P. 1
NOTA UTK ASG. BM

NOTA UTK ASG. BM

|Views: 548|Likes:

More info:

Published by: Muhamad Haikal Pro Hackers on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

Isnin, 4 Ogos 2008 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu oleh Nik Hassan Nik Ab.

Kadir Jurnal Peradaban Melayu, Jilid 5, Tahun 2007

Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Nik Hassan Basri Nik Ab.Kadir Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris Pengenalan Komsas ialah akronim bagi perkataan -perkataan µkomponen¶ dan µkesusasteraan Melayu¶. Komsas ialah komponen penting dalam subjek Bahasa Melayu. Bagi pengajaran dan pembelajaran komsas dalam subjek Bahasa Melayu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Tingkatan I hingga V pascatahun 2003 telah memperuntukkan dua waktu dalam seminggu.

Berdasarkan kepada beberapa penyelidikan yang dijalankan mendapati bahawa umumnya guru Bahasa Melayu kurang memahami falsafah pengajaran dan pembelajaran komsas dalam subjek Bahasa Melayu. Sememangnya, komsas yang juga lebih dikenali sebagai s kecil adalah amat berbeza dengan S besar yang mewakili konsep kesusasteraan sebagai mata pelajaran atau yang mewakil i konsep pendidikan Kesusasteraan Melayu sebenar, khususnya daripada segi matlamat, objektif pengajaran dan pembelajaran serta penilaian atau peperiksaan yang menggunakan kaedah dan metodologi yang tersendiri. Ada beberapa perkara yang mengelirukan mereka sehingga kajian yang dijalankan mendapati bahawa ada antara guru yang mengajar komsas dalam subjek Bahasa Melayu mengajarnya sama seperti mereka mengajar mata pelajaran Kesusasteraan Melayu tulen. Malah, penyelidikan yang dijalankan mendapati mereka juga k urang yakin dan cekap dalam usaha mereka menjalankan tanggungjawab pengajaran komsas di sekolah.
Pertimbangan Guru Guru Bahasa Melayu mestilah mempunyai pengetahuan tentang komsas, di samping bersedia dengan segala perancangan, mental dan fizikal untuk me laksanakan tanggungjawab pengajaran di kelas. Tanpa persediaan yang betul oleh guru, kemungkinan objektif pengajarannya tidak tercapai sepenuhnya, lebih -lebih lagi untuk diaplikasikan dalam konteks yang sebenar dan pelbagai. Oleh itu, peranan guru adalah sangat besar. Malah, guru Bahasa Melayu bukan sahaja perlu menguasai ilmu yang berkaitan dengan bidang µs¶ kecil dan µS¶ besar, persejarahan, variasi bahasa dan gaya, strategi guru dalam pengajaran bahasa, di samping aspek bahasa yang lain tetapi mesti sena ntiasa peka dan berusaha ke arah merancang pengajaran dan pembelajaran yang baik sebelum tampil ke dalam bilik darjah dan memastikan bahawa teks-teks komsas yang ditetapkan bagi setiap tingkatan itu dapat dikuasai oleh setiap orang murid.. Hal ini bermakna guru bahasa yang dedikasi dan prihatin tahu bahawa tiada sesiapapun yang dikecualikan daripada menguasai

komsas, dan menjadi tanggungjawabnya untuk memainkan peranannya agar dirinya bukan sahaja dapat memahami, mengenal pasti dan mampu untuk menyerapkan komsas dalam pengajaran Bahasa Melayu tetapi juga mampu dan memiliki keterampilan untuk mengajar komsas dengan yakin dalam pelbagai keadaan, masa dan konteks. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2005: 104) antara faktor yang menjadi sebab mengapa perlunya untuk mencapai fungsi penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik -bilik darjah harus diberi pertimbangan adalah kerana adanya teks kesusasteraan Melayu yang memiliki sifat sifat yang negatif. Antaranya ialah: i. Wujudnya karya kesusasteraan Melayu yang diklasifikasikan seperti yang berikut: a). Sebagai karya µpop¶, iaitu karya yang mengejar sensasi mahajana semata -mata; b). Sebagai karya µeotis¶, iaitu yang apabila dibaca boleh menghairah pembaca dan mengkhayalkan darah muda); dan c). Sebagai karya µpicisan¶, iaitu rendah mutu seninya. Karya yang sedemikian tidak sesuai untuk bacaan pelajar sekolah. ii. Teks deviasi, iaitu ada teks yang digelar sebagai teks kesusasteraan kerana keseluruhan atau sebahagiannya t erkandung unsur keindahan, iaitu estetik dan artistik. Hal ini kerana ada antara pengarang yang berusaha dan terdorong untuk mendapatkan unsur-unsur estetik dan artistik itu, lalu diusahakan apa sahaja seperti mengeksploitasikan dan memanipulasikan bahasa. Pengarang sebegitu sanggup untuk melanggari hukum bahasa atau menjadikan ayat -ayat yang dibinanya itu bersifat tidak gramatis serta menyimpang tatabahasa dan rumus -rumus bahasa. Sifat yang sedemikian dalam bidang stilistik dikenali sebagai deviasi. iii. Ada teks yang digolongkan sebagai karya kreatif memiliki sifat antimoral, antisosial, antiagama, anticerita dan perbagai anti. Karya -karya yang dihasil itu bersifat avant-garde dan sukar difahami oleh pembaca. Malahan, ada pembaca akan mendapati karya yang sedemikian sukar untuk dihayati isinya. iv. Ada teks yang bentuk dan gaya bahasanya tidak sesuai untuk teks kesusasteraan Melayu. Hal ini kerana dalam penelitian stilistik yang telah dilakukan untuk melihat gaya individualisme, dan indiosinkrasi pengarang, ada bahasa pengarang yang tidak sesuai untuk pengajaran kerana adanya pengarang yang ingin mencapai individualisme itu sanggup melakukan deviasi sama ada penyimpangan bahasa atau penyimpangan terhadap norma bahasa. Lantaran itu timbullah polemik bahawa ti dak semua bahasa pengarang itu sesuai untuk menghasilkan karya atau teks kesusasteraan (Abd. Rahman Hanafiah, 1990). Di samping itu, kesedaran akan pentingnya penggunaan bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kepada mur id-murid sekolah dan pelajar IPT memang sudah dirasakan sejak dari zaman sebelum perang lagi. Bahan-bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sama ada sebelum atau selepas semakan kurikulum Bahasa Melayu yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 itu, digunakan untuk: i. Membangkitkan minat dan kesedaran murid tentang bentuk bahasa yang komunikatif dengan kepelbagaian kosa kata, frasa, ungkapan dan struktur ayat, ii. Membentuk kepekaan murid tentang kelainan, keindahan, kekreat ifan, kerasionalan, keintelektualan, kesaintifikan, keunikan atau kebitaraan mutu dan gaya bahasa kesusasteraan Melayu yang memiliki ciri menghibur atau sebagainya,

iii. Meningkatkan kesedaran dan menghayati nilai -nilai moral dan etika yang wujud dalam teks kesusasteraan Melayu klasik dan moden waima yang berbentuk prosa mahupun puisi, iv. Memupuk dan membangkitkan minat membaca karya-karya lain, v. Memperlihatkan isi dan mesej yang sesuai dan mudah difahami, vi. Menyedari kepentingan ilmu pengetahuan dan c erita tentang pelbagai aspek budaya dan kehidupan masyarakat, dan vii. Menguasai bahasa figuratif secara tersurat dan tersirat baik yang berhubungan dengan aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik dan selok -belok bahasa Melayu yang lain. Selain itu, bahan kesusasteraan Melayu yang diketengahkan itu memiliki unsur unsur: i. Kemoralan, kemotivasian dan keaspirasian, ii. Keindahan dan kekreatifan, iii. Kerasionalan dan kesaintifikan, iv. Kebitaraan dan keunikan, v. Keintelektualan dan ketera mpilan, vi. Keimanan dan kerohanian, vii. Keharmonian dan realiti kehidupan, viii. Keikhlasan dan bertanggungjawab, dan ix. Kepotensian dan kesejahteraan diri. Dengan demikian, segala unsur yang bersifat positif itu amat bersesuaian untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, untuk pembinaan sahsiah dan memperkembang potensi murid-murid secara menyeluruh dan bersepadu. Unsurunsur kesusasteraan Melayu yang cuba diserapkan dalam pendidikan Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam membentuk budi pekerti yang mulia, jati diri, bertanggungjawab, dan berkeupayaan bagi mencapai kesejahteraan dan citra diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hal seumpama itu pernah dijelaskan oleh para sarjana tempatan dan luar negara. Selain itu, antara pandangan yang menarik tentang kepentingan kesusasteraan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu ialah murid -murid berpeluang untuk membina nilai-nilai murni dan pembinaan sahsiah yang mulia. Di sam ping itu, murid-murid yang gemar dan rajin membaca karya kesusasteraan Melayu atau yang selalu terdedah dengannya didapati lebih memahami maksud karya kesusasteraan Melayu yang dibacanya, khususnya tentang realiti kehidupan. Malahan, dengan membaca karya kesusasteraan Melayu mereka dapat menghayati dan menyelami perasaan insan lain secara kreatif dan kritis seperti yang digambarkan dalam karya yang dibacanya itu, lebih -lebih lagi apabila bentuk, isi dan mesejnya ialah yang berkaitan dengan perihal masyaraka t dan nilai-nilai kehidupan. Bahkan, jika mereka selalu terdedah dengannya, mereka akan memperoleh wadah pemikiran, dan erti sebenar sesuatu karya kesusasteraan Melayu. Dengan demikian, individu yang membacanya akan timbul perasaan seronok akan sesuatu kar ya itu. Kesukaan dan kecintaan yang mendalam terhadap karya kesusasteraan Melayu menjadi punca utama baginya untuk membaca karya-karya kesusasteraan Melayu lain seterusnya.

Selain itu. Dengan ini. Kesusasteraan Melayu.Kelebihan Komsas Kesusasteraan Melayu. perpaduan negara. semangat cinta akan tanah air akan tersemat dalam dada setiap murid sekiranya mereka didedahkan dengan penga jaran komponen kesusasteraan Melayu dalam proses pembelajaran mereka. dan ia merupakan satu ³role model´ yang wajar bagi seorang murid yang menjadi pengawas di sekolah (Sehijau Warna Daun. 2002: 13). bahkan memaparkan kehidupan. Telah kupahatkan lelah umurku pada setiap kerikil dan debu datang dan menghilang . Malahan. khususnya komsas boleh memainkan peranan pe nting dalam pembentukan emosi kerana kesusasteraan Melayu yang merupakan wadah fikiran. Sejak itu tidak kukesal lagi goda dan duga di gerimis senja. Di bawah ini dipetik rangkap-rangkap sajak tersebut. menerangkan yang gelap dan mencadangkan alternatif untuk mengatasi masalah. dan kritis dalam proses pendidikan seumur hidup. Melalui pengajaran komponen kesusasteraan Melayu. Di samping itu. 2002: 50). murid akan diperkenal dengan unsur -unsur patriotik. Sebagai contoh cerpen ³Diari Seorang Pengawas´ memaparkan secara langsung dunia murid. proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu akan dapat memotivasikan murid untuk belajar melalui bahan-bahan yang dibaca. Bahan -bahan komponen kesusasteraan Melayu akan dapat menarik perhatian murid terhadap topik yang akan disampaikan. seperti karya-karya seni yang lain bukan sahaja memukau deria rasa dan intelek peminatnya. kreatif. Secara singkat hal ini bermakna bahawa unsur -unsur kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid -murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berupaya untuk membentuk dirinya agar menghormati orang lain. bahan yang dibaca atau yang didengar akan menyalurkan pemikiran positif. dan kebudayaan kebangsaan. Pengarang mengemukakan watak murid yang bertanggungjawab terhadap tugasnya. Proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan mewujudkan jati diri murid serta berilmu pengetahuan. Sebagai contoh sajak ³Di Ruang Gemanya´ yang dinyatakan oleh penyair akan kesetiaannya yang tidak berbelah bagi pada Malaysia dan cintanya tak perlu disangsikan pada negara (Kerusi. dan perasaan yang dijalin oleh bahasa yang indah membenarkan murid murid atau kanak-kanak sedar akan perasaan sendiri semasa mereka memikirkan perasaan orang lain. Telah kurangkumkan rebah setiaku pada setiap pilu dan rindu melayang dan mengembang ke hayat gemilang. menenangkan keadaan huru-hara. nilai -nilai estetik yang diajar dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dapat mendidik murid mengamalkan keperibadian yang seimbang. membina sahsiah yang elok. dan bersikap toleransi. Keadaan ini akan memupuk perkembangan daya cipta atau imaginasi murid dalam proses pembelajaran secara berterusan.

semangat cinta akan tanah air akan tersemat dalam dada setiap murid.ke hujung kenang. Bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang bertemakan moral dapat membantu murid menghayati nilai-nilai murni. Hal ini kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu terdapat pelbagai gubahan yang menyingkapkan nilai budaya. 2002: 22) Sebagai contoh. negeri gemerlapan lindungilah dari keganasan -keganasan modenisasi negeri cinta. Malah. dan keputusan -keputusannya dalam kehidupan. sekiranya murid dengan bantuan guru dapat menilai dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan masalah disiplin pada kalangan murid kerana murid tertarik dengan cerita tersebut. dan estetik. menyuburkan emosi. Gerimis senja guru pagi adalah titipan maya bakal kukongsikan hati mengukir tadbir di ruang gemanya. negeri budaya. mereka akan mendengarnya atau membacanya denga n teliti dan tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. Sebagai contoh . Melalui pembacaan teks-teks atau bahan kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Satu perkara lagi yang penting dan menariknya tentang kesusasteraan Melayu dalam pendidikan Bahasa Melayu yang dikenali se bagai s kecil yang ada dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah kerana kesusasteraan Melayu dapat membantu melahirkan manusia yang mempunyai sifat -sifat yang mulia. unsur kemasyarakatan dan nilai kemanusiaan. Perkara ini disebabkan murid dapat belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam sesebuah karya kesusasteraan Melayu. Dengan nada yang puitis. yang kedua ini ialah sajak ³Negeri Cinta´ yang mengemukakan tema patriotik yang berjaya mengung kapkan aspirasi dan cita-cita murni penyair untuk mewujudkan perpaduan negara. 2002: 11) Oleh itu. perancangan. dengan demikian akan meningkatlah rasa cinta mereka kepada tanah air. membina moral dan pengajaran. murid dapat meneladani dan menambahkan ilmu pengetahuan. (Kerusi. Pertimbangan utama dalam kehidupan bermasyarakat ialah soal sejauh manakah seseorang itu dapat mengutamakan nilai -nilai murni dalam tindak-tanduk. (Sehijau Warna Daun. negeri perpaduan. penyair menyatakan: Malaysia negeri alam dunia sebelah sini negeri impian. Sesudah itu tidak kukenal lagi hampa dan derita di guruh pagi.

tetapi lebih berupa cerita semata -mata. rasa hormat kepada nilai-nilai Melayu. Guru Bahasa Melayu yang terlatih harus sed ar akan adanya perbezaan perkembangan antara sains sosial dan sains kemanusiaan. Bahkan. proses pengajaran dan pembelajar an unsur kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu sebelum pelaksanaan pada tahun 2000 tidak mencapai objektifnya kepada murid. Kadang -kadang. Malah kajian yang dijalankan sebelum ini juga mendapati bahawa buku -buku bacaan kesusasteraan Melayu yang disenaraikan oleh KPM itu sesetengah daripadanya kurang sesuai untuk bacaan murid kerana berunsur negatif (Nik Hassan Basri Nik Ab. di samping menanamkan bibit -bibit penghayatan yang dapat melahirkan rasa keinginan untuk menyumbang kepada khazanah kesusasteraan kebangsaan yang dimiliki bersama itu. iaitu untuk membina dan mengukuhkan lagi pengetahuan asas kepada cita rasa warisan bangsa Melayu supaya lahir kesedaran. penggunaan kesusasteraan Melayu melalui pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang berkesan dapat membantu dan mempercepat proses itu. Hal sedemikian bersesuaianlah dengan dasar pendidikan kebangsaan. terutama yang berpegang kepada agama akan melihat nilai-nilai yang positif. penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang berkesan juga berupaya untuk melahirkan sebilangan besar anggota masyarakat yang dapat menghargai kesusasteraan bangsa.seorang individu Muslim sentiasa dipandu oleh nilai -nilai yang sesuai dengan kepercayaan akidah dan akhlak Islam. wajarlah karya-karya kesusasteraan Melayu yang terpilih perlu memancarkan nilai-nilai murni yang dapat membentuk konsep -konsep kebaikan. Seterusnya. Islam memaparkan nilai -nilai murni yang diterima sebagai bersesuaian dengan semua agama di dunia. Oleh yang demikian. Sekali gus menambahluaskan bilangan pembaca buku kesusasteraan Melayu. Malah pengetahuan itu akan dapat menjadi daya penarik kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Selain itu. penghasil-penghasil. selari dengan dasarnya. dan penerbit -penerbit karya kreatif dan kritis yang lebih bertanggungjawab kerana fenomena yang seumpama itu dapat mengangkatkan taraf kesusasteraan Melayu kita kepada tahap profesional yang tinggi. pengetahuan tentang konsep dan teori -teori kesusasteraan yang berhubungan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan sosiologi sastera yang digunakan oleh pengarang dalam men ganalisis karya-karya kesusasteraan Melayu yang estetik dapat meluaskan pengetahuan guru. Demikianlah halnya dengan yang lain yang sebahagian besar daripada mereka. Di samping itu. kurikulum baru yang berorientasikan komponen kesusasteraan Melayu lebih berupaya untuk mewujudkan individu yang berminat dengan karya-karya yang bermutu. Oleh itu.Kadir. Malahan. tahap atau keupayaan murid. yang antara tujuan pentingnya adalah untuk menyatupadukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. keikhlasan dan kebenaran dalam pemikiran dan perasaan murid -murid yang mempelajari kesusasteraan Melayu. seperti menghormati hak -hak manusia lain dan menghargai sebarang hal yang secara universalnya diterima sebagai baik dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. guru Bahasa Melayu perlu sentiasa peka bahawa terdapatnya perubahan yang radikal dan bersifat revolusioner dalam dunia sains kemanusiaan atau dalam dunia era globalisa si atau . Dalam masa yang sama akan lahir penilai -penilai. Hasil atau bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid ada kalanya bukannya hasil kesusasteraan Melayu yang sesuai d engan kebolehan. pengkritik-pengkritik. 1997: 189).

Tidak ada hidupan. bimbingan. kepimpinan. pedoman dala m segala segi dan merupakan panduan utama agar kegiatan manusia tidak terbabas. Sebarang perlakuan atau aktiviti manusia di atas dunia harus berpandu kepada al-Quran. kemasyarakatan. kehendak dan kerestuan daripada Allah s. kerja dan kegiatan harian kita berpandukan al -Quran sudah pasti tiada kepincangan dalam segala segi kehidupan. mesej dan keindahan wacana al -Quran. bentuk. maka karya-karya kesusasteraan lain dapat kita hasilkan atau yang dapat dihasilkan oleh pencipta -pencipta karya kesusasteraan yang dikenali sebagai pengarang karya. makhluk dan seorang pun manusia atau pengarang kesusasteraan waima yang dahulu. ialah empunya. ungkapan. Dengan memahami situasi ini. Al-Quran memaparkan ilmu.t. hikmat dan petunjuk berkenaan dengan kepercayaan. tergelincir. al-Quran dapat memberikan bimbingan ke pada insan ke arah kemajuan. Ayat-ayat atau kalimat-kalimat dalam kitab suci al-Quran cantik sekali. Demikianlah juga dengan hasil kesusasteraan kerana setiap hasil kesusasteraan ada empunya. kata. makna. teks atau sumber kesusasteraan Melayu tidak hanya sebuah cerita tetapi mampu membawa peru bahan terhadap alam pendidikan atau dunia kehidupan itu sendiri. Melalui kehendakNya. guru Bahasa Melayu wajar bijak menangani bahawa penggunaan komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu itu bukan sekadar mengajar bahasa. pemilik. bahkan mengajar erti atau nilai kehidupan itu sendiri. Sehubungan dengan itu.w. petunjuk dan panduan yang amat berguna untuk umat manusia sepanjang masa dalam menempuh kehid upan di muka bumi. peradaban dan budaya yang tinggi yang kini disebut -sebut semula sebagai Islam Hadarah. selain al -Quran. Pengarang atau pencipta sebuah karya kesusasteraan lain juga perlu berlandaskan al-Quran kerana al-Quran ialah suatu petunjuk.w.t. kata. Hubungan Vertikal Kita mesti jelas bahawa Allah s. ialah empunya. Begitulah dari dahulu sampai kini. Oleh itu. Allah s. isi. pemilik dan pencipta kesusasteraan yang paling utama. wacana. yang sekarang ini atau yang pada bila -bila masa pun yang dapat menghasilkan kalimat atau menandingi keelokan bunyi. pemilik dan penciptanya.w. isi dan mesej yang melibatkan susunan bunyi. Begitu juga dengan kehidupan manusia.t. seni. sejarah. terpesong dan tersesat. tidaklah pula guru Bahasa Melayu itu akan ketinggalan zaman. hasil atau karya kesusasteraan yang ada sekarang yang dicipta oleh manusia di atas dunia ini adalah kerana mendapat keizinan. Malah. kitab al-Quran berisi nilai pengajaran. ayat. isi kitab suci al Quran itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Apabila seseorang guru itu dapat mengikuti atau menangani perkembangan dalam ilmu sains kemanusiaan yang cepat berubah itu. pencita d an penguasa alam dengan segala isinya. dan jika semua perlakuan. Pendeknya. makna dan gaya bahasa. penguasa. peradaban. cerita dan berita untuk pengajaran. falsafah. ungkapan. keibadatan. pedoman dan bimbingan serta kebenaran. hukum. Cantiknya kerana bentuk. Seseorang pengarang karya menghasilkan sesebuah karya bukan . Kitab suci al-Quran ialah hasil kesusasteraan yang terlalu tinggi tarafnya kerana tidak ada satu pun karya kesusasteraan yang ada di dunia ini yang dapat menyaingi kitab suci al-Quran. gaya bahasa.dunia tanpa sempadan berbanding dengan yang lainnya. maka. keredaan. komponen kesusasteraan Melayu tidak akan hidup seperti sepatutnya. atau agama. Pandangan tentang fenomena itu sering dikaitkan oleh cerdik pandai dengan perkembangan kesusasteraan Melayu yang sentiasa menerima perubahan. Tanpa memahami segala hal. ayat.

sahaja dipengaruhi oleh masyarakat tetapi juga sebaliknya. tidak ada yang lain melainkan Allah. Antaranya yang menggunakan unsur-unsur alam semesta atau yang mengaitkan hal ehwal alam semesta secara langsung ataupun yang mengisahkan alam semesta itu sendiri ialah hasil atau karya puisi seperti yang terdapat dalam pantun. persekitaran dan kehidupan masyarakatnya. seseorang pengarang akan menggunakan teknik yang melambangkan keperibadian. persekitaran dan ma syarakat sekeliling. iaitu hubungan dirinya dengan Allah yang selalu disebut sebagai hubungan vertikal. Malah. Selain itu. bermegah -megah. (2) Kesaintifikan dan kebenaran. Dengan demikian. imaginasi. baik yang ada sekarang atau yang sebelumnya sama ada yang berupa lisan mahupun yang bertulis kerana terdapat banyak hasil kesusasteraan Melayu yang berkisar tentang alam semesta. Yang berikut ialah contoh -contoh puisi lama dan baru menggunakan unsur -unsur alam semesta atau yang mengaitkan dan mengisahkan alam semesta itu sendiri. Beliau yang merupakan ahli falsafah Yunani membicarakan kesusasteraan sebagai hasil peniruan seniman terhadap alam semesta. maka pengarang kesusasteraan Melayu apabila berkarya. (3) Kekreatifan dan keindahan. Jika ditelusuri bukti-bukti lama bahawa lebih kurang 400 tahun sebelum masihi. iaitu seg ala yang dibuatnya itu wajib dilakukan kerana Allah. wajarlah setiap pengarang itu apabila berkarya atau bersastera meletakkan dirinya mengikut pendekatan Islam. hikmahnya adalah untuk mahajana. tetapi semata -mata untuk mencapai empat tujuan yang murni. konsep pencipta juga dapat dikaitkan dengan pengarang karya teragung. terutamanya masyarakat Melayu. Dua ung kapan µkerana Allah¶ dan µuntuk manusia¶ amat rapat kerana apabila bersastera kerana Allah. sudah bermula pemikiran tentang kesusasteraan apabila seorang ahli falsafah Yunani. Berdasarkan pengalaman. Tokoh yang dimaksudkan itu tidak lain ialah sarjana agung yang dikenali sebagai Plato. dengan sendirinya kita yakin tanpa berbelah bagi bahawa setiap yang diperintahkan oleh Allah melalui al -Quran dan al-sunnah adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. Pendapat Plato itu ada kebenarannya juga. iaitu: (1) Keimanan dan kesyukurannya terhadap Allah. Malah ada pengarang yang mempersembahkan segala aspek kehidupan itu kepada masyarakatnya bukan untuk mencipta nama. Pengaruh mempengaruhi mungkin berlaku secara sedar atau secara tidak sedar. atau bukan untuk melalaikan dan mengkhayalkan masyarakat. atau yang bertunggakkan Islam. sewajarnya pengarang kesusasteraan Melayu sedar bahawa dirinya memiliki dua wahana hubungan. Kesusasteraan dicipta kerana Allah untuk manusia. membicarakannya. dan menghasilkan kembali aspek alam. (4) Kemanfaatan dan kepuasan diri. iaitu: . maka karyanya seharusnya berseni. syair dan sajak. daya cipta. tetapi sama seperti beribadah yang bermacam -macam corak. Secara singkatnya. pemikiran. dan realitinya yang kesemua dipengaruhi oleh alam. kesusasteraan perlu untuk melengkapkan sesebuah masyaraka t kerana kesusasteraan ialah salah satu unit kebudayaan dalam masyarakat. Hubungan Horizontal Menyedari adanya hubungan yang sedemikian. sama sahaja seperti beribadah atau berbakti kepada Allah. Kesusasteraan amat rapat dengan masyarakat. dan hubungan dirinya dengan manusia dan alam yang sering dinamai sebagai hubungan horizontal. lebih -lebih lagi jika dikaitkan dengan hasil-hasil kesusasteraan Melayu. Dengan demikian.

Pantun Dua Kerat: Banyak udang banyak garam. Sekepal dijadikan gunung. 2002 : 3) Syair Pembunuhan Angreni: Setelah sampai ke tepi pantai. 2002:5) Sajak ³Anak Laut´: Segar angin laut mengembalikan rindunya pada kolek bagai buih kecil terapung di air menjaring sedikit rezeki dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong . Asam di gunung ikan di laut. 2002: 38) Pantun Enam Kerat: Penakik pisau raut. Pasirnya putih sangat permai. Tengah malam bulan terbit. Tempat orang sembahyang raya. Jika dipaut kalah laganya. Bintang sebiji membawa cahaya. (Kerusi. 2000: 3) Pantun Empat Kerat: Ada kolam ada masjid. (Sekalung Budi Sekalung Bahasa. Ombak memecah di tepi pantai. Alam terbentang dijadikan guru. Ambil galah sebatang lintabung. Banyak orang banyak ragam. Seludang dijadikan nyiru. Secupak padi setahil berangan. (Sekalung Budi Sekalung Bahasa. 2002: 3) Ayam sabung jangan dipaut. Setitik dijadikan laut. Tersepak kaki terkehel tangan. Dalam belanga bertemu juga. (Anak Laut. (Sehijau Warna Daun. Batunya indah bagai dicanai.

mitos asal usul nama negeri Melaka sebagaimana yang digambarkan dalam Sejarah Melayu mengambil latar tempat sejarah. (Anak Laut. Watak-watak itu mempunyai kesaktian tertentu seperti yang digambarkan dalam cerita Ramayana. kolam. serta bertindak seperti manusia. iaitu seorang daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain memasuki dan melawat negeri bawah laut bernama negeri Dika. berangan. Misalnya latar tempat dalam cerita mitos berlaku di dunia luar. 1988. padi. hutan. dan watak-watak. Watak-watak itu diberi sifat manusia dan boleh berkata -kata. garam. laut. malam. pantai. batu. Umpamanya watak orang biasa.dan kaki udang yang bersimpati. Unsur alam semesta juga dapat dilihat daripada watak dalam cerita. kaki udang. 2002: 16) Perkataan seperti udang. di dunia kayangan. sisik ikan. dewa. seperti watak Sang Kancil dan Pelanduk Jenaka. buih. air. Latar tempat sejarah juga terdapat dalam cerita mitos. berfikir. ikan. pasir. Unsurunsur itu ialah yang meliputi segala macam makhluk alam lain selain manusia yang terdiri daripada kala ngan jin. desa dan gunung -ganang. Contohnya yang jelas ialah watak-watak dalam cerita binatang. Dengan adanya ciri-ciri tersebut barulah karya kesusasteraan Melayu dikatakan lengkap. raksasa. Berdasarkan sedikit sinopsis atau ikhtisar Ramayana. meliputi alam kayangan. Rahimidin Zahari Kulesapkan Resah Sepi. Beliau berkahwin dan mendapat tiga orang anak di negeri bawah laut itu. dewa-dewi. di bumi. Sudah banyak dikata orang bahawa kesusasteraan dengan masyarakat amat rapat sifatnya. Jelaslah bahawa kesusasteraan Melayu tidak dapat lari daripada unsur -unsur alam semesta kerana penceritaannya mesti berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti latar masa. binatang dan sebagainya. o mbak. negeri dasar laut. cahaya. Selain yang berunsur alam semesta yang terdapat dalam puisi. ayam. angin. Raja Rawana menjelmakan diri menjadi kijang emas dan melarikan Sita ke Langka. dan muara dalam puisi tersebut ialah kata-kata yang mengisahkan atau yang berunsurkan alam semesta. Misalnya. seludang. dapat diketahui terd apat banyak unsur alam semesta yang ditonjolkan dalam cerita tersebut. da n raksasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. Seperti kolek terdampar di pasir menampak urat jalur-jalur tua anak laut itu sudah dapat menerka langkahnya hampir tiba pada muara Pencipta. dan di dasar laut. Latar tempat di dasar laut pula melalui mitos dinasti seperti yang digambarkan dalam Sejarah Melayu. bintang. kepala sotong. gunung. latar cerita dalam sesebuah hikayat juga ada memaparkan unsur alam yang luas dan tidak terbatas. asam. kesusasteraan ialah sebagai bahan yang perlu untuk melengkapka n sesebuah masyarakat kerana bahan kesusasteraan merupakan salah satu unsur . Malah. latar tempat. Watak-watak yang digambarkan dalam karya juga merupakan unsur alam semesta. bulan.

Oleh itu. Mengaku dulang paku serpih. Contohnya. Mengata orang dia yang lebih. Puisi tersebut dapat dihayati dan bersesuaian dengan kebolehan khalayak murid tingkatan 1. Sebagai contoh di bawah ini diketengahkan pantun dua kerat. Banyak orang banyak ragam. Mentimum bongkok di balik tiang. maka secara langsungnya kita meninjau dua cabang utama. Kenyang perut suka hati. 11 Disember. bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang dipilih untuk pengajaran bagi setiap tingkatan haruslah dapat dihayati dan bersesuaian dengan kebolehan. pemilihan puisi tradisional yang mengandungi pantun dua kerat. pantun budi. dan yang keduanya ialah kesusasteraan yang menjadikan masyarakat sebagai unsur di dalamnya. apabila berbicara tentang kesusasteraan dan masyarakat. Selain itu. Kesusasteraan yang dihasilkan oleh ahli masyarakat untuk masyarakat bermaksud sesuatu karya atau bahan kesusasteraan yang dihasilkan itu mesti padan dengan peringkat. Antaranya ialah Dr. Mukhtaruddin Raja Dain. Umpamanya. 1982). tahap atau keupayaan murid. . Banyak udang banyak garam. patutlah apabila kerajaan bersetuju bahawa kesusasteraan Melayu dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam subjek Bahasa Melayu kerana sebelum itu telah ada cadangan dan saranan daripada pelbagai pihak agar pengajaran dan pembelajaran bahan kesusasteraan Melayu digunakan dalam pendidikan di semua peringkat serta hendaklah diwajibkan. yang pada tahun 1982 telah menyarankan supaya pengajaran kesusasteraan Melayu di semua peringkat diwajibkan (Berita Harian. Jadi. kesusasteraan Melayu sebagai salah satu aspek kebudayaan dalam masyarakat Mel ayu wajarlah dijadikan bahan utama dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Gendang gendut tali kecapi. Raja. pantun empat kerat dan syair. iaitu kesusasteraan yang dihasilkan oleh ahli masyarakat untuk masyarakat. Ayam berkokok alamat nak siang. kemampuan dan keupayaan penerimanya serta memiliki nilai yang tinggi bagi kegunaan mahajana dalam masyarakat itu sendiri. matan atau bekas Pensyara h Ilmu Linguistik di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. dan pantun kanak kanak yang dipetik daripada antologi Sehijau Warna Daun yang menjadi bahan pengajaran dan pembelajar an murid tingkatan satu. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Kesesuaian bahan dengan murid telah terbukti apabila bahan kesusasteraan Melayu atau komsas yang ditetapkan untuk murid tingkatan 1 adalah lebih mudah dan tidak menuntut murid berfikir panjang berbanding dengan teks untuk murid tingkatan 4 dan 5. Pantun Dua Kerat: Siakap senohong gelama ikan duri.kebudayaan dalam masyarakat.

Secupak padi. 2002: 3) Pantun Budi: Tenang-tenang air di laut. Hancur badan dikandung tanah. Jangan disimpan di dalam peti. Duduk inding enggag tap. panggang di atap.Sudah gaharu cendana pula. Budi sedikit rasa nak junjung. setahil berangan. Perut lapar semua lemak. Orang nakal memang begitu. Tanam serai tanam halia. Tokok takal muka pintu. Tersepak kaki. Pisang emas dibawa belayar. Sudah tahu bertanya pula. terkehel tangan. (Sehijau Warna Daun. Ke mana pergi tiada terbuang. Hutang budi dibawa mati. Kalau ada jarum patah. 2002: 4) . Masak sebiji di atas peti. Keli masuk ruan keluar. Kalau ada silap dan salah. Matahari masuk bulan keluar. Dahulu sayang sekarang benci. Kapal belayar dalam semak. Jangan disimpan di dalam hati. Senduk di dinding. Pulau pandan jauh ke tengah. Hati terkenang mulut menyebut. Tanam juga pokok sengkuang. Hutang emas boleh dibayar. (Sehijau Warna Daun. Orang berbudi disanjung mulia. Dahulu parang sekarang besi. Gunung Daik bercabang tiga. Budi yang baik dikenang juga. Sampan kolek mudik ke tanjung.

Ajaran guru hendaklah dicari. Terang bulan di malam sepi. Umpamanya. Contoh sajak beliau yang mempunyai nilai estetik yang tinggi ialah Merbah. Hal ini bermakna bahawa karya kesusasteraan Melayu yang dihasilkan adalah untuk masyarakat kerana sesuai dengan tahap dan keupayaan penggunanya. Nilai estetik ini subjektif sifatnya kerana berkaitan dengan perasaan manusia. Selain itu. Perut kosong badan tak sihat. 2002: 5) Daripada segi pendidikan. Apa yang dapat jangan dilupa. Nanti lesung dimakan pahat.Pantun Kanak-kanak: Jangan gergaji pokok talas. Jangan menjadi orang malas. 2005 : 122) . hasil kesusasteraan Melayu mempunyai nilai estetik yang tinggi. Pantun-pantun tersebut ialah pantun empat kerat yang tidak juga menimbulkan masalah pemahaman kepada murid tingkatan 1. Demikian juga dengan Pantun Budi dan Pantun Kanak -anak. Di dingin pagi kicauan burung di dahan perkarangan menghantar pulang usia remaja ke kampung pedalaman berdenak dan bersiul mematikan rimas bahang panas Kubawa ke tepian kamar merbah sepasang di dalam sangkar sewaktu-waktu suara membuka merdu aku terlena dan hanyut mimpi mereguk puas piala madu Ketika terjaga terasa semakin manis hempedu pun menjadi gula aku pun diterbangkan ke ruang lupa (Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. Cahaya memancar ke pokok kelapa. Bintang tujuh sinar berseri. sajak sajak Jihaty Abadi sering diiktiraf oleh pe mbicara sastera sebagai mengandungi nilai estetik yang tinggi. baris -baris yang terdapat dalam pantun dua kerat itu dapat menyumbang ke arah pembinaan peribadi yang baik. Hidup di dunia buatlah bakti. Nilai estetik di sini bermaksud nilai keindahan dalam sesebuah karya kesusasteraan. (Sehijau Warna Daun. Bulan purnama datang menerpa. Kepada saudara ibu dan bapa.

karya -karya kesusasteraan Melayu seperti novel. mengangkat keperibadian dan kegigihan nya yang banyak berjasa mendidik murid-muridnya sehingga berjaya dalam hidupnya sebagai menteri dan orang kenamaan. dalam sesebuah karya. Karya kesusasteraan menganalisis segala pergerakan kehidupan masyarakat. perubatan tradisional. bercucuk tanam. Malah segala hal yang berlaku dalam masyarakat seharian menjadi unsur kepada penciptaan kesusasteraan sebenarnya. Pengkarya. kemajuan. Apabila dikaitkan dengan masyarakat. Kurikulum yang diajar merangkumi perihal adat resam. dan pe rsejarahan. cerpen. penggubahan. kegigihan. pendidikan. iaitu untuk menghiburkan masyarakat Melayu. meniru.Oleh itu. . Hakikatnya disebabkan kesusasteraan Melayu merupakan institusi masyarakat yang menggunakan bahan yang dipunyai oleh masyarakat berkenaan. Karya kesusasteraan Melayu juga cuba menggambar. dan sebagainya serta hal-hal yang berkaitan dengan kepahlawanan. segala rintangan dan halangan. dan bahan ialah sumber daripada masyarakat manusia. Hal ini jelas terbukti kerana pada zaman dahulu. kemiskinan. Kanak -kanak pula menerima pelajaran di rumah. dan kejayaan dalam kehidupan. selain dapat juga menjadi kias ibarat. sedangkan guru itu terus berbakti tanpa jemu: Guruku yang baik masih di situ masih memandu kereta lama masih menuju sekolah yang sama tiada kelihatan jemu dari air mukanya tiada kedengaran bosan dari suara bibirnya dia gigih menggenggam tanggungjawab yang diamanahkan. Manakala kesusasteraan Melayu yang menjadikan masyara kat sebagai unsur di dalamnya adalah kerana hubungannya dengan masyarakat. Pengkarya memperoleh bahan yang sebahagian besarnya ialah unsur kehidupan. aspek teknik serta gaya itulah yang menentukan nilai estetik. hal-hal yang berlaku dalam masyarakat. fungsi cerita penglipur lara dan cerita binatang ialah sebagai alat hib uran. pembelajaran yang berlaku pada kalangan masyarakat berlangsung secara tidak rasmi. Jelaslah bahawa bahan kesusasteraan Melayu yang dihasilkan itu adalah untuk masyarakat dan mempunyai nilai yang tinggi bagi kegunaan masyarakat itu sendiri. Contohnya dalam sajak ³Seorang Guru Tua´. surau atau sekolah pondok di kampung. Oleh itu. unsur -unsur kesusasteraan Melayu mempunyai hubungan dengan kehidupan masyarakat. menangkap ikan. penyajak mencatat perihal seorang guru. Sesebuah karya yang menarik mampu menarik perhatian masyarakat dan setiap karya yang dihasilkan bertujuan untuk dijadikan tatapan masyarakat. Contohnya. ekonomi. bukan perkaitannya dengan bahasa semata-mata yang menjadikan dekatnya kesusasteraan dengan masyarakat. Demikianlah dengan kesusasteraan Melayu tradisional yang mempunyai motif yang sama. dan yang paling utama ialah menganalisis masyarakat itu sendiri. iaitu dikelolakan oleh masyarakat sendiri. dan sajak seolah -olah mencatat perihal manusia atau perihal masyarakat. khususnya kemahiran mencari nafkah.

Kemunculan sesebuah karya merupakan satu peristiwa kesusasteraan. ³Tak Melayu hilang di dunia´ menjadi sebutan masyarakat Melayu hingga sekarang. iaitu kisah hidup masyarakatnya yang menyebarkan fitnah sehingga Mahsuri dijatuhkan hukuman mati. kesusasteraan Melayu amat rapat dengan masyarakat. dan kehidupan yang kua t dan bertenaga. Contohnya dalam cerpen Hadiah Hari Guru yang mengisahkan perihal kemiskinan seorang murid bernama Ramli yang hanya mampu menghadiahi gurunya pucuk gajus di majlis hari guru kerana tidak mampu memberi hadiah yang lebih istimewa daripada itu. Kesusasteraan Melayu adalah perlu untuk melengkapkan sesebuah masyarakat kerana kesusasteraan Melayu ialah salah satu unsur daripada kebudayaan. Hal ini kerana berasaskan tujuan sebenar sesebuah karya kesusasteraan Melayu itu dicipta dan pengkaryanya. Karya kesusasteraan yang halus sifatnya dilihat sebagai memiliki permulaan. Cerita-cerita yang berkaitan dengan masyarakat tersebut mempunyai tujuan tersendiri. Sejarah kesusasteraan melihat karya kesusasteraan daripada sudut diakronik kronologi atau perkembangan dari semasa ke semasa. Oleh itu. . Motif atau fungsi penting penghasilan karya kesusasteraan Melayu dalam masyarakat adalah untuk keseronokan. manakala kebudayaan ialah kebulatan daripada pelbagai unsur. Bagi karya yang sedemikian mungkin berlaku proses transformasi. kesusasteraan Melayu secara keseluruhannya ialah perbuatan dan hasil usaha manusia yang terbit daripada akal budi bicara serta fikiran individu untuk memenuhi keperluan hidup. Oleh itu.(Sehijau Warna Daun. Sudut diakronik kronologi digunakan bagi menghubungkan peristiwa kesusasteraan dan perspektif kemajuan pada satu zaman yang panjang. dan sumber pekerjaan. Walau bagaimanapun. kebajikan. Kata-kata Hang Tuah. Dengan demikian. unsur daripada kebudayaan masyarakat dalam penghasilan sesebuah karya kesusasteraan Melayu amat penting. adaptasi. Malah. Contohnya ialah cerita tentang Ma hsuri. 2002: 12) Demikian juga apabila kesusasteraan Melayu cuba menggambarkan realiti kehidupan masyarakat waima kejayaan atau kemiskinan. Hal ini bermakna adanya unsur kemasyarakatan dalam kesusasteraan Melayu. cerita -cerita tentang masyarakat diceritakan dengan memasukkan unsur-unsur mitos dengan tujuan untuk membesar besarkan keistimewaannya sehingga mereka menjadi kebanggaan masyarakat. Perkaitan antara masyarakat dengan kesusasteraan Melayu dapat diperkuatkan lagi dengan adanya cerita legenda yang mengisahkan kehidupan dalam masyarakat tidak kira waima secara fantasi atau kejadian sebenar. Misalnya tokoh Hang Tuah menjadi kebanggaan bangsa Melayu. Jika disimpulkan kembali. Karya klasik biasanya melalui proses ini. atau untuk dijadikan teladan dan panduan kepada masyarakat tentang kepahlawanan dan kegagahan tokoh. amat bermaknalah apabila meletakkan karya sedemikian atas sudut diakronik kronologi. ataupun kontroversi terhadap nilainya. masyarakat akan tetap menjadi pengguna hasil kesusasteraan Melayu buat selama-lamanya dan kesusasteraan Melayu juga diterajui oleh masyarakat. Jadi kebudayaan itu ialah keseluruhan perbuatan dan hasil usaha manusia yang terbit daripada budi bicara serta fikiran seseorang untuk memenuhi keperluan hidup. Antaranya adalah untuk menguatkan kepercayaan a nggota masyarakat terhadap sesuatu peristiwa yang bercorak sejarah atau untuk berbangga. rombakan semula.

masyarakat harus pandai memilih karya sastera yang sesuai sebagai p anduan dan penggunaan mereka. Hikayat Raja-raja Pasai. iaitu proses menghasilkan karya oleh penulis.waima bagi sesebuah genre kesusasteraan. kegiatan penghasilan. misalnya tentang nilai-nilai kerukunan hidup. Oleh itu. kedua -dua aktiviti ini berkaitan. Karya-karya yang telah dihasilkan banyak memberi pengajaran kepada pembaca. Sejarah Melayu. Ilmu ini dikutip daripada berbagai -bagai pujangga. Karya ini memaparkan contoh dan tradisi kesusasteraan Islam. Walau bagaimanapun. Di samping itu. waima drama. Walaupun seseorang pengarang it u tidak memerlukan bidang ilmu kajian kesusasteraan untuk melahirkan karya yang baik. Tetapi. iaitu proses mendengar. dan berbagai -bagai kisah lain juga mementingkan sumbangan yang mungkin diberik an oleh pujangga. pemikir dan seniman lalu dibawa ke dalam karya dengan tujuan supaya ilmu ini dapat membantu pembaca. Namun. Pertama. kita juga mungkin menemui unsur -unsur dasar sekiranya kita melihat tujuan sebenar karya -karya itu dikarang. setelah masyarakat berkembang timbul pula fikiran t entang fenomena ini. Dalam usaha mentakrifkan kesusasteraan. Kedua. Dalam karya prosa misalnya. novel . Dalam konteks masyarakat lama. atau membaca karya oleh anggota masyarakat. ada dua bidang khusus yang mempunyai panduan pengkajian yang tersendiri. serta mengkajinya berdasarkan teori yang diterima. Akan tetapi karya-karya yang lebih awal juga tidak kurang mementingkan unsur manfaat. Hanya cara penyampaiannya mungkin berlainan dan juga penekanannya berbeza -beza antara satu sama lain. Hikayat Hang Tuah. bidang-bidang itu ada pertaliannya dengan yang lain. atau kritikan. Di samping itu. dan tidak melibatkan banyak masalah. Selain itu. bidang -bidang itu kini menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan IPT. kesusasteraan juga boleh dianggap sebagai gedung ilmu sesuatu bangsa. baik dalam aspek -aspek persamaannya atau perbezaannya. semua pihak dapat menghayati kesusasteraan dengan lebih mendalam lagi. Dengan itu. Manakala kajian kesusasteraan bandingan pula melihat karya kesusasteraan daripada dua masyarakat yang berlainan. kita melihat banyak bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Melayu menuntut pelajaran dan pengajaran daripada karya karya kesusasteraan Melayu. Persoalan yang timbul adalah tentang sejarah penghasilan karya dan tujuan penghasilannya. Seseorang pengarang kesusasteraan boleh menentukan dirinya untuk memilih dan mengkhusus satu-satu bidang waima yang berkaitan tentang teori. Dengan itu. Mukadimah Hikayat Isma Yatim menjelaskan tujuan penghasilan karya itu. kesusasteraan sebagai satu fenomena telah menampakkan dua kegiatan yang selari. sejarah. Karya-karya lama Melayu mengumpul ilmu pengetahuan terbaik untuk pembaca. Mesej yang ingin disampaikan adalah berbeza-beza antara satu karya dengan karya yang lain. masyarakat hari ini boleh membuat rujukan daripada karya-karya yang dihasilkan. Kajian kesusasteraan rakyat (folklore) melihat fenomena kesusasteraan lisan yang terhasil dalam masyarakat biasa yang memiliki kebudayaan kecil (little cultu re). khususnya atau pada penciptaan kesusasteraan itu sendiri amnya. Setelah membaca hikayat itu pembaca akan memperoleh manfaat. namun pengkaji memerlukan cabang-cabang ilmu untuk berbicara tentang kesusasteraan secara ilmiah. Dari zaman awal sehinggalah sekarang. kegiatan penghayatan. Semuanya timbul kerana pemikiran masyarakat.

watak Hilmi tidak disenangi oleh Datin Salmah tetapi dia tabah menjalani kehidupan seharian walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai hinaan da ripada Datin Salmah. masyarakat boleh menjadikannya sebagai satu pengajaran dan tidak akan mencontohinya dalam situasi kehidupan mereka. ungkapan-ungkapan khusus. Apabila diteliti daripada sudut bahasa karya -karya kesusasteraanlah sumber yang paling ideal kerana keluasan dan kepelbagaian gaya yang sering dilenturkan untuk menyatakan emosi yang bermacam-macam. Biasanya. kedudukan. masyarakat yang membacanya dapat menilai sesebuah watak dan perwatakan waima baik atau sebaliknya. karya kesusasteraan juga dapat dikaitkan dengan sifat kreatif. Pada akhir penceritaan. Misalnya dalam novel Konserto Terakhir. Oleh itu. keturunan. dan harta benda. watak-watak yang tidak baik ini akan mengalami penyesalan. dan penggunaan plot yang menarik. gaya bahasa. pemilihan karya -karya kesusasteraan yang baik adalah perlu. Pengarang-pengarang karya yang mempunyai pemikiran yang tajam dapat menganalisisnya sebelum menjadikannya sebagai sebuah karya. Nilai -nilai tersebut dapat dijadikan panduan kepada pembaca novel atau cerpen tersebut. Implikasi cerita itu sudah pasti pembaca akan mendapat pengajaran daripada sikap yang tidak baik y ang ditonjolkan dalam novel berkenaan. Seperkara lagi ialah sesebuah karya kesusasteraan mempunyai unsur pengajaran yang dikenali sebagai dedaktisme yang menekankan aspek nasihat a tau tunjuk ajar serta dapat membentuk sahsiah murid di samping memantapkan penggunaan bahasa agar mereka berupaya meningkatkan pemikiran kritis. Karya karya yang telah dihasilkan itu pula akan dibaca juga oleh masyarakat berkenaan. terdapat juga watak-watak yang menunjukkan perwatakan yang tidak baik pada akhir penceritaan. dan meluaskan penggunaan bahasa -bahasa kiasan untuk mencapai kesan yang mendalam. pangkat. di sini dapat dikatakan bahawa masyarakat membaca cerita mereka sendiri. Daripada ragam ragam hidup masyarakat yang mengalami pelbagai rintangan dan dugaan hidup inilah. Karya yang baik untuk murid ialah karya yang . Oleh itu. Selain itu. cerpen. kepercayaan. Pengarang yang kreatif akan cuba menggunakan bahasa seluas mungkin meliput i pemilihan ayat. Sebagai contoh ialah paparan cerita dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan yang mencatat kisah kehidupan kaum tani yang serba miskin. atau sajak ialah lukisan kehidupan masyarakat. drama-drama karya Nordin Hassan seperti drama Anak Tanjung dan drama Sirih Bertepuk Pinang Menari. Maka. Namun begitu. plotnya amat menarik dan terdapat unsur kreatif. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat sikap bantu-membantu mesti ada tidak kira waima kepada orang miskin mahupun orang kaya. Melalui perwatakan tersebut. sedikit sebanyak novel ini dapat memberi pengajaran dan keinsafan kepada masyarakat. Hal ini kerana karya kesusasteraan memaparkan penganalisisan aspek-aspek kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sendiri. darjat. Oleh itu. Kekreatifannya dapat dilihat melalui penggunaan kepelbagaian teknik penceritaan. maka pengarang karya dapat menjadikannya sebagai sebuah karya. Pembaca mungkin akan menilai watak Datin Salmah yang seharusnya tidak patut berkelakuan sedemikian kerana Hilmi ialah manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan. Penilaian terhadap diri seseorang juga tidak harus dibuat berasaskan rupa paras. Selain itu.mahupun cerpen terdapat nilai -nilai murni yang ditonjolkan. sesebuah karya kesusasteraan waima novel. Contohnya. watak Datin Salmah mengalami penyesalan kerana mengetahui keadaan Hilmi yang jatuh sakit yang juga anak tirinya.

nilai dan hala tuju pendidikan. Jika dihalusi secara umumnya. berakhlak mulia. rohani. emosi dan jasmani serta menjadi warganegara yang bersatu padu. berdisiplin. dan terlatih untuk memberi sumbangan terhadap kesejahteraan diri. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. agar tercapai matlamat yang ditetapkan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. ia itu untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. Unsur-unsur dalam Komsas Dasar Pendidikan di Malaysia ialah dasar pendidikan yang berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Malah dalam FPK juga menjelaskan bahawa pendidikan di negara ini ialah pendidikan yang bersifat berterusan kerana adanya unsur -unsur kesinambungan antara pengajaran dan pembelajaran daripada satu peringkat kepada peringkat yang seterusnya. iaitu pembinaan individu yang mulia yang kemudiannya menjadi raky at Malaysia yang berkualiti. Hal ini bermakna matlamat KBSM itu bertepatan dan selaras dengan kehendak FPK. Ekoran d aripadanya. yang seimbang. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. maka KPM mewujudkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan harmonis daripada segi intelek. rohani. Asas kepada penggubalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ialah FPK. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pengajaran telah diterbitkan pada tahun 1979. Laporan itu telah menyentuh hal -hal yang berkaitan dengan prinsip. FPK itu menegaskan bahawa kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah dijadikan teras dalam pengembangan bakat dan kemampuan murid. pernyataan yang terkandung dalam FPK itu menggambarkan bahawa hasrat pendidikan negara adalah untuk mendidik setiap individu dalam negara ke arah satu hala tuju. harmonis dan berakhlak mulia. berwawasan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Kesusasteraan Melayu yang diajar dalam subjek Bahasa Melayu yang dikenali sebagai komsas atau s kecil dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah itu . Melalui karya kesusasteraan. FPK itu juga bermakna bahawa pendidikan di Malaysia memiliki fungsi untuk memperkembang bakat dan kemampuan murid waima daripada segi intelek. rohani. iaitu membina murid yang bersahsiah. yang semata -mata ke arah memperkembang potensi individu secara m enyeluruh dan bersepadu agar kemudiannya akan tercapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. seimbang dan bersepadu meliputi aspek -aspek intelek. Usaha itu mempunyai tujuan yang murni. berilmu pengetahuan. Selain itu. masyarakat dan negara. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi dan jasmani secara menyeluruh dan bersepadu. masyarakat dapat menjadikannya sebagai panduan dan pengajaran hidup dalam menghadapi kehidupan yang serba mencabar. matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah untuk memperkembang potensi individu secara menyeluruh.mempunyai unsur pengajaran dan panduan yang boleh dicontohi. Selain itu. Selanjutnya. iaitu yang merupakan satu usaha yang berterusan dari peringkat awal pendidikan hingga ke peringkat seterusnya. bertanggungjawab dan berkebolehan.

Sarawak´. Malah. Hal ini sesuai kerana kesusasteraan mencerminkan masyarakat dan budaya serta merupakan manifestasi kesenian melalui media bahasa yang kreatif lagi indah. Jika diteliti bahan-bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu. seolah olah kita yang membaca bahan itu akan mengalami segala yang dialami oleh watak watak dalam dunia cereka. Sebagai contoh. iaitu yang menggambarkan pemikiran logik. Kebenaran tersebut dicapai melalui daya khayal dan gerak hati. khususnya akan menambah pengetahuan dan pengalaman individu. Di samping mendidik murid menikmati kehalusan dan keindahan gaya bahasa dalam karya. falsafah. atau lebih tepat disebut sebagai imaginasi dan intuisi. di samping mengalami pengalaman daripada pengarangnya. keluarga. Jikalau kita mengharapkan pengalaman semata -mata memanglah tidak cukup kerana pengalaman yang dilalui oleh insan hanya mengajar kita tentang kehidupan yang agak terbatas. komsas juga memberi peluang kepada mere ka untuk menguasai sistem dan tatabahasa Bahasa Melayu dengan baik. 2002: 13) Sebagai ilmu pengetahuan. alam yang segar dan indah di Tasik Biru. analitik. Bahan -bahan kesusasteraan Melayu menggarap hal-hal tersebut dan banyak lagi. Namun. cara mengenal dan memahami karya kesusasteraan Melayu melalui pendidikan Bahasa Melayu itu membolehkan murid dapat memahami manusia di sekitarnya dan mem bolehkan penyerapan nilai-nilai murni serta seterusnya membantu matlamat ke arah usaha melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. teks kesusasteraan Melayu dianggap sebagai maklumat tuntas atau ensiklopedia bangsa kerana banyaknya ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Lebih lebih lagi kerana setiap bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu. Sarawak. Bau. komsas men gandungi kebenaran. Bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu mungkin tidak mengetengahkan pernyataannya melalui hujah yang analitis. Keindahan tasik itu bukan hanya pada lahiriah sahaja tetapi keindahan itu dapat menusuk µmimpi-mimpi abstraksi¶ dalam dirinya: apakah warnanya di sebalik lahiriah ini? biru? hijau atau sesuatu yang baru bukan di depan kenyataan saja tapi jua mimpi-mimpi abstraksi jawapannya terendap di kamar sutera rohani wujud roh menggamit makna. Unsur intelek dalam FPK mengandungi hikmah atau ilmu yang bermatlamatkan kebenaran. Justeru. emosi. moral. telah mempengaruhi jiwa Kemala untuk menulis sajak ³Tasik Biru. kom sas telah membuka dan menambah skop pengalaman kita kerana komsas menyediakan pengalaman pengalaman manusia daripada pelbagai budaya dan dari pelbagai zaman. tetapi penghayatannya memang boleh membentuk insan itu berfikir secara . agama. kreatif. rohani dan jasmani.memenuhi cita-cita FPK kerana matlamatnya juga mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. kritis. sosiologi dan sejarah ada diketengahkan oleh para pengarang kesusasteraan Melayu. masyarakat dan negara. imaginatif dan naratif untuk diri. semua bidang tentang psikologi. bahan tersebut sering diperlakukan sebagai µmaklumat budaya¶ atau bagi bahan -bahan tradisional khususnya. (Sehijau Warna Daun.

kemantapan jiwa. Tanpa mengenal jemu menganyam rapi jerami dan rumput . pemikiran. watak dan perwatakan. penilaian. kesimpulan. dan kerohanian manusia. Hal ini terserlah dalam genre pantun dan sajak kerana memu atkan nilai moral. dan falsafah. dan permasalahan masyarakat.Muhamad ini secara sinis menyindir go longan penjajah yang telah merampas hak dan maruah orang Melayu. menghubungkan nilai murni dengan norma masyarakat. Hal ini dapat dilihat berasaskan tema. ekonomi mahupun politik pada kalangan masyarakat. dan persoalan yang dikemukakan. serta membuat pertimbangan. dan memperkaya kehalusan perasaan. Selalunya konsep kreatif itu merujuk perihal individu yang terpaksa membentuk semula hal tentang pemaknaan. unsur intelek yang terdapat dalam sesebuah karya itu. Bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu sering juga disifatkan sebagai bahan yang mempunyai hubungan dengan pemikiran. Malahan bahan kesusasteraan Melayu dianggap sebagai dokumen sejarah. Penghasilan sesebuah karya dan teknik penyampaian turut membawa kita yang membacanya berfikir. pusat penceritaan. biasanya mendokong pengertian pemikiran. Lebih -lebih lagi apabila sesetengah bahan kesusasteraan Melayu yang bernilai. Nilai estetik yang ada dalam pelbagai bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu itu menekankan aspek -aspek pembangunan insan. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu itu boleh disifatkan sebagai menekankan proses pengajaran dan pembelajaran ke arah memupuk. kepercayaan beragama. Unsur rohani dalam FPK mengandungi hikmah yang mempunyai matlamat. dan pemikiran -pemikiran masyarakat Melayu. Barisbaris pembayang yang diketengahkan sering berhubung kait dengan alam kehidupan seharian. Demikian juga dengan sajak ³Burung Tempua´ misalnya. secara logiknya bergantung waima kepada cetusan perasaan dan pengalaman yang dilalui oleh pengarangnya terhadap sesuatu permasalahan sosial. keilmuan waima yang tersurat mahupun yang tersirat. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu amat penting dalam membina manusia yang kreatif. Namun. dan mempunyai sahsi ah yang mulia. konsep kritis pula merujuk hal -hal yang berhubungan dengan penghayatan terhadap bahan kesusasteraan Melayu yang memerlukan penilaian dan penaakulan. Oleh itu. Sehubungan dengan itu. Novel karya Ishak Hj. budi bahasa. plot. merenung dan menilai simbol-simbol yang ada.kreatif dan kritis. aspek -aspek struktur seperti tema. Manakala. falsafah dan saintifik. dan perlambangan ialah suatu usaha untuk mel ukiskan pernyataan. gaya bahasa. menyarankan agar pembaca mengambil iktibar daripada sikap burung tempua yang tekun dan rajin berusaha. manakala maksudnya adalah tentang psikologi. Sebagai contoh yang dapat dilihat tentang pemikiran dan falsafah yang menyentuh perkembangan intelek adalah seperti yang terkandung dalam novel Putera Gunung Tahan. latar. serta memperteguh rasa penghargaan. dan kritis. Ha l ini kerana bahan itu dilihat sebagai suatu bentuk falsafah yang tersimpan dalam bentuk khusus. kebijaksanaan. iaitu keyakinan kepada Tuhan. dan keputusan. dan keindahan terhadap bahan kesusasteraan Melayu. Dalam proses penghasilan sesebuah karya kreatif.

Seseorang murid yang menghayati watak dan perwatakan dalam sesebuah karya yang dibacanya dapat memperkembang emosinya sendiri. kecewa. Unsur emosi dalam FPK menga ndungi hikmah yang mempunyai matlamat. dan kemelut hidup. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu ialah unsur yang paling sesuai bagi menerapkan kecerdasan emosi. iaitu untuk mendidik dan membina nilai -nilai akhlak murid. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu menekankan pembentukan citra atau imej yang baik untuk khalayaknya. 2002: 12) Jika diteliti. dalam ³Puisi Buat Mama´ penyajak melukiskan bagaimana perpisahan yang terjadi menyebabkan pengorbanan dan nilai kasih sayang seorang ibu kepada anak tiada dapat diukur dengan kata -kata. hal itu sesuai pula dengan disiplin kesusasteraan Melayu itu sendiri. kepercayaan beragama. Dengan itu. pasrah dan sebagainya. dan seterusnya berjaya pula menjalinkan hubungan positif sesama insan. sekalipun watak utamanya ialah seorang pelacur. (Sehijau Warna Daun. sajak. cerpen. Imej dalam konteks ini menjurus pembinaan insan. Sebagai contoh. Karya -karya kesusasteraan Melayu yang bermutu tinggi waima yang berupa novel. kemantapan jiwa. Dalam sistem pendidikan di Malaysia. sedih. Unsur emosi dan kesusasteraan pernah dihubungkaitkan oleh Aristo tle dengan fungsi catharsis. menghubungkan nilai murni dengan norma masyarakat dan mempunyai sahsiah yang mulia. Sesungguhnya. drama. Hal sedemikian terpapar melalui pelbagai genre kesusasteraan Melayu. kesusasteraan Melayu patut dimanfaatkan untuk membentuk keperibadian generasi muda.mencipta rumah tempat berlindung membina bilik tempat berteduh dari hujan dan ribut sering merempuh. Dalam sistem pendidikan di Malaysia. sya ir dan prosa tradisional bukan sahaja berperanan sebagai wahana tetapi mampu menggilap potensi diri murid. Pengurusan emosi yang betul membolehkan manusia mangawal sikap dan perasaannya. Sebagai contoh. masyarakat silam telah banyak memanfaatkan kesusasteraan untuk tujuan tersebut . iaitu untuk mendidik dan memandu emosi manusia bagi menjadikannya lebih stabil apabila berdepan dengan sesuatu tragedi. pembaca yang menjiwainya akan turut beremosi dan bersimpati terhadap watak -watak yang terdapat dalam novel tersebut. memahami orang lain. Malah. Contohnya watak dalam novel Seteguh Karang ada memperlihatkan emosi seperti simpati. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam . antara karya kesusasteraa n Melayu yang memaparkan unsur rohani ialah novel Salina kerana dipusatkan nilai -nilai murni melalui watak utamanya yang memiliki jiwa yang penuh kasih sayang dan bertanggungjawab. kesusasteraan Melayu mempunyai sumber yang kaya dengan nilai dan emosi. Malahan. 2002: 13) Selain itu. Kali ini kita biarkanlah perpisahan ini satu pengorbanan yang perlu kerana hidup ini hanya akan bererti bila kita tiba-tiba merasa kehilangan dan diperlukan. (Sehijau Warna Daun. iaitu keyakinan kepada Tuhan. tekanan emosi.

pendeknya. Sejajar dengan itu. Selain itu. emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi juga bertujuan untuk melahirkan murid yang memiliki keterampilan dalam bahasa. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan . bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia serta sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Hal ini juga bermakna bahawa Bahasa Melayu yang merupakan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. bakat dan kebolehan murid dapat dicungkil. dan kerohanian rakyat. bahasa Melayu yang mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi itu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan kebitaraan. kekreatifan. main peranan. guru akan meminta murid agar melakonkan permasalahan seperti yang difikirkan oleh mereka. fikiran dan perasaan bagi pelbagai bangsa di Malaysia. keintelektualan. Daripada apa yang telah dibincangan sebelum ini. bercerita. Dengan demikian. Selain itu. iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. tidak kira kumpulan itu besar ataupun kecil. perbincangan. Murid -murid yang didedahkan dengan pelbagai teknik dalam pengajaran kesusaste raan Melayu secara tidak langsung berupaya dalam pergerakan. simulasi. Perkembangan daripada segi jasmani boleh diterapkan melalui teknik -teknik yang biasa digunakan oleh guru yang terlatih seperti teknik penggunaan deria. sesuailah fokus utama pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk memenuhi hasrat Kurikulum Ber sepadu Sekolah Menengah (KBSM). dan kuiz. pentomin. pendidikan Bahasa Melayu KBSM yang meliputi tingkatan satu hingga lima menjanjikan hasrat untuk terus meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa. perkembangan daripada segi jasmani ini bukan sahaja melibatkan aktiviti di dalam bilik darjah. semata -mata untuk meningkat persefahaman pada kalangan mereka yang terlibat. Kemudiannya. Antara langkah yang boleh dijalankan adalah dengan meminta murid mengemukakan sesuatu masalah. Teknik sosiodrama. Di samping itu. kerasionalan. dan . kesaintifikan. murid akan belajar untuk bergerak secara berkumpulan. kemahiran membaca. teater atau sebagainya yang melibatkan murid untuk bergiat secara aktif dalam sesuatu aktiviti yang telah dijalankan. Selepas itu. boneka. Lebihlebih lagi hakikatnya. rohani. pendidikan bahasa dipercayai dapat juga dijadikan sebagai wahana ilmu. mereka akan berbincang tentang hasil perlakuan tersebut. rohani. malahan melalui pelbagai aktiviti di luar kelas. dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa ra smi negara. iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. misalnya yang dilaksanakan oleh gur u adalah untuk mewujudkan perhubungan antara insan dan masyarakat. pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah bukan sahaja mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. permainan bahasa kesusasteraan.Bahasa Melayu ialah unsur yang paling sesuai bagi menerapkan kecerdasan jasmani. Contohny a apabila pihak sekolah mengadakan aktiviti seperti pertandingan pementasan drama. Hasrat ini telah digubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. lakonan waima secara spontan atau berskrip. Malah. Malah mereka akan lebih aktif. Melalui aktiviti ini.

keistimewaan unsur atau komponen kesusasteraan Melayu dan manfaat daripada penggunaannya dalam pendidikan Bahasa Melayu KBSM tidak dapat diragukan lagi. rohani. Dalam perpektif tersebut jugalah ternyata bahawa fungsi bahasa Melayu yang semakin meluas. tafsiran. Bahkan.kemahiran menulis pada kalangan remaja serta memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai keadaan. sensitiviti. sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa rasmi negara dan seperti yang terkandung dalam pendidikan Bahasa Melayu KBSM menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Penerapan elemen -elemen ini dalam karya kesusasteraan Melayu yang terpilih mampu menjadikan murid insan yang berfikir tentang kebaikan. kehalusan budi pekerti. Malahan. lebih prihatin terhadap pengolahan bahasa. kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan aspek intelek dan emosi. pendidikan Bahasa Melayu KBSM sememangnya sudah lama menjadikan kesusasteraan Melayu sebagai unsur atau komponen penting d alam programnya. Dengan yang demikian dan seperti yang telah dijelaskan. emosi dan jasmani. dan seterusnya menghargai kehidupan dan nilai kemanusiaan. tetapi juga perlu memahami sistem bahasa Melayu yang mampu mengungkapkan segala bidang ilmu dan kegiatan harian selaras dengan peranannya sebagai bahasa perpaduan rakyat. Rentetan itu. Justeru. Murid -murid bukan sahaja perlu menguasai kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi. Pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu diharapkan dapat menyokong teras pembentukan individu ini. kesusasteraan Melayu disediakan bagi memenuhi keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. kesusasteraan Melayu telah dijadikan sebagai komponen wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. drama. hasrat pendidikan yang ingin dicapai melalui FPK ialah pembentukan individu yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu daripada segi intelek. karya t ersebut dapat juga menjadi wahana bagi murid memahami budaya dan cita rasa masyarakat negara ini. keindahan seni dan kebenaran. dan pemikiran pengarang terhadap berbagai -bagai fenomena kehidupan di sebalik struktur kata -kata yang indah itu. pengamatan. 1992: vii). aliran perasaan dan daya intelek. bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu pengetahuan yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. murid diharapkan dapat mengenal dan menikmati karya -karya kesusasteraan Melayu negara. cerpen dan novel. dengan usaha yang demikian akan mempertingkatka n kemahiran berbahasa murid. . Sehubungan dengan itu. Oleh itu. kecekalan hati. Pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu mencakupi pendedahan apresiasi karya -karya kesusasteraan Melayu daripada pelbagai genre seperti puisi tradisio nal. Murid diharapkan juga akan berminat untuk berkarya bagi melahirkan idea dan cita rasa mereka sendiri. puisi moden. pendidikan Bahasa Melayu KBSM juga menanam kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh me lalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan Melayu (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan V. Selain itu. Selain menggalakkan lagi minat membaca murid. kesantunan berbahasa. kesusasteraan disifatkan berupaya untuk menjadikan seseorang itu lebih peka. di samping membantunya untuk menghayati pengalaman. Melalui pendedahan dan penelitian karya -karya seperti itu. terutamanya daripada segi pemupukan ilmu. prosa klasik. sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah.

Kadir. Nik Hassan Basri Nik Ab. 1997. Nik Hassan Basri Nik Ab. Jilid 5. Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Kesusasteraan dalam Pendidikan Bahasa Malaysia pada 6 dan 7 Oktober. budaya. malah karya ko msas yang disenaraikan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kaya dengan khazanah ilmu. pengajaran dan pembelajaran komsas dapat memperlengkap pengetahu an dan persediaan untuk mengajar dan belajar subjek Bahasa Melayu dengan yakin.Penutup Sebagai kesimpulannya. matang. termasuk budaya dan evolusi masyarakatnya. dan beretika tinggi. Disertasi untuk ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden. pengalaman. Kadir. Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa. Citra Komsas. Jurnal Peradaban Melayu. Tg. 2005a. Tg. Pelajaran kesusasteraan Melayu atau komsas ini penting kepada pelajar. Universiti Malaya. Penggunaan Bahan Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. etik dan pelbagai lagi.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. prihatin. Bahkan. Kadir. 2003. ³Kesusasteraan dalam Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Sebagai Mata Pelajaran: satu Perbandingan´.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. IBKL. didapati di dalamnya terangkum dunia keilmuan kesusasteraan yang tidak ada akhirnya yang sekali gus memancarkan perkembangan tamadun sesuatu bangsa. Bibliografi Abd. 1990. Nik Hassan Basri Nik Ab. Tahun 2007 Peranan Bahasa dan Sastera: Umpama Irama dan Lagu Siti Khariah Mohd Zubir Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris . nilai. bukan setakat menghafal cerita. Rahman Hanafiah. anjuran Peserta Kursus 14 Minggu. Dengan demikian tidaklah lagi timbul masalah atau perkara yang mengelirukan guru dan pelajar kerana hakikatnya. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu penting dalam pembinaan manusia yang seimbang.

rencana dan penulisan kreatif dan pelajar juga diberikan pengetahuan tentang dunia penerbitan dan penyiaran selaras dengan matlamat pembudayaan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan. Manakala Usman Awang (1997: 41) menjelaskan bahawa peranan sastera meliputi semua aspek kehidupan manusia secara luas. Shahnon Ahmad (1997: 25) menyatakan bahawa kesusasteraan berperanan sebagai satu cabang kesenian yang berteraskan cinta. Matlamatnya untuk membolehkan pelajar atau rakyat Malaysia khususnya menjiwai unsur dan nilai murni dari segi kerohanian. Pemimpin yang tidak berjiwa seperti di atas. Cinta di sini maksudnya cinta kepada keindahan dan cinta kepada kebenaran. berjati diri dan mempunyai nilai -nilai kemanusiaan. masalah rasuah. Karya kesusasteraan dicipta oleh para sasterawan untuk membangunkan peribadi manusia supaya cinta akan keindahan dan cinta akan kebenaran. dilentur. Ki ta tidak mahu melahirkan satu bangsa seperti robot yang tidak mempunyai nilai -nilai kemanusiaan ketika bertindak atau mengambil keputusan. menanam perasaan bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya kebangsaan yang dihasratkan tercapai. sedikit sebanyak mendekatkan insan seni itu kepada sebahagian kecil cakerawala Tuhan yang luas. Peranan sastera terutamanya sastera Melayu dapat membina insaniah dalam kehidupan manusia. Di peringkat sekolah Kesusasteran Melayu memainkan peranan sebagi satu cabang ilmu dan senjata yang dapat meresapi dan berkembang dalam pelbagai disiplin ilmu sejajar dengan konsep bahasa merentas kurikulum. Justeru mengembalikan nilai sejagat yang bersifat kemanusiaan sebenarnya terkandung dalam sastera.Peranan Sastera Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu telah diperkenalkan sejak tahun 1957. Dengan cara ini. Samad Said (1997: 35) pula menyatakan bahawa peranan sastera sebagai rakman dan renungan interaksi insan seni dengan masyarakat dan masalah mereka. Selain itu. Tia da sesiapapun yang boleh . merupakan manusia yang hilang pertimbangan ketika bertindak. mampu mengkaji keindahan karya sastera dan menguasai kemahiran berbahasa bahasa Melayu. Oleh latar dan pengaruh itu. di samping menggarapkannya dengan sesam makhluk yang sama -sama mencari dan sama-sama menikmati dan sama-sama terhukum oleh getir-getar kehidupan. kemanusiaan. Akibat daripada itu. kewarganegaraan. keruntuhan moral sehingga membawa kepada kemusnahan alam dan manyusahkan masyarakat. Sementara itu di peringkat pengajian tinggi pelajar didedahkan dengan teknik penulisan ilmiah. ramai bijak pandai dalam bidang sains dan teknologi tetapi sayang mereka gagal da lam usaha melahirkan pemimpin yang bermoral. Hal ini amat bertepatan dengan konsep membina µmodal insan¶ yang diharap-harapkan oleh pemimpin negara. A. proses pembentukan jati diri dan cinta akan khazanah negara dapat diatur. Apa yang kita boleh lihat sekarang. Setiap karya yang tercipta. kebudayaan. Dengan adanya pendidikan Kesusasteraan Melayu dapat mencerminkan masyarakat kesenian yang kreatif. sastera mestilah berkhasiat untuk batiniah dan minda manusia. sastera juga berperanan dalam usaha pengayaan khazanh ilmu dan persuratan bahasa Melayu wajar diper tingkatkan kepada semua peringkat usia pembelajaran dan pengajarn. kemasyarakatan. Proses pengayaan ini merupakan proses yang berterus an dan menjadi agenda utama dasar pentadbiran negara. dibentuk dengan sebaik -baik mungkin.

Pusat Penerbitan Akhbar dan majalah yang penting pada waktu itu ialah di Singapura. Pejabat ini telah dibiayai oleh kerajaan Negeri -Negeri Selat dan Negeri-Negeri Bersekutu melalui peruntukan MPSI. Di sini berkumpulnya tenaga -tenaga penulis muda yang bercita -cita tinggal untuk memajukan dan memodenkan bahasa dan sastera Melayu agar sesuai dengan keperluan perkembangan fikiran. Sumbangan Pejabat Karang Mengarang dalam bidang bahasa dan sastera terbatas kepada anak-anak sekolah dan guru-guru sekolah Melayu. Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu mula bergerak seiring jalan apabila Jepun mengambil alih tampuk pemerintahan sama ada di Tanah Melayu ataupun di Singapura. seperti cerita mata-mata gelap dan pengembaraan. menyatakan bahawa hubungan bahasa Melayu dengan Kesusasteraan Melayu wujud sejak ratusan tahun dahulu. Buku -buku untuk bacaan umum. ilmu pengetahuan. Kesedaran terhadap hal ini penting dalam proses meningkatkan pengetahuan orang Melayu untuk mengekalkan kesinambungan tradisi bangsanya. Pahlawan Berkaki Kayu. Hubungan ini dibentuk melalui media tulisan seperti yang terakam dalam ribuan nafkah karya kesusasteraan tradisional Melayu khususnya yang dipelajari oleh Munsyi Abdullah Bin Abdul Kadir melalui Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Hikayat Abd ullah pada pertengahan kurun ke-19.mendakwa bahawa dia mempunyai monopoli terhadap budaya Malaysia. Mestipun tempuhnya amat singkat. kesusasteraan dan kebudayaan. Shamsudin Othman (2006: 301) dalam Kertas Kerjanya yang bertajuk ³Hala Tuju Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Dalam Wahana Pendidikan Nasional´. Peranan Bahasa dan Sastera: Umpama Irama dan Lagu Dari segi sejarah sumbangan Kerajaan Inggeris dalam bidang bahasa dan sastera dapat dikesan melalui kegiatan Pejabat Karang Mengarang yang diasaskan oleh O. pergolakan politik s osial dan ekonomi. Hidup Bujang dan Cerita Rekaan. Dussek dan Zaaba di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). . Budaya bersama kita hanya akan lahir daripada penghidupan bersama semua rakyat bukan contoh angkuh daripada sebilangan kecil golongan kaya dan istimewa. Kekalahan Kerajaan Inggeris dan kekejaman pemerintahan Jepun telah menyalakan semangat kebangsaan.T. namun zaman itu telah ber hasil mendorong dan mendesak orang Melayu melancarkan perjuangan politik ke arah kemerdekaan sama ada melalui parti politik ataupun pertubuhan -pertubuhan yang bersifat bahasa. kedua -duanya saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. sedikit sebanyak berjaya memperkenalkan karya popular dari Barat kepada masyarakat Melayu dan membuka mata mereka kepada hasil kesusasteraan dunia yang berbeza daripada hikayat hikayat lama yang diwarisi daripada datuk nenek mereka. Warisan bahasa Melayu ialah yang dimantapkan dan diperkayakan melalui proses yang disebut pensetaraan perkembangan ilmu dan kemajuan fikiran manusia yang menuntut supaya bahasa Melayu memiliki kuasa mutlak linguistik dan korpus sastera tinggi untuk dijadikan wahana kemajuan bangsa. Tujuan utama pejabat ini untuk mengeluarkan sebanyak mungkin buku -buku sekolah dan mengeluarkan bahan bahan bacaan yang berunsur sastera untuk masyarakat Melayu amnya. umpamanya Cincin Rahsia. T anjong Malim pada tahun 1924. Bahasa dan sastera umpama irama dan lagu. Karya -karya dari Barat diterjemah di samping menerbitkan karya asli hasil daripada Peraduan Karang Mengarang anjuran Pejabat Pelajaran.

Morfen pula terbahagi dua. berlari dan membesar dan sebagainya. lari dan sebagainya. bukan sahaja untuk pandai membaca. perkembangannya di tangan bahasa. Ilmu bahasa sebenarnya mempunyai pertalian yang amat erat dengan penghasilan karya kreatif dan oleh sebab itu tidak harus dia nggap sebagai batu penghalang dalam usaha menonjolkan gaya bahasa yang indah.Ilmu sastera tidak boleh disampaikan melalui ragam bahasa rendah (bertaraf dialek atau kedaerahan). Awang Sariyan (2006: 184) dalam kertas kerjanya bertajuk ³Penerapan Tatabahasa Dalam Karya Kreatif´ menerangkan bahawa adanya hubungan antara ilmu bahasa dengan penghasilan karya kreatif. fonologi dan semantik. Tiga proses bahasa yang berlaku dalam morfologi ialah pengimbuhan. Secara ringkas. Seseorang yang tidak pernah membesar dalam keluarga berbahasa Melayu dan dalam dunia kebudayaannya sejak kecil tentunya sukar untuk memahami sebenarnya perasaan yang disebut sebagai ³besar hati´. Perhatikanlah bagaimana proses tersebut diterapka n dalam penulisan dengan meneliti contoh yang berikut: Dia tersentak cemas apabila mendengar ratapan dan raungan yang melengking ngeri tiba-tiba. memahami perasaan orang dan mencanai cara berbudi bahasa dan bertegur sapa. iaiatu morfen dan kata. iaitu morfen bebas dan morfen terikat. Literasi dalam sesuatu bahasa tulisan mempersiapkan atau menyediakan seseorang itu untuk hidup dalam kebudayaan setempat. sintaksis ialah bidang yang berhubung dengan pembentu kan ayat. Penulis atau sasterawan amat beruntung jika memiliki ilmu tersebut sebagai asas berkarya. Sebagaimana kita maklum bahasa ialah alat pengucapan atau sebagai al at penyampaian karya sastera. Oleh itu. Begitu juga dengan sastera. Kata yang terdiri darpada satu morfen sahaja dapatlah dianggap morfen bebas. Kata pula terbentuk daripada satu morfen atau lebih. matanya meliar mencari suara pengait yang sombong . Sebagai seorang penulis perlu menguasai beberapa aspek bahasa seperti morfologi. besar. mantik. menulis dan mengira. Dalam ilmu bahasa. secara memahami. mengetahui cerita cerita rakyat yang turun temurun. bahasa tetap dipergunakan sebagai alat untuk berkarya. psikologi. Morfen terikat pula ialah morfen yang tidak dapat wujud sendiri dan hanya dapat berfungsi jika digabungkan dengan morfen bebas. iaitu bahasa yang merangkumi semantik. tetapi juga untuk mengetahui sejarah masa silam yang tidak dialaminya. morfologi ialah ilmu tentang pembentukan kata. Proses pengimbuhan menghasilkan kata terbitan. Morfen bebas ialah morfen yang dapat berdiri sendiri. ada dua unit morfologi. linguistik dan sebagainya. Selain itu. morfologi ialah bidang yang berhubung dengan pembentukan kata. Demikianlah pentingnya bahasa yang merujuk kepada makna yang tersirat untuk memperkatakan sesuatu secara tidak langsung. Biar dengan gaya bahasa yang indah atau kaku. Dalam setiap bahasa. mempelajari dan mentelaah karya sastera memerlukan ilmu bantu. penggandaan dan penggabungan. Peranan bahasa dan sastera tidak boleh dipisahkan umpama irama dan lagu. sintaksis. Serta merta. contohnya: pandang. memahami dan menghayati nilai dan norma. Contoh kata yang terdiri daripada lebih sat u morfen ialah memandang. Keempat -empat aspek tersebut sebenarnya digunakan oleh para penulis setiap kali mereka berkarya. Manakala fonologi pula ialah bidang yang berhubung dengan sistem bunyi sesuatu bahasa dan yang akhir ialah semantik bidang yang berhubung dengan makna. ³hati batu´ dan ³air tangan´ misalnya.

Maksud subjek ayat itu tidak mempunyai peneranga n atau tidak bergabung dengan subjek lain dan predikatnya pun tidak berpenerangan. iaitu pengait. lancar dan berkesan ialah pola -pola ayat. Salam Maria: 388) Dengan menerapkan kata ganda kanak-kanak. Maria Zaitun/kelam kabut (Fatimah Busu.´ Sintaksis merupakan satu lagi aspek bahasa. berlekak-lekuk dan terintai-rintai. Semuanya tidak menangis. Sintaksis berhubung dengan pembentukan ayat. Pintu pagar pun dibuka. Bagaikan mereka sudah biasa dengan keadaan begitu. kata kerja kait dapat dibentuk menjadi nama (pelaku). kata dengar menjadi kata kerja pasif untuk pelaku pertama dan kedua yang ternyata tidak boleh digunakan untuk pelaku ketiga dia seperti dalam ayat di atas. (tiba-tiba) Erika Bacia/tersentak (Azmah Nordin. Dengan berpegang kepada dasar ini. Pola ayat boleh dibahagikan kepada ayat selapis. berpelengkap atau berklausa. Siti Salina tersenyum . Ayat mengandungi fikiran yang lengkap. ayat berlapis. Pola atau acuan ayat terbentuk daripada dua unsur utama. Di luar pintu pagar. Dipelupuh isterinya hingga bergul ingan dan akhirnya terhenti dilopak berhampiran kebun asparagus. sintaksis menduduki tempat tertinggi. cuba memecut dan terhinggut -hinggut di atas jalan lori balak yang berlekuk-lekak. Sekejap sahaja van itu terus berlalu menuju ke Lebuh Raya Timur Barat. Salam maria: 104) ii. Dengan menggunakan awalan meN pula.´ (Fatimah Busu. Sintaksis digunakan dalam penghasilan karya. Contoh penggandaan dan penggabungan dapat diperhatikan pada petikan di bawah ini: ³Tiga orang kanak-kanak lagi dicampakkan oleh sebuah kenderaan yang entah datang dari mana. (Azmah Nordin. iaitu subjek dan predikat. Perkara yang paling penting dalam sintak sis yang dapat membantu penulis menggunakan bahasa yang baik. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini: i. Syumul: 10) iii. Syumul: 2004-2005) Awalan meN digunakan oleh Azmah Nordin sebagai penanda kata kerja aktif mendengar. ayat berkait dan ayat bercampur. iaitu ³«memecut dan terhinggut-hinggut: jalan lori balak dan berlekak -lekuk.dan bongkak. Ayat inti ialah ayat yang paling ringkas subjek dan predikatnya. Tanpa awalan tersebut. penulis tidak akan menghasilkan ayat-ayat yang tergantung. terhasil satu kesinambungan antara frasa -frasa yang menjadi predikat. comot dan terintai-intai. Dalam hierarki tatabahasa. tiga orang kanak -kanak yang comot terintai-rintai hendak masuk. Akhirnya awalan di pada kata kerja dipelupuh ialah bentuk kerja fasih yang terbit daripada kata pelupuh (mempelupuh). Tiba -tiba saja pada suatu pagi mereka melihat ada sebuah van berwarna putih berhenti di luar pintu pagar. terhinggut-hinggut. Pola bererti acuan.

Sajak Erti Persahabatan) iii. para penulis dapat memanfaatkan ayat negatif. Samad Said. Tetapi masing -masing kata itu sebenarnya mempunyai erti khusus yang tidak menunjukkan kata µreference¶ yang sama. sambil membina jambatan kasih (Zaitun Ajmain. ayat tanya songsang. Ayat transformasi pula terbahagi kepada ayat transformasi satu dasar. mahligai. ayat penggalan. maka itu ia dikatakan bersinonim. iaitu tempat kediaman. tampan. ayat penegas dan lain-lain lagi. Cerpen Detik Yang Tergugat: 77) . Ayat -ayat inti ini dapat pula digunakan untuk mengelakkan kebosanan orang membaca ayat yang panjang -panjang dan kompleks. ayat berita pasif songsang. Dalam ayat transformasi satu dasar. Misalnya. macho dan sebagainya masing-masing menunjukkan erti yang hampir -hampir sama tetapi secara konotatif. ³Ada lagi yang lebih pahit daripada itu. simili. Salina: 147) Ayat-ayat di atas tergolong ke dalam ayat inti. dapat membantu penulis dalam hal diksi. ayat tanya pasif songsang. Cerpen Pesona: 58) iv. Penggunaan metafora juga amat penting dalam penulisan kreatif. ayat transformasi dua dasar dan ayat trasformasi berdasarkan banyak. cuba menyingkap tirai sejarah yang tersembunyi 1001 rahsia. Penerapan semantik dalam penghasilan karya juga tidak kurang pentingnya. Awang Sariyan (2006: 184) dalam Kertas Kerjanya yang bertajuk ³Penerapan Tatabahasa Dalam Karya Kreatif´ menyatakan penulis yang dapat menguasai pelbagai pola ayat amat beruntung. berkepak putih di sayap zaman (Ahmad Sarju. ayat tanya biasa. Contoh: i. metafora.´ Kataku. Manakala ayat trasformasi dua dasar ada pula yang disebut ayat gabungan dan ayat pancangan. pondok dan teratak memanglah mempunyai erti yang sama. Maka dalam hal seperti ini bersinonim tidak semestinya mempunyai erti yang benar-benar sama. kata rumah. Kepelbagaian struktur ayat merupakan satu cara yang paling penting untuk menimbulkan kesan kepada pembaca. Di sinilah desa kelahiran. kata kacak. Metafora bolehlah ditakrifkan sebagai ungkapan atau simpulan bahasa bermakna bandingan atau analogi. padang perjuangan yang mengajarnya erti kehidupan sejak dibesarkan hingga ditinggalkan ibu bapanya. ayat berita pasif biasa. ayat tanya pasif biasa. Malahan ayat-ayat inti dapat juga digunakan untuk maksud penekanan atau untuk mempercepatkan jalan cerita. Kesukaran untuk membuat pemilihan kata yang tepat timbul kerana banyak sekali kata yang menunjukkan hal atau keadaan yang hampir sama tetapi konotasinya yang berlainan. Sesungguhnya hal tersebut adalah suatu ujian kejayaan terhadap penulis dalam hal penggunaan bahasa. (Osman Ayob. Diksi ialah pemilihan kata yang bet ul atau tepat dan berkesan.(A. istana. masing-masing kata itu mempunyai erti yang lebih khusus. ayat berita songsang. (Hasidah Bisan. Metafora dapat berdiri sendiri sebagai unit sendiri mengambil tempat dan fungsi sendiri dalam struktur sintaksis. a yat perintah pasif. Gaya bahasa semantik. Contoh lain. hiperbola dan personifikasi. Sajak Burung-Burung Di Puncak Gunung) ii. ayat perintah aktif.

Text Translation and Commen taries. Rakan -rakan lain. falsafah dan imej warisan tamadun. Bahasa Melayu sudah sedia mampu dan oleh sebab itu mesti digerakkan untuk mengisi fikiran dan pemikiran dalam bidang pencapaian ilmu pengetahuan tinggi. udara di luar cukup sejuk. Bunyi injin menderu -deru bagai angin kencang yang boleh mengoncangkan tangkai. ³Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Dalam Menghadapi Wawasan 2020´ dlm. Merompak kemanusiaan seperti dihalalkan (Borhan Md Zain. Cerpen Detik Yang Tergugat: 73) Personifikasi juga merupakan salah satu gaya bahasa yang banyak digunakan dalam penulisan kreatif. Bagai kilat senja memecah sinar (Ahmad Sarju. memupuk dan menge mbangkannya. kesusasteraan.Selain itu. Contoh: i. The Holy Quran. Jadi bahasa Melayu dan Kesusasteran Melayu berperanan membawa dan menggerakkan kehidupan kebudayan bangsanya meliputi akal fikiran dan daya ciptaan dalam segala tuntutan dan keperluan. 1983. Kata sepakat antara bahasa dan sastera akan mampu menunjukkan fikiran. Sajak Bila Matahari Berlabuh) ii.Persuratan dan Peradaban . Aziz Deraman. peranan bahasa dan sastera. Jan berasa sangat bosan pada pagi itu. Lahore: Sy. Sajak Sebatang Pohon. Oleh itu. Sastera Kebangsan Isu dan Cabaran. gaya bahasa yang digunakan oleh pengkarya ialah simili.tangkai padi (Osman Ayob. Awang Sariyan. kreativiti dan aktiviti. (Abdullah Tahir.) Penutup Apabila berbicara tentang bahasa dan Kesusasteran Melayu akan mengajak kita bersedia berpadu tenaga membina. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. umpama. Sajak Burung-Burung Di Puncak Gunung) iii. Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan sifat kemanusiaan kepada objek-objek bukan manusia. Muhammad Ashraf. Bibliografi Abdullah Yusof Ali. Tamadun menjad i kekal dan bertahn melalui tradisi ilmu. Tambahan pula Wind Child menggigit kulit. Contoh: i. A. penghuni rumah orang tua yang kebanyakkannya perempuan telah keluar menyertai acara Walden Walkers di side walk sekitar kawasan Walden Place. seperti. umpama irama dan lagu. 2006. Cerpen penantian di Walden Place:40) ii. Simili didefinisikan sebagai perbandingan sesuatu objek dengan sesuatu objek dengan menggunkan kata sebagai. Bahasa ialah alat komunikasi utama dan asas pembinaan sesebuah tamadun. Lalu dengan cepat ia merayu (Jasni Mat Lani. laksana dan sebagainya. ³Persuratan dan Peradaban Nas ional Abad Ke-21: Gagasan dan Krangka Strategi Untuk Peradaban Melayu´dlm.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006.Nasional. Hamzah Hamdani. 2006. penggunaan bahan KOMSAS menyumbang pembinaan sastera dalam mata pelajaran Bahasa penghayatan yang tinggi terhadap Islam. Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam Bahasa Melayu terdiri daripada puisi. peringkat PMR.Persuratan dan Per adaban Nasional.pembelajaran subjek ini lebih bersifat menyeluruh iaitu ke arah pembinaan pemikiran akal budi. Pendekatan pengajaran . 2006. Sehubungan itu.buku sastera Melayu tersebut. Mohd Yusof Haji Othman. Sastera Kebangsaan Isu dan Cabaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Persuratan dan Peradaban Nasional. Shamsudin Othman. ³Penerapan Tata Bahasa Dalam Karya Kreatif´ dlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. drama dan novel. . ³Hala Tuju Bahasa dan Kesusasteraan Melayu´ dlm. agama dan vokasional) di negara ini.com. Para pelajar diwajibkan membaca dan mendalami buku. cerpen. Pembelajaran Kesusasteraan Melayu sebagai komponen wajib dalam Bahasa Melayu dilaksanakan secara berperingkat -peringkat mulai Mac 2000 (Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat) dan telah dinilai mulai tahun 2001.) Kesusasteraan Melayu telah menjadi komponen wajib dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa Melayu di semua sekolah menengah (aliran sastera. yang banyak terpancar menerusi genre-genre tersebut. teknik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka ARKIB : 15/05/2011 Subjek sastera membina insan Oleh DR AMINUDIN MANSOR (amimasra@gmail. sains. Awang Sariyan. peringkat SPM dan tahun 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sastera Kebangsaan Isu dan Cabaran. 2006. ³Persuratan dan Peradaban Nasional Penjana Sains dan Teknologi´ dlm. Melayu kini dilaksanakan melalui KOMSAS.

diharapkan KOMSAS yang dalamnya mengandungi genre novel. Pada zaman lampau. nilai estetik dan keindahan. khususnya bagi masyarakat lama. dan juga masyarakat menganggap pelajaran kesusasteraan tidak penting dalam kehidupan masa depan. Genre puisi (sajak dan puisi tradisional) akan diajarkan sebanyak 12 waktu setahun manakala genre yang lain hanya 11 waktu setahun. Semua pelajar diwajibkan mempelajari teks baharu mulai 2010 bagi Tingkatan satu. Ali Ahmad (1994) menjelaskan. misalnya puisi (seperti pantun) atau perbilangan adat. pengalaman baru. Pendapat dan pandangan ini seharusnya dibuang jauh -jauh dari lubuk hati. pelajaran kesusasteraan tidak ada nilai ekonomi sehingga menyebabkan pelajar kurang meminatinya. falsafah dan pemikiran yang terpancar dalam makna tersurat dan tersirat dalam puisi -puisi pilihan tersebut. budaya atau pendidikan moral. mata pelajaran kesusasteraan hanya diambil oleh pelajar lemah. empat prosa tradisional. dan tiga buah drama. Di samping itu. enam cerpen. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) hasil saranan Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena). Teks -teks tersebut ialah sebuah novel (daripada pilihan empat judul) dan sebuah teks antologi yang bermuat enam puisi tradisional. Dewasa ini kegiatan sedemikian tidak berlaku lagi. Untuk memenuhi keperluan tersebut. berkemahiran dan berkemampuan ke arah berteraskan sains dan teknologi khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. digunakan ketika melaksanakan kegiatan ekonomi. Ada pendapat mengatakan. Dalam hal ini. enam sajak. sistem pendidikan telah menetapkan dasar 60 : 40 (Sains/Teknikal : Sastera). Tingkatan tiga 2012. Minat yang sedemikian mendalam. telah menetapkan dua teks untuk digunakan di setiap tingkatan. akan membentuk jiwa dan mendidik rasa kecintaan kepada beberapa genre. Kementerian Pelajaran melalui Kajian Pembangunan Pendidikan 2001 -2010 iaitu Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan menegaskan negara memerlukan ramai tenaga manusia yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. jika kita mencintai hasil seni sastera bangsa. Berpengetahuan Hala tuju dunia pendidikan tanah air bagi mengha silkan individu-individu yang berpengetahuan tinggi. . kesenian. Kini teks KOMSAS telah memasuki pusingan kedua dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. dua dan empat bagi Tingkatan lima pada 2011. Kesusasteraan sebagai satu kegiatan kesenian mendapat perhatian penting oleh masyarakat. melalui panel pemilihnya. Sehubungan itu. mudah difahami.Dalam hal ini. Hal in i demikian kerana. dan ekonomi. iaitu atas sebab tidak ada batas yang jelas antara kegiatan -kegiatan keagamaan. Kesemua genre tersebut akan diajarkan dalam 56 waktu setahun. puisi lama (pantun) dan baru (sajak) yang diajarkan di sekolah me lalui teks pilihan KOMSAS berupaya memberikan pendedahan tentang falsafah akal budi yang luhur. kita perlu memiliki keteguhan dalam agama dan budaya b angsa yang ada dalam bahan kesusasteraan. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan mengapa pelajaran kesusasteraan dianggap kurang penting. Di samping itu juga. cerpen.

Sementara itu. mengadunkan pandangan alam dan garapan seni yang tinggi. pendidikan kesusasteraan ini penting dalam peranannya membina pemikiran dan sahsiah manusia kerana dalam kesusasteraan itu banyak mengandungi unsur -unsur mendidik nilai kemanusiaan yang tinggi. personifikasi dan lain -lain lagi. Selain itu. kajian sastera cenderung diletakkan bertentangan dengan sains dan sains sosial oleh persepsi subjek-subjek akademik. Selaras dengan sastera -sastera agung dunia. metafora. Melalui sastera sesiapa juga dapat dididik menjadi pemikir dan pemerhati yang tajam lagi kritis mentafsir pengalaman -pengalaman yang bermakna serta dapat mencabar daya kreatif pihak yang mengukir karya sastera. ramai sarjana berpendapat antaranya Shahnon Ahmad menyatakan. terutama sekali di institusi -institusi British. Tanggapan negatif ini menjejaskan minat. Hal yang sama tidak terkecuali berlaku dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesusasteraan. sinopsis. dengan analisis dalam penerokaan setiap aspek keinsanan. Sastera Melayu dewasa ini jelas dimajukan sebagai salah satu mata pelajaran yang diperkenalkan di semua peringkat pendidikan sekolah secara formal. Secara jelas. Rahman Halib (2000) menjelaskan masalah pembe lajaran kesusasteraan Melayu masa kini adalah disebabkan pelajar kurang berminat membaca sedangkan kemahiran membaca amat penting dalam menikmati karya sastera. segala kegiatan kehidupan pada zaman moden ini bersifa t khusus. Sikap dan minat terhadap saste ra menimbulkan masalah dalam menentukan keberkesanan pengajaran kerana teks membosankan. Disebabkan subjek ini merupakan subjek wajib yang diambil oleh semua pelajar Tingkatan Satu hingga . Ciri -ciri kesusasteraan mestilah memperlihatkan wawasan yang jelas dan benar. Pelajar juga kurang memahami dan menguasai konsep-konsep sastera yang tertentu misaln ya pelajar tidak dapat memahami konsep plot. Atas dasar itulah Kementerian Pelajaran melakukan pembaharuan yang drastik dengan memasukkan komponen sastera dalam subjek Bahasa Melayu. Kelemahan pelajar menguasai konsep menyebabkan pelajar sukar menjawab soalan peperiksaan yang berkaitan dengan konsep sastera. Namun. Semangat pengkhususan ini menular ke dalam lapangan ilmu. Seni sastera menjadi nadi kepada tamadun bangsa mestilah boleh menyumbang ke arah pembinaan budaya yang besar. apresiasi dan penghayatan terhadap sastera. Oleh sebab itu. boleh menghayati pergolakan jiwa dan emosi watak-watak yang ditonjolkan da n berketerampilan dalam penggunaan gaya bahasa sasteranya. Sikap ini juga menjejaskan apresiasi pelajar terhadap karya sastera.Pandangan ini sejajar dengan pendapat Roger Webster (2004: 16) yang menyatakan pengajian kesusasteraan dihubungkaitkan secara erat dengan alam pengalaman dan istilah-istilah yang berkaitan seperti "perasaan " dan "emosi". pelajar mengan ggap sastera tidak mendatangkan sebarang faedah kerana tidak mempunyai nilai ekonomi. Kesan daripada revolusi industri terhasil pembahagian tugas yang khusus bagi proses pengeluaran. mempertahankan kehalusan kesenimanan. kesusasteraan kita mestilah merupakan sumbangan untuk memahami segala aspek kemanusiaan tanpa mengetepikan estetik dan idealisme.

bermula pada Mac 2000 untuk tingkatan satu dan tingkatan empat. Namun. Tumpuan kepada pembelajaran bahasa semata -mata tidak memadai kerana pelajar mungkin dapat menguasai bahasa dengan baik dari aspek tatabahasanya. rohani dan jasmani seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dipercayai akan dapat dicapai melalui pendidikan bahasa dan kesusasteraan. Pengajaran Komsas dilaksanakan sepenuhnya daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima pada tahun 2003 dan calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang sulung mengambil peperiksaan dengan kurikulum baru ini pada tahun 2001. Sains. emosi. Teknik. manakala calon Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun 2002. adakah teks genre sastera yang dipilih itu dapat membina akal budi setiap pelajarnya? Hal inilah yang harus difikirkan dan dilakukan oleh pengkaji dan peneliti sastera dalam mengkaji bahan sastera yang sesuai dijadikan bahan P&P dan kajian di sekolah bagi pembangunan akal budi pelajar. dan sosio budaya yang tergarap dalam karya yang digunakan itu tidak diberikan tumpuan. keberkesanannya dalam aspek penghayatan nilai tidak membanggakan. pada tahun 2001 Komsas diperluas ke tingkatan dua dan tingkatan lima . Kemudian. aspek -aspek tersebut diberikan penekanan di samping untuk meningkatkan k eupayaan pelajar berbahasa. dan Agama diwajibkan mempelajari Kesusasteraan Melayu dan Kesusasteraan Inggeris. keindahan bahasa. maka penggunaan karya sastera diwajibkan sebagai komponen dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Komponen Sastera dalam Pendidikan Bahasa Melayu (Komsas) dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. melalui Komsas. Menyedari hal ini. Hal ini demikian kerana pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada aspe k input bahasa semata-semata. Vokasional. daya . Sebaliknya. pelajar sudah didedahkan dengan unsur atau bahan sastera dalam pendidikan bahasa. Bagi memastikan semua pelajar sekolah menengah rendah dan a tas mempelajari kesusasteraan. Pengenalan Insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa dan sastera tidak dapat dipisahkan kerana kedua -dua aspek ini lahir daripada sosio budaya masyarakatnya.Tingkatan Lima. Permasalahannya. tetapi dalam aspek keindahan bahasa. falsafah dan pendidikan diajar dan dikaji semoga dapat diterapkan dalam pemikiran pelajar tanpa mengira kaum da n aliran pelajaran mereka. diksi. Aspek nilai estetik. Cadangan menjadikan sastera Melayu sebagai satu mata pelajaran di universiti juga harus difikirkan bagi mendidik akal budi manusia. Mengapa Komsas? Sebelum Komsas dilaksanakan. pada 22 Jun 1999 Menter i Pendidikan Malaysia mengumumkan bahawa semua pelajar sekolah menengah aliran Sastera.

tetapi juga oleh pelajar bagi mengikis sikap penguasaan ilmu bahasa dan sastera hanya untuk peperiksaan. Atas dasar itu. Belajar tanpa matlamat seumpama kita belayar di lautan yang luas tanpa hala tuju. Pelajar harus menyedari matlamat pembelajaran Komsas bagi memudahkan mereka mengatur strategi pembelajaran. Akhirnya akan timbul tanggapan yang negatif terhadap Komsas. Hal ini jelas tergambar dalam matlamat pengajaran Komsas. Maka wujudlah rasa kurang berminat untuk membaca teks Komsas. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah tidak memisahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera. Ada yang mengatakan bahawa Komsas sukar dipelajari dan Komsas membebankan.intelek. . Hal ini harus disedari bukan sahaja oleh guru. Tanggapan yang negatif ini dapat dihapuskan jika pelajar memahami matlamat yang digariskan tadi. Tetapi sebaliknya. penguasan ilmu bahasa dan sastera untuk membina dan meningkatkan jati diri pelajar. daya kreatif dan seumpamanya dapat dikuasai melalui ilmu sastera.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->