IMAN

KEPADA

ALLAH

SWT

A. 1. Allah

Sifat-Sifat Bersifat Wujud (Ada),

Allah Mustahil Adam (Tidak

SWT Ada)

Allah SWT bersifat wujud atau ada, lawannya tidak ada (Adam). Adanya Allah SWT dapat dibuktikan dengan akal, yaitu dengan melihat dan memikirkan semua yang ada atau yang terjadi di alam semesta ini. bila kita perhatikan kejadian dan kerja dari organ-organ tubuh manusia, maka pasti terpikir bahwa semua itu pasti ada yang mengatur atau menjadikannya. Demikian pula halnya dengan alam semesta ini. Kiranya tidak dapat diterima oleh akal bila alam ini menjadikan dirinya sendiri. Jika tadinya alam itu belum ada, kemudian menjadikan dirinya sendiri, maka akal sehat tidak dapat menerima bila sesuatu yang belum ada akan dapat membuat atau menjadikan sesuatu. Kiranya tidak dapat diterima oleh akal, apabila benda tersebut terjadi sendirinya tanpa ada yang mengadakan atau menjadikan sebagaimana tidak mungkin bahwa sesuatu itu tidak ada yang membuatnya. Demikian juga dengan keteraturan alam, adanya pergeseran siang dan malam secara teratur, keteraturan peredaran matahari pada sumbunya, keteraturan peredaran planet-planet, adanya hukum-hukum alam, semuanya menunjukan adanya dan yang mengatur itu adalah Allah SWT. Firman Allah SWT:

102 :‫)ذلكععم العع ربكععم لإلععه إل هععو خععالق كععل شععيء فاعبععدوه وهععو علععى كععل شععيء وكيععل )النعععام‬ ٌ ِْ ّ ٍ ْ َ ّ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ٍ ْ َ ّ ُ ُ ِ ُ َ ُ ّ ِ َ َِ ْ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ Artinya: (yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan adalah 2. Allah pemeliharan Bersifat segala Qidam sesuatu (Al An’am: Khudus 102)

(Dahulu),

Mustahil

(Didahului)

Allah SWT bersifat Qidam atau dahulu. Lawannya bersifat baru atau ada yang mendahului. Hal ini dapat dilihat dengan contoh yang sederhana, yaitu rumah, rumah dibuat oleh manusia. Adanya rumah itu setelah adanya manusia (tukang). Dengan kata lain tukang lebih dahulu ada dari rumah yang dibuatnya.

Oleh karena itu Allah SWT yang menciptakan alam dengan segala isinya ini telah lebih dahulu ada dari alam yang diciptakan-Nya, adanya Allah SWT tidak berpermulaan selain Allah dari dan Dia, dan SWT tidak akan berpengakhiran. terus ada. berfirman: Allah SWT adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun

3 :‫)هعععععععوالول والخعععععععر والظعععععععاهر والبعععععععاطن وهعععععععو بكعععععععل شعععععععيء عليعععععععم )الحديعععععععد‬ ٌ ْ َِ ٍ ْ َ ّ ُِ َ َُ ُ ِ َ َْ ُ ِ ّ َ ُ ِ َ َْ ُ ّ َ َْ ُ Artinya: Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Bathin, dan Dia 3. Maha Allah Mengetahui Bersifat Baqo segala (Kekal) sesuatu Mustahil (Al Hadid: Fana 3)

(Binasa)

Allah SWT adalah khaliq (Pencipta) dan alam adalah makhluk (yang diciptakan). Allah SWT sebagai pencipta segala sesuatu mempunyai sifat Baqo, yaitu kekal selama-lamanya. Semua yang ada di dalam ini dapat rusak, binasa, mati, dan musnah, akan tetapi firman Allah SWT tetap, tanpa mengalami perubahan. Firman Allah SWT:

27-26 :‫)كعععععل معععععن عليهافعععععان )62( ويبقعععععى وجعععععه ربعععععك ذوالجلل والكعععععرام )72( )الرحمعععععن‬ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َّ ٍ َ َ ْ ََ ْ َ ّ ُ Artinya: (26) Semua yang ada di bumi itu akan binasa (27) dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (Ar-rahman: 26-27)

4. Allah Bersifat Mukhalawatul Lil Hawaditsi (Berbeda Dari Semua Makhluk), Mustahil Mumasalatsu Lil Hawaditsi (Ada Yang Menyamai-Nya) Allah SWT berbeda sifat-Nya dengan makhluk. Hal ini mudah dipahami karena Allah adalah Pencipta semesta alam, sehingga mustahil Pencipta sama dengan yang Firman Allah diciptakan. SWT:

11 :‫)ليععععععععععععس كمثلععععععععععععه شععععععععععععيئ وهععععععععععععو السععععععععععععميع البصععععععععععععير )السععععععععععععورى‬ ُْ ِ َ ْ ُ ِْ ّ َ َُ ٌ ْ َ ِْ ِ َ َ َْ Artinya: …… Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan Dialah Yang

Maha

Mendengar

dan

Maha

Melihat

(Asy

Syura:

11)

5. Allah Bersifat Qiyamuhu Binafsihi (Berdiri Sendiri), Mustahil Qiyamuhu Lighairih pada (Bergantung yang Pada Sesuatu) lain. Allah bersifat berdiri sendiri, lawannya berdiri dengan bantuan atau tergantung Telah diketahui bahwa Allah adalah pencipta alam dengan segala isinya. Ini berarti bahwa dalam penciptaan alam tersebut tidak ada yang membantunya. Allah lah yang menjadikan sesuatu. Memang tidak ada sesuatupun yang dapat membantu Allah, tidak ada sesuatu makhluk yang dapat menolong Allah sebab Allah Maha Kuasa dan Maha Perkasa, sedang segala sesuatu selain Allah, adalah makhluk Firman yang lemah dan mustahil Allah menolong pencipta Nya. SWT:

....255 :‫)وليئوده حفظهمععععععععععععععععا وهععععععععععععععععو العلععععععععععععععععي العظيععععععععععععععععم )البقععععععععععععععععرة‬ ُ ِْ َ ْ ّ َِ ْ َ َُ َ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ْ ََُ َ Artinya: Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi 6. Allah dari Lagi Bersifat satu, Maha Wahdaniat baik Besar (Esa), (Al Mustahil Baqarah: ‘Adadun 255) (Berbilang)

Agama Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu Esa, lawannya terbilang yaitu lebih Dzat-Nya, sifat-Nya maupun perbuatan-Nya. Esa dalam Dzat-Nya ialah bahwa Dzat atau substansi Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian, tidak terdiri atas beberapa unsur atau elemen dan tidak dapat dibagi atau diukur. Allah SWT adalah Dzat yang Mutlak, tidak dapat disamakan dengan apapun, tidak mungkin di lihat dengan mata, tidak dapat diraba dengan tangan, tidak dapat diketahui dengan pancaindera manusia, juga tidak dapat diukur dengan alat apapun Firman juga, karena Dia lain sekali Allah dengan apapun yang ada. SWT:

4) ‫)قععععل هععععوال أحععععد )1( العععع الصععععمد )2( لععععم يلععععد ولععععم يولععععد )3( ولععععم يكععععن لععععه كفوأحععععد‬ ٌ َ ًَ ُ ُ ُ ّ ْ ُ َ ْ ََ ْ َْ ُ ْ ََ ْ َِ ْ َ َُ ّ ُ َ ٌ ََُ َ ُ ْ ُ (4-1 :‫)الخلص‬

Allah Bersifat Qudrat (Maha Kuasa).. 2. 3.. Allah sesuatu..Artinya 1. Qudrat artinya kekuasaan yang penuh dan mutlak. Mustahil ‘Ajzun (Lemah Atau Tidak Berkuasa) Allah SWT. Sedang selain Allah. lawannya lemah. Dalam melaksanakan kekuasaan-Nya itu tidak ada satupun yang dapat memaksa melarang atau menghalangi. Allah Bersifat Irradiate (Bekehendak). Allah Maha Kuasa. sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.. bersifat maha kuasa. Artinya bahwa Allah dalam menjadikan sesuatu adalah menurut rencana dan kehendak-Nya. terbatas tidak berkuasa. tidak lemah sedikitpun dalam melaksanakan Firman . Tidak ada yang mencampuri atau yang mempengaruhi-Nya. Sifat Qudrat sangat erat hubungannya dengan sifat Iradat. 1-4) diperanakan seorangpun (Al-Ikhlas: 7. bergantung dan Yang kepada-Nya tiada yang pula setara Maha segala dengan Esa sesuatu Dia. Segala yang telah dan akan dijadikan oleh Allah adalah karena kehendak (Iradat) Allah sendiri. lawannya adalah terpaksa. Katakanlah. Allah Maha Kuasa artinya hanya Allah saja yang berkuasa. melainkan juga berkuasa meniadakan atau menghilangkan (mematikan). Allah Dia Dan adalah tiada tidak Dialah Tuhan ada yang beranak Allah. SWT: 26 :‫)إنععععععععععععععك علععععععععععععععى كععععععععععععععل شععععععععععععععيء قععععععععععععععدير )ال عمععععععععععععععران‬ ٌ ِْ َ ٍْ َ ّ ُ َ َ ِّ Artinya: . Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Ali Imran: 26) 8. Mustahil Karahah (Terpaksa) Sifat berkehendak. 4. itu SWT berfirman: Sesuatu yang dikehendaki cukup hanya berfirman maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki-Nya Allah . Kekuasaan Allah tidak hanya dalam hal membuat dan menghidupkan saja.

(Al Furqon: 58) .Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit (Al Isra: 85). baik nyata maupun yang dalam tidak nyata. kalau Ia mati atau hidup. tidak seperti hidupnya manusia. sehingga Allah mengetahui ilmu oleh segala Allah sesuatu.86 :‫)إنمععععععععععععاأمره إذا أراد شععععععععععععيأ أن يقععععععععععععول لععععععععععععه كععععععععععععن فيكععععععععععععون )يععععععععععععس‬ ُْ ُ ََ ْ ُ ُ َُْ ُ ّ ْ َ ًْ َ َ َ َ َ ِ ُُ ْ َ َ ِّ Artinya: Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya “Jadilah!” maka terjadilah ia (Yasin: 82) 9. Allah Bersifat Ilmu (Maha Mengetahui). Dia kekal. Allah Maha berilmu dan sumber ilmu. tentu Firman tidak akan ada Allah makhluk hidup. Sedangkan manusia hanya diberi sedikit sebagaimana Firman-Nya Al-Qur'an: 85 :‫)ومعععععععععععععععععععععععععآأوتيتم معععععععععععععععععععععععععن العلعععععععععععععععععععععععععم إل قليل )السعععععععععععععععععععععععععراء‬ ً ْ َِ ّ ِ ِ ِْ ْ َ ّ ْ ُْ ِْ ُ ََ Artinya: …. Ilmu Allah tidak ada batasnya. serta benda lain yang mengalami kebinasaan. Dia tidak mati dan tak akan mati selamanya. Allah Bersifat Hayyun (Hidup). lawannya mati atau maut. lawannya tidak tahu. Allah Maha Hidup dalam hidup yang sempurna. karena Allah yang menjadikan alam semesta ini. Mustahil Jahlun (Tidak Tahu Atau Bodoh) Allah bersifat Maha Mengetahui. Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati dan bertasbihlah dengan memuji-Nya can cukuplah dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya. Hidup yang menjadi sifat Allah tidak sama dengan semua makhluk. SWT: 58 :‫)وتوكعععل علعععى الحعععي العععذي ليمعععوت وسعععبح بحمعععده وكفعععى بعععه بعععذنوب عبعععاده خبيعععرا )الفرقعععان‬ ً ْ َِ ِ َِ ِ ْ ُُ ِ ِ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ ّ َ ْ ََ ْ ّ َ َ َ Artinya: Dan bertakwalah kepada Allah. 10. hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mustahil Mautun (Mati) Allah SWT bersifat hayat atau hidup. Kehidupan Allah adalah sempurna dalam arti Dia hidup untuk selama-lamanya (hidup yang sempurna).

Pendengaran manusia dapat mengalami gangguan. yang Allah Baqarah: Mustahil ada di A’ma alam 127) (Buta) ini. Orang yang beriman kepada Allah niscaya akan merasa senang dan tenang. seperti menjadi tuli dan tidak dapat mendengar. Melihat-Nya Allah adalah sempurna Firman 18:‫)إن الععععععَ يعلععععععم غيععععععب السععععععموت والرض والعععععع بصععععععير بمععععععا تعملععععععون )الحجععععععرات‬ َ ْ َُ ْ َ ّ ِ ٌ ْ ِ َ ُ َ ِ ْ َ َْ ِ ّ َ ْ َ ُ َْ َ َِ Artinya: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Mustahil Abkam (Bisu) Allah SWT bersifat kalam. namun semuanya dapat didengar oleh Allah. . Allah Mendengar dan Maha Mendengar. Bahkan suara hati manusia akan didengar oleh Allah. SWT: Allah SWT bersifat Maha Melihat. lawannya tuli. Walaupun manusia ratusan jumlahnya dan semua bersuara dalam waktu yang bersamaan. Allah Bersifat Kalam (Berfirman).11. Allah Bersifat Sama’ (Mendengar). karena tidak khawatir bahwa do’a atau permohonannya tidak didengar oleh Allah. Firman Allah SWT: 127: ‫(وإذ يرف عع إبره عم القواع عد م عن البي عت وإسععمعيل‘ ربنععا تقب عل منععآ إن عك أن عت الس عميع العلي عم )البقععرة‬ ُ ْ َِ ْ ُ ْ ِ ّ َ ْ َ َ ّ ِ ّ ِ ْ ّ َ َ َ َّ ُ ْ ِ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ َِ Artinya: Dan (ingatlah). Mustahil Asham (Tuli) Allah SWT bersifat Mendengar (Sama’). Ketajaman pendengaran manusia terbatas dan tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Mendengar Allah tidak sama dengan mendengar manusia. Kalam Allah adalah sempurna. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui” 12. lawannya buta. Allah Bersifat terhadap (Al Bashar apa – (Melihat). tidak ada suara yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada kesulitan bagi Allah mendengar semua suara walaupun suara itu sangat lemah. lawannya bisu. (Al Hujurat: 18) 13. Allah SWT itu sangat dekat dan Maha Mendengar. ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah berserta Ismail (seraya berdo’a) “Ya Tuhan kami terimalah dari kami (amalan kami). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Di antara nama – nama Allah SWT yang sekaligus juga merupakan sifat-sifat Allah SWT adalah Maha Adil terhadap makhluk-Nya.. dan Allah melarang dari perbuatan keji. memberi kepada kaum kerabat. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (An Nahl: 90) . (An- Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan merupakan sifat-sifat Allah SWT.. Asmaul Husna itu bersih dari Allah segala kata manusia.Terbukti dalam firman-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an yang sempurna. Sebagai contoh: Dalam segi ibadah. SWT: 164 :‫)وكلعععععععععععععععععم الععععععععععععععععع موسعععععععععععععععععى تكليمعععععععععععععععععا )النسعععععععععععععععععاء‬ ً ْ ِْ َ ُْ ُ َ َّ َ Artinya: . Nama-nama yang baik dan merupakan sifat Allah SWT banyak kita jumpai dalam Allah 1. baik yang Al menyangkut urusan SWT Adlu keduniaan maupun urusan Al-Qur'an. akan tetapi yang berbeda di sisi Allah Allah SWT. Perlu diketahui bahwa Kalam Allah tidak sama dengan perkataan manusia. terbukti dalam segala hal.Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Allah tidak membedakan si kaya dan si miskin. Berfirman: َ ْ ُ ّ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ‫إن ال يأمر بالعدل والحسان وإيتآئ ذى القربى وينهى عن الفحسآء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم ت عذ ك عرون‬ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ّ ِ 90 :‫) )النحعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل‬ Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. kemungkaran dan permusuhan.. Firman Allah atau wahyu Allah adalah sumber ilmu. ialah SWT kadar ketaqwaannya. antara pejabat dengan staf dan sebagainya. Oleh karena itu tidak ada bahasa manusia yang dapat menggantikan bahasa (Kalam) Allah. Nisa:164) B. karena Kalam Allah Firman .. ialah: (Adil) akherat.

tentu mengandung hikmah dan bila dikerjakanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya apa-apa yang dilarang tentu ada hikmahnya. Yang maha Perkasa lagi 4. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Sebagai Raja Dia memiliki sifat kekuasaan dan kesempurnaan. memohon. : Allah Maha pengampun kepada makhluk-Nya. Allah SWTAllah SWT berfirman : 6 :‫)هعععو العععذي يصعععور كعععم فعععى الرحعععام كيعععف يشعععآء لإلعععه إل هعععو العزيعععز الحكيعععم )ال عمعععران‬ ُ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ُ ّ َ ََِ ّ َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ ّ َ ُ ْ ّ َ ُ Artinya: Dialah yang memebentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakiNya. Maghfirah (ampunan) Allah selalu dilimpahkan kepada makhluk-Nya yang berbuat. yang berfirman serta mau bertobat. Al Ghaffaru (Pengampun) Al Ghaffaru merupakan sifat Allah SWT yang artinya pengampun. akan tetapi mencakup dalam segala hal. serta mengakui bagi Allah salah. dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala. Maha Bijaksana Al ( Ali Malik Imran: 6) (Raja) Al Malik adalah sifat Allah SWT yang berarti raja. Kebijaksanaan Allah SWT kepada makhluk-Nya tidak terbatas kepada bentuk ciptaan-Nya saja. baik kecil maupun besar. pintu maghfirah selalu terbuka hamba-Nya SWT 66:‫)رب السعععععععععععععععععععموت والرض ومعععععععععععععععععععا بينهمعععععععععععععععععععاالعزيز الغفعععععععععععععععععععار )ص‬ ُ َّ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ ِ ْ َ َْ ِ ّ ّ َ Artinya: Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha perkasa 3. selalu bijaksana. lagi Al Maha Pengampun Hakim (Shad: 66) (Bijaksana) Di antara sifat Allah SWT adalah Al Hakim yang artinya bijaksana. tidak seperti raja di dunia ini yang banyak kekurangannya dan kelemahannya. Allah merajai segala apa yang adadi alam ini. . Sebagi contoh : Segala yang diperintahkan oleh Allah SWTAllah SWT baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah dan sebagainya.2.

tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia Tuhan (Yang mempunyai) ‘Arsy yang mulia. Oleh karena itu sebelum melakukan suatu tindakan. niscaya dia akan melihat (balasan)nya (8) dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji dzarrah pun. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tentunya sudah diperhitungkan dengan cermat dan tepat. raja Yang Sebenarnya. Perhitungan Allah selalu tepat baik dalam memberi pahala kepada orang yang berbuat kebajikan maupun memberi siksa kepada orang yang ingkar kepada-Nya.Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu. (Al Mu’minun: 5. : 86 :‫)إن العععععععععععععع كععععععععععععععان علععععععععععععععى كععععععععععععععل شععععععععععععععيْء حسععععععععععععععيبا )النسععععععععععععععاء‬ َْ َِ ٍ َ ّ ُ َ َ َ َ َِ Artinya : Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu (AnNisa: Juga Firman Allah SWTAllah SWT 86) : 8-7 :‫)فمععععن يعمععععل مثقععععال ذرة خيععععرا يععععره ) 7( ومععععن يعمععععل مثقععععال ذر ٍ شععععرايره )الزلزلععععه‬ َ ّ ّ َ ‫َ َ ْ ّ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ّة‬ َ ّ ً َْ ٍّ َ َ َِْ ْ َ ْ ّ ْ َ َ Artinya : (7) Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun. tak ada satupun yang dapat mencegahnya. niscaya diaa akan melihat (balasan)nya. Al Hasiib (Pembuat 116) Perhitungan) Al Hasiib adalah sifat Allah SWT yang maksudnya Pembuat Perhitungan. kita harus memperhitungkan baik buruknya secara cermat. Allah SWT berfirman : 116:‫)فتعلىعععععععال الملعععععععك الحعععععععق‘ لإلعععععععه إل هعععععععو رب الععععععععرش الكريعععععععم )المؤمنعععععععون‬ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َ ّْ ِ َ ُ َِّ َِ ّ َ ُْ َِ ْ ُ َ ََ Artinya : Maka Maha Tinggi Allah. Sebab Allah SWT akan menghitung Allah semua amal SWT perbuatan kita berfirman di dunia ini. dan kalau Allah melarang sesuatu. (Al Zalzalah: 7-8) . tak ada satupun yang dapat menolaknya. Balasan yang berlipat ganda akan diberikan Allah kepada orang yang bersyukur dan berbuat baik.

Menyadari bahwa segala yang ia nikmati dalam kehidupan ini berasal dari Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ia berusaha meninggalkan perbuatan yang buruk. Jawab anak gembala tersebut. Allah mengetahuinya. Lalu Khalifah Umar berkata lagi : “Bukankah majikanmu tidak ada di sini “. Mendengar jawaban anak itu . Umar meminta kepada anak gembala itu agar mau menjual seekor kambing kepadanya. “ Memang benar majikanku tidak ada di sini dan ia tidak mengetahuinya. karena ia selalu berpegang kepada petunjuk Allah yang senantiasa menyuruh berbuat memiliki sikap dan kepribadian sebagai berikut baik. karena dalam dirinya sudah tertanam rasa malu berbuat salah. 2. Ia merasa bahwa pada waktu ia melakukan perbuatan yang buruk. Ia juga tidak mudah putus asa. Ia tidak mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Hal ini menyebabkan ia senantiasa berhati-hati dalam menempuh liku-liku kehidupan di dunia yang fana ini. akan 1. Hal ini menyebabkan ia akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah Yang Maha Besar. Merasa bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah Yang Maha Mengetahui. : Orang yang memfungsikan iman kepada Allah SWT dalam hidupnya. Selanjutnya ia akan memiliki akhlak yang mulia. Ia memanfaatkan segala nikmat Allah sesuai dengan kehendak-Nya.C. namun Allah Maha Mengetahui. Lalu Khalifah menggodanya. berapa saja yang diminta oleh anak itu. Namun anak itu berkata : “kambing itu bukan milikku melainkan milik majikanku”. maka kehidupan manusia itu di dunia ini akan memperoleh pegangan hidup yang kokoh. Dalam suatu riwayat pernah diterangkan. bahwa pada suatu hari khalifah Umar Ibnu Khattab menjumpai seorang anak penggembala kambing. 3. sehingga ia tidak mau berbuat dab bersikap sombong atau takanur serta menghina orang lain. Fungsi Iman Kepada Allah SWT Apabila seseorang telah meyakini adanya Allah SWT dan memfungsikan imannya dalam amal perbuatannya serta menempatkan Allah dan segala perintah-Nya di atas segala-galanya. 4. Menyadari bahwa dirnya pasti akan mati dan dimintai pertanggung jawaban tentang segala amal perbuatan yang dilakukan. Ia menyadari bahwa sekalipun tidak ada orang lain yang melihatnya namun Allah Maha Melihatnya.

Ia akan selalu berkata benar. : ْ ََ ُ ّ ِ َ ْ ُ ّ ُ ِ ْ ّ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ‫وال عذين إذا فعل عوا فاحش عة أو ظلموآأنفس عهم ذك عروا ال ع فاس عتغفروالذنوبهم وم عن يغف عر ال عذنوب إل ال ع ول عم‬ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ ً َ ِ َ ْ َُ َ َ ِ َ ْ ِ ّ َ 135 :‫)يصعععععععععععععععععرواعلى معععععععععععععععععافعلوا وهعععععععععععععععععم يعلمعععععععععععععععععون )ال عمعععععععععععععععععران‬ َْ ُ َْ َ ْ ُ َ ْ َُ َ َ َ ّْ ِ ُ Artinya : Dan (Juga) orang0orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. mereka ingat akan Allah. sebagaimana Allah diterangkan SWT dalam berfirman Al Qur’an. Kalau iman dan amal shaleh ini talah menjadi satu. (Ali Imran: 135) Akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa fungsi iman kepada Allah SWT akan menumbuhkan sikap akhlak mulia pada diri seseorang. Yakni Allah SWT Maha Hadir dan selalu memperhatikan dirinya. dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahat yang dilakukannya itu. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. atas kualitas keimanan anak itu. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. jujur tidak sombong. sehingga ia tidak berani berbuat keburukan. Perbuatan yang shaleh tidak akan timbul tanpa ada dasar iman. sedangkan mereka mengetahui. Selanjutnya iman juga sebagai pendorong seseorang untuk melakukan segala perbuatan yang shaleh. Dengan demikian maka iman memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. karena merasa kagum. Allah SWT berfirman : 3-2 :‫)إن النسعععععععان لفعععععععي خسعععععععر )2( إل العععععععذين أمنعععععععوا و عملعععععععوا الصعععععععلحت )العصعععععععر‬ ِ َِ ّ ُِ َ َ ْ َُ َ ْ ِ ّ ّ ِ ٍ ُْ ْ َِ َ َ ِْ ْ ّ ِ Artinya: (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ……… (Al Ashr: . Ia segera akan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah SWT. dan merasa dirinya lemah di hadapan Allah serta tidak berani melanggar larangan Allah.Umar tertegun. yakni sebagai alat yang paling ampuh buat membentengi diri dari segala pengaruh dan bujukan yang menyesatkan. 5. tertanam dalam dirinya bahagialah hidupnya baik di dunia maupun di akherat. Sadar dan segera bertaubat apabila pada suatu ketika karena kekhilafan ia berbuat dosa. karena ia mempunyai iman yang kokoh. walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya.

Mengesakan Allah pada hakekatnya merupakan kebutuhan manusia di dalam menjalani hidupnya di dunia ini. )التوبععععة‬ َ ّ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ ّ ِ Artinya : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang muknim.. 111 :‫)إن العععع اشععععترى مععععن المععععؤ منيععععن أنفسععععهم وأمععععوالهم بععععأن لهععععم الجمنععععة . Karena Allah tidak nampak oleh manusia. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. 5. Kekal. (At-Taubah: 111) Rangkuman 1. 6. Demikian pula telah diperkuat dengan bukti-bukti nyata tentang adanya Allah itu melalui jalan memperhatikan ciptaan-Nya yakni alam jagat raya beserta segala isinya. berdiri Sendiri.. karena iman kepada Allah adalah yang paling pokok dan mendasari seluruh ajaran Islam yang lainnya. maka untuk sekedar mendapat pengertian tentang Allah diberitahukanlah sifatsifat Allah SWT kepada manusia melalui Al Qur’an. dan seterusnya bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan.2-3) Dalam ayat lain diterangkan bahwa Allah SWT. Esa. . diri dan harta mereka dengan memberi syurga untuk mereka …. telah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya yang tercantum dalam Al Qur’an. tidak menyerupai sesuatu. maka kehidupan manusia di dunia akan memperoleh pegangan yang kokoh. akan memberi pahala berupa syurga kepada orang-orang yang beriman. 2. 4. baik secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan manusia yang lain dan lingkungannya.. Kuasa. Qidam (adanya tidak didahului oleh sesuatu). Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan merupakan sifat Allah yang banyak kita jumpai dalam Al Qur’an. Iman kepada Allah berarti percaya dengan yakin bahwa Allah itu Ada. Apabila seseorang telah memfungsikan imannya dalam amal perbuatan serta menempatkan Allah dan semua perintah-Nya di atas segala-galanya. 3. Untuk mengimani dan mengenal Allah secara benar.

mencabut nyawa.ليعصععععععععععععععععععععون العععععععععععععععععععع مععععععععععععععععععععآأمرهم ويفعلععععععععععععععععععععون مععععععععععععععععععععايؤمرون‬ َ َْ َُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ََ Artinya : (Malaikat-malaikat) yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya (At Tahrim: 6) Beriman kepada malaikat adalah salah satu iman kepada yang ghaib dan menjadi satu Firman ciri orang Allah yang bertaqwa. Dengan pengetahuan . (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib.)ذلك الكتب لريب فيه هعدى للمتقيعن )2( العذين يؤمنعو بععالغيب ويقيمعون الصععلوة وممععارزقنهم ينفقعون‬ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ َ ِ َ َ ّ َ ْ ُ ْ ِ َُ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُِ ْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ِ ُّ ّ ً ُ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ُ ِ ْ َ ِ Artinya: Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertawqa.IMAN A. yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagaian rizkinya yang kami anugrahkan kepada mereka. Firman Allah SWT: َ ْ ُ َْ ُ ‫. FUNGSI KEPADA IMAN KEPADA MALAIKAT MALAIKAT Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah SWT telah menciptakan malaikat yang diberi tugas melakukan perintah-Nya mengurus alam semesta seperti mengatur hujan. mencatat segala perbuatan manusia. Beriman kepada malaikat dapat meningkatkan nilai manusia yakni meningkatnya pengetahuan indrawinya kepada pengetahuan yang berada di belakang benda atau materi yang disebut dengan pengetahuan metafisika. tidak kelihatan oleh mata kepala dan tidak dapat ditangkap oleh pancaindera lainnya. (Al-Baqarah: 2-3) Dalam ayat tersebut terdapat kata-kata “ghaib” yaitu segala sesuatu yang diyakini adanya. Malaikat tersebut salah satu dari perkara gaib. Malaikat sangat patuh dan taat dalam melaksanakan tugasnya. SWT: 3) ‫.

.)فصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلت‬ ّ َُْ َُْ Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan: Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendidiran mereka maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan begembiralah dengan (memperoleh) surga yang telah Firman dijanjikan Allah kepadamu.” Allah (Fushilat. Firman Allah SWT: ْ ُ ْ ُ ِ ّ ِ ّ َ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ّ ْ َ ُ َ ِ َ َ ْ ُ ِ ْ ََ ُ ّ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ّ ُ ُ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ ّ ِ ‫إن الذين قالوا ربنا ال ثم اسعتقا معواتتنزل عليهعم الملئكعة أن لتخافواولتحزنواوأبشعروا بالجنعة التععى كنتعم‬ 3:‫..) توعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدون. Jika keinginan itu tidak terpenuhi maka akan terjerumus ke dalam cerita-cerita khurafat dan tahayul. Orang Islam akan selalu optimis dan tidak akan ragu-ragu dan gentar dalam mengahadapi setiap masalah. Di samping itu beriman kepada malaikat dan sifat-sifatnya akan memberi manfaat yang besar dalam hidup dan kehidupan manusia yang penuh dengan berbagai macam persoalan. antara lain melalui upacara “menanam kepala kerbau” yang diyakini dapat menyelamatkan manusia. Oleh karena itu dengan mengimani adanya malaikat dan hal-hal gaib lainnya yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi akan dibebaskan jiwa manusia dari rasa takut yang tak beralasan.metafisika. yang pada akhirnya akan diliputi oleh rasa takut yang tidak beralasan. Manusia dapat memenuhi ketentuan nalurinya yang selalu ingin mengetahui hal-hal yang tidak terjangkau oleh pancainderanya. 30) SWT: ‫. dan untuk menghilangkannya mereka menyediakan sesajian. khurafat dan tahayul. karena beriman kepada Allah dan pembantu-pembantuNya (malaikat) yang selalu memberikan pertolongan dan bantuan atas izin Allah SWT. manusia dapat menampakan kemanusiaanya dengan segala kelebihannya. baik ketika seorang diri maupun dalam keadaan bersam-sama. لعععععععه معقبعععععععت معععععععن بيعععععععن يعععععععديه ومعععععععن خلفعععععععه يحفظعععععععونه معععععععن أمعععععععر الععععععع‬ ِ ِ َْْ ِ ُ َْ ُ َْ َ ِ َِْ ْ ِ َ ِ َْ َِ َْ ْ ّ ٌ َّ ُ ُ َ Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya .

Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti. 11) Selain itu dengan iman kepada malaikat akan menjadikan manusia lebih berhatihati dalam tindak tanduknya selama di dunia karena mereka yakin ada malaikat yang mencatat dan memeriksa amal perbuatannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. قعد أبعد لعك الع بعه مقععدا معن الجنعة فيراهمععا‬ َ ُ َ َ َ ِ ّ َ ْ َ ِ ً َ ْ َ ِ ِ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ِ َ ْ َ َِْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُْ ُ َ َ ِ ُ ْ َ ُ ّ َ ُ َ ْ َ ‫) جميعععععععععععععععععععععععععا. Allah SWT berfirman: َ ّ ُ ْ ّ َِ ‫وإن عليكم لحفظين )01( كراما كاتبين )11( يعلمون ماتفعلون )21( إن البرار لفى نعيعم )31( وإن الفجعار‬ ٍ ْ ِ َ َِ َ َ ْ َ ْ ّ ِ َ ْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ ِِ َ ً َ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ ْ ََ ّ َِ 14) ‫.) لفععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى جحيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم‬ ٍ ِْ َ َِ Artinya: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). (Al Infithar 10-14) Sabda Nabi SAW: ُ َ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ّ ََ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ّ ِ ‫قال النبى صلى ال عليه وسلم : إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه وأنه يسمع قرع نعععالهم. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. أتععاه‬ ّ ِّ َ َ :‫ملكان فيقعدانه فيقولن له: ماكنت تقول فىهذاارلرجل لمحمد النبى صلى ال عليه وسلم فإنما المؤمن فيقعول‬ ُ ْ ُ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ َِّ ّ ِ ّ ِ ّ َ ُ ِ ِ ُ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ ِ َ ْ ُ َ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ َ ََ ‫أشهد أنه عبد ال ورسوله. kemudian datanglah kepadanya dua orang malaikat dan mendudukannya kemudian keduanya bertanya kepadanya (yang meninggal) “Bagaimana pendapatmu tentang orang ini (Muhammad)”? Sesungguhnya orang mukmin akan menjawab “Aku bersaksi bahwa dia adalah . فيقل له: انظرإلى مقعدك من النععار. di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah.bergiliran. Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu). mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. )متفقععععععععععععععععععععععععو عليععععععععععععععععععععععععه عععععععععععععععععععععععععن أنععععععععععععععععععععععععس‬ ً ِْ َ Artinya: Nabi bersabda sesungguhnya seorang hamba (yang meninggal) apabila telah diletakan di dalam kubur dan para pengantarnya telah pulang. (Ar Ra’d. sesungguhnya ia mendengar bunyi sandal mereka.

... sesungguhnya Allah telah menggantikan buat kamu tempat di surga. (Muttafaq alaihi dari Anas) Dalam Hadits lain disebutkan: ‫. perbuatannya membantunya. Bersikap hati-hati dalam tingkah lakunya. Merasa aman dan tentram hatinya serta optimis dalam hidupnya.. Dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan –perbuatan baik dan mencegah mengawasinya yakin B. 1.R Dailami dari Anas) Dari uraian di atas dapat dipastikan bahwa iman kepada malaikat mempunyai pengaruh positif dan manfaat besar bagi kehidupan seseorang antara lain: 1. Firman Allah SWT: ُُ ‫. karena ia KEDUDUKAN Kedudukan manusia MANUSIA dan DAN malaikat Manusia adalah mahluk yang paling mulia di muka bumi ini. )رواه الععععد يلمععععى عععععن انععععس‬ ‫َ ْ ِ ِ َ ُ ْ ِ َ ِه‬ ِ ِ َّ ْ ََ ٌ ْ ِ َ َ ٌ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ Artinya: Munkar dan Nakir masuk menemui orang mati di dalam kuburnya. alam raya beserta isinya diserahkan kepada manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kehidupannya. ada dan malaikat yang perbuatan-perbuatan mencatat mau segala menolong dan buruk. keduanya mendudukannya (H.)يععععدخل منكععععر ونكيععععر علععععى الميععععت فععععى قبععععره فيقعععععدان ِ . MALAIKAT di sisi Allah 2. هععععععععععو الععععععععععذى جعلكععععععععععم خلئف الرض قلععععععععععى فمععععععععععن كفععععععععععر فعليععععععععععه كفععععععععععره‬ ُْ ِ ْ ََ َ َ ََ ْ ََ ِ ْ َ َْ َِ ْ ُ ََ َ ِ ّ َ ُ Artinya: Dialah yang telah menjadikan kamu menjadi khalifah-khalifah di muka . karena merasa ada yang selalu 3.hamba Allah dan rasulNya” kemudian dikatakan kepadanya lihat tempatmu di neraka. Maka ia melihat keduanya (surga dan neraka).

Tugas para Rasul adalah memberikan bimbingan. . Dalam uraian di atas nampak jelas keterkaitan antara manusia dan malaikat dalam kedudukan dan tugasnya. yang memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Oleh karena itu dengan kasih sayang-Nya Allah SWT mengutus para Rasul kepada seluruh manusia. وإن عليكعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم لحفظيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن‬ ْ ِ َِ َ ْ ُ ْ ََ ّ َِ Artinya: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat( yang mengawasi (pekerjaanmu) (Al Infithar 10). Tanpa akal tidak akan terkendali. Jadi kedudukan manusia di sisi Allah adalah hamba Allah yang bertugas sebagai khalifah-Nya di muka bumi. manusia telah dilengkapi hawa nafsu dan akal. tuntunan kepada perbuatan yang baik dan telah digariskan oleh Allah. SWT: َ ‫. yaitu malaikat. Dalam memberikan bimbingan dan tuntunannya. Akan tetapi semata-mata akal manusia tidak akan mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan baik. 39) Untuk melaksanakan tugas tersebut. yaitu manusia sebagai hamba Allah yang bertugas antara lain mengawasi semua perbuatan manusia. Akal kemampuannya terbatas. Sering terjadi hasil temuan pancaindera yang telah dipertimbangkan oleh akal dikalahkan oleh hawa nafsu sehingga yang terjadi adalah perbuatan buruk. Sedangkan malaikat adalah hamba Allah yang bertugas antara lain sebagai pengawas terhadap tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Tanpa hawa nafsu tidak akan memiliki gairah dalam dinamika hidup.bumi. dan memberi peringatan kepada manusia agar menjauhi perbuatan buruk. barang siapa yang kafir maka akibatnya akan menimpa dirinya … (Fathir. Rasulullah SAW antara lain menginformasikan bahwa ada makhluk Allah yang sifatnya ghaib bertugas mengawasi Firman semua tindak tanduk perbuatan Allah manusia.

yang tidak pernah mendurhakai . Di dalam Al-Qur'an diterangkan dengan jelas asal terjadi manusia yaitu dari tanah ٍُْ ‫. Perbedaan manusia Berbeda sebagaimana dengan manusia malaikat dalam disebutkan dalam antara dengan lain asal surat Al-Hijr sebagai malaikat berikut: kejadiannya ayat 26. dan bukan perempuan. Mereka tidak ditimbang amal perbuatannya. Perbedaan a. sedangkan manusia pada umumnya mempunyai C.R Muslim dari Aisyah) b. sebagai makhluk gaib. bahkan tidak pernah berbuat salah atau dosa dan tidak pernah durhaka menentang perintah Allah. Rangkuman Iman kepada malaikat adalah mengimani bahwa Allah SWT telah menciptakan malaikat dari cahaya. bukan lakilaki. dan Adam dari apa yang telah diterangkan padamu semua (dari tanah). liat. sifat kebalikan dari sifat-sifat malaikat tersebut di atas. antara lain malaikat itu makhluk gaib. (H. tidak tidur dan tidak pula ditulis amal perbuatannya. mereka tidak dihisab.خلقععععت الملئكععععة مععععن نععععو ر و خلععععق الجعععان مععععن معععارج مععععنْ نععععار وخلععععق آدم مماوصععععف لكععععم‬ Artinya: Malaikat itu diciptakan dari cahaya sedangkan jin dari nyala api. dan tidak menikah atau dinikahi. serta tidak beranak. tetapi menerangkan bahwa malaikat itu dijadikan dari cahaya sebagaimana sabdanya: ْ ُ َ َ ِ ُ ّ ِ ُ َ َ ُِ َ ٍ َ ِ ٍ ِ َ ْ ِ ّ َ ْ َ ََ َ ٍ ْ ُ ْ ِ ُ َ ِ َ َ ْ ِ َ ُِ ‫. Mereka tidak makan. bahkan mereka petugas hisab. tidak minum. Al-Qur'an tidak menjelaskan asal terjadinya. Berbeda dalam sifat-sifatnya. Mengenai malaikat.ولقعععععععععععععد خلقناالنسعععععععععععععان معععععععععععععن صلصعععععععععععععال معععععععععععععن حمعععععععععععععإ مسعععععععععععععنون‬ َْ ٍ ََ ْ ِ ٍ َ َْ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ََ ْ َ ََ Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah ciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.2. karena mereka bertugas mencatat amal perbuatan manusia. bukan banci.

Demikian jika ingin selamat dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. menjaga neraka. dalam sebaik-baik bentuk dan kejadian. sebagai khalifah di muka bumi. ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah. lnsya Allah dia akan selamat dalam perjalanan dan selamat sampai ke tujuan. maka manusia wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan petunjuk Allah SWT yang telah dituangkan dalam kitab suci-Nya. Malaikat-malaikat itu diberi tugas oleh Allah SWT antara lain mengawasi perbuatan manusia. surga dan lain-lain. Adanya rambu-rambu lalu lintas dijalan raya merupakan petunjuk bagi orang yang akan menggunakan jalan raya tersebut. mencabut nyawa manusia. Sebaliknya jika tidak menuruti aturan yang terdapat di jalan raya itu. Jika orang mengikuti petunjuk itu. menyampaikan wahyu. mencatat amal perbuatan manusia. petunjuk bagi mereka . maka dia akan mengalami kesulitan bahkan mungkin akan celaka. KEPADA Kedudukan KITAB-KITAB Kitab-Kitab Allah ALLAH SWT Seseorang yang berjalan dijalan raya dan ingin selamat sampai di tujuan’ harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku dijalan raya. menanya manusia di alam kubur. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa kedudukan kitab-kitab Allah itu adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah pada Surat Al Baqarah sebagai berikut: 2:‫)ذلععععععععععععععك الكتععععععععععععععب لريععععععععععععععب فيععععععععععععععه هععععععععععععععدى للمتقيععععععععععععععن )البقععععععععععععععرة‬ َ ْ ِ ُّ ْ ّ ً ُ ِ َْ َ َْ َ ُ َِ ْ َ ِ Artinya: Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya. IMAN A.Allah dan selalu patuh mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kedudukan manusia dan malaikat di sisi Allah yakin manusia makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Malaikat makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah yang diberi tugas antara lain mengawasi perbuatan manusia.

yang bertaqwa. perintah haji. karena itu kalau orang mau selamat janganlah mendekatkan dirinya kepada api. Hubungan hubungan manusia dengan dengan alam lingkungannnya. karena itu manusia yang berat jenisnya lebih berat dari air janganlah masuk ke dalam air laut . Jika manusia menyimpang dari aturan itu maka ia akan celaka. perintah dan larangan. baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. adalah aturan yang dituangkan dalam kitab Al Qur’an dan Hadits Nabi. sendiri. Adapun aturan yang dituangkan dalam bentuk hukum alam (Sunnatullah) itu misalnya api mempunyai sifat membakar. benda yang berat jenisnya lebih tinggi dari berat jenis air dan akan tenggelam dalam air. (Al Baqarah: 2) Sebagai petunjuk dan pedoman hidup maka dalam kitab Allah tersebut dijelaskan tetang tata cara hubungan manusia dengan Allah SWT. larangan memakan daging babi. (Adz-Dzariyat: 56) Sedangkan inti hubungan Allah dan manusia adalah aturan. larangan berzina. Dalam hal ini manusia disuruh mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan itu. Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat adz dzariyat sebagai berikut: 56 :‫)ومعععععععععععععععععاخلقت الجعععععععععععععععععن والنعععععععععععععععععس إل ليعبعععععععععععععععععدون )العععععععععععععععععذاريت‬ ُِْ ُْ َِ ّ ِ َ ْ ِ َْ ّ ِ ْ ُ ْ ََ ََ Artinya: Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Manusia diperintahkan untuk berbuat menurut aturan itu. dan lain-lain. perintah zakat. perintah puasa. Allah SWT manusia Hubungan manusia dengan Allah SWT dalam ajaran Islam adalah dalam rangka pengabdian atau penyembahan itu disebut ibadah dan tugas manusia di dunia ini adalah beribadah. hubungan manusia dengan dirinya 1. Aturan yang dituangkan dalam kitab Al Qur’an dan sunnah Rasul itu misalnya tentang perintah shalat. larangan meminum minuman keras. Aturan itupun ada dua macam: pertama.

sendiri Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat kelak. berupa aturan 2. Di samping membekali diri dengan ilmu. Untuk mencapai keinginan tersebut tentu diperlukan usaha yang sungguhsungguh dari yang bersangkutan. antara lain dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan melakukan segala perbuatan yang diperintahkan 3. Demikian prinsip ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan Allah yang intinya adalah pengabdian atau penyembahan (ibadah). baik dengan cara yang telah ditentukan Allah maupun yang tidak ditentukan. mencari keduanya juga dengan ilmu”. (At Tahrim: 6) Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa menjaga diri dari sentuhan api neraka mengandung pengertian yang sangat luas. manusia . Salah satu caranya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Hadits yang artinya: “Mencari dunia dengan ilmu. setiap muslim juga harus mengikuti dan mentaati ketentuan Allah SWT antara lain menjaga diri dari api neraka sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At Tahrim: 6:‫)يأيهععععععععععععا الععععععععععععذين أمنععععععععععععوا قوآأنفسععععععععععععكم وأهليكععععععععععععم نععععععععععععارا )التحريععععععععععععم‬ ً َْ ُ ْ ِْ ََ ْ ُ َ ُْ َ ْ ُ ْ َُ َ ْ ِ ّ َ ََّ Artinya: Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikianlah aturan yang dituangkan baik dalam kitab suci (ayat qauliyah) maupun yang dituangkan dalam hukum alam (ayat kauniyah) harus dipatuhi agar orang hidup selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Hubungan manusia dengan Allah.tanpa alat penampung sebab ia akan celaka (tenggelam). Dan hubungan Allah dengan manusia yang intinya berisi perintah yang harus dilaksanakan. mencari akhirat dengan ilmu. Hubungan qauliyah manusia dan dengan dirinya kauniyah.

Firman Allah dalam . dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ….... (3) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (4) Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (7) dan enggan (menolong dengan0 barang berguna. maka dengan sendirinya orang itu akan menjauhi segala bentuk pemerasan.. Seseorang yang membantu kesulitan tentangganya adalah contoh tolong menolong menolong antara individu. )المععععععائدة‬ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ ِ ْ ََ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ّ َ ّ ِ ْ ََ ْ ُ َ َ ََ Artinya: …Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takqwa. Demikianlah pentingnya ajaran tentang kewajiban saling tolong menolong terutama menolong anak-anak yatim dan fakir miskin. (Al Maun: 1-7) Jika seseorang telah memiliki sifat tolong menolong antara sesama manusia. Al-Qur'an Surat Al Maidah sebagai berikut: 2:‫)وتعععععععاونواعلى البععععععر والتقععععععوى ول تعععععععاونواعلى الثععععععم والعععععععدوان . (5) yaitu orangorang yang berbuat riya. Sedangkan bantuan beasiswa dari suatu lembaga masyarakat atau dari perorangan kepada seseorang adalah contoh perbuatan menolong antara individu dan masyarakat. Firman Allah dalam Surat Al-Maun sebagai berikut: ) ‫ارءيت الذي يكذب بالدين )1( فذلك الذى يدع اليتيم )2( وليحض على طعام المسكين )3( فويل للمصععلين‬ َ ْ ّ َ ُ ّْ ٌ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ ََ ّ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ ّ ُ َ ِ ّ َ َِ َ َ ّْ ِ ُ ّ َ ُ ْ ِ ّ َ َْ َ َ 7-1:‫)4( العذين هعم ععن صعلتهم سععاهون )5( العذين هعم يعرآءون )6( ويمنععو ن المععاعون )7( )المععاعون‬ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ ََ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ِْ ّ َ ْ ُ َ ْ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ّ Artinya: (1) tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) itulah orang yang menghardik anak yatim. (Al Maidah: 2).. baik secara .Prinsip dasar ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan sesamanya adalah bekerja sama dalam kebaikan. antara sesama masyarakat atau antar individu dengan masyarakat. Bantuan masyarakat kelas menengah kepada golongan masyarakat ekonomi lemah adalah contoh perbuatan tolong menolong antar masyarakat. Perbuatan saling menolong itu dapat terjadi antara sesama individu. bukan bekerja sama dalam kejahatan.

firman Allah dalam Surat Luqman sebagai berikut: 20 :‫)الم ترواأن ال سخر لكم مافى السعموت ومعافى الرض وأسعبغ عليكعم نعمعه ظعاهر ً وباطنعة .. )هععععععععععععععود‬ َ ِْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِ ََْْ ّ َُْ َ َْ َ ُ Artinya: …Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya…. alam Prinsip dasar hubungan manusia dengan alam dan makhluk lain pada dasarnya ada dua macam: pertama adalah kewajiban menggali dan mengelola segala kekayaannya.langsung dan terang-terangan separate penjajahan dan perbudakan. Motivasi luhur ini akan melahirkan 4. seseorang muslim akan selalu merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sekitarnya. ia selalu ingin agar dirinya bermanfaat untuk orang lain dan bukan sebaliknya memeras orang lain untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu perlu memperdalam ilmu pengetahuan tentang alam itu dengan segala hukum- . harmoni Hubungan sosial manusia yang amat dengan tinggi. maupun secara tidak langsung seperti mengkesploitasi kebodohan atau kemiskinan orang lain. Mengenai prinsip yang pertama. Dengan prinsip dasar saling menolong ini. Sesuai dengan ajaran agama. dan kedua tidak sampai merusak kehidupan umat manusia itu sendiri. dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin …. )لقمععان‬ ً َ ِ َ ّ ‫ّ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ََ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ ِ َ َ ُ َ ِ َة‬ ِ ّ ْ ُ َ َ ّ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ ََ Artinya: Tidaklah kamu perhatikan. (Luqman: 20) Kemudian dalam surat Hud Allah berfirman: 61:‫)هععععععععععععععو انشععععععععععععععأكم مععععععععععععععن الرض واسععععععععععععععتعمركم فيهععععععععععععععا . sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi...(Hud:61) Kedua ayat tersebut memberitahukan kepada kita agar manusia muslim mengelola alam dan memanfaatkannya untuk kehidupan manusia di dunia.

. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). surat Al (Al-A’raf: Qashas 56) dikatakan: . Adapun prinsip dasar yang kedua.. Al A’raf dinyatakan sebagai berikut: 56 :‫)ولتفسعععععععععععععععدوا فعععععععععععععععى الرض بعدإصعععععععععععععععلحها.. Di dalamnya dalam surat .. dan kebodohan umat Islam itu sendiri. yakni agar manusia jangan merusak alam. sebenarnya telah digariskan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu.. Setelah orang ramai berbicara Mengenai . Hanya sering kali kita kurang memahami arti dan jiwa dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka. (Ar-Rum: 41) Dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran untuk melestarikan lingkungan sebagaimana yang dikampanyekan oleh orang modern sekarang ini. )الععععععععععععععععراف‬ َِ َ ْ َِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ُْ ِ ْ َُ َ Artinya: … Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya Kemudian dalam ….hukumnya. kemiskinan. Kita sering Bersikap apologetik atau membela diri.. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-Qashas: 77) Dalam surat Ar Rum dikatakan lebih jelas lagi sebagai berikut: 41:‫)ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بععض العذي عملعوالعلهم يعر جععون )الععروم‬ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ُِ َ ْ ِ ّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ُ ِ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ّ َ ْ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ Artinya: Telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. dinyatakan oleh Allah dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an.. 77 :‫)وأحسعععن الععع إليعععك ول تبعععغ الفسعععاد فعععى الرض إن الععع ليحعععب المفسعععدين )القصعععاص‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ َ ّ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َِ ُ َ َ ْ ََ Artinya: Dan baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. antara lain karena keterbelakangan.

kedua hal tersebut akan dihadapi dengan caranya sendiri. sehat dan sakit. Bagi orang yang tidak mempunyai pedoman hidup. seharusnya kita menggali dan mengembangkan apa yang dalam Al-Qur'an itu atas inisiatif sendiri. Agama memberikan motivasi kepada manusia untuk mewujudkan kedua hubungan B.pentingnya pelestarian alam. Allah SWT Setiap Muslim harus meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabNya kepada para Rasul sebagai pedoman hidup bagi umatnya masing-masing. Sebaliknya bila ditimpa musibah dia berkeluh kesah. . Hal ini membuktikan bahwa meyakini kebenaran kitab Allah sebagai pedoman hidup dapat berfungsi sebagai stabilisator dalam hidup dan kehidupan seseorang. Sedangkan bagi orang yang memiliki pedoman hidup berupa Al-Qur'an akan selalu menyadari dan meyakini bahwa kesenangan dan kesusahan hidup pada dasarnya datang dari Allah SWT. yaitu mewujudkan prinsip pemanfaatan dan sekaligus pelestarian lingkungan alam. tenang dan gelisah dan seterusnya. Karena itu bila ia mendapat nikmat ia bersyukur kepada Allah dan bila mendapat kesusahan atau musibah ia tabah dan sabar serta memohon pertolongan Allah. berbangsa dan bernegara sebagai berikut: 1. bermasyarakat. Fungsi itu Iman kepada dengan Kitab-Kitab sebaik-baiknya. barulah kita mengatakan bahwa hal itupun telah ada pada Al-Qur'an. Adapun fungsi iman kepada kitab Allah tersebut dapat dilihat antara lain dalam kehidupan pribadi. Dalam Kehidupan Pribadi Setiap orang hidupnya pasti mengalami dua hal yaitu: senang dan susah. Dan Al-Qur'an sebagai kitab umat Allah yang terakhir yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman hidup bagi manusia sampai akhir zaman. putus asa bahkan ada sampai yang bunuh diri. bukan sekedar sebagai reaksi atas kemajuan orang lain. Demikianlah prinsip dasar hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Misalnya pada waktu mendapat nikmat atau kesenangan dia berlebihan dan tidak mau bersyukur.

petunjuk bagi mereka yang Dalam bertaqwa ayat (Al berikutnya Baqarah: juga 2) dinyatakan: 25:‫)أولئك علعععععععععععى هعععععععععععدى معععععععععععن ربهعععععععععععم وأولئك هعععععععععععم المفلحعععععععععععون )البقعععععععععععرة‬ َْ ُ ِْ ُ ْ ُ ُ َ ِ َُ ْ ِ ّّ ْ ّ ً ُ ََ َ ِ ُ Artinya: Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah 2. berbangsa (Al-Baqarah: dan 5) bermasyarakat bernegara Manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. berfirman: . dan bernegara dapat berfungsi sebagai motivator. dorongan untuk Bersikap toleransi terhadap sesama manusia dan sebagainya. maka beradaptasi dengan kehidupan masyarakat tidaklah sulit. berbangsa. Misalnya dorongan untuk saling menghormati dan berbuat baik terhadap tetangga. dinamisator. berbangsa dan bernegara tentu harus memahami tata cara dan ketentuan. Untuk dapat menempatkan diri secara tepat dalam masyarakat.ketentuan yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut. dorongan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh penguasa atau ulil amri. Allah serasi SWT dan seimbang.Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman: 2 :‫)ذلعععععععععععععك الكتعععععععععععععب لريعععععععععععععب فيعععععععععععععه هعععععععععععععدى للمتقيعععععععععععععن )البقعععععععععععععرة‬ َ ْ ِ ُّ ْ ّ ً ُ ِ ِْ َ َْ َ ُ َِ ْ َ ِ Artinya: Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya. Dengan kata lain iman kepada kitab Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi orang yang hidupnya senantiasa berpengang teguh pada petunjuk Allah. dan stabilisator sehingga hubungan dengan sesama manusia baik perorangan maupun kelompok Dalam akan kaitan terjalin secara ini selaras. Karena di dalam petunjuk-petunjuk Allah telah dituangkan dalam Al-Qur'an tersebut telah ada perintah yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap masyarakat. Dalam orang-orang kehidupan yang beruntung.

Sifat hubungan dengan alam sekitar yaitu memelihara dan memanfaatkannya untuk kemajuan dan kebahagiaan di dunia dan di akherat. Fungsi iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pedoman baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. KEPADA Imana RASUL kepada ALLAH Rasul Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul itu . tolong menolong dalam kebaikan dan saling menghormati. Sifat hubungan manusia dengan dirinya sendiri ialah memelihara dan meningkatkan nilai iman dan takwa serta amal saleh. Sifat hubungan dengan sesama manusia ialah saling menyayangi. Sifat hubungan manusia dengan Allah SWT adalah dalam bentuk pengabdian atau ibadah. 13) IMAN 1. dengan dirinya sendiri dan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Pedoman yang dapat mengantar ke arah itu adalah petunjuk Allah SWT yang tertuang dalam Firman-Nya berupa kitab Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Oleh karena itu kitab Allah merupakan pedoman hidup manusia baik dalam hubungan dengan Allah.ٌ ْ َِ َ ّ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ‫َ َ ّ َ ّ ُ ِ ّ ََ ْ َ ُ ْ ّ ْ َ َ ٍ ُّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ ً ّ َ َ ِ َ ِ َ َ َ ُ ْ ِن‬ ‫يأيهاالناس إنا خلقنكم من ذكر وانشى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفواإ ّ أكرمكم عنعدا الع اتقكعم إن الع عليعم‬ 13:‫) خبيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر )الحجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرات‬ ٌ ْ َِ Artinya: Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Al Hujurat: Rangkuman Manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat memerlukan pedoman.

Wahyu adalah kalamullah yang diberikan . )البقعرة‬ ِ ُ ُ َ ِ ُ ُ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ ّ ُ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ّ َ ْ ِ ِ ْ َِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ ْ ُ ّ َ َ “Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. benar ucapannya. Dalam malaikat-malaikat-Nya. Sedangkan Rasul adalah laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada orang lain. Rasul-Rasul-Nya. tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. ayat 136 Allah dan SWT Rasul-Rasul-Nya…” juga berfirman. semuanya beriman kepada Allah. Surat An Nisaa kitab-kitab-Nya. Itu berarti bahwa sebagai orang yang beriman kita harus mampu meladeni Dalam kehidupan surat al para Rasul dan membenarkan 258 Allah ajaran-ajaran-Nya SWT berfirman: Baqarah ayat 285 :‫)أمن الر سعول بمعآانزل اليعه معن ربعه والمعؤ منعون كعل أمعن بعال وملئكتعه وكتبعه ورسعله . demikian pula orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya orang 2. Barangsiapa yang kafir kepada Allah.” Rasul Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Para Rasul adalah orang-orang uang dipilih oleh Allah.adalah orang yang telah menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia agar beriman. Itulah sebabnya Allah SWT mewajibkan setiap muslim agar beriman kepada semua rasul yang pernah diutus-Nya yakni mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul dengan membawa kebenaran yang berupa kalamullah meskipun mereka tidak pernah melihat dan tidak pernah hidup bersama mereka. serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. itu Nabi telah sesat dan sejauh-jauhnya. ‫يأيهاالذين أمنوا امنوا بال ورسوله والكتب الذي انزل من قبعل قلععى و َعن يكفعر بععال وملئكتععه وكتبععه ورسعله‬ ِ ُ ُ َ ِ ُ ُ َ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ ‫َم‬ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ِ ْ َ ِْ ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ َ ّ َ َ 136 :‫)واليعععععععععععععوم الخعععععععععععععر فقعععععععععععععد ضعععععععععععععل ضعععععععععععععلل بعيعععععععععععععدا )النسعععععععععععععاء‬ ً ِْ َ ً َ ّ َ ْ ََ ِ ِ َ ْ ِْ َ َْ “Wahai orang-orang yang beriman. kitab-kitab-Nya. malaikat-malaikatNya.. dan terpercaya segala yang disampaikannya. maka sudah barang tentu mereka adalah orang-orang yang cerdas pikirannya. dan hari kemudian.

maka apabila telah datang perintah Allah. Keyakinan terhadap Rasul sebagai teladan hidup dibuktikan dengan berusaha meneladani sifat-sifatnya sesuai kemampuan yang Allah SWT dimiliki berfirman 21 :‫)لقد كان لكم فى رسول ال اسوة حسنة لمن كععان يرجععواال واليعوم الخعر وذكعر الع كثيعرا )الحععزاب‬ ً ْ َِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َْ ً ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ٌ ََ َ ٌَ ْ ُ ِ ِ ُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ “Sesungguhnya telah ada pada )diri) Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari akhir dan dia banyak mengingat Allah” (QS. Sikap kepada mengimani yang Rasul batil. baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.kepada para Nabi atau Rasul. Adapun sikap yang menunjukan iman kepada Rasul Allah antara lain: a. Jumlah Nabi dan rasul itu sangat banyak. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpengang 3. berfirman . Bukti yang Allah dimaksud ialah berusaha dengan SWT Sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Meyakini kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. tetapi dalam Al-Qur'an hanya dua puluh lima orang Dalam Surat Al-Mum’minun yang ayat 78 Allah SWT diceritakan berfirman: ِ ِ ْ ِ ِ ّ ِ ٍ َ َ ْ َ ٍ ْ ُ ِ ِ َ َ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِْ َ ْ ِ ً ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ‫ولقد ارسلنا رسل من قبلك منهم من قصصناعليك ومنهم من لم نقصص عليك ومالرسول ان يأية ال بإذن ال‬ 78 :‫)فإذاجعععععععاء امعععععععر الععععععع قضعععععععى بعععععععالحق وخسعععععععر هنالعععععععك المبطلعععععععون )المعععععععؤمن‬ َْ ُِ ْ ُ ْ َ ِ َُ َ ََِ َّْ َِ ِ ُ ِ ُ ََْ َ َ َِ “Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Keyakinan terhadap kebenaran ajaran yang dibawa Rasul harus dibuktikan dalam sikap hidup sehari-hari. Tiada dapat bagi Rasul membawa mukjizat melainkan dengan seizin Allah. di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak kami ceritakan kepadamu.” Allah Beriman kepada Rasul Allah harus dibuktikan dalam sikap hidup sehari-hari. Al Ahzab: 21) b. Meyakininya sebagai teladan hidup. diputuskan (semua perkara) dengan adil.

Untuk dapat mengatasi umatnya." (QS. Rasul diberi mukzijat oleh Allah SWT menjadi bukti kebenaran bahwa dirinya adalah Rasul Allah. dan Muhammad SAW. Para Rasul sebagai utusan Allah Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Rasul senantiasa menghadapi berbagai rintangan dari umatnya yang belum beriman. niscaya benar-benar kami akan dia pada tangan kanannya. Musa as. dan juga sebagai senjata dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Ibrahim as. Akan menganugerahkan kepadanya seorang putar. An-Najm: 3-5) 47-44 :‫)ولو تقول علينا بعض القاويل )44(َل خذنامنه باليمين )54( ثم لقطعْنا منه العوتين )64( )الحاقععة‬ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ ّ ً ِ ْ ِ َْ ِ ُ ْ ِ َْ ُ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ ّ َ َ ْ ََ "Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama) kami. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul-nya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Rasul. Maryam adalah seorang yang shalihah. Dalam melaksanakan tugas sucinya. Al Haaqqah: 44-46) 4. memiliki Nabi kesabaran Isa a. Kelima Rasul tersebut adalah Nuh as. ada 5 Rasul yang mempunyai kelebihan dibanding dengan RasulRasul lain. Mendengar berita itu. karena ia merasa belum pernah disentuh oleh seorang laki- . Al-Qur'an Nabi Isa as adalah putar Maryam binti Imran. Yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Kelima Rasul tersebut terkenal dengan sebutan Ulul’Azmi (yang 5. Dengan demikian tugas Rasul Sungguh berat.” (QS. kemudian benarbenar kami potong urat tali jantungnya.s dan keteguhan menurut hati). Rasul diberi amanat untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia sebagai petunjuk hidup. Di antara 25 Rasul yang namanya disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Isa as. Rintangan yang dihadapi para Rasul sering mengancam jiwanya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Pada suatu hari didatangi malaikat Jibril yang memberitahukan kepada Maryam bahwa Allah SWT.5-3 :‫)ومعععا ينظعععق ععععن الهعععوى )3( ان هعععو ال وحعععي يعععوحى )4( علمعععه شعععديد القعععوى )5( )النجعععم‬ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ َّ ْ ٌُ ْ َ َِّ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ ُ ِ َْ َ َ “Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Qur'an) menurut kemajuan hawa nafsunya.

Rasul Di depan telah dijelaskan bahwa Rasul bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Fungsi yang iman kepada beriman. berarti telah sesuai dengan fitrah sebagai hamba yang ber-Tuhan kepada Allah SWT.” Kelahiran Isa bin Maryam berbeda dengan manusia yang lain. dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. “Hal itu adalah mudah bagiku. dikatakan pula bahwa beriman . dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Sesungguhnya semua itu menjadi bukti kemahakuasaan Allah SWT. Yang tanpa bapak dan tanpa ibu. untuk memberimu seorang anak laki-laki suci. “bagaimana akan ada bagi-Ku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina. Oleh sebab itu. Kemudian Jibril menjelaskan seperti firman Allah SWT. dia sudah dapat berbicara dan menjelaskan kepada manusia bahwa ibunya bukan pezina dan ia (Isa) adalah seorang hamba Allah yang kelak akan menerima sebuah kitab dan menjadi seorang Nabi.” Maryam berkata. Bagi orangorang 6. jelaslah bahwa Nabi Isa as adalah seorang Rasul Allah.” Jibril berkata. sudah bisa bicara sejak lahir merupakan tanda kekuasaan Allah dan menunjukan kemahakuasaan Allah SWT. Kelahirannya yang tanpa bapak. maka akan lebih luar biasa lagi akan jika kita menyimak kelahiran Nabi Adam as. Apabila manusia telah memperoleh petunjuk hidup yang benar.laki. “Demikianlah Tuhanmu berfirman. Dalam Surat Maryam ayat 19-21: (20 ) ‫قال انماانارسول ربكِلهت لك غلما زكيا )91( قالت انى يكون لي غلم ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا‬ ّ ِ َ ُ َ ْ ََ ٌ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ََ ٌ ُ ْ ِ ُ ْ ُ َ ّ َ ْ َ َ ِّ َ ً ُ َ َ َ َ َ ِ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َ ِّ َ َ 21-19 :‫)قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله اية للناس ورحمة منععا وكععا َ ام عر امقض عيا )12( )مريععم‬ ّ ِ ْ ّ ً ْ َ ‫َ َ َ ِ َ َ َ َ ّ ِ ُ َ ََ ّ َ ّ ٌ َِ َ ْ َُ َ ً ِ ّ ِ َ َ ْ َ ً ِ ّ َ َ ن‬ “Ia (Jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu. Jika Isa bin Maryam yang lahir tanpa bapak merupakan hal yang luar biasa. Ketika baru saja lahir. Oleh sebab itu. Dengan demikian. orang yang beriman kepada Rasul berarti telah memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan dirinya.

Apabila manusia meninggal jasmaninya hancur jadi tanah sedangan rohaninya akan tetap hidup menuju kehidupan abadi 3. Yaumul Qiyamah artinya hari kebangkitan disebutkan dalam Al-Qur'an 2. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan semua amal perbuatan manusia 6.” (QS. Berdasarkan naluri/fitrah manusia ialah manusia takut mati.kepada Rasul berarti mengembalikan dirinya kepada fitrahnya sendiri sebagai hamba Allah yang ber-Tuhan SWT kepada Allah. mempunyai akal dan . menurut akal sehat manusia adalah makluk yang tinggi. Disebut pula dengan As-Sa’ah artinya waktu disebutkan 40 kali Yaumul Yaumul Akhir Qiyamah disebutkan total seluruh 5. Manusia adalah perpaduan benda dan nyawa atau jasmani dan rohani. kiamat 70 kali KEPADA diistilahkan tersebutkan artinya artinya dalam hari hari HARI dalam berbagai akhir kehancuran surat AKHIR Al-Qur'an: dan 20 ayat kali alam 1. berfirman: 30 :‫)فعععععاقم وجهعععععك للعععععدين حنيفععععا قلعععععى فطععععرة الععععع التعععععى فطرالنععععاس عليهعععععا ) 03( )العععععروم‬ َ ْ ََ َ ّ ََ َ ِّ ِ ُ َ ْ ِ ً ْ َِ َ ْ ّ ِ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ar-Rum: 30) IMAN Hari sebanyak 3. Yaumul Diin artinya hari pembalasan semua alam perbuatan manusia Dari sitilah-istilah tersebut hari kiamat artinya peristiwa besar hancurnya makhluk Allah SWT dan dimulainya beriman babak kehidupan hari baru akhir sesudahnya adalah: Tuhan Beberapa menghadapi pendorong kepada pengadilan 1. 4. karena takut 2.

lalu dibenturkan keduanya dalam satu kali benturan. Al-Imran 185: Yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk atau makhluk menemui ‫كل نفس ذائقة الموت ط وانماتوفون اجوركم يوم القيمة ط فمن زحز ح عن النار وام خل الجنة فقد فازط وما‬ َ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ ِ ْ َُ ِ ّ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ّ َ ُ َ ّ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ِ َ ٍ ْ َ ّ ُ 185) ‫)الحيعععععععععععععععععععععععععععوة العععععععععععععععععععععععععععدنياال متعععععععععععععععععععععععععععاع الغعععععععععععععععععععععععععععرور‬ ُِْ ُْ ُ ََ ّ ِ َْ ّ َُ ََ ْ "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat saja lah disempurnakan pahalanya. apabila manusia meninggal tak mungkin mengalami nasib yang sama dengan hewan atau benda mati. Di antara gambaran kiamat Kubra difirmankan Allah dalam QS. Kehidupan dunia itu tiadalah hanyalah kesenangan yang memperdayakan". Al-Qur'an hanya memberi tanda-tandanya atau gambarannya saja. Allah tidak memberitahukan kapan datangnya.budi. Dan diangkatlah bumi dan gununggunung. dan terbelahlah . belum sempurna keadilan dan kebenaran illahi di dunia. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukan ke dalam surga. Manusia mempunyai tujuan yang luhur yaitu mempertanggungjawabkan amal perbuatan masing-masing dan selanjutnya akan mendapat ganjaran yang setimpal 4. tidak sedikit piutang yang belum diterima banyak orang jujur atau berbuat kebajikan yang belum menerima hasil kebijaksanaan dan banyak bajingan dan orang 1. Al Haqoh 13-15 ) ‫فاذانفخ فى الصور نفخة واحد ة )31( وحملت الرض والجبال فدكتادكة واحد ً )41( فيومئذ وقعت الوقعة‬ ُ َ ِ َ ْ ِ َ َ ّ ٍ َِ ْ ََ ‫ّ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ َ ُ َ ُ ّ َ َ ّ ً ّ ِ َة‬ ٌ َ ِ ّ ٌ َ َْ ِ ْ ّ ِ َ ِ ُ َ َِ 15) “Maka apabila sangsakala ditiup sekali tiupan. sesungguhnya ia telah beruntung. b. Al-Qur'an Sugra kepunahan. menurut etika hidup. Kiamat Kubra Yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak. a. kematian Hal itu sesuai dengan durjana Hari yang lolos kiamat Kiamat atau firman Allah dalam QS dari menurut jaringan hukum.

akan tetapi akan mengalami kendur dan akhirnya habis. Kulit bumi tidak akan meletus karena ada tekanan (atmosfer) dari luar. Menurut para ahli ilmu alam daya tarik menarik tersebut tidak selamanya utuh. Peredarannya berjalan rapi. akibatnya segala yang ada akan hancur lebur. karena diatur oleh Allah SWT. seperti terdapat pada kulit bumi Diperut bumi masih menyimpang gas panas yang menurut keadaanya berkembang dan terus mendesak keluar. Al Zalzalah ayat 1-2 . bumi berasal dan gas panas yang disebut dengan nebula. Suatu saat terjadi tekanan gas panas dari dalam bumi. Pendapat ahli astronomi. seperti keadaan gunung-gunung berapi sekarang dan gempa ini. a. sehingga terjadi letusan Setiap benda panas suatu saat akan mendingin. akan tetapi datangnya kiamat itu adalah rahasia Allah. bumi bertubrukan dengan planet-planet lain atau meluncur dengan kecepatan yang amat tinggi kemudian menubruk matahari. walaupun demikian akal Pikiran manusia dapat mengingat atau memikirkan tanda-tanda datangnya kiamat kemudian dijelaskan melalui fenomena alam sehingga menjadi teori alam. bumipun mengeluarkan isinya. tekanan dari dalam dan tekanan dari luar seimbang. demikian pula gas.langit. Keadaan demikian sesuai dengan yang diterangkan Allah SWT dalam QS. Menjadi sunatullah adanya daya tarik menarik antara bumi dan planet-planet lain dengan pertimbangan yang serasi. Hal ini akan menyebabkan bumi menjadi pecah dikarenakan tekanan atmosfer dari luar. bahkan akan lenyap sama sekali. Dapat dibayangkan jika daya tarik menarik tidak ada lagi. karena pada hari itu langit menjadi lemah. Pendapat ahli geologi. Diperut bumi akan mencari dan membeku akibatnya tekanan menjadi berkurang. bumi. bumi dan planet-planet lain beredar mengelilingin matahari. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Qiyamat menurut teori ilmu alam Setiap orang mukmin yakin datangnya kiamat." 2. Al-Qori’ah 1-4 b. jutaan tahun gas panas tersebut mendingin dan akhirnya membeku menjadi zat padat.

gempapun dimana akibatnya terjadilah kehancuran secara total di bumi. ia yakin bahwa perbuatan manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akherat kelak. Orang yang beriman kepada hari akhir. mizan. gunung-gunung aktif meletus Ombak akan menggulung daratan.600 km sama dengan 616 x 1010 km Menurut fisikawan energi matahari yang dipancarkan adalah 5. Garis tengah matahari adalah 1. Orang yang beriman kepada hari akhir memiliki sikap optimis dan tawakal kepada Allah SWT.7 x 1027 kalori permenit yang mampu menyala selama lima puluh milyar tahun dan membawa manfaat besar untuk kehidupan manusia atau makhluk lainnya Timbul pertanyaan bagaimana jika matahari meredup sehingga kurang cahayanya atau sama sekali tidak bersinar lagi sehingga energi cahaya dan panasnya habis? Hal ini berakibat malam tak berganti siang. . hujan juga tidak turun. akan memperjelas keyakinan adanya hisab.4 juta km.000 x 700. At Takwir 1-5 Beriman kepada hari akhir. Harapan lebih luas dan lebih panjang. Ahmad Baiquni mengatakan bahwa letak matahari 150 x 106 km dari bumi. akan bersikap soleh dan semua perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain. sinar matahari sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 second. Pendapat ahli fisika seperti Prof. surga dan neraka sikap dan perbuatan orang yang beriman kepada hari akhir akan lebih bertanggung jawab dan lebih Berhati-hati serta penuh Perhitungan karena ia berbuat sesuatu itu benar-benar didasarkan atas panggilan iman kepada Allah SWT. Keadaan demikian difirmankan Allah SWT dalam QS. dan luas permukaannya 4 phi x jari-jari kuadrat yaitu 4 x22 pertujuh x 700. tidak ada angin atau tidak ada awan. karena yang diperbuatnya bukan harinya untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi untuk kepentingan masyarakat dan untuk mencari keridhoan Allah SWT.c.

Oleh sebab itu. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka …” (QS. karena memang masalah takdir adalah masalah gaib di luar jangkauan manusia. beriman kepada taqdir adalah Pokok kepercayaan yang terakhir dalam Islam Sejak jaman dahulu sampai sekarang manusia masih juga berselisih dalam memahami takdir ini. Al Ahzab: b. Arti (QS.IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR 1. a. qadar Al Israa: menurut 23) Al-Qur'an . Arti Ketetapan ke dalam qadha hukum aqidah menurut berdasarkan yang keliru. Membicarakan masalah takdir berarti membicarakan “Apakah manusia bebas berbuat ataukah sudah diatur segalanya oleh Allah SWT. pemahaman terhadap rukun iman yang keenam ini harus hati-hati agar tidak terjerumus 2. Perintah bagaimana 36) firman-Nya: 23 :‫)وقضعععععععععععععععععععى ربعععععععععععععععععععك ال تعبعععععععععععععععععععدواإل إيعععععععععععععععععععا ُ )السعععععععععععععععععععراء‬ ‫ه‬ ِّ ّ ِ ْ ُ ُْ َ ّ َ َّ ََ “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia …” c. perbedaan pendapat dalam memahami masalah ini bukanlah hal yang aneh. Al-Qur'an ayat 26 :‫)ماكععان لم عؤمن ول مؤمن عة إذاقضععى ال ع ورس عوله أم عراان يك عون له عم الخي عر ُ م عن امره عم )الحععزاب‬ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ‫ُ َ َ ُ ُْ ُ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ َ َة‬ َ َ َ ِ ٍ َِ ْ ُ َ َ ٍ ِ ْ ُ ِ َ َ َ “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula) bagi perempuan yang beriman. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Qadha dan qadar sering disebut taqdir.

lain. Beriman kepada qadha dan qadar berarti meyakini bahwa apa-apa yang terjadi di dunia ini menurut kuasa dan kehendak-Nya yang di dalamnya ada hubungan sebab memiliki sikap dan sifat positif antara akibat. b. sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri”. (QS. (QS. An-Najm: 39) Tawakal . Fungsi iman kepada qadha dan qadar ialah mendidik manusia agar mampu a.Kata qadar di dalam Al-Qur'an berarti peraturan (ukuran) yang telah diciptakan Allah Firman untuk menjadi dasar alam ini.” d. Ar-Ra’d: 11) pada ayat lain Allah berfirman: 39 :‫)وأن ليعععععععععععععععععععععععععس للنسعععععععععععععععععععععععععان إل ماسععععععععععععععععععععععععععى)النجعععععععععععععععععععععععععم‬ َ َ ِِّ َ ِْ ِ َ ْ ْ َ ْ ََ “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Al Qamar: 49) 3. Manusia rela menerima kenyataan hidup yang dialami. 4. Kenyataan hidup yang kurang menyenangkan diyakini bahwa hal itu c. sedangkan hasilnya berada pada kuasa Allah dan 11 :‫)ان الععععععععععع ليغيعععععععععععر معععععععععععا بقعععععععععععوم حتعععععععععععى يغيروامابأنفسعععععععععععهم )الرععععععععععععد‬ ِْ ِ ُ ْ َِ َ ْ ُ َّ ُ َّ ٍ ْ َِ َ ُ َّ َُ َ ِّ “Sesungguhnya Allah tak mengubah keadaan suatu kaum. Manusia wajib berusaha. karena yang terjadi di dunia ini ada hubungan sebab disebabkan kehendak-Nya Firman Allah: oleh adanya kekurangan pada diri akibat sendiri. dengan tetap memiliki semangat usaha yang maksimal.” (QS. Allah: 49 :‫)ان كععععععععععععععععععععععل شععععععععععععععععععععععيء خلقنععععععععععععععععععععععه بقععععععععععععععععععععععدر )القمععععععععععععععععععععععر‬ ٍَ َِ ُ َ ََ ٍ ْ َ ّ ُ ِّ “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

berfirman: -2 :‫ومن يتق ال يجعل له مخرجا وير زقه من حيث ليحتسب قلى ومن يتو كل على ال فهو حسبه )الطلق‬ ُ ُ َ َ َ ُ َ ِ ََ ْ ّ َ َ َ ْ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ ً َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ َّ ْ َ َ 3) “….com/journal/item/2 (keperluan) nya …” (QS. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkasangka.Tawakal ialah berserah diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal. barang siapa yang bertaqwa kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dalam hal ini ialah menunggu dengan hati yang ikhlas terhadap Allah kebijakan Allah dalam menentukan keberhasilan usahanya. Ath Thalaaq: 2-3) . Dan barang siapa yang Bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan by Abdul Qohar http://abdulqohar. niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar..multiply.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful