UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

i

FAKTOR DOMINAN MEMPENGARUHI PENAGIHAN SEMULA DADAH (RELAPSE) DALAM KALANGAN PENAGIH DI SINGAPURA

TUAN ISA BIN MOHAMED

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

APRIL 2011

ii

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)”. Tandatangan Nama Penyelia Tarikh : ......................................... : Jamaludin Bin Ramli : 20 April 2011

iii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya” Tandatangan Nama Penulis Tarikh : ......................................... : Tuan Isa bin Mohamad : 20 April 2011

iv

DEDIKASI UNTUK Ibuku, Siti Binte Mohamad Engkau mendidik dengan penuh kasih sayang Kesabaranmu dan kegigihanmu inspirasi kejayaanku Ayahku Mohamed Bin Musip Engkau menjadi rolemodelku sepanjang hayat Segala amanah dan kebaikanmu mengalir ditubuhku Isteriku, Laila Binte Abu Hassan Kefahaman dan Pengorbananmu pencetus semangatku Anak-anakku, ‘Abdu Qayyim Qurthubi Qutaibah Kejayaanku pemangkin kecemerlanganmu Adikku, Anak sholeh adalah kesinambungan amalmu Sahabatku Garaplah ilmu, semangkin kamu garap semangkin terasa nikmat Semoga Semua Dalam Naungan Rahmat dan Lindungan Ilahi

v

PENGHARGAAN

" Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani ".

Alhamdulillah segala puji dan puja kehadrat Allah S.W.T di atas segala limpah kurnia, rahmat dan petunjukNya jua yang membolehkan disertasi sarjana ini berjaya disiapkan. Penulis berbesar hati merakamkan penghargaan tulus ikhlas kepada : Tuan Jamaludin Bin Ramli penyelia disertasi Sarjana, di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, dorongan dan sokongan moral yang tidak berbelah bagi sepanjang tempoh penyelidikan dan penulisan disertasi sarjana ini. Semoga Allah jua sebaik-baik ganjaran di dunia dan di akhirat buat pengorbanan dan sumbang bakti tuan. Penghargaan istimewa juga penulis rakamkan kepada Pengarah Pusat Jamiyah Halfway House (Darul Islah) Singapura , pegawai dan para penghuni yang memberikan komitmen dan kerjasama sepanjang penyelidikan ini dijalankan. Terima kasih daun selasih buat , pensyarah-pensyarah UTM, warga Khidmat Nasihat Keluarga Di Pejabat Jabatan Agama Johor dan rakan-rakan seperjuangan UTM di atas segala sumbangan ikhlas yang diberikan sepanjang tempoh penyelidikan ini secara langsung mahupun sebaliknya. Terima kasih

vi

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

HALAMAN

PENGAKUAN PENYELIA PENGAKUAN PENGKAJI DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN

i ii iii iv v vi vii

vii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0 1.1

Pengenalan Latar Belakang Kajian

1 3

viii 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Rasional Penyelidikan Skop dan Batasan Penyelidikan Definisi Konsep Dan Operasional 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 Penagih Dadah Pemulihan Konsep Keyakinan Diri Penagih Semula dadah Faktor Pusat Pemulihan 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 17 17

Definisi Operasional 1.9.1 1.9.2 1.9.3 Pemulihan Konsep Keyakinan Diri Penagih Semula Pusat Pemulihan

10.

Kesimpulan

BAB 2

SOROTAN KAJIAN

ix

2.0 2.1 2.2 2.3

Pengenalan Tinjauan Kajian Lalu Sejarah Penyalahangunaan Dadah Di Dunia Senario Penagihan Dadah Singapura

18 19 19 21

2.4

Jenis-Jenis Dadah Yang Diambil Oleh Penagih Semula

23

2.5 2.6 2.7

Kebaikan Dan Keburukan Dadah Dadah Menurut KacaMata Islam Faktor-Faktor Yang Mendorong Penyalahangunaan Dadah

30 30 33

2.8 2.9 2.10 2.11

Punca-Punca Penagihan Semula Dadah Tingkahlaku Penagih

36 40

Perkhidmatan Pusat Pemulihan Dadah Persendirian 44 Aktiviti Harian Jamiyah Halfway House (Darul Islah) 44

2.12

Kesimpulan

49

x

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi, Sampel Kaedah Sampel Instrumen Kajian Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Lokasi Kajian Kaedah Pengumpulan Data Kajian Proses Pengumpulan Data Penganalisian Data Deskriptif Analisis Min Kaedah Inferensi Kaedah Analisis Kajian Dapatan Kajian Secara Kuantitatif Kesimpulan

50 51 51 52 53 53 54 54 54 55 55 56 57 57 58 59

xi BAB 4 ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN

4.0 4.1

Pengenalan Ciri Demografik Responden 4.1.1 Taburan Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Umur 4.1.2 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status Diri

60 61 61

61

4.2

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahangunaan Semula Dadah. 4.2.1 Analisis Faktor Keluarga Yang Mempengaruhi Penyalahangunaan Semula Dadah 4.2.2 Analisis Faktor Rakan Sebaya Yang Mempengaruhi Penyalahangunaan Semula Dadah 4.2.3 Analisis Faktor Pekerjaan Yang Mempengaruhi Penyalahangunaan Semula Dadah 4.2.4 Analisis Faktor Kerohaian Yang Mempengaruhi Penyalahangunaan

62

62

64

67

69

xii Semula Dadah 4.2.5 Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Penyalahangunaan Semula Dadah Berdasarkan Nilai Min Dan Sisihan Piawaian. 4.3 Analisis Keyakinan Diri Dalam Kalangan Penagih Dadah. 4.4 Analisis Inferensi Hasil Kajian 74 71 71

4.4.1 Mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan diantara faktor keyakinan diri dengan faktor – faktor luaran (keluarga, Rakan Sebaya, Pekerjaan dan Kerohaian) Yang menyebabkan penagihan semula. 4.4.2 Mengenalpasti perbezaan yang signifikan diantara faktor (keluarga, Rakan Sebaya, Pekerjaan dan Kerohaian) dengan umur

74

76

xiii (Bawah 20 tahun, 21 – 30 tahun, 31 -40 tahun 41 – 50 tahun, 51 – 60 tahun dan 61 tahun Keatas) 4.5 Kesimpulan 81

BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1 5.2 5.3

Pengenalan Rumusan Perbincangan Berkenaan Persoalan Kajian 5.3.1 5.3.2 Latar Belakang Responden Dapatan Kajian Berdasarkan Persoalan Kajian Yang Pertama. 5.3.3 Dapatan Kajian Berdasarkan Persoalan Kajian Yang Kedua. 5.3.4 Dapatan Kajian Berdasarkan Persoalan Kajian Yang Ketiga

82 82 83 83 84

85

87

5.4

Cadangan

87

xiv 5.5 5.6 6. 7. Cadangan Lanjutan Kajian Penutup Bibliografi Lampiran 88 89 90

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0

Pengenalan

Isu penyalahgunaan dadah dan penggunaan dadah telah menjadi fokus utama. Para pemimpin setiap Negara didunia telah memberi penekanan serius bagi membendung gelaja penyalahgunaan dadah. Di Singapura, gejala penyalahgunaan dadah mendapat perhatian utama oleh pemerintah, berbagai kempen dan poster diadakan untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Singapura, malah pemerintah telah menubuh “ Yellow Ribbon” pada tahun 22 Jun 2004 Pada 02 Oktober 2004 President Singapura N.R.Nathan telah merasmikan dan 28 Ogos 2007 telah mendapat kepujian (Grand Award) dari pehak United Nation (UN). Ekoran pehak pemerintah mengadakan program untuk memberikan kesempatan kembali kepada pesalah jenayah atau penagih dadah pulang kepangkuan masyarakat, berbagai aktiviti diadakan oleh pehak pemerintah, NGO dan sektor swasta memberi sumbangan bagi memberi kesedaran terhadap masyarakat dan penyalahgunaan dadah dan pesalah jenayah. Pihak pemerintah juga menggesa semua pihak memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka ini menerima bekerja dan meletakkan penuh kepercayaan yang mereka mampu memberikan sumbangan yang besar kepada Negara.

2

Apa yang telah diperjuangkan oleh pihak pemerintah dan juga NGO membanteras nya, masih lagi belum berjaya namun ada sedikit penurunan sebanyak dua peratus pada tahun 2009, secara menyeluruh usaha menangani masalah ini sangat diberi keutamaan. Oleh sebab itu tesis ini ingin memberikan pandangan gambaran sebenar sebab sebab penagihan semula penyalahgunaan dadah, penganalisisan lebih tertumpu kepada faktur individu yang berkait rapat dengan konsep kendiri.

Menurut Kamus Dewan edisi ketiga (2002) konsep diri adalah sesuatu yang personality yang membawa kepada positif atau negatif, ianya membentuk sikap dan sifat seseorang individu.

Menurut Ahmad Naim Jaafar dan Mohd Ikram Mohd Nor Wazir (2007) konsep kendiri adalah sekelompok sistem yang komplek dan dinamik hasil daripada kepercayaan yang dipelajari dianggap benar dan betul oleh individu mengenai dirinya sendiri dan memberi kesan pada personalitynya. Secara mudah, konsep diri adalah apa yang kita fikirkan berkenaan diri kita sendiri.

Menurut Burns hal : 281 (1993) konsep kendiri mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan seseorang dibidang pekerjaanya, hal ini disebabkan kerana konsep kendiri merupakan landasan bagi seseorang untuk terbuka dan peka terhadap perasan perasan dari dalam dirinya, terhadap perasaan perasaan dari orang lain dan terhadap realitas realitas lingkunganya.

Menurut Ainon Mohd. Hal : 43 “ Istilah lain bagi konsep diri ialah imej diri. Setiap individu mempunyai imej tentang siapa dirinya. Imej itulah yang dikatakakan konsep diri. Imej diri seseorang itu terbina daripada segala perasaan dan fikiranya terhadap segala bakat, keupayaan, keistimewaaan, kekuatan, kelemahan dan kekurangan kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi, konsep diri ialah gabungan segala macam kepercayaan tentang sifat sifat semula jadi dirinya, ciri ciri unik peribadinya dan tingkahlakuya. .”

3

Rumusan secara umum yang boleh diambil, menunjukkan bahwa Institusi pemulihan dadah yang melaksanakan program rawatan masih mempunyai ruang meningkatkan lagi keupayaan yang lebih berkesan dalam usaha merawat pulih penguna penguna dadah. Usaha mengkaji secara menyeluruh segala kekurangan dan kelemahan perlu diusahakan, punca penyebab kekurangan dan kelemahan program pemulihan dadah secara berterusan. Tumpuan seharusnya diberi kepada kepelbagaian keperluan pemulihan dadah yang mencakup faktur kerjajaya, keluarga, masyarakat, rakan sebaya dan individu itu sendiri.Pemerintah Singapura sangat komited dengan dasarnya memerangi dan membenteras gejala dadah untuk menjadi Singapura bebas dadah. Pemerintah Singapura mengambil ketetapan untuk terus memperbaikki segala kelemahan dan kekurangan program pemulihan dadah.

1.1

Latar BelakangMasalah

Usaha pemulihan dadah pada dasarnya merupakan suatu cabaran bagi para saintis khususnya ahli ahli psikologi, kaunselor psikiatri dan pekerja sosial masa kini. Pelbagai pendekatan telah dicuba seperti memberi dadah gantian (Kirby and Lamb ; 1995), latihan ala ketenteraan (Mahmood, Shuaid, Lasmon, Rusli & Md Zahir ; 1999) rawatan homeopati, pemulihan kerohanian dan penyucian spiritual (Mahmood, Shuaid & Ismail ; 1998, modifikasi tingkahlaku (Monty & Rohsenow ; 1997), pemulihan psikologi (Calaghan, Benton bradley ; 1995), psikoterapi (Curran, Helene & Stephen ; 2000) dan pelbagai cara lain. Walaupun begitu boleh dikatakan tiada satu pun yang diakui secara mutlak mencapai jaminan pemulihan keseluruhan daripada gejala penagihan.

Banyak faktor menentukan samada usaha memulihkan penagihandadah akan mebuahkan kejayaan. Antara faktor faktornya ialah modaliti yang digunakan, profil penagih dadah, tenaga pakar yang mengusahakan rawatan dan motivasi penagih untuk polis. (Mahmood el al, 1999) Pehak kerajaan khususnya sedang berusaha untuk menangani permasaalah ini, namun sehingga kini belum terdapat

4 tanda-tanda positif menandakan menunjukkan ia berkurangan. Jadual 1.1

menerangkan trend dan profil penagih dadah pada tahun pada tahun 2008 dan 2009.

Beban untuk menyelesaikan

masalah penyalahangunaan

dadah dan

pengambilan dadah bukan saja terletak kepada pemerintah saja tetapi juga terletak pada bahu setiap lapisan rakyat, kerana masalah ini sudah mencapai tahap kritikal yang memerlukan perhatian utama dan menyeluruh. Statistik menunjukan jumlah keseluruhan yang dikenal pasti penyalahan -gunaan dadah pada tahun 2009 jumlah keseluruhan sebanyak 1883 penagih, penagih semula sebanyak 1330 penagih, 533 penagih adalah penagih baru, berbanding tahun 2008 jumlah keseluruhan sebanyak 1925 penagih, penagih semula sebanyak 1417 penagih, penagih baru sebanyak 508 penagih. Ia menunjukkan 2 peratus penurunan berbanding dengan tahun 2008.

Jumlah penagih semula yang ditangkap turun sebanyak 6 % penagih, tetapi penagih semula kekal membentuk jumlah terbesar sebanyak 71 % penagih, pada keseluruhan penagih. (Laporan dari Central Narcotics Bureau (CNB). Semua pengiraan ini hanya menunjukkan jumlah keseluruhan yang dikenal pasti mempunyai masalah pergantungan pada penyalahangunaan dadah.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ini akan terus meningkat jika langkah langkah yang keberkesanan tidak diambil untuk menghalang dan mengawal masalah ini. Lebih lebih lagi masalah ini berkembang secara menyeluruh, masalah ini tidak terhad kepada satu satu kaum tetapi melibatkan seluruh kaum. Masalah penyalahangunaan dadah tidak mengenal sempadan maupun halangan, masalah ini menyerang segenap kaum bahgian dan pelosok negara di Singapura.

5 Jadual 1.1 Taburan Penagih Yang Di Tangkap

Sumber : Central Narcotics Bereau (CNB) 2010

Kelompok masyarakat yang paling ramai terlibat dengan penyalahangunaan dadah saperti bangsa Cina tahun 2008 sebanyak 789 penagih, 2009 sebanyak 733 penagih, bangsa Melayu tahun 2008 sebanyak 863 penagih, 2009 sebanyak 832 penagih, bangsa India 2008 sebanyak 238 penagih, 2009 sebanyak 284 penagih dan bangsa lain 2008 sebanyak 35 penagih, 2009 sebanyak 34 penagih.

Jadual 1.2

Jadual Taburan Penagih Menurut Kaum

Sumber : Central Nacortics Bereau : 2010

6 Pemerintah Singapura melihat dadah sebagai salah satu cara yang boleh merosakkan moral dan menyebabkan nama baik Negara tercemar dan seterusnya mengancam keselamatan negara. Pemerintah melalui program rawatan dan pemulihan dan NGO telah menyumbangkan sejumlah wang yang besar untuk rawatan dan pemulihan para penagih dadah. Malangnya 44 peratus daripada penagih yang menjalani program rawatan dan pemulihan kembali kepada tabiat lama mereka.iaitu dikalangan orang dewasa. Jumlah penagih dadah yang ditangkap berdasarkan keseluruhan kumpulan umur menunjukkan penurunan kecuali sedikit kenaikkkan pada kumpulan umur 20 hingga 29 tahun. Menurut sumber Central Narcotics Bereau (CNB)

Jadual : 1.3

Jadual Penaburan Penagih Kumpulan Umur

Sumber : Central Nacortics Bereau (CNB) tahun 2010

7 1.2 Pernyataan Masalah

Pada awal tahun 1970 peningkatan yang drastik dikalangan penagih dadah golongan muda. Pada bulan Julai akta penyalahan pengguaan dadah telah meluluskan untuk mengambil tindakan yang berat, juga mengkuatkuasakan hukum yang lebih tegas serta mewajibkan rawatan dan pemulihan terhadap penagih dadah. Pusat pemulihan candu diSt John Island, yang merawat ketagihan candu diubah kepada “ Pusat Pemulihan Dadah” (DRC), memandangkan jumlah penagih dadah meningkat dengan drastiknya, maka pada tahun 1976 pusat itu telah dipindahkan oleh pemerintah dipenjara teluk paku untuk menangani peningkatan bilangan penyalahan penggunaan heroin. Pada 12 Disember 1975, Pindaan akta mengguatkuasakan hukuman mati kepada pengedar yang mengedarkan dadah atau penagih yang mengambil dadah lebih dari 15gm heroin atau 30gm morphin.

Pada 1hb April 1977 “Operasi Ferret” telah dilancarkan secara besar besaran seluruh Singapura untuk membasmi penyalahan penggunaan heroin yang dianggarkan sebanyak 13,000 penagih. Pusat pemulihan dadah ditambah untuk menampung penyalahan penggunaan dadah, pada akhir 1977, 6,972 penyalahan pengguaan dadah ditangkap dan dipenjarakan dipusat pemulihan dadah. Dengan pelancaran “Operasi Ferret” (1977 – 1987) rawatan dan pemulihan dibentuk dalam lima tahap dan diadmitrasikan oleh SPS (Singapore Prison Service). Masa penahanan ditetapkan antara 6 bulan dan 3 tahun. Setiap kasus akan disemak semula setiap 6 bulan oleh Komitee Semakan Pusat Pemulihan Dadah.

Peningkatan penagihan semula dari tahun kesetahun meningkat tetapi pada tahun 2009 menunjukkan penurunan sebanyak 2 % penagih. Pihak kerajaan telah menghabiskan belanja yang besar dan mempelbagaikan aktiviti aktiviti untuk mengurangkan jumlah penagihan, namum usaha ini mendapat sedikit kejayaan. Ianya menandakan bahwa program program yang sedia ada dan dijalankan masih boleh dibaikpulih dengan lebih berkesan lagi.

8 Menurut Mahmood (1996), Rawson (1989) mengambil semula bekas bekas penghuni Institusi pemulihan kedalam kehidupan masyarakat serta membentuk kebolehan daya tindak yang tekal bukanlah suatu perkara yang mudah.Menurut Siquelan et al.( 2004), Pelisser et al ( 2003) tidak ada cara rawatan tunggal yang dapat menjamin penyembuhan sepanjang hayat penggunaan dadah secara menyeluruh.

Usaha kearah memulihkan penagih dadah bukan sekadar psoses rawatan dan pemulihan tetapi harus disusuli dengan program bimbingan selepas keluar dari institusi pemulihan. Senario segelintir masyarakat hari ini yang memastikan segala apa yang dimiliki adalah hak mereka sehingga hilang rasa kasih saying, tanggungjawab dan sukar untuk bekerjasama tetapi menyalahkan pihak pihak tertentu jika ahli keluarga mereka terjebak dalam penagihan dadah.Masyarakat haruslah menyedari proses pemulihan bebas dari dadah banyak bergantung kepada kesedaran penagih, selain sikap prihatin keluarga, pendekatan pemulihan dan amalan keagamaan, kepercayaan dan sokongan masyarakat serta peranan bekas bekas penagih dadah.

Justru itu, kajian ini meninjau pandangan penagih dadah semula kerana perkara penting dalam asas pemulihan adalah kesedaran diri yang membentuk nilai diri yang tinggi hingga menimbulkan keyakinan untuk berubah. Kajian juga akan melihat pengalaman dan pembelajaran bekas bekas penagih dalam menimbulkan dan melahirkan kesedaran dan keyakinan diri yang berasakan pengetahuan, pengaruh, penghayatan dan pengamalan agama untuk bebas dari pengaruh dadah.

1.3

Objektif Kajian

Objektif kajian secara umum untuk mengenal pasti faktor punca penggunaan semula dadah didalam kalangan penghuni penghuni di Institusi pemulihan secara khusus adalah untuk :-

9

i. Mengenal pasti faktor paling dominan yang menyebabkan penagihan semula dadah. ii. Mengenal pasti hubungan yang signifikan diantara faktor keyakinan diri dengan faktor-faktor luaran (keluarga, rakan sebaya, perkerjaan dan kerohanian) yang menyebabkan penagihan semula dadah. iii. Mengenalpasti perbezaan yang signifikan antara faktor-faktor penagihan semula dadah dengan umur dan status diri.

1.4

Persoalan Kajian

Berasaskan permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa persoalan yang menjadi focus kepada kajian ini :

i. Apakah faktor paling dominan yang menyebabkan penagihan semula? ii. Apakah terdapat hubungan yang signifikan diantara faktor keyakinan diri dengan faktor-faktor luaran (keluarga, rakan sebaya, perkerjaan dan kerohanian) yang menyebabkan penagihan semula? iii. Apakah terdapat perbezaan yang signifikan diantara faktor-faktor penagihan semula dengan umur dan status diri?

1.5 Hipotesis Kajian

Berasaskan permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa hipotesis diperlukan untuk menjawab objektif kajian :

10 Hipotesis nol 1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara faktor keyakinan diri dengan faktor-faktor luaran (keluarga, rakan sebaya, perkerjaan dan kerohanian) yang menyebabkan penagihan semula dadah. Hipotesis nol 2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara faktorfaktor penagihan semula dadah dengan umur. Hipotesis nol 3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara faktorfaktor penagihan semula dadah dengan status diri.

1.6

Rasional Penyelidikan

Banyak kajian telah membuktikan kejayaan seseorang berkaitan dengan keyakinan diri yang tinggi, dalam usaha mengawal penyalahan penggunaan dadah serta pencegahan dari berulang pengambilan dadah dengan kaedah kenyakinan diri, sangat berkesan dalam pencegahan pengambilan dadah semula.. Dengan kajian ini mampu mengenal pasti faktur penyebab pengambilan semula dadah dan yang banyak berkaitan dengan kenyakinan diri. Kajian ini juga boleh menjadi subjek khusus yang menampilkan bekas penagih sebagai role model yang memberi dorongan kepada penagih dadah yang masih terlibat atau didalam proses pemulihan. Strategi pencegahan yang dikemukakan dapat dijadikan bahan yang berguna bagi banyak pihak. Dijangkakan banyak pihak akan mendapatkan manfaat daripada kajian ini.

Aktiviti penyalahangunaan dadah merupakan satu fenomena yang menjadi isu semasa. Dalam kontek masyarakat bernegara, masyarakat adalah harta Negara yang sangat berharga, jika harta tidak diuruskan dengan bijaksana, Negara akan hilang harta yang ber harga kesan pembangunan dan ekonomi Negara akan terjejas. Kajian ini juga boleh membantu Negara bagi mengenal pasti isu, situasi terkini keadaan para penagih yang berulang (relapse). Melalui kajian ini boleh menambahkan pengetahuan keatas kehidupan para penagih dadah yang berulang. Tidak mustahil menjadi bahan rujukan yang bernilai kepada genarasi mendatang.

11 1.7 Skop dan Batasan Penyelidekan

Batasan kajian ini adalah saperti berikut :

i. Kajian literature mengenai dadah dan gejala penyalahgunaan dadah dalam masyarakat dan penagihan semula oleh penagih serta langkah langkah pencegahan dan pemulihan semasa yang dipraktikan oleh pehak berkuasa dan pihak bukan kerajaan. ii. Tinjauan dalam kajian penagih dadah antara 20 tahun keatas. iii. Kes kajian melibatkan para penghuni yang tinggal atau sedang dalam rawatan pemulihan semula dadah. iv. Kajian tehadap pihak pengurusan dan pentadbiran institusi bukan kerajaan untuk mengetahui latarbelakang, punca dan faktor yang mempengaruhi penagihan semula dadah khusus di Singapura. v. Kajian melalui soalsiasat terhadap penagih, pentadbir institusi bukan kerajaan untuk mengetahui latarbelakang, punca dan faktor yang mempengaruhi penagihan semula dadah. vi. Mencadangkan langkah - langkah pencegahan dan pemulihan yang sesuai dari pandangan kauseling untuk masalah penagihan semula secala menyeluruh.

1.8

Definisi Konsep Dan Operasional

Dalam kajian ini, pengkaji menerangkan beberapa istilah yang perlu ditunjukkan agar menepati kajian ini.

12

1.8.1

Penagih Dadah

Menurut kamus Dewan (2005) Penagihan bermakna perihal menagih sesuatu. Penagih dadah bermaksud orang yang ketagihan dadah. Orang yang mengambil dadah dengan tujuan salah guna dadah dan memiliki ketergantungan keatas dadah. Dadah sendiri bermakna ubat ubatan atau bahan saperti ganja, heroin, marijuana (ganja) dan sebagainya yang merosakkan atau membinasakan orang yang menggunakannya berlanjutan (merosakkan kesihatan, membawa maut, dan lain lainnya)

Menurut Abdul Ghafar Taib (1989) Istilah dadah memberi kekeliruan dalam kalangan masyarakat, berbanding dengan istilah drug dalam bahasa Inggeris yang membawa maksud umum dan makna yang neutral. Oleh sebab itu perkataan saperti use, abuse atau misuse mesti digunakan untuk menerangkannya secara lebih khusus. Ini berbeza dengan istilah dadah dalam bahasa Melayu yang sudah pun memberi takrifan yang negative. Oleh yang demikian perkataan penyalahgunaan sudah tidak perlu kerana ia hanya suatu pengulangan maksud jika digunakan. Malah perkataan yang lebih sesuai digunakan ialah penggunaan, pergantungan serta penagihan untuk menggambarkan penggunaan dadah.Dadah boleh ditakrifkan berdasarkan tiga keadaan penggunaan iaitu penggunaan secara umum, pengunaan selain tujuan perubatan, penggunaan bahan kimia psikoaktif yang membawa ketagihan dan penggunaan yang membawa kesan buruk kepada kesihan dan fungsi sosial.

1.8.2

Pemulihan Konsep Keyakinan Diri

Menurut kamus Dewan (2005) pemulihan ialah perbuatan memulihkan, pengambilan kepada keadaan yang semula, pemulangan atau pengambilan kepada keadaan sebelumnya atau paras yang lebih tinggi. Menurut kamus Dewan (edisi keempat) Keyakinan Diri : kepercayaan akan (kepada) diri sendiri - kepercayaan (keyakinan) pada kebolehan diri sendiri; Kepercayaan - 1. keyakinan atau akuan

13 akan benarnya (adanya, berlakunya, dll) sesuatu, iman, iktikad: ada yang mengatakan telur, ikan, dan daging menyebabkan bisul; kerajaan berusaha hendak menyatupadukan penduduk-penduduk negeri yang terdiri daripada berbagai-bagai kaum, keturunan, fahaman, dsb; kuno kepercayaan kepada yang kuno (kolot); 2. sesuatu yang dipercayai (diyakini, diterima sebagai benar, dll); sudah jadi yang turun-temurun sudah jadi sesuatu yang dipercayai turun-temurun; 3. keyakinan atau rasa pasti akan kejujuran (kebaikan dll) orang; dan kejujuran orang terhadap aku harus aku pelihara sungguh-sungguh; kerana sudah beberapa kali diperdayanya terhadap lelaki sudah tidak ada lagi; akan (kepada) diri sendiri kepercayaan (keyakinan) pada kebolehan diri sendiri; usul (dalam parlimen dll) untuk menegaskan keyakinan pada kebijaksanaan (kecekapan) pemerintah; surat - surat tauliah (surat mengesahkan pemiliknya benar-benar memegang jawatan dll yang dinyatakan); 4. boleh dipercayai, amanah (jujur dll): ini juga disuruhkan, tetapi biar orang supaya jangan pecah rahsia ini; 5. orang yang dipercayai (diamanahkan sesuatu): perkara itu diserahkan kepadanya;

Menurut Dr. Redford William, Pengarah Behaviour Medicine Reseacrh Centre di Duke University Medical Centre menjelaskan dalam bukunya ” The Trusting Heart” Orang yang sentiasa yakin dan percaya diri lebih sehat sepanjang hidupnya dan mereka juga hidup lebih lama. Hati mereka percaya kepada kebaikan yang wujud dalam diri manusia dan mereka yakin semua orang lebih baik dan mesra dalam perhubungannya dengan orang lain.Menurut Tun Dr. Mahathir "Apabila sesuatu bangsa tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri, maka sudah tentu bangsa itu akan kekal dalam kehinaan."

1.8.3

Penagih Semula

Menurut kamus Oxford Advance Learner (1989) definisi Penagih semula ialah “fall back into a previous condition or a worse sate after making an improvement”. Menurut kamus Dwibahasa pula (1995) Penagih semula bermakna perihal kembali semula kepada sesuatu keadaan terutamanya sakit. Menurut

14 Encylopedia Dictionary of Pshcology, penagihan semula didefinisikan the recurrent symptoms of disease after a period of improvement.

Menurut Marlatt dan Gordon (1985) Relapse dilihat sebagai kegagalan klien dalam cubaan untuk mengubah perlakuannya berkaitan dengan pengambilan dadah.Menurut Chiauzzi (1991) Penagih semula sebagai kembali kepada perlakuan menagih selepas suatu tempohberhenti daripada mengambil dadah. Menurut Rasmussen (2000) mendefinisikan relapse sebagi penggunaan semula dadah selepas berhenti mengambilnya untuk suatu tempoh.

Penagih semula ialah kegagalan penagih yang sudah melalui proses pemulihan untuk terus bebas daripada dadah. Dalam kontek operasional kajian ini, pengkaji menyatakan faktor penyebab penagih dadah semula.

1.8.4

Faktor

Menurut Kamus Dewan Edisi Baru (1992) faktor ditakrifkan sebagai perkara yang mengakibatkan sesuatu yang lain, unsur, punca. Merujuk kepada Kamus Melayu Global (1997) faktor diiktirafkan sebagai punca keadaan yang dapat mempengaruhi dan mengubah sesuatu yang lain. Dalam kajian ini pengkaji melihat empat faktor yang merangkumi :

i. Keluarga : Pengkaji melihat perkembangan penagih semula dadah dengan pendidikan dan sokongan awal keluarga. ii. Rakan Sebaya : Pengkaji melihat pergaulan penagih semula dadah dengan persekitaran khususnya dengan rakan kenalan merangkumi sikap dan identiti penagih dadah.

15 iii. Pekerjaan : Pengkaji meneliti perkembangan penagih dadah dengan pekerjaan yang mempengaruhi gaya hidup penagih semula dadah. iv. Kerohanian : Pengkaji meneliti perkembangan penagih semula dadah dengan pendidikan, khususnya pendidikan agama.

1.8.5

Pusat Pemulihan

Menurut kamu Dewan (2005) Pemulihan adalah perbuatan memulihkan, pengambilan kepada keadan yang semula, pemulangan atau pengambalian kepada keadaan sebelumnya atau paras yang lebih tinggi. Merujuk kepada kajian dimana pusat pemulihan bermakna tempat pusat dilaksanakannya usaha- usaha untuk memulihkan para penagih dadah agar meninggalkan alam penagihan dan kembali kehidupan normal.

1.9

Definisi Operasional

Definisi yang digunakan dalam kajian ini adalah sangat penting kerana ia berbeza dengan definisi diatas. Definisi ini lebih menjuruskan kepada pengertian dalam kajian ini. Diantaranya ialah :

1.9.1

Pemulihan Konsep Keyakinan Diri

Menurut kamus Dewan (edisi empat) (Térapi) Rawatan sesuatu penyakit fizikal atau mental secara proses pemulihan tanpa penggunaan ubat atau pembedahan; ~ pekerjaan aktiviti fizikal atau mental yang dilakukan utk membantu

16 merawat, memulihkan atau mengatasi masalah-masalah fizikal, emosi atau sosial yang dihadapi oleh seseorang.

Menurut kamus Dewan (edisi empat) Kembali saperti sediakala; sembuh atau baik semula (bukan penyakit): Kesihatannya kembali. memulihkan mengembalikan kepada keadaan yang semula; membaikkan; menyembuhkan: Kamu perlu berehat untuk kesihatan kamu. Pemulihan hal atau perbuatan memulihkan sesuatu: perlembagaan telah dirangka dan akan dilaksanakan selepas peperangan tamat. Pusat- pusat atau tempat untuk memulihkan sesuatu.

Menurut kamus Dewan (edisi empat)

Réhabilitasi,

Pemulihan kepada

keadaan yang dahulu, pemulihan kehormatan; merehabilitasikan memulihkan kepada keadaan yang dahulu, memulihkan kehormatan (nama baik). Menurut kamus Dewan (edisi empat) perbuatan menilai diri (fikiran, pendirian, dsb) untuk pembaikan diri sendiri, introspeksi; bermuhasabah membuat penilaian terhadap diri sendiri: kita harus supaya dapat dibina keyakinan yang lebih kukuh.

1.9.2

Penagih Semula

Definisi ini dinyatakan oleh Marlatt dan Gordon dalam Brownell et al. (1986) bahawa terdapat dua definisi bagi penagihan semula dimana ia menggambarkan keadaan semula jadi penagihan semula. Menurut kajian Mahmood & rakan rakan (1999) Bagi yang relapse, kajian mendapati bahawa 39.7 % dipengaruhi semula oleh rakan, 22.4 % mengatakan mereka tiada kekuatan untuk menjauhi dadah dan 11.3 % masih mempunyai perasaan rindu terhadap dadah. Dari sini kita perhatikan bahawa mereka yang penagih semula ini belum pulih sepenuhnya dan lantaran itu tidak boleh dilepaskan daripada pusat pemulihan.

17 Dalam kontek kajian ini, pengkaji mengkhususkan penagihan semula adalah kegaglan penagih yang sudah melalui proses pemulihan untuk terus bebas daripada dadah.

1.9.3

Pusat Pemulihan

Merujuk kepada kajian dimana pusat pemulihan bermakna tempat pusat dilaksanakan usaha usaha untuk memulihkan para penagih dadah agar meninggalkan alam penagihan dan kembali kehidupan normal. JAMIYAH HALFWAY HOUSE (Darul Islah) merupakan sebuah Institusi rawatan dan pemulihan persendirian yang diwartakan oleh kerajaan Singapura pada 1997 Mengaplikasikan pendekatan dan modaliti “ Family Milieu Concept” Dengan pendekataan “ Suasana Pembelajaran”

10.

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, bab ini membincangkan pengenalan secara terperinci. Bab ini juga menerangkan secara menyeluruh mengapa kajian ini perlu dijalankan. Bab ini juga menyenaraikan objektif kajian, beberapa hipotesisi, persoalan dan objektif kajian serta kepentingan, limitasi dan definisi istilah kajian. Kepentingan kajian ini dipecahkan kepada beberapa bahagian merangkumi faktor-faktor mempengaruhi penagih dadah semula dengan keyakinan diri, keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian. Di dalam bab ini juga, pengkaji telah mendefinisikan beberapa istilah penting satu persatu, ia bertujuan agar pembaca dapat memahami istilah yang dimaksudkan oleh pengkaji.

18

BAB 2

SOROTAN KAJIAN

2.0

Pengenalan

Bab ini akan membincangkan beberapa teori, konsep dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kajian ini. Antara yang diperincikan di dalam bab ini merangkumi sejarah penyalahangunaan dadah tersebarnya di dunia, senario penagihan dadah di Singapura, jenis jenis dadah, ciri dan kesan jenis dadah, keburukan dan kebiakan dadah dan dadah menurut kaca mata Islam. Perkara lain yang turut dimuatkan di dalam bab ini ialah jenis dadah yang dirampas oleh pihak berkuasa. Terdapat juga penerangan tentang faktor-faktor penyebab penagih semula dadah, Hukum pengambilan dadah dari perspektif konsep kendiri. Kajian ini juga dikuatkan lagi dengan melibatkan Pusat Jamiyah Halfway House (Darul Islah) sebagai mengukuhkan lagi keperluan kajian dalam penyelidikan ini. Kerangka konsep yang ditunjukkan memberikan gambaran yang jelas dalam kajian yang dijalankan oleh pengkaji.

19

2.1

Tinjauan Kajian Lalu

Bab ini memaparkan tentang kajian kajian lalu, sejarah awal kewujudan dadah dan perkembangan semasa didunia.

2.2

Sejarah Penyalahangunaan Dadah Di Dunia

Menurut Umamah Al Edrus (1995) penyalahangunaan dadah telah lama wujud sejak beribu ribu tahun dahulu. Dari kajian yang dibuat, manusia sudah mula mengenali daadh sejak 5000 tahun dahulu. Antara dadah yang dikenali pada masa itu adalah dadah candu.

Candu atau dalam bahasa Inggeris dikenal “ opium” dikenali lebih kurang 6000 tahun dahulu iaitu diTimur Tengah, diIraq. Pedagang pedagang Arab kemudianya membawa dadah jenis ini kenegara Cina dan India. Pada permulaannya, orang orang Cina menggunakan candu untuk tujuan perubatan. Candu telah digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Menghentikan batuk dan mengubati cirit birit.

Walau bagaimanapun candu telah disalahgunakan penggunaannya ketika pedagang pedagang Eropah memperkenalkan “ gaya baru” penghisapan candu. Mereka mencampurkan candu pada tembakau, rakyat Cina mula ketagih. Permintaan terhadap candu meningkat menyebabkan SHTI (Syarikat Hindia Timur Inggeris) menanam lebih banyak bunga popi diIndia untuk diexport kecina. Penagihan candu dikalangan rakyat cina bukan sahaja merugi kan kerajaan cina yang telah kehilangan berjuta juta ringgit untuk pembelian candu. Bahkan penggunaan candu dikalangan rakyat cina telah melemahkan pertahanan Negara cina. Walaupun kerajaan cina telah mengeluarkan peraturan yang mengharamkan candu dipasaran gelap yang telah disediakan diluar pantai cina iaitu dipantai Macao dan Whampoa.

20 Menjelang tahun 1820, SHTI telah menghantar 4000 tong candu dari India kecina yang mana satu tong candu boleh menampung 8000 orang penagih dadah sebulan. Pada bulan March 1839, kerajaan cina telah mengambil langkah dengan merampas 20,000 tong tong candu dari pedagang British dicanton. Peristiwa ini telah mengakibatkan konflik dengan kerajaan Britain. Sehingga terjadi peperangan dengan Britian yang dikenali dengan perang candu pada tahun pada tahun 1842. Peperangan ini berpihak kepada Inggeris kerana pertahanan cina sudah lemah akibat candu. Oleh itu, pengaliran candu kecina semakin diperhebatkan dan dipertambahkan daripada semasa kesemasa.

Penggunaaan dadah memang sudah lama wujud dalam sejarah manusia. Kaedah tertua dan paling meluas ialah dengan meminum arak. Selain itu, merokok tembakau (nikotin didalam tembakau ialah bahan psikoaktif) juga digunakan oleh orang orang Asia dan Amiraka sebelum abad keenam hijrah (13 masehi). Selain daripada Mesir, ganja juga banyak ditanam diIndia dan Syria. Ganja ditemui dalam 2 bentuk daun iaitu yang berdaun halus dengan pohon yang rendah dikenali dengan nama “Alhasyisyiyah” dan berdaun lebar dikenali dengan nama “Kunabul Hindi” (canavis satira). Semasa pemerintahan sultan Salehuddin di Mesir, tindakan tegas telah diambil terhadap yang menanam, mengedar dan menghisap ganja dan candu. Pohon pohon ganja dimusnahkan dan mereka yang ditangkap akan dihukum dengan mencabut gigi mereka. Kanabis juga pernah mendapat tempat sebagai salah satu dadah yang terkenal pada suatu masa dahulu. Kokaina dan Heroin pula dijual sebagai ubat berpaten pada abad ke 19 dan awal abda ke 20, dan digunakan sebagi ubat untuk beberapa jenis penyakit.

Pada mulanya, banyak bahan digunakan sebagai dadah untuk tujuan suka suka ditanah Arab, tetapi ditinggalkan atas pelbagai sebab. Salah satunya ialah faktur agama. Misalnya Islam mengharamkan pengambilan beralkohol atau arak dan semua agama yang lain mengutuk penggunaan dadah untuk tujuan salah guna, walaupun membenarkan pengambilan arak dan rokok tembakau. Bagi Islam pengambilan dadah adalah sama saperti meminum arak, oleh itu penggunaan dadah untuk tujuan salah guna juga diharamkan.

21 2.3 Senario Penagihan Dadah Di Singapura

Pada awal tahun 1970 peningkatan yang drastik dikalangan penagih dadah golongan muda. Pada bulan Julai akta penyalahan pengguaan dadah telah meluluskan untuk mengambil tindakan yang berat, juga mengkuatkuasakan hukum yang lebih tegas serta mewajibkan rawatan dan pemulihan terhadap pengedar dadah.

Pusat pemulihan candu diSt John Island, yang merawat ketagihan candu diubah kepada “ Pusat Pemulihan Dadah” (DRC), memandangkan jumlah penagih dadah meningkat dengan drastiknya, maka pada tahun 1976 pusat itu telah dipindahkan oleh pemerintah dipenjara teluk paku untuk menangani peningkatan bilangan penyalahan penggunaan heroin. Pada 12 Disember 1975, Pindaan akta mengguatkuasakan hukuman mati kepada pengedar yang mengedarkan dadah atau penagih yang mengambil dadah lebih dari 15gm heroin atau 30gm morphin.

Pada 1hb April 1977 “Operasi Ferret” telah dilancarkan secara besar besaran seluruh Singapura untuk membasmi penyalahan penggunaan heroin yang dianggarkan sebanyak 13,000 orang. Pusat pemulihan dadah ditambah untuk menampung penyalahan penggunaan dadah, pada akhir 1977, 6,972 penyalahan pengguaan dadah ditangkap dan dipenjarakan dipusat pemulihan dadah. Dengan pelancaran “Operasi Ferret” (1977 – 1987) rawatan dan pemulihan dibentuk dalam lima tahap dan diadmitrasikan oleh SPS (Singapore Prison Service). Masa penahanan ditetapkan antara 6 bulan dan 3 tahun. Setiap kasus akan disemak semula setiap 6 bulan oleh Komitee Semakan Pusat Pemulihan Dadah.

Pada tahun 1979, bersamaan pindaan akta penyalahan pengguaan dadah, Skim Pembebasan Sehari dikenalkan kepada pesalah yang terpilih. Mereka akan dibebaskan pada akhir akhir tarikh hari dibebaskan untuk membantu mereka mengintrigrasi dalam masyarakat. Pada 1980, dibawah arahan Parlimen, strategi baru berdasarkan kepada prinsip pemisahan dan pemulihan diperkenalkan untuk mengurangkan ketagihan dikalangan penagih. Pada Oktober 1981, dua rangkaian

22 program pemulihan iaitu Institusi Program Pemulihan dan Program Pemulihan Individu diimplimantasikan untuk pesalah.

Pada tahun 1986, Kementerian Dalam Negari mendapatkan khidmat konsultasi untuk mengkaji semula kedua dua rangkaian program ini, pihak konsultasi telah mengenal pasti kesukaran didalam koordinasi, antara peranan yang konflik dan mutu perkhidmatan pemulihan yang rendah dari hasil program itu, mereka merekmandasikan pihak SPS untuk bertanggungjawab untuk implitasikan program itu.

Pada tahun 1987, perubahan yang besar didalam philosophi rawatan untuk penagih dadah diperkenalkan, penyalahan penggunaan dadah dianggap sebagai masalah sosial dan tingkahlaku sebagai seorang pesakit. Keinginan penagih dadah untuk berubah sangat penting untuk keberkesanan pemulihan.

Pada tahun 1980 an, penghidu gam menjadi masalah dengan jumlah yang besar dibawah umur dua puluh tahun dan pada November 1987, akta pengambilan substansi memabukkan telah dikuatkuasakan untuk mengatasi masalah penyalahan penghidu gam. Pusat Falkland telah dibentuk untuk menyediakan counseling, rawatan dan pemulihan penghidu Gam. Pada 1987 , akta SCORE telah dibentuk untuk menyediakan peranan sebagai penjagaan luar penjara.

Dua program yang khusus, iaitu “ Exit Counseling Program & Intensive Counseling Program” diperkenalkan pada 18hb April dan 3hb Oktober (1988 – 1989) untuk merawat dan memulihkan penagih dadah. (1988 – 1989) peranan SCORE selain menyediakan pekerjaan dan program latihan juga terlibat dalam penyediaan program counseling khusus untuk penagih, SCORE juga membentuk ISCOS (Industrial and Service Co Operative Society) untuk mengwujudkan penglibatan bekas pesalah dalam aktiviti perniagaan.

23 Didalam usaha membaikpulihkan program rawatan dan pemulihan, tiga peringkat Program diperkenalkan pada bulan April 1991, iaitu Peringkat 1 : Institutional Treatment and Rehabilitation. Peringkat 2 : Institutional Day Release Scheme. Peringkat 3 : Residential Day Release Scheme with Electronic Monitoring System (EMS)

Pada 2hb Ogos 1993, Singapura menjadi salah satu negeri yang pertama dalam dunia mengenalkan Naltrexone (Narcotic antagonist) yang membatalkan kesan heroin kepada pengguna.Pada 1995, pembentukkan regim pusat pemulihan dadah yang memperkenalkan CBR (Community Based Rehabilition) dan meluaskan penggunaan narkotik antagonist. Pesalah degil (hard core) yang tiga kali dimasukkan kepenjara dihukum lebih berat lagi dengan penggurangan hak keistimewaan. 1hb April 1995, skim Halfway House (HH) diimplitasikan untuk memberi sokongan dan kontribusi secara aktif Singapura. kepada masyarakat dalam usaha membasmi dadah di

2.4

Jenis-Jenis Dadah Yang Diambil Oleh Penagih Semula

Bahagian ini akan menerangkan definasi dadah, jenis jenis dadah, kebaikan dan kemudaratan dadah dan penggunaan dadah.

“ Drug” menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka yang disederhanakan dari makna Bahasa Inggeris diertikan “ Ubat ubatan” Untuk memberi takrif penyalahangunaan kepada “drug” perkataan “use” misuse” atau “abuse”. Untuk memberi takrif penyalahaan kepada “drug”. Dalam Bahasa Melayu, dadah merupakan istilah khusus yang dicipta untuk memberi pengertian penyalahangunaan.

Mengikut risalah “Islam Memusuhi Dadah” yang diterbitkan oleh Pasukan Petugas Khas Anti Dadah, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1993 telah memberi penjelasan seperti berikut :

24 Dadah ialah bahan kimia psikoaktif yang mempunyai ciri ciri berikut :

Kesan paling ketara keatas sistem saraf pusat (otak dan saraf tunjang), digunakan bukan untuk tujuan perubatan, boleh membawa kepada tergantungan fizikal dan psikologikal serta meningkatkan daya tahan terhadap dadah. Ianya diperolehi secara haram dan mendatangkan kesan buruk / bahaya keatas kesihatan dan fungsi sosial.

Menurut Mohd Reduan Aseli (1990) dadah adalah bahan kimia yang dapat mengubah perasaan, daya persepsi, fikiran dan tindakan yang waras. Ia merupakan bahan ada dalam bentuk asli atau tiruan (synthetic) yang berupaya mengubah struktur fungsi badan manusia. Dadah secara umumnya memberikan pengertian penyalah gunaan saperti herion, ganja, candu morfin dan bahan bahan psikoaktif yang digunakan tanpa mengikuti peraturan perubatan.

Buku “ Mencegah salah laku dadah melalui kaunseling” terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia (DBP : 1983) Menjelaskan bahawa dadah ialah sebarang bahan bahan kimia yang digunakan pada tubuh badan manusia atau haiwan untuk menyiasat, merawat, mencegah penyakit atau memperbaiki keadaan kesihatan. Apabila disalahgunakan ia akan menyebabkan ketagihan, menjejaskan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguannya.

Akta merbahaya 1952 menjelaskan bahwa dadah merbahaya bermaksud “ Sebarang dadah atau bahan (substance) yang termasuk dalam jadual pertama akta tersebut iaitu candu mentah, daun koka, ganja, candu masak, resin bagi ganja, jerami popi. Dan bahan bahan dimana resin tersebut merupakan biasanya, asetorfin, aseti menthadol, alfentail, alilprodin dan sebagainya. Dari segi perubatan, dadah dikategorikan dua jenis iaitu dadah ringan (soft drug) dan dadah berat (hard drug) Barang barang yang termasuk dadah ringan termasuklah kopi,rokok, tembakau, alkohol dan sebagainya. Dimana kesan sampingannya akan mendatangkan kesam sampingan yang buruk. Mohd Reduan Aslie (1990) mengklasifikasikan jenis dadah kepada lima kumpulan besar :

25 Tranquilizer

Boleh mendatangkan perasaan lali, mententeramkan fikiran dan sebagainya. Dadah dalam kumpulan ini terdiri dari valium, sparine, madras (M.X.Pills)

Hypotic atau Pil Tidur

Jenis dadah ini adalah ceberal depressant atau penekan. Kumpulan dadah ini termasuk pelbagai rupa barbituret iaial dadah penekan yang paling luas disalah gunakan. Kumpulan barbituret menekan fungsi jaringan urat saraf dan digunakan oleh doktor utuk mengakibatkan tidur atau untuk menimbulkan perasaan tenteram. Dadah kumpulan barbituret seperti barbiturets, madrax, mogaden adalah sangat berbahaya sekiranya disalahgunakan.

Stimulants.

Stimulant adalah sekumpulan dadah yang merangsangkanpusat jaringan urat saraf. Stimulant yang paling terkenal ialah kafein iaitu bahan yang didapati didalam koi, the dan cola. Oleh kerana pengaruh dan kesannya sangat sederhana penggunaannya tidak mendatangkan masalah. Jenis dadah stimulant tiruan saperti amphetamine dan dadah yang sehubungan dengannya mempunyai pengaruh yang lebih keras. Apabila masuk kedalam badan, dadah ini menimbulkan rangsangan, meninggikan kegiatan dan kemampuan berjaga tanpa tidur bagi jangka waktu yang lama. Termasuk dalam kumpulan ini. Amphetamine, fexedrines, pep pills, benzadrin, dexedran.

Halucinogen

Dipanggil juga dengan nama psychedelic atau jenis dadah khayal boleh menimbulkan perubahan perubahan dalam fungsi biasa panca indera, fikiran, kesedaran diri dan perasaan emosi. Dadah ini boleh mengakibatkan kekeliruan masa

26 dan ruang, pandangan, bayangan, khayalan dan mengigau. Penggunaan mungkin berasa gembira dengan cara berlebihan tanpa alas an atau menimbulkan perasaan ketakutan. Dadah yang termasuk ganja, kokain, lysergic acid, LSD.

Analgetics

Juga dikenali sebagai narkotik yang merupakan candu yang menghasilkan dadah yang paling banyak digunakan saperti heroin, kodein dan morfin. Dadah ini disaring dari cecair pangkal bunga popi dan kemudian dibersih dan dihaluskan mnjadi beberapa macam ubat. Dadah lain yang termasuk dalam golongan ini ialah kokain yang diperbuat dari daun koka yang dapat memerangsangkan pusatjaringan urat saraf dan jenis dadah opiate. Ianya juga digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Nama jenis dadah pada umumnya berbeza. Mengikut nama dan tempat pengguna.

Jadual 2.1 Nama

Jenis Jenis Dadah Didunia Dan Panggilannya. Bahasa Nama dalam bahasa Panggilannya / nama lain Inggeris ( ubat Amphetamines Speed, pep pills, devise, ups beanies, drivers, footballs, copilot, hearts, crystals, wake up, eye opener, ‘A’ dan ‘S’ Coke, snow, ‘C’ The leaf, dust ‘O’, Penyan, Hop, Tor, Balck Stuff, Oium dan Madat ‘O’, downers, barbs, goodballs, red, redbirds, yells, yellow jacket Nimbies, Blue heaves, Blue, Rainbows, ‘M’ pils, Big ‘M’ ‘M’ Dreamer,

dalam

Melayu Amphetamine perangsang)

Kokain Candu Barbiturets Penekan jiwa)

Cocaine Opium (Ubat Barbiturets

Morfin

Morphine

Morpho,

27 Monkey, orf, Tab, Cubes, Heroin Kodein Ganja Heroin Codein Marijuana Emsel, Morphine, Melter. ‘H’, Horse, Hard, Stuff, Junk, Smach Sugar, Joy Powder. School boys. Ganja, Indian Hemps, Bhags, Barang tarik, Daun, Loco wed, Dot, Grass, Mary Jane, Weed, Joints, Stucjm, Refers, Delirian (Ubat peracun) Deliriant Hashis. Sniping glue

Sumber : Mohd Reduan Aslie (1990) Mengikut Agensi Dadah Kebangsaan (CNB) Dadah Heroin 57 % penagihan yang paling banyak menggunakan, Methamphetamine 19 % ,Nimetazepam & Ketamine 6 %, Ganja 4 %, Ecstasy 1 % jenis dadah untuk memuaskan pemenuhan rasa ketagihan, tetapi apabila melihat penggunaan dadah yang berulang, didapati bahawa heroin adalah dadah yang paling banyak digunakan semula 57 % pengguna. Ianya juga menujukkan kesan ketagih daripada heroin memiliki aspek yang mengikat secara fizikal dan mental paling kuat keatas penggunanya dibandingkan lain lain jenis dadah seperti methmphetamine dan buprenorphine.

Jadual 2.2 : Jenis Kedudukan Dadah Yang Paling Banyak Digunakan Di Singapura

28

Sumber : Central Narcotics Bereau (CNB) Tahun 2010

Morfin adalah kandungan asas dibuat dari candu dan campuran yang lain saperti estrak, tingtur dan serbuk. Pada tahun 1805, seorang ahli farmasi dari Jerman bernama Sertuerner Berjaya mengisolasi morfin (diambil dari bahasa Yunani Morheus, bermakna Dewa Mimpi). Kandungan morfin daripada candu sampai 10%. Pada tahun 1874, kilang ubat Bayer diJerman Berjaya mensintsis heroin (diasetilmorfin atau diamorfin) daribahan asas morfin menggunakan asam asetat atau cuka anhidrat. Nama heroin diambil dari bahasa Jerman, yakni heroic yang bermakna pahlawan. Heroin yang pertama kali dibuat ini dicoba untuk obat penekan batuk (antitusif) dan penghilang rasa sakit.

Namun, baru pada tahun 1898 kemanfaatan dan kemudaratannya diuji pada haiwan dan manusia. Ternyata bahaya heroin jauh lebih besar daripada mafaatnya, kerana itulah pada tahun 1924 diAmerika Serikat ianya dilarang dikeluarkan dan digunakan. Dulu, heroin dibuat oleh kilang secara legal, namun sejak adanya penghaaman pengeluaran bahan itu, heroin dbuat oleh industry gelap (clandestine). Industri gelap ini sering mengambil lokasi dikebun candu , misalnya dikawasan Segi Tiga Emas (Myanmar, Thailand dan Laos) Asia Barat Turki, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan)

Heroin adalah jenis dadah yang berbentuk serbuk berwarna putih kekuning kuningan dan kecoklatan, yang menyerupai gula halus, atau serbuk penaik (baking soda). Ianya merupakan hasil pencampuran sejenis bahan yang murah kedalam morfin. Ia memiliki kesan rangsangan yang jauhlebih kuat daripada morfin. Biasanya dibungkus dengan beg kertas nipis atau pelastik. Untuk menggunakannya heroin,

29 heroin dimasak menjadi cair dan disuntikan kedalam urat atau dihisap kedalam rokok dan kadang kala dihidu. Kesannya menimbulkan rasa gembira, pemikiran terganggu, tekanan darah turun dan selera makan penagih akan hilang. Menghidu asap heroin yang dilarutkan dengancara membakarnya diatas sekeping timah hitam dikenali dengan nama “chasing the dragon”

Agensi dadah Kebangsaan (CNB) pada tahun 2008 - 2009 merekodkan rampasan dilakukan . Dadah jenis Heroin merekodkan sebagai kedudukan terbanyak dengan kuantiti Heroin 3 : 44.50 kg (2008) Heorin 4 : 10.77 kg (2008), Heroin 3 : 29.14 kg (2009) Heroin 4 : 4. 36 kg (2009) kedudukan kedua adalah Ketamine 14.04 kg (2008), 8.65 kg (2009) rampasan dadah jenis pil yang terbanyak ialah jenis Nimetazepam 38,362 biji (2008) 42,236 biji (2009).

Jadual 2.3 :

Jenis dadah yang dirampas pihak berkuasa tahun 2008 – 2009 2008 44.50 kg 10.77 kg 3.31 kg 7,415 Biji 1.83 kg tablets 1,135 Biji 2009 29.14 kg 4.36 kg 7.06 kg 8,985 Biji 3.72 kg 1,237 Biji

JENIS DADAH Heroin no. 3 Heroin no: 4 Cannabis Ecstacy Methamphetamine (Ice) Methamphetamine

(Yaba) Ketamine 14.04 kg 8.65 kg Nimetazepam 38,362 Biji 42,236 Biji Buprenorphine 2,037 Biji 1,094 Biji Sumber : Central Narcotics Bureau (CNB) Tahun 2010 2.5 Kebaikan Dan Keburukan Dadah

‘Dadah’ adalah ubat ubatan yang amat berkesan dalam memulihkan atau menghindarkan manusia dari berbagai bagai penyakit. Penisilin dan ubat ubatan yang mengandungi dadah telah banyak menyelamatkan mangsa mangsa penyakit batuk kering (Tubercolosis), pneumonia dan berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Sebelum tahun 1930 –an lebih kurang 25 peratus pesakit pneumonia di Ameika Syarikat menemui ajal. Namun dengan adanya penemuan sejenis bahan kimia atau

30 dadah yang berupaya mengubati penyakit ini, peratusan kematian akibat penyakit ini turun kepada kurang daripada 5 peratus.

Dibilik pembedahan dadah dadah yang digunakan dalam ‘anesthetics’ misalnya amat berkesan melalikan pesakit sehingga sebilah pisau yang tajam dibenamkan keatas kulit manusia oleh pakar bedah atau pada akhir akhir ini ibu ibu yang melahir anak secara normal juga melalui rawatan yang sama, pesakit berkenaan tidak merasakan sakit sama sekali.

2.6

Dadah Menurut Kaca Mata Islam

Secara khusus tidak terdapat hukum yang jelas sama ada didalam Al Quran dan juga hadits Nabi saw yang menyebut entang dadah . namum demikian, terdapat satu kaedah umum didalam Al Quran dan hadits yang melarang setiap individu Muslim daripada mendekati perkara perkara yang membawa kepada mabuk dan mengkhayalkan. Islam juga mewajibkan umatnya agar memelihara keselamatan diri, akal, harta, keturunan dan yang paling utama ialah agama. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah swt. ‫ول تقتلوا أنفسكم . إن ال كان بكم رحيما‬ ً ْ ِ َ ْ ُ ِ َ َ َ ّ ِ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُُ ْ َ َ َ “ Janganlah kamu membunuh diri kamu kerana sesungguhnya Allah sangat menyayangi diri kamu.” ِ َ ْ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ ‫........ ول تلقوا بأيديكم إلى التهكة‬ “ …… dan jangalah kamu mencampakkan diri kamu kedalam kebinasaan” S. 2 : 195 S. 2 : 29

Sabda Nabi saw : َ َِ ََ َََ َ ‫لصرر ولصرار‬ “ Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan” HR Ibnu Majah

31 َ ْ ُ َ َ ّ َُ ٌ ْ َ ٍ ُْ ُ ّ ُ ‫كل مسكر خمر وكل حرامون‬ “ Setiap sesuatu yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram.” HR Muslim

Jelas bahawa dadah merupakan suatu bahan yang memudaratkan manusia. Ia boleh menyebabkan seseorang itu menjadi khayal, lupa kepada harga diri dan juga tanggungjawabterhadap agama. Dadah juga boleh merosakkan kesihatan serta melumpuhkan anggota tubuh badan. Bagi yang sudah berumah tangga sudah tentulah akan menjejaskan kedamaian dan keharmonian berumah tangga. Tanggungjawab terhadap isteri dan anak anak tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Suasana akan menjadi lebih buruk apabila wang yang banyak sudah dihabiskan untuk membeli dadah. Akibatnya akan mendorong seseorang itu untuk melakukan perbuatan jenayah. Kemudaratan ini akan terus menular dan menjadi penyakit dalam masyarakat dan seterusnya melemahkan Negara. Kemudaratan akibat penyalahgunaan dadah ini bukan sahaja ditanggung oleh individu yang terlibat sahaja malahan melibatkan masyarakat dan Negara. Sehingga kini tidak ada pakar perubatan sama ada yang beragama Islam ataupun yang bukan Islam, yang berpendapat bahawa penyalahangunaan dadah membawa kebaikan kepada manusia sama ada bagi jangka masa pendek atau panjang.

Melihat kepada keburukan akibat dadah maka jelaslah kepada kita bahwa dadah adalah haram dari kaca mata Islam. Hal ini bertepatan dengan ayat ayat Al Quran dan hadits yang dinyatakan sebelum ini.Pengharaman dadah ini disepakati oleh para ulama Islam sejak zaman berzaman yang mengkategorikannya sebagai al khabiat, antaranya termasuklah :

i. Yusof al Qardhawi : Diharamkan semua bahan yang kinilebih dikenali sebagai narkotik saperti ganja, heroin dan sebagainya yang sudah dikenali kesannya terhadap akal dan fikiran. ii. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah : Dadah itu haram kerana termasuk dalam istilah arak, bahkan ia lebih keji daripada arak kerana ia boleh merosakkan akal fikiran

32 hingga melumpuhkan daya fikiran dan menjatuhkan martabat manusia. Beliau juga pernah menyebutkan bahwa sesiapa yang mengiakan dadah itu sebagai suatu perkara yang halal maka dia adalah kafir. Pandangan ini telah diikhtiraf oleh pengikut ibnu Taimiyah daripada mazhab Hambali. iii. Ibnu Qayyim al Jauzi : Arak ialah semua benda yang memabukkan sama ada cecair atau pepejal, diperah atau dimasak dan juga diproses mengikut teknik moden. iv. Ibnu Baithar : Penggunaan dadah sekalipun sekadar satu dirham boleh memabukkan maka apatah lagi apabila lebih daripada itu yang membawa seseorang kepada peringkat hilang pertimbangan akal, bahkan boleh membawa kepada jenayah pembunuhan. v. Ibnu Hajar al Haitami al Makki : Penggunaan dadah boleh membawa berbagai bagai bahaya dan kerosakkan dari segi keagamaan dan kemasyarakat. vi. Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Malaysia: hukum disisi syarak adalah haram, dan dengan itu adalah ditegah sama sekali dan dadah hanya boleh digunakan untuk tujuan perubatan yang sah mengikut syarak” Fatwa ini telah dipersetujui oleh Majlis Raja Raja dalam mesyuarat yang ke 126 pada 24 Febuary 1983. Agama Islam,

“ Sebarang penyalahangunaan termasuk penyalahangunaan dadah,

Dengan sebab itu dadah juga termasuk dalam al khamr kerana ia boleh menyebabkan hilangnya kewarasan akal seseorang yang menggunakannya. Begitu juga akibat daripada penyalahangunaan dadah yang member kesan bukan sahaja terhadap individu yang terbabit tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan Negara. Banyak berlaku kejadian kejadian jenayah yang melibatkan penagih dan pengedar dadah.

2.7

Faktor faktor Yang Mendorong Penyalahangunaan Dadah

33

Diantara faktor faktor yang mendorong mereka menyalahgunaan dadah adalah kerana sebab sebab berikut : i. Ingin mengetahui dan seterusnya ingin mencuba cuba oleh diri sendiri. ii. Tidak mengetahui dengan sebenarnya bahaya tiap jenis dadah tersebut. iii. Dipengaruhi oleh kawan kawannya dan oleh sebab hendak menyesuaikan dirinya dengan sesuatu yang sebaya dengannya. iv. Mencari ketenangan jiwa kerana terlibat dengan sesuatu masalah kehidupan. v. Menghilangkan sesuatu kesusahan yang dideritainya. vi. Untuk menghilangkan kerungsingan yang didatangkan oleh desakan ibubapanya. vii. Tidak menggunakan ,masa lapang dengan melakukan perkara perkara yang memberi manfaat dan faedah. viii. Mengikut tekanan darah muda dengan sekehendak hatinya kerana keporakperandaan rumah tangga. ix. Tiada kemesraan yang baik diantara ibubapa dan anak anak. x. Ingin berlagak dengan cara hidup yang lebih tinggi daripada yang termampu olehnya dengan cara menjadi pengedar. xi. Adanya dadah dan kebijaksanaan pengedar pengedar untuk menjalankan pengaruhnya. xii. Kurangnya pengetahuan agama dan penghayatan nilai nilai agama.

34

Agensi dadah Kebangsaan, dalam laporan tahunan bagi tahun mengenal pasti sebab sebab individu mengulangi menagih, iaitu pengaruh rakan sebaya, perasaan ingin tahu, untuk keseronokan, tekanan jiwa, menahan sakit, ransangan, secara tidak sengaja, dan tanpa tujuan.Sementara Dr. M Mahadevan (1979) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menjadikan belia mengambil dadah sama ada dalam tekanan emosi atau stress adalah kerana bagi mereka dadah boleh memberikan perasaan istimewa dan makna yang besar bagi mereka iaitu :

-

Sebagai symbol kebebasan dan tempelakan kepada masyarakat yang gagal mengatasi masalah social.

-

Sebagai cabaran untuk membuktikan kedewasaan mereka yakni mereka bukannya pengecut dan kanak kanak lagi.

-

Desakan atau tekanan rakan rakan kumpulan yang tidak dapat ditolak atau dihindarkan.

-

Untuk diterima sebagai seorang anggota kumpulan. Ia diharapkan dapat mewujudkan semangat saling memerlukan dengan sebab itu mereka bersedia untuk kongsi segala galanya terutama rokok dan dadah.

-

Rasa ingin tahu dan ingin mencuba apa yang rakan rakan lain perkatakan. Dikelirukan dan dijamin oleh kawan kawan yang mendakwah yang mendakwa nikmat dari dadah itu sungguh menakjubkan.

-

Untuk menhilangkan rasa keserabutan fikiran akibat kecewa dalam erti cinta, masalah persekolahan, tidak berupaya mencari rakan dan wujudnya rasa rendah diri.

35 Untuk menghilangkan rasa kerungsingan atau ketegangan yang berpunca dari pergolakkan rumah tangga akibat ibubapa yang suka bergaduh, perpisahan dan perceraian. Merupakan sebahgian dari masalah yang telah disebutkan atau menghadapi tekanan jiwa.
-

Cuba meniru kehidupan atau budaya kuning dari barat. Sementara Dr. M Subramaniam (1979) menyimpulkan beberapa sebab mengapa penagihan boleh berlaku dengan peningkatan kes yang tajam adalah disebabkan sebagai berikut :

-

Rasa ingin tahu. Desakan raka rakan sebaya. Sikap tidak ambil tahu dadah. Kejahilan kerana mendengar cerita yang berlainan mengenaikesan dan bahaya dadah.

-

-

-

-

tidak dapat menahan rasa kecewa atau putus asa. Latar belakang atau pergolakan dalam keluarga akibat perceraian ibubapa. Keinginan mengatasi tekanan. Tidak tenteram fikiran. Kegiatan para pengedar dadah yang sentiasa berusaha mencari orang baru untuk dijadikan penagih.

-

36 2.8 Punca-Punca Penagihan Semula Dadah

Menurut Mahmood et al (2004) kegagalan bekas penagih untuk mengubahkan cara hidup belum lagi benar benar difahami kerana wujudnya begitu banyak faktor yang mendorong kepada penagihan semula (relapse) Ataupun ada yang mnembantu mereka untuk mengekalkan kehidupan yang bebas dari dadah. Ada penagih yang mempunyai latar psikososial yang sama ada pada umumnya, saperti ketagih heroin, sama dari segi persekolahan, sturuktur keluarga serta keperibadian.

Mahmood, Shuaib dan Lasimon (1999) mengenal pasti faktor saperti pengaruh rakan sebaya (39.7 %), Perasan rindu pada dadah (11.3 %), masalah keluarga (7.5 %) Tidak mahu pulih (6.4 %), Masalah peribadi (4.1 %), dan mudah mendapat bekalan (3.0 %), Sebagai antara pendorong kepada penagihan semula. Pertama, faktur ini boleh dikelompokkan sebagai dorongan dalaman (perasaan rindu, tidak mahu berubah, tidak dapat sokongan moral) yang berlaku akibat kurang mantap diri atau sahsiah seseroang penagih itu untuk ‘menolak’ pengaruhi pengaruh dadah .

Kedua, faktor luaran yang mendorong penggunaan semula dadah selepas seseorang itu dipulihkan. Kadang kala dorongan luar itu kuat sekali saperti adanya pengaruh rakan sebaya dan adakalanya ianya tidak begitu jelas (rangsangan penggunaan dadah). Walaupun apa bentuk rangsangan yang dialami, ia tertakluk kepada daya tahan individu untuk berkata ‘tidak’ kepada dadah. Dalam kedua dua ini, Mahmood et al. (1999) membincangkan bahwa ianya ada kaitan dengan cara individu itu berhadapan dengan rangsangan tersebut dan bagaimana ia menggunakan strategi daya tindak yang bersesuaian untuk mengatasi tekanan. Dalam konteks ini, daya tindak (coping) boleh difahami sebagai apa apa aktiviti yang memelihara satu imbangan antara permintaan luaran (environmental demands) dengan sumber daya peribadi (personal resource) yang mengelakkan diri mereka daripada mengalami kesan kesan yang negative.

Pearling dan Schooler (1978) melihatnya sebagai sebarang tindakan tekanan luar kehidupan yang bertujuan untuk mengelakkan daripada mengalami gangguan

37 emosi. Beliau mencadangkan bahawa strategi daya tindak boleh berlaku dalam 3 bentuk : pertama menghapuskan atau ubah suai keadaan yang masalah: kedua adalah mengurangkan atau meng awal keadaan itu dan ketiga adalah mengurus gangguan emosi akibat daripada masalah berkenaan.

Monat dan Lazarus (1977) pula mencadangkan dua strategi daya tindak yang sering digunakan untuk berhadapan dengan tekanan. Pertama tindakan secara langsung yang mana ianya menyelesaikan masalah secara berhadapan (problem focused). focused). Kedua menyesuaikan diri dengan perasaan dan keadaan (emotional

Ramai penyelidik juga bersetuju bahawa terdapat dua bentuk daya tindak iaitu strategi daya “engangement” yang mencari jalan penyelesaian. Kaedah ini selalu dikaitkan dengan usaha menjauhi dadah dan kejayaan tidak mengguna semula dadah selepas rawat. (Myers & Brown, 1990; Wagner, 1993; Wills, Vacaro MC Namara, 1992). Sementara yang kedua ialah penyelesaian “disengagement” yang selalu dikaitkan dengan penggunaan berterusan dadah yang diarahkan mencari kelegaan daripada kesan kesan negative. (Carver, Scheier & Weintrub 1989; Wills, MC Namara & Hirky; 1996)

Maka sekiranya para penagih mengutamakan jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang dihadapi dengan cara menjauhi kawan kawan yang mempengaruhi mereka dan menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi, maka kemungkinan besar mereka terus memelihara status bebas dadah. Hal ini dapat diperhatikan daripada responden kajian Mahmood et al (1999) yang menagih semula dan yang tidak menagih semula. Bagi kelompok yang menagih smula mereka cenderung kearah mencari kelegaan samada emosi atau fizikal. Manakala yang tidak menagih semula pula, mereka cenderung untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Caranya dengan memulakan hidup baru, mendapatkan dorongan keluarga serta masyarakat. Dengan kata lain para penagih relapse memiliki suatu fahaman bahawa tidak ada atau tidak tahu cara lain untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.

38

Pola penagihan semula juga dipengaruhi oleh kadar pergantungan kepada dadah yang mana keadaan keperluan secara fizikal atau psikologi atau kedua duanya yang wujud dari pada penggunaan dadah berterusan atau waktu waktu tertentu. Terdapat dua jenis pergantung an kepada dadah apabla ianya digunakan secara kerap dan berterusan iaitu :

i.

Pengantungan Secara Psikik Atau Psikologikal

Pergantungan secara psikik atau psikologikal merupakan satu keadaan dimana penagih mengalami ketagihan atau mengidam untuk menggunakan dadah supaya dapat berfungsi secara normal serta mencapai ketenangan jiwa.

ii.

Pergantungan Secara Fizikal

Pergantungan secara fizikal ialah satu keadaan dimana badan penagih memerlukan dadah untuk proses fisiologi yang biasa dan jika penggunaan dadah dihentikan akan menimbulkan gejala gejala tarikan.gejala gejala tarikan ialah tanda tanda tertentu dari segi tingkah laku dan fizikal seseorang penagih dadah yang ditunjukkan semasa tidak menggunakan dadah dalam masa tertentu. Antara tanda tanda pergantungan fizikal ialah sakit perut, muntah muntah, cirit birit, menggeletar dan sebagainya.

Apabila pergantungan ini telah dibina, badan bertindak dengan tanda tanda yang boleh diteka sekiranya iu diberhentikan bekalannya serta merta. Sifat dan kekuatan tanda tanda pengunduran itu bergantung pada dadah yang sedang digunakan dan banyak dos yang diperolehi tiap tiap hari.

Seseorang Bergantung Pada Adalah Apabila :

39

i.

Penggunaan dadah menjadi bahagian penting dalam kehidupan seharian mengatasi lain-lain keperluan hidup seperti makanan dan minuman.

ii. iii. iv.

Daya tahan meningkat. Mengalami gejala tarikan apabila tidak menggunakan dadah. Merasa terdesak atau gian untuk mengguna dadah dan tidak lagi dapat mengawal jumlah dan kekerapan penggunaan.

v.

Terdapat tarikan atau kecenderunagn menagih semula setelah berhenti mengguna dadah untuk beberapa waktu.

Kesan dadah keatas seseorang berbeza mengikut individu dan bergantun kepada beberapa faktor seperti berikut :

i. Jenis Dadah Perbezaan dari segi kesan keatas fungsi sistem saraf pusat iaitu sama ada ia merosotkan (contohnya heroin) atau merangsangkan (contohnya amfetamin dan kokain) atau merosot dan merangsangkan (contohnya ganja)

ii. Jumlah Digunakan

Kesan daripada dos kecil dadah adalah berbeza daripada kesan dos besar, contohnya dos kecil heroin mungkin menyebabkan rasa menantuk atau euphoria berbanding dengan dos besar yang mana akan menyulitkan pernafasan dan membawa maut.

iii. Cara Penggunaannya

40

Kesan dadah bergantung kepada cara (samada ditelan, suntik, hidu, hisap atau digunakan bersama dadah lain), jangka masa dan kekerapan mengguna.

iv. Keadaan Individu

Kesan dadah bergantung kepada umur, jantina, berat badan, kesihatan, daya tahan, pengalaman penggunaan dadah, ‘mood’ dan aktiviti penagih.

v.

Situasi Ketika Mengguna

Keadaan / tempat mengguna dadah dan samaada atau tiada orang lain hadir bersama.

2.9

Tingkahlaku Penagih

Penagih penagih dadah dikatakan mempeunyai cirri cirri personality yang rendah (Mahmood, et al, 1999) dan konsep kendiri yang lemah (Noraini, Siti Haryati dan Malini, 1982). Penagih menurut Mahmood et. Al (1993) menggunakan mekanisma beladiri yang primitive serta penafian dan regresi untuk memelihara diri dari berhadapan dengan tekanan dan kebimbangan akibat masalah masalah yang dihadapi. Jabatan Narkotik Negara (2000) dalam satu kajian mendapati lapan petunjuk lazim yang biasa terdapat kepada tingkahlaku penagih iaitu : i. Suka berkumpul disuatu tempat yang terpencil dalam suatu kawasan. ii. Lebih selesa bersama rakan rakan penagih.

41 iii. Menunjukkan semangat setiakawan yang tinggi. iv. Semangat berkongsi perkara berkaitan penagihan, seperti dadah atau jarum suntikan. v. Mempunyai dan berkongsi maklumat mengenai pengedar pengedar dadah tempatan. vi. Akan menafikan kegiatan pengedaran dadah walaupun diketahui terlibat. vii. Selalu mendapatkan bekalan dadah dari token atau balaci yang sama melainkan terputus bekalan. viii. Jarang mempertikaikan tindakan pihak berkuasa.

Kajian juga mendapati pengawalan yang tidak ketat serta tahap keselamatan yang minima di institusi pemulihan dadah menyebabkan penghuni mudah memboloskan diri dan berlakunya penyelundupan barang-barang yang dilarang. Kajian juga mencadangkan agar penagih dadah tidak dikategorikan sebagai pesakit kerana majority penagih dadah mempunyai rekod jenayah.Tanda-tanda penagih dadah pada umumnya boleh dilihat melalui beberapa perubahan tertentu seperti rupa, sikap, tabiat dan tingkahlaku. Beberapa tanda umum yang boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penagihan dadah adalah: i. Kemerosotan kehadiran di sekolah atau tempat kerja, mutu kerja, displin dan hasil kerja. ii. Meradang tidak tentu sebab, selalu menguap dan tidak bermaya. iii. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. iv. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. v. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki.

42

vi. Hilang selera makan, kurang berat badan, mata berkaca-kaca dan berair atau mata yang redup dan kuyu. vii. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. viii. Berdampingan dengan mereka yang diketahui menagih dadah. xi. Meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. x. Suka meminjam daripada kawan-kawan atau mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah, sekolah, tempat kerja, saudara mara atau kaum keluarga. xi. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor, bilik kecil, tangkat bawah bangunan dengan tujuan untuk mengambil dadah.

Bagaimanapun, kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang itu penagih berdasarkan tanda-tanda ini sahaja.Sementara untuk mengenal pasti beberapa personaliti para penagih atau pesalah pengguna dadah. Sebagai berikut; i. Bohong, suka bercakap tidak benar. ii. Mencuri. iii. Suka memutarbelitkan keadaan. iv. Anti sosial mengasingkan diri, tidak suka bercampur dengan orang lain. v. Mudah marah.

43 vi. Kelihatan tidak ceria. vii. Kelihatan ganjil, unik tidak seperti orang lain. viii. Konsep diri rendah, rasa tidak mampu untuk berbuat sesuatu.. ix. Mudah tersinggung dan tidak boleh ditegur. x. Mengamal budaya lama. xi. Membuat sesuatu untuk mendapat pujian. xii. Mahu dipuji atau disanjung. xiii. Bangga diri. xiv. Rasa diri tidak matang. xv. Tidak pernah dapat menyempurnakan tugas. xvi. Angan-angan, atau mencadangkan sesuatu yang tidak sepatutnnya atau tidak sesuai atau tidak mungkin.

Keadaaan personaliti penagih seperti inilah yang mencorakkan penagih dan bekas penagih mengarah kepada budaya hidup negatif. Dari tinjauan aspek emosi yang tidak stabil ini boleh disimpulkan bahawa apa yang dapat dilihat daripada kehidupan penagih dadah, mereka menghadapi masalah dalaman yang serius bukannya masalah luaran.

2.10

Perkhidmatan Pusat Pemulihan Dadah Persendirian.

44 Memberikan ruang dan peluang kepada pelbagai pihak untuk sama-sama memainkan peranan dalam rawatan dan pemulihan penagih dadah dengan menyediakan kemudahan rawatan dan pemulihan sebagai memenuhi tanggungjawap sosial. Awal 1996, penubuhan pusat pemulihan persendirian bagi rawatan dan pendekatan spiritual. Pusat ini telah pemulihan penagih dadah telah diluluskan oleh Pemerintah Singapura. Bermula dengan 2 residen dengan program 70 % pemulihan. membuat keputusan untuk mengambil penagih Long Term untuk rawatan dan

Pada tahun 2006 PUSAT JAMIYAH HALFWAY HOUSE (Darul Islah) telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengambil pesalah “ Panel Offender” mengikut program rawatan dan pemulihan. Buat ini penghuni Darul Islah sebanyak 60 penghuni. Penghuni Darul Islah mendapat rawatan dan pemulihan dalam jangkasa masa selama 6 bulan atau 12 bulan. Apa yang diberikan kepada penghuni ialah keyakinan diri, memiliki kemahiran, berkemampuan berkomunikasi dan intropeksi diri.

2.11

Aktiviti Harian Jamaiyah Halfway House (Darul Islah)

Aktiviti harian di Intstitusi Darul Islah dilaksanakan secara berpadu. Ianya dilaksanakan bersesuaian dengan maksud dan objektif pihak pentadbir bagi memastikan semua program yang dijalankan adalah untuk mencapai progress pemulihan secara menyeluruh. Ianya merangkumi beberapa aktiviti sebagai berikut :

i.

Pre Morning Meeting

Semasa pre morning meeting setiap ahli diminta untuk memberikan maklum balas berhubung dengan rumah dan hal hal yang berkaitan dengan komuniti dan penjelasan berkenaan pull ups, community business dan announcement. Aktiviti ini

45 dijalankan untuk mengenal pasti dan mengikatkan semula perkar perkara didalam rumah untuk memastikan setiap orang mengetahuinya. Para ahli komuniti diharapkan dapat mebuang keluar perkara perkara yang tidak bersesuaian untuk dibawa kemorning meeting. Proses ini dilakukan oleh kaki tangan yang bertugas atau koordinator.

Morning meeting memiliki banyak tujuan. Pertamanya adalah untuk mengumpulkan semua residen (ahli Komuniti) supaya mereka dapat bersama sama untuk terlibat aktif memberi peringatan diantara satu dengan lain didalam isu isu yang membangkitkan. Pada kebiasaanya ianya juga diminta untuk mengingati falsafah yang diamalkan didalam kehidupan residen. Ianya berperanan untuk mengaktifkan dan untuk mencabar sistem nilai. Kejujuran dan keikhlasan individu. Ianya juga untuk membantu individu untuk mempertahan kan pendirian dan berusaha keras dalam menghadapi isu isu ketakutan, rasa tidak selamat, kepura puraan dan juga gambaran buruk pada diri residen. Pada akhirnya ianya diharapkan untuk membolehkan residen melihat pada diri sendiri dan menjadi pembantu pada diri untuk pertumbuhan interpersonal residen.

Pantulan kepada persekitaran bilik boleh disamakan dengan biji karom. Sebahgian daripada individu melepaskan kesalahan mereka dan individu lain mendapat kesalahan tersebut. Perkara yang telah terjadi akan dijadikan sebagai teladan. Norma yang perlu diterima adalah kejujuran dan keikhlasan. Morning meeting juga mempamerkan suasana dan bertindak sebagai alat untuk menyimpan tekanan udara didalam persekitaran untuk member kriitkan yang membina emosi, ketakutan kebimbingan dan kekeciwaan, lagu lagu lucu, puisi dan gelak ketawa boleh digunakan.

ii.

Departmental Meeting

Sebelum bermula fungsi, setiap ahli didalam bahgian akan berbincang berkenaan pergeseran inter dan intra personal mereka. Berikutnya, koordinator atau

46 ketua bahagian akan melakukan sesuatu diatas kesukaran ahli ahlinya. Kemudian ketua bahagian akan meneruskan rancangan dan memberikan tugasan yang pelbagai untuk menjalankan tugasnya.

iii.

Seminar

Pada kebiasaanya di dalam aktiviti ini seminar bertujuan untuk memberi latihan kepada otak. Ahli-ahli belajar perkara-perkara yang lebih menarik di luar daripada masalah dadah. Ahli-ahli juga diberi peluang untuk mencabar ketakutan mereka dengan bercakap dihadapan kumpulan yang besar. Kaki tangan atau individu penting dalam keluarga terpeutik boleh memberi penerangan kepada sesuatu tajuk untuk dibincangkan terutama kepada siri-siri penagihan dan maklumat-maklumat penting mengenainya. Atau ahli-ahli boleh memberitahu untuk bercerita mengenai kehidupan mereka atau bercakap mengenai perkara-perkara yang mereka suka. Falsafah dalam terapetik komuniti atau perkara-perkara mengenai kejujuran, persahabatan, perasangka atau nilai-nilai boleh juga dibincangkan dengan menjemput setiap ahli memberi pandangan.Didalam therapeutic community, seminar boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk sama ada dengan menggunkan setiap alatan dam rumah, data, slogan atau konsep konsep.

iv.

Kumpulan

Aktiviti ini dilaksanakan dengan membentuk beberapa kumpulan dimana format yang digunakan adalah berlainan tetapi faktor biasa ada di dalamnya. Iaitu berhadapan dengan aspek emosi dan psikologikal untuk kepulihan. Kumpulankumpulan yang berlainan itu adalah: 1. Statik 2. Encounter 3. Extended

47
4. Marathon

v.

Kelas Agama :

Bimbingan fadhu Ain dan Al Quran dan As Sunnah diadakan secara harian mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh petugas untuk membimbing dan mengawasi penagih. Bimbingan agama sangat penting untuk membina penagih, kerana majoriti daripada penagih tidak mempunyai asas agama sempurna dan ada yang tidak mendapat dididikan agama sama sekali.

vi.

Job Placement

Mendapatkan pekerjaan untuk penagih semasa berada di Jamiyah Halfway House (Darul Islah) supaya mereka menyesuaikan dengan pekerjaan yang disediakan oleh pihak SCORE dan apabila dibebaskan sudah mempunyai pekerjaan tetap serta keyakinan diri untuk berdikari.

vii.

Trainings

Latihan yang diberi oleh pihak Darul Islah, dalam bentuk kemahiran diri saperti latihan dalam pekerjaan disediakan berbagai kursus kemahiran hidup saperti elekterikal atau Food Preparations atau gunting rambut (Institute Teknikal Eduacation). melalui Institusi ITE

viii.

Kerja Kebajikan

48 Membantu masjid atau church, Chinese, Hindu atau Buddha Logde dalam kerja kerja kemasyarakat tidak ada unsure agama kecuali Islam.

ix.

Tahap Proses Rawatan Bagi Residen

Proses pemulihan bagi para penagih yang memasuki institusi ini dilaksanakan secara bertahap dan berperingkat. Tahap pemulihan di capai dengan pencapaian progres yang dikaitkan dengan beberapa fasa, objektif setiap fasa, keistimewaan serta batasan bagi setiap ahli. Ianya diterangkan saperti jadual dibawah ini.

x.

Kerangka Kerja Konsep (Conceptual Framework)

Kajian ini adalah berkaitan dengan tingkah laku penagih semula dadah dan punca-puncanya serta pendekatan keyakinan diri untuk kaedah pemulihan. Ia menyentuh tentang senario penggunaan dadah dan pengunaan dadah semula diSingapura.

Kepentingan usaha rawatan dan pendekatan yang boleh digunakan. Ia juga memfokuskan faktor agama yang berkaitan dengan kualiti penghayatan dan pengamalan agama sebagai salah satu aspek penting sebagai salah satu pendekatan rawatan pemulihan dadah. Setelah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan semula, penulis akan mencadangkan satu pendekatan yang lebih menyeluruh dan komperhensif bagi pencegahan penagihan semula dadah.

2.12

Kesimpulan

Dalam bab ini telah dilaporkan hasil kajian dan pandangan serta tulisantulisan mengenai tingkah laku dadah, faktor-faktor yang menyebabkan penagihan semula. Pengkaji telah mengambil kira kajian lepas sama ada yang dilaksanakan oleh

49 sarjana dari barat mahupun pengkaji daripada Malaysia. Secara amnya terdapat pandangan yang sama ataupun tidak. Walaupun begitu kajian-kajian yang dilaksanakan sebelum ini boleh dijadikan rujukan dan sebagai bukti bagi kajian seterusnya. Bab seterusnya akan menerangkan metodologi bagi kajian ini yang melibatkan rekabentuk kajian, kes kajian, prosedur pengumpulan data dan kaedah yang digunakan untuk menganalisa data.

50

Bab 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0

Pengenalan

Bab ini menghuraikan secara terperinci mengenai kaedah atau metodologi kajian. Kaedah kajian yang akan dijelaskan meliputi proses pelaksanaan penyelidikan kaedah pengumpulan dan analisis data. Suatu kaedah yang baik dan bersistematik amat penting bagi mencapai tujuan dan objektif kajian. Disamping itu, memenuhi keperluan pihak-pihak yang terlibat dengan pencegahan dan pemulihan dadah yang mana memerlukan hasil kajian sepertimana kajian ini.

3.1

Rekabentuk Kajian

Kajian ini adalah kajian berbentuk kuantitatif. Instrumen yang dibina diagihkan kepada penagih semula secara tinjauan (survey) Di dalam kajian ini terdapat lima pembolehubah bebas iaitu keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian dimanipulasi untuk melihat tahap penagih semula. Pemilihan kajian berbentuk kuantutatif adalah satu cara perbandingan antara min yang paling senang (Mohd Najid Abdul Ghafar (2003) Menurut Mohd Najib Abdul Ghafar (2003)

51 Penggunaan statistik tidak banyak bergantung kepada reka bentuk tetapi kepada jenis data yang diperolehi.

Menurut Majid Konting (1994), pula menyatakan bahawa kajian menjelaskan mengenai fenomena semasa samada secara kuantitatif atau kualitatif. Demikian juga menurut Tuckmen (1985) menyatakan kajian tinjauan terhadap perkara yang sedang berlaku. Keadaan ini melibatkan pengumpulan data-data, membuat inteprestasi (taksiran), perbandingan dan merumus generalisasi (kesimpulan secara umum).

Selain itu, satu bentuk soal selidik telah dibentuk untuk mendapatkan maklumat berkenaan faktor keluarga, rakan sebaya, pekerjaan, kerohanian dan keyakinan diri. Beberapa soalan juga dibentuk untuk mendapatkan demografi berkenaan latar belakang responden seperti umur dan status diri responden.

3.2

Populasi, Sampel

Populasi dan sampel merupakan sesuatu yang berbeza dan mempunyai maklumat ang tersendiri. Populasi ialah semua kes atau subjek yang kita minat untuk mengkajinya (Sidek Mohd Noah, 2003). Populasi adalah merupakan suatu kategori yang besar yang menyatakan sebarang kumpulan individu yang berkongsi kriteria yang sama (Dyer, 2006) Menurut Dyer (2006) dan Mohd Sidek Noah (2003), mendefinisisampel ialah cabutan kes atau subjek daripada sesuatu populasi. Bagi keseluruhan populasi terdapat sampel yang diambil yang akan member kesimpulan am bagi hasil kajian yang dilaksanakan. Pengkaji menggunakan sebagai sampel dalam menjalankan kajian populasi. Dalam kajian ini, bilangan responden yang digunakan ialah 60 0rang responden sebagai sampel.

52 3.3 Kaedah Pensampelan

Kajian ini menggunakan teknik persampelan secara pengkhususan. Dalam kaedah ini, pengkaji tidak berupaya mendapatkan data secara rawak atau sengaja tidak mahu berbuat pemilihan secara warak. Pemilihan kaedah ini adalah untuk memudahkan kajian dengan sampel telah mewakili populasi. Menurut Mohd Najib Abd Ghafar (2003), data jenis ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya sampel mewakili populasi.

Kaedah pensampelan bertujuan adalah salah satu kaedah kajian dengan sengaja pengkaji memilih sampel untuk memenuhi kehendak kajian, ini juga memudahkan kaedah pensampelan secara tidak rawak (Mohd Najib Abd Ghafar, 2003) Contoh, pengkaji memilih penagih dari pusat pemulihan dengan andaian sampel mewakili populasi. Andaian ini hendaklah disertakan dengan maklumat terperinci populasi.

Kajian ini digunakan kaedah sampel bertujuan adalah kerana mengikut kesesuaian untuk mendapatkan responden dalam memenuhi kehendak dalam kajian. Pengkaji mengambil populasi penagih Pusat Jamiyah Halfway House (Darul Islah) sebagai responden. Populasi sebagai sampel pengkaji seramai 60 orang penagih.

3.4

Instrumen Kajian

Dalam kajian ini, pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Borang soal selidik adalah merupakan kaedah yang sangat sesuai digunakan dalam kajian sains sosial (Hayes, 2000) Melalui edaran soal selidik ini, maklumat sampel kajian yang diperolehi adalah berskala besar dan skop topic yang luas (Dyer, 2006) Menurut Dyer 2006) dengan menggunakan borang soal selidik ini pengkaji dapat menentukan taburan sesuatu pengalaman dan jumlah individu yang berada dalam satu-satu konstruk.

53

Instrument kajian ini dibina sepenuhnya oleh pengkaji dan digunakan untuk melihat perkaitan antara pengaruh keyakinan diri dengan keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian penagih semula didalam kajian ini. Borang soal selidik ini merangkumi kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. kaedah soal selidik ini dipilih kerana menurut Mohd Najib (2003), soal selidik ialah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkah laku responden.

3.5

Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen

Konsep kebolehpercayaan adalah berbeza dengan kesahan. Kesahan adalah berkait rapat dengan persoalan sama ada pengukuran menyediakan maklumat yang sebenarnya ingin dikaji oleh pengkaji (Beins, 2004). Menurut Gravetter dan Forzana (2003) kesahan ialah kebenaran pada alat ukur yang digunakan manakala keboleh kepercayaan ialah kebersamaan atau hampir sama nilai ukuran apabila alat ukur dijalankan kepada individu yang sama untuk kali yang kedua.

3.6

Lokasi Kajian

Pusat Jamiyah Halfway House (Darul Islah), adalah rumah peralihan bagi penagih yang dalam proses rawatan pemulihan. Di no.352 Pasir Panjang Road Singapore (118694). Kawasan itu didaerah taman perumahan privet yang exclusive, dengan pemandangan yang berdekatan dengan pantai serta taman rekreasi umum, tempat ini juga terletak berdekatan dengan Universiti Kebangsaan Singapura. Kemudahan menziarah. pengakutan awam, memudahkan ahli keluarga penagih datang

54 3.7 Kaedah Pengumpulan Data Kajian

Pengumpulan data dibuat dengan tiga kaedah iaitu lawatan ke agensi berkaitan, kajian soal selidik dan pengamatan dan penghayatan di kawasan kajian dan kawasan sekitarnya.

3.8

Proses Pengumpulan Data

Proses

pengumpulan

data

merupakan

pergerakan

pengkaji

dalam

melaksanakan kajian untk mendapatkan kata sebenar. Diawal semester pengkaji memohon surat sokongan dari falkuti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru untuk mengesahkan status pelajar dan memaklumkan kepada manamana pihak agar dapat memberikan kerjasama sepenuhnya untuk melaksanakan kajian. Setelah mendapat surat sokongan dari falkuti, pengkaji terus memohon kebenaran dari Institusi Darul Islah berjumpa dengan Asst. Direktor, Hj Mohd Sharif Bin Mohd Yatim dengan membina hubungan, memperkenalkan diri dan mengadakan perbincangan.dan menyerahkan surat sokongan daripada UTM untuk mengukuhkan rasa kepercayaan kepada pegawai Darul Islah. Pengambilan data dilaksanakan melalui temu bual mengenai institusi Darul Islah dan proses pemulihan penagih dadah. Walau bagaimanapun penyelidik merasa Asst. Direktor Darul Islah cukup mesra serta sokongan yang luar biasa diberikan dan tidak ketinggalan pula dengan penagih dadah kerana sebelum ini sudah ada hubungan dengan mereka semasa kaunseling dipenjara.

3.9

Penganalisian Data

Setelah pengkaji mendapat teguran dan pembaikan pada instrument oleh penyelia, borang soal selidik disediakan bagi mengagihkan kepada responden,

55 sebanyak 60 borang soal selidik diedarkan kepada penagih semula kerana penghuni Darul Islah mempunyai 60 orang saja. Pengkaji melakukan kajian terus di Darul Islah dengan dibantu oleh pegawainya.

Setelah mendapatkan sasaran sampel, pengkaji menganalisis dengan memasukan data kedalam perisian Statistic Package For Social Sciences (SPSS) versi 17 untuk diproses dan dimanipulasi berdasarkan kepada objektif dibab 1. Kesemua data dan hasil dikongsi kedalam bentuk laporan yang lengkap.

3.10

Deskriftif

Menurut Bordens & Abbott (2008), mendefinisikan analisis deskriptif dengan merumuskan set data yang diperoleh dengan menggunakan angka yang ringkas. Tanpa mengira jumlah data ianya akan disatukan dan dipadatkan dalam bentuk yang paling ringkas bagi menerangka keseluruhan data yang diperoleh. Dengan menggunakan analisis berbentuk deskriptif juga ianya merupakan cara yang terbaik untuk dipersembahkan dalam bentuk rumusan data kajian. (Peers, 1996).

Menukarkan maklumat data dengan bentuk yang lebih mudah seperti carta, graf, jadual dan sebagainya adalah salah satu cara bagi menringkaskan kuantiti data yang besar supaya lebih difahami dan mudah untuk diterjemahkan. (Azizi Yahya et al., 2006). Maka pengkaji memilih analisis berbentuk deskriptif sebagai satu ringkasan pada maklumat atau pun data yang diperoleh bagi populasi atau sampel. Kaedah seperti ini merupakan satu kaedah yang sangat penting dalam menganalisis sesuatu kajian (Gravetter & Forzano, 2009). Dalam memindahkan data dengan lengkap dan ringkas, pengkaji memilih penggunaan jadual bagi mempersembahkan maklumat yang lengkap dalam laporan kajian.

56 3.11 Analisis Min

Kaedah analisis min ini adalah satu cara mengukur sesuatu min dalam mengukur kecenderungan data (Azizi Yahya et al., 2006). Menurut beliau lagi, ketepatan taburan yang baik adalah melalui kaedah analisis min dengan mengambil kira purata. Dyer (2006) menyatakan min merupakan purata bagi smeua data yang diperoleh. Maka dari segi kuantitatif, kaedah min ini merupakan suatu kaedah paling mudah dan paling senang. Dalam kajian ini, purata min digunakan untuk melihat keyakinan diri dengan keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian manakah yang paling rapat dan signifikan dalam diri penagih semula dadah.

3.12

Kaedah Inferensi

Connolly (2007) dan Coolocan (2006), menyatakan kolerasi merupakan perhubungan antara dua pembolehubah. Maka pengkaji memilih inferensi sebagai satu kaedah dalam anlisis korelasi untuk mengkaji hipotesis dalam kajian. Dalam pemilihan kolerasi, ianya merupakan satu pernyataan yang mengandungi dua pembolehubah yang berkaitan, perubahan pada satu pembolehubah boleh berlaku sekiranya terdapat perubahan pembolehubah. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan pendapat oleh Azizi Yahya et. Al., 2006 satu ramalan dalam kajian yang dijalankan. yang menyatakan korelasi bertujuan mengenal pasti perkaitan antara pebolehubah dan menggunakan perkaitan sebagai

Hubungan kolerasi boleh dikategorikan kepada positif atau negatif. Korelasi yang positif berlaku sekiranya terdapat peningkatan dalam dua pembolehubah yang dikaji manakala korelasi negatif pula, apabila berlakunya penurunan mana-mana pembolehubah dan satu lagi berlaku peningkatan (Coolocan, 2006 : Coolican, 2004 & Beins, 2004). Namun begitu menurut Beins (2004), pengkaji tidak akan tahu hubungan antara punca akibat dalam kajian kerana tidak dapat memastikan hubungan A penyebab hubungan B atau hubungan B penyebab kepada hubungan A.

57 3.13 Kaedah Analisis Kajian

Kajian telah dianalisis mengunakan kaedah quantitatif iaitu deskriptif dan inferensi. Analisis deskriptif mengunakan frekuensi, min dan sisihan piawai manakala kaedah inferensi mengunakan korelasi pearson dan ANOVA. Bagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan semula dadah, kaedah deskriptif digunakan. Kemudian dalam menentukan sama ada terdapat hubungan diantara faktor keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian dengan keyakinan diri, kaedah korelasi pearson dirgunakan. Selain itu, bagi mendapatkan perbezaan bagi faktor keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian dengan umur dan status diri, ujian ANOVA telah digunakan bagi mendapatkan hasil analisis data. Untuk melihat samada hipotesis nol diterima ataupun tidak, nilai signifikan perlu dilihat mengikut skala pada jadual berikut.

Jadual 3.1 : Skala Aras Signifikan Kriteria Sig-r < 0.05 Sig-r > 0.05 Keputusan Tolak Hipotesis Nol Terima Hipotesis Nol

3.14

Dapatan Kajian Secara Kuantitatif

Kaedah analisis data daripada borang soal selidik menggunakan perisian Statistical Package for social science (SPSS 17) SPSS menggunakan kaedah diskriptif untuk menghasilkan jadual-jadual asas dan pengukuran statistik mudah, manakala Microsoft Excel digunakan untuk menghasilkan grafik dan jadual yang lebih menarik. Maklumat-maklumat daripada kajian temu bual pula diolah untuk menyokong penemuan-penemuan daripada analisis data soal selidik. Selain daripada kaedah tersebut, kaedah pengamatan dan penghayatan di kawasan kajian turut digunakan bagi menguatkan lagi penemuan kajian.

58 3.15 Kesimpulan

Secara kesimpulan, bab ini membincangkan berkenaan dengan metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji. Bentuk kajian adalah berbentuk kuantitatif iaitu kajian korelasi. Kaedah persampelan adalah berbentuk persampelan tidak rawak dan terpilih. Populasi kajian adalah tertumpu kepada para penagih di pusat pemulihan dadah ‘Darul Islah’ Instrumen kajian terbahagi kepada tiga bahagian, Bahagian A Demografi Responden, Bahagian B : Keyakinan Diri dan Bahagian C faktor yang mempengaruhi penagih semula. Seterusnya bab ini membincangkan tentang pengumpulan data dan analisis terhadap data yang diperolehi.

59

BAB 4

ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN

4.0

Pengenalan

Bab ini membincangkan perolehan data yang telah berjaya dikumpulkan kepada maklum balas daripada borang soal selidik yang telah diedarkan. Bab ini juga membincangkan pencapaian penyelidikan dalam menjawab soalan soalan kajian dan keupayaan untuk mencapai objektif kajian yang berdasari keseluruhan taburan perbincangkan latar belakang responden. Seramai 60 orang penagih yang sedang menjalani rawatan pemulihan dadah telah dianalisis. Ia merangkumi peratusan dan bilangan responden mengikut aspek umur, status diri, tempat tinggal anak jika mempunyai isteri, keyakinan diri, keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanianan responden.Bab ini juga akan membincangkan analisa berkaitan silang atau korelasi diantara faktor dominan penagihan semula dadah keyakinan diri, keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian responden.

60 4.1 Ciri Demografi Responden

Ia membincangkan latar belakang demografi responden dalam kajian. Seramai 60 penagih Darul Islah (Jamiyah) Singapura melihat ciri demografi penagihan dadah relapse. Aspek yang dikenal pasti untuk tujuan ini adalah umur dan status diri.

4.1.1

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur

Kajian ini mengambil kira aspek umur sebagai salah satu aspek demografi yang penting. Peringkat umur responden dilakukan diDarul Islah (Jamiyah) Singapura untuk melihat peratusan penagihan berdasarkan umur, iaitu 21 tahun hingga 30 tahun seramai 6 orang (6 %), 31 tahun hingga 40 tahun seramai 22 orang (36.7 %), 41 tahun hingga 50 tahun seramai 18 orang (30 %), 51 tahun hingga 60 tahun seramai 14 orang (23.3 %). Peratusan dan bilangan responden mengikut umur dipaparkan dalam jadual 4.1

Jadual 4.1 : Umur Responden Umur 21 tahun hingga 30 tahun 31tahun hingga 40 tahun 41 tahun hingga 50 tahun 51 tahun hingga 60 tahun Jumlah Bilangan 6 orang 22 orang 18 orang 14 orang 60 orang Peratusan 10 36.7 30 23.3 100

4.1.2

Taburan Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Status Diri

61 Kajian ini mengambil kira pembolehubah status diri sebagai salah satu aspek demografi yang penting. Peringkat status diri responden diDarul Islah (Jamiyah) Singapura dilakukan untuk melihat peratusan penagihan berdasarkan status diri, iaitu Bujang seramai 28 orang (46.7 %), Duda seramai 16 orang (26.7 %), Berkhawin seramai 16 orang (26.7 %), Peratusan dan bilangan responden mengikut status diri yang dipaparkan -dalam jadual 4.2 Jadual 4.2 : Status Diri Responden Status Diri Bujang Duda Berkhawin Jumlah Bilangan 16 orang 16 orang 28 orang 60 orang Peratusan 26.7 26.7 46.7 100

4.2.

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahangunaan Semula Dadah

Ia membincangkan faktor yang mempengaruhi keyakinan diri dengan faktor keluarga, rakan sebaya , pekerjaan dan kerohanian. Analisis yang berkaitan dengan kajian merupakan panduan kepada pengkaji untuk melaksanakan kajian.

4.2.1

Analisis Faktor Keluarga Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan

Semula Dadah.

62 Jadual 4.3 : Taburan kekerapan, peratusan nilai min dan sisihan piawai faktor keluarga yang mempengaruhi penyalahgunaan semula dadah Peratusan Item Pernyataan dan kekerapan C1 Anda selalu merujuk kepada keluarga dalam membuat keputusan. C5 Keluarga anda memberi tekanan terhadap diri anda. C9 Keluarga anda yakin atas kesembuhan anda. C13 Keluarga anda masih curiga terhadap anda. C17 Kelurarga anda menerima anda tanpa syarat. (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) 2 3.3 18 30.0 11 18.3 24 40.0 25 41.7 9 15.0 (%) Kekerapan Peratusan 58.3 15.0 13.3 35 9 8 Kekerapan Peratusan 3.3 13.3 28.3 2 8 17 19 31. 7 6 10. 0 13 21. 7 6 10. 0 14 23. 3 2 4.15 2.42 1.09 4 1.19 1 Peratusan 13.3 (%) 26.7 46.7 8.3 5.0 3.35 Kekerapan 8 16 28 5 3 .988 1 2 3 4 5 Min SD

3.3

9 15. 0 3 5.0 3.80 1.13 2 2.72 1.08 8 2.73 1.03 9

Purata Min Keseluruhan

Berdasarkan Jadual 4.3, item C 9 “Keluarga anda yakin atas kesembuhan anda.” . merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 4.15 Terdapat

63 2 orang (3.3%) menjawab sangat setuju, 6 orang (10.0%) menjawab setuju , 8 orang (13.3%) menjawab tidak pasti, 9 orang (15.0%) mengatakan tidak setuju dan diakhiri dengan 35 orang (58.3%) yang menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan bahwa keluarga yakin terhadap kesembuhan anda. Sisihan Piawai ialah SD= 1.191 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatatkan oleh item C 17 “ Keluarga anda menerima anda tanpa syarat. ” dengan nilai min 3.80. Seramai 3 orang (5.0 %) menjawab sangat bersetuju, 6 orang (10.0 %) menjawab setuju, 9 orang (15.0 %) pula menjawab tidak pasti, 24 orang (40.0 %) menjawab tidak setuju dan seramai 18 orang (30.0 %) menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan ini yakinlah bahwa keluarga menerima anda tanpa syarat . Sisihan Piawai ialah SD= 1.132 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Bacaan min terendah pula dicatatkan oleh item C 5 “Keluarga anda memberi tekanan terhadap diri anda. ” dengan catatan min sebanyak 2.42. Seramai 14 orang (23.3%) menjawab sangat setuju, 19 orang (31.7%) menjawab setuju, 17 orang (28.3%) menjawab tidak pasti, 8 orang (13.3%) menjawab tidak setuju dan 2 orang (3.3%) menjawab sangat tidak bersetuju dengan kenyataan Keluarga memberi tekanan terhadap diri anda. Sisihan Piawai ialah SD= .988 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Secara keseluruhannya, tahap keyakinan keluarga terhadap penagih yang terlibat dalam kajian ini adalah sangat tinggi. Nilai purata min keseluruhan yang dicatatkan 4.15 berdasarkan Rajah 1, pembahagian keluarga berdasarkan nilai min dalam Bab 4.

64

4.2.2

Analisis Faktor Rakan Sebaya Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan

Semula Dadah.

Jadual 4.4 : Taburan kekerapan, peratusan nilai min dan sisihan piawai faktor rakan sebaya yang mempengaruhi penyalahgunaan semula dadah Peratusan Ite m Pernyataan dan kekerapa n C2 Anda mendapat kepuasan bersama rakan sebaya anda. (%) C6 Rakan anda bantu anda memahami diri anda (%) C10 Imej dan masa depan anda ditentukan oleh rakan anda. C14 Anda banyak belajar perkara buruk dan baik dari rakan anda. C18 Anda rasa tertekan tanpa rakan bersama anda (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) 11 18. 3 2 3.3 Kekerapan Peratusan 5.0 Kekerapan Peratusan Kekerapan Peratusan 11 18. 3 20 33. 3 3 8 13. 3 8 13. 3 6 10. 0 19 31. 7 12 20. 0 30 50. 0 19 31. 7 9 15. 0 20 33. 3 24 40. 0 10 16.7 11 18.3 19 1 1.7 2 3.3 23 38. 3 2 3.48 1.04 9 2.12 1.18 0 3.55 1.22 7 3.30 1.01 3 1 2 3 4 5 Min SD

31.7

8

13.3

3.3

15 25.0

7 11. 7 2.78 1.01 0

65 3.04 1.09 6 5

Purata Min Keseluruhan

Berdasarkan Jadual 4.4, item C 6 “ Rakan anda bantu anda memahami diri anda “ merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 3.55 Terdapat 2 orang (3.3%) menjawab sangat setuju, 11 orang (18.3 %) menjawab setuju , 19 orang (31.7 %) menjawab tidak pasti, 8 orang (13.3 %) mengatakan tidak setuju dan diakhiri dengan 20 orang (33.3 %) yang menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan bahwa rakan membantu anda memahami diri anda. Sisihan Piawai ialah SD= 1.227 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatatkan oleh item C 14 “Anda banyak belajar perkara buruk dan baik dari rakan anda ” dengan nilai min 3.48 Seramai 2 orang (3.3 %) menjawab sangat bersetuju, 8 orang (13.3 %) menjawab setuju, 20 orang (33.3 %) pula menjawab tidak pasti, 19 orang (31.7 %) menjawab tidak setuju dan seramai 11 orang (18.3 %) menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan ini yakinlah bahwa anda banyak belajar buruk dan baik melalui rakan. Sisihan Piawai ialah SD= 1.180 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Bacaan min terendah pula dicatatkan oleh item C 10 “ Imej dan masa depan anda ditentukan oleh rakan anda ” dengan catatan min sebanyak 2.12. Seramai 23 orang (38.3%) menjawab sangat setuju, 19 orang (31.7%) menjawab setuju, 9 orang (15.0 %) menjawab tidak pasti, 6 orang (10.0 %) menjawab tidak setuju dan 3 orang (5.0 %) menjawab sangat tidak bersetuju dengan kenyataan rakan anda menentukan imej dan masa depan anda. Sisihan Piawai ialah SD= 1.010 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Secara keseluruhannya, tahap keyakinan keluarga terhadap penagih yang terlibat dalam kajian ini adalah sangat tinggi. Nilai purata min keseluruhan yang

66 dicatatkan 3.55 berdasarkan Rajah 2, pembahagian rakan sebaya berdasarkan nilai min dalam Bab 4.

4.2.3

Analisis Faktor Pekerjaan Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan

Semula Dadah.

Jadual 4.5 : Taburan kekerapan, peratusan nilai min dan sisihan piawai faktor pekerjaan yang mempengaruhi penyalahgunaan semula dadah Ite m C3 Peratusan Pernyataan dan kekerapan Anda tertekan jika anda tidak bekerja Peratusan 38.3 (%) 25.0 13. 3 21. 7 3.7 7 1.22 6 Kekerapan 23 15 8 13 1 1 2 3 4 5 Mi n SD

1.7

C7

Anda terima kerja yang tidak berprofil tinggi disebabkan keadaan anda.

Kekerapan Peratusan

21

16

13 21. 7 25 41. 7

8 13. 3 17 28. 3

2 3.7 3.3 7 1.17 0

35.0 (%) Kekerapan Peratusan (%) 5 8.3

26.7

C11

Anda terima jika maji kan dan pekerja mem punyai perasaan buruk sangka tinggi

5 8.3

8 13.3

2.7 0 1.07 8

67 terhadap anda. C15 Anda sedar, bahwa anda perlu buktikan kepada majikan, bahwa anda sebaik saperti orang lain. C19 Majikan anda ketahui bahwa anda telah sembuh (secara total). Kekerapan Peratusan (%) 17 10 27 45. 0 3 3 3.5 5.0 5.0 8 1.10 9 1.09 5 Peratusan (%) 36.7 23.3 13. 3 8.3 18.3 Kekerapan 22 14 8 5 11 4.1 3 .892

28.3

16.7

Purata Min Keseluruhan

3.0 5

Berdasarkan Jadual 4.5, item C 15 “ Anda sedar, bahwa anda perlu buktikan kepada majikan, bahwa anda sebaik saperti orang lain “ merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 4.13 Terdapat 11 orang (18.3%) menjawab sangat setuju, 5 orang (8.3 %) menjawab setuju , 8 orang (13.3 %) menjawab tidak pasti, 14 orang (23.3 %) mengatakan tidak setuju dan diakhiri dengan 22 orang (36.7 %) yang menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan membuktikan pada majikan bahwa anda sebaik orang lain. Sisihan Piawai ialah SD= 1.226 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Bacaan min kedua tertinggi terdapat dua dicatatkan, catatan pertama oleh item C 3 “ Anda tertekan jika anda tidak bekerja ” dengan nilai min 3.77 Seramai 1 orang (1.7 %) menjawab sangat bersetuju, 13 orang (21.7 %) menjawab setuju, 8 orang (13.3 %) pula menjawab tidak pasti, 15 orang (25.0 %) menjawab tidak setuju dan seramai 23 orang (38.3 %) menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan ini yakinlah bahwa jika anda tidak bekerja anda tertekan. Sisihan Piawai ialah SD= 1.170 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

68

Bacaan min kedua tertinggi dicatatkan, catatan kedua oleh item C 7 “ Anda terima kerja yang tidak berprofil tinggi disebabkan keadaan anda ” dengan bacaan min 3.77. Terdapat 2 orang (3.3 %) menjawab sangat setuju, 8 orang (13.3 %) menjawab setuju, 13 orang (21.7 %) menjawab tidak pasti, 16 orang (26.7 %) menjawab tidak setuju dan sebanyak 21orang (35.0 %) telah menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan disebabkan keadaan anda menerima kerja yang tidak berprofil tinggi. Sisihan Piawai ialah SD= 1.170 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Bacaan min terendah pula dicatatkan oleh item C 11 “ Anda terima jika majikan dan pekerja mempunyai perasaan buruk sangka yang tinggi terhadap anda ” dengan catatan min sebanyak 2.70 . Seramai 8 orang (13.3%) menjawab sangat setuju, 17 orang (28.3 %) menjawab setuju, 25 orang (41.7 %) menjawab tidak pasti, 5 orang (8.3 %) menjawab tidak setuju dan 5 orang (8.3 %) menjawab sangat tidak bersetuju dengan kenyataan anda terima buruk sangka majikan dan pekerja yang tinggi. Sisihan Piawai ialah SD= .892 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini. Secara keseluruhannya, tahap keyakinan keluarga terhadap penagih yang terlibat dalam kajian ini adalah sangat tinggi. Nilai purata min keseluruhan yang dicatatkan 4.13 berdasarkan Rajah 3, pembahagian pekerjaan berdasarkan nilai min dalam Bab 4.

4.2.4

Analisis Faktor Kerohanian Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan

Semula Dadah.

Jadual 4.6 : Taburan kekerapan, peratusan nilai min dan sisihan piawai faktor kerohanian yang mempengaruhi penyalahgunaan semula dadah Ite m Pernyataan Peratusan dan 1 2 3 4 5 Mi n

69 kekerapa n C4 Anda merasa selamat bila selalu mengingat Allah. (%) C8 Sholat lima waktu sangat mempengaruhi keperibadian anda. (%) C1 2 Sholat, zikir dan mem baca Al Quran tidak memberi kesan dalam jiwa anda. C1 6 Dengan mengikuti kelas agama, anda bertenaga menghadapi cabaran kehidupan. C2 0 Anda selalu sholat, zikir, membaca Al Quran dan mengikuti kelas agama tapi pengaruh buruk masih dalam fikiran anda. Purata Min Keseluruhan 3.8 9 0.97 3 Peratusan (%) 68. 3 3.7 13.3 8.3 1.7 3 (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan 23 Kekerapan Peratusan 20.0 12 Kekerapan Peratusan 53.3 32 Kekerapan Peratusan 73.3 44 10 16. 7 13 21. 7 8 13. 3 22 36. 7 41 2 3.3 6 10.0 7 3 5.0 1 1.7 9 1 4.5 1.7 8 4.3 13.3 24 2.5 11.7 15.0 40.0 8 1.59 8 8 .846 5 .910 SD

5

6

4 4.2 2 .715

38.3

8.3

10.0

6.7

5

8

5

1 .800

8.3

Berdasarkan Jadual 4.6, item C 4 “ Anda merasa selamat bila selalu mengingat Allah “ merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 4.55 Terdapat 1 orang (1.7 %) menjawab sangat setuju, 3 orang (5.0 %) menjawab setuju 2 orang (3.3 %) menjawab tidak pasti, 10 orang (16.7 %) mengatakan tidak setuju dan diakhiri dengan 44 orang (73.3 %) yang menjawab sangat tidak setuju dengan

70 kenyataan mengingat Allah anda merasa selamat. Sisihan Piawai ialah SD= 1.598 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Bacaan min kedua tertinggi dicatatkan, oleh item C 8 “ Sholat lima waktu sangat mempengaruhi keperibadian anda. “ dengan nilai min 4.38 Seramai 8 orang (13.3 %) menjawab sangat bersetuju, 1 orang (1.7 %) menjawab setuju, 6 orang (10.0 %) pula menjawab tidak pasti, 13 orang (21.7 %) menjawab tidak setuju dan seramai 32 orang (53.3 %) menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan bahawa keperibadian dipengaruhi oleh sholat. Sisihan Piawai ialah SD= .910 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Bacaan min terendah pula dicatatkan oleh item C 12 “ Sholat, zikir membaca Al Quran tidak memberi kesan dalam jiwa anda 2.58 . ” dengan catatan min sebanyak Seramai 24 orang (40.0%) menjawab sangat setuju, 9 orang (15.0 %)

menjawab setuju, 7 orang (11.7 %) menjawab tidak pasti, 8 orang (13.3 %) menjawab tidak setuju dan 12 orang (8.3 %) menjawab sangat tidak bersetuju dengan kenyataan tiada kesan jiwa melalui Sholat, zikir dan membaca Al Quran. Sisihan Piawai ialah SD= .715 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini.

Secara keseluruhannya, tahap keyakinan keluarga terhadap penagih yang terlibat dalam kajian ini adalah sangat tinggi. Nilai purata min keseluruhan yang dicatatkan 4.55 berdasarkan Rajah 4.8, pembahagian nilai min dalam Bab 4.

4.2.5

Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Penyalahangunaan Semula

Dadah Berdasarkan Nilai Min dan Sisihan Piawaian.

Jadual 4.7

Nilai Min dan Sisihan Piawaian Keseluruhan Setiap Faktor (Keluarga, Rakan Sebaya, Pekerjaan Dan Kerohanian)

71 Faktor Keluarga Rakan Sebaya Pekerjaan Kerohanian Min 2.72 3.05 3.59 3.89 Sisihan Piawan 1.088 1.095 1.095 0.973

4.3

Analisis Keyakinan Diri Dalam Kalangan Penagih Dadah

Bahagian

ini

membincangkan

faktor

faktor

yang

dianggap

boleh

mempengaruhi penagihan semula dadah. Kajian ini melihat beberapa faktor seperti keyakinan diri hubungan penagih dengan keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian.

Jadual 4.8 : Taburan kekerapan, peratusan nilai min dan sisihan piawai keyakinan diri yang mempengaruhi penyalahgunaan semula dadah Peratusan Ite m B1 Pernyataan dan kekerapa n Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) 1 2 3 4 5 Min SD

Anda secara fizikal seperti orang lain Anda tidak pernah berfikir, bahawa anda berkebolehan saperti orang lain. Anda rasa anda boleh berusaha sendiri dengan baik termasuk

21 35. 0 8 13. 3 13 21. 7

22 36. 7 10 16. 7 20 33. 3

8 13. 3 20 33. 3 18 30. 0

5 8.3 16 26.7 5 8.3

4 6.7 6 10.0 4 6.7 2.97 1.18 3.85 1.19

B2

B3

3.55 1.13

72 urusan kewangan Anda selalu buat aktiviti yang dapat memungkinkan B5 keyakinan diri Anda suka bergaul dengan orang berjaya dalam B6 dunia pekerjaan. Anda ada kualiti dalam diri yang B7 anda banggakan Anda tidak percaya amalan keruhanian boleh B8 membantu anda. Anda akan merasa kecewa dan marah bila anda dikeji Peratusan (%) 18. 3 21. 7 33. 3 16.7 10.0 3.22

B4

Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan

19 31. 7 16 26. 7 22 36. 7 9 15. 0 11

25 41. 7 16 26. 7 24 40. 0 9 15. 0 13

8 13. 3 23 38. 3 4 6.7 10 16. 7 20

1 1.7 4 6.7 3 5.0 17 28.3 10

7 11.7 1 1.7 7 11.7 15 25.0 6 1.22 2.67 1.40 3.85 1.30 3.70 1.00 3.80 1.25

B9

Keluarga anda memerlukan anda.

Kekerapan Peratusan (%)

25 41. 7 6

21 35. 0 6 10. 0 23 38. 3 14

8 13. 3 11 18. 3 9 15. 0 26

3 5.0 28 46.7 4 6.7 5

3 5.0 9 15.0 3 5.0 12 3.92 1.11 2.53 1.17 4.03 1.10

B1 0

Keluarga anda kurang memahami atau mendukung anda. Keluarga selalu memberi sokongan moral dan material. Anda tidak mudah Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan

10. 0 21 35. 0 3

B1 1

B1

2.85

73 2 merasa malu atau bosan bila dilihat sebagai orang B1 3 bodoh. Anda selalu mencuba menyesuaikan diri dalam masyarakat, walaupun perlu bersifat pura – B1 4 pura. Anda mudah berkenalandan mendapat kawan B1 5 baru. Anda selalu ragu dengan kemampuan anda B1 6 untuk berubah. Bila anda buat salah, anda segera mengakui dan teruskan hidup anda selalu harap B1 7 B1 8 B1 9 pujian. Anda perlu pujian dari keluarga dan masyarakat. Anda yakin dadah punca kehancuran hidup anda. Tahukah anda, masyarakat selalu beri anda peluang B2 berkali kali. Anda dilabel Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) 7 11. 7 29 48. 3 17 28. 3 7 12 20. 0 8 13. 3 15 25. 0 10 16 26. 7 4 6.7 22 36. 7 32 12 20 13 21.7 5 8.3 8 13 21.7 6 10.0 1 1.7 3 3.70 1.03 3.68 1.50 2.80 1.31 Peratusan (%) 8.3 20. 0 38. 3 21.7 11.7 2.92 1.11 Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan Peratusan (%) Kekerapan 19 31. 7 10 16. 7 5 14 23. 3 20 33. 3 12 21 35. 0 22 36. 7 23 4 6.7 5 8.3 13 2 3.3 3 5.0 7 3.48 1.03 3.73 1.09 Peratusan (%) 11. 7 23. 3 43. 3 11.7 10.0 3.15 1.10 Peratusan (%) Kekerapan 5.0 23. 3 14 43. 3 26 8.3 20.0 1.15

7

7

6

3.17

74 0 sebagai tidak jujur pada diri sendiri. Peratusan (%) 11. 7 16. 7 53. 3 .98 35.8 2 1.16 7

13.3

5.0

Purata Min Keseluruhan

Berdasarkan Jadual 4.8, item B 9 “ Keluarga anda memerlukan anda ” . merupakan item yang mencatatkan bacaan min tertinggi iaitu 4.03 Terdapat 3 orang (5.0 %) menjawab sangat setuju, 3 orang (5.0%) menjawab setuju , 8 orang (13.3%) menjawab tidak pasti, 21 orang dengan 25 orang (35.0%) mengatakan tidak setuju dan diakhiri (41.7 %) yang menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan

bahwa keluarga sangat memerlukan anda. Sisihan Piawai ialah SD= 1.50 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini. Bacaan min kedua tertinggi dicatatkan oleh item B 11 “ Keluarga selalu memberi sokongan moral dan material ” dengan nilai min 3.92. Seramai 3 orang (5.0 %) menjawab sangat bersetuju, 4 orang (6.7 %) menjawab setuju, 9 orang (15.0 %) pula menjawab tidak pasti, 23 orang (38.3 %) menjawab tidak setuju dan seramai 21 orang (35.0 %) menjawab sangat tidak setuju dengan kenyataan ini yakinlah bahwa keluarga sentiasa memberi sokongan moral dan material . Sisihan Piawai ialah SD= 1.31 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini. Bacaan min terendah pula dicatatkan oleh item B 10 “ Keluarga anda kurang memahami atau mendukung. ” dengan catatan min sebanyak 2.53. Seramai 9 orang (15.0 %) menjawab sangat setuju tidak percaya amalan keruhanian boleh membantu, 28 orang (46.7%) menjawab setuju, 11 orang (18.3%) menjawab tidak pasti, 6 orang (10.0 %) menjawab tidak setuju dan 6 orang (10,0 %) menjawab sangat tidak bersetuju dengan kenyataan . Sisihan Piawai ialah SD= .98 menunjukan bahawa tidak terdapat ralat yang besar terhadap item ini. Secara keseluruhannya, tahap keyakinan diri terhadap penagih yang terlibat dalam kajian ini adalah sangat tinggi. Nilai purata min keseluruhan yang dicatatkan 4.03 berdasarkan Rajah 1, pembahagian keyakinan diri berdasarkan nilai min dalam Bab 4.

75

4.4

Analisis Inferensi Hasil Kajian

4.4.1

Mengenalpasti Sama Ada Terdapat Hubungan Yang Signifikan

Diantara Faktor Keyakinan Diri Dengan Faktor-Faktor Luaran (keluarga, rakan sebaya, perkerjaan dan kerohanian) Yang Menyebabkan Penagihan Semula Dadah.

Jadual 4.9 : Hubungan Yang Signifikan Diantara Faktor Keyakinan Diri Dengan Faktor-Faktor Luaran (keluarga, rakan sebaya, perkerjaan dan kerohanian) Yang Menyebabkan Penagihan Semula Dadah. KEYAKI KELUAR RAKANS NAN GA EB Pearson Correlatio n KEYAKINAN DIRI KELUARGA RAKANSEBA YA PEKERJAAN KEROHANIA N Sig. KEYAKINAN DIRI KELUARGA RAKANSEBA YA PEKERJAAN 1.000 .428 .290 .472 .244 . .000 .012 .000 .428 1.000 .424 .309 .198 .000 . .000 .008 .290 .424 1.000 .228 .228 .012 .000 . .040 PEKERJ AA .472 .309 .228 1.000 .208 .000 .008 .040 . KEROHA NI .244 .198 .228 .208 1.000 .030 .064 .040 .055

76

KEROHANIA N N KEYAKINAN DIRI KELUARGA RAKANSEBA YA PEKERJAAN KEROHANIA N

.030 60 60 60 60 60

.064 60 60 60 60 60

.040 60 60 60 60 60

.055 60 60 60 60 60

. 60 60 60 60 60

Jadual 4.10 : Pembolehubah Yang Diterima Pembolehuba h yang diterima Pekerjaan Keluarga Enter, p<= .050 Remove p >= .100) Enter, p<= .050 Remove p >= .100) a. Pembolehubah bersandar: KEYAKINAN Daripada keputusan analisis menggunakan multiple regression cara Stepwise, hanya faktor pekerjaan dan faktor keluarga sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor keyakinan diri (masing-masing p=.000 dan p=.000 α <0.05). Faktor keyakinan mempunyai kolerasi yang kuat dengan faktor pekerjaan dan faktor keluarga (masing-masing r=.0.472 dan r=.428). Hipotesis nol ditolak untuk faktor pekerjaan dan faktor keluarga. Dan hipotesis nol diterima untuk faktor rakan sebaya dan kerohanian. Cara Stepwise

77

4.4.2

Mengenalpasti

Perbezaan

Yang

Signifikan

Diantara

Faktor

(Keluarga,Rakan Sebaya, Pekerjaan dan Kerohanian) Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Jadual 4.11 : Faktor Keluarga Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Ho 1 : Tidak Terdapat Hubungan Yang Signifikan Diantara Faktor Keluarga Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Df Antara Kumpulan Dalam Kumpulan 3 56

Min 1.212 4.698

F 0.26

Signifikan 0.855

* Signifikan pada aras keertian 0.05

Jadual 4.11,

menunjukkan keputusan analisis ANOVA (sehala) bagi

hubungan antara faktor keluarga dengan umur. Didapati bahawa signifikan p=0.855 iaitu p>0.05 (aras keertian), menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan pada faktor keluarga dengan umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas) Jadual 4.12 : Faktor Rakan Sebaya Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

78

Ho 1 : Tidak Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Faktor Rakan Sebaya Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Df Antara Kumpulan Dalam Kumpulan 3 56

Min 14.735 9.285

F 1.587

Signifikan 0.203

* Signifikan pada aras keertian 0.05

Jadual 4.12

menunjukkan keputusan analisis ANOVA (sehala) bagi

hubungan antara faktor rakan sebaya dengan umur. Didapati bahawa signifikan p=0.203 iaitu p>0.05 (aras keertian), menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan pada faktor rakan sebaya dengan umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 3140 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Jadual 4.13 : Faktor Pekerjaan Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Ho 1 : Tidak Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Faktor Pekerjaan Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Df Antara Kumpulan Dalam Kumpulan 3 56

Min 8.896 10.726

F 0.829

Signifikan 0.483

* Signifikan pada aras keertian 0.05

79

Jadual 4.13

menunjukkan keputusan analisis ANOVA (sehala) bagi

hubungan antara faktor pekerjaan dengan umur. Didapati bahawa signifikan p=0.483 iaitu p>0.05 (aras keertian), menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan pada faktor pekerjaan dengan umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 4150 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Jadual 4.14 : Faktor Kerohanian Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Ho 1 : Tidak Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Faktor Kerohanian Dengan Umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas)

Df Antara Kumpulan Dalam Kumpulan 3 56

Min 5.323 8.799

F 0.605

Signifikan 0.615

* Signifikan pada aras keertian 0.05

Jadual 4.14

menunjukkan keputusan analisis ANOVA (sehala) bagi

hubungan antara faktor kerohanian dengan umur. Didapati bahawa signifikan p=0.615 iaitu p>0.05 (aras keertian), menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan pada faktor pekerjaan dengan umur (Bawah 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun dan 61 tahun ke atas) 4.4.7 Mengenalpasti Perbezaan Yang Signifikan Diantara Faktor-Faktor (Keluarga, Rakan Sebaya, Pekerjaan dan Penagihan Semula Dadah

Kerohanian) dengan status diri (Bujang, Berkahwin dan Duda)

80

Jadual 4.15 : Nilai Signifikan Bagi Faktor Keluarga Dengan Status Diri (Bujang, Berkahwin dan Duda) Df 2 57 Min 3.184 4.568 F 0.697 Signifikan (p) 0.502

Antara Kumpulan Dalam Kumpulan

Jadual 4.15

menunjukkan keputusan analisis ANOVA (sehala) bagi

hubungan antara faktor kerohanian dengan status diri. Didapati bahawa signifikan p=0.502 iaitu p>0.05 (aras keertian), menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan pada faktor pekerjaan dengan status diri (Bujang, Berkahwin dan Duda).

Jadual 4.16 : Nilai Signifikan Bagi Faktor Rakan Sebaya Dengan Status Diri (Bujang, Berkahwin dan Duda) df 2 57 Min 16.159 9.331 F 1.732 Signifikan (p) 0.186

Antara Kumpulan Dalam Kumpulan

Jadual 4.16

menunjukkan keputusan analisis ANOVA (sehala) bagi

hubungan antara faktor kerohanian dengan status diri. Didapati bahawa signifikan p=0.186 iaitu p>0.05 (aras keertian), menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan pada faktor rakan sebaya dengan status diri (Bujang, Berkahwin dan Duda). Jadual 4.17 : Nilai Signifikan Bagi Faktor Pekerjaan Dengan Status Diri (Bujang, Berkahwin dan Duda) Antara Kumpulan Dalam Kumpulan df 2 57 Min 6.952 10.762 F 0.646 Signifikan (p) 0.528

81 Jadual 4.17, menunjukkan keputusan analisis ANOVA (sehala) bagi hubungan antara faktor kerohanian dengan status diri. Didapati bahawa signifikan p=0.528 iaitu p>0.05 (aras keertian), menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan pada faktor rakan sebaya dengan status diri (Bujang, Berkahwin dan Duda). Jadual 4.18 : Nilai Signifikan Bagi Faktor Kerohanian Dengan Status Diri (Bujang, Berkahwin dan Duda) df 2 57 Min 22.219 8.146 F 2.728 Signifikan (p) 0.074

Antara Kumpulan Dalam Kumpulan

Jadual 4.18, menunjukkan keputusan analisis ANOVA (sehala) bagi hubungan antara faktor kerohanian dengan status diri. Didapati bahawa signifikan p=0.074 iaitu p>0.05 (aras keertian), menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan pada faktor rakan sebaya dengan status diri (Bujang, Berkahwin dan Duda).

4.5

Kesimpulan

Dalam bab ini telah membincangkan secara perinci setiap item demografi yang terdiri dari umur, jantina, status diri serta faktor keyakinan diri hubungan dengan keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian. Faktor yang tertinggi hanya merupakan keluarga dan pekerjaan berbandingan pada faktor yang lain. Pada kesimpulannya tiada terdapat hubungan dan perbezaan yang signifikan diantara faktor-faktor penagihan semula dadah.

82

BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1

Pendahuluan

Bab ini akan merumuskan tentang kejadian yang telah dijalankan tentang faktor dominan penagihan semula dadah, korelasi diantara faktor-faktor penagihan semula dengan keyakinan diri dan hubungan faktor-faktor tersebut dangan umur serta status diri. Rumusan akan dibuat mengenai dapatan kajian, perbincangan hasil dapatan kajian dan cadangan-cadangan.

5.2

Rumusan

83 Kajian telah dijalankan ke atas penagih-penagih yang menghuni di Pusat JAMIYAH HALFWAY HOUSE (Darul Islah), Pasir Panjang Singapura. Data-data mentah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 17. Analisis statistik deskriptif menggunakan perisisan ini adalah untuk mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. manakala analisis inferensi yang dugunakan adalah Korelasi Pearson dan ANOVA Berdasarkan analisis yang telah dijalankan maka dapatandapatan berikut telah diperolehi:-

i. Faktor paling dominan yang menyebabkan penagihan semula ialah kerohanian ii. Hanya dua faktor yang signifikan yang mempengaruhi keyakinan diri iaitu pekerjaan dan keluarga. iii. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara faktor-faktor penagihan semula dengan umur dan status diri

5.3

Perbincangan berkenaan persoalan Kajian

5.3.1

Latar belakang responden

Seramai 60 penagih Darul Islah (Jamiyah) Singapura melihat ciri demografi penagihan dadah semula. Aspek yang dikenal pasti untuk tujuan ini adalah umur dan status diri. Frekuensi responden berdasarkan umur, iaitu 21 tahun hingga 30 tahun seramai 6 orang (6 %), 31 tahun hingga 40 tahun seramai 22 orang (36.7 %), 41 tahun hingga 50 tahun seramai 18 orang (30 %), 51 tahun hingga 60 tahun seramai

84 14 orang (23.3 %). Manakala frekuensi responden berdasarkan status diri, iaitu Bujang seramai 28 orang (46.7 %), Duda seramai 16 orang (26.7 %), Berkhawin seramai 16 orang (26.7 %). Ini menunjukan bahawa kebanyakan penagih terdiri daripada individu yang berada dalam lingkungan umur 31 hingga 40 tahun dan berstatus bujang.

5.3.2

Dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian yang pertama.

Apakah faktor paling dominan yang menyebabkan penagihan semula?

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, diantara faktor-faktor yang dikaji iaitu keluarga, rakan sebaya , pekerjaan dan kerohanian, faktor yang paling dominan mempengaruhi penagihan semula ialah faktor kerohanian. Pendapat ini dibuat berdasarkan analisis frequensi dan min faktor kerohanian yang merupakan faktor yang tertinggi dalam kajian ini.

Ini bermakna temuan kajian ini amat sesuai dengan Asmah Bee dan Iran Herman (1995) yang mengkaji pola kehidupan Barat yang banyak diikuti oleh orang Islam mendapati bahawa lunturnya kefahaman dan penghayatan agama di kalangan masyarakat termasuklah remaja telah mengakibatkan situasi buruk dalam kehidupan mereka. Ianya telah ditandai dengan suasana tidak tenteram, kurang amanah, peningkatan statistik terhadap juvana, penagih dadah dan ketagihan arak, kegiatan seks tanpa nikah, bersekedudukan, pertambahan perceraian, penyakit kelamin dan berbagai tingkah laku tidak bermoral di rumah dan sekolah.

85 Hirschi dan Stark (1969), dalam kajiannya telah menemu ramah ke atas 25 orang responden pelajar baru dan pelajar lama di sekolah tinggi di Barat Costa Country, Califonia untuk mengenal pasti peranan agama dalam menghindari aktiviti negatif mendapati bahawa terdapat hubungan yang kuat diantara aktiviti yang mengandungi unsur-unsur kepercayaan agama untuk menghindarkan remaja dari tingkah laku negatif. Ini bermakna bahawa agama dapat memupuk nilai yang baik dan membina dalam diri individu.

Temuan dalam kajian ini juga selaras dengan kajian Bainbridge ( 1989 ) yang membuat kajian ke atas 75 kawasan bandar besar di Amerika. Kajiannya mendapati bahawa terdapat perkaitan negatif yang kuat diantara penglibatan ahli gereja dan kadar jenayah. Beliau menjelaskan bahawa peranan kepercayaan terhadap agama memiliki peranan dalam menghalang tingkah laku anti sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahawa seseorang banyak menggunakan masa lapang dengan aktiviti agama lebih sukar untuk terlibat dengan tingkah laku negatif.

Kenyataan ini juga disokong oleh Hirshi (1969) yang menyatakan bahawa kawalan akan menjadi lemah apabila empat faktor yang mempengaruhi ikatan sosial dan individu menjadi lemah atau tiada, iaitu faktor keakraban (attachment), penyertaan (involvement), penglibatan (commitment), dan kepercayaan (belief). Keakraban menunjukkan kepada hubungan seseorang individu dengan orang-orang penting dan rapat dengannya seperti ibu bapa, kawan-kawan dan orang yang disanjungi atau seperti institusi seperti sekolah, kelab, masjid dan sebagainya. Penyertaan pula memastikan penyertaannya (kegiatan, masa dan tenaga) hanya dalam kegiatan yang tidak menyeleweng. Penglibatan pula ialah keterlibatan secara disiplin dan berterusan dalam kegiatan yang bereputasi baik. Akhirnya ialah kepercayaan iaitu keyakinan individu bahawa setiap undang-undang dan peraturan itu baik dan adil. Menghormati undang, norma-norma dalam masyarakat serta bertanggungjawab secara moral untuk memenuhinya.

86

5.3.3

Dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian yang kedua.

Apakah terdapat hubungan yang signifikan diantara keyakinan diri dengan faktor-faktor luaran (keluarga, rakan sebaya, perkerjaan dan kerohanian) yang menyebabkan penagihan semula?

Kajian ini menunjukan bahawa hanya dua sahaja faktor yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penagih semula dadah iaitu faktor pekerjaan dan keluarga, manakala faktor rakan sebaya dan kerohanian tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan penagih semula dadah.

Mc Coy dan Lai (1997) pula mengaitkan faktor ketidakupayaan untuk mendapatkan pekerjaan oleh bekas penagih setelah keluar daripada pusat pemulihan serta ditambah dengan ketiadaan sokongan kewangan menyebabkan penagih kembali semula ke alam penagihan dadah. Namun begitu, Yunos (1995) pula berpendapat bahawa majikan yang seringkali mengambil kesempatan ke atas bekas penagih dengan membayar gaji yang rendah dan tidak mengikut kelayakan dan pengalaman mereka telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan bekas penagih sehingga mendorong bekas penagih untuk berhenti kerja.

Menurut Mohd Taib dan Mohd Khairi, (2000), antara punca yang menimbulkan ketidakselesaan seseorang penagih untuk menceritakan sesuatu masalah kepada ahli keluarga mereka adalah disebabkan oleh wujudnya komunikasi yang longgar dan interaksi yang kurang berkesan di kalangan ahli keluarga. Pola

87 komunikasi kekeluargaan yang lemah ini berupaya menyebabkan berlakunya aktiviti pengambilan dadah di kalangan anak-anak.

Sokongan yang lemah di kalangan ahli keluarga dan masyarakat terhadap bekas penagih juga memberi pengaruh yang tinggi terhadap kecenderungan penagihan relaps (Daley, 1987; Hawkins & Fraser, 1987; Miller, 1992; Zackon, McAuliffe & Ch‟ien, 1985). Kajian yang dijalankan oleh Mohd Taib, Rusli & Mohd Khairi (2000) terhadap pola komunikasi kekeluargaan di kalangan keluarga penagih dadah dan bukan penagih dadah mendapati pola komunikasi yang longgar dan interaksi yang kurang berkesan di kalangan keluarga bekas penagih merupakan salah satu kebarangkalian tinggi terhadap aktiviti penagihan dadah. Sesungguhnya, sokongan keluarga amat diperlukan bagi memastikan proses rawatan berjaya dan perkara-perkara seperti tidak mengambil peduli dan memulaukan bekas penagih hanya akan menggagalkan proses rawatan yang seterusnya menyebabkan bekas penagih kembali semula ke alam penagihan (Daley & Marlatt, 1992; Vicary & Lerner, 1986).

5.3.4

Dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian yang ketiga.

Adakah terdapat perbezaan yang signifikan diantara faktor-faktor penagihan semula dengan umur dan status diri?

Kajian menunjukan tiada perbezaan yang signifikan diantara penagihan semula dengan lingkungan umur iaitu 21 tahun hingga 30 tahun ,31 tahun hingga 40 tahun, 41 tahun hingga 50 tahun, 51 tahun hingga 60 tahun dan status diri iaitu

88 bujang, berkahwin dan duda. Ini menunjukan bahawa faktor umur dan status tidak mempengaruhi penagihan semula.

5.4

Cadangan

Berdasarkan hasil dapatan kajian, penyelidik mencadangkan beberapa perkara yang bersesuaian dengan dapatan kajian iaitu :-

5.4.1

Untuk menolong bekas penagih mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan penagihan semula seperti :

i. Elakkan diri bergaul dengan teman yang terlibat dengan dadah semasa pergi menjalani ujian air kencing (Urine test)

ii. Elakkan diri dari menghadiri majlis majlis sosial dikalangan penagih..

iii. Elakkan diri dari bersimbang dikedai kopi.

iv. Elakkan diri dari mengujungi tempat-tempat hiburan seperti PUB, Disko, karaoke, Nighclub dan sebagainya.

5.4.2

Memastikan mereka itu bebas daripada pengaruh pekerjaan dan keluarga.

89

5.4.3

Memberi pengetahuan kepada kaunselor yang terlibat dalam pemulihan penagih dadah yang berisiko tinggi, berkenaan faktor-faktor yang menyebabkan penagihan semula.

5.5 Cadangan lanjutan Kajian

Kajian yang dilakukan ini memerlukan pengubah suaian dan pemantapan untuk menjadikan kajian berkenaan faktor penagihan semula dadah lebih baik dan sistematik. Oleh itu, beberapa cadangan lanjutan dinyatatakan disini untuk tujuan tersebut:-

i. Penyelidik boleh memperbanyakan responden dan memperluaskan lagi sampel untuk meningkatkan keboleh kepercayaan dan kebolehkesahan bagi kajian yang akan datang.

ii. Penyelidik boleh membuat perbandingan diantara pelbagai pusat pemulihan dadah dan memperluaskan kajian tersebut kepada pelbagai negara.

iii. Penyelidik boleh membuat perbandingan diantara kaum dalam pelbagai etnik dan budaya.

90 iv. Penyelidik boleh memperbagaikan faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan semula dadah selain daripada kajian yang telah dijalankan.

5.6 Penutup

Kajian ini telah membincangkan aspek yang berkaitan faktor-faktor penagihan semula dadah. Penemuan kajian menunjukkan bahawa faktor kerohanian merupakan faktor yang dominan. Namun apabila hubungan diantara keyakinan diri dan faktor-faktor lain dibuat, faktor pekerjaan dan keluarga memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi keyakinan diri. Kajian juga mendapati bahawa umur dan status diri tidak memberikan apa apa pengaruh kepada faktor keluarga, rakan sebaya, pekerjaan dan kerohanian.

91 BIBLIOGRAFI

Arulmani, G & Arulmani, S.N. (2004). Career Counseling: A Handbook. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.

Azizi Yahaya, Jamaludin Ramli, Shahrin Hashim, Mohd Ali Ibrahim dan Zurihanmi Zakaria. (2009). The Relationship Between School, Class And Co-Curriculum Absenteeism On The Academic Performance Of Selected Secondary School. Jurnal Sains Sosial 5(4): 355-361.

Azizi Yahaya, Mohd Najib Ghaffar dan Noraizah Damiri. (2009). Ciri-ciri Personaliti Dalam Pemilihan Kerjaya Pelajar, Gaya Pembelajaran Pelajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Skudai: Jurnal Pendidikan UTM.

Asler, P.T & Lotecka, L (1973) “ Drug Use Among High School Student” Health Communications.

Ahmad Naim Jaafar, Mohd Ikram Mohd Nor Wazir (2006) “ Anggun Di Luar Serlah Pesona Dari Dalam” PTS Millennia Sdn. Bhd.

Allen Berger (2008) 12 Stupid Things That Mess Up Recovery (Avioding Relapse Through Self Awareness And Right Action): Hazelden Centre City, Minnesota 55012

Ainon Mohd (2008) Psikologi Orang Berjaya” (Ketahui Ciri Ciri jiwa Dan Cara Fikir Manusia Berjaya) PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

92

Bandura, A. (1977). “Self-efficacy: Toward A Unifying Theory Of Behavioral change.” Psychological Review, 84, 191-215

Bahaman Abu Samah, Rahim Sail, Sidek Mohd Noad, Jamilah, Tuan Suria Idris, Kamsiah Kamin, Tuan Kamarul Alam Taib (2003). The Influence Of Rehabilitation Programmes, Self Concept, Peers And Family In Addressing Recidivism. Penyelidikan IRPA. Serdang: Universiti Putra Malaysia

Blenchman, E.A. (1982). Conventional Wisdom About Familial Contributions to Substance Abuse. Journal Of Drug And Alcohol Abuse, 9, 35-53.

Brill, L. (1981). The Clinical Treatment Of Substance Abuse. New York: The Free Press.

Brook, J.S., Whiteman & Gordon. (2002). Longitudinally Foretelling Drug Use in the Late Twenties: Adolescent Personaliti and Sosial Environmental Antecedent. Journal of Genetic Psychology, 161(1), 36-42.

Brownell,

K.D.,

Marlatt,

G.A.,

Linchtenstein,

E.,

Wilson,

G.T.

(1980).

Understanding And Preventing Relapse. American Psychologist, 41:765-782. Calaghan, M. Benton, S.& Bradley, F. (1995) “Implementing A Drug Prevention

93 Program : A Comparative Case Study Of Two Rural Kansas School”. Journal Af Youth And Adolescent, 41(1), 149-158.

Carver, C.S, Scheir, W.M& Weintrub, J.K (1989) “Assessing Coping Strategies: A Theoritical Based Approach,” Journal of Personality And Social Psychology, 36,267-268.110 Curran, H. Helene, R & Stephen, H. ( 2000) “ Personality, Environment And Problem Drug Use.” Journal Of Drug Issues. Spring, 30 (2) 45-55. Chris Prentiss (2007) “ The Alcoholism And Addiction Cure” Power Press, Los Angeles, California. David Simon and Deepak Chopra (2007) “ Freedom From Addiction” Health Communications

Dzulkifli Abd. Majid ( 2004) “Dadah : Senario Sejagat Yang Membimbangkan” Dalam Mohd Izam Mohd. Ibrahim (editor) : Mengenali Bahaya Dadah Dan Bahayanya Terhadap Masyrakat. DBP. Kuala Lumpur.

Dyer, C. (2006) Research In Psychology: A Practical Guide To Methods And Statistics. Carlton: Blackwell Publishing.

Fred Leavit ( 1990 ).” Dadah Dan Tingkahlaku”. DBP. Kuala Lumpur

94 Ginzberg & Associated. (1966). Occupational Choice. New York: Columbia University Press.

Gribbons, W. & Lohnes, P.R. (1982). Career Theory and Experience. Albany: State University of New York Press.

Gravetter, F.J, & Forzano, L. B. (2009). Research Methods: For The Behavioral Sciences (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.

Gravetter, F.J, & Forzano, L. B. (2003). Research Methods: For The Behavioral Sciences. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning. . Hussain Habil & Mustafa Ali Mohd. ( 2003 ). “Penyalahgunaan Dadah”. PSB K.L.

Hassan Langgulung (1983) “ Teori Teori Kesihatan Mental “ (Perbandingan Psikologi Moden Dan Pendekatan Pakar Pakar Pendidikan Islam) Penerbit Pustaka Huda Kajang, Selangor.

Hairunnaja Najmuddin (2006) “ Psikologi Ketenangan Hati” PTS Publications & Distributions Sdn. Bhd.

Hayes, N. (2000).” Doing Psychological Research : Gathering and Analyzing Data”

95 Buckingham: Open University Press.

Kirby and Lamb, (1995) “Situations Occasioning Coccaine Use And Abstinance Strategies” Addictions, 90(9), 1241-1253. Kamus Dewan( Edisi Empat) " (2000), Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia (1983) “ Mencegah Dadah Melalui Kaunseling’ Dewan Balai Pustaka. Kuala Lumpur.

Linda L. Simmons, Psy.D. (2008) “ The Everything Helath Guide To Addiction And Recovery ” Published by Adams Media, an F+W Publications Company.

Loo HW, Yam AK, Tan TC, Peng YP, Teoh LC.(2005) “ Severe UpperLimb Complications From Parenteral Abuse of Subutex”. Ann Acad Med Singapore, 34:575-8.

Lo HY, Leong CSL.(2006) “ Surgical Complications In Parenteral Subutex Abusers”. Singapore Med J; 47:924-7.

Mahmood, Shuaib, Lasimon, Rusli & Md. Zahir, (1999 ) “ Penagihan Dadah Dan Residivisme : Aspek-Aspek Psikososial Dan Persekitaran. Sintok” : Pusat Penyelidikan dan Perundingan, UUM.

96

Mahmod , N.M, Shuaib Che din & Ismail Ishak , (1998) “ Keberkesanan Rawatan Dan Pemulihan Dadah”: Modaliti Kerohanian Dan Tradisional Malaysia. Laporan Akhir Penyelidikan UUM. M. Subramaniam (1979) “ The Ill Effect Of Drug Abuse,” Kursus Mengenai Pencegahan Kegunaan Dadah Untuk Pegawai-Pegawai Media Masa, Bukit Fraser, 26-27 Feb, 1979. Monty & Rohsenow, ( 1997), “ Brief Coping Skills Treatment For Cocaine Abuse: Substance Use Outcomes At Three Months.” Journal off Addictions, 92(12), 1717- 1729.

Mc Coy. C. B & Lai. S. (1997). No Pain, No Gain, Establishing The Kunming, China, Drug Rehabilitation Center. Journal of Drug Issues. 27 (1):73-85.

Mohd Taib, Rusli & Mohd Khairi (2000). “Pola-Pola Komunikasi Kekeluargaan: Kajian Dikalangan Keluarga Penagih dan Bukan Penagih” di Negeri Kedah. Penyelidikan Sekolah Pembangunan Sosial.

Mohd Majid Konting (1998),” Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Rogers, Roy Anthony (2008) “ Segi Tiga Emas” Penerbit University Malaya.

Robert M. Sherfield (2004) “The Everything Self Esteem Book (Boost your Confidence, Achieve Inner Strength, And Learn To Love Yourself).”

97 Published By Adams Media, an F+W Publicatins, Inc.

Sidek Mohd Noah (2003). “ Pengujian & Penilaian Dalam Kaunseling Teori & Aplikasi. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Sidek Mohd Noah (2003). “ Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, teori danpraktis” Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Tuckmen, W.B (1985). “Conducting Education Reasearch.” New York: Harcout Jovanovick.

Yusuf Al-Qardhawi (1985). " Iman Dan Kehidupan." Dewan Pustaka Fajar. Kuala Lumpur. Zulkifli Abdul Razak (2004) “ Ubat Dan Anda “ Dawama Sdn. Bhd. http://www.prisons.gov.sg/Press_Releases/pressreleases.html, http://www.cnb.gov.sg http://www.sana.gov.sg