P. 1
agama

agama

|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: Neo Dinastian Onssalis on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

KATA PENGANTAR

Puji Esa,karena

syukur atas

saya

panjatkan dan

kehadirat

Tuhan

Yang saya

Maha dapat

rahmat

anugerah-Nyalah

menyelesaikan penulisan makalah tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini diamaksudkan untuk referensi bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah ini saya tulis dengan menyesuaikan tema yang diberikan oleh dosen yang berisikan tentang Politik Islam. Tujuan dari penulisan makalah ini yakni memperluas wawasan mahasiswa tentang pengetahuan Politik Islam sehingga mahasiswa dapat Mahir berpolitik. Pada kesempatan ini saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Drs. Djaelan M.Ag. Yang telah Memberikan judul dari makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan detail dan bobot informasinya,oleh karena itu tanggapan akan makalah ini demi memperbaiki isi makalah ini akan saya sambut dengan baik. Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak termasuk untuk diri saya sendiri,dan juga mahasiswa mata kuliah Pendidkan Agama Islam.

Depok, Mei 2011 Penulis

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Politik Islam adalah sebuah jenis politik yang ada dari berbagai politik didunia. Sistem politik ini mulai muncul bersamaan dengan berkembangnya pengaruh agama Islam di Timur Tengah yang dijalankan oleh Rasullullah S.A.W. Politik Islam berbeda dengan politik yang berasal dari dunia Barat, baik dari sumber,praktik,dan hukum yang dijalankan.Politik Islam bersumber dari wahyu yang diterima Rasullullah S.A.W yang berasal dari Allah S.W.T untuk kemaslhatan umatnya dan juga manusia yang berada di bumi. Sedangkan Sistem politik yang berasal dari dunia barat berasal dari pemikiran-pemikiran manusia yang sesuai dengan kaum dimana ia berada. Akan tetapi,seiring perkembangannya politik islam sudah mulai ditinggalkan oleh umat muslim itu sendiri. 1.2 Perumusan Masalah Banyaknya krisis politik yang terjadi belakangan ini di berbagai Negara khususnya yang terjadi Negara timur tengah, menjadi pertanyaan kepada kita semua apakah system politik yang dianut sudah benar-benar cocok dengan Negara-negara muslim tersebut. Atau ini merupakan pertanda bahwa system politik tersebut berbeda dengan akar budaya muslim yang kuat,sehingga terjadi singgungan karena ketidakcocokan tersebut. Politik Islam merupakan sebuah solusi dari berbagai krisis yang ada,karena system politik yang telah ada mungkin tidak mencakup kepentingan seluruh umat muslim. 1.2 Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengertian politik-politik Islam, bahwa politik Islam adalah system

Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas makalah kami. .politik terbaik saat ini.

Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat. (Al-Isra’: 80) Asas-asas Sistem Politik Islam 1. (AlQasas: 70) Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut: • Bahawasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia. Dan Dialah Allah.PEMBAHASAN SISTEM POLITIK DALAM ISLAM Pengertian Politik Menurut Islam Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.1. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah: Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku. dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa • Bahawasanya hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki oleh sesiap kecuali Allah .

a. supaya harta itu jangan hanya beredar di .w.a.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka.a. Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.2.w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s. Para rasul meyampaikan. kerabat Rasul.• Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta • Bahawasanya hanya Allah sahaja sebab yang Dialah memiliki hak mengeluarkan Pemilik • peraturan-peraturan satu-satuNya Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah. Dalam sistem politik Islam.a. anak-anak yatim. Rasul. Firman Allah: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah. Risalah Risalah bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad s. 1. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-oerintah Rasulullah s.

Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adlah sebagai wakil Allah. supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Khilafah Khilafah bererti perwakilan. (Al-Hasyr: 7) Maka demi Tuhanmu. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. dan bertakwalah kepada Allah. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. dengan kekuasaanyang telah diamanahkan ini. Di atas landasan ini.3.antara orang-orang kaya saja di antara kamu. fajir dan lalai Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang terhadap ditetapkan olehNya . (An-Nisa’: 65) 1. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka. (Yunus: 14) Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Oleh itu. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. fasiq. maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar. maka manusia hendaklah melaksanakan undangundang Allah dalam batas yang ditetapkan. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: • Terdiri daripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip=prinsip tanggngjawab yang terangkum dalam pengertian kkhilafah • Tidak terdiri daripada orang-orang zalim.

prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia. berakal sihat. • Keadilan Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas. di antara dua pihak yang bersebgketa di hadapan pihak pengadilan. termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan AsSunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkara baru yang timbul di dalangan ummah melalui proses ijtihad. di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. kearifan serta kemampuan intelek dan fizikal Terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapt dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan Prinsip-prinsip Utama Sistem Politik Islam • Musyawarah Asas musyawarah yang paling utama adldah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akan menjawat tugastugas utama dalam pentadbiran ummah. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. • Kebebasan . memiliki kecerdasan. maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut.• Terdiri daripada orang-orang yang berilmu.kewajipan berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam.

• Persamaan Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak.Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berterskan kepada makruf dan kebajikan. Tujuan Politik Menurut Islam Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. ini juga bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat undang. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat. maka akan tertegaklah Ad-Din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. • yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuatkuasa undang- Hak menghisab pihak pemerintah Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam: . Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam halhal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenaradalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undangundang perlembagaan negara Islam. Dalam pengertian yang luas. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.

Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara 10. zakat. hukum yang sah berlaku hanyalah hukum Allah dan rosulNya. Mengatur kikir 9. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia 5. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai 4. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad- . Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih 3. Din KONSEP POLITIK DALAM ISLAM Prinsip-prinsip islam berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. diantaranya: Pertama. kekuasaan hanya milik Allah dan bukan milik rakyat. Mengendalikan urusan pengutipan cukai. walaupun bertentangan dengan mayoritas rakyat.1. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar 6. dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak 8. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam 7. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam 2. Kedua.

namun tetap terlarang menurut sebagian ulama salafy (misalnya Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i). yang menang itu tidak selalu benar.” Apa pemilu itu musyrik? Ya. Apa demokrasi itu kafir? Ya. jika peserta pemilu menuhankan kotak suara. padahal yang banyak itu tidak selalu benar. tetapi hanya tunduk kepada “Pengertian demokrasi adalah hukum kedaulatan itu di tangan Allah rakyat. Jika demikian. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat. Maka syariat Islam bisa kalah.” “Dalam sistem demokrasi. Pada dasarnya. jika para penganut paham demokrasi menganggap rakyat memiliki hak untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Bukan yang paling baik dan paling benar yang menjadi pemenang. . dan “terpaksa” mengikuti pemilu (dan proses demokrasi) dengan tujuan menegakkan hukum Allah “semampunya” lewat parlemen. Menyekutukan Tuhan dalam hak membuat hukum adalah kemusyrikan. Dan umat islam harus berusaha menghapusnya dan menggantinya dengan sistem khilafah islamiyah. Saya kira realitas politik mutakhir menampakkan paradoks demokrasi itu. Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram maka dia kafir. agar kekuasaan tidak jatuh ketangan orang-orang jahat/kafir maka diperbolehkan menurut sebagian ulama dari kalangan ikhwanul muslimin (misalnya Yusuf Al Qardhawi). Sedangkan mengikuti pemilu dgn meyakini bahwa pada dasarnya hak membuat hukum adalah di tangan Allah. meyakini bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. sistem demokrasi.Ketiga. Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah. Tetapi sebelum khilafah islamiyah terbentuk. bukan di tangan Allah. tidak boleh tunduk kepada suara mayoritas. pemilu dan parlemen adalah sistem yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan sistem islam. untuk sementara boleh saja berjuang lewat pemilu-parlemen-parpol islam. Atau dengan kata lain meyakini bahwa rakyat tidak wajib berhukum dengan hukum islam. bukan di tangan Tuhan.

kepentingan oke2 aja tuh kliatannya… Intinya adalah: menegakkan syariat islam itu wajib. yang akhirnya menghancurkan negara mereka sendiri. Karena ingin meraih suara rakyat itulah. Plato (427-347 SM). karena sama Dalam sistem demokrasi yang meyakini. ada partai yang mempunyai program seperti “tong sampah”. Ketika rakyat lelah dengan kebebasan tanpa aturan. dalam karyanya The Republic. maka mereka akan mengangkat seorang tiran untuk memulihkan aturan. memandang demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak ideal. dan oligarchi (negara dipimpin oleh sedikit orang). Apa saja diadakan. Tapi nampaknya socrates salah. Jika rakyat suka berjudi. lebih rendah nilainya dibandingkan aristokrasi (negara dipimpin para pecinta hikmah/kebenaran). ‘timokrasi’ (negara dipimpin para ksatria pecinta kehormatan). islam. (… when men tire of the lawlessness of a liberty… they appoint a strong man to restore order). Sedangkan mendukung partai sekuler maka jelas haram.seperti saja kata pepatah: memusuhi tiada rotan syariat akar pun jadi. Kebebasan menjadi sempurna. yang penting dapat dukungan. Socrates. Jika rakyat hobi pengajian. maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. seperti diceritakan muridnya. Sekilas nampak baik. Di negara demokrasi (pemerintahan oleh rakyat – the rule of the people). bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. maka rakyat akan memilih pemimpin sesuai dengan seleranya. maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. Jika rakyat suka dangdut. kata Socrates. . Wahai Slogan demokratisasi kaum ternyata mengandung muatan Muslim. Banyak sekali slogan dan wajah manis yang disajikan di hadapan kita. dan sekulerisme itu negara besar pengemban ideologi kufur sekulerisme kapitalisme. buktinya Amerika haram. maka mereka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. semua orang ingin berbuat menurut kehendaknya sendiri. tapi sebenarnya hanyalah tipuan belaka.

dan apa yang disembunyikan di dada mereka lebih besar (TQS. Hal itu terdapat dua bukti yaitu Al-Quran dan Al-Hadis.Karenanya. Saya memohon pada Allah ‘Azza wa Jalla semoga memberikan taufiqNya kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfa’at dan beramal dengannya serta berda’wah kepadanya di atas hujjah yang nyata. dan semoga Ia mengumpulkan kita semuanya di atas kebenaran dan petunjuk dan menyelamatkan kita semuanya dari berbagai fitnah baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya Allah Maha penolong atas segala hal dan Dia Maha kuasa atasnya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam serta keberkahan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian SISTEM POLITIK ISLAM TEORI HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA (KERANGKA KONSEPTUAL) Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan negara dalam menerapkan bagi individu sistem dan dan peraturan serta yang untuk untuk menjamin Dasar-dasar keamanan Islam golongan merealisasikan kemaslahatan Islam menjamin politik semacam itu. yang menjadi dasar dan sumber utama Islam adalah Al-Quran. sistem ketatanegaraan Islam atau politik Islam yang . meskipun Al-Quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci. Ali Imran[3]:118). dijadikan acuan sistem keadilan merealisasikan kemaslahatan manusia disetiap zaman dan tempat. waspadalah dalam mensikapi berbagai slogan dan propaganda serta aktivitas kaum imperialis di dunia Islam. tetapi menetapkan dasardasar dan kaidah-kaidah kulliyah tentang sistem pengaturan urusan umat dalam tatanegara Islam atau pemerintahan Dalam hal ini. Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya: Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka.

Oleh karena itu dari mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolahan urusan kenegaraan. Masa Nabi Beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang dan oleh Khulafa Al-Rasyidin. yang berbunyi: . Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjukpetunjuk beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. di tangan Engkaulah segala kebajikan. berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. adalah berdasarkan perjanjian dengan penduduk (Ali Imron.harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad A. Demikian pula dalam hal ini perilaku beliau hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan. Di Negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. dan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. 4:26). Allah SWT menegaskan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan-Nya. Salah satu hal yang kiranya patut dikaji dari masa Nabi Muhammad adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dilihat dari sumber kekuasan negara. Namun ditinjau dari cara Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan dari masyarakat Madinah. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan.

Bukti sejarah akan layak dijadikan acuan bagi seorang pemimpin. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional. mereka yang tidak mampu . Menurut teori ini. Kerap kali beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. Setelah mendengar petunjuk Nabi. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar. Beliau sendiri. Namun. seperti apa yang dikatakan Umar. Pada bentuk pertama dapat dicatat dalam musyawarah Nabi dengan sahabat senior tentang tawanan perang badar. beliau masih memberi hak kebebasan kepada para sahabat untuk memilih. Tetapi dalam bekonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Perjanjian yang dikenal dengan bay’ah al-aqabah. meski seorang Rasul. amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soalsoal kemasyarakatan. Sedangkan Umar menyarankan supaya mereka dibunuh saja. Semula Nabi menerima saran Abu Bakar dan banyak diantara tawanan perang yang dibebaskan. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Abu Bakar meminta agar tawanan tersebut agar dibebaskan dengan syarat meminta tebusan dari mereka. lebih condong kepada pendapat Abu bakar. Dalam kacamata teori politik modern dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial. Dalam musyawarah tersebut Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. atau melepaskan para tawanan dengan tebusan. Banyak peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan. masyarakat atau rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasan sebagai kompensasi.Madinah. tentunya dalam batasan-batasan yang relatif longgar. membunuh. khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. para sahabat melepaskan para tawanan dengan meminta tebusan tunai yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

membayar tebusan. Sedangkan ketiga dapat dilihat pada musyawarah Nabi dengan sahabat dalam rangka menghadapi kaum Quraisy Mekkah diperang Uhud. Nabi mengesampingkan keberatan-keberatan para sahabat. Akhirnya Nabi SAW menerima usulan mayoritas sahabat dan menghadang tentara musuh di bukit Uhud. Strategi ini ternyata berhasil menghadang tentara sekutu memasuki madinah. tetapi mempunyai kepandaian membaca dan menulis. Nabi sendiri menawarkan supaya kaum muslimin bertahan saja didalam kota menanti kedatangan musuh. Sementara keempat adalah keputusan Nabi SAW dalam menghadapi delegasi Quraisy ketika ratifikasi perjanjian Ubudiyah. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa hasil apapun. Nabi dan Abu Bakar menangis menyesali keputusan mereka sebelumnya. Dalam bentuk kedua. maupun isi perjanjianitu sendiri yang terkesan merugikan pihak Islam. bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. terutama Umar baik dalam penyusunan naskah perjanjian. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membuang benteng pertahanan dalam perang ahzáb menghadapi tentara Quraisy dan sekutu-sekutunya dengan menggali parit-parit disekitar Madinah. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dalam hal ini. Pertimbangnnya adalah supaya anak-anak dan kaum wanita dapat terlindungi dari perang. mengoreksi keputusan Nabi dan Abu Bakar serta membenarkan membenarkan pendapat Umar. Artinya: Tidak patut. Namun sebagian besar sahabat mengusulkan supaya pasukan Islam menyongsong mereka keluar Madinah. diwajibkan mengajar penduduk Madinah yang tidak pandai membaca Anfal. Nabi membicarakan strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Ketika dan menulis. Dalam masalah ini. 8:67): Namun keesokan harinya Allah menurunkan ayat al-Quran surat (Al- .

Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad. Ketika hendak mendektekan lafaz perjanjian “ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail Ibn Amr kepada Ali. Nabi selalu mengalah dan memperturutkan kemauan Suhail Ibn Amr. diganti dengan “bismikallāhumma”. seperti dijelaskan lebih jauh bahwa ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim. Nabi SAW memenuhi keberatan Suhail dan menyuruh Ali Ibn Abi Thalib untuk menuliskannya. mohonkanlah ampun mereka. kalau ia mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Dalam Ali Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. Menurut Suhail. Allah SWT untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. Maka bertawakkallah kepada Allah. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. delegasi Quraisy Mekah. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. tentu tidak memerangi Muhammad. Suhail tidak kenal dengan Alrahman dan Al-rahim. Suhail tidak setuju ketika Nabi SAW akan memulai penulisan naskah dengan lafa Suhail minta supaya kalimat tersebut “bismillāhirrahmānirrahīm”. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. hal ini Rasulullah (3: SAW diperintahkan 159). bagi Karena itu dan ma'afkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. agar bermusyawarah dengan . Nabi juga tidak keberatan dengan interupsi Suhail dan kembali memerintahkan Ali untuk menuliskannya sesuai dengan keinginan Suhail. Allah SWT berfirman dalam surat Imran yang berbunyi: bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Tetapi. lagi-lagi Suhail keberatan dan meminta supaya kata-kata Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad Ibn Abdullah. khususnya kepada setiap pemimpin.penyusunan naskah.

anggota-anggotanya. Musyawarah diantara para sahabat pendapat Nabi itu SAW calon begitu itu benar-benar Negara bebas dan terbuka dalam terjadi menemukan kepala (khalifah). 1. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah Nabi dimakamkan. mereka lalu menyiarkannya. yang berbunyi:: Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan. Pemilihan dan kepala tidak menemukan perkara dengan individu. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka. Dalam hal ini. banyak disinyalir tentang seruan terhadap musyawarah. Allah SWT berfirman dalam surat (Annisa'. tentulah kamu mengikut syaitan. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu. tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. perpecahan itu tidak terjadi dan kesepakatan bulat pun terwujud . karena masjid Nabawi digunakan umat Islam berkumpul untuk memakamkan jenazah Rasulullah. 5:83). karena Rasulullah SAW dan para Khulafa' Al-Rasyidin sering B. Mereka bermusyawarah dengan mengambil tempat di perkampungan Bani Sai’dah. Di dalam beberapa hadiś. kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). sehingga Bahkan pendapat- meruncing dikhawatirkan perpecahan dikalangan umat Islam. bermusyawarah. Negara Masa Khulafa’ Al-Rasyidin Abu Bakar Sistem Pemilihan Khalifah pendapat Sistem Dengan wafatnya Nabi Muhamamad SAW berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam karena beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Tetapi berkat ukhuwah Islamiyah.

Saya sudah dijadikan penguasa atas kamu sekalian. Mereka itu adalah Umar ibn Khattab. Saad ibn Abi Waqash. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu kesengajaan dalam artian pertemuan itu tidak direncanakan. Asin ibn Khudair. Adapun Ali ibn Abi Thalib. wafat 6 bulan kemudian. seorang budak yang telah dimerdekakan yaitu Abu Khuzaifah. Tentang fungsi dan tugas yang dilaksanakan pemerintahan dan dipertanggungjawabkan dikemudian sebagai hari. dan saya bukanlah orang yang terbaik diantara kamu. masing-masing dari unsur khazraj dan unsur aus. dan Salim. dan Thalhah ibn Ubaidillah. Abdurrahman ibn Auf. Usman ibn Affan. Abu Ubaidillah Bin Jarrah. kecuali Zubair. Adapun banyak sahabat senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu. kepala pemerintahan memulai masa jabatannya dengan sebuah pidato pelantikan. Zubair memerlukan tekanan dari umar agar bersedia membaiat. menurut banyak ahli sejarah. Dengan pidato pelantikan tersebut diharapkan sebagai janji penguasa kepada rakyat. seperti Ali ibn Abi Thalib. Hal ini disebabkan oleh negara-negara demokrasi tersebut menghendaki rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Kebenaran adalah suatu kepercayaan . baru berbai'ah kepada Abu Bakar setelah Fatimah. Sebagai konvensi negara demokrasi.sebagai gambaran kehidupan dalam mengemukakan pendapat didalam musyawarah perkampungan Menurut Mawardi pada itu. isteri Ali dan putrid tunggal Nabi SAW. sementara Bani itu jalannya Sai’dah musyawarah di tersebut. hakikatnya pemilihan Abu Bakar dibalai pertemuan Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Kalau saya berlaku baik bantulah saya. berikut: Pidato pelantikan khalifah Abu Bakar setelah beliau dibaiat adalah “Kemudian saudara-saudara. dengan sukarela membaiat kepada Abu Bakar. Basyir ibn Sa’ad. Para sahabat senior tersebut kemudian seorang demi seorang. sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. Dua diantara mereka dari kelompok muhajirin atau Quraisy dan dua dari kelompok anshar. Zubair ibn Awwam. Keadaan waktu itu sangat genting.

khalifah Abu Bakar membuat surat keputusan tentang pengangkatan Umar Bin Khattab sebagai khalifah surat keputusan itu antara lain berbunyi: “Umar Bin Khattab telah kuangkat Umar Bin Khattab menjadi khalifah penggantiku. baik. karena konstitusi tersebut terus 2. Usman bin Affan. Walaupun khalifah Abu Bakar menunjuk orang yang akan menjadi penggantinya. Karena merasa sakitnya semakin berat dan kemungkinan ajalnya sudah dekat. Hanya sebagian Setelah majelis kecil syura mengukuhkan yang Umar Bin keberatan. Sebagai wakil. Usaid bin Khudair. Apabila ada golongan yang telah meninggalkan perjuangan di jalan Allah maka Allah akan menimpahkan kehinaan kepada mereka.dan dusta adalah penghianatan. untuk Allah. berlaku Sistem pada Pemilihan zaman Khalifah Khulafa Umar Ibn Al-Rasyidin. Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. yang anggota-anggotanya antara lain adalah Abdurrahman bin Auf. Khattab Pada tahun ketiga pemerintahannya. Calon penggantinya di bicarakan dalam majelis syura. Selama lima belas hari ia tidak bisa memimpin Şalat berjamah dimasjid. sesudah haknya nanti saya berikan insya Allah dan orang kuat bagi saya adalah lemah sesudah haknya itu nanti saya ambil insya Allah. Rasul dan . Ia tidak akan melakukan penunjukkan secara pribadi. Dalam pidato pelantikan Abu Bakar merupakan manifestasi formulasi mukadimah konstitusi Negara Islam pertama. Abu Bakar merasa perlu memberi wasiat tentang penggantinya kelak. Khattab sebagai pengganti khalifah Abu Bakar jika Abu Bakar meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib. sebagai besar majelis syura menerima. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan. dan lain-lain. Abu Bakar meminta Umar menjadi imam Şalat. Hendaknya kamu taat dan patuh kepadanya aku tidak pernah melalaikan sesuatu kebaikan. Dengan diajukan nama Umar bin Khattab oleh khalifah sebagai calon pengganti Abu Bakar. Tetapi khalifah Abu Bakar dengan penuh kesadaran menunjuk penggantinya sebelum ia meninggal dunia. Maka Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab. Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat di mata saya.

Jika ia berlaku adil. Semuga Allah mencurahkan rahmat kesejahteraan atas kamu semuanya. apakah semua kalian rela menerima orang yang kelak akan memimpin kamu? Demi Allah. Ia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh . “Aku tidak mengumpulkan kamu sekalian melainkan agar kamu dapat bersama-sama memikul amanat yang di pikulkan kepada aku dalam urusan kamu. memang begitulah keyakinanku dan pengetahuanku atas dirinya.. diriku. Tetapi jika ia menukar-menukar tiap-tiap orang memikul sendiri segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Orang-orang yang dalim itu kelak akan tahu juga kemana mereka akan dikuburkan. sesungguhnya aku tidak melupakan pemikiranku dan tidak memilih karabatkmu sebagai penggantiku untuk memimpin kamu. majelis permusyawaratan waktu itu beliau menyampaikan tentang politik kekhalifahan. Aku mengangkat Umar karena itu. tidak sama dengan Abu Bakar tidak serupa pula dengan Umar Ibn Khattab.agamanya. dengar dan patuilah dia. Affan Khalifah Usman Sudah menjadi keawajiban dari pemimpin pemerintahan (waliyul amr) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu. Baik aku ditentang oleh siapa saja yang menentangku atau disetujui oleh siapa saja yang menyetujuiku. maupun untuk kaum semua. Hanya kebaikan yang aku kehendaki. Sebab aku hanyalah orang seperti salah seorang diantara kamu dan sekarang kamu dapat memutuskan kebenaran. seperti halnya Utsman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga mengalami proses lain lagi. Aku tidak mengetahui barang yang gaib.” Abu Bakar kemudian menemui umat Islam yang berkumpul di Masjid dan menyampaikan keputusannya memilih Umar. Abu Bakar bertanya. kamu Sistem mengikuti Pemilihan hawa nafsuku dalam hal ibn ini. para hadirin pun menyatakan sikap setuju dan mematuhi apa yang disampaikan Adapun pidato khalifah Umar Abu yang dikenal di depan Bakar. Aku sekali-kali tidak mempunyai keinginan agar 3.

Akhirnya Umar menyerah. Mereka dengan kecewa meninggalkan rumah kediaman umar. hari esoknya mereka kembali lagi mengunjungi Umar dan mendesaknya agar segera menunjuk penggantinya. Abdullah ibn Umar. akan tetapi terjadi Umar pertentangan menolak dan dikalangan memenuhii permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebik dahulu meninggal. Abdurrahman ibn Auf tidak hanya membatasi diri untuk berkonsultasi dengan anggota majelis syura. Bahkan umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya sendiri. Abdurrahman ibn Auf. Utsman Ibn Affan. tetapi juga kepada tokoh-tokoh wanita. Majelis akhirnya memutuskan formatur tunggal yaitu Abdurrahman ibn Auf untuk memilih salah seorang diantara calon khalifah yang telah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab dalam melaksanakan tugasnya sebagai formatur tunggal.Umar sebelum ia wafat. majelis syura bersidang untuk memilih salah seorang dari keenam calon yang telah diajukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab. dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya. karena mereka khawatir bahwa akibat luka-luka itu umar tidak akan hidup lebih lama lagi. Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai khalifah dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Luluah. Saad ibn Abu Waqash. perpecahan dikhawatirkan umat. Setelah Umar ibnu Khattab meninggal dunia. Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti. dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah: Ali Ibn Abi Thalib. Zubair ibn Awwam dan Thalhah ibn Ubaidillah serta Abdullah ibn Umar. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior. Dia menolak usul itu seraya menyatakan bahwa cukuplah sudah dari keluarga besar umar mendapatkan kehormatan menjadi khalifah. Tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak. tetapi tidak secara langsung menunjuk penggantinya. terutama para .

kemudian mengambil calon-calon tersebut. Mendengar jawaban seperti itu. sunah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang pernah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. saksikanlah!. saksikanlah! Ya Allah. Utsman ibn Affan menjawab dengan singkat: “demi Allah. lalu menjabat tangan Utsman ibn Affan. ya”!. setelah beliau dibaiat adalah sebagai berikut: “Amma ba’du. Untuk melaksanakan pemilihan dan sekaligus baiat bagi calon khalifah. mulailah formatur tunggal mengumumkan hasil usaha formatur. Ali ibn Abi Thalib menjawab: “demi Allah. Setelah shalat berjamaah. Dalam pidato pelantikan (inaugural speech) dari khalifah terpilih Utsman ibn Affan. formatur memanggil Utsman ibn Affan. saksikanlah! Ya Allah. selakku formatur tunggal. aku bersedia menegakkan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dan aku akan berusaha sekuat tenaga menurut kemampuanku. Mendengar jawaban seperti itu Abdurrahman ibn Auf melepaskan tangan Ali Ibn Abi Thalib dan mempersilakan duduk.” Semua yang hadir berdiri dan menyatakan baiat kepada Utsman ibn Affan selaku khalifah yang baru. Abdurrahman ibn Auf. Dimulailah dari Ali Ibn Abi Thalib.ummul mukminin (para istri nabi SAW). sunnah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?”. tugas ini telah dipikulkan kepadaku dan aku menerimanya. membuat keniasaan baru yang layak bagi ahli kebajikan dalam hal-hal yang belum kamu jadikan sebagi kebiasaan dan mencegah diriku dari bertindak atas kamu kecuali dalam hal-hal . kemudian Abdurrahman ibn Auf menjabat tangan Ali Ibn Abi Thalib sambil bertanya “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumku dalam hal-hal yang kamu sekalian telah bersepakat dan telah kamu jadikan sebagai kebiasaan. sambil berkata: “apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah. Selanjutnya. dan sesungguhnya aku adalah sorang muttabi’ (pengikut sunnah Rasul SAW) dan bukanlah bahwa kalian berhak menuntut aku mengenai selain kitab Allah dan sunnah nabi-nya. sesungguhnya. berucap: “ya Allah. Abdurrahman ibn Auf selaku formatur memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di Masjid Nabawi.

Pasca pembunuhan Usman. Muawwiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali di Syam. pakaian musim panas. ibn Abi Thalib Pemilihan Setelah pembunuhan Utsman. Sistem kamu sendiri Khalifah telah Ali menyebabkannya”. suasana memang begitu kacau. Menurutnya. Zubair dan Saad ibn Abi Waqash untuk dibaiat untuk menjadi khalifah. Namun demikian. Ia menuduh Ali berada dibelakang kaum pemberontak. karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). orang didukung oleh komunitas inilah lebih berhak menjadi khalifah. Begitu pula hambatannya untuk menagih pajak (kharaj) . Menurut sebuah riwayat Thalhah dan Zubair membaiat Ali dibawah ancaman pedang oleh Malik Al-Asytar. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Ai’syah menggalang kekuatan pula bersama Talhah dan Zubair untuk melawan Ali. sedangkan di Mekkah. karena dudkungan oleh sebagian besar rakyat. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha’i melakukan baiat dan didikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubair. Perlawanan Muawiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai Khalifah tandingan di Syam.yang 4. para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia. Pertama perlu kita melihat pidato beliau semasa menjabat sebagai khalifah yaitu kepada para gubernurnya beliau yakni sebagai berikut: “Berlaku adillah terhadap manusia dan bersabarlah menghadapi kebutuhan mereka. Ali dianggap sah menduduki jabatan khalifah. dan hewan milik rakyat. Ia bahkan mengerahkan tentaranya untuk memerangi Ali. sebab mereka itu adalah kebendaraan rakyat janganlah kamu menghalangi seseorang dari memenuhi keperluan dan janganlah kamu tolak mereka mengenai permintaannya dan sekali-kali jangan jual pakaian musim dingin. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia.

dan sekali-kali kamu memukul seseorang karena hanya satu dirham yang tidak dapat dilunasi” .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->