P. 1
agama

agama

|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: Neo Dinastian Onssalis on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

KATA PENGANTAR

Puji Esa,karena

syukur atas

saya

panjatkan dan

kehadirat

Tuhan

Yang saya

Maha dapat

rahmat

anugerah-Nyalah

menyelesaikan penulisan makalah tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini diamaksudkan untuk referensi bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini saya tulis dengan menyesuaikan tema yang diberikan oleh dosen yang berisikan tentang Politik Islam. Tujuan dari penulisan makalah ini yakni memperluas wawasan mahasiswa tentang pengetahuan Politik Islam sehingga mahasiswa dapat Mahir berpolitik. Pada kesempatan ini saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Drs. Djaelan M.Ag. Yang telah Memberikan judul dari makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan detail dan bobot informasinya,oleh karena itu tanggapan akan makalah ini demi memperbaiki isi makalah ini akan saya sambut dengan baik. Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak termasuk untuk diri saya sendiri,dan juga mahasiswa mata kuliah Pendidkan Agama Islam.

Depok, Mei 2011 Penulis

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Politik Islam adalah sebuah jenis politik yang ada dari berbagai politik didunia. Sistem politik ini mulai muncul bersamaan dengan berkembangnya pengaruh agama Islam di Timur Tengah yang dijalankan oleh Rasullullah S.A.W. Politik Islam berbeda dengan politik yang berasal dari dunia Barat, baik dari sumber,praktik,dan hukum yang dijalankan.Politik Islam bersumber dari wahyu yang diterima Rasullullah S.A.W yang berasal dari Allah S.W.T untuk kemaslhatan umatnya dan juga manusia yang berada di bumi. Sedangkan Sistem politik yang berasal dari dunia barat berasal dari pemikiran-pemikiran manusia yang sesuai dengan kaum dimana ia berada. Akan tetapi,seiring perkembangannya politik islam sudah mulai ditinggalkan oleh umat muslim itu sendiri. 1.2 Perumusan Masalah Banyaknya krisis politik yang terjadi belakangan ini di berbagai Negara khususnya yang terjadi Negara timur tengah, menjadi pertanyaan kepada kita semua apakah system politik yang dianut sudah benar-benar cocok dengan Negara-negara muslim tersebut. Atau ini merupakan pertanda bahwa system politik tersebut berbeda dengan akar budaya muslim yang kuat,sehingga terjadi singgungan karena ketidakcocokan tersebut. Politik Islam merupakan sebuah solusi dari berbagai krisis yang ada,karena system politik yang telah ada mungkin tidak mencakup kepentingan seluruh umat muslim. 1.2 Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengertian politik-politik Islam, bahwa politik Islam adalah system

. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas makalah kami.politik terbaik saat ini.

(Al-Isra’: 80) Asas-asas Sistem Politik Islam 1.PEMBAHASAN SISTEM POLITIK DALAM ISLAM Pengertian Politik Menurut Islam Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. Dan Dialah Allah.1. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa • Bahawasanya hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki oleh sesiap kecuali Allah . masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah: Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat. (AlQasas: 70) Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut: • Bahawasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia.

a. kerabat Rasul. mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s.2.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Para rasul meyampaikan. Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s. anak-anak yatim. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia.• Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta • Bahawasanya hanya Allah sahaja sebab yang Dialah memiliki hak mengeluarkan Pemilik • peraturan-peraturan satu-satuNya Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah. Risalah Risalah bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad s. 1. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-oerintah Rasulullah s. Rasul. Firman Allah: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah.a.a. Dalam sistem politik Islam. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam.w. supaya harta itu jangan hanya beredar di .a.

maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar. Oleh itu. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. fasiq. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adlah sebagai wakil Allah. dengan kekuasaanyang telah diamanahkan ini. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: • Terdiri daripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip=prinsip tanggngjawab yang terangkum dalam pengertian kkhilafah • Tidak terdiri daripada orang-orang zalim. (An-Nisa’: 65) 1. (Yunus: 14) Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah.antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Al-Hasyr: 7) Maka demi Tuhanmu. Khilafah Khilafah bererti perwakilan. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka. maka manusia hendaklah melaksanakan undangundang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. dan bertakwalah kepada Allah. supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. fajir dan lalai Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang terhadap ditetapkan olehNya .3.

kewajipan berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam. kearifan serta kemampuan intelek dan fizikal Terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapt dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan Prinsip-prinsip Utama Sistem Politik Islam • Musyawarah Asas musyawarah yang paling utama adldah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akan menjawat tugastugas utama dalam pentadbiran ummah. di antara dua pihak yang bersebgketa di hadapan pihak pengadilan. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkara baru yang timbul di dalangan ummah melalui proses ijtihad. • Keadilan Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. • Kebebasan . di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia. berakal sihat. Dalam pelaksanaannya yang luas. memiliki kecerdasan. termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah.• Terdiri daripada orang-orang yang berilmu. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan AsSunnah. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut.

maka akan tertegaklah Ad-Din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenaradalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undangundang perlembagaan negara Islam. Tujuan Politik Menurut Islam Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Dalam pengertian yang luas. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. • Persamaan Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak.Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berterskan kepada makruf dan kebajikan. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat. • yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuatkuasa undang- Hak menghisab pihak pemerintah Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. ini juga bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam halhal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam: . persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat undang.

Din KONSEP POLITIK DALAM ISLAM Prinsip-prinsip islam berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia 5. Kedua.1. kekuasaan hanya milik Allah dan bukan milik rakyat. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam 2. dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak 8. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam 7. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai 4. zakat. Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih 3. walaupun bertentangan dengan mayoritas rakyat. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar 6. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad- . hukum yang sah berlaku hanyalah hukum Allah dan rosulNya. diantaranya: Pertama. Mengendalikan urusan pengutipan cukai. Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara 10. Mengatur kikir 9.

sistem demokrasi. bukan di tangan Tuhan. jika para penganut paham demokrasi menganggap rakyat memiliki hak untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. padahal yang banyak itu tidak selalu benar. jika peserta pemilu menuhankan kotak suara. tetapi hanya tunduk kepada “Pengertian demokrasi adalah hukum kedaulatan itu di tangan Allah rakyat. Bukan yang paling baik dan paling benar yang menjadi pemenang. agar kekuasaan tidak jatuh ketangan orang-orang jahat/kafir maka diperbolehkan menurut sebagian ulama dari kalangan ikhwanul muslimin (misalnya Yusuf Al Qardhawi). Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah.” “Dalam sistem demokrasi.” Apa pemilu itu musyrik? Ya. Maka syariat Islam bisa kalah. dan “terpaksa” mengikuti pemilu (dan proses demokrasi) dengan tujuan menegakkan hukum Allah “semampunya” lewat parlemen. Apa demokrasi itu kafir? Ya. untuk sementara boleh saja berjuang lewat pemilu-parlemen-parpol islam.Ketiga. Dan umat islam harus berusaha menghapusnya dan menggantinya dengan sistem khilafah islamiyah. Saya kira realitas politik mutakhir menampakkan paradoks demokrasi itu. Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram maka dia kafir. . namun tetap terlarang menurut sebagian ulama salafy (misalnya Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i). pemilu dan parlemen adalah sistem yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan sistem islam. meyakini bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. Menyekutukan Tuhan dalam hak membuat hukum adalah kemusyrikan. tidak boleh tunduk kepada suara mayoritas. Sedangkan mengikuti pemilu dgn meyakini bahwa pada dasarnya hak membuat hukum adalah di tangan Allah. yang menang itu tidak selalu benar. Jika demikian. Pada dasarnya. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat. bukan di tangan Allah. Atau dengan kata lain meyakini bahwa rakyat tidak wajib berhukum dengan hukum islam. Tetapi sebelum khilafah islamiyah terbentuk.

memandang demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak ideal. kepentingan oke2 aja tuh kliatannya… Intinya adalah: menegakkan syariat islam itu wajib. seperti diceritakan muridnya. kata Socrates. Di negara demokrasi (pemerintahan oleh rakyat – the rule of the people). islam. ada partai yang mempunyai program seperti “tong sampah”. maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. ‘timokrasi’ (negara dipimpin para ksatria pecinta kehormatan). yang penting dapat dukungan. maka mereka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. Jika rakyat suka dangdut. Wahai Slogan demokratisasi kaum ternyata mengandung muatan Muslim. Banyak sekali slogan dan wajah manis yang disajikan di hadapan kita. Karena ingin meraih suara rakyat itulah. tapi sebenarnya hanyalah tipuan belaka. dan oligarchi (negara dipimpin oleh sedikit orang). karena sama Dalam sistem demokrasi yang meyakini. . Ketika rakyat lelah dengan kebebasan tanpa aturan. Apa saja diadakan. (… when men tire of the lawlessness of a liberty… they appoint a strong man to restore order). Sekilas nampak baik. bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. dalam karyanya The Republic. Jika rakyat suka berjudi. Plato (427-347 SM). lebih rendah nilainya dibandingkan aristokrasi (negara dipimpin para pecinta hikmah/kebenaran). maka rakyat akan memilih pemimpin sesuai dengan seleranya. buktinya Amerika haram. maka mereka akan mengangkat seorang tiran untuk memulihkan aturan. Tapi nampaknya socrates salah.seperti saja kata pepatah: memusuhi tiada rotan syariat akar pun jadi. Jika rakyat hobi pengajian. Socrates. semua orang ingin berbuat menurut kehendaknya sendiri. Sedangkan mendukung partai sekuler maka jelas haram. dan sekulerisme itu negara besar pengemban ideologi kufur sekulerisme kapitalisme. Kebebasan menjadi sempurna. yang akhirnya menghancurkan negara mereka sendiri.

dan apa yang disembunyikan di dada mereka lebih besar (TQS. dijadikan acuan sistem keadilan merealisasikan kemaslahatan manusia disetiap zaman dan tempat. Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya: Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka.Karenanya. yang menjadi dasar dan sumber utama Islam adalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah Maha penolong atas segala hal dan Dia Maha kuasa atasnya. Hal itu terdapat dua bukti yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ali Imran[3]:118). dan semoga Ia mengumpulkan kita semuanya di atas kebenaran dan petunjuk dan menyelamatkan kita semuanya dari berbagai fitnah baik yang nyata maupun yang tersembunyi. meskipun Al-Quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci. waspadalah dalam mensikapi berbagai slogan dan propaganda serta aktivitas kaum imperialis di dunia Islam. Saya memohon pada Allah ‘Azza wa Jalla semoga memberikan taufiqNya kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfa’at dan beramal dengannya serta berda’wah kepadanya di atas hujjah yang nyata. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam serta keberkahan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian SISTEM POLITIK ISLAM TEORI HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA (KERANGKA KONSEPTUAL) Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan negara dalam menerapkan bagi individu sistem dan dan peraturan serta yang untuk untuk menjamin Dasar-dasar keamanan Islam golongan merealisasikan kemaslahatan Islam menjamin politik semacam itu. tetapi menetapkan dasardasar dan kaidah-kaidah kulliyah tentang sistem pengaturan urusan umat dalam tatanegara Islam atau pemerintahan Dalam hal ini. sistem ketatanegaraan Islam atau politik Islam yang .

Allah SWT menegaskan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan-Nya. Dilihat dari sumber kekuasan negara. berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Namun ditinjau dari cara Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan dari masyarakat Madinah. adalah berdasarkan perjanjian dengan penduduk (Ali Imron. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjukpetunjuk beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal ini perilaku beliau hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. dan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. yang berbunyi: . Di Negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Salah satu hal yang kiranya patut dikaji dari masa Nabi Muhammad adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu. Oleh karena itu dari mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolahan urusan kenegaraan. Masa Nabi Beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang dan oleh Khulafa Al-Rasyidin.harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad A. 4:26).

Menurut teori ini. Dalam musyawarah tersebut Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan. Nabi SAW mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Kerap kali beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. Namun. membunuh. khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Perjanjian yang dikenal dengan bay’ah al-aqabah. Semula Nabi menerima saran Abu Bakar dan banyak diantara tawanan perang yang dibebaskan. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar. Dalam kacamata teori politik modern dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial. Setelah mendengar petunjuk Nabi. para sahabat melepaskan para tawanan dengan meminta tebusan tunai yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. mereka yang tidak mampu . tentunya dalam batasan-batasan yang relatif longgar. Abu Bakar meminta agar tawanan tersebut agar dibebaskan dengan syarat meminta tebusan dari mereka. Beliau sendiri. beliau masih memberi hak kebebasan kepada para sahabat untuk memilih. meski seorang Rasul.Madinah. lebih condong kepada pendapat Abu bakar. atau melepaskan para tawanan dengan tebusan. Tetapi dalam bekonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Pada bentuk pertama dapat dicatat dalam musyawarah Nabi dengan sahabat senior tentang tawanan perang badar. Sedangkan Umar menyarankan supaya mereka dibunuh saja. seperti apa yang dikatakan Umar. Bukti sejarah akan layak dijadikan acuan bagi seorang pemimpin. masyarakat atau rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasan sebagai kompensasi. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran. amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soalsoal kemasyarakatan.

Nabi mengesampingkan keberatan-keberatan para sahabat. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. 8:67): Namun keesokan harinya Allah menurunkan ayat al-Quran surat (Al- . Sedangkan ketiga dapat dilihat pada musyawarah Nabi dengan sahabat dalam rangka menghadapi kaum Quraisy Mekkah diperang Uhud. Dalam masalah ini. mengoreksi keputusan Nabi dan Abu Bakar serta membenarkan membenarkan pendapat Umar.membayar tebusan. Nabi sendiri menawarkan supaya kaum muslimin bertahan saja didalam kota menanti kedatangan musuh. Namun sebagian besar sahabat mengusulkan supaya pasukan Islam menyongsong mereka keluar Madinah. Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membuang benteng pertahanan dalam perang ahzáb menghadapi tentara Quraisy dan sekutu-sekutunya dengan menggali parit-parit disekitar Madinah. maupun isi perjanjianitu sendiri yang terkesan merugikan pihak Islam. Dalam bentuk kedua. terutama Umar baik dalam penyusunan naskah perjanjian. diwajibkan mengajar penduduk Madinah yang tidak pandai membaca Anfal. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa hasil apapun. tetapi mempunyai kepandaian membaca dan menulis. Dalam hal ini. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Strategi ini ternyata berhasil menghadang tentara sekutu memasuki madinah. Nabi dan Abu Bakar menangis menyesali keputusan mereka sebelumnya. Artinya: Tidak patut. Nabi membicarakan strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Pertimbangnnya adalah supaya anak-anak dan kaum wanita dapat terlindungi dari perang. Akhirnya Nabi SAW menerima usulan mayoritas sahabat dan menghadang tentara musuh di bukit Uhud. Ketika dan menulis. Sementara keempat adalah keputusan Nabi SAW dalam menghadapi delegasi Quraisy ketika ratifikasi perjanjian Ubudiyah.

mohonkanlah ampun mereka. Suhail tidak kenal dengan Alrahman dan Al-rahim. khususnya kepada setiap pemimpin. delegasi Quraisy Mekah. Nabi juga tidak keberatan dengan interupsi Suhail dan kembali memerintahkan Ali untuk menuliskannya sesuai dengan keinginan Suhail. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. agar bermusyawarah dengan . Nabi SAW memenuhi keberatan Suhail dan menyuruh Ali Ibn Abi Thalib untuk menuliskannya. lagi-lagi Suhail keberatan dan meminta supaya kata-kata Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad Ibn Abdullah. Allah SWT untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. bagi Karena itu dan ma'afkanlah mereka. kalau ia mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Menurut Suhail. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. tentu tidak memerangi Muhammad. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad. Tetapi.penyusunan naskah. seperti dijelaskan lebih jauh bahwa ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim. Suhail tidak setuju ketika Nabi SAW akan memulai penulisan naskah dengan lafa Suhail minta supaya kalimat tersebut “bismillāhirrahmānirrahīm”. Dalam Ali Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. Ketika hendak mendektekan lafaz perjanjian “ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail Ibn Amr kepada Ali. hal ini Rasulullah (3: SAW diperintahkan 159). Maka bertawakkallah kepada Allah. diganti dengan “bismikallāhumma”. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat Imran yang berbunyi: bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu mengalah dan memperturutkan kemauan Suhail Ibn Amr.

karena Rasulullah SAW dan para Khulafa' Al-Rasyidin sering B. karena masjid Nabawi digunakan umat Islam berkumpul untuk memakamkan jenazah Rasulullah. 1. kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka. Mereka bermusyawarah dengan mengambil tempat di perkampungan Bani Sai’dah. mereka lalu menyiarkannya. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu. Di dalam beberapa hadiś. Allah SWT berfirman dalam surat (Annisa'. Negara Masa Khulafa’ Al-Rasyidin Abu Bakar Sistem Pemilihan Khalifah pendapat Sistem Dengan wafatnya Nabi Muhamamad SAW berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam karena beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. bermusyawarah. tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. sehingga Bahkan pendapat- meruncing dikhawatirkan perpecahan dikalangan umat Islam. Dalam hal ini. perpecahan itu tidak terjadi dan kesepakatan bulat pun terwujud .anggota-anggotanya. 5:83). yang berbunyi:: Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan. Musyawarah diantara para sahabat pendapat Nabi itu SAW calon begitu itu benar-benar Negara bebas dan terbuka dalam terjadi menemukan kepala (khalifah). Tetapi berkat ukhuwah Islamiyah. banyak disinyalir tentang seruan terhadap musyawarah. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah Nabi dimakamkan. Pemilihan dan kepala tidak menemukan perkara dengan individu. tentulah kamu mengikut syaitan.

Mereka itu adalah Umar ibn Khattab. sementara Bani itu jalannya Sai’dah musyawarah di tersebut. wafat 6 bulan kemudian. Sebagai konvensi negara demokrasi. kecuali Zubair. dan saya bukanlah orang yang terbaik diantara kamu. dengan sukarela membaiat kepada Abu Bakar. seperti Ali ibn Abi Thalib. Kebenaran adalah suatu kepercayaan . Adapun banyak sahabat senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu. Zubair memerlukan tekanan dari umar agar bersedia membaiat. kepala pemerintahan memulai masa jabatannya dengan sebuah pidato pelantikan. Keadaan waktu itu sangat genting. Basyir ibn Sa’ad. Tentang fungsi dan tugas yang dilaksanakan pemerintahan dan dipertanggungjawabkan dikemudian sebagai hari. hakikatnya pemilihan Abu Bakar dibalai pertemuan Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. masing-masing dari unsur khazraj dan unsur aus. seorang budak yang telah dimerdekakan yaitu Abu Khuzaifah. sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. Usman ibn Affan. Zubair ibn Awwam. isteri Ali dan putrid tunggal Nabi SAW. Kalau saya berlaku baik bantulah saya. Hal ini disebabkan oleh negara-negara demokrasi tersebut menghendaki rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. dan Salim. Dengan pidato pelantikan tersebut diharapkan sebagai janji penguasa kepada rakyat. Dua diantara mereka dari kelompok muhajirin atau Quraisy dan dua dari kelompok anshar. dan Thalhah ibn Ubaidillah. baru berbai'ah kepada Abu Bakar setelah Fatimah. Abu Ubaidillah Bin Jarrah. menurut banyak ahli sejarah. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu kesengajaan dalam artian pertemuan itu tidak direncanakan. Para sahabat senior tersebut kemudian seorang demi seorang.sebagai gambaran kehidupan dalam mengemukakan pendapat didalam musyawarah perkampungan Menurut Mawardi pada itu. Saad ibn Abi Waqash. berikut: Pidato pelantikan khalifah Abu Bakar setelah beliau dibaiat adalah “Kemudian saudara-saudara. Asin ibn Khudair. Abdurrahman ibn Auf. Saya sudah dijadikan penguasa atas kamu sekalian. Adapun Ali ibn Abi Thalib.

Khattab sebagai pengganti khalifah Abu Bakar jika Abu Bakar meninggal dunia. Sebagai wakil. baik. Ia tidak akan melakukan penunjukkan secara pribadi. Tetapi khalifah Abu Bakar dengan penuh kesadaran menunjuk penggantinya sebelum ia meninggal dunia. Usman bin Affan. Dalam pidato pelantikan Abu Bakar merupakan manifestasi formulasi mukadimah konstitusi Negara Islam pertama. Hendaknya kamu taat dan patuh kepadanya aku tidak pernah melalaikan sesuatu kebaikan. berlaku Sistem pada Pemilihan zaman Khalifah Khulafa Umar Ibn Al-Rasyidin. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan. Selama lima belas hari ia tidak bisa memimpin Şalat berjamah dimasjid. Abu Bakar merasa perlu memberi wasiat tentang penggantinya kelak. Rasul dan . Usaid bin Khudair. dan lain-lain. Maka Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab. Khattab Pada tahun ketiga pemerintahannya. yang anggota-anggotanya antara lain adalah Abdurrahman bin Auf. untuk Allah. Karena merasa sakitnya semakin berat dan kemungkinan ajalnya sudah dekat. khalifah Abu Bakar membuat surat keputusan tentang pengangkatan Umar Bin Khattab sebagai khalifah surat keputusan itu antara lain berbunyi: “Umar Bin Khattab telah kuangkat Umar Bin Khattab menjadi khalifah penggantiku. Hanya sebagian Setelah majelis kecil syura mengukuhkan yang Umar Bin keberatan. Abu Bakar meminta Umar menjadi imam Şalat. Ali bin Abi Thalib. sesudah haknya nanti saya berikan insya Allah dan orang kuat bagi saya adalah lemah sesudah haknya itu nanti saya ambil insya Allah.dan dusta adalah penghianatan. Orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat di mata saya. karena konstitusi tersebut terus 2. Apabila ada golongan yang telah meninggalkan perjuangan di jalan Allah maka Allah akan menimpahkan kehinaan kepada mereka. Abu Bakar mendadak jatuh sakit. sebagai besar majelis syura menerima. Walaupun khalifah Abu Bakar menunjuk orang yang akan menjadi penggantinya. Dengan diajukan nama Umar bin Khattab oleh khalifah sebagai calon pengganti Abu Bakar. Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Calon penggantinya di bicarakan dalam majelis syura.

tidak sama dengan Abu Bakar tidak serupa pula dengan Umar Ibn Khattab.” Abu Bakar kemudian menemui umat Islam yang berkumpul di Masjid dan menyampaikan keputusannya memilih Umar. Abu Bakar bertanya. memang begitulah keyakinanku dan pengetahuanku atas dirinya. Jika ia berlaku adil. para hadirin pun menyatakan sikap setuju dan mematuhi apa yang disampaikan Adapun pidato khalifah Umar Abu yang dikenal di depan Bakar. sesungguhnya aku tidak melupakan pemikiranku dan tidak memilih karabatkmu sebagai penggantiku untuk memimpin kamu.agamanya.. Orang-orang yang dalim itu kelak akan tahu juga kemana mereka akan dikuburkan. Tetapi jika ia menukar-menukar tiap-tiap orang memikul sendiri segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. diriku. kamu Sistem mengikuti Pemilihan hawa nafsuku dalam hal ibn ini. Aku mengangkat Umar karena itu. “Aku tidak mengumpulkan kamu sekalian melainkan agar kamu dapat bersama-sama memikul amanat yang di pikulkan kepada aku dalam urusan kamu. seperti halnya Utsman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga mengalami proses lain lagi. maupun untuk kaum semua. Aku sekali-kali tidak mempunyai keinginan agar 3. Semuga Allah mencurahkan rahmat kesejahteraan atas kamu semuanya. majelis permusyawaratan waktu itu beliau menyampaikan tentang politik kekhalifahan. Hanya kebaikan yang aku kehendaki. Sebab aku hanyalah orang seperti salah seorang diantara kamu dan sekarang kamu dapat memutuskan kebenaran. Baik aku ditentang oleh siapa saja yang menentangku atau disetujui oleh siapa saja yang menyetujuiku. apakah semua kalian rela menerima orang yang kelak akan memimpin kamu? Demi Allah. Ia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh . Aku tidak mengetahui barang yang gaib. Affan Khalifah Usman Sudah menjadi keawajiban dari pemimpin pemerintahan (waliyul amr) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu. dengar dan patuilah dia.

Utsman Ibn Affan. Mereka dengan kecewa meninggalkan rumah kediaman umar. Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti. Abdurrahman ibn Auf tidak hanya membatasi diri untuk berkonsultasi dengan anggota majelis syura. Zubair ibn Awwam dan Thalhah ibn Ubaidillah serta Abdullah ibn Umar. Majelis akhirnya memutuskan formatur tunggal yaitu Abdurrahman ibn Auf untuk memilih salah seorang diantara calon khalifah yang telah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab dalam melaksanakan tugasnya sebagai formatur tunggal. Dia menolak usul itu seraya menyatakan bahwa cukuplah sudah dari keluarga besar umar mendapatkan kehormatan menjadi khalifah. dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah: Ali Ibn Abi Thalib. Bahkan umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya sendiri. terutama para . Akhirnya Umar menyerah. Abdurrahman ibn Auf. karena mereka khawatir bahwa akibat luka-luka itu umar tidak akan hidup lebih lama lagi. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior. majelis syura bersidang untuk memilih salah seorang dari keenam calon yang telah diajukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab. Saad ibn Abu Waqash. dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya. Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai khalifah dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Luluah. Tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak. perpecahan dikhawatirkan umat. akan tetapi terjadi Umar pertentangan menolak dan dikalangan memenuhii permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebik dahulu meninggal. tetapi tidak secara langsung menunjuk penggantinya. tetapi juga kepada tokoh-tokoh wanita.Umar sebelum ia wafat. Abdullah ibn Umar. hari esoknya mereka kembali lagi mengunjungi Umar dan mendesaknya agar segera menunjuk penggantinya. Setelah Umar ibnu Khattab meninggal dunia.

lalu menjabat tangan Utsman ibn Affan. membuat keniasaan baru yang layak bagi ahli kebajikan dalam hal-hal yang belum kamu jadikan sebagi kebiasaan dan mencegah diriku dari bertindak atas kamu kecuali dalam hal-hal . saksikanlah! Ya Allah. Abdurrahman ibn Auf selaku formatur memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Mendengar jawaban seperti itu Abdurrahman ibn Auf melepaskan tangan Ali Ibn Abi Thalib dan mempersilakan duduk. yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumku dalam hal-hal yang kamu sekalian telah bersepakat dan telah kamu jadikan sebagai kebiasaan. Utsman ibn Affan menjawab dengan singkat: “demi Allah. kemudian Abdurrahman ibn Auf menjabat tangan Ali Ibn Abi Thalib sambil bertanya “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. dan sesungguhnya aku adalah sorang muttabi’ (pengikut sunnah Rasul SAW) dan bukanlah bahwa kalian berhak menuntut aku mengenai selain kitab Allah dan sunnah nabi-nya. sambil berkata: “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. formatur memanggil Utsman ibn Affan. mulailah formatur tunggal mengumumkan hasil usaha formatur. sesungguhnya. Abdurrahman ibn Auf. Mendengar jawaban seperti itu. Setelah shalat berjamaah. Dalam pidato pelantikan (inaugural speech) dari khalifah terpilih Utsman ibn Affan. Selanjutnya. tugas ini telah dipikulkan kepadaku dan aku menerimanya. selakku formatur tunggal.ummul mukminin (para istri nabi SAW). kemudian mengambil calon-calon tersebut. ya”!. Dimulailah dari Ali Ibn Abi Thalib. setelah beliau dibaiat adalah sebagai berikut: “Amma ba’du. Untuk melaksanakan pemilihan dan sekaligus baiat bagi calon khalifah. sunnah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. berucap: “ya Allah.” Semua yang hadir berdiri dan menyatakan baiat kepada Utsman ibn Affan selaku khalifah yang baru. sunah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang pernah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. aku bersedia menegakkan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dan aku akan berusaha sekuat tenaga menurut kemampuanku. saksikanlah!. Ali ibn Abi Thalib menjawab: “demi Allah. saksikanlah! Ya Allah.

Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali di Syam. Namun demikian. Ai’syah menggalang kekuatan pula bersama Talhah dan Zubair untuk melawan Ali. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. pakaian musim panas. para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah. Zubair dan Saad ibn Abi Waqash untuk dibaiat untuk menjadi khalifah. ibn Abi Thalib Pemilihan Setelah pembunuhan Utsman. Ia bahkan mengerahkan tentaranya untuk memerangi Ali. Pertama perlu kita melihat pidato beliau semasa menjabat sebagai khalifah yaitu kepada para gubernurnya beliau yakni sebagai berikut: “Berlaku adillah terhadap manusia dan bersabarlah menghadapi kebutuhan mereka. sebab mereka itu adalah kebendaraan rakyat janganlah kamu menghalangi seseorang dari memenuhi keperluan dan janganlah kamu tolak mereka mengenai permintaannya dan sekali-kali jangan jual pakaian musim dingin. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia. Perlawanan Muawiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai Khalifah tandingan di Syam. dan hewan milik rakyat. Menurutnya. orang didukung oleh komunitas inilah lebih berhak menjadi khalifah. sedangkan di Mekkah. Pasca pembunuhan Usman. Sistem kamu sendiri Khalifah telah Ali menyebabkannya”. karena dudkungan oleh sebagian besar rakyat. Ia menuduh Ali berada dibelakang kaum pemberontak. Muawwiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman.yang 4. suasana memang begitu kacau. Ali dianggap sah menduduki jabatan khalifah. Begitu pula hambatannya untuk menagih pajak (kharaj) . Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha’i melakukan baiat dan didikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubair. karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). Menurut sebuah riwayat Thalhah dan Zubair membaiat Ali dibawah ancaman pedang oleh Malik Al-Asytar. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia.

dan sekali-kali kamu memukul seseorang karena hanya satu dirham yang tidak dapat dilunasi” .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->