MIFTAHU’L-WIRD - KUNCI WIRID

INI ADALAH WIRID KITA YANG MULIA. BAGI ORANG YANG MENGINGINKAN DAN MEMBUTUHKANNYA, WIRID INI CUKUP MENJAMIN SEMUA KEBAIKAN DAN MENANGKAL SEMUA KEJELEKAN. DENGAN MENDAWAMKANNYA ATAS IDZIN DARI SHAYKH ATAU DARI MUQADDAM YANG TELAH DIIDZINKAN OLEH SHAYKH, MUDAH-MUDAHAN ALLAH MENGGABUNGKAN ANTARA SYARIAT DAN HAKIKAT BAGI HAMBANYA. NASKAHNYA SEBAGAI BERIKUT: Allahumma salli’ala Sayyidina Muhammadin ‘abdika wa-rasulika n-nabiyyi l-‘ummiyyi wa-‘ala wa-sahbihi wa’sallim taslima, Ya Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Muhammad, hamba-Mu dan rasul-Mu, nabi yang ummi, kepada keluarganya dan para sahabatnya, ‘adada khalqika wa’ridaka nafsika ‘arshika wa-midada kalimatik. sebanyak bilangan makhluk-Mu, ridla-Mu, Arasy dan tinta kalimah-kalimah-Mu. wa-zinata timbangan

A’udhu bi-llahi s-sami’i l-‘alimi mina sh-shaytani rrajim. Aku berlindung kepada Allah Yang Mendengar Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk. Bismillahi r-rahmani r-rahimi wa la hawla wa la quwwata illa billahi l-‘Aliyyi l-‘Adhim. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tidak ada daya tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi Maha Agung. Astaghfirullah. (3x) Aku mohon ampun kepada Allah. (3x) Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammadin ‘abdika wa rasulika n-nabiyyi l-‘ummiyyi wa ‘ala ‘alihi wa sahbihi wa sallim. (3x)

1

Ribat Indonesia - 2011

Ya Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang Ummi, kepada keluarga dan para sahabatnya. (3x) La ilaha illa llahu wahdahu la sharika lah, lahu lmulku wa lahu l-hamd, wa huwa ‘ala kulli shay’in qadir. (3x) Tiada Tuhan selain Allah sendiri, tiada sekutu bagiNya. MilikNyalah kerajaan dan kepunyaanNyalah segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. (3x) Subhanallahi wa l-hamduli-llahi wa la ilaha illa llahu wa-llahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi l-‘aliyyi l-‘adhim. (3x) Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan maha agung. (3x) Subhanallahi wa bi hamdihi subhanallahi l-‘adhim. (3x) Mahasuci Allah dan dengan memujiNya, Maha-suci Allah yang Maha Agung.(3x) Al-hamdu li-llahi wa sh-shukru li-llah. (3x) Segala puji punya Allah dan syukur untuk Allah. (3x) La-qad ja’akum rasulum minanfusikum ‘azizun ‘alayhi ma ‘anittum, harisun ‘alaykum, bi-lmuminina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) untukmu, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Fa-in tawallaw fa-qul hasbiya-llah, la ilaha illahu, ‘alayhi tawakkalt, wa huwa rabbu l-‘arshi l-‘adhim. (3x) Jika mereka berpaling, maka katakanlah : "Cukuplah Allah bagiku ; tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku

2

Ribat Indonesia - 2011

bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung" (3x) Bismillahi r-rahmani r-rahimi: Qul huwa llahu ahad. Allahu s-samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufu an ahad. (3x) Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Katakanlah : Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorangpun yang setara denganNya.(3x) Tabaraka llah (3x) Maha berkah Allah (3x) Bismillahi r-rahmani r-rahimi: al-hamduli-llahi rabbi l-‘alamin r-rahmani r-rahimi maliki yawmi d-din. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Ihdina s-sirata lmustaqima sirata lladhina an ‘amta ‘alayhim ghayri l-maghdubi ‘alayhim wa-lad-dallin. Amin. (3x) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, bukan (jalan) orang yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang yang sesat. Amin (3x) Subhana rabbika rabbi l-‘izzati’amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-lhamduli-llahi rabbi l-‘alamin. Mahasuci Tuhanmu yang mempunyai keagungan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasulika n-nabiyyi l-‘ummiyyi wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, bi-qadri

3

Ribat Indonesia - 2011

‘adhamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. (3x) Amin, Amin, Amin. Ya Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Muhammad, hamba-Mu, Nabi-Mu dan Rasul-Mu, nabi yang Ummi, kepada keluarga dan para sahabatnya, sebesar keagungan Dzat-Mu pada setiap waktu dan saat. (3x) Amin, Amin, Amin. Subhana rabbika rabbi l-‘izzati’amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-lhamduli-llahi rabbi l-‘alamin. Mahasuci Tuhanmu yang mempunyai keagungan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Allahumma inniya asaluka Islaman sahihan yashabuhu l-istislamu li-awamirika wa nawahik, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu Islam yang benar yang disertai dengan penyerahan terhadap perintah-petintah dan larangan-larangan-Mu, Wa Imanan khalisan rasikhan thabitan mahfudhan min jami’i sh-shubahi wa l-mahalik, Dan iman yang murni, meresap, kokoh dan terjaga dari semua kesalahan dan kebinasaan, Wa Ihsanan yazujj bi-na fi hadarati l-ghuyub, Dan ihsan yang dapat melemparkan kita ke hadirat Yang Maha Ghaib, Wa natatahharu bihi min anwa’I l-ghafalati wa saairi l-uyub. Dan membersihkan kita dari berbagai kesalahan dan seluruh cela. Wa iqanan yakshufu la na’an hadarati ‘-asmaa-I wa s-sifat, Dan keyakinan yang menggiring kita membuka hadirat asma-asma dan sifat-sifat,

4

Ribat Indonesia - 2011

Wa yarhalu bi-na ila mushahadati anwari tajalliyati dh-dhat, Dan mebawa kita pada Musyahadah cahaya-cahaya Tajalli Dzat, Wa ‘ilman nafi’an nafqahu bi-hi kayfa nata-addabu ma’aka wa nunajika fi s-salawat, Dan ilmu yang bermanfaat di mana kami dapat mengetahui cara-cara beradab bersama-Mu dan bermunajat kepada-Mu dalam shalat. Wa mla qulubana bi anwari ma’rifatika hatta nashhada qayyumiyyataka s-sariyati fi jami’I lmakhluqat, Penuhilah hati-hati kami dengan cahaya-cahaya Ma'rifat kepada-Mu, sehingga kami menyaksikan ke-qayyum-anMu yang berjalan pada seluruh makhluk. Wa j’alna min ahli da-‘irati l-fadhli l-mahbubina ladayk, Jadikanlah kami sebagai kelompok orang yang memperolah karunia yang dicintai oleh-Mu, Wa mina r-rasikhina l-mutamakkinina fi t-tawakkuli wa sidiqi l-i’timadi alayk, Dan kelompok orang-orang yang mantap dan teguh bertawakkal dan percaya penuh kepada-Mu. Wa haqqiq raja-‘ana bi-l-ijabati ya karimu ya wahhabu fi kulli ma sa-alnak, Dan wujudkanlah harapan kami dengan mengabulkan seluruh permintaan kami Ya Karim Ya Wahhab, Wa la takilna ya mawlana fi jami’I harakatina wa sakanatina ‘ila ‘ahadin siwak, Dan Ya Maulana janganlah Engkau lepaskan kami menyangkut seluruh gerak dan diam kami kepada seorang pun selain Engkau. Fa innaka ‘awwadtana ihsanaka min qabli su-alina wa nahnu fi butuni l-ummahat,

5

Ribat Indonesia - 2011

Sebab, Engkau telah membiasakan kami dengan kebaikan-Mu sebelum kami meminta saat kami masih dalam kandungan ibu, Wa rabbaytana bi latifi rububiyyatika tarbiyatan taqsuru ‘an ‘idrakiha l-uqulu l-munawwarat. Dan Engkau telah mendidik kami melalui kelembutan Rububiyah-Mu dengan suatu pendidikan yang sulit terjangkau oleh akal yang cemerlang. Fa nas-aluka llahumma bi nabiyyika lladhi faddaltahu ‘ala sa-‘iri l-anbiya-i wa l-mursalin,wa bi rasulika lladhi ja’alta risalatahu ‘ammatan wa rahmatan li l-khala-iqi ajma’in, Maka kami memohon kepada-Mu Ya Allah, dengan NabiMu yang Engkau unggulkan atas seluruh nabi dan rasul, dan dengan rasul-Mu yang telah Engkau jadikan risalahnya sebagai risalah yang menyeluruh dan rahmat bagi seluruh makhluk, an tusalliya wa tusallima ‘alayhi wa ‘ala ‘alihi salatan wa salaman nanalu bi hima mahabbatahu wa mutaba’atahu fi l’aqwali wa l-af’ali wa lmuraqabatihi wal-mushahadati wa l-adabi wa lakhlaqi wal-ahwal. kiranya Engkau melimpahkan rahmat dan keselamatan kepadanya dan keluarganya dengan Shalawat dan salam yang dapat mengantarkan kami mencintai dan mengikutinya dalam perkataan, perbuatan, Murakobah, Musyahadah, adab, akhlak dan ahwal. Wa nas-aluka ya mawlana bi jahihi an tahaba lana ilman nafi’an yantafiu bihi kullu sami’ wa takhsha’u lahu l-qulubu, wa taqsha’irru minhu l-juludu, wa tajri lahu l-madami’. Dan kami memohon kepada-Mu dengan keagungannya Ya Maulana, kiranya Engkau memberi kami ilmu berguna yang bermanfaat bagi setiap pendengarnya, menggetarkan hati, menyentuh perasaan dan mengalirkan air mata,

6

Ribat Indonesia - 2011

Innaka anta ‘Qadiru l-Muridu l-‘Alimu l-Hayyu lWasi’. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Tahu, Maha Hidup, Maha Luas. Subhana rabbika rabbi l-‘izzati’amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-lhamduli-llahi rabbi l-‘alamin. Maha suci Tuhanmu yang memiliki keagungan dari apa yang mereka katakan, dan keselamatan semoga tetap bagi para rasul, dan segala puji kepunyaan Allah Tuhan semesta alam. SELANJUTNYA ANDA MEMBACA SHALAWAT INI YANG DISEBUT DENGAN KANZUL HAQAIQ FISH SHALATI ALA ASYRAFIL KHALAIQ YANG DITERIMA OLEH GURU KITA DARI AL-MUSTAFA SAW, YAITU: Allahumma salli wa sallim bi anwa’I kamalatika fi jami’I tajalliyatika ‘ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin awwali l-anwari l-fa-idati min buhuri adhamati dh-dhat, al-mutahaqqiqi fi ‘alamayi lbutuni wa dh-dhuhuri bi ma’ani l-asma-I wa s-sifat. Ya Allah dengan berbagai macam kesempurnaan-Mu dalam seluruh Tajalli-Mu limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada Junjungan kita Muhammad sebagai cahaya pertama yang melimpah dari lautan keagungan Dzat, yang mewujudkan makna-makna asma dan sifat dalam alam dalam perut dan luar. Fa huwa awwalu hamidin wa muta’abbidina bi anwa’i l-ibadati wa l-qurubat wa l-mumiddu fi ‘alamayi l-arwahi wa l-ashabihi li jami’I l-mawjudat. Dialah yang pertama memuji dan beribadah dengan berbagai macam pengabdian dan ibadah, dan yang memberi bantuan di alam arwah dan alam raga untuk semua yang ada. Wa ‘ala alihi wa as-habihi salatan takshifu lana nniqaba ‘an wajhihi l-karimi fi l-mara’I wa l-yaqadhat,

7

Ribat Indonesia - 2011

Juga kepada keluarga dan para sahabatnya dengan Shalawat yang dapat menyingkapkan tabir bagi kita dari wajahnya yang mulia dalam mimpi-mimpi dan terbangun, Wa tu’arrifuna bika wa bihi fi jami’i l-maratibi wa lhadarat. Dan dapat mengenalkan kami kepada-Mu dan kepadanya dalam seluruh tingkat dan hadlarot. Wa-ltuf bina ya mawlana bi jahihi fi l-harakati wa ssakanati wa l-lahadhati wa l-khatarat. (3x) Dan belas kasihanilah kami Ya Maulana dengan keagungannya dalam seluruh gerak, diam, lirikan dan bisikan (3x) Subhana rabbika rabbi l-‘izzati’amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-lhamduli-llahi rabbi l-‘alamin. Mahasuci Tuhanmu yang memiliki keagungan dari apa yang mereka katakan, salam sejahtera untuk para rasul, dan segala puji hanya untuk Allah Tuhan segala alam. A’udhu bi llahi mina sh-shaytani r-rajim, alladhina qala lahumu n-nasu inna n-nasa qad jama’u lakum fa-khshawhum fazadahumu ‘imana, wa-qalu : Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk. (Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan : "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: Hasbuna llahu wa ni’ma l-wakil. (10x) "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung" (10x) Fa-nqalabu bi ni’matim mina llahi wa fadlil lam yamsas-hum su. (3x) Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apaapa. (3x)

8

Ribat Indonesia - 2011

Wa ttaba’u ridwana llah, wa llahu dhu fadlin ‘adhim. (3x) mereka mengikuti keridlaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. (3x) Kemudian membaca : Wa in yuridu an yakh da’uka fa inna hasbaka llah. Huwa lladhi ayyadaka binasrihi wa bi l-muminina wa allafa bayna qulubihim. Lawanfaqta ma fi l-ardi jami’an ma allafta bayna qulubihim, wa lakinna llaha allafa baynahum. Innahu ‘azizun hakim. Ya ayyuha n-nabiyyu hasbuka llah, wa mani ttaba’aka mina lmuminin. (3x) Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolonganNya dan dengan orang-orang beriman, dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang ada di bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai Nabi cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu dan bagi orang-orang beriman yang mengikutimu. (3x) Ala ya Latifu ya Latifu laka l-lutfu Fa anta l-latifu minka yashmaluna l-lutfu Ingatlah Ya Latif Ya Latif hanya milik-Mu kelembutan Engkau Maha Lembut, kelembutan-Mu meliputi kami Latifu Latifu innani mutawassilun Bi lutfika fa-ltuf bi wa qad nazala l-lutfu Ya Latifu Ya Latifu sesungguhnya aku bertawasul dengan kelembutan-Mu, maka belaskasihanilah aku, dan turunlah kelembutan (kasih sayang) Bi lutfika ‘udhna ya Latifu wa ha nahnu Dakhalna fi wasti l-lutfi wa nsadala l-lutfu

9

Ribat Indonesia - 2011

Dengan kelembutan-Mu kami berlindung Ya Latifu, dan inilah kami telah masuk di tengah kelembutan dan terurailah kelembutan Najawna bi lutfi llahi dhi l-lutfi innahu Latifun Latifun lutfuhu daiman lutfu Kami telah selamat dengan kelembutan Allah yang memiliki kelembutan sesunggunya Dia Maha Lembut Maha Lembut, kelembutanNya selamanya adalah kelembutan Ala ya Hafidhu ya Hafidhu laka l-hifdhu Fa anta l-Hafidhu minka yashmaluna l-hifdhu Ingatlah Ya Hafidhu Ya Hafidhu hanya milikmu penjagaan Engkau Maha Penjaga, penjagaan-Mu meliputi kami Hafidhu hafidhu innana natawassilu Bi hifdhika fa hfadhna wa qad nazala l-hifdhu Ya Hafidhu Ya Hafidhu sesungguhnya kami bertawasul dengan penjagaan-Mu, maka jagalah kami, dan turunlah penjagaan Bi hifdhika ‘udna ya Hafidhu wa ha nahnu Dakhalna fi wasti l-hifdhi wa-nsadala l-hifdhu Dengan penjagaan-Mu kami berlindung Ya Hafidhu, dan inilah kami telah masuk di tengah penjagaan, dan terurailah penjagaan itu Najawna bi hifdhi llahi dhi l-hifdhi innahu Hafidhun Hafidhun hifdhuhu da iman hifdhu Kami telah selamat dengan penjagaan Allah yang memiliki penjagaan sesunguhnya Dia Maha Penjaga Maha Penjaga, penjagaanNya adalah senantiasa penjagaan Bi jahi imami l-mursalina Muhammadin Fa law lahu ‘aynu l-hifdhi ma nazala l-hifdhu Dengan keagungan pemimpin para Rasul , Muhammad kalaulah tidak ada dia sebagai wujud penjagaan maka tidaklah turun penjagaan itu

10

Ribat Indonesia - 2011

‘Alayhi salatu llahi ma qala munshidun Ala ya Hafidhu ya Hafidhu laka l-hifdhu Rahmat Allah semoga tetap baginya selama seorang pemohon bekata : ingat Ya Hafidhu Ya Hafidhu, hanya milikmu perjagaan La ilaha illa llah (10x) Tiada Tuhan selain Allah (10x) La ilaha illa llah. Sayyiduna Muhammadun rasulu lla, salla llahu ‘alayhi wasallama, Tiada Tuhan selain Allah. Junjungan kita Muhammad adalah Rasul Allah, semoga Allah melimpah-kan rahmat dan keselamatan baginya dan kepada keluarganya. Thabitna ya Rabbi bi qawliha Ya Rabb, teguhkanlah kami dengan mengucapkannya, Wa nfa’na ya Mawlana bi dhikriha Ya Maulana berilah kami manfaat menyebutkannya, dengan

Wa adhkilna fi maydani hisniha Dan masukkanlah kami dalam kawasan perlindungannya, Waj’alna min afradi ahliha Dan jadikanlah kami salah seorang ahlinya, Wa inda l-mawti nat iqina bi ha, ‘alimina bi ha Dan tatkala mati mengucapkan dan memahaminya, Wa h-surna fi zumrati Sayyidina wa-Mawlana Muhammadin salla llahu ‘alayhi wa sallama wa ‘ala alihi wa as-habihi wa ‘ala jami’i ‘ibadi llahi lmuminin. Amin. Amin. Amin. Dan kumpulkanlah kami dalam kelompok Junjungan kita Muhammad , semoga Allah melimpah-kan rahmat dan keselamatan kepadanya, keluarga, para sahabat, dan seluruh hamba Allah yang beriman. Amin Amin Amin. Wa salamun ‘ala l-anbiya-i wa l-mursalin (3x)

11

Ribat Indonesia - 2011

Salam sejahtera bagi para nabi dan rasul (3x) Wa ‘ala jami’i ‘ibadi llahi s-salihin, wa akhiru da’wana ani l-hamduli llahi rabbi l-‘alamin, Dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh, dan akhir pernyataan kami bahwa seluruh puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi l-‘aliyyi l-‘adhim, Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wa ma taqfiqiya illa bi llah, alayhi tawakkalt, wa ilayhi unib, Pertolonganku hanya dengan Allah, kepadaNya aku bertawakkal dan kepadaNya aku akan kembali. Wa l-hamdulillahi ‘ala ni’mati l-Islami wa kafa bi ha ni’mah Dan segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan cukuplah Islam sebagai nikmat. (Jika Allah memberi taufik kepadamu untuk memperbanyak bacaan La Illaha Illah , maka pada setiap awal seratusan silahkah baca: Junjungan kita Muhammad Rasulullah semoga rahmat dan keselamatan tetap bagi mereka ....dst sebagaimana yang lalu di atas) Ya Awwalu Ya Akhiru Ya Dhahiru Ya Batinu Isma nida-i bi ma sami’ta bi hi nida, abdika Sayyidina Zakariyya, alayhi s-salam Dengarlah seruanku sebagaimana Engkau telah mendengar seruan hamba-Mu Junjungan kita Zakaria semoga keselamatan tetap baginya. Wa n-shurni bika lak Dan tolonglah aku, dengan-Mu untuk-Mu, Wa ayyidni bika lak Dan kokohkan aku dengan-Mu untuk-Mu,

12

Ribat Indonesia - 2011

Wa jma’bayni wa baynak Dan gabungkanlah antara aku dan Engkau Wa hul bayni wa bayna ghayrik Dan halangilah antara aku dan selain Engkau ALLAH (10x) (Jika anda hendak menambah bilangan dhikr dengan nama Allah yang tersendiri di luar wirid ini silahkan. Barangsiapa menambah, maka Allah pun akan menambahnya. Para ahli yang telah Ma’rifat kepada Allah mengemukakan bahwa nama Allah yang tersendiri itu memiliki faidah sangat banyak yang terhitung ) Bismillahi r-rahmani r-rahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Allahumma inniya as aluka bi sirri dh-dhat, wa bidhati s-sirr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan rahasia Dzat dan dengan Dzat rahasia, Huwa anta, wa anta hu Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Ihtajabtu bi nuri llah, wa bi nuri ‘ashi llah, Aku bertabir dengan Nur Allah, Nur Arasy Allah Wa bi-kulli ismi llahi min ‘aduwwi wa ‘aduwwi llah Dan dengan semua nama Allah dari musuhku dan musuh Allah Bi miati al fi la hawla wa la quwwata illa billah Dengan seratus ribu “tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah”. Khatamtu ‘ala nafsi wa-‘ala dini wa-’ala kulli shayin atanihi rabbi, bi khatimi llahi llahi l-manilladhii khatama bihi aqtara s-samawati wa l-ard.

13

Ribat Indonesia - 2011

Saya menutup diri saya, agama saya dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada saya dengan penutup Allah yang Maha Mencegah di mana Allah menggunakannya untuk menutup segala penjuru langit dan bumi. Wa hasbuna llahu wa-ni’ma l-wakil, ni’ma l-mawla wa ni’ma n-nasir. Cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baik yang dipercaya, sebaik-baik tempat berlindung dan sebaik-baik penolong. Wa salla llahu ala Sayyidina wa Mawla Muhammadin wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in, wa sallama tasliman kathira Rahmat Allah semoga tetap terlimpah kepada Junjungan kita Muhammad, kepada keluarga dan seluruh para sahabatnya, disertai dengan salam sejahtera yang menyeluruh. Wa l-hamdu li llahi rabbi l-‘alamin Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. (Selanjutnya berikut ini: anda membacakan doa yang diberkahi

Ya Wadud (3x) Hai Yang Penyayang (3x) Ya Dzal Arsyil Majid (3x) Hai Dzat yang memiliki Arasy yang agung (3x) Ya Mubdi'u Ya Mu'id (3x) Hai yang menjadikan pertama mengembalikan (3x) kali, hai yang

Ya Fa'ala lima yurid (3x) Hai yang maha mengerjakan apa-apa yang dikehendakiNya (3x) Asaluka bu-nuri wajhika lladhi mala’a arkana ‘arshika (3x) Aku memohon kepadamu dengan Nur wajah-Mu yang telah memenuhi seluruh bangunan Arasy-Mu (3x)

14

Ribat Indonesia - 2011

Wa as’aluka bi-l-qudrati llati qadarta bi-ha’ala khalqik (3x) Dan aku memohon kepada-Mu dengan kekuasaan yang Engkau gunakan untuk menguasai makhluk-Mu (3x) Wa birahmatika llati wasi’at kulla shay (3x) Dan dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu (3x) La ilaha illa anta ya mughithu aghithna (3x) Tiada Tuhan selain Engkau, wahai Maha Penolong, tolonglah kami (3x) Subhana rabbika rabbi l-‘izzati’amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-lhamduli-llahi rabbi l-‘alamin. Mahasuci Tuhanmu yang memiliki keagungan dari apa yang mereka katakan, salah sejahtera bagi para Rasul, dan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Allahu latifum bi ‘ibadihi, yarzuqu man yasha, wa huwa l-Qawiyyu l-‘Aziz (10x) Allah maha sayang kepada hamba-hambanya, memberi rizki kepada orang yang dikehendakiNya dan Dia Maha gagah dan perkasa. (10x) Subhana rabbika rabbi l-‘izzati’amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-lhamduli-llahi rabbi l-‘alamin. Mahasuci Tuhanmu yang memiliki keagungan dari apa yang mereka katakan, salah sejahtera bagi para Rasul, dan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. (Di waktu subuh anda bisa menambahkan berikut ini ) La ilaha illa llahu wa llahu akbar, wa subhana llah wa bihamdihi wa astaghfiru llah, wa la hawla wa la quwwata illa bi llah, huwa l-awwalu wa l-akhiru wa dh-dhahir wa l-batin, bi yadihi l-khayr, yuhyi wa yumit, wa huwa ‘ala kulli shayin qadir. (10x) Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar, mahasuci Allah dan dengan memujiNya, aku mohon ampun kepada

15

Ribat Indonesia - 2011

Allah, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Dialah Yang Maha Awal, Maha Akhir, Maha Dhahir dan Maha Batin, di tanganNyalah kebaikan, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. (10x) Wa-salla llahu ‘ala Sayyidina wa-Mawlana Muhammadin wa-‘ala alihi wa-sahbihi wa-sallama taslima ‘adada khalqika wa-rida nafsika wa-zinata ‘arshika wa-midada kalimatik. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada Junjungan dan kekasih kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya, sebanyak bilangan makhluk-Mu, keridlaan-Mu, timbangan Arasy-Mu, dan tinta kalimah-kalimah-Mu. Subhana rabbika rabbi l-‘izzati’amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-lhamduli-llahi rabbi l-‘alamin. Mahasuci Tuhanmu yang memiliki keagungan dari apa yang mereka katakan, salam sejahteri bagi para Rasul, dan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Subhana llahi wa l-hamdu li-llahi wa la illaha illa llahu wa llahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa bi llahi l-‘aliyyi l-‘adhim, ‘adada ma ‘alima zinata ma ‘alima wa mil’a mal ‘alim. (3x) Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah yang Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan yang Dia ketahui, sebesar timbangan yang Dia ketahui, dan sepenuh apa saja yang Dia ketahui, dan sebanyak kelipatan-kelipatan hal tersebut. (3x). Subhana rabbika rabbi l-‘izzati ‘amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-l-hamdu li-llahi rabbi l-‘alamin. Mahasuci Tuhanmu yang memiliki keagungan dari apa yang mereka katakan, salam sejahtera bagi para Rasul, dan segala puji untuk Allah Tuhan semesta alam.

16

Ribat Indonesia - 2011

DOA-DOA PENUTUP WIRID
Allahumma-ftah basa irana li-muraqabatika wa mushahadatika bi-judika wa fadlik Ya Allah, bukakanlah mata-mata hati kami untuk Muraqabah dan Musyahadah kepada-Mu dengan kemurahan dan karunia-Mu. Wa nawwir sara-irana li-tajaliyat asma-ika wa sifatika bi hilmika wa karamik Terangilah hati-hati kami untuk Tajalli pada asma-asma dan sifat-sifat-Mu dengan kepenyantunan dan kemurahanMu. Wa afnina an wujudina l-majaziyyi fi wujudika lhaqiqiyyi bi tawlika wa mannik Fanakanlah kami dari wujud kami yang Majazi ke dalam wujud-Mu yang hakiki dengan karunia dan anugerah-Mu. Wa abqina bika la bina muhafidhina ‘ala shari’atika wa sunnati nabiyyik. Tetapkan kami dengan-Mu bukan dengan diri kami, dalam menjaga Syariat-Mu dan Sunnah Nabi-Mu, Innaka ‘ala kulli shayin qadir, wa bil-ijabati jadir. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu dan layak mengabulkan, Bi sirri wa barakati Dengan rahasia dan berkat Bismillahi r-rahmani r-rahimi, Al-hamdu li’llahi rabbi l-‘alamina r-rahmani r-rahimi maliki yawmi d-din. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Ihdina s’sirata lmustaqima sirata lladhina an’amta ‘alayhim ghayri l’maghdubi ‘alayhim wa la-d-dallin. Amin Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau

17

Ribat Indonesia - 2011

anugerahi nikmat, bukan (jalan) orang yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang yang sesat. Amin Subhana rabbika rabbi l-‘izzati ‘amma yasifun, wasalamun ‘ala l-mursalin, wa-l-hamdu li-llahi rabbi l-‘alamin. Mahasuci Tuhan yang memiliki keagungan dari apa yang mereka katakan, salam sejahtera bagi para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. (Selanjutnya anda berdoa untuk diri anda sendiri, kedua orang tua anda, guru-guru anda, guru anda saat ini dan untuk pemimpin orang beriman khususnya, dan umumnya untuk semua orang Islam)

18

Ribat Indonesia - 2011

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.