya sendiri tentang Weda adalah bahwa karena sejara h dan saat dikumpulkannya Weda itu salah dan mereka jauh dari perasaan serta tan . ada kesusahan. Sesungguhnya ini bukannya pengingkaran tetapi suatu penolakan terhad ap kepercayaan Weda bahwa segalanya itu Tuhan dan dia ber. Me reka menduga bahwa ada nasib buruk. Bagaimana bisa Buddha tidak mempercayai perasaan masing-masing orang dan kepercayaan umum dari semua agama.) Ashoka berjasa dengan mengatakan bahwa dewa-d ewi yang sepanjang masa ini dipandang benar dalam Jambudvipa tidak boleh ditolak . Menurutnya. Ini seperti suatu kaleidoscope. tetapi sekedar meng-klaim haknya untuk memperc ayai sesuatu. Dengan perkataan lain. tetapi bukan pencarinya. Dengan kepercayaan semacam ini dalam pandangan. yang berarti bahwa seseorang itu bisa mencapai tujuan duniawi maupun agamawi dengan hanya sek edar menyerahkan kurban ini di hadapan Tuhan tanpa berbuat kebajikan sedikitpun. tetapi yang merai h tujuan ini bukanlah suatu entitas atau benda substantif. BUDDHA SEBAGAI PEMBAHARU AGAMA WEDA Umumnya dianggap bahwa Buddha itu tidak percaya kepada Tuhan ataupun dalam jiwa dan bahwa penolakannya atas adanya jiwa terdapat dalam Vishudhi mag (Bab 16). atau satu bagian darinya bisa dipercaya sebagai kata-kata pribadi Yang Tercerahkan sendiri . yakni jiwa. Maka jiwa kini dan fikiran dan yang di masa depan tidak dapat sep erti yang lama. ada perbuatan jahat. ada jalan tetapi tak seorangpun mengi kutinya. Buddha tidak percaya kepada ajaran Weda yang tidak masuk akal begitu juga asal-u sulnya yang Ilahiyah.da. ada keselamatan. Kini beberapa aliran filosof i Buddha juga bersifat ateis. Buddha adalah seorang ateis. Ketika dia terpecah. Karena inilah maka disangka bahwa Buddha itu mengingkari adanya Tuha n dan jiwa. Suatu gambar. tetapi apakah Gautama Sakyamuni Buddha sendiri seo rang ateis itu sangat diragukan dan penolakannya terhadap dewa-dewi yang populer pasti tidak menjadikannya demikian. maka berbagai bentuk dan gambar yang tak terhitung terlihat di dalamnya. Dalam inskripsi Rupnath (221 s. tak akan pernah terlihat lagi.

Dan bahwa tak seorang pendeta ata u pandit pun yang dapat menjadi perantara dosa dari umat manusia. Tiga hal perlu dipertimbangkan dalam ayat ini: Ruh itu adalah perintah. berkurban untuk dewata. Katakanlah: Ruh itu dari perintah Tuhanku. memberi hadiah kepada pendeta. Dan ini sungguh seirama dengan semangat Islam. Quran Suci mengatakan: Dan mereka bertanya kepada engkau tentang Ruh. maka seorang pembaharu harus datang untuk membetulkannya. Arti pertama bahwa ruh adalah perintah. melainkan juga semua Nabiy ullah menentang filosofi Hindu ini berhadapan mata dengan mata dalam kepercayaan ini. Shushk berarti kering . Weda ini mencurigakan dan jauh dari kebenaran. l angka dari semua kenyataan. Dan lagi: dengan me mbaca Weda. di a percaya bahwa setiap individu itu memanggul salibnya sendiri. (10) tetapi semacam umbi yang sangat digemari oleh babi.(8) Buddha melawan pengurbanan Weda. Klaim Buddha adalah bahwa dia seorang guru perbaikan moral serta perbuatan baik. Ini adalah perintah Tuhan (Rabb). Buddha juga telah dipersalahkan karena mengkonsumsi babi. Sebaliknya. B uddha mengambil ruh sebagai ilmu. adalah seperti rumput-rumputan. Dia percaya bahwa tujuan ini tidak dapat dicapai dengan pengurbanan binatang d an melakukan upacara atau resital puji-pujian.S. 17: 85). Buddhisme dan Jainisme ya ng sangat marah membunyikan lonceng kematian terhadap kitab-kitab agama Hindu se rta Weda ( Satyarth Prakash bab 11). dan praktek y ang lama serta latihan ibadah lainnya tidak bisa menyucikan seseorang atau menge luarkan dia dari takhayul. dan nama ini diberikan untuk umbi-umbian itu . Tetapi kita dapati dalam istilah eksplisit di Outline of Buddhism beberapa pakar modern menyatakan bahwa Gautama tidak makan babi. (9) Tetapi Buddha tidak bisa dipersalahkan akan penol akan ini. maka mereka tidak mungkin merupakan sabda Ilahi (Buddha Shastra Adhyay 2 Sutar 1). BUDDHISME DAN UTUSAN YANG MEMBENARKAN Quran Suci telah membenarkan banyak prinsip agama Buddha. 172). bahkan Dayananda menulis dalam Satyarth Prakash: Melihat perbuatan jahat dari Popes (pendeta Hindu) ini. Maka Nabi Suci dan Buddha saling membenarkan d alam konsepsi mereka tentang ruh. Klaim Buddha sebagai pembaharu dari ajaran Weda sesuai dengan konsepsi Islam. hal. yang datang mewujud oleh perintah Tuhan dan ada dengan perintah Ilahi. ba hwa di saat kesalahan merayap kedalam dasar-dasar suatu agama. Ruh itu ilmu.da-bukti Ilahi. Arti kedua yalah bahwa ini merupakan perintah Tuh an (Rabb). dan mengumumkan dengan tegas bahwa ajaran Weda itu tiada lain kecuali tida k masuk akal dan pembodohan ( Buddha oleh Oldenberg. Kitab agama Buddha hanya berceritera banyak tentang hal ini. Istilah Arab Rabb berarti Dia yang menciptakan sesuatu dan secara beran gsur membuatnya maju dan ber-evolusi setelah melalui bermacam tahapan. Tidak hanya Buddha. Ketiga. bahwa Buddha mening gal seperti Shushk . Sukar mardva berarti selembut daging seeko r babi. nilai atau kebenaran. Doktrin pertumbuhan be rangsur-angsur baik fisik maupun segi spiritual dan kemungkinan perubahan jiwa s erta penolakan atas asal-usul diakui adalah merupakan prinsip Islam. dan kamu tak diberi ilmu (tentang itu) kecuali hanya sedikit (Q. .

NUBUATAN TENTANG

CAHAYA YANG NAMPAK

OLEH :

CAHAYA ASIA

Dr. Paul Carus menulis dalam The Dharma

Buddhisme dengan benar disebut sebagai agama pencerahan, karena rencana dasar kei manannya dibimbing oleh kebijaksanaan, dilukiskan oleh cahaya yang bersinar di jalan kita, menjadikan kita bisa meyakini dan meneguhkan langkah-langkah kita. Pendengar kata, segera setelah mencocokkan, biasanya diriwayatkan lalu berikutny a mengucapkan pengakuan . Bagus sekali, wahai Tuan! ini bagus sekali! Ketika seseorang membangkitkan apa yang telah dibuang ke bawah atau mengungkapkan apa yang tersembunyi, atau memberi-tahu dia jalan kepada dia yang tersesat, atau memegang lampu dalam kegelapan sehingga mereka yang punya mata bisa meli hat obyek, bahkan demikianlah ajaran ini telah dibuat jelas oleh Tuan dalam pera gaan yang bersegi banyak. Dan aku, bahkan aku, mencari perlindungan kepada Tu an, ajarannya dan tatanannya. Mudah-mudahan Tuan menerima, sebagai murid biasa, dari hari ini hingga sepanjang hidup saya, aku yang telah mencari pelindungan (k epadanya) . Karena Buddha berarti cahaya dan tanda awal dari Buddhisme adalah lampu yang ber arti petunjuk, maka kita dapati pada prasasti dan patung kuno terukir lampu yang menyala. Demikianlah di cadas Qandhara ada sebuah patung dimana seorang guru di tunjukkan sedang memegang lampu dan seorang murid dengan tangan berlipat penuh p enghormatan, melihat kepadanya. Ini mengungkapkan kenyataan bahwa para pengikut Buddhisme telah mengukir tanda-bukti dari Dia yang Dijanjikan yang kedatangannya digambarkan di tabut batu, yang bertindak sebagai lampu petunjuk demi keturunan nya, sesuai dengan ajaran Buddha. Jelas bahwa cahaya yang dipancarkan Buddha di dunia sekarang tiada lagi dalam ag ama Buddha, karena kita telah membuktikannya di bawah judul Kitab-kitab suci agam a Buddha . Bagi kaum Buddhis yang menyembah cahaya, apa yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dunia ini memerlukan Cahaya lain setelah satu yang telah menampa kkan dirinya dalam pribadi Buddha. Bila tidak, lalu mengapa umat sebelum Buddha memerlukannya. Dunia memerlukan cahaya setelah Buddha pada saat lenyapnya cahaya (ajaran)nya, tepat seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam patung-patung yang ki ta rujuk di atas, guru memegang lampu bukanlah Buddha sendiri melainkan suatu po tret bayangan dari seseorang yang lain. Murid dengan tangan terlipat yang meliha t kepada gurunya dengan penuh penghormatan sesungguhnya adalah wakil dari agama Buddha. Tidakkah perasaan yang timbul di hati pengabdi Buddha pada saat lampu yang bersi nar itu diukir pada patung patung itu meminta para penganut Buddha untuk mencari tahu dari lampu yang bersinar ini siapakah yang meminjamkan kepadanya setelah B uddha sendiri memperoleh cahayanya? Dalam kitab mereka sebagaimana juga yang diu kir di bebatuan di sana ada cahaya dari mana mereka bisa mengenal cahaya yang da tang atau lampu yang bercahaya. Dengan mengingat nubuatan ini dalam pandangan, m aka Quran Suci berkata: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu tanda bukti dari Tuhan kamu, dan telah Kami turunkan kepada kamu cahaya yang terang (Q.S. 4:175).

Untuk penjelasan lebih lanjut dari lampu petunjuk ini dikatakan:

Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya bagaikan tiang yang d i atasnya terdapat satu lampu, lampu berada dalam kaca, kaca itu seakan-akan bi ntang gemerlapan, yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkahi, bukan kepun

yaan Timur dan bukan kepunyaan Barat, minyak itu menerangi walaupun tak tersentu h api, cahaya di atas cahaya. Allah memimpin orang yang Ia kehendaki kepada caha ya-Nya. Dan Allah mengemukakan banyak perumpamaan kepada manusia, Dan Allah itu Yang Maha-tahu akan segala sesuatu (Q.S. 24:35). Ayat ini merujuk kepada cahaya tersebut, lampu petunjuk yang pada suatu saat men yinari benua India dan sinarnya mencapai Cina dan Jepang serta dinamakan Cahaya Asia. Namun pada masa yang lain ini akan terbit di atas batas Timur dan Barat serta m enyinari bagaikan pilar cahaya tertinggi untuk seluruh dunia. Ini akan dicerahka n dengan minyak wahyu yang disucikan, yang tidak tersentuh oleh api dunia; cahay a itu jauh lebih benderang dan dinampakkan dari luasnya populasi Muslim dari Sri Lanka, Indonesia, Burma, Thailand dan Cina. Mereka mengenal cahaya ini berdasar kan cahaya yang diberikan oleh Buddha. Dan cahaya di atas cahaya ini yalah Muham mad s.a.w. Perumpamaan tentang Buddha ini dengan cantiknya telah digelar oleh Is a Almasih dalam perumpamaan Sepuluh Gadis dan dia juga meramalkan bahwa nubuatan i ni akan digenapi setelah dia; vide perumpamaan sepuluh gadis: Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitany a dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima di antaranya bodoh dan lima bij aksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minya k, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak da lam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara o rang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia! Gadis-gadis itupun bangun semuan ya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-g adis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu; Tidak, nanti tid ak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ . (Matius 25: 1-9). Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu d an mereka yang telah siap-sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan b erkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu! Tetapi ia menjawab: Aku berkata kepad amu, sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab k amu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Anak manusia akan datang (Matius 24: 10-13). Kata-kata Anak Manusia dalam perumpamaan ini oleh gadis-gadis yang bijaksana diart ikan sebagai orang-orang yang mengenal pengantin yang berhubungan dengan Nabi Y ang Dijanjikan (Muhammad) dan beriman kepadanya. Secara kiasan lampu mewakili wa hyu Ilahi, dalam cahaya mana seorang manusia menelusuri. Daud dalam Mazmurnya be rkata: FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku: (Mazmur 119:105). Samuel berkata: Karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapan ku (II Samuel 22:29). Dan Tuhan berkata kepada Daud: Aku akan menyediakan sebua h pelita bagi orang yang Kuurapi (Mazmur 132:17). Yang agaknya seirama dengan ini adalah kata-kata Buddha: Seperti lampu yang menyala di kegelapan tanpa pamri h untuk dirinya sendiri, diri yang bersinar demikianlah menyala lampu Tathagata tanpa bayangan perasaan pribadi . Maka al-Quran berkata: Meskipun api dunia tidak menyentuhnya dan lagi dikatakan dalam Quran Suci

Mereka (para nabi itu) adalah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka i kutilah petunjuk mereka. Katakanlah: Untuk ini, aku tak minta ganjaran kepada k amu. Sesungguhnya itu tiada lain hanya Juru-ingat bagi sekalian bangsa (Q.S.6:91 ).

Sesungguhnya, nabi itu di sini dinyatakan bahwa dia sekarang adalah sebagai waki l dari semua nabi yang telah berlalu sebelumnya. Penafsiran dari perumpamaan dal am Alkitab itu jadinya berjalan sebagai berikut: pengantin telah dikawinkan deng an segenap bangsa-bangsa di dunia, tetpi lima dari mereka ini akibat daya cahaya dalam mereka, maka bisa mengenalinya dan memasuki rumah perdamaian bersamanya. Tetapi bagi mereka yang jahil, cahaya dalam mereka padam pada saat kedatangan sang pengantin; mereka tetap berada di luar. Bahkan hingga hari ini mereka tidak dap at bergabung dengan sang pengantin, meski mereka telah disediakan obor dan lampu yang masih tetap ada berupa kitab mereka, tetapi pandangan dalam mereka telah hil ang. Mata mereka kehilangan pandangan; inilah sebabnya mereka tidak dapat menang kap cahaya yang nampak. Dalam Kitab-kitab suci kata-kata lampu dan obor digunakan secara kiasan baik ber upa cahaya spiritual (wahyu) maupun penglihatan dalam dari hati nurani. Di antara Bani Israil menyalakan lampu atau lilin dalam Kanisah adalah populer. Tentang ha l ini Alkitab berkata: Haruslah kauperintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minya k zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar t etap menyala. Di dalam Kemah Pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum , haruslah Harun dan anak-anak-nya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapa n Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Isr ael turun-temurun (Keluaran 27: 20-21, Lewi 24:2-4 ). Catat, kata-kata Alkitab yang kita kutip di atas, minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu dan bandingkanlah dengan kata-kata Quran Suci. Ini adalah lampu yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkahi, tidak di Timur ataupun Barat, suat u hukum bagi segala bangsa di dunia dan ini memberikan secara terus-menerus untu k selamanya dan selama-lamanya, nubuatan mana terdapat dalam lampu simbolis dari Buddha dan lampu minyak zaitun dari Bani Israil. Ini mendorong orang untuk membayangkan mengapa Tuhan menekankan penyalaan lampu di tempattempat ibadah? Ini dengan begitu ketatnya diikuti sehingga dalam gereja Katolik Roma lampu-lampu dinyalakan siang dan malam terus menerus. Tetapi bisa d itanyakan apa maksud sebenarnya dalam menyalakan lampu minyak zaitun. Di mana sa ja orang berdiam, dia menyalakan lampu. Ini suatu fakta nyata, suatu hal yang sa ngat cerdas. Meskipun tidak ada perintah bagi Bani Israel untuk berdoa di waktu malam, namun tetap ada fatwa untuk menyalakan lampu pada waktu malam. Dan sesung guhnya, hal ini dinyatakan dalam Alkitab tentang dinyalakannya lampu dari Buddha mengandung arti yang sama juga dengan pastur Katolik yang mengunjungi gerejanya pada waktu malam dalam mendambakan Dia yang Dijanjikan (Nabi Muhammad, utusan T uhan). Quran Suci merujuk hal itu: Demi langit yang datang pada waktu malam! Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah yang datang pada waktu malam itu? (Yaitu) bintang yang mempunyai sinar tembus .(Q.S. 86: 1-3). Alasannya yalah bahwa Nabi Suci muncul ketika kegelapan total menyebar ke seluru h bumi, sebagaimana Yesus berkata: Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, ka rena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga (Matius 24:44). Dan lagi dikatakan dalam al-Quran: Allah Yang Maha-pemurah! Demi Kitab yang terang! Sesungguhnya Kami menurunkan itu pada malam yang diberkahi (Q.S. 44:1-3). Dan lagi: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai Saksi, dan pengemban kabar baik, dan sebagai juru ingat. Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah denga

n izin-Nya, dan sebagai matahari yang menerangi (lampu yang dijanjikan oleh para Nabi) (Q.S. 33:45-46). RAHMAT KEPADA SELURUH BANGSA BANGSA SUATU NUBUATAN YANG TERKENAL DARI BUDDHA Buddha telah meramalkan kedatangan seorang Maitreya dan nubuatan itu begitu tenar sehingga beberapa misionaris Kristen, pandit Hindu dan propagandis Teosofi telah berusaha menerapkannya kepada pembaharunya masing-masing. Ini mendorong kepada keotentikan dari nubuatan tersebut. Meskipun kaum Kristen tidak percaya kepada kenabian Buddha, mereka juga berusaha untuk menisbahkan ramalan ini kepada Kristus. Pundit Hindu mengira bahwa ini ad alah ramalan untuk Shankara Acharya, dan kaum Teosofi mencoba sebisa mungkin un tuk menggunakannya bagi seorang Krisna Murti; tetapi mereka semua telah gagal da lam tanda-tandanya. Nyaris semua kitab Buddhis berisi nubuatan ini. Dalam Chakkavatti Sinhnad Suttanta (D III:76): Akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya (seorang yang pemurah dan pe ngasih). Seorang yang suci, seorang yang utama, seorang yang tercerahkan, diberk ahi dengan kebijaksanaan dalam tingkah-lakunya, beruntung, mengenal alam semesta ; manusia pengendara yang tak tertandingi dari orang-orang yang dijinakkan hatin ya, tuan dari para malaikat dan manusia, Buddha yang diberkahi bahkan seperti sa ya yang sekarang dibangkitkan di dunia, seorang Buddha yang dianugerahi dengan k ualitas yang sama seperti ini. Apa yang disadarinya berkat ilmu supernaturalnya s endiri, akan disiarkannya ke alam semesta ini, dengan para malaikatnya, sahabatn ya, dan kepala malaikat serta ras ahli filsafat dan Brahmin, pangeran dan awam, bahkan seperti saya sekarang, setelah mengenal semua pengetahuan ini, menerbitka n yang sama bagi sesama. Dia akan mengajarkan agamanya, terpuji asal-usulnya, te rpuji pada puncaknya, terpuji pada tujuannya, dalam semangat maupun tulisan. Dia akan memproklamirkan kehidupan keagamaan, sempurna seluruhnya, dan murni sepenu hnya; bahkan seperti saya yang kini mengajarkan agamaku dan kehidupan serupa yan g saya umumkan. Dia akan memimpin masyarakat pendeta berjumlah ribuan, bahkan sa ya kini hanya memimpin masyarakat pendeta sejumlah ratusan . Ada cukup alasan untuk perbandingan antara Metteyya dengan ide barat tentang Alma sih. Ide itu tentunya, tidak persis sama, tetapi ada beberapa hal yang sama. Zam an Metteyya digambarkan sebagai Abad Emas dimana raja, menteri dan rakyat akan b ersaing satu sama lain dalam menjaga tatanan ketulusan dan kemenangan dari keben aran (11) Nama pribadi dari Buddha yang akan datang, diberikan dalam sajak, dan di tempat lain, sebagai Ajita, Yang tak-terkalahkan! Inti-sari yang dirujuk adalah satu ba ris dalam dialog ke 26 dari Digha yang mencatat suatu nubuatan, yang diucapkan m elalui mulut Buddha bahwa Metteyya akan mempunyai ribuan pengikut sedangkan Budd ha sendiri hanya ratusan. ( Encyclopaedia of Religion and Ethics , jilid I, hal 414) . Ada suatu alasan untuk percaya bahwa Maitreya (Buddha masa depan) misalnya, yang kedudukan ajarannya ditegakkan dengan lebih baik, haruslah aslinya mengambil da ri pendahulunya. Dan ada tulisan yang patut dicatat serta otentik, semacam seper ti Sanskrit-Tibetan Lexicon (Mahavyutpatti) dan catatan Tiongkok yang mendorong kita untuk percaya bahwa Maitreya ini bisa mempertahankan posisinya. Dalam satu hal, hendaknya diperhatikan akan peran Bodhisattva yang Baik , penolong dan Ilahiya h, yang sangat terhormat (paramarya) pemberi keamanan (abhayamdada) dan sebagain ya. (Ibid. jilid 2 hal.258). Di antara nubuatan yang diucapkan oleh Buddha adalah satu yang berkenaan dengan m

sebuah ukiran emas setinggi 33 kaki. jilid 7). dan kepercayaan terhadap kedatangannya di masa depan adal ah merata di kalangan umat Buddhis . Patungnya mewakili rahmat ( Crolier Encyclopaedia . no.. Ada suatu kitab tentang agama Buddha yang berjilid-jilid dan otentik. berkata: Sejak sekarang dan selanjutnya kita ak an dalam kegelapan . halaman 885).Rhys Davids.Treckner dari Edinburg. Ini diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh T. mamuddesko Bhikku sangho iti va ti. London. Maitreya nama dari Buddha masa depan. yang telah saya kaji di British Mu seum Oriental Library. Setelah tiga tahun. etam Bhagvata Tatha gattassa kho Ananda na evam hoti. (12) Maitreya. Milinda Pra shna . tetapi ini jela s.asa depan agama yang dia tegakkan dan puncak kemerosotannya serta lenyapnya dari muka bumi.. timbul sebelum kedekatan dengan kanun Pali. Puna ca Metteyyassa bhagvato sabbavagunanam paridi payamanena evam bhanitam. sebagaimana Metteyya disebut dua kali dalam Digha Nikaya. pada saat ini. Maitreya. . Kitab ini diterbitkan oleh Buddhis Colombo pada tahun 1877. Ini berisi pertanyaan dari Raja Milinda. jubah kependetaan. nama dari Bodhisatva yang adalah Buddha selanjutnya di masa depan. so . ( Encyclopaedia of Religion and Ethics . ketika teks suci itu sendiri akan dilupakan. 10 mutiara dalam teratai. dan setelah puas dirinya dengan jawabannya.26. dari pelajaran.( Encyclopaedia Britannica art. beberapa menyebutnya Buddha Almasih Suatu kuil Lama di Peking berisi satu ukiran kayu dari orang suci setinggi 70 kak i. aham Bhikku sangham paraharissam iti va ti. dalam satu dari karyanya termasuk dalam kan un Pali Digha Nikaya . Maitreya ). dari s imbol. Bhante Nagsena. dia mengumpulkan ini da lam sebuah kitab. Di Urga Mongolia. (Yah. Amien) yang kini adalah doa yang pal ing suci dari kaum Buddhis Tibet. W. ( Encyclopaedia of Religion and Ethics jilid 2.. Dia menyodorkan beberapa pertanyaan terhadap seorang Misionaris Budd his Nagsena. Bhasitam P. pada tahun 1880 teks Pali ditransliterasikan ke huruf Latin oleh V. lalu sesudah jeda yang panjang sepeninggalnya terjadilah lima pelenyapan pencapaian. ketika para muridnya akan bangkit bahkan lebih tinggi derajatnya da lam kesucian dari metode dimana pengetahuan tentang rumus dan jalan keselamatan akan hilang. dan kepercayaan ini menjadi mapan di semua alira n . Kata-kata asli dalam bahasa Pali dari ramalan itu terdapat pada halaman 159 dimu lai dari baris keenam. Dalam gambar Tibet modern Maitreya digambar kan di singgasana teratai.patung-patung Maitreya terdapat dalam kuil-kuil Buddha. Om manipadme . dan sebagainya. de ngan biaya yang luar biasa besarnya. Maitreya akan datang untuk menegakkan kebenaran yang hilang dengan segenap kesuci annya (13) KEMASYHURAN RAMALAN INI Di antara Kepustakaan Buddhis belakangan. Teor i tentang Buddha yang hadir berkali-kali mungkin tidak primitif. dalam rumah-rumah dan toko-toko . Raja ini dilahirkan 500 tahun sete lah Buddha. dari semua sekte. jilid 8 halaman 143). . Deklarasi ini terdapat dalam Anagatvansha (Kisah dari Peristiwa mend atang) dan diberikan di Kapilavastu dalam tanggapannya terhadap satu pertanyaan oleh Sariputta. Buddha kemudian hari. Sejarah dari Buddha Maitreya di masa depan (Pali Metteyya) digam barkan.Kemudian mereka akan menangis. mangkuk.

( Buddhism . oleh Will . Bayam paspa dalam Tibetan Chamra atau Po dalam Mgon. dan p enyayang. ( Sacred Books of the East .Bahkan pada dewasa ini. Rujukan yang sama atas nubuatan ini dapat diketemukan dalam buku-buku suci Buddh isme dengan bermacam-ragam bahasa misalnya Burma. dalam bahasa Cina Mei-ta-li -ye atau Mili Pusa atau Tzushih. ( Coming World Teacher oleh Pavri. dalam bahasa Pali dia adalah Mett eya. pemurah. sedangkan dia akan menjadi pimpinan ribuan . mempropagandakan bahwa kedatangan Buddha Maitreya s udah sangat dekat. halaman 128). Tidak saja sepanjang zam an Raja Milinda. persaudaraan antar bangsa.W. kasih yang hangat. Dalam Sinhali dia adalah Maitri. di Mongolia kita dapati Maidari. Bhikku nagsena menjawab bahwa tidak ada kontradiksi. Cina. (14) Setelah kita saksikan di pelbagai negeri yang berbeda pengucapannya sedikit berl ainan mengikuti logat masing-masing. Ledi Sayadow. dia yang diberkati. telah dikatakan oleh dia yang diberkati. Sekarang Tathaga ta tidak memikirkan Ananda. say a tidak saja Buddha kepada siapa bergantung kepemimpinan dan tatanan. Terjemahan bahasa Inggris dari naskah ini oleh T. Ini berarti kualitas dari persahabatan. Bhasitam. (15) Ini juga nama dari Buddhisatva seorang yang diberkahi yang akan datang yang adala h Buddha ke lima dari dunia ini . dan pada kali yang lain dia berkata bahwa Maitreya dengan sifat semacam dan semacam ini akan d atang. seorang pendeta Burma. berkata sebagai b erikut: Dia akan menjadi pemimpin suatu persaudaraan yang berjumlah beberapa ribu sedangkan saya sekarang pemimpin dari persaudaraan yang terdiri dari beberapa r atus jumlahnya . oleh Monier Williams. So anek asahassam Bhikkusangham pariharissiti seyatha pi aham etarahi anekas atam Bhikkusangham pariharamiti . kemauan baik. jilid 35 halaman 225). halaman 52). Dalam hubungan ini dia mendeklarasikan bahwa Maitreya Yang Diberkati telah menin ggalkan langit Tushita dan sekarang dia menjadi seorang anak muda pada tahun 191 4 . ketika menggambarkan kemuliaan akhlak dan sifat dari Maitreya. dia yang harus memimpin persaudaraan. dalam Sanskrit Maitreya. Nama kedua dalam bahasa Tibet adalah Mahitreja. dalam Burma Aremideia. dan Sinhala dengan sedikit perubahan verbal. Metteyyassa pi bhagvato sabhava gunani paridi paymanena bhagvata Bhanit am. Saya sekarang adalah pimpinan dari rausan. dalam Siami dialah Phrae. Setelah sa ya ada Buddha Maitreya lain dengan sifat mulia semacam dan semacam itu akan tiba . Dikatakan bahwa. artinya juga sedikit berubah sebagaimana ki ta perlihatkan di bawah ini: Maitreya dalam bahasa Sanskerta berarti mencintai dengan penuh kehangatan. Raja Milinda berkata bahwa ada pertentangan dalam kata-kata Buddha.Tetapi sebaliknya. simpati. (Terjemahan ini ketika saya bandingkan dengan baris-baris dalam b ahasa Pali saya dapati tidak lengkap. di Jepang Miroku. yakni. aham Bhikkusangham pariharamu eti va. tetapi misionaris Buddha juga selalu mengumumkan dengan penuh p enekanan bahwa Maitreya Buddhisatva akan datang. Dalam aslinya kata-kata ini diulang dua ka li). pemurah. Metteya apakah itu artinya? Istilah Maitreya diketemukan di semua buku tentang Buddhisme dengan sedikit perbed aan pengucapan. atau ba hwa perintahnya itu bergantung kepadanya. Suatu ka li dia berkata bahwa tidak diperlukan lagi Tathagata atau Buddha. Petam Maharaja Bhagvata Tathagatassa kho Anan da na evam hoti. mamuddesiko Bhikkusangho ti vati.Rhys davids dalam of the East berbunyi sebagai berikut: Sacred Books Yang terhormat Nagsena. penuh perhatian kepada yang lain ( Pali Dictionary . (16) Ini berasal dari Maitai yang berarti persaudaraan.anek asahassam Bhikkusangham pariharissiti seytha pi aham etarhi anekasatam Bhi kkusangham pariharamiti.

ba hkan gambaran Tuhan semacam ini sulit disebutkan bahkan oleh Yesus sendiri. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Utusan dari kalangan kamu sendiri. niscaya mereka akan bubar dari sekeliling engkau (Q. melainkan dalam tingkatan. Quran Suci telah menggambarkan Nabi Muhammad seperti itu. Cara terbaik untuk menemukan dasar keimanan dari seseorang yalah m enelaah kata-kata yang digunakannya ketika berdoa. nama Maitreya perlu dipertimbangkan. 105). apa yang dibaca.S. halaman 101. Tetapi ada suatu hubungan khusus yang dib erikan kepada para pengikutnya. ketika kata pujian Tuhan diulang-ulangi dalam komunikasi dengan Tuhannya. Adalah dengan cara yang tepat sama bahwa fikiran nabi itu membidik kata-kata pujian yang sama seperti pancura n. suatu daya tenaga yang bi sa mengendalikan daya-daya yang lain. Ini adalah gembaran yang sebenarnya dari hati yang sedih. (Q. Inilah sebabnya. kebaikan dan kasih-sayangnya yang m elimpah. dia berkehendak. lex credendi . Bagi seorang siswa pemiki r. apa yang diulang-ulang adalah suatu kekuatan besar. dan jumlahnya berkembang menjadi bentuk. karena rahmat. dan untuk memper kuat hal ini bisa ditemui dalam kehidupannya: Dan tiada Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian bangsa (Q. maka lahirlah jiwa. Ada pepatah Latin Lex orandi. mengapa Nabi Muhammad itu terbukti seba gai Maitreya yang dijanjikan. dan untuk itulah Ia menciptaka n mereka . pedih terasa olehnya kamu jatuh dalam kesengsaraan. dia mencinta. berkata: Dia berfikir. Da n sekiranya engkau kasar (dan) kejam. melainkan kepada se luruh kemanusiaan. Kaum Kristia ni meng-klaim bahwa Tuhan itu kasih. Nabi Muhammad layak bergelar Maitreya. tidak saja terhadap pa ra pengikutnya sendiri. sebagai tambahan. Nabi Suci Muhammad telah menggambarkan manifestasi rahmat Ilahi ini adalah tujua n penciptaan manusia: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan dikau. Dia sedih demi beban yang mesti dipikul oleh semuanya.S. Tidak ada kitab agama atau kitab suci lain dimana nama Tuhan Yang Maha-pemurah d an Maha-pengasih begitu seringnya disebut kecuali dalam Quran Suci. oleh Paul Carus. Tetapi dalam kualitas pengutamaan Tuhan. 9:128). kepada mereka ini. Dan ( Muhammad adalah) rahmat bagi orang yang beriman di antara kamu (Q.S. diulangi atau difikirkan itu adalah perkara y ang mengawang dan kabur serta habislah sampai di sini. begitu pula fikiran manusia yang luhur. 9:61). Jadi dengan rahmat Allah itulah engkau bertindak lemah-lembut terhadap mereka. dia penuh k asih sayang dan rahmat. Kasih-sayang universal atau pemurah ( Essence of Buddhism . tidak kepada kabilah atau negerinya. Menurut ramalan Buddha ini. Seorang penulis terkenal.S. yang berbicara tentang pemikiran universal.S. 218). Dia yang namanya adalah kebaikan ( The Gospel of Buddha . dan duni a menjadi terpecah. Alasan lain dia sebagai Maitreya yang Dijanjikan. dan di a solider demi kesejahteraan semuanya. Seperti dalam fikiran Universal. 3:158). Rujukan di atas nampak menunjukkan bahwa kata maitreya berarti penuh kasih-sayang atau sahabat baik. 11:119). sangat cemas terhadap kamu. kepada kaum mukmin ia belas kasih (Q. Bagi orang biasa. Nabi Suci telah menggambarkan rahmat sebagai batu landasan dari seluruh kepercay . hal.iam Steade). Seo rang pencinta sejati akan selalu mengulang-ulangi nama kecintaannya. perbeda an itu tidak satu macam. 2 1:107).

(Chakkavatti Sinhnad Suttanta D. dan karenanya menggenapi nubuatan dari Buddha. Tuhan yang Sejati. 30:21).S. Keadilan. Tetapi jika kamu bersabar.Rhys Davids. Dan tak seorang pun akan ingat. 40:7.S. pengasih-penyayang. niscaya ini lebih baik bagi orang yang bersabar (Q. Dia mengajarkan agar manusia tidak mengeluh kepada Tuhan bahkan karena kematian dari seorang yang dekat dan tersayang . 16:125). halaman 74).III :76) karena: W Quran Suci disebut kebenaran yang sempurna Dia diturunkan oleh Tuhan. Wahyu Ilahi. 41:42). utusan ya ng baik hati. ahyunya akan lebih elok. 55: 1-2. Kitab ini kebal terhadap penggan tian dan perubahan. 16:127).S. semuanya adalah perwujudan rahmat-Nya.16:128) Ia menganuger ahkan hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki. Semua nabi telah meramalkan kedatangan dari seorang nabi ke seluruh bangsa-bangs .(Q. dia nisbahkan semu anya itu menjadi rahmat Ilahi. dan kesabaran dikau tiada lain hanyalah karena (pertolongan) All ah. Dan bersabarlah. bahwa argumen dan penalaran adalah rahmat Tuhan.aan agama. dan janganlah engkau berduka cita akan mereka. (Q. Berdakwahlah ke jalan Tuhan dikau dengan bijaksana dan nasehat yang baik.S. jilid 4. Asal-usul penciptaan. adanya malaikat. maka berilah mereka hukuman yang sepadan dengan hu kuman yang ditimpakan kepada kamu. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad adalah perwujudan dari maitreya.S. (T. Sesungguhnya Allah itu me nyertai orang yang bertaqwa dan mereka yang berbuat baik (QS. Bahkan pada saat-saat yang penuh duka-cita dalam hidup manusia dia tidak membiarkan manusia melupakan kemurahan dan kasih-sayang Tuhan. dan ber bantahlah dengan mereka dengan cara yang amat baik . Buddha dengan jelas meramalkan: Kecintaan kepada Kebenaran dalam tingkat tinggi akan diumumkannya. mereka ingin mendengar lebih lagi darinya . Maitreya akan menerbitkan Pengetahuan Langitnya sendiri atas alam semesta ini . Kepalsuan tidak dapat menemukan jalan ke dalamnya. baik dalam sem angat maupun dalam tulisannya . (Q. Sepenuhnya sempurna dan seluruhnya murni . (Q. Kitab Maitreya (Muhammad) akan merupakan Kebenaran yang sempurna. 16:126). 16:125). atau bisa berbuat demikian.S. Di dalam peperangan maupun perang salib. dia itu sebenarnya diberi banyak kebaikan. 6:14 8. persamaan dan kewargaan adalah berdasarkan rahmat Ilahi. kedata ngannya utusan. Mereka yang mendengarkannya tidak akan mengenal bosan d alam menyimaknya. ikhtiar di bumi dan hidup sesudah mati. Dia menyebutkan semua ikatan perkawinan dan hubungan darah sebagai sa rana manifestasi rahmat Ilahi.W. 2:269). dia menetapkan rambu-rambu. dan jangan pula engkau meras a kuatir akan apa yang mereka rencanakan (Q. Dan jika kamu memberi hukuman. ( Sacred Books of the East . Bud dhism halaman 183). 7:156).S . Dia menekankan. yang merupakan kejahatan terburuk dari setan.S. tetapi harus membacakan doa untuk rahmat dan kasih-sayang-Nya. kecuali o rang yang mempunyai akal (Q. (Q. sehingga merubah peristiwa itu menjadi rahmat yang lengk ap. Dan barangsiapa diberi hikmah. dia mengaku. Ini diwahyukan pada saat yang pali ng dibutuhkan (diturunkan pada saat yang benar).

Para biarawan sepanjang w aktu berperan sebagai wakil Tuhan di bumi. fikirnya. Para penentang Islam yang besar-besar meleleh di hadapan kebenaran-Nya. Dok trin ini telah membuat kebingungan besar. 3:80). doktrin mana oleh para bi arawan telah diajarkan kepada orang-orang mengenai Yesus dan pengurbanannya. secara singkat a dalah. Kitab ini datang dari Kebenaran Yang-sempurna dan membimbing ke tujuan yang sama .F. Meskipun Y ahudi dan Kristen mengikuti kitab yang sama. 2:113). dan yang sejak itu diikuti oleh orang-orang lain. tetapi tidak lama setelah kematian mereka maka setan menemukan beberapa biaraw an yang dengan khayalannya sendiri merasa bisa mengajarkan yang lebih hebat dari pada para rasul yang terilham. Sesunggu hnya.S. Mereka tidak percaya akan adanya kehormatan dalam seseorang yang diluar batas ne geri atau kaumnya. dan Tu . tuhan anak. Di masa depan tidak ada nubuatan semacam itu yang tetap belum tergenapi (Q. Para rasul telah mengajarkan kebenaran . Doktrin trinitas pertama-tama diperkenalkan dalam gereja Kristen oleh seorang bi arawan dari Antioch bernama Theopilus.a yang akan membuktikan kebenaran dari semua nabi serta kitab suci keagamaan (Q.S. di kalangan Kristen. Setan mencengkeram fikiran dari para biarawan ini dan menyuntikkan dalam kepalanya doktrin. kaum Nasrani tak menganut sesuatu (yang baik). PERAGAAN KEBENARAN Bangsa-bangsa sebelumnya hanya percaya kepada kitabnya masing-masing. Dan sesungguhnya telah Kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang Utusan. Doktrin semacam itu yang diajarkan oleh s ang biarawan. transformasi yang diusung oleh Quran Suci sungguh tak ada tandingannya dal am sejarah dunia. kaum Brah ma Samaj dan Teosofis. melainkan telah berlalu di kalangan mereka seorang juru-inga t (Q. Quran Suci telah diturunkan dan ini membawa besertanya kabar baik: Dan tiada satu umat. 41 :42). Unionis dan Rasionalis. 35:24).S. sabdan ya: Mengabdilah kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu dari setan (Q. mengumumkan tidak tertandinginya dan memuji kebenaran Quran Suci. namun mereka menolak kebenaran yang utuh dan ketulusan: Dan kaum Yahudi berkata. Tuhan bapa.S. di antara umat Hindu. Disini adalah kesel arasan yang diberikan oleh J. ISLAM YANG BENAR DAN KRISTEN SEJATI Islam dan Kristen sebagaimana diajarkan oleh Kristus sendiri adalah agama bersau dara.Rutherford Pendiri dari Watch Tower Society ( Bal a Keselamatan): Pada masa awal Kristiani Setan melakukan kerjanya demi maksud untuk membingungkan manusia berkenaan dengan pertanyaan yang penting ini.S. dan kaum Nasrani berkata: kaum Yahudi tak menganut sesuatu (yang baik). bahwa ada tiga tuhan dalam satu. 16:36). hanya dipisahkan oleh para biarawan sepeninggal Yesus. Tetapi apakah dunia masa k ini juga masih mengingkari dan menolak kebenaran universal ini? Tidak. padahal mereka m embaca Kitab (yang sama) (Q. Kebenaran ini telah ditolak sebelum kedatangan Islam.

Juga ada usaha untuk membuktikannya dengan membuat tiga ke pala atau wajah di satu leher.. pada tahun 325 M. Penyembahan berhala serta obyek-obyek yang kasat mata juga telah di resapkan oleh para imam. Karena itu adalah logis mengikuti pandangan bahwa mengalirnya darah Yesus tidak bisa membentuk dasar rekonsiliasi manusia dengan Tuhan. Nama Maria d an Yesus lebih sering disebut-sebut dalam sistem gerejawi dibandingkan dengan Je hovah Tuhan. tetapi mereka telah menjadi bodoh . maka adalah mustahil bagi trinitas atau bagian darinya untuk m enyediakan harga pembebasan dari dosa bagi seorang laki-laki yang sempurna itu. Bapa. mereka tidak memuliakan Dia sebagai Alllah atau mengucap syukur kepada-Nya. Karenanya adalah mutlak penting bahawa doktrin palsu bernama trin itas ini harus disingkirkan dan digusur dari fikiran manusia hingga cahaya keben aran bisa menyinari jiwanya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hi kmat. dan Ruhul Kudus . Dia membujuk mereka untuk membuat dua yang lain yang sederajat de ngan Tuhan dan menyembah makhluk lebih dari Sang Pencipta.dan dalam kesatuan Ketuhanan ini ada tiga prib adi dalam substansi. karena ini palsu. Segit iga mistis diciptakan sebagai simbol.Juga suatu kombinasi dari segitiga dan lingkaran. Firman. Dia tidak tahu. Sebab mereka menggantikan kebenara n Allah dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang har us dipuji selama-lamanya . kon sili mana membenarkan doktrin trinitas. dan keabadian. (Surat Paulus kepada Jemaat di Roma. Ini hanaya bisa berasal dari satu pemikiran. kekuasaan. Paulus meletakkan ini dengan kata-katanya: Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. dan ejekan. Suatu Konsili dari para imam telah dilangsungkan di Nice. Demi membantu para agennya agar doktrin ini tetap lekat di kepalanya ma ka setan harus mengadakan satu obyek yang kelihatan untuk melambangkannya. mendekl arasikan doktrin trinitas sebagai kesatuan dalam doktrin gereja. 25). Adalah mustahil untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dari rencana Tuhan untuk rekonsiliasi manusia dengan Tuhannya hingga hubungan antara Yesus dengan Tuhan i tu dimengerti. ketiga-tiganya dalam kekuatan. dan kadang-kadang tumbuhan berdaun tiga juga digunakan demi maksud yang sama..han ruhul kudus. Untuk mengusung kebalauan ini dia menggunakan orang-orang yang berpamrih pribadi dan ambisius. jadi memberi kehormatan kepada perempuan sederajat dengan Tuhan. Sebaliknya fikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. . dia melebihi lelaki yang sempurna dan karenanya tid ak bisa menjadi harga yang tepat berkaitan dengan pembebasan manusia dari dosa. Bila anda bertanya kepada se orang biarawan apa yang dimaksud dengan trinitas maka dia akan berkata: Ini suatu misteri . Maksudnya adalah dan ini menghasilkan kekacauan dalam fikiran manusia s erta menghancurkan filsafat sejati dari jaminan pengurbanan yang besar. Para biarawan s ejak itu selalu berpegang kepada doktrin yang melecehkan Tuhan dan tidak masuk a kal ini. yang bisa di dapati di makam mereka yang d ikubur pada masa itu. Adalah suatu fakta yang bisa dicatat bahwa dalam sistim gereja maka nama Yesus t elah dibuat lebih utama dibandingkan dengan Jehovah Tuhan. mengkonfirmasi keilahian dari Ruhul Kudus dan keesaan Tuhan. dan itu adalah fikiran Setan ata u Iblis. serta pencemaran nama. matanya menjadi satu bagian dari masing-masing wa jah. Jika Yes us di bumi ini adalah Tuhan. Tidak pernah ada doktrin di zaman kemajuan yang lebih menipu dibandingkan dengan trinitas in i. dan tak seorangpun tahu. substansi dan keabadian Kredo da ri Church of England ditulis dengan kata-kata: Ada Satu Tuhan yang hidup dan benar . Siapakah yang berminat untuk mebuat kekacauan semacam ini? Setan sang Iblis. karena ini tidak ada hubungannya yang tepat. 1:21-22. Seluruh skema dan tujuan dari dalang di balik ini adala h untuk meminimalisir nama Jehovah dan membawa-Nya ke dalam hujatan. Jika Yesus itu satu bagi an dari trinitas. dan belakangan konsili yang sama di Kons tantinopel. Para imam telah membu juk orang-orang agar menyembah Maria sebagai ibunya Yesus dan beribadah kepadany a.

Tiada lain hanya ada Tuhan Yang-esa, Pencipta langit dan bumi serta Pemberi nafa s kepada segenap ciptaan . (J.F. Rutherford, Reconciliation , halaman 100-103). SELURUH AL-QURAN DI SIMPAN DALAM INGATAN Wahyu dan penglihatan dalam Buddha kita puji dama nubuatannya mengenai Quran Suci. Berabad-abad sebelumnya, dia telah menggambarkan Kitab Suci itu sebagai kumpul an dari kebajikan yang menonjol. Quran Suci ditulis dalam fikiran umat sebagai k ebajikan yang tak tertandingi, karena tidak ada Alkitab maupun Kitab keagamaan a tau naskah suci yang lain yang tetap di simpan dalam ingatan umat. Tak diragukan lagi ada bebarapa tulisan yang disenangi orang dan dihargai lebih dari hidup me reka sendiri, dan mereka menyimpan isinya dalam ingatan. Tetapi kesinambungan di mana Quran Suci selalu diingat dalam ingatan tak ada contohnya dimanapun. Tak ad a naskah suci, tulisan atau kitab dimana begitu banyak orang mengabdikan dirinya untuk menghafalkannya, selain Quran Suci. Kitab suci agama melewati perubahan t ak terduga dan abad-abad yang gelap menimpanya, sehingga isinya sendiri dan keha dirannya dicurigai. Dalam kegalauan seperti inilah maka Weda berkembang dari sat u menjadi empat kitab, dan kemudian dari empat menjadi sebanyak 1131, ada suatu ayat dalam Maha Bhashya yang menerangkan bahwa ada seratus dan satu bait Yajur Weda, seribu Sama Weda, duapuluh satu macam Rig Weda dan sembilan Atharwa Weda. Pada hari-hari ini kita bisa melihat selusin Weda yang diterbitkan, sesungguhnya , yang bisa menerangkan perubahannya. Versi Masorah dan Septuagint dari Perjanjian Lama, edisi resmi yang berbeda dari Saduki dan Farisi, kepustakaan apokripal yang dipercaya sebagai bagian dari nas kah suci yang terilham, dipakai oleh satu sekte dan ditolak oleh sekte yang lain , versi yang berbeda-beda dari Alkitab apokripal, membuktikan kredibilitas fakta bahwa tidak ada kitab suci keagamaan yang tidak tersentuh atau terjaga dengan r api atau tersimpan dalam ingatan dalam masa kehidupan nabi kepada siapa itu diwa hyukan. Sampai sedemikian besar dan luas kebenaran yang telah diajarkan oleh Weda, Zend Avesta, dan Alkitab suci begitu pula dari Buddha sendiri, tidak dijaga oleh misi onarisnya, sebagaimana telah kita buktikan di bawah judul Kitab-kitab suci Buddhi s . Mengenai Quran Suci Sir William Muir berdiri saksi sebagai berikut: Tetapi ada alasan yang baik untuk percaya bahwa banyak copy yang terpisah-pisah, merangkum di antaranya seluruh al-Quran atau nyaris seluruhnya, yang sudah ada sejak masa-hidupnya Nabi yang ditulis oleh para pengikutnya ( Life of Mahomet , Intr oduction, halaman 18). Ada hadist sahih yang menyatakan bahwa Abu Bakar telah membangun satu masjid kec il di rumahnya. Dan dalam masjid inilah dia biasa membaca Quran Suci. Dia sangat suka menghafalkannya. Tidak hanya laki-laki, tetapi kaum perempuan jug a berlomba dalam hal ini. Di antara mereka adalah Aisyah, Hafsah, Ummi Salmah dan Ummi Warqah, yang telah hafal seluruh al-Quran dalam hatinya (Ibn-I-Jarir T abri). AL-QURAN DIWAHYUKAN DAN DITULIS BERSAMAAN Gautama Buddha telah meramalkan mengenai Maitreya yang dijanjikan dimana risalah nya akan diterbitkan. Di antara semua Kitab suci dari langit dan Alkitab, adalah Quran Suci sendiri yang dijadikan tulisan sejak kitab ini turun kepada Nabi. Se lanjutnya ini di simpan dalam ingatan, dimana Nabi melakukannya dengan dibacaka

n kepada mereka yang di sekitarnya. Karena alasan ini sejarah wahyu Quran Suci jauh lebih lengkap daripada kasus Ki tab suci yang lain. Dalam hadist sahih kita, saat turunnya ayat, tempat dimana i tu diwahyukan, dan latar-belakang dari setiap ayat semua tercatat dengan rinci. Setiap copy antik dari Quran Suci memiliki sejarah di belakangnya, yang tidak ha ncur sampai sekarang, dan rantai ingatan itu menuju langsung kepada Nabi Suci. Karena banyaknya manusia yang menyimpan wahyu dalam ingatan inilah maka kritikus yang sangat benci seperti Sir William Muir terpaksa mengakui ketepatan dan kese mpurnaan dari Quran Suci dalam kata-kata berikut ini: Barangkali di dunia ini tidak ada karya lain yang bisa bertahan selama dua belas abad dengan teks yang demikian murni Dia selanjutnya mengutip catatan dari von Ha mmer : Kami memegang al-Quran ini dengan keyakinan penuh sebagai kata-kata Muhamm ad, sebagaimana kaum Muslim memegangnya sebagai firman Tuhan . Sebagai fakta nyata kaum Orientalis terdorong untuk percaya sedemikian karena fa kta yang tak terbantah. Al-Quran tesimpan dengan aman dan terjaga mulai sejak pe riode yang paling awal. Sudah dijelaskan bahwa wahyu itu perlu disimpan dalam pe njagaan. Copy-nya di kirim ke pelbagai negara dan bermacam bangsa. Negara yang d iberi amanat, menyebarkannya ke Timur maupun Barat dalam jangka waktu yang sanga t singkat, dan karena itu copy dari Quran Suci juga segera tersebar ke seluruh d unia. Dan adalah suatu fakta yang diakui bahwa terdapat banyak golongan di antara Musl im masa kini dan semuanya mereka beriman dan mengikuti al-Quran yang sama. Tak a da satu titik koma ataupun satu huruf dari Kitab itu telah dirubah. Dan ini adal ah sesungguhnya apa yang diramalkan oleh Buddha serta juga para nabi yang lain. Para nabi terdahulu telah meramalkan bahwa wahyu dari nabi yang dijanjikan itu a kan dijamin terjaga dan aman. Dan adalah atribut al-Quran ini yang membuktikan k ebenaran Nabi Suci sebagai yang terakhir dari galaksi. Dalam al-Quran Tuhan menyatakan diri-Nya sebagai Penjaga dari Kitab ini (Q.S. 15 :9) dan menyatakan ini sebagai wahyu kenabian yang terakhir, dan dengan kemuliaa nnya Islam akan berdiri sebagai agama yang terakhir. Basant Kummar Bose menulis dalam Muhammadanism , Calcutta, 1931, halaman 4: Maka tak ada kesempatan bagi setiap orang yang mau merubah atau penipu yang berpurapura saleh dalam al-Quran, yang membedakannya dari nyaris semua karya agama lain dari zaman kuno . Adalah sungguh aneh bahwa pribadi yang buta-huruf ini bis a menyusun kitab yang terbaik dalam bahasa . Charles Francis Potter menulis dalam The Faiths Men Live : Kitab ini lebih bany ak dibaca orang dibanding kitab lain di dunia. Alkitab Kristen mungkin suatu buk u yang paling laku. Tetapi hampir 250 juta pengikut Nabi Muhammad membaca dan me ngaji ruku yang panjang dari al-Quran lima kali sehari, setiap hari seumur hidupn ya, sejak mereka bisa berbicara . John William Draper menulis dalam A History of the Intellectual Development in Eu rope jilid I halaman 343-344: Al-Quran berlimpah dalam anjuran moral yang m ulia serta etika, komposisinya begitu beragam sehingga kita tidak bisa melewatka n satu halamanpun tanpa menemukan sebanyak mungkin yang bisa dipetik. Konstruksi yang beragam ini menghasilkan teks dan motto, serta aturan yang lengkap dalam d irinya, cocok untuk orang biasa dalam menghadapi setiap peristiwa kehidupan . Harry Gaylord Dorman menulis dalam Towards Understanding Islam : (Quran) ini, adalah suatu wahyu tertulis dari Tuhan, yang diimlakkan kepada Muhammad oleh Jibril, sempurna di setiap hurufnya. Ini adalah mukjizat yang senantiasa hadir, berdiri saksi bagi dirinya dan Muhammad, nabi dari Tuhan. Kualitas mukjizatnya terdapat

sebagian dalam style, begitu sempurna dan luhur, sehingga baik manusia dan jin tak mungkin bisa menghasilkan satu surat saja meskipun itu surat yang terpende k, dan sebagian isinya ajaran, nubuatan tentang masa depan, dan begitu menakjub kan ketepatan informasinya dimana seorang buta-huruf seperti Muhammad mustahil b isa mengumpulkannya dengan kehendak sendiri . Paul Casanova mengemukakan dalam L.Enseignement de Arabian College de Ferance in Legon Doverture tanggal 26 April 1909: Bilamana Muhammad ditanya tentang mukjiza t, sebagai bukti otentisitas dakwahnya, dia mengutip komposisi al-Quran dan k emuliaannya yang tak tertandingi; sebagai bukti bahwa ini berasal dari Tuhan. Dan sesungguhnya, bahkan bagi mereka yang non-Muslim, tidak ada yang lebih men akjubkan daripada bahasanya, dimana dengan ruang lingkup yang melimpah dan irama yang memukau dengan lagu yang sederhana, telah merampas pujian dari orang-ora ng primitif itu yang sangat menyukai keelokan. Melimpahnya silabus dengan iram a yang agung dan suatu ritme yang mengesankan, telah menimbulkan banyak detikdetik yang bisa merubah pandangan orang yang paling benci dan paling skeptis . James A. Michener menyatakan dalam Islam the Misunderstood Religion , Reader s Digest , May 1955: Al-Quran kemungkinan adalah kitab yang paling sering dibaca orang di dunia ini. Sesungguhnya yang paling sering dihafal, dan mungkin yang paling b erpengaruh dalam kehidupan sehari- hari dari umat yang beriman kepadanya. Tida k sepanjang seperti Perjanjian Baru, ditulis dalam style yang luhur, ini bukan sajak dan bukan pula prosa, namun dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan para pendengarnya dalam kegairahan iman. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad ant ara tahun 610 dan 632 di kota Mekkah dan Madinah. Para penulis yang salih menu liskannya dalam helaian kertas, kulit kayu dan daun atau kulit binatang . Sebagai penutup kata-kata yang transparan dari Buddha: Wahyu-Nya akan lebih elok . Mereka yang mendengarkannya tak akan bosan-bosannya dalam mendengarkan, mer eka bahkan menyukai untuk mendengarnya lagi lebih lanjut (T.W. Rhys Davids, halam an 183). Dan inilah penutup oleh Laura Vaccia Vaglieri: Secara keseluruhan kita dapati di dalamnya suatu kumpulan kebijaksanaan yang bisa digunakan oleh orang-orang yang paling cerdas, filosof yang paling besar dan po litisi yang paling ahli, .Tetapi di sini ada bukti Ketuhanan dalam al-Quran, adala h suatu fakta bahwa dia telah dijaga tanpa tersentuh melintasi abad-abad sejak t urunyya Wahyu hingga hari ini .Dibaca dan dibaca lagi oleh dunia Muslim, Kitab ini tidak menimbulkan dalam diri orang-orang beriman kelelahan sedikitpun, bahkan, dengan mengulang-ulanginya maka semakin dicintai dari hari ke hari. Ini menimbu lkan perasaan mendalam, rasa takut dan hormat kepada seseorang yang membaca ata u mendengarkannya . Karena itu, tanpa sarana kekerasan atau senjata maupun melalui tekanan misionar is yang membujuk, yang menyebabkan terpancarnya islam secara besar-besaran dan cepat; tetapi di atas semuanya melalui fakta bahwa Kitab ini, yang disajikan ol eh kaum Muslimin untuk menaklukkan dengan kebebasan untuk menerima ataukah men olaknya, ini adalah Kitab Tuhan, kata Kebenaran, mukjizat terbesar yang ditunju kkan Muhammad kepada mereka yang dalam keraguan dan mereka yang tetap berkepala -batu ( Apologize de L Islamisme , halaman 57-59). IDENTIFIKASI MAITREYA OLEH BUDDHA. Mengenai identifikasi dari Maitreya yang Dijanjikan, Buddha telah memberikan wac ana terinci dengan tulisannya sendiri. Dia berkata bahwa Dia Yang Dijanjikan itu kelak adalah: Kasih sayang kepada segenap ciptaan. Utusan perdamaian, seorang pembuat perdamaian.

Seorang yang tidurnya tak terganggu. Seorang pemikir mendalam, seorang laki-laki yang bijaksana. Seorang yang tidak akan dirasuki mimpi buruk. Akan dibawah penjagaan langsung oleh para malaikat. Pencinta yang sangat dari umat manusia. Racun tidak dapat mencederainya. Di bawah lindungan Allah dalam peperangan. Selamat dari kerugian akibat api dan air. Yang paling sukses di dunia dan setelah wafatnya dekat dengan Tuhannya. Maitreya sebagai pengajar moral: Amanah Dihormati. Lemah-lembut dalam bicara. Berwibawa, terhormat. Tidak sombong. Tidak pernah menipu seseorang. Tidak pernah meremehkan orang lain. Menahan marahnya. Tidak merasa senang atas kerugian orang lain. Kasih-sayang kepada sesama makhluk seperti seorang ibu. Gabungan dari perencanaan yang baik. Suatu contoh bagi yang lain dalam perbuatan maupun kata-kata. (Dhamma pad, Matteya Sutta, 151) Sekarang marilah kita lihat sejauh mana Nabi Suci Muhammad cocok dengan kriteria yang ditetapkan oleh Buddha ini: 1. Kasih-sayang kepada segenap ciptaan: Karena kebaikan budi Nabi Muhammad inil ah, maka dia ditetapkan Tuhan sebagai rahmat bagi sekalian bangsa (Q.S. 21:107). Kasih sayang dan penuh perhatian terhadap sesama makhluk ini mempunyai arti berb eda dari titik pandang bermacam ragam agama. Umumnya, dipercaya oleh umat Hindu dan Buddha bahwa menyembelih binatang itu bertentangan dengan kasih-sayang, atau perhatian terhadap makhluk. Sebagai kenyataan, maka umat Muslim, Kristen, Yahud i dan bahkan macam-macam sekte Hindu dan Buddha berbeda pendapat mengenai konsep vegetarian. Dalam hal ini kata-kata Buddha sendiri kiranya boleh dikutip: Di manakah kasih-sayang orang itu, yang percaya, bahwa dengan menyembelih binatan g bisa menghapuskan dosanya? Dapatkah satu dosa baru menghilangkan dosa lama? Bi sakah darah makhluk tak berdosa membersihkan manusia dari dosa-dosanya? Kata-kata Buddha ini hanya ingin menunjukkan bahwa menganggap kurban binatang itu sebagai penghapus dosa adalah blunder besar. Pada zamannya, para Brahmana menurut Weda suka membakar hidup-hidup ratusan hewan sebagai kurban untuk para dewata. Mereka percaya bahwa tindakan ini bisa membebaskannya dari dosa dan perbuatan jahat me reka. Mereka senang menikmati adu binatang. Sering-kali mereka menggelar acara i tu secara besar-besaran hanya untuk merusak panenan dan buah-buahan rakyat miski n. Buddha menyaksikan semua kekejaman terhadap binatang ini dan mengeraskan suar anya terhadap pemborosan yang tak masuk akal ini. Apa yang kita yakini sebagai rahmat dan penuh perhatian terhadap binatang adalah dengan tidak mencederai dan menganiaya mereka. Dan penggunaan terbaik untuk mer eka harus dimanfaatkan sesuai dengan maksud penciptaannya, dan dengan berbuat de mikian kita tidak boleh melampaui batas. Binatang yang sakit, kurang sehat, lema h dan kurus-kering, tidak boleh digunakan untuk bekerja. Perawatan harus diberik an dengan memberi makanan yang pantas. Inilah bagaiamana kita memperlakukan bina tang dan menggunakan mereka apa yang kiranya cocok. Mengumbar mereka kemana-mana atau menyembahnya atau menjadikan jumlah mereka jauh melebihi batas sehingga me mbuat cemas manusia jelas juga melawan ajaran Islam dan akal sehat.

Kami memberi kam u minum dari apa yang ada di dalam perutnya. Al-Quran menyatakan Nabi yang bersabda: Katakanlah: Sesungguhnya sa latku dan pengurbananku dan hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Betapa tenteram. setelah mendengar anekdot tersebut. Ini lebih dekat kepada ilmu. sehingga memperlakukan binatang yang malang seperti ini? Suatu kali Nabi dalam perjalanan. dan aku adalah permulaan orang pembuat perdamaian (Q. ya ng umum dilakukan orang.S. Ini menunjukkan betapa tak terganggu dan damainya tidur yang dinikma . dan sebagian kamu makan (Q. dan sebagainya. Dia sangat menaruh kasihan kepada makhluk yang malang itu. Dia biasa memuji Tuhan. Nabi. nyaman dan damainya yang bersemayam d i hati Nabi karena hidup dan matinya adalah demi Allah semata-mata! Hadist meriw ayatkan. Dia melarang mendorong-dorong bina tang untuk beradu satu sama lain.Islam bukanlah agama pertapa. Muhammad sebagai pembuat perdamaian. beliau biasa berdoa: Wahai Tuh an. saya mati dan hidup demi asma-Mu . seo rang sahabat Nabi. Maka rasulullah s. terdapat pelajaran bagi kamu. banyak ditulis tentang hal ini. dan memberinya air untuk memuaskan daha ganya yang sangat. berkata: Siapakah yang menyakiti burung yang malang itu dengan mengambil telurn ya/ Orang itu menjawab: Wahai Nabi. Suatu ringkasan atas hal ini mu ngkin menarik untuk disimak: Suatu kali Nabi pergi ke kebun. binata ng itu diciptakan demi kemaslahatan kta. 23:21). Nabi telah disebut pertama sebagai pembuat perdamaian.w . Ia melarang menyakiti binatang dengan api. dan mengenai (ternak) itu banyak s ekali faedahnya bagi kamu. sebagai risalah. sayalah yang telah melakukannya . 6:164). dan bersyukur kepada-Nya pada jam-jam itu. Mereka memberi banyak sekali keuntungan kepada kita dengan memberikan kulit . tulang. Dan ketika terbangun dari lelapnya. Mendengar hal ini Nabi mengatakan bahwa per empuan jahat itu akan membukakan jalannya sendiri ke neraka. wol. Anas bin Malik. Dalam kitab hadist kita dan kisah hidup Nabi Suci. Dalam segala hal itu. yang tidak ada gunya kecuali dagingnya . Sifat beliau ini tidak sekedar dibenarkan oleh makna kamus saja. Nabi dengan keras melarang memotong daging dari binatang yang masih hidup. Bahkan Almasih dan Buddha tidak bisa menandinginya. Banyak kebutuhan kita tergantung kepada b arang-barang ini. kemudian mereka akan m endirikan salat sehingga binatang itu ditinggalkan bebas untuk mencari makananny a dan beristirahat. sebagaimana Quran Suci secara eksplisit berfirman: Dan sesungguhnya dalam hal ternak. penyembelihan sungguh diperlukan. Seorang perempuan mengikat seekor kucing hingga kehau san dan kelaparan dan akhirnya mati. Bukanlah berlebihan untuk mengatakan bahwa perhatian dan kasih-sayang yang berse mayam di hati Nabi Muhammad untuk satwa ini tak ada duanya dalam sejarah. Tuhan sarwa s ekalian alam (Q.S. Dia. adalah suatu peraturan dan petunjuk bagi perdamaian dan ketenteraman. Beliau tak pernah tidur tanpa sebelu mnya membaca al-Quran. bersabda bahwa pint u surga dibukakan baginya. dan melihat seekor unta yang kelaparan. Seseorang membawa sebutir telur.S. c. berkata: bahwa para sahabat Nabi suka melepas pelana dari unt a mereka segera setelah mereka berhenti dalam perjalanan. d. yang telah memberiku kehidupan sesudah kematianku . Seorang pelacur melihat seekor anjing sedemiki an haus sehingga dia menjulurkan lidahnya ke bumi yang basah. Segera seekor gagak datang dan kelihatan menunjukkan kesedihannya karena itu. Tidak ada satupun fatwa. Menurut Islam. Tidak diragukan lagi fakta bahwa kita mengumpulkan banyak sekali ilmu dari binat ang. semua dan seluruhnya. Seorang yang tidur tan pa terganggu. beliau biasa berdoa: Segala puji bagi Allah. Nabi kemudian memerintahkan agar telur itu diletakkan kembali ke sarangnya. yang tidak menyadari perdamaian. jeroan. Dan ketika menjelang lelap. Nama ini sendiri adalah agamanya Islam yang b erarti damai . Agama Islam itu.a. Dan ada beberapa hewan. bahwa Nabi biasa salat sebelum berangkat tidur. 6:163). Belia memanggil tuannya dan bersabda: Apakah engkau tidak ta kut kepada Tuhan.

ti oleh Nabi. wahai Bhikku. Mereka ini. Sekarang. dikecualikan (dari kematian) ka rena sebab alami. Dia juga merencanakan skema jahat untuk menghentikan tersiarnya hukum yang benar. Bhikku (murid-murid Buddha) berkumpul untuk menjaganya. kita tiba kepada Nabi Suci atau Maitreya Buddha. Bermacam kabilah dan semuan ya saling iri satu sama lain dan setiap suku ingin menaikkan Hajar Aswad ke dind ing Ka bah. Kebal terhadap mimpi buruk. hanya satu kakinya yang terluka. betapa besarnya kerugian yang kamu timpakan pada dirimu s endiri. wahai Bhikku. sedangkan mimpi buruk datang dari Setan (H. bahwa para nabi itu dijaga oleh malaikat. tetapi Buddha berkata ke pada mereka: Ini. Dalam Quran Suci.R. mengangkatnya dan semuanya berperan serta dalam melaksanakan t ugas yang suci dan terhormat itu. melihat kemuliaan yang menonjol dari Buddha.R.Muslim. menyimpan dalam hatinya kecemburuan. wahai Bhikku. Dikemukakan dalam segala kitab dan naskah suc i. Di Mekkah. Karena itu Buddha berkata kepada Devdutta: Wahai orang yang bodoh. D an dalam hadist lain dikatakan: Wahyu mulai turun kepadanya dengan ru yah yang suc i. dengan kejahatan serta niatmu untuk membunuh maka kamu telah menyebabka n darah Tatha gata mengalir . yakni seseorang harus meninggalkan kehidupan Tat hagata karena kekerasan . b ahawa seorang Tathagatha bisa disembelih oleh perbuatan seseorang selain dirinya sendiri. Beliau melihat banyak ru yah di masa mudanya dan itu benar terjadi seperti di sian g hari. Kebijaksanaan dari nabi Suci. dia bekerja secara ajaib dalam memberikan pandangannya seba gai hakim yang paling adil dan Penasihat yang terbaik. Kemudian datangla h Nabi yang menggelar kainnya. Para Tathagata. pergilah masing-masing ke biaranya. adalah lima macam guru yang sekarang ini hidp di dunia. Dia melihat rukyah dan mereka terjadi dengan sebenarnya satu demi satu . Bukhari). bab Salat-ul-lail ). dan karenanya kehilangan semua kekuatan pemikiran abstraksi nya. mimpi buruk berarti impian yang timbul dari emosi yang berlebihan ata u kekenyangan. tetapi hatinya s elalu sibuk dalam berkomunikasi dengan Allah (H. dikatakan tentang Nabi Muhammad: Sesungguhnya Allah telah memenuhi ru ya Rasul-Nya dengan benar (Q. Malaikat akan menjaganya. wahai Bhikku. bahwa Devdutta . karena para Tathaga ta tidak membutuhkan perlindungan . wahai Bhikku. dikecualikan (dari kematian) karena seba b (alami) .S. Mengenai para Nabi yang lain beliau mengatakan bahwa mata mereka terpejam tetapi hatinya jaga. beliau katakan bahwa matanye terpejam. Karena ini. Dalam hal ini menarik untuk disebut kan. Dalam rapat-rapat perang dan dalam menasihati delegasinya ketika mendiskusikan p erkara yang Penting. Naik ke gunung dia gelindingkan sebuah batu untuk mencederai Buddha. satu-satunya musuh Nabi hanyalah kaum Quraish. setiap belahan melewati sisinya. Menurut hadist dari Nabi kita: Ru yah datang dari Tuhan. Persaingan ini nyaris menimbulkan pertumpahan darah. Mimpi buruk karena kekenyangan atau hasrat dan emosi berlebihan tak mun gkin terjadi pada para nabi. adalah suatu perkara yang mustahil.Saat itu adalah ketika kaum Qur aish sedang bergotong royong untuk memperbaiki Ka bah. meminta tiap kepala kabilah untuk memegang masing -masing ujungnya. Kehidupan Nabi memberi suatu anekdot yang menunjuk kan kebijaksanaannya yang tidak ada bandingannya. Bukari. dan satu yang tak dapat terjadi pada seseorang.Di sini k ita faham. adalah perkara yang mustahil. kaum Yahu . 48:27). Dan ini. wahai Bhikku. Karena sifat Nabi yang se perti inilah maka partikel pasir yang bertebaran di tanah Arab itu bisa di semen menjadi satu dinding yang kokoh dan solid. Di Madinah. bat u itu terbelah menjadi dua.R. Sed angkan mengenai dirinya. (H. Tathagata. dengan seluruh penyerahan dirinya kepada Tuhan.

Mengapa Nabi Suci tidak takut o leh tambahan racun dari Setan atau kejahatan bisa dijawab oleh dirinya. dalam seluruh pertempuran ini hanya 150 musuh yang terbunuh dan 125 orang mukmin yang menyerahkan jiwanya baginya.S. Para kab ilah lain di Arabia pada saat itu juga telah berhasil ditarik oleh Quraish agar memihak mereka. meskipun itu merupakan perang yang tak seimbang. tetapi setan itu telah masuk Islam dan tidak perlu ditakuti lagi. yang diperlihatkan Nabi. Tak ada kebaikan ataupun kemurahan betapapun. Ketika kita membaca Kita b-kitab Buddhis kita akan menemukan di sana dua atau tiga musuh dari Buddha dan ketika para Bhikku berkumpul untuk menjaga dan melindunginya. Krishna.di adalah bangsa yang sangat berkuasa. Ketika ayat ini diwahyukan beliau memanggil penjaga rumahnya dan meminta dia per gi karena Tuhan telah menjanjikan perlindungan baginya. Tak bisa dicederai oleh racun. Apapun juga usaha yang dilakukan terhadapnya. Akibat kemurahan yang berupa sangat se dikitnya hilangnya jiwa manusia ini yang telah membuat kabilah Arab yang gemar b erperang itu hilang kebenciannya. adalah perkara yang mustahil dan tak mungkin terjadi bahwa seorang Tathagata itu bisa terbunuh Karena itu. meskipun para musuh Nabi Suci datang menyerbunya dalam jumlah ribua n adalah mustahil bagi mereka untuk memisahkan dia dari hidupnya dengan kekerasa n. dikatakan bahw . Begitu pula halnya dengan kaum Kristiani. Dalam suasana yang mencekam ini diwahyukan dalam Quran Suci: Dan Allah akan melindungi engkau dari manusia (Q.000. Di luar racun yang sangat fatal bagi manusia. Ini adalah mukjizat besar atas kecintaan kepada kemanusia an yang dipunyai oleh Nabi Suci Maitreya. Dalam sepuluh tahun diai menaklukkan 1. Tidak ada persamaannya dalam sejarah peperangan dimana seorang laki-laki bersama begitu sedikit sahabatnya melawan musuh yang berlipat dua. Ini adalah contoh yang tiada tandingannya dalam se dikitnya darah yang tertumpah.000 mil persegi wilayah. bisa memu askan kaum Yahudi. mak a Setan mengatasi yang lain dalam effektifitasnya. melainkan juga merasuk dalam pribadi spiritual dan menjadi penyebab dar i keterasingan dan keruntuhan yang paling dalam. mereka segera saja menempatkan dirinya di jajaran musuh-musuh Islam. wahai Bhikku. sebagaimana Ibrahim. dia akan diselamatkan oleh mala ikat. masing-ma sing ke biaranya karena seorang Tathagata tidak perlu dilindungi . bahkan terkadang sepuluh kali lipat namun nyaris di setiap waktu dia selalu menang. Terutama. 5:67). maka dia berkata: Dan ini. dan sedikit saja bicara sudah menjadikan mereka musuh yang menakutkan. Begitu pula. Nabi men yatakan bahwa setiap orang mempunyai setan dalam dirinya. wahai Bhikku. Namun. pergilah. Pencinta umat manusia. tidak. Musa dan Daud selalu dilawan oleh kekuatan fisik. Kaum Kristen juga lebih menyukai penyembah berhala dengan segala ikutannya yang jahat daripada ajaran Muhammad. Karena itu Setan tak pernah menggang gunya untuk melakukan perbuatan jahat. Tidak pernah dalam sejarah peperangan bahwa seseo rang dengan begitu sedikit pertumpahan darah bisa menguasai satu juta mil perseg i dalam sepuluh tahun. Ketika teraniaya dan terancam oleh kekuatan yang luar-biasa besar. Bahwa beliau akan selalu di bawah perlindungan Ilahi di tengah bahaya yang tak t erhitung yang mengancamnya dari segala penjuru dan rencana jahat tak terhitung yang mengancam jiwanya. tak suatupun yang dapat merukunkan perasaan pahit yang mereka hidupkan. tiga. Dia tidak hanya menyerang tub uh kita. Terhadap racun yang biasa. Nabi Suci berseru terhadap ketidak-adilan terha dap manusia dan mengajak manusia dengan kasih-sayang untuk berbuat adil kepada s etiap jiwa manusia. maka dia.

Dia menemuka n bangsanya seluruhnya dalam penyembahan berhala. Jika kejayaan dari rancangannya. Tidak ada sukses yang lebih baik bagi seseorang yang terpenuhi di hadapan gigi para penentangnya. Kata-kata Buddha bahwa: Yang paling berhasil di dunia dan setelah wafatnya dekat kepada Tuhannya (atau dia yang berangkat ke Brahma Loka). atau timpakanlah kepada kam i siksaan yang pedih. maka hujanilah kami dengan batu dari langit. ama t memuaskan di hati Masuklah di antara hama-hamba-Ku. Ketika Na bi naik ke mimbar dengan missi sucinya maka tak ada teman ataupun seseorang yang bersimpati kepadanya. yang pada saat wafatnya tak seorangpun musuhnya yang tersisa di jazirah itu. Dalam perang Badar suatu hujan yeng lebat m embuat kerusakan besar terhadap musuh. dan Allah tak akan menyiksa mereka selagi mereka memohon a mpun (Q. Namun. Rahmat Nabi Suc i tidak saja menyelamatkan dirinya dari setiap gangguan api atau air. Dan masuklah ke Taman-Ku! (Q.S. Bandingkanlah kata-kata ini dengan ayat-ayat dari al-Quran: Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhan dikau. Maha-berkah Allah Yang Maha-tin ggi . Lihat nomor enam. Keberhasilan sepenuhnya di dunia ini dan di akhirat.a banyak orang mencampuri makanannya dengan racun. Banyak orang yang ber jalan di api dan bahkan mereka bukan orang suci. Beliau meleburnya menjadi kaum Muslimin. dengan perasaan ridla. Dan ruh dari Nabi besar itu terbang ke haribaan Sahabatnya Yang Maha-tinggi. jika ini sungguh-sungguh kebenaran dari Eng kau. namun itu tidak akan merugika n kesehatannya. Dia merubah suatu kaum yang penuh kejahatan menjadi satu yang terpuji d an tulus.S. 89:27-30). Betapa agungnya keputusan Tuhan ini. kekurangan dalam saranan ya. Seorang dapat memperkirakan kebesaran ruhani Nabi Suci di alam mendata ng dengan keberhasilan yang dicapainya di dalam kehidupan ini. dan demikian besar hasilnya adalah tiga ukuran yang memperlihatkan ke-genius -an seseorang. badai api dan air datang menimpa mereka. tetapi jug a seluruh bangsa dijaga keamanannya dari siksaan semacam itu. Terlindung dari bahaya api dan air. 8: 32-33). Ada banyak kisah tentang banyak nabi yang oleh musuhnya dimasukkan ke api atau atau dicoba dite nggelamkan dalam air tetapi api dan air itu tidak dapat mencederai mereka. sedangkan hujan yang sama terbukti menja di rahmat yang besar bagi Nabi dan para sahabatnya. Kata-kata terakhirnya adalah: Subhana Rabbiyyal A la . Dan Allah tak akan menyiksa mereka selagi engkau berada di tengah-tengah mereka. yang membenci tuhan palsu dan hanya berhasrat untuk Tuhan Yang-esa da n Ghaib. Seringkali terjadi bahwa Nabi tahu bahwa makanannya dicampuri ra cun dan beliau seketika tidak mau memakannya. lalu siapa yang berani membandingkannya dalam kemanusiaan orang b esar dalam sejarah modern yang bisa melebihi Muhammad? Tidak kurang dari suatu m ukjizat bahwa seseorang yang tidak mempunyai teman ataupun simpatisan. PENGAJAR AKHLAK DAN GABUNGAN MORAL YANG SUBLIM . Suatu anekdot dari seorang perempu an Yahudi dengan kisah yang semacam itu tercatat dalam hadist. tanda-bukti ini digenapi sebaik-baiknya dalam pribadi Nabi Suci dengan secara ini: Dalam kehidupan beberapa nabi sendiri ketika bangsa-bangsa menulikan telinganya terhadap risalah Ilahi. Al-Quran merujukn ya sebagai berikut: Dan tatkala mereka berkata: Ya Allah. Selamat dalam per tempuran. Sesungguhnya ini bukanlah suatu mukjizat yang mengagumkan.

68:1-4). sebagai pemilik dari moral yang sublim. Bangsa-bangsa tida k dapat dibangun dengan penampakan mukjizat. keterlibatannya dalam peperangan yang tak seimbang. Adalah mora l dan akhlaknya yang membuktikan kebenaran atas ketulusannya. Bagi seorang pengajar. dalam berbagai kitab suci seperti Weda. Para agamawan telah memberikan nama palsu terhadap dusta semacam itu. Ketulusannya yang unik. k arena dia adalah gabungan dari akhlak yang luhur. tetapi bebe rapa peristiwa yang dikecualikan telah diakui dalam berkata bohong. ketegarannya dal am menahan serangan mereka selama limabelas tahun di Mekkah. sampai dia dipaksa oleh kesesatan. Akhlak inilah yang merekatkan partikel pasir yang terpisah-pisah itu menjadi tem bok yang kokoh. banyak ditekankan kepada berbicara benar. Mencari keuntungan pribadi demi kerugian agama yang lain. Sedangkan kehidupan Nabi Suci. Jadi kebenaran dan ketulusan adalah akar kehidupan dari semua agama. yang berkaiatan dengan evolus i dari segenap kemampuan serta enersi yang diamanatkan kepadanya oleh Tuhan. seorang pengajar ataupun seorang nabi.(Demi) tempat tinta. dan apa yang mereka tulis! Demi kenikmatan Tuhan dikau. Dan ini adalah perkara yang menggembirakan bahwa kebenaran dan ketulusan itu diterima oleh semua agama. menurut Buddha. ketabahannya da lam kemenangan. telah berhasil dengan gemilang dalam meningkatkan umatnya kepada tujuan yang lebih tinggi dan sublim. Dan dusta semacam ini dilakukan pada saat : Memuji Tuhan dengan berlebihan. berbicara bena r dengan bebas. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung (Q. engkau tidaklah gila. Memuja para peramal. dan penuh pengabdian . melainkan dengan ajaran ruhani. Bagi semua nabi adalah yang menjadi tanda pertama dan terutama adalah di atas se gala pamrih pribadi dan takut. Dan sesungguhnya engkau mendapat ganjaran yang tak ada putus-putusnya. tidak saja dip uji oleh Buddha. nabi dan orang-orang suci. Tanpa takut. Kebesaran Buddha adalah dalam cahaya yang bersinar dari akhlak yang diajarkannya kepada umat. dia akan selalu jujur. Dan umumnya. seorang tulus yang dijanjikan. melainkan ini bisa ditaksir dari effektifitasnya terhadap umat yang hendak diperbaharui oleh nabi itu. tetapi Nabi Suci dengan keluhuran dari ajaran akhlaknya. dan pena. k eberaniannya dalam menghadapi kemarahan para penyembah berhala. dan dalam kehormatan ini Nabi tidak terkalahkan maupun tertandingi. Zend Avesta. Buddha telah berkata: Jangan berkata dusta. pengabdiannya yang utuh kepada prinsip hidup. Sebagai fakta nyata.S. . mungkin dia seorang pengajar yang elok tetapi mungkin han ya sedikit dari semua ajarannya yang bisa didaya-gunakan. pengajarannya yang tiada henti. berkatalah yang benar. Kehidupan bangsa itu tergantung seberapa besar potensi individua lnya. Taurat dan Perjanjian Baru juga. semuanya menjadi s aksi bahwa beliau dalam segala standar adalah seorang yang tulus. Tetapi Muha mmad. Kemampuan adalah bentuk luar dari kejujuran. atau bahwa semua fatwa nya yang muluk-muluk itu tidak dapat dipraktekkan. panik atau ketakutan. yang lebih d isukai dibanding mengungkap kebenaran. Karena pamrih pribadi dan karena ketakutan. Kesucian akhlak Muhammad. adalah yang sangat jujur. Sesungguhnya manusia itu amanah. sehingga tidak ada pengaruhnya bagi para pengikutnya. Nabi dari Nazareth kelihatann ya ajarannya sangat muluk. Bud dha menggambarkan yang dijanjikan sebagai gabungan dari duabelas kemuliaan akhla k. pengutukannya yang heroik terhadap takhayul di negerinya. Dia percaya bahwa penampakan mukjizat itu bukanlah suatu kriteria dari seorang pembaharu agama.

tidak mau menye mbunyikan suatu wahyu yang menunjukkan kurang perhatiannya terhadap orang buta i tu. berarti bahwa dia memang luar biasa dalam hal itu. Apakah engkau telah temukan dia (Muhammad itu) telah berbohong sebelumnya? Abu Sufyan menjawab: Tidak . bila pilihan itu diserahkan kepada masing-masing orang. . Tetapi Nabi Mu hammad secara eksplisit berkali-kali mengumumkan: Katakanlah saya ini manusia bia sa seperti kalian . Seorang musuh besar Islam seperti Abu Jahal suatu hari berkata kepada nabi: Sesungguhnya mereka tak mendustakan engkau. sebagaimana telah kita tunju kkan. Cesar berkata: Jika ia berdusta tentang Tuhan. Seorang yang men gatakan tentang akhlaknya dan tidak mengakui kelemahannya tidak bisa disebut juj ur.S. melainkan hanya kurang senang. dan karena ini ditulis dalam al-Quran serta diulang-ulangi dan dibaca selama -lamanya. Sifat manusia itu terlihat bila dia sedang dalam keadaan lemah. dia tidak meremehkan pemotong pembicaraan itu atas interupsinya. Kurang-perhatiannya nabi kepada yang memotong perkataan. mengapa dia tidak berbuat demikian kepada kaumnya? Ketika Nabi Suci mendaki bukit dan menyeru kepada para pemimpin Quraish dan bert anya: Jika kukatakan kepadamu bahwa sepasukan besar datang dari balik bukit. Nabi Suci menga mbil sikap kurang senang atas interupsi ini dimana beliau lalu menerima wahyu in i: Ia bermuka masam dan berpaling. 6:33). Ada suatu peristiwa yang menyentuh bagaimana seorang buta telah menginterupsi pe mbicaraan Nabi Suci dengan beberapa kepala dari kabilah Quraish. Karena orang buta datang kepadanya. karena kami tidak pernah menemukan kamu berkata boh ong sedikitpun juga . Apa yang melebihi dalam kejujuran seseorang adalah bahwa beliau. sedangkan beliau belum selesai bicaranya. (Q. bahwa ia boleh jadi akan menyucikan dirinya? Atau ia mau ingat. Dan apakah ya ng membuat engkau tahu. tetapi orang-orang lalimlah yang mend ustakan ayat-ayat Allah (Q. ketika meramalkan bahwa Dia yang Dijanjikan itu sungguh jujur. Lagi. Buddha. Sebagai kenyata an. ini berarti mengirim orang Mekkah yang baru masuk Islam kembali ke neraka mu suh setelah mereka minta perlindungan kepada kaum Muslimin. sehingga dia mengikuti perjanjian i tu dengan sangat ketat dan keras. Kepadanya engkau tak menaruh perha tian. Pada setiap kesempatan. pastilah dia akan menjadi orang terakhir yang tidak setuju dengan tindakannya se ndiri semacam itu. akankah ka lian percaya? Mereka serentak menjawab: Ya. Kepadanya engkau menaruh perhatian.S. sesungguhnya adalah sangat alami. Dalam perjanjian damai Hudaibyah nabi setuju bahwa seseorang dari Mekkah yang ms uk Islam dan minta perlindungan kepada nabi. Adapun orang yang datang ke pada engkau dengan usaha keras. harus dikembalikan. Dan ia takut. 80: 1-10). Orang-orang telah memuja-muji para nabi dan peramal mereka sehingga meningka tkan derajat mereka persis dengan status yang sama sebagai Tuhan.Dan inilah kesaksian dari para musuhnya: Cesar Roma menanyakan kepada Abu Sufyan di majelisnya. Tetapi nabi begitu t ulus dan jujur dalam memegang kata-katanya. Dan tak ada c acat bagi engkau jika ia tak mau menyucikan dirinya. sehingga Peringatan itu berguna bagi dia? Adapun orang yang menganggap d irinya tak memerlukan apa-apa.

3:158).Percaya diri. Kita hidup bekerja-sama dan tergantung satu sama lain. lemah-lembut dan dermawan. Orang Yahudi biasa mengata-ngatainya dengan kata-kata yang paling kasar tetapi n abi selalu menahan diri dari membalasnya. Ada suatu perintah baginya dalam al-Quran: Dan janganlah memberi sesuatu untuk mencari keuntungan (Q. Berjiwa ksatria dan berwibawa. Ini mencederai keduanya. dan dia mengajarkan yang lain sesopan dan selemah-lembut dirinya. Tuhan telah menggambarkan dia sebagai rahmat-N ya.S . Setiap kali nabi menerima hadiah maka biasanya dia membalasnya kembali. Nabi adalah seorang yang sangat sopan. mes kipun yang belakangan ingin memberikannya tanpa beaya. Rumah dari Dia Yang Maha-suci di mekkah adalah di bawah penjagaan dari kabilah ini. dan dia menghentikan orang dari menggunakan b ahasa yang kasar. Melintasi jazirah Arab pa ra kafilah yang kaya-raya dirampok. sedang kita sendiri tidak mau melakukannya. dan sebaliknya beliau j uga menghadiahakan jubah lain untuk Raja tersebut. dibayar ongkosnya kepada pemiliknya. bila tidak maka dia tidak cocok disebut orang yang percaya diri. tetapi dia tidak pernah mengharap kebaikan orang lain terhadapn ya. Anekdot ini mengungkap betapa percaya dirinya Nabi Muhammad itu: Abu Bakar adalah seorang kawan intim dan sahabat nabi di gua Bukit Tsur. 17:37). dan selalu siap-sedia untuk apa pun dan segalanya bagi kawannya yan g mulia. Al-Quran b erkata: Jadi dengan rahmat Allah itulah engkau bertindak lemah-lembut terhadap mereka (Q. ia dibayar kembali oleh Nabi ketika dia menghadiahka n seekora unta ketika Nabi hijrah ke Madinah. lemah-lembut dan penuh kehangatan. Dia akan meyakinkan orang dengan paling sopan. adalah b ertentangan dengan percaya diri. . Dia tidak pernah memperlakuk an orang dengan kata-kata kasar. Seperti ha lnya bagi fihak penerima. Tempat duduk yang dirasa paling ny aman dan cocok untuk masjid di Madinah. tetapi kaum Quraish sangat berpengaruh dan t erkemuka sehingga kafilah mereka tidak takut apa-apa. Dia berasal dari kabilah yang menonjol yakni Quraish dan kekesatr iaannya itu dibabarkan dalam moralnya yang sublim. maka itu adalah penolakan terhadap rasa percaya d iri dan memalukan di mata orang-orang lain. keluarga dan anak-anakn ya. Jika kebetulan ada seseorang yang berbuat baik kepadanya maka dia akan berte rimakasih. Sopan-santun dalam pembicaraan: Sopan santun dan lemah lembut adalah gambara n besar dari keturunan yang baik. 74:6). Meskipun demikian. memi nta pengurbanan orang lain. Suatu sifat yang menonjol dari karakter Nabi Suci Muhammad adalah kebaikannya ke pada orang lain. Dia set ia dan taat. Sesuai dengan gambaran atas k arakter Nabi ini maka beliau menolak zakat bagi dirinya.Tetapi. Percaya diri adalah bagian yang pent ing dari sikap yang baik.S. Sepanjang hidupnya. bila dia menolak untuk membayar kembali atau membalas budi yang diberikan kepadanya. baik bagi yang memberi maupun yang menerima. nabi tidak pernah memaki orang. Kebal dari kebanggaan: Qur an Suci menyeru kepada kaum Muslimin pada umumnya dan Nabi khususnya agar tidak berjalan dengan bangga hati di muka bumi: Dan janganlah berjalan di bumi dengan bersorak-sorai (Q.S. Raja Yam an suatu kali mengirim jubah sebagai hadiah kepada nabi. Nabi itu kesatria dan wibawa sejak lahirnya maupu n naluriahnya.

tetapi duduk bersama para sahabatnya di hambal yang sama. tidak pernah mau menerima pembedaan semacam itu Bahkan sebelum d an sesudah pengakuan kenabiannya. janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang l ain. Dia tidak p ernah memakai mahkota atau tempat duduk yang lebih tinggi. Suatu kejadian atau dua bisa dikutip di sini. waktu melihatnya. mereka berkata: Damai! . dia sendiri yang bekerja sebagai tukan g biasa.S. menyatakan bahwa beliau telah menunggu dia selama tiga har i terus-menerus. barangkali (kaum lain) itu lebih baik daripada mereka. Di samping itu beliau juga biasa menggali parit pada perang Uhud. ata u suatu tenda khusus penahan panas matahari. barangkali (kaum perempuan lain) itu lebih baik daripada mereka. Dalam segala pekerjaan beliau satu peringkat dengan para sahabatnya. Dua dari sahabat nabi. yang sedang dikerjakan oleh yang lain-lain juga. dan jangan pula ka um perempuan yang satu (memperolok-olok) kaum perempuan yang lain. dan jangan pula saling memanggil dengan nama ejekan. mer . kaum Muslimin sangat sedikit jumlahnya dan mereka sangat membutuhkan pasukan. (Q. Ketika masjid di Madinah sedang dibangun. Dalam perang Badar. Abu Hudzaifah dan Abu Hassal. dan dia tidak senang akan suatu tempat khusus yang disediakan buatnya. dimana orang lain tak boleh menikmati privilese ini. Me reka menceriterakan seluruh kisah kepada Nabi dan beliau menyatakan. B uruk sekali nama jelek itu sesudah beriman. dia selalu tinggal bersama orang-orang kebany akan. Ada banyak peristiwa dimana aNabi memberikan suatu buk ti atas kejujurannya yang mutlak. Na bi.Dan lagi: Adapun hamba Tuhan Yang Maha-pemurah ialah mereka yang berjalan di muka bumi deng an rendah hati. Quran Suci menyatakan: Wahai orang-orang yang beriman. Tetapi Nabi sendiri. Namun dia lupa akan kata-katanya. Betapapun tingginya kedudukan Nabi yang diembannya di kalangan umatnya. silahkan kalian pergi dan biarlah kata-kata itu dipenuhi. Dia biasa b erperan-serta dalam segala pekerjaan. Dan i nilah kejadian yang dikutip Dalam hadist bahwa beliau terlihat penuh debu dalam peperangan ketika dia bekerja. sedemikian sehingga seorang yang baru datan g tidak dapat membedakan di antara mereka yang mana Nabi itu dan seringkali men anyakannya: Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Di atas segala tipu daya. sedangkan yang lain juga sama-sama menolak. dia dapati Nabi. Setelah tiga hari dia te ringat akan hal itu. Dan janganlah mencela or ang-orang kamu sendiri. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi di Mekkah suatu kali Abdullah bin Abil amsa m enutup perjanjian dengan Nabi dan memintanya menunggu di suatu tempat serta meny elesaikan masalahnya. kita t idak membutuhkan sesuatu kecuali pertolongan Tuhan. dan apabila orang-orang bodoh menegur mereka. Orang-orang Quraish yang paling dihormati biasa naik haji dan menginap di Muzdalifah. Bebas dari dipermalukan. Kita harus menepati janji. Para sahabatnya memberi persediaan kursi kepadanya tetapi beliau menyatakan bahw a siapa yang datang pertama dialah yang layak atas keistimewaan itu. 25:63). ketika tiba dari Mekkah di tahan dalam perjalanan oleh musuh namun kemud ian dibebaskan dengan syarat mereka tidak boleh ikut berperang di fihak Nabi. meskipun seo rang Quraish. namun di a tak pernah menyukai kebanggan ataupun pembedaan terhadap dirinya. tepat dimana dia telah meninggalkannya. dan baranagsiapa tak bertobat.

Orang Arab buas yang membunuh Hamzah adalah seorang Mekkah. Nabi mempunyai kisah yang l ain untuk diceriterakan. melainkan juga rahmatnya bisa mendinginkan kemarahan dan amu k orang-orang lain. Kemudian yang sering adalah membalas kepada mereka yang dari tan gannya dia mengalami penganiayaan ketika masa susah. Namun di sana dia tidak dapat hid up tenteram. Maka datanglah Abu Sufyan ke hadapan beliau. Mekkah adalah tempat kelahiran Nabi. dan para nabi di pelbagai ban gsa serta menyatakan bahwa semua negara adalah kreasi dari Tuhan Yangesa. yang demikian brutal karena merobek dada paman nabi. Setelah banyak penderitaan Nabi terpaksa meninggalkan Mekkah. apakah yang kauharapkan dariku hari ini? adala h kata-kata Nabi kepada kabilah yang dikalahkannya sesudah selama ini menganiaya dia. Nabi mengangkat tangannya dan mendoakan agar musuhnya dibebaskan dari penderitaan ini. siapapun yang tidak dapat menemukan kedamaian di manapun juga. iklim. dia itu tahan uji d an sabar. Umumnya dalam keadaan semacam itu . Ini adalah satu dari sifat nabi yang pali ng menonjol. Hindun. Selama tiga tahun mereka mendiamkan bel iau. isteri dari lawan Islam yang be sar Abu Sufyan. tetapi dikenali karena tingkah-lakunya yang men yakitkan. Hamzah dan mengunyah jantung. Bahkan para nabi lain tidak menyeru orang agar tidak merendahkan orang lain. manusia itu bisa tahan uji. ten damu terlihat menjadi kediaman orang yang paling dicintai sekarang. warna kulit dan ras. Dalam masa dama begitu juga di saat peperangan. Mereka memutuskan tak boleh ada sebutir biji-bijianpun makanan yang sampai ke tangan beliau. Dia merekatkan seluruh kaum Muslmin sebagai saudara. dia muncu l dengan tabir di hadapan nabi.S. manusia akan bangkit marahnya dan tak ada lain yang menghalanginya untuk memba las apa yang telah dilakukan kepadanya sebelumnya. Ketika beliau sedang meramu kekuasaan kerajaan yang bes ar sesudah penaklukan Mekkah. Kasih-sayang kepada umat seperti seorang ibu. nabi tidak pernah senang dengan kesusahan orang lain. karena kebenciannya yang sangat. Sebaliknya dia berdoa: Wahai Tuhan! Ampunilah orang-orang ini karena mereka tidak tahu . Katakan. ataupun bangga atas kem enangan yang diperoleh. meskipun seb elumnya sangat saya benci . Dia memberi kepada seluruh umat manusia status persamaan sepenuhnya dan membunyikan lonceng kematian kepada segala jenis perbedaan akibat kasta. dia lari untuk menyelamatkan jiwanya dan tiba di Taif. hanya bisa menemukannya di bawah bay angan Muhammad. Ketika Mekkah ditaklukkan keum Muslimin. 49:11). Seketika itu juga. Dia t elah mengakui kedatangan semua juru ingat. Ada banyak kejadian seperti ini dalam sejarah Nabi yang paling s abar ini. Akhirnya. dia datang kepada Nabi. Tidak dikuasai oleh rasa balas dendam. Dalam perang Uhud Nabi dilempari batu sedemikian banyak sampai giginya berdarah-darah. sedemikian rupa sehingga orang-orang terpaksa makan tulang dan bangkai. wahai orang-orang Mekkah. Dan dia memaafkan semuanya atas apa yang mereka perbuat terutama pada saat ketika dia dengan segenap sarana yang dimilikinya bisa membalas kepada mereka k arena dialah yang memegang Pemerintahan. Tetapi Nabi tidak mau mengungkit peristiwa yang sangat menyedihkan dan menyiksa itu. tet api hanyalah nabi Islam ini yang mengajar kepada seluruh negeri agar tidak memandang rendah bangsa lain. Nabi mengampuni dia. Berbeda dengan Raja-raja dunia yang lai n. dia mengampuni semua musuh Islam yang terkalahkan. Pada situasi biasa. Sedih atas kesusahan orang lain. hati dan ginjalnya serta memotong buah zakarnya dan mengalung kannya.eka orang lalim (Q. rasul. Setelah beliau hijrah maka suatu wabah kelaparan yang menakutkan menimpa kota i tu. Sesungguhnya. Pada waktu penaklukan Mekkah. tetapi pen duduk Mekkah adalah musuhnya yang besar. Tetapi orang yang penyabar ini tidak membalas kutukan sedikitpun. yang tidak saja mengungkapkan betapa nabi itu bisa mengendalikan kemar ahan dan amukannya. tetapi membabarkan kua litas yang menonjol ini pada saat dia memiliki tongkat komando dan mahkota adala h lebih jarang. Seketika itu juga Hindun menangis: Nabi dari Tuhan Yang-benar. dan berkata: Wahai Muhammad! orang-orang mu akan binasa . Semua filantropis mencintai kemanu .

yang kehidupannya telah ditulis dalam rincian yang sangat ketat. Dia menaruh simpati yang sebesar-besarnya kepada fakir-miskin. Ayah Zaid datang untuk membawanya pulang. dan mereka merenungkan tentang terciptanya langit dan bumi: Tuhan kami. 6:163). Suatu kisah bisa dikutip di sini. Tidak berapa l . bisa dibandingkan dengan anak yang nakal dan tidak pa tuh kepada ibunya. Nabi telah meletakkan semuanya ini dal am praktik. Ini sesuai dengan perintah Quran Suci: Sesungguhnya dalam diri Rasulullah kamu mempunyai teladan yang baik bagi orang ya ng mendambakan Allah dan Hari Akhir. mengatakan bahwa Nabi Suci dalam sep anjang hayatnya tidak pernah berteriak. Di samping segala perlawanan. tetapi cintanya kepada Nabi begitu kuat di hatinya sehingga dia lebih cinta dan simpati kepada Nabi di bandingkan bapaknya sendiri.S. Dia mengulangi pertanyaan nya namun Nabi tetap terdiam. apalagi mengatakan seperti Cih . Dan lagi Dia memerintahkan Nabi agar berkata: Katakanlah: Sesungguhnya salatku dan pengurbananku dan hidupku dan matiku adalah untuk Allah. yang bisa memiliki begitu besar c inta dan kasih untuk melakukan ini semua. seseorang suatu kali muncul ke hadapa n Nabi dan berkata: Wahai Nabi yang paling ditinggikan Tuhan. Tetapi suatu kecintaan yang alami dan naluri seperti s eorang ibu kepada anak-anaknya patut dipertimbangkan. Perlakuan para lawan nabi dan musuh Islam di Mekkah. maka ja waban Nabi adalah: Tujuhpuluh kali . Lagi. berapa kali saya harus memaafkan seorang budak? Nabi lama berdiam diri.S. Hanyalah jiwa yang seperti ibu. Quran Suci mengatakan: (Yaitu) orang yang mengingat-ingat Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan samb il berbaring di atas lambung mereka. dan yang ingat sebanyak-banyaknya kepada Al lah (Q. Engkau tak menciptakan itu sia-sia! (Q. Betapa orang-orang Mekkah memperlakukan Nabi tak disembunyika n pada siapapun. dan di atas itu memaafkan tujuhpuluh kali sehari. Suatu contoh-teladan bagi yang lain: Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi di s eluruh galaksi. ini merupak an bukti terbesar tentang penting dan keasliannya. Keotentikan dari prognos is ini jelas dari fakta bahwa misionaris Kristen. Teosofi dan pakar Hindu telah mencoba melekatkannya kepada para orang suci dan nabinya sendiri. Seorang yang ingat kepada Tuhan sewaktu duduk dan berdiri tak akan pernah lalai terhadap kewajibannya dan beramal salih kepada sesama manusia. Namun cara dimana Nabi menunjukkan naluri cinta. Adalah kegelisaha nnya kepada perbaikan kemanusiaan yang memaksanya untuk bersujud dan bermohon de ngan sungguh-sungguh kepada Tuhan serta ber-rendah-hati dalam doanya. budak yang hi na. NUBUATAN TENTANG MAITREYA YANG TERKENAL DI DUNIA Jika nubuatan itu mengandung kesaksian baik dari kawan maupun lawan. Orang-orang bisa menemukan keselamatan dalam mengikuti jalan kehidupannya. Ini berbeda bila misalnya bil a ada perselisihan pendapat atas asalusulnya yang tepat. Selalu berfikir positif. sesungguhnya adalah sesuatu yang mus tahil dicapai.S. Tuhan sarwa sekalian alam (Q. kepadanya. dia berdoa dan sangat gelisah serta cemas demi perbaikan dan ketulusan akan umatnya. 33:21). Zaid bin Harits adalah seorang budak. yang dibebaskan oleh Nabi. kehangatan dan penuh perhatiann ya demi kebaikan mereka adalah bukti yang jelas dari perasaannya yang penuh rahm at. 3:190). Ketika dia bertanya untuk ke tiga kalinya.siaan sepanjang hidupnya. Memaafkan suatu kesalahan dan apalagi itu adalah kesalahan seorang budak. Anas yang adalah pembantu Nabi.

dan Arhat Buddha. Avatara terakhir ini akan disebut Kalki. nabi ini bukanlah Kalki Avatara. berdasarkan persaudaraan. Dia yang menaklukkan tidak akan ditaklukkan lagi (Dhammapada). Prof. yang lahir ke dunia demi kebaikan dan kemakmuran da ri sebagian besar manusia. di hari-hari belakangan kita kenal mereka sebagai Gautama Buddha dan Kristus . telah ditulis: Pada hari-hari itu ada dua di antara jutaan manusia yang berdiri sebaga i menara di atas yang lain dalam kekuatan berkah dan cinta. Dalam Bhagawat disebutkan bahwa Resi Maitreya. Teori Buddha yang datang kembal i ini bukannya primitif. Edmund dan Pavri mendefinisikan Almasi h Yang Dijanjikan yang disebutkan dalam Yohanes. akan sekali lagi terlaksana dan diajarkan oleh Buddha di masa depan. tetapi Maitreya ini telah d idefinisikan sebagai pembimbing ruhani masa depan. seseorang yang bernama Kri shna Murti telah didefinisikan sebagai Dia Yang Dijanjikan dan telah ditulis bah wa: Pangeran Maitreya mengambil arah yang sama ketika dia mengunjungi Palestina. 26). sebagai Maitreya dan Almasih se bagai pribadi yang satu dan sama. Buddhavansha bab 2) dan k epercayaan itu menjadi mapan di semua aliran (E. wahai saudaraku. yang muncul da lam suksesi dan doktrin setelah kemerosotan dan menghilangnya. pandangannya terhadap Weda). guru Hukum. entah terbunuh atau melarikan diri dari India. Betapapun dengan semuanya ini. 2.ama yang lalu ketika saya di Madras dimana pusat Teosofi Adyar mengadakan suatu konferensi agama yang dihadiri oleh kaum Teosofi dari seluruh dunia. Agama Buddha berpegang bahw a kebenarannya secara berulang-ulang telah diajarkan oleh Buddha. Namun. tetapi sudah pasti timbul sebelum kanon Pali.26. utusan cahaya. Maitreya. 1 64. yang akan menjadi guru terakhir dari Buddha yang dijanjikan. Pada sa at Maitreya muncul untuk kedua kali dalam bentuk Almasih. yang didiskusikan secara rinci. adalah sungguh melukai hati bila Shankaracharya i . Pada perist iwa ini sejumlah besar kepustakaan telah diterbitkan dimana obyeknya adalah data ngnya guru dunia. Otoritas ya ng sama menulis selanjutnya bahwa Kalki Avatara dan Maitreya adalah dua Almasih. Maitreya yang dijanj ikan telah disebutkan dalam buku-buku Kristen dan Teosofi dengan kata-kata berik ut ini : Maitreya Buddha yang ke lima belum datang. karena Me tteya disebutkan dua kali di sana (Digha Nikaya. Sosiosh juru-selamat Iran. Dan apakah makhluk itu? Seorang Tathagata. yang akan datang belakangan. (Digha Nikaya. halaman 8. Leuman. Dia membantai kaum Buddhis sedemikian besar jumlahnya hingga tak seorangp un yang tersisa di India. Ada sat u makhluk . sebagaimana tulisnya: Dalam Wisnu Purana ditulis bahwa Resi Maitreya akan menge mbangkan cahaya ruhani di abad kegelapan dan akan meletakkan landasan peradaban yang terbaik. kasihsayang dan harmoni. Kaum Buddhis menunggu kedatangan Maitreya Buddha di abad mendatang. 106). yang melakukan segal a macam kesulitan terhadap kaum Buddhis di India karena dia berpandangan bahwa B uddha itu menentang Weda (Telah kita sebutkan sebelumnya. The Coming of Christ . Maitreya Samiti ). dan yang kelima adalah Maitreya. Suatu siklus dimana tiada Bu ddha yang muncul disebut kosong (Shunya). karena rahmat-Nya kepada dunia. Sumedha dan lainnya. Ini adalah pribadi yang sama. Se orang orientalis yang terkenal di dunia. ( Isis Unveiled oleh Madame Blavatsky. ( Buddhist and Christian Gospels . nama dari Budhisatva yang merupakan Buddha di masa depan. Maitreya. Liha t apokripa St. guru dunia masa kini yang disebut kawan Dwipayn Vyas Muni. Tetapi dalam siklus ini ada lima. Yang belakangan ini adalah Ka bbalistic Raja Almasih. empa t telah muncul. demikian pula umat Hindu menunggu Kalki Avatar dari Wisnu yang akan datang dengan seekor kuda dengan pedang di tangan . halaman 156). yang akan data ng dengan seekor kuda putih. dia menyeru kepada par a muridnya untuk saling mencintai sama seperti dia mencintai mereka. No. jilid II hal. demi kemaslahatan dan kebajikan dan kesejahteraan dewata dan manusia. Beberapa penulis Hindu telah mencoba melekatkan nubuatan ini kepada orang suci m ereka sendiri Shankaracharya. Dalam buku lain dari kaum Teo sofi The Master of the Path oleh Lead Beater halaman 51. hal. namun dia timbul sebagai utusan cinta (Almasih) . Max Muller menulis dalam Chips fro m a German Workshop jilid I halaman 452-453 : Pernahkah kaum Buddhis mencoba menge tahui bahwa Buddha yang Dijanjikan itu tiada lebih daripada Maitreya yang dihara pkan. Yohanes. Yang Utama . Ini juga menjadi kedatangan Kristus yang kedua . Dalam Buddha and Christ oleh Jinarja Dass.000 tahun yang lalu .

dan ia ak an mengadili dengan pertolongan kebenaran dan berjuang untuk penyebarannya. harapan kita. begitu pula Persia. Dalam suatu ba b khusus dia menulis: Adalah rupanya suatu kenaifan. Ia menghakimi dan berperang deng an adil (Wahyu 19:11). Maitreya yang akan datang. Dia diakui terkenal sebagai yang terpercaya (Al-Ameen) da .S. yang terbaca: Lalu aku melihat sorga terbuka. Yohanes. kitab mana harus kita peluk dalam hati kita pada jam terakhir. dan Ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar . Teosofi dan Hindu telah membuktikan bahwa nubuatan ini terkenal dalam istilah yang paling jelas tanpa kebingungan lagi dalam kitab-kita b agama Buddha. Suatu kesimpulan ringkas dari tema mereka ini bisa diberikan di bawah ini: Kaum Buddhis.536-563). Hindu dan Kristen. Klaim dari kaum Kristen. Sebagai kenyataan. kehidupan abadi yang diberikan oleh Kristus . para sejarawan mengungkapkan kuda nabi yang disebut Buraq yang berwarna putih. Ini adalah pelajaran Tuhan kepada kaum Teosofi dan kepada mereka yang mengira bahwa nabi itu seorang yang d ibuat oleh manusia atau rekaan orang belaka. Juga klaim kaum Teosofi bahwa Kri shna Murti adalah Maitreya setelah beberapa waktu mereka gagal mempropagandakann ya. dimana dia mengungkapk an hal yang paling memalukan dalam mengaitkan Messiah dan Buddha. Teka-teki ini dengan indahnya telah dita fsirkan dalam Wahyu kepada St. bisa dicatat bahwa atribut Maitr eya itu tidak bisa didapati dalam pribadi Kristus dan cukuplah kita mintakan pe rhatian terhadap buku Monier Williams tentang Buddhisme. yakni pedang kebenaran. Cahaya Asi a atau cahaya dunia? (Buddhism and Christianity). dan dia akan mempertaha nkan diri. dalam menyimpulkan pelajaran ini. karena mereka dianiaya. (Yaitu) orang-orang yang di usir dari rumah mereka tanpa alasan yang benar.nidihubungkan dengan Maitreya Yang Dijanjikan. juru selamat kita. Wishnu Avatara dan Sosiosh dengan seekor kuda putihny a merujuk kepada kehidupan yang murni serta paling sublim. kitab yang m emberi tahu kita tentang orang mati. Sebagai kenya taan bab ini berjudul: Nubuatan tentang Maitreya yang dikenal luas di dunia. Seti ap kata dalam wahyu ini membuktikan Muhammad sebagai dia yang dijanjikan seperti yang dirujuk di atas. ada seekor kuda putih. Namanya adalah Maitreya. Ini juga menunjukkan tertekannya nafsu jahat denga n pribadi yang tulus. hal. Dia kelak akan benar-benar seorang Maitreya dalam arti maupun kata. Tuhan memenuhi nubuatan Buddha dala m pribadi Muhammad 1400 tahun yang lalu. 22:39-40). (Monier Williams. yang akan dipimpin ol eh orang yang dijanjikan itu. sekarang hanya menunggu akan datangnya Maitreya. Mengenai klaim dari kawan-kawan Kristiani kita. telah menunggu seorang yang dijanjikan. sebagaimana kata Quran Suci: (Perang) diizinkan kepada orang-orang yang diperangi. Buddha yang menyerahkan kemat iannya atau Kitab yang mengungkapkan kepada kita tentang yang hidup. ketiadaan. Dia akan menjadi pemilik pedang. Dia adalah gabungan dari rahmat dan penuh kehangatan. Pedang di tangan dan seekor kuda putih yang ditungganginya diikuti pernyataan ba hwa bahwa Dia yang Dijanjikan itu adalah seorang yang jujur dan benar. Dan sesungguhnya Allah itu kuasa untuk menolong mereka. Siapakah yang ak an kita pilih sebagai pedoman kita. kecuali hanya karena mereka berk ata: Tuhan kami ialah Allah (Q. Buddha atau Kristus? Adalah sekedar suatu ejekan untuk mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang yang rasional dan mau berfikir dalam abad ke sembilanbelas . sesungguhnya.

S. Maitreya akan menjadi utusan dari rahmat serta kasih-sayang ke seluruh lama seme sta. Tidak saja Gautama Buddha melainkan juga semua Buddha yang terdahulu darinya men gharapkan kedatangan Dia yang Dijanjikan. Tuhan melarang berdagang dengan Mesir yang terkenal akan perdagangan kudanya (Ul angan 17:16). di Provinsi Frontier. (Q. supaya orang-orang tidak tert ipu dalam mengenalinya. yang telah diramalkan tentang Nabi Suci oleh Vyasji dalam Bhavishya P urana (didiskusikan dalam Prophet Muhammad in Hindu Scriptures di tempat lain dala m buku ini). dan hanya Sulaiman yang empunya kuda. dan tempat-tempat yang terjauh di Asia Tengah. Kedatangannya akan terjadi pada abad kegelapan (Kaliyuga). Dia yang Dijanjikan. melainkan dia itu Utu san Allah dan segel (penutup) para Nabi . Dalam terminolog i Hindu abad di dunia ini dibagi dalam empat abad (yugas). 33:40). SUMBER NUBUATAN TENTANG MAITREYA Perkara lain yang menunjukkan keaslian akan pentingnya nubuatan ini tentang keda tangan Nabi Yang Dijanjikan terdapat dalam daftar sumber yang diberikan di bawah ini: Nubuatan ini diberikan oleh murid Buddha yang terkenal dan terkemuka. Dwaparyuga. Buddha menyebut Dia yang Dijanjikan adalah seorang Buddha dan digambarkan pelari . Wahyu kepada Santo Yohanes itu ditulis pada tahun 96 M. Bahwa Maitreya adalah teman Viasji adalah terang dari nubuatan. Kualitas moralnya digambarkan dalam pujian yang ditulis dengan istilah yang jela s dan istimewa. bah wa tidak ada Buddha lagi yang muncul sesudahnya. Dalam kepustakaan sejarah kaum Buddhis. Kaliyuga. disebutkan sebagai suatu fakta bahwa Dia Yang Dijanjikan ditunggu dimana-mana dengan sangat. tetapi tidak dalam istilah yang persis. Karena itu nubuatan tentang seorang penunggang kuda adalah Muhammad dan pengenda ra keledai adalah Kristus. Jepang. Ada perbedaan pandangan tentang pertanyaan ini. Dalam Kitab-kitab agama Buddha yang paling otentik dan standar. Maitreya. Burma . Semua resi Hindu (utusan) muncul dalam ketiga abad pertama (periode) dan Muhammad muncul pada abad Kaliyuga. Disebutkan dalam istilah yang terbuka bahwa dia adalah akhir dari para nabi. sebagaimana juga telah dikatakan dalam al-Quran: Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari orang-orang kamu. telah digambarkan sebagai pembimbing dari seluruh umat manusia. Adalah aneh bahwa tak seorangpun nabi Bani Israil yang bo leh mengendarai kuda. Para hakim dan pangeran Bani Israil biasanya menggunakan keledai dan bihar sebag ai kendaraan. Maitreya adalah Buddha yang terakhir dan Nabi. 4. Beberapa gambaran atas sifat-sifat khususnya yang menonjol juga telah diberikan. Gaya. Disebutkannya adalah oleh percakapan Buddha sendiri. 3. Nama Maitreya sendiri berhubungan dengan seorang yang dikenal tanpa suatu keragua n. Cina. Tret ayuga. 2. Masa kedatangannya telah disebutkan. 1. Benares. Beberapa dari pat ung ini setinggi 120 kaki. Dan tidak ada sesuatupun yang membingung kan tentang kuda putih yang dimilikinya untuk berkendaraan. Raja Buddhis membuat patung-patung dari Maitreya yang akan datang di pelbagai ko ta di Asia. Deccan. Krutayuga. lukisanan sosok Dia yang Dijanjikan itu digambarkan dengan terang.n yang benar (Siddiq) oleh para musuhnya. Nama dari dua kudany a adalah Luhuf dan Sanjah . Setelah Almasih maka giliran Nabi Suci yang telah berperang da n berjihad untuk menyebarkan kebenaran. semacam Kandhara.

Yang Diberkahi memberi kan jawaban: Aku akan katakan kepadamu. yang saya telah mendengar pada suatu peristiwa tertentu. Rangoon. Nyatakanlah kepadaku. Dan karena inilah maka Dia yang Dijanjik an itu dipandang sebagai pendiri agama kemanusiaan. Kata-katanya dikutip dari Milinda Prashnah . ANANDA Ananda adalah perawi yang lain dari nubuatan ini. Sariputta bertanya kepada Dia yang Diberkahi mengenai Penakluk di masa depan. telah diterjema hkan ke bahasa Sinhala.O.P. Buddha menekankan nubuatan ini sedemikian kuatnya sehingga para muridnya semuany a lupa akan kesedihan atas kematiannya. suatu kitab dengan otoritas. melainkan juga tanda-bukti dan a khlak para muridnya. Buddha yang utama adalah saya. Peristiwa seutuhnya akan dipelajari. 500 tahun sesudah Buddha. pada saat lingkaran yang bahagia ini berakhir. Buddha yang suci dan agung itu. dan memiliki suatu posisi yang unik kedua hanya sesudah Pali Pitaka. Kata-kata ini berbicara mengenai keagungan sang nabi. Lingkaran kita adalah sesuatu yang membahagiakan. TRADISI DARI MURID-MURID BUDDHA YANG TERKENAL Ada suatu g berikut man 33 di M. Pahlawan yang akan mengikutimu adalah sebagai Buddha. apapun juga keadaan nya. Dia selalu menyukai rombongan Buddha. Yan ini disalin dari Journal of the Pali Textbook Society tahun 1886 M.annya itu sama dengan Buddha yang Dijanjikan kelak. kisah tentang tahun-tahun ini akan lenyap. Ketika dia mendengar pembicaraan para tetua. Kisah ini berasal dari seorang murid besar Buddha dan sahabatnya. Satu copy lagi dari ini terdapat di Hinayana Library. kitab berjudul Anagat Vansha (Sejarah dari peristiwa di masa depan). tetapi setelahku Metteya akan datang. Sri Lanka. Yang Diberkahi tinggal di Kapilavastu d alam suatu gua di pohon beringin di tepi sungai Rohani. Engkau Yang-esa dan Melihat. y ang telah lama merupakan kitab populer dalam bentuk bahasa Pali. halaman 480-482). yang diberikan secara rin ci. Konagamana. Tiga pemimpin telah hidup: Kaku-Sandha. Kitab ini diterbitkan di Colombo pada tahun 1877. Kaum Buddhis sangat ingin tahu tentang Maitreya sehingga mereka menyangka setiap dan masing-masing pembaharu sebagai dia yang dijanjikan. Dia digambarkan sebagai gabungan dari akhlak semacam itu yang belum pernah a da pembaharu lain yang menyamainya. Aham etrahi sumbudho Metteyo capy hessati idheva bhaddake kappe asamjate vassakotiye Metteyo namena sambuddho dvipaduttamo Kattam bhavissati mama ceayena rathaman panca anatara dhanai. Ada banyak kejadian se macam ini dalam sejarah kaum Buddhis. Kemudian seorang yang di hormati. Sebelumnya. Dalam kitab itu tertulis: Puji kepada Dia yang Diberkahi. kemudian Metteya disebut Yang Utama dan menjadi pemimpin dari selu ruh umat manusia . berdoalah agar kaupasang tel ingamu karena aku akan bicara. Dalam Kitab-kitab suci agama Buddha disebutkan tidak saja tentang akhlaknya yang mulia dan patungpatung yang didirikan untuknya. T . ini mengungkapkan justru dalam Kata Pengantarnya bahwa kitab ini berisi percakapan antara Raja Mi linda dengan seorang misionaris Buddha Nagsena. KISAH DARI MURIDNYA YANG LAIN. ( Buddhism in transition diterjemahkan oleh Warren Pages. hala Museum Library Colombo. kaum mukmin dan para pengikutnya. Sariputta. Rev.G. dan pemimpin tambahan Kasap a.

Dia akan menjadi pemimpin suatu persaudaraan dari beb erapa ribu orang jumlahnya seperti halnya saya sekarang yang menjadi pemimpin da ri beberapa ratus orang jumlahnya. karena saya telah menyelesaikan karya risalah saya. Wahai Ananda. ujarnya: Bawakan aku sebuah bantal. dia yang diberkahi. atau bahwa pesan itu tergantung kepadanya. jangan bersedih hati atau berurai air mata seperti in i. Wahai engkau yang begitu sempurna.W. Rhys Davids. Kepalanya harus menghadap ke utara di antara dua poho n cemara. bisaka h engkau menghormati tuanmu? Mendengar hal ini. jadi. Maha pri Nibhan Sutta dan T. beberapa tanda istimewa muncul di pepohonan dan di lang it serta di bumi. Tetapi Buddha me ngatakan tanda-tanda ini tidak ada kaitannya dengan penghormatan terhadap diriny a.Rhys Davids menerjemahkan: Nagsena yang suci.Rhys Davids telah menerjemahkannya ke Bahasa Inggris. dia menulis: Kitab ini telah datang ke rumahnya yang di selatan ini sebagai kitab dengan s tandar otoritas Prof. ( Milinda Prashnah . Milinda Prashnah halaman 225 ).W. tetapi penghormatan besar adalah kesadaran akan dirinya. tuannya yang baik hati. engkau sangat dekat kepadaku karena pengabdian dan kecintaanmu yang takkan musnah. saya ingin berbaring. Ruh dari alam ini akan terus hadir. da n dia masih begitu jauh dari tujuan yang sempurna: tetapi tuannya. Carlongen Newman telah menulis berdasarkan otoritas dari kitabkitab Buddhis dalam bahasa Sanskrit dari bahasa Cina yang paling berwenang. Dengan kata-kata ini Ananda duduk di sampingnya. WASIAT BUDDHA DI TEMPAT WAFATNYA Dalam kitab yang terkenal dari agama Buddha. Buddha y ang diberkati berkata: Dia akan memimpin seluruh kemanusiaan. telah dikatakan oleh dia yang diberkahi. Bukankah telah kuberitahukan berulang-kali kepadamu sebelum ini. Sekarang Tathagata tidak mengira Ananda adalah dia yang harus m emimpin persaudaraan. dan Buddha berbaring atasnya. akan segera wafat.W. Hanya inilah apa ya ng kucari sekarang. (T. T. ikatan kewajiban dan pengikut yang tulus. Buddha melanjutkan kata-katanya: Wahai Ananda.Rhys Davids. dan yakin bahwa semuanya akan lenyap kecuali kebenara n dan ketulusan. dimanakah Ananda? Seseorang memanggil Ananda. bahwa adalah fitrah kita untuk berpisah dengan yang kita kasihi dan barang-barang yang disuk ai. hentikanlah.Eitel. Wahai Ananda. Mengenai otentisitasnya . Apapun yang kaukerjakan itu sudah benar. Tetapi sebalikn ya ketika menggambarkan kemuliaan dan sifat dari Metteya. Kemudian ketika dia kembali kesadaran nya dan telah terbangun. Tetapi dengan mendefinisikan atribut dari Metteya. dan nafsu. air mata mengalir di pipi Ananda. Ananda menghampiri dan berkata kepada Tuan yang dihormatinya: Kegelapan dan kegalauan sedang menc ari kebijaksanaan. Saya telah memutuskan untuk mencari peristirahatan dan ke damaian. tetapi seorang yang sadar mengenal bahwa ego-nya itu bukanlah realitas. sama seperti saya yang memimpin ratusan orang.Wahai Nagsena yang terhormat! Bu ddha yang diberkati telah meramalkan Buddha tidak berfikir bahwa hanya dialah yang memimpin komunitas. Kemudian Buddha bertanya kepada para muridnya: Sau dara-saudaraku. saya merasa lemah. te .. pencetus caha ya kebijaksanaan . di a berkata demikian ini: . Setelah sampai dia berbicara kepada Ananda. Orang-orang yang terbenam dalam dengan emosi. Ananda menganggap hal ini menunjukkan hormat. Raja Milinda berkata kepada Nagsena. Saya menyerahkan diri jasmaniku ini yang berupa daging dan tulang.W. Seorang yang tidak bijak akan mengira bahwa dirinya adalah segalanya. J. Dia menyadari khayalan alam semesta ini. dan buta. Ini karena ia merasa bahwa ia masih belum apa-apa kecuali pencari kebenaran. sangat mendambakan cahaya. ujarnya: . halaman 229). dan Buddha ber kata: Ananda. Bantal dibawaka n kepadanya. bah wa Buddha yang Diberkahi maju ke depan dengan suatu rombongan besar dari para pe ngikutnya ke tempat tinggal Malla yang ada di Koshinagar di seberang sungai Hari nyvati.

dimana kitab ini menggambarkan nabi sebagai yang mengetahui rajhasia alam yang paling dalam. 98: 2-3). Buddha yang lain akan bangkit seorang yang suci. seperti yang saya lakukan. Dia akan menggelar kebenaran Ilahi dengan cara yang sama seperti yang saya kerjakan. Dia akan menyiarkan agamanya sebaik mungkin dari seluruh agama yang ada .ruslah berusaha dengan sekuat mungkin tenagamu. Kemud ian Ananda menahan tangisnya dan bertanya siapakah yang kelak akan mengajar mere ka setelah (Buddha) tiada. Dia akan mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan.S. bai k yang sebelumnya sudah diturunkan ataupun belum. Tuan. (Q. Karena kepemimpinannya yang diberikan ke segenap ba ngsa di dunia maka dia adalah segala cahaya. dibenarkan oleh al-Quran: Boleh jadi Tuhan dikau akan menaikkan engkau pada kedudukan yang amat mulia 17:79).S. Lagi dia digambarkan sebagai seorang yang menampakkan cahayanya di tanah yang pe nuh kegalauan dan kegelapan. dan akan dengan seluruh keagungannya. ba gaimana kita bisa tahu akan hal itu? Untuk ini Buddha yang diberkahi berkata: Di a kelak adalah Maitreya yang seutuh-utuhnya.S.S. yang membacakan halaman-halaman yang suci. Murid-muridnya akan berkali-lipat menjadi ribuan sedangkan saya hanya beberapa r atus. Dia akan menyiarkan agamanya dan ini dalam kenyataannya akan menjadi yang terbaik. Sebagai nubuat. dikatakan bahwa beliau akan memperagakan kebenaran Ilahi seperti yang d iajarkan olehnya. 5:67). Engkau hanyalah juru-ingat.S. Dia yang dijanjikan akan mengetahui semua rahasia alam itu dimanifestasikan dari al-Quran. dan tiap-tipa bangsa mempunyai seorang pemimpin 13:7). Untuk ini Gautama Buddha menjawab: Saya bukanlah satu -satunya Buddha yang datang ke dunia ini. dia aka n menjadi pemimpin yang mengungguli seluruh manusia dan menjadi pengajar umat ma nusia dan jin. Dia akan mencapai puncak kejayaannya . Hanya dengan demikian kemudian k amu akan menemukan pembebasan dari nafsu rendahmu. semuanya ditemukan dalam Qura n Suci. dan seorang yang akan menyebarkan kebijaksanaan dan ilmu. Dia akan mengetahui rahasia alam. ataupun saya bukanlah kereta yang tera khir. Ananda merasa tenteram dengan kata-kata ini lalu berkata: Doakan. Yang didalamnya ber isi Kitab-kitab yang benar (Q. al-Quran mengungkapkannya: Cahaya di atas cahaya (Q. yang digambarkannya sebagai orang suci. melainkan juga merujuk dalam istilah yang ditekankan akan ke datangan seorang Buddha yang belakangan.S. 5:3).S. Ini adalah sifat beliau satu-satunya yakni menjadi pembimbing dari seluruh dunia sedangkan para nabi yang lain datang membimbing masing-masing kaumnya. ( Gospel of Buddha oleh Carus P. Pada saatnya yang tepat. 24:35). Kitab yang diusung olehnya dikatakan dalam al-Quran: Ini adalah ayat-ayat Kitab yang penuh Hikmah (Q. . Dia akan menikmati kehidupan bersama orang-orang yang tulus. Menarik kesimpulan dari kutipan ini yakni bahwa Buddha tidak hanya mengakui para Buddha sebelumnya. kata Quran Suci: Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku lengkapkan nikma t-Ku kepada kamu dan Aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama (Q. cahaya di atas cahaya. takhayul dan kebodohan. Quran Suci berbicara tentang Nabi Muhammad dengan istilah yang tidak ke sana-si ni sebagai: Dan Allah akan melindungi engkau dari manusia jahat (Q. halam an 215-218). Al-Quran telah membenarkannya dengan kata-kata: Utusan dari Allah. (Q. Lagi dia menyebutnya sebagai pembimbing seluruh umat man usia dan guru baik manusia maupun jin. 10:1). Bahwa semua tujuan yang benar ini diperlukan sebagai petunjuk bagi manusia.

Betapa besar mukjizat semacam ini bagi seor ang laki-laki. untuk memasukkannya menjadi mereka yang berniat baik dan kawan s erta pengikutnya. yang lain telah memperoleh manfaat dari Dharma. penjelmaan dari kasih-sayang dan kebaikannya disebutkan . Sir Charles Eliot. yang telah mendengar pe ncapaiannya menjadi Buddha. maka datanglah ke mari. Hardy dalam bukunya Manual of Buddhism menulis: Selama Buddha menetap di Weluwana maka ayahnya Sudhodana. Lagi. mengirim kepadanya seorang bangsawan yang menyerahka n pesan ini atas nama raja: Adalah kehendakku untuk melihatmu. pada halaman 225 menulis: Buddh Buddha di masa depan hanyalah Boddhisatva Maitreya. Dalam kisah lain diriwayatkan: Suatu kali ayah dari Gautama Buddha mengungkapkan keinginannya untuk melihatnya. Kata-kata Buddha : Bahwa dia akan memimpin kehidupan orang-orang tulus dipraktek kan seratus prosen oleh Nabi. NUBUATAN DALAM NASKAH SUCI YANG LAIN Sulit didapatkan satu Kitab agama Buddha yang tidak menyebutkan kedatangan Maitr eya yang dijanjikan. dalam bukunya se Buddhism menulis pada halaman 119-120: Japane Maitreya itu khusus penting bagi sejarah ajaran karena ini berkaitan dengan sifat dan keadaan dari seorang Bodhisatva baik yang lebih lama maupun yang lebih baru .Seorang lelaki yang para lawannya berencana untuk menyingkirkannya dari kota seb agai orang yang tak berdaya telah ditingkatkan ke suatu kedudukan yang luhur dan berwibawa. Jadi. Dia tidak saja memimpin kehidupannya sendiri yang paling tulus melainkan dia meramu ribuan umat menjadi bebas dari dosa. d ia telah memerintah mereka tidak saja secara fisik melainkan juga spiritual.S. dia itu kemena kan kita. kar ena kehangatan dan kecintaan kepadanya telah terpateri dalam hati mereka. Lagi bahwa dia akan menikmati persahabatan dengan ribuan pengikutnya serta murid nya telah jelas dari fakta historis bahwa pada saat penaklukan Mekkah. Dan segera setelah wafatnya jumlah itu berkembang menjadi lebih dari tujuhpuluh ribu. dalam teks Pali dengan sedikit rincian Seluruh aliran Buddhisme m engenalnya dan dia kerap kali disebut dalam kepustakaan Pali belakangan dan di d alam teks Buddhist Sanskrit sebagai Lalit vistara dan Mahavastu . Pandit Kumar Swamy. sedangkan mereka duduk berjarak yang a gak jauh. ayahmu ingin sekali . Karena itu mereka mengatakan kepada pangera n yang lebih muda itu untuk menyembahnya. kita pamannya dan kakeknya . yang dilawan oleh berpuluh ribu orang dan dia menjadi magnet bag i mereka semua. Nabi memi mpin sepuluh ribu bangsa Arab. yang berkata kepada Buddha. tetapi aku akan mengatasi keengganan mereka Setelah Saryut menyembah Buddha. mantan Dutabesar Britania Raya di Jepang. cendikiawan terkemuka dari Madras. Demikianlah para pakar yang besar dan terkemuka telah menulis tentan g dia: Yang paling sukses dari semua Nabi serta segenap pribadi keagamaan (17). Buddha duduk di atas sebuah singgasana Pangeran Sakya itu berka ta: Siddharta (Buddha) ternyata lebih muda daripada kita-kita ini. Tidak ada kemungkinan sukses yang lebih baik dari ini. Set ibanya di taman. tetapi ayahmu atau kerabat mu yang lain. R. dalam bukunya: a and the Gospel of Buddhism . belum. Dia disebutkan. Buddha mengerti jalan fikiran mereka dan berkata: Sanak-kerabatku tidak mau menghormati aku. Kemudian Buddha meramalkan kepada mereka kedatangan Maitreya . Sekarang sudah tujuh tahun sejak terakhir aku melihatmu . Dia mengirimkan beberapa utusan.

ama t memuaskan di hati. Istananya berj arak 960 mil dari Kapilawastu. Adhyay 26:8. Sebaliknya. Buddha telah menyatakan bahwa Buddha Maitreya yang akan . diterbitkan oleh Oriental Institute dari Baroda State (India) be rbicara tentang jejak utama dari dia yang dijanjikan (Maitreya Sadhuam.S. Buddha melakukan perjalanannya selama dua bulan. Seorang pengajar agama menyampai kan berita atas kedatangan Buddha kepada ayahnya. telah dikenal dalam kanun . Buddha yang membaca fikiran mereka. halaman 50). M aka mereka tidak suka untuk menghormatinya. 89: 27-30). Orang-orang berkat a bahwa mereka adalah sesepuh dan pamannya. berkaitan dengan langit Tushita. tet api aku akan atasi penolakan mereka itu. Hardy. diter jemahkan oleh Sir Charles Eliot). Dalam kutipan ini peristiwanya telah diamati dalam suatu wahyu. dan demikian pula ratu sangat mendambakanmu seperti malam pekat yang merindukan rembulan baru. begitu pula pencapaian dari puluhan ribu sahabatnya adalah fakta yang sudah diperkirakan. Jika Quran Suci adalah mukjizatnya yang lisan. halaman 203). Kemudian setelah itulah dia menceritera kan kepada mereka kedatangan dari Maitreya yang dijanjikan . ketenteraman.S. In i berisi nubuatan tentang Maitreya dalam istilah yang sangat istimewa. Masuklah di antara hamba-hamba-Ku. Quran Suci menyatakan tentang Nabi Suci: Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhan dikau. ini adalah suatu kisah yang hidup dan suatu tanda yang menakjubkan atas kesuc iannya yang luar-biasa. Lebih dari 500 pemuda dan pemu di mengelu-elukan dia dengan harum bunga-bungaan dan manisan. Dia tak pernah mengeluh di hadapan Tuhan atas penderitaannya. maka kumpulan sahabatnya adalah keajaiban spiritualnya yang tertinggi.10. Dalam Buddhist Philosophy in India and Ceylon oleh Bridal Keith. ( Nidan pre vritah . Kaum Buddhis men angkap bahwa Maitreya. dia berdoa dan bersujud di hadapan Tuhan malam dan siang. Dan Maitreya yang diberkahi datang bersama para malaikat untuk menyegark an kembali hukum Ilahi di bumi (15:118). Sebagai fakta nyat a. Tushita berarti ketenteraman sejati dan kepuasan. Kitab Sanskrit yang lain yakni Sadhna Mala jilid I dan II. Dari sini kita dapat lebih membayangkan akan kedamaian fikirannya yang sudah sangat berkembang. Ini tiada lain adalah istirahat dan tenteramnya fikiran yang membuatnya tetap bi sa melayani bahkan ketika menghadapi cobaan yang paling berat di tangan para law annya. Ini mendorong kita untuk mena rik kesimpulan.melihatmu sebagai kembang Leli dari matahari itu. mengapa orang-orang yang dekat dan saya sayangi ini tidak mau menghormatiku. PARA SAHABAT NABI DALAM PULUHAN RIBU Seperti halnya Quran Suci yang telah diramalkan sebagai mukjizat dari Nabi yang terakhir. dia yang dijanjikan itu. Dan masuklah ke Taman-Ku ! (Q. Ada delapan baris tentang Maitreya dalam Ekott ra berbahasa Cina (Bridal Keith s Buddhist Philosophy in India and Ceylon ). dan bahwa dia adalah keponakannya. dengan perasaan ridla. yang mengungkapkan peristiwa kehidupan Buddha. dengan berjalan kaki enambelas mil setiap hari. Ada suatu kita b terkenal bernama Buddha charit dari Ashva ghosha dimana terbaca: Brahmin dan dewata yang lain dengan para pengawalnya dipanggil bersama-sama dari langit. Kitab Sanskerta yang lain. dan kenikmatan. Adhyay 5:39). ditulis: Kedatanga n Buddha yang dinamai Metteya. bahwa dia yang dijanjikan itu akan mencapai tingkat yang terting gi dalam perdamaian. Inilah sebabnya mengap a banyak nabi pendahulunya memanggil mereka orang-orang suci. ( Digha Nikaya 3:76. Kedatangan Maitreya juga disebutkan dalam Kitab-kitab suci Hindu. ol eh R. naskah suci yang otoritatif dari sekte Buddhis Mahaya na adalah Lalita vistara. ( Manual of Buddhism . Kaum Bu ddhis Cina sangat menghormati dan memiliki keyakinan kuat terhadap kitab ini.

kapankah mereka akan datang? (Saddharam Pundrik 14: 4. sebagaimana Quran Suci telah menyatakan: Tetapi kepada kamu. yang tampak luarnya sedap dipandang. ki ta tidak pernah mendengar begitu besarnya kerumunan manusia yang setelah muncul dari celah bumi. Kebesaran para sahabat Na bi Suci tidak hanya dalam jumlah melainkan juga dalam keluhuran yang sejati dari kemuliaan akhlak dan kesucian hidup. bijaksana dan kuat ingatannya. Dalam jumlah mereka ribuan tetapi dalam amal perbuatan mereka tak ada tandin gannya. dan mereka adalah kunang-kunang da ri cahaya Nabi Suci. 6. Ia telah menimbulkan ben ci kepada kekafiran. Dan saat itu fikiran berikut muncul dalam jiwa Buddhisattva Maitreya . bila dibandingka n dengan yang kita temukan dalam kehidupan kaum Muslimin pada awalnya . Demikian itulah orang-oran g yang terpimpin pada jalan yang benar (Q. akan mencurahkan hujan Hukum yang tiada henti dan menyegarkan bagi merek a yang menunggu pencerahan. dan kepada kamu. Dan mereka dikatakan seperti bintang yang memberi petunjuk kepada umat: Para saha batku ibarat bintang. Le Comte de Bouillanvilliers berkata: Dan sejujurnya kita boleh katakan bahwa tak ada peristiwa sejarah yang patut diba nggakan. Buddhisatva di sini. Allah telah menimbulkan kecintaan kepada iman. dan melaksanakannya dalam praktik. melanggar batas. Suatu kemiripan lainnya yang diramalkan oleh Buddha adalah bahwa Dia Yang Dijanj ikan ini akan menjadi Pemimpin dari kumpulan puluhan ribu orang. a tau itu sendiri bisa lebih merupakan kejutan yang menyenangkan.S. kebenaran. Sebaliknya. Kapankah mereka akan datang di sini dalam bentuk kumpulan yang sebes ar itu? Semuanya adalah perukyah yang besar. Dan jasa ini mengalir kepada Nabi Suci yang telah bisa menghasilkan kelas pengik ut yang merupakan kesatuan dari ketulusan.datang akan seperti dia. telah berdiri hadir di hadapan Tuhannya untuk menghormati. yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya. engkau akan mengikuti arah yang benar (Mishqat 27:12).(18) Ada beberapa ratus kaum Buddhis pada saat Buddha wafat tetapi dengan sangat cepa t mereka telah kehilangan ajaran dari tuannya: Agama Buddha seluruhnya berubah dalam jangka pendek selama sepuluh tahun ( Primitive Buddhism oleh Elizabeth A. berjuang untuk pencerahan . dan menampakka n indah (iman) itu di dalam hati kamu. yang telah mengejutkan khayalan kita dengan keadaan yang lebih hidup. begitu besarnya jumlah Buddhisattva. Ada banyak kemiripan antara Buddha dengan Nabi Muhammad . mengagungkan dan menyembahnya serta menyalaminya dengan pekik penuh k egembiraan. para pengikut Nabi Suci menghayati seluruh risalah Ilahi dalam hatin ya. .Kita tidak pe rnah melihat. begitu besarnya kerumunan. me nghargai. baik dalam pelayanan maupun kesucian. Persamaannya adalah kecintaannya akan budi-pekerti yang luhur dan kebenciannya kepada kejahatan. siapapun dari mereka yang kauikuti. berpegang tanganlah kalian. Mereka juga disucikan dari dosa: Seorang Utusan d i antara mereka. kecintaan kepada Kebenaran Ilahi dan kehormatan. Reed . Dan jika ini akan menyingkirkannya demi anak-anaknya . Buddha benar ketika meramalkan tentang mereka: Bersiap-siaga dan berfikirlah sebaik-baiknya. dan mendurhaka. Mereka mencintai risalah-Nya dan Utusan-N ya sedemikian besar sehingga mereka siap sedia untuk menyerahkan segalanya bagin ya. halaman 25). sama seperti dir inya yang menjadi kepala dari ratusan di antara mereka .S. 49:7). 62:2). dia yan g baik budi dan penuh rahmat kepada dunia ini (Rahmat-an-lil-alamien) akan berbi cara. 7). dan menyucikan mer eka (Q.

menu rut Sulaiman. J epang. dan dia tak pernah goyah dal am pengabdiannya. bahwa patung semacam itu hanya haram kalau digunak an untuk keperluan ibadah. menulis: Dapatkah seseorang yang tidak bersifat baik itu mempunyai teman? Karena mereka ya ng kenal Muhammad beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya. Mengenai arca atau patung yang dibuat untuk Sulaiman yang disebutkan dalam al-Qu ran beberapa mufasir berpendapat bahwa mereka adalah patung binatang dan bebera pa orang lagi berpendapat bahwa mereka adalah arca para malaikat dan orang-orang lain. dan adalah sulit bagi seseorang yang membaca sejarah masa itu untuk tidak percaya kepada Abu Bakar. Dan inilah sebab nya mengapa tujuan mereka di dunia ini adalah penolakan terhadap segala keingina n tanpa meninggalkan sedikitpun kecintaan kepada sesuatu atau seseorang. suatu bukti yang jelas atas kedatangan Maitreya yang dijanjikan bisa diberikan oleh adanya patung-patung ini. Burma dan Sri Lanka.G. Betapa pun. ketika menggambarkan anugerah-Nya kepada Sulaim an.S. Tuhan. Sinkiang. agama mereka itu satu dari yang miris dan mengecewakan. 21:52). Khadijah bisa j adi beriman kepadanya sepanjang hari tetapi itu bisa dikatakan karena mencintain ya. dan patung atau arca dari para malaikat juga disebutkan. Kami akan membuat dia m erasakan siksaan yang menghanguskan. Patung-patung Maitreya didirikan oleh kaum Buddhis di seluruh benua Asia. d an ini selanjutnya mengungkapkan kecintaan mereka yang tulus kepada seorang yang mereka harapkan pada suatu masa. Abu Bakar beriman kepada Nabi. Al-Quran menceriterakan tentang dia: Tatkala ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya: Arca-arca apakah ini. halaman 325). ( The Outline of History . Mereka bekerja untuk dia apa yang ia suk ai. Mereka mendirikannya dengan tujuan mul ia dan demi penghormatan kepadanya di negara seperti Afghanistan. Sesung guhnya. para mufassir ini telah mengemukakan pandangannya bahwa. Mereka mengungkapkan kecintaan umat itu ke padanya.S. dan patung patung. Ali juga me mbahayakan jiwanya demi nabi dalam hari-harinya yang penuh kegelapan . berupa kanisah-kanisah. Karena itu. 3 :10-13). Dan kaum Muslimin khususnya tidak dapat mentolerir patung dari Nabi Muhammad. Sebagai fakta nyata. Wells. Pastilah mereka telah bersusah-payah dalam memahat patung-patung ini. yang kamu se tia menyembahnya? (Q. Ibrahim adalah seorang mukmin yang teguh dalam keesaa n Tuhan dan dia dengan keras menentang berhala. dan mereka mengerjakan itu semuanya semata karena kecintaan dan perhatian mereka kep adanya. cinta.Di sinilah bang sa Buddhis itu menunjukkan keunikannya dalam kebebasan dan pencapaiannya. PATUNG-PATUNG MAITREYA Islam mengharamkan pembuatan patung para nabi.H. mewahyukan berikut ini: Dan di antara jin ada yang bekerja di hadapan dia dengan izin Tuhannya. adalah sungguh luar biasa dan raksasa. Berbuatlah syukur. 34:12-13) Dalam ayat-ayat ini jinn itu tiada lain adalah orang-orang asing yang dipekerjak an Sulaiman dalam pemerintahannya dan dicatat dalam pelayanannya. India. Abu Bakar adalah seorang saksi yang lebih baik. penegakan patung itu bukanlah dosa atau bertentangan dengan doktri n akidah. Dalam Quran Suci. Dan baran gsiapa di antara mereka berpaling dari perintah Kami. wahai keluarga Dawud! Dan sedikit sekali di antara hamba-Ku yang syukur . Cina. (Q. . Mereka berpendapat. Tetapi adalah suatu fakta bahwa kit a percaya Maitreya yang disebut dalam Kitab-kitab suci Buddhis adalah nabi Islam . Ratusan dan ribuan kaum Buddhis tetap menunggu dia. dan mangkuk-mangkuk (besar) sep erti bak air dan periuk-periuk yang tetap. lihat Tawarich . betapa kaum Bu ddhis memahat patungnya di perbukitan batu besar di celah gunung. (2 Tawarich 2:2-18.

tetap i adalah fakta bahwa mereka semuanya pertama-tama memutuskan untuk menyiarkan ca haya Islam di Cina. Tujuan utama seorang Buddhis adalah penolakan terhadap pertimbangan dan m embawa besertanya penindasan terhadap segala hasrat pribadi atau penindasan terh adap pribadinya itu sendiri. sungguh aneh bahwa dia masih hadir di dunia ini. Pintu kuil itu menghadap ke utara. halaman 254). Di pusat kuil-kuil ini ada satu patung raksasa yang dib uat dari sandal wood. Dia melakukan per jalanan dari Cina ke India pada saat dimana dia harus menyusuri rute yang nyaris tak bisa ditembus melalui gunung dan gurun. Suatu g ambaran pendek dari kehangatan dan kasih-sayang ini bisa diberikan di bawah ini: Kira-kira sepuluh mil di sebelah selatan Beijing ada kuil yang luar biasa besar di Peuansi. Di sini terdapat banyak patung. Tidak hanya di Beijing kita bisa menemukan patung-patung semacam itu. tetapi di seluruh negeri. fakta ini tidak dapat dilewati ataupun diremehkan. patung-patung yang indah dari nabi yang dijanjikan itu. Para pe matung Buddhis agaknya benar-benar mencurahkan ekpsresinya yang utuh kepada pera saannya yang paling mendalam waktu memahat patung dari dia yang paling dicintai ini. Mereka diperintahkan oleh Nabi Suci untuk mencari ilmu sejauh mungkin sampai ke Cina . Belum tentu apakah pa ra sahabat Nabi mengetahui sesuatu tentang patung dan nubuatan Buddha ini. Namun kaum Buddhis mengharapkan hidup dan berdegup kencang untuk suatu perkara. Bengal dan mencapai Kaputa. bukanlah sekedar batu atau mainan yang dipahat dari batu. tetapi member i mereka bentuk dari seorang yang sungguh-sungguh dinantikan. Mereka. Dengan keyakinan ini namanya adalah Avlochit Eshvara yang mer . bahkan setelah tujuannya yang memamah habis semua harapan. Dan ini bisa menjadi jaminan klaim kaum Buddhis bahwa mereka hid up itu hanya untuk menunggu datangnya Maitreya. seorang musafir Cina. dan meskipun ini adalah aga ma yang mengecewakan dan miris. Ini jelas tidak saja dari kitab-kitabn ya melainkan dari transformasi yang melelahkan bertahun-tahun dalam memahat batu menjadi patung. Dia mulai dari Nalanda. Harapan dan ramalan atas kedatan gan Maitreya dalam fikiran kaum Buddhis adalah sedemikian mendalam sehingga seti ap orang dari mereka siap untuk mengurbankan segalanya demi itu. seperti yang mereka yakini. Demikianlah. dilahirkan pada tahun 608 M. seperti yang dibangun para pematung Buddhis. Ada banyak kuil di mana terdapat Maitreya. ratusan dan ribua n jiwa yang penuh perasaan pastilah telah mencurahkan citra dan rasanya. yang menambah keindahanny a. yang sangat dihormati karena kebesarannya.yakni. Dia mempunyai sebuah balai pertemuan yang besar dengan enam galeri. dan bagi seti ap orang yang melalui pintu utama. CINTA HEUN TSANG KEPADA MAITREYA Heun Tsang. Ini diyakini me ngatasi hati umat. Kita telah mendengar bahwa hidup ini sia-sia kecuali harapan untuk hidup. Kecintaan merek a kepada Dia Yang Dijanjikan telah mengambil giliran yang tak akan musnah dan me rasuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Ini adalah tempat yang penuh dengan kuil. yang paling menarik dari semua patung itu yak ni Maitreya ( Chinese Buddhism . Dia berjalan kaki sepanjang dan seluas India. sehingga mereka membuatnya dengan sebaik-baiknya. Harapan ini adalah penantian terhadap Maitreya y ang dijanjikan. Sesungguhnya ini mendorong mereka untuk datang ke negeri itu dan karenanya mereka mencapai keberhasilan yang besar dalam menyiarkan Isla m di sana. Bagi seorang yang tujuan utamanya adalah harapan u ntuk memusnahkan dirinya. Namun me ngapa dia mau menempuh segala duka-derita ini? Pastilah ada beberapa cita-cita y ang besar. dalam cita-rasa kata yang tepat. bahwa patung-pat ung dari Maitreya atau Dia yang Dijanjikan.. Sakit yang dideritanya dalam menjal ani semua kesulitan dalam perjalanan itu dengan segala cobaan dan hambatan bisa dengan jelas dibayangkan. tidak punya harapan untuk pembebasan di duni a ini.

Wahai Tathagata. saya begitu sungguh-sungg uh ingin melihat wajahmu. maka orang yang menghadiahkannya diperkirak an akan berhasil dalam tujuannya. kebajikan dan simpati. Peziarah Cina Heun Tsan g muncul di hadapan patung. Pencapaian atas kesadaran-diri yang Sempurna.amalkan masa depan umat. Saya ingin bangkit lagi setelah kematianku sebagai sahabatmu. Sebaliknya. halaman 273). yang penuh kasih. orang-orang melempar rangkaian kembang ke tangan patung itu. berkata: Bila hasratku terpenuh i. ini diperkirakan menunjukkan kemalangan. ( In the footsteps of Buddha . dewa akan menerima rangkaian kembangku Dengan keberuntungannya yang besar patu ng itu menerima rangkaian bunganya . bila seorang makhluk yang malang berdegup kencang hingga tak dapat mencapai tangan dari patung itu. kepada siapa segenap ilmu itu dianugerahkan. Iching. engkau yang diber kati. karena Maitreya adalah g abungan dari rahmat dan kasih. In i adalah tempat suci dimana Buddha ditunjukkan suatu rukyah tentang Maitreya. Dia datang untuk melihat tempat yang disebut Bara Singa. dan tak bisa menempatkan rangkaian bunganya di sana. dan karenanya mempunyai kesempatan untuk melayaninya. halaman 154). Jika rangkaian it u masuk ke tangan dan tetap di sana. kekecewaan dan masa depan yang kabur dari peziarah itu. akankah saya bangkit lagi di dunia ini di antara dew a-dewa untuk melayani Maitreya yang diberkahi? Dengan keinginan inilah dia mele mparkan rangkaian bunganya ke tangan sang patung. Bertemunya dengan Nabi yang Dijanjikan. dan engkau sendirilah. Dengan doa ini Heun Tsang menyerahkan jiwanya. Dia menemukan ketenteraman yang luar-biasa. ( In the footsteps of Buddha oleh Grousset French. karena kecintaan dan perhatiannya kepada Maitreya yang mendorongnya ke Kuil Sarnath di Benares. Dan raja Ashoka membangun satu tugu u ntuk menghormati tempat suci tersebut ( In the footsteps of Buddha oleh Grousset F . (In the footsteps of Buddha oleh Grousset F. mengungkapkan cintanya kepada Maitreya seb agai berikut ini: Saya sungguh-sungguh tak mengharap sesuatu lagi dalam hidupku kecuali empat peme nuhan bagi Cina dan dunia Buddhis: Ilmu dan Kitab-kitab suci. Orang-orang datang dengan bunga-bungaan yang paling har um berwarna-warni yang menarik dan dengan sangat rendah hati mereka merebahkan d iri mereka di hadapannya. Dan dengan tuntasnya keseluruhan perjalanan itu sang musafir melupakan semua ke sakitan dan penderitaannya di sepanjang jalan. Suatu kali dia berkata: Saya sungguh-sungguh ingin memberikan hadiah dari perbua tan tulusku kepada beberapa orang lain. dan sebagian besar maksud tujuannya dalam perjalanan yang jauh dan panjang itu diungkapkannya dalam tangisnya yang terbit dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ini membawa penjelasan atas kasih yang mendalam yang berkobar di hati musafir Ci na itu terhadap nabi yang dijanjikan dan yang mengurbankan seluruh jiwa-raganya demi cinta ini. Seorang pengembara yang lain. Dengan mengingat obyek dimana mereka mendatanginya untuk mohon pertolongan Ilahi . Dia berusah . Berkumpulnya segenap manusia di bawah satu pohon. sedangkan sebaliknya saya bisa dibalas d engan dibangkitkan lagi secara baru di antara dewa pada saat Maitreya yang agung . Dia selanjutnya berkata: Wahai. L agi. halaman 174). SEORANG PANGERAN CINA MENDAMBAKAN MAITREYA Seorang pangeran Cina jatuh cinta dengan Maitreya yang tidak nampak. semua sujud dan sembahyangku adalah bagimu. halama n 256).

Raja-raja sekitar menyerahkan kurban kepadanya. menulis lebih lanjut dengan mengg ambarkan bahwa ini adalah karya seorang murid terkemuka Buddha. tinggal se batang-kara setelah kematian kedua orang-tua saya. halaman 326-327). Saya ingin membelanjakan seluruh harta kek ayaan yang diwariskan kepada saya. tetapi akan di atas semuanya. ribuan mil dari rumah. abdi Buddha. Mengenai sifatnya. Di tengah mereka biarlah patung Maitreya diukir dan di belakangnya Kshi ti Garbha (seorang Buddha kuno). Patungnya. Berkali-k ali saya memohon ke Langit. penuh dengan suatu pengabdian pribadi kepadanya dan mengang gap dia berwenang melindungi keimanannya di saat menunggu penampakannya di bum i . Mengenai warnanya. wajahnya adalah keemasan. Dia Yang-dijanjikan yang tercinta belum tiba dan tak kepada seorangpun dia bisa sujud di kakinya ataupun menyerahkan seluruh harta kekayaannya. saya menaruh perhatian yang sangat besar kepada orang tua saya. dalam buku harian perjalanannya. lebih lanjut dikomentari oleh Sir Charl es Elliot sebagai berikut: Peziarah Cina menyebut patung-patung dan situs yang berkaitan dengan Maitreya tet api rupanya. Dia yang Dijanji kan dianggap sedang berbaring untuk menunggu turunnya dari ketinggian. Dia menulis: Saya melihat satu patung Maitreya yang luar biasa besarnya di India utara. telah dipilih sedemikian seolah mengungka pkan kebiasaan orang barat yang tidak seperti Buddha dimana kedua kakinya bersil a. setinggi kira-kira 120 kaki. Namun. tetapi tak ada tanda-tanda yang ditunjukkan sebagai balasan. Ka ta-kata dari pangeran yang dikisahkan ini mengungkapkan dalamnya kecintaan dan p erhatiannya kepada nabi yang dijanjikan. bahkan disebut Ajeeta yang berarti mustahil ditaklukkan. ( In the footsteps of Buddha . Ini adal ah satu patung yang sangat tua. Fahian. dia mengu ngkapkan cintanya kepada Nabi yang dijanjikan itu dengan kata-kata yang sangat m emukau. Dia mengurbankan seluruh harta bendanya untuk memberikan ekspresi kepada cintanya yang beruratberakar itu dalam bentuk p atung-patung. Dan lagi dalam Hinduism and Buddhism dia menulis: Setelah Avlochit dan Manjusri menurut akidah Buddha Maitreya adalah pribadi yang penting. Maitreya adalah seorang yang diberi status istimewa karena kecintaannya kepada umat manusia. mengatur perjalanannya dari Cin a untuk mencari Maitreya. Dia menyatakan hasratnya untuk membelanjakan seluruhnya kepada Maitreya yang sangat dicintainya. Seorang pengembara Cina yang lain. Kaum Buddhis sungguh-sungg uh tertarik akan kebenaran Dia yang Dijanjikan. Dia mencapai India. musafir Cina. dan kemudian melintasi hutan sert a gurun yang belum pernah dirambah orang sampai di Provinsi Frontier. dan sebabnya mengapa mereka sang gup menjalani cobaan dan kesulitan hidup dalam pengembaraannya ke negeri-negeri yang sangat jauh. yang bernama Ana nda. FAHIAN DALAM PENCARIANNYA ATAS MAITREYA Seorang musafir Cina terkenal yang lain. Huen Tsang. Dia menyatakan: Saya. Patung-patungnya diketemukan mula pertama di Kandhara. Dia tidak satu peringkat dengan para Buddha yang lain. Di sana di a melihat sebuah patung Maitreya di sebuah kuil kuno.a mengungkapkan perasaan cintanya. sehingga patung itu. Pada festival khusus cahaya bersinar dariny a. juga. Aslinya ini adalah tugu yang dibangun di sana sebagai peresmian atas nubuat an Buddha bahwa dia akan digantikan oleh Maitreya dan dia ini kelak akan menjadi . Pakistan) yang telah disebutkan oleh Fahian. semua Bu ddha adalah yang terpilih dari ras manusia. sehingg a saya bisa lepas dari kesunyian ini. Sebelum memindahkan sebatang pohon. Menurut kitab s uci Pali Dia adalah satu-sanya yang Dijanjikan. bisa dipahat dengan sega la daya. tinggi dan sangat berkesan. Si-Shant. Satu patung yang sanga t terkenal ada di Udian Nagar (sekarang Provinsi Northwest. Dalam wasiatnya segera sebelum dia meninggal dunia. Saya ingin memberikan diri saya kepada ruh yang murni dan suci.

oleh S. pengabdian. yang diruju k oleh patung yang mengagumkan itu. Adalah suatu kebetulan yang mengagumkan bahwa gambaran fisik Maitreya yang diluk iskan dalam kitab Buddhis berbahasa Sanskerta Lalit vistara persis sama dengan pot ret Maitreya yang ada di galeri pertama dari candi Borobudur di Jawa Tengah. dimana orang-orang menyebutnya: Mi-li-fo. Peziarah dan pengabdi mengelilinginya dan memberikan ungkapan cinta dan p engabdian. Yang terkenal diantara ini adalah tiang di kiri-kanan yang merupakan galeri dari setiap patung. Di samping ini. Untuk rincian s epenuhnya silahkan melihat Buddhism Primitive and Present in Magadha Ceylon . Ini benar-benar seni Buddhis. yang berarti Buddha yang akan datang . . MAITREYA DI PULAU JAWA Patung-patung di Jawa terkenal karena tingginya. yang agaknya sedang mengajar para sahab atnya. Sebagai fakta ny ata. Dalam bentukny a tidak ada sentuhan dari arsitektur Hindu. Compleston A. Betapa tidak kenal lelahnya para pematung dan orang-orang yang gila agama ini yang memahat gunung-gunung raksasa untuk memberikan ekspresi atas cinta mereka yang mendalam terhadap Dia yang Dij anjikan. Kelihatannya Fahian salah di sini. Sesungguhnya patung tinggi itu terdapat di Ud ian Nagar. Ini memerlukan segenap kecerdasan. atas mana dibayangkan patung yang akan dibuatnya. di mana terdapat lima patung Buddha yang menarik. Nyaris semua kuil di Cina menghadap ke selatan. Ini bukanlah tugas yang mudah. yang dibuat mengatasi yang lain. ( Chinese Buddhis m . halaman 240). seperti yang telah kita se butkan di atas. Ada senyum di wajahnya. yang diungkap oleh kuil Buddh is di Cina. Untuk membikin sebuah patung berkilauan pada zaman it u.000 tahun setelah Buddha wafat . dan semuanya k elihatannya dibangun dengan suatu bentuk yang mirip. ada satu Maitreya. akan muncul 3. dan bahwa dia adalah benar-benar satu penjelmaannya yang asli. Dia membangun satu patung besar untuk mengenang Maitreya. Selanjutnya. Ceylon diperintah oleh seorang raja bernama Dha tusen. Ini terutama di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. mereka itu yang pa ling indah dan menarik. Dadanya lebar dan terbuka. Dalam biara dan kuil di Cina ada ukiran di kayu dan dinding batu yang luar biasa dan mengagumkan. kerja keras dan harta kekayaan. perasaan dan pengurbanan dari par a pencinta Maitreya ini jelas bisa dibayangkan. Can di ini dibangun pada tahun 750 M. MAITREYA DI CEYLON Pada waktu merosotnya Buddhisme. Musafir Cina Fahian. terlihat patung Maitreya. kehangatan. dari mana cahaya itu bisa bersinar pasti merupakan eksperimen dari nalar yang sangat cerdas. Beberapa peramal Buddhis Cina berpendapat bahwa Dia yang Dijanjikan. Di tengah dari kuil itu ada lah satu patung yang mengagumkan. tak ada bangsa lain yang demikian bersungguh-sungguh dan penuh pengabdian d alam mempersiapkan kedatangan Dia yang Dijanjikan kecuali umat ini.D. Ini ada lah wakil dari bayangan Maitreya yang mengagumkan. sedangkan tugu itu terdapat dekat Benares.tuan dari Langit setelah memperoleh titel Buddha yang tercerahkan. Patung itu rupanya dari seorang pribadi yang ber ani dan sangat tulus. Cinta. Pengurbanan yang dilakukan oleh raja dan pangeran mengungkap cinta mereka terhad ap laki-laki. menulis dalam catatan perjalanannya bahwa dia menemukan pat rung Maitreya di banyak tempat di Ceylon. meskipun negeri itu dihuni oleh kaum a teis dan non-religius. oleh Edkins.R. Diriwayatkan bahwa ini dibangun pada tahun 850 M. Pada g aleri ke tiga.

ini antara enam hingga tigapuluh. berarti cahaya yang tak ternilai. oleh Evens Wentz. yang menampakkan dirinya dalam banyak sifat mulia . maka datang berturutan. jilid I. Dalam bukunya Manual of Buddhism . Dalam Cyclopaedia of Religion and Ethics . bahwa apapun keyakinan orang dalam agamanya. Semua kitab suci ini sepakat bahwa Buddha mendatang atau Maitreya yang Dijanjikan. (19). mereka dengan sungguhsungguh menunggu nabi yang dijanjikan itu. nubuatan atas kedatangan Dia yang Dijanjikan itu diukir di negeri yang kelak menjadi lapangan penyiaran I slam. Inilah Muh ammad. Asia Tengah.R. SATU DAN TERAKHIR. yakni Amita-bha. Tibet yang bergunung-gunung tidak lepas dari patung Maitreya. ( Tibetan Book of the Dead . Sebagai fakta nyata. ( Manual of Buddhis m . MAITREYA DI ASIA TENGAH Di samping India dan negeri yang disebut di atas. ditemui di sana. sebuah patung yang luar-biasa besar setingg i sekitar 80 kaki dibangun di Tibet mewakili Maitreya. Amita-bha pada suatu saat nyaris berbeda dari Sakyamuni ya ng abadi (teratai dari hukum yang benar). halam an 101) Karena itu atas perintah Dalai Lama.Ini mengungkap fakta. Dan ini disebutkan dalam kitab sucinya sebagai Bardo . Bangsa Tibet sangat berharap akan kedatangannya seperti um at dari negeri Buddhis lainnya.Hardy). bahwa: Amita-bha. MAITREYA DI TIBET Seperti negeri-negeri Buddhis lain. dewa dari cahaya ya ng tak terbatas. tetapi adalah suatu fakta yang mapan bahwa tidak akan ada Buddha lagi sesudah Maitreya. Orang-orang dari negeri itu. Semuanya ini disebutkan dalam Maha Padan Sutta. Dalam bahasa Tibet atau dalam istilah keagamaan dari bangsa Tibet dalam kata Cham pa yang menunjuk kepada kembang kuning yang harum. Ini dilapis emas. Di antara Buddha yang tak terhitung ada satu. Buddha dari terbenamnya matahari. di mana tiada lagi tujuan ya ng jahat. ada perbedaan pendapat m engenai jumlah Buddha. halaman 98-99. Menurut suatu kitab Pal i ada enam Buddha sebelum Gautama Buddha. oleh S. dengan suatu inskripsi Cina yang menyatakan dia sebagai dewa yang aktif dan dermawan. Mung kin ada perbedaan pendapat tentang jumlah sesungguhnya dari Buddha yang datang s ebelum Gautama Buddha. R. Dalam kepustakaan Pali dan Sanskerta tentang Buddhisme. sama dengan dewata kita. m . adalah satu dan hanya satu. atau seperti yang dikatakan Vishnupurana suatu Sukha. sehingg a semoga Maitreya bisa menerimanya dan segera datang ke dunia. Sir Charles Eliot menulis: Suatu kuil Maitreya telah diketemukan di Turfan. Tiada yang lain kecuali Boddhisatva dan hanya sedikit Arhat.S. BUDDHA YANG AKAN DATANG. yang berinkarnasi di bawah munculnya bayangan Sakyamuni yang manusiawi . yang bersyukur atas janji lamanya. patung-patung Maitreya juga di dapati sampai sejauh Asia Tengah. dan kepada siapa dia memberi mereka pertolongan dari dua Bo dthisatva yang Besar. dia telah memenangkan bagi d irinya kebahagian dalam mengendalikan alam semesta. Meskipun Maitreya mempunyai suatu surga di tanah di mana Amita-bha memanggil ora ng-orang pilihannya.Hardy menulis: Dalam masa yang panjang jahiliyah yang tak terobati. Buddha Maitreya mendatang yang dijanjikan hanyalah satu. datang dan dianggap sebagai Buddha yan g setengah-abadi. dunia itu benar-benar tanah yang b ahagia (suatu Sukhavati). Digha Nikaya (ii)2. Prof.

Yang pertama dari empat ini telah muncul dan Maitreya akan menjadi Buddha yang a kan datang yang bangkit untuk memberkahi dunia. Kehidupan sejati dari seor ang Buddhis yang saleh adalah teka-teki. yang berangkat dari Cina dengan api cinta kepada Maitre ya yang menyinari hatinya dengan sangat berkilauan. Memahat dan mereka model suatu patung yan g indah dengan tangan mereka sendiri. Musnah dan musnah selamanya adalah puncak tujuan hidupnya.enurut Maha Bhadru Kalpa. Ketiganya berselimutkan pakaian yang bercahaya. KECINTAAN KAUM BUDDHIS KEPADA MAITREYA Putera Adam di setiap abad dibimbing untuk mencintai Nabi dan pembaharunya. Maitreya. Dan rujuk an yang diberikan juga secara eksplisit nampak. suatu kali jatuh sakit dalam perjalanannya. sete lah umat melihat mereka teguh dalam amal perbuatannya. dan seorang filantropis mun gkin dicintai oleh orang lain. tetapi kaum Buddhis mabuk cinta kepada dia yang b elum nampak dan belum akrab dengannya. Pada waktu seorang Buddhis yang tulus dan saleh. menderita kesakitan dan t idak tergoyahkan dalam membimbing umat ke arah yang benar. satunya biru kehitaman. seperti pencinta yang mabuk. dimana akan muncul lima Buddha: Kaku Sandha.( Cyclopaedia of Religion and Ethic s . Dia hidup di dunia. dan mencarinya serta tanda-tanda buktinya . Ini adalah kep ercayaan kepada Maitreya. Di dunia yang gelap dan melenakan ini bagi kaum Buddhis ada satu cahaya yang berkilauan. Avlochit Ishwara. dan dia ingin kebal dari tipuan itu . dia memimpikan suatu rukya h dimana ada tiga dewa yang berdiri di hadapannya. jilid I halaman 98). semoga saya bisa muncul di bumi di antara manusia ketika Maitreya hidup di antara mereka . Salah seorang darinya berkulit keemasan. dan satu lagi p utih keperakan. maka ada kebutuhan untuk mencinta dan ketertarikan kepada barang-barang duniawi. Dalam keputusasaan akan kesembuhannya. Tetapi peran kaum Buddhis dalam cinta ini sungguh unik. Gautama. Tidak ada alurnya kepada orang yang lain. Wajahnya sangat rupawan. utuh dan berwibawa. Jinarja Das menulis: Menurut tradisi Buddha. Begitulah nubuatan ini merujuk hanya kepada satu yang Dijanjikan. yang namanya a dalah Metteya atau Maitreya. tetapi dia percaya bahwa semua keinginan duniawi itu tipu-daya. Musafir Cina. Supaya bisa hidup d i dunia. Dalam mendambakan dia. Bangsa-bangsa akhirny a tergerak untuk melihat itu semua. Cinta meliputi hatinya bagi seorang yang belum akan tiba setelah beraabad-aba d. dan Mai .(halaman 191). merasuk dalam hati mereka dari ajaran Buddha. Konagamna. Mereka masing-masing adalah Manjushri. bahwa dia yang kelak datang seba gai yang dijanjikan itu adalah Nabi terakhir atau Buddha yang terakhir. dan kemudian jatuh cinta dengannya. Mereka mengumumkan bahwa tujuannya tiada sesuatu kecuali melihat Maitreya. Dalam The Law of Christ . Mereka membelah gunung-gunung dan batu cadas raksasa serta membentuknya menjadi patung. meskipun mereka tidak melihatnya dalam masa hidup mereka sendiri. Huen Tsang. kaum Buddhis telah mengurbankan semuanya dan mencarinya dengan sekuat tenaga. ketika m enyerahkan kembang. sesung guhnya. Mereka menyeberangi sunga i dan hutan yang belum dirambah orang. Tak ada keraguan lagi bahwa bila seseorang itu melihat kawannya yang ganteng dan memikat maka dia bisa mabuk cinta habis-habisan. bada nnya gagah. tetapi baginya ini membawa siksaan yang besar. pahala utama dari amal perbuatan manusia adalah bahwa dia akan tetap ada pada zaman Dia yang Dijanjikan dan bergerak kesana-kemari sepert i orang-orang lainnya. Mereka sangat mencin tai Maitreya yang akan datang. Kasyapa. Mereka menjadi pencinta yang mengabdi kepada dia yang Dijanjika n. mereka mengungkapkan segenap hasrat dan keinginannya dalam s atu kalimat tunggal ini: wahai Buddha. Mereka sangat menghormati dan mencintai mere ka.

Kami percaya. Generasi penerusnya diberi suat u agama yang tidak pernah diajarkan oleh Tuannya. Di sini ada beberapa aspek kehidupan Kristus yang kita dapati diceritakan dalam kitab-kitab Jataka dari agama Buddha: Maha Maya. Adalah benar. semua ilmunya itu langsung datang dar i Tuhan. jilid 2 halaman 881). musik dari langit terdengar. dikatakan telah mengandungnya setelah suatu mimpi. Mereka tid ak menyadari bahwa di atas segalanya. Mereka semua menyerunya agar tetap hidup dan menyiarkan risalah kepada or ang-orang yang tulus . Satu teks mengatakan. dimana dinya takan keperawanan ibunda dari Buddha. dimana dia akan me lahirkan Buddha yang akan datang.treya. Impian Huen Tsang ini mengungkapkan bahwa hatinya meluap dengan kecintaan kepada Maitreya sedemikian hingga dia melihat gambarnya di mana saja dan kapan saja. menurut kisah itu. kelahirannya melalui samping bundanya. oleh Grousset. d emi keselamatan umat manusia. Maya sendiri. sehingga dia bisa meraihnya dengan tanganny a. menurut riwayat. Seorang penulis Kristiani terkemuka berkata: Adalah benar bahwa banyak kata-kata yang diletakkan di mulut Almasih oleh para pe nginjil telah didapati dalam tulisan para filsuf Yunani dan legenda Cina. bahwa dia digoda o . di bawah bayangan sebatang pohon Sal. banya k perumpamaan dari Isa Almasih adalah terjemahan dari perumpamaan dalam kepustak aan Buddhis. Bahwa dia tidak menjadi raja dunia dan menjadi Buddha yang dicerahkan sempurna. dari mana Budd ha sendiri akan turun belakanagan. untuk mengambil contoh yang paling mengejutkan dari setiap peristiwa dal am kehidupan Sakya Muni yang menyajikan kepada kita kemiripan yang paling mengej utkan dengan riwayat hidup Kristus. Buddhisatva tidak melalui bentuk umum dari indung telur. halaman 168). moralitas adalah harta kita yang paling be rharga. wafat dan diusung ke langit Indra. ( Cyclopaedia of Religion and Ethics . Mereka mencari sumbersumber Islam dan al-Quran dalam Kitab-kitab suci agama-agama lainnya. bahwa Yesus tidak berhutang atas pencerahannya itu ke pada kisah dan ceritera dari agama Buddha. bahwa dia lahir dari ibunda yang perawan. di kandung dalam rahim ratu Maha Maya dan dia melah irkan seorang putera di Semak Lumbini. KRISTUS DALAM WARNA BUDDHA Ada beberapa pembela Kristen yang memajukan syi arnya dengan merugikan fihak lain. ( In the footstep of Buddha . Mereka menyinarkan Kristen dengan menggelapkan agama-agama lain. Suatu studi yang cermat terhadap agama akan menjadikan manusia bisa men gapresiasi kebenaran al-Quran bahwa tak ada suatu bangsa yang ditinggalkan tanpa suatu risalah Ilahi. yang bahkan tidak pernah terba yangkan oleh para pendirinya yang dihormati. yang turun dari langit dan memasuki rahimnya. ba hwa kelahirannya dirayakan oleh putera-putera makhluk langit. baik sedang terjaga ataupun sedang tertidur. Dia juga. Tetapi orang-orang yang sezaman dengan para nabi itu tidak mencatat dengan lengkap kata-kata dari Tuannya. sat u cabang darinya menjulur kepadanya. bahwa dikandungnya Sakya Muni itu bukanlah karena persetub uhan yang mandiri antara ayah dan bundanya. Gempa bumi dan mukjizat penyembuhan terjadi. Mereka mestinya tahu bahwa sebagian besar khutbah di atas bukit adalah g ema dari masa lalu. para dewata sendiri mempersiapkan jalan baginya dengan alamat dan ta nda bukti dari langit. Ini di dalam Mahavastu. bunga-bunga berkembang di luar musi mnya. Buddha dan Yesus memberi resep yang sama ke dunia ini. Ketika waktu semakin mendekat baginya untuk masuk dalam dunia rahim guna saat ke lahirannya. Sebelum kelahirannya juga ada nubuatan yang diucapkan mengenai dirinya.

Mereka akan melingkupi Hukum dari 500 Arhats dan pergi di antara manusia untuk memerintah mereka. Kisah keperawanan Maya (Ibunda Buddha) itu dicantumkan dalam Mahavastu . halaman 80). Agama Buddha telah terhapus dari muka bumi. sebagaima na ditulis. 23:10). dan Maitreya akan menurunk an 300 remaja. Mengambil tempat duduk di seb elah kanan Tangan Tuhan. Maitreya akan muncul dan menyiarkan pembaharuan agamanya dari barat . bahwa dia sendiri sangat menentang patung dan peribadatan kepadanya. Bagaimana bisa patung ini dibandingkan dengan tokoh yan g dimaksud atau dilanjutkan oleh generasi penerus. pergi ke surga para dewa. Seketika itu dia juga mengucapkan teriakan kemen angan.Rhys Davids. Maitreya akan dikenal oleh semuanya kecuali oleh lima kelompok pendosa: Mereka yang menyekutukan tuhan lain selain Tuhan. Lalit Vistar 25:5. jilid 49). oleh T. Bud dha. Spratt dalam Pilgrimage of Buddhism -nya. bahwa menurut nubuatan ini. Ibunda Maitreya kelak seorang bangsawan dan rupawan.W. Tidak perlu diperkirakan bahwa yang satu adalah salinan dari yang lain. Lagi Buddha berkata: Atas alasan apa sehingga sa . di dunia . yang menjawab Sariputra. Ini dengan jelas menunjukkan. yang paling akhir adalah Maitreya. menulis: Kebangkitan Buddhisme itu rekayasa yang menyusup diam-diam dan dibangun di atas p asir. Dia adalah puteranya yang pe rtama (Maha Vastu I:197. Dalam sejarah Buddhisme disebut ada 15 Buddha. Menurut ramalan. Joseph Edkins. Kepala para dewa termasuk Indra (Jibril) menghadirinya dan anak lelaki itu diter ima oleh empat malaikat Brahma. Faktor yang mempersatukannya bukanlah inkarnasi. dan dengan roda menjad ikannya patung porselen. Wallis Budge).leh setan dan kemudian berubah bentuk. Mereka yang mendengarnya tidak kenal bosan dalam menden gar. oleh Rev. Pembunuh dari sahabat yang suci. Wahyunya akan lebih elok. BEBERAPA RUJUKAN PENTING DARI BERMACAM KITAB Maitreya akan menjadi cahaya yang terakhir dan sempurna ( Saddharam Pundrik bab 94).W. Faktor pemersatunya adalah kata-kata bijak dan risalahn ya yang penuh kasih kepada sesama. di sana tertulis: Keindahan Buddha Maitreya itu di atas segala pujian. ( Bartem and Yewasef oleh E. berkata: Setelah ini seorang raja yang tulus akan menggantikan. ( Chinese Buddhism . sehin gga sekali lagi. dan bertanya kepada Maitreya yang menjawa bnya . mereka ingin mendengar lebih lagi dari situ . tak seorangpun kecuali Nabi Muhammad yang akan menjadi Dia yang Dijanjikan. Orang-orang yang bugil dan penuh nafsu seksual. Patungnya tidak berbeda dari kita . halaman 183. Para pembuat kejahatan. Mereka yang menolak demokrasi. atau mukjizat dalam kenaikannya ke langit. yang lahir secara gaib di antara manusia. namun ini adalah suatu mukjizat. Maitreya akan menjadi nabi yang menghapus beberapa syariat dan doktrin dari agama kuno mengingat keadaan sekitarnya ( Sacred Books of the East . Meskipun ada ratusan patung Maitreya. ataupun bahwa rangkaian ceritera itu rekayasa ibl is atau tipu-daya ataupun bahwa keduanya adalah ciptaan yang kabur dari bagian a bad kegelapan. Buddhism . atau kelahiran p erawan. kitab-kitab suci yang sudah ditarik ke langit akan disebar-luas kan lagi oleh Maitreya. Dalam Chinese Tripitaka . Arhan tidak dapat memecahkan masalah ini. Tertulis di sana: Kebiasaan di dunia ini membentuk dari segumpal tanah liat.

3:80). Buddhism . halaman 29. Buhlat s Three new edicts of Ashoka . Sacred Books of the East . halaman 31-32.: Apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjian-Ku dalam (perkara) ini? Mereka berkata: Kami membenarkan. (Saddharam Pundrik. Maitreya .Warren. tanpa sedikitpun keraguan. tak bijak. Sebagaimana Quran Suci telah menyatakan: Dan tatkala Allah membuat perjanjian melalui para Nabi: Sesungguhnya apa yang kam i berikan kepada kamu berupa Kitab dan Kebijaksanaan lalu Utusan datang kepada k amu. Sepert i telah saya tunjukkan. Muhammad. Perbedaannya (yang nampa k bagiku) antara orang besar yang lain dengan dirinya sangat besar. Hal inilah yang membuat dia seorang humanis.S. The Master of Path . dan pengecut. Nubuatan ini ada dalam Kitab-kitab suci dari semua sekte Buddhis. halaman 23. halaman 131. jilid 2 halaman 160-161. halaman 58. catatan kaki halaman 223. Ia berfirman: Maka saksikanlah dan Aku p un golongan yang menyaksikan bersama kamu .Lall. . Outline of Buddhism . Keith s Buddhist Philosophy . ini kebalikannya. Karya berikut ini harus dirujuk untuk penjelasan lebih lanjut dari subyek yang d i tangan.K. Cambridge. Buddhist and Christian Gospels .Nariman. jilid 3. Buddhism oleh Rhys Davids. baru demi Tuhan dan kemanusiaan. 1896. Meskipun aslinya dia se orang bangsa Arab. Buddhism in transition . Major Arhur Glyn Leonard menulis: Sesungguhnya Muhammad itu seorang yang luar biasa besar. Gadens Studies . Dan inilah arti sejati dari Maitreya . halaman 481-482. art. 23). Buddha meramalkan kedatangan Muhammad s. Terjemahan kitab B uddhis Jataka dalam bahasa Inggris telah diterbitkan dalam Harvard University Stud ies. (Q. ini yang menempatkan dirinya di dep an zamannya. tak peduli. Lote-tree. 1877. Bombay.C. oleh Edmunds. jilid V. Pertama dia berjasa bagi negaranya. maka mer eka terjun ke kemalangan hidup. Amgandha Sutta . seorang John Knox. seharusnya kamu beriman kepadanya dan m embantu dia. Encyclopaedia Brittanica edisi 11. jilid IV halaman 13-14.a. Dhammapad .w. halaman 26. diselesaikan oleh pengarang Maulana A bdul Haque Vidiarthy pada tanggal 25 Maret 1954 di Paramaribo. yang tahu arah dunia ini. bagi Muhammad. Dan History of Pali literature oleh B. misalnya. berdiri berabad-abad di depan zamannya. Kemudian Aku. art. Ini berbicara tentang Tanda-tanda atas kedatangan dari Dia yang Di janjikan.Ph. Muir s A Life of Muhammad bab VII. 25 halaman 172. Pendahuluan. Sacred Books of the East . halaman 5. Amerika Selatan. oleh Pavri. Encyclopaedia Brittanica . bahwa Maitreya itu tidak saja Dia yang Dijanjikan o leh Gautama Buddha melainkan bahwa seluruh duapuluh empat Buddha telah meramalka n kedatangannya. senang mengumbar nafsu seksual.D. G. Coming World Teacher . Literary History of Sanskrit Buddhism .ya terus akan menampakkan diri saya kembali? Ketika manusia menjadi ingkar. 15:22. halaman 481-486. akan men gumumkan: Aku begini dan begitu (dan Aku mempertimbangkan): bagaimana bisa Aku m embuat mereka condong kepada pencerahan? Bagaimana bisa mereka ikut ambil bagian dalam menikmati Hukum Buddha . adalah seorang patriot. oleh G. bodoh. oleh Warren. tetapi beliau meletakkan Tuhan dan alam di atas segalanya. pada dasar nya. membenarkan apa yang ada pada kamu. Suriname. oleh Lead Beater. Rahmat bagi segenap bangsa-bangsa .C. H. Kata pengantar dan bab 1. Ini mengungkapkan. Type biasa d ari orang besar.

oleh Monier Williams. Dalam Vishnupurana diramalkan bahwa Amitabha akan muncul pada tahun ke-8 manvantra . art. Encyclopaedia of America . Encyclopaedia of Religion and Ethics . hal. Sanskrit English Dictionary . edisi 11. jilid I halaman 98-99. Sanskrit-Chinese Dictionary .181. Buddhism . Koran . oleh pengarang yang sama hal. oleh Eite I.Maitreya.J. halaman 134-144 . Encyclopaedia Brittanica . Amsterdam.E. Le vil de Mohamet . Le Comte de Bouillainvilliers. .128. bagian pertama halaman 92. jilid 18 halaman 135. 1731. Sanskrit-English Dictionary oleh Monier Williams. Ibid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful