BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, serta shalawat dan salam semoga senantiasa dianugerahkan atas Rasulullah SAW, dan atas keluarga beliau serta para sahabatnya. Permasalahan tentang aqidah, syariah, dan akhlak adalah permasalahan besar yang dihadapi oleh seluruh umat Islam di dunia, kerena ketiga unsur tersebut merupakan pondasi atau kerangka dasar dari Agama Islam. Jika kita berkaca dengan melihat realita saat in ternyata i, masyarakat kita telah banyak yang mengalami kesesatan baik dalam Ilmu Aqidah atau Ilmu Kalam, Ilmu syari¶ah atau Ilmu fiqh, serta sedang menghadapi kekeruntuhan akhlak yang sangat parah. Ajaran Agama Islam yang seharusnya bersumber pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah telah banyak yang melenceng. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan aliran -aliran sesat atau yang sifatnya bid¶ah. Selain itu, kasus-kasus kriminalitas yang semakin merajalela pada saat sekarang ini merupakan suatu cerminan keruntuhan akhlak pada umat Islam saat ini. Untuk itulah, kita selaku umat Rasulullah SAW perlu mengetahui serta mempelajari tentang Ilmu yang membahas ketiga unsur yang menjadi kerangka dasar ajaran agama Islam tersebut agar kita tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Oleh sebab itu, dalam makalah kali ini kami membahas tentang ketiga unsur tersebut yaitu Aqidah, Syari¶ah dan Akhlak. Aqidah, syari¶ah, dan akhlak merupakan satu kesatuan ya ng tidak dapat dipisahkan. Dengan mempelajari dan mengambil esensi dari ketiga unsur ini, semoga Allah memberikan kita petunjuk agar selamat di dunia dan di akhirat.

1.2.Rumusan Masalah Permasalahan yang dibahas dalam makalah ini dirumuskan dalam sebuah perta nyaan besar yaitu mengapa kita harus mempelajari Aqidah, syariah, dan akhlak? seperti apa kedudukan ketiga unsur tersebut di dalam Islam? Dari pertanyaan tersebut kami mulai
1|Page

serta manfaat mempelajari aqidah. 1. Syari¶ah. 1.4. bahaya penyimpangan pada aqidah. Definisi Konseptual Judul makalah ini adalah ³Aqidah. maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1 Untuk mengetahui pengertian Aqidah. 3) Pengertian akhlak.1.2. dan Akhlak´ sehingga definisi konseptual yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : y Definisi Aqidah 2|Page .3. fungsi akhlak. 2) Pengertian syari¶ah. aliran-aliran dalam Ilmu Tauhid yang melenceng pada aqidah.2. serta cara pembentukan akhlak. Ruang Lingkup Berdasarkan permasalahan di atas. kedudukan akhlak dalam Islam.2.menelusuri tentang ketiga unsur tersebut yang dimuat dalam suatu sistem sehingga terbentuk perumusan masalah serta ruang lingkupnya. serta manfaat mempelajari aqidah. maka kami memberikan ruang permasalahan yang melingkupi: 1) Pengertian aqidah. dan cara pembentukan akhlak. Tujuan Penulisan Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan -pertanyaan penelitian di atas. Pertanyaan Penulisan a) Apakah definisi aqidah dan ada berapa pembagian Aqidah? b) Apa definisi syari¶ah ? c) Apa saja karakteristik syariah di dalam Islam ? d) Apa definisi akhlak ? e) Apa kedudukan akhlak pada manusia ? 1. 1.1. aliran-aliran Ilmu Kalam. 2 Untuk mengetahui pengertian syari¶ah serta karakteristiknya di dalam Islam. 3 Untuk mengetahui definisi akhlak. Metodologi Penulisan 1.4. karakteristik syariah Islam.

w. dan akhlak. syari¶ah. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.t. mengatur hubungan sesama manusia. y Definisi Syari¶ah Syariah adalah suatu aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah s. dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Pembatasan Masalah Dalam penulisan makalah ini kami hanya membatasi permasalahan h anya tentang kerangka dasar Agama Islam yaitu aqidah. y Definisi Akhlak Akhlak adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang terbaik dan terpuji. adalah Tuhan Yang Maha Esa.2. Sumber Data Sumber-sumber data yang kami gunakan dalam penulisan makalah ini adalah dari literatur seperti buku. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 3|Page .5. 1. sesuai dengan tuntutan Al-Qur¶an dan As-Sunnah. 1.w.Aqidah adalah suatu kepercayaan dan keyakinan ya menyatakan bahwa Allah ng s. dan artikel-artikel yang terkait dari internet.4.t.

Tauhid Al-Asma' was-Sifat. yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta. Menurut mereka qadha' dan qadar adalah termasuk rububiyah Allah atas makhlukNya. mengesakan Allah dalam perbuatan-Nya. dan ar-rabthu biquw-wah ( mengikat dengan kuat.1 Pengertian dan Pembagian Aqidah Dalam bahasa Arab aqidah berasal dari kata al-µaqdu ( ) yang berarti ikatan. al-ihkaamu ( ) yang artinya mengokohkan (menetapkan). mengesakan Allah dalam asma dan sifat-Nya. beriman kepada Malaikatmalaikat-Nya. yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenaNya semata. Kitab-kitab-Nya.1 Aqidah 2. mengesakan Allah dalam ibadah. Tauhid Ar-Rububiyyah. hari Akhir.   4|Page . yang Tauhid Al-Uluhiyyah. serta seluruh berita-berita qath¶i (pasti). perkara-perkara yang ghaib. Walaupun masalah qadha' dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam. tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya Jadi.1. Maka masalah ini termasuk ke dalam salah satu di antara tiga macam tauhid menurut pembagian ulama:  ) yang berarti Sedangkan menurut istilah (terminologi): µaqidah adalah iman yang teguh dan pasti.BAB 2 ISI 2. baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta ijma¶ Salaf as-Shalih. takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip Agama (Ushuluddin). yaitu para Salaf Shalih yang mereka itu senantiasa menempuh jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat. Rasul-rasul-Nya. asma maupun sifat. artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. bertauhid dan taat kepada-Nya. attautsiiqu ( ) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. menguasai dan mengatur alam semesta ini. tetapi Allah telah membukakan hati para hambaNya yang beriman. beriman kepada apa yang menjadi ijma¶ (konsensus) dari Salafush Shalih. µAqidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban. dalam dzat.

kecuali setelah terjadi atau berdasarkan nash yang benar. Tauhid itu ada tiga macam. tertulis pada Lauh Mahfuzh dan tak ada seorangpun yang dapat melihatnya. Sehingga wajib bagi kita untuk mengilmuinya dengan benar supaya membuahkan akidah yang benar pula tentang Allah Ta¶ala. karena hukum itu milik Allah dan tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah semata. (2) Persamaan kemanusiaan yang sempurna.2 Urgensi Aqidah Aqidah Tonggak Kesejahteraan Masyarakat Aqidah Islam telah behasil menghadirkan tonggak-tonggak masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Apabila yang dikehendaki dengan hal ini adalah pelaksanaan hukum Allah di muka bumi. qadar (takdir) termasuk qudrat dan kekuasaanNya yang menyeluruh. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata: "Qadar adalah kekuasaan Allah".2. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. tak syak lagi. dan kesejahateraan pada sebuah mansyarakat 2. Di samping itu. seperti yang tersebut di atas dan tidak ada istilah Tauhid Mulkiyah ataupun Tauhid Hakimiyah karena istilah ini adalah istilah yang baru.2 Upaya Memperkokoh Aqidah Salah satu cara untuk memperkokoh aqidah adalah dengan memurnikan keimanan kepada Allah. Syari¶ah 2. Kita tidak tahu takdir baik atau buruk yang telah ditentukan untuk kita maupun untukmakhluk lainnya. Karena. Tanpa keempat tonggak itu mustahil tercipta kedamaian. Rukun ini sangat penting kedudukannya dalam Islam. qadar adalah rahasia Allah yang.2. Apabila yang dimaksud dengan Hakimiyah itu adalah kekuasaan Allah.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Syariah 5|Page .Iman kepada qadar adalah termasuk tauhid ar-rububiyah. ketenteraman.1. Lihatlah firman Allah pada surat Yusuf ayat 40. Tonggak-tonggak itu adalah: (1) Kebebasan jiwa. 2. (3) Aktifitas amar ma¶ruf dan nahi munkar.tersembunyi. maka hal ini sudah masuk ke dalam kandungan Tauhid Rububiyah. dan (4) Solidaritas sosial yang kuat. maka hal ini sudah masuk ke dalam Tauhid Uluhiyah. 2. tak ada seorangpun yang dapat mengetahui kecuali Dia.2.

perbankan. dan sebagainya. Syari¶ah menurut istilah adalah aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan prilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah.Syari¶ah menurut bahasa artinya jalan. Ibadah umum atau ibadah mu¶amalah. seperti pidana.´ Pekerjaan ±pekerjaan di luar ketentuan-ketentuan itu dianggap tidak sah atau batal atau dikenal dengan istilah bid¶ah. dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. puasa. Yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. Ibadah Khusus atau Ibadah Mahdlah. Kaidah umum menyebutkan ³ Semua boleh dilakukan. kecuali yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar.´ Ibadah umum mencakup aturan-aturan keperdataan. melaksanakan peribadatan yang bersifat khusus ini harus mengikuti contoh rasul yang diperbolehkan melalui ketentuan yang dimuat dalam hadits-hadits shahih. sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. dan lain-lain. 2. seperti hubungan yang menyangkut ekonomi. Syari¶ah Islam mencakup dua persoalan pokok yaitu : a.2 Perbedaan Syari¶ah dan Fiqh 6|Page .tata negara. atau undang-undang Allah SWT. b. Satu kaidah yang amat penting dalam pelaksanaan ibadah ini adalah ³semua haram. bisnis. kecuali yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. pewarisan.2. Yaitu bentuk peribadatan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung dari Nabi SAW. ketentuan. sesama manusia. perkawinan. utang-piutang. jual-beli. Juga aturan publik. hajji. seperti shalat. Oleh karena itu. Dalam ibadah seperti ini seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah-nambah dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. aturan.

Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat. Yang kedua. Al Baqaarah. memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak. contohnya hukum ³qishash´.2. Namun. Syari¶ah terdiri dari dua bagian yaitu (1) ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. 2. pembunuhan yang ³tidak disengaja´. yakni pembunuhan yang ³disengaja´. tetap ada perbedaan diantara keduanya. ³Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam´ (QS. makna Syari'ah adalah Aturan yang bersumber dari nash yang qat'i. Pertama. Keduanya ada untuk saling melengkapi. sedangkan Allah SWT saja tidak butuh dengan keislaman seseorang. ³melindungi jiwa´. Al Kahfi. Sedangkan Fiqh menurut bahasa berarti µpaham¶ dan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari¶at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf dan mengkaji secara mendalam ilmu Syari¶ah yang terdiri dari ibadah. Pada hakikatnya. Hal ini tentunya 7|Page .3 Ibadah dan Mu¶amalah dalam Kehidupan Manusia Syari¶ah Islam berfungsi membimbing manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut ulasannya. baik yang bersifat mahdhah maupun ghairmahdhah. ³«Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. Tetapi dalam konteks hukum Islam. 18:29). Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih. Islam sangat menghormati dan menghargai hak setiap manusia. Sedangkan Fiqh adalah aturan hukum Islam yang bersumber dari nash yang zanni. Berdakwah untuk menyampaikan kebenaran-Nya adalah kewajiban. Syari'ah memiliki pengertian yang amat luas. Ilmu Fiqh memang membahas tentang tata cara beribadah yang termasuk dalam syari¶ah. Diturunkannya Syariat Islam kepada manusia juga memiliki ³tujuan´ yang sangat mulia. karena. dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir´ (QS. (2) Muamalah yang mengatur hubungan dengan sesame dan makhluk lainnya (binatang dan tumbuhan).Sepintas kita melihat bahwa syari¶ah dan Fiqh tidak jauh berbeda. Di dalam Islam dikenal ada ³tiga´ macam pembunuhan. padahal bagaimana mungkin kita butuh keislaman orang lain. Namun demikian jika memaksa maka akan terkesan seolah-olah kita butuh dengan keislaman mereka. dan pembunuhan ³seperti disengaja´. 2:256). bahkan kepada kita sebagai mu¶min tidak dibenarkan memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam.

saudara kandung dan seterusnya. maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam. Islam sangat melindungi keturunan di antaranya dengan menetapkan hukum ³Dera´ seratus kali bagi pezina ghoiru muhshon (perjaka atau gadis) dan rajam (lempar batu) bagi pezina muhshon (suami/istri. maka tiadalah agama baginya´. maka pihak keluarga yang terbunuh berhak menuntut kepada hakim untuk ditetapkan hukum qishash/mati atau membayar ³Diyat´ (denda). Berbeda dengan kasus pembunuhan yang ³tidak disengaja´ atau yang ³seperti disengaja´. sehingga 8|Page . Betapa sangat luar biasa fungsi akal bagi manusia. hakim tidak punya pilihan lain kecuali menetapkan apa yang dituntut oleh pihak keluarga yang terbunuh. 24:2). ³perlindungan terhadap keturunan´. Bayangkan bila dalam 1 tahun saja semua manusia dibebaskan berzina dengan siapa saja termasuk dengan orangtua. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. sedang tidur atau dalam kondisi terpaksa. Yang keempat. siapa yang tiada berakal (menggunakan akal). masing-masing tuntutan hukumnya berbeda. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menyatakan. Seseorang yang tidak bisa atau belum bisa menggunakan akalnya atau bahkan tidak berakal.dilihat dari sisi kasusnya. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. betapa akan semrawutnya kehidupan ini. oleh karena itu kehadiran risalah Islam di antaranya untuk menjaga dan memelihara agar akal tersebut tetap berfungsi. 2:179). ³melindungi akal´. jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman´ (An Nuur. bahwa hukum Allah hanya berlaku bagi bagi orang yang berakal atau yang bisa menggunakan akalnya. Dan. Bahwasanya dalam hukum qishash tersebut terkandung jaminan perlindungan jiwa. duda/jand) (Al Hadits). Kesimpulannya. Ditetapkannya hukuman yang berat bagi pezina tidak lain untuk melindungi keturunan. di mana Hakim harus mendahulukan tuntutan hukum membayar ³Diyat´ (denda) sebelum qishash. kiranya dapat kita simak dari firman Allah SWT: ³Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Al Baqarah. supaya kamu bertakwa´ (QS. Misalnya dalam kondisi lupa. Yang ketiga. Jika terbukti suatu pembunuhan tergolong yang ³disengaja´. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. ³Agama adalah akal. hai orang -orang yang berakal. Firman Allah SWT : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. seseorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Oleh karenanya.

Yang keenam. sesungguhnya (meminum) khamar.manusia bisa menjalankan syariat Allah dengan baik dan benar dalam kehidupan ini. minuman atau apa pun yang dihisap misalnya. karena memang akallah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. misalnya. ³melindungi kehormatan seseorang´.5:90) Ayat ini mengisyaratkan. ³melindungi harta´. Yang diharamkan oleh Islam adalah khamar. Al Maidah ayat 90 Allah SWT menyatakan. ³Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Juga peringatan keras sekaligus ancaman dari Allah SWT bagi mereka yang memakan harta milik orang lain dengan zalim. Kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. An Nisaa. Al Maa-idah. berjudi. di dalam QS. Yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang agar terlindungi hartanya di antaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Yang kelima. mengundi nasib dengan panah. Karena itu betapa luar biasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk atau ³Dera´ delapan puluh kali bagi seorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain. Al Maa-idah. sehingga setiap orang berhak dilind ungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah. adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. tapi yang dimaksud khamar adalah. agar manusia dapat mempertahankan eksistensi kemanusiaannya. ³setiap segala sesuatu yang membawa akibat memabukkan´ (Al Hadits). karena sifat syaitani sedang mengusai diri yang bersangkutan. 5:38). ³Hai orang-orang yang beriman. Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan´ (QS. sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka Jahannam) (QS. Untuk memelihara dan menjaga agar akal tetap berfungsi. berjudi. berkorban untuk berhala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana´ (Qs. Keharaman Khamar sudah sangat jelas. yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal. Demikian pula. bahwa seseorang yang dalam kondisi mabuk. berkorban untuk berhala dan mengundi nasib maka tergolong syaitan. Allah SWT 9|Page . ³Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. 4:10). maka Islam mengharamkan segala macam bentuk konsumsi baik makanan. Yang disebut khamar bukanlah hanya sebatas minuman air anggur yang dibasikan seperti di zaman dahulu.

³melindugi kehidupan bermasyarakat dan bernegara´. dan urf. Allah SWT berfirman: ³Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan´ (QS. Dalam kehidupan bermasyarakat. 24:4). Juga peringatan keras dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. ³Apabila datang seorang yang mengkudeta khalifah yang sah maka penggallah lehernya´. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik´(QS. 106:4). disalib atau dipotong secara bersilang supaya keamanan negara terjamin (QS. ³melindungi rasa aman seseorang´. 2. seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. Nabi Saw menyatakan. kata akhlaq (akhlak) adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti agama.berfirman: ³Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. 5:33). Dan larangan keras pula untuk kita berprasangka buruk. dan al-din (agama). Al Maa-idah. mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Al Quraisy. mencari-cari kesalahan dan menggunjing terhadap sesama mu¶min (QS. 49:12). Kalau khalq (penciptaan) adalah bentuk. An Nuur. Antara akhlaq dan khalq (penciptaan) memiliki pertalian yang sangat dekat.3. dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamalamanya. Juga dalam firman-Nya: ³Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. tabiat dan perangai. Yang ketujuh. Yang kedelapan.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akhlak Pengertian akhlak secara etimologi adalah al-sajiyah (perangai). An Nuur. al-thabi¶ah (kelakuan). dihukum mati. maka khulq adalah bentuk.3. al-maru¶ah (peradaban yang baik). kelaziman). yang lengah lagi beriman (berbuat zina). Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan ³kudeta´ terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh ummat Islam ³dengan cara yang Islami´. 10 | P a g e . Akhlak 2. sifat dan nilainilai yang bersifat lahiriah sebagaimana yang diciptakan Allah.24:23). Dan bagi mereka azab yang besar´ (QS. maka deralah mereka ( ang menuduh itu) y dengan delapan puluh kali dera. al¶adat (kebiasaan. Bagi mereka yang tergolong Bughot ini. Sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu ³tidak mengalami kelaparan dan ketakutan´. Al Hujurat. baik yang terpuji atau pun yang tercela.

w. terjalin berkelindan dalam rukun agama yang disebut Hadis Nabi yaitu Hadis Jibril (Iman. dan manusia yang 11 | P a g e . Menurut objek atau sasarannya. yang disebut al-Akhlak Islamiyah atau al-Akhlak al-Karimah maka artinya adalah perbuatan dan tingkah laku yang terbaik dan terpuji. Sedangkan Imam Ghazali rahimahullah mendefinisikan akhlak sebagai kondisi yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah. tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.´ (HR Malik). Apabila kata akhlak dikaitkan dengan kalimat Islam. Sesungguhnya realisasi akhlak yang mulia merupakan inti risalah Nabi Muhammad saw. Sementara menurut Imam Qurthubi rahimahullah. Akhlak terhadap selain manusia dibagi menjadi tiga bagian. dan akhlak terhadap makhluk. dan bukan manusia. Akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlakul al-karimah (terpuji) dan akhlakul al-madzmumah (tercela).3. Islam telah menjadikan akhlak sebagai illat (alasan) kenapa agama Islam diturunkan. dan Ihsan).sifat. Islam menganggap orang yang paling tinggi darajat keimanannya ialah mereka yang paling mulia akhlaknya. yaitu terhadap benda mati. Islam. Makhluk adalah segala yang diciptakan Allah. Dalam hadist dinyatakan ³³Orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak terhadap manusia terdiri dari akhlak terhadap Nabi dan Rasul. akhlak adalah adab atau tata krama yang dipegang teguh oleh seseorang sehingga adab atau tata krama itu seakan menjadi bagian dari penciptaan dirinya. Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah ³Aku diutus hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. hal ini dapat dilihat dari beberapa sebab antara lain : 1. akhlak terhadap diri sendiri. 2. akhlak juga dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu akhlak terhadap Khalik atau Pencipta yaitu Allah s. terhadap masyarakat. yang dibagi menjadi dua bagian yaitu manusia. terhadap alam nabati atau flora.2 Urgensi Akhlak Akhlak mendapat kedudukan yang tinggi di dalam Islam. sesuai dengan tuntutan Al-Qur¶an dan As-Sunnah. dan nilai-nilai yang bersifat batin. akhlak terhadap keluarga. terhadap bangsa dan hubungan antarbangsa.t. Ajaran tentang dasar dasar agama Islam ini. dan terhadap alam hewani atau fauna. 2.

Dari hadist tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa timbangan amal baik kita di akhirat dapat ditambah beratnya dengan akhlak yang baik. ( ) ³ Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan selain akhlak yang baik´ (Shahih Jami).a. akhlak yang baik merupakan amalan utama yang dapat memberatkan neraca amal baik di akhirat kelak. Wukuf di padang Arafah adalah dianggap sebagai salah satu rukun amal haji.paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. 4. diriwayatkan oleh Ahmad. da n puasa pada siang harinya´.a. 3. yang mana kedua-duanya merupakan perkara paling berat yang diletakkan dalam neraca akhirat. Islam telah mentakrifkan ³Addin´ dengan akhlak yang baik.w. berdasarkan sabda Rasulullah s.w. Selain itu. ´ (hadits shahih. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah). diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi). demikian juga keadaannya pada akhlak. Rasulullah saw bersabda.´ (hadits hasan. Kemuliaan akhlak menunjukkan kesempurnaan iman.w tersebut. Haji itu (amal haji) ialah wukuf di Padang Arafah. sementara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. ³Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga adalah ketaqwaan kepada Allah swt dan akhlak yang baik. ³Apakah Addin itu ? Sabda Rasulullah. akhlak yang baik Ini berarti bahwa akhlak itu dianggap sebagai rukun Islam samalah keadaannya dengan wukuf di pandang Arafah dalam bulan Haji´. Jadi. Kemuliaan akhlak pada akhirnya akan mengantarkan orang-orang beriman ke dalam surga. Selain itu terdapat juga hadist : ( ) ³ Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baik akan mendapatkan derajat orang yang bangun malam (beribadah). Dalam hadist telah dinyatakan bahwa telah bertanya kepada Rasulullah s. Rasulullah 12 | P a g e . Selain itu. Di dalam Islam. akhlak dan takwa sama kedudukannya dari sudut ini. Hal ini dinyatakan dalam hadist Rasulullah s.a.

demi Allah. menyuguhkan penghormatan untuk tamu dan membantu mereka yang terkena musibah. Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Rasulullah saw bersabda. adalah keberadaannya sebagai manusia yang memiliki akhlak tinggi. tidak berbuat fasik.a.´ (HR Bukhari). sebagaimana pernyataan Ummul Mukminin Khadijah ra. 5. tetap sering berdoa ³Tuhanku. mulia dan agung. memikul beban orang lain. maka tidak ada keperluan bagi Allah swt terhadap puasa seseorang yang hanya sekadar meninggalkan makan dan minum.a. infak dan sedekah. Jadi. Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa mereka yang berjaya memenangi kasih sayang Rasulullah s. ³Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu (bohong). Syi¶ar-syi¶ar ibadah Islam di antaranya dimaksudkan untuk menggapai akhlak yang mulia. Sedangkan ibadah haji difardhukan oleh Allah agar orang yang beribadah haji terlatih untuk tidak berkata kotor. keistimewaan Nabi Muhammad s. Zakat. akhlak yang mulia adalah inti dari suatu kebajikan.w.w. ³Demi Allah. 6. Walau begitu Beliau s. dan tidak banyak berdebat kusir (QS Al-Baqarah: 197).w. bersabda ³Yang paling aku kasihi di antara kamu dan yang paling dekat kedudukannya padaku di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu´. Selain itu terdapat juga dalam firman Allah Surah Al-Qalam ayat 4 ³Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang luhur´. Shalat misalnya. dimaksudkan untuk mentarbiyah dan mendidik manusia agar berhenti dari segala perbuatan keji dan munkar (QS Al-µAnkabut: 45).a. Ibadah puasa dimaksudkan untuk menggapai tingkatan taqwa (QS Al-Baqarah: 183). engkau menyambung hubungan silaturrahim. membantu yang tidak berpunya.a. semenjak belum menjadi nabi dan rasul.a. 13 | P a g e .´ 7. berbicara benar. Berkaitan dengan ibadah puasa ini. Akhlak ini dimiliki Beliau s. pada hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya.pernah bersabda. tunjukilah aku akhlak yang paling baik. ³Kebajikan itu adalah akhlak yang baik´ (HR Muslim).w.´ (HR Bukhari). Dalam hadist Rasulullah s. di antara rahasianya adalah untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dari berbagai sifat buruk dan tercela (QS AtTaubah: 103).w.

Harus taat dan patuh pada orang tua. QS Yusuf: 53) 3.3.Muroqobah: senantiasa merasa dlm pengawasan Allah (QS Al Baqoroh: 235) .2. Yakin akan janji-janji Allah (QS Al An¶am: 160) 2.Taat dan patuh kepada orang tua.Amar ma¶ruf nahi munkar . Allah sebagai tempat pengharapan (QS Al Huud: 56) d.Taubatun nashuha (QS At Tahrim: 8) .Menyebarkan rahmat dan kasih sayang 5.Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup 14 | P a g e . Akhlak kepada diri sendiri Beberapa cara memperbaiki diri: . Akhlak kepada lingkungan . Akhlak kepada orang lain a. Bersifat husnudzan kepada Allah (QS Fushilat: 22 ± 23)f. Malu berbuat dosa (QS An Nahl: 19) c. QS Lukman: 15. namun jika orang tua memaksa berbuat jahat.Mujahadah: bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu (QS Al ankabut: 69. Akhlak kepada masyarakat .3 Akhlak Dalam Kehidupan Manusia 1. Optimis terhadap pertolongan Allah (QS Yusuf: 87) Yang berputus asa dari rahmat Allah: orang-orang kafire. kita tidak boleh mengikuti 4. Akhlak kepada orang tua: . 2: 52) b. Mensyukuri nikmat Allah (QS Al Baqoroh. Akhlak kepada Allah a.Mengelola dan memelihara lingkungan hidup .Muhasabah: evaluasi diri (QS Al Hasyr: 18) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful