BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, serta shalawat dan salam semoga senantiasa dianugerahkan atas Rasulullah SAW, dan atas keluarga beliau serta para sahabatnya. Permasalahan tentang aqidah, syariah, dan akhlak adalah permasalahan besar yang dihadapi oleh seluruh umat Islam di dunia, kerena ketiga unsur tersebut merupakan pondasi atau kerangka dasar dari Agama Islam. Jika kita berkaca dengan melihat realita saat in ternyata i, masyarakat kita telah banyak yang mengalami kesesatan baik dalam Ilmu Aqidah atau Ilmu Kalam, Ilmu syari¶ah atau Ilmu fiqh, serta sedang menghadapi kekeruntuhan akhlak yang sangat parah. Ajaran Agama Islam yang seharusnya bersumber pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah telah banyak yang melenceng. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan aliran -aliran sesat atau yang sifatnya bid¶ah. Selain itu, kasus-kasus kriminalitas yang semakin merajalela pada saat sekarang ini merupakan suatu cerminan keruntuhan akhlak pada umat Islam saat ini. Untuk itulah, kita selaku umat Rasulullah SAW perlu mengetahui serta mempelajari tentang Ilmu yang membahas ketiga unsur yang menjadi kerangka dasar ajaran agama Islam tersebut agar kita tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Oleh sebab itu, dalam makalah kali ini kami membahas tentang ketiga unsur tersebut yaitu Aqidah, Syari¶ah dan Akhlak. Aqidah, syari¶ah, dan akhlak merupakan satu kesatuan ya ng tidak dapat dipisahkan. Dengan mempelajari dan mengambil esensi dari ketiga unsur ini, semoga Allah memberikan kita petunjuk agar selamat di dunia dan di akhirat.

1.2.Rumusan Masalah Permasalahan yang dibahas dalam makalah ini dirumuskan dalam sebuah perta nyaan besar yaitu mengapa kita harus mempelajari Aqidah, syariah, dan akhlak? seperti apa kedudukan ketiga unsur tersebut di dalam Islam? Dari pertanyaan tersebut kami mulai
1|Page

Syari¶ah. fungsi akhlak.3. aliran-aliran dalam Ilmu Tauhid yang melenceng pada aqidah. 1. kedudukan akhlak dalam Islam. Ruang Lingkup Berdasarkan permasalahan di atas. 1. Definisi Konseptual Judul makalah ini adalah ³Aqidah.1. dan Akhlak´ sehingga definisi konseptual yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : y Definisi Aqidah 2|Page . dan cara pembentukan akhlak.1. 3 Untuk mengetahui definisi akhlak. karakteristik syariah Islam. 2 Untuk mengetahui pengertian syari¶ah serta karakteristiknya di dalam Islam. Pertanyaan Penulisan a) Apakah definisi aqidah dan ada berapa pembagian Aqidah? b) Apa definisi syari¶ah ? c) Apa saja karakteristik syariah di dalam Islam ? d) Apa definisi akhlak ? e) Apa kedudukan akhlak pada manusia ? 1. Metodologi Penulisan 1. Tujuan Penulisan Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan -pertanyaan penelitian di atas. serta manfaat mempelajari aqidah.menelusuri tentang ketiga unsur tersebut yang dimuat dalam suatu sistem sehingga terbentuk perumusan masalah serta ruang lingkupnya. 3) Pengertian akhlak. maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1 Untuk mengetahui pengertian Aqidah. serta manfaat mempelajari aqidah. serta cara pembentukan akhlak.4.2.2.2. maka kami memberikan ruang permasalahan yang melingkupi: 1) Pengertian aqidah. 1. 2) Pengertian syari¶ah. aliran-aliran Ilmu Kalam.4. bahaya penyimpangan pada aqidah.

untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. dan akhlak. mengatur hubungan sesama manusia.w. sesuai dengan tuntutan Al-Qur¶an dan As-Sunnah. adalah Tuhan Yang Maha Esa.t. Pembatasan Masalah Dalam penulisan makalah ini kami hanya membatasi permasalahan h anya tentang kerangka dasar Agama Islam yaitu aqidah. 1. dan artikel-artikel yang terkait dari internet.t. y Definisi Akhlak Akhlak adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang terbaik dan terpuji.w. y Definisi Syari¶ah Syariah adalah suatu aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah s.5. 3|Page . 1.4. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.2. Sumber Data Sumber-sumber data yang kami gunakan dalam penulisan makalah ini adalah dari literatur seperti buku.Aqidah adalah suatu kepercayaan dan keyakinan ya menyatakan bahwa Allah ng s. syari¶ah.

Tauhid Al-Asma' was-Sifat. asma maupun sifat. yang Tauhid Al-Uluhiyyah. bertauhid dan taat kepada-Nya.   4|Page . beriman kepada apa yang menjadi ijma¶ (konsensus) dari Salafush Shalih. hari Akhir. yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenaNya semata. Maka masalah ini termasuk ke dalam salah satu di antara tiga macam tauhid menurut pembagian ulama:  ) yang berarti Sedangkan menurut istilah (terminologi): µaqidah adalah iman yang teguh dan pasti. yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta. menguasai dan mengatur alam semesta ini. Tauhid Ar-Rububiyyah. mengesakan Allah dalam asma dan sifat-Nya. al-ihkaamu ( ) yang artinya mengokohkan (menetapkan). dan ar-rabthu biquw-wah ( mengikat dengan kuat. mengesakan Allah dalam ibadah. tetapi Allah telah membukakan hati para hambaNya yang beriman. Walaupun masalah qadha' dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam. µAqidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban. Menurut mereka qadha' dan qadar adalah termasuk rububiyah Allah atas makhlukNya. baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta ijma¶ Salaf as-Shalih. beriman kepada Malaikatmalaikat-Nya. perkara-perkara yang ghaib. serta seluruh berita-berita qath¶i (pasti).1.1 Pengertian dan Pembagian Aqidah Dalam bahasa Arab aqidah berasal dari kata al-µaqdu ( ) yang berarti ikatan. yaitu para Salaf Shalih yang mereka itu senantiasa menempuh jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat.1 Aqidah 2. takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip Agama (Ushuluddin). tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya Jadi.BAB 2 ISI 2. Rasul-rasul-Nya. attautsiiqu ( ) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. dalam dzat. Kitab-kitab-Nya. artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. mengesakan Allah dalam perbuatan-Nya.

Karena. Di samping itu.2. dan (4) Solidaritas sosial yang kuat. maka hal ini sudah masuk ke dalam Tauhid Uluhiyah.2 Urgensi Aqidah Aqidah Tonggak Kesejahteraan Masyarakat Aqidah Islam telah behasil menghadirkan tonggak-tonggak masyarakat sejahtera dan berkeadilan. 2. Tauhid itu ada tiga macam.1. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata: "Qadar adalah kekuasaan Allah". Apabila yang dimaksud dengan Hakimiyah itu adalah kekuasaan Allah. qadar adalah rahasia Allah yang.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Syariah 5|Page . ketenteraman. karena hukum itu milik Allah dan tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah semata. maka hal ini sudah masuk ke dalam kandungan Tauhid Rububiyah.2.tersembunyi. (3) Aktifitas amar ma¶ruf dan nahi munkar. Tanpa keempat tonggak itu mustahil tercipta kedamaian.2.2 Upaya Memperkokoh Aqidah Salah satu cara untuk memperkokoh aqidah adalah dengan memurnikan keimanan kepada Allah. Rukun ini sangat penting kedudukannya dalam Islam. kecuali setelah terjadi atau berdasarkan nash yang benar. (2) Persamaan kemanusiaan yang sempurna. seperti yang tersebut di atas dan tidak ada istilah Tauhid Mulkiyah ataupun Tauhid Hakimiyah karena istilah ini adalah istilah yang baru. Apabila yang dikehendaki dengan hal ini adalah pelaksanaan hukum Allah di muka bumi. 2. Lihatlah firman Allah pada surat Yusuf ayat 40. tak ada seorangpun yang dapat mengetahui kecuali Dia. tak syak lagi. dan kesejahateraan pada sebuah mansyarakat 2. Tonggak-tonggak itu adalah: (1) Kebebasan jiwa.Iman kepada qadar adalah termasuk tauhid ar-rububiyah. Syari¶ah 2. Kita tidak tahu takdir baik atau buruk yang telah ditentukan untuk kita maupun untukmakhluk lainnya. tertulis pada Lauh Mahfuzh dan tak ada seorangpun yang dapat melihatnya. Sehingga wajib bagi kita untuk mengilmuinya dengan benar supaya membuahkan akidah yang benar pula tentang Allah Ta¶ala. qadar (takdir) termasuk qudrat dan kekuasaanNya yang menyeluruh. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama.

kecuali yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. kecuali yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Yaitu bentuk peribadatan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung dari Nabi SAW.2. bisnis. sesama manusia. sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. Juga aturan publik. Syari¶ah Islam mencakup dua persoalan pokok yaitu : a. puasa. hajji. dan sebagainya. Yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam ibadah seperti ini seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah-nambah dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. atau undang-undang Allah SWT. Ibadah Khusus atau Ibadah Mahdlah. dan lain-lain. ketentuan. b. seperti shalat. utang-piutang. Satu kaidah yang amat penting dalam pelaksanaan ibadah ini adalah ³semua haram.Syari¶ah menurut bahasa artinya jalan. jual-beli. perkawinan. Oleh karena itu. Syari¶ah menurut istilah adalah aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan prilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah. 2. melaksanakan peribadatan yang bersifat khusus ini harus mengikuti contoh rasul yang diperbolehkan melalui ketentuan yang dimuat dalam hadits-hadits shahih. perbankan. Ibadah umum atau ibadah mu¶amalah. seperti pidana.tata negara. pewarisan. seperti hubungan yang menyangkut ekonomi. Kaidah umum menyebutkan ³ Semua boleh dilakukan.´ Pekerjaan ±pekerjaan di luar ketentuan-ketentuan itu dianggap tidak sah atau batal atau dikenal dengan istilah bid¶ah. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar.´ Ibadah umum mencakup aturan-aturan keperdataan.2 Perbedaan Syari¶ah dan Fiqh 6|Page . aturan.

Namun demikian jika memaksa maka akan terkesan seolah-olah kita butuh dengan keislaman mereka. makna Syari'ah adalah Aturan yang bersumber dari nash yang qat'i. bahkan kepada kita sebagai mu¶min tidak dibenarkan memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam. Syari¶ah terdiri dari dua bagian yaitu (1) ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih. Syari'ah memiliki pengertian yang amat luas. Yang kedua. dan pembunuhan ³seperti disengaja´. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat. 18:29). memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak. Al Kahfi. Keduanya ada untuk saling melengkapi. Tetapi dalam konteks hukum Islam. Sedangkan Fiqh menurut bahasa berarti µpaham¶ dan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari¶at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf dan mengkaji secara mendalam ilmu Syari¶ah yang terdiri dari ibadah. Berikut ulasannya. Namun. Berdakwah untuk menyampaikan kebenaran-Nya adalah kewajiban. ³melindungi jiwa´. Sedangkan Fiqh adalah aturan hukum Islam yang bersumber dari nash yang zanni. Pertama. 2. yakni pembunuhan yang ³disengaja´. Hal ini tentunya 7|Page . ³Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam´ (QS. Ilmu Fiqh memang membahas tentang tata cara beribadah yang termasuk dalam syari¶ah. ³«Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. contohnya hukum ³qishash´. Diturunkannya Syariat Islam kepada manusia juga memiliki ³tujuan´ yang sangat mulia. Di dalam Islam dikenal ada ³tiga´ macam pembunuhan. sedangkan Allah SWT saja tidak butuh dengan keislaman seseorang. Al Baqaarah. tetap ada perbedaan diantara keduanya. 2:256). karena.3 Ibadah dan Mu¶amalah dalam Kehidupan Manusia Syari¶ah Islam berfungsi membimbing manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. baik yang bersifat mahdhah maupun ghairmahdhah. pembunuhan yang ³tidak disengaja´. Islam sangat menghormati dan menghargai hak setiap manusia. padahal bagaimana mungkin kita butuh keislaman orang lain.Sepintas kita melihat bahwa syari¶ah dan Fiqh tidak jauh berbeda. (2) Muamalah yang mengatur hubungan dengan sesame dan makhluk lainnya (binatang dan tumbuhan).2. dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir´ (QS. Pada hakikatnya.

hakim tidak punya pilihan lain kecuali menetapkan apa yang dituntut oleh pihak keluarga yang terbunuh. saudara kandung dan seterusnya. Berbeda dengan kasus pembunuhan yang ³tidak disengaja´ atau yang ³seperti disengaja´. jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman´ (An Nuur. duda/jand) (Al Hadits). Yang keempat. Misalnya dalam kondisi lupa. Seseorang yang tidak bisa atau belum bisa menggunakan akalnya atau bahkan tidak berakal. Betapa sangat luar biasa fungsi akal bagi manusia. maka tiadalah agama baginya´. oleh karena itu kehadiran risalah Islam di antaranya untuk menjaga dan memelihara agar akal tersebut tetap berfungsi. Kesimpulannya. seseorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menyatakan. Oleh karenanya. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. bahwa hukum Allah hanya berlaku bagi bagi orang yang berakal atau yang bisa menggunakan akalnya. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Bayangkan bila dalam 1 tahun saja semua manusia dibebaskan berzina dengan siapa saja termasuk dengan orangtua. sehingga 8|Page . ³perlindungan terhadap keturunan´. siapa yang tiada berakal (menggunakan akal). supaya kamu bertakwa´ (QS.dilihat dari sisi kasusnya. Firman Allah SWT : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. betapa akan semrawutnya kehidupan ini. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Islam sangat melindungi keturunan di antaranya dengan menetapkan hukum ³Dera´ seratus kali bagi pezina ghoiru muhshon (perjaka atau gadis) dan rajam (lempar batu) bagi pezina muhshon (suami/istri. sedang tidur atau dalam kondisi terpaksa. maka pihak keluarga yang terbunuh berhak menuntut kepada hakim untuk ditetapkan hukum qishash/mati atau membayar ³Diyat´ (denda). kiranya dapat kita simak dari firman Allah SWT: ³Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Al Baqarah. ³melindungi akal´. hai orang -orang yang berakal. masing-masing tuntutan hukumnya berbeda. Dan. maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam. di mana Hakim harus mendahulukan tuntutan hukum membayar ³Diyat´ (denda) sebelum qishash. 24:2). Yang ketiga. Jika terbukti suatu pembunuhan tergolong yang ³disengaja´. Bahwasanya dalam hukum qishash tersebut terkandung jaminan perlindungan jiwa. Ditetapkannya hukuman yang berat bagi pezina tidak lain untuk melindungi keturunan. 2:179). ³Agama adalah akal.

sesungguhnya (meminum) khamar. Untuk memelihara dan menjaga agar akal tetap berfungsi. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan´ (QS. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Al Maa-idah. yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal. Karena itu betapa luar biasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk atau ³Dera´ delapan puluh kali bagi seorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain.manusia bisa menjalankan syariat Allah dengan baik dan benar dalam kehidupan ini. karena sifat syaitani sedang mengusai diri yang bersangkutan. Yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang agar terlindungi hartanya di antaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Keharaman Khamar sudah sangat jelas. Allah SWT 9|Page . maka Islam mengharamkan segala macam bentuk konsumsi baik makanan. An Nisaa. sehingga setiap orang berhak dilind ungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah. ³Hai orang-orang yang beriman. ³Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. bahwa seseorang yang dalam kondisi mabuk. agar manusia dapat mempertahankan eksistensi kemanusiaannya. karena memang akallah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. 4:10). Demikian pula. Al Maidah ayat 90 Allah SWT menyatakan. ³melindungi kehormatan seseorang´. berjudi. Yang keenam. 5:38). Yang disebut khamar bukanlah hanya sebatas minuman air anggur yang dibasikan seperti di zaman dahulu. berjudi. mengundi nasib dengan panah. Yang diharamkan oleh Islam adalah khamar. tapi yang dimaksud khamar adalah. Yang kelima. sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka Jahannam) (QS. ³Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. berkorban untuk berhala. Al Maa-idah. minuman atau apa pun yang dihisap misalnya. misalnya. Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana´ (Qs. berkorban untuk berhala dan mengundi nasib maka tergolong syaitan.5:90) Ayat ini mengisyaratkan. Juga peringatan keras sekaligus ancaman dari Allah SWT bagi mereka yang memakan harta milik orang lain dengan zalim. Kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. ³melindungi harta´. di dalam QS. ³setiap segala sesuatu yang membawa akibat memabukkan´ (Al Hadits).

3. Kalau khalq (penciptaan) adalah bentuk. maka khulq adalah bentuk. mencari-cari kesalahan dan menggunjing terhadap sesama mu¶min (QS.24:23). Yang ketujuh. maka deralah mereka ( ang menuduh itu) y dengan delapan puluh kali dera. 10 | P a g e . al¶adat (kebiasaan. Allah SWT berfirman: ³Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan´ (QS. Yang kedelapan. yang lengah lagi beriman (berbuat zina). Antara akhlaq dan khalq (penciptaan) memiliki pertalian yang sangat dekat. Juga peringatan keras dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Dan bagi mereka azab yang besar´ (QS. al-thabi¶ah (kelakuan). Akhlak 2. mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Al Hujurat. 106:4). kelaziman). tabiat dan perangai. sifat dan nilainilai yang bersifat lahiriah sebagaimana yang diciptakan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik´(QS. disalib atau dipotong secara bersilang supaya keamanan negara terjamin (QS. ³melindugi kehidupan bermasyarakat dan bernegara´. Al Maa-idah. An Nuur. An Nuur.3. al-maru¶ah (peradaban yang baik). dan urf. 5:33). Nabi Saw menyatakan. Sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu ³tidak mengalami kelaparan dan ketakutan´. seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamalamanya. 2. 49:12). 24:4). ³Apabila datang seorang yang mengkudeta khalifah yang sah maka penggallah lehernya´.berfirman: ³Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. Al Quraisy.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akhlak Pengertian akhlak secara etimologi adalah al-sajiyah (perangai). baik yang terpuji atau pun yang tercela. Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan ³kudeta´ terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh ummat Islam ³dengan cara yang Islami´. Juga dalam firman-Nya: ³Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Bagi mereka yang tergolong Bughot ini. dan al-din (agama). Dan larangan keras pula untuk kita berprasangka buruk. dihukum mati. ³melindungi rasa aman seseorang´. Dalam kehidupan bermasyarakat. kata akhlaq (akhlak) adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti agama.

Islam. terjalin berkelindan dalam rukun agama yang disebut Hadis Nabi yaitu Hadis Jibril (Iman.3.w. akhlak juga dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu akhlak terhadap Khalik atau Pencipta yaitu Allah s. Akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlakul al-karimah (terpuji) dan akhlakul al-madzmumah (tercela).t. Dalam hadist dinyatakan ³³Orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Islam menganggap orang yang paling tinggi darajat keimanannya ialah mereka yang paling mulia akhlaknya. akhlak adalah adab atau tata krama yang dipegang teguh oleh seseorang sehingga adab atau tata krama itu seakan menjadi bagian dari penciptaan dirinya. Akhlak terhadap manusia terdiri dari akhlak terhadap Nabi dan Rasul. dan akhlak terhadap makhluk. terhadap bangsa dan hubungan antarbangsa. dan Ihsan). 2. yang disebut al-Akhlak Islamiyah atau al-Akhlak al-Karimah maka artinya adalah perbuatan dan tingkah laku yang terbaik dan terpuji. terhadap masyarakat. Makhluk adalah segala yang diciptakan Allah. akhlak terhadap diri sendiri. tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. hal ini dapat dilihat dari beberapa sebab antara lain : 1. Sedangkan Imam Ghazali rahimahullah mendefinisikan akhlak sebagai kondisi yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah. sesuai dengan tuntutan Al-Qur¶an dan As-Sunnah. 2. Sementara menurut Imam Qurthubi rahimahullah. terhadap alam nabati atau flora. Apabila kata akhlak dikaitkan dengan kalimat Islam. yaitu terhadap benda mati. akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap selain manusia dibagi menjadi tiga bagian.2 Urgensi Akhlak Akhlak mendapat kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah ³Aku diutus hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. yang dibagi menjadi dua bagian yaitu manusia. dan bukan manusia. Menurut objek atau sasarannya. Islam telah menjadikan akhlak sebagai illat (alasan) kenapa agama Islam diturunkan.´ (HR Malik). dan terhadap alam hewani atau fauna.sifat. dan nilai-nilai yang bersifat batin. Sesungguhnya realisasi akhlak yang mulia merupakan inti risalah Nabi Muhammad saw. dan manusia yang 11 | P a g e . Ajaran tentang dasar dasar agama Islam ini.

³Apakah Addin itu ? Sabda Rasulullah. ³Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga adalah ketaqwaan kepada Allah swt dan akhlak yang baik.w. demikian juga keadaannya pada akhlak. Selain itu terdapat juga hadist : ( ) ³ Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baik akan mendapatkan derajat orang yang bangun malam (beribadah). akhlak dan takwa sama kedudukannya dari sudut ini. da n puasa pada siang harinya´. Jadi. Haji itu (amal haji) ialah wukuf di Padang Arafah.a. Islam telah mentakrifkan ³Addin´ dengan akhlak yang baik. berdasarkan sabda Rasulullah s. Selain itu. 4. diriwayatkan oleh Ahmad. Dari hadist tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa timbangan amal baik kita di akhirat dapat ditambah beratnya dengan akhlak yang baik. Hal ini dinyatakan dalam hadist Rasulullah s.´ (hadits hasan.w tersebut.w. yang mana kedua-duanya merupakan perkara paling berat yang diletakkan dalam neraca akhirat. sementara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah mulut dan kemaluan.paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. akhlak yang baik merupakan amalan utama yang dapat memberatkan neraca amal baik di akhirat kelak. 3. akhlak yang baik Ini berarti bahwa akhlak itu dianggap sebagai rukun Islam samalah keadaannya dengan wukuf di pandang Arafah dalam bulan Haji´. Dalam hadist telah dinyatakan bahwa telah bertanya kepada Rasulullah s.a. Wukuf di padang Arafah adalah dianggap sebagai salah satu rukun amal haji. Selain itu. Di dalam Islam. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).a. Rasulullah 12 | P a g e . ´ (hadits shahih. diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi). Kemuliaan akhlak pada akhirnya akan mengantarkan orang-orang beriman ke dalam surga. Kemuliaan akhlak menunjukkan kesempurnaan iman. ( ) ³ Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan selain akhlak yang baik´ (Shahih Jami). Rasulullah saw bersabda.

³Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu (bohong). bersabda ³Yang paling aku kasihi di antara kamu dan yang paling dekat kedudukannya padaku di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu´. Syi¶ar-syi¶ar ibadah Islam di antaranya dimaksudkan untuk menggapai akhlak yang mulia.´ (HR Bukhari). adalah keberadaannya sebagai manusia yang memiliki akhlak tinggi.w.w. 13 | P a g e .w. tidak berbuat fasik. sebagaimana pernyataan Ummul Mukminin Khadijah ra.a. menyuguhkan penghormatan untuk tamu dan membantu mereka yang terkena musibah.w.´ 7. akhlak yang mulia adalah inti dari suatu kebajikan. demi Allah.w. Rasulullah saw bersabda. tetap sering berdoa ³Tuhanku. Ibadah puasa dimaksudkan untuk menggapai tingkatan taqwa (QS Al-Baqarah: 183). ³Demi Allah. semenjak belum menjadi nabi dan rasul. infak dan sedekah. mulia dan agung. maka tidak ada keperluan bagi Allah swt terhadap puasa seseorang yang hanya sekadar meninggalkan makan dan minum. pada hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya. dimaksudkan untuk mentarbiyah dan mendidik manusia agar berhenti dari segala perbuatan keji dan munkar (QS Al-µAnkabut: 45). Sedangkan ibadah haji difardhukan oleh Allah agar orang yang beribadah haji terlatih untuk tidak berkata kotor. Shalat misalnya. Walau begitu Beliau s. memikul beban orang lain. Zakat. Selain itu terdapat juga dalam firman Allah Surah Al-Qalam ayat 4 ³Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang luhur´. engkau menyambung hubungan silaturrahim. keistimewaan Nabi Muhammad s. 6. berbicara benar.a. Jadi. Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa mereka yang berjaya memenangi kasih sayang Rasulullah s. dan tidak banyak berdebat kusir (QS Al-Baqarah: 197).a. 5. Akhlak ini dimiliki Beliau s.a.a. ³Kebajikan itu adalah akhlak yang baik´ (HR Muslim). membantu yang tidak berpunya. tunjukilah aku akhlak yang paling baik. Berkaitan dengan ibadah puasa ini. Dalam hadist Rasulullah s. di antara rahasianya adalah untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dari berbagai sifat buruk dan tercela (QS AtTaubah: 103).pernah bersabda.´ (HR Bukhari). Dia tidak akan menghinakanmu selamanya.

QS Yusuf: 53) 3.Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup 14 | P a g e .Taubatun nashuha (QS At Tahrim: 8) . Bersifat husnudzan kepada Allah (QS Fushilat: 22 ± 23)f.Taat dan patuh kepada orang tua. Mensyukuri nikmat Allah (QS Al Baqoroh.2. kita tidak boleh mengikuti 4. Akhlak kepada lingkungan . Akhlak kepada masyarakat . 2: 52) b. Malu berbuat dosa (QS An Nahl: 19) c.Menyebarkan rahmat dan kasih sayang 5.Amar ma¶ruf nahi munkar . Yakin akan janji-janji Allah (QS Al An¶am: 160) 2. Akhlak kepada orang lain a.Mujahadah: bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu (QS Al ankabut: 69.Muhasabah: evaluasi diri (QS Al Hasyr: 18) . namun jika orang tua memaksa berbuat jahat. Akhlak kepada orang tua: . Allah sebagai tempat pengharapan (QS Al Huud: 56) d.3.3 Akhlak Dalam Kehidupan Manusia 1. Akhlak kepada Allah a. Optimis terhadap pertolongan Allah (QS Yusuf: 87) Yang berputus asa dari rahmat Allah: orang-orang kafire.Mengelola dan memelihara lingkungan hidup . Harus taat dan patuh pada orang tua. QS Lukman: 15.Muroqobah: senantiasa merasa dlm pengawasan Allah (QS Al Baqoroh: 235) . Akhlak kepada diri sendiri Beberapa cara memperbaiki diri: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful