PENTINGNYA SIRAH NABAWIYAH UNTUK MEMAHAMI ISLAM Tujuan mengkaji sirah nabawiyah ialah : Agar setiap muslim memperoleh

gambaran tentang hakikat islam secara paripurna,yang tercermin didalam kehidupan Nabi SAW,sesudah ia dipahami secara konsepsional sebagai prinsip,kaidah dan hukum. Merupakan upaya aplikatif yang bertujuan memperjelas hakikat islam secara utuh dalam keteladanan nabi Muhammad SAW. Sirah nabawiyah ini dibatasi dalam beberapa sasaran berikut ini : 1. Memahami pribadi kenabian Rasulullah SAW melalui celah-celah kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapinya. 2. Agar manusia mendapatkan gambaran menyangkut seluruh aspek kehidupan yang utama untuk dijadikan undang-undangdan pedoman kehidupannya. 3. Agar manusia mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya untuk memahami kitab Allah dan semangat tujuannya,sebab banyak ayat-ayat Alquran yang baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnyamelalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi Rasulullah SAW. 4. Seorang muslim dapat mengumpulkan tsaqofah dan pengetahuan islam yang benar baik menyangkut aqidah,hukum ataupun akhlaq. 5. Agar setiap pembina dan dai islam memiliki contoh hidup menyangkut cara-cara pembinaan dan dakwah. SUMBER SUMBER SIRAH NABAWIYAH 1. Kitab Allah Kitab Allah merupakan rujukan pertama untuk memahami sifat-sifat umum Rasulullah SAW.Ia mengemukakan sirah nabawiyah dengan menggunakan salah satu dari dua uslub: Pertama mengemukakan sebagian kejadian dari kehidupan dan sirahnya.seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang Badar,Uhud,Khandaq dan Hunain serta ayat-ayat yang mengisahkan perkawinan dengan Zainab binti Jahsyi. Kedua,mengomentari kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi utk menjawab masalahmasalah yang timbul atau mengungkap masalah yang belum jelas atau untuk menarik perhatian kaum muslim kepada pelajaran dan nasihat yang terkandungdidalamnya. 2. Sunnah nabawiyah yang sahih.Yakni apa yang terkandung dalam kitab-kitab para imam hadist yang terkenal jujur dan amanah.seperti kitab-kitab yangt enam,Muwaththa Imam Malik,dan Musnad Imam Ahmad. 3. Kitab-kitab sirah Kajian-kajian sirah di masa lalu diambil dari riwayat-riwayat pada masa sahabat yang disampaikan secara turun-temurun tanpa ada yang memperhatikan untuk menyusun atau menghimpunnya dalam suatu kitab.selanjutnya lahirlah kitab-kitab sirah Nabawiyah yang menyajikan secara menyeluruh,tetapi adapula yang memperhatikan segi-segi tertentu seperti al-Asfahani di dalam kitabnya Dalail an-nubuwwah,Tirmidzi didalam kitabnya asy-syamail dan Ibnu Qayyim al Jauziyah didalam kitabnya Zad al-Maad.

Sementara itu di jazirah Arabia.Demikian pula sistem pemikirannya tidak tersentuh sama sekali oleh filsafat-filsafat yang membingungkan yang ada di sekitarnya.Persia adalah ladang subur berbagai khayalan(khurafat)keagamaan dan filosofis yang saling bertentangan.Sedangkan romawi telah di kuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme.agar manusia tidak ragu terhadap kenabiaannya dan agar mereka tidak memiliki banyak sebab kewraguan terhadap kebenaran deakwahnya) dan kaum dimana Rasul ini di utus juga kaum yang mayoritas ummi.dan tidak pula membaca.ataupun sosial. Disamping itu Jazirah Arab secara geografis terletak diantara umat-umat yang sedang dilanda pergolakan.antara romawi di satu pihak dan Nasrani di lain pihak.masih menampakkan fitrah kemanusiaan dan kecendrungan yang sehat dan kuat serta cenderung kepada kemanusiaan yang mulia seperti setia.anak perempuannya atau saudaranya.Hanya saja mereka tidak memiliki pengetahuan yang mengungkapkan jalan kearah itu.Demikian pula India.yakni tidak terjangkau sama sekali oleh peradapan-peradapan tetangganya.Mereka juga tidak memiliki kekuatan militer Romawi.agar mukjizat kenabian dan syariat islamiyah menjadi jelas di dalam fikiran. Hikmah-hikmah lain yang di dapat antara lain: 1.Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradapan Persia yang memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan dan kebejatan moral.membolehkan harta dan menjadikan manusia sebagai serikat seperti perserikatan mereka dalam masalah air.bangsa Arab hidup dengan tenang.menurut istilah Allah.tetapi mereka lebih mudah disembuhkan dan diarahkan.akhlak.Diantara falsafahnya ialah mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya.RAHASIA DIPILIHNYA JAZIRAH ARABIA SEBAGAI TEMPAT KELAHIRAN DAN PERTUMBUHAN ISLAM Gambaran secara singkat kondisi umat-umat yang hidup disekitar jazirah arab sebelum islam.negeri ini sedang berada pada puncak kebejatan dari segi agama.dan membangkitkan peperangan diantara mereka dengan alasan harga diri dan kepahlawanan.rasa harga diri dan kesucian.api dan rumput.Negeri ini terlibat peretentangan agama.dermawan.jauh dari bentuk keguncangan tersebut.penolong.memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan.Ajaran ini mendapat sambutan luas dari kaum pengumbar nafsu. .Negeri ini mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan petualangan demi mengembangkan agama kristen vdan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah. Merupakan kelaziman dan kesempurnaan jika lembah yang di berkati ini menjadi tempat lahirnya dakwah islam yang notabene adalah millah Ibrahim dan menjadi tempat di utus dan lahirnya para pemungkas Nabi.Kebejatan moral dan pemerasan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri akibat melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak.Negeri ini tak kalah bejatnya dari Persia.mereka membunuh anak dengan dalih kemuliaan dan kesucian. Allah telah menghendaki Rasul-Nya seorang yang ummi(tidak bisa menulis dengan tangan kanannya. Pada waktu dunia dikuasai oleh dua negara adidaya Persia dan Romawi kemudian menyusul India dan Yunani. 2.akibatnya mereka sesat jalan.sebab Nabi muhammad termasuk keturunan Ibrahim as. Secara geografis Jazirah Arab sangat kondusif untuk mengemban tugas dakwah ini.tetapi bukan hanya ini semata yang menjadi sebab utamanya dipilih jazirah arab adalah termasuk kesempurnaan hikmah ilahiyah jika biah(lingkungan)tempat diutusnya Rasulullah dijadikan juga sebagai biah ummiyah(lingkungan yang ummi) bila dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada disekitarnya.Karakteristik mereka seperti bahan baku yang belum diolah dengan bahan lain.tidak ada pembauran antara dakwah islam dengan dakwah manusia yang bermacam macam.juga filsafat lain yaitu menghalalkan wanita.

hisab.mereka mulai mencampur adukkan kebenaran yang di warisinya itu dengan kebatilan yang menyusup kepada mereka.Mereka kembali menyembah berhala-berhala.kedua syari at dan akhlak.karena bahasa Arab memiliki banyak keistimewaan yang tidak di miliki bahasa lain.tidak ada Nabi sesudahnya.karena itu mereka mewarisi millah dan minhaj yang pernah dibawa oleh bapak mereka. Dakwah para Nabi didasarkan pada dua asas.Bangsa Arab adalah anak-anak ismail as.khususnya Baitu l-Haram.beribadah kepadaNya.Millah dan minhaj yang menyerukan tauhidi l-Lah.Selama beberapa abad mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah sampai datang bi tsah Muhammad SAW.Demikianlah bi tsah mereka saling sambung menyambung kepada berbagai kaum dan umat.mereka telah .menghormati syiar-syiarNya dan mempertahankannya.Akhirnya mereka jauh dari cahaya tauhid dan ajaran hanifiyah.Setiap Nabi mengajak kaumnya untuk mengimani semua perkara tersebut. Sudah menjadi kebijaksanaan Allah untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah islam dan media langsung untuk menterjemahkan kalam Allah dan penyampaiannya kepada kita. Setelah beberapa kurun waktu.Esensi aqidah mereka ialah iman kepada wahdaniyah Allah.mematuhi hukumNya.3. Orang pertama kali memasukkan kemusyirian kepada mereka dan mengajak merewka menyembah berhala adalah Amr bin Luhayyi bin Qam ah. Hubungan antara dakwah Nabi Muhammad dan dakwah Nabi terdahulu berjalan atas prinsip ta kid(penegasan)dan tatmim(penyempurnaan)sebagai mana di sebutkan dalam hadist.Hukum syariat hanya terbatas pada umat tertentu.maka masuklah kemusyrikan kepada mereka.DAN HUBUNGAN DAKWAHNYA DENGAN DAKWAH-DAKWAH SAMAWIYAH TERDAHULU Muhammad SAW adalah penutup para Nabi.Masing-masing dari mereka datang sebagai pembenaran atas dakwah sebelumnya. Dalam masalah syari at yaitu penetapan hukum yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi telah terjadi perbedaan menyangkut cara dan jumlah antara nabi satu dan nabi lainnya karena syari at termasuk dalam kategori insya bukan ikhbar.Ibrahim as.neraka dan surga.Tradisi-tradisi buruk dan kebejatan moral pun tersebar luas.pertama aqidah.Sebagai kabar gembira akan bi tsah Nabi sesudahnya. JAHILIYAH DAN SISA-SISA HANIFIYAH Islam hanyalah merupakan kelanjutan dari hanifiyyah yang di bawa oleh abu lanbiya (bapak para nabi).sesuai dengan kondisi umat tersebut.apabila telah dikuasai kebodohan dan dimasuki tukang-tukang sihir dan ahli kebatilan.Aqidah mereka sama.MensucikanNya dari segala perbuatan dan sifat tidak layak bagiNya.sehingga berbeda dengan masalah akidah.Penyembahan berhala dan kemusyrikan telah tersebar di Jazirah Arab .dari Nabi Adam as sampai Muhammad SAW.mengagungkan tempattempat suciNya.Seperti semua umat dan bangsa.nenek moyang Bani Khuza ah.Beriman kepada hari akhir. MUHAMMAD SAW PENUTUP PARA NABI.Semuanya membawa satu hakikat yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia yaitu dainunah lillahi wahdah(tunduk patuh kepada Allah semata).ini telah disepakati oleh kaum Muslim dan merupakan salah satu aksioma islam.

membenci penyembahan berhala yang dilakukan orang-orangArab dan mengecam kesesatan pikiran dan tindakan buruk lainnya.itulah Nasab Rasulullah yang telah di sepakati.Ri ab asy Syani dan pendeta Bahira. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah pada hari senin malam 12 rabiul awal.menghijau kembali tanaman tanaman di sekitar rumahnya yang tadinya kering sehingga kambing-kambing pulang dalam perut kenyang dan sarat air susu.sebagaimana tradisi Arab waktu itu.apa yang sudah rusak atau di ubah atau termasuk syiar kemusyrikan atau kebatilan dibatalkannya.meninggalkan aqidah tauhid dan mengganti agama Ibrahim.KELAHIRAN DAN PENYUSUAN NABI Nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul muthalib bin Hisyam bin Abdi Manaf(namanya alMughirah) bin Qushayyi bin Kilab bin Murrah bin Ka ab bin Lu ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin AnNadhar bin kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu iddu bin Adnan.ibunya Siti Aminah meninggal dunia.setelah genap berusia 8 tahun kakeknya meninggal lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib.mempercayai bahwa Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang taat dan menyiksa orang-orangyang berbuat maksiat.kemidian diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Selama keberadaan Nabi SAW di pedalaman Bani bSa d terjadilah pereistiwa pembelahan dada.atau menuduh bahwa Muhammad Saw telah mereguh susu dakwahdan risalahnya semenjak kecilnya dengan bimbingan dan arahan .dan dicatatnya pembatalan tersebut.kemidian ia di kembalikan ke ibunya setelah genap berusia lima tahun. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhamad untuk meluruskan kebengkokan mereka dan memperbaiki kerusakan mereka. SEJAK KELAHIRAN HINGGA KENABIAN NASAB.Dan Allah telah memilih Nabi SAW dari kabilah yang paling bersih.sewaktu Nabi Muhammad tinggal di kamar dan menyusu darinya.lalu Rasulullah meninjau syariat mereka.keturunan yang paling bersih dan suci dan utama. 2. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim.tak sedikitpun karat-karat jahiliyah yang menyusup kedalam nasabnya.Diantara sisa-sisa hanifiyah ini yang terkenal antara lain Qais bin Sa idah al-Ayadi.Allah telah memilihkan pertumbuhan ini karena beberapa hikmah diantaranya agar musuh Islam tidak mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati.kemudian tidak lama kehilangan kakeknya juga sehingga pertumbuhan pertama kehidupannya jauh dari asuhan bapak dan tidak mendapat kasih sayang dari ibunya. Di dalam nasab Nabi SAW yang mulia tersebut terdapat beberapa dalil yang jelas bahwa Allah lebih mengutamakan bangsa Arab dari semua manusia dan mengutamakan Quraisy dari semua kabilah yang lain. Beberapa Ibrah : 1.Selain itu dalam tradisi mereka juga masih terdapat sisa-sisa prinsip agama yang hanif kendatipun kian lama makin berkurang.juga ismail dan yang lainnya.lalu ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan di susukannya kepada wanita bernama Halimah binti Abi Dzuaib dari Bani Sa d bin Bakar. Bukan suatu kebetulan jika Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim.Bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandung dua bulan.kekasih Allah.ketika sudah berumur enam tahun.Nabi Allah bin Ibrahim.Adnan termasuk anak Ismail.Meskipun demikian diantara mereka masih terdapat orang-orang walaupun sedikit yang berpegang teguh dengan aqidah tauhid dan berjalan sesuai ajaran(hanifiyah):meyakini hari kebangkitan .Apa yang sesuai dengan ajaran ismail atau syiar syiar Allah di tetapkannya.

maka mereka mendatanginya dengan cemas.sebab kakeknya adalah seorang tokoh diantara kaumnya.mereka melewati seorang pendeta bernama Bahira.abu thalib menjawab Dia meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya . 3.Tujuan peristiwa tersebut adalah sebagai pengumuman terhadap suatu perkara Rasulullah saw.persiapan untuk mendapatkan pemeliharaan( ishmah)dan wahyu semenjak kecilnya dengan saranasarana material.kemudian Bahira menoleh kepada Abu thalib dan menanyakan kepadanya apa status anak ini di sisimu? Abu thalib menjawab anakku(abu thalib memanggil nabi saw dengan panggila anak karena kecintaannya yang mendalam).selama masa mudanya Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya di lakukan oleh para pemuda seusianya.Bahira bertanya kepadanya Dia bukan anakmu. Memasuki masa remaja Rasulullah saw mulai berusaha mencari rezeki dengan mengembalakan kambing.Bahira berkat Anda benar. 4.Abu thalib berkata Dia adalah anak saudaraku .tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup .hikmah lainnya agar jauh dari tangan tangan yang memanjakannya dan harta yang akan membuatnya hidup dalam kemegahan. Semenjak kecil.ia adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui injil dan ahli tentang kenasranian.pada waktu kafilah di Bashra.Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara besar .ini karena Rasulullah merupaka rahmat bagi manusia.lalu mengembalikannya ketempat semula.Kemudian Jibril mengeluarkan suatu gumpalan (alaqah)darinya lantas berkata ini adalah bagian setan yang ada padamu kemudian Jibril mencucinya didalam bejana emas dan air zam-zam. Sehubungan dengan usaha Rasulullah mengembalakan kambing untuk tujuan mencari rezeki terdapat tiga pelajaran penting bagi kita yaitu: .kemudian Abu thalib cepat-cepat membawanya kembali ke mekkah.diantara bentuk kemuliaan Allah kepada Muhammad saw yang paling menonjol adalah pemuliaan Allah kepada rumah Halimah as sa diyah karena kehadiran dan keberadaannya menjadi sebab utama bagi datangnya barakah dan pemuliaan ilahi.Rasulullah didatangi oleh Jibril ketika ia sedang bermain dengan anak-anak sebayanya.keluarga kepemimpinan dan kedudukan.dari bapak dan kakeknya. Peristiwa pembelahan dada di anggap sebagai salah satu tanda kenabian dan isyarat pemilihan Allah kepadanya untuk suatu perkara besar dan mulia.ini agar manusia lebuh mudah mengimani Rasulullah saw dan membenarkan risalahnya.dan jagalah dia dari orang orang yahudi.Lalu Jibril membelah hati(dadanya) dan mengeluarkannya.jika mereka melihatnya disini pastilah akan di jahatinya.melihat peristiwa ini anak anak yang sedang bermain dengannya lari menuju ibu susunya seraya berkata Muhammad telah di bunuh . Beberapa Ibrah : Para ahli kitab dari yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang bitsah Nabi dengan mengetahui tanda-tandanya.Ini mereka ketahui dari berita kenabian dan penjelasan tentang tandatanda dan sifat-sifatnya yang terdapat didalam Taurat dan Injil.YANG PERTAMA KE SYAM DAN USAHANYA MENCARI REZEKI Ketika berusia 12 tahun Rasulullah saw diajak pamannya Abu Thalib pergi ke syam dalam suatu kafilah dagaqng.bawalah dia pulang ke negerinya.Bahira bertanya apa yang telah dilakukan ayahnya? . PERJALANAN RASULULLAH SAW.sesuai dengan kehendak Allah Muhammad saw jauh dari asuhan keluarganya sejak kecil sampai akhirnya ia tinggal dengan pamannya yang tidak pernah menyatakan dirinya masuk islam hikmahnya agar tidak muncul tuduhan bahwa pamannya memiliki saham dalam dakwahnya dan bahwa persoalannya adalah persoalan kabilah.kemudian jibril mengambilnya dan menelentangkannya.kemewahan dan kedudukan.Kemudian Bahira melihat Nabi saw lalu ia mulai mengamati dan mengajajknya berbicara.

dan menjauhkan faktor-faktor keraguan terhadap kebenarannya.Rasulullah saw segera melakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk meringankan sebagian beban nafkah dari pamannya.sebaliknya harta yang terburuk ialah harta yang didapatkan seseorang tanpa bersusah payah atau tanpa imbalan kemanfaatan yang di berikan kepada masyarakat. Sesungguhnya Allah kendatipun demikian telah melindungi nya dari semua bentuk penyimpangan dan dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan dakwah. Bedah buku Sirah Nabawiyah 10 des 2008 By : Neni T. 2.terdapat penjelasan mengenai dua hal sangat penting yaitu : 1. 2. Terhimpunnya dua hal tersebut pada diri Rasulullah saw menjadi dalil yang jelas akan adanya inayah ilahi(pemeliharaan ilahi) secara khusus yang menuntunnya tanpa perantaraan faktor-faktor yang lazim(biasa)seperti pembinaan dan pengarahan.yang dengan kedua sifat ini Allah memperindah Nabi-Nya Muhammad saw.sehingga ia mendapati pada dirinya apa yang terdapat pada setiap pemuda berupa berbagai kecenderungan fitrah yang telah ditetapkan Allah pada manusia.tidak akan dihargai orang dakwahnya manakala mereka menjadikan dakwah sebagai sumber rezekinya atau hidup dari mengharapkan pemberian dan sedekah orang. Bahwa Nabi saw juga memiliki seluruh karakteristik manusia. Menyangkut kisah Nabi saw perihal dirinya yang telah mendapatkan pemeliharaan Allah dari segala keburukan sejak kecil dan awal masa remajanya.Selama ini Pamannyalah yang mengasuh dengan penuh kasih sayang sebagai seorang bapak.hikmah ilahi menghendaki agar kita mengetahui bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperolehnya dari usaha sendiri dan imbalan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dan saudaranya.tetapi begitu merasakan kemampuan untuk bekerja. Para aktivis dakwah . 3.tetapi beliau telah mendapat perlindungan lain yang tersamar yang menghalangi dari memperturutkan nafsunya yang tidak sesuai dengan dirinya yang ctelah dipersiapkan Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan menegakkan syariat islam.Allah menghendaki agar manusia mengetahui inayah ilahiyah ini kepada Rasulullah saw sehingga akan memudahkan keimanan terhadap risalahnya.1. Berkaitan dengan penjelasan tentang bentuk kehidupan yang di ridhai oleh Allah untuk para hambaNya yang saleh di dunia. . Selera tinggi dan perasaan halus.karena itu sekalipun belum mendapat wahyu atau syariat yang akan melindunginya dari memperturutkan dorongan-dorongan nafsu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful