P. 1
cienta

cienta

|Views: 63|Likes:
Published by Ishaq Granat

More info:

Published by: Ishaq Granat on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2011

pdf

text

original

MODIFIKASI HADITS

Pengertian : Hadits menurut bahasa ialah Al-Jadid yang artinya sesuatu yang baru dan merupakan lawan dari Al-Qadim (yang lama). Sedangkan menurut istilah, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya.seperti pengertian hadits menurut ushul fiqh dan ahli hadits. Menurut ahli hadits, pengertian hadits ialah segala perkataan, perbuatan dan ihwalnya Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut ushul fiqh, ialah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan taqrirnya yang berhubungan dengan hukum. Sejarah dan Perkembangan Hadits : Penulisan Hadits pada abad 1 Hijriyah Di masa Nabi SAW masih hidup :

Pada waktu Nabi masih hidup hadits tidak ditulis, hanya diriwayatkan/ disampaikan dari mulut ke mulut. Hal ini disebabkan karena Nabi melarang untuk menulisnya, yang disuruh ditulis hanyalah Al Qur¶an, sebagaimana sabdanya berbunyi: ³Janganlah sekali-kali kamu sekalian menulis sesuatu dariku kecuali Al Qur¶an, dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al Qur¶an maka hendaklah menghapusnya..........´ (HR.Muslim) Berdasarkan Haits tersebut, maka para sahabat tidak menulis hadits, akan tetapi mereka hanya menghafal saja semua Hadits yang mereka terima dari Nabi, karena para sahabat terkenal dengan kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Begitu pula dalam menyampaikan Hadits itu kepada sahabat yang lain langsung dari hafalan merka dengan tulisan. Meskipun demikian, ada juga beberapa sahabat yang menulisnya sehingga mereka mempunyai lembaran-lembaran tulisan hadits. Adanya sebagian sahabat yang menuliskan hadits (meskipun ada larangan dari Nabi), karena mereka mendapat izin khusus dari Nabi. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi: ³Tulislah olehmu sesuatu dariku. Maka demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaanNya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran.´

Dan ijin penulisan hadits hanya diberikan kepada orang. dikhawatirkan bahwa yang tidak ditulis itu akan didustakan. b) Yang dilarang itu adalah penulisan secara umum atau secara pembukuan resmi seperti penulisan Al Qur¶an. namun hakikatnya tidak. karena dikhawatirkan akan terjadinya campur aduk antara Al Qur¶an dengan Hadits Nabi. bahkan Abu Bakar dan Umar keduanya masih tertuju perhatianya kepada Al Qur¶an. . Demikian pula pada masa Khalifah Usman dan Ali. sehingga sulit untuk ditentukan berapa yang telah dihafal dan berapa yang belum. b) Lafal-lafal hadits itu kuang terpelihara dari kemungkinan bertambah atau berkurang.orang tertentu saja. meskipun Al Qur¶an telah selesai ditulis dibukukan hadits tetap belum ditulis apalagi dibukukan dengan alasan: a) Hadits-hadits itu tersebar luas. c) Ijin penulisan hadits itu dimungkinkan setelah hilangnya keraguan bercampurnya Hadits dengan Al Qur¶an. c) Para ulama¶ berbeda pendapat mengenal lafal-lafal dan susunan kalimat hadits. Meskipun demikian para sahabat tidak ada yang berani memulai menulisnya.Kelihatan antara hadits ynag pertama dengan yang kedua tampak konradiksi. Hadits telah tersebar luar ke berbagai pelosok negeri dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi yang berpencar meninggalkan madinah setelah Nabi wafat. Hadits pada masa sahabat : Pada masa khulafaur Rasyidin. Para ulama¶ menganalisa kedua hadits tersebut sebagai berikut: a) Larangan itu bersifat umum. Sedangkan ijin penulisan hadits hanya diberikan untuk kepentingan pribadi. karena itu mereka menganggap tidak shah membukukan hadits yang masih diperselisihkan d) Jika dibukukan hadits-hadits yang tidak diperselisihkan dan meninggalkan haditshadits yang diperselisihkan. padahal hadits-hadits itu masih banyak yang penting dan tinggi nilainya sertawajib dijadikan pedoman.

tafsir. karya Asy-Syafi¶i. karya Al Auza¶i (5) Al Musnad. Kitab-kitab hadits yang disusun pada abad ke II H.tarikh. kabilah. tidak dicampuri dengan fatwa sahabat dan fatwa Tabi¶in. seperti dalam kitab Muwatta yang disusun Imam Malik. yaitu akidah. karya Abdurrazad (4) Al Musannaf. atau tempat hadits itu didapatkan.Penulisan dan Pembukuan Hadits pada abad ke II H : Pembukuan hadits diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz salah seorang Bani Umayyah. Mereka menyusun kitab- . akhlak. hukum. Para ulama hadits ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab hadits ini termasuk kategori musnad ( kitab yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat yang menerima hadits dari Nabi SAW) dan adapula yang memasukkannya kedalam kategori al-jami¶ (kitab hadits yang memuat delapan pokok masalah. karya Muhammad bin Ishaq (3) Al Jami¶. Penulisan dan Pembukuan Hadits pada abad III H Awal abad III H. guru. dsb. yang diurutkan secara alfabetis). adalah masa dimulainya pembukuan hadits yang semata-mata hadits saja. jika tidak segera dibukukan maka hadits-hadits itu akan lenyap bersama-sama para perawi / penghafalnya. etika makan dan minum. Adapun yang mendorong beliau untuk membukukan hadits adalah para perawi/ penghafal hadits kian lama kian banyak yang meninggal dunia . Penulisan pada zaman tabiin ini masih bercampur antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat serta tabiin. Ialah : (1) Al Muwatto karya Imam Malik (2) Al Maroghi. serta perbuatan baik dan tercela) atau al mu¶jam ( kitab yang memuat hadits menurut nama sahabat. sejarah kehidupan Nabi SAW.

Mentashihkan Hadits( memisahkan antara hadits Shaheh dengan Hadits Dlaif) Penulisan dan Pembukuan Hadits pada abad IV H : Ulama Muttaqodimin.nama orang yang pertama meriwayatkan hadits itu (Musnad). 2. tahu masa hidupnya. penulisan dan pembukuan Hadits.Mengahafalkan hadits-hadits yang telah ada pada kitab-kitab shahih terdahulu. sehingga timbullah usaha-usaha mereka berupa: 1. yaitu ulama yang hidup antara abad pertama sampai abad ketiga hijriyah. mereka disibukkan oleh pencarian. sifat-sifatnya. 3.Meneliti kitab-kitab hadits yang telah disusun oleh para ulama¶ mutaqoddimin.kitab hadits berdasarkan nama.Musaddad bin Marahad Pada pertengahan abad III H. Maka ulama¶ Mutaakhirin (ulama¶ yang hidup pada abad keempat dan sesudahnya) dihadapkan kepada perkembangan baru yaitu: 1.Mengumpulkan hadits-hadits shahih yang belum terdapat pada kitab-kitab hadits abad ketiga. 2.Membahas keadaan para perawi hadits dari segi adil atau cacatnya. Memperhatikan para perawi dan mensyaratkan penerimaan haditsnya. Penulisan dan Pembukuan Hadits pada abad V H dan sesudahnya : . gurunya dan teman-teman hidupnya. Mereka uang mula-mula menyusun kitab-kitab secara Musnad antara lain: 1. 2.Abdullah bin Musa Al Abbasi.

Terlepas dari naik-turunnya perkembangan hadits. Selain itu. tak dapat dinafikan bahwa sejarah perkembangan hadits memberikan pengaruh yang besar dalam sejarah peradaban Islam. Larangan tersebut berlanjut sampai pada masa Tabi'in Besar. Periodisasi penulisan dan pembukuan hadits secara resmi dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz (abad 2 H). Latar Belakang Keberadaan hadits sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam memiliki sejarah perkembangan dan penyebaran yang kompleks.Pada abad kelima dan sesudahnya tidak banyak berbeda dengan kitab-kitab hadits yang disusun pada abad keempat. dikarenakan larangan Nabi untuk menulis hadits. karena hanya bersifat menyempurnakan penyusunan materi haditsnya maupun teknik pembukuan . Bahkan Khalifah Umar ibn Khattab sangat menentang penulisan hadits. Perkembangan hadits pada masa awal lebih banyak menggunakan lisan. juga disebabkan fokus Nabi pada para sahabat yang bisa menulis untuk menulis al-Qur'an. . begitu juga dengan Khalifah yang lain. dan Tabi¶in hingga setelah pembukuan pada abad ke-2 H. Kitab-kitab Hadits yang terkenal pada abda kelima hijriah: 1)As-Sunanul Kubra 2)As Sunanush Shughra ( Kedua kitab ini Karya Imam Baihaqi) 3)Al Jami¶ Bainash Shahihaini karya Ismail Ibnu Ahmad BAB I PENDAHULUAN A. Larangan tersebut berdasarkan kekhawatiran Nabi akan tercampurnya nash al-Qur'an dengan hadits. zaman Nabi. Sejak dari masa pra-kodifikasi. Sahabat.

Kemudian berita itu disampaikan kepada murid-muridnya yang disebut tabi¶in (satu generasi dibawah sahabat) . Jika. perbuatan.1. akhlaq dan lain sebagainya. perjalanan hadis tidak sama dengan perjalanan al-Qur¶an. Sebab secara struktural hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur¶an. maka tidak demikian halnya dengan hadis Nabi. terdapat adanya pelarangan penulisan hadis. Demikian pula ketelitiannya. Akan tetapi ternyata secara historis. ditaati dan diamalkan sahabat bahkan umat Islam pada umumnya pada waktu Nabi Muhammad masih hidup. Para sahabat belum merasa ada urgensi untuk melakukan penulisan mengingat Nabi masih mudah dihubungi untuk dimintai keterangan-keterangan tentang segala sesuatu. dan tidak ada keraguan akan otentisitasnya. fiqh. berita itu kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain yang kebetulan sedang tidak hadir atau tidak menyaksikan. teologi. Berita tentang prilaku Nabi Muhammad (sabda. Al Hadist yang telah diamalkan/ditaati oleh umat Islam dimasa Nabi Muhammad hidup ini oleh ahli Hadist disebut sebagai Sunnah Muttaba¶ah Ma¶rufah. ada yang beberapa kali saja bertemu Nabi. Hal itu dikuatkan dengan berbagai pernyataan yang gamblang dalam al-Qur¶an itu sendiri yang menunjukkan pentingnya merujuk kepada hadis Nabi. Hadits belum ditulis dan berada dalam benak atau hapalan para sahabat. al-Qur¶an secara normatif telah ada garansi dari Allah. sikap ) didapat dari seorang sahabat atau lebih yang kebetulan hadir atau menyaksikan saat itu. Berita itu kemudian disampaikan lagi ke murid-murid dari generasi selanjutnya lagi yaitu para tabi¶ut tabi¶in dan seterusnya hingga sampai kepada pembuku hadist (mudawwin). Oleh sebab itu Al Hadits yang dimiliki sahabat itu tidak selalu sama banyaknya ataupun macamnya. Bahkan dalam kitab kitab hadis.Pada masa Sang Nabi masih hidup. Ada yang sering menyertai. Hal itu tentunya mempunyai impliksi-implikasi tersendiri bagi transformasi hadis.2. Itulah setinggi-tinggi kekuatan kebenaran Al Hadist.Dengan demikian pelaksanaan Al Hadist dikalangan umat Islam saat itu selalu berada dalam kendali dan pengawasan Nabi Muhammad baik secara langsung maupun tidak langsung.S> al-Ahzab [33]: 21. dan tidak ada tenggang waktu antara turunnya wahyu dengan penulisannya. Diantara sahabat tidak semua bergaulnya dengan Nabi. maka tidak demikian halnya dengan Hadis Nabi. terutam pada zaman Nabi. dan secara fungsional hadis dapat berfungsi sebagai penjelas (baya>n) terhadap ayat-ayat yang mujmal atau global. yang mendapatkan perlakuan berbeda dari al-Qur¶an. Latar Belakang Hampir semua orang Islam sepakat akan pentingnya peranan hadis dalam berbagai disiplin keilmuan Islam seperti tafsir. Oleh karenanya para sahabat tidak mudah berbuat kesalahan yang berlarut-larut. 36.1. Jika al-Qur¶an sejak awalnya sudah diadakan pencatatan secara resmi oleh para pencatat wahyu atas petunjuk dari Nabi. 1. misalnya Q. Rumusan Masalah y Bagaimana Proses transformasi hadits dari rasulullh kepada sahabat . alHasyr [59]: 7. Namun demikian diantara para sahabat itu sering bertukar berita (Hadist) sehingga prilaku Nabi Muhammad banyak yang diteladani.

di samping itu kurikulum pembelajaran mulai bergeser dari mata kuliah yang bersifat . Ciri dan sistem pembukuan hadis pada abad Ke-2 HijriyahKodifikasi Hadis pada abad kedua Hijriyah adalah awal dari munculnya berbedanya ulama .3. sekolah-sekolah didirikan di kotakota dan mulai menempati gedung-gedung besar. dalam hal ini mengatakan di dalam kitabnya Alfiyah. Imam Malik . dengan masih eksisnya mu'tazilah dan asy'ariyyah. Merupakan abad yang sarat dengan penulisan ushul fiqih. Menurut Ibnu Hajar Al Atsqalani bahwa hadis Mu'allal ialah hadits yang nampaknya baik tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya. Al-Qur`an dan Hadis memang merupakan mengandung kebenaran mutlak karena datang dari yang maha mutlak. sesuai dengan relatifnya manusia. bukan lagi di masjid dan rumah-rumah. Hadits ini biasa juga disebut Hadits Ma'lul (yang dicacati) dan disebut Hadits Mu'tal (Hadits sakit atau Selanjutnya pada abad 4 H.. hadis telah dikumpulkan dan Peristiwa tersebut terjadi di penghujung abad pertama Hijriyah. Dan yang pertama-tama mengumpulkan hadis berbab-bab. Ulama masa ini antara lain Al Qadly Abu Bakar Sejarah dan periodisasi penghimpunan hadis mengalami 5. Ma'mar. Pada awal abad ketiga Hijriyah para perawi Selama berabad-abad. ke dalam bab-bab tertentu seperti Ibnu Juraij. Imam as-Suyuthi.o o Bagaimana sejarah pembukuan Hadits Bagaimana kritik tentang sejarah pembukuan 1. Tujuan Pembahasa ü Agar kita hkususnya sebagai mahasiswa mengerti tentang sejarah pembukuan al hadis ü Agar mahasiswa dapat mengerti proses pembukuan hadits ü Supaya mahasiswa mengetahui proses transformasi hadits dari rasulullah kepada sahabat pembukuan hadist de pembukuan hadis pertama-tama dicetuskan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz pada awal abad ke 2 hijriyah. Sedangkan abad 5 hijriyah dan seterusnya adalah masa memperbaiki huruf Nasakh yang indah pada permulaan abad ke-5 abad kedua Hijriyah. Sedangkan abad 5 hijriyah dan seterusnya Kemudian abad ke-5 hijriyah pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah. di pertengahan abad kedua Hijriyah lahirlah tokoh-tokoh yang membukukan hadis nabi. Kemudian setelah az-Zuhri. usaha pembukuan Hadits terus dilanjutkan hingga dinyatakannya bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan maghligai Al Hadits. Awal dan pertengahan Abad ke-5 Hijriyah. Orang pertama yang mengumpulkan hadis dan atsar adalah Ibnu Syihab. tapi pemahaman terhadapnya merupakan suatu hal yang relatif.[5]. Ushul fiqih ditulis dengan dasar yang berbeda. mempunyai pengetahuan mengenai sabab an-nuzul sesuatu ayat atau sabab wurud alhadis dan mereka merupakan para Perawi Hadis. Hasyim. Mereka mampu mengistinbat hukum terus dari al-Quran dan as-Sunnah karena penguasaan bahasa Arab yang baik. atas perintah 'Umar.

ulama abad ini juga melakukan pensyarahan (menguraikan Pemrakarsa pengkondifikasian hadis secara resmi dari pemerintah. Kegiatan periwayatan Hadist pada periode ini.Sl. karena hadis keluar dari Nabi. ia sempat terkena fitnah orang orang yang tidak menyukainya. 5. Abu Darda'.Qur'an: .. Jenazahnya dikuburkan di Baqi'. 1. hadis Hadits (bahasa Arab: . Penambahan. Mu'allaq adalah : w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> Hadits (bahasa Arab: . Hingga akhirnya ia wafat dalam Sa'ad bin Abi Waqqosh wafat pada tahun 55 Hijriyah. dan Penghimpunan). 6. besarnya hidup ppada zaman setelah abad tabi'in. pro Hasyimi yang hidup pada abad pertama dan awal abad kedua hijriyah ilmu kalam yang bertumpu pada logika sebagai standar kebenaran. Hadis Mu'allaq secara bahasa Mu'allaq adalah ism maf'ul dari kata 'alaqa yang berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menjadi tergantung sedangkan menurut istilah ilmu Hadis. 5. Pelaksanaan kondifikasi hadis atas perintah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz. Pada periode ini para ulama hadis memusatkan Membacanya merupakan ibadah sebagai pembeda antara Al-Qur'an dengan Al-Hadis. Hadis Pada Abad Ke-3 Hijriyah (masa pemurnian dan penyempurnaannya). Sehingga ia diasingkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. setelah seorang ulama bernama Ali Ibn Ibrahim ibn Said yang dikenal sebagai Al-Hufi.5. . para ulama ahli Hadis sudah melakukan pengklasifikasian Hadis-hadis sesuai dengan tematema tertentu ke dalam satu kitab Hadis. Nama lengkapnya. Selain itu. Istilah ulum al-Qur'an dengan arti yang lengkap baru lahir pada abad ke-5 Hijriyah. Pada akhir hayatnya. 3.melihat Hadis baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun dari sisi kwalitas (kekuatan dan keabsahannya) suatu Hadis. Sedangkan pengertian 'Ulum al-Qur'an dapat dikaji dari berbagai sumber para ahli ulum Al.374 buah hadis besar masa bani umayyah. Kitab-kitab Hadis pada abad Ke-2 Hijriyah. Hadist pada abad ke-IV sampai ke-V ( Masa Pemeliharaan.. Hadith as Umar bi Abdul Azis yakni tahun 99 Hijriyah diriwayatkan oleh Abu Hurairah sejumlah 5. Penertiban. ejaan KBBI: Hadis) adalah perkataan dan Sedangkan abad 5 hijriyah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab Al Hadits Menurut Ibnu Hajar Al Atsqalani bahwa hadis Mu'allal ialah hadits Sedangkan abad 5 hijriyah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab Penulisan resmi hadis dalam kitab-kitab hadis. hingga akhir abad pertama hijrah.. Perkembangan hadis palsu dan gerakan ingkar sunnah. tetapi membacanya tidak termasuk ibadah. . Ciri dan sistem pembukuan hadis pada abad Ke-2 Hijriyah. 4. Ia termasuk sahabat yang wafat terakhir dalam kelompok Sepuluh yang dijamin masuk syurga. 5. Ciri dan sistem pembukuan hadis pada abad Ke-2 Tak kurang dari 281 hadis yang ia terima dari Rasulullah. menyusun kitab setebal tiga puluh jilid yang bernama Sedangkan untuk abad ke 5 Hijriyah. ^^ h. D. seperti dijumpai sekarang baru wa al-tanqih) yang berlangsung antara awal abad ke-3 sampai akhir abad ke-5 Hijriyah.. Abu Darda Uwaimir bin Zaid bin Qois. ejaan KBBI: Hadis) adalah perkataan dan Sedangkan abad 5 hijriyah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab Al Hadits 5.

Al Anma¶wa al Taqsim oleh Ibn Hibban (354 H) 3). menghafal. oleh Muhammad Ibn Tharir al Maqdisi ( 507 H) . kitab-kitab hadist yang dihimpun pada periode ini diantaranya adalah : 1). baik dari sanad kitab hadist yang dikutib matannya ataupun dari kitab-kitab lainya contohnya : 1. oleh Al Dimasyqi (400 H) 2. Al Mustaqa oleh Ibn Jarud. Athraf Al Shahihainis. oleh Ibn Asakir al dimasyqi (w 571 H) 4. memeriksa dan menyelidiki sanad-sanadnya dan matannya. 6 2. Al Shahih oleh Ibn Khuzaimah. oleh Abu Muhammad khalaf Ibn Muhammad al Wasithi (w 401 H) 3. Cucu dari Jengis Khan.Bentuk Penyusunan Kitab Hadist pada masa periode ini: Para Ulama Hadist Periode ini memperkenalkan sitem baru dalam penusunan Hadist . Kegiatan para Ulama Hadist tetap berlansung sebagaimana periode-periode sebelumnya. Athraf Al Sunnah al arrba¶ah. didalam kitab ini penyusunannya hanya menyebutkan sebagian matan hadist tertentu. kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu. Athraf Al Shahihainis. Meskipun kekuasaan Islam Pada periode ini mulai melemah dan bahkan mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Hijriah akibat serangan Hulaqu Khan.Periode ini dimulai pada masa Khlifah Al Muktadir sampai Khalifah Al Muktashim. Kitab Athraf. hanya saja hadist-hadist yang dihimpun pada periode ini tidaklah sebanyak penghimpunan pada periode-periode sebelumnya. 5).(313 H) 2). Setelah Lahirnya karya-karya diatas maka kegiatan para ulama berikutnya pada umumnya hanyalah merujuk pada karya±karya yang telah ada dengan bentuk kegiatan mempelajari. Al Musnad oleh Abu Amanah ( 316 H) 4). Athraf Al Kutub al Sittah. yaitu : a). Al Mukhtarah oleh Muhammad Ibn Abd Al Wahid al Maqdisi.

oleh Abu Awanah (316 H) 3. sehingga bersama-sama dengan keturunan Ustman menguasai . yang kemudian Kekhalifahan Abbasiyah tersebut dihidupkan kembali oleh Dinasti Mamluk dari mesir setelah mereka menghancurkan bangsa Mongol tersebut. Al Jami¶ bayn al Shahihaini . dan selanjutnya penyusun kitab ini meriwayatkan matan hadist tersebut dengan sanadnya sendiri. conntoh : 1. Kitab Mustadhrak. oleh Ibn Al Furat ( Ibn Muhammad Al Humaidi (w. atau keduanya atau lainnya.388 H) c). oleh Al Baqhawi (516 H) E. Pembaiatan Khalifah oleh Dinasti Mamluk hanyalah sekedar simbol saja agar daerah-daerah islam lainya dapat mengakui Mesir sebagai pusat pemerintahan dan selanjutnya mengakui Dinasti Mamluk sebagai penguasa dunia Islam. oleh Muhammad Ibn Nashir al Humaidi (488 H) 3. Penghimpuanan . Al Jami¶ bayn al Shahihaini. Kitab ini menghimpun hadist-hadist yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu dari keduanya.414 H)).Kegiatan periwayatan Hadist pada periode ini. Kitab ini menghimpun Hadist-hadist yang termuat dalam kitab-kitab yang telah ada yaitu yang menghimpun hadsit shahih Bukhari dan Muslim. oleh Abu bakar Ibn Abdan al Sirazi (w. contoh : 1. Pen-takhrij-an dan Pembahasannya) 1. Al Ilzamat . akan tetapi pada abad ke-8 H Ustman Kajuk mendirikan kerajaan di Turki diatas puingpuing peninggalan Bani Saljuk di Asia Tengah. oleh Jurjani 2. Mustadhrak Shahih Bukhari . Periode ini dimulai sejak kekhalifahan Abbasiyah di Bakhdad ditklukkan oleh tentara Tartar (656 H/1258 M). Kitab Jami¶. Contohnya : 7 1.b). Al Mustdhrak oleh Al Hakim ( 321-405 H) 2. 2.Hadist pada abad ke VII sampai sekarang (masa Pensyarahan. Kitab ini memuat matan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. oleh Al Daruquthni (306-385 H) d). Mustadhrak Shahih Muslim. Kitab Mustadhrak. Mustadhrak Bukhari Muslim. Al Jami¶ bayn al Shahihaini.

Al Sakhawi (w. 2.902 H/1497 M) murid Ibn Hajar yang telah mendiktekan hadist kepada 1000 majelis dan menulis sejumlah buku. sehingga pada abad ke-19 M sampai ke awal abab 20 M.kerajaan-kerajaan kecil yang ada disekitarnya dan selanjutnya membangun Daulah Ustmaniyah yang berpusat di Turki. maka berpindahlah kekuasaan Islam dari Mesir ke Konstatinopel. mereka secara bertahab mulai menguasai daerah-daerah islam . 852 H/ 1448 M) seorang penghapal hadist yang tiada bandinganya pada masanya . Al Traqi (w. kebangkitan kembali dunia islam baru dimulai pada pertengahan abad ke-20 M. Namun Eropa yang dimotori oleh Inggris da Perancis semakin bertambah kuat dan berkeinginan besar untuk menguasai dunia. mulai bangkit untuk mengembalikan kejayaan Mesir masa silam. Sedikit sekali ulama hadist pada periode ini melakukan periwayatan hadist secara hapalan sebagaimana dilakukan oleh yang ulama Mutaqaddimin. Dia telah mendiktekan Hadist kepada 1000 majelis dan menulis sejumlah kitab yang berkaitan dengan Hadsit. Pada abad ke-13 Hijriyah ( awal abad ke-19 H) Mesir dengan dipimpin oleh Muhammad Ali. maka kegiatan periwayatan hadist pada periode ini lebih banyak dilakukan dengan caraijazah danMukatabah. Dengan berhasilnya mereka menaklukkan Konstatinopel dan Mesir serta meruntuhkan Dinasti Abbasiyah. hampir seluruh8 wilayah islam dijajah oleh Bangsa Eropa. 3. Diantaranya yaitu: 1.806 H/1404 M) dia berhasil mendiktekan hadist secara hapalan kepada 400 majelis sejak 796 H/1394 M dan juga menulis beberapa kitab hadist. 2. Ibn Hajar al Asqalani (w. Sejalan dengan keadaan dan kondisi-kondisi dunia islam diatas. Bentuk Penyusunan kitab Hadist pada periode ini : .

oleh Al Nawawi. yaitu kitab yang berisi ringkasan dari suatu kitab Hadist. 2. Yang mereka hanya memperkuat eksistensi golongan dan rasmereka saja. Oleh Ibn Hajar al Asqalani. seperti Mukhtashar Shahih Muslim oleh Muhammad Fu¶ad abd Al baqi. atau ulama penghapal hadist yang meninggaldunia. Fath Al bari. yaitu : Jenis kitab yang memuat uraian dan penjelasan kandungan hadist dari kitab tertentu dan hubungannya denagn dalil-dalil lainnya yang bersumber dari Al Qur¶an dan Hadsit ataupun kaidah-kaidah syara¶ yang lainnya contohnya : 1. Penyebab dari Kodifikasi Hadist itu sendiri dikarenakan telahbanyaknya para sahabat. b. yaitu syarah shahih kitab Al Bukhari.Pada periode ini para ulama hadist mempelajari kitab-kitab hadist yang telah ada. dan selanjutnya mengembangkannya atu meringkasnya sehingga menghasilkan jenis karya sebagai berikut: a. . syarah sunan Abu Dawud. Kitab Zawa¶id. c. yaitu kitab yang menghimpun hadist-hadist dari kitab tertentu yang tidak dimuat BAB III PENUTUP A. yang mensyarahkan kitab shahih Muslim. Kitab Mukhtashar. Al Minhaj. 2. oleh Syams al Haq al Achim al Abadi. Kesimpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Aun al-Ra¶hud . Penyebab Kedua adalah banyaknya beredar Hadist-hadist palsusehingga perlunya kodifikasi hadist yang mulai dilaksanakan secaraperdana dan massal pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn AbdilAziz. Kitab Syarah. 9 3.

kita bisa mengetahui kapan masajaya. M.Hasbi Ash Shiddieqye. Yusuf Saefullah.. Sejarah Pengantar Hadist. . Saran Dari uraian diatas maka penulis menyadari bahwa banyak terdapatkesalahan dan kekurangan. . M.3. 11 Daftar Pustaka Nawir Yuslem.Pada Kodifikasi Hadist ini melahirkan berbagai ulama dan tokoh-tokohSeperti yang kita kenal sampai sekarang yaitu Perawi Hadist-hadistshahih seperti Imam Bukhari dan Muslim. Ulumul Hadist. 2001. Pustaka Baru Quraisy. Cecep.Ag. Athurmudzi. sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist. dan lainlain masih banyak lagi. Muhasa Sumber Widya.Dari sejarah kodifikasi hadist ini. Semarang : Bulan BintangTeungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqye. Drs. Pustaka Rizki Putra.Semarang : PT. mulai daripertama kali di kodifikasi sampai pada masa periode terakhirkemunduran islam itu sendiri. B. untuk itu pemakalah mohon kritikan dan saranyang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan makalah ini. Jakarta : PT. 4. Pengantar Ilmu Hadist: PT.Sumarna. kapan masa kodifikasi yang banyak memunculkan para ulamaahli hadist yang banyak memhasilkan kitab-kitab hadist dan pada masaperiode siapa kitab-kitab hadist shahih bermunculan.Suanan AbuDaud.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->