KATA PENGANTAR

Puji Esa,karena

syukur atas

saya

panjatkan dan

kehadirat

Tuhan

Yang saya

Maha dapat

rahmat

anugerah-Nyalah

menyelesaikan penulisan makalah tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini diamaksudkan untuk referensi bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini saya tulis dengan menyesuaikan tema yang diberikan oleh dosen yang berisikan tentang Politik Islam. Tujuan dari penulisan makalah ini yakni memperluas wawasan mahasiswa tentang pengetahuan Politik Islam sehingga mahasiswa dapat Mahir berpolitik. Pada kesempatan ini saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Drs. Djaelan M.Ag. Yang telah Memberikan judul dari makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan detail dan bobot informasinya,oleh karena itu tanggapan akan makalah ini demi memperbaiki isi makalah ini akan saya sambut dengan baik. Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak termasuk untuk diri saya sendiri,dan juga mahasiswa mata kuliah Pendidkan Agama Islam.

Depok, Mei 2011 Penulis

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Politik Islam adalah sebuah jenis politik yang ada dari berbagai politik didunia. Sistem politik ini mulai muncul bersamaan dengan berkembangnya pengaruh agama Islam di Timur Tengah yang dijalankan oleh Rasullullah S.A.W. Politik Islam berbeda dengan politik yang berasal dari dunia Barat, baik dari sumber,praktik,dan hukum yang dijalankan.Politik Islam bersumber dari wahyu yang diterima Rasullullah S.A.W yang berasal dari Allah S.W.T untuk kemaslhatan umatnya dan juga manusia yang berada di bumi. Sedangkan Sistem politik yang berasal dari dunia barat berasal dari pemikiran-pemikiran manusia yang sesuai dengan kaum dimana ia berada. Akan tetapi,seiring perkembangannya politik islam sudah mulai ditinggalkan oleh umat muslim itu sendiri. 1.2 Perumusan Masalah Banyaknya krisis politik yang terjadi belakangan ini di berbagai Negara khususnya yang terjadi Negara timur tengah, menjadi pertanyaan kepada kita semua apakah system politik yang dianut sudah benar-benar cocok dengan Negara-negara muslim tersebut. Atau ini merupakan pertanda bahwa system politik tersebut berbeda dengan akar budaya muslim yang kuat,sehingga terjadi singgungan karena ketidakcocokan tersebut. Politik Islam merupakan sebuah solusi dari berbagai krisis yang ada,karena system politik yang telah ada mungkin tidak mencakup kepentingan seluruh umat muslim. 1.2 Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengertian politik-politik Islam, bahwa politik Islam adalah system

politik terbaik saat ini. . Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas makalah kami.

1. masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. (Al-Isra’: 80) Asas-asas Sistem Politik Islam 1. bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa • Bahawasanya hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki oleh sesiap kecuali Allah . Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah: Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku. dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. (AlQasas: 70) Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut: • Bahawasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia.PEMBAHASAN SISTEM POLITIK DALAM ISLAM Pengertian Politik Menurut Islam Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. Dan Dialah Allah. Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah.

a. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-oerintah Rasulullah s.• Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta • Bahawasanya hanya Allah sahaja sebab yang Dialah memiliki hak mengeluarkan Pemilik • peraturan-peraturan satu-satuNya Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah.a. Dalam sistem politik Islam.w. Firman Allah: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah. Para rasul meyampaikan.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. 1. Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. supaya harta itu jangan hanya beredar di . Risalah Risalah bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad s.a. Rasul. anak-anak yatim.w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s.2. kerabat Rasul.a.

dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adlah sebagai wakil Allah. dengan kekuasaanyang telah diamanahkan ini. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. fasiq. Oleh itu. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: • Terdiri daripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip=prinsip tanggngjawab yang terangkum dalam pengertian kkhilafah • Tidak terdiri daripada orang-orang zalim. Di atas landasan ini. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.antara orang-orang kaya saja di antara kamu. maka manusia hendaklah melaksanakan undangundang Allah dalam batas yang ditetapkan. maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar.3. fajir dan lalai Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang terhadap ditetapkan olehNya . (An-Nisa’: 65) 1. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. (Yunus: 14) Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (Al-Hasyr: 7) Maka demi Tuhanmu. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Khilafah Khilafah bererti perwakilan. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan.

Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. di antara dua pihak yang bersebgketa di hadapan pihak pengadilan. Dalam pelaksanaannya yang luas. memiliki kecerdasan. di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. berakal sihat.kewajipan berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam. kearifan serta kemampuan intelek dan fizikal Terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapt dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan Prinsip-prinsip Utama Sistem Politik Islam • Musyawarah Asas musyawarah yang paling utama adldah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akan menjawat tugastugas utama dalam pentadbiran ummah. termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah. • Kebebasan . prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan AsSunnah. maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. • Keadilan Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam.• Terdiri daripada orang-orang yang berilmu. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkara baru yang timbul di dalangan ummah melalui proses ijtihad.

Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam halhal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. maka akan tertegaklah Ad-Din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenaradalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undangundang perlembagaan negara Islam. Tujuan Politik Menurut Islam Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. • Persamaan Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak. Dalam pengertian yang luas.Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berterskan kepada makruf dan kebajikan. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat. ini juga bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam: . persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat undang. • yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuatkuasa undang- Hak menghisab pihak pemerintah Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya.

Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia 5. zakat. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam 2. Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara 10. kekuasaan hanya milik Allah dan bukan milik rakyat. Mengatur kikir 9. Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih 3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai 4. diantaranya: Pertama. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad- . Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar 6. Kedua.1. dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak 8. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam 7. Din KONSEP POLITIK DALAM ISLAM Prinsip-prinsip islam berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mengendalikan urusan pengutipan cukai. walaupun bertentangan dengan mayoritas rakyat. hukum yang sah berlaku hanyalah hukum Allah dan rosulNya.

padahal yang banyak itu tidak selalu benar. Apa demokrasi itu kafir? Ya. Tetapi sebelum khilafah islamiyah terbentuk. pemilu dan parlemen adalah sistem yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan sistem islam. namun tetap terlarang menurut sebagian ulama salafy (misalnya Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i). agar kekuasaan tidak jatuh ketangan orang-orang jahat/kafir maka diperbolehkan menurut sebagian ulama dari kalangan ikhwanul muslimin (misalnya Yusuf Al Qardhawi).” “Dalam sistem demokrasi.” Apa pemilu itu musyrik? Ya. untuk sementara boleh saja berjuang lewat pemilu-parlemen-parpol islam. dan “terpaksa” mengikuti pemilu (dan proses demokrasi) dengan tujuan menegakkan hukum Allah “semampunya” lewat parlemen. bukan di tangan Tuhan. meyakini bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. Saya kira realitas politik mutakhir menampakkan paradoks demokrasi itu. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat. Dan umat islam harus berusaha menghapusnya dan menggantinya dengan sistem khilafah islamiyah. Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram maka dia kafir. Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah. Jika demikian. Atau dengan kata lain meyakini bahwa rakyat tidak wajib berhukum dengan hukum islam. jika peserta pemilu menuhankan kotak suara. bukan di tangan Allah. . Menyekutukan Tuhan dalam hak membuat hukum adalah kemusyrikan. tidak boleh tunduk kepada suara mayoritas. Maka syariat Islam bisa kalah. yang menang itu tidak selalu benar. sistem demokrasi. Bukan yang paling baik dan paling benar yang menjadi pemenang. tetapi hanya tunduk kepada “Pengertian demokrasi adalah hukum kedaulatan itu di tangan Allah rakyat. jika para penganut paham demokrasi menganggap rakyat memiliki hak untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah.Ketiga. Sedangkan mengikuti pemilu dgn meyakini bahwa pada dasarnya hak membuat hukum adalah di tangan Allah. Pada dasarnya.

kepentingan oke2 aja tuh kliatannya… Intinya adalah: menegakkan syariat islam itu wajib. tapi sebenarnya hanyalah tipuan belaka. Ketika rakyat lelah dengan kebebasan tanpa aturan. seperti diceritakan muridnya. Tapi nampaknya socrates salah. Sekilas nampak baik. Jika rakyat suka berjudi. yang penting dapat dukungan. islam. Jika rakyat suka dangdut. dan sekulerisme itu negara besar pengemban ideologi kufur sekulerisme kapitalisme. maka mereka akan mengangkat seorang tiran untuk memulihkan aturan. yang akhirnya menghancurkan negara mereka sendiri. semua orang ingin berbuat menurut kehendaknya sendiri. ada partai yang mempunyai program seperti “tong sampah”. . maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. Kebebasan menjadi sempurna. kata Socrates. dalam karyanya The Republic. bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Di negara demokrasi (pemerintahan oleh rakyat – the rule of the people). Karena ingin meraih suara rakyat itulah. Sedangkan mendukung partai sekuler maka jelas haram. (… when men tire of the lawlessness of a liberty… they appoint a strong man to restore order). dan oligarchi (negara dipimpin oleh sedikit orang). Banyak sekali slogan dan wajah manis yang disajikan di hadapan kita.seperti saja kata pepatah: memusuhi tiada rotan syariat akar pun jadi. buktinya Amerika haram. maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. ‘timokrasi’ (negara dipimpin para ksatria pecinta kehormatan). memandang demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak ideal. Wahai Slogan demokratisasi kaum ternyata mengandung muatan Muslim. Plato (427-347 SM). maka mereka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. Jika rakyat hobi pengajian. Socrates. lebih rendah nilainya dibandingkan aristokrasi (negara dipimpin para pecinta hikmah/kebenaran). karena sama Dalam sistem demokrasi yang meyakini. Apa saja diadakan. maka rakyat akan memilih pemimpin sesuai dengan seleranya.

sistem ketatanegaraan Islam atau politik Islam yang . Saya memohon pada Allah ‘Azza wa Jalla semoga memberikan taufiqNya kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfa’at dan beramal dengannya serta berda’wah kepadanya di atas hujjah yang nyata. dijadikan acuan sistem keadilan merealisasikan kemaslahatan manusia disetiap zaman dan tempat. Hal itu terdapat dua bukti yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam serta keberkahan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian SISTEM POLITIK ISLAM TEORI HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA (KERANGKA KONSEPTUAL) Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan negara dalam menerapkan bagi individu sistem dan dan peraturan serta yang untuk untuk menjamin Dasar-dasar keamanan Islam golongan merealisasikan kemaslahatan Islam menjamin politik semacam itu. tetapi menetapkan dasardasar dan kaidah-kaidah kulliyah tentang sistem pengaturan urusan umat dalam tatanegara Islam atau pemerintahan Dalam hal ini. dan apa yang disembunyikan di dada mereka lebih besar (TQS. yang menjadi dasar dan sumber utama Islam adalah Al-Quran. Ali Imran[3]:118). Sesungguhnya Allah Maha penolong atas segala hal dan Dia Maha kuasa atasnya. waspadalah dalam mensikapi berbagai slogan dan propaganda serta aktivitas kaum imperialis di dunia Islam. dan semoga Ia mengumpulkan kita semuanya di atas kebenaran dan petunjuk dan menyelamatkan kita semuanya dari berbagai fitnah baik yang nyata maupun yang tersembunyi.Karenanya. meskipun Al-Quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci. Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya: Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka.

Dilihat dari sumber kekuasan negara. Demikian pula dalam hal ini perilaku beliau hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan. Namun ditinjau dari cara Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan dari masyarakat Madinah. di tangan Engkaulah segala kebajikan. 4:26). yang berbunyi: . Allah SWT menegaskan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan-Nya. Di Negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. adalah berdasarkan perjanjian dengan penduduk (Ali Imron. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Oleh karena itu dari mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolahan urusan kenegaraan. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjukpetunjuk beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Masa Nabi Beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang dan oleh Khulafa Al-Rasyidin. dan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Salah satu hal yang kiranya patut dikaji dari masa Nabi Muhammad adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu.harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad A.

lebih condong kepada pendapat Abu bakar. Abu Bakar meminta agar tawanan tersebut agar dibebaskan dengan syarat meminta tebusan dari mereka. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran. beliau masih memberi hak kebebasan kepada para sahabat untuk memilih. Dalam musyawarah tersebut Nabi Muhammad SAW. tentunya dalam batasan-batasan yang relatif longgar. Kerap kali beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. Namun.Madinah. membunuh. atau melepaskan para tawanan dengan tebusan. Sedangkan Umar menyarankan supaya mereka dibunuh saja. para sahabat melepaskan para tawanan dengan meminta tebusan tunai yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. mereka yang tidak mampu . Banyak peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan. meski seorang Rasul. Pada bentuk pertama dapat dicatat dalam musyawarah Nabi dengan sahabat senior tentang tawanan perang badar. amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soalsoal kemasyarakatan. Nabi SAW mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Beliau sendiri. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar. Perjanjian yang dikenal dengan bay’ah al-aqabah. Menurut teori ini. masyarakat atau rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasan sebagai kompensasi. Dalam kacamata teori politik modern dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial. Tetapi dalam bekonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Setelah mendengar petunjuk Nabi. khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Semula Nabi menerima saran Abu Bakar dan banyak diantara tawanan perang yang dibebaskan. Bukti sejarah akan layak dijadikan acuan bagi seorang pemimpin. seperti apa yang dikatakan Umar. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional.

Nabi membicarakan strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Nabi dan Abu Bakar menangis menyesali keputusan mereka sebelumnya. 8:67): Namun keesokan harinya Allah menurunkan ayat al-Quran surat (Al- . kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu).membayar tebusan. Nabi mengesampingkan keberatan-keberatan para sahabat. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. diwajibkan mengajar penduduk Madinah yang tidak pandai membaca Anfal. Namun sebagian besar sahabat mengusulkan supaya pasukan Islam menyongsong mereka keluar Madinah. Dalam masalah ini. Strategi ini ternyata berhasil menghadang tentara sekutu memasuki madinah. Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membuang benteng pertahanan dalam perang ahzáb menghadapi tentara Quraisy dan sekutu-sekutunya dengan menggali parit-parit disekitar Madinah. Dalam hal ini. Pertimbangnnya adalah supaya anak-anak dan kaum wanita dapat terlindungi dari perang. terutama Umar baik dalam penyusunan naskah perjanjian. maupun isi perjanjianitu sendiri yang terkesan merugikan pihak Islam. tetapi mempunyai kepandaian membaca dan menulis. Sementara keempat adalah keputusan Nabi SAW dalam menghadapi delegasi Quraisy ketika ratifikasi perjanjian Ubudiyah. Artinya: Tidak patut. Dalam bentuk kedua. bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Ketika dan menulis. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa hasil apapun. Akhirnya Nabi SAW menerima usulan mayoritas sahabat dan menghadang tentara musuh di bukit Uhud. mengoreksi keputusan Nabi dan Abu Bakar serta membenarkan membenarkan pendapat Umar. Nabi sendiri menawarkan supaya kaum muslimin bertahan saja didalam kota menanti kedatangan musuh. Sedangkan ketiga dapat dilihat pada musyawarah Nabi dengan sahabat dalam rangka menghadapi kaum Quraisy Mekkah diperang Uhud.

penyusunan naskah. diganti dengan “bismikallāhumma”. Tetapi. kalau ia mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. hal ini Rasulullah (3: SAW diperintahkan 159). seperti dijelaskan lebih jauh bahwa ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim. khususnya kepada setiap pemimpin. Menurut Suhail. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad. Ketika hendak mendektekan lafaz perjanjian “ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail Ibn Amr kepada Ali. Suhail tidak kenal dengan Alrahman dan Al-rahim. Allah SWT untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. tentu tidak memerangi Muhammad. agar bermusyawarah dengan . delegasi Quraisy Mekah. Nabi juga tidak keberatan dengan interupsi Suhail dan kembali memerintahkan Ali untuk menuliskannya sesuai dengan keinginan Suhail. Allah SWT berfirman dalam surat Imran yang berbunyi: bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. bagi Karena itu dan ma'afkanlah mereka. Dalam Ali Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. Nabi SAW memenuhi keberatan Suhail dan menyuruh Ali Ibn Abi Thalib untuk menuliskannya. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. lagi-lagi Suhail keberatan dan meminta supaya kata-kata Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad Ibn Abdullah. Suhail tidak setuju ketika Nabi SAW akan memulai penulisan naskah dengan lafa Suhail minta supaya kalimat tersebut “bismillāhirrahmānirrahīm”. mohonkanlah ampun mereka. Nabi selalu mengalah dan memperturutkan kemauan Suhail Ibn Amr. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar.

5:83). perpecahan itu tidak terjadi dan kesepakatan bulat pun terwujud . Negara Masa Khulafa’ Al-Rasyidin Abu Bakar Sistem Pemilihan Khalifah pendapat Sistem Dengan wafatnya Nabi Muhamamad SAW berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam karena beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. sehingga Bahkan pendapat- meruncing dikhawatirkan perpecahan dikalangan umat Islam. karena Rasulullah SAW dan para Khulafa' Al-Rasyidin sering B. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu. tentulah kamu mengikut syaitan. karena masjid Nabawi digunakan umat Islam berkumpul untuk memakamkan jenazah Rasulullah. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah Nabi dimakamkan. bermusyawarah.anggota-anggotanya. Dalam hal ini. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka. Tetapi berkat ukhuwah Islamiyah. Musyawarah diantara para sahabat pendapat Nabi itu SAW calon begitu itu benar-benar Negara bebas dan terbuka dalam terjadi menemukan kepala (khalifah). banyak disinyalir tentang seruan terhadap musyawarah. 1. tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. Allah SWT berfirman dalam surat (Annisa'. mereka lalu menyiarkannya. yang berbunyi:: Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan. Mereka bermusyawarah dengan mengambil tempat di perkampungan Bani Sai’dah. Di dalam beberapa hadiś. kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). Pemilihan dan kepala tidak menemukan perkara dengan individu.

menurut banyak ahli sejarah. seperti Ali ibn Abi Thalib. masing-masing dari unsur khazraj dan unsur aus. hakikatnya pemilihan Abu Bakar dibalai pertemuan Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Adapun Ali ibn Abi Thalib. dan saya bukanlah orang yang terbaik diantara kamu. Kalau saya berlaku baik bantulah saya. dengan sukarela membaiat kepada Abu Bakar. Saad ibn Abi Waqash. Kebenaran adalah suatu kepercayaan . baru berbai'ah kepada Abu Bakar setelah Fatimah. seorang budak yang telah dimerdekakan yaitu Abu Khuzaifah. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu kesengajaan dalam artian pertemuan itu tidak direncanakan. Asin ibn Khudair. berikut: Pidato pelantikan khalifah Abu Bakar setelah beliau dibaiat adalah “Kemudian saudara-saudara. sementara Bani itu jalannya Sai’dah musyawarah di tersebut. Hal ini disebabkan oleh negara-negara demokrasi tersebut menghendaki rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Abu Ubaidillah Bin Jarrah. dan Thalhah ibn Ubaidillah. Basyir ibn Sa’ad. Dua diantara mereka dari kelompok muhajirin atau Quraisy dan dua dari kelompok anshar. Sebagai konvensi negara demokrasi. Zubair ibn Awwam. Zubair memerlukan tekanan dari umar agar bersedia membaiat. Saya sudah dijadikan penguasa atas kamu sekalian. Para sahabat senior tersebut kemudian seorang demi seorang. sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. isteri Ali dan putrid tunggal Nabi SAW. dan Salim. Keadaan waktu itu sangat genting. Adapun banyak sahabat senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu. kecuali Zubair. Usman ibn Affan. Dengan pidato pelantikan tersebut diharapkan sebagai janji penguasa kepada rakyat. Abdurrahman ibn Auf.sebagai gambaran kehidupan dalam mengemukakan pendapat didalam musyawarah perkampungan Menurut Mawardi pada itu. wafat 6 bulan kemudian. kepala pemerintahan memulai masa jabatannya dengan sebuah pidato pelantikan. Mereka itu adalah Umar ibn Khattab. Tentang fungsi dan tugas yang dilaksanakan pemerintahan dan dipertanggungjawabkan dikemudian sebagai hari.

Walaupun khalifah Abu Bakar menunjuk orang yang akan menjadi penggantinya. Karena merasa sakitnya semakin berat dan kemungkinan ajalnya sudah dekat. Hendaknya kamu taat dan patuh kepadanya aku tidak pernah melalaikan sesuatu kebaikan. Maka Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab. Allah akan menyebarkan bencana pada mereka.dan dusta adalah penghianatan. Sebagai wakil. Ali bin Abi Thalib. Usman bin Affan. Calon penggantinya di bicarakan dalam majelis syura. karena konstitusi tersebut terus 2. Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Usaid bin Khudair. Abu Bakar merasa perlu memberi wasiat tentang penggantinya kelak. Selama lima belas hari ia tidak bisa memimpin Şalat berjamah dimasjid. Hanya sebagian Setelah majelis kecil syura mengukuhkan yang Umar Bin keberatan. berlaku Sistem pada Pemilihan zaman Khalifah Khulafa Umar Ibn Al-Rasyidin. sebagai besar majelis syura menerima. Tetapi khalifah Abu Bakar dengan penuh kesadaran menunjuk penggantinya sebelum ia meninggal dunia. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan. Khattab sebagai pengganti khalifah Abu Bakar jika Abu Bakar meninggal dunia. Rasul dan . dan lain-lain. Orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat di mata saya. Khattab Pada tahun ketiga pemerintahannya. sesudah haknya nanti saya berikan insya Allah dan orang kuat bagi saya adalah lemah sesudah haknya itu nanti saya ambil insya Allah. untuk Allah. Dalam pidato pelantikan Abu Bakar merupakan manifestasi formulasi mukadimah konstitusi Negara Islam pertama. Dengan diajukan nama Umar bin Khattab oleh khalifah sebagai calon pengganti Abu Bakar. yang anggota-anggotanya antara lain adalah Abdurrahman bin Auf. Apabila ada golongan yang telah meninggalkan perjuangan di jalan Allah maka Allah akan menimpahkan kehinaan kepada mereka. baik. Abu Bakar meminta Umar menjadi imam Şalat. Ia tidak akan melakukan penunjukkan secara pribadi. khalifah Abu Bakar membuat surat keputusan tentang pengangkatan Umar Bin Khattab sebagai khalifah surat keputusan itu antara lain berbunyi: “Umar Bin Khattab telah kuangkat Umar Bin Khattab menjadi khalifah penggantiku.

Affan Khalifah Usman Sudah menjadi keawajiban dari pemimpin pemerintahan (waliyul amr) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu. apakah semua kalian rela menerima orang yang kelak akan memimpin kamu? Demi Allah. dengar dan patuilah dia. Orang-orang yang dalim itu kelak akan tahu juga kemana mereka akan dikuburkan. Baik aku ditentang oleh siapa saja yang menentangku atau disetujui oleh siapa saja yang menyetujuiku.” Abu Bakar kemudian menemui umat Islam yang berkumpul di Masjid dan menyampaikan keputusannya memilih Umar. Hanya kebaikan yang aku kehendaki. tidak sama dengan Abu Bakar tidak serupa pula dengan Umar Ibn Khattab. “Aku tidak mengumpulkan kamu sekalian melainkan agar kamu dapat bersama-sama memikul amanat yang di pikulkan kepada aku dalam urusan kamu. kamu Sistem mengikuti Pemilihan hawa nafsuku dalam hal ibn ini. sesungguhnya aku tidak melupakan pemikiranku dan tidak memilih karabatkmu sebagai penggantiku untuk memimpin kamu. Abu Bakar bertanya. maupun untuk kaum semua. majelis permusyawaratan waktu itu beliau menyampaikan tentang politik kekhalifahan. Sebab aku hanyalah orang seperti salah seorang diantara kamu dan sekarang kamu dapat memutuskan kebenaran. diriku. Aku mengangkat Umar karena itu.. Jika ia berlaku adil. memang begitulah keyakinanku dan pengetahuanku atas dirinya. Aku tidak mengetahui barang yang gaib. para hadirin pun menyatakan sikap setuju dan mematuhi apa yang disampaikan Adapun pidato khalifah Umar Abu yang dikenal di depan Bakar. Tetapi jika ia menukar-menukar tiap-tiap orang memikul sendiri segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. seperti halnya Utsman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga mengalami proses lain lagi. Ia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh . Aku sekali-kali tidak mempunyai keinginan agar 3. Semuga Allah mencurahkan rahmat kesejahteraan atas kamu semuanya.agamanya.

perpecahan dikhawatirkan umat. Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti. Abdurrahman ibn Auf tidak hanya membatasi diri untuk berkonsultasi dengan anggota majelis syura. Utsman Ibn Affan. karena mereka khawatir bahwa akibat luka-luka itu umar tidak akan hidup lebih lama lagi. Abdurrahman ibn Auf. Tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak. Majelis akhirnya memutuskan formatur tunggal yaitu Abdurrahman ibn Auf untuk memilih salah seorang diantara calon khalifah yang telah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab dalam melaksanakan tugasnya sebagai formatur tunggal. Saad ibn Abu Waqash. hari esoknya mereka kembali lagi mengunjungi Umar dan mendesaknya agar segera menunjuk penggantinya. tetapi juga kepada tokoh-tokoh wanita. terutama para . tetapi tidak secara langsung menunjuk penggantinya. dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah: Ali Ibn Abi Thalib. Mereka dengan kecewa meninggalkan rumah kediaman umar. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior. Abdullah ibn Umar. Akhirnya Umar menyerah. Setelah Umar ibnu Khattab meninggal dunia. Dia menolak usul itu seraya menyatakan bahwa cukuplah sudah dari keluarga besar umar mendapatkan kehormatan menjadi khalifah. akan tetapi terjadi Umar pertentangan menolak dan dikalangan memenuhii permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebik dahulu meninggal. dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya. Zubair ibn Awwam dan Thalhah ibn Ubaidillah serta Abdullah ibn Umar.Umar sebelum ia wafat. Bahkan umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya sendiri. majelis syura bersidang untuk memilih salah seorang dari keenam calon yang telah diajukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab. Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai khalifah dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Luluah.

lalu menjabat tangan Utsman ibn Affan. Dimulailah dari Ali Ibn Abi Thalib. aku bersedia menegakkan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dan aku akan berusaha sekuat tenaga menurut kemampuanku. Ali ibn Abi Thalib menjawab: “demi Allah. membuat keniasaan baru yang layak bagi ahli kebajikan dalam hal-hal yang belum kamu jadikan sebagi kebiasaan dan mencegah diriku dari bertindak atas kamu kecuali dalam hal-hal . berucap: “ya Allah. kemudian mengambil calon-calon tersebut. sambil berkata: “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumku dalam hal-hal yang kamu sekalian telah bersepakat dan telah kamu jadikan sebagai kebiasaan. sesungguhnya. Abdurrahman ibn Auf selaku formatur memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Utsman ibn Affan menjawab dengan singkat: “demi Allah. saksikanlah!. Setelah shalat berjamaah. saksikanlah! Ya Allah. sunah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang pernah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. formatur memanggil Utsman ibn Affan.ummul mukminin (para istri nabi SAW). Mendengar jawaban seperti itu. setelah beliau dibaiat adalah sebagai berikut: “Amma ba’du. Dalam pidato pelantikan (inaugural speech) dari khalifah terpilih Utsman ibn Affan. Untuk melaksanakan pemilihan dan sekaligus baiat bagi calon khalifah. Mendengar jawaban seperti itu Abdurrahman ibn Auf melepaskan tangan Ali Ibn Abi Thalib dan mempersilakan duduk. kemudian Abdurrahman ibn Auf menjabat tangan Ali Ibn Abi Thalib sambil bertanya “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. saksikanlah! Ya Allah. ya”!.” Semua yang hadir berdiri dan menyatakan baiat kepada Utsman ibn Affan selaku khalifah yang baru. mulailah formatur tunggal mengumumkan hasil usaha formatur. tugas ini telah dipikulkan kepadaku dan aku menerimanya. selakku formatur tunggal. Selanjutnya. sunnah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. Abdurrahman ibn Auf. dan sesungguhnya aku adalah sorang muttabi’ (pengikut sunnah Rasul SAW) dan bukanlah bahwa kalian berhak menuntut aku mengenai selain kitab Allah dan sunnah nabi-nya.

Ali dianggap sah menduduki jabatan khalifah. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. pakaian musim panas. dan hewan milik rakyat. sedangkan di Mekkah. Pertama perlu kita melihat pidato beliau semasa menjabat sebagai khalifah yaitu kepada para gubernurnya beliau yakni sebagai berikut: “Berlaku adillah terhadap manusia dan bersabarlah menghadapi kebutuhan mereka. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha’i melakukan baiat dan didikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubair. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia. para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah. Zubair dan Saad ibn Abi Waqash untuk dibaiat untuk menjadi khalifah. Menurut sebuah riwayat Thalhah dan Zubair membaiat Ali dibawah ancaman pedang oleh Malik Al-Asytar. Ai’syah menggalang kekuatan pula bersama Talhah dan Zubair untuk melawan Ali. orang didukung oleh komunitas inilah lebih berhak menjadi khalifah. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali di Syam. Menurutnya. Muawwiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Ia bahkan mengerahkan tentaranya untuk memerangi Ali. sebab mereka itu adalah kebendaraan rakyat janganlah kamu menghalangi seseorang dari memenuhi keperluan dan janganlah kamu tolak mereka mengenai permintaannya dan sekali-kali jangan jual pakaian musim dingin. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia.yang 4. suasana memang begitu kacau. ibn Abi Thalib Pemilihan Setelah pembunuhan Utsman. karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). karena dudkungan oleh sebagian besar rakyat. Namun demikian. Perlawanan Muawiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai Khalifah tandingan di Syam. Begitu pula hambatannya untuk menagih pajak (kharaj) . Ia menuduh Ali berada dibelakang kaum pemberontak. Pasca pembunuhan Usman. Sistem kamu sendiri Khalifah telah Ali menyebabkannya”.

dan sekali-kali kamu memukul seseorang karena hanya satu dirham yang tidak dapat dilunasi” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful