Perbedaan Mazhab 4 Imam

Ok. Sepakati dulu ya arti mazhab, begini Mazhab (bahasa Arab: madzhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Mazhab menurut ulama fiqih, adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu¶. Ini adalah pengertian mazhab secara umum, bukan suatu mazhab khusus. Paham ya.. yuk mulai.. Begini. Di antara tonggak penegang ajaran Islam di muka bumi muncul beberapa mazhab raksasa di tengah ratusan mazhab kecil lainnya. Ada 4 Imam disini yang mengajarkan nya. Singkat nya, keempat mazhab itu adalah Al-Hanabilah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi¶iyah dan Al-Hanabilah. Sebenarnya jumlah mazhab besar tidak hanya terbatas hanya 4 saja, namun keempat mazhab itu memang diakui eksistensi dan jati dirinya oleh umat selama 15 abad ini. Keempatnya masih utuh tegak berdiri dan dijalankan serta dikembangkan oleh mayoritas muslimin di muka bumi. Masing-masing punya basis kekuatan syariah serta masih mampu melahirkan para ulama besar di masa sekarang ini. Berikut sekelumit sejarah keempat mazhab ini dengan sedikit gambaran landasan manhaj mereka. 1. MazhabAl-Hanifiyah. Didirikan oleh An-Nu¶man bin Tsabit atau lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Beliau berasal dari Kufah dari keturunan bangsa Persia. Beliau hidup dalam dua masa, Daulah Umaiyah dan Abbasiyah. Beliau termasuk pengikut tabiin , sebagian ahli sejarah menyebutkan, ia bahkan termasuk Tabi¶in. Mazhab Al-Hanafiyah sebagaimana dipatok oleh pendirinya, sangat dikenal sebagai terdepan dalam masalah pemanfaatan akal/ logika dalam mengupas masalah fiqih. Oleh para pengamat dianalisa bahwa di antaralatar belakangnya adalah: · Karena beliau sangat berhati-hati dalam menerima sebuah hadits. Bila beliau tidak terlalu yakin atas keshahihah suatu hadits, maka beliau lebih memlih untuk tidak menggunakannnya. Dan sebagai gantinya, beliau menemukan begitu banyak formula seperti mengqiyaskan suatu masalah dengan masalah lain yang punya dalil nash syar¶i.

Dasar madzhabnya: Al-Quran. Sebab mazhab ini tumbuh dan berkembang di kota Nabi SAW sendiri. meski tanpa harus merujuk kepada hadits yang shahih para umumnya. Qiyas. Metodologi mazhab ini menjadi sangat menentukan dalam dunia fiqih di berbagai negeri. syar¶u man qablana (syariat nabi terdahulu). Di kemudian hari.Berkembang sejak awal di kota Madinah dalam urusan fiqh. metodologi yang beliau perkenalkan memang sangat berguna buat umat Islam sedunia. karena kurang tersedianya nash-nash yang valid di Kufah. Apalagi mengingat Islam mengalami perluasan yang sangat jauh ke seluruh penjuru dunia. dan ushul. Imam Syafi¶i menulis madzhab lamanya (madzhab qodim). muraatul khilaf. 3. Ijma¶ dan Qiyas. di mana penduduknya adalah anak keturunan para shahabat. Memasuki wilayah yang jauh dari pusat sumber syariah Islam. Imam Malik sangat meyakini bahwa praktek ibadah yang dikerjakan penduduk Madinah sepeninggal Rasulullah SAW bisa dijadikan dasar hukum. tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 H. Kalau Al-Hanafiyah banyak sekali mengandalkan nalar dan logika. Ijma¶. Beliau mampu memadukan fiqh ahli ra¶yi (AlHanafiyah) dan fiqh ahli hadits (Al-Malikiyah). Beliau dilahirkan di Gaza Palestina (Syam) tahun 150 H. Kemudian beliu pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). Imam Malik membangun madzhabnya dengan 20 dasar. As-Sunnah (dengan lima rincian dari masing-masing Al-Quran dan As Sunnah. mazhab Maliki justru µkebanjiran¶ sumber-sumber syariah. Sunnah. lemah dan bermasalah yang beredar di masa beliau. Sebaliknya. Mazhab ini adalah kebalikan dari mazhan Al-Hanafiyah. Mazhab Al-Malikiyah Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi (93 ± 179H). Di Baghdad. amal ahlul madinah (perbuatan penduduk Madinah). Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijtihad yang bisa salah. Salah satu karangannya adalah ³Ar-Risalah´ buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab ³AlUmm´ yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. imam fiqh. menolak maslahah .· Kurang tersedianya hadits yang sudah diseleksi keshahihannya di tempat di mana beliau tinggal. Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul µilm di akhir bulan Rajab 204 H. lafaz umum. Perlu diketahui bahwa beliau hidup di masa 100 tahun pertama semenjak wafat nabi SAW. mafhum muwafakah. istishab. Mazhab As-Syafi¶iyah Didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy Syafi¶i (150 ± 204 H). Al-Quran. hadis. istihsan. saddudzarai¶. jauh sebelum era imam Al-Bukhari dan imam Muslim yang terkenal sebagai ahli peneliti hadits. perkataan sahabat. tekstualitas. Imam Syafi¶i adalah seorang mujtahid mutlak. begitu banyak hadits palsu. Mazhab ini ditegakkan di atas doktrin untuk merujuk dalam segala sesuatunya kepada hadits Rasulullah SAW dan praktek penduduk Madinah. mafhum mukhalafah. pemahaman zhahir. 2. maslahah mursalah. tanbih alal illah). Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya.

Abu Bakr Al-Khallal (w 311 H). Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu. . dan buanglah perkataanku di belakang tembok. Abul Qasim (w 334 H) yang terakhir ini memiliki banyak karangan tentang fiqh madzhab Ahmad. Beliau berguru kepada Imam Syafi¶i ketika datang ke Baghdad sehingga menjadi mujtahid mutlak mustaqil. Al-Buwaithi. ´Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad (w 273 H). jawaban atas pertanyaan dan lainlain. Dilahirkan di Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada bulan Rabiul Awal. Imam Syafi¶i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir. Mekah.000 lebih hadis. Al-Karabisyi dari Imam Syafi¶i. Syam.´ Kitab ³Al-Hujjah´ yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak. Ijam¶. Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran (w 274 H). Za¶farani. Madinah. Imam Syafi¶i mengatakan tentang madzhabnya.´ Penduduk Baghdad mengatakan. Mazhab Al-Hanabilah Didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy Syaibani (164 ± 241 H). Bashrah. Sunnah.´ Dasar madzhab Ahmad adalah Al-Quran. Namun beliau mengarang sebuah kitab hadis ³Al-Musnad´ yang memuat 40. Di antara murid Imam Ahmad adalah Salh bin Ahmad bin Hanbal (w 266 H) anak terbesar Imam Ahmad. Namun pengikutnya yang membukukannya madzhabnya dari perkataan. Shalih bin Ahmad lebih menguasai fiqh dan Abdullah bin Ahmad lebih menguasai hadis. Istishab. Sementara kitab ³Al-Umm´ sebagai madzhab yang baru yang diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir. Yaman. fatwah sahahabat. Salah satu kitab fiqh madzhab Hanbali adalah ³Al-Mughni´ karangan Ibnu Qudamah. Maslahah mursalah. saddudzarai¶. Beliau memiliki kukuatan hafalan yang kuat. Imam Ahmad adalah seorang pakar hadis dan fiqh.´ 4. seperti Kufah. Qiyas.´Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana orang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hanbal (Imam Ahmad). Imam Syafi¶i mengatakan. Abu Tsaur.´Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (213 ± 290 H). Imam Ahmad tidak mengarang satu kitab pun tentang fiqhnya.mursalah dan perbuatan penduduk Madinah. maka ia (hadis) adalah madzhabku. Murid yang adalah AlAtsram dipanggil Abu Bakr dan nama aslinya. Ar-Rabi¶ Jizii bin Sulaiman. AlMuzani. Gurunya sangat banyak hingga mencapai ratusan. Imam Ahmad mengunakan hadis mursal dan hadis dlaif yang derajatnya meningkat kepada hasan bukan hadis batil atau munkar. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di zamannya dengan berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim Al-Bukhari (104 ± 183 H).´Imam Syafi¶i adalah nashirussunnah (pembela sunnah). perbuatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful