KATA PENGANTAR

Puji Esa,karena

syukur atas

saya

panjatkan dan

kehadirat

Tuhan

Yang saya

Maha dapat

rahmat

anugerah-Nyalah

menyelesaikan penulisan makalah tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini diamaksudkan untuk referensi bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini saya tulis dengan menyesuaikan tema yang diberikan oleh dosen yang berisikan tentang Politik Islam. Tujuan dari penulisan makalah ini yakni memperluas wawasan mahasiswa tentang pengetahuan Politik Islam sehingga mahasiswa dapat Mahir berpolitik. Pada kesempatan ini saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Drs. Djaelan M.Ag. Yang telah Memberikan judul dari makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan detail dan bobot informasinya,oleh karena itu tanggapan akan makalah ini demi memperbaiki isi makalah ini akan saya sambut dengan baik. Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak termasuk untuk diri saya sendiri,dan juga mahasiswa mata kuliah Pendidkan Agama Islam.

Depok, Mei 2011 Penulis

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Politik Islam adalah sebuah jenis politik yang ada dari berbagai politik didunia. Sistem politik ini mulai muncul bersamaan dengan berkembangnya pengaruh agama Islam di Timur Tengah yang dijalankan oleh Rasullullah S.A.W. Politik Islam berbeda dengan politik yang berasal dari dunia Barat, baik dari sumber,praktik,dan hukum yang dijalankan.Politik Islam bersumber dari wahyu yang diterima Rasullullah S.A.W yang berasal dari Allah S.W.T untuk kemaslhatan umatnya dan juga manusia yang berada di bumi. Sedangkan Sistem politik yang berasal dari dunia barat berasal dari pemikiran-pemikiran manusia yang sesuai dengan kaum dimana ia berada. Akan tetapi,seiring perkembangannya politik islam sudah mulai ditinggalkan oleh umat muslim itu sendiri. 1.2 Perumusan Masalah Banyaknya krisis politik yang terjadi belakangan ini di berbagai Negara khususnya yang terjadi Negara timur tengah, menjadi pertanyaan kepada kita semua apakah system politik yang dianut sudah benar-benar cocok dengan Negara-negara muslim tersebut. Atau ini merupakan pertanda bahwa system politik tersebut berbeda dengan akar budaya muslim yang kuat,sehingga terjadi singgungan karena ketidakcocokan tersebut. Politik Islam merupakan sebuah solusi dari berbagai krisis yang ada,karena system politik yang telah ada mungkin tidak mencakup kepentingan seluruh umat muslim. 1.2 Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengertian politik-politik Islam, bahwa politik Islam adalah system

. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas makalah kami.politik terbaik saat ini.

(Al-Isra’: 80) Asas-asas Sistem Politik Islam 1. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa • Bahawasanya hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki oleh sesiap kecuali Allah . bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat. masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah: Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku.1. dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (AlQasas: 70) Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut: • Bahawasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.PEMBAHASAN SISTEM POLITIK DALAM ISLAM Pengertian Politik Menurut Islam Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. Dan Dialah Allah.

a. anak-anak yatim. Para rasul meyampaikan. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. 1.w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s. Firman Allah: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah. kerabat Rasul. Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s. supaya harta itu jangan hanya beredar di . Risalah Risalah bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad s. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-oerintah Rasulullah s.a.a. Rasul. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka.2.a. Dalam sistem politik Islam.• Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta • Bahawasanya hanya Allah sahaja sebab yang Dialah memiliki hak mengeluarkan Pemilik • peraturan-peraturan satu-satuNya Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah.w.

maka manusia hendaklah melaksanakan undangundang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adlah sebagai wakil Allah. dan mereka menerima dengan sepenuhnya.antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Khilafah Khilafah bererti perwakilan. fasiq. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: • Terdiri daripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip=prinsip tanggngjawab yang terangkum dalam pengertian kkhilafah • Tidak terdiri daripada orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. (An-Nisa’: 65) 1. (Yunus: 14) Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. fajir dan lalai Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang terhadap ditetapkan olehNya . dengan kekuasaanyang telah diamanahkan ini. dan bertakwalah kepada Allah.3. (Al-Hasyr: 7) Maka demi Tuhanmu. maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar. Oleh itu. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan.

prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. • Kebebasan . berakal sihat. maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkara baru yang timbul di dalangan ummah melalui proses ijtihad. memiliki kecerdasan. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan AsSunnah.• Terdiri daripada orang-orang yang berilmu. Dalam pelaksanaannya yang luas. termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah. • Keadilan Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. di antara dua pihak yang bersebgketa di hadapan pihak pengadilan. kearifan serta kemampuan intelek dan fizikal Terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapt dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan Prinsip-prinsip Utama Sistem Politik Islam • Musyawarah Asas musyawarah yang paling utama adldah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akan menjawat tugastugas utama dalam pentadbiran ummah.kewajipan berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam.

Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berterskan kepada makruf dan kebajikan. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam halhal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. • Persamaan Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak. Dalam pengertian yang luas. ini juga bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. • yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuatkuasa undang- Hak menghisab pihak pemerintah Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. maka akan tertegaklah Ad-Din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenaradalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undangundang perlembagaan negara Islam. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam: . Tujuan Politik Menurut Islam Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat undang.

Mengendalikan urusan pengutipan cukai. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia 5. hukum yang sah berlaku hanyalah hukum Allah dan rosulNya. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar 6. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad- . zakat. diantaranya: Pertama. dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak 8. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai 4. Din KONSEP POLITIK DALAM ISLAM Prinsip-prinsip islam berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. walaupun bertentangan dengan mayoritas rakyat.1. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam 7. Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih 3. Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara 10. kekuasaan hanya milik Allah dan bukan milik rakyat. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam 2. Kedua. Mengatur kikir 9.

Menyekutukan Tuhan dalam hak membuat hukum adalah kemusyrikan. untuk sementara boleh saja berjuang lewat pemilu-parlemen-parpol islam. Bukan yang paling baik dan paling benar yang menjadi pemenang. Tetapi sebelum khilafah islamiyah terbentuk. namun tetap terlarang menurut sebagian ulama salafy (misalnya Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i). jika peserta pemilu menuhankan kotak suara. Sedangkan mengikuti pemilu dgn meyakini bahwa pada dasarnya hak membuat hukum adalah di tangan Allah. Pada dasarnya. Saya kira realitas politik mutakhir menampakkan paradoks demokrasi itu. . yang menang itu tidak selalu benar. Maka syariat Islam bisa kalah.” Apa pemilu itu musyrik? Ya.” “Dalam sistem demokrasi. Dan umat islam harus berusaha menghapusnya dan menggantinya dengan sistem khilafah islamiyah. agar kekuasaan tidak jatuh ketangan orang-orang jahat/kafir maka diperbolehkan menurut sebagian ulama dari kalangan ikhwanul muslimin (misalnya Yusuf Al Qardhawi). pemilu dan parlemen adalah sistem yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan sistem islam. meyakini bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. bukan di tangan Tuhan.Ketiga. Apa demokrasi itu kafir? Ya. padahal yang banyak itu tidak selalu benar. tetapi hanya tunduk kepada “Pengertian demokrasi adalah hukum kedaulatan itu di tangan Allah rakyat. Atau dengan kata lain meyakini bahwa rakyat tidak wajib berhukum dengan hukum islam. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat. bukan di tangan Allah. jika para penganut paham demokrasi menganggap rakyat memiliki hak untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. tidak boleh tunduk kepada suara mayoritas. Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah. Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram maka dia kafir. Jika demikian. dan “terpaksa” mengikuti pemilu (dan proses demokrasi) dengan tujuan menegakkan hukum Allah “semampunya” lewat parlemen. sistem demokrasi.

islam. yang akhirnya menghancurkan negara mereka sendiri. memandang demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak ideal. Di negara demokrasi (pemerintahan oleh rakyat – the rule of the people). Karena ingin meraih suara rakyat itulah. Sekilas nampak baik. ‘timokrasi’ (negara dipimpin para ksatria pecinta kehormatan). Jika rakyat hobi pengajian. dan oligarchi (negara dipimpin oleh sedikit orang). lebih rendah nilainya dibandingkan aristokrasi (negara dipimpin para pecinta hikmah/kebenaran). Plato (427-347 SM). yang penting dapat dukungan. . maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. Socrates. ada partai yang mempunyai program seperti “tong sampah”. Apa saja diadakan. semua orang ingin berbuat menurut kehendaknya sendiri. kata Socrates. Jika rakyat suka dangdut. kepentingan oke2 aja tuh kliatannya… Intinya adalah: menegakkan syariat islam itu wajib. Tapi nampaknya socrates salah. Ketika rakyat lelah dengan kebebasan tanpa aturan. dalam karyanya The Republic. (… when men tire of the lawlessness of a liberty… they appoint a strong man to restore order). buktinya Amerika haram. seperti diceritakan muridnya. bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. tapi sebenarnya hanyalah tipuan belaka. maka rakyat akan memilih pemimpin sesuai dengan seleranya. Kebebasan menjadi sempurna. karena sama Dalam sistem demokrasi yang meyakini. Jika rakyat suka berjudi. maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. Sedangkan mendukung partai sekuler maka jelas haram. Banyak sekali slogan dan wajah manis yang disajikan di hadapan kita.seperti saja kata pepatah: memusuhi tiada rotan syariat akar pun jadi. dan sekulerisme itu negara besar pengemban ideologi kufur sekulerisme kapitalisme. maka mereka akan mengangkat seorang tiran untuk memulihkan aturan. maka mereka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. Wahai Slogan demokratisasi kaum ternyata mengandung muatan Muslim.

Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya: Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Hal itu terdapat dua bukti yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. dan semoga Ia mengumpulkan kita semuanya di atas kebenaran dan petunjuk dan menyelamatkan kita semuanya dari berbagai fitnah baik yang nyata maupun yang tersembunyi. dan apa yang disembunyikan di dada mereka lebih besar (TQS.Karenanya. tetapi menetapkan dasardasar dan kaidah-kaidah kulliyah tentang sistem pengaturan urusan umat dalam tatanegara Islam atau pemerintahan Dalam hal ini. Ali Imran[3]:118). dijadikan acuan sistem keadilan merealisasikan kemaslahatan manusia disetiap zaman dan tempat. meskipun Al-Quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci. Saya memohon pada Allah ‘Azza wa Jalla semoga memberikan taufiqNya kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfa’at dan beramal dengannya serta berda’wah kepadanya di atas hujjah yang nyata. sistem ketatanegaraan Islam atau politik Islam yang . Sesungguhnya Allah Maha penolong atas segala hal dan Dia Maha kuasa atasnya. yang menjadi dasar dan sumber utama Islam adalah Al-Quran. waspadalah dalam mensikapi berbagai slogan dan propaganda serta aktivitas kaum imperialis di dunia Islam. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam serta keberkahan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian SISTEM POLITIK ISLAM TEORI HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA (KERANGKA KONSEPTUAL) Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan negara dalam menerapkan bagi individu sistem dan dan peraturan serta yang untuk untuk menjamin Dasar-dasar keamanan Islam golongan merealisasikan kemaslahatan Islam menjamin politik semacam itu.

Allah SWT menegaskan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan-Nya. yang berbunyi: . dan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjukpetunjuk beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Oleh karena itu dari mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolahan urusan kenegaraan. dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Di Negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Dilihat dari sumber kekuasan negara. Masa Nabi Beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang dan oleh Khulafa Al-Rasyidin. di tangan Engkaulah segala kebajikan. berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. 4:26). Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Namun ditinjau dari cara Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan dari masyarakat Madinah.harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad A. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Demikian pula dalam hal ini perilaku beliau hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan. adalah berdasarkan perjanjian dengan penduduk (Ali Imron. Salah satu hal yang kiranya patut dikaji dari masa Nabi Muhammad adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu.

Namun. Semula Nabi menerima saran Abu Bakar dan banyak diantara tawanan perang yang dibebaskan. meski seorang Rasul. Perjanjian yang dikenal dengan bay’ah al-aqabah. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional. Dalam musyawarah tersebut Nabi Muhammad SAW. Menurut teori ini. Pada bentuk pertama dapat dicatat dalam musyawarah Nabi dengan sahabat senior tentang tawanan perang badar. atau melepaskan para tawanan dengan tebusan. Abu Bakar meminta agar tawanan tersebut agar dibebaskan dengan syarat meminta tebusan dari mereka. Beliau sendiri. Kerap kali beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. tentunya dalam batasan-batasan yang relatif longgar. beliau masih memberi hak kebebasan kepada para sahabat untuk memilih. Bukti sejarah akan layak dijadikan acuan bagi seorang pemimpin. membunuh. Sedangkan Umar menyarankan supaya mereka dibunuh saja. para sahabat melepaskan para tawanan dengan meminta tebusan tunai yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Setelah mendengar petunjuk Nabi. Nabi SAW mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran. mereka yang tidak mampu . Dalam kacamata teori politik modern dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial. seperti apa yang dikatakan Umar. Banyak peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan. amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soalsoal kemasyarakatan. masyarakat atau rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasan sebagai kompensasi. lebih condong kepada pendapat Abu bakar. khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Tetapi dalam bekonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja.Madinah.

Akhirnya mereka pulang tanpa membawa hasil apapun. Artinya: Tidak patut. Akhirnya Nabi SAW menerima usulan mayoritas sahabat dan menghadang tentara musuh di bukit Uhud.membayar tebusan. Sedangkan ketiga dapat dilihat pada musyawarah Nabi dengan sahabat dalam rangka menghadapi kaum Quraisy Mekkah diperang Uhud. Nabi dan Abu Bakar menangis menyesali keputusan mereka sebelumnya. Dalam bentuk kedua. Dalam masalah ini. Nabi sendiri menawarkan supaya kaum muslimin bertahan saja didalam kota menanti kedatangan musuh. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Namun sebagian besar sahabat mengusulkan supaya pasukan Islam menyongsong mereka keluar Madinah. Nabi membicarakan strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. maupun isi perjanjianitu sendiri yang terkesan merugikan pihak Islam. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Strategi ini ternyata berhasil menghadang tentara sekutu memasuki madinah. 8:67): Namun keesokan harinya Allah menurunkan ayat al-Quran surat (Al- . Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membuang benteng pertahanan dalam perang ahzáb menghadapi tentara Quraisy dan sekutu-sekutunya dengan menggali parit-parit disekitar Madinah. Sementara keempat adalah keputusan Nabi SAW dalam menghadapi delegasi Quraisy ketika ratifikasi perjanjian Ubudiyah. Ketika dan menulis. mengoreksi keputusan Nabi dan Abu Bakar serta membenarkan membenarkan pendapat Umar. Pertimbangnnya adalah supaya anak-anak dan kaum wanita dapat terlindungi dari perang. bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Dalam hal ini. tetapi mempunyai kepandaian membaca dan menulis. terutama Umar baik dalam penyusunan naskah perjanjian. Nabi mengesampingkan keberatan-keberatan para sahabat. diwajibkan mengajar penduduk Madinah yang tidak pandai membaca Anfal.

agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Maka bertawakkallah kepada Allah. agar bermusyawarah dengan .penyusunan naskah. Tetapi. Allah SWT berfirman dalam surat Imran yang berbunyi: bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. khususnya kepada setiap pemimpin. tentu tidak memerangi Muhammad. Dalam Ali Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. kalau ia mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Ketika hendak mendektekan lafaz perjanjian “ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail Ibn Amr kepada Ali. Suhail tidak setuju ketika Nabi SAW akan memulai penulisan naskah dengan lafa Suhail minta supaya kalimat tersebut “bismillāhirrahmānirrahīm”. hal ini Rasulullah (3: SAW diperintahkan 159). Nabi juga tidak keberatan dengan interupsi Suhail dan kembali memerintahkan Ali untuk menuliskannya sesuai dengan keinginan Suhail. seperti dijelaskan lebih jauh bahwa ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad. Menurut Suhail. Suhail tidak kenal dengan Alrahman dan Al-rahim. Nabi SAW memenuhi keberatan Suhail dan menyuruh Ali Ibn Abi Thalib untuk menuliskannya. delegasi Quraisy Mekah. lagi-lagi Suhail keberatan dan meminta supaya kata-kata Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad Ibn Abdullah. bagi Karena itu dan ma'afkanlah mereka. Nabi selalu mengalah dan memperturutkan kemauan Suhail Ibn Amr. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. mohonkanlah ampun mereka. diganti dengan “bismikallāhumma”. Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT untuk bermusyawarah dalam suatu urusan.

dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka. bermusyawarah. tentulah kamu mengikut syaitan. karena Rasulullah SAW dan para Khulafa' Al-Rasyidin sering B. Dalam hal ini. perpecahan itu tidak terjadi dan kesepakatan bulat pun terwujud . yang berbunyi:: Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan. Allah SWT berfirman dalam surat (Annisa'. karena masjid Nabawi digunakan umat Islam berkumpul untuk memakamkan jenazah Rasulullah. sehingga Bahkan pendapat- meruncing dikhawatirkan perpecahan dikalangan umat Islam. tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. Negara Masa Khulafa’ Al-Rasyidin Abu Bakar Sistem Pemilihan Khalifah pendapat Sistem Dengan wafatnya Nabi Muhamamad SAW berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam karena beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Pemilihan dan kepala tidak menemukan perkara dengan individu. 5:83). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu. kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah Nabi dimakamkan. Musyawarah diantara para sahabat pendapat Nabi itu SAW calon begitu itu benar-benar Negara bebas dan terbuka dalam terjadi menemukan kepala (khalifah). Di dalam beberapa hadiś. banyak disinyalir tentang seruan terhadap musyawarah. Mereka bermusyawarah dengan mengambil tempat di perkampungan Bani Sai’dah.anggota-anggotanya. mereka lalu menyiarkannya. 1. Tetapi berkat ukhuwah Islamiyah.

Kebenaran adalah suatu kepercayaan . dengan sukarela membaiat kepada Abu Bakar. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu kesengajaan dalam artian pertemuan itu tidak direncanakan. dan saya bukanlah orang yang terbaik diantara kamu. Abu Ubaidillah Bin Jarrah. Adapun Ali ibn Abi Thalib. baru berbai'ah kepada Abu Bakar setelah Fatimah. Zubair memerlukan tekanan dari umar agar bersedia membaiat. seperti Ali ibn Abi Thalib. Tentang fungsi dan tugas yang dilaksanakan pemerintahan dan dipertanggungjawabkan dikemudian sebagai hari. Keadaan waktu itu sangat genting. hakikatnya pemilihan Abu Bakar dibalai pertemuan Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Dengan pidato pelantikan tersebut diharapkan sebagai janji penguasa kepada rakyat. Kalau saya berlaku baik bantulah saya. Mereka itu adalah Umar ibn Khattab. Hal ini disebabkan oleh negara-negara demokrasi tersebut menghendaki rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Basyir ibn Sa’ad. menurut banyak ahli sejarah. Dua diantara mereka dari kelompok muhajirin atau Quraisy dan dua dari kelompok anshar. Sebagai konvensi negara demokrasi.sebagai gambaran kehidupan dalam mengemukakan pendapat didalam musyawarah perkampungan Menurut Mawardi pada itu. berikut: Pidato pelantikan khalifah Abu Bakar setelah beliau dibaiat adalah “Kemudian saudara-saudara. Para sahabat senior tersebut kemudian seorang demi seorang. Usman ibn Affan. isteri Ali dan putrid tunggal Nabi SAW. Abdurrahman ibn Auf. Zubair ibn Awwam. Saad ibn Abi Waqash. kecuali Zubair. sementara Bani itu jalannya Sai’dah musyawarah di tersebut. kepala pemerintahan memulai masa jabatannya dengan sebuah pidato pelantikan. Saya sudah dijadikan penguasa atas kamu sekalian. Asin ibn Khudair. wafat 6 bulan kemudian. Adapun banyak sahabat senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu. dan Salim. seorang budak yang telah dimerdekakan yaitu Abu Khuzaifah. dan Thalhah ibn Ubaidillah. masing-masing dari unsur khazraj dan unsur aus. sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas.

Tetapi khalifah Abu Bakar dengan penuh kesadaran menunjuk penggantinya sebelum ia meninggal dunia. Calon penggantinya di bicarakan dalam majelis syura. karena konstitusi tersebut terus 2. Walaupun khalifah Abu Bakar menunjuk orang yang akan menjadi penggantinya. Dengan diajukan nama Umar bin Khattab oleh khalifah sebagai calon pengganti Abu Bakar. Rasul dan . Abu Bakar meminta Umar menjadi imam Şalat. berlaku Sistem pada Pemilihan zaman Khalifah Khulafa Umar Ibn Al-Rasyidin. Khattab Pada tahun ketiga pemerintahannya. Dalam pidato pelantikan Abu Bakar merupakan manifestasi formulasi mukadimah konstitusi Negara Islam pertama. Ia tidak akan melakukan penunjukkan secara pribadi. sebagai besar majelis syura menerima. Usman bin Affan. Abu Bakar merasa perlu memberi wasiat tentang penggantinya kelak. Hanya sebagian Setelah majelis kecil syura mengukuhkan yang Umar Bin keberatan. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan. Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Maka Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Selama lima belas hari ia tidak bisa memimpin Şalat berjamah dimasjid. Usaid bin Khudair. dan lain-lain. Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Apabila ada golongan yang telah meninggalkan perjuangan di jalan Allah maka Allah akan menimpahkan kehinaan kepada mereka. baik. Orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat di mata saya. untuk Allah. Sebagai wakil.dan dusta adalah penghianatan. sesudah haknya nanti saya berikan insya Allah dan orang kuat bagi saya adalah lemah sesudah haknya itu nanti saya ambil insya Allah. khalifah Abu Bakar membuat surat keputusan tentang pengangkatan Umar Bin Khattab sebagai khalifah surat keputusan itu antara lain berbunyi: “Umar Bin Khattab telah kuangkat Umar Bin Khattab menjadi khalifah penggantiku. Karena merasa sakitnya semakin berat dan kemungkinan ajalnya sudah dekat. yang anggota-anggotanya antara lain adalah Abdurrahman bin Auf. Hendaknya kamu taat dan patuh kepadanya aku tidak pernah melalaikan sesuatu kebaikan. Khattab sebagai pengganti khalifah Abu Bakar jika Abu Bakar meninggal dunia.

agamanya. Affan Khalifah Usman Sudah menjadi keawajiban dari pemimpin pemerintahan (waliyul amr) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu. Ia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh . Baik aku ditentang oleh siapa saja yang menentangku atau disetujui oleh siapa saja yang menyetujuiku. kamu Sistem mengikuti Pemilihan hawa nafsuku dalam hal ibn ini. apakah semua kalian rela menerima orang yang kelak akan memimpin kamu? Demi Allah. Sebab aku hanyalah orang seperti salah seorang diantara kamu dan sekarang kamu dapat memutuskan kebenaran.. Aku sekali-kali tidak mempunyai keinginan agar 3. memang begitulah keyakinanku dan pengetahuanku atas dirinya. Orang-orang yang dalim itu kelak akan tahu juga kemana mereka akan dikuburkan. majelis permusyawaratan waktu itu beliau menyampaikan tentang politik kekhalifahan. Hanya kebaikan yang aku kehendaki. Aku mengangkat Umar karena itu. maupun untuk kaum semua. Abu Bakar bertanya. diriku.” Abu Bakar kemudian menemui umat Islam yang berkumpul di Masjid dan menyampaikan keputusannya memilih Umar. Jika ia berlaku adil. Aku tidak mengetahui barang yang gaib. Tetapi jika ia menukar-menukar tiap-tiap orang memikul sendiri segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. seperti halnya Utsman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga mengalami proses lain lagi. para hadirin pun menyatakan sikap setuju dan mematuhi apa yang disampaikan Adapun pidato khalifah Umar Abu yang dikenal di depan Bakar. sesungguhnya aku tidak melupakan pemikiranku dan tidak memilih karabatkmu sebagai penggantiku untuk memimpin kamu. “Aku tidak mengumpulkan kamu sekalian melainkan agar kamu dapat bersama-sama memikul amanat yang di pikulkan kepada aku dalam urusan kamu. dengar dan patuilah dia. tidak sama dengan Abu Bakar tidak serupa pula dengan Umar Ibn Khattab. Semuga Allah mencurahkan rahmat kesejahteraan atas kamu semuanya.

Setelah Umar ibnu Khattab meninggal dunia. Abdurrahman ibn Auf tidak hanya membatasi diri untuk berkonsultasi dengan anggota majelis syura. Abdullah ibn Umar. Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti. Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai khalifah dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Luluah. Saad ibn Abu Waqash. Dia menolak usul itu seraya menyatakan bahwa cukuplah sudah dari keluarga besar umar mendapatkan kehormatan menjadi khalifah. karena mereka khawatir bahwa akibat luka-luka itu umar tidak akan hidup lebih lama lagi. tetapi tidak secara langsung menunjuk penggantinya. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior. Majelis akhirnya memutuskan formatur tunggal yaitu Abdurrahman ibn Auf untuk memilih salah seorang diantara calon khalifah yang telah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab dalam melaksanakan tugasnya sebagai formatur tunggal.Umar sebelum ia wafat. dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah: Ali Ibn Abi Thalib. Mereka dengan kecewa meninggalkan rumah kediaman umar. akan tetapi terjadi Umar pertentangan menolak dan dikalangan memenuhii permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebik dahulu meninggal. Utsman Ibn Affan. terutama para . Zubair ibn Awwam dan Thalhah ibn Ubaidillah serta Abdullah ibn Umar. majelis syura bersidang untuk memilih salah seorang dari keenam calon yang telah diajukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab. Tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak. perpecahan dikhawatirkan umat. tetapi juga kepada tokoh-tokoh wanita. hari esoknya mereka kembali lagi mengunjungi Umar dan mendesaknya agar segera menunjuk penggantinya. Bahkan umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya sendiri. Akhirnya Umar menyerah. Abdurrahman ibn Auf. dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya.

membuat keniasaan baru yang layak bagi ahli kebajikan dalam hal-hal yang belum kamu jadikan sebagi kebiasaan dan mencegah diriku dari bertindak atas kamu kecuali dalam hal-hal . Mendengar jawaban seperti itu. kemudian mengambil calon-calon tersebut. Abdurrahman ibn Auf selaku formatur memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Ali ibn Abi Thalib menjawab: “demi Allah. setelah beliau dibaiat adalah sebagai berikut: “Amma ba’du. ya”!. aku bersedia menegakkan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dan aku akan berusaha sekuat tenaga menurut kemampuanku. berucap: “ya Allah. saksikanlah! Ya Allah. Dimulailah dari Ali Ibn Abi Thalib. Setelah shalat berjamaah.” Semua yang hadir berdiri dan menyatakan baiat kepada Utsman ibn Affan selaku khalifah yang baru. saksikanlah!. sunah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang pernah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. Selanjutnya. tugas ini telah dipikulkan kepadaku dan aku menerimanya. Abdurrahman ibn Auf. sesungguhnya. dan sesungguhnya aku adalah sorang muttabi’ (pengikut sunnah Rasul SAW) dan bukanlah bahwa kalian berhak menuntut aku mengenai selain kitab Allah dan sunnah nabi-nya. mulailah formatur tunggal mengumumkan hasil usaha formatur. sunnah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. Dalam pidato pelantikan (inaugural speech) dari khalifah terpilih Utsman ibn Affan.ummul mukminin (para istri nabi SAW). Mendengar jawaban seperti itu Abdurrahman ibn Auf melepaskan tangan Ali Ibn Abi Thalib dan mempersilakan duduk. Utsman ibn Affan menjawab dengan singkat: “demi Allah. yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumku dalam hal-hal yang kamu sekalian telah bersepakat dan telah kamu jadikan sebagai kebiasaan. selakku formatur tunggal. formatur memanggil Utsman ibn Affan. saksikanlah! Ya Allah. sambil berkata: “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. kemudian Abdurrahman ibn Auf menjabat tangan Ali Ibn Abi Thalib sambil bertanya “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. Untuk melaksanakan pemilihan dan sekaligus baiat bagi calon khalifah. lalu menjabat tangan Utsman ibn Affan.

karena dudkungan oleh sebagian besar rakyat. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Pasca pembunuhan Usman. sedangkan di Mekkah. suasana memang begitu kacau. Sistem kamu sendiri Khalifah telah Ali menyebabkannya”. Pertama perlu kita melihat pidato beliau semasa menjabat sebagai khalifah yaitu kepada para gubernurnya beliau yakni sebagai berikut: “Berlaku adillah terhadap manusia dan bersabarlah menghadapi kebutuhan mereka. Zubair dan Saad ibn Abi Waqash untuk dibaiat untuk menjadi khalifah. Perlawanan Muawiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai Khalifah tandingan di Syam. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha’i melakukan baiat dan didikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubair. Menurut sebuah riwayat Thalhah dan Zubair membaiat Ali dibawah ancaman pedang oleh Malik Al-Asytar. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia. pakaian musim panas.yang 4. Ali dianggap sah menduduki jabatan khalifah. dan hewan milik rakyat. Begitu pula hambatannya untuk menagih pajak (kharaj) . Ia menuduh Ali berada dibelakang kaum pemberontak. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali di Syam. sebab mereka itu adalah kebendaraan rakyat janganlah kamu menghalangi seseorang dari memenuhi keperluan dan janganlah kamu tolak mereka mengenai permintaannya dan sekali-kali jangan jual pakaian musim dingin. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia. para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah. karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). ibn Abi Thalib Pemilihan Setelah pembunuhan Utsman. Muawwiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Menurutnya. orang didukung oleh komunitas inilah lebih berhak menjadi khalifah. Ia bahkan mengerahkan tentaranya untuk memerangi Ali. Namun demikian. Ai’syah menggalang kekuatan pula bersama Talhah dan Zubair untuk melawan Ali.

dan sekali-kali kamu memukul seseorang karena hanya satu dirham yang tidak dapat dilunasi” .