HADIS DAN HUBUNGANNYA DENGAN AL-QUR¶AN

MAKALAH
Disusun Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah: Ulumul Hadis
Dosen Pengampu: Darmu¶in, M.AgDisusun oleh:
Dwi Kartika (073211039)
Amilatun Najichah (103111010)
Anis Maulida F (103111012)
Arif Setya Budi (1031110)
Edi Suryanto (1031110)
Eni Lutfiyah (103111024)
Sofwan Abdurrahman ()

FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010

2

HADIS DAN HUBUNGANNYA DENGAN AL UR¶AN

I. PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang dibawa Muhammad yang
menggunakan Al-Qur¶an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan
menjadi tuntunan bagi seluruh umat manusia khususnya umat Islam.
Sedangkan sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadis. Al-Qur¶an
adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui
malaikat Jibril dan apabila seseorang membacanya maka mendapat pahala.
Sedangkan Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan taqrir Nabi Muhammad
SAW.
Al-Qur¶an dan Hadis merupakan dua pedoman umat muslim yang
saling berhubungan satu sama lain. Al-Qur¶an tidak bisa berdiri sendiri
tanpa adanya Hadis sebagai penjelas Al-Qur¶an yang masih bersifat
global. Hubungan antara Hadis dan Al-Qur¶an merupakan bahasan dari
Ulumul Hadis yang sangat penting, untuk itu di bawah ini akan dipaparkan
penjelasan mengenai hubungan Hadis dengan Al-Qur¶an.

II. RUMUSAN MASALAH
A. Bagaimana Pengertian Al-Qur͛an dan Hadis
B. Bagaimana Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur¶an
C. Bagaimana Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur¶an
D. Bagaimana Perbandingan Hadis Qudsi dengan Al-Qur¶an

III. PEMBAHASAN MASALAH
A. Pengertian Al-Qur͛an dan Hadis
Al-Qur͛an menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Al-
Qur͛an adalah mashdar yang diartikan dengan arti isim maf͛ul yaitu
͚maqru͛ artinya yang dibaca. Menurut istilah ahli agama ialah nama
bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang
3

ditulis dalam mushaf.
1
Al-Qur͛an dapat dipahami melalui ilmu Al-
Qur͛an.
Sedangkan Hadis adalah kata yang berasal dari bahasa Arab;
yaitu ͚al-hadis, jama͛nya al -ahadis, al- hidsan, dan al-hudsan͛, dan
memiliki banyak arti diantaranya adalah ͞al-jadid͟ (yang baru) lawan
dari ͟al-qodim͟ (yang lama) dan ͞al-khabar͟ (kabar atau berita).
2

Menurut Jumhurul Muhaddi sin ialah:
ϭ΍ ΍ήϳήϘΗ ϭ΍ ϼόϓ ϭ΍ ϻϮϗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϠϟ ϒϴο΍ Ύϣ ΎϫϮΤϧ
³Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik
berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang
sebagainya´.
Yang dimaksud dengan perkataan Nabi Muhammad SAW
ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang,
seperti bidang hukum (syari¶at), akhlaq, aqidah, pendidikan, dan
sebagainya. Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung
hukum syari¶at misalnya sabda beliau:
ϯϮϧ Ύϣ Ήήϣ΍ ϞϜϟ ΎϤϧ΍ϭ ΓΎϴϨϟΎΑ ϝΎϤϋϻ΍ ΎϤϧ΍
³bahwasanya amal-amal perbuatan itu dengan niat, dan hanya bagi
setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan«´ (Riwayat
Bukhori Muslim)
Sedangkan perbuatan Nabi Muhammad merupakan penjelasan
praktis terhadap peraturan-peraturan syari¶at yang belum jelas cara
pelaksanaannya. Misalnya cara bersembahyang dan cara menghadap
kiblat dalam sembahyang sunnat di atas kendaraan yang sedang
berjalan, telah dipraktekkan oleh Nabi dengan perbuatan beliau
dihadapan para sahabat.

1
Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur͛an
dan Tafsir, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 1
2
Sa͛adullah Asra͛idi, Hadits-Hadits Sekte, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.
1
4

Arti taqrir Nabi, ialah keadaan beliau mendiamkan, tidak
mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau
diperkatakan oleh para sahabat dihadapan beliau. Contohnya ialah
tindakan salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid.
Dalam salah satu jamuan makan, dia menyajikan masakan daging
biawak dan mempersilahkan kepada Nabi untuk menikmatinya
bersama para undangan.
3

Beliau menjawab:
ϻ , ϲϣϮϗ νέΎΑ ϦϜϳ Ϣϟ ϦϜϟϭ , ΪϓΎϋ΍ ϲϧΪΟΎϓ ! ΪϟΎΧ ϝΎϗ : ϪΗίΰΘΟΎϓ , ϪΘϠϛΎϓ , ϝϮγέϭ ϝ ι Ϳ΍ .
ϡ . ϲϟ΍ ήψϨϳ ) ϪϴϠϋ ϖϔΘϣ (
³Tidak (maaf). Berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung
kaumku, aku jijik padanya! Kata Khalid: segera aku memotongnya
dan memakannya, sedang Rasulullah melihat kepadaku´. (Riwayat
Bukhori, Muslim)
Khalid dan para sahabat menikmati daging biawak tersebut
sedangkan Nabi tidak menyanggahnya. Keengganan beliau
memakannya itu disebabkan karena jijik.
4

B. Kedudukan Hadits Terhadap Al-Qur¶an
Seluruh umat sepakat bahwa Hads Rasul merupakan sumber
dan dasar hokum islam setelah Al-Qur¶an, dan umat islam diwajibkan
mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Qur¶an.
Al-Qur¶an dan Hadis merupakan dua sumber hokum islam yang tetap,
yang orang islam tidakmmungkin memahami syariat Islam secara
mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber
Islam.

3
Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadits, (Bandung: PT Al-Ma͛arif, 1991),
cet. 7, hlm. 6-10
4
Ibid.
5

Kedudukan Hadis sebagai sumber hukum Islam dengan
melihat beberapa dalil. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW.
Berkeneen dengan keharusan menjadikan Hadis sebagai pedoman
hidup, disamping Al-Qur¶ansebagai pedoman utamanya, beliau
bersabda:
ϪϴΒϧ ΔϨγϭ ) ϚϟΎϣ ϩ΍ϭέ ( Ϳ΍ ΏΎΘϛ ΎϤϬΑ ϢΘϜδϤΗ ϥ΍ Ύϣ ΍ϮϠπΗ Ϧϟ Ϧϳήϣ΍ ϢϜϴϓ ΖϛήΗ
³Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak
akan tersesat seagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu
berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya´. (HR.Malik
5
)
C. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur¶an
1. Bayan At-Taqrir
Bayan At-Taqrir disebut juga bayan Al-Ta¶kiddan Bayan
Al-Itsbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan
memperkuat apa yang telah diterangkan didalam Al-Qur¶an. Fungsi
Hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-
Qur¶an.
6

Suatu contoh Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu
Umar, yang berbunyi sebagai berikut:
ϓΎϓ ϩϮϤΘϳ΍έ ΍Ϋ΍ϭ ΍ϮϣϮμϓ ϝϼϬϟ΍ ϢΘϳ΍έ ΍ΫΎϓ ΍ϭήτ ) ϢϠδϣ ϩ΍ϭέ (
³Apabila kalian melihat (ru¶yah) bulan, maka berpuasalah, juga
apabila melihat (ru¶yah) itu maka berbukalah´. (HR Muslim)
Hadis ini datang mentaqrir ayat Al-Qur¶an di bawah ini:
¬´o´ ´P´÷´´ ´ò´No´ÿ ´M´÷´´OBb
´=´o´´.T´1´ P ´´´´´´
³Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan,
hendaklah ia berpuasa«´ (QS. Al Baqarah (2): 185)5
Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 4,
hlm.
6
Ibid, 58-59
6

2. Bayan Al-Tafsir
Bayan Al-Tafsir adalah bahwa kehadiran Hadis berfungsi
untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-
Qur¶an yang masih global (mujmal), memberikan
persyaratan/batasan (taqyid) ayat-ayat Al-Qur¶an yang bersifat
mutlak, dan mengkhususkan (takhsis) terhadap ayat-ayat Al-Qur¶an
yang masih bersifat umum.
Sebagai contoh di bawah ini akan dikemukakan hadis
yang berfungsi sebagai bayan Al-Tafsir:
ϲϠλ΍ ϲϧϮϤΘϳ΍έ ΎϤϛ ΍ϮϠλ ) Βϟ΍ ϩ΍ϭέ ϯέΎΨ (
³Shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat´
Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat.
Sebab dalam Al-Qur¶an tidak menjelaskan secara rinci. Salah satu
ayat yang memerintahkan shalat adalah:
Pb¬´oT´C"0." `×P¬`1´´OBb
Pb¬´Vb.´." `×P¬AH´´OBb
Pb¬´´AH´HBb." ´´´ÿ
´´´´´´H´´MOBb ´´´´
³Dan kerjakanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku¶lah beserta
orang-orang yang ruku¶. (QS, Al-Baqarah (2): 43)
7

Sedangkan contoh Hadis yang membatasi (taqyid) ayat-
ayat Al-Qur¶an yang bersifat mutlak, antara lain seperti sabda
Rasulullah sebagai berikut:
ϒϜϟ΍ Ϟμϔϣ Ϧϣ ϩΪϳ ϊτϘϓ ϕέΎδΑ ϡ ι Ϳ΍ ϝϮγέ ϲΗ΍
³Rasulullah SAW didatangi seseorang dengan membawa pencuri,
maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan´.
Hadits ini mentaqyid QS. Al-Maidah (5): 38 yang berbunyi:
´C´HB´´OBb." Pb´¬´´´´CBB´
B´o´·´·´P´·"0 /´äb´´´¬ B´o´)

7
Ibid, hlm. 61
7

B´Ó÷´AH dA´N´ò .¬´.ÿ ´äBb N ´äBb."
´´·´´´´
´óT´N´= ´´´´
³Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai)pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah..´
Contoh Hadis yang berfungsi men-takhsish keumuman
ayat-ayat Al-Qur¶an, adalah:
ϦΤϧ ϩΎϨϛήΗ Ύϣ ΙέϮϧ ϻ˯ΎϴΒϧϻ΍ ήηΎόϣ
³Kami para Nabi tidak meninggalkan harta warisan´
ήϓΎϜϟ΍ ϻϭ ήϓΎϜϟ΍ ϢϠδϤϟ΍ Ιήϳ ϻ ϡ ι ϲΒϨϟ΍ ϝΎϗ ϢϠδϤϟ΍ ) ϯέΎΨΒϟ΍ ϩ΍ϭέ (
³Nabi SAW bersabda: Tidaklah orang Muslim mewarisi dari
orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi dari orang
Muslim.´ (HR. Bukhori)
Kedua Hadis tersebut mentakhsishkan keumuman ayat:
´ó´NT´´¬´· ´äBb ´ß´´
´ò´m´P´O´""0 P ´MAH´Cb´O ´V´d´ÿ
´´´= ´´´´.Mdòd.Bb PoT´1´´
´´´´
³Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu bahagian anak laki -laki sama dengan
bahagian anak perempuan«´ (QS. Al -Nisa (4) :11)
8

3. Bayan Al-Tasyri¶
Bayan Al-Tasyri¶ adalah mewujudkan suatu hukum atau
ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Qur¶an, atau dalam Al-
Qur¶an hanya terdapat pokok-pokonya (ashl) saja.
Suatu contoh Hadis tentang zakat fitrah, sebagai berikut:
Ϩϟ΍ ϰϠϋ ϥΎπϣέ Ϧϣ ήτϔϟ΍ ΓΎϛί νήϓ ϡ ι Ϳ΍ ϝϮγέ ϥ΍ ΎϋΎλ ϭ΍ ήϤΗ Ϧϣ ΎϋΎμγΎ
ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϧϣ ϰΜϧ΍ ϭ΍ έΎϛΫ ΪΒϋ ϭΎΣ Ϟϛ ϰϠϋ ήϴόη Ϧϣ ) ϢϠδϣ ϩ΍ϭέ (

8
Ibid, hlm 62-63
8

³Bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada
umat Islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha¶) kurma atau
gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki
atau perempuan Muslim´. (HR. Muslim)
Hadis Rasul yang termasuk Bayan At-Tasyri¶ ini, wajib
diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadits-hadits
lainnnya. Ibnu al-Qayyim berkata, bahwa hadits-hadits Rasul yang
berupa tambahan terhadap Al-Qur¶an, merupakan kewajiban atau
aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau
mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap (Rasul SAW) mendahului
Al-Qur¶an melainkan semata-mata karena perintahnya.
4. Bayan Al-Nasakh
Untuk bayan jenis ini terjadi perbedaan yang sangat tajam.
Ada yang mengakui dan menerima fungsi Hadis sebagai nasikh
terhadap sebagian hukum Al-Qur¶an dan ada juga yang
menolaknya.
Kata µnasakh¶ secara bahasa berarti µibthal¶
(membatalkan), µizalah¶(menghilangkan), µtahwil¶ (memindahkan),
dan µtaghyir¶ (mengubah). Menurut pendapat yang dapat di pegang
dari Ulama mutaqaddimin, bahwa terjadinya nasakh ini karena
adanya dalil syara¶ yang mengubah suatu hukum (ketentuan)
meskipun jelas, karena telah berakhir masa keberlakunya serta
tidak bisa diamalkan lagi, dan syar¶i (pembuat syari¶at)
menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-
lamanya.
9

Jadi, intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut
menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang terakhir
dipandang lebih luas dan lebih cocok nuansanya. Ketidakberlakuan
suatu hukum (nasakh wa al-mansukh) harus memenuhi syarat-

9
Ibid, hlm. 65-66
9

syaratnya yang ditentukan, terutama syarat/ketentuan adanya
nasakh dan mansukh.
10

Pada akhirnya, Hadis sebagai ketentuan yang datang
kemudian daripada Al-Qur¶an dapat menghapus ketentuan dan isi
kandungan Al-Qur¶an . Demikian menurut pendapat ulama yang
menganggap adanya fungsi bayan Al-Nasakh. Kelompok yang
membolehkan adanya nasakh jenis ini adalah golongan Mu¶tazilah,
Hanafiyah dan Madzhab Ibn Hazm al-Dhahiri.
Salah satu contoh yang biasa diajukan para ulama, ialah
Hadis yang berbunyi:
Ιέ΍Ϯϟ Δϴλϭ ϻ
³Tidak ada wasiat bagi ahli waris´
Hadis ini menurut mereka menasakh isi firman Allah SWT:
÷1´1´H ´ò´N´M`1´´ bß´l .M÷´´=
´ò´H´P´`"0 ´ò´¬´o´OBb ´´l Aq´MV
b´M´M´. ´´M´´.¬´OBb
´¬´·´P´O´.¬´1´O
´´´´)´M´C1.Bb." ´B"´M´´´o´OBB´) P
BÆl´= ß`V´´ ´´´´l´1´o´OBb ´´´´´
³Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnnya secara
ma¶ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa´.
(QS. Al-Baqarah (2): 180)
Sementara yang menolak nasakh jenis ini adalah Syafi¶i
dan sebagian besar pengikutnya, meskipun nasakh tersebut dengan
hadits yang mutawatir. Kelompok lain yang menolak adalah

10
Ibid.
10

sebagian besar pengikut madzhab Zahiriyah dan kelompok
Khawarij.
11

D. Perbandingan Hadis Qudsi dengan Al-Qur¶an
Al-Qur¶an mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh
Hadis, yaitu:
1. Al-Qur¶an merupakan mukjizat yang kekal, terpelihara dari
segala perubahan dan semua lafazh, huruf-huruf, dan
redaksinya bersifat mutawatir.
2. Diharamkan meriwayatkan Al-Qur¶an dengan makna yang
dikandungnya saja.
3. Diharamkan disentuh dan dibaca oleh orang yang berjunub,
berhadats dan lain-lain.
4. Disyaratkan membacanya dalam shalat.
5. Membaca Al-Qur¶an merupakan ibadah, satu huruf dibalas
sepuluh kebaikan.
12

6. Tidak boleh menjualbelikan ayatnya (dalam riwayat Imam
Ahmad) dan makruh menjualbelikan ayatnya (menurut Imam
Syafi¶i.
7. Sejumlah lafazhnya disebut ayat, jumlah tertentu (yang telah
dibataskan) dari ayat-ayat disebut surat.
8. Lafazh dan maknanya dari Allah, berdasarkan wahyu yang
jelas menurut kesepakatan ulama.
13

Adapun Hadis Qudsi bercirikan sebagai berikut:
1. Hadis Qudsi merupakan mukjizat bagi nabi Muhammad SAW.
2. Makna dari Hadis Qudsi langsung dari Allah dan redaksinya
dari nabi.
3. Hadis Qudsi tidak boleh dilafaikan di dalam bacaan shalat.

11
Ibid, hlm. 66-67
12
As Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki al Hasani, Mutiara Pokok Ilmu Hadist,
(Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 41
13
Ibid.
11

4. Hadis Qudsi diberikan langsung kepada nabi Muhammad
melalui ilham atau mimpi.
5. Penolakan Hadis Qudsi bukan merupakan perbuatan kufur.
14


IV. KESIMPULAN
Al-Qur¶an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi
Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawattir, apabila dibaca
menjadi ibadah. Sedangkan Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan taqrir
Nabi Muhammad SAW. Redaksi Al-qur¶an langsung dari Allah yang
disampaikan melalui malaikat Jibril redaksi Hadis umumnya berasal dari
Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian kecil ada yang berasal dari Allah
yang biasa disebut dengan Hadis Qudsi.
Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur¶an adalah sebagai sumber
hukum kedua setelah Al-Qur¶an menjadi sumber hukum pertama. Fungsi
Hadis terhadap Al-Qur¶an diantaranya: Bayan At-Taqrir, Bayan Al-Tafsir,
Bayan Al-Tasyri¶, Bayan Al-Nasakh.

V. PENUTUP
Makalah yang dapat kami buat, sebgai manusia biasa kita
menyadari dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan
dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat
kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini dan berikutnya. Semoga
makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin......14
Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 41
12DAFTAR PUSTAKA
Asra͛idi, Sa͛adullah, Hadis-Hadis Sekte, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
Muhammad bin Alawi al Maliki al Hasani, As Sayyid Mutiara Pokok Ilmu Hadis,
Bandung: Trigenda Karya, 1995
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al -Qur͛an
dan Tafsir, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009
Rahman, Fatchur, Ikhtisar Mushthalahul Hadi s, Bandung: PT Al -Ma͛arif, 1991
Ranuwijaya, Utang, Ilmu Hadis, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996
Suparta, Munzier, Ilmu Hadis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
.

Bagaimana Perbandingan Hadis Qudsi dengan Al-Qur¶an III. Al-Qur¶an dan Hadis merupakan dua pedoman umat muslim yang saling berhubungan satu sama lain. RUMUSAN MASALAH A. Al-Qur¶an tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Hadis sebagai penjelas Al-Qur¶an yang masih bersifat global. PENDAHULUAN Islam merupakan agama yang dibawa Muhammad yang menggunakan Al-Qur¶an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan menjadi tuntunan bagi seluruh umat manusia khususnya umat Islam. Bagaimana Pengertian Al-Qur an dan Hadis B. AlQur an adalah mashdar yang diartikan dengan arti isim maf ul yaitu maqru artinya yang dibaca. Bagaimana Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur¶an D. perbuatan. untuk itu di bawah ini akan dipaparkan penjelasan mengenai hubungan Hadis dengan Al-Qur¶an. Hubungan antara Hadis dan Al-Qur¶an merupakan bahasan dari Ulumul Hadis yang sangat penting. Sedangkan Hadis adalah perkataan. Bagaimana Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur¶an C. Al-Qur¶an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan apabila seseorang membacanya maka mendapat pahala. yang 2 . II. Menurut istilah ahli agama ialah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.HADIS DAN HUBUNGANNYA DENGAN AL UR¶AN I. Pengertian Al-Qur an dan Hadis Al-Qur an menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. PEMBAHASAN MASALAH A. Sedangkan sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadis. dan taqrir Nabi Muhammad SAW.

aqidah.hidsan.2 Menurut Jumhurul Muhaddisin ialah: ³Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa perkataan. Misalnya cara bersembahyang dan cara menghadap kiblat dalam sembahyang sunnat di atas kendaraan yang sedang berjalan. dan memiliki banyak arti diantaranya adalah al-jadid (yang baru) lawan dari al-qodim (yang lama) dan al-khabar (kabar atau berita). pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya´. pendidikan. 1 Al-Qur an dapat dipahami melalui ilmu AlQur an. dan al-hudsan . 2009). Hadits-Hadits Sekte. 1996). jama nya al-ahadis.ditulis dalam mushaf. akhlaq. telah dipraktekkan oleh Nabi dengan perbuatan beliau dihadapan para sahabat. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi Muhammad SAW ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang. Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung hukum syari¶at misalnya sabda beliau: ³bahwasanya amal-amal perbuatan itu dengan niat. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. hlm. 1 1 3 . perbuatan. dan sebagainya. Sedangkan Hadis adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur an dan Tafsir. 1 2 Sa adullah Asra idi. hlm. yaitu al-hadis. dan hanya bagi setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan«´ (Riwayat Bukhori Muslim) Sedangkan perbuatan Nabi Muhammad merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari¶at yang belum jelas cara pelaksanaannya. al. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. seperti bidang hukum (syari¶at).

Kedudukan Hadits Terhadap Al-Qur¶an Seluruh umat sepakat bahwa Hads Rasul merupakan sumber dan dasar hokum islam setelah Al-Qur¶an. . sedang Rasulullah melihat kepadaku´. 6-10 4 Ibid. : ! .Arti taqrir Nabi. cet. Berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku. dia menyajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan kepada Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. . Fatchur Rahman. aku jijik padanya! Kata Khalid: segera aku memotongnya dan memakannya. Contohnya ialah tindakan salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. ( ) .4 B. 7. . ³Tidak (maaf). Ikhtisar Mushthalahul Hadits. Keengganan beliau memakannya itu disebabkan karena jijik. ialah keadaan beliau mendiamkan. Dalam salah satu jamuan makan. (Riwayat Bukhori. Muslim) Khalid dan para sahabat menikmati daging biawak tersebut sedangkan Nabi tidak menyanggahnya. hlm. (Bandung: PT Al-Ma arif. 1991). 3 4 . dan umat islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Qur¶an. tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat dihadapan beliau. yang orang islam tidakmmungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam. Al-Qur¶an dan Hadis merupakan dua sumber hokum islam yang tetap.3 Beliau menjawab: .

yang berbunyi sebagai berikut: ( ) ³Apabila kalian melihat (ru¶yah) bulan. B[. (HR Muslim) Hadis ini datang mentaqrir ayat Al-Qur¶an di bawah ini: n M 0 . 6 5 . Bayan At-Taqrir Bayan At-Taqrir disebut juga bayan Al-Ta¶kiddan Bayan Al-Itsbat. disamping Al-Qur¶ansebagai pedoman utamanya. Berkeneen dengan keharusan menjadikan Hadis sebagai pedoman hidup. Al Baqarah (2): 185) 5 Munzier Suparta. Ibid. (HR. maka berpuasalah. hendaklah ia berpuasa«´ (QS. juga apabila melihat (ru¶yah) itu maka berbukalah´.6 Suatu contoh Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar. yang kalian tidak akan tersesat seagi kamu berpegang teguh pada keduanya. cet. 58-59 hlm. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW. 4. 2003). Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan didalam Al-Qur¶an.Malik5) C.U Wk U ³Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan. beliau bersabda: ( ) ³Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian.Kedudukan Hadis sebagai sumber hukum Islam dengan melihat beberapa dalil. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. yaitu berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya´. $ [j O M[ . Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur¶an 1. Fungsi Hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan AlQur¶an. Ilmu Hadis.

dan mengkhususkan (takhsis) terhadap ayat-ayat Al-Qur¶an yang masih bersifat umum. Salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah: PQSP S .k TWT PQSZ S !W WT [ $ S Z rWT n ³Dan kerjakanlah shalat. Al-Maidah (5): 38 yang berbunyi: S U [. tunaikan zakat. 61 6 . Sebagai contoh di bawah ini akan dikemukakan hadis yang berfungsi sebagai bayan Al-Tafsir: ( ) ³Shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat´ Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Hadits ini mentaqyid QS. (QS. dan ruku¶lah beserta orang-orang yang ruku¶. hlm. I d j WT dT Ibid. 7 U RU r [A [. antara lain seperti sabda Rasulullah sebagai berikut: ³Rasulullah SAW didatangi seseorang dengan membawa pencuri. memberikan persyaratan/batasan (taqyid) ayat-ayat Al-Qur¶an yang bersifat mutlak. Sebab dalam Al-Qur¶an tidak menjelaskan secara rinci. Bayan Al-Tafsir Bayan Al-Tafsir adalah bahwa kehadiran Hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat AlQur¶an yang masih global (mujmal). maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan´. Al-Baqarah (2): 43) 7 Sedangkan contoh Hadis yang membatasi (taqyid) ayatayat Al-Qur¶an yang bersifat mutlak.2. .

´ (HR.. Bukhori) Kedua Hadis tersebut mentakhsishkan keumuman ayat: " 8 $ nZ s  0 1 k S j U TT G [O d .WT  \B K$ 9Z U 4 ^ Z d 1k [O ³Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. atau dalam AlQur¶an hanya terdapat pokok-pokonya (ashl) saja.k WlU849] ³Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. begitu juga orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim.´ Contoh Hadis yang berfungsi men-takhsish keumuman ayat-ayat Al-Qur¶an. sebagai berikut: ( ) 8 Ibid. Al -Nisa (4) :11)8 3. Suatu contoh Hadis tentang zakat fitrah. Bayan Al-Tasyri¶ Bayan Al-Tasyri¶ adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Qur¶an. potonglah tangan keduanya (sebagai)pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. hlm 62-63 7 . Yaitu bahagian anak laki -laki sama dengan bahagian anak perempuan«´ (QS. adalah: ³Kami para Nabi tidak meninggalkan harta warisan´ ( ) ³Nabi SAW bersabda: Tidaklah orang Muslim mewarisi dari orang kafir.

baik merdeka atau hamba. hlm. 4. Bayan Al-Nasakh Untuk bayan jenis ini terjadi perbedaan yang sangat tajam. merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati. Muslim) Hadis Rasul yang termasuk Bayan At-Tasyri¶ ini.³Bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha¶) kurma atau gandum untuk setiap orang. 65-66 8 . Menurut pendapat yang dapat di pegang dari Ulama mutaqaddimin. bahwa terjadinya nasakh ini karena adanya dalil syara¶ yang mengubah suatu hukum (ketentuan) meskipun jelas. Ibnu al-Qayyim berkata. sebagaimana kewajiban mengamalkan hadits-hadits lainnnya. karena telah berakhir masa keberlakunya serta tidak bisa lamanya. karena yang terakhir dipandang lebih luas dan lebih cocok nuansanya. bahwa hadits-hadits Rasul yang berupa tambahan terhadap Al-Qur¶an. dan syar¶i (pembuat syari¶at) menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama- Ibid. dan ini bukanlah sikap (Rasul SAW) mendahului Al-Qur¶an melainkan semata-mata karena perintahnya. intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu. wajib diamalkan. dan µtaghyir¶ (mengubah). 9 Jadi. µtahwil¶ (memindahkan). Kata µnasakh¶ secara bahasa berarti µibthal¶ (membatalkan). tidak boleh menolak atau mengingkarinya. laki-laki atau perempuan Muslim´. Ketidakberlakuan suatu hukum (nasakh wa al-mansukh) harus memenuhi syarat9 juga yang diamalkan lagi. µizalah¶(menghilangkan). Ada yang mengakui dan menerima fungsi Hadis sebagai nasikh terhadap sebagian hukum Al-Qur¶an dan ada menolaknya. (HR.

Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Al-Qur¶an dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan Al-Qur¶an . 0 [j PT R l WS  o n[\ B d[j WS   n (]WT T n [. ialah Hadis yang berbunyi: ³Tidak ada wasiat bagi ahli waris´ Hadis ini menurut mereka menasakh isi firman Allah SWT: Wo^ Z [O Um 0 lP ^ ) nU! D 0 S[. berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnnya secara ma¶ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa´. meskipun nasakh tersebut dengan hadits yang mutawatir. terutama syarat/ketentuan adanya nasakh dan mansukh. Hanafiyah dan Madzhab Ibn Hazm al-Dhahiri. Salah satu contoh yang biasa diajukan para ulama. Al-Baqarah (2): 180) Sementara yang menolak nasakh jenis ini adalah Syafi¶i dan sebagian besar pengikutnya.syaratnya yang ditentukan. Kelompok yang membolehkan adanya nasakh jenis ini adalah golongan Mu¶tazilah. (QS. ( . Kelompok lain yang menolak adalah 10 Ibid.10 Pada akhirnya. apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan Al-Nasakh. 9 . jika ia meninggalkan harta yang banyak. sP! i [O ³Diwajibkan atas kamu.

2. Al-Qur¶an merupakan mukjizat yang kekal. 66-67 As Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki al Hasani. Membaca Al-Qur¶an merupakan ibadah.13 Adapun Hadis Qudsi bercirikan sebagai berikut: 1. dan redaksinya bersifat mutawatir. Hadis Qudsi merupakan mukjizat bagi nabi Muhammad SAW. 3. huruf-huruf.11 D. 7. (Bandung: Trigenda Karya. 11 12 Hadis Qudsi tidak boleh dilafaikan di dalam bacaan shalat. 1995). 2. 41 13 Ibid. berdasarkan wahyu yang jelas menurut kesepakatan ulama. hlm. Sejumlah lafazhnya disebut ayat. Makna dari Hadis Qudsi langsung dari Allah dan redaksinya dari nabi. 4. satu huruf dibalas sepuluh kebaikan. yaitu: 1. Diharamkan meriwayatkan Al-Qur¶an dengan makna yang dikandungnya saja. 10 .sebagian besar pengikut madzhab Zahiriyah dan kelompok Khawarij.12 6. berhadats dan lain-lain. terpelihara dari segala perubahan dan semua lafazh. 5. Lafazh dan maknanya dari Allah. Mutiara Pokok Ilmu Hadist. Tidak boleh menjualbelikan ayatnya (dalam riwayat Imam Ahmad) dan makruh menjualbelikan ayatnya (menurut Imam Syafi¶i. 8. hlm. Disyaratkan membacanya dalam shalat. Perbandingan Hadis Qudsi dengan Al-Qur¶an Al-Qur¶an mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh Hadis. Diharamkan disentuh dan dibaca oleh orang yang berjunub. Ibid. 3. jumlah tertentu (yang telah dibataskan) dari ayat-ayat disebut surat.

Redaksi Al-qur¶an langsung dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril redaksi Hadis umumnya berasal dari Nabi Muhammad SAW.4. Hadis Qudsi diberikan langsung kepada nabi Muhammad melalui ilham atau mimpi.. Penolakan Hadis Qudsi bukan merupakan perbuatan kufur. Fungsi Hadis terhadap Al-Qur¶an diantaranya: Bayan At-Taqrir. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini dan berikutnya. Dan sebagian kecil ada yang berasal dari Allah yang biasa disebut dengan Hadis Qudsi. Bayan Al-Tasyri¶. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. 14 Utang Ranuwijaya. 1996). Amin. apabila dibaca menjadi ibadah. V. Bayan Al-Nasakh. PENUTUP Makalah yang dapat kami buat. perbuatan. hlm.. Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur¶an adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur¶an menjadi sumber hukum pertama.. Bayan Al-Tafsir. sebgai manusia biasa kita menyadari dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan.. 14 IV. Ilmu Hadis. Sedangkan Hadis adalah perkataan. dan taqrir Nabi Muhammad SAW. 41 11 . (Jakarta: Gaya Media Pratama.. 5. KESIMPULAN Al-Qur¶an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawattir.

Munzier. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Bandung: Trigenda Karya. Ikhtisar Mushthalahul Hadi s. 2009 Rahman. As Sayyid Mutiara Pokok Ilmu Hadis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tengku. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hadis-Hadis Sekte. 1995 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Ilmu Hadis. Utang. Sa adullah. Bandung: PT Al-Ma arif. 1996 Muhammad bin Alawi al Maliki al Hasani. Fatchur. Ilmu Hadis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 12 .DAFTAR PUSTAKA Asra idi. 1991 Ranuwijaya. 2003 . 1996 Suparta. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al -Qur an dan Tafsir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful