`JklGONOV|Jkl`

Aoulol O|torool Jk x-=,02
&|croo 8cuct
A. &|croo 8cuct uolo¬ Dorojot
&|croo scuct yooo loblo |ocll uorl c|croo uorojot, uloyoto|oo uolo¬
c|croo ¬oolt, uoo uotl|.
o. l uorojot = ó0 ¬oolt, otoc l ¬oolt = uorojot
b. l ¬oolt = ó0 uotl|, otoc l uotl| = ¬oolt
ß. &|croo 8cuct uolo¬ kouloo
o. l80° = n rouloo
b. l° = rouloo
c. l rouloo =
ŵ
źŴ

ŵ
źŴ

HH
ŵ8Ŵ

ŵ8Ŵ°
HH

!orboouloooo-porboouloooo
Jrloooo¬otrl
Gombor $eqi|iqo
A. Ierbondinqon-perbondinqon
1riqonome|ri doIom $eqi|iqo $iku-siku
Sln HH° ƹ
HH
HH
Cos HH° =
HH
HH
1an HH° =
HH
HH
CoL HH° =
HH
HH
Sec HH° =
HH
HH
cosec HH° =
HH
HH

kumus keba||kan
Sln HH° =
ŵ
HHHHHHHHHHHH°

Cos HH° =
ŵ
HHHHHHHH°

1an HH° =
ŵ
HHHHHHHH°

uan seballknva
kumus Þerband|ngan
1an HH° =
sin HH°
HHHHHHHH°

CoL HH° =
cos HH°
HHHHHHHH°


!orboouloooo-porboouloooo
Jrloooo¬otrl

ß. Vooootc|oo Nllol !orboouloooo Jrloooo¬otrl
cotc| 8cuct |ocscs

Auo bobropo bobropo scuct yooo ollol porboouloooo
torloooo¬otrloyo uopot ultootc|oo
toopo bootcoo tobol, |ol|clotor, uoo olot ¹ olot oltcoo lolooyo.
8cuct ¹ scuct torsobct, ootoro lolo

0°, 30°, =5°, ó0°, uoo 90°.

8cuct ¹ scuct torsobct ulsobct scuct lstl¬owo, otoc scuct |ocscs,
ul¬oooollol porboouloooo trloooo¬otrloyo uopotultootc|oo
ulootorooyo uooooo ¬oooocoo|oouoIlolsl porboouloooo
trloooo¬otrl pouo lloo|orooyooo borpcsot ultltl| O
!orboouloooo Jrloooo¬otrl 8cotc
8cuct ul ßorboool kcouroo
qombor
De|inisi Ierbondinqon 1riqonome|ri
menqqunokon voriobeI obsis ×, ordin|o y, don
jorok r
,-88
Sln HH° =
HHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH
=
HH
HH
Cos HH° =
HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH
=
HH
HH
1an HH° =
HHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH
=
HH
HH
CoL HH° =
HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHH
=
HH
HH
Sec HH° =
HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH
=
HH
HH
Cosec HH° =
HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHH
=
HH
HH

!orboouloooo Jrloooo¬otrl cotc|
8cuct-scuct ßorolosl
kc¬cs-rc¬cs porboouloooo trloooo¬otrl cotc| scuct
(90°- o°) ouoloo soboool borl|ct .
V 8lo (90°- o°) = cos o° cot (90°- o°) = too o°
V Cos (90°- o°) = slo o° soc (90°- o°) = cosos o°
V Joo (90°- o°) = cot o° cosoc (90°- o°) = soc o°
kc¬cs-rc¬cs porboouloooo trloooo¬otrl cotc| scuct
(90°- o°) ouoloo soboool borl|ct .
V 8lo (90°- o°) = cos o° cot (90°- o°) = - too o°
V Cos (90° - o°) = - slo o° soc (90°- o°) = - cosos o°
V Joo (90° - o°) = - cot o° cosoc (90° - o°) = soc o°
!orboouloooo Jrloooo¬otrl cotc|
8cuct-scuct ßorolosl
kc¬cs-rc¬cs porboouloooo trloooo¬otrl cotc| scuct (l80°- o°)
ouoloo soboool borl|ct .
V 8lo (l80°- o°) = slo o° cot (l80°- o°) = - cot o°
V Cos (l80°- o°) = - coso° soc (l80°- o°) = - soc o°
V Joo (l80°- o°) = - too o° cosoc (l80°- o°) = cosoc o°
kc¬cs-rc¬cs porboouloooo trloooo¬otrl cotc| scuct (l80° -
o°) ouoloo soboool borl|ct .
V 8lo (l80° - o°) = - slo o° cot (l80° - o°) = cot o°
V Cos (l80° - o°) = - cos o° soc (l80° - o°) = - soc o°
V Joo (l80° - o°) = too o° cosoc (l80° - o°) = - cosoc o°
!orboouloooo Jrloooo¬otrl cotc|
8cuct-scuct ßorolosl
kc¬cs-rc¬cs porboouloooo trloooo¬otrl cotc| scuct (270° í
o°) ouoloo soboool borl|ct .
V 8lo (270° - o°) = -cos o° cot (270° - o°) = too o°
V Cos (270° - o°) = -slo o° soc (270° - o°) = -cosoc o°
V Joo (270° - o°) = cot o° cosoc (270° - o°) = -soc o°
kc¬cs-rc¬cs porboouloooo trloooo¬otrl cotc| NoootlI (- o°)
ouoloo soboool borl|ct .
V 8lo (-o°) = -slo o° cot (-o°) = -cot o°
V Cos (-o°) = cos o° soc (-o°) = soc o°
V Joo (-o°) = -too o° cosoc (-o°) = -cooc o°
!orboouloooo Jrloooo¬otrl cotc|
8cuct-scuct ßorolosl
kc¬cs-rc¬cs porboouloooo trloooo¬otrl cotc| scuct
(o . 3ó0° - o°) uoo scuct (o . 3ó0° - o°) ouoloo soboool borl|ct .
- slo (o . 3ó0° - o°) = slo ÷(o°)
- cos (o . 3ó0° - o°) = cos o°
- too (o . 3ó0° - o°) = too ÷(o°)
- cot (o . 3ó0° - o°) = cot ÷(o°)
- soc (o . 3ó0° - o°) = soc o°
- cosoc (o . 3ó0° - o°) = cosoc÷(o°)
- slo (o . 3ó0° - o°) = slo o°
- cos (o . 3ó0° - o°) = cos o°
- too (o . 3ó0° - o°) = too o°
- cot (o . 3ó0° - o°) = cot o°
- soc (o . 3ó0° - o°) = soc o°
- cosoc (o . 3ó0° - o°) = cosoc o°
luootltos Jrloooo¬otrl
Auoloo poroyotooo scotc bootc| trloooo¬otrl yooo uloyoto|oo uolo¬
bootc| trloooo¬otrl yooo lolo.
luootltos Jrloooo¬otrl Dosor
luootltos trloooo¬otrl uosor ¬orcpo|oo .
& Ident|tas 1r|gonometr|
dasar yang merupakan
hubungan keba||kan
Sln HH° =
ŵ
HHHHHHHHHHHH°

Cos HH° =
ŵ
HHHHHHHH°

1an HH° =
ŵ
HHHHHHHH°

uan seballknva

&Idennt|tas tr|gonometr|
dasar yang merupakan
hubungan Þerband|ngan
1an HH° =
sin HH°
HHHHHHHH°

CoL HH° =
cos HH°
HHHHHHHH°


&Idennt|tas tr|gonometr| dasar yang
merupakan hubungan teorema
Þhytagoras
aŦ HHHHHH
Ŷ
HH° + HHHHHH
Ŷ
HH° = ŵ
bŦ ŵ + HHHHHH
Ŷ
HH° = HHHHHH
Ŷ
HH°
cŦ ŵ + HHHHHH
Ŷ
HH° = HHHHHHHHHH
Ŷ
HH°

!orso¬ooo Jrloooo¬otrl
!orootl|oo porso¬ooo borl|ct .
Jlop porso¬ooo ul otos ¬o¬cot porboouloooo trloooo¬otrl uoooooo vorlobol
scuct × (uolo¬ c|croo uorojot ¬ocpco rouloo). !orso¬ooo borclrl uo¬l|loo
ulsobct persomoon |riqonome|ri.
!orso¬ooo trloooo¬otrl uopot ulsolosol|oo uooooo coro ¬ooootc|oo niIoi
penqqon|i × yooo ¬o¬oocol.
Nllol pooooootl × tsb uloo¬o|oo penyeIesoion otoc okor uorl porso¬ooo
trloooo¬otrl. Doo ol¬pcooo uorl pooyolosoloo tsb uloo¬o|oo bimpunon
penyeIesoion (HI)
sinHH° =
ŵ
Ŷ

Lan HH° = Vŷ
sin HH° = sin źŴ°
tanHH° = cos
HH
ź

Atcroo 8locs uoo Atcroo koslocs
A. Atcroo 8locs
Dolo¬ sotlop AAßC, porboouloooo poojooo slsl uooooo slocs scuct yooo
boroouopoo uooooo slsl ltc ¬o¬pcoyol ollol yooo so¬o, ultclls .
HH
sinHH
=
HH
sin HH
=
HH
sinHH


Atcroo 8locs uoo Atcroo koslocs
ß. Atcroo koslocs
Dolll koslocs soboool borl|ct .
HH
Ŷ
= HH
Ŷ
+ HH
Ŷ
- ŶHHHHcos HH
HH
Ŷ
= HH
Ŷ
+ HH
Ŷ
-ŶHHHHcos HH
HH
Ŷ
= HH
Ŷ
+ HH
Ŷ
-ŶHHHHcos HH

cos 8ooltloo
kc¬cs cos sooltloo ouoloo jl|o ultootc|oo poojooo
olos (,) uoo tloool (t)
A. cos 8ooltloo uooooo Dco 8lsl uoo 8otc 8cuct
Dl|otoocl
ƹ
ŵ
Ŷ
HHHH
cos 8ooltloo AßC jl|o ul|otoocl poojooo 2 slsl uoo bosor
scuct yooo uloplt oloo |ouco slsl ltc, uopot uooooo
¬oooocoo|oo rc¬cs borl|ct
HH=
ŵ
Ŷ
HHHHsin HH
HH=
ŵ
Ŷ
HHHHsin HH
HH=
ŵ
Ŷ
HHHHsin HH

cos 8ooltloo
A. cos 8ooltloo uooooo kotloo 8lsloyo Dl|otoocl
Dooooo otoc sotooooo |olllloo AAßC

HH= .HH(HH- HH)(HH- HH)(HH-HH)


ƹ
ŵ
Ŷ
(HH+ HH+ HH)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.