P. 1
Pentaksiran Pn Nab

Pentaksiran Pn Nab

|Views: 2,801|Likes:
Published by EmmettHaniff

More info:

Published by: EmmettHaniff on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • HALAMAN PENGAKUAN
 • NAMA : MOHD HANIFF BIN ABDUL MURAD
 • PENGHARGAAN
 • ISI KANDUNGAN
 • 1.0 PENGENALAN
 • KONSEP PENTAKSIRAN
 • DEFINISI PENTAKSIRAN
 • 2.0 Kanak- kanak Bermasalah Pembelajaran µDYSLEXIA¶
 • Adakah individu Disleksia
 • mempunyai keistimewaan?
 • 3.1.1 PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
 • 3.1.2 MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN
 • 3.1.3 MEREKOD MAKLUMAT
 • Senarai Semak
 • Prosedur
 • Rekod Skala Kadar
 • Rekod Anekdot
 • Rekod Berterusan
 • Prosedur menyediakan rekod berterusan
 • PENYIMPANAN MAKLUMAT
 • Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah
 • HASIL KERJA MURID
 • REKOD PERIBADI MURID
 • PELAPORAN
 • REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID
 • Pengetahuan
 • Kemahiran
 • Kreativiti
 • Sikap Dan Sahsiah
 • Komunikasi
 • INSTRUMEN SOAL SELIDIK
 • KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU
 • A. KEMAHIRAN SOSIAL MURID
 • B. TINGKAH LAKU MURID
 • 3.2.1 Instrument Tingkah Laku
 • Instrumen komponen tingkah laku
 • Instrument kemahiran pengamatan
 • BIL. ASPEK TINGKAH LAKU
 • RESPON
 • YA TIDAK
 • KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS
 • BIL KEMAHIRAN YANG DIUJI BIL SOALAN
 • 5.0 Rumusan Kajian Kes
 • 7.0 BIBLIOGRAFI

\ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU PENGKALAN CHEPA, KELANTAN

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN( PKU 3106)

NAMA

: MOHAMAD HANIFF BIN ABDUL MURAD (890511-11-5107)

NAMA PENSYARAH: PN HJH SITI ZAINAB BT BAKAR TARIKH SERAHAN : 18 APRIL 2011

0

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui bahawa karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Yang benar,

«««««««««««««. NAMA : MOHD HANIFF BIN ABDUL MURAD NO IC : 890511115107

1

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus Anatomi dan Fisiologi dengan jayanya. Kami juga telah dapat menghantar tugasan ini tepat pada masanya tanpa sebarang masalah. Kami berasa amat gembira kerana ditugaskan oleh pensyarah kami, Pn Hjh Siti Zainab Bte Bakar untuk menyiapkan kerja kursus ini. Di sini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang banyak membimbing kami dalam menyiapkan tugasan ini

dengan jayanya. Kepada rakan-rakan yang sering membantu kami juga diucapkan terima kasih kepada mereka.

Walaupun pelbagai rintangan serta dugaan dalam mencari maklumat mengenai tajuk yang kami bincangkan ini tetapi dapat kami atasinya iaitu dengan bantuan rakanrakan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan komitmen yang diberikan oleh pihak yang terlibat.

Kerjasama dan kesungguhan serta komitmen yang jitu antara ahli kumpulan yang banyak bertungkus lumus dalam menyiapkan kerja khusus ini adalah amat dititikberatkan sama sekali dan kami bersyukur kerana ianya membuahkan hasil yang amat berguna kepada kita semua. Sampai di sini sajalah yang dapat kami coretkan sebagai renungan dan sebagai pedoman serta penghargaan terhadap pihak yang terlibat.

2

ISI KANDUNGAN Soalan Tugasan 1.0 2.0 Pengenalan Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas Kanak- kanak Bermasalah Dyslexia 2.1 3.0 Peta Konsep 10 3 7

Pelaksanaan Pentaksiran 3.1 3.2 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran Instrument pentaksiran 3.2.1 Kemahiran sosial 3.2.2 Tingkah laku 3.2.3 Aspek kebolehan pembelajaran asas

4.0 5.0 6.0 7.0

Hasil Kajian Rumusan hasil kajian Refleksi Bibliografi Lampiran

24 29 31 36

3

Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.0 PENGENALAN Dalam bidang pendidikan.Selain itu pentaksiran juga digunakan untuk mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluru dan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. afektif dan psikomotor.Hasil pentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam perkara berikut iaitu mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.Dalam konteks kurikulum ini. (Akta 550).1. Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka.Tambahan lagi ia penting bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Amalan ini sejajar dengan keperluan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) .penilaian perlu disepadukan dengan aktiviti-aktiviti bilik darjah supaya penilaian dapat memainkan peranannya membantu pelajar dan guru meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 4 . la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996.Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid.Keprihatinan masyarakat terhadap akauntabiliti guru memberikan pengajaran yang berkesan dan membantu pembelajaran pelajar.menyebabkan penilaian berasaskan rujukan kriteria atau juga dikenali sebagai penilaian berasaskan objektif digunakan secara meluas di sekolah.guru-guru menggunakan penilaian yang lebih menjurus kepada keperluan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan pentaksiran adalah bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta.Maklumat yang diperolehi menjadi: bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat. mengumpul. KONSEP PENTAKSIRAN Dalam konteks pendidikan.Tambahan lagi pentaksiran digunakan bagi mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pengajaran dari masa ke semasa dan mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran.Seterusnya produk yang 5 . memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. Secara tuntasnya . merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid serta mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. mengumpul.Mengikut pakar dan penulis buku yang terkenal dalam bidang berkenaan iaitu David Payne dalam bukunya Applied Educational Assessment Edisi Kedua tahun 2003.Selain itu. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. merekod. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat. Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.Penghakiman ialah proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar.Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.Melalui proses iaitu Langkah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. merekod.

pengukuran.seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Berdasarkan keterangan diatas.penganalisisan dan penyimpulan. strategi pengajaran dan program penempatan serta sebagai satu alat untuk membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu berkeperluan khas atau sebaliknya. merekod dengan menggunakan alat dan teknik yang tertentu dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian. penaksiran boleh merujuk kepada satu proses yang sistematik dalam mengumpul data dan maklumat. Pentaksiran ialah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. 6 .Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian.dihasilkan ialah pengetahuan. menterjemah.pengujian dan pengukuran merupakan aktiviti-aktiviti utama dalam aktiviti penilaian.Prosedur penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas seperti yang berikut : Peringkat Persediaan ujian Peringkat pentadbiran ujian Peringkat pemeriksaan dan pengukuran Peringkat analisis Peringkat Interprestasi dan tindakan Secara kesimpulannya. kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan.

portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. lembaran kerja. memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog. 2000). merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon 7 . strategi pengajaran dan program penempatan. merekod.DEFINISI PENTAKSIRAN Pentaksiran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.Manakala David Lambert & David Lines ( 2000 ) menyatakan penaksiran adalah proses mengumpul.Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. menulis. Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. mengira dan sebagainya.Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. Taylor ( 2000 ) merujuk kepada proses mengumpul maklumat yang berkaitan untuk membantu individu membuat keputusan. Seterusnya.Ia hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996.(Akta 550) Penaksiran mengikut Ronald L. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya.Menurut Raymond ( 2000 ) pula penaksiran digunakan sebagai alat membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu mempunyai keperluan khas ataupun tidak. Penaksiran pendidikan dan psikologi kanak-kanak khas melibatkan pengumpulan maklumat yang berkaitan dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian. jurnal. menterjemah. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. maklumat yang diperolehi hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. mengumpul.

Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut.about. pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca. Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. potensi murid bagi memperkukuhkan dan mempertingkatkan perkembangan mereka serta membolehkan guru mengambil 8 . menulis. Pentaksiran memberikan murid. mengira dan sebagainya. pembelajaran dan perundangan berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. mengira mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi.pelajar kepada tugas pendidikan. Mc Cluhan ( 1994 ). strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. kekurangan dan kelebihan murid berkenaan untuk penempatan. menulis. Manakala Gearheart & Gearheart ( 1990 ) pula menyatakan penaksiran satu proses yang sistematik untuk mengumpul dan mengintepretasikan data untuk tujuan keputusan intervensi dan penempatan pelajarpelajar khas. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan.com/od/assessment/a/Aandee. Mengikut pemahaman saya. Mengikut pemahaman saya. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. jurnal. mendefinisikan pentaksiran adalah satu proses sistematik mengumpul data dan maklumat yang relevan bertujuan untuk membuat keputusan. Merujuk http://specialed. Segala bukti dan data tersebut menggambarkan tahap kebolehan. lembaran kerja. Sementara itu . portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca.htm iaitu satu laman web pendidikan khas. matlamat keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi.

0 Kanak.kanak Bermasalah Pembelajaran µDYSLEXIA¶ Kanak-kanak Disleksia mempunyai 2. 2.tindakan susulan yang berkesan dalam mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.afektif dan psikomotor.1 Peta Konsep sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan symbol visual dengan bunyi DYSLEXIA Mereka mungkin mengalami kesukaran Dianggarkan 4 ± 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Mempunyai keupayaan intelek yang normal Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan Membaca Menulis Memahami Mengeja Mengira 9 .

kanak-kanak Disleksia mungkin : Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : 15 dengan 51 ³was´ menjadi ³saw´ µb¶ dengan µd¶µ Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut Keliru dengan konsep masa seperti µsemalam¶.Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : Lambat bertutur Mengalami kesukaran sebutan atau rima Sukar menulis nama sendiri Payah mengenal bentuk atau warna Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. menulis. µesok¶ Kesukaran memahami. mengeja atau mengira Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas Kesilapan semasa membaca huruf. µ hari ini¶ . mengingati dan mengikuti arahan Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah 10 .

kecelaruan tingkahlaku) Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : o o o Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : o o o o o o o o Terapi pertuturan Latihan pendengaran dengan bantuan komputer Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) Merasa pergerakan bibir Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : o o o Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur Pengulangan semasa mengajar (konsep ajar berlebihan) Gunakan video atau kaset untuk belajar Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia o Program pemulihan khusus : o 11 . pelakon (Whoopi Goldberg).Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? Masalah yang mungkin dialaminya Salah sangka dan digelar sebagai Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (LeeKuan Yew). amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan. malas. bodoh atau lembab Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan Gangguan emosi (seperti kemurungan) Masalah tingkahlaku (seperti melawan. artis (Leonardo da Vinci) dan saintis(Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.

Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja. Menentukan tempoh masa pemerhatian. 4. Menentukan aspek yang hendak diperhatikan. b. 6. 3. Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Menentukan instrumen yang hendak digunakan. 3. Apa maksud pemerhatian? 12 .2 MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN 1. 2.3.0 Pelaksanaan Pentaksiran 3. Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran.1 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran 3. Bagaimana pentaksiran dilaksanakan? Dalam pendidikan prasekolah pentaksiran dan penilaian dilakukan melalui pemerhatian. Menepati apa yang hendak dinilai. 4. Item boleh diukur. Tujuan yang jelas. Membina Instrumen: Instrumen yang dibina perlu mempunyai ciri-ciri berikut: 1.1. 2.1 PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN a. 5. 2. Merancang: sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. guru hendaklah merancang perkara-perkara berikut: 1.1. 3. 3. Mengenal pasti murid yang hendak dinilai.

pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat clan merekodnya dengan tepat.4. perbualan dan hasil kerja seperti berikut: i.Perbualan atau interaksi antara murid dengan guru/murid dengan murid. Membuat kolaj dalam kumpulan. 5. Apakah yang diperhatikan? Pemerhatian dibuat terhadap tingkah laku. Mengikat tali kasut. -Interaksi murid dengan bahan. Menyelesaikan masalah bersama rakan. Pemerhatian ialah pengamatan kepada pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. -Hasil kerja murid. -Bacaan. 13 . Berlari sambil melompat. Tingkah laku. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid yang boleh diperhati dan dinilai adalah seperti berikut: . 6. ii. Contohnya:‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bermain pondok-pondok bersama rakan-rakan. Dalam konteks pentaksiran. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid. -Bersoal jawab. Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. -Main peranan. -Nyanyian.

Sesuatu perlakuan telah dilakukan. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan.3. g) Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau hasil pembelajaran atau tingkah laku murid. Tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas. 14 . Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. sikap dan kebolehan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada. kemahiran. ‡ ‡ ‡ Sesuatu tingkah laku/ciri ada atau dapat diperhatikan. kemajuan dan pencapaian murid. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. Rekod Berterusan (Running Record) Senarai Semak. f) Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat/ kekal. Senarai Semak b. Digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. Kekerapan sesuatu tingkah laku. kebolehan.1. Prosedur Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak: a) b) c) d) e) Disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Contoh rekod seperti berikut: a.3 MEREKOD MAKLUMAT Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Rekod Anekdot d. Skala Kadar c.

Menulis apa yang dilihat secara objektif. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah: a. c. unik dan signifikan untuk direkod. Rekod Berterusan Rekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. bila clan di mana berlaku. 15 . Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. merangkumi kelebihan dan kekurangan. e. d. Rekod Anekdot Satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting.Rekod Skala Kadar Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan clan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. b.Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. Mengenal pasti peristiwa itu penting clan signifikan kepada aspek perkembangan murid.

kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara sendirian serta yang diperolehi bersama rakan-rakan lain. iv.Pemilihan hasil kerja murid perlu dipilih dan dinilai dari setiap komponen sekurangnya 2 bulan sekali.Pemilihan menunjukkan peningkatan dalam pencapaian . Portfolio adalah untuk merekod pengalaman.Prosedur menyediakan rekod berterusan i.Perlu dinilai dan diberi ulasan . Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan mereka tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. 16 . usaha. PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. iv. Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. ii. v. Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah i. iii. Pelaporan Perkembangan Murid Rekod Peribadi Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Hasil Kerja terpilih . iii. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Rekod hendaklah tepat dan padat. Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. ii.

Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan. penentuan kriteria pemilihan isi kandungan.Maklumat daripada hasil kerja murid ini membantu guru memahami murid dari segi perasaan.Buku skrap Catatan perlu dibuat ke atas setiap hasil kerja murid yang telah dipilih setelah dianalisis dan dinilai. maklumat keluarga murid dan maklumat fizikal. REKOD PERIBADI MURID Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri murid. Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. contohnya sudah boleh membuat bulatan.Cerita yang ditulis . sikap dan mengenalpasti kemajuan tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran. Pemilihan hasil kerja hendaklah dibuat oleh murid bersama guru.HASIL KERJA MURID Hasil kerja murid yang terpilih sahaja perlu dimasukkan di dalam portfolio. Manakala bagi murid yang bermasalah dari segi 17 . penentuan kriteria untuk menilai dan bukti refleksi yang dibuat oleh murid.Tulisan .Binaan yang disempurnakan . Koleksi hasil kerja murid dalam portfolio harus mengandungi hasil kerja yang melibatkan murid khususnya semasa pemilihan isi kandungan. pengetahuan dan amalan nilai-nilai murni. sudah boleh menulis huruf.Gambar atau lukisan . Hasil kerja murid termasuklah: . Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada guru Tahun Satu apabila murid masuk ke sekolah formal.

Contoh Maklumat Keluarga 3. ‡ Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang telah diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. Maklumat Fizikal 5. 18 . sikap dan pencapaian murid. kemahiran belajar. 1.Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: ‡ Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru clan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. kemahiran. kemahiran menyelesaikan masalah. kemahiran berfikir.kesihatannya maka Rekod Peribadi ini penting sebagai bahan rujukan untuk guru mengambil tindakan sewajarnya. Maklumat Kesihatan 4. penerapan nilai. Contoh Rekod Peribadi Murid 2. Kecemasan Sila Hubungi Rujuk Buku Pentaksiran dan Rekod Penilaian yang diedarkan oleh BPK. ‡ Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan. potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka. PELAPORAN Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan.

d. keluarga. c.REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Rekod Perkembangan clan Kemajuan Murid merupakan rumusan yang dibuat oleh guru hasil daripada maklumat yang dikumpul dan dianalisis mengenai perkembangan diri murid secara menyeluruh dan spesifik. b. f. rakan sebaya dan masyarakat ‡ Kepelbagaian hidupan di persekitaran ‡ Kewujudan fenomena alam ‡ Agama ‡ Pengalaman berdasarkan multimedia 19 . Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Perkembangan Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal Perkembangan Kreativiti Maklumat yang perlu ada semasa membuat rumusan mengenai perkembangan murid melalui keenam-enam komponen perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: Pengetahuan Aspek pengetahuan murid meliputi: ‡ Diri. la berbentuk ulasan berdasarkan item-item yang telah dibina melalui hasil pembelajaran yang hendak dicapai berasaskan Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan KanakKanak. e. Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri murid yang boleh diukur melalui keenam-enam komponen berikut: a.

bertutur. kumpulan dan rakan sebaya Komunikasi Kebolehan berkomunikasi murid yang boleh dinilai adalah seperti: ‡ Berinteraksi secara sopan.Kemahiran Aspek kemahiran yang telah dikuasai oleh murid meliputi: ‡ Kemahiran mendengar. Kreativiti Kreativiti murid boleh dinilai dalam: ‡ Menghasilkan objek dengan menggunakan bahan secara kreatif (contoh: bahan semulajadi. bahan kitar semula ‡ Merekacipta sesuatu hasilan berdasarkan pengalaman dan fantasi. membaca dan menulis ‡ Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah ‡ Kemahiran motor halus dan motor kasar semasa menjalankan aktiviti harian dan aktiviti pembelajaran. Sikap Dan Sahsiah Aspek tingkah laku murid yang boleh dinilai adalah: ‡ Amalan nilai-nilai murni ‡ Perbuatan menghormati dan mematuhi arahan/peraturan ‡ Sifat menghargai hasil kerja sendiri. 20 . tertib dan teratur ‡ Melakukan pengucapan bertatasusila menggunakan bahasa yang betul ‡ Berinteraksi secara `non verbal' (bahasa isyarat) dan boleh difahami ‡ Memberi pendapat yang boleh diterima pakai.

.. Memanjat tangga ......pokok dan playground equipment yang tinggi 7.. 14 Melantun dan menangkap semula bola besar (10 ± 12 ....... .... Melompat melepasi tali setinggi 6 inci 9.............. Berjalan di atas garisan lurus 3...... Melompat dengan sebelah kaki sejauh lima langkah 10 Melompat kehadapan sebanyak 10 kali tanpa jatuh........................... Berdiri dengan satu kaki untuk 3 hingga 5 saat 2................ Berlari sambil menarik atau menolak sesuatu objek 5............. 13 Boleh menyepak dan melontar bola ........................... TARIKH :««««««««««««. ³diameter´) TIDAK Ulasan / Komen : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««......... Turun tangga tanpa bantuan 4...... Bil PERKARA YA 1................ 11 Menangkap bola kecil (bola tennis) dari 5-8 kaki. 21 ............ ...PENGAMATAN KINESTATIK SENARAI SEMAK PENGAMATAN KINESTETIK NAMA MURID :««««««««««««« KELAS :««««««««««««« NAMA PENGUJI:««««««««««««......... ........................ ........ 12 Memukul bola tennis dengan bat ................... Berlari dan menyepak bola yang sedang bergerak 6... Hop dengan sebelah kaki (1-3 kali ) 8............

««««««««««««««««««««««««««««««««««.). bahan-bahan tersebut hendaklah sama saiz..) y Mata murid ditutup. ««««««««««««««««««««««««««««««« «««. 22 ..(pastikan yang murid tersebut memahami tentang objek tersebut. ( Jika boleh. y Murid meneka nama objek yang dipegangnya. NAMA MURID : NAMA PENGUJI : TARIKH : ULASAN : «««««««««««««««««««««««««««««««««. bola plastisin(gumpalan plastisin).PENGAMATAN TAKTIL CONTOH PENGUJIAN AKTIVITI : MENEKA ALATAN : Guli. biji getah dan penutup botol. manik. ARAHAN: y Murid diberitahu nama-nama objek tadi. ««««««««««««««««««««««««««««««««««.

............................ Merasa sakit dipukul oleh kawan 6... Bersimpati apabila kawan-kawan mengalami kecederaan 9...................................... 11 Bersalaman dengan guru selepas tamat waktu .. ........................ Menyukai pujian 8.................... Ketawa apabila guru membuat lawak atau jenaka 3.............. Bil PERKARA YA 1...... Memarahi kawan jika kawan melakukan sesuatu yang tidak diingini 4....................... Sedih apabila dimarahi guru 5.. Menangis apabila dicubit oleh kawan 2..PENGAMATAN HAPTIC SENARAI SEMAK PENGAMATAN HAPTIC NAMA MURID :««««««««««««« KELAS :««««««««««««« NAMA PENGUJI:««««««««««««................. ............... Menjawab soalan apabila ditanya oleh guru atau kawankawan 10 Menghormati guru .......... pembelajaran TIDAK Ulasan / Komen : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««.... TARIKH :««««««««««««...... 23 ...................... Mengasingkan diri setelah diejek oleh kawan-kawan 7.....

... 5................... 22000 Jerteh. 3......... Terengganu............. BIL SOALAN RESPON YA 1......... Besut.... 4..... 2..............1 Instrument Kemahiran Sosial INSTRUMEN SOAL SELIDIK KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Sekolah Kebangsaan Alor Keladi....2...........................................3............. NAMA MURID KELAS KELAS : ........ KEMAHIRAN SOSIAL MURID Sila berikan jawapan anda mengenai kemahiran sosial murid di atas..... : .......................... Adakah murid ini mempunyai ramai kawan? Adakah murid ini suka memberikan senyuman? Adakah murid ini suka berbual? Adakah murid ini memiliki budi pekerti yang baik? Adakah murid ini berminat terhadap aktivti berkumpulan? 6.......................... Adakah murid ini mempunyai rasa empati terhadap TIDAK 24 ........ A........... INDIVIDU YANG DISOAL SELIDIK : .............................. PERTALIAN DENGAN MURID : ............................

8. 6. ibu bapa dan gurunya? 5. TINGKAH LAKU MURID Sila berikan jawapan anda mengenai tingkah laku murid di atas. 7. Adakah murid ini suka berkerjasama? Adakah murid ini jujur dan ikhlas? Adakah murid ini mengamalkan sikap berjimat cermat? 8. Adakah murid ini suka bergaul? Bolehkah murid ini berkongsi alatan belajar dan permainan dengan rakan? 9.orang lain? 7. Adakah murid ini seorang yang adil? Adakah murid ini seorang yang bertanggungjawab? TIDAK 25 . 2. 9. 3. Adakah murid ini sentiasa menjaga kebersihan diri? Adakah murid ini patuh kepada arahan? Adakah murid ini bersopan-santun? Adakah murid ini menghormati dan menghargai rakan. BIL SOALAN RESPON YA 1. 4. Adakah murid ini pandai berdikari? Adakah murid ini memiliki nilai kendiri yang tinggi? Catatan (jika ada): ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________ B. 10.

.10... 3........ 5.... 8..... 2....................... Adakah murid ini memberi sepenuh tumpuan dan minat dalam pelajaran? Catatan (jika ada): ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________ 3........................2.... 4. Perlakuan : .......................... 6.....1 Instrument Tingkah Laku Instrumen komponen tingkah laku NAMA MURID KELAS KELAS Bil............. : ... Respon Ya 1.......... 7................................ Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar atau kesat Meludah Cepat marah atau meradang Tidak 26 .....

.. 14......... Kemahiran Penguasaan Ya menguasai Tidak menguasai 1...... 11................. Menjerit.....2......... 10.. 15. 18................................ : .......3 Instrumen Aspek Kebolehan Pembelajaran Asas Instrument kemahiran pengamatan NAMA MURID KELAS KELAS : ....... menangis atau ketawa tanpa sebab Tidak boleh duduk diam Ingkar atau tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap bersendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 3... Bil.. Pengamatan pendengaran 1.. 20......9...... 19.. 16... 17. 12...................................1 bertindak balas ke arah bunyi 27 .............. 13..

jantina) 3.4 menceritakan tentang hobi / makanan/ permainan 4.3 menyalin semula bentuk huruf Jumlah kecil 28 .1 menyambung titik-titik 5.3 Mengikut arahan mudah 1.2 Mengajuk bunyi yang didengar 1.4 Menunjuk arah bunyi yang didengar 1.5 memadankan huruf konsonan dengan gambar 5 Tulisan 5.3 Mengingat kembali (3 benda maujud) 3.2 Menamakan anggota badan 3.2 Mengorientasikan kedudukan (sama/ tidak sama) 2.1. bacaan 4.1 menamakan gambar (kenderaan/ lori) 4.2 menyalin semula bentuk2 5.3 membunyikan huruf konsonan 4. Kemahiran lisan 3.3 menyebut nama ayah dan ibu 3.4 memadankan huruf vokal dengan gambar 4.1 menceritakan perihal diri (nama.2 membunyikan huruf vokal 4.5 Menamakan bunyi yang didengar 2. Pengamatan penglihatan 2.1 Mendiskriminasikan benda/ objek (saiz/bentuk/warna) 2.

Tidak seperti rakan. Sebelum membina instrumen pentaksiran. untuk menyalin iaitu melukis semula rajah juga memberangsangkan. mengeja suku kata yang hampir sama. Tujuan saya menjalankan ujian diagnostik ini adalah untuk mengenalpasti terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini. Amirrul tidak mempunyai banyak masalah.kanak normal yang lain. menyebut perkataan yang hampr sama.4.rakannya yang lain. Mereka berdua kelihatan seperti kanak. Setelah menjalankan ujian diagnostik. pelajar ini dapat menyebut semula gambar-gambar yang telah saya tunjukkan kepadanya. Setelah melakukan ujian diagnostik. Saya telah memilih beberapa jenis kemahiran yang terdapat di dalam ujian diagnostik pengamatan iaitu menyebut nama huruf besar dan kecil. Saya juga turut mengkaji rekod lama pelajar ini bagi mengetahu serba sedikit latar belakangnya. Tujuan pentaksiran adalah untuk menilai kebolehan pelajar dari aspek kebolehan pembelajaran asas serta kemahiran sosial dan tingkah laku pelajar tersebut. dan beberapa jenis kemahiran lagi. Ariff boleh dikatakan sebagai pelajar yang aktif dalam kelas beliau selalu mengingkari arahan yang di keluarkan oleh guru. beliau juga berkelakuan baik dan pendiam berbanding dengan Ariff pelajar ini kurang menunjukkan kelakuan yang baik dan tidak sebagai pendiam. saya telah menjalankan ujian diagnostik pengamatan.0 Hasil Kajian Kes Saya telah menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak Dyslexia ketika pengalaman berasaskan sekolah yang lalu. Amirul dan Ariff telah dikenalpasti menghadapi masalah Dyslexia oleh doctor. saya telah membina beberapa instrument pentaksiran seperti soal selidik. Pelajar ini bernama Mohd Amirrul Haizzat Bin Nor Hizam Kamal dan Mohd Ariff bin Musa. Keupayaan 29 . pemerhatian dan hasil kerja murid. Pelajar dyslexia ini juga tidak mempunyai masalah yang banyak bagi kemahiran mengingat kembali pula. saya mendapati pelajar tidak mempunyai masalah yang teruk dalam kemahiran mendiskriminasi benda yang sama atau hampir sama.

Pada mulanya. Andaian pertama bahawa Amirul merupakan kanak-kanak yang anti-sosial kerana semasa saya sampai ke kelasnya dia hanya memerhati dari belakang dan hanya diam. Amirrul mampu untuk mengenalpasti jenis-jenis bunyi yang didengar. Dia mempunyai pengamatan auditori yang agak baik. Disamping itu. Beliau juga sering bertukar dengan benda yang di pegang olehnya. Namun andaian saya 30 . saya melihat bahawa Ariff boleh bermesra dengan dan boleh di ajar dan mudah bergaul. Dia boleh dikategorikan sebagai pelajar pendidikan khas yang tidak mempunyai masalah dalam kata lain dia sudah beransur pulih dari masalah yang beliau hadapi. Walaupun tulisan Amirul buruk tetapi masih boleh dibaca oleh guru-guru pendidikan khas disekolah itu. Dia dapat mendiskriminasi benda yang sama dan juga benda yang ganjil serta tidak dapat mengingat kembali gambar-gambar yang ditunjukkan. Amirul tidak mempunyai masalah dalam pengamatan terutamanya pengamatan visual. Namun begitu saya telah melihat dan mengenalpasti pemasalahan pelajar yang bernama Ariff beliau mempunyai masalah dalam penyebutan kata-kata dan tidak boleh membezakan objek yang di pegang oleh beliau. Namun Ariff kurang untuk bermesra dengan orang lain walaupun beliau seorang yang boleh dikatakan sebagai hyperaktif. Menurut Puan Sharifah. Amirul mempunyai kemahiran sosial yang baik. Amirrul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius tetapi kadangkala ada masa yang dia akan µmoody¶ dan tidak akan menghiraukan sesiapa pun. Bagi pengamatan sensori motor pula. Dia juga dapat bergaul mesra dengan rakan-rakannya yang lain tanpa sebarang masalah. Menurut Puan Sharifah lagi. semasa proses pembelajaran baru lah saya tahu yang dia sebenarnya peramah dan tidak bermasalah. Semasa menemubual Puan Sharifah. Menurut guru pendidikan khas sekolah itu. Amirul mempunyai sedikit masalah mengenai tulisannya yang agak buruk berbangding dengan Ariff tulisan beliau tidak boleh dibaca terus oleh guru disebabkan beliau kurang untuk menulis dan sensori motor halus beliau kurang di gunakan.Saya juga turut melihat hasil kerja Amirrul. guru pendidikan khas di situ mengenai kemahiran pengamatan Amirul dan juga kemahiran sosial dan tingkah lakunya. Dia sangat mudah mesra dengan orang lain.

Amirul juga mempunyai sifat penyayang yang mendalam. Dari aspek tingkah laku pula. Amirul tidak mengganggu rakan-rakan di dalam kelas. selain itu peratusan mendapat dyslexia ini lebih tinggi untuk kanak. Bagi aspek kemahiran sosial pula. Beliau tidak macam ada apa-apa masalah dan selalunya happy sepanjang saya melakukan pengalaman berasaskan sekolah (PBS) Saya juga turut menjalankan soal selidik berdasarkan kemahiran pengamatan dan kemahiran sosial dan tingkah laku kanak-kanak Dslexia.silap bahawa beliau sukar untuk di jinakkan. jadi kita yang harus memulakan perbualan dan selepas itu dia akan menerima kita. Berbeza dengan Ariff beliau mudah untuk menggangu rakan sekelas dan sukar untuk bergaul dengan rakan sekelas mereka. Ariff sering kali meletuskan pergaduhan dalam kelas dan sifat beliau kurang bermesra dan penyayang kepada rakan sekelas. saya mendapati Amirul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius. Contohnya. Dia juga jarang ponteng sekolah dan tidak pernah tidur di dalam kelas. dia akan senyum jika kita menyapanya dan membalas sapaan tersebut. secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa Amirrul mempunyai kemahiran sosial yang baik. saya mendapati Amirul mudah untuk diajak bergaul.kanak lelaki berbanding perempuan. Antaranya. bersifat manja dan suka mengambil perhatian orang bila dia dikacau oleh rakan sekelas yang lain. Kanak ± kanak dyslexia ini sebenarnya mempunyai pemikiran sama seperti kanakkanak normal yang lain Cuma mereka mempunyai masalah dalam mendiskriminasikan huruf yang hampir sama seperti µb¶ dan µd¶. Dia tidak menganggu rakan-rakan di dalam kelas. Menurut guru sekolah. Berbeza dengan Ariff yang sukar untuk diajak berbual dan 31 . beliau kurang bersikap moody dan selalunya akan happy bila berada di sekolah. Saya juga sempat melakukan pemerhatian terhadap kemahiran sosial dan tingkah laku Amirrul dan Ariff. dia sangat mudah mesra dalam pergaulan namun kurang bijak dalam memulakan pergaulan dimana dia akan diam sahaja jika orang tidak dikenali atau tidak biasa dengannya. Namun. kita yang harus bijak memulakan pergaulan tersebut. Berdasarkan pemerhatian. Dia tidak mempunyai tingkah laku yang begitu teruk.

Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit. 8. 7. 14. 16. Ganguan semasa guru mengajar amat suka beliau lakukan dan tingkah laku beliau merupakan tingkah laku yang kurang disenangi oleh rakan sekelas dan guru-guru di sekolah tersebut Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan. 13. 12. 2. 6. kemahiran sosial Amirul selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. 11. 15. 9. digunakan mestilah sesuai dengan pelajar tersebut KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku BIL. ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI 1. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 32 YA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 5.bergaul dengan rakan sekelas yang lain. menangis atau ketawa tanpa sebab 10. 4. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk Kaedah yang menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. 3.

menangis atau ketawa tanpa sebab 10. 5. 8. 3. mestilah sesuai dengan pelajar tersebut Kaedah yang digunakan BIL. 11. 19. 6. 20. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. 18. 12.17. 4. 13. kemahiran sosial Ariff selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 JUMLAH KESELURUHAN : _________________________ Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan. 7. 9. 2. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu 1 1 1 0 0 0 0 1 33 . Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit. Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI YA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1.

Janet W. 19. 16. Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 JUMLAH KESELURUHAN : _________________________ KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS Kemahiran pembelajaran asas merangkumi proses bagaimana kanak-kanak mengamati atau dalam erti kata lain. Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. 17. 20. Antara kemahiran yang diuji dalam ujian diagnostik pengamatan ialah: BIL 1 2 3 4 5 KEMAHIRAN YANG DIUJI Diskriminasi yang sama Diskriminasi yang ganjil Diskriminasi saiz Ingat kembali Orientasi kedudukan BIL SOALAN 10 10 10 10 10 34 . Learner (1971) dalam bukunya ´Children With Learning Disabilities´ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera ataupun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek.14. 15. proses pengamatan. 18.

Oleh itu untuk mengetahui tahap pelajar kita. Seperti mana yang kita tahu kanak. Dengan cara ini kita dapat mengenal pasti tahap kebolehan pelajar. membezakan huruf yang hampir sama. semuanya memberikan respon yang baik dan hanya sedikit 35 . jadi pentaksiran dijalankan dengan mengunakan beberapa pendekatan dan instrument. mempunyai masalah dalam mengira dan pelbagai lagi.kanak yang mempunyai masalah ini sukar untuk memahami petikan. dari ketigatiga aspek yang dinilai .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Turutan Menyudah atau melengkapkan Menyalin Rajah latar belakang atau bertindih Koordinasi motor mata tangan Pertalian jarak atau ruang Gambar bersiri Kekalan atau keabadian bentuk Mazing atau cari jalan keluar Benda tersembunyi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 JUMLAH SOALAN 5. Contohnya Amirul merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah dyslexia.0 Rumusan Kajian Kes Setelah melakukan pelbagai pentaksiran dan ujian terhadap pelajar yang bernama Mohd Amirrul Haizzat dan Mohd Ariff bin Musa ini saya dapat rumuskan bahawa pentaksiran merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan khas.pelajar kita samada kebolehan atau kelemahan yang dihadapi oleh beliau. Saya dapat rumuskan bahawa Amirrul tidak mempunyai banyak masalah. Selepas menjalankan beberapa instrument penilaian barulah kita akan mendapat hasilnya.

Pada pemerhatian saya. Ariff semasa penilaian yang dilakukan oleh saya beliau kurang memberi kerjasama yang baik kepada saya dan saya mempunyai banyak masalah dalam menilai beliau dan komitmen yang diberikan kepada saya amat tidak memuaskan. Amirul hanya mempunyai masalah dalam penulisan. Penekanan kepada aktiviti motor halus perlu dalam aktiviti menulis dan pengenalan kepada huruf-huruf kepada pelajar. Beliau yang kurang untuk berkomunikasi dengan rakan lain telah mendatangkan masalah apabila kerja berkumpulan telah dijalankan Dari segi kemahiran asas pula. Manakala Ariff pula merupakan pelajar yang tidak boleh membaca dan tahap menulis yang rendah. Beliau sudah dapat mengenal pasti semua huruf tanpa bantuan guru. beliau boleh mengira. Amirull tidak mempunyai masalah untuk menyelesaikan beberapa tugasan untuk kemahiran asas yang telah diberikan. membaca. ia mengambarkan amirul adalah seorang pelajar yang baik dan peramah walaupun pada mulanya agak pendiam dan hanya memerhati dari hujung kelas. Dari segi tingkah laku dan sosial. Komunikasi antara rakan juga tidak menjadi masalah kepada beliau kerana dari hasil pemerhatian beliau sdikit pun tiada masalah dalam pergaulan begitu juga dengan kerja berkumpulan. dan juga menulis. Jadi disini kita harus menekankan aspek memulakan pergaulan kepada beliau. Guru perlu menjalankan aktiviti motor halus dengan lebih kerap dan sentiasa mengawasi penulisan beliau. Namun dalam proses mengira beliau boleh melakukan dengan baik tetapi guru perlu melakukan aktiviti penulisan dan pembacaan bagi memberikan beliau kurang was-was dalam aktiviti tersebut. sikap Ariff ini perlu diperhalusi lagi dan dibaik pulih agar beliau mudah untuk bergaul dengan rakan sekelas dan masyarakat.masalah yang kecil yang boleh diperhalusi lagi. Berbanding dengan Ariff beliau kurang peramah terhadap rakan sekelas dan sering kali membuat bising semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Cuma disini beliau perlu dibaiki dan diberiakan penekan kepada penulisan beliau. Contohnya. Masalah mengecam huruf yang hampir sama sudah tidak menjadi masalah kepadanya sekarang. 36 . Contohnya Ariff dalam pembelajaran telah sukar untuk mengenal hasil huruf-huruf dan sering kali bertukar huruf dan tidak dalam masalah mengira.

37 . kerana dengan adanya pentaksiran ini membuatkan kita lebih mengenali dan memerhatikan pelajar kita dengan lebih dengan lebih terperinci dan kita akan temui jaaln penyelsaian terhadap semua perkara yang berlaku serta tidak akan terlepas pandang kepada keperluan pelajar-pelajar kita.Kesimpulannya. saya amat berpuas hati dengan hasil kajian yang dijalankan pada kali ini.

Rakan38 . masalah pembelajaran asas serta kemahiran sosial mereka. maka inilah yang dapat saya hasilkan dalam tugasan kerja kursus panjang bagi mata pelajaran Pentaksiran dalam Pendidikan Khas. malah adalah untuk mendalami subjek Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas serta sebagai persediaan untuk menjadi pendidik pada masa akan datang. sedikit sebanyak saya dapat memahami tentang tingkah laku kanak. Walaupun hasilnya tidak seberapa.kanak khas terbela.kanak bermasalah pembelajaran. Pemerolehan saya dalam mendapat maklumat telah menyebabkan saya kurang senang hati untuk melakukan perkerjaan lain tetapi dengan kemudahan yang diberikan dan penerangan yang diberikan oleh pensyarah pembimbing telah menjadikan saya lebih berani dalam melakukan kerja kursus ini. Banyak input yang berguna dan bermanfaat dapat diperoleh untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian.cara untuk memodifikasikan tingkah laku dan pembelajaran asas kanak.ciri yang terdapat pada mereka. Pada hari pertama saya menerima tugasan ini.kanak khas sedikit sebanyak mengajar saya kehidupan mereka . Penhantaran kerja kursus ini saya telah berusaha untuk menjadikan kerja kursus ini dihantar pada masa yang telah di tetapkan.0 Refleksi Pertama sekali saya panjatkan rasa kesyukuran pada Yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus panjang ini pada masa yang ditetapkan. Saya juga dapat mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah bagi memastikan kehidupan kanak. Kesempitan masa dan kerja juga turut menjadikan saya kecelaruan emosi dalam menyiapkan tugasan ini. Tujuan saya menyiapkan tugasan ini bukanlah semata-mata untuk melengkapkan jam kredit. saya menghadapi masalah untuk memahami kehendak soalan tetapi setelah diberi penerangan oleh pensyarah pembimbing iaitu Puan Zainab. saya mulai faham perkara yang dikehendaki oleh soalan.kanak berkeperluan khas. Dari segi pemerolehan ilmu.6. Saya juga dapat mengetahui cara. ciri. Pengalaman selama seminggu berada di sekolah bersama kanak. Setelah hampir lapan minggu proses menghasilkan kerja kursus yang diberi. tetapi saya berasa sangat bangga kerana dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya.

mengajar saya agar bersabar dengan segala masalah yang timbul. berenang. Saya menerima semua pendapat yang diutarakan dengan hati yang terbuka Kesulitan yang saya alami sepanjang menyiapkan tugasan.renang kemudian. bersenang kemudian´. Saya berasa gembira kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan berasa bangga kerana dapat mendalami topik ini. Melalui tugasan ini saya berpegang pada prinsip ³ berakit ke hulu. Walau bagaimanapun. Mereka tidak lokek untuk berkongsi ilmu yang dimiliki serta turut sama memberi buah fikiran masing-masing.rakan seperjuangan banyak membantu saya dalam proses menyelesaikan tugasan ini. 39 . bersakit dahulu. itu semua tidak mematahkan semangat saya malah ia mengajar erti kesabaran agar kerja yang dihasilkan ini diterima.

Rhaziyah (2005).7. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.scribd. A. Bhd K.0 BIBLIOGRAFI (a) Buku Jamila K.php http://ccsgkasai.phkks.sabah.net/ld-bp. A. Marilyn Mayling Quah (2004).org/wiki/Sindrom_Down http://www.htm http://www.com%2Fdocument_downloads%2F1 2730767%3Fextension%3Dppt%26skip_interstitial%3Dtrue http://www. Mohamad (2005). Bhd Levan Lim.blogspot.org.com/suggested_users?from=download&next_url= http%3A%2F%2Fwww. Singapore Ronald L.jsp?lang= kanak&sub=0&bhs=may&storyid=1154954018982 http://www. Educating Learners with Diverse Abilities.htm  40 . Menjadi Guru Pendidikan Khas. PTS Professional Sdn.my/bm/nasihat/artikel_kesihatan/sindrom_do wn. National Institute of Education Nanyang Technological University.com/ http://www.scribd.gov. PTS Professional Publishing Sdn. Assessment of Exceptional Students Education.html http://downsyndromesarawak. Mc Graw Hill Education.myhealth.spe-ed. Florida Atlantic University (b) Internet    http://ms.com/2010/01/psikologi-perkembangankanak-kanak. Prentice Hall.my/myhealth/bm/kanak_content.wikipedia.blogspot. Taylor (1989).org/bm/info_syndown.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->