1)Hadis yang boleh dipegang dalam masalah Nisfu Syaaban ialah: Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya

pada malam Nisfu Syaaban, maka Dia ampuni semua hamba-hambaNya kecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuh (orang benci membenci) (Riwayat Ibn Hibban, al-Bazzar dan lain-lain). Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Silsilah al-Ahadis al-Sahihah. (jilid 3, m.s. 135, cetakan: Maktabah al-Ma arf, Riyadh). Hadis ini tidak mengajar kita apakah bentuk amalan malam berkenaan. Oleh itu, amalan-amalan khas tertentu pada malam tersebut bukan dari ajaran Nabi s.a.w. Kata Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam menjawab soalan berhubung dengan Nisfu Syaaban: Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam Nisfu Syaaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan solat dua rakaat dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia, kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf (para sahabah, tabi in dan tabi tabi in). Ia satu doa yang panjang, yang menyanggahi nusus (al-Quran dan sunah) juga bercanggahan dan bertentang maknanya. Ibadat dr maza Perhimpunan (malam Nisfu Syaaban) seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bidaah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadat sekadar yang dinyatakan dalam nas. Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bidaah golongan selepas mereka, dan setiap yang diadakan-adakan itu bidaah, dan setiap yang bidaah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. (Dr. Yusuf alQaradawi, fatawa Mu asarah jilid 1, m.s. 382-383, cetakan: Dar Uli al-Nuha, Beirut). Inilah kenyataan Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh ulama umat yang sederhana dan dihormati. Namun dalam masalah ini beliau agak tegas kerana ia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Justeru, hadis-hadis palsu mengenai Rejab dan Syaaban ini hendaklah dihentikan dari disebarkan ke dalam masyarakat. Kita perlu kembali kepada agama yang tulen. Hasil dari memudah-mudahkan dalam hal seperti ini maka muncullah golongan agama yang suka mendakwa perkara yang bukan-bukan. Dengan menggunakan nama agama segala rekaan baru dibuat untuk kepentingan diri dan kumpulan. Islam tidak pernah memberi kuasa kepada golongan agama, atau sesiapa sahaja untuk mendakwa apa yang dia suka kemudian menyandarkannya kepada agama. Agama kita rujukannya ialah al-Quran dan al-sunah yang dipastikan kesabitannya mengikut yang diputuskan oleh para ulama hadis. Kata al-Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah (seorang ulama hadis al-Azhar): Masih ada para penceramah yang tidak ada ilmu hadis, sama ada ilmu riwayat atau dirayah (mengenai teks hadis). Mereka hanya membaca hadis apa yang mereka hafal dan dari tulisan-tulisan tanpa mengetahui kedudukan hadis tersebut. Apa yang mereka pentingkan hanyalah reda orang ramai. Lalu mereka menyebut perkara yang berlebih-lebih, pelik dan ajaib yang Islam tiada kaitan dengannya. Mereka ini sepatutnya dihalang dari berceramah, memberi nasihat dan bertazkirah. (Abu Syahbah, al-Wasit fi Ulum wa alMustalah al-Hadis, m.s. 322, cetakan: Dar al-Fikr al- Arabi, Kaherah).

Abu Dâud no. dikeluarkan oleh Abu Dâud no. (Dikeluarkan oleh Al-Bukhâry no. karena orang yang berpuasa banyak pada suatu bulan. 735. beliau berpendapat bahwa dua hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam pada beberapa tahun shj beliau berpuasa Sya ban sebulan penuh dan pada beberapa lainnya beliau hanya berpuasa hampir-hampie penuh. menunjukkan bahwa Rasulullah shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. Tatkala seseorang telah merasakan manis dan lezatnya berpuasa di bulan Sya ban. 1969. Ath-Thahawy dalam Syarah Ma âny AlAtsâr 2/82. (Hadits di atas. An-Nasâ i 4/151. Wahai Rasulullah. At-Tirmidzy no.) Hadits di atas. Muslim no. . yaitu karena banyak manusia yang lalai darinya dan beliau senang amalan beliau terangkat sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. bulan Harom (Rajab) dan bulan Puasa (Ramadhan). dikatakan dia telah berpuasa sebulan penuh. Dan sanadnya shohih. Adapun puasa sunnah maka kebanyakan puasa beliau adalah pada bulan Sya ban. (Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad 5/201. Ibnu Abu Syaibah 2/347. Dan sanadnya dihasankan oleh Syaikh Al-Albany dalam Irwâ ul Ghalîl 4/103 dan Tamâmul Minnah hal.) Hadits di atas. oleh orang Arab. Saya tidak pernah melihat Nabi shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali pada Sya ban dan Ramadhan. 412) Berkata Ibnu Rajab rahimahullâh. para ulama juga memetik dua hikmah kenapa Nabi shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam banyak berpuasa di bulan Sya ban. 2434. sebab hal tersebut merupakan puasa wajib terhadap kaum muslimin. 1156. 1710 dari Aisyah radhiyallâhu anhâ. Dan banyak manusia yang menyangka bahwa puasa Rajab lebuh afdhal dari puasa (Sya ban) karena ia adalah bulan haram. 200. maka ia akan masuk pada bulan Ramadhan dalam keadaan penuh semangat dan kesiapan serta telah terbiasa untuk berpuasa. saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam suatu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya ban? Maka beliau menjawab. Bukan ertinya beliau puasa Sya ban sebulan penuh sebagaimana yang kadang dipahami dari konteks hadits di atas. An-Nasâ i 4/201. Adapun Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullâh.2)HADIS-HADIS BERKAITAN BULAN SYAABAN Adalah Rasulullah shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. 4 Dan dari hadits di atas. Ad-Dârimy 2/29 dan lainlainnya dari Ummu Salamah radhiyallâhu anhâ. dan beliau berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan/pernah berpuasa. maka manusia pun sibuk dengan keduanya sehingga (Sya ban) terlalaikan. beliau berkata kepada Rasulullah shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam. maka saya tidak pernah melihat Rasulullah shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam menyempurnakan puasa sebulan selain bulan Ramadhan dan tidaklah saya melihat paling banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya ban. Maka saya senang amalanku diangkat sementara saya sedang berpuasa. menegaskan bahwa Nabi shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam paling banyak berpuasa di bulan Sya ban. dan hakikatnya tidak demikian. Fari Usamah bin Zaid radhiyallâhu anhu. Itu adalah bulan antara Rajab dan Ramadhan yang manusia lalai darinya. Al-Baihaqy dalam Syu bul Imân 3/377 dan Abu Nu aim dalam Al-Hilyah 9/18. Maka tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits-hadits sebelumnya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah dari puasa Sya ban adalah sebagai latihan guna menghadapi puasa Ramadhan. An-Nasâ i 4/151 dan Ibnu Majah no. Nabi shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam telah menyebutkan bahwa tatkala (bulan Sya ban) dihimpit oleh dua bulan yang agung. 2336. Dan ia adalah bulan yang padanya segala amalan akan diangkat kepada Rabbul Alamin.

Mu âdz bin Jabal. (Hadits di atas dikeluarkan oleh sejumlah Imam Ahli Hadist dari hadits Abu Bakr Ash-Shiddîq. apalagi melakukan upacara keagamaan khusus yang sama sekali tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Abu Musa Al. Abu Tsa labah Al-Khusyany. Abdullah bin Amr bin Ash. Aisyah. Rujukan: Al-Ustaz Dzulqarnain Bin Muhammad Sunusi Al-Atsary . Ini bukanlah berarti bahwa diizinkan untuk melakukan ibadah-ibadah khusus yang tidak pernah dilakukan pada hari-hari lainnya sebagaimana kebiasaan sebagian manusia yang menghidupkan malam nishfu Sya ban secara khusus. Utsmân bil Abil Ash dan Abu Umâmah Al-Bâhily radhiyallâhu anhum. Wallahu a'lam.Allah melihat kepada makhluk-Nya pada malam nishfu (pertengahan) Sya ban lalu mengampuni seluruh makhluk-Nya kecuali orang musyrik dan orang yang bertikai.Asy ary. Auf bin Mâlik.) Hadits di atas adalah satu-satunya hadits shohîh yang menunjukkan keutamaan malam nishfu Sya ban. Dan hadits di atas dishohîhkan oleh Syaikh Al-Albany dari seluruh jalannya. Abu Hurairah. Tidak pernah dinukil dari Nabi shollallâhu alaihi wa alâ âlihi wa sallam dan para shahabatnya ada yang menghidupkan malam nishfu Sya ban secara khusus dengan melaksanakan shalat lail (malam) dengan melebihkan malam-malam lainnya. Dan hal ini berlaku bagi mereka yang mempunyai kebiasaan beribadah pada malam hari yang bertepatan dengan malam nishfu Sya ban.

akan tertolak. Para Sahabat Nabi s.w) pernah bersabda: "barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kita ini yang mana bukan sebahagian daripadanya. Tuhan tidak mengambil nyawa RasulNya sehinggalah Baginda selesai menyampaikan perutusan dengan seterangterangnya dan menghuraikan kepada ummah segala apa yang telah diperintahkan Allah samada amalan perbuatan mahupun percakapan. Berikut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama terkemuka di Timur Tengah untuk menjelaskan tentang amalan bidaah di malam nisfu Syaaban. Di celah-celah bacaan Yasin ini diselitkan dengan bacaan doa seperti . al-Tartushi.t untuk kebaikan dunia dan di akhirat tetapi tidak perlu dikhususkan di celah-celah bacaan Yasin di malam nisfu Syaaban.3)Bacaan yasin Umat Islam di Malaysia umumnya menyambut malam nisfu Syaaban ( 15hb Syaaban) dengan mengadakan majlis membaca surah Yasin sebanyak tiga kali selepas solat Maghrib. Kita boleh membaca surah Yasin sebanyak mungkin pada bila-bila masa untuk mendapat pahala tetapi tidak dengan mengkhususkan kepada malam nisfu Syabaan dan dengan bilangan tiga kali. Kita beramal dan beribadat adalah untuk mendapat pahala dan kebaikan . Diperhatikan bahawa amalan sambutan Nisfu Syaaban yang kaifiatnya sebegini tidak diamalkan di tempat lain di seluruh dunia. sebagaimana telah dicatatkan dalam kitab-kitab yang menyanjung Sunnah dan mengecam bid ah. begitu juga para salaf selepas mereka.a) bahawa Rasulullah (s. kesemua ini akan dicampakkan kembali kepada orang yang mencipta amalan tersebut. Hadis-hadis diriwayatkan mengenai fadhilat doa sempena nisfu Syaaban kesemuanya adalah maudhu (rekaan semata-mata). Kita digalakkan berdoa apa saja kepada Allah s.t. Mereka mengecam bid ah dan menegahnya.w tahu tentang hakikat ini. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah?" [al-Syur. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Jabir r. ditulis oleh bin Waddah. Ada beberapa hadis dhaif telah dirujuk tentang fadhilat puasa ini. Amalan ini hendaklah ada contohnya dari Rasulullah s." [al-Maa idah 5:3].w) bersabda dalam khutbah Baginda: "Tetaplah kamu dengan Sunnahku dan Sunnah para Khulafa' Rasyidun.a. bin Shamah dan lain-lain. Terdapat banyak lagi ayat Qur'an dan hadis yang seumpamanya.a.. Perhatikan bahawa beliau tidak menyebut amalan membaca Yasin dan doa-doa yang mengiringinya kerana amalan tersebut tidak diamalkan oleh penduduk di Timur Tengah atau di bahagian lain dunia Islam. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. selepas bacaan Yasin kedua doa supaya dipanjangkan umur dalam keberkatan dan selepas bacaan Yasin ketiga doa supaya dianugerahkan rezeki yang halal.a.. segala bacaan dan amalan yang kononnya dilakukan menurut Islam. tetapi ianya tidak boleh dijadikan pegangan.a. sebagaimana telah . Dan kita boleh membaca surah Yasin dan berdoa bersendirian. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa Allah telah sempurnakan agama umat ini. Berwaspadalah terhadap perkara yang baru diada-adakan. Boleh dikatakan bahawa amalan baca Yasin dan doa ini adalah sebahagian dari sekian banyak amalan bidaah ciptaan rakyat tempatan khusus untuk amalan penduduk nusantara ini! 'Solat Sunat' Nisfu Syaaban Firman Allah (mafhumnya): Pada hari ini. Tidak hairanlah tiada fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama muktabar dunia masakini tentang sahih batilnya amalan ini.a.w. dan menganjurkan puasa pada hari tersebut. selepas bacaan Yasin pertama dengan doa untuk diselamatkan dunia akhirat. Tidak ada nas (dalil) yang boleh dipercayai tentang puasa ini. setidak-tidaknya ia akan membazirkan masa dan memenatkan badan.w. serta berpegang teguhlah padanya.a 42:21] Dalam kitab al-Sahihain diriwayatkan daripada `Aisyah (r. meskipun ia berniat baik.a.w. di mana-mana dan bila-bila saja dan tidak perlu berkampung di masjid-masjid dengan harapan mendapat ganjaran istimewa dari Allah s. Amalan mengkhususkan bacaan dan doa tertentu pada sesuatu masa tanpa nas yang sahih adalah amalan bidaah yang tertolak dan dikhuatiri berdosa. kerana setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat.w telah menerangkan bahawa untuk ibadah yang direka selepas kewafatan Baginda. Antara amalan bid ah yang direka manusia ialah menyambut hari pertengahan dalam bulan Syaaban (Nisfu Syaaban). dan mencukupkan nikmatNya ke atas mereka. Baginda s. atau sahabat-sahabat atau ada petunjuk yang jelas dari al-Quran dan as-sunnah . Nabi (s.

Luqman bin Amir dan lain-lain. Menurut jumhur ulama. Hakim yang demikian kekuasaanNya ialah Allah Tuhanku. nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu dan (ingatlah). di mana mereka beribadah bersungguh-sungguh pada malam tersebut. dan hadis-hadis tentang fadhilat-fadhilat berkenaan hari tersebut adalah dhaif (lemah). Kemudian jika kamu berbantahbantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara.w. [al-Shura 42:10]. Orang awam menganggap bahawa malam tersebut adalah mulia kerana perbuatan mereka ini. maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. yang menyatakan dengan jelas bahawa sebarang perselisihan wajib dirujuk kepada Qur an dan Sunnah. Al-Hafiz bin Rejab (R. Beberapa riwayat tentang hal ini telah dinukilkan daripada sebahagian ulama salaf di Syria dan lain-lain. Makhul.a. menyambut nisfu Syaaban adalah bid ah.Abbas Sheikh al-Islam bin Taymiyah (rahimahullah). Kata mereka: semua ini adalah bid ah Imam Ahmad tidak pernah diketahui menyebut apa-apa pun tentang (adanya sambutan) Malam Nisfu Syaaban Tentang amalan berdoa sepanjang Malam Nisfu Syaaban. Prinsip asas yang penting ini telah disebutkan oleh Imam Abu l. Kita akan lihat beberapa petikan dari ulasan para alim ulama ini. [Aal Imr. dan inilah yang terbaik untuk manusia di dunia dan di akhirat: Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya [al-Nisa 4:59 mafhumnya] maksudnya ialah Hari Akhirat. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan fatwa ini daripada fuqaha (Ulama Ahli Fiqh) di Madinah. seterusnya wajib mentaati keputusan yang diperolehi daripada kedua-dua Nas ini. Hadis-hadis dha`if berkenaan ibadah hanya boleh diterimapakai untuk amalan ibadat yang terdapat menerusi nas-nas yang Sahih.A) menyebut di dalam kitabnya Lataa if al-Ma aarif tentang isu ini setelah membincangkannya secara panjang lebar Malam Nisfu Syaaban asalnya diutamakan oleh golongan Tabi in di kalangan penduduk Sham. dan inilah pandangan ulama-ulama Maliki dan lain-lain. Allah Maha Pengampun. Oleh itu sebarang amalan ibadat yang tidak dinyatakan di dalam kedua-dua (Qur an dan Sunnah) adalah bid ah dan tidak dibenarkan melakukannya. Antara ulama yang memperjelaskan hal ini adalah al-Haafiz bin Rejab.an 3:31] Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Ini merupakan syarat iman. sedangkan jumhur ulama di Hijaz menolak kesahihan riwayat ini. sebahagian besar yang lain pula adalah maudhu (rekaan). . antaranya Khalid bin Mi dan. taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. [al-Nisa 4:65] Banyak lagi ayat-ayat lain yang serupa maksudnya seperti di atas. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa tidak ada langsung riwayat sahih daripada Rasulullah s.a. Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku.w mahupun daripada Sahabat-sahabat Baginda (R. antara mereka adalah Ata dan Ibnu Abi Malikah. sebaliknya apa-apa yang didapati bercanggah dengan kedua-duanya mestilah ditolak. Sebagaimana Firman Allah (mafhumnya): Wahai orang-orang yang beriman. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya. Disebutkan bahawa mereka telah mendengar riwayat-riwayat Israiliyyat berkenaan kelebihan malam tersebut.w) ataupun daripada Para Sahabat Baginda Inilah apa yang telah disebutkan oleh al-Hafiz bin Rejab (R. dan lain-lain.A). Para alim ulama (rahimahumullah) telah sepakat bahawa apabila wujud perselisihan di kalangan umat.diperjelaskan oleh sebahagian besar alim ulama." [al-Nisa 4:59] Dan (katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu): Apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. oleh itu hadis-hadis dha`if tersebut tidak dapat digunapakai. Tidak ada asas yang Sahih bagi sambutan nisfu Syaaban. kepadaNyalah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku rujuk kembali (dalam segala keadaan).a. maka wajiblah merujuk kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s. Apa-apa keputusan yang diperolehi daripada salah satu atau kedua-duanya adalah syariat yang wajib ditaati. tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi (s. di dalam kitabnya Lataa if al-Ma aarif.A) mengenai Malam Nisfu Shaaban (pertengahan bulan Syaaban). kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. lagi Maha Mengasihani. apatah lagi mengajak orang lain melakukannya atau mengiktirafkannya.

Setelah orang yang terakhir dari mereka telah masuk. agar kamu bertakwa" [Al Baqarah:183] Keutamaan berpuasa: "Diriwayatkan dari Sahl bin Saad r.w bersabda: Tidak boleh berpuasa pada dua hari tertentu. maka baginya silakan berpuasa Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1812 Dilarang puasa pada hari raya: "Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a. pintu tadi ditutup kembali.w bersabda: Hendaklah kamu bersahur karena dalam bersahur itu ada keberkatannya" [Bukhari-Muslim] . Apabila tertutup awan. Kelak akan ada pengumuman: Di manakah orang yang berpuasa? Mereka lalu berduyunduyun masuk melalui pintu tersebut.a. maka dibukalah pintu-pintu surga. bersabda: Apabila tiba bulan Ramadan.a. maka hitunglah 30 hari Hadis riwayat Ibnu Umar ra.a katanya: Rasulullah s. Allah akan menjauhkannya dari api Neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun" [Bukhari-Muslim] Keutamaan bulan Ramadan Hadis riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada Hari Kiamat kelak.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah engkau berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan. Tiada lagi orang lain yang akan memasukinya" [Bukhari-Muslim] "Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r. ditutuplah pintu neraka dan setan-setan dibelenggu Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1793 Wajib berpuasa Ramadan jika melihat hilal awal Ramadan dan berhenti puasa jika melihat hilal awal Syawal. bahwa beliau menyebut-nyebut tentang bulan Ramadan sambil mengangkat kedua tangannya dan bersabda: Janganlah engkau memulai puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Ramadan dan janganlah berhenti puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Syawal.a.4)Kewajiban berpuasa dalam Al Qur an "Hai orang-orang yang beriman.w bersabda: Setiap hamba yang berpuasa di jalan Allah.w bersabda: Sesungguhnya di dalam Surga itu terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. iaitu Hari Raya Korban (Aidiladha) dan hari berbuka dari bulan Ramadan (Aidilfitri)" [BukhariMuslim] Bersahur (makan sebelum Subuh) itu sunnah Nabi: "Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Rasulullah s..a katanya: Rasulullah s. Tidak boleh masuk seorangpun kecuali mereka.: Dari Nabi saw. maka hitunglah (30 hari) Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1795 Larangan berpuasa satu atau dua hari sebelum bulan Hadis riwayat Abu Hurairah ra. Jika tertutup awan. kecuali bagi seorang yang biasa berpuasa.a katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah s. diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelummu.

a Rasulullah s.a.menyerulah Malaikat.w bersabda: "Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan Malaikat-Nya pula mendoakan bagi orang-orang yang sembahyang pada saf yang pertama.a katanya: Rasulullah s. mencaci. Riwayat Bukhari & Muslim Rasulullah s. tidak dapat diqadha kan dengan puasa setahun walaupun ia betul-betul (melakukan) puasa setahun itu. berlalulah siang dan tenggelamlah matahari. atau berkelahi. kita dilarang berkata kotor. kegembiraan semasa berbuka dan kegembiraan semasa menemui Tuhannya. Ibnu Majah dan at-Tirmidz Rasulullah s. mereka meninggalkan syahwat dan makanannya kerana-Ku.w bersabda yang maksudnya: Apabila datangnya bulan Ramadhan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan. hendaklah dia berkata: Sesungguhnya hari ini aku berpuasa.a. maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum" [Bukhari] Jika kita berpuasa.a Nabi s. Riwayat Bukhari & Muslim Rasulullah s.a. Apabila dia dicaci maki atau diajak berkelahi oleh seseorang.Berbuka di waktu maghrib: "Diriwayatkan daripada Umar r.w bersabda yang maksudnya: Sesiapa yang berbuka puasa Ramadhan bukan kerana rukhsah (kelonggaran) yang dirukhsahkan oleh Allah. dan (ketahuilah) Allah banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukinya. dan wahai orang yang merasa mahukan kejahatan. Hal ini untuk menempa diri kita agar memiliki akhlak yang terpuji: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. ada pada tiap-tiap malam (dalam bulan yang tersebut). syaitan dirantaikan. tapi kita berkata dusta atau menyakiti orang lain. kerana ia untuk-Ku dan Aku sendiri yang membalasnya.Tirmidzi .w bersabda: Apabila seseorang daripada kamu sedang berpuasa pada suatu hari. katanya: "Wahai orang yang mencari dan berkehendakkan kebaikan: Tampillah mengerjakannya. janganlah berbicara tentang perkara yang keji dan kotor.w bersabda yang maksudnya: Semua amalan anak Adam digandakan kebaikannya sepuluh kali ganda serupa dengannya hingga tujuh ratus kali ganda. pintu-pintu syurga dibuka. sesungguhnya hari ini aku berpuasa" [BukhariMuslim] Puasa yang sia-sia: "Dari Abu Hurairah ra: katanya Rasulullah saw berabda: "Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat jahat (padahal dia puasa). maka sia-sialah puasa kita. manakala pintu-pintu neraka ditutup. Nabi s.a.w bersabda: "Apabila bermula malam yang pertama dari bulan Ramadhan .a.w bersabda yang maksudnya:" Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadhan. Orang yang berpuasa pun bolehlah berbuka" [Bukhari-Muslim] Ketika kita berpuasa. Allah Azza Wajalla berkata: Melainkan puasa. dan bau busuk (dari mulut orang yang berpuasa) kerana berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau Musk." al-Bara' bin 'Aazib r.a katanya: Rasulullah s. Riwayat at.a. Riwayat Abu Daud."Seruan dan keampunan yang demikian.w telah bersabda: Apabila datang malam." Abu Hurairah r.a. berhentilah dari meneruskannya.a.

" dan Rasulullah akhirnya bersabda: "Berpuasalah di bulan-bulan Haram. Imam Nawawi seterusnya berkata bahawa: "Berdasarkan hadith Said ibn Jubair dari Ibn `Abbas itu bolehlah dibuat kesimpulan bahawa berpuasa di bulan Rejab itu sendiri tidaklah dilarang dan tidaklah juga digalakkan secara khususnya. dan beliau juga [ada ketikanya] tidak berpuasa berterusan sehingga kami menyangka bahawa beliau tidak berpuasa samasekali. walaubagaimanpun: berasaskan bahawa pada prinsipnya berpuasa itu sendiri merupakan suatu amalan yang dipuji. Rasulullah telah menggalakkan berpuasa di bulan-bulan Haram. ianya tertakluk kepada kaedah sepertimana berpuasa di bulan-bulan lain. tiada baginya saham buatnya di Hari Akhirat kelak. di mana hadith seorang lelaki yang mengulangi kata-katanya kepada Rasulullah : "Aku boleh menanggung lebih dari itu. Tiada dalil khusus yang mensabitkan secara nyata bahawa berpuasa di bulan Rejab itu dilarang mahupun digalakkan. Rasulullah pernah memakainya dan kami membasuhnya kepada orang sakit supaya mereka dapat disembuhkan dengan sebabnya.[Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dalam Kitab al-sawm. dalam bab berpuasa di bulan selain dari bulan Ramadhan. Aku kembali kepada Asma dan memaklumkan kepada beliau." Ianya juga sabit bahawa Ibn `Umar berpuasa di bulan-bulan Haram." Dan aku khuatir jalur juga termasuk sebahagian darinya. juga di dalam Ibn Majah dan Ahmad. Wallahu alam. aku mendengar `Umar ibn al-Khattab berkara bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda: "Sesiapa yang memakai pakaian diperbuat dari sutera.Berpuasa di Bulan Rejab Imam al-Nawawi (rahimahullah) menyebut: Tiada larangan dan tiada juga galakkan berhubung dengan bulan Rejab itu sendiri. berpuasa di bulannya turut digalakkan. [Imam Nawawi. dengan bahagian hujung tangan jubah itu juga dihiasi sutera dan berkata: "Ini adalah jubah Rasululah bersama `A'ishah sehingga beliau (Aishah) meninggal dunia. kemudiannya aku memilikinya. seorang hamba yang dibebaskan oleh Asma . . dan kami sedang berada di bulan Rejab. namun berdasarkan prinsip bahawa berpuasa itu sendiri merupakan amalan perbuatan yang digalakkan dan di dalam Sunan Abu Dawud (*) menyebut bahawa Rasulullah telah menjadikan berpuasa di bulan-bulan Haram adalah amalan terpuji. bagaimana pula kiranya seseorang itu berpuasa sepanjang waktu? Adapun berhubung dengan pakaian berjalur. [lihat Musannaf `Abd al-Razzaq 4:293. Hadith Berhubung dengan berpuasa di bulan Rejab [1] `Uthman ibn Hakim al-Ansari berkata: "Aku bertanya Said ibn Jubair berhubung dengan berpuasa di bulan Rejab. lalu beliau berkata: "Nah! Ini adalah jubah Rasulullah . merupakan bapa saudara kepada anak Ata melaporkan bahawa "Asma' telah mengutusku kepada Abdullah ibn `Umar dan berkata: "Telah sampai kepadaku bahawa kau mengharamkan tiga perkara: jubah berjalur. anak perempuan kepada Saidina Abu Bakar al-Siddiq. namun." dan beliau keluarkan dan tunjukkan kepadaku jubah yang diperbuat dari kain Parsi dengan dihiasi dari jalur-jalur sutera. Adapun berhubung dengan kain pelana merah. Abdullah menjawab: "Adapun berhubung dengan berpuasa di bulan Rejab. nah! ini adalah kain pelana Abdullah dan ianya adalah merah. dan berpuasa di bulan Rejab]. dan di dalam Sunan Abu Dawud. maka bulan Rejab yang merupakan salah satu dari bulan-bulan Haram. dan beliau berkara: Aku mendengar Ibn Abbas berkata: Rasulullah pernah berpuasa berterusan sehingga kami menyangka bahawa beliau tidak akan berbuka samasekali. Sharh Sahih Muslim Kitab 13 Bab 34 #179] (*) Di dalam Sunan Abu Dawud pada Kitab al-Siyam. kain pelana diperbuat dari sutera merah dan berpuasa penuh di bulan Rejab. pada Bab Berpuasa di bulan-bulan Haram . Musannaf Ibn Abi Shayba 1:125] [2] Abdullah." . dan bulan Rejab adalah salah satu dari bulan-bulan Haram.

dan berbukalah sebahagiannya. kaum keluarga Baginda dan para Sahabat Baginda. bersamaan 2 Rejab 1427 di Edinburgh. 27/07/2006. dan lain-lain di kalangan Salaf. tetapi berkata: Berpuasalah sebahagiannya. `A'isyah. ] ***** Imam Nawawi seterusnya menambah: "Hadith ini adalah dalil bahawa digalakkan mengambil berkat dari barang peninggalan dan pakaian para solehin. di mana beliau tidak menggalakkan berpuasa sepenuhnya di bulan Rejab. dari Abdallah ibn Yusuf. Saidina`Umar ibn al-Khattab. dari Ibrahim ibn Sulayman al-Barlisi. dan kejayaan itu adalah dari Allah jua. Scotland- . (wa fi hadha al-hadith dalil `ala istihbab al-tabarruk bi th r al-salih n wa thiy bihim). GF Haddad © -Siap diterjemahkan dengan izin Sheikh Gibril Fuoad Haddad oleh Abu Afaf pada hari ini. yang merupakan salah seorang Tabi in. dia sesungguhnyya tidak mengucapkan sedemikian itu melainkan pernah mendengarnya dari orang yang pernah mendengar orang yang diturunkan kepadanya wahyu (iaitu Rasulullah )." Selawat dan Salam buat Junjungan Rasulullah . Abu Talhah. dan penegasan beliau bahawa beliau berpuasa penuh di bulan Rejab dan juga berpuasa sepanjang waktu. [Pandangan lain Ibn Umar melalui hadith diriwayatkan Ahmad di dalam kitabnya "al-Mughni" 3:167. Pendirian mereka ialah puasa secara berterusan itu bukan sesuatu yang makruh. yang berkata: "Aku mendengar Abu Qilabah berkata: "Di sana ada suatu tempat di Syurga untuk mereka yang berpuasa di bulan Rejab. Imam Bayhaqi seterusnya menambah: "Walaupun ianya mawquf setakat Abu Qilabah (tidak sampai kepada Rasulullah). begitu juga Imam Shafi`e dan lain-lain. dari`Amer ibn Shibl." [Sharh sahih Muslim Kitab 37 Bab 2 #10] [3] Bayhaqi meriwayatkan dalam Shu`ab al-iman (#3802): Abu Abdallah al-Hafiz dan Abu Muhammad ibn Abi Hamid al-Muqri telah berkata: dari Abu al-`Abbas al-Asamm. Ini adalah mazhab beliau dan mazhab bapanya.[Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab al-Libas] Imam Nawawi seterusnya berkata: "`Jawapan Ibn Umar di atas berhubung dengan berpuasa di bulan Rejab itu adalah merupakan penafian beliau terhadap apa yang didengari oleh Asma kononnya beliau mengharamkannya. kecuali pada Hari Raya dan Tashriq.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful