KATA PENGANTAR

Puji Esa,karena

syukur atas

saya

panjatkan dan

kehadirat

Tuhan

Yang saya

Maha dapat

rahmat

anugerah-Nyalah

menyelesaikan penulisan makalah tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini diamaksudkan untuk referensi bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini saya tulis dengan menyesuaikan tema yang diberikan oleh dosen yang berisikan tentang Politik Islam. Tujuan dari penulisan makalah ini yakni memperluas wawasan mahasiswa tentang pengetahuan Politik Islam sehingga mahasiswa dapat Mahir berpolitik. Pada kesempatan ini saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Drs. Djaelan M.Ag. Yang telah Memberikan judul dari makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan detail dan bobot informasinya,oleh karena itu tanggapan akan makalah ini demi memperbaiki isi makalah ini akan saya sambut dengan baik. Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak termasuk untuk diri saya sendiri,dan juga mahasiswa mata kuliah Pendidkan Agama Islam.

Depok, Mei 2011 Penulis

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Politik Islam adalah sebuah jenis politik yang ada dari berbagai politik didunia. Sistem politik ini mulai muncul bersamaan dengan berkembangnya pengaruh agama Islam di Timur Tengah yang dijalankan oleh Rasullullah S.A.W. Politik Islam berbeda dengan politik yang berasal dari dunia Barat, baik dari sumber,praktik,dan hukum yang dijalankan.Politik Islam bersumber dari wahyu yang diterima Rasullullah S.A.W yang berasal dari Allah S.W.T untuk kemaslhatan umatnya dan juga manusia yang berada di bumi. Sedangkan Sistem politik yang berasal dari dunia barat berasal dari pemikiran-pemikiran manusia yang sesuai dengan kaum dimana ia berada. Akan tetapi,seiring perkembangannya politik islam sudah mulai ditinggalkan oleh umat muslim itu sendiri. 1.2 Perumusan Masalah Banyaknya krisis politik yang terjadi belakangan ini di berbagai Negara khususnya yang terjadi Negara timur tengah, menjadi pertanyaan kepada kita semua apakah system politik yang dianut sudah benar-benar cocok dengan Negara-negara muslim tersebut. Atau ini merupakan pertanda bahwa system politik tersebut berbeda dengan akar budaya muslim yang kuat,sehingga terjadi singgungan karena ketidakcocokan tersebut. Politik Islam merupakan sebuah solusi dari berbagai krisis yang ada,karena system politik yang telah ada mungkin tidak mencakup kepentingan seluruh umat muslim. 1.2 Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengertian politik-politik Islam, bahwa politik Islam adalah system

politik terbaik saat ini. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas makalah kami. .

(AlQasas: 70) Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut: • Bahawasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia.1. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa • Bahawasanya hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki oleh sesiap kecuali Allah . bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah: Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku. Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. (Al-Isra’: 80) Asas-asas Sistem Politik Islam 1. dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Dan Dialah Allah. masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.PEMBAHASAN SISTEM POLITIK DALAM ISLAM Pengertian Politik Menurut Islam Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang.

w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam.a.a. Para rasul meyampaikan.a.w. Dalam sistem politik Islam. supaya harta itu jangan hanya beredar di . 1. mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-oerintah Rasulullah s.• Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta • Bahawasanya hanya Allah sahaja sebab yang Dialah memiliki hak mengeluarkan Pemilik • peraturan-peraturan satu-satuNya Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah. Risalah Risalah bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad s. anak-anak yatim. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s.a. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Rasul.2.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. kerabat Rasul. Firman Allah: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah.

(Al-Hasyr: 7) Maka demi Tuhanmu. Di atas landasan ini. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. (Yunus: 14) Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adlah sebagai wakil Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: • Terdiri daripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip=prinsip tanggngjawab yang terangkum dalam pengertian kkhilafah • Tidak terdiri daripada orang-orang zalim. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Oleh itu. fajir dan lalai Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang terhadap ditetapkan olehNya . dengan kekuasaanyang telah diamanahkan ini. (An-Nisa’: 65) 1. maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar.3. fasiq. maka manusia hendaklah melaksanakan undangundang Allah dalam batas yang ditetapkan. Khilafah Khilafah bererti perwakilan. dan bertakwalah kepada Allah.antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

kearifan serta kemampuan intelek dan fizikal Terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapt dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan Prinsip-prinsip Utama Sistem Politik Islam • Musyawarah Asas musyawarah yang paling utama adldah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akan menjawat tugastugas utama dalam pentadbiran ummah. • Keadilan Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. di antara dua pihak yang bersebgketa di hadapan pihak pengadilan. termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkara baru yang timbul di dalangan ummah melalui proses ijtihad. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. berakal sihat. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan AsSunnah. maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut.• Terdiri daripada orang-orang yang berilmu. di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya yang luas. • Kebebasan . memiliki kecerdasan.kewajipan berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam.

Dalam pengertian yang luas. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam halhal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat undang. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenaradalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undangundang perlembagaan negara Islam. • Persamaan Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam: . ini juga bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah.Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berterskan kepada makruf dan kebajikan. • yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuatkuasa undang- Hak menghisab pihak pemerintah Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. maka akan tertegaklah Ad-Din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. Tujuan Politik Menurut Islam Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam.

1. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia 5. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam 7. zakat. Kedua. kekuasaan hanya milik Allah dan bukan milik rakyat. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai 4. Din KONSEP POLITIK DALAM ISLAM Prinsip-prinsip islam berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam 2. diantaranya: Pertama. walaupun bertentangan dengan mayoritas rakyat. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad- . hukum yang sah berlaku hanyalah hukum Allah dan rosulNya. dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak 8. Mengatur kikir 9. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar 6. Mengendalikan urusan pengutipan cukai. Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara 10. Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih 3.

Tetapi sebelum khilafah islamiyah terbentuk. tidak boleh tunduk kepada suara mayoritas. jika para penganut paham demokrasi menganggap rakyat memiliki hak untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Menyekutukan Tuhan dalam hak membuat hukum adalah kemusyrikan. jika peserta pemilu menuhankan kotak suara.” Apa pemilu itu musyrik? Ya. padahal yang banyak itu tidak selalu benar. yang menang itu tidak selalu benar. namun tetap terlarang menurut sebagian ulama salafy (misalnya Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i). Apa demokrasi itu kafir? Ya. . tetapi hanya tunduk kepada “Pengertian demokrasi adalah hukum kedaulatan itu di tangan Allah rakyat. Dan umat islam harus berusaha menghapusnya dan menggantinya dengan sistem khilafah islamiyah. Maka syariat Islam bisa kalah. Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram maka dia kafir. Saya kira realitas politik mutakhir menampakkan paradoks demokrasi itu. untuk sementara boleh saja berjuang lewat pemilu-parlemen-parpol islam. Jika demikian. sistem demokrasi. bukan di tangan Tuhan. Sedangkan mengikuti pemilu dgn meyakini bahwa pada dasarnya hak membuat hukum adalah di tangan Allah. pemilu dan parlemen adalah sistem yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan sistem islam. agar kekuasaan tidak jatuh ketangan orang-orang jahat/kafir maka diperbolehkan menurut sebagian ulama dari kalangan ikhwanul muslimin (misalnya Yusuf Al Qardhawi). dan “terpaksa” mengikuti pemilu (dan proses demokrasi) dengan tujuan menegakkan hukum Allah “semampunya” lewat parlemen. Atau dengan kata lain meyakini bahwa rakyat tidak wajib berhukum dengan hukum islam. Pada dasarnya. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat.” “Dalam sistem demokrasi. meyakini bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. Bukan yang paling baik dan paling benar yang menjadi pemenang. bukan di tangan Allah. Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah.Ketiga.

dan sekulerisme itu negara besar pengemban ideologi kufur sekulerisme kapitalisme. maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. Wahai Slogan demokratisasi kaum ternyata mengandung muatan Muslim. kata Socrates. Socrates. Di negara demokrasi (pemerintahan oleh rakyat – the rule of the people). Plato (427-347 SM). dan oligarchi (negara dipimpin oleh sedikit orang). maka mereka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. lebih rendah nilainya dibandingkan aristokrasi (negara dipimpin para pecinta hikmah/kebenaran). Jika rakyat suka berjudi. maka rakyat akan memilih pemimpin sesuai dengan seleranya. (… when men tire of the lawlessness of a liberty… they appoint a strong man to restore order). Tapi nampaknya socrates salah. Sekilas nampak baik. dalam karyanya The Republic. yang akhirnya menghancurkan negara mereka sendiri. ‘timokrasi’ (negara dipimpin para ksatria pecinta kehormatan). maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. Ketika rakyat lelah dengan kebebasan tanpa aturan. memandang demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak ideal. karena sama Dalam sistem demokrasi yang meyakini. Karena ingin meraih suara rakyat itulah.seperti saja kata pepatah: memusuhi tiada rotan syariat akar pun jadi. buktinya Amerika haram. maka mereka akan mengangkat seorang tiran untuk memulihkan aturan. tapi sebenarnya hanyalah tipuan belaka. Sedangkan mendukung partai sekuler maka jelas haram. . semua orang ingin berbuat menurut kehendaknya sendiri. Jika rakyat hobi pengajian. kepentingan oke2 aja tuh kliatannya… Intinya adalah: menegakkan syariat islam itu wajib. seperti diceritakan muridnya. Jika rakyat suka dangdut. yang penting dapat dukungan. Apa saja diadakan. islam. Kebebasan menjadi sempurna. ada partai yang mempunyai program seperti “tong sampah”. bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Banyak sekali slogan dan wajah manis yang disajikan di hadapan kita.

dan apa yang disembunyikan di dada mereka lebih besar (TQS. Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya: Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Sesungguhnya Allah Maha penolong atas segala hal dan Dia Maha kuasa atasnya. waspadalah dalam mensikapi berbagai slogan dan propaganda serta aktivitas kaum imperialis di dunia Islam. meskipun Al-Quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci. Ali Imran[3]:118).Karenanya. dijadikan acuan sistem keadilan merealisasikan kemaslahatan manusia disetiap zaman dan tempat. yang menjadi dasar dan sumber utama Islam adalah Al-Quran. tetapi menetapkan dasardasar dan kaidah-kaidah kulliyah tentang sistem pengaturan urusan umat dalam tatanegara Islam atau pemerintahan Dalam hal ini. Saya memohon pada Allah ‘Azza wa Jalla semoga memberikan taufiqNya kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfa’at dan beramal dengannya serta berda’wah kepadanya di atas hujjah yang nyata. sistem ketatanegaraan Islam atau politik Islam yang . dan semoga Ia mengumpulkan kita semuanya di atas kebenaran dan petunjuk dan menyelamatkan kita semuanya dari berbagai fitnah baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Hal itu terdapat dua bukti yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam serta keberkahan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian SISTEM POLITIK ISLAM TEORI HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA (KERANGKA KONSEPTUAL) Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan negara dalam menerapkan bagi individu sistem dan dan peraturan serta yang untuk untuk menjamin Dasar-dasar keamanan Islam golongan merealisasikan kemaslahatan Islam menjamin politik semacam itu.

dan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Demikian pula dalam hal ini perilaku beliau hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Di Negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. 4:26). Namun ditinjau dari cara Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan dari masyarakat Madinah. Allah SWT menegaskan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan-Nya. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Oleh karena itu dari mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolahan urusan kenegaraan.harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad A. adalah berdasarkan perjanjian dengan penduduk (Ali Imron. dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Masa Nabi Beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang dan oleh Khulafa Al-Rasyidin. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjukpetunjuk beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. yang berbunyi: . Salah satu hal yang kiranya patut dikaji dari masa Nabi Muhammad adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu. Dilihat dari sumber kekuasan negara. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.

masyarakat atau rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasan sebagai kompensasi. Semula Nabi menerima saran Abu Bakar dan banyak diantara tawanan perang yang dibebaskan. para sahabat melepaskan para tawanan dengan meminta tebusan tunai yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. seperti apa yang dikatakan Umar. Perjanjian yang dikenal dengan bay’ah al-aqabah. Beliau sendiri. membunuh. Sedangkan Umar menyarankan supaya mereka dibunuh saja. Kerap kali beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. Dalam musyawarah tersebut Nabi Muhammad SAW. lebih condong kepada pendapat Abu bakar. Dalam kacamata teori politik modern dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial. tentunya dalam batasan-batasan yang relatif longgar. Menurut teori ini. Abu Bakar meminta agar tawanan tersebut agar dibebaskan dengan syarat meminta tebusan dari mereka. khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. atau melepaskan para tawanan dengan tebusan. Nabi SAW mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Banyak peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan. beliau masih memberi hak kebebasan kepada para sahabat untuk memilih. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Tetapi dalam bekonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. mereka yang tidak mampu . Namun. Bukti sejarah akan layak dijadikan acuan bagi seorang pemimpin. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional.Madinah. meski seorang Rasul. Pada bentuk pertama dapat dicatat dalam musyawarah Nabi dengan sahabat senior tentang tawanan perang badar. amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soalsoal kemasyarakatan. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar. Setelah mendengar petunjuk Nabi.

Dalam hal ini. Akhirnya Nabi SAW menerima usulan mayoritas sahabat dan menghadang tentara musuh di bukit Uhud. Namun sebagian besar sahabat mengusulkan supaya pasukan Islam menyongsong mereka keluar Madinah. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa hasil apapun. maupun isi perjanjianitu sendiri yang terkesan merugikan pihak Islam. tetapi mempunyai kepandaian membaca dan menulis. Nabi sendiri menawarkan supaya kaum muslimin bertahan saja didalam kota menanti kedatangan musuh. mengoreksi keputusan Nabi dan Abu Bakar serta membenarkan membenarkan pendapat Umar.membayar tebusan. Dalam masalah ini. 8:67): Namun keesokan harinya Allah menurunkan ayat al-Quran surat (Al- . kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Artinya: Tidak patut. Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membuang benteng pertahanan dalam perang ahzáb menghadapi tentara Quraisy dan sekutu-sekutunya dengan menggali parit-parit disekitar Madinah. Nabi mengesampingkan keberatan-keberatan para sahabat. Ketika dan menulis. Strategi ini ternyata berhasil menghadang tentara sekutu memasuki madinah. Sementara keempat adalah keputusan Nabi SAW dalam menghadapi delegasi Quraisy ketika ratifikasi perjanjian Ubudiyah. bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Nabi membicarakan strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Sedangkan ketiga dapat dilihat pada musyawarah Nabi dengan sahabat dalam rangka menghadapi kaum Quraisy Mekkah diperang Uhud. Nabi dan Abu Bakar menangis menyesali keputusan mereka sebelumnya. diwajibkan mengajar penduduk Madinah yang tidak pandai membaca Anfal. Pertimbangnnya adalah supaya anak-anak dan kaum wanita dapat terlindungi dari perang. Dalam bentuk kedua. terutama Umar baik dalam penyusunan naskah perjanjian. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi. Maka bertawakkallah kepada Allah. seperti dijelaskan lebih jauh bahwa ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim. Ketika hendak mendektekan lafaz perjanjian “ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail Ibn Amr kepada Ali. kalau ia mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Nabi juga tidak keberatan dengan interupsi Suhail dan kembali memerintahkan Ali untuk menuliskannya sesuai dengan keinginan Suhail. lagi-lagi Suhail keberatan dan meminta supaya kata-kata Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad Ibn Abdullah. Menurut Suhail. Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. tentu tidak memerangi Muhammad. Nabi SAW memenuhi keberatan Suhail dan menyuruh Ali Ibn Abi Thalib untuk menuliskannya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. agar bermusyawarah dengan . tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. bagi Karena itu dan ma'afkanlah mereka. hal ini Rasulullah (3: SAW diperintahkan 159). Nabi selalu mengalah dan memperturutkan kemauan Suhail Ibn Amr. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. mohonkanlah ampun mereka. Suhail tidak setuju ketika Nabi SAW akan memulai penulisan naskah dengan lafa Suhail minta supaya kalimat tersebut “bismillāhirrahmānirrahīm”. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad. delegasi Quraisy Mekah.penyusunan naskah. Dalam Ali Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. diganti dengan “bismikallāhumma”. Allah SWT untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. khususnya kepada setiap pemimpin. Allah SWT berfirman dalam surat Imran yang berbunyi: bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Suhail tidak kenal dengan Alrahman dan Al-rahim.

Musyawarah diantara para sahabat pendapat Nabi itu SAW calon begitu itu benar-benar Negara bebas dan terbuka dalam terjadi menemukan kepala (khalifah). Tetapi berkat ukhuwah Islamiyah. Allah SWT berfirman dalam surat (Annisa'. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah Nabi dimakamkan. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu. tentulah kamu mengikut syaitan. Negara Masa Khulafa’ Al-Rasyidin Abu Bakar Sistem Pemilihan Khalifah pendapat Sistem Dengan wafatnya Nabi Muhamamad SAW berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam karena beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Di dalam beberapa hadiś. perpecahan itu tidak terjadi dan kesepakatan bulat pun terwujud . banyak disinyalir tentang seruan terhadap musyawarah. tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. yang berbunyi:: Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan. mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka. karena Rasulullah SAW dan para Khulafa' Al-Rasyidin sering B.anggota-anggotanya. 5:83). Mereka bermusyawarah dengan mengambil tempat di perkampungan Bani Sai’dah. bermusyawarah. Pemilihan dan kepala tidak menemukan perkara dengan individu. 1. kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). sehingga Bahkan pendapat- meruncing dikhawatirkan perpecahan dikalangan umat Islam. Dalam hal ini. karena masjid Nabawi digunakan umat Islam berkumpul untuk memakamkan jenazah Rasulullah.

sementara Bani itu jalannya Sai’dah musyawarah di tersebut. Basyir ibn Sa’ad. Abdurrahman ibn Auf. Abu Ubaidillah Bin Jarrah. masing-masing dari unsur khazraj dan unsur aus. hakikatnya pemilihan Abu Bakar dibalai pertemuan Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Adapun Ali ibn Abi Thalib. kepala pemerintahan memulai masa jabatannya dengan sebuah pidato pelantikan. Saad ibn Abi Waqash. Para sahabat senior tersebut kemudian seorang demi seorang. kecuali Zubair. isteri Ali dan putrid tunggal Nabi SAW. Zubair ibn Awwam. seperti Ali ibn Abi Thalib. Keadaan waktu itu sangat genting. sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. baru berbai'ah kepada Abu Bakar setelah Fatimah. berikut: Pidato pelantikan khalifah Abu Bakar setelah beliau dibaiat adalah “Kemudian saudara-saudara.sebagai gambaran kehidupan dalam mengemukakan pendapat didalam musyawarah perkampungan Menurut Mawardi pada itu. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu kesengajaan dalam artian pertemuan itu tidak direncanakan. Adapun banyak sahabat senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu. Kalau saya berlaku baik bantulah saya. Sebagai konvensi negara demokrasi. Saya sudah dijadikan penguasa atas kamu sekalian. seorang budak yang telah dimerdekakan yaitu Abu Khuzaifah. wafat 6 bulan kemudian. Hal ini disebabkan oleh negara-negara demokrasi tersebut menghendaki rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Usman ibn Affan. Tentang fungsi dan tugas yang dilaksanakan pemerintahan dan dipertanggungjawabkan dikemudian sebagai hari. dan Salim. dengan sukarela membaiat kepada Abu Bakar. Kebenaran adalah suatu kepercayaan . menurut banyak ahli sejarah. Dengan pidato pelantikan tersebut diharapkan sebagai janji penguasa kepada rakyat. Dua diantara mereka dari kelompok muhajirin atau Quraisy dan dua dari kelompok anshar. dan Thalhah ibn Ubaidillah. Asin ibn Khudair. dan saya bukanlah orang yang terbaik diantara kamu. Zubair memerlukan tekanan dari umar agar bersedia membaiat. Mereka itu adalah Umar ibn Khattab.

Usaid bin Khudair. Karena merasa sakitnya semakin berat dan kemungkinan ajalnya sudah dekat. Apabila ada golongan yang telah meninggalkan perjuangan di jalan Allah maka Allah akan menimpahkan kehinaan kepada mereka. baik. Hendaknya kamu taat dan patuh kepadanya aku tidak pernah melalaikan sesuatu kebaikan. Rasul dan . Sebagai wakil. Khattab sebagai pengganti khalifah Abu Bakar jika Abu Bakar meninggal dunia. khalifah Abu Bakar membuat surat keputusan tentang pengangkatan Umar Bin Khattab sebagai khalifah surat keputusan itu antara lain berbunyi: “Umar Bin Khattab telah kuangkat Umar Bin Khattab menjadi khalifah penggantiku. Hanya sebagian Setelah majelis kecil syura mengukuhkan yang Umar Bin keberatan. sesudah haknya nanti saya berikan insya Allah dan orang kuat bagi saya adalah lemah sesudah haknya itu nanti saya ambil insya Allah. Abu Bakar meminta Umar menjadi imam Şalat.dan dusta adalah penghianatan. Dalam pidato pelantikan Abu Bakar merupakan manifestasi formulasi mukadimah konstitusi Negara Islam pertama. Ali bin Abi Thalib. Orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat di mata saya. Tetapi khalifah Abu Bakar dengan penuh kesadaran menunjuk penggantinya sebelum ia meninggal dunia. Khattab Pada tahun ketiga pemerintahannya. berlaku Sistem pada Pemilihan zaman Khalifah Khulafa Umar Ibn Al-Rasyidin. karena konstitusi tersebut terus 2. Ia tidak akan melakukan penunjukkan secara pribadi. Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Maka Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab. sebagai besar majelis syura menerima. Usman bin Affan. dan lain-lain. Abu Bakar merasa perlu memberi wasiat tentang penggantinya kelak. Walaupun khalifah Abu Bakar menunjuk orang yang akan menjadi penggantinya. Calon penggantinya di bicarakan dalam majelis syura. Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan. yang anggota-anggotanya antara lain adalah Abdurrahman bin Auf. untuk Allah. Selama lima belas hari ia tidak bisa memimpin Şalat berjamah dimasjid. Dengan diajukan nama Umar bin Khattab oleh khalifah sebagai calon pengganti Abu Bakar.

Semuga Allah mencurahkan rahmat kesejahteraan atas kamu semuanya. Aku mengangkat Umar karena itu. Ia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh . para hadirin pun menyatakan sikap setuju dan mematuhi apa yang disampaikan Adapun pidato khalifah Umar Abu yang dikenal di depan Bakar. seperti halnya Utsman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga mengalami proses lain lagi. diriku. Baik aku ditentang oleh siapa saja yang menentangku atau disetujui oleh siapa saja yang menyetujuiku. maupun untuk kaum semua.agamanya. “Aku tidak mengumpulkan kamu sekalian melainkan agar kamu dapat bersama-sama memikul amanat yang di pikulkan kepada aku dalam urusan kamu. Jika ia berlaku adil. Aku sekali-kali tidak mempunyai keinginan agar 3. Hanya kebaikan yang aku kehendaki. dengar dan patuilah dia. memang begitulah keyakinanku dan pengetahuanku atas dirinya. Orang-orang yang dalim itu kelak akan tahu juga kemana mereka akan dikuburkan. Tetapi jika ia menukar-menukar tiap-tiap orang memikul sendiri segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. kamu Sistem mengikuti Pemilihan hawa nafsuku dalam hal ibn ini. Affan Khalifah Usman Sudah menjadi keawajiban dari pemimpin pemerintahan (waliyul amr) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu.” Abu Bakar kemudian menemui umat Islam yang berkumpul di Masjid dan menyampaikan keputusannya memilih Umar. sesungguhnya aku tidak melupakan pemikiranku dan tidak memilih karabatkmu sebagai penggantiku untuk memimpin kamu. Sebab aku hanyalah orang seperti salah seorang diantara kamu dan sekarang kamu dapat memutuskan kebenaran. tidak sama dengan Abu Bakar tidak serupa pula dengan Umar Ibn Khattab.. apakah semua kalian rela menerima orang yang kelak akan memimpin kamu? Demi Allah. Aku tidak mengetahui barang yang gaib. Abu Bakar bertanya. majelis permusyawaratan waktu itu beliau menyampaikan tentang politik kekhalifahan.

Tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak. karena mereka khawatir bahwa akibat luka-luka itu umar tidak akan hidup lebih lama lagi. tetapi tidak secara langsung menunjuk penggantinya. Abdurrahman ibn Auf. Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti. perpecahan dikhawatirkan umat. Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai khalifah dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Luluah. akan tetapi terjadi Umar pertentangan menolak dan dikalangan memenuhii permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebik dahulu meninggal.Umar sebelum ia wafat. Abdurrahman ibn Auf tidak hanya membatasi diri untuk berkonsultasi dengan anggota majelis syura. Utsman Ibn Affan. tetapi juga kepada tokoh-tokoh wanita. Setelah Umar ibnu Khattab meninggal dunia. Dia menolak usul itu seraya menyatakan bahwa cukuplah sudah dari keluarga besar umar mendapatkan kehormatan menjadi khalifah. Akhirnya Umar menyerah. dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya. dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah: Ali Ibn Abi Thalib. Bahkan umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya sendiri. Zubair ibn Awwam dan Thalhah ibn Ubaidillah serta Abdullah ibn Umar. terutama para . Majelis akhirnya memutuskan formatur tunggal yaitu Abdurrahman ibn Auf untuk memilih salah seorang diantara calon khalifah yang telah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab dalam melaksanakan tugasnya sebagai formatur tunggal. majelis syura bersidang untuk memilih salah seorang dari keenam calon yang telah diajukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab. Saad ibn Abu Waqash. hari esoknya mereka kembali lagi mengunjungi Umar dan mendesaknya agar segera menunjuk penggantinya. Mereka dengan kecewa meninggalkan rumah kediaman umar. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior. Abdullah ibn Umar.

Utsman ibn Affan menjawab dengan singkat: “demi Allah. sesungguhnya. Abdurrahman ibn Auf. saksikanlah! Ya Allah. lalu menjabat tangan Utsman ibn Affan. sambil berkata: “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. sunah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang pernah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. tugas ini telah dipikulkan kepadaku dan aku menerimanya. Ali ibn Abi Thalib menjawab: “demi Allah. ya”!. kemudian Abdurrahman ibn Auf menjabat tangan Ali Ibn Abi Thalib sambil bertanya “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. formatur memanggil Utsman ibn Affan. aku bersedia menegakkan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dan aku akan berusaha sekuat tenaga menurut kemampuanku. selakku formatur tunggal. saksikanlah! Ya Allah. Setelah shalat berjamaah.” Semua yang hadir berdiri dan menyatakan baiat kepada Utsman ibn Affan selaku khalifah yang baru. mulailah formatur tunggal mengumumkan hasil usaha formatur. Mendengar jawaban seperti itu. Mendengar jawaban seperti itu Abdurrahman ibn Auf melepaskan tangan Ali Ibn Abi Thalib dan mempersilakan duduk. setelah beliau dibaiat adalah sebagai berikut: “Amma ba’du. sunnah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. Selanjutnya. dan sesungguhnya aku adalah sorang muttabi’ (pengikut sunnah Rasul SAW) dan bukanlah bahwa kalian berhak menuntut aku mengenai selain kitab Allah dan sunnah nabi-nya. saksikanlah!. Dimulailah dari Ali Ibn Abi Thalib. membuat keniasaan baru yang layak bagi ahli kebajikan dalam hal-hal yang belum kamu jadikan sebagi kebiasaan dan mencegah diriku dari bertindak atas kamu kecuali dalam hal-hal .ummul mukminin (para istri nabi SAW). berucap: “ya Allah. Abdurrahman ibn Auf selaku formatur memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Untuk melaksanakan pemilihan dan sekaligus baiat bagi calon khalifah. kemudian mengambil calon-calon tersebut. yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumku dalam hal-hal yang kamu sekalian telah bersepakat dan telah kamu jadikan sebagai kebiasaan. Dalam pidato pelantikan (inaugural speech) dari khalifah terpilih Utsman ibn Affan.

dan hewan milik rakyat. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia. Muawwiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Pertama perlu kita melihat pidato beliau semasa menjabat sebagai khalifah yaitu kepada para gubernurnya beliau yakni sebagai berikut: “Berlaku adillah terhadap manusia dan bersabarlah menghadapi kebutuhan mereka. sedangkan di Mekkah. Perlawanan Muawiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai Khalifah tandingan di Syam. Menurut sebuah riwayat Thalhah dan Zubair membaiat Ali dibawah ancaman pedang oleh Malik Al-Asytar. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia. karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). sebab mereka itu adalah kebendaraan rakyat janganlah kamu menghalangi seseorang dari memenuhi keperluan dan janganlah kamu tolak mereka mengenai permintaannya dan sekali-kali jangan jual pakaian musim dingin. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. suasana memang begitu kacau. ibn Abi Thalib Pemilihan Setelah pembunuhan Utsman. Ai’syah menggalang kekuatan pula bersama Talhah dan Zubair untuk melawan Ali. Begitu pula hambatannya untuk menagih pajak (kharaj) .yang 4. Ia menuduh Ali berada dibelakang kaum pemberontak. Zubair dan Saad ibn Abi Waqash untuk dibaiat untuk menjadi khalifah. Pasca pembunuhan Usman. orang didukung oleh komunitas inilah lebih berhak menjadi khalifah. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha’i melakukan baiat dan didikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubair. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali di Syam. karena dudkungan oleh sebagian besar rakyat. Ia bahkan mengerahkan tentaranya untuk memerangi Ali. Menurutnya. para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah. Ali dianggap sah menduduki jabatan khalifah. pakaian musim panas. Namun demikian. Sistem kamu sendiri Khalifah telah Ali menyebabkannya”.

dan sekali-kali kamu memukul seseorang karena hanya satu dirham yang tidak dapat dilunasi” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful