$ $

ÞANDANGAN nIDUÞ ¥ANG 5LMÞUkNA ÞANDANGAN nIDUÞ ¥ANG 5LMÞUkNA
PlZ8u1 1AP8l8 lnuCnLSlA
Training Kader Dakwah DPD II HTI - Kota Makassar, 19 ApriI 2009
~;= ~;= ;-;=Ǝ-' ;-;=Ǝ-' '-~--:--' '-~--:--'
DIeh : Shabran hujahIdIn
Tujuan Pembahasan :
Setelah materi ini disampaikan,
diharapkan peserta akan memahami
Ìslam bukan hanya sekedar agama ritual,
tetapi juga sebagai
pandangan hidup yang sempurna
00llßl8l l8l8M
Agama Agama // Dien Dien yang yang diturunkan diturunkan AIIah AIIah
SWT SWT kepada kepada Nabi Nabi Muhammad Muhammad SAW SAW
untuk untuk mengatur mengatur hubungan hubungan manusia manusia
dengan dengan Penciptanya Penciptanya,, dirinya dirinya sendiri sendiri
dan dan sesama sesama manusia manusia
& &

" SY#
Pemerintahan Pendidikan Sosial/
Budaya
Ekonomi
Hubungan
Manusia dengan
Manusia
Hubungan
Manusia dengan
Al-Khaliq
Ìman kpd Allah,
Malaikat, Kitab,
Rasul, Hari Kiamat,
Qadla Qodar
Hubungan
Manusia dengan
Dirinya
Hukum ttg
Makanan,
Minuman,
Pakaian, Akhlaq
Ìbadah
[Sholat, Shaum,
Zakat, Haji, dll]
Pidana
- 'aqoda: membuat simpul, mengikat, transaksi,
memperkuat, dan apa-apa yang diyakini dan
menentramkan hati (Kamus al-Muhith, Fairus Abadi,
akar kata `aqoda).
Makna Akidah
Secara bahasa
Secara istilah
- Pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia dan
kehidupan; apa-apa yang ada sebelum dan sesudah
kehidupan dunia; serta tentang hubungan kehidupan
dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya.
Jawaban terhadap 3 pertanyaan mendasar:
darimana, untuk apa, dan mau kemana?
"
!07a7a
yang
diimani
Dapat
diind07a
Tida dapat
diind07a
Dalil 'aqliy
Dalil naqliy/
Sam´iy
Dalil 'aqliy suatu p0mb0na7an m0lalui p7os0s b07pii7
Dalil naqliy suatu p0mb0na7an b07dasa7an wahyu bai al-
Qu7an maupun hadits yang m0lalui p7os0s b07pii7 m0mang
t07buti b0na7-b0na7 s0bagai wahyu.
ACIDAn ACLI¥An
Aqldah lslamť Aqldah Aqllvah
ualam berlman
(beraqldah)
Selalu 8erflklr
8erflklr Menambah lman
D.a.l.i.l
A.k.i.d.a.h
Aqliy Naqliy
1 Allah:
* Eksistensi Allah v
* Sifat Allah v
2 Malaikat v
3 Kitab-kitab:
* al-Quran dari Allah v
* Kitab-kitab lain v
4 Rasul-rasul:
* Muhammad Rasulullah v
* Rasul-rasul lain v
5 Hari kiamat v
6 Qadla - Qadar v
Dalil
No. Ìman kepada:
ALŴUCDA1U ALŴkU8kA
(5IMÞUL 8L5Ak)
uA8l MAnA MAnuSlA 8L8ASAL?
un1uk AÞA MAnuSlA PluuÞ?
kLMAnA SL1LLAP MA1l?
Ŵ 5|mpu| semua pertanyaan
Ŵ 8||a terura| maka terura| pu|a pertanyaan cabang
PERTANYAAN MENDASAR MANUSIA PERTANYAAN MENDASAR MANUSIA

Lar| dan tak acuh
8erusaha men[awab
% Menemukan [awaban benar mantap
% Menemukan [awaban tap| sa|ah
% 1|dak menemukan [awaban
5|kap Menghadap|
5|mpu| 8esar
Aq|dah
likroh ku//iyoh
Ooidoh fikriyoh
A|ŴNodtrotu fi o/Ŵhoyoti o/Ŵ dunyo
Mempengaruh| gaya h|dup
Menentukan kua||tas h|dup
narus d|[awabţ
5ebaga| Ŧ Ŧ Ŧ
kegaga|an Memaham|
nakekat n|dup
kesesatan
ke|a|a|an
keengganan
nawa Nafsu
uoo sesooooobovo koml joJlkoo ootok (lsl) oetoko Ioboooom
boovok Jotl jlo Joo mooosloŦ Meteko mempoovol okolţ tetopl
tlJok Jlpetooookooovo ootok memoboml (ovotŴovot Allob)ţ
meteko mempoovol moto (tetopl) tlJok Jlpetooookooovo ootok
mellbot (tooJoŴtooJo kekoosooo Allob) ţ Joo meteko mempoovol
tellooo (tetopl) tlJok Jlpetooookooovo ootok meoJeooot (ovotŴ
ovot Allob)ŦŦŦ´ (C5 A| A'raaf ť 179)
#@etoookoolob kepoJoko teotooo otooo vooo
meojoJlkoo bowo oofsoovo seboool
tobooovoŦ Moko opokob komo Jopot meojoJ
pemellboto otosovo?´ (O5 Al lotooooť 4J)
awaban seku|er
AWA8AN kAÞI1ALI5ML
W Manus|a d|c|ptakan 1uhan
W n|dup untuk mencar| kepuasan
[asman|
W 5ete|ah mat|ţ akan ada h|dup yang
abad| d| a|am |a|n (?)ţ atau past| d|
sorga karena sudah d|ampun|
W A|am nant| t|dak ada hubungannya
dengan sekarang (?)
%umberť pemikiron speku/otif)
AWA8AN kCMUNI5
W Manus|a [ad| dengan
send|r|nya me|a|u| proses
evo|us|
W n|dup untuk mencar| kepuasan
[asman|
W 5ete|ah mat| t|dak ada
keh|dupan |ag|
%umberť pemikiron speku/otif)
AWA8AN I5LAM
W Manus|a d|c|ptakan A||ah
W n|dup untuk ber|badah kepadaŴNya
W 5ete|ah mat| akan h|dup abad| d| a|am
akheratť d| sorga atau neraka
W 1ergantung h|dupnya d| dun|ať ber|man
atau t|dakŤ b||a ber|manţ taat atau t|dak
%umberť wohyu 4//oh)
8EßELUH
0UN|A
[A||ah 8wt}
0|
0UN|A
[a|am semesta,
manus|a,
keh|dupan}
8ETELAh
0UN|A
[Akh|rat}
awaban komunis
0|c|ptakan
0|bangk|tkan
8EßELUH
0UN|A
[A||ah 8wt}
0|
0UN|A
[a|am semesta,
manus|a,
keh|dupan}
8ETELAh
0UN|A
[Akh|rat}
awaban sekulerisme kapitalisme
0|c|ptakan 0|bangk|tkan
8EßELUH
0UN|A
[A||ah 8wt}
0|
0UN|A
[a|am semesta,
manus|a,
keh|dupan}
8ETELAh
0UN|A
[Akh|rat}
Aturan Aturan
h|sab
Akidah Islamiyah
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Akidah Islamiyyah
!0mii7an-p0mii7an m0ndasa7 dalam
aidah Islamiyah
RUKUN IMAN
. Iman 0pada Allah
2. Iman 0pada Malaiat
3. Iman0pada itab-itab samawi
4. Iman 0pada 7asul-7asul
5. Iman 0pada iamat
6. Iman 0pada al-Qadla dan al-Qada7
08fl k0ll08ß98, M8ß8 l8N808ß
98ß0 00ß8fF
W ana benar adalah vana bersumber darl alŴCuran
W Þemlklran spekulaLlf Lldak berdasarŦ nllalnva blsa benar
blsa salah
W 8lla LerdapaL sumber vana pasLl benarţ maka pemlklran
spekulaLlf LenLana hakekaL hldup dl dunla pasLl salah
adanvaŦ
5|kap
¥ang Parus ulambll
W Menaambll [awaban vana pasLl benar
W Menlnaaalkan [awaban vana pasLl salah
Manus|a d|c|ptakan A||ah untuk ber|badah kepadaŴ
Nyaţ dan sete|ah mat| akan kemba|| kepada A||ah
untuk mempertanggung [awabkan apa yang te|ah
d||akukan d| dun|a pada har| perh|tungan (yaumu
a|Ŵh|sab)ţ dar| |tu akan d|tentukan sebaga| penghun|
surga atau neraka
Manus|aţ
a|am semesta dan
keh|dupan
D|c|ptakan A||ah
Hanus|a h|dup
d| 0un|a untuk ßer|badah kepada
ll80 $N1
Dua Gaya n|dup
GA¥A nIDUÞ I5LAM
W Pldup unLuk berlbadah
W Landasan lman
W 1olok ukur perbuaLan
aLuran lslam (halal dan
haram)
W CrlenLasl hldup akheraL
dan dunla
W unLuk kemullaan dlrlţ
keluaraaţ umaL dan
per[uanaan aaama
(dakwah)
W Makna kebahaalaanť rldha
Allah
GA¥A nIDUÞ 5LkULLk
W Pldup unLuk mencarl
kesenanaan [asmanl
W Landasan hawa nafsu
W 1olok ukur perbuaLanť
manfaaL
W CrlenLasl hldup dunla
semaLa
W Pldup unLuk kepenLlnaan
dlrl dan keluaraa sendlrl
W Makna kebahaalaanť
Lercapalnva kepuasan
[asmanl
lman ÞrodukLlf
W lman melahlrkan amal shallh
8anvak avaL menvaLukan lman denaan amal shallh
8anvak avaL men[elaskan orana berlman
melakukan amalť LaaL pada Allahţ rasulţ ulll amrl
(ť39)ţ shaum (2ť186)ţ shalaL khusvuţ
menlnaaalkan laahwuţ menunalkan zakaLţ dll
(2ť1Ŵ7)ţ dll
W lman dlsaLukan denaan svarlaL lslam
lM8ß harus menyatu dengan
M8l
4kidoh ls/om horus
menyotu denoon syorioh
ls/om
Syariat Islam
Secara bahasa
Syariat Syariat (aI (aI- -syarî'ah syarî'ah) ) berarti berarti sumber sumber air air minum minum ( (mawrid mawrid al al- -
mâ mâ' ' li li al al istisqâ istisqâ) ) atau atau jaIan jaIan Iurus Iurus ( (at at- -tharîq tharîq al al- -mustaqîm mustaqîm). ).
Secara istiIah
Syariah Syariah bermakna bermakna perundang perundang- -undangan undangan yang yang diturunkan diturunkan
AIIah AIIah Swt Swt meIaIui meIaIui RasuIuIIah RasuIuIIah Muhammad SAW Muhammad SAW untuk untuk
seIuruh seIuruh umat umat manusia manusia baik baik menyangkut menyangkut masaIah masaIah ibadah ibadah, ,
akhIak akhIak, , makanan makanan, , minuman minuman pakaian pakaian maupun maupun muamaIah muamaIah
( (interaksi interaksi sesama sesama manusia manusia daIam daIam berbagai berbagai aspek aspek
kehidupan kehidupan) ) guna guna meraih meraih kebahagiaan kebahagiaan di di dunia dunia dan dan di di
akhirat akhirat..
kAUM MU5LIM WAI8 1LkIkA1 ÞADA
nUkUM 5¥AkA'
Manusla dlmlnLal perLanaauna[awaban seLelah dluLusnva
rasul %OŦ 4/ lsro´ ť 15)
Manusla Lldak dapaL laal membanLah seLelah dluLusnva
rasul %OŦ 4n Nisoo´ ť 1õ5)
SeLlap musllm wa[lb menvesualkan seluruh amal
perbuaLannva denaan hukum Allah SW1 vana dlbawa
8asulullah sawŦ%OŦ 4/ nosyr ť 7)
Wa[lb Lunduk dan paLuh (sebaaal bukLl lman) denaan
seaala kepuLusan Allah SW1 vana dlbawa rasulŴnva %OŦ
4n Nisoo´ ť õ5)
8arana
Param
x
Palal
LlhaL vana
leblh
bermanfaaL
ÞerbuaLan
Wa[lb
ker[akan
Param
1lnaaalkan
Sunnah
upavakan
ker[akan
Makruh
upavakan
Llnaaalkan
Mubah
Þlllh mana vana
leblh bermanfaaL
Syariah
Allah
Manusia Manusia
Dengan Dirinya Sendiri Dengan Dirinya Sendiri
Sesama Sesama
Manusia Manusia
Aqidah Aqidah
Ìbadah Ìbadah
Makanan, minuman Makanan, minuman
Pakaian, Akhlaq Pakaian, Akhlaq
Muamalah Muamalah
Dakwah Dakwah
Uqubat Uqubat
Subyek Pelaku Syariah
1Ŧ 1Ŧ lbadah lbadah
2Ŧ 2Ŧ Makanan Makananţ ţ mlnuman mlnumanţ ţ
pakalan pakalanţ ţ akhlaq akhlaq
Ŧ Ŧ Muamalah Muamalah
Ŧ Ŧ uakwah uakwah
Individu
KoIonpok Nogaia
1. 1. Mu´anaIah Mu´anaIah
2. 2. Dakvah Dakvah
1. 1. Mu´anaIah Mu´anaIah
2. 2. Dakvah Dakvah
3. 3. Uqulal Uqulal
% SvarlaL lslam memlllkl keLerkalLan dan
keLerpaduan anLara vana saLu denaan vana
laln
% Þelaksanaan saLu hukum menunLuL
pelaksanaan hukum vana laln secara Lerpadu
% Þelaksanaan svarlah secara parslal akan
menvebabkan keLlmpanaan
karakter 5yar|at Is|am
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
l00F $l08 N0$llN
W Pldup denaan mlsl vana aauna
W Pldup vana Lerarah dan manLap
serLa Lerhlndar darl kemunaklnan
dlsorlenLasl
W Pldup vana bermuLu Llnaal
W uenaan kevaklnan akan
keaemllanaan hldup haklkl vana
abadl dl akheraL kelak
0ialah yang mengutus Rasul-hya dengan
petunjuk dan dien kebenaran untuk
dimenangkan atas semua dien sekalipun
orang kafir tidak menyukainya
assa|am
dan Ter|ma Kas|h