P. 1
konsep PBS

konsep PBS

|Views: 437|Likes:
Published by Chong Foongling

More info:

Published by: Chong Foongling on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

Sections

  • 1. MELAHIRKAN INDIVIDU YANG:
  • 2. Kaedah Mentaksir
  • 3. Siapa yang mentaksir
  • 4. Perkara dilapor
  • 5. Pentaksiran Psikometrik
  • 6. Berasaskan Standard
  • 7. Fleksibel:

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - KONSEP & PEMANTAPAN

SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH PETALING UTAMA

Dikembangkan oleh : Muliani bt Abu Bakar SK Sungei Way Petaling Jaya

TUMPUAN FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN
untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan (berpotensi), berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmoran keluarga, masyarakat dan Negara

TUMPUAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah:  suatu usaha berterusan  untuk mewujudkan insan  untuk melahirkan warganegara

TUMPUAN FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi (kapasiti) individu secara menyeluruh dan bersepadu .

rohani. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan .TUMPUAN FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani.

SISTEM PENTAKSIRAN SEMASA Primary 1 2 3 4 5 UPSR Lower SecondaryUpper Secondary 6 7 8 9 10 11 PMR Ujian Pencapaian Sekola Rendah Penilaian Menengah Rendah SPM Sijil Pelajaran Malaysia .

panduan dan peraturan • Membolehkan calon memperbaiki pencapaian diri (assessment for learning) .Apakah PBS? • Pentaksiran yang dirancang. • LPM menyediakan instrumen merangkumi piawai. diskor dan dilapor oleh sekolah. ditadbir. kriteria.

Apakah PBS? • • • •

MATLAMAT PBS
Pentaksiran yang lebih holistik Pentaksiran yang berterusan Memperbaiki pembelajaran murid Membina modal insan dengan lebih berkesan

Konsep PBS
 Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan tentang murid yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan.

Konsep PBS
 Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens.

Konsep PBS  Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran. .

. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina.Konsep PBS  Dilaporkan di peringkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar.

Konsep PBS  Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti .Konsep PBS  Dimoderasikan merujuk kepada usaha memastikan tiap-tiap murid ditaksir berdasarkan perkara yang sama.

Konsep PBS  Kesahan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan cukup cakup tentang perkara yang ditaksir dan perkara yang ditaksir itu relevan. Ini dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dalam Huraian Sukatan Pelajaran .

Konsep PBS  Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. . Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran ini dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan dan pemantauan.

skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa .Konsep PBS  Pelaporan positif .

Komponen PBS  Kerja Kursus / PEKA  Calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran  LPM membekalkan panduan  LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras  Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah  Markah dihantar kepada LPM  Sekolah mengeluarkan sijil .

Komponen PBS  Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS)  Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagi konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.  LPM membekalkan panduan  LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras  Pemarkahan dan pelaporan oleh sekolah  Markah dihantar kepada LPM  Sekolah mengeluarkan sijil .

68 dan 69 Sekolah memastikan infrastruktur dan kelengkapi fizikal ada sebelum menawarkan mata pelajaran yang ada komponen PBS Sekolah memohon kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri 2 tahun sebelum Sekolah bertanggungjawab memastikan skor yang diberikan kepada calon adalah sahih berdasarkan evidens yang autentik . Seksyen 67.Dasar Pelaksanaan PBS Pelaksanaan ditadbir mengikut kuasa yang diberikan kepada Pengarah Peperiksaan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Sekolah boleh memohon pengecualian kepada Pengarah Pelajaran Negeri dengan mengemukakan dokumen sokongan .Dasar Pelaksanaan PBS Sekolah bertanggungjawab ke atas keselamatan evidens calon termasuk evidens produk calon yang berpindah Sekolah bertanggungjawab ke atas keselamatan skor calon termasuk penghantaran skor ke LPM Semua calon yang mendaftar mata pelajaran yang ada komponen PBS wajib melaksanakan PBS termasuk calon yang mengulang Murid yang tidak melaksanakan PBS akan dianggap tidak hadir.

Sekolah asal calon bertanggungjawab menghantar semua bahan dan dokumen pentaksiran ke sekolah baru  Calon wajib melaksanakan PBS berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi mata pelajaran tersebut .Dasar Pelaksanaan PBS  Calon yang berpindah pusat perlu memilih sekolah yang menawarkan mata pelajaran yang diambil.

• • • • • Penurunan kuasa kepada Guru Laksanakan Pentaksiran Semasa P&P JERI Kemenjadian murid 23 .

Keseimbangan PBS dan PBP dalam SPPK Pra P 1 SR Tahap 1 2 3 4 SR Tahap 2 5 6 7 SMR 8 9 10 SMA 11 PBS PBS PBS PBS PBS PBP PBP PBP 100:0 100:0 70:30 50:50 30:70 .

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pra PS Tahap 1 PS Tahap 2 PS + PP + PAJK PS + PP + PAJK PS + PP + PAJK + PpP PS + PP + PAJK + PpP UP Akademik Vokasional UP PS PP PpP UP PAJK = = = = = UP UP UP Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Peperiksaan Pusat Ujian Psikometrik Pentaksiran Aktiviti Jasmani & Ko kurikulum .

Mengapa perlu Transformasi Pentaksiran Pendidikan? .

1. Mempertingkat Kebermaknaan Pentaksiran 2. Memperjelas Prinsip 4. Mengotakan Janji & Keputusan . Menyertai Kedinamikan Pendidikan MENGAPA 3.

hanya bertumpu kepada peperiksaan sedangkan peperiksaan hanya sebahagian kecil daripada sistem pentaksiran. 3 sebahagian besarnya hanya bertumpu kepada penilaian pencapaian akademik semata-mata 4 sebahagian besarnya hanya menilai “Produk Akhir” sahaja 5 terlalu membebankan murid kerana terpaksa menduduki peperiksaan dengan jumlah mata pelajaran yang banyak . 2 lebih banyak mendorong pelajar belajar untuk “boleh menjawab” soalan peperiksaan atau belajar untuk berjaya dalam peperiksan sahaja.Sistem Pentaksiran Semasa 1.

Daripada hanya ‘transfer’ kepada ‘transfer’ + ‘transform’ Daripada mempelajari mata pelajaran kepada pembinaan insan .

1. MELAHIRKAN INDIVIDU YANG: PUNYA SAHSIAH YANG BAIK BERFIKIRAN KREATIF DAN RASIONAL PERCAYA DAN PATUH KEPADA TUHAN BERKETRAMPILAN BERAKHLAK MULIA SEIMBANG & SEPADU JERI S BERILMU PENGETAHUAN .

Apa ciri Transformasi Pentaksiran Pendidikan? 4 aspek .

Fleksibel 8. Berasaskan Standard 5. Holistik APA 7.6. Seimbang .

Siapa yang mentaksir 4. Kaedah Mentaksir 5. Perkara yang ditaksir (Konstruk) 2.1. Perkara dilapor .Holistik 3.

Kaedah Mentaksir (Lima Serangkai) n ra i ks ah ta o l en ek P S Pe n tak Pu sir s a an t n sira k tak etri Pen om k Psi SPPK Pep eri k Pus saan at Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum .Holistik: 2.

Pusat PAJK U. Pusat Pep.Psikometrik PASSaK PADI 5 SERANGKAI . Sekolah Pent.PELAPORAN Potensi Akademik Sosial Sahsiah Kebudayaan KONSTRUK Profil Pencapaian Perkembangan Penglibatan KAEDAH Pent.

Instrumen pentaksiran psikometrik. cara menganalisis dan mentafsir data akan dibina oleh LPM dan pentadbirannya dilaksana oleh sama ada LPM atau sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan .5. Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Psikometrik digunakan untuk mentaksir trait psikologi murid yang berhubungan dengan pembelajaran mereka.

Holistik: 3. Siapa Yang Mentaksir Guru Ibubapa Rakan Sepembelajaran Pentaksir luar Agensi luar Ahli Masyarakat .

Perkara dan Autiriti Pelaporan Daripada: Akademik sahaja Kepada: • Potensi •Akademik •Sosial •Sahsiah •Kebudayaan (PASSaK) Daripada 1/1 Kepada 1/5 .Holistik: 4.

KONSTRUK Profil KAEDAH Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Peperiksaan Pusat LAPOR Potensi Akademik Pencapaian Sosial Perkembangan PAJK Penglibatan Ujian Psikometrik Sahsiah Kebudayaan .

KONSTRUK Profil KAEDAH Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Peperiksaan Pusat LAPOR Potensi Akademik Pencapaian Sosial Perkembangan PAJK Penglibatan Ujian Psikometrik Sahsiah Kebudayaan .

Berasaskan Standard Pentaksiran dilakukan secara profesional dan adil dengan merujuk kepada satu set pernyataan standard prestasi yang boleh dicapai mengikut tahap keupayaan murid .6.

Fleksibel: Taksir apabila bersedia dalam kerangka masa tertentu .7.

. spesifikasi ujian.SEJAJAR DENGAN STANDARD •Pentaksiran yang dilaksanakan padan dengan standard kandungan (sukatan mata pelajaran). standard prestasi (kesahan) dan murid diberi cukup ruang dan peluang untuk menunjukkan kemahiran atau pengetahuan bagi setiap aras penguasaan (kecukupan dan kecakupan). kira dan taakul. •Item subjektif mesti digunakan untuk memastikan semua murid diberi peluang untuk mempamerkan kemahiran dan pengetahuan mereka. •Evidens tentang padanan pentaksiran ini disemak oleh mereka yang tiada kepentingan dalam proses pemetaan atau penjajaran itu. aras kognitif. •Item objektif mesti digunakan untuk mentaksir murid pada konstruk baca.

2. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. dibaca atau dialami 1. ayat. sebutan. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 2.SEJAJAR DENGAN STANDARD Tahun 3 – Bahasa Melayu Padan Ya Tidak Standard/ Perkara Item Pentaksiran Item/ Jenis Asas Tahap Minimum Kepujian Cemerlang Perubahan Yang Diperlukan Mendengar dan Bertutur 1. frasa. 1. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Berbual dengan keluarga. 4. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 3. ditonton. ungkapan. intonasi dan nada yang sesuai. . Bercerita dengan menggunakan kata.

PELUANG UNTUK BELAJAR Murid Telah Diberi Peluang Untuk Belajar •Memastikan semua murid telah diajar atau didedahkan dengan standard kandungan atau sukatan mata pelajaran sebelum sesuatu pentaksiran dilakukan •Guru atau sekolah hendaklah mencatatkan tarikh pengajaran dan pentaksiran •Kriteria ini mesti meliputi semua standard kandungan atau sukatan mata pelajaran .

rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal Tarikh Diajar Item Pentaksiran Tarikh Ditaksir Perubahan Yang Diperlukan 1.Berbual dengan keluarga. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. dibaca atau dialami 1. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.PELUANG UNTUK BELAJAR Standard/ Perkara Mendengar dan Bertutur 1. 2. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Bercerita dengan menggunakan kata. 4. 3. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. intonasi dan nada yang sesuai. . 1. sebutan. frasa. ayat. ungkapan. ditonton. 2. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Satu panel yang pakar tentang prinsip adil mesti ditubuhkan untuk menyemak perkara ini. • Adil dari segi arahan. status sosio-ekonomi. • Ini mesti dilakukan untuk semua standard kandungan dan standard pentaksiran. ras atau etnik. politik dan agama. tidak sensitif dan jelas. .ADIL DAN BEBAS UNSUR SENSITIF • Kriteria ini digunakan untuk memastikan pentaksiran adalah adil dan semua bahagian pentaksiran itu wajar. Ianya bebas dari segi gender. • Tiada unsur hasutan dan menyakitkan hati. grafik dan item yang ditulis • Evidens mesti ditunjukkan bahawa pentaksiran telah diperiksa secara kritikal. • Penggubal dan pembina pentaksiran mesti didedahkan dahulu tentang prinsip adil ini.

Bercerita dengan menggunakan kata. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ungkapan. 1.Berbual dengan keluarga. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. ditonton. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. 4. intonasi dan nada yang sesuai.ADIL DAN BEBAS UNSUR SENSITIF Standard/ Perkara Mendengar dan Bertutur 1. . sebutan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal Item Pentaksiran Yang Diperiksa Perubahan Yang Diperlukan 1. 2. dibaca atau dialami 1. frasa. ayat. 3. 2.

SESUAI DENGAN TAHUN PERSEKOLAHAN •Kriteria ini adalah untuk memastikan bahawa aras kognitif pentaksiran selaras dengan tahun persekolahan murid yang ditaksir •Kandungan pentaksiran telah diperiksa oleh sekolah/PPD bagi menentukan kesesuaian aras •Kriteria ini boleh dipenuhi jika ahli panel terdiri daripada mereka yang pakar tentang penentuan kesesuaian aras dan kandungan pentaksiran. •Sesuai dengan tahap kebolehbacaan mengikut aras standard yang ditaksir. .

intonasi dan nada yang sesuai. sebutan. 4.Berbual dengan keluarga. dibaca atau dialami 1. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. frasa. 2. ungkapan. 3. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal Pentaksiran Yang Digunakan Perubahan Yang Diperlukan 1. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Bercerita dengan menggunakan kata. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. . 2. ayat. 1. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ditonton.SESUAI DENGAN TAHUN PERSEKOLAHAN Standard/ Perkara Mendengar dan Bertutur 1.

•Wujud dokumentasi tentang ketekalan penskoran •Indeks kebolehpercayaan mestilah sekurang-kurangnya 0. wujud latihan dikendalikan untuk pemeriksa (pentaksir) dan wujud evidens tentang kebolehpercayaan pentaksir. •Satu perancangan mesti dikemukakan jika indeks kebolehpercayan kurang dari 0. •Bagi item bentuk subjektif. •Ketekalan dan kebolehpercayaan adalah untuk item jenis objektif dan subjektif. wujud kriteria penskoran yang jelas.7.7 .KETEKALAN PENSKORAN •Kriteria ini adalah untuk menjamin ketekalan dan kebolehpercayaan sesuatu pentaksiran supaya guru-guru yakin dengan inferens yang dibuat tentang prestasi seseorang murid. Ini adalah untuk memastikan skor yang diperoleh oleh murid adalah tekal walaupun murid menjalani pentaksiran lebih daripada sekali (tanpa intervensi pengajaran).

Sebutan Diskor Secara Objektif Alfa. Uji-uji semula. Bahagi Dua) Ketekalan Keputusan.KETEKALAN PENSKORAN Kaedah Mengukur Kebolehpercayaan Kaedah Jenis Pentaksiran Bilangan Murid Ditaksir Bagi keputusan yang stabil memerlukan bilangan murid yang (lebih daripada 30) Ketekalan Dalaman (KR20. KR21. Bentuk Selari Diskor Secara Objektif atau Subjektif (asalkan kedua-dua keputusan adalah bebas) Boleh digunakan bagi sebarang bilangan murid Kebolehpercayaan Antara Pentaksir Diskor Secara Subjektif Boleh digunakan bagi sebarang bilangan murid .

GRED PENGUASAAN DITENTUKAN BETUL Kriteria adalah untuk memastikan bagaimana sesuatu yang baik ditentukan dengan cukup baik. Ianya bukan ditentukan berdasarkan gerak hati tetapi berdasarkan persetujuan yang dicapai tentang maksud sesuatu penguasaan itu. Ianya mesti mengambil kira kesukaran item dan tugasan atau pengelasan murid berdasarkan pencapaian mereka … •Kaedah yang digunakan untuk menetapkan gred penguasaan mestilah termasuk penghakiman secara sistematik tentang kandungan pentaksiran dan aras kesukaran prestasi murid. . •Perubahan gred mesti dilakukan jika terdapat perubahan pada standard atau perubahan demografi murid. •Sekolah dan PPD mesti membekalkan evidens yang cukup tentang kaedah yang digunakan untuk menentukan gred penguasaan. •Penghakiman secara professional tentang murid atau item/tugasan pentaksiran mesti digunakan untuk menghasilkan gred penguasaan •Laporan tentang pematuhan kriteria bagi semua standard mesti dilakukan.

Sesuai untuk pentaksiran berbentuk subjektif Boleh digunakan bagi sebarang bilangan murid Penghakiman Analitikal Yang Diubahsuai Berserta Contoh Berasaskan Ujian – Sesuai untuk pentaksiran subjektif dan berdasarkan prestasi Boleh digunakan bagi sebarang bilangan murid Kaedah Penetapan Standard Rubrik Berasaskan Ujian – Sesuai untuk pentaksiran subjektif Boleh digunakan bilangan murid yang kecil. . Kaedah “Bookmark procedure” Berasaskan Ujian – pentaksiran Boleh digunakan untuk objektif dan subjektif sebarang saiz sampel.GRED PENGUASAAN DITENTUKAN BETUL Kaedah Menetapkan Aras Penguasaan Kaedah Jenis Pentaksiran Bilangan Murid Ditaksir Bagi kumpulan murid yang lebih daripada 30 Kaedah Kumpulan Berbeza Berasaskan Murid – Sesuai untuk pentaksiran berbentuk objektif dan subjektif Kaedah Angoff Yang Telah Diubahsuai Berasaskan Ujian .

Pematuhan kriteria • berlaku tetapi masih memerlukan maklumat tambahan • untuk membantu pasukan penyemak • Kelayakan ahli panel bebas tidak jelas dan • tidak lengkap Bukti tentang kebebasan ahli panel tidak jelas dan tidak lengkap (Adakah ahli panel tidak terlibat dalam penggubalan item • atau pentaksiran) Proses padanan tidak jelas dan tidak lengkap • Keputusan tentang padanan tidak jelas dan • tidak lengkap Proses penentuan kecukup-cakupan tidak jelas dan tidak lengkap • Keputusan tentang kecukup-cakupan tidak jelas dan tidak lengkap • Ketekalan di antara kriteria 1 dengan kriteria yang lain tidak jelas dan tidak lengkap Tidak Patuh Kelayakan ahli panel tidak ditunjukkan Tiada bukti tentang kebebasan ahli panel yang menyemak (dakwaan bahawa ahli panel tidak menggubal item) Tiada proses padanan kepada sukatan mata pelajaran/standard pembelajaran Tiada keputusan padanan Proses penentuan kecukup-cakupan tidak dilaksanakan Tiada keputusan tentang kecukupcakupan Tiada ketekalan di antara kriteria 1 dengan kriteriakriteria yang lain • • • • • • • • • • .RUBRIK PORTFOLIO Kriteria Kualiti Kriteria 1 Patuh Standard • • RUBRIK LAPORAN AKTIVITI PENTAKSIRAN SEKOLAH DI SEKOLAH/PPD Patuh Tanpa Komen Patuh Dengan Komen Perlu Penambahbaikan • Kelayakan ahli panel penyemak lengkap dan jelas Bukti tentang kebebasan ahli panel ditunjukkan dengan jelas (ahli panel tidak terlibat sebagai penggubal item) Proses penyemakan ditunjukkan dan dilaksanakan dengan jelas dan lengkap Keputusan tentang proses padanan jelas dan lengkap Proses penentuan kecukupcakupan jelas dan lengkap Keputusan tentang kecukup-cakupan jelas dan lengkap (cukup bagi bilangan item/aras penguasaan dan aras kesukaran) Wujud ketekalan di antara kriteria 1 dengan kriteriakriteria lain.

RUBRIK PORTFOLIO Kriteria Kualiti • Kriteria 2 Murid Telah Diberi Peluang • Untuk Belajar RUBRIK LAPORAN AKTIVITI PENTAKSIRAN SEKOLAH DI SEKOLAH/PPD Patuh Tanpa Komen Patuh Dengan Komen Perlu Penambahbaikan • • Kelayakan ahli panel penyemak • Pematuhan kriteria Kelayakan ahli panel jelas dan lengkap berlaku tetapi masih penyemak tidak jelas dan Proses tentang peluang untuk memerlukan maklumat tidak lengkap • belajar diterangkan dengan tambahan untuk Proses tentang peluang • jelas dan lengkap (pemetaan membantu pasukan untuk belajar tidak standard kandungan dengan penyemak diterangkan dengan jelas tempoh belajar) dan tidak (pemetaan Keputusan tentang peluang standard kandungan belajar ditunjukkan dengan dengan tempoh belajar) • • jelas dan lengkap Keputusan tentang • Tarikh sesuatu standard peluang belajar tidak kandungan itu diajar ditunjukan dengan jelas ditunjukkan dengan jelas dan dan lengkap • lengkap Tarikh sesuatu standard • Tarikh sesuatu standard itu kandungan itu diajar tidak ditaksir ditunjukkan dengan ditunjukkan dengan jelas • jelas dan lengkap dan tidak lengkap • 80% pengajaran telah berlaku Tarikh sesuatu standard sebelum sesuatu pentaksiran dilakukan Maklumat tentang Peluang Untuk Belajar dikemukakan bagi semua standard/sukatan mata pelajaran kandungan Wujud ketekalan di antara kriteria 2 dengan kriteriakriteria lain itu ditaksir tidak ditunjukkan dengan jelas • dan tidak lengkap Kurang 80% pengajaran telah berlaku sebelum sesuatu pentaksiran dilakukan • Maklumat tentang Peluang Untuk Belajar dikemukakan bagi sebahagian standard kandungan/sukatan mata pelajaran Kewujudan ketekalan di antara kriteria 2 dengan kriteria-kriteria lain tidak jelas dan tidak lengkap Tidak Patuh Kelayakan ahli panel penyemak tidak ditunjukkan Proses tentang peluang untuk belajar tidak diterangkan (pemetaan standard kandungan dengan tempoh belajar) Tiada keputusan tentang peluang belajar Tarikh sesuatu standard kandungan itu diajar tidak ditunjukkan Tarikh sesuatu standard itu ditaksir tidak ditunjukkan Tiada maklumat tentang 80% pengajaran telah berlaku sebelum sesuatu pentaksiran dilakukan Tiada maklumat tentang Peluang Untuk Belajar dikemukakan bagi standard kandungan/ sukatan mata pelajaran Tidak wujud ketekalan di antara kriteria 2 dengan kriteria-kriteria lain • • • • • • • • • .

RUBRIK PORTFOLIO RUBRIK LAPORAN AKTIVITI PENTAKSIRAN SEKOLAH DI SEKOLAH/PPD Kriteria Kualiti Kriteria 3 Adil dan Bebas Unsur Sensitif • • Patuh Tanpa Komen Patuh Dengan Komen Perlu Penambahbaikan Pematuhan kriteria • berlaku tetapi masih memerlukan maklumat • tambahan untuk membantu pasukan penyemak Kelayakan ahli panel • adil dan bebas unsur sensitif tidak jelas • dan tidak lengkap Proses pengenalan dan penjelasan tentang konsep keadilan dan bebas unsur sensitif • tidak diterangkan dengan jelas dan lengkap Proses penyemakan • tentang adil dan bebas unsur sensitif • tidak diterangkan dengan jelas dan lengkap • Keputusan tentang adil dan bebas tidak ditunjukkan dengan jelas dan lengkap Maklumat tentang adil dan bebas tidak diberikan dengan jelas dan lengkap Ketekalan di antara kriteria 3 dengan kriteria-kriteria lain tidak jelas dan tidak lengkap Tidak Patuh Kelayakan ahli panel adil dan bebas unsur sensitif tiada Proses pengenalan dan penjelasan tentang konsep keadilan dan bebas unsur sensitif Proses penyemakan tentang adil dan bebas unsur sensitif tidak diterangkan Keputusan tentang adil dan bebas tidak ditunjukkan Maklumat tentang adil dan bebas tidak diberikan Tiada Ketekalan di antara kriteria 3 dengan kriteriakriteria lain Kelayakan ahli panel adil • dan bebas unsur sensitif jelas dan lengkap Proses pengenalan dan penjelasan tentang konsep keadilan dan bebas unsur sensitif diterangkan dengan jelas dan lengkap Proses penyemakan tentang adil dan bebas unsur sensitif diterangkan dengan jelas dan lengkap Keputusan tentang adil dan bebas ditunjukkan dengan jelas dan lengkap Maklumat tentang adil dan bebas diberikan jelas dan lengkap Ketekalan di antara kriteria 3 dengan kriteria-kriteria lain jelas dan lengkap • • • • • • • • .

GRED PENTAKSIRAN SEKOLAH Setiap sekolah/PPD akan diberi satu gred pencapaian berdasarkan kepada pematuhan kepada kriteria kualiti seperti berikut: KRITERIA KUALITI Sejajar dengan Standard Peluang Belajar Adil dan Bebas Unsur Sensitif Sesuai dengan Tahun Persekolahan Ketekalan Penskoran Gred Penguasaan Ditentukan Betul 6 Bintang Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh 5 Bintang Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh atau Patuh 4 Bintang Patuh Patuh Patuh atau Patuh Patuh atau Patuh 3 Bintang Patuh Patuh Tidak Patuh Tidak Patuh Tidak Patuh Tidak Patuh Tiada Standard Tidak Patuh Tidak Patuh Tidak Patuh Tidak Patuh Tidak Patuh Tidak Patuh .

PBS ISU • • • • • Penjaminan Kualiti Garis panduan tentang pentaksiran sekolah Autonomi untuk guru mentaksir murid Budaya percayakan guru Ujian Setara .

TAHUN/TINGKATAN: ……………………………………………………………… Kriteria Siapa yang menjalankan 1 1 2 3 4 5 6 Patuh Standard Peluang Belajar Adil dan Tidak Sensitif Sesuai Tahun Persekolahan Tekal Penskoran Penggredan Betul 2 3 Apa yang dilakukan 1 2 3 1 Dapatan proses 2 3 Komen Kepatuhan Tandakan √ pada ruang berdasarkan evidens yang dibekalkan 1 – Tiada evidens 2 – Keterangan tidak jelas dan tidak lengkap 3 – Keterangan jelas dan lengkap ……………………………... Pegawai Penyemak …………………………………………. Ketua Jabatan . ENROLMEN: ……………………………… MATA PELAJARAN: ………………………………………………………………….INSTRUMEN SEMAKAN SEKOLAH/PPD: ………………………………………………………………………………………………………… NAMA GURU BESAR/PENGETUA/PPD: ……………………………………………………………………….

ARE YOU NOW… STILL CONFUSE…. REFUSE…. .... Or JUST EXCUSE….

OPPORTUNITYISNOWHERE OPPORTUNITY IS NO WHERE OPPORTUNITY IS NOW HERE .

.

1 Understanding the uses of enegy 4.JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SCIENCE TAHUN 5 KEMAHIRAN KONTEKS MASA AJAR ARAS KEMAHIRAN WAJARAN ITEM JUMLAH ITEM F P Ap An Sin Pn 3.2 Sybthesizing food chains to construct food web 4.3 Understanding Renewable and non-renewable energy 4 jam 3 2 2 1 1 - 8.1 Understanding food chains 3.3 4 4 jam 2 2 2 1 1 1 8.3 4 2 jam 1 1 - 1 1 4.6 9 2 jam 1 1 - 1 1 4.2 Understanding that energy can be transformed from one form to another 4.6 9 JUMLAH 14 jam 8 7 5 4 5 1 30 30 .3 4 2 jam 1 1 1 - 1 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->