BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, serta shalawat dan salam semoga senantiasa dianugerahkan atas Rasulullah SAW, dan atas keluarga beliau serta para sahabatnya. Permasalahan tentang aqidah, syariah, dan akhlak adalah permasalahan besar yang dihadapi oleh seluruh umat Islam di dunia, kerena ketiga unsur tersebut merupakan pondasi atau kerangka dasar dari Agama Islam. Jika kita berkaca dengan melihat realita saat in ternyata i, masyarakat kita telah banyak yang mengalami kesesatan baik dalam Ilmu Aqidah atau Ilmu Kalam, Ilmu syari¶ah atau Ilmu fiqh, serta sedang menghadapi kekeruntuhan akhlak yang sangat parah. Ajaran Agama Islam yang seharusnya bersumber pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah telah banyak yang melenceng. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan aliran -aliran sesat atau yang sifatnya bid¶ah. Selain itu, kasus-kasus kriminalitas yang semakin merajalela pada saat sekarang ini merupakan suatu cerminan keruntuhan akhlak pada umat Islam saat ini. Untuk itulah, kita selaku umat Rasulullah SAW perlu mengetahui serta mempelajari tentang Ilmu yang membahas ketiga unsur yang menjadi kerangka dasar ajaran agama Islam tersebut agar kita tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Oleh sebab itu, dalam makalah kali ini kami membahas tentang ketiga unsur tersebut yaitu Aqidah, Syari¶ah dan Akhlak. Aqidah, syari¶ah, dan akhlak merupakan satu kesatuan ya ng tidak dapat dipisahkan. Dengan mempelajari dan mengambil esensi dari ketiga unsur ini, semoga Allah memberikan kita petunjuk agar selamat di dunia dan di akhirat.

1.2.Rumusan Masalah Permasalahan yang dibahas dalam makalah ini dirumuskan dalam sebuah perta nyaan besar yaitu mengapa kita harus mempelajari Aqidah, syariah, dan akhlak? seperti apa kedudukan ketiga unsur tersebut di dalam Islam? Dari pertanyaan tersebut kami mulai
1|Page

1. 1. serta cara pembentukan akhlak. serta manfaat mempelajari aqidah. maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1 Untuk mengetahui pengertian Aqidah.1. dan Akhlak´ sehingga definisi konseptual yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : y Definisi Aqidah 2|Page . Syari¶ah.2. dan cara pembentukan akhlak. aliran-aliran dalam Ilmu Tauhid yang melenceng pada aqidah. karakteristik syariah Islam.3. 1.2. maka kami memberikan ruang permasalahan yang melingkupi: 1) Pengertian aqidah. Tujuan Penulisan Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan -pertanyaan penelitian di atas.4. 2) Pengertian syari¶ah.2. Ruang Lingkup Berdasarkan permasalahan di atas. aliran-aliran Ilmu Kalam. 2 Untuk mengetahui pengertian syari¶ah serta karakteristiknya di dalam Islam.4. Pertanyaan Penulisan a) Apakah definisi aqidah dan ada berapa pembagian Aqidah? b) Apa definisi syari¶ah ? c) Apa saja karakteristik syariah di dalam Islam ? d) Apa definisi akhlak ? e) Apa kedudukan akhlak pada manusia ? 1. 3) Pengertian akhlak. Metodologi Penulisan 1.menelusuri tentang ketiga unsur tersebut yang dimuat dalam suatu sistem sehingga terbentuk perumusan masalah serta ruang lingkupnya. kedudukan akhlak dalam Islam. Definisi Konseptual Judul makalah ini adalah ³Aqidah. bahaya penyimpangan pada aqidah. 1. serta manfaat mempelajari aqidah. fungsi akhlak. 3 Untuk mengetahui definisi akhlak.

sesuai dengan tuntutan Al-Qur¶an dan As-Sunnah.4. dan artikel-artikel yang terkait dari internet.w.t. mengatur hubungan sesama manusia. adalah Tuhan Yang Maha Esa. dan akhlak. y Definisi Akhlak Akhlak adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang terbaik dan terpuji. dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. 1. y Definisi Syari¶ah Syariah adalah suatu aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah s. 1.5. 3|Page . untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.2. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.Aqidah adalah suatu kepercayaan dan keyakinan ya menyatakan bahwa Allah ng s. syari¶ah.w. Pembatasan Masalah Dalam penulisan makalah ini kami hanya membatasi permasalahan h anya tentang kerangka dasar Agama Islam yaitu aqidah. Sumber Data Sumber-sumber data yang kami gunakan dalam penulisan makalah ini adalah dari literatur seperti buku.t.

µAqidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban.BAB 2 ISI 2.1 Aqidah 2. beriman kepada apa yang menjadi ijma¶ (konsensus) dari Salafush Shalih. yaitu para Salaf Shalih yang mereka itu senantiasa menempuh jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat. Maka masalah ini termasuk ke dalam salah satu di antara tiga macam tauhid menurut pembagian ulama:  ) yang berarti Sedangkan menurut istilah (terminologi): µaqidah adalah iman yang teguh dan pasti. tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya Jadi. mengesakan Allah dalam perbuatan-Nya. mengesakan Allah dalam asma dan sifat-Nya. Menurut mereka qadha' dan qadar adalah termasuk rububiyah Allah atas makhlukNya. perkara-perkara yang ghaib. dan ar-rabthu biquw-wah ( mengikat dengan kuat. al-ihkaamu ( ) yang artinya mengokohkan (menetapkan). menguasai dan mengatur alam semesta ini. Tauhid Al-Asma' was-Sifat. Walaupun masalah qadha' dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam. yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta. dalam dzat.   4|Page . attautsiiqu ( ) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. hari Akhir. bertauhid dan taat kepada-Nya. Rasul-rasul-Nya. asma maupun sifat. artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Tauhid Ar-Rububiyyah.1. beriman kepada Malaikatmalaikat-Nya. takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip Agama (Ushuluddin).1 Pengertian dan Pembagian Aqidah Dalam bahasa Arab aqidah berasal dari kata al-µaqdu ( ) yang berarti ikatan. mengesakan Allah dalam ibadah. yang Tauhid Al-Uluhiyyah. tetapi Allah telah membukakan hati para hambaNya yang beriman. baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta ijma¶ Salaf as-Shalih. yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenaNya semata. serta seluruh berita-berita qath¶i (pasti). Kitab-kitab-Nya.

Tonggak-tonggak itu adalah: (1) Kebebasan jiwa. maka hal ini sudah masuk ke dalam Tauhid Uluhiyah.Iman kepada qadar adalah termasuk tauhid ar-rububiyah. maka hal ini sudah masuk ke dalam kandungan Tauhid Rububiyah. Apabila yang dimaksud dengan Hakimiyah itu adalah kekuasaan Allah. 2. ketenteraman. qadar (takdir) termasuk qudrat dan kekuasaanNya yang menyeluruh. Di samping itu. Syari¶ah 2. Apabila yang dikehendaki dengan hal ini adalah pelaksanaan hukum Allah di muka bumi. seperti yang tersebut di atas dan tidak ada istilah Tauhid Mulkiyah ataupun Tauhid Hakimiyah karena istilah ini adalah istilah yang baru.2.2. Sehingga wajib bagi kita untuk mengilmuinya dengan benar supaya membuahkan akidah yang benar pula tentang Allah Ta¶ala. (3) Aktifitas amar ma¶ruf dan nahi munkar. tertulis pada Lauh Mahfuzh dan tak ada seorangpun yang dapat melihatnya.2 Upaya Memperkokoh Aqidah Salah satu cara untuk memperkokoh aqidah adalah dengan memurnikan keimanan kepada Allah. 2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Syariah 5|Page . Lihatlah firman Allah pada surat Yusuf ayat 40. kecuali setelah terjadi atau berdasarkan nash yang benar.2. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata: "Qadar adalah kekuasaan Allah". (2) Persamaan kemanusiaan yang sempurna. dan (4) Solidaritas sosial yang kuat. dan kesejahateraan pada sebuah mansyarakat 2.tersembunyi.2 Urgensi Aqidah Aqidah Tonggak Kesejahteraan Masyarakat Aqidah Islam telah behasil menghadirkan tonggak-tonggak masyarakat sejahtera dan berkeadilan. tak ada seorangpun yang dapat mengetahui kecuali Dia. qadar adalah rahasia Allah yang. tak syak lagi. Karena. Tanpa keempat tonggak itu mustahil tercipta kedamaian. Tauhid itu ada tiga macam. Rukun ini sangat penting kedudukannya dalam Islam.1. Kita tidak tahu takdir baik atau buruk yang telah ditentukan untuk kita maupun untukmakhluk lainnya. karena hukum itu milik Allah dan tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah semata.

ketentuan. seperti hubungan yang menyangkut ekonomi. Dalam ibadah seperti ini seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah-nambah dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Satu kaidah yang amat penting dalam pelaksanaan ibadah ini adalah ³semua haram. Ibadah umum atau ibadah mu¶amalah. pewarisan. Kaidah umum menyebutkan ³ Semua boleh dilakukan. dan sebagainya. seperti shalat. sesama manusia. kecuali yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. 2. jual-beli.tata negara.´ Pekerjaan ±pekerjaan di luar ketentuan-ketentuan itu dianggap tidak sah atau batal atau dikenal dengan istilah bid¶ah. b.2 Perbedaan Syari¶ah dan Fiqh 6|Page . Juga aturan publik. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar. hajji. Syari¶ah menurut istilah adalah aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan prilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah. perbankan. Yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. dan lain-lain. perkawinan. sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. kecuali yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Syari¶ah Islam mencakup dua persoalan pokok yaitu : a. melaksanakan peribadatan yang bersifat khusus ini harus mengikuti contoh rasul yang diperbolehkan melalui ketentuan yang dimuat dalam hadits-hadits shahih.Syari¶ah menurut bahasa artinya jalan. bisnis. seperti pidana. puasa. Yaitu bentuk peribadatan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung dari Nabi SAW.2. atau undang-undang Allah SWT. Oleh karena itu. dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. utang-piutang. aturan.´ Ibadah umum mencakup aturan-aturan keperdataan. Ibadah Khusus atau Ibadah Mahdlah.

Al Kahfi. dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir´ (QS. Pertama. pembunuhan yang ³tidak disengaja´. Berdakwah untuk menyampaikan kebenaran-Nya adalah kewajiban. contohnya hukum ³qishash´. Berikut ulasannya. ³Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam´ (QS. Keduanya ada untuk saling melengkapi. 2. makna Syari'ah adalah Aturan yang bersumber dari nash yang qat'i.Sepintas kita melihat bahwa syari¶ah dan Fiqh tidak jauh berbeda. Sedangkan Fiqh menurut bahasa berarti µpaham¶ dan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari¶at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf dan mengkaji secara mendalam ilmu Syari¶ah yang terdiri dari ibadah. bahkan kepada kita sebagai mu¶min tidak dibenarkan memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam. Di dalam Islam dikenal ada ³tiga´ macam pembunuhan. karena. Hal ini tentunya 7|Page .3 Ibadah dan Mu¶amalah dalam Kehidupan Manusia Syari¶ah Islam berfungsi membimbing manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al Baqaarah. Ilmu Fiqh memang membahas tentang tata cara beribadah yang termasuk dalam syari¶ah. Islam sangat menghormati dan menghargai hak setiap manusia. Sedangkan Fiqh adalah aturan hukum Islam yang bersumber dari nash yang zanni. sedangkan Allah SWT saja tidak butuh dengan keislaman seseorang. (2) Muamalah yang mengatur hubungan dengan sesame dan makhluk lainnya (binatang dan tumbuhan). ³«Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. Diturunkannya Syariat Islam kepada manusia juga memiliki ³tujuan´ yang sangat mulia.2. ³melindungi jiwa´. padahal bagaimana mungkin kita butuh keislaman orang lain. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat. Namun demikian jika memaksa maka akan terkesan seolah-olah kita butuh dengan keislaman mereka. Namun. Yang kedua. Tetapi dalam konteks hukum Islam. baik yang bersifat mahdhah maupun ghairmahdhah. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih. dan pembunuhan ³seperti disengaja´. memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak. 18:29). yakni pembunuhan yang ³disengaja´. Syari¶ah terdiri dari dua bagian yaitu (1) ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Syari'ah memiliki pengertian yang amat luas. 2:256). tetap ada perbedaan diantara keduanya. Pada hakikatnya.

masing-masing tuntutan hukumnya berbeda.dilihat dari sisi kasusnya. kiranya dapat kita simak dari firman Allah SWT: ³Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. hai orang -orang yang berakal. Kesimpulannya. siapa yang tiada berakal (menggunakan akal). Jika terbukti suatu pembunuhan tergolong yang ³disengaja´. maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam. maka tiadalah agama baginya´. jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman´ (An Nuur. oleh karena itu kehadiran risalah Islam di antaranya untuk menjaga dan memelihara agar akal tersebut tetap berfungsi. betapa akan semrawutnya kehidupan ini. Oleh karenanya. di mana Hakim harus mendahulukan tuntutan hukum membayar ³Diyat´ (denda) sebelum qishash. seseorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Al Baqarah. sedang tidur atau dalam kondisi terpaksa. supaya kamu bertakwa´ (QS. Misalnya dalam kondisi lupa. maka pihak keluarga yang terbunuh berhak menuntut kepada hakim untuk ditetapkan hukum qishash/mati atau membayar ³Diyat´ (denda). Seseorang yang tidak bisa atau belum bisa menggunakan akalnya atau bahkan tidak berakal. 24:2). ³perlindungan terhadap keturunan´. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menyatakan. sehingga 8|Page . Yang ketiga. 2:179). duda/jand) (Al Hadits). dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Berbeda dengan kasus pembunuhan yang ³tidak disengaja´ atau yang ³seperti disengaja´. Betapa sangat luar biasa fungsi akal bagi manusia. ³Agama adalah akal. bahwa hukum Allah hanya berlaku bagi bagi orang yang berakal atau yang bisa menggunakan akalnya. Dan. Islam sangat melindungi keturunan di antaranya dengan menetapkan hukum ³Dera´ seratus kali bagi pezina ghoiru muhshon (perjaka atau gadis) dan rajam (lempar batu) bagi pezina muhshon (suami/istri. Bahwasanya dalam hukum qishash tersebut terkandung jaminan perlindungan jiwa. hakim tidak punya pilihan lain kecuali menetapkan apa yang dituntut oleh pihak keluarga yang terbunuh. Bayangkan bila dalam 1 tahun saja semua manusia dibebaskan berzina dengan siapa saja termasuk dengan orangtua. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Ditetapkannya hukuman yang berat bagi pezina tidak lain untuk melindungi keturunan. Firman Allah SWT : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. saudara kandung dan seterusnya. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Yang keempat. ³melindungi akal´.

5:38). Yang diharamkan oleh Islam adalah khamar. berkorban untuk berhala. Keharaman Khamar sudah sangat jelas.5:90) Ayat ini mengisyaratkan. Yang keenam. Al Maa-idah. berjudi.manusia bisa menjalankan syariat Allah dengan baik dan benar dalam kehidupan ini. Yang disebut khamar bukanlah hanya sebatas minuman air anggur yang dibasikan seperti di zaman dahulu. Yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang agar terlindungi hartanya di antaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. berkorban untuk berhala dan mengundi nasib maka tergolong syaitan. Al Maa-idah. karena sifat syaitani sedang mengusai diri yang bersangkutan. ³melindungi harta´. Kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. agar manusia dapat mempertahankan eksistensi kemanusiaannya. misalnya. maka Islam mengharamkan segala macam bentuk konsumsi baik makanan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan´ (QS. Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya. ³Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. ³setiap segala sesuatu yang membawa akibat memabukkan´ (Al Hadits). sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka Jahannam) (QS. sehingga setiap orang berhak dilind ungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah. minuman atau apa pun yang dihisap misalnya. di dalam QS. berjudi. Allah SWT 9|Page . ³Hai orang-orang yang beriman. Karena itu betapa luar biasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk atau ³Dera´ delapan puluh kali bagi seorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain. ³Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. tapi yang dimaksud khamar adalah. 4:10). Untuk memelihara dan menjaga agar akal tetap berfungsi. yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal. bahwa seseorang yang dalam kondisi mabuk. Yang kelima. ³melindungi kehormatan seseorang´. Juga peringatan keras sekaligus ancaman dari Allah SWT bagi mereka yang memakan harta milik orang lain dengan zalim. karena memang akallah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. An Nisaa. sesungguhnya (meminum) khamar. Demikian pula. adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Al Maidah ayat 90 Allah SWT menyatakan. mengundi nasib dengan panah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana´ (Qs. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

mencari-cari kesalahan dan menggunjing terhadap sesama mu¶min (QS. Dan larangan keras pula untuk kita berprasangka buruk. Juga peringatan keras dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Kalau khalq (penciptaan) adalah bentuk. Juga dalam firman-Nya: ³Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. dan al-din (agama). An Nuur. ³melindugi kehidupan bermasyarakat dan bernegara´. 106:4). sifat dan nilainilai yang bersifat lahiriah sebagaimana yang diciptakan Allah. baik yang terpuji atau pun yang tercela. dihukum mati. 10 | P a g e . tabiat dan perangai. kelaziman). Al Hujurat. Al Quraisy. maka deralah mereka ( ang menuduh itu) y dengan delapan puluh kali dera. Nabi Saw menyatakan.24:23). Allah SWT berfirman: ³Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan´ (QS. Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan ³kudeta´ terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh ummat Islam ³dengan cara yang Islami´. 24:4).3. ³melindungi rasa aman seseorang´.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akhlak Pengertian akhlak secara etimologi adalah al-sajiyah (perangai). disalib atau dipotong secara bersilang supaya keamanan negara terjamin (QS. Yang kedelapan.3. al¶adat (kebiasaan. maka khulq adalah bentuk. kata akhlaq (akhlak) adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti agama. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik´(QS. al-thabi¶ah (kelakuan). dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamalamanya. Dalam kehidupan bermasyarakat. Antara akhlaq dan khalq (penciptaan) memiliki pertalian yang sangat dekat. dan urf.berfirman: ³Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. ³Apabila datang seorang yang mengkudeta khalifah yang sah maka penggallah lehernya´. Yang ketujuh. An Nuur. 2. 49:12). mereka kena laknat di dunia dan akhirat. yang lengah lagi beriman (berbuat zina). Akhlak 2. al-maru¶ah (peradaban yang baik). Sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu ³tidak mengalami kelaparan dan ketakutan´. Bagi mereka yang tergolong Bughot ini. 5:33). Dan bagi mereka azab yang besar´ (QS. Al Maa-idah. seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut.

Menurut objek atau sasarannya. terhadap bangsa dan hubungan antarbangsa. tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak terhadap manusia terdiri dari akhlak terhadap Nabi dan Rasul. akhlak juga dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu akhlak terhadap Khalik atau Pencipta yaitu Allah s. dan bukan manusia. akhlak terhadap keluarga. hal ini dapat dilihat dari beberapa sebab antara lain : 1.w. Islam menganggap orang yang paling tinggi darajat keimanannya ialah mereka yang paling mulia akhlaknya.2 Urgensi Akhlak Akhlak mendapat kedudukan yang tinggi di dalam Islam.3.t. Sesungguhnya realisasi akhlak yang mulia merupakan inti risalah Nabi Muhammad saw. yang disebut al-Akhlak Islamiyah atau al-Akhlak al-Karimah maka artinya adalah perbuatan dan tingkah laku yang terbaik dan terpuji. akhlak adalah adab atau tata krama yang dipegang teguh oleh seseorang sehingga adab atau tata krama itu seakan menjadi bagian dari penciptaan dirinya. Sedangkan Imam Ghazali rahimahullah mendefinisikan akhlak sebagai kondisi yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah. Makhluk adalah segala yang diciptakan Allah. Ajaran tentang dasar dasar agama Islam ini. Dalam hadist dinyatakan ³³Orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya.sifat. Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah ³Aku diutus hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlakul al-karimah (terpuji) dan akhlakul al-madzmumah (tercela). Islam. dan nilai-nilai yang bersifat batin. Apabila kata akhlak dikaitkan dengan kalimat Islam. 2. yang dibagi menjadi dua bagian yaitu manusia. dan akhlak terhadap makhluk. Sementara menurut Imam Qurthubi rahimahullah.´ (HR Malik). terhadap masyarakat. akhlak terhadap diri sendiri. yaitu terhadap benda mati. Akhlak terhadap selain manusia dibagi menjadi tiga bagian. Islam telah menjadikan akhlak sebagai illat (alasan) kenapa agama Islam diturunkan. 2. dan Ihsan). terhadap alam nabati atau flora. sesuai dengan tuntutan Al-Qur¶an dan As-Sunnah. terjalin berkelindan dalam rukun agama yang disebut Hadis Nabi yaitu Hadis Jibril (Iman. dan terhadap alam hewani atau fauna. dan manusia yang 11 | P a g e .

demikian juga keadaannya pada akhlak. diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi). Selain itu.w. ´ (hadits shahih. da n puasa pada siang harinya´. Islam telah mentakrifkan ³Addin´ dengan akhlak yang baik. ³Apakah Addin itu ? Sabda Rasulullah. Haji itu (amal haji) ialah wukuf di Padang Arafah. sementara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. 3. ³Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga adalah ketaqwaan kepada Allah swt dan akhlak yang baik. Kemuliaan akhlak menunjukkan kesempurnaan iman.a. akhlak yang baik Ini berarti bahwa akhlak itu dianggap sebagai rukun Islam samalah keadaannya dengan wukuf di pandang Arafah dalam bulan Haji´. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah). ( ) ³ Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan selain akhlak yang baik´ (Shahih Jami). berdasarkan sabda Rasulullah s. Dalam hadist telah dinyatakan bahwa telah bertanya kepada Rasulullah s. Selain itu terdapat juga hadist : ( ) ³ Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baik akan mendapatkan derajat orang yang bangun malam (beribadah).w. Hal ini dinyatakan dalam hadist Rasulullah s. akhlak dan takwa sama kedudukannya dari sudut ini. Di dalam Islam. Selain itu. Dari hadist tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa timbangan amal baik kita di akhirat dapat ditambah beratnya dengan akhlak yang baik. Jadi. Rasulullah 12 | P a g e . Wukuf di padang Arafah adalah dianggap sebagai salah satu rukun amal haji.a. akhlak yang baik merupakan amalan utama yang dapat memberatkan neraca amal baik di akhirat kelak. Kemuliaan akhlak pada akhirnya akan mengantarkan orang-orang beriman ke dalam surga. Rasulullah saw bersabda. 4.paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya.a. yang mana kedua-duanya merupakan perkara paling berat yang diletakkan dalam neraca akhirat. diriwayatkan oleh Ahmad.´ (hadits hasan.w tersebut.

Sedangkan ibadah haji difardhukan oleh Allah agar orang yang beribadah haji terlatih untuk tidak berkata kotor. bersabda ³Yang paling aku kasihi di antara kamu dan yang paling dekat kedudukannya padaku di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu´. menyuguhkan penghormatan untuk tamu dan membantu mereka yang terkena musibah. semenjak belum menjadi nabi dan rasul.w. dimaksudkan untuk mentarbiyah dan mendidik manusia agar berhenti dari segala perbuatan keji dan munkar (QS Al-µAnkabut: 45). 13 | P a g e .a. Jadi. Syi¶ar-syi¶ar ibadah Islam di antaranya dimaksudkan untuk menggapai akhlak yang mulia. 5.´ (HR Bukhari).a. ³Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu (bohong). tidak berbuat fasik.w.w.a. dan tidak banyak berdebat kusir (QS Al-Baqarah: 197). Akhlak ini dimiliki Beliau s.´ 7. maka tidak ada keperluan bagi Allah swt terhadap puasa seseorang yang hanya sekadar meninggalkan makan dan minum. tunjukilah aku akhlak yang paling baik. Walau begitu Beliau s. Ibadah puasa dimaksudkan untuk menggapai tingkatan taqwa (QS Al-Baqarah: 183). Shalat misalnya. tetap sering berdoa ³Tuhanku. Rasulullah saw bersabda. sebagaimana pernyataan Ummul Mukminin Khadijah ra.a. ³Kebajikan itu adalah akhlak yang baik´ (HR Muslim).pernah bersabda. 6. pada hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya.w. keistimewaan Nabi Muhammad s. akhlak yang mulia adalah inti dari suatu kebajikan. Berkaitan dengan ibadah puasa ini. di antara rahasianya adalah untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dari berbagai sifat buruk dan tercela (QS AtTaubah: 103).w. Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa mereka yang berjaya memenangi kasih sayang Rasulullah s. ³Demi Allah. infak dan sedekah. Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. memikul beban orang lain. Dalam hadist Rasulullah s. mulia dan agung. adalah keberadaannya sebagai manusia yang memiliki akhlak tinggi.´ (HR Bukhari). Zakat. berbicara benar.a. demi Allah. engkau menyambung hubungan silaturrahim. membantu yang tidak berpunya. Selain itu terdapat juga dalam firman Allah Surah Al-Qalam ayat 4 ³Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang luhur´.

Optimis terhadap pertolongan Allah (QS Yusuf: 87) Yang berputus asa dari rahmat Allah: orang-orang kafire.Amar ma¶ruf nahi munkar . Akhlak kepada Allah a. Allah sebagai tempat pengharapan (QS Al Huud: 56) d. Mensyukuri nikmat Allah (QS Al Baqoroh. Bersifat husnudzan kepada Allah (QS Fushilat: 22 ± 23)f.Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup 14 | P a g e .3. QS Yusuf: 53) 3.3 Akhlak Dalam Kehidupan Manusia 1. Malu berbuat dosa (QS An Nahl: 19) c. Harus taat dan patuh pada orang tua.Mengelola dan memelihara lingkungan hidup .Muhasabah: evaluasi diri (QS Al Hasyr: 18) .Mujahadah: bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu (QS Al ankabut: 69.2. Akhlak kepada orang tua: . Akhlak kepada masyarakat .Taubatun nashuha (QS At Tahrim: 8) . Akhlak kepada orang lain a. kita tidak boleh mengikuti 4. QS Lukman: 15. Yakin akan janji-janji Allah (QS Al An¶am: 160) 2.Muroqobah: senantiasa merasa dlm pengawasan Allah (QS Al Baqoroh: 235) . 2: 52) b.Taat dan patuh kepada orang tua. Akhlak kepada lingkungan . Akhlak kepada diri sendiri Beberapa cara memperbaiki diri: . namun jika orang tua memaksa berbuat jahat.Menyebarkan rahmat dan kasih sayang 5.