ANIMASI

PENGENALAN
y Animasi digunakan untuk memberi gambaran

pergerakan bagi sesuatu objek.
y Ia membolehkan sesuatu objek yang pegun atau

statik dapat bergerak dan kelihatan seolah-olah hidup.
y Animasi boleh dalan bentuk dua dimensi, tiga

dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas.

y Pakar animasi yang juga sering dikenali sebagai

animator diperlukan dalam jumlah yang banyak bagi menghasilkan suatu animasi yang berkualiti tinggi memerlukan perancangan yang teliti serta komitmen yang tinggi.
y Kos penghasilannya juga agak tinggi disamping

tempoh masa yang diperlukan bagi membentuk animasi yang dikehendaki juga agak lama.

y Penggunaan animasi dalam sesuatu persembahan

maklumat juga dapat menceriakan proses penyampaiannya.
y Ia juga membolehkan sesuatu persembahan yang

disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistik berbanding penggunaan teks semata-mata.
y Di samping itu, animasi juga mampu memberi

penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian para penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan.

DEFINISI ANIMASI
y Animasi berasal daripada perkataan latin bermaksud

dihidupkan (bring to life)

y Mengikut kamus dewan bahasa dan pustaka animasi

merujuk kepada satu perbuatan atau proses menjadikan sesuatu agar kelihatan hidup. proses membentuk ilusi pergerakkan di dalam filem atau video menerusi gabungan gambar-gambar atau pun gabungan pergerakan yang direkod daripada kerangkakerangka imej.

y Computer Animation Dictionary animasi sebagai satu

y Animasi berasal dari dari dunia foto, ilustrasi

rekabentuk grafik (komunikasi visual).
y Animasi merupakan suatu media yang lahir dari dua

disiplin (konvensi), iaitu film dan gambar.
y Keinginan manusia untuk membuat gambar atau

imej yang hidup dan bergerak sebagai perantaraan dari pengungkapan (expression).

y Perkataan animasi = animation, berasal dari kata

dasar to animate = menghidupkan (Wojowasito 1997).
y Definisi umum animasi Animasi merupakan suatu

kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati; Suatu benda mati diberikan dorongan kekuatan, semangat dan emosi untuk menjadi hidup dan bergerak, atau hanya berkesan hidup.

TEKNIK-TEKNIK ANIMASI

ANIMASI TRADISIONAL
y Sebelum berkembangnya teknologi animasi berkomputer, semua

animasi tradisi dilakukan menggunakan tangan.

y Bagi setiap satu saat animasi ia memerlukan sekitar 20 bingkai dan

bayangkanlah masa dan tenaga yang diperlukan bagi menghasilkan sebuah animasi yang lengkap. memerlukan seseorang melukis sekitar 2400 helaian imej.

y Bagi menghasilkan animasi yang memakan masa 2 minit contohnya

y Terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan bagi membantu di

dalam proses penghasilan animasi secara tradisional, antaranya : Ø Keyframes Ø Animasi Sel Ø Onion Skinning

KEY FRAMES
y Sebuah lukisan yang menyatakan permulaan dan

titik penghujung mana-mana peralihan licin.
y Digelar "bingkai-bingkai" kerana kedudukan mereka

dalam tempoh diukur dalam bingkai-bingkai pada satu jalur filem.

ONION SKINNING
y Satu grafik komputer 2D menggunakan satu teknik

dalam mewujudkan kartun animasi dan filem-filem penyuntingan melihat beberapa bingkai serta-merta. y Juruanimasi atau editor boleh membuat keputusan pada bagaimana untuk mewujudkan atau mengubah satu imej berdasarkan imej dahulu.

ANIMASI SEL
y Diperkenalkan oleh Disney di mana menggunakan

beberapa siri daripada grafik berlainan pada setip kerangka frame
y Satu minit animasi akan memainkan 1,440 kerangka y Cel berasal daripada kertas celluloid yang digunakan

untuk lukisan pada setiap kerangka tetapi sekarang telah digantikan dengan plastik

y Animasi cel telah bermula dengan keyframe untuk

sesuatu aksi
y Kerangka akan dilukis cara tweening y Tweening untuk sesuatu aksi memerlukan

pengiraan bilangan kerangka di antara keyframe dan laluan aksi yang akan diambil

Persembahan imej ini bagaimana 2 sel lut sinar, setiap dengan satu ciri lain dilukis diatasnya, dan satu latar belakang legap adalah difotografkan bersama untuk membentuk imej komposit.

ANIMASI KOMPUTER
y Mengamalkan konsep yang sama seperti animasi cel

:menggunakan layer, keyframe, tweening
y Menggunakan nilai piksel RGB, mengenalpasti bucu-

bucu sesuatu objek dan bercampuran warna supaya dapat menghasilkan transparencies, inversion dan effect
y Boleh setkan kadar kerangka pada komputer tetapi

bergantung kepada keupayaan komputer

y Animasi berkomputer merujuk kepada animasi yang

dibentuk dan dihasilkan dengan menggunakan teknologi komputer dan elektronik. y Terdapat pelbagai kaedah di dalam penghasilan animasi berkomputer, iaitu daripada animasi mudah sekadar pergerakan objek secara linear merentasi skrin sehinggalah kepada animasi 3 dimensi yang mengkagumkan. y Beberapa istilah dan proses yang sering terlibat di dalam penghasilan sesebuah animasi berkomputer iaitu : Ø Tweening Ø Keyframe

KESAN KHAS ANIMASI
y Selain daripada animasi 2D dan 3D, terdapat juga

beberapa jenis animasi lain yang ada dan antara yang paling utama ialah kesan khas animasi.
y Beberapa kesan khas animasi yang utama ialah :

§ § §

Morphing Warping Virtual Reality

MORPHING
y Kesan yang popular di mana satu imej akan bertukar

menjadi imej lain y Boleh gunakan ke atas objek statik ataupun objek yang bergerak y Imej yang dimorphkan selalunya adalah dalam kadar 8 kerangka sesaat dengan setiap satu transisi yang mengambil masa 4 saat y Menggunakan teknik keypoint ± di mana lebih keypoint ynag disetkan ke atas imej lebih lancar perjalanan proses morphing tersebut

Tiga bingkai membentuk satu morf dari George W. Bush kepada Arnold Schwarzenegger menunjukkan titik tengah antara dua.

PERISIAN ANIMASI

ANIMASI GIF
y Merupakan teknologi animasi yang terawal dan agak mudah

untuk dihasilkan. Animasi gif sebenarnya merujuk kepada siri imej-imej statik berformatkan gif dan ianya disusun berturutan dengan menggunakan perisian-perisian animasi gif. statik tadi akan kelihatan bergerak mengikut susunan yang telah ditetapkan tadi (konsep yang digunakan di dalam pembangunan animasi jenis sel). tujuan penghasilan papan pengiklanan menerusi halaman web atau lebih popular dikenali sebagai ³banner´.

y Apabila dimainkan menggunakan pelayar web, imej-imej

y Animasi gif ini amat popular digunakan terutamanya bagi

y Ia juga boleh digunakan bagi memaparkan logo atau

sekadar membentuk ikon-ikon yang senantiasa berputar atau berkerlipan di halaman web. Antara perisianperisian yang sering digunakan bagi tujuan pembangunan animasi gif ialah Ulead Gif Animator dan Gif Construction Set. di mana-mana komputer yang menggunakan pelayar web tanpa memerlukan perisian tambahan atau plug-in. Kelemahannya ialah ianya tidak boleh diintegrasikan dengan audio serta tidak mampu berinteraksi dengan pengguna.

y Kelebihan animasi jenis gif ialah ianya boleh dimainkan

SHOCKWARE (FLASH & DIRECTOR)
y Shockwave merupakan suatu piawaian yang amat popular dan mendapat

sambutan ramai bagi tujuan persembahan multimedia menerusi internet. menghasilkan interktiviti peringkat tinggi. menerusi internet.

y Ia bukan sahaja mampu memaparkan animasi malah juga berupaya

y Shockwave telah diterima ramai sebagai pelopor teknologi animasi

y Ini kerana kebanyakan animasi berformatkan Shockwave menggunakan

teknologi ³Streaming´ dan bukannya ³Downloading´.

y Ini bermakna sesebuah animasi tersebut tidak perlu ditunggu sehingga

selesai dipindahterima sebelum boleh dimainkan sebaliknya ia boleh terus dimainkan di skrin komputer disepanjang proses pemindahan terima.

y Teknologi Shockwave ini dipelopori oleh syraikat

gergasi dalam bidang multimedia iaitu Macromedi Inc.

y Terdapat pelbagai jenis Shockwave yang ada

antaranya Shockwave Director, Flash, Authorware dan juga Freehand.

y Namun, untuk tujuan animasi, Shockwave Director

dan Shockwave Flash merupakan yang paling utama.

KATEGORI ANIMASI

2 DIMENSI
y Animasi dua dimensi juga kadangkala dikenali

sebagai animasi linear. y Ia merujuk kepada pergerakan objek yang mudah merentasi skrin sesebuah skrin paparan. y Beberapa kaedah yang digunakan bagi membangunkan animasi dua dimensi. Antaranya : # Animasi Laluan (Path Animation) # Animasi Sel (Cel Animation) # Animasi Skrin atau Transaksi Objek # Animasi Fon dan Ikon

y Perisian animasi dua dimensi menambahkan

pergerakan dan juga pergerakan pada imej yang statik.
y Perisian ini sama ada menggunakan imej vektor atau

bitmap sebagai objek, pergerakan atau animasi akan dicapai melalui siri frame-frame yang tersusun.

y Biasanya animasi 2D yang dihasilkan menggunakan

perisian bahasa gubahan yang sememangnya telah sedia menyediakan kemudahan-kemudahan bagi tujuan tersebut.
y Contohnya perisian Macromedia 5.0 meyediakan 5

pilihan bagi menghasilkan pelbagai bentuk animasi laluan (path animation) yang dikehendaki

y Animasi 2D digunakan untuk program yang mudah

dan didapati kos perisiannya lebih murah berbanding perisian animasi 3D Perisian animasi 2D yang paling popular ialah Macromedia Director dan Macromedia Flash.
y Perisian ini memerlukan kemahiran sebelum dapat

digunakan dengan berkesan.

y Ia bukan sahaja mampu menghasilkan animasi

laluan malah animasi sel yang berorientasikan konsep keyframe, tweening, onion skinning dan sebagainya juga mampu dihasilkan

3 DIMENSI
y Merujuk kepada animasi yang mengandungi objek

tiga dimensi yang biasanya terbentuk menerusi pemodelan atau formula matematik
y Setiap objek mampu dipapar serta dipertontonkan

dari pelbagai sudut pandangan, memberikan ilusi seolah-olah ianya objek sebenar yang berdimensi.

y Terdapat beberapa kaedah pembangunan animasi

tiga dimensi. Antaranya : # Penghasilan Papan Cerita (Storyboarding) # Pemodelan (Modelling) dan Pencahayaan (Lightning) # Pemetaan (Mapping) # Rendering dan Animasi

y Perisian animasi 3D membolehkan penghasilan objek 3D

dengan animasi yang bersesuaian dibangunkan.
y Pada peringkat asas, perisian animasi 3D yang mudah,

murah dan senang digunakan antaranya ialah Asymmetrix 3DFX, Ulead Cool 3D, Crystal Flying Fonts Pro dan Ray Dream 3D.
y Di peringkat pertengahan, perisian seperti Specular

Infini D, Visual Reality, Ray Dream Studio dan Macromedia Extreme 3D merupakan antara pilihan yang bijak.

y Di peringkat yang lebih tinggi, perisian 3D yang

lebih canggih antara lain ialah 3D Studio Max dari Kinetix, NewTech¶s Lightware 3D, Maya, Houdini dan juga Microsoft SoftImage.
y Perisian-perisian seperti ini sering digunakan bagi

tujuan penghasilan animasi yang lebih kompleks misalnya dalam industri perfileman.

PENGGUNAAN ANIMASI

PENDIDIKAN
y Penggunaan animasi dalam sesuatu persembahan

maklumat juga dapat menceriakan proses penyampaiannya.
y Ia juga membolehkan sesuatu persembahan yang

disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistik berbanding penggunaan teks semata-mata.
y Di samping itu, animasi juga mampu memberi

penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian para penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan.

y Animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep

yang kompleks secara visual dan juga dinamik.
y Ini membolehkan proses membuat hubungan atau

perkaitan mengenai suatu konsep atau proses yang kompleks lebih mudah untuk dipetakan ke dalam minda pelajar dan seterusnya membantu dalam proses pemahaman.

y Animasi digital juga boleh digunakan bagi

membantu menyediakan persekitaran pembelajaran secara maya.
y Ini terutamanya bagi menangani keadaan di mana

persekitaran yang sebenarnya sukar atau tidak boleh disediakan, membahayakan ataupun mungkin melibatkan kos yang tinggi.

y Persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan

oleh teknologi animasi mampu memudahkan proses penerangan konsep atau pun demonstrasi sesuatu kemahiran. Ianya membolehkan seseorang pelajar memanfaatkan lebih banyak deria dalam proses pengumpulan maklumat.
y Ini secara tidak langsung mempercepatkan proses

pemahaman serta mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh masa yang lebih lama di dalam ingatan.

MULTIMEDIA INTERAKTIF
y Sampel kajian adalah dua kumpulan pelajar Diploma

Kejuruteraan Elektrik 1A sesi 2003/2004 di Politeknik Sultan Hj. Ahmad Shah Kuantan, Pahang. y Hasil kajian telah menunjukkan bahawa : (i) penggunaan animasi melalui multimedia interaktif telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian elektrik dan elektonik (ii) antara tiga jenis elemen animasi yang dikaji, elemen ilustrasi telah dikenalpasti oleh pelajar sebagi elemen paling penting bagi membantu mereka mempelajari elektrik dan elektronik (iii) penggunaan animasi melalui multimedia interaktif juga telah meningkatkan interaksi dua hala antara pensyarahpelajar.