P. 1
PIDATO PERPADUAN - PNB

PIDATO PERPADUAN - PNB

|Views: 1,160|Likes:
Published by Mohd Amir Ghazlan

More info:

Published by: Mohd Amir Ghazlan on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2012

pdf

text

original

PERPADUAN ADALAH BENTENG PERTAHANAN NEGARA YANG PALING UTUH Meninjau realiti politik dan sosial di Malaysia, saya

melihat bahawa terdapat elemenelemen pendekatan yang diambil oleh Malaysia dalam hal membina perpaduan kaum, agak berbeza dengan pendekatan yang dianggap sebagai arus perdana di Barat. Pendekatan yang digunakan oleh kepimpinan Malaysia dalam beberapa aspek berada dalam ekstrim yang bersongsangan berbanding dengan teori perpaduan kaum yang disarankan oleh pemikir-pemikir Barat dan yang diamalkan di sebelah sana. Amerika dan beberapa negara Eropah seperti Britain dan Perancis misalnya menggunakan konsep ‘melting pot’ atau ‘acuan pelebur’ dalam pendekatan mereka untuk menyatukan pelbagai etnik minoriti, etnik peribumi, dan etnik dominan dalam negara. Dalam proses peleburan itu budaya etnik minoriti terlebur, tercerna, teradun malah sesetengahnya tersirna dalam budaya majoriti yang dominan. Namun di Malaysia kita lihat konsep ‘acuan pelebur’ itu tidak wujud, sebaliknya yang wujud ialah konsep ‘salad bowl’ atau ‘mangkuk sayur-mayur’ yang tidak meleburkan mana-mana unsur etnik tetapi mempersatukan kepelbagaian warna kulit dan budaya dalam satu persekitaran ynag sama. Dalam konteks yang sama di Britain, sama ada mereka bersetuju atau tidak, juga telah berlaku proses asimilasi budaya yang kadangkala terpaksa mengorbankan malah melenyapkan bahasa dan budaya nenek moyang golongan minoriti tertentu. Bagi sesetengah budayawan, yang menolak model asimilasi, mereka melihat pendekatan ini sebagai satu bentuk ‘penjajahan dalaman’ kerana dalam proses ini berlaku eksploitasi golongan majoriti terhadap golongan minoriti. Namun dalam banyak contoh di sebelah Barat, golongan majoriti itu adalah juga merupakan pihak pemerintah yang melaksanakan dasar memperlemahkan budaya dan bahasa minoriti atas nama perpaduan kaum. Dalam konteks ini, banyak kerajaan Barat yang mempertegaskan penggunaan bahasa rasmi sebagai satu-satunya bahasa komunikasi tanpa sebarang kompromi, baik dalam urusan perkhidmatan awam, pendidikan asas di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi. Demi mewujudkan perpaduan kaum, ada kerajaan yang mengharamkan penggunaan dan pengajaran bahasa ibunda golongan minoriti sehingga ke tahap menguatkuasakan hukuman ke atas para pelajar yang berkomunikasi antara mereka

Pada junktur sejarah. tempat tinggal. Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain. sistem persekolahan. Wujud samada didasari undang-undang (de jure). Akomodasi . kebanyakan kerajaan Barat menolak sama sekali kewujudan sekolah-sekolah monoetnik dan media massa monoetnik. usaha serius Malaysia ke arah perpaduan kaum dilihat mula bercambah setelah tercetusnya tragedi 13 Mei apabila Majlis Perpaduan Negara dan selaras dengan itu Kementerian Perpaduan Negara ditubuhkan. Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan. Kerajaan Perancis misalnya telah hampir mengharamkan terus penggunaan bahasa Breton.Contoh negara .merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. .Ia merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing. atau tidak (de facto). yang seringkali kita rujuk sebagai ‘kontrak sosial’ antara pemimpin-pemimpin parti pelbagai etnik yang dominan di Malaysia. menjadi satu entiti yg terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama. Teori Hubungan Kaum Segregasi . Namun saya lihat bahawa bibit-bibit usaha ke arah yang sama juga telah dibenihkan dalam Perlembagaan Kemerdekaan 1957 lagi. telahpun dimaktubkan melalui Artikel 152 dan 153.Switzerland. Integrasi Nasional adalah satu konsep yg lebih luas iaitu proses penyatuan antara kelompokkelompok yg berbeza latar belakang. Berbeda dengan Malaysia. Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Dalam konteks ini klausa-klausa dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjurus kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. pengangkutan dan kemudahan awam. Diperingkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil. kerajaan British mengharamkan bahasa Welsh dan kerajaan Scotland telah melenyapkan bahasa Gaelic di bumi Scotland. peruntukan pelaksanaan sekolah jenis kebangsaan dan penggunaan bahasa kaum minoriti.Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum.dalam bahasa minoriti di dalam kawasan dan persekitaran sekolah.

proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru. Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. Asimilasi .Akulturasi . Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza.Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti. iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan. Proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti.juga dikenali sebagai asimilasi budaya.juga dikenali sebagai asimilasi struktur. tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. Proses kemasukan kedalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat. Amalgamasi . .

4. Kajian dilakukan untuk meninjau sejauh mana struktur masyarakat berfungsi. Struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat. 4. 4. Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Stabiliti menentukan setakat mana sesuatu masyarakat itu dapat dipertahankan. harmoni dan evolusi.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi wujudnya masalah perpaduan kaum. kebudayaan dan agama. Masyarakat sebagai tubuh badan manusia yang mempunyai bahagian dan fungsinya yang tersendiri. Brinkerhoff dan White (1989:9) merumuskan tiga andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu stabiliti. Tiadak ada sesiapa yang boleh memaksa atau menghalang mereka dalam membuat keputusan. Ianya boleh dihuraikan sebagai suatu organisasi sosial dan bagaimana organisasi itu dikekalkan.1. Bagaimanapun. Maka struktur ekonomi.1 Definisi dan Konsep Teori Fungsionalisme. Bagi rakyat yang peka kepada aspirasi dan identiti nasional. Sebagai rumusannya. apa yang kita lihat . teori ini menekankan kepentingan persefahaman anggota masyarakat demi keharmonian dan kestabilan masyarakat berkenaan. Harmoni pula merujuk kepada semangat kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat. budaya dan pendidikan telah dijadikan pemangkin untuk mencapai perpaduan.3. i) Masyarakat Ibu bapa di Malaysia boleh memilih sama ada mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan atau jenis kebangsaan. Kita melihat perbezaan bukan sahaja dari segi etnik malahan dari aspek ekonomi. sudah tentu sekolah kebangsaan menjadi institusi pendidikan anak-anak. Sesuatu etnik adalah mustahil untuk menjadi etnik yang lain.1 Perpaduan Kaum Daripada Perspektif Teori Fungsionalisme. Pengenalan Isu Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum penting untuk difikirkan.1. Evolusi pula digambarkan bagaimana perubahan berlaku terhadap masyarakat akibat dari pembaharuan.

sekarang. Ianya bukan sahaja untuk memartabatkan bahasa Melayu tetapi juga cuba memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat melalui penggunaan satu bahasa. Namun begitu. Budaya ini berlanjutan hingga ke universiti di mana pelajar Melayu hanya bercampur dengan pelajar Melayu.Jadi. kaum Melayu. Pihak Sekolah Pendidikan telah lama dianggap sebagai satu elemen dalam menyatupadukan rakyat. Selepas tercetusnya peristiwa berdarah pada 31 Mei 1969. iii) Media massa Pengaruh yang sangat mudah meresapi jiwa rakyat adalah media massa seperti televisyen. Lama-kelamaan. mengakibatkan satu suasana segrasi dengan memiliki bibit perpecahan yang berbahaya. permintaannya juga mengikut komposisi penduduk di mana setiap kaum cenderung memilih versi bahasa ibunda. kita masih lagi berhadapan dengan kekangan untuk memupuk integrasi nasional di kalangan rakyat Malaysia. radio dan surat khabar. sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa pengantar bukan Melayu masih terus kekal bagi menjaga identiti kaum Cina dan India. Didapati setiap kaum lebih suka kepada rancangan atau program televisyen dan radio yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. terdapat ramai di kalangan ibu bapa kaum Cina dan India lebih berminat menghantar anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan bahasa ibunda masing-masing. ia akan menghasilkan masyarakat yang terpisah di antara satu sama lain. Walaupun di peringkat sekolah menengah. Cina dan India serta kaum-kaum lain sama-sama mengikuti pembelajaran. . manakala pelajar lain terus bersama kaumnya. Begitu juga dengan akhbar-akhbar yang dijual. tidak wujud semangat kekitaan yang menyeluruh. Masih wujud budaya prejudis dan stereotaip. Jika pengasingan pendidikan mengikut kaum ini berterusan. Elemen ini sepatutnya memainkan yang besar dalam menyatupadukan rakyat yang berbagai kaum ini. Sehingga kini.ianya akan menjadi suatu gejala negatif di dalam masyarakat. sekolah aliran Inggeris telah ditukar kepada sekolah aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu. tidak hairan jika kita terus mendapati bahawa sehingga kini pengasingan kaum ini masih terus lagi wujud.

Menganalisis Isu Berdasarkan Tiga Konsep Sosiologi 6.1 Mobiliti Sosial Sekolah yang berbagai aliran sebenarnya terus menjadikan suatu bentuk mobiliti sosial yang berbagai rupa. Asas pembelajaran di peringkat rendah jauh berbeza di mana masing-masing menggunakan pendekatan sosio-ekonomi turun-temurun seperti kaum Melayu dengan sawahnya. Harapan untuk melihat persefahaman antara kaum melalui sektor pekerjaan yang sama tidak mencapai kejayaan yang memberangsangkan. Sehingga kini didapati mobiliti mendatar lebih banyak berlaku. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial. negara menuju kearah kemajuan ekonomi. Mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hiraki stratifikasi sosial masyarakat. kaum India dengan ladangnya dan kaum Cina dengan perniagaannya. Mobiliti mendatar pula ialah pergerakan dalam kelas sosial yang sama. Semangat kekitaan dalam satu masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu akan tercapai sekiranya sistem persekolahan yang menggabung terus ketiga-tiga aliran ini menjadi satu dapat direalisasikan. Keterasingan dalam sistem pendidikan membuatkan para pelajar terus menebal dengan semangat kebangsaan masing-masing. Sememangnya walaupun selepas kemerdekaan. Keterbatasan ini bukan sahaja di sekolah. Ini secara tidak langsung akan mengasingkan kelompok kaum dari satu generasi ke satu generasi. pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial.2 Pendidikan dan Hubungan Etnik Etnik bermaksud kumpulan manusia atau bangsa . Mobiliti sosial boleh berlaku dalam satu generasi atau antara generasi berlainan. malahan dalam kehidupan seharian. Mobiliti sosial boleh berlaku secara menegak iaitu pergerakan ke atas atau ke bawah dalam hiraki.Definisi Mobiliti Sosial Menurut pandangan fungsionalisme. pengenalan kaum mengikut sektor pekerjaan masih lagi tidak banyak berubah. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latarbelakang keturunan nenek . Pergaulan dan juga persefahaman antara kaum juga begitu terbatas di kalangan pelajar. Ruang kehidupan yang terbatas ini akhirnya mencipta suatu identiti tersendiri yang sangat berbeza. 6.

Merujuk kepada peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh dan juga kuota memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). mereka juga boleh memahami budaya kaum lain. pendidikan sebagai asas perpaduan kaum. murid-murid terpaksa memasuki sekolah yang beraliran Bahasa Melayu.negara asal. Sekolah satu aliran dilihat sebagai reformasi pendidikan yang harus diperjuangkan bagi mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional selaras matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan. 6. struktur dan sistem nilai. Namun begitu. Kumpulan etnik sememangnya membantu mengekalkan pertalian kumpulan dan mengukuhkan kedudukan etnik berkenaan dalam masyarakat. budaya. bahasa. Kesannya amat berbahaya kepada perpaduan kaum di Malaysia.3 Reformasi Pendidikan Hussein Hj Ahmad (1993) menyatakan bahawa peranan sistem persekolahan sehingga akhir tahun 1980an bermotifkan tiga perkara utama. secara tidak langsung. pendidikan adalah untuk pembinaan disiplin di kalangan rakyat berbilang kaum. ianya memang memihak kepada kaum bumiputera. Ketiga. pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja negara. Kita dapat menyaksikan. Kedua. tradisi. rakan-rakan dan kejiranan yang berkongsi ciri-ciri kehidupan yang rapat. dapat dilihat dengan jelas tiga kelompok kaum yang berasingan antara satu sama lain. Fenomena ini jugalah yang terjadi . Sungguhpun di peringkat menengah.moyang yang sama. di samping boleh bergaul secara meluas di antara mereka. Melalui cara ini. maka masalah semangat perkauman akan terhakis dengan sendirinya melalui pergaulan antara pelajar dan saling fahammemahami. Jika perkara ini dapat dipraktikkan. kini timbul rasa tidak puas hati kaum lain terhadap keutamaman yang diberikan ini. Isu ini amatlah sensitif kerana ianya menyentuh hak-hak keistimewaan Melayu yang termaktub dalam perlembagaan Persekutuan. keterasingan sekolah rendah ini telah menanamkan semangat perkauman dari awal lagi. Sistem pendidikan yang mewujudkan sistem persekolahan yang berasingan mengikut kaum telah menjuruskan ke arah semangat perkauman yang menebal. Mereka mempunyai kesamaan dari segi sejarah. Pertamanya. Perasaan kekitaan ke dalam kumpulan etnik berkembang menerusi hubungan kekeluargaan.

Pengwujudan sistem pendidikan yang menggunakan satu bahasa pengantar juga diberi jaminan tidak akan menggugat bahasa ibunda kaum lain seperti yang dibimbangi selama ini. selain kanak-kanak itu diibaratkan . Matlamat ini boleh dicapai dengan berkesan dan lebih cepat jika pendidikan di negara ini menggunakan satu sistem berbanding pellbagai aliran ketika ini. Di negara kita. Generasi awal terutamanya para pelajar sekolah rendah perlu didedahkan betapa pentingnya perpaduan dalam arus masyarakat Malaysia yang besifat majmuk ini. Mereka ini perlu dan semestinya didedahkan bahawa perpaduan kaum begitu bermakna dan akibat buruk yang akan timbul daripada sikap curiga mencurigai di antara mereka. selepas tercetusnya peristiwa berdarah yang melibatkan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Kata orang tua tua melentur buluh hendaklah bermula dari REBUNGNYA lagi. perkara ini turut melibatkan sistem pendidikan negara kerana melalui pendidikanlah. Datuk Abdul Rahman Yaakoub telah mengarahkan penukaran sekolah aliran Inggeris kepada sekolah aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu yang bermula pada tahun 1970. Mahu tidak mahu. Ianya selaras dengan pepatah Melayu iaitu “ melentur buluh birlah dari rebungnya”. pertikaiandan permusuhan sedangkan mereka terdiri dari bangsa.kepada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 7. tetapi mereka dapat hidup rukun dan damai.tidak seperti penduduk di negara-negara lain yang tidak sunyi dengan perbalahan. generasi pelajar dapat membentuk dan mencorakkan masyarakat Malaysia pada masa hadapan. Ia akan mewujudkan satu sistem nilai dan budaya sosial.\ Usaha mengukuhkan perpaduan perlu bermula di rumah dan sekolah rendah. Ini kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Aspek perpaduan kaum perlu diberi perhatian serius dan penekanan yang menyeluruh oleh semua pihak. Walaupun rakyatnya berbilang etnik dan bangsa. keturunan dan kepercayaan yangsama. Cadangan Dan Kesimpulan Pendidikan telah lama dianggap sebagai satu elemen penting bagi menyatupadukan rakyat. Menteri Pelajaran pada ketika itu.

Hari Keluargadan Sukaneka. Penyertaan Dalam Kokurikulum. tugas memperkukuhkan perpaduan terletak pada bahu ibu bapa dan guru.Sekolah Penyayang. Tamil. Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu Negeri. Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat. Hidup dalam keadaan harmoni dan berkongsi dengan cara yang sebenar dan adil. penjaga dan guru-guru di sekolah.seperti sehelai kain putih yang mana segala corak pada kain itu ditentukan oleh ibu bapa. Memang diakui sukar untuk memuaskan hati semua kaum lantaran ledakan teknologi maklumat dan jaringan yang hebat sekarang. Sejahtera dan bersatu padu di antara wilayah atau kumpulan etnik. mempunyai satu masa depan yang sama dan diperkongsikan. maka apa saja yang dipaparkan akan dianggap sebagai bahan bacaan ringan sahaja. Tidak kira sama ada anak-anak itu mengikuti persekolahan aliran kebangsaan. Acara Kebudayaan dan . PelaksanaanRIMUP. Tetapi jika jiwa setiap rakyat sudah terdidik supaya menerima perbezaan yang ada. Merekalah yang bertanggungjawab sepenuhnya membentuk sikap anak. bertoleransi dan menghormati perasaan antara satu kaum dan kaum lain. sehinggakan ada dalam kita lebih mempercayai apa yang ditulis blogger. Satu Bangsa Malaysia yang kesetiaannya. Sambutan Bulan Patriotisme danKemerdekaan. enubuhan Kelab Rukun Negara. Cina.anak agar saling menerima perbezaan dan akhirnya membesar sebagai rakyat yang sanggup bertolak ansur. Bangsa Malaysia Satu bangsa yang bersatu padu. Inggeris atau sekolah antarabangsa. Integrasi Nasional Satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak. untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Lawatan Sambil Belajar. Pengurusan Disiplin. politik dan kebaktiannya tertumpu kepada bangsa tersebut.

Bagi mewujudkan perasaan muhibah. SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020  Pembentukan Masyarakat yang Bersatu padu  Pembentukan Masyarakat yang Bebas. wanita dan . JPN merancang program yang bersifat ‘menggalak dan mencegah’ bagi memberi ruang kepada penduduk untuk meningkatkan interaksi dan kenal-mengenal antara satu sama lain. (2) mencegah konflik antara kaum. Merdeka dan Cemerlang  Pembentukan Masyarakat Demokratik yang Matang  Pembinaan Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Utuh. AktivitiRiadah Luar Sekolah dan Tabung Kebajikan.  Pembentukan Masyarakat yang Toleran  Pembangunan Masyarakat Saintifik dan Maju  Pembinaan Masyarakat Penyayang  Pembentukan Masyarakat Keadilan Ekonomi-Sosial  Pembentukan Masyarakat Daya Saing dan Makm Membina Negara Bangsa Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju Kegiatan Jabatan Perpaduan Negara Jabatan Perpaduan Negara (JPN) yang bertanggungjawab mengawal. Perkhemahan Bina Insan. swasta dan pihak-pihak yang terlibat dengan perpaduan. kerjasama dan toleransi. (4) mengesan dan menilai perhubungan antara kaum dan masyarakat. (3) menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu.Kesenian. Kumpulan sasar JPN ialah rakyat Malaysia khususnya kelompok dewasa. memupuk dan memelihara perpaduan telah merangka berbagai-bagai strategi seperti (1) menggalakkan perpaduan masyarakat dan integrasi nasional. dan (5) menyelaraskan program dan aktiviti perpaduan dengan pelbagai agensi kerajaan.Majlis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina. setia kawan. Sistem Rumah. masyarakat dan wilayah.

Penyelidikan dan kajian dilaksanakan bagi mengumpul data status perhubungan kaum dan integrasi nasional.2 Menjadikan sekolah sebagai alat perpaduan Sistem persekolahan sekarang yang memisahkan pelajar mengikut bahasa penghantar dan perbezaan kumpulan etnik tidak dapat memainkan peranannya yang berkesan untuk memupuk perpaduan dan persefahaman dikalangan pelajar. tabika perpaduan. Sekolah juga memberi kerjasama kepadapenduduk dan masyarakat setempat apabila mereka memohon kerjasama daripihak sekolah untuk menggunakan kemudahan padang dan dewan untukmelaksanakan aktiviti-aktiviti. kelas perpaduan rakyat dan kelas vokasional. Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat– Sekolah juga mewujudkan program pemuwafakatan dengan masyarakatsetempat melalui program-program ilmiah seperti ceramah agama. hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing- . jiran muda dan wanita. penerbitan juga menjadi fokus JPN. sukan rakyat. gotong royong membersih tanahperkuburan dan sebagainya. majlis-majlis dan permainan tertentu.sambutan Maulidur Rasul. Antaranya ialah skim rukun tetangga. Bagi kanak-kanak. majlis kebudayaan. akhbar ‘Jiran’ dan jurnal ‘Negara’ diterbitkan bagi memberi penerangan tentang sesuatu kaum dan aktiviti-aktiviti agensi.belia yang terlibat dalam kegiatan Rukun Tetangga. solat hajat. Tabika Perpaduan disediakan bagi pendidikan prasekolah. Satu sistem persekolah yang sama patut diperkenalkan dengan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar untuk membentuk satu generasi baru yang mempunyai keperibadian Malaysia. pertandingan bakat. Pelaksanaan kajian diharap dapat membantu kerajaan memahami persoalan dan isu-isu berbangkit berkaitan perhubungan kaum. 3. Ma’al Hijrah. Risalah dan majalah ‘Balai Muhibah’. Di samping itu. gotong-royong. majlis muhibah. Kebanyakan aktiviti JPN bercorak kemasyarakatan dan sosial di samping aktiviti yang mudah diterima oleh semua pihak. Selain itu. Usaha-usaha yang gigih harus diambil untuk mengatasi segala bentuk pengasingan dan pemisahan yang sengaja diadakan.

Perubahan ini hendaklah dilakukan secara saksama dan adil. saling bantu membantu. Penyertaan Dalam Kokurikulum– Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam persatuan. Usaha ini bukan saja meletakkan taraf bahasa Melayu di tempat sewajarnya. Sekolah juga harus bertujuan menggalakkan pelajar-pelajar supaya boleh berfikir dan berani mengeluarkan pendapat. . Dengan ini sekolah akan melahirkan rakyat Malaysia bersatupadu dan mempunyai semangat kemalaysiaan yang kuat walaupun berlainan etnik. berbudi bahasa. Bahasa Melayu sebagai alat untuk berinteraksi dapat mewujudkan semangat kekitaan di kalangan pelajar yang berbilang etnik. Kesan penglibatan pelajar danwarga sekolah dalam program ini adalah sangat baik. Bahasa Melayu pelu diperkayakan sebagai bahasa ilmu yang lengkap. Ia membolehkan merekaberinteraksi dan bergaul secara lebih erat dan mesra seterusnya menyumbangkepada perpaduan. Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. antaranya berasal dari daerah dan negeriyang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak. bertanggungjawab dan sebagainya.masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya. jujur. hormat menghormati. Program RIMUP secarakelompok turut diadakan di mana pelajar-pelajar dari sekolah ini terlibat denganprogram yang dirancang bersama dengan sekolah–sekolah lain yang. cintakan keamanan. tetapi dapat membantu merapatkan hubungan antara etnik di sekolah dengan penggunaan satu bahasa. Pendidikan juga dapat memupuk integrasi etnik di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya.mempunyai pelajar berbilang kaum. Pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)Biasanya sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang majoritipelajarnya terdiri dari pelajar Melayu. bencikan kekejaman. Melalui kokurikulum pula pelajar-pelajar dari semua kumpulan etnik hendaklaha digalakkan bercampur gaul dan memceburkan diri dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah. Perubahan-perubahan ini juga harus didasarkan di atas keinsafan bahawa kebaikan dan kepentingan masa depan genarasi muda negara ini adalah mengatasi segala kepentingan-kepentingan lain. Jawatankuasa RIMUP peringkat sekolahdan kelompok dianggotai kaum yang pelbagai.

Mata pelajaran Pendidikan Islam.permainan dan pakaian seragam. menanam sifatsifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. Pendidikan Syariah Islamiah. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar. . keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Penyertaan aktif dalam kokurikulum dan . bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama.

Sebelum itu. dalam perasmian Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 1999 di Pahang.. . beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia agar sentiasa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Rukun Negara untuk menjamin perpaduan dan kemakmuran negara agar terus berkekalan. Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 17/2000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah.Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. pemahaman. penghayatan warga sekolah terutamanya golongan relajar terhadap prinsip-prinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan. maka pengetahuan. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah.

pertukaran maklumat dansebagainya. Pelajar diberiperingatan. semangat perpaduan dalam diri anak-anak mesti dapat dipupukkan. Sekiranya anakanak dapat menggembleng tenaga dengan ibu bapa. . Memorial. Putrajaya. Telus dan Adil– Jawatankuasa Disiplin dan Lembaga Disiplin sekolah diwujudkan. Boleh ibu bapa lakukan? Tepuk dada Tanya selera. Muzium Negara. Penjara. Pelajar selalu diingatkan supaya mematuhi undang-undang danperaturan yang ditetapkan mengikut pekeliling yang dibenarkan. universiti dan sebagainya. amaran dan nasihat supaya berkelakuan baik sepanjangpersekolahan. sekolah. Pelbagai acara diadakansemasa Lawatan Sambil Belajar tersebut seperti perbincangan. ibu bapa perlu memikul tanggungjawab ini. Usaha menyemai semangat perpaduan yang jitu dalam diri anak-anak yang bermula dari rumah. gotong royong.persembahan kesenian dan kebudayaan. asrama anak-anakYatim dan miskin. Parlimen. papan-papan kenyataan sekolah danasrama.mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama rakyat berbilang kaumdan keturunan. asrama orangkurang upaya.Tugu Negara. Rumah-rumah kebajikan.Pelajar didedahkan berkenaan pengurusan disiplin dan peraturan sekolah danasrama sejak hari pendaftaran atau hari pertama persekolahan bermula.Lawatan Sambil Belajar– Sekolah menggalakan para pelajar membuat program lawatan ketempat-tempat bersejarah. Bandaraya Melaka.Peraturan sekolah dimaklumkan kepada semua pelajar dan dipamerkan disetiap lokasi penting seperti bilik darjah. Kesan dari program Lawatan Sambil Belajar ini sangat bermaknadan memberi kesedaran kepada pelajar peri pentingnya berbudi bahasa. Pengurusan Disiplin Secara Kolektif. Rumah perlindungan kanak-kanak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->