Judul Asli : ª-'=-'ا ¸· ª='-='او ª--'ا .

هأ ة---= ما·´'ا
The Creed of Ahlus Sunnah wal Jama’ah
Concerning the Companions
Penulis : Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad
al-Abbad
Judul Terjemahan : Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat
Alih Bahasa : Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Desain sampul : MRM Graph
Disebarluaskan melalui:


Website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org
September, 2009Buku ini adalah online e-Book dari Maktabah
Raudhah al Muhibbin yang diterjemahkan dari
on-line e-Book versi Bahasa Inggris dari situs
www.al-ibaanah.com. Diperbolehkan untuk
menyebarluaskannya dalam bentuk apapun,
selama tidak untuk tujuan komersil
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

1
http://www.raudhatulmuhibbin.org
Aqidah Ahlus Sunnah wal Aqidah Ahlus Sunnah wal Aqidah Ahlus Sunnah wal Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah Jama’ah Jama’ah Jama’ah
tentang tentang tentang tentang Sahabat Sahabat Sahabat Sahabat
1 11 1


Dari rahmat dan kebaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya
dan anugerah-Nya kepada mereka adalah Dia mengutus
seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri untuk
menyampakan kepada mreka risalah dari Tuhan mereka dan
untuk membimbing mereka kepada segala hal yang
bermanfaat bagi mereka, dan memperingatkan mereka dari
segala sesuatu yang membahayakan mereka. Dan sungguh
Nabi Muhammad s telah memenuhi tugasnya untuk
menyampaikan risalah tersebut dengan lengkap dan
sempurna – beliau telah mengarahkan umat ini kepada
segala kebaikan dan memperingatkan mereka dari segala
keburukan. Allah telah memilih orang-orang untuk menyertai
beliau dan mengambil ilmu darinya. Maka Allah telah
ةemuliakan mereka dengan menjadikan mereka menemani
Nabi-Nya, generasi terbaik dari umat ini, yang dengan
sendirinya terbaik dari seluruh umat. Dan Allah secara
khusus memberkahi mereka dalam kehidupan dunia ini,

1
Risalah ini bersumber dari artikel Syaikh Abdul Muhsin bin
Hammad al-Abbad pada buletin Universitas Madinah (issue 2,
tahun keempat), Syawal 1391 H. (al-ibaanah.com)
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

2
http://www.raudhatulmuhibbin.org

dengan kesempatan untuk bertemu beliau s dan
mendengar hadits beliau langsung dari mulutnya yang suci.
Ini adalah karunia Allah, yang dianugerahkan kepada siapa
yang dikehendaki-Nya, dan Allah memiliki karunia yang
teramat besar.
Para Sahabat menyampaikan dari Rasulullah apa-apa yang
beliau diutus dengannya dari petunjuk, secara lengkap dan
sempurna. Maka mereka memperoleh pahala yang terbesar
karena telah menemani Rasulullah, berjihad bersama beliau,
dan perbuatan mulia mereka dalam menyebarkan Islam.
Dan mereka juga akan memperoleh pahala yang sama
dengan orang-orang yang datang setelah mereka, karena
mereka bertindak sebagai penghubung antara mereka dan
Rasulullah. Hal ini karena, “Barangsiapa mengajak kepada
petunjuk, maka baginya pahala sebagaimana pahala-pahala
orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun
dari pahala mereka.”
2
Ini diriwayatkan secara shahih dari
Nabi s dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam
kitab Shahih-nya.
Allah memuji para Sahabat dalam kitab-Nya dan Rasulullah
s memuji mereka dalam Sunnah beliau yang disucikan. Ini
cukup bagi mereka sebagai keutamaan dan kemuliaan:

2
HR Muslim, 2674, dari Abu Hurairah z.
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

3
http://www.raudhatulmuhibbin.org

¸ · .. ` . .. ` ¸ · .. ` . .. ` ¸ · .. ` . .. ` ¸ · .. ` . .. ` .` ·.` · ` ¸ . . ¸ - .` .` ·.` · ` ¸ . . ¸ - .` .` ·.` · ` ¸ . . ¸ - .` .` ·.` · ` ¸ . . ¸ - .`
. ` - .` - ` .` . ` · ' ` ·` · .` . `.` .` · ` · ¸ .` . ` - , . ` - .` - ` .` . ` · ' ` ·` · .` . `.` .` · ` · ¸ .` . ` - , . ` - .` - ` .` . ` · ' ` ·` · .` . `.` .` · ` · ¸ .` . ` - , . ` - .` - ` .` . ` · ' ` ·` · .` . `.` .` · ` · ¸ .` . ` - ,
` ., = · ` ` . : · ' ., · ¸ - ` .` . . ` - ` ., = · ` ` . : · ' ., · ¸ - ` .` . . ` - ` ., = · ` ` . : · ' ., · ¸ - ` .` . . ` - ` ., = · ` ` . : · ' ., · ¸ - ` .` . . ` -
“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk
Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang
yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada
mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS At-Taubah [9]
: 100)
Dan Allah berfirman:
` .` . ` , . -` ´ ¸ · .` ' ` · · · ¸ · ..` ` ´ ` -' · ` .` . ` , . -` ´ ¸ · .` ' ` · · · ¸ · ..` ` ´ ` -' · ` .` . ` , . -` ´ ¸ · .` ' ` · · · ¸ · ..` ` ´ ` -' · ` .` . ` , . -` ´ ¸ · .` ' ` · · · ¸ · ..` ` ´ ` -' ·
· ..` · ` ` -` · ¯` ` .` · · ..` · ` ` -` · ¯` ` .` · · ..` · ` ` -` · ¯` ` .` · · ..` · ` ` -` · ¯` ` .` · ¸ · ` .` · , .` . · ¸` · ·` . ¸ · ` .` · , .` . · ¸` · ·` . ¸ · ` .` · , .` . · ¸` · ·` . ¸ · ` .` · , .` . · ¸` · ·` .
¸, - , ¸ · ` .` . · · · ` .` ¸ · ` .` . · · : · ·.` -' ' ` ¸` · . . ·.` -` ¸, - , ¸ · ` .` . · · · ` .` ¸ · ` .` . · · : · ·.` -' ' ` ¸` · . . ·.` -` ¸, - , ¸ · ` .` . · · · ` .` ¸ · ` .` . · · : · ·.` -' ' ` ¸` · . . ·.` -` ¸, - , ¸ · ` .` . · · · ` .` ¸ · ` .` . · · : · ·.` -' ' ` ¸` · . . ·.` -`
` . -` ·` · ·.` ¸ · . . ` · ` · ` · ` · ¯ · ` · ' = - ` - ' -` ¯ ` . -` ·` · ·.` ¸ · . . ` · ` · ` · ` · ¯ · ` · ' = - ` - ' -` ¯ ` . -` ·` · ·.` ¸ · . . ` · ` · ` · ` · ¯ · ` · ' = - ` - ' -` ¯ ` . -` ·` · ·.` ¸ · . . ` · ` · ` · ` · ¯ · ` · ' = - ` - ' -` ¯
, · , -` ' , · , -` ' , · , -` ' , · , -` ' . - ` . . · .` ·¯ ¸ ` · · ´ ` . . . - ` . . · .` ·¯ ¸ ` · · ´ ` . . . - ` . . · .` ·¯ ¸ ` · · ´ ` . . . - ` . . · .` ·¯ ¸ ` · · ´ ` . .
, = · ` - ' · ` ·` · .` .` · , = · ` - ' · ` ·` · .` .` · , = · ` - ' · ` ·` · .` .` · , = · ` - ' · ` ·` · .` .` ·
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

4
http://www.raudhatulmuhibbin.org

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang
bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir,
tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka
ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya,
tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas
sujud . Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-
sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang
mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman
itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas
pokoknya. tanaman itu menyenangkan hati penanam-
penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-
orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min). Allah
menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan
pahala yang besar.” (QS Al-Fath [48] : 29)
Dalam firman Allah mengenai Sahabat “karena Allah hendak
menjengkelkan hati orang-orang kafir” didapati kaidah yang
tegas, ancaman yang paling keras dan peringatan yang paling
buruk bagi orang-orang yang menghina para Sahabat atau
orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian.
Allah berfirman:


Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

5
http://www.raudhatulmuhibbin.org

¸, ¸ · . ` ' ` . ´ · ¸, ¸ · . ` ' ` . ´ · ¸, ¸ · . ` ' ` . ´ · ¸, ¸ · . ` ' ` . ´ · ¸` ' . ` . · · · ¸` ' . ` . · · · ¸` ' . ` . · · · ¸` ' . ` . · · ·
¸` · · - · ` . =` · ' : · ` ' ¸ · -` ¸` · ¸ · , ' ` ¸` · . ´ · . . ` ¸` · · - · ` . =` · ' : · ` ' ¸ · -` ¸` · ¸ · , ' ` ¸` · . ´ · . . ` ¸` · · - · ` . =` · ' : · ` ' ¸ · -` ¸` · ¸ · , ' ` ¸` · . ´ · . . ` ¸` · · - · ` . =` · ' : · ` ' ¸ · -` ¸` · ¸ · , ' ` ¸` · . ´ · . . `
` · ¸ ` ` - ` · · ¯ . · ` ` · ¸ · . ' ¸ ` · ¸ ` ` - ` · · ¯ . · ` ` · ¸ · . ' ¸ ` · ¸ ` ` - ` · · ¯ . · ` ` · ¸ · . ' ¸ ` · ¸ ` ` - ` · · ¯ . · ` ` · ¸ · . ' ¸
` · ` · ` · ` · ´ - .. ´ - .. ´ - .. ´ - ..
“Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu)
pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai
(mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu
orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum
penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya
daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan
berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-
masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Hadiid [57] :
10)
Allah berfirman mengenai pembagian harta fa’i
3
:
..` · ` ` . . .` · ' ` . · · ¸ · .` - `- ' ¸ ¸ - .` . ..` · ` ` . . .` · ' ` . · · ¸ · .` - `- ' ¸ ¸ - .` . ..` · ` ` . . .` · ' ` . · · ¸ · .` - `- ' ¸ ¸ - .` . ..` · ` ` . . .` · ' ` . · · ¸ · .` - `- ' ¸ ¸ - .` .
.. · ·` . ` .` · : · ` ' ` · .` · .` ` . .` . · ¸` · ·` . · .. · ·` . ` .` · : · ` ' ` · .` · .` ` . .` . · ¸` · ·` . · .. · ·` . ` .` · : · ` ' ` · .` · .` ` . .` . · ¸` · ·` . · .. · ·` . ` .` · : · ` ' ` · .` · .` ` . .` . · ¸` · ·` . ·

3
Fa’i adalah segala harta benda yang dirampas dari orang-orang
kafir tanpa mealui peperangan dan tanpa melalui pengerahan kuda
dan unta.
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

6
http://www.raudhatulmuhibbin.org

“(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari
kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena)
mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka
menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang
yang benar. “
. · , ` ` ` . ¸ . · , ` ` ` . ¸ . · , ` ` ` . ¸ . · , ` ` ` . ¸ ` . .` , - · ` ¸ · ..' -` ` . . ` · ¸ · ` . .` , - · ` ¸ · ..' -` ` . . ` · ¸ · ` . .` , - · ` ¸ · ..' -` ` . . ` · ¸ · ` . .` , - · ` ¸ · ..' -` ` . . ` · ¸ ·
` . ` . . ' ¸ · .` ` .` .` ' ` ` · · - - ` . · ` ` . ¸ · .` - ` . ` . . ' ¸ · .` ` .` .` ' ` ` · · - - ` . · ` ` . ¸ · .` - ` . ` . . ' ¸ · .` ` .` .` ' ` ` · · - - ` . · ` ` . ¸ · .` - ` . ` . . ' ¸ · .` ` .` .` ' ` ` · · - - ` . · ` ` . ¸ · .` -
..` - ` ` .` · : · ` ' · · ` -` ·.` ¸ · · . . - ` . . . ¯ ..` - ` ` .` · : · ` ' · · ` -` ·.` ¸ · · . . - ` . . . ¯ ..` - ` ` .` · : · ` ' · · ` -` ·.` ¸ · · . . - ` . . . ¯ ..` - ` ` .` · : · ` ' · · ` -` ·.` ¸ · · . . - ` . . . ¯
“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan
telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka
(Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang
berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar)
tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-
apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin). dan mereka
mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka
sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang
yang beruntung.”
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ .` - , ` · ` .. . ` . · ` · ¸ · ` - ¸ .` - , ` · ` .. . ` . · ` · ¸ · ` - ¸ .` - , ` · ` .. . ` . · ` · ¸ · ` - ¸ .` - , ` · ` .. . ` . · ` · ¸ · ` -
:` ` .` ·¯ ¸ · . · ¸ · ¸ ·` - . · , . :` ` .` ·¯ ¸ · . · ¸ · ¸ ·` - . · , . :` ` .` ·¯ ¸ · . · ¸ · ¸ ·` - . · , . :` ` .` ·¯ ¸ · . · ¸ · ¸ ·` - . · , .
´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ `
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

7
http://www.raudhatulmuhibbin.org

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin
dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah
kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih
dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang
beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha
Penyantun lagi Maha Penyayang.".” (QS Al-Hasyr [59] : 8-10)
Bagian pertama dari ketiga ayat dari surat Al-Hasyr ini
ditujukan kepada Muhajirin (para Sahabat yang hijrah dari
Makkah ke Madinah). Ayat kedua mengenai kaum Anshar
(para Sahabat yang tinggal di Madinah yang menolong dan
memberi tempat bagi kaum Muhajirin). Ayat ketiga
menyangkut orang-orang yang akan datang kemudian
setelah kaum Muhajirin dan Anshar, memohon ampunan
Allah bagi mereka, dan memohon kepada Allah tidak
menempatkan dalam hati mereka kebencian terhadap para
Sahabat. Dan tidak ada yang berada di luar ketiga kelompok
ini kecuali orang yang meninggalkan (mereka) dan jatuh ke
dalam jebakan Syaithan. Itulah sebabnya mengapa Aisyah
xmenjelaskan kepada Urwah bin Az-Zubair keadaan
sebagian dari mereka yang meninggalkan mereka sehingga
akhirnya mereka (pun) ditinggalkan:
“Mereka dperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi
para Sahabat Rasulullah, namun sebaliknya mereka malah
mencerca mereka.” Imam Muslim meriwayatkannya pada
bagian terakhir dalam kitab Shahih-nya. Dalam penjelasannya
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

8
http://www.raudhatulmuhibbin.org

mengenai hal ini, An-Nawawi berkata setelah menyebutkan
ketiga ayat surat Al-Hasyr
“Imam Malik menggunakannya sebagai dalil bahwa
barangsiapa yang mencela Sahabat tidak memiliki hak atas
harta fa’i. Hal ini karena Allah hanya menjadikannya bagi
orang-orang yang memohon ampun bagi mereka (yakni para
Sahabat), dari orang-orang yang datang setelah mereka.”
Ibu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat ini (berkata):
“Betapa bagusnya kesimpulan Imam Malik v dari ayat ini,
bahwa kaum Rafidhah yang telah mencaci maki para Sahabat
Nabi s tidak berhak mendapatkan harta fa’i ini karena pada
diri mereka tidak terdapat sifat-sifat yang ada pada orang-
orang yang telah dipuji Allah dalam firman-Nya: "Ya Rabb
kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang
telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-
orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau
Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
Nabi s bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah generasiku,
kemudian setelahnya, kemudian setelahnya.”
4
Diriwayatkan
oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain dari hadits Imran bin
Husain dan Abdullah bin Mas’ud g. Muslim

4
Shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu
Mas’ud. Banyak Sahabat yang meriwayatkan hadits ini, diataranya
adalah Imran bin Husain dan An-Nu’man bin Bashir. Lihat Ash-
Shahihah Syaikh Albani.
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

9
http://www.raudhatulmuhibbin.org

meriwayatkannya dari Abu Hurairah z dengan lafazh:
“generasi orang-orang yang saat ini aku berada, kemudian
(generasi) kedua, kemudian (generasi) ketiga.”
Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain (Bukhari dan Muslim) dari
riwayat Abu Sa’id Al-Khudriz bahwa Rasulullah s
bersabda:“
“Akan datang pada manusia suatu masa di mana sekelompok
orang akan berjihad, dan dikatakan: ‘Apakah ada di antara
kalian yang menyertai Rasulullah?’ (yakni Sahabat). Mereka
menjawab. “Ya,” maka mereka akan diberi kemenangan.
Kemudian akan datang pada manusia suatu masa dimana
sekelompok orang berjihad, dan dikatan: ‘Apakah ada di
antara kalian yang menyertai para Sahabat Rasulullah?’(yakni
para Tabi’in). Mereka menjawab, “Ya,” maka mereka akan
diberi kemenangan. Kemudian akan datang pada manusia
suatu masa di mana sekelompok orang akan berjihad, maka
dikatakan: ‘Apakah ada di antara kalian orang-orang yang
menyertai mereka yang telah menyertai orang-orang yang
bersama para Sahabat Rasulullah?’ (yakni Tabiut Tabi’in).
Mereka menjawab, “Ya,” maka kemenagan akan diberikan
kepada mereka.”
5

Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang shahih,
menurut Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Abbas
z berkata: “Jangan mencela para Sahabat Rasulullah,

5
Shahih. HR Bukhari (6/88 dan 610 dalam Al-Fath), Muslim (3552),
Ahmad (3/7), Al-Humaidi (743), Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah
(14/73-74), dari jalan Jabir bin Abdillah dari Abu Sa’id Al-Khudri.
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

10
http://www.raudhatulmuhibbin.org

karena satu jam yang dihabiskan bersama Rasulullah oleh
salah seorang di antara mereka adalah lebih baik dari amal
shalih yang dilakukan salah seorang dai kalian selama empat
puluh tahun.”
Dalam lafadz yang diriwayatkan oleh Waki, ia berkata:
“...lebih baik dari amal shalih salah seorang di antara kalian
seumur hidup.”
Dan ketika Sa’id bin Zaid z menyebutkan sepuluh Sahabat
yang diberi kabar gemibra akan (masuk) Surga, ia berkata:
“Aku bersumpah demi Allah, pertemuan salah seorang di
antara mereka dengan Rasulullah lebih baik dari amalan
salah seorang dari kalian, meskipun bila ia melakukannya
selama umur kehidupan Nabi Nuh.” Diriwayatkan oleh Abu
Dawud dan At-tirmdzi.
6

Jabir z meriwayatkan bahwa, “Pernah dikatakan kepada
Aisyah: ‘Ada sebagian orang yang merendahkan para
Sahabat Rasulullah, bahkan Abu Bakar dan Umar. Maka ia
(Aisyah x) berkata: ‘Tidakkah kamu senang dengan ini?
Amal mereka telah terputus, akan tetapi Allah mencintai agar
pahala mereka tidak terputus.”
Ibnu Al-Atsir menyebutkannya di dalam kitabnya Jami’ul
Ushul. Yang menjadi dalil apa yang beliau katakan adalah

6
Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4650), An-Nasa’i dalam al-
Kubra, Ibnu Majah (134), dan Ahmad (1629)
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

11
http://www.raudhatulmuhibbin.org

sabda Nabi s dalam hadits shahih: “Sesungguhnya orang
bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari
kiamat kelak dengan membawa pahala shalat, puasa dan
zakat, tetapi dia juga telah mencela ini dan menuduh ini dan
itu, serta memakan harta ini dan itu, menumpahkan darah ini
dan itu. Kemudian diberikan yang ini dari kebaikannya dan
yang ini dari kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis
sebelum menutupi kewajiban-kewajibannya, maka akan
diambil dari dosa-dosa mereka (orang-orang yang
dizaliminya) dan dilemparkan kepadanya, kemudian ia
dilemparkan ke dalam neraka.”
7

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Shahih-nya dari Abu Sa’id
al-Khudr z bahwa Nabi s bersabda: “Jangan cela para
Sahabatku! Jika sekiranya kalian berinfaq emas sebesar
gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud dari mereka,
bahkan tidak setengahnya.”
Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah z dalam Shahih-
nya bahwa Nabi s bersabda: “Jangan cela para Sahabatku!
Jangan cela para Sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku berada
di tangan-Nya, jika salah seorang dari kalian berinfaq
sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud
mereka, bahkan tidak setengahnya.”

7
Shahih, diriwayatkan oleh Muslim (2581), At-Tirmidzi (2418),
Ahmad (2/303), Al-Baihaqi (6/93), dari jalan Al-‘Ala bin
Abdirrahman dari ayahnya, dari Abu Huraira secara marfu’. At-
Tirmdzi mengatakannya Hasan Shahih.
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

12
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Maka jika Sang Pedang Allah, Khalid bin Al-Walid dan yang
lainnya yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah,
dengan amalan mereka yang besar tidak bisa menyamai
amalan sedikit yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dan lain-
lain yang masuk Islam sebelumnya – meskipun mereka
semua memiliki keutamaan menyertai Nabi (s) – lalu
bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki
keutamaan (sebagai) Sahabat dibandingkan dengan orang-
orang yang sangat utama tersebut? Sungguh jarak
(diantaranya) sangat besar dan perbedaannya sangat jauh!
Betapa jauhnya jarak antara langit dan bumi! Bahkan
mungkin seperti jarak antara bumi yang ke tujuh dengan
langit yang ke tujuh! Ini adalah karunia Allah, yang
dianugerahkan kepada siapa yang Dia inginkan. Dan Allah
memiliki anugerah yang teramat besar.
Ada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits Nabawiyah yang
menjadi dalil keutamaan manusia terbaik ini, yang tidak ada
yang semisalnya sebelumnya, dan tidak akan ada yang
semisalnya di masa sesudahnya. Semoga Allah meridhai
mereka semua.
Semua Sahabat Rasulullah adalah terpercaya berdasarkan
persaksian Allah bagi mereka dan karena pujian Allah kepada
mereka dan pujian Rasul-Nya s kepada mereka. An-Nawawi
berkata di dalam At-Taqrib, yang dijelaskan oleh As-Suyuti
dalam kitabnya Tadribur Rawi:
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

13
http://www.raudhatulmuhibbin.org

“Semua Sahabat adalah terpercaya – mereka yang terlibat di
dalam fitnah dan selain mereka – menurut kesepakatan para
ulama.”
Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Al-Isabah, “Ahlus Sunnah
bersepakat bahwa mereka semua (Sahabat) adalah
terpercaya dan tidak ada yang menentangnya kecuali
beberapa yang tersesat dari ahlul bid’ah.
Itulah sebabnya tidak mengapa apabila tidak menyebutkan
nama Sahabat dalam sanad. Maka jika seorang Tabi’in
mengatakan, “Dari seorang laki-laki yang telah menyertai
Nabi...” hal ini tidak mempengaruhi riwayat tersebut. Yang
demikian karena tidak mengenal Sahabat dalam (sanad) tidak
mengapa karena mereka semua terpercaya (tsiqah). Al-
Khatib Al-Baghdadi mengatakan dalam kitabnya al-Kifaayah:
“Setiap hadits yang memiliki sanad periwayatan yang
terhubung antara orang yang meriwayatkannya dengan Nabi
tidak dianggap kecuali diperiksa terlebih dahulu ketsiqohan
(reliabilitas) dari para perawinya (dalam sanad tersebut).
Wajib untuk meneliti keadaan mereka, kecuali para Sahabat
yang menaikkannya (atau menisbatkan) kepada Nabi. Hal ini
karena ketsiqohan para Sahabat telah tsabit dan diketahui
berdasarkan penegasan Allah teradap mereka, Dia
mengabarkan kepada kita keadaan sejati mereka, dan
pilihan-Nya terhadap mereka dalam nash-nash Al-Qur’an.
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

14
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Kemudian beliau v menlanjutkan dengan merunut
beberapa ayat dan hadits mengenai keutamaan mereka dan
berkata:
“Dan bahkan jika Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkan
sesuatu tentang mereka dari apa yang baru kami sebutkan
(mengenai keutamaan mereka), keadaan mereka ketika
berhijrah, berperang dalam jihad, memberikan pertolongan
mereka, mengorbankan jiwa dan harta, menyaksikan
pembunuhan orang tua dan anak-anak mereka, saling
menasihati dalam agama dan memiliki keimanan yang kuat
dan keteguhan yang tidak tergoyahkan, (semua ini) cukup
untuk membuktikan ketsiqohan mereka dan cukup bagi
seseorang untuk memiliki keteguhan iman pada kejujuran
dan integritas mereka. Perlu dipahami bahwa mereka adalah
yang terbaik di antara orang-orang yang dipersaksian dan
disepakati ketsiqahan dan reliabilitas mereka, dari semua
manusia yang datang setelah mereka selamanya.”
Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat dengan sanad
yang tersambung ke Abu Zur’ah yang berkata: “Jika engkau
melihat orang yang hendak merendahkan seseorang di
antara para Sahabat Rasulullah s, maka ketahuilah bahwa
dia adalah seorang zindiq. Yang demikian karena menurut
kami Rasulullah s adalah benar, dan Al-Qur’an adalah
benar. Dan para Sahabat lah yang menyampaikan kepada
kita Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka hanya ingin
meremehkan dan menghancurkan persaksian kita sehingga
mereka dapat membatalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah,
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

15
http://www.raudhatulmuhibbin.org

padahal mereka lah yang lebih patut dilecehkan karena
mereka adalah orang-orang zindiq.
Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengenai Sahabat
berada di pertengahan antara yang berlebih-lebihan dan
yang meremehkan. Ia adalah pertengahan dari fanatik
esktrim yang menaikkan derajat orang yang mulia di antara
mereka pada derajat yang hanya patut bagi Allah atau bagi
Rasul-Nya, dan pertengahan dari orang-orang yang
melalaikan dan orang-orang yang bersikap keras yang
merendahkan dan mencela mereka. Maka mereka berada di
tengah-tengah antara kedua golongan yang berlebih-lebihan
dan yang melalaikan – mereka mencintai semua Sahabat dan
menempatkan masing-masing dari mereka di tempat yang
semestinya dengan keadilan. Sehingga mereka tidak
menaikkan derajatnya pada tingkat yang mereka tidak
berhak atasnya dan mereka juga tidak merendahkan mereka,
mengambil apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Lisan
mereka basah karena menyebut kebaikan-kebaikan mereka,
menurut apa yang pantas bagi mereka. Dan hati mereka
dipenuhi cinta oleh para Sahabat.
Dan perselisihan apa pun yang terjadi di antara (sebagian
dari) mereka yang dikabarkan secara shahih, maka dalam hal
tersebut mereka adalah Mujtahidin, jika benar mereka
mendapatkan satu pahala untuk ijtihadnya dan satu pahala
karena benar (dalam ijtihadnya), atau mereka salah dan
mendapatkan satu pahala untuk ijtihad yang dilakukannya
sedangkan kesalahannya dimaafkan. Mereka tidak ma’sum
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

16
http://www.raudhatulmuhibbin.org

karena mereka adalah manusia biasa. Pada suatu saat
mereka benar dan di saat lain mereka keliru. Akan tetapi
seberapa banyak mereka benar dibandingkan dengan yang
lain, dan seberapa sedikit mereka keliru dibandingkan
dengan yang lain? Di atas semua itu, mereka akan menerima
ampunan dan ketenangan dari Allah.
Buku-buku Ahlus Sunnah dipenuhi penjelasan akan aqidah
yang murni dan benderang ini berkenaan dengan orang-
orang pilihan, yang dipilih di antara manusia untuk
menemani manusia terbaik Muhammad s. Semoga Allah
meridhai mereka semua.
Contohnya adalah perkataan Ath-Thahawi dalam bukunya
Aqidah Ahlus Sunnah: “Kami mencintai para Sahabat
Rasulullah. Akan tetapi kami tidak berlebih-lebihan dalam
cinta kami kepada siapapun di antara mereka, tidak juga
kami berlepas diri dari siapapun di antara mereka. Dan kami
membenci siapa yang membenci mereka atau orang-orang
yang berkata buruk tentang mereka. Dan kami tidak
menyebutkan tentang mereka kecuali dengan kebaikan.
Mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan, dan
membenci mereka adalah kufur, nifaq, dan melampaui
batas.”
Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani berkata dalam mukadimah
rissalahnya yang terkenal, yang merupakan syarah Aqidah
Ahlus Sunnah: “Generasi terbaik adalah yang bertemu
Rasulullah. Dan Sahabat yang terbaik adalah (keempat)
Khulafaur Rasyidin – Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

17
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Utsman, kemudian Ali g. Tidak seorang pun dari para
Sahabat boleh disebut kecuali dengan cara yang baik. Kami
beriman dalam menahan diri dari perselisihan yang terjadi di
antara mereka. Dan bahwa mereka adalah orang-orang yang
paling patut dimaafkan dan berpikir tentang mereka dengan
cara yang paling baik.
Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam bukunya As-Sunnah:
“Dan yang termasuk Sunnah adalah menyebutkan kebaikan
para Sahabat Rasulullah – mereka semua, dan menahan diri
terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Maka
barangsiapa yang mencaci maki para Sahabat Rasulullah atau
salah satu di antara mereka, maka dia adalah seorang ahli
bid’ah, seorang Rafidhah. Mencintai mereka adalah Sunnah
dan berdoa bagi mereka adalah jalan untuk bertaqarrub
(mendekatkan diri) kepada Allah. Mengikuti mereka adalah
jalan dan mengambil contoh dari mereka adalah
keutamaan...”
Dan dia (Imam Ahmad) berkata: “Tidak diperbolehkan bagi
seseorang untuk menyebutkan kesalahan mereka dan tidak
merendahkan salah seorang di antara mereka. Barangsiapa
yang melakukannya, maka penguasa wajib untuk
memperingatkannya dan menghukumnya. Dan dia
(penguasa) tidak boleh memaafkannya, akan tetapi dia harus
menghukumnya dan memintanya untuk bertaubat. Jika dia
bertaubat, maka dia (penguasa) harus menerimanya. Dan jika
dia tidak bertaubat, penguasa harus menghukumnya lagi dan
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

18
http://www.raudhatulmuhibbin.org

memenjarakannya selamanya sampai dia bertaubat dan
menarik kembali (keyakinan sesatnya).
Imam Abu Utsman Ash-Shabuni dalam bukunya Aqidah Salaf
wa Ashabul Hadits, “Dan mereka memandang wajib
menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di
antara para Sahabat Rasulullah dan membersihkan lisan
mereka dari menyebutkan sesuatu yang mengandung cacat
mereka atau merendahkan mereka. Dan mereka memandang
wajib memohon kepada Allah untuk meridhai mereka dan
menunjukkan sikap bersahabat kepada mereka.”
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam bukunya Aqidah
Al-Wasitiyah, “Di antara Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal
Jama’ah adalah menjaga hati dan lisan yang suci terhadap
para Sahabat Rasulullah s, karena Allah telah
menggambarkan mereka dalam firman-Nya:
` . · ` · ¸ · ` - ¸ ` . · ` · ¸ · ` - ¸ ` . · ` · ¸ · ` - ¸ ` . · ` · ¸ · ` - ¸ ¸ .` - , ` · ` .. . ¸ .` - , ` · ` .. . ¸ .` - , ` · ` .. . ¸ .` - , ` · ` .. .
:` ` .` ·¯ ¸ · . · ¸ · ¸ ·` - . · , . :` ` .` ·¯ ¸ · . · ¸ · ¸ ·` - . · , . :` ` .` ·¯ ¸ · . · ¸ · ¸ ·` - . · , . :` ` .` ·¯ ¸ · . · ¸ · ¸ ·` - . · , .
´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ `
“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin
dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah
kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih
dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

19
http://www.raudhatulmuhibbin.org

beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha
Penyantun lagi Maha Penyayang."” (QS Al-Hasyr [59] : 10)
Dan taat kepada Nabi mengenai sabda beliau s:
,' .¯-' .' . ·, ¸ ..· -.' . . ,' .¯-' .' . ·, ¸ ..· -.' . . ,' .¯-' .' . ·, ¸ ..· -.' . . ,' .¯-' .' . ·, ¸ ..· -.' . .
·,. . .·-' ` ` · · · ·· ` - ' ¸·· ·,. . .·-' ` ` · · · ·· ` - ' ¸·· ·,. . .·-' ` ` · · · ·· ` - ' ¸·· ·,. . .·-' ` ` · · · ·· ` - ' ¸··
“Jangan cela para Sahabatku! Jangan cela para Sahabatku!
Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika salah
seorang dari kalian berinfaq sebesar gunung Uhud, tidak
akan menyamai satu mud mereka, bahkan tidak
setengahnya.”
Mereka menerima apa yang dikabarkan dalam Al-Qur’an, As-
Sunnah dan ijma megenai keutamaan para Sahabat. Mereka
lebih mengutamakan orang-orang yang telah berinfak dan
berjihad di jalan Allah sebelum Fathul Makkah, yang
berkenaan dengan Perjanjian Hudaibiyah, daripada orang-
orang yang berinfak dan berjihad setelahnya. Mereka
mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Anshar. Dan
mereka meyakini bahwa Allah telah melihat kepada orang-
orang yang berjihad di Badar – yang berjumlah lebih dari tiga
ratus orang dan berfirman: ` . ´ ` .` · ` · .` · · . ` · ` . ´ ` .` · ` · .` · · . ` · ` . ´ ` .` · ` · .` · · . ` · ` . ´ ` .` · ` · .` · · . ` ·
“Lakuknalah apa yang kalian inginkan, karena Aku telah
mengampuni kalian.”
8


8
HR Bukhari, Al-Fath VII/305 dan Muslim IV/941
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

20
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Dan mereka meyakini bahwa tidak seorang pun yang
berbai’at kepada Nabi s di bahwa pohon (Bai’atur
Ridwan
pent
) akan masuk Nereka, sebagaimana Nabi s telah
mengabarkannya kepada kita
9
. Bahkan Allah ridha terhadap
mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan mereka
berjumlah lebih dari seribu empat ratus orang.
Mereka membenarkan Surga bagi orang-orang yang
dipersaksikan oleh Rasulullah s akan masuk Surga, seperti
kesepuluh (Sahabat), Tsabit bin Qais bin Shammas dan lain-
lain.
Mereka mengakui apa yang telah diriwayatkan secara
tawaatur dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib zdan
lain-lain bahwa: Yang terbaik dari umat ini setelah Nabi s
adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian yang ketiga
Utsman, dan yang keempat Ali, g. Ini sebagaimana yang
ditunjukkan di dalam atsar dan ijma bahwa Utsman lebih
dulu dibai’at (menjadi Khalifah).
Meskipun demikian, setelah menyepakati keutamaan Abu
Bakar dan Umar, sebagian Ahlus Sunnah berbeda pendapat
mengenai Utsman dan Ali, mana di antara keduanya yang
lebih baik. Sekelompok di antara mereka mendahulukan
Utsman, kemudian berdiam diri dan menempatkan Ali
diurutan keempat. Dan kelompok lain mendahulukan Ali. Dan
kelompok yang lain tetap netral. Namun perkara Ahlus

9
Dalam HR Muslim, IV/1942, Nabi s bersabda: “Tidak akan masuk
neraka seorang pun yang telah berbai’at di bawah pohon.”
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

21
http://www.raudhatulmuhibbin.org

Sunnah telah tetap dalam mendahulukan Utsman dan
kemudian Ali.
Namun demikian menurut jumhur (ulama) Ahlus Sunnah,
perkara Utsman dan Ali bukan termasuk hal prinsip dimana
orang yang tidak sepakat dengan hal tersebut menjadi sesat.
Bahkan perkara dimana seseorang yang menentangnya
menjadi sesat adalah perkara Khilafah – yakni bahwa mereka
harus meyakini bahwa Khalifah setelah Rasulullah adalah Abu
Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali.
Dan barangsiapa yang menyerang salah satu dari khilafah
tersebut, maka ia lebih sesat daripada keledai mereka.
Kemudian dia (Ibnu Taimiyah) menyebutkan bahwa mereka
mencintai Ahlul Bait dan bahwa mereka menjaga wasiat
Rasulullah s mengenai mereka. Dan mereka berwala kepada
isteri-isteri Rasulullah (s), Ummahatul Mukminin dan
meyakini bahwa mereka akan menjadi isteri-isteri beliau (s)
di akhirat. Kemudian dia (Ibnu Taimiyah) berkata:
“Mereka berlepas diri dari paham Rafidhah – orang-orang
yang membenci para Sahabat dan mencela mereka - dan dari
paham Nawasib – orang-orang yang mencela Ahlul Bait
melalui perkataan atau perbuatan. Dan mereka menahan diri
dari (masuk ke dalam) perselisihan yang terjadi di antara para
Sahabat, dan mereka berkata: Atsar ini telah diriwayatkan
mengenai kesalahan-kesalahan mereka di dalamnya sebagian
terdapat kebohongan, sebagaian ditambahkan ke dalamnya,
sebagian telah dihilangkan darinya, dan sebagian telah
diubah dari keadaan aslinya. Adapun riwayat yang shahih
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

22
http://www.raudhatulmuhibbin.org

(mengenai kesalahan mereka) maka para Sahabat dimaafkan
– mereka adalah mujtahid yang benar, atau bila tdak mereka
adalah mujtahid yang keliru.
Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak satu pun di antara para
Sahabat yang ma’sum dari dosa besar atau kecil. Para
Sahabat bisa saja melakukan dosa, namun demikian mereka
memiliki banyak keutamaan yang mengharuskan mereka
dimaafkan atas dosa apa pun yang mereka lakukan – jika
mereka melakukannya. Bahkan mereka akan diampuni atas
keburukan yang tidak akan dimaafkan bagi orang-orang
setelah mereka. Yang demikian karena mereka memiliki amal
kebaikan yang menghapus keburukan, yang tidak akan
berlaku untuk orang-orang setelah mereka.
Telah tsabit dari sabda Rasulullah (s) bahwa mereka adalah
generasi terbaik dan jika salah seorang dari mereka berinfaq
dengan satu mud emas maka hal itu akan lebih baik daripada
seseorang yang datang setelah mereka yang berinfaq emas
sebesar gunung Uhud. Dan boleh jadi salah seorang dari
mereka berbuat dosa dan kemudian bertaubat atau
melakukan amal yang menghapuskannya. Atau dia akan
diampuni karena keutamaannya termasuk dalam generasi
terdahulu atau karena syafaat Muhammad s, dimana para
Sahabat adalah yang paling berhak mendapatkannya
diantara manusia. Atau mungkin dia diuji dengan
penderitaan di dunia, yang menjadi tebusan darinya. Jika
demikian keadaannya dengan dosa yang mereka lakukan, lalu
bagaimana dengan perkara dimana mereka berijtihad? Jika
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

23
http://www.raudhatulmuhibbin.org

benar mereka akan mendapat dua pahala dan jika salah
mereka hanya akan mendapatkan satu pahala dan kesahalan
mereka diampuni.
Selanjutnya, keburukan yang dilakukan oleh sebagian dari
mereka, yang ditinggalkan dan dimaafkan, adalah kecil
dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan mereka,
seperti iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, jihad di
jalan Allah, hijrah, pertologan mereka (terhadap agama),
demikian juga ilmu yang bermanfaat dan amal shalih mereka.
Dan barangsiapa yang mempelajari sejarah para Sahabat
dengan ilmu dan pemahaman, dan mempelajari keutamaan
yang Allah anugerahkan kepada mereka, dia akan
mengetahui dengan keyakinan penuh bahwa mereka adalah
mahluk terbaik setelah para nabi. Mereka tidak seperti orang
lain dan tidak akan ada yang menyamai mereka. Mereka
adalah shafwah (Orang-orang pilihan) dari seluruh generasi
umat ini, umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah.” (Akhir
perkataan Ibnu Taimiyah).
Terdapat lima contoh dari perkataan para Salafush Shalih
yang menunjukkan apa yang diwajibkan bagi kita untuk
meyakininya berkenaan dengan mahluk terbaik setelah para
Nabi dan Rasul. Satu hal yang harus kita pahami bahwa
melecehkan orang-orang pilihan ini adalah sama dengan
melecehkan agama itu sendiri, karena mereka lah yang
menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang datang
setelah mereka. Dan kami telah menyebutkan perkataan Abu
Zur’ah, di mana dia berkata: “Dan para Sahabat lah yang
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

24
http://www.raudhatulmuhibbin.org

menyampaikan kepada kita Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Mereka hanya ingin meremehkan dan menghancurkan
persaksian kita sehingga mereka dapat membatalkan Al-
Qur’an dan As-Sunnah, padahal mereka lah yang lebih patut
dilecehkan karena mereka adalah orang-orang zindiq.”
Yang dimaksud adalah orang-orang yang mencela salah satu
dari para Sahabat. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang
melecehkan mereka sama sekali tidak membahayakan
mereka, sebaliknya bahkan bermanfaat bagi mereka
berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya
mengenai ‘orang-orang yang bangkrut’. Orang yang
melecekhan mereka hanya menyakiti dirinya sendiri. Maka
barangsiapa yang mendapati cinta di dalam hatinya untuk
mereka dan tidak ada kebencian kepada mereka, dan
menahan lisannya dari menyebutkan sesuatu kecuali
kebaikan dari mereka, maka dia harus memuji Allah atas
karunia itu. Dan dia harus memohon kepada Allah untuk
menetapkannya di atas petunjuk tersebut. Dan barangsiapa
yang menyimpan kebencian kepada mereka dalam hatinya
dan lidahnya ringan dalam menyebutkan hal-hal yang tidak
patut bagi mereka, maka hendaklah dia bertakwa kepada
Allah dan berhenti dari kejahatan tersebut. Dan dia harus
bertaubat kepada Allah selagi pintu taubat masih terbuka di
hadapannya, sebelum dia menyesalinya pada hari dimana
penyesalan tidak bermanfaat.
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
tentang Sahabat

25
http://www.raudhatulmuhibbin.org

:` · ` - :` ¸ · ` . · ` · · ` · . · - ` . ` :` · ` - :` ¸ · ` . · ` · · ` · . · - ` . ` :` · ` - :` ¸ · ` . · ` · · ` · . · - ` . ` :` · ` - :` ¸ · ` . · ` · · ` · . · - ` . `
` .` · . . ' ` .` · . . ' ` .` · . . ' ` .` · . . '
“"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk
kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi
Engkau. karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi
(karunia)"
10
.
. · ¸ · ¸ ·` - . · , . ¸ .` - , ` · ` . · ¸ · ¸ ·` - . · , . ¸ .` - , ` · ` . · ¸ · ¸ ·` - . · , . ¸ .` - , ` · ` . · ¸ · ¸ ·` - . · , . ¸ .` - , ` · `
:` ` .` ·¯ ¸ · :` ` .` ·¯ ¸ · :` ` .` ·¯ ¸ · :` ` .` ·¯ ¸ · ´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ ` ´ ., -` ´ `
"Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara
kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah
Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap
orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
11


ggg ggg ggg ggg

10
QS Al-Imran [3] : 8
11
QS Al-Hasyr [59] : 12)

Judul Asli

: ‫ا ام‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ة أه ا‬ The Creed of Ahlus Sunnah wal Jama’ah Concerning the Companions : Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-Abbad

Penulis

Judul Terjemahan : Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat Alih Bahasa Desain sampul : Ummu Abdillah al-Buthoniyah : MRM Graph Disebarluaskan melalui:

Website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org September, 2009
Buku ini adalah online e-Book dari Maktabah Raudhah al Muhibbin yang diterjemahkan dari on-line e-Book versi Bahasa Inggris dari situs www.al-ibaanah.com. Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersil

Syawal 1391 H. Dan sungguh Nabi Muhammad s telah memenuhi tugasnya untuk menyampaikan risalah tersebut dengan lengkap dan sempurna – beliau telah mengarahkan umat ini kepada segala kebaikan dan memperingatkan mereka dari segala keburukan. (al-ibaanah.com) 1 1 http://www. Allah telah memilih orang-orang untuk menyertai beliau dan mengambil ilmu darinya. tahun keempat). generasi terbaik dari umat ini.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat1 Dari rahmat dan kebaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan anugerah-Nya kepada mereka adalah Dia mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri untuk menyampakan kepada mreka risalah dari Tuhan mereka dan untuk membimbing mereka kepada segala hal yang bermanfaat bagi mereka. yang dengan sendirinya terbaik dari seluruh umat.org . Risalah ini bersumber dari artikel Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-Abbad pada buletin Universitas Madinah (issue 2.raudhatulmuhibbin. Dan Allah secara khusus memberkahi mereka dalam kehidupan dunia ini. dan memperingatkan mereka dari segala sesuatu yang membahayakan mereka. Maka Allah telah ‫ة‬emuliakan mereka dengan menjadikan mereka menemani Nabi-Nya.

Hal ini karena. tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ini cukup bagi mereka sebagai keutamaan dan kemuliaan: 2 HR Muslim. dari Abu Hurairah z. “Barangsiapa mengajak kepada petunjuk. Ini adalah karunia Allah.”2 Ini diriwayatkan secara shahih dari Nabi s dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya.raudhatulmuhibbin. berjihad bersama beliau. Maka mereka memperoleh pahala yang terbesar karena telah menemani Rasulullah.org . Dan mereka juga akan memperoleh pahala yang sama dengan orang-orang yang datang setelah mereka. dan Allah memiliki karunia yang teramat besar. maka baginya pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. secara lengkap dan sempurna. Para Sahabat menyampaikan dari Rasulullah apa-apa yang beliau diutus dengannya dari petunjuk. 2674.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat dengan kesempatan untuk bertemu beliau s dan mendengar hadits beliau langsung dari mulutnya yang suci. yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 2 http://www. dan perbuatan mulia mereka dalam menyebarkan Islam. Allah memuji para Sahabat dalam kitab-Nya dan Rasulullah s memuji mereka dalam Sunnah beliau yang disucikan. karena mereka bertindak sebagai penghubung antara mereka dan Rasulullah.

raudhatulmuhibbin. Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungaisungai di dalamnya selama-lamanya.” (QS At-Taubah [9] : 100) Dan Allah berfirman: 3 http://www.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka kekal di dalamnya.org . Itulah kemenangan yang besar.

Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. tetapi berkasih sayang sesama mereka.raudhatulmuhibbin.” (QS Al-Fath [48] : 29) Dalam firman Allah mengenai Sahabat “karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir” didapati kaidah yang tegas.org . Allah berfirman: 4 http://www. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. ancaman yang paling keras dan peringatan yang paling buruk bagi orang-orang yang menghina para Sahabat atau orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifatsifat mereka dalam Injil. tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud . tanaman itu menyenangkan hati penanampenanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orangorang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min).

3 5 http://www. Allah menjanjikan kepada masingmasing mereka (balasan) yang lebih baik.org . Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah).Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat “Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah.raudhatulmuhibbin.” (QS Al-Hadiid [57] : 10) Allah berfirman mengenai pembagian harta fa’i3: Fa’i adalah segala harta benda yang dirampas dari orang-orang kafir tanpa mealui peperangan dan tanpa melalui pengerahan kuda dan unta. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat “(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya.org . mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apaapa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin). mereka itulah orang orang yang beruntung. sekalipun mereka dalam kesusahan. “ “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin). dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin). Mereka itulah orang-orang yang benar. atas diri mereka sendiri.” 6 http://www.raudhatulmuhibbin.

Ayat kedua mengenai kaum Anshar (para Sahabat yang tinggal di Madinah yang menolong dan memberi tempat bagi kaum Muhajirin).Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar). Dalam penjelasannya 7 http://www. namun sebaliknya mereka malah mencerca mereka. Ayat ketiga menyangkut orang-orang yang akan datang kemudian setelah kaum Muhajirin dan Anshar. mereka berdoa: "Ya Rabb kami. memohon ampunan Allah bagi mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Rabb kami.org . beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami.” Imam Muslim meriwayatkannya pada bagian terakhir dalam kitab Shahih-nya.” (QS Al-Hasyr [59] : 8-10) Bagian pertama dari ketiga ayat dari surat Al-Hasyr ini ditujukan kepada Muhajirin (para Sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah).raudhatulmuhibbin. Itulah sebabnya mengapa Aisyah xmenjelaskan kepada Urwah bin Az-Zubair keadaan sebagian dari mereka yang meninggalkan mereka sehingga akhirnya mereka (pun) ditinggalkan: “Mereka dperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi para Sahabat Rasulullah. Dan tidak ada yang berada di luar ketiga kelompok ini kecuali orang yang meninggalkan (mereka) dan jatuh ke dalam jebakan Syaithan. dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman.". dan memohon kepada Allah tidak menempatkan dalam hati mereka kebencian terhadap para Sahabat.

Hal ini karena Allah hanya menjadikannya bagi orang-orang yang memohon ampun bagi mereka (yakni para Sahabat). kemudian setelahnya.raudhatulmuhibbin. 8 http://www.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat mengenai hal ini. dari orang-orang yang datang setelah mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. An-Nawawi berkata setelah menyebutkan ketiga ayat surat Al-Hasyr “Imam Malik menggunakannya sebagai dalil bahwa barangsiapa yang mencela Sahabat tidak memiliki hak atas harta fa’i. Banyak Sahabat yang meriwayatkan hadits ini.”4 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Muslim 4 Shahih. diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Mas’ud. kemudian setelahnya. diataranya adalah Imran bin Husain dan An-Nu’man bin Bashir. Muslim dan lain-lain dari hadits Imran bin Husain dan Abdullah bin Mas’ud g. Lihat AshShahihah Syaikh Albani.org . dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orangorang yang beriman." Nabi s bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah generasiku.” Ibu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat ini (berkata): “Betapa bagusnya kesimpulan Imam Malik v dari ayat ini. Ya Rabb kami. bahwa kaum Rafidhah yang telah mencaci maki para Sahabat Nabi s tidak berhak mendapatkan harta fa’i ini karena pada diri mereka tidak terdapat sifat-sifat yang ada pada orangorang yang telah dipuji Allah dalam firman-Nya: "Ya Rabb kami.

Kemudian akan datang pada manusia suatu masa dimana sekelompok orang berjihad. Al-Humaidi (743). dari jalan Jabir bin Abdillah dari Abu Sa’id Al-Khudri.org . Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (14/73-74). “Ya. “Ya.” maka kemenagan akan diberikan kepada mereka. menurut Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah. dan dikatakan: ‘Apakah ada di antara kalian yang menyertai Rasulullah?’ (yakni Sahabat). kemudian (generasi) ketiga.”5 Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang shahih. Muslim (3552). maka dikatakan: ‘Apakah ada di antara kalian orang-orang yang menyertai mereka yang telah menyertai orang-orang yang bersama para Sahabat Rasulullah?’ (yakni Tabiut Tabi’in). Mereka menjawab. HR Bukhari (6/88 dan 610 dalam Al-Fath). 9 http://www.” maka mereka akan diberi kemenangan. Kemudian akan datang pada manusia suatu masa di mana sekelompok orang akan berjihad. Ahmad (3/7). kemudian (generasi) kedua. dan dikatan: ‘Apakah ada di antara kalian yang menyertai para Sahabat Rasulullah?’(yakni para Tabi’in). 5 Shahih.raudhatulmuhibbin.” Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain (Bukhari dan Muslim) dari riwayat Abu Sa’id Al-Khudriz bahwa Rasulullah s bersabda:“ “Akan datang pada manusia suatu masa di mana sekelompok orang akan berjihad.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat meriwayatkannya dari Abu Hurairah z dengan lafazh: “generasi orang-orang yang saat ini aku berada. Mereka menjawab. bahwa Ibnu Abbas z berkata: “Jangan mencela para Sahabat Rasulullah. Mereka menjawab.” maka mereka akan diberi kemenangan. “Ya.

lebih baik dari amal shalih salah seorang di antara kalian seumur hidup.” Dalam lafadz yang diriwayatkan oleh Waki. diriwayatkan oleh Abu Dawud (4650).. ia berkata: “Aku bersumpah demi Allah.raudhatulmuhibbin. pertemuan salah seorang di antara mereka dengan Rasulullah lebih baik dari amalan salah seorang dari kalian. bahkan Abu Bakar dan Umar. meskipun bila ia melakukannya selama umur kehidupan Nabi Nuh.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat karena satu jam yang dihabiskan bersama Rasulullah oleh salah seorang di antara mereka adalah lebih baik dari amal shalih yang dilakukan salah seorang dai kalian selama empat puluh tahun.org ..” Dan ketika Sa’id bin Zaid z menyebutkan sepuluh Sahabat yang diberi kabar gemibra akan (masuk) Surga. akan tetapi Allah mencintai agar pahala mereka tidak terputus. Yang menjadi dalil apa yang beliau katakan adalah Hasan.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-tirmdzi.” Ibnu Al-Atsir menyebutkannya di dalam kitabnya Jami’ul Ushul. dan Ahmad (1629) 6 10 http://www.6 Jabir z meriwayatkan bahwa. ia berkata: “. “Pernah dikatakan kepada Aisyah: ‘Ada sebagian orang yang merendahkan para Sahabat Rasulullah. An-Nasa’i dalam alKubra. Ibnu Majah (134). Maka ia (Aisyah x) berkata: ‘Tidakkah kamu senang dengan ini? Amal mereka telah terputus.

bahkan tidak setengahnya. dari jalan Al-‘Ala bin Abdirrahman dari ayahnya. Al-Baihaqi (6/93). tetapi dia juga telah mencela ini dan menuduh ini dan itu. kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. tidak akan menyamai satu mud dari mereka. menumpahkan darah ini dan itu. puasa dan zakat.” Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah z dalam Shahihnya bahwa Nabi s bersabda: “Jangan cela para Sahabatku! Jangan cela para Sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat sabda Nabi s dalam hadits shahih: “Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala shalat. dari Abu Huraira secara marfu’. maka akan diambil dari dosa-dosa mereka (orang-orang yang dizaliminya) dan dilemparkan kepadanya. serta memakan harta ini dan itu. Jika kebaikannya telah habis sebelum menutupi kewajiban-kewajibannya.org . bahkan tidak setengahnya. jika salah seorang dari kalian berinfaq sebesar gunung Uhud. diriwayatkan oleh Muslim (2581).”7 Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Shahih-nya dari Abu Sa’id al-Khudr z bahwa Nabi s bersabda: “Jangan cela para Sahabatku! Jika sekiranya kalian berinfaq emas sebesar gunung Uhud. tidak akan menyamai satu mud mereka. Ahmad (2/303). AtTirmdzi mengatakannya Hasan Shahih.” 7 Shahih. At-Tirmidzi (2418). 11 http://www. Kemudian diberikan yang ini dari kebaikannya dan yang ini dari kebaikannya.raudhatulmuhibbin.

Dan Allah memiliki anugerah yang teramat besar. Ada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits Nabawiyah yang menjadi dalil keutamaan manusia terbaik ini. dan tidak akan ada yang semisalnya di masa sesudahnya. yang dianugerahkan kepada siapa yang Dia inginkan.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat Maka jika Sang Pedang Allah. yang tidak ada yang semisalnya sebelumnya.raudhatulmuhibbin. dengan amalan mereka yang besar tidak bisa menyamai amalan sedikit yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dan lainlain yang masuk Islam sebelumnya – meskipun mereka semua memiliki keutamaan menyertai Nabi (s) – lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki keutamaan (sebagai) Sahabat dibandingkan dengan orangorang yang sangat utama tersebut? Sungguh jarak (diantaranya) sangat besar dan perbedaannya sangat jauh! Betapa jauhnya jarak antara langit dan bumi! Bahkan mungkin seperti jarak antara bumi yang ke tujuh dengan langit yang ke tujuh! Ini adalah karunia Allah. An-Nawawi berkata di dalam At-Taqrib.org . yang dijelaskan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi: 12 http://www. Khalid bin Al-Walid dan yang lainnya yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Semua Sahabat Rasulullah adalah terpercaya berdasarkan persaksian Allah bagi mereka dan karena pujian Allah kepada mereka dan pujian Rasul-Nya s kepada mereka. Semoga Allah meridhai mereka semua.

kecuali para Sahabat yang menaikkannya (atau menisbatkan) kepada Nabi. “Ahlus Sunnah bersepakat bahwa mereka semua (Sahabat) adalah terpercaya dan tidak ada yang menentangnya kecuali beberapa yang tersesat dari ahlul bid’ah. 13 http://www.. AlKhatib Al-Baghdadi mengatakan dalam kitabnya al-Kifaayah: “Setiap hadits yang memiliki sanad periwayatan yang terhubung antara orang yang meriwayatkannya dengan Nabi tidak dianggap kecuali diperiksa terlebih dahulu ketsiqohan (reliabilitas) dari para perawinya (dalam sanad tersebut). Hal ini karena ketsiqohan para Sahabat telah tsabit dan diketahui berdasarkan penegasan Allah teradap mereka.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat “Semua Sahabat adalah terpercaya – mereka yang terlibat di dalam fitnah dan selain mereka – menurut kesepakatan para ulama. Wajib untuk meneliti keadaan mereka. Itulah sebabnya tidak mengapa apabila tidak menyebutkan nama Sahabat dalam sanad. Dia mengabarkan kepada kita keadaan sejati mereka. Maka jika seorang Tabi’in mengatakan.org . dan pilihan-Nya terhadap mereka dalam nash-nash Al-Qur’an.raudhatulmuhibbin.” hal ini tidak mempengaruhi riwayat tersebut.” Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Al-Isabah.. “Dari seorang laki-laki yang telah menyertai Nabi. Yang demikian karena tidak mengenal Sahabat dalam (sanad) tidak mengapa karena mereka semua terpercaya (tsiqah).

14 http://www. berperang dalam jihad. Dan para Sahabat lah yang menyampaikan kepada kita Al-Qur’an dan As-Sunnah. (semua ini) cukup untuk membuktikan ketsiqohan mereka dan cukup bagi seseorang untuk memiliki keteguhan iman pada kejujuran dan integritas mereka. dari semua manusia yang datang setelah mereka selamanya.org .raudhatulmuhibbin. mengorbankan jiwa dan harta. Yang demikian karena menurut kami Rasulullah s adalah benar.” Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat dengan sanad yang tersambung ke Abu Zur’ah yang berkata: “Jika engkau melihat orang yang hendak merendahkan seseorang di antara para Sahabat Rasulullah s.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat Kemudian beliau v menlanjutkan dengan merunut beberapa ayat dan hadits mengenai keutamaan mereka dan berkata: “Dan bahkan jika Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkan sesuatu tentang mereka dari apa yang baru kami sebutkan (mengenai keutamaan mereka). Mereka hanya ingin meremehkan dan menghancurkan persaksian kita sehingga mereka dapat membatalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. dan Al-Qur’an adalah benar. keadaan mereka ketika berhijrah. maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang zindiq. menyaksikan pembunuhan orang tua dan anak-anak mereka. Perlu dipahami bahwa mereka adalah yang terbaik di antara orang-orang yang dipersaksian dan disepakati ketsiqahan dan reliabilitas mereka. saling menasihati dalam agama dan memiliki keimanan yang kuat dan keteguhan yang tidak tergoyahkan. memberikan pertolongan mereka.

raudhatulmuhibbin. dan pertengahan dari orang-orang yang melalaikan dan orang-orang yang bersikap keras yang merendahkan dan mencela mereka. Dan perselisihan apa pun yang terjadi di antara (sebagian dari) mereka yang dikabarkan secara shahih. maka dalam hal tersebut mereka adalah Mujtahidin. jika benar mereka mendapatkan satu pahala untuk ijtihadnya dan satu pahala karena benar (dalam ijtihadnya).Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat padahal mereka lah yang lebih patut dilecehkan karena mereka adalah orang-orang zindiq. Sehingga mereka tidak menaikkan derajatnya pada tingkat yang mereka tidak berhak atasnya dan mereka juga tidak merendahkan mereka. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengenai Sahabat berada di pertengahan antara yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan. atau mereka salah dan mendapatkan satu pahala untuk ijtihad yang dilakukannya sedangkan kesalahannya dimaafkan. Lisan mereka basah karena menyebut kebaikan-kebaikan mereka. menurut apa yang pantas bagi mereka. Dan hati mereka dipenuhi cinta oleh para Sahabat. Mereka tidak ma’sum 15 http://www. Ia adalah pertengahan dari fanatik esktrim yang menaikkan derajat orang yang mulia di antara mereka pada derajat yang hanya patut bagi Allah atau bagi Rasul-Nya. mengambil apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Maka mereka berada di tengah-tengah antara kedua golongan yang berlebih-lebihan dan yang melalaikan – mereka mencintai semua Sahabat dan menempatkan masing-masing dari mereka di tempat yang semestinya dengan keadilan.org .

Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat karena mereka adalah manusia biasa. Akan tetapi kami tidak berlebih-lebihan dalam cinta kami kepada siapapun di antara mereka. tidak juga kami berlepas diri dari siapapun di antara mereka. dan membenci mereka adalah kufur. yang merupakan syarah Aqidah Ahlus Sunnah: “Generasi terbaik adalah yang bertemu Rasulullah. Dan Sahabat yang terbaik adalah (keempat) Khulafaur Rasyidin – Abu Bakar. iman dan ihsan. kemudian 16 http://www. Akan tetapi seberapa banyak mereka benar dibandingkan dengan yang lain. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dan kami membenci siapa yang membenci mereka atau orang-orang yang berkata buruk tentang mereka. Contohnya adalah perkataan Ath-Thahawi dalam bukunya Aqidah Ahlus Sunnah: “Kami mencintai para Sahabat Rasulullah.” Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani berkata dalam mukadimah rissalahnya yang terkenal.org . dan seberapa sedikit mereka keliru dibandingkan dengan yang lain? Di atas semua itu. kemudian Umar. Buku-buku Ahlus Sunnah dipenuhi penjelasan akan aqidah yang murni dan benderang ini berkenaan dengan orangorang pilihan. yang dipilih di antara manusia untuk menemani manusia terbaik Muhammad s.raudhatulmuhibbin. Pada suatu saat mereka benar dan di saat lain mereka keliru. nifaq. Mencintai mereka adalah agama. Dan kami tidak menyebutkan tentang mereka kecuali dengan kebaikan. dan melampaui batas. mereka akan menerima ampunan dan ketenangan dari Allah.

akan tetapi dia harus menghukumnya dan memintanya untuk bertaubat. Tidak seorang pun dari para Sahabat boleh disebut kecuali dengan cara yang baik. Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam bukunya As-Sunnah: “Dan yang termasuk Sunnah adalah menyebutkan kebaikan para Sahabat Rasulullah – mereka semua. Barangsiapa yang melakukannya.. maka dia (penguasa) harus menerimanya. Dan jika dia tidak bertaubat.raudhatulmuhibbin. maka dia adalah seorang ahli bid’ah.. Jika dia bertaubat. seorang Rafidhah. dan menahan diri terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat Utsman. Dan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling patut dimaafkan dan berpikir tentang mereka dengan cara yang paling baik. Kami beriman dalam menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka.” Dan dia (Imam Ahmad) berkata: “Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan kesalahan mereka dan tidak merendahkan salah seorang di antara mereka. maka penguasa wajib untuk memperingatkannya dan menghukumnya. Mengikuti mereka adalah jalan dan mengambil contoh dari mereka adalah keutamaan. kemudian Ali g.org . penguasa harus menghukumnya lagi dan 17 http://www. Dan dia (penguasa) tidak boleh memaafkannya. Mencintai mereka adalah Sunnah dan berdoa bagi mereka adalah jalan untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Maka barangsiapa yang mencaci maki para Sahabat Rasulullah atau salah satu di antara mereka.

beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang 18 http://www. Dan mereka memandang wajib memohon kepada Allah untuk meridhai mereka dan menunjukkan sikap bersahabat kepada mereka.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat memenjarakannya selamanya sampai dia bertaubat dan menarik kembali (keyakinan sesatnya). Imam Abu Utsman Ash-Shabuni dalam bukunya Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits. mereka berdoa: "Ya Rabb kami. “Di antara Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah menjaga hati dan lisan yang suci terhadap para Sahabat Rasulullah s. “Dan mereka memandang wajib menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para Sahabat Rasulullah dan membersihkan lisan mereka dari menyebutkan sesuatu yang mengandung cacat mereka atau merendahkan mereka. karena Allah telah menggambarkan mereka dalam firman-Nya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor).org .” Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam bukunya Aqidah Al-Wasitiyah.raudhatulmuhibbin.

org . Dan mereka meyakini bahwa Allah telah melihat kepada orangorang yang berjihad di Badar – yang berjumlah lebih dari tiga ratus orang dan berfirman: “Lakuknalah apa yang kalian inginkan. jika salah seorang dari kalian berinfaq sebesar gunung Uhud.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat beriman. daripada orangorang yang berinfak dan berjihad setelahnya. Mereka mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Anshar. Al-Fath VII/305 dan Muslim IV/941 19 http://www. tidak akan menyamai satu mud mereka. bahkan tidak setengahnya.”8 8 HR Bukhari. karena Aku telah mengampuni kalian."” (QS Al-Hasyr [59] : 10) Dan taat kepada Nabi mengenai sabda beliau s: “Jangan cela para Sahabatku! Jangan cela para Sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. AsSunnah dan ijma megenai keutamaan para Sahabat. Mereka lebih mengutamakan orang-orang yang telah berinfak dan berjihad di jalan Allah sebelum Fathul Makkah. yang berkenaan dengan Perjanjian Hudaibiyah.raudhatulmuhibbin. Ya Rabb kami.” Mereka menerima apa yang dikabarkan dalam Al-Qur’an. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

Dan kelompok yang lain tetap netral. sebagaimana Nabi s telah mengabarkannya kepada kita9. Mereka mengakui apa yang telah diriwayatkan secara tawaatur dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib zdan lain-lain bahwa: Yang terbaik dari umat ini setelah Nabi s adalah Abu Bakar. Tsabit bin Qais bin Shammas dan lainlain. Mereka membenarkan Surga bagi orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah s akan masuk Surga. Namun perkara Ahlus 9 Dalam HR Muslim.org .raudhatulmuhibbin. Sekelompok di antara mereka mendahulukan Utsman. seperti kesepuluh (Sahabat). IV/1942. kemudian yang ketiga Utsman. kemudian berdiam diri dan menempatkan Ali diurutan keempat. Nabi s bersabda: “Tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbai’at di bawah pohon. setelah menyepakati keutamaan Abu Bakar dan Umar. Meskipun demikian. sebagian Ahlus Sunnah berbeda pendapat mengenai Utsman dan Ali. Dan mereka berjumlah lebih dari seribu empat ratus orang. g. dan yang keempat Ali.” 20 http://www. mana di antara keduanya yang lebih baik. Bahkan Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. kemudian Umar. Dan kelompok lain mendahulukan Ali.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat Dan mereka meyakini bahwa tidak seorang pun yang berbai’at kepada Nabi s di bahwa pohon (Bai’atur Ridwanpent) akan masuk Nereka. Ini sebagaimana yang ditunjukkan di dalam atsar dan ijma bahwa Utsman lebih dulu dibai’at (menjadi Khalifah).

kemudian Umar. kemudian Ali. Namun demikian menurut jumhur (ulama) Ahlus Sunnah.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat Sunnah telah tetap dalam mendahulukan Utsman dan kemudian Ali.dan dari paham Nawasib – orang-orang yang mencela Ahlul Bait melalui perkataan atau perbuatan.org . Dan barangsiapa yang menyerang salah satu dari khilafah tersebut. Dan mereka berwala kepada isteri-isteri Rasulullah (s). kemudian Utsman. sebagian telah dihilangkan darinya. Kemudian dia (Ibnu Taimiyah) menyebutkan bahwa mereka mencintai Ahlul Bait dan bahwa mereka menjaga wasiat Rasulullah s mengenai mereka. Dan mereka menahan diri dari (masuk ke dalam) perselisihan yang terjadi di antara para Sahabat. sebagaian ditambahkan ke dalamnya. Kemudian dia (Ibnu Taimiyah) berkata: “Mereka berlepas diri dari paham Rafidhah – orang-orang yang membenci para Sahabat dan mencela mereka . Ummahatul Mukminin dan meyakini bahwa mereka akan menjadi isteri-isteri beliau (s) di akhirat. perkara Utsman dan Ali bukan termasuk hal prinsip dimana orang yang tidak sepakat dengan hal tersebut menjadi sesat. Bahkan perkara dimana seseorang yang menentangnya menjadi sesat adalah perkara Khilafah – yakni bahwa mereka harus meyakini bahwa Khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. dan sebagian telah diubah dari keadaan aslinya. dan mereka berkata: Atsar ini telah diriwayatkan mengenai kesalahan-kesalahan mereka di dalamnya sebagian terdapat kebohongan.raudhatulmuhibbin. maka ia lebih sesat daripada keledai mereka. Adapun riwayat yang shahih 21 http://www.

Atau dia akan diampuni karena keutamaannya termasuk dalam generasi terdahulu atau karena syafaat Muhammad s. yang tidak akan berlaku untuk orang-orang setelah mereka. lalu bagaimana dengan perkara dimana mereka berijtihad? Jika 22 http://www. Yang demikian karena mereka memiliki amal kebaikan yang menghapus keburukan. Atau mungkin dia diuji dengan penderitaan di dunia. atau bila tdak mereka adalah mujtahid yang keliru. Jika demikian keadaannya dengan dosa yang mereka lakukan.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat (mengenai kesalahan mereka) maka para Sahabat dimaafkan – mereka adalah mujtahid yang benar.org . yang menjadi tebusan darinya. Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak satu pun di antara para Sahabat yang ma’sum dari dosa besar atau kecil. dimana para Sahabat adalah yang paling berhak mendapatkannya diantara manusia. Telah tsabit dari sabda Rasulullah (s) bahwa mereka adalah generasi terbaik dan jika salah seorang dari mereka berinfaq dengan satu mud emas maka hal itu akan lebih baik daripada seseorang yang datang setelah mereka yang berinfaq emas sebesar gunung Uhud. Para Sahabat bisa saja melakukan dosa. namun demikian mereka memiliki banyak keutamaan yang mengharuskan mereka dimaafkan atas dosa apa pun yang mereka lakukan – jika mereka melakukannya. Bahkan mereka akan diampuni atas keburukan yang tidak akan dimaafkan bagi orang-orang setelah mereka. Dan boleh jadi salah seorang dari mereka berbuat dosa dan kemudian bertaubat atau melakukan amal yang menghapuskannya.raudhatulmuhibbin.

pertologan mereka (terhadap agama). Dan kami telah menyebutkan perkataan Abu Zur’ah. Terdapat lima contoh dari perkataan para Salafush Shalih yang menunjukkan apa yang diwajibkan bagi kita untuk meyakininya berkenaan dengan mahluk terbaik setelah para Nabi dan Rasul. yang ditinggalkan dan dimaafkan. Dan barangsiapa yang mempelajari sejarah para Sahabat dengan ilmu dan pemahaman. keburukan yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. demikian juga ilmu yang bermanfaat dan amal shalih mereka. Mereka adalah shafwah (Orang-orang pilihan) dari seluruh generasi umat ini. Mereka tidak seperti orang lain dan tidak akan ada yang menyamai mereka. Satu hal yang harus kita pahami bahwa melecehkan orang-orang pilihan ini adalah sama dengan melecehkan agama itu sendiri. di mana dia berkata: “Dan para Sahabat lah yang 23 http://www. hijrah. dan mempelajari keutamaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. adalah kecil dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan mereka.” (Akhir perkataan Ibnu Taimiyah). seperti iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. dia akan mengetahui dengan keyakinan penuh bahwa mereka adalah mahluk terbaik setelah para nabi.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat benar mereka akan mendapat dua pahala dan jika salah mereka hanya akan mendapatkan satu pahala dan kesahalan mereka diampuni. karena mereka lah yang menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang datang setelah mereka. jihad di jalan Allah. Selanjutnya.raudhatulmuhibbin. umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah.org .

sebaliknya bahkan bermanfaat bagi mereka berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya mengenai ‘orang-orang yang bangkrut’. maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan berhenti dari kejahatan tersebut.Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat menyampaikan kepada kita Al-Qur’an dan As-Sunnah.” Yang dimaksud adalah orang-orang yang mencela salah satu dari para Sahabat. Mereka hanya ingin meremehkan dan menghancurkan persaksian kita sehingga mereka dapat membatalkan AlQur’an dan As-Sunnah. padahal mereka lah yang lebih patut dilecehkan karena mereka adalah orang-orang zindiq. Maka barangsiapa yang mendapati cinta di dalam hatinya untuk mereka dan tidak ada kebencian kepada mereka. Dan barangsiapa yang menyimpan kebencian kepada mereka dalam hatinya dan lidahnya ringan dalam menyebutkan hal-hal yang tidak patut bagi mereka. Dan dia harus bertaubat kepada Allah selagi pintu taubat masih terbuka di hadapannya. maka dia harus memuji Allah atas karunia itu. 24 http://www.raudhatulmuhibbin. sebelum dia menyesalinya pada hari dimana penyesalan tidak bermanfaat. Dan dia harus memohon kepada Allah untuk menetapkannya di atas petunjuk tersebut. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang melecehkan mereka sama sekali tidak membahayakan mereka. dan menahan lisannya dari menyebutkan sesuatu kecuali kebaikan dari mereka. Orang yang melecekhan mereka hanya menyakiti dirinya sendiri.org .

Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang Sahabat “"Ya Tuhan kami. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami."11 ggg 10 11 QS Al-Imran [3] : 8 QS Al-Hasyr [59] : 12) 25 http://www.raudhatulmuhibbin. dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)"10. "Ya Rabb kami. Ya Rabb kami.org .