P. 1
Boneka n Pengajaran Bacaan

Boneka n Pengajaran Bacaan

|Views: 1,622|Likes:
Published by Ummi Eira

More info:

Published by: Ummi Eira on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Pengajaran Bacaan Awal Bahasa Melayu Menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi Kata Kepada Pelajar Pemulihan

1. Pendahuluan ‘Bacaan’ merupakan kemahiran yang terpenting, bukan sahaja terhadap kebolehan membaca itu sendiri, tetapi seterusnya untuk seluruh pembelajaran murid-murid itu. Kegagalan menguasai kemahiran asas membaca ini merupakan sesuatu yang amat merugikan bagi seseorang murid bukan saja pada masa persekolahan bahkan pada masa kehidupan dewasa murid-murid berkenaan. Menurut Isahak Harun (2004) terdapat dua mazhab besar tentang cara kanak-kanak mula membaca; Beliau mendefinisikan bacaan sebagai tentang bagaimana kanak-kanak mengenal dan mentafsir simbol-simbol tulisan dan memberi makna kepadanya. Mazhab pertama merujuk kepada perspektif linguistik yang berasaskan kepada anggapan bahawa bahasa terdiri daripada ‘bunyi’ dan adunan bunyi yang menjadikan perkataan. Mazhab ini mengajar kanak-kanak membaca bermula dengan menghafal simbol-simbol yang mewakili bunyi asas ini (fonem), iaitu huruf abjad dan bunyi-bunyi huruf tersebut. Kaedah ini juga dikenali sebagai pendekatan fonik. Di Malaysia kaedah ini sinonim dengan kaedah abjad iaitu kaedah mengenal nama-nama huruf yang digunakan dalam tulisan bahasa Melayu. Kaedah ini menegaskan hafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak. Mazhab kedua berasaskan kepada teori psikologi kognitif yang beranggapan bahawa kanak-kanak belajar bahasa melalui ‘perkataan-perkataan’ dan ayat yang bermakna kepadanya. Murid-murid membaca bermula dengan melihat seluruh perkataan dan ayat yang bermakna.Kaedah ini dikenali sebagai kaedah seluruh perkataan (whole word) atau kaedah pandang dan sebut. Variasi lanjutan daripada kaedah ini adalah kaedah frasa, kaedah ayat dan kaedah cerita (Isahak Harun, 1989). Pandangan daripada mazhab-mazhab ini mencetuskan kepada kaedah pengajaran awal asas membaca yang pelbagai di Malaysia. Antara kaedah yang telah digunakan di Malaysia ialah kaedah campuran, Kaedah DBP, Pendekatan Bacaan Asas Pusat Perkembangan Kurikulum (PEBAS), Kaedah Atan Long, Kaedah cerakin, kaedah eklektik, kaedah abjad, dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) . Kaedah-kaedah yang digunakan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan yang boleh digunakan kepada murid-murid pemulihan khas. Murid-murid pemulihan khas juga seorang individu dan anggota masyarakat. Jadi murid-

pada 8 hingga 10 Disember 1979. 2004). Kaedah ini turut dijadikan salah satu kaedah pilihan (ke-4) dalam buku panduan am. Mari Membaca’ yang diterbitkan oleh Fajar Bakti (Isahak Harun. Hal ini berbeza dengan sistem ejaan Bahasa Inggeris yang bercelaru.1. Asas Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kaedah ini merupakan satu kaedah yang sistematik. 7. jilid 24 bil. Maka pemulihan khas bertujuan untuk memberi ‘rawatan’ yang diharapkan dapat ‘mengubati’ pelajar lambat ini (Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon.2. Kaedah Gabungan Bunyi-kata (KGBK) 2. 2. Seterusnya satu kaedah yang tepat perlulah dikenalpasti bagi mengatasi masalah ini.murid ini juga memerlukan pendidikan asas termasuklah belajar membaca. Hal ini menjelaskan bahawa adanya hubungan yang rapat antara simbol atau huruf dan bunyinya.2: Suku kata ejaan Bahasa Melayu adalah mudah dan jelas. Rentetan itu kertas kerja tersebut telah diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa. Julai 1980. 2. Beliau telah memperkenalkan kaedah ini sebagai cadangan untuk mengatasi masalah membaca banyak murid di sekolah rendah. jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. kaedah ini tidak digunakan di sekolah kebangsaan untuk mengajar bacaan asas pada Tahun Satu. terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. Selain itu juga. Namun begitu. Seterusnya hal ini menjelaskan bahawa tidak sesuai digunakan kaedah yang . kurikulum baru sekolah rendah (KBSR) terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1981. Latar belakang Kaedah Gabungan Bunyi-kata ini diilhamkan oleh Profesor Dato’ Dr.2. Menurut Isahak Harun (2004) perlunya mengambil kira perkara-perkara berikut. 2. Seterusnya kaedah ini telah dijadikan asas untuk panduan guru Bahasa Malaysia (KBSR) Tahun Satu untuk sekolah SRKJ Cina dan SRKJ Tamil pada Jun 1981. 2. 1992).2. Isahak Harun yang dinyatakan melalui pembentangan kertas kerja di KONPEN IV anjuran Persatuan Suluh Budiman di Kuantan.1: Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah ‘alphabetic’ dan fonemik . Begitu juga dengan murid Cina dan India rakyat Malaysia yang sudah mempunyai perbendaharaan kata Bahasa Melayu terutamanya diperingkat sekolah menengah. 2.3: Murid-murid Melayu telah mempunyai perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka belajar membaca dalam Bahasa Melayu. kaedah KGBK digunakan oleh tadika swasta di Bandar-bandar seluruh Malaysia dengan menggunakan buku ‘Kegiatan Tadika 2 Bahasa Malaysia.2. Penulis amat berminat dengan Kaedah Gabungan Bunyi Kata yang dirasakan begitu istimewa untuk mengajar muridmurid pemulihan khas membaca di peringkat sekolah menengah.

1: Murid-murid tidak perlu diajar semua abjad dalam sistem ejaan Bahasa Melayu sebelum mereka boleh diajar membaca.3. Hal ini memudahkan guru-guru mengajar dan memudahkan murid belajar membaca dan menulis. pemilihan susunan abjad yang diajar telah dikenalpasti melalui kajian yang menyeluruh berdasarkan kepada yang mudah. Unsur membunyikan huruf dengan membina dan membaca perkataan boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaran-pembelajaran membaca. dan murid terus membaca perkataan. Huruf vokal yang mula-mula diajar ialah . kumulatif dan sistematik. suku kata dan membaca perkataan/ frasa/ ayat bermakna dalam satu atau dua pelajaran. Pendekatan gabungan dan susunan bahan secara kumulatif tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad/ fonik. 2.3: Gabungan dibuat secara sistematik. 2. 3. 2.3.3: Ciri-ciri 2. 2. Di samping itu juga.5: Untuk peneguhan kemahiran murid-murid membaca mereka perlu diberi bahanbahan bacaan yang berperingkat-peringkat supaya mereka dapat melatih membaca sendiri.4: Kad imbasan amat diperlukan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti yang disarankan. KGBK dibina atas keistimewaan ejaan Bahasa Melayu yang fonemik dan sistematik dan suku kata yang jelas.digunakan mengajar bahasa kedua seperti Bahasa Inggeris untuk mengajar bahasa pertama yang berbeza. Susunan bahan-bahan adalah secara ‘developmental’. Gabungan mengenal bunyi huruf dengan membina-dan-membaca perkataan dalam satu atau dua pelajaran. dan tiap-tiap pelajaran berikutnya beransuransur memperkembangkan kemahiran sebelumnya.3. dekat dengan kanak-kanak dan tidak mengelirukan. Bahan-bahan bacaan yang sesuai perlu disediakan untuk murid-murid sentiasa dekat dengan membaca. pendekatan seluruh perkataan atau pendekatan eklektik yang digunakan pada masa ini. frasa atau ayat.3.2: Menggabungkan kemahiran bunyi beberapa abjad. Cara Mengajar Menggunakan KGBK Kaedah Gabungan Bunyi Kata menyenaraikan beberapan abjad vokal dan konsonan yang perlu diajar mengikut tertibnya. Selain itu.3. Hal ini yang membezakan KGBK dengan kaedah-kaedah lain yang berpegang kepada dua mazhab utama awal membaca. 2.

. i. dan k. ii. Isahak Harun (1979) menggariskan beberapa langkah berikut. dan buat latih tubi beberapa kali supaya murid dapat menyebutkan bunyi tiap-tiap simbol itu dengan jelas. dengan menggunakan kad imbasan. Buat latihan membunyikan huruf itu beberapa kali. Perkenalkan gabungan lain. Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata. Mulakan dengan memperkenalkan bunyi tiga huruf vokal a. misalnya b. selang seli. kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latih murid-murid membacanya: dada baba bubu baba kuku baba iv. Dengan menggunakan kad imbasan. da da dada ba ba baba bu bu bubu ku ku kuku Ulang ini beberapa kali. Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan. iii. ba bi bu da di du ka ki ku seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. i dan u.‘a i u’ dan susunan konsonan berikut. bkcstmngljhyfwqvz Untuk menjelaskan kaedah ini.

Perkenalkan gabungan bunyi lain seterusnya. ‘kuku’ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan. kuda dia kuda baba kuda aku/ ku Gantikan ‘kuda’ dengan ‘buku’. v. baba baba baba baba Baba ada bola ada kuda ada bubu buka buku buka bubu kemudian gantikan ‘baba’ dengan ‘aku’ dan ulang membacanya. i bu ibu bu di budi u da uda budi ibu budi ibuku budi uda da a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunaka berbagai-bagai perkataan yang dicipta.a da ada a ku aku ku da kuda bu ku buku bu ka buka suruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas. Seterusnya baca ayatayat berikut. ibu buku buku uda baba uda bubu .

. kemudian baru perkenalkan yang kurang digunakan. Latihan menulis berdasarkan perkataan-perkataan yang dibaca supaya boleh meneguhkan kemahiran membaca. suku kata dan perkataan tertulis. iv. sayang nga nganga. bolehlah pula diperkenalkan bunyi konsonan yang lain mengikut susunan yang telah ditetapkan. Kaedah ini juga cuba untuk mengurangkan penggunaan gambar kerana mengganggu tumpuan murid membunyi dan memandang lambing-lambang bunyi. v. vii. Galakkan murid-murid mengenal sendiri perkataan-perkataan baru dengan membuat latih tubi. vi. suku kata dan perkataan dengan cepat. Hal ini bermakna tidak perlu memperkenalkan huruf dan bunyi mengikut susunan biasa dalam abjad (a-z). Memperkenalkan terlebih dahulu vokal dan konsonan yang kerap digunakan dalam ejaan Bahasa Melayu. Susunan nama-nama huruf dan cara menulis huruf besar boleh dibuat secara tidak langsung kemudian. i. sya syarat . iii. Dengan itu penggunaan kad imbasan dan papan hitam amat diperlukan. datang. punya Selain itu. Hal ini bertujuan supaya murid-murid mendapat kemahirankemahiran asas untuk membaca sendiri perkataan-perkataan baru dan seterusnya bahanbahan bacaan secara berperingkat-peringkat. Akhir sekali bolehlah diperkenalkan bunyi gugusan dalam ejaan bahasa Melayu seperti. nyaring. Tidak perlu memisah-misahkan dengan jauh dan jelas antara langkah mengajar bunyi huruf. Latihan menulis bolehlah dilakukan selepas tiap-tiap latihan membaca. ng bising. Seterusnya. vii. singa sy. bunyi suku kata dan sebutan perkataan. prinsip yang perlu diingati ketika menggunakan kaedah ini adalah. Latihan dan ulangan yang munasabah dan beragam amatlah penting untuk mengukuhkan kemahiran. ii.udaku ada kuda dia kaki kuda vi. Boleh digabungkan dalam satu pelajaran. syarikat gh (gha) nyanyi. Memerlukan latihan membunyikan dan memandang huruf.

v. i. Tahap-tahap ini dibahagikan kepada tahap-tahap berdasarkan kepada . guru perlulah mengelakkan daripada terlalu banyak menegur murid dalam aspek ini dan lebih utama murid menguasai kemahiran. Murid akan mengeja suku kata atau perkataan yang dibaca dengan menyebut nama abjad. iii. Sudah boleh membatang suku kata terbuka. Biasanya murid-murid di sekolah menengah telah belajar membaca dan semestinya terdedah kepada kaedah-kaedah awal membaca yang lain. Aspek. iv. guru perlu menyedari bahawa muridmurid sekolah menengah adalah berbeza daripada segi pendedahan kepada membaca. i. perlulah guru banyak menggunakan latih tubi untuk membiasakan mereka. Oleh itu. Penulis telah menggunakan dua orang murid pemulihan khas untuk mengajar membaca. iii. guru boleh membiarkan sahaja murid membaca cara yang biasa kepada mereka.aspek yang perlu disedari untuk mengajar membaca menggunakan KGBK di sekolah menengah adalah. Sudah mengenal abjad dalam sistem ejaan Bahasa Melayu ( a – z) sama ada semua atau sebilangan sahaja. iv. menulis boleh dijalankan untuk tujuan sebagai pengukuhan. Guru perlulah membiasakan murid menyebut bunyi huruf bukannya nama abjad. Pengalaman penulis mengajar murid-murid pemulihan khas telah berjaya mengenalpasti perbezaan tersebut. ii. Guru membantu membentuk perbendaharaan kata murid-murid kerana biasanya murid-murid pemulihan khas mempunyai perbendaharaan kata yang sedikit. Sudah boleh menyebut bunyi abjad mudah dan biasa digunakan. Sudah boleh mengeja suku kata terbuka. Isahak yang dibahagikan kepada 12 tahap. Ujian diagnostik kaedah ini telah dibina oleh Profesor Dato’ Dr. Didapati juga bahawa murid-murid yang tidak menguasai aspek-aspek di atas mempunyai masalah yang lain seperti terencat akal atau masalah-masalah kecacatan lain. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang guru ialah menjalankan ujian diagnostik yang bertujuan untuk mengetahui tahap pencapaian sebenar murid. ii. Antara yang dikenalpasti aspek yang telah dikuasai oleh murid-murid pemulihan khas di sekolah menengah adalah. Mengajar Menggunakan Kaedah KGBK Murid Pemulihan Khas Murid pemulihan khas sekolah menengah berbeza dengan kanak-kanak yang mula-mula belajar membaca. Namun begitu. Murid inginkan aktiviti menulis. Oleh itu.4. Dengan itu. Oleh itu. Murid akan terganggu dengan kaedah baru bagi mereka. Sudah boleh menyebut nama-nama abjad dalam sistem ejaan Bahasa Melayu.

x. ii. Setelah dikenalpasti tahap pencapaian barulah pengajaran sebenar dapat dlakukan. v. viii. ii. Murid sukar membezakan antara bunyi abjad dengan nama abjad. perkataan dan frasa dalam satu pelajaran. xi. iii. i. suku kata. Sukar menyebut bunyi abjad tertentu dan mengganggu pembelajaran. v. 5. Hal ini menunjukkan bahawa murid-murid tidak mempunyai perbendaharaan yang cukup. ix. iii. Boleh disesuaikan dengan lain-lain kaedah seperti kaedah bercerita. iv. Murid-murid pemulihan khas sukar untuk memahami maksud perkataan dan memerlukan bahan maujud atau gambar untuk membantu penerangan. vi. Antara kekuatan dan keistimewaan kaedah ini adalah. perkataan dan frasa (rujuk lampiran A). 5. Hal ini juga menjejaskan kebolehan murid tersebut dan terpaksa bermula semula. Murid-murid tidak terbeban dengan menghafal abjad. kumulatif dan sisitematik memudahkan guru mengajar dan murid belajar. Murid tidak memahami maksud perkataan yang telah dibina dan memerlukan penjelasan daripada guru. . Penggunaan ICT boleh digunakan dengan meluas dalam mengajar menggunakan kaedah ini. Sesuai dengan sistem ejaan Bahasa Melayu yang fonik dan suku kata yang jelas. Menarik minat dan tidak menjemukan kerana murid belajar bunyi huruf. Susunan bahan secara developmental. Sesuai dengan murid pemulihan khas kerana tidak memerlukan hafalan. Biasanya murid di sekolah menengah sudah menguasai beberapa tahap membaca. Menekankan aspek bahasa berirama yang menarik minat murid-murid. Tidak memerlukan bahan Bantu mengajar yang banyak dan tidak susah untuk dibina. iv.penguasaan mengenal huruf. Dapatan 5. vii.2: Kelemahan i. Sukar mencari contoh perkataan yang sesuai dengan konsonan yang telah diajar. Murid sudah biasa menggunakan kaedah lain seperti kaedah abjad akan menyebabkan berlakunya kekeliruan. Murid-murid tidak perlu mengeja dan membatang. Bahan Bantu mengajar utama ialah kad imbasan dan papan hitam. suku kata.1: Kekuatan Penulis memilih KGBK kerana keistimewaan yang terdapat dalam kaedah ini yang dilihat dapat membantu murid-murid pemulihan khas untuk menguasai kemahiran membaca. Murid-murid pemulihan khas di sekolah menengah boleh menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding menggunakan kaedah yang biasa.

Mudah Membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 1. Isahak Harun (2006). Tanjung Malim: UPSI. Dengan menggunakan KGBK kata ini murid-murid berasakan satu kelainan dan mereka sudah mampu untuk membaca buku cerita yang mudah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengajar Bahasa Malaysia. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. terlihat sikap murid-murid yang boring dengan apa yang diajar. Penutup Sebenarnya kajian mengajar menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi-kata di peringkat sekolah menengah belum lagi dijalankan. Latih tubi adalah aspek yang perlu diutamakan. Murid-murid lebih mudah memguasai kemahiran jika diajar secara individu berbanding secara kumpulan atau kelas. ii. iii. Laporan Kajian Awal Membaca Bahasa Melayu. Kemahiran-kemahiran asas bacaan perlu diperkukuhkan terlebih dahulu sebelum murid dapat membaca frasa. Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan Asas. Shah Alam: . iv. Gabungan dengan kaedah bercerita banyak membantu penguasaan kemahiran dan ingatan murid-murid. Jilid 1: Perkaedahan. Azman Wan Chik (1979). BIBLIOGRAFI Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman (2003).5. Pada mula mengajar menggunakan kaedah fonik tetapi kesannya begitu lambat dan mengambil masa.3: Dapatan-dapatan lain i. Murid-murid juga mungkin berasa rendah diri kerana masih membaca ‘abc’. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. didapati Kaedah Gabungan Bunyi-kata mampu mempercepatkan penguasaan kemahiran menulis murid pemulihan khas di sekolah menengah. Mudah Membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 2. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Apa yang dilakukan oleh penulis dalam menyediakan kertas kerja ini ialah pengalaman penulis mengajar murid-murid pemulihan khas di sekolah penulis mengajar. Tanjung Malim: Quantum Books. Isahak Harun (2006). Tuntasnya. Hal ini dibuktikan dengan kejayaan murid-murid penulis yang kini mampu membaca dengan lancar buku cerita mudah termasuklah buku cerita yang mempunyai suku kata tertutup. Chua Tee Tee & Koh Boh Boon (1992). Perkara ini lumrah kerana murid-murid terpaksa menghafal perkara yang sama iaitu abjad ‘a hingga z’ semenjak di sekolah rendah lagi. Lebih mudah mengajar murid-murid yang tidak tahu apa-apa daripada murid-murid yang telah menguasai beberapa kemahiran asas seperti mengeja dan membatang. Selain itu juga. Isahak Harun (2004). Keyakinan murid-murid dapat ditegarkan suapaya kemahiran asas ini dapat dikuasai. v.

London: Longman Group Limited Wiley Blevins (1998). New York: Professional Books. Principles and Practice of Education. J. Farrant (1971). Ehsan :Jamaluddin Bin Abdul Rahman . Phonics From A to Z: A Practical Guide.S.Penerbit Fajar Bakti.

Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. Pada abad ke 5 hingga 15. Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Selain daripada itu. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. bentuknya tidak menarik.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan. tanah liat atau tulang binatang. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. boneka masih tetap digunakan untuk . Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. dan merangsang imaginasi. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Dulu. Bahan yang digunakan adalah kayu. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina.

dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. Perancis. Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. Pada tahn 1710. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. kayu. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal.upacara ritual dan keagamaan. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Pada abad ke 16. Di akhir Perang Dunia I. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Pada masa yang sama. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. Kesannya cukup baik . Itali. lebih menyerupai bentuk yang ditirunya.

Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. tali-tali itu ditarik-tarik untuk . Selain itu. penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Semasa memainkan boneka ini. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. dan merangsang daya imaginasi. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.ke arah pendedahan berkomunikasi. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Semasa digunakan. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. plaster-of-Paris atau kayu.

Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. kehidupan seharian.membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. dan pengajaran bahasa. Pertama. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Membuat boneka . Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di manamana sudut. keadaan semasa dan lain-lain lagi. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Kedua. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. pengetahuan sains. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang.

3. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. kertas. Gunting garisan pengguntingan. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. ini garisan pengguntingan. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. sarung kaki. pakaian. 4. 5. 2. bag mabuk udara dan banyak lagi. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 7.Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. ia mempunyai bahagian kepala. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Persekitaran . terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Lipat belacu sekali. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. 6. di antaranya sarung tangan.

Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. pentas papan lipat. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. pentas meja. Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka . pentas tingkap. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. OHP dan tanpa menggunakan pentas. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. Semasa bercerita. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . jarak serta pertukaran masa dan waktu. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. pentas pintu.Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang.

bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan.Pita rakaman . Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: . aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. kefahaman dan membina sebuah karangan. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.Daya kreativiti . cepatlah.Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah. Seorang pemuda yang menjadi pelukis. Aku sudah tidak sabar lagi.Boneka gagak . Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan. Peralatan . Gagak : elok benar cadangan awak.Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik.Boneka merak . Gagak : Oh begitu. membezakan pelbagai warna. Merak : Sabarlah.Warna . Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak.

.Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan.Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan. . Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan.Perkembangan komunikasi dan bahasa. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita . Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.Pengalaman Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: . . Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. .Sosio emosi .Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak.Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik..Menambah ilmu pengetahuan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->