Hukum Jihad itu terbagi dua : Fardu A¶in dan Fardu Kifayah.

Menurut Ibnul Musayyab hukum Jihad adalah Fardu A¶in sedangkan menurut Jumhur Ulama hukumnya Fardy Kifayah yang dalam keadaan tertentu akan berubah menjadi Fardu A¶in. A. Fardu Kifayah : Yang dimaksud hukum Jihad fardu kifayah menurut jumhur ulama yaitu memerangi orang orang kafir yang berada di negeri-negeri mereka. Makna hukum Jihad fardu kifayah ialah, jika sebagian kaum muslimin dalam kadar dan persediaan yang memadai, telah mengambil tanggung-jawab melaksanakannya, maka kewajiban itu terbebas dari seluruh kaum muslimin. Tetapi sebaliknya jika tidak ada yang melaksanakannya, maka kewajiban itu tetap dan tidak gugur, dan kaum muslimin semuanya berdosa. ³Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orangorang yang berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang -orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mer eka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang karena uzur) dengan kelebihan satu derajat. Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada uzur) dengan pahala yang amat besar.´ (QS An-Nisa 95) Ayat diatas menunjukan bahwa Jihad adalah fardu kifayah, maka orang yang duduk tidak berjihad tidak berdosa sementara yang lain sedang berjihad. ketetapan ini demikian adanya jika orang yang melaksanakan jihad sudah memadai(cukup) sedangkan jika yang melaksanakan jihad belum memadai (cukup) maka orang-orang yang tidak turut berjihad itu berdosa. Dan jihad ini diwajibkan kepada laki-laki yang baligh, berakal, sehat badannya dan mampu melaksanakan jihad. Dan ia tidak diwajibkan atas: anak -anak, hamba sahaya, perempuan, orang pincang, orang lumpuh, orang buta, orang kudung, dan orang sakit. ³Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya a kan diazab-Nya dengan azab yang pedih.´(QS Al-Fath 17) ³Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (QS At-Taubah 91) ³Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: ³Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.´ lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.´ (QS AtTaubah 92)

³Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang -orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama orangorang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka, maka mereka tidak mengetahui (akibat perbuatan mereka).´ (QS At-Taubah 93) Ibnu Qudamah mengatakan: ³Jihad dilaksanakan sekurang -kurangnya satu kali setiap tahun. Maka ia wajib dilaksanakan pada setiap tahun kecuali uzur. Dan jika keperluan jihad menuntut untuk dilaksanakan lebih dari satu kali pada setiap tahun, maka jihad wajib dilaksanakan karena fardu kifayah. Maka jihad wajib dilaksanakan selama diperlukan.´ Imam Syafi¶i mengatakan : ³Jika tidak dalam keadaan darurat dan tidak ada uzur, perang tidak boleh diakhirkan hingga satu tahun.´ Al-Qurtubi mengatakan: ³Imam wajib mengirimkan pasukan untuk menyerbu musuh satu kali pada setiap tahun, apakah ia sendiri atau orang yang ia percayai pergi bersama mereka untuk mengajak dan menganjurkan musuh untuk masuk Islam, menolak gangguan mereka dan menzahirkan Dienullah sehingga mereka masuk Islam atau menyerahkan jizyah.´ Abu Ma¶ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, yang terkenal dengan panggilan Imamul Haramain mengatakan : ³Jihad adalah dakwah yang bersifat memaksa, jihad wajib dilaksanakan menurut kemampuan sehingga tidak tersisa kecuali Muslim atau Musalim, dengan tidak ditentukan harus satu kali didalam setahun, dan juga tidak dinafikan sekiranya memungkinkan lebih dari satu kali. Dan apa yang dikatakan oleh para Fukaha (sekurangkurangnya satu kali pada setiap tahun, mereka bertitik tolak dari kebiasaan bahwa harta dan pribadi(jiwa) tidak mudah untuk mempersiapkan pasukan yang memadai lebih dari satu kali dalam setahun.´ Perlu kita fahami bahwa praktek jihad yang hukumnya fardu kifayah ini adalah jihad yang secara langsung berhadapan memerangi orang-orang kafir, sedangkan jihad yang tidak secara langsung berhadapan dengan orang-orang kafir hukumnya fardu a¶in. Sulaiman bin Fahd Al-Audah mengatakan, ³Ibnu Hajar telah memberikan isyarat tentang kewajiban Jihad ± dengan makna yang lebih umum ± sebagai fardu a¶in, maka beliau mengatakan : ³Dan juga ditetapkan bahwa jenis jihad terhadap orang kafir itu fardu a¶in atas setiap muslim : baik dengan tangannya, lisannya, hartanya ataupun dengan hatinya.´ Hadist-hadist yang menerangkan bahwa hukum jihad dalam makna yang umum (dengan tangan, harta atau hati) itu jihad fardu a¶in, antara lain : ³Barangsiapa yang mati sedangkan ia tidak berperang, dan tidak tergerak hatinya untuk berperang, maka dia mati diatas satu cabang kemunafikan.´ (HR Muslim, Abu Daud, Nasai, Ahmad, Abu Awanah dan Baihaqi) ³Sesiapa yang tidak berperang atau tidak membantu persiapan orang yang berperang, atau tidak menjaga keluarga orang yang berperang dengan baik, niscaya Allah timpakan kepadanya kegoncangan.´ Yazid bin Abdu Rabbihi berkata : ³Didalam hadist yang diriwayatkan ada perkataan ³sebelum hari qiamat.´ (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Darimi, Tabrani, Baihaqi dan Ibnu Asakir)

Dari dua hadist di atas kita mendapat pelajaran bahwa ancaman kematian pada satu cabang kemunafikan dan mendapat goncangan sebelum hari kiamat adalah bagi orang yang tidak berjihad, tidak membantu orang berjihad dan tidak tergerak hatinya untuk berjihad. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk pergi berperang secara langsung mengahadapi orang-orang kafir, mereka harus tergerak hatinya untuk berperang seperti halnya orang yang lemah dan orang yang sakit. Dan sekiranya hukum jihad secara langsung berhadapan dengan orang -orang kafir sudah berubah dari fardu kifayah menjadi fardu a¶in, maka tidak ada yang dikecualikan siapapun harus pergi berperang dengan apa dan cara apapun yang dapat dilakukan. Dibawah ini akah dibahas mengenai keadaan Jihad yang hukumnya fardu a¶in. B. Fardu A¶in Hukum Jihad menjadi Fardu A¶in dalam beberapa keadaan: 1. Jika Imam memberikan perintah mobilisasi umum. Jika Imam kaum muslimin telah mengumumkan mobilisasi umum maka hukum jihad menjadi fardu a¶in bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kamampuan yang dimilikinya. Dan jika Imam memerintahkan kepada kelompok atau orang tertentu maka jihad menjadi fardu ain bagi siapa yang ditentukan oleh imam. Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa nabi Muhammad saw bersabda pada hari Futuh Mekkah: ³Tidak ada hijrah selepas Fathu Mekkah, tetapi yang ada jihad dan niat, Jika kalian diminta berangkat berperang, maka berangkatlah.´ (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Darimi dan Ahmad) Makna Hadist ini : ³Jika kalian diminta oleh Imam untuk pergi berjihad maka pergilah´ Ibnu Hajjar mengatakan : ³Dan didalam hadist tersebut mengandung kewajiban fardu ain untuk pergi berperang atas orang yang ditentukan oleh Imam.´ 2. Jika bertemu dua pasukan, pasukan kaum Muslimin dan p asukan kuffar. Jika barisan kaum muslimin dan barisan musuh sudah berhadapan, maka jihad menjadi fardu ain bagi setiap orang Islam yang menyaksikan keadaan tersebut. Haram berpaling meninggalkan barisan kaum Muslimin. Allah berfirman : ³Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)´. (QS Al-Anfal 15) ³Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.´(QS Al-Anfal 16)

³Beliau saw ditanya: ³Ya Rasulullah. Dalam keadaan seperti ini. suami. (5) Memakan riba. Ibnu Qudamah (dari Mazhab Hambali) mengatakan :³Jihad menjadi fardu µain didalam 3 keadaan: a. puasa dan lain sebagainya. Maka bagi siapa yang tinggal diwilayah tersebut. (4)Memakan harta anak yatim. Apabila orang kafir telah masuk (menyerang) suatu negeri (diantara negeri negeri Islam).´ (HR Bukhari. Jika musuh menyerang kaum muslimin maka jihad menjadi fardu ain bagi penghuni wilayah tst. Thahawi. (6) lari dari medan pertempuran. Didalam kitab Bulghatul Masalik li Aqrabil Masalik li Mazhabil Imam Malik dikatakan : ³«Dan jihad ini hukumnya fardu ain jika Imam memerintahkanya. Dan juga hukum jihad menjadi fardu ain disebabkan nazar dari seseorang yang ingin melakukannya. kecuali karena alasan yang dibenarkan Allah. berkewajiban melaksanakan jihad. Dan juga fardu kifayah membebaskan tawanan p erang jika ia tidak punya harta untuk menebusnya. maka kewajiban meluas kepada kaum muslimin yang berdekatan dengan wilayah tst. dan seterusnya demikian jika belum memadai juga. dan sekiranya orang-orang yang berada disana dalam keadaan lemah maka barangsiapa yang tinggal berdekatan dengan wilayah tersebut berkewajiban untuk berjihad. walaupun dengan menggunakan serluruh harta kaum muslimin. anak-anak. sehingga hukumnya sama dengan sholat. (2) Sihir. Baihaqi. Dan kedua ibu-bapa hanya berhak melarang anaknya pergi berjihad manakala jihad masih dalam keadaan fardu kifayah. apa tujuh perkara yang membinasakan itu?´ Beliau saw menjawab : (1) Mempersekutukan Allah.Rasulullah saw bersabda : ³Jauhilah t ujuh perkara yang membinasakan. Ad Dasuki (dari Mazhab Hanafi) berkata : ³Didalam menghadapi serangan musuh. Sekiranya penghuni wilayah tsb tidak memadai untuk menghadapi musuh. atau tuannya. An-Nasai. kewajiban jihad berlaku juga bagi wanita dan hamba sahaya walaupun mereka dihalang oleh wali. atau jika ia berhutang dihalangi oleh orang yagn berpiutang. berbuat jahat (zina). 3. setiap orang wajib melakukannya. Baghawi). hamba sahaya dan anak anak mesikipun tidak diberi izin oleh suami. a maka penduduk negeri tersebut wajib mempertahankannya. maka jihad menjadi fardu ain bagi seluruh kaum muslimin diseluruh belahan bumi. dan (7) Menuduh wanita mu¶minah yang baik dan tahu memelihara diri. wali dan orang yang berpiutang. hatta (walaupun) orang-orang yang tidak dibebani kewajiban jihad seperti orang-orang fakir. jihad menjadi fardu ain bagi yang berdekatan berikutnya hingga tercapai kekuatan yang memadai. (3) Membunuh orang yang telah dilarang membunuhnya. Muslim. hamba sahaya dan perempuan. Jika musuh menyerang wilayah kaum Muslimin. Ar Ramli (Dari Mazhab Syafi¶i) mengatakan : ³Maka jika musuh telah masuk kedalam suatu negeri kita dan jarak antara kita dengan musuh kurang daripad jarak qashar sholat. Dan sekiranya belum memadai juga. Kewajiban jihad sebagai fardu ain ini juga disebabkan adanya serangan musuh terhadap salah satu wilayah Islam. b. Jihad menjadi fardu ain atas penduduknya untuk memerangi orang kafir tsb dan menolak . Abu Daud. termasuk perempuan. Apabila kedua pasukan telah bertemu dan saling berhadapan.

Apabila Imam telah memerintahkan perang kepada suatu kaum. . maka kaum tsb wajib berangkat. dan jika tidak ada yang melaksanakannya maka berdosalah semua kaum muslimin. Berbagai keadaan yang menetapkan jihad menjadi fardu µain telah terkumpul pada zaman in bahkan telah i. Imam Qurtubi bekata : ³Setiap orang yang mengetahui kelemahan kaum muslimin dalam menghadapi musuhnya.mereka. orang muslim itu tidak dapat menyatakan melainkan bahwa telah terjadi Ijma para Fuqaha umat Islam bahwasannya Jihad itu adalah fardu µain pada zaman kita sekarang ini. jika sebagian kaum muslimin melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lainnya. berlipat ganda dengan sesuatu yang tidak terlintas dalam benak salah seorang mereka sekiranya ia tidak meninggalkan kesan di tengah-tengah penyimpangan dari hukum ini. Abu Ibrahim Al-Misri menyatakan : ³Kita mulai dengan ta¶rif dua istilah ini Fardu µAin : Yaitu kewajiban yang zatiah dibebankan kepada setiap muslim. situasi dan kondisipun telah berubah dengan lenyapnya kekuasaan Islam. Sekarang keadaanya lain. Hukum Jihad pada masa sekarang. Fardu Kifayah : Yaitu perintah yang ditujukan kepada kaum muslimin secara umum. Dari keterangan diatas kita memperoleh gambaran bahwa hukum jihad berubah ubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi. maka ia harus keluar bersama mereka (menghadapi musuh tsb) Imam Ibnu Taimiyyah berkata : ³Jika musuh hendak menyerang kaum muslimin. itupun dengan menetapkan pula adanya kondisi yang boleh menyebabkan berubahnya hukum jihad dari fardu kifayah menjadi fardu µain. Bertitik tolak dari fardu kifayah. membuahkan pertanyaan kepada kita tetapi jawabannya kita tangguhkan : Apakah perintah dalam urusan kita dan apakah tujuan jihad kita? Pertanyaan tidak sempurna melainkan ditambah dengan pertanyaan lainnya : Apakah tujuan Jihad itu akan tercapai dengan hanya melibatkan sebagian kaum muslimin atau tidak?«Sesungguhnya fatwa yang ringkas dan jalan pintas bagi menetapkan hukum mengenai masalah ini. c. bumi sudah berubah. maka menolak musuh itu menjadi wajib atas semua orang yang menjadi sasaran musuh dan atas orang-orang yang tidak dijadikan sasaran mereka. C. saya katakan: Dengan mentakhrij pada usul fuqaha dan syarat-syarat yang ditetapkan mereka. Keadaan seperti ini mewajibkan kita untuk meninjau kembali pokok masalahnya. Timbul pertanyaan : Apakah hukum jihad pada masa sekarang ini? Apakah fardu µain atau fardu kifayah? Ketetapan jumhur ulama bahwa hukum jihad itu fardu kifayah adalah fatwa mereka bagi kaum muslimin dalam keadaan khilafah Islamiyyah masih tegak. dan khilafah Islamiyah. dan ia mengetahui bahwa musuhnya itu akan dapat mencapai mereka sementara ia pun memungkinkan untuk menolong mereka.

meninggikan Ad-Dien yang hak. rezekiku dijadikan-Nya dibawah bayangan tombakku. Apabila mereka telah mengatakan demikian maka terpeliharalah darah dan harta mereka daripadaku. kecuali sebab haknya (mereka melakukan pelanggaran). sedangkan perhitungan mereka terpulang kepada Allah. Tirmidzi.Aku (Abu Ibrahim Al-Misri) katakan ± hampir saja jiwa ini binasa karena kesedihan terhadap mereka ³Siapakah diantara kita yang tidak dituju dan tidak dijadikan sasaran makar (rencana) para pembuat makar. tiada sekutu bagi-Nya.. Ibnu Majah) Adakah Fitnah telah sirna? Adakah kejahatan. An-Nasai. dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. supaya jangan ada fitnah. Dan siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. bukan fardu µain?´ Kami ingin keluar dariapda perselisihan dan mengakhiri perbantahan. Muslim. ³Perangilah mereka. hingga manusia beribadah hanya kepada Allah saja. dan kerendahan serta kehinaan dijadikan-Nya terhadap orang yang menyalahi perintahku.´ Imam Ibnul Hammam mengatakan : ³Sesungguhnya jihad itu diwajibkan hanyalah untuk meninggikan Dienullah dan menolak kejahatan manusia.´ (QS Al-Anfal 39) ³Aku telah diutus menjelang hari kiamat dengan pedang. ia akan menjawab sambil mengadukan kepada Rabbnya kezhaliman para Thogut dan sikap masa bodo¶ nya kaum muslimin sesama mereka sendiri«maka adakah benar perbantah an orang-orang yang bermujadalah bahwa jihad itu fardu kifayah.´ Kami memohon ampun kepada Allah karena kami tidak patut mendahului Allah dan RasulNya. sama halnya seperti sholat jenazah dan menjawab salam. Belahan bumi yang manakah sekarang ini yang selamat dari permainan para pembuat bencana? Hamparan tanah yang manakah sekarang ini yang diatasnya panji Khilafah dan Kekuatan Islam ditinggikan? Jika engkau tidak tahu maka tanyalah bumi ini. sejumlah kaum muslimin telah lupa/malas/enggan berjihad sehingga mencapai kejayaan dan kekuasaan yang sangat minim (kecil) bagi kaum . sehingga mereka bersyahadat bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan aku Rasulullah. dan menolak kejahatan orang-orang kafir dan pemaksaan (paksaan) mereka. maka kami katakan : Apakah tujuan yang dituntut di dalam kewajiban Jihad atas pertimbangan bahwa sebagian kaum muslimin melaksanakannya maka kewajiban itu gugur dari yang lain? Serahkan jawabannya pada Fuqaha kita« Al-Kasani berkata : ³Yang mewajibkan jihad ialah : Dakwah kepada Islam. Maka jika tujuan itu berhasil dengan dilaksanakannya oleh sebagian kaum muslimin maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. sesungguhnya Allah telah menerangkan jauh sebelum ini dan selanjutnya telah dirinci (dijelaskan) pula oleh Rasulullah saw mengenai tujuan jihad yang dimaksud ini. pemaksaan dan penguasaan orang orang kafir telah sirna(hilang) dan semua agama itu semata-mata untuk Allah? Maka bukan dipandang dari segi fardu µainnya jihad yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dan bukan pula dari segi fardu kifayahnya.´ (HR Ahmad dan Tabrani) ³Aku diperintah memerangi manusia.´ (HR Bukhari.

dan setelah perlengkapan untuk memikul agama ini sempurna? Padahal kita tahu bahwa Allah itu Maha Benar lagi Maha Menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. yang pada hidangan itu ada mangkok Khilafah yang berisi ketentraman dan pertolongan rabbmu. maka tidak ada keraguan lagi bahwa mempertahankannya adalah wajib atas orang-orang yang paling dekat. maka bilakah tujuan itu akan dapat tercapai? Adakah ia akan wujud seperti hidangan yang turun dari langit.muslimin. ³Maka kemanakah kalian hendak pergi? Al-Qur¶an itu tiada lain sebagai peringatan bagi semesta alam (yaitu) bagi siapa diantara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. tanpa perlu izin orang tua dan orang yang berpiutang. Manakah toifah yang berperang untuk membela Dien ini.´ Ibnu Taimiyyah mengatakan : ³Apabila musuh telah memasuki negeri-negeri Islam. kehinaan. ada seorang syaikh yang terhormat ditanya oleh s alah seorang muridnya dalam keadaan kerhormatan kaum muslimin tengah dirusak dan bumi mereka tengah dirampas. yaitu berpuluh puluh tahun mereka tetap berada dalam kerendahan. dan dibawah pemaksaan musuh serta dalam keadaan tertindas.´ Kemudian ia melanjutkan pertanyaan :´Bilakah Jihad menjadi Fardu µain?´ Ia menjawab:´Ketika musuh memasuki negeri kita. Dan mereka itulah orang-orang yagn benar)? Dan diantara ujian buruk dan lucu. adakah ayat-ayat yang diturunkan tentang Jihad dan tentang mempertahankan bumi kaum muslimin dengan menetapkan hanya sebidang tanah ini? Bukan bumi Allah yang luas?´ Aku (Abu Ibrahim Al-Misri) katakan: ³Mungkin syaikh kita ini belum membaca apa yang dikatakan oelh Ibnu Taimiyyah tentang itu. Dan nash-nash dari Imam Ahmad dalam hal ini sangat jelas. serta berisi kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin lainnya? Ataukah sekiranya hidangan yang turun itu terlambat.´ Manakah fuqaraul Muhajirin yang (mereka telah diusir dari kampung halaman dan harta mereka karena mencari karunia Allah dan keridhaan -Nya dan karena menolong Allah dn Rasul-Nya. Dan sesungguhnya berangkat ke negeri tersebut adalah wajib hukumnya. dan dari kesempitan dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat.´ Dan sekiranya dalam kondisi gelap gulita yang mengancam umat secara individu dan kelompok ini. hukum jihad tidak menjadi fardu µain. kemudian atas orangorang yang terdekat berikutnya. Murid itu bertanya tentang kewajiban Jihad. kemudian ia menjawab: ³Fardu Kifayah. dari kezhaliman berbagai agama kepada keadilan Islam.´ Maka salah seorang syaikh mujahid memberikan komentar dengan mengatakan : ³Maha suci Rabbku. hukum jihad akan menjadi fardu µain setelah musuh merampas negeri kaum muslimin. karena pada hakikatnya kedudukan seluruh negeri negeri Islam itu adalah satu negeri. . yang tidak akan dimudaratkan oleh orang yang menyalahinya dan oleh orang yang meremehkannya? Manakah Rub¶i bin Amir yang mengatakan : ³Allahlah yang telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan terhadap manusia menuju penghambaan terhadap rabb seluruh manusia.

sedangkan pada bagian-bagian bumi lainnya panji kekufuran tegak dengan megahnya. ia berkata : janganlah kalian menyangka bahwa kewajiban jihad itu akan gugur dari penduduk India dengan sebab jihad itu dilaksanakan oleh penduduk Rum. Itu adalah musibat. Berdasarkan keterangan di atas sungguh terang dan jelas bagi kita bahwa hukum jihad pada masa sekarang ini adalah FARDU µAIN. kehinaan mereka. Maka kaum muslimin yang berdekatan dengan kawasan-kawasan tersebut wajib berjihad menghadapi orang-orang kafir itu sehingga dapat menguasai mereka. Dan bukanlah yang dimaksud hanya sekelompok saja yang tampil/turun melaksanakannya tetapi tidak memadai(mencukupi). bukan fardu kifayah. Bahkan sebenarnya jihad itu wajib atas orang yang terdekat kepda musuh. Kesimpulannya : Mesti diketahui bahwa yang dimaksud dengan fardu kifayah yang jika dilaksanakan oleh sekelompok kaum muslimin maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Oleh itu tidak benar pengguguran kewajiban jihad dari semua kaum muslimin dengan tampilnya sekelompok pelaksana pada sebagian bumi walaupun ia mencukupi ditempat tersebut. maka jihad menjadi fardu µain seperti sholat dan puasa. Dan demikianlah seterusnya hingga tercapai keadaan yang mencukupi (memadai) Di dalam hasyiyah Ibnu Abidin. Sumber: Abu Aqeeda Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Jihad adalah salah satu syi ar Islam yang terpenting dan me-rupakan puncak keagungannya. karena sesungguhnya orang yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin tidak m ungkin dia akan termasuk dalam golongan kaum muslimin. Ini disebabkan karena sebagian kelompok kaum muslimin yang melaksanakan jihad menghadapai orang-orang kafir dibeberapa tempat. Jihad fii . Dan sekiranya kamu mengetahui tapi tetap berdiam diri maka musibat itu jauh lebih besar lagi.Dan diantara perkara yang menambah sakit dan kerugian seseorang itu jika dia tid pernah ak mengetahui keadaan kaum muslimin. sementara ditempat itu tidak ada kelompok yang bangkit melaksanakan kewajiban jihad untuk menghadapinya. dan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dan kehormatan mereka baik dibarat maupun di timur. Kedudukan jihad dalam agama sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Maka sekiranya keadaan yang memadai itu tidak dapat wujud melainkan mesti dengan mengerahkan semua kaum muslimin. misalnya. mereka tidak memadai utnuk mencukupi keperluan di tempat-tempat lainya yang di situ musuh tengah menyerbu kaum muslimin ditengah-tengah kampung halaman mereka sendiri. Orang yang memperhatikan keadaan kaum muslimin dan orang-orang kafir pada zaman sekarang ini tentu ia akan mendapatkan bahwa jihad adalah fardu µain atas setiap muslim yang mampu. keadaan kelompok tersebut haruslah memadai untuk melaksanakannya sehingga gugur kewajiban bagi yang lain. kemudian atas orang yang terdekat berikutnya sehingga terjadilah keadaaan yang memadai.

yaitu berusaha dengan sungguh -sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan atau perbuatan. syaithan. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. [6] Perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam: . lalu mengamalkannya kemudian mengajarkannya. lisan. lisan dan hati. [5] Istilah Jihad digunakan juga untuk melawan hawa nafsu. wafat th. harta. [4] Menurut al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al -Asqalani (yang terkenal dengan al-Hafizh Ibnu Hajar al. Adapun jihad melawan syaithan dengan menolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaithan. Jihad melawan orang kafir dengan tangan. Adapun jihad melawan orangorang fasiq dengan tangan. Jihad ada tiga macam: 1. dan orang -orang fasiq. 425 H) rahimahullahu: ÇáúÌóåúÏõ berarti kesulitan dan ÇáúÌõåúÏõ berarti kemampuan. Secara bahasa (etimologi) kata jihad diambil dari kalimat: ÌóåóÏó: ÇáúÌóåúÏõ¡ ÇáúÌõåúÏõ = ÇáØøóÇÞóÉõ¡ ÇáúãóÔóÞøóÉõ¡ ÇáúæõÓúÚõ. 2. Jihad melawan hawa nafsu. Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar agama Islam (belajar dengan benar). 3. [2] Adapun jihad diambil dari kata -kata: ÌöåóÇÏÇð . Jihad melawan musuh yang nyata.Asqalany. Tiga macam jihad ini termaktub di dalam Al-Qur-an surat al-Hajj: 78. Yang berarti kekuatan usaha. susah payah dan kemampuan. alAnfaal: 72. [3] ÇóáúÌöåóÇÏõ æóÇáúãõÌóÇåóÏóÉõ: ÇÓúÊöÝúÑóÇÛõ ÇáúæõÓúÚö Ýöí ãõÏóÇÝóÚóÉö ÇáúÚóÏõæöø. Al-Jihad artinya memerangi orang kafir. at-Taubah: 41.íõÌóÇåöÏõ -ÌóÇåóÏó Menurut istilah syar i (terminologi): ÇóáúÌöåóÇÏõ: ãõÍóÇÑóÈóÉõ ÇáúßõÝøóÇÑö æóåõæó ÇáúãõÈóÇáóÛóÉõ æóÇÓúÊöÝúÑóÇÛõ ãóÇ Ýöí ÇáúæõÓúÚö æóÇáØøóÇÞóÉö ãöäú Þóæúáò Ãóæú ÝöÚúáò.sabiilillaah tetap ada sampai hari Kiamat. [1] Menurut ar-Raghib al-Ashfahani (wafat th. Jihad melawan syaithan. 852 H) rahimahullahu: Jihad menurut syar i adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir. dan hati.

216. jiwa. [10] Jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah. [12] Abu Dzarr Radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam: Amal apa saja yang paling utama? Beliau Shallallahu alaihi wa sallam menjawab: . dan maksiyat. yaitu meliputi ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan-Nya. [8] Kata beliau: Bahwasanya jihad pada hakikatnya adalah mencapai (meraih) apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal shalih. Kesungguhan mengajak (mendakwahkan) orang lain untuk melaksanakan ketaatan. Aku bertanya lagi: Kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu alaihi wa sallam menjawab: Jihad fii sabiilil-laah. muslim atau orang kafir dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan selain itu.ÌóÇåöÏõæÇ ÇáúãõÔúÑößöíúäó ÈöÃóãúæóÇáößõãú æóÃóäúÝõÓößõãú æóÃóáúÓöäóÊößõãú. dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran. [9] Definisi ini mencakup setiap macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang Muslim. menegakkan kalimat-Nya. al-Furqaan: 52 dan ash-Shaaf: 11. Ali Imran: 142. al-Anfaal: 74. Allah memerintahkan jihad yang termaktub di dalam Al-Qur-an. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta. Aku bertanya lagi: Kemudian apa? Beliau Shallallahu alaihi wa sallam menjawa b: Berbakti kepada kedua orang tua. menunjukkan keberanian. al-Hajj: 78. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam: Amal apa yang paling utama? Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menjawab: Shalat pada waktunya. menyingkirkan kebathilan dan menyerahkan segenap jiwa raga untuk mencari keridhaan Allah. yang dekat maupun jauh. 193. Barangsiapa yang berperang untuk mendapatkan kedudukan. mengibarkan panji kebenaran. dan lisan kalian. an-Nisaa : 95. at-Taubah: 73. kefasikan. Akan tetapi bila seseorang berjihad untuk mencari dunia. yaitu pada surat al-Baqarah: 190. mencari ketenaran (kehebatan). Abdullah bin Mas ud Radhiyallahu anhu berkata: ÓóÃóáúÊõ ÇáäøóÈöíøó j: Ãóíøõ ÇáúÚóãóáö ÃóÍóÈøõ Åöáóì Çááåö¿ ÞóÇáó: ÇáÕøóáÇóÉõ Úóáóì æóÞúÊöåóÇ¡ ÞóÇáó: Ëõãøó Ãóíøñ¿ ÞóÇáó: ÈöÑøõ ÇáúæóÇáöÏóíúäö¡ ÞóÇáó: Ëõãøó Ãóíøñ¿ ÞóÇáó: ÇáúÌöåóÇÏõ Ýöíú ÓóÈöíúáö Çááåö. maka ti dak dikatakan jihad yang sebenarnya. [7] Jihad menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu adalah: Mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan menolak semua yang dibenci Allah. memperoleh harta rampasan. maka ia tidak akan mendapatkan ganjaran dan tidak akan mendapat pahala. [11] Jihad dalam Islam merupakan seutama-utama amal.

maka ia harus memberikan bantuan.. agar mereka menghentikan kejahatan musuh dari wilayah Islam. padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tidak ada hijrah setelah Fat-hu Makkah (pembebasan kota Makkah). [16] Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda pada waktu Fat-hu Makkah (pembebasan kota Makkah): áÇóåöÌúÑóÉó ÈóÚúÏó ÇáúÝóÊúÍö¡ æóáóßöäú ÌöåóÇÏñ æóäöíøóÉñ¡ æóÅöÐóÇ ÇÓúÊõäúÝöÑúÊõãú ÝóÇäúÝöÑõæúÇ. siapakah yang dimaksud berperang di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: ãóäú ÞóÇÊóáó áöÊóßõæúäó ßóáöãóÉõ Çááåö åöíó ÇáúÚõáúíóÇ Ýóåõæó Ýöíú ÓóÈöíúáö Çááåö. dan jika tidak dibutuh-kan. Muhammad bin Syihab az-Zuhri (wafat th. al-Muzzamil: 20. maka hendaklah ia tetap di tempat (tidak ikut). . akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat baik. [Al-Baqarah: 216] Ayat ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah A zza wa Jalla bagi kaum Muslimin.Beriman kepada Allah dan berjihad fii sabiilillaah. padahal ia amat baik bagimu. jika diminta untuk maju berperang. at-Taubah: 122. [14] Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah.. apabila dimintai bantuan. baik yang dalam keadaan berperang maupun yang sedang duduk (tidak ikut berperang). maka ia harus maju perang. dan yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. [13] Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma berkata: Sesungguhnya seutama -utama amal sesudah shalat adalah jihad fii sabilillaah. [15] HUKUM JIHAD Hukum jihad adalah fardhu (wajib) dengan dasar firman Allah al -Qaahir: Diwajibkan atas kamu berperang. Bila kalian diminta untuk maju perang. 124 H) rahimahullahu berkata: Jihad itu wajib bagi setiap individu. Boleh jadi kamu membenci se-suatu. ada seseorang yang berperang karena mengharap ghani-mah (harta rampasan perang). maka majulah! [17] Hukum jihad adalah fardhu kifayah [18] dengan dalil -dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta penjelasan ulama Ahlus Sunn ah antara lain dari Al-Qur an surat an-Nisaa : 9596. Barangsiapa yang berperang supaya kalimat Allah tinggi. maka ia fii sabiilillaah (di jalan Allah). Orang yang sedang duduk. dan beberapa hadits Nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang shahih. ada yang lain berperang supaya disebut namanya.

[20] Jihad diwajibkan atas: 1. maka wajib berangkat. maka gugur (kewajiban) atas yang lainnya. [19] Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardhu ain pada tiga kondisi: Pertama: Apabila pasukan Muslimin dan kafirin (orang-orang kafir) bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang. 4. Kedua: Apabila musuh menyerang negeri Muslim yang aman dan mengepungnya.or. Berakal. Setiap Muslim. Merdeka. Mempunyai harta yang mencukupi baginya dan keluarganya selama kepergiannya dalam berjihad. Apakah dalil yang selama ini mereka pegang sehingga berani bunuh diri? Kontributor NUOnline biro Kedu-DIY Kholilul Rohman Ahmad mewawancarai KH Ahmad Nur Abdul Madjid Lc untuk mendapatkan keterangan mendalam. Ketiga: Apabila Imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang. membuktikan bom bunuh diri atasnama jihad bukan isapan jempol. [21] Bagi kaum wanita tidak ada jihad. jihad mereka adalah haji dan umrah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dari Aisyah Radhiyallahu anha. Mempunyai kemampuan untuk berperang. Kalau tidak ada yang melaksanakan-nya maka berdosa semuanya. 6. maka masyarakat harus lebih waspada. maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik. kecuali wanita dan anak-anak. 5. 3. Laki-laki. Baligh. Ahmad Nur Abdul Madjid adalah sarjana dari Islamic University of Madinah lulus tahun 1982 dan saat ini menjadi awan Syuriah Pengurus Wilayah Jawa Tengah periode 2002 2007. sejauh ini belum ada analisa atau kajian mendalam tentang fenomena yang sedang actual ini berkaitan dengan jihad bunuh diri. Dalilnya adalah surat at-Taubah: 38-39.id/content/2178/slash/0 Dalil Jihad harus Dibumikan Sesuai Jaman Sekarang Terkuaknya pelaku bom bunuh diri di Bali membuat masyarakat terhenyak Sebab tayangan VCD berisi pengakuan jihad bunuh diri yang ditemukan.Empat Imam Madzhab dan lainnya telah sepakat bahwa jihad fii sabiilillaah hukumnya adalah fardhu kifayah. Wawancara selengkapnya sebagai berikut: . maka setelah bukti dan pelakunya terkuak. ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam: http://www. 2. maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh (dalam rangka mempertahankan tanah air). apabila sebagian kaum Muslimin melaksanakannya. Namun demikian. Selama ini bom bunuh ini jarang ditemukan bukti -bukti pelakunya.almanhaj. 7.

maka tindakan itu salah besar. Itu kemungkian pertama. Jika memang ada dua negara menyatakan perang. Memang. Sayangnya. sebab perang itu licik). tubuhmu sendiri bukan orang lain. mengapa orang itu berani berbuat semacam itu? Apakah ada hadits atau dasar yang kuat untuk bertindak bunuh diri atasnama jihad fi sabilillah? Secara eksplisit tidak ada perintah atau himbauan berjihad dengan bunuh diri. Kisah ini terjadi pada zaman setelah Nabi Isa AS sebelum Nabi Muhammad. mengapa mereka berani melakukan itu. dasarnya? Mungkin mereka menggunakan dasar hadits Bukhari yang berbunyi al harbu khudah (perang itu licik). Kisah ini dapat ditafsirkan sebagai tindakan bunuh diri. Ghulam rela dibunuh asal raja mengucap bismilahi rabbil ghulam.Akhir-akhir ini media ramai memberitakan tentang jihad bunuh diri. menurut Anda. misalnya sedekah. maka strategi menghancurkan lawan dengan bunuh diri sah. Sebab dalam hadits ini tafsirnya bunuh diri sebagai siasat perang untuk menghancurkan lawan. menurut Anda. fakhadil anaa in istathata. mereka melakukan jihad bunuh diri berdasar kisah Ghulam yang menyerahkan diri untuk dibunuh di hadapan khalayak ramai dengan panah oleh seorang raja. Halal. Hadits ini muncul ketika perang Ahzab atau Perang Parit. Lalu. jihad bunuh diri ini menjadi sah. sejauh yang saya ikuti perkembangan di televisi dan koran. Lalu. Jihad dengan qothilun nafsi (bunuh diri) berbeda konteksnya pada jaman dulu dengan sekarang. fa inna al-harba khudatun (Sungguh kamu mempunyai tubuh satu. Namun makna berjihad dengan ragamu. Sebab saat itu raja tidak mau mengakui Allah. dll. jihad bunuh diri dilakukan orang semacam aib. berusahalah dengan strategi cerdas --dalam perang-. zakat. Bagaimana komentar Anda? Saya tidak setuju dengan jihad model itu. Menyebut nama Allah yang menjadi Tuhannya Ghulam). Jihad dengan harta jelas perintahnya. Tokohnya Nuim Masud. . Atau suatu negara memaklumatkan perang dengan negara. apakah dengan cara bunuh diri semacam itu? Ya tidak begitu. Namun dengan syarat terlebih dahulu harus ada maklumat/pernyataan perang yang valid dari dua atau lebih negara yang bertikai. Apakah sekarang ada pernyataan perang dari dua negara yang bertikai? Mungkin Amerika yang menyatakan perang melawan terorisme itu dianggap sebagai maklumat perang oleh mereka yang berani melakukan jihad bunuh diri. Bahkan menyatakan diri sebagai Tuhan. Hadits ini tertulis dalam Shahih Bukhari kitab 5-6 bab 157 dan tertulis dalam Shahih Muslim kitab 32. Ghulam merelakan diri untuk dibunuh dengan panah asal raja mengucap kata itu di depan khalayak ramai. Kemungkian kedua. Hukumnya halal. Perintah jihad yang jelas antara lain ayat Allah yang berbunyi jaahaduu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum (dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan hartamu dan ragamu). Itu tafsir salah kaprah. kok tidak ada orang yang menyuarakan secara mendalam tentang mengapa mereka mau melakukan tindakan tidak terpuji itu. Hadits ini shahih. Lengkapnya berbunyi inna maa anta fiinaa rojulun wahidun. Jika hadits ini dijadikan dasar jihad bunuh diri.selagi kamu mampu. Tidak perlu diragukan kebenarannya. Lalu. wakaf.

atau orang-orang komunis telah memasuki Afghanistan. Berarti dengan pengucapan itu raja telah mengakui adanya Allah sehingga rakyat pun ikut menyatakan iman kepada Allah. yang di antaranya adal h: Apabila a musuh memasuki wilayah Islam « Yahudi telah memasuki Palestina. kaum wanita ditawan. dan hukumnya belum berubah sampai hari ini. apakah menjadikan jihad fardlu µain?« Sejauh yang saya kaji di dalam kitab-kitab hadits. ke tangan kaum muslimin. Raja kalah dengan siasat Ghulam yang rela dipanah dan mati. kitab-kitab tafsir. maka jihad hukumnya fardlu µain « Rusia memasuki Afghanistan. yang ditulis sejak generasi pertama sampai hari ini. maka bagi penduduk di daerah barat wajib untuk membebaskannya. Bahkan jihad itu telah menjadi fardlu µain bukan saja sejak Rusia memasuki Afghanistan. kitab-kitab fikih ² sejak dimulainya penulisan hadits. Boleh dikatakan Ghulam bunuh diri dalam rangka meny Abdullah Azzam ± Hukum Jihad Terjemahan Daripada Buku An Nihayah wal Khulashoh Buku ini adalah petikan-petikan dari khutbah Syaikh Abdulloh Azzam rohimahulloh. Lalu bagaimana dengan kehormatan yang sekarang diinjak-injak. Dengan demikian jihad telah menjadi fardlu µain sejak tahun (1492 M). Ternyata raja bukan Tuhan. Hukum Jihad Kapan jihad itu Fardlu µain: * Sekarang kita bertanya: Apakah keadaan yang tengah kita alami di Afghanistan. seketika itu seluruh rakyat menyaksikan raja menyatakan tidak ada tuhan selain Allah. Tuhannya Ghulam. Apakah Alloh µazza wa jalla akan mengijinkan kepada para pedagang untuk menyimpan harta mereka?! *Melawan Agressor Itu Lebih Diutamakan Daripada Ibadah-Ibadah Wajib Yang Lain. di Philipina dan di tempat-tempat lainnya. di Palestina. * Bahkan di dalam kitab Al Bazaziyah disebutkan bahwasanya para ulama¶ berfatwa: Apabila ada seorang wanita muslimah di daerah timur ditawan. akan tetapi jihad telah menjadi fardlu µain semenjak jatuhnya Andalusia ke tangan orang-orang Nasrani. tatkala Ghornathoh (Granada) jatuh ke tangan orang-orang kafir ² ke tangan orang-orang Nasrani ² sampai hari ini.Ketika raja mengucap bismilahi rabbil Ghulam di hadapan khalayak saat melepaskan anak panah. Maka. Dan jihad akan tetap fardlu µain sampai kita mengembalikan seluruh wilayah yang dahulu merupakan wilayah Islam. . Maksud kisah ini bahwa Ghulam rela dipanah dan mati demi keimanan rakyat di negara itu. kecuali pasti menyatakan bahwasanya jihad itu menjadi fardlu µain dalam beberapa keadaan. Imam Malik berkata: Kaum muslimin wajib menebus saudara-saudara mereka yang tertawan meskipun menghabiskan seluruh harta mereka. jihad hukumnya fardlu µain di Afghanistan. kaum muslimin dibunuh. manusia mati mati kelaparan karena tidak mendapatkan sesuap makanan. fikih dan tafsir ² saya tidak pernah melihat sebuah kitabpun.

Adapun pada saat sekarang ini: peperangan telah berlangsung selama bertahun-tahun. zakat. baik ia kaya maupun miskin . wajib bagi orang Mesir untuk datang dari Kairo meskipun harus dengan jalan kaki . dan wajib bagi orang Saudi untuk datang dari Mekah meskipun harus dengan jalan kaki .´ Pertama laa ilaaha illalloh. lalu alasan apa yang dapat digunakan oleh seseorang di muka bumi ini untuk berlambat-lambat melaksanakan jihad?! Para fuqoha¶ itu juga telah mengatakan: Pada awalnya jihad itu fardlu µain bagi penduduk negeri yang diserang tersebut..´ dan sesungguhnya semua orang wajib berangkat berperang tanpa harus ijin kepada orang tua. 806. pertama: Sesungguhnya jihad itu menjadi fardlu µain bagi penduduk negeri yang diserang.. menduduki negeri Imam Al Bukhori dan menduduki daerah Balkh. puasa. maka tidak diragukan lagi atas wajibnya melawan mereka bagi orang yang tinggal di daerah paling dekat dengan negeri tersebut kemudian kepada orang-orang yang berada didekatnya..´ Dengarkanlah wahai orang Hijaz. kami tidak berlebihan jika kami katakan bahwa anda dapat datang dari ujung dunia ke Afghanistan dengan pesawat terbang dalam tempo satu hari atau dua hari. orang Yordan. mengatakan: ³Apabila musuh hendak menyerang kaum muslimin. sebelum sholat. ³.. 853. ³atau ghorim´ yakni orang yang menghutangi..´ Apabila musuh hendak menyerang.´ kemudian beliau mengatakan: ³. kemudian kepada orang-orang disekitarnya.´ * Para fuqoha¶ telah mengatakan.Semua orang wajib berangkat berjihad meskipun harus dengan jalan kaki . lalu bagaimana jika musuh telah memasuki jantung kota dan menduduki masjid Al Aqsho.. * Ibnu Taimiyah di dalam Majmu¶ Fatawa jilid XXVIII hal. karena seluruh negeri Islam itu ibarat satu negeri. menduduki negeri Abdur Rohman bin Samuroh. Ini adalah pernyataan Ibnu Taimiyah. kemudian kewajiban itu meluas kepada daerah yang dapat ditempuh dengan bighol. Adapun pada hari ini. Bukankah begitu? Dengan demikian maka jihad hukumnya fardlu µain bagi orang Mesir. jilid IV hal.´ Silahkan lihat kitab Al Fatawa Al Kubro.. maka wajib bagi seluruh orang yang akan diserang dan yang tidak akan diserang untuk melawannya.... negeri para ulama¶.´ apabila hendak menyerang ² yakni mereka belum menyerang ² apabila hendak menyerang. kemudian kepada orang-orang yang berada di sekitarnya.´ * Dan Syaikhul Islam mengatakan: ³Apabila musuh memasuki negeri Islam. ketika peperangan itu dapat diselesaikan satu atau dua atau tiga hari. karena seluruh negeri Islam itu ibarat satu negeri. kuda dan keledai. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah: ³Dan seluruh wilayah Islam itu ibarat satu negeri karena semua negeri Islam itu ibarat satu negeri. dan pernyataan-pernyataan Imam Ahmad dalam hal ini sangatlah jelas. Wajib bagi orang Yordan untuk datang dari Amman dengan jalan kaki jika ia tidak memiliki uang untuk membeli tiket .apabila musuh hendak menyerang kaum . ³.. haji dan yang lainnya. Beliau mengatakan: ³Apabila musuh menyerang dan merusak agama dan dunia. menduduki seluruh negeri Islam. orang Yordan dan orang Suria sama persis hukumnya bagi orang Afghanistan. sesungguhnya jihad lebih di dahulukan daripada sholat. menduduki Kabul. Muhammad rosululloh.. baik dengan jalan kaki maupun dengan naik kendaraan. ³Apabila musuh hendak menyerang. ³Apabila musuh menyerang ² menyergap dan menyerbu kaum muslimin dengan kekuatannya ² dan merusak agama dan dunia. tidak ada sesuatu yang lebih wajib setelah beriman selain melawannya. Melawan aggressor .. tidak ada sesuatu yang lebih wajib setelah iman selain melawannya. orang Mesir dan orang Suria: ³.

´ Dan sebagaimana firman Alloh ta¶ala: Dan jika mereka meminta bantuan kepada kalian atas dasar agama. Dan hal ini telah disepakati oleh semua ulama¶ yang telah saya temui dan saya minta tanda tangan mereka mengenai masalah ini. * Dan Rosul shollallohu µalaihi wa sallam telah mewajibkan kepada kita. maka kalian harus menolong mereka. dan disetujui oleh Syaikh Abdulloh Ulwan rohimahulloh yang juga termasuk ulama¶ peneliti. dan yang disetujui oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz. telah terjalin ikatan terhadap seluruh kaum muslimin untuk membantu mereka: . Orang Islam itu saudara orang Islam. maka wajib bagi seluruh orang yang diserang dan yang tidak diserang untuk melawannya.´ * Dan bergitu pula para ulama¶ Al Azhar ² lembaga kajian tertinggi Al Azhar yang mulia ² telah menetapkan pada muktamar ke tujuh: bahwasanya jihad itu hukumnya fardlu µain baik dengan jiwa maupun dengan harta. kecuali pasti Alloh akan menterlantarkannya ketika kehormatannya diinjak-injak dan hargadirinya dihinakan. Tidak ada seorang muslimpun yang menterlantarkan saudaranya ketika ia diinjak-injak kehormatannya dan dihinakan harga dirinya. Syaikh Muhammad Najib Al Muti¶i rohimahullohyang mana beliau adalah termasuk orang yang paling fakih pada jaman sekarang ini dan beliau telah wafat. kaum salaf dan kholaf. Syaikh Sa¶id Hawa. bagaimana seluruh ulama¶ mujtahidin dan muqollidin. 7519) * Banyak pemuda yang bertanya: ³Apa hukum jihad?!´« yang saya simpulkan dari berbagai nas (Al Qur¶an dan Sunnah). dan bahwasanya harta saja tidak cukup. orang yang mempunyai tanggungan hutang harus berangkat tanpa harus ijin orang yang menghutanginya . setelah menukil perkataan para fuqoha¶.. (Shohih Al Jami¶ Ash Shoghir. semuanya berijma¶: bahwasanya jihad itu hukumnya fardlu kifayah bagi umat Islam untuk menyebarkan dakwah dan fardlu µain untuk melawan serangan orang-orang kafir kepadanya. dari Asy Syaukani. dan masih banyak lagi yang menyetujui pendapat saya ini. seorang budak harus berangkat tanpa harus ijin majikannya. bahwasanya: Apabila orang-orang kafir menginjak sejengkal wilayah kaum muslimin maka jihad menjadi fardlu µain bagi setiap muslim yang tinggal di wilayah tersebut. ia tidak boleh menyerahkannya ² kepada musuhnya ² atau mendholiminya atau menterlantarkannya. dari Al Muhalla dan banyak lagi dari para fuqoha¶. dari empat imam madzhab. (Al Anfal: 27) * Dan juga Syaikh Hasan Al Banna mengatakan di dalam Risalah Al Jihad. Syaikh Muhammad Sholih Utsaimin. no. sehingga seorang wanita ² bersama mahrom ² harus berangkat tanpa harus ijin suaminya. dan saya belum pernah mendapatkan ada satu kitabpun yang menyelisihi nas ini.muslimin. dan sebelumnya Alloh subhanahu wa ta¶ala telah mewajibkan kepada kita untuk membantu saudara-saudara se Islam atas hak persaudaraan Islam . Ia mengatakan: ³Demikianlah anda dapat melihat sendiri.

kemudian kewajiban itu meluas ke daerah-daerah yang berada disekitanya. nyawa dan kehormatan itu adalah wajib berdasarkan ijma¶ sehingga tidak diperlukan lagi untuk ijin kepada amirul mukminin.´ Dahulu tatkala para ulama¶ mengatakan bahwa jihad itu pada awalnya fardlu µain bagi para penduduk negeri yang diserang. Tatkala saya mengatakan: Sesungguhnya jihad itu fardlu µain. Kemudian beliau mulai mendiskusikan tema risalah tersebut. sampai-sampai beliau ² semoga Alloh membalas amalan beliau ² mengeluarkan fatwa bahwa jihad itu fardlu µain. dan ketika itu peperangan itu selesai dalam tempo dua atau tiga hari. peperangan meluas dan kapal terbang telah menggulung waktu. dan ia mampu untuk mendatangi mereka.. maka tidak ada celah lagi untuk diperselisihkan. Sa¶id Hawa. baik jihad dengan jiwa (secara fisik) maupun dengan harta. Saya berikan risalah itu kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz lalu beliau membacanya. Hal ini juga yang difatwakan oleh para ulama¶ jaman sekarang yang bermanhaj salaf. Inilah yang difatwakan oleh seluruh ulama¶ terdahulu yang saya ketahui. Al Muthi¶i. * Sesungguhnya jihad di Afghanistan. Ibnu Utsaimin. fardlu µain dalam berjihad meluas kepada orang-orang disekitar mereka dan seterusnya . Abdul Mu¶iz Abdus Sattar dan banyak lagi ulama¶ lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua di tempat ini. manusia tidak mengerti bahwa jihad itu fardlu µain.dan seorang anak harus berangkat tanpa harus ijin orang tuanya. « maka tidak diperlukan lagi ijin kepada amirul mukminin seandainya pada saat sekarang ini ada amirul mukminin. * Sebelum terjadi jihad di Afghanistan. saya masih maju mundur. Di dalam sejarah Islam peperangan yang paling lama adalah perang Qodisiyah yang berlangsung selama tiga hari.´ Sampai di sini perkataan beliau. Palestina dan di seluruh wilayah yang dikuasai oleh orang-orang kafir sekarang ini hukumnya adalah fardlu µain. Ini adalah ketika belum ada kapal terbang dan tidak ada mobil. Karena membendung kejahatan mereka terhadap agama. * Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Al Fatawa Al Kubro IV/607: ³Adapun apabila musuh menyerang. Oleh karena itu. Syaikh Al Albani. Dan tatkala saya menulis sebuah risalah kecil yang berjudul ´Ad Difa¶ µAn Arodlim Muslimin Ahammu Furudlil µA¶yan´ (mempertahankan wilayah kaum muslimin adalah fardlu µain yang paling utama). dan engkau dapat pergi dari ujung timur ke ujung barat dalam waktu satu hari hanya dengan tiket. sejak jatuhnya Andalusia sampai hari ini. mereka semua wajib berjihad dan tidak boleh meninggalkannya sebagaimana sholat dan puasa. seperti Syaikh µAbdul µAzizi bin Abdulloh bin Baz. dan jika mereka tidak mencukupi atau mereka melalaikan kewajiban ini atau mereka bermalas-malasan atau mereka enggan untuk berangkat. Hasan Ayyub. jihad hukumnya fardlu µain bagi umat Islam. Lalu apa alasanmu di hadapan robbul µalamin?! Dan apa alasan yang akan engkau ajukan pada waktu seluruh manusia berdiri menghadap robbul µalamin?! Apa alasan para qo¶idun (orang-orang yang absen dalam jihad)?! . * Al Qurthubi mengatakan: ³Setiap orang yang mengetahui bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah dan membutuhkan kepada dirinya. Benar jihad adalah fardlu µain. Sholah Abu Ismail. kemudian fardlu µain itu terus meluas sampai mencakup seluruh penduduk bumi sehingga mereka tidak boleh absen darinya sebagaimana kewajiban sholat dan puasa. Percayalah. sampai jihad menjadi fardlu µain bagi seluruh penduduk dunia. maka wajib baginya untuk berangkat menuju mereka. Adapun sekarang.

Bagaimana seorang muslim bisa diam tenang« Sedangkan kaum muslimin bersama musuh yang menyerang « Yang mana kaum wanita itu jika takut dihinakan.. Lalu wanita-wanita itu mengirimkan surat kepada saudara-saudara mereka yang berada di luar penjara. Mereka dipermainkan oleh tangantangan pencuri dari petugas keamanan maupun intelijen. seorang wanita!! Lalu bagaimana halnya. kenistaan dan kerugian melebihi apa yang mereka rasakan pada abad ini. yang berisikan: Kemarilah kalian dan hancurkanlah penjara ini bersama kami karena kami sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung kehinaan ini « . Karena jihad tidak akan lagi menjadi fardlu µain selamanya jika pada hari ini jihad tidak fardlu µain. sedangkan kaum wanita dan kaum muslimin seluruhnya berada di dalam genggaman orang-orang kafir. Kurang dari itu. Ia langsung berangkat memimpin 70 ribu pasukan menuju negara Romawi sampai ia membebaskan wanita tersebut dari tawanan musuh. kaum wanita yang masih suci dan perawan diperkosa oleh tentara-tentara Nushiriyyah.Aku bertanya kepada kalian atas nama Alloh. Dan para fuqoha¶ telah berfatwa bahwasanya: Jihad itu fardlu µain jika ada seorang wanita atau seorang laki-laki ditawan musuh. lantaran ia mendengar ada seorang wanita di µAmuriyah berteriak: ³Waa Mu¶tashimaah!´ meminta pertolongan kepadanya. Kaum muslimin belum pernah tertimpa kehinaan. Duhai alangkah baiknya jika kami tidak pernah terlahir « * Bagaimana kita bisa hidup senang sedangkan kaum muslimat diperkosa di dalam penjara. maka kita harus menghapus kata fardlu µain dari kamus fikih Islam kaum muslimin. apa alasan orang-orang yang menyebarkan keraguan atas wajibnya jihad sekarang ini. mereka mengucapkan« Kata-kata yang menusuk hati. dahulu pasukan Islam dipimpin oleh amirul mukminin Al Mu¶tashim menempuh jarak beratus-ratus mil dari Baghdad ke µAmuriyah hanya lantaran mendengar seorang wanita berteriak meminta pertolongan. sampai wanita-wanita itu hamil lantaran tindakan keji penjaga itu. Dan di dalam Al Fatawa Al Bazaziyah disebutkan: Jika ada seorang wanita di Masyriq (wilayah timur) wajib bagi penduduk Maghrib (wilayah barat) untuk membebaskannya. Baik orang-orang yang telah hafal nas-nas Al Qur¶an dan sunnah maupun orang-orang yang bodoh. * Kapan jihad itu fardlu µain?! Jika sekarang ini jihad tidak fardlu µain.

namun demikian ia berbicara tentang masalah jihad « mereka itu adalah orang yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah: ³Tidak boleh duduk bersama mereka. yang pekerjaan mereka tidak lebih hanya sekedar mengkaji Al Qur¶an lalu mondarmandir di antara kenikmatan. para pelaku bid¶ah dan para peminum khomer.´ Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu¶ Fatawa juz 15: ³Para pezina. mereka itu hanyalah orang yang bodoh atau orang yang tendensius. Namun jika jihad itu fardlu µain. homoseksual. Bahkan tahukah kalian apa perbedaan antara orang yang minum khomer dengan orang yang tidak berjihad?! Sesungguhnya orang yang minum khomer itu hanyalah membahayakan dirinya sendiri sedangkan orang yang tidak berjihad itu membahayakan umat secara keseluruhan. yang tidak bangun dan tidak tidur kecuali dalam kenikmatan. mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki nasehat (kesetiaan) kepada diri mereka sendiri dan kepada kaum muslimin. maka wajib bagi umat secara keseluruhan untuk berangkat ke medan perang sampai orang-orang kafir dapat diusir. Sesungguhnya orang-orang yang membantah wajibnya jihad pada saat sekarang ini.´ Beliau meletakkan kalimat orang-orang yang tidak berjihad di antara para pezina dan homoseksual. dan wajib hukumnya untuk mengisolir dan tidak boleh duduk bersama mereka.Apakah Alloh dan Islam tidak memiliki hak « Yang harus dibela oleh para pemuda dan kaum tua « Katakanlah kepada orang-orang berakal di mana saja mereka berada « Sambutlah seruan Alloh « celaka kalian « sambutlah seruan Alloh « * Sesungguhnya orang-orang yang membantah wajibnya jihad sekarang ini. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringat an kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Alloh tidak berkehendak untuk membersihkan hati mereka. karena mereka itu statusnya dalam hukum Islam sama. supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Taruhlah misalnya jihad di Afghanistan sakarang itu fardlu kifayah « sebagaian . Itu ketika jihad hukumnya adalah fardlu kifayah. Kapan Jihad Itu Menjadi Fardlu µAin? * Fardlu kifayah itu asalnya adalah fardlu µain: Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu¶min itu pergi semuanya (ke medan perang). Dan mereka itu. yaitu mereka-mereka yang qo¶idun(absen dalam jihad). dan di antara para pelaku bid¶ah dan para peminum khomer. (At Taubah: 122) Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu pergi ke medan perang semuanya. orang-orang yang tidak berjihad. tidur diatas kasur yang empuk.

Mereka tidak memahami ini.´ Sembari menunjuk ke arah pundaknya. bukankah penduduk Afghansitan tidak mampu mengusir orang-orang Komunis sampai sekarang « bukankah begitu? . saya akan memikul dosanya« ia sama dengan orang yang memotifasi orang lain agar meninggalkan sholat... sama dengan orang yang mengatakan kepadanya. dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu berangkat berperang semuanya. Kemudian jika jumlah mereka belum mencukupi atau mereka melalaikan kewajiban tersebut atau mereka bermalas-malasan atau mereka enggan untuk berperang. baik berupa pegunungan. maka kewajibannya meluas menjadi fardlu µain kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Jangan sholat. karena orang yang berada di Afghanistan belum mencukupi.. seakan ia sama sekali tidak berdosa. seorang budak harus berangkat tanpa harus ijin majikannya. * Dan orang sama sekali tidak mengetahui bahwasanya orang yang mengatakan kepada orang lain.. ia mengatakan: ³Jangan pergi berjihad. Dia tidak mengerti . dan saya akan memikul dosanya. Padahal apabila sejengkal saja dari wilayah kaum muslimin. ketika engkau dalam keadaan sehat dan tidak bepergian. Ini jika kita katakan bahwa jihad itu fardlu kifayah. dan begitu seterusnya « sampai fardlu µain itu meluas ke seluruh dunia sehingga mereka semua tidak boleh absen dalam jihad sebagaimana sholat dan puasa. seorang anak harus berangkat tanpa harus ijin kepada orang tuanya dan orang yang mempunyai tanggungan hutang harus berangkat tanpa harus ijin kepada orang yang menghutanginya. Ia tidak mengerti hal ini . dan 8 tahun orang-orang Rusia memasuki Afghanistan « dengan demikian mereka membutuhkan personel dan membutuhkan harta.orang sampai sekarang masih mengatakan bahwa jihad itu fardlu kifayah « baiklah « saya terima perkataan kalian bahwa jihad itu fardlu kifayah! Lalu apa fardlu kifayah itu? Fardlu kifayah adalah sebuah kewajiban yang apabila telah dilakukan oleh sebagian yang lain maka kewajiban tersebut gugur dari seluruh umat« bagaimana fardlu kifayah jihad di Afghanistan?« yaitu terusirnya orang-orang komunis dari Afghanistan. Sungguh amat buruk apa yang mereka pikul.. lalu apakah orangorang komunis telah terusir dari Afghanistan? . Dan umat Islam seluruhnya berdosa karena mereka tidak mengusir orang-orang komunis dari Afghansitan. (An Nahl: 52) Ia akan memikul dosanya dan dosa orang yang ia halangi untuk berjihad. dosanya ia akan tanggung! Sama halnya ia mengatakan: Makanlah pada bulan romadlon secara sengaja. atau meninggalkan puasa atau meninggalkan zakat padahal mereka mampu melaksanakannya. kenapa tidak pergi dari tiap -tiap golongan di antara mereka . Jihad di Afghanistan itu jika dianggap sebagai fardlu kifayah hukumnya adalah fardlu µain. Jangan pergi jihad sekarang ini.. Biarkan mereka memikul dosa mereka secara sempurna dan dosa orang-orang mereka sesatkan tanpa berdasarkan ilmu kelak pada hari qiyamat. sedangkan fardlu kifayah itu berubah menjadi fardlu µain jika jumlah orang yang berjihad di Afghanistan belum mencukupi.. tanah yang tidak berpenduduk maupun lembah ² demikian yang dikatakan oleh para fuqoha¶ ² jihad hukumnya menjadi fardlu µain bagi setiap muslim yang berada di daerah tersebut. telah berlalu sepuluh tahun sampai sekarang orang-orang Komunis menguasai Afghanistan. sampaisampai seorang wanita harus berangkat tanpa harus ijin kepada suaminya ² tapi dengan mahrom ².

Bagaimana pelaksanaan fardlu kifayah itu? Para ulama¶ mengatakan: Apabila seluruh wilayah kaum muslimin itu berada di . Orang -orang yang berkorban untuk kepentingan agama. Sedangkan fardlu kifayah adalah suatu kewajiban yang mana apabila telah dilaksankan sebagian orang maka kewajiban tersebut gugur dari sebagaian yang lain. Sesungguhnya agama ini tidak akan dipahami kecuali oleh orang-orang yang bergerak untuk mempraktekkannya di dunia nyata. yang wajahnya tidak memerah ketika meliha kehormatan diinjak-injak. lalu mereka mengambili kaum wanita dan anak-anak perempuan dari desa kami. tidak ada musuh-musuh Alloh µazza wa jalla dari kalangan orang-orang Komunis dan lainnya. ketika melihat kaum wanita diperkosa. Yang menjadi kewajiban di Palestina adalah mengusir para penjajah Yahudi dari yang telah menodai kesucian kiblat pertama umat Islam. sementara itu Palestina berada di tangan kaum muslimin. tidak ada kedholiman. bukan orang-orang yang tidak berangkat berperang. Mereka yang berkorban untuk kepentingan agama. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat. mereka itu adalah orang-orang yang tidak memahami karakteristik agama ini. Adapun orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka dapat bertahan dalam agama ini dan mempelajarinya dari buku.. atau dari orang faqih (ulama¶) yang duduk dan bersikap dingin. Ibnu Katsir dan yang dikuatkan oleh Sayyid Quthub. dan ia tidak akan dapat memahami agama. seandainya jihad itu hukumnya fardlu kifayah. dan ketika melihat darah « darah orang-orang yang tidak berdosa dari kalangan anak-anak. kemudian para wanita itu diperkosa lalu mereka dijatuhkan di kamp-kamp mujahidin « * Taruhlah. sebagaimana yang dinyatakan oleh Ath Thobari.?! * Jihad itu dalam keadaan biasa hukumnya adalah fardlu kifayah. Lalu kapal terbang itu membawa terbang kaum wanita itu kemudian mereka ditelanjangi lalu pakaian-pakaian mereka dijatuhkan dari atas desa kami tersebut. merekalah orang yang memahami agama. sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama¶. Adapun orang faqih (ulama¶) yang duduk dan bersikap dingin. ketika saya di negeri ini dan engkau di negeri Yordan misalnya. Tidak ada orang Yahudi. baik di Suriyah maupun di Mesir. * Dengarkanlah perkataanku: Orang tidak mungkin dapat memahami agama ini kecuali di sela-sela jihad. Belum cukupkah untuk menyatakan bahwa jihad di Palestina itu fardlu µain padahal sudah 40 th anak keturunan kera dan babi bercokol di tanah yang paling suci dan yang diberkahi. Dan inilah yang tertanam di dalam hatiku dan yang saya condong untuk memilihnya. seandainya jihad itu pada hari ini hukumnya adalah fardlu kifayah. Ini adalah ketika jihad hukumnya fardlu kifayah. Yang menjadi kewajiban di Afghanistan adalah mengusir orang-orang Komunis dari pemerintahan Afghanistan. Artinya. Al Hasan Al Bashri. merekalah yang mengerti dan memahaminya. kebakaran terjadi di Afghanistan. ajaran Islam itu sama sekali tidak dapat diterima dari orang semacam ini. lalu apakah jumlah penduduk Afghanistan telah mencukupi untuk mengusir agressor. sebagian pergi berperang bersama Rosululloh shollallohu µalaihi wa sallam dan sebagian lagi tetap tinggal di Madinah Munawaroh. Darahnya tumpah dan mengalir. Agama ini tidak mungkin difahami kecuali oleh mujahid (orang yang berjihad). baik di Palestina maupun di Afghanistan. Siapakah di antara mereka yang memperdalam pengetahuan agama? Yang memperdalam pengetahuan agama adalah orang-orang yang berangkat berperang.beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama « mereka itu adalah orang-orang yang memperdalam pemahaman agama. orang tua dan kaum wanita. karena sesungguhnya agama ini tidak dapat di warisi dari qo¶idun (orang-orang yang duduk). * Seorang komandan dari wilayah Baktiya menuturkan: Ada sepuluh kapal terbang yang mendarat di desa kami.

An Namsa. begitu juga Thosyqand. dan begitu seterusnya. Serbia. Jika penduduk Palestina tidak cukup. pertama adalah engkau ucapkan laa ilaaha illalloh Muhammad rosululloh. Tetapi sebaliknya jika tidak ada yang . Bulgaria. maka kewajiban itu terbebas dari seluruh kaum muslimin. Samarqand. seluruhnya berada di tangan kaum muslimin. maka fardlu µain meluas kepada penduduk Saudi dan Irak. Jika mereka tidak ada seorangpun dari Mesir. begitu pula sungai Ar Run. kemudian setelah itu berangkat berjihad fi sabilillah untuk mengusir orang kafir yang menyerang. padahal tidak ada sesuatu yang lebih wajib setelah iman itu selain melawan agressor.. Kewajiban tersebut tidak akan gugur kecuali jika ia mengirim pasukan perang untuk memerangi Amerika. atau mereka mengabaikannya. atau mereka enggan untuk berjihad. Adapun apabila musuh melakukan agresi terhadap suatu daerah tertentu dari wilayah kaum muslimin. maka fardlu µain meluas kepada penduduk Afghanistan dan Pakistan. maka fardlu µain meluas kepada orang-orang Islam yang berada di Cina dan Jepang. Jika mereka tidak mau berangkat. adapun yang lainnya adalah berdosa. telah mengambil tanggung-jawab melaksanakannya. Al Aurol. Makna hukum Jihad fardu kifayah ialah. semuanya berada di tangan kaum muslimin ² karena dahulu daerah-daerah tersebut berada di tangan kaum muslimin ². maka fardlu µain meluas kepada penduduk Indonesia. mereka enggan berjihad. Lebanon sebelah timur Yordania dan Mesir. mereka bermalas-malasan. Al Majr dan Yunani. jika sebagian kaum muslimin dalam kadar dan persediaan yang memadai. maka fardlu µain meluas perdaerah terhadap penduduk Yordania. atau mereka bermalasmalasan. HUKUM JIHAD Hukum Jihad itu terbagi dua : Fardu A'in dan Fardu Kifayah. Fardu Kifayah : Yang dimaksud hukum Jihad fardu kifayah menurut jumhur ulama yaitu memerangi orangorang kafir yang berada di negeri-negeri mereka. Jika mereka tidak mau berangkat. Inggris dan negara-negara kafir lainnya « wajib ² setiap tahun ² ia mengirim pasukan perang minimal sekali « kenapa minimal setiap tahun sekali ?!: para ulama¶ mengatakan: Karena jizyah itu wajib dibayar setiap setahun sekali. Andalusia berada di tangan kita. Ketika Yahudi memasuki Palestina jihad menjadi fardlu µain bagi penduduk Palestina. A. mereka mengabaikannya. karena dia tidak melaksanakan fardlu µain. Menurut Ibnul Musayyab hukum Jihad adalah Fardu A'in sedangkan menurut Jumhur Ulama hukumnya Fardy Kifayah yang dalam keadaan tertentu akan berubah menjadi Fardu A'in. Yordania dan yang lainnya yang mau berangkat. sampai fardlu µain itu menjadi fardlu µain bagi seluruh penduduk bumi. tauhid. maka jihad hukumnya menjadi fardlu µain.tangan kaum muslimin . Siberia dan Kaukasus. * Sipakah yang selamat dari dosa?! Satu saja yang selamat dari dosa« yaitu orang yang memanggul senjata dan berperang. maka seorang penguasa muslim mempunyai kewajiban mengirim pasukan minimal setiap tahun satu kali untuk memerangi negara-negara kafir. Jika mereka tidak mencukupi. Oleh karena itu minimal ² untuk menggugurkan kewajiban ² harus mengirim pasukan setiap tahun sekali.. Jika mereka tidak mau berangkat. Dengan kata lain. Jihad akan tetap fardlu µain sampai Yahudi keluar dari Palestina. Rusia. kewajiban terus meluas kepada daerah berikutnya kepada Suriyah. dan setiap muslim di muka bumi ini berdosa karena ia tidak berjihad untuk mengusir orang-orang Yahudi.

padahal mereka itu orang-orang kaya. Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga).melaksanakannya. Dan jihad ini diwajibkan kepada laki-laki yang baligh. "Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan kaum muslimin semuanya berdosa. orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab -Nya dengan azab yang pedih. ketetapan ini demikian adan ya jika orang yang melaksanakan jihad sudah memadai(cukup) sedangkan jika yang melaksanakan jihad belum memadai (cukup) maka orang-orang yang tidak turut berjihad itu berdosa. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul Nya. dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak tu rut berperang dan tidak ada uzur) dengan pahala yang amat besar. maka kewajiban itu tetap dan tidak gugur. Dan jika keperluan jihad menuntut untuk dilaksanakan lebih dari satu kali pada setiap tahun. sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan." . Mereka rela berada bersama orangorang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka. dan orang sakit. sehat badannya dan mampu melaksanakan jihad." lalu mereka kembali. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. maka mereka tidak mengetahui (akibat perbuatan mereka)." (QS At-Taubah 93) Ibnu Qudamah mengatakan: "Jihad dilaksanakan sekurang -kurangnya satu kali setiap tahun. Maka ia wajib dilaksanakan pada setiap tahun kecuali uzur. Maka jihad wajib dilaksanakan selama diperlukan. apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. hamba sahaya. lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. "Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orangorang yang berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwanya. orang kudung. berakal. Allah melebihkan orang -orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang karena uzur) dengan kelebihan satu derajat. supaya kamu memberi mereka kendaraan."(QS Al-Fath 17) "Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah." (QS At-Taubah 91) "Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu." (QS AtTaubah 92) "Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang -orang yang meminta izin kepadamu. orang buta. perempuan. orang lumpuh. Dan ia tidak diwajibkan atas: anak -anak. orang pincang. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. maka jihad wajib dilaksanakan karena fardu kifayah." (QS An-Nisa 95) Ayat diatas menunjukan bahwa Jihad adalah fardu kifayah. maka orang yang duduk tidak berjihad tidak berdosa sementara yang lain sedang berjihad. lalu kamu berkata: "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.

Ahmad."Ibnu Hajar telah memberikan isyarat tentang kewajiban Jihad ." (HR Abu Daud." (HR Muslim. tidak membantu orang berjihad dan tidak tergerak hatinya untuk berjihad. Dan apa yang dikatakan oleh pa Fukaha (sekurangra kurangnya satu kali pada setiap tahun. niscaya Allah timpakan kepadanya kegoncangan. Abu Awanah dan Baihaqi) "Sesiapa yang tidak berperang atau tidak membantu persiapan orang yang berperang.sebagai fardu a'in. mereka harus tergerak hatinya untuk berperang seperti halnya orang yang lemah dan orang yang sakit. . maka beliau mengatakan : "Dan juga ditetapkan bahwa jenis jihad terhadap orang kafir itu fardu a'in atas setiap muslim : baik dengan tangannya." Al-Qurtubi mengatakan:"Imam wajib mengirimkan pasukan untuk menyerbu musuh satu kali pada setiap tahun. Sulaiman bin Fahd Al-Audah mengatakan. harta atau hati) itu jihad fardu a'in. Dan sekiranya hukum jihad secara langsung berhadapan dengan orang-orang kafir sudah berubah dari fardu kifayah menjadi fardu a'in." Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. sedangkan jihad yang tidak secara langsung berhadapan dengan orang-orang kafir hukumnya fardu a'in. apakah ia sendiri atau orang yang ia percayai pergi bersama mereka untuk mengajak dan menganjurkan musuh untuk masuk Islam. Darimi. mereka bertitik tolak dari kebiasaan bahwa harta dan pribadi(jiwa) tidak mudah untuk mempersiapkan pasukan yang memadai lebih dari satu kali dalam setahun. antara lain : "Barangsiapa yang mati sedangkan ia tidak berperang." Hadist-hadist yang menerangkan bahwa hukum jihad dalam makna yang umum (dengan tangan. Tabrani. Nasai. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk pergi berperang secara langsung mengahadapi orang-orang kafir." Perlu kita fahami bahwa praktek jihad yang hukumnya fardu kifayah ini adalah jihad yang secara langsung berhadapan memerangi orang-orang kafir. dan tidak tergerak hatinya untuk berperang. yang terkenal dengan panggilan Imamul Haramain mengatakan : "Jihad adalah dakwah yang bersifat memaksa. Dibawah ini akah dibahas mengenai keadaan Jihad yang hukumnya fardu a'in. Abu Daud. lisannya." Yazid bin Abdu Rabbihi berkata : "Didalam hadist yang diriwayatkan ada perkataan "sebelum hari qiamat. maka tidak ada yang dikecualikan siapapun harus pergi berperang dengan apa dan cara apapun yang dapat dilakukan. dengan tidak ditentukan harus satu kali didalam setahun. Ibnu Majah. atau tidak menjaga keluarga orang yang ber perang dengan baik. Baihaqi dan Ibnu Asakir) Dari dua hadist di atas kita mendapat pelajaran bahwa ancaman kematian pada satu cabang kemunafikan dan mendapat goncangan sebelum hari kiamat adalah bagi orang yang tidak berjihad. jihad wajib dilaksanakan menurut kemampuan sehingga tidak tersisa kecuali Muslim atau Musalim.Imam Syafi'i mengatakan :"Jika tidak dalam keadaan darurat dan tidak ada uzur. perang tidak boleh diakhirkan hingga satu tahun.dengan makna yang lebih umum . menolak gangguan mereka dan menzahirkan Dienullah sehingga mereka masuk Islam atau menyerahkan jizyah. hartanya ataupun dengan hatinya. dan juga tidak dinafikan sekiranya memungkinkan lebih dari satu kali. maka dia mati diatas satu cabang kemunafikan.

" (HR Bukhari. Dan jika Imam memerintahkan kepada kelompok atau orang tertentu maka jihad menjadi fardu ain bagi siapa yang ditentukan oleh imam. maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Jika Imam memberikan perintah mobilisasi umum." (HR Bukhari. Jika musuh menyerang kaum muslimin maka jihad menjadi fardu ain bagi penghuni wilayah tst. dan (7) Menuduh wanita mu'minah yang baik dan tahu memelihara diri. Jika musuh menyerang wilayah kaum Muslimin. Thahawi. apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu. Haram berpaling meninggalkan barisan kaum Muslimin. 3. Baihaqi. (6) lari dari medan pertempuran. Dan amat buruklah tempat kembalinya. Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa nabi Muhammad saw bersabda pada hari Futuh Mekkah: "Tidak ada hijrah selepas Fathu Mekkah. pasukan kaum Muslimin dan pasukan kuffar. (4)Memakan harta anak yatim. Darimi dan Ahmad) Makna Hadist ini : "Jika kalian diminta oleh Imam untuk pergi berjihad maka pergilah" Ibnu Hajjar mengatakan :"Dan didalam hadist tersebut mengandung kewajiban fardu ain untuk pergi berperang atas orang yang ditentukan oleh Imam. dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Muslim. An-Nasai. kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Abu Daud. Jika bertemu dua pasukan. AnNasai.B. maka kewajiban meluas kepada kaum muslimin yang berdekatan dengan wilayah tst. Jika Imam kaum muslimin telah mengumumkan mobilisasi umum maka hukum jihad menjadi fardu a'in bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kamampuan yang dimilikinya. apa tujuh perkara yang membinasakan itu?" Beliau saw menjawab : (1) Mempersekutukan Allah. dan seterusnya demikian jika belum memadai juga. Sekiranya penghuni wilayah tsb tidak memadai untuk menghadapi musuh. (QS Al-Anfal 15) "Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu. berbuat jahat (zina). tetapi yang ada jihad dan niat. Jika barisan kaum muslimin dan barisan musuh sudah berhadapan."(QS Al-Anfal 16) Rasulullah saw bersabda : "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Tirmidzi. kecuali karena alasan yang dibenarkan Allah." 2. (3) Membunuh orang yang telah dilarang membunuhnya. (5) Memakan riba. Jika kalian diminta berangkat berperang. "Beliau saw ditanya: "Ya Rasulullah. jihad menjadi fardu ain bagi yang berdekatan . Abu Daud. Baghawi). (2) Sihir. Fardu A'in Hukum Jihad menjadi Fardu A'in dalam beberapa keadaan: 1. maka jihad menjadi fardu ain bagi setiap orang Islam yang menyaksikan keadaan tersebut. maka berangkatlah. maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)". Allah berfirman : "Hai orang-orang yang beriman. Muslim.

dan sekiranya orang-orang yang berada disana dalam keadaan lemah maka barangsiapa yang tinggal berdekatan dengan wilayah tersebut berkewajiban untuk berjihad. maka penduduk negeri tersebut wajib mempertahankannya.berikutnya hingga tercapai kekuatan yang memadai. Hukum Jihad pada masa sekarang. Apabila kedua pasukan telah bertemu dan saling berhadapan. hamba sahaya dan anak anak mesikipun tidak diberi izin oleh suami. Timbul pertanyaan : Apakah hukum jihad pada masa sekarang ini? Apakah fardu 'ain atau fardu kifayah? Ketetapan jumhur ulama bahwa hukum jihad itu fardu kifayah adalah fatwa mereka bagi kaum muslimin dalam keadaan khilafah Islamiyyah masih tegak. kewajiban jihad berlaku juga bagi wanita dan hamba sahaya walaupun mereka dihalang oleh wali. Ar Ramli (Dari Mazhab Syafi'i) mengatakan : "Maka jika musuh telah masuk kedalam suatu negeri kita dan jarak antara kita dengan musuh kurang daripada jarak qashar sholat. Maka bagi siapa yang tinggal diwilayah tersebut. b. Ibnu Qudamah (dari Mazhab Hambali) mengatakan : "Jihad menjadi fardu 'ain didalam 3 keadaan: a. Apabila Imam telah memerintahkan perang kepada suatu kaum. Apabila orang kafir telah masuk (menyerang) suatu negeri (diantara negeri negeri Islam). . setiap orang wajib melakukannya. Dan juga fardu kifayah membebaskan tawanan perang jika ia tidak punya harta untuk menebusnya. Kewajiban jihad sebagai fardu ain ini juga disebabkan adanya serangan musuh terhadap salah satu wilayah Islam. puasa dan lain sebagainya. Dan kedua ibu-bapa hanya berhak melarang anaknya pergi berjihad manakala jihad masih dalam keadaan fardu kifayah. Dan sekiranya belum memadai juga. c. hatta (walaupun) orang-orang yang tidak dibebani kewajiban jihad seperti orang-orang fakir.Dan jihad ini hukumnya fardu ain jika Imam memerintahkanya. C. walaupun dengan menggunakan serluruh harta kaum muslimin. Dan juga hukum jihad menjadi fardu ain disebabkan nazar dari seseorang yang ingin melakukannya. berkewajiban melaksanakan jihad. sehingga hukumnya sama dengan sholat. Ad Dasuki (dari Mazhab Hanafi) berkata : "Didalam menghadapi serangan musuh. atau jika ia berhutang dihalangi oleh orang yagn berpiutang. itupun dengan menetapkan pula adanya kondisi yang boleh menyebabkan berubahnya hukum jihad dari fardu kifayah menjadi fardu 'ain. hamba sahaya dan perempuan.. termasuk perempuan. maka jihad menjadi fardu ain bagi seluruh kaum muslimin diseluruh belahan bumi. wali dan orang yang berpiutang. atau tuannya.. Dalam keadaan seperti ini. Didalam kitab Bulghatul Masalik li Aqrabil Masalik li Mazhabil Imam Malik dikatakan : ". anak-anak. suami. Jihad menjadi fardu ain atas penduduknya untuk memerangi orang kafir tsb dan menolak mereka. Dari keterangan diatas kita memperoleh gambaran bahwa hukum jihad berubah ubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi. maka kaum tsb wajib berangkat.

Fardu Kifayah : Yaitu perintah yang ditujukan kepada kaum muslimin secara umum. situasi dan kondisipun telah berubah dengan lenyapnya kekuasaan Islam.. bumi sudah berubah. dan ia mengetahui bahwa musuhnya itu akan dapat mencapai mereka sementara ia pun memungkinkan untuk menolong mereka. jika sebagian kaum muslimin melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lainnya. orang muslim itu tidak dapat menyatakan melainkan bahwa telah terjadi Ijma para Fuqaha umat Islam bahwasannya Jihad itu adalah fardu 'ain pada zaman kita sekarang ini... maka kami katakan : Apakah tujuan yang dituntut di dalam kewajiban Jihad atas pertimbangan bahwa sebagian kaum muslimin melaksanakannya maka kewajiban itu gugur dari yang lain? Serahkan jawabannya pada Fuqaha kita. saya katakan: Dengan mentakhrij pada usul fuqaha dan syarat-syarat yang ditetapkan mereka. Al-Kasani berkata : "Yang mewajibkan jihad ialah : Dakwah kepada Islam. Bertitik tolak dari fardu kifayah.. meninggikan Ad-Dien yang hak. Imam Qurtubi bekata : "Setiap orang yang mengetahui kelemahan kaum muslimin dalam menghadapi musuhnya. bukan fardu 'ain?" Kami ingin keluar dariapda perselisihan dan mengakhiri perbantahan. bahkan telah berlipat ganda dengan sesuatu yang tidak terlintas dalam benak salah seorang mereka sekiranya ia tidak meninggalkan kesan di tengah-tengah penyimpangan dari hukum ini. membuahkan pertanyaan kepada kita tetapi jawabannya kita tangguhkan : Apakah perintah dalam urusan kita dan apakah tujuan jihad kita? Pertanyaan tidak sempurna melainkan ditambah dengan pertanyaan lainnya : Apakah tujuan Jihad itu akan tercapai dengan hanya melibatkan sebagian kaum muslimin atau tidak?.hampir saja jiwa ini binasa karena kesedihan terhadap mereka "Siapakah diantara kita yang tidak dituju dan tidak dijadikan sasaran makar (rencana) para pembuat makar. maka menolak musuh itu menjadi wajib atas semua orang yang menjadi sasaran musuh dan atas orang-orang yang tidak dijadikan sasaran mereka. Aku (Abu Ibrahim Al-Misri) katakan . dan menolak kejahatan orang-orang kafir dan pemaksaan (paksaan) mereka.. Abu Ibrahim Al-Misri menyatakan : "Kita mulai dengan ta'rif dua istilah ini Fardu 'Ain : Yaitu kewajiban yang zatiah dibebankan kepada setiap muslim.. Berbagai keadaan yang menetapkan jihad menjadi fardu 'ain telah terkumpul pada zaman ini. dan jika tidak ada yang melaksanakannya maka berdosalah semua kaum muslimin.maka adakah benar perbantahan orang-orang yang bermujadalah bahwa jihad itu fardu kifayah. ia akan menjawab sambil mengadukan kepada Rabbnya kezhaliman para Thogut dan sikap masa bodo' nya kaum muslimin sesama mereka sendiri.Sekarang keadaanya lain. dan khilafah Islamiyah." . maka ia harus keluar bersama mereka (menghadapi musuh tsb) Imam Ibnu Taimiyyah berkata : "Jika musuh hendak menyerang kaum muslimin. Belahan bumi yang manakah sekarang ini yang selamat dari permainan para pembuat bencana? Hamparan tanah yang manakah sekarang ini yang diatasnya panji Khilafah dan Kekuatan Islam ditinggikan? Jika engkau tidak tahu maka tanyalah bumi ini. Keadaan seperti ini mewajibkan kita untuk meninjau kembali pokok masalahnya.Sesungguhnya fatwa yang ringkas dan jalan pintas bagi menetapkan hukum mengenai masalah ini.

hukum jihad akan menjadi fardu 'ain setelah musuh merampas negeri kaum muslimin." (HR Bukhari. dan kerendahan serta kehinaan dijadikan-Nya terhadap orang yang menyalahi perintahku. "Perangilah mereka. sesungguhnya Allah telah menerangkan jauh sebelum ini dan selanjutnya telah dirinci (dijelaskan) pula oleh Rasulullah saw mengenai tujuan jihad yang dimaksud ini. yang pada hidangan itu ada mangkok Khilafah yang berisi ketentraman dan pertolongan rabbmu. hukum jihad tidak menjadi fardu 'ain. Dan siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.. kehinaan. Apabila mereka telah mengatakan demikian maka terpeliharalah darah dan harta mereka daripadaku. kecuali sebab haknya (mereka melakukan pelanggaran). dan setelah perlengkapan untuk memikul agama ini sempurna? Padahal kita tahu bahwa Allah itu Maha Benar lagi Maha Menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. tiada sekutu bagi-Nya. sama halnya seperti sholat jenazah dan menjawab salam. Maka jika tujuan itu berhasil dengan dilaksanakannya oleh sebagian kaum muslimin maka gugurlah kewajiban bagi yang lain." (QS Al-Anfal 39) "Aku telah diutus menjelang hari kiamat dengan pedang. Tirmidzi. serta berisi kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin lainnya? Ataukah sekiranya hidangan yang turun itu terlambat. Ibnu Majah) Adakah Fitnah telah sirna? Adakah kejahatan. yaitu berpuluh puluh tahun mereka tetap berada dalam kerendahan. dan dibawah pemaksaan musuh serta dalam keadaan tertindas." Dan sekiranya dalam kondisi gelap gulita yang mengancam umat secara individu dan kelompok ini. dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (HR Ahmad dan Tabrani) "Aku diperintah memerangi manusia." Kami memohon ampun kepada Allah karena kami tidak patut mendahului Allah dan RasulNya. Manakah toifah yang berperang untuk membela Dien ini.orang kafir telah sirna(hilang) dan semua agama itu semata-mata untuk Allah? Maka bukan dipandang dari segi fardu 'ainnya jihad yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dan bukan pula dari segi fardu kifayahnya. rezekiku dijadikan-Nya dibawah bayangan tombakku. Muslim. sedangkan perhitungan mereka terpulang kepada Allah. maka bilakah tujuan itu akan dapat tercapai? Adakah ia akan wujud seperti hidangan yang turun dari langit. An-Nasai. supaya jangan ada fitnah. sehingga mereka bersyahadat bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan aku Rasulullah. pemaksaan dan penguasaan orang. yang tidak akan dimudaratkan oleh orang yang menyalahinya dan oleh orang yang meremehkannya? Manakah Rub'i bin Amir yang mengatakan : "Allahlah yang telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan . hingga manusia beribadah hanya kepada Allah saja. sejumlah kaum muslimin telah lupa/malas/enggan berjihad sehingga mencapai kejayaan dan kekuasaan yang sangat minim (kecil) bagi kaum muslimin.Imam Ibnul Hammam mengatakan : "Sesungguhnya jihad itu diwajibkan hanyalah untuk meninggikan Dienullah dan menolak kejahatan manusia. "Maka kemanakah kalian hendak pergi? Al-Qur'an itu tiada lain sebagai peringatan bagi semesta alam (yaitu) bagi siapa diantara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

Kesimpulannya : Mesti diketahui bahwa yang dimaksud dengan fardu kifayah yang jika dilaksanakan oleh sekelompok kaum muslimin maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. tanpa perlu izin orang tua dan orang yang berpiutang. kehinaan mereka. Oleh itu tidak benar pengguguran kewajiban jihad dari semua kaum muslimin dengan tampilnya sekelompok pelaksana pada sebagian bumi walaupun ia mencukupi ditempat tersebut. adakah ayat-ayat yang diturunkan tentang Jihad dan tentang mempertahankan bumi kaum muslimin dengan menetapkan hanya sebidang tanah ini? Bukan bumi Allah yang luas?" Aku (Abu Ibrahim Al-Misri) katakan: "Mungkin syaikh kita ini belum membaca apa yang dikatakan oelh Ibnu Taimiyyah tentang itu. Dan mereka itulah orang-orang yagn benar)? Dan diantara ujian buruk dan lucu. Dan sekiranya kamu mengetahui tapi tetap berdiam diri maka musibat itu jauh lebih besar lagi. Dan diantara perkara yang menambah sakit dan kerugian seseorang itu jika dia tidak pernah mengetahui keadaan kaum muslimin. Dan sesungguhnya berangkat ke negeri tersebut adalah wajib hukumnya. ada seorang syaikh yang terhormat ditanya oleh salah seorang muridnya dalam keadaan kerhormatan kaum muslimin tengah dirusak dan bumi mereka tengah dirampas. Murid itu bertanya tentang kewajiban Jihad. Dan nash-nash dari Imam Ahmad dalam hal ini sangat jelas.terhadap manusia menuju penghambaan terhadap rabb seluruh manusia. dan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dan kehormatan mereka baik dibarat maupun di timur. Maka kaum muslimin yang berdekatan dengan kawasan-kawasan tersebut wajib berjihad menghadapi orang-orang kafir itu sehingga dapat menguasai mereka. karena pada hakikatnya kedudukan seluruh negeri negeri Islam itu adalah satu negeri." Manakah fuqaraul Muhajirin yang (mereka telah diusir dari kampung halaman dan harta mereka karena mencari karunia Allah dan keridhaan -Nya dan karena menolong Allah dn Rasul-Nya." Maka salah seorang syaikh mujahid memberikan komentar dengan mengatakan :"Maha suci Rabbku." Ibnu Taimiyyah mengatakan : "Apabila musuh telah memasuki negeri-negeri Islam. Itu adalah musibat. Dan demikianlah seterusnya hingga tercapai keadaan yang mencukupi (memadai) . Dan bukanlah yang dimaksud hanya sekelompok saja yang tampil/turun melaksanakannya tetapi tidak memadai(mencukupi). dari kezhaliman berbagai agama kepada keadilan Islam. karena sesungguhnya orang yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin tidak mungkin dia akan termasuk dalam golongan kaum muslimin. kemudian atas orangorang yang terdekat berikutnya. dan dari kesempitan dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat." Kemudian ia melanjutkan pertanyaan :"Bilakah Jihad menjadi Fardu 'ain?" Ia menjawab:"Ketika musuh memasuki negeri kita. keadaan kelompok tersebut haruslah memadai untuk melaksanakannya sehingga gugur kewajiban bagi yang lain. sedangkan pada bagian-bagian bumi lainnya panji kekufuran tegak dengan megahnya. maka tidak ada keraguan lagi bahwa mempertahankannya adalah wajib atas orang-orang yang paling dekat. kemudian ia menjawab: "Fardu Kifayah.

mereka tidak memadai utnuk mencukupi keperluan di tempat-tempat lainya yang di situ musuh tengah menyerbu kaum muslimin ditengah-tengah kampung halaman mereka sendiri. Ini disebabkan karena sebagian kelompok kaum muslimin yang melaksanakan jihad menghadapai orang-orang kafir dibeberapa tempat.Di dalam hasyiyah Ibnu Abidin. sementara ditempat itu tidak ada kelompok yang bangkit melaksanakan kewajiban jihad untuk menghadapinya. . Berdasarkan keterangan di atas sungguh terang dan jelas bagi kita bahwa hukum jihad pada masa sekarang ini adalah FARDU 'AIN. ia berkata : janganlah kalian menyangka bahwa kewajiban jihad itu akan gugur dari penduduk India dengan sebab jihad itu dilaksanakan oleh penduduk Rum. misalnya. Bahkan sebenarnya jihad itu wajib atas orang yang terdekat kepda musuh. Orang yang memperhatikan keadaan kaum muslimin dan orang-orang kafir pada zaman sekarang ini tentu ia akan mendapatkan bahwa jihad adalah fardu 'ain atas setiap muslim yang mampu. kemudian atas orang yang terdekat berikutnya sehingga terjadilah keadaaan yang memadai. maka jihad menjadi fardu 'ain seperti sholat dan puasa. Maka sekiranya keadaan yang memadai itu tidak dapat wujud melainkan mesti dengan mengerahkan semua kaum muslimin. bukan fardu kifayah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful