P. 1
Teori Pembelajaran Kognitif

Teori Pembelajaran Kognitif

|Views: 250|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Nota Kuliah Murid & Alam Belajar : Teori Pembelajaran Kognitif oleh PISMP Kajian Sosial Semester 2/2012 di IPG KaDRI
Nota Kuliah Murid & Alam Belajar : Teori Pembelajaran Kognitif oleh PISMP Kajian Sosial Semester 2/2012 di IPG KaDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

1

EDUCATION of ELAKSAMANA

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF
Teoriinimenekankankepada proses mental kanak-kanak. Teoriinijugaberasaskanprinsippembelajarankognitif yang menerangkanbagaimanapelajarmenerima, memproses, menyimpandanmencarimaklumatdalammemori (Ertmer& Newby, 1993). TeoriPembelajaran Gestalt Pengasaspsikologi gestalt, Wolfgang Kohler mengemukakanTeoriPembelajaranCelik Akal yang mengkajiseekorcimpanzibernama Sultan.Celikakalbermaksudpenyelesaianmasalah yang berlakumendadakdanlengkap.Individumemerlukanmasauntukberfikirkeranadiaperlumelihatunsurunsurberkaitan di dalampersekitarannyadanmengaitkannyadenganpengalamanlepas.Pandanganbeliaulebihbertumpupada tingkahlaku yang bolehdiperhatikanprinsip yang berkaitandenganorganisasipersepsidanpenanggapanmanusia. Dalamkajiannya, seekorcimpanzidiletakkankedalamsangkar.Di luarsangkarterdapatsebijipisangdanbeberapabatangbuluh yang panjangnyaberbeza.Sultan menggunakanbuluhtersebutuntukmendapatkanpisangtetapigagal. Sultan diamseketika, memikirkancarauntukmenyelesaikanmasalahnya. Tiba-tibadiamendapat idea.Di saattercetusnya idea itulah yang dikenalisebagaicelikakal.Diamengambilbuluhpendekdanmenggunakannyauntukmendapatbuluhpanjang danseterusnyamenggunakannyauntukmengambilpisang. TeoriPembelajaranPenerimaanAusuble Teoriinidipeloporioleh David Ausuble (1918-2008).MenurutKamarudin (1993), teoriiniberfokuskankepadapenguasaanmaklumatmelaluibahasa yang bermakna. Aspek yang penting di dalamteoriiniialah Advance Organizer yang merupakan unit pengajaran yang digunakansebelummengajarsatutopikbaru. Ausubleberpendapatbahawamanusiamemperolehilmukebanyakannyadalambentukpembelajaranresepsi yang dikenalisebagai Model PembelajaranEkspositori.Model inimenekankanketeranganbahanpembelajaran guru dalambentukfakta yang tersusundandijelaskanmengikuturutanlengkap. Penyusunanawal (Advance organizer) terbahagikepadabeberapajenisiaituekspositori yang memerihalkanbahan, comparative yang membinakaitanluarandenganpengetahuansediaada, sesuaidenganmaklumatbarudannaratif yang mempersembahbahanbarudalambentukcerita.Kaedahinidapatmemudahkanpembelajarandariaspekpem ahaman, maklumatlengkapdanmengingatkembali.Ausublemencadangkankepada guru supayamenggunakanpembelajaranresepsi (penerimaan) danpenyusunanawaldalamsetiappengajaranmereka. TeoriPembelajaran Bruner

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2011

2

EDUCATION of ELAKSAMANA

Jerome S.Bruner (1915 hinggakini) mengemukakanperkembangan mental manusiakepada 3 tahapiaituperingkatenaktif, berasaskanperlakuan (0-2 tahun), peringkatikonik, berasaskanimejan (2-4 tahun) danperingkatsimbolik, berasaskanbahasa (5-7 tahun). Bruner menghuraikanenamciriperkembangankognitifiaitukeupayaankawalanemosi, keupayaanmenyerapkanperistiwa, keupayaanpenggunaanperkataandansimbol, pertambahanaktivititindakbalas, penggunaanbahasadankeupayaanmenghadapiberbagaisituasi.Pembelajaranteoripenemuaninimerujukk epadabagaimanakitamembezakandanmengkategoribendaatauperkara yang mempunyaiciriciritertentu.Pembelajaranpenemuanmerupakanpembelajarandalambentukinkuiri yang melibatkansituasipenyelesaianmasalah yang dilaluisendiriolehpelajar (Noriati, Boon danSharifahFakhriah, 2009). Implikasiteoripembelajarankognitifterhadappengajarandanpembelajaran Guru hendaklahmenjadifasilitatorsemasamengajar. Merekaperlumenyusunmaklumat yang ingindisampaikansupayamuriddapatmengaitkankonsepbarudenganpengetahuan yang sediaada.Aktivitidanalatan yang sesuaiperludibekalkankepadamuridmuridmengikuttahapkebolehanmereka.Selainitu, guru perlumengenalpastimurid-murid yang beradapada mod pembelajaranberbezasamaadaenaktif, ikonikatausimbolik.

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2011

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->