P. 1
HBML3103

HBML3103

|Views: 769|Likes:
Published by syreef69

More info:

Published by: syreef69 on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2011

pdf

text

original

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBML3103 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU SEMESTER /SEMESTER : MEI/MAY 2011 _________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 and 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja. / You can submit your assignment ONCE only. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 28 Jun 2011 hingga 10 Julai 2011. Serahan selepas 10 Julai 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 28 June 2011 and 10 July 2011. Submission after 10 July 2011 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

 Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 30 % : Markah sifar akan diberikan.SOALAN TUGASAN Dalam kurikulum sistem pendidikan kebangsaan KBSM. marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be given feedback of the assignment before the Final Semester Examination commences.30 % overlap with others : 20% deduction from the total marks scored. bincangkan persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu dan huraikan kepentingan pengajaran KOMSAS bagi membentuk jati diri bangsa Malaysia yang merdeka. iaitu Kesusasteraan Melayu sebagai subjek dan Kesusasteraan Melayu sebagai komponen (KOMSAS) dalam subjek Bahasa Melayu. Jika plagiarisme dikesan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperolehi.  Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given  MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 2 . / This assignment accounts for 30 % of the total marks for the course and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. kesusasteraan diketengahkan dalam dua entiti yang berbeza.  Assignments with 10 . Berdasarkan pengetahuan anda mengenai KOMSAS. If plagiarism is detected. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan. [Jumlah: 30 markah] ___________________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan.

Panduan Tugasan (Kandungan dan Pemarkahan) Kriteria Markah/ Wajaran Pengenalan (1)* Melebihi Piawai 4 Pengenalan yang sangat jelas dan menarik sekali tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu.5)* jelasnya tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu. Sekurangkurangnya 3 kepentingan dikehendaki.5)* relevan tentang kepentingan pelajaran KOMSAS untuk membentuk jati diri bangsa. Hanya 2 kepentingan yang dikehendaki. Markah Penuh 4 Membincangkan Isi secara terperinci Kandungan 1 dan sejelas(2. Lemah 1 Tiada sebarang pengenalan dan tidak menyentuh persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu. Menepati Piawai 3 Pengenalan yang masih menarik tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu. Sekurangkurangnya 4 kepentingan dikehendaki. Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan umum tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu. Memberikan contoh-contoh yang tepat dan masih bersesuaian. Membincangkan secara umum tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu berserta dengan huraian. di samping sokongan bukti dan contohcontoh yang tepat dan bersesuaian. Tiada huraian tentang kepentingan KOMSAS untuk membentuk jati diri. 10 Huraian yang jelas dan relevan tentang kepentingan pengajaran KOMSAS untuk membentuk jati diri bangsa. Tiada perbincangan tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu dan tiada contoh yang bersesuaian. Kurang perbincangan tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu dan terlalu kurang contoh yang bersesuaian. Isi Huraian yang Kandungan 2 amat jelas dan (2. 10 3 . Huraian yang kurang jelas tentang kepentingan pengajaran KOMSAS dalam membentuk jati diri bangsa.

Keterangan tersusun dengan kemas sekali. Mengikut format ilmiah dan APA. Kesimpulan yang sederhana dan menjawab persoalan tugasan.5 dan 2 yang ditetapkan bagi setiap kriteria di atas menunjukkan kepentingannya bagi 4 . kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan tepat dan idea yang bernas. Kesimpulan yang boleh diterima dan menjawab persoalan tugasan dengan baik. Beberapa keterangan masih logik dan amat sederhana penulisannya. Tidak mengikut format APA sepenuhnya.5)* Keterangan disusun mengikut logik dan cara penulisannya masih menarik. 2 Jumlah Markah 30 * Wajaran antara 0. Keterangan tidak disusun mengikut logik dan amat lemah penulisannya. 4 Organisasi (0. Kesimpulan yang tidak jelas dan tidak menjawab persoalan tugasan. logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik.Kesimpulan (1)* Kesimpulan yang sangat menarik.

Menulis tugasan mengikut format ilmiah dan sistem APA. Menggunakan antologi dan novel daripada keempat-empat zon. penulis buku bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk membantu anda memperoleh maklumat dan bahan rujukan bagi penghasilan tugasan. Membincangkan dan menghubungi penerbit. kertas kerja dan bahan bacaan yang berkaitan untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. 2. Merujuk modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. jurnal. 5 . 5. Melakukan lawatan ke perpustakaan Digital Abdullah Sanusi OUM bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. buku rujukan.PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. 4. Buat pencarian di internet berkaitan KOMSAS dalam Bahasa Melayu untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. 6. prosiding. 3.

Makalah yang disajikan dalam Seminar Internasional Bahasa Indonesia/Malaysia dan Pembelajarannya dalam rangka Peringatan Bulan Bahasa 2008.PANDUAN TUTOR 1. Kadir. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Jurnal Pengajian Melayu. kerjasama Universitas Negeri Padang. 2008. Komsas Pegangan Teras Keterampilan. Stilistik Komsas. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap subtajuk. 2005. Kadir. 2. 2009. Kadir. 2005. Kadir. Nik Hassan Basri Nik Ab. 2007. Tg. Kadir. Kadir. Tg. Kadir. Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa. Kuala Lumpur : Icon Region Sdn Bhd. “Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu”. Tutor diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. Jurnal Institut Peradaban Melayu Jilid 5. Nik Hassan Basri Nik Ab. 2005. Komsas dan Tatabahasa Melayu Teras Pegangan Guru. “Pengajaran Gaya Bahasa dalam Bahasa Melayu”. tanggal 13 – 14 Oktober 2008. Nik Hassan Basri Nik Ab.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tg. Nik Hassan Basri Nik Ab. 2007. Kuala Lumpur : Icon Region Sdn Bhd. Nik Hassan Basri Nik Ab. Perak. 2007. 6 .Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tg. Kadir. “Memerkasakan Bahasa Melayu Melalui Pembelajaran Komsas”. Universiti Malaya. Indonesia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Citra Komsas. 3. Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. di Hotel Inna Muara Padang. Malaysia. Nik Hassan Basri Nik Ab. Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Antara buku rujukan dan bahan bacaan yang dicadangkan adalah seperti yang berikut: Nik Hassan Basri Nik Ab.

Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. 5. Makalah yang disajikan dalam Seminar Kesusasteraan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu (Komsas) 2011” pada 11 Apri 2011 di Auditorium Utama. 7 . Guna gaya APA. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan serta lampirkan artikel bersama tugasan.Nik Hassan Basri Nik Ab. 4. “Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Komsas”. 2011. Kadir. Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->