P. 1
NOTA UTK ASG. BM

NOTA UTK ASG. BM

|Views: 548|Likes:

More info:

Published by: Muhamad Haikal Pro Hackers on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

Isnin, 4 Ogos 2008 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu oleh Nik Hassan Nik Ab.

Kadir Jurnal Peradaban Melayu, Jilid 5, Tahun 2007

Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Nik Hassan Basri Nik Ab.Kadir Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris Pengenalan Komsas ialah akronim bagi perkataan -perkataan µkomponen¶ dan µkesusasteraan Melayu¶. Komsas ialah komponen penting dalam subjek Bahasa Melayu. Bagi pengajaran dan pembelajaran komsas dalam subjek Bahasa Melayu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Tingkatan I hingga V pascatahun 2003 telah memperuntukkan dua waktu dalam seminggu.

Berdasarkan kepada beberapa penyelidikan yang dijalankan mendapati bahawa umumnya guru Bahasa Melayu kurang memahami falsafah pengajaran dan pembelajaran komsas dalam subjek Bahasa Melayu. Sememangnya, komsas yang juga lebih dikenali sebagai s kecil adalah amat berbeza dengan S besar yang mewakili konsep kesusasteraan sebagai mata pelajaran atau yang mewakil i konsep pendidikan Kesusasteraan Melayu sebenar, khususnya daripada segi matlamat, objektif pengajaran dan pembelajaran serta penilaian atau peperiksaan yang menggunakan kaedah dan metodologi yang tersendiri. Ada beberapa perkara yang mengelirukan mereka sehingga kajian yang dijalankan mendapati bahawa ada antara guru yang mengajar komsas dalam subjek Bahasa Melayu mengajarnya sama seperti mereka mengajar mata pelajaran Kesusasteraan Melayu tulen. Malah, penyelidikan yang dijalankan mendapati mereka juga k urang yakin dan cekap dalam usaha mereka menjalankan tanggungjawab pengajaran komsas di sekolah.
Pertimbangan Guru Guru Bahasa Melayu mestilah mempunyai pengetahuan tentang komsas, di samping bersedia dengan segala perancangan, mental dan fizikal untuk me laksanakan tanggungjawab pengajaran di kelas. Tanpa persediaan yang betul oleh guru, kemungkinan objektif pengajarannya tidak tercapai sepenuhnya, lebih -lebih lagi untuk diaplikasikan dalam konteks yang sebenar dan pelbagai. Oleh itu, peranan guru adalah sangat besar. Malah, guru Bahasa Melayu bukan sahaja perlu menguasai ilmu yang berkaitan dengan bidang µs¶ kecil dan µS¶ besar, persejarahan, variasi bahasa dan gaya, strategi guru dalam pengajaran bahasa, di samping aspek bahasa yang lain tetapi mesti sena ntiasa peka dan berusaha ke arah merancang pengajaran dan pembelajaran yang baik sebelum tampil ke dalam bilik darjah dan memastikan bahawa teks-teks komsas yang ditetapkan bagi setiap tingkatan itu dapat dikuasai oleh setiap orang murid.. Hal ini bermakna guru bahasa yang dedikasi dan prihatin tahu bahawa tiada sesiapapun yang dikecualikan daripada menguasai

komsas, dan menjadi tanggungjawabnya untuk memainkan peranannya agar dirinya bukan sahaja dapat memahami, mengenal pasti dan mampu untuk menyerapkan komsas dalam pengajaran Bahasa Melayu tetapi juga mampu dan memiliki keterampilan untuk mengajar komsas dengan yakin dalam pelbagai keadaan, masa dan konteks. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2005: 104) antara faktor yang menjadi sebab mengapa perlunya untuk mencapai fungsi penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik -bilik darjah harus diberi pertimbangan adalah kerana adanya teks kesusasteraan Melayu yang memiliki sifat sifat yang negatif. Antaranya ialah: i. Wujudnya karya kesusasteraan Melayu yang diklasifikasikan seperti yang berikut: a). Sebagai karya µpop¶, iaitu karya yang mengejar sensasi mahajana semata -mata; b). Sebagai karya µeotis¶, iaitu yang apabila dibaca boleh menghairah pembaca dan mengkhayalkan darah muda); dan c). Sebagai karya µpicisan¶, iaitu rendah mutu seninya. Karya yang sedemikian tidak sesuai untuk bacaan pelajar sekolah. ii. Teks deviasi, iaitu ada teks yang digelar sebagai teks kesusasteraan kerana keseluruhan atau sebahagiannya t erkandung unsur keindahan, iaitu estetik dan artistik. Hal ini kerana ada antara pengarang yang berusaha dan terdorong untuk mendapatkan unsur-unsur estetik dan artistik itu, lalu diusahakan apa sahaja seperti mengeksploitasikan dan memanipulasikan bahasa. Pengarang sebegitu sanggup untuk melanggari hukum bahasa atau menjadikan ayat -ayat yang dibinanya itu bersifat tidak gramatis serta menyimpang tatabahasa dan rumus -rumus bahasa. Sifat yang sedemikian dalam bidang stilistik dikenali sebagai deviasi. iii. Ada teks yang digolongkan sebagai karya kreatif memiliki sifat antimoral, antisosial, antiagama, anticerita dan perbagai anti. Karya -karya yang dihasil itu bersifat avant-garde dan sukar difahami oleh pembaca. Malahan, ada pembaca akan mendapati karya yang sedemikian sukar untuk dihayati isinya. iv. Ada teks yang bentuk dan gaya bahasanya tidak sesuai untuk teks kesusasteraan Melayu. Hal ini kerana dalam penelitian stilistik yang telah dilakukan untuk melihat gaya individualisme, dan indiosinkrasi pengarang, ada bahasa pengarang yang tidak sesuai untuk pengajaran kerana adanya pengarang yang ingin mencapai individualisme itu sanggup melakukan deviasi sama ada penyimpangan bahasa atau penyimpangan terhadap norma bahasa. Lantaran itu timbullah polemik bahawa ti dak semua bahasa pengarang itu sesuai untuk menghasilkan karya atau teks kesusasteraan (Abd. Rahman Hanafiah, 1990). Di samping itu, kesedaran akan pentingnya penggunaan bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kepada mur id-murid sekolah dan pelajar IPT memang sudah dirasakan sejak dari zaman sebelum perang lagi. Bahan-bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sama ada sebelum atau selepas semakan kurikulum Bahasa Melayu yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 itu, digunakan untuk: i. Membangkitkan minat dan kesedaran murid tentang bentuk bahasa yang komunikatif dengan kepelbagaian kosa kata, frasa, ungkapan dan struktur ayat, ii. Membentuk kepekaan murid tentang kelainan, keindahan, kekreat ifan, kerasionalan, keintelektualan, kesaintifikan, keunikan atau kebitaraan mutu dan gaya bahasa kesusasteraan Melayu yang memiliki ciri menghibur atau sebagainya,

iii. Meningkatkan kesedaran dan menghayati nilai -nilai moral dan etika yang wujud dalam teks kesusasteraan Melayu klasik dan moden waima yang berbentuk prosa mahupun puisi, iv. Memupuk dan membangkitkan minat membaca karya-karya lain, v. Memperlihatkan isi dan mesej yang sesuai dan mudah difahami, vi. Menyedari kepentingan ilmu pengetahuan dan c erita tentang pelbagai aspek budaya dan kehidupan masyarakat, dan vii. Menguasai bahasa figuratif secara tersurat dan tersirat baik yang berhubungan dengan aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik dan selok -belok bahasa Melayu yang lain. Selain itu, bahan kesusasteraan Melayu yang diketengahkan itu memiliki unsur unsur: i. Kemoralan, kemotivasian dan keaspirasian, ii. Keindahan dan kekreatifan, iii. Kerasionalan dan kesaintifikan, iv. Kebitaraan dan keunikan, v. Keintelektualan dan ketera mpilan, vi. Keimanan dan kerohanian, vii. Keharmonian dan realiti kehidupan, viii. Keikhlasan dan bertanggungjawab, dan ix. Kepotensian dan kesejahteraan diri. Dengan demikian, segala unsur yang bersifat positif itu amat bersesuaian untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, untuk pembinaan sahsiah dan memperkembang potensi murid-murid secara menyeluruh dan bersepadu. Unsurunsur kesusasteraan Melayu yang cuba diserapkan dalam pendidikan Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam membentuk budi pekerti yang mulia, jati diri, bertanggungjawab, dan berkeupayaan bagi mencapai kesejahteraan dan citra diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hal seumpama itu pernah dijelaskan oleh para sarjana tempatan dan luar negara. Selain itu, antara pandangan yang menarik tentang kepentingan kesusasteraan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu ialah murid -murid berpeluang untuk membina nilai-nilai murni dan pembinaan sahsiah yang mulia. Di sam ping itu, murid-murid yang gemar dan rajin membaca karya kesusasteraan Melayu atau yang selalu terdedah dengannya didapati lebih memahami maksud karya kesusasteraan Melayu yang dibacanya, khususnya tentang realiti kehidupan. Malahan, dengan membaca karya kesusasteraan Melayu mereka dapat menghayati dan menyelami perasaan insan lain secara kreatif dan kritis seperti yang digambarkan dalam karya yang dibacanya itu, lebih -lebih lagi apabila bentuk, isi dan mesejnya ialah yang berkaitan dengan perihal masyaraka t dan nilai-nilai kehidupan. Bahkan, jika mereka selalu terdedah dengannya, mereka akan memperoleh wadah pemikiran, dan erti sebenar sesuatu karya kesusasteraan Melayu. Dengan demikian, individu yang membacanya akan timbul perasaan seronok akan sesuatu kar ya itu. Kesukaan dan kecintaan yang mendalam terhadap karya kesusasteraan Melayu menjadi punca utama baginya untuk membaca karya-karya kesusasteraan Melayu lain seterusnya.

dan bersikap toleransi. Proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan mewujudkan jati diri murid serta berilmu pengetahuan. Telah kupahatkan lelah umurku pada setiap kerikil dan debu datang dan menghilang . dan perasaan yang dijalin oleh bahasa yang indah membenarkan murid murid atau kanak-kanak sedar akan perasaan sendiri semasa mereka memikirkan perasaan orang lain. Keadaan ini akan memupuk perkembangan daya cipta atau imaginasi murid dalam proses pembelajaran secara berterusan. dan kebudayaan kebangsaan. Kesusasteraan Melayu. menerangkan yang gelap dan mencadangkan alternatif untuk mengatasi masalah. kreatif. 2002: 13). Selain itu. murid akan diperkenal dengan unsur -unsur patriotik. Secara singkat hal ini bermakna bahawa unsur -unsur kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid -murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berupaya untuk membentuk dirinya agar menghormati orang lain. Bahan -bahan komponen kesusasteraan Melayu akan dapat menarik perhatian murid terhadap topik yang akan disampaikan. Pengarang mengemukakan watak murid yang bertanggungjawab terhadap tugasnya. bahan yang dibaca atau yang didengar akan menyalurkan pemikiran positif. membina sahsiah yang elok. Sejak itu tidak kukesal lagi goda dan duga di gerimis senja. Di bawah ini dipetik rangkap-rangkap sajak tersebut. semangat cinta akan tanah air akan tersemat dalam dada setiap murid sekiranya mereka didedahkan dengan penga jaran komponen kesusasteraan Melayu dalam proses pembelajaran mereka. nilai -nilai estetik yang diajar dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dapat mendidik murid mengamalkan keperibadian yang seimbang. Sebagai contoh cerpen ³Diari Seorang Pengawas´ memaparkan secara langsung dunia murid. Malahan. dan ia merupakan satu ³role model´ yang wajar bagi seorang murid yang menjadi pengawas di sekolah (Sehijau Warna Daun. menenangkan keadaan huru-hara. bahkan memaparkan kehidupan. Dengan ini. khususnya komsas boleh memainkan peranan pe nting dalam pembentukan emosi kerana kesusasteraan Melayu yang merupakan wadah fikiran. Sebagai contoh sajak ³Di Ruang Gemanya´ yang dinyatakan oleh penyair akan kesetiaannya yang tidak berbelah bagi pada Malaysia dan cintanya tak perlu disangsikan pada negara (Kerusi. Telah kurangkumkan rebah setiaku pada setiap pilu dan rindu melayang dan mengembang ke hayat gemilang. seperti karya-karya seni yang lain bukan sahaja memukau deria rasa dan intelek peminatnya. perpaduan negara. 2002: 50).Kelebihan Komsas Kesusasteraan Melayu. proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu akan dapat memotivasikan murid untuk belajar melalui bahan-bahan yang dibaca. dan kritis dalam proses pendidikan seumur hidup. Di samping itu. Melalui pengajaran komponen kesusasteraan Melayu.

(Sehijau Warna Daun. 2002: 11) Oleh itu. unsur kemasyarakatan dan nilai kemanusiaan. Gerimis senja guru pagi adalah titipan maya bakal kukongsikan hati mengukir tadbir di ruang gemanya. penyair menyatakan: Malaysia negeri alam dunia sebelah sini negeri impian. negeri gemerlapan lindungilah dari keganasan -keganasan modenisasi negeri cinta. negeri budaya. Malah. mereka akan mendengarnya atau membacanya denga n teliti dan tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. sekiranya murid dengan bantuan guru dapat menilai dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan masalah disiplin pada kalangan murid kerana murid tertarik dengan cerita tersebut. Perkara ini disebabkan murid dapat belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam sesebuah karya kesusasteraan Melayu. menyuburkan emosi. semangat cinta akan tanah air akan tersemat dalam dada setiap murid. Melalui pembacaan teks-teks atau bahan kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang bertemakan moral dapat membantu murid menghayati nilai-nilai murni. 2002: 22) Sebagai contoh. (Kerusi. membina moral dan pengajaran.ke hujung kenang. murid dapat meneladani dan menambahkan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu terdapat pelbagai gubahan yang menyingkapkan nilai budaya. yang kedua ini ialah sajak ³Negeri Cinta´ yang mengemukakan tema patriotik yang berjaya mengung kapkan aspirasi dan cita-cita murni penyair untuk mewujudkan perpaduan negara. dengan demikian akan meningkatlah rasa cinta mereka kepada tanah air. Sesudah itu tidak kukenal lagi hampa dan derita di guruh pagi. dan keputusan -keputusannya dalam kehidupan. dan estetik. Pertimbangan utama dalam kehidupan bermasyarakat ialah soal sejauh manakah seseorang itu dapat mengutamakan nilai -nilai murni dalam tindak-tanduk. Satu perkara lagi yang penting dan menariknya tentang kesusasteraan Melayu dalam pendidikan Bahasa Melayu yang dikenali se bagai s kecil yang ada dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah kerana kesusasteraan Melayu dapat membantu melahirkan manusia yang mempunyai sifat -sifat yang mulia. negeri perpaduan. Dengan nada yang puitis. perancangan. Sebagai contoh .

Malahan. guru Bahasa Melayu perlu sentiasa peka bahawa terdapatnya perubahan yang radikal dan bersifat revolusioner dalam dunia sains kemanusiaan atau dalam dunia era globalisa si atau . Oleh itu. 1997: 189). Hal sedemikian bersesuaianlah dengan dasar pendidikan kebangsaan. Kadang -kadang.Kadir. Di samping itu. seperti menghormati hak -hak manusia lain dan menghargai sebarang hal yang secara universalnya diterima sebagai baik dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. kurikulum baru yang berorientasikan komponen kesusasteraan Melayu lebih berupaya untuk mewujudkan individu yang berminat dengan karya-karya yang bermutu. penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang berkesan juga berupaya untuk melahirkan sebilangan besar anggota masyarakat yang dapat menghargai kesusasteraan bangsa. proses pengajaran dan pembelajar an unsur kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu sebelum pelaksanaan pada tahun 2000 tidak mencapai objektifnya kepada murid. keikhlasan dan kebenaran dalam pemikiran dan perasaan murid -murid yang mempelajari kesusasteraan Melayu. Hasil atau bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid ada kalanya bukannya hasil kesusasteraan Melayu yang sesuai d engan kebolehan. Malah pengetahuan itu akan dapat menjadi daya penarik kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. di samping menanamkan bibit -bibit penghayatan yang dapat melahirkan rasa keinginan untuk menyumbang kepada khazanah kesusasteraan kebangsaan yang dimiliki bersama itu.seorang individu Muslim sentiasa dipandu oleh nilai -nilai yang sesuai dengan kepercayaan akidah dan akhlak Islam. Bahkan. rasa hormat kepada nilai-nilai Melayu. dan penerbit -penerbit karya kreatif dan kritis yang lebih bertanggungjawab kerana fenomena yang seumpama itu dapat mengangkatkan taraf kesusasteraan Melayu kita kepada tahap profesional yang tinggi. Oleh yang demikian. Demikianlah halnya dengan yang lain yang sebahagian besar daripada mereka. penggunaan kesusasteraan Melayu melalui pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang berkesan dapat membantu dan mempercepat proses itu. tahap atau keupayaan murid. Seterusnya. tetapi lebih berupa cerita semata -mata. pengetahuan tentang konsep dan teori -teori kesusasteraan yang berhubungan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan sosiologi sastera yang digunakan oleh pengarang dalam men ganalisis karya-karya kesusasteraan Melayu yang estetik dapat meluaskan pengetahuan guru. terutama yang berpegang kepada agama akan melihat nilai-nilai yang positif. Dalam masa yang sama akan lahir penilai -penilai. Islam memaparkan nilai -nilai murni yang diterima sebagai bersesuaian dengan semua agama di dunia. iaitu untuk membina dan mengukuhkan lagi pengetahuan asas kepada cita rasa warisan bangsa Melayu supaya lahir kesedaran. Guru Bahasa Melayu yang terlatih harus sed ar akan adanya perbezaan perkembangan antara sains sosial dan sains kemanusiaan. pengkritik-pengkritik. selari dengan dasarnya. Sekali gus menambahluaskan bilangan pembaca buku kesusasteraan Melayu. Malah kajian yang dijalankan sebelum ini juga mendapati bahawa buku -buku bacaan kesusasteraan Melayu yang disenaraikan oleh KPM itu sesetengah daripadanya kurang sesuai untuk bacaan murid kerana berunsur negatif (Nik Hassan Basri Nik Ab. wajarlah karya-karya kesusasteraan Melayu yang terpilih perlu memancarkan nilai-nilai murni yang dapat membentuk konsep -konsep kebaikan. yang antara tujuan pentingnya adalah untuk menyatupadukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. penghasil-penghasil. Selain itu.

kepimpinan. kitab al-Quran berisi nilai pengajaran. cerita dan berita untuk pengajaran. seni. pencita d an penguasa alam dengan segala isinya. peradaban. pedoman dala m segala segi dan merupakan panduan utama agar kegiatan manusia tidak terbabas. Demikianlah juga dengan hasil kesusasteraan kerana setiap hasil kesusasteraan ada empunya. Seseorang pengarang karya menghasilkan sesebuah karya bukan . pedoman dan bimbingan serta kebenaran. teks atau sumber kesusasteraan Melayu tidak hanya sebuah cerita tetapi mampu membawa peru bahan terhadap alam pendidikan atau dunia kehidupan itu sendiri. petunjuk dan panduan yang amat berguna untuk umat manusia sepanjang masa dalam menempuh kehid upan di muka bumi.t. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Allah s. kemasyarakatan. pemilik. wacana. maka. isi kitab suci al Quran itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. keibadatan. Sehubungan dengan itu. pemilik dan penciptanya. Al-Quran memaparkan ilmu. falsafah. Pandangan tentang fenomena itu sering dikaitkan oleh cerdik pandai dengan perkembangan kesusasteraan Melayu yang sentiasa menerima perubahan. ialah empunya. Pengarang atau pencipta sebuah karya kesusasteraan lain juga perlu berlandaskan al-Quran kerana al-Quran ialah suatu petunjuk. kerja dan kegiatan harian kita berpandukan al -Quran sudah pasti tiada kepincangan dalam segala segi kehidupan. tergelincir. guru Bahasa Melayu wajar bijak menangani bahawa penggunaan komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu itu bukan sekadar mengajar bahasa. bahkan mengajar erti atau nilai kehidupan itu sendiri. hasil atau karya kesusasteraan yang ada sekarang yang dicipta oleh manusia di atas dunia ini adalah kerana mendapat keizinan. penguasa. sejarah.t. makhluk dan seorang pun manusia atau pengarang kesusasteraan waima yang dahulu. kata.t. Kitab suci al-Quran ialah hasil kesusasteraan yang terlalu tinggi tarafnya kerana tidak ada satu pun karya kesusasteraan yang ada di dunia ini yang dapat menyaingi kitab suci al-Quran. pemilik dan pencipta kesusasteraan yang paling utama. isi dan mesej yang melibatkan susunan bunyi. Malah. Hubungan Vertikal Kita mesti jelas bahawa Allah s. Tidak ada hidupan.w. kata. tidaklah pula guru Bahasa Melayu itu akan ketinggalan zaman. bentuk. Sebarang perlakuan atau aktiviti manusia di atas dunia harus berpandu kepada al-Quran. ungkapan. gaya bahasa. ayat. al-Quran dapat memberikan bimbingan ke pada insan ke arah kemajuan. Cantiknya kerana bentuk. Begitulah dari dahulu sampai kini. komponen kesusasteraan Melayu tidak akan hidup seperti sepatutnya. ialah empunya. hikmat dan petunjuk berkenaan dengan kepercayaan. Tanpa memahami segala hal. isi. Oleh itu. keredaan. makna. atau agama. Dengan memahami situasi ini. ayat. bimbingan. hukum. yang sekarang ini atau yang pada bila -bila masa pun yang dapat menghasilkan kalimat atau menandingi keelokan bunyi. Ayat-ayat atau kalimat-kalimat dalam kitab suci al-Quran cantik sekali. kehendak dan kerestuan daripada Allah s. Melalui kehendakNya. peradaban dan budaya yang tinggi yang kini disebut -sebut semula sebagai Islam Hadarah.w. terpesong dan tersesat.w. maka karya-karya kesusasteraan lain dapat kita hasilkan atau yang dapat dihasilkan oleh pencipta -pencipta karya kesusasteraan yang dikenali sebagai pengarang karya. mesej dan keindahan wacana al -Quran. Pendeknya. makna dan gaya bahasa.dunia tanpa sempadan berbanding dengan yang lainnya. dan jika semua perlakuan. ungkapan. Apabila seseorang guru itu dapat mengikuti atau menangani perkembangan dalam ilmu sains kemanusiaan yang cepat berubah itu. selain al -Quran.

pemikiran. membicarakannya. daya cipta. Kesusasteraan amat rapat dengan masyarakat. Kesusasteraan dicipta kerana Allah untuk manusia. iaitu seg ala yang dibuatnya itu wajib dilakukan kerana Allah. Malah. lebih -lebih lagi jika dikaitkan dengan hasil-hasil kesusasteraan Melayu. (3) Kekreatifan dan keindahan. dan menghasilkan kembali aspek alam. atau bukan untuk melalaikan dan mengkhayalkan masyarakat. Beliau yang merupakan ahli falsafah Yunani membicarakan kesusasteraan sebagai hasil peniruan seniman terhadap alam semesta. (4) Kemanfaatan dan kepuasan diri. konsep pencipta juga dapat dikaitkan dengan pengarang karya teragung. Yang berikut ialah contoh -contoh puisi lama dan baru menggunakan unsur -unsur alam semesta atau yang mengaitkan dan mengisahkan alam semesta itu sendiri. persekitaran dan ma syarakat sekeliling. Pengaruh mempengaruhi mungkin berlaku secara sedar atau secara tidak sedar. Dua ung kapan µkerana Allah¶ dan µuntuk manusia¶ amat rapat kerana apabila bersastera kerana Allah. Berdasarkan pengalaman. tetapi semata -mata untuk mencapai empat tujuan yang murni. seseorang pengarang akan menggunakan teknik yang melambangkan keperibadian. syair dan sajak. (2) Kesaintifikan dan kebenaran. dengan sendirinya kita yakin tanpa berbelah bagi bahawa setiap yang diperintahkan oleh Allah melalui al -Quran dan al-sunnah adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. iaitu: . bermegah -megah. Jika ditelusuri bukti-bukti lama bahawa lebih kurang 400 tahun sebelum masihi. Pendapat Plato itu ada kebenarannya juga. sama sahaja seperti beribadah atau berbakti kepada Allah. baik yang ada sekarang atau yang sebelumnya sama ada yang berupa lisan mahupun yang bertulis kerana terdapat banyak hasil kesusasteraan Melayu yang berkisar tentang alam semesta. Selain itu. Hubungan Horizontal Menyedari adanya hubungan yang sedemikian. Dengan demikian. iaitu: (1) Keimanan dan kesyukurannya terhadap Allah. iaitu hubungan dirinya dengan Allah yang selalu disebut sebagai hubungan vertikal. terutamanya masyarakat Melayu. imaginasi. Secara singkatnya. Antaranya yang menggunakan unsur-unsur alam semesta atau yang mengaitkan hal ehwal alam semesta secara langsung ataupun yang mengisahkan alam semesta itu sendiri ialah hasil atau karya puisi seperti yang terdapat dalam pantun. tetapi sama seperti beribadah yang bermacam -macam corak. hikmahnya adalah untuk mahajana. maka karyanya seharusnya berseni. sudah bermula pemikiran tentang kesusasteraan apabila seorang ahli falsafah Yunani. Tokoh yang dimaksudkan itu tidak lain ialah sarjana agung yang dikenali sebagai Plato. tidak ada yang lain melainkan Allah. dan realitinya yang kesemua dipengaruhi oleh alam.sahaja dipengaruhi oleh masyarakat tetapi juga sebaliknya. Dengan demikian. kesusasteraan perlu untuk melengkapkan sesebuah masyaraka t kerana kesusasteraan ialah salah satu unit kebudayaan dalam masyarakat. wajarlah setiap pengarang itu apabila berkarya atau bersastera meletakkan dirinya mengikut pendekatan Islam. atau yang bertunggakkan Islam. dan hubungan dirinya dengan manusia dan alam yang sering dinamai sebagai hubungan horizontal. sewajarnya pengarang kesusasteraan Melayu sedar bahawa dirinya memiliki dua wahana hubungan. persekitaran dan kehidupan masyarakatnya. Malah ada pengarang yang mempersembahkan segala aspek kehidupan itu kepada masyarakatnya bukan untuk mencipta nama. maka pengarang kesusasteraan Melayu apabila berkarya.

2002 : 3) Syair Pembunuhan Angreni: Setelah sampai ke tepi pantai. Batunya indah bagai dicanai. Bintang sebiji membawa cahaya. Asam di gunung ikan di laut. Dalam belanga bertemu juga. Secupak padi setahil berangan. Tempat orang sembahyang raya. (Anak Laut. Pasirnya putih sangat permai. (Sehijau Warna Daun. 2000: 3) Pantun Empat Kerat: Ada kolam ada masjid. (Kerusi. Alam terbentang dijadikan guru. Sekepal dijadikan gunung. 2002: 3) Ayam sabung jangan dipaut. Seludang dijadikan nyiru. Ambil galah sebatang lintabung. Banyak orang banyak ragam. Tersepak kaki terkehel tangan. Ombak memecah di tepi pantai. (Sekalung Budi Sekalung Bahasa. 2002:5) Sajak ³Anak Laut´: Segar angin laut mengembalikan rindunya pada kolek bagai buih kecil terapung di air menjaring sedikit rezeki dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong . (Sekalung Budi Sekalung Bahasa. Setitik dijadikan laut. 2002: 38) Pantun Enam Kerat: Penakik pisau raut. Tengah malam bulan terbit. Jika dipaut kalah laganya.Pantun Dua Kerat: Banyak udang banyak garam.

Unsurunsur itu ialah yang meliputi segala macam makhluk alam lain selain manusia yang terdiri daripada kala ngan jin. raksasa. laut. batu. padi. Dengan adanya ciri-ciri tersebut barulah karya kesusasteraan Melayu dikatakan lengkap. air. berangan. dan di dasar laut. berfikir. dapat diketahui terd apat banyak unsur alam semesta yang ditonjolkan dalam cerita tersebut. garam. Seperti kolek terdampar di pasir menampak urat jalur-jalur tua anak laut itu sudah dapat menerka langkahnya hampir tiba pada muara Pencipta. Rahimidin Zahari Kulesapkan Resah Sepi. desa dan gunung -ganang. di dunia kayangan. Contohnya yang jelas ialah watak-watak dalam cerita binatang. Watak-watak itu mempunyai kesaktian tertentu seperti yang digambarkan dalam cerita Ramayana. dewa-dewi. ayam. kepala sotong. dewa. kolam. Jelaslah bahawa kesusasteraan Melayu tidak dapat lari daripada unsur -unsur alam semesta kerana penceritaannya mesti berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti latar masa. Selain yang berunsur alam semesta yang terdapat dalam puisi.dan kaki udang yang bersimpati. gunung. buih. malam. seludang. pantai. Malah. bintang. Raja Rawana menjelmakan diri menjadi kijang emas dan melarikan Sita ke Langka. (Anak Laut. 1988. Dewan Bahasa dan Pustaka. meliputi alam kayangan. Latar tempat sejarah juga terdapat dalam cerita mitos. binatang dan sebagainya. 2002: 16) Perkataan seperti udang. ikan. seperti watak Sang Kancil dan Pelanduk Jenaka. Berdasarkan sedikit sinopsis atau ikhtisar Ramayana. asam. sisik ikan. da n raksasa. hutan. Misalnya latar tempat dalam cerita mitos berlaku di dunia luar. dan watak-watak. latar tempat. iaitu seorang daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain memasuki dan melawat negeri bawah laut bernama negeri Dika. cahaya. dan muara dalam puisi tersebut ialah kata-kata yang mengisahkan atau yang berunsurkan alam semesta. Watak-watak yang digambarkan dalam karya juga merupakan unsur alam semesta. negeri dasar laut. angin. kesusasteraan ialah sebagai bahan yang perlu untuk melengkapka n sesebuah masyarakat kerana bahan kesusasteraan merupakan salah satu unsur . Latar tempat di dasar laut pula melalui mitos dinasti seperti yang digambarkan dalam Sejarah Melayu. Misalnya. di bumi. Watak-watak itu diberi sifat manusia dan boleh berkata -kata. o mbak. Umpamanya watak orang biasa. Beliau berkahwin dan mendapat tiga orang anak di negeri bawah laut itu. bulan. pasir. mitos asal usul nama negeri Melaka sebagaimana yang digambarkan dalam Sejarah Melayu mengambil latar tempat sejarah. Sudah banyak dikata orang bahawa kesusasteraan dengan masyarakat amat rapat sifatnya. latar cerita dalam sesebuah hikayat juga ada memaparkan unsur alam yang luas dan tidak terbatas. Unsur alam semesta juga dapat dilihat daripada watak dalam cerita. kaki udang. serta bertindak seperti manusia.

iaitu kesusasteraan yang dihasilkan oleh ahli masyarakat untuk masyarakat. Kenyang perut suka hati. Gendang gendut tali kecapi. Contohnya. Oleh itu. Kesesuaian bahan dengan murid telah terbukti apabila bahan kesusasteraan Melayu atau komsas yang ditetapkan untuk murid tingkatan 1 adalah lebih mudah dan tidak menuntut murid berfikir panjang berbanding dengan teks untuk murid tingkatan 4 dan 5. maka secara langsungnya kita meninjau dua cabang utama. Bercakap bohong lama-lama mencuri. kemampuan dan keupayaan penerimanya serta memiliki nilai yang tinggi bagi kegunaan mahajana dalam masyarakat itu sendiri. apabila berbicara tentang kesusasteraan dan masyarakat. Sebagai contoh di bawah ini diketengahkan pantun dua kerat. Mengaku dulang paku serpih. Kesusasteraan yang dihasilkan oleh ahli masyarakat untuk masyarakat bermaksud sesuatu karya atau bahan kesusasteraan yang dihasilkan itu mesti padan dengan peringkat. Selain itu. . Puisi tersebut dapat dihayati dan bersesuaian dengan kebolehan khalayak murid tingkatan 1. Antaranya ialah Dr. Banyak udang banyak garam. Banyak orang banyak ragam. yang pada tahun 1982 telah menyarankan supaya pengajaran kesusasteraan Melayu di semua peringkat diwajibkan (Berita Harian. Pantun Dua Kerat: Siakap senohong gelama ikan duri. dan yang keduanya ialah kesusasteraan yang menjadikan masyarakat sebagai unsur di dalamnya. kesusasteraan Melayu sebagai salah satu aspek kebudayaan dalam masyarakat Mel ayu wajarlah dijadikan bahan utama dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Raja. patutlah apabila kerajaan bersetuju bahawa kesusasteraan Melayu dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam subjek Bahasa Melayu kerana sebelum itu telah ada cadangan dan saranan daripada pelbagai pihak agar pengajaran dan pembelajaran bahan kesusasteraan Melayu digunakan dalam pendidikan di semua peringkat serta hendaklah diwajibkan. bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang dipilih untuk pengajaran bagi setiap tingkatan haruslah dapat dihayati dan bersesuaian dengan kebolehan. 11 Disember. 1982).kebudayaan dalam masyarakat. Mukhtaruddin Raja Dain. pemilihan puisi tradisional yang mengandungi pantun dua kerat. Mentimum bongkok di balik tiang. Jadi. dan pantun kanak kanak yang dipetik daripada antologi Sehijau Warna Daun yang menjadi bahan pengajaran dan pembelajar an murid tingkatan satu. pantun empat kerat dan syair. Ayam berkokok alamat nak siang. pantun budi. tahap atau keupayaan murid. Mengata orang dia yang lebih. matan atau bekas Pensyara h Ilmu Linguistik di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Umpamanya.

Jangan disimpan di dalam hati. Hutang budi dibawa mati. Tanam juga pokok sengkuang. Tokok takal muka pintu. panggang di atap. Dahulu sayang sekarang benci. Budi yang baik dikenang juga. Jangan disimpan di dalam peti. Orang nakal memang begitu. Budi sedikit rasa nak junjung. Hati terkenang mulut menyebut. Sudah tahu bertanya pula. Perut lapar semua lemak. Hutang emas boleh dibayar. Kalau ada silap dan salah. Senduk di dinding. setahil berangan. Hancur badan dikandung tanah. Matahari masuk bulan keluar. Orang berbudi disanjung mulia. Duduk inding enggag tap. (Sehijau Warna Daun. Tanam serai tanam halia. Sampan kolek mudik ke tanjung. Pulau pandan jauh ke tengah. Kapal belayar dalam semak. Pisang emas dibawa belayar. Secupak padi. Gunung Daik bercabang tiga. Tersepak kaki. Masak sebiji di atas peti.Sudah gaharu cendana pula. Kalau ada jarum patah. (Sehijau Warna Daun. 2002: 3) Pantun Budi: Tenang-tenang air di laut. 2002: 4) . Ke mana pergi tiada terbuang. terkehel tangan. Dahulu parang sekarang besi. Keli masuk ruan keluar.

Contoh sajak beliau yang mempunyai nilai estetik yang tinggi ialah Merbah. Nilai estetik di sini bermaksud nilai keindahan dalam sesebuah karya kesusasteraan. Terang bulan di malam sepi. Bintang tujuh sinar berseri. (Sehijau Warna Daun. baris -baris yang terdapat dalam pantun dua kerat itu dapat menyumbang ke arah pembinaan peribadi yang baik. Cahaya memancar ke pokok kelapa. Pantun-pantun tersebut ialah pantun empat kerat yang tidak juga menimbulkan masalah pemahaman kepada murid tingkatan 1. Umpamanya.Pantun Kanak-kanak: Jangan gergaji pokok talas. Demikian juga dengan Pantun Budi dan Pantun Kanak -anak. hasil kesusasteraan Melayu mempunyai nilai estetik yang tinggi. Jangan menjadi orang malas. Hal ini bermakna bahawa karya kesusasteraan Melayu yang dihasilkan adalah untuk masyarakat kerana sesuai dengan tahap dan keupayaan penggunanya. Apa yang dapat jangan dilupa. Kepada saudara ibu dan bapa. 2002: 5) Daripada segi pendidikan. Nanti lesung dimakan pahat. Ajaran guru hendaklah dicari. Di dingin pagi kicauan burung di dahan perkarangan menghantar pulang usia remaja ke kampung pedalaman berdenak dan bersiul mematikan rimas bahang panas Kubawa ke tepian kamar merbah sepasang di dalam sangkar sewaktu-waktu suara membuka merdu aku terlena dan hanyut mimpi mereguk puas piala madu Ketika terjaga terasa semakin manis hempedu pun menjadi gula aku pun diterbangkan ke ruang lupa (Nik Hassan Basri Nik Ab. sajak sajak Jihaty Abadi sering diiktiraf oleh pe mbicara sastera sebagai mengandungi nilai estetik yang tinggi. Nilai estetik ini subjektif sifatnya kerana berkaitan dengan perasaan manusia. 2005 : 122) . Bulan purnama datang menerpa. Perut kosong badan tak sihat. Kadir. Hidup di dunia buatlah bakti. Selain itu.

pendidikan. perubatan tradisional. mengangkat keperibadian dan kegigihan nya yang banyak berjasa mendidik murid-muridnya sehingga berjaya dalam hidupnya sebagai menteri dan orang kenamaan. Jelaslah bahawa bahan kesusasteraan Melayu yang dihasilkan itu adalah untuk masyarakat dan mempunyai nilai yang tinggi bagi kegunaan masyarakat itu sendiri. kemiskinan. Manakala kesusasteraan Melayu yang menjadikan masyara kat sebagai unsur di dalamnya adalah kerana hubungannya dengan masyarakat. meniru. Contohnya. unsur -unsur kesusasteraan Melayu mempunyai hubungan dengan kehidupan masyarakat. dan kejayaan dalam kehidupan. selain dapat juga menjadi kias ibarat. Contohnya dalam sajak ³Seorang Guru Tua´. Demikianlah dengan kesusasteraan Melayu tradisional yang mempunyai motif yang sama. bukan perkaitannya dengan bahasa semata-mata yang menjadikan dekatnya kesusasteraan dengan masyarakat. dan sebagainya serta hal-hal yang berkaitan dengan kepahlawanan. karya -karya kesusasteraan Melayu seperti novel. Apabila dikaitkan dengan masyarakat. Karya kesusasteraan menganalisis segala pergerakan kehidupan masyarakat. Kurikulum yang diajar merangkumi perihal adat resam. Hakikatnya disebabkan kesusasteraan Melayu merupakan institusi masyarakat yang menggunakan bahan yang dipunyai oleh masyarakat berkenaan. kegigihan. Hal ini jelas terbukti kerana pada zaman dahulu. surau atau sekolah pondok di kampung. bercucuk tanam. dalam sesebuah karya. dan pe rsejarahan. dan bahan ialah sumber daripada masyarakat manusia. Pengkarya memperoleh bahan yang sebahagian besarnya ialah unsur kehidupan. iaitu untuk menghiburkan masyarakat Melayu. . fungsi cerita penglipur lara dan cerita binatang ialah sebagai alat hib uran. Pengkarya. pembelajaran yang berlaku pada kalangan masyarakat berlangsung secara tidak rasmi. dan sajak seolah -olah mencatat perihal manusia atau perihal masyarakat.Oleh itu. Malah segala hal yang berlaku dalam masyarakat seharian menjadi unsur kepada penciptaan kesusasteraan sebenarnya. kemajuan. Sesebuah karya yang menarik mampu menarik perhatian masyarakat dan setiap karya yang dihasilkan bertujuan untuk dijadikan tatapan masyarakat. sedangkan guru itu terus berbakti tanpa jemu: Guruku yang baik masih di situ masih memandu kereta lama masih menuju sekolah yang sama tiada kelihatan jemu dari air mukanya tiada kedengaran bosan dari suara bibirnya dia gigih menggenggam tanggungjawab yang diamanahkan. dan yang paling utama ialah menganalisis masyarakat itu sendiri. iaitu dikelolakan oleh masyarakat sendiri. Karya kesusasteraan Melayu juga cuba menggambar. khususnya kemahiran mencari nafkah. penggubahan. aspek teknik serta gaya itulah yang menentukan nilai estetik. hal-hal yang berlaku dalam masyarakat. cerpen. Kanak -kanak pula menerima pelajaran di rumah. menangkap ikan. ekonomi. segala rintangan dan halangan. penyajak mencatat perihal seorang guru. Oleh itu.

Oleh itu. Misalnya tokoh Hang Tuah menjadi kebanggaan bangsa Melayu. dan kehidupan yang kua t dan bertenaga. Karya klasik biasanya melalui proses ini. manakala kebudayaan ialah kebulatan daripada pelbagai unsur. Motif atau fungsi penting penghasilan karya kesusasteraan Melayu dalam masyarakat adalah untuk keseronokan. Antaranya adalah untuk menguatkan kepercayaan a nggota masyarakat terhadap sesuatu peristiwa yang bercorak sejarah atau untuk berbangga. rombakan semula. ³Tak Melayu hilang di dunia´ menjadi sebutan masyarakat Melayu hingga sekarang. Cerita-cerita yang berkaitan dengan masyarakat tersebut mempunyai tujuan tersendiri. Karya kesusasteraan yang halus sifatnya dilihat sebagai memiliki permulaan. Kesusasteraan Melayu adalah perlu untuk melengkapkan sesebuah masyarakat kerana kesusasteraan Melayu ialah salah satu unsur daripada kebudayaan. Bagi karya yang sedemikian mungkin berlaku proses transformasi. Contohnya dalam cerpen Hadiah Hari Guru yang mengisahkan perihal kemiskinan seorang murid bernama Ramli yang hanya mampu menghadiahi gurunya pucuk gajus di majlis hari guru kerana tidak mampu memberi hadiah yang lebih istimewa daripada itu. ataupun kontroversi terhadap nilainya. Sejarah kesusasteraan melihat karya kesusasteraan daripada sudut diakronik kronologi atau perkembangan dari semasa ke semasa. kesusasteraan Melayu secara keseluruhannya ialah perbuatan dan hasil usaha manusia yang terbit daripada akal budi bicara serta fikiran individu untuk memenuhi keperluan hidup. Dengan demikian. Hal ini bermakna adanya unsur kemasyarakatan dalam kesusasteraan Melayu. Kemunculan sesebuah karya merupakan satu peristiwa kesusasteraan. Sudut diakronik kronologi digunakan bagi menghubungkan peristiwa kesusasteraan dan perspektif kemajuan pada satu zaman yang panjang. 2002: 12) Demikian juga apabila kesusasteraan Melayu cuba menggambarkan realiti kehidupan masyarakat waima kejayaan atau kemiskinan. . Hal ini kerana berasaskan tujuan sebenar sesebuah karya kesusasteraan Melayu itu dicipta dan pengkaryanya. Jika disimpulkan kembali.(Sehijau Warna Daun. dan sumber pekerjaan. kebajikan. Contohnya ialah cerita tentang Ma hsuri. kesusasteraan Melayu amat rapat dengan masyarakat. Walau bagaimanapun. adaptasi. Perkaitan antara masyarakat dengan kesusasteraan Melayu dapat diperkuatkan lagi dengan adanya cerita legenda yang mengisahkan kehidupan dalam masyarakat tidak kira waima secara fantasi atau kejadian sebenar. iaitu kisah hidup masyarakatnya yang menyebarkan fitnah sehingga Mahsuri dijatuhkan hukuman mati. Oleh itu. amat bermaknalah apabila meletakkan karya sedemikian atas sudut diakronik kronologi. masyarakat akan tetap menjadi pengguna hasil kesusasteraan Melayu buat selama-lamanya dan kesusasteraan Melayu juga diterajui oleh masyarakat. Jadi kebudayaan itu ialah keseluruhan perbuatan dan hasil usaha manusia yang terbit daripada budi bicara serta fikiran seseorang untuk memenuhi keperluan hidup. atau untuk dijadikan teladan dan panduan kepada masyarakat tentang kepahlawanan dan kegagahan tokoh. Malah. Kata-kata Hang Tuah. unsur daripada kebudayaan masyarakat dalam penghasilan sesebuah karya kesusasteraan Melayu amat penting. cerita -cerita tentang masyarakat diceritakan dengan memasukkan unsur-unsur mitos dengan tujuan untuk membesar besarkan keistimewaannya sehingga mereka menjadi kebanggaan masyarakat.

kegiatan penghasilan. Mukadimah Hikayat Isma Yatim menjelaskan tujuan penghasilan karya itu. Hikayat Raja-raja Pasai. masyarakat hari ini boleh membuat rujukan daripada karya-karya yang dihasilkan. Hikayat Hang Tuah. Kedua. atau membaca karya oleh anggota masyarakat. atau kritikan. khususnya atau pada penciptaan kesusasteraan itu sendiri amnya. novel . Oleh itu. kita juga mungkin menemui unsur -unsur dasar sekiranya kita melihat tujuan sebenar karya -karya itu dikarang. Dalam usaha mentakrifkan kesusasteraan. pemikir dan seniman lalu dibawa ke dalam karya dengan tujuan supaya ilmu ini dapat membantu pembaca. Selain itu. setelah masyarakat berkembang timbul pula fikiran t entang fenomena ini. kita melihat banyak bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Melayu menuntut pelajaran dan pengajaran daripada karya karya kesusasteraan Melayu. Pertama. Dengan itu. Karya-karya yang telah dihasilkan banyak memberi pengajaran kepada pembaca. kegiatan penghayatan. masyarakat harus pandai memilih karya sastera yang sesuai sebagai p anduan dan penggunaan mereka. Hanya cara penyampaiannya mungkin berlainan dan juga penekanannya berbeza -beza antara satu sama lain. Seseorang pengarang kesusasteraan boleh menentukan dirinya untuk memilih dan mengkhusus satu-satu bidang waima yang berkaitan tentang teori. misalnya tentang nilai-nilai kerukunan hidup. waima drama. Namun. dan berbagai -bagai kisah lain juga mementingkan sumbangan yang mungkin diberik an oleh pujangga. Karya-karya lama Melayu mengumpul ilmu pengetahuan terbaik untuk pembaca. kedua -dua aktiviti ini berkaitan. Tetapi. Dari zaman awal sehinggalah sekarang. Walaupun seseorang pengarang it u tidak memerlukan bidang ilmu kajian kesusasteraan untuk melahirkan karya yang baik. Dengan itu. ada dua bidang khusus yang mempunyai panduan pengkajian yang tersendiri. Manakala kajian kesusasteraan bandingan pula melihat karya kesusasteraan daripada dua masyarakat yang berlainan. bidang-bidang itu ada pertaliannya dengan yang lain. Di samping itu.waima bagi sesebuah genre kesusasteraan. iaitu proses menghasilkan karya oleh penulis. Setelah membaca hikayat itu pembaca akan memperoleh manfaat. namun pengkaji memerlukan cabang-cabang ilmu untuk berbicara tentang kesusasteraan secara ilmiah. Akan tetapi karya-karya yang lebih awal juga tidak kurang mementingkan unsur manfaat. iaitu proses mendengar. Kajian kesusasteraan rakyat (folklore) melihat fenomena kesusasteraan lisan yang terhasil dalam masyarakat biasa yang memiliki kebudayaan kecil (little cultu re). Sejarah Melayu. sejarah. Semuanya timbul kerana pemikiran masyarakat. Di samping itu. kesusasteraan juga boleh dianggap sebagai gedung ilmu sesuatu bangsa. dan tidak melibatkan banyak masalah. Walau bagaimanapun. baik dalam aspek -aspek persamaannya atau perbezaannya. Dalam konteks masyarakat lama. Persoalan yang timbul adalah tentang sejarah penghasilan karya dan tujuan penghasilannya. serta mengkajinya berdasarkan teori yang diterima. semua pihak dapat menghayati kesusasteraan dengan lebih mendalam lagi. Mesej yang ingin disampaikan adalah berbeza-beza antara satu karya dengan karya yang lain. Karya ini memaparkan contoh dan tradisi kesusasteraan Islam. Dalam karya prosa misalnya. bidang -bidang itu kini menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan IPT. kesusasteraan sebagai satu fenomena telah menampakkan dua kegiatan yang selari. Ilmu ini dikutip daripada berbagai -bagai pujangga.

Kekreatifannya dapat dilihat melalui penggunaan kepelbagaian teknik penceritaan. Selain itu. Oleh itu. watak Datin Salmah mengalami penyesalan kerana mengetahui keadaan Hilmi yang jatuh sakit yang juga anak tirinya. masyarakat yang membacanya dapat menilai sesebuah watak dan perwatakan waima baik atau sebaliknya. masyarakat boleh menjadikannya sebagai satu pengajaran dan tidak akan mencontohinya dalam situasi kehidupan mereka. karya kesusasteraan juga dapat dikaitkan dengan sifat kreatif. Pada akhir penceritaan. cerpen. Pembaca mungkin akan menilai watak Datin Salmah yang seharusnya tidak patut berkelakuan sedemikian kerana Hilmi ialah manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan. sedikit sebanyak novel ini dapat memberi pengajaran dan keinsafan kepada masyarakat.mahupun cerpen terdapat nilai -nilai murni yang ditonjolkan. Namun begitu. terdapat juga watak-watak yang menunjukkan perwatakan yang tidak baik pada akhir penceritaan. sesebuah karya kesusasteraan waima novel. Misalnya dalam novel Konserto Terakhir. plotnya amat menarik dan terdapat unsur kreatif. di sini dapat dikatakan bahawa masyarakat membaca cerita mereka sendiri. watak-watak yang tidak baik ini akan mengalami penyesalan. atau sajak ialah lukisan kehidupan masyarakat. darjat. drama-drama karya Nordin Hassan seperti drama Anak Tanjung dan drama Sirih Bertepuk Pinang Menari. Seperkara lagi ialah sesebuah karya kesusasteraan mempunyai unsur pengajaran yang dikenali sebagai dedaktisme yang menekankan aspek nasihat a tau tunjuk ajar serta dapat membentuk sahsiah murid di samping memantapkan penggunaan bahasa agar mereka berupaya meningkatkan pemikiran kritis. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat sikap bantu-membantu mesti ada tidak kira waima kepada orang miskin mahupun orang kaya. Karya yang baik untuk murid ialah karya yang . Penilaian terhadap diri seseorang juga tidak harus dibuat berasaskan rupa paras. Karya karya yang telah dihasilkan itu pula akan dibaca juga oleh masyarakat berkenaan. ungkapan-ungkapan khusus. Implikasi cerita itu sudah pasti pembaca akan mendapat pengajaran daripada sikap yang tidak baik y ang ditonjolkan dalam novel berkenaan. Biasanya. kepercayaan. watak Hilmi tidak disenangi oleh Datin Salmah tetapi dia tabah menjalani kehidupan seharian walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai hinaan da ripada Datin Salmah. Daripada ragam ragam hidup masyarakat yang mengalami pelbagai rintangan dan dugaan hidup inilah. Sebagai contoh ialah paparan cerita dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan yang mencatat kisah kehidupan kaum tani yang serba miskin. Oleh itu. dan meluaskan penggunaan bahasa -bahasa kiasan untuk mencapai kesan yang mendalam. pangkat. keturunan. Melalui perwatakan tersebut. Pengarang-pengarang karya yang mempunyai pemikiran yang tajam dapat menganalisisnya sebelum menjadikannya sebagai sebuah karya. Contohnya. pemilihan karya -karya kesusasteraan yang baik adalah perlu. dan harta benda. kedudukan. Oleh itu. Pengarang yang kreatif akan cuba menggunakan bahasa seluas mungkin meliput i pemilihan ayat. Maka. Apabila diteliti daripada sudut bahasa karya -karya kesusasteraanlah sumber yang paling ideal kerana keluasan dan kepelbagaian gaya yang sering dilenturkan untuk menyatakan emosi yang bermacam-macam. Hal ini kerana karya kesusasteraan memaparkan penganalisisan aspek-aspek kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sendiri. gaya bahasa. dan penggunaan plot yang menarik. maka pengarang karya dapat menjadikannya sebagai sebuah karya. Selain itu. Nilai -nilai tersebut dapat dijadikan panduan kepada pembaca novel atau cerpen tersebut.

iaitu membina murid yang bersahsiah. emosi dan jasmani serta menjadi warganegara yang bersatu padu. berwawasan. Selain itu. masyarakat dan negara. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Malah dalam FPK juga menjelaskan bahawa pendidikan di negara ini ialah pendidikan yang bersifat berterusan kerana adanya unsur -unsur kesinambungan antara pengajaran dan pembelajaran daripada satu peringkat kepada peringkat yang seterusnya.mempunyai unsur pengajaran dan panduan yang boleh dicontohi. harmonis dan berakhlak mulia. Asas kepada penggubalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ialah FPK. Unsur-unsur dalam Komsas Dasar Pendidikan di Malaysia ialah dasar pendidikan yang berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). bertanggungjawab dan berkebolehan. iaitu pembinaan individu yang mulia yang kemudiannya menjadi raky at Malaysia yang berkualiti. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. seimbang dan bersepadu meliputi aspek -aspek intelek. emosi dan jasmani secara menyeluruh dan bersepadu. Melalui karya kesusasteraan. berakhlak mulia. berilmu pengetahuan. Hal ini bermakna matlamat KBSM itu bertepatan dan selaras dengan kehendak FPK. FPK itu menegaskan bahawa kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah dijadikan teras dalam pengembangan bakat dan kemampuan murid. Selain itu. masyarakat dan negara. rohani. pernyataan yang terkandung dalam FPK itu menggambarkan bahawa hasrat pendidikan negara adalah untuk mendidik setiap individu dalam negara ke arah satu hala tuju. berakhlak mulia. nilai dan hala tuju pendidikan. agar tercapai matlamat yang ditetapkan. Kesusasteraan Melayu yang diajar dalam subjek Bahasa Melayu yang dikenali sebagai komsas atau s kecil dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah itu . yang semata -mata ke arah memperkembang potensi individu secara m enyeluruh dan bersepadu agar kemudiannya akan tercapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. berketerampilan. dan terlatih untuk memberi sumbangan terhadap kesejahteraan diri. Selanjutnya. matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah untuk memperkembang potensi individu secara menyeluruh. Laporan itu telah menyentuh hal -hal yang berkaitan dengan prinsip. Usaha itu mempunyai tujuan yang murni. masyarakat dapat menjadikannya sebagai panduan dan pengajaran hidup dalam menghadapi kehidupan yang serba mencabar. ia itu untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Jika dihalusi secara umumnya. yang seimbang. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga. FPK itu juga bermakna bahawa pendidikan di Malaysia memiliki fungsi untuk memperkembang bakat dan kemampuan murid waima daripada segi intelek. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. maka KPM mewujudkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. iaitu yang merupakan satu usaha yang berterusan dari peringkat awal pendidikan hingga ke peringkat seterusnya. Ekoran d aripadanya. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pengajaran telah diterbitkan pada tahun 1979. dan harmonis daripada segi intelek. berdisiplin. rohani.

Sarawak´. moral. kreatif. rohani dan jasmani. teks kesusasteraan Melayu dianggap sebagai maklumat tuntas atau ensiklopedia bangsa kerana banyaknya ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. kom sas telah membuka dan menambah skop pengalaman kita kerana komsas menyediakan pengalaman pengalaman manusia daripada pelbagai budaya dan dari pelbagai zaman. sosiologi dan sejarah ada diketengahkan oleh para pengarang kesusasteraan Melayu. Kebenaran tersebut dicapai melalui daya khayal dan gerak hati. keluarga. cara mengenal dan memahami karya kesusasteraan Melayu melalui pendidikan Bahasa Melayu itu membolehkan murid dapat memahami manusia di sekitarnya dan mem bolehkan penyerapan nilai-nilai murni serta seterusnya membantu matlamat ke arah usaha melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Bau. bahan tersebut sering diperlakukan sebagai µmaklumat budaya¶ atau bagi bahan -bahan tradisional khususnya. Justeru. Keindahan tasik itu bukan hanya pada lahiriah sahaja tetapi keindahan itu dapat menusuk µmimpi-mimpi abstraksi¶ dalam dirinya: apakah warnanya di sebalik lahiriah ini? biru? hijau atau sesuatu yang baru bukan di depan kenyataan saja tapi jua mimpi-mimpi abstraksi jawapannya terendap di kamar sutera rohani wujud roh menggamit makna. falsafah. Malah. seolah olah kita yang membaca bahan itu akan mengalami segala yang dialami oleh watak watak dalam dunia cereka. Namun. iaitu yang menggambarkan pemikiran logik. imaginatif dan naratif untuk diri. Di samping mendidik murid menikmati kehalusan dan keindahan gaya bahasa dalam karya. Bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu mungkin tidak mengetengahkan pernyataannya melalui hujah yang analitis. khususnya akan menambah pengetahuan dan pengalaman individu. komsas juga memberi peluang kepada mere ka untuk menguasai sistem dan tatabahasa Bahasa Melayu dengan baik. komsas men gandungi kebenaran. Jika diteliti bahan-bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu. masyarakat dan negara. Unsur intelek dalam FPK mengandungi hikmah atau ilmu yang bermatlamatkan kebenaran. 2002: 13) Sebagai ilmu pengetahuan. analitik. di samping mengalami pengalaman daripada pengarangnya. Jikalau kita mengharapkan pengalaman semata -mata memanglah tidak cukup kerana pengalaman yang dilalui oleh insan hanya mengajar kita tentang kehidupan yang agak terbatas. alam yang segar dan indah di Tasik Biru. Lebih lebih lagi kerana setiap bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu. emosi. Hal ini sesuai kerana kesusasteraan mencerminkan masyarakat dan budaya serta merupakan manifestasi kesenian melalui media bahasa yang kreatif lagi indah.memenuhi cita-cita FPK kerana matlamatnya juga mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. Sarawak. semua bidang tentang psikologi. Bahan -bahan kesusasteraan Melayu menggarap hal-hal tersebut dan banyak lagi. atau lebih tepat disebut sebagai imaginasi dan intuisi. tetapi penghayatannya memang boleh membentuk insan itu berfikir secara . telah mempengaruhi jiwa Kemala untuk menulis sajak ³Tasik Biru. agama. Sebagai contoh. (Sehijau Warna Daun. kritis.

penilaian. Oleh itu. plot. menyarankan agar pembaca mengambil iktibar daripada sikap burung tempua yang tekun dan rajin berusaha. gaya bahasa. Ha l ini kerana bahan itu dilihat sebagai suatu bentuk falsafah yang tersimpan dalam bentuk khusus. Manakala. Sehubungan dengan itu. dan falsafah. falsafah dan saintifik. dan pemikiran -pemikiran masyarakat Melayu. Demikian juga dengan sajak ³Burung Tempua´ misalnya. Sebagai contoh yang dapat dilihat tentang pemikiran dan falsafah yang menyentuh perkembangan intelek adalah seperti yang terkandung dalam novel Putera Gunung Tahan.kreatif dan kritis. Malahan bahan kesusasteraan Melayu dianggap sebagai dokumen sejarah. aspek -aspek struktur seperti tema. merenung dan menilai simbol-simbol yang ada. menghubungkan nilai murni dengan norma masyarakat. Novel karya Ishak Hj. Hal ini terserlah dalam genre pantun dan sajak kerana memu atkan nilai moral. Penghasilan sesebuah karya dan teknik penyampaian turut membawa kita yang membacanya berfikir. pemikiran. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu itu boleh disifatkan sebagai menekankan proses pengajaran dan pembelajaran ke arah memupuk. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu amat penting dalam membina manusia yang kreatif. Barisbaris pembayang yang diketengahkan sering berhubung kait dengan alam kehidupan seharian. dan memperkaya kehalusan perasaan. dan persoalan yang dikemukakan. Tanpa mengenal jemu menganyam rapi jerami dan rumput .Muhamad ini secara sinis menyindir go longan penjajah yang telah merampas hak dan maruah orang Melayu. Unsur rohani dalam FPK mengandungi hikmah yang mempunyai matlamat. Hal ini dapat dilihat berasaskan tema. keilmuan waima yang tersurat mahupun yang tersirat. iaitu keyakinan kepada Tuhan. biasanya mendokong pengertian pemikiran. serta memperteguh rasa penghargaan. kemantapan jiwa. unsur intelek yang terdapat dalam sesebuah karya itu. latar. Nilai estetik yang ada dalam pelbagai bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu itu menekankan aspek -aspek pembangunan insan. dan kerohanian manusia. Bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu sering juga disifatkan sebagai bahan yang mempunyai hubungan dengan pemikiran. dan kritis. konsep kritis pula merujuk hal -hal yang berhubungan dengan penghayatan terhadap bahan kesusasteraan Melayu yang memerlukan penilaian dan penaakulan. watak dan perwatakan. Lebih -lebih lagi apabila sesetengah bahan kesusasteraan Melayu yang bernilai. budi bahasa. ekonomi mahupun politik pada kalangan masyarakat. dan perlambangan ialah suatu usaha untuk mel ukiskan pernyataan. kepercayaan beragama. kebijaksanaan. dan keputusan. secara logiknya bergantung waima kepada cetusan perasaan dan pengalaman yang dilalui oleh pengarangnya terhadap sesuatu permasalahan sosial. dan keindahan terhadap bahan kesusasteraan Melayu. dan mempunyai sahsi ah yang mulia. pusat penceritaan. Namun. Selalunya konsep kreatif itu merujuk perihal individu yang terpaksa membentuk semula hal tentang pemaknaan. kesimpulan. dan permasalahan masyarakat. Dalam proses penghasilan sesebuah karya kreatif. manakala maksudnya adalah tentang psikologi. serta membuat pertimbangan.

sajak. memahami orang lain. sya ir dan prosa tradisional bukan sahaja berperanan sebagai wahana tetapi mampu menggilap potensi diri murid. Dengan itu. 2002: 13) Selain itu. Malah. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu menekankan pembentukan citra atau imej yang baik untuk khalayaknya. Dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pengurusan emosi yang betul membolehkan manusia mangawal sikap dan perasaannya. Sebagai contoh. (Sehijau Warna Daun. Hal sedemikian terpapar melalui pelbagai genre kesusasteraan Melayu. Unsur emosi dan kesusasteraan pernah dihubungkaitkan oleh Aristo tle dengan fungsi catharsis. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu ialah unsur yang paling sesuai bagi menerapkan kecerdasan emosi. 2002: 12) Jika diteliti. iaitu untuk mendidik dan memandu emosi manusia bagi menjadikannya lebih stabil apabila berdepan dengan sesuatu tragedi. Imej dalam konteks ini menjurus pembinaan insan. masyarakat silam telah banyak memanfaatkan kesusasteraan untuk tujuan tersebut . cerpen. kesusasteraan Melayu patut dimanfaatkan untuk membentuk keperibadian generasi muda. Karya -karya kesusasteraan Melayu yang bermutu tinggi waima yang berupa novel. hal itu sesuai pula dengan disiplin kesusasteraan Melayu itu sendiri. dalam ³Puisi Buat Mama´ penyajak melukiskan bagaimana perpisahan yang terjadi menyebabkan pengorbanan dan nilai kasih sayang seorang ibu kepada anak tiada dapat diukur dengan kata -kata. pasrah dan sebagainya. Kali ini kita biarkanlah perpisahan ini satu pengorbanan yang perlu kerana hidup ini hanya akan bererti bila kita tiba-tiba merasa kehilangan dan diperlukan. (Sehijau Warna Daun. dan kemelut hidup. pembaca yang menjiwainya akan turut beremosi dan bersimpati terhadap watak -watak yang terdapat dalam novel tersebut. kesusasteraan Melayu mempunyai sumber yang kaya dengan nilai dan emosi. kepercayaan beragama. Sesungguhnya. menghubungkan nilai murni dengan norma masyarakat dan mempunyai sahsiah yang mulia. tekanan emosi. Contohnya watak dalam novel Seteguh Karang ada memperlihatkan emosi seperti simpati. sedih. Malahan.mencipta rumah tempat berlindung membina bilik tempat berteduh dari hujan dan ribut sering merempuh. iaitu keyakinan kepada Tuhan. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam . sekalipun watak utamanya ialah seorang pelacur. drama. iaitu untuk mendidik dan membina nilai -nilai akhlak murid. antara karya kesusasteraa n Melayu yang memaparkan unsur rohani ialah novel Salina kerana dipusatkan nilai -nilai murni melalui watak utamanya yang memiliki jiwa yang penuh kasih sayang dan bertanggungjawab. kemantapan jiwa. Seseorang murid yang menghayati watak dan perwatakan dalam sesebuah karya yang dibacanya dapat memperkembang emosinya sendiri. Sebagai contoh. kecewa. Unsur emosi dalam FPK menga ndungi hikmah yang mempunyai matlamat. dan seterusnya berjaya pula menjalinkan hubungan positif sesama insan. Dalam sistem pendidikan di Malaysia.

Contohny a apabila pihak sekolah mengadakan aktiviti seperti pertandingan pementasan drama. lakonan waima secara spontan atau berskrip. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan . pendidikan bahasa dipercayai dapat juga dijadikan sebagai wahana ilmu. mereka akan berbincang tentang hasil perlakuan tersebut. pendidikan Bahasa Melayu KBSM yang meliputi tingkatan satu hingga lima menjanjikan hasrat untuk terus meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa. pentomin. tidak kira kumpulan itu besar ataupun kecil. Selain itu. Perkembangan daripada segi jasmani boleh diterapkan melalui teknik -teknik yang biasa digunakan oleh guru yang terlatih seperti teknik penggunaan deria. emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi juga bertujuan untuk melahirkan murid yang memiliki keterampilan dalam bahasa. bakat dan kebolehan murid dapat dicungkil. dan . Malah. misalnya yang dilaksanakan oleh gur u adalah untuk mewujudkan perhubungan antara insan dan masyarakat. perkembangan daripada segi jasmani ini bukan sahaja melibatkan aktiviti di dalam bilik darjah. dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa ra smi negara. Selepas itu. boneka. Antara langkah yang boleh dijalankan adalah dengan meminta murid mengemukakan sesuatu masalah. sesuailah fokus utama pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk memenuhi hasrat Kurikulum Ber sepadu Sekolah Menengah (KBSM). Di samping itu. permainan bahasa kesusasteraan. Melalui aktiviti ini. pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah bukan sahaja mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek.Bahasa Melayu ialah unsur yang paling sesuai bagi menerapkan kecerdasan jasmani. kemahiran membaca. Hasrat ini telah digubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Malah mereka akan lebih aktif. Dengan demikian. guru akan meminta murid agar melakonkan permasalahan seperti yang difikirkan oleh mereka. iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia serta sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. kekreatifan. bahasa Melayu yang mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi itu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan kebitaraan. Lebihlebih lagi hakikatnya. Kemudiannya. Hal ini juga bermakna bahawa Bahasa Melayu yang merupakan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. dan kerohanian rakyat. fikiran dan perasaan bagi pelbagai bangsa di Malaysia. dan kuiz. kerasionalan. pendeknya. rohani. Daripada apa yang telah dibincangan sebelum ini. simulasi. Teknik sosiodrama. iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. rohani. keintelektualan. perbincangan. bercerita. murid akan belajar untuk bergerak secara berkumpulan. Murid -murid yang didedahkan dengan pelbagai teknik dalam pengajaran kesusaste raan Melayu secara tidak langsung berupaya dalam pergerakan. Selain itu. kesaintifikan. main peranan. Sejajar dengan itu. teater atau sebagainya yang melibatkan murid untuk bergiat secara aktif dalam sesuatu aktiviti yang telah dijalankan. semata -mata untuk meningkat persefahaman pada kalangan mereka yang terlibat. malahan melalui pelbagai aktiviti di luar kelas.

emosi dan jasmani. terutamanya daripada segi pemupukan ilmu. aliran perasaan dan daya intelek. 1992: vii). kesusasteraan Melayu disediakan bagi memenuhi keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Selain itu. Malahan. prosa klasik. di samping membantunya untuk menghayati pengalaman.kemahiran menulis pada kalangan remaja serta memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai keadaan. Dengan yang demikian dan seperti yang telah dijelaskan. Selain menggalakkan lagi minat membaca murid. kesusasteraan Melayu telah dijadikan sebagai komponen wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu diharapkan dapat menyokong teras pembentukan individu ini. dan seterusnya menghargai kehidupan dan nilai kemanusiaan. pendidikan Bahasa Melayu KBSM sememangnya sudah lama menjadikan kesusasteraan Melayu sebagai unsur atau komponen penting d alam programnya. keindahan seni dan kebenaran. Pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu mencakupi pendedahan apresiasi karya -karya kesusasteraan Melayu daripada pelbagai genre seperti puisi tradisio nal. Dalam perpektif tersebut jugalah ternyata bahawa fungsi bahasa Melayu yang semakin meluas. pengamatan. Murid diharapkan juga akan berminat untuk berkarya bagi melahirkan idea dan cita rasa mereka sendiri. drama. murid diharapkan dapat mengenal dan menikmati karya -karya kesusasteraan Melayu negara. sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Oleh itu. sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa rasmi negara dan seperti yang terkandung dalam pendidikan Bahasa Melayu KBSM menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. lebih prihatin terhadap pengolahan bahasa. Justeru. puisi moden. kehalusan budi pekerti. kecekalan hati. pendidikan Bahasa Melayu KBSM juga menanam kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh me lalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan Melayu (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan V. bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu pengetahuan yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. . Melalui pendedahan dan penelitian karya -karya seperti itu. dengan usaha yang demikian akan mempertingkatka n kemahiran berbahasa murid. rohani. Rentetan itu. Penerapan elemen -elemen ini dalam karya kesusasteraan Melayu yang terpilih mampu menjadikan murid insan yang berfikir tentang kebaikan. cerpen dan novel. Sehubungan dengan itu. Murid -murid bukan sahaja perlu menguasai kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi. sensitiviti. kesantunan berbahasa. kesusasteraan disifatkan berupaya untuk menjadikan seseorang itu lebih peka. dan pemikiran pengarang terhadap berbagai -bagai fenomena kehidupan di sebalik struktur kata -kata yang indah itu. karya t ersebut dapat juga menjadi wahana bagi murid memahami budaya dan cita rasa masyarakat negara ini. hasrat pendidikan yang ingin dicapai melalui FPK ialah pembentukan individu yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu daripada segi intelek. tetapi juga perlu memahami sistem bahasa Melayu yang mampu mengungkapkan segala bidang ilmu dan kegiatan harian selaras dengan peranannya sebagai bahasa perpaduan rakyat. kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan aspek intelek dan emosi. keistimewaan unsur atau komponen kesusasteraan Melayu dan manfaat daripada penggunaannya dalam pendidikan Bahasa Melayu KBSM tidak dapat diragukan lagi. Bahkan. tafsiran.

budaya. Kadir. Dengan demikian tidaklah lagi timbul masalah atau perkara yang mengelirukan guru dan pelajar kerana hakikatnya. Pelajaran kesusasteraan Melayu atau komsas ini penting kepada pelajar. Disertasi untuk ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden. Citra Komsas. dan beretika tinggi. Kadir. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu penting dalam pembinaan manusia yang seimbang. malah karya ko msas yang disenaraikan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kaya dengan khazanah ilmu. IBKL. 1997. Nik Hassan Basri Nik Ab. didapati di dalamnya terangkum dunia keilmuan kesusasteraan yang tidak ada akhirnya yang sekali gus memancarkan perkembangan tamadun sesuatu bangsa. pengalaman. Tg. pengajaran dan pembelajaran komsas dapat memperlengkap pengetahu an dan persediaan untuk mengajar dan belajar subjek Bahasa Melayu dengan yakin. Nik Hassan Basri Nik Ab. Jilid 5. Penggunaan Bahan Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. 2003. Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa. bukan setakat menghafal cerita. prihatin. Nik Hassan Basri Nik Ab. anjuran Peserta Kursus 14 Minggu.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. nilai. 1990. 2005a. Universiti Malaya. Bibliografi Abd. Rahman Hanafiah. termasuk budaya dan evolusi masyarakatnya. Kadir.Penutup Sebagai kesimpulannya. matang. ³Kesusasteraan dalam Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Sebagai Mata Pelajaran: satu Perbandingan´. Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Kesusasteraan dalam Pendidikan Bahasa Malaysia pada 6 dan 7 Oktober. etik dan pelbagai lagi. Tahun 2007 Peranan Bahasa dan Sastera: Umpama Irama dan Lagu Siti Khariah Mohd Zubir Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris . Tg. Jurnal Peradaban Melayu.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bahkan.

Hal ini amat bertepatan dengan konsep membina µmodal insan¶ yang diharap-harapkan oleh pemimpin negara. sedikit sebanyak mendekatkan insan seni itu kepada sebahagian kecil cakerawala Tuhan yang luas. Di peringkat sekolah Kesusasteran Melayu memainkan peranan sebagi satu cabang ilmu dan senjata yang dapat meresapi dan berkembang dalam pelbagai disiplin ilmu sejajar dengan konsep bahasa merentas kurikulum. masalah rasuah. ramai bijak pandai dalam bidang sains dan teknologi tetapi sayang mereka gagal da lam usaha melahirkan pemimpin yang bermoral. sastera juga berperanan dalam usaha pengayaan khazanh ilmu dan persuratan bahasa Melayu wajar diper tingkatkan kepada semua peringkat usia pembelajaran dan pengajarn. keruntuhan moral sehingga membawa kepada kemusnahan alam dan manyusahkan masyarakat. Dengan adanya pendidikan Kesusasteraan Melayu dapat mencerminkan masyarakat kesenian yang kreatif. Samad Said (1997: 35) pula menyatakan bahawa peranan sastera sebagai rakman dan renungan interaksi insan seni dengan masyarakat dan masalah mereka. Akibat daripada itu. kemasyarakatan. Ki ta tidak mahu melahirkan satu bangsa seperti robot yang tidak mempunyai nilai -nilai kemanusiaan ketika bertindak atau mengambil keputusan. Oleh latar dan pengaruh itu. Sementara itu di peringkat pengajian tinggi pelajar didedahkan dengan teknik penulisan ilmiah. Setiap karya yang tercipta. Karya kesusasteraan dicipta oleh para sasterawan untuk membangunkan peribadi manusia supaya cinta akan keindahan dan cinta akan kebenaran. Manakala Usman Awang (1997: 41) menjelaskan bahawa peranan sastera meliputi semua aspek kehidupan manusia secara luas. Dengan cara ini. proses pembentukan jati diri dan cinta akan khazanah negara dapat diatur. mampu mengkaji keindahan karya sastera dan menguasai kemahiran berbahasa bahasa Melayu. Shahnon Ahmad (1997: 25) menyatakan bahawa kesusasteraan berperanan sebagai satu cabang kesenian yang berteraskan cinta.Peranan Sastera Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu telah diperkenalkan sejak tahun 1957. Matlamatnya untuk membolehkan pelajar atau rakyat Malaysia khususnya menjiwai unsur dan nilai murni dari segi kerohanian. di samping menggarapkannya dengan sesam makhluk yang sama -sama mencari dan sama-sama menikmati dan sama-sama terhukum oleh getir-getar kehidupan. dibentuk dengan sebaik -baik mungkin. merupakan manusia yang hilang pertimbangan ketika bertindak. berjati diri dan mempunyai nilai -nilai kemanusiaan. dilentur. A. menanam perasaan bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya kebangsaan yang dihasratkan tercapai. Tia da sesiapapun yang boleh . Cinta di sini maksudnya cinta kepada keindahan dan cinta kepada kebenaran. Peranan sastera terutamanya sastera Melayu dapat membina insaniah dalam kehidupan manusia. kemanusiaan. Justeru mengembalikan nilai sejagat yang bersifat kemanusiaan sebenarnya terkandung dalam sastera. Pemimpin yang tidak berjiwa seperti di atas. kebudayaan. Proses pengayaan ini merupakan proses yang berterus an dan menjadi agenda utama dasar pentadbiran negara. rencana dan penulisan kreatif dan pelajar juga diberikan pengetahuan tentang dunia penerbitan dan penyiaran selaras dengan matlamat pembudayaan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan. Apa yang kita boleh lihat sekarang. sastera mestilah berkhasiat untuk batiniah dan minda manusia. kewarganegaraan. Selain itu.

Tujuan utama pejabat ini untuk mengeluarkan sebanyak mungkin buku -buku sekolah dan mengeluarkan bahan bahan bacaan yang berunsur sastera untuk masyarakat Melayu amnya. Sumbangan Pejabat Karang Mengarang dalam bidang bahasa dan sastera terbatas kepada anak-anak sekolah dan guru-guru sekolah Melayu. Kesedaran terhadap hal ini penting dalam proses meningkatkan pengetahuan orang Melayu untuk mengekalkan kesinambungan tradisi bangsanya. namun zaman itu telah ber hasil mendorong dan mendesak orang Melayu melancarkan perjuangan politik ke arah kemerdekaan sama ada melalui parti politik ataupun pertubuhan -pertubuhan yang bersifat bahasa. Budaya bersama kita hanya akan lahir daripada penghidupan bersama semua rakyat bukan contoh angkuh daripada sebilangan kecil golongan kaya dan istimewa. T anjong Malim pada tahun 1924. Pejabat ini telah dibiayai oleh kerajaan Negeri -Negeri Selat dan Negeri-Negeri Bersekutu melalui peruntukan MPSI. Pusat Penerbitan Akhbar dan majalah yang penting pada waktu itu ialah di Singapura. Hidup Bujang dan Cerita Rekaan. Bahasa dan sastera umpama irama dan lagu. Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu mula bergerak seiring jalan apabila Jepun mengambil alih tampuk pemerintahan sama ada di Tanah Melayu ataupun di Singapura. sedikit sebanyak berjaya memperkenalkan karya popular dari Barat kepada masyarakat Melayu dan membuka mata mereka kepada hasil kesusasteraan dunia yang berbeza daripada hikayat hikayat lama yang diwarisi daripada datuk nenek mereka. ilmu pengetahuan.T. kedua -duanya saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. kesusasteraan dan kebudayaan. Shamsudin Othman (2006: 301) dalam Kertas Kerjanya yang bertajuk ³Hala Tuju Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Dalam Wahana Pendidikan Nasional´. umpamanya Cincin Rahsia. Dussek dan Zaaba di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). seperti cerita mata-mata gelap dan pengembaraan. Kekalahan Kerajaan Inggeris dan kekejaman pemerintahan Jepun telah menyalakan semangat kebangsaan.mendakwa bahawa dia mempunyai monopoli terhadap budaya Malaysia. . Buku -buku untuk bacaan umum. Warisan bahasa Melayu ialah yang dimantapkan dan diperkayakan melalui proses yang disebut pensetaraan perkembangan ilmu dan kemajuan fikiran manusia yang menuntut supaya bahasa Melayu memiliki kuasa mutlak linguistik dan korpus sastera tinggi untuk dijadikan wahana kemajuan bangsa. Pahlawan Berkaki Kayu. Hubungan ini dibentuk melalui media tulisan seperti yang terakam dalam ribuan nafkah karya kesusasteraan tradisional Melayu khususnya yang dipelajari oleh Munsyi Abdullah Bin Abdul Kadir melalui Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Hikayat Abd ullah pada pertengahan kurun ke-19. Karya -karya dari Barat diterjemah di samping menerbitkan karya asli hasil daripada Peraduan Karang Mengarang anjuran Pejabat Pelajaran. Mestipun tempuhnya amat singkat. menyatakan bahawa hubungan bahasa Melayu dengan Kesusasteraan Melayu wujud sejak ratusan tahun dahulu. pergolakan politik s osial dan ekonomi. Di sini berkumpulnya tenaga -tenaga penulis muda yang bercita -cita tinggal untuk memajukan dan memodenkan bahasa dan sastera Melayu agar sesuai dengan keperluan perkembangan fikiran. Peranan Bahasa dan Sastera: Umpama Irama dan Lagu Dari segi sejarah sumbangan Kerajaan Inggeris dalam bidang bahasa dan sastera dapat dikesan melalui kegiatan Pejabat Karang Mengarang yang diasaskan oleh O.

Morfen bebas ialah morfen yang dapat berdiri sendiri. Penulis atau sasterawan amat beruntung jika memiliki ilmu tersebut sebagai asas berkarya. Sebagai seorang penulis perlu menguasai beberapa aspek bahasa seperti morfologi. Oleh itu. Tiga proses bahasa yang berlaku dalam morfologi ialah pengimbuhan. iaitu bahasa yang merangkumi semantik. mengetahui cerita cerita rakyat yang turun temurun. ³hati batu´ dan ³air tangan´ misalnya. perkembangannya di tangan bahasa. Sebagaimana kita maklum bahasa ialah alat pengucapan atau sebagai al at penyampaian karya sastera. contohnya: pandang. memahami dan menghayati nilai dan norma. iaitu morfen bebas dan morfen terikat. besar. secara memahami. morfologi ialah bidang yang berhubung dengan pembentukan kata. sintaksis. Begitu juga dengan sastera. sintaksis ialah bidang yang berhubung dengan pembentu kan ayat. Seseorang yang tidak pernah membesar dalam keluarga berbahasa Melayu dan dalam dunia kebudayaannya sejak kecil tentunya sukar untuk memahami sebenarnya perasaan yang disebut sebagai ³besar hati´. linguistik dan sebagainya. memahami perasaan orang dan mencanai cara berbudi bahasa dan bertegur sapa. Selain itu. berlari dan membesar dan sebagainya. Serta merta. penggandaan dan penggabungan. Contoh kata yang terdiri daripada lebih sat u morfen ialah memandang. mantik. mempelajari dan mentelaah karya sastera memerlukan ilmu bantu. Dalam ilmu bahasa. tetapi juga untuk mengetahui sejarah masa silam yang tidak dialaminya. Morfen pula terbahagi dua. Proses pengimbuhan menghasilkan kata terbitan. Keempat -empat aspek tersebut sebenarnya digunakan oleh para penulis setiap kali mereka berkarya. Morfen terikat pula ialah morfen yang tidak dapat wujud sendiri dan hanya dapat berfungsi jika digabungkan dengan morfen bebas. menulis dan mengira. fonologi dan semantik. psikologi. Perhatikanlah bagaimana proses tersebut diterapka n dalam penulisan dengan meneliti contoh yang berikut: Dia tersentak cemas apabila mendengar ratapan dan raungan yang melengking ngeri tiba-tiba. bahasa tetap dipergunakan sebagai alat untuk berkarya. lari dan sebagainya. morfologi ialah ilmu tentang pembentukan kata.Ilmu sastera tidak boleh disampaikan melalui ragam bahasa rendah (bertaraf dialek atau kedaerahan). Awang Sariyan (2006: 184) dalam kertas kerjanya bertajuk ³Penerapan Tatabahasa Dalam Karya Kreatif´ menerangkan bahawa adanya hubungan antara ilmu bahasa dengan penghasilan karya kreatif. Kata yang terdiri darpada satu morfen sahaja dapatlah dianggap morfen bebas. Kata pula terbentuk daripada satu morfen atau lebih. Ilmu bahasa sebenarnya mempunyai pertalian yang amat erat dengan penghasilan karya kreatif dan oleh sebab itu tidak harus dia nggap sebagai batu penghalang dalam usaha menonjolkan gaya bahasa yang indah. iaiatu morfen dan kata. Manakala fonologi pula ialah bidang yang berhubung dengan sistem bunyi sesuatu bahasa dan yang akhir ialah semantik bidang yang berhubung dengan makna. matanya meliar mencari suara pengait yang sombong . bukan sahaja untuk pandai membaca. Literasi dalam sesuatu bahasa tulisan mempersiapkan atau menyediakan seseorang itu untuk hidup dalam kebudayaan setempat. Secara ringkas. Biar dengan gaya bahasa yang indah atau kaku. Demikianlah pentingnya bahasa yang merujuk kepada makna yang tersirat untuk memperkatakan sesuatu secara tidak langsung. Peranan bahasa dan sastera tidak boleh dipisahkan umpama irama dan lagu. ada dua unit morfologi. Dalam setiap bahasa.

Maria Zaitun/kelam kabut (Fatimah Busu. terhasil satu kesinambungan antara frasa -frasa yang menjadi predikat. Siti Salina tersenyum . Sintaksis digunakan dalam penghasilan karya. Pintu pagar pun dibuka. sintaksis menduduki tempat tertinggi. tiga orang kanak -kanak yang comot terintai-rintai hendak masuk. cuba memecut dan terhinggut -hinggut di atas jalan lori balak yang berlekuk-lekak. Akhirnya awalan di pada kata kerja dipelupuh ialah bentuk kerja fasih yang terbit daripada kata pelupuh (mempelupuh). (tiba-tiba) Erika Bacia/tersentak (Azmah Nordin. Bagaikan mereka sudah biasa dengan keadaan begitu. ayat berlapis. iaitu subjek dan predikat. terhinggut-hinggut. ayat berkait dan ayat bercampur. Ayat inti ialah ayat yang paling ringkas subjek dan predikatnya. Syumul: 10) iii. iaitu ³«memecut dan terhinggut-hinggut: jalan lori balak dan berlekak -lekuk.´ (Fatimah Busu. Dengan menggunakan awalan meN pula. Sekejap sahaja van itu terus berlalu menuju ke Lebuh Raya Timur Barat. Pola ayat boleh dibahagikan kepada ayat selapis. comot dan terintai-intai. berpelengkap atau berklausa. Sintaksis berhubung dengan pembentukan ayat. Pola bererti acuan. Semuanya tidak menangis. Syumul: 2004-2005) Awalan meN digunakan oleh Azmah Nordin sebagai penanda kata kerja aktif mendengar. Di luar pintu pagar. (Azmah Nordin. iaitu pengait. Maksud subjek ayat itu tidak mempunyai peneranga n atau tidak bergabung dengan subjek lain dan predikatnya pun tidak berpenerangan.dan bongkak.´ Sintaksis merupakan satu lagi aspek bahasa. Contoh penggandaan dan penggabungan dapat diperhatikan pada petikan di bawah ini: ³Tiga orang kanak-kanak lagi dicampakkan oleh sebuah kenderaan yang entah datang dari mana. Pola atau acuan ayat terbentuk daripada dua unsur utama. berlekak-lekuk dan terintai-rintai. Tanpa awalan tersebut. Ayat mengandungi fikiran yang lengkap. Dalam hierarki tatabahasa. kata kerja kait dapat dibentuk menjadi nama (pelaku). kata dengar menjadi kata kerja pasif untuk pelaku pertama dan kedua yang ternyata tidak boleh digunakan untuk pelaku ketiga dia seperti dalam ayat di atas. Tiba -tiba saja pada suatu pagi mereka melihat ada sebuah van berwarna putih berhenti di luar pintu pagar. Perkara yang paling penting dalam sintak sis yang dapat membantu penulis menggunakan bahasa yang baik. lancar dan berkesan ialah pola -pola ayat. Salam maria: 104) ii. penulis tidak akan menghasilkan ayat-ayat yang tergantung. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini: i. Dengan berpegang kepada dasar ini. Salam Maria: 388) Dengan menerapkan kata ganda kanak-kanak. Dipelupuh isterinya hingga bergul ingan dan akhirnya terhenti dilopak berhampiran kebun asparagus.

sambil membina jambatan kasih (Zaitun Ajmain. ayat penegas dan lain-lain lagi. Tetapi masing -masing kata itu sebenarnya mempunyai erti khusus yang tidak menunjukkan kata µreference¶ yang sama. Penerapan semantik dalam penghasilan karya juga tidak kurang pentingnya. Samad Said. (Osman Ayob. ayat tanya pasif biasa. Diksi ialah pemilihan kata yang bet ul atau tepat dan berkesan. tampan. maka itu ia dikatakan bersinonim. Kepelbagaian struktur ayat merupakan satu cara yang paling penting untuk menimbulkan kesan kepada pembaca. kata kacak. ayat transformasi dua dasar dan ayat trasformasi berdasarkan banyak. Ayat -ayat inti ini dapat pula digunakan untuk mengelakkan kebosanan orang membaca ayat yang panjang -panjang dan kompleks. padang perjuangan yang mengajarnya erti kehidupan sejak dibesarkan hingga ditinggalkan ibu bapanya. Cerpen Pesona: 58) iv. metafora. Misalnya. pondok dan teratak memanglah mempunyai erti yang sama. Dalam ayat transformasi satu dasar. ayat tanya biasa. ayat tanya pasif songsang. dapat membantu penulis dalam hal diksi. masing-masing kata itu mempunyai erti yang lebih khusus.(A. macho dan sebagainya masing-masing menunjukkan erti yang hampir -hampir sama tetapi secara konotatif. Awang Sariyan (2006: 184) dalam Kertas Kerjanya yang bertajuk ³Penerapan Tatabahasa Dalam Karya Kreatif´ menyatakan penulis yang dapat menguasai pelbagai pola ayat amat beruntung. Maka dalam hal seperti ini bersinonim tidak semestinya mempunyai erti yang benar-benar sama. cuba menyingkap tirai sejarah yang tersembunyi 1001 rahsia. kata rumah. Gaya bahasa semantik. Manakala ayat trasformasi dua dasar ada pula yang disebut ayat gabungan dan ayat pancangan. Ayat transformasi pula terbahagi kepada ayat transformasi satu dasar. ayat tanya songsang. a yat perintah pasif. Contoh lain. Sesungguhnya hal tersebut adalah suatu ujian kejayaan terhadap penulis dalam hal penggunaan bahasa. Metafora bolehlah ditakrifkan sebagai ungkapan atau simpulan bahasa bermakna bandingan atau analogi. ³Ada lagi yang lebih pahit daripada itu. Di sinilah desa kelahiran. Penggunaan metafora juga amat penting dalam penulisan kreatif. Sajak Burung-Burung Di Puncak Gunung) ii. (Hasidah Bisan. para penulis dapat memanfaatkan ayat negatif. berkepak putih di sayap zaman (Ahmad Sarju. iaitu tempat kediaman. Salina: 147) Ayat-ayat di atas tergolong ke dalam ayat inti. ayat berita pasif songsang. Kesukaran untuk membuat pemilihan kata yang tepat timbul kerana banyak sekali kata yang menunjukkan hal atau keadaan yang hampir sama tetapi konotasinya yang berlainan. simili. Contoh: i.´ Kataku. mahligai. ayat perintah aktif. ayat penggalan. ayat berita songsang. hiperbola dan personifikasi. Malahan ayat-ayat inti dapat juga digunakan untuk maksud penekanan atau untuk mempercepatkan jalan cerita. Sajak Erti Persahabatan) iii. Metafora dapat berdiri sendiri sebagai unit sendiri mengambil tempat dan fungsi sendiri dalam struktur sintaksis. Cerpen Detik Yang Tergugat: 77) . istana. ayat berita pasif biasa.

umpama irama dan lagu. gaya bahasa yang digunakan oleh pengkarya ialah simili. Tambahan pula Wind Child menggigit kulit.tangkai padi (Osman Ayob. Cerpen Detik Yang Tergugat: 73) Personifikasi juga merupakan salah satu gaya bahasa yang banyak digunakan dalam penulisan kreatif.Persuratan dan Peradaban . Aziz Deraman. penghuni rumah orang tua yang kebanyakkannya perempuan telah keluar menyertai acara Walden Walkers di side walk sekitar kawasan Walden Place.) Penutup Apabila berbicara tentang bahasa dan Kesusasteran Melayu akan mengajak kita bersedia berpadu tenaga membina. Tamadun menjad i kekal dan bertahn melalui tradisi ilmu. (Abdullah Tahir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagai kilat senja memecah sinar (Ahmad Sarju. Sastera Kebangsan Isu dan Cabaran.Selain itu. ³Persuratan dan Peradaban Nas ional Abad Ke-21: Gagasan dan Krangka Strategi Untuk Peradaban Melayu´dlm. Sajak Burung-Burung Di Puncak Gunung) iii. 2006. ³Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Dalam Menghadapi Wawasan 2020´ dlm. Rakan -rakan lain. Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan sifat kemanusiaan kepada objek-objek bukan manusia. Muhammad Ashraf. Oleh itu. A. umpama. falsafah dan imej warisan tamadun. 1983. memupuk dan menge mbangkannya. Bahasa Melayu sudah sedia mampu dan oleh sebab itu mesti digerakkan untuk mengisi fikiran dan pemikiran dalam bidang pencapaian ilmu pengetahuan tinggi. Contoh: i. Text Translation and Commen taries. 2006. Lalu dengan cepat ia merayu (Jasni Mat Lani. Bibliografi Abdullah Yusof Ali. seperti. Contoh: i. laksana dan sebagainya. Jadi bahasa Melayu dan Kesusasteran Melayu berperanan membawa dan menggerakkan kehidupan kebudayan bangsanya meliputi akal fikiran dan daya ciptaan dalam segala tuntutan dan keperluan. kreativiti dan aktiviti. udara di luar cukup sejuk. Kata sepakat antara bahasa dan sastera akan mampu menunjukkan fikiran. Simili didefinisikan sebagai perbandingan sesuatu objek dengan sesuatu objek dengan menggunkan kata sebagai. Sajak Sebatang Pohon. peranan bahasa dan sastera. Bahasa ialah alat komunikasi utama dan asas pembinaan sesebuah tamadun. Cerpen penantian di Walden Place:40) ii. Lahore: Sy. kesusasteraan. Jan berasa sangat bosan pada pagi itu. The Holy Quran. Sajak Bila Matahari Berlabuh) ii. Bunyi injin menderu -deru bagai angin kencang yang boleh mengoncangkan tangkai. Awang Sariyan. Merompak kemanusiaan seperti dihalalkan (Borhan Md Zain.

. drama dan novel. Melayu kini dilaksanakan melalui KOMSAS. peringkat SPM dan tahun 2002. Shamsudin Othman. Sastera Kebangsaan Isu dan Cabaran.com. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka ARKIB : 15/05/2011 Subjek sastera membina insan Oleh DR AMINUDIN MANSOR (amimasra@gmail. 2006. Sehubungan itu. ³Penerapan Tata Bahasa Dalam Karya Kreatif´ dlm. cerpen. agama dan vokasional) di negara ini. Hamzah Hamdani. 2006. Pembelajaran Kesusasteraan Melayu sebagai komponen wajib dalam Bahasa Melayu dilaksanakan secara berperingkat -peringkat mulai Mac 2000 (Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat) dan telah dinilai mulai tahun 2001. Sastera Kebangsaan Isu dan Cabaran. 2006.buku sastera Melayu tersebut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendekatan pengajaran . Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam Bahasa Melayu terdiri daripada puisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Persuratan dan Per adaban Nasional. penggunaan bahan KOMSAS menyumbang pembinaan sastera dalam mata pelajaran Bahasa penghayatan yang tinggi terhadap Islam. ³Hala Tuju Bahasa dan Kesusasteraan Melayu´ dlm. teknik. Awang Sariyan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006.Nasional. Para pelajar diwajibkan membaca dan mendalami buku.) Kesusasteraan Melayu telah menjadi komponen wajib dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa Melayu di semua sekolah menengah (aliran sastera. ³Persuratan dan Peradaban Nasional Penjana Sains dan Teknologi´ dlm. peringkat PMR. Mohd Yusof Haji Othman. yang banyak terpancar menerusi genre-genre tersebut.pembelajaran subjek ini lebih bersifat menyeluruh iaitu ke arah pembinaan pemikiran akal budi. sains. Persuratan dan Peradaban Nasional.

berkemahiran dan berkemampuan ke arah berteraskan sains dan teknologi khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. budaya atau pendidikan moral. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) hasil saranan Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena). . akan membentuk jiwa dan mendidik rasa kecintaan kepada beberapa genre. Kementerian Pelajaran melalui Kajian Pembangunan Pendidikan 2001 -2010 iaitu Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan menegaskan negara memerlukan ramai tenaga manusia yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. mudah difahami. enam cerpen. dua dan empat bagi Tingkatan lima pada 2011. Di samping itu. nilai estetik dan keindahan. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan mengapa pelajaran kesusasteraan dianggap kurang penting. Sehubungan itu. Hal in i demikian kerana. Untuk memenuhi keperluan tersebut. Dalam hal ini. kita perlu memiliki keteguhan dalam agama dan budaya b angsa yang ada dalam bahan kesusasteraan. telah menetapkan dua teks untuk digunakan di setiap tingkatan. Kini teks KOMSAS telah memasuki pusingan kedua dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. sistem pendidikan telah menetapkan dasar 60 : 40 (Sains/Teknikal : Sastera). pengalaman baru. Tingkatan tiga 2012. Ada pendapat mengatakan. dan juga masyarakat menganggap pelajaran kesusasteraan tidak penting dalam kehidupan masa depan. Pada zaman lampau. Dewasa ini kegiatan sedemikian tidak berlaku lagi. melalui panel pemilihnya. Teks -teks tersebut ialah sebuah novel (daripada pilihan empat judul) dan sebuah teks antologi yang bermuat enam puisi tradisional. Genre puisi (sajak dan puisi tradisional) akan diajarkan sebanyak 12 waktu setahun manakala genre yang lain hanya 11 waktu setahun. dan ekonomi. puisi lama (pantun) dan baru (sajak) yang diajarkan di sekolah me lalui teks pilihan KOMSAS berupaya memberikan pendedahan tentang falsafah akal budi yang luhur. jika kita mencintai hasil seni sastera bangsa. kesenian. diharapkan KOMSAS yang dalamnya mengandungi genre novel. empat prosa tradisional. dan tiga buah drama. Di samping itu juga. Berpengetahuan Hala tuju dunia pendidikan tanah air bagi mengha silkan individu-individu yang berpengetahuan tinggi. mata pelajaran kesusasteraan hanya diambil oleh pelajar lemah. Minat yang sedemikian mendalam. enam sajak. iaitu atas sebab tidak ada batas yang jelas antara kegiatan -kegiatan keagamaan. Kesemua genre tersebut akan diajarkan dalam 56 waktu setahun. Kesusasteraan sebagai satu kegiatan kesenian mendapat perhatian penting oleh masyarakat. Ali Ahmad (1994) menjelaskan.Dalam hal ini. digunakan ketika melaksanakan kegiatan ekonomi. Semua pelajar diwajibkan mempelajari teks baharu mulai 2010 bagi Tingkatan satu. cerpen. falsafah dan pemikiran yang terpancar dalam makna tersurat dan tersirat dalam puisi -puisi pilihan tersebut. khususnya bagi masyarakat lama. Pendapat dan pandangan ini seharusnya dibuang jauh -jauh dari lubuk hati. misalnya puisi (seperti pantun) atau perbilangan adat. pelajaran kesusasteraan tidak ada nilai ekonomi sehingga menyebabkan pelajar kurang meminatinya.

Selaras dengan sastera -sastera agung dunia. Kesan daripada revolusi industri terhasil pembahagian tugas yang khusus bagi proses pengeluaran. Sikap ini juga menjejaskan apresiasi pelajar terhadap karya sastera. sinopsis. Oleh sebab itu. Secara jelas. dengan analisis dalam penerokaan setiap aspek keinsanan. Pelajar juga kurang memahami dan menguasai konsep-konsep sastera yang tertentu misaln ya pelajar tidak dapat memahami konsep plot. Disebabkan subjek ini merupakan subjek wajib yang diambil oleh semua pelajar Tingkatan Satu hingga . ramai sarjana berpendapat antaranya Shahnon Ahmad menyatakan. Tanggapan negatif ini menjejaskan minat. Namun. Kelemahan pelajar menguasai konsep menyebabkan pelajar sukar menjawab soalan peperiksaan yang berkaitan dengan konsep sastera. segala kegiatan kehidupan pada zaman moden ini bersifa t khusus. pendidikan kesusasteraan ini penting dalam peranannya membina pemikiran dan sahsiah manusia kerana dalam kesusasteraan itu banyak mengandungi unsur -unsur mendidik nilai kemanusiaan yang tinggi. mempertahankan kehalusan kesenimanan. Semangat pengkhususan ini menular ke dalam lapangan ilmu. Hal yang sama tidak terkecuali berlaku dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesusasteraan. Selain itu. Ciri -ciri kesusasteraan mestilah memperlihatkan wawasan yang jelas dan benar. kajian sastera cenderung diletakkan bertentangan dengan sains dan sains sosial oleh persepsi subjek-subjek akademik. Sementara itu. pelajar mengan ggap sastera tidak mendatangkan sebarang faedah kerana tidak mempunyai nilai ekonomi. terutama sekali di institusi -institusi British. Seni sastera menjadi nadi kepada tamadun bangsa mestilah boleh menyumbang ke arah pembinaan budaya yang besar. personifikasi dan lain -lain lagi. boleh menghayati pergolakan jiwa dan emosi watak-watak yang ditonjolkan da n berketerampilan dalam penggunaan gaya bahasa sasteranya. metafora. Melalui sastera sesiapa juga dapat dididik menjadi pemikir dan pemerhati yang tajam lagi kritis mentafsir pengalaman -pengalaman yang bermakna serta dapat mencabar daya kreatif pihak yang mengukir karya sastera. apresiasi dan penghayatan terhadap sastera. Rahman Halib (2000) menjelaskan masalah pembe lajaran kesusasteraan Melayu masa kini adalah disebabkan pelajar kurang berminat membaca sedangkan kemahiran membaca amat penting dalam menikmati karya sastera. Sikap dan minat terhadap saste ra menimbulkan masalah dalam menentukan keberkesanan pengajaran kerana teks membosankan. Sastera Melayu dewasa ini jelas dimajukan sebagai salah satu mata pelajaran yang diperkenalkan di semua peringkat pendidikan sekolah secara formal.Pandangan ini sejajar dengan pendapat Roger Webster (2004: 16) yang menyatakan pengajian kesusasteraan dihubungkaitkan secara erat dengan alam pengalaman dan istilah-istilah yang berkaitan seperti "perasaan " dan "emosi". Atas dasar itulah Kementerian Pelajaran melakukan pembaharuan yang drastik dengan memasukkan komponen sastera dalam subjek Bahasa Melayu. kesusasteraan kita mestilah merupakan sumbangan untuk memahami segala aspek kemanusiaan tanpa mengetepikan estetik dan idealisme. mengadunkan pandangan alam dan garapan seni yang tinggi.

adakah teks genre sastera yang dipilih itu dapat membina akal budi setiap pelajarnya? Hal inilah yang harus difikirkan dan dilakukan oleh pengkaji dan peneliti sastera dalam mengkaji bahan sastera yang sesuai dijadikan bahan P&P dan kajian di sekolah bagi pembangunan akal budi pelajar. Namun. pada tahun 2001 Komsas diperluas ke tingkatan dua dan tingkatan lima . Bagi memastikan semua pelajar sekolah menengah rendah dan a tas mempelajari kesusasteraan. Menyedari hal ini. dan sosio budaya yang tergarap dalam karya yang digunakan itu tidak diberikan tumpuan. keberkesanannya dalam aspek penghayatan nilai tidak membanggakan. pada 22 Jun 1999 Menter i Pendidikan Malaysia mengumumkan bahawa semua pelajar sekolah menengah aliran Sastera. Sebaliknya. Pengajaran Komsas dilaksanakan sepenuhnya daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima pada tahun 2003 dan calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang sulung mengambil peperiksaan dengan kurikulum baru ini pada tahun 2001. maka penggunaan karya sastera diwajibkan sebagai komponen dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. falsafah dan pendidikan diajar dan dikaji semoga dapat diterapkan dalam pemikiran pelajar tanpa mengira kaum da n aliran pelajaran mereka. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa dan sastera tidak dapat dipisahkan kerana kedua -dua aspek ini lahir daripada sosio budaya masyarakatnya. rohani dan jasmani seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dipercayai akan dapat dicapai melalui pendidikan bahasa dan kesusasteraan. aspek -aspek tersebut diberikan penekanan di samping untuk meningkatkan k eupayaan pelajar berbahasa. Kemudian. daya . Cadangan menjadikan sastera Melayu sebagai satu mata pelajaran di universiti juga harus difikirkan bagi mendidik akal budi manusia. diksi. dan Agama diwajibkan mempelajari Kesusasteraan Melayu dan Kesusasteraan Inggeris. Vokasional. Hal ini demikian kerana pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada aspe k input bahasa semata-semata. keindahan bahasa. Tumpuan kepada pembelajaran bahasa semata -mata tidak memadai kerana pelajar mungkin dapat menguasai bahasa dengan baik dari aspek tatabahasanya. Teknik. pelajar sudah didedahkan dengan unsur atau bahan sastera dalam pendidikan bahasa. melalui Komsas. tetapi dalam aspek keindahan bahasa. Komponen Sastera dalam Pendidikan Bahasa Melayu (Komsas) dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. manakala calon Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun 2002. Sains. Aspek nilai estetik. Mengapa Komsas? Sebelum Komsas dilaksanakan. emosi. Permasalahannya. bermula pada Mac 2000 untuk tingkatan satu dan tingkatan empat. Pengenalan Insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Tingkatan Lima.

.intelek. Atas dasar itu. Maka wujudlah rasa kurang berminat untuk membaca teks Komsas. Tanggapan yang negatif ini dapat dihapuskan jika pelajar memahami matlamat yang digariskan tadi. tetapi juga oleh pelajar bagi mengikis sikap penguasaan ilmu bahasa dan sastera hanya untuk peperiksaan. daya kreatif dan seumpamanya dapat dikuasai melalui ilmu sastera. Belajar tanpa matlamat seumpama kita belayar di lautan yang luas tanpa hala tuju. Akhirnya akan timbul tanggapan yang negatif terhadap Komsas. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah tidak memisahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera. Ada yang mengatakan bahawa Komsas sukar dipelajari dan Komsas membebankan. Hal ini jelas tergambar dalam matlamat pengajaran Komsas. Tetapi sebaliknya. Hal ini harus disedari bukan sahaja oleh guru. penguasan ilmu bahasa dan sastera untuk membina dan meningkatkan jati diri pelajar. Pelajar harus menyedari matlamat pembelajaran Komsas bagi memudahkan mereka mengatur strategi pembelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->