MAKALAH BAHASA INDONESIA

EJAAN YANG DISEMPURNAKAN

KELOMPOK II MEZI RAHMAN FADLY OCTA YUDHA DIMAS ADI PRATAMA 2510.0 2510.054 2510.0

DOSEN PEMBIMBING UPIT YULIANTI DN, S.Pd, M.Pd

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA-1B JURUSAN TARBIYAH STAIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI 2010/2011

penulis berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua agar kita semua dapat mengetahui semua tentang Ejaan Yang Disempurnakan. Meskipun masih terdapat kekurangan. penulis menyampaikan tentang Ejaan Yang Disempurnakan. penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Mulai dari pengertian ejaan. penulis menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna.KATA PENGANTAR Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya ke segenap isi alam. Dalam penulisan makalah ini. Oktober 2010 Penulis i . untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih terhadap pihak yang telah membantu tersebut semoga bantuan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Dalam penulisan makalah ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Bukittinggi. Oleh karena itu. macam-macam ejaan dan penggunaan EYD. hal ini terjadi karena kealpaan penulis sebagai manusia dengan banyak keterbatasan. sejarah ejaan. Dengan rahmat tersebut. penulis dapat menyelesaikan makalah Kewarganegaraan ini. Melalui makalah ini. Akhirnya.

.......................................................................................................DAFTAR ISI Kata pengantar...................................................................................................................................................................................................................................................................... C.................................................. B...................................................... Kesimpulan............................. Macam-Macam Ejaan .......... 7 DAFTAR PUSTAKA ....................................... Pengertian Ejaan .............................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................... 2 C.......... E.................................................................... 8 ii ....... Manfaat Penulisan ................................................................................................................ 7 A............................. Identifikasi Masalah .......................................... 7 B............................................................ Pembahasan Masalah ............................................................................................... 2 A...................................... 4 BAB III PENUTUP .............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 2 B................................................. 1 1 1 1 1 BAB II PEMBAHASAN.......................... D.................................... i Daftar Isi ................................................................................................. Tujuan Penulisan ............................................................................ Saran ............ Ruang Lingkup EYD.................................

apalagi dalam karya ilmiah kita dapat memiliki keterampilan bahasa yang baik. Agar dalam penulisan setiap tugas. pertama bahasa lisan dan kedua bahasa tulisan. E. C. PEMBAHASAN MASALAH Dalam makalah ini akan dibahas antara lain :  Pengertian ejaan  Macam-macam ejaan  Ruang lingkup EYD D. orang sudah banyak yang tidak mengikuti kaedah bahasa. Ejaan yang berlaku saat sekarang ini adalah Ejaan Yang Disempurnakan. kaedah yang berlaku dalam bahasa tulisan yang digunakan adalah EYD. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang bahasa tulisan yang diatur dalam Ejaan. MANFAAT PENULISAN Dalam penulisan makalah ini penulis berharap agar dalam setiap penulisan karya ilmiah yang akan kita buat dapat memenuhi kaedah berbahasa 1 . Apalagi bahasa tulisan. IDENTIFIKASI MASALAH Pada saat sekarang ini. B. LATAR BELAKANG MASALAH Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. TUJUAN PENULISAN Makalah ini bertujuan untuk membimbing kita dalam penulisan kata-kata yang benar. Penggunaan EYD merupakan hal yang sangat penting dalam menulis sebuah karya bahasa. Karena EYD adalah aturan baku dalam berbahasa tulisan.BAB I PENDAHULUAN A. bahasa terbagi dua.

sajang. Pengertian Ejaan Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan huruf. ejaan mengalir keseluruh cara penulisan bahasa. rakjat. kata. yang disebut Ejaan van Ophuijsen. maklum. Ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan Van Ophuijsen Pada tahun 1901 ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. seperti anak2. Van Ophuijsen pada tahun 1901dan dimuat dalam kitab logat melayu. oemoer. Ejaan yang pertama berlaku di indonesia adalah ejaan Van Ophuijsen yang disusun oleh Ch. A. Ejaan Soewandi Pada tanggal 19 Maret 1947 ejaan Soewandi diresmikan menggantikan ejaan van Ophuijsen. dinamai’. pajah. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah sebagai berikut:  Huruf j untuk menuliskan kata-kata jang. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah sebagai berikut:  Huruf oe diganti dengan u. seperti koma ain dan tanda trema. Macam-macam Ejaan 1. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik.BAB II PEMBAHASAN A. pa’.  Huruf oe untuk menuliskan kata-kata goeroe. pak. dan tanda baca sebagai sarananya. 2 . ‘akal.  Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. ditetapkan.  Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan k. itoe. Pengertian ejaan ini berbeda dengan arti kata mengeja. itu. ta’. 2. B. seperti pada guru. Ejaan yang berlaku saat sekarang ini adalah Ejaan Yang Disempurnakan. Ejaan tersebut dirancang oleh van Ophuijsen dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Soetan Ma’moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim. ke-barat2-an. untuk menuliskan kata-kata ma’moer. mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf dan suku kata.  Tanda diakritik. umur. seperti pada kata-kata tak. ber-jalan2.

seperti kata depan di pada dirumah. Ketua) menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia). Dengan adanya paragraf pembaca dapat dengan mudah mengenali topik-topik yang dibahas dalam sebuah tulisan. tanda koma. yaitu adanya kepahaman lawan bicara atau pembaca terhadap isi kalimat atau tuturan yang disampaikan. Kalimat-kalimat tersebut dibuat berdasarkan EYD yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan Yang Disempurnakan Ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dekenal dengan singkatan EYD adalah ejaan yang mulai resmi dipakai dan digunakan di Indonesia tanngal 16 Agustus 1972. tanda titik koma. Ejaan Melindo Pada akhir 1959 sidang perutusan Indonesia dan Melayu (Slametmulyana-Syeh Nasir bin Ismail. 3. dan tanda garis miring. tanda elips. disamakan dengan imbuhan di. Setelah menguasai EYD barulah seseorang baru bisa membuat sebuah kalimat. karena suatu paragraf yang baik mempunyai standar-standar tertentu agar para pembaca dengan mudah memahami suatu bacaan. yaitu penggunaan huruf besar (kapital). EYD mencakup penggunaan dalam 12 hal. tanda kurung. Semua orang tentu bisa membuat sebuah kalimat.dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. tanda tanya.pada ditulis.tetapi tidak semua orang bisa membuat sebuah kalimat yang efektif. 3 . Ketepatan dalam penyampaian informasi akan membuahkan hasil. Ejaan ini masih tetap digunakan hingga saat ini. 4. tanda seru. tanda petik. Perkembangan politik selama tahuntahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. dikebun. Awalan di. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi dari pembicara atau penulis kepada lawan bicara atau pembaca secara tepat. tanda titik dua. EYD adalah rangkaian aturan yang wajib digunakan dan ditaati dalam tulisan bahasa indonesia resmi. Tetapi tidak semua paragraf membantu pembaca dalam memahami bacaan. tanda hubung. dikarang. Oleh karena itu paragraf sangat diperlukan karena memudahkan pembaca dalam memahami suatu tulisan. tanda titik. Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang mempunyai satu gagasan.

Syarat yang paling utama yang harus dikuasai oleh seorang penulis adalah pemahaman tentang EYD.  Kata turunan adalah kata dasar yang telah mendapat imbuhan Contoh : Peresmian kantor Bupati itu dihadiri oleh Presiden  Kata ulang adalah kata yang diulang dengan menggunakan kata hubung Contoh : Mahasiswa-mahasiswa PTI hari ini mengadakan camping.  Huruf miring adalah huruf yang menegaskan atau mengkhususkan huruf dan dipakai nama buku atau kata-kata ilmiah dan ungkapan asing. kalimat efektif serta cara membuat paragraf yang baik. C. 2. kecuali yang ejaannya sudah disesuaikan. Contoh : Dia menderita kanker serviks. Penulisan kata  Kata dasar adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan Contoh : Kantor Camat hari ini mulai dibuka untuk umum.dari adalah kata yang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai kata seperti kepada dan daripada. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta pembaca sekalian. 4 .Dalam pembuatan karya ilmiah seperti skripsi. Penulisan huruf  Huruf kapital/besar adalah huruf pertama dalam awal kalimat Contoh : Makalah kami telah selesai.  Kata sandang Si.  Kata ganti Ku. Contoh : Mahasiswa PTI mengadakan camping di Suliki. Sang adalah kata yang terpisah dari kata yang mengikutinya. ke. Mu dan Nya adalah kata yang ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kau.  Kata Depan di. Ruang Lingkup EYD 1. makalah. Contoh : Sang Raja sedang murka kepada putranya. buku diperlukan pemahaman yang baik tentang tata bahasa Indonesia.  Gabungan kata adalah kata majemuk Contoh : Mahasiswa PTI camping ketika mahasiswa lainnya kuliah. Contoh : Apa yang kami miliki adalah kepunyaanNya. Oleh karena itulah penulis merasa perlu mengangkat tema tersebut dalam pembuatan makalah ini.

marilah kita lanjutkan 5 . Pemakaian tanda baca  Titik adalah tanda yang dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. ibu sedang memasak. Contoh : Mahasiswa PTI-1B sedang kuliah hari ini.  Tanda Pisah adalah tanda yang menyisipkan kata kalimat yang mamberikan penjelasan diluar bangun kalimat Contoh : Rangkaian temuan ini _ evolusi. dan kini juga pembelahan atom _ telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta  Tanda Elipsis (…) adalah kalimat yang terpisah-pisah dan suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang Contoh : Kalau begitu … ya.  Aktronim adalah singkatan yang berupa huruf awal. Contoh : Dia ingin pergi. dan suku kata yang diperlukan sebagai kata Contoh : STAIN Bukittinggi merupakan sekolah tinggi negeri satu-satunya di Bukittinggi 4. Contoh : STAIN Bukittiggi memiliki dua jurusan : tarbiyah dan syari’ah.3. Penggunaan singkatan dan akronim  Singkatan adalah bentuk yang dipendekan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contoh : Banjir itu menelan delapan korban jiwa.  Tanda Hubung adalah tanda yang menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris Contoh : Ilmuwan-ilmuwan sedang meneliti bahan bakar baru.  Koma adalah tanda yang dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Penulisan angka dan lambang  Angka adalah lambang bilangan atau nomor  Lambang bilangan adalah lambang yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. gabungan suku kata. tapi tidak punya uang  Titik koma adalah tanda yang dapat dipakai untuk memisah bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara Contoh : Ayah sedang memperbaiki mobil. atau pun gabungan huruf.  Tanda titk dua adalah tanda yang dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian. 5. teori kebisnisaan.

Contoh : Sang raja bertanya “ Dapatkah kalian mendengan suara ‘tok-tok’ di ujung sana ?  Tanda Garis Miring adalah tanda yang sering dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan satu tahun Contoh : Saya tinggal di jalan presiden IV/101  Tanda Penyingkat adalah tanda yang menunjukkan penghilangan kata atau bagian angka tahun Contoh : Sumpah pemuda dilaksanakan pada 28 Oktober ’28. kata. Contoh : Jam berapa kita pulang ?  Tanda Seru adalah ungkapan tau peryataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan.  Tanda Petik Ganda adalah tanda yang mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan yang tertulis lain Contoh : Kami sedang membaca buku “Filsafat” di perpustakaan.. Tanda Tanya adalah tanda yang digunakan pada akhir kalimat Tanya. 6 .  Tanda Kurung Siku ( [.] ) adalah tanda yang mengapit huruf. atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain Contoh : Para saksi men[d]engar bunyi ledakan dua kali.atau rasa emosi yang kuat. Contoh : Ayo pulang sekarang juga !  Tanda kurung adalah yang mengapit tambahaan keterangan atau penjelasan Contoh : Kami adalah mahasiswa STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Bukittinggi. ketidak percayaan.  Tanda Petik Tunggal adalah tanda yang mengapit petikan yang tersusun didalam petikan lain.

maksudnya ialah masyarakat masih enggan untuk mengikuti kaidah tata bahasa Indnesia yang baik dan benar dalam komunikasinya sehari-hari. Saran 7 . untuk itu sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu mengingatkan kepada masyarakan untuk dapat menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. masyarakat sering terdikte oleh aturan-aturan tata bahasa yang salah. Kesimpulan Pada dasarnya masyarakat kita telah memahami penggunaan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali masyarakat dihadapkan pada situasi dan kondisi berbahasa yang tidak mendukung.BAB III PENUTUP A. karena bagaimanapun bahasa memiliki peran penting dalam proses pembangunan karakter masyarakat dalam bangsa ini. sehingga bermula dari kesalahan-kesalahan tersebut dapat menjadi kesalahan yang sangat fatal dalam mengikuti aturan-aturan ketata bahasaan yang akhirnya kesalahan tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan parahnya lagi hal tersebut menjadi membudaya dan di benarkan penggunaan dalam keseharian. B.

Surabaya: Kashiko Pres 8 . : KawanPustaka Novia. Jakarta.DAFTAR PUSTAKA Finoza. Jakarta : Diksi Insan Mulia Waridah. Komposisi Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Non Jurusan. Ernawati. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. 2008._____. Windi. Cetakan ke-16. EYD & Seputar Kebahasa-Indonesiaan. 2008. revisi (3). Lamuddin.